Spelregels ebook cadeau

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Spelregels ebook cadeau"

Transcriptie

1 Spelregels ebk cadeau Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Pagina: 1 Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Pagina: 1 Artikel 3 - Tepasselijkheid Pagina: 2 Artikel 4 - Het aanbd Pagina: 2 Artikel 5 - De vereenkmst Pagina: 2 Artikel 6 - Herrepingsrecht Pagina: 2 Artikel 7 - Definities Pagina: 3 Artikel 8 - Identiteit van de ndernemer Pagina: 3 Artikel 9 - Tepasselijkheid Pagina: 3 Artikel 10 - Definities Pagina: 4 Artikel 11 - Identiteit van de ndernemer Pagina: 4 Artikel 12 - Tepasselijkheid Pagina: 5 Artikel 13 - Het aanbd Pagina: 5 Artikel 14 - De vereenkmst Pagina: 6 Artikel 15 - Herrepingsrecht Pagina: 6 Artikel 16 - Ksten in geval van herreping Pagina: 7 Artikel 17 - Uitsluiting herrepingsrecht Pagina: 7 Artikel 18 - De prijs Pagina: 7 Artikel 19 - Cnfrmiteit en garantie Pagina: 7 Artikel 20 - Levering en uitvering Pagina: 8 Artikel 21 - Duurtransacties: duur, pzegging en verlenging Pagina: 8 Artikel 22 - Betaling Pagina: 9 Artikel 23 - Klachtenregeling Pagina: 9 Artikel 24 - Geschillen Pagina: 9 Artikel 25 - Aanvullende f afwijkende bepalingen Pagina: 9 Artikel 1 Algemeen 1.1. Deze spelregels zijn van tepassing p de ebk cadeau -actie die gerganiseerd wrdt dr,efr Nederland B.V. en EFR Belgium BVBA, hierna genemd als EFR gevestigd te Breda en Elly s Chice gevestigd te Amsterdam. Hierna genemd als Organisatr Gedurende de actieperide ntvangen klanten een vucher cadeau waarmee ze een gratis ebk kunnen dwnladen De vucher ntvangen ze bij een tankbeurt van minimaal 20L en/f bij aankp van een prmtie (prducten die in de prmtie zijn in nze shp, bakery f het restaurant (België)) De ebk cadeau actie is geldig van 17 juni t/m 8 september 2015 (actieperide) Heb je na het lezen van de vrwaarden ng vragen? Kijk dan p de FAQ pagina. Staat juw vraag f pmerking hier niet bij? Neem dan cntact met ns p via de cntact pagina. Artikel 2 Actiecdes en Vuchers 2.1 Eén vucher met unieke actiecde krijg je bij alle deelnemende tankstatins van Texac in Nederland en deelnemende statins in België bij een tankbeurt van minimaal 20 liter en/f bij aankp van een prmtie in de shp. Max. 2 vuchers per klant. 2.2 De vucher met actiecde wrden t/m 8 september 2015 uitgegeven (zlang de vrraad strekt). 2.3 De vucher is te gebruiken tt 22 september Alleen riginele actiecdes en vuchers zijn geldig. Als er nduidelijkheid bestaat ver de geldigheid van een vucher f actiecde, beslist EFR en/ f Elly s chice definitief, nherrepelijk en bindend. Deze beslissingen staan niet pen ter discussie. 2.5 Alleen de vucher met unieke actiecde geeft ju recht p het gratis ebk. Het is niet mgelijk m actiecdes en/f vuchers direct in te leveren bij de deelnemende statins. Dit geschiedt enkel via de actiewebsite. 2.6 Je heft de vucher niet per pst p te sturen. Je kunt de vucher direct nline gebruiken. 2.7 Een vucher is slechts éénmalig te verzilveren.

2 2.8 Gedurende de actie wrdt er een beperkte heveelheid vuchers in mlp gebracht. De actie is geldig zlang de vrraad sterkt. Artikel 3 Het ebk cadeau vrdeel 3.1 Met de vucher kun je éénmalig een gratis Ebk dwnladen. 3.2 De vucher krijg je in bezit wanneer je minimaal 20 liter tankt en f een prmtie aankpt. Alle klanten die vlden aan nderstaande vrwaarden ntvangen een gratis ebk in de vrm van een vucher: - Bij een tankbeurt van min. 20L - Bij aankp van een prmtie Dit geldt p de vlgende prmties: shp prmtie, bakkerij prmties, Cuiz Inn prmties en carwash prmties. Het is mgelijk m je actiecde te verzilveren p de website tt en met 22 september Artikel 4 He werkt het? a. Je ntvangt bij Texac 1, max. 2 vuchers. b. Je gaat met deze vucher naar actin.gtexac.cm (deze site is te bezeken p een tablet, laptp, cmputer f smartphne.) c. Je klikt p de Elly s Chice ebk actie. d. Je kmt vervlgens p de vlgende website texac.ebkwebshp.nl e. Je vult p de landingspagina je unieke cde in en klikt p check cde. f. Je ziet het aanbd ebks en klikt p je favriete ebk. g. Je kmt p de detail pagina van het ebk en wanneer je keuze zeker is klik je p kies dit bek. h. Je vult je adres en gegevens in. i. Je klikt p bestellen en ziet een bedank pagina j. Je ntvangt een bevestigings met hierin een verzicht je bestelling en de dwnlad link van het ebk. k. Het ebk wrdt gedwnlad deze zijn te lezen p je tablet, e-reader, smartphne f laptp. Artikel 5 Uitznderingen 5.1 De vucher geeft je géén nvrwaardelijke gebruiksgarantie. 5.2 De vucher kan niet gebruikt wrden in cmbinatie met andere acties en/ f aanbiedingen. 5.3 De vucher is niet inwisselbaar tegen cntant geld. 5.4 Vuchers wrden niet uitgegeven bij: tabak, telefnkaarten, geneesmiddelen, kansspelen, statiegeld, cadeaukaarten, eurvignetten, tegangstickets en beken. 5.5 Aan druk- en tekstfuten kunnen geen rechten wrden ntleend. 5.6 Wijzigingen van de geldende tarieven en spelregels zijn te allen tijde vrbehuden. Artikel 6 - Aansprakelijkheid 6.1 Eventuele geschillen f klachten met betrekking tt de actie mgen uitsluitend wrden gericht aan de Organisatr. 6.2 De Organisatr is niet aansprakelijk vr enige directe f indirecte schade, van welke aard k en ngeacht de rzaak, rsprng f de gevlgen, zelfs wanneer er wrdt gewaarschuwd vr het risic van dergelijke schade, waarnder schade ntstaan als gevlg van: a) verlies van de vuchers en drukfuten f andere futen in de unieke cdes p de vuchers; b) een nderbreking f string van het internet f de cmputer van een lid f van een persn f bedrijf betrkken bij de rganisatie van de actie f een ander prbleem met betrekking tt telecmmunicatienetwerken, cmputers f servers, tegang tt Internet, cmputer systemen f leveranciers van cmputerprgramma's; c) gebruik van de website, met inbegrip van eventuele gebreken f virussen/ malware die schade aan cmputerapparatuur en/ f andere eigendmmen van de deelnemer kunnen infecteren.

