Communicatie, sleutel tot participatie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Communicatie, sleutel tot participatie"

Transcriptie

1 Communicatie, sleutel tot participatie De Somalische gemeenschap in Nederland Adri Nieuwhof Abdullah A. Mohamoud Maart 2000 advies Pijlkruidlaan CM Reeuwijk tel fax Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

2

3 Inhoud Inleiding 5 Samenvatting 7 Sumary 11 1 De achtergrond van de Somalische gemeenschap Somaliërs: Afrikanen van ten zuiden van de Sahara De economie en de sociale structuur bij de nomaden Orde en gezag Kolonialisme en Koude Oorlog Opkomend verzet vanaf Het ineenstorten van de staat in De Somalische gemeenschap in Nederland Demografische data De sociale context Oorzaken van aanpassingsproblemen Cultuurschok Identiteitscrisis Dubbele loyaliteit Zichtbare knelpunten voor participatie Onderwijs en werk Wantrouwen Gebruik van qat Isolement 42 3 Interculturele communicatie Cultuurverschillen Maatschappelijke ongelijkheid: omgaan met macht, machtsafstand Individualisme en collectiviteit: een "ik" of "wij"-cultuur Man, vrouw, m/v: rollen van mannen en vrouwen Wat anders is, is gevaarlijk: omgaan met onzekerheid Korte termijn of lange termijn Het terrein van de gespreksvoering Taal Ordening/invalshoek 51 3

4 Perspectieven Organisatie/context Inzet 53 4 Rapportage focusgroepen over de communicatie tussen Somaliërs en instellingen De aanpak Het doel van het onderzoek De onderzoeksvragen De werkwijze De resultaten Ervaringen met Nederlandse instellingen Ervaringen met de Somalische gemeenschap Algemene knelpunten in de communicatie Specifieke knelpunten voor instellingen bij de communicatie Aandachtspunten voor de toekomst Jongeren Alleenstaande moeders Ouderen 64 5 Voorstellen voor het verbeteren van de communicatie Een structureel knelpunt vraagt een structurele oplossing De instellingen De Somalische gemeenschap Adviezen gericht op de communicatie Algemene knelpunten in de communicatie Instellingsspecifieke knelpunten in de communicatie Aandacht voor kwetsbare groepen Jongeren Alleenstaande moeders Ouderen 76 Literatuur 79 Noten 83 Colofon 85 4

5 Inleiding In Nederland vormen Somaliërs de grootste groep onder de Afrikanen die afkomstig zijn uit het gebied ten zuiden van de Sahara. Somaliërs zijn een nieuwe groep in de Nederlandse samenleving. De meesten zijn gekomen op basis van politiek asiel. Degenen die vervolgens erin slagen een duurzaam verblijf in Nederland te realiseren staan voor de taak hier te integreren. Dat is geen gemakkelijke opgave: de kloof tussen Somalische leefgewoonten en culturele gebruiken en de Nederlandse is erg groot. Het is van belang dat beleidsmakers en -uitvoerders die betrokken zijn bij de opvang en integratie van Somaliërs in Nederland zich daarvan vergewissen, juist met het oog op een succesvol integratiebeleid. In het eerste hoofdstuk wordt hiervoor de basis gelegd door aandacht te besteden aan de historische, sociale en culturele achtergrond van Somaliërs. Het tweede hoofdstuk gaat in op het verloop van het integratieproces. Het derde hoofdstuk gaat in op factoren die de interculturele communicatie beïnvloeden. Vervolgens worden de resultaten gepresenteerd van het onderzoek naar knelpunten in communicatie tussen Somaliërs en Nederlandse instellingen zoals beide partijen die ervaren. In het vijfde hoofdstuk volgen algemene en specifieke voorstellen voor het verbeteren van de communicatie en voor de wijze waarop extra aandacht gegeven kan worden aan kwetsbare groepen onder de Somalische bevolking in Nederland. Het beeld dat de grote kloof tussen de Somalische cultuur en de cultuur van het nieuwe land de participatie in de weg staat, wordt bevestigd door documentatie uit Denemarken, Finland en Engeland. Nader onderzoek is echter nodig om te beoordelen in hoeverre ervaringen met de Somalische gemeenschap rond integratie in deze landen ook voor de Nederlandse situatie bruikbaar zijn. Het onderzoek is verricht in opdracht van de Directie Coördinatie Integratiebeleid Minderheden van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Reeuwijk, maart 2000, Adri Nieuwhof, Abdullah A. Mohamoud. 5

