Opdracht voor diensten. Bijzonder bestek

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Opdracht voor diensten. Bijzonder bestek"

Transcriptie

1 PN Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met nationale bekendmaking Opdracht voor diensten Bijzonder bestek ASBL GIAL VZW bd E. Jacqmainlaan 95 Bruxelles 1000 Brussel Tél. /Tel. : + 32 (0) Fax: + 32 (0) TVA-BTW: BE RPM Bruxelles - RPR Brussel: Belfius: BE

2 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Voorwerp van de opdracht: Hulp bij de uitwerking van een Informaticamasterplan voor de Stad Brussel... 3 Inlichtingen Deel één - Algemeen Wettelijke referenties Vorm van de offertes Onregelmatige of niet-conforme offertes Kwalitatieve selectie van de inschrijvers Analyse van de offertes Deel Twee Administratieve clausules Gemeenschappelijke bepalingen voor alle aanbestedingen: Bijzondere bepalingen van de opdrachten voor leveringen Deel drie Technische specificaties Inleiding Context Voorwerp van de inschrijving Missie Fases Beschrijving van de opdracht en de te leveren prestaties Kalender Gevraagde profielen: Presentatie Verplichte optie: Dagtarief Deel vier Offerteformulieren OFFERTE PRIJSOFFERTE PN /26

3 Inleiding Dit bijzonder bestek werd opgesteld in het Frans (referentietaal) en vertaald in het Nederlands. De vzw GIAL (GIAL) is de aanbesteder van deze opdracht. De contactgegevens van de aanbesteder zijn: Asbl GIAL Vzw Emile Jacqmainlaan 95 B 1000 BRUSSEL Tél. : +32 (0) Fax : +32 (0) Contactpersonen : Administratief niveau : Joanne Boulanger Technisch niveau : Cédric Taillefer Louter door de overhandiging van een offerte wordt de inschrijver geacht kennis te hebben genomen van alle documenten waarvan in dit bijzonder bestek sprake is. Voorwerp van de opdracht: Hulp bij de uitwerking van een Informaticamasterplan voor de Stad Brussel De diensten zullen verleend worden op de Emile Jacqmainlaan, 95 te 1000 Brussel De huidige opdracht wordt gesloten voor een periode van 12 maanden vanaf de bekendmaking van de gunning van de opdracht. Prijsopgave De opdracht wordt beschouwd als een opdracht tegen prijslijst. De opdracht tegen prijslijst is een opdracht waarbij de eenheidsprijzen voor de verschillende posten forfaitair zijn en de hoeveelheden, voor zover er hoeveelheden voor de posten worden bepaald, vermoedelijk zijn of worden uitgedrukt binnen een vork. De posten worden verrekend op basis van de werkelijk bestelde en gepresteerde hoeveelheden. Variante(n) en optie(s) Geen enkele vrije variant is toegestaan. Geen enkele verplichte of facultatieve variant is voorzien. Een verplichte optie is voorzien. PN /26

4 Modaliteiten van de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking De offertes moeten op het adres van de aanbesteder aankomen in een gesloten, met de referenties van de opdracht, uiterlijk op 12 augustus De opening van de offertes zal achter gesloten deuren plaatsvinden op het adres van de aanbesteder op 12 augustus De aanbesteder behoudt zich het recht voor om na opening van de offertes: aan bepaalde inschrijvers bijzonderheden of aanvullingen te vragen met betrekking tot de informatie in hun offerte, teneinde deze laatste juister te kunnen evalueren. De aanbesteder zal aan de inschrijvers die een offerte hebben ingediend, rond eind september 2015 zijn beslissing meedelen op basis van de voorschriften die in "Deel een - Algemeen" van dit bijzonder bestek staan. Daarom moet de offerte 90 dagen geldig blijven. Inlichtingen Er zal geen enkele klacht wegens een slecht begrip of een onvolmaakte kennis van dit bijzonder bestek worden aanvaard. De inschrijvers kunnen hun vragen om inlichtingen die noodzakelijk of gewoon nuttig zijn voor de beoordeling van dit bijzonder bestek in het Frans of het Nederlands verzenden per post, fax of aan het adres van de aanbesteder met precisering van de referenties van de opdracht. PN /26

5 1. Deel één - Algemeen 1.1 Wettelijke referenties Inlichtingen i.v.m. dit bestek kunnen verkregen worden bij: Naam: GIAL Adres: E. Jacqmainlaan 95 te 1000 Brussel Contactpersoon: Mevrouw Joanne Boulanger Telefoon: Fax: Ontwerper Naam: GIAL Adres: E. Jacqmainlaan 95 te 1000 Brussel Contactpersoon: De heer Cédric Taillefer Telefoon: Fax: Toepasselijke reglementering 1. Wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen. 2. Koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren. 3. Koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen. 4. Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten. 5. Het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming (ARAB), Welzijnswet en Codex over het welzijn op het werk. Afwijkingen, aanvullingen en opmerkingen Bij het indienen van zijn offerte ziet de inschrijver af van alle algemene verkoopsvoorwaarden en aanvaardt de volledige toepassing van de gestelde voorwaarden door de wettelijke voorschriften hiervoor evenals door dit Bijzonder Bestek en de verschillende documenten naar dewelke het verwijst. PN /26

