ChipSoft Bedrijfsprofiel

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ChipSoft Bedrijfsprofiel"

Transcriptie

1 ChipSoft Bedrijfsprofiel!"#$% &%'!"#$% (!"#$)* #+, )-./000 1*12 ChipSoft ZIS B.V. (ChipSoft). Deze uitgave blijft eigendom van ChipSoft. Niets uit deze uitgave mag verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, elektronisch of op welke wijze dan ook en evenmin in een retrieval systeem worden opgeslagen zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van ChipSoft.

2 ChipSoft Bedrijfsprofiel Samenwerkingsverbanden ChipSoft biedt haar klanten een totaaloplossing onder de naam Total Healthcare Solution Provider. Deze totaaloplossing omvat het volgende: het ChipSoft Elektronisch Zorg Informatie Systeem (CS-EZIS), de levering van hardware, consultancy, projectmanagement en kantoorautomatiseringoplossingen. Het is echter geen vereiste dat de klanten van ChipSoft gebruik moeten maken van de totale oplossing. Zij kunnen er ook voor kiezen enkel het EZIS, of slechts één deelsysteem van het EZIS af te nemen. ChipSoft integreert namelijk daar waar mogelijk goede software van derden in het eigen systeem. Het integreren van Kantoor Automatiseringshulpmiddelen is één van de speerpunten in de softwareontwikkeling. Het hardwareplatform van ChipSoft is de op de Intel processoren gebaseerde industriële standaard. Als solution provider van Compaq levert ChipSoft bij voorkeur Compaq-apparatuur. Het operatingsysteem betreft Microsoft Windows 2000 of XP. Derden Als er behoefte is aan andere of aanvullende functionaliteit die ChipSoft niet in haar product portfolio heeft, kan ChipSoft ondersteuning verlenen bij selectie en implementatie van deze functionaliteit. Als hoofdaannemer zal ChipSoft zorgdragen voor adequate integratie met het CS- EZIS. Bij de softwareontwikkeling maakt ChipSoft gebruik van onder andere COM, COM+ en DCOM. Software van derden die ook op deze standaarden ontwikkeld is, kan vrij eenvoudig geïntegreerd worden binnen de software van ChipSoft. Hierbij gaan we uit van integratie op functioneel niveau. Daarnaast zijn koppelingen mogelijk, onder andere op basis van HL7 (Health Level 7). Hierbij is sprake van integratie op dataniveau. Aard en omvang van het bedrijf ChipSoft is een innovatief Nederlands softwarehuis, opgericht in 1986 en sinds 1994 leverancier van een eigen ontwikkeld ZIS. In 2001 heeft ChipSoft een nieuw tijdperk ingeluid met de introductie en implementatie van het CS-EZIS. Vanaf het allereerste begin heeft ChipSoft zich exclusief gericht op het automatiseren van zorginstellingen. Zodoende heeft ChipSoft gedegen kennis en ervaring van het automatiseren van bedrijfsprocessen in de gezondheidszorg. ChipSoft is marktleider in het automatiseren van een aantal bedrijfsprocessen in de gezondheidszorg (onder andere operatiekamer management, facturering en tarifering en patiënten data management). Op het gebied van het EPD heeft ChipSoft reeds jaren functionaliteit beschikbaar voor het patiëntgeoriënteerde raadplegen van de in het ziekenhuis beschikbare gegevensbronnen en het registreren van dossiergegevens. De insteek voor het raadplegen van deze gegevensbronnen is functieafhankelijk te configureren. Op dit moment zijn 25 ziekenhuizen gecontracteerd voor het totale ChipSoft Ziekenhuis Informatie Systeem en maken nog eens 80 ziekenhuizen in totaal gebruik van meer dan 150 deelsystemen. ChipSoft bestaat inmiddels uit meer dan 90 enthousiaste medewerkers, waarvan ruim een derde werkzaam is in een research en development functie. Naast de hoofdvestiging in Amsterdam heeft ChipSoft in augustus 2000 een vestiging geopend in Groningen. Deze vestiging houdt zich voornamelijk bezig met de ontwikkeling van onze producten. 2

