Vlaamse overheid. Beleidsdomein Ruimtelijke Ordening, Wonen en Onroerend Erfgoed

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vlaamse overheid. Beleidsdomein Ruimtelijke Ordening, Wonen en Onroerend Erfgoed"

Transcriptie

1 Vlaamse overheid Beleidsdomein Ruimtelijke Ordening, Wonen en Onroerend Erfgoed Agentschap Inspectie Ruimtelijke Ordening, Wonen en Onroerend Erfgoed Open offerteaanvraag Bestek nr. IRWO/TZ/2014 Huur van een private cloudomgeving voor de hosting van Microsoft Dynamics CRM, SharePoint en SQL Server, met bijkomende voorzieningen voor ondersteuning en beheer Openingszitting offertes op vrijdag 13 februari 2015 om 14 u. in lokaal Kronos, Koning Albert II-laan 19 b22 (3 e verdieping), 1210 Brussel

2 I. ALGEMENE BEPALINGEN 2 I.1. AANBESTEDENDE OVERHEID 1. Deze opdracht wordt uitgeschreven door het Vlaamse Gewest, vertegenwoordigd door de Vlaamse Regering, bij delegatie, in de persoon van de administrateur-generaal van het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid. 2. Volgende administratieve entiteit is belast met de opvolging van deze opdracht: Agentschap Inspectie Ruimtelijke Ordening, Wonen en Onroerend Erfgoed Afdeling Toezicht, ICT-cel Koning Albert II-laan 19 b Brussel Alle briefwisseling m.b.t. deze opdracht moet naar die entiteit worden gestuurd, behoudens toepassing van punt 3 hierna. 3. Ieder deurwaardersexploot bestemd voor de aanbestedende overheid moet worden betekend aan de Kanselarij van de Voorzitter van de Vlaamse Regering, Koolstraat 35 in 1000 Brussel. Het is daarbij onverschillig of het gaat om de betekening van een dagvaarding, gerechtelijke uitspraak, overdracht van schuldvordering of een ander exploot. Hetzelfde adres geldt ook voor de aangetekende brief waarbij een schuldvordering wordt overgedragen of in pand gegeven. I.2. VOORWERP EN CLASSIFICATIE OPDRACHT Huur van een private cloudomgeving voor de hosting van Microsoft Dynamics CRM, SharePoint en SQL Server, met bijkomende voorzieningen voor ondersteuning en beheer. De private cloudomgeving is bestemd voor de Afdeling Toezicht van het Agentschap Inspectie RWO. Volgende systemen zullen daarin uitgebaat worden: Microsoft Dynamics CRM 2011 Microsoft SharePoint 2010 Microsoft SQL Server 2012 De offerte dient volgende twee opgaven te bevatten: De basisoplossing voor het bestek bestaat uit een virtuele server voor de uitbating van Dynamics CRM 2011 en SharePoint Foundation 2010, twee virtuele servers voor Active Directory en Active Directory Federation Services en een fysieke server voor SQL Server De verplichte variant bestaat uit een virtuele server voor Dynamics CRM 2011, een bijkomende virtuele server voor SharePoint Standard Server 2010, twee virtuele servers voor Active Directory en Active Directory Federation Services en een fysieke server voor SQL Server In beide oplossingen mag de inschrijver ervoor opteren om de fysieke SQL Server te vervangen door een shared SQL Server omgeving. Tevens mogen de twee virtuele servers voor Active Directory en Active Directory Federation Services vervangen worden door een shared omgeving. Van beide afwijkingen mag gebruik gemaakt worden op voorwaarde dat dezelfde performantie gewaarborgd wordt. Zowel voor de basisoplossing als voor de verplichte variant wordt uitgegaan van 130 gebruikers voor SharePoint, waaronder 45 CRM-gebruikers. Deze aantallen kunnen in de

3 3 toekomst wijzigen n.a.v. organisatorische veranderingen binnen het agentschap of binnen de Vlaamse overheid. De inschrijver voorziet de licenties (Subscriber Access Licenses, SALs) voor Windows Server, Dynamics CRM, SharePoint Standard Server en SQL Server en neemt de prijs ervan mee op in de offerte. De berekening van de totale prijs voor de hosting moet opgegeven worden op maandbasis. In deze prijs dient de inschrijver tevens een basispakket te voorzien m.b.t. inhoudelijke ondersteuning, voor o.m. kleine aanpassingen aan CRM of SharePoint. De technische specificaties zijn terug te vinden onder titel III A voor de basisoplossing, en onder titel III B voor de verplichte variant. CPV-classificatie: (Computernetwerkdiensten) Deze opdracht is een opdracht voor diensten in de zin van art. 3 van de Wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 15 juni I.3. GUNNINGSWIJZE De gunning van deze opdracht gebeurt via open offerteaanvraag. I.4. TOEPASSELIJKE WETTELIJKE BEPALINGEN Op deze opdracht zijn onder meer toepasselijk: - Wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 15 juni 2006 (hierna: Wet Overheidsopdrachten); - Koninklijk besluit plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren van 15 juli 2011 (hierna: KB Plaatsing); - Koninklijk besluit tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken van 14 januari 2013 (hierna: KB Uitvoering); - Wet betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 17 juni U kunt deze regelgeving terugvinden op: I.5. OVERIGE ALGEMEEN TOEPASSELIJKE BEPALINGEN 1. Voorliggende opdracht heeft een looptijd van onbepaalde duur, te rekenen vanaf de datum vermeld bij de sluiting. De overeenkomst kan door de aanbestedende overheid opgezegd worden met een opzegtermijn van één maand. 2. De inschrijver gebruikt uitsluitend het Nederlands in zijn mondelinge en schriftelijke relatie met de aanbestedende overheid. I.6. LIJST AFWIJKINGEN KB UITVOERING De artikelen van het KB Uitvoering waarvan dit bestek afwijkt, zijn: - 45;

