PROFIEL PBO-DIENSTVERLENING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PROFIEL PBO-DIENSTVERLENING"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG 2012

2

3 PROFIEL PBO-DIENSTVERLENING Stichting PBO-Dienstverlening (PBOD) PBOD is een stichting, opgericht door de Stichting Pensioenfonds Productschappen (PFP) en de Stichting Pensioenfonds SER & Bedrijfschappen (PSB). PBOD is werkzaam voor werkgevers, werknemers en oud-werknemers in de PBO-sector op het gebied van de uitvoering, en waar gewenst ondersteuning, van arbeidsvoorwaarden. PBOD wil het kenniscentrum zijn op haar werkterrein. De werkzaamheden geschieden tegen kostprijs. Door te werken voor de gehele sector kan schaalgrootte verkregen worden die voor elke instelling afzonderlijk niet te realiseren is. PBOD is werkzaam op de volgende terreinen: - Pensioenrechtenadministratie; - Unitadministratie ten behoeve van beschikbare premieregelingen; - Pensioenuitkeringen; - Salarisadministratie; - Ziekteverzuim/verlofadministratie. Het zo duidelijk mogelijk informeren aan betrokkenen maakt een wezenlijk onderdeel uit van de activiteiten. Door concentratie van de verschillende administraties komt relevante, onderling vergelijkbare, statistische informatie beschikbaar. Het aanwezig zijn van deze verschillende gegevens op één plek is kostenefficiënt (vermijding dubbele gegevens alsmede vermijding onrendabele investeringen in software en kennis) en biedt gemak voor alle betrokkenen. Statutaire doelstellingen PBOD heeft tot doel om ten behoeve van PFP, PSB alsmede de onder de Wet op de Bedrijfsorganisatie vallende instellingen de uitvoering van de arbeidsvoorwaarden, hoofdzakelijk de pensioenregelingen en de salarisadminstraties, te verzorgen. PBOD is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer Juridische en organisatorische structuur PBOD is een stichting, die op 25 april 2001 is opgericht. De organisatiestructuur bestaat uit een Bestuur en een managementteam. Het Bestuur was oorspronkelijk samengesteld uit twee vertegenwoordigers namens PFP en één vertegenwoordiger namens PSB. Deze vertegenwoordiging was gebaseerd op de relatieve omvang van de voor de twee PBO-clusters (Productschappen enerzijds en SER & Bedrijfschappen anderzijds) uit te voeren activiteiten. Daarnaast is van belang dat PBOD in feite de voortzetting is van de al sinds 1948 bestaande uitvoeringsorganisatie van PFP. PSB heeft eind 2010 het besluit genomen over te gaan tot liquidatie. Per 31 december 2010 zijn de pensioenverplichtingen van PSB overgedragen aan het ABP en heeft PSB de status van pensioenfonds in liquidatie gekregen. Als gevolg hiervan is overeengekomen dat PSB met ingang van 1 januari 2012 geen financiële verantwoordelijkheid meer draagt voor PBOD. Medio 2012 is ook de juridische liquidatie van PSB afgerond waarmee PSB definitief is opgeheven. Op 27 november 2012 is besloten tot wijziging van de statuten waardoor PSB geen deel meer zal uitmaken van het bestuur. Het bestuur is na dit besluit alleen nog samengesteld uit twee vertegenwoordigers namens PFP. De statutenwijziging is op 1 mei 2013 gerealiseerd. Verantwoordelijkheden en taken Het Bestuur vertegenwoordigt de stichting en draagt de (eind)verantwoordelijkheid voor de activiteiten van de stichting. Het Bestuur vergadert minimaal twee keer per jaar. PBOD heeft met PFP en een aantal product- en bedrijfschappen en de SER uitvoeringsovereenkomsten gesloten waarin de wijze van uitvoering van de middelloon regeling en de VP/IAP-regeling, betreffende zowel de administratieve activiteiten als het vermogensbeheer van de VP/IAP-regeling, alsmede de personeels- en salarisadministratie is vastgelegd. PBOD adviseert en rapporteert aan het Bestuur van PFP en draagt zorg voor een correcte uitvoering van de pensioenregeling, de beleggingsadministratie van de VP/IAP-regeling en de financiële administratie alsmede het door het Bestuur uitgezette beleid. De uitvoering van het beleggingsbeleid voor de middelloonregeling van PFP is uitbesteed aan een fiduciair manager. 1

4 INHOUDSOPGAVE Bladzijde: KENGETALLEN EN KERNCIJFERS 3 PERSONALIA 4 ONTWIKKELINGEN BIJ PBOD 5 ACTIVITEITEN VOOR DE PBO-SECTOR 8 JAARREKENING Balans per 31 december 12 Staat van baten en lasten 13 Grondslagen 14 Toelichting op de balans 15 Toelichting op de staat van baten en lasten 17 OVERIGE GEGEVENS Gebeurtenissen na balansdatum 18 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 19 PERSONALIA BESTUURSLEDEN 20 INSTELLINGEN VOOR WIE PBOD IN 2012 WERKZAAMHEDEN UITVOERDE 21 2

5 KENGETALLEN EN KERNCIJFERS Aantal aangesloten instellingen Instellingen Middelloonregeling Instellingen salarisbetalingen Instellingen VP/IAP-regeling Aantallen deelnemers Deelnemers Pensioengerechtigden Gewezen deelnemers Bijzonder partnerpensioen Aantal PBO-medewerkers (inzake salarisbetalingen) Bedragen (x 1 mln) Voorziening Pensioenverplichtingen Totale pensioengrondslag Doorsneepremie Pensioenuitkeringen Salarisuitbetalingen Uitvoeringskosten PBOD 1,4 1,6 1,7 1,9 1,9 Beleggingen (x 1 mln) VP/IAP-regeling De vergelijkende cijfers zijn overgenomen uit de jaarverslagen van PFP en PSB. In het boekjaar 2011 is de administratieve overgang van de pensioenadministratie van PSB naar het ABP gerealiseerd. Voor de salarisverwerking heeft er geen wijziging plaatsgevonden. De salarisverwerking voor de SER en de bedrijfschappen wordt door PBOD gecontinueerd. 3

6 PERSONALIA Samenstelling per 31 december 2012 Bestuur PBO-Dienstverlening (PBOD) is op 25 april 2001 door Pensioenfonds Productschappen (PFP) en het Pensioenfonds SER & Bedrijfschappen (PSB) gezamenlijk opgericht met als doel het administreren en uitvoeren van pensioenregelingen en het voeren van personeels- en salarisadministraties. Het Bestuur van PBOD werd gevormd door twee bestuursleden van PFP en één bestuurslid van PSB. PSB heeft eind 2010 het besluit genomen over te gaan tot liquidatie. Per 31 december 2010 zijn de pensioenverplichtingen van PSB overgedragen aan het ABP en heeft PSB de status van pensioenfonds in liquidatie gekregen. Als gevolg hiervan is overeengekomen dat PSB met ingang van 1 januari 2012 geen financiële verantwoordelijkheid meer draagt voor PBOD. Medio 2012 is ook de juridische liquidatie van PSB afgerond waarmee PSB definitief is opgeheven. Op 27 november 2012 is besloten tot wijziging van de statuten waardoor PSB geen deel meer zal uitmaken van het bestuur. Het bestuur is na dit besluit alleen nog samengesteld uit twee vertegenwoordigers namens PFP. De statutenwijziging is op 1 mei 2013 gerealiseerd. Het Bestuur vertegenwoordigt de stichting. Het Bestuur vergadert minimaal twee keer per jaar. Het Bestuur is, zonder enige uitzondering, eindverantwoordelijk voor alle activiteiten van PBOD. Het Bestuur benoemt uit haar midden een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter. Het Bestuur is bevoegd tot het verrichten van alle rechtshandelingen, met uitzondering van besluiten tot het aangaan van overeenkomsten als vermeld in artikel 291 Boek 2 BW. Indien het Bestuur niet voltallig is, behoudt het niettemin zijn bevoegdheden, onverminderd de verplichting van het Bestuur om in de vacature te voorzien. Het Bestuur vergaderde in het boekjaar twee keer en bestaat uit de volgende leden: Lid namens: C. Kuijvenhoven RA voorzitter Pensioenfonds Productschappen P. van der Graaf RE RA plaatsvervangend voorzitter Pensioenfonds Productschappen N.W. Dijkhuizen adviseur (secretaris) PFP De secretaris van PFP is adviseur en kan het Bestuur gevraagd en ongevraagd adviseren. Uitvoeringsorganisatie PBO-Dienstverlening Directeur Management team Secretariaat Pensioenadministratie Salarisadministratie en Pensioenuitkeringen Financiële Administratie G. van der Schoor G. van der Schoor L.C.M. Hazekamp Mw. J.H.W. Honsbeek-Breden M.R. Mertens, afdelingshoofd Mw. H.S. Drenth-Kartodikromo Mw. E.M. Leenman P.L. van Tienen L.C.M. Hazekamp, afdelingshoofd W.H.F. Kouwer B. Pakkert Kantoorgegevens Laan van Zuid Hoorn DD Rijswijk Postbus GA Rijswijk Telefoonnr: Faxnr: Website: Onafhankelijke (externe) accountant PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. 4

