GEMEENTELIJK RUIMTELIJK

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GEMEENTELIJK RUIMTELIJK"

Transcriptie

1 GEMEENTELIJK RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN OOSTENDE wvi

2 GEMEENTELIJK RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN OOSTENDE COLOFON rapport maart 2005 OPDRACHTGEVER Stad Oostende OPDRACHTHOUDER wvi PROJECTLEIDER Filip Vanhaverbeke MEDEWERKERS Ilke Verhoeven Carine Borghans Saskia David 1

3 RUIMTELIJKE CONTEXT 5 1. REGIONAAL NIVEAU 6 2. GEMEENTELIJK NIVEAU HET INTRAGEMEENTELIJK NIVEAU: DEELRUIMTEN BINNEN DE RUIMTELIJKE STRUCTUUR VERBINDENDE EN BEELDBEPALENDE ELEMENTEN 56 PLANNINGSCONTEXT HET GEVOERDE RUIMTELIJK BELEID OP STEDELIJK NIVEAU IN DE VOORBIJE DECENNIA RUIMTELIJKE BELEIDSPLANNEN JURIDISCHE PLANNINGSCONTEXT GEBIEDSSPECIFIEKE EN SECTORALE PLANNEN 92 PROGRAMMATISCHE CONTEXT WONEN WERKEN VERKEER EN VERVOER NATUUR 129 KWALITEITEN,KNELPUNTEN & KANSEN KWALITEITEN KNELPUNTEN KANSEN 140 PLANNINGSPROCES PARTNERS EN ORGANISATORISCHE AANPAK PROCESVERLOOP COMMUNICATIEMIDDELEN 148 2

4 INFORMATIEF GEDEELTE 3

5 4

6 1. REGIONAAL NIVEAU 2. GEMEENTELIJK NIVEAU 3. INTRAGEMEENTELIJK NIVEAU 4. BINDENDE EN BEELDBEPALENDE ELEMENTEN RUIMTELIJKE CONTEXT 5

7 1. REGIONAAL NIVEAU 1.1 INTERNATIONAAL MULTIMODAAL KNOOPPUNT Oostende is centraal gelegen langs de kust, 35 km van de Nederlandse grens en 30 km van de Franse grens. Steden als Amsterdam, Brussel, Keulen, Londen, Luxemburg, Parijs, Lille en Rotterdam liggen binnen een cirkel van 300 km. Oostende is een knooppunt van transportverbindingen en -mogelijkheden. De A10 autosnelweg eindigt en begint nabij het centrum van de stad. Via de aansluiting op de E40 en de A17 biedt ze over Gent en Brussel enerzijds, en over Kortrijk anderzijds, een rechtstreekse verbinding met Duitsland en Frankrijk en met het volledige Europese wegennet. De Oostendse luchthaven, gelegen op een paar kilometer van het stadscentrum is, na Zaventem, de grootste van Vlaanderen en uitgerust om alle types van vliegtuigen te ontvangen. Oostende heeft een zeehaven. Belangrijk zijn de roro-activiteiten in de Voorhaven, in de omgeving van het Vlotdok en het Zeewezendok, en de industriële en ambachtelijke bedrijvigheid in de Voor- en Achterhaven. Periodiek varen catamarans tussen Oostende en Dover. Het kanaal Oostende-Brugge zorgt voor een goede bereikbaarheid via de binnenwateren voor schepen tot 1350 ton. Het station van Oostende is het eindpunt van heel wat belangrijke internationale treinverbindingen, uitgezonderd TGV-verbindingen. Vanuit Oostende vertrekken IC-treinen naar een groot aantal Europese bestemmingen. Daarenboven is de uurregeling van alle internationale treinen afgestemd op de verbinding over zee naar Dover (en de trein naar London). De kusttram doorkruist Oostende op zijn rit van Knokke, nabij de Nederlandse grens, tot De Panne, nabij de Franse grens. Goede verbindingen tot in Nederland en Frankrijk ontbreken echter. 6

8 7

9 1.2 LANDSCHAP EN OPEN RUIMTE Basis van de internationale attractiviteit van Oostende is en blijft haar natuurlijke rijkdom : de zee, het strand en de duinen. Geomorfologisch behoort Oostende tot de duinen- en polderstreek. De zuidelijk gelegen poldergebieden maken deel uit van de kenmerkende West-Vlaamse polders. Het poldergebied in het achterland van Oostende bestaat hoofdzakelijk uit: de Oudlandpolder met de Oude Polder van Zandvoorde of Zwaanhoekpolder; de Middellandpolder met de Westlandpolder en de Polder van Snaaskerke; de Nieuwlandpolder met de Nieuwe Polder of Historische Polders. Ten westen van de havengeul is het kustfront nagenoeg volledig bebouwd. Het oostelijk deel heeft een open karakter met duinen. Het smalle, langgerekte duingebied aan de Middenkust behoort tot de zogenaamde jonge duinen. Op bovenlokaal vlak zijn deze duinen van belang omdat ze deel zijn van de zeereepduinen tussen Oostende en De Haan. Met uitzondering van enkele militaire relicten op het grondgebied van de stad Oostende zijn deze duinen onbebouwd. Van de natuurlijke duin-polder-overgang is echter weinig bewaard gebleven. De binnenduinrand is grotendeels verstoord door wegeninfrastructuur en bebouwing. In het begin van onze tijdrekening was het kustgebied nog een verlaten schorrenvlakte, doorweven met brede en smalle geulen en kreken, enigszins vergelijkbaar met het huidige verdronken land van Saeftinge. Vanuit de zuidelijk aanpalende zandstreek, die toen reeds intens bewoond was, trokken de boeren met hun schapenkudden het schorrengebied steeds verder noordwaarts in. Spontaan werden daarbij de hoger gelegen delen van het schor uitgekozen; dit waren hoofdzakelijk strandwallen, pleistocene zandophopingen of gesedimenteerde kreekbeddingen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat precies op die oorspronkelijke trekroutes de polderwegen zijn ontstaan. De topografi sche kaart toont dan ook een wegenpatroon van noord-zuid georiënteerde wegen, vrijwel loodrecht op de kustlijn en de trekrichting van de schapenkudden weerspiegelend en daartussen de oost-west verbindingen evenwijdig aan de kustlijn. Op regelmatig over het gebied verspreide punten, en over het algemeen in de nabijheid van die oude wegen, werden aarden wallen of terpen 1 opgeworpen, die oorspronkelijk enkel waren bedoeld om de schaapherder tegen het opkomend tij te beschermen. Sommige van die terpen groeiden mettertijd uit tot plaatsen met een continue bewoning. De meeste van de huidige polderdorpen zijn op een dergelijke terp ontstaan. 1 etymologisch duidelijk verwant aan dorp 8

