WOENSDAG 1 OKTOBER 2008 MERCREDI 1 er OCTOBRE Föderaler Öffentlicher Dienst Inneres

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WOENSDAG 1 OKTOBER 2008 MERCREDI 1 er OCTOBRE 2008. Föderaler Öffentlicher Dienst Inneres"

Transcriptie

1 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Publicatie overeenkomstig artikelen 472 tot 478 van de programmawet van 24 december 2002, gewijzigd door de artikelen 4 tot en met 8 van de wet houdende diverse bepalingen van 20 juli Publication conforme aux articles 472 à 478 de la loi-programme du 24 décembre 2002, modifiés par les articles 4 à 8 de la loi portant des dispositions diverses du 20 juillet Dit Belgisch Staatsblad kan geconsulteerd worden op : Bestuur van het Belgisch Staatsblad, Leuvenseweg 40-42, 1000 Brussel - Adviseur : A. Van Damme Gratis tel. nummer : e JAARGANG N. 309 Le Moniteur belge peut être consulté à l adresse : Direction du Moniteur belge, rue de Louvain 40-42, 1000 Bruxelles - Conseiller : A. Van Damme Numéro tél. gratuit : e ANNEE WOENSDAG 1 OKTOBER 2008 MERCREDI 1 er OCTOBRE 2008 TWEEDE EDITIE DEUXIEME EDITION INHOUD SOMMAIRE Wetten, decreten, ordonnanties en verordeningen Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken 3 JUNI Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel XII.VII.18, 2, derde lid, van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten. Duitse vertaling, bl AUGUSTUS Koninklijk besluit houdende de toekenning van een toelage polygrafist aan sommige personeelsleden van de politiediensten. Duitse vertaling, bl NOVEMBER Koninklijk besluit betreffende de toelage toegekend aan de personeelsleden die deel uitmaken van het detachement voor de onmiddellijke beveiliging van de leden van de koninklijke familie. Duitse vertaling, bl Lois, décrets, ordonnances et règlements Service public fédéral Intérieur 3 JUIN Arrêté royal portant exécution de l article XII.VII.18, 2, alinéa 3, de l arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police. Traduction allemande, p AOUT Arrêté royal portant l octroi d une allocation de polygraphiste à certains membres du personnel des services de police. Traduction allemande, p NOVEMBRE Arrêté royal concernant l allocation accordée aux membres du personnel appartenant au détachement de protection immédiate des membres de la famille royale. Traduction allemande, p Föderaler Öffentlicher Dienst Inneres 3. JUNI 2007 Königlicher Erlass zur Ausführung von Artikel XII.VII.18 2 Absatz 3 des Königlichen Erlasses vom 30. März 2001 zur Festlegung der Rechtsstellung des Personals der Polizeidienste. Deutsche Übersetzung, S AUGUST 2007 Königlicher Erlass zur Gewährung einer Zulage für Polygraphisten an bestimmte Personalmitglieder der Polizeidienste. Deutsche Übersetzung, S NOVEMBER 2007 Königlicher Erlass über die Zulage, die den Personalmitgliedern gewährt wird, die der Abteilung für unmittelbaren Schutz der Mitglieder der Königlichen Familie angehören. Deutsche Übersetzung, S Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale 12 JUNI Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 december 2006, gesloten in het Paritair Comité voor de casinobedienden, tot verlenging van de collectieve arbeidsovereenkomsten van 2006, bl JUIN Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 décembre 2006, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de casino, prolongeant les conventions collectives de travail de 2006, p bladzijden/pages

2 52280 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 2 JULI Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 augustus 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de makelarij en verzekeringsagentschappen, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 december 2003 betreffende de koppeling van de lonen aan de gezondheidsindex en de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 april 2001 betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden, bl JULI Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 september 2007, gesloten in het Paritair Comité voor het verzekeringswezen, betreffende de financiering van FOPAS voor de jaren , bl JULI Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 oktober 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de beursvennootschappen, betreffende het conventioneel brugpensioen, bl JULI Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 december 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de openbare kredietinstellingen, betreffende het sectoraal akkoord , bl SEPTEMBER Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 januari 1980 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van paritaire subcomités voor het filmbedrijf en tot vaststelling van het aantal leden ervan, bl JUILLET Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 août 2007, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences d assurances, modifiant la convention collective de travail du 9 décembre 2003 relative au rattachement des salaires à l indice santé et la convention collective de travail du 27 avril 2001 relative aux conditions de travail et de rémunération, p JUILLET Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 septembre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises d assurances, relative au financement du FOPAS pour les années , p JUILLET Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 octobre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de bourse, relative à la prépension conventionnelle, p JUILLET Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 décembre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions publiques de crédit, relative à l accord sectoriel , p SEPTEMBRE Arrêté royal modifiant l arrêté royal du 23 janvier 1980 instituant des sous-commissions paritaires de l industrie cinématographique, fixant leur dénomination et leur compétence et en fixant leur nombre de membres, p Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid 18 SEPTEMBER Koninklijk besluit tot vaststelling van de toekenningsvoorwaarden en uitvoeringsmodaliteiten van de maatregelen tot verminderingen van de heffingen op het zakencijfer van de farmaceutische specialiteiten, ingesteld door artikelen 191bis, 191ter en 191quater van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, bl SEPTEMBER Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 augustus 2005 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder kinderbijslag wordt verleend ten behoeve van het kind dat onderwijs volgt of een vorming doorloopt, bl SEPTEMBER Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 oktober 2004 tot uitvoering van de artikelen 42bis en 56, 2, van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders, bl SEPTEMBER Koninklijk besluit tot wijziging van het bedrag van de bijslag bedoeld in artikel 41 van de samengeordende wetten van 19 december 1939 betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders, bl Service public fédéral Sécurité sociale 18 SEPTEMBRE Arrêté royal déterminant les conditions d octroi et les modalités de mise en œuvre des mesures de réductions des cotisations sur le chiffre d affaires des spécialités pharmaceutiques, prévues par les articles 191bis, 191ter et 191quater de la loi relative à l assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, p SEPTEMBRE Arrêté royal modifiant l arrêté royal du 10 août 2005 fixant les conditions auxquelles les allocations familiales sont accordées en faveur de l enfant qui suit des cours ou poursuit sa formation, p SEPTEMBRE Arrêté royal modifiant l arrêté royal du 26 octobre 2004 portant exécution des articles 42bis et 56, 2, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, p SEPTEMBRE Arrêté royal modifiant le montant du supplément viséàl article 41 des lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, p Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu 18 SEPTEMBER Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 2005 betreffende materialen en voorwerpen van kunststof bestemd om met voedingsmiddelen in aanraking te komen, bl AUGUSTUS Ministerieel besluit tot wijziging van de bijlagen I en IA van het koninklijk besluit van 22 mei 2003 betreffende het op de markt brengen en het gebruiken van biociden, met het oog op de opname van difethialon, respectievelijk koolstofdioxide, bl Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement 18 SEPTEMBRE Arrêté royal modifiant l arrêté royal du 3 juillet 2005 relatif aux matériaux et aux objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires, p AOUT Arrêté ministériel modifiant les annexes I re et I re A de l arrêté royal du 22 mai 2003 concernant la mise sur le marché et l utilisation des produits biocides, en vue d y inscrire le diféthialone et respectivement le dioxyde de carbone, p Federale Overheidsdienst Justitie 9 SEPTEMBER Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en houdende diverse bepalingen, bl Service public fédéral Justice 9 SEPTEMBRE Arrêté royal modifiant l arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés et portant des dispositions diverses, p

3 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie 12 AUGUSTUS Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 augustus 1998 betreffende het op de markt brengen van liften, bl AUGUSTUS Koninklijk besluit betreffende het op de markt brengen van machines, bl SEPTEMBER Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 16 februari 2006 tot bepaling van de lijst van de normatieve documenten die de werking van BELAC bepalen en de lijst van de normatieve documenten die de accreditatiecriteria bepalen voor de instellingen voor de conformiteitsbeoordeling, bl Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie 12 AOUT Arrêté royal modifiant l arrêté royal du 10 août 1998 concernant la mise sur le marché des ascenseurs, p AOUT Arrêté royal concernant la mise sur le marché des machines, p SEPTEMBRE Arrêté ministériel modifiant l arrêté ministériel du 16 février 2006 déterminant la liste des documents normatifs qui définissent les critères de fonctionnement de BELAC et la liste des documents normatifs qui définissent les critères d accréditation pour les organismes d évaluation de la conformité, p Gemeenschaps- en Gewestregeringen Vlaamse Gemeenschap Vlaamse overheid 10 JULI Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007 betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor het studiegebied bijzondere educatieve noden, bl Gouvernements de Communauté et de Région Communauté flamande Autorité flamande 10 JUILLET Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2007 relatif à la structure modulaire de l enseignement secondaire des adultes pour la discipline bijzondere educatieve noden, p Gemeinschafts- und Regionalregierungen Deutschsprachige Gemeinschaft Ministerium der Deutschsprachigen Gemeinschaft 19. MAI 2008 Dekret über die Jugendhilfe und zur Umsetzung von Jugendschutzmassnahmen, S Duitstalige Gemeenschap Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap 19 MEI Decreet over de Jeugdbijstand en houdende omzetting van maatregelen inzake jeugdbescherming, bl Communauté germanophone Ministère de la Communauté germanophone 19 MAI Décret relatif à l aide à la Jeunesse et visant la mise en œuvre de mesures de protection de la jeunesse, p Waals Gewest Waalse Overheidsdienst 11 SEPTEMBER Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 19 september 2002 betreffende de integratiehulp voor gehandicapte jongeren, bl Région wallonne Service public de Wallonie 11 SEPTEMBRE Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l arrêté du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif à l intégration des jeunes handicapés, p Andere besluiten Autres arrêtés Federale Overheidsdienst Kanselarij van de Eerste Minister en Vlaamse overheid Nationale Orden, bl Nationale orden, bl Nationale Orden, bl Nationale Orde, bl Service public fédéral Chancellerie du Premier Ministre et Autorité flamande Ordres nationaux, p Ordres nationaux, p Ordres nationaux, p Ordre national, p Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie Personeel. Benoemingen, bl Service public fédéral Personnel et Organisation Personnel. Nominations, p Federale Overheidsdienst Budget en Beheerscontrole Personeel. Aanwijzing, bl Service public fédéral Budget et Contrôle de la Gestion Personnel. Désignation, p Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken Raad van State. Onverenigbaarheden. Afwijking, bl Personeel. Opruststelling, bl Service public fédéral Intérieur Conseil d Etat. Incompatibilités. Dérogation, p Personnel. Mise à la retraite, p

4 52282 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE Federale Overheidsdienst Financiën Belastingen en Invordering. Administratie der Douane en Accijnzen. Mutaties, bl Service public fédéral Finances Impôts et Recouvrement. Administration des Douanes et Accises. Mutations, p Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu 4 SEPTEMBER Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening voor de Provincie Limburg, bl Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement 4 SEPTEMBRE Arrêté ministériel portant nomination des membres de la Commission d Aide médicale urgente pour la province du Limbourg, p Federale Overheidsdienst Justitie Rechterlijke Orde, bl Rechterlijke Orde. Notariaat, bl Aanwijzing tot het mandaat van gerechtelijke directeur bij de federale politie, bl Service public fédéral Justice Ordre judiciaire, p Ordre judiciaire. Notariat, p Désignation au mandat de directeur judiciaire au sein de la police fédérale, p Regie der Gebouwen Personeel. Opruststelling, bl Régie des Bâtiments Personnel. Pension de retraite, p Gemeenschaps- en Gewestregeringen Vlaamse Gemeenschap Vlaamse overheid Leefmilieu, Natuur en Energie Gouvernements de Communauté et de Région 5 SEPTEMBER Ministerieel besluit houdende de vervanging en de benoeming van de leden en hun plaatsvervangers in de Milieuen Natuurraad van Vlaanderen die voorgedragen worden door de organisaties vertegenwoordigd in de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen, bl Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed Provincie Limburg. Ruimtelijke Ordening. Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan, bl Waals Gewest Waalse Overheidsdienst Wonen, bl Région wallonne Service public de Wallonie Logement, p Gemeinschafts- und Regionalregierungen Wallonische Region Öffentlicher Dienst der Wallonie Wohnungswesen, S Officiële berichten Avis officiels Parlement de la Communauté française Institutions communautaires et régionales Recrutement (h/f). 1 attaché(e). Cellule Relations extérieures, p Recrutement (h/f). 1 attaché(e). Cellules sécurité et bâtiments, p Recrutement (h/f). 1 attaché(e). Secrétaire général. Cellule communication, presse et médias, p Recrutement (h/f). 2 assistant(e)s. Cellule économat, p Recrutement (h/f). Secrétaires, p

5 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE Grondwettelijk Hof Uittreksel uit arrest nr. 129/2008 van 1 september 2008, bl Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989, bl Cour constitutionnelle Extrait de l arrêt n 129/2008 du 1 er septembre 2008, p Avis prescrit par l article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, p Verfassungsgerichtshof Auszug aus dem Urteil Nr. 129/2008 vom 1. September 2008, S Bekanntmachung vorgeschrieben durch Artikel 74 des Sondergesetzes vom 6. Januar 1989, S Raad van State Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 1991 tot bepaling van de rechtspleging in kort geding voor de Raad van State, bl Conseil d Etat Avis prescrit par l article 3quater de l arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d Etat et par l article 7 de l arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d Etat, p Staatsrat Bekanntmachung, vorgeschrieben durch Artikel 3quater des Regentenerlasses vom 23. August 1948 zur Festlegung des Verfahrens vor der Verwaltungsstreitsachenabteilung des Staatsrates und durch Artikel 7 des königlichen Erlasses vom 5. Dezember 1991 zur Festlegung des Verfahrens der einstweiligen entscheidung vor dem Staatsrat, S Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen 5 AUGUSTUS Besluit van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen tot wijziging van de lijst van de naamloze vennootschappen en de commanditaire vennootschappen op aandelen die een openbaar beroep op het spaarwezen doen of gedaan hebben, bl Commission bancaire, financière et des Assurances 5 AOUT Arrêté de la Commission bancaire, financière et des Assurances modifiant la liste des sociétés anonymes et des sociétés en commandite par actions faisant ou ayant fait publiquement appel à l épargne, p SELOR. Selectiebureau van de Federale Overheid ERRATUM. Deze selectie is reeds verschenen in het Belgisch Staatsblad op 19 september Er zijn wijzigingen betreffende de vereiste ervaring, bl SELOR. Bureau de Sélection de l Administration fédérale ERRATUM. Cette sélection est déjà parue au Moniteur belge du 19 septembre Il y a une modification concernant l expérience requise, p Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie 17 SEPTEMBER Omzendbrief nr Dienstvrijstellingen in 2009 voor het personeel van de diensten van het federaal administratief openbaar ambt, zoals bepaald in artikel 1 van de wet van 22 juli 1993 houdende bepaalde maatregelen inzake ambtenarenzaken, bl Service public fédéral Personnel et Organisation 17 SEPTEMBRE Circulaire n 587. Dispenses de service accordées en 2009 au personnel des services de la fonction publique administrative fédérale telle que définie à l article 1 er de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique, p Federale Overheidsdienst Financiën Administratie van het kadaster, registratie en domeinen. Bekendmakingen voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek. Erfloze nalatenschappen, bl Service public fédéral Finances Administration du cadastre, de l enregistrement et des domaines. Publications prescrites par l article 770 du Code civil. Successions en déshérence, p Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG) Domeinconcessie, bl Commission de Régulation de l Electricité et du Gaz (CREG) Concession domaniale, p Elektrizitäts- und Gasregulierungskommission Staatskonzession, S Gemeenschaps- en Gewestregeringen Gouvernements de Communauté et de Région

