PROFIEL PBO-DIENSTVERLENING

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PROFIEL PBO-DIENSTVERLENING"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG 2012

2

3 PROFIEL PBO-DIENSTVERLENING Stichting PBO-Dienstverlening (PBOD) PBOD is een stichting, opgericht door de Stichting Pensioenfonds Productschappen (PFP) en de Stichting Pensioenfonds SER & Bedrijfschappen (PSB). PBOD is werkzaam voor werkgevers, werknemers en oud-werknemers in de PBO-sector op het gebied van de uitvoering, en waar gewenst ondersteuning, van arbeidsvoorwaarden. PBOD wil het kenniscentrum zijn op haar werkterrein. De werkzaamheden geschieden tegen kostprijs. Door te werken voor de gehele sector kan schaalgrootte verkregen worden die voor elke instelling afzonderlijk niet te realiseren is. PBOD is werkzaam op de volgende terreinen: - Pensioenrechtenadministratie; - Unitadministratie ten behoeve van beschikbare premieregelingen; - Pensioenuitkeringen; - Salarisadministratie; - Ziekteverzuim/verlofadministratie. Het zo duidelijk mogelijk informeren aan betrokkenen maakt een wezenlijk onderdeel uit van de activiteiten. Door concentratie van de verschillende administraties komt relevante, onderling vergelijkbare, statistische informatie beschikbaar. Het aanwezig zijn van deze verschillende gegevens op één plek is kostenefficiënt (vermijding dubbele gegevens alsmede vermijding onrendabele investeringen in software en kennis) en biedt gemak voor alle betrokkenen. Statutaire doelstellingen PBOD heeft tot doel om ten behoeve van PFP, PSB alsmede de onder de Wet op de Bedrijfsorganisatie vallende instellingen de uitvoering van de arbeidsvoorwaarden, hoofdzakelijk de pensioenregelingen en de salarisadminstraties, te verzorgen. PBOD is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer Juridische en organisatorische structuur PBOD is een stichting, die op 25 april 2001 is opgericht. De organisatiestructuur bestaat uit een Bestuur en een managementteam. Het Bestuur was oorspronkelijk samengesteld uit twee vertegenwoordigers namens PFP en één vertegenwoordiger namens PSB. Deze vertegenwoordiging was gebaseerd op de relatieve omvang van de voor de twee PBO-clusters (Productschappen enerzijds en SER & Bedrijfschappen anderzijds) uit te voeren activiteiten. Daarnaast is van belang dat PBOD in feite de voortzetting is van de al sinds 1948 bestaande uitvoeringsorganisatie van PFP. PSB heeft eind 2010 het besluit genomen over te gaan tot liquidatie. Per 31 december 2010 zijn de pensioenverplichtingen van PSB overgedragen aan het ABP en heeft PSB de status van pensioenfonds in liquidatie gekregen. Als gevolg hiervan is overeengekomen dat PSB met ingang van 1 januari 2012 geen financiële verantwoordelijkheid meer draagt voor PBOD. Medio 2012 is ook de juridische liquidatie van PSB afgerond waarmee PSB definitief is opgeheven. Op 27 november 2012 is besloten tot wijziging van de statuten waardoor PSB geen deel meer zal uitmaken van het bestuur. Het bestuur is na dit besluit alleen nog samengesteld uit twee vertegenwoordigers namens PFP. De statutenwijziging is op 1 mei 2013 gerealiseerd. Verantwoordelijkheden en taken Het Bestuur vertegenwoordigt de stichting en draagt de (eind)verantwoordelijkheid voor de activiteiten van de stichting. Het Bestuur vergadert minimaal twee keer per jaar. PBOD heeft met PFP en een aantal product- en bedrijfschappen en de SER uitvoeringsovereenkomsten gesloten waarin de wijze van uitvoering van de middelloon regeling en de VP/IAP-regeling, betreffende zowel de administratieve activiteiten als het vermogensbeheer van de VP/IAP-regeling, alsmede de personeels- en salarisadministratie is vastgelegd. PBOD adviseert en rapporteert aan het Bestuur van PFP en draagt zorg voor een correcte uitvoering van de pensioenregeling, de beleggingsadministratie van de VP/IAP-regeling en de financiële administratie alsmede het door het Bestuur uitgezette beleid. De uitvoering van het beleggingsbeleid voor de middelloonregeling van PFP is uitbesteed aan een fiduciair manager. 1

4 INHOUDSOPGAVE Bladzijde: KENGETALLEN EN KERNCIJFERS 3 PERSONALIA 4 ONTWIKKELINGEN BIJ PBOD 5 ACTIVITEITEN VOOR DE PBO-SECTOR 8 JAARREKENING Balans per 31 december 12 Staat van baten en lasten 13 Grondslagen 14 Toelichting op de balans 15 Toelichting op de staat van baten en lasten 17 OVERIGE GEGEVENS Gebeurtenissen na balansdatum 18 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 19 PERSONALIA BESTUURSLEDEN 20 INSTELLINGEN VOOR WIE PBOD IN 2012 WERKZAAMHEDEN UITVOERDE 21 2

5 KENGETALLEN EN KERNCIJFERS Aantal aangesloten instellingen Instellingen Middelloonregeling Instellingen salarisbetalingen Instellingen VP/IAP-regeling Aantallen deelnemers Deelnemers Pensioengerechtigden Gewezen deelnemers Bijzonder partnerpensioen Aantal PBO-medewerkers (inzake salarisbetalingen) Bedragen (x 1 mln) Voorziening Pensioenverplichtingen Totale pensioengrondslag Doorsneepremie Pensioenuitkeringen Salarisuitbetalingen Uitvoeringskosten PBOD 1,4 1,6 1,7 1,9 1,9 Beleggingen (x 1 mln) VP/IAP-regeling De vergelijkende cijfers zijn overgenomen uit de jaarverslagen van PFP en PSB. In het boekjaar 2011 is de administratieve overgang van de pensioenadministratie van PSB naar het ABP gerealiseerd. Voor de salarisverwerking heeft er geen wijziging plaatsgevonden. De salarisverwerking voor de SER en de bedrijfschappen wordt door PBOD gecontinueerd. 3