10 In tegenstelling tot de aanliggende zandstreek waar de wegenstructuur meer geaccidenteerd is en fi jner vertakt en de dorpsstructuur een andere vorm aanneemt, is er in de polderstreek een vrij rigide, overheersend orthogonaal patroon van wegen met daarin dorpen die op veilige afstand van de kustlijn, achter de bescherming van de duinengordel, liggen. Mede door de democratisering van het toerisme gebeurde de uitbreiding van deze dorpen veeleer volgens het aanwezige open, orthogonaal model dan volgens het klassieke ringradiaal model. Naast de landschappelijke karakteristieken van de Oostendse poldervlakte is ook te wijzen op het belang van het gebied op vlak van de waterhuishouding. De polderstreek rondom Oostende, met zijn vele kreken en plassen, heeft van oudsher een wachtbekkenfunctie ten behoeve van zowel het Oostendse hinterland als de bebouwde zuidrand van de stad. Het gebied van de Zandvoordepolder, een gedeelte van de Polder Ghistel-Oost-overde-Waere en van de Groote Westpolder is het gebied dat traditioneel via het waterlopenstelsel van de Zandvoordepolder en de Gouwelozekreek naar zee afwaterde. De gravitaire afwatering van dit in hoofdzaak landelijke gebied, met zijn totale oppervlakte van ca ha, verliep in het verleden meestal probleemloos. De fysische toestand van het terrein liet toe dat, naast het waterlopenstelsel, ook de grond een waterbergend vermogen bezat. Er bestond een evenwicht tussen de verschillende componenten van de waterhuishouding, te weten de neerslag, de grootte van het afwateringsbekken, het waterlopenstelsel, het reliëf, de grondsoort en de afwateringsmogelijkheden. Sinds enkele jaren is de hoger beschreven situatie gewijzigd door de uitbouw van een waterzuiveringstation langs de Gouwelozekreek. Bij normale weersomstandigheden kan het waterzuiveringstation het wateraanbod zonder problemen verwerken. Hevige neerslag veroorzaakt echter piekaanvoeren via de collectoren. 9

11 1.3 KUSTSTAD, STEDELIJKHEID EN REGIONALE AANTREKKINGSKRACHT Oostende onderscheidt zich van de andere kustplaatsen door haar stedelijk karakter. Uitgaande van de verschijningsvorm enerzijds en de aanwezigheid van een compleet net van voorzieningen anderzijds, is Oostende wellicht de enige volwaardige stad aan de kust. Ruimtelijk wordt de stad Oostende gekenmerkt door een voor Vlaanderen relatief hoge dichtheid met concentraties in de kern, de 19 e -eeuwse gordel en uitlopers langsheen de kustlijn. Bepalend voor de morfologie van deze stedelijke context zijn het kustfront, de compactheid van de binnenstad en de grootschalige infrastructuren zoals de zee- en luchthaven met de in die omgeving voorkomende grootschalige bebouwing. Vanuit programmatisch perspectief is te vermelden dat Oostende beschikt over een winkelcentrum met regionale aantrekkingskracht, een relatief uitgebreid net van onderwijsinstellingen, openbare diensten, culturele en recreatieve voorzieningen en een aantal ziekenhuizen. Het belang van Oostende als centrumstad in Vlaanderen werd ook decretaal erkend. Het Gemeentefonds is één van de belangrijkste inkomstenbronnen van de gemeenten. Het Decreet van 7 november 1990 tot vaststelling van de regelen inzake de verdeling van het Vlaams Gemeentefonds (Belgisch Staatsblad van 21 december 1990) bepaalt de modaliteiten inzake de toekenning van de fondsen en de recente wijzigingen. 10

12 Voornoemde voorzieningen maken de stad minder seizoensafhankelijk. Dit is niet onbelangrijk om het stedelijk karakter op termijn te kunnen handhaven en waar mogelijk te versterken. Recente evoluties wijzen immers in een omgekeerde richting: Van 1981 tot 1991 nam het aantal inwoners van Oostende met 1% af, terwijl Vlaanderen een groei van 2% kende. Tegenover deze dalende trend voor de stad situeert zich een groei van het totale arrondissement. Na een lichte stijging van de bevolking in 1992, heeft de daling zich sedertdien voortgezet. Sinds 2000 lijkt Oostende zich wel te herpakken. De cijfers van de laatste jaren tonen dat het aantal inwoners opnieuw, al is het lichtjes, stijgt. De eerste helft van 2002 nam de bevolking met 0,4% toe (cijfers juni 2002) t.o.v. eind Naast een niet geringe afname van de totale bevolking, een vergrijzing van de bevolking (28% is ouder dan 60 jaar), een stijging van het aantal alleenstaanden (28,2%) en een toenemende emigratie van jonge gezinnen, kampt de stad met de toename van de werkloosheid. De regio Oostende scoorde in februari 1995 de tweede hoogste werkloosheidsgraad van Vlaanderen (16,74% tegenover een gemiddelde van 13,62%). Die werkloosheid kenmerkt zich door een groot percentage laaggeschoolden. Tevens telt de stad het hoogste relatieve niveau bestaansminimumtrekkers in Vlaanderen. Een kwart van hen is jonger dan 25 jaar. Volgens de recentste cijfers van de VDAB (mei 2002) is het aantal niet werkende werkzoekenden in de stad Oostende en in het Arrondissement Oostende Voor de stad betekent dit een stijging van 3% t.o.v. vorig jaar. De werkloosheidsgraad ligt in de stad Oostende op 10,49% en in het Vlaams Gewest op 6,25%. De werkloosheidsgraad van Oostende kende een stijging van 0,23% t.o.v. vorig jaar. Uit de vergelijking met vroegere economische studies valt ook op dat de attractiviteit van het handelsapparaat van Oostende is toegenomen op Bredene, Oudenburg en Westende, maar is afgenomen op Diksmuide en Gistel. Dit betekent dat Oostende aantrekkingskracht verliest ten opzichte van gemeenten in het binnenland daar waar een lichte verhoging te noteren is ten opzichte van aanleunende kustgemeenten. 11