3 6.3 Met uitzndering van grve nalatigheid f pzettelijk wangedrag, kan de Organisatr, haar persneel en derden die zij heeft pgerepen de actie te rganiseren, niet aansprakelijk wrden gesteld vr eventuele schade, van welke aard k, die zu ntstaan als gevlg van deelname aan de actie. De aansprakelijkheid aangehaald in dit artikel mag in geen geval wrden verhgd als gevlg van een wijziging, pschrting f beëindiging van de Actie, zals bepaald in artikel 6.1 tt en met Aan druk- en tekstfuten kunnen geen rechten wrden ntleend. Artikel 7 - Aanvaarding 7.1 Deelname aan de actie impliceert dat men p de hgte is van deze spelregels en deze nherrepelijk en nvrwaardelijk aanvaart. Dr deelname aan de actie, gaat de deelnemer akkrd met alle bepalingen van het reglement en elke beslissing die de Organisatr met nemen. Artikel 8 - Privacy 8.1 De deelnemer registreert zich p de website dr het inveren van een actiecde en cmmuniceert zijn persnsgegevens aan de Organisatr dr deze p de website in te veren. De Organisatr verwerkt deze persnsgegevens respectievelijk in vereenstemming met: - de Wet bescherming persnsgegevens in Nederland; - de Wet tt bescherming van de persnlijke levenssfeer ten pzichte van de Verwerking van Persnsgegevens in België; - de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bescherming van natuurlijke persnen in verband met de verwerking van persnsgegevens en de wet van 30 mei 2005 aangaande de specifieke bepalingen betreffende de bescherming van het persn ten aanzien van de verwerking van persnsgegevens in de sectr elektrnische cmmunicatie. De verantwrdelijke rganisatie vr de afhandeling je persnlijke gegevens is EFR Nederland B.V., Princenhagelaan 9, 4813 DA Breda te Nederland. 8.2 Een verklaring is afgelegd de betreffende natinale instantie(s) vr de bescherming van Persnsgegevens met betrekking tt de verwerking van juw persnlijke gegevens. 8.3 Indien de deelnemer is vereengekmen nieuwsbrieven en andere cmmerciële uitingen te ntvangen dr het pt-in vakje p de registratiepagina van de actie aan te vinken, zullen deze wrden tegestuurd aan het pgegeven adres. Indien deelnemers naderhand bezwaar tegen hebben, kunnen zij te allen tijde hun machtiging intrekken m hun persnsgegevens hiervr te gebruiken dr een te sturen naar Artikel 9 - Geschillen 9.1 Geschillen f klachten ver deze actie meten per naar de Organisatr verznden wrden binnen 8 dagen na ptreden van de betreffende klacht. 9.2 De deelnemer gaat ermee akkrd bij discussie ver de tepassing f interpretatie van deze spelregels, m eerst in der minne in verleg met de Organisatr te schikken alvrens juridische stappen te ndernemen. 9.3 Klachten met betrekking tt de geldigheid f leesbaarheid van de actiecdes zullen niet wrden aanvaard. 9.4 Alle beslissingen van de Organisatr in verband met deze actie zijn definitief, nherrepelijk en bindend. Deze beslissingen staan niet pen ter discussie. 9.5 Indien enige bepaling van dit reglement nietig f ngeldig met wrden beschuwd, blijven de verige bepalingen van dit reglement nverkrt van tepassing. In dat geval zal een vervangende bepaling in de geest van het rsprnkelijke artikel pgesteld wrden. 9.6 De spelregels van deze actie, zals de werking van de actie, wrden bepaald dr het Nederlands recht. Alleen de rechtbanken van Nederland zijn bevegd m kennis te nemen van geschillen betreffende de samenstelling, geldigheid, handhaving, naleving en de interpretatie van deze spelregels.

