ProMedia ebook Reader Gebruikershandleiding

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ProMedia ebook Reader Gebruikershandleiding"

Transcriptie

1 ProMedia ebook Reader Gebruikershandleiding

2 Copyright Copyright Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag gekopieerd, uitgezonden, opgenomen, bewaard in een systeem of vertaald in een andere taal of computertaal worden in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, magnetisch, optisch, chemisch of manueel zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van deze onderneming. Disclaimer Deze onderneming verklaart of waarborgt niet, noch expliciet noch impliciet, de inhoud hier vermeld en wijst alle handels- en geschiktheidgaranties voor welk doel dan ook van de hand. Bovendien behoudt deze onderneming het recht om deze publicatie te herzien en van tijd tot tijd aanpassingen aan de inhoud te maken, zonder iemand van dergelijke herziening of wijzigingen op de hoogte te moeten stellen. Windows is een geregistreerd handelsmerk van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en andere landen. Andere zijn copyrights van hun respectievelijke ondernemingen of organisaties.

3 Veiligheidsaanwijzingen Lees de veiligheids- en gebruiksaanwijzingen zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. Alle waarschuwingen op het product en in deze gebruiksaanwijzingen moeten opgevolgd worden. Plaats het product niet onder rechtstreeks zonlicht of in de buurt van warmtebronnen, zoals in een afgesloten wagen in de zon of in de buurt van een fornuis. De behuizing van dit product kan worden vervormd en de verfijnde sensoren binnenin het apparaat kunnen door overdreven hitte schade oplopen. Gebruik dit product niet in de nabijheid van water, in de regen en zorg dat er geen vloeistof het product kan binnendringen. Water en vocht kunnen een kortsluiting op de elektronische componenten veroorzaken, wat tot storingen kan leiden. Gebruik dit product niet in de buurt van elektromagnetische bronnen, zoals een magnetron. De elektromagnetische storing kan ertoe leiden dat het product niet naar behoren werkt.

4 Laat dit product niet vallen en schud er niet mee. Zware schokken kunnen de interne componenten beschadigen. Steek alleen compatibele geheugenkaarten in de geheugenkaartgleuf van dit product. De metalen contacten in de gleuf kunnen makkelijk door vreemde voorwerpen beschadigd worden. Gebruik alleen de stroomadapt product werd meegeleverd. Dit product op een andere stroomadapter aansluiting is zeer gevaarlijk en kan brand of een explosie veroorzaken. Geen zware voorwerpen op het snoer van de stroomadapter plaatsen. Het snoer ook niet doorknippen, buigen of aanpassen en er niet op stappen. Dit kan de externe isolatie beschadigen en kortsluiting of brand veroorzaken. Als u vreemde geuren ruikt, er rook uit dit product komt of een andere storing zich voordoet, haal de stekker van dit product onmiddellijk uit het stopcontact en neem contact op met uw handelaar voor inspectie of reparatie. Gebruik een zachte, droge doek om het oppervlak van het scherm te reinigen. Gebruik geen vloeibare schoonmaakmiddelen of glasreinigers.

5 Als er een vreemde substantie of water in dit product binnendringt, schakel het product onmiddellijk uit en haal de stekker van de stroomadapter uit het stopcontact. Verwijder dan, indien mogelijk, de vreemde substantie of het water en lever het product in bij uw dichtstbijzijnde onderhoudsdienst. X Probeer niet om dit product uit elkaar te halen of aan te passen. Geen enkel onderdeel van dit product kan door de gebruiker worden vervangen. De garantie is nietig wanneer u ongeoorloofde aanpassingen maakt. X Als de batterij uitgeput is of niet naar behoren werkt, lever het product in bij uw dichtstbijzijnde onderhoudsdienst om de batterij te vervangen. Probeer niet om de batterij zelf te vervangen. X Laat dit product niet gedurende meer dan 2 weken in de slaapmodus want dit kan een inbranding van het scherm veroorzaken (permanent behoud van een afbeelding door weergave van een stilstaande afbeelding gedurende een lange periode) dat niet verwijderd kan worden.

6 Belangrijkemededelingen: 1) Tijdenshetverrichtenvanhandelingen(zoalshetwisselenvan paginaofveranderenvanmenu)kanhetschermafentoe flikkeren.ditisnormaal;hetschermbouwtophetmomentvan flikkerenhetbeeldopnieuwop. 2) Nahetlezenvanmeerderepagina sachterelkaar,kanhet schermnabeeldenbevattenvaneerdergelezenpagina s.om dezenabeeldenteverwijderendruktuopde refresh toets 3) Deeerstekeerdatubestandenvanafuwcomputerophet internegeheugenvandeebookreaderzet,moetdeebook Readerherstartwordenomdebestandenteherkennen.Dit doetudoordeebookreadergeheelaftesluiten(dusnietinde slaapstand)envervolgensopnieuwoptestarten. 4) AlsuwisselttussenAdobeDigitalEditionsID s,dientunahet toekennenvandenieuweadobeid,deebookreaderte herstartenzodatdenieuweadobeidvankrachtis.

7 INFORMATIEOVERONLINEAANKOPENVANBOEKEN ADOBEDIGITALEDITIONS: DeProMediaeBookReaderbeschiktoverAdobeDRM(DigitalRightsManagement),waardooruboeken met AdobeePubDRM(eBooksvanbol.comendergelijke)enAdobePDFDRMkuntlezen. Voordatudezeonlineboekenkuntaanschaffen,moetudevolgendestappenondernemen: 1. DownloadeninstalleerhetprogrammaAdobeDigitalEditionsvia https://www.adobe.com/nl/products/digitaleditions/help/ 2. NadeinstallatiewordtuindewizardSetupAssistantgevraagdomAdobeDigitalEditionste activeren.tijdensditprocesmoetuonlinezijn.tijdensdeactiveringhebtudekeuzeomuw computerteautoriserenmeteenadobeid.alsunoggeenadobeidhebt,kuntudezegratis maken.(zieonderstaand) LETOP:AlsueenAdobeidNIETONLINEheeftaangemaakt,zalhetprogrammadeonline aangeschafteboekennietkunnenopenen. 3. WanneeruopdeAdobewebsitesuccesvoleenAdobeidheeftaangemaakt,keertuterugnaar hetopenstaandevenstervanadobedigitaleditions.(zieonderstaand)

8 4. UheeftnuhetprogrammaAdobeDigitalEditionsgeactiveerdenkuntnuonlineeBooks aanschaffenmetadobedrm. 5. BijhetonlinekopenendownloadenvaneeneBookzalhetgekochteeBookautomatischmethet programmaadobedigitaleditionswordengeopend. AUTORISATIEVANUWPROMEDIAeBOOKREADERMETUWCOMPUTER 1. OpenhetprogrammaAdobeDigitalEditionsopuwcomputer. 2. SluitmetdemeegeleverdeUSBkabeldeeBookReaderaanopuwcomputer.Bevestigophet schermvandeebookreadervoordeoptie: Activeermassaopslagapparaat. 3. NuverschijnthetvolgendescherminAdobeDigitalEditions: Klikinditschermop Apparaatautoriseren omdegekochteboekenopuwebookreaderte kunnenlezen. Opdevolgendepagina svindumeerinformatieoverhetprogrammaadobedigitaleditions.

9 AandeslagmetAdobeDigitalEditions UkuntAdobe DigitalEditionsopverschillendemanierenopuwsysteeminstalleren.Ukunteenvoudig naardepaginamethetinstallatieprogrammagaanenadobedigitaleditionsvanafdezepagina installeren.hetisookmogelijkdatuwordtgevraagdomadobedigitaleditionsteinstallerenwanneeru eenitemkooptofuiteenbibliotheekleent.indatgevalmaaktdeinstallatiedeeluitvanhet downloadproces.sluitallegeopendetoepassingen,inhetbijzonderdeadobeacrobat of Reader software,voordatuadobedigitaleditionsinstalleert. Inbeidegevallenwordtueerstgevraagdtebevestigendatubeseftdatueentoepassingmetvolledige bevoegdhedeninstalleert.adobedigitaleditionsisnietalleeneenwebtoepassing,maarookeenvolledig functioneletoepassingdieeenaantalkleinebestandennaaruwvasteschijfschrijft.vervolgenswordtu gevraagdomdeinstallatiegoedtekeuren.naeensnelledownloadwordtadobedigitaleditionsgestart enwordtugevraagdomdelicentieovereenkomstvooreindgebruikersteaccepteren. Activeringenautorisatie NadeinstallatiewordtuindewizardSetupAssistantgevraagdomAdobeDigitalEditionsteactiveren (tijdensditprocesmoetuonlinezijn).tijdensdeactiveringhebtdekeuzeomuwcomputerte autoriserenmeteenadobeid.alsunoggeenadobeidhebt,kuntudezegratismaken.ditduurtmaar heeleven.metdeadobeidkuntuitemsdiemetdrm(digitalrightsmanagement)zijnbeveiligd,tussen meerderecomputersofapparatenoverbrengenenterugzettennaverliesvangegevensofherinstallatie vanhetsysteem. EenAdobeidbiedtuookeenAdobelidmaatschap,waarmeeutoegangkrijgttotdownloadsvan testversies,honderdengratisproductextensiesenspecialesectiesvoorgemeenschappen.hiermeekunt uookuwactiviteitenindeadobeworldwidestoreweergevenenbeheren. Adoberaadtunadrukkelijkaanomuwcomputerbijdeoorspronkelijkeactiveringteautoriseren,zodat uwdigitaleinhoudisbeveiligd.alsuuwcomputerlaterwiltautoriseren,kiestulibrary>authorize Computer. Nadeactiveringwordenalleboeken,tijdschriftenofoverigedocumentendieueerdermetdeAdobe Acrobat ofreader softwarehebtgekocht,naaradobedigitaleditionsgemigreerd.gewoonlijk verlooptditprocesvrijsnel.adobedigitaleditionsopentelkitemenverifieertdelicentievande gebruiker.alsugeenmetdrmbeveiligdeitemshebt,hoeftutijdensdemigratienietonlinetezijn.alsu eengrootaantalitemshebt(bijvoorbeeldmeerdan100),kanditprocesevenduren.tijdenshetproces wordtdestatusvandemigratieaangegevenmeteenvoortgangsbalk. Opmerking:itemsdieueerdermetAdobeAcrobat ofreader softwareuiteenopenbarebibliotheek hebtgeleend,wordennietnaaradobedigitaleditionsgemigreerd.udienthetitemnaardebibliotheek teretournerenenhetvervolgensopnieuwmetdigitaleditionstelenen. AdobeDigitalEditionsvoertvervolgenseenaantalinternetakenuit(omdemanifesten toepassingssnelkoppelingenintestellen)enwordtgestart. Bibliotheekenleesweergave Zodradetoepassingisgestart,zietudebibliotheekofleesweergave.Indebibliotheekweergavekuntu uwverzamelingitemsweergevenenorganiseren.indeleesweergavekuntuuwdocumentenlezen,

