GEMEENTELIJK RUIMTELIJK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GEMEENTELIJK RUIMTELIJK"

Transcriptie

1 GEMEENTELIJK RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN OOSTENDE wvi

2 GEMEENTELIJK RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN OOSTENDE COLOFON rapport maart 2005 OPDRACHTGEVER Stad Oostende OPDRACHTHOUDER wvi PROJECTLEIDER Filip Vanhaverbeke MEDEWERKERS Ilke Verhoeven Carine Borghans Saskia David 1

3 RUIMTELIJKE CONTEXT 5 1. REGIONAAL NIVEAU 6 2. GEMEENTELIJK NIVEAU HET INTRAGEMEENTELIJK NIVEAU: DEELRUIMTEN BINNEN DE RUIMTELIJKE STRUCTUUR VERBINDENDE EN BEELDBEPALENDE ELEMENTEN 56 PLANNINGSCONTEXT HET GEVOERDE RUIMTELIJK BELEID OP STEDELIJK NIVEAU IN DE VOORBIJE DECENNIA RUIMTELIJKE BELEIDSPLANNEN JURIDISCHE PLANNINGSCONTEXT GEBIEDSSPECIFIEKE EN SECTORALE PLANNEN 92 PROGRAMMATISCHE CONTEXT WONEN WERKEN VERKEER EN VERVOER NATUUR 129 KWALITEITEN,KNELPUNTEN & KANSEN KWALITEITEN KNELPUNTEN KANSEN 140 PLANNINGSPROCES PARTNERS EN ORGANISATORISCHE AANPAK PROCESVERLOOP COMMUNICATIEMIDDELEN 148 2

4 INFORMATIEF GEDEELTE 3

5 4

6 1. REGIONAAL NIVEAU 2. GEMEENTELIJK NIVEAU 3. INTRAGEMEENTELIJK NIVEAU 4. BINDENDE EN BEELDBEPALENDE ELEMENTEN RUIMTELIJKE CONTEXT 5

7 1. REGIONAAL NIVEAU 1.1 INTERNATIONAAL MULTIMODAAL KNOOPPUNT Oostende is centraal gelegen langs de kust, 35 km van de Nederlandse grens en 30 km van de Franse grens. Steden als Amsterdam, Brussel, Keulen, Londen, Luxemburg, Parijs, Lille en Rotterdam liggen binnen een cirkel van 300 km. Oostende is een knooppunt van transportverbindingen en -mogelijkheden. De A10 autosnelweg eindigt en begint nabij het centrum van de stad. Via de aansluiting op de E40 en de A17 biedt ze over Gent en Brussel enerzijds, en over Kortrijk anderzijds, een rechtstreekse verbinding met Duitsland en Frankrijk en met het volledige Europese wegennet. De Oostendse luchthaven, gelegen op een paar kilometer van het stadscentrum is, na Zaventem, de grootste van Vlaanderen en uitgerust om alle types van vliegtuigen te ontvangen. Oostende heeft een zeehaven. Belangrijk zijn de roro-activiteiten in de Voorhaven, in de omgeving van het Vlotdok en het Zeewezendok, en de industriële en ambachtelijke bedrijvigheid in de Voor- en Achterhaven. Periodiek varen catamarans tussen Oostende en Dover. Het kanaal Oostende-Brugge zorgt voor een goede bereikbaarheid via de binnenwateren voor schepen tot 1350 ton. Het station van Oostende is het eindpunt van heel wat belangrijke internationale treinverbindingen, uitgezonderd TGV-verbindingen. Vanuit Oostende vertrekken IC-treinen naar een groot aantal Europese bestemmingen. Daarenboven is de uurregeling van alle internationale treinen afgestemd op de verbinding over zee naar Dover (en de trein naar London). De kusttram doorkruist Oostende op zijn rit van Knokke, nabij de Nederlandse grens, tot De Panne, nabij de Franse grens. Goede verbindingen tot in Nederland en Frankrijk ontbreken echter. 6

8 7

9 1.2 LANDSCHAP EN OPEN RUIMTE Basis van de internationale attractiviteit van Oostende is en blijft haar natuurlijke rijkdom : de zee, het strand en de duinen. Geomorfologisch behoort Oostende tot de duinen- en polderstreek. De zuidelijk gelegen poldergebieden maken deel uit van de kenmerkende West-Vlaamse polders. Het poldergebied in het achterland van Oostende bestaat hoofdzakelijk uit: de Oudlandpolder met de Oude Polder van Zandvoorde of Zwaanhoekpolder; de Middellandpolder met de Westlandpolder en de Polder van Snaaskerke; de Nieuwlandpolder met de Nieuwe Polder of Historische Polders. Ten westen van de havengeul is het kustfront nagenoeg volledig bebouwd. Het oostelijk deel heeft een open karakter met duinen. Het smalle, langgerekte duingebied aan de Middenkust behoort tot de zogenaamde jonge duinen. Op bovenlokaal vlak zijn deze duinen van belang omdat ze deel zijn van de zeereepduinen tussen Oostende en De Haan. Met uitzondering van enkele militaire relicten op het grondgebied van de stad Oostende zijn deze duinen onbebouwd. Van de natuurlijke duin-polder-overgang is echter weinig bewaard gebleven. De binnenduinrand is grotendeels verstoord door wegeninfrastructuur en bebouwing. In het begin van onze tijdrekening was het kustgebied nog een verlaten schorrenvlakte, doorweven met brede en smalle geulen en kreken, enigszins vergelijkbaar met het huidige verdronken land van Saeftinge. Vanuit de zuidelijk aanpalende zandstreek, die toen reeds intens bewoond was, trokken de boeren met hun schapenkudden het schorrengebied steeds verder noordwaarts in. Spontaan werden daarbij de hoger gelegen delen van het schor uitgekozen; dit waren hoofdzakelijk strandwallen, pleistocene zandophopingen of gesedimenteerde kreekbeddingen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat precies op die oorspronkelijke trekroutes de polderwegen zijn ontstaan. De topografi sche kaart toont dan ook een wegenpatroon van noord-zuid georiënteerde wegen, vrijwel loodrecht op de kustlijn en de trekrichting van de schapenkudden weerspiegelend en daartussen de oost-west verbindingen evenwijdig aan de kustlijn. Op regelmatig over het gebied verspreide punten, en over het algemeen in de nabijheid van die oude wegen, werden aarden wallen of terpen 1 opgeworpen, die oorspronkelijk enkel waren bedoeld om de schaapherder tegen het opkomend tij te beschermen. Sommige van die terpen groeiden mettertijd uit tot plaatsen met een continue bewoning. De meeste van de huidige polderdorpen zijn op een dergelijke terp ontstaan. 1 etymologisch duidelijk verwant aan dorp 8

10 In tegenstelling tot de aanliggende zandstreek waar de wegenstructuur meer geaccidenteerd is en fi jner vertakt en de dorpsstructuur een andere vorm aanneemt, is er in de polderstreek een vrij rigide, overheersend orthogonaal patroon van wegen met daarin dorpen die op veilige afstand van de kustlijn, achter de bescherming van de duinengordel, liggen. Mede door de democratisering van het toerisme gebeurde de uitbreiding van deze dorpen veeleer volgens het aanwezige open, orthogonaal model dan volgens het klassieke ringradiaal model. Naast de landschappelijke karakteristieken van de Oostendse poldervlakte is ook te wijzen op het belang van het gebied op vlak van de waterhuishouding. De polderstreek rondom Oostende, met zijn vele kreken en plassen, heeft van oudsher een wachtbekkenfunctie ten behoeve van zowel het Oostendse hinterland als de bebouwde zuidrand van de stad. Het gebied van de Zandvoordepolder, een gedeelte van de Polder Ghistel-Oost-overde-Waere en van de Groote Westpolder is het gebied dat traditioneel via het waterlopenstelsel van de Zandvoordepolder en de Gouwelozekreek naar zee afwaterde. De gravitaire afwatering van dit in hoofdzaak landelijke gebied, met zijn totale oppervlakte van ca ha, verliep in het verleden meestal probleemloos. De fysische toestand van het terrein liet toe dat, naast het waterlopenstelsel, ook de grond een waterbergend vermogen bezat. Er bestond een evenwicht tussen de verschillende componenten van de waterhuishouding, te weten de neerslag, de grootte van het afwateringsbekken, het waterlopenstelsel, het reliëf, de grondsoort en de afwateringsmogelijkheden. Sinds enkele jaren is de hoger beschreven situatie gewijzigd door de uitbouw van een waterzuiveringstation langs de Gouwelozekreek. Bij normale weersomstandigheden kan het waterzuiveringstation het wateraanbod zonder problemen verwerken. Hevige neerslag veroorzaakt echter piekaanvoeren via de collectoren. 9

11 1.3 KUSTSTAD, STEDELIJKHEID EN REGIONALE AANTREKKINGSKRACHT Oostende onderscheidt zich van de andere kustplaatsen door haar stedelijk karakter. Uitgaande van de verschijningsvorm enerzijds en de aanwezigheid van een compleet net van voorzieningen anderzijds, is Oostende wellicht de enige volwaardige stad aan de kust. Ruimtelijk wordt de stad Oostende gekenmerkt door een voor Vlaanderen relatief hoge dichtheid met concentraties in de kern, de 19 e -eeuwse gordel en uitlopers langsheen de kustlijn. Bepalend voor de morfologie van deze stedelijke context zijn het kustfront, de compactheid van de binnenstad en de grootschalige infrastructuren zoals de zee- en luchthaven met de in die omgeving voorkomende grootschalige bebouwing. Vanuit programmatisch perspectief is te vermelden dat Oostende beschikt over een winkelcentrum met regionale aantrekkingskracht, een relatief uitgebreid net van onderwijsinstellingen, openbare diensten, culturele en recreatieve voorzieningen en een aantal ziekenhuizen. Het belang van Oostende als centrumstad in Vlaanderen werd ook decretaal erkend. Het Gemeentefonds is één van de belangrijkste inkomstenbronnen van de gemeenten. Het Decreet van 7 november 1990 tot vaststelling van de regelen inzake de verdeling van het Vlaams Gemeentefonds (Belgisch Staatsblad van 21 december 1990) bepaalt de modaliteiten inzake de toekenning van de fondsen en de recente wijzigingen. 10