13 2. GEMEENTELIJK NIVEAU 2.1 GENESE VAN OOSTENDE Om een visie te kunnen ontwikkelen voor de ruimtelijke toekomst van Oostende en deze te kunnen toetsen aan haar geschiedenis wordt de genese van de ruimtelijke structuur van de stad in kaart gebracht. DE EERSTE STEEN (NEGEN EEUWEN VOOR HET RSV) Oostende ontstond in de 11 eeuw op het oosteinde van het langgerekt eiland Ter Streep, dat van het binnenland gescheiden was door een grote kreek, het Groot Geleed. Na de grote overstroming in 1394 waarbij bijna geheel Oostende door de golven werd verzwolgen, werd de stad meer landinwaarts heropgebouwd. De vroege geschiedenis van Oostende laat zich kenmerken door een voortdurende strijd tegen de zee en de overstromingen. In 1446 werd de eerste westelijke havengeul gegraven en bloeide de stad open tot vissers- en havenstad met inwoners. De stad lijkt voornamelijk opgebouwd door de plaatsing van rechthoekige bouwblokken in een orthogonaal grid. VAN VISSERSSTAD TOT VESTINGSTAD (1560 EN 1641: VIER EEUWEN VOOR HET RSV) Gedurende de godsdienstoorlogen van de 16 eeuw speelde Oostende een strategische rol tussen Oranje en Spanje. Tussen 1584 en 1585 werden alle Vlaamse steden door Spanje veroverd, uitgenomen Oostende. Het optrekken van haar wallen en versterkingen duurde nagenoeg 10 jaar, waardoor Oostende een militaire vesting van betekenis werd. Tijdens de bouw van deze geuzenvestingen brak, na het weggraven van de duinen langs de oostkant, de zee door en ontstond de oostelijke havengeul - de eerste, westelijke havengeul was inmiddels verzand en onbruikbaar geworden - en de jarenlange overstroming van het Oostendse hinterland. Hiermee nemen de Historische Polders van Oostende een aparte plaats in binnen het Vlaamse polderlandschap. Nadat zij verscheidene eeuwen voordien waren ingepolderd, werden ze bij het Beleg van Oostende ( ) opnieuw, om militaire redenen kunstmatig geïnundeerd. Pas rond 1720 was het achterland van Oostende voor de tweede keer volledig drooggelegd. Voor het Beleg telde Oostende ongeveer inwoners. In 1608 was dit bevolkingsaantal herleid tot Na de Scheldesluiting (1648) en de verfransing van Duinkerke (1659) kreeg Oostende als havenstad, mede door de oprichting van de Oostendse Oostindische Compagnie tussen 1723 en 1731, steeds meer betekenis. De belangrijkheid van de haven bleef gehandhaafd tot aan de belegeringen van Lodewijk XIV ( en ). Niettemin bleef Oostende tot in de 18 eeuw de enige belangrijke haven van de Oostenrijkse Nederlanden. 12

14 13

15 EEN TWEEDELING KRIJGT GESTALTE (1865: CA. 150 JAAR V. RSV) De ruimtelijke structuur van Oostende vormt, als vestingstad, een duidelijk omsloten geheel. De omwalling wordt gekenmerkt door een oostelijke en westelijke toegangspoort, waarop drie invalswegen aansluiten respectievelijk de Route de Bruges, de Route de Thourout en de Route de Nieuport. De aanleg van de haven en de eerste spoorlijn leiden tot een ruimtelijke breuk die vandaag nog steeds aanwezig is. Binnen de stedelijke structuur ontstaat een tweedeling bestaande uit een verstedelijkt deel en een blinde, verlaten fl ank ten zuidoosten van haven en spoorlijn. DE BELLE EPOQUE EN DE INVLOED VAN LEOPOLD II (1900: CA. 100 JAAR V. RSV) In de Belle Epoque kent Oostende de tweede bloeiperiode uit haar geschiedenis gekenmerkt door de afbraak van de omwallingen en een stedelijke uitbreiding met hoofdstedelijke allures dankzij Leopold II. Het betreft een westelijke uitbreiding die verbonden is met de westelijke toegangswegen. In het oosten vormt de havensleuf een fysieke barrière en worden de gronden gereserveerd voor havenuitbreiding en industrialisatie. De westelijke uitbreiding was gekaderd in een globale visie op de stad. Opvallend is de grootschaligheid van de ingrepen en de aandacht voor de gebieden toen net buiten de stad. Dit vertaalt zich in het concipiëren van verkeersaders, het inplanten van grootschalige voorzieningen aan de stadsrand en het herlocaliseren van gebouwen en functies van de binnenstad naar de rand. Hierbij wordt een eerste ringweg aangelegd -de Koninginnelaan- als rechtstreekse verbinding tussen het strand, Petit Paris (het knooppunt van de westelijke toegangswegen) en het nieuwe Maria-Hendrikapark. Binnen de toenmalige stedelijke structuur tekent de Koninginnelaan zich af als een eerste ring met perifere ontwikkelingen. HET INTERBELLUM: GROTE LANEN MAKEN GROTE STEDEN (1930: CA. 65 JAAR V. RSV) De Torhoutse- en Nieuwpoortsesteenweg structureren de verdere stedelijke ontwikkeling. Een globaal stadsuitbreidingsplan stuurt de stad volgens een concentrisch verkavelingmodel. Een tweede ringweg moet de nieuwe verkavelingen omsluiten. De aanleg van deze tweede ring - de Elisabethlaan- genereert lange tijd een perifere conditie: het ontsloten areaal staat buiten verhouding met de vraag. De geplande tweede ring zou over spoorweg en kanaal doorlopen en de aan te leggen Vuurtorenwijk ontsluiten. Bij de uitvoering liet een ombuiging ten zuiden van het Maria-Hendrikapark de ring aansluiten op de Graaf de Smet de Naeyerbrug. De oostelijke oever wordt nu ook aangesproken naar aanleiding van de havenuitbreiding, bijkomende werkgelegenheid en de bijhorende nood aan woonaccommodatie. 14