6 6

7 Samenvatting In Nederland wonen circa Somaliërs waarvan de meesten vanaf het eind van de jaren tachtig als vluchteling naar Nederland zijn gekomen. De voortdurende oorlog in het land van herkomst maakte dat men elders een veilig heenkomen zocht. Het merendeel van de Somaliërs werd in de regio opgevangen en een klein deel van hen kwam naar Europa. De Somalische gemeenschap in Nederland is in vijf jaar tijd met ruim personen toegenomen. Het betreft een jonge bevolking, waarvan de helft jonger is dan 20 jaar. Veel Somaliërs kampen in Nederland met problemen die grotendeels verklaard kunnen worden uit het verschil tussen de Somalische en de Nederlandse leefwijze en gewoonten. In vergelijking met vluchtelingen uit andere landen is de te overbruggen culturele afstand veel groter. Het gevolg is dat Somaliërs minder succes hebben in het onderwijs en op de arbeidsmarkt. Het risico bestaat dat de geringe participatie van Somaliërs aan de Nederlandse samenleving de Somalische gemeenschap verder in een isolement drijft. Het talent wordt niet benut en men loopt kansen mis. Uiteindelijk kan dit tot een negatieve beeldvorming over de groep leiden, waardoor participatie weer verder belemmerd wordt. Effectieve communicatie tussen Somaliërs en medewerkers van Nederlandse instellingen is een voorwaarde voor goede toegang tot voorzieningen en daarmee tot participatie. Deze studie biedt nader inzicht in de knelpunten die Somaliërs en instellingen in het onderlinge contact ervaren. De informatie is verzameld door middel van literatuurstudie, gesprekken (telefonisch en persoonlijk), interviews met twee focusgroepen en berust mede op de jarenlange ervaring van de onderzoekers met de Somalische gemeenschap en hun contact met Nederlandse instellingen. De kern van de studie wordt gevormd door de aanbevelingen voor verbetering van de communicatie. Hoofdstuk 1 gaat in op het wereldbeeld van Somaliërs zoals dat voortkomt uit hun nomadische achtergrond. Reizen en trekken is voor een Somaliër de gewoonste zaak van de wereld. Het belangrijkste middel van bestaan in Somalië is de nomadische veehouderij. De hierbij behorende economie en sociale structuur zijn eenvoudig. Het leven is georganiseerd rondom clans. Met centraal, hiërarchisch gestructureerd gezag heeft men geen ervaring. 7

8 Vervolgens wordt in hoofdstuk 2 de sociale positie van de Somalische gemeenschap in Nederland behandeld. Het gaat in op de omstandigheden van de gemeenschap en de mogelijke oorzaken van de aanpassingsproblemen. Een deel van deze oorzaken is verbonden aan het vluchtelingschap en het ontheemd zijn, zoals cultuurschok, identiteitscrisis en dubbele loyaliteit. Daarnaast komt een aantal meer zichtbare knelpunten aan de orde, zoals werkloosheid, uitval in het onderwijs, wantrouwen jegens Nederlandse instellingen, gebruik van qat, en het isolement waarin de gemeenschap verkeert. Hoofdstuk 3 behandelt het terrein van de interculturele gespreksvoering. Het biedt instellingsmedewerkers een kader om gesprekken met Somalische cliënten voor te bereiden. Het gebruik ervan in combinatie met kennis van de achtergrond van Somaliërs zal tot een effectievere communicatie en daarmee tot een effectievere hulpverlening leiden. Overigens is dit kader algemeen bruikbaar voor interculturele communicatie. In hoofdstuk 4 volgt een rapportage van focusgroepen over de communicatie tussen Somaliërs en instellingen. Het onderzoek geeft antwoord op de volgende vragen: Hoe verloopt het contact tussen Somaliërs en Nederlandse instellingen? Zijn er specifieke knelpunten aan te wijzen? Zijn er factoren te benoemen bij de instellingen of bij de Somaliërs die de communicatie belemmeren? Het gebruik van schriftelijke enquêtes of individuele interviews sluit niet goed aan bij de voor Somaliërs traditioneel gebruikelijke - groepsgerichte - manier van informatie uitwisselen. In deze studie is daarom gekozen voor de methode van focusgroepen. Er zijn twee focusgroepen geïnterviewd met een gelijke deelname van Somaliërs en instellingsmedewerkers. Aan de focusgroepen namen deel: Somaliërs uit Amsterdam, Arnhem, Delft, Den Haag en Nijmegen: vier volwassen mannen, drie volwassen vrouwen en één jongere. Zij zijn actief in zelforganisaties of werken als sleutelfiguur voor de Somalische gemeenschap. Medewerkers van Bureau Nieuwkomers, de Arbeidsvoorziening, het taalonderwijs, een gemeentelijke afdeling Sociale Zaken en Werkgelegenheid, een gemeentelijke afdeling Nieuwkomersbeleid, VluchtelingenWerk, de Opbouw, de politie, het consultatiebureau, het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers uit Amersfoort, Delft, Den Haag, Rotterdam, Tilburg en De Lier. 8