4 Algemene Vrwaarden Elly s Chice B.V. Bij de aankp van prducten heeft de cnsument de mgelijkheid de vereenkmst znder pgave van redenen te ntbinden gedurende 7 dagen. Uitgeslten van dit recht van retur zijn de prducten ebkvuchers. Deze prducten kunnen niet gereturneerd f geruild wrden, vanwege het feit dat ze het karakter van een waardebn hebben. Ok vr dwnlads van E-bks geldt geen recht van retur. Artikel 10 - Definities In deze vrwaarden wrdt verstaan nder: 10.1 Bedenktijd: de termijn waarbinnen de cnsument gebruik kan maken van zijn herrepingsrecht; 10.2 Cnsument: de natuurlijke persn die niet handelt in de uitefening van berep f bedrijf en een vereenkmst p afstand aangaat met de ndernemer; 10.3 Dag: kalenderdag; 10.4 Duurtransactie: een vereenkmst p afstand met betrekking tt een reeks van prducten en/f diensten, waarvan de leverings- en/f afnameverplichting in de tijd is gespreid; 10.5 Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de cnsument f ndernemer in staat stelt m infrmatie die aan hem persnlijk is gericht, p te slaan p een manier die tekmstige raadpleging en ngewijzigde reprductie van de pgeslagen infrmatie mgelijk maakt Herrepingsrecht: de mgelijkheid vr de cnsument m binnen de bedenktijd af te zien van de vereenkmst p afstand; 10.7 Ondernemer: de natuurlijke f rechtspersn die prducten en/f diensten p afstand aan cnsumenten aanbiedt; 10.8 Overeenkmst p afstand: een vereenkmst waarbij in het kader van een dr de ndernemer gerganiseerd systeem vr verkp p afstand van prducten en/f diensten, tt en met het sluiten van de vereenkmst uitsluitend gebruik gemaakt wrdt van één f meer technieken vr cmmunicatie p afstand; 10.9 Techniek vr cmmunicatie p afstand: middel dat kan wrden gebruikt vr het sluiten van een vereenkmst, znder dat cnsument en ndernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekmen. Artikel 11 - Identiteit van de ndernemer Naam ndernemer: Elly s Chice B.V. handelend nder de naam/namen: Elly s Chic Vestigings- & bezekadres: Remer Visscherstraat EZ Amsterdam Bereikbaarheid: Vanaf maandag t/m vrijdag van 9:00 uur tt 17:00 uur adres: KvK-nummer: Btw-identificatienummer: B01 Indien de activiteit van de ndernemer is nderwrpen aan een relevant vergunningstelsel: de gegevens ver de tezichthudende autriteit: Indien de ndernemer een gereglementeerd berep uitefent: - de berepsvereniging f -rganisatie waarbij hij is aangeslten; - de berepstitel, de plaats in de EU f de Eurpese Ecnmische Ruimte waar deze is tegekend; - een verwijzing naar de berepsregels die in Nederland van tepassing zijn en aanwijzingen waar en he deze berepsregels tegankelijk zijn.

5 Artikel 12 - Tepasselijkheid Deze algemene vrwaarden zijn van tepassing p elk aanbd van de ndernemer en p elke tt stand gekmen vereenkmst p afstand tussen ndernemer en cnsument Vrdat de vereenkmst p afstand wrdt geslten, wrdt de tekst van deze algemene vrwaarden aan de cnsument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mgelijk is, zal vrdat de vereenkmst p afstand wrdt geslten, wrden aangegeven dat de algemene vrwaarden bij de ndernemer zijn in te zien en zij p verzek van de cnsument z spedig mgelijk kstels wrden tegeznden Indien de vereenkmst p afstand elektrnisch wrdt geslten, kan in afwijking van het vrige lid en vrdat de vereenkmst p afstand wrdt geslten, de tekst van deze algemene vrwaarden langs elektrnische weg aan de cnsument ter beschikking wrden gesteld p zdanige wijze dat deze dr de cnsument p een eenvudige manier kan wrden pgeslagen p een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mgelijk is, zal vrdat de vereenkmst p afstand wrdt geslten, wrden aangegeven waar van de algemene vrwaarden langs elektrnische weg kan wrden kennisgenmen en dat zij p verzek van de cnsument langs elektrnische weg f p andere wijze kstels zullen wrden tegeznden Vr het geval dat naast deze algemene vrwaarden tevens specifieke prduct- f dienstenvrwaarden van tepassing zijn, is het tweede en derde lid van vereenkmstige tepassing en kan de cnsument zich in geval van tegenstrijdige algemene vrwaarden steeds berepen p de tepasselijke bepaling die vr hem het meest gunstig is. Artikel 13 - Het aanbd Indien een aanbd een beperkte geldigheidsduur heeft f nder vrwaarden geschiedt, wrdt dit nadrukkelijk in het aanbd vermeld Het aanbd bevat een vlledige en nauwkeurige mschrijving van de aangebden prducten en/f diensten. De beschrijving is vldende gedetailleerd m een gede berdeling van het aanbd dr de cnsument mgelijk te maken. Als de ndernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetruwe weergave van de aangebden prducten en/f diensten. Kennelijke vergissingen f kennelijke futen in het aanbd binden de ndernemer niet Elk aanbd bevat zdanige infrmatie, dat vr de cnsument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbd zijn verbnden. Dit betreft in het bijznder: de prijs inclusief belastingen; de eventuele ksten van aflevering; de wijze waarp de vereenkmst tt stand zal kmen en welke handelingen daarvr ndig zijn; het al dan niet van tepassing zijn van het herrepingsrecht; de wijze van betaling, aflevering en uitvering van de vereenkmst; de termijn vr aanvaarding van het aanbd, dan wel de termijn waarbinnen de ndernemer de prijs garandeert; de hgte van het tarief vr cmmunicatie p afstand indien de ksten van het gebruik van de techniek vr cmmunicatie p afstand wrden berekend p een andere grndslag dan het reguliere basistarief vr het gebruikte cmmunicatiemiddel; f de vereenkmst na de ttstandkming wrdt gearchiveerd, en z ja p welke wijze deze vr de cnsument te raadplegen is; de manier waarp de cnsument, vr het sluiten van de vereenkmst, de dr hem in het kader van de vereenkmst verstrekte gegevens kan cntrleren en indien gewenst herstellen; de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de vereenkmst kan wrden geslten; de gedragscdes waaraan de ndernemer zich heeft nderwrpen en de wijze waarp de cnsument deze gedragscdes langs elektrnische weg kan raadplegen; de minimale duur van de vereenkmst p afstand in geval van een duurtransactie.

