Notitie: Afvalinzameling gemeente Bloemendaal Datum: 1 mei 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Notitie: Afvalinzameling gemeente Bloemendaal Datum: 1 mei 2013"

Transcriptie

1 Notitie: Afvalinzameling gemeente Bloemendaal Datum: 1 mei 2013 Inleiding: Sinds 1 januari 2013 is De Meerlanden de nieuwe inzamelaar voor het legen van de rolemmers rest- en GFTafval. In overleg met en in opdracht van de gemeente Bloemendaal zijn er wijzigingen doorgevoerd in de afval inzamelingsstructuur. Voor de rolemmers wordt via een andere inzamelmethode gewerkt en voor de kunststof inzameling is gekozen deze te verschuiven van een weekdag naar zaterdag. Deze verandering in het ophaalschema bleek niet voor iedereen duidelijk en bracht onrust. Ook omdat wijzigingen in de inzamelstructuur effect hebben op de inspanning die van de burger wordt gevraagd. Binnen de politiek zijn vragen gesteld en de wethouder heeft medio mei een evaluatie toegezegd. Deze notitie dient als inhoudelijke input vanuit De Meerlanden voor de evaluatie. In deze notitie lichten wij de afvalinzameling toe en gaan we specifiek in op de invoering zijbelading en de kunststof inzameling op zaterdag. Context: De Meerlanden is een Overheids N.V. werkzaam voor negen gemeentelijke aandeelhouders. De gemeente Bloemendaal is een van deze aandeelhouders. Sinds 1 juli 2001 voert De Meerlanden de afvalinzameling uit in de gemeente Bennebroek. De gemeenten Bennebroek en Bloemendaal zijn op 1 januari 2009 samen gevoegd onder de naam gemeente Bloemendaal. De gemeente Bloemendaal heeft de afvalinzameling uitbesteed aan de markt en sinds 1 januari 2013 is dit ondergebracht bij De Meerlanden. Op 1 januari 2013 is gestart met de inzameling van rest- en gft-afval. De uitvoering van deze inzameling verschilt op twee punten van eerdere situatie. De inzameling van de rolemmer gebeurt door middel van zijbelading in plaats van achterbelading en de inzameling van kunststof is qua methodiek gelijk, maar wordt uitgevoerd op zaterdag in plaats van op een werkdag. Deze aanpassingen zijn doorgevoerd omdat deze aansluiten bij de werkwijze van De Meerlanden, die al langer doorgevoerd was in de kern Bennebroek en met positief resultaat. In overleg met de gemeente Bloemendaal zijn zijbelading en kunststofinzameling van kunststof ook in de kern Bloemendaal ingevoerd. De gemeente Bloemendaal heeft expliciet gekozen voor samenwerking met De Meerlanden, deels vanuit de ervaringen in de kern Bennebroek en omdat de gemeente zocht naar een partij waar naast de uitvoering van het contract ook invloed uitgeoefend kan worden op de wijze waarop dit gebeurt. Implementatie: (de invoering) Een belangrijk onderdeel van het uitvoeren van een nieuw contract is het invoeren ervan. Een nieuw contract betekent het afstemmen van de inzamelsystematiek en werkwijze op de locale situatie. Daarnaast betekent het communicatie richting de bewoners om hen bekend te maken met de nieuwe werkwijze en hier draagvlak voor te creëren. Over dit invoeringstraject zijn afspraken gemaakt met de gemeente. Uit eerdere ervaring weet De Meerlanden dat dit ongeveer 4 tot 6 maanden duurt. In de eerste maanden wordt ervaring opgedaan met de te rijden routes, aanbiedplaatsen voor rolemmers en wijze van aanbieden. Daarbij worden door middel van communicatie en verschillende labels de bewoners geïnformeerd. Daarna worden routes en eventuele knelpunten in kaart gebracht. Daarbij wordt er gecommuniceerd met bewoners en gemeente. In de laatste twee maanden worden oplossingen gezocht voor geconstateerde knelpunten en routes vastgelegd. De Meerlanden is verantwoordelijk voor de operatie en de gemeente Bloemendaal voor de communicatie en het goed informeren van bewoners. Het een keus geweest van de gemeente om de communicatie zelf uit te voeren. Handhaving op de wijze waarop rolemmers worden aangeboden ligt bij beide partijen, de gemeente besluit hiertoe. Momenteel zitten de gemeente en De Meerlanden midden in dit implementatie traject. De eerste ervaringen zijn opgedaan, een aantal knelpunten is gesignaleerd en oplossingen worden gezocht. De communicatie is hierbij een aandachtspunt omdat operatie en communicatie op dit moment niet gelijk optrekken. Door de politieke onrust dreigt de implementatie nu te vertragen, wat kan leiden tot een langere periode van onrust. In de implementatie periode komen er gemiddeld meer meldingen/klachten van bewoners en de gemeente binnen. Dit gebeurt ook in Bloemendaal en hier wordt later in deze notitie nader op in gegaan. Wel is zichtbaar dat de piek in deze meldingen in januari/februari zat en daarna is afgenomen. Er dient ook rekening gehouden te worden met de winterse omstandigheden in de maanden januari tot begin maart, dit heeft effect gehad op de inzameling. 1

2 Notitie: In deze notitie worden drie onderdelen apart uitgewerkt. 1. Zijbelading (methodiek inzameling rolemmer) 2. Kunststof inzameling (inzameling op zaterdag) 3. Dienstverlening De Meerlanden. 1. Inzamelmethodiek zijbelading Algemeen inzamelmethoden: Voor het inzamelen van rest- en gft-afval zijn ruwweg drie mogelijkheden: met behulp van zakken, door middel van achterladende voertuigen en door middel van zijbeladende voertuigen. Inzameling met behulp van zakken komt vrijwel niet meer voor in Nederland, de andere twee methoden wel. Onderstaand wordt ingegaan op de essentiële kenmerken van de beide methoden en de belangrijkste voor- en nadelen. Achterladende voertuigen: Het belangrijkste kenmerk voor een achterlader is dat naast de chauffeur twee medewerkers met het voertuig meelopen. Deze medewerkers hangen de rolemmers aan de achterzijde van het voertuig in het beladingmechanisme. Hierbij dienen de bakken te worden opgetild en is er sprake van zware lichamelijke belasting. De productiesnelheid is lager dan bij een systeem met zijbelading. Zijbeladende voertuigen: Dit voertuig kan het naast de chauffeur met één medewerker af of in sommige wijken met alleen een chauffeur. Deze methode vraagt dat de rolemmers op een specifieke wijze worden aangeboden wat meer inspanning van de burger vraagt. De medewerker controleert de wijze van aanbieden en past waar nodig correcties toe. De rolemmers worden volledig automatisch via een opname arm aan de zijkant van het voertuig geleegd. Van zware lichamelijke belasting is geen sprake meer. Zijbeladende voertuigen hebben ook het voordeel dat inzameling en transport van elkaar ontkoppeld worden. Wanneer de chauffeur van een inzamelvoertuig weet dat de container vol is dan kan hij de volle container dicht bij de inzamelwijk afzetten en wisselen voor een lege. De winst is dus dat het inzamelvoertuig niet zelf zijn volle vracht behoeft weg te brengen, hetgeen een belangrijke tijdwinst oplevert. Met drie volle containers tegelijk wordt het afval door een transportvoertuig afgevoerd naar de verwerker. Elk systeem heeft voor- en nadelen, zo ook deze beide inzamelsysteem. In onderstaande tabel worden de belangrijkste aspecten hiervan weergegeven. Achterladende voertuigen Zijbeladende voertuigen voordeel nadeel voordeel nadeel Aanbieden rolemmer op clusterplaatsen 3 medewerkers per voertuig; 1 of 2 medewerkers per voertuig; Aanbieden rolemmers in lijn opstelling flexibele inzameling aangeboden rolemmers (zware) lichamelijke arbeid; P-90 norm 1 van toepassing; geen ontkoppeling inzameling en transport mogelijk ontkoppeling inzameling en transport belading volledig automatisch; P-90 norm niet van toepassing specifieke wijze van aanbieden rolemmers vereist (inzet burgers); waar nodig maatwerk leveren voor opstelplaatsen De voordelen van zijbeladende voertuigen ten opzichte van achterladende zitten voornamelijk in het werken met minder personeel, fysieke belasting van het personeel en hogere effectiviteit door minder af transport van containers. Gesteld kan worden dat een achterlader containers per dag kan legen en een zijlader containers per dag bij stedelijkheid klasse 1. De capaciteit is afhankelijk van stedelijkheids klasse (1t/m4), Bloemendaal valt in stedelijkheid klasse 3. 1 P90 norm is opgenomen in de Arbo catalogus van de afvalbranche. De norm gaat er van uit dat 90% van een gemiddelde populatie de werkzaamheden zonder een verhoogd risico op schadelijke gevolgen kan uitvoeren. De norm kijkt naar maximale hoeveelheden in gewicht, naar leeftijd van de belader en het type inzameling. Deze norm is niet van toepassing op inzamelsystemen waarbij de container niet naar de wagen toe gereden hoeft te worden, zoals zijbeladende voertuigen. 2