9 De gedachtenwisseling in de focusgroepen leverde veel informatie op. Nederlandse medewerkers en Somaliërs hadden een gelijke inbreng en bespraken openlijk hun kritiekpunten over het verloop van de communicatie tussen Somaliërs en Nederlandse instellingen. Heel duidelijk bracht men naar voren dat het niet juist is om te generaliseren, noch tegenover de Somalische gemeenschap, noch tegenover de Nederlandse instellingen. Dit rapport biedt een overzicht van veel voorkomende ervaringen, zodat deze meegenomen kunnen worden in het ontwikkelen van een effectievere communicatie. De uitkomsten zijn geordend naar ervaringen met Nederlandse instellingen; ervaringen met de Somalische gemeenschap; algemene knelpunten in de communicatie, en specifieke knelpunten die instellingen ervaren. Aan het eind van de bijeenkomst is aan de deelnemers de vraag voorgelegd: "Hoe staat het met de Somalische gemeenschap over vijf jaar, als wij niets doen?". Alle deelnemers maakten zich zorgen over de gemeenschap en meenden dat er extra inspanningen nodig zijn van de Somalische gemeenschap en de Nederlandse instellingen rond jongeren, alleenstaande moeders en ouderen. In hoofdstuk 5 volgen voorstellen voor het verbeteren van de communicatie. De schrijvers concluderen dat de knelpunten die op individueel niveau in de communicatie worden ervaren niet meer alleen het individuele probleem zijn van de Somalische cliënt en de instellings- medewerker, maar het probleem worden van de Somalische gemeenschap én de instelling. De aanbevelingen richten zich op Nederlandse instellingen en de Somalische gemeenschap. Onderlinge samenwerking van de Somalische gemeenschap en de Nederlandse instellingen is een voorwaarde voor effectieve communicatie. De methodiek van interviews met focusgroepen levert veel informatie op en is goed te gebruiken om ook lokaal de knelpunten in de communicatie in kaart te brengen. De resultaten kunnen als basis dienen voor het ontwikkelen van oplossingen. Het is een voorwaarde dat Somaliërs en instellingsmedewerkers een gelijkwaardige rol hebben zowel in de focusgroepen als bij het ontwikkelen van nieuw beleid. De auteurs adviseren dat instellingen nagaan hoe de communicatie met Somalische cliënten verloopt en vervolgens een plan ter verbetering ontwikkelen. Vergroting van de kennis, aanstelling van Somalische medewerkers, contacten leggen en onderhouden met Somalische zelforganisaties, sleutelfiguren en deskundigen zijn punten die hierbij aandacht vragen. 9

10 De Somalische gemeenschap is volgens de auteurs medeverantwoordelijk voor het oplossen van de problemen die zij ervaren. De Somalische zelforganisaties en sleutelfiguren zouden daarom projecten moeten initiëren die bijdragen aan het overbruggen van de kloof tussen de gemeenschap en de instellingen. Zij mogen daarbij de steun van de Nederlandse overheid en instellingen verwachten. Er worden aanbevelingen gedaan op het vlak van versterken van de eigen organisaties, het ombuigen van het perspectief van de Somaliërs in Nederland, het opzetten van projecten en het geven van voorlichting aan instellingen. Verder worden suggesties gegeven voor extra aandacht voor jongeren, alleenstaande moeders en ouderen. Tenslotte stellen de auteurs dat de ernst van de in de studie gesignaleerde knelpunten en problemen niet alleen de inzet vraagt van de instellingen en de Somalische gemeenschap, maar ook van de overheid. De participatie van Somaliërs aan de Nederlandse samenleving stuit op een aantal ernstige belemmeringen die niet genegeerd mogen worden. Ook al is het verlangen naar terugkeer naar Somalië groot, de toekomst van de Somalische gemeenschap zal volgens de auteurs in Nederland liggen. Als de participatie op zijn beloop wordt gelaten, zal de Somalische gemeenschap verder ontwricht raken. De dreiging dat deze nieuwe groep nieuwkomers aan de kant blijft staan is groot en de overheid mag er daarom haar ogen niet voor sluiten. De bijdrage van de overheid moet liggen op het terrein van het regisseren, stimuleren, ondersteunen en faciliteren van oplossingen. 10

11 Summary Around 27,500 Somalis are living in the Netherlands. Since the late 1980s the Somalis have been coming to Holland as refugees. The continuing conflicts and wars in their home country Somalia forced them to flee abroad and to come here. At present, Somalia has no government. Most of the Somali refugees find refuge in neighbouring countries in the region and only a very small number come to Europe. Nonetheless, within the short time of five years, the Somali community in the Netherlands has astronomically increased to about 10,000 individuals of which the majority are younger than 20 years. Many Somali refugees in the Netherlands have adjustment problems which can largely be explained by the difference of social norms, habits and lifestyles between the Somali and Dutch societies. Somalis coming from a nomadic culture, are a group which experiences one of the biggest differences possible in relation to the societal norms of their host (Dutch) society. Consequently, the Somalis remain far behind with respect to social mobility and achieve little success both in education and at the job market. This dismal performance and the limited participation of the Somali community in the mainstream Dutch society indeed opens the risk of further isolation of the community. While at the same time, the talent and the experiences of the individuals in the community are not utilised and could be wasted forever. This can eventually develop a negative perception of the whole Somali community which may become a further impediment to their participation in the wider society in the country. As this research study clearly shows, effective and better communication is the primary condition for a better understanding and a key to a successful social integration. With respect to the Somalis, this process should be initiated at the level of Somali individuals and their Dutch contact persons working in the social institutions, with whom they frequently come into contact for help and information. The intention of this study is to lay bare the bottle-necks that the Somalis and the Dutch employees working in the social institutions experience as they come into contact. The information in this study is collected through literature study, informal conversations both through individual and telephone contacts, interviews with focus groups and years of research and participatory experience we observed over the communication difficulties between the individual Somalis and the Dutch employees in the social institutions. The significance of the study is that it offers practical recommendations which will help to improve the communication between the Somali and the Dutch society. 11