6 1.2 Vorm van de offertes De offertes moeten verplicht in het Frans of het Nederlands zijn opgesteld. De analyse van de offertes zal plaatsvinden in de referentietaal van deze offerte-aanvraag, dus het Frans. GIAL zal alle of een deel van de offertes in deze taal vertalen als zij dat nodig acht voor het begrip ervan. De offertes zullen worden ingediend op papier, en bij voorkeur onder elektronische vorm ( CDrom, Dvd of USB Key). De papieren versie zal de referentie zijn. De documenten die bij de offerte moeten worden gevoegd, verbinden de inschrijvers op dezelfde wijze als de clausules en voorwaarden van deze offerteaanvraag; zij moeten gedateerd en ondertekend zijn. 1.3 Onregelmatige of niet-conforme offertes Offertes die niet alle vereiste documenten of informatie bevatten, worden als onregelmatig beschouwd en zullen worden uitgesloten. Offertes die afwijken van de essentiële voorschriften van dit Bijzonder Bestek (BB) zullen als niet-conform worden beschouwd en terzijde worden gelegd. Verder worden alle offertes die niet aan de essentiële elementen van het BB beantwoorden, die zich niet aan de vooropgestelde termijnen houden, die valse verklaringen bevatten, enz., niet in overweging genomen. 1.4 Kwalitatieve selectie van de inschrijvers De inschrijver maakt zijn offerte op in het Nederlands of Frans en vult de inventaris in op het eventueel bij het bestek behorende formulier. Indien hij deze op andere documenten maakt dan op het voorziene formulier, dan draagt hij de volle verantwoordelijkheid voor de volledige overeenstemming van de door hem aangewende documenten met het formulier. Alle documenten opgesteld of vervolledigd door de inschrijver of zijn gevolmachtigde zijn gedateerd en door hem ondertekend. Doorhalingen, overschrijvingen, aanvullingen of wijzigingen, zowel in de offerte als in de bijlagen, die de essentiële voorwaarden van de opdracht zoals prijzen, termijnen, technische specificaties kunnen beïnvloeden, moeten eveneens door de inschrijver of zijn gemachtigde ondertekend worden. De prijs van de offerte moet opgegeven worden in euro. Het offerteformulier moet vergezeld zijn van volgende stukken: Juridische situatie van de inschrijver - vereiste bewijsstukken (uitsluitingscriteria) Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikel 61 1 en 2 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren. Het offerteformulier moet vergezeld zijn van een R.S.Z.-attest tot en met het vierde kwartaal van PN /26

7 Economische en financiële draagkracht van de inschrijver - vereiste bewijsstukken (selectiecriteria) Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 3 van het KB van 15 juli Het bewijs van een beroepsrisicoverzekering. Het omzetcijfer van het activiteitendomein dat het onderwerp is van de aanbesteding gedurende de drie laatste beschikbare boekjaren dat meer zal zijn dan ,00 euro 1. Technische bekwaamheid van de inschrijver - vereiste bewijsstukken (selectiecriteria) Aanvullend op de te leveren prestaties wordt aan de inschrijver gevraagd om minstens de volgende informatie bij te voegen: - Diens volledige gegevens alsook alle gegevens of informatie die de aanbestedende instantie toelaten om met hem/haar te communiceren in het kader van acties of handelingen zoals vastgelegd op het niveau van de modaliteiten van de aanbestedingsprocedure; - De vereisten voor Gial en voor de Stad Brussel en een raming van de kosten die ten laste zullen vallen van deze laatste; - Een preplanning die toelaat dat de opdracht vanaf september 2015 succesvol zal kunnen verlopen; - Een concrete inschatting van de werklast uitgedrukt in mandagen en van de kosten voor iedere te leveren prestatie die deel uitmaakt van de opdracht; - Minimum twee recente referenties die betrekking hebben op het voorwerp van de aanbesteding (cf. punt 3.4 Technische specificaties van onderhavig bestek); - Minstens één CV, waarbij enkel de senior level consultants die in de loop van de opdracht optreden als Lead Infrastructure Architect (LIA) moeten kunnen aantonen dat zij beschikken over: minimum 10 jaar ervaring in hun respectievelijk(e) vakgebied(en); - Minstens één en/of meerdere CV('s) voor elk afzonderlijk IT-deelgebied (Infrastructuur), waarbij enkel de consultants die in de loop van de opdracht de Lead Infrastructure Architect zullen assisteren moeten kunnen aantonen dat zij beschikken over: minimum 5 jaar ervaring in hun respectievelijk(e) vakgebied(en); en wel in de volgende IT-deelgebieden die betrekking hebben op infrastructuur: netwerk, servers, opslag, werkpost, IT purchasing, benchmark. 1 In functie van de oprichtingsdatum of de aanvang van de activiteiten van de kandidaat of inschrijver, voor zover de info over deze omzetcijfers beschikbaar is. PN /26

8 1.5 Analyse van de offertes Opdat de offerte van een inschrijver administratief conform zou zijn zal ze verplicht : voldaan hebben aan de kwalitatieve selectie van de inschrijvers, en alle hierboven gevraagde documenten bevatten De globale regelmatigheid van elke administratief conforme offerte zal worden geverifieerd en daarna zal de opdrachtgever zijn analyse voortzetten door zich te richten op twee criteria categorieën : de criteria voor technische regelmatigheid en de gunningscriteria. Criteria voor technische regelmatigheid De criteria voor technische regelmatigheid stemmen overeen met de kenmerken waarmee het voorgesteld materieel moet aan voldoen. Zij worden hernomen in "Deel drie Technische Specificaties" van dit Bijzonder Lastenboek waarin de overeenstemmende specificaties worden geformuleerd. De inschrijver vermeldt duidelijk in zijn offerte indien elk criterium van technische regelmatigheid al dan niet is ingevuld door de door hem voorgestelde oplossing. Indien hij beschikt over bewijsstukken moet hij deze in zijn dossier bijvoegen. Gunningscriteria De criteria van toekenning worden in onderstaande tabel gedefinieerd met de respectieve weging van elke groep criteria in de evaluatie van de offertes (kolom Wegingscoëfficiënt ). Toekenningscriteria. Weging CV s Wegingswijze: Geschiktheid van het profiel van de consulent met betrekking tot vaardigheden, bekwaamheid en missie 40 Methodologie In functie van de criteria die worden uiteengezet in deel 3, paragraaf Prijs Wegingswijze: Regel van 3; Score aanbieding = (prijs van het laagste aanbod / prijs van het aanbod) * weging van het prijscriterium 30 De inschrijver dient bij zijn offerte de nodige documenten te voegen teneinde een evaluatie van de gunningscriteria mogelijk te maken. PN /26