3 De Visie De ontwikkelingen in de informatie- en communicatietechnologie in zijn algemeenheid gaan razendsnel. Op dezelfde manier zien we een aantal belangrijke ontwikkelingen binnen de ICT van de zorgsector. Het EPD, integrale patiëntenlogistiek en ordermanagement zijn de meest opvallende veranderingen. ChipSoft signaleert binnen de zorgsector vooral een toenemende behoefte aan flexibele en gebruiksvriendelijke software die, afhankelijk van de bedrijfsprocessen, schaalbaar en configureerbaar is. De snelle technologische ontwikkelingen en de ICTontwikkelingen binnen de gezondheidszorg hebben ertoe geleid dat ChipSoft een informatiesysteem heeft ontworpen op basis van een model dat al het goede van het heden en al het mogelijke van de toekomst combineert. ChipSoft heeft hiermee functionaliteit ontwikkeld die op elk gebied tegemoet kan komen aan de tegenwoordige én toekomstige eisen die nu in de zorgsector gesteld worden en gaan worden op automatiseringsgebied. Zeker wat betreft de (transmurale) EPD ontwikkelingen is een stabiele, configureerbare wijze van registreren van gegevens en het gebruiksvriendelijk presenteren van die gegevensbronnen van het grootste belang. Dit laatste heeft ChipSoft al jaren operationeel bij haar klanten. Feitelijk geldt dat ook voor de patiëntenlogistiek: het hele zorg- en behandeltraject moet van intake tot en met ontslag adequaat gevolgd en geregistreerd kunnen worden. En dezelfde voorwaarden in structuur moeten er zijn voor een gedegen ordercommunicatie en ordermanagement. Daarnaast vormt integratie van kantoorautomatiseringssystemen geen probleem meer. Geen enkele procedure staat in feite helemaal los van de andere, en tóch zijn er in ziekenhuis zoveel verschillende afdelingen, mensen en wensen, die soms ogenschijnlijk niet veel met elkaar te maken hebben. Precies zo n structuur heeft ChipSoft toegepast in het volledig nieuw ontwikkelde elektronisch zorginformatiesysteem (CS-EZIS): één interface met onafhankelijk functionerende onderdelen die toch optimaal met elkaar én met software van derden kunnen samenwerken. Met de ontwikkeling van het CS-EZIS loopt ChipSoft vooruit op de snelle veranderingen en ontwikkelingen binnen de informatietechnologie, en zo hoort het ook voor een softwareleverancier vinden wij! Naast de ontwikkeling van software zijn de activiteiten van ChipSoft gericht op verkoop, implementatie en onderhoud van haar systemen. ChipSoft manifesteert zich in de markt als Total Healthcare Solution Provider. Hierbij gaat het ChipSoft om het neerzetten van een goede oplossing; hierbij gaat het niet alleen om het product, maar ook om de service eromheen. Daarnaast richt ChipSoft zich ook op andere producten en diensten. Wat betreft de producten is dit met name hardware (Compaq) en office solutions (b.v. Microsoft Office, BackOffice, Exchange). Wat betreft dienstverlening richt ChipSoft zich sterk op projectmanagement en consultancy. ChipSoft Elektronisch Zorg Informatie Systeem Het CS-EZIS van ChipSoft is erop gericht het hele behandel- en zorgproces te ondersteunen. ChipSoft erkent het belang van de steeds meer procesgerichte werkwijze binnen de ziekenhuisstructuur en heeft zich met de ontwikkeling van software daar dan ook primair op gericht. Overzicht en toegankelijkheid zijn daarbij sleutelwoorden. Het gehele zorgproces van A tot Z is opgedeeld in functionaliteit die vanuit het werkproces tot een client opgebouwd kunnen worden. In het CS-EZIS van ChipSoft staat de patiënt centraal, en het hele zorg- en behandeltraject dat de patiënt doorloopt van inschrijving tot factuur, als één geheel inzichtelijk en werkbaar maken, is het uitgangspunt van dit systeem. Omdat het kunnen inzien van alle opgeslagen gegevens niet afhankelijk is van specifieke modules of applicaties, kunnen instanties of personen buiten het ziekenhuis zoals bijvoorbeeld verpleeghuizen of de huisarts communiceren met de CS-EZIS server en de gegevens makkelijk inzien via bijvoorbeeld een webbrowser. Gegevens toevoegen of wijzigen is afhankelijk van de autorisatie. Ook is het mogelijk gegevens uit te wisselen met andere communicatie- en informatiesystemen omdat er gebruik wordt gemaakt van de XML-standaardisatie. Hiervoor is het niet meer nodig dat gegevens opgeslagen in andere systemen in een bepaalde volgorde zijn gerangschikt. Integratie van gegevens uit andere systemen in het CS-EZIS verloopt via dezelfde procedure. 3

4 Klinische automatisering ChipSoft is al jaren een grote speler op het gebied van klinische automatisering. Het is niet voor niets dat ChipSoft marktleider is met haar operatie management systeem. Daarnaast biedt ChipSoft een aantal modules waarmee het screenen van patiënten en verslaglegging worden geautomatiseerd. Ook tijdens een operatie kan ChipSoft veel voor u betekenen. Denk maar eens aan Anaesthesia Record, een programma waarmee gegevens van alle mogelijke apparatuur geïntegreerd kunnen worden in een betaalbaar verslagleggingsysteem. Dit systeem vervangt de anesthesielijst door een nauwkeurige registratie met flexibele configuraties en snelle invoermogelijkheden. Ook voorbereiding en Recovery zijn volledig in het systeem geïntegreerd. Poliklinische automatisering Een centrale functionaliteit binnen de poliklinische automatisering is de Afsprakenplanning en registratie module. Dit is een veelzijdig afsprakensysteem, dat speciaal is ontwikkeld om afspraken binnen een maatschap, een afdeling, binnen het gehele ziekenhuis of zelfs daarbuiten te beheren. De module voldoet aan alle specifieke eisen die binnen het ziekenhuis aan het afsprakenbeheer kunnen worden gesteld. De poliklinische verslaglegging kan door ChipSoft geoptimaliseerd worden middels CS-Document. De integratie van Microsoft Word binnen het CS-EZIS werkstation biedt gebruikers de functionaliteit die zij reeds jaar en dag gebruiken en ook de integratie waarnaar zij reeds lange tijd vragen. Gegevens van een patiënt in het CS-EZIS kunnen snel en eenvoudig automatisch in de verslaglegging opgenomen worden. CS-EZIS werkstation Met het CS-EZIS werkstation biedt ChipSoft de oplossing voor de verpleegkundige en medisch specialistische vastlegging, maar in principe kan ieder type zorgverlener hiermee vooruit. Mede hierdoor ontstaat het Elektronisch Medisch Dossier (EMD). Dit EMD zal in de toekomst steeds verder worden uitgebreid tot een transmuraal EPD. Op dit moment kunnen zowel context-gevoelig of functieafhankelijk alle gegevensbronnen van de patiënt worden geraadpleegd. Naar verwachting zal het papieren dossier op termijn wel verdwijnen, echter vandaag de dag is het nog steeds in gebruik. Voor wat betreft de vastlegging van gegevens, zal er nog veel gebruik gemaakt worden van papier. Deze al dan niet gestructureerde papieren gegevens kunnen via de multimediamodule worden ingescand en aan het dossier van de betreffende patiënt worden toegevoegd. Het CS- EZIS werkstation zorgt ervoor dat alle informatie voor belanghebbenden overal binnen het ziekenhuis en in de toekomst ook daarbuiten digitaal op te vragen is. EPD/EMD Het EPD is naar de mening van ChipSoft meer dan een kijkdoos. Het kunnen raadplegen van gegevens die zijn vastgelegd in de verschillende systemen is maar een eerste stap. Want hoe zit het met de verdere patiëntinformatie? De anamnese, het ziekteverloop? Het kunnen invoeren of vastleggen van behandel/onderzoeksgegevens zoals het vastleggen van correspondentie maakt een wezenlijk onderdeel uit van het EPD. Onderstaand treft u een verkorte schematische weergave aan wat in onze ogen onderdelen zijn van het te vormen EPD (intramuraal). 4&#%!3%% 5# #" %%!#.## /1 %! $"&"%%% /"%"%%% 3% *"&,% # /1"%%% &,% %% #& 4