12 Chapter one of the study lays the groundwork and describes the historical, social, cultural and nomadic background of the Somali community in Somalia (their original homeland). It explains that, due to the demands of the pastoral nomadic economic existence by which they subsist, most Somalis in Somalia move and travel constantly in search of water and pasture. This simple pastoral nomadic economy of the Somali society has given rise to a simple social organisation. The Somalis still organise themselves through clan associations. This means that the Somali society has no hierarchical authority and no historical experience of a centralised authority. Building on the discussion in this chapter, the second chapter recounts the social position of the Somali community in the Netherlands. It describes the conditions of the community in Holland, examines the possible causes of the adjustment problems they are confronted with and how their integration process within the wider Dutch society is faring. Some of the adjustment problems the Somali community is confronted with are caused by cultural shocks, identity crisis, double loyalties, etc; which the Somali individuals experience in the new environment. In addition, other concrete challenges that the Somali community is faced with are mass unemployment, early drop out from schools, social isolation, "qat" addiction and lack of trust in the governmental institutions. Chapter three deals with the subject of inter-cultural communication. It provides a well-defined framework of references that will help the workers in the social institutions to better prepare in the consultation with their Somali clients. The knowledge of the social and cultural background of the Somali society we discussed in the previous two chapters combined with the techniques of inter-cultural communication will lead to enhance a better understanding and an effective help service to the community. In chapter four, we account the outcome of the discussions with the focus groups over the bottle necks in the communication between the individual Somalis and the Dutch employees working in the social institutions. This research study attempts to answer the following questions: How is the contact between the Somalis and the Dutch social institutions at the moment? What are the specific bottle necks which can be concretely identified? Are there specific factors on either side which hinder communication between the Somalis and the Dutch social institutions? 12

13 We learned in the process of collecting the research materials for the study that written questionnaires or individual interviews are techniques Somalis are hardly familiar with. Both techniques do not correspond with the Somali oral tradition. The Somalis are accustomed to exchanging news and information and have group discussions. It is because of this experience that we chose the method of focus groups. In this study, we interviewed two focus groups in which Somalis and employees working in the Dutch social institutions are equally represented. In the two focus groups, the Somalis who participated come from Amsterdam, Arnhem, Delft, Nijmegen and The Hague. Seven were adults (four male, three female) and one youth. Either of them hold a key position in the community or play an active role in one or other of the Somali self help organisations. With respect to the representatives of the Dutch social institutions in the focus groups, they were employees from the Bureau of New Comers, Dutch language schools, the Department of Social Affairs, Employment and Labour services in the local authorities, Department of policy making with respect to the New Comers in Municipalities, Refugee Office, the Police, a Consultant Bureau and the Central Organs of the Refugee Camps in Amersfoort, Delft, Rotterdam, De Lier, The Hague and Tilburg. The brain storming and the exchange of views and experiences of the individuals in the focus groups have produced a lot of information. Both the Somalis and the Dutch in the focus groups have done their utmost to contribute to the two round table discussions we organised in Delft and in Utrecht. They openly spoke about their displeasure and frustrations over the existing difficulties in the communication between the Somali community and the Dutch social institutions. It was very useful that the participants in the focus groups narrated their respective experiences over the nature of the bottle necks with respect to communication. They described many bottle necks which very often repeat and hinder normal communication between the individual Somalis and the employees working in the Dutch social institutions. We detail in this study all the bottle necks the participants emphasised in the hope that they would be considered in the process of developing a better and effective communication. The representatives in the focus groups repeatedly emphasised that the communication difficulties cannot be generalised since it is not a problem that every Somali living in Holland or every Dutch employee working in social institutions is suffering from. The results of the discussions of the focus groups are organised in the following sequences: experiences of the Dutch social institutions; experiences of the Somali community; general bottle necks in communication; and specific bottle necks that the Dutch social institutions experience. 13

14 At the end of each meeting we asked the participants in the focus groups the following question: How will the Somali community be over five years, if we do not act immediately now? Answering the question, all participants in the focus groups expressed their concern with the present condition of the Somali community in the Netherlands. They suggested that extra attention and commitment are needed both from the Somalis themselves and the Dutch social institutions in order to guide the youth and help the single mothers and the unemployed elders in the community. In chapter five, recommendations for better communication are presented. On the basis of a deeper analysis of the social and cultural background of the Somalis and the inventories of the bottle necks which hinder the communication between the Somalis and the Dutch institutions that we formulated recommendations. It is very important that the bottle necks in communication are not only seen as a problem between the individual Somali client and the Dutch contact person working in an institution but also as a problem between the Somali community as a whole and the Dutch social institutions. Keeping this in mind, the recommendations are aimed at the Dutch social institutions, the Somali community and the Dutch employees working in those institutions. Furthermore, a close and a good working relationship between the Somali community and the Dutch social institutions is a condition for a better communication. It is also very important that the Somalis and the employees working in the Dutch social institutions accept each other as partners and play an equal role in finding solutions for the communication problems. The Dutch social institutions have a responsibility to assess how communication between their employees and the Somali clients is progressing and develop a plan accordingly in order to improve it. The social institutions can increase their know-how about the Somali community by recruiting Somali employees, seeking contact with the Somali self-organisations, seeking advice from key Somali figures as well as from experts on the Somali society in the Netherlands. The Somali community is also responsible for finding solutions to the problems they experience in the country. For example, the Somali self-organisations and the leading Somali figures in the community can initiate projects aimed at bridging the communication gap between the community and the Dutch social institutions. Of course, establishing such projects, the Somalis need the support of the social institutions and the government. In this study, we presented specific recommendations which are aimed at enhancing the capacity of the Somali selforganisations, setting up self-help projects and the provision of information about the social and cultural background of the Somali society for the Dutch social institutions. 14