6 Artikel 14 - De vereenkmst De vereenkmst kmt, nder vrbehud van het bepaalde in lid 4, tt stand p het mment van aanvaarding dr de cnsument van het aanbd en het vlden aan de daarbij gestelde vrwaarden Indien de cnsument het aanbd langs elektrnische weg heeft aanvaard, bevestigt de ndernemer nverwijld langs elektrnische weg de ntvangst van de aanvaarding van het aanbd. Zlang de ntvangst van deze aanvaarding niet dr de ndernemer is bevestigd, kan de cnsument de vereenkmst ntbinden Indien de vereenkmst elektrnisch tt stand kmt, treft de ndernemer passende technische en rganisatrische maatregelen ter beveiliging van de elektrnische verdracht van data en zrgt hij vr een veilige webmgeving. Indien de cnsument elektrnisch kan betalen, zal de ndernemer daarte passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen De ndernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - p de hgte stellen f de cnsument aan zijn betalingsverplichtingen kan vlden, alsmede van al die feiten en factren die van belang zijn vr een verantwrd aangaan van de vereenkmst p afstand. Indien de ndernemer p grnd van dit nderzek gede grnden heeft m de vereenkmst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemtiveerd een bestelling f aanvraag te weigeren f aan de uitvering bijzndere vrwaarden te verbinden De ndernemer zal bij het prduct f dienst aan de cnsument de vlgende infrmatie, schriftelijk f p zdanige wijze dat deze dr de cnsument p een tegankelijke manier kan wrden pgeslagen p een duurzame gegevensdrager, meesturen: a. het bezekadres van de vestiging van de ndernemer waar de cnsument met klachten terecht kan; b. de vrwaarden waarnder en de wijze waarp de cnsument van het herrepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgeslten zijn van het herrepingsrecht; c. de infrmatie ver garanties en bestaande service na aankp; d. de in artikel 4 lid 3 van deze vrwaarden pgenmen gegevens, tenzij de ndernemer deze gegevens al aan de cnsument heeft verstrekt vóór de uitvering van de vereenkmst; e. de vereisten vr pzegging van de vereenkmst indien de vereenkmst een duur heeft van meer dan één jaar f van nbepaalde duur is In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vrige lid slechts van tepassing p de eerste levering. Artikel 15 - Herrepingsrecht Bij levering van prducten: Bij de aankp van prducten heeft de cnsument de mgelijkheid de vereenkmst znder pgave van redenen te ntbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in p de dag na ntvangst van het prduct dr de cnsument f een vraf dr de cnsument aangewezen en aan de ndernemer bekend gemaakte vertegenwrdiger Tijdens de bedenktijd zal de cnsument zrgvuldig mgaan met het prduct en de verpakking. Hij zal het prduct slechts in die mate uitpakken f gebruiken vr zver dat ndig is m te kunnen berdelen f hij het prduct wenst te behuden. Indien hij van zijn herrepingsrecht gebruik maakt, zal hij het prduct met alle geleverde tebehren en - indien redelijkerwijze mgelijk - in de riginele staat en verpakking aan de ndernemer returneren, cnfrm de dr de ndernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Bij levering van diensten: Bij levering van diensten heeft de cnsument de mgelijkheid de vereenkmst znder pgave van redenen te ntbinden gedurende ten minste veertien dagen, ingaande p de dag van het aangaan van de vereenkmst.

7 15.4. Om gebruik te maken van zijn herrepingsrecht, zal de cnsument zich richten naar de dr de ndernemer bij het aanbd en/f uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Artikel 16 - Ksten in geval van herreping Indien de cnsument gebruik maakt van zijn herrepingsrecht, kmen ten hgste de ksten van terugzending vr zijn rekening Indien de cnsument een bedrag betaald heeft, zal de ndernemer dit bedrag z spedig mgelijk, dch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending f herreping, terugbetalen. Artikel 17 - Uitsluiting herrepingsrecht De ndernemer kan het herrepingsrecht van de cnsument uitsluiten vr zver vrzien in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herrepingsrecht geldt slechts indien de ndernemer dit duidelijk in het aanbd, althans tijdig vr het sluiten van de vereenkmst, heeft vermeld Uitsluiting van het herrepingsrecht is slechts mgelijk vr prducten: a. die dr de ndernemer tt stand zijn gebracht vereenkmstig specificaties van de cnsument; b. die duidelijk persnlijk van aard zijn; c. die dr hun aard niet kunnen wrden teruggeznden; d. die snel kunnen bederven f veruderen; e. waarvan de prijs gebnden is aan schmmelingen p de financiële markt waarp de ndernemer geen invled heeft; f. vr lsse kranten en tijdschriften; g. vr audi- en vide-pnamen en cmputersftware waarvan de cnsument de verzegeling heeft verbrken Uitsluiting van het herrepingsrecht is slechts mgelijk vr diensten: a. betreffende lgies, verver, restaurantbedrijf f vrijetijdsbesteding te verrichten p een bepaalde datum f tijdens een bepaalde peride; b. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de cnsument is begnnen vrdat de bedenktijd is verstreken; c. betreffende weddenschappen en lterijen. Artikel 18 - De prijs Gedurende de in het aanbd vermelde geldigheidsduur wrden de prijzen van de aangebden prducten en/f diensten niet verhgd, behudens prijswijzigingen als gevlg van veranderingen in btw-tarieven In afwijking van het vrige lid kan de ndernemer prducten f diensten waarvan de prijzen gebnden zijn aan schmmelingen p de financiële markt en waar de ndernemer geen invled p heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebndenheid aan schmmelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, wrden bij het aanbd vermeld Prijsverhgingen binnen 3 maanden na de ttstandkming van de vereenkmst zijn alleen tegestaan indien zij het gevlg zijn van wettelijke regelingen f bepalingen Prijsverhgingen vanaf 3 maanden na de ttstandkming van de vereenkmst zijn alleen tegestaan indien de ndernemer dit bedngen heeft en: a. deze het gevlg zijn van wettelijke regelingen f bepalingen; f b. de cnsument de bevegdheid heeft de vereenkmst p te zeggen met ingang van de dag waarp de prijsverhging ingaat De in het aanbd van prducten f diensten genemde prijzen zijn inclusief btw. Artikel 19 - Cnfrmiteit en Garantie De ndernemer staat er vr in dat de prducten en/f diensten vlden aan de vereenkmst, de in het aanbd vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/f bruikbaarheid en de p de datum van de ttstandkming van de vereenkmst bestaande wettelijke bepalingen en/f verheidsvrschriften. Indien vereengekmen staat de ndernemer er tevens vr in dat het prduct geschikt is vr ander dan nrmaal gebruik.

