ProMedia ebook Reader Gebruikershandleiding

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ProMedia ebook Reader Gebruikershandleiding"

Transcriptie

1 ProMedia ebook Reader Gebruikershandleiding

2 Copyright Copyright Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag gekopieerd, uitgezonden, opgenomen, bewaard in een systeem of vertaald in een andere taal of computertaal worden in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, magnetisch, optisch, chemisch of manueel zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van deze onderneming. Disclaimer Deze onderneming verklaart of waarborgt niet, noch expliciet noch impliciet, de inhoud hier vermeld en wijst alle handels- en geschiktheidgaranties voor welk doel dan ook van de hand. Bovendien behoudt deze onderneming het recht om deze publicatie te herzien en van tijd tot tijd aanpassingen aan de inhoud te maken, zonder iemand van dergelijke herziening of wijzigingen op de hoogte te moeten stellen. Windows is een geregistreerd handelsmerk van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en andere landen. Andere zijn copyrights van hun respectievelijke ondernemingen of organisaties.

3 Veiligheidsaanwijzingen Lees de veiligheids- en gebruiksaanwijzingen zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. Alle waarschuwingen op het product en in deze gebruiksaanwijzingen moeten opgevolgd worden. Plaats het product niet onder rechtstreeks zonlicht of in de buurt van warmtebronnen, zoals in een afgesloten wagen in de zon of in de buurt van een fornuis. De behuizing van dit product kan worden vervormd en de verfijnde sensoren binnenin het apparaat kunnen door overdreven hitte schade oplopen. Gebruik dit product niet in de nabijheid van water, in de regen en zorg dat er geen vloeistof het product kan binnendringen. Water en vocht kunnen een kortsluiting op de elektronische componenten veroorzaken, wat tot storingen kan leiden. Gebruik dit product niet in de buurt van elektromagnetische bronnen, zoals een magnetron. De elektromagnetische storing kan ertoe leiden dat het product niet naar behoren werkt.

4 Laat dit product niet vallen en schud er niet mee. Zware schokken kunnen de interne componenten beschadigen. Steek alleen compatibele geheugenkaarten in de geheugenkaartgleuf van dit product. De metalen contacten in de gleuf kunnen makkelijk door vreemde voorwerpen beschadigd worden. Gebruik alleen de stroomadapt product werd meegeleverd. Dit product op een andere stroomadapter aansluiting is zeer gevaarlijk en kan brand of een explosie veroorzaken. Geen zware voorwerpen op het snoer van de stroomadapter plaatsen. Het snoer ook niet doorknippen, buigen of aanpassen en er niet op stappen. Dit kan de externe isolatie beschadigen en kortsluiting of brand veroorzaken. Als u vreemde geuren ruikt, er rook uit dit product komt of een andere storing zich voordoet, haal de stekker van dit product onmiddellijk uit het stopcontact en neem contact op met uw handelaar voor inspectie of reparatie. Gebruik een zachte, droge doek om het oppervlak van het scherm te reinigen. Gebruik geen vloeibare schoonmaakmiddelen of glasreinigers.

5 Als er een vreemde substantie of water in dit product binnendringt, schakel het product onmiddellijk uit en haal de stekker van de stroomadapter uit het stopcontact. Verwijder dan, indien mogelijk, de vreemde substantie of het water en lever het product in bij uw dichtstbijzijnde onderhoudsdienst. X Probeer niet om dit product uit elkaar te halen of aan te passen. Geen enkel onderdeel van dit product kan door de gebruiker worden vervangen. De garantie is nietig wanneer u ongeoorloofde aanpassingen maakt. X Als de batterij uitgeput is of niet naar behoren werkt, lever het product in bij uw dichtstbijzijnde onderhoudsdienst om de batterij te vervangen. Probeer niet om de batterij zelf te vervangen. X Laat dit product niet gedurende meer dan 2 weken in de slaapmodus want dit kan een inbranding van het scherm veroorzaken (permanent behoud van een afbeelding door weergave van een stilstaande afbeelding gedurende een lange periode) dat niet verwijderd kan worden.

6 Belangrijkemededelingen: 1) Tijdenshetverrichtenvanhandelingen(zoalshetwisselenvan paginaofveranderenvanmenu)kanhetschermafentoe flikkeren.ditisnormaal;hetschermbouwtophetmomentvan flikkerenhetbeeldopnieuwop. 2) Nahetlezenvanmeerderepagina sachterelkaar,kanhet schermnabeeldenbevattenvaneerdergelezenpagina s.om dezenabeeldenteverwijderendruktuopde refresh toets 3) Deeerstekeerdatubestandenvanafuwcomputerophet internegeheugenvandeebookreaderzet,moetdeebook Readerherstartwordenomdebestandenteherkennen.Dit doetudoordeebookreadergeheelaftesluiten(dusnietinde slaapstand)envervolgensopnieuwoptestarten. 4) AlsuwisselttussenAdobeDigitalEditionsID s,dientunahet toekennenvandenieuweadobeid,deebookreaderte herstartenzodatdenieuweadobeidvankrachtis.

7 INFORMATIEOVERONLINEAANKOPENVANBOEKEN ADOBEDIGITALEDITIONS: DeProMediaeBookReaderbeschiktoverAdobeDRM(DigitalRightsManagement),waardooruboeken met AdobeePubDRM(eBooksvanbol.comendergelijke)enAdobePDFDRMkuntlezen. Voordatudezeonlineboekenkuntaanschaffen,moetudevolgendestappenondernemen: 1. DownloadeninstalleerhetprogrammaAdobeDigitalEditionsvia https://www.adobe.com/nl/products/digitaleditions/help/ 2. NadeinstallatiewordtuindewizardSetupAssistantgevraagdomAdobeDigitalEditionste activeren.tijdensditprocesmoetuonlinezijn.tijdensdeactiveringhebtudekeuzeomuw computerteautoriserenmeteenadobeid.alsunoggeenadobeidhebt,kuntudezegratis maken.(zieonderstaand) LETOP:AlsueenAdobeidNIETONLINEheeftaangemaakt,zalhetprogrammadeonline aangeschafteboekennietkunnenopenen. 3. WanneeruopdeAdobewebsitesuccesvoleenAdobeidheeftaangemaakt,keertuterugnaar hetopenstaandevenstervanadobedigitaleditions.(zieonderstaand)

8 4. UheeftnuhetprogrammaAdobeDigitalEditionsgeactiveerdenkuntnuonlineeBooks aanschaffenmetadobedrm. 5. BijhetonlinekopenendownloadenvaneeneBookzalhetgekochteeBookautomatischmethet programmaadobedigitaleditionswordengeopend. AUTORISATIEVANUWPROMEDIAeBOOKREADERMETUWCOMPUTER 1. OpenhetprogrammaAdobeDigitalEditionsopuwcomputer. 2. SluitmetdemeegeleverdeUSBkabeldeeBookReaderaanopuwcomputer.Bevestigophet schermvandeebookreadervoordeoptie: Activeermassaopslagapparaat. 3. NuverschijnthetvolgendescherminAdobeDigitalEditions: Klikinditschermop Apparaatautoriseren omdegekochteboekenopuwebookreaderte kunnenlezen. Opdevolgendepagina svindumeerinformatieoverhetprogrammaadobedigitaleditions.