15 Furthermore, we recommended that extra attention be given to the young, the single mothers and the unemployed elders. Finally, we proposed that the seriousness of the bottle necks in the communication that we have recounted in this study not only require the intervention of the Somali community and the social institutions but also the involvement of the authorities, such as the higher levels of the government, the province and the municipality. We should not underestimate the seriousness of these obstacles since they slow the pace of the integration process of the Somali community into the wider Dutch society. And the fact is that if we leave the community on their own and do not help them to speeding up the pace of their integration process into the wider society right now, certainly their social position will deteriorate further as time passes by. This is a reality which will happen if the government ignores the serious social situation the Somali community is confronted with now and does not act immediately. The intervention of the government must lie in areas such as ensuring proper registration, support, stimulation and playing the role of facilitator in the solutions to the community s problems. 15

16 16

17 1 De achtergrond van de Somalische gemeenschap In het contact van Somaliërs met Nederlandse instellingen ontstaan vaak misverstanden. De bedoeling van dit hoofdstuk is om via kennis van de achtergrond van Somaliërs een deel van de bronnen die aanleiding geven tot die misverstanden te begrijpen en te betrekken in de communicatie. Dit hoofdstuk schetst de economische en sociale leefsituatie van Somaliërs, Somalische opvattingen over orde en gezag, en geeft een beeld van de geschiedenis van Somalië. 1.1 Somaliërs: Afrikanen van ten zuiden van de Sahara Er zijn naar schatting op dit moment circa acht miljoen Somaliërs. Somaliërs hebben de laatste 1000 jaar in de Hoorn van Afrika gewoond. Zij kwamen daar in contact met Arabische en Perzische migranten. De islam is in de loop van de tijd voor Somaliërs een belangrijke bindende factor geworden. Somaliërs zijn nomadische herders. Hun middelen van bestaan, culturele leven en kijk op de wereld worden bepaald door de eenvoudige economie die daarbij hoort. Somaliërs staan bekend om hun traditie van orale epische poëzie over hun overwinningen en verliezen, hun vreugde en zorgen, en de ontberingen van het leven. De meerderheid van het Somalische volk woont in Somalië. Een deel van hen woont in Djibouti waar zij een grote etnische groep vormen. In bepaalde regio s van Kenya en Ethiopië wonen ook groepen Somaliërs. In het Midden- Oosten werken Somaliërs als gastarbeider en de overigen verblijven momenteel in het buitenland als zakenman of vluchteling. Profiel van Somalië 1990 Bevolking 7,3 miljoen Oppervlakte km2 Landbouwgrond 1,6% Aandeel BNP veeteelt 47% Export veeteelt 60% fruit 40% Africa Insight, vol.23, nr.1., 1993 Somaliërs zijn in vergelijking met de meeste Afrikaanse gemeenschappen etnisch homogeen. Zij hebben een gemeenschappelijk taal, een zelfde manier van leven, een gemeenschappelijke manier van politiek bedrijven, een diep doorleefd islamitisch erfgoed en de sterke overtuiging dat alle Somaliërs afstammen van dezelfde mythische 17

