POLISVOORWAARDEN ANWB DOORLOPENDE REIS- EN ANNULERINGSVERZEKERING DRA ANB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "POLISVOORWAARDEN ANWB DOORLOPENDE REIS- EN ANNULERINGSVERZEKERING DRA ANB"

Transcriptie

1 POLISVOORWAARDEN ANWB DOORLOPENDE REIS- EN ANNULERINGSVERZEKERING DRA ANB Inhoudsopgave Bladzijde Laatje vakantieplezier niet afpikken 1 Schademelding 2 Bereikbaarheid ANWB-ALARMCENTRALE 2 Algemene voorwaarden 2 Artikel 1. Begripsomschrijvingen 2 Artikel 2. Grondslag 2 Artikel 3. Algemene en Bijzondere voorwaarden 2 Artikel 4. Begin van de verzekering en bedenktijd 2 Artikel 5. Einde van de verzekering 2 Artikel 6. Wijziging van premie en voorwaarden 2 Artikel 7. Premiebetaling 3 Artikel 8. Verplichtingen in geval van schade 3 Artikel 9. Schadevaststelling 3 Artikel 10. Schadebetaling 3 Artikel 11. Verjaring 3 Artikel 12. Andere verzekeringen 3 Artikel 13. Algemene uitsluitingen 3 Artikel 14. Dekking terrorismerisico 4 Artikel 15. Klachten en geschillen 4 Artikel 16. Toepasselijk recht 4 Artikel 17. Registratie persoonsgegevens 4 Bijzondere voorwaarden Artikel 18. Begripsomschrijvingen 4 Artikel 19. De verzekering is van kracht 4 Artikel 20. Uitsluitingen 4 Reisdekking Artikel 21. Bagage 4 Artikel 22. Geld 5 Artikel 23. Onvoorziene uitgaven 5 Artikel 24. Wintersport / gevaarlijke sporten 6 Artikel 25. Ongevallen 6 Artikel 26. Aansprakelijkheid vakantieverblijf 7 Artikel 27. Vervangend verblijf 7 Annuleringsdekking Artikel 28. Verzekerd is 7 Artikel 29. Uitgekeerd wordt: 7 Artikel 30. Recht op uitkering 8 Artikel 31. Schadebetaling 8 Artikel 32. Niet verzekerd is schade: 8 Artikel 33. Bij concerten en theatervoorstellingen is verzekerd: 8 Artikel 34. Bij concerten en theatervoorstellingen wordt uitgekeerd: 8 Luxe annuleringsdekking Artikel 35. Uitgekeerd wordt 8 Artikel 36. Recht op uitkering 8 Dekkingsoverzicht 8 Laat je vakantieplezier niet afpikken U gaat op vakantie om te genieten van de vrijheid, om te gaan en te staan waar u wilt. Dat vakantieplezier laat u zich door niets of niemand afpikken. Onderstaande tips kunnen u daarbij helpen. Besef dat u altijd zelf verantwoordelijk bent. Zoek als deze tips in uw situatie niet van toepassing mochten zijn, dus altijd naar de best mogelijke oplossing. - Neem zo weinig mogelijk waardevolle spullen, bijvoorbeeld foto-, video en audioapparatuur, sieraden en horloges, en contant geld mee op vakantie. - Draag geld, betaalpasjes, cheques en reisdocumenten altijd op bedekte wijze bij u in een borst- of buiktasje en houd zoveel mogelijk lichamelijk contact met camera s en tassen. - Gaat u met uw auto op vakantie? - Laad uw auto en/of caravan uitsluitend in op de dag van vertrek; - Parkeer uw auto bij rustpauzes bij voorkeur op een plaats waar u er zicht op kunt houden; - Laat nooit waardevolle spullen en waardevolle papieren, zoals geld, cheques, betaalpasjes en reisdocumenten achter in uw auto; - Zorg ervoor dat uw overige bagage van buitenaf niet zichtbaar in de kofferbak ligt; - Sluit uw auto en/of caravan altijd goed af, ook tijdens rustpauzes of bij het tanken; - Neem bij overnachting onderweg uw bagage met u mee naar uw overnachtingsplaats; - Laad uw auto en caravan uit op de dag van aankomst. - Gaat u met vliegtuig, bus, trein of boot op vakantie? - Neem uw waardevolle spullen, waardevolle papieren, breekbare spullen en medicijnen mee in uw handbagage; - Laat bij vermissing of beschadiging van ingecheckte bagage bij vliegreizen altijd een PIR ( Property Irregularity Report) of anders een verklaring opmaken door de vervoersmaatschappij en vraag een schriftelijk bewijs. Bent u op uw bestemming? - Laat uw waardevolle spullen en waardevolle papieren niet onbeheerd achter in uw hotelkamer, tent, caravan, auto, op het strand of waar dan ook. Maak gebruik van kluisjes wanneer deze aanwezig zijn. Een alternatief is dat u die spullen altijd bij u draagt. - Noteer de nummers van uw reispapieren zoals telefoonnummer van de alarmcentrale, paspoort of identiteitsbewijs, rij- en kentekenbewijs, auto-, reisen ziektekostenverzekering, bankpasje(s) en creditcard(s). Bewaar deze gegevens altijd apart van die documenten en bij iemand thuis die u altijd even kunt bellen. - Mocht er ondanks bovenstaande voorzorgen toch iets misgaan, doe dan bij diefstal, vermissing of verlies van bagage, reisdocumenten en/of geld altijd direct aangifte bij de politie en vraag een afschrift van het procesverbaal. Advies bij diefstal, verlies, ongeval of ziekte: Geef diefstal of vermissing van bagage, reisdocumenten en/of geld altijd direct aan bij de politie en vraag een afschrift of een kopie van het proces-verbaal. Dit is niet alleen nodig om uw schade te kunnen verhalen, maar ook om uw spullen op te sporen of te kunnen retourneren in het geval ze worden gevonden. - Bij ziekte/lichamelijk letsel: raadpleeg ter plekke een dokter en bewaar rekeningen e.d.. - Bij (verkeers-)ongevallen: laat proces-verbaal opmaken en vraag getuigenverklaringen. - Bij bagageschade: bewaar de beschadigde zaken. - Bij mechanische schade: laat de oorzaak van het defect vaststellen bij de dichtstbijzijnde merkdealer of bonafide garage. RHP103 (02-07) 1

2 Schademelding Artikel 3. Algemene en Bijzondere voorwaarden Na thuiskomst de schade binnen 14 dagen melden door middel van het Schade-aangifteformulier Reisverzekering dat verkrijgbaar is bij de ANWB. Daar waar de bijzondere voorwaarden afwijken van de algemene voorwaarden, geldt wat in de bijzondere voorwaarden vermeld staat. Bereikbaarheid ANWB-ALARMCENTRALE Artikel 4. Begin van de verzekering en bedenktijd NEDERLAND OOSTENRIJK Den Haag Innsbruck alleen telefonisch alleen telefonisch Tel. (+31) (0) Tel. (+43) (0) DUITSLAND ITALIE München alleen telefonisch Leonhard-Moll-Bogen 1-3 Tel. (+31) (0) München Tel. (+49) (0) SPANJE GRIEKENLAND Barcelona Athene Edificio Muntadas, Escalera B Vouliagmenis 38 Planta I, Parc de Negocis Mas Blau Elliniko Athene Carrer Solsonés 2 Tel. (+31) (0) El Prat de Llobregat, Barcelona vanuit Cyprus: Tel. (+34) (0) Tel. (+31) (0) SPANJE FRANKRIJK Benidorm Lyon Edificio Coblanca 26 Parc des Tuileries Avda Alf. Puchades s/n Limonest Benidorm Tel. (+33) (0) Tel. (+34) (0) Artikel 1. ALGEMENE VOORWAARDEN Begripsomschrijvingen De begrippen in deze polisvoorwaarden hebben een omschrijving zoals hieronder aangegeven. 1. Wij, ons, onze of verzekeraar: Unigarant N.V. (vergunningnummer AFM ), Postbus , 7900 RP Hoogeveen voor rekening en risico van UVM Verzekeringsmaatschappij N.V. (vergunningnummer AFM ) te Hoogeveen. 2. U, uw: degene die de verzekering heeft gesloten. 3. Verzekerde: degene die in de van toepassing zijnde voorwaarden als zodanig is omschreven. 4. Schadegebeurtenis: een voorval of een reeks van voorvallen waardoor een aanspraak op een uitkering kan ontstaan en waarvan voor u, verzekerde en/of de tot uitkering gerechtigde alsmede voor ons bij het sluiten van de overeenkomst onzeker was dat daaruit schade was ontstaan of naar de normale loop van de omstandigheden zou ontstaan. 5. Bereddingskosten: kosten van maatregelen die redelijkerwijs geboden zijn om een onmiddellijk dreigende schadegebeurtenis af te wenden of om de schade daarvan te beperken en die u, een verzekerde of iemand namens hen treft. Schade aan zaken die worden gebruikt bij deze maatregelen zijn ook bereddingskosten. 6. Schriftelijk: per brief of kaart alsmede per fax of . Indien wij u een bericht sturen doen wij dit naar het ons laatst bekende adres. Artikel 2. Grondslag 1. De dekking gaat in op de dag zoals vermeld op het polisblad te 0.00 uur tenzij anders is overeengekomen. 2. Bij het aangaan van de verzekering heeft u een bedenktijd van 14 kalenderdagen gerekend vanaf het moment van ontvangst van het polisblad. Artikel 5. Einde van de verzekering 1. U kunt de verzekering schriftelijk opzeggen: a. tenminste 2 maanden voor het einde van de verzekeringsduur; b. tot 2 maanden nadat wij een definitief standpunt terzake van een schadegebeurtenis hebben kenbaar gemaakt. De verzekering eindigt op de in de opzeggingsbrief genoemde datum; c. binnen 15 dagen na ingang van een premieverhoging en/of achteruitgang van condities. 2. Wij kunnen de verzekering schriftelijk opzeggen: a. tenminste 2 maanden voor het einde van de verzekeringsduur; b. tot 2 maanden nadat wij een definitief standpunt terzake van een schadegebeurtenis aan u hebben kenbaar gemaakt; c. als u uw verplichtingen uit deze overeenkomst niet nakomt; d. na constatering van niet nakoming van de mededelingsplicht bij het aangaan van de verzekering en daarbij is gehandeld met opzet om ons te misleiden of wij bij kennis van de ware stand van zaken de verzekering niet zouden hebben gesloten. De verzekering eindigt bij een opzegging conform b tot en met d op de in de opzeggingsbrief genoemde datum. 3. De verzekering eindigt: a. op het moment van (technisch) totaal verlies van het verzekerde object; b. op het moment van eigendomsovergang (verkoop), tenzij u een ander object ter verzekering opgeeft en de wijziging door ons wordt geaccepteerd; c. indien u komt te overlijden en zodra de erfgenamen geen belang meer hebben bij het verzekerd object. De erfgenamen en wij kunnen bovendien de overeenkomst opzeggen binnen 9 maanden na bekendheid met het overlijden; d. als u zich definitief in het buitenland vestigt. U bent verplicht binnen 8 dagen na verkoop van uw verzekerd object, zonder dat u een ander object ter verzekering aanbiedt, daarvan ons schriftelijk in kennis te stellen. 4. Tussentijdse beëindiging Bij tussentijdse beëindiging van de verzekering verlenen wij restitutie van premie onder aftrek van kosten. Wij verlenen geen restitutie indien: a. een uitkering is gedaan op basis van totaal verlies; of b. is opgezegd wegens opzet om ons te misleiden. 5. Schorsing U kunt uitsluitend bij verkoop, diefstal of totaal verlies van het verzekerd object de dekking schorsen. De ongebruikte premie blijft dan gereserveerd. Als de verzekering 3 jaar is geschorst eindigt de verzekering automatisch, zonder restitutie van premie. Artikel 6. Wijziging van premie en voorwaarden Wij hebben het recht de premie en/of de voorwaarden en bloc of individueel te wijzigen. Een dergelijke wijziging zal voor elke daarvoor in aanmerking komende verzekering ingaan op de door ons vastgestelde datum. U heeft het recht de aanpassing te weigeren tot uiterlijk 30 dagen na onze schriftelijke kennisgeving. Indien u van dit recht gebruik maakt, eindigt de verzekering op de datum die wij in de mededeling hebben genoemd. Heeft u van dit recht geen gebruik gemaakt, dan wordt u geacht met de aanpassing in te stemmen. U kunt geen gebruik maken van dit recht als de wijziging: 1. voortvloeit uit wettelijke regelingen of bepalingen; 2. een verlaging van de premie of een verruiming van de dekking inhoudt. De grondslag voor de verzekering wordt gevormd door: 1. de door u of namens u verstrekte gegevens; 2. de polis. RHP103 (02-07) 2