3 Aanbieden rolemmer: Bij inzamelen van afval door middel van rolemmers is de wijze waarop de rolemmer wordt aangeboden van belang. Zowel bij achterbelading als bij zijbelading vraagt dit enige inspanning van de burger. Bij achterbelading worden de emmers aangeboden aan de rand van het trottoir met de handgreep naar de straat. Bij zijbelading worden de rolemmers aangeboden in een lijnopstelling met de handgreep van de straat af. Daarnaast is ook bepalend waar ze worden aangeboden; er moet immers rekening worden gehouden met straatmeubilair, geparkeerde auto s, bomen etc. Waar nodig is hierdoor maatwerk vereist en beide systemen vragen medewerking van de burger. Specifieke situatie gemeente Bloemendaal In de kern Bennebroek wordt al sinds 2005 ingezameld doormiddel van zijbelading. Ook hier is de overstap gemaakt van achterbelading naar zijbelading. De implementatie van dit systeem is vergelijkbaar gegaan met hoe dit nu in Bloemendaal gebeurd. Er is vooraf gecommuniceerd met de bewoner dat de rolemmer op een andere wijze aangeboden dient te worden. In het eerste half jaar hebben de medewerkers van De Meerlanden de rolemmer teruggezet op de locatie waar deze werd aangeboden en is de teamleider de wijk ingegaan om knelpunten rondom aanbiedlocaties op te lossen. Na een implementatie periode van 6 maanden werkt dit systeem al jaren naar tevredenheid van bewoners, gemeente en De Meerlanden. Binnen de overige kernen van de gemeente Bloemendaal wordt de zijbelading nu geïntroduceerd. De Meerlanden heeft de ervaring dat het ongeveer twee maanden duurt om rijroutes definitief vast te stellen. Hierbij gaat het er om een zo effectief mogelijke route te rijden. In deze periode worden knelpunten gesignaleerd die vervolgens zo goed mogelijk verholpen dienen te worden, ook dit kost ongeveer twee maanden. Bloemendaal is een gemeente met veel buitengebied en een groot oppervlakte met relatief weinig bewoners. In dergelijke situaties, zeker in het buitengebied, wil De Meerlanden gaan werken met alleen een chauffeur op het inzamelvoertuig. Deze keuze levert een kostenvoordeel op doordat minder personeel (geen voorloper) nodig is. Dit kostenvoordeel maakt ook onderdeel uit van de overeenkomst met Bloemendaal. Om met alleen een chauffeur op de wagen te kunnen werken is een speciaal zijbeladend voertuig aangeschaft met een zogeheten grabber. Deze grabber pakt de rolemmer 'om zijn middel' leegt hem en plaatst de rolemmer weer terug. Hiervoor moeten de rolemmers los van elkaar worden aangeboden en zou in theorie de voorloper niet nodig zijn. Dit werkt alleen als alle rolemmers aan de kant van de rijbaan worden aangeboden, met een tegel tussenruimte en de wielen en hanggreep van de rand af. Deze werkwijze is toegelicht in de afvalkalender en tijdens de uitvoering kan dit door middel van het gebruik van labels waarop aangegeven hoe men de rolemmer correct moet aanbieden in die gevallen waarin dit niet het geval is. Communicatie met de bewoner Rond de invoering van zijbelading vindt in afstemming met en na goedkeuring van de gemeente communicatie met de bewoner plaats. Er wordt gebruik gemaakt van witte labels: De inzameling van afval willen wij efficiënt uitvoeren, hiervoor vragen wij uw medewerking om de rolemmer terug te plaatsen op de plek waar u de rolemmer aangetroffen heeft. De labels worden aan bakken gehangen die op de verkeerde plek of verkeerd om zijn aangeboden. Daarnaast laat De Meerlanden tijdelijk een extra man meerijden om de bakken exact goed terug te kunnen zetten voordat er een label aangehangen wordt. Momenteel worden de knelpunten in kaart gebracht, uiteindelijk zal de teamleider de wijk ingaan om samen met de bewoners naar oplossingen te kijken. Inzamelmethode De Meerlanden: Vanaf de oprichting van De Meerlanden wordt er gewerkt met zijbeladende voertuigen, de meerwaarde heeft zich in de loop der jaren bewezen en steeds meer gemeenten hebben de overstap gemaakt. Landelijk is deze trend ook zichtbaar, inzamelaars gaan op de locaties waar dat mogelijk is over op zijbelading. Argumentatie hiervoor is steeds de wens om het personeel minder te belasten en om kosten te besparen, waarbij de besparing op aantal personeelsleden direct een bezuiniging en een hogere productiviteit per voertuig opleveren. Van belang is wel duidelijke communicatie en handhaving, onze ervaring is dat het systeem dan na 4 maanden werkt en daarna niet meer leidt tot extra klachten. 3

4 Concluderend De methode zijbelading wordt door De Meerlanden in zeven gemeenten succesvol ingevoerd, belangrijkste argumenten voor zijbelading: De capaciteit van het inzamelvoertuig wordt vergroot, omdat de methode achterbelading met maximaal rolemmers per dag, wordt vergroot door de methode zijbelading met rolemmers per dag, terwijl we binnen de P90 norm blijven qua belasting. In gemeente Bloemendaal ligt gezien de stedelijkheid klasse het aantal op rolemmers. Directe kosten besparing op personeel door in plaats van drie medewerkers, twee of waar mogelijk zelfs 1 medewerker in te zetten. Door de afzet mogelijkheid van de container kan een voertuig dichter bij de inzamellocatie ledigen waardoor de productiviteit van het voertuig stijgt en de werkzaamheden in een korter tijdsbestek kunnen worden uitgevoerd. Dit beperkt ook het aantal transportbewegingen wat goed is voor het milieu. De belangrijkste factor voor succes is de bereidheid van de gemeente en bewoners om mee te werken in het aanbieden van het afval. Gezamenlijk met De Meerlanden moet helder en duidelijk gecommuniceerd worden en waarnodig gehandhaafd. Een eventuele overstap van zijbelading naar achterbelading brengt de volgende consequenties met zich mee: De inzet van personeel wordt per inzamelvoertuig verhoogd van gemiddeld twee medewerkers naar drie medewerkers. Het is dan ook niet meer mogelijk een verdere efficiencyslag op het aantal medewerkers te maken. (van twee naar een medewerker) Door de P90 norm maximaal rolemmers per dag en het ontbreken van de mogelijkheid om containers af te zetten zullen de inzamelrondes langer duren en zullen er meer transportbewegingen nodig zijn. Dit verhoogt kosten aan personeel en heeft een nadelig milieu effect. Daarnaast is er specifiek voor en in overleg met de gemeente Bloemendaal een inzamelvoertuig aangeschaft dat niet volledig op andere locaties kan worden ingezet. Het productiviteit verlies van dit voertuig heeft een financiële consequentie. Op basis van bovenstaande heeft De Meerlanden een berekening gemaakt voor de financiële gevolgen van de overstap van zijbelading naar achterbelading. De kern Bennebroek is bij de berekeningen buitenbeschouwing gelaten (ca aansluitingen) er is alleen gekeken naar de aansluitingen Bloemendaal (ca ). Huidige aanneemsom Zijbelading over naar Achterbelading Meerinzet door lagere productiviteit en ontbreken afzet mogelijkheid c.a euro 28% meer kosten 35% meer kosten Deze berekeningen zijn gebaseerd op de extra personele kosten en het productie verlies wat ontstaat door het werken met een andere methode. Bi j deze berekeningen is nog niet gekeken of De Meerlanden deze voertuigen en het personeel beschikbaar heeft, wat mogelijk kan leiden tot hogere kosten door inhuur. Onderstaande is een aanname op basis van een overstap op dit moment. Hierbij is rekening gehouden met de beschikbaarheid van voertuigen en personeel. Dit kan van moment tot moment afwijken. De totale aanneemsom (incl. Bennebroek) wordt hiermee o.b.v. prijspeil 2012, 33% hoger +/ euro. Dit heeft zowel met de extra inzet van een chauffeur/belader als een extra inzameldag per week, aangezien maximaal aansluitingen kunnen worden gedaan per wagen /dag, terwijl dit met de zijlader op gebaseerd was. 4

