Innoveren en leren. Willen is niet genoeg; "Weten Ís niet genoeg; we moeten het toepassen; we moeten het doen" drie in novatieve projecten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Innoveren en leren. Willen is niet genoeg; "Weten Ís niet genoeg; we moeten het toepassen; we moeten het doen" drie in novatieve projecten"

Transcriptie

1

2 Innoveren en leren de leerervaringen van drie in novatieve projecten van WINN: lnslde, Ecobeach en U sselm e e rg eb i ed zo ekt ve rdi e p i n g "Weten Ís niet genoeg; we moeten het toepassen; Willen is niet genoeg; we moeten het doen" f.iv. von Goethe

3 t, L,,r.1,,,,f,,. 5 Inhoud 1. Innoveren en leren: de leerervaringen van drie innovatieve projecten van WINN: lnslde, Ecobeach en lsselmeergebied zoekt verdieping 2. Evaluatieaanpah 3. Drie WINN-pilots: interviews en leerpunten Leerervaringen lnslde Van idee naar pilot Verhouding markt - Rijkswaterstaat Risico's/ onderschatting valkuilen Inbedding in innovatieprogramma Rijkswaterstaat Communicatie lmplementatie idee/ vervolg Persoonlijke lessen I 7t Leerervaringen Ecobeach Van idee naar pilot Verhouding markt - Riikswaterstaat Risico's en uitdagingen Inbedding in in novatieprogramma RWS Communicatie lmptementatíe idee/vervolg Visie stuurgroepleden/ topambtenaren VenW Persoonlijke lessen B , Leerervarin gen ljsselmeergebied zoekt verdieping Van idee naar pilot Verhouding Rijkswaterstaat - andere partilen Risico's en uitdagingen lnbedding in innovatieprogramma RWS Communicatie lmplementatie idee/vervolg Visie stuurgroepleden en topambtenaren VenW Persoonliike lessen BO BO Interviews met leden van de Voorbereidingsgroep Innovatie Nat/ambtelijke top VenW 83

4 r'l " i,!n:.1.ltrt!l l.í,1,/ 5. lnnoveren en leren: leerervaringen van WINN voor Rijkswaterstaat lnleiding Organisatie-culturele belemmeringen voor innovatie binnen Riikswaterstaat Innoveren vraagt om veranderen: wat kan Rijkswaterstaat anders doen? Enkele praktische tips voor het (nieuwe) WINN lnnoveren en leren: de leerervaringen van drie innovatieve píojecten van WINN: I N S I D E, Eco b eo ch en lj sse Im e e rg e b i ed zoe kt ve rd i e pi n g Colofon 101 Innoveren ís leren: dat is het uitgangspunt van dit boek. Innovatieproiecten en innovatieprocessen leveren inzichten op die de start en het proces van volgende innovatieprojecten kunnen vergemakkelijken - mits goed doordacht en vervolgens ook goed toegepast. NB: fouten maken magl Want we leren van wat goed ging, maar nog veel meer van wat fout ging. 'lnnoveren is leren' is ook het uitgangspunt van het thema Forum Ervarum van WINN, het waterinnovatieprogramma van Riikswatersiaat. Forum Ervarum is een leertraject, dat reflectie organiseert op de voortgang van het WINN-programma en inspiratie van buiten naar binnen haalt. Het Forum Ervarum is gericht op het gezamenlijl< leren van innoveren: leren van elkaar, en leren van elders, regionaal, nationaal ofinternationaal. Hoe kunnen we leren van onze eigen projecten en processen, en hoe passen we die lessen vervolgens toe? Om een aanzet te geven voor het antwoord op die vraag, heeftwlnn de processen van drie bijna afgeronde/nog lopende WINN-proiecten laten evalueren. Drie projecten, die alledrie een andere insteek kennen. Het eerste project is een initiatief van Rijl<swaterstaat, waarbij Rijkswaterstaat de markt uitnodigde om via een prijsvraag voorstellen te doen voor de ontwikkeling van nieuwe technieken voor dijkversterking: lnslde. Bii het tweede project ging dat andersom: de markt benaderde Rijkswaterstaat met een 'Eigen Initiatief (El)' en WINN maakte ruimte voor ontwikkeling en toetsing van het idee, Ecobeach genaamd. Het derde prolect draait om visievorming en om het inspireren van derden: Usselmeergebied zoekt verdieping. 'lnnoveren en leren' beschrijft de processen van de drie genoemde proiecten en bevat interviews meteen aantalbetrokkenen: projectleiders, betrokken marktpartijen en kennisinstituten en WINN-stuurgroepleden. Deze gesprekken leverden niet alleen verschíllende - en soms zelfs tegenstrijdige - perspectieven op, maarvooral ookwaardevolle lessen, díe zijn gebundeld in de'leerervaringen'in hoofdstuk 4. Het zíjn lessen die voorvelen waardevol zullen zíjn: niet alleen voor projectleiders van WINN en Rijkswaterstaat/ VenW, maar ookvoor adviseurs en managers, voor beleidsmakers en voor bestuurders. Deze lessen zalwln N toepassen bíjde starten de uitvoeringvan nieuwe innovatieproiecten. Uiteraard nodigen wij ook u van harte uit om te 'leren van innoveren'. We staan open voor constructief advíes en voor het uitwisselen van ervaringen. Den Haag, oktober 2007 Krystyna Robaczewska themoleider Forutn Ervorun WINN Zi e oo k te ri n n ovoti eb ro n, n I