3 Artikel 7. Premiebetaling 1. Eerste premie Onder eerste premie wordt verstaan de premie die u verschuldigd bent vanaf de ingangsdatum van de verzekering tot aan de eerste premievervaldag. Hieronder zijn ook begrepen de kosten en assurantiebelasting. a. U dient de eerste premie vooruit te betalen. Als u de eerste premie niet heeft betaald binnen 14 kalenderdagen nadat deze verschuldigd is wordt er, zonder een nadere ingebrekestelling, vanaf de ingangsdatum van de verzekering geen dekking verleend. b. Indien wij besluiten om de eerste premie alsnog te innen zijn de artikelen 7.2.b en 7.2.e op vergelijkbare wijze van toepassing. De dekking gaat in 1 dag na ontvangst van al hetgeen u aan ons verschuldigd bent, mits de verzekering nog niet door ons is beëindigd. 2. Vervolgpremie Onder vervolgpremie wordt verstaan de premie, niet zijnde de eerste premie, die u telkens verschuldigd bent op de premievervaldag inclusief de premies in verband met tussentijdse wijzigingen. Hieronder zijn ook begrepen de kosten en assurantiebelasting. a. U dient de vervolgpremie vooruit te betalen. De vervolgpremie moet u uiterlijk op de dertigste kalenderdag nadat deze verschuldigd is aan ons hebben betaald. b. Indien wij genoodzaakt zijn de premie langs gerechtelijke weg of via een andere externe procedure te innen zijn alle bijkomende kosten voor uw rekening. c. Als u de vervolgpremie of bijkomende kosten weigert te betalen, wordt geen dekking verleend voor schadegebeurtenissen die daarna plaatsvinden. d. Als u de vervolgpremie of bijkomende kosten niet tijdig betaalt, wordt geen dekking verleend voor schadegebeurtenissen die plaatsvinden vanaf de vijftiende dag nadat wij u hebben aangemaand onder vermelding van de gevolgen van niet betaling en betaling is uitgebleven. e. U blijft verplicht de vervolgpremie en bijkomende kosten te voldoen. De dekking wordt hersteld 1 dag na ontvangst van al hetgeen u aan ons verschuldigd bent, mits de verzekering nog niet door ons is beëindigd. Schaden die zich hebben voorgedaan in de periode dat de dekking was vervallen blijven van de dekking uitgesloten. Artikel 8. Verplichtingen in geval van schade U en de verzekerde(n) zijn verplicht: 1. ons zo spoedig mogelijk nadat u van de schade op de hoogte bent, in kennis te stellen van de schade; 2. de schade zoveel mogelijk te beperken en de aanwijzingen die wij geven, dan wel de aanwijzingen van de door ons aangestelde expert op te volgen; 3. ons uw volle medewerking te verlenen en alles na te laten wat onze belangen zou kunnen schaden; 4. binnen een redelijke termijn alle gegevens aan ons te verstrekken en stukken zoals bijvoorbeeld aansprakelijkstellingen (ook per ) en dagvaardingen aan ons door te zenden; 5. in het geval van vermissing of verlies, dan wel van inbraak, diefstal, beroving, vandalisme, relletjes of een ander strafbaar feit onmiddellijk aangifte te doen bij de politie; 6. zich te onthouden van elke toezegging, verklaring of handeling die onze belangen kunnen schaden; 7. eerst met ons overleg te plegen voordat u de beschadigde goederen laat repareren of restanten vernietigt, en/of daarvan afstand doet; 8. de schade aan te tonen dan wel aannemelijk te maken; 9. ons mee te delen op welke andere verzekering(en) de schade (mogelijk) gedekt is. Artikel 9. Schadevaststelling 1. De schade en kosten kunnen worden vastgesteld: a. in overleg tussen u, ons en/of tegenpartij; b. door een door ons benoemde deskundige(n); c. door een deskundige die benoemd is door ons en één die door u benoemd is. Komen uw en onze deskundige niet tot overeenstemming, dan benoemen zij gezamenlijk een derde deskundige (arbiter). Deze derde deskundige zal over de hoogte van het schadebedrag een bindend advies uitbrengen. Dit bedrag ligt binnen de grenzen van de door de twee deskundigen vastgestelde schadebedragen. 2. Wij betalen de kosten van de door u benoemde deskundige tot maximaal de kosten van de deskundige die door ons is benoemd. De kosten van de derde deskundige worden door beide partijen elk voor de helft gedragen. 3. Het door de deskundige(n) vastgestelde schadebedrag kan worden herzien, indien wij kunnen of u en/of verzekerde(n) kunnen aantonen dat: a. rekening gehouden werd met onjuiste gegevens; b. rekenfouten zijn gemaakt. Artikel 10. Schadebetaling Zodra wij alle noodzakelijke gegevens hebben ontvangen, beoordelen wij of een schade onder de dekking van deze verzekering valt. Indien dit het geval is voldoen wij binnen 14 dagen de vastgestelde schadevergoeding. Indien de schade betrekking heeft op diefstal van het verzekerd object, geldt een wachttijd van 30 dagen vanaf de dag van melding van de diefstal bij ons. Artikel 11. Verjaring De wettelijke regels van verjaring zijn van toepassing (artikel 7:942 Burgerlijk Wetboek). Een vordering verjaart na 6 maanden nadat wij deze per aangetekende brief hebben afgewezen. Artikel 12. Andere verzekering Van de verzekering is uitgesloten schade waarvoor, indien deze verzekering niet bestond, aanspraak zou kunnen worden gemaakt op vergoeding van schade op grond van enige andere verzekering of voorziening. In dat geval wordt alleen die schade vergoed die het bedrag van de vergoeding krachtens die andere verzekering of voorziening te boven gaat. Artikel 13. Algemene uitsluitingen In onderstaande situaties is schade niet verzekerd. 1. Toestemming / opzet / roekeloosheid a. die met toestemming van u en/of verzekerde(n) en/ of andere belanghebbende(n) is veroorzaakt of verergerd; b. die is veroorzaakt of verergerd door opzet, al dan niet bewuste roekeloosheid of al dan niet bewuste merkelijke schuld van u en/of verzekerde(n) en/of andere belanghebbende(n). Onder verzekerden worden in dit verband ook verstaan de echtgenoot, geregistreerde partner, kinderen en huisgenoten, waarvan het belang is meeverzekerd, ongeacht of zij krachtens de polisvoorwaarden als verzekerde worden aangemerkt. 2. Niet nakomen verplichtingen Indien u en/of verzekerden zich niet houd(t)(en) aan de door ons opgelegde verplichtingen en daardoor onze belangen scha(a)d(t)(en), kunnen er geen rechten worden ontleend aan deze verzekering. 3. Molest Schade die is veroorzaakt door of ontstaan uit en/of verergerd is door: gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer en/of muiterij van leden van enige gewapende macht zoals nader omschreven in de tekst die door het Verbond van Verzekeraars in Nederland is gedeponeerd op 2 november 1981 ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te s-gravenhage onder nummer 136/ Atoomkernreacties Een schade die is veroorzaakt door, opgetreden bij of voortgevloeid uit atoomkernreacties, onverschillig hoe deze zijn ontstaan. Onder atoomkernreactie wordt verstaan iedere kernreactie waarbij energie vrijkomt, zoals kernfusie, kernsplijting, kunstmatige en natuurlijke radioactiviteit; 5. Aardbevingen en andere natuurrampen Een schadegebeurtenis die is veroorzaakt door een aardbeving en andere natuurrampen. 6. Overstroming Een schade die is veroorzaakt door een overstroming, onverschillig of de overstroming de oorzaak dan wel het gevolg is van een schadegebeurtenis. Als door de overstroming brand ontstaat en/of ontploffing, dan is schade door deze brand en/of ontploffing wel gedekt. RHP103 (02-07) 3

4 Artikel 14. Dekking terrorismerisico In afwijking van en in aanvulling op hetgeen elders in deze voorwaarden is bepaald over gedekte risico s en verzekerde bedragen geldt voor het risico van terrorisme onderstaande. Voor schade, ongevallen en rechtsbijstand als gevolg van terrorisme, kwaadwillige besmetting en/of preventieve maatregelen, en handelingen of gedragen ter voorbereiding daarvan hierna, zowel gezamenlijk als afzonderlijk, te noemen het terrorismerisico is de schadevergoeding/dekking beperkt tot een uitkering zoals omschreven in het Clausuleblad terrorisme van de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorisme N.V.. De afwikkeling van schademeldingen op grond van het terrorismerisico geschiedt overeenkomstig het Protocol afwikkeling claims van de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden N.V.. Het clausuleblad terrorismedekking is gedeponeerd op 10 januari 2007 bij de Rechtbank Amsterdam onder nummer 3/2007 en op 10 januari 2007 onder nummer bij de Kamer van Koophandel Amsterdam. Het bijbehorende Protocol afwikkeling claims van de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschade N.V. is op 12 juni 2003 gedeponeerd bij de griffie van de Rechtbank te Amsterdam onder nummer 79/2003. (deze tekst kunt u lezen of downloaden via de website: Artikel 15. Klachten en geschillen Voor klachten en/of geschillen die betrekking hebben op de bemiddeling, totstandkoming, inhoud of uitvoering van deze overeenkomst kunt u zich wenden tot het klachtenmanagement van Unigarant N.V., postbus , 7900 RP Hoogeveen. Indien het antwoord vanuit Unigarant N.V. niet bevredigend voor u is, kunt u zich wenden tot de Stichting Klachteninstituut Verzekeringen, Postbus 93560, 2509 AN Den Haag. Indien u geen gebruik wilt maken van deze klachtenbehandelingprocedure, of u vindt de behandeling of uitkomst hiervan niet bevredigend, kunt u het geschil voorleggen aan de bevoegde rechter. Artikel 16. Toepasselijk recht Op de verzekering is Nederlands recht van toepassing. Artikel 17. Registratie persoonsgegevens Bij de aanvraag van deze verzekering vragen wij u om persoonsgegevens. Deze gegevens gebruiken wij voor het accepteren van de aanvraag, het uitvoeren van een verzekeringsovereenkomst, relatiebeheer en ten behoeve van fraudepreventie. Ook kunnen wij deze gegevens gebruiken om u te informeren over voor u relevante producten en diensten. Op de verwerking van persoonsgegevens is de gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen van toepassing. De volledige tekst van de gedragscode kunt u raadplegen via de website van het Verbond van Verzekeraars, U kunt de gedragscode ook opvragen bij het Verbond van Verzekeraars (Postbus 93450, 2509 AL te Den Haag, telefoon (070) ). BIJZONDERE VOORWAARDEN Artikel 18. Begripsomschrijvingen 1. Verzekerde: a. u; b. zijn/haar echtgeno(o)t(e) of huisgeno(o)t(e) en hun ongehuwde inwonende kinderen, voor zover de verzekering voor hen wordt aangegaan. Mits de personen onder a en b woonachtig zijn in Nederland 2. Gezin: personen die bij het bevolkingsregister op hetzelfde adres staan ingeschreven en in gezinsverband samenwonen; 3. Huisgeno(o)t(e)n: degene(n) die bij het bevolkingsregister op hetzelfde adres staat (staan) ingeschreven; 4. Vaste woning: het adres waarop verzekerde bij het bevolkingsregister geregistreerd staat; 5. Reisgezelschap: verzekerden die gezamenlijk op reis zijn; 6. Reissom: het totaal van vooraf verschuldigde en/of betaalde bedragen voor boekingen en reserveringen van vervoer en/of verblijf. Kosten van (deel)reizen, excursies en dergelijke die op de plaats van bestemming zijn gemaakt, worden hier niet onder begrepen; 7. Familieleden in de 1e en 2e graad: a. 1e graad: echtgenoot, echtgenote, levenspartner, (schoon/stief)ouders, (aangetrouwde/stief) kinderen; b. 2e graad: (schoon/stief)zusters/broers, grootouders en kleinkinderen; 8. Annulering: het redelijkerwijs noodzakelijk afzien van, of het voortijdig beëindigen van een arrangement, bestaande uit de geboekte reis en/of accommodatie, ten gevolge van een van de wil van verzekerde onafhankelijk, onvoorzien voorval; 9. Annuleringskosten: verschuldigde (gedeeltelijke) reissom en overboe-kingskosten in geval van annulering; 10. Niet-genoten vakantiedag: een aaneengesloten periode van 24 uur, vallende in de gereserveerde vakantie; 11. Reis: een reis met uitsluitend een recreatief karakter. Artikel 19. De verzekering is van kracht 1. De verzekering is van kracht: a. voor de op het polisblad vermelde personen; b. gedurende de reis tijdens het verblijf buiten de vaste woning; c. bij de annuleringverzekering: voor reserveringen over de gehele wereld; d. bij de annuleringverzekering: vanaf de boekingsdatum van het arrangement tot en met de einddatum daarvan, mits gelegen binnen de geldigheidsduur van de verzekering; e. voor die onderdelen, waarvoor premie is betaald. De gratis meeverzekerde kinderen jonger dan 5 jaar hebben dezelfde dekking als u; f. afhankelijk van de betaalde premie: 1. in Nederland is de verzekering niet van kracht gedurende dagtrips. Verzekerde moet door middel van een rekening van hotel, bungalow, camping of jachthaven, aantonen, c.q. aannemelijk maken dat er sprake is van een vakantiereis met minimaal 1 overnachting; 2. in Europa (Rusland tot Oeral en Kaukasus), IJsland, Madeira, de Azoren, de Canarische Eilanden en in de niet-europese landen of delen van landen aan de Middellandse Zee; 3. over de gehele wereld, mits werelddekking van kracht is; g. mits de reis niet langer duurt dan 2 maanden aaneen, of de voorgenomen reisduur niet langer is dan 2 maanden. Het risico van langlaufen en onderwatersport is standaard meeverzekerd. 2. Automatische verlenging: De verzekering blijft zonder aanvullende premie van kracht indien en zolang een verzekerde nog niet in de vaste woning is teruggekeerd ten gevolge van een noodzakelijk langer verblijf elders in verband met een verzekerde gebeurtenis. Artikel 20. Uitsluitingen In afwijking van het gestelde in artikel 13.5 en 13.6 is er bij deze verzekering geen sprake van uitsluiting voor aardbevingen en overige natuurrampen en overstroming. REISDEKKING Opsomming van de afzonderlijke maximaal verzekerde bedragen vindt u in het dekkingsoverzicht. Artikel 21. Bagage 1. Begripsomschrijvingen: a. Bagage: alles dat verzekerde tijdens de reis voor eigen gebruik bij zich heeft of aanschaft. Onder bagage wordt ook verstaan: kostbaarheden, hobby-/sportuitrusting; b. Kostbaarheden: 1. audio-, audiovisuele- en computerapparatuur inclusief geluidsdragers en toebehoren; 2. foto-, film- en video-apparatuur en toebehoren; RHP103 (02-07) 4

