Opdracht voor diensten. Bijzonder bestek

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Opdracht voor diensten. Bijzonder bestek"

Transcriptie

1 PN Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met nationale bekendmaking Opdracht voor diensten Bijzonder bestek ASBL GIAL VZW bd E. Jacqmainlaan 95 Bruxelles 1000 Brussel Tél. /Tel. : + 32 (0) Fax: + 32 (0) TVA-BTW: BE RPM Bruxelles - RPR Brussel: Belfius: BE

2 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Voorwerp van de opdracht: Hulp bij de uitwerking van een Informaticamasterplan voor de Stad Brussel... 3 Inlichtingen Deel één - Algemeen Wettelijke referenties Vorm van de offertes Onregelmatige of niet-conforme offertes Kwalitatieve selectie van de inschrijvers Analyse van de offertes Deel Twee Administratieve clausules Gemeenschappelijke bepalingen voor alle aanbestedingen: Bijzondere bepalingen van de opdrachten voor leveringen Deel drie Technische specificaties Inleiding Context Voorwerp van de inschrijving Missie Fases Beschrijving van de opdracht en de te leveren prestaties Kalender Gevraagde profielen: Presentatie Verplichte optie: Dagtarief Deel vier Offerteformulieren OFFERTE PRIJSOFFERTE PN /26

3 Inleiding Dit bijzonder bestek werd opgesteld in het Frans (referentietaal) en vertaald in het Nederlands. De vzw GIAL (GIAL) is de aanbesteder van deze opdracht. De contactgegevens van de aanbesteder zijn: Asbl GIAL Vzw Emile Jacqmainlaan 95 B 1000 BRUSSEL Tél. : +32 (0) Fax : +32 (0) Contactpersonen : Administratief niveau : Joanne Boulanger Technisch niveau : Cédric Taillefer Louter door de overhandiging van een offerte wordt de inschrijver geacht kennis te hebben genomen van alle documenten waarvan in dit bijzonder bestek sprake is. Voorwerp van de opdracht: Hulp bij de uitwerking van een Informaticamasterplan voor de Stad Brussel De diensten zullen verleend worden op de Emile Jacqmainlaan, 95 te 1000 Brussel De huidige opdracht wordt gesloten voor een periode van 12 maanden vanaf de bekendmaking van de gunning van de opdracht. Prijsopgave De opdracht wordt beschouwd als een opdracht tegen prijslijst. De opdracht tegen prijslijst is een opdracht waarbij de eenheidsprijzen voor de verschillende posten forfaitair zijn en de hoeveelheden, voor zover er hoeveelheden voor de posten worden bepaald, vermoedelijk zijn of worden uitgedrukt binnen een vork. De posten worden verrekend op basis van de werkelijk bestelde en gepresteerde hoeveelheden. Variante(n) en optie(s) Geen enkele vrije variant is toegestaan. Geen enkele verplichte of facultatieve variant is voorzien. Een verplichte optie is voorzien. PN /26

4 Modaliteiten van de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking De offertes moeten op het adres van de aanbesteder aankomen in een gesloten, met de referenties van de opdracht, uiterlijk op 12 augustus De opening van de offertes zal achter gesloten deuren plaatsvinden op het adres van de aanbesteder op 12 augustus De aanbesteder behoudt zich het recht voor om na opening van de offertes: aan bepaalde inschrijvers bijzonderheden of aanvullingen te vragen met betrekking tot de informatie in hun offerte, teneinde deze laatste juister te kunnen evalueren. De aanbesteder zal aan de inschrijvers die een offerte hebben ingediend, rond eind september 2015 zijn beslissing meedelen op basis van de voorschriften die in "Deel een - Algemeen" van dit bijzonder bestek staan. Daarom moet de offerte 90 dagen geldig blijven. Inlichtingen Er zal geen enkele klacht wegens een slecht begrip of een onvolmaakte kennis van dit bijzonder bestek worden aanvaard. De inschrijvers kunnen hun vragen om inlichtingen die noodzakelijk of gewoon nuttig zijn voor de beoordeling van dit bijzonder bestek in het Frans of het Nederlands verzenden per post, fax of aan het adres van de aanbesteder met precisering van de referenties van de opdracht. PN /26

