ARCHIEF VAN DE KANSSPELCOMMISSIE VOORBEREIDEND STUDIEDOSSIER VAN DE ARCHIEFSELECTIELIJST 2010

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ARCHIEF VAN DE KANSSPELCOMMISSIE VOORBEREIDEND STUDIEDOSSIER VAN DE ARCHIEFSELECTIELIJST 2010"

Transcriptie

1 ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ÉTAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE TRI 57 ARCHIEF VAN DE KANSSPELCOMMISSIE VOORBEREIDEND STUDIEDOSSIER VAN DE ARCHIEFSELECTIELIJST 2010 door Kathleen DEVOLDER Brussel 2010

2

3 ARCHIEF VAN KANSSPELCOMMISSIE VOORBEREIDEND STUDIEDOSSIER VAN DE ARCHIEFSELECTIELIJST 2010 door Kathleen DEVOLDER Brussel 2010

4

5 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE...5 WOORD VOORAF...7 INLEIDING...9 LIJST VAN BRONNEN, WERKEN EN WEBSITES...11 BRONNEN...11 WERKEN...11 WEBSITES...11 LIJST VAN AFKORTINGEN...13 HISTORISCH EN INSTITUTIONEEL KADER...15 NAAM...15 GESCHIEDENIS...15 BEVOEGDHEDEN...15 ORGANISATIE EN WERKING...18 ORGANOGRAM...21 VORMING, BEHEER EN SELECTIE VAN ARCHIEF...23 PRINCIPES EN BASISBEGRIPPEN VAN DE ARCHIVISTIEK...23 ANALYSE VAN DE ARCHIEFVORMING...23 BESCHRIJVING VAN DE BELANGRIJKSE ARCHIEFREEKSEN...24 SELECTIEPOLITIEK

6 6

7 WOORD VOORAF Bij het opstellen van deze archiefselectielijst heb ik hulp en medewerking gekregen van een aantal personen die ik in dit woord vooraf wil vermelden. In de eerste plaats wil ik dhr. Léo Tubbax bedanken, mijn contactpersoon binnen de Kansspelcommissie. Hij gaf mij tekst en uitleg over de organisatie en de werking van de Kansspelcommissie, leidde mij in de administratie rond en hielp me bij het in kaart brengen van de diverse archiefreeksen. Mijn dank gaat eveneens uit naar dhr. Karel Velle, algemeen rijksarchivaris, en naar mevr. Rolande Depoortere, hoofd van de afdeling Toezicht, Advisering en Coördinatie van Verwerving en Selectie van het Algemeen Rijksarchief. Zij vertrouwden mij deze opdracht toe, verleenden mij de nodige begeleiding en ondersteuning, en stonden ten slotte ook in voor de evaluatie van de archiefselectielijst. Kathleen Devolder juli

8 8

9 INLEIDING 1. Doel en structuur van een archiefselectielijst Overheidsarchieven zijn belangrijk. In de eerste plaats moeten overheidsorganen door middel van hun archieven aan politiek en burger verantwoording kunnen afleggen over hun handelen. In de tweede plaats draagt een zorgvuldig archiefbeheer bij aan een effectieve en efficiënte bedrijfsvoering van elk overheidsorgaan. Een goede informatievoorziening is een voorwaarde voor een goed functionerende overheid. In de derde plaats zijn overheidsarchieven historisch waardevol. Ze vormen onderdeel van ons nationaal cultureel erfgoed. Juist omwille van het erfgoedbelang bepaalt artikel 5 van de archiefwet van 24 juni 1955, gewijzigd bij wet van 6 mei , dat overheidsarchieven niet vernietigd mogen worden zonder de toestemming van de algemeen rijksarchivaris of van zijn gemachtigden. Het is echter weinig praktisch om voor de vernietiging van eender welk document telkens opnieuw de toestemming van de algemeen rijksarchivaris te moeten vragen. De oplossing is een door het Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën goedgekeurde archiefselectielijst. Deze biedt een systematisch overzicht van alle archiefproducten waarvoor de archiefvormer verantwoordelijk is. Het kan daarbij zowel gaan om gelijksoortige archiefproducten (bijvoorbeeld een serie personeelsdossiers) als om losse verzamelingen van stukken over een bepaald onderwerp (bijvoorbeeld stukken betreffende het materieel beheer). Bij elk archiefproduct worden de uiterste data vermeld, de administratieve bewaartermijn en de definitieve bestemming. Er wordt met andere woorden aangeduid welke documenten in aanmerking komen voor permanente bewaring en welke documenten vernietigd mogen worden wanneer ze hun administratief nut volledig verloren hebben en hun juridische bewaartermijn verstreken is. De archiefselectielijst is bedoeld om de archiefvormer te helpen. Het is een basisinstrument voor een goed archiefbeheer en voor een efficiënt records management. Aangezien de archiefvormer al in een heel vroeg stadium van de archiefvorming in feite zelfs nog vóór het ontstaan van de archiefdocumenten weet welke reeksen voor permanente bewaring in aanmerking zullen komen, kan hij de voor archivering beschikbare menselijke en financiële middelen gerichter inzetten. Bovendien kan hij op basis van de archiefselectielijst overgaan tot de organisatie van periodieke vernietigingen. Op die manier wordt archiefruimte uitgespaard, blijft het te bewaren archief beter toegankelijk, kunnen stukken sneller teruggevonden worden en wordt vermeden dat belangrijke documenten verloren gaan. 2. Hoe gaat u concreet te werk? Eens de administratieve bewaartermijn van een archiefreeks verstreken is, heeft het in principe geen zin meer om de stukken zelf nog verder te bewaren. Indien de definitieve bestemming vernietigen is, mag u tot de fysieke vernietiging overgaan. Vernietigen is het zodanig bewerken van informatiedragers dat de informatie die erop is vastgelegd op geen enkele wijze kan worden gereconstrueerd. Dit impliceert dus de versnippering of verbranding van papier, het verbrijzelen van optische schijven en het demagnetiseren (dus niet alleen het wissen met de delete-toets) van elektromagnetische informatiedragers zoals banden, diskettes en harde schijven. De te vernietigen archiefstukken mogen nooit zomaar worden meegegeven met het oud papier of met het gewone huisvuil. Zij bevatten vaak vertrouwelijke gegevens. Men moet de stukken versnipperen, met de hand of 1 Belgisch Staatsblad, en In 2010 werden 2 uitvoeringsbesluiten gepubliceerd, nl. het KB van 18 augustus 2010 tot uitvoering van de artikelen 5 en 6 van de archiefwet van 24 juni 1955 en het KB van 18 augustus 2010 tot uitvoering van de artikelen 1, 5 en 6 bis (Belgisch Staatsblad, ). 9