16 15

17 DE WEDEROPBOUWPERIODE EN DE GOLDEN SIXTIES (1970: CA. 25 JAAR V. RSV) De naoorlogse periode leidt tot een vermindering van de kwaliteit van de stedelijke ruimte. De belangrijkste ingreep is de aanleg van de autosnelweg op de gronden van de vroegere spoorwegbedding. Het binnenkomen van de stad wordt ruimtelijk geaccentueerd. In westelijke richting verdwijnt de perifere conditie van het gebied tussen Koninginnelaan en Elisabethlaan. Ook wordt het rastervorming wegennet tussen de Elisabethlaan en het polderlandschap ingevuld met solitaire wijkstructuren. De verbinding met de ooststad krijgt duidelijk gestalte. Tegelijk versterkt de breuk door de uitbreiding van de havenactiviteiten. EIND 20 EEUW: EEN COMPACTE STAD ZONDER SAMENHANG De stedelijke structuur wordt vooral gekenmerkt door een verdere verdichting binnen haar ruimtelijke begrenzing van zee, zee- en luchthaven en polderlandschap. De naoorlogse stadsuitbreidingen vormen een identiteitsloos patchwork als aanvulling op de compacte stad waardoor de ruimtelijke structuur aan samenhang inboet. De ontwikkelingen situeren zich hoofdzakelijk tussen de ringweg en het polderlandschap in. Een blijvend belang van de twee westelijke toegangswegen is af te lezen. De ringweg wordt verder getrokken onder de sporenbundel en havengeul door en sluit op de oosteroever opnieuw aan op de Koninklijke Baan. Deze nieuwe relatie biedt op korte termijn ontwikkelingsperspectieven voor de haven en op lange termijn ontwikkelingsperspectieven voor de oosteroever. 16

18 17

19 2.2 COMPONENTEN VAN DE RUIMTELIJKE STRUCTUUR Tot op heden werd de ruimtelijke structuur van Oostende als zeer specifi ek voorgesteld 2 omwille van het feit dat Oostende door haar begrenzingen en haar aard als het ware slechts 1/4 van een volledige stad zou zijn. In het noorden ligt de zee, in het oosten sluit het havengebied Oostende af, in het westen beperkt het vliegveld verdere ontwikkelingen. Ondanks het feit dat voornoemde grenzen nagenoeg ongewijzigd zijn gebleven, is het echter wenselijk om Oostende in een ruimer perspectief te bekijken. In die geest is de ruimtelijke context te beschrijven op basis van haar structuurbepalende componenten en elementen. De bestaande ruimtelijke structuur is opgebouwd uit een aantal specifi ek ruimtelijke structuren. Volgende ruimtelijke structuren worden onderscheiden: de nederzettingsstructuur, de natuurlijke en landschappelijke structuur en de verkeers- en vervoersstructuur. 2 O.M. IN STAD OOSTENDE EN GROEP PLANNING, STRUCTUURPLANNING TE OOSTENDE: HERWAARDERING VAN DE BADSTAD, UITG.: GROEP PLANNING, BRUGGE-BRUSSEL, 1988, 64 BLZ. 18

20 NEDERZETTINGSSTRUCTUUR NATUURLIJKE EN LANDSCHAPPELIJKE STRUCTUUR VERKEERS- EN VERVOERSSTRUCTUUR 19

21 BESTAANDE NEDERZETTINGSSTRUCTUUR Morfo-typologische structuur Morfo-typologisch wordt Oostende gekenmerkt door haar compact karakter en de relatief hoge verticale verdichtingsgraad die vooral merkbaar is ter hoogte van de zeedijk, in de historische binnenstad (de stad voor de Belle Epoque) en langsheen de historische invalswegen, de Nieuwpoortsesteenweg en de Torhoutsesteenweg. De stedelijke periferie wordt, naast een vaak identiteitsloos patchwork van verkavelingen met open en halfopen bebouwing, sociale huisvestingsprojecten onder de vorm van geschakelde patiowoningen, rijwoningen en fl atgebouwen ook gekenmerkt door enkele randstedelijke enclaves zoals de dorpskernen Raversijde en Zandvoorde, het sportcomplex De Schorre, de activiteitenstrip Torhoutsesteenweg, het bedrijvenpark Konterdam en de door de verbinding Kennedyrotonde-De Bolle van de stad afgesneden wijk Konterdam-Noord. Op de oostelijke oever van de stad illustreert de Vuurtorenwijk de Vlaamse bouwcultuur. Een onafgewerkt stedelijk weefsel van bouwblokken werd er, na een bouwstop van verschillende decennia, aangevuld met enkele traditionele verkavelingen. Grootschalige bebouwing komt geconcentreerd voor in de Voor- en Achterhaven. Uitzonderingen vormen de verspreid in de stad gelegen publieke voorzieningen zoals administratieve gebouwen, musea, cultuurhuizen, sport- en expositiehallen, (voormalige) kazernes, schoolcomplexen, ziekenhuizen en dergelijke. 20

22 Dichtheid Te Oostende wonen heden inwoners (gegevens op ) op een totale oppervlakte van 3772 ha. Daarmee heeft de stad Oostende de grootste bevolkingsdichtheid van de provincie West-Vlaanderen met name 18 inw./ha of 180 inw./km². In 1999 bedroeg het aandeel van de bebouwde ruimte t.a.v. de totale oppervlakte van de gemeente 26%. Dit cijfer ligt behoorlijk boven het arrondissementeel gemiddelde (15%). De bevolkingsdichtheid berekend op basis van de verhouding tussen het totaal aantal inwoners en de totale bebouwde oppervlakte binnen de stad bedraagt 69 inw./ha of 690 inw./km². Rekening houdend met de gemiddelde gezinsgrootte van 2,1 bedraagt de gemiddelde bebouwingsdichtheid te Oostende 33 won./ha of 330 won./km². 21

23 Ruimtelijke kenmerken gerelateerd aan de aard van de activiteiten Wonen De stadskern wordt gekenmerkt door gesloten bebouwing en een dicht stadsweefsel. Ze bestaat overwegend uit laag- tot middelhoogbouw. Tussen de ringwegen Koninginnelaan en Elisabethlaan komt overwegend gesloten en halfgesloten bebouwing voor van 2 tot 4 bouwlagen. Opvallend is de open bebouwing langsheen de Verenigde Natiënlaan. Niet enkel de bebouwingstypologie maar ook de uniforme perceelsafsluiting bestaande uit hoge hagen is beeldbepalend bij het binnenrijden van de stad. De stadsdelen gelegen ten westen en ten zuidwesten van de Elisabethlaan, met uitzondering van de bebouwing langsheen de Koninklijke Baan (N34), de Nieuwpoortsesteenweg en de Torhoutsesteenweg; worden gekenmerkt door een patchwork van lage, gesloten, halfgesloten, halfopen en open bebouwing. Naast een planmatig gestuurde gesloten bebouwing in delen van Mariakerke en enkele huisvestingsprojecten komt hoofdzakelijk open en halfopen bebouwing voor. Het open bebouwingstype werd vooral toegepast bij de uitbreiding van de huisvestingsmogelijkheden gedurende het laatste decennium, namelijk in de randstedelijke gebieden. Het toen relatief omvangrijk aantal gerealiseerde woningen getuigt van de grote zuigkracht van de plaatselijke naoorlogse industriële ontwikkeling, waarvan de toenemende tewerkstelling in de eigen gemeenten een exponent is. Voor het stedelijk gebied Oostende bedraagt het aandeel gesloten bebouwing 29%, het aandeel appartementsgebouwen 57%, het aandeel halfopen bebouwing 6% en het aandeel open bebouwing 7%. Voor de stad Oostende evolueren deze verhoudingen naar respectievelijk 74%, 22%, 1% en 2%. 22