4 II. ADMINISTRATIEVE VOORSCHRIFTEN 4 A. PLAATSING VAN DE OPDRACHT A.1. SELECTIE A.1.1. UITSLUITING, RSZ-VERPLICHTINGEN EN BELANGENVERMENGING (ART. 61, 62 EN 64 KB PLAATSING) Art. 61 en 62. Door in te schrijven op deze opdracht, verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in art. 61. Voor de Belgische inschrijver vraagt de aanbestedende overheid het RSZ-attest, de jaarrekeningen en het attest van niet-faling via elektronische weg op conform art. 60, 1. De overige documenten worden opgevraagd bij de inschrijver. De buitenlandse inschrijver, alsook de Belgische inschrijver die personeel tewerkstelt dat onderworpen is aan de sociale zekerheidswetgeving van een andere lidstaat van de Europese Unie, voegt bij zijn offerte een attest of een verklaring volgens de bepalingen van art. 62, 2. Art. 64. Door in te schrijven op deze opdracht, verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van onverenigbaarheid te bevinden, zoals bedoeld in dit artikel. A.1.2. KWALITATIEVE SELECTIECRITERIA (ART. 67, 68 en 72 KB PLAATSING) Hieronder worden de minimale vereisten vermeld waaraan de inschrijver of zijn onderaannemer(s) dienen te voldoen. Ingeval de inschrijver zich voor deze opdracht beroept op onderaannemers, is het niet nodig dat elke betrokken vennootschap individueel voldoet aan de selectiecriteria, maar moet daar gezamenlijk aan voldaan worden. De inschrijver moet in dat geval voor elk selectiecriterium aantonen welke onderaannemer daarvoor wordt ingeschakeld (zie hiervoor tevens de bepalingen onder A.3.4.). 1. De inschrijver moet zowel voor de hosting als voor inhoudelijke ondersteuning zorgen. Daarom dient de technische kennis te voldoen aan dezelfde eisen die door Microsoft gesteld worden in het kader van de erkenning als Gold Customer Relationship Management Partner. Opmerking: de inhoudelijke ondersteuning betreft het corrigeren van fouten en het uitvoeren van kleine aanpassingen aan CRM, SharePoint en SQL Server. Het ontwikkelen van nieuwe of bijkomende functionaliteiten binnen deze systemen valt niet onder deze scope. De inschrijver dient deze vereiste aan te tonen aan de hand van de erkenning door Microsoft als Gold Customer Relationship Management Partner. 2. De inschrijver moet over voldoende ervaring beschikken m.b.t. de uitbating van CRM/SharePoint en het uitvoeren van aanpassingen aan CRM/SharePoint. Hiervoor worden volgende gegevens gevraagd: a. een lijst met minstens 50 voorgaande opdrachten m.b.t. hosting van Microsoft Dynamics CRM in een private cloud omgeving b. een lijst met minstens 100 voorgaande opdrachten m.b.t. ontwikkeling in Microsoft Dynamics CRM

5 c. een lijst met minstens 50 voorgaande opdrachten m.b.t. implementatie en/of ontwikkeling in Microsoft SharePoint 5 3. De inschrijver bevestigt dat de servers die voor deze opdracht worden gebruikt, zich fysiek in België bevinden. Het adres van het datacenter dient opgenomen te worden in de offerte. 4. De inschrijver beschikt over ISO 9001 (Kwaliteitsmanagement) en ISO (Informatiebeveiliging) certificatie. Dit wordt aangetoond door het voorleggen van de certificaten. 5. Om te garanderen dat technische problemen of fouten, die eigen zijn aan de Dynamics CRM software, binnen een redelijke termijn kunnen opgelost worden, wordt vereist dat de inschrijver beschikt over een Microsoft Services Partner Advantage Plus Plan overeenkomst voor Dynamics CRM. 6. De inschrijver dient gebruik te maken van een professioneel datacenter. Voor minimaal volgende aspecten moeten de voorzieningen van het datacenter opgegeven worden: Stroomvoorziening en back-up van de stroomvoorziening Connectiviteit met het internet en redundantie Beveiliging (fysieke beveiliging van het gebouw, bewaking en cameratoezicht) Branddetectie Klimaatcontrole A.1.3. BEROEP OP DE DRAAGKRACHT VAN ANDERE ENTITEITEN (ART. 74 KB PLAATSING) De inschrijver kan zich beroepen op de draagkracht van onderaannemers of andere entiteiten. In dat geval voegt de inschrijver de nodige documenten toe aan zijn offerte, waaruit de verbintenis van deze onderaannemers of van andere entiteiten blijkt om de voor de opdracht noodzakelijke middelen ter beschikking te stellen van de inschrijver. De opdrachtnemer is verplicht de onderaannemers in te zetten waarop hij zich beroept in het kader van de kwalitatieve selectie. Het gebruik van andere onderaannemers is onderworpen aan de toestemming van de aanbestedende overheid. Deze onderaannemers of entiteiten mogen zich niet in een toestand van uitsluiting bevinden, zoals bedoeld in artikel 61 KB Plaatsing. A.2. MODALITEITEN A.2.1. VARIANTEN (ART. 9 KB PLAATSING) De inschrijver is verplicht om zowel voor de basisoplossing als voor de verplichte variant een bod te doen, op straffe van onregelmatigheid van zijn offerte. Het indienen van vrije varianten is verboden. De variant wordt ingediend in een afzonderlijk deel van de offerte. De inschrijver geeft steeds duidelijk aan wat zijn basisofferte is en wat zijn variant is. Zoals werd vermeld onder I.2 betreft de variant de uitbreiding van de basisoplossing met de Standard Server versie van SharePoint. De technische vereisten worden weergegeven onder titel III.

6 A.3. OFFERTE OPENING, INDIENING, VORM EN INHOUD 6 A.3.1. OPENING VAN DE OFFERTES (ART. 92 KB PLAATSING) De opening van de offertes vindt plaats in openbare zitting op vrijdag 13 februari 2015 om 14u. in lokaal Kronos, Koning Albert II-laan 19 b22 (3 e verdieping), 1210 Brussel. A.3.2. INDIENING VAN DE OFFERTES (ART. 51 EN 90 KB PLAATSING) De offertes moeten elektronisch worden overgelegd via de e-tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/ die de naleving waarborgt van de voorwaarden van artikel 52, 1 van het KB Plaatsing. De inschrijver wordt er op gewezen dat zijn offerte, overgelegd via e-tendering, elektronisch ondertekend moet worden met een gekwalificeerde elektronische handtekening. Deze elektronische handtekening moet uitgaan van een bevoegd persoon. De inschrijver voegt tevens de nodige documenten toe waaruit de bevoegdheid blijkt om de onderneming te binden (uittreksels van de statuten, volmacht, ). Een gescande handtekening is onvoldoende. Voor hulp bij het indienen van uw offerte kunt u gebruik maken van de handleiding e- tendering. Meer informatie kan worden bekomen op de website of via de e-procurement helpdesk op het nummer +32 (0) A.3.3. VORM EN INHOUD OFFERTE (ART. 80 EN 82 KB PLAATSING) Art. 80. De aandacht van de inschrijver wordt erop gevestigd dat hij zijn offerte moet invullen op het bij dit bestek behorende formulier. Art. 82. Hierna volgt een niet-limitatief overzicht van alle documenten die, naast het offerteformulier, bij de offerte gevoegd moeten worden: voorstel voor Service Level Agreement (SLA), met daarin : de prijsopgave en de beschrijving van de technische specificaties voor de basisoplossing zoals vermeld onder III A de prijsopgave en de beschrijving van de technische specificaties voor de verplichte variant zoals vermeld onder III B de gegevens die gevraagd worden onder II A en II A de documenten die gevraagd worden onder II A1.2.1, II A1.2.4 en II A1.2.5 de lijsten die gevraagd worden onder II A A.3.4. VOORDRACHT VAN ONDERAANNEMERS (ART. 12 KB PLAATSING EN ART. 12 KB UITVOERING) De inschrijver vermeldt welk gedeelte van de opdracht hij voornemens is in onderaanneming te geven en de identiteit van de onderaannemers die hij voorstelt.