10 met behulp van een papiervernietiger. Voor de vernietiging van grote hoeveelheden archief kan men beroep doen op een gespecialiseerde firma die na de vernietiging een attest aflevert. U dient wel het Rijksarchief minstens één maand op voorhand op de hoogte te brengen, met vermelding van de aard van de stukken en de uiterste data. Wanneer het Rijksarchief niet reageert binnen de termijn van 20 dagen na ontvangst van de brief, houdt dit een stilzwijgende toestemming tot vernietiging in. Indien de definitieve bestemming bewaren is, moeten de bescheiden permanent bewaard blijven. Dit kan eventueel door de administratie zelf gebeuren, maar deze moet er dan wel voor zorgen dat de documenten in een goede, geordende en toegankelijke staat bewaard worden. U kunt de documenten ook overdragen aan het Rijksarchief waar ze, mits inachtneming van de regels inzake privacy, raadpleegbaar zijn voor onderzoekers en voor de rechts- en bewijszoekende burger. We willen benadrukken dat u niet alleen moet instaan voor de bewaring van uw papieren archiefbescheiden, maar dat u ook de leesbaarheid van uw digitale bestanden op lange termijn moet kunnen garanderen. Het Rijksarchief heeft recent richtlijnen opgemaakt voor het duurzaam bewaren van digitale bestanden ( archivering en archivering van digitale kantoordocumenten). 2 Andere richtlijnen inzake de archivering van websites bijvoorbeeld zijn in voorbereiding. 3. De totstandkoming van deze archiefselectielijst In mei 2010 nam dhr. Leo Tubbax van de Kansspelcommissie contact op met het Algemeen Rijksarchief i.v.m. de mogelijke overdracht van archieven naar het Rijksarchief. De Kansspelcommissie is niet heel ruim behuisd en gezien de gestage aangroei van de dossiers dreigt in de komende jaren plaatsgebrek te ontstaan. De Commissie wil hieraan verhelpen door over te gaan tot een systematische scanning van de vergunningsdossiers en vroeg zich af wat na het scannen met de papieren dossiers moet of mag gebeuren. De vraag van de Kansspelcommissie vormde de aanleiding voor de opmaak van onderhavige lijst die de KSC zal toelaten haar archieven op systematische wijze te selecteren. We willen er wel op wijzen dat deze archiefselectielijst een momentopname is. Indien nieuwe series ontstaan of bestaande series stopgezet worden, bijvoorbeeld ten gevolge van gewijzigde bevoegdheden van de archiefvormer, moet de lijst gewijzigd worden, uiteraard in overleg met het Rijksarchief. 2 S. SOYEZ, Richtlijnen voor beheer en digitale archivering van kantoordocumenten. Versie 1.1 (November 2009), Brussel, Algemeen Rijksarchief, 2009 en S. SOYEZ, Richtlijnen voor beheer en digitale archivering van s. Versie 1.1 (November 2009), Brussel, Algemeen Rijksarchief,

11 LIJST VAN BRONNEN, WERKEN EN WEBSITES BRONNEN FOD Justitie. Acitiviteitenverslagen, Brussel, FOD Justitie, Kansspelcommissie. Activiteitenverslagen, Brussel, Kansspelcommissie, De Kansspelcommissie, Brussel, Kansspelcommissie, s.d. [Brochure]. Gokken. Wat is jouw inzet?, Brussel, Kansspelcommissie, 2008 [Brochure]. Bluf! Bluf! Dossier pédagog!que. Pedagog!sch dossier, Brussel, Kansspelcommissie, WERKEN M. CALLU, J. SMET, Kansspelwetgeving. De wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers en haar uitvoeringsbesluiten, Gent, S. DEBROUX, Politie en kansspelen. Eerlijk verdiend, bij het gokken in Inforevue, maart 2006, p WEBSITES 11

12 12

13 LIJST VAN AFKORTINGEN CJH FOD Commission des Jeux de Hasard Federale Overheidsdienst GREF Gaming Regulators European Forum KB KSC Koninklijk besluit Kansspelcommissie 13