6 52284 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE Vlaamse Gemeenschap Vlaamse overheid Het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap. Personeelsbeleid. Decreet Rechtspositie Personeelsleden Gemeenschapsonderwijs. Oproep tot de kandidaten voor de opleiding in het kader van de proef van algemeen directeur. De uiterste datum om te kandideren is 10 oktober 2008, bl Het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap. Pedagogische Begeleidingsdienst. Oproep tot de kandidaten voor een opdracht van pedagogisch begeleider systeembegeleiding voor het Basisonderwijs (extra kader) en een opdracht van pedagogisch begeleider systeembegeleiding voor het secundair onderwijs (extra kader), bl Waals Gewest Waalse Overheidsdienst Sectorakkoord tussen de Waalse Regering en de chemische industrie betreffende de verbetering van de energie-efficiëntie en de vermindering van broeikasgasemissies. Ontwerp van aanhangsel betreffende de nieuwe doelstellingen tegen Bericht, bl Région wallonne Service public de Wallonie Accord de branche entre le Gouvernement wallon et l industrie chimique relatif à l amélioration de l efficience énergétique et à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Projet d avenant portant sur les nouveaux objectifs à l horizon Avis, p Agence wallonne pour l Intégration des Personnes handicapées. Mutation à la demande d un agent. Appel à candidatures, p Gemeinschafts- und Regionalregierungen Wallonische Region Öffentlicher Dienst der Wallonie Branchenvereinbarung zwischen der Wallonischen Regierung und der chemischen Industrie in Bezug auf die Verbesserung der Energieeffizienz und die Verringerung der Treibhausgasemissionen. Nachtragsentwurf bezüglich der neuen Zielsetzungen bis Bekanntmachung, S De Wettelijke Bekendmakingen en Verschillende Berichten worden niet opgenomen in deze inhoudsopgave en bevinden zich van bl tot bl Les Publications légales et Avis divers ne sont pas repris dans ce sommaire mais figurent aux pages à

7 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN N [C 2008/00814] 3 JUNI Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel XII.VII.18, 2, derde lid, van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten. Duitse vertaling De hiernavolgende tekst is de Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 3 juni 2007 tot uitvoering van artikel XII.VII.18, 2, derde lid, van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten (Belgisch Staatsblad van 22 juni 2007). Deze vertaling is opgemaakt door de Centrale Dienst voor Duitse vertaling in Malmedy. SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR F [C 2008/00814] 3 JUIN Arrêté royal portant exécution de l article XII.VII.18, 2, alinéa 3,del arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police. Traduction allemande Le texte qui suit constitue la traduction en langue allemande de l arrêté royal du 3 juin 2007 portant exécution de l article XII.VII.18, 2, alinéa 3,del arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police (Moniteur belge du 22 juin 2007). Cette traduction a été établie par le Service central de traduction allemande à Malmedy. FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST INNERES D [C 2008/00814] 3. JUNI 2007 Königlicher Erlass zur Ausführung von Artikel XII.VII.18 2 Absatz 3 des Königlichen Erlasses vom 30. März 2001 zur Festlegung der Rechtsstellung des Personals der Polizeidienste Deutsche Übersetzung Der folgende Text ist die deutsche Übersetzung des Königlichen Erlasses vom 3. Juni 2007 zur Ausführung von Artikel XII.VII.18 2 Absatz 3 des Königlichen Erlasses vom 30. März 2001 zur Festlegung der Rechtsstellung des Personals der Polizeidienste. Diese Übersetzung ist von der Zentralen Dienststelle für Deutsche Übersetzungen in Malmedy erstellt worden. FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST JUSTIZ UND FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST INNERES 3. JUNI 2007 Königlicher Erlass zur Ausführung von Artikel XII.VII.18 2 Absatz 3 des Königlichen Erlasses vom 30. März 2001 zur Festlegung der Rechtsstellung des Personals der Polizeidienste ALBERT II., König der Belgier, Allen Gegenwärtigen und Zukünftigen, Unser Gruß! Aufgrund des Gesetzes vom 7. Dezember 1998 zur Organisation eines auf zwei Ebenen strukturierten integrierten Polizeidienstes, insbesondere des Artikels 121, ersetzt durch das Gesetz vom 26. April 2002; Aufgrund des Programmgesetzes vom 30. Dezember 2001, insbesondere des Artikels 131; Aufgrund des Königlichen Erlasses vom 30. März 2001 zur Festlegung der Rechtsstellung des Personals der Polizeidienste (RSPol), insbesondere des Artikels XII.VII.18 2 Absatz 3, eingefügt durch das Gesetz vom 3. Juli 2005; Aufgrund der Stellungnahme des Finanzinspektors vom 6. September 2005; Aufgrund des Protokolls Nr. 162/3 des Verhandlungsausschusses für die Polizeidienste vom 9. November 2005; Aufgrund des Einverständnisses Unseres Ministers des Haushalts vom 15. Februar 2007; Aufgrund des Einverständnisses Unseres Ministers des Öffentlichen Dienstes vom 16. November 2005; Aufgrund des Gutachtens /2 des Staatsrates vom 16. April 2007, abgegeben in Anwendung von Artikel 84 1 Absatz 1 Nr. 1 der koordinierten Gesetze über den Staatsrat; Auf Vorschlag Unseres Ministers der Justiz und Unseres Ministers des Innern Haben Wir beschlossen und erlassen Wir: Artikel 1 - Die in Artikel XII.VII.18 2 Absatz 3 RSPol erwähnte Ergänzung erfolgt durch Einsetzung von Amts wegen der betreffenden derzeitigen Personalmitglieder, die keine Bewertung mit der Endnote ungenügend erhalten haben, und zwar in folgender Reihenfolge: 1. Personalmitglieder, die unter die Anwendung von Artikel XII.VII.18 RSPol fallen, wobei Oberadjutanten Vorrang vor Adjutanten haben, 2. Personalmitglieder, die Inhaber des im Königlichen Erlass vom 12. April 1965 über das Brevet eines Anwärters auf den Dienstgrad eines Polizeikommissars und eines beigeordneten Polizeikommissars oder in Artikel 1 Absatz 1 des Königlichen Erlasses vom 25. Juni 1991 zur Festlegung der allgemeinen Bestimmungen über die Ausbildung der Offiziere der Gemeindepolizei, die Ernennungsbedingungen für die Dienstgrade eines Offiziers der Gemeindepolizei und die Anwerbungs- und Ernennungsbedingungen für den Dienstgrad eines angehenden Offiziers der Gemeindepolizei erwähnten Brevets eines Offiziers der Gemeindepolizei oder des in Artikel 28 1 des Königlichen Erlasses vom 1. April 1996 über die Beförderung in den Dienstgrad eines Adjutanten der Gendarmerie erwähnten Brevets eines höheren Unteroffiziers sind, 3. Personalmitglieder, die Inhaber des Brevets für die ergänzende gerichtspolizeiliche Ausbildung, die Zugang zu den Überwachungs- und Fahndungsbrigaden der Gendarmerie gab, oder eines Brevets für die höhere ergänzende gerichtspolizeiliche Ausbildung oder eines Brevets eines Kriminalanalytikers im Bereich operative Analyse sind, 4. andere Personalmitglieder. In jeder in Absatz 1 erwähnten Kategorie erfolgen die Bestellungen auf der Grundlage des Kaderalters.

8 52286 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE Art. 2 - Der vorliegende Erlass wird mit 1. April 2005 wirksam. Art. 3 - Unser Minister der Justiz und Unser Minister des Innern sind, jeder für seinen Bereich, mit der Ausführung des vorliegenden Erlasses beauftragt. Gegeben zu Brüssel, den 3. Juni 2007 ALBERT Von Königs wegen: Die Vize-Premierministerin und Ministerin der Justiz Frau L. ONKELINX Der Vize-Premierminister und Minister des Innern P. DEWAEL * FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN N [C 2008/00817] 24 AUGUSTUS Koninklijk besluit houdende de toekenning van een toelage polygrafist aan sommige personeelsleden van de politiediensten. Duitse vertaling De hiernavolgende tekst is de Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 24 augustus 2007 houdende de toekenning van een toelage polygrafist aan sommige personeelsleden van de politiediensten (Belgisch Staatsblad van 12 september 2007). Deze vertaling is opgemaakt door de Centrale Dienst voor Duitse vertaling in Malmedy. SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR F [C 2008/00817] 24 AOUT Arrêté royal portant l octroi d une allocation de polygraphiste à certains membres du personnel des services de police. Traduction allemande Le texte qui suit constitue la traduction en langue allemande de l arrêté royal du 24 août 2007 portant l octroi d une allocation de polygraphiste à certains membres du personnel des services de police (Moniteur belge du 12 septembre 2007). Cette traduction a été établie par le Service central de traduction allemande à Malmedy. FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST INNERES D [C 2008/00817] 24. AUGUST 2007 Königlicher Erlass zur Gewährung einer Zulage für Polygraphisten an bestimmte Personalmitglieder der Polizeidienste Deutsche Übersetzung Der folgende Text ist die deutsche Übersetzung des Königlichen Erlasses vom 24. August 2007 zur Gewährung einer Zulage für Polygraphisten an bestimmte Personalmitglieder der Polizeidienste. Diese Übersetzung ist von der Zentralen Dienststelle für Deutsche Übersetzungen in Malmedy erstellt worden. FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST JUSTIZ UND FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST INNERES 24. AUGUST 2007 Königlicher Erlass zur Gewährung einer Zulage für Polygraphisten an bestimmte Personalmitglieder der Polizeidienste ALBERT II., König der Belgier, Allen Gegenwärtigen und Zukünftigen, Unser Gruß! Aufgrund des Gesetzes vom 7. Dezember 1998 zur Organisation eines auf zwei Ebenen strukturierten integrierten Polizeidienstes, insbesondere des Artikels 121, so wie er durch das Gesetz vom 26. April 2002 ersetzt worden ist; Aufgrund des Königlichen Erlasses vom 30. März 2001 zur Festlegung der Rechtsstellung des Personals der Polizeidienste (RSPol), insbesondere des Artikels XI.III.12 Absatz 1, abgeändert durch den Königlichen Erlass vom 5. Dezember 2003, und der Anlage 6, abgeändert durch den Königlichen Erlass vom 5. Dezember 2003 und den Königlichen Erlass vom 23. März 2007; Aufgrund des Protokolls Nr. 186/4 des Verhandlungsausschusses für die Polizeidienste vom 24. August 2006; Aufgrund der Stellungnahme des Finanzinspektors vom 22. September 2006; Aufgrund des Einverständnisses Unseres Ministers des Haushalts vom 11. April 2007; Aufgrund des Einverständnisses Unseres Ministers des Öffentlichen Dienstes vom 13. Februar 2007; Aufgrund des Gutachtens Nr /2 des Staatsrates vom 25. Juni 2007, abgegeben in Anwendung des Artikels 84 1 Absatz 1 Nr. 1 der koordinierten Gesetze über den Staatsrat; Auf Vorschlag Unseres Ministers der Justiz und Unseres Ministers des Innern Haben Wir beschlossen und erlassen Wir: Artikel 1 - Artikel XI.III.12 Absatz 1 RSPol wird wie folgt ergänzt: «9. Personalmitgliedern, die die Funktion eines Polygraphen ausüben.» Art. 2 - [Ersetzung von Anlage 6] Art. 3 - Vorliegender Erlass tritt am ersten Tag des Monats nach demjenigen, in dem er im Belgischen Staatsblatt veröffentlicht worden ist, in Kraft.

9 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE Art. 4 - Unser Minister der Justiz und Unser Minister des Innern sind, jeder für seinen Bereich, mit der Ausführung des vorliegenden Erlasses beauftragt. Gegeben zu Brüssel, den 24. August 2007 ALBERT Von Königs wegen: Die Vizepremierministerin und Ministerin der Justiz Frau L. ONKELINX Der Vizepremierminister und Minister des Innern P. DEWAEL * FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN N [C 2008/00818] 2 NOVEMBER Koninklijk besluit betreffende de toelage toegekend aan de personeelsleden die deel uitmaken van het detachement voor de onmiddellijke beveiliging van de leden van de koninklijke familie. Duitse vertaling De hiernavolgende tekst is de Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 2 november 2007 betreffende de toelage toegekend aan de personeelsleden die deel uitmaken van het detachement voor de onmiddellijke beveiliging van de leden van de koninklijke familie (Belgisch Staatsblad van 22 november 2007). Deze vertaling is opgemaakt door de Centrale Dienst voor Duitse vertaling in Malmedy. SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR F [C 2008/00818] 2 NOVEMBRE Arrêté royal concernant l allocation accordée aux membres du personnel appartenant au détachement de protection immédiate des membres de la famille royale. Traduction allemande Le texte qui suit constitue la traduction en langue allemande de l arrêté royal du 2 novembre 2007 concernant l allocation accordée aux membres du personnel appartenant au détachement de protection immédiate des membres de la famille royale (Moniteur belge du 22 novembre 2007). Cette traduction a été établie par le Service central de traduction allemande à Malmedy. FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST INNERES D [C 2008/00818] 2. NOVEMBER 2007 Königlicher Erlass über die Zulage, die den Personalmitgliedern gewährt wird, die der Abteilung für unmittelbaren Schutz der Mitglieder der Königlichen Familie angehören Deutsche Übersetzung Der folgende Text ist die deutsche Übersetzung des Königlichen Erlasses vom 2. November 2007 über die Zulage, die den Personalmitgliedern gewährt wird, die der Abteilung für unmittelbaren Schutz der Mitglieder der Königlichen Familie angehören. Diese Übersetzung ist von der Zentralen Dienststelle für Deutsche Übersetzungen in Malmedy erstellt worden. FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST JUSTIZ UND FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST INNERES 2. NOVEMBER 2007 Königlicher Erlass über die Zulage, die den Personalmitgliedern gewährt wird, die der Abteilung für unmittelbaren Schutz der Mitglieder der Königlichen Familie angehören ALBERT II., König der Belgier, Allen Gegenwärtigen und Zukünftigen, Unser Gruß! Aufgrund des Gesetzes vom 7. Dezember 1998 zur Organisation eines auf zwei Ebenen strukturierten integrierten Polizeidienstes, insbesondere des Artikels 121, so wie er durch das Gesetz vom 26. April 2002 ersetzt worden ist; Aufgrund des Königlichen Erlasses vom 30. März 2001 zur Festlegung der Rechtsstellung des Personals der Polizeidienste (RSPol), insbesondere des Artikels XI.III.28 Absatz 1, abgeändert durch den Königlichen Erlass vom 3. Februar 2004, der Anlage 5 und der Anlage 6, abgeändert durch den Königlichen Erlass vom 5. Dezember 2003, den Königlichen Erlass vom 23. März 2007 und den Königlichen Erlass vom 24. August 2007; Aufgrund des Protokolls Nr. 195/5 des Verhandlungsausschusses für die Polizeidienste vom 6. März 2007; Aufgrund der Stellungnahme des Finanzinspektors vom 9. November 2006; Aufgrund des Einverständnisses Unseres Ministers des Haushalts vom 18. April 2007; Aufgrund des Einverständnisses Unseres Ministers des Öffentlichen Dienstes vom 13. März 2007; Aufgrund des Gutachtens Nr /2 des Staatsrates vom 6. Juli 2007, abgegeben in Anwendung des Artikels 84 1 Absatz 1 Nr. 1 der koordinierten Gesetze über den Staatsrat; Auf Vorschlag Unseres Ministers der Justiz und Unseres Ministers des Innern Haben Wir beschlossen und erlassen Wir: Artikel 1 - In Artikel XI.III.28 Absatz 1 RSPol, abgeändert durch den Königlichen Erlass vom 3. Februar 2004, werden die Wörter Artikel XI.III.12 Absatz 1 Nr. 5 durch die Wörter Artikel XI.III.12 Absatz 1 Nr. 3 und 5 ersetzt. Art. 2 - [Ersetzung von Anlage 5] Art. 3 - [Ersetzung von Anlage 6] Art. 4 - Vorliegender Erlass tritt am ersten Tag des Monats nach demjenigen, in dem er im Belgischen Staatsblatt veröffentlicht worden ist, in Kraft.