12 Voornoemde voorzieningen maken de stad minder seizoensafhankelijk. Dit is niet onbelangrijk om het stedelijk karakter op termijn te kunnen handhaven en waar mogelijk te versterken. Recente evoluties wijzen immers in een omgekeerde richting: Van 1981 tot 1991 nam het aantal inwoners van Oostende met 1% af, terwijl Vlaanderen een groei van 2% kende. Tegenover deze dalende trend voor de stad situeert zich een groei van het totale arrondissement. Na een lichte stijging van de bevolking in 1992, heeft de daling zich sedertdien voortgezet. Sinds 2000 lijkt Oostende zich wel te herpakken. De cijfers van de laatste jaren tonen dat het aantal inwoners opnieuw, al is het lichtjes, stijgt. De eerste helft van 2002 nam de bevolking met 0,4% toe (cijfers juni 2002) t.o.v. eind Naast een niet geringe afname van de totale bevolking, een vergrijzing van de bevolking (28% is ouder dan 60 jaar), een stijging van het aantal alleenstaanden (28,2%) en een toenemende emigratie van jonge gezinnen, kampt de stad met de toename van de werkloosheid. De regio Oostende scoorde in februari 1995 de tweede hoogste werkloosheidsgraad van Vlaanderen (16,74% tegenover een gemiddelde van 13,62%). Die werkloosheid kenmerkt zich door een groot percentage laaggeschoolden. Tevens telt de stad het hoogste relatieve niveau bestaansminimumtrekkers in Vlaanderen. Een kwart van hen is jonger dan 25 jaar. Volgens de recentste cijfers van de VDAB (mei 2002) is het aantal niet werkende werkzoekenden in de stad Oostende en in het Arrondissement Oostende Voor de stad betekent dit een stijging van 3% t.o.v. vorig jaar. De werkloosheidsgraad ligt in de stad Oostende op 10,49% en in het Vlaams Gewest op 6,25%. De werkloosheidsgraad van Oostende kende een stijging van 0,23% t.o.v. vorig jaar. Uit de vergelijking met vroegere economische studies valt ook op dat de attractiviteit van het handelsapparaat van Oostende is toegenomen op Bredene, Oudenburg en Westende, maar is afgenomen op Diksmuide en Gistel. Dit betekent dat Oostende aantrekkingskracht verliest ten opzichte van gemeenten in het binnenland daar waar een lichte verhoging te noteren is ten opzichte van aanleunende kustgemeenten. 11

13 2. GEMEENTELIJK NIVEAU 2.1 GENESE VAN OOSTENDE Om een visie te kunnen ontwikkelen voor de ruimtelijke toekomst van Oostende en deze te kunnen toetsen aan haar geschiedenis wordt de genese van de ruimtelijke structuur van de stad in kaart gebracht. DE EERSTE STEEN (NEGEN EEUWEN VOOR HET RSV) Oostende ontstond in de 11 eeuw op het oosteinde van het langgerekt eiland Ter Streep, dat van het binnenland gescheiden was door een grote kreek, het Groot Geleed. Na de grote overstroming in 1394 waarbij bijna geheel Oostende door de golven werd verzwolgen, werd de stad meer landinwaarts heropgebouwd. De vroege geschiedenis van Oostende laat zich kenmerken door een voortdurende strijd tegen de zee en de overstromingen. In 1446 werd de eerste westelijke havengeul gegraven en bloeide de stad open tot vissers- en havenstad met inwoners. De stad lijkt voornamelijk opgebouwd door de plaatsing van rechthoekige bouwblokken in een orthogonaal grid. VAN VISSERSSTAD TOT VESTINGSTAD (1560 EN 1641: VIER EEUWEN VOOR HET RSV) Gedurende de godsdienstoorlogen van de 16 eeuw speelde Oostende een strategische rol tussen Oranje en Spanje. Tussen 1584 en 1585 werden alle Vlaamse steden door Spanje veroverd, uitgenomen Oostende. Het optrekken van haar wallen en versterkingen duurde nagenoeg 10 jaar, waardoor Oostende een militaire vesting van betekenis werd. Tijdens de bouw van deze geuzenvestingen brak, na het weggraven van de duinen langs de oostkant, de zee door en ontstond de oostelijke havengeul - de eerste, westelijke havengeul was inmiddels verzand en onbruikbaar geworden - en de jarenlange overstroming van het Oostendse hinterland. Hiermee nemen de Historische Polders van Oostende een aparte plaats in binnen het Vlaamse polderlandschap. Nadat zij verscheidene eeuwen voordien waren ingepolderd, werden ze bij het Beleg van Oostende ( ) opnieuw, om militaire redenen kunstmatig geïnundeerd. Pas rond 1720 was het achterland van Oostende voor de tweede keer volledig drooggelegd. Voor het Beleg telde Oostende ongeveer inwoners. In 1608 was dit bevolkingsaantal herleid tot Na de Scheldesluiting (1648) en de verfransing van Duinkerke (1659) kreeg Oostende als havenstad, mede door de oprichting van de Oostendse Oostindische Compagnie tussen 1723 en 1731, steeds meer betekenis. De belangrijkheid van de haven bleef gehandhaafd tot aan de belegeringen van Lodewijk XIV ( en ). Niettemin bleef Oostende tot in de 18 eeuw de enige belangrijke haven van de Oostenrijkse Nederlanden. 12

14 13

15 EEN TWEEDELING KRIJGT GESTALTE (1865: CA. 150 JAAR V. RSV) De ruimtelijke structuur van Oostende vormt, als vestingstad, een duidelijk omsloten geheel. De omwalling wordt gekenmerkt door een oostelijke en westelijke toegangspoort, waarop drie invalswegen aansluiten respectievelijk de Route de Bruges, de Route de Thourout en de Route de Nieuport. De aanleg van de haven en de eerste spoorlijn leiden tot een ruimtelijke breuk die vandaag nog steeds aanwezig is. Binnen de stedelijke structuur ontstaat een tweedeling bestaande uit een verstedelijkt deel en een blinde, verlaten fl ank ten zuidoosten van haven en spoorlijn. DE BELLE EPOQUE EN DE INVLOED VAN LEOPOLD II (1900: CA. 100 JAAR V. RSV) In de Belle Epoque kent Oostende de tweede bloeiperiode uit haar geschiedenis gekenmerkt door de afbraak van de omwallingen en een stedelijke uitbreiding met hoofdstedelijke allures dankzij Leopold II. Het betreft een westelijke uitbreiding die verbonden is met de westelijke toegangswegen. In het oosten vormt de havensleuf een fysieke barrière en worden de gronden gereserveerd voor havenuitbreiding en industrialisatie. De westelijke uitbreiding was gekaderd in een globale visie op de stad. Opvallend is de grootschaligheid van de ingrepen en de aandacht voor de gebieden toen net buiten de stad. Dit vertaalt zich in het concipiëren van verkeersaders, het inplanten van grootschalige voorzieningen aan de stadsrand en het herlocaliseren van gebouwen en functies van de binnenstad naar de rand. Hierbij wordt een eerste ringweg aangelegd -de Koninginnelaan- als rechtstreekse verbinding tussen het strand, Petit Paris (het knooppunt van de westelijke toegangswegen) en het nieuwe Maria-Hendrikapark. Binnen de toenmalige stedelijke structuur tekent de Koninginnelaan zich af als een eerste ring met perifere ontwikkelingen. HET INTERBELLUM: GROTE LANEN MAKEN GROTE STEDEN (1930: CA. 65 JAAR V. RSV) De Torhoutse- en Nieuwpoortsesteenweg structureren de verdere stedelijke ontwikkeling. Een globaal stadsuitbreidingsplan stuurt de stad volgens een concentrisch verkavelingmodel. Een tweede ringweg moet de nieuwe verkavelingen omsluiten. De aanleg van deze tweede ring - de Elisabethlaan- genereert lange tijd een perifere conditie: het ontsloten areaal staat buiten verhouding met de vraag. De geplande tweede ring zou over spoorweg en kanaal doorlopen en de aan te leggen Vuurtorenwijk ontsluiten. Bij de uitvoering liet een ombuiging ten zuiden van het Maria-Hendrikapark de ring aansluiten op de Graaf de Smet de Naeyerbrug. De oostelijke oever wordt nu ook aangesproken naar aanleiding van de havenuitbreiding, bijkomende werkgelegenheid en de bijhorende nood aan woonaccommodatie. 14

16 15

17 DE WEDEROPBOUWPERIODE EN DE GOLDEN SIXTIES (1970: CA. 25 JAAR V. RSV) De naoorlogse periode leidt tot een vermindering van de kwaliteit van de stedelijke ruimte. De belangrijkste ingreep is de aanleg van de autosnelweg op de gronden van de vroegere spoorwegbedding. Het binnenkomen van de stad wordt ruimtelijk geaccentueerd. In westelijke richting verdwijnt de perifere conditie van het gebied tussen Koninginnelaan en Elisabethlaan. Ook wordt het rastervorming wegennet tussen de Elisabethlaan en het polderlandschap ingevuld met solitaire wijkstructuren. De verbinding met de ooststad krijgt duidelijk gestalte. Tegelijk versterkt de breuk door de uitbreiding van de havenactiviteiten. EIND 20 EEUW: EEN COMPACTE STAD ZONDER SAMENHANG De stedelijke structuur wordt vooral gekenmerkt door een verdere verdichting binnen haar ruimtelijke begrenzing van zee, zee- en luchthaven en polderlandschap. De naoorlogse stadsuitbreidingen vormen een identiteitsloos patchwork als aanvulling op de compacte stad waardoor de ruimtelijke structuur aan samenhang inboet. De ontwikkelingen situeren zich hoofdzakelijk tussen de ringweg en het polderlandschap in. Een blijvend belang van de twee westelijke toegangswegen is af te lezen. De ringweg wordt verder getrokken onder de sporenbundel en havengeul door en sluit op de oosteroever opnieuw aan op de Koninklijke Baan. Deze nieuwe relatie biedt op korte termijn ontwikkelingsperspectieven voor de haven en op lange termijn ontwikkelingsperspectieven voor de oosteroever. 16