9 2. Deel Twee Administratieve clausules Dit bijzonder lastenboek strookt met het koninklijk besluit van 14 januari 2013 dat de algemene uitvoeringsregels bepaalt van de overheidsopdrachten en van de concessies van overheidsopdrachten; de nummering van de artikels stemt overeen met deze van het koninklijk besluit van 14 januari 2013, de preciseringen en aanvullingen worden hierna vermeld: 2.1 Gemeenschappelijke bepalingen voor alle aanbestedingen: Artikel 11 - Leidinggevend ambtenaar De leidinggevende ambtenaar, belast met de leiding en de controle van de uitvoering van het contract is de heer Jean-Marc Goeders, Afgevaardigd Bestuurder van de aanbesteder of ieder ander persoon die GIAL hiervoor zal aanstellen. Artikel 12 Derde personen De opdrachtnemer blijft in elk geval alleen verantwoordelijk ten aanzien van de opdrachtgevende instantie. Artikel 18 - Vertrouwelijkheid De opdrachtnemer verbindt zich ertoe om noch rechtstreeks noch onrechtstreeks aan derden mee te delen, hetzij om reclame te maken, hetzij voor eender welke andere doeleinden, dat hij dit contract uitvoert voor de opdrachtgevende instantie, zonder het voorafgaandelijk en schriftelijk akkoord hiervoor te hebben gekregen. Algemeen verbindt de opdrachtnemer zich ertoe om een strikte vertrouwelijkheid na te leven - en te laten naleven door zijn onderaannemers betreffende alle inlichtingen en informatie die hij zou bekomen hebben of waarvan hij zou kennis hebben in het kader van of naar aanleiding van de uitvoering van dit contract. Hij blijft verantwoordelijk ten aanzien van de opdrachtgevende instantie voor het niet naleven van deze verplichting door zijn aangestelden, door zijn eventuele onderaannemers en door de aangestelden van deze laatsten. De opdrachtnemer neemt de passende feitelijke, technische en organisatorische maatregelen om de gegevens te beschermen, waar hij toegang tot heeft in het kader van dit contract, tegen een toevallige of ongeoorloofde vernietiging, een toevallig verlies, wijzigingen, een niet toegestane verspreiding of toegankelijkheid, en tegen elke andere ongeoorloofde behandelingswijze. De opdrachtnemer en de mensen die handelen onder zijn gezag dienen zich te houden aan een strikte vertrouwelijkheidsplicht. Zij mogen aan derden, op geen enkele manier en in geen enkele vorm de gegevens doorgeven waartoe zij toegang zouden gehad hebben tijdens de uitvoering van het contract. Voor de schending van deze verplichting gelden desgevallend de straffen voorzien in artikel 458 van het Strafwetboek, onverminderd de acties die de opdrachtnemer kan ondernemen om zijn schade te herstellen. PN /26

10 Artikel 20 - Methodes en knowhow Alle gebruikte tools, methodes en/of documenten blijven bij GIAL en/of moeten door GIAL exploiteerbaar zijn na uitvoering van de aanbesteding. De onderneming aan dewelke de opdracht werd gegund stelt de aanbestedende instantie op eenvoudig verzoek in kennis van de knowhow die nodig is voor het hanteren en gebruiken van het geleverde en geplaatste werk, alsook van de benodigde voorraden en het onderhoud ervan, ongeacht of het voornoemde het voorwerp uitmaakte van deponering van een octrooi. Artikel 25 Reikwijdte en bedrag van de borgstelling De volgende borgstelling is vereist: 5 % van het initieel bedrag van het contract (exclusief btw), afgerond op een tiende, naar boven toe. Artikel 27 - Een borgstelling vormen De waarborg moet binnen de 30 kalenderdagen gevormd worden volgend op de bekendmaking van de toewijzing van het contract via aangetekend schrijven. Het bewijs van de constitutie van de waarborg moet worden verstuurd naar het adres van de opdrachtgevende instantie. Indien de waarborg uitblijft, dan zullen de bepalingen voorzien in artikel 29 (KB 14/01/2013) worden toegepast. Artikel 33 - Storting van de borgsom De borgstelling wordt vrijgegeven na de definitieve oplevering. De opdrachtnemer stuurt de aanvraag tot storting van de borgsom naar de opdrachtgevende instantie. Artikel 44 - Handelingsmiddelen van de opdrachtgevende instantie Indien er tekortkomingen worden vastgesteld ten laste van de opdrachtnemer, zullen er een of meerdere van de maatregelen die hierna worden beschreven worden toegepast: Boetes voor vertraging: zij moeten de eventuele vertraging ten opzichte van de planning dekken. Bij volledige of gedeeltelijke niet-naleving van de in het contract voorziene onderhoudswerken en wanneer de Opdrachtnemer de vastgestelde afwijkingen niet heeft verholpen binnen de vastgestelde termijnen, behoudt de Aanbestedende overheid zich het recht deze werken te laten uitvoeren door een ander dienstverlenend bedrijf. Hij zal dan samen met de verschuldige bedragen de kosten overeenstemmmend met de kosten voor de werken die hij heeft laten uitvoeren mogen afhouden (+ 10 % administratieve kosten). Maatregelen van ambtswege zoals voorzien in artikel 47 (KB ). Boeten. PN /26

11 Artikel 47 Ambtshalve maatregelen Indien de aanbesteder meer dan 3 aangetekende brieven aan de opdrachtnemer heeft laten geworden wegens tekortkomingen in de bestelde opdrachten over een periode van minder dan 6 maanden, en de tekortkomingen niet definitief zijn opgelost, behoudt de aanbesteder zich het recht voor om de overheidsopdracht met de aangestelde opdrachtnemer op te zeggen. De kosten die met de gunning aan een andere opdrachtnemer gepaard gaan, komen dan ten laste van de in gebreke blijvende opdrachtnemer. Artikel 52 - Klachten en verzoekschriften De eventuele klachten en verzoekschriften moeten worden ingediend door de opdrachtnemer bij de leidinggevende ambtenaar door middel van een aangetekend schrijven via de post. De termijnen beginnen te lopen vanaf het indienen van de verzending bij de post. PN /26

