BIJZONDERE VOORWAARDEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BIJZONDERE VOORWAARDEN"

Transcriptie

1 BIJZONDERE VOORWAARDEN A. BIJZONDERE VOORWAARDEN VOOR ONDERHOUDS- EN ONDERSTEUNINGSDIENSTEN OP DE GOEDEREN DEFINITIE Onderhoud van de Goederen, waaronder begrepen een of meerdere hardware goederen en de daarmee gepaard gaande software (hieronder ook vermeld als front-office software ) geleverd en geïnstalleerd door Quarto bij de Klant. B. ONDERHOUDSVORMEN Indien Remote ondersteuning mogelijk is: SLA-1 ( Base) Telefonische en remote helpdesk maandag tem vrijdag van 8h30 tot 17h Ter beschikking stellen van software updates Responstijdgarantie van 24 klokuren Géén dekking van kosten van voorrijden Géén dekking van kosten van arbeidsloon op locatie Géén dekking van kosten van materiaal Exclusief Weekendservice SLA-2 (Plus) Telefonische en remote helpdesk maandag tem zondag van 8h30 tot 21h Ter beschikking stellen van software updates Responstijdgarantie van 24 klokuren Inclusief kosten van voorrijden tijdens de kantooruren Inclusief kosten van benodigd materiaal bij preventief en correctief onderhoud Eénmaal per jaar preventief onderhoud (exclusief Arbeidsloon) Preventief onderhoud houdt in, dat éénmaal per jaar, tijdens dit onderhoud alle vitale delen van de apparatuur zullen worden geïnspecteerd, gereinigd en zonodig vervangen dit laatste ter beoordeling van de service technicus die het onderhoud uitvoert. Géén dekking van kosten van arbeidsloon op locatie SLA-3 ( Gold ) Telefonische en remote helpdesk maandag tem zondag van 8h30 tot 21h. Ter beschikking stellen van software updates Responstijdgarantie van 24 klokuren Inclusief Kosten van arbeidsloon tijdens de kantooruren Inclusief Kosten van voorrijden tijdens de kantooruren Inclusief Kosten van benodigd materiaal bij preventief en correctief onderhoud Updates worden tijdens preventief onderhoud kosteloos doorgevoerd Eénmaal per jaar preventief onderhoud (inclusief Arbeidsloon ) Preventief onderhoud houdt in, dat éénmaal per jaar, tijdens dit onderhoud alle vitale delen van de aparatuur zullen worden geïnspecteerd, gereinigd en zonodig vervangen dit laatste ter beoordeling van de service technicus die het onderhoud uitvoert. Indien Remote ondersteuning niet mogelijk is: SLA-4 ( Extra ) Telefonische helpdesk maandag tem zondag van 8h30 tot 21h. Ter beschikking stellen van software updates Responstijdgarantie van 24 klokuren Inclusief Kosten van arbeidsloon tijdens de kantooruren Inclusief Kosten van voorrijden tijdens de kantooruren Inclusief Kosten van benodigd materiaal bij preventief en correctief onderhoud Updates worden tijdens preventief onderhoud kosteloos doorgevoerd Eénmaal per jaar preventief onderhoud (inclusief Arbeidsloon ) Pagina 1

2 ONDERHOUD HARDWARE Eventueel oude, door nieuwe vervangen, onderdelen worden c.q. blijven eigendom van Quarto. Verbeteringen en modificaties zijn niet inbegrepen onder de onderhoudsverplichtingen van Quarto, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. De Klant stelt de hardware ten behoeve van de onderhoudswerkzaamheden ter beschikking aan het onderhoudspersoneel van Quarto. Voor werkzaamheden aan de hardware, verbonden of gekoppeld aan niet door Quarto geleverde systemen, dient de Klant Quarto in staat te stellen haar werkzaamheden te verrichten. Het onderhoud en ondersteuning op locatie vinden enkel plaats tijdens de kantooruren van Quarto (maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot uur). Het onderhoud c.q. de ondersteuning welke plaatsvindt buiten de kantooruren van Quarto (ma. t/m vr. van 8.30 tot uur), is gericht op het operationeel houden c.q. maken van de afrekenpunten. Indien het onderhoud c.q. de ondersteuning buiten de contractueel bepaalde tijden in punt 3.4 plaatsvindt zullen de kosten van arbeidsloon en voorrijden gefactureerd worden op basis van nacalculatie tegen de geldende tarieven. Voor het arbeidsloon geldt dat altijd minimaal een half uur in rekening wordt gebracht. De Klant kan de Goederen op haar kosten doen verplaatsen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Quarto. Omwille van de storingshistorie dient Quarto hiervan vooraf op de hoogte te worden gesteld. De Klant is alleen met uitdrukkelijke toestemming van Quarto bevoegd niet door Quarto geleverde apparatuur aan te sluiten. Zijn uitgesloten van de onderhoudsdiensten: Kosten van onderhoud veroorzaakt door diefstal van onderdelen, ontwrichtingen, grote elektrische netspanningsfluctuaties, overmatige verhitting of inwerking van chemicaliën, branden rookschade, overmatige stofvorming, waterschade, blikseminslag die ondanks beveiliging in het pand toch inslaat, statische elektriciteit, molest, en vandalisme. Kosten van onderhoud te wijten aan onbehoorlijk gebruik van apparatuur of grove nalatigheid bij het volgen van instructies voor het onderhoud/schoonhouden van apparatuur; te wijten aan het werken met materialen, afdrukhulpmiddelen en magnetische hulpmiddelen, welke niet aan door Quarto gestelde eisen voldoen. Storingen en onderhoudskosten in verband met de aankoppeling door de Klant van niet door Quarto geleverde apparatuur zonder uitdrukkelijke toestemming van Quarto. ONDERHOUD SOFTWARE GELEVERD EN GEÏNSTALLEERD BIJ DE KLANT De Klant dient Quarto direct na constatering in kennis te stellen van eventuele Gebreken. Direct na kennisgeving van de Klant van het Gebrek verplicht Quarto zich in alle redelijkheid tot het zoeken naar oplossingen voor de gemelde Gebreken. Oplossingen om gemelde Gebreken op te heffen dienen door Quarto zo snel mogelijk aan Klant te worden gemeld. Alle kosten van arbeidsloon welke gemoeid gaan met verlenen van telefonische- en remote (voor SLA-1,2 of 3) ondersteuning zijn begrepen in de onderhoudsdienst. Quarto verplicht zich om nieuwe versies en/of updates van de bestaande front-office software, indien van toepassing, gratis aan de Klant ter beschikking te stellen. Uitgesloten hiervan zijn nieuw ontwikkelde softwaremodules, welke als een op zichzelf staande module op de prijslijst zijn opgenomen. De updates c.q. nieuwe versies zullen worden voorzien van een installatieprocedure. Eventuele bijkomende werkzaamheden, zoals installatie en instructie, worden door Quarto aan de Klant worden doorgerekend tegen de daarvoor geldende tarieven. Om een nieuwe versie van de software goed te kunnen laten werken, is het mogelijk dat er hardwarewijzigingen doorgevoerd dienen te worden (bijv. extra intern geheugen, groter benodigde opslagcapaciteit etc.). Quarto zal de Klant hiervan informeren voor installatie van de nieuwe versie en/of update. De eventuele bijkomende kosten hiervan zijn voor rekening van de Klant. Zijn uitgesloten van de onderhoudsdiensten: Interventies indien de software op een andere wijze wordt gebruikt dan waarvoor zij is ontwikkeld of bestemd; indien de verstrekte programmatuur door de Klant of door derden is gewijzigd en/of aangevuld; indien de verstrekte programmatuur op welke wijze dan ook van buitenaf is beïnvloed. Herstelwerkzaamheden, welke het gevolg zijn van het niet correct uitvoeren door de Klant van de instructies van Quarto. Pagina 2

