ChipSoft Bedrijfsprofiel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ChipSoft Bedrijfsprofiel"

Transcriptie

1 ChipSoft Bedrijfsprofiel!"#$% &%'!"#$% (!"#$)* #+, )-./000 1*12 ChipSoft ZIS B.V. (ChipSoft). Deze uitgave blijft eigendom van ChipSoft. Niets uit deze uitgave mag verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, elektronisch of op welke wijze dan ook en evenmin in een retrieval systeem worden opgeslagen zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van ChipSoft.

2 ChipSoft Bedrijfsprofiel Samenwerkingsverbanden ChipSoft biedt haar klanten een totaaloplossing onder de naam Total Healthcare Solution Provider. Deze totaaloplossing omvat het volgende: het ChipSoft Elektronisch Zorg Informatie Systeem (CS-EZIS), de levering van hardware, consultancy, projectmanagement en kantoorautomatiseringoplossingen. Het is echter geen vereiste dat de klanten van ChipSoft gebruik moeten maken van de totale oplossing. Zij kunnen er ook voor kiezen enkel het EZIS, of slechts één deelsysteem van het EZIS af te nemen. ChipSoft integreert namelijk daar waar mogelijk goede software van derden in het eigen systeem. Het integreren van Kantoor Automatiseringshulpmiddelen is één van de speerpunten in de softwareontwikkeling. Het hardwareplatform van ChipSoft is de op de Intel processoren gebaseerde industriële standaard. Als solution provider van Compaq levert ChipSoft bij voorkeur Compaq-apparatuur. Het operatingsysteem betreft Microsoft Windows 2000 of XP. Derden Als er behoefte is aan andere of aanvullende functionaliteit die ChipSoft niet in haar product portfolio heeft, kan ChipSoft ondersteuning verlenen bij selectie en implementatie van deze functionaliteit. Als hoofdaannemer zal ChipSoft zorgdragen voor adequate integratie met het CS- EZIS. Bij de softwareontwikkeling maakt ChipSoft gebruik van onder andere COM, COM+ en DCOM. Software van derden die ook op deze standaarden ontwikkeld is, kan vrij eenvoudig geïntegreerd worden binnen de software van ChipSoft. Hierbij gaan we uit van integratie op functioneel niveau. Daarnaast zijn koppelingen mogelijk, onder andere op basis van HL7 (Health Level 7). Hierbij is sprake van integratie op dataniveau. Aard en omvang van het bedrijf ChipSoft is een innovatief Nederlands softwarehuis, opgericht in 1986 en sinds 1994 leverancier van een eigen ontwikkeld ZIS. In 2001 heeft ChipSoft een nieuw tijdperk ingeluid met de introductie en implementatie van het CS-EZIS. Vanaf het allereerste begin heeft ChipSoft zich exclusief gericht op het automatiseren van zorginstellingen. Zodoende heeft ChipSoft gedegen kennis en ervaring van het automatiseren van bedrijfsprocessen in de gezondheidszorg. ChipSoft is marktleider in het automatiseren van een aantal bedrijfsprocessen in de gezondheidszorg (onder andere operatiekamer management, facturering en tarifering en patiënten data management). Op het gebied van het EPD heeft ChipSoft reeds jaren functionaliteit beschikbaar voor het patiëntgeoriënteerde raadplegen van de in het ziekenhuis beschikbare gegevensbronnen en het registreren van dossiergegevens. De insteek voor het raadplegen van deze gegevensbronnen is functieafhankelijk te configureren. Op dit moment zijn 25 ziekenhuizen gecontracteerd voor het totale ChipSoft Ziekenhuis Informatie Systeem en maken nog eens 80 ziekenhuizen in totaal gebruik van meer dan 150 deelsystemen. ChipSoft bestaat inmiddels uit meer dan 90 enthousiaste medewerkers, waarvan ruim een derde werkzaam is in een research en development functie. Naast de hoofdvestiging in Amsterdam heeft ChipSoft in augustus 2000 een vestiging geopend in Groningen. Deze vestiging houdt zich voornamelijk bezig met de ontwikkeling van onze producten. 2

3 De Visie De ontwikkelingen in de informatie- en communicatietechnologie in zijn algemeenheid gaan razendsnel. Op dezelfde manier zien we een aantal belangrijke ontwikkelingen binnen de ICT van de zorgsector. Het EPD, integrale patiëntenlogistiek en ordermanagement zijn de meest opvallende veranderingen. ChipSoft signaleert binnen de zorgsector vooral een toenemende behoefte aan flexibele en gebruiksvriendelijke software die, afhankelijk van de bedrijfsprocessen, schaalbaar en configureerbaar is. De snelle technologische ontwikkelingen en de ICTontwikkelingen binnen de gezondheidszorg hebben ertoe geleid dat ChipSoft een informatiesysteem heeft ontworpen op basis van een model dat al het goede van het heden en al het mogelijke van de toekomst combineert. ChipSoft heeft hiermee functionaliteit ontwikkeld die op elk gebied tegemoet kan komen aan de tegenwoordige én toekomstige eisen die nu in de zorgsector gesteld worden en gaan worden op automatiseringsgebied. Zeker wat betreft de (transmurale) EPD ontwikkelingen is een stabiele, configureerbare wijze van registreren van gegevens en het gebruiksvriendelijk presenteren van die gegevensbronnen van het grootste belang. Dit laatste heeft ChipSoft al jaren operationeel bij haar klanten. Feitelijk geldt dat ook voor de patiëntenlogistiek: het hele zorg- en behandeltraject moet van intake tot en met ontslag adequaat gevolgd en geregistreerd kunnen worden. En dezelfde voorwaarden in structuur moeten er zijn voor een gedegen ordercommunicatie en ordermanagement. Daarnaast vormt integratie van kantoorautomatiseringssystemen geen probleem meer. Geen enkele procedure staat in feite helemaal los van de andere, en tóch zijn er in ziekenhuis zoveel verschillende afdelingen, mensen en wensen, die soms ogenschijnlijk niet veel met elkaar te maken hebben. Precies zo n structuur heeft ChipSoft toegepast in het volledig nieuw ontwikkelde elektronisch zorginformatiesysteem (CS-EZIS): één interface met onafhankelijk functionerende onderdelen die toch optimaal met elkaar én met software van derden kunnen samenwerken. Met de ontwikkeling van het CS-EZIS loopt ChipSoft vooruit op de snelle veranderingen en ontwikkelingen binnen de informatietechnologie, en zo hoort het ook voor een softwareleverancier vinden wij! Naast de ontwikkeling van software zijn de activiteiten van ChipSoft gericht op verkoop, implementatie en onderhoud van haar systemen. ChipSoft manifesteert zich in de markt als Total Healthcare Solution Provider. Hierbij gaat het ChipSoft om het neerzetten van een goede oplossing; hierbij gaat het niet alleen om het product, maar ook om de service eromheen. Daarnaast richt ChipSoft zich ook op andere producten en diensten. Wat betreft de producten is dit met name hardware (Compaq) en office solutions (b.v. Microsoft Office, BackOffice, Exchange). Wat betreft dienstverlening richt ChipSoft zich sterk op projectmanagement en consultancy. ChipSoft Elektronisch Zorg Informatie Systeem Het CS-EZIS van ChipSoft is erop gericht het hele behandel- en zorgproces te ondersteunen. ChipSoft erkent het belang van de steeds meer procesgerichte werkwijze binnen de ziekenhuisstructuur en heeft zich met de ontwikkeling van software daar dan ook primair op gericht. Overzicht en toegankelijkheid zijn daarbij sleutelwoorden. Het gehele zorgproces van A tot Z is opgedeeld in functionaliteit die vanuit het werkproces tot een client opgebouwd kunnen worden. In het CS-EZIS van ChipSoft staat de patiënt centraal, en het hele zorg- en behandeltraject dat de patiënt doorloopt van inschrijving tot factuur, als één geheel inzichtelijk en werkbaar maken, is het uitgangspunt van dit systeem. Omdat het kunnen inzien van alle opgeslagen gegevens niet afhankelijk is van specifieke modules of applicaties, kunnen instanties of personen buiten het ziekenhuis zoals bijvoorbeeld verpleeghuizen of de huisarts communiceren met de CS-EZIS server en de gegevens makkelijk inzien via bijvoorbeeld een webbrowser. Gegevens toevoegen of wijzigen is afhankelijk van de autorisatie. Ook is het mogelijk gegevens uit te wisselen met andere communicatie- en informatiesystemen omdat er gebruik wordt gemaakt van de XML-standaardisatie. Hiervoor is het niet meer nodig dat gegevens opgeslagen in andere systemen in een bepaalde volgorde zijn gerangschikt. Integratie van gegevens uit andere systemen in het CS-EZIS verloopt via dezelfde procedure. 3