5 3. sieraden en andere voorwerpen van edele metalen, edelgesteenten, parels en horloges. c. Hobby-/sportuitrusting: uitrusting ten behoeve van hobby en sport (inclusief onderdelen, accessoires en toebehoren), te weten: 1. audio-, audiovisuele- en computerapparatuur; 2. foto-, film-, en video-apparatuur; 3. electronisch bestuurbare modellen; 4. golf-, hengelsport- en tennisuitrusting; 5. muziekinstrumenten en optische instrumenten, zoals verrekijkers en microscopen; 6. onderwatersportuitrusting; 7. parachute, parazeil, (delta-)vlieger; 8. ski-, langlauf- en bergsportuitrusting; 9. kano s, zeilplanken en opblaasbare/opvouwbare boten, mits niet geschikt voor buitenboordmotoren; 10. (huur)fiets en fietsaanhanger. Voor zaken die zowel onder hobby-/sportuitrusting, als onder kostbaarheden vallen, geldt slechts één keer het in het dekkingsoverzicht vermelde bedrag. Indien de extra premie is betaald: de op het polisblad vermelde extra dekkingen. 2. Dekking en schadevergoeding Als gevolg van een schadegebeurtenis is verzekerd: a. 1. schade aan bagage, kostbaarheden, hobby-/sportuitrusting door diefstal, verlies of beschadiging op basis van dagwaarde tot maximaal het in het dekkingsoverzicht vermelde bedrag. Dagwaarde wordt bepaald door de aankoopprijs en de afschrijving. Afschrijving vindt plaats op basis van ouderdom en gemiddelde gebruiksduur; 2. de kosten van terugzending van de bagage na een verzekerde gebeurtenis; 3. de kosten van aanschaf en nazenden van sleutels en de kosten van aanschaf en plaatsing van nieuwe sloten na verlies van sleutels tot maximaal 150,- per reisgezelschap; 4. bij vermissing of vertraging van bagage langer dan 24 uur tijdens transport door derden: vervangende kleding en toiletartikelen tot maximaal 150,- per verzekerde; 5. schade aan losse navigatiesystemen, autoradio-/cassette-/cdapparatuur, sledemodel danwel afneembaar front, is alleen verzekerd indien deze ter voorkoming van diefstal uit het vervoermiddel was meegenomen; b. bij diefstal vanaf en/of vanuit vervoermiddelen schade aan: 1. bagage (waaronder kostbaarheden) mits korter dan 24 uur achtergelaten in een afgesloten dashboardkastje en/of kofferbak, respectievelijk een met hoedenplank of vergelijkbare vaste voorziening afgesloten bagageruimte; 2. bagage (maar niet kostbaarheden) mits korter dan 24 uur achtergelaten in afgesloten ski- en/of bagagebox; c. bij diefstal uit vervoermiddelen zonder kofferbak (stationcars, caravans, aanhangers, campers, busjes): 1. tijdens de reis: schade aan bagage (maar niet aan kostbaarheden), slechts indien deze zaken bij een stop van maximaal 3 uur daarin, mits uit het zicht, zijn achtergelaten; 2. tijdens verblijf op een officiële camping: schade aan bagage en kostbaarheden, mits opgeborgen in deugdelijk afgesloten kasten e.d. en braakschade kan worden aangetoond. Verzekeraar vergoedt bij busjes en stationcars zonder deugdelijk af te sluiten kasten e.d. schade aan bagage achtergelaten in het personencompartiment, maar nimmer kostbaarheden en geld, en alleen indien deze bagage korter dan 24 uur aaneen in het personencompartiment is achtergelaten. 3 Niet verzekerd is: a. schade indien niet de nodige zorg in acht genomen is. Verzekerde moet zo zorgvuldig met zijn bagage, kostbaarheden en geld omgaan, respectievelijk de meest veilige bewaarplaats benutten, dat diefstal, verlies of beschadiging zoveel mogelijk wordt voorkomen; b. schade ontstaan: 1. door geleidelijke inwerking van atmosferische invloeden; 2. door slijtage of eigen gebrek; 3. door krassen, schrammen, vlekken, ontsieringen e.d. tenzij het functioneel gebruik van het artikel werd aangetast; 4. aan voorwerpen van kunst-, zeldzaamheids-, verzamel- of antiquiteitswaarde; 5. door/aan voer- en vaartuigen (waaronder bagagewagens, caravans, vouwwagens e.d.) en de brandstof, standaarduitrusting, onderdelen en accessoires (waaronder motorkoffers, voortenten en luifels), behalve voor zover genoemd in het dekkingsoverzicht; 6. aan huisraad, niet bestemd voor gebruik tijdens de reis; 7. aan dieren; c. 1. bagage (waaronder kostbaarheden) in het personencompartiment van een auto achtergelaten; 2. schade aan bagage, waaronder kostbaarheden, indien deze zaken langer dan 24 uur aaneen zijn achtergelaten in het gesloten dashboardkastje en/of in de apart afgesloten kofferruimte; 3. bagage zonder toezicht achtergelaten op imperialen/fietsenrekken/ bagagedragers e.d.; 4. bagage zolang deze zich binnen de vaste woning bevindt; 5. bagage achtergelaten in een zich op een vaste-/seizoensplaats bevindende tent, caravan, zomerhuisje, e.d., gedurende de periode dat men hier niet in verblijft; 6. kostbaarheden en reisdocumenten achtergelaten in koffers, tassen e.d. die tijdens het vervoer per boot, trein, bus of vliegtuig niet als handbagage zijn meegenomen en/of onder direct beheer zijn. Waar in artikel 21.3 wordt gesproken over kostbaarheden dan wordt daarmee bedoeld de onder artikel 21.1.b genoemde artikelen alsmede de in artikel 21.1.c genoemde audio-, audiovisuele, computer-, foto-, film- en videoapparatuur. Artikel 22. Geld 1. Onder geld wordt verstaan: wettige betaalmiddelen zijnde munten/bankpapier, tegoeden op elektronisch oplaadbare betaalmiddelen en travellercheques. 2. Dekking: als gevolg van een schadegebeurtenis is verzekerd: schade ontstaan door diefstal of verlies tot maximaal het in het dekkingsoverzicht vermelde bedrag. 3. Niet verzekerd is: a. geld achtergelaten in/op voertuigen, waaronder ook kampeeraanhangwagens en/of tenten, (tenzij opgeborgen in een afgesloten en deugdelijk gemonteerde kluis waaraan braak kan worden aangetoond), alsmede in koffers, tassen e.d. die tijdens het vervoer niet onder direct beheer zijn; b. waarde van tegoedbonnen en abonnementen, tegoeden verbonden aan bankpassen, creditcards en spaarpassen. Artikel 23. Onvoorziene uitgaven Waar het teken (*) is geplaatst geldt dat de bedoelde kosten worden vergoed na overleg, resp. met toestemming van de ANWB Alarmcentrale. 1. Onder onvoorziene uitgaven wordt verstaan: a. extra kosten voor verzekerde in verband met ziekte/ongeval/overlijden van: 1. verzekerde(n); 2. niet-meereizende familie in 1e of 2e graad; 3. zaakwaarnemer en/of derde(n), mits bij verzekeraar tevens een annuleringsverzekering werd gesloten waarop deze personen tegen extra premie zijn meeverzekerd; 4. hond, kat of paard; b. extra kosten van vervoer/verblijf wegens: 1. uitval van vervoermiddel; 2. ernstige materiële schade aan woning, inboedel, bedrijf; 3. vertraging heen/terugreis; 4. diefstal/verlies van paspoort/visum; 5. reddingsactie; c. terugkeer naar de vakantiebestemming tot uiterlijk 21 dagen na de geldigheidsduur van de verzekering, wegens onderbreking van de vakantie in verband met: 1. familieomstandigheden in 1e of 2e graad; 2. ernstige materiële schade aan woning, inboedel, bedrijf; 3. ziekte of overlijden van de zaakwaarnemer en/of derde(n), mits extra meeverzekerd; d. extra kosten voor verzekerde(n) in verband met een reisgenoot die elders een geldige reisverzekering heeft en die een onder diens verzekeringsvoorwaarden gedekte gebeurtenis overkomt. RHP103 (02-07) 5