3 Schaduwdraaien, een afdoende back-up systeem en een goed systeembeheer, deze vallen onder verantwoordelijkheid van de Klant en dienen aan het in gebruik nemen en het feitelijk gebruik van programmatuur ten grondslag te liggen. De Klant is alleen met uitdrukkelijke toestemming van Quarto bevoegd niet door Quarto geleverde apparatuur aan te sluiten. C. BIJZONDERE VOORWAARDEN VOOR QUESTOR-ONLINE DEFINITIES Questor-ONLINE is een door Quarto ontwikkeld beheer systeem en is 100 % webbased georiënteerd. Questor-ONLINE wordt aangeboden en geleverd als een SaaS dienst. Het beheer omvat de vastlegging van transacties, met als uiteindelijk doel het kunnen rapporteren van de omzet gegevens plus de daarbij behorende financiële gegevens. Per klant wordt hiervoor één database beschikbaar gesteld, waarbinnen men de afrekenpunten kan vastleggen plus alle additionele informatie die nodig is om tot een voor de Klant bruikbare rapportage te kunnen komen. Het systeem biedt standaard een uitgebreide managementrapportage. SPECIFICATIES Functionaliteit: Voor een compleet overzicht van de functionaliteiten verwijzen wij naar de uitgebreide handleidingen van Questor-ONLINE. Deze worden aan de Klant beschikbaar gesteld door het toekennen van een login, waarmee de Klant op de Quarto website de mogelijkheid wordt verleend tot het downloaden / uitprinten van de handleidingen van de voor de Klant van toepassing zijnde geactiveerde modules. Licenties Een licentie voorziet maximaal in 3 Gebruikers, waarvoor users en login kunnen worden aangevraagd. Bij meer dan 3 Gebruikers zal er een extra licentie moeten worden aangevraagd. Hosting Datacenters Het systeem is ondergebracht in een beveiligd data center. Dit data center beschikt over de beste faciliteiten voor data en netwerkbeveiliging en is geaudit door o.a. Rabobank en Currence. Het data center wordt tevens gebruikt voor EFT proxy (pin betalingen routeren). De servers plus de back-up faciliteiten zijn gevestigd op twee verschillende locaties t.w. Ridderkerk en Ede. Servers De servers zijn virtueel op het High Availability VMWARE ESX platform. Dit betekent, dat applicaties automatisch uitwijken naar een andere server, als één van de servers down gaat. Er wordt gebruik gemaakt van 2 servers, één voor de applicatie en één voor de data (MS-SQL server 2008). Er is een fail-over capaciteit van 1 ESX server beschikbaar, die bij problemen over voldoende capaciteit beschikt om alle virtuele servers over te nemen. Er wordt voldoende capaciteit gegarandeerd voor de behoefte van de klant. Firewall De professionele firewall is o.a. voorzien van een Intruder Protection Systeem (I.P.S). Dit systeem zorgt er voor, dat indringers van buitenaf niet kunnen binnendringen in de opgeslagen gegevens. Verdere specificaties van de firewall worden (uit veiligheidsoverwegingen) niet verder omschreven. Beschikbaarheid servers (intern) Onder de interne servers worden de servers verstaan waarop de software is geïnstalleerd plus de SQL database server. De Beschikbaarheid van de servers is 7 x 24. De beheerders hebben de voor deze omgevingen vereiste opleidingen gevolgd en hebben de daarvoor geldende examens behaald. De applicatie wordt 7 x 24 bewaakt, waarbij met behulp van ca. 25 sensors diverse eigenschappen worden gemeten, waaronder bijvoorbeeld de bereikbaarheid via ping, de CPU load, het geheugengebruik, vrije ruimte harddisk, beschikbaarheid netwerk. Deze sensors worden op het juist functioneren van het betrokken onderdeel iedere 60 seconden gecontroleerd. Storingen worden via een SMS bericht naar de Pagina 3

4 verantwoordelijke perso(o)n(en) gecommuniceerd, die hierop direct kunnen ingrijpen, indien noodzakelijk. Er wordt Beschikbaarheid gegeven van 99,9 % per jaar. Beschikbaarheid servers (intern) onderhoud Het niet beschikbaar zijn van de servers als gevolg van onderhoud, wordt tot een minimum beperkt en wordt altijd vooraf aangekondigd. Doorgaans worden deze werkzaamheden gedurende de nacht uitgevoerd. Het onderhoud op de software (software updates) zal tussentijds worden doorgevoerd. Afhankelijk van de aard van de update wordt hier vooraf geen aankondiging gedaan, omdat dit de Beschikbaarheid van de servers niet zal beïnvloeden. Uitsluitingen Beschikbaarheid servers (intern) Voor de berekening van de Beschikbaarheid van de servers worden de beschikbaarheid van het interne LAN en netwerkverbindingen bij de Klant uitgesloten, alsmede gevallen van overmacht en/of criminaliteit. Een voorbeeld hiervan is een Cyber aanval van onbekenden, waardoor de verbinding met de servers wordt geblokkeerd. Ook de beschikbaarheid van servers, die nodig zijn voor het in stand houden van het internetverkeer worden voor de berekening van de Beschikbaarheid uitgesloten. Back-up / disaster recovery Er worden dagelijks back-ups gemaakt van de applicatie en de database server zodat snel herstel mogelijk is. De databases worden per 7 dagen, beginnend op zaterdag naar 2 verschillende fysieke servers gekopieerd, welke op twee verschillende locaties staan opgesteld. Van één van de back-up servers wordt dagelijks een back-up-to-disc gemaakt naar de Storage Area Network (SAN) alsook naar tape. De tape van elke vrijdag back-up, wordt vervolgens voor de periode van minimaal 1 jaar bewaard. Op zondag wordt er nog een back-up gemaakt van alle virtuele servers, met behulp van VMware Data Recovery (VDR). Hiervan wordt alleen de meest recente back-up bewaard. Middels deze back-up is de virtuele machine zelf te herstellen, indien deze beschadigd raakt. Ondersteuning De helpdesk van Quarto is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met zondag van 8.30u tot 21.00u Alle kosten van arbeidsloon welke gemoeid gaan met verlenen van telefonische- en remote (op afstand) ondersteuning worden door deze Overeenkomst gedekt. Werkzaamheden, welke het gevolg zijn van het niet correct uitvoeren door de Klant van de instructies van Quarto of werkzaamheden in het kader van een herprogrammering binnen Questor-ONLINE, op vraag van de Klant, zijn niet gedekt door deze Overeenkomst en worden dan ook afzonderlijk aangerekend. Verplichtingen Klant De Klant verplicht zich om alleen geautoriseerd personeel kennis te laten nemen van de beschikbaar gestelde logins, zodat alleen deze personen toegang tot de database kunnen hebben. Deze gegevens dienen goed te worden bewaard en beveiligd. Quarto draagt geen verantwoordelijkheid voor ongeautoriseerd gebruik van deze logins. Pagina 4

5 Actie Quarto Actie Worldline Opstarten server 2 VMWARE ESX server Uitval Mogelijk dat de applicatie van Quarto opgestart moet worden Opstarten server 1 VMWARE ESX server Uitval Mogelijk dat de applicatie van Quarto opgestart moet worden Virtuele applicatie server 1 Applicatie server Quarto dient de data van de applicatie in te richten op de virtuele Worldline maakt 2 e virtuele server aan na uitval server 1 server Worldline maakt 2 e virtuele server aan na uitval server 2 Virtuele applicatie server 2 SQL server Quarto dient de data van de SQL database in te richten op de virtuele server Worldline maakt een kopie van de SQL licentie D. BIJZONDERE VOORWAARDEN VOOR PRODUCT Q-PAY DEFINITIES Q-PAY: Q-PAY is een door Quarto ontwikkeld betaal systeem, wat 100 % webbased is georiënteerd en wordt geleverd als een SaaS dienst. Het betaal systeem voorziet in de mogelijkheid van het betalen en opwaarderen van saldi, welke gekoppeld zijn aan een persoon. Het doel van de dienst is om, zonder tussenkomst van derden, een betaalsysteem te leveren, wat snel, veilig en accuraat financiële handelingen op rekening courant niveau vastlegt. Via een aan deze dienst gekoppelde portal verkrijgt een gebruiker inzicht in de vastgelegde transacties op zijn/haar rekening. De gebruiker identificeert zichzelf aan het systeem door middel van een opslagmedium (tag / kaart) waarin een al dan niet beveiligde digitale code is opgeslagen. Binnen één organisatie wordt hiervoor één database beschikbaar gesteld, waarbinnen alle gegevens met betrekking tot de financiële boekingen worden opgeslagen en gerapporteerd. SPECIFICATIES Functionaliteit: Voor een compleet overzicht van de functionaliteiten verwijzen wij naar de Q-PAY gebruikers handleiding. Deze worden aan de klant beschikbaar gesteld door het toekennen van een login, waarmee de klant op de Quarto website toegang wordt verleend tot het downloaden / uitprinten van de handleidingen van de voor de klant van toepassing zijnde geactiveerde modules. Licenties Een licentie voorziet maximaal in één database waarbinnen een (in theorie) onbeperkt aantal gebruikers (pashouders) met hun rekening kunnen worden vastgelegd. Pagina 5