5 Daarnaast zou een EPD ook gegevens moeten bevatten die buiten de een instelling worden verzameld. Al deze data kunnen en hoeven niet op één plek worden vastgelegd en opgeslagen. Zodoende ontstaat een virtueel EPD waarvan data op verschillende plekken worden ingevoerd en vastgelegd en die op een of andere manier toegankelijk moeten worden gemaakt voor zorgverleners die behoefte hebben aan deze gegevens. Want een ander aspect van een EPD is de gebruiker ervan. De verschillende gebruikers hebben een verschillende informatie en registratie behoefte. Zelfs tussen medici kunnen enorme verschillen bestaan met betrekking tot welke data zij gebruiken uit het EPD en op welke wijze zij deze data wensen weer te geven. Patiëntenlogistiek Het CS-EZIS biedt zorginstellingen de mogelijkheid om de verschillende patiëntenlogistieke processen optimaal te ondersteunen. Een eenvoudig voorbeeld is de uitgebreide functionaliteit van het afsprakensysteem (CS-Agenda). Hierdoor is het mogelijk Afsprakenagenda s op een optimale wijze te plannen zonder dat er een gatenkaas ontstaat of een agenda die telkens maanden vooruit vol is waardoor spoedpatiënten telkens boven op de reguliere afspraken komen. Een principe als de patiënt staat centraal wordt ook door ChipSoft gehuldigd. Zo is het mogelijk om niet de agenda van de arts als uitgangspunt te hanteren, maar de overige afspraken van de patiënt met andere zorgverleners zodat ook vanuit de patiënt een optimale logistiek kan worden nagestreefd. Een patiënt hoeft niet meermaals voor verschillende afspraken naar het ziekenhuis te komen. Met behulp van het afsprakensysteem kunnen afspraken in veel gevallen gecombineerd worden gepland, dit draagt bij aan een optimalisatie van de patiëntlogistiek. Overigens wordt deze planningssystematiek ook gehanteerd in bijv. CS-Röntgen, het systeem om Radiologieafdelingen te automatiseren. Hierdoor is een optimale uitwisseling van gegevens mogelijk. Heel wat lastiger lijkt de ondersteuning van de klinische patiëntenlogistiek, maar door de verregaande integratie van de modules CS-Opname, CS-Afdeling, CS-Preop en CS-OK wordt ook dit proces optimaal ondersteund. Patiënten worden eenvoudig op een opnamewachtlijst geplaatst en bij het plannen van de opname is snel en eenvoudig te zien welke gevolgen dit heeft voor de bezetting van OK, verpleegafdelingen maar ook indien van toepassing de nazorg in een aangesloten verpleeg- dan wel verzorgingstehuis. Kortom ChipSoft biedt zorginstellingen functionaliteit om te komen tot een optimale bezetting van zijn poliklinische en klinische bedrijfstijd waarbij rekening wordt gehouden met de patiënt. 5

6 Maatschapautomatisering Binnen het CS-EZIS zijn er voor de medici /zorgverleners alle functionaliteit die hun in de dagelijkse praktijk ondersteunen. In het onderstaande voorbeeld is de ingang van de polikliniek gekozen, hierbij werkt de arts of assistente b.v. vanuit het spreekuurscherm van de spreekuurhoudende arts. Boven in het scherm zijn er knoppen opgenomen die procedures op de polikliniek ondersteunen b.v. het maken van een afspraak, het voorschrijven van medicatie, het openen van een DBC, etc. Links onder in het beeld wordt altijd een overzicht van de patiënt en de beschikbare informatie weergegeven. Afhankelijk van de rechten die men als gebruiker heeft in het systeem kun je deze gegevens raadplegen. Management informatie Managers en ook medewerkers op de verschillende niveaus in de organisatie hebben meer en meer behoefte aan tijdige informatie ten einde een goede sturing van het aan hen gedelegeerde organisatieonderdeel. Om in deze behoefte te voorzien biedt ChipSoft de mogelijkheid om ook op verschillende niveaus management informatie te genereren; Report builder De platte overzichten kunnen worden gemaakt binnen het CS-EZIS met de standaard opgenomen en geïncorporeerde rapportgenerator (Report Builder). Het CS-EZIS bevat reeds een groot aantal standaard overzichten die naar onze ervaring in andere ziekenhuizen noodzakelijk zijn gebleken. Voor het aanpassen van de bestaande overzichten en het maken van specifieke overzichten kunnen key-users worden opgeleid ten einde deze overzicht zelf, zonder tussenkomst van ChipSoft, aan te passen dan wel te generen. 6