10 afdrukken,doorzoeken,erinnavigerenenerbladwijzersaantoevoegen.adobedigitaleditionsonthoudt ookwaaruwasgebleventoenueenbepaalditemdevorigekeerhebtweergegeven,enookwatudeed delaatstekeerdatuhetprogrammahebtafgesloten.deeerstekeerdatutoegangkrijgttotde toepassing,gaatuautomatischnaardeleesweergavealsueenitemdownloadt.alsualleende toepassingstart,gaatunaardebibliotheekweergave. Beideweergavenbevattendriegebieden:dewerkbalkbovenaan,hethoofdwerkgebiedeneen samenvouwbaardeelvensterlinks.hetlinkerdeelvensterkanwordengeslotendoordekleinegrijzebalk metdekleinegrijzedriehoekopdescheidingsbalkteverslepenoferoptedubbelklikken.ukunthet linkerdeelvensterweeropenendooropnieuwopdescheidingsbalktedubbelklikkenofdoordebalkvast tegrijpenenteverslepen. Indebibliotheekweergavewordthethoofdgebiedingenomendoordeitemsindeboekenkastdie momenteelisgeselecteerd.hetlinkerdeelvensterbevataltijddeboekenkastenzelf.deleesweergave bevateenhoofddocumentgebied,eenwerkbalkbovenaaneneendeelvenstermettabbladenlinks.het deelvenstermettabbladentoontdeinhoudsopgave(alshetitemereenheeft)ofdebladwijzers(alsdie erzijn).ukuntinhetlinkerdeelvenstertussendetweetabbladenschakelendoorbovenaanhet deelvenster,netonderdewerkbalk,opdepictogrammenteklikken. Alsuheenenweertussendeleesenbibliotheekweergavewiltschakelen,kliktuuiterstlinksopde werkbalkophetbibliotheekofleespictogram(ofgebruiktudedesbetreffendesneltoets). Itemsaandebibliotheektoevoegen Indebibliotheekweergavekuntuitemsaanuwbibliotheektoevoegen.Ukuntitemsopverschillende manierentoevoegen: GebruikdemenuoptieAddItemtoLibrary(ofdedesbetreffendesneltoets). Sleepdebestandenvanafuwdesktopofbestandenbrowserenzetzeneer. Downloaditemsvanafinternet vanafelektronischewinkelsitesofeenvandeveleopenbare bibliothekendieadobedigitaleditionsondersteunen. Wanneeruitemstoevoegt,wordenzeaanuwalgemenebibliotheektoegevoegd.Vervolgenskuntude itemsnaarwensrangschikken(zie"allesoverboekenkasten").ergeldengeenbeperkingenophetaantal oftypeitemsdatuwbibliotheekkanbevatten. UkuntalleinformatieovereenitemopvragendoorhetteselecterenenItemInfotekiezeninhet contextmenuvoordatitem(kijkuitnaarhetdriehoekje).iteminfobevatmeermetagegevensoverhet item,demachtigingen(aantalexemplarenofafdrukbarepagina's,enzovoort),alsookdewerkelijke locatievanhetitemopuwcomputer. Opmerking:alsuitemsvanafuwcomputertoevoegtdooreroptedubbelklikkenofdoorzedirectvanaf internettedownloaden(nietviaeenelektronischewinkelsiteofbibliotheek),wordendeitemsnietaan uwbibliotheektoegevoegd.ukuntdieitemsweergeven,maarzijvormengeenonderdeelvanuw permanentebibliotheek.alleenitemsdiemeteenvandedriebovenstaandemethodenzijntoegevoegd, wordenaanuwpermanentebibliotheektoegevoegd.

11 Onlineitemskopen Deonlineaankoopvanitemsbestaatuittweestappen:decommerciëlehandelingwaarbijuvoorhet itembetaaltendedaaropvolgendedownloadvanhetitemnaaruwcomputer.wanneeruvooruwitem ofitemshebtbetaaldenhebtgevraagdomzetedownloaden,communiceertadobedigitaleditionsmet deservervandeebooksite.tijdensditgesprekverzendtdeebookserverdeinhoudvanhetitemnaar AdobeDigitalEditions.Erverschijnt(gewoonlijk)heeleveneendownloadvenster.Vervolgensverschijnt eentweededialoogvenstermetdetekst"authorizingcontent".adobedigitaleditionskrijgtnude mogelijkheidomhetitemtelezendatzojuistisgedownload.vervolgenswordtuwitemgeopend. Bibliotheekitemslenen UkuntitemsuiteengrootaantalopenbarebibliothekenlenenvoorgebruikmetAdobeDigitalEditions. Hetdownloadprocesisvergelijkbaarmetdeonlineaankoopvanitems,metditverschildatununiets hoefttebetalen.wanneerhetiteminuwbibliotheekstaat,verschijnteen"banner"waaropwordt aangegevenhoeveeltijduhebtvoordathetitemverloopt.wanneerhetitemverloopt,blijfthet aanweziginuwbibliotheek,maarkuntuhetnietmeerlezen.udienthetteverwijderenomhetuituw bibliotheekwegtehalen.ukuntitemsookvroegtijdigretournerenwanneeruzehebtgelezen.ditis somswenselijkomdatbibliothekenhetaantalitemsbeperkendattegelijkertijdkanwordengeleend.klik eenvoudigophetmenuiteminfoenkiesearlyreturn. Bibliotheeksorteren Wanneerdeitemsinuwbibliotheekstaan,zijnertweemanierenomdeinhoudvaneenboekenkast weertegeven.ukuntminiaturenvanuwitemsweergeven.deminiatuurisdeomslagvanhetitem(of deeerstepaginaalshetboekgeenomslagheeft).indezeweergavezietudereeksminiaturenen bepaaldeinformatieoverelkitem(auteur,titel).ukuntdeitemsdiewordenweergegeven,sorterenop auteur,titel,aanmaakdatum,aantalpagina's,enzovoort. Alsumeeritemstegelijkwiltweergevenofzeeenvoudigerwiltsorteren,schakeltunaardelijstmodus. Indezemoduszietueentabelweergavevandeitemsineenbepaaldeboekenkast.Ukuntdelijst sorterendooropeenvandekolomkoppenteklikken(bijvoorbeeldopdekopvandekolommetde naamvandeauteursofdekolommethetaantalpagina's). Allesoverboekenkasten Boekenkastenbiedenweergavenvanuwbibliotheek.Verschillendeboekenkastentonenuverschillende weergavenofselectiesuitdevolledigeverzamelingitemsinuwbibliotheek.detoepassingheefttwee soortenboekenkasten:intelligenteofdoordegebruikergedefinieerdeboekenkasten.erzijnvier intelligenteboekenkasten,diedoordetoepassingzijngedefinieerd: AllItems Toontelkiteminuwbibliotheek Borrowed Toontalleitemsinuwbibliotheekdieuuiteenbibliotheekhebtgeleend Purchased Toontalleitemsinuwbibliotheekdieuhebtgekochteninuwbezithebt RecentlyRead Toontdeitemsdieudevoorbije30dagenhebtgelezen Ukuntdeinhoudofvoorwaardenvanintelligenteboekenkastennietbeïnvloedenofwijzigen(behalve dooritemstoetevoegenofuituwbibliotheekwegtehalen).

12 Doordegebruikergedefinieerdeboekenkastenzijndeboekenkastendieuzelfmaaktenbeheert.Ukunt heeleenvoudigboekenkastenmaken.klikeenvoudigopdeknop"+"onderaanhetlinkerdeelvensterof kiesnewbookshelfinhetmenuoptions,ookonderaanhetlinkerdeelvenster.ukunteenboekenkast elkegewenstenaamgeven,maarugeefthetbesteenbetekenisvollenaamdiebovendienniettelangis. Alsuuwboekenkastwiltvullen,sleeptuitemsvaneenvanuwandereboekenkasten(waaronderook doordegebruikergedefinieerdeboekenkasten)enzetuzeneerinuwboekenkast.deitemsworden hierdoorniettussendeboekenkastenverplaatst.eenitemwordtzoalleennaardenieuweboekenkast gekopieerd.ergeldengeenbeperkingenophetaantalitemsineendoordegebruikergedefinieerde boekenkast.alsuitemsuituwboekenkastwiltweghalen,selecteertuhetitem(zodathetmeteen lichtgrijzeachtergrondwordtgemarkeerd)endruktuopdel.ukuntookhetmenuvanhetitem gebruiken.wanneereenitemisgeselecteerd,ishetmenutoegankelijkviadekleinegrijzedriehoekinde linkerbovenhoekvanhetgeselecteerdeitem. Opmerking:bepaaldeonlineboekhandelsverkopenitemszonderDRMbeveiliging.Ditiszeldzaam,maar ditkannaverloopvantijdgebruikelijkerworden.momenteelverschijnendergelijkeitemsnietinde boekenkastpurchased. Itemstussencomputersoverbrengen Alsuuwcomputerhebtgeautoriseerd,"vergrendelt"AdobeDigitalEditionsuweBooksenoverige digitalepublicatiesnietopdiecomputer zijwordenaanutoegewezenviauwadobeid.dithoudtin datubibliotheekitemsnaarmaximaalzescomputersofondersteundemobieleapparaten(zoalseen Sony Reader)kuntoverbrengen. Voordatuitemstussencomputerskuntoverbrengen,moetubeidecomputersmetuwAdobeid autoriseren. Opmerking:bladwijzerswordennietgekopieerdwanneeruitemsnaareenanderecomputer overbrengt. Eenbibliotheekitemnaareenanderegeautoriseerdecomputeroverbrengen: Opdecomputerwaarvanuitemsoverbrengt,zoektenopentudemapMyDigitalEditions,diezich indemapmijndocumentenbevindt. KiesdeEPUBofPDFbestandendieovereenkomenmetdeeBooktitelsdieuwiltoverbrengen. Kopieerdegeselecteerdebestandennaardedraagbaremedia,zoalseenflashstation,ofverzendde bestandenper naardedoelcomputer. OpdedoelcomputerkopieertudeEPUBofPDFbestandennaardemapMijndocumenten\My DigitalEditions. OpenAdobeDigitalEditionsopdedoelcomputer.KiesLibrary>AddItemtoLibrary,navigeer vervolgensnaardemapmydigitaleditionsenselecteerdenieuwebestandenomzeinde bibliotheekteplaatsen. ItemsnaareenSony Readeroverbrengen MetAdobeDigitalEditionskuntuitemsuituwbibliotheeknaareenSony Readeroverbrengen.Alsu hetmodelprs505compatibelmetadobedigitaleditionswiltmakenenuovereenorigineleprs505

