Vastgesteld door de gemeenteraad d.d. 5 juli structuurvisie maasgouw 2030

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vastgesteld door de gemeenteraad d.d. 5 juli 2012. 1 structuurvisie maasgouw 2030"

Transcriptie

1 Vastgesteld door de gemeenteraad d.d. 5 juli structuurvisie maasgouw 2030

2 Vastgesteld 2 deel 2. uitwerking beleid per gebied

3 3 structuurvisie maasgouw 2030

4 37 structuurvisie maasgouw 2030

5 Vastgesteld 38 deel 2. uitwerking beleid per gebied

6 3. LAND VAN THORN In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de visie voor het deelgebied Land van Thorn. Tot dit deelgebied behoren de kernen Thorn en Wessem en hun buitengebied. Het deelgebied wordt grofweg begrensd door de N273, de grens met België en de Maas Streefbeeld Op nevenstaande afbeelding is de beoogde structurele opbouw van het Land van Thorn weergegeven. Deze opbouw is gebaseerd op de volgende doelen Duurzame structuur 1. Blauwe visie: Behoud van de waterbergende functie van de Grote Hegge, Koeweide en de Prins Mauritshaven. De haven maakt bij hoogwater deel uit van een meestromende nevengeul. Deze functie vindt binnen de huidige begrenzing van deze blauwe gebieden plaats en heeft geen onevenredige effecten op de ruimtelijke opbouw en inrichting. De renaturering en herstel van de diverse beeklopen door het landelijk gebied heeft prioriteit en leidt tot herstel van de oorspronkelijke basisstructuur van het landelijk gebied. 2. Natuur en landschapsontwikkeling: Behoud van waardevolle natuurgebieden en landschappen rond Thorn en Wessem. Versterking van de onderlinge ecologische samenhang tussen deze gebieden door onder meer de aanleg van ecologische verbindingszones. De bekenstructuur vormt, waar mogelijk, het uitgangspunt voor de aanleg van deze zones. 3. Historie: Behoud en versterken van de cultuurhistorische waarden in Thorn en Wessem, evenals van de directe landschappelijke omgeving van deze kernen. Vooral het herstel van waarden van het bijzondere landschap ten oosten van Thorn heeft grote prioriteit Economie 4. Plattelandsvernieuwing: Landbouw is een belangrijk onderdeel van de landschapsbeleving van het Land van Thorn. In dit landbouwgebied worden duurzame vormen van grondgebonden landbouw gestimuleerd. Verdere ontwikkeling van intensieve veehouderij en/of glastuinbouw wordt niet voorgestaan. Vestiging van nieuwe voor de toerist interessante vormen van landbouw is een optie en een kans (zoals het Wijngoed Thorn). De eventuele nevenactiviteiten zijn vooral gericht op toerisme en recreatie. Voor de landbouwbedrijven betekent dit dat een deel van de activiteiten zich richt op dagrecreatie (bezoekerstuinen, kunstzinnige activiteiten e.d.) en verblijfsrecreatie (bed-and-breakfast, zorgboerderij e.d.). 5. Toerisme en recreatie: Het Land van Thorn is een knooppunt van recreatieve routes over land en water. Dit knooppunt vraagt om optimalisering van de samenhang van de bestaande toeristisch interessante gebieden en om ontwikkeling van nieuwe specifieke recreatieve voorzieningen. Het Land van Thorn is het prioritaire concentratie- en ontwikkelingsgebied voor dag- en verblijfsrecreatieve voorzieningen. 6. Werken en bedrijven: Het Land van Thorn leent zich niet voor de ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen. Transformatie, revitalisering en/of thematisering van de bestaande bedrijventerreinen zijn de hoofdlijnen van beleid, waarbij de aard van de bedrijven zich meer en meer zal richten op het thema leisure Leefbaarheid 7. Wonen: De kernen Thorn en Wessem zijn vitale woon- en leefgemeenschappen met een sterke, eigen identiteit. Behoud en versterking van de woningvoorraad zijn kenmerkende doelen. De omvang van de woningbouw is beperkt en richt zich vooral op vernieuwing. De verandering van de leeftijdsopbouw van de bevolking wordt vooral opgevangen door transformatie van de bestaande woningvoorraad. 8. Wonen, zorg en maatschappelijke voorzieningen: Het doel is de kernen Thorn en Wessem voor de eigen bewoners als een vitale woon-, werk- en leefgemeenschap te behouden en om de (historische) kwaliteiten voor de recreant en toerist beter te benutten. Verdere optimalisering van de woonzorgzone ten zuiden van Thorn is eveneens een belangrijk speerpunt van beleid. Deze ontwikkeling wordt afgestemd op de kwetsbare landschappelijke inrichting van de ruimtelijke omgeving van deze kernrand. De sportvoorzieningen worden voor het deelgebied Land van Thorn op het sportcomplex bij Thorn geconcentreerd. De locatie Wessem wordt opgeheven. 39 structuurvisie maasgouw 2030

7 9. Centrumvoorzieningen: winkels en uitgaan: De historische centra van Thorn en Wessem vormen de concentratiegebieden voor horeca en (kleinschalige) winkels. Hierbij wordt opgemerkt, dat de Maasboulevard in Wessem onderdeel vormt van het horecaconcentratiegebied. Vanuit het wervend karakter heeft nieuw vestiging van horeca langs deze boulevard de voorkeur. Aanvullende ontwikkelingen buiten deze kernen mogen deze hoogwaardige centrumfuncties niet onevenredig aantasten Bereikbaarheid en structuur kernen 10. Huidige infrastructuur: De huidige wegenstructuur vormt de kapstok voor de beoogde ontwikkelingen. Nieuwe toevoegingen zijn noodzakelijk op het moment dat de externe ontsluiting wordt gewijzigd (op termijn vervallen aansluiting Wessem op rijksweg A2) of dat er een sterk publiekaantrekkende dagrecreatieve voorziening in Meersveld/Groeskamp wordt ontwikkeld. 11. Transferium: Het gebruik van de bestaande parkeerterreinen in de kernrand van Thorn wordt bevorderd, waarbij deze voorzieningen, zo mogelijk, worden uitgebouwd tot een (natuur)transferium. 12. Opbouw openbare ruimten: Het streven is voorts gericht op het versterken van de ruimtelijke structuur van de openbare ruimte (wegen- en groenstructuur). Voor de kern Thorn dient vooral de relatie tot de plas de Grote Hegge en de recreatieve ontwikkelingen rond Groeskamp/Meersveld in de structuur van de kern te worden ingepast. Voor Wessem geldt dit voor de Maasboulevard en de Prins Mauritshaven/Koeweide. Deze doelen worden in de navolgende paragrafen nader uitgewerkt. Er wordt gestreefd naar een consistente, samenhangende ontwikkeling van het Land van Thorn. Een directe verbinding met de Dragasaplas en de Spaanjerdplas op Belgisch grondgebied verhoogt de vaarmogelijkheden, maar is vanuit het beheer van de Maas (peilverschillen) en het gevaar van het wegslaan van de dammen tussen deze plassen helaas niet realiseerbaar. De Grote Hegge heeft door flinke diepte (circa 16 meter) beperkte ecologische waarden. Deze concentreren zich namelijk alleen in de ondiepe oeverzones. Gestreefd wordt om door aanlanding (stort van vrijkomende schone gronden) de landtong tussen De Grote Hegge en de Dragasaplas te verbreden. Deze verbreding versterkt naast de natuur- en belevingswaarden ook de afmeermogelijkheden voor plezierboten in een natuurlijke omgeving. Voor de overige randen wordt naar een terughoudende presentatie van de aanliggende komgebieden van Thorn, Wessem en het verblijfsrecreatiegebied Groeskamp gestreefd. Zowel de kernen als Groeskamp dienen zich met ranke en slanke landmarks, zoals de kerktoren van Thorn naar de plas te presenteren Natuur: beheer 3.2. Duurzaam landschap Water: Grote Hegge De Grote Hegge vormt één van de belangrijkste plassen binnen de Wereld van de Maasplassen. De ontsluiting per boot vindt slechts via één doorgang aan de oostkant plaats. De plassen en de duurzame natuurgebieden in en rond het Land van Thorn (bron regiovisie Maasplassen). Vastgesteld 40 deel 2. uitwerking beleid per gebied

8 Ten noordoosten en ten zuidwesten van Thorn liggen relatief omvangrijke natuurgebieden. Deze natuurgebieden zijn momenteel ruimtelijk en ecologisch min of meer geïsoleerd. Het beleid richt zich, samen met de natuurbeherende organisaties, op het behoud van deze waarden en het opheffen van het isolement. Waar mogelijk en verantwoord worden deze voor de recreant beleefbaar gemaakt. De ecologische en landschappelijke samenhang wordt versterkt door: verbinding van de natuurgebieden door aanleg van een natuurzone langs de oostkant van Thorn. Deze natuurzone respecteert tevens de vroegere Maasarm, die hier nog duidelijk in het landschapsbeeld aanwezig is; behoud en versterking van de ecologische waarden van de Thornerbeek langs de zuidoostrand van de kern Thorn en het vervolg traject naar en door de kern Wessem. Deze beekloop kan, indien noodzakelijk, daarbij worden aangepast aan de beoogde ontwikkelingen in de directe omgeving. De huidige ruimte tussen Groeskamp en het Meersveld is immers beperkt van omvang; behoud en versterking van de ecologische waarden van de Itterbeek aan de noordkant van de kern Thorn. Deze maatregelen worden bij de Itterbeek bij voorkeur aangevuld met hoogopgaande beplanting. Deze beplanting schermt namelijk het Land van Thorn visueel-ruimtelijk af van het bedrijventerrein Ittervoort; het beperken van de barrièrewerking van de rijksweg A2 door de aanleg van een faunapassage in ieder geval ter hoogte van de Panheelderbeek; het tegengaan van storende invloeden aan de randen van de natuurgebieden en vanuit individuele bedrijven in het gebied zelf. Daarnaast wordt gekeken naar mogelijke combinaties met bijzondere elementen zoals een uitzichttoren of zitplekken Landbouw Landbouw blijft in het Land van Thorn mogelijk en is ook bepalend voor de landschappelijke beleving. Vooral het gebied ten noorden en ten noordwesten van Thorn alsmede het Meersveld is aangemerkt als duurzaam landbouwgebied. In dit deelgebied wordt ten aanzien van de landbouw een consoliderend beleid voorgestaan met weidebouw en in omvang beperkte akkerbouw. Beperkte ontwikkelingen in de sfeer van duurzame, toeristisch-recreatief interessante vormen van landbouw, zoals het Wijngoed Thorn, lavendelkwekerijen, kruidentuinen etc. worden door de gemeente gestimuleerd. Het recreatief medegebruik wordt bevorderd door de aanleg van natuurpaden, met deels een educatieve functie, door deze gebieden. In dit streefbeeld past geen verdere ontwikkeling van glastuinbouw. Aan de noordwestkant van Thorn bevinden zich deels in de dorpsmantel warenhuizen van een middelgroot glastuinbouwbedrijf. De landschappelijke inpassing is niet fraai, maar dit kan door relatief eenvoudige beplantingsschermen worden ondervangen. 41 structuurvisie maasgouw 2030

9 Vastgesteld 42 deel 2. uitwerking beleid per gebied

10 Hiermee wordt dit bedrijf structureel in het duurzame landschapsbeeld ingepast. Echter, uitbreiding van het glasareaal voor dit bedrijf of vestiging van een nieuw bedrijf wordt niet voorgestaan. Hiervoor wordt verwezen naar één van de regionale concentratiegebieden voor glastuinbouw. Teneinde de economische vitaliteit van het landelijk gebied zoveel mogelijk te behouden, worden nevenfuncties bij (voormalige) agrarische bedrijven voorgestaan. Deze nevenfuncties vinden, mede gelet op de huidige occupatie van het landschap, vooral in de dorpsmantels plaats. De aard van de nevenfuncties zal daarbij worden afgeleid van de toeristisch-recreatieve doelen voor het Land van Thorn (zie hoofdstuk 6 Plattelandsvernieuwing in deel I) Dorpsmantel Thorn Thorn heeft geen duidelijke, interne groenstructuur. De compacte historische kern kent wel veel en specifiek groen, maar dit betreft voornamelijk particuliere binnentuinen en in de kernranden. In de recente uitbreidingen heeft de interne groenstructuur vooral vorm gekregen door de aanleg van enkele groenstroken. Van een duidelijke samenhang tussen deze groenstroken en de kernranden van deze uitbreiding is geen sprake. Deze situatie is, mede gelet op de beperkte omvang van de kern Thorn en de hoogwaardige dorpsmantel, acceptabel. Tevens onderstreept dit het streven om de dorpsmantels tot hoogwaardige groene randen te ontwikkelen. De dorpsmantels aan de zuid- en zuidoostkant van Thorn hebben specifieke, hoogwaardige landschappelijke kwaliteiten. Deze gehele mantel maakt deel uit van het beschermd stads- en dorpsgezicht. De hoofdlijnen van beleid zijn: 1. Geen verdere verdichting en/of wezenlijke uitbreiding van de omvang van bebouwing in deze kernranden. 2. Verhoging van de landschappelijke en ecologische waarden vooral rond de buitenplaats Kasteelhoeve de Grote Hegge, evenals aansluitend op de parkeervoorzieningen bij het strandpark. 3. Versterken van de ruimtelijke relatie met de plas De Grote Hegge, evenals van de omgevingskwaliteit van het strandbad. 4. Realisering van een bastion (landmark) aan de zuidkant van de Waterstraat met als doel de samenhang van de kern Thorn met de aangrenzende Maasplas te versterken. Een in omvang beperkte en beeldbepalende horecagelegenheid annex bezoekerscentrum bij de zuidelijke punt van de Waterstraat wordt nagestreefd. 5. Bescherming van het landschap ter weerszijden van de Thornerbeek (onderdeel van beschermd stadsgezicht). 6. Verfraaiing van de noordwestrand door het creëren van een eigen landschappelijke ruimte voor Thorn en de beperking van de visueelruimtelijke invloed van het bedrijventerrein Ittervoort. De omgeving rond de Loretokapel in dit gebied dient juist open te blijven. Deze kapel dankt namelijk haar cultuurhistorische waarde grotendeels door de ligging in het open landschap. 7. Versterking van de landschappelijke eenheid van de noordoostzijde: de voormalige Maasmeander. In de verspreide bebouwing in de dorpsmantels zijn kleinschalige dag- en/of verblijfsrecreatieve voorzieningen denkbaar. Dit is in principe alleen mogelijk door hergebruik van bestaande gebouwen. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan de vestiging van bed-andbreakfast (zie hoofdstuk plattelandsvernieuwing in deel I). In de zuidoostrand van Thorn zijn, behoudens de ontwikkeling van een theehuis, ook aanvullende toeristische voorzieningen denkbaar, waaronder de aanleg van een passantenhaven, een eventuele nieuwe, vervangende zeilhaven en de bouw van een hotel. Deze kansen zijn in paragraaf 3.4. beschreven Specifiek probleemveld: Camping Vijverbroek In de duurzame structuur rond Thorn bevindt zich aan de westzijde de camping Vijverbroek (omvang circa 2 ha.). De landschappelijke vorm is relatief grillig en maakt een efficiënte indeling van de camping ruimtelijk complex. Uitbreiding van deze camping is niet mogelijk door: 1. de hoge landschappelijke kwaliteiten van de belendende percelen; 2. de kwetsbare ligging ten opzichte van het beschermd stadsgezicht van Thorn; 3. de beperkte verkeers- en omgevingscapaciteit van de ontsluiting. Dit laatste argument maakt eigenlijk het afsluiten van de verbindingswegen tussen de kernen Thorn en Kinrooi voor het autoverkeer noodzakelijk. Er bestaan ter plaatse diverse mogelijkheden om het product verblijfsaccommodatie te optimaliseren. Vanuit deze constatering bestaan voor het toekomstperspectief voor Vijverbroek de volgende opties: 43 structuurvisie maasgouw 2030