6 PERSONALIA Samenstelling per 31 december 2012 Bestuur PBO-Dienstverlening (PBOD) is op 25 april 2001 door Pensioenfonds Productschappen (PFP) en het Pensioenfonds SER & Bedrijfschappen (PSB) gezamenlijk opgericht met als doel het administreren en uitvoeren van pensioenregelingen en het voeren van personeels- en salarisadministraties. Het Bestuur van PBOD werd gevormd door twee bestuursleden van PFP en één bestuurslid van PSB. PSB heeft eind 2010 het besluit genomen over te gaan tot liquidatie. Per 31 december 2010 zijn de pensioenverplichtingen van PSB overgedragen aan het ABP en heeft PSB de status van pensioenfonds in liquidatie gekregen. Als gevolg hiervan is overeengekomen dat PSB met ingang van 1 januari 2012 geen financiële verantwoordelijkheid meer draagt voor PBOD. Medio 2012 is ook de juridische liquidatie van PSB afgerond waarmee PSB definitief is opgeheven. Op 27 november 2012 is besloten tot wijziging van de statuten waardoor PSB geen deel meer zal uitmaken van het bestuur. Het bestuur is na dit besluit alleen nog samengesteld uit twee vertegenwoordigers namens PFP. De statutenwijziging is op 1 mei 2013 gerealiseerd. Het Bestuur vertegenwoordigt de stichting. Het Bestuur vergadert minimaal twee keer per jaar. Het Bestuur is, zonder enige uitzondering, eindverantwoordelijk voor alle activiteiten van PBOD. Het Bestuur benoemt uit haar midden een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter. Het Bestuur is bevoegd tot het verrichten van alle rechtshandelingen, met uitzondering van besluiten tot het aangaan van overeenkomsten als vermeld in artikel 291 Boek 2 BW. Indien het Bestuur niet voltallig is, behoudt het niettemin zijn bevoegdheden, onverminderd de verplichting van het Bestuur om in de vacature te voorzien. Het Bestuur vergaderde in het boekjaar twee keer en bestaat uit de volgende leden: Lid namens: C. Kuijvenhoven RA voorzitter Pensioenfonds Productschappen P. van der Graaf RE RA plaatsvervangend voorzitter Pensioenfonds Productschappen N.W. Dijkhuizen adviseur (secretaris) PFP De secretaris van PFP is adviseur en kan het Bestuur gevraagd en ongevraagd adviseren. Uitvoeringsorganisatie PBO-Dienstverlening Directeur Management team Secretariaat Pensioenadministratie Salarisadministratie en Pensioenuitkeringen Financiële Administratie G. van der Schoor G. van der Schoor L.C.M. Hazekamp Mw. J.H.W. Honsbeek-Breden M.R. Mertens, afdelingshoofd Mw. H.S. Drenth-Kartodikromo Mw. E.M. Leenman P.L. van Tienen L.C.M. Hazekamp, afdelingshoofd W.H.F. Kouwer B. Pakkert Kantoorgegevens Laan van Zuid Hoorn DD Rijswijk Postbus GA Rijswijk Telefoonnr: Faxnr: Website: Onafhankelijke (externe) accountant PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. 4

7 ONTWIKKELINGEN BIJ PBOD Medewerkers Zoals al aangegeven in het jaarverslag over 2011 hebben per 1 januari 2012 twee werknemers PBOD onder gebruikmaking van het Sociaal Plan (gedeeltelijk) voortijdig verlaten; één op de afdeling Pensioenadministratie (PA) en één op de afdeling Financiële Administratie (FA). In 2012 is de in 2011 ingezette reorganisatie verder ingevuld. Als gevolg van de afnemende werkzaamheden op de afdeling Pensioen- en Salaris Uitkeringen (PSU), versterkt door de politieke uitspraak dat de product- en bedrijfschappen opgeheven gaan worden, is één van de twee salarisadministrateurs PBOD boventallig verklaard. Nu de nasleep van het vertrek van PSB en SBO achter de rug is en alleen PFP resteert zijn ook op de afdeling Secretariaat twee medewerkers niet meer verantwoord en noodzakelijk. Derhalve is één medewerker boventallig verklaard. De werknemers, die boventallig zijn verklaard, hebben gebruik gemaakt van de afkoopmogelijkheid zoals opgenomen in het Sociaal Plan. Het aantal gedetacheerde werknemers per 31 december 2011 was 12 (10,9 FTE's). Met ingang van 1 januari 2013 is dit afgenomen naar 9 (7,5 FTE s). PBO- en Politieke ontwikkelingen Het kabinet-rutte II heeft een abrupt einde gemaakt aan de discussie over de product- en bedrijfschappen door in het regeerakkoord te besluiten om deze op te heffen. Aan de initiatieven en de al in gang gezette realisatie om een deel van de activiteiten samen te gaan voegen in één serviceorganisatie en de medebewindstaken onder te brengen in één gecombineerde werkorganisatie komt hiermee een einde. Een deel van de taken verrichten de productschappen in opdracht van de rijksoverheid, zoals bijvoorbeeld de uitvoering van Europese regelgeving. Deze medebewindstaken komen straks direct onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Economische Zaken waardoor waarschijnlijk een (groot) aantal van de werknemers die taken nu uitvoeren overgenomen zal gaan worden door het ministerie. Daarnaast heeft het kabinet aangegeven dat het ministerie ook andere publieke taken overneemt. Dat zijn taken op het gebied van dierengezondheid en -welzijn, plantgezondheid en voedselveiligheid. Over de voorwaarden hoe deze taken worden overgenomen en of daarbij ook werknemers worden overgenomen is nog veel onduidelijkheid. De overige werkzaamheden die de schappen nu uitvoeren, worden straks simpelweg niet meer gedaan tenzij de ondernemers en/of werknemersorganisaties in de betreffende sectoren wellicht op eigen initiatief de werkzaamheden willen voortzetten in een nieuwe, private organisatievorm. PFP heeft in het voorjaar van 2012 een risicoanalyse laten uitvoeren naar de gevolgen van het politieke voornemen. Op dat moment was het (definitieve) politieke antwoord nog niet bekend en waren de productschappen nog intensief bezig met hun beoogde samenwerkingsvormen. Na een grondige analyse is PFP toen tot de conclusie gekomen dat de pensioenactiviteiten voor de jaren 2013 en 2014 gecontinueerd zullen worden met de kanttekening dat periodiek zal worden geëvalueerd en dat het standpunt zal worden heroverwogen als daar aanleiding toe is. Gezien de verwachte termijn van realisatie van de afbouw van de productschappen heeft het besluit van het kabinet Rutte II daar geen wijziging in aangebracht. Huisvesting en samenwerking PBOD is sinds 2002 gevestigd in een kantoorpand in het kantorengebied Hoornwijck in Rijswijk. Samen met een aantal collega-pensioenfondsen en pensioenuitvoeringsorganisaties vormen zij daar de Pensioengroep Zuidhoorn. Met die collega-organisaties is vooral op het gebied van de uitvoering van de automatisering en diverse administratieve activiteiten samenwerking tot stand gekomen. 5