7 7 De opdrachtnemer is verplicht deze voorgedragen onderaannemers in te zetten bij de uitvoering van de opdracht. Het gebruik van andere onderaannemers is onderworpen aan de toestemming van de aanbestedende overheid. A.3.5. VERBINTENISTERMIJN (ART. 57 KB PLAATSING) De inschrijvers blijven gebonden door hun offerte gedurende een termijn van honderd twintig kalenderdagen, ingaand de dag na de uiterste indieningsdatum van de offertes. A.4. PRIJS A.4.1. PRIJSVASTSTELLING (ART. 13 KB PLAATSING) Deze opdracht is een opdracht tegen globale prijs. A.4.2. PRIJSOPGAVE (ART. 16 KB PLAATSING) a) Indien zulks voor de nauwkeurigheid van de eenheidsprijzen vereist is, mag de inschrijver die tot vier decimalen preciseren. b) De inschrijver vermeldt de belasting over de toegevoegde waarde (BTW) in een afzonderlijke post van de inventaris en voegt ze bij de prijs van de offerte. A.4.3. PRIJSHERZIENING (ART. 20 KB PLAATSING) De prijs kan jaarlijks aangepast worden op basis van onderstaande formule: nieuwe prijs = basisprijs (0,2 + 0,8 nieuwe index) aanvangsindex basisprijs: de prijs bij aanvang van de overeenkomst aanvangsindex: de door Agoria gepubliceerde index referteloonkost nationaal gemiddelde van de maand die voorafgaat aan de start van de overeenkomst nieuwe index: de door Agoria gepubliceerde index referteloonkost nationaal gemiddelde van de maand voorafgaand aan de verjaardag van de overeenkomst A.4.4. PRIJSONDERZOEK (ART. 21 KB PLAATSING) Op verzoek van de aanbestedende overheid verstrekt de inschrijver alle nodige inlichtingen om het prijsonderzoek van zijn offerte mogelijk te maken. De aanbestedende overheid kan ofwel zelf overgaan tot, ofwel een persoon aanduiden voor het uitvoeren van alle verificaties van de boekhoudkundige stukken en alle onderzoeken ter plaatse, teneinde de juistheid na te gaan van de gegevens die de inschrijver in het raam van het prijsonderzoek heeft verstrekt.

8 A.5. GUNNINGSCRITERIA (ART. 101 KB PLAATSING) 8 De gunningscriteria voor deze offerteaanvraag worden onderverdeeld in financiële en kwalitatieve criteria. 1. Financiële gunningscriteria Onderdeel Technische vereisten: worden beschreven in: 1. Totaalprijs op maandbasis voor de gehele III A.1 t.e.m. 7 (basis) oplossing III B.1 t.e.m. 7 (variant) 2. Eenmalige installatie- en configuratiekosten III A.8 (basis) III B.8 (variant) 3. Prijs op maandbasis per extra GB III A.9.1 (basis) opslagruimte SQL Server opslagruimte III B.9.1 (variant) 4. Prijs op maandbasis per extra GB III A.9.2 (basis) opslagruimte file share opslagruimte III B.9.2 (variant) 2. Kwalitatieve gunningscriteria Onderdeel Technische vereisten: worden beschreven in: 1. Monitoring III A.3.1 (basis) III B.3.1 (variant) 2. Back-up III A.3.2 (basis) III B.3.2 (variant) 3. Ondersteuning: inzetbaarheid en technische III A.5.1 (basis) bekwaamheid III B.5.1 (variant) 4. Ondersteuning: interventietijd voor kritische III A.5.2 (basis) en niet-kritische incidenten III B.5.2 (variant) 5. Toegang tot tools voor RemoteApp / III A.5.3 (basis) Remote Desktop Connection III B.5.3 (variant) 6. Tool voor gebruikersbeheer III A.5.4 (basis) III B.5.4 (variant) Weging 25% 5% 3% 7% Weging 5% 15% 15% 5% 10% 10%

9 B. UITVOERING VAN DE OPDRACHT 9 B.1. ALGEMENE UITVOERINGSBEPALINGEN B.1.1. UITVOERINGSTERMIJN (ART. 147 KB UITVOERING) De uitvoeringstermijn start in het eerste kwartaal van B.1.2. LEIDING EN TOEZICHT OP UITVOERING (ART. 11 KB UITVOERING) Het mandaat van de leidende ambtenaar bestaat enkel uit: a) de technische en administratieve opvolging van de diensten tot en met de oplevering; b) de keuring van de prestaties, zowel de a priori als de a posteriori keuring; c) het nazicht van de schuldvorderingen en facturen; d) het opstellen van de processen-verbaal; e) de opleveringen; B.1.3. BORGTOCHT (ART. 25 TOT EN MET 33 KB UITVOERING) a) Het bedrag van de borgtocht bedraagt drie maal het geraamde maandelijkse bedrag van de opdracht zonder BTW. b) De borgstelling dient te gebeuren binnen 30 kalenderdagen volgend op de dag van de sluiting van de opdracht. Bij niet-naleving stelt de aanbestedende overheid de opdrachtnemer in gebreke en past de sancties van art. 29 KB Uitvoering toe. De borgstelling dient te gebeuren overeenkomstig één van de wijzen voorzien in artikel 26 en 27 KB Uitvoering, met name: 1 in speciën; 2 in publieke fondsen; 3 in de vorm van een gezamenlijke borgtocht; 4 via een waarborg, toegestaan door een kredietinstelling of een verzekeringsinstelling die voldoet aan de desbetreffende wetgeving. Voor wat 1 tot en met 3 betreft, kunt u voor meer informatie terecht op de website van de Deposito- en Consignatiekas. c) Het bewijs van de borgstelling dient te worden bezorgd aan de aanbestedende overheid. Welk document u dient te bezorgen als bewijs van de borgstelling, kunt u terugvinden in het artikel 27 KB Uitvoering. Voor meer informatie kunt u ook terecht op de website van de Deposito- en Consignatiekas. d) De borgtocht zal in één keer vrijgegeven worden na de oplevering.