5 1. Deel één - Algemeen 1.1 Wettelijke referenties Inlichtingen i.v.m. dit bestek kunnen verkregen worden bij: Naam: GIAL Adres: E. Jacqmainlaan 95 te 1000 Brussel Contactpersoon: Mevrouw Joanne Boulanger Telefoon: Fax: Ontwerper Naam: GIAL Adres: E. Jacqmainlaan 95 te 1000 Brussel Contactpersoon: De heer Cédric Taillefer Telefoon: Fax: Toepasselijke reglementering 1. Wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen. 2. Koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren. 3. Koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen. 4. Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten. 5. Het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming (ARAB), Welzijnswet en Codex over het welzijn op het werk. Afwijkingen, aanvullingen en opmerkingen Bij het indienen van zijn offerte ziet de inschrijver af van alle algemene verkoopsvoorwaarden en aanvaardt de volledige toepassing van de gestelde voorwaarden door de wettelijke voorschriften hiervoor evenals door dit Bijzonder Bestek en de verschillende documenten naar dewelke het verwijst. PN /26

6 1.2 Vorm van de offertes De offertes moeten verplicht in het Frans of het Nederlands zijn opgesteld. De analyse van de offertes zal plaatsvinden in de referentietaal van deze offerte-aanvraag, dus het Frans. GIAL zal alle of een deel van de offertes in deze taal vertalen als zij dat nodig acht voor het begrip ervan. De offertes zullen worden ingediend op papier, en bij voorkeur onder elektronische vorm ( CDrom, Dvd of USB Key). De papieren versie zal de referentie zijn. De documenten die bij de offerte moeten worden gevoegd, verbinden de inschrijvers op dezelfde wijze als de clausules en voorwaarden van deze offerteaanvraag; zij moeten gedateerd en ondertekend zijn. 1.3 Onregelmatige of niet-conforme offertes Offertes die niet alle vereiste documenten of informatie bevatten, worden als onregelmatig beschouwd en zullen worden uitgesloten. Offertes die afwijken van de essentiële voorschriften van dit Bijzonder Bestek (BB) zullen als niet-conform worden beschouwd en terzijde worden gelegd. Verder worden alle offertes die niet aan de essentiële elementen van het BB beantwoorden, die zich niet aan de vooropgestelde termijnen houden, die valse verklaringen bevatten, enz., niet in overweging genomen. 1.4 Kwalitatieve selectie van de inschrijvers De inschrijver maakt zijn offerte op in het Nederlands of Frans en vult de inventaris in op het eventueel bij het bestek behorende formulier. Indien hij deze op andere documenten maakt dan op het voorziene formulier, dan draagt hij de volle verantwoordelijkheid voor de volledige overeenstemming van de door hem aangewende documenten met het formulier. Alle documenten opgesteld of vervolledigd door de inschrijver of zijn gevolmachtigde zijn gedateerd en door hem ondertekend. Doorhalingen, overschrijvingen, aanvullingen of wijzigingen, zowel in de offerte als in de bijlagen, die de essentiële voorwaarden van de opdracht zoals prijzen, termijnen, technische specificaties kunnen beïnvloeden, moeten eveneens door de inschrijver of zijn gemachtigde ondertekend worden. De prijs van de offerte moet opgegeven worden in euro. Het offerteformulier moet vergezeld zijn van volgende stukken: Juridische situatie van de inschrijver - vereiste bewijsstukken (uitsluitingscriteria) Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikel 61 1 en 2 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren. Het offerteformulier moet vergezeld zijn van een R.S.Z.-attest tot en met het vierde kwartaal van PN /26

7 Economische en financiële draagkracht van de inschrijver - vereiste bewijsstukken (selectiecriteria) Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 3 van het KB van 15 juli Het bewijs van een beroepsrisicoverzekering. Het omzetcijfer van het activiteitendomein dat het onderwerp is van de aanbesteding gedurende de drie laatste beschikbare boekjaren dat meer zal zijn dan ,00 euro 1. Technische bekwaamheid van de inschrijver - vereiste bewijsstukken (selectiecriteria) Aanvullend op de te leveren prestaties wordt aan de inschrijver gevraagd om minstens de volgende informatie bij te voegen: - Diens volledige gegevens alsook alle gegevens of informatie die de aanbestedende instantie toelaten om met hem/haar te communiceren in het kader van acties of handelingen zoals vastgelegd op het niveau van de modaliteiten van de aanbestedingsprocedure; - De vereisten voor Gial en voor de Stad Brussel en een raming van de kosten die ten laste zullen vallen van deze laatste; - Een preplanning die toelaat dat de opdracht vanaf september 2015 succesvol zal kunnen verlopen; - Een concrete inschatting van de werklast uitgedrukt in mandagen en van de kosten voor iedere te leveren prestatie die deel uitmaakt van de opdracht; - Minimum twee recente referenties die betrekking hebben op het voorwerp van de aanbesteding (cf. punt 3.4 Technische specificaties van onderhavig bestek); - Minstens één CV, waarbij enkel de senior level consultants die in de loop van de opdracht optreden als Lead Infrastructure Architect (LIA) moeten kunnen aantonen dat zij beschikken over: minimum 10 jaar ervaring in hun respectievelijk(e) vakgebied(en); - Minstens één en/of meerdere CV('s) voor elk afzonderlijk IT-deelgebied (Infrastructuur), waarbij enkel de consultants die in de loop van de opdracht de Lead Infrastructure Architect zullen assisteren moeten kunnen aantonen dat zij beschikken over: minimum 5 jaar ervaring in hun respectievelijk(e) vakgebied(en); en wel in de volgende IT-deelgebieden die betrekking hebben op infrastructuur: netwerk, servers, opslag, werkpost, IT purchasing, benchmark. 1 In functie van de oprichtingsdatum of de aanvang van de activiteiten van de kandidaat of inschrijver, voor zover de info over deze omzetcijfers beschikbaar is. PN /26