9 AandeslagmetAdobeDigitalEditions UkuntAdobe DigitalEditionsopverschillendemanierenopuwsysteeminstalleren.Ukunteenvoudig naardepaginamethetinstallatieprogrammagaanenadobedigitaleditionsvanafdezepagina installeren.hetisookmogelijkdatuwordtgevraagdomadobedigitaleditionsteinstallerenwanneeru eenitemkooptofuiteenbibliotheekleent.indatgevalmaaktdeinstallatiedeeluitvanhet downloadproces.sluitallegeopendetoepassingen,inhetbijzonderdeadobeacrobat of Reader software,voordatuadobedigitaleditionsinstalleert. Inbeidegevallenwordtueerstgevraagdtebevestigendatubeseftdatueentoepassingmetvolledige bevoegdhedeninstalleert.adobedigitaleditionsisnietalleeneenwebtoepassing,maarookeenvolledig functioneletoepassingdieeenaantalkleinebestandennaaruwvasteschijfschrijft.vervolgenswordtu gevraagdomdeinstallatiegoedtekeuren.naeensnelledownloadwordtadobedigitaleditionsgestart enwordtugevraagdomdelicentieovereenkomstvooreindgebruikersteaccepteren. Activeringenautorisatie NadeinstallatiewordtuindewizardSetupAssistantgevraagdomAdobeDigitalEditionsteactiveren (tijdensditprocesmoetuonlinezijn).tijdensdeactiveringhebtdekeuzeomuwcomputerte autoriserenmeteenadobeid.alsunoggeenadobeidhebt,kuntudezegratismaken.ditduurtmaar heeleven.metdeadobeidkuntuitemsdiemetdrm(digitalrightsmanagement)zijnbeveiligd,tussen meerderecomputersofapparatenoverbrengenenterugzettennaverliesvangegevensofherinstallatie vanhetsysteem. EenAdobeidbiedtuookeenAdobelidmaatschap,waarmeeutoegangkrijgttotdownloadsvan testversies,honderdengratisproductextensiesenspecialesectiesvoorgemeenschappen.hiermeekunt uookuwactiviteitenindeadobeworldwidestoreweergevenenbeheren. Adoberaadtunadrukkelijkaanomuwcomputerbijdeoorspronkelijkeactiveringteautoriseren,zodat uwdigitaleinhoudisbeveiligd.alsuuwcomputerlaterwiltautoriseren,kiestulibrary>authorize Computer. Nadeactiveringwordenalleboeken,tijdschriftenofoverigedocumentendieueerdermetdeAdobe Acrobat ofreader softwarehebtgekocht,naaradobedigitaleditionsgemigreerd.gewoonlijk verlooptditprocesvrijsnel.adobedigitaleditionsopentelkitemenverifieertdelicentievande gebruiker.alsugeenmetdrmbeveiligdeitemshebt,hoeftutijdensdemigratienietonlinetezijn.alsu eengrootaantalitemshebt(bijvoorbeeldmeerdan100),kanditprocesevenduren.tijdenshetproces wordtdestatusvandemigratieaangegevenmeteenvoortgangsbalk. Opmerking:itemsdieueerdermetAdobeAcrobat ofreader softwareuiteenopenbarebibliotheek hebtgeleend,wordennietnaaradobedigitaleditionsgemigreerd.udienthetitemnaardebibliotheek teretournerenenhetvervolgensopnieuwmetdigitaleditionstelenen. AdobeDigitalEditionsvoertvervolgenseenaantalinternetakenuit(omdemanifesten toepassingssnelkoppelingenintestellen)enwordtgestart. Bibliotheekenleesweergave Zodradetoepassingisgestart,zietudebibliotheekofleesweergave.Indebibliotheekweergavekuntu uwverzamelingitemsweergevenenorganiseren.indeleesweergavekuntuuwdocumentenlezen,

10 afdrukken,doorzoeken,erinnavigerenenerbladwijzersaantoevoegen.adobedigitaleditionsonthoudt ookwaaruwasgebleventoenueenbepaalditemdevorigekeerhebtweergegeven,enookwatudeed delaatstekeerdatuhetprogrammahebtafgesloten.deeerstekeerdatutoegangkrijgttotde toepassing,gaatuautomatischnaardeleesweergavealsueenitemdownloadt.alsualleende toepassingstart,gaatunaardebibliotheekweergave. Beideweergavenbevattendriegebieden:dewerkbalkbovenaan,hethoofdwerkgebiedeneen samenvouwbaardeelvensterlinks.hetlinkerdeelvensterkanwordengeslotendoordekleinegrijzebalk metdekleinegrijzedriehoekopdescheidingsbalkteverslepenoferoptedubbelklikken.ukunthet linkerdeelvensterweeropenendooropnieuwopdescheidingsbalktedubbelklikkenofdoordebalkvast tegrijpenenteverslepen. Indebibliotheekweergavewordthethoofdgebiedingenomendoordeitemsindeboekenkastdie momenteelisgeselecteerd.hetlinkerdeelvensterbevataltijddeboekenkastenzelf.deleesweergave bevateenhoofddocumentgebied,eenwerkbalkbovenaaneneendeelvenstermettabbladenlinks.het deelvenstermettabbladentoontdeinhoudsopgave(alshetitemereenheeft)ofdebladwijzers(alsdie erzijn).ukuntinhetlinkerdeelvenstertussendetweetabbladenschakelendoorbovenaanhet deelvenster,netonderdewerkbalk,opdepictogrammenteklikken. Alsuheenenweertussendeleesenbibliotheekweergavewiltschakelen,kliktuuiterstlinksopde werkbalkophetbibliotheekofleespictogram(ofgebruiktudedesbetreffendesneltoets). Itemsaandebibliotheektoevoegen Indebibliotheekweergavekuntuitemsaanuwbibliotheektoevoegen.Ukuntitemsopverschillende manierentoevoegen: GebruikdemenuoptieAddItemtoLibrary(ofdedesbetreffendesneltoets). Sleepdebestandenvanafuwdesktopofbestandenbrowserenzetzeneer. Downloaditemsvanafinternet vanafelektronischewinkelsitesofeenvandeveleopenbare bibliothekendieadobedigitaleditionsondersteunen. Wanneeruitemstoevoegt,wordenzeaanuwalgemenebibliotheektoegevoegd.Vervolgenskuntude itemsnaarwensrangschikken(zie"allesoverboekenkasten").ergeldengeenbeperkingenophetaantal oftypeitemsdatuwbibliotheekkanbevatten. UkuntalleinformatieovereenitemopvragendoorhetteselecterenenItemInfotekiezeninhet contextmenuvoordatitem(kijkuitnaarhetdriehoekje).iteminfobevatmeermetagegevensoverhet item,demachtigingen(aantalexemplarenofafdrukbarepagina's,enzovoort),alsookdewerkelijke locatievanhetitemopuwcomputer. Opmerking:alsuitemsvanafuwcomputertoevoegtdooreroptedubbelklikkenofdoorzedirectvanaf internettedownloaden(nietviaeenelektronischewinkelsiteofbibliotheek),wordendeitemsnietaan uwbibliotheektoegevoegd.ukuntdieitemsweergeven,maarzijvormengeenonderdeelvanuw permanentebibliotheek.alleenitemsdiemeteenvandedriebovenstaandemethodenzijntoegevoegd, wordenaanuwpermanentebibliotheektoegevoegd.