4 Klinische automatisering ChipSoft is al jaren een grote speler op het gebied van klinische automatisering. Het is niet voor niets dat ChipSoft marktleider is met haar operatie management systeem. Daarnaast biedt ChipSoft een aantal modules waarmee het screenen van patiënten en verslaglegging worden geautomatiseerd. Ook tijdens een operatie kan ChipSoft veel voor u betekenen. Denk maar eens aan Anaesthesia Record, een programma waarmee gegevens van alle mogelijke apparatuur geïntegreerd kunnen worden in een betaalbaar verslagleggingsysteem. Dit systeem vervangt de anesthesielijst door een nauwkeurige registratie met flexibele configuraties en snelle invoermogelijkheden. Ook voorbereiding en Recovery zijn volledig in het systeem geïntegreerd. Poliklinische automatisering Een centrale functionaliteit binnen de poliklinische automatisering is de Afsprakenplanning en registratie module. Dit is een veelzijdig afsprakensysteem, dat speciaal is ontwikkeld om afspraken binnen een maatschap, een afdeling, binnen het gehele ziekenhuis of zelfs daarbuiten te beheren. De module voldoet aan alle specifieke eisen die binnen het ziekenhuis aan het afsprakenbeheer kunnen worden gesteld. De poliklinische verslaglegging kan door ChipSoft geoptimaliseerd worden middels CS-Document. De integratie van Microsoft Word binnen het CS-EZIS werkstation biedt gebruikers de functionaliteit die zij reeds jaar en dag gebruiken en ook de integratie waarnaar zij reeds lange tijd vragen. Gegevens van een patiënt in het CS-EZIS kunnen snel en eenvoudig automatisch in de verslaglegging opgenomen worden. CS-EZIS werkstation Met het CS-EZIS werkstation biedt ChipSoft de oplossing voor de verpleegkundige en medisch specialistische vastlegging, maar in principe kan ieder type zorgverlener hiermee vooruit. Mede hierdoor ontstaat het Elektronisch Medisch Dossier (EMD). Dit EMD zal in de toekomst steeds verder worden uitgebreid tot een transmuraal EPD. Op dit moment kunnen zowel context-gevoelig of functieafhankelijk alle gegevensbronnen van de patiënt worden geraadpleegd. Naar verwachting zal het papieren dossier op termijn wel verdwijnen, echter vandaag de dag is het nog steeds in gebruik. Voor wat betreft de vastlegging van gegevens, zal er nog veel gebruik gemaakt worden van papier. Deze al dan niet gestructureerde papieren gegevens kunnen via de multimediamodule worden ingescand en aan het dossier van de betreffende patiënt worden toegevoegd. Het CS- EZIS werkstation zorgt ervoor dat alle informatie voor belanghebbenden overal binnen het ziekenhuis en in de toekomst ook daarbuiten digitaal op te vragen is. EPD/EMD Het EPD is naar de mening van ChipSoft meer dan een kijkdoos. Het kunnen raadplegen van gegevens die zijn vastgelegd in de verschillende systemen is maar een eerste stap. Want hoe zit het met de verdere patiëntinformatie? De anamnese, het ziekteverloop? Het kunnen invoeren of vastleggen van behandel/onderzoeksgegevens zoals het vastleggen van correspondentie maakt een wezenlijk onderdeel uit van het EPD. Onderstaand treft u een verkorte schematische weergave aan wat in onze ogen onderdelen zijn van het te vormen EPD (intramuraal). 4&#%!3%% 5# #" %%!#.## /1 %! $"&"%%% /"%"%%% 3% *"&,% # /1"%%% &,% %% #& 4

5 Daarnaast zou een EPD ook gegevens moeten bevatten die buiten de een instelling worden verzameld. Al deze data kunnen en hoeven niet op één plek worden vastgelegd en opgeslagen. Zodoende ontstaat een virtueel EPD waarvan data op verschillende plekken worden ingevoerd en vastgelegd en die op een of andere manier toegankelijk moeten worden gemaakt voor zorgverleners die behoefte hebben aan deze gegevens. Want een ander aspect van een EPD is de gebruiker ervan. De verschillende gebruikers hebben een verschillende informatie en registratie behoefte. Zelfs tussen medici kunnen enorme verschillen bestaan met betrekking tot welke data zij gebruiken uit het EPD en op welke wijze zij deze data wensen weer te geven. Patiëntenlogistiek Het CS-EZIS biedt zorginstellingen de mogelijkheid om de verschillende patiëntenlogistieke processen optimaal te ondersteunen. Een eenvoudig voorbeeld is de uitgebreide functionaliteit van het afsprakensysteem (CS-Agenda). Hierdoor is het mogelijk Afsprakenagenda s op een optimale wijze te plannen zonder dat er een gatenkaas ontstaat of een agenda die telkens maanden vooruit vol is waardoor spoedpatiënten telkens boven op de reguliere afspraken komen. Een principe als de patiënt staat centraal wordt ook door ChipSoft gehuldigd. Zo is het mogelijk om niet de agenda van de arts als uitgangspunt te hanteren, maar de overige afspraken van de patiënt met andere zorgverleners zodat ook vanuit de patiënt een optimale logistiek kan worden nagestreefd. Een patiënt hoeft niet meermaals voor verschillende afspraken naar het ziekenhuis te komen. Met behulp van het afsprakensysteem kunnen afspraken in veel gevallen gecombineerd worden gepland, dit draagt bij aan een optimalisatie van de patiëntlogistiek. Overigens wordt deze planningssystematiek ook gehanteerd in bijv. CS-Röntgen, het systeem om Radiologieafdelingen te automatiseren. Hierdoor is een optimale uitwisseling van gegevens mogelijk. Heel wat lastiger lijkt de ondersteuning van de klinische patiëntenlogistiek, maar door de verregaande integratie van de modules CS-Opname, CS-Afdeling, CS-Preop en CS-OK wordt ook dit proces optimaal ondersteund. Patiënten worden eenvoudig op een opnamewachtlijst geplaatst en bij het plannen van de opname is snel en eenvoudig te zien welke gevolgen dit heeft voor de bezetting van OK, verpleegafdelingen maar ook indien van toepassing de nazorg in een aangesloten verpleeg- dan wel verzorgingstehuis. Kortom ChipSoft biedt zorginstellingen functionaliteit om te komen tot een optimale bezetting van zijn poliklinische en klinische bedrijfstijd waarbij rekening wordt gehouden met de patiënt. 5

6 Maatschapautomatisering Binnen het CS-EZIS zijn er voor de medici /zorgverleners alle functionaliteit die hun in de dagelijkse praktijk ondersteunen. In het onderstaande voorbeeld is de ingang van de polikliniek gekozen, hierbij werkt de arts of assistente b.v. vanuit het spreekuurscherm van de spreekuurhoudende arts. Boven in het scherm zijn er knoppen opgenomen die procedures op de polikliniek ondersteunen b.v. het maken van een afspraak, het voorschrijven van medicatie, het openen van een DBC, etc. Links onder in het beeld wordt altijd een overzicht van de patiënt en de beschikbare informatie weergegeven. Afhankelijk van de rechten die men als gebruiker heeft in het systeem kun je deze gegevens raadplegen. Management informatie Managers en ook medewerkers op de verschillende niveaus in de organisatie hebben meer en meer behoefte aan tijdige informatie ten einde een goede sturing van het aan hen gedelegeerde organisatieonderdeel. Om in deze behoefte te voorzien biedt ChipSoft de mogelijkheid om ook op verschillende niveaus management informatie te genereren; Report builder De platte overzichten kunnen worden gemaakt binnen het CS-EZIS met de standaard opgenomen en geïncorporeerde rapportgenerator (Report Builder). Het CS-EZIS bevat reeds een groot aantal standaard overzichten die naar onze ervaring in andere ziekenhuizen noodzakelijk zijn gebleken. Voor het aanpassen van de bestaande overzichten en het maken van specifieke overzichten kunnen key-users worden opgeleid ten einde deze overzicht zelf, zonder tussenkomst van ChipSoft, aan te passen dan wel te generen. 6