8 1.5 Analyse van de offertes Opdat de offerte van een inschrijver administratief conform zou zijn zal ze verplicht : voldaan hebben aan de kwalitatieve selectie van de inschrijvers, en alle hierboven gevraagde documenten bevatten De globale regelmatigheid van elke administratief conforme offerte zal worden geverifieerd en daarna zal de opdrachtgever zijn analyse voortzetten door zich te richten op twee criteria categorieën : de criteria voor technische regelmatigheid en de gunningscriteria. Criteria voor technische regelmatigheid De criteria voor technische regelmatigheid stemmen overeen met de kenmerken waarmee het voorgesteld materieel moet aan voldoen. Zij worden hernomen in "Deel drie Technische Specificaties" van dit Bijzonder Lastenboek waarin de overeenstemmende specificaties worden geformuleerd. De inschrijver vermeldt duidelijk in zijn offerte indien elk criterium van technische regelmatigheid al dan niet is ingevuld door de door hem voorgestelde oplossing. Indien hij beschikt over bewijsstukken moet hij deze in zijn dossier bijvoegen. Gunningscriteria De criteria van toekenning worden in onderstaande tabel gedefinieerd met de respectieve weging van elke groep criteria in de evaluatie van de offertes (kolom Wegingscoëfficiënt ). Toekenningscriteria. Weging CV s Wegingswijze: Geschiktheid van het profiel van de consulent met betrekking tot vaardigheden, bekwaamheid en missie 40 Methodologie In functie van de criteria die worden uiteengezet in deel 3, paragraaf Prijs Wegingswijze: Regel van 3; Score aanbieding = (prijs van het laagste aanbod / prijs van het aanbod) * weging van het prijscriterium 30 De inschrijver dient bij zijn offerte de nodige documenten te voegen teneinde een evaluatie van de gunningscriteria mogelijk te maken. PN /26

9 2. Deel Twee Administratieve clausules Dit bijzonder lastenboek strookt met het koninklijk besluit van 14 januari 2013 dat de algemene uitvoeringsregels bepaalt van de overheidsopdrachten en van de concessies van overheidsopdrachten; de nummering van de artikels stemt overeen met deze van het koninklijk besluit van 14 januari 2013, de preciseringen en aanvullingen worden hierna vermeld: 2.1 Gemeenschappelijke bepalingen voor alle aanbestedingen: Artikel 11 - Leidinggevend ambtenaar De leidinggevende ambtenaar, belast met de leiding en de controle van de uitvoering van het contract is de heer Jean-Marc Goeders, Afgevaardigd Bestuurder van de aanbesteder of ieder ander persoon die GIAL hiervoor zal aanstellen. Artikel 12 Derde personen De opdrachtnemer blijft in elk geval alleen verantwoordelijk ten aanzien van de opdrachtgevende instantie. Artikel 18 - Vertrouwelijkheid De opdrachtnemer verbindt zich ertoe om noch rechtstreeks noch onrechtstreeks aan derden mee te delen, hetzij om reclame te maken, hetzij voor eender welke andere doeleinden, dat hij dit contract uitvoert voor de opdrachtgevende instantie, zonder het voorafgaandelijk en schriftelijk akkoord hiervoor te hebben gekregen. Algemeen verbindt de opdrachtnemer zich ertoe om een strikte vertrouwelijkheid na te leven - en te laten naleven door zijn onderaannemers betreffende alle inlichtingen en informatie die hij zou bekomen hebben of waarvan hij zou kennis hebben in het kader van of naar aanleiding van de uitvoering van dit contract. Hij blijft verantwoordelijk ten aanzien van de opdrachtgevende instantie voor het niet naleven van deze verplichting door zijn aangestelden, door zijn eventuele onderaannemers en door de aangestelden van deze laatsten. De opdrachtnemer neemt de passende feitelijke, technische en organisatorische maatregelen om de gegevens te beschermen, waar hij toegang tot heeft in het kader van dit contract, tegen een toevallige of ongeoorloofde vernietiging, een toevallig verlies, wijzigingen, een niet toegestane verspreiding of toegankelijkheid, en tegen elke andere ongeoorloofde behandelingswijze. De opdrachtnemer en de mensen die handelen onder zijn gezag dienen zich te houden aan een strikte vertrouwelijkheidsplicht. Zij mogen aan derden, op geen enkele manier en in geen enkele vorm de gegevens doorgeven waartoe zij toegang zouden gehad hebben tijdens de uitvoering van het contract. Voor de schending van deze verplichting gelden desgevallend de straffen voorzien in artikel 458 van het Strafwetboek, onverminderd de acties die de opdrachtnemer kan ondernemen om zijn schade te herstellen. PN /26