18 17

19 2.2 COMPONENTEN VAN DE RUIMTELIJKE STRUCTUUR Tot op heden werd de ruimtelijke structuur van Oostende als zeer specifi ek voorgesteld 2 omwille van het feit dat Oostende door haar begrenzingen en haar aard als het ware slechts 1/4 van een volledige stad zou zijn. In het noorden ligt de zee, in het oosten sluit het havengebied Oostende af, in het westen beperkt het vliegveld verdere ontwikkelingen. Ondanks het feit dat voornoemde grenzen nagenoeg ongewijzigd zijn gebleven, is het echter wenselijk om Oostende in een ruimer perspectief te bekijken. In die geest is de ruimtelijke context te beschrijven op basis van haar structuurbepalende componenten en elementen. De bestaande ruimtelijke structuur is opgebouwd uit een aantal specifi ek ruimtelijke structuren. Volgende ruimtelijke structuren worden onderscheiden: de nederzettingsstructuur, de natuurlijke en landschappelijke structuur en de verkeers- en vervoersstructuur. 2 O.M. IN STAD OOSTENDE EN GROEP PLANNING, STRUCTUURPLANNING TE OOSTENDE: HERWAARDERING VAN DE BADSTAD, UITG.: GROEP PLANNING, BRUGGE-BRUSSEL, 1988, 64 BLZ. 18

20 NEDERZETTINGSSTRUCTUUR NATUURLIJKE EN LANDSCHAPPELIJKE STRUCTUUR VERKEERS- EN VERVOERSSTRUCTUUR 19

21 BESTAANDE NEDERZETTINGSSTRUCTUUR Morfo-typologische structuur Morfo-typologisch wordt Oostende gekenmerkt door haar compact karakter en de relatief hoge verticale verdichtingsgraad die vooral merkbaar is ter hoogte van de zeedijk, in de historische binnenstad (de stad voor de Belle Epoque) en langsheen de historische invalswegen, de Nieuwpoortsesteenweg en de Torhoutsesteenweg. De stedelijke periferie wordt, naast een vaak identiteitsloos patchwork van verkavelingen met open en halfopen bebouwing, sociale huisvestingsprojecten onder de vorm van geschakelde patiowoningen, rijwoningen en fl atgebouwen ook gekenmerkt door enkele randstedelijke enclaves zoals de dorpskernen Raversijde en Zandvoorde, het sportcomplex De Schorre, de activiteitenstrip Torhoutsesteenweg, het bedrijvenpark Konterdam en de door de verbinding Kennedyrotonde-De Bolle van de stad afgesneden wijk Konterdam-Noord. Op de oostelijke oever van de stad illustreert de Vuurtorenwijk de Vlaamse bouwcultuur. Een onafgewerkt stedelijk weefsel van bouwblokken werd er, na een bouwstop van verschillende decennia, aangevuld met enkele traditionele verkavelingen. Grootschalige bebouwing komt geconcentreerd voor in de Voor- en Achterhaven. Uitzonderingen vormen de verspreid in de stad gelegen publieke voorzieningen zoals administratieve gebouwen, musea, cultuurhuizen, sport- en expositiehallen, (voormalige) kazernes, schoolcomplexen, ziekenhuizen en dergelijke. 20

22 Dichtheid Te Oostende wonen heden inwoners (gegevens op ) op een totale oppervlakte van 3772 ha. Daarmee heeft de stad Oostende de grootste bevolkingsdichtheid van de provincie West-Vlaanderen met name 18 inw./ha of 180 inw./km². In 1999 bedroeg het aandeel van de bebouwde ruimte t.a.v. de totale oppervlakte van de gemeente 26%. Dit cijfer ligt behoorlijk boven het arrondissementeel gemiddelde (15%). De bevolkingsdichtheid berekend op basis van de verhouding tussen het totaal aantal inwoners en de totale bebouwde oppervlakte binnen de stad bedraagt 69 inw./ha of 690 inw./km². Rekening houdend met de gemiddelde gezinsgrootte van 2,1 bedraagt de gemiddelde bebouwingsdichtheid te Oostende 33 won./ha of 330 won./km². 21

23 Ruimtelijke kenmerken gerelateerd aan de aard van de activiteiten Wonen De stadskern wordt gekenmerkt door gesloten bebouwing en een dicht stadsweefsel. Ze bestaat overwegend uit laag- tot middelhoogbouw. Tussen de ringwegen Koninginnelaan en Elisabethlaan komt overwegend gesloten en halfgesloten bebouwing voor van 2 tot 4 bouwlagen. Opvallend is de open bebouwing langsheen de Verenigde Natiënlaan. Niet enkel de bebouwingstypologie maar ook de uniforme perceelsafsluiting bestaande uit hoge hagen is beeldbepalend bij het binnenrijden van de stad. De stadsdelen gelegen ten westen en ten zuidwesten van de Elisabethlaan, met uitzondering van de bebouwing langsheen de Koninklijke Baan (N34), de Nieuwpoortsesteenweg en de Torhoutsesteenweg; worden gekenmerkt door een patchwork van lage, gesloten, halfgesloten, halfopen en open bebouwing. Naast een planmatig gestuurde gesloten bebouwing in delen van Mariakerke en enkele huisvestingsprojecten komt hoofdzakelijk open en halfopen bebouwing voor. Het open bebouwingstype werd vooral toegepast bij de uitbreiding van de huisvestingsmogelijkheden gedurende het laatste decennium, namelijk in de randstedelijke gebieden. Het toen relatief omvangrijk aantal gerealiseerde woningen getuigt van de grote zuigkracht van de plaatselijke naoorlogse industriële ontwikkeling, waarvan de toenemende tewerkstelling in de eigen gemeenten een exponent is. Voor het stedelijk gebied Oostende bedraagt het aandeel gesloten bebouwing 29%, het aandeel appartementsgebouwen 57%, het aandeel halfopen bebouwing 6% en het aandeel open bebouwing 7%. Voor de stad Oostende evolueren deze verhoudingen naar respectievelijk 74%, 22%, 1% en 2%. 22

24 Bedrijvigheid Volgende verkeersgenererende activiteiten zijn in de zeehaven te onderscheiden: roro-activiteiten in de Voorhaven (omgeving Vlotdok en Zeewezendok); industriële en ambachtelijke bedrijvigheid in de Voorhaven (tussen Visserijdok, Vuurtorenweg, Dr.E. Moreauxlaan) en de Achterhaven (tussen het kanaal Oostende-Brugge en A10). Naast het havengebied zijn nog twee andere gebieden met KMO-bedrijvigheid aan te geven: het lokaal bedrijventerrein Konterdam en het ontginningsgebied gelegen tussen Stene en Zandvoorde; de zone gelegen tussen de luchthaven en de baanwinkels langsheen de noordelijke fl ank van de Torhoutsesteenweg. 23

25 Handel en horeca, toerisme en recreatie Handel en horeca In het kader van het Strategisch Commercieel Plan (1997) werden in totaal commerciële panden geteld, waarvan 43,4% (918 panden) een effectieve winkelbestemming hebben, 43,0% (909 panden) een dienstenfunctie en 11,9% (251 panden) leegstaan. De 918 winkelpanden staan in voor een totale netto verkoops-oppervlakte van m². Handel en horeca zijn geconcentreerd in het gebied begrensd door de zeedijk, Visserskaai, Leopold III-laan, A.Pieterslaan en Koninginnelaan. In dit gebied zijn ongeveer 78% van de totale horeca- en kleinhandelsactiviteiten van de stad gevestigd. De rest komt hoofdzakelijk voor langsheen de invalswegen Torhoutse- en Nieuwpoortsesteenweg. Toeristisch recreatieve voorzieningen Het zeefront (toeristisch-recreatieve dijk- en strandzone), de jachthavens, de Visserskaai inclusief het Noordzeeaquarium, de Driemaster Mercator en de Amandine; Parallel met de zeedijk: Thermae Palace, de Koninklijke en Venetiaanse Gaanderijen, de Japanse tuin, de Wellington Renbaan, het stedelijk zwembad en het Memoriaal Prins Karel; Binnen het stedelijk gebied: het Stedelijk Sportcentrum (Koninginnelaan), de Oostendse tennisclub, de koninklijke Sint-Sebastian gilde, de Koninklijke Stallingen, het Maria Hendrikapark met wielerbaan en recreatiepark Koninginnehof, ; Aan de randen van het stedelijk gebied: Duin en Zee (Opex-xl), de recreatieve zone rond de spuikom, de Stedelijke Sporthal (Vuurtorenwijk), het Sportpark t Schorre (Stene) en het Recreatiepark Raversijde. 24

26 Publieke administraties, dienstverlenende activiteiten en sociale en culturele voorzieningen Oostende beschikt over een uitgebreid voorzieningennet (zie meer programmatische context). Ziekenhuizen Oostende telt 2 belangrijke vestigingen het H.Serruysziekenhuis (Oud Hospitaal) en de Campus Heilig Hart (Konterdam). Scholen In Oostende zijn er een vijftigtal schoollocaties, waarvan 3 scholen voor hoger onderwijs en 17 scholen voor middelbaar onderwijs. Nagenoeg alle instellingen van middelbaar onderwijs zijn gelegen op loopafstand van de belangrijkste invalswegen: Torhoutsesteenweg, A. Pieters- en Vindictivelaan. Culturele voorzieningen De belangrijkste culturele voorzieningen zijn het Casino-Kursaal, het Stedelijk Feest- en Kultuurpaleis, het Museum voor Schone Kunsten, het PMMK Provinciaal Museum voor Moderne Kunst, de bibliotheek en discotheek, de driemaster Mercator, het Fort Napoleon, het Domein Raversijde (Atlantikwall, Walraversijde), het Memoriaal Prins Karel, het James Ensorhuis, het Noordzeeaquarium, het Oostends Historisch Museum De Plaete, 25

