Eerste blad. y; ~~, f~à /$ ~ ~+ ÿ ~ ~?lon S'" 'S~`

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Eerste blad. y; ~~, f~à /$ ~ ~+ ÿ ~ ~?lon S'" 'S~`"

Transcriptie

1 Eerste blad y; ~~, f~à /$ ~ ~+ ÿ ~ ~?lon S'" 'S~` QQ : Rep: 3 `+ a Datum: 10/7/2014 Ref: AG/ VERKAVELINGSAKTE In het j aar tweeduizend veertien. Op tien juli. Op het gemeentehuis te Beveren, Stationsstraat 2. Voor mij, Vincent LESSELIERS, notaris met standplaats Beveren-Waas. ZIJN GEKOMEN A. "IMMOBILIENMAATSCHAPPIJ JOOST DANNEELS" naamloze vennootschap, met maatschappelijke zetel te 8200 Brugge (Sint-Andries), Sint- Baafskerkstraat 1, RPR Brugge, BTW BE Opgericht blijkens akte verleden voor notaris Robert de Schepper te Wingene op 22 maart 1978, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 6 april daarna onder nummer Waarvan de statuten meermaals werden gewijzigd en voor het laatst bij procesverbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door notaris Karel Vanbeylen te Zwevezele op 1 juli 2008, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 17 juli daarna, nummer Opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Robert De Schepper, te Wingene op tweeëntwintig maart negentienhonderd achtenzeventig, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van zes april negentienhonderd achtenzeventig, onder nummer Waarvan de statuten voor het laatst werden gewijzigd ingevolge proces-verbaal opgemaakt door notaris Karel Vanbeylen te Zwevezele op één juli tweeduizend en acht, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van zeventien juli tweeduizend en acht, onder nummer Alhier vertegenwoordigd, ingevolge een notariële volmacht verleden voor notaris Karel Vanbeylen te Zwevezele op negen oktober tweeduizend en dertien door de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "WINGMAN", met maatschappelijke zetel te 8750 Wingene, Lavoordestraat 33/A, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Brugge, met ondernemingsnummer , opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Anthony Wittesaele te Tielt op twintig januari tweeduizend en drie, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van tien februari erna onder nummer , waarvan de statuten voor het laatst werden gewijzigd ingevolge proces-verbaal verleden voor notaris Karel Vanbeylen te Zwevezele op éénendertig maart tweeduizend en elf, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van veertien april tweeduizend en elf onder nummer , op haar beurt vertegenwoordigd door haar zaakvoerder, de heer Jean-Marie Van Wanseele, wonende te 8750 Wingene, Lavoordestraat 33/A, rijksregisternummer , hiertoe benoemd ingevolge de oprichtingsakte en ermee samen gepubliceerd. Deze volmacht zal aan deze akte gehecht blijven. B. De GEMEENTE BEVEREN, met administratieve zetel te 9120 Beveren, Stationsstraat 2, hier vertegenwoordigd overeenkomstig artikel 182 van het Gemeentedecreet door 1

2 a) de heer Marc VAN DE VIJVER, Burgemeester, wonende te Beveren (Haasdonk), Heirbaan 61; b) de heer Jan Leonard Nathalie NOPPE, Gemeentesecretaris, wonende te Beveren, Peperkoren 19. hier optredend ter uitvoering van het gemeenteraadsbesluiten van 30 juni 2011 en 6 november 2012, waarvan van het eerste een eensluidend afschrift aan deze akte wordt gehecht, en van het tweede reeds een eensluidend afschrift werd gehecht aan de akte voor ons verleden op 12 maart 2013, overgeschreven op het tweede hypotheekkantoor te Dendermonde onder formaliteit nummer 55-T en die ons, notaris, bevestigen dat dit gemeenteraadsbesluit uitvoerbaar is ingevolge het verstrijken van de termijn waarbinnen het door de toezichthoudende overheden kon worden geschorst of vernietigd. Hierna verder "comparanten" genoemd. I. VOORLEZING EN TOELICHTING De volledige akte zal door de instrumenterende notaris worden toegelicht en het staat comparanten steeds vrij aan de notaris bijkomende uitleg te vragen over om het even welke bepaling van deze akte, alvorens de akte te ondertekenen. Comparanten erkennen een volledige voorlezing te hebben gekregen van al hetgeen voorafgaat, en verklaren dat inzonderheid hun hierboven vermelde identiteitsgegevens volledig en correct zijn. De instrumenterende notaris deelt comparanten vervolgens mede dat de akte integraal zal worden voorgelezen indien minstens één van hen hierop prijs stelt, alsook indien minstens één van hen van oordeel is dat het ontwerp van deze akte hem of haar niet tijdig is meegedeeld voorafgaandelijk het verlijden ervan. Hierop verklaren alle comparanten dat zij van oordeel zijn dat zij het ontwerp tijdig vóór het verlijden van de akte hebben ontvangen, dat zij hiervan kennis hebben genomen, en dat zij de volledige voorlezing van de akte niet vragen. Eventuele wijzigingen die werden of nog zullen worden aangebracht aan het ontwerp van de akte zullen steeds integraal worden voorgelezen. II. VOORAFGAANDE UITEENZETTING De comparanten hebben ons, notaris, overeenkomstig artikel van het Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, verzocht de verdelingsakte van de nagemelde verkaveling op te stellen. III. BESCHRIJVING VAN DE TE VERKAVELEN GOEDEREN Een te verkavelen blok grond: GEMEENTE BEVEREN - achtste afdeling - Kallo Gelegen te Beveren (Kallo), Callomeren, op het kadaster gekend, volgens titel achtste afdeling, sectie C nummers 7K, 7L, 8C, 6A en 5D, en thans: - achtste afdeling, sectie C, nummer 6B, voor een oppervlakte van zevenduizend vierhonderdzeventig vierkante meter (7.470 m2). - achtste afdeling, sectie C, nummer 6C, voor een oppervlakte van vijfduizend tweehonderdzestig vierkante meter (5.260 m2). - achtste afdeling, sectie C, nummer 6D, voor een oppervlakte van tweeduizend zevenhonderdtweeëntwintig vierkante meter (2.722 m2).

3 Tweede blad - achtste afdeling, sectie C, nummer 7N, voor een oppervlakte van tweeduizend vijfhonderdvijftien vierkante meter (2.515 m2). - achtste afdeling, sectie C, nummer 8E, voor een oppervlakte van honderddrieëntwintig vierkante meter (123 m2). - achtste afdeling, sectie C, nummer 5F, voor een oppervlakte van honderdachtenveertig vierkante meter (148 m2). - achtste afdeling, sectie C, nummer 7M, voor een oppervlakte van tweeduizend driehonderdentwaalf (2.312 m2). - achtste afdeling, sectie C, nummer 7P, voor een oppervlakte van zesduizend driehonderdzesendertig vierkante meter (6.336 m2). - achtste afdeling, sectie C, nummer 7R, voor een oppervlakte van negenhonderdnegentien vierkante meter (919 m2). - achtste afdeling, sectie C, nummer 7S, voor een oppervlakte van duizend negenhonderdzevenenzestig vierkante meter (1.967 m2). - achtste afdeling, sectie C, nummer 8D, voor een oppervlakte van vierduizend achthonderdzesentachtig vierkante meter (4.886 m2). GRONDPLAN Deze blok grond wordt verkaveld in 61 percelen bouwgrond genummerd van 1 tot en met 61 en een perceeltje grond dienstig voor het oprichten van een elektriciteitscabine genummerd 62, zoals weergegeven op het plan gehecht aan de verkavelingsaanvraag. IV. BEWIJS VAN EIGENDOM De naamloze vennootschap Immobilienmaatschappij Joost Danneels en de Gemeente Beveren kochten voormelde goederen aan van 1) Van Overtvelt Robert Maria Sylvia, 2) Van Overtvelt Maria Melania Arthur, 3) Van Hoorebeke Gilbert Edmond Julien Marie Ghisleen, 4) Van Hoorebeke Maria Justina Jozef Ghislena, 5) Van Hoorebeke Vincent Hippolyte Leontine Jozef en 6) Van Hoorebeke Annie Ghislena Maria Alice bij akte verleden voor notaris Vincent Lesseliers te Beveren op 12 maart 2013, overgeschreven op het tweede hypotheekkantoor te Dendermonde onder formaliteit nummer 55-T De voormalige kadastrale percelen 7K en 7L Voormelde goederen werden aangekocht door de heer Van Overtvelt Frans Xaveer Maria, landbouwer en zijn echtgenote mevrouw Van Berlo Yvonne Melania jegens mevrouw Eugenia Maria Hoeykens, weduwe van de heer Fidelis Van Berlo, te Doel blijkens akte verleden voor notaris Franz Dierickx, te Melsele op veertien oktober negentienhonderd achtendertig, overgeschreven op tweede hypotheekkantoor te Dendermonde, op tien november daarna, in het boek 35, nummer 2. - Het voormalige kadastraal perceel 8C Voormeld goed werd aangekocht door de heer Van Overtvelt Frans Xaveer Maria en zijn echtgenote mevrouw Van Berlo Yvonne Melania, beiden voornoemd jegens de heer Smet Ivo en zijn echtgenote mevrouw Van Berlo Maria Margaretha, samen te Kallo blijkens akte verleden voor notaris Franz Dierickx, te Melsele op tweeëntwintig maart negentienhonderd negenendertig, overgeschreven op het tweede hypotheekkantoor te Dendermonde op elf april daarna, in het boek 60, nummer 6. Blijkens akte verleden voor notaris Johan Lesseliers, te Beveren, op vierentwintig maart tweeduizend, overgeschreven op het tweede hypotheekkantoor te Dendermonde op 3

4 vijf april daarna, boek 6164, nummer 1, hebben voornoemde echtgenoten Frans Van Overtvelt-Van Berlo, de blote eigendom van voormelde onroerende goederen geschonken aan hun drie kinderen samen, in onverdeeldheid: zijnde: 1) De heer Van Overtvelt Robert Maria Sylvia te Beveren (Kallo); 2) mevrouw Van Overtvelt Maria Melania Arthur, huisvrouw, te Sint-Gillis-Waas; en 3) de heer Van Overtvelt Louis Maria Julia, havenarbeider, ongehuwd, wonende te Beveren (Kallo); De heer Van Overtvelt Louis, voornoemd, laatst wonende te Beveren (Kallo) is ongehuwd en kinderloos overleden te Antwerpen (Merksem) op vier juli tweeduizend, zonder testament te hebben opgemaakt. Voornoemde heer Van Overtvelt Louis liet na als zijn enige, wettelijke en voorbehouden erfgenamen zijn ouders, voornoemde echtgenoten Frans Van Overtvelt-Van Berlo, elk voor éénvierde in volle eigendom; aan zijn broer, voornoemde heer Van Overtvelt Robert, voor één/vierde in volle eigendom en aan zijn zus, voornoemde mevrouw Van Overtvelt Maria, voor één/vierde in volle eigendom. Het echtpaar Frans Van Overtvelt-Van Berlo Yvonne is overleden, hij te Wilrijk op 29 oktober 2001 en zij te Beveren op 4 juni De voormalige kadastrale percelen 6A en 5D De heer Van Hoorebeke Arthur Petrus Marie verkreeg de blote eigendom van voormelde goederen bij akte deling verleden voor notaris Gerard Lesseliers te Beveren dd. eenentwintig juni negentienhonderdnegenendertig overgeschreven op het tweede hypotheekkantoor te Dendermonde; het vruchtgebruik toebehorende aan de dame Isidoor Louis Van Hove-Aps die reeds overleden is. De heer Van Hoorebeke Arthur is overleden op een juni negentienhonderdachtenzestig, nalatende als zijn enige voorbehouden erfgenamen zijn vier kinderen: 1) Van Hoorebeke Vincent Hippolyte Leontine Jozef, 2) Van Hoorebeke Maria Justina Jozef Ghislena, 3) Van Hoorbeke Gilbert Edmond Julien Ghisleen en 4) Van Hoorebeke Annie Ghislena Maria Alice, elk voor één vierde deel in volle eigendom. V. VERKAVELINGSVERGUNNING Bij besluit van het College van Burgemeester en Schepenen van de gemeente Beveren op 30 juli 2012 werd een verkavelingsvergunning verleend aan de comparanten voor wat betreft de hierna beschreven goederen. Onmiddellijk hebben de comparanten in handen van de ondergetekende notaris neergelegd om aan deze akte toegevoegd te blijven en overgeschreven of neergelegd te worden op het bevoegd hypotheekkantoor: a) de aanvraag tot verkaveling goedgekeurd door het College van Burgemeester en Schepenen van de gemeente Beveren in zitting van 30 juli 2012, bevattende de voorgestelde stedenbouwkundige voorschriften, een plan met de bestaande toestand, het verkavelingsontwerp, het infrastructuurplan en de terreinprofielen; b) de verkavelingsvergunning verleend door het College van Burgemeester en Schepenen van de Gemeente Beveren op 30 juli 2012 dragende het nummer V1231/1 V 12/08/CF en als referentienummer Stedenbouw D5,00/46003/1432,2; c) een attest van het College van Burgemeester en Schepenen van de gemeente Beveren van 1 juli 2014, waaruit blijkt dat voldaan werd aan de verplichtingen opgelegd in de verkavelingsvergunning en dat derhalve toelating wordt verleend tot het vervreemden of bebouwen van de percelen in bovenvermelde verkaveling.