14 14

15 NAAM HISTORISCH EN INSTITUTIONEEL KADER Kansspelcommissie (KSC) Commission des Jeux de Hasard (CJH). GESCHIEDENIS In België geldt een verbod op kansspelen. Deze worden door de wetgever als volgt gedefinieerd: Kansspelen: elk spel of weddenschap, waarbij een ingebrachte inzet van om het even welke aard, hetzij het verlies van deze inzet door minstens één der spelers of wedders, hetzij een winst van om het even welke aard voor minstens één der spelers, wedders of inrichters van het spel of de weddenschap tot gevolg heeft en waarbij het toeval een zelfs bijkomstig element is in het spelverloop, de aanduiding van de winnaar of de bepaling van de winstgrootte. 3 In de praktijk worden kansspelen wél toegelaten, maar onder strenge voorwaarden en mits een vergunning. Omdat een absoluut verbod van kansspelen in het verleden heeft geleid tot een wildgroei aan clandestiene spelen, werd ervoor gekozen om een beleid van kanalisering door middel van vergunningen te voeren. Bij de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van spelers werd daarom de Kansspelcommissie opgericht. 4 Deze wet werd begin 2010 gewijzigd. 5 De vernieuwde kansspelwet treedt in werking op 1 januari BEVOEGDHEDEN De Kansspelcommissie heeft als belangrijkste taken: - het verstrekken van advies aan de regering en het parlement inzake kansspelen. Dit kan gaan van ondersteuning bij ontwerpen van koninklijke besluiten, over advies bij wetswijzigingen tot antwoorden op aan kansspelen gerelateerde vragen. - het verlenen van vergunningen, namelijk: vergunningen klasse A voor casino s. In België is het aantal exploitatieplaatsen van vergunningen klasse A bij wet beperkt tot 9; vergunningen klasse B voor speelautomatenhallen. Het maximumaantal toegestane vergunningen bedraagt 180; vergunningen klasse C voor cafés die maximaal twee bingo s of one-balls uitbaten; vergunningen klasse D voor personen die in casino s, speelzalen, en sinds de wetswijziging van 2010 ook in wedkantoren werken; vergunningen E voor de leveranciers, fabrikanten en herstellers van kansspeltoestellen. In 2010 werd de kansspelwet van 7 mei 1999 herzien om aansluiting te vinden met de technologische evolutie die de voorbije jaren plaatsvond (o.a. de opmars van allerhande mediaspelletjes en van kansspelen via internet). De kansspelwet werd 3 Artikel 2.1 van de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers. Belgisch Staatsblad, Belgisch Staatsblad, De Kansspelcommissie, Brussel, Kansspelcommissie, s.d. [Brochure]. 5 Wet van 10 januari 2010 tot wijziging van de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelen, wat de Kansspelcommissie betreft. Belgisch Staatsblad,

16 uitgebreid met drie groepen: weddenschappen, internetspelen en mediaspelen. Er werden twee nieuwe types vergunningen gecreëerd: F1 voor de organisatoren of inrichters van weddenschappen; F2 voor de aannemers van die weddenschappen; G voor mediaspelletjes. - het uitvoeren van controles inzake kansspelen. - het controleren van vergunninghouders. In geval van overtreding van de kansspelwet van 7 mei 1999 kan de Commissie een administratieve sanctie opleggen, gaande van een waarschuwing, over de schorsing van een exploitatie van enkele machines voor een bepaalde duur, tot het intrekken van de vergunning. Een sanctieprocedure is een procedure op tegenspraak en is onderworpen aan strikte regels. Aan een beslissing gaat een uitgebreid overleg door de Commissie vooraf. Vergunninghouders voor wie een sanctie dreigt, krijgen de mogelijkheid om zich door de Kansspelcommissie te verdedigen, al dan niet bijgestaan door een advocaat. Momenteel beperkt de sanctiemogelijkheid van de Commissie zich tot het opleggen van administratieve sancties, maar door de wetswijziging van (inwerkingtreding op 1 januari 2011) krijgt de Kansspelcommissie de mogelijkheid om naast administratieve sancties ook geldboetes op te leggen wanneer het parket beslist om niet te vervolgen. Hierdoor zullen niet langer enkel de vergunningshouders maar ook de spelers op het matje kunnen worden geroepen. Aangezien de kansspelwet een strafwet is, kunnen overtreders voor sommige overtredingen ook strafrechterlijk worden vervolgd met gevangenisstraffen van 6 maanden tot 5 jaar en/of boetes van 100 euro tot euro tot gevolg. 7 - het verzekeren van de bescherming van spelers en gokkers. 8 Bij de toegang tot kansspelinrichtingen klasse I en II gebeurt een grondige identiteitscontrole. De toegang is immers verboden voor personen onder de 21 jaar (met uitzondering van de meerderjarige personeelsleden op hun plaats van tewerkstelling) en voor magistraten, notarissen, gerechtsdeurwaarders en leden van de politiediensten buiten de uitoefening van hun functie (art. 54 van de wet van 7 mei 1999). De Kansspelcommissie ontzegt bovendien de toegang tot de speelzalen van de kansspelinrichtingen klasse I en II aan: personen die er vrijwillig om vragen. Elke burger kan door middel van het formulier aanvraag tot verbod op toegang 9 voor zichzelf een toegansverbod tot de speelzalen van alle kansspelinrichtingen klasse I en II aanvragen. Deze vrijwillige uitsluiting kan door de betrokkene worden herroepen, maar uitsluitend per aangetekende brief en mits een bedenktijd van drie maanden. In de toekomst zal ook een derde, de echtgenote, een vzw of een OCMW die aan schuldbemiddeling doet, een gokverslaafde op de lijst kunnen laten zetten. De betrokkene zal dan wel gehoord moeten worden; personen die op basis van een gerechtelijke uitsluiting de toegang tot de speelautomatenhallen en casino s moet worden geweigerd, namelijk: personen die in staat van verlengde minderjarigheid zijn verklaard; onbekwaamverklaarden op verzoek van hun wettelijke vertegenwoordiger of van hun gerechtelijke raadsman; 6 Wet van 10 januari 2010 tot wijziging van de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelen, wat de Kansspelcommissie betreft. Belgisch Staatsblad, De Kansspelcommissie, Brussel, Kansspelcommissie, s.d., p. 8 [Brochure]. 8 KB van 15 december 2004 betreffende de wijze waarop de toegang tot de kansspelinrichtingen van klasse I en II wordt verboden of ontzegd. Belgisch Staatsblad, Dit formulier is downloadbaar op de webstie van de Kansspelcommissie. 16