11 Onlineitemskopen Deonlineaankoopvanitemsbestaatuittweestappen:decommerciëlehandelingwaarbijuvoorhet itembetaaltendedaaropvolgendedownloadvanhetitemnaaruwcomputer.wanneeruvooruwitem ofitemshebtbetaaldenhebtgevraagdomzetedownloaden,communiceertadobedigitaleditionsmet deservervandeebooksite.tijdensditgesprekverzendtdeebookserverdeinhoudvanhetitemnaar AdobeDigitalEditions.Erverschijnt(gewoonlijk)heeleveneendownloadvenster.Vervolgensverschijnt eentweededialoogvenstermetdetekst"authorizingcontent".adobedigitaleditionskrijgtnude mogelijkheidomhetitemtelezendatzojuistisgedownload.vervolgenswordtuwitemgeopend. Bibliotheekitemslenen UkuntitemsuiteengrootaantalopenbarebibliothekenlenenvoorgebruikmetAdobeDigitalEditions. Hetdownloadprocesisvergelijkbaarmetdeonlineaankoopvanitems,metditverschildatununiets hoefttebetalen.wanneerhetiteminuwbibliotheekstaat,verschijnteen"banner"waaropwordt aangegevenhoeveeltijduhebtvoordathetitemverloopt.wanneerhetitemverloopt,blijfthet aanweziginuwbibliotheek,maarkuntuhetnietmeerlezen.udienthetteverwijderenomhetuituw bibliotheekwegtehalen.ukuntitemsookvroegtijdigretournerenwanneeruzehebtgelezen.ditis somswenselijkomdatbibliothekenhetaantalitemsbeperkendattegelijkertijdkanwordengeleend.klik eenvoudigophetmenuiteminfoenkiesearlyreturn. Bibliotheeksorteren Wanneerdeitemsinuwbibliotheekstaan,zijnertweemanierenomdeinhoudvaneenboekenkast weertegeven.ukuntminiaturenvanuwitemsweergeven.deminiatuurisdeomslagvanhetitem(of deeerstepaginaalshetboekgeenomslagheeft).indezeweergavezietudereeksminiaturenen bepaaldeinformatieoverelkitem(auteur,titel).ukuntdeitemsdiewordenweergegeven,sorterenop auteur,titel,aanmaakdatum,aantalpagina's,enzovoort. Alsumeeritemstegelijkwiltweergevenofzeeenvoudigerwiltsorteren,schakeltunaardelijstmodus. Indezemoduszietueentabelweergavevandeitemsineenbepaaldeboekenkast.Ukuntdelijst sorterendooropeenvandekolomkoppenteklikken(bijvoorbeeldopdekopvandekolommetde naamvandeauteursofdekolommethetaantalpagina's). Allesoverboekenkasten Boekenkastenbiedenweergavenvanuwbibliotheek.Verschillendeboekenkastentonenuverschillende weergavenofselectiesuitdevolledigeverzamelingitemsinuwbibliotheek.detoepassingheefttwee soortenboekenkasten:intelligenteofdoordegebruikergedefinieerdeboekenkasten.erzijnvier intelligenteboekenkasten,diedoordetoepassingzijngedefinieerd: AllItems Toontelkiteminuwbibliotheek Borrowed Toontalleitemsinuwbibliotheekdieuuiteenbibliotheekhebtgeleend Purchased Toontalleitemsinuwbibliotheekdieuhebtgekochteninuwbezithebt RecentlyRead Toontdeitemsdieudevoorbije30dagenhebtgelezen Ukuntdeinhoudofvoorwaardenvanintelligenteboekenkastennietbeïnvloedenofwijzigen(behalve dooritemstoetevoegenofuituwbibliotheekwegtehalen).

12 Doordegebruikergedefinieerdeboekenkastenzijndeboekenkastendieuzelfmaaktenbeheert.Ukunt heeleenvoudigboekenkastenmaken.klikeenvoudigopdeknop"+"onderaanhetlinkerdeelvensterof kiesnewbookshelfinhetmenuoptions,ookonderaanhetlinkerdeelvenster.ukunteenboekenkast elkegewenstenaamgeven,maarugeefthetbesteenbetekenisvollenaamdiebovendienniettelangis. Alsuuwboekenkastwiltvullen,sleeptuitemsvaneenvanuwandereboekenkasten(waaronderook doordegebruikergedefinieerdeboekenkasten)enzetuzeneerinuwboekenkast.deitemsworden hierdoorniettussendeboekenkastenverplaatst.eenitemwordtzoalleennaardenieuweboekenkast gekopieerd.ergeldengeenbeperkingenophetaantalitemsineendoordegebruikergedefinieerde boekenkast.alsuitemsuituwboekenkastwiltweghalen,selecteertuhetitem(zodathetmeteen lichtgrijzeachtergrondwordtgemarkeerd)endruktuopdel.ukuntookhetmenuvanhetitem gebruiken.wanneereenitemisgeselecteerd,ishetmenutoegankelijkviadekleinegrijzedriehoekinde linkerbovenhoekvanhetgeselecteerdeitem. Opmerking:bepaaldeonlineboekhandelsverkopenitemszonderDRMbeveiliging.Ditiszeldzaam,maar ditkannaverloopvantijdgebruikelijkerworden.momenteelverschijnendergelijkeitemsnietinde boekenkastpurchased. Itemstussencomputersoverbrengen Alsuuwcomputerhebtgeautoriseerd,"vergrendelt"AdobeDigitalEditionsuweBooksenoverige digitalepublicatiesnietopdiecomputer zijwordenaanutoegewezenviauwadobeid.dithoudtin datubibliotheekitemsnaarmaximaalzescomputersofondersteundemobieleapparaten(zoalseen Sony Reader)kuntoverbrengen. Voordatuitemstussencomputerskuntoverbrengen,moetubeidecomputersmetuwAdobeid autoriseren. Opmerking:bladwijzerswordennietgekopieerdwanneeruitemsnaareenanderecomputer overbrengt. Eenbibliotheekitemnaareenanderegeautoriseerdecomputeroverbrengen: Opdecomputerwaarvanuitemsoverbrengt,zoektenopentudemapMyDigitalEditions,diezich indemapmijndocumentenbevindt. KiesdeEPUBofPDFbestandendieovereenkomenmetdeeBooktitelsdieuwiltoverbrengen. Kopieerdegeselecteerdebestandennaardedraagbaremedia,zoalseenflashstation,ofverzendde bestandenper naardedoelcomputer. OpdedoelcomputerkopieertudeEPUBofPDFbestandennaardemapMijndocumenten\My DigitalEditions. OpenAdobeDigitalEditionsopdedoelcomputer.KiesLibrary>AddItemtoLibrary,navigeer vervolgensnaardemapmydigitaleditionsenselecteerdenieuwebestandenomzeinde bibliotheekteplaatsen. ItemsnaareenSony Readeroverbrengen MetAdobeDigitalEditionskuntuitemsuituwbibliotheeknaareenSony Readeroverbrengen.Alsu hetmodelprs505compatibelmetadobedigitaleditionswiltmakenenuovereenorigineleprs505