11 Optie 1. Hoogwaardige toeristische camping Primair wordt gedacht aan een toeristische camping, waar naast tenten ook toercaravans en campers kunnen worden geplaatst en tevens aanvullende voorzieningen worden aangeboden. Juist een camping voor de doelgroep toeristisch kamperen in de rand van het stadje waarborgt frequent bezoek aan de in het centrum aanwezige (horeca)-voorzieningen en is deels mede gericht op de routegebonden (verblijfs)recreatie. Hierbij wordt gemikt op de toerende automobilist met tent en vooral caravans. Een dergelijke hoogwaardige voorziening op een hoogwaardige locatie heeft, in de huidige en toekomstige markt, voldoende potenties. Het opwaarderen tot een hoogwaardige camping vult een leemte in het aanbod. Camping Vijverbroek ligt strategisch ten opzichte van de kern Thorn, ligt in een hoogwaardige, landschappelijke omgeving en heeft voor de doelgroep de beoogde maat en schaal. De eventuele herschikking en het vergroten van de omvang van de staanplaatsen vergen relatief bescheiden investeringen in vooral de groene layout van het terrein. In principe zijn geen aanvullende voorzieningen noodzakelijk. Het nabijgelegen Thorn voorziet in deze voorzieningen. De doelgroep kiest voor rust en natuur. In het zomerseizoen worden de kampeermiddelen landschappelijk afgeschermd van de omgeving. In het winterseizoen zijn geen kampeermiddelen aanwezig. Dit betekent, dat in die periode het dan open landschapsbeeld niet wordt verstoord. Optie 2: toevoegen gebouwde overnachtingsgelegenheid Eventueel kan een in omvang beperkte gebouwde overnachtinggelegenheid aan het product van de toeristische camping worden toegevoegd. Deze accommodatie richt zich op bed-and-breakfast en/of op een specifieke doelgroep (bijvoorbeeld gehandicapten, jongeren, zorgbehoevende ouderen e.d.). De mogelijkheid bestaat om het achterliggend veld te benutten voor buitenactiviteiten en kamperen. Optie 4: integrale opwaardering van camping met chalets Niet uit het oog moet worden verloren dat een transformatie van Vijverbroek mogelijkheden biedt om middelen te genereren welke bij investering leiden tot een zodanige landschappelijke inpassing, waarmede een essentiële bijdrage wordt geleverd aan de opwaardering van de landschappelijke omgeving. Dit met het gevolg dat Vijverbroek uiteindelijk een hoogwaardig onderdeel vormt van de dorpsmantel van Thorn. In die zin zou in positieve zin gekeken kunnen worden naar de transformatie van de huidige vervallen camping Vijverbroek tot een verblijfspark met chalets. Dit laat onverlet dat aan een dergelijke transformatie de randvoorwaarden moeten worden gekoppeld om het bovengenoemde resultaat te bereiken. Uit het vorenstaande blijkt dat de gekozen hoofdlijn van beleid inzake kamperen in principe gehandhaafd blijft. Mits dit leidt tot een hoogwaardige landschappelijke inpassing welke in positieve zin een bijdrage levert aan de dorpsmantel van Thorn, zou de transformatie van camping Vijverbroek tot een verblijfspark met chalets evenwel onder voorwaarden kunnen worden gerealiseerd Groenstructuur Wessem Op navolgende afbeelding is de hoofdgroenstructuur van de kern Wessem weergegeven. De kern wordt in principe door harde barrières omsloten, waaronder de Paardenbeemd, de rijksweg A2, de rivier de Maas en de plassen. Dit betekent dat de aandacht voor Wessem vooral uitgaat naar versterking van de interne groenstructuur. De verplaatsing van de sportvelden biedt kansen om de vrijkomende grond in te richten als een hoogwaardig parkgebied. Hiermee wordt als het ware de vroegere vervlechting van de kern met de duurzame structuur weer hersteld. Optie 3: transformatie naar landgoed wonen Bij een toekomstige beëindiging van de camping wordt een transformatie naar een landgoed mogelijk geacht. Een dergelijke invulling past optimaal in het landschap rond de kern Thorn. Vastgesteld 44 deel 2. uitwerking beleid per gebied

12 Deze dienen mede als kostendrager voor de beoogde herinrichting. Het park wordt, samen met de Maasboulevard, een hoogwaardige ontmoetingsen speelplek. 4. De Paardenbeemd vormt een harde barrière tussen de kern Wessem en het landelijk gebied. Deze barrièrewerking wordt in deze visie beperkt door: verdichting van het landschap aansluitend op de Paardenbeemd en het vergroten van de samenhang met het Meggelveld en de Wagenaak; vergroten van ruimtelijke betekenis en identiteit van de Thornerbeek als onderdeel van de duurzame structuur van het Land van Thorn en de kern Wessem; aanbrengen van een eenduidige laanbeplanting, waardoor de Paardenbeemd tot een groen lint wordt tussen Thorn en de tunnel onder de rijksweg A2. Groenstructuur kern Wessem Met betrekking tot de groenstructuur wordt het volgende opgemerkt: 1. Door en langs de dorpskern stromen twee beken. Deze worden in het structuurbeeld voor de kern Wessem gekoesterd. Deze beken verweven de structuur van de kern met de duurzame structuur van het omliggend landelijk gebied. Waar mogelijk en noodzakelijk worden de natuurwaarden en de landschappelijke eenheid van deze beeklopen hersteld. 2. De beken en de groene randen van deze zone borgen tevens een betere landschappelijke inpassing van de Prins Mauritshaven ten opzichte van de diverse woonbuurten. Vergroening van de buitenranden van deze haven is noodzakelijk om de kwaliteit van de haven, de verblijfsfunctie van het park en de woonfunctie op een hoger niveau te brengen. 3. De sportvelden komen voor transformatie beschikbaar. Gelet op de beperkte woningbouwcontigenten is slechts incidentele woningbouw in de randen van dit park noodzakelijk. wensbeeld Maasboulevard tussen twee hoogwaardige gebieden 45 structuurvisie maasgouw 2030

13 5. de Maasboulevard te Wessem heeft nu al een hoogwaardige inrichting. De sfeertekening zal ruimtelijk en functioneel waar mogelijk worden versterkt. Belangrijk hierbij is dat er een relatie wordt gelegd met de Prins Mauritshaven enerzijds en de kop van de kanaalzone anderzijds. Op deze wijze vormt de gehele Maasboulevard een belangrijke schakel in de regionale recreatieve hoofdstructuur. Het legt een duidelijk verband tussen het Land van Thorn en Bosrijk Historie Historie vormt de kernkwaliteit en het onderscheidend thema waarmee het Land van Thorn zich op de toeristisch-recreatieve markt profileert Historische structuur Thorn De kern Thorn heeft zich ontwikkeld rond een in de 10 e eeuw gesticht klooster. In de 13 e eeuw werd dit omgevormd tot een wereldlijke stift voor adellijke jonkvrouwen, waar de abdis en tevens rijksvorstin met een eigen rechtspraak en muntslag aan het hoofd stond. Thorn bestaat uit twee delen, van elkaar gescheiden door de verbindingsweg Ittervoort-Wessem (Casino-Wal). Het zuidelijk deel is de historische kern: een beschermd stads- en dorpsgezicht. Thorn wordt ook wel het witte stadje genoemd en dankt deze naam aan de witgekalkte huizen. De karakteristiek van het beschermde stads- en dorpsgezicht is, zowel wat betreft het stratenpatroon en de verkaveling (strokenverkaveling achter de bebouwing) als de hoofdvormen en de gevelafwerking (wit geverfd) van de bebouwing, vrijwel identiek aan de situatie in het begin van de 19 e eeuw. De bebouwing bestaat veelal uit 17 e en 18 e eeuwse stadspanden en boerderijen, al dan niet met stedelijke allure. Het noordelijk deel van de kern Thorn is ontstaan na de Tweede Wereldoorlog (met uitzondering van enkele kleine negentiende en vroeg-twintigste eeuwse boerderijen langs de historische wegen Akker, Eind, Meers en Wilhelminalaan). Een aantal historische paden en wegen heeft als uitgangspunt gediend voor het wegennet. Binnen dit raamwerk zijn de woonuitbreidingen gerealiseerd. Het landschap rond de kern Thorn wordt gebruikt als weide en akkerland en vormt een groene schil om de bebouwing. De Baarstraat vormt een duidelijke scheiding tussen de lager gelegen weidegronden en de hoger gelegen akkers (voormalige Maasmeander). Zowel in als rond de kern ligt een groot aantal karakteristieke elementen, zoals oude hekpijlers, ommuringen, herdenkingsmonumenten, ringmuren, immuniteitspoorten, kapellen en wegkruisen. Vanuit cultuurhistorisch en archeologisch oogpunt is de Heerbaan bijzonder. Het tracé is zeer oud en is vermoedelijk gebaseerd op een Romeinse weg. Onderzoek naar deze Romeinse weg heeft nog niet plaatsgevonden, maar diverse vondsten van Romeinse scherven en munten maken het aannemelijk dat de huidige Heerbaan op of direct in de buurt ligt van de oude Romeinse weg. Tevens bevinden zich langs deze weg kapellen en wegkruisen. Historische kaart Thorn en omgeving Vastgesteld 46 deel 2. uitwerking beleid per gebied

14 Vanuit cultuurhistorisch en aardkundig oogpunt vallen twee gebieden op: De zone rond Zegershof en Haegenbroek. Het gebied rond Zegershof ligt ten noordoosten van Thorn, in een relatief intact cultuurhistorisch landschap. Deze hoeven zijn aan het eind van de 19de eeuw als hofboerderij opgericht en is sinds de oprichting nauwelijks gewijzigd. Ook nu is de Zegershof nog als een boerenbedrijf in gebruik. In de directe omgeving van Zegershof is op diverse plaatsen klei gewonnen. Die oude kleiputten zijn inmiddels nieuwe natuurgebieden geworden. Deze zone bestaat uit een combinatie van elementen: een oude steilrand van de Maas, een kleinschalige zandgroeve, een gegraven beek ten behoeve van de watermolen van Thorn en het Vijverbroek (een afgesneden en oude Maasmeander) op Belgisch grondgebied. De Itterbeek loopt aan de noordwestkant van het Land vanthorn. De beek doorsnijdt een landbouwgebied met een hoge archeologische verwachtingswaarde. Door het verwijderen van begeleidende beplanting en de inrichting van het aangrenzend agrarisch gebied laat de ruimtelijke herkenbaarheid van deze beek nu te wensen over. Dit is echter in het kader van de uitvoering van de groene en blauwe visie betrekkelijk eenvoudig te herstellen. De opgave concentreert zich op het vormgeven van de samenhang van de kern Thorn met de Thornerbeek en Vijverbroek. In de historische kerngebieden komen diverse grotere panden voor. Bij eventuele beëindiging van het huidig gebruik moet tijdig een vervangende functie worden gevonden. Het voorkomen van leegstand betekent ook het voorkomen van verval. Vervangende functies zullen veelal in de sfeer van wonen, verblijfsrecreatie en/of voorzieningen gevonden moeten worden. De gemeente heeft een studie verricht naar eventuele verdichting in de historische kern. Ook al wordt uitgegaan van het herbouwen van oorspronkelijke gebouwen, betekent verdichting het verlies van bestaande gerespecteerde waarden. Bijvoorbeeld, herbouw van het vroegere paleis betekent verlies van een gewaardeerd gezicht op de oprijzende monumentale kerk! Om deze reden kiest de structuurvisie voor behoud voor het niet verder verdichten van de historische kern. Aanpassingen zijn alleen mogelijk indien deze gericht zijn op duurzaam gebruik van specifieke panden. Maatwerk van geval tot geval. Archeologische waardenkaart gemeente Maasgouw De zone rond de Thornerbeek. Het gebied van de Thornerbeek bevindt zich ruwweg tussen de Napoleonsbaan in het noorden en de Grote Hegge in het zuiden Historische structuur Wessem De kern Wessem is ontstaan in de Frankische tijd en maakte in de Middeleeuwen deel uit van een aantal Maasstadjes. De kern ontwikkelde zich tot een handelsstadje en groeide uit tot een kleine, stedelijke nederzetting. De kern Wessem kende in de Middeleeuwen en ook daarna een (bescheiden) defensief systeem. Aan de noordzijde zorgde een aarden wal voor de verdediging (de Wallenstraat/Burg. Joostenlaan), aan de westzijde de Panheelderbeek, aan de zuidzijde de Thornerbeek en aan de oostzijde de Maas. 47 structuurvisie maasgouw 2030