5 2. Kunststof inzameling Algemeen Kunststof: Kunststof is een afvalstroom die gescheiden wordt ingezameld binnen de gemeente Bloemendaal en wordt al enkele jaren opgehaald door De Meerlanden. Kunststof is een grote fractie vooral in volume, die goed recyclebaar is. Gescheiden inzameling draagt in belangrijke mate bij aan een duurzaam milieu maar heeft ook een financieel gunstig effect voor de gemeente. De inzameling wordt per 1 januari 2013 op zaterdag uitgevoerd in Bloemendaal. Als onderdeel van het nieuwe contract met de gemeente Bloemendaal is gekozen voor inzameling op zaterdag, door deze keus kunnen de inzamelvoertuigen van De Meerlanden zo effectief mogelijk worden ingezet. Inzamelmethode: De inzameling van kunststof vindt plaats op twee wekelijkse basis. Er wordt gebruik gemaakt van vrachtwagens voor de wijken en reguliere straten en van een pick-up voor het centrum en de smalle straten. Alle voertuigen worden door drie medewerkers bemand. De enige wijziging die is doorgevoerd is het verschuiven van de inzameling van een doordeweekse dag naar zaterdag. De keuze voor deze wijziging is onderdeel geweest van de contractonderhandelingen voor de nieuwe uitvoeringsovereenkomst. Hierbij heeft De Meerlanden productief meegedacht hoe de efficiëntie van de uitvoering verhoogd kon worden. De uitvoering op zaterdag maakt dat de voertuigen effectiever kunnen worden ingezet en waardoor op kosten bespaard wordt. Deze besparing is verwerkt in het contract van de gemeente met De Meerlanden. De inzameling op zaterdag heeft als nadeel dat de dag zelf geen prettige dag is voor bewoners om kunststof afval aan te bieden. Daarnaast is het voor De Meerlanden pas mogelijk om meldingen na het weekend op te pakken, waardoor eventuele overlast langer duurt, dit was ook het geval met inzameling op vrijdag. Conclusie: Het inzamelen van kunststof op zaterdag is destijds vanuit een financiële overweging doorgevoerd. Het heeft operationeel voordelen voor De Meerlanden. Het is mogelijk de inzameldag te wijzigen naar een werkdag. Dit brengt extra kosten voor inzet voertuigen met zich mee, een inschatting van deze kosten komt uit op 23% hoger, +/ euro. 5

6 3. Dienstverlening Meerlanden Dienstverlening gemeente Bloemendaal De introductie van een nieuwe dienstverlener en een nieuwe inzamelmethodiek brengt, zoals elke verandering, onrust met zich mee. Vanuit onze eerdere ervaringen bij andere gemeenten verloopt de overstap in gemeente Bloemendaal, kijkend naar het aantal klachten, redelijk goed. Wat niet wegneemt dat elke klacht er een te veel is en dit de volledige aandacht heeft binnen De Meerlanden. De Meerlanden probeert in haar dienstverlening op meerdere fronten maatwerk te leveren. De werkwijze kan vergeleken worden met een cafetariamodel, er wordt gekeken naar de specifieke wensen van de gemeente en vervolgens wordt er vanuit bestaande en nieuwe inzichten gekeken naar een locaal passende oplossing. Dit maatwerk zoeken wij ook in de bemensing. Daarom is er binnen de gemeente Bloemendaal gekozen om een teamleider in te zetten voor de aansturing van de inzameling die in de eerste plaats ervaren is maar daarnaast ook klantgericht en communicatief vaardig en goed instaat situaties in te schatten. Vragen, meldingen en klachten van de bewoners komen voornamelijk binnen bij Publieksinformatie De Meerlanden. Deze worden conform een vastgesteld protocol afgehandeld. Waarnodig maakt de gemeente een afweging hoe individuele melding wordt opgepakt. Daarnaast ontvangt de gemeente ook direct meldingen en klachten. Aks De Meerlanden bij de oplossing betrokken wordt, pakt de teamleider deze melding op en zoekt zoveel mogelijk persoonlijk contact en gaat waarnodig ter plaatse om de situatie te beoordelen of toelichting te verschaffen. De gemeente bepaalt of De Meerlanden betrokken wordt bij de afhandeling van een melding of klacht en/of er persoonlijk contact met de bewoner wordt opgenomen. Er vindt op zeer structurele basis overleg plaats tussen de gemeente en De Meerlanden. Dit is ook nodig omdat de gemeente de beleidskaders uitzet en richtinggevend acteert als opdrachtgever. De Meerlanden geeft binnen deze kaders en het contract invulling aan de operatie. Communicatie en informatie gaat onder verantwoordelijkheid van de gemeente en gevraagd voert De Meerlanden deze uit. Op operationeel niveau wordt er wekelijks overlegd, daarnaast vindt er maandelijks een managementoverleg plaats waarin de dienstverlening, tevredenheid en eventuele knelpunten en verbeteringen worden besproken. De Meerlanden probeert hierbij ook mee te denken met de gemeente en neemt in overleg met de gemeente initiatieven om de afvalscheiding waar mogelijk te verbeteren. Meldingen gemeente Bloemendaal In de eerste acht weken zijn er ongeveer 300 meldingen ontvangen. Dit betreffen alle meldingen over de inzameling van plastic, glas, papier, grofvuil, AEEA (Web), takken, kerstbomen, GFT en restafval en daarnaast vragen over opstelplaatsen. Er is een tendens zichtbaar dat de piek vooral zat bij de introductie en nu langzaam afneemt. Afhankelijk van de aard van de melding wordt er een herstelactie gepleegd, telefonisch contact opgenomen of gaat de teamleider langs om de situatie te analyseren en eventueel persoonlijk contact te zoeken met de bewoner. Uitsplitsing meldingen eerste acht weken: +/- 150 meldingen voor restafval, inclusief te laat, gedeeltelijk geleegd, verkeerd aangeboden, vergeten. +/- 30 meldingen betreffende hetzelfde maar dan voor GFT (inclusief vastgevroren). +/- 30 meldingen betreffende niet opgehaalde plastic zakken. +/- 40 meldingen betreffende papier rolemmers. +/- 30 meldingen betreffende niet meegenomen kerstbomen en / of takken. +/- 40 meldingen betreffende de opstelplaatsen. 6

7 Aantal De Meerlanden N.V. De gegevens in alle grafieken betreffen het totaal aantal klachten, zowel binnen gekomen bij publieksinformatie De Meerlanden als bij de gemeente Bloemendaal. Na de eerste acht weken is het aantal meldingen sterk afgenomen en weer op een niveau wat vergelijkbaar is met voorgaande jaren en andere gemeenten. De trend is in onderstaande tabel weergegeven. Totaal aantal klachten Bloemendaal 2013 (Gft- en restafval niet geleegd, aanbiedplaats, Plastic niet opgehaald) Totaal aantal klachten januari februari maart april (t/m 22) In onderstaande tabel zijn de klachten gesorteerd naar de meest voorkomende categorieën; restafval niet geleegd, GFT-afval niet geleegd, zijbelading aanbiedplaats en plastic niet opgehaald. Klachten Bloemendaal Totaal januari februari maart april (t/m 22) 20 0 Restafval - niet geleegd GFT-afval - niet geleegd Zijbelading, aanbiedplaats Plastic - niet opgehaald Soort klacht 7

8 In onderstaande tabel zijn de klachten gesorteerd naar de verschillende kernen binnen de gemeente Bloemendaal. Totaal aantal klachten per kern rest gft plastic Aerdenhout Bennebroek Bloemendaal Overveen Vogelenzang 8

De Meerlanden: energie in de buurt. Raad Bloemendaal 28 juni 2013

De Meerlanden: energie in de buurt. Raad Bloemendaal 28 juni 2013 De Meerlanden: energie in de buurt Raad Bloemendaal 28 juni 2013 Structuur Aandeelhouders Raad van Commissarissen Directie Staf Publieke Sector Vergisting-Compostering Private Sector Afval BOR Kerncijfers

Nadere informatie

Memo. de leden van de gemeenteraad. het college. Datum: 5 mei 2015. scenario s het nieuwe inzamelen. Geachte leden van de raad,

Memo. de leden van de gemeenteraad. het college. Datum: 5 mei 2015. scenario s het nieuwe inzamelen. Geachte leden van de raad, Memo Aan: Van: de leden van de gemeenteraad het college Datum: 5 mei 2015 Betreft: scenario s het nieuwe inzamelen Geachte leden van de raad, Afval is grondstof. Ons afval is rijk aan grondstoffen die

Nadere informatie

Kilogram gescheiden ingezameld per inwoner per jaar Landelijke doelstelling. Resultaat Lingewaard 2011

Kilogram gescheiden ingezameld per inwoner per jaar Landelijke doelstelling. Resultaat Lingewaard 2011 Memo Onderwerp Afvalinzameling: vergelijking Zevenaar- 1 Inleiding Afvalscheiding is belangrijk. Door scheiding aan de bron (in de huishoudens) kunnen afvalcomponenten en fracties worden verkregen die

Nadere informatie

Openbaar. Investering mini-containers voor inzameling oud papier en karton. Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel.