7 Overzichtsgenerator ChipSoft heeft voor het genereren van meerdimensionale rapporten een separate module ontwikkeld; de overzichtsgenerator. Hiermee kunnen eenvoudig specifieke rapporten worden gegenereerd uit een bronsysteem Datawarehouse Om managementinformatie te versnellen en te verbeteren heeft ChipSoft gekozen voor een oplossing gebaseerd op SQL server met de PLATO OLAP functionaliteit. OLAP staat voor On-line Analytical Processing. Boven op de OLAP cubes die de Datalaag vormen kunnen diverse tools worden gebruikt om de data te ontsluiten. Een voor de hand liggend voorbeeld van zo n tool is het spreadsheetprogramma Excel. Dit programma heeft de mogelijkheid om de OLAP cubes te benaderen als draaitabellen en zoomt hier vervolgens naar eigen inzicht op in. Hiermee is de managementinformatie direct en supersnel beschikbaar in de kantoorautomatisering. Dit biedt de manager kansen om het proces beter te sturen en analyseren. Andere tools om de data gebruiksvriendelijk te ontsluiten zijn Proclarity, Business objects en Cognos. Medicatie Het comfort van elektronische invoer CS-Medicatie bevat functionaliteit waarmee medicatie niet alleen getoond, maar ook toegevoegd en gemuteerd kan worden. Vooral het zélf invoeren van gegevens die voorheen allemaal op papier werden geschreven, is voor medici een belangrijke vooruitgang in de dagelijkse praktijk. Het complete proces vanaf de anamnese tot het toekennen van medicatie, het uitschrijven van recepten, het verzenden en uitprinten ervan, en het opbouwen van een patiëntgerelateerde medicatiehistorie, wordt door deze ChipSoft module ondersteund. CS-Medicatie maakt de elektronische invoer van gegevens vooral gemakkelijk. De software ondersteunt de gebruiker in het registreren, opslaan, wijzigen en opzoeken van gegevens. Functionaliteiten De standaardfunctionaliteit die zijn toegekend aan CS-Medicatie zijn onder andere: Een medicatielijst waarin de medicatiehistorie en de actuele en geplande medicatielijst zijn opgenomen; Het voorschrijven, herhalen en afdrukken van recepten; Het elektronisch verzenden van recepten naar politheken; Een elektronisch voorschrijfmodel waarmee aan de hand van de diagnose een therapievoorstel wordt gedaan. Dit zijn maar een aantal voorbeelden van de vele functionaliteit die CS-Medicatie biedt. Bovendien staan ze niet op zichzelf, maar zijn ze contextgevoelig en anticiperen op de acties van de gebruiker. Een voorbeeld: wanneer een gebruiker bezig is met het toekennen van medicatie aan patiënt X en hij tegelijkertijd de functionaliteit medicatielijst oproept, toont deze automatisch de gegevens die betrekking hebben op patiënt X. Poliklinische, klinische en zelfs ook thuismedicatie CS-Medicatie beperkt zich niet alleen tot de poliklinische of de klinische medicatie in het zogenaamde Eindhovense Transform project wordt eveneens de thuismedicatie van de patiënt opgehaald. Via het OZIS protocol wordt de medicatie van een patiënt opgehaald zoals die bekend is bij de officiene apothekers in de stad. Het grote voordeel hiervan is dat de zorgverlener een compleet beeld krijgt van de gebruikte medicatie en derhalve over nog meer data beschikken ten einde tot de juiste diagnose en behandeling te komen. 7

8 Operatiekamer complex ChipSoft heeft voor het automatiseren van het operatiekamer complex in het ziekenhuis de module CS-OK ontwikkeld. CS-OK is opgebouwd uit de functionaliteiten wachtlijstbeheer, planningsondersteuning, preoperatieve invoer, postoperatieve invoer van uitgevoerde operaties, operatieverslaglegging, voorraadbeheer en planningsadvies. CS-OK biedt veel voordelen aan de gebruikers van het systeem. Zoals alle software van ChipSoft biedt CS-OK de gebruiker veel bedieningsgemak. CS-OK is overzichtelijk, configureerbaar en integreerbaar. Tevens beschikt de module onder andere over een open structuur en een helpfunctie. Overzichtelijk CS-OK maakt gebruik van een unieke user-interface, waarmee de gebruiker in een oogopslag inzicht krijgt in alle vastgelegde informatie. Door middel van de universele rapportgenerator kunnen alle vastgelegde gegevens tegen elkaar worden uitgezet. Hiermee heeft het management een instrument in handen om alle informatie beschikbaar te maken om gefundeerde beslissingen te nemen met betrekking tot het te voeren beleid. Verder kan deze unieke rapportgenerator gebruikt worden voor kostprijsberekening van de uitgevoerde verrichtingen. De planningsmodule helpt de gebruiker bij de planning van de verschillende operaties. Vanuit de wachtlijst kunnen, al dan niet gekoppeld aan CS-Opname, patiënten worden gepland in de verschillende. OK-sessies. Het systeem berekent hierbij automatisch de gemiddelde duur van de operaties op basis van historische informatie. Hierdoor heeft de planner een direct inzicht in de bezetting en de totale operatietijd (inclusief wisseltijd) van de sessie. 8

9 Huisartsen In de Nederlandse gezondheidszorg zien we dat huisartsen steeds meer gegroepeerd optreden. Bleef dit in het verleden beperkt tot waarneemgroepen. Tegenwoordig zien we het steeds meer gebeuren dat huisartsen vanuit een ziekenhuis of een ander centraal punt opereren; de zogenaamde huisartsenpost. Het kunnen inzien van elkaars dossiers is in de huisartsgeneeskunde op dit moment een van de meest gestelde vragen, naast een systeem dat aan de nieuwe moderne technologie moet kunnen voldoen. Dat huisartsen een belangrijke rol spelen in het totale traject van diagnose en behandeling is een vanzelfsprekendheid. Toch zien we in de markt dat huisartsen veelal individueel worden geautomatiseerd. ChipSoft heeft kijkend en luisterend naar de markt besloten om huisartsen functionaliteit aan te bieden die zij nodig hebben voor het uitvoeren van hun functie. Waarbij het concept is gebaseerd op gezamenlijke automatisering van een stad of een regio en waarbij de functionaliteit via hosting of een ASP constructie beschikbaar wordt gesteld. De hosting- of ASP partner kan daarbij een ziekenhuis of bijvoorbeeld een Districts Huisartsen Vereniging zijn. Wanneer een ziekenhuis optreedt als de betreffende partij kan verregaande integratie worden bereikt in het diagnose en behandelproces. Immers kan de patiënt reeds voorbereid naar het ziekenhuis en is de huisarts snel en eenvoudig op de hoogte van gebeurtenissen die betrekking hebben op zijn of haar patiënten. Toekomstige ontwikkelingen Een informatiesysteem dat qua functionaliteit alles in zich draagt om huidige en toekomstige ICTontwikkelingen het hoofd te kunnen bieden, moet over vele mogelijkheden beschikken wat betreft configureerbaarheid, functionaliteit en schaalbaarheid. Zowel de datastructuur, de functionaliteit als de interface moeten als het ware dezelfde positieve, flexibele eigenschappen bezitten. Dit betekent dat er afgerekend moet worden met onderlinge afhankelijkheid. ChipSoft heeft de formule van het werken met applicaties losgelaten. Er is in het nieuwe CS-EZIS sprake van een verzameling functionaliteit die, afhankelijk van het werkproces, kunnen worden opgebouwd in een multi-tier omgeving. De uitgangspunten die bij de ontwikkeling van het ZIS een belangrijke rol spelen, zijn: Eenmalige en eenduidige registratie aan de bron De workflow bepaalt de interface De techniek staat in dienst van de gebruiker De patiënt moet centraal staan Optimale ondersteuning van het hele zorgen behandelproces Integratie en toepassing van webtechnologie Het multi-tier model Bij de ontwikkeling van het nieuwe informatiesysteem heeft ChipSoft een aantal fundamenteel andere uitgangspunten genomen. ChipSoft ontwikkelt nu objecten in plaats van applicaties en gebruikt hiervoor een model dat sterk lijkt op het Microsoft DNA model. Dit multi-tier model bestaat grofweg uit drie van elkaar gescheiden lagen: de datalaag, de business logic laag en presentatielaag. De datalaag bevat de databases en de systeemafhankelijke componenten. Boven op de datalaag zit de business logic laag, die objecten bevat die ieder één of meerdere functionaliteit van het ZIS herbergen. Op de business logic laag zit de presentatielaag. Dit is de laag die de gebruiker ziet. Deze laag, ook wel de cliëntzijde van het systeem genoemd, is op meerdere manieren op te bouwen. Er kan gebruik worden gemaakt van zogeheten rich clients, maar ook van thin clients. Bij de rich client draaien processen meer op de client. Bij de thin client draaien processen op de centrale systemen, de client is niet meer dan een browser. Doordat de software in meerdere lagen opgebouwd wordt, is het gemakkelijker om nieuwe functionaliteit toe te voegen en om te integreren met goede software van derden. Bij de ontwikkeling van objecten wordt gebruik gemaakt van industrie standaard protocollen en tools (bijvoorbeeld COM, COM+ en DCOM). Het voordeel van dit laatste is dat er wereldwijd ontwikkeld wordt met gebruikmaking van dezelfde protocollen en tools. Bij het toepassen van webtechnologie wordt gebruik gemaakt van dezelfde objecten als die bij de toepassing van WIN32 technologie worden gebruikt. 9