10 52288 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE Art. 5 - Unser Minister der Justiz und Unser Minister des Innern sind, jeder für seinen Bereich, mit der Ausführung des vorliegenden Erlasses beauftragt. Gegeben zu Brüssel, den 2. November 2007 ALBERT Von Königs wegen: Für die Ministerin der Justiz, abwesend : Der Minister der Landesverteidigung A. FLAHAUT Der Vizepremierminister und Minister des Innern P. DEWAEL * FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG N [C 2008/12780] 12 JUNI Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 december 2006, gesloten in het Paritair Comité voor de casinobedienden, tot verlenging van de collectieve arbeidsovereenkomsten van 2006 (1) ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28; Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de casinobedienden; Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij : Artikel 1. Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 14 december 2006, gesloten in het Paritair Comité voor de casinobedienden, tot verlenging van de collectieve arbeidsovereenkomsten van Art. 2. De Minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit. Gegeven te Brussel, 12 juni ALBERT Van Koningswege : De Vice-Eerste Minister en Minister van Werk en Gelijke Kansen, Mevr. J. MILQUET SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE F [C 2008/12780] 12 JUIN Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 décembre 2006, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de casino, prolongeant les conventions collectives de travail de 2006 (1) ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l article 28; Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés de casino; Sur la proposition de la Ministre de l Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1 er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 14 décembre 2006, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de casino, prolongeant les conventions collectives de travail de Art. 2. La Ministre qui a l Emploi dans ses attributions est chargée de l exécution du présent arrêté. Donné àbruxelles, le 12 juin ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l Emploi et de l Egalité des Chances, Mme J. MILQUET Nota Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier Bijlage Paritair Comité voor de casinobedienden Collectieve arbeidsovereenkomst van 14 december 2006 Verlenging van de collectieve arbeidsovereenkomsten van 2006 (Overeenkomst geregistreerd op 24 juli 2007 onder het nummer 83946/CO/217) Artikel 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en werknemers van de ondernemingen ressorterend onder het Paritair Comité voor de casinobedienden. Art. 2. De sectorale collectieve arbeidsovereenkomst van 21 november 2005 wordt verlengd tot 31 maart Art. 3. Alle ondernemings-collectieve arbeidsovereenkomsten in uitvoering van de sectorale collectieve arbeidsovereenkomst van 21 november 2005 worden eveneens verlengd tot 31 maart Annexe Commission paritaire pour les employés de casino Convention collective de travail du 14 décembre 2006 Prolongation des conventions collectives de travail de 2006 (Convention enregistrée le 24 juillet 2007 sous le numéro 83946/CO/217) Article 1 er.laprésente convention collective de travail s applique aux employeurs et aux employés ressortissant à la Commission paritaire pour les employés de casino. Art. 2. La convention collective de travail sectorielle du 21 novembre 2005 est prolongée jusqu au 31 mars Art. 3. Les conventions collectives de travail d entreprise en exécution de la convention collective de travail sectorielle du 21 novembre 2005 sont également prolongées jusqu au 31 juillet 2007.

11 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE Art. 4. Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 14 december 2006 en eindigt op 31 maart Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 12 juni De Vice-Eerste Minister en Minister van Werk en Gelijke Kansen, Mevr. J. MILQUET Art. 4. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 14 décembre 2006 et expire le 31 mars Vu pour être annexé à l arrêté royal du 12 juin La Vice-Première Ministre et Ministre de l Emploi et de l Egalité des Chances, Mme J. MILQUET * FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG N [C 2008/12945] 2 JULI Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 augustus 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de makelarij en verzekeringsagentschappen, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 december 2003 betreffende de koppeling van de lonen aan de gezondheidsindex en de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 april 2001 betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden (1) ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28; Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de makelarij en verzekeringsagentschappen; Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij : Artikel 1. Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 22 augustus 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de makelarij en verzekeringsagentschappen, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 december 2003 betreffende de koppeling van de lonen aan de gezondheidsindex en de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 april 2001 betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden. Art. 2. De Minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit. Gegeven te Brussel, 2 juli ALBERT Van Koningswege : De Vice-Eerste Minister en Minister van Werk en Gelijke Kansen, Mevr. J. MILQUET SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE F [C 2008/12945] 2 JUILLET Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 août 2007, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences d assurances, modifiant la convention collective de travail du 9décembre 2003 relative au rattachement des salaires à l indice santé et la convention collective de travail du 27 avril 2001 relative aux conditions de travail et de rémunération (1) ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l article 28; Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences d assurances; Sur la proposition de la Ministre de l Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1 er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 22 août 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences d assurances, modifiant la convention collective de travail du 9 décembre 2003 relative au rattachement des salaires à l indice santé et la convention collective de travail du 27 avril 2001 relative aux conditions de travail et de rémunération. Art. 2. La Ministre qui a l Emploi dans ses attributions est chargée de l exécution du présent arrêté. Donné àbruxelles, le 2 juillet ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l Emploi et de l Egalité des Chances, Mme J. MILQUET Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier Bijlage Paritair Comité voor de makelarij en verzekeringsagentschappen Annexe Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences d assurances Collectieve arbeidsovereenkomst van 22 augustus 2007 Wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 december 2003 betreffende de koppeling van de lonen aan de gezondheidsindex en de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 april 2001 betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden (Overeenkomst geregistreerd op 2 oktober 2007 onder het nummer 85002/CO/307) HOOFDSTUK I. Toepassingsgebied Artikel 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en werknemers die onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de makelarij en verzekeringsagentschappen vallen. Convention collective de travail du 22 août 2007 Modification de la convention collective de travail du 9 décembre 2003 relative au rattachement des salaires à l indice santé et de la convention collective de travail du 27 avril 2001 relative aux conditions de travail et de rémunération (Convention enregistrée le 2 octobre 2007 sous le numéro 85002/CO/307) CHAPITRE I er. Champ d application Article 1 er.laprésente convention collective de travail s applique aux employeurs et travailleurs ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences d assurances.

12 52290 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE HOOFDSTUK II. Wijzigingen Art. 2. Volgens de bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomst nr. 87, die gesloten werd in de Nationale Arbeidsraad op 25 januari 2006, worden de, door de in het Paritair Comité voor de makelarij en verzekeringsagentschappen gesloten collectieve arbeidsovereenkomst van 9 december 2003 betreffende de koppeling van de lonen aan de gezondheidsindex gecorrigeerde, indexcijfers in artikel 39 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 april 2001 omgevormd naar een nieuwe basis : 2004 = 100. Artikel 39 van collectieve arbeidsovereenkomst van 27 april 2001 betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden wordt vervangen door volgende bepalingen : «Art. 39. Voor de toepassing van deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt onder spilindexen verstaan : de getallen behorende tot een reeks waarvan de eerste 104,14 - september 2006 (basisjaar 2004 = 100) is. Elk van de spilindexen wordt bekomen door de vorige te vermenigvuldigen met 1,02. De delen van honderdsten van een punt worden afgerond op het naast hogere honderdste of worden verwaarloosd, naargelang zij al dan niet 50 pct. van een honderdste bereiken.» HOOFDSTUK III. Slotbepalingen Art. 3. Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft uitwerking met ingang van 1 november 2006 en wordt gesloten voor een onbepaalde tijd. Art. 4. Iedere ondertekenende partij kan deze collectieve arbeidsovereenkomst opzeggen mits een opzeggingstermijn van drie maanden die ten vroegste kan ingaan op 1 januari Deze opzegging wordt, bij een ter post aangetekende brief, aan de voorzitter van het Paritair Comité voor de makelarij en verzekeringsagentschappen gericht. Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 2 juli De Vice-Eerste Minister en Minister van Werk en Gelijke Kansen, Mevr. J. MILQUET CHAPITRE II. Modifications Art. 2. Conformément aux dispositions de la convention n 87 conclue au Conseil national du travail le 25 janvier 2006, les chiffres d indices de l article 39 de la convention collective de travail du 27 avril 2001, relative aux conditions de travail et de rémunération, corrigés par la convention collective de travail du 9 décembre 2003, relative au rattachement des salaires à l indice santé, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences d assurances, sont convertis en nouvelle base 2004 = 100. L article 39 de la convention collective de travail du 27 avril 2001 relative aux conditions de travail et de rémunération, est remplacé par les dispositions suivantes : «Art. 39. Pour l application de la présente convention collective de travail, il faut entendre par indices-pivot, les nombres appartenant à une série dont le premier est 104,14 - septembre (année de base 2004 = 100). Chacun des indices-pivot est obtenu en multipliant le précédent par 1,02. Les fractions de centièmes de point sont arrondies au centième de point supérieur ou négligées, selon qu elles atteignent ou non 50 p.c. d un centième.» CHAPITRE III. Dispositions finales Art. 3. La présente convention collective de travail produit ses effets le 1 er novembre 2006 et est conclue pour une durée indéterminée. Art. 4. Chaque partie signataire peut dénoncer la présente convention collective de travail moyennant un préavis de trois mois pouvant prendre effet au plus tôt le1 er janvier Le préavis est adressé, par lettre recommandée, au président de la Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences d assurances. Vu pour être annexé à l arrêté royal du 2 juillet La Vice-Première Ministre et Ministre de l Emploi et de l Egalité des Chances, Mme J. MILQUET Bijlage bij de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 augustus 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de makelarij en verzekeringsagentschappen, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 december 2003 betreffende de koppeling van de lonen aan de gezondheidsindex en de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 april 2001 betreffende de loon en arbeidsvoorwaarden. De spilindexen (ter informatie) Annexe à la convention collective de travail du 22 août 2007, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences d assurances, modifiant la convention collective de travail du 9 décembre 2003 relative au rattachement des salaires à l indice santé et la convention collective de travail du 27 avril 2001 relative aux conditions de travail et de rémunération Les indices-pivot (à titre indicatif) n-1 102,10 N 104,14 n+1 106,22 n+2 108,34 n+3 110,51 n+4 112,72 n+5 114,97 n+6 117,27 n+7 119,62 enz./etc. Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 2 juli Vu pour être annexé à l arrêté royal du 2 juillet De Vice-Eerste Minister en Minister van Werk en Gelijke Kansen, Mevr. J. MILQUET La Vice-Première Ministre et Ministre de l Emploi et de l Egalité des Chances, Mme J. MILQUET

13 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG N [C 2008/12936] 2 JULI Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 september 2007, gesloten in het Paritair Comité voor het verzekeringswezen, betreffende de financiering van FOPAS voor de jaren (1) ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28; Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor het verzekeringswezen; Op de voordracht van De Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij : Artikel 1. Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 28 september 2007, gesloten in het Paritair Comité voor het verzekeringswezen, betreffende de financiering van FOPAS voor de jaren Art. 2. De Minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit. Gegeven te Brussel, 2 juli SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE F [C 2008/12936] 2 JUILLET Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 septembre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises d assurances, relative au financement du FOPAS pour les années (1) ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l article 28; Vu la demande de la Commission paritaire des entreprises d assurances; Sur la proposition de la Ministre de l Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1 er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 septembre 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises d assurances, relative au financement du FOPAS pour les années Art. 2. La Ministre qui a l Emploi dans ses attributions est chargée de l exécution du présent arrêté. Donné àbruxelles, le 2 juillet ALBERT Van Koningswege : De Vice-Eerste Minister en Minister van Werk en Gelijke Kansen, Mevr. J. MILQUET ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l Emploi et de l Egalité des Chances, Mme J. MILQUET Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier Bijlage Paritair Comité voor het verzekeringswezen Collectieve arbeidsovereenkomst van 28 september 2007 Financiering van FOPAS voor de jaren (Overeenkomst geregistreerd op 22 oktober 2007 onder het nummer 85366/CO/306) Artikel 1. Toepassingsgebied Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de werknemers van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor het verzekeringswezen. Art. 2. Bijdrage In wordt het Fonds voor de bevordering van de werkgelegenheid en de opleiding in de verzekeringssector (FOPAS) gefinancierd door een werkgeversbijdrage van 0,10 pct. op de brutolonen. Deze overeenkomst wordt gesloten ter uitvoering van afdeling 1, hoofdstuk VIII, titel XIII, van de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen (deel I) (1). De werkgevers zijn bijgevolg vrijgesteld van elke betaling aan het interprofessioneel fonds waarin de voornoemde wet voorziet bij ontstentenis van een collectieve arbeidsovereenkomst. De wijze van inning van die bijdrage is als volgt vastgesteld : een bijdrage van 0,20 pct. van de brutolonen zal geïnd worden voor de vier trimesters van het jaar Annexe Commission paritaire des entreprises d assurances Convention collective de travail du 28 septembre 2007 Financement du FOPAS pour les années (Convention enregistrée le 22 octobre 2007 sous le numéro 85366/CO/306) Article 1 er. Champ d application La présente convention collective de travail s applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des entreprises d assurances. Art. 2. Cotisation En , le Fonds pour la promotion de l emploi et la formation dans le secteur de l assurance (le FOPAS) sera alimenté par une cotisation patronale de 0,10 p.c. des rémunérations brutes. Cette convention est conclue en exécution de la section 1ère du chapitre VIII, titre XIII de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (partie I) (1). Par conséquent, les employeurs sont dispensés de tout versement au fonds interprofessionnel prévu à défaut de convention collective de travail dans la loi précitée. Les modalités de perception de cette cotisation sont fixées de la manière suivante : une cotisation de 0,20 p.c. des rémunérations brutes sera perçue pour les 4 trimestres de l année 2008.