10 B.2. BETALINGEN 10 B.2.1. WIJZE WAAROP DE PRIJS WORDT BETAALD (ART. 66 KB UITVOERING) De diensten worden betaald door maandelijkse betalingen na voorlegging van een gedetailleerde factuur. De aanvangsdatum van de maandperiodes blijft onveranderd tijdens de hele opdracht. Hij wordt vastgelegd bij bericht van de aanbestedende overheid, zo niet geldt de eerste dag van de maand. Een post tegen een globale prijs wordt betaald naar verhouding van het uitgevoerde gedeelte. B.2.2. PROCEDURE (ART. 150 EN 160 KB UITVOERING) a) De aanbestedende overheid beschikt over een verificatietermijn van 30 dagen. De opdrachtnemer dient samen met elke factuur een gedetailleerde prestatiestaat in, die een overzicht biedt van de gefactureerde prestaties. b) De factuur geldt als schuldvordering. c) De betaling vindt plaats binnen een betalingstermijn van 30 dagen vanaf het verstrijken van de bovenvermelde verificatietermijn B.2.3. OVERIGE BEPALINGEN a) Elk berekend totaalbedrag in euro wordt desgevallend afgerond naar de hogere of lagere tweede decimaal, al naargelang de derde decimaal minstens 5 of minder bedraagt. b) Dit bestek wijkt uitdrukkelijk af van de bepalingen van artikel 1254 van het Burgerlijk Wetboek inzake de toerekening van de betalingen. Elke betaling zal dan ook bij voorrang toegerekend worden op de hoofdsommen en pas daarna op de intresten. B.3. INTELLECTUELE RECHTEN EN VERTROUWELIJKHEID B.3.1. INTELLECTUELE RECHTEN EN KNOWHOW (ART. 19 EN 20 KB UITVOERING) Het Agentschap Inspectie RWO verkrijgt de intellectuele eigendomsrechten wanneer aanpassingen gebeuren aan de functionaliteiten die op maat van het Agentschap worden uitgewerkt en niet behoren tot de standaard voorzieningen binnen de Dynamics CRM en SharePoint software. Dit betreft o.m. plug-ins in Dynamics CRM of custom development in SharePoint. B.3.2. BESTAANDE INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN (ART. 17 KB PLAATSING) De inschrijver is verplicht in zijn offerte aan te geven welke intellectuele eigendomsrechten waarvan hij titularis is of waarvoor hij van een derde een gebruikslicentie moet verkrijgen, nodig zijn voor het geheel of een deel van de uit te voeren prestaties. De aankoopprijs en de verschuldigde vergoedingen voor de gebruikslicenties van deze intellectuele eigendomsrechten moeten inbegrepen zijn in de geboden prijzen.

11 11 B.3.3. VERTROUWELIJKHEID (ART. 18 KB UITVOERING) De informatie die de aanbestedende overheid in het kader van deze opdracht ter beschikking stelt, mag niet voor andere doeleinden worden aangewend, noch aan derden worden meegedeeld. De dienstverlener dient alle maatregelen te treffen om het confidentiële karakter van de beschikbaar gestelde informatie, de gegevens en de onderzoeksresultaten te doen bewaren door hemzelf en door eenieder die er toegang toe heeft. De opdrachtnemer dient in zijn contracten met de onderaannemers eveneens deze verplichtingen inzake vertrouwelijkheid over te nemen. B.4. SANCTIES EN RECHTSVORDERINGEN B.4.1. STRAFFEN (ART. 45 KB UITVOERING) a) Elke gebrekkige uitvoering geeft aanleiding tot een algemene straf (behoudens de toepassing van bijzondere straffen). Een algemene straf is eenmalig of dagelijks en het bedrag ervan is gelijk aan drie maal het maandelijks bedrag zonder BTW. b) Onder III A.4 (en III B.4) wordt de beschikbaarheid van de cloudomgeving beschreven. Wanneer de vereiste beschikbaarheid van de cloudomgeving of een essentieel onderdeel daarvan (i.c. aanmelden, CRM, SharePoint, SQL Server) niet bereikt wordt, wordt onderstaande compensatieregeling voorzien: Percentage onbeschikbaarheid Percentage compensatie op basis van het maandelijks bedrag < 0,5 % 5 % 0,5 % - 1,5 % 10 % 1,5 % - 5 % 20 % > 5 % 50 % De berekening van de onbeschikbaarheid gebeurt als volgt: Percentage onbeschikbaarheid = (Pb Po) Pb 100 % Pb: de periode dat de cloudomgeving (en zijn essentiële onderdelen) moet beschikbaar zijn. Po: de periode dat de cloudomgeving (en zijn essentiële onderdelen) niet beschikbaar is. De evaluatie van de beschikbaarheid gebeurt op maandbasis. Eventuele compensaties worden door de inschrijver verrekend op de eerstvolgende factuur. c) De aanbestedende overheid is gerechtigd de straffen zoveel malen toe te passen als: - de inbreuk is gepleegd; - er werknemers zijn op wie de inbreuk is gepleegd. De aanbestedende overheid is gerechtigd dit aantal malen ambtshalve vast te stellen, wanneer het door de schuld van de dienstverlener niet juist kan worden bepaald.

12 Bij herhaling van een bepaalde inbreuk, eventueel op een andere plaats, wordt een straf toegepast gelijk aan de betreffende straf, zoals hierboven bepaald, vermenigvuldigd met het aantal malen dat deze inbreuk werd vastgesteld. Deze afwijking wordt gemotiveerd doordat anders geen adequate bestraffing van een recidiverende dienstverlener mogelijk is. 12 B.4.2. VERTRAGINGSBOETES (ART. 46 EN 154 KB UITVOERING) De laattijdige uitvoering van de opdracht geeft aanleiding tot de toepassing van een vertragingsboete. Het bedrag van deze boete wordt berekend overeenkomstig art. 154, eerste alinea van het KB Uitvoering. B.4.3. RECHTSVORDERINGEN (ART. 73 KB UITVOERING) Elke rechtsvordering van de dienstverlener wordt ingesteld bij een Nederlandstalige Belgische rechtbank, behoudens ingeval van een vordering tot tussenkomst in een bestaand geding.