17 personen aan wie, overeenkomstig het Koninklijk Besluit nr. 22 van 24 oktober 1934, een verbod is opgelegd om bepaalde ambten, beroepen of werkzaamheden uit te oefenen; geesteszieken voor wie, bij rechterlijke beslissing, een beschermingsmaatregel werd aangevraagd. De identiteitsgegevens van deze verschillende categorieën van uitgesloten personen worden door de KSC opgenomen in de EPIS-databank (Excluded Persons Information System) die de exploitanten van speelzalen en casino s online moeten raadplegen vooraleer ze iemand toegang geven tot hun zaak. In de speelzalen van de kansspelinrichtingen klasse I en II geldt een verplichting tot spelersregistratie: de toegang is slechts toegestaan wanneer de betrokken persoon een identiteitsbewijs voorlegt en de exploitant zijn volledige naam, voornamen, geboorteplaats en geboortedatum, beroep en adres in een register inschrijft. 10 Andere beschermingsmaatregelen zijn het verbod om alcoholische dranken te serveren en om een kredietkaart te gebruiken in de speelautomatenhallen 11 en het verbod minderjarigen (-18 jaar) te laten spelen in cafés. De gokinrichtingen mogen zich niet in de buurt bevinden van plaatsen waar veel jongeren of kwetsbare personen komen, dus niet in de buurt van scholen, ziekenhuizen, gebedshuizen en gevangenissen. Om het verlies van astronomische bedragen te verhinderen, is bovendien voor alle gokautomaten het verlies per uur vastgesteld. 12 Het verlies per uur betekent de winst die een machine maximaal per uur mag opstrijken. De Commissie beschikt over financiële gegevens van de speelautomaten, die haar dagelijks online worden overgemaakt door de inrichtingen van klasse I en II. Dit systeem stelt de Commissie in staat de exploitatie van de toestellen te controleren. De Kansspelcommissie werkt voor de vervulling van haar taken nauw samen met diverse instanties: - het College van de Procureurs-generaal, de parketten en politiediensten (voor de controle en beteugeling van illegale kansspelen); - de Cel voor Financiële Informatieverwerking (vnl. bestrijding van het witwassen van geld van criminele oorsprong); - diverse geledingen van de FOD Financiën (m.b.t. de correcte inning van de belastingen op kansspelen); - de dienst Metrologie van de FOD Economie (Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid Reglementering en Controlebeleid). Vooral met deze laatste dienst onderhoudt de Kansspelcommissie intensieve contacten. Metrologie is overeenkomstig de bepalingen van de artikels 52 en 53 van de wet van 7 mei 1999 belast met het afleveren van modelgoedkeuringen 13 en met het uitvoeren van de eerste ijk, 14 de periodieke ijk 15 en de technische controle van kansspeltoestellen. De technische 10 KB van 15 december 2004 betreffende het toegangsregister in de speelzalen van kansspelinrichtingen van klasse I en II. Belgisch Staatsblad, Aan de kansspelen mag alleen worden deelgenomen met contant betaalde speelpenningen en fiches of met muntstukken. 12 Ook de winstmogelijkheden worden op die manier aan banden gelegd. Zo wordt de verslavende werking van de kansspelen gereduceerd. 13 De modelgoedkeuring omvat een administratief en technisch onderzoek, alsook het uitvoeren van uitgebreide testen in het labo. Hierbij wordt nauwgezet het betrokken keuringsprotocol gevolgd dat interpretatie en uitleg geeft van de geldende voorschriften. Het protocol bevat ook een beschrijving van de wijze waarop de testen moeten uitgevoerd worden. Activiteitenverslag Kansspelcommissie 2005, Brussel, Kansspelcommissie, 2006, p De eerste ijk omvat een onderzoek op ieder nieuw kansspeltoestel, voorafgaand aan het eerste gebruik teneinde vast te stellen of die conform is met het goedgekeurde model. Het accent ligt daarbij op de controle van de ingebouwde software om vast te stellen of die overeenstemt met deze die oorspronkelijk werd goedgekeurd. Ibid., p De periodieke ijk heeft hetzelfde doel als de eerste ijk en gebeurt op geregelde tijdstippen op de in dienst zijnde automaten. Ibid., p