6 Hosting Datacenters Het system is ondergebracht in een data center in Zoetermeer en beschikt over een unieke infrastructurele ligging, nl. de Zuid Hollandse Internet exchange. Door dit knooppunt in eigen huis te hebben is dit data center voorzien van diverse glasvezel internetverbindingen, DSL verbindingen en straalverbindingen. Onder andere van partijen zoals KPN, Eurofiber, Signet, ALL- IP, enz. Het data center is voorzien van unieke eigenschappen zoals waterkoeling, blusapparatuur welke per kast apart werkt, redundante noodstroomvoorziening, en een eigen noodstroom aggregaat. Servers Er wordt gebruik gemaakt van 2 servers, één voor de applicatie (IIS Server) en één voor de data (MS-SQL server 2008 R2). Er wordt voldoende Fail-over capaciteit geboden middels het onderliggende VMWare platform voor het bieden van hoge beschikbaarheid. Firewall Er wordt gebruik gemaakt van A-merken firewalls zoals Cisco en Juniper Firewalls. De Server bevindt zich achter een Cisco Firewall. Deze is zo geconfigureerd, dat alleen verkeer wat doorgelaten mag worden ook terecht kan bij de server. Daarnaast vindt er allerlei blocking plaats op poort niveau en zijn er restricties opgelegd over de wijze waarop en met welke protocollen deze server te benaderen valt. Beschikbaarheid servers (intern) Onder de interne servers worden de server verstaan waarop de software is geïnstalleerd plus de SQL database server. Het data center is speciaal ontwikkeld om bijzonder hoge beschikbaarheid percentages te kunnen bieden, tot aan 99,7% procent. Door daarbij gebruik te maken van geavanceerde beveiligingstechnologieën zoals High Availability, Disaster Recovery, VMware Vmotion en System & Network Monitoring worden de risico's van ongeplande down time sterk te verminderd. Beschikbaarheid servers onderhoud Het niet beschikbaar zijn van de servers als gevolg van onderhoud, wordt tot een minimum beperkt en wordt altijd vooraf aangekondigd. Doorgaans worden deze werkzaamheden gedurende de nacht uitgevoerd. Het onderhoud op de software (software updates) zullen tussentijds worden doorgevoerd. Afhankelijk van de aard van de update wordt hier vooraf geen aankondiging gedaan, omdat dit de beschikbaarheid van de servers niet zal beïnvloeden. Uitsluitingen beschikbaarheid servers Voor de beschikbaarheid van de server worden de beschikbaarheid van het interne LAN en netwerkverbindingen bij de klant uitgesloten, alsmede zaken waarvoor beroep kan worden gedaan op overmacht en/of criminaliteit. Een voorbeeld hiervan is een Cyber aanval van onbekenden, waardoor de verbinding met de servers wordt geblokkeerd. Ook de beschikbaarheid van servers, die nodig zijn voor het in stand houden van het internetverkeer worden voor de beschikbaarheid uitgesloten. Back-up / disaster recovery Er worden dagelijks back-ups gemaakt van de applicatie en de database server (maandag tot en met zaterdag), een wekelijkse back-up op zondag en maandelijks op de laatste dag van de maand. Deze maand back-up wordt vervolgens gedurende de periode van één maand bewaard. Het verloop van de back-ups wordt dagelijks (op werkdagen) gemonitord. De back-up data wordt dagelijks off-site gerepliceerd naar een andere locatie (data center). Ondersteuning De helpdesk van Quarto is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met zondag van 8.30u tot u. Alle kosten van arbeidsloon welke gemoeid gaan met verlenen van telefonische- en remote (op afstand) ondersteuning worden door deze Overeenkomst gedekt. Werkzaamheden, welke het gevolg zijn van het niet correct uitvoeren door de Klant van de instructies van Quarto of werkzaamheden in het kader van een herprogrammering binnen Questor-ONLINE, op vraag van de Klant, zijn niet gedekt door deze Overeenkomst. Pagina 6

7 Verplichtingen gebruiker De gebruiker verplicht zich om alleen geautoriseerd personeel kennis te laten nemen van de beschikbaar gestelde logins, zodat alleen deze personen toegang tot de database kunnen hebben. Deze gegevens dienen goed te worden bewaard en beveiligd. Quarto draagt geen verantwoordelijkheid voor ongeautoriseerd gebruik van deze logins. E. BIJZONDERE VOORWAARDEN VOOR PRODUCT Q-BANQUETING DEFINITIES Q-Banqueting is een door Quarto ontwikkeld beheer systeem en is 100 % webbased georiënteerd. Q- Banqueting wordt aangeboden en geleverd als een Saas dienst. Het beheer omvat de vastlegging van bestellingen door (interne) klanten, met als uiteindelijk doel het kunnen rapporteren van de bestelde gegevens zodat deze conform de bestelling op de juiste datum/tijd en locatie kunnen worden geleverd. Het productbeheer plus het financiële beheer (inclusief facturatie etc.) vindt plaats vanuit het gekoppelde Questor-Online backoffice beheersysteem, welke eveneens webbased is georiënteerd. Per klant wordt voor de banqueting omgeving één database beschikbaar gesteld, waarbinnen alles met betrekking tot bestellingen kan worden afgehandeld. Q-Banqueting biedt in combinatie met Questor - Online standaard een uitgebreide managementrapportage. Q-Banqueting is enkel inzetbaar in combinatie met Questor - Online. SPECIFICATIES Functionaliteit Voor een compleet overzicht van de functionaliteiten verwijzen wij naar de uitgebreide handleidingen van Q-Banqueting. Deze worden aan de Klant beschikbaar gesteld door het toekennen van een login, waarmee de Klant op de Quarto website de mogelijkheid wordt verleend tot het downloaden / uitprinten van de handleidingen van de voor de Klant van toepassing zijnde geactiveerde modules. Licenties Een licentie voorziet maximaal in 3 Gebruikers, waarvoor users en login kunnen worden aangevraagd. Bij meer dan 3 Gebruikers zal er een extra licentie moeten worden aangevraagd. Met gebruikers wordt hier bedoeld een persoon die beheer functies uit kan voeren, dus geen persoon die bestellingen plaatst, hiervoor geldt dat er geen limiet aan het aantal personen is verbonden. Hosting Datacenters Het systeem is ondergebracht in een beveiligd data center. Dit data center beschikt over de beste faciliteiten voor data en netwerkbeveiliging en is geaudit door o.a. Rabobank, TNO en Currence. Het data center wordt tevens gebruikt voor EFT proxy (pin betalingen routeren). De servers plus de back-up faciliteiten zijn gevestigd op twee verschillende locaties t.w. Ridderkerk en Ede. Servers De servers zijn virtueel op het High Availability VMWARE ESX platform. Dit betekent, dat applicaties automatisch uitwijken naar een andere server, als één van de servers down gaat. Er wordt gebruik gemaakt van 2 servers, één voor de applicatie en één voor de data (MS-SQL server 2008). Er is een fail-over capaciteit van 1 server beschikbaar, die bij problemen over voldoende capaciteit beschikt om alle virtuele servers over te nemen. Er wordt voldoende capaciteit gegarandeerd voor de behoefte van de klant. Firewall De professionele firewall is o.a. voorzien van een Intruder Protection Systeem (I.P.S). Dit systeem zorgt er voor, dat indringers van buitenaf niet kunnen binnendringen in de opgeslagen gegevens. Verdere specificaties van de firewall worden (uit veiligheidsoverwegingen) niet verder omschreven. Beschikbaarheid servers (intern) Onder de interne servers worden de servers verstaan waarop de software is geïnstalleerd plus de SQL database server. De Beschikbaarheid van de servers is 7 x 24. De beheerders hebben de voor deze omgevingen vereiste opleidingen gevolgd en hebben de daarvoor geldende examens behaald. Pagina 7

8 De applicatie wordt 7 x 24 bewaakt, waarbij met behulp van ca. 25 sensors diverse eigenschappen worden gemeten, waaronder bijvoorbeeld de bereikbaarheid via ping, de CPU load, het geheugengebruik, vrije ruimte harddisk, beschikbaarheid netwerk. Deze sensors worden op het juist functioneren van het betrokken onderdeel iedere 60 seconden gecontroleerd. Storingen worden via een SMS bericht naar de verantwoordelijke perso(o)n(en) gecommuniceerd, die hierop direct kunnen ingrijpen, indien noodzakelijk. Er wordt Beschikbaarheid gegeven van 99,9 % per jaar. Beschikbaarheid servers (intern) onderhoud Het niet beschikbaar zijn van de servers als gevolg van onderhoud, wordt tot een minimum beperkt en wordt altijd vooraf aangekondigd. Doorgaans worden deze werkzaamheden gedurende de nacht uitgevoerd. Het onderhoud op de software (software updates) zal tussentijds worden doorgevoerd. Afhankelijk van de aard van de update wordt hier vooraf geen aankondiging gedaan, omdat dit de Beschikbaarheid van de servers niet zal beïnvloeden. Uitsluitingen Beschikbaarheid servers (intern) Voor de berekening van de Beschikbaarheid van de servers worden de beschikbaarheid van het interne LAN en netwerkverbindingen bij de Klant uitgesloten, alsmede gevallen van overmacht en/of criminaliteit. Een voorbeeld hiervan is een Cyber aanval van onbekenden, waardoor de verbinding met de servers wordt geblokkeerd. Ook de beschikbaarheid van servers, die nodig zijn voor het in stand houden van het internetverkeer worden voor de berekening van de Beschikbaarheid uitgesloten. Back-up / disaster recovery Er worden dagelijks back-up gemaakt van de applicatie en de database server zodat snel herstel mogelijk is. De databases worden per 7 dagen, beginnend op zaterdag naar 2 verschillende fysieke servers gekopieerd, welke op twee verschillende locaties staan opgesteld. Van één van de back-up servers wordt dagelijks een back-up-to-disc gemaakt naar de Storage Area Network (SAN) alsook naar tape. De tape van elke vrijdag back-up, wordt vervolgens voor de periode van minimaal 1 jaar bewaard. Op zondag wordt er nog een back-up gemaakt van alle virtuele servers, met behulp van VMware Data Recovery (VDR). Hiervan wordt alleen de meest recente back-up bewaard. Middels deze back-up is de virtuele machine zelf te herstellen, indien deze beschadigd raakt. Ondersteuning De helpdesk van Quarto is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met zondag van 8.30u tot 21.00u Alle kosten van arbeidsloon welke gemoeid gaan met verlenen van telefonische- en remote (op afstand) ondersteuning worden door deze Overeenkomst gedekt. Werkzaamheden, welke het gevolg zijn van het niet correct uitvoeren door de Klant van de instructies van Quarto of werkzaamheden in het kader van een herprogrammering binnen Questor-online, op vraag van de Klant, zijn niet gedekt door deze Overeenkomst en worden dan ook afzonderlijk aangerekend. Verplichtingen Klant De Klant verplicht zich om alleen geautoriseerd personeel kennis te laten nemen van de beschikbaar gestelde logins, zodat alleen deze personen toegang tot de database kunnen hebben. Deze gegevens dienen goed te worden bewaard en beveiligd. Quarto draagt geen verantwoordelijkheid voor ongeautoriseerd gebruik van deze logins. Pagina 8