15 Als gevolg van uitbreidingen en het afgraven van de wal is deze historische structuur grotendeels verdwenen. Historische kaart Wessem De historische, ruimtelijke karakteristiek van de kern Wessem wordt nu bepaald door: het historische stratenpatroon; de grotendeels gesloten gevelwanden; de karakteristieke open ruimte van de Markt; de twee beken en de Maas; de lichte stijging van het straatniveau van de Maas richting de kern in de Wulmenstraat, Slinckstraat en Kerkstraat; karakteristieke elementen, zoals de wegkruizen, met Maaskeien aangelegde bestratingselementen (bijv. het gemeentewapen), beelden en historische (tuin)muren. De kern Wessem heeft verborgen kwaliteiten. De aandacht gaat vaak sterk naar de kern Thorn uit, waarbij Wessem wordt vergeten, maar met de aanleg van de aantrekkelijke Maasboulevard is hier al actief verandering in aangebracht. Voor de komende jaren is het wenselijk om het eigen karakter van de kern Wessem duidelijker te profileren en als één van de sterke punten binnen de leisurering te promoten door: 1. versterking van de ruimtelijke positie van het historische kerngebied door beeldvorming naar de hoofdroute door de kern: de Paardenbeemd; 2. promotie van Wessem als historische kern; 3. functionele en ruimtelijke versterking van de dragende structuurlijn: de Maasboulevard; 4. waar nodig het hoogwaardig en eenduidig inrichten van de openbare ruimte in de historische kern; 5. versterken van de samenhang met de landschappelijke basisstructuur in de onmiddellijke omgeving. Dit geldt voor het parkgebied met beide beken in de zuidrand van de kern evenals voor het landschap direct ten westen van Wessem; 6. bij eventuele beëindiging van het gebruik van panden binnen de historische kern moet tijdig een vervangende functie worden gevonden. Ook hier maatwerk van geval tot geval Toerisme en recreatie In deze paragraaf worden de hoofdlijnen van beleid geschetst ten aanzien van het prioritair toeristisch-recreatief ontwikkelingsgebied Groeskamp-Meersveld. Dit gebied bestaat uit: 1. Water- en oeverrecreatie op de plas de Grote Hegge en langs de Maas. 2. Ontwikkeling van een stedelijke drager tussen Thorn en Wessem. 3. Toeristisch-recreatieve ontwikkeling dorpsmantel Thorn ( stadshaven, hotel en evenementenplein, groene boulevard met bastion, dagstrand en mogelijke zeilhaven). 4. De ontwikkeling van verblijfsaccommodatie op Groeskamp. 5. Mogelijke toeristische ontwikkeling van het gebied Meersveld. 6. Transformatie van de bedrijven aan de oostzijde van Thorn (locatie dakpannenfabriek/starlift). Op deze deelgebieden wordt in het navolgende nader ingegaan. Vastgesteld 48 deel 2. uitwerking beleid per gebied

16 Water en oeverrecreatie In paragraaf 3.2 is aangegeven dat de landschappelijke kwaliteiten van de plas De Grote Hegge worden verbeterd. Dit ondersteunt de positie van deze plas als de belangrijkste recreatieplas binnen de gemeente Maasgouw. 1. Boulevards 3. Tussen de Maasboulevard en de jachthaven Koeweide wordt een ruimtelijk en functioneel verband aangebracht door de bouw van een brug over de monding van de haven. 4. Tussen Wessem en Thorn wordt een dragende structuurlijn aangebracht. Deze lijn bestaat uit een hoogwaardig ingerichte laan en richt zich op de kerktoren van Thorn en het nieuwe bastion in de Prins Mauritshaven. De lijn vormt als het ware de kapstok waaraan bestaande en geprojecteerde recreatieve voorzieningen direct of indirect worden opgehangen (zie paragraaf 3.4.2). 2. Passanten en jachthavens De 3 onderscheidende boulevards als stedelijke drager Beide kernen dienen zich op een hoogwaardige wijze naar het water te presenteren. Dit betekent het volgende: 1. De strandrecreatie is en blijft geconcentreerd op het strandbad nabij de kern Thorn. De inrichting wordt versterkt door de aanleg van een groene boulevard langs de gehele westkant van de plas. Een levendig, attractief ingericht parkgebied met een bijzonder snijpunt ter hoogte van de Waterstraat. Dit strandpark kan zich tot een alternatief voor Leerke Ven ontwikkelen, waardoor de druk op dit kwetsbare natuurgebied wordt verminderd. 2. De Maasboulevard in de kern Wessem legt een aantrekkelijk, sterk verband tussen het Land van Thorn en de rivier de Maas. Verhoging van de attractiewaarde heeft prioriteit evenals de versterking van de samenhang met de Prins Mauritshaven en het deelgebied Bosrijk. Het doortrekken van deze wandel- en fietsboulevard naar het havengebied en het kanaal Wessem-Nederweert is één van de beoogde maatregelen. De havens rond de Grote Hegge De passanten- en jachthavens rond de Grote Hegge zijn op 5 plekken geconcentreerd, te weten: 1. Haven van Thorn. De haven bij de Grote Hegge wordt tot Haven van Thorn omgevormd. Een aantrekkelijke stadshaven met een gezellig en authentiek milieu dat zich vooral richt op passanten. Aan de zijde van Groeskamp ontstaat een haven door bebouwing omsloten, aan de zijde van Thorn wordt de mogelijkheid geboden om een hotel te vestigen aan het eind van de groene loper. 2. Haven van Groeskamp. Een jachthaven exclusief gericht op zeilen. De formule van deze haven is momenteel volledig op zeilen gericht en omvat onder meer een zeilschool. 49 structuurvisie maasgouw 2030

17 Verdere optimalisatie van deze haven voor de promotie van het toeristischrecreatief product Wereld van de Maasplassen is van groot belang. De ligging aan de toeristische lijn (zie 3.4.2) Thorn-Groeskamp-Wessem biedt hiervoor gunstige perspectieven. Het creëren van een eigen ontsluiting en daarmee in zekere zin ook van een eigen gezicht naar de wegen de Meers en de Paardenbeemd is dus zeer gewenst. 3. Prins Mauritshaven/jachthaven Koeweide. Deze haven vervult een gecombineerde functie van jacht- en passantenhaven, van verblijfsrecreatie voor drijvende recreatiewoningen en voor wonen (bestaande woonboten). Het karakter van de haven wordt deels bepaald door omliggende watergebonden bedrijven. 4. Steiger waterstraat Thorn. Deze steiger vormt de afmeerplaats voor rondvaarboten, watertaxi s e.d. met direct zicht op het historisch centrum van de kern Thorn. Een beperkte markering door een theehuis of iets dergelijks is wenselijk op het bastion. 3. Nieuwe zeilhaven? Mocht vanuit de ontwikkeling van Groeskamp ingezet worden om de bestaande zeilhaven exclusief toe te wijzen aan de eigen verblijfsgasten, dan is het noodzakelijk om een alternatieve locatie voor de zeilclub te hebben. De voorkeurslocatie voor een exclusieve zeilhaven ligt aan de zuidzijde van de groene boulevard. Deze locatie verhoogt de attractiviteit van deze boulevard en tast het kenmerkende zicht op het historische Thorn vanaf het water niet aan. Er kan in deze locatie ook een verband worden gelegd met de Spaanjerdplas op Belgisch grondgebied. Dit verband kan bestaan om aansluitend ook in deze plas een kleine zeilhaven te situeren. Ondanks dat de Grote Hegge en de Spaanjerdplas nautisch niet met elkaar verbonden kunnen worden, bestaat daarmee wel de mogelijkheid om vanuit een aantrekkelijke haven beide plassen te gebruiken. Dit betekent wel een zeker medegebruik van de tussenliggende natuurplas. Tenslotte wordt opgemerkt, dat tussen deze zeilhaven en de Vijverbroek enige relatie kan ontstaan. De overnachtingaccommodatie in dit complex is op loopafstand van de haven gelegen en leent zich perfect voor de doelgroep. 5. Maasboulevard Wessem. De steiger centraal aan deze boulevard vormt de afmeerplaats voor rondvaarboten, watertaxi s e.d. Vanaf deze steiger bestaat een direct zicht op het historisch centrum van de kern Wessem. Een beperkte markering door middel van een klein bebouwingselement met daghoreca is wenselijk (bv. lunchroom, ijssalon, koffiecorner). Het doel van deze maatregel is enerzijds de markering van dit punt en anderzijds het benutten van de aantrekkingskracht van deze steiger op het publiek. Hierdoor ontstaat draagvlak voor een dergelijke daghorecavoorziening Stedelijke / landschappelijke drager De structuurvisie acht het van belang de ruimtelijke en functionele samenhang van Thorn Groeskamp Wessem te versterken. Dit betekent dat tussen deze kernen over Groeskamp/Meersveld een stedelijke/landschappelijke dragende structuurlijn wordt ontwikkeld met een hoogwaardige omgevingskwaliteit. Deze zichtlijn wordt gedragen door de kerk in de kern Thorn en de punt van de Maasboulevard van de kern Wessem nabij de Prins Mauritshaven. Het gebruik van deze lijn richt zich in ieder geval op voetgangers en fietsers: in het eind stadium van de ontwikkeling kan deze structuurlijn eventueel ook voor een intern collectief vervoerssysteem worden benut. Vastgesteld 50 deel 2. uitwerking beleid per gebied

18 Deze stedelijke drager verbindt de bestaande toeristische doelen (= het historische centrum van de kern Thorn en de Maasboulevard/Prins Mauritshaven van de kern Wessem) rechtstreeks met elkaar. Aan deze structuurlijn worden al bestaande voorzieningen (zoals de zeilhaven) en geprojecteerde toeristischrecreatieve voorzieningen opgehangen. Hierdoor versterken niet alleen de bestaande en nieuwe voorzieningen elkaar, maar de bezoeker krijgt tevens een helder en duidelijk overzicht van het totale toeristisch-recreatieve aanbod Verdere toeristische invulling van de dorpsmantel Thorn In paragraaf zijn de hoofdlijnen van beleid voor de dorpsmantel van Thorn aangegeven. Daarbij is gewezen op een verdere profilering van de oeverlijn van de Grote Hegge voor toerisme en recreatie. In deze paragraaf wordt aangegeven hoe deze hoofdlijn van beleid verder inhoud kan krijgen. Het volgend programma is opgesteld: 1. Historisch centrum en landschap Thorn. 2. Waterstraat en bastion: rondvaartboten, watertaxi en theehuis. 3. Kasteelhoeve de Grote Hegge: historisch restaurant c.q. buitenplaats. 4. Haven van Thorn: realisering van de Haven van Thorn ten behoeve van het brengen van een bezoek aan Thorn door de varende recreant; 5. Realisering van een hotel met maximaal circa 80 à 100 kamers aan de westkant van de haven. 6. Aansluitend op het hotel wordt aan de zijde van Groeskamp de centrale voorzieningen van dit verblijfsaccommodatiecomplex geconcentreerd. 7. Aanleg van een evenementenplein ter plaatse van Starlift en de dakpannenfabriek, waaraan verschillende individuele investeerders projecten kunnen realiseren. 8. Eventueel nieuwe hoogwaardige haven met onder meer de zeilclub. Deze attractiepunten zijn rechtstreeks bereikbaar vanaf de Thornerweg/Meers en maakt geen aanvullende verkeersvoorzieningen noodzakelijk. Ten aanzien van deze ontwikkelingen kunnen de volgende opmerkingen worden geplaatst. 1. Hotel De wens bestaat om aan het toeristisch product van de gemeente Maasgouw tenminste één zelfstandig hotel toe te voegen gericht op de toeristische en regionale zakelijke markt. De voorkeur gaat uit naar de noordelijke punt van de groene boulevard nabij de toekomstige Haven van Thorn. Voor de beeldvorming van het hotel staat een historiserende bouwstijl voor ogen (bv. authentieke Veerhuis in Veere, zie foto) 51 structuurvisie maasgouw 2030

19 De omvang van het hotel omvat maximaal circa 80 à 100 kamers. De grootte wordt mede bepaald door de mate waarin voorzieningen van aangrenzende accommodaties kunnen worden benut. Bijvoorbeeld, het restaurant Kasteelhoeve de Grote Hegge, een zwembad of de faciliteiten die op Groeskamp worden aangeboden. Immers, dit medegebruik verlaagt de stichtingskosten en exploitatielasten. In het kader van de structuurvisie kan niet exact worden aangegeven welke herbestemming/transformatie voor deze locatie het meest reëel is. 2. Theehuis bastion Waterstraat Transformatie Starlift en dakpannenfabriek Het is belangrijk om op het snijpunt tussen de groene boulevard en de Waterstraat een aantrekkelijk ingericht bastion te creëren. Mensen moeten geprikkeld worden om vanuit Thorn naar dit punt te wandelen en enige tijd te verblijven. Naast een beeldentuin kan hierbij ook aan een in omvang bescheiden restaurant worden gedacht, bijvoorbeeld in de vorm van een theehuis. De omvang van dit gebouw is bescheiden, teneinde het aantrekkelijk zicht vanaf het water op Thorn niet te verstoren. 3. Starlift/dakpannenfabriek: evenementenplein De locatie en de aard van de bedrijfsgebouwen van Starlift en de voormalige dakpannenfabriek zijn zodanig dat herbestemming tot een vergelijkbare grootschalige bedrijvigheid niet meer gewenst is. Er zal rekening gehouden moeten worden met volledige afschrijving van de waarde van deze complexen. Voor herbestemming/transformatie wordt aan de volgende mogelijkheden gedacht: 1. Bedrijfsverzamelgebouw. De locatie is geschikt voor een bedrijfsverzamelgebouw. De milieucategorieën beperken zich tot 1,2 en Kleinschalige woon-werkcombinaties. 3. Atelierruimte voor kunstenaars. 4. Een zelfstandige dagrecreatieve bestemming. Deze opties zijn, behoudens optie 1 en onder voorwaarden, inpasbaar in de omgeving. Vooral de optie onder -4- biedt kansen om het draagvlak voor het toeristischrecreatief verblijf in het Land van Thorn te vergroten Er zijn tal van landelijke voorbeelden, die van een dergelijk industrieel gebouw een sterk publieksaantrekkende voorziening kunnen maken. De gemeente Maasgouw geeft dan ook een duidelijke voorkeur aan de ontwikkeling van een zogenaamd evenementenplein op deze locatie. Vastgesteld 52 deel 2. uitwerking beleid per gebied