7 ONTWIKKELINGEN BIJ PBOD Medewerkers Zoals al aangegeven in het jaarverslag over 2011 hebben per 1 januari 2012 twee werknemers PBOD onder gebruikmaking van het Sociaal Plan (gedeeltelijk) voortijdig verlaten; één op de afdeling Pensioenadministratie (PA) en één op de afdeling Financiële Administratie (FA). In 2012 is de in 2011 ingezette reorganisatie verder ingevuld. Als gevolg van de afnemende werkzaamheden op de afdeling Pensioen- en Salaris Uitkeringen (PSU), versterkt door de politieke uitspraak dat de product- en bedrijfschappen opgeheven gaan worden, is één van de twee salarisadministrateurs PBOD boventallig verklaard. Nu de nasleep van het vertrek van PSB en SBO achter de rug is en alleen PFP resteert zijn ook op de afdeling Secretariaat twee medewerkers niet meer verantwoord en noodzakelijk. Derhalve is één medewerker boventallig verklaard. De werknemers, die boventallig zijn verklaard, hebben gebruik gemaakt van de afkoopmogelijkheid zoals opgenomen in het Sociaal Plan. Het aantal gedetacheerde werknemers per 31 december 2011 was 12 (10,9 FTE's). Met ingang van 1 januari 2013 is dit afgenomen naar 9 (7,5 FTE s). PBO- en Politieke ontwikkelingen Het kabinet-rutte II heeft een abrupt einde gemaakt aan de discussie over de product- en bedrijfschappen door in het regeerakkoord te besluiten om deze op te heffen. Aan de initiatieven en de al in gang gezette realisatie om een deel van de activiteiten samen te gaan voegen in één serviceorganisatie en de medebewindstaken onder te brengen in één gecombineerde werkorganisatie komt hiermee een einde. Een deel van de taken verrichten de productschappen in opdracht van de rijksoverheid, zoals bijvoorbeeld de uitvoering van Europese regelgeving. Deze medebewindstaken komen straks direct onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Economische Zaken waardoor waarschijnlijk een (groot) aantal van de werknemers die taken nu uitvoeren overgenomen zal gaan worden door het ministerie. Daarnaast heeft het kabinet aangegeven dat het ministerie ook andere publieke taken overneemt. Dat zijn taken op het gebied van dierengezondheid en -welzijn, plantgezondheid en voedselveiligheid. Over de voorwaarden hoe deze taken worden overgenomen en of daarbij ook werknemers worden overgenomen is nog veel onduidelijkheid. De overige werkzaamheden die de schappen nu uitvoeren, worden straks simpelweg niet meer gedaan tenzij de ondernemers en/of werknemersorganisaties in de betreffende sectoren wellicht op eigen initiatief de werkzaamheden willen voortzetten in een nieuwe, private organisatievorm. PFP heeft in het voorjaar van 2012 een risicoanalyse laten uitvoeren naar de gevolgen van het politieke voornemen. Op dat moment was het (definitieve) politieke antwoord nog niet bekend en waren de productschappen nog intensief bezig met hun beoogde samenwerkingsvormen. Na een grondige analyse is PFP toen tot de conclusie gekomen dat de pensioenactiviteiten voor de jaren 2013 en 2014 gecontinueerd zullen worden met de kanttekening dat periodiek zal worden geëvalueerd en dat het standpunt zal worden heroverwogen als daar aanleiding toe is. Gezien de verwachte termijn van realisatie van de afbouw van de productschappen heeft het besluit van het kabinet Rutte II daar geen wijziging in aangebracht. Huisvesting en samenwerking PBOD is sinds 2002 gevestigd in een kantoorpand in het kantorengebied Hoornwijck in Rijswijk. Samen met een aantal collega-pensioenfondsen en pensioenuitvoeringsorganisaties vormen zij daar de Pensioengroep Zuidhoorn. Met die collega-organisaties is vooral op het gebied van de uitvoering van de automatisering en diverse administratieve activiteiten samenwerking tot stand gekomen. 5

8 Bedrijfsontwikkelingen Overgang PSB naar het ABP en opheffing SBO De overgang van PSB naar het ABP is in de eerste helft van 2012 afgerond, DNB heeft verklaard dat aan alle voorwaarden tot opheffing is voldaan, DNB heeft het toezicht beëindigd en het PSB bestuur heeft op 3 juli 2012 definitief besloten tot opheffing van het fonds waarmee de dienstverlening met PBOD definitief is beëindigd. Ditzelfde proces geldt ook voor SBO, zij het dat dit traject al in 2008 is gestart, maar ook voor SBO geldt dat DNB inmiddels heeft verklaard dat aan alle voorwaarden tot opheffing is voldaan. DNB heeft ook het toezicht op SBO beëindigd en het SBO bestuur heeft op 13 juli 2012 definitief besloten tot opheffing van het fonds. Automatisering PBOD heeft er al een aantal jaren geleden voor gekozen om voor de meest kritische bedrijfssoftware zoveel mogelijk gebruik te maken van internet applicaties in plaats van systemen in eigen huis. De steeds toenemende complexiteit, het applicatiebeheer, het systeembeheer en de individuele afhankelijkheid en kwetsbaarheid wordt hiermee ondervangen. PBOD heeft voor de uitvoering van zijn taken eind 2012 de volgende software in gebruik: Functie: Pakket: Leverancier: SaaS Pensioenadministratie FinCircle Artena Ja Pensioenportal/ Pensioenplanner Artena Artena Ja Website WYSIWYG WYSIWYG Nee Pensioenuitbetalingen Afas Profit Afas Ja Salarisuitbetalingen Afas Profit Afas Ja Personeelsadministratie Afas Profit Afas Ja Boekhouding Exact Exact Nee Tekst, Rekenen, Databases Office Microsoft Nee Bestuurdershoek Sharepoint Microsoft Ja Lokaal netwerk SQL-BackServer / Sharepoint Microsoft Ja Voor de applicaties die geen gebruik maken van het internet is voor het applicatiebeheer een contract afgesloten met Mostware op basis van een full-service overeenkomt inclusief backup-faciliteiten. De twee kantoorservers zijn ondergebracht in de serverruimte van de Stichting Fondsenbeheer Waterbouw en worden daar beheerd door twee gekwalificeerde medewerkers van de Stichting Fondsenbeheer Waterbouw. Salarisadministratie De (politieke) ontwikkelingen bij de Product- en Bedrijfschappen hebben, eerder dan verwacht, al in de tweede helft van 2012 tot een grote afname van salariswerkzaamheden geleid. Het aantal verloningen is afgenomen, veel werkzaamheden zijn van de salarisadministraties verschoven naar de financiële administraties en er worden geen nieuwe projecten meer opgestart. Daarnaast hebben de secretarissen van de productschappen binnen het initiatief om een deel van hun activiteiten samen te gaan voegen in één serviceorganisatie, besloten om in de nieuwe serviceorganisatie de personeels- en salarisadministratie zelfstandig uit te gaan voeren en daarbij te kiezen voor het ADP/Workforce systeem in plaats van het door PBOD gehanteerde AFAS systeem. Door deze ontwikkeling bestaat er een overcapaciteit op de afdeling met als gevolg dat per 1 november 2012 één van de twee salarisadministrateurs boventallig is verklaard. Inmiddels is bekend gemaakt dat het kabinet een besluit heeft genomen en wordt het initiatief om één serviceorganisatie op te gaan richten niet verder uitgewerkt. De verdere gevolgen hiervan voor de afdeling zijn nog niet geheel duidelijk maar de verwachte overgang naar het ADP/Workforce systeem zal niet worden uitgevoerd en de verloningen via AFAS zullen voorlopig worden gecontinueerd. Door het vertrek resteert voor PFP/PBOD nog één (fulltime) salarisadministrateur die ook de pensioenuitkeringen verzorgt. Voor de afwezigheid door ziekte of vakantie is voorzien in een backup functie. Voor de salarisverwerking is dit ingevuld door een servicecontract af te sluiten voor een oproepkracht bij een Payroll dienstverlener (Salure). Voor de pensioenbetaling is al interne (backup)kennis aanwezig. 6