7 Overzichtsgenerator ChipSoft heeft voor het genereren van meerdimensionale rapporten een separate module ontwikkeld; de overzichtsgenerator. Hiermee kunnen eenvoudig specifieke rapporten worden gegenereerd uit een bronsysteem Datawarehouse Om managementinformatie te versnellen en te verbeteren heeft ChipSoft gekozen voor een oplossing gebaseerd op SQL server met de PLATO OLAP functionaliteit. OLAP staat voor On-line Analytical Processing. Boven op de OLAP cubes die de Datalaag vormen kunnen diverse tools worden gebruikt om de data te ontsluiten. Een voor de hand liggend voorbeeld van zo n tool is het spreadsheetprogramma Excel. Dit programma heeft de mogelijkheid om de OLAP cubes te benaderen als draaitabellen en zoomt hier vervolgens naar eigen inzicht op in. Hiermee is de managementinformatie direct en supersnel beschikbaar in de kantoorautomatisering. Dit biedt de manager kansen om het proces beter te sturen en analyseren. Andere tools om de data gebruiksvriendelijk te ontsluiten zijn Proclarity, Business objects en Cognos. Medicatie Het comfort van elektronische invoer CS-Medicatie bevat functionaliteit waarmee medicatie niet alleen getoond, maar ook toegevoegd en gemuteerd kan worden. Vooral het zélf invoeren van gegevens die voorheen allemaal op papier werden geschreven, is voor medici een belangrijke vooruitgang in de dagelijkse praktijk. Het complete proces vanaf de anamnese tot het toekennen van medicatie, het uitschrijven van recepten, het verzenden en uitprinten ervan, en het opbouwen van een patiëntgerelateerde medicatiehistorie, wordt door deze ChipSoft module ondersteund. CS-Medicatie maakt de elektronische invoer van gegevens vooral gemakkelijk. De software ondersteunt de gebruiker in het registreren, opslaan, wijzigen en opzoeken van gegevens. Functionaliteiten De standaardfunctionaliteit die zijn toegekend aan CS-Medicatie zijn onder andere: Een medicatielijst waarin de medicatiehistorie en de actuele en geplande medicatielijst zijn opgenomen; Het voorschrijven, herhalen en afdrukken van recepten; Het elektronisch verzenden van recepten naar politheken; Een elektronisch voorschrijfmodel waarmee aan de hand van de diagnose een therapievoorstel wordt gedaan. Dit zijn maar een aantal voorbeelden van de vele functionaliteit die CS-Medicatie biedt. Bovendien staan ze niet op zichzelf, maar zijn ze contextgevoelig en anticiperen op de acties van de gebruiker. Een voorbeeld: wanneer een gebruiker bezig is met het toekennen van medicatie aan patiënt X en hij tegelijkertijd de functionaliteit medicatielijst oproept, toont deze automatisch de gegevens die betrekking hebben op patiënt X. Poliklinische, klinische en zelfs ook thuismedicatie CS-Medicatie beperkt zich niet alleen tot de poliklinische of de klinische medicatie in het zogenaamde Eindhovense Transform project wordt eveneens de thuismedicatie van de patiënt opgehaald. Via het OZIS protocol wordt de medicatie van een patiënt opgehaald zoals die bekend is bij de officiene apothekers in de stad. Het grote voordeel hiervan is dat de zorgverlener een compleet beeld krijgt van de gebruikte medicatie en derhalve over nog meer data beschikken ten einde tot de juiste diagnose en behandeling te komen. 7

8 Operatiekamer complex ChipSoft heeft voor het automatiseren van het operatiekamer complex in het ziekenhuis de module CS-OK ontwikkeld. CS-OK is opgebouwd uit de functionaliteiten wachtlijstbeheer, planningsondersteuning, preoperatieve invoer, postoperatieve invoer van uitgevoerde operaties, operatieverslaglegging, voorraadbeheer en planningsadvies. CS-OK biedt veel voordelen aan de gebruikers van het systeem. Zoals alle software van ChipSoft biedt CS-OK de gebruiker veel bedieningsgemak. CS-OK is overzichtelijk, configureerbaar en integreerbaar. Tevens beschikt de module onder andere over een open structuur en een helpfunctie. Overzichtelijk CS-OK maakt gebruik van een unieke user-interface, waarmee de gebruiker in een oogopslag inzicht krijgt in alle vastgelegde informatie. Door middel van de universele rapportgenerator kunnen alle vastgelegde gegevens tegen elkaar worden uitgezet. Hiermee heeft het management een instrument in handen om alle informatie beschikbaar te maken om gefundeerde beslissingen te nemen met betrekking tot het te voeren beleid. Verder kan deze unieke rapportgenerator gebruikt worden voor kostprijsberekening van de uitgevoerde verrichtingen. De planningsmodule helpt de gebruiker bij de planning van de verschillende operaties. Vanuit de wachtlijst kunnen, al dan niet gekoppeld aan CS-Opname, patiënten worden gepland in de verschillende. OK-sessies. Het systeem berekent hierbij automatisch de gemiddelde duur van de operaties op basis van historische informatie. Hierdoor heeft de planner een direct inzicht in de bezetting en de totale operatietijd (inclusief wisseltijd) van de sessie. 8