14 52292 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE Art. 3. Geldigheidsduur Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2007 en treedt buiten werking op 31 december Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 2 juli (1) Belgisch Staatsblad van 28 december 2006 (editie 3). ALBERT Van Koningswege : De Vice-Eerste Minister en Minister van Werk en Gelijke Kansen, Mevr. J. MILQUET Art. 3. Durée de validité La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1 er janvier 2007 et cesse de produire ses effets le 31 décembre Vu pour être annexé à l arrêté royal du 2 juillet (1) Moniteur belge du 28 décembre 2006 (édition 3). ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l Emploi et de l Egalité des Chances, Mme J. MILQUET * FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG N [C 2008/12979] 24 JULI Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 oktober 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de beursvennootschappen, betreffende het conventioneel brugpensioen (1) ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28; Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de beursvennootschappen; Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij : Artikel 1. Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 8 oktober 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de beursvennootschappen, betreffende het conventioneel brugpensioen. Art. 2. De Minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit. Gegeven te Brussel, 24 juli ALBERT Van Koningswege : De Vice-Eerste Minister en Minister van Werk en Gelijke Kansen, Mevr. J. MILQUET SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE F [C 2008/12979] 24 JUILLET Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 octobre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de bourse, relative à la prépension conventionnelle (1) ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l article 28; Vu la demande de la Commission paritaire pour les sociétés de bourse; Sur la proposition de la Ministre de l Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1 er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 8 octobre 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de bourse, relative à la prépension conventionnelle. Art. 2. La Ministre qui a l Emploi dans ses attributions est chargée de l exécution du présent arrêté. Donné àbruxelles, le 24 juillet ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l Emploi et de l Egalité des Chances, Mme J. MILQUET Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier Bijlage Paritair Comité voor de beursvennootschappen Collectieve arbeidsovereenkomst van 8 oktober 2007 Conventioneel brugpensioen (Overeenkomst geregistreerd op 22 november 2007 onder het nummer 85751/CO/309) Artikel 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de werknemers van de ondernemingen die tot de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de beursvennootschappen behoren. Zij heeft tot doel de toegang tot het conventioneel brugpensioen mogelijk te maken voor de personeelsleden van de ondernemingen die beantwoorden aan de algemene voorwaarden bepaald door het koninklijk besluit van 7 december 1992 betreffende de toekenning van werkloosheidsuitkeringen in geval van conventioneel brugpensioen en Annexe Commission paritaire pour les sociétés de bourse Convention collective de travail du 8 octobre 2007 Prépension conventionnelle (Convention enregistrée le 22 novembre 2007 sous le numéro 85751/CO/309) Article 1 er.laprésente convention collective de travail s applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les sociétés de bourse. Elle a pour but de donner accès à la prépension conventionnelle aux membres du personnel des entreprises qui répondent aux conditions générales fixées par l arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l octroi d allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle et par l arrêté royal du 3 mai 2007 fixant la prépension conventionnelle dans

15 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE door het koninklijk besluit van 3 mei 2007 tot regeling van het conventioneel brugpensioen in het kader van het generatiepact, alsook aan de bijzondere bepaling opgenomen in artikel 2 van deze overeenkomst. Art. 2. Het conventioneel brugpensioen wordt in alle gevallen van ontslag, behalve het ontslag om ernstige reden, toegestaan aan de werknemers die de leeftijd van 58 jaar hebben bereikt. De bedienden die ontslagen werden voor het afsluiten van deze collectieve arbeidsovereenkomst en waarvan de opzeggingstermijn nog loopt, kunnen ook aanspraak maken op de regeling die bij deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt bepaald. Art. 3. De algemene toepassingsmodaliteiten van deze conventionele brugpensioenregeling zijn deze die bepaald zijn door de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17, gesloten voor onbepaalde duur op 19 december 1974 in de Nationale Arbeidsraad, tot invoering van een regeling voor aanvullende vergoeding ten gunste van sommige bejaarde werknemers indien zij worden ontslagen, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 16 januari Het bedrag van de aanvullende vergoeding waarin wordt voorzien door artikel 5 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 wordt op 65 pct. van het verschil tussen het netto referteloon en de werkloosheidsuitkering gebracht. Art. 4. De deeltijdse werknemers die genieten van een vermindering van de loopbaan of van de arbeidsprestaties zoals bepaald in artikel 103bis van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen evenals de deeltijdse werknemers die de vermindering van de arbeidsprestaties blijven genieten, zoals bepaald in artikel 102 van dezelfde wet, kunnen aanspraak maken op een aanvullende vergoeding, berekend op voltijdse prestaties, indien zij worden ontslagen na 58 jaar. Art. 5. De werkgever zal verplicht zijn om de aanvullende vergoeding te betalen slechts voor zover de werknemer de opzeggingstermijn (of de verbrekingsvergoeding) heeft aanvaard die door de werkgever werd betekend en waarvan de duur werd berekend overeenkomstig de bepalingen van respectievelijk artikel 59 en artikel 82 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten. Art. 6. Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt gesloten voor een bepaalde duur van drie jaar en treedt in werking op 1 december Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 24 juli De Vice-Eerste Minister en Minister van Werk en Gelijke Kansen, Mevr. J. MILQUET le cadre du pacte de solidarité entre les générations, ainsi qu à la disposition particulière reprise dans l article 2 de cette convention. Art. 2. La prépension conventionnelle sera octroyée dans tous les cas de licenciement, à l exception du licenciement pour motif grave, aux salariés qui ont atteint l âge de 58 ans. Les travailleurs qui ont été licenciés avant la conclusion de la présente convention collective de travail et dont le préavis est encore en cours, peuvent revendiquer la mesure fixée par la présente convention collective de travail. Art. 3. Les termes d application générale de cet arrangement de prépension conventionnelle sont ceux fixés par la convention collective de travail n 17, conclue pour une durée indéterminée le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés en cas de licenciement, rendue obligatoire par l arrêté royal du 16 janvier Le montant de l indemnité complémentaire prévu à l article 5 de la convention collective de travail n 17 est porté à 65 p.c. de la différence entre la rémunération nette de référence et l allocation de chômage. Art. 4. Les travailleurs à temps partiel bénéficiant de la diminution de carrière ou de la réduction des prestations de travail à mi-temps visées à l article 103bis de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, de même que les travailleurs à temps partiel qui continuent à bénéficier de la réduction des prestations de travail visée à l article 102 de la même loi, peuvent revendiquer une indemnité complémentaire calculée sur la base de prestations à temps plein, s ils sont licenciés après l âge de 58 ans. Art. 5. L employeur ne sera tenu de payer l indemnité complémentaire que pour autant que le travailleur ait accepté le préavis (ou l indemnité de rupture) qui a été notifié par l employeur et dont la durée a été calculée conformément aux dispositions visées respectivement à l article 59 et l article 82 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. Art. 6. La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée de trois ans et entre en vigueur le 1 er décembre Vu pour être annexé à l arrêté royal du 24 juillet La Vice-Première Ministre et Ministre de l Emploi et de l Egalité des Chances, Mme J. MILQUET * FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG N [C 2008/13166] 30 JULI Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 december 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de openbare kredietinstellingen, betreffende het sectoraal akkoord (1) ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28; Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de openbare kredietinstellingen; Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij : Artikel 1. Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 3 december 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de openbare kredietinstellingen, betreffende het sectoraal akkoord SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE F [C 2008/13166] 30 JUILLET Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 décembre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions publiques de crédit, relative à l accord sectoriel (1) ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l article 28; Vu la demande de la Commission paritaire pour les institutions publiques de crédit; Sur la proposition de la Ministre de l Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1 er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 3 décembre 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions publiques de crédit, relative à l accord sectoriel

16 52294 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE Art. 2. De Minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit. Gegeven te Brussel, 30 juli ALBERT Van Koningswege : De Vice-Eerste Minister en Minister van Werk en Gelijke Kansen, Mevr. J. MILQUET Art. 2. La Ministre qui a l Emploi dans ses attributions est chargée de l exécution du présent arrêté. Donné àbruxelles, le 30 juillet ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l Emploi et de l Egalité des Chances, Mme J. MILQUET Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier Bijlage Paritair Comité voor de openbare kredietinstellingen Collectieve arbeidsovereenkomst van 3 december 2007 Sectoraal akkoord (Overeenkomst geregistreerd op 8 januari 2008 onder het nummer 86224/CO/325) In toepassing onder andere van de wet houdende uitvoering van het Interprofessioneel akkoord voor de periode van 17 mei 2007 (Belgisch Staatsblad van 19 juni 2007) en van de reglementaire bepalingen die deze wet zullen uitvoeren, en overeenkomstig de traditie in de sector, wordt de volgende collectieve arbeidsovereenkomst afgesloten. Inleiding en toepassingsgebied Binnen het kader van de wet houdende uitvoering van het interprofessioneel akkoord voor de periode van 17 mei 2007 en van de reglementaire bepalingen die deze wet zullen uitvoeren, is het volgende overeengekomen in het Paritair Comité voor de openbare kredietinstellingen. Onverminderd de regelingen die in de ondernemingen bestaan en gunstiger kunnen uitvallen, geldt de volgende collectieve arbeidsovereenkomst voor de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor de openbare kredietinstellingen, en voor hun personeel. Beschikkingen HOOFDSTUK I. Tewerkstellingspolitiek en werkzekerheid Artikel 1. Het behoud van de tewerkstelling blijft een vast gegeven in de sociale politiek van de ondernemingen van de sector. Deze zullen dan ook hun traditionele tewerkstellingspolitiek voortzetten, evenwel rekening houdend met de zich wijzigende omstandigheden, zoals bij herstructureringen en fusies, en met de verscherpte concurrentieomgeving, die nieuwe belemmeringen kunnen invoeren in het streven naar een maximale consolidatie van de tewerkstelling. Binnen deze context, zal naar het optimaal behoud van de bestaande activiteiten in de sector en van de lokale werkgelegenheid worden gezocht. Een voluntaristische beleid zal worden gevolgd om het behoud van de werkgelegenheid te kunnen verwezenlijken voor het personeel van de bedreigde ondernemingen van de sector. In dit kader spreken de betrokken ondernemingen onderling af een maximale synergie na te streven. De resultaten ervan worden éénmaal per jaar besproken in de Vaste Commissie voor de Werkgelegenheid van de sector overeenkomstig de punten 1.3. en 1.4. van het addendum nr. 3 betreffende de toepassing van artikel 8 van de raam-collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 23 april 1987 in de OKI-sector. De werknemers van de betrokken ondernemingen blijven integraal hun oorspronkelijk personeelsstatuut behouden. Binnen de mogelijkheden van iedere onderneming, zullen de inspanningen gaan naar de vorming en de training van het personeel alsook naar het behoud, de herziening en de uitbreiding van de arbeidsbevorderende en arbeidsherverdelende maatregelen. Art. 2. Indien, overeenkomstig de procedure van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 9 van 9 maart 1972 van de Nationale Arbeidsraad, wordt vastgesteld dat de realisatie van de doelstelling inzake het behoud van de tewerkstelling een ernstig probleem zou vormen voor de toekomst van de onderneming, verbinden de betrokken ondertekenaars zich ertoe samen te zoeken naar mogelijke oplossingen en modaliteiten van sociale begeleiding door middel van een sociaal overleg binnen de onderneming, dat wordt omgezet ineen collectieve arbeidsovereenkomst o bedrijfsvlak. Annexe Commission paritaire pour les institutions publiques de crédit Convention collective de travail du 3 décembre 2007 Accord sectoriel (Convention enregistrée le 8 janvier 2008 sous le numéro 86224/CO/325) En application notamment de la loi portant exécution de l accord interprofessionnel pour la période du 17 mai 2007 (Moniteur belge du 19 juin 2007) et des dispositions réglementaires qui exécuteront cette loi et conformément à la tradition dans le secteur, la convention collective de travail suivante est conclue. Introduction et champ d application Dans le cadre de la loi portant exécution de l accord interprofessionnel pour la période du 17 mai 2007 et des dispositions réglementaires qui exécuteront cette loi, il est convenu en Commission paritaire pour les institutions publiques de crédit ce qui suit. Sans préjudice des régimes qui existent dans les entreprises et qui peuvent produire des effets plus favorables, la convention collective de travail suivante est d application aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les institutions publiques de crédit, et à leur personnel. Dispositions CHAPITRE I er. Politique de l emploi et sécurité d emploi Article 1 er. Le maintien de l emploi reste une constante de la politique des entreprises du secteur en matière sociale. Celles-ci poursuivront dès lors leur politique traditionnelle d emploi, tout en tenant compte des conditions changeantes, comme dans le cas de restructurations et de fusions, et de l environnement concurrentiel accru, qui pourraient introduire des contraintes nouvelles dans la poursuite d une consolidation maximale de l emploi. Dans ce contexte, le maintien optimal des activités existantes dans le secteur et de l emploi local sera recherché. Une politique volontariste sera menée pour que le maintien de l emploi du personnel d entreprises menacées du secteur puisse se réaliser. Dans ce cadre, les entreprises concernées conviennent entre elles de rechercher une synergie maximale. Les résultats de cette recherche sont discutés une fois par an au sein de la commission permanente de l emploi du secteur conformément aux points 1.3. et 1.4. repris dans l addendum n 3 concernant l application de l article 8 de la convention collective de travail-cadre conclue le 23 avril 1987 du secteur IPC pour le statut des travailleurs. Les travailleurs des entreprises concernées conservent intégralement leur statut du personnel initial. Dans les limites des possibilités de chaque entreprise, les efforts seront consacrés à la formation du personnel et à la mise en pratique de celle-ci ainsi qu au maintien, à la révision et à l élargissement des mesures de promotion et de redistribution de l emploi. Art. 2. Si, conformément à la procédure prescrite par la convention collective de travail n 9 du 9 mars 1972 au sein du Conseil national du travail, il était constaté que la réalisation de l objectif de maintien de l emploi pose un problème sérieux pour l avenir de l entreprise, les signataires concernés s engagent à rechercher ensemble les solutions possibles et les modalités d accompagnement social dans le cadre d une concertation sociale au sein de l entreprise, à traduire dans une convention collective de travail d entreprise.