9 Pensioenadministratie De aanschaf van FinCircle (einde 2010) en de krimp van 4 (3,5 FTE s) naar 3 (2,6 FTE s) medewerkers per 1 januari 2012 hebben geleid tot een heroriëntatie van de administratieve organisatie en de interne controle binnen de pensioenadministratie. Door de vereenvoudigde administratieve vastlegging in FinCircle wordt de betrokkenheid van de medewerkers bij de verschillende pensioenonderwerpen en het benodigde kennisniveau vergroot. Daarnaast vereist FinCircle (nog steeds) het vier-ogen principe waardoor er met minder mensen een groter beroep gedaan wordt op de persoonlijke flexibiliteit. Secretariaat De afwikkeling van PSB en SBO heeft, met name in het eerste halfjaar, veel tijd en energie gekost van het secretariaat door de vele vergaderingen en overlegmomenten en de daarbij geboden ondersteuning. Nu deze nasleep achter de rug is en alleen PFP resteert, ontkomen we er niet aan om een verdere invulling te geven aan het PFP/PBOD reorganisatieplan van november 2011 en is per 1 januari 2013 dan ook één van de twee medewerkers op het secretariaat boventallig verklaard. Door dit vertrek resteert voor PFP/PBOD nog één (fulltime) secretaresse. Financiële administratie In overleg met de Stichting Fondsenbeheer Waterbouw is besloten om de al bestaande samenwerking verder te intensiveren en ook over te gaan tot een fysieke samenvoeging. Dit besluit is inmiddels gerealiseerd en er wordt nu, voor de financiële administratie, gebruik gemaakt van één gezamenlijke huisvesting (bij de Stichting Fondsenbeheer Waterbouw). Tegelijkertijd is ook overgegaan op één gezamenlijk administratiesysteem (Exact Globe). De continuïteit is hierdoor toegenomen en een eventuele onderbezetting kan zo eenvoudiger worden opgevangen. Bijkomend voordeel is dat veel procedures, tot en met het sjabloon dat wordt gebruikt voor de samenstelling van het jaarverslag, volledig identiek zijn. Dit vereenvoudigt ook weer de controle door de (gezamenlijke) onafhankelijke (externe) accountant. 7

10 ACTIVITEITEN VOOR DE PBO-SECTOR In dit hoofdstuk wordt inzicht gegeven in de totale omvang naar aantal en bedrag van de voor de pensioenfondsen PFP en PSB uitgevoerde activiteiten. De betreffende aantallen en bedragen zijn mede ontleend aan de jaarverslagen van deze pensioenfondsen. De vergelijkende cijfers zijn overgenomen uit de jaarverslagen van PFP en PSB. Ultimo 2010 heeft PSB besloten haar pensioenfonds te liquideren en alle rechten en plichten onder te brengen bij het ABP. Aantallen Deelnemers PFP Actieven Gewezen Pensioengerechtigden Bijzonder partnerpensioen Totaal PFP PSB Actieven Gewezen Pensioengerechtigden Bijzonder partnerpensioen Totaal PSB Eindtotaal De afbouw van het personeelsbestand bij de productschappen resulteert in een forse afname van het aantal actieven bij PFP. Daartegenover staat echter een toename van het aantal slapers. In veel gevallen is waardeoverdracht niet toegestaan omdat de dekkingsgraden in het verslagjaar nog steeds minder dan 100% bedragen. Daarnaast zijn ook de indexatieverwachtingen bij PFP wellicht een reden om niet over te gaan tot waardeoverdracht. Het vertrek veroorzaakt zo een daling van het aantal actieven maar tegelijkertijd een toename van het aantal slapers. De totale afname van het deelnemersaantal wordt dan ook niet veroorzaakt door het grote vertrek bij de productschappen maar hoofdzakelijk door de afname van het aantal gepensioneerden door overlijden. De overige wijzigingen in de aantallen binnen de verschillende categorieën zijn onderlinge verschuivingen. Salarisbetalingen PBO-medewerkers Het verloop laat een forse daling zien. De daling wordt ook hier weer veroorzaakt door de afbouw bij de productschappen. Daarnaast heeft de politieke uitspraak ook verstrekkende gevolgen voor de bedrijfschappen. Evenals bij de productschappen is ook daar de afbouw ingezet. Pensioengerechtigden PFP Ouderdomspensioen Nabestaandenpensioen AO-pensioen Wezenpensioen Totaal PFP PSB Ouderdomspensioen Nabestaandenpensioen AO-pensioen Wezenpensioen Totaal PSB Eindtotaal

11 Uitkeringen in mln euro PFP Reglementair 18,0 17,6 16,7 16,6 16,3 Onverplicht ,2 Totaal PFP 18,0 17,6 16,7 16,6 18,5 PSB Reglementair - - 6,6 6,5 6,2 Eindtotaal 18,0 17,6 23,3 23,1 24,7 Premies in mln euro Doorsneepremie PFP Werkgever 4,9 6,1 6,5 6,4 6,3 Werknemer 2,1 3,1 3,2 3,2 3,2 Totaal PFP 7,0 9,2 9,7 9,6 9,5 PSB Werkgever - - 2,8 2,8 2,8 Werkgever solvabiliteit - - 1,0 1,0 1,0 Werknemer - - 1,5 1,4 1,4 Totaal PSB - - 5,3 5,2 5,2 Eindtotaal 7,0 9,2 15,0 14,8 14,7 De pensioenregeling voor PFP is per 1 januari 2012 ingrijpend gewijzigd. Een onderdeel van deze wijzigingen betreft de financiering van de indexatie van de actieven die niet meer verloopt vanuit de premie maar vanuit het (vrije) vermogen van het Pensioenfonds. Als gevolg hiervan is het percentage van de doorsneepremie aangepast van 32% (2011) naar 25% (2012). Deze wijziging verklaart de daling van de kosten van de doorsneepremie. Vermogensbeheer in mln euro PBOD verzorgt alleen nog voor de VP/IAP-regeling het vermogensbeheer. Kosten PFP VP/IAP-regeling PSB VP/IAP-regeling Eindtotaal PBOD is opgericht ten behoeve van de uitvoering van de arbeidsvoorwaarden in (uitsluitend) de PBO-sector. Daarbij is gesteld dat deze uitvoering tegen kostprijs dient te geschieden. Het is derhalve niet de bedoeling dat bij PBOD financiële resultaten ontstaan. Voorts wordt getracht het werkkapitaal van PBOD te beperken. PFP is bereid gevonden de noodzakelijke investeringen te financieren door middel van leningen. De aflossing is gelijk aan de afschrijving. PBOD vergoedt PFP een rentepercentage van 6%. Alle werknemers zijn in dienst gebleven bij PFP en zijn gedetacheerd bij PBOD, waarbij alle personeelskosten doorbelast worden. Met de afschrijvingen, vooral in de software voor de deelnemersadministratie, en de personeelskosten zijn de belangrijkste kostenposten genoemd. Vergoedingen De vergoedingen voor de VP/IAP-administratie bestaan uit 3,25% administratiekosten die direct worden ingehouden op elke storting en 0,15% van het totale belegde vermogen. De vergoeding voor de salarisadministraties wordt in rekening gebracht op basis van een vast bedrag en een vergoeding per werknemer. Het verschil tussen de totale kosten en de ontvangen vergoedingen wordt op basis van een verdeelsleutel pro-rata verdeeld als vergoeding voor de pensioenadministratie en vergoeding voor het vermogensbeheer. Op deze wijze ontstaat er geen resultaat voor PBOD. 9

12 Onderstaande tabel laat zien aan welke partijen PBOD kosten in rekening brengt. Administratie/Vermogensbeheer VP/IAP-regeling Salarisadministratie Administratie en ondersteuning Administratie en ondersteuning Deelnemers PFP Werkgevers (PBO-sector) PFP Verenigingen Gepensioneerden PFP Vergoedingen en kosten (x 1.000) PFP Instellingen Totaal Totaal VERGOEDINGEN VP/IAP-administratie VP/IAP-vermogensbeheer Totaal VP/IAP-regelingen In procenten 100,0% 100,0% 100,0% Salarisadministratie Diversen Vergoeding excasso / premies Vergoeding belegd vermogen Vereniging gepensioneerden Totaal middelloon-regeling In procenten 86,8% 13,2% 100,0% 100,0% TOTAAL VERGOEDINGEN In procenten 87,2% 12,8% 100,0% 100,0% KOSTEN Personeel Bestuur 2 2 Voorlichting 13 4 Advies en controle Huisvesting Administratie Automatisering Diversen 4 5 Subtotaal kosten Interest lening PFP 9 11 TOTAAL KOSTEN In 2012 zijn nieuwe kostenverdeelsleutels vastgesteld. Voor een correcte vergelijking zijn de cijfers over 2011 ook aangepast. De totale kosten zijn met 169 van naar gedaald. De voornaamste verklaringen hiervoor zijn : - een afname van de salariskosten door de in 2012 ingezette reorganisatie; - minder inhuur van derden; - een afname van de werkzaamheden van de Secretaris van PFP voor PBOD waardoor het aandeel in zijn kosten verder is afgenomen naar 10% (2011 : 30%) Tot slot Een woord van dank is op zijn plaats jegens het management team, medewerkers en adviseurs die een bijdrage hebben geleverd aan het goed functioneren van PBO-Dienstverlening. Rijswijk, 2 juli 2013 C. Kuijvenhoven RA P. van der Graaf RE RA voorzitter 10