10 Artikel 20 - Methodes en knowhow Alle gebruikte tools, methodes en/of documenten blijven bij GIAL en/of moeten door GIAL exploiteerbaar zijn na uitvoering van de aanbesteding. De onderneming aan dewelke de opdracht werd gegund stelt de aanbestedende instantie op eenvoudig verzoek in kennis van de knowhow die nodig is voor het hanteren en gebruiken van het geleverde en geplaatste werk, alsook van de benodigde voorraden en het onderhoud ervan, ongeacht of het voornoemde het voorwerp uitmaakte van deponering van een octrooi. Artikel 25 Reikwijdte en bedrag van de borgstelling De volgende borgstelling is vereist: 5 % van het initieel bedrag van het contract (exclusief btw), afgerond op een tiende, naar boven toe. Artikel 27 - Een borgstelling vormen De waarborg moet binnen de 30 kalenderdagen gevormd worden volgend op de bekendmaking van de toewijzing van het contract via aangetekend schrijven. Het bewijs van de constitutie van de waarborg moet worden verstuurd naar het adres van de opdrachtgevende instantie. Indien de waarborg uitblijft, dan zullen de bepalingen voorzien in artikel 29 (KB 14/01/2013) worden toegepast. Artikel 33 - Storting van de borgsom De borgstelling wordt vrijgegeven na de definitieve oplevering. De opdrachtnemer stuurt de aanvraag tot storting van de borgsom naar de opdrachtgevende instantie. Artikel 44 - Handelingsmiddelen van de opdrachtgevende instantie Indien er tekortkomingen worden vastgesteld ten laste van de opdrachtnemer, zullen er een of meerdere van de maatregelen die hierna worden beschreven worden toegepast: Boetes voor vertraging: zij moeten de eventuele vertraging ten opzichte van de planning dekken. Bij volledige of gedeeltelijke niet-naleving van de in het contract voorziene onderhoudswerken en wanneer de Opdrachtnemer de vastgestelde afwijkingen niet heeft verholpen binnen de vastgestelde termijnen, behoudt de Aanbestedende overheid zich het recht deze werken te laten uitvoeren door een ander dienstverlenend bedrijf. Hij zal dan samen met de verschuldige bedragen de kosten overeenstemmmend met de kosten voor de werken die hij heeft laten uitvoeren mogen afhouden (+ 10 % administratieve kosten). Maatregelen van ambtswege zoals voorzien in artikel 47 (KB ). Boeten. PN /26

11 Artikel 47 Ambtshalve maatregelen Indien de aanbesteder meer dan 3 aangetekende brieven aan de opdrachtnemer heeft laten geworden wegens tekortkomingen in de bestelde opdrachten over een periode van minder dan 6 maanden, en de tekortkomingen niet definitief zijn opgelost, behoudt de aanbesteder zich het recht voor om de overheidsopdracht met de aangestelde opdrachtnemer op te zeggen. De kosten die met de gunning aan een andere opdrachtnemer gepaard gaan, komen dan ten laste van de in gebreke blijvende opdrachtnemer. Artikel 52 - Klachten en verzoekschriften De eventuele klachten en verzoekschriften moeten worden ingediend door de opdrachtnemer bij de leidinggevende ambtenaar door middel van een aangetekend schrijven via de post. De termijnen beginnen te lopen vanaf het indienen van de verzending bij de post. PN /26