Openbaar. Investering mini-containers voor inzameling oud papier en karton. Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Investering mini-containers voor inzameling oud papier en karton Programma Openbare Ruimte Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting Om het inzamelresultaat

Nadere informatie

Jaarplan 2014 gemeente Velsen

Jaarplan 2014 gemeente Velsen Jaarplan 2014 gemeente Velsen HVC Arnoud Kik Adviseur Gemeenten Versie: 28 april 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 2. Maatregelen afvalbeheerplan 6 3. Maatregelen 2014 9 4. Planning uitwerking resterende

Nadere informatie

Ingediende motie CDA, DDE 2002 en DMP: extra inzamelronden GFT-afval in de zomerperiode.

Ingediende motie CDA, DDE 2002 en DMP: extra inzamelronden GFT-afval in de zomerperiode. Collegevoorstel Inleiding: Op 12 december 2006 is door de raadsfracties CDA, DDE 2002 en DMP een motie ingediend inzake de inzameling van GFT-afval in de zomer. De motie houdt in het verrichten van nader

Nadere informatie

Veelgestelde vragen voorstel afvalinzameling

Veelgestelde vragen voorstel afvalinzameling Veelgestelde vragen voorstel afvalinzameling Wat verandert er voor mij als dit voorstel wordt ingevoerd? Restafval wordt één keer in de vier weken ingezameld Het voorstel gaat uit van een verlaging van

Nadere informatie

Raadsmededeling. Datum 6 januari 2004 Nr.: 04-15. Het college van B&W. De raads- en duoburgerleden. Kopie aan. Afvalinzameling in de binnenstad

Raadsmededeling. Datum 6 januari 2004 Nr.: 04-15. Het college van B&W. De raads- en duoburgerleden. Kopie aan. Afvalinzameling in de binnenstad Datum 6 januari 2004 Nr.: 04-15 Van Aan Het college van B&W De raads- en duoburgerleden Kopie aan Onderwerp Afvalinzameling in de binnenstad Mededeling 1 INLEIDING Bij vaststelling van het Beleidsplan

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Registratienummer raad: 1194195 Datum: Behandeld door: 21 april 2015 H.G.M. Hermens Afdeling / Team: Uitvoering Onderwerp: Notitie Verbetering afvalscheidingsresultaten

Nadere informatie

Voorstel voor de Raad

Voorstel voor de Raad Voorstel voor de Raad Datum raadsvergadering : 31 maart 2016 Agendapuntnummer : III, punt 5 Besluitnummer : 2028 Portefeuillehouder : Wethouder Jan van 't Zand Aan de gemeenteraad Onderwerp: Rapportage

Nadere informatie

Doorrekening scenario s afvalbeheer gemeente Montfoort

Doorrekening scenario s afvalbeheer gemeente Montfoort Doorrekening scenario s afvalbeheer gemeente Montfoort Door gemeente Montfoort zijn 4 toekomstige scenario s voor het afvalbeheer geformuleerd. Wat zijn de verwachte effecten indien deze scenario s worden

Nadere informatie

Gemeenteraad. Dienst/afdeling: SLWE. Onderwerp Andere aanpak afvalinzameling vanaf 1 januari 2015. Voorstel

Gemeenteraad. Dienst/afdeling: SLWE. Onderwerp Andere aanpak afvalinzameling vanaf 1 januari 2015. Voorstel Aan de gemeenteraad Volgnummer: Dienst/afdeling: SLWE Onderwerp Andere aanpak afvalinzameling vanaf 1 januari 2015 Voorstel 1. Een systeem van driewekelijks inzamelen restafval en plastic afval per 1 januari

Nadere informatie

Beleidsnotitie van afvalbeleid naar Grondstoffenbeleid

Beleidsnotitie van afvalbeleid naar Grondstoffenbeleid Beleidsnotitie van afvalbeleid naar Grondstoffenbeleid Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 3. Omgekeerd inzamelen... 4 4. Voorscheiding plastics... 5 5. Oud papier en karton... 5 6. GFT... 6 7. Conclusie...

Nadere informatie

Stadsenquête Leiden 2004

Stadsenquête Leiden 2004 Hoofdstuk 16. Milieu Samenvatting Leiden heeft een Milieustraat aan de J.C. Rijpstraat. Vergeleken met voorgaande jaren zijn zowel de bekendheid als het gebruik verder toegenomen. In de Stadsenquête van

Nadere informatie

Onderwerp : Verordening Reinigingsheffingen : Besluit tot vaststelling van de verordening Reinigingsheffingen 2012

Onderwerp : Verordening Reinigingsheffingen : Besluit tot vaststelling van de verordening Reinigingsheffingen 2012 Raadsvoorstel Onderwerp : Verordening Reinigingsheffingen. Indiener agendapunt Gevraagd besluit Bijlage(n) : Het college van burgemeester en wethouders, portefeuillehouder: H. Nijskens : Besluit tot vaststelling

Nadere informatie

Afvalpanel Horst aan de Maas

Afvalpanel Horst aan de Maas Afvalpanel Horst aan de Maas Eerste bijeenkomst 25 februari 2013 WELKOM! Agenda eerste bijeenkomst Afvalpanel 1. Welkom en toelichting op de afvalinzameling en het Afvalpanel door wethouder Birgit Op de

Nadere informatie

Stimuleren van afvalscheiding: De wortel of de stok?

Stimuleren van afvalscheiding: De wortel of de stok? Stimuleren van afvalscheiding: De wortel of de stok? Bevorderen afvalscheiding huishoudens Nationale doelstelling restafval: Gemiddeld 75% afvalscheiding en/of 100 kg per inwoner per jaar in 2020 (VANG-HHA)

Nadere informatie

Aan de Gemeenteraad. Raadsvoorstel nr. 681498

Aan de Gemeenteraad. Raadsvoorstel nr. 681498 meppel.nl Agendapunt V/12. Meppel, 17 maart 2015 Aan de Gemeenteraad. Raadsvoorstel nr. 681498 Onderwerp: Verdergaande scheiding afvalstromen Voorgesteld besluit De raad voor te stellen: 1. Ter uitvoering

Nadere informatie

Veelgestelde vragen nieuw voorstel afvalinzameling

Veelgestelde vragen nieuw voorstel afvalinzameling Veelgestelde vragen nieuw voorstel afvalinzameling Wanneer gaat het nieuwe voorstel in? In 2017. De inzameling van blik in de HERO-zakken (bij plastic en drankenkartons) kan mogelijk al eerder ingevoerd

Nadere informatie

Jaarplan 2012 gemeente Velsen

Jaarplan 2012 gemeente Velsen Jaarplan 2012 gemeente Velsen januari 2012 HVCinzameling Miriam Dijst Adviseur Gemeenten 12 januari 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 2. Maatregelen afvalbeheerplan 6 3. Maatregelen 2012 7 4. Planning

Nadere informatie

Omgekeerd Inzamelen. Datum: 11 augustus 2014. Versie 3.0. drs. S. Buitinga & de heer R. Sival, BSc. Mevr M. Stam

Omgekeerd Inzamelen. Datum: 11 augustus 2014. Versie 3.0. drs. S. Buitinga & de heer R. Sival, BSc. Mevr M. Stam Omgekeerd Inzamelen Datum: 11 augustus 2014 Versie 3.0 Uitgevoerd door: Auteurs: Opdrachtgever: Newcom Research & Consultancy B.V. drs. S. Buitinga & de heer R. Sival, BSc. Gemeente Woerden Mevr M. Stam

Nadere informatie

Vraag- en antwoord document kunststofinzameling 2009 Gemeente Zwolle Laatste update: 20 augustus 2009

Vraag- en antwoord document kunststofinzameling 2009 Gemeente Zwolle Laatste update: 20 augustus 2009 Vraag- en antwoord document kunststofinzameling 2009 Gemeente Zwolle Laatste update: 20 augustus 2009 Inzameling & communicatie Wanneer moeten gemeenten starten? Wanneer begint Zwolle met kunststofinzameling?