13 III. TECHNISCHE VOORSCHRIFTEN 13 A. Basisoplossing De basisoplossing bestaat uit een virtuele server voor de uitbating van Dynamics CRM 2011 en SharePoint 2010 Foundation, een virtuele server voor Active Directory, een virtuele server voor Active Directory Federation Services en een fysieke server voor SQL Server Hieronder worden de minimale vereisten vermeld. De inschrijver mag hiervan afwijken en hogere specificaties opnemen indien hij dit nodig acht om tot een betere performantie te komen. 1. Systemen 1.1 Virtuele server voor CRM en SharePoint processor: 4 core RAM geheugen: 12 GB opslagruimte voor het besturingssysteem: 30 GB 75 GB file share opslagruimte, dynamisch uitbreidbaar (eventueel in SAN) 1.2 Fysieke server voor SQL Server (of gebruik van een shared SQL cluster) De SQL Server wordt gebruikt voor zowel de databases van CRM als voor SharePoint (content en configuration databases). Hierbij wordt opgemerkt dat ervoor geopteerd wordt om de bestanden in de SharePoint documentbibliotheken niet in SQL Server op te slaan, maar op een fileshare (de vereiste opslagruimte voor de fileshare is hierboven opgenomen onder III A.1.1). processor: 4 core RAM geheugen: 8 GB opslagruimte voor het besturingssysteem: 30 GB opslagruimte voor data: 30 GB, dynamisch uitbreidbaar De inschrijver mag afwijken van deze vereiste door gebruik te maken van een shared SQL cluster, op voorwaarde dat de performantie vergelijkbaar is met de gevraagde specificaties. 1.3 Virtuele server voor Active Directory (AD) processor: 1 core RAM geheugen: 2 GB opslagruimte voor het besturingssysteem: 30 GB De inschrijver mag ervoor opteren om gebruik te maken van een shared omgeving in plaats van een virtuele server, op voorwaarde dat deze oplossing volledig geïsoleerd is van de andere onderdelen in de shared omgeving. 1.4 Virtuele server voor Active Directory Federation Services (AD FS) processor: 1 core RAM geheugen: 2 GB opslagruimte voor het besturingssysteem: 30 GB De inschrijver mag gebruik maken van een shared omgeving in plaats van een virtuele server, onder dezelfde voorwaarde als onder Firewall De inschrijver vermeldt in de offerte de specificaties van de firewall die voorzien wordt voor de gevraagde oplossing. De (eenmalige) kosten voor de configuratie van de firewall dienen opgenomen te worden in de offerte.

14 14 2. Licenties 2.1 Servers: 4 Windows Server Standard 2012 licenties voor de hierboven vermelde systemen; indien gekozen wordt voor een shared SQL cluster en shared oplossingen voor AD en AD FS volstaan 2 licenties. 1 SQL Server 2012 Standard licentie voor de databaseserver 2.2 Gebruikers: 130 gebruikers dienen over een AD account te beschikken voor 45 gebruikers moet een CRM 2011 Professional licentie voorzien worden De licenties dienen aangerekend te worden in een huurformule op maandbasis (Subscriber Access Licenses). Indien de licentiepolitiek van de fabrikant op het tijdstip van publicatie van deze offerteaanvraag gewijzigd is, mag de inschrijver afwijken van de hierboven vermelde specificaties en soortgelijke licenties opnemen in de offerteaanvraag. 3. Monitoring & Back-up 3.1 Monitoring De inschrijver dient in de offerte te beschrijven op welke manier hij de monitoring van de cloudomgeving organiseert voor de gevraagde oplossing. Minimaal moeten volgende aspecten opgenomen worden: CPU-verbruik Schijfgebruik Responstijd SQL Server Remote connectiviteit HTTP en ICMP (beschikbaarheid host) SMTP Specifiek m.b.t. CRM moet er een monitoring voor onderstaande services voorzien worden, met verwerking van de foutmeldingen in een centraal systeem: Discovery Service Async Service Application Service Sandbox Service Router Service 3.2 Back-up De inschrijver vermeldt in de offerte de frequentie waarmee back-ups worden genomen en de wijze waarop deze bewaard worden en kunnen teruggezet worden. Hieronder worden de minimale vereisten voor de back-ups weergegeven: Er moeten back-ups genomen worden zowel van de databanken en de bestanden als van de volledige oplossing (image). Het back-upproces dient op werkdagen eenmaal per dag te gebeuren. De back-ups moeten als volgt bijgehouden worden: De dagelijkse back-up moet gedurende 10 kalenderdagen bijgehouden worden. Tevens dient de laatste backup die tijdens de week genomen wordt gedurende 3 weken bewaard te blijven. Dit is m.a.w. de wekelijkse back-up. Dit kan bijvoorbeeld de back-up zijn die op vrijdagnacht gemaakt wordt. Tenslotte dient de laatste back-up die op maandbasis genomen wordt gedurende 3 maanden bewaard blijven. Dit is de maandelijkse back-up. Het is de inschrijver vrij om af te wijken van dit back-upschema, zolang minstens voldaan is aan de hierboven vermelde voorwaarden. De back-ups moeten bewaard worden op een andere locatie dan het datacenter. De plaats waar de back-ups worden bewaard dient maximaal beveiligd te zijn.

15 4. Beschikbaarheid De beschikbaarheid van de cloudomgeving moet op maandbasis minstens 99,9 % bedragen. Voor de bepaling van het beschikbaarheidspercentage wordt geen rekening gehouden met onderhoudswerken, in zoverre deze op voorhand gemeld worden door de inschrijver. Onder beschikbaarheid wordt de volledige functionaliteit van de cloud omgeving verstaan, wat betekent dat alle onderdelen (aanmelden, CRM, SharePoint, SQL Server) volledig beschikbaar zijn Ondersteuning & helpdesk 5.1 Technische bekwaamheid De technische bekwaamheid van het voor deze opdracht inzetbaar personeel dient aangetoond te worden door een opgave van het aantal personeelsleden met daarbij hun ervaring (uitgedrukt in jaren) met Microsoft Dynamics CRM Microsoft SharePoint Microsoft SQL Server De vereiste technische bekwaamheid dient aanwezig te zijn bij de inschrijver of bij zijn onderaannemers, conform de bepalingen onder II A.3.4. Opmerking: enkel de personeelsleden die effectief en rechtstreeks kunnen ingezet worden voor deze opdracht mogen in deze opgave opgenomen worden. Hierbij wordt geen rekening gehouden met de opsplitsing van eerstelijns- en tweedelijnsondersteuning. 5.2 Interventietijd voor kritische en niet-kritische incidenten De helpdesk van de inschrijver dient tijdens de normale kantooruren (9:00 17:00) bereikbaar te zijn, zowel telefonisch, via als online. De inschrijver vermeldt zowel voor kritische als voor niet-kritische incidenten de reactietijd en de hersteltijd. De minimale vereisten voor kritische incidenten zijn: een reactietijd van max. 1 uur na de melding van het incident een hersteltijd van max. 2 uur na de melding van het incident Kritische incidenten betreffen de onbeschikbaarheid van de cloudomgeving of een onderdeel daarvan (aanmelden, CRM, SharePoint, SQL Server). 5.3 Toegang tot tools voor RemoteApp & Desktop De inschrijver zorgt voor een beveiligde online tool (of remote desktop connection) die minstens volgende mogelijkheden voorziet: toegang tot de SQL Server Management Console zodat de gebruikte databanken kunnen benaderd worden aanwezigheid van Microsoft Visual Studio (2012 of hoger), zodat kan gebruik gemaakt worden van SQL Server Reporting Services aanwezigheid van Microsoft Office (2010 of hoger) De remote server waarop wordt geconnecteerd moet Windows Server 2012 als besturings systeem hebben. De inschrijver dient de voorziene mogelijkheden te beschrijven in de offerte. 5.4 Gebruikersbeheer Onder gebruikersbeheer wordt het creëren, wijzigen en verwijderen van user accounts in Active Directory bedoeld, zodat deze kunnen gebruikt worden in SharePoint en CRM. De inschrijver dient een beveiligde online tool te voorzien om het gebruikersbeheer mogelijk te maken voor de ICT-beheerders van het Agentschap Inspectie RWO. De functionaliteiten van deze tool moeten beschreven worden in de offerte.