5 r1,,.'. 'r' r,/ ri i.rr Èi,, rl Evaluatieaanpak De aanpakvan de procesevaluatiesvan de driewlnn-projecten is gestoeld op de bekende gedachte dat niet alleen mensen aan de top, maar ook mensen op diverse andere plekken in organisaties aan revitalisering, verbetering en vernieuwing werken. In het verlengde van dat idee ontwikkelden Roth en Kleiner (MlT; Society of Organisational Learning) een methodiek: learning histories. Hun basisgedachte is: velen werken aan vernieuwingen, maarzelden organiseren we hetcollectieve geheugen. Daardoorverdwijnen in de loopvan de tiid goede vondsten die resultaat zijn van trial-and-errorleren. Om dit geheugenverlies aan te pakken stellen Roth en Kleiner voor om 'leergeschiedenissen' te schrijven. Learníng history is een methodiek waarbij een klein onderzoeksteam bepaalde projecten, situatíes ofepisodes uit de recente geschiedenis reconstrueertom daaruit leringte trekken. Een extern adviseur is toegevoegd om distantie te bewerkstelligen en btinde vlekken te voorkomen. Bii alle betrokkenen gaat het team na wat de opmerkelijke resultaten ziin en wie, wat en welke werkwijze er nou voor gezorgd heeft dat het een succes werd (of niet). Ervinden interviews en gesprekken plaats, waaruit thema's worden gedestilleerd. Vervolgens construeert het team een gemeenschappelijk verteld verhaal. De 'meerstemmigheid' (het aan het woord laten komen van diverse betrokkenen) zorgt ervoor dat het verhaal niet dichtgetímmerd is, maar juist de perspectieven van de verschillende betrokken actoren weergeeft en ook dicht bij de emotie blijft. De patronen van innovatie of verandering komen goed in beeld. 0ok bij de wlnn-procesevaluaties is gewerkt met de methodiek 'learning history'. Een extern adviseur heeft gesprekken gevoerd met nauw betrokkenen zoals proiectleiders, marktpartiien en potentiële implementeerders (meestal overheden). Daarnaast heeft de adviseur leden van de stuurgroep van WINN en topambtenaren van het departement van Verkeer en Waterstaat geïnterviewd. Deze interviews en gesprekken leidden tot een verhaal in retrospectief, waarbij steeds letterlijke teksten uit gesprekken zijn weergegeven. Door de gesprekken met betrokkenen van verschillend pluimage komen uiteenlopende perspectieven aan bod. Die verschillende perspectieven lijken hier en daar tegenstrijdige conclusies op te leveren, maar stuk voor stuk bieden ze vooral waardevolle leerresultaten voor WINN en voor de andere innovatieprogramma's van Rijkswaterstaat.

6 a :':i, * *" [-] IJic uiíd;lgi*rg ri W I Í{ fi$ - pl r I c* ts : i ru [ e rv í ews r] n lee t';:r u n t * n í!i ï1 t : rc fd,$ l,.ii Het klimaat verandert. Dat heeft gevolgen voor de veiligheid. Toenemende aanvoer ;li. van rivierwater en een stijgende zeespiegel zullen de watcrstanden van de rivieren ' ';l i f'r,"o,ni;firi,.:l. ii, r-{irr' {i i:* ffi#u*'wffi t," ' g.r 1, , : t' * a* a*lréisffi. lft ï;''l '.ii#,.;. g' ët aanmerkelijk verhogen. Bovendien l<linken veel bestaande dijken en hun ondergrond sterk in. De kruinhoogte van de dijk kan híerdoor soms wel met enkele decimeters per eeuw zal<ken. Prolecten in het kader van Ruimte voor de Rivier helpen om de voorspelde waterstandstijging in te dammen. Dijkversterkingen zullen echter op de lange termijn niet overalkunnen worden voorkomen. Naast rivierverruimende maatregelen blijven dijken in de toekomst een belangrijke beveitiging tegen overstromingen. Traditionele dijkversterkingen kunnen op lange termijn tegen technische en maatschappetijke grenzen aanlopen. Traditionele dijkversterking bestaat naast een dijkverhoging uit een dijkverbreding, waarbij meestal ook nog een steunberm noodzakeliik is. Dit vraagt extra ruimte, die echter steeds schaarser wordt. Aanwezigheid van bijvoorbeeld bebouwing of natuurgebieden maakt dat ruimte rond de rjijk niet zomaar ove ral beschikbaar is. Ookverbreding aan de rivierzijde is niet mogelijk, omclat het beleid er juist op gericht is om de rivieren meer ruimte te geven. i d e: ctl tl i'bv- t ir irc Í in 13 Het project INSIDE (lnnovations on Stability Inrprovements enabling Dike Elevations) is in 2001 gestart door Rijkswaterstaat in samenwerking met het Civieltechnisch Centrum Uítvoering Research en Regelgevingen (CUR) en met GeoDelft als geotechnisch adviseur. INSIDE heeft Nederlandse kennisaanbieders op het gebied van dijken (ingenieursoureaus, aannemers en kennisinstituten) uitgedaagd om te komen met ideeën voor innovatieve diikversterking. Drie innovatieve dijkversterkingtechnieken zijn hieruit ontstaan. Wel ''''ir,. vond steeds afstemming plaats met de kennisvragers (waterschappen, Rijkswaterstaat en provincie) om de technische en financiële haalbaarheid en maatschappeliike acceptatie..1,. ;lt'-"',i'..,* ' i lii ila_$ te waarborgen. Zo heeft het team in nauw overleg met betrol<ken waterschappen gemeenten locaties uitgekozen voor de praktijkdemonstraiies (bij Lekkerkerk (2004) en en Leerdam (2005)). i'i {-j í. ir::;!r i:. I i t! it ii In 2003 is het INSIDË-project om financiele redenen stopgezet, tijdens een bezuinigings-