24 Bedrijvigheid Volgende verkeersgenererende activiteiten zijn in de zeehaven te onderscheiden: roro-activiteiten in de Voorhaven (omgeving Vlotdok en Zeewezendok); industriële en ambachtelijke bedrijvigheid in de Voorhaven (tussen Visserijdok, Vuurtorenweg, Dr.E. Moreauxlaan) en de Achterhaven (tussen het kanaal Oostende-Brugge en A10). Naast het havengebied zijn nog twee andere gebieden met KMO-bedrijvigheid aan te geven: het lokaal bedrijventerrein Konterdam en het ontginningsgebied gelegen tussen Stene en Zandvoorde; de zone gelegen tussen de luchthaven en de baanwinkels langsheen de noordelijke fl ank van de Torhoutsesteenweg. 23

25 Handel en horeca, toerisme en recreatie Handel en horeca In het kader van het Strategisch Commercieel Plan (1997) werden in totaal commerciële panden geteld, waarvan 43,4% (918 panden) een effectieve winkelbestemming hebben, 43,0% (909 panden) een dienstenfunctie en 11,9% (251 panden) leegstaan. De 918 winkelpanden staan in voor een totale netto verkoops-oppervlakte van m². Handel en horeca zijn geconcentreerd in het gebied begrensd door de zeedijk, Visserskaai, Leopold III-laan, A.Pieterslaan en Koninginnelaan. In dit gebied zijn ongeveer 78% van de totale horeca- en kleinhandelsactiviteiten van de stad gevestigd. De rest komt hoofdzakelijk voor langsheen de invalswegen Torhoutse- en Nieuwpoortsesteenweg. Toeristisch recreatieve voorzieningen Het zeefront (toeristisch-recreatieve dijk- en strandzone), de jachthavens, de Visserskaai inclusief het Noordzeeaquarium, de Driemaster Mercator en de Amandine; Parallel met de zeedijk: Thermae Palace, de Koninklijke en Venetiaanse Gaanderijen, de Japanse tuin, de Wellington Renbaan, het stedelijk zwembad en het Memoriaal Prins Karel; Binnen het stedelijk gebied: het Stedelijk Sportcentrum (Koninginnelaan), de Oostendse tennisclub, de koninklijke Sint-Sebastian gilde, de Koninklijke Stallingen, het Maria Hendrikapark met wielerbaan en recreatiepark Koninginnehof, ; Aan de randen van het stedelijk gebied: Duin en Zee (Opex-xl), de recreatieve zone rond de spuikom, de Stedelijke Sporthal (Vuurtorenwijk), het Sportpark t Schorre (Stene) en het Recreatiepark Raversijde. 24

26 Publieke administraties, dienstverlenende activiteiten en sociale en culturele voorzieningen Oostende beschikt over een uitgebreid voorzieningennet (zie meer programmatische context). Ziekenhuizen Oostende telt 2 belangrijke vestigingen het H.Serruysziekenhuis (Oud Hospitaal) en de Campus Heilig Hart (Konterdam). Scholen In Oostende zijn er een vijftigtal schoollocaties, waarvan 3 scholen voor hoger onderwijs en 17 scholen voor middelbaar onderwijs. Nagenoeg alle instellingen van middelbaar onderwijs zijn gelegen op loopafstand van de belangrijkste invalswegen: Torhoutsesteenweg, A. Pieters- en Vindictivelaan. Culturele voorzieningen De belangrijkste culturele voorzieningen zijn het Casino-Kursaal, het Stedelijk Feest- en Kultuurpaleis, het Museum voor Schone Kunsten, het PMMK Provinciaal Museum voor Moderne Kunst, de bibliotheek en discotheek, de driemaster Mercator, het Fort Napoleon, het Domein Raversijde (Atlantikwall, Walraversijde), het Memoriaal Prins Karel, het James Ensorhuis, het Noordzeeaquarium, het Oostends Historisch Museum De Plaete, 25

27 BESTAANDE NATUURLIJKE EN LANDSCHAPPELIJKE STRUCTUUR De verhouding van de oppervlakte open ruimte tot de totale oppervlakte van de gemeente Oostende bedraagt 43,4%. Deze ratio duidt het min of meer landelijk karakter aan. In Vlaanderen heeft de helft van alle gemeenten meer dan 76% open ruimte op zijn grondgebied en maar een tiende van de gemeenten heeft minder dan 54% open ruimte. Met 43,4% is Oostende de enige West-Vlaamse gemeente in de categorie < 54%. Wanneer voor de periode de evolutie van het aandeel open ruimte in alle Vlaamse gemeenten wordt nagegaan blijkt dat de gemiddelde afname 5,4% bedraagt. In slechts één op tien Vlaamse gemeenten manifesteerde de afname van de open ruimte zich met 10%. Hiertoe behoort ook Oostende (13%). De fysisch-ruimtelijk structuurbepalende elementen die binnen de open ruimte in en om Oostende worden onderscheiden, zijn: 26