13 beschikt,downloadtueerstdefirmwareupdaterendenieuweversievansonyebooklibraryvanafde Sony ReaderPRS505productsite*eninstalleertudezeopuwPRS505. Opmerking:hetisbelangrijkdatunietalleendePRS505firmwareupdatemaarookdeSonyeBook Libraryinstalleert,omdatuhiermeedevereistestuurprogramma'sinstalleert.Nadatde stuurprogramma'szijngeïnstalleerd,enuwprs505isbijgewerkt,kuntudestaphieronderuitvoeren. SluitdeSony ReaderopuwcomputeraanenstartDigitalEditions.InDigitalEditionswordtde aanwezigheidvanuwsony Readerautomatischgedetecteerdenwordtaangebodenomdezemetuw Adobeidteautoriseren.AlsuDigitalEditionsnognietmetuwcomputerhebtgeautoriseerd,dientudie autorisatieeersttevoltooien.(digitaleditionsbegeleidtudoorditproces:raadpleeghetonderwerp Activeringenautorisatie.)ZowelDigitalEditionsalsdeSony Readermoetenzijngeautoriseerdom beveiligdeinhoudtekunnenoverbrengennaarenvandesony Reader.Onbeveiligdeinhoudkanvanen naarhetapparaatwordenovergebrachtzonderdatuhetapparaatofdigitaleditionshoeftte autoriseren,maaradoberaadtunadrukkelijkaanomdigitaleditionsteautoriserenomdatzodeinhoud vanuwbeveiligdeboekenoverdraagbaarwordt,ongeachtofzezichindigitaleditionsofopuwsony Readerbevinden. NadeautorisatieverschijntdeSony Readeralseennieuweboekenkastinuwbibliotheek.Ukuntitems naarenvandesony Readerboekenkastoverbrengen,netzoalsudatmetandereboekenkasteninuw bibliotheekdoet.ukuntboekenlezen(ofbladwijzersaanboekentoevoegen)diezichopuwsony Readerofuweigencomputerbevinden.UkuntzelfsboekenlezenopdeSony Readervaneenvriend. (UkuntechtergeenboekenvanzijnofhaarSony Readernaaruwcomputerofomgekeerd overbrengen.) Belangrijk:koppeldeSony Readernietloswanneerubibliotheekitemsnaarofvanuwcomputer overbrengt. Opmerking:tekstannotatiesineBooksverschijnenalsbladwijzersindeSony Reader. AlsuhulpnodighebtbijdeSony ReaderbezoekdandewebsitevoorsupportvanSony : ModelPRS505* ModelPRS700* Itemsuitdebibliotheekweghalen Erbestaateenverschiltussenhetverwijderenvaneenitemenhetweghalenvaneenitemuiteen boekenkast.alsueenitemverwijdert,ongeachtofuzichineendoordegebruikergedefinieerde boekenkastofeenvandeintelligenteboekenkastenbevindt,wordthetitemvollediguituwbibliotheek verwijderd.dezeactiekannietongedaanwordengemaakt.weesduszekerdatuhetitemwilt verwijderenennietalleenmaarwiltweghalen.uwordtgevraagdomtebevestigendatuhetitemuituw bibliotheekwiltverwijderen. Opmerking:alsueenitemuituwbibliotheekverwijdert,wordthetovereenkomendebestandnietvan uwcomputerverwijderd.alsuechtereenitemuitdebibliotheekopuwsony Readerverwijdert,wordt hetovereenkomendebestandwelvanhetapparaatverwijderd. Alsueenitemuiteendoordegebruikergedefinieerdeboekenkastwiltweghalen,maarnietuituw bibliotheekwiltverwijderen,kiesturemoveitemfrombookshelfinhetcontextmenuvanhetitem.

14 NavigereninPDFdocumenten WanneerueenPDFdocumentindeleesweergaveopent,zietueenwerkbalkmetmeerdereelementen: Eenbesturingselementmethetpaginanummer/aantalpagina's,waarinuhetnummerkunt opgevenvandepaginawaarnaaruwiltgaan Eenprinterpictogram(datkanuitgeschakeldzijn,bijvoorbeeldalsuwitemnietmagworden afgedrukt) Hetbladwijzerpictogram Eenreeksvanvierpictogrammendieovereenkomenmetdepaginaweergavemodi Eenveldwaarinutekstkuntinvoerendieuinhetdocumentwiltzoeken Erzijnvierpaginaweergavemodiwaarinukuntnavigeren: FitDoublePages Indezemoduswordentweepagina'stegelijkweergegeven.Ukuntvan paginanaarpaginagaanmetbehulpvanmenuopties(kliklinksopdewerkbalkophetwoord "Reading"),deschuifbalkknoppenofdetoetsenPageUpenPageDown.Ukuntdeschaalvande paginanietaanpassen(tenzijudevenstergroottewijzigt)enooknietvloeiendschuiven. FitSinglePage Indezemoduswordtdeschaalvandepaginaaangepastzodatdehelepagina hetweergavegebiedvult.ukuntdoorhetdocumentbladerenzoalsudatindemodusfitdouble Pagesmetmenuopties,knoppenofsneltoetsendoet. FittoWidth Indezemoduswordtdeschaalvandepaginaaangepastaandebreedtevanhet weergavegebied,maardepaginaisindehoogtemogelijkniethelemaalzichtbaar.indezemodus kuntudoorpagina'sbladerenzoalsudatindevorigemodidoet.ukuntookvloeiendschuiven metdekleineschuifbalkknoppenbovenofonderaandeschuifbalk.wanneeru(bijvoorbeeld) doordepagina'sbladertmetdetoetsenpageupenpagedown,wordtdeweergaveherleidtot degroottevandepaginadiemomenteelzichtbaaris. CustomFit Indezemoduswordtopdepaginainofuitgezoomdmethetzoomniveaudatu kiest.uziettweeweergavenvandepagina:eenminiatuurvandehelepaginaineenkleine zwevende"widget",meteenheldererechthoekdiehetinofuitgezoomdegedeelteaangeeft vandepaginadieinhethoofddocumentgebiedwordtweergegeven.hetinofuitgezoomde gedeeltevulthethoofddocumentgebied.ukunthetzoomniveauwijzigendoordekleine schuifbalklinksvandewidgetaantepassen.indezemoduskuntuooknaardevorigeof volgendepaginabladeren,opnieuwopbasisvandegroottevandepaginadiezichtbaarisinde hoofddocumentweergave.ukuntookvloeiendschuiven. Bovendienkuntubinnenhetdocumentnavigerenmetbehulpvandeinhoudsopgave,alsdeze beschikbaaris. NavigereninEPUBdocumenten EPUBdocumentenzijnopgebouwduitherschikbareinhoud(netzoalswebinhoud),ditintegenstelling totpdfdocumenten,dieeenvasteindelinghebben.inplaatsvanverschillendeweergavemodiheeftde werkbalkindeleesweergavetweepictogrammen"a",waarmeeudegroottewijzigtvanhetlettertype

15 datwordtgebruiktomhetitemweertegeven. Daarnaastbevatdewerkbalkhetveldmetpaginanummer/aantalpagina's,hetprinterpictogramenhet bladwijzerpictogram,dieookaanwezigzijnwanneerupdfdocumentenweergeeft.typeen paginanummerinhetveldendrukopenteromnaardiepaginategaan.ukuntinepubdocumenten ooknavigerenmetbehulpvandegebruikelijkepaginabesturingselementen(menu,schuifbalk, sneltoetsen)ofdeinhoudsopgave(alshetdocumentereenheeft). Tekstzoeken Tekstzoekenineendocument(PDFofEPUB)iseenvoudig.UhoeftmaarophetbesturingselementFind opdewerkbalkteklikken,hetwoordofdewoordgroeptetypenenopentertedrukken.detoepassing zoektdeeerste(ofvolgende)vermeldingvanhetwoordinhethuidigedocument,gaatnaardiepagina enmarkeerthetwoordofdewoordgroep.vervolgenskuntuhetzelfdewoordopnieuwzoekendoorop dekleinepijlrechtsrechtsvanhetbesturingselementfindteklikken.alsuinomgekeerderichtingwilt zoeken,kliktuopdepijllinks.alsdetoepassingheteindevanhetdocumentbereiktzonderdathet woordofdewoordgroepisgevonden,verschijnteenkleinerodebalkwaaropwordtgemelddathet eindevanhetdocumentisbereikt. Bladwijzers UkuntaanPDFofEPUBdocumentenbladwijzerstoevoegenwaarmeeusnelineendocumentkunt navigeren.bladwijzersverschijnenindeleesweergaveinhetlinkerdeelvensterwanneerhettabblad Bookmarksisgeselecteerd. Eenbladwijzermaken: Navigeernaardepaginawaarueenbladwijzerwilttoevoegen. (Optioneel)Selecteertekstopdepagina. KlikopdewerkbalkophetbladwijzerpictogramofklikonderaanhetdeelvensterBookmarksnaast hetmenuoptionsophetpluspictogram(+). (Optioneel)VoerinhetdialoogvensterAddBookmarkinhetgebiedNotesdegewenstetekstin.De sectieexcerptvanhetdialoogvenstertoontdetekstdieueventueelinhetdocumenthebt geselecteerd. KlikopOK. Inhetlinkerdeelvensterwordteenbladwijzerkoppelingtoegevoegd.Eengeelrechthoekigpictogram linksvandekoppelinggeefteenbladwijzermetnotitiesaan,terwijleenrozepictogrameenbladwijzer zondernotitiesaangeeft.alsuteksthebtgeselecteerdvoordatudebladwijzerhebtgemaakt,verschijnt deeersteregelvandetekstindebladwijzerkoppeling.alsunotitieshebttoegevoegd,bevatde koppelingookdeeersteregelvanuwnotities(geelgemarkeerd).inhetdocumentwordttekstwaarvoor eenbladwijzeristoegevoegd,geelgemarkeerdvoorbladwijzersmetnotitiesenrozegemarkeerdvoor bladwijzerszondernotities. Bladwijzersdieumaakt,wordenmetuwitemopgeslagenenwordensamenmethetitemgeopendde volgendekeerdatuhetitemopent. Alsueenbladwijzerwiltbewerken,dubbelkliktueropzodathetdialoogvensteropnieuwwordt