9 Aktie Quarto Aktie Worldline VMWARE ESX server Uitval Opstarten server 2 Mogelijk dat de applicatie van Quarto opgestart moet worden VMWARE ESX server Uitval Opstarten server 1 Mogelijk dat de applicatie van Quarto opgestart moet worden Virtuele applicatie server 1 Applicatie server Virtuele applicatie server 2 SQL server Quarto dient de data van de applicatie in te richten op de viruele server Quarto dient de data van de SQL database in te richten op de viruele server Worldline maakt 2 e virtuele server aan na uitval server 1 Worldline maakt 2 e virtuele server aan na uitval server 2 Worldline maakt een kopie van de SQL licentie F. BIJZONDERE VOORWAARDEN VOOR PRODUCT QUESTOR.NET DEFINITIES Questor.net is een door Quarto ontwikkeld beheer systeem voor lokaal gebruik. Het beheer omvat de vastlegging van tabellen en transacties, met als uiteindelijk doel het kunnen rapporteren van de omzet gegevens plus de daarbij behorende financiële gegevens. Per klant wordt hiervoor één database beschikbaar gesteld, waarbinnen men de afrekenpunten kan vastleggen plus alle additionele informatie die nodig is om tot een voor de Klant bruikbare rapportage te kunnen komen. Het systeem biedt standaard een uitgebreide managementrapportage. Het type database kan door de klant worden bepaald, waarbij een keuze is te maken uit een Access of een SQL database. SPECIFICATIES Functionaliteit Voor een compleet overzicht van de functionaliteiten verwijzen wij naar de uitgebreide handleidingen van Questor.net. Deze worden aan de Klant beschikbaar gesteld door het toekennen van een login, waarmee de Klant op de Quarto website de mogelijkheid wordt verleend tot het downloaden / uitprinten van de handleidingen van de voor de Klant van toepassing zijnde geactiveerde modules. Licenties Een licentie voorziet maximaal in 3 installaties. Men mag de applicatie dus zonder bijkomende kosten op een 3-tal verschillende systemen installeren. Wil men dit op meer systemen activeren, dan dienen hiervoor extra licenties aangeschaft te worden. Installatie Software De bijbehorende software van Questor.net, dient door daarvoor bevoegd personeel van Quarto op één of meerdere computer systemen draaiend onder het O-S Windows XP of hoger te worden geïnstalleerd. De installateur draagt hierbij zorg voor het juist instellen van alle benodigde parameters, zodanig, dat de klant hier direct mee kan werken, nadat de daarvoor benodigde database is geïnstalleerd. Database Tijdens het installeren van de hierboven genoemde software, zal ook de database voor de klant moeten worden geïnstalleerd. Afhankelijk van het type database zal deze leeg moeten worden aangemaakt of gekopieerd (Access) of m.b.v. een rectoren procedure binnen het systeem worden Pagina 9

10 geactiveerd (SQL). Na het activeren van de database ligt de verantwoordelijkheid van deze database geheel bij de klant en zal deze zelf voor het benodigde onderhoud zorg moeten dragen (back-up e.d.). Beschikbaarheid database Indien de database binnen een netwerk van de klant is gelokaliseerd is de klant zelf verantwoordelijk voor de verbindingen binnen het netwerk, zodat de beschikbaarheid van de database is gegarandeerd. Back-up / disaster recovery De klant is zelf verantwoordelijk voor het maken van een back-up procedure, waarmee de continuïteit van zijn/haar gegevens wordt gegarandeerd. Binnen een netwerkomgeving is het advies dan ook om de database op een schijf / map te plaatsen die met de dagelijkse back-up procedure wordt meegenomen. Hiervoor kan men zelf een bewaar procedure vastleggen Verplichtingen Klant De Klant verplicht zich om alleen geautoriseerd personeel kennis te laten nemen van de beschikbaar gestelde logins, zodat alleen deze personen toegang tot de database kunnen hebben. Deze gegevens dienen goed te worden bewaard en beveiligd. Quarto draagt geen verantwoordelijkheid voor ongeautoriseerd gebruik van deze logins. Gegevensoverdracht en bijstand Bij beëindiging van de Overeenkomst met betrekking tot de Diensten en/of het verstrijken van de licenties van de Klant, verwijdert Quarto de gegevens van de Klant na verloop van 90 dagen. Gedurende deze periode kan de Klant haar gegevens overbrengen naar een ander systeem. De Klant erkent dat hij de verantwoordelijkheid draagt voor ieder verlies van gegevens dat hiervan het gevolg kan zijn. Binnen de 90 dagen na beëindiging van de Overeenkomst met betrekking tot de Diensten, kan de Klant een kopie aanvragen van de meest recente versie van haar gegevens(database), die zich op het platform voor de betrokken Diensten bevinden. Quarto zal de gegevens aanleveren in de vorm van een back-up van de betrokken Database en dit in een op dat ogenblik door Quarto gebruikte versie. Pagina 10

Overeenkomst Deze algemene voorwaarden, de bijzondere voorwaarden betreffende de bestelde Dienst(en) of Goed(eren) in bijlage en de bestelbon.

Overeenkomst Deze algemene voorwaarden, de bijzondere voorwaarden betreffende de bestelde Dienst(en) of Goed(eren) in bijlage en de bestelbon. ALGEMENE VOORWAARDEN ARTIKEL 1 - ALGEMEEN 1.1. Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Diensten en Goederen geleverd door Quarto België bvba, een vennootschap naar Belgisch recht met

Nadere informatie

1 Dienstbeschrijving all-in beheer

1 Dienstbeschrijving all-in beheer 1 Dienstbeschrijving all-in beheer De all-in beheer overeenkomst van Lancom is modulair opgebouwd. U kunt bij Lancom terecht voor deelgebieden zoals helpdesk ondersteuning of backup, maar ook voor totale

Nadere informatie

ONLINE-BACKUP Dienstbeschrijving en SLA. versie 2.0

ONLINE-BACKUP Dienstbeschrijving en SLA. versie 2.0 ONLINE-BACKUP Dienstbeschrijving en SLA versie 2.0 Gilze, februari 2014 Definities Algemene Voorwaarden Beschikbaarheid Customer Support Dienst FIFO Kantooruren Opdrachtgever Klantapparatuur Maximale Hersteltijd

Nadere informatie

Werken zonder zorgen met uw ICT bij u op locatie

Werken zonder zorgen met uw ICT bij u op locatie Werken zonder zorgen met uw ICT bij u op locatie Naast de mogelijkheden om uw programmatuur en gegevens bij Drie-O via Evy 2.0 in de cloud te hosten hebt u ook de mogelijkheid om uw ICT omgeving bij u

Nadere informatie

Leza biedt gebruikers de mogelijkheid om pc s, laptops en servers te back-uppen en back-ups te herstellen.

Leza biedt gebruikers de mogelijkheid om pc s, laptops en servers te back-uppen en back-ups te herstellen. LEZA ONLINE BACKUP Servicedefinitie 1. Data-encryptie 2. Beveiligde internetverbinding 3. Datacenter 4. Recovery 5. Richtlijnen reactietijden & bereikbaarheid 6. Controle Back-up 7. Onderhoudswerkzaamheden

Nadere informatie

Real Internet Solutions Server Specificatie en SLA voor Co locatie in het datacenter te Kuurne (B)

Real Internet Solutions Server Specificatie en SLA voor Co locatie in het datacenter te Kuurne (B) The Internet House Rijksweg 22, B-8520 KUURNE +3256/325027 Fax +3256/325029 info@ris.be Real Internet Solutions Server Specificatie en SLA voor Co locatie in het datacenter te Kuurne (B) INHOUD 1 Onze

Nadere informatie

VisiBox Online Blad 2 van 6

VisiBox Online Blad 2 van 6 VisiBox Online VisiBox Online Blad 2 van 6 VisiBox online: Is het basis programma binnen Planning.nl, gebaseerd op personeelsplanning, projectplanning en materiaal/ruimte. Deze basis is uitbreidbaar naar

Nadere informatie

Onverwachte voordelen van Server Virtualisatie

Onverwachte voordelen van Server Virtualisatie Onverwachte voordelen van Server Virtualisatie Ronald van Vugt NetWell ronald@netwell.info www.netwell.info Herkent u dit? Of u vandaag nog twee servers beschikbaar wilt stellen Geen goede testomgeving

Nadere informatie

24/7. Support. smart fms

24/7. Support. smart fms 24/7 Support Smart FMS vindt het van het grootste belang dat haar klanten helder inzicht hebben in de voorwaarden, zekerheid over gemaakte afspraken en het vertrouwen in haar als softwareaanbieder. Het

