Verslag Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld Kop van Noord-Holland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verslag Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld Kop van Noord-Holland"

Transcriptie

1 Verslag Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld Kop van Noord-Holland Tweede voortgangsrapportage Periode: 1 januari t/m 31 december 2005 In het kader van de Tijdelijke stimuleringsregeling advies- en steunpunten huiselijk geweld van VWS 2004 t/m 2007

2 Maart 2006 Samenstelling: Mw. M. de Kinderen (PROK Management) projectleider advies- en steunpunt huiselijk geweld Kop van Noord-Holland In samenwerking met de regiegroep: Mw. I. Herders (Stichting voor Welzijnszorg en Maatschappelijk Dienstverlening Kop van Noord-Holland), Mw. H. Oskam (gemeente Den Helder), Mw. Ria (Stichting Blijf van m n Lijf Den Helder), Mw. H. Veenendaal (GGD Kop van Noord-Holland), Mw. J. de Vries (Bureau jeugdzorg Noord-Holland-Noord). 1

3 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Activiteiten Frontoffice Backoffice Voorlichting en deskundigheidsbevordering Convenanten Registratie en monitoren Pr en publiciteit 3. Afstemming Regiegroep Huiselijk Geweld Stuurgroep Huiselijk Geweld Noord-Holland-Noord Kringbijeenkomsten van regiogemeenten Projectleidersoverleg 4. Financiële verantwoording 2

4 1. Inleiding In 2004 is door VWS de tijdelijke stimuleringsregeling Advies- en Steunpunten Huiselijk Geweld ingesteld. De gemeente Den Helder heeft als centrumgemeente voor de vrouwenopvang van deze regeling gebruik gemaakt om een Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld Kop van Noord-Holland op te zetten. Het jaar 2005 heeft in het teken gestaan van de voorbereiding van het Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld Kop van Noord-Holland. Er werd gestart met een instellingsronde, waarbij de diverse organisaties elkaar hun cliëntroute voor cliënten huiselijk geweld presenteerden. Er werd een plan van aanpak samengesteld dat verscheen onder de titel: plan van aanpak Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld kop van Noord-Holland Samen aan de slag (22 april 2005). VWS en de gemeente Den Helder stemden in met dit plan en dragen beide bij in de financiering van dit plan. In de 2005 werd het plan concreet uitgewerkt. Op 23 december is het Advies- en Steunpunt informeel van start te gaan. De officiële opening volgde op 2 februari Schagen, maart

5 2. Activiteiten In 2005 zijn de voorbereidingen getroffen tot de openstelling van het Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld. Hierbij zijn verschillende onderdelen uitgewerkt. Frontoffice Er is afgewogen welke instelling het beste de eerste contacten met de vragenstellers (de bellers en mailers) op zich kan nemen. Gezien de goede ervaringen met de SOS Telefonische Hulpdienst THD ten tijde van de publiekscampagne Stop Huiselijk geweld Noord-Holland-Noord, heeft verkenning plaats bij de THD plaats gevonden. Gezien de mogelijkheid van het realiseren van de 24-uurs bereikbaarheid, het bij het opnemen direct (zonder doorverbinden) kunnen bieden van een gesprek van mens-tot-mens en de bereidheid van THD om ook vragen te willen gaan beantwoorden, is de keuze gemaakt met hen in zee te gaan. Er is in oktober 2005 een samenwerkingsovereenkomst aangegaan tussen de THD en het ASHG voor de periode van een jaar. Op basis van de ervaringen wordt bekeken of dit voor 2007 wordt gecontinueerd. THD en de regiegroep hebben het type vragen in kaart gebracht die het ASHG kan verwachten. De wijze waarop deze worden beantwoord zijn vastgelegd. De algemene vragen, vragen om voorlichting en deskundigheidsbevordering, duidelijke verwijzingsvragen voor hulp (zonder directe urgentie en instelling duidelijk) en crisisvragen zullen direct door THD worden afgewerkt. Voor urgente twijfelvragen waarbij verwijzing niet duidelijk is, worden de NAW gegevens van de beller genoteerd en via doorgegeven aan het ambulantteam van het ASHG. De THD heeft een handelingsprotocol voor het afhandelen van de vragen over huiselijk geweld voor haar medewerkers opgesteld. De medewerkers van de THD hebben geen ervaring met het beantwoorden van vragen. Op 15 november heeft daarom een training plaats gevonden over het beantwoorden van vragen. Vooralsnog zullen de beroepskrachten van THD de vragen beantwoorden. Ten behoeve van de frontoffice is in 2005 een 0900 aangevraagd ( ) en een adres Ook is een website samengesteld waarop publiek informatie kan vinden over de mogelijkheden van handelen en het ASHG. De website heeft een multiculturele uitstraling zodat een ieder in de regio zich hierdoor kan voelen aangesproken (zie bijlage 1). Backoffice Het backoffice bestaat uit een ambulant team van het ASHG en het aanbod van de hulpverlenende instellingen. Ambulant team ASHG De frontoffice zal hulpvragen die urgent zijn en zij niet kan beantwoorden of doorverwijzen of waar twijfel over bestaat waarnaar moet worden doorverwezen worden doorgeven aan het ambulantteam van het ASHG. Het ambulantteam bestaat uit de samenwerking van Blijf van m n Lijf (eerste aanspreekpunt), WMD en GGD. Het ambulant team neemt zelf contact op met de beller/mailer en heeft het volgende aanbod voor de hulpvragers : Kortdurende hulpverlening van 2 tot 3 gesprekken door WMD of Blijf van m n Lijf; Bemoeizorg van OGGZ (outreachenende hulpverlening); Eigen kracht bijeenkomsten (financiering nog in aanvraag); Groepsaanbod door WMD; Begeleide terugkeer door Blijf van m n Lijf; Aware door Blijf van m n Lijf. 4