7 ronde binnen het ministerie van verkeer en waterstaat. Vanaf dat moment is er wel gekeken naar mogelijke alternatieve financieringen, echter zonder goed resultaat. Begin 2004 heeft wlnn, het innovatieprogramma van Rijkswaterstaat, toegezegd te investeren in dit project en INSIDE daarmee nieuw leven ingeblazen. In september 2004 vond een praktijkdemonstratie van de techniek'mixed-in-place' plaats bij Lekkerkerk. In september 2005 volgde de praktijkdemonstraties van Diikvernageling en Expanding columns. Beide demonstraties zijn gefinancierd door Riikswaterstaat-W NN en de betrokken consortia. Evaluatierapporten van de drie technieken zijn inmiddels beschikbaar. Eind 2006 organiseerde WIN N 'roadshows' door het hele land, waar de technieken aan de potentiële opdrachtgevers werden gepresenteerd. Het INSIDE-pro.ject is op 24 mei 2002 afgerond en er is inmiddels uitzicht op implementatie. Gesprel<spartners Extern cur, Hoogheemraadschap Alblasserwaard en de vijfheerenlanden, Hoogheemraadschap van Delfland Hoogheemraadschap schietand en de Krimpenerwaard, waterschap Rivierenland, provincie Zuid-Holland, GeoDelft, ingenieursbureaus. D e d ri e d i i kve rste rki n g stech n i e ke n - Mixed in Place (consortium Hakkers werkendam, Keller Funderingstechnieken, Royal Haskoning) ' Dijkvernageling (consortium Boskalis bv, Grontmij Advies & Techníek bv, van Hattum en Blankevoort, Witteveen + Bos) ' Expanding columns (consortium DHV Arcadis, GMB civiel. Fugro, Van oord Nederlancl, BAM Grondtechniek) Intern Bouwdienst, DWW, Rijkswaterstaat Zuid-Holtand, Riikswaterstaat Utrecht Stand van zal(en Atledrie de technieken ziin gedemonstreerd, maar er heeft geen daaclwerkelijke proef kunnen plaatsvinden, omdat de waterschappen meer zekerheid eisen (veiligheid). op dit moment (herfst 2007) zijn Riikswaterstaat, cur, marktpartiien en waterschappen in gesprek om geschikte (proefllocaties voor toepassing van de technieken te vinden. Korte beschrijving van de technieken Mixed-in-Place Start de m o nstrati e: se pte m b e r De Mixed-in-place techniek is een methode van grondverbetering die reeds vele iaren o.a. in Scandinaviê en in Japan is toegepast. Met behulp van een kraan uitgerust met een mengkop vermengt droog bindmiddel met vochtige grond, waardoor na verharding gestabiliseerde grondkolommen ontstaan. In dit geval is gekozen voor de "droge methode" waarbij het bindmiddel onder luchtdruk wordt ingeblazen vanuit tanks op een aparte rupswagen (de shuttle). In Nederland is het een relatief onbekende techniek die slechts in een aantal proefproiecten is onderzocht, onder meer in No Recess, (begin iaren 90). No Recess was een proiect om oplossingen te ontwíkkelen om vertikale krachten op te vangen (spoorliinen etc., specifiek voor de hogesnetheidslijn). Binnen INSIDE is MIP verder ontwikkeld om ook de sterkte tegen afschuiven van dijken te verbeteren. Bii de Mixed-in-Place dijkversterking is de toepassing van deze techniek erg effectief {-er--ul omdat de oorspronkelijk zwakste plek van de dijk, de slappe grond onder de binnenteen, nu grote krachten kan opnemen. Deze lnnovatieve techniek.... is specifiek ontworpen om opdrijven van het slappe lagenpakket achter de binnenteen van de dijk tegen te gaan focust op grondverbetering: van slappe ondergrond naar een grondsoort met gelijke ' eigenschappen als vaste klei. vergíoot de schuifweerstand op het diepe gliivlak. verhoogt de stabiliteitvan het binnentalud, doorde kolommen schuin aan te brengen vanuít het binnentalud tot in de diepe zandlaag. brengt de kolommen haaks aan als panelen op de dijk ' voegt op regelmatige afstand een aantal van deze panelen samen, waardoor robuuste steunberen ontstaan e geeft bij de realisatie minimale overlast voor de omgeving. is zodanig berekend, dat ontwerp en toetsing direct uitvoerbaar ziin.