13 beschikt,downloadtueerstdefirmwareupdaterendenieuweversievansonyebooklibraryvanafde Sony ReaderPRS505productsite*eninstalleertudezeopuwPRS505. Opmerking:hetisbelangrijkdatunietalleendePRS505firmwareupdatemaarookdeSonyeBook Libraryinstalleert,omdatuhiermeedevereistestuurprogramma'sinstalleert.Nadatde stuurprogramma'szijngeïnstalleerd,enuwprs505isbijgewerkt,kuntudestaphieronderuitvoeren. SluitdeSony ReaderopuwcomputeraanenstartDigitalEditions.InDigitalEditionswordtde aanwezigheidvanuwsony Readerautomatischgedetecteerdenwordtaangebodenomdezemetuw Adobeidteautoriseren.AlsuDigitalEditionsnognietmetuwcomputerhebtgeautoriseerd,dientudie autorisatieeersttevoltooien.(digitaleditionsbegeleidtudoorditproces:raadpleeghetonderwerp Activeringenautorisatie.)ZowelDigitalEditionsalsdeSony Readermoetenzijngeautoriseerdom beveiligdeinhoudtekunnenoverbrengennaarenvandesony Reader.Onbeveiligdeinhoudkanvanen naarhetapparaatwordenovergebrachtzonderdatuhetapparaatofdigitaleditionshoeftte autoriseren,maaradoberaadtunadrukkelijkaanomdigitaleditionsteautoriserenomdatzodeinhoud vanuwbeveiligdeboekenoverdraagbaarwordt,ongeachtofzezichindigitaleditionsofopuwsony Readerbevinden. NadeautorisatieverschijntdeSony Readeralseennieuweboekenkastinuwbibliotheek.Ukuntitems naarenvandesony Readerboekenkastoverbrengen,netzoalsudatmetandereboekenkasteninuw bibliotheekdoet.ukuntboekenlezen(ofbladwijzersaanboekentoevoegen)diezichopuwsony Readerofuweigencomputerbevinden.UkuntzelfsboekenlezenopdeSony Readervaneenvriend. (UkuntechtergeenboekenvanzijnofhaarSony Readernaaruwcomputerofomgekeerd overbrengen.) Belangrijk:koppeldeSony Readernietloswanneerubibliotheekitemsnaarofvanuwcomputer overbrengt. Opmerking:tekstannotatiesineBooksverschijnenalsbladwijzersindeSony Reader. AlsuhulpnodighebtbijdeSony ReaderbezoekdandewebsitevoorsupportvanSony : ModelPRS505* ModelPRS700* Itemsuitdebibliotheekweghalen Erbestaateenverschiltussenhetverwijderenvaneenitemenhetweghalenvaneenitemuiteen boekenkast.alsueenitemverwijdert,ongeachtofuzichineendoordegebruikergedefinieerde boekenkastofeenvandeintelligenteboekenkastenbevindt,wordthetitemvollediguituwbibliotheek verwijderd.dezeactiekannietongedaanwordengemaakt.weesduszekerdatuhetitemwilt verwijderenennietalleenmaarwiltweghalen.uwordtgevraagdomtebevestigendatuhetitemuituw bibliotheekwiltverwijderen. Opmerking:alsueenitemuituwbibliotheekverwijdert,wordthetovereenkomendebestandnietvan uwcomputerverwijderd.alsuechtereenitemuitdebibliotheekopuwsony Readerverwijdert,wordt hetovereenkomendebestandwelvanhetapparaatverwijderd. Alsueenitemuiteendoordegebruikergedefinieerdeboekenkastwiltweghalen,maarnietuituw bibliotheekwiltverwijderen,kiesturemoveitemfrombookshelfinhetcontextmenuvanhetitem.

14 NavigereninPDFdocumenten WanneerueenPDFdocumentindeleesweergaveopent,zietueenwerkbalkmetmeerdereelementen: Eenbesturingselementmethetpaginanummer/aantalpagina's,waarinuhetnummerkunt opgevenvandepaginawaarnaaruwiltgaan Eenprinterpictogram(datkanuitgeschakeldzijn,bijvoorbeeldalsuwitemnietmagworden afgedrukt) Hetbladwijzerpictogram Eenreeksvanvierpictogrammendieovereenkomenmetdepaginaweergavemodi Eenveldwaarinutekstkuntinvoerendieuinhetdocumentwiltzoeken Erzijnvierpaginaweergavemodiwaarinukuntnavigeren: FitDoublePages Indezemoduswordentweepagina'stegelijkweergegeven.Ukuntvan paginanaarpaginagaanmetbehulpvanmenuopties(kliklinksopdewerkbalkophetwoord "Reading"),deschuifbalkknoppenofdetoetsenPageUpenPageDown.Ukuntdeschaalvande paginanietaanpassen(tenzijudevenstergroottewijzigt)enooknietvloeiendschuiven. FitSinglePage Indezemoduswordtdeschaalvandepaginaaangepastzodatdehelepagina hetweergavegebiedvult.ukuntdoorhetdocumentbladerenzoalsudatindemodusfitdouble Pagesmetmenuopties,knoppenofsneltoetsendoet. FittoWidth Indezemoduswordtdeschaalvandepaginaaangepastaandebreedtevanhet weergavegebied,maardepaginaisindehoogtemogelijkniethelemaalzichtbaar.indezemodus kuntudoorpagina'sbladerenzoalsudatindevorigemodidoet.ukuntookvloeiendschuiven metdekleineschuifbalkknoppenbovenofonderaandeschuifbalk.wanneeru(bijvoorbeeld) doordepagina'sbladertmetdetoetsenpageupenpagedown,wordtdeweergaveherleidtot degroottevandepaginadiemomenteelzichtbaaris. CustomFit Indezemoduswordtopdepaginainofuitgezoomdmethetzoomniveaudatu kiest.uziettweeweergavenvandepagina:eenminiatuurvandehelepaginaineenkleine zwevende"widget",meteenheldererechthoekdiehetinofuitgezoomdegedeelteaangeeft vandepaginadieinhethoofddocumentgebiedwordtweergegeven.hetinofuitgezoomde gedeeltevulthethoofddocumentgebied.ukunthetzoomniveauwijzigendoordekleine schuifbalklinksvandewidgetaantepassen.indezemoduskuntuooknaardevorigeof volgendepaginabladeren,opnieuwopbasisvandegroottevandepaginadiezichtbaarisinde hoofddocumentweergave.ukuntookvloeiendschuiven. Bovendienkuntubinnenhetdocumentnavigerenmetbehulpvandeinhoudsopgave,alsdeze beschikbaaris. NavigereninEPUBdocumenten EPUBdocumentenzijnopgebouwduitherschikbareinhoud(netzoalswebinhoud),ditintegenstelling totpdfdocumenten,dieeenvasteindelinghebben.inplaatsvanverschillendeweergavemodiheeftde werkbalkindeleesweergavetweepictogrammen"a",waarmeeudegroottewijzigtvanhetlettertype