12 2.2 Bijzondere bepalingen van de opdrachten voor leveringen De inschrijver wordt geacht in zijn prijs alle mogelijke kosten te hebben inbegrepen die de leveringen en de diensten bezwaren, met uitzondering van de BTW. De overgemaakte prijzen bevatten in het bijzonder alle kosten en eender welke heffingen, uitgezonderd de belasting op de toegevoegde waarde die het voorwerp uitmaakt van een afzonderlijke post bij de facturatie. Zijn met name in de prijs inbegrepen: - De adminisratieve en secretariaatskosten; - De verplaatsings-, vervoers- en verzekeringskosten; - Alle andere kosten nodig voor een goede uitvoering van het bijzonder lastenboek. Artikel 146 Uitvoeringsmodaliteiten Elke behoefte moet het voorwerp uitmaken van een gedeeltelijke bestelbon die uitgaat van de aankoopdienst van GIAL, waarop de aard van de te presteren diensten en de prestatieplaats moeten vermeld worden. De diensten moeten worden onderworpen aan een controle. Hiervoor bezorgt de dienstverlener een tevredenheidsrapport na elke prestatie aan de persoon aangeduid door GIAL. Artikel Prestatiemodaliteiten De diensten zullen verleend worden op de Emile Jacqmainlaan, 95 te 1000 Brussel Artikel 151 Wijzigingen van de aanbesteding 1. Iedere opdracht die een wijziging inhoudt van de aanbesteding dient schriftelijk te gebeuren. In dergelijke schriftelijke opdracht zal ook een mondelinge opdracht zijn opgenomen waarvan de dienstverrichter melding heeft gemaakt per aangetekend schrijven geadresseerd binnen de 48 uur aan de leidinggevende ambtenaar en waarvan het bestaan niet door de aanbestedende instantie ontkend of tegengesproken werd binnen een termijn van drie werkdagen volgend op de ontvangst van voornoemd schrijven. De opdrachten geven de wijzigingen weer die dienen te worden aangebracht aan de oorspronkelijke clausules van de aanbesteding. 2. Niet voorziene diensten die de dienstverrichter gehouden is uit te voeren, diensten die worden teruggetrokken uit de aanbesteding alsook alle andere wijzigingen worden berekend aan de eenheidsprijzen van de offerte, of, bij gebrek daaraan, aan overeen te komen eenheidsprijzen. 3. De wijzigingen aan te brengen aan de prijzen van de aanbesteding worden overeengekomen tussen de partijen op basis van een voorstel ingediend door de dienstverrichter per aangetekende brief binnen een termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum waarop de opdrachten houdende wijziging van de aanbesteding op geldige wijze werden gegeven. Bij gebrek aan overeenstemming over de nieuwe eenheidsprijzen zal de aanbestedende instantie deze van ambtswege vastleggen, waarbij alle rechten van de dienstverrichter onaangeroerd blijven. De dienstverrichter is gehouden om zijn prestaties zonder onderbreking verder te zetten, niettegenstaande enige protesten waartoe de bepaling van de nieuwe prijzen aanleiding kan geven. PN /26

13 4. In het geval van bijkomende diensten of van wijzigingen aan de reeds voorziene diensten, zal de geschreven opdracht, de afrekening of het aanhangsel melding maken van: 1 hetzij de verlenging van de uitvoeringstermijn op basis van de vermeerdering van het bedrag van de aanbesteding en van de aard van de wijzigingen en de bijkomende diensten; 2 hetzij de uitsluiting van elke verlenging van de uitvoeringstermijn. Artikel Aansprakelijkheid van de dienstverlener De dienstverlener draagt de volledige aansprakelijkheid voor de fouten en nalatigheden in de verleende diensten. Artikel 154 Boeten wegens laattijdigheid: boeten Indien de dienstverlener de diensten die deel uitmaken van huidige opdracht niet uitvoert volgens de voorziene uitvoeringsmodaliteiten, gaat de Opdrachtgever van rechtswege over tot de toepassing van een forfaitaire boete volgens de bedragen vastgelegd in de tabel der straffen onder voorbehoud van het recht waarover de Opdrachtgever beschikt om een hogere vergoeding te eisen voor de gebleken schade. De proefperiode van twee maanden is vastgelegd, gedurende deze periode worden de boeten niet toegepast. Artikel 156 Einde van de overheidsopdracht Binnen de 15 kalenderdagen na de controle van de diensten, wordt, naargelang van het geval, een procesverbaal van oplevering of van weigering van oplevering opgesteld. PN /26

14 Artikel 160 Betaling Het aan de dienstverlener verschuldigde bedrag moet binnen de betalingstermijn van dertig dagen worden betaald vanaf het verstrijken van de controletermijn beoogd in artikel 150, lid 3, overeenkomstig de modaliteiten die in de aanbestedingsdocumenten worden bepaald. De betalingstermijn bedraagt zestig dagen vanaf het verstrijken van de controletermijn beoogd in lid 1 voor de opdrachten die worden geplaatst door de aanbestedende overheden die gezondheidszorgen verstrekken, alleen voor diensten die betrekking hebben op de uitoefening van deze activiteit en die naar behoren zijn erkend voor deze doeleinden. Wanneer de aanbestedingsdocumenten geen afzonderlijke indiening van schuldvorderingen voorzien, geldt de factuur als schuldvordering. Indien de voornoemde controle voor een bepaalde opdracht niet is voorzien, kan de betalingstermijn niet langer zijn dan een van de volgende termijnen, naargelang het geval: 1 dertig dagen na de datum van ontvangst van de schuldvordering of de factuur door de aanbestedende overheid; 2 wanneer de datum van ontvangst van de schuldvordering of de factuur niet zeker is, dertig dagen na de datum van het einde van de diensten; 3 wanneer de aanbestedende overheid de schuldvordering of de factuur voor het einde van de diensten ontvangt, dertig dagen na het einde van de diensten. Met 'regelmatig opgestelde factuur' bedoelt men: een factuur opgesteld in twee exemplaren op naam van de opdrachtgever (Dienst boekhouding); een factuur gewaarmerkt als authentiek en echt voor een bedrag van... (in letters) en met de handgeschreven handtekening van de opdrachtnemer of van de persoon die daartoe werd geaccrediteerd (of met het nummer en de datum van de brief inzake de machtiging voor de vrijstelling van certificering); een factuur met de uitdrukkelijke vermelding van de referenties van dit Bijzonder Lastenboek en van de bestelbon die erop betrekking heeft; een factuur met daarbij: o o o een leveringsoverzicht met betrekking tot de levering die het voorwerp uitmaakt van de factuur, met daarop de handtekening, de naam (in gedrukte letters) en de hoedanigheid van de persoon die de levering ontvangen heeft; een verslag van de aanvaarde voorlopige oplevering die het voorwerp uitmaakt van de factuur, met daarop de handtekening, de naam (in gedrukte letters) en de hoedanigheid van de persoon die de voorlopige oplevering heeft aanvaard; desgevallend de prestatiebladen die het voorwerp uitmaken van de factuur, met daarop de handtekening, de naam (in gedrukte letters) en de hoedanigheid van de mensen die de prestaties hebben gerealiseerd en deze van de mensen die ze hebben aanvaard. Elke factuur die deze voorschriften niet naleeft zal nietig zijn en van gener waarde. PN /26