16 geopend.ukuntvervolgensdegewenstewijzigingenmaken,bijvoorbeeldtekstindesectienotes toevoegenofverwijderen. Alsueenbladwijzerwiltverwijderen,selecteertuinhetdeelvensterBookmarksdebladwijzerkoppeling endruktuopdel,kiestudeleteselectedbookmarkinhetmenuoptionsofgebruiktude desbetreffendesneltoets. Opmerking:debladwijzersdieutoevoegt,zijnAdobeDigitalEditionsbladwijzersengeen PDFbladwijzers(dieinAcrobatofReaderaanuw"bladwijzers"wordentoegevoegdendieinAdobe DigitalEditionsindeinhoudsopgavewordenweergegeven). Afdrukken AdobeDigitalEditionsondersteunthetafdrukkenvanitems(tenzijditnietistoegestaandoorhet document).vectorafdrukkenwordenechternietondersteund.pagina'swordenalsbitmapsafgedrukt. Hierdoorisdekwaliteitnietzoscherpalsbijvectors.VoordocumentendieSWFfilmfragmenten bevatten,wordtalleenheteersteframevandefilmafgedrukt.eventueleinteractievewijzigingendieuin AdobeDigitalEditionsinhetfilmfragmenthebtgemaakt,zijnnietvaninvloed. Diagnostischeinfo Wanneerproblemenoptreden,probeertdetoepassingzogoedmogelijktemeldenwatdeoorzaakkan zijn,zodatuhetprobleemkuntoplossen.erzijndriealgemeneprobleemcategorieën:downloads, beschadigdedocumentenenverkeerdopgemaaktedocumenten. Wanneerueenitemvanhetwebdownloadt,kuntuproblemenondervindenwaarbijdeserverniet reageertofdetoepassingnietdejuisteverificatiekanophalen.inadobedigitaleditionsverschijnt gewoonlijkeendialoogvensterwaarinhetprobleemwordtbeschreven.hetmeestvoorkomende foutberichtis"i/oerror".ditbetekentdatdetoepassinggeenverbindingkanmakenmetdeserverwaar hetitemofdeverificatiegegevensmoetenwordenopgehaald.ditismeestaleentijdelijkprobleemdat eenvoudigkanwordenopgelostdoorhetgewoonopnieuwteproberen. Ukuntookinsituatiesterechtkomenwaarinhetitemdatuaandebibliotheekhebttoegevoegd,is beschadigdofopzettelijkofperongelukisverwijderd.indatgevalverschijntindetoepassingeen dialoogvensterwaarinwordtgemelddathetitemontbreektofbeschadigdis.hetboekverschijnt vervolgensinuwbibliotheek,maarheefteen"banner"(eenlintstrookindelinkerbovenhoekvanhet item)metdetekst"missing".ukuntproberenomhetitemterugtezettennaardelocatiewaarditzich oorspronkelijkbevondofukuntproberenomhetitemteverwijdereneneencorrectexemplaarvanhet itemaanuwbibliotheektoetevoegen. Delaatstecategorieiseensituatiewaarbijhetdocumenteenaantalkleinefoutenofwaarschuwingen heeft.dezekunnenoptreden,bijvoorbeeld,omdateenpdfbestandfunctiesgebruiktdienietdoor AdobeDigitalEditionswordenondersteund(bijvoorbeeldJPEG2000compressie),ofomdateen EPUBdocumentmarkeringengebruiktdienietzijnaanbevolen.Indemeestegevallenveroorzakendeze kleinewaarschuwingenoffoutengeenzichtbareproblemen,maarhetdocumentwordtmogelijkniet weergegevenzoalsdeauteurditwenst. Sneltoetsen Sneltoetsen voorgehele

17 toepassing Wintoetsen Mactoetsen Beschrijvingvanactie Shift+F8 Cmd+F8 Focusvanhettoetsenbordnaardewerkbalkverplaatsen Ctrl+F2 Cmd+F2 Focusvanhettoetsenbordnaarhethoofdmenuopdewerkbalk verplaatsen F5 F5 Focusvanhettoetsenbordnaarhethoofdwerkgebiedverplaatsen F6 F6 Focusvanhettoetsenbordtussendewerkbalkendezijen hoofdvensterswisselen Ctrl+Shift+F5 Cmd+Shift+F5 Focusvanhettoetsenbordnaarhetzijvensterverplaatsen Ctrl+Shift+T Cmd+Shift+T Foutregistratieinschakelen F4 F4 Zijvensterweergevenofverbergen Ctrl+L Cmd+L Naardebibliotheekweergaveschakelen Ctrl+R Naardeleesweergaveschakelen Ctrl+C Cmd+C Geselecteerdetekstnaarhetklembordkopiëren Ctrl+V Cmd+V Inhoudvanhetklembordplakken Del Del Hethuidigegeselecteerdeitemverwijderen F1 F1 DeAdobeDigitalEditionsHelpwebpaginaindestandaardwebbrowser openen Alt+F4 Cmd+Q AdobeDigitalEditionsafsluiten Sneltoetsenvoor de bibliotheekweerg ave Wintoetsen Mactoetsen Beschrijvingvanactie Ctrl+A Cmd+A Alleitemsindehuidigeboekenkastselecteren

18 Ctrl+Shift+A Cmd+Shift+A Deselectievanalleitemsopheffen Ctrl+O Cmd+O HetdialoogvensterSelectitemstoaddtolibraryopenen Spatiebalk,Enter Spatiebalk,Enter Hetgeselecteerdeitemindeleesweergaveopenen Ctrl+Pijllinks Cmd+Pijllinks Dehuidigeweergavewijzigenvanminiatuurweergavein lijstweergave Ctrl+Pijlrechts Cmd+Pijlrechts Dehuidigeweergavewijzigenvanlijstweergavein miniatuurweergave Ctrl+N Cmd+N HetdialoogvensterCreateaNewBookshelfopenen Ctrl+I Cmd+I Hetdialoogvenstermetinformatieoverhetitemopenen Sneltoetsenvoorde leesweergave Wintoetsen Mactoetsen Beschrijvingvanactie Ctrl+Spatiebalk Pijllinks Ctrl+PageUp Pijllinks Cmd+Page Up Naarhetvorigeschermgaan(indeweergavenFitto WidthofCustomFit) Naardevorigepaginagaan(indeweergavenFitSingle PageofFitDoublePages) Spatiebalk Pijlrechts PageDown Spatiebalk Pijlrechts PageDown Naarhetvolgendeschermgaan(indeweergavenFit towidthofcustomfit) Naardevolgendepaginagaan(indeweergavenFit SinglePageofFitDoublePages) Home Shift+Ctrl+Page Up Shift+Ctrl+Pijlom hoog Home Naardeeerstepaginavanhetdocumentgaan Shift+Cmd+Pi jlomhoog End Shift+Ctrl+Page Down Shift+Ctrl+Pijloml aag End Naardelaatstepaginavanhetdocumentgaan Shift+Cmd+Pi jlomlaag

19 Ctrl+Pijllinks Ctrl+Pijlrechts Pijlomhoog Pijlomlaag Ctrl+= Ctrl+ Ctrl+I Ctrl+F Ctrl+G Shift+Ctrl+G Cmd+Pijllinks Cmd+Pijlrechts Pijlomhoog Pijlomlaag Cmd+= Cmd+ Cmd+I Cmd+F Cmd+G Shift+Cmd+G Deleesweergavenindevolgendevolgordedoorlopen: CustomFit,FittoWidth,FitSinglePage,FitDouble Pages Deleesweergavenindevolgendevolgordedoorlopen: FitDoublePages,FitSinglePage,FittoWidth,Custom Fit Eenregelomhoogschuiven(indeweergavenFitto WidthofCustomFit) Eenpaginaomhoogschuiven(indeweergavenFit SinglePageofFitDoublePages) Eenregelomlaagschuiven(indeweergavenFitto WidthofCustomFit) Eenpaginaomlaagschuiven(indeweergavenFit SinglePageofFitDoublePages) Inzoomen(voorPDFdocumentenindeweergave CustomFit) Hetlettertypevergroten(voorEPUBdocumenten) Uitzoomen(voorPDFdocumentenindeweergave CustomFit) Hetlettertypeverkleinen(voorEPUBdocumenten) Hetdialoogvenstermetinformatieoverhetitem openen Focusvanhettoetsenbordnaarhetbesturingselement Findopdewerkbalkverplaatsen Volgendevermeldingvantekstinhet besturingselementfindzoeken Vorigevermeldingvantekstinhetbesturingselement Findzoeken Ctrl+P Cmd+P Huidigeitemafdrukken Ctrl+B Cmd+B Bladwijzerbovenaandehuidigeweergavetoevoegen Bekendeproblemen Migratiekantraagverlopenvoorzeergroteaantallen(honderden)eBooks. Afdrukkenvangrotedocumentenkanvrijtraagverlopen.