Nadere informatie

afvalstoffenbeleid in Bellingwedde - proces besluitvorming - evaluatie gevoerd beleid en enkele projecten - voorzet nieuw beleid

afvalstoffenbeleid in Bellingwedde - proces besluitvorming - evaluatie gevoerd beleid en enkele projecten - voorzet nieuw beleid afvalstoffenbeleid in Bellingwedde - proces besluitvorming - evaluatie gevoerd beleid en enkele projecten - voorzet nieuw beleid grondstoffenplan proces product termijn Beeld vormen presentatie startnotitie

Nadere informatie

Voorstel aan de raad. Kenmerk 15.503838. Vergaderdatum 9 juni 2015. Afval is Grondstof. Beleidsnota 2015-2018

Voorstel aan de raad. Kenmerk 15.503838. Vergaderdatum 9 juni 2015. Afval is Grondstof. Beleidsnota 2015-2018 Voorstel aan de raad Opgesteld door Stadswerken Kenmerk 15.503838 Vergadering Commissie Stad en Ruimte Vergaderdatum 9 juni 2015 Geheim Nee Afval is Grondstof. Beleidsnota 2015-2018 Het College van burgemeesters

Nadere informatie

DEEL 3: BERKEL MILIEU N.V. EN CIRCULUS B.V.

DEEL 3: BERKEL MILIEU N.V. EN CIRCULUS B.V. AANBESTEDINGSDOCUMENT AFVALINZAMELING, REINIGING EN TRANSPORT Gemeente Rheden, Berkel Milieu N.V. en Circulus B.V. DEEL 3: BERKEL MILIEU N.V. EN CIRCULUS B.V. Versie: 1.0 Datum: 19 juli 2011 Kenmerk: GM

Nadere informatie

SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE

SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE g e m e e n t e SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE Nr. 2011-42 Datum: 29 november 2011 Naam vragensteller: fractie Progressief Akkoord Vraag gericht aan: wethouder H.T.J. van Beers Onderwerp: Modernisering

Nadere informatie

Grafieken Inwoners Voorbeemd

Grafieken Inwoners Voorbeemd Grafieken Inwoners Voorbeemd 07-09-2015 0 Inhoudsopgave Afval inzamelen en sorteren... 2 Milieustraat... 7 Informatievoorziening... 9 Handhaving... 11 Verbeterpunten... 13 Respondenten... 14 1 Afval inzamelen

Nadere informatie

Burgemeester en wethouders

Burgemeester en wethouders Memo Aan : de leden van de gemeenteraad Van : College Datum : 19 februari 2015 In afschrift aan : H. Campen, A. Los Zaaknummer : 26261 Bijlage(n) : - Onderwerp : Afvalinzamelingpilot buitengebied Ede Inleiding

Nadere informatie

Burgerpanel Capelle aan den IJssel

Burgerpanel Capelle aan den IJssel Burgerpanel Capelle aan den IJssel Resultaten peiling 6: Afvalscheiding november 2012 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de zesde peiling met het burgerpanel van Capelle aan den IJssel.

Nadere informatie

Volle ondergrondse afvalcontainers Gemeente Amsterdam Stadsdeel Oost-Watergraafsmeer Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam

Volle ondergrondse afvalcontainers Gemeente Amsterdam Stadsdeel Oost-Watergraafsmeer Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam Rapport Gemeentelijke Ombudsman Volle ondergrondse afvalcontainers Gemeente Amsterdam Stadsdeel Oost-Watergraafsmeer Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam 22 juli 2009 RA0940500 Samenvatting Een bewoner

Nadere informatie

Verslag klankbordgroep Noordwest afvalproef

Verslag klankbordgroep Noordwest afvalproef Verslag klankbordgroep Noordwest afvalproef Datum 11 februari 2014 Onderwerp Het Nieuwe Inzamelen in Noordwest 1. Kennismaking 2. Toelichting gemeente Zie meegestuurde presentatie 3. Vragen aan u Houdt

Nadere informatie

Nou jaaaa! Wijzigingen afvalinzameling Veenendaal per 1 januari 2016. Een folder om te bewaren Hou m apart!

Nou jaaaa! Wijzigingen afvalinzameling Veenendaal per 1 januari 2016. Een folder om te bewaren Hou m apart! Nou jaaaa! Wijzigingen afvalinzameling Veenendaal per 1 januari 2016 Een folder om te bewaren Hou m apart! Een betere wereld begint bij je zelf! Per 1 januari 2016 zal de afvalinzameling in Veenendaal

Nadere informatie

Bestuurscommissie Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel. gemeente Grave commissie Ruimte

Bestuurscommissie Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel. gemeente Grave commissie Ruimte Bestuurscommissie Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel gemeente Grave commissie Ruimte 13-5-2014 Programma Wettelijk kader Beleidsuitgangspunten Reguliere taken Personele inzet reguliere taken BCA

Nadere informatie

over gescheiden inzameling van plastics & drankenkartons met rolcontainers

over gescheiden inzameling van plastics & drankenkartons met rolcontainers Vragen en antwoorden over gescheiden inzameling van plastics & drankenkartons met rolcontainers Algemeen Het raadsvoorstel inzameling plastics/drankenkartons geeft sinds de presentatie reactie in de samenleving.

Nadere informatie

Veelgestelde vragen omgekeerd inzamelen in Druten

Veelgestelde vragen omgekeerd inzamelen in Druten Veelgestelde vragen omgekeerd inzamelen in Druten Inhoud Veelgestelde vragen omgekeerd inzamelen in Druten... 1 1. Algemeen... 2 Waarom kiest de gemeente Druten voor omgekeerd inzamelen?... 2 Waarom wordt

Nadere informatie

afvalinzameling Benchmarkanalyse Peiljaar 2012 Status: definitief 1,5 Grondstoffen Restafval

afvalinzameling Benchmarkanalyse Peiljaar 2012 Status: definitief 1,5 Grondstoffen Restafval 400 200 100 afvalinzameling Benchmarkanalyse Peiljaar 2012 50 25 12 Status: definitief 6 3 1,5 Restafval Grondstoffen Koninklijke Vereniging voor Afval- en Reinigingsmanagement De NVRD verenigt Nederlandse

Nadere informatie

Collegevoorstel. Zaaknummer: OLOGWB28. Frequentie ophalen GFT-afval in de zomer. Inleiding. Feitelijke informatie

Collegevoorstel. Zaaknummer: OLOGWB28. Frequentie ophalen GFT-afval in de zomer. Inleiding. Feitelijke informatie Collegevoorstel Inleiding Tijdens de raadsvergadering van 12 juli 2011 is toegezegd dat bekeken wordt of er mogelijkheden zijn om in de zomer frequenter GFT-afval op te halen (actiepunt BABS nummer 749).

Nadere informatie

Grafiek 15.1a Bekendheid met en bezoek aan kringloopwinkel Het Warenhuis, in procenten 47% 57% 0% 25% 50% 75% 100%

Grafiek 15.1a Bekendheid met en bezoek aan kringloopwinkel Het Warenhuis, in procenten 47% 57% 0% 25% 50% 75% 100% 15 AFVALINZAMELING EN KRINGLOOPWINKEL Om het scheiden en hergebruik van huishoudelijk restafval te stimuleren, wordt regelmatig onderzocht hoe de bewoners van Leiden met hun afval omgaan. Het is inmiddels

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over het college van burgemeester en wethouders van Arnhem. Datum: 28 februari Rapportnummer: 2011/066

Rapport. Rapport over een klacht over het college van burgemeester en wethouders van Arnhem. Datum: 28 februari Rapportnummer: 2011/066 Rapport Rapport over een klacht over het college van burgemeester en wethouders van Arnhem. Datum: 28 februari 2011 Rapportnummer: 2011/066 2 Klacht Verzoekster klaagt erover dat het college van burgemeester

Nadere informatie

Handleiding rekenmodel kosten inzameling oud papier

Handleiding rekenmodel kosten inzameling oud papier Handleiding rekenmodel kosten inzameling oud papier Bestemd voor : Deelnemers pilot rekenmodel kosten inzameling oud papier Van : Marcel Aarnink Datum : 4 juli 2006 Onderwerp : Rekenmodel kosten inzameling