16 16 6. SSL-certificaten Alle datacommunicatie dient geëncrypteerd te worden. De inschrijver neemt de kostprijs van 2 SSL certificaten mee op in de offerte. 7. Onderhoudswerken De inschrijver voorziet een forfait van 5 mandagen op jaarbasis voor de uitvoering van kleine aanpassings- en onderhoudswerken aan de cloudomgeving of een specifiek onderdeel daarvan. 8. Installatie en configuratie De inschrijver neemt in de offerte de kosten op voor de installatie en configuratie van de gevraagde oplossing. 9. Bijkomende opslagruimte De inschrijver vermeldt in de offerte de prijs op maandbasis per extra GB opslagruimte voor 9.1 SQL Server storage 9.2 file share storage B. Verplichte variant De verplichte variant bestaat uit de volledige configuratie zoals onder III A wordt beschreven, met opname van een bijkomende virtuele server voor de uitbating van Microsoft SharePoint 2010 Standard. Minimale vereisten: 1. Systemen Volledig identiek als onder III A , uitgebreid met een virtuele server voor SharePoint 2010 Standard met volgende specificaties: processor: 4 core RAM geheugen: 12 GB opslagruimte voor het besturingssysteem: 30 GB Zoals reeds vermeld, wordt voor de opslag van de SharePoint-bestanden geopteerd voor file share storage. 2. Licenties 2.1 Servers: 5 Windows Server Standard 2012 licenties voor de hierboven vermelde systemen; indien gekozen wordt voor een shared SQL cluster en shared oplossingen voor AD en AD FS volstaan 3 licenties. 1 SQL Server 2012 Standard licentie voor de databaseserver 2.2 Gebruikers: 130 gebruikers dienen te beschikken over een AD account en een SharePoint 2010 Standard licentie voor 45 gebruikers moet een CRM 2011 Professional licentie voorzien worden Indien de licentiepolitiek van de fabrikant op het tijdstip van publicatie van deze offerteaanvraag gewijzigd is, mag de inschrijver afwijken van de hierboven vermelde specificaties en soortgelijke licenties opnemen in de offerteaanvraag. 3. Monitoring & Backup 3.1 Monitoring Zoals werd gevraagd in III A.3.1, dient de inschrijver in de offerte te beschrijven op welke manier hij de monitoring van de cloudomgeving organiseert. In de opgave voor de verplichte variant moet de monitoring worden uitgebreid naar de bijkomende server voor SharePoint Standard.

17 3.2 Back-up De vereisten zijn volledig identiek als onder III A Beschikbaarheid Idem als onder III A.4 5. Ondersteuning & helpdesk Idem als onder III A.5 6. SSL-certificaten Idem als onder III A.7 7. Onderhoudswerken De inschrijver voorziet een forfait van 7,5 mandagen op jaarbasis voor de uitvoering van kleine aanpassings- en onderhoudswerken aan de cloudomgeving of een specifiek onderdeel daarvan. 8. Installatie en configuratie Idem als onder III A.6 9. Bijkomende opslagruimte Idem als onder III A.9

18 OFFERTEFORMULIER 18 (vermeld hier het besteknr., ev. het perceelnr. en de beknopte omschrijving van de opdracht) A. ALGEMENE VERBINTENIS OFWEL 1 De ondergetekende (naam en voornaam, hoedanigheid of beroep, nationaliteit, adres): OFWEL De vennootschap (handelsnaam of benaming, rechtsvorm, nationaliteit, zetel): vertegenwoordigd door de ondergetekende(n) OFWEL De ondergetekende(n) en/of de vennootschap(pen) die optreden als combinatie zonder rechtspersoonlijkheid (voor elke deelnemer dezelfde gegevens als hierboven): combinatie die tegenover de overheid wordt vertegenwoordigd door één van hen, met name: verbindt zich op zijn, resp. verbinden zich hoofdelijk op hun, roerende en onroerende goederen tot de uitvoering, overeenkomstig de bepalingen en voorwaarden van bovenvermeld bestek, van de in dat bestek beschreven opdracht, tegen de som van: 1 Doorhalen wat niet van toepassing is.

19 19 (in cijfers, inclusief BTW, in euro): (in letters, inclusief BTW, in euro): B. ALGEMENE INLICHTINGEN (in geval van combinatie zonder rechtspersoonlijkheid afzonderlijk voor elke deelnemer:) - Ondernemingsnummer: - BTW-nummer: - RSZ-nummer: C. ONDERAANNEMERS Er zullen onderaannemers worden aangewend: JA / NEE 2 (Facultatief: onderstaande passages enkel aan het offerteformulier toevoegen indien u bij A.3.4. naar het gedeelte in onderaanneming en naar de identiteit van de onderaannemers vraagt:) Gedeelte van de opdracht dat in onderaanneming wordt gegeven: Volgende onderaannemers zullen hiervoor worden aangewend: D. PERSONEEL Er wordt personeel tewerkgesteld dat onderworpen is aan de sociale zekerheidswetgeving van een andere lidstaat van de Europese Unie: JA / NEE 3 Het betreft volgende EU-lidstaat: 2 Doorhalen wat niet van toepassing is. 3 Doorhalen wat niet van toepassing is

20 20 E. BETALINGEN De betalingen zullen geldig gebeuren door overschrijving op rekeningnr.:... van de financiële instelling... geopend op naam van... F. RSZ - VERPLICHTINGEN De Belgische inschrijver die bij de RSZ een bijdrageschuld heeft van meer dan euro in de zin van art. 62, 1 van het KB Plaatsing, voegt bij deze offerte alle inlichtingen over de in dezelfde bepaling bedoelde schuldvorderingen die hij zou bezitten. De buitenlandse inschrijver, alsook de Belgische inschrijver die personeel tewerkstelt dat onderworpen is aan de sociale zekerheidswetgeving van een andere lidstaat van de Europese Unie, voegt bij deze offerte desgevallend een attest dat uitgereikt werd door de bevoegde overheid en waarin bevestigd wordt dat hij, volgens de rekening die ten laatste de uiterste dag bepaald voor de ontvangst van de offerte, is opgemaakt, op die datum voldaan heeft aan de voorschriften inzake betaling van de bijdragen voor sociale zekerheid overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is. G. BIJLAGEN Bij deze offerte zijn eveneens gevoegd: - de gedateerde en ondertekende documenten, die het bestek verplicht over te leggen; - de modellen, monsters en andere inlichtingen, die het bestek verplicht over te leggen. Gedaan te... op... De inschrijver(s), De inschrijver wordt er op gewezen dat zijn offerte, overgelegd via e-tendering, elektronisch ondertekend moet worden met een gekwalificeerde elektronische handtekening. Deze elektronische handtekening moet uitgaan van een bevoegd persoon. De inschrijver voegt tevens de nodige documenten toe waaruit de bevoegdheid blijkt om de onderneming te binden (uittreksels van de statuten, volmacht, ). Een gescande handtekening is onvoldoende.