8 l4 ll.lilirl - i'ift,r,rl.!,:r 1-);il.';tr',1í iirillil I l,rill!"rt;1r1,: Íllillnè!ttpri.iif s!tsf llrièiírir I l5 Dijkvernageling Dijkvernageling bestaat uit het verankeren van het binnendijkse grondmassief door toepassing van trekelementen. Dat zijn nagels met een groutomhulling die volgens een bepaald stramien en onder een geschikte hoek op het binnendiikse talud ingebracht worden. In het basisconcept is gerekend met stalen buisnagels met een lengte van circa 14 meter en een onderlinge afstand van circa 2 meter. Deze versterkingstechniek resulteert in een grotere afschuifsterkte tijdens maatgevend hoogwater, waarbij de nagels vooral op dwarskracht worden belast. Híermee neemt de weerstand tegen binnendijks afschuiven toe, waardoor geen binnendijkse teenverzwaring en dus ook geen dijkverbreding nodig is. De Expanding Columns staan met hun voeten in de draagkrachtige Pleistocene zandlaag en met hun schouders juist in de onderste lagen van het díjkmateriaal. Enerzijds zorgt het uitzetten van de kous voor het samendrukken van de omringende slappe grond, die daardoor sterker wordt. Anderzijds zorgt het onderste deel van de Expanding column, de "shear key" genoemd, voor een goede verankering in de draagkrachtige zandlaag. De Expandíng columns werken als "deuvels" in het glijvlak om de afschuivende grondmoot vastte pinnen. Deze innovatieve techn iek.... is een combinatie van verankeren, wapenen, vastpinnen, spi.ikeren, verdeuvelen, spalken, composiet, grondverbetering, talud versterking zorgt dat 1m diikverhoging in de toekomst binnen de bestaande dijkbreedte mogelijk is ' o maakt gebruik van bewezen technieken. is flexibei en op elke dijkvorm uitvoerbaar: - dijkwoningen geen probleem - uitbreidbaar - verschillende verankeringconfiguraties en -materialen zijn toe te passen r geeft weinig overlast tiidens uitvoering. Deze innovatieve techniek... o vergroot de schuifweerstand op het diepe gliivlak o verplaatst een deel van het dijkgewicht naar de ondergrond via normaalkracht expanders o verbetert de eigenschappen van de grond rond de expanders r past zich aan aan de actuele sterkte van de ondergrond en is zo zelfregulerend r kent modulaire opbouw en is daarom eenvoudig uitbreidbaar r is te realiseren met minimale overlast voor de omgeving. in de Expanding Columns Het Expanding Columns voorstel maakt gebruik van een door HBG Civiel Grondtechníek ontwikkelde methode. Een buis, voorzien van een omhultende kous, wordt in de slappe ondergrond schuin geplaatst tot in de draagkrachtige pleistocene zaadlaag. De kous wordt vervolgens volgeperst met cement-benton iet.

9 Erik Blilsmo en Alessondrc Bizofii, projectleiders Riikswoterstoat/WlNN voor lnst0e: "Snetheid van innovatie kun ie niet beïnvloeden" lnitiatief Drie Rijkswaterstaatcollega's - Roy Stroeve, Benno Koehorst en Gé Beaufort - maakten al voor 2000 kennis met de 'Mixed-in-Place' (MlP)-techniek, die werd toegepast bii wegfunderingen. Zij zonden bii een interne ideeêncompetitie (Kerend Tij, 2001, red.) een voorstel in: zouden toepassingen zoals Mixed-in-Place als diikversterkingstechniek kunnen worden ingezet? Hun idee werd gehonoreerd en niet lang daarna kregen de Bouwdienst en Dienst Weg- en Waterbouwkunde de opdracht om een priisvraag in de markt te zetten. Het vehikel 'prijsvraag' was voor Rijkswaterstaat vijf jaar geleden een goed middel om de markt te betrekken en snel innovaties van de grond te krijgen. Vanwege het grote netwerk en kennis van de markt werd cur gevraagd om tid te worden van het lnslde-kernteam. Erik Biltsma (projectteíder sinds eind 2004) en Alessandra Bizzarri (plv. projectleider sinds de start van INSIDE) blikken terug op het proces. lnvechten "ln die eerste fase was hetvechten geblazen om elkaars plaats te kennen in het kernteam," zegt Alessandra Bizzarri. "Dat had niet te maken met onwil maar met de combinatie van personen. Ïoen iedereen zichzetfhad laten zien ging het heel goed en beschikten we over een zorgvuldig en resultaatgericht team." Rolverdeli n g Rijkswaterstaat-CU R Het proces van INSIDE bestond uit drie fasen: 1: opstarten, 2. techniek en 3. afronden en kennis verspreiden. cur heeft vooral in de eerste en derde fase toegevoegde waarde gehad als vertegenwoordiger van de markt; in fase 2 voerde Rijkswaterstaat de boventoon. Bizzarri: "Voor de communicatie was het erg goed dat cur het project direct adopteerde en zelf een communicatieadviseur leverde voor het project. Daardoor konclen we de communicatie proactief aanpakken en hebben we kansen gepakt. De toenmalige projectleider en communicatieadviseurvan CUR konden ook prima samenwerken.', Belanghebbenden: wie en waarom? Voordat het project van start ging, was het proiectteam zich bewust van de betangrijke rol die de belanghebbenden zouden spelen. "Een innovatie wordt alleen een succes als hij wordt geïmplementeerd, dus verkoopbaar is. Daarom was een van cle eerste activiteiten van het kernteam het uitvoeren van een krachtenveldanalyse: waar zouden we de knelpunten ontmoeten? Ook hebben we een externe kosten-batenanalyse gedaan, zodat we de doelen van Rijkswaterstaat scherp konden houden. Al voordat de prijsvragen werden uitgeschreven, wisten we wie de belanghebbenden waren en hoe we hen konden bedienen. Vervolgens zijn er twee prijsvragen zorgvuldig voorbereid: een voor MIB een voor de innovatieve dijkversterkingstechniek. Viiftien consortia dienden ideeën in." Hoe hebben jullie die belanghebbenden betrokken? "We hebben heel veel geïnvesteerd om gebruikers warm te maken, hebben hen vragen gesteld zoals: welke problemen hebben jullie? Welke innovatietechníeken ziin hier handig? Welke problemen moet de techniek oplossen? Dat resulteerde in een lijst met punten waaraan de techniek moest voldoen. Wij wilden daarmee voorkomen dat lnslde in een bureaula terecht zou komen. Overigens vind ik dat daaraan ook een negatief puntje kleeft; het is jammer dat bedrijven daardoor minder innovatievrijheid hebben, er zijn teveel technische randvoorwaarden. Je kriigt daardoor oplossingen die eigenlijk niet zo innovatiefzijn. Je moet dus grenzen stetlen aan het (vroeg) betrekken van externen. En je moet meer tijd incalcuteren om de opdrachtgevers te laten wennen aan een nieuw idee." Kaders prima Erik Bijlsma vindt het juist wet goed dat er kaders ziln gesteld: "Het probleem dat INSIDE wil tackelen wordt ingegeven door gebrek aan ruimte, de gewenste sterkte en opdrijven. Nieuwe manieren van denken zoals Ruimte voorde Rivier en ComCoast zoeken oplossingen buiten de bestaande dijk. Terwijl INSIDE zich richt op de locaties waar juist de bestaande diik belangrijk blijft, simpelweg omdat er geen ruimte is. Dan kun je niet zonder die kaders. Overigens hebben we die kaders kunnen stellen dankzij intensieve betrokkenheid van gebruikers, technici en opdrachtgevers. Waterschappers die in eerste instantie niet geloofden in het idee, zetten zich toch in en werden gaandeweg enthousiast. "Bizzarri beaamt: "Misschien moeten we inderdaad vooral de positieve kanten benadrukken, in plaats van het proces dat wat mij betreft beter had gekund. want doordat de kaders zo belangrijk voor ons waren, hadden we alle soorten belanghebbenden betrokken die te bedenken ziin. zii zorgden voor een continue aandacht voor alle gezíchtspunten. we konden daardoor niets vergeten." Verder naar implementatie Maar hoe nu verder met de implementatie van de technieken? Bijtsma: "Door de ontwikkeling van de MlP-techniek binnen INSIDE wordt MIP inmiddels toegepast in taluds, maar nog niet in dijken. Daarvoor zijn de contacten met de waterschappen het belangrijkst. uiteindelijk moeten de waterschappen de opdracht voor toepassing van een van de INSIDEtechnieken willen geven. Daarom organiseren we vijf 'roadshows', bijeenkomsten met de waterschappen, in verschillende delen van het land. We hebben gemerkt dat we alleen door een goede PR de technieken niet verkocht krijgen. Dat heeft te maken met de behoudendheid van de waterschappen, en die hebben ze niet voor niets. waterschappen hebben de