8 19.2. Een dr de ndernemer, fabrikant f imprteur verstrekte garantie det niets af aan de wettelijke rechten en vrderingen die de cnsument p grnd van de vereenkmst tegenver de ndernemer kan den gelden. Artikel 20 - Levering en uitvering De ndernemer zal de grtst mgelijke zrgvuldigheid in acht nemen bij het in ntvangst nemen en bij de uitvering van bestellingen van prducten en bij de berdeling van aanvragen tt verlening van diensten Als plaats van levering geldt het adres dat de cnsument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt Met inachtneming van hetgeen hierver in artikel 4 van deze algemene vrwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame sped dch uiterlijk binnen 30 dagen uitveren tenzij een langere leveringstermijn is afgesprken. Indien de bezrging vertraging ndervindt, f indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan wrden uitgeverd, ntvangt de cnsument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De cnsument heeft in dat geval het recht m de vereenkmst znder ksten te ntbinden en recht p eventuele schadevergeding In geval van ntbinding cnfrm het vrige lid zal de ndernemer het bedrag dat de cnsument betaald heeft z spedig mgelijk, dch uiterlijk binnen 30 dagen na ntbinding, terugbetalen Indien levering van een besteld prduct nmgelijk blijkt te zijn, zal de ndernemer zich inspannen m een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezrging zal p duidelijke en begrijpelijke wijze wrden gemeld dat een vervangend artikel wrdt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herrepingsrecht niet wrden uitgeslten. De ksten van een eventuele returzending zijn vr rekening van de ndernemer Het risic van beschadiging en/f vermissing van prducten berust bij de ndernemer tt het mment van bezrging aan de cnsument f een vraf aangewezen en aan de ndernemer bekend gemaakte vertegenwrdiger, tenzij uitdrukkelijk anders is vereengekmen. Artikel 21 - Duurtransacties: duur, pzegging en verlenging Opzegging De cnsument kan een vereenkmst die vr nbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tt het geregeld afleveren van prducten (elektriciteit daarnder begrepen) f diensten, te allen tijde pzeggen met inachtneming van daarte vereengekmen pzeggingsregels en een pzegtermijn van ten hgste één maand De cnsument kan een vereenkmst die vr bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tt het geregeld afleveren van prducten (elektriciteit daarnder begrepen) f diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur pzeggen met inachtneming van daarte vereengekmen pzeggingsregels en een pzegtermijn van ten hgste één maand De cnsument kan de in de vrige leden genemde vereenkmsten: - te allen tijde pzeggen en niet beperkt wrden tt pzegging p een bepaald tijdstip f in een bepaalde peride; - tenminste pzeggen p dezelfde wijze als zij dr hem zijn aangegaan; - altijd pzeggen met dezelfde pzegtermijn als de ndernemer vr zichzelf heeft bedngen. Verlenging Een vereenkmst die vr bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tt het geregeld afleveren van prducten (elektriciteit daarnder begrepen) f diensten, mag niet stilzwijgend wrden verlengd f vernieuwd vr een bepaalde duur In afwijking van het vrige lid mag een vereenkmst die vr bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tt het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend wrden verlengd vr een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de cnsument deze verlengde vereenkmst tegen het einde van de verlenging kan pzeggen met een pzegtermijn van ten hgste één maand.

9 21.6. Een vereenkmst die vr bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tt het geregeld afleveren van prducten f diensten, mag alleen stilzwijgend vr nbepaalde duur wrden verlengd als de cnsument te allen tijde mag pzeggen met een pzegtermijn van ten hgste één maand en een pzegtermijn van ten hgste drie maanden in geval de vereenkmst strekt tt het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften Een vereenkmsten met beperkte duur tt het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (pref- f kennismakingsabnnement) wrdt niet stilzwijgend vrtgezet en eindigt autmatisch na aflp van de pref- f kennismakingsperide Duur Als een vereenkmst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de cnsument na een jaar de vereenkmst te allen tijde met een pzegtermijn van ten hgste een maand pzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen pzegging vóór het einde van de vereengekmen duur verzetten. Artikel 22 - Betaling Vrzver niet anders is vereengekmen, dienen de dr de cnsument verschuldigde bedragen te wrden vldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedeld in artikel 6 lid 1. In geval van een vereenkmst tt het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de cnsument de bevestiging van de vereenkmst heeft ntvangen Bij de verkp van prducten aan cnsumenten mag in algemene vrwaarden nimmer een vruitbetaling van meer dan 50% wrden bedngen. Wanneer vruitbetaling is bedngen, kan de cnsument geen enkel recht den gelden aangaande de uitvering van de desbetreffende bestelling f dienst(en), alvrens de bedngen vruitbetaling heeft plaatsgevnden De cnsument heeft de plicht m njuistheden in verstrekte f vermelde betaalgegevens nverwijld aan de ndernemer te melden In geval van wanbetaling van de cnsument heeft de ndernemer behudens wettelijke beperkingen, het recht m de vraf aan de cnsument kenbaar gemaakte redelijke ksten in rekening te brengen. Artikel 23 - Klachtenregeling De ndernemer beschikt ver een vldende bekend gemaakte klachtenprcedure en behandelt de klacht vereenkmstig deze klachtenprcedure Klachten ver de uitvering van de vereenkmst meten binnen bekwame tijd, vlledig en duidelijk mschreven wrden ingediend bij de ndernemer, nadat de cnsument de gebreken heeft gecnstateerd Bij de ndernemer ingediende klachten wrden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ntvangst beantwrd. Als een klacht een vrzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wrdt dr de ndernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwrd met een bericht van ntvangst en een indicatie wanneer de cnsument een meer uitverig antwrd kan verwachten Indien de klacht niet in nderling verleg kan wrden pgelst ntstaat een geschil dat vatbaar is vr de geschillenregeling. Artikel 24 - Geschillen Op vereenkmsten tussen de ndernemer en de cnsument waarp deze algemene vrwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van tepassing. Artikel 25 - Aanvullende f afwijkende bepalingen