18 regels waaraan de automatische kansspelen moeten voldoen, worden beschreven in de keuringsprotocollen van de kansspelen. 16 ORGANISATIE EN WERKING De Kansspelcommissie is een onafhankelijke administratieve commissie die onder de FOD Justitie ressorteert. Ze bestaat uit een gelijk aantal Nederlandstalige en Franstalige vertegenwoordigers van de zes ministers belast met het beleid inzake kansspelen, namelijk: - de minister van Begroting en Overheidsbedrijven - de minister van Binnenlandse Zaken - de minister van Economie - de minister van Financiën - de minister van Justitie - de minister van Volksgezondheid. Elke partner is vertegenwoordigd door twee leden en twee plaatsvervangers. De Commissie wordt geleid door de voorzitter van de Kansspelcommissie, een magistraat. Ze komt in principe elke eerste woensdag van de maand samen. De Commissie wordt volledig door de sector gefinancierd. De bijdragen die zij ontvangt van de sector worden teruggestort aan de Schatkist; een deel ervan wordt gebruikt om de werking van de Commissie te financieren. De voorzitter van de Kansspelcommissie wordt bijgestaan door een Controlecel 17 bestaande uit een aantal gedetacheerde leden van de federale gerechtelijke politie, attachés met het statuut van officier van de gerechtelijke politie en financieel deskundigen. De attachés en de financieel deskundigen verrichten hun controletaken bovenop hun administratieve taken binnen de KSC. De Controlecel voert op regelmatige basis controleacties op het terrein uit. Dit kunnen zowel acties zijn in de vergunde kansspelinrichtingen (bezoeken om na te gaan of de exploitatiewijze van de speelzaal en van de inrichting in het algemeen conform de wetgeving verloopt) als in clandestiene goktenten of privé-woningen waar illegale kansspelen worden vermoed. 18 Zij verleent op verzoek bijstand aan de lokale politie (vanuit politioneel opzicht is het toezicht op de kansspelen toebedeeld aan de lokale politie) en aan de federale politie (deze is bevoegd in geval van financiële delinquentie, bij inbreuken over het ganse grondgebied van België of als bijzondere methoden nodig zijn). Leden van de Controlecel geven ook vorming aan ambtenaren en aan politiemensen, bijvoorbeeld aan de Rechercheschool. De voorzitter van de Kansspelcommissie maakt, samen met een lid van de Controlecel, deel uit van het Gaming Regulators European Forum (GREF). Het GREF, opgericht in 1989, bestaat uit vertegenwoordigers van regelgevende en toezichthoudende organisaties op het gebied van spelen in Europa. De twee belangrijkste doelstellingen van het GREF zijn: - een forum bieden waar Europese regelgevers op het gebied van spelen elkaar kunnen ontmoeten, standpunten en informatie uitwisselen en kunnen discussiëren over beleid; - bij bijzondere gelegenheden en met instemming van de deelnemers deze regelgevers vertegenwoordigen en fungeren als centraal contactpunt. 19 De relaties met de Europese overheid worden behartigd door de (eenmans)cel relaties EU. De cel Externe communicatie verzorgt de contacten met de pers, staat in voor de opmaak van folders en jaarverslagen en voor het bijwerken van de website van de Commissie. In 2009 maakte de Kansspelcommissie werk van een grootse preventiecampagne BLUF!, speciaal In het organogram op p. 17: Expert Police/expert Politie. 18 Zo stelde de Controlecel in controledossiers op m.b.t. loterijen, illegale automaten, illegale gokhuizen, vergunningen A, B en C enzovoort. Deze controledossiers werden in 216 rapporten gegoten; 171 PV s werden overgemaakt aan het parket. Er werden 20 toestellen in beslag genomen, eveneens de totaalsom van Activiteitenverslag Kansspelcommissie 2008, Brussel, KSC, 2009, p

19 gericht tot jongeren van 14 tot 18 jaar. Men stelde een film en een pedagogisch dossier op. Dit laatste bevat leidraden, sleutelbegrippen en een aantal activiteiten (o.a. een gezelschapsspel) die bedoeld zijn om een debat op gang te brengen. De Commissie wordt administratief ondersteund door een Secretariaat bestaande uit een 35- tal ambtenaren die ressorteren onder de FOD Justitie. 20 Het wordt geleid door een administrateur en omvat naast de klassieke ondersteunende diensten de receptie, P&O, Budget en beheerscontrole en ICT een juridische cel, een cel Vergaderingen Kansspelcommissie en diverse cellen die instaan voor het beheer van de dossiers vergunningen. De Juridische dienst is belast met de opmaak van ontwerpen van wetten en besluiten en van adviezen, en met de behandeling van kabinetsnota s en parlementaire vragen. De dienst staat tevens in voor de opvolging van procedures voor de hoven en rechtbanken, de Raad van State en het Grondwettelijk Hof. De cel Vergaderingen Kansspelcommissie verzekert het secretariaat van de Kansspelcommissie. Dit impliceert het opmaken, versturen en archiveren van de agenda met dagorde en van de verslagen en bijhorende stuken van de maandelijkse vergaderingen. De cel Vergunningen klasse A staat in voor het beheer van de dossiers vergunningen klasse A vereist voor de uitbating van een kansspelinrichting klasse I of casino. In België is het maximale aantal vergunningen klasse A dat tegelijkertijd kan worden toegekend, vastgelegd op negen. Er zijn momenteel vier casino s in Vlaanderen (Blankenberge, Knokke, Middelkerke en Oostende), vier in Wallonië (Chaudfontaine, Dinant, Namen en Spa) en één in Brussel. De cel Vergunningen klasse B staat in voor het beheer van de dossiers vergunningen klasse B vereist voor de uitbating van een speelautomatenhal. In totaal mogen op het Belgische grondgebied 180 vergunningen klasse B worden toegekend. Actueel zijn al deze vergunningen uitgereikt. De cel Vergunningen klasse C beheert de zogenaamde dossiers café (ca dossiers). Caféhouders die maximaal twee bingo s willen uitbaten, dienen immers een vergunning klasse C aan te vragen. De cel Vergunningen klasse D beheert de dossiers van het personeel van speelhallen en casino s (ca dossiers). Personeel tewerkgesteld in een kansspelinrichting klasse I of II moet in het bezit zijn van een vergunning D. De Kansspelcommissie organiseert regelmatig opleidingsdagen voor het personeel van kansspelinrichtingen. Na afloop van deze opleiding krijgen de cursisten een vergunning D. Na vijf jaar moet een vervolgopleiding worden gevolgd. Ook fabrikanten, plaatsers en herstellers van kansspeltoestellen moeten over een vergunning van de Kansspelcommissie beschikken, namelijk een vergunning E. De dossiers plaatsers kansspelen (een 200-tal) worden beheerd door de cel Vergunningen klasse E. De cel Dossiers x staat in voor de ontvangst van de formulieren aanvraag tot verbod op toegang tot de speelzalen van alle kansspelinrichtingen klasse I en II en voor de registratie van de verschillende categorieën van uitgesloten personen in EPIS (Excluded Persons Information System). Vóór de introductie van EPIS (2005) verspreidde de cel op regelmatige 20 Dit aantal is met inbegrip van de voorzitter en de bij de KSC gedetacheerde politieagenten. De administratie is gevestigd in Kantersteen nr 47 te Brussel. 19