10 16 l'r 'l verantwoordelijkheid voor de veitigheid van de inwoners, keringen moeten dus sterk ziin. Daarom staan ze argwanend tegenover innovatie. Zewillen veel meerweten dan wat je bii een normale techniek iiberhaupt te weten komt. lns DE is om die reden ook nooit uitgevoerd in een echte situatie. Het is heel goed dat de waterschappen hun taak serieus nemen, maar dat vraagt van Rijkswaterstaat wel meer investering om hen enthousiast te maken." Hoe maak je de waterschappen enthousiast? "Ten eerste door de samenstelling van de klankbordgroep en de cur-commissie: daar waren waterschappen al vertegenwoordigd," verklaart Biilsma. "Daarnaast hebben we een bekende en gewaardeerde man in waterschapsland - Wybren Epema - gevraagd om bij de roadshows de introductie te verzorgen. Epema heeftvertrouwen in INSIDE en kan de boodschap goed overbrengen. Inmiddels ziin er 5 roadshows geweest. Elke roadshow in het hart van een beheersgebied. Aan het eind van iedere roadshow vragen we de deelnemers om te analyseren welke uitdagingen en behoeften het waterschap heeft en vervolgens te bekiiken hoe INSIDE-technieken daarbii kunnen helpen." Welke rísico's zijn jutlie tegengekomen gaandeweg het proces? Bizzarrí en Biilsma noemen in een adem de belangriikste risico's: ' De samenwerking tussen Rijkswaterstaat en de consortia. Onverteerbaarvoor de bedrijven dat Rijkswaterstaat opeens de geldkraan dichtdraaide. ' over de financiële investering was een verhouding van 80-20% afgesproken, maar bijna alle consortia hebben meer geïnvesteerd dan de verplichte 20%. ' De traditionele opzet van het project: het doel / idee kwam van Rijkswaterstaat, clie vervolgens ook de opdrachtnemer selecteerde. Er is een ommekeer in het denken noodzakelijk: de verantwoordeliikheid voor het product ligt niet meer bij Rijkswaterstaat maar bii de consortia. - Groot verschil tussen de consortia onderling. MIP was geneigd zich afhankelijker op te stellen dan de andere twee, die hun verantwoordelijkheid namen. - Interne samenwerking consortia: een aannemer praat anders dan de ingenieurs of dan GeoDelft. wii - het projectteam van Riikswaterstaat, cur, GeoDelft - hebben daarbii wel geholpen. - Startproblemen Dijkvernageling, die overigens gaandeweg het proces opgelost. - Ëen geestelijk vader is noodzakelijk, in het bijzonder voor de communicatie, want je moet anderen kunnen doen geloven! - Innovatie heefttijd nodig. - Rijkswaterstaat heeft teveel beloofd (getd). INSIDE werd alleen gestopt omdat dit project toevallig gemakketijk te korten was en andere proiecten niet. Noodzakelijk om dit in de toekomst te voorkomen: externe bestuurlijke krachten (waterschappen?) die Rijkswaterstaat intern kunnen overtuigen van het nut en de noodzaakvan een project (cruxl). - Investeren: we kunnen ze niet een werkeliike pilot bieden. suggestie / aanbeveling: laat bedrijfsleven meelopen met beleidsprocessen. De rolvan WlNl{ "WINN is een andere wereld dan de wereld waarin ik woon," antwoordt Billsma lachend. "Gelukkig is het wel een complementaire wereld. omdat INSIDE pas halverwege in het WINN-programma werd geplaatst is het nooit echt een WINN-project geworden doordat, waarschijnlijk, onze twee werelden teveelverschilden. Jazeker, lnslde past goed in de doelen van WINN. Er was ook sprake van wederzijds respect, een heldere functiescheiding, goede onderlinge communicatie. Maartoch is de afstand gebleven. lk zou wel iets beterwillen weten waarom ik bíi WINN hoor, wat de bedoeling is van het thema Rivieren bijvoorbeeld." Organisatie en communicatie Bizzarri: "Ten aanzien van de organisatie en communicatie vind ik het heel belangrijk om bij de feiten te bliiven en vooral niet te filosofisch te worden. Binnen het lnslde-team hadden we de rollen goed verdeeld: de eerste projectleider en communicatieadviseur waren een goed koppet en zorgden voor een puntíge boodschap en draagvlak, ikwas hun inhoudetiik geweten waaruit ze konden putten." Gezamenliik doel bepalen Uit de houding van Billsma en Bizzarri spreekt een natuurlijke motivatie voor hun werk: "We hadden te maken met drie verschillende groepen mensen: Rijkswaterstaat, aannemers, en ingenieurs. Er heerste onderling een gezonde spanning en iedereen was enthousiast. De werkmethode - het bij elkaarzetten van bedríjven en open kaart spelen - daagde iedereen uit om te doen wat men goed kan. We vonden het motiverend om in zo'n sfeer te werken. lk heb welontdekt dat ik meertechneut ben dan communicator, en dat iedereen in zo'n proiect ziin of haar eigen rol speelt. De enige voorwaarde is dat ie gezamentiik je doel bepaalt." Krachtvan WINN Bijlsma: "WINN is de motor, zwengelt aan." Grijnzend: "Maar die innovatiemensen zijn echt andere mensen dan de mannen met de poten in de klei, zoals ik. Je hebt beide componenten nodig. De kracht van wlnn ligt op het grensvlak tussen innovatie en praktiik. 0m de juiste vraag aan de juiste mensen te stellen als het gaat om het genereren van ideeën, het plaatsen van ideeën en het waarderen van ideeën. Het is belangrijk dat WINN vertrouwen, waardering en verbondenheid uitstraalt: 'We staan achter dit proiect, we helpen je bij het promoten van de technieken'." Vind je dat dat beter had gekund? 'Kiik' wlnn is heel belangrjik bij het opstarten van dit soort projecten, om met een fina n ciële im pu ls innovaties te fac iliteren of stim u le ren. Maa r d e sne lheid va n de in novatie kun je niet beïnvloeden. Daar stuiten we op de spagaat waarin WINN momenteelverkeert: WINN lijkt gedwongen te zijn om te scoren, en dat gaat niet. Een dijkverzwaringstechniek kun je niet forceren. Realiseer ie dat het om de veilígheicl van Nederlancl gaat, en dat is een heel omvangrijke en gecompliceerde opdracht, die veel meer tijd vraagt.',