13 PBO-Dienstverlening Rijswijk JAARREKENING 11

14 BALANS PER 31 DECEMBER Na resultaatbestemming (x 1.000) ACTIVA Vaste activa (1) Materiële vaste activa Vorderingen en overlopende activa (2) Overige vorderingen 7 8 Overige activa (3) PASSIVA Langlopende schulden (4) Financiering bedrijfsmiddelen Overige schulden en overlopende passiva (5) Overige schulden Overlopende passiva Resultaat

15 STAAT VAN BATEN EN LASTEN (x 1.000) Opbrengsten (6) Kosten (7) Interest (8) Interest lening Financiering bedrijfsmiddelen Bank en diversen Saldo van baten en lasten

16 GRONDSLAGEN Algemene toelichting ALGEMEEN De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving. Bij de samenstelling van de jaarrekening zijn onderstaande grondslagen in acht genomen. De activa en passiva worden gewaardeerd tegen de kostprijs, tenzij hierna andere waarderingsgrondslagen zijn vermeld. In de jaarrekening zijn alle bedragen afgerond op en vermeld in duizenden euro s. De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van het voorgaande jaar. ACTIVA Begin 2001 zijn de bedrijfsmiddelen overgenomen van PFP. Ter financiering van deze en de nieuwe bedrijfsmiddelen is een 6% lening met PFP aangegaan. De jaarlijkse aflossing is gelijk aan de uit afschrijving vrijkomende middelen. De volgende afschrijvingsmethoden worden gehanteerd: VASTE ACTIVA Methode Aantal jaar Inventaris lineair 3 Hardware lineair 3 Software lineair 3 Software wordt in principe in 3 jaar afgeschreven. Voor het pensioenadministratiesysteem FinCircle (inclusief Xtendis) en het salarispakket Afas geldt echter een afschrijvingsperiode van 5 jaar. PASSIVA Langlopende schulden Onder langlopende schulden is de lening met PFP opgenomen. Deze 6% lening is aangegaan ter financiering van de overname van de bedrijfsmiddelen van PFP. De jaarlijkse aflossing is gelijk aan de uit afschrijving vrijkomende middelen. Ter zekerheidsstelling van deze financiering zijn de bedrijfsmiddelen aan PFP verpand. BATEN EN LASTEN Opbrengsten De opbrengsten van PBO-Dienstverlening bestaan uit vergoedingen voor geleverde diensten. Deze vergoedingen moeten de jaarlijks gemaakte kosten dekken. Kosten De kosten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Vergelijking met voorgaand jaar In 2012 zijn nieuwe kostenverdeelsleutels vastgesteld. Voor een correcte vergelijking zijn de cijfers over 2011 ook aangepast. 14

17 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER (x 1.000) ACTIVA Vaste activa (1) Materiële vaste activa Stand begin boekjaar Investeringen 1 14 Inhaalafschrijvingen / Desinvesteringen - - Afschrijvingen Materiële vaste activa Inventaris Hardware Software Totaal Saldo 1 januari Investeringen Afschrijving Stand 31 december De afschrijvingen in het boekjaar betreffen met name de afschrijving van het pensioenadministratiesysteem FinCircle. Vorderingen en overlopende activa (2) Overige vorderingen Rekening courant Vordering VP/IAP-regeling PFP 5 5 Vordering LBS Overige vorderingen Deze vorderingen zijn binnen 1 maand voldaan in het nieuwe boekjaar. Overige activa (3) Liquide middelen Rabobank Kas De liquide middelen bestaan uit direct opeisbare tegoeden. 15

18 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER (x 1.000) PASSIVA Langlopende schulden (4) Financiering bedrijfsmiddelen Er is een 6% lening aangegaan voor de bij de start van PBOD overgenomen bedrijfsmiddelen van PFP alsmede voor de investeringen na 1 januari Jaarlijks wordt de lening afgelost met de uit de afschrijving vrijkomende middelen. Het kortlopende deel van deze lening bedraagt 43 (afschrijving 2013). Overige schulden en overlopende passiva (5) Overige schulden Rekening courant PFP Crediteuren Overlopende passiva Te betalen kosten De overlopende passiva vorig boekjaar betrof met name de accountantskosten voor de controle van het jaarwerk ad 38. De bevestiging ter controle van het jaarwerk werd pas aan het begin van 2012 ontvangen. De kosten werden wel verantwoord in het betreffende verslagjaar. Niet uit de balans blijkende verplichtingen en rechten PBO-Dienstverlening heeft met het Pensioenfonds TNO een huurovereenkomst afgesloten. De resterende looptijd van de huurovereenkomst is tot eind De huurprijs voor het restant van de looptijd wordt geraamd op 520; bij de vaststelling van dit bedrag is rekening gehouden met een jaarlijkse indexatie van 3,0%. Daarnaast heeft PBO-Dienstverlening nog onderhoudscontracten met de volgende partijen. De kosten hiervoor bedragen per jaar (inclusief BTW): Afas (salarispakket) 39 FinCircle (inclusief hosting en aansluiting NPR) 34 Canon (copier) 7 Mostware 5 16

19 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN (x 1.000) Opbrengsten (6) Kosten (7) Middelloonpensioenregeling Vanuit excasso/premie Vanuit belegd vermogen VP/IAP-regelingen Vanuit excasso/premie 8 10 Vanuit belegd vermogen Salarisverwerking Verenigingen gepensioneerden Vergoeding administratiekosten SBO/PSB 8 21 Diversen In 2012 zijn nieuwe kostenverdeelsleutels vastgesteld. Voor een correcte vergelijking zijn de cijfers over 2011 ook aangepast Personeel Bestuur 2 2 Voorlichting 13 4 Advies en controle Huisvesting en servicekosten Administratie Automatisering ti i Diversen PBOD heeft geen personeel in dienst maar maakt door middel van een zogenaamde detacheringsovereenkomst gebruik van het personeel van PFP. Het aantal gedetacheerde werknemers per 31 december 2011 was 12 (10,9 FTE's). Met ingang van 1 januari 2013 is dit afgenomen naar 9 (7,5 FTE s). Van de personeelskosten ad 884 (2011: 1.044) heeft een bedrag van 756 (2011: 878) betrekking op salarissen en pensioenkosten. Het restant wordt verklaard door ingehuurde diensten van derden. De pensioenkosten (doorsneepremie) zijn door het PFP bestuur op basis van de gewijzigde pensioenregeling opnieuw vastgesteld op 25% waarbij geen premiekorting meer van toepassing is. In 2011 was de (doorsnee)premie 32% met een premiekorting van 11%. De totale kosten zijn met 169 van naar gedaald. De voornaamste verklaringen hiervoor zijn : - een afname van de salariskosten door de in 2012 ingezette reorganisatie; - minder inhuur van derden; - een afname van de werkzaamheden van de Secretaris van PFP voor PBOD waardoor het aandeel in zijn kosten verder is afgenomen naar 10% (2011 : 30%) Interest (8) Interest lening Financiering bedrijfsmiddelen De post interest betreft vrijwel voor het gehele bedrag de interestvergoeding voor de bij PFP aangegane lening voor de overname van de bedrijfsmiddelen. De vaste rentevoet bedraagt 6%. 17

20 OVERIGE GEGEVENS Gebeurtenissen na balansdatum Rutte II Nu het kabinet-rutte II in het regeerakkoord heeft besloten om de producten- en bedrijfschappen op te heffen en het initiatief van de productschappen om een deel van de activiteiten samen te gaan voegen in één serviceorganisatie niet verder zal worden uitgewerkt ontstaan er wellicht nieuwe mogelijkheden voor PBOD in het afbouw traject. PBOD heeft hierover al eerste verkennende gesprekken gevoerd met de SER en een afvaardiging van de P&O projectgroep van de productschappen. Hierbij hoort wel de kanttekening dat PBOD niet zelfstandig kan functioneren zonder PPF als (financiële) basis. De toekomst van PFP wordt dan ook op de voet gevolgd. 18

PROFIEL PBO-DIENSTVERLENING

PROFIEL PBO-DIENSTVERLENING JAARVERSLAG 2013 PROFIEL PBO-DIENSTVERLENING Stichting PBO-Dienstverlening (PBOD) PBOD is een stichting, die op 25 april 2001 is opgericht. De organisatiestructuur bestaat uit een Bestuur en een managementteam.