17 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE Dit zoeken naar oplossingen en begeleidingsmaatregelen zal onder meer kunnen gebeuren door : de stopzetting gedurende 6 maanden van de aanwerving van nieuw personeel in functies die door de restrictiemaatregelen zijn getroffen in de diensten waarin deze maatregelen van toepassing zijn; voor de bespreking van de aanwervingen voor de diensten die niet zijn getroffen, door de natuurlijke uittredingen te compenseren door de overplaatsingen van een dienst naar een andere en mutaties van de ene onderneming naar de andere binnen de sector, in de mate dat de kwalificatie, de competenties of een eventuele omscholing van het betrokken personeel het toelaten; het opzetten van een tewerkstellingsbeleid dat op bedrijfsvlak ondersteund wordt door herklasseringsplannen, door tijdens de looptijd van deze plannen vormings- en omscholingsacties te organiseren, die aan het personeel dat de nodige capaciteiten heeft, de mogelijkheid bieden om van een dienst naar een andere of van de ene onderneming naar de andere binnen de sector over te schakelen; de bedrijven van de sector waar functies vacant zijn delen deze vacatures mee aan de andere bedrijven van de sector op hetzelfde ogenblik als hun publicatie naar de buitenwereld. Bij gebrek aan een overeenkomst over de oplossingen die respectievelijk door de betrokken partijen op dit niveau worden in het vooruitzicht gesteld, zal het probleem aan het paritair comité worden voorgelegd dat binnen een maximumtermijn van drie maanden alle middelen te zijner beschikking zal uitputten. Het niet-naleven van de procedure zal de nietigheid tot gevolg hebben van de beslissingen die in dit kader werden genomen, en dit zal zich vertalen in het behoud van de persoon in de onderneming. Art. 3. Indien uit de evaluatie van de maatregelen ter bevordering van de tewerkstelling en de herverdeling van de arbeidstijd blijkt dat bijkomende initiatieven noodzakelijk zijn, komen de partijen overeen deze maatregelen te onderzoeken. Art. 4. De bepalingen van de artikel 2 en 3 zijn niet van toepassing op de gevallen van individuele afdanking die verband houden met de uitvoering van de arbeidsovereenkomst. Art. 5. De OKI s bevestigen hun voornemen hun traditionele politiek inzake zekerheid van tewerkstelling voort te zetten. Indien de werkgever toch een individuele afdanking zou overwegen in verband met de uitvoering van de arbeidsovereenkomst, is de volgende procedure van toepassing. De werkgever licht de werknemer schriftelijk in over disciplinaire of professionele tekortkomingen die, hetzij eenmalig, hetzij bij herhaling of bij niet verbetering, of in combinatie met andere elementen, tot afdanking kunnen leiden. Deze kennisgevingen met de schriftelijk vastgestelde feiten en de directe bewijsstukken tot staving van die feiten, maken deel uit van het ontslagdossier. Indien de werkgever, in het raam van deze procedure en buiten de proefperiode, overweegt een bij arbeidsovereenkomst tewerkgestelde werknemer te ontslaan om een andere dan een dwingende reden, ontbiedt hij schriftelijk de werknemer op een onderhoud dat binnen drie of vijf werkdagen, de zaterdag uitgesloten, moet plaatshebben. Hij bezorgt de werknemer een kopie van de oproeping die bestemd is voor de vakbondsafgevaardigde van zijn keuze teneinde zich door deze laatste op het onderhoud te laten bijstaan. De werknemer die het voorwerp uitmaakt van deze procedure, ontvangt het ontslagdossier samen met de oproeping. De definitieve beslissing van de werkgever zal worden medegedeeld binnen drie werkdagen, de zaterdag uitgesloten, volgend op dit onderhoud of op de voor dat onderhoud voorziene datum indien de werknemer niet is opgedaagd. Bij beslissing tot afdanking krijgt de ontslagen werknemer de schriftelijke motivering van de afdanking. In elk geval stelt de werkgever, vóór betekening aan de betrokken werknemer, de vakbondsafvaardiging in kennis van de voorgenomen contractverbrekingen en van de redenen hiervoor en dit volgens de in iedere OKI bestaande of overeen te komen modaliteiten. De bepalingen van deze procedure worden omgezet in de in de ondernemingen bestaande reglementen voor 31 december Conflicten aangaande naleving van deze procedure worden voorgelegd aan het paritair comité. De niet-naleving van de procedure beschreven in dit artikel, leidt tot de betaling, bovenop de ontslagvergoeding berekend op basis van de schaal Claeys, van een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan zes of negen maandenloon, naargelang de anciënniteit van de werknemer begrepen is tussen één en vijf jaar of vijf jaar overschrijft. Chercher des solutions et mesures d accompagnement pourra se faire entre autres par : un arrêt de l embauchage de personnel nouveau pendant 6 mois pour les fonctions touchées par les mesures de restriction dans les services auxquels ces mesures s appliquent; la limitation de l embauchage pour les services non touchés en compensant les départs qui se produisent naturellement par des mutations d un service à un autre et par des mutations d une entreprise à une autre dans le secteur, dans la mesure où la qualification, la compétence ou un éventuel recyclage du personnel intéressé le permettent; la mise en place d une politique d emploi confortée par des plans de reclassement au sein de l entreprise en organisant pendant la durée de ces plans des actions de formations et de recyclage permettant au personnel ayant les aptitudes requises, de passer d un service à un autre ou d une entreprise à une autre au sein du secteur; les entreprises du secteur où des fonctions sont vacantes les diffusent aux autres entreprises du secteur en même temps que leur publication à l extérieur. Adéfaut d accord sur les solutions envisagées respectivement par les parties concernées à ce niveau, le problème sera soumis à la commission paritaire qui épuisera dans un délai maximal de trois mois tous les moyens à sa disposition. Le non-respect de la procédure aura comme conséquence la nullité des décisions prises dans ce cadre et se traduira par le maintien de la personne dans l entreprise. Art. 3. Si de l évaluation des mesures en vue de la promotion de l emploi et de la redistribution du temps de travail, il ressort que des initiatives complémentaires s avèrent nécessaires, les parties conviennent d examiner de telles mesures. Art. 4. Les dispositions des articles 2 et 3 ci-avant ne s appliquent pas aux cas de licenciement individuel en relation avec l exécution du contrat du travail. Art. 5. Les IPC affirment leur intention de poursuivre leur politique traditionnelle en matière de sécurité de l emploi. Au cas où l employeur envisagerait quand même un licenciement individuel en relation avec l exécution du contrat de travail, la procédure suivante est d application. L employeur informe par écrit le travailleur des manquements disciplinaires ou professionnels qui, soit une fois, soit par répétition ou en cas de non-amélioration ou d une combinaison avec d autres éléments, peuvent conduire à un licenciement. Les notifications font partie du dossier de licenciement, avec les faits constatés par écrit et les pièces à conviction directes étayant ces faits. Lorsque, dans le cadre de cette procédure et en dehors de la période d essai, l employeur envisage de licencier un travailleur engagé sous contrat de travail pour des raisons autres qu une faute grave, il convoque par écrit le travailleur à un entretien qui doit avoir lieu dans les trois à cinq jours ouvrables, le samedi excepté. Il remet au travailleur une copie de la convocation destinée au délégué syndical de son choix, en vue de se faire assister par celui-ci lors de l entretien. Le travailleur, qui fait l objet de cette procédure, reçoit le dossier de licenciement en même temps que la convocation. La décision définitive de l employeur sera communiquée dans un délai de trois jours ouvrables, le samedi excepté, suivant cet entretien ou la date prévue pour cet entretien lorsque le travailleur ne s est pas présenté. En cas de décision de licenciement, le travailleur licencié reçoit la motivation écrite du licenciement. Avant notification au travailleur intéressé,l employeur donne en tout cas connaissance à la délégation syndicale des résiliations de contrat envisagées et des motivations, selon les modalités existantes ou à convenir au sein de chaque IPC. Les dispositions de la présente procédure seront transposées dans les règlements existant dans les entreprises avant le 31 décembre Les conflits concernant le respect de cette procédure sont soumis à la commission paritaire. Le non-respect de la procédure décrite à cet article mène au paiement, en supplément de l indemnité de préavis calculée sur base de la grille Claeys, d une indemnité forfaitaire égale à six ou neuf mois de rémunération selon que l ancienneté du travailleur est située entre un et cinq ans ou dépasse les cinq ans.

18 52296 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE Art. 6. De betrokken partijen verbinden er zich toe een gecoördineerde inventaris op te stellen in verband met de procedure bij individuele afdanking. Deze inventaris zal worden uitgewerkt door de vaste commissie voor de werkgelegenheid van de sector. Hiervan zal verslag worden uitgebracht aan het paritair comité voor 30 juni HOOFDSTUK II. Maatregelen ter vrijwaring van de werkgelegenheid Algemeen beleid vorming en training Art. 7. Teneinde voortdurend de competenties van het personeel te behouden, te verbeteren en te vernieuwen, verbinden de ondernemingen er zich toe alle nodige inspanningen qua vorming voort te zetten en op te drijven om de competenties van al hun personeelsleden te ontwikkelen. In het kader van het interprofessioneel akkoord zullen de sociale partners zich ook inzetten om de medewerker te sensibiliseren inzake het belang van de professionele opleiding. Zowel de werkgevers- als de werknemersvertegenwoordiging zullen erop letten dat de participatiegraad aan opleidingsinitiatieven toeneemt. De ondernemingen van de sector verbinden er zich toe een voluntaristisch beleid te voeren op gebied van de professionele vorming. Ze zullen zich bijgevolg laten leiden door de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 9 van 9 maart 1972 door de ondernemingsraad ten minste eenmaal per jaar in te lichten over de vormingsplannen, de doelstellingen en de in het vooruitzicht gestelde thema s. Daarenboven zal iedere onderneming vormingsplannen, gespreid over maximaal drie jaar, voorleggen en uitvoeren, die het hele personeel bestrijken. Tenminste eenmaal per jaar zal aan de sectorale vaste commissie voor de werkgelegenheid verslag worden uitgebracht over de verwezenlijkte vormingen. Individueel recht op opleiding Art. 8. De professionele vorming maakt een fundamenteel en onafwendbaar recht uit van iedere werknemer van de sector. De opleiding draagt onder meer bij tot de functionele mobiliteit van het personeel die noodzakelijk is geworden door de evolutie van de activiteiten. Zo nodig wordt, in overleg met de werkgever, de individuele arbeidsorganisatie aangepast gedurende de opleiding of worden aangepaste opleidingsformules voorgesteld zodat iedere werknemer daadwerkelijk van dit recht kan gebruikmaken. Naar aanleiding van een functionerings- of evaluatieonderhoud wordt een ontwikkelingsplan opgesteld alsook de noodzakelijke vorming om dit te bereiken. Indien dit plan in geen vier dagen vorming per jaar voorziet en de werknemer die wenst te bekomen, dient de kortere duur te worden gemotiveerd. Er wordt aan de vakbondsafvaardiging verslag uitgebracht over het aantal gemotiveerde afwijkingen en over de betrokken functies. Een werknemer die geen onderhoud heeft gehad, beschikt over dezelfde rechten inzake vorming overeenkomstig dezelfde modaliteiten. Iedere werknemer heeft het recht om ten aanzien van de werkgever zijn opleidingsbehoeften te formuleren conform de in de onderneming bestaande of in te voeren procedure waarop door de syndicale afvaardiging kan worden toegezien. Indien een werknemer, ondanks het feit dat hij opleiding heeft gevraagd, gedurende 12 maanden geen passende vorming of opleiding kan volgen, heeft hij op eenvoudig verzoek het recht om zijn opleidingsbehoeften in een gesprek te formuleren. Werkgever en werknemer zullen schriftelijk in onderling overleg een aangepast ontwikkelingsplan afspreken. Elke vormingsweigering zal door de werkgever worden gemotiveerd. De werknemer mag beroepshalve geen nadeel ondervinden van het feit dat hij dit individueel recht tot opleiding ten aanzien van zijn werkgever uitoefent. Er wordt uitdrukkelijk bepaald dat de interne vormingen voornamelijk tijdens de normale werkuren worden gegeven. Deze vorming kan bestaan in een opleidingscursus binnen of buiten de onderneming, een opleiding op de werkplaats of nog een opleiding die gebruik maakt van de nieuwe informatietechnologieën. In onderling overleg met de werkgever kan deze vorming betrekking hebben op de huidige functie of op andere functies binnen het bedrijf. Art. 6. Les parties concernées s engagent à dresser un inventaire coordonné au sujet de la procédure de licenciement individuel. Cet inventaire sera mis au point par la commission permanente de l emploi du secteur. Un rapport en sera tiré et soumis à la commission paritaire avant le 30 juin CHAPITRE II. Mesures pour préserver l emploi Politique générale formation et training Art. 7. Afin de maintenir, d améliorer et de renouveler en permanence les compétences du personnel, les entreprises s engagent à poursuivre et à intensifier tous les efforts nécessaires en matière de formation et de mise en pratique de celle-ci pour développer la compétence de tout leur personnel. Dans le cadre de l accord interprofessionnel, les partenaires sociaux s efforceront aussi de sensibiliser le collaborateur quant à l intérêt dela formation professionnelle. Tant la représentation des employeurs que celle des travailleurs veilleront à ce que le taux de participation aux initiatives de formation augmente. Les entreprises du secteur s engagent à mener une politique volontariste en matière de formation professionnelle. Dès lors elles s inspireront de la convention collective de travail n 9 du 9 mars 1972 en informant le conseil d entreprise au moins une fois par an de la nature des plans de formation, des objectifs et des thèmes envisagés. En outre, chaque entreprise soumettra et exécutera des plans de formation étalés sur maximum trois ans, qui englobent tous les membres du personnel. Rapport sur les formations réalisées sera fait au moins une fois par an à la commission permanente de l emploi du secteur. Droit individuel à la formation Art. 8. La formation professionnelle constitue un droit fondamental incontournable de chaque travailleur du secteur. La formation contribue notamment à la mobilité fonctionnelle du personnel rendue nécessaire par l évolution des activités. Si nécessaire, en concertation avec l employeur, l organisation individuelle du travail est adaptée pour le temps de la formation ou des formules adaptées de formation sont proposées pour permettre à chaque travailleur de bénéficier effectivement de ce droit. A l occasion d un entretien de fonctionnement ou d évaluation, un plan de développement et la formation nécessaire pour l atteindre sont établis. Au cas où ce plan ne prévoit pas quatre jours de formation par an et que le travailleur désire les obtenir, la durée plus courte doit être motivée. Il est fait rapport à la délégation syndicale sur le nombre de dérogations motivées et sur les fonctions concernées. Un travailleur pour lequel un entretien n a pas eu lieu, dispose des mêmes droits de formation selon les mêmes modalités. Chaque travailleur a le droit de formuler ses besoins de formation à l employeur, conformément à la procédure existante ou à instaurer au sein de l entreprise, que la délégation syndicale peut contrôler. Si un travailleur ne peut pas suivre de formation adéquate durant 12 mois, malgré le fait qu il ait demandé une formation, il a le droit, sur simple demande, de formuler ses besoins de formation au cours d un entretien. Employeur et travailleur se mettront d accord par écrit sur un plan de développement adapté. Tout refus de formation devra être motivé par l employeur. Le travailleur ne peut pas être lésé dans son activité professionnelle par le fait qu il exerce ce droit individuel de formation vis-à-vis de son employeur. Il est expressément stipulé que les formations internes sont dispensées principalement pendant les heures normales de travail. Cette formation peut prendre la forme d un cours interne ou à l extérieur de l entreprise, d une formation sur le lieu de travail ou encore d une formation faisant usage des nouvelles technologies de l information. En concertation avec l employeur, cette formation peut être en rapport avec la fonction actuelle ou avec d autres fonctions au sein de l entreprise.