10 Integratiemogelijkheden en webhosting Het integreren van kantoorautomatiseringhulpmiddelen in het KernZIS speelt een zeer belangrijke rol in de softwareontwikkeling van ChipSoft. In de huidige ChipSoft architectuur kunnen goede softwarecomponenten van derden gemakkelijk geïntegreerd worden. Dit betekent dat het geheel aan functionaliteit binnen Windows- of webgeoriënteerde programma s kunnen worden geïntegreerd in een standaard kantooromgeving (met bijvoorbeeld Outlook). Integratiemogelijkheden kunnen dankzij het multi-tier model optimaal benut worden. ChipSoft acht het niet zinvol nieuwe software te ontwikkelen wanneer er goede software van derden voorhanden is (tekstverwerkers, spreadsheets etc), maar vindt het beter de functionaliteit van het ZIS zo naadloos mogelijk in deze software te integreren. Het huidige ontwikkelmodel stelt ChipSoft direct in staat haar software web-enabled te maken. De benodigde logica en toegang tot de databases is reeds beschikbaar in de business logic laag. Het web-enabled maken van het KernZIS is een van de uitgangspunten voor de ontwikkeling van het nieuwe CS-EZIS geweest. Nieuwe toepassingen op het gebied van webtechnologie komen razendsnel beschikbaar. Middels HTML was het al mogelijk om informatie op het world wide web te publiceren. Eén van de beperkingen hiervan was dat de gepubliceerde informatie vrij statisch was; er was weinig interactie. Middels de nieuwe technologie van XML is het mogelijk om daadwerkelijk programma s op het web te draaien. Bij ChipSoft is de toepassing van webtechnologie één van de belangrijkste speerpunten, waardoor communicatie buiten het ziekenhuis mogelijk wordt en onderdelen van het ZIS via Internet benaderd kunnen worden. Op dit moment wordt gewerkt aan z.g. hosting services. Hierbij gaat ChipSoft complete diensten aanbieden via het Internet. De eerste toepassingen zullen ontwikkeld worden voor afsprakenplanning en medicatiebeheer. Na deze twee trajecten zal er echter snel een rol-out plaatsvinden naar andere hosting-services. Schaalbaar, beschikbaar, beheersbaar Het multi-tier model herbergt vele voordelen en biedt in meerdere opzichten toekomstvaste perspectieven. Zowel de hardware als de netwerkinfrastructuur zijn in hoge mate schaalbaar; omdat gewerkt wordt met functionaliteiten, is beheersbaarheid en beschikbaarheid op eenvoudige wijze te realiseren. Tevens worden er geen eisen gesteld aan de manier waarop gegevens worden gepresenteerd. Een nieuwe functionaliteit kan middels objecten worden toegevoegd zonder dat de software in zijn geheel opnieuw gecompileerd hoeft te worden, én er kunnen hierbij componenten van derden worden ingezet. De benodigde hardware is eveneens schaalbaar. Is er behoefte aan een hogere performance, dan kan die bereikt worden door krachtiger of juist meer servers of clusters van servers in te zetten. De netwerk- en serverarchitectuur zijn schaalbaar volgens het scale-up and scale-out principe. Hierbij speelt de architectuur van ChipSoft, die vele groeiscenario s denkbaar maakt, een belangrijke rol. Bij scale-up worden individuele server(s) uitgebreid om meer performance te bieden. Dus: meer processoren, meer geheugen, meer cache etc. Wanneer de performance via scale-up niet meer te optimaliseren is kan er worden overgegaan tot scale-out, waarbij meerdere servers worden ingezet om de werkprocessen te performen. Binnen de architectuur van ChipSoft is het mogelijk componenten redundant op verschillende servers te plaatsen. Vertraging in gebruik kan geminimaliseerd worden door objecten die veel worden aangesproken op een aparte server te laten draaien. 10

11 Scale-Up en Scale-Out Functionaliteit zijn dus gemakkelijk te onderhouden en te vervangen, omdat hiervoor niet het hele systeem down moet. Bovendien kan functionaliteit vanaf één plek gehost, ge-upgraded en gerepaired worden. Tevens kunnen de meeste processen bij dit soort acties gewoon door blijven draaien. Bovendien is ChipSoft met Compaq als partner in staat om bedrijfskritische systemen te leveren die een hoge beschikbaarheidgraad moeten hebben. Afhankelijk van de eisen en wensen, de huidige en toekomstige infrastructuur en de processen die op deze server dienen te draaien, kan ChipSoft haar klanten een optimaal aanbod doen. De zwaardere afdelingsservers zijn volledig redundant uitgevoerd. Meerdere processoren en netwerkkaarten, hot swappable schijven en voedingen zijn basisoplossingen om de bedrijfszekerheid van de servers te waarborgen. Daarnaast zijn er onder andere fiber channel en RAID-oplossingen mogelijk om de opslag van grote hoeveelheden gegevens veilig te stellen. Tot slot ChipSoft heeft al jaren de opstap naar het EPD (Elektronisch Patiënten Dossier) beschikbaar. Waar in het verleden bij een EPD veelal gedacht werd aan het patiëntgeoriënteerd presenteren van de beschikbare gegevensbronnen in het ziekenhuis, is het EPD inmiddels geëvolueerd tot een dossier waarin de zorgverlener ook gestructureerd of ongestructureerd gegevens kan vastleggen. Het tot stand komen van het uiteindelijke EPD is inmiddels dan ook realiteit. Dit betekent echter niet dat het papieren dossier direct uitgefaseerd zal worden. Niet alle informatie is even geschikt om digitaal vast te leggen en bij een zorgproces van een patiënt zullen meerdere zorgverleners van meerdere instanties gegevens (willen) registreren. Het EPD zal in de toekomst dan ook steeds verder worden uitgebreid en zal er gekomen worden tot een transmurale gegevensuitwisseling. 11

Regas als bedrijf. Regas B.V. is een landelijke speler en actief binnen

Regas als bedrijf. Regas B.V. is een landelijke speler en actief binnen Regas als bedrijf Regas B.V. is een landelijke speler en actief binnen de geestelijke gezondheidszorg en jeugdzorg. Binnen de maatschappelijke dienstverlening en maatschappelijke opvang/ vrouwenopvang

Nadere informatie

Registratie Data Verslaglegging

Registratie Data Verslaglegging Sjablonen Websupport Registratie Data Verslaglegging Websites Inrichtingen Video solutions Rapportages Consultancy Imports Helpdesk Exports Full Service Dashboards Registratie Koppelen en controleren De

Nadere informatie

AP6 Delen om samen te werken

AP6 Delen om samen te werken AP6 Delen om samen te werken AP6 Partager afin de Collaborer Basisinformatie + hoe ze te bewaren/toegankelijk te maken 1. Een EPD voor alle zorgberoepen Om gegevens te kunnen delen dient elk zorgberoep

Nadere informatie

Workflows voor SharePoint met forms en data K2 VOOR SHAREPOINT

Workflows voor SharePoint met forms en data K2 VOOR SHAREPOINT Slimmer samenwerken met SharePoint Workflows voor SharePoint met forms en data K2 VOOR SHAREPOINT Workflows, forms, reports en data WAAROM KIEZEN VOOR K2? Of u nu workflows moet maken voor items in SharePoint

Nadere informatie

Betere zorg door betere informatie. Quality In Care

Betere zorg door betere informatie. Quality In Care Betere zorg door betere informatie Quality In Care Inhoud 03 05 13 15 19 23 25 27 29 30 Samen met u Het Elektronisch Cliëntendossier: QIC QIC App inclusief Omaha classificatiesysteem QIC Mobile inclusief

Nadere informatie

Technische keuzes Management Informatie Systeem MeanderGroep

Technische keuzes Management Informatie Systeem MeanderGroep Technische keuzes Management Informatie Systeem MeanderGroep Dit document beschrijft de keuzes die gedaan worden ten aanzien van de hard en software voor het Management Informatie Systeem. Voor de presentatielaag

Nadere informatie

Zorginstelling Reinier de Graaf Groep realiseert solide business intelligence-systeem

Zorginstelling Reinier de Graaf Groep realiseert solide business intelligence-systeem Zorginstelling Reinier de Graaf Groep realiseert solide business intelligence-systeem Overheid en verzekeraars willen dat zorginstellingen efficiënter en kosteneffectiever functioneren. Met standaard Microsoft-technologie

Nadere informatie

Waarom Webfysio? www.webfysio.nl - team@webfysio.nl

Waarom Webfysio? www.webfysio.nl - team@webfysio.nl Uw cliënt verdient toch maatwerk zorg? Waarom Webfysio? Uw eigen online en blended maatwerk zorgpakketten aanbieden Uw cliënten ondersteunen met online agenda, notificaties en herinneringen Direct online

Nadere informatie

Case Study: Het Oogziekenhuis Rotterdam. Oogziekenhuis Rotterdam met open EPD voorbereid op zorg van de toekomst

Case Study: Het Oogziekenhuis Rotterdam. Oogziekenhuis Rotterdam met open EPD voorbereid op zorg van de toekomst Oogziekenhuis Rotterdam met open EPD voorbereid op zorg van de toekomst 1 UITDAGINGEN Van papieren naar elektronische dossiers Zorgverleners centraal toegang geven tot patiëntgegevens Efficiëntie optimaliseren

Nadere informatie

knkpublishing Microsoft Dynamics De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware Nieuwe kansen in een veranderende media wereld

knkpublishing Microsoft Dynamics De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware Nieuwe kansen in een veranderende media wereld De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware INTEGRATIE CONTINUE INNOVATIE WORKFLOW ONDERSTEUNING ABECON-CONSULTANCY OVER ABECON Microsoft Dynamics Nieuwe kansen in een veranderende media wereld Standaard

Nadere informatie

Maximale ontzorging in eigen regie POWERED BY

Maximale ontzorging in eigen regie POWERED BY Maximale ontzorging in eigen regie POWERED BY www.hixonline.nl De zorgsector is voortdurend in beweging. Zorgprocessen worden meer en meer geautomatiseerd en vrijwel alle gegevens van de patiënt worden