Nadere informatie

Cloud Services Uw routekaart naar heldere IT oplossingen

Cloud Services Uw routekaart naar heldere IT oplossingen Cloud Services Uw routekaart naar heldere IT oplossingen Uw IT schaalbaar, altijd vernieuwend en effectief beschikbaar > Het volledige gemak van de Cloud voor uw IT oplossingen > Goede schaalbaarheid en

Nadere informatie

Service Level Agreeement (SLA) CyberNetworks

Service Level Agreeement (SLA) CyberNetworks Artikel 1. Definities 1. Leverancier: CyberNetworks - gevestigd te Maastricht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 14076253. 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon

Nadere informatie

VisiBox. Procesbeheersing met de juiste planning software

VisiBox. Procesbeheersing met de juiste planning software VisiBox Procesbeheersing met de juiste planning software Ronald Planning.nl 3-2-2014 VisiBox: Is het basis applicatie binnen Planning.nl, gebaseerd op personeelsplanning, projectplanning, materieel en

Nadere informatie

Dienstbeschrijving. Efficon Shared Services

Dienstbeschrijving. Efficon Shared Services Dienstbeschrijving voor Efficon Shared Services Datum: 7 juni 2012 Versie: 1.0 Uitgebracht door: 4Minds Services & Solutions Adres Duwboot 5 Email: support@4minds.nl Website: www.4minds.nl Support: 030-221

Nadere informatie

GTS-Online Remote Firewall beheer Service Level Agreement (SLA)

GTS-Online Remote Firewall beheer Service Level Agreement (SLA) GTS-Online Remote Firewall beheer Service Level Agreement (SLA) Versie 1.1 November 2014 Inhoudsopgave Inleiding...... 1 Remote Firewall beheer...... 1 Dienst... 1 Randvoorwaarden... 1 Service Level...

Nadere informatie

SERVICE LEVEL AGREEMENT

SERVICE LEVEL AGREEMENT SERVICE LEVEL AGREEMENT MijnASP Versie 04-01-2008 Pagina:1 1 DEFINITIES Beschikbaarheid CPE Gepland onderhoud Responstijd Elipstijd Kantooruren Klant apparatuur Non-performance penalty Onderhoudsvenster

Nadere informatie

Socofi Algemene voorwaarden

Socofi Algemene voorwaarden Socofi Algemene voorwaarden Module 5: Application Service Provision / SAAS / Computerservice Socofi Weboplossingen 1. Toepasselijkheid 1.1 De ICT~Office Voorwaarden bestaan uit de module Algemeen aangevuld

Nadere informatie

SLA Hosting camerabeelden

SLA Hosting camerabeelden SLA Hosting camerabeelden DAXIS WEB B.V. Maagdenburgstraat 22 7421 ZC Deventer 1 DEFINITIES 3 2 BESCHIKBAARHEID DIENSTEN 5 2.1 BESCHIKBAARHEID DATACENTER 5 2.2 ALGEMENE BESCHIKBAARHEID VAN HET NETWERK

Nadere informatie

INHOUD. iasset BV Boerhaavelaan 98 3843 AP Harderwijk. SLA/iASSET/2014_v1.2. iasset B.V. Bezoekadres Boerhaavelaan 98 3843 AP Harderwijk

INHOUD. iasset BV Boerhaavelaan 98 3843 AP Harderwijk. SLA/iASSET/2014_v1.2. iasset B.V. Bezoekadres Boerhaavelaan 98 3843 AP Harderwijk iasset BV iasset B.V. Bezoekadres Betreft: Kenmerk: Bijlage: SLA SLA/iASSET/2014_v1.2 geen Postadres Kantoor: (0341) 760 799 KvK: 575 70744 IBAN: NL97 RABO 0120 3698 77 BIC: RABONL2U helpdesk@iasset.nl

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding Installatiehandleiding TiSM- PC 10, 25, 100 en PRO Behorende bij TiSM Release 11.1 R e v i s i e 1 1 1 0 28 De producten van Triple Eye zijn onderhevig aan veranderingen welke zonder voorafgaande aankondiging

Nadere informatie

Dae Punt. Schagen, januari 2015. Geachte relatie,

Dae Punt. Schagen, januari 2015. Geachte relatie, Schagen, januari 2015 Geachte relatie, U treft hierbij aan: Instructie Jaarwissel 2014/2015 Tarieven instructie 2015 Prijslijst P Software Hardware Prijslijst P Software Online Voorwaarden P Software Online

Nadere informatie

Service Level Agreements

Service Level Agreements Service Level Agreements Support / Helpdesk Voor vragen of problemen kan u zich steeds wenden tot de helpdesk. De SLA contracten geven u hierbij echter garanties en een duidelijke omkadering wat er wel

Nadere informatie

Service Level Agreement Cloud dienstverlening

Service Level Agreement Cloud dienstverlening Service Level Agreement Cloud dienstverlening DELTACARE B.V. Rijnstraat 495b 5215 EJ 's Hertogenbosch T 073-6444 666 F 073-6444 664 info@deltacare.nl www.deltacare.nl Copyright 2011, Deltacare B.V. Alle

Nadere informatie

Garandeer de continuïteit van uw dienstverlening

Garandeer de continuïteit van uw dienstverlening Whitepaper Garandeer de continuïteit van uw dienstverlening Hoe voorkomt u downtime? Hoe vermindert u de impact als het toch optreedt? Hoe bent u zo snel mogelijk weer online? INHOUD» Technische mogelijkheden»

Nadere informatie

Installatie Remote Backup

Installatie Remote Backup Juni 2015 Versie 1.2 Auteur : E.C.A. Mouws Pagina 1 Inhoudsopgave BusinessConnect Remote Backup... 3 Kenmerken... 3 Beperkingen... 3 Gebruik op meerdere systemen... 3 Systeemeisen... 4 Support... 4 Installatie...

Nadere informatie

Van Small Business Server naar Cloud Small Business Services. Uw vertrouwde Small Business Server in de cloud

Van Small Business Server naar Cloud Small Business Services. Uw vertrouwde Small Business Server in de cloud Van Small Business Server naar Cloud Small Business Services Uw vertrouwde Small Business Server in de cloud Oud scenario - Small Business Server 2011 Waarom afscheid nemen? Alweer 6(!) jaar oud Kans op

Nadere informatie

Installatie Handleiding voor de update. Golfpakket versie 2.12

Installatie Handleiding voor de update. Golfpakket versie 2.12 Installatie Handleiding voor de update Golfpakket versie 2.12 Laatste wijzigingen: 11-11-2008 Pagina 2 van 25 Nationaal Golfpakket Versie 2.12 Inhoudsopgave 1. Belangrijke informatie voor we beginnen...

Nadere informatie

Taxis Pitane Licentiebeheerder. Censys BV Eindhoven

Taxis Pitane Licentiebeheerder. Censys BV Eindhoven Taxis Pitane Licentiebeheerder Censys BV Eindhoven Inhoud Wat is Taxis Pitane Licentiebeheerder?... 3 Kenmerken van de software... 3 Hoe werkt het gebruikrecht van Taxis Pitane?... 3 Intellectuele eigendomsrechten...

Nadere informatie

Bijlage 11 Programma van Eisen

Bijlage 11 Programma van Eisen Bijlage 11 Programma van Eisen Het betreft hier minimale eisen, waarbij geldt dat: Het niet voldoen aan een eis leidt onherroepelijk tot leidt tot het ongeldig verklaren en terzijde leggen van de Inschrijving

Nadere informatie

Private Cloud: Virtuele servers op basis van Windows Azure Pack

Private Cloud: Virtuele servers op basis van Windows Azure Pack Private Cloud: Virtuele servers op basis van Windows Azure Pack Virtuele servers op basis van Windows Azure Pack De Private Cloud oplossing van 2tCloud is gebaseerd op de geavanceerde Windows Azure Pack

Nadere informatie

HP CloudSystem Matrix Upgrade Implementation Services

HP CloudSystem Matrix Upgrade Implementation Services HP CloudSystem Matrix Upgrade Implementation Services HP Services Technische info Als u een upgrade van uw HP CloudSystem Matrix-omgeving uitvoeren, moet u ervan op aan kunnen dat alle componenten van

Nadere informatie

Als u dit pakket installeert verklaart u zich akkoord met onderstaande leveringsonderhouds-

Als u dit pakket installeert verklaart u zich akkoord met onderstaande leveringsonderhouds- Als u dit pakket installeert verklaart u zich akkoord met onderstaande leveringsonderhouds- en licentievoorwaarden: Met het installeren van de demo-versie doet u geen bestelling en gaat u geen enkele financiële

Nadere informatie

VisiBox Basis Online. Procesbeheersing met de juiste planning software

VisiBox Basis Online. Procesbeheersing met de juiste planning software VisiBox Basis Online Procesbeheersing met de juiste planning software Planning.nl 1-10-2013 VisiBox online: Is het basis pakket binnen Planning.nl, gebaseerd op personeelsplanning, projectplanning,materieel

Nadere informatie

Intern (On-Premise) Co-Location Infrastructure-as-a-Service (IaaS) Platform-as-a-Service (PaaS)

Intern (On-Premise) Co-Location Infrastructure-as-a-Service (IaaS) Platform-as-a-Service (PaaS) Tot een aantal jaren geleden was het redelijk vanzelfsprekend om in een gebouw met een groot aantal werkplekken een eigen serverruimte te maken. Dit heeft nog steeds een aantal voordelen. Vandaag de dag