10 Aanvullende dan wel van deze algemene vrwaarden afwijkende bepalingen mgen niet ten nadele van de cnsument zijn en dienen schriftelijk te wrden vastgelegd dan wel p zdanige wijze dat deze dr de cnsument p een tegankelijke manier kunnen wrden pgeslagen p een duurzame gegevensdrager. Ebkvucher vrwaarden In aanvulling p nze Algemene Verkpvrwaarden zijn deze ebkvucher vrwaarden van tepassing p dr Elly s Chice B.V. ( Elly s Chice") uitgegeven ebkvucher. Dr gebruik te maken van een Elly s Chice ebkvucher aanvaardt u deze ebkvucher vrwaarden en verbindt u zich erte deze na te leven. 1. Deze vrwaarden zijn van tepassing p alle dr Elly s Chice uitgegeven ebkvucher (zwel elektrnische als gedrukte ebkvucher, papierenebkvucher en als cadeaukaarten) (hierna gezamenlijk: Ebkvucher ) die wrden verkcht dr Elly s Chice en dr Elly s Chice aangewezen derde partijen. 2. Iedere Ebkvucher is vrzien van een unieke cde. Dit kan een nummercde en/f pincde en/f tekstcde zijn. Iedere Ebkvucher wrdt slechts één maal verstrekt. U dient de Ebkvucher (inclusief de cde) zrgvuldig te bewaren. In geval van diefstal (waarnder tevens begrepen het gebruik dr nbevegde derden van de cde) f verlies (waarnder tevens begrepen het (per ngeluk) wissen van s) vindt geen vergeding plaats. Alleen riginele Ebkvucher en cdes kunnen wrden gebruikt en dienen p verzek aan Elly s Chice te wrden verstrekt. Elly s Chice behudt zich het recht vr m een Ebkvucher uitsluitend te accepteren na ntvangst van de riginele Ebkvucher (in geval van elektrnische ebkvucher de die dr Elly s Chice f een dr Elly s Chice aangewezen derde partij aan u is verznden en waarin de cde is pgenmen) en m in geval van neigenlijk gebruik alsng betaling in geld te verlangen. Indien een Ebkvucher bij een derde partij is gekcht, dient u de factuur/betaaldbewijs zrgvuldig te bewaren en p verzek aan Elly s Chice te verleggen. 3. Om een Ebkvucher te gebruiken dient u de vuchercde in te vullen p de website. Vervlgens dient u de stappen te vlgen p website en kunt u het ebk dwnladen. 4. De aard, waarde, duur, vervaldatum en/f eventueel tepasselijke verige specifieke gebruiksvrwaarden vindt u p de Ebkvucher/f in de uiting ( ) waarin de cde is pgenmen. Iedere Ebkvucher is gedurende een bepaalde peride geldig. Na de vervaldatum kan de Ebkvucher niet meer wrden gebruikt. 5. Ebkvucher uitgegeven dr Elly s Chice en/f dr Elly s Chice aangewezen derde partijen zijn uitsluitend inwisselbaar via 6. Ebkvuchers f restwaarde ervan zijn niet inwisselbaar vr geld. 7. De restwaarde van de Ebkvucher kan wrden gebruikt vr vlgende bestellingen. Deze waarde is zichtbaar p de sald checker van de website. De restwaarde is niet verdraagbaar en kan uitsluitend wrden gebruikt p dezelfde website waar het eerste gebruik van de Ebkvucher plaats heeft gevnden en gedurende de geldigheidsduur van de Ebkvucher.. 8. Indien het ttaalbedrag van de bestelling hger is dan de waarde van de gebruikte Ebkvucher(s), dient het verschil betaald te wrden met de betaalmethde: ideal. 9. Het is niet tegestaan Ebkvucher f de werking daarvan te wijzigen, te vervalsen, te ndermijnen f anderszins aan te tasten (waarnder begrepen hacking). 10. Iedere (pging tt) fraude f andere niet tegestane handeling wrdt geregistreerd en leidt erte dat het gebruik van Ebkvucher wrdt ntzegd. 11. Het is niet tegestaan Ebkvucher p welke wijze k te gebruiken vr cmmerciële deleinden en/f andere deleinden dan waarvr deze zijn uitgegeven. 12. Deze ebkvucher vrwaarden kunnen van tijd tt tijd wrden gewijzigd. Wij raden u aan m de ebkvucher vrwaarden telkens vr het gebruik van een ebkvucher te raadplegen. Blijft u na ingaan van de wijzigingen ebkvucher gebruiken, dan aanvaardt u daarmee de gewijzigde ebkvucher vrwaarden. 13. Hebt u vragen ver f pmerkingen ver het gebruik van de Ebkvucher f prblemen bij het inwisselen laat ns dit dan z spedig mgelijk weten dr cntact p te nemen met nze Elly s Chice zal uw dan z spedig mgelijk behandelen.