18 voorouder "de Samaale". Zij voelen zich door lijnen van afstamming en verwantschap met elkaar verbonden. Strijd om de schaarse natuurlijke bronnen van het land heeft de Somalische gemeenschap echter ook diep verdeeld. Dit leidde er uiteindelijk toe dat Somalië afgleed naar een staat van anarchie, waarin rivaliserende clans de natie en de staat Somalië hebben vernietigd. Het ineenstorten van Somalië maakte dat de bevolking massaal het land ontvluchtte en dat zij een van de grootste vluchtelingengemeenschappen van de jaren negentig vormt. 1.2 De economie en de sociale structuur bij de nomaden In het algemeen is het productieproces een belangrijk startpunt om de sociale verhoudingen en de machtsverhoudingen in een gemeenschap te begrijpen. "Productie is de materiële basis van alle sociale bestaansvormen. De manier waarop mensen hun inzet organiseren in het productieproces beïnvloedt alle andere aspecten van het sociale leven, inclusief het politieke leven" (Robert Cox, 1987:1). Met dit als uitgangspunt heeft de productie van het nomadische bestaan veel bijgedragen aan de manier waarop de Somalische gemeenschap gevormd is en aan de kijk op de wereld die zij heeft ontwikkeld. Het nomadische bestaan overheerst nog steeds in Somalië vanwege de barre omstandigheden in het land: het is er heet en er valt bijna geen regen. 53% van het land (35 miljoen hectare) is geschikt voor begrazing, slechts 13% (8.2 miljoen hectare) is geschikt voor landbouw en de resterende 34% is rotsachtig of bedekt met duinen en zo arm dat de grond ongeschikt is voor landbouw of veeteelt. In een land met zoveel arme grond en zo n heet klimaat is het nomadische bestaan de meest geëigende economische activiteit. De veehouders zijn met hun kudden constant op zoek naar water en weideland. Als zij dat vinden dan blijven zij in het gebied tot deze bronnen uitgeput zijn. Zij zullen daardoor nooit lang op eenzelfde plaats verblijven. In het zuiden van het land vindt op beperkte schaal commerciële landbouw plaats, maar dit is ondergeschikt aan de nomadische veeteelt. Volgens recente schattingen is 65% van de Somaliërs nomade: het hoogste percentage van de wereld. Zij houden geiten, schapen, kamelen en runderen. De nomaden streven naar een structurele overproductie van hun vee om het risico van natuurrampen, langdurige hitte en droogte te beperken. Somalië is dan ook een 18

19 Clanfamilies, clans en subclans Sab (vooral landbouwers) Somale/Somaliërs (vooral nomaden) Rahanweyn Digil Haawiye Isaaq Dir Darod (Shermarke) Gadabursi Habir Gedir Abgal Dulbahante Marehan Ogaden Mijerteyn (aidid) (Mahdi) (Morgan) (Barre) (jess) belangrijk veeproducent in Afrika. In 1990 bezat Somalië 43% van de kamelen, 2% van het rundvee, 10% van de geiten en 5% van de schapen van heel Afrika. Deze statistieken zijn opgesteld door het departement van Planning en Statistiek van het Ministerie van Landbouw in samenwerking met een Duitse ontwikkelingsorganisatie (Damooei, in Adam, H.M., 1997). "Hij die geen kamelen heeft leeft onder de bescherming van anderen." "Ik blijf niet op een plaats waar kamelen geen kalveren krijgen." "De dood van een man zonder kamelen zal onopgemerkt blijven." Rirash 1988 De nomaden houden vooral kamelen en daarom wordt de economie van Somalië ook wel de "kameel-economie" genoemd en het Somalische gevoel van historisch bewustzijn het "kameel-complex" (Laitin en Samatar 1987). Kamelen geven prestige aan de eigenaar: zij zijn het symbool van rijkdom voor de Somalische nomade. In klassieke Somalische gedichten wordt het bezit van kamelen bezongen. De economie van de nomaden is gebaseerd op veeteelt en op extensief gebruik van grond waarbij de technologische ontwikkeling laag is. Het is een economie met een op de natuur gebaseerde productie die sinds de oudste tijden bestaat. In het Westen heeft de agrarische revolutie, waarbij nomadische veetelers zich vestigden en gesettelde landbouwers werden, zich voorgedaan lang voor het begin van de jaartelling. 19

Grijs is niet zwart wit ambities van 55+

Grijs is niet zwart wit ambities van 55+ Grijs is niet zwart wit ambities van 55+ vitality we add 2 Medical Delta Het Medical Delta consortium wordt gevormd door de academische instellingen en regionale overheden in Zuid-Holland. In samenwerking

Nadere informatie

Autismespectrumstoornissen: een leven lang anders

Autismespectrumstoornissen: een leven lang anders Autismespectrumstoornissen: een leven lang anders Gezondheidsraad Health Council of the Netherlands Aan de minister voor Jeugd en Gezin Aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Aan de staatssecretaris

Nadere informatie

Wetenschapswinkel. Naar een dorpscoöperatie in Nieuw-Dordrecht. Albert Aalvanger MSc. rapport 299

Wetenschapswinkel. Naar een dorpscoöperatie in Nieuw-Dordrecht. Albert Aalvanger MSc. rapport 299 Wetenschapswinkel Naar een dorpscoöperatie in Nieuw-Dordrecht Albert Aalvanger MSc. rapport 299 september 2013 Wetenschapswinkel Naar een dorpscoöperatie in Nieuw-Dordrecht Albert Aalvanger MSc. rapport

Nadere informatie

Aan het buitenland gehecht

Aan het buitenland gehecht WETENSCHAPPELIJKE RAAD VOOR HET REGERINGSBELEID Aan het buitenland gehecht over verankering en strategie van nederlands buitenlandbeleid AMSTERDAM UNIVERSITY PRESS Aan het buitenland gehecht De Wetenschappelijke

Nadere informatie

10 jaar Grundtvig in Nederland

10 jaar Grundtvig in Nederland 10 jaar Grundtvig in Nederland Verworvenheden en perspectieven europees platform internationaliseren in onderwijs Inhoud Colofon 2011 Europees Platform - internationaliseren in onderwijs Kennemerplein