5 Derde blad Deze bijlagen zullen "ne varietur" ondertekend worden door de comparanten en aan deze akte gehecht blijven, om er mee geregistreerd te worden en overgeschreven op het hypotheekkantoor, behoudens voor wat de plannen betreft dewelke aldaar worden neergelegd. Ondergetekende notaris wijst comparanten op artikel van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, dat stelt dat van een vergunning gebruik mag worden gemaakt als de aanvrager niet binnen 35 dagen te rekenen vanaf de aanplakking van de vergunning, op de hoogte werd gebracht van de instelling van een administratief beroep. VI. ALGEMENE VOORWAARDEN A. Algemene voorwaarden De comparanten en de kopers of hun rechtverkrijgenden uit welke hoofde ook, zullen zich mogen beroepen op al hun rechten en zullen zich moeten onderwerpen aan alle verplichtingen van de tegenwoordige eigenaars, die in voorgaande titels zouden voorkomen en nog van toepassing zijn en die niet gewijzigd werden door de beslissingen van de bevoegde overheden. De verplichtingen en verbodsbepalingen welke voortspruiten uit de hiernavolgende bedingen, worden opgelegd aan de comparanten en de kopers of hun rechtverkrijgenden uit welke hoofde ook. B. Voorschriften opgelegd door de publieke overheden De voorschriften door de publieke overheden uitgevaardigd en die in de verkavelingsvergunning en haar bijlagen voorkomen worden aan de comparanten en de kopers van de loten overeenkomstig de wet opgelegd. Deze voorschriften worden hier niet in extenso herhaald vermits zij vervat zijn in de aanvraag tot verkaveling en de verkavelingsvergunning zelf die aan deze akte zijn gehecht. Deze voorschriften moeten door de comparanten, de kopers van de onderscheiden kavels en hun opvolgers, nageleefd worden voor zover zij niet gewijzigd worden door de bevoegde overheden. Deze voorschriften worden niet geacht te zijn vastgesteld bij overeenkomst en zijn enkel van bestuurlijke aard. Zij kunnen bijgevolg door de bevoegde overheden gewijzigd worden zonder tussenkomst van de comparanten of hun opvolgers en zonder verhaal tegen hen. C. Oppervlakte van de kavels. Alle betwistingen die mochten oprijzen betreffende de oppervlakte en de scheidingslijnen van de verkochte kavels zullen beslecht worden door de landmeterschatter van onroerende goederen, opsteller van de plans, handelend als scheidsrechter. Zijn beslissingen zullen verbindend zijn voor de partijen en niet vatbaar voor beroep. D. Stedenbouwkundige vergunning. Uit de verkavelingsvergunning afgeleverd door het College van Burgemeester en Schepenen van de gemeente Beveren blijkt niet dat er een bouwverplichting aan de kopers van de onderscheiden kavels wordt opgelegd. Comparant sub A legt evenmin een bouwverplichting aan de kopers op. Comparant sub B verklaart dat hun bouwgronden in deze verkaveling zullen verkocht worden met toepassing van het `gemeentelijk reglement verkoop bouwgronden' 5

6 goedgekeurd bij gemeenteraadsbeslissingen van 5 oktober 2010 en 28 februari 2012, welk reglement hierna integraal wordt overgenomen. De ondergetekende notaris maakt er de comparanten en de kopers van de onderscheiden kavels op attent dat er op de verschillende loten niet mag worden gebouwd, noch dat er enige vaste of verplaatsbare inrichting mag worden opgesteld die voor bewoning kan worden gebruikt zolang daarvoor de stedenbouwkundige vergunning niet is verkregen overeenkomstig artikel van de Vlaamse codex ruimtelijke ordening. E. Algemeen plan van de verkaveling. De comparanten, alsmede iedere koper en hun rechtverkrijgenden zullen de rooilijnen, de zones voor niet-bebouwing en de inplantingen opgelegd door het verkavelingsvoorstel en de verkavelingsvergunning die aan onderhavige akte zullen toegevoegd worden, voor zover deze door de bevoegde overheden niet gewijzigd werden, moeten in acht nemen. Zij zullen in het bijzonder alle verplichtingen door de bevoegde overheden opgelegd en inzonderheid die van de stedenbouwkundige voorschriften moeten naleven. VII. BIJZONDERE VOORWAARDEN Naast de stedenbouwkundige voorschriften, waarvan hoger sprake, worden aan de respectieve kopers door de verkavelaars, elk voor hun aandelen in voorschreven goed, volgende bijzondere voorwaarden opgelegd. Deze voorwaarden moeten voor zoveel als nodig ook aan de huurders of bewoners worden opgelegd. Artikel 1. Deze verkaveling wordt verricht met als doel het tot stand brengen van een RESIDENTIEEL KWARTIER Derhalve wordt uitdrukkelijk bepaald en gestipuleerd, en dit ten titel van erfdienstbaarheid, dat ieder perceel van het geheel van voormelde verkaveling, zal bevoordeligd en bezwaard blijven met de volgende erfdienstbaarheden: 1. Verbod op de verkochte grond te bouwen, uit te baten of te gebruiken, een ander gebouw dan een particuliere woning, dienende tot het onderkomen van één of meer personen, en daarenboven beantwoordende aan de voorwaarden van bouw en gebruik zoals bepaald in onderhavige akte. Zonder dat de hierna vernielde opsomming als limitatief dient te worden aanzien, zijn bij wijze van voorbeeld uitdrukkelijk verboden: hotel, spijshuis, pension, koffiehuis, bar, casino, private club, speelhuis, sportonderneming, welkdanige inrichting zelfs onder de vorm van een vereniging zonder winstgevend doel, tentoonstellingszaal, verkoopzaal, werkhuis, dierenhokken voor commerciële uitbating, politiek lokaal enzovoort, en dit op straffe van schadeloosstelling en ontbinding der verkoop. Daarenboven is het uitoefenen van een vrij beroep wel toegelaten, of een activiteit dewelke niet als storend kan aanzien worden met de woonfuncties. 2. Verbod advertenties of reclame aan te plakken of te schilderen op muren, afsluitingen, zijgevels, palen, balkons, terrassen, daken, enzovoort. Zijn alleen toegelaten: a) de advertenties betreffende verhuring of verkoop: deze mogen slechts uit één paneel bestaan, waarvan de afmetingen niet groter zijn dan één meter op één meter;

7 Vierde blad b) één plaat per perceel, aanduidende de naam en desgevallend het beroep van de bewoner, welke plaat een maximum oppervlakte mag hebben van zestig vierkante decimeter (60 dm2). 3. Verbod te kamperen ofte laten kamperen op de verkochte gronden. "Wigwams" en andere kindertenten als speelelement evenals "schaduwtenten" (tijdelijk: in de zonnige periodes) zijn toegelaten. Het plaatsen van caravans, motorhomes, vrachtwagens, aanhangwagens en dergelijke in de tuin of voortuin is verboden. 4. Verbod op de verkochte gronden te jagen of gebruik te maken van vuurwapens. Eveneens verboden: andere gevaarlijke en/of luidruchtige toestellen/zaken. 5. Verbod om te storten of materialen te plaatsen en het terrein als depot te gebruiken. Dit alles op sanctie vijfentwintig euro (25,00 EUR) schadevergoeding per dag in voordeel van de verkavelaar, te rekenen vanaf de vaststelling van de overtreding zonder dat enige ingebrekestelling of voorafgaandelijke aanmaning nodig is, Tijdens bouwwerken: de bouwheer-eigenaar is ten overstaan van de verkavelaar en de Gemeente Beveren verantwoordelijk voor de door hem aangestelde aannemers. Derhalve zal de eigenaar erop toezien en zal hij samen met de architect zijn aannemers voorafgaandelijk attent maken op de volgende punten: De nodige voorzieningen te treffen om schade aan het openbaar domein te vermijden. Alle vastgestelde schade valt onherroepelijk ten laste van de eigenaar van het lot. Dagelijks - bij het eind van de week - zorgen dat de openbare weg opgekuist wordt. Dit is vooral noodzakelijk bij aanvang van de bouwwerken (grondwerk, fundering,...). In het bijzonder toezien dat de greppels en rioolkolken proper zijn. Tijdens bouwwerken is tijdelijke stockage van bouwmateriaal en materieel op het privatief deel toegelaten maar niet op het openbaar domein. Concreet: de groenzone tussen greppel en rioollijn zal dus steeds vrij zijn. Het storten van bouwzand en dergelijke in deze zone is ten strengste verboden (gevaar verstopping greppels en veiligheid verkeer). De riolering in de verkaveling is een gescheiden rioleringsstelsel, de aannemer en de architect dienen derhalve op het bouwlot een gescheiden (proper en vuil water) riolering aan te leggen. Zij dienen de nodige aandacht te besteden dat ze geen verkeerde aansluiting uitvoeren. Het storten van beton, stabilisé of zand op de weg is ten strengste verboden.. Het reinigen van bijvoorbeeld betonmixers en dergelijke op de openbare weg is verboden. Het dumpen van bouwafval (bv kalk van bepleistering) in de riolering of op een andere plaats op de openbare weg is ten strengste verboden. Bij het aansluiten van de privé-riolering op de openbare riolering dient erop toegezien: a) bij het uitgraven: de openbare riolering niet beschadigen; b) de aansluitput niet langdurig openlaten (om te vermijden dat grond in de riolering komt), de aansluiting correct uitvoeren (geen openingen ter vermijding van latere verzakkingen). Artikel 2. Teneinde de rust in de verkaveling te vrijwaren is het verboden op enigerlei wijze (bij middel van geluidsinstallaties, muziekinstrumenten, motoren of andere mechanische toestellen) geluidshinder te veroorzaken aan de buren en dit zoals bepaald door de wet. 7