Nadere informatie

Brochure Contracten Brochure Contracten versie 2.01 19 september 2011

Brochure Contracten Brochure Contracten versie 2.01 19 september 2011 Brochure Contracten Brochure Contracten versie 2.01 19 september 2011 Omschrijving Contracten Geometius biedt u de mogelijkheid om op diverse niveaus uw apparatuur door ons te laten onderhouden, en u te

Nadere informatie

Panas Striensestraat 67 5241 AW Rosmalen 073 523 23 30 info@panas.nl www.panas.nl

Panas Striensestraat 67 5241 AW Rosmalen 073 523 23 30 info@panas.nl www.panas.nl Inhoudsopgave 1. Internet op Maat... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 (x)dsl- verbindingen... 3 1.2.1 ADSL... 3 1.2.2 VDSL... 4 1.2.3 SDSL... 4 1.3 Ethernet- Acces op basis van koper... 4 1.4 Glasvezel (Fiber

Nadere informatie

MANAGED SERVER HOSTING

MANAGED SERVER HOSTING INHOUDSOPGAVE MANAGED SERVER HOSTING INTRODUCTIE... 3 // MANAGED HOSTING SERVICES...3 // MANAGED DEDICATED SERVER...3 // MANAGED SERVER...3 DE SERVERS... 4 // RAID CONFIGURATIE...4 // UITBREIDINGEN...5

Nadere informatie

Installatiehandleiding. Facto minifmis

Installatiehandleiding. Facto minifmis Installatiehandleiding Facto minifmis 1. Installatie Facto MiniFMIS 1.1 Achtergrond Facto MiniFMIS biedt facilitaire organisaties een eenvoudige en gebruikersvriendelijke hulpmiddel bij het uitvoeren van

Nadere informatie

Automatische online en lokale backup en recovery van bedrijfsdata

Automatische online en lokale backup en recovery van bedrijfsdata Automatische online en lokale backup en recovery van bedrijfsdata Omdat u moet kunnen vertrouwen op uw backup... BACKUPAGENT, DE VOORDELEN OP EEN RIJ - Veilige backups zonder omkijken, alle bedrijfskritische

Nadere informatie

Service Level Agreement

Service Level Agreement Service Level Agreement 1. Partijen Deze Service Level Agreement (verder te noemen: SLA) is een overeenkomst die is gesloten tussen: Square One Solutions BV, Oosteinde 34, 2361 HE Warmond, geregistreerd

Nadere informatie

Hoe zorgt u voor maximale uptime met minimale inspanning?

Hoe zorgt u voor maximale uptime met minimale inspanning? Hoe zorgt u voor maximale uptime met minimale inspanning? Qi ict Delftechpark 35-37 2628 XJ Delft T: +31 15 888 04 44 F: +31 15 888 04 45 E: info@qi.nl I: www.qi.nl De service-overeenkomsten van Qi ict

Nadere informatie

INSTALLATIE HANDLEIDING

INSTALLATIE HANDLEIDING INSTALLATIE HANDLEIDING REKENSOFTWARE MatrixFrame MatrixFrame Toolbox MatrixGeo 1 / 9 SYSTEEMEISEN Werkstation met minimaal Pentium 4 processor of gelijkwaardig Beeldschermresolutie 1024x768 (XGA) Windows

Nadere informatie

DE BUSINESS CASE VOOR DE ASP OPLOSSING VAN CRM RESULTANTS VOOR ONDERWIJSINSTELLINGEN

DE BUSINESS CASE VOOR DE ASP OPLOSSING VAN CRM RESULTANTS VOOR ONDERWIJSINSTELLINGEN DE BUSINESS CASE VOOR DE ASP OPLOSSING VAN CRM RESULTANTS VOOR ONDERWIJSINSTELLINGEN Inleiding CRM Resultants biedt aan haar klanten de keuze om Microsoft Dynamics CRM in huis te installeren, of om de

Nadere informatie

QUBE ICT Solutions B.V. voorwaarden

QUBE ICT Solutions B.V. voorwaarden QUBE ICT Solutions B.V. voorwaarden Module 3 Onderhoud van programmatuur De QUBE ICT Solutions B.V. voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Hoofddorp onder nummer 34092244 1. Toepasselijkheid

Nadere informatie

Three Ships CDS opschalingsdocument Overzicht server configuratie voor Three Ships CDS

Three Ships CDS opschalingsdocument Overzicht server configuratie voor Three Ships CDS CDS opschalingsdocument Overzicht server configuratie voor CDS 1. Algemeen Dit document geeft een overzicht van een aantal mogelijke hardware configuraties voor het inrichten van een serveromgeving voor

Nadere informatie

Deze PowerPoint is bedoeld voor het onderwijs. Alle informatie in deze Powerpoint, in welke vorm dan ook (teksten, afbeeldingen, animaties,

Deze PowerPoint is bedoeld voor het onderwijs. Alle informatie in deze Powerpoint, in welke vorm dan ook (teksten, afbeeldingen, animaties, Deze PowerPoint is bedoeld voor het onderwijs. Alle informatie in deze Powerpoint, in welke vorm dan ook (teksten, afbeeldingen, animaties, geluidsfragmenten e.d.) is eigendom van ThiemeMeulenhoff, tenzij

Nadere informatie

Service Level Agreement. Hosting Services. Bornsestraat 1d 7556 BA Hengelo. Postbus 76 7550 AB Hengelo

Service Level Agreement. Hosting Services. Bornsestraat 1d 7556 BA Hengelo. Postbus 76 7550 AB Hengelo Service Level Agreement Hosting Services SLA Perrit Hosting Services 1/10 Service Level Agreement (SLA) Hosting Services 1 DEFINITIES... 3 2 BESCHIKBAARHEID DIENSTEN... 5 2.1 BESCHIKBAARHEID DATACENTER...

Nadere informatie

Service Level Agreement (SLA)

Service Level Agreement (SLA) Service Level Agreement (SLA) Telefoon: 088 773 0 773 Email: Support@adoptiq.com Website: www.adoptiq.com Adres: Johan Huizingalaan 763a 1066 VH Amsterdam KvK nr: 61820725 BTW nr: NL.854503183.B01 IBAN

Nadere informatie

Inleiding. We hopen dat u nog lang gebruik mag maken van onze software. Samen Wassen. Pagina 2

Inleiding. We hopen dat u nog lang gebruik mag maken van onze software. Samen Wassen. Pagina 2 Inleiding. Voor u ligt het beveiligingsbeleid van de website SamenWassen. SamenWassen.nl is een flexibele en gebruikersvriendelijke website waarop gegevens met betrekking tot het reinigen van voertuigen

Nadere informatie

Prijzen RIVOS. RIVOS Prijzen Pagina 1

Prijzen RIVOS. RIVOS Prijzen Pagina 1 Prijzen RIVOS De totale investering voor RIVOS bestaat uit de basis aanschafprijs, optionele modules, bijkomende kosten en jaarlijks terugkerende kosten. De basis aanschafprijs wordt bepaald door het aantal

Nadere informatie

Algemene Onderhoudsvoorwaarden Intermediair

Algemene Onderhoudsvoorwaarden Intermediair 1. Algemeen 1.1 Dit document beschrijft de dienstverlening en de gebruikersondersteuning die, bij afname van Licentienemer, geleverd wordt door gevestigd aan de Willem Dreeslaan 432 te (2729 NK) Zoetermeer,,

Nadere informatie

AANVULLENDE VOORWAARDEN SPINWARE ASP-DIENSTEN

AANVULLENDE VOORWAARDEN SPINWARE ASP-DIENSTEN 1 AANVULLENDE VOORWAARDEN SPINWARE ASP-DIENSTEN Spinware Solutions B.V. te 's-gravenhage biedt onder meer ASP-diensten aan. Dit houdt in dat Spinware aan de partij waarmee zij een daartoe strekkende overeenkomst

Nadere informatie

Service Level Agreement Sensus BPM Cloud

Service Level Agreement Sensus BPM Cloud Service Level Agreement Sensus BPM Cloud 1 Cloud Dienstverlening Algemeen Deze Service Level Agreement (SLA) is van toepassing op alle door Sensus-methode B.V. afgesloten Cloud overeenkomsten, en beschrijft

Nadere informatie

Bijlage 2 Newway Definities UNI 121126.2 DEF v3. Newway-Definities. Venlo, november 2012, directie. Pagina 1 van 5

Bijlage 2 Newway Definities UNI 121126.2 DEF v3. Newway-Definities. Venlo, november 2012, directie. Pagina 1 van 5 Bijlage 2 Newway Definities UNI 121126.2 DEF v3 Newway-Definities Venlo, november 2012, directie Pagina 1 van 5 Definities In de documenten van Newway wordt onder de gehanteerde begrippen het volgende

Nadere informatie

SLA LCG 2016. Deze Service Level Agreement (verder te noemen: SLA) is een overeenkomst die is gesloten tussen:

SLA LCG 2016. Deze Service Level Agreement (verder te noemen: SLA) is een overeenkomst die is gesloten tussen: SLA LCG 2016 De zekerheid van kwaliteit binnen uw Cloud van de Legal Consulting Group. Zo zijn onze datacenters ISO 27001 (alle controls), NEN 7510 (medische gegevens), CloudControls gecertificeerd. Tevens

Nadere informatie

SERVICE LEVEL AGREEMENT

SERVICE LEVEL AGREEMENT SERVICE LEVEL AGREEMENT 5612 AJ EINDHOVEN T: 040-2390741 F: 040-2390742 E: info@centis-backup.eu w: www.centis-backup.eu 1. INHOUDSOPGAVE 1. Inhoudsopgave......2 2. Definities....2 3. Beveiliging......3

Nadere informatie

Herstel Service. Gegevens Relatie: Naam:... Adres... Postcode / Woonplaats:... Status:... concept Versie:... 1.00 Contractnummer:... Datum:...