11 Ebk gebruiksvrwaarden In aanvulling p nze Algemene Verkpvrwaarden zijn deze gebruiksvrwaarden vr Ebks van tepassing p dr Elly s Chice B.V. ( Elly s Chice") uitgegeven Ebks. Dr Ebks aan te schaffen via deze website van Elly s Chice aanvaardt u deze Ebk gebruiksvrwaarden en verbindt u zich erte deze na te leven. 1. Het is niet tegestaan Digitale prducten te kpiëren, te veranderen, uit te lenen, p enigerlei wijze aan derden ter beschikking te stellen f andere handelingen te verrichten die de reikwijdte van u verleende licentie te buiten gaan

Algemene Voorwaarden: Inhoudsopgave: Artikel 10 - Conformiteit en garantie. Artikel 11 - Levering en uitvoering

Algemene Voorwaarden: Inhoudsopgave: Artikel 10 - Conformiteit en garantie. Artikel 11 - Levering en uitvoering Algemene Voorwaarden: Inhoudsopgave: Artikel 10 - Conformiteit en garantie Artikel 11 - Levering en uitvoering Artikel 12 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging Artikel 13 - Betaling Artikel

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities. Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer. Artikel 3 - Toepasselijkheid. Artikel 4 - Het aanbod

Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities. Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer. Artikel 3 - Toepasselijkheid. Artikel 4 - Het aanbod Algemene Voorwaarden Thuiswinkel Deze Algemene Voorwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel Algemene Voorwaarden Thuiswinkel Deze Algemene Voorwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Webshop Keurmerk 2012

Algemene voorwaarden Webshop Keurmerk 2012 coördinatiegroep zelfreguleringsoverleg Algemene voorwaarden Webshop Keurmerk 2012 Sociaal-Economische Raad Algemene Voorwaarden Stichting Webshop Keurmerk AV CZ/119 Deze Algemene Voorwaarden van de Stichting

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Vettepakken

Algemene Voorwaarden Vettepakken Algemene Voorwaarden Vettepakken Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Artikel 3 - Toepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbod Artikel 5 - De overeenkomst Artikel 6

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Stichting Webshop Keurmerk ARTIKEL 1 Definities ARTIKEL 2 - Identiteit van de ondernemer

Algemene Voorwaarden Stichting Webshop Keurmerk ARTIKEL 1 Definities ARTIKEL 2 - Identiteit van de ondernemer Algemene Voorwaarden Stichting Webshop Keurmerk Deze Algemene Voorwaarden zullen worden gebruikt door alle leden van de Stichting Webshop Keurmerk met uitzondering van financiële diensten als bedoeld in

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 2 Identiteit van de ondernemer Stair Make-Over B.V. handelend onder de naam/namen: Stair Make-Over

Algemene Voorwaarden. Artikel 2 Identiteit van de ondernemer Stair Make-Over B.V. handelend onder de naam/namen: Stair Make-Over Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt; 2. Consument:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN SMARTALARM

ALGEMENE VOORWAARDEN SMARTALARM ALGEMENE VOORWAARDEN SMARTALARM Inhoudsopgave: Artikel 1 Definities Artikel 2 Identiteit van de ondernemer Artikel 3 Toepasselijkheid Artikel 4 Het aanbod Artikel 5 De overeenkomst Artikel 6 Herroepingsrecht

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Goossens Wonen en Slapen

Algemene voorwaarden Goossens Wonen en Slapen Algemene voorwaarden Goossens Wonen en Deze Algemene Voorwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep

Nadere informatie

Algemene Verkoopvoorwaarden Doe-Het-Zelfbranche 2013

Algemene Verkoopvoorwaarden Doe-Het-Zelfbranche 2013 COÖRDINATIEGROEP ZELFREGULERINGSOVERLEG Algemene Verkoopvoorwaarden Doe-Het-Zelfbranche 2013 SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD Algemene Verkoopvoorwaarden Doe-Het-Zelfbranche 2013 AV CZ/135 Deze Algemene Verkoopvoorwaarden

Nadere informatie

Artikel 2 Definities

Artikel 2 Definities Algemene Voorwaarden Consumenten MijnPartnerGroep.nl Artikel 1 Identiteit van de ondernemer MijnPartnerGroep.nl (MPG) handelt onder de namen: MijnContainerPartner.nl / (MCP) MijnHostingPartner.nl / (MHP)

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN BEELDSCHERM ADVERTEREN

ALGEMENE VOORWAARDEN BEELDSCHERM ADVERTEREN Versie 1.0-12 mei 2014 ALGEMENE VOORWAARDEN BEELDSCHERM ADVERTEREN Inhoudsopgave Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van NLSS Artikel 3 - Toepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbod Artikel 5 - De

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel Algemene Voorwaarden Thuiswinkel Deze Algemene Voorwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie (hierna: Thuiswinkel.org) zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond in het kader van

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Aanvullende overeenkomst Bedenktijd Consument Dag Digitale inhoud Duurovereenkomst

Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Aanvullende overeenkomst Bedenktijd Consument Dag Digitale inhoud Duurovereenkomst Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Artikel 3 - Toepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbod Artikel 5 - De overeenkomst Artikel 6 - Herroepingsrecht

Nadere informatie

Gedragscode Goed Zorgverzekeraarschap. Bijlage - ZN-11-102

Gedragscode Goed Zorgverzekeraarschap. Bijlage - ZN-11-102 Gedragscde Ged Zrgverzekeraarschap Bijlage - ZN-11-102 Inhudspgave Pag. Vrwrd 3 Deel 1 Cde Ged Zrgverzekeraarschap 4 1.1 Inleiding 4 1.1.1 Verantwrdelijkheden van de zrgverzekeraar 4 1.1.2 Basiswaarden

Nadere informatie

Update versie 11 september 2013

Update versie 11 september 2013 Algemene Leveringsvoorwaarden voor online winkelen Update versie 11 september 2013 Artikel 1 - Definities: 1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan Consumenten

Nadere informatie

Telefoonnummer: 0621994629 Bereikbaarheid: Vanaf maandag t/m vrijdag van 8:30 uur tot 20:30 uur E-mailadres: info@vrapit.com