8 Artikel 3. De kopers van een lot zijn verder verplicht hun lot af te sluiten volgens de stedenbouwkundige voorschriften. De afsluitingen en/of scheidingsmuurtjes zullen geplaatst worden op gemene grond. De kopers zullen de verplichting hebben aan hun gebuur de gemeenheid der reeds bestaande afsluitingen en/of scheidingsmuurtjes te betalen. De kopers zullen de verkavelaar niet kunnen dwingen tot tussenkomst in de kosten der afsluitingen, die zij oprichten tussen de door hen aangekochte goederen en de eigendommen, die aan de verkavelaar nog toebehoren. Artikel 4. De kopers zullen, zowel voor zichzelf als voor hun rechtverkrijgers, de gebeurlijke aanleg van leidingen voor, de nutsvoorzieningen op de door hen aangekochte grond gedogen. De kopers verbinden zichzelf alsook hun rechtverkrijgers ten alle tij de aan de nutsvoorzieningsmaatschappijen toe te laten deze leidingen te naderen, te onderhouden of te herstellen. Artikel 5. Bij de inplanting van de woning moeten de kopers rekening houden met de eventuele bestaande of nog te plaatsen palen van de openbare verlichting en de televisie en distributiekastjes en andere nutsvoorzieningen. Indien kastjes of palen verplaatst moeten worden, zal dit gebeuren ten laste van de kopers. Artikel 6. Het is de kopers verboden televisie-antennes of andere zichtbare zend- of ontvangstinstallaties op te richten, tenzij mits schriftelijk akkoord van de eigenaars der aanpalende percelen. Artikel 7. Bij de uitvoering van de bouwwerken mag er geen schade worden aangebracht aan het openbaar domein. Indien deze er toch is, dient zij hersteld te worden door de kopers. Tijdens de uitvoering der bouwwerken dienen alle materialen en/of afval op eigen grond gelegd te worden, tenzij andersluidende schriftelijke overeenkomst met de aanpalende eigenaars. Wanneer zij in gebreke blijven, zal de verkavelaar of de Gemeente Beveren zelf de herstellingswerken uitvoeren op kosten van de kopers. Eventueel bestaande afwateringsgrachten achteraan de percelen, dienen door de aanpalende koper te worden onderhouden en open gehouden. Artikel 8. De toekomstige eigenaars van bouwgronden, begrepen in de bovenbedoelde verkaveling, zullen zich moeten onderwerpen aan alle wetten, reglementen en voorschriften van de bevoegde overheden, evenals diegene welke het bestuur van stedenbouw en ruimtelijke ordening kunnen wanbelangen en welke betrekking zouden hebben op deze bouwgronden. Aldus zullen zij zich in het bijzonder moeten onderwerpen aan alle bovenvermelde bijzondere stedenbouwkundige voorschriften en deze eerbiedigen, ter volledige ontlasting van de verkavelaar en zonder verhaal tegen deze laatste. Artikel 9. De verkavelaar, behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor onderhavige verkavelingakte aan te vullen en/of aan de verkaveling, voor de nog te verkopen loten, alle

9 Vijfde blad wijzigingen aan te brengen, welke hij nuttig of nodig acht, mits goedkeuring door de bevoegde instanties en mits wijzigingen die het residentieel karakter van de verkaveling niet schaden; waarvoor de verkrijgers van bouwgrond uit deze verkaveling in hun verkrijgingsakte onherroepelijk volmacht zullen geven. Artikel 10. De verkrijgers van bouwgronden van de verkaveling, zullen zich moeten onderwerpen aan alle eventuele in voege zijnde of in wording zijnde taksreglementen en dergelijke, welke zouden uitgevaardigd worden door de bevoegde overheden. Artikel 11. De verkrijgers van bouwgronden, begrepen in bovenbedoelde verkaveling, zijn verplicht bij latere vervreemding van het door hen verkregen perceel of percelen, alle hierboven bepaalde bedingen, voorwaarden en lasten op hun eigen verantwoordelijkheid aan hun nieuwe rechtverkrijgenden op te leggen. Deze nieuwe rechtverkrijgenden en erfgenamen zullen door het enkel feit van hun verkrijging zuiver en eenvoudig in de plaats gesteld zijn in alle rechten en verplichtingen welke uit onderhavige akte kunnen spruiten. Artikel 12. De toekomstige verkrijgers worden van rechtswege verondersteld op de hoogte te zijn van het feit dat er zich in de grond, voorwerp van deze akte, in de voortuinstrook, op privaat domein, eventueel leidingen, dienstig voor riolering, water, gas, elektriciteit, telefoon en televisiedistributie enzovoort kunnen bevinden ten titel van erfdienstbaarheid. Daarenboven ligt er achteraan de percelen 1 tot en met 18, tegen de grensscheiding, een riolering met inspectieputten. De toekomstige verkrijgers worden van rechtswege verondersteld op de hoogte te zijn van het feit dat er zich in de grond van voorschreven percelen een riolering bevindt ten titel van erfdienstbaarheid in voordeel van alle percelen die van deze riolering gebruik maken. Zij ontzeggen zich het recht jegens om het even wie hiervoor of in dit verband enige schadevergoeding te eisen of eis tot schadevergoeding in te dienen. De werkzaamheden voor aanleg en/of onderhoud van de leidingen, met vervoermiddelen en materiaal daartoe nodig, zullen ten alle tijde moeten gedoogd worden zonder enig recht op vergoeding. Artikel 13. Het is ten allen tijde verboden beton of mortel te laten maken op de wegverharding. Het is de kopers verboden tijdens het uitvoeren van werken, materialen of afval te leggen op aanpalende gronden of op de wegverharding. De kopers zijn ertoe verplicht hun onbebouwd perceel zuiver te houden en ten gepaste tijde het onkruid te verdelgen en het vuil te verwijderen. Artikel 14. De kopers kunnen geen vergoeding eisen van de voornoemde verkavelaar wegens verlies van grond, om welke reden ook, maar worden dienaangaande in de rechten en plichten gesteld van de gezegde verkavelaar. VIII. REGLEMENT VERKOOP BOUWGRONDEN DOOR DE GEMEENTE BEVEREN Comparant sub B verklaart dat de bouwgronden waarvan zij eigenares is in deze verkaveling, zullen verkocht worden met toepassing van het `gemeentelijk reglement

10 verkoop bouwgronden' goedgekeurd bij gemeenteraadsbeslissingen van 5 oktober 2010 en 28 februari 2012, dat luidt als volgt: 1. Verkoop gemeentelijke bouwgronden - voorwaarden A. Voorwaarden voor de kandidaat-kopers: aanvraagdossier De voorwaarden voor de kandidaat-kopers zijn de volgende: 1. Uitsluitend natuurlijke personen kunnen zich kandidaat stellen. Elk vorm van vennootschap wordt uitgesloten van de mogelijkheid tot aankoop. 2. Elke kandidaat-koper kan hoogstens één bouwgrond aankopen. 3. Twee natuurlijke personen, zonder familiale band tot en met de oe graad, kunnen gezamenlijk hun kandidatuur stellen voor de aankoop van één bouwgrond. 4. Elke kandidaat-koper moet de meerderjarigheid bereikt hebben ten laatste op de dag dat de kandidaturen moeten binnen zijn. 5. Geen van de kandidaat-kopers mag noch afzonderlijk, noch samen, op de datum van toewijzing een woning of een perceel dat in aanmerking komt voor de oprichting van een woning overeenkomstig de regelgeving inzake ruimtelijke ordening, in volle eigendom hebben. Uitzonderingen: 1) de kandidaat-koper die via erfenis in onverdeeldheid mede-eigenaar is, enkel naakte eigenaar of enkel vruchtgebruiker is van een woning of een perceel dat in aanmerking komt voor de oprichting van een woning overeenkomstig de regelgeving inzake ruimtelijke ordening; 2) de kandidaat-kopers die op de inschrijvingsdatum een woning betrekt - die het voorwerp uitmaakt van een besluit tot onteigening, of - die overbewoond verklaard is of als dusdanig geadviseerd is, of - die onbewoonbaar verklaard is of als dusdanig geadviseerd is; 3) kandidaat-kopers die een woning of een perceel, dat in aanmerking komt voor de oprichting van een woning overeenkomstig de regelgeving inzake ruimtelijke ordening, volledig in volle eigendom hebben, kunnen eveneens hun kandidatuur stellen maar komen pas in aanmerking indien het aantal kandidaten zonder eigendom, samengeteld met kandidaten vermeld onder uitzondering 1 en 2, lager is dan het te koop gestelde aantal bouwgronden én als ze hun eigendom binnen de 2 jaar na datum van toewijzing vervreemden. Indien het eigendom niet binnen deze 2 jaar vervreemd is, zal de kandidaat-koper, automatisch een boete aan de gemeente Beveren dienen te betalen van 50 euro per dag vertraging tot de dag van de effectieve vervreemding; 6. Elke kandidaat-koper dient Nederlands machtig te zijn of dient zijn bereidheid aan te tonen om Nederlands te leren. 7. Voor het inkomen van de kandidaat-kopers wordt rekening gehouden met het gezamenlijk belastbaar inkomen van 2 jaar geleden (inkomen 2 jaar voor dag toewijzing, aanslagjaar 1 jaar voor dag toewijzing) van u en eventueel van de persoon met wie u gehuwd bent of wettelijk of feitelijk samenwoont: - minimum inkomen : ,00 euro; - maximum inkomen : ,00 euro voor alleenstaanden; ,00 euro voor gehuwden of wettelijk of feitelijk samenwonenden, te verhogen met 3.100,00 euro per persoon ten laste; 10

11 Zesde blad V ,00 euro voor alleenstaanden met één persoon ten laste, te verhogen met 3.100,00 euro vanaf de tweede persoon ten laste. De vermelde bedragen zijn maxima die gelden voor aanvragen in Ze worden elk jaar geïndexeerd. Als persoon ten laste wordt beschouwd: - kinderen j onger dan 18 jaar - kinderen van 18 jaar of ouder voor wie u kinderbijslag of wezentoelage ontvangt - een inwonende ernstig gehandicapte (66% of meer), voor wie een geldig attest kan worden voorgelegd. B. Bouw- en bewoningsverplichting 1. De koper of zijn rechtsopvolger is gebonden aan een bouwverplichting. De bouwwerken dienen een aanvang te kennen binnen een termijn van drie jaar na de dag van het verlijden van de authentieke akte. De woning in kwestie dient bewoond te zijn door de koper binnen een termijn van vijf jaar na de dag van het verlijden van de authentieke akte welk te staven is door inschrijving in het bevolkingsregister. 2. Ingeval de koper niet voldoet aan de bouwverplichting, zal de gemeente Beveren een recht van terugkoop op de bij deze verkochte grond uitoefenen. De terugkoop zal geschieden tegen de oorspronkelijke verkoopprijs van de grond, te verminderen met een som gelijk aan tien procent op de verkoopprijs ten titel van schadevergoeding. 3. Ingeval de koper niet voldoet aan de bewoningsverplichting, kan, na collegebeslissing, aan de koper een geldboete opgelegd worden: - de som gelijk aan vijf procent van de oorspronkelijke verkoopprijs van de grond indien het gebouw niet bewoond is binnen gestelde termijn; - een som gelijk aan tien procent van de oorspronkelijke verkoopprijs van de grond zal bovendien eisbaar worden voor elk begonnen jaar met vertraging. 4. Geheel of gedeeltelijk verhuren van de woning is uitgesloten. Dit verbod vervalt nadat de woning vijftien jaar bewoond werd na de ingebruikname. Uitzonderingen op dit verbod zijn kangoeroewoningen of eigenaars die voor hun werk gedurende lange termijn in het buitenland zitten. 5. Het verkopen van de woning of iedere andere vorm van vervreemding is verboden. Dit verbod vervalt nadat de woning vijftien jaar bewoond werd na de ingebruikname. Indien de woning binnen deze termijn vervreemd wordt, kan na collegebeslissing, volgende boeteclausule van toepassing zijn: - verkoop van de woning binnen het eerste jaar na bewoning: boete van 100% - verkoop van de woning binnen het tweede jaar na bewoning: boete van 95% - verkoop van de woning binnen het derde jaar na bewoning: boete van 90% - verkoop van de woning binnen het vierde jaar na bewoning: boete van 85% - verkoop van de woning binnen het vijfde jaar na bewoning: boete van 80% - verkoop van de woning binnen het zesde jaar na bewoning: boete van 75% aankoopprijs grond: 11

12 - verkoop van de woning binnen het zevende jaar na bewoning: boete van 70% - verkoop van de woning binnen het achtste jaar na bewoning: boete van 65% - verkoop van de woning binnen het negende jaar na bewoning: boete van 60% - verkoop van de woning binnen het tiende jaar na bewoning: boete van 55% - verkoop van de woning binnen het elfde jaar na bewoning: boete van 50% - verkoop van de woning binnen het twaalfde jaar na bewoning: boete van 45% - verkoop van de woning binnen het dertiende jaar na bewoning: boete van 40% - verkoop van de woning binnen het veertiende jaar na bewoning: boete van 35% - verkoop van de woning binnen het vijftiende jaar na bewoning: boete van 30% aankoopprijs grond. 6. Er is geen toestemming van het college vereist bij overdracht van het aandeel van één partner aan de andere in volgende gevallen: bij beëindiging van een huwelijk of wettelijk samenlevingscontract of bij een overdracht om niet bij overlijden. Dit geldt ook voor partners die noch getrouwd zijn noch een wettelijk samenlevingscontract hebben afgesloten en die samen een bouwgrond gekocht hebben. In deze gevallen is de boeteclausule onder B.S. niet van toepassing. 2. Informatie betreffende de kandidatuurstelling en de toewijzing 1. Publiciteit en kandidaatstelling Het gemeentebestuur van Beveren zal de bevolking inlichten over haar intentie om over te gaan tot de onderhandse verkoop van bouwgronden. De middelen die zullen worden aangewend om dit kenbaar te maken zijn o.a. advertenties in kranten en/of streekbladen, affiches ter plaatse en aan het gemeentehuis. De aanvraag voor het verwerven van een bouwgrond moet worden gericht aan: Het college van burgemeester en schepenen t.a.v. dienst aankopen-aanbestedingen Stationsstraat Beveren Deze aanvraag moet ofwel worden verstuurd per beveiligde zending waarbij de postdatum geldt als indieningsdatum ofwel persoonlijk worden afgeleverd op bovenvermeld adres tegen ontvangstbewijs. De aanvraag dient vergezeld te worden van de nodige bewijsstukken. Enkel dossiers die volledig zijn de dag van het afsluiten van de kandidaturenlijst komen in aanmerking. 2. Voorlopig onderzoek kandidaturen en opstellen rangschikking kandidaat-kopers Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Beveren zal overgaan tot een onderzoek van de geldigheid van de kandidaturen met betrekking tot de voorwaarden. 12