Nadere informatie

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Zaaknummer: OLOGWB10. Onderwerp Tarieven rest- en GFT-afval 2012

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Zaaknummer: OLOGWB10. Onderwerp Tarieven rest- en GFT-afval 2012 Zaaknummer: OLOGWB10 Collegevoorstel Inleiding Het Afvalbeheerplan 2011 2015 is op 8 februari 2011 vastgesteld door de gemeenteraad. Eén van de maatregelen uit het plan is het vergroten van het verschil

Nadere informatie

Startnotitie. Afval is grondstof

Startnotitie. Afval is grondstof Startnotitie Afval is grondstof Projectinformatie: Registratienummer Vaststelling Directie Vaststelling College Portefeuillehouder Opdrachtgever Opdrachtnemer J.E.T.M. van Dongen B. Looije T.P. Rus Steller

Nadere informatie

Stadsenquête Leiden 2001

Stadsenquête Leiden 2001 Hoofdstuk 9. Milieu Samenvatting De Milieustraat is een (vrij nieuwe) voorziening waar bewoners zich kunnen ontdoen van hun grof huishoudelijk afval. Ruim twee op de tien Leidenaren heeft hier al eens

Nadere informatie

Stadsenquête Leiden 2003

Stadsenquête Leiden 2003 Hoofdstuk 21. Milieu Samenvatting Zeven op de tien Leidenaren kent de Milieustraat, aan de J.C. de Rijpstraat, een voorziening waar inwoners van Leiden op vertoon van een legitimatie hun grof huishoudelijk

Nadere informatie

Aan de commissie Grondgebiedzaken

Aan de commissie Grondgebiedzaken Made, 28 augustus 2002 Commissievergadering d.d. 17 september 2002 Aan de commissie Grondgebiedzaken Agendapunt: Onderwerp: Inzameling Oud papier en Karton uit huishoudens Toelichting: INLEIDING: Uw commissie

Nadere informatie

93% papier en karton 86% flessen /glas 85% gft (groente/fruit/tuinafval) klein chemisch afval / elektrische apparaten 68% 66% textiel / kleding 55%

93% papier en karton 86% flessen /glas 85% gft (groente/fruit/tuinafval) klein chemisch afval / elektrische apparaten 68% 66% textiel / kleding 55% 1 2 4 papier en karton 93% flessen /glas 86% gft (groente/fruit/tuinafval) 85% klein chemisch afval / elektrische apparaten textiel / kleding 68% 66% grof snoeiafval 55% herbruikbare goederen (kringloop)

Nadere informatie

De burgemeester, Mr. J.H.C. van Zanen

De burgemeester, Mr. J.H.C. van Zanen voorstel aan de raad Opgesteld door Stadswerken Kenmerk 15.503838 Vergadering Gemeenteraad Vergaderdatum 25 juni 2015 Jaargang en nummer 2015 59 Geheim Nee Afval is Grondstof. Beleidsnota 2015-2018 Het

Nadere informatie

*ZEA284A3E65* Raadsvergadering d.d. 17 december 2015

*ZEA284A3E65* Raadsvergadering d.d. 17 december 2015 *ZEA284A3E65* Raadsvergadering d.d. 17 december 2015 Agendanr.. Aan de Raad No.ZA.14-30481/DV.15-566, afdeling Ruimte. Sellingen, 10 december 2015 Onderwerp: Afvalstoffenbeleidsplan 2016-2020 Aanleiding

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie Zaaknummer OLOGWB10. Onderwerp Tarieven rest- en GFT-afval 2012

Raadsvoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie Zaaknummer OLOGWB10. Onderwerp Tarieven rest- en GFT-afval 2012 Raadsvoorstel Inleiding Het Afvalbeheerplan 2011 2015 is op 8 februari 2011 vastgesteld door uw gemeenteraad. Eén van de maatregelen uit het plan is het vergroten van het verschil tussen het tarief voor

Nadere informatie

Respons Van de 779 benaderde panelleden hebben 544 de vragenlijst ingevuld. Dat is een respons van 70%.

Respons Van de 779 benaderde panelleden hebben 544 de vragenlijst ingevuld. Dat is een respons van 70%. Inleiding Keuze voor de toekomst: inzameling van afval De gemeente Oss moet de komende jaren besparen. Ook het inzamelen van huishoudelijk afval moet slimmer en goedkoper worden. Uit het oogpunt van duurzaamheid

Nadere informatie

Nieuw afvalbeleidsplan. Afvalinzameling vanaf Bijeenkomst 18 oktober 2016

Nieuw afvalbeleidsplan. Afvalinzameling vanaf Bijeenkomst 18 oktober 2016 Nieuw afvalbeleidsplan Afvalinzameling vanaf 2017 Bijeenkomst 18 oktober 2016 Inhoud bijeenkomst Terugblik bijeenkomst 8 juni 2016 Ambitie Stand van zaken besluitvormingstraject Doorkijk traject richting

Nadere informatie

Onderzoek Omgekeerd Inzamelen tweede fase

Onderzoek Omgekeerd Inzamelen tweede fase Onderzoek Omgekeerd Inzamelen tweede fase Duurzaam van Afval naar Grondstof Bewonersonderzoek De vragenlijst bestaat uit verschillende delen. Het eerste deel gaat in op de situatie vóór de proef, het laatste

Nadere informatie

TUSSENEVALUATIE HUISHOUDELIJK AFVAL 2013. Pagina 1

TUSSENEVALUATIE HUISHOUDELIJK AFVAL 2013. Pagina 1 TUSSENEVALUATIE HUISHOUDELIJK AFVAL 2013 Pagina 1 1 Inleiding In 2011 is de Afvalnota gemeente Roerdalen 2012 2014 vastgesteld. Het huidige beleid loopt dus nog tot 1 januari 2015. In de afvalnota is vastgesteld

Nadere informatie

Aanvullende voorlopige tarieven diftar en reinigingsrecht

Aanvullende voorlopige tarieven diftar en reinigingsrecht Inleiding: Op 27 februari 2007 heeft de gemeenteraad de voorlopige tarieven vastgesteld voor de afvalstoffenheffing 2008 op basis van de inzameling van het huishoudelijk afval via het zogenaamde diftarsysteem.

Nadere informatie

GOED SCHEIDEN LOONT. Het 1e kwartaal. Inhoud

GOED SCHEIDEN LOONT. Het 1e kwartaal. Inhoud Inhoud Inleiding... 2 Samenvattende conclusie... 2 Communicatie... 2 Inzamelmiddelen... 3 Afvalhoeveelheden... 3 Aanbiedgedrag... 5 Overig... 5 Inleiding Met ingang van 1 januari 2016 is Goed Scheiden

Nadere informatie

NVRD-BENCHMARK AFVALINZAMELING MANAGEMENTSAMENVATTING

NVRD-BENCHMARK AFVALINZAMELING MANAGEMENTSAMENVATTING NVRDBENCHMARK AFVALINZAMELING MANAGEMENTSAMENVATTING Organisatie: Gemeente Locatie: Stedelijkheidsgroep: Klasse 3 INLEIDING Voor u ligt de managementsamenvatting van de prestaties van in de NVRD benchmark

Nadere informatie

In het kader van het actualiseren van het gemeentelijk afvalbeleid is een enquête gehouden onder de inwoners van gemeente Bunnik.