8 Bedrijfsontwikkelingen Overgang PSB naar het ABP en opheffing SBO De overgang van PSB naar het ABP is in de eerste helft van 2012 afgerond, DNB heeft verklaard dat aan alle voorwaarden tot opheffing is voldaan, DNB heeft het toezicht beëindigd en het PSB bestuur heeft op 3 juli 2012 definitief besloten tot opheffing van het fonds waarmee de dienstverlening met PBOD definitief is beëindigd. Ditzelfde proces geldt ook voor SBO, zij het dat dit traject al in 2008 is gestart, maar ook voor SBO geldt dat DNB inmiddels heeft verklaard dat aan alle voorwaarden tot opheffing is voldaan. DNB heeft ook het toezicht op SBO beëindigd en het SBO bestuur heeft op 13 juli 2012 definitief besloten tot opheffing van het fonds. Automatisering PBOD heeft er al een aantal jaren geleden voor gekozen om voor de meest kritische bedrijfssoftware zoveel mogelijk gebruik te maken van internet applicaties in plaats van systemen in eigen huis. De steeds toenemende complexiteit, het applicatiebeheer, het systeembeheer en de individuele afhankelijkheid en kwetsbaarheid wordt hiermee ondervangen. PBOD heeft voor de uitvoering van zijn taken eind 2012 de volgende software in gebruik: Functie: Pakket: Leverancier: SaaS Pensioenadministratie FinCircle Artena Ja Pensioenportal/ Pensioenplanner Artena Artena Ja Website WYSIWYG WYSIWYG Nee Pensioenuitbetalingen Afas Profit Afas Ja Salarisuitbetalingen Afas Profit Afas Ja Personeelsadministratie Afas Profit Afas Ja Boekhouding Exact Exact Nee Tekst, Rekenen, Databases Office Microsoft Nee Bestuurdershoek Sharepoint Microsoft Ja Lokaal netwerk SQL-BackServer / Sharepoint Microsoft Ja Voor de applicaties die geen gebruik maken van het internet is voor het applicatiebeheer een contract afgesloten met Mostware op basis van een full-service overeenkomt inclusief backup-faciliteiten. De twee kantoorservers zijn ondergebracht in de serverruimte van de Stichting Fondsenbeheer Waterbouw en worden daar beheerd door twee gekwalificeerde medewerkers van de Stichting Fondsenbeheer Waterbouw. Salarisadministratie De (politieke) ontwikkelingen bij de Product- en Bedrijfschappen hebben, eerder dan verwacht, al in de tweede helft van 2012 tot een grote afname van salariswerkzaamheden geleid. Het aantal verloningen is afgenomen, veel werkzaamheden zijn van de salarisadministraties verschoven naar de financiële administraties en er worden geen nieuwe projecten meer opgestart. Daarnaast hebben de secretarissen van de productschappen binnen het initiatief om een deel van hun activiteiten samen te gaan voegen in één serviceorganisatie, besloten om in de nieuwe serviceorganisatie de personeels- en salarisadministratie zelfstandig uit te gaan voeren en daarbij te kiezen voor het ADP/Workforce systeem in plaats van het door PBOD gehanteerde AFAS systeem. Door deze ontwikkeling bestaat er een overcapaciteit op de afdeling met als gevolg dat per 1 november 2012 één van de twee salarisadministrateurs boventallig is verklaard. Inmiddels is bekend gemaakt dat het kabinet een besluit heeft genomen en wordt het initiatief om één serviceorganisatie op te gaan richten niet verder uitgewerkt. De verdere gevolgen hiervan voor de afdeling zijn nog niet geheel duidelijk maar de verwachte overgang naar het ADP/Workforce systeem zal niet worden uitgevoerd en de verloningen via AFAS zullen voorlopig worden gecontinueerd. Door het vertrek resteert voor PFP/PBOD nog één (fulltime) salarisadministrateur die ook de pensioenuitkeringen verzorgt. Voor de afwezigheid door ziekte of vakantie is voorzien in een backup functie. Voor de salarisverwerking is dit ingevuld door een servicecontract af te sluiten voor een oproepkracht bij een Payroll dienstverlener (Salure). Voor de pensioenbetaling is al interne (backup)kennis aanwezig. 6

