TOEZICHT FINANCIËLE SECTOR INFO NOTA

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TOEZICHT FINANCIËLE SECTOR INFO NOTA"

Transcriptie

1 INFO NOTA TOEZICHT FINANCIËLE SECTOR

2 De financiële crisis die in 2008 in alle hevigheid uitbarstte, maakte pijnlijk duidelijk dat er hiaten zaten in het toezicht op de financiële sector. Waarom werden de risico s niet sneller opgemerkt? Waarom heeft het toezicht op alle niveau s (externe instanties en interne bankafdelingen zoals risk management) gefaald? Waarom moesten de overheden vele miljarden euro s en dollars in de banken pompen en daarmee zichzelf diep in de schulden steken? Waarom hadden de banken onvoldoende reserves? Werd dit verkeerd ingeschat? Zowel op Europees als op Belgisch niveau zijn recent een aantal veranderingen op gang gebracht. Maar men kijkt ook vooral uit naar de conclusies van de G20- besprekingen rond de hervorming van het financieel systeem. Deze worden verwacht in december Wij zetten hieronder alvast enkele aangekondigde wijzigingen op een rijtje. Europees toezicht op de financiële sector Hoewel bijna alle financiële instellingen internationale activiteiten en structuren hebben, werd het toezicht tot voor kort bijna uitsluitend door de nationale instanties uitgeoefend. Naar aanleiding van de crisis besliste de Europese Commissie in juni 2009 om ook een Europees toezicht (dat voorheen heel beperkt en nog in opstartfase was) te organiseren. Een nieuwe structuur werd op 22 september 2010 door het Europees Parlement goedgekeurd. Deze zal er schematisch als volgt uitzien : ESRB ESA s EBA ESMA EIOPA 2

3 3 ESRB EUROPEAN SYSTEMIC RISK BOARD De ESRB zal verantwoordelijk zijn voor het macro-prudentieel toezicht, met andere woorden de stabiliteit van het financieel systeem, en zal daarbij nauw samenwerken met de FSB 1 (Financial Stability Board) en het IMF (International Monetary Fund). WELKE RISICO S? De ESRB kan meerdere activiteiten in het oog houden, zoals de financiële situatie van grootbanken, potentiële vastgoed-zeepbellen, het goed functioneren van marktinfrastructuren, enz. WELKE MAATREGELEN? Als de ESRB ernstige risico s vaststelt, zal men aanbevelingen opstellen voor het betreffende land of groep van landen en de Europese Raad hiervan inlichten. Afhankelijk van de gevoeligheid van de informatie kan de ESRB strikte vertrouwelijkheid inroepen. WIE LEIDT DE ESRB? Het bestuur zal bestaan uit volgende stemgerechtigde leden : de gouverneurs van de centrale banken van de 27 lidstaten de voorzitter en ondervoorzitter van de Europese Centrale Bank (ECB) een lid van de Europese Commissie de voorzitters van de ESA s (zie verder) en volgende niet-stemgerechtigde leden : de vertegenwoordigers van de nationale toezichthouders de voorzitter van het Economic and Financial Committee Het secretariaat van de ESRB werd toegekend aan de ECB. Er zijn geen extra middelen en personeel voorzien voor de ESRB. De ESRB zal integraal gebruik maken van de huidige ECB-middelen en medewerkers. 1 De FSB werd in april 2009 opgericht als opvolger van het FSF (Financial Stability Forum) en coördineert op internationaal niveau de toezichthouders. Zie