Nadere informatie

m.b.v. digitale certificaten en PKI Versie: mei 2002 Beknopte Dienstbeschrijving beveiligen van e-mail

m.b.v. digitale certificaten en PKI Versie: mei 2002 Beknopte Dienstbeschrijving beveiligen van e-mail Beknopte dienstbeschrijving Beveiligen van e-mail m.b.v. digitale certificaten en PKI Document: Versie: mei 2002 Beknopte Dienstbeschrijving beveiligen van e-mail Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Snel te

Nadere informatie

RED, de sprong voorwaarts voor cliënt en zorgprofessional. De rol van de patiënt in het EPD Datum: 28-11-2014 r.van.driel@rivas.nl

RED, de sprong voorwaarts voor cliënt en zorgprofessional. De rol van de patiënt in het EPD Datum: 28-11-2014 r.van.driel@rivas.nl RED, de sprong voorwaarts voor cliënt en zorgprofessional De rol van de patiënt in het EPD Datum: 28-11-2014 r.van.driel@rivas.nl Rivas zorggroep Rivas Zorggroep regelt de zorg die de cliënt wenst, direct

Nadere informatie

Marlin Family. Marlin

Marlin Family. Marlin PCA Mobile PCA Mobile Organisatie PCA Mobile BV maakt deel uit van de Mobile Solution Group en biedt met ruim 40 enthousiaste collega s een veelomvattend pakket van innovatieve en gebruiksvriendelijke

Nadere informatie

MEER TIJD. voor uw patiënt

MEER TIJD. voor uw patiënt MEER TIJD voor uw patiënt Het EMD (Elektronisch Medisch Dossier) is uitgegroeid tot een onmisbaar instrument in de huisartsenpraktijk. Het is daarom belangrijk dat u over een programma beschikt dat naadloos

Nadere informatie

TimeManager. ERP voor Dienstverleners. SalesManager Software 2013 The Customer Centric Software Company

TimeManager. ERP voor Dienstverleners. SalesManager Software 2013 The Customer Centric Software Company TimeManager ERP voor Dienstverleners SalesManager Software 2013 The Customer Centric Software Company 2 Inleiding Bent u werkzaam in Professional Services? Met onze geïntegreerde CRM en Project Management

Nadere informatie

Software voor opleidingsmanagement, cursusadministratie en e-learning

Software voor opleidingsmanagement, cursusadministratie en e-learning Software voor opleidingsmanagement, cursusadministratie en e-learning Software voor opleidingsmanagement, cursusadministratie en e-learning Overzichtelijk in beeld hebben welke cursussen, opleidingen en

Nadere informatie

i-view 2.0: The Next Level in Telemetrie

i-view 2.0: The Next Level in Telemetrie i-view 2.0: The Next Level in Telemetrie i-view 2.0: The Next Level in Telemetrie Watermanagement is onontbeerlijk in een waterrijk land als Nederland. In het belang van veiligheid en milieubescherming

Nadere informatie

Wie is leidend of lijdend?

Wie is leidend of lijdend? Organisatie Medische Technologie en ICT Wie is leidend of lijdend? Martijn Schasfoort Manager Zorg en Informatie Technologie Deze presentatie. Het betreft ervaringen uit Máxima Medisch Centrum Cultuur

Nadere informatie

Waarom Webfysio? www.webfysio.nl - team@webfysio.nl

Waarom Webfysio? www.webfysio.nl - team@webfysio.nl Uw cliënt verdient toch maatwerk zorg? Waarom Webfysio? Uw eigen online en blended maatwerk educatie- & zorgpakketten aanbieden Online communicatie via cliënt specifieke agenda, notificaties en email Direct

Nadere informatie

ONDERZOEK APPLICATIES WMO-LOKET ONDER LEVERANCIERS. - functionaliteiten van ICT voor de Wmo en het Wmo-loket- Koudekerk aan den Rijn, december 2006

ONDERZOEK APPLICATIES WMO-LOKET ONDER LEVERANCIERS. - functionaliteiten van ICT voor de Wmo en het Wmo-loket- Koudekerk aan den Rijn, december 2006 ONDERZOEK APPLICATIES WMO-LOKET ONDER LEVERANCIERS - functionaliteiten van ICT voor de Wmo en het Wmo-loket- Koudekerk aan den Rijn, december 2006 Niets van deze rapportage wordt verveelvoudigd, opgeslagen

Nadere informatie

Hogere efficiëntie en lagere kosten door zorg op maat met nieuwe roostermodule op basis van SQL Server 2008

Hogere efficiëntie en lagere kosten door zorg op maat met nieuwe roostermodule op basis van SQL Server 2008 Hogere efficiëntie en lagere kosten door zorg op maat met nieuwe roostermodule op basis van SQL Server 2008 Aangespoord door veranderende wet- en regelgeving ontwikkelde SDB Groep een nieuwe roostermodule,

Nadere informatie

Medisch dossier. 2.2.2 Sociografisch gedeelte, identiteitsblad 20 2.2.3 Statisch medisch gedeelte 21 2.2.4 Behandelingsverslag of ziekteverloop 21

Medisch dossier. 2.2.2 Sociografisch gedeelte, identiteitsblad 20 2.2.3 Statisch medisch gedeelte 21 2.2.4 Behandelingsverslag of ziekteverloop 21 19 Medisch dossier.1 Inleiding 0. Status 0..1 Coderingsrand 0.. Sociografisch gedeelte, identiteitsblad 0..3 Statisch medisch gedeelte 1..4 Behandelingsverslag of ziekteverloop 1.3 Dossiervorming 1.3.1

Nadere informatie

Hyarchis.Net MKB. Hyarchis.Net MKB voor efficiënte ondernemers. Stroomlijn al uw digitale- en papierstromen

Hyarchis.Net MKB. Hyarchis.Net MKB voor efficiënte ondernemers. Stroomlijn al uw digitale- en papierstromen Hyarchis.Net MKB Hyarchis.Net MKB voor efficiënte ondernemers Stroomlijn al uw digitale- en papierstromen Heeft uw bedrijf door alle uitpuilende archiefkasten soms meer weg van een papieropslag? Kunt u

Nadere informatie

IP Businessmanager voor gevorderden

IP Businessmanager voor gevorderden IP Businessmanager voor gevorderden mobiel integratie total cost of ownership (tco) management rapportages netwerken en ict vm en hosted oplossingen business manager integratie bedrijfs applicaties voip

Nadere informatie

FACTSHEET. econnect Zaakgericht Werken Portaal

FACTSHEET. econnect Zaakgericht Werken Portaal FACTSHEET econnect Zaakgericht Werken Portaal Zaakgericht Werken Portaal Uw uitdaging Vanuit organisaties in diverse branches krijgt ETTU vaak de vraag hoe Microsoft SharePoint optimaal benut kan worden.

Nadere informatie

Ontwikkeld voor mensen, vanzelfsprekend.

Ontwikkeld voor mensen, vanzelfsprekend. Priva blue id & Top control 8 Ontwikkeld voor mensen, vanzelfsprekend. Priva Blue ID & Top Control 8 Ontwikkeld voor mensen, vanzelfsprekend. Nooit eerder waren gebruiksgemak, snelheid en betrouwbaarheid

Nadere informatie

Prijzen RIVOS. RIVOS Prijzen Pagina 1

Prijzen RIVOS. RIVOS Prijzen Pagina 1 Prijzen RIVOS De totale investering voor RIVOS bestaat uit de basis aanschafprijs, optionele modules, bijkomende kosten en jaarlijks terugkerende kosten. De basis aanschafprijs wordt bepaald door het aantal

Nadere informatie

De noodzaak van een geïntegreerd ECD

De noodzaak van een geïntegreerd ECD De noodzaak van een geïntegreerd ECD Whitepaper 2 UNIT4 De noodzaak van een geïntegreerd ECD De noodzaak van een geïntegreerd ECD Papieren dossier maakt plaats voor geïntegreerd ECD dat multidisciplinair

Nadere informatie

BPM voor Sharepoint: het beste van twee werelden

BPM voor Sharepoint: het beste van twee werelden BPM voor Sharepoint: het beste van twee werelden BPM voor Sharepoint: het beste van twee werelden Analisten als Gartner en Forrester voorzien dat Sharepoint dé standaard wordt voor document management

Nadere informatie

KlantVenster. Klantgericht werken met KlantVenster LAAT ICT VOOR U WERKEN! Een veelzijdig platform ter ondersteuning van uw bedrijfsdoelstellingen

KlantVenster. Klantgericht werken met KlantVenster LAAT ICT VOOR U WERKEN! Een veelzijdig platform ter ondersteuning van uw bedrijfsdoelstellingen KlantVenster Klantgericht werken met KlantVenster Een veelzijdig platform ter ondersteuning van uw bedrijfsdoelstellingen Een modulair opgebouwde oplossing, die de basis vormt voor online dienstverlening

Nadere informatie

Eilandoplossingen of maatwerk in je ERP? Waarom een front office platform veel slimmer is voor de food branche

Eilandoplossingen of maatwerk in je ERP? Waarom een front office platform veel slimmer is voor de food branche Eilandoplossingen of maatwerk in je ERP? Waarom een front office platform veel slimmer is voor de food branche (Middel)grote bedrijven in de food branche - zoals voedingsmiddelenproducenten en organisaties

Nadere informatie

Vinova: hét Zorg Informatie Systeem voor de care sector

Vinova: hét Zorg Informatie Systeem voor de care sector Vinova: hét Zorg Informatie Systeem voor de care sector Vinova is een product van VCD Healthcare Vinova, hét Zorg Informatie Systeem voor de care sector De veranderingen in de zorg volgen elkaar in hoog

Nadere informatie

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 7 ERP-systemen: human resources. Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 7 ERP-systemen: human resources. Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Enterprise Resource Planning Hoofdstuk 7 ERP-systemen: human resources Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Leerdoelstellingen Kennismaken met de human-resourceprocessen

Nadere informatie

ICT maakt zorg beter. Transformatie van de ICT voorzieningen bij RdGG. Ben Gorter Manager I&A (a.i.)