In het kader van het actualiseren van het gemeentelijk afvalbeleid is een enquête gehouden onder de inwoners van gemeente Bunnik. Gemeente Bunnik Verantwoording In het kader van het actualiseren van het gemeentelijk afvalbeleid is een enquête gehouden onder de inwoners van gemeente Bunnik. Deze heeft plaatsgevonden van 30 maart t/m

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar Openbaar Onderwerp Invoering mini afvalzak van 25 liter per 1-1-2013. Programma / Programmanummer Openbare Ruimte / 1062 BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting In Nijmegen scheiden we afval

Nadere informatie

Voorstel 2: Creëer grondstoffenhubs en recycle bedrijfsafval

Voorstel 2: Creëer grondstoffenhubs en recycle bedrijfsafval Gemeenteblad Initiatiefvoorstel voor de raadsvergadering van.. Jaar 2015 Nummer Publicatiedatum Agendapunt initiatiefvoorstel Onderwerp Initiatiefvoorstel van het raadslid

Nadere informatie

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Zaaknummer: OLOGWB26. Proef GFT-verzamelcontainer

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Zaaknummer: OLOGWB26. Proef GFT-verzamelcontainer Collegevoorstel Inleiding Op 12 juli 2011 is door de raadsfractie CDA een motie ingediend betreffende de scheiding van rest- en GFTafval (BABS nummer 151). De motie houdt in dat gevraagd wordt te onderzoeken

Nadere informatie

Gemeente Noordoostpolder

Gemeente Noordoostpolder Gemeente Noordoostpolder Meest gestelde vragen over nieuwe manier van afval inzamelen in Noordoostpolder extra container voor oud papier en karton extra container voor plastic, lege pakken en blik 1. Twee

Nadere informatie

Afvalscheiding in Sliedrecht

Afvalscheiding in Sliedrecht Afvalscheiding in Sliedrecht Bewonerspanel Sliedrecht Inhoud: 1. Conclusies 2. Figuren en tabellen De gemeente Sliedrecht is bezig met het opstellen van een afvalbeleidsplan. Een belangrijk aspect daarbij

Nadere informatie

Behandelend ambtenaar: A.J. van Breukelen/ M. Duim

Behandelend ambtenaar: A.J. van Breukelen/ M. Duim Raadsvergadering d.d. 26 oktober 2010 Nr. : 7 GEMEENTE LOPIK Aan de raad van de gemeente Lopik. Onderwerp: Afvalinzameling en verwijdering (gewijzigd) Behandelend ambtenaar: A.J. van Breukelen/ M. Duim

Nadere informatie

Aanbesteding gewijzigde huishoudelijke afvalinzameling per 1 april 2007. 1. Raadsbesluit; 2. Analyse aanbiedingen Inkoopbureau West- Brabant (SIW).

Aanbesteding gewijzigde huishoudelijke afvalinzameling per 1 april 2007. 1. Raadsbesluit; 2. Analyse aanbiedingen Inkoopbureau West- Brabant (SIW). Aan de Raad Made, 18 december 2006 Raadsvergadering: 1 februari 2007 Nummer raadsnota: 8 Onderwerp: Aanbesteding gewijzigde huishoudelijke afvalinzameling per 1 april 2007 Portefeuillehouder: Bijlagen:

Nadere informatie

Tussen solidariteit en rechtvaardigheid, het goede vasthouden en de knelpunten verbeteren.

Tussen solidariteit en rechtvaardigheid, het goede vasthouden en de knelpunten verbeteren. Notitie tariefdifferentiatie huishoudelijk afval gemeente Aalburg Tussen solidariteit en rechtvaardigheid, het goede vasthouden en de knelpunten verbeteren. November 2012 Inleiding Op uw verzoek is een

Nadere informatie

Amsterdammers. December 2009 Susanne van den Buuse

Amsterdammers. December 2009 Susanne van den Buuse Afvalscheiding onder Amsterdammers December 2009 Susanne van den Buuse Inleiding In Nederland wordt veel gedaan om de afvalstroom zo klein mogelijk te houden. Een belangrijke manier om dit te bereiken,

Nadere informatie

1. Wat gaat er veranderen in de afvalinzameling?

1. Wat gaat er veranderen in de afvalinzameling? Gorinchem, februari 2015 Nieuwsbrief 1 Giessenlanden, Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam, Leerdam, Molenwaard, Zederik en Waardlanden gaan samen Van Afval Naar Grondstof 1. Wat gaat er veranderen in de

Nadere informatie

DIFTAR IN DE MEEST UITGEBREIDE VORM

DIFTAR IN DE MEEST UITGEBREIDE VORM DIFTAR IN DE MEEST UITGEBREIDE VORM Regio Westelijke Mijnstreek (Zuid-Limburg) TIM DEELEN DIRECTEUR RWM NV THEMA S Basisgegevens regio Historische ontwikkeling: Evaluatie en herijking Nieuw model DIFTAR

Nadere informatie

handleiding 1. Inleiding 2. Achtergrondinformatie

handleiding 1. Inleiding 2. Achtergrondinformatie handleiding 1. Inleiding www.twentezonderafval.nl is een website voor groep 1 tot en met 8 over het gescheiden inzamelen van afval in Twente. Op deze website ontdekken de leerlingen hoe ze hun afval zoveel

Nadere informatie

Deventer Digipanel Diftar Juni 2013

Deventer Digipanel Diftar Juni 2013 Deventer Digipanel Diftar Juni 2013 Uitgave : Team Kennis en Verkenning Naam : Jaap Barink Telefoonnummer : (0570) 693369 Mail : j.barink@deventer.nl 2 Introductie Team Kennis en Verkenning is begin 2013

Nadere informatie

Onderzoek huishoudelijk afval

Onderzoek huishoudelijk afval Onderzoek huishoudelijk afval Gemeente Amersfoort Ben van de Burgwal, Marlies Visser 16 april 2014 Samenvatting Leden van het AmersfoortPanel hebben in maart 2014 deelgenomen aan een onderzoek over het

Nadere informatie

Evaluatie afvalproef / Realisatie VANG-doelstellingen. Raadscommissie gemeente Heerenveen 27 augustus 2015

Evaluatie afvalproef / Realisatie VANG-doelstellingen. Raadscommissie gemeente Heerenveen 27 augustus 2015 Evaluatie afvalproef / Realisatie VANG-doelstellingen Raadscommissie gemeente Heerenveen 27 augustus 2015 VANG-doelstelling huishoudelijk afval VANG=Van Afval Naar Grondstof Eén van de zeven prioriteiten

Nadere informatie

Rapportage Afval scheiden in Purmerend. Gemeente Purmerend SmartAgent, april 2015

Rapportage Afval scheiden in Purmerend. Gemeente Purmerend SmartAgent, april 2015 Rapportage Afval scheiden in Purmerend 1 Gemeente Purmerend SmartAgent, april 2015 Inhoudsopgave Deel 1 Inleiding Aanleiding en onderzoeksvraag Aanpak onderzoek Samenstelling respondenten Leeswijzer Deel

Nadere informatie

Afdeling: Duurzame Ontwikkeling

Afdeling: Duurzame Ontwikkeling Aan de gemeenteraad Onderwerp: Gescheiden inzameling van kunststof verpakkingen Afdeling: Duurzame Ontwikkeling Datum: 26 mei 2009 Portefeuillehouder: J.C.R. van Everdingen MSc. Bijlagen: Kunststofinzameling

Nadere informatie

In 2011 werd betaald voor de inzameling en ongeveer aan het inkopen van plastic

In 2011 werd betaald voor de inzameling en ongeveer aan het inkopen van plastic Evaluatie inzameling kunststof verpakkingen Mei 2012 Deel 1: terugblik Inleiding Vanaf december 2009 zamelt de gemeente Oegstgeest plastic verpakkingen op door middel van een huis-aan-huisinzameling met

Nadere informatie

Afvalscheiding nu en in de toekomst Onderzoek en Informatie, mei 2015

Afvalscheiding nu en in de toekomst Onderzoek en Informatie, mei 2015 Afvalscheiding nu en in de toekomst Onderzoek en Informatie, mei 2015 100% afval scheiden = 0 kg restafval! Dat is het doel waar Breda naar streeft. De gemeente onderschrijft daarmee het landelijk actieplan

Nadere informatie

gemeente roerdalen ons kenmerk 2015/11/17/REO datum 17 november 2015

gemeente roerdalen ons kenmerk 2015/11/17/REO datum 17 november 2015 gemeente roerdalen 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 GEMEENTERoerdalen stuknummer RD/2015-4220 Ontvangstdatum: 18-11-2015 Raadsinformatiebrief uw

Nadere informatie

Betreffende beantwoording schriftelijke vragen van de heer Maxim van Luttikhuizen (SP) inzake Deregulering in het fysieke domein.

Betreffende beantwoording schriftelijke vragen van de heer Maxim van Luttikhuizen (SP) inzake Deregulering in het fysieke domein. Corsanummer: 1400276623 Op 16 oktober 2014 zijn bij de raadsgriffie vragen binnen gekomen van de heer Maxim van Luttikhuizen van de fractie SP gericht aan de voorzitter van de Raad op grond van ex artikel

Nadere informatie

Veelgestelde vragen omgekeerd inzamelen in Druten

Veelgestelde vragen omgekeerd inzamelen in Druten Veelgestelde vragen omgekeerd inzamelen in Druten Inhoud Veelgestelde vragen omgekeerd inzamelen in Druten... 1 1. Algemeen... 2 Waarom kiest de gemeente Druten voor omgekeerd inzamelen?... 2 Waarom wordt

Nadere informatie

Grondstof voor een beter milieu

Grondstof voor een beter milieu Afval is Grondstof voor een beter milieu ISO-14001 Haal meer uit afval Gescheiden inzameling De Gewestelijke Afvalstoffen Dienst (GAD) zorgt voor het inzamelen van het huishoudelijk afval in Gooi en Vechtstreek.