4 ESA S EUROPEAN SUPERVISORY AUTHORITIES De ESA s bestaan uit 3 instellingen die elk toezicht zullen houden op bepaalde sectoren : Vooral onder Britse druk (lobby van de Londense City) werden de bevoegdheden van de 3 regulatoren sterk ingeperkt. De ESA s kunnen de nationale toezichthouders enkel corrigeren als ze een Europese wet breken. Verder kunnen ze ook tussenkomen ingeval van een meningsverschil tussen nationale toezichthouders voornamelijk bij grensoverschrijdende groepen en in door de Europese Raad uitgeroepen noodsituaties. De 3 instanties zullen operationeel zijn vanaf januari 2011 en kregen een budget toegewezen van 40 miljoen euro in 2011 (ter indicatie : de Amerikaanse toezichthouders hebben een budget van om en bij de 1 miljard dollar). De ESA s zullen starten met 150 medewerkers, om vervolgens op kruissnelheid (na 4 jaar) rond de 300 medewerkers te tellen. Ter vergelijking : de Duitse toezichthouder BaFin heeft medewerkers in dienst, de Britse toezichthouder FSA EBA EUROPEAN BANKING AUTHORITY Vervangt het voormalige CEBS (Committee of European Banking Supervisors) Zal gebaseerd zijn in Londen Verantwoordelijk voor : de banksector ESMA EUROPEAN SECURITIES AND MARKET AUTHORITY Vervangt het voormalige CESR (Committee of European Securities Regulators) Zal gebaseerd zijn in Parijs Verantwoordelijk voor : de securitiessector en krediet-ratingbureaus (in de toekomst mogelijk ook voor afgeleide producten, clearing tegenpartijen en alternatieve investeringsfondsen / hedge funds) 4

5 5 EIOPA EUROPEAN INSURANCE AND OCCUPATIONAL PENSIONS AUTHORITY Vervangt het voormalige CEIOPS (Committee of European Insurance and Occupational Pensions) Zal gebaseerd zijn in Frankfurt Verantwoordelijk voor : de sector van verzekeringen en pensioenfondsen De Europese toezichthouders zullen dus met beperkte middelen moeten werken. Desalniettemin krijgt de EU wel een sterkere greep op de nationale financiële markten. De BBTK-SETCa houdt een serieuze vinger aan de pols via haar werking in UNI Finance (www.uniglobalunion.org/finance) en neemt actief deel aan de Europese debatten en expertgroepen. Belgisch toezicht op de financiële sector In het toezicht op de Belgische financiële sector zullen binnenkort twee instanties betrokken zijn, namelijk de CBFA en de NBB. CBFA COMMISSIE VOOR HET BANK-, FINANCIE- EN ASSURANTIEWEZEN De CBFA is in 2004 ontstaan uit de fusie tussen de in 1935 opgerichte Commissie voor het Bank- en Financiewezen en de in 1975 opgerichte Controledienst voor de Verzekeringen. Tot voor kort was zij als enige Belgische autoriteit belast met het toezicht op de meeste financiële instellingen en de financiële diensten die aan het publiek worden aangeboden. NBB NATIONALE BANK VAN BELGIË De in 1850 opgerichte NBB had en heeft nog steeds als belangrijke taak het drukken en in omloop brengen van bankbiljetten. Daarnaast zorgt ze ook voor het beheer van de officiële deviezenreserves van België, de vlotte werking en het beheer van verschillende betalingssystemen en gegevenscentrales (oa. balansen van ondernemingen), de stabiliteit van de financiële sector en het verzamelen van statistische gegevens.

6 CBFA NBB Type organisatie Aantal werknemers 2008 (voltijds equivalent) Aandeelhouders Bestuur Directiecomité Autonome openbare instelling ,65 geen financiering door financiële instellingen op basis van KB Raad van Toezicht bestaande uit "voorgedragen experten" Jean-Paul Servais Michel Flamée Henk Becquaert Rudi Bonte Marcia De Wachter (NBB) Françoise Masai (NBB) Peter Praet (NBB) Naamloze Vennootschap 50% Belgische Staat 50% beursgenoteerd Regentenraad bestaande uit vertegenwoordigers van politieke partijen, werknemers- en werkgeversorganisaties Guy Quaden Luc Coene Marcia De Wachter Jan Smets Françoise Masai Jean Hilgers Peter Praet Norbert De Batselier De CBFA en de NBB hebben altijd nauwe banden gehad, oa. in de vorm van gedeelde diensten, maar behielden steeds hun onafhankelijkheid. De financiële crisis leidde echter tot kritiek op het functioneren van de toezichthouders in heel Europa. Waar voorheen de CBFA de enige Belgische toezichthouder was, zal die rol binnenkort grotendeels door de NBB overgenomen worden, echter met behoud van bepaalde taken voor de CBFA. De Belgische overheid heeft namelijk gekozen voor een zogenaamd Twin-Peaksmodel met twee controle-instanties : de CBFA als beurswaakhond en de NBB als toezichthouder voor de banken, verzekeraars, pensioenfondsen en beursmakelaars. 6