20 Functies voor dit evenementenplein zijn bijvoorbeeld: Een autocartbaan, een indoorspeelhal of overdekte golfbaan etc. Tentoonstellings- en vergaderruimten. Een bezoekerscentrum voor de Wereld van de Maasplassen. Museale ruimten. Zalencentrum. Een overdekte markt. Uiteraard wordt het totale programma in overleg met marktpartijen en exploitanten nader bepaald. Deze functies kunnen een goede alliantie vormen met enerzijds het toeristisch-recreatief aanbod in de zone Thorn-Groeskamp- Wessem, de mogelijke functie van het gebied Meersveld en het te bouwen hotel aan de Haven van Thorn. Integratie van het hotel in dit concept is denkbaar (waarmee de locatie aan de kop van de haven vervalt) Verblijfsaccommodatie Groeskamp Het gebied Groeskamp wordt tot een duurzame verblijfsaccommodatie ontwikkeld. Deze keuze is in principe richtinggevend voor de beoogde invulling van dit tussen de kernen Thorn en Wessem gelegen gebied. Autonome ontwikkeling: Groeskamp hoogwaardig verblijfsaccommodatiecomplex Een succesvolle ontwikkeling staat of valt met een duidelijk herkenbaar vormconcept (thema). De verblijfsaccommodatie dient zich te onderscheiden van de reguliere woningbouw en van de minder succesvolle complexen als Boschmolenplas en Porta Isola. Dit vereist een duidelijk vormthema, ruime recreatiewoningen, grote kavels en een hoogwaardige inrichting van de openbare ruimte. De benodigde verbijzondering van het thema kan uitstekend binnen het huidig planologisch kader worden gevonden. De structuurvisie hanteert voor Groeskamp de volgende uitgangspunten: 1. De externe ontsluiting vindt geconcentreerd vanaf de Meers plaats. Op deze kruising wordt een markante rotonde aangelegd (zie aanduiding op vorenstaande afbeelding). 2. Het vigerend bestemmingsplan bakent het ontwikkelingsgebied duidelijk af. 3. Binnen dit kader dient een sterk vormconcept te worden ontwikkeld: een duidelijk doorgewerkt thema in gebouwen, privé ruimte en semi-openbare ruimte. 4. Een scherp, hoogwaardig vakantiegevoel biedt mogelijkheden om het product op een evenwichtige wijze te vermarkten. 53 structuurvisie maasgouw 2030

21 historische stad. De zichtrelatie met de kernen Thorn en Wessem en het achterland Meersveld vormt één van de belangrijkste bezoekmotieven voor dit gehele verblijfsrecreatiecomplex. Dit moet worden benut. 9. Vanuit de planontwikkeling van Groeskamp verdient het aanbeveling de centrale voorzieningen aan de Haven van Thorn te positioneren. Dit maakt het medegebruik door derden mogelijk. 10. De milieuzone van het agrarisch bedrijf dient te worden opgeheven. 11. Bij de inrichting van het terrein wordt rekening gehouden met de milieuzone (200 meter) van de aanwezige steenfabriek. Rond de steenfabriek wordt een aaneengesloten beplanting aangebracht ter visuele afscherming. Voorwaarde voor een snelle realisering van het programma is, dat het gebied ten noorden van de weg Meers een duurzame inrichting krijgt Meersveld Oproepen van een sterk, streekeigen sfeerbeeld: een Limburgs vestingstadje aan de Maas? 5. De jacht- en passantenhaven wordt in de haven aangelegd: de Haven van Thorn. 6. Het hotel wordt aan de zijde van Thorn aan deze haven gerealiseerd. 7. Aan de oostkant van de haven kan de wand een gesloten, aaneengebouwd karakter krijgen. 8. De west-, zuid- en noordkant krijgt een meer open inrichting. Aan deze zijde dient een duidelijke visuele relatie behouden te blijven tot de achterliggende Thornerbeek en aangrenzende landschapselementen en de 1 De aanleg van nieuwe waterpartijen en open vaarverbindingen met de plas leidt tot sterke vertraging van de planontwikkeling. Immers, het daarvoor noodzakelijk wettelijk kader ontbreekt. De ondergrond, mijnpuin, dient vergraven te worden en elders te worden gedeponeerd. Ook moet rekening worden gehouden met een fluctuerend waterpeil van de plas. Vastgesteld 54 deel 2. uitwerking beleid per gebied

22 Het toeristisch-recreatief motief voor een bezoek aan de Maasplassen wordt momenteel bepaald door de historische kernen langs de Maas en de Maasplassen. De recreatieve activiteiten concentreren zich daarbij hoofdzakelijk in het zomerseizoen. De gemeente streeft er naar om in de overige jaargetijden eveneens toeristen/recreanten naar het gebied te trekken. Dit kan alleen worden bereikt door de toevoeging van nieuwe attracties die in principe jaarrond zijn te exploiteren. Het Meersveld kan hierbij een belangrijke rol vervullen. De basis is het verfraaien van het landschap en het vergoten van recreatief medegebruik. In het navolgende worden de mogelijke stappen voor herbestemming van dit gebied aangegeven. Stap 1. Verfraaien landschapsbeeld en recreatief medegebruik Dit betekent voor Meersveld, dat de landschappelijke kwaliteiten en het recreatieve medegebruik op een hoger plan moeten worden gebracht door: het verhogen van de attractiviteit van het landschap; de toevoeging van eenvoudige toeristisch-recreatieve doelen, zoals boerengolf, wandelen en natuurbeleving; de aanleg van een fijnmazig netwerk van voornamelijk onverharde wandelpaden door het landelijk gebied. Deze stap houdt in dat het primaire gebruik van geheel Meersveld landbouw is en blijft. Hierbij is recreatief medegebruik mogelijk. Stap 2. Ontwikkeling recreatieve nevenfuncties historische gebouwen In deze verfraaiing van het landschap en het toelaten van recreatief medegebruik past ook het invullen van enkele fraaie historische panden aan de noordzijde van Meersveld met een toeristisch-recreatieve functie (horeca, bedand-breakfast). Onder meer Zegershof en Haegenbroek als cultuurhistorische buitenplaatsen zijn hiervoor uitermate geschikt Werken Binnen het Land van Thorn wordt geen ontwikkeling van nieuwe niet-agrarische bedrijven voorgestaan. Er vindt zelfs een insnoering van de omvang van de bedrijventerreinen plaats. Deze insnoering is het gevolg van een gedeeltelijke transformatie van de Prins Mauritshaven naar wonen en van het opheffen van de bedrijfslocaties van de dakpannenfabriek en Starlift in de oostrand van de kern Thorn. Het sterke kwaliteitsbeeld van het Land van Thorn betekent enerzijds dat ten aanzien van bedrijven een sterk consoliderend beleid wordt gevoerd. Van daaruit wordt naar een nieuw profiel, een nieuwe segmentering gestreefd. De resterende bedrijven aan de noordwestkant van de Prins Mauritshaven krijgen daardoor op termijn een meer hoogwaardig en publieksgericht karakter. Dit kan zeker plaatsvinden als hier de verkoopactiviteiten van handel in boten wordt geconcentreerd. De grotere, individuele bedrijfslocaties binnen Wessem kunnen zich gaandeweg in de sfeer van bedrijfsverzamelgebouw ontwikkelen. De profilering van dergelijke bedrijven kan, wellicht, worden afgeleid van het thema leisure Verspreide bedrijfslocaties in en rond de kern Thorn Voor de kern Thorn wordt opgemerkt, dat de aanwezige bedrijven een ongunstig productiemilieu hebben door de kwetsbare en afzijdige ligging ten opzichte van de A2 en de N273. Deze bedrijven hebben dan ook geen duurzaam karakter. Enkele van deze locaties, vooral langs de Wal en de Casino, komen voor transformatie in aanmerking. Plannen hiervoor zijn al ontwikkeld en deels in de verkoop. Door de huidige marktsituatie zijn deze echter nog niet gerealiseerd. Inpassing steenfabriek in landschapsbeeld Aan de oostkant bevinden zich twee grote bedrijfslocaties, te weten de voormalige dakpannenfabriek en Starlift. Beide complexen staan leeg. Gelet op het vorenstaande is planologisch transformatie wenselijk en noodzakelijk. De woningmarkt biedt hiervoor ook op langere termijn geen perspectief. Mede om deze reden ziet de gemeente Maasgouw specifieke kansen om deze complexen in te zetten voor een toeristisch-recreatieve functie. De steenfabriek langs de Paardenbeemd blijft gehandhaafd. Deze steenfabriek is volledig in bedrijf. Dit betekent dat dit bedrijf in de toekomstige structuur van het gebied wordt ingepast. 55 structuurvisie maasgouw 2030

23 Wel wordt optimalisering van de landschappelijke inpassing van dit bedrijfscomplex in de ruimtelijke en landschappelijke omgeving voorgestaan. Dit kan betrekkelijk eenvoudig worden verkregen door ook aan de zuid- en oostzijde van het complex beplanting aan te brengen. Hiermee krijgt de plas `de Grote Hegge eveneens de beoogde aaneengesloten, groene omlijsting Prins Mauritshaven (Wessem) Door transformatie en revitalisering hoogwaardig woon- en verblijfsrecreatie milieu De Prins Mauritshaven vormt het bedrijventerrein van de kern Wessem. De gemeente Maasgouw kiest hier voor de volgende hoofdlijnen van beleid: 1. Integratie van de Prins Mauritshaven in structuur van de kern onder meer door de bouw van een oeverbinding tussen de pier van de haven Koeweide en de Maasboulevard van Wessem. Dit verbindt de aanwezige verblijfsrecreatie rechtstreeks met de Maasboulevard. 2. Behoud van de opstapplek van de rondvaartboot al dan niet in combinatie met een drijvend restaurant op de centrale locatie aan de Maasboulevard. 3. Functionele en ruimtelijke versterking van de Maasboulevard. 4. Vanuit de blauwe visie uit de regionale structuurvisie Maasplassen wordt gesproken over een eventueel noodzakelijk beperkte verhoging van de kademuur langs de Maasboulevard in Wessem. Wordt deze verhoging daadwerkelijk gerealiseerd, dan is een evenwichtige inpassing in het beeld van de boulevard noodzakelijk. Immers het aantrekkelijk zicht op de rivier dient te allen tijde behouden te blijven; omvorming van het noordelijke deel van de jachthaven naar ligplaatsen voor varende recreatieve woningen (maximaal 250 comfortships). 5. Creëren van een beschut klimaat en een hoogwaardige omgevingskwaliteit in de haven door verdere vergroening van de buitenschil. 6. Behoud van de ligplaatsen voor woonboten aan de zuidwestzijde van de haven, waarbij rekening gehouden moet worden met een kwaliteitsslag voor deze gehele locatie. 7. Vergroten van de attractiviteit door het verwijderen van de opslag van oude binnenvaartschepen. 8. Revitalisering en thematisering van de resterende bedrijven (botenboulevard). Een botenboulevard sluit namelijk goed aan op het beoogde imago voor deze haven. De bedrijfsvestigingen zullen, gelet op de aansluitende woningbouw zich alleen in de lichte milieucategorieën (2 en 3) mogen ontwikkelen. 9. Realisering van een directe aansluiting van de Waage Naak op de Paardenbeemd/Thornerweg. Hiermee wordt vooral de verblijfsaccommodatie ruimtelijk los gekoppeld van het bedrijventerrein. Aanvullend hierop bestaat de mogelijkheid om een beperkt deel van het bedrijventerrein te transformeren naar woningbouw: 10. Transformeren van het terrein van het grondoverslagbedrijf Filcom en aangrenzende bedrijvigheid door hoogwaardig wonen met ondersteunende commerciële voorzieningen. Alleen wonen, en vooral niet-grondgebonden woonvormen, biedt voldoende financieel draagvlak voor deze gewenste transformatie. Betekenis van deze transformatie is tweeledig. De Maasboulevard van Wessem wordt op een attractieve wijze met de haven verbonden en de sterk negatieve uitstraling van het bedrijf op de omgeving van de comfortships wordt duurzaam opgeheven. 11. Ter plaatse van de onder -10- genoemde locatie kunnen maximaal 120 nietgrondgebonden woningen worden gerealiseerd. Vastgesteld 56 deel 2. uitwerking beleid per gebied