15 3. Deel drie Technische specificaties 3.1 Inleiding : Dit deel is bedoeld om alle technische specificaties van het huidige Speciale Lastenboek aan de inschrijvers te bezorgen. Dat dient als basis voor de inschrijvers om de technische delen van hun offerte samen te stellen, zoals dat in het deel Vormgeving en inhoud van de offertes in Eerste deel Algemeen van het huidige Speciale Lastenboek beschreven is. 3.2 Context : De informatica en de nieuwe technologieën nemen een belangrijke plaats in in de werking van de diensten van de Stad Brussel (hiernagenoemd Stad). Zij vormen een ingewikkeld systeem en hun snelle evolutie vereist regelmatige ontwikkelingen en investeringen. De uitwerking van een gecentraliseerde en gestandaardiseerde professionele IT-architectuur (infrastructuur) zal het mogelijk maken om dit systeem te formaliseren en de zichtbaarheid ervan te verhogen met het oog op standaardisering, onderlinge taakverdeling en bundeling, een verhoogde herbruikbaarheid en een vermindering van de kosten, teneinde finaal te komen tot een visie op de korte, middellange en lange termijn voor de verdere uitbouw van de technologische omgeving van de Stad, door te anticiperen op technologische ontwikkelingen en hun implicaties in termen van investeringen. PN /26

16 3.3 Voorwerp van de inschrijving Missie Het betreft een opdracht omvattende consultancy, ontwerp en het verlenen van assistentie aan de Opdrachtgever met het oog op het geleidelijk aan tot stand brengen van een End to End-visie op de architectuur, te beginnen met het in kaart brengen van de IT-infrastructuur zonder de andere essentiële componenten uit het oog te verliezen, zoals data, applicaties en business en waarbij de onderlinge samenhang en de End to End -traceerbaarheid van alle componenten wordt behouden. Het is dus noodzakelijk voor Gial om een strategie uit te werken teneinde doorheen de constructie van een solide en stabiele onderbouw de nodige bakens uit te zetten die op termijn moeten leiden tot: Een strikte discipline op het vlak van de architectuur Een robuuste methodologie Degelijk beheer en governance Met dit voor ogen worden de inschrijvers door Gial uitgenodigd om opdrachtvoorstellen in te dienen en hun methodologieën voor te leggen teneinde deze doelstellingen te kunnen verwezenlijken. Gial vraagt ook dat er een Lead Infrastructure Architect voltijds wordt gedetacheerd in de hoedanigheid van SPOC Architectuur. (SPOC=Single Point Of Contact) Fases De belangrijkste fases en doelstellingen van de opdracht zijn: 2 Fase 1: Fase 2: Fase 3: Een complete inventaris van de actuele architectuur (As-Is) Een analyse van de actuele architectuur (As-Is) met een voorstel voor de te voorziene architectuur alsook een Roadmap voor de planning van de transitie Het bevorderen van discipline op het vlak van IT-architectuur en Business IT, teneinde te komen tot een coherente en gestandaardiseerde architectuur 2 Opmerking: De volgorde van deze fases is niet vaststaand en kan worden gewijzigd wanneer nodig PN /26

17 3.4 Beschrijving van de opdracht en de te leveren prestaties Gial is van mening dat de opdracht minstens de volgende fases moet omvatten (in aanmerking te nemen in de methodologie van de inschrijver). Fase 1: Een complete inventaris van de actuele architectuur (As-Is) De benadering: De volgende doelstellingen moeten verplicht worden bereikt: 1) Inventaris van de actuele architectuur van de infrastructuur (AS-IS), omvattende: alle componenten, te weten: servers, werkposten, OS en DB, netwerkaansluitingen, databases, enz.; 2) Inventaris van de niet-functionele noden en behoeften (beveiliging, SLA, reactietijd, archivering, datavolume, ); 3) Technische interoperabiliteit: door welke infra-diensten wordt informatie uitgewisseld tussen de verschillende componenten; waar worden de verschillende componenten met elkaar verbonden; 4) De verschillende GIAL-locaties in samenhang met de infrastructuurcomponenten; 5) Inventaris van de infra-componenten in samenhang met de applicaties en gestockeerde data; 6) Inventaris van de componenten in samenhang met de technische aspecten. Te leveren prestaties: De methodologie van de inschrijvers zal uiteindelijk bepalen welke de te leveren prestaties zullen zijn die beantwoorden aan de hierboven uiteengezette benadering. Deze te leveren prestaties worden hier dus enkel ten informatieve titel uiteengezet en zijn derhalve dus geen uitputtende opsomming ervan. 7) Technology/Portfolio/Standard catalog: deze catalogus bevat per gebruikt systeem een beschrijving van de technologie (hardware en software), de levenscyclus, de versie, de standaardindicatie (Y/N), platform; 8) Systeem- en Technologische Matrix: een documentatie met uiteenzetting van de samenhang tussen de business-systemen en de gebruikte technologie, zoals de logische/fysieke applicatiecomponenten, de services en de logische/fysische technische componenten; 9) Platform Decomposition diagram: geeft een algemeen overzicht van alle infrastructuurgebonden en technologische aspecten (technologische componenten met hun attributen); 10) Omgevingsdiagram: beschrijft de samenhang tussen de locatie en de gehoste applicaties en geeft weer welke technologie op welke locatie wordt gebruikt; ook de locatie van de gebruikers wordt getoond; 11) Interoperabiliteitsmatrix: beschrijft in detail de samenhang tussen de services enerzijds en de componenten en het gehanteerde design pattern anderzijds. PN /26