ICT maakt zorg beter. Transformatie van de ICT voorzieningen bij RdGG. Ben Gorter Manager I&A (a.i.) ICT maakt zorg beter Transformatie van de ICT voorzieningen bij RdGG Ben Gorter Manager I&A (a.i.) Agenda 1. RdGG facts & figures 2. De huidige situatie 3. De opdracht 4. De ICT transformatie 2 1. RdGG

Nadere informatie

Microsoft s platform voor projectorganisaties. EPM 2007 en straks 2010. Wil Jansen Gwen Schilte

Microsoft s platform voor projectorganisaties. EPM 2007 en straks 2010. Wil Jansen Gwen Schilte Microsoft s platform voor projectorganisaties EPM 2007 en straks 2010 Wil Jansen Gwen Schilte EVEN VOORSTELLEN! Office Solutions SharePoint Solutions Project Solutions Learning Solutions Professional Services

Nadere informatie

Magic4Schools. Leerlingadministratie

Magic4Schools. Leerlingadministratie Magic4Schools Leerlingadministratie 1 Magic4Schools speciaal ontwikkeld voor autorijscholen 3 Magic4Schools speciaal ontwikkeld voor autorijscholen 3 Functionaliteiten in Magic4Schools 4 Onze diensten

Nadere informatie

De alles-in-1 Zorgapp

De alles-in-1 Zorgapp De alles-in-1 Zorgapp Tevreden cliënten en medewerkers Impact van zorgapps op de zorgverlening Meerwaarde van zorgapps in het zorgproces De rol van de zorgverlener verandert in rap tempo door nieuwe technologie

Nadere informatie

CaseMaster CRM Customer Relationship Management

CaseMaster CRM Customer Relationship Management CaseMaster CRM Customer Relationship Management CaseMaster CRM Meer omzet uit uw bestaande of nieuwe relaties halen of een klantprofiel samenstellen doormiddel van een analyse op het aankoopgedrag en vervolg

Nadere informatie

Grip op zorgdeclaraties. Structurele verbetering van zorgregistratie door slimme ICT en financiële expertise

Grip op zorgdeclaraties. Structurele verbetering van zorgregistratie door slimme ICT en financiële expertise Grip op zorgdeclaraties Structurele verbetering van zorgregistratie door slimme ICT en financiële expertise 2 Jouw uitdagingen Het belang van foutloze registratie blijft onverminderd groot voor ziekenhuizen.

Nadere informatie

Een suite van web applicaties om geografische informatie in de organisatie te presenteren

Een suite van web applicaties om geografische informatie in de organisatie te presenteren M A P I N F O E X P O N A R E Een suite van web applicaties om geografische informatie in de organisatie te presenteren INTRODUCTIE VAN MAPINFO EXPONARE MapInfo Exponare is ontwikkeld om gebruikers toegang

Nadere informatie

uw portaal voor technisch facilitair management unica online

uw portaal voor technisch facilitair management unica online uw portaal voor technisch facilitair management unica online , Altijd en overal inzicht in uw technische installaties Snel en eenvoudig een storing melden? Inzicht in het energiegebruik van uw installaties?

Nadere informatie

PVE ICT SOCIALE WIJKTEAMS. Inleiding

PVE ICT SOCIALE WIJKTEAMS. Inleiding PVE ICT SOCIALE WIJKTEAMS Inleiding Voor de uitwerking van het Programma van Eisen voor ICT voor sociale wijkteams zijn vier systemen bekeken. Dit zijn: - 1-plan van Kwadraad (powered by: Coöperatie I-Kracht)

Nadere informatie

Managementinformatiesysteem

Managementinformatiesysteem Managementinformatiesysteem (aanvulling bij hele boek) Het opzetten van een managementinformatiesysteem Wanneer je een werkstuk moet maken, bijvoorbeeld over de houding van de Nederlanders ten opzichte

Nadere informatie

Gratis kaart. Complete en betaalbare MKB-oplossing

Gratis kaart. Complete en betaalbare MKB-oplossing Complete en betaalbare MKB-oplossing De Oracle Business Intelligence Suite is een open en complete oplossing waarmee u iedereen binnen de organisatie van de juiste informatie kunt voorzien: De gegevens

Nadere informatie

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Financieel Management

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Financieel Management Exact Synergy Enterprise Krachtiger Financieel Management 1 Inleiding Waar gaat het om? Makkelijke vragen zijn vaak het moeilijkst te beantwoorden. Als het hectische tijden zijn, moet u soms veel beslissingen

Nadere informatie

Portfoliomanagement software van Thinking Portfolio

Portfoliomanagement software van Thinking Portfolio Portfoliomanagement software van Thinking Portfolio Eenvoudig in gebruik Snelle implementatie Betrouwbaar in de cloud Vast maandbedrag Onbeperkt aantal gebruikers PMO Portfoliomanagement Programma s en

Nadere informatie

Microsoft Dynamics CRM & Integrated Innovation

Microsoft Dynamics CRM & Integrated Innovation Microsoft Dynamics CRM & Integrated Innovation 22 mei 2008 Qurius Page 1 Agenda Uitdagingen People Ready Business Integrated Innovation Case: FNV Bondgenoten Qurius en samenvatting Qurius Page 2 Uitdagingen

Nadere informatie

Web Cursisten Manager WCM

Web Cursisten Manager WCM Web Cursisten Manager WCM 2011, Behoudens de in de Auteurswet van 1912 gestelde uitzonderingen mag niets uit deze documentatie worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

Office 2010 en SharePoint 2010: bedrijfsproductiviteit op zijn best. Praktische informatie

Office 2010 en SharePoint 2010: bedrijfsproductiviteit op zijn best. Praktische informatie Office 2010 en SharePoint 2010: bedrijfsproductiviteit op zijn best Praktische informatie De informatie in dit document vertegenwoordigt de huidige visie van Microsoft Corporation op zaken die ten tijde

Nadere informatie

GGZ EPD: een nieuw recept voor geluk

GGZ EPD: een nieuw recept voor geluk GGZ EPD: een nieuw recept voor geluk De belangrijkste kenmerken van een EPD oplossing waar GGZorganisaties wél gelukkig van worden Medisch Informatica Congres 2015 Even voorstellen Hielko Ophoff Jorrit

Nadere informatie

enabling your ambition

enabling your ambition Ctac: enabling your ambition Ambities helpen realiseren Als ondernemer of organisatie heeft u plannen voor de toekomst: groeien, een nog efficiënter bedrijfsvoering realiseren of nieuwe producten of diensten

Nadere informatie

Highlights. Vernieuwingen mijncaress 4.2. Slim en eenvoudig

Highlights. Vernieuwingen mijncaress 4.2. Slim en eenvoudig Highlights Vernieuwingen mijncaress 4.2 Zorgorganisaties werken met steeds creatievere oplossingen en maken gebruik van nieuwe technologische ontwikkelingen. Slim sturen en organiseren is daarbij een belangrijk

Nadere informatie

ICT-uitbestedingsdiensten en Software as a Service:

ICT-uitbestedingsdiensten en Software as a Service: ICT-uitbestedingsdiensten en Software as a Service: Betrouwbaardere ICT, minder zorgen! Maak kennis met Multrix Wilt u op maat gesneden ICT-diensten die volledig aan de wensen en behoeften van uw organisatie

Nadere informatie

REGIE. Informatie over Regie, dé app voor de zorg

REGIE. Informatie over Regie, dé app voor de zorg REGIE Informatie over Regie, dé app voor de zorg INHOUDS OPGAVE 03 04 05 06 09 10 11 12 Waarom de zorgapp Regie? Wat is Regie? De meerwaarde van Regie Wie gebruiken Regie? Voordelen van Regie Technische

Nadere informatie

research manager wij maken kwaliteit in de zorg meetbaar

research manager wij maken kwaliteit in de zorg meetbaar research manager wij maken kwaliteit in de zorg meetbaar research manager is een product van: Cloud9 Software B.V. www.cloud9software.nl wij maken kwaliteit in de zorg meetbaar U kunt via onderstaande

Nadere informatie

KENSINGTON Business Intelligence

KENSINGTON Business Intelligence De formule voor vooruitgang... Kensington B.I. geeft de formule om uw bedrijf nog beter te besturen... De cockpitsoftware verschaft u alle informatie die u nodig heeft voor het besturen van uw bedrijf.