6 Reguliere hulp Duidelijke verwijzingsvragen voor hulp (zonder directe urgentie en instelling duidelijk) worden door de frontoffice direct doorverwezen naar de hulpverlenende instellingen in de regio. Het ASHG ziet vooralsnog voor zichzelf geen rol om te checken of mensen daadwerkelijk in de hulpverlening terechtkomen. Indien mensen in de hulpverlening terechtkomen dan ligt vanaf dat moment de verantwoordelijkheid bij die instelling. In 2005 is overleg gevoerd met het reeds ruim 10 jaar bestaande Platform Kindermishandeling in de regio waar afstemming op casuïstiek niveau plaats vindt. Met hen is verkend in hoeverre verbreding naar huiselijk geweld en uitbreiding van samenwerkingspartners een mogelijkheid was. In het Platform Kindermishandeling/hulpverlening vinden casuïstiek besprekingen plaats waarbij situaties van mensen die tussen wal en schip zijn geraakt worden ingebracht. Hierbij worden afspraken gemaakt om tot een vervolgstappen te komen. Ook hier is het uitgangspunt dat als kinderen/mensen bij een hulpverleningsinstelling terechtkomen de verantwoordelijkheid vanaf dat moment bij die instelling ligt. Eind 2005 zijn afspraken gemaakt om per 1 januari 2006 het Platform te verbreden naar huiselijk geweld en uit te bereiden met een aantal instellingen. De taak van het platform hulpverlening huiselijk geweld is om gestroomlijnde hulp te realiseren. In het Platform staat centraal hoe de hulpverlening getoetst en afgestemd kan worden op basis van casuïstiek. In het platform werken de uitvoerders van alle hulpverlenende instellingen samen. Het Platform zal maximaal 10 x per jaar bij elkaar komen. Voor de zomer 2006 vindt er een evaluatie plaats of de verbreding werkt. Voorlichting en deskundigheidsbevordering Het ASHG hecht aan het goed opzetten van een voorlichtings- en deskundigheidsaanbod huiselijk geweld in de regio. Hiertoe is een Platform Voorlichting opgezet. De taak van dit Platform is preventieactiviteiten te initiëren en op elkaar af te stemmen. Het accent zal daarbij liggen op voorlichting en deskundigheidsbevordering. Jaarlijks zal een plan van aanpak worden gemaakt op basis van de signaleringsrapportage van het steunpunt. Het platform bestaat uit de preventieafdelingen van instellingen in de regio. Dit platform vergadert maximaal 4 x per jaar. Het Platform Voorlichting is in 2005 van start is gegaan en tweemaal bijeen geweest. Het Platform heeft voor de komende jaren twee prioriteiten geformuleerd voor voorlichting en deskundigheidsbevordering: deskundigheidsbevordering op het gebied van ouderenmishandeling (gericht op professionals en vrijwilligers van de welzijnsinstellingen (welzijn ouderen), thuiszorg en verzorgings- en verpleeghuizen); kindermishandeling (gericht op de implementatie van de meldcode kindermishandeling in de sectoren onderwijs, kindervang en buurtnetwerken). In een later stadium zal de uitwerking plaatsvinden voor de overige groepen. Voorlichting ouderenmishandeling In de regio is tot nu beperkt aandacht gegeven aan ouderenmishandeling. Voor het starten met de voorlichting ouderenmishandeling is bij de provincie Noord-Holland een aanvraag ingediend en gehonoreerd. De instellingen, Thuiszorg Kop van Noord-Holland (Corbis plus) en Stichting voor Welzijnszorg en Maatschappelijke Dienstverlening Kop van Noord-Holland (WMD) hebben de ervaringen van het gewest West-Friesland geïmplementeerd. Het betreft kennis en informatie rondom signalering, voorlichting en deskundigheidsbevordering. Er heeft een inventarisatie plaats gevonden van de behoefte van de instellingen en er is een flyer en poster ontwikkeld voor de beroepskrachten in de regio waarop de signalen van ouderenmishandeling zijn weer gegeven. 5

7 Na dit project wordt in de regio via voorlichting en casuïstiekbesprekingen ouderenmishandeling verder onder de aandacht gebracht bij de professionals en vrijwilligers van de welzijnsinstellingen (welzijn ouderen), thuiszorg en de verzorgings- en verpleegtehuizen. Voor deze vervolgfase, vanaf begin 2006, is met succes een beroep gedaan op de gemeenten in de regio Kop van Noord-Holland. De meeste gemeenten hebben inmiddels een toezegging gedaan om voorlichting, casuïstiek bespreking en beleidsontwikkeling in 2006 te realiseren. De aanvraag voor een vervolg in 2007 is nog in behandeling. Voorlichting kindermishandeling Voor beroepsbeoefenaren die tijdens hun werk in contact komen met kinderen, is een landelijke Meldcode Kindermishandeling opgesteld. Deze meldcode heeft de intentie om te komen tot een handelingsprotocol voor beroepskrachten die werken met kinderen. Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) stimuleert momenteel het gebruik van de meldcode in het peuterspeelzaalwerk en de kinderopvang, het onderwijs en de jeugdgezondheidszorg. Het opstellen van een instellingsprotocol is een belangrijke stap. Maar om goed te kunnen handelen bij vermoedens van kindermishandeling is het noodzakelijk dat er ook aandacht is voor na- of bijscholing. Bij de regio gemeenten is een verzoek tot financiële bijdrage ingediend om in 2007 te starten met de uitwerking van voorlichting en deskundigheidsbevordering in de kinderopvang en buurtnetwerken. De aanvraag is nog in behandeling. Convenanten In de loop van 2005 zijn met de diverse instellingen gesprekken geweest om de samenwerkingsafspraken vast te leggen in convenanten. Hierbij zijn afspraken gemaakt op de volgende punten: - formulering van het speerpunt huiselijk geweld binnen de instellingen (agendasetting); - prioriteit van hulp bij huiselijk geweld; - hulp waarbij, los van wie de hulpvrager is, hulp op gang gebracht wordt aan het totale systeem van slachtoffer, dader en getuige van geweld (systeemgedachte); - indien nodig aanscherping van instellingsbeleid (w.o. cliëntroutes) bij huiselijk geweld; - aanwijzen van een vast contactpersoon per instelling bij hulpvragen huiselijk geweld (die ook deelneemt in het platform hulpverlening huiselijk geweld); - registratie van de informatie- en hulpvragen huiselijk geweld. Begin 2006 zullen deze convenanten worden getekend. Registratie en monitoren Om de omvang van de problematiek van huiselijk geweld, maar ook de inhoud van de hulpvraag in de regio in kaart te brengen is een goede registratie heel belangrijk. Die registratie is ook nodig voor een goede verwijzing én om de intakeprocedures in de toegang tot vervolghulp te vereenvoudigen. De registratie speelt zich af op drie niveaus: - voor registratie van de vragen bij de frontoffice wordt een bijgestelde registratie van de THD gebruikt; - het ambulant team heeft een eigen registratie opgezet die aansluit op die van frontoffice; - iedere hulpverlenende instelling beschikt over een eigen registratiesysteem. Nog niet bij iedere instelling wordt hierin huiselijk geweld geregistreerd. In de convenanten zijn met de instellingen afspraken gemaakt over het aanleveren van de gegevens van huiselijk geweld aan het ASHG. De registratiecijfers worden door de GGD verzameld en jaarlijks verwerkt in een signaleringsrapportage. Hiermee wordt het mogelijk vraag en aanbod te monitoren. De eerste rapportage zal over 2006 worden gerealiseerd. 6

8 PR en publiciteit In 2005 is gestart met een periodiek van het ASHG om de medewerkers in de instellingen te informeren over activiteiten van het ASHG. Deze nieuwsbrief is in 2005 tweemaal verschenen (oktober en december 2005). Verder is eind 2005 gestart met de voorbereidingen van de voorlichtingsmaterialen en de opening op 2 februari

9 3. Afstemming Huiselijk Geweld is een thema waar vele instellingen mee te maken hebben. Daarom vraagt huiselijk geweld om een gezamenlijke aanpak c.q. een ketenaanpak. Om tot een sluitende aanpak te komen moeten goede afspraken gemaakt. Dit vraagt om regelmatige afstemming en overleg. Regiegroep Huiselijk Geweld De coördinatie en uitvoering van de regietaak zijn in 2005 meer en meer bij de GGD komen te liggen. De GGD wordt hierin ondersteund door een regiegroep vanuit het werkveld en de gemeente. De taak van de regiegroep is de regie op te pakken rondom huiselijk geweld in de regio. Zij draagt er zorg voor dat manifestaties van huiselijk geweld deugdelijk worden geregistreerd en gesignaleerd (jaarlijkse rapportage) en dat de partners van het steunpunt op uitvoerend niveau goed samenwerken. Ten behoeve van het steunpunt is een regiegroep actief bestaande uit vertegenwoordigers van instellingen in het gewest. De regiegroep draagt ideëen voor de uitvoering van het steunpunt. Tevens vindt binnen de regiegroep afstemming tussen de instellingen plaats. Deze regiegroep bestaat uit een kerngroep met vertegenwoordigers van de afdeling Onderwijs Welzijn en Sport van de gemeente Den Helder, de GGD Kop van Noord-Holland, de Stichting voor Welzijnzorg en Maatschappelijke Dienstverlening, Stichting Blijf van m n Lijf Den Helder en Bureau Jeugdzorg Noord-Holland-Noord. De kernregiegroep is in de verslagperiode twaalf maal bij elkaar geweest, te weten op 3 februari, 24 februari, 10 maart, 22 maart, 21 april, 1 juni, 19 juli, 6 september, 27 oktober, 1 november, 29 november en 13 december Regelmatig wordt de regiegroep verbreed met vertegenwoordigers van GGZ Kop van Noord- Holland, Politie Noord-Holland Noord, Buro Slachtofferhulp Noord-Holland Noord, Advies- en Meldpunt Noord-Holland, Thuiszorg Kop van Noord-Holland, SOS Telefonische Hulpdienst Noordwest, Brijder Verslavingszorg regio Kop van Noord-Holland, Stichting Triton verslavingszorg, MEE regiokantoor Noordkop. Daarnaast heeft het netwerk vrouwenhulpverlening tweemaal deelgenomen aan de brede regiegroep. De input vanuit het Internationaal Vrouwencentrum Avalon en de Stichting tegen Vrouwenverminking is daarmee meegenomen in de opzet van het ASHG. De brede regiegroep is in de verslagperiode zes maal bij elkaar geweest, te weten op 12 januari, 24 februari, 31 maart, 22 juni, 4 oktober en13 december Vanaf 2006 gaan de instellingen in deze brede regiegroep participeren in het Platform Hulpverlening. Stuurgroep Huiselijk Geweld Noord-Holland-Noord Voor het ontstaan van het ASHG vond de coördinatie aanvankelijk centraal plaats vanuit het Openbaar Ministerie. Met de komst van de ASHG komt de verantwoordelijkheid lokaal te liggen. In de Stuurgroep is besproken om daarom over te gaan tot het werken in drie regionale regiegroepen. De Stuurgroep Huiselijk Geweld zal dan als bovenregionale factor blijven bestaan, maar minder vaak bij elkaar komen en zich minder met de uitvoerende zaken bezighouden. De regiegroepen leggen de verbinding met de ASHG s. Op die manier wordt de lokale inbedding van de aanpak van huiselijk geweld gewaarborgd. Door deze ontwikkelingen is de coördinatie dichter bij de gemeenten komen te staan. In de Kop van Noord-Holland bestaat een regiegroep ASHG en de gemeente Den Helder heeft haar regierol opgepakt via het organiseren van de zogenaamde kringbijeenkomsten van de regiogemeenten (zie volgend kopje). 8

10 Kringbijeenkomsten van regiogemeenten De Vereniging Nederlandse Gemeenten en Transact organiseren in de verschillende regio s uitwisseling tussen gemeenten in de zogenaamde kringbijeenkomsten. Hier komt de regierol van de gemeenten aan de orde. Op 8 november vond in de Kop van Noord-Holland de eerste bijeenkomst plaats. Hierbij werd de stand van zaken rondom het ASHG in de Kop van Noord-Holland toegelicht en de rol van de centrumgemeente Den Helder. De 9 gemeenten in de Kop van Noord-Holland pakken met elkaar de realisering van de voorlichting en deskundigheidsbevordering binnen de regio op. Prioriteit wordt daarbij gegeven aan ouderenmishandeling en implementatie van de meldcode kindermishandeling. Projectleidersoverleg Het Primo heeft in 2005 het initiatief genomen te komen tot een overleg tussen de projectleiders van de ASHG. Deze zijn in 2005 vier maal bijeen geweest. De projectleider van het ASHG heeft hieraan deelgenomen. In het projectleidersoverleg wordt informatie uitgewisseld. Verder heeft Transact van VWS de opdracht gekregen om het landelijke ondersteuningsprogramma huiselijk geweld voor het ASHG vorm te geven. Zij organiseren uitwisselingsbijeenkomsten en intercollegiale intervisie, themabijeenkomsten en een aanbod scholing en advies. Zij stelde een handreiking casemanagement op en ontwikkelde de landelijke website Het ASHG heeft toe nu slechts sporadisch gebruik gemaakt van dit aanbod. 9

11 4. Financiële verantwoording Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld Kop van Noord-Holland Begroting 2005 Gerealiseerd 2005 Inkomsten Subsidie gemeente Den Helder Totaal inkomsten ,00 Uitgaven Personele kosten e kwartaal ,47 2 e en 3 e kwartaal ,62 4 e kwartaal 8.032,92 Deskundigheidsbevordering ( training) 913,40 periodiek abonnement 221,00 Totaal uitgaven ,41 10

12 Bijlage 1: Printscreen 11

13 12

Verslag project. Ouderenmishandeling in de Kop van Noord-Holland. Agendasetting afstemming overdracht - positionering

Verslag project. Ouderenmishandeling in de Kop van Noord-Holland. Agendasetting afstemming overdracht - positionering Verslag project Ouderenmishandeling in de Kop van Noord-Holland Agendasetting afstemming overdracht - positionering Projectperiode: 1 juni 2005 t/m 31 december 2005 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Doel en

Nadere informatie

Nieuwsbrief Huiselijk Geweld Kop van Noord-Holland Nummer 6 April 2007

Nieuwsbrief Huiselijk Geweld Kop van Noord-Holland Nummer 6 April 2007 Nieuwsbrief Huiselijk Geweld Kop van Noord-Holland Nummer 6 April 2007 Landelijke publiekscampagne op 16 april van start! Op maandag 16 april start de landelijke publiekscampagne over huiselijk geweld.

Nadere informatie

Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld Kop van Noord-Holland

Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld Kop van Noord-Holland Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld Kop van Noord-Holland Huiselijk geweld komt meer naar buiten Derde voortgangsrapportage 1 januari t/m 31 december 2006 In het kader van de Tijdelijke stimuleringsregeling

Nadere informatie

PLAN VAN AANPAK ADVIES- EN STEUNPUNT HUISELIJK GEWELD KOP VAN NOORD-HOLLAND. Samen aan de slag

PLAN VAN AANPAK ADVIES- EN STEUNPUNT HUISELIJK GEWELD KOP VAN NOORD-HOLLAND. Samen aan de slag PLAN VAN AANPAK ADVIES- EN STEUNPUNT HUISELIJK GEWELD KOP VAN NOORD-HOLLAND Samen aan de slag In het kader van de Tijdelijke stimuleringsregeling advies- en steunpunten huiselijk geweld van VWS 2004 t/m

Nadere informatie

Aanpak huiselijk geweld centrumgemeentegebied Amersfoort

Aanpak huiselijk geweld centrumgemeentegebied Amersfoort Aanpak huiselijk geweld centrumgemeentegebied Amersfoort De bestrijding van huiselijk geweld is een van de taken van gemeenten op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO, nu nog prestatieveld

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Directoraat-Generaal Preventie, Jeugd en Sancties Schedeldoekshaven

Nadere informatie

Convenant Huiselijk Geweld Integrale Aanpak Geweld in Huis Zuid-Holland Noord Leiden, 25 november 2004. Inleiding

Convenant Huiselijk Geweld Integrale Aanpak Geweld in Huis Zuid-Holland Noord Leiden, 25 november 2004. Inleiding Convenant Huiselijk Geweld Integrale Aanpak Geweld in Huis Zuid-Holland Noord Leiden, 25 november 2004 Versie 24 november 2005 Convenant Huiselijk Geweld Integrale Aanpak Geweld in Huis Zuid-Holland Noord

Nadere informatie

Convenant Ketenaanpak Eergerelateerd Geweld Twente

Convenant Ketenaanpak Eergerelateerd Geweld Twente Convenant Ketenaanpak Eergerelateerd Geweld Twente Samenwerkingsafspraken ten behoeve van de preventieve - en de veiligheidsaanpak van (potentiële) slachtoffers van eergerelateerd geweld in Twente. Vanuit

Nadere informatie

SAMENWERKINGSPROTOCOL

SAMENWERKINGSPROTOCOL SAMENWERKINGSPROTOCOL Hulpverlening bij huiselijk geweld regio West-Veluwe/Vallei gemeenten Barneveld - Ede - Nijkerk - Scherpenzeel - Wageningen EDE, januari 2006 1 INLEIDING Het kabinet heeft de aanpak

Nadere informatie

Resultaten, voortgang en borging Regionale Aanpak Kindermishandeling (en huiselijk geweld) RAAK Fryslân

Resultaten, voortgang en borging Regionale Aanpak Kindermishandeling (en huiselijk geweld) RAAK Fryslân Resultaten, voortgang en borging Regionale Aanpak Kindermishandeling (en huiselijk geweld) RAAK Fryslân Femmy Busscher f.busscher@cmogroningen.nl Marion Dral mariondral@planet.nl Hoe lang bestaat RAAK?

Nadere informatie

Ervaringen van een RAAK-regio

Ervaringen van een RAAK-regio Ervaringen van een RAAK-regio Zaanstreek Waterland Voorgeschiedenis In Zaanstreek Waterland: - een sterke traditie van samenwerking tussen welzijnsorganisaties, jeugdzorginstellingen, jeugdgezondheidszorg

Nadere informatie

SUBSIDIEAANVRAAG IMPLEMENTATIE EN BORGING WET MELDCODE BIJ STEUNPUNTEN HUISELIJK GEWELD IN DE PERIODE 2013 EN 1014

SUBSIDIEAANVRAAG IMPLEMENTATIE EN BORGING WET MELDCODE BIJ STEUNPUNTEN HUISELIJK GEWELD IN DE PERIODE 2013 EN 1014 SUBSIDIEAANVRAAG IMPLEMENTATIE EN BORGING WET MELDCODE BIJ STEUNPUNTEN HUISELIJK GEWELD IN DE PERIODE 2013 EN 1014 Inleiding Sterke SHG s zijn een voorwaarde voor een toekomstbestendige ketenaanpak van

Nadere informatie

Projectverslag. Deskundigheidsbevordering huiselijk geweld: ouderenmishandeling

Projectverslag. Deskundigheidsbevordering huiselijk geweld: ouderenmishandeling Projectverslag Deskundigheidsbevordering huiselijk geweld: ouderenmishandeling 2006 2007 Dit project is mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van de regio gemeenten Anna Paulowna, Harenkarspel,

Nadere informatie

Convenant Aanpak Huiselijk Geweld in West-Friesland

Convenant Aanpak Huiselijk Geweld in West-Friesland Convenant Aanpak Huiselijk Geweld in West-Friesland Dit convenant regelt de afspraken tussen de ketenpartners in de regio West- Friesland met betrekking tot het huiselijk geweld en geeft de verbondenheid

Nadere informatie

Convenant Integrale Aanpak Huiselijk Geweld Den Haag

Convenant Integrale Aanpak Huiselijk Geweld Den Haag Convenant Integrale Aanpak Huiselijk Geweld Den Haag Ondergetekenden - (naam + functie), namens Gemeente Den Haag -, namens Regiopolitie Haaglanden, -, namens Algemeen Maatschappelijk Werk Den Haag, bestaande

Nadere informatie

Begeleide terugkeer - Blijf van m n Lijf/Femgard/Ambulante hulpverlening

Begeleide terugkeer - Blijf van m n Lijf/Femgard/Ambulante hulpverlening Begeleide terugkeer - Blijf van m n Lijf/Femgard/Ambulante hulpverlening Individueel aanbod voor vrouwen die opgevangen worden buiten de regio en terug willen komen in de relatie als het geweld stopt.

Nadere informatie

Ouderenmishandeling De rol van de gemeente

Ouderenmishandeling De rol van de gemeente Ouderenmishandeling De rol van de gemeente 11/21/2013 Congres huiselijk geweld 18 november 2013 Programma: Opening Inleiding landelijke aanpak ouderenmishandeling; de meldcode De rol van de gemeente: s-hertogenbosch

Nadere informatie

Welzijn Nieuwe Stijl. preventie zorg en opvang. 27 juni 2011

Welzijn Nieuwe Stijl. preventie zorg en opvang. 27 juni 2011 Welzijn Nieuwe Stijl 27 juni 2011 Prestatieveld 7: het bieden van maatschappelijke opvang, waaronder vrouwenopvang Prestatieveld 8: het bevorderen van openbare geestelijke gezondheidszorg, met uitzondering

Nadere informatie

De kwaliteit van Veilig Thuis Drenthe Stap 1

De kwaliteit van Veilig Thuis Drenthe Stap 1 De kwaliteit van Veilig Thuis Drenthe Stap 1 Utrecht, november 2015 1 Inspectie Jeugdzorg Dit is een uitgave van: Inspectie Jeugdzorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inspectie voor de

Nadere informatie

Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld Kop van Noord-Holland

Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld Kop van Noord-Holland Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld Kop van Noord-Holland Vierde voortgangsrapportage 1 januari t/m 31 december 2007 & Aanzet tot evaluatie 2004 t/m 2007 In het kader van de Tijdelijke stimuleringsregeling

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 0900 1 26 26 26 5 cent per minuut

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 0900 1 26 26 26 5 cent per minuut Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Informatie voor professionals 0900 1 26 26 26 5 cent per minuut Signaleren en samen aanpakken Wat is huiselijk geweld en wat is kindermishandeling? Verplicht

Nadere informatie

Convenant. Samenwerkingspartners Aanpak Huiselijk Geweld

Convenant. Samenwerkingspartners Aanpak Huiselijk Geweld Convenant Samenwerkingspartners Aanpak Huiselijk Geweld Utrecht, september 2006 Samenwerkingspartners Organisaties Advies en Steunpunt Huiselijk Geweld stad en regio Utrecht Altrecht Aveant Bureau Jeugdzorg

Nadere informatie

STICHTING BASISVOORZIENING PEUTERSPEELZAALWERK ERMELO

STICHTING BASISVOORZIENING PEUTERSPEELZAALWERK ERMELO STICHTING BASISVOORZIENING PEUTERSPEELZAALWERK ERMELO INTERNE WERKWIJZE SBPE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING juli 2014 Inhoud MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING... 3 1. ALGEMEEN...

Nadere informatie

Aandachtsfunctionaris Academie

Aandachtsfunctionaris Academie Aandachtsfunctionaris Academie Waarom een Aandachtsfunctionaris Academie? De aandachtsfunctionaris is dé spil in elke organisatie die serieus werk maakt van de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Nadere informatie

Rapportage Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld Kop van Noord-Holland. Vijfde voortgangsrapportage. Schagen, maart 2009

Rapportage Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld Kop van Noord-Holland. Vijfde voortgangsrapportage. Schagen, maart 2009 Rapportage Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld Kop van Noord-Holland Vijfde voortgangsrapportage Schagen, maart 2009 Inhoudsopgave 1. Activiteiten in vogelvlucht 2. Hulpvragen huiselijk geweld bij frontoffice

Nadere informatie

Toelichting BenW-adviesnota

Toelichting BenW-adviesnota Onderwerp: Toelichting BenW-adviesnota Afdeling/team : Welzijn Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling gemeente Beesel Afdelingshoofd Auteur : Bremmers, P.H.M. : Broek, N.M.C.A. Datum vergadering

Nadere informatie

Beleid en implementatie aanpak ouderenmishandeling.

Beleid en implementatie aanpak ouderenmishandeling. Beleid en implementatie aanpak ouderenmishandeling. 1. Sociaal beleid in breder verband Ontwikkelen beleid: een complex proces Het ontwikkelen en implementeren van beleid voor preventie en aanpak van grensoverschrijdend

Nadere informatie

Voorstel. Uitgangspunten regiovisie. De regiovisie gaat uit van de volgende uitgangspunten:

Voorstel. Uitgangspunten regiovisie. De regiovisie gaat uit van de volgende uitgangspunten: Voorstel Cluster : samenleving Nummer : 5 Portefeuillehouder : Linda van der Deen Datum vergadering : 20 april 2015 Onderwerp : Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling Inleiding Als gevolg van

Nadere informatie

Een Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld opzetten. een praktisch stappenplan

Een Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld opzetten. een praktisch stappenplan Een Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld opzetten een praktisch stappenplan TransAct, februari 2005 Colofon Tekst Redactie Silvia Cox Nonja Meintser Landelijk expertisecentrum aanpak huiselijk geweld

Nadere informatie

Vergroting van de bekendheid van het Steunpunt Huiselijk Geweld

Vergroting van de bekendheid van het Steunpunt Huiselijk Geweld Rapportage Van Huiselijk geweld, kom ermee naar buiten! naar Nu is het genoeg! Vergroting van de bekendheid van het Steunpunt Huiselijk Geweld 2008 Schagen, maart 2009 Inhoudsopgave 1. Activiteiten in

Nadere informatie

WORKSHOP. Hoe voert u de meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling in? Voor gemeenten en provincies

WORKSHOP. Hoe voert u de meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling in? Voor gemeenten en provincies WORKSHOP Hoe voert u de meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling in? Voor gemeenten en provincies Rudy Bonnet Stade Advies Sevgi Tunali STAP 14 februari 2011 PROGRAMMA Opening Doel workshop Cijfers

Nadere informatie

Plan van Aanpak regiovisie en vorming AMHK Zeeland

Plan van Aanpak regiovisie en vorming AMHK Zeeland Plan van Aanpak regiovisie en vorming AMHK Zeeland 1. Inleiding De staatssecretaris van VWS heeft in 2012 in een beleidsbrief verklaard dat op termijn alle gemeenten verantwoordelijk zijn voor de hele

Nadere informatie

Functies van de Steunpunten Huiselijk Geweld. ncties. Functies. Functies Functies. Functies. Functies. Functies. Functies Functies. Functie.

Functies van de Steunpunten Huiselijk Geweld. ncties. Functies. Functies Functies. Functies. Functies. Functies. Functies Functies. Functie. ncties Functies van de Steunpunten Huiselijk Geweld Functies Functies Funct Functies Functies Functies Functie Functies Functies Functies Functies Inhoudsopgave Voorwoord 1 Waarom functies 3 1.1 Wat is

Nadere informatie

Thema: Één meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Thema: Één meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Thema: Één meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling De deelnemers in deze groep kwamen uit zeer verschillende werksoorten en vanuit beide invalshoeken: huiselijk geweld en aanpak kindermishandeling.

Nadere informatie

Veilig Thuis Gooi & Vechtstreek. ASHG en AMK samen verder

Veilig Thuis Gooi & Vechtstreek. ASHG en AMK samen verder Veilig Thuis Gooi & Vechtstreek ASHG en AMK samen verder Kernopdracht het stoppen van huiselijk geweld en kindermishandeling en het duurzaam borgen van veiligheid van alle betrokkenen 2 Regio Gooi en Vechtstreek

Nadere informatie

Uitvoering advies aanlevering beleidsinformatie Veilig Thuis

Uitvoering advies aanlevering beleidsinformatie Veilig Thuis Uitvoering advies aanlevering beleidsinformatie Veilig Thuis 8 juni 2015 1 ADVIES De Wmo2015 verplicht de Veilig Thuis organisaties (VT organisaties) om twee keer per jaar, in juli en januari) bij CBS

Nadere informatie

Jaarrapportage Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld Kop van Noord-Holland

Jaarrapportage Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld Kop van Noord-Holland Jaarrapportage Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld Kop van Noord-Holland Door netwerk meer dan de som der delen! Zesde voortgangsrapportage 2009 Schagen, maart 2010 Inhoudsopgave 1. Activiteiten in vogelvlucht

Nadere informatie

Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Stichting Werkplaats Kindergemeenschap. Voortgezet Onderwijs

Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Stichting Werkplaats Kindergemeenschap. Voortgezet Onderwijs Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Stichting Werkplaats Kindergemeenschap Voortgezet Onderwijs Stichting Werkplaats Kindergemeenschap 2013 Inleiding Het opstellen van deze meldcode vloeit

Nadere informatie

Protocol Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld binnen de zorgstructuur van het Karel de Grote College Nijmegen.

Protocol Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld binnen de zorgstructuur van het Karel de Grote College Nijmegen. Protocol Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld binnen de zorgstructuur van het Karel de Grote College Nijmegen. Sinds juli 2013 is het onderwijs wettelijk verplicht om op scholen met de Meldcode

Nadere informatie

Dé oplossing voor alle vraagstukken rondom informatie, advies en ondersteuning

Dé oplossing voor alle vraagstukken rondom informatie, advies en ondersteuning DENKEN IN FUNCTIES Dé oplossing voor alle vraagstukken rondom informatie, advies en ondersteuning Samenhang voor het, Toegang en Antwoord is eenvoudiger te realiseren als er gedacht en gewerkt wordt in

Nadere informatie

Kennisplatform Mantelzorg West Friesland. Samen vernieuwen in de Wmo, 15 juni 2015

Kennisplatform Mantelzorg West Friesland. Samen vernieuwen in de Wmo, 15 juni 2015 Kennisplatform Mantelzorg West Friesland Een netwerkorganisatie van gemeenten, zorgaanbieders, hulverlenende instellingen en belangenbehartigers van mantelzorgers Samen vernieuwen in de Wmo, 15 juni 2015

Nadere informatie

Wmo beleidsplan Maatschappelijke Zorg 2012-2014. Centrumgemeenteregio Zuid-Holland Zuid

Wmo beleidsplan Maatschappelijke Zorg 2012-2014. Centrumgemeenteregio Zuid-Holland Zuid Wmo beleidsplan Maatschappelijke Zorg 2012-2014 Centrumgemeenteregio Zuid-Holland Zuid Raadscarrousel Drechtsteden 2 oktober 2012 Opbouw presentatie 1. Maatschappelijke Zorg (Wmo prestatievelden 7, 8 en

Nadere informatie

Best practice Omring. Memo en protocol

Best practice Omring. Memo en protocol Best practice Omring Memo en protocol Doelen: Memo: voorstel aan het managementteam mbt implementatie meldcode Protocol: informeren werknemers over de werkwijze, de te volgen stappen bij signalen van huiselijk

Nadere informatie

file:///c:/users/leon/desktop/exportnewsletter.html

file:///c:/users/leon/desktop/exportnewsletter.html Page 1 of 5 Nieuwsbrief Huiselijk Geweld Kop van Noord-Holland September 2012 Toename meldingen en meer kinderen in beeld In de achtste voortgangsrapportage van het Steunpunt Vijf jaar Steunpunt Knooppunt

Nadere informatie

Meldcode Cibap Vakschool

Meldcode Cibap Vakschool Meldcode Cibap Vakschool Breng de signalen in kaart Vraag advies aan BSS en eventueel het Steunpunt Veilig Thuis Bespreek de signalen met de student Weeg het risico op gevaar voor de student: terugkoppeling

Nadere informatie

Centrale helpdesk voor gemeenten. Samenwerken voor de jeugd

Centrale helpdesk voor gemeenten. Samenwerken voor de jeugd Centrale helpdesk voor gemeenten Samenwerken voor de jeugd Inhoud Woord vooraf 3 1. Meer preventie en meer opvoedondersteuning 5 Centrum voor Jeugd en Gezin 5 Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg 6 Digitaal

Nadere informatie

Rapportage doelstellingen 2009 Kadernota Wmo.

Rapportage doelstellingen 2009 Kadernota Wmo. Rapportage doelstellingen 2009 Kadernota Wmo. Overzicht volgens beleidsdoelen uit kadernota Wmo 2008-2012 Mee(r)doen in Dalfsen* 2009 Thema Wmo-loket Informatie geven over wonen, welzijn en zorg Wmo-loket

Nadere informatie

Werkdocument model toetsingskader kwaliteitstoezicht Wmo

Werkdocument model toetsingskader kwaliteitstoezicht Wmo Werkdocument model toetsingskader kwaliteitstoezicht Wmo Inleiding Dit model voor een toetsingskader is opgesteld ten behoeve van het kwaliteitstoezicht in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Beleidskader Huiselijk geweld en Kindermishandeling

Beleidskader Huiselijk geweld en Kindermishandeling Beleidskader Huiselijk geweld en Kindermishandeling Plan van aanpak voor een beleidsnota (inclusief een vierjarig ) Datum 21 april 2011 Opgesteld door Gineke Kuin Bestuurlijk opdrachtgever Cees Meeuwis

Nadere informatie

11 Stiens, 21 oktober 2014

11 Stiens, 21 oktober 2014 11 Stiens, 21 oktober 2014 Raadsvergadering: 13 november 2014 Voorstelnummer: 2014/ 74 Portefeuillehouder: Cees Vos Behandelend ambtenaar: Jitske Bosch E-mail: j.bosch@leeuwarderadeel.nl Telefoonnr. :

Nadere informatie

PROTOCOL NETWERK JEUGDHULPVERLENING GEMEENTE SON EN BREUGEL

PROTOCOL NETWERK JEUGDHULPVERLENING GEMEENTE SON EN BREUGEL PROTOCOL NETWERK JEUGDHULPVERLENING GEMEENTE SON EN BREUGEL Het protocol is opgesteld om eenduidigheid te verkrijgen tussen de deelnemende instellingen en/of personen betreffende de uitgangspunten, de

Nadere informatie

Veilig Thuis & Vrouwenopvang. 18 januari 2016

Veilig Thuis & Vrouwenopvang. 18 januari 2016 Veilig Thuis & Vrouwenopvang 18 januari 2016 Veilig Thuis & Vrouwenopvang - Midden in een transformatie ; - hard aan het werk voor een kwetsbare doelgroep ; - en de dilemma's die daar bij spelen. Veilig

Nadere informatie

De bruikbaarheid van adviezen en consulten van het AMK

De bruikbaarheid van adviezen en consulten van het AMK De bruikbaarheid van adviezen en consulten van het AMK Het landelijk beeld naar aanleiding van onderzoek van de Inspectie Jeugdzorg bij de Advies- en Meldpunten Kindermishandeling Inspectie Jeugdzorg Utrecht,

Nadere informatie

De kwaliteit van Veilig Thuis Zuidoost-Brabant Stap 1

De kwaliteit van Veilig Thuis Zuidoost-Brabant Stap 1 De kwaliteit van Veilig Thuis Zuidoost-Brabant Stap 1 Utrecht, november 2015 1 Inspectie Jeugdzorg Dit is een uitgave van: Inspectie Jeugdzorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inspectie

Nadere informatie

Nieuwsbrief Ondersteuningsprogramma AMHK van VNG

Nieuwsbrief Ondersteuningsprogramma AMHK van VNG Nieuwsbrief Ondersteuningsprogramma AMHK van VNG Advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling (AMHK) Het programmateam De eerste producten voor gemeenten Advies- en meldpunt huiselijk geweld

Nadere informatie

SIGNS OF SAFETY EN DE MELDCODE KINDERMISHANDELING EN HUISELIJK GEWELD

SIGNS OF SAFETY EN DE MELDCODE KINDERMISHANDELING EN HUISELIJK GEWELD pagina 1 pagina 2 SIGNS OF SAFETY EN DE MELDCODE KINDERMISHANDELING EN HUISELIJK GEWELD pagina 3 Problematiek pagina 4 Omvang van de problematiek 45% van de Nederlandse bevolking ooit/vaker slachtoffer

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Lingewaard

Aan de raad van de gemeente Lingewaard 11 Aan de raad van de gemeente Lingewaard *14RDS00129* 14RDS00129 Onderwerp Regiovisie - aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling 2015-2019 regio Arnhem & Achterhoek 1 Samenvatting Met dit voorstel

Nadere informatie

Projectverslag. Deskundigheidsbevordering huiselijk geweld: ouderenmishandeling. Deskundigheidsbevordering huiselijk geweld: Kindermishandeling

Projectverslag. Deskundigheidsbevordering huiselijk geweld: ouderenmishandeling. Deskundigheidsbevordering huiselijk geweld: Kindermishandeling Projectverslag Deskundigheidsbevordering huiselijk geweld: ouderenmishandeling 2006 2007 & Deskundigheidsbevordering huiselijk geweld: Kindermishandeling Implementatie meldcode kindermishandeling voor

Nadere informatie

Handelingsprotocol Meldcode Huiselijk Geweld en kindermishandeling Basisschool Meander

Handelingsprotocol Meldcode Huiselijk Geweld en kindermishandeling Basisschool Meander Handelingsprotocol Meldcode Huiselijk Geweld en kindermishandeling Basisschool Meander Doel van de meldcode: Professionals ondersteunen bij het omgaan met signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Nadere informatie

Riedsútstel. Underwerp Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling. Foech ried/kolleezje: Raad: kaderstellend

Riedsútstel. Underwerp Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling. Foech ried/kolleezje: Raad: kaderstellend Riedsútstel Ried : 11 december 2014 Status : Opiniërend/Besluitvormend Eardere behandeling : Werkgroep 3D d.d. 3 december 2014 Agindapunt : 18 Portefúljehâlder : mw. G. Postma Amtner : mw. C. Zondag Taheakke

Nadere informatie

Meldcode Cibap Vakschool

Meldcode Cibap Vakschool Meldcode Cibap Vakschool Breng de signalen in kaart Vraag advies aan STB/TTC en eventueel het SHG/AMK Bespreek de signalen met de student Weeg het risico op gevaar voor de student: terugkoppeling STB Melding

Nadere informatie

Convenant Integrale Aanpak Huiselijk Geweld voor de inwoners van de gemeenten Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Rijswijk, Wassenaar en Zoetermeer

Convenant Integrale Aanpak Huiselijk Geweld voor de inwoners van de gemeenten Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Rijswijk, Wassenaar en Zoetermeer RIS135607c_09-JUN-2006 Convenant Integrale Aanpak Huiselijk Geweld voor de inwoners van de gemeenten Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Rijswijk, Wassenaar en Zoetermeer Ondergetekenden - Dhr. C.A. van der

Nadere informatie

Informatie en aandachtspunten voor gemeenten en organisaties bij de invoering van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Informatie en aandachtspunten voor gemeenten en organisaties bij de invoering van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling MELDCODE IN ZICHT Informatie en aandachtspunten voor gemeenten en organisaties bij de invoering van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Projectteam RAAK GGD Rotterdam-Rijnmond Oktober 2010

Nadere informatie

Besluitvorming aan de Raad Formele advisering van de Raad. Conform advies Aanhouden Anders, nl. Collegevoorstel Advies: Openbaar

Besluitvorming aan de Raad Formele advisering van de Raad. Conform advies Aanhouden Anders, nl. Collegevoorstel Advies: Openbaar Collegevoorstel Advies: Openbaar Onderwerp Ontwikkeling OGGZ-loket als meldpunt voor onrust en overlast Programma / Programmanummer Maatschappelijke zorg en dienstverlening / 7320 Portefeuillehouder G.

Nadere informatie

Vrijwilligershulp zichtbaar en beschikbaar, in de sector Wonen, Welzijn & Welzijn. Werkplan 2011

Vrijwilligershulp zichtbaar en beschikbaar, in de sector Wonen, Welzijn & Welzijn. Werkplan 2011 Vrijwilligershulp zichtbaar en beschikbaar, in de sector Wonen, Welzijn & Welzijn Werkplan 2011 Haarlem, 11 juni 2010 Net-Werk Vrijwilligershulp Zuid-Kennemerland Wilhelminastraat 23 2011 VJ Haarlem telefoon:

Nadere informatie

Sociale kaart met Liefde

Sociale kaart met Liefde Sociale kaart met Liefde Landelijke telefoonnummers: Advies en Meldpunt Kindermishandeling (tel. 0900-1231230) Kindertelefoon (0800-0432) Landelijk Bureau Slachtofferhulp (0900-0101) NIZW Jeugd / Expertisecentrum

Nadere informatie

Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling

Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling Kennisquiz: wat weet u al? U mag allemaal gaan staan Acht vragen Bij een fout antwoord mag u gaan zitten De winnaar ontvangt een grandioze prijs Vraag 1 De wet

Nadere informatie

Collegevoorstel. Zaaknummer Inwonersafhankelijke bijdrage aan Veilig Thuis Midden-Brabant

Collegevoorstel. Zaaknummer Inwonersafhankelijke bijdrage aan Veilig Thuis Midden-Brabant Zaaknummer 00465838 Onderwerp Inwonersafhankelijke bijdrage aan Veilig Thuis Midden-Brabant Collegevoorstel Aanleiding / voorgeschiedenis Veilig Thuis Midden-Brabant heeft van centrumgemeente Tilburg en

Nadere informatie

Basistraining Huiselijk Geweld en Kindermishandeling / Meldcode

Basistraining Huiselijk Geweld en Kindermishandeling / Meldcode Basistraining Huiselijk Geweld en Kindermishandeling / Meldcode Inleiding Dit document beschrijft de basistraining Huiselijk Geweld en Kindermishandeling / Meldcode van trainingsbureau Moetd. Doelgroep

Nadere informatie

De meldcode en de aandachtsfunctionaris. Tea Hol Coördinator Landelijke Vakgroep Aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling

De meldcode en de aandachtsfunctionaris. Tea Hol Coördinator Landelijke Vakgroep Aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling De meldcode en de aandachtsfunctionaris Tea Hol Coördinator Landelijke Vakgroep Aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling Verplichte meldcode Vanaf 1 juli 2013 is het een wettelijke verplichting tot

Nadere informatie

Rotterdamse Meldcode. huiselijk geweld en kindermishandeling

Rotterdamse Meldcode. huiselijk geweld en kindermishandeling Rotterdamse Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 2 Waarom een meldcode? De Rotterdamse Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is een stappenplan voor professionals en instellingen bij

Nadere informatie

CATEGORALE OPVANG VOOR SLACHTOFFERS MENSENHANDEL

CATEGORALE OPVANG VOOR SLACHTOFFERS MENSENHANDEL CATEGORALE OPVANG VOOR SLACHTOFFERS MENSENHANDEL categorale opvang voor slachtoffers mensenhandel De categorale opvang voor slachtoffers van mensenhandel (COSM) omvat 70 veilige opvangplekken en is in

Nadere informatie

Bijlage bij het convenant tussen migrantenorganisaties, (hulp)organisaties, politie en gemeente Deventer. Aan de Goede Kant van Eer

Bijlage bij het convenant tussen migrantenorganisaties, (hulp)organisaties, politie en gemeente Deventer. Aan de Goede Kant van Eer Bijlage bij het convenant tussen migrantenorganisaties, (hulp)organisaties, politie en gemeente Deventer Aan de Goede Kant van Eer 1 2 Doelstellingen project Deventer aan de goede kant van de eer Het project

Nadere informatie

De Wet meldcode Hoe zit het?

De Wet meldcode Hoe zit het? De Wet meldcode Hoe zit het? Het houdt niet vanzelf op November 2012 Sita Hoogland & Mirella Laan Gebruik deze gelegenheid om dat te zeggen wat je werkelijk wil zeggen, luister goed en heb respect voor

Nadere informatie

"Je goat het pas zien als je het door hebt".

Je goat het pas zien als je het door hebt. Regionale aanpak kindermishandeling Nederlands 3eugdir5.tit.uut "Je goat het pas zien als je het door hebt". Resultaten tot nu toe, december 2008 - december 2010 Werkzaamheden, januari 2011 - november

Nadere informatie

Voor de gemeenten en organisaties in de regio Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Rijswijk, Wassenaar en Zoetermeer

Voor de gemeenten en organisaties in de regio Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Rijswijk, Wassenaar en Zoetermeer Regionale Meldcode aanpak Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Voor de gemeenten en organisaties in de regio Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Rijswijk, Wassenaar en Zoetermeer Ria Andrews 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Samenwerkingsverband Autisme Spectrum Stoornissen regio Noord- Kennemerland, West-Friesland en de Kop NH.

Samenwerkingsverband Autisme Spectrum Stoornissen regio Noord- Kennemerland, West-Friesland en de Kop NH. Convenant autisme Noord-Kennemerland, West-Friesland en Kop NH, In het Convenant Autisme afgesloten in november 1999 tussen de NVA, GGZ Nederland, MEE Nederland, de VGN,en ZN komen deze partijen overeen:

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Landelijk Implementatieteam Wet Tijdelijk Huisverbod. Inhoud

Nieuwsbrief. Landelijk Implementatieteam Wet Tijdelijk Huisverbod. Inhoud Nieuwsbrief Landelijk Implementatieteam Wet Tijdelijk Huisverbod Inhoud Waarom een landelijk implementatieteam 3 Samenstelling en rol implementatieteam 4 Voorlichting, opleiding en training 4 Instrumenten

Nadere informatie

Een Veilig Thuis. Daar maak je je toch sterk voor?

Een Veilig Thuis. Daar maak je je toch sterk voor? Een Veilig Thuis. Daar maak je je toch sterk voor? Hollands Midden 27 oktober 2015 Naam spreker: mevr. H. Sachse Functie: vertrouwensarts 1 Over volwassenen en kinderen Over lichamelijk geweld en andere

Nadere informatie

Samenwerken. kwaliteit

Samenwerken. kwaliteit Beter voorkomen Kwaliteitsprogramma preventie Samenwerken Doe mee met aan het landelijke kwaliteitsprogramma kwaliteit Samenwerken aan kwaliteit Het kwaliteitsprogramma Beter voorkomen heeft tot doel de

Nadere informatie

Protocol omgaan met de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voor vrijwilligersorganisaties

Protocol omgaan met de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voor vrijwilligersorganisaties Protocol omgaan met de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voor vrijwilligersorganisaties 2 Inhoud 1. Inleiding 4 2. Contactpersoon binnen de vrijwilligersorganisatie 6 3. Protocol Omgaan met

Nadere informatie

. Pilottraject Stand van zaken. Implementatie v.d. Rotterdamse Meldcode. De uitgangspunten Een actieve code Implementatieplan

. Pilottraject Stand van zaken. Implementatie v.d. Rotterdamse Meldcode. De uitgangspunten Een actieve code Implementatieplan Implementatie Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Kees-Jan Jacobs GGD Rotterdam-Rijnmond Implementatie vd Rotterdamse Meldcode De uitgangspunten Een actieve code Implementatieplan Pilottraject

Nadere informatie

Bestuurlijke afspraken in het kader van de voorbereiding transitie Jeugdzorg

Bestuurlijke afspraken in het kader van de voorbereiding transitie Jeugdzorg Bestuurlijke afspraken in het kader van de voorbereiding transitie Jeugdzorg Ter voorbereiding op de transitie maken gemeenten, georganiseerd in zes regio s, en Gedeputeerde Staten van provincie Utrecht,

Nadere informatie

De Aandachtsfunctionaris 1

De Aandachtsfunctionaris 1 De Aandachtsfunctionaris 1 Profiel aandachtsfunctionaris kindermishandeling Functieomschrijving De aandachtsfunctionaris heeft een belangrijke rol bij de implementatie van de meldcode in de organisatie,

Nadere informatie

dat MENS De Bilt in deze code ook vastlegt op welke wijze zij de beroepskrachten en vrijwilligers bij deze stappen ondersteunt;

dat MENS De Bilt in deze code ook vastlegt op welke wijze zij de beroepskrachten en vrijwilligers bij deze stappen ondersteunt; Inleiding Een Meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling helpt professionals goed te reageren bij signalen van dit soort geweld. Sinds 1 juli 2013 zijn beroepskrachten verplicht zo'n Meldcode

Nadere informatie

José Valks-Smits, vertrouwensarts Veilig Thuis

José Valks-Smits, vertrouwensarts Veilig Thuis José Valks-Smits, vertrouwensarts Veilig Thuis Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) + Steunpunt Huiselijk Geweld (SHG) = Advies en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling : AMHK Voor alle

Nadere informatie

Symposium. De Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling komt eraan! PROGRAMMA

Symposium. De Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling komt eraan! PROGRAMMA PROGRAMMA Symposium De Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling komt eraan! steunpunt huiselijk geweld west-brabant Donderdag 10 nov. 2011 van 13.00 tot 16.45 uur in de Nieuwe Nobelaer te Etten-Leur

Nadere informatie

Convenant Stedelijke Aanpak Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Gemeente Rotterdam

Convenant Stedelijke Aanpak Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Gemeente Rotterdam Convenant Stedelijke Aanpak Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Gemeente Rotterdam Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Rotterdam in zijn hoedanigheid van regisseur van de stedelijke

Nadere informatie

De kwaliteit van Veilig Thuis Noord- en Midden Limburg Stap 1

De kwaliteit van Veilig Thuis Noord- en Midden Limburg Stap 1 De kwaliteit van Veilig Thuis Noord- en Midden Limburg Stap 1 Utrecht, november 2015 1 Inspectie Jeugdzorg Dit is een uitgave van: Inspectie Jeugdzorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inspectie

Nadere informatie

Een regio te winnen. Werkplan Regionale Aanpak Kindermishandeling Kop van Noord-Holland. RAAK-coördinator Kop van Noord-Holland Marja de Kinderen

Een regio te winnen. Werkplan Regionale Aanpak Kindermishandeling Kop van Noord-Holland. RAAK-coördinator Kop van Noord-Holland Marja de Kinderen Een regio te winnen Werkplan Regionale Aanpak Kindermishandeling Kop van Noord-Holland RAAK-coördinator Kop van Noord-Holland Marja de Kinderen Schagen, juli 2009 Inhoudsopgave Voorwoord 1. RAAK in het

Nadere informatie

PRESTATIEVERANTWOORDING DIEMEN 2013

PRESTATIEVERANTWOORDING DIEMEN 2013 PRESTATIEVERANTWOORDING DIEMEN 2013 MaDi MaDi Amsterdam Zuidoost en Diemen Prestatieverantwoording Diemen 2013 INHOUD INLEIDING 1 Algemeen Maatschappelijk Werk 2 MaDi Raadsvrouw 3 Ouderenadviseur 4 Algemeen

Nadere informatie

Vijf jaar Steunpunt - Knooppunt van samenwerking

Vijf jaar Steunpunt - Knooppunt van samenwerking Vijf jaar Steunpunt - Knooppunt van samenwerking Jaarrapportage 2011 Het Steunpunt dat zijn wij! In bovenstaande afbeelding zijn te zien van bovenaf met de klok mee: het Ambulant Team, het Platform Hulpverleninig

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Agendapunt : 6.10/240210 Documentnr.:RV10.0025

Aan de gemeenteraad Agendapunt : 6.10/240210 Documentnr.:RV10.0025 Aan de gemeenteraad Agendapunt : 6.10/240210 Documentnr.:RV10.0025 Roden, 17 februari 2010 Onderwerp Uitvoering Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ) gemeente Noordenveld Onderdeel programmabegroting:

Nadere informatie

Middels deze brief informeren wij u over de publiciteitscampagne(s) rondom het Advies-en Steunpunt Huiselijk Geweld (ASHG) Gelderland-Zuid.

Middels deze brief informeren wij u over de publiciteitscampagne(s) rondom het Advies-en Steunpunt Huiselijk Geweld (ASHG) Gelderland-Zuid. Directie Inwoners Beleid & Realisatie Beleidsrealisatie & verantwoording Ingekomen stuk D12 Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 90 00 Telefax (024)

Nadere informatie

Model convenant Zorg- en adviesteam in het onderwijs

Model convenant Zorg- en adviesteam in het onderwijs Model convenant Zorg- en adviesteam in het onderwijs CONVENANT Zorg- en adviesteam School/Scholen/SWV xxx Deelnemende organisaties: Deelnemer 1 Deelnemer 2 Deelnemer 3 Deelnemer 4 Deelnemer 5 Deelnemer

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Oplegvel Collegebesluit Onderwerp 24-uurs crisisinterventie en casemanagement t.b.v. Wet Tijdelijk Huisverbod Portefeuille H. van der Molen Auteur Lizzy van der Kooij Telefoon 5115509 E-mail: emvanderkooij@haarlem.nl

Nadere informatie

Wet meldcode van kracht:

Wet meldcode van kracht: Wet meldcode van kracht: Gemeenten aan zet! Claire Hostmann ministerie van VWS Karin Jentzsch - gemeente Hengelo 17 september 2013 2 Kennismaken Basisadministratie met Rijksbreed Persoonsgegevens 18 april

Nadere informatie

DE MELDCODE IN UW PRAKTIJK

DE MELDCODE IN UW PRAKTIJK DE MELDCODE IN UW PRAKTIJK Een onmisbare handleiding voor eerstelijnspraktijken die de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling gaan implementeren. 4 INTRODUCTIE DE MELDCODE IN UW PRAKTIJK 6 8 12

Nadere informatie

Procesvoorstel Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond Rotterdam, 23 februari 2015

Procesvoorstel Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond Rotterdam, 23 februari 2015 Procesvoorstel Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond Rotterdam, 23 februari 2015 Aan: Algemeen bestuur Jeugdhulp Rijnmond Door: René Meuwissen, voorzitter stuurgroep Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond 1. Aanleiding

Nadere informatie

Vrijwilligershulp zichtbaar en beschikbaar, in de sector Wonen, Zorg & Welzijn. Werkplan 2010

Vrijwilligershulp zichtbaar en beschikbaar, in de sector Wonen, Zorg & Welzijn. Werkplan 2010 Vrijwilligershulp zichtbaar en beschikbaar, in de sector Wonen, Zorg & Welzijn Werkplan 2010 Vrijwilligers zijn onbetaalbaar Maar goed dan dat je ze ook niet hoeft te betalen Loesje Haarlem, 14 juli 2009

Nadere informatie