18 Fase 2: Analyse van de actuele architectuur (As-Is) met een voorstel voor de te voorziene architectuur en een Roadmap voor de planning van de transitie De benadering: De analyse van de infra-architectuur alsook een voorstel van roadmap moeten verplicht worden overhandigd A. Analyse van de infra-architectuur met betrekking tot diverse aspecten. De volgende doelstellingen moeten verplicht worden bereikt. Deze opsomming is echter niet beperkend: 1. De kost van de huidige infrastructuur; 2. De technologische principes en vereisten van de beoogde infrastructuurarchitectuur; 3. Identificatie van noden en risico's; 4. De beoogde strategie/activiteit van het bedrijf en de noden op business-vlak de aanpassingen nodig om de beoogde business-architectuur te kunnen ondersteunen; 5. De beoogde applicatie- en data- architectuur en de applicatienoden - de aanpassingen nodig om de beoogde architectuur te kunnen ondersteunen. B. Een voorstel van Roadmap uitwerken aan de hand van de volgende aspecten: De volgende doelstellingen moeten verplicht worden bereikt. Deze opsomming is echter niet beperkend: 1. Prioriteit van de noden en behoeften; 2. Kost van de toekomstige infrastructuur en van het onderhoud ervan; 3. Standaarden en trends op de markt; 4. Principes en vereisten op technisch-architecturaal vlak. Te leveren prestaties: De methodologie van de inschrijvers zal uiteindelijk bepalen welke de te leveren prestaties zullen zijn die beantwoorden aan de hierboven uiteengezette benadering. Deze te leveren prestaties worden hier dus enkel ten informatieve titel uiteengezet en zijn derhalve dus geen uitputtende opsomming ervan. 1. Catalogus van de IT-services geleverd door het IT-platform: de catalogus van de standaarden bestemd voor de IT en deze van de services bestemd voor de end-users; 2. Catalogus van de noden en behoeften: bevat een opsomming van alle noden en behoeften geformuleerd door de belanghebbenden en hun prioriteit; 3. Catalogus van de principes: bevat een opsomming van alle te respecteren principes, vereisten en standaarden, gegroepeerd per type (business, applicatie, infra, data) en met vermelding van de vervaldatum van het principe waarop de versie van een IT-platform is gebaseerd; 4. Catalogus van de belanghebbenden (stakeholders): bevat een lijst van alle belanghebbenden, hun verwachtingen en hun punten van bezorgdheid met betrekking tot de architectuur; 5. High level Roadmap: geeft een beschrijving van de belangrijkste fases en een raming van de eraan verbonden kosten (werk, hardware, licenties, servers, onderhoud, ) om de overgang te bewerkstelligen van de bestaande architectuur naar de toekomstige architectuur. 6. SWOT-analyse. PN /26

19 Fase 3: Het bevorderen van discipline op het vlak van IT-architectuur en Business IT, teneinde te komen tot een coherente en gestandaardiseerde architectuur. De benadering: Eenmaal de architectuur gedefinieerd, moeten de methodologie en de procedures worden vastgelegd die de standaardisering van de architectuur mogelijk zullen maken. Daarbij moeten tevens alle medewerkers worden gesensibiliseerd en op één lijn gebracht met het oog op het installeren van een discipline aangaande deze methodologie. Te leveren prestaties: De te leveren prestaties in deze stap zijn gebaseerd op de te leveren prestaties vastgelegd in fase 1 en vormen ofwel een nieuwe versie of een actualisering van deze te leveren prestaties. Elke van deze te leveren prestaties moet vergezeld zijn van ermee geassocieerde en gestandaardiseerde procedures. Gial verlangt tevens dat er verschillende sensibileringssessies en -campagnes rond de methodologie die wordt ingevoerd worden voorbereid. Begeleiding gedurende de eerste maanden van gebruik van deze methodologie. 3.5 Kalender Een geraamde planning van de werken, gebaseerd op een mogelijke datum van 1 oktober 2015 voor de gunning van de aanbesteding, moet worden ingediend door de inschrijver in functie van zijn methodologie. D = datum van kennisgeving van de gunning aan de inschrijver Opdrachten Fase 1 Fase 2 Fase 3 Termijn voor levering Definitieve gunning: D + X weken Definitieve gunning: D + X weken Definitieve gunning: D + X weken PN /26

20 3.6 Gevraagde profielen: Het is belangrijk voor Gial dat het of de profielen van de gezochte consultants aan de volgende essentiële aspecten beantwoorden: Een senior architect die kan bogen op een breed spectrum van competenties inzake business-architectuur en IT-infrastructuur; Een influencer die in staat is om mensen rond één doel samen te brengen en die ook de nodige ondersteuning zal geven aan de IT-directeur en de Engineering Manager teneinde sleutelovereenkomsten te bereiken op het vlak van governance, transformatie,...; Een architect met een zeer goede expertise op het vlak van de toepassing van werkmethodologieën; Een senior profiel die kan bogen op uitgebreide soft skills die in overeenstemming zijn met wat kan worden verwacht van een onderhandelaar en communicator. Beschrijving van de huidige situatie: De toekomstige Lead Architect bij GIAL zal worden geconfronteerd met: Een bestaande inventaris (As-Is) die zeer fragmentarisch en dus waarschijnlijk onvolledig is; Een quasi onbestaande en slechts zeer gedeeltelijke cartografie; Een discipline en architecturale maturiteit van de organisatie die zeker nog voor evolutie vatbaar is; Geen reële inschatting van de impact op het risk management; Enz. Hij zal moeten voortgaan op: Een methode Benchmarks Zijn back-office teams De consultant of zijn team zullen een methodologie volgen die wordt voorgesteld in de dienstofferte, met name aan de hand van een lijst met de te leveren diensten en validaties. 3.7 Presentatie De inschrijvers zullen voorzien in een presentatie en demonstratie van de methodologische benadering zoals aangeboden in hun offerte. Deze presentatie zal plaatsvinden in de lokalen van de aanbestedende instantie en zal maximaal 1 uur in beslag nemen, waarvan 45 minuten voor de presentatie en 15 minuten voor vragen en antwoorden. De data en tijdstippen van deze demonstraties zullen met de inschrijver worden overeengekomen na opening van de offertes. Deze aanvullende gegevens zullen een meer precieze evaluatie mogelijk maken van het criterium methodologie (30 %). 3.8 Verplichte optie: Dagtarief Terwijl de offerteprijzen moeten worden opgegeven onder de vorm van een forfaitair tarief zal deze verplichte optie melding maken van het dagtarief van de twee gevraagde profielen voor elk van de drie fases opgenomen in onderstaand rooster. Deze optie zal eveneens een beschrijving bevatten van de geschiktheid van deze profielen in functie van de huidige situatie en van de te halen doelstellingen zoals omschreven in de benaderingen van fases 1, 2 en 3. PN /26

BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1464 VAN 22/07/2013

BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1464 VAN 22/07/2013 BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1464 VAN 22/07/2013 OPDRACHT VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN "PRINCE2-OPLEIDING VOOR HET BTC- PERSONEEL" 151 HRM INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 1 ALGEMENE BEPALINGEN... 4 1.1 AANBESTEDENDE

Nadere informatie

Bestek nummer GAC/2014/2775

Bestek nummer GAC/2014/2775 Gemeenschappelijke aankoopcentrale Stad Antwerpen OCMW Antwerpen Francis Wellesplein 1 B 2018 Antwerpen Bestek nummer GAC/2014/2775 Voor het toewijzen van een overheidsopdracht voor de aanneming van diensten

Nadere informatie

Overheidsopdracht Bestek betreffende de hosting, het onderhoud en de volledige monitoring van haar infrastructuur.