Nadere informatie

Ticon. De volgende generatie projectmanagement

Ticon. De volgende generatie projectmanagement De volgende generatie Optimaal Het virtueel bouwproces model binnen de GWW Virtueel bouwproces model Het fundament van Ticon is het Virtueel bouwproces model. Dit datamodel is een collectie van alle projectgegevens

Nadere informatie

Gebruikersvriendelijke beheer van bestanden in SharePoint

Gebruikersvriendelijke beheer van bestanden in SharePoint #1 Oplossing wereldwijd. Bewezen in omgvangrijke omgevingen 100+ en 10.000+ gebruikers. GeONE is uw partner voor SharePoint Informatie Management. GeONE levert het volledige pakket aan SharePoint toepassingen

Nadere informatie

Mijn 7 grootste inzichten in ICT in de zorg uit de afgelopen 15 jaar

Mijn 7 grootste inzichten in ICT in de zorg uit de afgelopen 15 jaar Mijn 7 grootste inzichten in ICT in de zorg uit de afgelopen 15 jaar Gebaseerd op ervaringen die ik opdeed in meer dan 10 verschillende ziekenhuizen Mirjan van der Meijden Zorginformatisering Vooraf In

Nadere informatie

Invantive 2012 Release 1 (build 44)

Invantive 2012 Release 1 (build 44) Invantive 2012 Release 1 (build 44) Invantive Estate Invantive Vision Invantive Control Invantive Producer Invantive Query-programma Invantive Composition Invantive Studio 30 maart 2012 Oplossingen van

Nadere informatie

Een gebruiksvriendelijk Zorgplan vanuit het HIS Erica Bastiaanssen, maart 2016

Een gebruiksvriendelijk Zorgplan vanuit het HIS Erica Bastiaanssen, maart 2016 Een gebruiksvriendelijk Zorgplan vanuit het HIS Erica Bastiaanssen, maart 2016 Inleiding Vanuit persoonsgerichte zorg maken de huisarts, POH en de patiënt samen afspraken over de zorg, die aansluiten bij

Nadere informatie

DIGITAAL DICTEREN, SPRAAKHERKENNING & WORKFLOW MANAGEMENT VOOR ZORGPROFESSIONALS

DIGITAAL DICTEREN, SPRAAKHERKENNING & WORKFLOW MANAGEMENT VOOR ZORGPROFESSIONALS DIGITAAL DICTEREN, SPRAAKHERKENNING & WORKFLOW MANAGEMENT VOOR ZORGPROFESSIONALS IMAGE SPEECH PROCESSING SOLUTIONS DOING MORE WITH SPEECH DÉ SOLUTION PROVIDER Kostenefficiëntie in de zorg is nog steeds

Nadere informatie

RAIview maakt objectieve beoordeling in de zorg mogelijk

RAIview maakt objectieve beoordeling in de zorg mogelijk RAIview maakt objectieve beoordeling in de zorg mogelijk Op basis van een uniek internationaal meetinstrument RAI, is een nieuwe gebruiksvriendelijke internettoepassing RAIview ontwikkeld. RAIview levert

Nadere informatie

Verandering en innovatie in de zorg met de REGIE Zorg app

Verandering en innovatie in de zorg met de REGIE Zorg app Verandering en innovatie in de zorg met de REGIE Zorg app De zorg app Regie is ontwikkeld om cliënten meer inzicht en controle te geven en tegelijkertijd efficiënter te werken. Veranderingen in de zorg

Nadere informatie

Effectief opslaan en terugvinden van informatie OFFICE FILING

Effectief opslaan en terugvinden van informatie OFFICE FILING Effectief opslaan en terugvinden van informatie OFFICE FILING Snelle toegang tot uw dossiers optimaliseert uw productiviteit Informatie vormt de levenslijn binnen uw onderneming de basis van effectieve

Nadere informatie

Functionele beschrijving: scannen naar van Brug software.

Functionele beschrijving: scannen naar van Brug software. Functionele beschrijving: scannen naar van Brug software. Algemeen Met de KYOCERA scannen naar van Brug Software beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen naar het Notarieel

Nadere informatie

Ad Hoc rapportage of constante sturing. Presentatie door: Paul Brands Regional Account Executive

Ad Hoc rapportage of constante sturing. Presentatie door: Paul Brands Regional Account Executive 1 Ad Hoc rapportage of constante sturing Presentatie door: Paul Brands Regional Account Executive Agenda 2 Wie zijn wij? Duurzaam ondernemen / Informatie voorziening. Veranderende inzichten. Knelpunten

Nadere informatie

Tips & Tricks: Tip van de maand januari 2009

Tips & Tricks: Tip van de maand januari 2009 Tips & Tricks: Tip van de maand januari 2009 Project Management met Teamcenter 2007 Door: Ramon van Raak Beheert u complexe projecten dan weet u als geen ander dat de projectvoorbereiding de basis legt

Nadere informatie

STAPPENPLAN BIJ HET MODEL STUURYSTEEM DECUBITUS (PROJECT DECUBITUSZORG IN DE DAGELIJKSE PRAKTIJK; DOOR STUREN STEEDS BETER)

STAPPENPLAN BIJ HET MODEL STUURYSTEEM DECUBITUS (PROJECT DECUBITUSZORG IN DE DAGELIJKSE PRAKTIJK; DOOR STUREN STEEDS BETER) STAPPENPLAN BIJ HET MODEL STUURYSTEEM DECUBITUS (PROJECT DECUBITUSZORG IN DE DAGELIJKSE PRAKTIJK; DOOR STUREN STEEDS BETER) Juni 2004 INLEIDING Voor u ligt een stappenplan dat gebaseerd is op de CBO-richtlijn

Nadere informatie

Vrijheid van vinden. FileLinx Cloud

Vrijheid van vinden. FileLinx Cloud FileLinx Cloud FileLinx Cloud Vrijheid van vinden FileLinx en Lancom automatisering hebben de handen ineen geslagen. Met trots presenteren wij u FileLinx Cloud! Geen maatwerk software, maar een Out Of

Nadere informatie

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 1

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 1 Enterprise Resource Planning Hoofdstuk 1 Een basis om inzicht te krijgen in Enterprise Resource Planning-systemen Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Leerdoelstellingen

Nadere informatie

Tickets.com - introductie

Tickets.com - introductie Tickets.com - introductie Tickets.com, voorheen Select Ticketing Systems, is een fusie van een aantal kaartverkoopsysteemleveranciers en bestaat in Nederland sinds 1993. [leverancier] Tegenwoordig is Tickets.com

Nadere informatie

Innovatieve oplossingen in de zorg

Innovatieve oplossingen in de zorg Innovatieve oplossingen in de zorg Zoekt u E-Health oplossingen die op korte termijn inzetbaar zijn binnen het primaire zorgproces? Of die uw medewerkers ontlasten in de dagelijks registratieverplichtingen?

Nadere informatie

Gebruikersvriendelijke beheer van bestanden in SharePoint

Gebruikersvriendelijke beheer van bestanden in SharePoint #1 Oplossing wereldwijd. Bewezen in omgvangrijke omgevingen 100+ en 10.000+ gebruikers. GeONE is uw partner voor SharePoint Informatie Management. GeONE levert het volledige pakket aan SharePoint toepassingen

Nadere informatie

m.b.v. digitale certificaten en PKI Versie: mei 2002 Beknopte Dienstbeschrijving beveiligen van VPN s

m.b.v. digitale certificaten en PKI Versie: mei 2002 Beknopte Dienstbeschrijving beveiligen van VPN s Beknopte dienstbeschrijving Beveiligen van VPN's m.b.v. digitale certificaten en PKI Document: Versie: mei 2002 Beknopte Dienstbeschrijving beveiligen van VPN s Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Snel te

Nadere informatie

Qsuite in een mobiele applicatie. Geschikt voor telefoon en tablet

Qsuite in een mobiele applicatie. Geschikt voor telefoon en tablet Qsuite in een mobiele applicatie Geschikt voor telefoon en tablet Er is geen stoppen meer aan Het internetgebruik in de wereld neemt iedere dag toe. IT is overal,. Internet is steeds meer, vaker en sneller

Nadere informatie

Three Ships CDS opschalingsdocument Overzicht server configuratie voor Three Ships CDS

Three Ships CDS opschalingsdocument Overzicht server configuratie voor Three Ships CDS CDS opschalingsdocument Overzicht server configuratie voor CDS 1. Algemeen Dit document geeft een overzicht van een aantal mogelijke hardware configuraties voor het inrichten van een serveromgeving voor