15 datwordtgebruiktomhetitemweertegeven. Daarnaastbevatdewerkbalkhetveldmetpaginanummer/aantalpagina's,hetprinterpictogramenhet bladwijzerpictogram,dieookaanwezigzijnwanneerupdfdocumentenweergeeft.typeen paginanummerinhetveldendrukopenteromnaardiepaginategaan.ukuntinepubdocumenten ooknavigerenmetbehulpvandegebruikelijkepaginabesturingselementen(menu,schuifbalk, sneltoetsen)ofdeinhoudsopgave(alshetdocumentereenheeft). Tekstzoeken Tekstzoekenineendocument(PDFofEPUB)iseenvoudig.UhoeftmaarophetbesturingselementFind opdewerkbalkteklikken,hetwoordofdewoordgroeptetypenenopentertedrukken.detoepassing zoektdeeerste(ofvolgende)vermeldingvanhetwoordinhethuidigedocument,gaatnaardiepagina enmarkeerthetwoordofdewoordgroep.vervolgenskuntuhetzelfdewoordopnieuwzoekendoorop dekleinepijlrechtsrechtsvanhetbesturingselementfindteklikken.alsuinomgekeerderichtingwilt zoeken,kliktuopdepijllinks.alsdetoepassingheteindevanhetdocumentbereiktzonderdathet woordofdewoordgroepisgevonden,verschijnteenkleinerodebalkwaaropwordtgemelddathet eindevanhetdocumentisbereikt. Bladwijzers UkuntaanPDFofEPUBdocumentenbladwijzerstoevoegenwaarmeeusnelineendocumentkunt navigeren.bladwijzersverschijnenindeleesweergaveinhetlinkerdeelvensterwanneerhettabblad Bookmarksisgeselecteerd. Eenbladwijzermaken: Navigeernaardepaginawaarueenbladwijzerwilttoevoegen. (Optioneel)Selecteertekstopdepagina. KlikopdewerkbalkophetbladwijzerpictogramofklikonderaanhetdeelvensterBookmarksnaast hetmenuoptionsophetpluspictogram(+). (Optioneel)VoerinhetdialoogvensterAddBookmarkinhetgebiedNotesdegewenstetekstin.De sectieexcerptvanhetdialoogvenstertoontdetekstdieueventueelinhetdocumenthebt geselecteerd. KlikopOK. Inhetlinkerdeelvensterwordteenbladwijzerkoppelingtoegevoegd.Eengeelrechthoekigpictogram linksvandekoppelinggeefteenbladwijzermetnotitiesaan,terwijleenrozepictogrameenbladwijzer zondernotitiesaangeeft.alsuteksthebtgeselecteerdvoordatudebladwijzerhebtgemaakt,verschijnt deeersteregelvandetekstindebladwijzerkoppeling.alsunotitieshebttoegevoegd,bevatde koppelingookdeeersteregelvanuwnotities(geelgemarkeerd).inhetdocumentwordttekstwaarvoor eenbladwijzeristoegevoegd,geelgemarkeerdvoorbladwijzersmetnotitiesenrozegemarkeerdvoor bladwijzerszondernotities. Bladwijzersdieumaakt,wordenmetuwitemopgeslagenenwordensamenmethetitemgeopendde volgendekeerdatuhetitemopent. Alsueenbladwijzerwiltbewerken,dubbelkliktueropzodathetdialoogvensteropnieuwwordt

16 geopend.ukuntvervolgensdegewenstewijzigingenmaken,bijvoorbeeldtekstindesectienotes toevoegenofverwijderen. Alsueenbladwijzerwiltverwijderen,selecteertuinhetdeelvensterBookmarksdebladwijzerkoppeling endruktuopdel,kiestudeleteselectedbookmarkinhetmenuoptionsofgebruiktude desbetreffendesneltoets. Opmerking:debladwijzersdieutoevoegt,zijnAdobeDigitalEditionsbladwijzersengeen PDFbladwijzers(dieinAcrobatofReaderaanuw"bladwijzers"wordentoegevoegdendieinAdobe DigitalEditionsindeinhoudsopgavewordenweergegeven). Afdrukken AdobeDigitalEditionsondersteunthetafdrukkenvanitems(tenzijditnietistoegestaandoorhet document).vectorafdrukkenwordenechternietondersteund.pagina'swordenalsbitmapsafgedrukt. Hierdoorisdekwaliteitnietzoscherpalsbijvectors.VoordocumentendieSWFfilmfragmenten bevatten,wordtalleenheteersteframevandefilmafgedrukt.eventueleinteractievewijzigingendieuin AdobeDigitalEditionsinhetfilmfragmenthebtgemaakt,zijnnietvaninvloed. Diagnostischeinfo Wanneerproblemenoptreden,probeertdetoepassingzogoedmogelijktemeldenwatdeoorzaakkan zijn,zodatuhetprobleemkuntoplossen.erzijndriealgemeneprobleemcategorieën:downloads, beschadigdedocumentenenverkeerdopgemaaktedocumenten. Wanneerueenitemvanhetwebdownloadt,kuntuproblemenondervindenwaarbijdeserverniet reageertofdetoepassingnietdejuisteverificatiekanophalen.inadobedigitaleditionsverschijnt gewoonlijkeendialoogvensterwaarinhetprobleemwordtbeschreven.hetmeestvoorkomende foutberichtis"i/oerror".ditbetekentdatdetoepassinggeenverbindingkanmakenmetdeserverwaar hetitemofdeverificatiegegevensmoetenwordenopgehaald.ditismeestaleentijdelijkprobleemdat eenvoudigkanwordenopgelostdoorhetgewoonopnieuwteproberen. Ukuntookinsituatiesterechtkomenwaarinhetitemdatuaandebibliotheekhebttoegevoegd,is beschadigdofopzettelijkofperongelukisverwijderd.indatgevalverschijntindetoepassingeen dialoogvensterwaarinwordtgemelddathetitemontbreektofbeschadigdis.hetboekverschijnt vervolgensinuwbibliotheek,maarheefteen"banner"(eenlintstrookindelinkerbovenhoekvanhet item)metdetekst"missing".ukuntproberenomhetitemterugtezettennaardelocatiewaarditzich oorspronkelijkbevondofukuntproberenomhetitemteverwijdereneneencorrectexemplaarvanhet itemaanuwbibliotheektoetevoegen. Delaatstecategorieiseensituatiewaarbijhetdocumenteenaantalkleinefoutenofwaarschuwingen heeft.dezekunnenoptreden,bijvoorbeeld,omdateenpdfbestandfunctiesgebruiktdienietdoor AdobeDigitalEditionswordenondersteund(bijvoorbeeldJPEG2000compressie),ofomdateen EPUBdocumentmarkeringengebruiktdienietzijnaanbevolen.Indemeestegevallenveroorzakendeze kleinewaarschuwingenoffoutengeenzichtbareproblemen,maarhetdocumentwordtmogelijkniet weergegevenzoalsdeauteurditwenst. Sneltoetsen Sneltoetsen voorgehele