6 2. Dekking en schadevergoeding Als gevolg van een schadegebeurtenis is / zijn verzekerd: a. de noodzakelijke medische kosten in Nederland tot 1.000,-; b. de noodzakelijke medische kosten buiten Nederland, incl. vervoer naar dichtstbijzijnde arts of ziekenhuis (laagste klasse); c. de extra kosten van verblijf, inclusief overkomst en verblijf van 2 noodzakelijke begeleiders en onder aftrek van 10% i.v.m. bespaarde kosten van levensonderhoud, tot een maximum van 45,- p.p.p.d.(*); d. de noodzakelijke kosten van het overbrengen van het stoffelijk overschot naar de woonplaats (*); e. kosten van begrafenis of crematie buiten Nederland tot maximaal 3.500,-, inclusief overkomst van twee familieleden uit Nederland (*); f. acuut noodzakelijke tandheelkundige kosten tot maximaal 300,- per persoon; g. ziekenhuisbezoek door reisgenoten 7,- per dag tot maximaal 140,-; h. de noodzakelijke extra kosten van openbaar vervoer na uitval van het eigen vervoermiddel onder aftrek van bespaarde kosten à 0,07 per niet- gereden kilometer (*); i. de noodzakelijke extra kosten van verblijf door het uitvallen van het vervoermiddel maximaal 45,- p.p.p.d. gedurende maximaal 10 dagen onder aftrek van 10% i.v.m. bespaarde kosten van levensonderhoud; j. de noodzakelijke extra kosten door niet te voorziene of te vermijden vertraging als gevolg van natuurramp, stakings-, stiptheids-, protest- of solidariteitsacties tot maximaal 450,- per reisgezelschap; k. de noodzakelijke extra kosten van vervoer/verblijf na verlies/diefstal van paspoort(en) tot maximaal 450,- per reisgezelschap; l. alle kosten van door bevoegde instanties ondernomen pogingen tot opsporing, redding en berging van verzekerde (*); m. de noodzakelijke extra telecommunicatiekosten met de ANWB Alarmcentrale (*) en tot maximaal 100,- met derden; n. de kosten van het mede repatriëren van hond, kat of paard tot maximaal 450,- (*); o. de noodzakelijke dierenartskosten t.b.v. hond, kat of paard tot maximaal 150,- per polis; p. de noodzakelijke extra kosten van vervoer en verblijf in verband met een gebeurtenis die een reisgenoot is overkomen. 3. Niet verzekerd is/zijn: a. in Nederland gemaakte kosten ten aanzien van bestaande kwalen en/of afwijkingen, psychische stoornissen, gevolgen van en complicaties bij zwangerschap. Dergelijke kosten zijn buiten Nederland wel verzekerd, mits zij onvoorzien zijn en de behandeling niet kon worden uitgesteld tot na terugkeer in Nederland; b. medische kosten gemaakt meer dan 6 maanden na het verzekerd voorval; c. tandheelkundige kosten gemaakt meer dan 6 maanden na het verzekerd voorval; d. kuren in een badplaats of badinrichting; e. extra vervoers-, reis- en verblijfskosten zonder toestemming van de ANWB Alarmcentrale, bij voorvallen waar (*) is geplaatst; f. kosten die normaal ook gemaakt zouden zijn en dus niet extra respectievelijk onvoorzien zijn; g. ongevallen en ziektetoestanden als direct of indirect gevolg van: 1. geneeskundige behandeling of medicatie; 2. het uitoefenen van gevaarlijke beroepsbezigheden; 3. het beoefenen van winter- of gevaarlijke sporten; 4. het zonder geldig brevet besturen van luchtvaartuigen; h. kosten van vertraging doordat vliegtuigen, schepen, treinen, touringcars of andere middelen van openbaar vervoer uitvallen door een oorzaak gelegen in het vervoermiddel zelf. Artikel 24. Wintersport / gevaarlijke sporten Deze dekking geldt voor diverse sporten die u op een lijst kunt inzien op het kantoor van polisafgifte: 1. Dekking en schadevergoeding: Als gevolg van een schadegebeurtenis is verzekerd: a. de medische en onvoorziene uitgaven ten gevolge van winter- of gevaarlijke sporten (zie hierboven); b. vooraf betaalde kosten van skilessen, skiliften en skipassen, waarvan geen gebruik kan worden gemaakt door een gebeurtenis, die tevens andere verzekerde onvoorziene uitgaven tot gevolg heeft; c. verlies van skipas; d. huur vervangende ski-uitrusting ten gevolge van beschadiging, diefstal of verlies tijdens de verzekeringsduur; e. ski-uitrusting tot maximaal het voor bagage verzekerde bedrag per gekozen basispakket. 2. Niet verzekerd is: a. volledig uitgesloten zijn de volgende gevaarlijke sporten: Wintersporten: Bobsleeën, Bootskiën, Firn ski extreem, Heliskiën, Off-piste skiën zonder begeleiding, Paraskiën, Skeleton, Ski-alpinisme, Skifiguurspringen, Ski-joring, Ski-springen, Ski-vliegen, Ski-zweven, Snorkelskiën, Speedraces, Speedskiën, Tiefschnee-skiën zonder begeleiding; Bergsporten: Berg- en rotsklimmen, Downhill Racing/biking, Sportklimmen zonder zekering, Yetiballing; Watersporten: Cliffjumping, deelnemen aan of trainen voor wedstrijden met voer- en vaartuigen, Grotduiken, Kajakken categorie uiterst moeilijk, Powerboat/offshore racen, Skyboot, Solovaren anders dan op binnenwateren, Zeekanoën zonder begeleiding; Luchtsporten: Base jump, Stuntvliegen; Overige sporten: jagen op groot wild, (Oosterse) gevechtssporten, deelname aan gemotoriseerde snelheidswedstrijden; b. voor de volgende gevaarlijke sporten is er geen ongevallendekking, maar zijn de onvoorziene uitgaven wel verzekerd: Wintersporten: Buckelskiën, Firn Blättern onder begeleiding, Gletsjerskiën, Gletsjertocht, Klettern, Off-piste skiën met begeleiding, Rennfiggl, Skibobben, Ski-safari, Ski-zeilen, Snowscooter, Snowshoeing, Surf-ski, Tiefschnee-skiën met begeleiding, Windweapon, Wisbi, IJsklimmen, IJswatervallen beklimmen; Bergsporten: Abseilen, Canyoning, Mountainbiken in grotten, Speleologie; Watersporten: Cave-rafting, Hot Dog, Hydrospeed, Jetboating, Jetskiën, Kayakken categoriën moeilijk en zeer moeilijk, Kite-surfing, Powerboat / offshore racen, Rafting, Rivier trekking, Wedstrijdzeilen op zee, Wildwatervaren; Luchtsporten: Bungy-springen, Catapulting, Death ride, Delta-vliegen, Fly by wire, Formatie springen, Hanggliding, Parachutespringen, Paragliding, Parapenten, Parasailing, Skydiven, Skysurfing, Ultra-light vliegen; Overige sporten: Catcrawl, Indoor wandklimmen, Rugby, Sandboarden, Trialrijden. Artikel 25. Ongevallen 1. Onder een ongeval wordt verstaan: een plotseling, onvrijwillig, van buitenkomend, rechtstreeks op het lichaam inwerkend geweld. Hieronder wordt tevens verstaan: a. zonnesteek, bevriezing, verdrinking; b. verhongering, verdorsting of uitputting door geïsoleerd raken. 2. Dekking en uitkeringen Als gevolg van een ongeval wordt uitgekeerd: a. bij overlijden: het verzekerde bedrag, met dien verstande, dat een eerdere uitkering wegens blijvende invaliditeit ten gevolge van hetzelfde ongeval daarop in mindering wordt gebracht tot maximaal het voor overlijden verzekerde bedrag; b. bij blijvende invaliditeit: 1. een bedrag, berekend op basis van een percentage invaliditeit, welk percentage wordt vastgesteld op de wijze als aangegeven in de internationale en gepubliceerde richtlijnen van de American Medical Association, nader te noemen AMA, voor het vaststellen van invaliditeit. Indien de AMA voor een lichaamsdeel of orgaan geen percentage aangeeft, zal verzekeraar een met de invaliditeit van dat lichaamsdeel of orgaan overeenstemmend percentage vaststellen; 2. ongeacht het sub 1 bepaalde: een bedrag vastgesteld op basis van het verzekerde bedrag, als volgt:een bedrag vastgesteld op basis van het percentage invaliditeit zonder dat rekening wordt gehouden met beroep, hobby s of bezigheden, als volgt: bij geheel verlies van: uitkering a. gehoor-, denk-, gezichts- of spraakvermogen 100% b. reuk en/of smaak 10% 3. bij gedeeltelijk verlies (van de functie) van de sub 1 en 2 bedoelde organen: het met de vastgestelde invaliditeit overeenkomende percentage. Invaliditeit wordt vastgesteld zonder rekening te houden met het beroep van de verzekerde. RHP103 (02-07) 6

7 c. bij reeds bestaande invaliditeit: het verschil in percentage invaliditeit als in b aangegeven, bepaald voor en na het ongeval; d. bij uitstel: indien verzekeraar of begunstigde 1 jaar na het ongeval meent, dat er nog verandering in de mate van invaliditeit kan optreden: uiterlijk 3 jaar na de datum van het ongeval het alsdan vast te stellen bedrag voor blijvende invaliditeit, verhoogd met rente, die gelijk is aan de wettelijke rente over de periode van 1 jaar tot maximaal 3 jaar na de datum van het ongeval. 3. Niet verzekerd is/zijn: het (de) gevolg(en) van: a. het binnenkrijgen van ziektekiemen door insectenbeet of -steek, waardoor bijvoorbeeld malaria, vlektyfus, pest of slaapziekte ontstaat; b. enigerlei vorm van hernia; c. het zonder valhelm gebruik maken van een motor-, scooter- of bromfiets; d. ongevallen waarvoor ook bij onvoorziene uitgaven respectievelijk wintersport/gevaarlijke sporten een uitsluiting geldt; e. zelfdoding of poging daartoe en zelfverminking of poging daartoe. Artikel 26. Aansprakelijkheid vakantieverblijf 1. Verzekerd is: als gevolg van een schadegebeurtenis: a. schade welke onopzettelijk wordt toegebracht aan gehuurde verblijfsruimte en de daarin aanwezige of de daarbij behorende inventaris; b. de directe gevolgschade van het verloren gaan van de sleutel van een voor de vakantie gehuurd vakantieverblijf of -kluisje. Tot maximaal het in het dekkingsoverzicht vermelde bedrag per gebeurtenis, voorzover de schade groter is dan 20,-. 2. Niet verzekerd is: a. schade ontstaan aan casco en/of inventaris ten gevolge van het rijden of varen met een gehuurd voer- of vaartuig; b. schade aan een zaak welke tijdens normaal gebruik defect raakt ten gevolge van slijtage, eigen gebrek e.d., ook al voelt verzekerde zich moreel aansprakelijk. Artikel 27. Vervangend verblijf 1. Dekking en schadevergoeding: a. vervangend verblijf, indien de kampeer(aanhang)wagen / het vakantieverblijf is uitgevallen als gevolg van: 1. een van buitenkomend onheil respectievelijk diefstal in de periode van 30 dagen voor de aanvangsdatum van de reis tot en met de afloopdatum daarvan; 2. een mechanische storing in de periode vanaf 2 dagen voor de aanvangsdatum van de reis tot en met de afloopdatum daarvan; en reparatie niet binnen 48 uur kan plaatsvinden. b. vervangend vervoer/verblijf in natura of de kosten daarvan, te weten: 1. gedurende maximaal 30 dagen aaneengesloten, een vervangende kampeeraanhangwagen; 2. de aantoonbaar gemaakte extra kosten van verblijf gedurende maximaal 30 dagen tot een maximum van 50,- per persoon per dag voor het reisgezelschap voor de (resterende) duur van het voorgenomen verblijf, indien verzekerde geen gebruik kan of wil maken van een vervangende kampeer(aanhang)wagen. 2. Niet verzekerd is: schade ontstaan buiten Europa. ANNULERINGSDEKKING Verzekerde Annuleringsredenen Artikel 28. Verzekerd is Annulering als gevolg van: 1. een ernstig ongeval, ernstige ziekte of overlijden van: a. verzekerde; b. familieleden in de 1e of 2e graad, alsmede huisgenoten, voor zover er sprake is van, respectievelijk reëel kans bestaat op direct levensgevaar; 2. a. het niet kunnen doorgaan van een voorgenomen verblijf bij in het buitenland woonachtige familie of vrienden door plotseling optredende ernstige ziekte, ernstig ongeval of overlijden van de persoon die de verzekerde zou huisvesten, waardoor men de verzekerde geen onderdak kan bieden; b. schade aan de gereserveerde accommodatie, waardoor deze niet voor verblijf geschikt is; 3. na boeking van het arrangement geconstateerde zwangerschap, hetgeen door een zwangerschapsverklaring kan worden aangetoond en/of complicaties bij zwangerschap; 4. het niet of niet tijdig kunnen ondergaan van een medisch noodzakelijke of verplichte inenting; 5. zodanige materiële schade aan eigendommen, woning of bedrijfsgebouwen van verzekerde, dat verzekerde in zijn hoedanigheid van eigenaar, huurder of feitelijk leider - eventueel na terugroeping - ter plaatse aanwezig moet zijn; 6. a. uitval tijdens de heenreis van het gebruikte privé-vervoermiddel, waarna repatriëring of invoer van het voertuig noodzakelijk is; b. een van buitenkomend voorval, zoals aanrijding, diefstal en brand binnen 30 dagen voor vertrekdatum, waardoor het privé vervoermiddel/ kampeer(aanhang)wagen uitvalt en niet tijdig te repareren is; 7. a. onvrijwillige werkloosheid, buiten de schuld van verzekerde, mits de ontslagdatum ligt tot uiterlijk 1 maand na afloop van de geboekte reis; b. het binnen 10 weken voor vertrek of tijdens de vakantie verkrijgen van een baan van minimaal 20 uur per week voor de duur van minstens een jaar of voor onbepaalde tijd, voor zover de datum van indiensttreding ligt in genoemde periode, na werkloosheid, ter gelegenheid waarvan een uitkering werd genoten; 8. a. onverwachte toewijzing van een huurwoning, binnen 30 dagen voor aanvang van de reis. Voorwaarde is wel dat verzekerde een officieel huurcontract kan overleggen waaruit dit blijkt; b. aankoop van een woning, mits de opleverdatum/overdracht ligt binnen 60 dagen voor aanvang van of tijdens de reis; 9. definitieve ontwrichting van het huwelijk, waarvoor na het boeken van het arrangement een echtscheidingsprocedure in gang is gezet. Hiermee wordt gelijkgesteld het ontbinden van een notarieel vastgelegde samenlevingsovereenkomst; 10. een niet te verwachten en niet tot na de geboekte reis uit te stellen herexamen, na het afleggen van het eindexamen voor een meerjarige schoolopleiding; 11. het onverwacht niet kunnen verkrijgen van een visum, tenzij verzekerde het visum niet krijgt omdat hij of diens vertegenwoordiger het visum te laat heeft aangevraagd; 12. annulering door een reisgenoot die eveneens een geldige annuleringsverzekering heeft en die een onder diens verzekeringsvoorwaarden gedekte gebeurtenis overkomt, waardoor verzekerde alleenreizend wordt. Voorwaarde is dat verzekerde en de elders verzekerde reisgenoot samen heen en terug zouden reizen en dat de annuleringsverzekering van de elders verzekerde reisgenoot geen vergoeding verleent voor verzekerde. Onder verzekerde wordt in dit verband ook verstaan een gezin. Artikel 29. Uitgekeerd wordt: 1. a. de annuleringkosten die na annulering verschuldigd zijn; b. de pro-rata berekende schade bij tussentijdse afbreking van het arrangement; c. de pro-rata berekende schade in geval van onvoorziene ziekenhuisopname (minimaal één nacht) van verzekerde voor de opgenomen verzekerde zelf en zijn meereizende, op de polis genoemde familieleden in de 1e en 2e graad; d. de pro-rata berekende schade voor verzekerde zelf en maximaal 1 meereizend gezinslid, indien het medisch niet verantwoord is de voor vertrek geboekte rondreis te vervolgen; e. de kosten van het overboeken naar een latere datum, waardoor totale annulering voorkomen wordt; f. de verhoging per persoon van de oorspronkelijke reissom bij gedeeltelijke annulering, tot maximaal de totale annuleringskosten; g. extra reiskosten van verzekerde, noodzakelijk geworden omdat hij op medisch advies met een ander vervoermiddel dan was voorgenomen naar zijn vakantiebestemming moet reizen; 2. standaard bedraagt de uitkering maximaal 1.500,- per persoon met een maximum van 6.000,- per reis, indien op de polis hogere dekking vermeld wordt, bedraagt de uitkering maximaal 3.000,- per persoon met een maximum van ,- per reis; 3. de pro-rata berekende schade: a. indien verzekerde naar Nederland terugkeert ten gevolge van een voorval, genoemd onder artikel 28.1; RHP103 (02-07) 7