9 Pensioenadministratie De aanschaf van FinCircle (einde 2010) en de krimp van 4 (3,5 FTE s) naar 3 (2,6 FTE s) medewerkers per 1 januari 2012 hebben geleid tot een heroriëntatie van de administratieve organisatie en de interne controle binnen de pensioenadministratie. Door de vereenvoudigde administratieve vastlegging in FinCircle wordt de betrokkenheid van de medewerkers bij de verschillende pensioenonderwerpen en het benodigde kennisniveau vergroot. Daarnaast vereist FinCircle (nog steeds) het vier-ogen principe waardoor er met minder mensen een groter beroep gedaan wordt op de persoonlijke flexibiliteit. Secretariaat De afwikkeling van PSB en SBO heeft, met name in het eerste halfjaar, veel tijd en energie gekost van het secretariaat door de vele vergaderingen en overlegmomenten en de daarbij geboden ondersteuning. Nu deze nasleep achter de rug is en alleen PFP resteert, ontkomen we er niet aan om een verdere invulling te geven aan het PFP/PBOD reorganisatieplan van november 2011 en is per 1 januari 2013 dan ook één van de twee medewerkers op het secretariaat boventallig verklaard. Door dit vertrek resteert voor PFP/PBOD nog één (fulltime) secretaresse. Financiële administratie In overleg met de Stichting Fondsenbeheer Waterbouw is besloten om de al bestaande samenwerking verder te intensiveren en ook over te gaan tot een fysieke samenvoeging. Dit besluit is inmiddels gerealiseerd en er wordt nu, voor de financiële administratie, gebruik gemaakt van één gezamenlijke huisvesting (bij de Stichting Fondsenbeheer Waterbouw). Tegelijkertijd is ook overgegaan op één gezamenlijk administratiesysteem (Exact Globe). De continuïteit is hierdoor toegenomen en een eventuele onderbezetting kan zo eenvoudiger worden opgevangen. Bijkomend voordeel is dat veel procedures, tot en met het sjabloon dat wordt gebruikt voor de samenstelling van het jaarverslag, volledig identiek zijn. Dit vereenvoudigt ook weer de controle door de (gezamenlijke) onafhankelijke (externe) accountant. 7

10 ACTIVITEITEN VOOR DE PBO-SECTOR In dit hoofdstuk wordt inzicht gegeven in de totale omvang naar aantal en bedrag van de voor de pensioenfondsen PFP en PSB uitgevoerde activiteiten. De betreffende aantallen en bedragen zijn mede ontleend aan de jaarverslagen van deze pensioenfondsen. De vergelijkende cijfers zijn overgenomen uit de jaarverslagen van PFP en PSB. Ultimo 2010 heeft PSB besloten haar pensioenfonds te liquideren en alle rechten en plichten onder te brengen bij het ABP. Aantallen Deelnemers PFP Actieven Gewezen Pensioengerechtigden Bijzonder partnerpensioen Totaal PFP PSB Actieven Gewezen Pensioengerechtigden Bijzonder partnerpensioen Totaal PSB Eindtotaal De afbouw van het personeelsbestand bij de productschappen resulteert in een forse afname van het aantal actieven bij PFP. Daartegenover staat echter een toename van het aantal slapers. In veel gevallen is waardeoverdracht niet toegestaan omdat de dekkingsgraden in het verslagjaar nog steeds minder dan 100% bedragen. Daarnaast zijn ook de indexatieverwachtingen bij PFP wellicht een reden om niet over te gaan tot waardeoverdracht. Het vertrek veroorzaakt zo een daling van het aantal actieven maar tegelijkertijd een toename van het aantal slapers. De totale afname van het deelnemersaantal wordt dan ook niet veroorzaakt door het grote vertrek bij de productschappen maar hoofdzakelijk door de afname van het aantal gepensioneerden door overlijden. De overige wijzigingen in de aantallen binnen de verschillende categorieën zijn onderlinge verschuivingen. Salarisbetalingen PBO-medewerkers Het verloop laat een forse daling zien. De daling wordt ook hier weer veroorzaakt door de afbouw bij de productschappen. Daarnaast heeft de politieke uitspraak ook verstrekkende gevolgen voor de bedrijfschappen. Evenals bij de productschappen is ook daar de afbouw ingezet. Pensioengerechtigden PFP Ouderdomspensioen Nabestaandenpensioen AO-pensioen Wezenpensioen Totaal PFP PSB Ouderdomspensioen Nabestaandenpensioen AO-pensioen Wezenpensioen Totaal PSB Eindtotaal

11 Uitkeringen in mln euro PFP Reglementair 18,0 17,6 16,7 16,6 16,3 Onverplicht ,2 Totaal PFP 18,0 17,6 16,7 16,6 18,5 PSB Reglementair - - 6,6 6,5 6,2 Eindtotaal 18,0 17,6 23,3 23,1 24,7 Premies in mln euro Doorsneepremie PFP Werkgever 4,9 6,1 6,5 6,4 6,3 Werknemer 2,1 3,1 3,2 3,2 3,2 Totaal PFP 7,0 9,2 9,7 9,6 9,5 PSB Werkgever - - 2,8 2,8 2,8 Werkgever solvabiliteit - - 1,0 1,0 1,0 Werknemer - - 1,5 1,4 1,4 Totaal PSB - - 5,3 5,2 5,2 Eindtotaal 7,0 9,2 15,0 14,8 14,7 De pensioenregeling voor PFP is per 1 januari 2012 ingrijpend gewijzigd. Een onderdeel van deze wijzigingen betreft de financiering van de indexatie van de actieven die niet meer verloopt vanuit de premie maar vanuit het (vrije) vermogen van het Pensioenfonds. Als gevolg hiervan is het percentage van de doorsneepremie aangepast van 32% (2011) naar 25% (2012). Deze wijziging verklaart de daling van de kosten van de doorsneepremie. Vermogensbeheer in mln euro PBOD verzorgt alleen nog voor de VP/IAP-regeling het vermogensbeheer. Kosten PFP VP/IAP-regeling PSB VP/IAP-regeling Eindtotaal PBOD is opgericht ten behoeve van de uitvoering van de arbeidsvoorwaarden in (uitsluitend) de PBO-sector. Daarbij is gesteld dat deze uitvoering tegen kostprijs dient te geschieden. Het is derhalve niet de bedoeling dat bij PBOD financiële resultaten ontstaan. Voorts wordt getracht het werkkapitaal van PBOD te beperken. PFP is bereid gevonden de noodzakelijke investeringen te financieren door middel van leningen. De aflossing is gelijk aan de afschrijving. PBOD vergoedt PFP een rentepercentage van 6%. Alle werknemers zijn in dienst gebleven bij PFP en zijn gedetacheerd bij PBOD, waarbij alle personeelskosten doorbelast worden. Met de afschrijvingen, vooral in de software voor de deelnemersadministratie, en de personeelskosten zijn de belangrijkste kostenposten genoemd. Vergoedingen De vergoedingen voor de VP/IAP-administratie bestaan uit 3,25% administratiekosten die direct worden ingehouden op elke storting en 0,15% van het totale belegde vermogen. De vergoeding voor de salarisadministraties wordt in rekening gebracht op basis van een vast bedrag en een vergoeding per werknemer. Het verschil tussen de totale kosten en de ontvangen vergoedingen wordt op basis van een verdeelsleutel pro-rata verdeeld als vergoeding voor de pensioenadministratie en vergoeding voor het vermogensbeheer. Op deze wijze ontstaat er geen resultaat voor PBOD. 9