12 2.2 Bijzondere bepalingen van de opdrachten voor leveringen De inschrijver wordt geacht in zijn prijs alle mogelijke kosten te hebben inbegrepen die de leveringen en de diensten bezwaren, met uitzondering van de BTW. De overgemaakte prijzen bevatten in het bijzonder alle kosten en eender welke heffingen, uitgezonderd de belasting op de toegevoegde waarde die het voorwerp uitmaakt van een afzonderlijke post bij de facturatie. Zijn met name in de prijs inbegrepen: - De adminisratieve en secretariaatskosten; - De verplaatsings-, vervoers- en verzekeringskosten; - Alle andere kosten nodig voor een goede uitvoering van het bijzonder lastenboek. Artikel 146 Uitvoeringsmodaliteiten Elke behoefte moet het voorwerp uitmaken van een gedeeltelijke bestelbon die uitgaat van de aankoopdienst van GIAL, waarop de aard van de te presteren diensten en de prestatieplaats moeten vermeld worden. De diensten moeten worden onderworpen aan een controle. Hiervoor bezorgt de dienstverlener een tevredenheidsrapport na elke prestatie aan de persoon aangeduid door GIAL. Artikel Prestatiemodaliteiten De diensten zullen verleend worden op de Emile Jacqmainlaan, 95 te 1000 Brussel Artikel 151 Wijzigingen van de aanbesteding 1. Iedere opdracht die een wijziging inhoudt van de aanbesteding dient schriftelijk te gebeuren. In dergelijke schriftelijke opdracht zal ook een mondelinge opdracht zijn opgenomen waarvan de dienstverrichter melding heeft gemaakt per aangetekend schrijven geadresseerd binnen de 48 uur aan de leidinggevende ambtenaar en waarvan het bestaan niet door de aanbestedende instantie ontkend of tegengesproken werd binnen een termijn van drie werkdagen volgend op de ontvangst van voornoemd schrijven. De opdrachten geven de wijzigingen weer die dienen te worden aangebracht aan de oorspronkelijke clausules van de aanbesteding. 2. Niet voorziene diensten die de dienstverrichter gehouden is uit te voeren, diensten die worden teruggetrokken uit de aanbesteding alsook alle andere wijzigingen worden berekend aan de eenheidsprijzen van de offerte, of, bij gebrek daaraan, aan overeen te komen eenheidsprijzen. 3. De wijzigingen aan te brengen aan de prijzen van de aanbesteding worden overeengekomen tussen de partijen op basis van een voorstel ingediend door de dienstverrichter per aangetekende brief binnen een termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum waarop de opdrachten houdende wijziging van de aanbesteding op geldige wijze werden gegeven. Bij gebrek aan overeenstemming over de nieuwe eenheidsprijzen zal de aanbestedende instantie deze van ambtswege vastleggen, waarbij alle rechten van de dienstverrichter onaangeroerd blijven. De dienstverrichter is gehouden om zijn prestaties zonder onderbreking verder te zetten, niettegenstaande enige protesten waartoe de bepaling van de nieuwe prijzen aanleiding kan geven. PN /26

13 4. In het geval van bijkomende diensten of van wijzigingen aan de reeds voorziene diensten, zal de geschreven opdracht, de afrekening of het aanhangsel melding maken van: 1 hetzij de verlenging van de uitvoeringstermijn op basis van de vermeerdering van het bedrag van de aanbesteding en van de aard van de wijzigingen en de bijkomende diensten; 2 hetzij de uitsluiting van elke verlenging van de uitvoeringstermijn. Artikel Aansprakelijkheid van de dienstverlener De dienstverlener draagt de volledige aansprakelijkheid voor de fouten en nalatigheden in de verleende diensten. Artikel 154 Boeten wegens laattijdigheid: boeten Indien de dienstverlener de diensten die deel uitmaken van huidige opdracht niet uitvoert volgens de voorziene uitvoeringsmodaliteiten, gaat de Opdrachtgever van rechtswege over tot de toepassing van een forfaitaire boete volgens de bedragen vastgelegd in de tabel der straffen onder voorbehoud van het recht waarover de Opdrachtgever beschikt om een hogere vergoeding te eisen voor de gebleken schade. De proefperiode van twee maanden is vastgelegd, gedurende deze periode worden de boeten niet toegepast. Artikel 156 Einde van de overheidsopdracht Binnen de 15 kalenderdagen na de controle van de diensten, wordt, naargelang van het geval, een procesverbaal van oplevering of van weigering van oplevering opgesteld. PN /26