8 b. in geval van vertraging van boot, bus, trein of vliegtuig bij vertrek uit Nederland of bij aankomst op de vakantiebestemming door oorzaken gelegen buiten de wil van verzekerde, reis- of vervoersorganisatie. Bij vertraging van 8 tot 20 uur wordt 1 dag vergoed, bij 20 tot 32 uur 2 dagen en bij meer dan 32 uur 3 dagen. Artikel 30. Recht op uitkering Bij annulering vóór vertrek heeft alleen de op de polis genoemde verzekerde recht op uitkering. Bij af- of onderbreking van het arrangement wordt vergoeding naar rato gegeven. Artikel 31. Schadebetaling Nadat de verplichting tot betaling en de hoogte van de schadevergoeding door ons is vastgesteld, gaan wij tot betaling over aan: 1. u; of 2. het reisbureau, indien het reisbureau hierom verzoekt. Verzekerde kan hiertegen geen bezwaar aantekenen. De betaling vindt uitsluitend plaats op een door verzekerde opgegeven Nederlandse bank- of girorekening. Artikel 32. Niet verzekerd is schade: 1. als gevolg van onlusten met gebruik van vuurwapens met als doel het bestaande gezag omver te werpen; 2. bestaande uit gederfde inkomsten; 3. als gevolg van andere dan genoemde verzekerde annuleringsredenen; 4. verband houdend met reeds bestaande ziekte, aandoening of afwijking bij verzekerde, zijn huisgenoten of familieleden in de 1e of 2e graad. Deze uitsluiting is alleen van toepassing indien de verzekering meer dan 7 dagen na de boekingsdatum is gesloten. Concerten en theatervoorstellingen Artikel 33. Bij concerten en theatervoorstellingen is verzekerd Annulering van bezoek aan een concert of theatervoorstelling als gevolg van: 1. de redenen genoemd in artikel 28.1, 28.3 en 28.9; 2. uitval van het gebruikte privé-vervoermiddel tijdens de heenreis naar het concert of de theatervoorstelling. Artikel 34. Bij concerten en theatervoorstellingen wordt uitgekeerd: De kostprijs van het concert- / theaterticket exclusief administratie- of reserveringskosten. LUXE ANNULERINGSDEKKING Indien de Luxe Doorlopende Annuleringsverzekering is meeverzekerd dan gelden de artikelen 35 en 36 i.p.v. de artikelen 29 en 30. Artikel 35. Uitgekeerd wordt: 1. de volledige reissom, bij voortijdige terugkeer, mits noodzakelijk en met toestemming van de ANWB-Alarmcentrale in verband met: a. overlijden van verzekerde, zijn bloed- of aanverwanten in de 1e of 2e graad; b. ernstig ongeval of ziekte van verzekerde, indien het ongeval of de ziekte leidt tot ziekenhuisopname op de vakantiebestemming, respectievelijk na voortijdige terugkeer in Nederland; c. ernstig ongeval of ziekte van niet meereizende bloed- of aanverwanten in de 1e of 2e graad voor zover er sprake is van, respectievelijk reële kans bestaat op direct levensgevaar; d. ziekenhuisopname langer dan 3 nachten tijdens de verzekerde reis, zonder dat voortijdige terugkeer naar Nederland plaatsvindt; e. complicaties bij zwangerschap van verzekerde of diens partner, indien deze complicaties leiden tot ziekenhuisopname op de vakantiebestemming, respectievelijk na voortijdige terugkeer in Nederland; f. zodanige materiële schade aan eigendommen, woning of bedrijfsgebouwen, dat verzekerde in zijn hoedanigheid van eigenaar, huurder of feitelijk leider - eventueel na terugroeping - ter plaatse aanwezig moet zijn; 2. standaard bedraagt de uitkering maximaal 1.500,- per persoon met een maximum van 6.000,- per reis, indien op de polis hogere dekking vermeld wordt, bedraagt de uitkering maximaal 3.000,- per persoon met een maximum van ,- per reis; 3. een pro-rata berekende schade: a. bij voortijdige terugkeer ten gevolge van het tijdens de reis uitvallen van het gebruikte privé-vervoermiddel, waarna repatriëring of invoer van het voertuig noodzakelijk is; b. indien het voor verzekerde medisch niet verantwoord is een voor vertrek geboekte rondreis te volgen; c. voor het reisgezelschap in geval van onvoorziene ziekenhuisopname van een verzekerde van 1, 2 of 3 nachten; 4. in geval van vertraging van boot, bus, trein of vliegtuig bij vertrek uit Nederland of bij aankomst op de vakantiebestemming door oorzaken gelegen buiten de wil van de verzekerde, reis- of vervoersorganisatie. Bij vertraging van 8 tot 20 uur wordt 1 dag vergoed, bij 20 tot 32 uur 2 dagen en bij meer dan 32 uur 3 dagen. Artikel 36. Recht op uitkering Recht op volledige vergoeding van de reissom bestaat uitsluitend: 1. voor het reisgezelschap; 2. indien voor de voortijdige terugkeer toestemming is verleend door de ANWB-Alarmcentrale. DEKKINGSOVERZICHT Bagage per verzekerde per reis maximaal 3.000,- waaronder: - brillen en contactlenzen 300,- - (huur)fiets en fietsaanhanger 300,- - audio-, audiovisuele- en computerapparatuur en 300,- toebehoren - hobby- en sportuitrusting per item (artikel 21.1.c)* 300,- - prothesen, hoorapparaten en tandbeugels 300,- - sieraden, horloges en overige kostbaarheden 300,- - voor de reis aangeschafte artikelen die bestemd 300,- zijn ter schenking - tijdens de reis aangeschafte artikelen waaronder 300,- cadeaus, souvenirs etc. per reisgezelschap geldt een maximum voor: - autoradio-/cassette-/cd-apparatuur/ los navigatiesysteem 300,- - gereedschap en reserve-onderdelen 300,- - mobiele telefoon-apparatuur 300,- - foto-, film- en video-apparatuur en toebehoren 1.500,- Eigen risico bagage per gebeurtenis zie polisblad Onvoorziene uitgaven: - extra vervoerskosten met toestemming ANWB- kostprijs Alarmcentrale - medische kosten in het buitenland kostprijs - medische kosten in Nederland per verzekerde 1.000,- - tandheelkundige kosten per verzekerde 300,- - gebruik eigen auto met toestemming ANWB- kostprijs tot Alarmcentrale max. 0,18 /km - extra verblijfskosten p.p. per dag onder aftrek 45,- van 10% i.v.m. bespaarde kosten - telecommunicatiekosten met de ANWB- kostprijs Alarmcentrale of haar steunpunten - telecommunicatiekosten met derden 100,- Aansprakelijkheid: - schade aan een gehuurd vakantieverblijf 450,- (artikel 26) maximaal (franchise 20,-) RHP103 (02-07) 8

9 Ongevallen: In geval van overlijden ,- voor personen van 16 t/m 70 jaar ,- voor personen van 0 t/m 15 jaar ,- voor personen van 71 jaar en ouder In geval van blijvende invaliditeit ,- voor personen van 16 t/m 70 jaar ,- voor personen van 0 t/m 15 jaar ,- voor personen van 71 jaar en ouder * Indien de extra premie is betaald: - hobby- en sportuitrusting: extra per reisgezelschap 1.500,- - geld: per reisgezelschap (waaronder max. 300,- 100,- voor elec. oplaadbare betaalmiddelen) In totaal niet meer dan 1.500,- RHP103 (02-07) 9

Voorwaarden. Premiebetaling

Voorwaarden. Premiebetaling Voorwaarden Begin en bedenktijd Op je polis blad kun je vinden op welke dag je dekking ingaat, dit is altijd vanaf 00:00 uur, tenzij het anders afgesproken is. Vanaf deze dag, heb je 14 dagen bedenktijd,

Nadere informatie

Doorlopende reis- en Annuleringsverzekering

Doorlopende reis- en Annuleringsverzekering Doorlopende reis- en Annuleringsverzekering - Premiebetaling voor max. 3 personen - Kinderen tot 5 jaar gratis meeverzekerd - Hulpverlening door ANWB-alarmcentrale - Uitstekende basisdekking incl. medische

Nadere informatie

Voorwaarden Unigarant Mobiele apparatuur verzekering

Voorwaarden Unigarant Mobiele apparatuur verzekering Voorwaarden Unigarant Mobiele apparatuur verzekering 2 Inhoudsopgave Algemene Voorwaarden 4 Artikel 1. Begripsomschrijvingen 4 Artikel 2. Grondslag 4 Artikel 3. Algemene en Bijzondere voorwaarden 4 Artikel

Nadere informatie

VOORWAARDEN MOBIELE APPARATUUR VERZEKERING Model MA (01.01.2012)

VOORWAARDEN MOBIELE APPARATUUR VERZEKERING Model MA (01.01.2012) VOORWAARDEN MOBIELE APPARATUUR VERZEKERING Model MA (01.01.2012) Algemene en bijzondere voorwaarden De algemene voorwaarden gelden voor alle onderdelen van deze verzekering. Daarnaast zijn er ook bijzondere

Nadere informatie

DK680 Bijzondere Voorwaarden Doorlopende Annulering

DK680 Bijzondere Voorwaarden Doorlopende Annulering DK680 Bijzondere Voorwaarden Doorlopende Annulering Deze voorwaarden vormen één geheel met de Algemene Voorwaarden. Woorden welke cursief geschreven zijn, worden nader beschreven in artikel 5 Nadere begripsomschrijvingen.

Nadere informatie

Goed voorbereid op reis.

Goed voorbereid op reis. Goed voorbereid op reis. Kortlopende Reis- en Annuleringsverzekering Samen uit, samen thuis. Samen uit, samen thuis. 1 2 Kortlopende Unigarant Kortlopende Reis- Annuleringsverzekering Reis- en Annuleringsverzekering

Nadere informatie

Altijd onbezorgd op vakantie.