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2007. van PBO-Dienstverlening. PBO-Dienstverlening

JAARVERSLAG 2007. van PBO-Dienstverlening. PBO-Dienstverlening PBO-Dienstverlening Laan van Zuid Hoorn 165 2289 DD RIJSWIJK Tel. 070-413 86 30 Fax 070-413 86 50 info@pbo-d.nl JAARVERSLAG 2007 van PBO-Dienstverlening PBO-Dienstverlening Jaarverslag 2007 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2012

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2012 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Blad Verslag van het Bestuur 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 4 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Blad Verslag van het Bestuur 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2013 4 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Twiki RoboticsR. Jaarverslag 2013

Twiki RoboticsR. Jaarverslag 2013 R Jaarverslag 2013 inhoudsopgave Directieverslag 3 Jaarrekening 2013 4 Balans 4 Winst- en verliesrekening 5 Toelichting op de jaarrekening 2013 6 Verwijzingen jaarrekening 2013 7 Overige gegevens 10 Controleverklaring

Nadere informatie

Stichting Bewaarder Robeco

Stichting Bewaarder Robeco Stichting Bewaarder Robeco Jaarrekening over het boekjaar 2013 Stichting Bewaarder Robeco INHOUDSOPGAVE Pagina Algemene informatie 1 Verslag van het Bestuur 2 Algemeen 2 Ontwikkelingen gedurende het verslagjaar

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2015 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Fiscale positie

Nadere informatie

Steunstichting SBWU. Boekjaar 2014. Steunstichting SBWU Utrecht. 2 april 2015

Steunstichting SBWU. Boekjaar 2014. Steunstichting SBWU Utrecht. 2 april 2015 Steunstichting SBWU Boekjaar 2014 Steunstichting SBWU Utrecht 2 april 2015 Inhoud Blad Jaarrekeningverslag over boekjaar 2014 3 Jaarrekening 2014 4 Balans per 31 december 2014 5 Winst-en verliesrekening

Nadere informatie

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: de directie en de raad van toezicht van Stichting Paradiso Amsterdam Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in dit rapport opgenomen

Nadere informatie

Aan: het Bestuur en de Raad van Toezicht van Stichting STBN Postbus 8124 3503 RC UTRECHT CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in het

Nadere informatie

Accountantskantoor Bouman

Accountantskantoor Bouman Mother & Child Foundation Bangladesh heer. drs. H.M. Beurskens Watermunt 70 5931 TM TEGELEN Jaarrekening 2013 Mother & Child Foundation Bangladesh heer. drs. H.M. Beurskens Watermunt 70 5931 TM TEGELEN

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 31 december 2012 voor resultaatbestemming 3 - Winst- en verliesrekening over 2012 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst-

Nadere informatie

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: de algemene vergadering en de directie van Vlootfonds Hanzevast 3 ms Hanze Göteborg N.V. Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in

Nadere informatie

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Bavo Europoort B.V. Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in dit rapport opgenomen

Nadere informatie

Steunstichting SBWU. Boekjaar Steunstichting SBWU Utrecht. 19 januari 2016

Steunstichting SBWU. Boekjaar Steunstichting SBWU Utrecht. 19 januari 2016 Steunstichting SBWU Boekjaar 2015 Steunstichting SBWU Utrecht 19 januari 2016 Inhoud Blad Jaarrekeningverslag over boekjaar 2015 3 Jaarrekening 2015 4 Balans per 31 december 2015 5 Winst-en verliesrekening

Nadere informatie

Jaarverslag van Vordering op Enexis B.V., s-hertogenbosch

Jaarverslag van Vordering op Enexis B.V., s-hertogenbosch Jaarverslag 2012 van Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan 1 5216 TV s-hertogenbosch Inhoudsopgave Algemeen Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 2 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2013 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening over 2013 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Aan: het bestuur van de Stichting Steun Goois Natuurreservaat Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening

Nadere informatie

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND. (Voorheen Stichting Bewaarder Gold & Discovery Fund) AMERSFOORT JAARREKENING 2012

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND. (Voorheen Stichting Bewaarder Gold & Discovery Fund) AMERSFOORT JAARREKENING 2012 (Voorheen Stichting Bewaarder Gold & Discovery Fund) JAARREKENING 2012 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans Winst- en verliesrekening Toelichting behorende tot de jaarrekening Overige gegevens Controleverklaring

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2012 Balans per 31 december 2012 4 Winst- en verliesrekening over 2012 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Jaarrekening Zeestad Beheer BV - Den Helder

Jaarrekening Zeestad Beheer BV - Den Helder Jaarrekening 2013 Zeestad Beheer BV - Den Helder Datum: 21 mei 2014 Inhoud Inleiding - Rapport indeling Jaarrekening 2013 - Balans per 31 december 2013 - Winst- en verliesrekening over 2013 - Toelichting

Nadere informatie

Mijndomein.nl Services BV

Mijndomein.nl Services BV 15 Mijndomein.nl Services BV 1 Cappa Accountants & Adviseurs Inhoudsopgave jaarrekening 2015 De in dit rapport opgenomen getallen tussen haakjes zijn negatief. Tenzij anders vermeld luiden de bedragen

Nadere informatie

Stichting Stad Rotterdam anno 1720. Jaarverslag 2014

Stichting Stad Rotterdam anno 1720. Jaarverslag 2014 Stichting Stad Rotterdam anno 1720 Jaarverslag 2014 Barendrecht, 10 april 2015 BESTUURSVERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2014 ALGEMEEN De stichting Stad Rotterdam anno 1720 is opgericht op 26 juni 2006 en per

Nadere informatie

Stichting Just 100 Heroes gevestigd te Eindhoven. Rapport inzake de Jaarrekening 6 september 2012 tot en met 31 december 2013

Stichting Just 100 Heroes gevestigd te Eindhoven. Rapport inzake de Jaarrekening 6 september 2012 tot en met 31 december 2013 gevestigd te Rapport inzake de Jaarrekening 6 september 2012 tot en met 31 december 2013 Aan het bestuur van Stichting Just 100 Heroes Kalverstraat 11 5642 CD EINDHOVEN Datum: Behandeld door: Ons kenmerk:

Nadere informatie

Delo Itte. Deloitte Accountants B.V. Orfyplein 10 1043 DP Amsterdam Postbus 58110 1040 HC Amsterdam Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9739 www.deloitte.ni Controleverkiaring van de onafhankelijke

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2011

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2011 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2011 Inhoudsopgave Blad Voorwoord 3 Balans per 31 december 2011 4 Staat van baten en lasten over 2011 5 Toelichting 6 Overige

Nadere informatie

Rapport. uitgebracht aan: de directie van. Stichting PLANETART. te Hengelo. inzake. de jaarrekening 2013

Rapport. uitgebracht aan: de directie van. Stichting PLANETART. te Hengelo. inzake. de jaarrekening 2013 Rapport uitgebracht aan: de directie van Stichting PLANETART te Hengelo inzake de jaarrekening 2013 Datum:27 juni 2014 De Graaf Accountancy E-mail: info@degraafra.nl Internet: www.degraafra.nl Bezoekadres:

Nadere informatie

MPC PRIVATE EQUITYFONDS

MPC PRIVATE EQUITYFONDS MPC PRIVATE EQUITYFONDS GLOBAL 8 CV GRONINGEN Financieel verslag 2011 MPC Private Equityfond Global 8 CV Groningen JAARVERSLAG Hierbij bieden wij u het jaarverslag 2011 aan van MPC Private Equityfonds

Nadere informatie

Building a better working world. Rapport. aan het Bestuur van Stichting Hoge Veluwe Fonds, Hoenderloo

Building a better working world. Rapport. aan het Bestuur van Stichting Hoge Veluwe Fonds, Hoenderloo Building a better working world Rapport aan het Bestuur van inzake de jaarrekening 2014 Building a better working world Inhoudsopgave Rapport 1 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 2 Bestemming

Nadere informatie

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: de algemene vergadering en de directie van Hanzevast capital N.V. Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in dit rapport opgenomen

Nadere informatie

Accountants ~AKER TILLY BERK Stichting Opleiding en Ontwikkeling Flexbranche T.a.v. het bestuur Baker Tilly Berk N.V. Heerbaan 44-48 Postbus 3814 4800 DV Breda T: +31 (0)76525 00 00 F: +31 (0)76 525 00

Nadere informatie

H.O.G. Heerlen Onroerend Goed BV. Jaarrekening 2010

H.O.G. Heerlen Onroerend Goed BV. Jaarrekening 2010 H.O.G. Heerlen Onroerend Goed BV Jaarrekening 2010 Inhoudsopgave pagina Directieverslag 3 Jaarrekening 1. Ten geleide 4 2. Grondslagen van waardering van activa en passiva en van bepaling van het resultaat