20 AdobeDigitalEditionsondersteuntgeen"benoemdepagina's"vanPDF's,bijvoorbeeldwanneer deeerste10pagina'svaneendocumentromeinsenummershebbenenderesterendepagina's Arabischenummershebben.Naarallepagina'swordtabsoluutverwezenvanaf1. AlsuAcrobatofReaderexplicietaanhetbestandstypeETDhebtgekoppeld(viademenuoptie Extra/Opties,hettabbladInhoudendeknopBeheren...),moetudezekoppelingookexpliciet verwijderen. AlsutekenreekseninPDFdocumentenzoektofviaeenbladwijzerofannotatienavigeert,wordt mogelijkniethetcorrectegedeeltevandepaginajuistweergegevenindepaginaweergavemodi FittoWidthofCustomFit. JPEG2000afbeeldingenwordennietondersteund. AlsuKasperskyfirewallbeveiliginggebruikt,kuntudownloadproblemenondervinden.Kaspersky beschouwtadobedigitaleditionsalskwaadaardigesoftwareenblokkeertdeze(ditkanzichook metwindows Firewallvoordoen,maarditiszeldzaam).Wanneerueennieuwetoepassing zoalsadobedigitaleditionsstart,vraagtkasperskyuofdezealsvertrouwdetoepassingof vertrouwdproceswiltinstellen,maarditgebeurtnietvooradobedigitaleditions.udient KasperskyexpliciettevertellendatAdobeDigitalEditionshandmatigaanvertrouwde toepassingenmoetwordentoegevoegd.vooradobedigitaleditionsstelturegelsinom"geen netwerkverkeertescannen". OpMaccomputerswordtgeencursorvoortekstinvoer(invoegteken)weergegeveninhet tekstveldnotesvanhetdialoogvenstereditbookmark.dezebugwordtindevolgenderelease opgelost. Afentoeverschijnteen"SessionID"foutwanneereennieuwgedownloadboekwordt geverifieerd.ditiseenbekendprobleemopdeserverwaarvoorhetadobedigitaleditionsteam momenteeleenoplossingontwikkelt.alstussenoplossingkuntudedownloadopnieuw proberenuittevoeren. Ukuntgeenselectieovertweepagina'smakenindeweergavemodusvoortweepagina's.Als tussenoplossingkuntunaardemoduscustomfitgaan,vloeiendschuivenomdetekstdieuwilt selecteren,zichtbaartemakenopbeidepagina'senvervolgensdetekstselecteren. Allesselecteren(Ctrl+AofCmd+A)wordtnietondersteund. Bijzondergroteafbeeldingen(groterdan50MB)kunnenervoorzorgendatdetoepassingtraag reageert. Bepaaldegeavanceerdetransparantieweergavefuncties(zoalsuitnemingen,overdrukkenen onscheidbareovervloeimodi)wordennietondersteundinadobedigitaleditions. OriginelePDFannotatieswordennietondersteunddoorAdobeDigitalEditions.

DC C30/C40 Digitale camera Gebruiksaanwijzing

DC C30/C40 Digitale camera Gebruiksaanwijzing DC C30/C40 Digitale camera Gebruiksaanwijzing Welkom Copyright Copyright (c) 2003 BenQ Corporation. Alle rechten voorbehouden. Geen enkel deel van deze uitgave mag worden gereproduceerd, verzonden, overgezet,

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing OV-NewBase www.overmax.nl

Gebruiksaanwijzing OV-NewBase www.overmax.nl Gebruiksaanwijzing OV-NewBase www.overmax.nl Snel Start Batterij management en opladen Voordat u het toestel in gebruik neemt, dient u de accu eerst geheel op te laden. Stop de lader in het toestel en

Nadere informatie

De informatie in deze gebruikershandleiding kan zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden.

De informatie in deze gebruikershandleiding kan zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. i -1 Opmerking De informatie in deze gebruikershandleiding kan zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. DE FABRIKANT OF DE VERDELER IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR FOUTEN OF OMISSIES IN DEZE HANDLEIDING

Nadere informatie

IDPF-700 HANDLEIDING

IDPF-700 HANDLEIDING IDPF-700 HANDLEIDING Kenmerken product: Resolutie: 480x234 pixels Ondersteunde media: SD/ MMC en USB-sticks Fotoformaat: JPEG Foto-effecten: kleur, mono, en sepia Zoomen en draaien van afbeeldingen Meerdere

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Inhoud

Gebruikershandleiding Inhoud Gebruikershandleiding Inhoud 1. Note 2. Inhoud van de verpakking 3. Product aanzichten 4. Opstarten en aflsuiten 5. Desktop 6. Knoppen 7. Systeem instellingen 7.1 WIFI draadloze connectie 8. HDMI 9. Installeren,

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Overzicht 3 De headset opladen 4 De headset dragen 4 De headset inschakelen 4 De headset voor dicteren aansluiten 5 De adapter 5 De geluidsinstellingen van

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing van Difrnce EB6100

Gebruiksaanwijzing van Difrnce EB6100 Gebruiksaanwijzing van Difrnce EB6100 Dank u voor de aankoop van ons product. We hebben veel aandacht besteed aan het maken van deze handleiding, lees deze a.u.b. voor gebruik aandachtig door. We proberen

Nadere informatie

Handleiding Sony PRS-T1

Handleiding Sony PRS-T1 Handleiding Sony PRS-T1 - Aanraakscherm (touchscreen) en stylus - Schermgrootte 6 inch - Schermresolutie: 600 x 800 pixels - Besturing Nederlands - Wi-Fi - Geheugen; 2 GB en uit te breiden met geheugenkaart

Nadere informatie

Bestnr. 95 37 31 AIPTEK Digitale fotolijst 7 inch

Bestnr. 95 37 31 AIPTEK Digitale fotolijst 7 inch Bestnr. 95 37 31 AIPTEK Digitale fotolijst 7 inch Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of openbaar

Nadere informatie

Point of View Android 2.3 Tablet - User s Manual PlayTab Pro

Point of View Android 2.3 Tablet - User s Manual PlayTab Pro Inhoud 1. Note... 2 2. Inhoud van de verpakking... 2 3. Product aanzichten... 3 4. Opstarten en afsluiten... 4 5. Desktop... 4 6. Knoppen... 4 7. Systeem instellingen... 5 8. HDMI... 7 9. Installeren,

Nadere informatie

Handleiding Sony PRS-650

Handleiding Sony PRS-650 Handleiding Sony PRS-650 -Sony PRS-650 -Aanraakscherm (touchscreen) 6 inch en stylus -Besturing: Nederlands -Geheugen: 2 GB en uit te breiden met geheugenkaart (SD) -Prijs: 229 euro - 12 woordenboeken

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING

GEBRUIKERSHANDLEIDING GEBRUIKERSHANDLEIDING Informatie voor de gebruiker: HD (High Definition) en HFR (High Frame Rate) video-opname apparaten, zijn een zware belasting voor geheugenkaarten. Afhankelijk van de gebruikersinstellingen,

Nadere informatie

1. Inhoud van de verpakking. 2. Overzicht van het apparaat. Voordat u aan de slag gaat

1. Inhoud van de verpakking. 2. Overzicht van het apparaat. Voordat u aan de slag gaat Voordat u aan de slag gaat 1. Inhoud van de verpakking 1. ebook Reader hoofdunit 2. Voedingsadapter 3. USB-kabel 4. 5. Garantiekaart 6. Draaghoes 2. Overzicht van het apparaat 7 ebook Reader EN - 1 1 2

Nadere informatie

10 digitale fotolijst PL-DPF 1004B

10 digitale fotolijst PL-DPF 1004B 10 digitale fotolijst PL-DPF 1004B Gebruiksaanwijzing Wij danken u voor uw aankoop van deze 10 digitale fotolijst. U kunt uw favoriete foto s (* in.jpg) rechtstreeks van een geheugenkaart of USBstick afspelen,

Nadere informatie

Handleiding Sony PRS-600

Handleiding Sony PRS-600 Handleiding Sony PRS-600 -Aanraakscherm (touchscreen) en stylus -Besturing Nederlands -Geheugen: 512 MB en uit te breiden met geheugenkaart -Prijs: 299 euro -Boeken, documenten, foto s (zwart/wit), muziek,

Nadere informatie

1.1 Overzicht van de bedieningselementen Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste bedieningselementen:

1.1 Overzicht van de bedieningselementen Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste bedieningselementen: 1 Bediening Bediening van het touchscreen Uw tolino e-reader heeft een touchscreen. Dit wil zeggen dat het beeldscherm reageert op aanrakingen met uw vinger. U bedient dus alle functies door het scherm

Nadere informatie

2015 Multizijn V.O.F 1

2015 Multizijn V.O.F 1 Dank u voor de aanschaf van de SJ4000 WIFI Camera. Lees deze handleiding aandachtig door voordat u de camera gaat gebruiken en wij hopen dat u snel vertrouwd zal zijn met de camera en u veel spannende

Nadere informatie

2015 Multizijn V.O.F 1

2015 Multizijn V.O.F 1 Dank u voor de aanschaf van de gloednieuwe SJ5000 Camera. Lees deze handleiding aandachtig door voordat u de camera gaat gebruiken en wij hopen dat u snel vertrouwd zal zijn met de camera en u veel spannende

Nadere informatie

TREX 2G Handleiding Pagina 2

TREX 2G Handleiding Pagina 2 Informatie in deze handleiding is onderhevig aan verandering zonder voorafgaande kennisgeving. NEAT Electronics AB behoudt zich het recht hun producten te wijzigen of te verbeteren en wijzigingen aan te

Nadere informatie

Bestnr. 87 90 69 ODYS Internettablet noon 9_7

Bestnr. 87 90 69 ODYS Internettablet noon 9_7 Bestnr. 87 90 69 ODYS Internettablet noon 9_7 Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of openbaar

Nadere informatie

Handleiding MP Soundblaster

Handleiding MP Soundblaster Handleiding MP Soundblaster MP3-speler met krachtige luidspreker Leer de bedieningselementen op uw speler kennen Item Omschrijving Item Omschrijving 1 Luidspreker 7 (Afspelen / Pauzeren / AAN/UIT) 2 LED

Nadere informatie

2015 Multizijn V.O.F 1

2015 Multizijn V.O.F 1 Dank u voor de aanschaf van de gloednieuwe SJ5000 Camera. Lees deze handleiding aandachtig door voordat u de camera gaat gebruiken en wij hopen dat u snel vertrouwd zal zijn met de camera en u veel spannende

Nadere informatie

BLUETOOTH DOUCHE LUIDSPREKER

BLUETOOTH DOUCHE LUIDSPREKER ENVIVO BLUETOOTH DOUCHE LUIDSPREKER GEBRUIKERSHANDLEIDING INHOUDSOPGAVE PRODUCT OVERZICHT... 4 KNOPPEN... 6 BLUETOOTH MODUS... 6 Bluetooth Paren... 6 Muziek afspelen in Bluetooth modus...10 Handenvrij