Nadere informatie

Project Portfolio Management Altijd en overal inzicht PMO

Project Portfolio Management Altijd en overal inzicht PMO Project Portfolio Management Altijd en overal inzicht PMO Een eenvoudige en toegankelijke oplossing Thinking Portfolio is een snel te implementeren software applicatie. Een krachtig web-based hulpmiddel

Nadere informatie

The OSI Reference Model

The OSI Reference Model Telematica Applicatielaag Hoofdstuk 16, 17 Applicatielaag 4Bevat alle toepassingen die van het netwerk gebruik maken n E-mail n Elektronisch nieuws n WWW n EDI (Electronic Data Interchange) n Napster,

Nadere informatie

BASISDOCUMENTATIE DPM 2010

BASISDOCUMENTATIE DPM 2010 BASISDOCUMENTATIE DPM 2010 HTA Software Dorpsstraat 33 B 2712 AB Zoetermeer Tel.: 079-3628800 Fax: 079-3628811 Email: info@htasoftware.nl Internet: www.htasoftware.nl Inhoudsopgave BASISDOCUMENTATIE 0

Nadere informatie

Alfresco's Simple Records Management

Alfresco's Simple Records Management Alfresco's Simple Records Management Het e erste open source dossie r beh eersysteem Ee nvoudig beheer van dossiers Nieuwe wetten, regelgeving en normen hebben voor veel verandering gezorgd in hoe verslagen

Nadere informatie

Brochure AMF Marketing en verkoop

Brochure AMF Marketing en verkoop Brochure AMF Marketing en verkoop AMF Marketing en verkoop AMF Marketing en verkoop maakt onderdeel uit van de complete bedrijfssoftware AMF. AMF Bedrijfssoftware is modulair opgezet. U kunt hierdoor klein

Nadere informatie

EPD en de weerbarstige praktijk

EPD en de weerbarstige praktijk EPD en de weerbarstige praktijk Reflecties vanuit de maatschap Inwendige Geneeskunde 17 november 2008 Introductie Gezien vanuit de maatschap Inwendige Geneeskunde voordelen EPD nadelen EPD betekenis van

Nadere informatie

Het EPD in het JBZ. Programma Digitaal Werken Bossche Samenscholingsdagen 5 oktober 2014

Het EPD in het JBZ. Programma Digitaal Werken Bossche Samenscholingsdagen 5 oktober 2014 Het EPD in het JBZ Programma Digitaal Werken Bossche Samenscholingsdagen 5 oktober 2014 Aankondigingstekst in brochure In januari 2014 is het eerste specialisme binnen het JBZ gestart met het digitaal

Nadere informatie

NIS Notarieel Informatie Systeem

NIS Notarieel Informatie Systeem NIS UPDATE RELEASE Q2-2014 NIS Notarieel Informatie Systeem Sportlaan 2h, 818 BE Heerde T (0578) 693646, F (0578) 693376 www.vanbrug.nl, info@vanbrug.nl 2014 Van Brug Software B.V. Niets uit deze opgave

Nadere informatie

Mobiliteit van de manager vraagt om nieuwe toepassingen Procesgegevens nu ook inzichtelijk en overzichtelijk op je ipad

Mobiliteit van de manager vraagt om nieuwe toepassingen Procesgegevens nu ook inzichtelijk en overzichtelijk op je ipad Mobiliteit van de manager vraagt om nieuwe toepassingen Procesgegevens nu ook inzichtelijk en overzichtelijk op je ipad Insurance Government Automotive Finance Energy Healthcare Logistics Mobiliteit van

Nadere informatie

Verwerken van binnenkomende bedrijfsdocumenten met OpenText Business Center

Verwerken van binnenkomende bedrijfsdocumenten met OpenText Business Center Verwerken van binnenkomende bedrijfsdocumenten met OpenText Business Center Inleiding Een belangrijk component van SAP Invoice Management (SIM) is de herkenning en extractie van relevante velden van een

Nadere informatie

Ziekenhuis ICT. Dr. Geert Smits CIO Universitair Ziekenhuis Antwerpen. 24April 2013

Ziekenhuis ICT. Dr. Geert Smits CIO Universitair Ziekenhuis Antwerpen. 24April 2013 Ziekenhuis ICT Dr. Geert Smits CIO Universitair Ziekenhuis Antwerpen 24April 2013 Inhoud UZA Stand van zaken van ziekenhuis ICT Trends in gezondheidszorg/ impact op ICT Trends ICT Eigen ontwikkeling/ aankopen

Nadere informatie

Dé oplossing voor het automatisch herkennen en verwerken van gescande en/of elektronisch aangeleverde documenten binnen Microsoft Dynamics NAV.

Dé oplossing voor het automatisch herkennen en verwerken van gescande en/of elektronisch aangeleverde documenten binnen Microsoft Dynamics NAV. Dé oplossing voor het automatisch herkennen en verwerken van gescande en/of elektronisch aangeleverde documenten binnen Microsoft Dynamics NAV. ONTVANG HERKEN VERWERK ARCHIVEER NAViDocs is de volledig

Nadere informatie

Onderwerpen: Algemeen Projecten. Budgetten Rollen en rechten Uren/kosten Facturen CRM HRM Output/Custom fields Web. Procesbeschrijving

Onderwerpen: Algemeen Projecten. Budgetten Rollen en rechten Uren/kosten Facturen CRM HRM Output/Custom fields Web. Procesbeschrijving Onderwerpen: Algemeen Projecten Budgetten Rollen en rechten Uren/kosten Facturen CRM HRM Output/Custom fields Web Procesbeschrijving Algemeen PMO Pro is een systeem om al uw projectgerelateerde informatie

Nadere informatie

Theo van der Meer. +31 6 14 68 79 68 theovandermeer@vandepraktijk.nl

Theo van der Meer. +31 6 14 68 79 68 theovandermeer@vandepraktijk.nl De Praktijk BV Kromme Nieuwegracht 13 3512 HC Utrecht Telefoon 088-116 42 00 Internet www.vandepraktijk.nl E-mail secretariaat@vandepraktijk.nl Theo van der Meer +31 6 14 68 79 68 theovandermeer@vandepraktijk.nl

Nadere informatie

WORKFORCE MANAGEMENT SOLUTIONS

WORKFORCE MANAGEMENT SOLUTIONS WORKFORCE MANAGEMENT SOLUTIONS AL MEER DAN 20 JAAR DÉ SPECIALIST OP HET GEBIED VAN WORKFORCE MANAGEMENT SOLUTIONS IN RETAIL, LOGISTIEK EN INDUSTRIE TOTAALOPLOSSING VOOR WFM VRAAGSTUKKEN Softbrick Workforce

Nadere informatie

Meer waarde halen uit uw ICT en EPD ICT sturing richten op realiseren van baten

Meer waarde halen uit uw ICT en EPD ICT sturing richten op realiseren van baten Meer waarde halen uit uw ICT en EPD ICT sturing richten op realiseren van baten Eric Polman HIMSS 2010, Atlanta 1 4 maart 2010 Agenda en doelstelling 1. Even voorstellen: M&I/Partners 2. ICT in de zorg:

Nadere informatie

1 Dienstbeschrijving Lancom Workspace 365

1 Dienstbeschrijving Lancom Workspace 365 1 Dienstbeschrijving Lancom Workspace 365 2 Inleiding Lancom biedt haar klanten reeds sinds 2007 de mogelijkheid om te gaan werken van uit een Cloud model waarbij de servers in een datacenter van Lancom

Nadere informatie

Nieuwe BI-omgeving van ApplicationNet is waardevolle bron van informatie voor facturatie, rapportages, kostenbesparing en marketing

Nieuwe BI-omgeving van ApplicationNet is waardevolle bron van informatie voor facturatie, rapportages, kostenbesparing en marketing Nieuwe BI-omgeving van ApplicationNet is waardevolle bron van informatie voor facturatie, rapportages, kostenbesparing en marketing Organisatie Werkplek Online is de private cloud oplossing van ApplicationNet

Nadere informatie

De complete oplossing voor uw kadastrale informatievoorziening.

De complete oplossing voor uw kadastrale informatievoorziening. De complete oplossing voor uw kadastrale informatievoorziening. Foto: Mugmedia Het Kadaster gaat de levering van kadastrale informatie ingrijpend vernieuwen. Het huidige proces van verwerken van kadastrale

Nadere informatie

ProduPlus. Wat is ProduPlus

ProduPlus. Wat is ProduPlus ProduPlus Wat is ProduPlus ProduPlus is een machine monitoring systeem welke ook functies heeft voor order registratie, product data beheer en preventief onderhoud. ProduPlus is ontwikkeld voor gebruik

Nadere informatie

SUITE4JEUGDZORG Ondersteuning bij het uitvoeren van Jeugdzorgtaken

SUITE4JEUGDZORG Ondersteuning bij het uitvoeren van Jeugdzorgtaken SUITE4JEUGDZORG Ondersteuning bij het uitvoeren van Jeugdzorgtaken Suite4Jeugdzorg Inhoudsopgave Inleiding... 4 1 Suite4Jeugdzorg... 6 1.1 Jeugddossier... 6 1.2 Aanbieders en contracten... 6 1.3 Module

Nadere informatie