Nadere informatie

Aan het bestuur van Stichting De Helling Utrecht Postbus 766 3500 AT UTRECHT CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in dit rapport opgenomen

Nadere informatie

Stichting Bewaarder Fonds Bloemendaal

Stichting Bewaarder Fonds Bloemendaal te Amsterdam Jaarrekening 2010-1 - - 2 - Stichting Bewaarder Fonds Bloemendaal Inhoudsopgave Jaarrekening 2010 Balans 4 Staat van baten en lasten 5 Toelichting 6 Accountantsverklaring 7 Amsterdam, 12 april

Nadere informatie

Balans per 31 december 2012 Ref. 31-12-2012 31-12-2011 ACTIVA Beleggingen 3.1 - landerijen 7.644.060 7.547.000 - onroerend goed 2.135.330 1.921.360 - effecten 73.726.748 69.485.974 - spaarrekeningen 6.782.720

Nadere informatie

Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT UTRECHT JAARVERSLAG 2013. RAPPORT Inzake jaarverslag 2013 05-03-2014-1

Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT UTRECHT JAARVERSLAG 2013. RAPPORT Inzake jaarverslag 2013 05-03-2014-1 Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT JAARVERSLAG 2013 RAPPORT Inzake jaarverslag 2013 05-03-2014-1 Stichting Present Utrecht JAARVERSLAG 2013 INHOUD Paginanummer 1. Accountantsrapport

Nadere informatie

Stichting De Mantel. Jaarrekening 2014

Stichting De Mantel. Jaarrekening 2014 Stichting De Mantel Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE I ALGEMEEN I.1 Naam en vestigingsplaats 1 I.2 Samenstelling van het bestuur 1 II EXPLOITATIE 2014 II.1 Resultaat 2 II.2 Vermogensontwikkeling 2 III JAARREKENING

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Optimix Beleggersgiro 2014

Jaarverslag Stichting Optimix Beleggersgiro 2014 Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave Algemene gegevens 2 Bestuurverslag 3 Jaarrekening 2014 4 - Balans per 31 december 2014 5 - Winst en verliesrekening over de periode 1 januari t/m 31 december 2014 6 - Toelichting

Nadere informatie

DEV DRV Accountants & Adviseurs Beetsstraat 1 1 Postbus 1602 13260 BC Oud-Beijerland T 0186-642222 1 oud-beijerland@drv.n11 www.drv.n1 CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Aan: het bestuur

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 31 december 2010 na resultaatbestemming 3 - Winst- en verliesrekening over 2010 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst-

Nadere informatie

Stichting ENUM Nederland Arnhem. Jaarverslaggeving over 2010

Stichting ENUM Nederland Arnhem. Jaarverslaggeving over 2010 Stichting ENUM Nederland Arnhem Jaarverslaggeving over 2010 1 Inhoud Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2010 (voor resultaatbestemming) 4 Winst-en-verliesrekening over 2010 5 Kasstroomoverzicht over

Nadere informatie

Stichting Bewaarder European Opportunities Fund. te Amsterdam. Jaarrekening 2013 - 1 -

Stichting Bewaarder European Opportunities Fund. te Amsterdam. Jaarrekening 2013 - 1 - Stichting Bewaarder European Opportunities Fund te Amsterdam Jaarrekening 2013-1 - - 2 - Stichting Bewaarder European Opportunities Fund Inhoudsopgave Jaarrekening 2013 Balans 4 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Aan het bestuur en de directie van Stichting Katholiek Basisonderwijs Haarlem-Schoten Reviusstraat 1-3 2026 SJ HAARLEM

Aan het bestuur en de directie van Stichting Katholiek Basisonderwijs Haarlem-Schoten Reviusstraat 1-3 2026 SJ HAARLEM Aan het bestuur en de directie van Stichting Katholiek Basisonderwijs Haarlem-Schoten Reviusstraat 1-3 2026 SJ HAARLEM CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Verklaring betreffende de jaarrekening

Nadere informatie

Stichting ENUM Nederland Arnhem. Jaarverslaggeving over 2011

Stichting ENUM Nederland Arnhem. Jaarverslaggeving over 2011 Stichting ENUM Nederland Arnhem Jaarverslaggeving over 2011 1 Inhoud Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2011 (voor resultaatbestemming) 4 Winst-en-verliesrekening over 2011 5 Kasstroomoverzicht over

Nadere informatie

Delo itte. 3072 AP Rotterdam Postbus 2031 3000 CA IRotterdam Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9830 www.deloitte.ni Controleverkiaring van de onafhankelijke accountant Aan: de Aandeelhouders en

Nadere informatie

Jaarrekening 2010. ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V.

Jaarrekening 2010. ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Jaarrekening ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Inhoudsopgave Bestuursverslag... 3 Balans per 31 december....4 Winst- en verliesrekening over... 5 Toelichting tot de beperkte balans per 31 december...

Nadere informatie

BIJLAGEN FINANCiËN. Balans per 31 december Activa

BIJLAGEN FINANCiËN. Balans per 31 december Activa JAARVERSLAG 2015 WESTHOLLAND FOREIGN INVESTMENT AGENCY BIJLAGEN FINANCiËN Balans per 31 december 2015 Activa 31-12-15 31-12-14 Vaste activa Materiële vaste activa Verbouwing 34.206 Inventaris 66.359 47.587

Nadere informatie

De Grote Voskuil Capital B.V. Haarlem. Tussentijds overzicht over de periode 1 januari 2016 t/m 30 juni 2016

De Grote Voskuil Capital B.V. Haarlem. Tussentijds overzicht over de periode 1 januari 2016 t/m 30 juni 2016 Haarlem Tussentijds overzicht over de periode 1 januari 2016 t/m 30 juni 2016 INHOUD Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsverklaring van de accountant 3 TUSSENTIJDS OVERZICHT 1 Balans

Nadere informatie

Stichting Fonds SZA/CIZ gevestigd te Amstelveen

Stichting Fonds SZA/CIZ gevestigd te Amstelveen Stichting Fonds SZA/CIZ gevestigd te Amstelveen Rapport inzake de jaarrekening 2012 INHOUD Samenstelling bestuur 3 Bestuursverslag 4 Jaarrekening Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Balans

Nadere informatie

BEWAARDER RFM WONINGFONDS IV BV JAARVERSLAG 2013

BEWAARDER RFM WONINGFONDS IV BV JAARVERSLAG 2013 BEWAARDER RFM WONINGFONDS IV BV JAARVERSLAG 2013 INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN Verslag van de beheerder JAARREKENING Balans Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht Toelichting algemeen en waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

Dutch Residential Fund IV BV. Jaarrekening 2010

Dutch Residential Fund IV BV. Jaarrekening 2010 Dutch Residential Fund IV BV Jaarrekening 2010 Inhoudsopgave pagina Directieverslag 3 Jaarrekening 1. Ten geleide 4 2. Grondslagen van waardering van activa en passiva 4 3. Grondslagen van resultaatbepaling

Nadere informatie

Jaarverslag van Claim Staat Vennootschap B.V., s-hertogenbosch

Jaarverslag van Claim Staat Vennootschap B.V., s-hertogenbosch Jaarverslag 2012 van Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan 1 5216 TV s-hertogenbosch Inhoudsopgave Algemeen Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 2 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

STICHTING BEWAARBEDRIJF HERMES II AMERSFOORT JAARREKENING 2011

STICHTING BEWAARBEDRIJF HERMES II AMERSFOORT JAARREKENING 2011 JAARREKENING 2011 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans per 31 december 2011 Winst- en verliesrekening over 2011 Toelichting behorende tot de jaarrekening 2011 Overige gegevens Controleverklaring van de

Nadere informatie

YOUR ACCOUNTANTS & ADVISEURS

YOUR ACCOUNTANTS & ADVISEURS YOUR ACCOUNTANTS & ADVISEURS www.youraa.n1 Stichting Cement T.a.v. het bestuur Sint Josephstraat 18 5211 NJ Den Bosch Datum: Uw kenmerk: Doorkiesnummer: E-mail: 9 maart 2016 072 51 40 680 marc.vanderhout@youraa.n1

Nadere informatie

Bestuursverslag 2. Jaarrekening 4

Bestuursverslag 2. Jaarrekening 4 Jaarverslag 2015 Stichting Josephine Nefkens Prijs Rotterdam INHOUDSOPGAVE Pagina Bestuursverslag 2 Jaarrekening 4 Balans per 31 december 2015 5 Staat van baten en lasten over 2015 6 Resultaatbestemming

Nadere informatie

IPA-ACON ASSURANCE B.V.