13 Zevende blad Voor de kandidaat-kopers die in aanmerking komen zal het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Beveren een rangschikking opstellen aan de hand van een puntensysteem (zie 3. Puntensysteem). De kandidaat-kopers worden gerangschikt op basis van het hoogst aantal behaalde punten, d.w.z. aan diegene met de hoogste score, kan als eerste een bouwkavel toegewezen krijgen. 3. Puntensysteem verkoop gemeentelijke bouwgronden A. Beoordelings- en toewijzingscriteria Indien twee natuurlijke personen zich samen kandidaat stellen voor één perceel, geldt de beste score van één van beide personen als beslissend voor de toewijzing. 1. Band met de gemeente Beveren Domiciliëring Afhankelijk van het aantal jaren dat de kandidaat-koper in de gemeente gedomicilieerd is/was volgens het bevolkingsregister tot op datum kandidatuurstelling, krijgt hi 1 punt de kandidaat-koper woont op datum van kandidatuurstelling ononderbroken gedurende minstens 1 jaar in de gemeente 3 punten de kandidaat-koper is/was reeds meer dan vijf jaar gedomicilieerd in de gemeente 5 punten de kandidaat-koper is/was reeds meer dan tien jaar gedomicilieerd in de gemeente 2. Kinderen ten laste Eén of meerdere kinderen te laste: Wanneer de kandidaat-koper ouder of voogd is van één of meerdere kinderen die inwonend zijn en tevens gedomicilieerd op het adres van de kandidaat-koper én gerechtigd zijn op kinderbijslag, verkrijgt deze per kind één punt. Het bewijs is te leveren door de kandidaat-koper. 3. Leeftijd Leeftijdsbepaling tussen 18 en 35 jaar: Wanneer de kandidaat-koper, op datum van afgifte van de kandidatuurstelling bij aangetekende zending, een leeftijd heeft tussen de achttien en de vijfendertig jaar, verkrijgt deze twee punten. 4. Handicap Inwonende persoon met een handicap: Wanneer er op datum van afgifte van de kandidatuurstelling bij aangetekende zending een persoon met een handicap inwonend is bij de kandidaat-koper, verkrijgt deze per inwonende persoon met een handicap (invaliditeit van minstens 66 procent cfr. Riziv) één punt. Het bewijs is te leveren door de kandidaat-koper. 5. Gelijke punten Wanneer twee of meerdere kandidaat-kopers na rangschikking aan de hand van het bovenstaande puntensysteem eenzelfde puntenaantal zouden behalen, wordt er bij de uiteindelijke toewijzing voorrang verleend volgens onderstaande criteria: - Wanneer de kandidaat-kopers gedomicilieerd zijn in de gemeente Beveren: de kandidaat die de langste tijd gedomicilieerd is in de gemeente Beveren krijgt voorrang. 13

14 - Wanneer de ene kandidaat-koper gedomicilieerd is in de gemeente Beveren en de andere kandidaat-koper niet: de kandidaat-koper die gedomicilieerd is in de gemeente Beveren krijgt voorrang. - Wanneer de kandidaat-kopers niet gedomicilieerd zijn in de gemeente Beveren: de kandidaat die de jongste leeftijd heeft krijgt voorrang. 4. Toewijzing van de bouwpercelen Alle kandidaat-kopers zijn automatisch kandidaat voor alle bouwgronden die de gemeente te koop aanbiedt. Bij de kandidaatstelling dienen kandidaat-kopers aan te duiden naar welke bouwgrond hun voorkeur uitgaat. Naargelang het aantal bouwgronden dat te koop wordt aangeboden, zal de kandidaat-koper zijn/haar voorkeur kunnen opgeven voor maximum 4 bouwgronden al volgt 1ste keuze: bouwgrond..., 2de keuze: bouwgrond..., 3de keuze: bouwgrond... en 4de keuze: bouwgrond... Indien er meer dan 4 bouwgronden worden aangeboden zal de gemeente Beveren, rekening houdend met de rangschikking, de kandidaat-koper, waarvan de 4 voorkeurpercelen reeds zijn toegewezen, contacteren en hem/haar de mogelijkheid geven te kiezen tussen de resterende percelen. 5. Procedure na toewijzing 1. De bouwgronden zullen onderhands worden verkocht volgens onderstaande procedure en onder gewone waarborgen van daad en recht, om te worden afgeleverd voor vrij en zuiver van alle voorrechten, hypotheek- en andere lasten. 2. De eenheidsprijzen per vierkante meter worden door de gemeenteraad vastgesteld. 3. De kosten die voortvloeien uit deze verkoop, forfaitair begroot op 12,50 % van de verkoopprijs, zijn ten laste van de koper. De kosten voor aansluiting op de nutsvoorzieningen zijn eveneens ten laste van de koper. Indien de kandidaat-koper kan genieten van een vermindering van registratierechten, zal dit verrekend worden. 4. De gronden worden verkocht in de staat waarin ze zich bevinden, met alle mogelijke erfdienstbaarheden. 5. Het college van burgemeester en schepenen zendt een bericht van toewijzing aan de kandidaat-kopers. Daarbij wordt de kandidaat-koper verzocht om, binnen een termijn van veertien dagen een bedrag van vijfduizend euro (5.000,00 euro) + de kosten van de verkoop, forfaitair bepaald op 12,50 % van de verkoopprijs, over te maken op rekeningnummer van de gemeente Beveren Stationsstraat 2 Beveren, met vermelding "voorschot definitieve aankoop bouwgrond lot (nummer), gelegen (plaats)". Dit bedrag wordt aanzien als voorschot op de definitieve aankoop. 6. Indien het voormelde bedrag van 5 000,00 euro + kosten van de verkoop (12,50 % van de verkoopprijs) niet binnen gestelde termijn van veertien dagen wordt overgemaakt aan de gemeente Beveren, vervalt de toewijzing definitief. Op basis van de kandidatenlijst zal het perceel opnieuw toegewezen worden. 7. Na goedkeuring van de verkoop door de gemeenteraad én na het verstrijken van de termijn waarin de toezichthoudende overheid de verkoop zou kunnen schorsen, zal het college van burgemeester en schepenen de kandidaat-koper die het voorschotbedrag binnen de gestelde termijn heeft overgemaakt, door middel van een gewoon schrijven oproepen voor het verlijden van de administratieve akte. 14

15 Achtste blad cti 8. Op het moment van het verlijden van de akte zal de koper door middel van een bankcheque het saldo van de verkoop dienen te betalen. Het Belgisch recht is van toepassing op dit gehele reglement voor verkoop bouwgronden door de Gemeente Beveren. De rechtbank van Dendermonde is exclusief bevoegd voor geschillen met betrekking tot dit reglement. IX. VOLMACHT DOOR DE VERKAVELAAR/VERKOPER SUB A. Comparant sub A, de "IMMOBILIENMAATSCHAPPIJ JOOST DANNEELS" naamloze vennootschap, verklaart als bijzondere lasthebber aan te stellen, die elk afzonderlijk kunnen optreden: 1. Mevrouw Spillebeen Godelieve Yvonne, licentiaat rechten en notariaat, wonende te Zwijndrecht, Dorp West, 120; 2. Mevrouw Vertenten Martine Simonne Edmond, bediende, wonende te Beveren, Lindenlaan Mevrouw Goyvaerts Annemie Bertha Karel, licentiaat rechten, wonende te Beveren, Hazenhof 44. Wie zij gelasten om voor hen en uit hun naam te verkopen het geheel of een deel van voorschreven verkavelde goederen, en over te gaan tot de kosteloze grondafstand aan de gemeente Beveren met betrekking tot zelfde gronden en verkaveling. En dit in der minne of gerechtelijk, uit de hand, bij openbare toewijzing of veiling, in de vormen, voor de prijzen, onder de lasten, bedingen en voorwaarden aan zodanige persoon of personen die de lasthebber zal goedvinden. De verkoopsvoorwaarden te laten opmaken; loten te vormen; de oorsprong van eigendom vast te stellen; alle verklaringen te doen, alle bepalingen betreffende erfdienstbaarheden en gemeenschappen te bedingen; De lastgevers te verplichten tot vrijwaring, rechtvaardiging en het verlenen van opheffing; Het tijdstip en de wijze van ingenottreding te bepalen; de plaats, wijze en termijn voor betaling van verkoopprijzen, kosten en bijhorigheden vast te stellen; overwijzing van de prijs en aanwijzing van betaling te doen; koopprijzen, kosten en bijhorigheden te ontvangen, kwijting en decharge te geven met of zonder indeplaatsstelling; Het ambtshalve nemen van inschrijving te vorderen of daarvan geheel of gedeeltelijk te ontslaan om welke reden ook, na of zonder betaling opheffing te verlenen van verzet, inbeslagnemingen en andere beletselen, opheffing te verlenen en in de doorhaling toe te stemmen van alle inschrijvingen hoegenaamd en kantmeldingen van inpandgeving, met of zonder verzaking van voorrechten, hypotheek, ontbindende rechtsvordering en alle zakelijke rechten, af te zien van vervolging en middelen tot tenuitvoerlegging; Van de kopers, toewijzelingen en anderen, alle waarborgen en hypotheken te aanvaarden tot zekerheid van betaling of uitvoering van verbintenissen; Ingeval één of verschillende van de hogergemelde rechtshandelingen bij sterkmaking verricht werden, deze goed te keuren en te bekrachtigen. Daartoe alle rechtshandelingen te verrichten, akten en stukken te tekenen, in de plaats te stellen, woonplaats te kiezen en in het algemeen datgene te doen wat noodzakelijk of nuttig zou zijn, zelfs niet uitdrukkelijk in deze akte vermeld. 15

16 X. DIVERSE VERKLARINGEN 1. Identiteitsattest De notaris waarmerkt de naam, voornamen, geboorteplaats en -datum en de woonplaats van de partijen in deze akte op zicht van een opzoeking in het rijksregister. De notaris bevestigt daarenboven de identiteit van alle comparanten in deze akte op zicht van hun identiteitskaarten. 2. Ontslag De heer Hypotheekbewaarder wordt hierbij - voor zoveel nodig - ontslagen enige inschrijving van ambtswege te nemen bij het overschrijven van deze akte. RECHT OP GESCHRIFTEN Recht van vijftig euro (50,00 EUR) verschuldigd en betaald op aangifte door ondergetekende notaris Vincent Lesseliers te Beveren. WAARVAN AKTE Opgemaakt en verleden te Beveren op de datum die in hoofde staat gemeld. Na voorlezing en toelichting zoals voormeld hebben de comparanten en de notaris, deze akte getekend. 16

Reglement verkoop bouwgronden door de gemeente Beveren

Reglement verkoop bouwgronden door de gemeente Beveren Reglement verkoop bouwgronden door de gemeente Beveren 1. Verkoop gemeentelijke bouwgronden - voorwaarden A. Voorwaarden voor de kandidaat-kopers: aanvraagdossier De voorwaarden voor de kandidaat-kopers

Nadere informatie

Artikel 1. : aan de kandidaat koper kan slechts één perceel worden toegewezen, zowel bij de onderhandse als bij de publieke verkoopprocedure.