9 Huisartsen In de Nederlandse gezondheidszorg zien we dat huisartsen steeds meer gegroepeerd optreden. Bleef dit in het verleden beperkt tot waarneemgroepen. Tegenwoordig zien we het steeds meer gebeuren dat huisartsen vanuit een ziekenhuis of een ander centraal punt opereren; de zogenaamde huisartsenpost. Het kunnen inzien van elkaars dossiers is in de huisartsgeneeskunde op dit moment een van de meest gestelde vragen, naast een systeem dat aan de nieuwe moderne technologie moet kunnen voldoen. Dat huisartsen een belangrijke rol spelen in het totale traject van diagnose en behandeling is een vanzelfsprekendheid. Toch zien we in de markt dat huisartsen veelal individueel worden geautomatiseerd. ChipSoft heeft kijkend en luisterend naar de markt besloten om huisartsen functionaliteit aan te bieden die zij nodig hebben voor het uitvoeren van hun functie. Waarbij het concept is gebaseerd op gezamenlijke automatisering van een stad of een regio en waarbij de functionaliteit via hosting of een ASP constructie beschikbaar wordt gesteld. De hosting- of ASP partner kan daarbij een ziekenhuis of bijvoorbeeld een Districts Huisartsen Vereniging zijn. Wanneer een ziekenhuis optreedt als de betreffende partij kan verregaande integratie worden bereikt in het diagnose en behandelproces. Immers kan de patiënt reeds voorbereid naar het ziekenhuis en is de huisarts snel en eenvoudig op de hoogte van gebeurtenissen die betrekking hebben op zijn of haar patiënten. Toekomstige ontwikkelingen Een informatiesysteem dat qua functionaliteit alles in zich draagt om huidige en toekomstige ICTontwikkelingen het hoofd te kunnen bieden, moet over vele mogelijkheden beschikken wat betreft configureerbaarheid, functionaliteit en schaalbaarheid. Zowel de datastructuur, de functionaliteit als de interface moeten als het ware dezelfde positieve, flexibele eigenschappen bezitten. Dit betekent dat er afgerekend moet worden met onderlinge afhankelijkheid. ChipSoft heeft de formule van het werken met applicaties losgelaten. Er is in het nieuwe CS-EZIS sprake van een verzameling functionaliteit die, afhankelijk van het werkproces, kunnen worden opgebouwd in een multi-tier omgeving. De uitgangspunten die bij de ontwikkeling van het ZIS een belangrijke rol spelen, zijn: Eenmalige en eenduidige registratie aan de bron De workflow bepaalt de interface De techniek staat in dienst van de gebruiker De patiënt moet centraal staan Optimale ondersteuning van het hele zorgen behandelproces Integratie en toepassing van webtechnologie Het multi-tier model Bij de ontwikkeling van het nieuwe informatiesysteem heeft ChipSoft een aantal fundamenteel andere uitgangspunten genomen. ChipSoft ontwikkelt nu objecten in plaats van applicaties en gebruikt hiervoor een model dat sterk lijkt op het Microsoft DNA model. Dit multi-tier model bestaat grofweg uit drie van elkaar gescheiden lagen: de datalaag, de business logic laag en presentatielaag. De datalaag bevat de databases en de systeemafhankelijke componenten. Boven op de datalaag zit de business logic laag, die objecten bevat die ieder één of meerdere functionaliteit van het ZIS herbergen. Op de business logic laag zit de presentatielaag. Dit is de laag die de gebruiker ziet. Deze laag, ook wel de cliëntzijde van het systeem genoemd, is op meerdere manieren op te bouwen. Er kan gebruik worden gemaakt van zogeheten rich clients, maar ook van thin clients. Bij de rich client draaien processen meer op de client. Bij de thin client draaien processen op de centrale systemen, de client is niet meer dan een browser. Doordat de software in meerdere lagen opgebouwd wordt, is het gemakkelijker om nieuwe functionaliteit toe te voegen en om te integreren met goede software van derden. Bij de ontwikkeling van objecten wordt gebruik gemaakt van industrie standaard protocollen en tools (bijvoorbeeld COM, COM+ en DCOM). Het voordeel van dit laatste is dat er wereldwijd ontwikkeld wordt met gebruikmaking van dezelfde protocollen en tools. Bij het toepassen van webtechnologie wordt gebruik gemaakt van dezelfde objecten als die bij de toepassing van WIN32 technologie worden gebruikt. 9

10 Integratiemogelijkheden en webhosting Het integreren van kantoorautomatiseringhulpmiddelen in het KernZIS speelt een zeer belangrijke rol in de softwareontwikkeling van ChipSoft. In de huidige ChipSoft architectuur kunnen goede softwarecomponenten van derden gemakkelijk geïntegreerd worden. Dit betekent dat het geheel aan functionaliteit binnen Windows- of webgeoriënteerde programma s kunnen worden geïntegreerd in een standaard kantooromgeving (met bijvoorbeeld Outlook). Integratiemogelijkheden kunnen dankzij het multi-tier model optimaal benut worden. ChipSoft acht het niet zinvol nieuwe software te ontwikkelen wanneer er goede software van derden voorhanden is (tekstverwerkers, spreadsheets etc), maar vindt het beter de functionaliteit van het ZIS zo naadloos mogelijk in deze software te integreren. Het huidige ontwikkelmodel stelt ChipSoft direct in staat haar software web-enabled te maken. De benodigde logica en toegang tot de databases is reeds beschikbaar in de business logic laag. Het web-enabled maken van het KernZIS is een van de uitgangspunten voor de ontwikkeling van het nieuwe CS-EZIS geweest. Nieuwe toepassingen op het gebied van webtechnologie komen razendsnel beschikbaar. Middels HTML was het al mogelijk om informatie op het world wide web te publiceren. Eén van de beperkingen hiervan was dat de gepubliceerde informatie vrij statisch was; er was weinig interactie. Middels de nieuwe technologie van XML is het mogelijk om daadwerkelijk programma s op het web te draaien. Bij ChipSoft is de toepassing van webtechnologie één van de belangrijkste speerpunten, waardoor communicatie buiten het ziekenhuis mogelijk wordt en onderdelen van het ZIS via Internet benaderd kunnen worden. Op dit moment wordt gewerkt aan z.g. hosting services. Hierbij gaat ChipSoft complete diensten aanbieden via het Internet. De eerste toepassingen zullen ontwikkeld worden voor afsprakenplanning en medicatiebeheer. Na deze twee trajecten zal er echter snel een rol-out plaatsvinden naar andere hosting-services. Schaalbaar, beschikbaar, beheersbaar Het multi-tier model herbergt vele voordelen en biedt in meerdere opzichten toekomstvaste perspectieven. Zowel de hardware als de netwerkinfrastructuur zijn in hoge mate schaalbaar; omdat gewerkt wordt met functionaliteiten, is beheersbaarheid en beschikbaarheid op eenvoudige wijze te realiseren. Tevens worden er geen eisen gesteld aan de manier waarop gegevens worden gepresenteerd. Een nieuwe functionaliteit kan middels objecten worden toegevoegd zonder dat de software in zijn geheel opnieuw gecompileerd hoeft te worden, én er kunnen hierbij componenten van derden worden ingezet. De benodigde hardware is eveneens schaalbaar. Is er behoefte aan een hogere performance, dan kan die bereikt worden door krachtiger of juist meer servers of clusters van servers in te zetten. De netwerk- en serverarchitectuur zijn schaalbaar volgens het scale-up and scale-out principe. Hierbij speelt de architectuur van ChipSoft, die vele groeiscenario s denkbaar maakt, een belangrijke rol. Bij scale-up worden individuele server(s) uitgebreid om meer performance te bieden. Dus: meer processoren, meer geheugen, meer cache etc. Wanneer de performance via scale-up niet meer te optimaliseren is kan er worden overgegaan tot scale-out, waarbij meerdere servers worden ingezet om de werkprocessen te performen. Binnen de architectuur van ChipSoft is het mogelijk componenten redundant op verschillende servers te plaatsen. Vertraging in gebruik kan geminimaliseerd worden door objecten die veel worden aangesproken op een aparte server te laten draaien. 10