IPA-ACON ASSURANCE B.V. m IPA-ACON ASSURANCE B.V. Wilhelmlnapark 8-9 Telefoon 03-5319539 Aan het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Milieu en Afval Kop van Noord-Holland Postbus 8 1740 AA SCHAGEN Reg.nr. : 1003473/15/336/83

Nadere informatie

RAPPORT Betreffende de jaarrekening 2012 van Nederlandse Vereniging voor Gastro-Enterologie te Utrecht

RAPPORT Betreffende de jaarrekening 2012 van Nederlandse Vereniging voor Gastro-Enterologie te Utrecht RAPPORT Betreffende de jaarrekening 2012 van Nederlandse Vereniging voor Gastro-Enterologie te Utrecht Nederlandse Vereniging voor Gastro-Enterologie P/a Papendrechtlaan 6 2171 PZ Sassenheim Datum : 5

Nadere informatie

Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT UTRECHT JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 18-02-2015-1

Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT UTRECHT JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 18-02-2015-1 Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT JAARVERSLAG 2014 RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 18-02-2015-1 Correspondentie-adres Postbus 2150-2400 CD - Alphen aan den Rijn T 0172-750175 www.withaccountants.nl

Nadere informatie

STICHTING BEWAARBEDRIJF HERMES II

STICHTING BEWAARBEDRIJF HERMES II JAARREKENING 2010 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans per 31 december 2010 Staat van baten en lasten over 2010 Toelichting behorende tot de jaarrekening 2010 Overige gegevens Algemeen Stichting Bewaarbedrijf

Nadere informatie

Stichting Martini Paviljoen

Stichting Martini Paviljoen Stichting Martini Paviljoen Stichting Martini Paviljoen (voorheen: Stichting Vrienden van het Martini Ziekenhuis) Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE I ALGEMEEN I.1 Naam en vestigingsplaats 1 I.2 Samenstelling

Nadere informatie

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Aan: De Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur van Stichting Iriszorg VERKLARING BETREFFENDE DE JAARREKENING Wij hebben de in dit jaardocument in paragraaf

Nadere informatie

Exploitatiesaldo -/-1.851 Bij: van bestemmingsreserves 962 Bij: van bestemmingsfondsen 600 Nog te bestemmen exploitatiesaldo

Exploitatiesaldo -/-1.851 Bij: van bestemmingsreserves 962 Bij: van bestemmingsfondsen 600 Nog te bestemmen exploitatiesaldo Overige gegevens Voorstel verdeling exploitatiesaldo Amateurvoetbal Met inachtneming van de vastgestelde richtlijnen d.d. 2 december 2006 kan op advies van het bestuur van de eenheid het overschot of het

Nadere informatie

Jaarverslag Add Value Fund Management B.V. Johannes Vermeerstraat DR Amsterdam. Tel: Fax:

Jaarverslag Add Value Fund Management B.V. Johannes Vermeerstraat DR Amsterdam. Tel: Fax: Jaarverslag 2013 Add Value Fund Management B.V. Johannes Vermeerstraat 14 1017 DR Amsterdam Tel: 020-570 30 57 Fax: 020-570 30 50 Inhoud Directieverslag 3 Jaarrekening 2013 Balans per 31 december 2013

Nadere informatie

Dutch Residential Fund V BV. Jaarrekening 2010

Dutch Residential Fund V BV. Jaarrekening 2010 Dutch Residential Fund V BV Jaarrekening 2010 Inhoudsopgave pagina Directieverslag 3 Jaarrekening 1. Ten geleide 4 2. Grondslagen van waardering van activa en passiva en van bepaling van het resultaat

Nadere informatie

ONAFHANKELIJKE OUDEREN EN KINDEREN UNIE 5OPLUSJ HILVERSUM JAARREKENING 2013

ONAFHANKELIJKE OUDEREN EN KINDEREN UNIE 5OPLUSJ HILVERSUM JAARREKENING 2013 ONAFHANKELIJKE OUDEREN EN KINDEREN UNIE 5OPLUSJ HILVERSUM JAARREKENING 2013 7 ONAFHANKELIJKE OUDEREN EN KINDEREN UNIE 50PLUS, HILVERSUM 3.1 Balans per 31 december 2013 ACTIVA 31 december 2013 31 december

Nadere informatie

Hierbij doen wij u vijf exemplaren van ons rapport toekomen inzake de jaarrekening 2013 van Stichting Hoge Veluwe Fonds.

Hierbij doen wij u vijf exemplaren van ons rapport toekomen inzake de jaarrekening 2013 van Stichting Hoge Veluwe Fonds. Building a better working world Ernst & Young Accountants LLP Zwartewaterallee 56 8031 DX Zwolle Postbus 634 8000 AP Zwolle Tel: +3188 407 1000 Fax: +31 884079405 ey.com VERTROUWELIJK Stichting Het Nationale

Nadere informatie

Vereniging Genootschap Kunstliefde gevestigd te UTRECHT. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Vereniging Genootschap Kunstliefde gevestigd te UTRECHT. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Vereniging Genootschap Kunstliefde gevestigd te UTRECHT Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen 3 Balans per 31 december

Nadere informatie

Hierbij doen wij u onze controleverklaring d.d. 29 juni 2016 bij de jaarrekening 2015 toekomen.

Hierbij doen wij u onze controleverklaring d.d. 29 juni 2016 bij de jaarrekening 2015 toekomen. Aan de Raad van Toezicht en het Bestuur van Vereniging Christelijk Voortgezet Onderwijs te Zutphen Postbus 4018 7200 BA ZUTPHEN 30 juni 2016 drs. W.W.L.A. Wentink 088 288 24 65 3114098740/2016.057073/MD

Nadere informatie

Stichting NME Alkmaar gevestigd te Alkmaar. Jaarrekening 2013

Stichting NME Alkmaar gevestigd te Alkmaar. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Nummer Kamer van Koophandel: 51410141 Datum: Opgesteld door: 9 april 2014 P.A. Vorstenbosch Aantal exemplaren: 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina Opdracht 3 Samenstellingsverklaring

Nadere informatie

Rapport. aan de Directie en de Raad van Toezicht van Stichting CareClowns, Amersfoort

Rapport. aan de Directie en de Raad van Toezicht van Stichting CareClowns, Amersfoort Rapport aan de Directie en de Raad van Toezicht van inzake jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Jaarekening Jaarrekening 2 Bijlagen Balans per 31 december 2014 3 Staat van baten en lasten over 2014 4 Kasstroom

Nadere informatie

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Deloitte Accountants B.V. Eemsgolaan 15 9727 DW Groningen Postbus 980 9700 AZ Groningen Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9870 www.deloitte.nl Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Nadere informatie

Diaconie van de Protestantse Gemeente te Amsterdam

Diaconie van de Protestantse Gemeente te Amsterdam Diaconie van de Protestantse Gemeente te Amsterdam Rapport inzake de jaarrekening 2015 Adres Nieuwe Herengracht 18 1018 DP Amsterdam Tel. (020) 535 30 30 Fax (020) 535 30 31 E-mail Internet IBAN BIC info@diaconie.org

Nadere informatie

, als volgt te verwerken:

, als volgt te verwerken: Overige gegevens Voorstel verdeling exploitatiesaldo Amateurvoetbal Met inachtneming van de vastgestelde richtlijnen d.d. 2 december 2006 kan op advies van het bestuur van de eenheid het overschot of het

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 AVS INHOUDSOPGAVE BESTUURSVERSLAG 2014

JAARVERSLAG 2014 AVS INHOUDSOPGAVE BESTUURSVERSLAG 2014 JAARVERSLAG 2014 AVS INHOUDSOPGAVE BESTUURSVERSLAG 2014 I Algemeen 2 II Financieel beleid 2 III Vaststelling van jaarrekening 2013 3 IV Bespreking van de baten en lasten 3 V Bespreking van de financiële

Nadere informatie

Hierbij doen wij u onze controleverklaring d.d... mei 2012 bij de jaarrekening 2011 van uw gemeente toekomen.

Hierbij doen wij u onze controleverklaring d.d... mei 2012 bij de jaarrekening 2011 van uw gemeente toekomen. Deloitte Accountants B.V. Amerikalaan 110 6199 AE Maastricht Airport Postbus 1864 6201 BW Maastricht Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9904 www.deloitte.nl Aan de gemeenteraad van de gemeente Simpelveld

Nadere informatie

De Grote Voskuil Capital B.V. Haarlem. Jaarrapport 2016

De Grote Voskuil Capital B.V. Haarlem. Jaarrapport 2016 Haarlem Jaarrapport 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsverklaring van de accountant 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2016 5 2 Winst-en-verliesrekening over

Nadere informatie

van van feitelijke bevindingen OPDRACHT Wij hebben een aantal specifieke Werkzaamheden verricht met betrekking tot het (financieel)

van van feitelijke bevindingen OPDRACHT Wij hebben een aantal specifieke Werkzaamheden verricht met betrekking tot het (financieel) van Aan: opdrachtgever van feitelijke bevindingen Betreft: Rapport van feitelijke bevindingen inzake onderzoek (financieel) jaarverslag en additionele informatie van (naam lokale mediainstelling te...