20 basis lijsten van personen die zelf om een toegangsverbod verzocht hadden naar alle inrichtingen klasse I en II. De cel Inbelspelletjes ten slotte beheert de dossiers televisiespelletjes. Sinds 1 januari 2007 (inwerkingtreding van het KB van 10 oktober ) moeten organisatoren van televisiespelletjes die een volledig tv-programma vormen, een dossier ter goedkeuring indienen bij de Kansspelcommissie. De Commissie onderzoekt met medewerking van de dienst Metrologie van de FOD Economie, het verloop van de spelletjes en de selectie van de deelnemers. De Commissie is tevens belast met de behandeling van klachten over die spelletjes. In de toekomst zullen wellicht cellen worden opgericht voor het beheer van de dossiers van de nieuwe types vergunningen gecreëerd door de wet van 10 januari 2010: F1 voor de organisatoren of inrichters van weddenschappen F2 voor de aannemers van die weddenschappen G voor mediaspelletjes Koninklijk besluit van 10 oktober 2006 houdende de voorwaarden waaraan spelen die aangeboden worden in het kader van televisieprogramma s via nummerreeksen van het Belgische nummerplan, waarvoor het toegelaten is om van de oproeper, naast de prijs van de communicatie, ook de betaling van de inhoud te vragen, doch beperkt tot deze reeksen waarop het eindgebruikertarief geen functie is van de tijdsduur van de oproep en die een totaalprogramma inhouden, dienen te voldoen. Belgisch Staatsblad, Wet van 10 januari 2010 tot wijziging van de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelen, wat de Kansspelcommissie betreft. Belgisch Staatsblad,

21 ORGANOGRAM

22 SAMENSTELLING VAN DE KANSSPELCOMMISSIE Activiteitenverslag Kansspelcommissie 2008, Brussel, KSC, 2009, p

23 VORMING, BEHEER EN SELECTIE VAN ARCHIEF PRINCIPES EN BASISBEGRIPPEN VAN DE ARCHIVISTIEK Archiefstukken De archiefstukken zijn documenten die, ongeacht hun datum, vorm of drager, naar hun aard bestemd zijn om te berusten onder de instelling, persoon of groep personen die deze documenten heeft ontvangen of opgemaakt uit hoofde van zijn/haar activiteiten of de vervulling van zijn/haar taken. Het gaat om alle papieren documenten en digitale bestanden die gevormd werden in uitvoering van de opdrachten. Boeken, tijdschriften en losse documentatie behoren in principe niet tot het archief. Archiefreeksen De archiefstukken vormen reeksen, m.a.w. groepen van documenten of dossiers die onder één noemer worden gebracht omdat ze een gemeenschappelijk element hebben, doorgaans van formele aard, en gerangschikt worden op basis van eenzelfde chronologisch, alfabetisch, numeriek of alfanumeriek criterium. Voorbeelden zijn de agenda s van de briefwisseling, de ontvangen brieven, de personeelsdossiers, de dossiers die door een dienst in het kader van één van zijn specifieke competenties behandeld zijn en telkens over een zaak handelen, enz. Archiefvormers De organisatie, persoon of groep personen die, in uitoefening van haar of zijn functies of activiteiten, archief tot stand brengt of tot stand heeft gebracht: in dit geval de instellingen van openbaar nut. ANALYSE VAN DE ARCHIEFVORMING De Kansspelcommissie beschikt ondanks haar betrekkelijk recent bestaan oprichting in 2000 krachtens de wet van 7 mei over een aanzienlijk archiefbestand (ca. 350 strekkende meter). In haar hoedanigheid van advies-, beslissings- en controleorgaan maakt de administratie een rist aan archiefreeksen aan. De belangrijkste worden op de volgende pagina s nader toegelicht. De grote meerderheid van de dossiers vloeien voort uit de bevoegdheid van de Kansspelcommissie inzake het toekennen, schorsen of intrekken van vergunningen voor de kansspelsector. De Commissie behandelt jaarlijks enkele duizenden vergunningsaanvragen (A, B, C, D, E) en maakt individuele dossiers aan per vergunninghouder. De aanvragen vergunningen klasse C caféhouders die maximaal twee bingo s willen uitbaten zijn het talrijkst. In de periode behandelde de KSC niet minder dan vergunningsaanvragen; het aantal effectief toegekende vergunningen bedroeg eind Ter vergelijking: in diezelfde periode waren 9 vergunningen A, 180 vergunningen B en 189 vergunningen E actief. Sinds 2002 werden 4512 vergunningen D toegekend. 27 De Commissie werkt met papieren vergunningsdossiers. Weliswaar wordt binnenkomende briefwisseling gescand; de documenten kunnen bijgevolg zowel in papieren als in digitale versie geraadpleegd worden. De dossiers zijn geordend op volgnummer en worden ontsloten door een databank ( JHKS, acroniem voor jeux de hasard kansspelen). De papieren dossiers 25 Activiteitenverslag Kansspelcommissie 2004, Brussel, KSC, 2005, p Activiteitenverslag Kansspelcommissie 2008, Brussel, KSC, 2009, p Aantal behandelde vergunningsaanvragen: B: 609 D: 7209 E: 346. Ibid., p