Nadere informatie

Het maximum aantal kinderen per spermadonor

Het maximum aantal kinderen per spermadonor Gezondheidsraad Het maximum aantal kinderen per spermadonor Evaluatie van de huidige richtlijn 2013/18 Gezondheidsraad Het maximum aantal kinderen per spermadonor Evaluatie van de huidige richtlijn Gezondheidsraad

Nadere informatie

VREEMDELINGENDETENTIE IN NEDERLAND: HET MOET EN KAN ANDERS ALTERNATIEVEN VOOR VREEMDELINGENDETENTIE

VREEMDELINGENDETENTIE IN NEDERLAND: HET MOET EN KAN ANDERS ALTERNATIEVEN VOOR VREEMDELINGENDETENTIE VREEMDELINGENDETENTIE IN NEDERLAND: HET MOET EN KAN ANDERS ALTERNATIEVEN VOOR VREEMDELINGENDETENTIE AI ALTERNATIEVEN VOOR VREEMDELINGENDETENTIE OKTOBER 2011 Alternatieven voor vreemdelingendetentie Omslagfoto:

Nadere informatie

Over diplomaten en activisten. Strategieën rondom seksuele identiteit van biculturele lesbische vrouwen, homoseksuele mannen en biseksuelen

Over diplomaten en activisten. Strategieën rondom seksuele identiteit van biculturele lesbische vrouwen, homoseksuele mannen en biseksuelen Over diplomaten en activisten Strategieën rondom seksuele identiteit van biculturele lesbische vrouwen, homoseksuele mannen en biseksuelen Marianne Cense Rutgers WPF 2013 De titel van dit rapport, Over

Nadere informatie

BENUTTING VAN OCTROOIEN

BENUTTING VAN OCTROOIEN BENUTTING VAN OCTROOIEN OP RESULTATEN VAN WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK ADVIES benutting VAN OCTROOIEN OP RESULTATEN VAN WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK voetregel 1 2014 Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen

Nadere informatie

rekenonderwijs op de basisschool advies analyse en sleutels tot verbetering

rekenonderwijs op de basisschool advies analyse en sleutels tot verbetering rekenonderwijs op de basisschool analyse en sleutels tot verbetering advies rekenonderwijs op de basisschool voetregel 1 Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen Postbus 19121, 1000 GC Amsterdam

Nadere informatie

Technici: mobiel en toch honkvast

Technici: mobiel en toch honkvast Technici: mobiel en toch honkvast Amsterdam, februari 2013 In opdracht van ministerie van SZW Technici: mobiel en toch honkvast Uitstroom van technici vergeleken met andere sectoren Ernest Berkhout Paul

Nadere informatie

Natuur en gezondheid. Invloed van natuur op sociaal, psychisch en lichamelijk welbevinden

Natuur en gezondheid. Invloed van natuur op sociaal, psychisch en lichamelijk welbevinden 7 Natuur en gezondheid Invloed van natuur op sociaal, psychisch en lichamelijk welbevinden Deel 1 van een tweeluik: Verkenning van de stand der wetenschap Gezondheidsraad Health Council of the Netherlands

Nadere informatie

Wetenschap op bestelling

Wetenschap op bestelling Wetenschap op bestelling Over de omgang tussen wetenschappelijk onderzoekers en hun opdrachtgevers KNAW-werkgroep opdrachtonderzoek Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen Amsterdam, september

Nadere informatie

Inzet Communicatie bij Crowd Management en Crowd Control

Inzet Communicatie bij Crowd Management en Crowd Control Inzet Communicatie bij Crowd Management en Crowd Control Auteurs: Dr. ir. Peter W. de Vries Dr. Mirjam Galetzka Dr. Jan M. Gutteling De auteurs zijn verbonden aan de Universiteit Twente, faculteit Gedragswetenschappen.

Nadere informatie

Qat gebruik onder Somaliërs in Nederland

Qat gebruik onder Somaliërs in Nederland Martha de Jonge Clary van der Veen Qat gebruik onder Somaliërs in Nederland Studie naar de invloed van Qat op de sociaaleconomische situatie en de gezondheid van Somaliërs Trimbos-instituut Colofon Projectleiding

Nadere informatie

allemaal anders allemaal gelijk Educatief pakket

allemaal anders allemaal gelijk Educatief pakket allemaal anders allemaal gelijk Educatief pakket Oorspronkelijke uitgave: All different, All equal. Education Pack. Straatsburg, 1995 Copyright Council of Europe De vertaling werd met de toestemming van

Nadere informatie

DAKLOOS NA HUISUITZETTING igor van laere en matty de wit

DAKLOOS NA HUISUITZETTING igor van laere en matty de wit DAKLOOS NA HUISUITZETTING igor van laere en matty de wit DAKLOOS NA HUISUITZETTING Dakloos na huisuitzetting INHOUD Samenvatting 3 Summary 13 Three research questions 23 Conclusions and recommendations

Nadere informatie

Wachten op je toekomst. Adviesrapport over de positie van en toelatingscriteria voor vreemdelingenkinderen

Wachten op je toekomst. Adviesrapport over de positie van en toelatingscriteria voor vreemdelingenkinderen Wachten op je toekomst Adviesrapport over de positie van en toelatingscriteria voor vreemdelingenkinderen Datum: 08 maart 2012 Advies: KOM2A/2012 2 "Ik wil best wachten op mijn toekomst, maar niet mijn