19 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE In overleg met de werkgever kunnen de werknemers in dit kader opleidingen volgen die niet rechtstreeks zijn verbonden aan de functie die ze uitoefenen, maar die nuttig (zullen) zijn voor het bedrijf. Voor de werknemers die betrokken zijn bij evoluerende activiteiten, worden dergelijke opleidingen aangeboden. Iedere werknemer heeft recht op een opleiding in ICT-tools en/of talen. Bij de vakbondsafvaardiging wordt verslag uitgebracht over het aantal gemotiveerde afwijkingen en over de betrokken functies Talenkennis Art. 9. In een paritaire werkgroep per onderneming zal worden onderzocht hoe de kennis van de talen kan worden verhoogd. De desbetreffende talen (Nederlands, Frans, Engels ) zullen per onderneming worden bepaald. De bedrijven waarvoor de kennis van een andere Europese taal (Engels, Nederlands, Frans en andere eventueel nuttige talen die per bedrijf moeten worden bepaald) belangrijk is, zullen vóór 30 juni 2008 in hun bedrijf paritair onderzoeken welke maatregelen kunnen worden genomen om de verwezenlijking van deze doelstelling te bevorderen. Tijdskrediet Art. 10. Het recht op tijdskrediet, loopbaanvermindering en vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking, zoals vastgesteld door de in de Nationale Arbeidsraad gesloten collectieve arbeidsovereenkomst nr. 77bis van 19 december 2001, zoals gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 77ter van 10 juli 2002 en gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 77quater van 30 maart 2007, geldt voor alle personeelscategorieën. In uitvoering van artikel 3, 2 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 77bis, zoals gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 77quater, en onverminderd de toepassing van artikel 4 van deze collectieve arbeidsovereenkomst, wordt de duur van de uitoefening van het recht op tijdskrediet verlengd, zonder dat deze duur over de gehele loopbaan meer dan vijf jaar mag bedragen, met dien verstande echter dat een volledige schorsing beperkt wordt tot een jaar, tenzij in het kader van gunstigere overeengekomen regimes, of o sociale redenen die paritair op ondernemingsvlak werden erkend. Overeenkomstig artikel 14bis van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 77bis, zoals gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 77quater zal op ondernemingsvlak in paritair overleg een lijst van de sleutelfuncties worden opgesteld. De in artikel 15, 1 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 77bis, zoals gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 77quater, bedoelde drempel van 5 pct. van het totaal aantal in de onderneming of de dienst tewerkgestelde werknemers die gelijktijdig het recht op tijdskrediet, loopbaanvermindering of vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking uitoefenen of zullen uitoefenen, wordt berekend zonder rekening te houden met de werknemers van 50 jaar en ouder die gebruik maken van hun recht op tijdskrediet/loopbaanvermindering of vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking in het kader van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 77bis zoals gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 77quater. De door de werkgever eventueel betaalde aanvulling op de federale premies bij voltijds en halftijds tijdskrediet wordt binnen het bedrijf vastgelegd. Dit artikel kan herzien worden indien nieuwe wettelijke bepalingen van kracht worden tijdens de geldigheidsduur van deze overeenkomst. Vervroegd vertrek Art. 11. De uitvoering van de bepalingen voorzien door het koninklijk besluit tot regeling van het conventioneel brugpensioen in het kader van het Generatiepact van 3 mei 2007 (Belgisch Staatsblad van 8 juni 2007), is opgeschort voor de periode van 1 januari 2007 tot 31 december 2008, wegens de alternatieve vervroegde-vertrekformules die tijdens deze periode van kracht zijn in de verschillende bedrijven van de sector. Deeltijdse arbeid Art. 12. In de ondernemingen van de sector worden de bestaande formules van deeltijdse arbeid behouden of verbeterd. Voorzover de organisatie van de dienst het kan rechtvaardigen, wordt het stelsel van deeltijdse arbeid opengesteld voor ten minste 15 pct. van het gemiddeld aantal werknemers, berekend zoals voor het recht op tijdskrediet, loopbaanvermindering en vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking. En concertation avec l employeur, les travailleurs peuvent dans ce cadre suivre des formations non directement liées à la fonction qu ils exercent mais qui sont ou seront utiles à l entreprise. Pour ceux des travailleurs qui sont affectés par l évolution des activités, de telles formations sont proposées. Chaque employé a droit à une formation ICT-tools et/ou langues. Il est fait rapport à la délégation syndicale sur le nombre de dérogations motivées et sur les fonctions concernées. Connaissance des langues Art. 9. Un groupe de travail paritaire par entreprise se chargera d examiner le moyen d enrichir la connaissance des langues. Les langues concernées (néerlandais, français, anglais, ) seront déterminéespar entreprise. Les entreprises pour lesquelles la connaissance d une autre langue européenne (anglais, français, néerlandais et autres langues éventuellement utiles à définir par entreprise) est importante, examineront paritairement au niveau de leur entreprise avant le 30 juin 2008 la prise de mesures d encouragement tendant à atteindre cet objectif. Crédit-temps Art. 10. Le droit au crédit-temps, à la diminution de carrière et à la réduction des prestations de travail à mi-temps, comme fixé dans la convention collective de travail n 77bis du 19 décembre 2001, conclue au sein du Conseil national du travail, telle que modifiée par la convention collective de travail n 77ter du 10 juillet 2002 et modifiée par la convention collective de travail n 77quater du 30 mars 2007, vaut pour toutes les catégories du personnel. En exécution de l article 3, 2 de la convention collective de travail n 77bis, telle que modifiée par la convention collective de travail n 77quater, et sans préjudice de l application de l article 4 de cette convention collective de travail, la durée de l exercice du droit au crédit-temps est allongée sans que cette durée puisse être supérieure à cinq ans sur toute une carrière, étant entendu qu une suspension complète est limitée à une année, sauf dans le cadre de régimes plus favorables convenus ou pour des raisons sociales paritairement reconnues au niveau de l entreprise. Conformément à l article 14bis de la convention collective de travail n 77bis, telle que modifiée par la convention collective de travail n 77quater, une liste avec les fonctions clés sera établie au niveau de l entreprise et cela en concertation paritaire. Le seuil dont question à l article 15, 1 er de la convention collective de travail n 77bis, telle que modifiée par la convention collective de travail n 77quater, de 5 p.c. du nombre total des travailleurs occupés dans l entreprise ou le service qui exercent ou exerceront en même temps le droit au crédit-temps, à la diminution de carrière et à la réduction des prestations à mi-temps, est calculé sans tenir compte des travailleurs de 50 ans et plus qui exercent leur droit au crédit-temps, à la diminution de carrière et à la réduction des prestations à mi-temps dans le cadre de la convention collective de travail n 77bis, telle que modifiée par la convention collective de travail n 77quater. Le complément éventuel versé par l employeur aux primes fédérales en cas de crédit-temps à temps plein et à mi-temps est fixé au niveau de l entreprise. Le présent article peut être revu si de nouvelles dispositions légales entrent en vigueur pendant la durée de validité de la présente convention. Départs anticipés Art. 11. La mise en oeuvre des dispositions prévues par l arrêté royal fixant la prépension conventionnelle dans le cadre du pacte de solidarité entre les générations du 3 mai 2007 (Moniteur belge du 8 juin 2007), est suspendue pour la période du 1 er janvier 2007 au 31 décembre 2008, en raison des formules alternatives de départ anticipé en vigueur pendant cette période dans les différentes entreprises du secteur. Travail à temps partiel Art. 12. Dans les entreprises du secteur, les formules existantes de travail à temps partiel sont maintenues ou améliorées. Pour autant que l organisation du service puisse le justifier,lerégime de travail à temps partiel est ouvert à minimum 15 p.c. du nombre moyen de travailleurs, calculé comme pour le droit au crédit-temps, à la diminution de carrière et à la réduction des prestations de travail à mi-temps.

20 52298 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE Zolang binnen de onderneming geen deeltijdse arbeidsregelingen zijn opengesteld waarvan 15 pct. van het gemiddeld aantal werknemers genieten, wordt ieder weigering van deeltijdse arbeid aan de vakbondsafvaardiging gemeld en gemotiveerd. Het aantal weigeringen en de erbij betrokken functies worden medegedeeld zonder vermelding van de naam van de betrokken persoon. Overuren Art. 13. De ondernemingen van de sector verbinden er zich toe de strijd tegen de overuren voort te zetten en hierover verslag uit te brengen bij de sectorale vaste commissie voor de werkgelegenheid. Driemaandelijks wordt hierover in iedere onderneming verslag uitgebracht bij de vakbondsafvaardiging. De aanwezigheidsuren zullen worden geregistreerd overeenkomstig de modaliteiten vastgesteld op ondernemingsvlak door een registratiesysteem dat toelaat een aangepaste controle over het geheel der prestaties uit te voeren. Jaarlijks wordt het aantal werknemers die een leidende functie uitoefenen of een vertrouwenspost bekleden meegedeeld aan de sectorale vaste commissie voor de werkgelegenheid. HOOFDSTUK III. Arbeidsvoorwaarden Strijd tegen de stress Art. 14. Overeenkomstig de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 72 van 30 maart 1999 betreffende het beleid te voorkoming van stress door het werk, gesloten in de Nationale Arbeidsraad en bindend verklaard door het koninklijk besluit van 21 juni 1999, zullen op ondernemingsvlak de nodige maatregelen worden genomen om het stressvoorkomingsbeleid concreet uit te werken in paritair overleg, via de geëigende kanalen. Iedere onderneming maakt een plan op waarin ze paritair afspraken maken hoe de problematiek van stressvoorkomingsbeleid zal worden aangepakt. Deze plannen dienen jaarlijks geëvalueerd te worden. De bedrijven verbinden er zich toe in het kader van managementsopleidingen bijzondere aandacht te besteden aan de preventie van stressomstandigheden. Uiterlijk op 30 juni 2008 wordt een gecoördineerde studie over de verschillende praktijken in de sectorbedrijven voorgelegd aan het paritair comité. PC-privé Art. 15. Elk bedrijf voert een PC-privé-plan in dat een periode van drie jaar bestrijkt, volgens modaliteiten die in het bedrijf binnen het geldende wettelijke kader worden vastgelegd. Mobiliteitsproblematiek Art. 16. Overeenkomstig de geldende wettelijke regelgevingen zal in een paritaire werkgroep op ondernemingsvlak de mobiliteitsproblematiek worden onderzocht en gerapporteerd aan de Ondernemingsraad. Fietsvergoeding Art. 17. In het kader van een duurzaam ondernemen wordt een fietsvergoeding toegekend aan de personeelsleden die het hoofdtraject, heen en terug, van de woon-werkverplaatsing voor minimaal 50 werkdagen per jaar met de fiets afleggen. De fietsvergoeding bedraagt 0,15 EUR/km en kan voor eenzelfde tijdsbestek, niet gecumuleerd worden met andere vergoedingen voor de woon-werkverplaatsing. De overige praktische modaliteiten worden op ondernemingsvlak geregeld. De ondernemingen behouden zich het recht na te gaan of de personeelsleden recht hebben op een fietsvergoeding. HOOFDSTUK IV. Verhoging van de koopkracht Art. 18. De partijen zijn akkoord dat een forfaitaire niet-recurrente premie van tweemaal 250 EUR per voltijdse werknemer wordt uitbetaald in aan elk personeelslid dat in dienst is op de eerste dag van de betrokken betalingsmaand, het bedrag van deze premie wordt berekend in verhouding tot het arbeidsregime van de werknemer op dezelfde dag. Voor 2007 wordt de niet-recurrente premie van 250 EUR uitbetaald in de loop van de maand december Voor 2008 wordt de niet-recurrente premie van 250 EUR uitbetaald in de loop van de maand juni De ondernemingen beschikken over de mogelijkheid om op ondernemingsvlak een ander als gelijkwaardig beschouwd voordeel te bepalen. Dit gebeurt na overleg met de vakbondsafvaardiging of bij gebreke daaraan, het personeel. Aussi longtemps qu au sein d une entreprise des régimes de travail à temps partiel ne sont pas ouverts dont 15 p.c. du nombre moyen de travailleurs profitent, chaque refus d octroi de travail à temps partiel est communiquéàla délégation syndicale et motivé. Le nombre de refus et les fonctions concernées sont communiqués sans mention du nom des personnes concernées. Heures supplémentaires Art. 13. Les entreprises du secteur s engagent à continuer la lutte contre les heures supplémentaires et à faire rapport à ce sujet à la commission permanente de l emploi du secteur. Tous les trois mois, il est dans chaque entreprise fait rapport à ce sujet à la délégation syndicale. Les heures de présence seront enregistrées selon les modalités fixées au niveau de l entreprise, par un système d enregistrement permettant un contrôle approprié de l ensemble des prestations. Le nombre de travailleurs exerçant une fonction dirigeante ou occupant un poste de confiance est communiqué annuellement à la commission permanente de l emploi du secteur. CHAPITRE III. Conditions de travail Lutte contre le stress Art. 14. Conformément à la convention collective de travail n 72 du 30 mars 1999, concernant la politique de prévention du stress causé par le travail, conclue au sein du Conseil national du travail et rendue obligatoire par arrêté royal du 21 juin 1999, les mesures nécessaires seront prises en vue d élaborer concrètement la politique de prévention du stress en concertation paritaire via les canaux appropriés au niveau de l entreprise. Chaque entreprise établit un plan visant à convenir partairement de la façon dont la problématique de la prévention du stress sera traitée. Ces plans devront être évalués annuellement. Les entreprises s engagent, dans le cadre des formations de management, à consacrer une attention particulière à la prévention de conditions de stress. Une étude coordonnée concernant les différentes pratiques dans les entreprises du secteur sera communiquée à la commission paritaire au plus tard le 30 juin PC-privé Art. 15. Chaque entreprise met en oeuvre un plan PC-privé couvrant une période de trois ans, selon des modalités définies au niveau de l entreprise dans le cadre légal en vigueur. Problématique de la mobilité Art. 16. Conformément à la réglementation légale en vigueur, la problématique de la mobilité sera étudiée par un groupe de travail paritaire au niveau de chaque entreprise et fera l objet d un rapport au conseil d entreprise. Indemnité de vélo Art. 17. Dans le cadre de la gestion durable, une indemnité de vélo est octroyée aux membres du personnel utilisant le vélo pour faire le trajet principal, aller et retour, entre le domicile et le lieu de travail pendant au moins 50 jours ouvrables par an. L indemnité de vélo s élève à 0,15 EUR/km et ne peut être cumulée, pour une même période, avec d autres indemnités pour les déplacements entre le domicile et le lieu de travail. Les autres modalités pratiques devront être réglées au niveau de l entreprise. Les entreprises se réservent le droit de vérifier si les membres du personnel ont droit à une indemnité de vélo. CHAPITRE IV. Augmentation du pouvoir d achat Art. 18. Les parties marquent leur accord pour le versement en d une prime forfaitaire non récurrente de deux fois 250 EUR par équivalent temps plein à chaque membre du personnel en service le premier jour du mois de liquidation concerné; le montant de cette prime est calculé au prorata du régime de travail du travailleur ce même jour. Pour 2007, la prime non récurrente de 250 EUR est liquidée dans le courant du mois de décembre Pour 2008, la prime non récurrente de 250 EUR est liquidée dans le courant du mois de juin Les entreprises disposent de la possibilité de définir un autre avantage considéré comme équivalent au niveau de l entreprise. Cela se fait en concertation avec la délégation syndicale ou, à défaut, avec le personnel.