Artikel 1. : aan de kandidaat koper kan slechts één perceel worden toegewezen, zowel bij de onderhandse als bij de publieke verkoopprocedure. TOEWIJZINGSNORMEN EN VOORWAARDEN BIJ DE VERKOOP VAN BOUWGRONDEN EN VAN WONINGEN Artikel 1. : aan de kandidaat koper kan slechts één perceel worden toegewezen, zowel bij de onderhandse als bij de publieke

Nadere informatie

LASTENKOHIER VOOR DE ONDERHANDSE VERKOOP VAN STADSGRONDEN GELEGEN BINNEN DE GRENZEN VAN HET VERKAVELING GOED TE BOUVEKERKE

LASTENKOHIER VOOR DE ONDERHANDSE VERKOOP VAN STADSGRONDEN GELEGEN BINNEN DE GRENZEN VAN HET VERKAVELING GOED TE BOUVEKERKE LASTENKOHIER VOOR DE ONDERHANDSE VERKOOP VAN STADSGRONDEN GELEGEN BINNEN DE GRENZEN VAN HET VERKAVELING GOED TE BOUVEKERKE A. INLEIDING Onderhavig lastenkohier heeft betrekking op de verkoop van stadsgrond

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE VERKAVELING VLASBLOEM. VRAGENLIJST BIJ KANDIDATUUR Goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van

GEMEENTELIJKE VERKAVELING VLASBLOEM. VRAGENLIJST BIJ KANDIDATUUR Goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van GEMEENTELIJKE VERKAVELING VLASBLOEM VRAGENLIJST BIJ KANDIDATUUR Goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 21.04.2016 Gegevens van de 1 ste kandidaat-koper: Gegevens van de 2 de kandidaat-koper (in

Nadere informatie

TOEWIJZINGSREGLEMENT verkoop van gemeentelijke bouwkavels in VERKAVELING ZONHOEVESTRAAT

TOEWIJZINGSREGLEMENT verkoop van gemeentelijke bouwkavels in VERKAVELING ZONHOEVESTRAAT TOEWIJZINGSREGLEMENT verkoop van gemeentelijke bouwkavels in VERKAVELING ZONHOEVESTRAAT Hoofdstuk 1 : Basisvoorwaarden Artikel 1 1. Enkel natuurlijke personen kunnen zich kandidaat stellen. 2. In dit reglement

Nadere informatie

OCMW Haacht. Voorwaarden in verband met de verkoop en toewijzing van een sociale woning, gelegen aan de Donkstraat 30 te Wespelaar (Haacht)

OCMW Haacht. Voorwaarden in verband met de verkoop en toewijzing van een sociale woning, gelegen aan de Donkstraat 30 te Wespelaar (Haacht) Voorwaarden in verband met de verkoop en toewijzing van een sociale woning, gelegen aan de Donkstraat 30 te Wespelaar (Haacht) Inkomen: Het laatst gekende belastbaar inkomen mag per jaar niet meer bedragen

Nadere informatie

AANKOOPBOD PARTICULIERE EIGENDOM (eengezinswoning of grond)

AANKOOPBOD PARTICULIERE EIGENDOM (eengezinswoning of grond) AANKOOPBOD PARTICULIERE EIGENDOM (eengezinswoning of grond) De modeldocumenten op deze site worden enkel ter informatie aangeboden; ze kunnen door de partijen gewijzigd worden, met name wat de erin voorziene

Nadere informatie

Kandidatuurstelling voor de aankoop van een stadswoning in stadswijk DijleDelta De Horenblazer te 3000 Leuven 2 x 1-slk-appartement kandidaat-koper

Kandidatuurstelling voor de aankoop van een stadswoning in stadswijk DijleDelta De Horenblazer te 3000 Leuven 2 x 1-slk-appartement kandidaat-koper Kandidatuurstelling voor de aankoop van een stadswoning in stadswijk DijleDelta De Horenblazer te 3000 Leuven 2 x 1-slk-appartement kandidaat-koper Naam en voornaam: Straat en nummer: Postcode en gemeente:

Nadere informatie

GEMEENTE STEENOKKERZEEL

GEMEENTE STEENOKKERZEEL Dossiernummer: AANVRAAG TOT HET KOPEN VAN EEN GEMEENTELIJKE KAVEL Ingevolge uw aanvraag vindt u hierbij als bijlage de documenten die door u dienen ingevuld te worden. Wij vestigen er de aandacht op dat

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. l i l

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. l i l UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VANOVERPELT l i l OPENBARE ZITTING VAN 23 MAART 2017 Aanwezig : Dominiek Vanendert, voorzitter. Bloemen Gerard, Clijsters Marleen, Cuypers

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE VERKOOP VAN ONROERENDE ZAKEN DOOR DE GEMEENTE BEDUM

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE VERKOOP VAN ONROERENDE ZAKEN DOOR DE GEMEENTE BEDUM ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE VERKOOP VAN ONROERENDE ZAKEN DOOR DE GEMEENTE BEDUM Bedingen die van toepassing zijn op de verkoop van alle onroerende zaken. HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1.1 :

Nadere informatie

Reglement goedgekeurd door de Gemeenteraad in openbare zitting van 15/12/2014.

Reglement goedgekeurd door de Gemeenteraad in openbare zitting van 15/12/2014. REGLEMENT HOUDENDE DE GEDEELTELIJKE TERUGBETALING VAN DE GEMEENTELIJKE OPCENTIEMEN OP DE ONROERENDE VOORHEFFING VOOR EEN NIEUW AANGESCHAFTE OF GEBOUWDE WONING TE SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE Reglement goedgekeurd

Nadere informatie

Oostrozebeke verkaveling Kriekestraat (dorp oost) Infonota

Oostrozebeke verkaveling Kriekestraat (dorp oost) Infonota Oostrozebeke verkaveling Kriekestraat (dorp oost) Infonota 2 WVI - OOSTROZEBEKE VERKAVELING KRIEKESTRAAT INFONOTA 1 Omschrijving De verkaveling, gerealiseerd in samenwerking met het gemeentebestuur van

Nadere informatie

WAALS MINISTERIE VOOR UITRUSTING EN VERVOER

WAALS MINISTERIE VOOR UITRUSTING EN VERVOER WAALS MINISTERIE VOOR UITRUSTING EN VERVOER 10 SEPTEMBER 1998. - Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de begeleidingsmaatregelen voor de eerste zone van het plan m.b.t. de blootstelling aan

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN OPSTAL

OVEREENKOMST VAN OPSTAL . OVEREENKOMST VAN OPSTAL TUSSEN Vennootschap X, afgekort X, met maatschappelijke zetel te en Vennootschap Y, afgekort Y, met maatschappelijke zetel te wordt heden DATUM te PLAATS overeengekomen: Artikel

Nadere informatie

GREENYARD Naamloze Vennootschap Strijbroek Sint-Katelijne-Waver RPR Antwerpen, afdeling Mechelen BTW BE

GREENYARD Naamloze Vennootschap Strijbroek Sint-Katelijne-Waver RPR Antwerpen, afdeling Mechelen BTW BE GREENYARD Naamloze Vennootschap Strijbroek 10 2860 Sint-Katelijne-Waver RPR Antwerpen, afdeling Mechelen BTW BE 0402.777.157 VOLMACHT VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 15 SEPTEMBER 2017 1 Ondergetekende

Nadere informatie

Reglement tot het toekennen van een gemeentelijke aankoop- en vervolgpremie.

Reglement tot het toekennen van een gemeentelijke aankoop- en vervolgpremie. Reglement tot het toekennen van een gemeentelijke aankoop- en Doel van de premie. Artikel 1: 1. Om jonge gezinnen te ondersteunen in de aankoop van een woning op het grondgebied van de gemeente Middelkerke,

Nadere informatie

AKTE VAN VESTIGING HYPOTHEEK EN PANDRECHTEN

AKTE VAN VESTIGING HYPOTHEEK EN PANDRECHTEN 1 AKTE VAN VESTIGING HYPOTHEEK EN PANDRECHTEN Heden, +, verschenen voor mij, mr. Jan Wim Weggemans, notaris in de gemeente Bellingwedde: HYPOTHEEKGEVER 1. de heer KOENO NOMDEN, wonende te 9566 PK Veelerveen,

Nadere informatie

GEMEENTELIJK REGLEMENT INZAKE DE ACTIVERINGSHEFFING OP ONBEBOUWDE GRONDEN EN KAVELS VOOR DE PERIODE

GEMEENTELIJK REGLEMENT INZAKE DE ACTIVERINGSHEFFING OP ONBEBOUWDE GRONDEN EN KAVELS VOOR DE PERIODE GEMEENTELIJK REGLEMENT INZAKE DE ACTIVERINGSHEFFING OP ONBEBOUWDE GRONDEN EN KAVELS VOOR DE PERIODE 2014-2019 Vastgesteld bij gemeenteraadsbeslissing van 27 maart 2014 en vervangen bij gemeenteraadsbeslissing

Nadere informatie

CVBA DE LEIE SOCIALE HUISVESTING

CVBA DE LEIE SOCIALE HUISVESTING CVBA DE LEIE SOCIALE HUISVESTING NIEUWSTRAAT 81 8940 WERVIK TEL. : 056 / 31 13 64 FAX.: 056 / 31 03 07 VAK VOORBEHOUDEN VOOR DE CVBA DE LEIE: DATUM INSCHRIJVING: IDENTIFICATIENUMMER: DATUM TOEWIJZING:

Nadere informatie

Voor de verkoop van onroerende goederen is geen onderzoek de commodo et incommodo meer vereist.

Voor de verkoop van onroerende goederen is geen onderzoek de commodo et incommodo meer vereist. Verkoop landbouwgrond, bouwgrond en woning informatie versie juni 2017 Dossierbehandeling Betreft: de verkoop van onroerende goederen door de lokale besturen 1. Wettelijke regeling De beslissingen van

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN@ Kreken van Nibbeland te Zuidland@ (Fase 3.1, kavels 20 tot en met 33)@

ALGEMENE VOORWAARDEN@ Kreken van Nibbeland te Zuidland@ (Fase 3.1, kavels 20 tot en met 33)@ Fokkema Linssen Blad 1 Notarissen te Rotterdam Concept d.d. 25-11-2015 ALGEMENE VOORWAARDEN@ Kreken van Nibbeland te Zuidland@ (Fase 3.1, kavels 20 tot en met 33)@ Heden, @, verscheen voor mij, mr. @,

Nadere informatie

ONDERHANDSE VERKOOP BOUWPERCELEN GEMEENTE DIEPENBEEK EN HET AGB DIEPENBEEK (buiten publicatie)

ONDERHANDSE VERKOOP BOUWPERCELEN GEMEENTE DIEPENBEEK EN HET AGB DIEPENBEEK (buiten publicatie) ONDERHANDSE VERKOOP BOUWPERCELEN GEMEENTE DIEPENBEEK EN HET AGB DIEPENBEEK (buiten publicatie) Van Eycklaan Keizerstraat openingsuren gemeentehuis: Ma 8.30 12.00 nm. gesloten Di 8.30 12.00 13.00 19.00

Nadere informatie

Datum: */2017 Rep nr 2017/0 D/ /001/SDN

Datum: */2017 Rep nr 2017/0 D/ /001/SDN Datum: */2017 Rep nr 2017/0 D/00013787/001/SDN MINUUT Verkaveling Bijlage J HET JAAR TWEEDUIZEND ZEVENTIEN Op ** Voor mij, Meester Carmen de Vuyst, notaris met standplaats te Herzele. ZIJN VERSCHENEN:

Nadere informatie

EXCLUSIEVE VERKOOPOPDRACHT - MET STILZWIJGENDE VERLENGING 09/2010

EXCLUSIEVE VERKOOPOPDRACHT - MET STILZWIJGENDE VERLENGING 09/2010 EXCLUSIEVE VERKOOPOPDRACHT - MET STILZWIJGENDE VERLENGING 09/2010 Binnen zeven werkdagen, te rekenen van de dag die volgt op die van de ondertekening van dit contract, heeft de consument het recht om zonder

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET. houdende wijziging van het wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET. houdende wijziging van het wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten Stuk 963 (2001-2002) Nr. 7 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2001-2002 16 januari 2002 ONTWERP VAN DECREET houdende wijziging van het wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten TEKST AANGENOMEN DOOR

Nadere informatie

Model optieovereenkomst

Model optieovereenkomst Model optieovereenkomst OPTIEOVEREENKOMST DORDTSE RUIMTE LOCATIE.. Ondergetekenden: 1) De publiekrechtelijke rechtspersoon gemeente Dordrecht, kantoorhoudende Spuiboulevard 300, 3311 GR Dordrecht, te dezen

Nadere informatie

Algemene Bepalingen voor de verkoop en levering van bloot eigendom van gronden der gemeente s-gravenhage 2008

Algemene Bepalingen voor de verkoop en levering van bloot eigendom van gronden der gemeente s-gravenhage 2008 Algemene Bepalingen voor de verkoop en levering van bloot eigendom van gronden der gemeente s-gravenhage 2008 Verkoopvoorwaarden bloot eigendom: Vastgesteld door burgemeester en wethouders van s-gravenhage

Nadere informatie

BUDGETAPPARTEMENTEN TREFIL NOORD. Inleiding Toewijsvoorwaarden Enige woning Maximaal en minimaal belastbaar inkomen 2

BUDGETAPPARTEMENTEN TREFIL NOORD. Inleiding Toewijsvoorwaarden Enige woning Maximaal en minimaal belastbaar inkomen 2 VERKOOPSVOORWAARDEN BUDGETAPPARTEMENTEN TREFIL NOORD Inhoud 1. Inleiding.... 2 2. Toewijsvoorwaarden.. 2 2.1. Enige woning 2 2.2. Maximaal en minimaal belastbaar inkomen 2 3. Bijzondere voorwaarden...