14 Artikel 160 Betaling Het aan de dienstverlener verschuldigde bedrag moet binnen de betalingstermijn van dertig dagen worden betaald vanaf het verstrijken van de controletermijn beoogd in artikel 150, lid 3, overeenkomstig de modaliteiten die in de aanbestedingsdocumenten worden bepaald. De betalingstermijn bedraagt zestig dagen vanaf het verstrijken van de controletermijn beoogd in lid 1 voor de opdrachten die worden geplaatst door de aanbestedende overheden die gezondheidszorgen verstrekken, alleen voor diensten die betrekking hebben op de uitoefening van deze activiteit en die naar behoren zijn erkend voor deze doeleinden. Wanneer de aanbestedingsdocumenten geen afzonderlijke indiening van schuldvorderingen voorzien, geldt de factuur als schuldvordering. Indien de voornoemde controle voor een bepaalde opdracht niet is voorzien, kan de betalingstermijn niet langer zijn dan een van de volgende termijnen, naargelang het geval: 1 dertig dagen na de datum van ontvangst van de schuldvordering of de factuur door de aanbestedende overheid; 2 wanneer de datum van ontvangst van de schuldvordering of de factuur niet zeker is, dertig dagen na de datum van het einde van de diensten; 3 wanneer de aanbestedende overheid de schuldvordering of de factuur voor het einde van de diensten ontvangt, dertig dagen na het einde van de diensten. Met 'regelmatig opgestelde factuur' bedoelt men: een factuur opgesteld in twee exemplaren op naam van de opdrachtgever (Dienst boekhouding); een factuur gewaarmerkt als authentiek en echt voor een bedrag van... (in letters) en met de handgeschreven handtekening van de opdrachtnemer of van de persoon die daartoe werd geaccrediteerd (of met het nummer en de datum van de brief inzake de machtiging voor de vrijstelling van certificering); een factuur met de uitdrukkelijke vermelding van de referenties van dit Bijzonder Lastenboek en van de bestelbon die erop betrekking heeft; een factuur met daarbij: o o o een leveringsoverzicht met betrekking tot de levering die het voorwerp uitmaakt van de factuur, met daarop de handtekening, de naam (in gedrukte letters) en de hoedanigheid van de persoon die de levering ontvangen heeft; een verslag van de aanvaarde voorlopige oplevering die het voorwerp uitmaakt van de factuur, met daarop de handtekening, de naam (in gedrukte letters) en de hoedanigheid van de persoon die de voorlopige oplevering heeft aanvaard; desgevallend de prestatiebladen die het voorwerp uitmaken van de factuur, met daarop de handtekening, de naam (in gedrukte letters) en de hoedanigheid van de mensen die de prestaties hebben gerealiseerd en deze van de mensen die ze hebben aanvaard. Elke factuur die deze voorschriften niet naleeft zal nietig zijn en van gener waarde. PN /26

15 3. Deel drie Technische specificaties 3.1 Inleiding : Dit deel is bedoeld om alle technische specificaties van het huidige Speciale Lastenboek aan de inschrijvers te bezorgen. Dat dient als basis voor de inschrijvers om de technische delen van hun offerte samen te stellen, zoals dat in het deel Vormgeving en inhoud van de offertes in Eerste deel Algemeen van het huidige Speciale Lastenboek beschreven is. 3.2 Context : De informatica en de nieuwe technologieën nemen een belangrijke plaats in in de werking van de diensten van de Stad Brussel (hiernagenoemd Stad). Zij vormen een ingewikkeld systeem en hun snelle evolutie vereist regelmatige ontwikkelingen en investeringen. De uitwerking van een gecentraliseerde en gestandaardiseerde professionele IT-architectuur (infrastructuur) zal het mogelijk maken om dit systeem te formaliseren en de zichtbaarheid ervan te verhogen met het oog op standaardisering, onderlinge taakverdeling en bundeling, een verhoogde herbruikbaarheid en een vermindering van de kosten, teneinde finaal te komen tot een visie op de korte, middellange en lange termijn voor de verdere uitbouw van de technologische omgeving van de Stad, door te anticiperen op technologische ontwikkelingen en hun implicaties in termen van investeringen. PN /26

16 3.3 Voorwerp van de inschrijving Missie Het betreft een opdracht omvattende consultancy, ontwerp en het verlenen van assistentie aan de Opdrachtgever met het oog op het geleidelijk aan tot stand brengen van een End to End-visie op de architectuur, te beginnen met het in kaart brengen van de IT-infrastructuur zonder de andere essentiële componenten uit het oog te verliezen, zoals data, applicaties en business en waarbij de onderlinge samenhang en de End to End -traceerbaarheid van alle componenten wordt behouden. Het is dus noodzakelijk voor Gial om een strategie uit te werken teneinde doorheen de constructie van een solide en stabiele onderbouw de nodige bakens uit te zetten die op termijn moeten leiden tot: Een strikte discipline op het vlak van de architectuur Een robuuste methodologie Degelijk beheer en governance Met dit voor ogen worden de inschrijvers door Gial uitgenodigd om opdrachtvoorstellen in te dienen en hun methodologieën voor te leggen teneinde deze doelstellingen te kunnen verwezenlijken. Gial vraagt ook dat er een Lead Infrastructure Architect voltijds wordt gedetacheerd in de hoedanigheid van SPOC Architectuur. (SPOC=Single Point Of Contact) Fases De belangrijkste fases en doelstellingen van de opdracht zijn: 2 Fase 1: Fase 2: Fase 3: Een complete inventaris van de actuele architectuur (As-Is) Een analyse van de actuele architectuur (As-Is) met een voorstel voor de te voorziene architectuur alsook een Roadmap voor de planning van de transitie Het bevorderen van discipline op het vlak van IT-architectuur en Business IT, teneinde te komen tot een coherente en gestandaardiseerde architectuur 2 Opmerking: De volgorde van deze fases is niet vaststaand en kan worden gewijzigd wanneer nodig PN /26