28 De zee, het strand en de duinen Het structurerend vermogen van zee en strand worden mede bepaald door de bereikbaarheid te land en komt onder meer tot uiting in de verstedelijkingsgraad (densiteiten van verblijfsaccommodatie, recreatieve voorzieningen, infrastructuren enz). Te onderscheiden zijn: het strand tussen Middelkerke en Mariakerke; het strand van Mariakerke vanaf de Diksmuidestraat tot aan de Koninklijke Gaanderijen; het strand van Oostende van de Koninklijke Gaanderijen tot aan het Casino; het strand van Oostende van het Casino tot aan het Zeeheldenplein; het klein strand (tussen Zeeheldenplein en Westerstaketsel); het strand van Oostende aan de Oosteroever. Wat betreft de duinen en duinrelicten onderscheiden we: de duinen en duinrelicten van Raversijde en Mariakerke ten westen van de stadskern; de duinen bij het Fort Napoleon en het voormalig militair hospitaal ten oosten van de stadskern (Oostende en Bredene). Het strand- en duingebied bezit een weinig tot sterk uitgesproken reliëf. Op het strand komen lokaal strandruggen voor die bij vloed volledig onder water verdwijnen. Tussen twee ruggen kan soms een zwin voorkomen: een langgerekte depressie die ook bij eb nog waterhoudend is. De waterfronten Waterfronten zoals de Visserskaai, het Mercatordok, de Hendrik Baelskaai en de Spuikom ontstaan daar waar het water de stad binnendringt. Het water(opper)vlak creëert binnen het meestal dichte stadsweefsel een zekere openheid. De randen, grenzen van dit vlak, deze open ruimte vormen de frontlijnen van het water. Waterlopen Structuurbepalende waterlopen op het grondgebied van Oostende vormen het kanaal Brugge- Oostende, de Noordede en de Gouwelozekreek. De kreken Het krekengebied de Keignaert fl ankeert de deelgemeente Zandvoorde in het zuidwesten. Het is een landschappelijk en ecologisch waardevol gebied. De polders De polders zijn vlak en laag gelegen, 3 tot 4 meter boven de zeespiegel en vertonen lokaal een microreliëf van lage ruggen en ondiepe kommen. Dit microreliëf is het best ontwikkeld in de polders die reeds voor de 12de eeuw bedijkt waren en sindsdien niet meer overstroomd zijn geweest namelijk het Oudland en Middelland. De reliëfi nversie is ontstaan door differentiële klink van de kleiige wadsedimenten enerzijds en van zandige sedimenten anderzijds, eens de door de mens georganiseerde ontwatering effectief werd. De ruggen stemmen overeen met vroegere zandafzettingen, terwijl de kommen het gevolg zijn van de inzakking van de kleiige gronden door zetting van de klei en samendrukking van eventueel onderliggende veenpaketten. 27

29 Het polderlandschap is op te delen in landschapseenheden die een verschillende structuur kennen door hun specifi eke ontstaans- en ontginningsgeschiedenis. De Oostendse Polderruimte bestaat uit: de Middellandpolder met de Westlandpolder en de Polder van Snaaskerke; de Nieuwlandpolder met de Nieuwe Polder of Historische Polders; de Oudlandpolder met de Oude Polder van Zandvoorde of Zwaanhoekpolder. De natuur in de verstedelijkte gebieden Natuur in de stedelijke sfeer heeft te maken met de groene ruimten in een bebouwd gebied. Het kan gaan om gebieden van de natuurlijke structuur (natuurgebieden, bossen) of parken die doordringen tot in het stedelijk gebied enerzijds en onderdelen van de ecologische infrastructuur zoals tuinen, bermen, oevers en beplantingen anderzijds. Tot de stedelijke natuurelementen in Oostende behoren onder meer de omgeving van het Leopoldpark en het Maria-Hendrikapark. Deze huidige stedelijke natuurelementen vormden ten tijde van Leopold II de randstedelijke groengebieden. De toenmalige uitbouw van het randstedelijk groen tot prestigieuze parken betekende een meerwaarde voor de stad. De randstedelijke (groen)gebieden Het betreft de tussenruimten of overgangsgebieden tussen de stadsrand en de omliggende duinrelicten, water- en polderfronten. De stadsfl anken bestaan uit een aaneenschakeling van randstedelijke (groen)gebieden en specifi eke randstedelijke fragmenten (kustdorp Raversijde, activiteitenstrip Torhoutsesteenweg, sportpark De Schorre, polderdorp Zandvoorde, ). De randstedelijke (groen)gebieden vertonen in de huidige ruimtelijke situatie veeleer het statuut van een restruimte waar de stad onafgewerkt is gebleven. Van west naar oost zijn volgende gebieden te onderscheiden: het randstedelijk (groen)gebied Duinkerkseweg of Groot Westpolderfront; het randstedelijk (groen)gebied Schorredijk of Polderfront van Snaaskerke; het randstedelijk (groen)gebied Grintweg of Nieuwland Polderfront; het randstedelijk (groen)gebied Vicognedijk of Spuikom Waterfront. Kleine landschapselementen Als kleine landschapselementen in de Oostendse polders onderscheiden we: De oude spoorwegberm Torhout-Oostende. Deze is rijk aan biologisch waardevolle vegetatie en vormt een belangrijk verbindingselement wat betreft de natuurlijke structuur; Verschillende veedrinkpoelen; Poelen, grachten en brakwatersloten. Door uitvenen of uitbrikken vertonen de meeste graslanden een microreliëf en zijn voorzien van poelen en talrijke grachten en brakwatersloten; Dijken die dateren uit de tijd van de inpoldering; Restanten van kanalen en antitankgrachten. Op het strand zijn talrijke golfbrekers aanwezig die als typisch kustgebonden kleine landschapselementen kunnen worden beschouwd. 28

MER-Screening. Project RUP Aan de Kom

MER-Screening. Project RUP Aan de Kom milieudienst MER-Screening Project RUP Aan de Kom Goedgekeurd college van burgemeester en schepenen in zitting van 3 april 2009 MER-screening voorontwerp van RUP Aan de Kom 1 Inhoudstabel Aanleiding tot

Nadere informatie

Masterplan Nieuw Zuid. projectdefinitie voor ontwerpwedstrijd

Masterplan Nieuw Zuid. projectdefinitie voor ontwerpwedstrijd Masterplan Nieuw Zuid projectdefinitie voor ontwerpwedstrijd Colofon Opdrachtgever Ontwikkeling Nieuw Zuid NV Bestuurders Ontwikkeling Nieuw Zuid NV Dirk Cavens, Benoît De Landsheer Projectleider Ontwikkeling

Nadere informatie

RUP. Nieuw Zuid RICHTNOTA

RUP. Nieuw Zuid RICHTNOTA RUP Nieuw Zuid RICHTNOTA januari 2013 COLOFON Opdrachtgever AG Stadsplanning Antwerpen Grote Markt 1, 2000 Antwerpen Projectregisseur AG Stadsplanning Maud Coppenrath [maud.coppenrath@stadsplanning.antwerpen.be]

Nadere informatie

vastgesteld bestemmingsplan Kom Diepenveen

vastgesteld bestemmingsplan Kom Diepenveen Kom Diepenveen 2 Inhoudsopgave Toelichting 7 Hoofdstuk 1 Inleiding 9 1.1 Algemeen 9 1.2 Ligging plangebied 11 1.3 Geldende bestemmingsplannen 12 1.4 Aanleiding voor actualisatie en digitalisatie 14 1.5

Nadere informatie

Bestemmingsplan Wergea-kom

Bestemmingsplan Wergea-kom Bestemmingsplan Wergea-kom Bestemmingsplan Wergea-kom Inhoud: Toelichting + bijlagen Voorschriften + bijlagen Grou/Leeuwarden Plannummer: 025.00.17.35.00 9 juni 2006 ..................................................................