7 7 TOEKOMSTIGE TAKEN CBFA Bescherming van de consument : Controle op de verhandeling van producten voor particuliere beleggers (CBFA kan beperkingen opleggen indien producten te complex zijn en kan dergelijke producten zelfs verbieden). Transparantie in de kosten en tarifering. Reglementering van de reclame en andere berichten. Bevorderen van de financiële kennis van de consument. Toezicht op de naleving van gedragsregels NBB Uitoefening van het systemisch en prudentieel toezicht op de kredietinstellingen, de (her)verzekeringsondernemingen, de beleggingsondernemingen met het statuut van beursvennootschap, de verrrekeningsinstellingen, de vereffeningsinstellingen en hiermee gelijkgestelde instellingen en de betalingsinstellingen. OVERGANG IN FASEN CSRFI COMITÉ VOOR SYSTEEMRISICO S EN SYSTEEMRELEVANTE FINANCIËLE NSTELLINGEN In een 1 e overgangfase zal het op opgerichte CSRFI alvast een deel van de controletaken op zich nemen. Het Comité voor systeemrisico s en systeemrelevante financiële instellingen, waarin de directieleden van de BNB en de CBFA zitting hebben, zal als voornaamste taak hebben bij te dragen tot de bescherming van de stabiliteit van het financiële stelsel. Het zal ook de exclusieve beslissingsbevoegdheid krijgen m.b.t. het prudentieel toezicht dat de degelijkheid van financiële instellingen moet garanderen op de systemische instellingen zoals grootbanken en grote verzekeraars. Daarnaast krijgt het ook een nieuwe bevoegdheid, met name de goedkeuring van de strategische beslissingen van deze instellingen (wetsontwerp ).

8 Het CSRFI heeft aangekondigd 15 instellingen te zullen volgen, die een risico kunnen inhouden voor de stabiliteit van het Belgische financiële stelsel : 4 kredietinstellingen (BNP Paribas Fortis, Dexia Bank België, ING België en KBC Bank); 4 verzekeringsondernemingen (AG Insurance, Axa Belgium, Ethias en KBC Verzekeringen); 2 financiële vennootschappen (Dexia NV en KBC Group); 1 verzekeringsholding (Ageas); 4 andere financiële actoren (Euroclear Bank, Euroclear SA, Euroclear Belgium (C.I.K. SA/NV) en Bank of New York Mellon). OVERDRACHT VAN TAKEN VAN CBFA NAAR NBB Deze 2 e fase zal afgerond moeten worden vóór eind 2012 en bestaat uit het definitief uitvoeren van het hertekende toezicht op de financiële sector. Met andere woorden : de overdracht van taken en personeel van CBFA naar NBB moet tegen eind 2012 afgerond zijn. Er ligt momenteel een project voor met volgende hoofdprincipes : Ontbinding van het CSRFI en overdracht naar de NBB op Toepassing van de nieuwe taakverdeling CBFA-NBB op Naamswijziging CBFA in FSMA (Financial Services and Markets Authority) op Het KB-project dient echter nog gepubliceerd te worden alvorens we van een definitieve timing kunnen spreken. 8