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 Gratis tel. nummer : 0800-98 809. 104 pages/bladzijden. www.staatsblad.

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 Gratis tel. nummer : 0800-98 809. 104 pages/bladzijden. www.staatsblad. MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD Publication conforme aux articles 472 à 478 de la loi-programme du 24 décembre 2002, modifiés par les articles 4 à 8 de la loi portant des dispositions diverses du 20

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : Gratis tel. nummer : N. 351 INHOUD SOMMAIRE. 144 bladzijden/pages

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : Gratis tel. nummer : N. 351 INHOUD SOMMAIRE. 144 bladzijden/pages BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Publicatie overeenkomstig artikelen 472 tot 478 van de programmawet van 24 december 2002, gewijzigd door de artikelen 4 tot en met 8 van de wet houdende diverse bepalingen

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Gratis tel. nummer : N Numéro tél. gratuit :

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Gratis tel. nummer : N Numéro tél. gratuit : BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Publicatie overeenkomstig artikelen 472 tot 478 van de programmawet van 24 december 2002, gewijzigd door de artikelen 4 tot en met 8 van de wet houdende diverse bepalingen

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 14.09.2006 Ed. 2 MONITEUR BELGE. Art. 2. Entrent en vigueur le 1 er janvier 2007 :

BELGISCH STAATSBLAD 14.09.2006 Ed. 2 MONITEUR BELGE. Art. 2. Entrent en vigueur le 1 er janvier 2007 : 46851 FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE N. 2006 3572 [C 2006/09648] 1 SEPTEMBER 2006. Koninklijk besluit tot vaststelling van de vorm, de inhoud, de bijlagen en de nadere regels voor de neerlegging van

Nadere informatie

69668 BELGISCH STAATSBLAD 29.09.2004 MONITEUR BELGE

69668 BELGISCH STAATSBLAD 29.09.2004 MONITEUR BELGE 69668 BELGISCH STAATSBLAD 29.09.2004 MONITEUR BELGE 17 jaar = 85 pct.; 16 jaar = 70 pct.; 15 jaar = 55 pct. van het uurloon van de werklieden en werksters van 18 jaar en ouder van dezelfde categorie. C.

Nadere informatie

ALBERT ALBERT BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER

ALBERT ALBERT BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER BELGISCH STAATSBLAD 09.05.2012 MONITEUR BELGE 27295 FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER N. 2012 1310 [C 2012/14127] 22 APRIL 2012. Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 30.12.2013 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 30.12.2013 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 30.12.2013 BELGISCH STAATSBLAD 103249 SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2013/22606] 21 DECEMBRE 2013. Arrêté royal modifiant l arrêté royal du 18 mars 1971 instituant un régime

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 13.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 13.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 13.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD 36987 SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES [C 2013/03172] 29 MAI 2013. Arrêté royal portant approbation du règlement du 12 février 2013 de l Autorité des services

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 64359 FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG N. 2004 3391 (2004 2305) [2004/202310] 12 MEI 2004. Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve

Nadere informatie

76142 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD

76142 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 76142 MONITEUR BELGE 18.12.2015 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD Art. 2. Al annexe II du même arrêté, tel qu il a été modifié à ce jour, est apportée la modification suivante : le point IV.25 est inséré, rédigé

Nadere informatie

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN 23178 MONITEUR BELGE 16.04.2013 BELGISCH STAATSBLAD LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR [C 2012/00569] 10 JUILLET 2012.

Nadere informatie

35968 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

35968 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 35968 MONITEUR BELGE 07.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD CHAPITRE V. Dispositions abrogatoires et finales Art. 15. Dans la deuxième colonne de l annexe 3 PJPol, les mots «Inspecteur général et Inspecteur général

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 28.07.2010 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 28.07.2010 MONITEUR BELGE 48001 N. 2010 2506 VLAAMSE OVERHEID [C 2010/35508] 11 JUNI 2010. Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007 betreffende de modulaire structuur

Nadere informatie

47990 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

47990 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 47990 BELGISCH STAATSBLAD 28.07.2010 MONITEUR BELGE N. 2010 2505 VLAAMSE OVERHEID [C 2010/35507] 11 JUNI 2010. Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST PERSONEEL EN ORGANISATIE SERVICE PUBLIC FEDERAL PERSONNEL ET ORGANISATION

FEDERALE OVERHEIDSDIENST PERSONEEL EN ORGANISATIE SERVICE PUBLIC FEDERAL PERSONNEL ET ORGANISATION ROYAUME DE BELGIQUE KONINKRIJK BELGIE SERVICE PUBLIC FEDERAL PERSONNEL ET ORGANISATION FEDERALE OVERHEIDSDIENST PERSONEEL EN ORGANISATIE Arrêté royal modifiant les arrêtés royaux du 16 novembre 2006 relatif

Nadere informatie

30548 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

30548 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 30548 MONITEUR BELGE 16.04.2009 BELGISCH STAATSBLAD F. 2009 1369 SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT [C 2009/24134] 8 AVRIL 2009. Arrêté ministériel

Nadere informatie

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS 53478 BELGISCH STAATSBLAD 18.08.2010 MONITEUR BELGE WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE

Nadere informatie

RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING. Dienst Geneeskundige Verzorging NATIONALE COMMISSIE ARTSEN ZIEKENFONDSEN

RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING. Dienst Geneeskundige Verzorging NATIONALE COMMISSIE ARTSEN ZIEKENFONDSEN RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING Openbare instelling opgericht bij de wet van 9 augustus 1963 Tervurenlaan 211-1150 Brussel Dienst Geneeskundige Verzorging NATIONALE COMMISSIE ARTSEN

Nadere informatie

PHILIPPE FILIP BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

PHILIPPE FILIP BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 35815 FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN [C 2014/03161] 25 APRIL 2014. Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake vennootschapsbelasting voor het aanslagjaar 2014

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 28893 FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE N. 2008 1822 [C 2008/09406] 2 JUNI 2008. Ministerieel besluit tot vaststelling van de lijst met punten voor prestaties verricht door advocaten belast met gedeeltelijk

Nadere informatie

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS 13102 BELGISCH STAATSBLAD 28.03.2002 Ed. 2 MONITEUR BELGE WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN N. 2002 1113 [C 2002/11054]

Nadere informatie

ALBERT ALBERT. BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE MINISTERIE VAN FINANCIEN MINISTERE DES FINANCES

ALBERT ALBERT. BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE MINISTERIE VAN FINANCIEN MINISTERE DES FINANCES 10833 N. 2000 864 MINISTERIE VAN FINANCIEN [C 2000/03174] F. 2000 864 MINISTERE DES FINANCES [C 2000/03174] 24 MAART 2000. Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van deel 2 van het aangifteformulier

Nadere informatie

OPENBAAR VERVOER CARPOOLING TRANSPORT PUBLIC COVOITURAGE PER WEEK PER MAAND PER 3 MAANDEN PAR PAR 3 MOIS FLEX SEMAINE MOIS

OPENBAAR VERVOER CARPOOLING TRANSPORT PUBLIC COVOITURAGE PER WEEK PER MAAND PER 3 MAANDEN PAR PAR 3 MOIS FLEX SEMAINE MOIS ITAIR COMITE VOOR DE BEDIENDEN VAN DE VOEDINGSNIJVERHEID Collectieve arbeidsovereenkomst van 13 februari 2017, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 februari 2012, betreffende de

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 21.10.2016 Ed. 2 MONITEUR BELGE 71309 FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID [C 2016/22418] SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2016/22418] 13 OKTOBER 2016. Ministerieel

Nadere informatie

Formeel advies van de Planningscommissie Medisch aanbod. Avis formel de la Commission de planification de l offre médicale

Formeel advies van de Planningscommissie Medisch aanbod. Avis formel de la Commission de planification de l offre médicale Avis formel de la Commission de planification de l offre médicale Conformément à l article 35novies, de l'arrêté royal n 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions de santé et à l arrêté

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 39283 Bijlage bij Ons koninklijk besluit van 5 augustus 2006 houdende uitvoering van artikel 4, 3, van het koninklijk besluit van 28 december 2005 tot overname van de pensioenverplichtingen van het gemeentelijk

Nadere informatie

61190 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

61190 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 61190 BELGISCH STAATSBLAD 12.09.2016 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE [C 2016/11363] 1 SEPTEMBER 2016. Koninklijk besluit tot goedkeuring van het zesde beheerscontract

Nadere informatie

MONITEUR BELGE Ed. 3 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE Ed. 3 BELGISCH STAATSBLAD 30611 SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES [C 2015/03204] 26 MAI 2015. Arrêté royal déterminant le modèle de la formule de déclaration en matière d impôt des sociétés pour l exercice d imposition 2015 (1) PHILIPPE,

Nadere informatie

61190 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

61190 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 61190 BELGISCH STAATSBLAD 12.09.2016 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE [C 2016/11363] 1 SEPTEMBER 2016. Koninklijk besluit tot goedkeuring van het zesde beheerscontract

Nadere informatie

ERRATUM ERRATUM. Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté

ERRATUM ERRATUM. Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté Ministère fédéral de l'emploi et du Travail ADMINISTRATION DES RELATIONS COLLECTIVES DU TRAVAIL Direction du Federaal Ministerie van Teerkstelling en VAN DE Directie van de ERRATUM Commission paritaire

Nadere informatie

ALBERT ALBERT BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE. Percentage betrekkingen toe te wijzen. Pourcentage d emplois à attribuer

ALBERT ALBERT BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE. Percentage betrekkingen toe te wijzen. Pourcentage d emplois à attribuer BELGISCH STAATSBLAD 23.08.2012 MONITEUR BELGE 49465 Trappen van de hiërarchie Degrés delahiérarchie aan het Nederlands Kader au Cadre néerlandais Percentage betrekkingen toe te wijzen Pourcentage d emplois

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 02.09.2014 Ed. 2 MONITEUR BELGE. Art. 8. Le présent arrêté entre en vigueur le 1 er septembre 2014.

BELGISCH STAATSBLAD 02.09.2014 Ed. 2 MONITEUR BELGE. Art. 8. Le présent arrêté entre en vigueur le 1 er septembre 2014. 65377 FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE [C 2014/09461] 31 AUGUSTUS 2014. Koninklijk besluit tot vaststelling van de inhoud en de vorm van modellen van verslagen, van vereenvoudigde boekhouding en van verzoekschrift

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 05.08.2010 MONITEUR BELGE 50359 VLAAMSE OVERHEID N. 2010 2633 [C 2010/35519] 11 JUNI 2010. Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 04.06.2014 MONITEUR BELGE 42651 FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID [C 2014/22260] 14 MEI 2014. Ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen van de inlichtingenformulieren

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 43865 VLAAMSE OVERHEID Leefmilieu, Natuur en Energie N. 2010 2250 [C 2010/35427] 7 JUNI 2010. Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 2 april 2007 betreffende de vastlegging

Nadere informatie

80806 MONITEUR BELGE 28.12.2011 BELGISCH STAATSBLAD

80806 MONITEUR BELGE 28.12.2011 BELGISCH STAATSBLAD 80806 MONITEUR BELGE 28.12.2011 BELGISCH STAATSBLAD AGENCE FEDERALE POUR LA SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE [C 2011/18456] FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN [C 2011/18456] 15

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 23.07.2015 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 23.07.2015 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 47225 SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES [C 2015/03212] 15 JUILLET 2015. Arrêté ministériel portant exécution des articles 7, 4, et 53, 1 er,3, c) et d), del arrêté royal du 28 juin 2015, concernant la taxation

Nadere informatie

47564 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

47564 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 47564 BELGISCH STAATSBLAD 04.08.2016 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmakingen voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk

Nadere informatie

53438 MONITEUR BELGE 12.12.2005 BELGISCH STAATSBLAD

53438 MONITEUR BELGE 12.12.2005 BELGISCH STAATSBLAD 53438 MONITEUR BELGE 12.12.2005 BELGISCH STAATSBLAD Vu pour être annexé à Notre arrêté du 6 décembre 2005 modifiant l arrêté royal du 19 avril 1999 fixant les éléments de la déclaration d accident à communiquer

Nadere informatie

SERVICE PUBLIC FÉDÉRAL CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE FEDERALE OVERHEIDSDIENST KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER

SERVICE PUBLIC FÉDÉRAL CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE FEDERALE OVERHEIDSDIENST KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER KONINKRIJK BELGIË FEDERALE OVERHEIDSDIENST KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER ROYAUME DE BELGIQUE SERVICE PUBLIC FÉDÉRAL CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE Koninklijk besluit houdende regeling van de overdracht

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 62848 BELGISCH STAATSBLAD 22.10.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE [C - 2005/09451] N. 2005 1425 31 MEI 2005. Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 juni 2003 op de openbaarmaking van akten en stukken van verenigingen

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 02.04.2010 MONITEUR BELGE 19923 Nota (1) Zitting 2009-2010. Kamer van volksvertegenwoordigers. Stukken. Wetsontwerp, 52-2240 - Nr. 1. Amendementen, 52-2240 - Nrs. 2 tot 5. Verslag,

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : Gratis tel. nummer : pages/bladzijden.

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : Gratis tel. nummer : pages/bladzijden. MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD Publication conforme aux articles 472 à 478 de la loi-programme du 24 décembre 2002, modifiés par les articles 4 à 8 de la loi portant des dispositions diverses du 20

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 64559 Art. 20. Elk bedrog dat wordt gepleegd om een lot uitgekeerd te krijgen, in het bijzonder elke valsheid in geschrifte of elk gebruik ervan, geeft aanleiding tot een klacht bij het parket. Art. 21.