Nadere informatie

Reglement tot het toekennen van een gemeentelijke aankoop- en vervolgpremie.

Reglement tot het toekennen van een gemeentelijke aankoop- en vervolgpremie. Reglement tot het toekennen van een gemeentelijke aankoop- en vervolgpremie. Doel van de premie. Artikel 1: 1. Om jonge gezinnen te ondersteunen in de aankoop van een woning op het grondgebied van de gemeente

Nadere informatie

BIEDINGSFORMULIER WONING TE 8691 GIJVERINKHOVE, WEEGSCHEDE 20

BIEDINGSFORMULIER WONING TE 8691 GIJVERINKHOVE, WEEGSCHEDE 20 Afdeling Vastgoedtransacties BIEDINGSFORMULIER WONING TE 8691 GIJVERINKHOVE, WEEGSCHEDE 20 Indien natuurlijke persoon: 1) Naam en voornaam (indien aankoop door meerdere personen, alle namen vermelden):

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor de kandidatuurstelling van een kavel in de verkaveling Meuletiende fase 2 Posteleinpad Pastinaakplein Warmoespad

Aanvraagformulier voor de kandidatuurstelling van een kavel in de verkaveling Meuletiende fase 2 Posteleinpad Pastinaakplein Warmoespad Aanvraagformulier voor de kandidatuurstelling van een kavel in de verkaveling Meuletiende fase 2 Posteleinpad Pastinaakplein Warmoespad Het aanvraagformulier en de bijlagen moeten ingediend worden - hetzij

Nadere informatie

APPARTEMENTSGEBOUWEN EN WOONCOMPLEXEN ELEKTRICITEIT PRIVE

APPARTEMENTSGEBOUWEN EN WOONCOMPLEXEN ELEKTRICITEIT PRIVE 1 Goedgekeurd door Sectorcomité Noord Sibelgas op 28.02.2012 APPARTEMENTSGEBOUWEN EN WOONCOMPLEXEN ELEKTRICITEIT PRIVE ARTIKEL 1 ALGEMEENHEDEN Onderhavig reglement legt de modaliteiten vast met betrekking

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN bloot eigendom van gronden GEMEENTE 'S-GRAVENHAGE

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN bloot eigendom van gronden GEMEENTE 'S-GRAVENHAGE ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN bloot eigendom van gronden GEMEENTE 'S-GRAVENHAGE Blad 1 INHOUD Art. 1. Art. 2. Art. 3. Art. 4. Art. 5. Art. 6. Art. 7. Art. 8. Art. 9. Art. 10. Art. 11. Art. 12. Art. 13. Art.

Nadere informatie

Belasting op onbebouwde percelen

Belasting op onbebouwde percelen Belasting op onbebouwde percelen Reglement heffing op onbebouwde percelen, gelegen in een niet- vervallen verkaveling Reglement heffing op onbebouwde percelen, gelegen in gebieden bestemd voor wonen Artikel

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE KOOPOVEREENKOMST GROND VOOR EENGEZINSHUIZEN, VERSIE

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE KOOPOVEREENKOMST GROND VOOR EENGEZINSHUIZEN, VERSIE ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE KOOPOVEREENKOMST GROND VOOR EENGEZINSHUIZEN, VERSIE 1-1-2010 Bij deze algemene voorwaarden horen: - Koopovereenkomst Grond voor eengezinshuizen, versie 1-1-2010 Definities

Nadere informatie

VOORAFGAANDE UITEENZETTING. Dit BIJZONDER DEEL prevaleert op het ALGEMEEN DEEL.

VOORAFGAANDE UITEENZETTING. Dit BIJZONDER DEEL prevaleert op het ALGEMEEN DEEL. Blz. 1 BIJZONDER DEEL REGLEMENT VAN MEDE-EIGENDOM RESIDENTIE SERVAAS BLOK B3-B4 te Diepenbeek VOORAFGAANDE UITEENZETTING Voor dit gebouw is het ALGEMEEN DEEL van het reglement van medeeigendom, dat gehecht

Nadere informatie

VEURNE Vinkemstraat 29 UITERSTE DATUM VAN BIEDING : VR 02/06/2017 DATUM MONDELINGE ZITTING : 08/06/2017 DOSSIERNR : 05706

VEURNE Vinkemstraat 29 UITERSTE DATUM VAN BIEDING : VR 02/06/2017 DATUM MONDELINGE ZITTING : 08/06/2017 DOSSIERNR : 05706 Afdeling Vastgoedtransacties BIEDINGSFORMULIER voor aankoop van een te renoveren woonhuis, gelegen te VEURNE Vinkemstraat 29 UITERSTE DATUM VAN BIEDING : VR 02/06/2017 DATUM MONDELINGE ZITTING : 08/06/2017

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE PROCEDURE VOOR EEN VERKOOP UIT DE HAND AAN DE HOOGSTE BIEDER VAN DE GEMEENTELIJKE ONROERENDE GOEDEREN

REGLEMENT VOOR DE PROCEDURE VOOR EEN VERKOOP UIT DE HAND AAN DE HOOGSTE BIEDER VAN DE GEMEENTELIJKE ONROERENDE GOEDEREN REGLEMENT VOOR DE PROCEDURE VOOR EEN VERKOOP UIT DE HAND AAN DE HOOGSTE BIEDER VAN DE GEMEENTELIJKE ONROERENDE GOEDEREN Reglement goedgekeurd door de Gemeenteraad in openbare vergadering van 29/06/2016.

Nadere informatie

EXCLUSIEVE VERKOOPOPDRACHT

EXCLUSIEVE VERKOOPOPDRACHT EXCLUSIEVE VERKOOPOPDRACHT GESLOTEN BUITEN DE ONDERNEMING, MET STILZWIJGENDE VERLENGING Buiten verkoopruimten gesloten overeenkomst : iedere overeenkomst tussen de vastgoedmakelaar en de opdrachtgever

Nadere informatie

FORMULIER OVERDRACHT AANDE(E)L(EN) Burgerlijke staat : gehuwd / ongehuwd / geregistreerd partner *

FORMULIER OVERDRACHT AANDE(E)L(EN) Burgerlijke staat : gehuwd / ongehuwd / geregistreerd partner * blad 1 FORMULIER OVERDRACHT AANDE(E)L(EN) De ondergetekende(n): 1. Achternaam Voorna(a)m(en) voluit Adres Postcode/woonplaats E-mail adres Geboortedatum en -plaats Houder van : paspoort / rijbewijs / identiteitskaart

Nadere informatie

Gemeentelijk reglement tot toekenning van een verbeteringspremie voor woningen

Gemeentelijk reglement tot toekenning van een verbeteringspremie voor woningen Gemeentelijk reglement tot toekenning van een verbeteringspremie voor woningen TITEL I: DOEL Artikel 1 Om het woningenbestand in de gemeente Wielsbeke te verbeteren, wordt binnen de perken van het daartoe

Nadere informatie

OMSCHRIJVING BIJZONDERE BEPALINGEN (ERFDIENSTBAARHEDEN / KWALITATIEVE VERPLICHTINGEN / KETTINGBEDINGEN ETC) Locatie Hengelo (Het Broek Noord)

OMSCHRIJVING BIJZONDERE BEPALINGEN (ERFDIENSTBAARHEDEN / KWALITATIEVE VERPLICHTINGEN / KETTINGBEDINGEN ETC) Locatie Hengelo (Het Broek Noord) OMSCHRIJVING BIJZONDERE BEPALINGEN (ERFDIENSTBAARHEDEN / KWALITATIEVE VERPLICHTINGEN / KETTINGBEDINGEN ETC) Locatie Hengelo (Het Broek Noord) Bij onderzoek naar de betrokken kadastrale percelen zijn met

Nadere informatie

STATUTENWIJZIGING. Repertorium nummer A Ss- ge de dato 30 april 2014 Recht op geschriften : 95,00 Aantal bijlagen : Dossiernummer : 3T40268/EDB

STATUTENWIJZIGING. Repertorium nummer A Ss- ge de dato 30 april 2014 Recht op geschriften : 95,00 Aantal bijlagen : Dossiernummer : 3T40268/EDB Repertorium nummer A Ss- ge de dato 30 april 2014 Recht op geschriften : 95,00 Aantal bijlagen : Dossiernummer : 3T40268/EDB "Vastned Retail Belgium" Openbare Vastgoedbeleggingsvennootschap met vast kapitaal

Nadere informatie

NUMMEREN VAN HUIZEN EN APPARTEMENTEN

NUMMEREN VAN HUIZEN EN APPARTEMENTEN HOOFDSTUK 2 NUMMEREN VAN HUIZEN EN APPARTEMENTEN Gelet op artikel 42 van het gemeentedecreet; Gelet op artikel 135 2, 1 van de Nieuwe Gemeentewet; Gelet op de wet betreffende de bevolkingsregisters, de

Nadere informatie

PRIVE-VERKAVELING ELEKTRICITEIT

PRIVE-VERKAVELING ELEKTRICITEIT Goedgekeurd door Raden van Bestuur Gaselwest 30.11.2007, IMEA 27.11.2007, Imewo 30.11.2007, Intergem 22.11.2007, Iveka 26.11.2007, Iverlek 26.11.2007. PRIVE-VERKAVELING ELEKTRICITEIT ARTIKEL 1 ALGEMEENHEDEN

Nadere informatie

VERKOOPSVOORWAARDEN WONING VINKENLAAN 13, 9100 SINT-NIKLAAS

VERKOOPSVOORWAARDEN WONING VINKENLAAN 13, 9100 SINT-NIKLAAS Bestek verkoop dienst patrimonium en landbouw contactpersoon: Ellen Heyrman, deskundige patrimonium. e-mail: ellen.heyrman@sint-niklaas.be tel. 03 778 32 63, fax 03 766 08 82 STAD SINT-NIKLAAS VERKOOPSVOORWAARDEN

Nadere informatie

(aangenomen door de gemeenteraad in zitting van 9 september 2004, gewijzigd bij besluiten in zitting van 15 januari 2009)

(aangenomen door de gemeenteraad in zitting van 9 september 2004, gewijzigd bij besluiten in zitting van 15 januari 2009) OOSTROZEBEKE Aanvraagformulier tot het bekomen van de gemeentelijke aankooppremie voor woningen (aangenomen door de gemeenteraad in zitting van 9 september 2004, gewijzigd bij besluiten in zitting van

Nadere informatie

In de Universitaire Faculteit Sint-Aloysius Voor ons, Paul MARCHANDISE, geassocieerd notaris, en Meester Véronique LATOUR, notaris met standplaats te

In de Universitaire Faculteit Sint-Aloysius Voor ons, Paul MARCHANDISE, geassocieerd notaris, en Meester Véronique LATOUR, notaris met standplaats te 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 In de Universitaire Faculteit Sint-Aloysius Voor ons, Paul MARCHANDISE, geassocieerd