Overheidsopdracht Bestek betreffende de hosting, het onderhoud en de volledige monitoring van haar infrastructuur.

Overheidsopdracht Bestek betreffende de hosting, het onderhoud en de volledige monitoring van haar infrastructuur. Datum Pagina 1 Overheidsopdracht Bestek betreffende de hosting, het onderhoud en de volledige monitoring van haar infrastructuur. WIJZE VAN GUNNING: OPEN OFFERTEAANVRAAG ADMINISTRATIEVE EN TECHNISCHE BEPALINGEN

Nadere informatie

BESTEK: DATACENTER MANAGEMENT TOOL

BESTEK: DATACENTER MANAGEMENT TOOL BESTEK: DATACENTER MANAGEMENT TOOL Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 06 september 2010 om 10 u. Indiening van offertes uitsluitend bij de: Stafdienst ICT Cel Overheidsopdrachten Koning

Nadere informatie

Bestek nummer GAC/2014/2775

Bestek nummer GAC/2014/2775 Gemeenschappelijke aankoopcentrale Stad Antwerpen OCMW Antwerpen Francis Wellesplein 1 B 2018 Antwerpen Bestek nummer GAC/2014/2775 Voor het toewijzen van een overheidsopdracht voor de aanneming van diensten

Nadere informatie

Project «Onderhoud DWH Risicobeheer»

Project «Onderhoud DWH Risicobeheer» FOD Financiën Stafdienst ICT Algemene offerteaanvraag met bekendmaking Bestek Regels en voorwaarden betreffende de indiening van offertes voor de uitvoering van het Onderhoud van programmatuur van datawarehouse

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK betreffende de «levering van een back-upoplossing ten behoeve van het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest»

BIJZONDER BESTEK betreffende de «levering van een back-upoplossing ten behoeve van het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest» Page 1 of 33 BIJZONDER BESTEK betreffende de «levering van een back-upoplossing ten behoeve van het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest» BB 2014.004 Page 2 of 33 Inhoud AFDELING A.1. ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK. Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 19 september 2011 om 10 u.

BIJZONDER BESTEK. Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 19 september 2011 om 10 u. BIJZONDER BESTEK Consultancy op de volgende domeinen : risk, audit, compliance, information & communication technology, security, privacy forencics &security en juridische aspecten Datum van de zitting

Nadere informatie

Bestek nummer G000004

Bestek nummer G000004 Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be ask_aankoop@digipolis.be Bestek nummer G000004 Voor het

Nadere informatie

BESTEK DIENSTEN EXPLOITATIE & ADMINISTRATIE WINDOWS SERVERPARK OPEN OFFERTEAANVRAAG. FOD Binnenlandse Zaken

BESTEK DIENSTEN EXPLOITATIE & ADMINISTRATIE WINDOWS SERVERPARK OPEN OFFERTEAANVRAAG. FOD Binnenlandse Zaken BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP EXPLOITATIE & ADMINISTRATIE WINDOWS SERVERPARK OPEN OFFERTEAANVRAAG Opdrachtgevend bestuur FOD Binnenlandse Zaken Ontwerper FOD Binnenlandse

Nadere informatie

Bestek 2009/CA/FIN 04

Bestek 2009/CA/FIN 04 Bestek 2009/CA/FIN 04 Onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking Kasbeheer Artesis Hogeschool Antwerpen Inhoud 1. Algemene inlichtingen 4 1.1. Opdrachtgevend bestuur 4 1.2. Kenmerken van de

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1464 VAN 22/07/2013

BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1464 VAN 22/07/2013 BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1464 VAN 22/07/2013 OPDRACHT VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN "PRINCE2-OPLEIDING VOOR HET BTC- PERSONEEL" 151 HRM INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 1 ALGEMENE BEPALINGEN... 4 1.1 AANBESTEDENDE

Nadere informatie

Ontwerp van een portaalsite ter ondersteuning van crisiscommunicatie bij hoogwatersituatie

Ontwerp van een portaalsite ter ondersteuning van crisiscommunicatie bij hoogwatersituatie departement Mobiliteit en Openbare Werken Ontwerp van een portaalsite ter ondersteuning van crisiscommunicatie bij hoogwatersituatie ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Openingszitting offertes Woensdag 21 september

Nadere informatie

Ministerie van Financiën. Dienst Informatica BESTEK WEBHOSTING VAN DE INTERNETSITES VAN HET MINISTERIE VAN FINANCIEN

Ministerie van Financiën. Dienst Informatica BESTEK WEBHOSTING VAN DE INTERNETSITES VAN HET MINISTERIE VAN FINANCIEN Ministerie van Financiën Dienst Informatica BESTEK WEBHOSTING VAN DE INTERNETSITES VAN HET MINISTERIE VAN FINANCIEN 1 1. Deel 1 : Administratieve en contractuele bepalingen 1.1 Identificatie van de opdracht

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK NR. 2103/222416/4A ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

BIJZONDER BESTEK NR. 2103/222416/4A ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Complexnummer 222416 155 Directie BRUSSEL Jourdanstraat 95 (bus 2) 1060 Brussel BIJZONDER BESTEK NR. 2103/222416/4A ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Betreft : 1210 Brussel - City Atrium (FOD Mobiliteit en Vervoer)

Nadere informatie

BESTEK LEVERINGEN IMPLEMENTATIE ACTIVE DIRECTORY & EXCHANGE ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG. Autonoom Gemeentebedrijf Geraardsbergen

BESTEK LEVERINGEN IMPLEMENTATIE ACTIVE DIRECTORY & EXCHANGE ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG. Autonoom Gemeentebedrijf Geraardsbergen BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN MET ALS VOORWERP IMPLEMENTATIE ACTIVE DIRECTORY & EXCHANGE ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Opdrachtgevend bestuur Autonoom Gemeentebedrijf Geraardsbergen Ontwerper