17 3.4 Beschrijving van de opdracht en de te leveren prestaties Gial is van mening dat de opdracht minstens de volgende fases moet omvatten (in aanmerking te nemen in de methodologie van de inschrijver). Fase 1: Een complete inventaris van de actuele architectuur (As-Is) De benadering: De volgende doelstellingen moeten verplicht worden bereikt: 1) Inventaris van de actuele architectuur van de infrastructuur (AS-IS), omvattende: alle componenten, te weten: servers, werkposten, OS en DB, netwerkaansluitingen, databases, enz.; 2) Inventaris van de niet-functionele noden en behoeften (beveiliging, SLA, reactietijd, archivering, datavolume, ); 3) Technische interoperabiliteit: door welke infra-diensten wordt informatie uitgewisseld tussen de verschillende componenten; waar worden de verschillende componenten met elkaar verbonden; 4) De verschillende GIAL-locaties in samenhang met de infrastructuurcomponenten; 5) Inventaris van de infra-componenten in samenhang met de applicaties en gestockeerde data; 6) Inventaris van de componenten in samenhang met de technische aspecten. Te leveren prestaties: De methodologie van de inschrijvers zal uiteindelijk bepalen welke de te leveren prestaties zullen zijn die beantwoorden aan de hierboven uiteengezette benadering. Deze te leveren prestaties worden hier dus enkel ten informatieve titel uiteengezet en zijn derhalve dus geen uitputtende opsomming ervan. 7) Technology/Portfolio/Standard catalog: deze catalogus bevat per gebruikt systeem een beschrijving van de technologie (hardware en software), de levenscyclus, de versie, de standaardindicatie (Y/N), platform; 8) Systeem- en Technologische Matrix: een documentatie met uiteenzetting van de samenhang tussen de business-systemen en de gebruikte technologie, zoals de logische/fysieke applicatiecomponenten, de services en de logische/fysische technische componenten; 9) Platform Decomposition diagram: geeft een algemeen overzicht van alle infrastructuurgebonden en technologische aspecten (technologische componenten met hun attributen); 10) Omgevingsdiagram: beschrijft de samenhang tussen de locatie en de gehoste applicaties en geeft weer welke technologie op welke locatie wordt gebruikt; ook de locatie van de gebruikers wordt getoond; 11) Interoperabiliteitsmatrix: beschrijft in detail de samenhang tussen de services enerzijds en de componenten en het gehanteerde design pattern anderzijds. PN /26