11 Scale-Up en Scale-Out Functionaliteit zijn dus gemakkelijk te onderhouden en te vervangen, omdat hiervoor niet het hele systeem down moet. Bovendien kan functionaliteit vanaf één plek gehost, ge-upgraded en gerepaired worden. Tevens kunnen de meeste processen bij dit soort acties gewoon door blijven draaien. Bovendien is ChipSoft met Compaq als partner in staat om bedrijfskritische systemen te leveren die een hoge beschikbaarheidgraad moeten hebben. Afhankelijk van de eisen en wensen, de huidige en toekomstige infrastructuur en de processen die op deze server dienen te draaien, kan ChipSoft haar klanten een optimaal aanbod doen. De zwaardere afdelingsservers zijn volledig redundant uitgevoerd. Meerdere processoren en netwerkkaarten, hot swappable schijven en voedingen zijn basisoplossingen om de bedrijfszekerheid van de servers te waarborgen. Daarnaast zijn er onder andere fiber channel en RAID-oplossingen mogelijk om de opslag van grote hoeveelheden gegevens veilig te stellen. Tot slot ChipSoft heeft al jaren de opstap naar het EPD (Elektronisch Patiënten Dossier) beschikbaar. Waar in het verleden bij een EPD veelal gedacht werd aan het patiëntgeoriënteerd presenteren van de beschikbare gegevensbronnen in het ziekenhuis, is het EPD inmiddels geëvolueerd tot een dossier waarin de zorgverlener ook gestructureerd of ongestructureerd gegevens kan vastleggen. Het tot stand komen van het uiteindelijke EPD is inmiddels dan ook realiteit. Dit betekent echter niet dat het papieren dossier direct uitgefaseerd zal worden. Niet alle informatie is even geschikt om digitaal vast te leggen en bij een zorgproces van een patiënt zullen meerdere zorgverleners van meerdere instanties gegevens (willen) registreren. Het EPD zal in de toekomst dan ook steeds verder worden uitgebreid en zal er gekomen worden tot een transmurale gegevensuitwisseling. 11

Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control

Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control Inhoud 2 Passend bij uw behoeften 4 Exact Financials Enterprise, het product 6 Exact Financials Enterprise en u 8 Financieel management

Nadere informatie

Analyse Databasegebruik van het ChipSoft Framework

Analyse Databasegebruik van het ChipSoft Framework Patronen in SQL Server trace-logs Daniël Vrancken 0594229 (15-08-2006) Afstudeerdocent: Stagebegeleider: Opdrachtgever: Publicatiestatus: Jan van Eijck Lars Truijens ChipSoft Openbaar (v1.1) Master Software

Nadere informatie

Open Standaarden & Open Source Software in de zorg. Een verkennend onderzoek

Open Standaarden & Open Source Software in de zorg. Een verkennend onderzoek Open Standaarden & Open Source Software in de zorg Een verkennend onderzoek Oktober 2009 Auteurs : S. Seyffert H. Bakker R. Stegwee A. Blokhuis Datum: Oktober 2009 Inhoudsopgave MANAGEMENT SAMENVATTING...

Nadere informatie

Toetsingskader voor business intelligence systemen

Toetsingskader voor business intelligence systemen Toetsingskader voor business intelligence systemen - IT auditor versus BI omgevingen - postgraduate IT-opleiding Vrije Universiteit Amsterdam Gaston Stassen Niels Kappert Assen, maart 2009 Colofon Toetsingskader

Nadere informatie

APPLICATION SERVICES ASP mr drs Lesley Broos en ir Joost Boerstoel. Geactualiseerde versie d.d. 30 augustus 2005

APPLICATION SERVICES ASP mr drs Lesley Broos en ir Joost Boerstoel. Geactualiseerde versie d.d. 30 augustus 2005 APPLICATION SERVICES ASP mr drs Lesley Broos en ir Joost Boerstoel Geactualiseerde versie d.d. 30 augustus 2005 Inhoud: WAT IS ASP?... 4 APPLICATION SERVICES... 6 ONTSTAAN VAN ASP... 7 TOEKOMSTVERWACHTINGEN...