17 toepassing Wintoetsen Mactoetsen Beschrijvingvanactie Shift+F8 Cmd+F8 Focusvanhettoetsenbordnaardewerkbalkverplaatsen Ctrl+F2 Cmd+F2 Focusvanhettoetsenbordnaarhethoofdmenuopdewerkbalk verplaatsen F5 F5 Focusvanhettoetsenbordnaarhethoofdwerkgebiedverplaatsen F6 F6 Focusvanhettoetsenbordtussendewerkbalkendezijen hoofdvensterswisselen Ctrl+Shift+F5 Cmd+Shift+F5 Focusvanhettoetsenbordnaarhetzijvensterverplaatsen Ctrl+Shift+T Cmd+Shift+T Foutregistratieinschakelen F4 F4 Zijvensterweergevenofverbergen Ctrl+L Cmd+L Naardebibliotheekweergaveschakelen Ctrl+R Naardeleesweergaveschakelen Ctrl+C Cmd+C Geselecteerdetekstnaarhetklembordkopiëren Ctrl+V Cmd+V Inhoudvanhetklembordplakken Del Del Hethuidigegeselecteerdeitemverwijderen F1 F1 DeAdobeDigitalEditionsHelpwebpaginaindestandaardwebbrowser openen Alt+F4 Cmd+Q AdobeDigitalEditionsafsluiten Sneltoetsenvoor de bibliotheekweerg ave Wintoetsen Mactoetsen Beschrijvingvanactie Ctrl+A Cmd+A Alleitemsindehuidigeboekenkastselecteren

18 Ctrl+Shift+A Cmd+Shift+A Deselectievanalleitemsopheffen Ctrl+O Cmd+O HetdialoogvensterSelectitemstoaddtolibraryopenen Spatiebalk,Enter Spatiebalk,Enter Hetgeselecteerdeitemindeleesweergaveopenen Ctrl+Pijllinks Cmd+Pijllinks Dehuidigeweergavewijzigenvanminiatuurweergavein lijstweergave Ctrl+Pijlrechts Cmd+Pijlrechts Dehuidigeweergavewijzigenvanlijstweergavein miniatuurweergave Ctrl+N Cmd+N HetdialoogvensterCreateaNewBookshelfopenen Ctrl+I Cmd+I Hetdialoogvenstermetinformatieoverhetitemopenen Sneltoetsenvoorde leesweergave Wintoetsen Mactoetsen Beschrijvingvanactie Ctrl+Spatiebalk Pijllinks Ctrl+PageUp Pijllinks Cmd+Page Up Naarhetvorigeschermgaan(indeweergavenFitto WidthofCustomFit) Naardevorigepaginagaan(indeweergavenFitSingle PageofFitDoublePages) Spatiebalk Pijlrechts PageDown Spatiebalk Pijlrechts PageDown Naarhetvolgendeschermgaan(indeweergavenFit towidthofcustomfit) Naardevolgendepaginagaan(indeweergavenFit SinglePageofFitDoublePages) Home Shift+Ctrl+Page Up Shift+Ctrl+Pijlom hoog Home Naardeeerstepaginavanhetdocumentgaan Shift+Cmd+Pi jlomhoog End Shift+Ctrl+Page Down Shift+Ctrl+Pijloml aag End Naardelaatstepaginavanhetdocumentgaan Shift+Cmd+Pi jlomlaag

19 Ctrl+Pijllinks Ctrl+Pijlrechts Pijlomhoog Pijlomlaag Ctrl+= Ctrl+ Ctrl+I Ctrl+F Ctrl+G Shift+Ctrl+G Cmd+Pijllinks Cmd+Pijlrechts Pijlomhoog Pijlomlaag Cmd+= Cmd+ Cmd+I Cmd+F Cmd+G Shift+Cmd+G Deleesweergavenindevolgendevolgordedoorlopen: CustomFit,FittoWidth,FitSinglePage,FitDouble Pages Deleesweergavenindevolgendevolgordedoorlopen: FitDoublePages,FitSinglePage,FittoWidth,Custom Fit Eenregelomhoogschuiven(indeweergavenFitto WidthofCustomFit) Eenpaginaomhoogschuiven(indeweergavenFit SinglePageofFitDoublePages) Eenregelomlaagschuiven(indeweergavenFitto WidthofCustomFit) Eenpaginaomlaagschuiven(indeweergavenFit SinglePageofFitDoublePages) Inzoomen(voorPDFdocumentenindeweergave CustomFit) Hetlettertypevergroten(voorEPUBdocumenten) Uitzoomen(voorPDFdocumentenindeweergave CustomFit) Hetlettertypeverkleinen(voorEPUBdocumenten) Hetdialoogvenstermetinformatieoverhetitem openen Focusvanhettoetsenbordnaarhetbesturingselement Findopdewerkbalkverplaatsen Volgendevermeldingvantekstinhet besturingselementfindzoeken Vorigevermeldingvantekstinhetbesturingselement Findzoeken Ctrl+P Cmd+P Huidigeitemafdrukken Ctrl+B Cmd+B Bladwijzerbovenaandehuidigeweergavetoevoegen Bekendeproblemen Migratiekantraagverlopenvoorzeergroteaantallen(honderden)eBooks. Afdrukkenvangrotedocumentenkanvrijtraagverlopen.