24 De specifieke locatie maakt deze kop van de Maasboulevard mede geschikt voor zorgwonen. Immers, in combinatie met het gehele complex kan een zorgpunt in de vorm van horeca en gemeenschappelijke ruimten worden aangeboden. Dit complex biedt hiervoor een uitstekende, levendige omgeving e oeververbinding tussen deze kop en de verblijfsaccommodatie op de landtong. Deze mogelijke ontwikkeling benadrukt de betekenis van de groene mantel (zie punt 5). De hoogwaardige omgevingskwaliteit dient het harde karakter van de haven zelf te compenseren. Dit is ook nodig voor de verblijfsaccommodatie (250 comfortships en camping) Overige bedrijven in de kern Wessem Dit wordt ondermeer bewerkstelligd door de omgevingskwaliteit te verbeteren, door herinrichting van de openbare ruimten en het nemen van andere sfeer verhogende maatregelen. 2. Stabiele, groene woonmilieus De gehele bebouwde kom van Thorn en Wessem kan als een woonmilieu met een hoge ruimtelijke kwaliteit worden aangemerkt. Deze groene woonmilieus zijn gewild bij de woningzoekenden. Dit betekent, dat er vrijwel geen leegstand is en er ook geen wezenlijke sociale problemen zijn. Gesproken kan worden van een stabiel, groen woonmilieu. Het beleid richt zich op het behoud van de ruimtelijke kwaliteiten. Bij eventuele ingrepen in het kader van groot onderhoud zullen die maatregelen worden genomen die deze kwaliteiten en daarmee de identiteit van deze woonbuurten behouden/versterken. De bedrijven bij de noordelijke entree van Wessem vormen, in verband met de grote uitstraling op het imago van de kern, continue aandachtsgebieden. Met andere woorden, ongewenste ontwikkelingen, waaronder leegstand, dienen te worden voorkomen. Wellicht dat deze complexen zich, bij eventuele beëindiging van het huidig gebruik, kunnen ontwikkelen tot bedrijfsverzamelgebouwen Wonen In zowel Thorn als Wessem is sprake van een stabiel, evenwichtig woonmilieu. De in deel 1 aangegeven hoofdlijnen van beleid zijn dan ook van toepassing, te weten: 1. Historisch wonen Thorn en Wessem omvatten een groot aantal cultuurhistorisch waardevolle panden en ensembles. Deze zijn gelegen in de historische kern en in de historische linten. De herkenbaarheid, vindbaarheid en uitstraling zijn goed. De structuurvisie wil de stedenbouwkundige kwaliteiten van deze historische ensembles behouden en versterken. 3. Extensivering woonbuurten Langs enkele straten in het noordelijk deel van Thorn is sprake van concentratie van geschakelde, grondgebonden woningen. Deze bouwblokken zijn eenvormig. De bebouwingsintensiteit is hoog en daarmee ook de parkeerdruk op de openbare ruimten. De bouwkundige kwaliteit van deze woningen lijkt in het algemeen op een redelijk niveau. Op termijn kan kwaliteitsverbetering noodzakelijk zijn. Nieuwbouw woningen De nieuwbouwlocaties voor woningen worden in de periode tot 2025 ontwikkeld volgens het gemeentelijk woningbouwprogramma. Binnen de kernen Thorn en Wessem kan nog beperkt worden gebouwd op enkele transformatielocaties. Een bijzonder en omvangrijk woonmilieu kan worden gerealiseerd door een gedeeltelijke transformatie van de Prins Mauritshaven (zie paragraaf 3.5.2). 57 structuurvisie maasgouw 2030

25 Kern Locatie Capaciteit Thorn Locatie Rulkens 13 Eind 13 8 Eind 13-1 Houthandel Parren 23 Bidbook 35 Schoolstraat 21 Individuele bouwplannen 2 Totaal 101 Wessem Burg. Joostenlaan / Schoolstraat 16 Individuele bouwplannen 1 Prins Mauritshaven 120 Totaal Wessem Ook moeten de zelfstandig wonende zorgbehoevenden gebruik kunnen maken van de restauratieve en andere voorzieningen in de directe omgeving. Dit maakt onder meer de gehele zuid en oostrand van de kern Thorn geschikt, evenals het gehele historische kerngebied. Voor de doelgroep geldt, dat de plek een levendig karakter moet hebben. De voorkeur van de gemeente gaat uit naar transformatielocaties in de kern. Deze keuze betekent, dat de resterende groene ruimten langs de gehele Thornerbeek niet alleen behouden blijven maar ook een meer hoogwaardige landschappelijke inrichting krijgen. Indien dit niet mogelijk is, wordt gezocht naar een locatie voor nieuwbouw van zorgwoningen in de zuid- en oostrand van de kern Thorn Maatschappelijke voorzieningen Woonzorgzone In de zuidrand van de kern Thorn bevindt zich een belangrijke zorginstelling voor ouderen. Deze instelling heeft in principe een functie voor zowel het deelgebied Land van Thorn als voor deelgebied Bosrijk. Het gemeentelijk beleid heeft zich de afgelopen jaren al ingezet op optimalisering van dit zorgcentrum. Er zijn in en aansluitend op deze locatie enkele voor de maat en schaal van de kern Thorn grootschalige gebouwen gerealiseerd. Dit vernieuwingsproces is nog niet beëindigd. In overeenstemming met het principe van een woonzorgservicezone wordt ook hier gestreefd naar de bouw van enkele zelfstandige zorgwoningen in de onmiddellijke nabijheid van de zorginstelling. De groene ruimten langs de Thornerbeek worden door de zorginstelling hiervoor geschikt geacht. Vanuit de structuurvisie treedt echter strijdigheid op met de groene visie en de bescherming van het bechermd stads- en dorpsgezicht. De bewuste beekzone maakt hiervan namelijk deel uit. Dit betekent, dat er een alternatieve locatie gevonden moet worden in de nabijheid van de bestaande zorginstelling. Voorwaarde is, dat zorg binnen een tijdsperiode van circa 5 minuten na melding geleverd moet kunnen worden. De duurzame sportvoorzieningen binnen het Land van Thorn Sportvoorzieningen Zowel bij de kern Thorn als bij de kern Wessem bevindt zich een sportcomplex. Naar aanleiding van een onderzoek naar herstructurering en/of clustering van sportvoorzieningen is besloten om deze op één locatie te concentreren: het sportcomplex Thorn. Een uitzondering geldt voor de schutterij. Deze blijft aansluitend op de bebouwde kom van de kern Wessem gehandhaafd. Het sportcomplex van de kern Wessem, omsloten door bebouwing, wordt ingericht als parkgebied, waarin incidenteel bebouwing mogelijk is. Vastgesteld 58 deel 2. uitwerking beleid per gebied

26 3.8. Centra: winkels en uitgaan Detailhandel Vanuit de leefbaarheid en de belangrijke toeristische kerngebieden is het belangrijk, dat zowel in de kern Thorn als in de kern Wessem detailhandel aanwezig is. In aansluiting op de hoofdlijnen van beleid, zoals verwoord in deel 1 worden de volgende randvoorwaarden voor verdere profilering gesteld. Winkels klein De historische centra van de kernen Thorn en Wessem lenen zich voornamelijk voor kleine winkels in een specifieke branche. De structuurvisie staat een stimulerend beleid voor, waarbij nieuwe winkels zich ook als nevenactiviteiten en/of aan-huis-gebonden beroepen/bedrijven kunnen ontwikkelen (boekenhandel, ateliers, kunstgalerij e.d., maar ook toeristisch-recreatieve detailhandel). Mede door dit kleinschalige, specifieke karakter kunnen deze zich binnen de kern Thorn verspreid door het historische centrumgebied vestigen. Voor de kern Wessem staat concentratie van deze voorzieningen rond de Markt centraal (kernwinkelgebied). Immers concentratie hier draagt bij tot een grotere herkenbaarheid van de kern Wessem naar de subregionale leisurering. Een duidelijke verbinding met de Maasboulevard is hierbij noodzakelijk. Winkels middelgroot De kern Thorn biedt slechts beperkte ruimte voor de vestiging van middelgrote winkels, zoals bijvoorbeeld supermarkten. Momenteel bevindt zich een kleine supermarkt in de rand van het historisch stadsdeel langs de Casino en een prijsvechter in het uitbreidingsgebied. Verdere toevoeging van middelgrote winkels en/of schaalvergroting van beide supermarkten is niet aan de orde Horeca Het is belangrijk, dat in de kernen Thorn en Wessem de huidige horeca niet alleen gehandhaafd blijven maar waar mogelijk ook worden versterkt door toevoeging van nieuwe kwaliteitsrestaurants en andere vergelijkbare (dag)horeca. De structuurvisie streeft naar concentratie van horeca vanuit een zo levendig mogelijk uitgaanscentrum. Concentratie heeft voordelen voor zowel de horeca als voor de detailhandel. Bezoekers blijven immers langer hangen. In de eerste plaats oogt dit aangenaam en creëert het levendigheid. Aantrekkelijk horecagebied in het historisch hart van Thorn Het streven is erop gericht om horeca een sterker concept te laten neerzetten dat beter aansluit bij de doelgroep. Hierdoor krijgt ook de consument een ruimere keuze. Door horeca te clusteren wordt ook een deel van de overlastproblematiek geclusterd. Dit betekent dat minder mensen overlast ondervinden, maar ook dat eventuele overlast beter aangepakt kan worden. In de concentratiegebieden zijn uitsluitend zachte, kleinschalige vormen van horeca toelaatbaar. Bestaande horecavestigingen buiten de concentratiegebieden blijven gehandhaafd. Nieuwe horeca wordt buiten de concentratiegebieden in principe niet toegestaan, tenzij dit een onderdeel vormt van een zelfstandig, vernieuwend en in de omgeving passend concept of langs drukbezochte routestructuren voor wandelaars en/of fietsers is gelegen. Voor beide kernen wordt gekozen voor behoud en versterking van de bestaande horecaconcentratiegebieden. Voor de kern Thorn ligt dit gebied ter hoogte van de kerk en voor de kern Wessem vormen het historisch milieu en de Maasboulevard het horecaconcentratiegebied. In overleg met de ondernemers wordt bekeken of en zo ja hoe het bestaande aanbod aan voorzieningen verspreid over de kernen kan worden geoptimaliseerd en aan de huidige eisen aangepast. Bijvoorbeeld de individuele zalencomplexen kunnen uitgroeien tot (commercieel) geëxploiteerde gemeenschapshuizen. 59 structuurvisie maasgouw 2030

27 Evenementenplein/Groeskamp Het historisch kader is het basiskapitaal van de kern Thorn. Dit betekent dat horeca binnen de sfeer van Groeskamp/Meersveld vooral aanvullend zou moeten zijn. Hierbij kan worden gedacht aan grootschalig(ere) vormen van horeca, die meer belastend zijn voor de directe woonomgeving. Het marktgebied van deze horeca dient primair te worden gevormd door nieuwe bezoekers c.q. doelgroepen voor het Land van Thorn Bereikbaarheid Wegenstructuur De N273 (Napoleonsweg) heeft de primaire functie van regionale gebiedsontsluitingsweg. Er bestaat een duidelijke relatie met de bovenregionale stroomwegen. Eventueel kan in de nabijheid van de aansluiting op de rijksweg A2 de aanleg van een park and ridevoorziening (zie rode ster) worden overwogen. De Panheelderweg en de route Ittervoorterweg-Casino-Wal-Paardenbeemd zorgen voor de ontsluiting van de kernen in het deelgebied Land van Thorn. De route van Ittervoorterweg Casino-Wal- Paardenbeemd vormt een lineaire gebiedsontsluitingsweg (snelheidsregime 30 km/uur binnen Thorn, 50 km/uur binnen Wessem en 60 km/uur in buitengebied). De huidige inrichting van de wegen Casino en Wal is zodanig dat rijsnelheden van het autoverkeer aan de omgeving worden aangepast. Aanvullende verkeersvoorzieningen zijn in de autonome situatie in principe niet noodzakelijk. De interne wegenstructuur van de kern Thorn kan alleen worden ontlast door de aanleg van een omleiding. Binnen de omgevingskwaliteiten bestaat voor een dergelijke weg slechts één optie: de Boekenderweg verzwaren en verlengen naar de Meers aan de noordoostzijde van de kern Thorn. Deze nieuwe randweg verbindt de N273 met de Meers. De totale weglengte bedraagt circa 2 km. De hoofdwegenstructuur van het Land van Thorn. Vastgesteld 60 deel 2. uitwerking beleid per gebied

Etten-Leur. (Bron: www. nederland-in-beeld.nl)

Etten-Leur. (Bron: www. nederland-in-beeld.nl) Etten-Leur (Bron: www. nederland-in-beeld.nl) Introductie Etten-Leur is een middelgrote gemeente in Brabant, gelegen ten westen van Breda. De gemeente bestaat uit één kern van ruim 40.000 inwoners. Door

Nadere informatie

Ruimtelijke kwaliteit van het Suikerunieterrein en omgeving

Ruimtelijke kwaliteit van het Suikerunieterrein en omgeving Ruimtelijke kwaliteit van het Suikerunieterrein en omgeving Analyse en aanbevelingen - Gemaakt als onderdeel van het beoordelingskader voor ontwikkelingsrichtingen voor het Suikerunieterrein - 6 mei 2010

Nadere informatie

Esperenweg / Langereyt De Maneschijn / Driehoek. Oostelbeers. Bestaande situatie en analyse LEGENDA. Ruimtelijke elementen.

Esperenweg / Langereyt De Maneschijn / Driehoek. Oostelbeers. Bestaande situatie en analyse LEGENDA. Ruimtelijke elementen. LEGENDA grens onderzoeksgebied agrarisch bedrijf Ruimtelijke elementen Esperenweg/ Langereyt bebouwing bebouwing - storend dorpsrand - hard lint De Maneschijn/ Driehoek bebouwingsconcentratie opgaande

Nadere informatie

HET POORTJE; Toelichting stedenbouwkundige inpassing Datum:

HET POORTJE; Toelichting stedenbouwkundige inpassing Datum: HET POORTJE; Toelichting stedenbouwkundige inpassing Datum: 14-4-2009 Huidige situatie De locatie maakt deel uit van het ontwikkelingsgebied Heerenveen Noordoost; een langgerekt gebied tussen grofweg de

Nadere informatie

COMPENSATIEMAATREGELEN UITBREIDING BEDRIJVENTERREIN KOLKSLUIS TE T ZAND

COMPENSATIEMAATREGELEN UITBREIDING BEDRIJVENTERREIN KOLKSLUIS TE T ZAND COMPENSATIEMAATREGELEN UITBREIDING BEDRIJVENTERREIN KOLKSLUIS TE T ZAND 1. INLEIDING Aanleiding De gemeente Schagen is voornemens om het bedrijventerrein Kolksluis langs de Koning Willem II-weg in t Zand

Nadere informatie

Structuurvisie Losser. Commissie Ruimte 24 april 2012

Structuurvisie Losser. Commissie Ruimte 24 april 2012 Structuurvisie Losser Commissie Ruimte 24 april 2012 Doel en status nwro verplicht gemeenten een structuurvisie op te stellen waarin het ruimtelijk beleid in hoofdzaak vastligt en de samenhang met andere

Nadere informatie

gebiedsvisie beers-vianen Vernieuwd kampenlandschap waarborgt kwalitatieve transformatie van landelijk gebied

gebiedsvisie beers-vianen Vernieuwd kampenlandschap waarborgt kwalitatieve transformatie van landelijk gebied gebiedsvisie beers-vianen Vernieuwd kampenlandschap waarborgt kwalitatieve transformatie van landelijk gebied 4. beplanting 3. erven 2. ontsluiting 1. water en reliëf Gebiedsvisie Beers-Vianen Vernieuwd