Nadere informatie

AKTE VAN LEVERING. Heden, een augustus tweeduizend elf, verschenen voor mij, Mr. Frederik Isaac Cornelis Tief, notaris te Apeldoorn:

AKTE VAN LEVERING. Heden, een augustus tweeduizend elf, verschenen voor mij, Mr. Frederik Isaac Cornelis Tief, notaris te Apeldoorn: AKTE VAN LEVERING Kenmerk: *** Heden, een augustus tweeduizend elf, verschenen voor mij, Mr. Frederik Isaac Cornelis Tief, notaris te Apeldoorn: 1. a. de heer *** ***, geboren te *** op *** *** ***, zich

Nadere informatie

Aanvraagformulier VERWERVINGSPREMIE

Aanvraagformulier VERWERVINGSPREMIE Aanvraagformulier VERWERVINGSPREMIE Gemeente Opwijk T.a.v. College van Burgemeester en Schepenen Ringlaan 20 1745 OPWIJK Datum verwervingsakte: / / Ontvangstdatum van de aanvraag: / / Referentienummer:

Nadere informatie

Huurovereenkomst woonhuis/appartement

Huurovereenkomst woonhuis/appartement Huurovereenkomst woonhuis/appartement Tussen de ondergetekenden : Hierna genoemd "de verhuurder"; en Hierna genoemd "de huurder"; is het volgende overeengekomen : De verhuurder verklaart te verhuren aan

Nadere informatie

A: GEZINSSAMENSTELLING B: WERKSITUATIE EN INKOMEN

A: GEZINSSAMENSTELLING B: WERKSITUATIE EN INKOMEN Dossier volledig (= alle documenten ontvangen en waarborg betaald) op: Gelieve hieronder de gegevens met betrekking tot uw gezinssamenstelling te noteren. Huidig adres: Naam en voornaam Geboortedatum Geboorteplaats/

Nadere informatie

In te dienen bij de Huisvestingsdienst Regio Izegem, Kasteelstraat 13, 8870 Izegem TEGEN ONTVANGSTBEWIJS

In te dienen bij de Huisvestingsdienst Regio Izegem, Kasteelstraat 13, 8870 Izegem TEGEN ONTVANGSTBEWIJS IZEGEM Aanvraagformulier tot het bekomen van een premie voor de aankoopkosten van een woning (Besluit van de Gemeenteraad van 30 augustus 2010) In te dienen bij de Huisvestingsdienst Regio Izegem, Kasteelstraat

Nadere informatie

INBRENG IN de besloten vennootschap: UNIVÉ HET ZUIDEN BEMIDDELING B.V. gevestigd te Wouw (gemeente Roosendaal)

INBRENG IN de besloten vennootschap: UNIVÉ HET ZUIDEN BEMIDDELING B.V. gevestigd te Wouw (gemeente Roosendaal) Blad 1 INBRENG IN de besloten vennootschap: UNIVÉ HET ZUIDEN BEMIDDELING B.V. gevestigd te Wouw (gemeente Roosendaal) Heden, ***, verscheen voor mij, mr. **, notaris te **: **, te dezen handelend als schriftelijk

Nadere informatie

Bezorg deze aanvraag aan de dienst stedenbouw & woonbeleid.

Bezorg deze aanvraag aan de dienst stedenbouw & woonbeleid. Aanvraag van een verwervingspremie Gemeente Tervuren t.a.v. het college van burgemeester en schepenen Brusselsesteenweg 13 3080 TERVUREN Referentienummer- Ontvangstdatum van de aanvraag Bezorg deze aanvraag

Nadere informatie

AKTE WIJZIGING RECHT VAN ERFPACHT

AKTE WIJZIGING RECHT VAN ERFPACHT Blad 1 van 5 AKTE WIJZIGING RECHT VAN ERFPACHT Op twee maart tweeduizend zes zijn voor mij, mr. Martijn Albers, notaris te Amsterdam, verschenen: 1. de heer mr. Michael Johannes Josephus van Tienen, met

Nadere informatie

AANKOOPBOD RESIDENTIELE EIGENDOM (appartement of mede-eigendom)

AANKOOPBOD RESIDENTIELE EIGENDOM (appartement of mede-eigendom) AANKOOPBOD RESIDENTIELE EIGENDOM (appartement of mede-eigendom) De modeldocumenten op deze site worden enkel ter informatie aangeboden; ze kunnen door de partijen gewijzigd worden, met name wat de erin

Nadere informatie

Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering van 11 april 2008. Art. 1. De vereniging zonder winstoogmerk draagt als naam Zevenbunder.

Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering van 11 april 2008. Art. 1. De vereniging zonder winstoogmerk draagt als naam Zevenbunder. vzw Zevenbunder, NIEUWE STATUTEN Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering van 11 april 2008 De statuten van de vzw worden gewijzigd door de volledige vervanging van de teksten, zoals gepubliceerd

Nadere informatie

26.999/GT SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN

26.999/GT SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN Blad 1 van 7 26.999/GT SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN Lage Naarderweg 7 1217 GM Hilversum 1 Heden, dertien maart tweeduizend veertien kompareerde voor mij, mr. Hendrik Bellaar, notaris te Amstelveen:

Nadere informatie

VOLMACHT. Ondergetekende, Rechtspersoon: Maatschappelijke benaming en rechtsvorm: Zetel: Ondernemingsnummer: Geldig vertegenwoordigd door 1 : 1.

VOLMACHT. Ondergetekende, Rechtspersoon: Maatschappelijke benaming en rechtsvorm: Zetel: Ondernemingsnummer: Geldig vertegenwoordigd door 1 : 1. Ondergetekende, Rechtspersoon: Maatschappelijke benaming en rechtsvorm: VOLMACHT Zetel: Ondernemingsnummer: Geldig vertegenwoordigd door 1 : 1. 2. Natuurlijke persoon: Familienaam en voornaam: Adres: Eigenaar

Nadere informatie

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx )

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx ) ABLYNX NV Naamloze Vennootschap die een openbaar beroep heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: Technologiepark 21, 9052 Zwijnaarde Ondernemingsnummer: 0475.295.446 (RPR Gent) (de Vennootschap

Nadere informatie

GOEDKEURING REGLEMENT OP DE TOEWIJZIGN VAN BOUWGRONDEN IN DE VERKAVELING CARDIJNLAAN GEMEENTERAAD 8 MEI 2017

GOEDKEURING REGLEMENT OP DE TOEWIJZIGN VAN BOUWGRONDEN IN DE VERKAVELING CARDIJNLAAN GEMEENTERAAD 8 MEI 2017 GOEDKEURING REGLEMENT OP DE TOEWIJZIGN VAN BOUWGRONDEN IN DE VERKAVELING CARDIJNLAAN GEMEENTERAAD 8 MEI 2017 De gemeenteraad in openbare vergadering, Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere

Nadere informatie

VOLMACHT. Ondergetekende, Rechtspersoon: Maatschappelijke benaming en rechtsvorm: Zetel: Ondernemingsnummer: Geldig vertegenwoordigd door 1 : 1.

VOLMACHT. Ondergetekende, Rechtspersoon: Maatschappelijke benaming en rechtsvorm: Zetel: Ondernemingsnummer: Geldig vertegenwoordigd door 1 : 1. VOLMACHT Ondergetekende, Rechtspersoon: Maatschappelijke benaming en rechtsvorm: Zetel: Ondernemingsnummer: Geldig vertegenwoordigd door 1 : 1. 2. Natuurlijke persoon: Familienaam en voornaam: Adres: Eigenaar

Nadere informatie

HOOFDSTUK I: Specifieke bepalingen aangaande verkoop op afstand via webshop Eco Toilet.be

HOOFDSTUK I: Specifieke bepalingen aangaande verkoop op afstand via webshop Eco Toilet.be HOOFDSTUK I: Specifieke bepalingen aangaande verkoop op afstand via webshop Eco Toilet.be Artikel 1 De bepalingen van dit hoofdstuk zijn enkel van toepassing op de contractuele relatie tussen NV Eco Toilet

Nadere informatie

HARELBEKE Venetielaan 18 UITERSTE DATUM VAN BIEDING : 30 NOVEMBER 2016 DOSSIERNR : 02928

HARELBEKE Venetielaan 18 UITERSTE DATUM VAN BIEDING : 30 NOVEMBER 2016 DOSSIERNR : 02928 Afdeling Vastgoedtransacties BIEDINGSFORMULIER voor aankoop van een te renoveren woonhuis, gelegen te HARELBEKE Venetielaan 18 UITERSTE DATUM VAN BIEDING : 30 NOVEMBER 2016 DOSSIERNR : 02928 INDIEN NATUURLIJK

Nadere informatie

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP SEPTESTRAAT 27 2640 MORTSEL ONDERNEMINGSNUMMER 0404 021 727 OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP SEPTESTRAAT 27 2640 MORTSEL ONDERNEMINGSNUMMER 0404 021 727 OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING AGFA-GEVAERT NAAMLOZE VENNOOTSCHAP SEPTESTRAAT 27 2640 MORTSEL ONDERNEMINGSNUMMER 0404 021 727 OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING Op de Buitengewone Algemene Vergadering van 26 april 2005

Nadere informatie

VERGADERING NIET IN GETAL

VERGADERING NIET IN GETAL BEFIMMO Openbare Gereglementeerde Vastgoedvennootschap ( OGVV ) bestaande onder de vorm van een Naamloze Vennootschap Vennootschap die een openbaar beroep doet op het spaarwezen Oudergem (1160 Brussel),

Nadere informatie

KOOPOVEREENKOMST. 2. a) de heer.., wonende te aan de., geboren te.. op

KOOPOVEREENKOMST. 2. a) de heer.., wonende te aan de., geboren te.. op KOOPOVEREENKOMST Ondergetekenden, 1. de rechtspersoon naar publiek recht Gemeente Nieuwkoop, zetelend te Ter Aar, op grond van artikel 171, eerste lid Gemeentewet vertegenwoordigd door haar burgemeester,

Nadere informatie

Statutenwijziging Akte d.d. 25/11/2014

Statutenwijziging Akte d.d. 25/11/2014 Statutenwijziging Akte d.d. 25/11/2014 P00239/2140610/not Rep. nr. ROG: 95,00 CAMPINE Naamloze vennootschap Te 2340 Beerse, Nijverheidsstraat 2 BTW BE 0403.807.337 RPR Turnhout STATUTENWIJZIGING. Het jaar

Nadere informatie

WOONLOKET Orchideeënlaan 17 B-1820 Steenokkerzeel. T 0492/58 00 31 woonloket@steenokkerzeel.be KANDIDATUUR INSCHRIJVING SOCIALE KAVEL LET OP!