Telefoonnummer: 0621994629 Bereikbaarheid: Vanaf maandag t/m vrijdag van 8:30 uur tot 20:30 uur E-mailadres: info@vrapit.com ALGEMENE VOORWAARDEN VIRTUEEL VERPAKKINGEN VAN DE VENNOOTSCHAP ONDER FIRMA VRAPIT GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL TE ROTTERDAM ONDER NUMMER 59021411 artikel 1 DEFINITIES 1.1 In deze voorwaarden

Nadere informatie

- Overeenkomst op afstand: art. 2,21 WMPC

- Overeenkomst op afstand: art. 2,21 WMPC I. CONSUMENTENRECHT: OVEREENKOMSTEN OP AFSTAND = vereenkmsten waarbij de partijen zich vrafgaand aan en bij het sluiten van de vereenkmst niet in elkaars aanwezigheid bevinden. Schema Drie categrieën 1.

Nadere informatie

Waarom krijg ik bij LeasePlan Bank een aantrekkelijke rente?

Waarom krijg ik bij LeasePlan Bank een aantrekkelijke rente? Veelgestelde vragen Over LeasePlan Bank Wie is LeasePlan Bank? LeasePlan Bank is een Nederlandse internetspaarbank. Wij zijn nderdeel van het wereldwijd pererende LeasePlan Crpratin N.V. Klanten kunnen

Nadere informatie

Customer Due Diligence Beleid

Customer Due Diligence Beleid Custmer Due Diligence Beleid Syntrus Achmea Vermgensbeheer B.V. Versie 1.0, nvember 2014 Custmer Due Diligence Beleid Syntrus Achmea Vermgensbeheer B.V. 1 van 14 Inhudspgave 1 INLEIDING... 4 1.1 REIKWIJDTE

Nadere informatie

OFFERTEAANVRAAG VOOR DIENSTEN BESTEK NR. DLA/COM/13. 02. Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking Ontwikkelen van de website www.vgc.

OFFERTEAANVRAAG VOOR DIENSTEN BESTEK NR. DLA/COM/13. 02. Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking Ontwikkelen van de website www.vgc. BIJLAG Bijlage nr. 1 Bestek nderhandelingsprcedure znder bekendmaking vr het ntwikkelen van de website www.vgc.be OFFRTAANVRAAG VOOR DINSTN BSTK NR. DLA/COM/13. 02 Onderhandelingsprcedure znder bekendmaking

Nadere informatie

Algemene voorwaarden trainingen Edunova

Algemene voorwaarden trainingen Edunova Algemene vrwaarden trainingen Edunva Edunva Meddsestraat 47 Winterswijk Artikel 1. Definities Opdrachtgever: de natuurlijke persn f rechtspersn, met wie een vereenkmst met betrekking tt deelname aan een

Nadere informatie

Alle betrokken partijen rondom een pleegzorgplaatsing hebben een eigen en een gezamenlijke

Alle betrokken partijen rondom een pleegzorgplaatsing hebben een eigen en een gezamenlijke Hfdstuk 7 l Overige Zaken Alle betrkken partijen rndm een pleegzrgplaatsing hebben een eigen en een gezamenlijke verantwrdelijkheid vr het z ged mgelijk verlpen van de plaatsing. Overleg en afstemming

Nadere informatie

BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.11 * * *

BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.11 * * * Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.11 *

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE DIENSTENWIJZER

INHOUDSOPGAVE DIENSTENWIJZER DIENSTENWIJZER Op alle diensten die dr Veldhuizen Investments BV wrden geleverd, zijn de Algemene Leveringsvrwaarden van tepassing. Deze vrwaarden zijn gedepneerd bij de K.v.K Centraal Gelderland. De tekst

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Store055. Artikel 1 - Definities

Algemene Voorwaarden Store055. Artikel 1 - Definities Algemene Voorwaarden Store055 Artikel 1 - Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Gebruiker: Store 055 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep

Nadere informatie

ideal Advanced ING Wholesale Banking Integratiehandleiding PHP voor ideal Advanced Versie 2.3, april 2010 Inhoud

ideal Advanced ING Wholesale Banking Integratiehandleiding PHP voor ideal Advanced Versie 2.3, april 2010 Inhoud ideal Advanced ING Whlesale Banking Integratiehandleiding PHP vr ideal Advanced Versie 2.3, april 2010 Inhud Inhud... 1 1 Intrductie... 4 1.1 Overzicht... 4 1.2 Verplichtingen... 4 1.3 Aanvullende vragen?...

Nadere informatie

Notities Economisch en Financieel Recht Prof. C. Van Acker

Notities Economisch en Financieel Recht Prof. C. Van Acker Ntities Ecnmisch en Financieel Recht Prf. C. Van Acker INLEIDING Praktische Zaken: -slides beschikbaar vanaf zndagavnd -2 dcumentatiebundels + slides -besprken teksten zijn te kennen vr het mndelinge examen

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 KMO S Voordelen van een kleine onderneming : Nadelen van een kleine onderneming: Functies in een onderneming:(4 pijlers)

Hoofdstuk 1 KMO S Voordelen van een kleine onderneming : Nadelen van een kleine onderneming: Functies in een onderneming:(4 pijlers) Hfdstuk 1 KMO S zijn ndernemingen die niet meer dan 1 van de vlgende criteria verschrijden : -gemiddeld aantal werknemers

Nadere informatie

Vallen niet echt onder de rubriek Omnium, maar kunnen ook in het kader van een autoverzekering worden afgesloten :

Vallen niet echt onder de rubriek Omnium, maar kunnen ook in het kader van een autoverzekering worden afgesloten : De Omnium verzekering : wat zit daar allemaal in? Naast de verplichte verzekering 1, waarbij de burgerrechtelijke aansprakelijkheid (BA) met wrden gedekt bij het gebruik van een mtrvertuig p de penbare

Nadere informatie