Nadere informatie

Woonkernen en Stadsgewesten in een Verstedelijkt België

Woonkernen en Stadsgewesten in een Verstedelijkt België SOCIAAL-ECONOMISCHE ENQUÊTE 2001 MONOGRAFIEËN Woonkernen en Stadsgewesten in een Verstedelijkt België Etienne Van Hecke Jean-Marie Halleux Jean-Michel Decroly Bernadette Mérenne-Schoumaker Met medewerking

Nadere informatie

RUP 153A VICTOR BRAECKMANLAAN NIEUWELAAN ANTWERPSESTEENWEG Plan-MER screening Verzoek tot raadpleging

RUP 153A VICTOR BRAECKMANLAAN NIEUWELAAN ANTWERPSESTEENWEG Plan-MER screening Verzoek tot raadpleging RUP 153A VICTOR BRAECKMANLAAN NIEUWELAAN ANTWERPSESTEENWEG Plan-MER screening Verzoek tot raadpleging COLOFON Opdracht: Screening plan-m.e.r.-plicht RUP 153A Victor Braeckmanlaan Nieuwelaan Antwerpsesteenweg

Nadere informatie

(Roeland Cappon UGent) Concentra (Uit Gazet van Antwerpen van 15 juli 2011) (Website gemeente Machelen) (Uit: Open ruimte Ademruimte - BBL)

(Roeland Cappon UGent) Concentra (Uit Gazet van Antwerpen van 15 juli 2011) (Website gemeente Machelen) (Uit: Open ruimte Ademruimte - BBL) de Over Rand 1 2 3 Eind 2010 telde ons land nog 42.854 land- en tuinbouwbedrijven. Dat waren er nog maar eens 1.550 of 3,5% minder dan een jaar eerder. De totale tewerkstelling in de sector daalde in één

Nadere informatie

RIDDERKERK V I S I E 2 0 2 0 D E C E M B E R 2 0 0 8

RIDDERKERK V I S I E 2 0 2 0 D E C E M B E R 2 0 0 8 RIDDERKERK V I S I E 2 0 2 0 D E C E M B E R 2 0 0 8 RIDDERKERK V I S I E 2 0 2 0 DECEMBER 2008 .samenvatting Ridderkerk ondergaat op dit moment een metamorfose. De afgelopen jaren is een koerswijziging

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEIDSPLAN VOOR TOERISME EN RECREATIE AAN DE KUST 2015-2020

STRATEGISCH BELEIDSPLAN VOOR TOERISME EN RECREATIE AAN DE KUST 2015-2020 STRATEGISCH BELEIDSPLAN VOOR TOERISME EN RECREATIE AAN DE KUST 2015-2020 Strategisch beleidsplan voor toerisme en recreatie aan de Kust 2015-2020 2 INHOUD Inhoud en Voorwoord 1. Analyse... 7 1.1 Kerncijfers...

Nadere informatie

VIZIER OP DE RIVIER. Masterplan Katwijk langs de Rijn

VIZIER OP DE RIVIER. Masterplan Katwijk langs de Rijn VIZIER OP DE RIVIER Masterplan Katwijk langs de Rijn COLOFON Opgesteld door Bosch Slabbers Landschapsarchitecten Opdrachtgever gemeente Katwijk Datum December 2010 VIZIER OP DE RIVIER Masterplan Katwijk

Nadere informatie

Wijkbeschrijving Nieuw Groenhove

Wijkbeschrijving Nieuw Groenhove Wijkbeschrijving Nieuw Groenhove Inhoud 1 Inleiding 2 1.1 Inleiding op de bijlage 4 2 Het Eiland van Dordrecht 6 2.1 De ontwikkeling van het eiland 7 Leeswijzer Dit pdf-document bevat de wijkbeschrijving

Nadere informatie

Het geniale. Ruimtelijke scenario s voor Brainport. landschap

Het geniale. Ruimtelijke scenario s voor Brainport. landschap Het geniale Ruimtelijke scenario s voor Brainport landschap opdrachtgevers Het geniale Ruimtelijke scenario s voor Brainport ondersteund door landschap opdrachtnemers Postbus 25044 / 3001 HA Rotterdam

Nadere informatie

Masterplan Stadswerven nieuwe stedelijkheid voor Dordrecht

Masterplan Stadswerven nieuwe stedelijkheid voor Dordrecht Masterplan Stadswerven nieuwe stedelijkheid voor Dordrecht Gezicht op Dordrecht Jan van Goyen, 1651 bron: Dordrechts museum Voorwoord Mariet schoenmakers Voorwoord Dordrecht heeft goud in handen: een

Nadere informatie

6 Thema s per sector. Regionale Structuurvisie 2020 Holland Rijnland

6 Thema s per sector. Regionale Structuurvisie 2020 Holland Rijnland 6 Thema s per sector 48 Hoofdstuk 4 schetste welke ambities de gemeenten binnen Holland Rijnland hebben. De gemeenten staan voor een aantal met elkaar samenhangende en onderling afhankelijke ruimtelijke

Nadere informatie

Volkerak het mooiste van twee werelden. Naar een perspectief voor Volkerak-Zoommeer én omgeving. november 2007

Volkerak het mooiste van twee werelden. Naar een perspectief voor Volkerak-Zoommeer én omgeving. november 2007 bureau voor natuur- en landschapsontwikkeling b.v. Volkerak het mooiste van twee werelden Naar een perspectief voor Volkerak-Zoommeer én omgeving november 2007 Uitgevoerd door: Bureau Stroming in opdracht

Nadere informatie

Parels aan de Ringvaart

Parels aan de Ringvaart Parels aan de Ringvaart Een uitvoeringsplan voor Haarlemmermeer-West Maart 2014 Inhoud 1 Inleiding 2 2 Ontwikkelingsbeeld 5 3 Ontwikkelingsstrategie 21 4 Voorstel voor inzet Nota Ruimte Gelden 27 5 Vervolgopgaven