20 AdobeDigitalEditionsondersteuntgeen"benoemdepagina's"vanPDF's,bijvoorbeeldwanneer deeerste10pagina'svaneendocumentromeinsenummershebbenenderesterendepagina's Arabischenummershebben.Naarallepagina'swordtabsoluutverwezenvanaf1. AlsuAcrobatofReaderexplicietaanhetbestandstypeETDhebtgekoppeld(viademenuoptie Extra/Opties,hettabbladInhoudendeknopBeheren...),moetudezekoppelingookexpliciet verwijderen. AlsutekenreekseninPDFdocumentenzoektofviaeenbladwijzerofannotatienavigeert,wordt mogelijkniethetcorrectegedeeltevandepaginajuistweergegevenindepaginaweergavemodi FittoWidthofCustomFit. JPEG2000afbeeldingenwordennietondersteund. AlsuKasperskyfirewallbeveiliginggebruikt,kuntudownloadproblemenondervinden.Kaspersky beschouwtadobedigitaleditionsalskwaadaardigesoftwareenblokkeertdeze(ditkanzichook metwindows Firewallvoordoen,maarditiszeldzaam).Wanneerueennieuwetoepassing zoalsadobedigitaleditionsstart,vraagtkasperskyuofdezealsvertrouwdetoepassingof vertrouwdproceswiltinstellen,maarditgebeurtnietvooradobedigitaleditions.udient KasperskyexpliciettevertellendatAdobeDigitalEditionshandmatigaanvertrouwde toepassingenmoetwordentoegevoegd.vooradobedigitaleditionsstelturegelsinom"geen netwerkverkeertescannen". OpMaccomputerswordtgeencursorvoortekstinvoer(invoegteken)weergegeveninhet tekstveldnotesvanhetdialoogvenstereditbookmark.dezebugwordtindevolgenderelease opgelost. Afentoeverschijnteen"SessionID"foutwanneereennieuwgedownloadboekwordt geverifieerd.ditiseenbekendprobleemopdeserverwaarvoorhetadobedigitaleditionsteam momenteeleenoplossingontwikkelt.alstussenoplossingkuntudedownloadopnieuw proberenuittevoeren. Ukuntgeenselectieovertweepagina'smakenindeweergavemodusvoortweepagina's.Als tussenoplossingkuntunaardemoduscustomfitgaan,vloeiendschuivenomdetekstdieuwilt selecteren,zichtbaartemakenopbeidepagina'senvervolgensdetekstselecteren. Allesselecteren(Ctrl+AofCmd+A)wordtnietondersteund. Bijzondergroteafbeeldingen(groterdan50MB)kunnenervoorzorgendatdetoepassingtraag reageert. Bepaaldegeavanceerdetransparantieweergavefuncties(zoalsuitnemingen,overdrukkenen onscheidbareovervloeimodi)wordennietondersteundinadobedigitaleditions. OriginelePDFannotatieswordennietondersteunddoorAdobeDigitalEditions.

TAB-925 9" (22,5 CM) TABLET MET ANDROID 4.2

TAB-925 9 (22,5 CM) TABLET MET ANDROID 4.2 TAB-925 9" (22,5 CM) TABLET MET ANDROID 4.2 Handleiding Voor informatie en ondersteuning, www.lenco.com 1 Inhoudsopgave Veiligheidsinstructies...3 Inschakelen en uitschakelen... 6 Het touchscreen gebruiken...

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Guide de l utilisateur User Guide

Gebruikershandleiding Guide de l utilisateur User Guide NEDERLANDS FRANÇAIS ENGLISH Gebruikershandleiding Guide de l utilisateur User Guide LG-V700 MFL68506209 (1.0) www.lg.com NEDERLANDS Gebruikershandleiding De schermafbeeldingen en illustraties wijken mogelijk

Nadere informatie

Inhoud. Hoofdstuk 4. Instellingen en upgrade. Hoofdstuk 2. Windows 8 gebruiken. Hoofdstuk 5. Problemen oplossen. Hoofdstuk 3. Werken met de computer

Inhoud. Hoofdstuk 4. Instellingen en upgrade. Hoofdstuk 2. Windows 8 gebruiken. Hoofdstuk 5. Problemen oplossen. Hoofdstuk 3. Werken met de computer Handleiding Inhoud Hoofdstuk 1. Aan de slag 1 Hoofdstuk 1. Aan de slag 3 Voor u begint 6 Veiligheidsinstructies 23 Juiste houding tijdens computergebruik 26 Overzicht 32 De computer aan- en uitzetten Hoofdstuk

Nadere informatie

ipad Gebruikershandleiding

ipad Gebruikershandleiding ipad Gebruikershandleiding Inhoudsopgave 7 Hoofdstuk 1: In één oogopslag 7 Overzicht 8 De knoppen 9 Het beginscherm 14 Het Multi-Touch-scherm 18 Het schermtoetsenbord 23 Zoeken 24 Bluetooth 25 Batterij

Nadere informatie

Aspire Switch 10 Gebruikershandleiding

Aspire Switch 10 Gebruikershandleiding Aspire Switch 10 Gebruikershandleiding 2-2014. Alle rechten voorbehouden. Aspire Switch 10 Dekt: SW5-011 Deze uitgave: 05/2014 Geregistreerd modelnummer: P0JAC Meld u aan voor een Acer ID en schakel Acer

Nadere informatie

NEDERLANDS FRANÇAIS. Gebruikershandleiding Guide de l utilisateur User Guide LG-E455. www.lg.com MFL67841644 (1.0)

NEDERLANDS FRANÇAIS. Gebruikershandleiding Guide de l utilisateur User Guide LG-E455. www.lg.com MFL67841644 (1.0) NEDERLANDS FRANÇAIS E N G L I S H Gebruikershandleiding Guide de l utilisateur User Guide LG-E455 MFL67841644 (1.0) www.lg.com NEDERLANDS Gebruikershandleiding De schermafbeeldingen en illustraties wijken

Nadere informatie

www.htc.com Gebruikershandleiding

www.htc.com Gebruikershandleiding www.htc.com Gebruikershandleiding Lees dit voordat u verder gaat DE BATTERIJ IS NOG NIET OPGELADEN WANNEER U DEZE UITPAKT. DE BATTERIJ TIJDENS HET OPLADEN NIET UIT DE OPLADER VERWIJDEREN. U KUNT GEEN AANSPRAAK

Nadere informatie

SM-G920F. Gebruiksaanwijzing

SM-G920F. Gebruiksaanwijzing SM-G920F Gebruiksaanwijzing Dutch. 03/2015. Rev.1.0 www.samsung.com Inhoud Basisfuncties 4 Lees dit eerst 5 Inhoud van de verpakking 6 Indeling van het apparaat 8 SIM- of USIM-kaart 10 Batterij 14 Het

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Nokia N8 00

Gebruikershandleiding Nokia N8 00 Gebruikershandleiding Nokia N8 00 Uitgave 2.1 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Veiligheid 5 Aan de slag 6 Toetsen en onderdelen 6 Het volume van een oproep, nummer of video wijzigen 8 De toetsen en het scherm

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Xperia L C2105/C2104 Inhoudsopgave Xperia L Gebruikershandleiding...6 Aan de slag...7 Over deze gebruikershandleiding...7 Wat is Android?...7 Overzicht van de telefoon...7 Assembleren...8

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Xperia ZR C5503/C5502 Inhoudsopgave Xperia ZR Gebruikershandleiding...6 Aan de slag...7 Android wat en waarom?...7 Apparaatoverzicht...7 Assembleren...8 Het apparaat in- en uitschakelen...10

Nadere informatie

Uw HTC Rhyme Uitgebreide Handleiding

Uw HTC Rhyme Uitgebreide Handleiding Uw HTC Rhyme Uitgebreide Handleiding 2 Inhoud Inhoud Aan de slag Inhoud van de doos 8 HTC Rhyme 9 Achterklep 11 SIM-kaart 13 Geheugenkaart 13 Batterij 15 Het toestel in- of uitschakelen. 16 Uw pincode

Nadere informatie

Cat S50 Smartphone Gebruikershandleiding MIL SPEC

Cat S50 Smartphone Gebruikershandleiding MIL SPEC Cat S50 Smartphone Gebruikershandleiding MIL SPEC Lees dit voordat u verder gaat. Veiligheidsmaatregelen Lees de veiligheidsmaatregelen zorgvuldig door, zodat u zeker weet hoe u uw mobiele telefoon correct

Nadere informatie

Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Over de AC Ryan Playon!HD... 14 3. Instellingsmenu... 18 4. Blader Menu... 26

Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Over de AC Ryan Playon!HD... 14 3. Instellingsmenu... 18 4. Blader Menu... 26 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 1.1 Voorwoord... 2 1.2 Geleverde onderdelen... 3 1.3 Waarschuwingen... 3 1.4 Aansluiten... 5 1.5 In- en uitschakelen... 11 1.6 Menutaal... 12 1.7 Harde schijf Formatteren...