ARCHIEF VAN DE FEDERALE OVERHEIDSDIENST KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER VOORBEREIDEND STUDIEDOSSIER VAN DE ARCHIEFSELECTIELIJST 2008

ARCHIEF VAN DE FEDERALE OVERHEIDSDIENST KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER VOORBEREIDEND STUDIEDOSSIER VAN DE ARCHIEFSELECTIELIJST 2008 ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GENERALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ETAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE

Nadere informatie

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe De vzw o Foto s: Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe 2 Voorwoord De Belgische grondwet voorziet in de vrijheid

Nadere informatie

Orde of wanorde? è Basisregels en aanbevelingen voor de ordening van documenten bij uw instelling. Versie december 2011

Orde of wanorde? è Basisregels en aanbevelingen voor de ordening van documenten bij uw instelling. Versie december 2011 Brochures: aanbevelingen en advies 10 Orde of wanorde? è Basisregels en aanbevelingen voor de ordening van documenten bij uw instelling Versie december 2011 Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de

Nadere informatie

WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT. Boek III

WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT. Boek III WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT Boek III Inhoud BOEK III. - Vrijheid van vestiging, dienstverlening en algemene verplichtingen van de ondernemingen... 3 TITEL 1. - Vrijheid van vestiging en van dienstverlening...

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK. Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 19 september 2011 om 10 u.

BIJZONDER BESTEK. Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 19 september 2011 om 10 u. BIJZONDER BESTEK Consultancy op de volgende domeinen : risk, audit, compliance, information & communication technology, security, privacy forencics &security en juridische aspecten Datum van de zitting

Nadere informatie

PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK

PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK Sociale verkiezingen 2008 FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG Het Hoofdbestuur van de FOD

Nadere informatie

VZW, hoe begin je eraan? Een praktische handleiding voor sportclubs

VZW, hoe begin je eraan? Een praktische handleiding voor sportclubs VZW, hoe begin je eraan? Een praktische handleiding voor sportclubs Teksten conform met de nieuwe vzw-wet Joachim Beddegenoots Bedrijfsjurist Adviseur Procura VZW 1 INHOUDSTAFEL Inleiding... 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

Bestek nummer GAC/2014/2775

Bestek nummer GAC/2014/2775 Gemeenschappelijke aankoopcentrale Stad Antwerpen OCMW Antwerpen Francis Wellesplein 1 B 2018 Antwerpen Bestek nummer GAC/2014/2775 Voor het toewijzen van een overheidsopdracht voor de aanneming van diensten

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 Het wettelijk kader

HOOFDSTUK 1 Het wettelijk kader DEEL 1 Algemene beginselen 41 HOOFDSTUK 1 Het wettelijk kader HOOFDSTUK 1 Het wettelijk kader De term vennootschapsboekhouden omhelst twee bestanddelen: vennootschappen en boekhouden. Beide hebben een

Nadere informatie

DOSSIER I 10/10/2014 UPDATE I 19 AUG 2014. De Zesde Staatshervorming: De regionalisering van de Arbeidsmarkt

DOSSIER I 10/10/2014 UPDATE I 19 AUG 2014. De Zesde Staatshervorming: De regionalisering van de Arbeidsmarkt DOSSIER I 10/10/2014 UPDATE I 19 AUG 2014 De Zesde Staatshervorming: De regionalisering van de Arbeidsmarkt VOORWOORD Dit dossier wil een aantal aspecten van de 6de staatshervorming toelichten, in het

Nadere informatie

betreffende de verwerking van persoonsgegevens door de Federale Overheidsdienst Financiën in het kader van zijn opdrachten (AF-MA-2014-022)

betreffende de verwerking van persoonsgegevens door de Federale Overheidsdienst Financiën in het kader van zijn opdrachten (AF-MA-2014-022) 1/265 Sectoraal comité voor de Federale Overheid Beraadslaging FO nr 08/2015 van 19 maart 2015 Betreft: Aanvraag van Federale Overheidsdienst Financiën betreffende de mededeling van verschillende categorieën

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Algemene Directie Regulering en Organisatie van de Markt www.mineco.fgov.be januari 2005 de Spamming IN 24 VRAGEN & ANTWOORDEN de Spamming

Nadere informatie

HET NIEUW BOEKHOUDKUNDIG STELSEL VAN DE GROTE EN ZEER GROTE VERENIGINGEN

HET NIEUW BOEKHOUDKUNDIG STELSEL VAN DE GROTE EN ZEER GROTE VERENIGINGEN HET NIEUW BOEKHOUDKUNDIG STELSEL VAN DE GROTE EN ZEER GROTE VERENIGINGEN INHOUDSTAFEL WOORD VAN DE MINISTER...5 WOORD VOORAF WERKGROEP...6 HOOFDSTUK 1: HET BOEKHOUDKUNDIG KADER...8 1. TOEPASSINGSSFEER...8

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1464 VAN 22/07/2013

BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1464 VAN 22/07/2013 BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1464 VAN 22/07/2013 OPDRACHT VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN "PRINCE2-OPLEIDING VOOR HET BTC- PERSONEEL" 151 HRM INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 1 ALGEMENE BEPALINGEN... 4 1.1 AANBESTEDENDE

Nadere informatie

Ministerie van Financiën de Regeringscommissaris Naar een nieuwe fiscale cultuur Vereenvoudiging van de fiscale procedures en de strijd tegen de grote fiscale fraude Actieplan van de Regeringscommissaris

Nadere informatie

Elektronische facturatie en accounting token: twee vliegen in één klap

Elektronische facturatie en accounting token: twee vliegen in één klap e - accounting Elektronische facturatie en accounting token: twee vliegen in één klap Roger Lassaux Directieadviseur IAB Belastingconsulent Als bevoorrechte adviseurs van de ondernemingen kunnen de accountants