11 20 lt:il:.li)i.: irr rj!!;irlrvr iliiri\rrri.ií't:/ii ir1.ti,, l't;.,i,, Albert Wggers, Royal H asko ni n g, tech n ie k Mixed, i n. Ploce Volgende l<eer iets meer regie "Het enthousiasme voor het INSIDE-proces is groot binnen ons consortium," zegt Wiggers. "Het was zeer gunstig voor ons dat Riikswaterstaat zoveel aandacht had voor de communicatie. Wij zouden er als consortium veel meer moeite mee hebben gehad om zoveel publiciteit te genereren. Het maakt verschil als je kunt meeliften met de grote naam van Rijkswaterstaat. Ook ziin we enthousiast over de professionele communicatieadviseurs die betrokken waren bij lnslde. De regelmatige biieenkomsten trokken veel meer bezoekers dan gemiddeld." Samenwerking intern "Binnen het consortium hadden we de rollen goed verdeeld, iedereen deed waar hij goed in was. Zo nam Royal Haskoning het ontwerpgedeelte op zich, naast het toetsen van de leidraden en de veiligheidsfitosofie. LCM (dochterbedriif van Kelter) had de techniek in huis dus kwam vooral in actie toen het werk in de praktijkproef ging lopen en de innovatieve ideeën werkelijk tot uitvoering kwamen en Hakkers kon snel en adequate de bouwplaats inrichten en praktische hulpconstructies bouwen die voor het uitvoeren van de test noodzakelijk waren. Die werkverdeling bevalt zo goed dat we erover denken om ons samenwerkingsverband voort te zetten, ook na lnslde." 5amenwerking RiikswateÍstaat "Net als voor de andere consortia was het voor ons lastig dat het project in 2003 opeens werd stopgezet doordat er geen budget was. Bovendien werd dat heel kort, en op het laatste moment, medegedeeld. Dat blijft wel hangen, ia. Ook wij hadden gehoopt op een grootschalige bezwijkproef, maar we hebben er begrip voor dat het uiteindelijk niet is gebeurd. Over de rest van het proces zijn we heel tevreden. We vinden het goed dat bijvoorbeeld de spelregels vooraf zo duidelijk zijn gecommuniceerd. Daardoor wisten we waaraan we begonnen: dat de techniek openbaar moestworden, dat we geachtwerden samen te werken, dat alleen de winnende technieken een praktijkproefzouden mogen doen." Veiligheidsfilosofie "0ok miste Rijkswaterstaat wat mii betreft de regie over de veiligheidsfilosofie. Daarover was in het begin te weinig bekend, waardoor alle consortia hun eigen filosofie gingen ontwikkelen. Omdat we dat vervolgens niet deelden met elkaar, gingen we maar al te gemakketijk oordelen over de veiligheidsaspecten van de andere technieken en ontstond er discussie. Rijkswaterstaat kan dat voorkomen door de veiligheidsfilosofie zelf te definiëren en in de spelregels aan het begin van het traiect mee te nemen." Voorsprong "Ten opzichte van de andere consortia hadden wij een voorsprong, omdat MIP al was toegepast in wegfunderingen. Door dat bestaande materieel hoefden we in het begin niet zoveel te investeren. Dat neemt overigens niet weg dat ook wii uiteindetijk meer hebben geïnvesteerd dan was afgesproken. Maar de financiële verhouding is mogelijk minder scheef dan bij Dijkvernageling en Expanding Columns." Verandering "Een priisvraagvinden we een uitstekend middel om ideeën van de markt te vragen. Setectie voorkomt geldversnippering. En het is nu eenmaal zo dat je de ene keer wint, en de andere keer niet. De samenwerking binnen zo'n consortium is voorons ook heel interessant: anders bliift het toch een studie, nu kunnen we onze ideeën daadwerkelijk in praktijk brengen. Rijkswaterstaat moet wel oppassen dat de selectie goed gebeurt, door een goede jury. Tegen een volgend proiect met een dergelijke aanpak zou ik volmondig 'ja' zeggen." WINN "Riikswaterstaat beschikt over de middelen en creëert draagvlak voor innovatieve ideeën. Dat vind ik een heel goede zaak. lk vind het togisch dat een grote organisatie met een groot budget een leidende rol neemt. En dat doet zij via WlNN." Onduidelijke rol GTI "over de rol van GeoDelft heb ik wel mijn twíifels. Daar had Rijkswaterstaat wat meer regie op mogen zetten. Op een gegeven moment waren ze zowel van boven, van opzii en van onderen betrokken bij het project. Ze adviseerden zelfs over hun eigen adviezen. Daarnaast hadden we moeite met de hoeveelheid contactpersonen die we steeds moesten betrekken; voor ons zijn Rijkswaterstaat en cur één partii en we zouden dan ook liever met L contactpersoon te maken hebben gehad in plaats van vier of vijf."