Nadere informatie

Bijlage 4. Advies RCE

Bijlage 4. Advies RCE Bijlage 4 Advies RCE Bestemmingsplan Uitbreiding Château St. Gerlach vastgesteld 11 mei 2015 Reactie van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed inzake de voorgenomen bouw van een conferentiepaviljoen

Nadere informatie

memo Verlegging rode contour ter plaatse van de Driebergsestraatweg 63 en 65 te Doorn

memo Verlegging rode contour ter plaatse van de Driebergsestraatweg 63 en 65 te Doorn memo aan: van: c.c.: Inge Eising Gemeente Utrechtse Heuvelrug Mariël Gerritsen Pieter Birkhoff Van Wijnen Groep N.V. datum: 14 december 2015 betreft: Verlegging rode contour ter plaatse van de Driebergsestraatweg

Nadere informatie

1. Branding en voorzieningen in gehele subregio Cultuurhistorie benadrukken Toegankelijkheid zorg vergroten (sociaal, fysiek) Wie: overheid,

1. Branding en voorzieningen in gehele subregio Cultuurhistorie benadrukken Toegankelijkheid zorg vergroten (sociaal, fysiek) Wie: overheid, Transformatie van de woningvoorraad Een afname van het aantal huishoudens heeft gevolgen voor de woningvoorraad. Dit geldt ook vergrijzing. Vraag en aanbod sluiten niet meer op elkaar aan. Problemen van

Nadere informatie

3.2.1 Dorpskarakteristiek

3.2.1 Dorpskarakteristiek 3.2 De Glind Wegbeplanting en bosjes in het kampenlandschap Recreatieve voorzieningen in de kern Oorspronkelijk bestond de Glind uit een verzameling boerderijen Beperkte nieuwbouw vindt plaats waarbij

Nadere informatie

Tytsjerksteradiel (Hardegarijp) (Bron: stadsregioleeuwarden.nl)

Tytsjerksteradiel (Hardegarijp) (Bron: stadsregioleeuwarden.nl) Tytsjerksteradiel (Hardegarijp) (Bron: stadsregioleeuwarden.nl) Introductie De Friese gemeente Tytsjerksteradiel ligt pal ten oosten van de provinciehoofdstad Leeuwarden. De gemeente bestaat uit 17 kernen;

Nadere informatie

Beeldkwaliteitsplan. Goorstraat 35 en Goorstraat. Te Soerendonk

Beeldkwaliteitsplan. Goorstraat 35 en Goorstraat. Te Soerendonk Beeldkwaliteitsplan Goorstraat 35 en Goorstraat ongenummerd (tussen 21 en 23) Te Soerendonk Oktober 2010 1 Inhoudsopgave 1) Inleiding.3 2) Provinciaal en gemeentelijk beleid m.b.t. buitengebied 4 3) Uitwerking

Nadere informatie

A13/A16 ROTTERDAM. Toelichting Deelgebied Terbregseveld. Februari 2015

A13/A16 ROTTERDAM. Toelichting Deelgebied Terbregseveld. Februari 2015 A13/A16 ROTTERDAM Toelichting Deelgebied Terbregseveld Februari 2015 TOELICHTING DEELGEBIED TERBREGSEVELD Het gebied Het Terbregseveld ligt binnen de gemeente Rotterdam en is globaal begrensd door de Rotte

Nadere informatie

Aanvraag om afgifte van een ontheffing op grond van artikel 2.5 (Ruimtelijke Verordening Gelderland)

Aanvraag om afgifte van een ontheffing op grond van artikel 2.5 (Ruimtelijke Verordening Gelderland) Aanvraag om afgifte van een ontheffing op grond van artikel 2.5 (Ruimtelijke Verordening Gelderland) De gemeente Berkelland vraagt voor het nieuwe bestemmingsplan Buitengebied, Kieftendijk Haaksbergseweg

Nadere informatie

Wijzigingsplan Landgoed De Horst

Wijzigingsplan Landgoed De Horst Gemeente Leusden Wijzigingsplan Landgoed De Horst Nota zienswijzen Maart 2016 Kenmerk 0327-06-N03 Projectnummer 0327-06 Nota zienswijzen Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 2. Ingediende zienswijzen 2 3. Aanpassingen

Nadere informatie

BIJLAGE 3: Toetsingskader

BIJLAGE 3: Toetsingskader BIJLAGE 3: Toetsingskader In dit toetsingskader geven partijen een nadere invulling en uitwerking aan de kaders die in de PKB Plus PMR met betrekking tot het deelproject 750 hectare natuur en recreatie

Nadere informatie

voor een aantal woonwijken zoals De Whee 1 en Tuindorp.

voor een aantal woonwijken zoals De Whee 1 en Tuindorp. 9. Recreatie en ontspanning 10. Groen en water 11. Milieu en duurzaamheid 12. Cultuurhistorie 13. Uitvoeringsparagraaf 14. Maatschappelijke haalbaarheid Ruimtelijke kwaliteit 4.1 HUIDIGE SITUATIE 4.2 RUIMTELIJKE

Nadere informatie

Geen huizenbouw in park Oudegein!

Geen huizenbouw in park Oudegein! Geen huizenbouw in park Oudegein! Wethouder Adriani van de gemeente Nieuwegein (o.a. Ruimtelijke Ordening) stelt in een artikel in het AD van 13-02-2013 over de geplande huizenbouw in park Oudegein het

Nadere informatie

Betreft: reactie van VVG op het ontwerp van de Structuurvisie (d.d. 16 november 2011) Wijdemeren "Beheerste ontwikkeling met behoud van het goede".

Betreft: reactie van VVG op het ontwerp van de Structuurvisie (d.d. 16 november 2011) Wijdemeren Beheerste ontwikkeling met behoud van het goede. www.vriendenvanhetgooi.nl Aan B&W van de gemeente Wijdemeren Cc gemeenteraad Wijdemeren Postbus 190, 1230 AD Loosdrecht, Per email: postbus@wijdemeren.nl Betreft: reactie van VVG op het ontwerp van de

Nadere informatie

Structuurvisie Middengebied Noordwijk

Structuurvisie Middengebied Noordwijk Structuurvisie Middengebied Noordwijk Deze folder is een korte samenvatting van de structuurvisie Middengebied Noordwijk, zoals vastgesteld door de gemeenteraad op 20 april 2005. De zone van het oorspronkelijke

Nadere informatie

Vriezenveen. (Bron:

Vriezenveen. (Bron: Vriezenveen (Bron: www.twenterand.gemeentedocumenten.nl) Introductie In 2002 fuseerde de Overijsselse gemeente Vriezenveen met een aantal omliggende plaatsen tot de nieuwe gemeente Twenterand. Vriezenveen,

Nadere informatie

Bijlage 1: Ambitie en kader

Bijlage 1: Ambitie en kader BIJLAGEN Bijlage 1: Ambitie en kader Provincie Fryslân In de provinciale Verordening Romte is aangegeven dat bij een ruimtelijk plan voor het landelijk gebied rekening moet worden gehouden met de herkenbaarheid

Nadere informatie

Ruimtelijke inpassing asielzoekerscentrum te Heerenveen Maart 2016

Ruimtelijke inpassing asielzoekerscentrum te Heerenveen Maart 2016 Ruimtelijke inpassing asielzoekerscentrum te Heerenveen Maart 2016 1. Aanleiding De gemeenteraad van Heerenveen heeft op 30 november 2015 ingestemd met de vestiging van een azc voor 600 toekomstige bewoners

Nadere informatie

Stoommachinemuseum met op de achtergrond De Kleine Vliet (Bron:

Stoommachinemuseum met op de achtergrond De Kleine Vliet (Bron: Medemblik Medemblik Introductie De stad Medemblik maakt deel uit van de Noord-Hollandse gemeente met dezelfde naam. De gemeente Medemblik bestaat uit 15 kernen met in totaal 43.000 inwoners. Wervershoof

Nadere informatie

Onderwerp: Invulling gebied Poort van Heusden Heusden, 15 april 2012

Onderwerp: Invulling gebied Poort van Heusden Heusden, 15 april 2012 Gemeenteraad van de gemeente Heusden Postbus 41 5250AA Vlijmen Onderwerp: Invulling gebied Poort van Heusden Heusden, 15 april 2012 Geachte gemeenteraad, De Natuur- en Milieuvereniging gemeente Heusden

Nadere informatie

Steenbergen. Introductie

Steenbergen. Introductie Steenbergen Steenbergen Introductie Het West-Brabantse stadje Steenbergen maakt deel uit van de gelijknamige gemeente, die bestaat uit zes kernen met ruim 23.000 inwoners. De stad Steenbergen is hiervan

Nadere informatie

Een tak, die niet meebuigt met de wind, zal breken

Een tak, die niet meebuigt met de wind, zal breken Een tak, die niet meebuigt met de wind, zal breken Inhoudsopgave 1. Locatie 1 2. Omgeving 1 3. Park 2 3.1 Sfeer 2 3.2 Ecologische verbindingszone 2 3.3 Vakantiewoningen 3 3.4 Plattegrond 3 3.5 Wandelbrug

Nadere informatie

Inrichtingsvisie. Manpadslaangebied Heemstede. 5 juni 2014

Inrichtingsvisie. Manpadslaangebied Heemstede. 5 juni 2014 Inrichtingsvisie Manpadslaangebied Heemstede 5 juni 2014 colofon opdrachtgever Kerngroep Manpadslaangebied ontwerp Karres en Brands Landschapsarchitecten bv Oude Amersfoortseweg 123 1212 AA Hilversum www.karresenbrands.nl

Nadere informatie

Gemeente Houten Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Cluster Ontwikkeling, Sectie Ruimtelijke Ordening

Gemeente Houten Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Cluster Ontwikkeling, Sectie Ruimtelijke Ordening ** Vastgesteld oktober 2014 Cluster Ontwikkeling, Sectie Ruimtelijke Ordening Visie verplaatsing nietagrarische bedrijven binnen het buitengebied Status: vastgesteld door de gemeenteraad van Houten d.d.

Nadere informatie

LIGGING. topografische kaart. ligging in het veld

LIGGING. topografische kaart. ligging in het veld LIGGING Recreatiebedrijf Landgoed Moerslag 32 is gesitueerd ten zuiden van de kern Moerslag. Zie de markering in de topografische kaart hieronder en de luchtfoto rechts. topografische kaart ligging in

Nadere informatie

4. BESCHRIJVING EN ANALYSE BESTAANDE SITUATIE

4. BESCHRIJVING EN ANALYSE BESTAANDE SITUATIE 4. BESCHRIJVING EN ANALYSE BESTAANDE SITUATIE 4.1 Inleiding In dit hoofdstuk wordt een beeld geschetst van de bebouwde kom van Hertme, zoals deze nu is. Achtereenvolgens komen aan de orde: Cultuurhistorisch

Nadere informatie

Eijsden. Economische activiteit

Eijsden. Economische activiteit Eijsden Eijsden Eijsden is met ruim 8000 inwoners de grootste kern van de Limburgse gemeente Eijsden-Margraten. Deze fusiegemeente, die in 2011 ontstond, bestaat verder uit 14 andere kernen, en 25 gehuchten

Nadere informatie

1. INLEIDING 2. AMBITIES EN POTENTIES Aanleiding Doelstelling Achtergronddocument Ambities

1. INLEIDING 2. AMBITIES EN POTENTIES Aanleiding Doelstelling Achtergronddocument Ambities 1. INLEIDING 1. 1. Aanleiding Het verbeteren van de werkgelegenheid en de leefomgeving is voor veel gemeenten in aantrekkelijke omgevingen de reden geweest te investeren in toerisme en recreatie. Zo ook

Nadere informatie

Bijlage B Provincie Fryslân 25-11-2014 Toepassing Bro, art. 3.1.1, onder 2 Gevallen waarin wel /geen vooroverleg is vereist.

Bijlage B Provincie Fryslân 25-11-2014 Toepassing Bro, art. 3.1.1, onder 2 Gevallen waarin wel /geen vooroverleg is vereist. Bijlage B Provincie Fryslân 25-11-2014 Toepassing Bro, art. 3.1.1, onder 2 Gevallen waarin wel /geen vooroverleg is vereist. Ten behoeve van de stroomlijning van het vooroverleg over: - voorontwerpbestemmingsplannen

Nadere informatie

Bijlage 1: Topografische kaart van het studiegebied (2008)

Bijlage 1: Topografische kaart van het studiegebied (2008) Bijlagen Gebiedsvisie Bethlehem Bijlage 1: Topografische kaart van het studiegebied (2008) J F Kennedylaan Terborgseweg Ondernemingsweg Lijsterbeslaan Abdijlaan Bedrijvenweg Oude Terborgseweg Rekhemseweg

Nadere informatie

Dorpsstraat Scharendijke. 22 januari 2015

Dorpsstraat Scharendijke. 22 januari 2015 Dorpsstraat Scharendijke 22 januari 2015 Dorpsstraat Scharendijke 22 januari 2015 Aan de getoonde afbeeldingen kunnen geen rechten worden ontleend. 1. Inleiding In de Dorpsstraat in Scharendijke moet een

Nadere informatie

WIJZIGINGSPLAN ZORGBOERDERIJ BROEK 4, MARIAHOUT GEMEENTE LAARBEEK. 2 februari 2016 vastgesteld

WIJZIGINGSPLAN ZORGBOERDERIJ BROEK 4, MARIAHOUT GEMEENTE LAARBEEK. 2 februari 2016 vastgesteld WIJZIGINGSPLAN ZORGBOERDERIJ BROEK 4, MARIAHOUT 2 februari 2016 vastgesteld 52-007 GEMEENTE LAARBEEK 2 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding... 5 1.1 Algemeen... 5 1.2 Aanleiding en doel... 5 1.3 Plangebied... 6 1.4

Nadere informatie

Deelnotitie 4.6 Landschappelijke inpassing en voorlopige grenzen zoekgebied

Deelnotitie 4.6 Landschappelijke inpassing en voorlopige grenzen zoekgebied Deelnotitie 4.6 Landschappelijke inpassing en voorlopige grenzen zoekgebied 1 inleiding Windturbines dragen bij aan een schoner milieu en hebben een moderne, hightech uitstraling. Windturbines hebben grote

Nadere informatie

Park Vliegbasis Soesterberg

Park Vliegbasis Soesterberg Plannen voor Vliegbasis Soesterberg (2009-2012) Aan de ruimtelijke planvorming voor de Vliegbasis Soesterberg is de afgelopen jaren hard gewerkt door de betrokken overheden en verschillende gebiedspartijen.