Overheidsopdracht Bestek betreffende de hosting, het onderhoud en de volledige monitoring van haar infrastructuur. Datum Pagina 1 Overheidsopdracht Bestek betreffende de hosting, het onderhoud en de volledige monitoring van haar infrastructuur. WIJZE VAN GUNNING: OPEN OFFERTEAANVRAAG ADMINISTRATIEVE EN TECHNISCHE BEPALINGEN

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK LEVERINGEN KOFFIE 2015-2018 OPEN OFFERTEAANVRAAG. OCMW Brugge

BIJZONDER BESTEK LEVERINGEN KOFFIE 2015-2018 OPEN OFFERTEAANVRAAG. OCMW Brugge BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN MET ALS VOORWERP KOFFIE 2015-2018 OPEN OFFERTEAANVRAAG Opdrachtgevend bestuur OCMW Brugge Ontwerper Secretariaat, Inge De Smet Ruddershove 4 te

Nadere informatie

Bestek nummer G000004

Bestek nummer G000004 Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be ask_aankoop@digipolis.be Bestek nummer G000004 Voor het

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK. Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 19 september 2011 om 10 u.

BIJZONDER BESTEK. Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 19 september 2011 om 10 u. BIJZONDER BESTEK Consultancy op de volgende domeinen : risk, audit, compliance, information & communication technology, security, privacy forencics &security en juridische aspecten Datum van de zitting

Nadere informatie

Project «Onderhoud DWH Risicobeheer»

Project «Onderhoud DWH Risicobeheer» FOD Financiën Stafdienst ICT Algemene offerteaanvraag met bekendmaking Bestek Regels en voorwaarden betreffende de indiening van offertes voor de uitvoering van het Onderhoud van programmatuur van datawarehouse

Nadere informatie

BESTEK: DATACENTER MANAGEMENT TOOL

BESTEK: DATACENTER MANAGEMENT TOOL BESTEK: DATACENTER MANAGEMENT TOOL Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 06 september 2010 om 10 u. Indiening van offertes uitsluitend bij de: Stafdienst ICT Cel Overheidsopdrachten Koning

Nadere informatie

Ministerie van Financiën. Dienst Informatica BESTEK WEBHOSTING VAN DE INTERNETSITES VAN HET MINISTERIE VAN FINANCIEN

Ministerie van Financiën. Dienst Informatica BESTEK WEBHOSTING VAN DE INTERNETSITES VAN HET MINISTERIE VAN FINANCIEN Ministerie van Financiën Dienst Informatica BESTEK WEBHOSTING VAN DE INTERNETSITES VAN HET MINISTERIE VAN FINANCIEN 1 1. Deel 1 : Administratieve en contractuele bepalingen 1.1 Identificatie van de opdracht

Nadere informatie

BESTEK LEVERINGEN RAAMOVEREENKOMST VOOR ANKOOP VAN KOFFIE EN TOEBEHOREN OPEN OFFERTEAANVRAAG. SAK vzw

BESTEK LEVERINGEN RAAMOVEREENKOMST VOOR ANKOOP VAN KOFFIE EN TOEBEHOREN OPEN OFFERTEAANVRAAG. SAK vzw BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN MET ALS VOORWERP RAAMOVEREENKOMST VOOR ANKOOP VAN KOFFIE EN TOEBEHOREN OPEN OFFERTEAANVRAAG Opdrachtgevend bestuur SAK vzw Ontwer Dienst Administratie,

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK IT-Bijstand voor het CIBG Sluiten van een raamovereenkomst

BIJZONDER BESTEK IT-Bijstand voor het CIBG Sluiten van een raamovereenkomst 2009 BIJZONDER BESTEK IT-Bijstand voor het CIBG Sluiten van een raamovereenkomst 1 Afdeling 1: administratief gedeelte... 10 1.1. Doel en wijze van gunning van de opdracht... 10 1.2. Aanbestedende overheid

Nadere informatie

BESTEK DIENSTEN EXPLOITATIE & ADMINISTRATIE WINDOWS SERVERPARK OPEN OFFERTEAANVRAAG. FOD Binnenlandse Zaken

BESTEK DIENSTEN EXPLOITATIE & ADMINISTRATIE WINDOWS SERVERPARK OPEN OFFERTEAANVRAAG. FOD Binnenlandse Zaken BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP EXPLOITATIE & ADMINISTRATIE WINDOWS SERVERPARK OPEN OFFERTEAANVRAAG Opdrachtgevend bestuur FOD Binnenlandse Zaken Ontwerper FOD Binnenlandse

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK betreffende de «levering van een back-upoplossing ten behoeve van het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest»

BIJZONDER BESTEK betreffende de «levering van een back-upoplossing ten behoeve van het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest» Page 1 of 33 BIJZONDER BESTEK betreffende de «levering van een back-upoplossing ten behoeve van het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest» BB 2014.004 Page 2 of 33 Inhoud AFDELING A.1. ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie

Bestek 2009/CA/FIN 04

Bestek 2009/CA/FIN 04 Bestek 2009/CA/FIN 04 Onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking Kasbeheer Artesis Hogeschool Antwerpen Inhoud 1. Algemene inlichtingen 4 1.1. Opdrachtgevend bestuur 4 1.2. Kenmerken van de

Nadere informatie

BESTEK LEVERINGEN IMPLEMENTATIE ACTIVE DIRECTORY & EXCHANGE ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG. Autonoom Gemeentebedrijf Geraardsbergen

BESTEK LEVERINGEN IMPLEMENTATIE ACTIVE DIRECTORY & EXCHANGE ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG. Autonoom Gemeentebedrijf Geraardsbergen BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN MET ALS VOORWERP IMPLEMENTATIE ACTIVE DIRECTORY & EXCHANGE ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Opdrachtgevend bestuur Autonoom Gemeentebedrijf Geraardsbergen Ontwerper