Nadere informatie

digitale geletterdheid in het voortgezet onderwijs

digitale geletterdheid in het voortgezet onderwijs digitale geletterdheid in het voortgezet onderwijs voetregel 1 2012 Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) Sommige rechten zijn voorbehouden / Some rights reserved Voor deze uitgave

Nadere informatie

Hoe gezond zijn de zorguitgaven? Zorg voor euro s - 6

Hoe gezond zijn de zorguitgaven? Zorg voor euro s - 6 Hoe gezond zijn de zorguitgaven? Zorg voor euro s - 6 Hoe gezond zijn de zorguitgaven? De kosten en opbrengsten van gezondheidszorg bij infectieziekten, kankers en hart- en vaatziekten Zorg voor euro

Nadere informatie

Wat werkt? MOVISIE / Trimbos-instituut. Peter Rensen, Silke van Arum & Radboud Engbersen

Wat werkt? MOVISIE / Trimbos-instituut. Peter Rensen, Silke van Arum & Radboud Engbersen Wat werkt? Een onderzoek naar de effectiviteit en de praktische bruikbaarheid van methoden in de vrouwenopvang, maatschappelijke opvang en opvang voor zwerfjongeren. Peter Rensen, Silke van Arum & Radboud

Nadere informatie

Gebruik en effecten van NL-Alert:

Gebruik en effecten van NL-Alert: Gebruik en effecten van NL-Alert: WODC-project 2215 Eindrapportage 1 april 2014 Auteurs: Dr. J.M. Gutteling (Universiteit Twente), projectleider Prof Dr. J. Kerstholt (Universiteit Twente en TNO) Dr. T.

Nadere informatie

Nacontrole in de oncologie. Doelen onderscheiden, inhoud onderbouwen

Nacontrole in de oncologie. Doelen onderscheiden, inhoud onderbouwen Nacontrole in de oncologie Doelen onderscheiden, inhoud onderbouwen Gezondheidsraad Health Council of the Netherlands Aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Onderwerp : Aanbieding advies

Nadere informatie

HOE VROEGER, HOE BETER?

HOE VROEGER, HOE BETER? Masterthesis Onderwijskunde HOE VROEGER, HOE BETER? Een onderzoek naar de effecten van vroeg vreemdetalenonderwijs Renske Naber 1717693 Eerste lezer: Dr. R. Maslowski Tweede lezer: Dr. W. M. Lowie & Dr.

Nadere informatie

Tilburg University. Publication date: 2008. Link to publication

Tilburg University. Publication date: 2008. Link to publication Tilburg University Wie dan leeft... wie dan zorgt? Een zoektocht naar niet-familiale zorgsolidariteit tussen en binnen generaties in het licht van ontgroening en (kleurrijke) verzilvering van de samenleving

Nadere informatie

KLM na de fusie met Air France Cultuurverandering in het perifere gezichtsveld

KLM na de fusie met Air France Cultuurverandering in het perifere gezichtsveld Cahier 3 KLM na de fusie met Air France Cultuurverandering in het perifere gezichtsveld Onderzoekers: Niels Noorderhaven, David Kroon en Alma Timmers Universiteit van Tilburg KLM na de fusie met Air France

Nadere informatie

GOKKEN IN KAART Tweede meting aard en omvang kansspelen in Nederland

GOKKEN IN KAART Tweede meting aard en omvang kansspelen in Nederland GOKKEN IN KAART Tweede meting aard en omvang kansspelen in Nederland December 2011 INTRAVAL Groningen-Rotterdam COLOFON 2011 WODC, ministerie van Veiligheid en Justitie. Auteursrechten voorbehouden. INTRAVAL

Nadere informatie

Adviseurs over verduurzaming in de zuivelketen

Adviseurs over verduurzaming in de zuivelketen Adviseurs over verduurzaming in de zuivelketen Carolien de Lauwere, Aart van den Ham, Joan Reijs, Alfons Beldman, Gerben Doornewaard, Anne Charlotte Hoes en Bert Philipsen Adviseurs over verduurzaming

Nadere informatie

The Making of... the city marketing of Amsterdam Het ontstaan van de city marketing van Amsterdam

The Making of... the city marketing of Amsterdam Het ontstaan van de city marketing van Amsterdam The Making of... the city marketing of Amsterdam Het ontstaan van de city marketing van Amsterdam I amsterdam Het ontstaan van de city marketing van Amsterdam 1 Inhoudsopgave contents Voorwoord Foreword

Nadere informatie

10 JAAR KOFFIE OM DE HOEK

10 JAAR KOFFIE OM DE HOEK 10 JAAR KOFFIE OM DE HOEK EEN ONDERZOEK NAAR DE BELEMMERENDE EN ONDERSTEUNENDE FACTOREN VOOR DEELNAME VAN BEWONERS MET EEN ACHTERGROND IN DE PSYCHIATRIE AAN ACTIVITEITEN IN DE WIJK(CENTRA) Anne Elberse

Nadere informatie