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl Colofon Titel Just share it! Geef je kennis een goed doel. Samengesteld door CIVIQ instituut vrijwillige inzet House of Sharing * Datum Oktober 2004 Contactadressen voor deze publicatie: CIVIQ Plompetorengracht

Nadere informatie

Publiekprivate samenwerking in gebiedsontwikkeling

Publiekprivate samenwerking in gebiedsontwikkeling Publiekprivate samenwerking in gebiedsontwikkeling Verslagen van een bestuurlijk seminar en voorafgaande workshops met gebiedsvertegenwoordigers, ambtenaren en bestuurders. Bijeenkomsten georganiseerd

Nadere informatie

DE GEMEENTE 2020. Verenigingsstrategie en collectieve agenda

DE GEMEENTE 2020. Verenigingsstrategie en collectieve agenda DE GEMEENTE 2020 Verenigingsstrategie en collectieve agenda De Gemeente 2020 Verenigingsstrategie en collectieve agenda Inhoudsopgave Voorwoord 5 Een krachtige lokale overheid 7 De Gemeente 2020 13 Verenigingsagenda

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

Tien STAPPEN VOOR. José Andringa Lidwien Reyn

Tien STAPPEN VOOR. José Andringa Lidwien Reyn Tien STAPPEN VOOR EEN SUCCESVOLLE Community of Practice José Andringa Lidwien Reyn TIEN STAPPEN VOOR EEN SUCCESVOLLE Community of Practice José Andringa Lidwien Reyn ISBN/EAN: 978-90-5748-096-6 2014 Rijksdienst

Nadere informatie

Drijfveren in de. zakelijke dienstverlening

Drijfveren in de. zakelijke dienstverlening Drijfveren in de zakelijke dienstverlening INHOUDSOPGAVE De methode 2 In gesprek met: Pierre Mellegers - Manager Management & Human Resource Development bij Eneco 6 Edwin Kist - Senior Vice President Human

Nadere informatie

Marktonderzoek doe je zo!

Marktonderzoek doe je zo! Marktonderzoek doe je zo! Praktische handvatten om marktonderzoek te verrichten Dit compacte e-book geeft inzicht in de basis van marktonderzoek en in de te nemen stappen; het biedt inhoudelijk en praktisch

Nadere informatie

EEN10 voor patiënten participatie

EEN10 voor patiënten participatie EEN10 voor patiënten participatie 10 bloopers 10 hindernissen 10 smoezen 10 goede redenen 10 vragen over 10 handige afspraken 10 hindernissen 10 tips om het leuk te houden 10 manieren 10 kre ntenuit de

Nadere informatie

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Hoe ver je gaat als interviewer, bakent de geïnterviewde af (Paul Jambers) Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Handreikingen voor