Nadere informatie

FICHE. Het autonoom gemeentebedrijf

FICHE. Het autonoom gemeentebedrijf FICHE Het autonoom gemeentebedrijf (na wijzigingsdecreet van 23 januari 2009 en op basis van Omzendbrief BB 2009/2 van 5 juni 2009) Deze tekst is grotendeels overgenomen en gebaseerd op de tekst Verzelfstandiging

Nadere informatie

ALGEMENE ONDERRICHTINGEN

ALGEMENE ONDERRICHTINGEN FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN ALGEMENE DIRECTIE INSTELLINGEN EN BEVOLKING - DIENST BEVOLKING EN IDENTITEITSKAARTEN ALGEMENE ONDERRICHTINGEN BETREFFENDE HET HOUDEN VAN DE BEVOLKINGSREGISTERS

Nadere informatie

december 2012 De collectieve schuldenregeling Algemeen overzicht van de wetgeving

december 2012 De collectieve schuldenregeling Algemeen overzicht van de wetgeving december 2012 De collectieve schuldenregeling Algemeen overzicht van de wetgeving De collectieve schuldenregeling Algemeen overzicht van de wetgeving Volgende wetten worden in deze brochure behandeld:

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Luc Stolle Advocaat aan de Balie te Gent Onderwerp De private stichting: boekhouding, jaarrekening en controle Datum Januari 2004 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud

Nadere informatie

01 Voorwoord 04. 02 Opdracht 05. 03 Taalwetgeving en het bedrijfsleven 06. 04 Taal en gerechtszaken 24. 05 Taalwetgeving en verkiezingen 32

01 Voorwoord 04. 02 Opdracht 05. 03 Taalwetgeving en het bedrijfsleven 06. 04 Taal en gerechtszaken 24. 05 Taalwetgeving en verkiezingen 32 ACTIVITEITENVERSLAG VAN DE DIENST VAN DE ADJUNCT VAN DE GOUVERNEUR VAN DE PROVINCIE VLAAMS-BRABANT 2010 2011 Inhoudstafel 03 01 Voorwoord 04 02 Opdracht 05 03 Taalwetgeving en het bedrijfsleven 06 04

Nadere informatie

We gaan digitaal. Stappenplan voor de digitalisering van werkprocessen. Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën

We gaan digitaal. Stappenplan voor de digitalisering van werkprocessen. Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën Brochures: aanbevelingen en advies 6 We gaan digitaal Stappenplan voor de digitalisering van werkprocessen Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën Afdeling Toezicht, advisering en coördinatie

Nadere informatie

Bescherming van persoonsgegevens in België

Bescherming van persoonsgegevens in België Bescherming van persoonsgegevens in België Inhoudsopgave Inleiding... 3 Enkele nuttige definities... 5 Voorafgaande formaliteit... 8 Verzameling van gegevens... 10 Onder welke voorwaarden mogen persoonsgegevens

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2003 200 Besluit van 8 mei 2003, houdende de vaststelling van eisen voor het verlenen van diensten voor elektronische handtekeningen (Besluit elektronische

Nadere informatie

BESTEK: DATACENTER MANAGEMENT TOOL

BESTEK: DATACENTER MANAGEMENT TOOL BESTEK: DATACENTER MANAGEMENT TOOL Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 06 september 2010 om 10 u. Indiening van offertes uitsluitend bij de: Stafdienst ICT Cel Overheidsopdrachten Koning

Nadere informatie

Tax Audit & Accountancy

Tax Audit & Accountancy Augustus JAARGANG 3 NR. 3 / 2008 VERSCHIJNT 4X PER JAAR (FEB/MEI/AUG/NOV) AFGIFTEKANTOOR BRUGGE X P608073 15 2008 Tax Audit & Accountancy De installatie van de nieuwe ondernemingsraden B&E Business & Economics

Nadere informatie

Toekomstgerichte studie over de potentiële economische mogelijkheden van het gebruik van de elektronische identiteitskaart en de elektronische

Toekomstgerichte studie over de potentiële economische mogelijkheden van het gebruik van de elektronische identiteitskaart en de elektronische Studie Toekomstgerichte studie over de potentiële economische mogelijkheden van het gebruik van de elektronische identiteitskaart en de elektronische handtekening Toekomstgerichte studie over de potentiële

Nadere informatie

Governance memorandum van Ergo Insurance nv. Versie op 27/06/2011

Governance memorandum van Ergo Insurance nv. Versie op 27/06/2011 Governance memorandum van Ergo Insurance nv Versie op 27/06/2011 3 1. Aandeelhouderstructuur ERGO Insurance NV maakt deel uit van de ERGO verzekeringsgroep. ERGO Versicherungsgruppe AG, een vennootschap

Nadere informatie

Ontwerp van een portaalsite ter ondersteuning van crisiscommunicatie bij hoogwatersituatie

Ontwerp van een portaalsite ter ondersteuning van crisiscommunicatie bij hoogwatersituatie departement Mobiliteit en Openbare Werken Ontwerp van een portaalsite ter ondersteuning van crisiscommunicatie bij hoogwatersituatie ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Openingszitting offertes Woensdag 21 september

Nadere informatie

Project «Onderhoud DWH Risicobeheer»

Project «Onderhoud DWH Risicobeheer» FOD Financiën Stafdienst ICT Algemene offerteaanvraag met bekendmaking Bestek Regels en voorwaarden betreffende de indiening van offertes voor de uitvoering van het Onderhoud van programmatuur van datawarehouse

Nadere informatie