9 Positie van BBTK-SETCa 9 BBTK-SETCa ziet het toezicht op de financiële sector niet als een mirakeloplossing. Uiteraard moet het toezicht versterkt worden, maar er moeten ook meer fundamentele maatregelen komen. We citeren hieronder de standpunten die werden ingenomen door het statutair congres van BBTK-SETCa. Daarenboven volgen we uiteraard ook de overdracht van personeel van het CBFA naar de NBB van nabij, erover wakend dat alle verworven rechten minstens behouden blijven. DEEL 4 VAN DE RESOLUTIE EEN SOCIAAL EUROPA (21-22 OKTOBER 2010) 4. DUURZAAM UIT DE CRISIS GERAKEN MET EEN ALTERNATIEF DAT DE FINANCIËN REGULEERT 4.1. Om uit de crisis te geraken moet Europa een echt duurzaam herstelplan voorstellen dat veel meer is dan de optelsom van nationale plannen. Er is een echt Europees plan nodig dat inwerkt én op de consumptie én op de investeringen. Zo zou Europa grote infrastructuurwerken en collectieve voorzieningen (ook in de groene economie, bijv. isolatiewerken) kunnen financieren via openbare leningen De BBTK vindt dat de Europese Unie de kapitaalbewegingen moet beperken en controleren en een belasting moet instellen op alle financiële transacties. We geven specifieke aandacht aan de Tobin taks en de Robin Hoodtax. De Europese Unie en de lidstaten moeten alle financiële transferten stopzetten naar belastingsparadijzen. De strijd tegen witwaspraktijken in de Europese Unie en daarbuiten moet worden opgevoerd, zodat alle spelers op de markt hun belastingplicht nakomen in de landen waar ze actief zijn. Met het oog op ons objectief om fiscale dumping tussen Europese Lidstaten tegen te gaan, moet het stelsel van notionele intrestaftrek in België worden afgeschaft Voortbouwend op de besprekingen, die op EU niveau en mondiaal niveau hebben plaatsgevonden, moeten de financiële markten worden hervormd.

10 4.4. De BBTK meent dat nieuwe maatstaven nodig zijn in het kader van transparantie en openbaarheid en er moeten grenzen worden gesteld aan te hoge en niet deugdelijke leningen, zodat het aangaan van onverantwoorde risico s en schulden kan worden voorkomen. Daarnaast moet paal en perk worden gesteld aan excessieve hoge salarissen en bonussen van managers en directieleden De BBTK wil samen met al onze internationale partners werken aan de hervorming van de wereldwijde financiële architectuur om een volgende financiële crisis te voorkomen en de macht van de financiële instellingen onder democratisch toezicht te plaatsen Concreet vindt de BBTK dat: er een Europese dwingende regelgeving moet worden ontwikkeld en een onafhankelijk en publiek rating bureau dient uitgebouwd; de banksector terug een gemengde sector moet worden, waarin ook een openbare Belgische en/of Europese bank terug haar plaats kan vinden; het onverantwoord is dat bankaandelen genoteerd staan op de beurs (= casino, spel, speculatie, korte termijn gewin...); hij aandacht moet besteden aan de regels voor ethisch bankieren; hij samen met het ABVV een echte duurzame ontwikkeling en investeringen in reële economie (overheidsinvesteringen in infrastructuur en mobiliteit, milieubesparende maatregelen, alternatieve energie, openbare dienstverlening met de nadruk op de gezondheids- en zorgsector, en het onderwijs,...) moet eisen. Bronnen ec.europa.eu/internal_market/finances/docs/committees/supervision/ /com2009_503_en.pdf Meer info over financiën Uw contacten op December V.U. : Jean-Michel Cappoen, Pia Desmet, BBTK, Hoogstraat 42, 1000 Brussel 10

A. Nieuw Europees en Belgisch toezichtskader

A. Nieuw Europees en Belgisch toezichtskader A. Nieuw Europees en Belgisch toezichtskader 1. Inleiding In het deel Prudentiële regelgeving en prudentieel toezicht van het Verslag wordt met nieuwe bankwet bedoeld het grote project van hervorming van