27 BESTAANDE NATUURLIJKE EN LANDSCHAPPELIJKE STRUCTUUR De verhouding van de oppervlakte open ruimte tot de totale oppervlakte van de gemeente Oostende bedraagt 43,4%. Deze ratio duidt het min of meer landelijk karakter aan. In Vlaanderen heeft de helft van alle gemeenten meer dan 76% open ruimte op zijn grondgebied en maar een tiende van de gemeenten heeft minder dan 54% open ruimte. Met 43,4% is Oostende de enige West-Vlaamse gemeente in de categorie < 54%. Wanneer voor de periode de evolutie van het aandeel open ruimte in alle Vlaamse gemeenten wordt nagegaan blijkt dat de gemiddelde afname 5,4% bedraagt. In slechts één op tien Vlaamse gemeenten manifesteerde de afname van de open ruimte zich met 10%. Hiertoe behoort ook Oostende (13%). De fysisch-ruimtelijk structuurbepalende elementen die binnen de open ruimte in en om Oostende worden onderscheiden, zijn: 26

28 De zee, het strand en de duinen Het structurerend vermogen van zee en strand worden mede bepaald door de bereikbaarheid te land en komt onder meer tot uiting in de verstedelijkingsgraad (densiteiten van verblijfsaccommodatie, recreatieve voorzieningen, infrastructuren enz). Te onderscheiden zijn: het strand tussen Middelkerke en Mariakerke; het strand van Mariakerke vanaf de Diksmuidestraat tot aan de Koninklijke Gaanderijen; het strand van Oostende van de Koninklijke Gaanderijen tot aan het Casino; het strand van Oostende van het Casino tot aan het Zeeheldenplein; het klein strand (tussen Zeeheldenplein en Westerstaketsel); het strand van Oostende aan de Oosteroever. Wat betreft de duinen en duinrelicten onderscheiden we: de duinen en duinrelicten van Raversijde en Mariakerke ten westen van de stadskern; de duinen bij het Fort Napoleon en het voormalig militair hospitaal ten oosten van de stadskern (Oostende en Bredene). Het strand- en duingebied bezit een weinig tot sterk uitgesproken reliëf. Op het strand komen lokaal strandruggen voor die bij vloed volledig onder water verdwijnen. Tussen twee ruggen kan soms een zwin voorkomen: een langgerekte depressie die ook bij eb nog waterhoudend is. De waterfronten Waterfronten zoals de Visserskaai, het Mercatordok, de Hendrik Baelskaai en de Spuikom ontstaan daar waar het water de stad binnendringt. Het water(opper)vlak creëert binnen het meestal dichte stadsweefsel een zekere openheid. De randen, grenzen van dit vlak, deze open ruimte vormen de frontlijnen van het water. Waterlopen Structuurbepalende waterlopen op het grondgebied van Oostende vormen het kanaal Brugge- Oostende, de Noordede en de Gouwelozekreek. De kreken Het krekengebied de Keignaert fl ankeert de deelgemeente Zandvoorde in het zuidwesten. Het is een landschappelijk en ecologisch waardevol gebied. De polders De polders zijn vlak en laag gelegen, 3 tot 4 meter boven de zeespiegel en vertonen lokaal een microreliëf van lage ruggen en ondiepe kommen. Dit microreliëf is het best ontwikkeld in de polders die reeds voor de 12de eeuw bedijkt waren en sindsdien niet meer overstroomd zijn geweest namelijk het Oudland en Middelland. De reliëfi nversie is ontstaan door differentiële klink van de kleiige wadsedimenten enerzijds en van zandige sedimenten anderzijds, eens de door de mens georganiseerde ontwatering effectief werd. De ruggen stemmen overeen met vroegere zandafzettingen, terwijl de kommen het gevolg zijn van de inzakking van de kleiige gronden door zetting van de klei en samendrukking van eventueel onderliggende veenpaketten. 27

29 Het polderlandschap is op te delen in landschapseenheden die een verschillende structuur kennen door hun specifi eke ontstaans- en ontginningsgeschiedenis. De Oostendse Polderruimte bestaat uit: de Middellandpolder met de Westlandpolder en de Polder van Snaaskerke; de Nieuwlandpolder met de Nieuwe Polder of Historische Polders; de Oudlandpolder met de Oude Polder van Zandvoorde of Zwaanhoekpolder. De natuur in de verstedelijkte gebieden Natuur in de stedelijke sfeer heeft te maken met de groene ruimten in een bebouwd gebied. Het kan gaan om gebieden van de natuurlijke structuur (natuurgebieden, bossen) of parken die doordringen tot in het stedelijk gebied enerzijds en onderdelen van de ecologische infrastructuur zoals tuinen, bermen, oevers en beplantingen anderzijds. Tot de stedelijke natuurelementen in Oostende behoren onder meer de omgeving van het Leopoldpark en het Maria-Hendrikapark. Deze huidige stedelijke natuurelementen vormden ten tijde van Leopold II de randstedelijke groengebieden. De toenmalige uitbouw van het randstedelijk groen tot prestigieuze parken betekende een meerwaarde voor de stad. De randstedelijke (groen)gebieden Het betreft de tussenruimten of overgangsgebieden tussen de stadsrand en de omliggende duinrelicten, water- en polderfronten. De stadsfl anken bestaan uit een aaneenschakeling van randstedelijke (groen)gebieden en specifi eke randstedelijke fragmenten (kustdorp Raversijde, activiteitenstrip Torhoutsesteenweg, sportpark De Schorre, polderdorp Zandvoorde, ). De randstedelijke (groen)gebieden vertonen in de huidige ruimtelijke situatie veeleer het statuut van een restruimte waar de stad onafgewerkt is gebleven. Van west naar oost zijn volgende gebieden te onderscheiden: het randstedelijk (groen)gebied Duinkerkseweg of Groot Westpolderfront; het randstedelijk (groen)gebied Schorredijk of Polderfront van Snaaskerke; het randstedelijk (groen)gebied Grintweg of Nieuwland Polderfront; het randstedelijk (groen)gebied Vicognedijk of Spuikom Waterfront. Kleine landschapselementen Als kleine landschapselementen in de Oostendse polders onderscheiden we: De oude spoorwegberm Torhout-Oostende. Deze is rijk aan biologisch waardevolle vegetatie en vormt een belangrijk verbindingselement wat betreft de natuurlijke structuur; Verschillende veedrinkpoelen; Poelen, grachten en brakwatersloten. Door uitvenen of uitbrikken vertonen de meeste graslanden een microreliëf en zijn voorzien van poelen en talrijke grachten en brakwatersloten; Dijken die dateren uit de tijd van de inpoldering; Restanten van kanalen en antitankgrachten. Op het strand zijn talrijke golfbrekers aanwezig die als typisch kustgebonden kleine landschapselementen kunnen worden beschouwd. 28

Bijlage III. De bespreking van deze deelgebieden is hieronder weergegeven.

Bijlage III. De bespreking van deze deelgebieden is hieronder weergegeven. Bijlage III De N43 is een belangrijk structuurbepalend element in de ruimte tussen Gent en Kortrijk, en situeert zich als historische ontwikkelingsas tussen de oude as van de Leie en de nieuwe as van de

Nadere informatie

13/ / Informatief deel

13/ / Informatief deel 13/183 43-03/26000512 DEEL 2 Informatief deel Leeswijzer Het is de bedoeling dat het informatief gedeelte de bestaande ruimtelijke structuur van de gemeente schetst, met inbegrip van de ruimtelijk relevante

Nadere informatie

Inhoud mei 2004 Globale toekomstvisie Schematische weergave kaart 1 Gewenste natuurlijke en landschappelijke structuur Schematische weergave kaart 2 Gewenste agrarische structuur Schematische weergave

Nadere informatie

Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan AFBAKENING VAN HET STRUCTUURONDERSTEUNEND KLEINSTEDELIJK GEBIED KNOKKE-HEIST

Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan AFBAKENING VAN HET STRUCTUURONDERSTEUNEND KLEINSTEDELIJK GEBIED KNOKKE-HEIST Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan AFBAKENING VAN HET STRUCTUURONDERSTEUNEND KLEINSTEDELIJK GEBIED KNOKKE-HEIST DEFINITIEVE VASTSTELLING SEPTEMBER 2011 STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN Inhoudstafel

Nadere informatie

De haven van Oostende, energie haven

De haven van Oostende, energie haven De haven van Oostende, energie haven Evy Copejans Vlaams Instituut voor de Zee De haven van Oostende is een kleine maritieme haven, gelegen in één van de grootste en belangrijkste havengebieden ter wereld,

Nadere informatie

41 BADHOEVEDORP OBSERVATIES

41 BADHOEVEDORP OBSERVATIES 04. observaties. "De stedenbouwkundige structuur wordt gedragen door een aaneengesloten netwerk van bomenlanen, singels, plantsoenen en vijvers. Deze landschappelijke karakteristiek van het dorp is een

Nadere informatie

RUIMTELIJK ONDERZOEK

RUIMTELIJK ONDERZOEK RUIMTELIJK ONDERZOEK de vallei van het Klein Schijn de vallei van de Zwanebeek de vallei van het Groot Schijn Luchtfoto op grote schaal met aanduiding van de landschappelijke beekvalleien en de heuvelruggen

Nadere informatie

ISTRUCTUURPLAN GLABBEEK

ISTRUCTUURPLAN GLABBEEK STRUCTUURPLAN GLABBEEK Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Glabbeek Dit plan werd opgesteld onder de verantwoordelijkheid van: (voor ARCADIS Gedas) Gezien en definitief vastgesteld door de Gemeenteraad