Nadere informatie

Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen

Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen 261 Directie Brussel Jourdanstraat 95 (bus 2) Avenue de la Toison d Or 1060 Bruxelles Tel. : 02 541 61 05 Fax : 02 541 62 77 BIJZONDER BESTEK NR. 2014/220194/289A OPEN AANBESTEDING betreft: 1000 Brussel

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK NR. 2103/222416/4A ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

BIJZONDER BESTEK NR. 2103/222416/4A ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Complexnummer 222416 155 Directie BRUSSEL Jourdanstraat 95 (bus 2) 1060 Brussel BIJZONDER BESTEK NR. 2103/222416/4A ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Betreft : 1210 Brussel - City Atrium (FOD Mobiliteit en Vervoer)

Nadere informatie

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT BIJZONDER BESTEK NR A/268

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT BIJZONDER BESTEK NR A/268 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT BIJZONDER BESTEK NR A/268 OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DE LEVERING VAN SOFTWARE VOOR DE BOEKHOUDING EN INVENTARIS VOOR DE DIENSTEN VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT

Nadere informatie

Ontwerp van een portaalsite ter ondersteuning van crisiscommunicatie bij hoogwatersituatie

Ontwerp van een portaalsite ter ondersteuning van crisiscommunicatie bij hoogwatersituatie departement Mobiliteit en Openbare Werken Ontwerp van een portaalsite ter ondersteuning van crisiscommunicatie bij hoogwatersituatie ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Openingszitting offertes Woensdag 21 september

Nadere informatie

BESTEK NR. 2013/TVA/Prijzenstudie

BESTEK NR. 2013/TVA/Prijzenstudie Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie (BIPT) Koning Albert II-laan 35, 1030 Brussel Aanspreekpunt: Tom Van Landeghem (NL) tel.: +32 (0)2 226 89 40 e-mail: tom.van.landeghem@bipt.be BESTEK

Nadere informatie

bestek concessie van diensten DGFB/JN/13.52

bestek concessie van diensten DGFB/JN/13.52 bestek concessie van diensten DGFB/JN/13.52 CONCESSIE VAN DIENSTEN nr. DGFB/JN/13.52 Uitbating van een campusshop op de campus Schoonmeersen Plaats van uitvoering: Campus Schoonmeersen, gebouw D, Valentin

Nadere informatie

BESTEK nr. MP-OO/FIDO/2015/7 AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS.

BESTEK nr. MP-OO/FIDO/2015/7 AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS. Onderhandelingsprocedures met bekendmaking/bladzijde 1/35 van het bestek Federaal Instituut voor duurzame ontwikkeling Hertogstraat 4, 1000 Brussel Contact: Hamida.Idrissi@IFDD.fed.be BESTEK nr. MP-OO/FIDO/2015/7

Nadere informatie

ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt

ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt : TITEL I. - Algemene bepalingen en definities Artikel

Nadere informatie

bestek concessie van diensten ART/DDW/2015-04/CONCESSIE CAFÉ MIRY BC/B/2015/GEFB/17730 - bijlage 1 1/26

bestek concessie van diensten ART/DDW/2015-04/CONCESSIE CAFÉ MIRY BC/B/2015/GEFB/17730 - bijlage 1 1/26 bestek concessie van diensten ART/DDW/2015-04/CONCESSIE CAFÉ MIRY BC/B/2015/GEFB/17730 - bijlage 1 1/26 CONCESSIE VAN DIENSTEN nr. ART/ddw/2015-04 Uitbating van Café MIRY op de campus Hoogpoort, Hogeschool

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE HET GEBRUIK VAN ZOOMIT VOOR HET BESCHIKBAAR STELLEN VAN DOCUMENTEN. Versie Broker September 2012

ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE HET GEBRUIK VAN ZOOMIT VOOR HET BESCHIKBAAR STELLEN VAN DOCUMENTEN. Versie Broker September 2012 ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE HET GEBRUIK VAN ZOOMIT VOOR HET BESCHIKBAAR STELLEN VAN DOCUMENTEN ISABEL nv, met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Keizerinlaan 13-15 en ingeschreven in het register

Nadere informatie

Versie van 22/11/2010 0 890 710 712

Versie van 22/11/2010 0 890 710 712 Algemene voorwaarden Versie van 22/11/2010 0 890 710 712 Contractnummer: sales@ikoula.com Fax: +33 1 71 14 00 18 Tussen Ikoula (Frankrijk), SAS (VNV) met 58.500 euro aan kapitaal, gevestigd te 175177,

Nadere informatie

algemene bankvoorwaarden

algemene bankvoorwaarden algemene bankvoorwaarden Uitgave geregistreerd te Brussel, 6 de kantoor, op 31 oktober 2013, boek 302, blad 92, vak 16. Deze Algemene Bankvoorwaarden vervangen de Algemene Bankvoorwaarden die op 3 februari

Nadere informatie

Omzendbrief BZ-OVO-08-02

Omzendbrief BZ-OVO-08-02 Omzendbrief BZ-OVO-08-02 Aan alle entiteiten van de Vlaamse overheid Departement Bestuurszaken Afdeling Overheidsopdrachten Boudewijnlaan 30 bus 35, 1000 Brussel Tel. 02 553 76 57 - Fax 02 553 76 55 overheidsopdrachten

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Luc Stolle Advocaat aan de Balie te Gent Onderwerp De private stichting: boekhouding, jaarrekening en controle Datum Januari 2004 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud

Nadere informatie

UITVOERING VAN OVERHEIDSOPDRACHTEN VAN WERKEN: KENNISMAKING MET DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS EN DE ALGEMENE AANNEMINGSVOORWAARDEN

UITVOERING VAN OVERHEIDSOPDRACHTEN VAN WERKEN: KENNISMAKING MET DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS EN DE ALGEMENE AANNEMINGSVOORWAARDEN UITVOERING VAN OVERHEIDSOPDRACHTEN VAN WERKEN: KENNISMAKING MET DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS EN DE ALGEMENE AANNEMINGSVOORWAARDEN Bettina Poelemans Advocaat - 1 - 1. INLEIDING 1. Van alle aannemingswerken

Nadere informatie