Altijd onbezorgd op vakantie. Altijd onbezorgd op vakantie. Doorlopende Reis- en Annuleringsverzekering Samen uit, samen thuis. Samen uit, samen thuis. 1 Doorlopende reis- en annuleringsverzekering U gaat er graag lekker tussenuit,

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Doorlopende Annuleringsverzekering

Bijzondere voorwaarden Doorlopende Annuleringsverzekering Bijzondere voorwaarden Doorlopende Annuleringsverzekering ANN2012 Toelichting Bijzondere voorwaarden Doorlopende Annuleringsverzekering Als op het polisblad is vermeld dat de Doorlopende Annuleringsverzekering

Nadere informatie

Kortlopende Reisen Annuleringsverzekering

Kortlopende Reisen Annuleringsverzekering Kortlopende Reisen - Kinderen tot 5 jaar gratis meeverzekerd - Hulpverlening door ANWB Alarmcentrale - Scherpe premies en vriendelijke voorwaarden Kortlopende Reis- en Met de kortlopende reis- en annuleringsverzekering

Nadere informatie

SAILWISE SAILWISE AANVULLENDE VOORWAARDEN. Individuele boekingen VOORWAARDEN ANNULERINGSVERZEKERING VOORWAARDEN ANNULERINGSVERZEKERING

SAILWISE SAILWISE AANVULLENDE VOORWAARDEN. Individuele boekingen VOORWAARDEN ANNULERINGSVERZEKERING VOORWAARDEN ANNULERINGSVERZEKERING SAILWISE SAILWISE AANVULLENDE VOORWAARDEN VOORWAARDEN ANNULERINGSVERZEKERING VOORWAARDEN ANNULERINGSVERZEKERING Individuele boekingen 1 Voorwaarden Annuleringsverzekering De deelnemer die zich individueel

Nadere informatie

Voorwaarden Unigarant No Risk Global NRG UGB. Inhoudsopgave

Voorwaarden Unigarant No Risk Global NRG UGB. Inhoudsopgave Voorwaarden Unigarant No Risk Global NRG UGB Inhoudsopgave Bladzijde Algemene en Bijzondere Voorwaarden 2 Algemene Voorwaarden 2 Artikel 1. Wat bedoelen wij met de volgende begrippen? 2 Artikel 2. Waarop

Nadere informatie

Reisverzekering. Met stip de beste

Reisverzekering. Met stip de beste Reisverzekering Met stip de beste Waar u ook vakantie viert, één ding is zeker: u wilt er onbezorgd van genieten. Een reis verzekering is daarbij onmisbaar. Of u nu kiest voor een reisverzekering voor

Nadere informatie

Altijd onbezorgd op vakantie.

Altijd onbezorgd op vakantie. Altijd onbezorgd op vakantie. Doorlopende Reis- en Annuleringsverzekering Samen uit, samen thuis. 2 Unigarant Doorlopende Reis- en Annuleringsverzekering Doorlopende Reis- en Annuleringsverzekering U gaat

Nadere informatie

Bagage is verzekerd voor schade door: diefstal verlies beschadiging

Bagage is verzekerd voor schade door: diefstal verlies beschadiging WIE ZIJN VERZEKERD? U en de verzekerde(n) die op uw polis staan, indien 70 jaar of jonger. WANNEER GELDT UW REISVERZEKERING+? De verzekering is van kracht gedurende de op het polisblad vermelde termijn

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden Doorlopende annulerings- annuleringsverzekering. Verzekeringsvoorwaarden

Verzekeringsvoorwaarden Doorlopende annulerings- annuleringsverzekering. Verzekeringsvoorwaarden Verzekeringsvoorwaarden Verzekeringsvoorwaarden Doorlopende annulerings- annuleringsverzekering Doorlopende annuleringsverzekering 2014 2015.1 2014 Verzekeringsvoorwaarden Doorlopende annuleringsverzekering

Nadere informatie

Goed voorbereid op reis.

Goed voorbereid op reis. Goed voorbereid op reis. Al vanaf 0,95 per persoon per dag Kortlopende Reis- en Annuleringsverzekering 100% dochter ANWB Kortlopende Reis- en Annuleringsverzekering U gaat op reis. Maar voordat u vertrekt,

Nadere informatie

POLISVOORWAARDEN UNIGARANT DOORLOPENDE REIS- EN ANNULERINGSVERZEKERING DRA UGC

POLISVOORWAARDEN UNIGARANT DOORLOPENDE REIS- EN ANNULERINGSVERZEKERING DRA UGC POLISVOORWAARDEN UNIGARANT DOORLOPENDE REIS- EN ANNULERINGSVERZEKERING DRA UGC Inhoudsopgave Bladzijde Laatje vakantieplezier niet afpikken 1 Schademelding 2 Bereikbaarheid ANWB-ALARMCENTRALE 2 Algemene

Nadere informatie

POLISVOORWAARDEN ANWB VAKER VAKANTIE VERZEKERING VVV ANB

POLISVOORWAARDEN ANWB VAKER VAKANTIE VERZEKERING VVV ANB POLISVOORWAARDEN ANWB VAKER VAKANTIE VERZEKERING VVV ANB Laat je vakantieplezier niet afpikken! U gaat op vakantie om te genieten van de vrijheid, om te gaan en te staan waar u wilt. Dat vakantieplezier

Nadere informatie

Permanente annuleringsverzekering

Permanente annuleringsverzekering V E R Z E K E R I N G S M A A T S C H A P P I J N. V. Permanente annuleringsverzekering Versie 2009.1 1 Postbus 362 3300 AJ Dordrecht T: 078-632 75 75 F: 078-632 75 76 E: info@na.nl I: www.na.nl KvK: 23078337

Nadere informatie

POLISVOORWAARDEN ALL TRAVELS CARD ATC UGA

POLISVOORWAARDEN ALL TRAVELS CARD ATC UGA POLISVOORWAARDEN ALL TRAVELS CARD ATC UGA Laat je vakantieplezier niet afpikken U gaat op vakantie om te genieten van de vrijheid, om te gaan en te staan waar u wilt. Dat vakantieplezier laat u zich door

Nadere informatie

iza Dekkingsoverzicht Doorlopende Reisverzekering

iza Dekkingsoverzicht Doorlopende Reisverzekering iza Dekkingsoverzicht Doorlopende Reisverzekering Inhoud Dekkingsoverzicht IZA Doorlopende Reisverzekering Rubriek I Reisbagage 3 Rubriek II Reisongevallen 3 Rubriek III S.O.S. Kosten 4 Rubriek IV Medische

Nadere informatie

VOORWAARDEN VERGADER- EN EVENEMENTENVERZEKERING VEV UGD

VOORWAARDEN VERGADER- EN EVENEMENTENVERZEKERING VEV UGD VOORWAARDEN VERGADER- EN EVENEMENTENVERZEKERING VEV UGD Inhoudsopgave Bladzijde Dekkingsoverzicht 2 Algemene Voorwaarden Artikel 1 Begripsomschrijvingen 3 Artikel 2 Grondslag 3 Artikel 3 De verzekering

Nadere informatie

Bagage is verzekerd voor schade door: diefstal verlies beschadiging

Bagage is verzekerd voor schade door: diefstal verlies beschadiging Wie zijn verzekerd? U en de verzekerde(n) die op uw polis staan, indien 70 jaar of jonger. Wanneer geldt uw reisverzekering? De verzekering is van kracht gedurende de op het polisblad vermelde termijn

Nadere informatie

POLISVOORWAARDEN UNIGARANT ALL TRAVELS CARD ATC UGA

POLISVOORWAARDEN UNIGARANT ALL TRAVELS CARD ATC UGA POLISVOORWAARDEN UNIGARANT ALL TRAVELS CARD ATC UGA Laat je vakantieplezier niet afpikken U gaat op vakantie om te genieten van de vrijheid, om te gaan en te staan waar u wilt. Dat vakantieplezier laat

Nadere informatie

Bagage is verzekerd voor schade door: diefstal verlies beschadiging

Bagage is verzekerd voor schade door: diefstal verlies beschadiging WIE ZIJN VERZEKERD? U en de verzekerde(n) die op uw polis staan, indien 70 jaar of jonger. WANNEER GELDT UW REISVERZEKERING? De verzekering is van kracht gedurende de op het polisblad vermelde termijn

Nadere informatie

POLISVOORWAARDEN ANWB VAKER VAKANTIE VERZEKERING VVV ANA

POLISVOORWAARDEN ANWB VAKER VAKANTIE VERZEKERING VVV ANA POLISVOORWAARDEN ANWB VAKER VAKANTIE VERZEKERING VVV ANA Laat je vakantieplezier niet afpikken! U gaat op vakantie om te genieten van de vrijheid, om te gaan en te staan waar u wilt. Dat vakantieplezier

Nadere informatie

POLISVOORWAARDEN ALL TRAVELS CARD ATC UGA

POLISVOORWAARDEN ALL TRAVELS CARD ATC UGA Laat je vakantieplezier niet afpikken POLISVOORWAARDEN ALL TRAVELS CARD ATC UGA U gaat op vakantie om te genieten van de vrijheid, om te gaan en te staan waar u wilt. Dat vakantieplezier laat u zich door

Nadere informatie

BEREIKBAARHEID ANWB-ALARMCENTRALE

BEREIKBAARHEID ANWB-ALARMCENTRALE Laat je vakantieplezier niet afpikken U gaat op vakantie om te genieten van de vrijheid, om te gaan en te staan waar u wilt. Dat vakantieplezier laat u zich door niets of niemand afpikken. Onderstaande

Nadere informatie

Dekkingsoverzicht. UMC Doorlopende. Reisverzekering. De zorgverzekeraar voor universitair medische centra

Dekkingsoverzicht. UMC Doorlopende. Reisverzekering. De zorgverzekeraar voor universitair medische centra Dekkingsoverzicht UMC Doorlopende Reisverzekering De zorgverzekeraar voor universitair medische centra 2 De zorgverzekering voor universitair medische centra Dekkingsoverzicht UMC Doorlopende Reisverzekering

Nadere informatie

POLISVOORWAARDEN ANWB DOORLOPENDE REIS- EN ANNULERINGSVERZEKERING DRA ANA

POLISVOORWAARDEN ANWB DOORLOPENDE REIS- EN ANNULERINGSVERZEKERING DRA ANA POLISVOORWAARDEN ANWB DOORLOPENDE REIS- EN ANNULERINGSVERZEKERING DRA ANA Laat je vakantieplezier niet afpikken U gaat op vakantie om te genieten van de vrijheid, om te gaan en te staan waar u wilt. Dat

Nadere informatie

dekkingsoverzicht iza doorlopende reisverzekering

dekkingsoverzicht iza doorlopende reisverzekering 6 iza dekkingsoverzicht De zorgverzekeraar iza doorlopende reisverzekering voor de publieke sector dekkingsoverzicht iza doorlopende reisverzekering Speciaal voor elkaar D-IZAD10 2 dekkingsoverzicht iza

Nadere informatie

iza Dekkingsoverzicht Reisverzekering

iza Dekkingsoverzicht Reisverzekering iza Dekkingsoverzicht Reisverzekering Inhoud Dekkingsoverzicht IZA Reisverzekering Rubriek I Reisbagage 3 Rubriek II Reisongevallen 3 Rubriek III S.O.S. Kosten 4 Rubriek IV Medische kosten 5 Rubriek V

Nadere informatie

POLISVOORWAARDEN VAKANTIESTRIPPENKAART VSK ANA

POLISVOORWAARDEN VAKANTIESTRIPPENKAART VSK ANA POLISVOORWAARDEN VAKANTIESTRIPPENKAART VSK ANA Laat je vakantieplezier niet afpikken U gaat op vakantie om te genieten van de vrijheid, om te gaan en te staan waar u wilt. Dat vakantieplezier laat u zich

Nadere informatie

dekkingsoverzicht iza doorlopende reisverzekering

dekkingsoverzicht iza doorlopende reisverzekering iza dekkingsoverzicht De zorgverzekeraar iza doorlopende reisverzekering voor de publieke sector dekkingsoverzicht iza doorlopende reisverzekering Speciaal voor elkaar D-IZAD06 2 dekkingsoverzicht iza

Nadere informatie

Voorwaarden Unigarant Mobiele apparatuur verzekering

Voorwaarden Unigarant Mobiele apparatuur verzekering Voorwaarden Unigarant Mobiele apparatuur verzekering 2 Inhoudsopgave Algemene Voorwaarden Artikel 1. Begripsomschrijvingen 4 Artikel 2. Grondslag 4 Artikel 3. Algemene en Bijzondere voorwaarden 4 Artikel

Nadere informatie

1.3 Verzekerde U en degene die in de van toepassing zijnde voorwaarden als zodanig is omschreven.

1.3 Verzekerde U en degene die in de van toepassing zijnde voorwaarden als zodanig is omschreven. Algemene voorwaarden Model HKA Inhoudsopgave 1 Begripsomschrijvingen 1 2 Grondslag en onzekere gebeurtenis 2 3 Algemene en Bijzondere voorwaarden 2 4 Aanvang van de verzekering, duur en bedenktijd 2 5

Nadere informatie

Voorwaarden Doorlopende Reis- en Annuleringsverzekering

Voorwaarden Doorlopende Reis- en Annuleringsverzekering Voorwaarden Doorlopende Reis- en Annuleringsverzekering Inhoudsopgave Algemene Voorwaarden Bladzijde Schade-uitkering Bladzijde Laat je vakantieplezier niet afnemen 2 Advies bij diefstal, verlies, ongeval

Nadere informatie

VERGADER- EN EVENEMENTENVERZEKERING VEV UGB

VERGADER- EN EVENEMENTENVERZEKERING VEV UGB DEKKINGSOVERZICHT Verzekerd bedrag Bagage per verzekerde maximaal 1000,- waaronder: - brillen en contactlenzen 200,- - fiets en fietsaanhanger 200,- - foto-, film- en videoapparatuur en toebehoren 700,-

Nadere informatie

Altijd onbezorgd op vakantie.