Nadere informatie

Point of View Android 2.3 Tablet - User s Manual ProTab 2XXL

Point of View Android 2.3 Tablet - User s Manual ProTab 2XXL Inhoud 1. Note... 2 2. Inhoud van de verpakking... 2 3. Product Aanzicht... 3 4. Opstarten en afsluiten... 4 5. Desktop... 5 6. Knoppen... 5 7. Het APK Scherm... 6 8. Systeem instellingen... 6 9. Installeren,

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Veiligheid. Algemene aanbevelingen

Gebruiksaanwijzing. Veiligheid. Algemene aanbevelingen Gebruiksaanwijzing Veiligheid 1. De e-reader is niet waterdicht en dient nooit blootgesteld te worden aan natte omgevingen. 2. Plaats de e-reader nooit langdurig in direct zonlicht, dit kan de batterijduur

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding I785D8DCZ Gebruikershandleiding Hartelijk dank voor uw aankoop van deze EMPIRE Intel Tablet Model I785D8DCZ. Deze handleiding geeft een kort overzicht van alle functies van de tablet en is ervoor bedoeld

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. PIONEER AVIC-S1

Uw gebruiksaanwijzing. PIONEER AVIC-S1 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor PIONEER AVIC-S1. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de PIONEER AVIC-S1 in de gebruikershandleiding (informatie,

Nadere informatie

Korte introductie. Belangrijke veiligheidsmaatregelen

Korte introductie. Belangrijke veiligheidsmaatregelen 0 Korte introductie De MP217SP is een digitale, draagbare muziekspeler van een nieuwe generatie, met ondersteuning voor het MP3/WMA/WAV-formaat en een perfecte geluidskwaliteit. De speler heeft bovendien

Nadere informatie

IRIScan Anywhere 5. Scan anywhere, go paperless! PDF. Mobile scanner & OCR software. for Windows and Mac

IRIScan Anywhere 5. Scan anywhere, go paperless! PDF. Mobile scanner & OCR software. for Windows and Mac IRIScan Anywhere 5 PDF Scan anywhere, go paperless! for Windows and Mac Mobile scanner & OCR software Van start gaan Deze verkorte handleiding helpt u om aan de slag te gaan met de IRIScan TM Anywhere

Nadere informatie

DF-705 Handleiding Voor informatie en ondersteuning, www.lenco.eu

DF-705 Handleiding Voor informatie en ondersteuning, www.lenco.eu DF-705 Handleiding Voor informatie en ondersteuning, www.lenco.eu Dutch V1.0 1 Waarschuwingen Voorzorgsmaatregelen en onderhoud Alleen voor gebruik binnenshuis Stel het apparaat niet bloot aan vocht of

Nadere informatie

HS-2R Radio-hoofdtelefoon van Nokia Gebruikershandleiding. 9355495 Uitgave 2

HS-2R Radio-hoofdtelefoon van Nokia Gebruikershandleiding. 9355495 Uitgave 2 HS-2R Radio-hoofdtelefoon van Nokia Gebruikershandleiding 9355495 Uitgave 2 CONFORMITEITSVERKLARING NOKIA CORPORATION verklaart op eigen verantwoordelijkheid dat het product HS-2R conform is aan de bepalingen

Nadere informatie

Edutab2+ Gebruikshandleiding. www.overmax.nl. Inleiding. Mors geen water of stop geen vreemde voorwerpen in het toestel.

Edutab2+ Gebruikshandleiding. www.overmax.nl. Inleiding. Mors geen water of stop geen vreemde voorwerpen in het toestel. Edutab2+ Gebruikshandleiding Inleiding Dank u voor het kopen van de Edutab2+. Wij wensen u veel plezier met deze tablet. Lees en bewaar alle bedieningsinstructies voordat u het apparaat in gebruik neemt,

Nadere informatie

Welkom bij de Picture Package Producer 2. Picture Package Producer 2 starten en afsluiten. Stap 1: Beelden selecteren

Welkom bij de Picture Package Producer 2. Picture Package Producer 2 starten en afsluiten. Stap 1: Beelden selecteren Welkom bij de Picture Package Producer 2 Picture Package Producer 2 starten en afsluiten Stap 1: Beelden selecteren Stap 2: Geselecteerde beelden controleren Stap 3: Voorbereidingen treffen om een korte

Nadere informatie

Welkom bij de Picture Package Producer 2

Welkom bij de Picture Package Producer 2 Handleiding voor Picture Package Producer2 Welkom bij de Picture Package Producer 2 Welkom bij de Picture Package Producer 2 Picture Package Producer 2 starten en afsluiten Stap 1: Beelden selecteren Stap

Nadere informatie

RECORDING PEN GEBRUIKSAANWIJZING

RECORDING PEN GEBRUIKSAANWIJZING RECORDING PEN GEBRUIKSAANWIJZING 1. Bedieningsknop 2. Camera 3. Microfoon 4. Reset schakelaar 5. Statusindicator 6. Balpen 7. Wisselen van Foto A naar Video V 8. USB Dit is de eerste balpen voorzien van

Nadere informatie

Handleiding Prestigio Nobile PER3562. Bediening

Handleiding Prestigio Nobile PER3562. Bediening Handleiding Bediening Houd de Power knop ingedrukt om het apparaat in te schakelen. Na het opstartscherm gaat het apparaat automatisch naar het hoofdmenu op het Home scherm. Het hoofdmenu bestaat uit:

Nadere informatie

Bediening van de Memory Stick-speler

Bediening van de Memory Stick-speler Bediening Bediening van de Memory Stick-speler Over Memory Sticks Stel Memory Sticks niet bloot aan statische elektriciteit en elektrische bronnen. Dit om te voorkomen dat gegevens op de stick verloren

Nadere informatie

Download de WAE Music app

Download de WAE Music app NEDERLANDS 3 5 12 2 6 1 8 7 9 10 11 13 4 1. Laad de speaker volledig op voor eerste gebruik Laad de WAE Outdoor 04Plus FM speaker volledig op voordat u hem de eerste keer gebruikt. Sluit de micro-usb connector

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. NAVMAN F-SERIES DESKTOP F20 http://nl.yourpdfguides.com/dref/1220726

Uw gebruiksaanwijzing. NAVMAN F-SERIES DESKTOP F20 http://nl.yourpdfguides.com/dref/1220726 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor NAVMAN F-SERIES DESKTOP F20. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de NAVMAN F-SERIES DESKTOP F20 in de gebruikershandleiding

Nadere informatie

HET MODELNUMMER FIESTA2. Mp3 speler met luidspreker. Instructiehandleiding

HET MODELNUMMER FIESTA2. Mp3 speler met luidspreker. Instructiehandleiding Mp3 speler met luidspreker HET MODELNUMMER FIESTA2 Instructiehandleiding Lees deze instructies svp goed door alvorens dit apparaat in gebruik te nemen. NL Gebruiksaanwijzing TOETS AANDUIDINGEN 9 1 3 2

Nadere informatie

Van start gaan. Inhoudsopgave. Quick User Guide - Nederlands

Van start gaan. Inhoudsopgave. Quick User Guide - Nederlands Van start gaan Deze verkorte handleiding helpt u om aan de slag te gaan met de IRIScan TM Anywhere Wifi. Lees deze handleiding aandachtig door voor u deze scanner en de bijbehorende software in gebruik

Nadere informatie

Handleiding. Systeem: Android 4.4 Processor: All Winner A31S Editie: V01

Handleiding. Systeem: Android 4.4 Processor: All Winner A31S Editie: V01 Handleiding Basis inleiding... 1 Knoppen en aansluitingen... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Basis specificaties... 1 Starten... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Opstarten en afsluiten... Fout!

Nadere informatie

Handleiding DIGITALE MEDIASPELER

Handleiding DIGITALE MEDIASPELER Voormodel nr. BTC245 BTC245 Handleiding DIGITALE MEDIASPELER Overzicht functies BTC245 is een MP3-speler met touchscreen, de gebruiker kan op het scherm om de speler te bedienen 2,4 inch 320*240 TFT-scherm

Nadere informatie

Handleiding DPF1001 WAARSCHUWING:

Handleiding DPF1001 WAARSCHUWING: Handleiding DPF1001 Waarschuwingen Voorzorgsmaatregelen en onderhoud Alleen voor binnenshuis gebruik Om brandgevaar of een elektrische schok te voorkomen; stel de eenheid niet bloot aan vocht of condens.

Nadere informatie

Xemio-760 BT Snelgids Voor informatie en ondersteuning,

Xemio-760 BT Snelgids Voor informatie en ondersteuning, Xemio-760 BT Snelgids Voor informatie en ondersteuning, www.lenco.com 1. Bedieningselementen en aansluitingen (1) TFT LCD-display (2 inch; R,G,B) (2) M (Menu oproepen/ Submenu) (3) (Vorige / Terugspoelen,

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Digitale Video Memo

Gebruikershandleiding. Digitale Video Memo Gebruikershandleiding Digitale Video Memo De gesprekskosten bedragen 0,18 /minuut 2 INHOUD 1. Functies 7 2. Inhoud van de verpakking 8 3. Hoe de Video Memo op te laden 8 4. Hoofdfuncties en werking 11

Nadere informatie

Bedieningen Dutch - 1

Bedieningen Dutch - 1 Bedieningen 1. Functieschakelaar Cassette/ Radio/ CD 2. Golfband schakelaar 3. FM antenne 4. CD deur 5. Schakelaar om zender af te stemmen 6. Bass Boost toets 7. CD skip/ voorwaarts toets 8. CD skip/ achterwaarts

Nadere informatie

NL Jam Plus. Hartelijk dank voor de aanschaf van de HMDX Jam Plus draadloze luispreker. Waar je een Jam vindt, vind je een feest!

NL Jam Plus. Hartelijk dank voor de aanschaf van de HMDX Jam Plus draadloze luispreker. Waar je een Jam vindt, vind je een feest! NL Jam Plus Hartelijk dank voor de aanschaf van de HMDX Jam Plus draadloze luispreker. Waar je een Jam vindt, vind je een feest! Lees deze instructies door en bewaar ze om ze later te kunnen raadplegen.