WOONLOKET Orchideeënlaan 17 B-1820 Steenokkerzeel. T 0492/58 00 31 woonloket@steenokkerzeel.be KANDIDATUUR INSCHRIJVING SOCIALE KAVEL LET OP! 1 WOONLOKET Orchideeënlaan 17 B-1820 Steenokkerzeel T 0492/58 00 31 woonloket@steenokkerzeel.be KANDIDATUUR INSCHRIJVING SOCIALE KAVEL LET OP! De inschrijvingsperiode wordt afgesloten op 30 september 2013

Nadere informatie

VASTNED RETAIL BELGIUM

VASTNED RETAIL BELGIUM VOLMACHT Ondergetekende, 1. Rechtspersoon: of Maatschappelijke benaming en rechtsvorm: Maatschappelijke zetel: Geldig vertegenwoordigd door: Wonende te: 2. Natuurlijke persoon: Familienaam: Voornaam: Woonplaats:

Nadere informatie

VERKOOPOVEREENKOMST GROND

VERKOOPOVEREENKOMST GROND 1 bladzijde Tussen ondergetekenden : VERKOOPOVEREENKOMST GROND 1 de gemeente Maasmechelen, vertegenwoordigd door het college van burgemeester en schepenen in de persoon van de heer Raf Terwingen, burgemeester,

Nadere informatie

VOLMACHT. BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN RESILUX NV (de Vennootschap ) d.d. woensdag 28 juni 2017 om 10.00uur

VOLMACHT. BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN RESILUX NV (de Vennootschap ) d.d. woensdag 28 juni 2017 om 10.00uur VOLMACHT BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN RESILUX NV (de Vennootschap ) d.d. woensdag 28 juni 2017 om 10.00uur Ondergetekende (de Volmachtgever ) : (Voor natuurlijke personen: naam, voornamen, adres

Nadere informatie

2.Aankopen, beschikbaarheid, productinformatie en minimum leeftijd

2.Aankopen, beschikbaarheid, productinformatie en minimum leeftijd Algemene verkoopsvoorwaarden Webshop 1.Algemeen 1.1. Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke andersluidende overeenkomst, worden alle overeenkomsten, offerten, aanbiedingen, bestellingen, en alle daaruit

Nadere informatie

VOLMACHT VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN PINGUIN NV VAN 18 JULI

VOLMACHT VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN PINGUIN NV VAN 18 JULI VOLMACHT VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN PINGUIN NV VAN 18 JULI 2013 1. Ondergetekende : (volledige naam van de aandeelhouder - en eventueel rechtsvorm -) (volledig adres van de aandeelhouder)

Nadere informatie

KANDIDATUUR INSCHRIJVING GEMEENTELIJKE KAVEL

KANDIDATUUR INSCHRIJVING GEMEENTELIJKE KAVEL 1 WOONLOKET Orchideeënlaan 17 B-1820 Steenokkerzeel T 0492/58 00 31 woonloket@steenokkerzeel.be KANDIDATUUR INSCHRIJVING GEMEENTELIJKE KAVEL 2 TOEWIJZINGSREGLEMENT 1. Beschrijving van de kavels 1.1 Afbakening

Nadere informatie

naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel)

naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) VOLMACHT gewone en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden

Nadere informatie

Wordt door mij, Jean-Louis LECLERCQ, Adjunct-voorzitter bij het Aankoopcomité tot onroerende goederen van Brussel I,

Wordt door mij, Jean-Louis LECLERCQ, Adjunct-voorzitter bij het Aankoopcomité tot onroerende goederen van Brussel I, FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Administratie van de B.T.W. registratie en domeinen Comité tot Aankoop van onroerende goederen te Bruxelles Dossier nr:21004/vgc/0533-001 Repertorium nr AKTE ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie

Laarberg Notarissen en Scheidingsbemiddelaars Marsweg 2 6941 BJ Didam tel 0316-221243 fax 0316-221193

Laarberg Notarissen en Scheidingsbemiddelaars Marsweg 2 6941 BJ Didam tel 0316-221243 fax 0316-221193 Laarberg Notarissen en Scheidingsbemiddelaars Marsweg 2 6941 BJ Didam tel 0316-221243 fax 0316-221193 CONCEPT d.d. 12-02-2014 Indien er onjuistheden voorkomen in uw personalia of elders in de tekst verzoek

Nadere informatie

BELASTINGREGLEMENT OP DE ONBEBOUWDE KAVELS IN EEN NIET-VERVALLEN VERKAVELING

BELASTINGREGLEMENT OP DE ONBEBOUWDE KAVELS IN EEN NIET-VERVALLEN VERKAVELING Goedgekeurd door de gemeenteraad van 18 december 2013 Gewijzigd door de gemeenteraad op 22 september 2014 Gewijzigd door de gemeenteraad op 17 december 2014 (treedt in werking op 1 januari 2015) Gewijzigd

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ECONOCOM GROUP SE VAN 4 NOVEMBER Stemming door volmacht

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ECONOCOM GROUP SE VAN 4 NOVEMBER Stemming door volmacht ECONOCOM GROUP SE Europese vennootschap die publiek beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: Marsveldplein 5, 1050 Brussel Ondernemingsnummer: 0422.646.816 (RPR Brussel) (hierna

Nadere informatie

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 14 oktober 2015 Besluit nummer: 2015_GR_00791 Onderwerp: Sluiten van een verkoopovereenkomst m.b.t. het onroerend goed gelegen te Gent (Ledeberg),

Nadere informatie

NIET EXCLUSIEVE VERKOOPOPDRACHT

NIET EXCLUSIEVE VERKOOPOPDRACHT NIET EXCLUSIEVE VERKOOPOPDRACHT Binnen zeven werkdagen, te rekenen van de dag die volgt op die van de ondertekening van dit contract, heeft de consument het recht om zonder kosten van zijn aankoop af te

Nadere informatie

Informatiebundel Alex Jenkinsstraat, Linkhout Verkoop gemeentelijke bouwgronden

Informatiebundel Alex Jenkinsstraat, Linkhout Verkoop gemeentelijke bouwgronden Informatiebundel Alex Jenkinsstraat, Linkhout Verkoop gemeentelijke bouwgronden 1 Situering De Alex Jenkinsstraat is een nieuwe verkaveling in Linkhout, een deelgemeente van Lummen, gelegen tussen de Priesterse

Nadere informatie

VOLMACHT VOOR DE BIJZONDERE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 22 MEI 2017

VOLMACHT VOOR DE BIJZONDERE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 22 MEI 2017 Naamloze vennootschap, openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht, met zetel te Industrielaan 6, 1740 Ternat (België), RPR Brussel: 0434.797.847 (de Vennootschap ) VOLMACHT VOOR

Nadere informatie

OVEREENKOMST TOT OVERDRACHT VAN AANDELEN (Kort naamloze vennootschap)

OVEREENKOMST TOT OVERDRACHT VAN AANDELEN (Kort naamloze vennootschap) 1 OVEREENKOMST TOT OVERDRACHT VAN AANDELEN (Kort naamloze vennootschap) TUSSEN : De naamloze vennootschap naar Belgisch recht,, met maatschappelijke zetel te, en ingeschreven bij de Kruispuntbank der Ondernemingen

Nadere informatie

Reglement Administratieve Sancties. Politiezone HEKLA. Gemeente EDEGEM

Reglement Administratieve Sancties. Politiezone HEKLA. Gemeente EDEGEM - 1 - Reglement Administratieve Sancties Politiezone HEKLA Gemeente EDEGEM Goedgekeurd in de gemeenteraad op 18 april 2007. - 2 - HOOFDSTUK I: TOEPASSINGSGEBIED Artikel 1 Dit reglement is - behoudens andersluidende

Nadere informatie

KMA / 7 Overdracht zakelijke rechten Bergum Drachten 807 (Liander Nadine)

KMA / 7 Overdracht zakelijke rechten Bergum Drachten 807 (Liander Nadine) Blad 1 van 14 KMA - 20113083 / 7 Overdracht zakelijke rechten Bergum Drachten 807 (Liander Nadine) - 1 Vandaag, tweeëntwintig december tweeduizend en veertien, verscheen voor mij, mr. Johan Jozef Henry

Nadere informatie

BELASTING VOOR PANDEN OPGENOMEN IN HET LEEGSTANDSREGISTER (goedgekeurd in zitting van de gemeenteraad van 13 december 2013)

BELASTING VOOR PANDEN OPGENOMEN IN HET LEEGSTANDSREGISTER (goedgekeurd in zitting van de gemeenteraad van 13 december 2013) GEMEENTEBESTUUR WEVELGEM BELASTING VOOR PANDEN OPGENOMEN IN HET LEEGSTANDSREGISTER (goedgekeurd in zitting van de gemeenteraad van 13 december 2013) Art. 1. ALGEMENE BEPALINGEN 1.1. Definities De volgende

Nadere informatie

SOCIALE VERKAVELING ELEKTRICITEIT

SOCIALE VERKAVELING ELEKTRICITEIT Goedgekeurd door Raden van Bestuur Gaselwest 30.11.2007, IMEA 27.11.2007, Imewo 30.11.2007, Intergem 22.11.2007, Iveka 26.11.2007, Iverlek 26.11.2007. SOCIALE VERKAVELING ELEKTRICITEIT ARTIKEL 1 ALGEMEENHEDEN

Nadere informatie

EXCLUSIEVE VERKOOPOPDRACHT

EXCLUSIEVE VERKOOPOPDRACHT EXCLUSIEVE VERKOOPOPDRACHT Binnen zeven werkdagen, te rekenen van de dag die volgt op die van de ondertekening van dit contract, heeft de consument (de opdrachtgever) het recht om zonder kosten van zijn

Nadere informatie

BELASTINGREGLEMENT OP DE ONBEBOUWDE KAVELS IN EEN NIET-VERVALLEN VERKAVELING

BELASTINGREGLEMENT OP DE ONBEBOUWDE KAVELS IN EEN NIET-VERVALLEN VERKAVELING gh BELASTINGREGLEMENT OP DE ONBEBOUWDE KAVELS IN EEN Goedgekeurd door de gemeenteraad van 18 december 2013 Gewijzigd door de gemeenteraad op 22 september 2014 Bekendgemaakt op 19 december 2013 en 23 september

Nadere informatie

VOORBEELD OVEREENKOMST VAN TERBESCHIKKINGSTELLING

VOORBEELD OVEREENKOMST VAN TERBESCHIKKINGSTELLING CONFEDERATIE VAN IMMOBILIENBEROEPEN VLAANDEREN Document opgesteld door het Vlaams Studie- en Kenniscentrum Vastgoed en Wonen vzw. Huidig document betreft een voorbeeld ter duiding van bepaalde passages

Nadere informatie

REGLEMENT BETREFFENDE DE GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES VAN DE. GEMEENTE KOKSIJDE (Hervastgesteld bij gemeenteraad van 22 juni 2015)

REGLEMENT BETREFFENDE DE GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES VAN DE. GEMEENTE KOKSIJDE (Hervastgesteld bij gemeenteraad van 22 juni 2015) PROVINCIE WEST-VLAANDEREN ARRONDISSEMENT VEURNE GEMEENTE KOKSIJDE REGLEMENT BETREFFENDE DE GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES VAN DE GEMEENTE KOKSIJDE (Hervastgesteld bij gemeenteraad van 22 juni 2015)

Nadere informatie

Hernieuwing machtiging toegestaan kapitaal wijziging statuten coördinatie en volmacht

Hernieuwing machtiging toegestaan kapitaal wijziging statuten coördinatie en volmacht EXMAR naamloze vennootschap De Gerlachekaai 20 2000 Antwerpen Rechtspersonenregister: Antwerpen BTW-nummer BE 860.409.202. Ondernemingsnummer 0860.409.202 Hernieuwing machtiging toegestaan kapitaal wijziging

Nadere informatie

Verkoop van een landbouwgrond in de Hellestraat te Hamme

Verkoop van een landbouwgrond in de Hellestraat te Hamme Verkoopdossier Bieden onder gesloten omslag Verkoop van een landbouwgrond in de Hellestraat te Hamme 2e afdeling, sectie E, nr. 1008a 7114,54 m² Inleiding Ingevolge van een beslissing van de OCMW-raad

Nadere informatie

VZW SPEELPLEINWERKING SPROET De Bergen 25 2460 Lichtaart Ondernemingsnummer : 460572430

VZW SPEELPLEINWERKING SPROET De Bergen 25 2460 Lichtaart Ondernemingsnummer : 460572430 VZW SPEELPLEINWERKING SPROET De Bergen 25 2460 Lichtaart Ondernemingsnummer : 460572430 Onderwerp : TITEL I. Naam, zetel, doel, duur Artikel 1. De vereniging draagt de naam : Speelpleinwerking Sproet,

Nadere informatie

WAREGEM Beiaardstraat 22 UITERSTE DATUM VAN BIEDING : 20 DECEMBER 2016 DOSSIERNR : EIGENAAR : cvba HELPT ELKANDER

WAREGEM Beiaardstraat 22 UITERSTE DATUM VAN BIEDING : 20 DECEMBER 2016 DOSSIERNR : EIGENAAR : cvba HELPT ELKANDER Afdeling Vastgoedtransacties BIEDINGSFORMULIER voor aankoop van een te renoveren woonhuis, gelegen te WAREGEM Beiaardstraat 22 UITERSTE DATUM VAN BIEDING : 20 DECEMBER 2016 DOSSIERNR : 03105 EIGENAAR :

Nadere informatie

Goedkeuring reglement heffing op leegstand van woningen en gebouwen voor het aanslagjaar 2017

Goedkeuring reglement heffing op leegstand van woningen en gebouwen voor het aanslagjaar 2017 Goedkeuring reglement heffing op leegstand van woningen en gebouwen voor het aanslagjaar 2017 De Gemeenteraad, Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; Gelet op het gemeentedecreet

Nadere informatie