Nadere informatie

nieuws nieuwsbrief EDITORIAAL

nieuws nieuwsbrief EDITORIAAL nieuws DRIEMAANDELIJKS JAARGANG 12 MAART - APRIL - MEI 2010 AFGIFTEKANTOOR GENT X - P2A8099 nieuwsbrief België-Belgique P.B. GENT 3/6221 Editoriaal 1 Vernieuwd toezicht op de financiële sector krijgt vorm

Nadere informatie

ROUTE NAAR EEN DUURZAME EN VITALE FINANCIËLE SECTOR

ROUTE NAAR EEN DUURZAME EN VITALE FINANCIËLE SECTOR ROUTE NAAR EEN DUURZAME EN VITALE FINANCIËLE SECTOR Bankieren voor de samenleving Rapport over de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de financiële sector 2012 > Rapport over de maatschappelijke

Nadere informatie

Concept-Agenda AFM 2015. Met concept begroting 2015

Concept-Agenda AFM 2015. Met concept begroting 2015 Concept-Agenda AFM 2015 Met concept begroting 2015 CONSULTATIEVERSIE 20 oktober Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder

Nadere informatie

Voorwoord. Ronald Gerritse Voorzitter van het bestuur

Voorwoord. Ronald Gerritse Voorzitter van het bestuur Jaarverslag 1 2011 2 Voorwoord In dit (digitale) jaarverslag 2011 blikken we terug op een wederom roerig jaar op de financiële markten. De marktontwikkelingen en gesignaleerde risico s maken eens te meer

Nadere informatie

De staatsobligatiemarkt in Europees perspectief

De staatsobligatiemarkt in Europees perspectief De staatsobligatiemarkt in Europees perspectief Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten

Nadere informatie

A de mogelijkheid van een bank om met het eigen vermogen garant te staan voor eventuele verliezen op debiteuren

A de mogelijkheid van een bank om met het eigen vermogen garant te staan voor eventuele verliezen op debiteuren BANK EN BEURS BINNENSTEBUITEN DEEL 1 Wetgevend en institutioneel kader: BIJKOMENDE VRAGEN & OPDRACHTEN: OPLOSSINGEN Multiplechoicevragen 1 De voornaamste macro-economische functie van een bank is: A het

Nadere informatie

Het Belgische depositogarantiestelsel vanuit een Europees perspectief

Het Belgische depositogarantiestelsel vanuit een Europees perspectief het BElgischE depositogarantiestelsel vanuit EEn EuropEEs perspectief Het Belgische depositogarantiestelsel vanuit een Europees perspectief ch. van nieuwenhuyze m. D. zachary Inleiding Een depositogarantiestelsel

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 31 789 Staatsdeelnemingen Fortis en ABN AMRO Nr. 64 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Twin Peaks II: regelgever creëert doolhof. Doelstelling consumentenbescherming verdronken in regels PB- PP BELGIE(N) - BELGIQUE

Twin Peaks II: regelgever creëert doolhof. Doelstelling consumentenbescherming verdronken in regels PB- PP BELGIE(N) - BELGIQUE PB- PP BELGIE(N) - BELGIQUE 2 2014 16 e jaargang driemaandelijks JUNI 2014 afgiftekantoor Gent X P2A8099 Twin Peaks II: regelgever creëert doolhof Doelstelling consumentenbescherming verdronken in regels

Nadere informatie

EUROPEES COMITÉ VOOR SYSTEEMRISICO S

EUROPEES COMITÉ VOOR SYSTEEMRISICO S 25.4.2013 Publicatieblad van de Europese Unie C 119/1 I (Resoluties, aanbevelingen en adviezen) AANBEVELINGEN EUROPEES COMITÉ VOOR SYSTEEMRISICO S AANBEVELING VAN HET EUROPEES COMITÉ VOOR SYSTEEMRISICO