Nadere informatie

NOORDRAND HOEKSCHE WAARD. samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard - West8

NOORDRAND HOEKSCHE WAARD. samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard - West8 NOORDRAND HOEKSCHE WAARD samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard - West8 INHOUDSOPGAVE Voorwoord Samenvatting en leeswijzer 3 1. Inleiding 7 2. De Noordrand in een wijdere context 15 2 3. Borging van de kernwaarden,

Nadere informatie

BESTEMMINGSPLAN KOM STEENSEL GEMEENTE EERSEL

BESTEMMINGSPLAN KOM STEENSEL GEMEENTE EERSEL BESTEMMINGSPLAN KOM STEENSEL GEMEENTE EERSEL Gemeente Eersel Bestemmingsplan Kom Steensel Toelichting bijlagen Regels bijlagen Plankaart schaal 1:1.000 projectgegevens: TOE03-EER00073-01A REG03-EER00073-01A

Nadere informatie

Historisch gegroeid bedrijf Lotus Bakeries te Lembeke

Historisch gegroeid bedrijf Lotus Bakeries te Lembeke Historisch gegroeid bedrijf Lotus Bakeries te Lembeke BIJLAGE 3: TOELICHTINGSNOTA gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap colofon samenstelling Ministerie van de Vlaamse

Nadere informatie

Structuurvisie ROTTERDAM CENTRAL DISTRICT 110317

Structuurvisie ROTTERDAM CENTRAL DISTRICT 110317 Structuurvisie ROTTERDAM CENTRAL DISTRICT 110317 1 COLOFON Structuurvisie Structuurvisie 18 augustus 2009 Rotterdam Central District 110317 Geproduceerd door: Gemeente Rotterdam Dienst Stedenbouw en Volkshuisvesting

Nadere informatie

GEMEENTE ROZENDAAL. De Del

GEMEENTE ROZENDAAL. De Del GEMEENTE ROZENDAAL ONTWERP BESTEMMINGSPLAN De Del Opdrachtnummer : 79.03 Datum : december 2011 Versie : 5 Plan ID Auteurs : : mro b.v. : 2 INHOUD VAN DE TOELICHTING 1 INLEIDING... 5 1.1 AANLEIDING... 5

Nadere informatie

X+1 consultants. per adres: DLA+ landscape architects bv Wylerbaan 28a 6561 KR Groesbeek T 024 3976000 F 024 3976350 info@dlaplus.

X+1 consultants. per adres: DLA+ landscape architects bv Wylerbaan 28a 6561 KR Groesbeek T 024 3976000 F 024 3976350 info@dlaplus. X+1 consultants per adres: DLA+ landscape architects bv Wylerbaan 28a 6561 KR Groesbeek T 024 3976000 F 024 3976350 info@dlaplus.nl Via Belgica, verleden op weg naar de toekomst 1 afbeelding kaft: lakprofi

Nadere informatie

SCREENING PLAN-MER PLICHT. RUP Provinciehuis Harmonie Verzoek tot raadpleging Stad Antwerpen

SCREENING PLAN-MER PLICHT. RUP Provinciehuis Harmonie Verzoek tot raadpleging Stad Antwerpen SCREENING PLAN-MER PLICHT RUP Provinciehuis Harmonie Verzoek tot raadpleging Stad Antwerpen COLOFON Opdracht: RUP Provinciehuis - Harmonie Plan-MER-screening Opdrachtgever: Stad Antwerpen Grote Markt 1

Nadere informatie

VISIE RECREATIE & TOERISME

VISIE RECREATIE & TOERISME VISIE RECREATIE & TOERISME Gemeente Wijdemeren, november 2009 Inhoudsopgave Inleiding 3 1 Marktanalyse 5 1.1 trends en ontwikkelingen 5 1.2 ontwikkelingen in dagtoerisme 5 1.3 ontwikkelingen in verblijfstoerisme

Nadere informatie

Inhoud VOORWOORD... 2 1 Inleiding... 3 2 Beknopte historiek van het Hageland door Dr. Bart Minnen... 6 3 Omgevingsanalyse...10 3.1 Situering...10 3.

Inhoud VOORWOORD... 2 1 Inleiding... 3 2 Beknopte historiek van het Hageland door Dr. Bart Minnen... 6 3 Omgevingsanalyse...10 3.1 Situering...10 3. Inhoud VOORWOORD... 2 1 Inleiding... 3 2 Beknopte historiek van het Hageland door Dr. Bart Minnen... 6 3 Omgevingsanalyse...10 3.1 Situering...10 3.2 Demografie...12 3.3 Sociaal-ecomomische gegevens...14

Nadere informatie

Conversie en hergebruik The Corridor

Conversie en hergebruik The Corridor Conversie en hergebruik The Corridor Auteurs: A. Dullaert, N. van Spronsen, W. Steunenberg en M. Waanders Opdrachtgever: Gemeente Enschede in samenwerking met Stichting Pioneering Kader: Minor Regie Stedelijke

Nadere informatie

Overstromingsrisicozonering in Nederland

Overstromingsrisicozonering in Nederland Overstromingsrisicozonering in Nederland Overstromingsrisicozonering in Nederland Hoe in de ruimtelijke ordening met overstromingsrisico s kan worden omgegaan N. Pieterse, J. Knoop, K. Nabielek, L. Pols

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEIDSPLAN VOOR HET TOERISME IN KORTRIJK 28 MAART 2007

STRATEGISCH BELEIDSPLAN VOOR HET TOERISME IN KORTRIJK 28 MAART 2007 STRATEGISCH BELEIDSPLAN VOOR HET TOERISME IN KORTRIJK 28 MAART 2007 STUDIE UITGEVOERD IN OPDRACHT VAN DE STAD KORTRIJK EN MET DE STEUN VAN TOERISME VLAANDEREN SAMENVATTING Op vraag van de stad Kortrijk

Nadere informatie

Eindhoven op Weg. duurzaam verbinden van mensen en locaties in Eindhoven veelzijdige stad

Eindhoven op Weg. duurzaam verbinden van mensen en locaties in Eindhoven veelzijdige stad Eindhoven op Weg duurzaam verbinden van mensen en locaties in Eindhoven veelzijdige stad Eindhovenaren op weg in 2040 Malay, 31 jaar, kenniswerker: Ja, het is hier prettig wonen en werken. Ik kom van Bombay

Nadere informatie