12 Onderstaande tabel laat zien aan welke partijen PBOD kosten in rekening brengt. Administratie/Vermogensbeheer VP/IAP-regeling Salarisadministratie Administratie en ondersteuning Administratie en ondersteuning Deelnemers PFP Werkgevers (PBO-sector) PFP Verenigingen Gepensioneerden PFP Vergoedingen en kosten (x 1.000) PFP Instellingen Totaal Totaal VERGOEDINGEN VP/IAP-administratie VP/IAP-vermogensbeheer Totaal VP/IAP-regelingen In procenten 100,0% 100,0% 100,0% Salarisadministratie Diversen Vergoeding excasso / premies Vergoeding belegd vermogen Vereniging gepensioneerden Totaal middelloon-regeling In procenten 86,8% 13,2% 100,0% 100,0% TOTAAL VERGOEDINGEN In procenten 87,2% 12,8% 100,0% 100,0% KOSTEN Personeel Bestuur 2 2 Voorlichting 13 4 Advies en controle Huisvesting Administratie Automatisering Diversen 4 5 Subtotaal kosten Interest lening PFP 9 11 TOTAAL KOSTEN In 2012 zijn nieuwe kostenverdeelsleutels vastgesteld. Voor een correcte vergelijking zijn de cijfers over 2011 ook aangepast. De totale kosten zijn met 169 van naar gedaald. De voornaamste verklaringen hiervoor zijn : - een afname van de salariskosten door de in 2012 ingezette reorganisatie; - minder inhuur van derden; - een afname van de werkzaamheden van de Secretaris van PFP voor PBOD waardoor het aandeel in zijn kosten verder is afgenomen naar 10% (2011 : 30%) Tot slot Een woord van dank is op zijn plaats jegens het management team, medewerkers en adviseurs die een bijdrage hebben geleverd aan het goed functioneren van PBO-Dienstverlening. Rijswijk, 2 juli 2013 C. Kuijvenhoven RA P. van der Graaf RE RA voorzitter 10

13 PBO-Dienstverlening Rijswijk JAARREKENING 11

14 BALANS PER 31 DECEMBER Na resultaatbestemming (x 1.000) ACTIVA Vaste activa (1) Materiële vaste activa Vorderingen en overlopende activa (2) Overige vorderingen 7 8 Overige activa (3) PASSIVA Langlopende schulden (4) Financiering bedrijfsmiddelen Overige schulden en overlopende passiva (5) Overige schulden Overlopende passiva Resultaat

15 STAAT VAN BATEN EN LASTEN (x 1.000) Opbrengsten (6) Kosten (7) Interest (8) Interest lening Financiering bedrijfsmiddelen Bank en diversen Saldo van baten en lasten

16 GRONDSLAGEN Algemene toelichting ALGEMEEN De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving. Bij de samenstelling van de jaarrekening zijn onderstaande grondslagen in acht genomen. De activa en passiva worden gewaardeerd tegen de kostprijs, tenzij hierna andere waarderingsgrondslagen zijn vermeld. In de jaarrekening zijn alle bedragen afgerond op en vermeld in duizenden euro s. De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van het voorgaande jaar. ACTIVA Begin 2001 zijn de bedrijfsmiddelen overgenomen van PFP. Ter financiering van deze en de nieuwe bedrijfsmiddelen is een 6% lening met PFP aangegaan. De jaarlijkse aflossing is gelijk aan de uit afschrijving vrijkomende middelen. De volgende afschrijvingsmethoden worden gehanteerd: VASTE ACTIVA Methode Aantal jaar Inventaris lineair 3 Hardware lineair 3 Software lineair 3 Software wordt in principe in 3 jaar afgeschreven. Voor het pensioenadministratiesysteem FinCircle (inclusief Xtendis) en het salarispakket Afas geldt echter een afschrijvingsperiode van 5 jaar. PASSIVA Langlopende schulden Onder langlopende schulden is de lening met PFP opgenomen. Deze 6% lening is aangegaan ter financiering van de overname van de bedrijfsmiddelen van PFP. De jaarlijkse aflossing is gelijk aan de uit afschrijving vrijkomende middelen. Ter zekerheidsstelling van deze financiering zijn de bedrijfsmiddelen aan PFP verpand. BATEN EN LASTEN Opbrengsten De opbrengsten van PBO-Dienstverlening bestaan uit vergoedingen voor geleverde diensten. Deze vergoedingen moeten de jaarlijks gemaakte kosten dekken. Kosten De kosten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Vergelijking met voorgaand jaar In 2012 zijn nieuwe kostenverdeelsleutels vastgesteld. Voor een correcte vergelijking zijn de cijfers over 2011 ook aangepast. 14

17 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER (x 1.000) ACTIVA Vaste activa (1) Materiële vaste activa Stand begin boekjaar Investeringen 1 14 Inhaalafschrijvingen / Desinvesteringen - - Afschrijvingen Materiële vaste activa Inventaris Hardware Software Totaal Saldo 1 januari Investeringen Afschrijving Stand 31 december De afschrijvingen in het boekjaar betreffen met name de afschrijving van het pensioenadministratiesysteem FinCircle. Vorderingen en overlopende activa (2) Overige vorderingen Rekening courant Vordering VP/IAP-regeling PFP 5 5 Vordering LBS Overige vorderingen Deze vorderingen zijn binnen 1 maand voldaan in het nieuwe boekjaar. Overige activa (3) Liquide middelen Rabobank Kas De liquide middelen bestaan uit direct opeisbare tegoeden. 15