Altijd onbezorgd op vakantie. Altijd onbezorgd op vakantie. Doorlopende Reis- en Annuleringsverzekering Unigarant Doorlopende Reis- en Annuleringsverzekering Altijd onbezorgd op vakantie De tas is ingepakt De kinderen zijn uit logeren.

Nadere informatie

Doorlopende Reisverzekering Dekkingsoverzicht

Doorlopende Reisverzekering Dekkingsoverzicht Doorlopende Reisverzekering Dekkingsoverzicht DLR 0813 / 08-2013 Dekkingsoverzicht Doorlopende Reisverzekering U heeft een doorlopende reisverzekering afgesloten bij de SOM. De verzekering is tot stand

Nadere informatie

VOORWAARDEN ANNULERINGS VERZEKERING

VOORWAARDEN ANNULERINGS VERZEKERING VOORWAARDEN ANNULERINGS VERZEKERING Algemene voorwaarden Annulering 2002 Annuleringsverzekering Indeling van de voorwaarden per artikel 1 Begripsomschrijvingen 2 Geldigheidsduur verzekering 3 Premie 4

Nadere informatie

kortlopende annuleringsverzekering

kortlopende annuleringsverzekering ABN AMRO Verzekeringen voorwaarden kortlopende annuleringsverzekering 2015 Deze voorwaarden beschrijven uw verzekering. Deze verzekering vangt de financiële gevolgen op bij annulering van uw reis. Hebt

Nadere informatie

dekkingsoverzicht iza reisverzekering

dekkingsoverzicht iza reisverzekering 6 iza dekkingsoverzicht De zorgverzekeraar iza reisverzekering voor de publieke sector dekkingsoverzicht iza reisverzekering Speciaal voor elkaar D-IZAR06 2 Inhoud Dekkingsoverzicht IZA Reisverzekering

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN AFLOPENDE ANNULERINGSVERZEKERING

ALGEMENE VOORWAARDEN AFLOPENDE ANNULERINGSVERZEKERING ALGEMENE VOORWAARDEN AFLOPENDE ANNULERINGSVERZEKERING 311.50 01-06 Indeling van de voorwaarden per artikel Dekkingsoverzicht 1. Begripsomschrijvingen 2. Geldigheidsduur verzekering 3. Geldigheidsduur dekking

Nadere informatie

U gaat goed voorbereid op reis!

U gaat goed voorbereid op reis! U gaat goed voorbereid op reis! Al vanaf 0,95 per persoon per dag Kortlopende Reis- en Annuleringsverzekering 100% dochter ANWB Unigarant Kortlopende Reis- en Annuleringsverzekering U gaat goed voorbereid

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN DOORLOPENDE ANNULERINGSVERZEKERING

BIJZONDERE VOORWAARDEN DOORLOPENDE ANNULERINGSVERZEKERING BIJZONDERE VOORWAARDEN DOORLOPENDE ANNULERINGSVERZEKERING BVW-DAN(1210) Deze bijzondere voorwaarden vormen één geheel met de algemene voorwaarden, begrippenlijst en zijn een aanvulling op de Bijzondere

Nadere informatie

Altijd onbezorgd op vakantie Al vanaf

Altijd onbezorgd op vakantie Al vanaf Altijd onbezorgd op vakantie Al vanaf 1,71 per maand! Doorlopende Reis- en Annuleringsverzekering Unigarant Doorlopende Reis- en Annuleringsverzekering Altijd onbezorgd op vakantie De tas is ingepakt...

Nadere informatie

De ANWB Reis- en annuleringsverzekeringen

De ANWB Reis- en annuleringsverzekeringen 1 De ANWB Reis- en annuleringsverzekeringen Die mogen beslist niet in uw bagage ontbreken Voor iedere situatie een passende reis- en/of annuleringsverzekering Persoonlijke hulp van de ANWB Alarmcentrale

Nadere informatie

De ANWB Reis- en annuleringsverzekeringen

De ANWB Reis- en annuleringsverzekeringen 1 De ANWB Reis- en annuleringsverzekeringen Die mogen beslist niet in uw bagage ontbreken Voor iedere situatie een passende reis- en/of annuleringsverzekering Persoonlijke hulp van de ANWB Alarmcentrale

Nadere informatie

De ANWB Reisverzekeringen

De ANWB Reisverzekeringen De ANWB Reisverzekeringen Die mogen beslist niet in uw bagage ontbreken Voor iedere situatie een passende reisverzekering Kinderen t/m 4 jaar gratis meeverzekerd Persoonlijke hulp van de ANWB Alarmcentrale

Nadere informatie

Doorlopende reisverzekering

Doorlopende reisverzekering Doorlopende reisverzekering Doorlopende reisverzekering Met de Basisdekking van onze Doorlopende reisverzekering ben je verzekerd voor buitengewone kosten die je maakt als je op reis bent. Welke kosten

Nadere informatie

VOORWAARDEN ZINLOOS GEWELD VERZEKERING Model ZGV(01.01.2011)

VOORWAARDEN ZINLOOS GEWELD VERZEKERING Model ZGV(01.01.2011) VOORWAARDEN ZINLOOS GEWELD VERZEKERING Model ZGV(01.01.2011) Inhoudsopgave: ALGEMENE VOORWAARDEN 1 Artikel 1. Begripsomschrijvingen 1 Artikel 2. Grondslag 2 Artikel 3. Algemene en Bijzondere voorwaarden

Nadere informatie

Aankoopverzekering. ANWB Visa Gold Card

Aankoopverzekering. ANWB Visa Gold Card Aankoopverzekering ANWB Visa Gold Card 2 3 Inhoudsopgave 2 3 5 6 7 Artikel 1 - Begripsomschrijvingen Artikel 2 - Geldigheidsgebied Artikel 3 - Geldigheidsduur Artikel 4 - Omvang van de dekking Artikel

Nadere informatie

Doorlopende Reisverzekering

Doorlopende Reisverzekering Doorlopende Reisverzekering Doorlopende Reisverzekering Zorgeloos op reis vanaf slechts 5 cent per dag. Sluit u ook elk jaar opnieuw een reisverzekering af? Dat kost u tijd en is bovendien onnodig duur.

Nadere informatie

Reisverzekering voor klanten van CZ

Reisverzekering voor klanten van CZ Reisverzekering voor klanten van CZ 2 De reisverzekering die naadloos aansluit op uw CZ Zorgverzekering Inhoud De reisverzekering voor klanten van CZ 4 Twee varianten 5 Waar bent u verzekerd? 5 Speciaal

Nadere informatie

POLISVOORWAARDEN DOORLOPENDE REIS- EN ANNULERINGSVERZEKERING ZLM VERZEKERINGEN

POLISVOORWAARDEN DOORLOPENDE REIS- EN ANNULERINGSVERZEKERING ZLM VERZEKERINGEN POLISVOORWAARDEN DOORLOPENDE REIS- EN ANNULERINGSVERZEKERING ZLM VERZEKERINGEN INHOUDSOPGAVE Bladzijde Laatje vakantieplezier niet afpakken 1 Schademelding 1 Bereikbaarheid ALARMCENTRALE 2 Algemene voorwaarden

Nadere informatie

doorlopende reisverzekering

doorlopende reisverzekering ABN AMRO Verzekeringen voorwaarden doorlopende reisverzekering 0515 annuleringskosten Deze voorwaarden beschrijven het dekkingsonderdeel annuleringskosten van uw doorlopende reisverzekering. Deze verzekering

Nadere informatie

Doorlopende reisverzekering

Doorlopende reisverzekering Doorlopende reisverzekering Voor iedereen die er meerdere keren per jaar op uit trekt, is de Doorlopende Vakantiereisverzekering van de Europeesche een ideale oplossing. Vakantieplezier verzekerd, het

Nadere informatie

VOORWAARDEN RAETSHEREN VAN ORDEN LEERLING EIGENDOMMEN -BESTURENRAAD

VOORWAARDEN RAETSHEREN VAN ORDEN LEERLING EIGENDOMMEN -BESTURENRAAD VOORWAARDEN RAETSHEREN VAN ORDEN LEERLING EIGENDOMMEN -BESTURENRAAD Raetsheren van Orden B.V. Registermakelaar in Assurantiën Arcadialaan 36a 1813 KN Alkmaar Postbus 1015 1810 KA Alkmaar T: 072 54 14 151

Nadere informatie

kortlopende annuleringsverzekering

kortlopende annuleringsverzekering ABN AMRO Verzekeringen voorwaarden kortlopende annuleringsverzekering 0416 Deze voorwaarden beschrijven uw verzekering. Deze verzekering vangt de financiële gevolgen op bij annulering van uw reis. Hebt

Nadere informatie

Voorwaarden ZLM Tijdelijke annuleringsverzekering 2015

Voorwaarden ZLM Tijdelijke annuleringsverzekering 2015 Voorwaarden ZLM Tijdelijke annuleringsverzekering 2015 Inhoud 1. Wat bedoelen wij met? 3 2. Algemeen 4 Wie is verzekerd? 4 In welke landen geldt de verzekering? 4 Wanneer start uw verzekering en wanneer

Nadere informatie

POLISVOORWAARDEN UNIGARANT VAAR VAKANTIE POLIS VVK UGA

POLISVOORWAARDEN UNIGARANT VAAR VAKANTIE POLIS VVK UGA POLISVOORWAARDEN UNIGARANT VAAR VAKANTIE POLIS VVK UGA Laat je vakantieplezier niet afpakken U gaat op vakantie om te genieten van de vrijheid, om te gaan en te staan waar u wilt. Dat vakantieplezier laat

Nadere informatie

POLISVOORWAARDEN UNIGARANT VAAR VAKANTIE POLIS VVK UGB

POLISVOORWAARDEN UNIGARANT VAAR VAKANTIE POLIS VVK UGB POLISVOORWAARDEN UNIGARANT VAAR VAKANTIE POLIS VVK UGB Laat je vakantieplezier niet afpakken U gaat op vakantie om te genieten van de vrijheid, om te gaan en te staan waar u wilt. Dat vakantieplezier laat

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Persoonlijke Ongevallenverzekering

Bijzondere voorwaarden Persoonlijke Ongevallenverzekering Bijzondere voorwaarden Persoonlijke Ongevallenverzekering PO2012 Toelichting Bijzondere voorwaarden Persoonlijke Ongevallenverzekering Als op het polisblad is vermeld dat de Ongevallenverzekering is afgesloten

Nadere informatie

POLISVOORWAARDEN VAAR VAKANTIE POLIS VVK UGA

POLISVOORWAARDEN VAAR VAKANTIE POLIS VVK UGA POLISVOORWAARDEN VAAR VAKANTIE POLIS VVK UGA Laat je vakantieplezier niet afpakken U gaat op vakantie om te genieten van de vrijheid, om te gaan en te staan waar u wilt. Dat vakantieplezier laat u zich

Nadere informatie

POLISVOORWAARDEN ANWB KORTLOPENDE REISVERZEKERING KRS ANA

POLISVOORWAARDEN ANWB KORTLOPENDE REISVERZEKERING KRS ANA POLISVOORWAARDEN ANWB KORTLOPENDE REISVERZEKERING KRS ANA Laat je vakantieplezier niet afpikken! U gaat op vakantie om te genieten van de vrijheid, om te gaan en te staan waar u wilt. Dat vakantieplezier

Nadere informatie

Dekkingen. Dekking reisverzekering

Dekkingen. Dekking reisverzekering Vaar Vakantie polis - Reis- en annuleringsverzekering speciaal voor watersportvakanties - Dekking voor gevolgschade/waarborgsom - Betrouwbare en snelle hulp door ANWB Alarmcentrale Vaar Vakantie polis

Nadere informatie

VAKANTIE- VERZEKERING

VAKANTIE- VERZEKERING VAKANTIE- VERZEKERING ONBEZORGD OP VAKANTIE Iedereen gaat graag op vakantie. Misschien hebt u uw volgende vakantie al geboekt. Bent u uw reisverzekering niet vergeten? Met de Vakantieverzekering van REAAL

Nadere informatie

POLISVOORWAARDEN ANWB KORTLOPENDE REISVERZEKERING KRS ANA

POLISVOORWAARDEN ANWB KORTLOPENDE REISVERZEKERING KRS ANA POLISVOORWAARDEN ANWB KORTLOPENDE REISVERZEKERING KRS ANA Laat je vakantieplezier niet afpikken U gaat op vakantie om te genieten van de vrijheid, om te gaan en te staan waar u wilt. Dat vakantieplezier

Nadere informatie

thuis- en Reispakket

thuis- en Reispakket verzekering thuis en Reispakket Voor huiseigenaren en huurders Pakket en looptijdkorting tot meer dan 15% Flexibel samen te stellen pakket Kies de dekking die bij u past: Brons, Zilver of Goud Doorlopende