Nadere informatie

Duiven. Introductie. Bron:

Duiven. Introductie. Bron: Duiven Duiven Introductie Duiven is een levendige gemeente, bestaande uit het dorp Duiven en de kleinere kernen Groessen en Loo, respectievelijk ten zuidoosten en zuidwesten van het dorp Duiven. De gemeente

Nadere informatie

Relevante artikelen Verordening ruimte Noord-Brabant

Relevante artikelen Verordening ruimte Noord-Brabant Bijlage 3 Relevante artikelen Verordening ruimte Noord-Brabant Artikel 2.1 - Zorgplicht voor ruimtelijke kwaliteit 1. Een bestemmingsplan dat voorziet in een ruimtelijke ontwikkeling buiten bestaand stedelijk

Nadere informatie

Begrenzing Primair agrarisch gebied (Primag)

Begrenzing Primair agrarisch gebied (Primag) Begrenzing Primair agrarisch gebied (Primag) 1.1 Inleiding Het buitengebied van de gemeente Deurne, dat behalve de kernen van Deurne, Vlierden, Liessel, Neerkant en Helenaveen, het gehele grondgebied van

Nadere informatie

In het kader van het wettelijk vooroverleg heeft u ons om een reactie gevraagd op de voorontwerp-omgevingsvergunning Oirschotsedijk 52, Wintelre.

In het kader van het wettelijk vooroverleg heeft u ons om een reactie gevraagd op de voorontwerp-omgevingsvergunning Oirschotsedijk 52, Wintelre. Brabantlaan 1 Postbus 90151 5200 MC s-hertogenbosch Telefoon (073) 681 28 12 Fax (073) 614 11 15 Gemeente Eersel Postbus 12 5520 AA EERSEL info@brabant.nl www.brabant.nl IBAN NL86INGB0674560043 3825558

Nadere informatie

30 oktober 2013. Beleidskader huisvesting arbeidsmigranten Noord- Limburg (short-stay)

30 oktober 2013. Beleidskader huisvesting arbeidsmigranten Noord- Limburg (short-stay) 30 oktober 2013 Beleidskader huisvesting arbeidsmigranten Noord- Limburg (short-stay) Inhoudsopgave blz 1. 2. 3. Achtergrond 3 Doelgroep van beleid 3 Huisvestingsmogelijkheden binnen het beleid 3 3.1 Uitgangspunten

Nadere informatie

Van Grensmaas naar Rivierpark Maasvallei 6 Gemeenten, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer

Van Grensmaas naar Rivierpark Maasvallei 6 Gemeenten, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer Van Grensmaas naar Rivierpark Maasvallei 6 Gemeenten, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer POL Grensmaas 2005 + uitvoering Grensmaasproject Van Beheerakkoord Grensmaas naar Samenwerkingsovereenkomst Grensmaas

Nadere informatie

Zienswijze van de Harmine Wolters Stichting ten aanzien van het ontwerpbestemmingsplan Verplaatsing agrarisch bedrijf Juliana-Bernhardplein /

Zienswijze van de Harmine Wolters Stichting ten aanzien van het ontwerpbestemmingsplan Verplaatsing agrarisch bedrijf Juliana-Bernhardplein / Zienswijze van de Harmine Wolters Stichting ten aanzien van het ontwerpbestemmingsplan Verplaatsing agrarisch bedrijf Juliana-Bernhardplein / Eilandseweg Nederhorst den Berg. 14 Maart 2017 1 ANNEX A Zienswijze

Nadere informatie

Ruimtelijke Onderbouwing Jaarbeurs Utrecht Entree Oost

Ruimtelijke Onderbouwing Jaarbeurs Utrecht Entree Oost JaarbeursUtrecht Ruimtelijke Onderbouwing Jaarbeurs Utrecht Entree Oost datum 25 juli 2012 betreft Ruimtelijke Onderbouwing Jaarbeurs Utrecht Entree Oost (artikel 3.2 lid a en lid b van de Ministeriele

Nadere informatie

Aanvulling op de Nota van Wijzigingen bestemmingsplan Westrand Zuid. 3 februari 2014

Aanvulling op de Nota van Wijzigingen bestemmingsplan Westrand Zuid. 3 februari 2014 Aanvulling op de Nota van Wijzigingen bestemmingsplan Westrand Zuid 3 februari 2014 Algemeen: Niet zelfstandig benoemd zijn verbetering type, spellingsfouten en zinsconstructies. Verbeeldingen: wijzigingen

Nadere informatie

Inventarisatieformulier Stads- en dorpsgezichten gemeente Weert Gebied XI Kroonstraat e.o.

Inventarisatieformulier Stads- en dorpsgezichten gemeente Weert Gebied XI Kroonstraat e.o. Bijlage 3 bij regels Inventarisatie Stads- en dorpsgezicht Inventarisatieformulier Stads- en dorpsgezichten gemeente Weert Gebied XI Kroonstraat e.o. Omvang gebied Wilhelminastraat, Kroonstraat, Julianastraat

Nadere informatie

TOELICHTEND. VERORDENEND Stedenbouwkundige voorschriften. toelichting en visie. 1. bestemmingsvoorschriften. 2. inrichting en beheer

TOELICHTEND. VERORDENEND Stedenbouwkundige voorschriften. toelichting en visie. 1. bestemmingsvoorschriften. 2. inrichting en beheer voorschriften art. 1: natuurgebied VERORDENEND Stedenbouwkundige voorschriften 1. bestemmingsvoorschriften Onderhavige zone wordt bestemd voor de instandhouding, de ontwikkeling en het herstel van de

Nadere informatie

Gebiedvisie op het. buitengebied van de. gemeente Drimmelen

Gebiedvisie op het. buitengebied van de. gemeente Drimmelen Gebiedvisie op het buitengebied van de gemeente Drimmelen Door de ZLTO Afdeling Drimmelen Gebiedsvisie voor de gemeente Drimmelen Vanuit de ZLTO-afdeling Drimmelen is het idee gekomen om in navolging van

Nadere informatie

Compositie 5 Stedenbouw T.a.v. de heer T. de Kousemaeker Boschstraat 35-37 4811 GB Breda. Boxmeer, 13 juni 2014

Compositie 5 Stedenbouw T.a.v. de heer T. de Kousemaeker Boschstraat 35-37 4811 GB Breda. Boxmeer, 13 juni 2014 Compositie 5 Stedenbouw T.a.v. de heer T. de Kousemaeker Boschstraat 35-37 4811 GB Breda Boxmeer, 13 juni 2014 Betreft: Locatie: Project: Notitie bedrijven en milieuzonering Kerkdijk 1a Hooge Zwaluwe 14021190

Nadere informatie

DORPSHART LEIMUIDEN. Passantenhaven aan het dorpsplein.

DORPSHART LEIMUIDEN. Passantenhaven aan het dorpsplein. DORPSHART LEIMUIDEN Passantenhaven aan het dorpsplein. INLEIDING In opdracht van Werkgroep Masterplan Dorpshart Leimuiden (WDML) is een masterplan op hoofdlijnen uitgewerkt voor de herinrichting van de

Nadere informatie

UITWERKING DEELGEBIED CENTRUM

UITWERKING DEELGEBIED CENTRUM UITWERKING DEELGEBIED CENTRUM De stedenbouwkundige uitwerking voor het centrumgebied bestaat uit een korte ruimtelijke en functionele analyse en een kaartbeeld met stedenbouwkundige uitgangspunten. Deze

Nadere informatie

Algemene informatie Het inwonersaantal ligt op circa 2400. In de directe omgeving liggen steden als Roermond en Weert.

Algemene informatie Het inwonersaantal ligt op circa 2400. In de directe omgeving liggen steden als Roermond en Weert. Geschiedenis Omstreeks 990 werd er op een hoogte, dichtbij de Maas, door graaf Ansfried een klooster voor Benedictinessen gesticht. Het klooster groeide uit tot een wereldlijk stift (een klooster voor

Nadere informatie

Landschappelijk advies Sanering en nieuwbouw in buitengebied Gebroeders Maas Holding B.V. Hillegom

Landschappelijk advies Sanering en nieuwbouw in buitengebied Gebroeders Maas Holding B.V. Hillegom Landschappelijk advies Sanering en nieuwbouw in buitengebied Gebroeders Maas Holding B.V. Hillegom Landschapsbeheer Zuid-Holland Landschappelijk advies Sanering en nieuwbouw in buitengebied Gebroeders

Nadere informatie

Landschappelijk advies. Ontwikkeling Heereweg 460/460a, Lisse

Landschappelijk advies. Ontwikkeling Heereweg 460/460a, Lisse Landschappelijk advies Ontwikkeling Heereweg 460/460a, Lisse Landschapsbeheer Zuid-Holland Landschappelijke Advies ontwikkeling Waddinxveen, 12 september 2011 Opdrachtgever : Familie Bergman Tekst : Pieter

Nadere informatie

Verkenning/Ideeënschetsen Oude Haven Enkhuizen

Verkenning/Ideeënschetsen Oude Haven Enkhuizen Oude haven aantrekkelijke binnenhaven, referentie: Kopenhagen Structuur visie Enkhuizen "De gemeente wil in deze omgeving zo mogelijk meer ruimte bieden aan de horeca, uitgaansmogelijkheden in het centrum

Nadere informatie

MEERWEG DE LIJTE BEELDKWALITEITSPLAN

MEERWEG DE LIJTE BEELDKWALITEITSPLAN MEERWEG DE LIJTE BEELDKWALITEITSPLAN Vastgesteld door de gemeenteraad Haren op 26 januari 2015 INHOUD MEERWEG BEELDKWALITEITSPLAN HORECA DE LIJTE UITGANGSPUNTEN - ONTWIKKELING - DEELGEBIEDEN - INTENTIE

Nadere informatie

: landschappelijke inpassing Achter de Pastorie, Melderslo. Advies. Inleiding. Datum : 30 mei 2011 Opdrachtgever : Gemeente Horst aan de Maas

: landschappelijke inpassing Achter de Pastorie, Melderslo. Advies. Inleiding. Datum : 30 mei 2011 Opdrachtgever : Gemeente Horst aan de Maas Advies : landschappelijke inpassing Achter de Pastorie, Melderslo Datum : 30 mei 2011 Opdrachtgever : Gemeente Horst aan de Maas Ter attentie van Projectnummer : Commissie LKM : 211x05071 Opgesteld door

Nadere informatie

Alkmaar Westrand Structuurvisie 2030

Alkmaar Westrand Structuurvisie 2030 Alkmaar Westrand Structuurvisie 2030 HOSPER december 2010 4 58 HOSPER december 2010 Structuurvisie Alkmaar Westrand 2030 uitwerking ruimte voor functies Structuurvisie Alkmaar Westrand 2030 HOSPER december

Nadere informatie

Topografie Merwedezone (bron: Ontwerp Transformatievisie Merwedezone, 2007)

Topografie Merwedezone (bron: Ontwerp Transformatievisie Merwedezone, 2007) Sliedrecht Sliedrecht Sliedrecht is een zelfstandige gemeente in de provincie Zuid-Holland. Het dorp telt 24.000 inwoners en vormt met de plaatsen Alblasserdam, Papendrecht, Hardinxveld-Giessendam en Gorinchem

Nadere informatie

Ruimtelijke en economische visie Rijsenhout Bijeenkomst 23 juni

Ruimtelijke en economische visie Rijsenhout Bijeenkomst 23 juni Ruimtelijke en economische visie Rijsenhout Bijeenkomst 23 juni Plangebied 21,17 ha Wat willen we bereiken? Een heldere ruimtelijke en economische visie en een uitvoeringstrategie hoe er te komen. Samen

Nadere informatie

Geriefbos Gilze-Rijen. Vrij wonen in een geriefbos midden in het brabantse landschap

Geriefbos Gilze-Rijen. Vrij wonen in een geriefbos midden in het brabantse landschap Geriefbos Gilze-Rijen Vrij wonen in een geriefbos midden in het brabantse landschap Geriefbos Vrij wonen in een geriefbos midden in het brabantse landschap Op uitnodiging van de gemeente heeft Buro Lubbers

Nadere informatie

GEMEENTE GRAVE. Ontwerp Beeldkwaliteitsplan Ligplaats woonboot Nieuwe Haven Grave

GEMEENTE GRAVE. Ontwerp Beeldkwaliteitsplan Ligplaats woonboot Nieuwe Haven Grave GEMEENTE GRAVE Ontwerp Beeldkwaliteitsplan Ligplaats woonboot Nieuwe Haven Grave 27 oktober 2015 Pagina 2 Pagina 3 Inhoudsopgave Inleiding 4 Aanleiding Doel Status Plangebied 5 Ligging plangebied Locatiekenmerken

Nadere informatie

6.3 DEELGEBIED 3: BOS & ROTTE

6.3 DEELGEBIED 3: BOS & ROTTE 6.3 DEELGEBIED 3: BOS & ROTTE Ruimtelijke beschrijving inpassing Het deelgebied Bos en Rotte bestaat uit de volgende trajecten: tunnelmond Grindweg/Bergweg-Zuid, de landtunnel Lage Bergse Bos en de tunnelmond

Nadere informatie

5. Typologieën voor bebouwing

5. Typologieën voor bebouwing 5. Typologieën voor bebouwing Met de eerder genoemde landschappelijke nrichting als basis is tijdens workshops gediscussieerd over geschikte vormen van bebouwing in het gebied. Belangrijke conclusie daarin

Nadere informatie

bedrijventerrein t58 tilburg Bedrijvenpark te midden van groen en water, aan de rand van de snelweg

bedrijventerrein t58 tilburg Bedrijvenpark te midden van groen en water, aan de rand van de snelweg bedrijventerrein t58 tilburg Bedrijvenpark te midden van groen en water, aan de rand van de snelweg Bedrijvenpark Noord Surfplas Bedrijvenpark zuid Bedrijventerrein T58 Bedrijvenpark te midden van groen