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK LEVERINGEN KOFFIE 2015-2018 OPEN OFFERTEAANVRAAG. OCMW Brugge

BIJZONDER BESTEK LEVERINGEN KOFFIE 2015-2018 OPEN OFFERTEAANVRAAG. OCMW Brugge BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN MET ALS VOORWERP KOFFIE 2015-2018 OPEN OFFERTEAANVRAAG Opdrachtgevend bestuur OCMW Brugge Ontwerper Secretariaat, Inge De Smet Ruddershove 4 te

Nadere informatie

BESTEK LEVERINGEN RAAMOVEREENKOMST VOOR ANKOOP VAN KOFFIE EN TOEBEHOREN OPEN OFFERTEAANVRAAG. SAK vzw

BESTEK LEVERINGEN RAAMOVEREENKOMST VOOR ANKOOP VAN KOFFIE EN TOEBEHOREN OPEN OFFERTEAANVRAAG. SAK vzw BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN MET ALS VOORWERP RAAMOVEREENKOMST VOOR ANKOOP VAN KOFFIE EN TOEBEHOREN OPEN OFFERTEAANVRAAG Opdrachtgevend bestuur SAK vzw Ontwer Dienst Administratie,

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK IT-Bijstand voor het CIBG Sluiten van een raamovereenkomst

BIJZONDER BESTEK IT-Bijstand voor het CIBG Sluiten van een raamovereenkomst 2009 BIJZONDER BESTEK IT-Bijstand voor het CIBG Sluiten van een raamovereenkomst 1 Afdeling 1: administratief gedeelte... 10 1.1. Doel en wijze van gunning van de opdracht... 10 1.2. Aanbestedende overheid

Nadere informatie

Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen

Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen 261 Directie Brussel Jourdanstraat 95 (bus 2) Avenue de la Toison d Or 1060 Bruxelles Tel. : 02 541 61 05 Fax : 02 541 62 77 BIJZONDER BESTEK NR. 2014/220194/289A OPEN AANBESTEDING betreft: 1000 Brussel

Nadere informatie

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT BIJZONDER BESTEK NR A/268

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT BIJZONDER BESTEK NR A/268 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT BIJZONDER BESTEK NR A/268 OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DE LEVERING VAN SOFTWARE VOOR DE BOEKHOUDING EN INVENTARIS VOOR DE DIENSTEN VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT

Nadere informatie

BESTEK NR. 2013/TVA/Prijzenstudie

BESTEK NR. 2013/TVA/Prijzenstudie Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie (BIPT) Koning Albert II-laan 35, 1030 Brussel Aanspreekpunt: Tom Van Landeghem (NL) tel.: +32 (0)2 226 89 40 e-mail: tom.van.landeghem@bipt.be BESTEK

Nadere informatie

Voornaamste inhoudelijke wijzigingen van het K.B. plaatsing van 15 juli 2011 na het eerste reparatie- K.B. van 7 februari 2014

Voornaamste inhoudelijke wijzigingen van het K.B. plaatsing van 15 juli 2011 na het eerste reparatie- K.B. van 7 februari 2014 Voornaamste inhoudelijke wijzigingen van het K.B. plaatsing van 15 juli 2011 na het eerste reparatie- K.B. van 7 februari 2014 Johan Geerts en Simon Verhoeven GSJ advocaten 1 2 april 2014 Inhoud 1. Situering...

Nadere informatie

bestek concessie van diensten DGFB/JN/13.52

bestek concessie van diensten DGFB/JN/13.52 bestek concessie van diensten DGFB/JN/13.52 CONCESSIE VAN DIENSTEN nr. DGFB/JN/13.52 Uitbating van een campusshop op de campus Schoonmeersen Plaats van uitvoering: Campus Schoonmeersen, gebouw D, Valentin

Nadere informatie

bestek concessie van diensten ART/DDW/2015-04/CONCESSIE CAFÉ MIRY BC/B/2015/GEFB/17730 - bijlage 1 1/26

bestek concessie van diensten ART/DDW/2015-04/CONCESSIE CAFÉ MIRY BC/B/2015/GEFB/17730 - bijlage 1 1/26 bestek concessie van diensten ART/DDW/2015-04/CONCESSIE CAFÉ MIRY BC/B/2015/GEFB/17730 - bijlage 1 1/26 CONCESSIE VAN DIENSTEN nr. ART/ddw/2015-04 Uitbating van Café MIRY op de campus Hoogpoort, Hogeschool

Nadere informatie

1.2. HIËRARCHIE VAN DE DOCUMENTEN. Algemene Voorwaarden (4.0) Pagina 1 van 11

1.2. HIËRARCHIE VAN DE DOCUMENTEN. Algemene Voorwaarden (4.0) Pagina 1 van 11 1. ALGEMENE INFORMATIE Dit document bepaalt de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de levering van Producten en/of Diensten door Belgacom nv, naamloze vennootschap van publiek recht, met hoofdzetel

Nadere informatie

BESTEK nr. MP-OO/FIDO/2015/7 AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS.

BESTEK nr. MP-OO/FIDO/2015/7 AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS. Onderhandelingsprocedures met bekendmaking/bladzijde 1/35 van het bestek Federaal Instituut voor duurzame ontwikkeling Hertogstraat 4, 1000 Brussel Contact: Hamida.Idrissi@IFDD.fed.be BESTEK nr. MP-OO/FIDO/2015/7

Nadere informatie

ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt

ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt : TITEL I. - Algemene bepalingen en definities Artikel

Nadere informatie

Inleiding. Inleiding. Artikel 1. Doelstellingen van de algemene voorwaarden.

Inleiding. Inleiding. Artikel 1. Doelstellingen van de algemene voorwaarden. Bijlage aan het koninklijk besluit van 14 april 2013 tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 januari 1970 houdende reglementering van de postdienst. BIJLAGE 2 Algemene voorwaarden toepasselijk

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Luc Stolle Advocaat aan de Balie te Gent Onderwerp De private stichting: boekhouding, jaarrekening en controle Datum Januari 2004 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud

Nadere informatie

algemene voorwaarden voor consumenten

algemene voorwaarden voor consumenten algemene voorwaarden voor consumenten Inhoudstafel A. Definities... 3 B. Mobiele Diensten... 4 B.1. Aansluitings- en activeringsprocedures... 4 B.2. Prestaties van BASE Company... 5 B.3. Rechten, verplichtingen

Nadere informatie

Aanbestedingsdocument

Aanbestedingsdocument Aanbestedingsdocument Gecorrigeerde versie Ten behoeve van de Europese aanbesteding van Werkplekken ICT door middel van de Openbare procedure Intern kenmerk: 741046-A Gemeente Amersfoort, Sector Dienstverlening,

Nadere informatie