Nadere informatie

Gemeente Lelystad Ingekomen 16 JUN 2015. Kopie aan:

Gemeente Lelystad Ingekomen 16 JUN 2015. Kopie aan: 0^=> \d ju^va.' lot's OLJ&rje^oeUi naarcs 150014156 Gemeente Lelystad Ingekomen 16 JUN 2015 Kopie aan: Orteliuslaan 982 3528 BD Utrecht Postbus 3180 3502 GD Utrecht Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088

Nadere informatie

Stichting Steunfonds Haags Historisch Museum gevestigd te Den Haag

Stichting Steunfonds Haags Historisch Museum gevestigd te Den Haag Accountantsrapport 2014 22 mei 2015 Nummer Kamer van Koophandel: 27274471 Datum: Opgesteld door: 22 mei 2015 J.J. Spaans Aantal exemplaren: 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina Accountantsrapport Opdracht

Nadere informatie

Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT UTRECHT JAARVERSLAG RAPPORT Inzake jaarverslag

Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT UTRECHT JAARVERSLAG RAPPORT Inzake jaarverslag Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT JAARVERSLAG 2015 RAPPORT Inzake jaarverslag 2015 09-02-2016-1 Correspondentie-adres Postbus 2150-2400 CD - Alphen aan den Rijn T 0172-750175 www.withaccountants.nl

Nadere informatie

.. It. .. I!t. Stichting Bewaarder Vastgoedfondsen Den Haag. tj Jaarverslag 2011. t!t. .it. a a

.. It. .. I!t. Stichting Bewaarder Vastgoedfondsen Den Haag. tj Jaarverslag 2011. t!t. .it. a a if.... It.... I!t I) tj Jaarverslag 2011 t!t. It a a.. t!t!)!).".!t. Jaarverslag Bestuursverslag Jaarrekening Overige gegevens. 4 i De heer prof. dr. W.M. Lammelis van Bueren De heer E.B. Kloos no hoar

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening (x 1.000)... 3 2.1 Balans per 31 12 2016 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst

Nadere informatie

Stichting Bewaarbedrijf Guestos. te Amsterdam. Jaarrekening 2010 - 1 -

Stichting Bewaarbedrijf Guestos. te Amsterdam. Jaarrekening 2010 - 1 - te Amsterdam Jaarrekening 2010-1 - - 2 - Stichting Bewaarbedrijf Guestos Inhoudsopgave Jaarrekening 2010 Balans 4 Staat van baten en lasten 5 Toelichting 6 Accountantsverklaring 8 Amsterdam, 12 april 2011-3

Nadere informatie

Renpart Vastgoed Management B.V. PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG

Renpart Vastgoed Management B.V. PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG BALANS (opgemaakt voor resultaatbestemming, bedragen in euro) ACTIVA 31 december 2007 31 december 2006 VASTE ACTIVA Materiële vaste activa

Nadere informatie

Accura Administratie en Belastingadvies Ploegstraat 7 8308 AA Nage le

Accura Administratie en Belastingadvies Ploegstraat 7 8308 AA Nage le Administratie ccura en Belastingadvies DEELNEMERSVERENIGING PENSIOENFONDS DIERENARTSEN TE UT RECHT Rapport inzake jaarstukken 2011 Accura Administratie en Belastingadvies Ploegstraat 7 8308 AA Nage le

Nadere informatie

EValuation Capital Management B.V. Postbus NB AMSTERDAM JAARRAPPORT 2014

EValuation Capital Management B.V. Postbus NB AMSTERDAM JAARRAPPORT 2014 Postbus 79005 1070 NB AMSTERDAM JAARRAPPORT 2014 INHOUD Pagina JAARREKENING Balans per 31 december 2014 3 Winst-en-verliesrekening over 2014 5 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 6 Toelichting

Nadere informatie

Stichting Homburg MediArena Amsterdam. Jaarrapport 2011 1/14

Stichting Homburg MediArena Amsterdam. Jaarrapport 2011 1/14 Jaarrapport 2011 1/14 Inhoud Jaarrapport 2011 3 Directieverslag 4 Jaarrekening 5 Balans per 31 december 2011 6 Winst- en verliesrekening over de periode 1 januari tot en met 31 december 2011 7 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

1o ïtte. Aan het algemeen en dagelijks bestuur van GBLT T.a.v. mevrouw drs. J.H. Lepage MPA Postbus 1098 8001 BB ZWOLLE

1o ïtte. Aan het algemeen en dagelijks bestuur van GBLT T.a.v. mevrouw drs. J.H. Lepage MPA Postbus 1098 8001 BB ZWOLLE De 1o ïtte. rouh1tts 6825 MD Arnhem Postbus 30265 6803 AG Arnhem Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9777 www.deloitte.nl Aan het algemeen en dagelijks bestuur van GBLT T.a.v. mevrouw drs. J.H. Lepage

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2014

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2014 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2014 INHOUDSOPGAVE Algemeen 3 Jaarrekening 2014 Balans per 31 december 2014 4 Winst- en verliesrekening over 2014 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Stichting Bewaarbedrijf Guestos. te Amsterdam. Jaarrekening 2012 - 1 -

Stichting Bewaarbedrijf Guestos. te Amsterdam. Jaarrekening 2012 - 1 - te Amsterdam Jaarrekening 2012-1 - - 2 - Stichting Bewaarbedrijf Guestos Inhoudsopgave Jaarrekening 2012 Balans 4 Staat van baten en lasten 5 Toelichting 6 Accountantsverklaring 8 Amsterdam, 15 februari

Nadere informatie

STICHTING WITBOEK TE AMSTERDAM. Rapport inzake jaarstukken 2012

STICHTING WITBOEK TE AMSTERDAM. Rapport inzake jaarstukken 2012 STICHTING WITBOEK TE AMSTERDAM Rapport inzake jaarstukken 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Algemeen 2 2 Samenstellingsverklaring 4 FINANCIEEL VERSLAG JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Behandeld door W.P. de Vries RA 088 288 1225

Behandeld door W.P. de Vries RA 088 288 1225 Gustav Mahlerlaan 2970 1 081 LA Amsterdam Postbus 5811 0 1 040 HC Amsterdam Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9737 www.deloitte.nl VERTROUWELIJK Aan het algemeen bestuur gemeenschappelijke regeling

Nadere informatie

Stichting Meeromroep gevestigd te Hoofddorp. Rapport inzake de Jaarrekening 2014

Stichting Meeromroep gevestigd te Hoofddorp. Rapport inzake de Jaarrekening 2014 Stichting Meeromroep gevestigd te Hoofddorp Rapport inzake de Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina 1. Accountantsverslag 1.1 Samenstellingsverklaring 1 1.2 Resultaten 2 2. Jaarrekening 2.1 Balans per

Nadere informatie

I.1 Naam en vestigingsplaats 1 I.2 Samenstelling van het bestuur 1 I.3 Algemeen 1 II EXPLOITATIE 2013. II.1 Resultaat 2 II.2 Vermogensontwikkeling 2

I.1 Naam en vestigingsplaats 1 I.2 Samenstelling van het bestuur 1 I.3 Algemeen 1 II EXPLOITATIE 2013. II.1 Resultaat 2 II.2 Vermogensontwikkeling 2 Jaarrekening 2013 INHOUDSOPGAVE I ALGEMEEN I.1 Naam en vestigingsplaats 1 I.2 Samenstelling van het bestuur 1 I.3 Algemeen 1 II EXPLOITATIE 2013 II.1 Resultaat 2 II.2 Vermogensontwikkeling 2 III JAARREKENING

Nadere informatie

STICHTING STEUNFONDS HAAGS HISTORISCH MUSEUM DEN HAAG Rapport inzake jaarstukken 2012

STICHTING STEUNFONDS HAAGS HISTORISCH MUSEUM DEN HAAG Rapport inzake jaarstukken 2012 STICHTING STEUNFONDS HAAGS HISTORISCH MUSEUM DEN HAAG Rapport inzake jaarstukken 2012 De financiële verantwoording van de Stichting Steunfonds Haags Historisch Museum bestaat uit de volgende onderdelen:

Nadere informatie

Stichting Dagopvang Utrecht te Utrecht

Stichting Dagopvang Utrecht te Utrecht te Utrecht Rapport inzake jaarstukken 2014 SAMENGEVATTE JAARREKENING 2014 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na winstbestemming) 31 december 2014 31 december 2013 ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa

Nadere informatie

Fondsnaam Valuta Positie Marktwaarde Percentage Nestle CHF 80000 3.552.047,36 7,67% P.S. Lindt Und Spruengli CHF 900 2.067.587,57 4,47% Schindler Holding LTD CHF 23000 2.068.903,14 4,47% DSM EUR 56919

Nadere informatie