Nadere informatie

46434 MONITEUR BELGE 17.07.2015 BELGISCH STAATSBLAD

46434 MONITEUR BELGE 17.07.2015 BELGISCH STAATSBLAD 46434 MONITEUR BELGE 17.07.2015 BELGISCH STAATSBLAD SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2015/22259] 9 JUILLET 2015. Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à l arrêté royal du 21 décembre 2001

Nadere informatie

COMMISSION PARITAIRE DE L'AGRICULTURE CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 30 AVRIL 1999

COMMISSION PARITAIRE DE L'AGRICULTURE CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 30 AVRIL 1999 COMMISSION PARITAIRE DE L'AGRICULTURE CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 30 AVRIL 1999 CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL RELATIVE A LA PRIME DE FIN D'ANNEE Art. 1er. La présente convention collective de

Nadere informatie

49188 BELGISCH STAATSBLAD 22.09.2008 MONITEUR BELGE

49188 BELGISCH STAATSBLAD 22.09.2008 MONITEUR BELGE 49188 BELGISCH STAATSBLAD 22.09.2008 MONITEUR BELGE Art. 3. Artikel 15 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : «Art. 15. De subsidies die ten bate van het Nationaal Geografisch Instituut zijn

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 80072 BELGISCH STAATSBLAD 15.10.2014 MONITEUR BELGE GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 20.12.2000 MONITEUR BELGE 42367 N. 2000 3261 [C 2000/22873] 14 DECEMBER 2000. Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 2 september 1980

Nadere informatie

65372 BELGISCH STAATSBLAD 02.09.2014 Ed. 2 MONITEUR BELGE

65372 BELGISCH STAATSBLAD 02.09.2014 Ed. 2 MONITEUR BELGE 65372 BELGISCH STAATSBLAD 02.09.2014 Ed. 2 MONITEUR BELGE Het beginindexcijfer is dat van de maand augustus van het jaar gedurende hetwelk het tarief is vastgesteld. Het nieuwe indexcijfer is dat van de

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 21.02.2012 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 21.02.2012 MONITEUR BELGE 11971 Art. 15. De Minister aan wie de bevoegdheid voor Energie toegewezen is, wordt belast met de uitvoering van dit besluit. Art. 15. Le Ministre qui a l Energie dans ses attributions est chargé de l

Nadere informatie

40816 MONITEUR BELGE 29.10.1999 BELGISCH STAATSBLAD

40816 MONITEUR BELGE 29.10.1999 BELGISCH STAATSBLAD 40816 MONITEUR BELGE 29.10.1999 BELGISCH STAATSBLAD MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES F. 99 3542 [99/11342] 30 SEPTEMBRE 1999. Arrêté ministériel modifiant l arrêté royal du 30 décembre 1993 prescrivant

Nadere informatie

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE 721 WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE

Nadere informatie

77220 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

77220 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 77220 MONITEUR BELGE 23.12.2015 BELGISCH STAATSBLAD SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE [C 2015/11511] 16 DECEMBER 2015. Arrêté ministériel établissant les formulaires

Nadere informatie

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN MONITEUR BELGE 15.02.2005 BELGISCH STAATSBLAD 5095 Art. 7. Dans l article 24 de l annexe au même arrêté royal, les mots «les lois coordonnées sur les sociétés commerciales» sont remplacés par les mots

Nadere informatie

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 51132 MONITEUR BELGE 12.08.2015 BELGISCH STAATSBLAD GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE

Nadere informatie

64360 BELGISCH STAATSBLAD 27.10.2010 MONITEUR BELGE

64360 BELGISCH STAATSBLAD 27.10.2010 MONITEUR BELGE 64360 BELGISCH STAATSBLAD 27.10.2010 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID N. 2010 3685 [C 2010/22451] F. 2010 3685 SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2010/22451] 15 OKTOBER

Nadere informatie

57936 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

57936 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 57936 MONITEUR BELGE 15.09.2015 BELGISCH STAATSBLAD Les propositions sont introduites auprès du Ministre-Président du Gouvernement flamand et comprennent au moins les données suivantes : 1 les prénoms

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 18.12.2014 Ed. 2 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 18.12.2014 Ed. 2 MONITEUR BELGE 104265 Art. 2. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2015. Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le 1 er janvier 2015. Brussel, 10 december 2014. Bruxelles, le 10 décembre 2014. Maggie DE BLOCK

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 30599 FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID [C 2016/22190] SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2016/22190] 22 JUNI 2015. Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering

Nadere informatie

43900 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

43900 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 43900 BELGISCH STAATSBLAD 13.07.2016 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID [C 2016/22272] SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2016/22272] 20 JUNI 2016. Verordening tot wijziging

Nadere informatie

22306 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

22306 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 22306 BELGISCH STAATSBLAD 28.04.2006 Ed. 2 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER N. 2006 1678 [C 2006/14095] 24 APRIL 2006. Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit

Nadere informatie

16002 MONITEUR BELGE 21.03.2007 BELGISCH STAATSBLAD

16002 MONITEUR BELGE 21.03.2007 BELGISCH STAATSBLAD 16002 MONITEUR BELGE 21.03.2007 BELGISCH STAATSBLAD Art. 2. Ces 342,5 agents sont répartis de la manière suivante : Personnel de niveau A : 112,5. Personnel de niveau B : 32,5. Personnel de niveau C :

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE 731 MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST N. 2010 45 [C 2010/31002] 17 DECEMBER 2009. Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot

Nadere informatie

MINISTERE DES FINANCES MINISTERIE VAN FINANCIEN

MINISTERE DES FINANCES MINISTERIE VAN FINANCIEN MINISTERIE VAN FINANCIEN N. 2002 1081 [C 2002/03145] 14 MAART 2002. Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van deel 2 van het aangifteformulier inzake personenbelasting voor het aanslagjaar 2002

Nadere informatie

13286 BELGISCH STAATSBLAD 09.03.2004 Ed. 2 MONITEUR BELGE

13286 BELGISCH STAATSBLAD 09.03.2004 Ed. 2 MONITEUR BELGE 13286 BELGISCH STAATSBLAD 09.03.2004 Ed. 2 MONITEUR BELGE PROGRAMMATORISCHE FEDERALE OVERHEIDSDIENST WETENSCHAPSBELEID N. 2004 842 [C 2004/21028] 13 FEBRUARI 2004. Ministerieel besluit tot vastlegging

Nadere informatie

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS 9472 BELGISCH STAATSBLAD 05.02.2014 MONITEUR BELGE WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE

Nadere informatie

SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN N. 2010 415 [C 2010/00012] 25 JANUARI 2010. Ministerieel besluit betreffende de hondengeleiderskledij van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus

Nadere informatie

MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 09.07.2015 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 45477 TRADUCTION AUTORITE FLAMANDE [C 2015/35854] 19 JUIN 2015. Arrêté du Gouvernement flamand portant approbation du cadre de l évaluation institutionnelle

Nadere informatie

Het minimum toepasselijk op het bediendenpersoneel, wordt vanaf 1 januari 2000 bepaald :

Het minimum toepasselijk op het bediendenpersoneel, wordt vanaf 1 januari 2000 bepaald : _ -12-1999 COMITE VOOR DE X? van de collectieve van 14 oktober 1992 de collectieve van 15 maart 1985 en 25 juni 1985) vaststelling van de arbeids- en 1 2 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 oktober

Nadere informatie

Federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en SociaalOverleg ALGEMENE DIRECTIE COLLECTIEVE ARBEIDSBETRE~NGEN Directie van de Griffie

Federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en SociaalOverleg ALGEMENE DIRECTIE COLLECTIEVE ARBEIDSBETRE~NGEN Directie van de Griffie Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale DIRECTION GÉNÉRALE RELATIONS COLLECTIVES DU TRAVAIL Direction du Greffe Federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en SociaalOverleg

Nadere informatie

33662 BELGISCH STAATSBLAD 02.07.2008 MONITEUR BELGE

33662 BELGISCH STAATSBLAD 02.07.2008 MONITEUR BELGE 33662 BELGISCH STAATSBLAD 02.07.2008 MONITEUR BELGE MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST N. 2008 2191 [C 2008/31345] 19 JUNI 2008. Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling

Nadere informatie

22306 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

22306 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 22306 BELGISCH STAATSBLAD 28.04.2006 Ed. 2 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER N. 2006 1678 [C 2006/14095] 24 APRIL 2006. Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 23.12.2009 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 23.12.2009 BELGISCH STAATSBLAD 80646 MONITEUR BELGE 23.12.2009 BELGISCH STAATSBLAD AGENCE FEDERALE POUR LA SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN [C 2009/18522] [C 2009/18522] 4

Nadere informatie

Paritair Comité voor het wasserij-, en Commission paritaire des blanchisseries et des entreprises de teinturerie et dégraissage

Paritair Comité voor het wasserij-, en Commission paritaire des blanchisseries et des entreprises de teinturerie et dégraissage 0 Paritair Comité voor het wasserij-, en entreprises de teinturerie et dégraissage Collectieve van 25 maart 1999 Convention de travail du 25 mars 1999 Collectieve arbeidsovereenkomst intrekking van de

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 25.09.2015 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 25.09.2015 BELGISCH STAATSBLAD 60077 SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES [C 2015/03324] 18 SEPTEMBRE 2015. Arrêté royal déterminant les modèles des formules de déclaration en matière de cotisations spéciales visées à l article 541 du Code

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 15.07.2014 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 15.07.2014 MONITEUR BELGE 53805 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST [C 2014/31492] 10 JUNI 2014. Ministerieel besluit tot vaststelling van de typeinhoud en de algemene uitvoeringsmodaliteiten van de energieaudit opgelegd door het Besluit

Nadere informatie

Collectieve arbeidsovereenkomst van 22 september 2017 betreffende de modernisering van de arbeidsduur

Collectieve arbeidsovereenkomst van 22 september 2017 betreffende de modernisering van de arbeidsduur Paritair comité 118 van de voedingsnijverheid Commission paritaire 118 de l industrie alimentaire Collectieve arbeidsovereenkomst van 22 september 2017 betreffende de modernisering van de arbeidsduur Convention

Nadere informatie

74018 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

74018 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 74018 MONITEUR BELGE 15.12.2015 BELGISCH STAATSBLAD AGENCE FEDERALE POUR LA SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE [C 2015/18392] 3 DECEMBRE 2015. Avis relatif à l indexation des montants fixés à l arrêté royal

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 01.06.2012 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 01.06.2012 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 01.06.2012 MONITEUR BELGE 31353 Vu pour être annexé àl arrêté ministériel du 23 mai 2012 modifiant l arrêté ministériel du 17 décembre 1998 déterminant les documents comptables à tenir

Nadere informatie

Octroi d'une allocation annuelle de régularisation pour chômeurs

Octroi d'une allocation annuelle de régularisation pour chômeurs Octroi d'une allocation annuelle de régularisation pour chômeurs Cet du 16 mai 2007, Ar du, Moniteur belge du, remplaçant la Cet du 30 novembre 2005, Ar du 1 er septembre 2006, Moniteur belge du 6 octobre

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 18.08.2009 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 18.08.2009 BELGISCH STAATSBLAD 54569 SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE F. 2009 2847 [C 2009/22382] FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID N. 2009 2847 [C 2009/22382] 31 JUILLET 2009. Règlement modifiant le règlement du 28

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE. Numéro tél. gratuit : Gratis tel. nummer : N. 353 INHOUD SOMMAIRE bladzijden/pages

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE. Numéro tél. gratuit : Gratis tel. nummer : N. 353 INHOUD SOMMAIRE bladzijden/pages BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Publicatie overeenkomstig artikelen 472 tot 478 van de programmawet van 24 december 2002, gewijzigd door de artikelen 4 tot en met 8 van de wet houdende diverse bepalingen

Nadere informatie

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 66892 MONITEUR BELGE 20.09.2013 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD Sur la proposition du Ministre de l Economie, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1 er. Dans l article 16 de l arrêté royal du 23 septembre

Nadere informatie

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN MONITEUR BELGE 04.10.2013 BELGISCH STAATSBLAD 69459 GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Gratis tel. nummer : Numéro tél. gratuit : N. 366 SOMMAIRE INHOUD. 10 pages/bladzijden

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Gratis tel. nummer : Numéro tél. gratuit : N. 366 SOMMAIRE INHOUD. 10 pages/bladzijden MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD Publication conforme aux articles 472 à 478 de la loi-programme du 24 décembre 2002, modifiés par les articles 4 à 8 de la loi portant des dispositions diverses du 20

Nadere informatie

52686 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD

52686 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 52686 VLAAMSE OVERHEID Leefmilieu, Natuur en Energie [C 2015/36016] 30 JULI 2015. Ministerieel besluit tot wijziging van de kaart van de focusgebieden, opgenomen in de bijlage bij het besluit van de Vlaamse

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 35327 FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN N. 2006 2713 [C 2006/00412] 27 JUNI 2006. Ministerieel besluit betreffende de motorrijderskledij van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus

Nadere informatie

Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2011 Convention collective de travail du 27 juin 2011

Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2011 Convention collective de travail du 27 juin 2011 Paritair Comité voor de bedienden van de nonferro metalen non ferreux Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2011 Convention collective de travail du 27 juin 2011 Tewerkstellings- en opleidingsinitiatieven

Nadere informatie

19612 MONITEUR BELGE 30.03.2015 BELGISCH STAATSBLAD

19612 MONITEUR BELGE 30.03.2015 BELGISCH STAATSBLAD 19612 MONITEUR BELGE 30.03.2015 BELGISCH STAATSBLAD SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2015/22079] 16 MARS 2015. Règlement modifiantlerèglement du 28 juillet 2003 portant exécution de l article

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS

FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS ROYAUME DE BELGIQUE SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS Arrêté ministériel déterminant les marchandises dangereuses visées par l article 48 bis 2 de l arrêté royal du 1 er décembre 1975 portant

Nadere informatie

36152 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

36152 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 36152 BELGISCH STAATSBLAD 14.06.2016 MONITEUR BELGE BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST [C 2016/31426] 2 JUNI 2016. Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende wijziging van de prijzen voor het

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 46905 FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER N. 2008 3024 [C 2008/14275] 5 SEPTEMBER 2008. Ministerieel besluit tot bepaling van de modellen van de documenten bedoeld in het koninklijk besluit

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 05.02.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE 6075 FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN N. 2010 414 [C 2010/00003] 14 DECEMBER 2009. Ministerieel besluit tot goedkeuring van het algemeen nood-

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 20.09.2011 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 20.09.2011 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 60341 SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE F. 2011 2503 [C 2011/22310] 15 SEPTEMBRE 2011. Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à l arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais

Nadere informatie

COMMISSION PARITAIRE POUR LES ENTREPRISES DE TRAVAIL ADAPTE ET LES ATELIERS SOCIAUX CONVENTION COLLECTIVE TRAVAIL DU 10/12/2002

COMMISSION PARITAIRE POUR LES ENTREPRISES DE TRAVAIL ADAPTE ET LES ATELIERS SOCIAUX CONVENTION COLLECTIVE TRAVAIL DU 10/12/2002 COMMISSION PARITAIRE POUR LES ENTREPRISES DE TRAVAIL ADAPTE ET LES ATELIERS SOCIAUX CONVENTION COLLECTIVE TRAVAIL DU 10/12/2002 RELATIVE A LA A 58 ANS. Art. La présente convention collective de travail

Nadere informatie

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 19634 MONITEUR BELGE 30.03.2015 BELGISCH STAATSBLAD GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE

Nadere informatie

Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux. Paritair comité voor de beschutte en de sociale werkplaatsen

Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux. Paritair comité voor de beschutte en de sociale werkplaatsen Paritair comité voor de beschutte en de sociale werkplaatsen Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux Collectieve van 2000 Convention collective de travail du

Nadere informatie

4732 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

4732 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 4732 BELGISCH STAATSBLAD 24.01.2012 MONITEUR BELGE MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST N. 2012 298 [C 2011/31649] 15 DECEMBER 2011. Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling

Nadere informatie