Nadere informatie

1. MANAGEMENTSAMENVATTING 1 2. STAAT DE BURGER BIJ U CENTRAAL 2 3. E-OVERHEID, DE WEG NAAR OPTIMALE DIENSTVERLENING 4

1. MANAGEMENTSAMENVATTING 1 2. STAAT DE BURGER BIJ U CENTRAAL 2 3. E-OVERHEID, DE WEG NAAR OPTIMALE DIENSTVERLENING 4 Inhoudsopgave 1. MANAGEMENTSAMENVATTING 1 2. STAAT DE BURGER BIJ U CENTRAAL 2 3. E-OVERHEID, DE WEG NAAR OPTIMALE DIENSTVERLENING 4 4. BOUWSTENEN VAN DE E-OVERHEID 7 5. NORA ARCHITECTPRINCIPES 9 6. HET

Nadere informatie

Vinova debuteert. bij zorgorganisatie Middin. De keuze voor onze Online Backup viel op VCD Paul Willems, Spar Winkels

Vinova debuteert. bij zorgorganisatie Middin. De keuze voor onze Online Backup viel op VCD Paul Willems, Spar Winkels Juni 2013 Jaargang 26 #2 De keuze voor onze Online Backup viel op VCD Paul Willems, Spar Winkels We nemen met een gerust hart afscheid van Unix Martin van den Bersselaar, Wédéflex Zekerheid in gegevens

Nadere informatie

Whitepaper Patiënten- en informatielogistiek

Whitepaper Patiënten- en informatielogistiek Whitepaper Patiënten- en informatielogistiek in de zorgsector Het waarborgen van bedrijfscontinuïteit bij marktwerking in ziekenhuizen Auteurs: Robert Reemer Pieter Rahusen Ricoh Nederland BV Juli 2010

Nadere informatie

De Koninklijke Bibliotheek en Web 2.0: nieuwe gegevensarchitectuur maakt nieuwe concepten van dienstverlening mogelijk.

De Koninklijke Bibliotheek en Web 2.0: nieuwe gegevensarchitectuur maakt nieuwe concepten van dienstverlening mogelijk. De Koninklijke Bibliotheek en Web 2.0: nieuwe gegevensarchitectuur maakt nieuwe concepten van dienstverlening mogelijk. Auteurs: Paul Doorenbosch, Koninklijke Bibliotheek Theo van Veen, Koninklijke Bibliotheek

Nadere informatie

HEALTHCARE NETWERKEN IN DE ZORG VOOR DE ZORG BEVEILIGING. ZIS/EPD voor de genetwerkte zorg. Van bolt-on naar built-in security

HEALTHCARE NETWERKEN IN DE ZORG VOOR DE ZORG BEVEILIGING. ZIS/EPD voor de genetwerkte zorg. Van bolt-on naar built-in security HEALTHCARE HET CSC MAGAZINE OVER ICT-OPLOSSINGEN EN DIENSTEN VOOR DE GEZONDHEIDSZORG Nummer 2.2013 NETWERKEN IN DE ZORG VOOR DE ZORG Lorenzo ZIS/EPD voor de genetwerkte zorg BEVEILIGING Van bolt-on naar

Nadere informatie

Nieuw in SharePoint 2013. Danny Burlage

Nieuw in SharePoint 2013. Danny Burlage Nieuw in SharePoint 2013 Danny Burlage Inhoudsopgave 1 INTRODUCTIE 6 2 DE VISIE ACHTER SHAREPOINT 2013 8 3 NIEUW IN EEN VOGELVLUCHT 14 3.1 Samenwerken in SharePoint 17 3.2 Document Management in SharePoint

Nadere informatie

Cloud computing in het onderwijs

Cloud computing in het onderwijs SURFnet Kennisnet Innovatieprogramma SURFnet bv Postbus 19035 3501 DA Utrecht Telefoon 030 2 305 305 Fax 030 2 305 329 admin@surfnet.nl www.surfnet.nl Stichting Kennisnet Postbus 778 2700 AT Zoetermeer

Nadere informatie

Plan van aanpak technische infrastructuur en applicaties

Plan van aanpak technische infrastructuur en applicaties Plan van aanpak technische infrastructuur en applicaties 1 juni 2011 Versie 1.0 1 Inleiding 1.1 Context Begin 2011 is gebleken dat de stand van zaken m.b.t. de infrastructuur en de organisatie van de ICT

Nadere informatie

Onze performance is met het datawarehouse aantoonbaar verbeterd

Onze performance is met het datawarehouse aantoonbaar verbeterd Maart 2012 Jaargang 25 #5 HEALTHCARE SPECIAL Diaconessenhuis Leiden kiest overtuigd voor Vidaví Dé ERP-oplossing voor de zorg Betere infrastructuur en minder beheerskosten Elker Jeugd- en Opvoedhulp Symposium

Nadere informatie

Software Distributie. Universiteit van Amsterdam Systeem en Netwerk Beheer Large Installation Administration. 3 april 2006

Software Distributie. Universiteit van Amsterdam Systeem en Netwerk Beheer Large Installation Administration. 3 april 2006 Universiteit van Amsterdam Systeem en Netwerk Beheer Large Installation Administration 3 april 2006 René Jorissen rjorissen@os3.nl Mark Meijerink mark@os3.nl 1 Samenvatting Samenvatting Om tijd en geld

Nadere informatie

Laury Bollen & Mark Vluggen* Maastricht Accounting and Auditing Research and Education Center (MARC)