Nadere informatie

Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid

Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid Juli 2013 De evolutie van de werkende beroepsbevolking te Brussel van demografische invloeden tot structurele veranderingen van de tewerkstelling Het afgelopen

Nadere informatie

2.4 Transport. Figuur 21 : Dichtheid van de drie types vee op het niveau van de clusters

2.4 Transport. Figuur 21 : Dichtheid van de drie types vee op het niveau van de clusters IV. Beschrijving van de drijvende krachten en Analyse van druk en impact Figuur 21 : Dichtheid van de drie types vee op het niveau van de clusters 15 100 Aantal per ha BLO (runderen en varkens) 12 9 6

Nadere informatie

Grenzeloze Schelde 25 november 2013. MDK-Afdeling Kust Kustbescherming- Masterplan Kustveiligheid. ir. Peter DeWolf

Grenzeloze Schelde 25 november 2013. MDK-Afdeling Kust Kustbescherming- Masterplan Kustveiligheid. ir. Peter DeWolf Grenzeloze Schelde 25 november 2013 MDK-Afdeling Kust Kustbescherming- Masterplan Kustveiligheid ir. Peter DeWolf Een kunstmatig versterkte kustlijn 38 km zeedijken (meer dan de helft van de kustlijn)

Nadere informatie

Topografie Merwedezone (bron: Ontwerp Transformatievisie Merwedezone, 2007)

Topografie Merwedezone (bron: Ontwerp Transformatievisie Merwedezone, 2007) Sliedrecht Sliedrecht Sliedrecht is een zelfstandige gemeente in de provincie Zuid-Holland. Het dorp telt 24.000 inwoners en vormt met de plaatsen Alblasserdam, Papendrecht, Hardinxveld-Giessendam en Gorinchem

Nadere informatie

Afbakening regionaalstedelijk gebied Brugge Voorstel van afbakening

Afbakening regionaalstedelijk gebied Brugge Voorstel van afbakening Opdrachtgever: Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Kaart 2: Overzicht BPA's Opdrachthouder: schaal: 1/100000 146 154 2 4 1 5 1 3 150 145 140 89 135 111 152 83 45 77 101 11 2 10 32 2 144 31 123 21 303

Nadere informatie

Landschapsplan Voormalig Eiland van Cadzand

Landschapsplan Voormalig Eiland van Cadzand -d L;'. --. s,*c- Landschapsplan Voormalig Eiland van Cadzand Landschapsplan Voormalig Eiland van Cadzand West Zeeuwsch-Vlaanderen tekent zich scherp af als groene oase te midden van een sterk verstedelijkte

Nadere informatie

Les 14 Bevolkingsspreiding in Europa

Les 14 Bevolkingsspreiding in Europa 5. Stedelijke landschappen 1 2e jaar aardrijkskunde Les 14 Bevolkingsspreiding in Europa Hoe onderzoek ik de bevolkingsspreiding? (gebaseerd op Geogenie2) Positieve factoren Verklaart de hoge bevolkingsdichtheid

Nadere informatie

3.2.1 Dorpskarakteristiek

3.2.1 Dorpskarakteristiek 3.2 De Glind Wegbeplanting en bosjes in het kampenlandschap Recreatieve voorzieningen in de kern Oorspronkelijk bestond de Glind uit een verzameling boerderijen Beperkte nieuwbouw vindt plaats waarbij

Nadere informatie

ruimtelijk structuurplan provincie Limburg richtinggevend gedeelte richtinggevend gedeelte

ruimtelijk structuurplan provincie Limburg richtinggevend gedeelte richtinggevend gedeelte richtinggevend gedeelte Deel I: visie op de gewenste ruimtelijke ontwikkeling informatief gedeelte richtinggevend gedeelte I II III IV V bindend gedeelte deel I. visie op de gewenste ruimtelijke ontwikkeling

Nadere informatie

Ruimtelijk onderzoek Gent-Dampoort Korte stavaza voor de klankbordgroep Oude Dokken 17/10/2011 VOORGAANDE AANPAK

Ruimtelijk onderzoek Gent-Dampoort Korte stavaza voor de klankbordgroep Oude Dokken 17/10/2011 VOORGAANDE AANPAK Ruimtelijk onderzoek Gent-Dampoort Korte stavaza voor de klankbordgroep Oude Dokken 17/10/2011 VOORGAANDE AANPAK Stedelijke strategische projectstudie Gent Dampoort 1999 2004-2008 VOORGAANDE AANPAK Stedelijke

Nadere informatie

Bijlage 1: Ambitie en kader

Bijlage 1: Ambitie en kader BIJLAGEN Bijlage 1: Ambitie en kader Provincie Fryslân In de provinciale Verordening Romte is aangegeven dat bij een ruimtelijk plan voor het landelijk gebied rekening moet worden gehouden met de herkenbaarheid

Nadere informatie

HET POORTJE; Toelichting stedenbouwkundige inpassing Datum:

HET POORTJE; Toelichting stedenbouwkundige inpassing Datum: HET POORTJE; Toelichting stedenbouwkundige inpassing Datum: 14-4-2009 Huidige situatie De locatie maakt deel uit van het ontwikkelingsgebied Heerenveen Noordoost; een langgerekt gebied tussen grofweg de

Nadere informatie

Ruimtelijke kwaliteit van het Suikerunieterrein en omgeving

Ruimtelijke kwaliteit van het Suikerunieterrein en omgeving Ruimtelijke kwaliteit van het Suikerunieterrein en omgeving Analyse en aanbevelingen - Gemaakt als onderdeel van het beoordelingskader voor ontwikkelingsrichtingen voor het Suikerunieterrein - 6 mei 2010

Nadere informatie

Een blik op de ruimtelijke planning in Vlaanderen

Een blik op de ruimtelijke planning in Vlaanderen Een blik op de ruimtelijke planning in Vlaanderen Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed Afdeling ruimtelijke planning Een blik op de ruimtelijke planning in Vlaanderen 1. Krijtlijnen

Nadere informatie

VERSTEDELIJKT GEBIED ZANDLEEMGEBIED SCHELDE - DURME. afbakening stedelijk gebied sint-niklaas rivier- of beekvallei

VERSTEDELIJKT GEBIED ZANDLEEMGEBIED SCHELDE - DURME. afbakening stedelijk gebied sint-niklaas rivier- of beekvallei R2 NL N403 E34/N49 N451 N70 antwerpen R4 moervaart sint-niklaas N70 E17//A14 zuidlede N449 N70 lokeren N41 N419 schelde A12 gent R4 lede N407 N445 durme N446 N470 N16 rupel schelde N406 dendermonde N47

Nadere informatie

beschrijving plankaart.

beschrijving plankaart. 06. plan. "Op en langs het voormalige tracé van de A9 wordt de vrijkomende ruimte gebruikt om nieuwe hoogwaardige woongebieden te realiseren binnen de bebouwde kom van Badhoevedorp. Deze gebieden krijgen

Nadere informatie

1. KORTENBERG ALS VERZAMELING VAN STERKE KERNEN

1. KORTENBERG ALS VERZAMELING VAN STERKE KERNEN 1. KORTENBERG ALS VERZAMELING VAN STERKE KERNEN Kortenberg bestaat uit verschillende kernen, de 5 deelgemeentes; Meerbeek, Everberg, Kwerps, Erps en Kortenberg. De deelkernen worden omkaderd door de nog

Nadere informatie

Melle Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan

Melle Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Melle Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Definitief ontwerp Kaartenbundel richtinggevend gedeelte september 2011 Gent 20-02-2008 Ontwerpteam: Annelies De Clercq Cindy Van Caeneghem port arthurlaan 11!

Nadere informatie

Inleiding. Hfdst 1 : Creatie van dynamische onevenwichten als nieuwe parels. Hfdst 2 : Een norm voor hoogbouw op maat van Knokke-Heist

Inleiding. Hfdst 1 : Creatie van dynamische onevenwichten als nieuwe parels. Hfdst 2 : Een norm voor hoogbouw op maat van Knokke-Heist Inleiding Hfdst 1 : Creatie van dynamische onevenwichten als nieuwe parels Hfdst 2 : Een norm voor hoogbouw op maat van Knokke-Heist Hfdst 3 : Hoogbouwplatforms planologische benadering Hfdst 4 : Solitairen

Nadere informatie

stationsomgeving Gent Sint-Pieters - Koningin Fabiolalaan

stationsomgeving Gent Sint-Pieters - Koningin Fabiolalaan gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan stationsomgeving Gent Sint-Pieters - Koningin Fabiolalaan informatievergadering 7 maart 2006 openbaar onderzoek van 27 februari 2006 tot 27 april 2006 1 inhoud toelichting

Nadere informatie

Motivatienota Onteigeningsplan. Recreatiezone Melsbroek

Motivatienota Onteigeningsplan. Recreatiezone Melsbroek Motivatienota Onteigeningsplan Recreatiezone Melsbroek 1. LIGGING PLANGEBIED De gemeente Steenokkerzeel is gelegen in Vlaams-Brabant, ten noord-oosten van Brussel, tussen de gemeenten Machelen, Zaventem,

Nadere informatie

Etten-Leur. (Bron: www. nederland-in-beeld.nl)

Etten-Leur. (Bron: www. nederland-in-beeld.nl) Etten-Leur (Bron: www. nederland-in-beeld.nl) Introductie Etten-Leur is een middelgrote gemeente in Brabant, gelegen ten westen van Breda. De gemeente bestaat uit één kern van ruim 40.000 inwoners. Door

Nadere informatie

Actualisatie en gedeeltelijke herziening. Informatie- en inspraakvergadering

Actualisatie en gedeeltelijke herziening. Informatie- en inspraakvergadering Actualisatie en gedeeltelijke herziening Informatie- en inspraakvergadering Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen? - is geen bestemmingsplan - bevat geen informatie over individuele percelen Ruimtelijk Structuurplan

Nadere informatie

Waarheen met de Koninklijke Baan? Een toekomstvisie voor de N34 Presentatie 9 December 2008