Herstel Service. Gegevens Relatie: Naam:... Adres... Postcode / Woonplaats:... Status:... concept Versie:... 1.00 Contractnummer:... Datum:... Herstel Service Gegevens Relatie: Naam:... Adres... Postcode / Woonplaats:... Status:... concept Versie:... 1.00 Contractnummer:... Datum:... Inhoud HERSTEL SERVICE... 3 INLEIDING HERSTEL SERVICE... 3

Nadere informatie

Service Level Agreement

Service Level Agreement Service Level Agreement Artikel 1: Definities In de Service Level Agreement worden de definities uit artikel 1 van de Algemene Voorwaarden voor de levering van BV aan zakelijke gebruikers gehanteerd, daarnaast

Nadere informatie

Praktijkinstructie Beheer en installatie computersystemen/administratie 3 (CIN06.3/CREBO:50191)

Praktijkinstructie Beheer en installatie computersystemen/administratie 3 (CIN06.3/CREBO:50191) instructie Beheer en installatie computersystemen/administratie 3 (CIN06.3/CREBO:50191) pi.cin06.3.v1 ECABO, 1 augustus 1997 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd,

Nadere informatie

Peelland ICT Online Back-up

Peelland ICT Online Back-up Peelland ICT Online Back-up Peelland ICT biedt volledig in eigen beheer online back-up aan. Hiermee voorzien wij onze klanten van de laatste nieuwe back-up mogelijkheden en technieken. Risico s conventionele

Nadere informatie

Voorwaarden Freez.it diensten Per 1/1/2017

Voorwaarden Freez.it diensten Per 1/1/2017 Voorwaarden Freez.it diensten Per 1/1/2017 Freez.it levert een groot scala aan ICT diensten. Alle diensten bevatten een bepaald servicecomponent. Werkzaamheden die binnen deze servicescope vallen worden

Nadere informatie

Oplossingen overzicht voor Traderouter > 02/11/2010

Oplossingen overzicht voor Traderouter > 02/11/2010 Oplossingen overzicht voor Traderouter > 02/11/2010 Netconnex is opgericht in 2004 (Gezeteld in Belgie maar het hoofd datacenter gelegen in Nederland [omgeving Amsterdam]). Zeer gestaag groeiende onderneming

Nadere informatie

Gebruikershandleiding MobiDM

Gebruikershandleiding MobiDM Gebruikershandleiding MobiDM Gebruikershandleiding voor versie 3.6.2 Versie 1.0 INHOUDSOPGAVE 1. DE MOBIDM PORTAL.... 2 1.1. INLOGGEN... 2 1.2. WACHTWOORD VERGETEN?... 2 2. TOESTELBEHEER.... 3 2.1. OS-AFHANKELIJKE

Nadere informatie

Service Level Agreement BRONZE. Voor Business en Reseller Hosting

Service Level Agreement BRONZE. Voor Business en Reseller Hosting Service Level Agreement BRONZE Voor Business en Reseller Hosting 1 Inhoud 1. Inleiding 2. Definities 3. Overeenkomst 4. Service Level Agreement BRONZE 4.1. Meldingen 4.2. Prioriteit Niveaus 4.3. Afhandeling

Nadere informatie

DOCUMENTATIE SERVICE LEVEL AGREEMENT

DOCUMENTATIE SERVICE LEVEL AGREEMENT DOCUMENTATIE SERVICE LEVEL AGREEMENT INHOUDSOPGAVE 3 1 INTRODUCTIE 4 2 INCIDENTEN 8 3 ONDERHOUD 9 4 KEY PREFORMANCE INDICATOREN Hoofdstuk Inhoudsopgave Onderdeel 2 1 - INTRODUCTIE Dit document beschrijft

Nadere informatie

NETWERKOPLOSSINGEN. IP Private Network. IPSEC Virtual Private Network. Metro Ethernet Connect

NETWERKOPLOSSINGEN. IP Private Network. IPSEC Virtual Private Network. Metro Ethernet Connect NETWERKOPLOSSINGEN IPSEC Virtual Private Network IP Private Network Metro Ethernet Connect Signet Netwerkoplossingen OP MAAT GEMAAKTE OPLOSSINGEN VOOR KLEINE, GROTE OF COMPLEXE NETWERKEN Wanneer u op zoek

Nadere informatie

// Mamut Business Software

// Mamut Business Software // Mamut Business Software Eenvoudige installatiehandleiding Inhoud Voor de installatie 3 Over het programma 3 Over de installatie 4 Tijdens de installatie 5 Voorwaarden voor installatie 5 Zo installeert

Nadere informatie

Aanvullende Voorwaarden. BedrijfsSelect

Aanvullende Voorwaarden. BedrijfsSelect Aanvullende Voorwaarden BedrijfsSelect Aanvullende Voorwaarden BedrijfsSelect KPN B.V. versie Versie november juli 2009 2010 I N H O U D 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN..........................................

Nadere informatie

1 Dienstbeschrijving Datacenter in a BOX

1 Dienstbeschrijving Datacenter in a BOX 1 Dienstbeschrijving Datacenter in a BOX Lancom Automatisering heeft jarenlang ervaring opgedaan in het ontwerpen, implementeren en beheren van ICT infrastructuren bij het MKB (+). Met deze informatie

Nadere informatie

Algemene onderhoudsvoorwaarden Tim

Algemene onderhoudsvoorwaarden Tim Algemene onderhoudsvoorwaarden Tim Artikel 1: Definities Uitdrukkingen met hoofdletters die gebruikt worden in deze voorwaarden hebben de betekenis zoals gedefinieerd in de Algemene licentievoorwaarden

Nadere informatie

Service Level Agreement: managed hosting

Service Level Agreement: managed hosting Service Level Agreement: managed hosting Versie: 1.1 Status: definitief Datum: 28-2-2014 1 Afbakening en definities 1.1 Definities XLhosted Kantoortijden: Maandag tot en met vrijdag van 08:30 tot 17:00

Nadere informatie

EDUSCOPE - ALGEMENE VOORWAARDEN

EDUSCOPE - ALGEMENE VOORWAARDEN EDUSCOPE - ALGEMENE VOORWAARDEN Versie 1-2 augustus 2011 Inhoud Artikel 1. Algemene begrippenlijst... 3 Artikel 2. Afbakening produkt... 5 Artikel 3. Ondersteuning... 7 Artikel 4. Onderhoud en updates...

Nadere informatie

End of Support. Windows XP Office 2003. maar ook: Exchange 2003 (oa gebruikt in SBS 2003) (link met gegevens) SQL 2000

End of Support. Windows XP Office 2003. maar ook: Exchange 2003 (oa gebruikt in SBS 2003) (link met gegevens) SQL 2000 End of Support Windows XP Office 2003 maar ook: Exchange 2003 (oa gebruikt in SBS 2003) (link met gegevens) SQL 2000 Oplossingen Niets doen en afwachten Upgrade licentie bestaande PC Nieuwe PC hardware

Nadere informatie

Redundancy, spareparts of onderhoudscontract? Maarten Oberman, Albert Molenaar

Redundancy, spareparts of onderhoudscontract? Maarten Oberman, Albert Molenaar Redundancy, spareparts of onderhoudscontract? Maarten Oberman, Albert Molenaar Redundancy is een technische oplossing voor systeem falen in hardware of software en daarom van belang voor de optimalisatie

Nadere informatie

Werken waar en wanneer u maar wilt!