Laury Bollen & Mark Vluggen* Maastricht Accounting and Auditing Research and Education Center (MARC) STRATEGIC ENTERPRISE MANAGEMENT: DE VOLWASSENHEIDSFASE VAN ENTERPRISE RESOURCE PLANNING? 1 Laury Bollen & Mark Vluggen* Maastricht Accounting and Auditing Research and Education Center (MARC) Faculteit

Nadere informatie

Evaluatie pilot eradiologie. Hans Mekenkamp. Projectleider. Versie: 1.0. Datum: 15-03-2011

Evaluatie pilot eradiologie. Hans Mekenkamp. Projectleider. Versie: 1.0. Datum: 15-03-2011 Dit document is door EZDA gerealiseerd in samenwerking met de deelnemende ziekenhuizen in de pilot digitale beelduitwisseling eradiologie in Amsterdam. Nictiz heeft deze pilot medegefinancierd. Omdat dit

Nadere informatie

Oculus Suite. Oog voor uw automatisering

Oculus Suite. Oog voor uw automatisering Oculus Suite Oog voor uw automatisering Inhoud Oculus De standaardoplossing van Pantheon 5 Oculus Suite 7 Oculus Portal 8 Oculus i Opener 9 Oculus ERP 11 Oculus CRM 17 Oculus WMS 18 Oculus DMS 19 Oculus

Nadere informatie

Is de prijs het belangrijkste criterium bij de aanschaf van een softwarepakket en hebben lokale toepassingen hun langste tijd gehad?

Is de prijs het belangrijkste criterium bij de aanschaf van een softwarepakket en hebben lokale toepassingen hun langste tijd gehad? Special bij Advocatenblad 19 september 2008 Door Onderzoeksbureau GBNED, Gerard Bottemanne Standaard software voor de advocatuur in kaart gebracht Is de prijs het belangrijkste criterium bij de aanschaf

Nadere informatie

VastMobiel in 1 Commerciële Dienstbeschrijving (v1.5)

VastMobiel in 1 Commerciële Dienstbeschrijving (v1.5) VastMobiel in 1 Commerciële Dienstbeschrijving (v1.5) 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 5 1.1 Geschikt voor u?... 5 1.2 Telefooncentrales... 5 1.2.1 ISDN telefooncentrale... 5 1.2.2 IP telefooncentrale...

Nadere informatie

Voorwoord. info@salesmanager.nl www.salesmanager.nl. Geachte lezer,

Voorwoord. info@salesmanager.nl www.salesmanager.nl. Geachte lezer, Voorwoord Geachte lezer, Hartelijk dank voor uw interesse in de producten van SalesManager Software B.V. Wij stellen uw belangstelling zeer op prijs. Dit document laat u op een duidelijke en beknopte wijze

Nadere informatie

BIBIS Library Portal. Een verhalende beschrijving

BIBIS Library Portal. Een verhalende beschrijving BIBIS Library Portal Een verhalende beschrijving BIBIS Library Portal BIBIS Library Portal, is ontwikkeld om de medewerkers van een modern informatiecentrum optimaal te ondersteunen bij hun dagelijkse

Nadere informatie

- Software as a Service Risico s en maatregelen bij SaaS leveranciers

- Software as a Service Risico s en maatregelen bij SaaS leveranciers - Software as a Service Risico s en maatregelen bij SaaS leveranciers Afstudeerscriptie Postgraduate IT Audit opleiding Vrije Universiteit Amsterdam Scriptienummer: 1017 Datum: 23-09-2010 Auteurs: Anouk

Nadere informatie

Whitepaper. Visie Op Virtualisatie-Platformen Technologie Vergelijk Met Betrekking Tot Inzet Als Basis Voor Een DDC- Omgeving

Whitepaper. Visie Op Virtualisatie-Platformen Technologie Vergelijk Met Betrekking Tot Inzet Als Basis Voor Een DDC- Omgeving Whitepaper Visie Op Virtualisatie-Platformen Technologie Vergelijk Met Betrekking Tot Inzet Als Basis Voor Een DDC- Omgeving Hoofdkantoor Kruisboog 42 3905 TG Veenendaal Tel. +31(0)318-55 20 20 Fax +31(0)318-55

Nadere informatie

Visie op Klantcontacten, Zaken en Integraal Midoffice

Visie op Klantcontacten, Zaken en Integraal Midoffice Visie op Klantcontacten, Zaken en Integraal Midoffice Inhoudsopgave 1. INLEIDING 2 2. VISIE OP ANTWOORD EN DIENSTVERLENING 4 3. VISIE OP ZAAKGERICHT WERKEN 6 4. VISIE OP ORGANISATORISCHE ASPECTEN 8 5.

Nadere informatie

Ultimo Facility Management

Ultimo Facility Management Ultimo Facility Management 2 Ultimo Facility Management Ultimo Facility Management is een uitgebreid en gebruiksvriendelijk Facility Management informatiesysteem (FMIS). Zet Ultimo in voor ondersteuning

Nadere informatie

magazine Macaw IT nieuws, trends en ontwikkelingen KPMG Client Navigator digitaal platform voor online samenwerken

magazine Macaw IT nieuws, trends en ontwikkelingen KPMG Client Navigator digitaal platform voor online samenwerken Macaw magazine IT nieuws, trends en ontwikkelingen KPMG Client Navigator digitaal platform voor online samenwerken nr 2 najaar 2009 02 03 Colofon Inhoud Herstelalfabet Macaw Magazine is een uitgave van

Nadere informatie

Architectuur. Enterprise Portal

Architectuur. Enterprise Portal Architectuur Enterprise Portal Auteur : Ivo Huurdeman Versie : 1.0 Status : Final Documentdatum : 11-02-14 Architectuur 2014 Pagina 1 van 20 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Inleiding... 3 1...Enterprise

Nadere informatie