Nadere informatie

Daisylezer handleiding (Android)

Daisylezer handleiding (Android) Daisylezer handleiding (Android) Inhoud Over Daisylezer o Toegankelijkheid Aanmelden Algemeen Hoofdscherm o Boekenplank o Abonnementen Plakboek Beheer van titels o Retourneren o Downloaden en verwijderen

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. LENCO EB-1000

Uw gebruiksaanwijzing. LENCO EB-1000 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

PRESTIGIO GEOVISION 150/450

PRESTIGIO GEOVISION 150/450 NEDERLANDS PRESTIGIO GEOVISION 150/450 GEBRUIKERSHANDLEIDING Prestigio GeoVision 150 - Onderdelen 1. Aan/uit-knop 2. Sleuf voor SD-geheugenkaart 3. Touchscreen 4. Knop Menu 5. Indicatorlampje (Als het

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. OV-BaseCore7(Z)

Gebruiksaanwijzing. OV-BaseCore7(Z) Gebruiksaanwijzing NL OV-BaseCore7(Z) Belangrijke veiligheidsinstructies Waarschuwing: Om het risico op elektrische schokken te beperken, mag u de behuizing of de achterkant niet verwijderen. Alle onderdelen

Nadere informatie

MultiSport DV609 Nederlands

MultiSport DV609 Nederlands MultiSport DV609 Nederlands! Kennisgeving: High-definition video-opnameapparatuur met hoge beeldfrequentie vormt een zware belasting voor geheugenkaarten. Afhankelijk van uw instellingen wordt aanbevolen

Nadere informatie

Bee-Bot Oplaadbare, kindvriendelijk, programmeerbare vloerrobot

Bee-Bot Oplaadbare, kindvriendelijk, programmeerbare vloerrobot Bee-Bot Oplaadbare, kindvriendelijk, programmeerbare vloerrobot GEBRUIKERS- HANDLEIDING www.tts-shopping.com Bee-Bot is een bekroonde programmeerbare vloerrobot met een eenvoudige, kindvriendelijke lay-out,

Nadere informatie

8 digitale fotolijst PL-DPF 805B

8 digitale fotolijst PL-DPF 805B 8 digitale fotolijst PL-DPF 805B Gebruiksaanwijzing Wij danken u voor uw aankoop van deze 8 digitale fotolijst. U kunt uw favoriete foto s (* in.jpg) rechtstreeks van een geheugenkaart of USBstick afspelen,

Nadere informatie

P-touch Transfer Manager gebruiken

P-touch Transfer Manager gebruiken P-touch Transfer Manager gebruiken Versie 0 DUT Inleiding Belangrijke mededeling De inhoud van dit document en de specificaties van het product kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Nadere informatie

Nl_Rhomba CLE.fm Page 29 Wednesday, January 7, 2004 2:02 PM. Nederlands Overzicht (zie afbeelding op buitenblad)

Nl_Rhomba CLE.fm Page 29 Wednesday, January 7, 2004 2:02 PM. Nederlands Overzicht (zie afbeelding op buitenblad) Nl_Rhomba CLE.fm Page 29 Wednesday, January 7, 2004 2:02 PM Aan de slag Nederlands Overzicht (zie afbeelding op buitenblad) 1. Microfoon 7. Knop (R) Sectie herhalen 2. LCD-schermen 8. De knop Aan/Uit en

Nadere informatie

Action Cam FullHD 1080P Wifi Action Cam FullHD 1080p. Handleiding HANDLEIDING 1

Action Cam FullHD 1080P Wifi Action Cam FullHD 1080p. Handleiding HANDLEIDING 1 Action Cam FullHD 1080P Wifi Action Cam FullHD 1080p Handleiding HANDLEIDING 1 Voorwoord Hartelijk dank voor uw aankoop van deze Wifi Action Cam. Lees voordat u dit product gaat gebruiken deze handleiding

Nadere informatie

BLUETOOTH-AUDIO-ONTVANGER/Z ENDER

BLUETOOTH-AUDIO-ONTVANGER/Z ENDER BLUETOOTH-AUDIO-ONTVANGER/Z ENDER Snel installatiegids DA-30501 Inhoud Vóór gebruik... 2 1. Informatie over de DA-30501... 2 2. Systeemeisen... 2 3. Overzicht... 2 Aan de slag... 3 1. De batterij van de

Nadere informatie

Plantronics Calisto II -headset met Bluetooth USB-adapter Gebruikershandleiding 56-K61L-23004

Plantronics Calisto II -headset met Bluetooth USB-adapter Gebruikershandleiding 56-K61L-23004 56-K61L-23004 Plantronics Calisto II -headset met Bluetooth USB-adapter Gebruikershandleiding Inhoudsopgave Inhoud van de verpakking... 1 Functies van het product... 2 De headset en de USB Bluetooth-adapter

Nadere informatie

HP Roar Plus-luidspreker. Overige functies

HP Roar Plus-luidspreker. Overige functies HP Roar Plus-luidspreker Overige functies Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows en Windows Vista zijn in de VS geregistreerde handelsmerken van de Microsoft-bedrijvengroep.

Nadere informatie

Boost-4 Korte handleiding Voor informatie en ondersteuning:

Boost-4 Korte handleiding Voor informatie en ondersteuning: Boost-4 Korte handleiding Voor informatie en ondersteuning: www.lenco.eu 1. Bediening en aansluitingen Achteraanzicht 1 2 3 16 Bovenaanzicht 4 5 6 7 8 9 10 1 Vooraanzicht 11 12 13 14 15 Item Omschrijving

Nadere informatie

Google Drive: uw bestanden openen en ordenen

Google Drive: uw bestanden openen en ordenen Google Drive: uw bestanden openen en ordenen Gebruik Google Drive om vanaf elke gewenste locatie uw bestanden, mappen, Google-documenten, Google-spreadsheets en Google-presentaties op te slaan en te openen.

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. User Manual. OV-BaseCore10

Gebruiksaanwijzing. User Manual. OV-BaseCore10 Gebruiksaanwijzing User Manual OV-BaseCore10 NEDERLANDSE GEBRUIKSAANWIJZING Inleiding Dank u voor de aanschaf van de Overmax Basecore 10. Wij wensen u veel plezier met de tablet. Lees en bewaar alle bedieningsinstructies

Nadere informatie

XEMIO-200 HANDLEIDING

XEMIO-200 HANDLEIDING Speciale kenmerken Elegant uiterlijk en eenvoudig in gebruik. Multi-code speler Ondersteunt MP1, MP2, MP3, WMA, formaat. U-Disk zonder stuurprogramma U kunt uw bestanden rechtstreeks beheren zonder gebruik

Nadere informatie

SIM SAVER KORTE HANDLEIDING

SIM SAVER KORTE HANDLEIDING SIM SAVER KORTE HANDLEIDING (WinXP en 2000: Indien u het toestel niet in dezelfde USB-poort steekt, zal de drive voor de tweede poort opnieuw moeten worden gedefinieerd. Dit probleem heeft te maken met

Nadere informatie

300Mbps Draadloze breedband router BR 6428nS Snelstartgids Versie 1.0 / oktober 2010

300Mbps Draadloze breedband router BR 6428nS Snelstartgids Versie 1.0 / oktober 2010 300Mbps Draadloze breedband router BR 6428nS Snelstartgids Versie 1.0 / oktober 2010 1 COPYRIGHT Copyright Edimax Technology Co, LTD. Alle rechten voorbehouden. Geen enkel deel van deze publicatie mag

Nadere informatie

Sneltoetsen in apps, Windows 10

Sneltoetsen in apps, Windows 10 Sneltoetsen in apps, Windows 10 W016 Categorie Toets Handeling Voor instellingen Windows-logotoets Instellingen openen Voor instellingen +I Voor instellingen Backspace Teruggaan naar de startpagina van

Nadere informatie

Handleiding Sony PRS-T2. Opstarten en afsluiten

Handleiding Sony PRS-T2. Opstarten en afsluiten Handleiding Sony PRS-T2 - Sony PRS-T2 - Aanraakscherm (touchscreen) 6 inch en stylus - Besturing Nederlands - Geheugen; 2 GB en uit te breiden met geheugenkaart (SD) - Prijs: 150-12 woordenboeken - Boeken,

Nadere informatie

PDF-Xchange Viewer 2.5

PDF-Xchange Viewer 2.5 PDF-Xchange Viewer 2.5 Installatie 1. Bij installatie alle extra's aangeboden balken niet accepteren. Instellingen na installatie 2. Menu optie Beeld > Werkbalken > Bewerken aanzetten 3. Menu optie Beeld

Nadere informatie

Handleiding DPF850 WAARSCHUWING:

Handleiding DPF850 WAARSCHUWING: Handleiding DPF850 Waarschuwingen Voorzorgsmaatregelen en onderhoud Alleen voor binnenshuis gebruik Om brandgevaar of een elektrische schok te voorkomen; stel de eenheid niet bloot aan vocht of condens.

Nadere informatie

Boston 630. Gebruiksaanwijzing. Digitale draadloze telefoon. Extra handset met lader

Boston 630. Gebruiksaanwijzing. Digitale draadloze telefoon. Extra handset met lader Boston 630 Digitale draadloze telefoon Gebruiksaanwijzing Extra handset met lader Inhoud verpakking Controleer de inhoud van de verpakking voordat u de gebruiksaanwijzing doorneemt. In de verpakking moet

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING SIGMA ipk

GEBRUIKERSHANDLEIDING SIGMA ipk GEBRUIKERSHANDLEIDING SIGMA ipk Auteursrechten Deze gebruiksaanwijzing is beschermd onder internationale auteursrechtwetten. Geen enkel onderdeel van deze gebruiksaanwijzing mag worden gereproduceerd,

Nadere informatie

DF-831 8 Digitale fotolijst Handleiding

DF-831 8 Digitale fotolijst Handleiding DF-831 8 Digitale fotolijst Handleiding Voor informatie en ondersteuning, www.lenco.eu 1. Aan de slag: Het uiterlijk bekijken: Sensor voor afstandsbediening 2. Knoppen en aansluitingen: (1). Menu/Terug;

Nadere informatie

Digitale Video. Gebruikershandleiding

Digitale Video. Gebruikershandleiding Digitale Video Gebruikershandleiding Nl 2 Inhoud Aan de slag Kennismaken met uw digitale video... 3 Het paneel gebruiken... 4 Aan-/uitzetten... 5 Modi... 6 Modusschakelaar... 7 Modus Movie Films opnemen...

Nadere informatie

WAARSCHUWING! Niet geschikt voor kinderen onder de 36 maanden. Verstikkingsgevaar!