Nadere informatie

De Omgevingsvisie van Steenwijkerland een samenvatting

De Omgevingsvisie van Steenwijkerland een samenvatting De Omgevingsvisie van Steenwijkerland een samenvatting Vooraf Hoe ziet onze leefomgeving er over 15 jaar uit? Of eigenlijk: hoe ervaren we die dan? Als inwoner, ondernemer, bezoeker of toerist. De tijd

Nadere informatie

Waarde Ontwikkelingszone groen

Waarde Ontwikkelingszone groen Waarde Ontwikkelingszone groen Ja 1 Onderbouwing 1. De gronden zijn bestemd voor agrarisch met waarden natuur & landschap, waterstaat stroomvoerend regime en waarde - maasheggen. Het kappen van bos is

Nadere informatie

Groningen Meerstad >>>

Groningen Meerstad >>> Groningen Meerstad >>> Groningen Meerstad Opgenomen in jaarboek landschapsarchitectuur en stedenbouw 01 / 03 project Masterplan Groningen Meerstad locatie Groningen ontwerpers Remco Rolvink, Hilke Floris,

Nadere informatie

!"#$%#&"'()#*+,-.(/"#$%#&"'(0#*+,-( 1*2"'/*--3'&(

!#$%#&'()#*+,-.(/#$%#&'(0#*+,-( 1*2'/*--3'&( !"#$%#&"'()#*+,-.(/"#$%#&"'(0#*+,-( 1*2"'/*--3'&( Renkum De pracht van het water en het landschap van Renkum is één van haar grote krachten. Deze pracht is niet altijd even zichtbaar, maar wordt sterk

Nadere informatie

Bestemmingsplan: Molenrand Gemert BIJLAGE I: NOTA VAN ZIENSWIJZEN

Bestemmingsplan: Molenrand Gemert BIJLAGE I: NOTA VAN ZIENSWIJZEN Bestemmingsplan: Molenrand Gemert BIJLAGE I: NOTA VAN ZIENSWIJZEN INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 2 2. ZIENSWIJZEN... 2 2.1 Zienswijze 1: Familie Janssen-van de Laar, Dribbelheidseweg 10, Gemert... 2 2.2

Nadere informatie

ACTUALISATIE STRUCTUURVISIE BLADEL

ACTUALISATIE STRUCTUURVISIE BLADEL ACTUALISATIE STRUCTUURVISIE BLADEL Gemeente Bladel Memo wijzigingen in Ruimtelijk Casco ten opzichte van DRS en Dorpenplan Medio 2004 heeft de gemeenteraad van Bladel de StructuurvisiePlus, bestaande uit

Nadere informatie

HET LEVENDIGE DORPSPLEIN WAAR SON EN BREUGEL ZICH TOONT!

HET LEVENDIGE DORPSPLEIN WAAR SON EN BREUGEL ZICH TOONT! HET LEVENDIGE DORPSPLEIN WAAR SON EN BREUGEL ZICH TOONT! IDENTITEIT IDENTITEITDRAGERS FYSIEKE WAARDEN VERENIGINGSLEVEN LEVENDIG ONDERNEMEND VERNIEUWEND NABIJHEID EINDHOVEN WELVAREND GROEN DOMMEL DORPS

Nadere informatie

Welkom op de bewonersavond Spankeren!

Welkom op de bewonersavond Spankeren! Welkom op de bewonersavond Spankeren! Structuurvisie Spankeren, mijn dorp van morgen Buurtplan Spankeren, Ik buurt mee! Structuurvisie en Ik buurt mee! Structuurvisie: Toekomstvisie met maatregelen tot

Nadere informatie

Bestemmingsplan buitengebied

Bestemmingsplan buitengebied Bestemmingsplan buitengebied Voorontwerp Informatieavond dinsdag 26 juni 2012 Wat is een bestemmingsplan? Plan met regels over het gebruik van de ruimte Waar en hoe mag wat worden gebouwd? Welke functies

Nadere informatie

Zuidlaren (gemeente Tynaarlo) (Bron:

Zuidlaren (gemeente Tynaarlo) (Bron: Zuidlaren (gemeente Tynaarlo) (Bron: www.eropuit.nl) Introductie Zuidlaren maakt deel uit van de Drentse gemeente Tynaarlo, en is daarvan met 10.000 inwoners de op een na grootste kern. Zuidlaren is gesitueerd

Nadere informatie

Beleidsregels ten aanzien van Kleinschalig kamperen als bedoeld in de Wet OR.

Beleidsregels ten aanzien van Kleinschalig kamperen als bedoeld in de Wet OR. Raadsvergadering 3 april 2003 Aan de Raad Agendapunt 10 Made, 27 maart 2003 Onderwerp Voorstel Financiële gevolgen Toelichting Beleidsregels ten aanzien van Kleinschalig kamperen als bedoeld in de Wet

Nadere informatie

Transformatie Bunniklocatie Nieuwerbrug

Transformatie Bunniklocatie Nieuwerbrug Transformatie Bunniklocatie Nieuwerbrug 1 oktober 2014 Inhoudsopgave 1. Opgave 3. 2. Analyse 4. Provinciale en gemeentelijke ambities; Knelpunten plangebied; Kwaliteiten; Kansen. 3. Ontwikkelstrategie

Nadere informatie

4.4. SPEERPUNT 3: RECREATIE EN TOERISME

4.4. SPEERPUNT 3: RECREATIE EN TOERISME Overnachten in Ermelo De Structuurvisie zet in op: Benutten potentie Ermelo voor recreatie en toerisme; Sterkere focus op en verbeteren en vernieuwen aanbod voor doelgroepen die gelieerd zijn aan de kwaliteit

Nadere informatie

1. Streekplan Brabant in balans

1. Streekplan Brabant in balans 1. Streekplan Brabant in balans Het plangebied is gelegen in de AHS-landschap; subzone leefgebied dassen en voor een deel (duinrand) binnen de GHS-natuur. De Interimstructuurvisie Noord-Brabant Brabant

Nadere informatie

Een toekomst voor Stratum

Een toekomst voor Stratum Een toekomst voor Stratum 27 januari 2016 Presentatie Wat is een gebiedsprogramma Stratum in haar geheel Kanaalzone en de Groene Gordel Het Woonhart In gesprek 1 Gebiedsprogramma Wat is een gebiedsprogramma?

Nadere informatie

: Ruud Tak. MEMO/Landschappelijke inpassing uitbreiding Roekenbosch te Blitterswijk 1. 1 artikel 3.1. Verordening ruimte provincie Brabant 2014

: Ruud Tak. MEMO/Landschappelijke inpassing uitbreiding Roekenbosch te Blitterswijk 1. 1 artikel 3.1. Verordening ruimte provincie Brabant 2014 Onderwerp : Landschappelijke inpassing uitbreiding Roekenbosch te Blitterswijk Projectnummer : 211x07649 Datum : 22 mei 2015, aangepaste versie van 25 maart 2015. Van : Ruud Tak Bij het toestaan van een

Nadere informatie

Tuinstraat 13 te Wijlre

Tuinstraat 13 te Wijlre Tuinstraat 13 te Wijlre Tuinstraat 13, 6321 EJ te Wijlre Rijksweg 4 6271 AE Gulpen T 043 323 35 11 info@klemen t2.com www.klement2.com IBAN NL62 ABNA 0537 2583 88 KVK 61719765 BTW NL 854460500B01 Samenvatting

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing speelterrein Netersel

Ruimtelijke onderbouwing speelterrein Netersel Ruimtelijke onderbouwing speelterrein Netersel Inleiding en planbeschrijving In Netersel is in de huidige situatie een speelterrein gelegen (zie figuur 1). Dat speelterrein is deels binnen het plangebied

Nadere informatie

Welstandsparagraaf 17 Deventerpoort CONCEPT

Welstandsparagraaf 17 Deventerpoort CONCEPT Welstandsparagraaf 17 Deventerpoort CONCEPT Deventerpoort mogelijke verkaveling ligging deelgebied Programma De bestaande bebouwing kent een variatie van gehuurde, gepachte en eigen panden van ondernemers.

Nadere informatie

Zienswijzennotitie ontwerp-bestemmingsplan Buitengebied Hof van Twente, wijziging Hagmolenweg 19 Bentelo. Gemeente Hof van Twente.

Zienswijzennotitie ontwerp-bestemmingsplan Buitengebied Hof van Twente, wijziging Hagmolenweg 19 Bentelo. Gemeente Hof van Twente. 1 Zienswijzennotitie ontwerp-bestemmingsplan Buitengebied Hof van Twente, wijziging Hagmolenweg 19 Bentelo. Gemeente Hof van Twente. 2 B&W besluit 16 april 2013 Zienswijzennotitie ontwerp-bestemmingsplan

Nadere informatie

Hergebruik Vrijgekomen Agrarische Bedrijfsbebouwing Nieuwe Landgoederen & Landelijk wonen

Hergebruik Vrijgekomen Agrarische Bedrijfsbebouwing Nieuwe Landgoederen & Landelijk wonen Beleidskader Hergebruik Vrijgekomen Agrarische Bedrijfsbebouwing Nieuwe Landgoederen & Landelijk wonen In het buitengebied 1. Inleiding Het Streekplan Gelderland (2005) biedt nieuwe beleidsruimte voor

Nadere informatie

Het Plaatje Sliedrecht

Het Plaatje Sliedrecht Het Plaatje Sliedrecht Quickscan Kwaliteitsverbetering annex Beeldkwaliteitsplan Plaatje 09 08 2010 rboi adviseurs ruimtelijke ordening 1 2 Het Plaatje Sliedrecht Quickscan Kwaliteitsverbetering annex

Nadere informatie

Advies van de Stuurgroep Centrumgebied Groene Peelvallei voor de op te stellen structuurvisie

Advies van de Stuurgroep Centrumgebied Groene Peelvallei voor de op te stellen structuurvisie Centrumgebied Groene Peelvallei Advies van de Stuurgroep Centrumgebied Groene Peelvallei voor de op te stellen structuurvisie Kern van het advies van de Stuurgroep Centrumgebied Groene Peelvallei Centrumgebied

Nadere informatie

Bijlage: beoordeling duurzame locatie

Bijlage: beoordeling duurzame locatie Bijlage: beoordeling duurzame locatie Het bedrijf is gelegen in een verwevingsgebied. In een verwevingsgebied is een bouwblokvergroting voor intensieve veehouderijen toegestaan indien het bedrijf is gelegen

Nadere informatie

RIEL, PAREL VAN DE ZESGEHUCHTEN. Toekomstvisie Datum: 14 januari 2016 Commissie: Wilbert Gooskens Peter van de Moosdijk Harry Droog

RIEL, PAREL VAN DE ZESGEHUCHTEN. Toekomstvisie Datum: 14 januari 2016 Commissie: Wilbert Gooskens Peter van de Moosdijk Harry Droog RIEL, PAREL VAN DE ZESGEHUCHTEN. Toekomstvisie 2015 Datum: 14 januari 2016 Commissie: Wilbert Gooskens Peter van de Moosdijk Harry Droog RIEL, Toekomstvisie 2015 Doel van de VISIE Voor de bewoners van

Nadere informatie

ADVIES. : BP Kerkdijk Hooge Zwaluwe Opdrachtgever : Dhr. W. Simonis Datum : 23 mei Behandeld door : Dhr. ir. P.H.A.H. Damen

ADVIES. : BP Kerkdijk Hooge Zwaluwe Opdrachtgever : Dhr. W. Simonis Datum : 23 mei Behandeld door : Dhr. ir. P.H.A.H. Damen ADVIES Project : BP Kerkdijk Hooge Zwaluwe Opdrachtgever : Dhr. W. Simonis Datum : 23 mei 2014 Referentie : 140396a12 Onderwerp : Parkeren Behandeld door : Dhr. ir. P.H.A.H. Damen Het voornemen Initiatiefnemer

Nadere informatie

GEMEENTE BUREN. Ruimtelijke onderbouwing Hendriklaan 15 16, Beusichem

GEMEENTE BUREN. Ruimtelijke onderbouwing Hendriklaan 15 16, Beusichem GEMEENTE BUREN Ruimtelijke onderbouwing Hendriklaan 15 16, Beusichem Projectnr. 061-076 / 27 januari 2016 INHOUD BLZ 1 INLEIDING... 3 1.1 Aanleiding en doelstelling... 3 1.2 Plangebied... 4 1.3 Geldend

Nadere informatie

snel dan voorzien. In de komende jaren zal, afhankelijk van de (woning)marktontwikkeling/

snel dan voorzien. In de komende jaren zal, afhankelijk van de (woning)marktontwikkeling/ 2 Wonen De gemeente telt zo n 36.000 inwoners, waarvan het overgrote deel in de twee kernen Hellendoorn en Nijverdal woont. De woningvoorraad telde in 2013 zo n 14.000 woningen (exclusief recreatiewoningen).

Nadere informatie

Landschap in de Omgevingsvisie Gelderland (dec 2015)

Landschap in de Omgevingsvisie Gelderland (dec 2015) Landschap in de Omgevingsvisie Gelderland (dec 2015) 4.2 Natuur en landschap in Gelderland De provincie en haar partners streven samen naar een compact en hoogwaardig stelsel van onderling verbonden natuurgebieden

Nadere informatie

Aanpassingen Structuurvisie Albrandswaard 2025

Aanpassingen Structuurvisie Albrandswaard 2025 Aanpassingen Structuurvisie Albrandswaard 2025 Pagina 46 Kaart 7: het recreatief en langzaam verkeer netwerk van Albrandswaard Kaart 7: De recreatieve netwerken van Albrandswaard Pagina 48 Aanleg van een

Nadere informatie

Maak Plaats! Wie Hoorn binnenrijdt maakt kennis met de Poort van Hoorn. Het stationsgebied is het mobiliteitsknooppunt van Hoorn en de regio.

Maak Plaats! Wie Hoorn binnenrijdt maakt kennis met de Poort van Hoorn. Het stationsgebied is het mobiliteitsknooppunt van Hoorn en de regio. Maak plaats voor Hoorn! Wie Hoorn binnenrijdt maakt kennis met de Poort van Hoorn. Het stationsgebied is het mobiliteitsknooppunt van Hoorn en de regio. Iedere dag is het hier een komen en gaan van duizenden

Nadere informatie