Nadere informatie

Onbezorgd op vakantie. www.reaal.nl

Onbezorgd op vakantie. www.reaal.nl Vakantieverzekering Onbezorgd op vakantie www.reaal.nl Iedereen gaat graag op vakantie. Misschien hebt u uw volgende vakantie al geboekt. Bent u uw reisverzekering niet vergeten? Met de Vakantieverzekering

Nadere informatie

Delta Lloyd Schadeverzekering NV. Omvang van de dekking. Algemene uitsluitingen en beperkingen

Delta Lloyd Schadeverzekering NV. Omvang van de dekking. Algemene uitsluitingen en beperkingen VOORWAARDEN Algemene voorwaarden Schadeverzekering Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Model TE 03.2.40 B INHOUD Artikel 1 Begripsomschrijving Artikel 2 Omvang van de dekking 1 Vergoeding van schade

Nadere informatie

Doorlopende Reisverzekering. Altijd en overal verzekerd Alles in één keer geregeld Onbezorgd reisplezier

Doorlopende Reisverzekering. Altijd en overal verzekerd Alles in één keer geregeld Onbezorgd reisplezier Doorlopende Reisverzekering Altijd en overal verzekerd Alles in één keer geregeld Onbezorgd reisplezier ICS Doorlopende Reisverzekering: Uw vakantieplezier begint hier Als u steeds opnieuw een reisverzekering

Nadere informatie

Onbezorgd op vakantie

Onbezorgd op vakantie Vakantieverzekering Onbezorgd op vakantie Het hele jaar verzekerd Wanneer u van plan bent om meer dan één keer per jaar op vakantie te gaan, dan is het wel zo makkelijk als u maar één keer een verzekering

Nadere informatie

Personenautoverzekering

Personenautoverzekering Polis Home 1 (Polis) Personenautoverzekering Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Begripsomschrijvingen Premie Wijziging van premies en/of Aanmelding van schade

Nadere informatie

ad Holland De doorlopende

ad Holland De doorlopende d De doorlopendereisverzekeringen van Stad Holland De doorlo sverzekeringen van Stad Holland De doorlopendereisverzekeri ad Holland De doorlopende De doorlopendereisverzekeringen van Stad Holland De dereisverzekeringen

Nadere informatie

POLISVOORWAARDEN UNIGARANT REIS- EN ANNULERINGSVERZEKERING KRA UGC

POLISVOORWAARDEN UNIGARANT REIS- EN ANNULERINGSVERZEKERING KRA UGC POLISVOORWAARDEN UNIGARANT REIS- EN ANNULERINGSVERZEKERING KRA UGC Inhoudsopgave Bladzijde Laat je vakantieplezier niet afpikken 1 Schademelding 2 Bereikbaarheid ANWB-ALARMCENTRALE 2 Algemeen Artikel 1.

Nadere informatie

CARAVAN. Verzekeringen VERZEKERING. lid van:

CARAVAN. Verzekeringen VERZEKERING. lid van: CARAVAN VERZEKERING Verzekeringen lid van: Inhoud Vakantietips Algemeen Artikel 1 Begripsomschrijvingen Dekking Artikel 2 Omvang van de dekking Artikel 3 Premierestitutie Artikel 4 Verplichtingen Artikel

Nadere informatie

Bedrijfsmotorrijtuigenverzekering

Bedrijfsmotorrijtuigenverzekering Algemene Home 1 Algemene Bedrijfsmotorrijtuigenverzekering Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Begripsomschrijvingen Premie Wijziging van premies en/of Aanmelding

Nadere informatie

Belangrijkste wijzigingen Voorwaarden Doorlopende Reisverzekering Europa Particulieren Form 757 Doorlopend Reis Online

Belangrijkste wijzigingen Voorwaarden Doorlopende Reisverzekering Europa Particulieren Form 757 Doorlopend Reis Online Belangrijkste wijzigingen Voorwaarden Doorlopende Reisverzekering Europa Particulieren Form 757 Doorlopend Reis Online Alle voorwaarden van het Privé Pakket Online zijn herschreven. Voorop staat dat onze

Nadere informatie

POLISVOORWAARDEN UNIGARANT REIS- EN ANNULERINGSVERZEKERING KRA UGB

POLISVOORWAARDEN UNIGARANT REIS- EN ANNULERINGSVERZEKERING KRA UGB POLISVOORWAARDEN UNIGARANT REIS- EN ANNULERINGSVERZEKERING KRA UGB Inhoudsopgave Bladzijde Laatje vakantieplezier niet afpikken 1 Schademelding 2 Bereikbaarheid ANWB-ALARMCENTRALE 2 Algemeen Artikel 1.

Nadere informatie

Bedrijfsmotorrijtuigenverzekering

Bedrijfsmotorrijtuigenverzekering Voorwaardenblad 320-91 Bedrijfsmotorrijtuigenverzekering Algemene voorwaarden Artikel 17-21.1504 Datum 1 april 2015 pagina 1 Begripsomschrijvingen 3 1.1 Polisblad 3 1.2 Motorrijtuig 3 1.3 Schadegeval 3

Nadere informatie

Belangrijkste wijzigingen Doorlopende Reisverzekering voor Particulieren Formulier 372 Doorlopend Reis Online

Belangrijkste wijzigingen Doorlopende Reisverzekering voor Particulieren Formulier 372 Doorlopend Reis Online Belangrijkste wijzigingen Doorlopende Reisverzekering voor Particulieren Formulier 372 Doorlopend Reis Online Alle voorwaarden van het Privé Pakket Online zijn herschreven. Voorop staat dat onze voorwaarden

Nadere informatie

POLISVOORWAARDEN UNIGARANT REIS- EN ANNULERINGSVERZEKERING KRA UGD

POLISVOORWAARDEN UNIGARANT REIS- EN ANNULERINGSVERZEKERING KRA UGD POLISVOORWAARDEN UNIGARANT REIS- EN ANNULERINGSVERZEKERING KRA UGD Inhoudsopgave Bladzijde Laat je vakantieplezier niet afpikken 1 Schademelding 2 Bereikbaarheid ANWB-ALARMCENTRALE 2 Algemeen Artikel 1.

Nadere informatie

Voorwaarden ZLM Doorlopende reisverzekering 2014

Voorwaarden ZLM Doorlopende reisverzekering 2014 Voorwaarden ZLM Doorlopende reisverzekering 2014 Inhoud 1. Wat bedoelen wij met? 4 2. Algemeen 6 Wie is verzekerd? 6 Waarvoor bent u verzekerd? 6 Wat gebeurt er bij opzettelijk veroorzaakte schade? 7 In

Nadere informatie

Doorlopende Annuleringsverzekering Bijzondere voorwaarden Elvia P-AVD05

Doorlopende Annuleringsverzekering Bijzondere voorwaarden Elvia P-AVD05 Doorlopende Annuleringsverzekering Bijzondere voorwaarden Elvia P-AVD05 Naast deze Bijzondere Voorwaarden zijn op deze verzekering van toepassing de Algemene Voorwaarden. De in deze voorwaarden vetgedrukte

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden ipad en Mac Book Verzekering

Bijzondere Voorwaarden ipad en Mac Book Verzekering Bijzondere Voorwaarden ipad en Mac Book Verzekering BIJZONDERE VOORWAARDEN IPAD EN MAC BOOK VERZEKERING MINT 2013 Inhoudsopgave 15 Verwijzing naar algemene voorwaarden 3 16 De dekking 3 17 Aanvullend verzekerd

Nadere informatie

Polisvoorwaarden ANWB Reis- en Annuleringsverzekering

Polisvoorwaarden ANWB Reis- en Annuleringsverzekering Polisvoorwaarden ANWB Reis- en Annuleringsverzekering Versie: KRA ANB Inhoud Laat je vakantieplezier niet afpikken Schademelding Bereikbaarheid ANWB-ALARMCENTRALE Algemeen Artikel 1. Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Voorwaarden ANWB Doorlopende Reis- en Annuleringsverzekering

Voorwaarden ANWB Doorlopende Reis- en Annuleringsverzekering Voorwaarden ANWB Doorlopende Reis- en Annuleringsverzekering Versie: DRA ANC Inhoud Laat uw vakantieplezier door niets of niemand afpakken. 2 Onze tips voor een onbezorgde vakantie! 2 Hoe kunt u de ANWB

Nadere informatie

Aanvraagformulier annulerings-/reisverzekering watersportvakantie

Aanvraagformulier annulerings-/reisverzekering watersportvakantie Aanvraagformulier annulerings-/reisverzekering watersportvakantie BELANGRIJKE INFORMATIE! Wij adviseren u onderstaande informatie te lezen alvorens u het aanvraagformulier invult. Waarom eerst deze uitvoerige

Nadere informatie

De Friesland Kortlopende Annuleringsverzekering

De Friesland Kortlopende Annuleringsverzekering Voorwaarden De Friesland Kortlopende Annuleringsverzekering De Friesland Reisverzekeringen N.V. te Leeuwarden Verzekeringsvoorwaarden De Friesland Kortlopende Annuleringsverzekering ingaande 1 januari

Nadere informatie

Schadeformulier vaar vakantie polis

Schadeformulier vaar vakantie polis Schadeformulier vaar vakantie polis Om uw schade sneller te kunnen behandelen vragen wij u: - het formulier zo volledig en duidelijk mogelijk in te vullen - relevante bijlagen zoals originele bewijsstukken

Nadere informatie

4009552_KORTL_ANNULERING:KORTL_ANNULERING 16-12-2008 18:32 Pagina 1

4009552_KORTL_ANNULERING:KORTL_ANNULERING 16-12-2008 18:32 Pagina 1 4009552_KORTL_ANNULERING:KORTL_ANNULERING 16-12-2008 18:32 Pagina 1 Salland verzekeringen Kiest u voor Salland verzekeringen, dan kiest u voor aandacht en kwaliteit. Aandacht voor uw zorgverzekeringwensen

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden Kortlopende annuleringsverzekering

Verzekeringsvoorwaarden Kortlopende annuleringsverzekering Verzekeringsvoorwaarden Kortlopende annuleringsverzekering Verzekeringsvoorwaarden Salland Kortlopende Annuleringsverzekering Verzekeringsvoorwaarden ingaande per 1 juli 2012 Inhoudsopgave Belangrijke

Nadere informatie

POLISVOORWAARDEN UNIGARANT GROEPSREISVERZEKERING KGR UGA

POLISVOORWAARDEN UNIGARANT GROEPSREISVERZEKERING KGR UGA POLISVOORWAARDEN UNIGARANT GROEPSREISVERZEKERING KGR UGA Laat je vakantieplezier niet afpakken U gaat op vakantie om te genieten van de vrijheid, om te gaan en te staan waar u wilt. Dat vakantieplezier

Nadere informatie

iza De zorgverzekeraar voor de publieke sector iza Reisverzekering Goed en voordelig verzekerd

iza De zorgverzekeraar voor de publieke sector iza Reisverzekering Goed en voordelig verzekerd iza De zorgverzekeraar voor de publieke sector iza Reisverzekering Goed en voordelig verzekerd IZA De zorgverzekeraar voor de publieke sector Goed en voordelig op vakantie Met de IZA Reisverzekering gaat

Nadere informatie

Voorwaarden Unigarant Doorlopende Reis- en Annuleringsverzekering DRA UGD

Voorwaarden Unigarant Doorlopende Reis- en Annuleringsverzekering DRA UGD Voorwaarden Unigarant Doorlopende Reis- en Annuleringsverzekering DRA UGD Mei 2011 Inhoudsopgave Laat uw vakantieplezier door niets of niemand afpakken 3 Onze tips voor een onbezorgde vakantie! 3 Hoe kunt

Nadere informatie

Woonpakket Plus Opstalverzekering

Woonpakket Plus Opstalverzekering Opstalverzekering Unigarant een goede keus. Voordelen opstalverzekering U bent all risk verzekerd Garantie tegen onderverzekering Standaard geen eigen risico Glas standaard verzekerd Opstalverzekering

Nadere informatie

N.V. Surinaamse Assurantie Maatschappij

N.V. Surinaamse Assurantie Maatschappij Algemene Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven en Beroepen Artikel 1: Verzekerden Verzekerden krachtens deze verzekering zijn: - de verzekeringnemer (met wie de verzekering is aangegaan),

Nadere informatie

POLISVOORWAARDEN REIS- EN ANNULERINGSVERZEKERING KRA UGA

POLISVOORWAARDEN REIS- EN ANNULERINGSVERZEKERING KRA UGA POLISVOORWAARDEN REIS- EN ANNULERINGSVERZEKERING KRA UGA Laat je vakantieplezier niet afpikken U gaat op vakantie om te genieten van de vrijheid, om te gaan en te staan waar u wilt. Dat vakantieplezier

Nadere informatie