18 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER (x 1.000) PASSIVA Langlopende schulden (4) Financiering bedrijfsmiddelen Er is een 6% lening aangegaan voor de bij de start van PBOD overgenomen bedrijfsmiddelen van PFP alsmede voor de investeringen na 1 januari Jaarlijks wordt de lening afgelost met de uit de afschrijving vrijkomende middelen. Het kortlopende deel van deze lening bedraagt 43 (afschrijving 2013). Overige schulden en overlopende passiva (5) Overige schulden Rekening courant PFP Crediteuren Overlopende passiva Te betalen kosten De overlopende passiva vorig boekjaar betrof met name de accountantskosten voor de controle van het jaarwerk ad 38. De bevestiging ter controle van het jaarwerk werd pas aan het begin van 2012 ontvangen. De kosten werden wel verantwoord in het betreffende verslagjaar. Niet uit de balans blijkende verplichtingen en rechten PBO-Dienstverlening heeft met het Pensioenfonds TNO een huurovereenkomst afgesloten. De resterende looptijd van de huurovereenkomst is tot eind De huurprijs voor het restant van de looptijd wordt geraamd op 520; bij de vaststelling van dit bedrag is rekening gehouden met een jaarlijkse indexatie van 3,0%. Daarnaast heeft PBO-Dienstverlening nog onderhoudscontracten met de volgende partijen. De kosten hiervoor bedragen per jaar (inclusief BTW): Afas (salarispakket) 39 FinCircle (inclusief hosting en aansluiting NPR) 34 Canon (copier) 7 Mostware 5 16

19 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN (x 1.000) Opbrengsten (6) Kosten (7) Middelloonpensioenregeling Vanuit excasso/premie Vanuit belegd vermogen VP/IAP-regelingen Vanuit excasso/premie 8 10 Vanuit belegd vermogen Salarisverwerking Verenigingen gepensioneerden Vergoeding administratiekosten SBO/PSB 8 21 Diversen In 2012 zijn nieuwe kostenverdeelsleutels vastgesteld. Voor een correcte vergelijking zijn de cijfers over 2011 ook aangepast Personeel Bestuur 2 2 Voorlichting 13 4 Advies en controle Huisvesting en servicekosten Administratie Automatisering ti i Diversen PBOD heeft geen personeel in dienst maar maakt door middel van een zogenaamde detacheringsovereenkomst gebruik van het personeel van PFP. Het aantal gedetacheerde werknemers per 31 december 2011 was 12 (10,9 FTE's). Met ingang van 1 januari 2013 is dit afgenomen naar 9 (7,5 FTE s). Van de personeelskosten ad 884 (2011: 1.044) heeft een bedrag van 756 (2011: 878) betrekking op salarissen en pensioenkosten. Het restant wordt verklaard door ingehuurde diensten van derden. De pensioenkosten (doorsneepremie) zijn door het PFP bestuur op basis van de gewijzigde pensioenregeling opnieuw vastgesteld op 25% waarbij geen premiekorting meer van toepassing is. In 2011 was de (doorsnee)premie 32% met een premiekorting van 11%. De totale kosten zijn met 169 van naar gedaald. De voornaamste verklaringen hiervoor zijn : - een afname van de salariskosten door de in 2012 ingezette reorganisatie; - minder inhuur van derden; - een afname van de werkzaamheden van de Secretaris van PFP voor PBOD waardoor het aandeel in zijn kosten verder is afgenomen naar 10% (2011 : 30%) Interest (8) Interest lening Financiering bedrijfsmiddelen De post interest betreft vrijwel voor het gehele bedrag de interestvergoeding voor de bij PFP aangegane lening voor de overname van de bedrijfsmiddelen. De vaste rentevoet bedraagt 6%. 17

20 OVERIGE GEGEVENS Gebeurtenissen na balansdatum Rutte II Nu het kabinet-rutte II in het regeerakkoord heeft besloten om de producten- en bedrijfschappen op te heffen en het initiatief van de productschappen om een deel van de activiteiten samen te gaan voegen in één serviceorganisatie niet verder zal worden uitgewerkt ontstaan er wellicht nieuwe mogelijkheden voor PBOD in het afbouw traject. PBOD heeft hierover al eerste verkennende gesprekken gevoerd met de SER en een afvaardiging van de P&O projectgroep van de productschappen. Hierbij hoort wel de kanttekening dat PBOD niet zelfstandig kan functioneren zonder PPF als (financiële) basis. De toekomst van PFP wordt dan ook op de voet gevolgd. 18

Loyalis Sparen & Beleggen NV

Loyalis Sparen & Beleggen NV Loyalis Sparen & Beleggen NV JAARVERSLAG 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina ALGEMEEN 1 Meerjarengegevens 3 2 Directieverslag 4 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2011 7 2 Overzicht van het totaalresultaat 2011

Nadere informatie

STICHTING METRO PENSIOENFONDS

STICHTING METRO PENSIOENFONDS STICHTING METRO PENSIOENFONDS Jaarverslag 2012 6 juni 2013 Stichting Metro Pensioenfonds Spaklerweg 50-52 1096 BA Amsterdam Postbus 22579 1100 DB Amsterdam-Zuidoost INHOUD Meerjarenoverzicht van Kerncijfers

Nadere informatie

Waterlandlaan 96 Postbus 796 1440 AT Purmerend

Waterlandlaan 96 Postbus 796 1440 AT Purmerend Koninklijke Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst Bond van Nederlandse Architecten BNA Postbus 19606 1000 GP AMSTERDAM Waterlandlaan 96 Postbus 796 1440 AT Purmerend Behandeld door: Daniël Tol 088

Nadere informatie

Z Oj. 2 o. Deloitte Accountants B.V. Vastned Management B.V. Rotterdam. Rapport inzake jaarhericht 2013. 29 april 2014. Pagina I

Z Oj. 2 o. Deloitte Accountants B.V. Vastned Management B.V. Rotterdam. Rapport inzake jaarhericht 2013. 29 april 2014. Pagina I Vastned Management B.V. Rotterdam Rapport inzake jaarhericht 2013 29 april 2014 flt rapport s gepubliceerd op. en kan worden gedowniond van, de website van de Vennootschap wwwvastned.com Eerr afschrift