WAARSCHUWING! Niet geschikt voor kinderen onder de 36 maanden. Verstikkingsgevaar! WAARSCHUWING! Niet geschikt voor kinderen onder de 36 maanden. Verstikkingsgevaar! 1 Systeemvereisten Microsoft Windows ME/2000/XP/Vista/7, Mac OS10.4 of hoger, Pentium III 800MHz of hoger, 128MB aan systeemgeheugen

Nadere informatie

SingStar Microphone Pack Gebruiksaanwijzing. SCEH-0001 7010521 2010 Sony Computer Entertainment Europe

SingStar Microphone Pack Gebruiksaanwijzing. SCEH-0001 7010521 2010 Sony Computer Entertainment Europe SingStar Microphone Pack Gebruiksaanwijzing SCEH-0001 7010521 2010 Sony Computer Entertainment Europe Bedankt voor het aanschaffen van het SingStar Microphone Pack. Lees voor u dit product gaat gebruiken

Nadere informatie

Handleiding Sony PRS-350

Handleiding Sony PRS-350 Handleiding Sony PRS-350 -Sony PRS-350-179,- euro -Schermgrootte: 5 inch -Schermresolutie: 600 x 800 pixels pixels -Touchscreen: ja -Connectiviteit: USB -Batterijduur: 10.000 bladzijden -Intern geheugen:

Nadere informatie

Difrnce. EB500TFT E-Reader. Gebruiksaanwijzing

Difrnce. EB500TFT E-Reader. Gebruiksaanwijzing Difrnce EB500TFT E-Reader Gebruiksaanwijzing 0 Inhoudsopgave Inleiding..... 2 Onderdelen en bedieningsorganen.... 3 Hoe te beginnen....... 6 In-/Uitschakelen van de lezer.. 6 Opladen van de lezer.....

Nadere informatie

AAN DE SLAG MET HERCULES DJCONTROLWAVE EN DJUCED DJW

AAN DE SLAG MET HERCULES DJCONTROLWAVE EN DJUCED DJW AAN DE SLAG MET HERCULES DJCONTROLWAVE EN DJUCED DJW HERCULES DJCONTROLWAVE OVERZICHT De Hercules DJControlWave is een 2-decks DJ-controller met Bluetooth draadloze technologie. Hiermee kunt u uiterst

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord... 3 Sneltoetsen Excel voor windows... 4. Sneltoetsen Excel voor MAC... 6. Functietoetsen... 6

Inhoudsopgave. Voorwoord... 3 Sneltoetsen Excel voor windows... 4. Sneltoetsen Excel voor MAC... 6. Functietoetsen... 6 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Sneltoetsen Excel voor windows... 4 Sneltoetsen Excel voor MAC... 6 Functietoetsen... 6 Navigeren en schuiven in een blad of werkmap... 6 Afdrukvoorbeelden bekijken en afdrukken...

Nadere informatie

3.5'' Digitale Fotolijst

3.5'' Digitale Fotolijst 3.5'' Digitale Fotolijst PL-DPF 351B User Manual Dank u voor het kiezen en kopen van deze digitale fotolijst. Leest u vooral eerst deze ebruikershandleiding zorgvuldig door, zodat mogelijke fouten en storingen

Nadere informatie

DIGITAL DOOR VIEWER GEBRUIKERSHANDLEIDING

DIGITAL DOOR VIEWER GEBRUIKERSHANDLEIDING DIGITAL DOOR VIEWER GEBRUIKERSHANDLEIDING Let op: 1. Lees voor gebruik eerst deze handleiding 2. Demonteer de camera of de hoofdunit niet. 3. Ga zorgvuldig te werk. 4. Wij raden u aan om regelmatig een

Nadere informatie

Veiligheidsinformatie

Veiligheidsinformatie Veiligheidsinformatie Dit product mag uitsluitend worden gebruikt in landen waarvoor door de bevoegde wetgeving specifieke toestemming is afgegeven. Dit is herkenbaar aan de sticker aan de achterzijde

Nadere informatie

SonicHub Audio Server. Gebruiksaanwijzing

SonicHub Audio Server. Gebruiksaanwijzing SonicHub Audio Server Gebruiksaanwijzing NL Inhoud Inleiding... 3 Instellen van de SonicHub... 6 Audio activeren... 6 Selecteren van AM/FM tuner regio... 6 SonicHub mediabalk panelen... 7 Bediening van

Nadere informatie

A. Opgelet. B. Shuffle functie. C. Toetsfuncties en bediening

A. Opgelet. B. Shuffle functie. C. Toetsfuncties en bediening Wij willen u graag bedanken voor het aanschaffen van onze digitale MP3 speler. Lees deze handleiding vóór ingebruikname a.u.b. zorgvuldig door, zodat u het correct weet te gebruiken. A. Opgelet 1) Schakel

Nadere informatie

Inleiding. Intelligent Targeting System (ITS) overzicht SYSTÈME INTELLIGENT DE DÉTECTION DE CIBLE

Inleiding. Intelligent Targeting System (ITS) overzicht SYSTÈME INTELLIGENT DE DÉTECTION DE CIBLE Inleiding Intelligent Targeting System (ITS) overzicht Verschuif de stroomschakelaar om het ITS in of uit te schakelen. Verschuif de volumeregelaar om het volume te verhogen of te verlagen. Verschuif de

Nadere informatie

Enkele tips voor de bediening van deze DVD Belangrijk!

Enkele tips voor de bediening van deze DVD Belangrijk! Enkele tips voor de bediening van deze DVD Belangrijk! De afbeeldingen en enkele punten van de programma-beschrijving hebben betrekking op versie 7.0.7 van Adobe Reader. Andere versies van dit programma

Nadere informatie

Gebruikersveiligheid. Elektrische veiligheid. Phaser 4500-laserprinter

Gebruikersveiligheid. Elektrische veiligheid. Phaser 4500-laserprinter Gebruikersveiligheid De printer en de aanbevolen verbruiksartikelen zijn getest en voldoen aan strikte veiligheidsnormen. Als u de volgende informatie in acht neemt, bent u verzekerd van een ononderbroken

Nadere informatie

PLL ALARM CLOCK RADIO Model : FRA252

PLL ALARM CLOCK RADIO Model : FRA252 PLL ALARM CLOCK RADIO Model : FRA252 NL HANDLEIDING NL HANDLEIDING WAARSCHUWING: OM HET RISICO OP BRAND OF ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE REDUCEREN, STEL HET APPARAAT NIET BLOOT AAN REGEN OF VOCHT. LET OP Het

Nadere informatie

Mauer GmbH Technologie voor beveiliging. Code Combi B VdS-Cl 2 Artikelnummer 82131 - standaard

Mauer GmbH Technologie voor beveiliging. Code Combi B VdS-Cl 2 Artikelnummer 82131 - standaard Informatie over de bediening: Mauer GmbH Technologie voor beveiliging Code Combi B VdS-Cl 2 Artikelnummer 82131 - standaard Bedieningsinstructies Lees deze instructies aandachtig door voordat u het slot

Nadere informatie

Aan de slag. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211311, Uitgave 1 NL

Aan de slag. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211311, Uitgave 1 NL Aan de slag Model: 5800d-1 Nokia 5800 XpressMusic 9211311, Uitgave 1 NL Toetsen en onderdelen 9 Tweede camera 10 Volume-/zoomtoets 11 Mediatoets 12 Scherm en toetsvergrendelingsschakelaar 13 Opnametoets

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding HD Auto Video Recorder Gebruikershandleiding Krijg de beste functies uit uw camcorder Lees de handleiding vóór het gebruik 2.7- inch LTPS TFT LCD HD 720P 120 graden Super Groothoeklens Beste gebruikers:

Nadere informatie

Dat houdt in; gebruikersnaam en wachtwoord van beide dienen exact hetzelfde te zijn.

Dat houdt in; gebruikersnaam en wachtwoord van beide dienen exact hetzelfde te zijn. Inleiding Heeft u problemen dat de e boeken niet meer overgezet worden vanuit uw Windows of Macintosh computer naar uw ebook Reader, geeft de Reader een melding dat hij gemachtigd is voor een andere gebruiker,

Nadere informatie

DENVER DPF-721 Gebruikershandleiding. Digitale Fotolijst

DENVER DPF-721 Gebruikershandleiding. Digitale Fotolijst DENVER DPF-721 Gebruikershandleiding Digitale Fotolijst WAARSCHUWING De kabel van de voedingsadapter en de uitschakelinrichting moeten altijd gemakkelijk te bedienen zijn. 1 Inleiding Gefeliciteerd met

Nadere informatie

Gebruikshandleiding. MP3-speler. Modelnummer: MP755 *ANY PROBLEM OR QUESTIONS, CALL SUPPORT DESK 0900-3437623 (NL)

Gebruikshandleiding. MP3-speler. Modelnummer: MP755 *ANY PROBLEM OR QUESTIONS, CALL SUPPORT DESK 0900-3437623 (NL) Gebruikshandleiding MP3-speler Modelnummer: MP755 *ANY PROBLEM OR QUESTIONS, CALL SUPPORT DESK 0900-3437623 (NL) *VRAGEN OF PROBLEMEN, BEL ONZE SUPPORT DESK 0900-3437623 (NL) *BEI FRAGEN ODER PROBLEMEN

Nadere informatie

Electronische loep "One"

Electronische loep One Electronische loep "One" Eenvoudige, betaalbare, elektronische loep voor mensen met visuele beperkingen Deze draagbare elektronische loep geeft een scherp beeld en hoog contrast met een vergroting van

Nadere informatie

Basis bediening van het scherm

Basis bediening van het scherm Basis bediening van het scherm Het apparaat kan worden bedient met de meegeleverde muis aangesloten in de USB poort voor op het apparaat. Door te klikken op de knoppen en het gebruik van de scrol wheel

Nadere informatie

Sneltoetsen voor Windows 7

Sneltoetsen voor Windows 7 Sneltoetsen voor Windows 7 CTRL Combinaties Ctrl + A Ctrl + C Ctrl + X Ctrl + V Ctrl + Z Ctrl + Rechterpijl Ctrl + Linkerpijl Ctrl + Shift + Linker/rechterpijl Ctrl + Shift + N Ctrl + Shift + Esc Ctrl

Nadere informatie

Bedieningshandleiding Bijvoegsel

Bedieningshandleiding Bijvoegsel Bedieningshandleiding Bijvoegsel Snijmachine Product Code: 891-Z01 Lees dit document voordat u de machine gebruikt. Houd dit document bij de hand, zodat u het kunt raadplegen. Inleiding In deze handleiding

Nadere informatie