Nadere informatie

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2016 AFVAL

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2016 AFVAL BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2016 AFVAL Gemeente Oirschot Januari - Februari 2016 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Van afval naar grondstof in Goirle

Van afval naar grondstof in Goirle Van afval naar grondstof in Goirle Leny van der Ende Bureau Milieu & Werk 16 juni 2014 1 Wij doen onderzoek naar waarde in het afval Welke waardevolle grondstoffen zitten in Goirle nog in het afval Hoe

Nadere informatie

Gescheiden gft inzameling Nesselande

Gescheiden gft inzameling Nesselande rotterdam.nl/onderzoek Gescheiden gft inzameling Nesselande Onderzoek en Business Intelligence Gescheiden gft inzameling Nesselande Een evaluatie M. van Rhee Onderzoek en Business Intelligence (OBI) 13

Nadere informatie

: 27 februari 2012 : 12 maart : H.T.J. van Beers : J.C. Teeuwen

: 27 februari 2012 : 12 maart : H.T.J. van Beers : J.C. Teeuwen RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad Datum Forum vergadering Datum Raadsvergadering : 27 februari 2012 : 12 maart 2012 Documentnr. Zaaknummer : 796 : PR-11-17611 Portefeuillehouder Verantwoordelijk

Nadere informatie

NissewaardPanel over grondstoffenbeleid, november 2015. Figuur 1: Aandeel afval dat nu apart wordt gehouden van het restafval (Nmax=709)

NissewaardPanel over grondstoffenbeleid, november 2015. Figuur 1: Aandeel afval dat nu apart wordt gehouden van het restafval (Nmax=709) NissewaardPanel over grondstoffenbeleid, november 201 Deze nieuwsbrief beschrijft in het kort de resultaten van een peiling over grondstoffenbeleid. Uit de resultaten komt naar voren dat driekwart van

Nadere informatie

Met Droog en Herbruikbaar inzamelen naar 65% recycling van huishoudelijk afval?! Stefan de Beer HVC

Met Droog en Herbruikbaar inzamelen naar 65% recycling van huishoudelijk afval?! Stefan de Beer HVC Met Droog en Herbruikbaar inzamelen naar 65% recycling van huishoudelijk afval?! Stefan de Beer HVC Afvalbrief Atsma De totale recycling van huishoudelijk afval dient te stijgen van 50 naar 65% in 2015

Nadere informatie

NVRD Benchmark Afvalinzameling 2011

NVRD Benchmark Afvalinzameling 2011 NVRD Benchmark Afvalinzameling 2011 Benchmark Analyse (peiljaar 2010) Definitief In opdracht van NVRD Opgesteld door MWH B.V. Projectnummer M11B0027 Datum 4 april 2012 Postadres Postbus 5076 6802 EBARNHEM

Nadere informatie

Optie 3: Fysieke sturing Lagere kosten per aansluiting. Baten 2.070.489 Lasten 2.014.420

Optie 3: Fysieke sturing Lagere kosten per aansluiting. Baten 2.070.489 Lasten 2.014.420 Optie 3: Fysieke sturing 56.069 Lagere kosten per aansluiting 1,08 Baten 2.070.489 Lasten 2.014.420 Algemeen Inwoners Aantal inwoners 130.420 Aantal aansluitingen 52.138 Aantal inwoners per wha 2,5 Restafval

Nadere informatie

: Toetreden tot de gemeenschappelijke regeling. Reinigingsdienst Maasland

: Toetreden tot de gemeenschappelijke regeling. Reinigingsdienst Maasland Raadsvoorstel Onderwerp Indiener agendapunt Gevraagd besluit Bijlage(n) : Toetreding tot de Gemeenschappelijke Regeling Reinigingsdienst Maasland : Het college van burgemeester en wethouders, portefeuillehouder:

Nadere informatie

Gemeente Delft. Vraag la. Is het correct dat het doel van de invoering van het alternerend huisvuil ophalen drieledig was, namelijk:

Gemeente Delft. Vraag la. Is het correct dat het doel van de invoering van het alternerend huisvuil ophalen drieledig was, namelijk: Ruimte hm Gemeente Delft Advies De Torenhove Martinus Nijhofñaan 2 2624 ES Delft Bankrekening BNG 28.50.01.787 t.n.v. gemeente Delft Internet www.delfi.nl Telefoon 1401 5 Retouradres : Advies, Postbus

Nadere informatie

Bijlage 3: Afvalbrengpunten in Enschede

Bijlage 3: Afvalbrengpunten in Enschede Bijlage 3: Afvalbrengpunten in Enschede Huidige situatie De gemeente Enschede heeft 3 afvalbrengpunten, in Zuid aan de Vlierstraat, in Oost aan de Lenteweg en in West aan de Binnenhaven. Zuid heeft verreweg

Nadere informatie

Notitie afvalinzameling 2012

Notitie afvalinzameling 2012 Notitie afvalinzameling 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Tariefvorm van afvalinzameling... 4 2.1 Wel of geen DIFTAR?... 4 2.2 Welke vorm van DIFTAR?... 5 3. Inzameling plastics... 6 4. Inzameling

Nadere informatie

Veelgestelde vragen afvalstoffenheffing

Veelgestelde vragen afvalstoffenheffing Veelgestelde vragen afvalstoffenheffing Wat houdt de nieuwe manier van afvalstoffenheffing in? In de kern komt het er op neer dat ieder huishouden betaalt voor de hoeveelheid restafval die het aanbiedt.

Nadere informatie

Evaluatie Diftar. 2. Afval. Totale hoeveelheid

Evaluatie Diftar. 2. Afval. Totale hoeveelheid 2. Afval Totale hoeveelheid Grafiek 1 Grafiek 1 geeft de totale som weer van het door de gemeente ingezamelde en ontvangen afval. Zichtbaar is dat de totale massa afval gestaag afneemt. Deze trend heeft

Nadere informatie

Onderzoek Afvalscheiding

Onderzoek Afvalscheiding Rapportage Onderzoek Afvalscheiding In opdracht van: Contactpersonen: Gemeente Velsen Heleen de Mul en Edwin van t Hart Utrecht, maart 2014 DUO Market Research Drs. Aart van Grootheest Drs. Marjan den

Nadere informatie

Ondergrondse afvalcontainers in de gemeente Bergen

Ondergrondse afvalcontainers in de gemeente Bergen Bijlage 1 Ondergrondse afvalcontainers in de gemeente Bergen Inleiding De Milieudienst Regio Alkmaar heeft AanZet, Advies en Begeleiding opdracht gegeven een notitie te schrijven over de plaatsing van

Nadere informatie

Hoofdstuk 23. Afval en milieu

Hoofdstuk 23. Afval en milieu Hoofdstuk 23. Afval en milieu Samenvatting De Milieustraat, aan de J.C. Rijpstraat, is een voorziening waar inwoners van Leiden op vertoon van een legitimatie hun grof huishoudelijk en ander afval kunnen

Nadere informatie

Bewonerspanel Afvalinzameling

Bewonerspanel Afvalinzameling Interne Bedrijven, Gemeente Utrecht onderzoek@utrecht.nl / 030 286 1350 www.utrecht.nl/onderzoek Bewonerspanel Afvalinzameling Novemberpeiling 2014: Afvalinzameling De gemeente Utrecht zet zich in om afval

Nadere informatie

Evaluatie huishoudelijk afval inzamelsysteem

Evaluatie huishoudelijk afval inzamelsysteem Notitie Evaluatie huishoudelijk afval inzamelsysteem Versie 01092011 INHOUD Samenvatting 1 Inleiding 2 Doel evaluatie 3 Wijziging afvalinzameling 3.1 Bestuurlijke besluitvorming 3.2 Beschrijving wijziging

Nadere informatie

ONDERWERP: PROJECT PLAATSING VAN ONDERGRONDSE AFVALCONTAINERS

ONDERWERP: PROJECT PLAATSING VAN ONDERGRONDSE AFVALCONTAINERS Versie 2.0-29/9/2011 Veelgestelde vragen ONDERWERP: PROJECT PLAATSING VAN ONDERGRONDSE AFVALCONTAINERS In dit document kunt u verschillende vragen terugvinden over de ondergrondse containers. De vragen

Nadere informatie