Nadere informatie

Inhoudsopgave. DAF Depositary B.V., Amsterdam Jaarverslag 2014 1

Inhoudsopgave. DAF Depositary B.V., Amsterdam Jaarverslag 2014 1 Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave VERSLAG VAN DE DIRECTIE... 2 BALANS PER 31 DECEMBER 2014... 4 WINST-EN-VERLIESREKENING OVER DE PERIODE 1 JANUARI TOT EN MET 31 DECEMBER 2014... 5 ALGEMENE TOELICHTING EN

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Stichting Voorzieningsfonds Getronics

Jaarverslag 2011. Stichting Voorzieningsfonds Getronics Jaarverslag 2011 Stichting Voorzieningsfonds Getronics Datum rapport 22 juni 2012 Nummer/versie Definitief Auteur Bestuur Telefoon 050-5821990 Inhoudsopgave Kerncijfers 4 Bestuursverslag 6 1. Woord van

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Vopak

Stichting Pensioenfonds Vopak Stichting Pensioenfonds Vopak Stichting Pensioenfonds Vopak Westerlaan 10, 3016 CK Rotterdam Postbus 863, 3000 AW Rotterdam Telefoon: +31 10 4002650 Telefax: +31 10 4002363 E-mail: pensioenbureau@vopak.com

Nadere informatie

Stichting. Jaarverslag 2014. Stichting Pensioenfonds Equens

Stichting. Jaarverslag 2014. Stichting Pensioenfonds Equens 0 Jaarverslag 2014 Pensioenfonds Equens *0 Inhouds opgave Profiel van het pensioenfonds 3 Organisatie 3 Karakteristieken van het pensioenfonds 5 Kerncijfers 6 Verslag van het bestuur 8 Bestuursverslag

Nadere informatie

Jaarverslag. Stichting Philips Pensioenfonds

Jaarverslag. Stichting Philips Pensioenfonds Jaarverslag Stichting Philips Pensioenfonds Inhoud 82 e verslagjaar 1. Kerngegevens, Profiel en Personalia 3 1.1 Kerngegevens 1.2 Profiel 1.3 Personalia 2. Verslag College van Beheer 14 2.1 Vastgoedfraude

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds TBI Jaarverslag 2009

Stichting Pensioenfonds TBI Jaarverslag 2009 Jaarverslag 2009 Dit rapport heeft 53 pagina s 1 Inhoud Kengetallen 3 Verslag van het bestuur 4 Profiel van het fonds 4 Organisatie 5 Financieel beleid van het fonds 6 Goed Pensioenfondsbestuur 10 Financiële

Nadere informatie

RECHTSBIJSTAND JAARVERSLAG 2007. ARAG-Nederland, Algemene Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V.

RECHTSBIJSTAND JAARVERSLAG 2007. ARAG-Nederland, Algemene Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V. RECHTSBIJSTAND JAARVERSLAG 2007 ARAG-Nederland, Algemene Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V. ARAG - Nederland, Algemene Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V. Kastanjelaan 2 3833 AN Leusden

Nadere informatie

Beleggingsmaatschappij Rhoon, Pendrecht en Cortgene BV Jaarverslag 2011

Beleggingsmaatschappij Rhoon, Pendrecht en Cortgene BV Jaarverslag 2011 hoon endrecht ortgene 011 B E L E G G I N G S M A AT S C H A P P I J R H O O N, P E N D R E C H T E N C O R T G E N E B V J A A R V E R S L A G 2 0 1 1 Beleggingsmaatschappij Rhoon, Pendrecht en Cortgene

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Brand New Day Levensverzekeringen N.V.

Jaarverslag 2014 Brand New Day Levensverzekeringen N.V. Jaarverslag 2014 Brand New Day Levensverzekeringen N.V. Inhoud Directieverslag 2 Verslag Raad van Commissarissen 6 Jaarrekeningen 2014 8 Balans 9 Winst- en verliesrekening 11 Kasstroomoverzicht 12 Toelichting

Nadere informatie

Armoede neemt toe; tijd voor nog meer gerichte actie

Armoede neemt toe; tijd voor nog meer gerichte actie Armoede neemt toe; tijd voor nog meer gerichte actie Bestuursverslag Statutaire naam Stichting Jeugdcultuurfonds Nederland. Gevestigd te Amsterdam, opgericht op 16 oktober 2008. Doelstelling De Stichting

Nadere informatie

BEDRIJVEN BREDA JAAR. stukken

BEDRIJVEN BREDA JAAR. stukken BEDRIJVEN BREDA JAAR stukken W N Z N O 2010 INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG Organigram BSW Bedrijven Missie, visie en kernwaarden BSW Bedrijven JAARREKENING Balans per 31 december Programma rekening Directieverslag

Nadere informatie

noord-hollands archief

noord-hollands archief noord-hollands archief Gemeenteraad van Haarlem Postbus 511 2003 PB HAARLEM Datum; 24 april 2014 Onderwerp: jaarrekening 2013 Uw kenmerk: Ons kenmerk: Z-14-06010 / UIT-14-04104 Geachte leden van de Raad,

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Waard Leven N.V. Johan Duikerweg 17 1703 DH Heerhugowaard

Jaarverslag 2013. Waard Leven N.V. Johan Duikerweg 17 1703 DH Heerhugowaard Jaarverslag 2013 Waard Leven N.V. Johan Duikerweg 17 1703 DH Heerhugowaard Statutair gevestigd te Heerhugowaard en ingeschreven in het Handelsregister Noordwest Holland te Alkmaar onder nummer 36044938

Nadere informatie

Personalia (stand per 31 december 2011) 1. Vijfjarig overzicht kerncijfers (bedragen in miljoen) 4

Personalia (stand per 31 december 2011) 1. Vijfjarig overzicht kerncijfers (bedragen in miljoen) 4 Inhoudsopgave Personalia (stand per 31 december 2011) 1 Vijfjarig overzicht kerncijfers (bedragen in miljoen) 4 1 Bestuursverslag 5 1.1 Doelstelling en beleid 6 1.2 Bestuur en verantwoordingsorgaan 6 1.3