Nadere informatie

Een doorbraak op zich

Een doorbraak op zich Een doorbraak op zich Een doorbraak op zich 130.000 KM AUTOWEG 6.500 KM SPOOR 22.000 KM FIETSPAD 7.000 KM WATERWEG 2 LEF future center Rijkswaterstaat; een doorbraak op zich LEF future center Rijkswaterstaat;

Nadere informatie

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop Over Afkijken mag Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC Auteur: Ria van Dinteren Cinop Redactie: Bianca Hierck - GOC Els Frankenmolen

Nadere informatie

Lessen over diversiteitsbeleid. bij gemeenten, provincies en waterschappen

Lessen over diversiteitsbeleid. bij gemeenten, provincies en waterschappen Lessen over diversiteitsbeleid 1 bij gemeenten, provincies en waterschappen 2 L e s s e n o v e r d i v e r s i t e i t s b e l e i d b i j g e m e e n t e n, provincies en waterschappen 3 Lessen over

Nadere informatie

Systems Engineering, waarom zou je nog anders werken?

Systems Engineering, waarom zou je nog anders werken? Systems Engineering, waarom zou je nog anders werken? Systems Engineering, waarom zou je nog anders werken? Werkplaats Systems Engineering 2 Inhoudsopgave Woord vooraf 5 1. Pioneering 7 2. Systems Engineering

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO. mei 2012. Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs

ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO. mei 2012. Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO mei 2012 1 Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum op het gebied

Nadere informatie

Zes verbeterpunten om van een geïntegreerd contract te komen tot een geïntegreerd eigenaarschap

Zes verbeterpunten om van een geïntegreerd contract te komen tot een geïntegreerd eigenaarschap Leerervaringen ISE Zes verbeterpunten om van een geïntegreerd contract te komen tot een geïntegreerd eigenaarschap INLEIDING De International School Eindhoven (ISE) kreeg haar nieuwe huisvesting dankzij

Nadere informatie

need is All you need is lef smeerolie voor gebiedsontwikkeling met duurzaam rendement De gastvrijheidseconomie,

need is All you need is lef smeerolie voor gebiedsontwikkeling met duurzaam rendement De gastvrijheidseconomie, ALL You De gastvrijheidseconomie, need smeerolie voor gebiedsontwikkeling met duurzaam is rendement All you need is lef De gastvrijheidseconomie, smeerolie voor gebiedsontwikkeling met duurzaam rendement

Nadere informatie

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven Verandering in organisaties Erik H. Greven Verandering in organisaties is een uitgave van DynaVision Management Consultancy, Wassenaar. Uitgegeven in maart 2010. 2010 Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Samen verder werken aan de Delta

Samen verder werken aan de Delta Samen verder werken aan de Delta De governance van het Nationaal Deltaprogramma na 2014 Februari 2014 Rotterdam Auteurs Dr. Arwin van Buuren, Universitair Hoofddocent Bestuurskunde, Erasmus Universiteit

Nadere informatie

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook!

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport Remko van den Dool Marcia de Jong Astrid Cevaal Lambert Wassink Gehandicaptensport Nederland wil stimuleren dat

Nadere informatie

Terug naar de basis. Handreiking. Marijke Booijink

Terug naar de basis. Handreiking. Marijke Booijink Marijke Booijink Terug naar de basis Mogelijkheden voor het verbeteren van de communicatie tussen leerkrachten en allochtone ouders in het primair onderwijs Handreiking Handreiking Terug naar de basis

Nadere informatie

VerAnder. Management blijft altijd nodig. In welke kleur verandert u? De beste managementboeken voor de sociale sector

VerAnder. Management blijft altijd nodig. In welke kleur verandert u? De beste managementboeken voor de sociale sector Eenmalig magazine voor (midden)managers in zorg en welzijn VerAnder met: 5 dilemma s van middenmanagers Management blijft altijd nodig De beste managementboeken voor de sociale sector In welke kleur verandert

Nadere informatie

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg?

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk,

Nadere informatie

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs.

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. Auteurs: Maartje Reitsma Aleid Schipper praktijkvoorbeeld * uitgelicht * succesfactor * regelgeving Deze handreiking, gebaseerd op de resultaten

Nadere informatie

Tussen In. Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen. Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden. www.utrecht.nl

Tussen In. Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen. Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden. www.utrecht.nl Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen www.utrecht.nl Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Colofon Utrecht, februari 2009 Van Heerwaarden Onderzoek en Advies

Nadere informatie

Inspirerende visies. op modern leidinggeven. in de zorg

Inspirerende visies. op modern leidinggeven. in de zorg Inspirerende visies op modern leidinggeven in de zorg Publicatie Sturen op ruimte voor dialoog Terug naar een natuurlijke manier van werken. Dat was het streven van de 25 zorgaanbieders die de afgelopen

Nadere informatie

Beleidsevaluatie Van last naar lust

Beleidsevaluatie Van last naar lust Beleidsevaluatie Van last naar lust Midterm review na vijf jaar Adviesrapport COLOFON Uitgave van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen In opdracht van de afdeling Milieubeleid en Bodemsanering

Nadere informatie

Voor leiders die willen bijblijven

Voor leiders die willen bijblijven Voor leiders die willen bijblijven Een bundel artikelen van Leaders Online, over leiderschap in een dynamische wereld. 2012-2013 Welkom Dit is een bundel van artikelen van Leaders Online. Deze artikelen

Nadere informatie

Werken aan programma s

Werken aan programma s Werken aan programma s Hoofdstuk 4: Beslissen Een programma vraagt voortdurend om het maken van keuzes. Starten we deze nieuwe activiteiten op, gaan we door op de ingezette koers of moeten we die misschien

Nadere informatie