Nadere informatie

Dell Venue Pro 11 5130 Gebruikshandleiding

Dell Venue Pro 11 5130 Gebruikshandleiding Dell Venue Pro 11 5130 Gebruikshandleiding Regelgevingsmodel: T06G Regelgevingstype: T06G001 Opmerkingen, voorzorgsmaatregelen, en waarschuwingen OPMERKING: Een OPMERKING duidt belangrijke informatie aan

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Nokia C3 00

Gebruikershandleiding Nokia C3 00 Gebruikershandleiding Nokia C3 00 Uitgave 4.0 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Veiligheid 4 Ondersteuning 5 Nokia C3 in het kort 5 Belangrijkste functies 5 Toetsen en onderdelen 5 Aan de slag 7 SIM-kaart

Nadere informatie

Acer Iconia Modelnummer:... Serienummer*:... Aankoopdatum:... Plaats van aankoop:...

Acer Iconia Modelnummer:... Serienummer*:... Aankoopdatum:... Plaats van aankoop:... 2 2013. Alle rechten voorbehouden. Acer Iconia -gebruikershandleiding Model: A3-A10 Deze uitgave: 10/2013 Acer Iconia Modelnummer:... Serienummer*:... Aankoopdatum:... Plaats van aankoop:... * Opmerking:

Nadere informatie

Bedankt voor het downloaden van deze handleiding.

Bedankt voor het downloaden van deze handleiding. Over Megakeuze Megakeuze is opgericht in 2010 en is een vergelijkingswebsite op het gebied van consumentenelektronica. Elk product is professioneel gereviewd en beschikt over vele specificaties en duidelijke

Nadere informatie

Dell Venue 11 Pro-7140 Gebruikshandleiding

Dell Venue 11 Pro-7140 Gebruikshandleiding Dell Venue 11 Pro-7140 Gebruikshandleiding Regelgevingsmodel: T07G Regelgevingstype: T07G002 Opmerkingen, voorzorgsmaatregelen, en waarschuwingen OPMERKING: Een OPMERKING duidt belangrijke informatie aan

Nadere informatie

ipod nano Overzichtshandleiding

ipod nano Overzichtshandleiding ipod nano Overzichtshandleiding 2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 4 Basiskenmerken van de ipod nano 5 De ipod nano in één oogopslag 5 De regelaars van de ipod nano gebruiken 9 De regelaars van de ipod nano uitschakelen

Nadere informatie

Xperia S Gebruikershandleiding

Xperia S Gebruikershandleiding Xperia S Gebruikershandleiding Inhoudsopgave Belangrijke informatie...7 Android wat en waarom?...8 Toepassingen...8 Aan de slag...9 Assembleren...9 De telefoon in- en uitschakelen...10 Schermvergrendeling...10

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Nokia Lumia 625 RM-941

Gebruikershandleiding Nokia Lumia 625 RM-941 Gebruikershandleiding Nokia Lumia 625 RM-941 Uitgave 2.0 NL Psst... Deze handleiding is niet het enige... Uw telefoon bevat een gebruikershandleiding die u altijd bij u hebt en indien nodig beschikbaar

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Nokia E72. Uitgave 4

Gebruikershandleiding Nokia E72. Uitgave 4 Gebruikershandleiding Nokia E72 Uitgave 4 CONFORMITEITSVERKLARING Hierbij verklaart NOKIA CORPORATION dat het product RM-530 in overeenstemming is met de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen

Nadere informatie

ASUS tablet GEBRUIKERSHANDLEIDING

ASUS tablet GEBRUIKERSHANDLEIDING ASUS tablet GEBRUIKERSHANDLEIDING DU9028 Juni 2014 Eerste editie 2 Inhoudsopgave In deze handleiding gebruikte conventies...9 Zorg en veiligheid... 10 Richtlijnen...10 Goede verwijdering...11 1 Bereid

Nadere informatie

Downloaded from www.vandenborre.be - 1. Aspire-desktopcomputer Gebruikershandleiding

Downloaded from www.vandenborre.be - 1. Aspire-desktopcomputer Gebruikershandleiding - 1 Aspire-desktopcomputer Gebruikershandleiding 2-2013. Alle rechten voorbehouden. Aspire-desktopcomputer Dekt: Towermodellen Deze uitgave: October 2013 Meld u aan voor een Acer ID en schakel Acer externe

Nadere informatie

Je HTC One V Handleiding

Je HTC One V Handleiding Je HTC One V Handleiding 2 Inhoud Inhoud Uit de verpakking nemen HTC One V 8 Onderkant 9 SIM-kaart 11 Geheugenkaart 12 De batterij opladen 13 Het toestel in- of uitschakelen 13 De HTC One V de eerste keer

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Nokia C2-00

Gebruikershandleiding Nokia C2-00 Gebruikershandleiding Nokia C2-00 Uitgave 1.1 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Veiligheid 4 Uw telefoon in het kort 5 Uw telefoon met dubbele SIM-kaart 5 Toetsen en onderdelen 5 Aan de slag 6 Een SIM-kaart

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. pc VGN-A-serie/VGN-FS-serie

Gebruikershandleiding. pc VGN-A-serie/VGN-FS-serie Gebruikershandleiding pc VG-A-serie/VG-FS-serie n 2 Inhoud Voor gebruik...6 Opmerking...6 EERGY STAR...7 Documentatie...8 Ergonomische overwegingen...11 Aan de slag...13 De besturingselementen en poorten...14

Nadere informatie

1. Dit is uw tolino shine... 4 2. Uw tolino in gebruik nemen... 6

1. Dit is uw tolino shine... 4 2. Uw tolino in gebruik nemen... 6 Inhoudsopgave 1. Dit is uw tolino shine... 4 2. Uw tolino in gebruik nemen... 6 2.1. Opladen... 6 2.2. Overzicht van de bedieningselementen... 8 2.3. Bediening door aanraaktoetsen... 14 2.4. De eerste

Nadere informatie

ipad Gebruikershandleiding Voor ios 5.1-software

ipad Gebruikershandleiding Voor ios 5.1-software ipad Gebruikershandleiding Voor ios 5.1-software Inhoudsopgave 9 Hoofdstuk 1: In één oogopslag 9 Overzicht 10 De knoppen 12 Microsimkaarthouder 12 Het beginscherm 16 Het Multi-Touch-scherm gebruiken 19

Nadere informatie