Nadere informatie

Tekst PMA Productie A vier Communicatie, Amsterdam Ontwerp DATBureau, Amsterdam Fotografie Ton Hendriks, Amsterdam

Tekst PMA Productie A vier Communicatie, Amsterdam Ontwerp DATBureau, Amsterdam Fotografie Ton Hendriks, Amsterdam pmaπjaarverslagπ2009 Stichting Pensioenfonds Medewerkers Apotheken Neuhuyskade 92 2596 XM Den Haag Postbus 97851 2509 GH Den Haag Telefoon Info-lijn 070 3110155 Telefoon secretariaat 070 3110157 Telefax

Nadere informatie

Inhoud. Verslagen toezichtsorganen. Verslag van het bestuur. PMA Jaarrekening 2012. Overige gegevens. Bijlagen. Samenvatting 9

Inhoud. Verslagen toezichtsorganen. Verslag van het bestuur. PMA Jaarrekening 2012. Overige gegevens. Bijlagen. Samenvatting 9 pmaπjaarverslagπ2012 π Inhoud Voorwoord 4 Profiel van PMA 5 Kerncijfers 6 Functionarissen 7 Verslag van het bestuur Samenvatting 9 1 Pensioenfonds Medewerkers Apotheken 12 1.1 De pensioenregeling 12 1.2

Nadere informatie

Lavide Holding N.V. (voorheen Qurius N.V) Jaarverslag 2013. Jaarverslag Lavide Holding N.V., versie 31-3-2014. Lavide Holding N.V.

Lavide Holding N.V. (voorheen Qurius N.V) Jaarverslag 2013. Jaarverslag Lavide Holding N.V., versie 31-3-2014. Lavide Holding N.V. Lavide Holding N.V. (voorheen Qurius N.V) Jaarverslag 2013 Lavide Holding N.V. Postbus 319 1400 AH Bussum contact@lavideholding.com www.lavideholding.com 1 Inhoudsopgave jaarverslag Lavide Holding 2013

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw. Dit is een uitgave van Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw

Jaarverslag 2014. Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw. Dit is een uitgave van Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw Jaarverslag 14 Jaarverslag 2014 Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw Dit is een uitgave van Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw datum Juni 2015 Inhoudsopgave Voorwoord 5 Meerjarenoverzicht

Nadere informatie

Vereniging Op weg met de ander Beatrixstraat 20a 3862 DB NIJKERK JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 05-03-2015-1

Vereniging Op weg met de ander Beatrixstraat 20a 3862 DB NIJKERK JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 05-03-2015-1 Vereniging Op weg met de ander Beatrixstraat 20a 3862 DB NIJKERK JAARVERSLAG 2014 RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 05-03-2015-1 JAARVERSLAG 2014 INHOUD Paginanummer 1. Bestuursverslag 1.1 Algemeen 4 1.2

Nadere informatie

Oudejaarstrekking 2008

Oudejaarstrekking 2008 Jaarverslag 2008 Oudejaarstrekking 2008 De Staatsloterij sloot op 31 december het jaar in Amsterdam af met een spectaculair Oudejaarsfeest op de Dam. Topacts van eigen bodem als Anouk, Bløf, Trijntje

Nadere informatie

UMG-jaarr2011 ekening

UMG-jaarr2011 ekening UMG-jaarrekening 2011 2 UMG-jaarrekening 2011 INHOUDSOPGAVE Bedrijfsprofiel Unirobe Meeùs Groep B.V. 4 Bericht van de Directievoorzitter 6 Bericht van de Financieel Directeur 8 Verslag Raad van Commissarissen

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Datum rapport 23 mei 2013 Nummer/versie Definitief

Jaarverslag 2012. Datum rapport 23 mei 2013 Nummer/versie Definitief Jaarverslag 2012 Datum rapport 23 mei 2013 Nummer/versie Definitief Profielschets Stichting Pensioenfonds van De Nederlandsche Bank NV (het pensioenfonds) is een ondernemingspensioenfonds en voert de pensioenovereenkomsten

Nadere informatie

Actuariële en bedrijfstechnische nota. van. Stichting Pensioenfonds Trespa

Actuariële en bedrijfstechnische nota. van. Stichting Pensioenfonds Trespa Actuariële en bedrijfstechnische nota van Stichting Pensioenfonds Trespa 2015 Inhoudsopgave INLEIDING... 1 1. HOOFDLIJNEN VAN HET INTERNE BEHEERSINGSSYSTEEM EN VAN DE OPZET VAN DE ADMINISTRATIEVE ORGANISATIE

Nadere informatie

Jaarrekening 2013 Stichting Orthopedagogische Onderwijsinstellingen Arnhem en omstreken

Jaarrekening 2013 Stichting Orthopedagogische Onderwijsinstellingen Arnhem en omstreken 1 van 46 Jaarrekening 2013 Stichting Orthopedagogische Onderwijsinstellingen Arnhem en omstreken 2 van 46 Inhoudsopgave 1 Jaarverslag Raad van Toezicht 4 2 Bestuursverslag 6 2.1 Algemeen 6 2.2 Planning

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARVERSLAG

FINANCIEEL JAARVERSLAG FINANCIEEL JAARVERSLAG FINANCIEEL VERSLAG 2007 I N H O U D S O P G AV E Vo o r w o o r d Pagina 9 Kerngegevens Kerncijfers Kengetallen 10 11 Ve r s l a g v a n d e d i r e c t i e 1 Structuur en activiteiten

Nadere informatie

Actuariële en bedrijfstechnische nota van Stichting Pensioenfonds Recreatie. Januari 2014

Actuariële en bedrijfstechnische nota van Stichting Pensioenfonds Recreatie. Januari 2014 Actuariële en bedrijfstechnische nota van Stichting Pensioenfonds Recreatie Januari 2014 Inhoudsopgave INLEIDING... 1 1. HOOFDLIJNEN VAN HET INTERNE BEHEERSINGSSYSTEEM EN VAN DE OPZET VAN DE ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie