E&M CENTRE FOR ENERGY AND ENVIRONMENTAL RESEARCH

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "E&M CENTRE FOR ENERGY AND ENVIRONMENTAL RESEARCH"

Transcriptie

1 De toepassing van duurzame energie in het huishouden: een quick scan van literatuur in de milieupsychologie over wensen, motieven en barrières om over te gaan op duurzame energie. Topsector Energie Innovatieprogramma Samenwerken Topsector Energie en Maatschappij (STEM) In opdracht van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl.) September 2014 Pascalle Tamis en Henk Staats Universiteit Leiden, Sectie Sociale en Organisatiepsychologie E&M CENTRE FOR ENERGY AND ENVIRONMENTAL RESEARCH

2 Inhoudsopgave Abstract 4 Samenvatting 5 Inleiding 9 1. Mogelijkheden tot het gebruik van duurzaam opgewekte energie door de 12 consument 2. Theorieën over duurzaam consumentengedrag De theorie van gepland gedrag (Theory of Planned Behavior [TPB]) Attitude Sociale norm Ervaren gedragscontrole: de invloed van externe factoren Toepassing van de theorie van gepland gedrag Het normactivatiemodel (NAM) Persoonlijke of morele norm Toepassing van het normactivatiemodel Andere invloeden op milieurelevant gedrag Effecten van milieurelevant gedrag op ander milieurelevant gedrag Demografische factoren Een integratief model Investeringen in hernieuwbare energieapparatuur Investeringen in hernieuwbare energie in het algemeen Attitude Sociale norm Morele norm Ervaren gedragscontrole (externe factoren) Overige factoren Investeringen in zonnepanelen voor thuisgebruik Attitude Sociale norm Morele norm Ervaren gedragscontrole (externe factoren) Overige factoren Investeringen in warmtepompen voor thuisgebruik Attitude Sociale norm Morele norm Ervaren gedragscontrole (externe factoren)

3 3.4. Investeringen in windturbines voor thuisgebruik Attitude Ervaren gedragscontrole (externe factoren) Overstappen naar groene energie Attitude Sociale norm Morele norm Waargenomen controle Overige factoren Het opstarten van en/of deelnemen aan een energiecoöperatief Attitude Sociale norm Morele norm Ervaren gedragscontrole (externe factoren) Conclusies Investeringen in hernieuwbare energieapparatuur Investeringen in hernieuwbare energie in het algemeen Investeringen in zonnepanelen voor thuisgebruik Investeringen in warmtepompen voor thuisgebruik Investeringen in windturbines voor thuisgebruik De overstap naar groene energie Het opstarten van en/of deelnemen aan een energiecoöperatief Advies Algemeen Specifiek Vervolgonderzoek Doelgroepen getriggerd : een iets minder voorzichtige manier om wetenschappelijk onderzoek te vertalen in beleidsaanbevelingen 60 Referenties

4 Abstract The goal of this report is to provide insight in the background of the consumer in the decision making process behind one-time sustainable (energy) decisions. This refers to investments in equipment for the generation of renewable energy at home (solar panels, heat pumps, wind turbines), and to the decision to change to energy from renewable sources, for example by switching energy supplier, or by joining a sustainable power cooperative. In a consumer s decision making process several factors play a role, such as attitude, social norm, personal moral norm, perceived behavioral control and other factors, such as previous actions related to the environment. The most important factors that determine a consumer s decision to invest in sustainable energy, are: financial incentives, knowledge about sustainable energy and sustainable technologies, environmental concern, legislation and regulations, and information from the consumer s social network. A comprehensive description of the influence of each factor is provided in the different sections of the report

5 Samenvatting Het doel van dit rapport is het verschaffen van inzicht in de achtergrond van de consument bij het nemen van eenmalige duurzame (energie)beslissingen. Hiermee wordt gedoeld op investeringen in apparatuur voor het opwekken van hernieuwbare energie thuis (zonnepanelen, warmtepompen, windturbines) en op de beslissing om over te stappen op duurzaam opgewekte energie, bijvoorbeeld door te wisselen van energieleverancier of door aan te sluiten bij een kleinschalige energiecoöperatie. Bij de besluitvorming door een consument spelen vele factoren mee, zoals attitude, sociale norm, persoonlijke morele norm, waargenomen gedragscontrole en overige factoren, zoals eerder vertoond milieugerelateerd gedrag. Er zijn veel overeenkomsten in de wensen, motieven en belemmeringen van consumenten tussen de verschillende vormen van overschakelen op duurzame energie. Financiën vormen een belangrijke drempel voor de consument om duurzame energietechnologie te installeren vanwege hoge installatiekosten en een lange terugverdienperiode. Bij de overstap op groene energie wordt een hogere energierekening gezien als belemmering door de consument. Consumenten die wisselen van energieleverancier doen dit verreweg het vaakst vanwege de financiën; de wens om over te stappen op groene energie wordt zeer weinig genoemd. Financiële impulsen om over te gaan op groene technologie kunnen zijn: het beschikbaar hebben van voldoende middelen, aantrekkelijke terugleververgoedingen en overheidssubsidies. Ook hogere prijzen van grijze energie vormen een stimulans voor de consument om over te gaan op duurzame(re) alternatieven. Bij de deelname aan energiecoöperatieven kunnen financiële motieven een rol spelen, vanwege het doel winst te kunnen halen uit de onderneming. Bij duurzame energiecoöperatieven wordt dit echter vaak niet als belangrijkste motivatie genoemd

6 Een andere belangrijke drempel voor consumenten om over te gaan op duurzame energietechnologie is verminderd gebruiksgemak ten opzichte van huidige systemen, bijvoorbeeld door technische problemen of een gebrek aan controle voor de consument om zelf dingen te kunnen regelen in zijn/haar huis. Wanneer consumenten niet belemmerd worden in hun comfort en gebruiksgemak door de installatie van duurzame technologie of de overstap naar groene energie, kunnen financiële voordelen het voor de consument aantrekkelijk maken om over te gaan op duurzame alternatieven. Tegelijkertijd kunnen een voorliefde voor technologie en een doe-het-zelfmentaliteit juist stimulansen vormen voor de consument om te investeren in duurzame technologie zoals zonnepanelen. Ander onderzoek liet zien dat tevredenheid over de installatie van hernieuwbare warmtesystemen voornamelijk kwam door verbeteringen in het gebruiksgemak, de netheid, het hittecomfort, de betrouwbaarheid van het product en een goed ondersteuningssysteem voor het product. De sociale omgeving van consumenten kan veel betekenen voor de intentie om over te gaan op duurzame installaties. Wanneer consumenten werkende voorbeelden in hun omgeving zien zijn zij zelf eerder geneigd om ook over te gaan tot installatie van bijvoorbeeld zonnepanelen of windturbines. Initiatiefnemers van duurzame energiecoöperatieven hechten waarde aan de houding van andere mensen in hun omgeving tegenover het project, om steun te kunnen ontvangen en het gedrag van anderen in de sociale omgeving te kunnen beïnvloeden. Een succesvol netwerk achter een duurzaam energiecoöperatief bestaat uit iemand die de kar trekt, personen die de verbinding vormen tussen de burgers en de overheid en een stevig draagvlak in de vorm van een hechte groep deelnemers. Een bezorgdheid om het milieu speelt bij de intentie om te investeren in duurzame energietechnologie vaak een belangrijke, doch secundaire rol. Hoewel veel consumenten die hebben geïnvesteerd in duurzame energietechnologie aangeven dat milieuoverwegingen voor - 6 -

7 hen belangrijk waren, was het financiële plaatje van de investering toch vaak doorslaggevend. Bij de wens om deel te nemen aan een duurzaam energiecoöperatief spelen milieuoverwegingen een belangrijkere rol en worden financiële voordelen minder vaak genoemd. Wel ervaren consumenten het idee van het terugkeren naar een lokale economie als prettig, omdat dit de sociale cohesie versterkt en het de lokale leefbaarheid en werkgelegenheid vergroot. Daarnaast maakt de kleinschaligheid een duurzaam coöperatief toegankelijk vergeleken met een grote energiemaatschappij. Bij zowel de installatie van duurzame energietechnologie als het opstarten van duurzame energiecoöperatieven worden institutionele en politieke drempels door consumenten genoemd, zoals bureaucratie, onduidelijkheden rondom en veranderingen in wet- en regelgeving. Daarnaast kan de technologie van een duurzame energie-installatie een drempel vormen voor een consument; ditzelfde geldt voor duurzame energiecoöperatieven. De waargenomen drempels bij de consument op het gebied van financiën, bureaucratie en installatie kunnen worden verlaagd door informatiebijeenkomsten over de voor- en nadelen en het financiële plaatje van de installatie van zonnepanelen en bijeenkomsten voor technische ondersteuning, die zouden kunnen worden georganiseerd door de overheid of energieleveranciers. Omdat groene energie thuis en de plaatsing van hernieuwbare energiebronnen in de publieke ruimte door consumenten vaak als twee losstaande concepten worden gezien, is het belangrijk om bij de promotie van groene energie ook aandacht te besteden aan het creëren van een bewustzijn en acceptatie van de noodzaak tot aanleg van hernieuwbare energiebronnen. Bezwaren die consumenten veelal inbrengen tegen de installatie van windturbines op hun huizen en tegen windmolens in de publieke ruimte hebben veelal te maken met geluidsoverlast en horizonvervuiling. Het verhogen van de betrokkenheid van de consument bij het project kan zorgen voor een positievere attitude tegenover het project. Dit - 7 -

8 kan zowel door consumenten mee te laten denken over projecten, als door hen er financieel onderdeel van uit te laten maken door bijvoorbeeld mede-eigenaarschap mogelijk te maken. Externe factoren, zoals het gebrek aan ruimte voor de installatie van duurzame energietechnologie, of problemen met de aansluiting op het landelijk elektriciteitsnetwerk kunnen ervoor zorgen dat consumenten die er wel een positieve attitude op na houden ten opzichte van duurzame energie-investeringen toch niet overgaan tot installatie, of ontevreden raken na de installatie. Via het effect van spillover kunnen milieuvriendelijke gewoonten een positieve invloed uitoefenen op investeringsgedrag: individuele huiseigenaren die dagelijks al zuiniger omgaan met energie in huis zijn eerder bereid te investeren in energiebesparende maatregelen. Ook de mate van ervaring met het nemen van energiebesparende maatregelen beïnvloedt de investeringsbereidheid positief: hoe meer maatregelen huiseigenaren al hebben genomen, hoe meer zij bereid zijn om nog meer energiebesparende maatregelen te nemen. Een licensing effect kan ook optreden, waarbij consumenten milieuvriendelijk gedrag dat zij in het verleden vertoond hebben gebruiken als rechtvaardiging voor ander milieuonvriendelijk gedrag. Een veel gezien effect na de installatie van zonnepanelen is het rebound effect, waarbij consumenten veel meer energie gaan gebruiken dan voor de installatie van de zonnepanelen, waardoor het rendement afneemt en consumenten minder tevreden raken over hun investering. Tenslotte zijn er enkele demografische factoren te noemen die aangeven welke groepen het meest geneigd zijn om te investeren in duurzame energie. Gemiddeld genomen zijn hoger opgeleide huishoudens met een hoger inkomen eerder geneigd om duurzame investeringen te doen; deze zijn vaak van middelbare of pensioenleeftijd, maar het kan ook gaan om jonge huishoudens die verwachten nog lang in hun huis te blijven wonen

9 Inleiding Achtergrond van het onderzoek In 2011 bestond 4,6% van de bruto binnenlandse energieconsumptie in Nederland uit hernieuwbare energie. Hiermee komt Nederland op de vierentwintigste plaats in Europa. Zweden is koploper in het gebruik van duurzame energie met 46,8% hernieuwbare energie (Eurostat, 2011, in Centraal Bureau voor de Statistiek, 2014). In het regeerakkoord van het kabinet Samsom-Rutte werd het voornemen geformuleerd om in % van de energie in Nederland duurzaam op te wekken (Rijksoverheid, 29 oktober 2012). Inmiddels is deze doelstelling bijgesteld naar 14% hernieuwbare energie in 2020, 16% in 2023 en 100% (volledig duurzaam) in 2050 (Rijksoverheid, 2014). Om de energietransitie, de overstap van fossiele brandstoffen naar volledig duurzame brandstoffen, te kunnen realiseren, zijn innovaties nodig op het gebied van energie. De Topsector Energie heeft in het STEM-programma (Samenwerking Topsector Energie en Maatschappij) aandacht voor de sociale en economische kant van de innovaties benodigd voor de energietransitie. Hiertoe is een beter inzicht in de doelgroep, de consument, gewenst. Een bijdrage hieraan wordt in dit rapport geformuleerd in de vorm van een Quick Scan op basis van bestaande literatuur met betrekking tot de wensen, motieven en belemmeringen bij consumenten als het gaat om een duurzamer energiegebruik. Doel van het rapport Het doel van dit rapport is het verschaffen van inzicht in de achtergrond van het nemen van eenmalige duurzame (energie)beslissingen door de consument. Hiermee wordt gedoeld op investeringen in apparatuur voor het opwekken van hernieuwbare energie thuis (zonnepanelen, HRe-ketels ofwarmtepompen, windturbines) en op de beslissing om over te stappen op duurzaam opgewekte energie, bijvoorbeeld door te wisselen van - 9 -

10 energieleverancier of door aan te sluiten bij een kleinschalige energiecoöperatie. Bij de besluitvorming door een consument spelen vele factoren mee, zoals attitude, sociale norm, persoonlijke morele norm, waargenomen gedragscontrole en overige factoren, zoals eerder vertoond gedrag. Het huidig rapport onderzoekt de wijze waarop deze factoren eenmalige consumentenbeslissingen beïnvloeden. Vervolgens wordt beschreven welke van deze factoren specifiek werkzaam zijn bij de geselecteerde gedragingen. Op deze manier tracht dit rapport inzicht te verschaffen in de situatie zoals deze nu is in Nederland en op grond daarvan suggesties te doen voor mogelijkheden voor een samenleving waarin meer gebruik wordt gemaakt van duurzame energie. Opzet van het literatuuronderzoek Om een zo grondig mogelijk inzicht te verkrijgen in de wensen, motieven en belemmeringen bij Nederlandse consumenten op het gebied van eenmalige investeringen in duurzame vormen van energie, is voor dit rapport zowel internationale als Nederlandse literatuur geraadpleegd. De internationale literatuur is een bron van relevante informatie over consumentengedrag in het algemeen en over consumentengedrag op het gebied van eenmalige duurzame beslissingen, van waaruit een model kan worden opgesteld. De Nederlandse literatuur geeft een concreet en specifiek inzicht in de actuele Nederlandse situatie wat betreft investeringen in duurzaam opgewekte energie. In het rapport worden eerst relevante psychologische theorieën uiteengezet die betrekking hebben op het besluitvormingsproces bij eenmalige milieurelevante beslissingen. Vervolgens wordt een beeld geschetst van de huidige situatie bij de Nederlandse consument wat betreft de wensen, motieven en belemmeringen bij consumenten in het overstappen naar (meer) duurzame vormen van energie. Het rapport sluit af met adviezen voor manieren om het gebruik van (meer) duurzame energie te stimuleren bij consumenten, samen met suggesties

11 voor eventueel vervolgonderzoek. Dankwoord Graag spreken wij onze waardering uit voor de betrokken en constructieve bijdragen van Michel Handgraaf (Wageningen University and Research), Margriet van Lidth de Jeude (Ecofys), Marjolijn de Best-Waldhober (Energieonderzoek Centrum Nederland, ECN), Jesanne Mastop (Energieonderzoek Centrum Nederland, ECN), Linda Steg (Rijksuniversiteit Groningen, RUG), Goda Perlaviciute (RUG), Ellen van der Werff (RUG), Jan Paul van Soest (De Gemeynt coöperatie u.a.), Maarten Wolsink (UvA / Interfacultaire Vakgroep Milieukunde, IVAM), Cees Midden (TU Eindhoven) en Robert Harmsen (Copernicus Institute for Sustainable Development)

12 1. Mogelijkheden tot het gebruik van duurzaam opgewekte energie door de consument Duurzame energie, ook wel groene energie of hernieuwbare energie genoemd, wordt gewonnen uit natuurlijke bronnen, zoals aardwarmte, biomassa, waterkracht, windenergie en zonne-energie. Het gebruiken van duurzame energie staat tegenover het gebruiken van energie uit fossiele bronnen, zoals aardolie en aardgas. Consumenten kunnen thuis zelf groene energie opwekken door middel van zonnepanelen, het installeren van één of meerdere windturbines of het installeren van een HRe-ketel of warmtepomp (in dit rapport wordt geen onderscheid gemaakt tussen deze twee typen installaties en worden ze als warmtepomp benoemd) (De Groene Energievergelijker, 2014). Daarnaast kan de consument ervoor kiezen om indirect te investeren in hernieuwbare energie, door over te stappen van grijze of gemengde naar 100% groene energie. Een derde optie is het aansluiten bij kleinschalige initiatieven waarin een systeem van energiezelfvoorziening wordt ontwikkeld (zoals een klein windmolenpark of een smart grid (Wolsink, 2012). Investeringen in technieken om energie op te wekken kunnen gezien worden als een op zichzelf staande beslissing. Er is geen apparatuur die aan vervanging toe is en wordt vervangen door een duurzaam alternatief, maar er wordt geïnvesteerd in een manier van opwekken van energie die zichzelf na een bepaald aantal jaren terugverdient (Gardner & Stern, 1996/2002)

13 2. Theorieën over duurzaam consumentengedrag Duurzaam energiegedrag wordt beïnvloed door verschillende factoren, die ook onderling invloed op elkaar uitoefenen. Om enigszins vat te krijgen op de complexe processen achter milieurelevant consumentengedrag zijn in de loop der jaren door psychologen verschillende theorieën opgesteld. De twee voornaamste theorieën zijn de theorie van gepland gedrag (Theory of Planned Behaviour, Ajzen, 1991) en het normactivatiemodel (Norm Activation Model, Schwartz, 1977; Schwartz & Howard, 1981). Zowel de theorie van gepland gedrag als het normactivatiemodel zijn na hun introductie door veelvuldig onderzoek gevalideerd en aangevuld (zie Klöckner, Matthies, & Hunecke, 2003; Verplanken, Aarts, Van Knippenberg & Van Knippenberg, 1994). Op basis van deze theorieën kan een integratief model worden opgesteld om duurzaam consumentengedrag zo compleet mogelijk te voorspellen. Het model is geijkt op meta-analyses van onderzoek naar milieugedrag (Bamberg & Möser, 2007; Klöckner & Blöbaum, 2010). Om een helder beeld te krijgen van de onderlinge verhoudingen tussen de verschillende factoren in het model en de manier waarop de theorieën los van elkaar zijn opgesteld en in dit model zijn geïntegreerd, zullen hieronder eerst de theorieën één voor één worden behandeld. Vervolgens worden de verschillende componenten van het integratieve model toegepast op de consumentenbeslissing om over te gaan op het gebruik van duurzame energie De theorie van gepland gedrag (Theory of Planned Behaviour [TPB]) De theorie van gepland gedrag (Theory of Planned Behaviour [TPB]) komt voort uit een traditie van theorieën over de invloed van attitudes op gedrag. Volgens de TPB wordt gedrag indirect bepaald door drie factoren: de attitude, de subjectieve norm en de waargenomen gedragscontrole. Deze drie factoren dragen samen bij aan de vorming van de gedragsintentie, de directe voorloper van gedrag (Ajzen, 1991; Bamberg & Möser, 2007;

14 Fishbein & Ajzen, 2010; Staats, 2003) Attitude Attitude wordt gedefinieerd als de evaluatie van het uitvoeren van bepaald gedrag. De attitude wordt gevormd door een inschatting van de uitkomsten van bepaald gedrag, gewogen met de evaluatie van deze uitkomsten (Staats, 2003). Bij het vormen van een attitude over een bepaald gedrag spelen zaken als tijd, geld, plezier en comfort een rol. De waarderingen van mensen voor de mogelijke uitkomsten van duurzaam energiegedrag kunnen zorgen voor een positieve of een negatieve attitude ten aanzien van het doen van duurzame energieinvesteringen Sociale norm De sociale norm is de standaard voor gedrag in de sociale omgeving van het individu, zoals die door een persoon wordt ervaren. Wie een rol speelt in de omgeving van een individu kan variëren, maar dit zal vaak gaan om familie, vrienden of buren; andere invloeden kunnen komen van een religieus instituut waar een persoon zich mee verbonden voelt, een politieke partij, of de milieubeweging (Staats, 2003). Cialdini met co-auteurs beschrijft in vele publicaties (bv. Nolan, Schultz, Cialdini & Goldstein, 2008) dat er twee soorten sociale normen gelden: descriptieve normen, die aangeven welk gedrag gebruikelijk is in een bepaalde situatie, en injunctieve normen, die opvattingen weergeven over wat men zou moeten doen in een bepaalde situatie. Deze twee soorten normen kunnen elkaar bovendien op verschillende manieren beïnvloeden (Schultz, Nolan, Cialdini, Goldstein & Griskevicius, 2007). Door de consument informatie te verschaffen over welk gedrag gebruikelijk is of welk gedrag al dan niet wordt gewaardeerd in een bepaalde situatie wordt de sociale norm overgebracht aan de consument en vindt sociale

15 beïnvloeding plaats. De sociale norm heeft invloed op zowel de persoonlijke norm (Schwartz, 1977) van een consument als direct op de gedragsintentie Ervaren gedragscontrole: de invloed van externe factoren Externe factoren kunnen ervoor zorgen dat een consument in meer of mindere mate het gevoel heeft dat hij/zij de mogelijkheid heeft om bepaald gedrag uit te voeren. De waargenomen gedragscontrole is de mate waarin mensen het gevoel hebben dat ze in staat zijn om gedrag uit te voeren, omdat ze de adequate vaardigheden en/of mogelijkheden hebben, of omdat deze juist ontbreken (Fishbein & Ajzen, 2010). Ervaren controle beïnvloedt de gedragsintentie, en kan eventueel ook de relatie tussen intentie en het uitvoeren van gedrag beïnvloeden, als de ervaring van controle duidelijk afwijkt van de feitelijk controle die het individu blijkt te hebben bij (een poging tot) het uitvoeren van het gedrag Toepassing van de theorie van gepland gedrag De theorie van gepland gedrag is zeer veel toegepast binnen de psychologie, ook binnen het domein van milieurelevant gedrag (zie Staats, 2003). De theorie is met name goed van toepassing op gedragingen die niet routinematig zijn, met andere woorden waar een (vrij) goed beredeneerde beslissing aan vooraf gaat. Dit lijkt van toepassing op de gedragingen waar dit rapport zich op richt: immers, overstappen van energievorm en zeker het installeren van energieopwekkende technologie thuis zijn gedragingen waarvan verondersteld mag worden dat die betrokkenheid en cognitieve activiteit teweeg brengen. Gedragingen die zeer vaak worden uitgevoerd en waarbij met name gewoontes bepalend zijn voor uitvoering hebben een andere psychologische structuur (Aarts, Verplanken en Van Knippenberg, 1998). Omdat ons onderzoek zich richt op een eenmalige (aankoop- of overstap-)beslissing door de consument spelen gewoonten voor dit gedrag geen belangrijke

16 rol. Via een spillover effect (uitgelegd in par ) kunnen gewoonten de gedragsintentie tot het doen van duurzame investeringen wel beïnvloeden, maar deze invloed is secundair. Voor de volledigheid zal de invloed van in het verleden vertoond gedrag aan het einde van dit hoofdstuk worden besproken, in aanvulling op de componenten van het door ons gehanteerde model Het normactivatiemodel (NAM) Naast de theorie van gepland gedrag is er een andere veelgebruikte theorie, het normactivatiemodel (NAM). Dit model richt zich voornamelijk op de invloed van persoonlijke normen op gedrag in situaties die betrekking hebben op sociaal of altruïstisch gedrag. Milieurelevant gedrag blijkt in veel gevallen een morele component te hebben (zie o.a. Harland, Staats, & Wilke, 1999), en begrip daarvoor is zinvol voor een goede analyse van een milieurelevante beslissing Persoonlijke of morele norm Het normactivatiemodel veronderstelt dat gedrag wordt gedreven door een moreel plichtsgevoel. Dit plichtsgevoel wordt vertaald in een persoonlijke norm (Personal Norm, PN), ook wel morele norm genoemd. Activatie van de persoonlijke norm gebeurt wanneer aan vier voorwaarden in redelijke mate voldaan is (Harland, Staats & Wilke, 2007): (1) het individu signaleert een situatie waarin hulp nodig is: een noodzakelijkheidsbesef (Awareness of Need, AN). (2) Het individu voelt zich in een zekere mate verantwoordelijk voor het probleem (Ascription of Responsibility, AR). Ook moet de handelende persoon het gevoel hebben (3) dat er gedragingen bestaan die het probleem helpen oplossen (Efficacy) en (4) dat hij/zij de vaardigheden en de mogelijkheden heeft om het benodigde gedrag uit te voeren, om

17 de persoonlijke norm te kunnen activeren. De laatste factor is ook terug te vinden in de ervaren gedragscontrole (Perceived Behavioral Control, PBC) uit de TPB. Volgens het normactivatiemodel spelen de persoonlijke norm en de achtergronden hiervan een belangrijke rol bij het voorspellen van gedrag waarbij het welzijn van andere individuen of groepen op het spel staat. Naast de persoonlijke norm spelen ook sociale normen een rol, zowel direct als via persoonlijke normen (Schwartz, 1977, 1981, zie: Harland, Staats & Wilke, 2007; De Groot & Steg, 2009; Klöckner & Blöbaum, 2010). In de literatuur wordt de morele norm vaak teruggevonden in (verwante) begrippen als milieuvriendelijke identiteit, biosferische waardeoriëntatie, bezorgdheid om en betrokkenheid bij het milieu. Hieronder zullen deze begrippen kort worden toegelicht. Milieuvriendelijke identiteit Mensen met een sterk milieuvriendelijk zelfbeeld zien zichzelf als milieuvriendelijk en zijn meer geneigd om milieuvriendelijk te handelen (ergo: te kiezen voor duurzame energie) dan mensen met een zwak milieuvriendelijk zelfbeeld. Een milieuvriendelijk zelfbeeld komt voort uit zogenaamde biosferische waarden een intrinsieke waardering van de natuurlijke leefomgeving en milieuvriendelijk gedrag dat de consument in het verleden heeft vertoond (Van der Werff, Steg & Keizer, 2013a; 2013b; 2014) Een millieuvriendelijk zelfbeeld kan een verklaring zijn voor positieve spillover (zie 2.5.1). Bezorgdheid om en betrokkenheid bij het milieu Bezorgdheid om en betrokkenheid bij het milieu zijn psychologische kenmerken die regelmatig worden gebruikt om een algemene indruk te krijgen van de manier waarop consumenten staan tegenover de milieuproblematiek. Beide eigenschappen worden sterk beïnvloed door informatie over het milieu. Hierbij is de emotionele component van de

18 informatie invloedrijker dan de verstandelijke component (zie o.a. Staats, Wit en Midden, 1997) Toepassing van het normactivatiemodel Het normactivatiemodel is met succes toegepast op verschillende vormen van duurzaam gedrag, zoals het recycleren van oud papier, het meedoen aan milieucampagnes en het kiezen van milieubewuste manieren van transport (Harland et al., 1999, 2007; Klöckner & Blöbaum, 2010) Andere invloeden op milieurelevant gedrag Effecten van milieurelevant gedrag op ander milieurelevant gedrag De ene vorm van milieurelevant gedrag kan op verschillende manieren invloed hebben op milieurelevant gedrag op allerlei andere gebieden. Twee bekende effecten zijn spillover en licensing. Beide effecten zullen hieronder kort worden toegelicht. Spillover Spillover is het mechanisme waarbij uitvoering van een specifiek milieurelevant gedrag de uitvoering van ander milieurelevant gedrag beïnvloedt. Meestal wordt onder spillover een positieve relatie verstaan (Thogersen & Olander, 2003). Dit verschijnsel wordt verklaard uit achterliggende factoren als waardenoriëntaties, een groene identiteit, of betrokkenheid bij het milieu. Het onderzoek van Sütterlin, Brunner en Siegrist (2011) vond bijvoorbeeld dat consumenten die meer altruïstische motieven hebben en/of milieu hoger in het vaandel hebben staan, ook voor duurzamere opties kiezen wanneer zij hier financieel of qua comfort voor moeten inleveren (bijv. duurdere, biologische boodschappen kopen of korter douchen). Zij houden er zodoende een milieubewust gedragspatroon op na (Sütterlin, Brunner & Siegrist, 2011)

19 Licensing Licensing is het effect dat door een bepaald gedrag op een milieuvriendelijk wijze uit te voeren de zelfachting toeneemt. Dit maakt het vervolgens acceptabel om ander gedrag juist op een milieuonvriendelijke wijze uit te voeren, door het verzwakken van de negatieve associaties die dit gedrag anders met zich mee zou brengen. Alhoewel dit soms is aangetoond (zie Tiefenbeck, Staake, Roth & Sachs, 2013) is het effect meestal klein Demografische factoren Bepaalde demografische factoren kunnen aangeven welke groepen meer of minder gemakkelijk overgaan tot adoptie van duurzame energie Een integratief model Het gecombineerde model, dat is opgesteld vanuit een combinatie van de TPB, het NAM en additionele variabelen is afgebeeld in Figuur 1. Figuur 1. Integratief model voor het voorspellen van duurzaam gedrag

20 In het hierboven besproken model wordt samengevat op welke manier attitude, sociale norm, morele norm, ervaren gedragscontrole en overige factoren de gedragsintentie en uiteindelijk het gedrag van een consument beïnvloeden. Het doel van de volgende hoofdstukken is om per subonderwerp te bekijken op welke manier deze factoren een rol spelen in het besluitvormingsproces van een consument. De subonderwerpen worden als volgt behandeld: investeringen in hernieuwbare energieapparatuur in het algemeen en specifiek in zonne-energie, windenergie en warmtepompen (hoofdstuk 3); de keuze voor groene energie (hoofdstuk 4) en het opstarten en/of deelnemen aan een energiecoöperatief (hoofdstuk 5). Voor de bespreking van deze onderwerpen wordt gebruikgemaakt van zowel internationale als Nederlandse literatuur, voor zover aanwezig

Energiebesparing: De relatie tussen verbruiksgedrag

Energiebesparing: De relatie tussen verbruiksgedrag Energiebesparing: De relatie tussen verbruiksgedrag en investeren Energiebesparing: De relatie tussen verbruiksgedrag en investeren Door: Ecofys: Margriet van Lidth de Jeude en Caspar Noach Wageningen

Nadere informatie

Betrokkenheid van eindgebruikers van duurzame energie in het MKB, en hoe dit gestimuleerd kan worden

Betrokkenheid van eindgebruikers van duurzame energie in het MKB, en hoe dit gestimuleerd kan worden Betrokkenheid van eindgebruikers van duurzame energie in het MKB, en hoe dit gestimuleerd kan worden Quick Scan van de literatuur Christi Veldhuis-Van Essen en Ruud Hoevenagel Topsector Energie Innovatieprogramma

Nadere informatie

Gedragsonderzoek rijden op groen gas/aardgas

Gedragsonderzoek rijden op groen gas/aardgas Gedragsonderzoek rijden op groen gas/aardgas kwalitatieve studie naar percepties van wagenparkbeheerders Gedragsonderzoek rijden op groen gas/aardgas Kwalitatieve studie naar percepties van wagenparkbeheerders

Nadere informatie

Het effect van feedback op milieubewuste gedragsverandering

Het effect van feedback op milieubewuste gedragsverandering Het effect van feedback op milieubewuste gedragsverandering De rol van verschillende goal frames Bram Vreugenhil Studentnummer: 0371211 Specialisatie: Arbeids- en Organisatiepsychologie Begeleider: Michel

Nadere informatie

Energie in beweging. Adviezen om consumenten aan te zetten tot energiebesparing. Eindrapport De Nationale DenkTank 2009 Kennismaken zonder kaders

Energie in beweging. Adviezen om consumenten aan te zetten tot energiebesparing. Eindrapport De Nationale DenkTank 2009 Kennismaken zonder kaders Energie in beweging Adviezen om consumenten aan te zetten tot energiebesparing Eindrapport De Nationale DenkTank 2009 Kennismaken zonder kaders Colofon Stichting De Nationale DenkTank, 2009 Auteurs: Deelnemers

Nadere informatie

Windenergie. Een vergelijking tussen Nederland en Denemarken. Bachelor-scriptie

Windenergie. Een vergelijking tussen Nederland en Denemarken. Bachelor-scriptie Windenergie Een vergelijking tussen Nederland en Denemarken Bachelor-scriptie Juli 2010 1 Windenergie, Een vergelijkend onderzoek naar windenergie in Nederland en Denemarken Bachelorthesis Planologie door

Nadere informatie

Gerry Grooten Henri Naaijer Wilmer Porte Christian van Urk. Voor een energieneutraal Eexterveenschekanaal ADVIESRAPPORT DUURZAAM EEXTERVEENSCHEKANAAL

Gerry Grooten Henri Naaijer Wilmer Porte Christian van Urk. Voor een energieneutraal Eexterveenschekanaal ADVIESRAPPORT DUURZAAM EEXTERVEENSCHEKANAAL Gerry Grooten Henri Naaijer Wilmer Porte Christian van Urk Voor een energieneutraal Eexterveenschekanaal ADVIESRAPPORT DUURZAAM EEXTERVEENSCHEKANAAL Voor een energieneutraal Eexterveenschekanaal Auteurs:

Nadere informatie

Milieu van later, wiens zorg nu?

Milieu van later, wiens zorg nu? 23 Milieu van later, wiens zorg nu? Desirée Verbeek en Jeroen Boelhouwer 23.1 Generatieperspectief in duurzame ontwikkeling 525 23.2 Hoe milieubewust is de Nederlandse bevolking? 527 23.3 Wat is milieuvriendelijk

Nadere informatie

EFFECTEN VAN ZACHTE KENMERKEN OP DE

EFFECTEN VAN ZACHTE KENMERKEN OP DE EFFECTEN VAN ZACHTE KENMERKEN OP DE REÏNTEGRATIE VAN DE WWB, WW EN AO POPULATIE EEN LITERATUURSTUDIE Opdrachtgever Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Arie Gelderblom Jaap de Koning m.m.v.

Nadere informatie

Op weg naar effectieve schuldhulp. Preventie: voorkomen is beter dan genezen

Op weg naar effectieve schuldhulp. Preventie: voorkomen is beter dan genezen Op weg naar effectieve schuldhulp Preventie: voorkomen is beter dan genezen Gemeenten en Schuldhulpverlening Voorwoord Auteurs dr. Nadja Jungmann dr. Roeland van Geuns dr. Jeanine Klaver drs. Peter Wesdorp

Nadere informatie

MAART 2014 DOEN EN LATEN EFFECTIEVER MILIEUBELEID DOOR MENSENKENNIS

MAART 2014 DOEN EN LATEN EFFECTIEVER MILIEUBELEID DOOR MENSENKENNIS MAART 2014 DOEN EN LATEN EFFECTIEVER MILIEUBELEID DOOR MENSENKENNIS Raad voor de leefomgeving en infrastructuur De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) is het strategische adviescollege voor

Nadere informatie

Een beroep op energie 2

Een beroep op energie 2 Hiteq Voor technisch vakmanschap in de toekomst Hiteq is het expertisecentrum voor technisch vakmanschap in de toekomst. Technische bedrijven, werknemers en onderwijsinstellingen die zich oriënteren op

Nadere informatie

Nederland en alternatieve energie

Nederland en alternatieve energie Nederland en alternatieve energie Door: Lars van der Hoorn en Pascal Németh Profiel: E&M met M&O Klas: A6A School: Scala College, Alphen aan den Rijn Begeleidster: Mevrouw Klijmij Datum: 22 oktober 2012

Nadere informatie

Overeenkomsten en verschillen in het debat rondom kernenergie

Overeenkomsten en verschillen in het debat rondom kernenergie Overeenkomsten en verschillen in het debat rondom kernenergie Utrecht, 29 maart 2010 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Opzet en doel van de stakeholderbijeenkomsten 3 1.2 Afzien van deelname door de milieuorganisaties

Nadere informatie

Gedragsverandering via campagnes

Gedragsverandering via campagnes Gedragsverandering via campagnes Versie Datum 18 mei 2011 Status Concept Colofon Projectnaam Vergroten effectiviteit campagnes Projectnummer EP030012 Versienummer Locatie # 3602336 Projectleiders Babs