Waarheen met de Koninklijke Baan? Een toekomstvisie voor de N34 Presentatie 9 December 2008 Waarheen met de Koninklijke Baan? Een toekomstvisie voor de N34 Presentatie 9 December 2008 2 / METHODOLOGIE, PROJECTORGANISATIE EN PROCESBEWAKING DEELOPDRACHT 1 Gerichte analyse bestaande toestand verkeer

Nadere informatie

IDENTITEITSKAART weetjes en cijfers over uw gemeente

IDENTITEITSKAART weetjes en cijfers over uw gemeente IDENTITEITSKAART weetjes en cijfers over uw gemeente paspoort naam Middelkerke nationaliteit Belg geboortedatum 1-01-1977 imago kind- en gezinsvriendelijke kustgemeente oppervlakte 7.706 ha inwoners 18.585

Nadere informatie

Een unieke school op een unieke plek. KTA Zwijndrecht Cenflumarin TSO-BSO. situering. Sint-Lucas Brussel 2 de Master Eindproject Docent Dag Boutsen

Een unieke school op een unieke plek. KTA Zwijndrecht Cenflumarin TSO-BSO. situering. Sint-Lucas Brussel 2 de Master Eindproject Docent Dag Boutsen KTA Zwijndrecht Cenflumarin TSO-BSO Sint-Lucas Brussel 2 de Master Eindproject Docent Dag Boutsen PROJECT 1 Lies Saldien PROJECT 2 Michaël Noots situering Het KTA Zwijndrecht Cenflumarin biedt samen met

Nadere informatie

Fortengordels rond Antwerpen

Fortengordels rond Antwerpen Fortengordels rond Antwerpen Gebiedsgericht project Kaderplan: aanzet en voorstel van algemene richtlijnen en visies Els Leclerck, Grontmij, en David Verhoestraete, Cluster Landscape Kaderplan Fortengordels

Nadere informatie

RUIMTELIJKE VISIE REGIO LEIE & SCHELDE. Griet Lannoo Brussel, BRV partnerforum 16 maart 2017

RUIMTELIJKE VISIE REGIO LEIE & SCHELDE. Griet Lannoo Brussel, BRV partnerforum 16 maart 2017 RUIMTELIJKE VISIE REGIO LEIE & SCHELDE Griet Lannoo Brussel, BRV partnerforum 16 maart 2017 Regio van 13 gemeenten KORTRIJK I N T E R C O M M U N A L E L E I E D A L 2 1910 Waregem Kortrijk Menen 1940

Nadere informatie

4. BESCHRIJVING EN ANALYSE BESTAANDE SITUATIE

4. BESCHRIJVING EN ANALYSE BESTAANDE SITUATIE 4. BESCHRIJVING EN ANALYSE BESTAANDE SITUATIE 4.1 Inleiding In dit hoofdstuk wordt een beeld geschetst van de bebouwde kom van Hertme, zoals deze nu is. Achtereenvolgens komen aan de orde: Cultuurhistorisch

Nadere informatie

RUP. Katwilgweg TOELICHTINGSNOTA BIJLAGEN

RUP. Katwilgweg TOELICHTINGSNOTA BIJLAGEN RUP Katwilgweg TOELICHTINGSNOTA BIJLAGEN December 2010 COLOFON Projectleider Maud Coppenrath Ontwerper Arcadis Belgium Programmaleider Katlijn Van der Veken Planologisch ambtenaar Frank de Bruyne Secretariaat

Nadere informatie

provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan

provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan LEEMSTRAAT Hoogstraten Stedenbouwkundige voorschriften Ruimtelijke planner: Peter Peeters Dienst Ruimtelijke Planning Gezien en definitief vastgesteld door de provincieraad

Nadere informatie

bedrijventerrein t58 tilburg Bedrijvenpark te midden van groen en water, aan de rand van de snelweg

bedrijventerrein t58 tilburg Bedrijvenpark te midden van groen en water, aan de rand van de snelweg bedrijventerrein t58 tilburg Bedrijvenpark te midden van groen en water, aan de rand van de snelweg Bedrijvenpark Noord Surfplas Bedrijvenpark zuid Bedrijventerrein T58 Bedrijvenpark te midden van groen

Nadere informatie

Ruimtelijk rendement op het platteland: creatief binnen de grenzen. Inspiratiemoment Herbestemmen op het platteland - 2 december 2016

Ruimtelijk rendement op het platteland: creatief binnen de grenzen. Inspiratiemoment Herbestemmen op het platteland - 2 december 2016 Ruimtelijk rendement op het platteland: creatief binnen de grenzen Inspiratiemoment Herbestemmen op het platteland - 2 december 2016 Inhoud Ruimtelijk rendement Zonevreemd Ruimtelijk beleid Agrarische

Nadere informatie

LAR- Zuid - Tracé- wijziging buurtwegen Toelichting. Menen / Kortrijk : Buurtwegen SRBT LAR- Zuid 1

LAR- Zuid - Tracé- wijziging buurtwegen Toelichting. Menen / Kortrijk : Buurtwegen SRBT LAR- Zuid 1 LAR- Zuid - Tracé- wijziging buurtwegen Toelichting Menen / Kortrijk : Buurtwegen SRBT LAR- Zuid 1 Situering : De projectzone opgenomen in voorliggend dossier is gelegen op de grens tussen de stad Kortrijk

Nadere informatie

Masterplan Kustveiligheid

Masterplan Kustveiligheid Masterplan Kustveiligheid ir. Kathleen Bernaert Afdelingshoofd afdeling Kust Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust Vlaamse Baaien Gefaseerde aanpak met 3 parallelle sporen: Spoor 1: Masterplan

Nadere informatie

De vastgoedactiviteit volgt de evolutie van het aantal vastgoed-gerelateerde dossiers op die maandelijks binnekomen in de notariskantoren.

De vastgoedactiviteit volgt de evolutie van het aantal vastgoed-gerelateerde dossiers op die maandelijks binnekomen in de notariskantoren. NOTARISBAROMETER VASTGOED AAN DE KUST WWW.NOTARIS.BE S1 2017 VASTGOEDACTIVITEIT AAN DE KUST De vastgoedactiviteit volgt de evolutie van het aantal vastgoed-gerelateerde dossiers op die maandelijks binnekomen

Nadere informatie

Uw gemeente in cijfers: Middelkerke

Uw gemeente in cijfers: Middelkerke Inleiding Middelkerke : Middelkerke is een gemeente in de provincie West-Vlaanderen en maakt deel uit van het Vlaams Gewest. Buurgemeentes zijn Diksmuide, Gistel, Koekelare, Nieuwpoort en Oostende. Middelkerke

Nadere informatie

BPA CENTRUM ZUID, WIJZIGING A,

BPA CENTRUM ZUID, WIJZIGING A, 1 BPA CENTRUM ZUID, WIJZIGING A, herziening en uitbreiding 2 1. SITUERING VAN HET BPA Het Bpa is gesitueerd in de deelgemeente Dadizele, ten zuidwesten van de kerk en de Marktplaats, meer bepaald ten zuiden

Nadere informatie

p r o v i n Ruimte College van burgemeester en schepenen Maastrichterstraat TONGEREN Geacht college

p r o v i n Ruimte College van burgemeester en schepenen Maastrichterstraat TONGEREN Geacht college 2015-04-16 p r o v i n Directie Ruimte College van burgemeester en schepenen Maastrichterstraat 10 3700 TONGEREN Dienst Ruimtelijke Planning en Beleid Geacht college Betreft: uw verzoek tot raadpleging

Nadere informatie

WIJKVISIE STADSKANAAL NOORD 2011-2020

WIJKVISIE STADSKANAAL NOORD 2011-2020 WIJKVISIE STADSKANAAL NOORD 2011-2020 Vastgesteld in de raadsvergadering van 18 juni 2012. Verkorte versie wijkvisie Stadskanaal Noord 2011-2020 1 Wijkvisie Stadskanaal Noord 2011-2020 In de wijkvisie

Nadere informatie

Stedenbouwkundig advies reclamemast Facilitypoint Gemeente Hardinxveld-Giessendam

Stedenbouwkundig advies reclamemast Facilitypoint Gemeente Hardinxveld-Giessendam Stedenbouwkundig advies reclamemast Facilitypoint 2 Studiegebied voor het beoogde Facilitypoint tussen de Peulenlaan en de A15 Stedenbouwkundig advies reclamemast Facilitypoint STEDENBOUWKUNDIG ADVIES

Nadere informatie

Deel I. Situering gemeente

Deel I. Situering gemeente Deel I. Situering gemeente Hoofdstuk 1. Algemeen Erpe-Mere ligt in het zuidoostelijke deel van de provincie Oost-Vlaanderen, op de zuidrand van de dicht bebouwde Vlaamse Ruit. De gemeente behoort administratief

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 24 oktober 2012

PERSBERICHT Brussel, 24 oktober 2012 PERSBERICHT Brussel, 24 oktober 2012 De regionale inkomensverschillen onder de loep Hoe verhoudt de inkomensevolutie zich ten opzichte van de inflatie? In welke regio liggen de gemiddelde inkomens het

Nadere informatie

Stedenbouwkundige aspecten van de ontwikkeling voor Gent Sint Pieters

Stedenbouwkundige aspecten van de ontwikkeling voor Gent Sint Pieters Stedenbouwkundige aspecten van de ontwikkeling voor Gent Sint Pieters De aanleiding Gent Sint-Pieters en omgeving einde jaren 90 vanuit stedenbouwkundig oogpunt Knooppunt openbaar vervoer met groeiverwachtingen

Nadere informatie

Deel 4: Bindend gedeelte

Deel 4: Bindend gedeelte Deel 4: Bindend gedeelte Inhoudsopgave 5.6 Uitbouw van functionele en toeristisch-recreatieve wandel- en fietsnetwerken... 9 6 Actieprogramma s en stimulansen... 10 6.1 Verordeningen en financiële maatregelen

Nadere informatie

gewenste ruimtelijke structuur voor Sint-Truiden

gewenste ruimtelijke structuur voor Sint-Truiden gewenste ruimtelijke structuur voor Sint-Truiden stad sint-truiden - rup recastrip brustem - kaart 1 secundaire verbindingsweg met laanbeplanting beekvalleien te ontwikkelen als natuurlijke dragers met

Nadere informatie

3. LANDSCHAP - Landschap aan je voordeur

3. LANDSCHAP - Landschap aan je voordeur 3. LANDSCHAP - Landschap aan je voordeur STADSBEELDEN/THEMA S Kortrijk 1. WERKEN Werken waar we wonen 2. NABIJHEID In de stad is alles dichtbij 3. LANDSCHAP Landschap aan je voordeur 3. LANDSCHAP Landschap

Nadere informatie

Rotterdam - Parkstad. Stedenbouwkundig ontwerp voor de ontwikkelingen van zowel Parkstad als de oostflank van de Afrikaanderwijk.