Werken waar en wanneer u maar wilt! Werken waar en wanneer u maar wilt! Als ondernemer wilt u: Onbezorgd kunnen werken. Waar en wanneer dan ook Thuis verder werken waar u op de zaak was gebleven Bij alle gegevens kunnen als u bij de klant

Nadere informatie

volledig automatische back-up van uw bestanden uw bestanden worden uiterst veilig opgeslagen snel en gemakkelijk uw back-up instellen

volledig automatische back-up van uw bestanden uw bestanden worden uiterst veilig opgeslagen snel en gemakkelijk uw back-up instellen volledig automatische back-up van uw bestanden uw bestanden worden uiterst veilig opgeslagen snel en gemakkelijk uw back-up instellen u ontvangt na elke back-up een rapport per e-mail eenvoudig bestanden

Nadere informatie

Handleiding Back-up Online Windows Versie april 2014

Handleiding Back-up Online Windows Versie april 2014 Handleiding Back-up Online Windows Versie april 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding 3 Hoofdstuk 2. Installatie 4 2.1 Installatie procedure vanuit de installatie-email 4 2.2 Installatie procedure

Nadere informatie

TradePoint Systems NCTS Oplossingen

TradePoint Systems NCTS Oplossingen TradePoint Systems NCTS Oplossingen Van overheidswege bent u vanaf 1 april 2004 verplicht om uw huidige transitdocumenten elektronisch aan te maken en te versturen. Indien uw organisatie niet beschikt

Nadere informatie

BRAND GEMEENTEHUIS GEMEENTE WAALRE ALLES DRAAIT OM INFORMATIE. Sylvia Mollen: Coördinator Automatisering gemeente Waalre

BRAND GEMEENTEHUIS GEMEENTE WAALRE ALLES DRAAIT OM INFORMATIE. Sylvia Mollen: Coördinator Automatisering gemeente Waalre BRAND GEMEENTEHUIS GEMEENTE WAALRE ALLES DRAAIT OM INFORMATIE Sylvia Mollen: Coördinator Automatisering gemeente Waalre Gemeente Waalre Ten zuiden van Eindhoven 16.725 inwoners Eigen ICT-infrastructuur

Nadere informatie

Service Level Agreement Versie 1.3 24 april 2012

Service Level Agreement Versie 1.3 24 april 2012 Service Level Agreement Versie 1.3 24 april 2012 1 Inleiding Deze Service Level Agreement (SLA) heeft betrekking op de Diensten die door ISP-Systems B.V. worden geleverd aan Opdrachtgever. Doelstelling

Nadere informatie

Upgrade naar People Inc 3.5.0

Upgrade naar People Inc 3.5.0 I Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 1 1.1 Installeren... van de upgrade 2 1.2 Uitvoeren... van de upgrade 5 1.3 Installatie... Applicatie Server 9 1.4 Installatie... Gebruikers programma's 15 1.5 Afronding...

Nadere informatie

Aanschaf, installatie en ondersteuning

Aanschaf, installatie en ondersteuning Aanschaf, installatie en ondersteuning Inhoudsopgave 1. INLEIDING 5 2. AANSCHAFPRIJS 5 3. INSTALLATIE EN EERSTE GEBRUIKERSTRAINING 6 4. LICENTIENUMMER 6 5. ONDERHOUDSCONTRACT 6 6. HELPDESK 7 7. ONDERSTEUNING

Nadere informatie

Service Level Agreement: managed hosting

Service Level Agreement: managed hosting Service Level Agreement: managed hosting Versie: 1.3 Status: definitief Datum: 08-05-2015 1 Afbakening en definities 1.1 Definities Kantoortijden: Maandag tot en met vrijdag van 08:30 tot 17:00 Nederlandse

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Managed Firewall Services

Algemene Voorwaarden Managed Firewall Services Algemene Voorwaarden Managed Firewall Services Algemene Voorwaarden Managed Firewall Services KPN B.V. versie januari 2007 I N H O U D 1 DEFINITIES.........................................................

Nadere informatie

ALLES WAT U MOET WETEN OVER. HUPRA s CLOUDWERKPLEK. Werken waar en wanneer u maar wilt!

ALLES WAT U MOET WETEN OVER. HUPRA s CLOUDWERKPLEK. Werken waar en wanneer u maar wilt! ALLES WAT U MOET WETEN OVER HUPRA s CLOUDWERKPLEK Werken waar en wanneer u maar wilt! U WILT... Onbezorgd kunnen werken. Waar en wanneer dan ook; Thuis verder werken waar u op de zaak was gebleven; Bij

Nadere informatie

Service Level Agreement (SLA) Colocated servers Provalue B.V.

Service Level Agreement (SLA) Colocated servers Provalue B.V. Service Level Agreement (SLA) Colocated servers Provalue B.V. 1. Inleiding Naast het leveren van colocated servers bieden wij ook de mogelijkheid om een uitgebreide Service Level Agreement (SLA) af te

Nadere informatie

Handleiding Back-up Online

Handleiding Back-up Online Handleiding Back-up Online April 2015 2015 Copyright KPN Zakelijke Markt Alle rechten voorbehouden. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van KPN Zakelijke Markt mag niets uit dit document worden

Nadere informatie

Productbeschrijving Remote Backup

Productbeschrijving Remote Backup Juni 2015 Versie 1.3 Auteur : E.C.A. Mouws Pagina 1 Inhoudsopgave BusinessConnect Remote Backup... 3 Abonnementen... 3 Kenmerken... 3 Beperkingen... 4 Geografische dekking... 4 Minimaal dataverkeer...

Nadere informatie

Remote Back-up Personal

Remote Back-up Personal handleiding Remote Back-up Personal Versie 4 1 INLEIDING... 3 1.1 SYSTEEMEISEN... 3 1.2 BELANGRIJKSTE FUNCTIES... 3 2 INSTALLATIE BACK-UP MANAGER... 4 2.1 VOLLEDIGE DATA BESCHIKBAARHEID IN 3 STAPPEN...

Nadere informatie

Hieronder een overzicht van de geboden service per type contract (uitgezonderd de Vx670): Service Excellent Geen SLA

Hieronder een overzicht van de geboden service per type contract (uitgezonderd de Vx670): Service Excellent Geen SLA 1 Inleiding Dit document beschrijft het servicecontract en is van toepassing op alle service contracten die afgesloten worden. De contractvorm die is gedefinieerd is het Excellent contract, welke voor

Nadere informatie

EDUSCOPE ALGEMENE VOORWAARDEN

EDUSCOPE ALGEMENE VOORWAARDEN EDUSCOPE ALGEMENE VOORWAARDEN Versie 1.1 december 2016 Inhoud Artikel 1. Algemene begrippenlijst... 3 Artikel 2. Afbakening Product... 5 Artikel 3. Ondersteuning... 7 Artikel 4. Onderhoud en updates...

Nadere informatie

Standaard Asta Powerproject Client Versie 13 Installatiedocument v1

Standaard Asta Powerproject Client Versie 13 Installatiedocument v1 Standaard Asta Powerproject Client Versie 13 Installatiedocument v1 22 oktober 2015 Voor vragen of problemen kunt u contact opnemen via: telefoonnummer 030-2729976. Of e-mail naar support@powerproject.nl.

Nadere informatie

Aanvullende Voorwaarden

Aanvullende Voorwaarden Aanvullende Voorwaarden BedrijfsFlexibel November 2010 aanvullende voorwaarden BedrijfsFlexibel KPN B.V. versie november 2010 I n H o u d 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN...............................................

Nadere informatie

Gebruikershandleiding E-Zorg Remote Access.

Gebruikershandleiding E-Zorg Remote Access. Gebruikershandleiding E-Zorg Remote Access. Inhoud 1) Inleiding Pagina 2 2) Het token Pagina 2 3) De eerste keer inloggen Pagina 2 4) Terminal Sessions Pagina 5 5) Gebruik vanaf Apple of Linux systemen

Nadere informatie

AdBackup 7.1 November 2017

AdBackup 7.1 November 2017 AdBackup 7.1 November 2017 Pagina 1 van 9 INDEX VAN DE FUNCTIES 1. BACK-UP EN HERSTEL VAN NTFS-RECHTEN VOOR GEGEVENSTOEGANG... 3 2. INSTELLEN VAN DE BACK-UP- EN HERSTELFUNCTIES WANNEER BEPERKTE TOEGANGSRECHTEN

Nadere informatie

Voorwaarden en licentieovereenkomst voor gebruikers van Vodafone Contacts

Voorwaarden en licentieovereenkomst voor gebruikers van Vodafone Contacts Voorwaarden en licentieovereenkomst voor gebruikers van Vodafone Contacts Dit is een licentieovereenkomst tussen jou, de eindgebruiker van Vodafone Contacts, en Vodafone voor het gebruik van de Vodafone

Nadere informatie

Factsheet Backup on demand

Factsheet Backup on demand Factsheet Backup on demand Backup on Demand Uw data altijd veilig Data zijn waardevol voor uw organisatie. U wilt ze dan ook, mocht er iets gebeuren, goed onder handbereik hebben. Aan de andere kant groeit

Nadere informatie

HANDLEIDING Installatie TESTS 2012

HANDLEIDING Installatie TESTS 2012 HANDLEIDING Installatie TESTS 2012 INHOUDSOPGAVE: Algemeen:... 2 Installatie instructies voor stand-alone computer.. 2 Uitsluitend voor netwerk-installatie.. 6 Client installatie deel 1... 6 Deel 2 netwerkinstallatie:

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad.

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad. Raadsvoorstel raadsvergadering agendapunt 4.10 nummer 12INT00825 voorstel 1. Kennis te nemen van de memo onderzoek en aanpassing van noodstroomvoorziening 2. Kennis te nemen van het advies voor praktische

Nadere informatie

Technische Specificaties nieuwe Unix Applikaties

Technische Specificaties nieuwe Unix Applikaties Technische Specificaties nieuwe Unix Applikaties In 2010 werden 7 Unix servers geconsolideerd naar een nieuwe Unix omgeving, waar gebruik gemaakt wordt van srp s (vergelijkbaar met zone, of container).

Nadere informatie

(Versie 1.5) THUISWERKPLEK INSTELLEN

(Versie 1.5) THUISWERKPLEK INSTELLEN (Versie 1.5) THUISWERKPLEK INSTELLEN Inhoud thuiswerkomgeving... 3 Installeren software op thuiswerkplek(eenmalig)... 5 Verbinding maken met de werkplek vanaf thuis... 9 Verbinding maken met de werkplek

Nadere informatie