Nadere informatie

De menselijke beslisser

De menselijke beslisser WETENSCHAPPELIJKE RAAD VOOR HET REGERINGSBELEID W.L. Tiemeijer, C.A. Thomas en H.M. Prast (red.) De menselijke beslisser over de psychologie van keuze en gedrag AMSTERDAM UNIVERSITY PRESS De menselijke

Nadere informatie

VOORWOORD. Christiaan Begemann Laura Holtland Lioba Jung Catherine Preuß

VOORWOORD. Christiaan Begemann Laura Holtland Lioba Jung Catherine Preuß VOORWOORD Voor u ligt het eindresultaat van een jaar lang onderzoek naar de mogelijkheden om het draagvlak en het aandeel van windenergie in Nederland te vergroten aan de hand van Deense lessen. Het onderzoek

Nadere informatie

Beïnvloeding van regionale weerstand tegen aanleg van windmolens door het delen van profijt

Beïnvloeding van regionale weerstand tegen aanleg van windmolens door het delen van profijt Beïnvloeding van regionale weerstand tegen aanleg van windmolens door het delen van profijt Kansen voor acceptatie en versnelling van windenergieprojecten door toepassing van inzichten in weerstand en

Nadere informatie

Zonne-energie: overheid laat kans voor nieuw streekproduct liggen Melkveehouders belemmerd in verbreding van de landbouw

Zonne-energie: overheid laat kans voor nieuw streekproduct liggen Melkveehouders belemmerd in verbreding van de landbouw Zonne-energie: overheid laat kans voor nieuw streekproduct liggen Melkveehouders belemmerd in verbreding van de landbouw Verslag van project MijnDakJouwDak Is mede mogelijk gemaakt met financiering door:

Nadere informatie

Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente

Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente Meerjaren Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2014 2017 (MUD 2014 2017) 2 Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam

Nadere informatie

DUURZAAM ENERGIE BEDRIJF DRENTHE

DUURZAAM ENERGIE BEDRIJF DRENTHE 8/6/2009 PVDA STATENFRACTIE DRENTHE DUURZAAM ENERGIE BEDRIJF DRENTHE werkgroep energie:albert Huizing, Michel Berends, Hans Hornstra, Ruud Fokkens Inhoudsopgave 1 De vuursteen -4-1.1 De steen in de vijver

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

De kracht van sport. Sport, inspires our generation. Rapport bij de seminarreeks en masterclasses over de Kracht van Sport

De kracht van sport. Sport, inspires our generation. Rapport bij de seminarreeks en masterclasses over de Kracht van Sport De kracht van sport Sport, inspires our generation Rapport bij de seminarreeks en masterclasses over de Kracht van Sport 1 Voorwoord Wat is de kracht van sport? Dat was de uitdagende, prikkelende vraag

Nadere informatie

Onderzoek naar Consumentenkrediet in Nederland

Onderzoek naar Consumentenkrediet in Nederland rapport Onderzoek naar Consumentenkrediet in Nederland Uitgevoerd door Tilburg University bij gelegenheid van het 85-jarig bestaan van de Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland Onderzoek

Nadere informatie

Perspectieven op lokale duurzame-energiecollectieven

Perspectieven op lokale duurzame-energiecollectieven Perspectieven op lokale duurzame-energiecollectieven iedereen energie Impressum Projectnaam Liander LDE master denktank Locatie Arnhem Contact samen@liander.nl www.liander.nl/samen Auteurs Martijn Ahrens

Nadere informatie

Decentrale Energievoorzieningen

Decentrale Energievoorzieningen Decentrale Energievoorzieningen: van Net naar Gebruik Bezien vanuit het gebruikersperspectief Masterclass 20 januari 2011 Van: Centrum voor Energievraagstukken Mr. Gerrit Buist Dr. Simone Pront-van Bommel

Nadere informatie

ENERGIE-EDUCATIE. Sensibilisatie van de energieconsumenten van morgen EUROPESE COMMISSIE. Directorat-generaal Energie en vervoer

ENERGIE-EDUCATIE. Sensibilisatie van de energieconsumenten van morgen EUROPESE COMMISSIE. Directorat-generaal Energie en vervoer ENERGIE-EDUCATIE Sensibilisatie van de energieconsumenten van morgen Directorat-generaal Energie en vervoer EUROPESE COMMISSIE Luxemburg: Bureau voor officiële publicaties der Europese Gemeenschappen,

Nadere informatie

Programmaplan Energie werkt!

Programmaplan Energie werkt! Programmaplan Energie werkt! WARMTE Status : Concept Datum : Donderdag 26 maart 2015 Opgesteld door : Team ROM gemeente Almere E-mail : wmkwekkeboom@almere.nl Mobiel : 06 52783719 INHOUD 2 SAMENVATTING

Nadere informatie

Samen bespaar je meer

Samen bespaar je meer Onderzoek naar een meetbare en succesvolle, lokale aanpak voor het besparen van energie door samenwerking van lokale overheden, particuliere woningeigenaren en bedrijven. Scriptie Marianne van Oene De

Nadere informatie

Groen denken, groen doen en het groene gat

Groen denken, groen doen en het groene gat Andries van den Broek Groen denken, groen doen en het groene gat Een schets van perspectieven en bevindingen working paper 4 Groen denken, groen doen en het groene gat De serie Working Papers omvat studies

Nadere informatie