Rotterdam - Parkstad. Stedenbouwkundig ontwerp voor de ontwikkelingen van zowel Parkstad als de oostflank van de Afrikaanderwijk. Rotterdam - Parkstad Stedenbouwkundig ontwerp voor de ontwikkelingen van zowel Parkstad als de oostflank van de Afrikaanderwijk. Rotterdam - Parkstad Stedenbouwkundig ontwerp voor de ontwikkelingen van

Nadere informatie

Bedrijventerrein Woestijne

Bedrijventerrein Woestijne Bedrijventerrein Woestijne Aalter Inhoud 1. Inleiding en situering 1 2. Inrichtingsplan 4 2.1 Ontsluiting 6 2.2 Zonering 8 2.3 Woestijnegoed 10 2.4 Duurzaam bedrijventerrein 12 3. Uitgifte van terreinen

Nadere informatie

Eijsden. Economische activiteit

Eijsden. Economische activiteit Eijsden Eijsden Eijsden is met ruim 8000 inwoners de grootste kern van de Limburgse gemeente Eijsden-Margraten. Deze fusiegemeente, die in 2011 ontstond, bestaat verder uit 14 andere kernen, en 25 gehuchten

Nadere informatie

Ruimte voor windturbineparken in West-Vlaanderen

Ruimte voor windturbineparken in West-Vlaanderen Provinciale ruimtelijke beleidsvisie Ruimte voor windturbineparken in West-Vlaanderen Goedgekeurd deputatie 24.04.2008 DOELSTELLING STAND VAN ZAKEN KADER Doel van de beleidsnota (1) Visie op grootschalige

Nadere informatie

Een hiërarchisch systeem van onthaalplekken stuurt de bezoekers en geeft informatie over de bijzondere locaties

Een hiërarchisch systeem van onthaalplekken stuurt de bezoekers en geeft informatie over de bijzondere locaties Een hiërarchisch systeem van onthaalplekken stuurt de bezoekers en geeft informatie over de bijzondere locaties DUIDELIJKE ONTHAALPLEKKEN OP VERSCHILLENDE SCHAALNIVEAUS Op schaal van de gemeente is er

Nadere informatie

Omgevingsanalyse Oostende Ifv nieuwe locatie kinderdagverblijf In opdracht van CM Oostende

Omgevingsanalyse Oostende Ifv nieuwe locatie kinderdagverblijf In opdracht van CM Oostende Omgevingsanalyse Oostende Ifv nieuwe locatie kinderdagverblijf In opdracht van CM Oostende 1 Inleiding In deze analyse worden een aantal cijfers meegegeven die van belang kunnen zijn in het kader van de

Nadere informatie

SOS Het zeewater komt ons tot aan de lippen Hoe verdedig je de kust tegen de zee? Brugge 15 december 2012 Tina Mertens

SOS Het zeewater komt ons tot aan de lippen Hoe verdedig je de kust tegen de zee? Brugge 15 december 2012 Tina Mertens SOS Het zeewater komt ons tot aan de lippen Hoe verdedig je de kust tegen de zee? Brugge 15 december 2012 Tina Mertens Structuur Vlaamse kust probleem Kustveiligheidsbeleid Kustveiligheidsplan aanpak oplossing

Nadere informatie

Den Helder Stadshart 47

Den Helder Stadshart 47 Den Helder Stadshart 47 N 3.2.STADSPARK / DE STAD WORDT VERRIJKT MET EEN GROENZONE DIE LUCHT EN RUIMTE GEEFT IN HET STEDELIJK WEEFSEL. DIT STADSPARK VORMT EEN LOMMERRIJKE ENTREE VAN DE STAD VOOR DE TREINREIZIGER

Nadere informatie

Uw gemeente in cijfers: Bredene

Uw gemeente in cijfers: Bredene Inleiding Bredene : Bredene is een gemeente in de provincie West-Vlaanderen en maakt deel uit van het Vlaams Gewest. Buurgemeentes zijn De Haan, Oostende en Oudenburg. Bredene heeft een oppervlakte van

Nadere informatie

situering van de gebieden

situering van de gebieden situering van de gebieden provincie oost-vlaanderen - project gentse kanaalzone - kaart 1 koppelingsgebieden in onderzoek 0 0,5 1,5km basis: hypothese van de gewenste ruimtelijke structuur kanaalzone OMGEVING

Nadere informatie

HAVENGEBIED BRESKENS MASTERPLAN MEI 2015

HAVENGEBIED BRESKENS MASTERPLAN MEI 2015 HAVENGEBIED BRESKENS MASTERPLAN MEI 2015 1 OVERZICHT OVERZICHT P 2-7 RUIMTELIJKE RELATIES P 8 ONTSLUITING P 16 DE GROENE DIJK ALS DRAGER P 18 NIEUW VISSERIJNTRUM P 22 MIDDENHAVENDAM P 24 WESTHAVENDAM P

Nadere informatie

Cuijk - De Valuwe. Openbare ruimte De Valuwe

Cuijk - De Valuwe. Openbare ruimte De Valuwe Openbare ruimte De Valuwe Openbare ruimte De Valuwe is de eerste naoorlogse uitbreidingswijk van Cuijk, een dorp aan de Maas. De wijk vormt de noordoostzijde van het huidige dorp, op de grens met het buitengebied.

Nadere informatie

De Kusttram = duurzaam toerisme

De Kusttram = duurzaam toerisme De Kusttram = duurzaam toerisme Toelichting door: Dirk Schockaert, De Lijn West-Vlaanderen Sinds 1885 > een unieke traditie In 1885 > eerste tramlijn tussen Oostende en Nieuwpoort In 1912 > eerste elektrische

Nadere informatie

provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan

provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan ZUID-OOST CENTRUM Hoogstraten Stedenbouwkundige voorschriften Ruimtelijke planner: Peter Peeters Dienst Ruimtelijke Planning Gezien en definitief vastgesteld door

Nadere informatie

1.4 Factoren die bepalend zijn voor reële convergentie

1.4 Factoren die bepalend zijn voor reële convergentie Productiviteit, concurrentiekracht en economische ontwikkeling Concurrentiekracht wordt vaak beschouwd als een indicatie voor succes of mislukking van economisch beleid. Letterlijk verwijst het begrip

Nadere informatie

Zuidwest-Nederland Een geweldige plek om zaken te doen

Zuidwest-Nederland Een geweldige plek om zaken te doen Zuidwest-Nederland Een geweldige plek om zaken te doen Zuidwest-Nederland omvat de provincie Zeeland en het westen van de provincie Noord-Brabant. Als veelbelovende regio met ongeveer 100.000 bedrijven

Nadere informatie

Een toekomst voor Stratum

Een toekomst voor Stratum Een toekomst voor Stratum 27 januari 2016 Presentatie Wat is een gebiedsprogramma Stratum in haar geheel Kanaalzone en de Groene Gordel Het Woonhart In gesprek 1 Gebiedsprogramma Wat is een gebiedsprogramma?

Nadere informatie

DIRECTE TOEGEVOEGDE WAARDE IN DE VLAAMSE HAVENS, HET LUIKSE HAVENCOMPLEX EN DE HAVEN VAN BRUSSEL

DIRECTE TOEGEVOEGDE WAARDE IN DE VLAAMSE HAVENS, HET LUIKSE HAVENCOMPLEX EN DE HAVEN VAN BRUSSEL 214-1-21 Het economische belang van de Belgische havens - flashraming 213 Om te voorzien in de behoefte aan snel beschikbare indicatoren over het verloop van de toegevoegde waarde en de werkgelegenheid

Nadere informatie

Meetresultaten verzuring 1 HET MEETNET VERZURING

Meetresultaten verzuring 1 HET MEETNET VERZURING ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Meetresultaten verzuring //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

Project Eiland Zwijnaarde Infovergadering infrastructuur. Merelbeke, 09/02/2015

Project Eiland Zwijnaarde Infovergadering infrastructuur. Merelbeke, 09/02/2015 Project Eiland Zwijnaarde Infovergadering infrastructuur Merelbeke, 09/02/2015 Panel Mathias De Clercq, eerste schepen Stad Gent; en voorzitter Raad van Bestuur nv Eiland Zwijnaarde Michel Deveen, Waterwegen

Nadere informatie

Het Masterplan Kustveiligheid

Het Masterplan Kustveiligheid Het Masterplan Kustveiligheid Symposium Natuurlijke Kustbescherming, 23/10/17 Ir. Daphné Thoon MDK-Afdeling Kust A low-lying Laaghinterland liggend achterland Meer dan 85% van de polders ligt onder +5

Nadere informatie

BUITEN DE GRENZEN. Nieuwpoort 21.06 > 21.09.15. Hedendaagse Kunst aan Zee. www.beaufort2015.be

BUITEN DE GRENZEN. Nieuwpoort 21.06 > 21.09.15. Hedendaagse Kunst aan Zee. www.beaufort2015.be Nieuwpoort NL Het Zwin Knokke-Heist Zeebrugge Blankenberge De Haan Wenduine Bredene Raversyde Oostende Middelkerke Westende Nieuwpoort Koksijde Oostduinkerke De Panne De Nachtegaal www.beaufort2015.be