Nadere informatie

Adviescommissie Toekomst Banken

Adviescommissie Toekomst Banken Naar herstel van vertrouwen Adviescommissie Toekomst Banken Cees Maas, Voorzitter Sylvester Eijffinger Wim van den Goorbergh Tom de Swaan Johanneke Weitjens, Secretaris Naar herstel van vertrouwen Adviescommissie

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. 2 Beheersverslag 92 Geconsolideerde jaarrekening 204 Jaarrekening 233 Aanvullende inlichtingen

Jaarverslag 2012. 2 Beheersverslag 92 Geconsolideerde jaarrekening 204 Jaarrekening 233 Aanvullende inlichtingen Jaarverslag 2012 2 92 204 Jaarrekening 233 Aanvullende inlichtingen 4 Profiel van de Groep 8 Woord van de voorzitters 10 Voornaamste gebeurtenissen 14 Verklaring inzake corporate governance 51 Informatie

Nadere informatie

KAS Selections. Voorwoord

KAS Selections. Voorwoord PremiePensioenInstelling Gevolgen van Solvency II BeFrank Uitblinken in een nieuw Reacties op openbare stelsel consultaties Groenboek D-Day voor Europese Transaction Management richtlijn EMIR Services

Nadere informatie

Rekeningen en Verslagen Inhoud

Rekeningen en Verslagen Inhoud 2005 Rekeningen en Verslagen Inhoud Beheersverslag Activiteit en resultaten................................................ 1 Profiel en activiteit 2 Resultaten 3 Inkoop van eigen aandelen Corporate governance.................................................

Nadere informatie

InfoPensioenen. Beste lezer. Veel leesgenot. April 2013 Nummer 01. Periodieke informatie 3-4. 1-2 Ethias. 4 Korte berichtgeving

InfoPensioenen. Beste lezer. Veel leesgenot. April 2013 Nummer 01. Periodieke informatie 3-4. 1-2 Ethias. 4 Korte berichtgeving April 2013 Nummer 01 Periodieke informatie InfoPensioenen Beste lezer Bijna dagelijks verschijnen er in de geschreven media artikels over de pensioenproblematiek. De uitdagingen ten gevolge van de vergrijzing

Nadere informatie

ZET MEE JE SCHOUDERS ONDER DE BZW

ZET MEE JE SCHOUDERS ONDER DE BZW ZET MEE JE SCHOUDERS ONDER DE BZW Campagnedossier FairFin December 2012 Auteurs: Stijn Suijs en Frank Vanaerschot 1. Tem het Bankwezen De financiële markten hebben ons woelige jaren bezorgd. Het bankwezen

Nadere informatie

Voorwoord. Jaarverslag 2010-2011

Voorwoord. Jaarverslag 2010-2011 Voorwoord De werking van BEAMA werd in 2010-2011 uitgediept door de oprichting van enkele nieuwe werkgroepen zoals particulier portfolio management (PAM) en institutioneel portfolio management (IAM). De

Nadere informatie

KRIS PEETERS: "REGERING PLANT EVALUATIE ASSURMIFID"

KRIS PEETERS: REGERING PLANT EVALUATIE ASSURMIFID Momentum 17 e JAARGANG DRIEMAANDELIJKS JUNI 2015 2/2015 KRIS PEETERS: "REGERING PLANT EVALUATIE ASSURMIFID" AFGIFTEKANTOOR GENT X P2A8099 Vertrouw op de kracht van ervaring. Met een grote schat aan kennis

Nadere informatie

KAS SELECTIONS Jaargang 20, nummer 4, december 2013

KAS SELECTIONS Jaargang 20, nummer 4, december 2013 KAS SELECTIONS Jaargang 20, nummer 4, december 2013 Kees Hamster, CFO Coöperatie VGZ De spanning in een zorgveld door klanten met twee petten. Nieuw tijdperk Alternative Investment Fund Managers Interview:

Nadere informatie

de kassa altijd rinkelt?

de kassa altijd rinkelt? ?Waar de kassa altijd rinkelt? Private equity, hefboomfondsen en het nieuwe casinokapitalisme Internationaal vakverbond Vertaling en samenvatting: Emiel Vervliet nummer 15 december 2007 www.mo.be MO*papers

Nadere informatie

Internationale Kostenvergelijking Financieel Toezicht. September 2007

Internationale Kostenvergelijking Financieel Toezicht. September 2007 Internationale Kostenvergelijking Financieel Toezicht September 2007 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 3 2. Toezicht in Nederland... 3 3. Onderzoek... 4 4. Kanttekeningen... 5 5. Resultaten... 6 6. Samenvatting

Nadere informatie

Internationale Kostenvergelijking Financieel Toezicht. September 2007

Internationale Kostenvergelijking Financieel Toezicht. September 2007 Internationale Kostenvergelijking Financieel Toezicht September 2007 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 3 2. Toezicht in Nederland... 3 3. Onderzoek... 4 4. Kanttekeningen... 5 5. Resultaten... 6 6. Samenvatting

Nadere informatie

Jaarverslag INTEGRAAL IN UW BELANG. Ons vak? Uw pensioen! Voor de groepsverzekeringsproducten en aanverwanten:

Jaarverslag INTEGRAAL IN UW BELANG. Ons vak? Uw pensioen! Voor de groepsverzekeringsproducten en aanverwanten: Voor de groepsverzekeringsproducten en aanverwanten: Brussel Arianelaan 5 1200 Brussel Tel.: 00 32 (0)2.774.88.50 info@integrale.be www.integrale.be Liège Place Saint Jacques, 11/101 4000 Liège Tel.: 00

Nadere informatie

C. Prudentieel toezicht

C. Prudentieel toezicht C. Prudentieel toezicht 1. ontwikkeling van een meer intensief en inclusief toezicht In de loop van 2012 en 2013 voerde het IMf een volledige en grondige analyse uit van de Belgische financiële sector

Nadere informatie

Ten geleide. 14 Etablissements de crédit

Ten geleide. 14 Etablissements de crédit Ten geleide 14 Etablissements de crédit De voorbije jaren werden gekenmerkt door ingrijpende veranderingen op de financiële markten en in de financiële wetgeving. Voor de ondernemingen, bemiddelaars en

Nadere informatie

TlB Jaarverslag 2009

TlB Jaarverslag 2009 TlB Jaarverslag 2009 Kerncijfers bedragen in miljoenen euro s 2009 2008 2007 2006 2005 Financieel Eigen vermogen 314 204 200 124 120 Aantal certificaathouders 14.778 11.797 12.084 9.039 9.271 Toevertrouwde

Nadere informatie

Monitoring Commissie Corporate Governance Code

Monitoring Commissie Corporate Governance Code Monitoring Commissie Corporate Governance Code Advies over de verhouding tussen vennootschap en aandeelhouders en over het toepassingsbereik van de Code mei 2007 secretariaat: postbus 20201, NL 2500 EE

Nadere informatie

J A A R 0 B E R I C H T 8 1

J A A R 0 B E R I C H T 8 1 JAAR0 BERICHT8 1 JAAR0 BERICHT8 ColoFON 2009 Van der Moolen Holding N.V. Ontwerp en productie - The KEY Agency, Amsterdam Druk - Zwaan Printmedia 2 JAARbericht 2008 VDM HOOFDKANTOOR HANDELSREGISTER Van

Nadere informatie

Evaluatie van de belasting op financiële transacties

Evaluatie van de belasting op financiële transacties FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIËN STUDIE EN DOCUMENTATIEDIENST Evaluatie van de belasting op financiële transacties Economische en budgettaire impact voor België SMETS FLORENCE Master in de economische

Nadere informatie