Nadere informatie

ILPENDAM - locatie Ilpenhof. concept mei 2012

ILPENDAM - locatie Ilpenhof. concept mei 2012 ILPENDAM - locatie Ilpenhof concept mei 2012 Inhoud 1 Inleiding 2 De locatie 3 Historische & landschappelijke ontwikkeling 4 Schatkaart 5 Ontwikkelingsmodel 1 Inleiding Aanleiding Eerdere plannen om een

Nadere informatie

Stadsvernieuwingsproject Station aan Zee

Stadsvernieuwingsproject Station aan Zee Stadsvernieuwingsproject Station aan Zee (Geraadpleegd op 05/12/14,http://www.oostende.be/file_uploads/88054.pdf) Declerck Abdoulaye MAK/ 1B1 Stadsvernieuwingsproject in Oostende Station aan Zee Waarom

Nadere informatie

Sint-Niklaas - Lokeren

Sint-Niklaas - Lokeren Sint-Niklaas - Lokeren 1. Valleigebieden (KB 7/11/78) 0911 De agrarische gebieden met landschappelijke waarde die op kaart welke de bestemmingsgebieden omschrijven overdrukt zijn met de letter V hebben

Nadere informatie

Roosendaal - Spoorhaven

Roosendaal - Spoorhaven Roosendaal - Spoorhaven Stedenbouwkundig masterplan voor de herontwikkeling van spooremplacement en bedrijventerrein nabij het centrum van Roosendaal. Roosendaal - Spoorhaven Stedenbouwkundig masterplan

Nadere informatie

Diepzeehaven als Ontwerpopgave

Diepzeehaven als Ontwerpopgave Diepzeehaven als Ontwerpopgave Graafwerken gestart aan nieuw kanaal Nauwelijks nog vrachtwagens op onze wegen Verschillende ministers gaven gisteren met een symbolische spadesteek het startschot voor de

Nadere informatie

Uw gemeente in cijfers: De Haan

Uw gemeente in cijfers: De Haan Inleiding De Haan : De Haan is een gemeente in de provincie West-Vlaanderen en maakt deel uit van het Vlaams Gewest. Buurgemeentes zijn Blankenberge, Bredene, Jabbeke, Oudenburg en Zuienkerke. De Haan

Nadere informatie

Uw gemeente in cijfers: Oostende

Uw gemeente in cijfers: Oostende Inleiding Oostende : Oostende is een gemeente in de provincie West-Vlaanderen en maakt deel uit van het Vlaams Gewest. Buurgemeentes zijn Bredene, Gistel, Middelkerke en Oudenburg. Oostende heeft een oppervlakte

Nadere informatie

1. BEBOUWDE RUIMTE TEGENOVER OPEN RUIMTE

1. BEBOUWDE RUIMTE TEGENOVER OPEN RUIMTE Bewoning en bevolking 1 1. BEBOUWDE RUIMTE TEGENOVER OPEN RUIMTE 1. Bebouwingsvormen Mensen wonen in een bebouwde ruimte. Naast gebouwen om in te wonen staan er ook gebouwen om in te werken, gebouwen voor

Nadere informatie

Stad Gent. Groenas 3 Minnemeers-Keizerpark Gent

Stad Gent. Groenas 3 Minnemeers-Keizerpark Gent Groenas 3 Minnemeers-Keizerpark Gent 170 P u b l i e k e R u i m t e 2 0 0 9 praktijkboek tekst: Stadsbestuur Gent Groenas 3 Minnemeers-Keizerpark, Gent Planningsfantasie in vervulling In het Ruimtelijk

Nadere informatie

Kortrijk. 1. Reservegebieden voor beperkte industriële uitbreiding (KB 4/11/77)

Kortrijk. 1. Reservegebieden voor beperkte industriële uitbreiding (KB 4/11/77) Kortrijk 1. Reservegebieden voor beperkte industriële uitbreiding (KB 4/11/77) 1082 De gebieden die als "reservegebieden voor beperkte industriële uitbreiding" zijn aangeduid, kunnen op initiatief van

Nadere informatie

Besluit van de Deputatie

Besluit van de Deputatie 3e Directie Dienst 33 Ruimtelijke ordening en Stedenbouw aanwezig André Denys, gouverneur-voorzitter Besluit van de Deputatie Alexander Vercamer, Marc De Buck, Peter Hertog, Jozef Dauwe, Eddy Couckuyt,

Nadere informatie

Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen

Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen Verantwoordelijke uitgever: Erik Van Tricht, Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat, Bergstraat, 30-34 - 1000 Brussel Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen VASTGOEDACTIVITEIT

Nadere informatie

RUP Beverlo Centrum. Toelichting buurtplatform 2 maart 2015 Peter Douven, afdelingshoofd Stad Beringen

RUP Beverlo Centrum. Toelichting buurtplatform 2 maart 2015 Peter Douven, afdelingshoofd Stad Beringen RUP Beverlo Centrum Toelichting buurtplatform 2 maart 2015 Peter Douven, afdelingshoofd Stad Beringen 1 Inhoud Vooraf: wat is een RUP? Waarom een RUP? Bestaande toestand en ruimtelijke analyse Visie: algemeen

Nadere informatie

Wieringenrandmeer - wieringen. Ontwerp voor het masterplan en het beeldkwaliteitsplan voor een nieuw woonlandschap in de kop van Noord-Holland.

Wieringenrandmeer - wieringen. Ontwerp voor het masterplan en het beeldkwaliteitsplan voor een nieuw woonlandschap in de kop van Noord-Holland. Wieringenrandmeer - wieringen Ontwerp voor het masterplan en het beeldkwaliteitsplan voor een nieuw woonlandschap in de kop van Noord-Holland. Ontwerp voor het masterplan en het beeldkwaliteitsplan voor

Nadere informatie

gebiedsvisie beers-vianen Vernieuwd kampenlandschap waarborgt kwalitatieve transformatie van landelijk gebied

gebiedsvisie beers-vianen Vernieuwd kampenlandschap waarborgt kwalitatieve transformatie van landelijk gebied gebiedsvisie beers-vianen Vernieuwd kampenlandschap waarborgt kwalitatieve transformatie van landelijk gebied 4. beplanting 3. erven 2. ontsluiting 1. water en reliëf Gebiedsvisie Beers-Vianen Vernieuwd

Nadere informatie

Inhoud mei 00 Gewenste ruimtelijke structuur RD Kaart : Schematische weergave Gewenste agrarische structuur RD Kaart : Schematische weergave Gewenste natuurlijke en landschappelijke structuur RD Kaart

Nadere informatie

Oudenaarde. 1. Vallei of brongebieden (KB 24/02/77)

Oudenaarde. 1. Vallei of brongebieden (KB 24/02/77) Oudenaarde 1. Vallei of brongebieden (KB 24/02/77) 0912 De agrarische gebieden met landschappelijke waarde, die op de kaart welke de bestemmingsgebieden omschrijven overdrukt zijn met de letters V of B,

Nadere informatie

Blik op Leidschendam-Voorburg 2020

Blik op Leidschendam-Voorburg 2020 Blik op Leidschendam-Voorburg 2020 Een toekomstvisie voor Leidschendam-Voorburg De voormalige gemeenten Leidschendam en Voorburg kennen elk een eeuwenlange historie. Als gefuseerde gemeente gaat Leidschendam-Voorburg

Nadere informatie

Uw gemeente in cijfers: Nieuwpoort

Uw gemeente in cijfers: Nieuwpoort Inleiding Nieuwpoort : Nieuwpoort is een gemeente in de provincie West-Vlaanderen en maakt deel uit van het Vlaams Gewest. Buurgemeentes zijn Diksmuide, Koksijde, Middelkerke en Veurne. Nieuwpoort heeft

Nadere informatie

1. Branding en voorzieningen in gehele subregio Cultuurhistorie benadrukken Toegankelijkheid zorg vergroten (sociaal, fysiek) Wie: overheid,

1. Branding en voorzieningen in gehele subregio Cultuurhistorie benadrukken Toegankelijkheid zorg vergroten (sociaal, fysiek) Wie: overheid, Transformatie van de woningvoorraad Een afname van het aantal huishoudens heeft gevolgen voor de woningvoorraad. Dit geldt ook vergrijzing. Vraag en aanbod sluiten niet meer op elkaar aan. Problemen van

Nadere informatie

Uw gemeente in cijfers: Koksijde

Uw gemeente in cijfers: Koksijde Inleiding Koksijde : Koksijde is een gemeente in de provincie West-Vlaanderen en maakt deel uit van het Vlaams Gewest. Buurgemeentes zijn De Panne, Nieuwpoort en Veurne. Koksijde heeft een oppervlakte

Nadere informatie

NATUURGEBIED BOSSEN EN HEIDE (HOGE RUG) TOERISTISCH-RECREATIEF LANDSCHAP VALLEIGEBIED AGRARISCH GEBIED (FLANK) Masterplan toerisme en recreatie Nijlen

NATUURGEBIED BOSSEN EN HEIDE (HOGE RUG) TOERISTISCH-RECREATIEF LANDSCHAP VALLEIGEBIED AGRARISCH GEBIED (FLANK) Masterplan toerisme en recreatie Nijlen Vallei Kleine Nete Kesselse Heide Vallei Kleine Nete Nijlense Beek Goorbos Bevelse Beek Soldatenbos Bogaertse Heide Hollands Kamp Lindekensbeek Vallei Grote Nete Vallei Grote Nete NATUURGEBIED BOSSEN EN

Nadere informatie

residentie ermeke constant

residentie ermeke constant residentie Voorwoord Geachte klant Met Residentie Constant P is Groep Caenen niet aan zijn proefstuk toe. De voorbije jaren werden immers talrijke nieuwe residenties gebouwd in Oostende en tal van andere

Nadere informatie