18 Fase 2: Analyse van de actuele architectuur (As-Is) met een voorstel voor de te voorziene architectuur en een Roadmap voor de planning van de transitie De benadering: De analyse van de infra-architectuur alsook een voorstel van roadmap moeten verplicht worden overhandigd A. Analyse van de infra-architectuur met betrekking tot diverse aspecten. De volgende doelstellingen moeten verplicht worden bereikt. Deze opsomming is echter niet beperkend: 1. De kost van de huidige infrastructuur; 2. De technologische principes en vereisten van de beoogde infrastructuurarchitectuur; 3. Identificatie van noden en risico's; 4. De beoogde strategie/activiteit van het bedrijf en de noden op business-vlak de aanpassingen nodig om de beoogde business-architectuur te kunnen ondersteunen; 5. De beoogde applicatie- en data- architectuur en de applicatienoden - de aanpassingen nodig om de beoogde architectuur te kunnen ondersteunen. B. Een voorstel van Roadmap uitwerken aan de hand van de volgende aspecten: De volgende doelstellingen moeten verplicht worden bereikt. Deze opsomming is echter niet beperkend: 1. Prioriteit van de noden en behoeften; 2. Kost van de toekomstige infrastructuur en van het onderhoud ervan; 3. Standaarden en trends op de markt; 4. Principes en vereisten op technisch-architecturaal vlak. Te leveren prestaties: De methodologie van de inschrijvers zal uiteindelijk bepalen welke de te leveren prestaties zullen zijn die beantwoorden aan de hierboven uiteengezette benadering. Deze te leveren prestaties worden hier dus enkel ten informatieve titel uiteengezet en zijn derhalve dus geen uitputtende opsomming ervan. 1. Catalogus van de IT-services geleverd door het IT-platform: de catalogus van de standaarden bestemd voor de IT en deze van de services bestemd voor de end-users; 2. Catalogus van de noden en behoeften: bevat een opsomming van alle noden en behoeften geformuleerd door de belanghebbenden en hun prioriteit; 3. Catalogus van de principes: bevat een opsomming van alle te respecteren principes, vereisten en standaarden, gegroepeerd per type (business, applicatie, infra, data) en met vermelding van de vervaldatum van het principe waarop de versie van een IT-platform is gebaseerd; 4. Catalogus van de belanghebbenden (stakeholders): bevat een lijst van alle belanghebbenden, hun verwachtingen en hun punten van bezorgdheid met betrekking tot de architectuur; 5. High level Roadmap: geeft een beschrijving van de belangrijkste fases en een raming van de eraan verbonden kosten (werk, hardware, licenties, servers, onderhoud, ) om de overgang te bewerkstelligen van de bestaande architectuur naar de toekomstige architectuur. 6. SWOT-analyse. PN /26

19 Fase 3: Het bevorderen van discipline op het vlak van IT-architectuur en Business IT, teneinde te komen tot een coherente en gestandaardiseerde architectuur. De benadering: Eenmaal de architectuur gedefinieerd, moeten de methodologie en de procedures worden vastgelegd die de standaardisering van de architectuur mogelijk zullen maken. Daarbij moeten tevens alle medewerkers worden gesensibiliseerd en op één lijn gebracht met het oog op het installeren van een discipline aangaande deze methodologie. Te leveren prestaties: De te leveren prestaties in deze stap zijn gebaseerd op de te leveren prestaties vastgelegd in fase 1 en vormen ofwel een nieuwe versie of een actualisering van deze te leveren prestaties. Elke van deze te leveren prestaties moet vergezeld zijn van ermee geassocieerde en gestandaardiseerde procedures. Gial verlangt tevens dat er verschillende sensibileringssessies en -campagnes rond de methodologie die wordt ingevoerd worden voorbereid. Begeleiding gedurende de eerste maanden van gebruik van deze methodologie. 3.5 Kalender Een geraamde planning van de werken, gebaseerd op een mogelijke datum van 1 oktober 2015 voor de gunning van de aanbesteding, moet worden ingediend door de inschrijver in functie van zijn methodologie. D = datum van kennisgeving van de gunning aan de inschrijver Opdrachten Fase 1 Fase 2 Fase 3 Termijn voor levering Definitieve gunning: D + X weken Definitieve gunning: D + X weken Definitieve gunning: D + X weken PN /26

20 3.6 Gevraagde profielen: Het is belangrijk voor Gial dat het of de profielen van de gezochte consultants aan de volgende essentiële aspecten beantwoorden: Een senior architect die kan bogen op een breed spectrum van competenties inzake business-architectuur en IT-infrastructuur; Een influencer die in staat is om mensen rond één doel samen te brengen en die ook de nodige ondersteuning zal geven aan de IT-directeur en de Engineering Manager teneinde sleutelovereenkomsten te bereiken op het vlak van governance, transformatie,...; Een architect met een zeer goede expertise op het vlak van de toepassing van werkmethodologieën; Een senior profiel die kan bogen op uitgebreide soft skills die in overeenstemming zijn met wat kan worden verwacht van een onderhandelaar en communicator. Beschrijving van de huidige situatie: De toekomstige Lead Architect bij GIAL zal worden geconfronteerd met: Een bestaande inventaris (As-Is) die zeer fragmentarisch en dus waarschijnlijk onvolledig is; Een quasi onbestaande en slechts zeer gedeeltelijke cartografie; Een discipline en architecturale maturiteit van de organisatie die zeker nog voor evolutie vatbaar is; Geen reële inschatting van de impact op het risk management; Enz. Hij zal moeten voortgaan op: Een methode Benchmarks Zijn back-office teams De consultant of zijn team zullen een methodologie volgen die wordt voorgesteld in de dienstofferte, met name aan de hand van een lijst met de te leveren diensten en validaties. 3.7 Presentatie De inschrijvers zullen voorzien in een presentatie en demonstratie van de methodologische benadering zoals aangeboden in hun offerte. Deze presentatie zal plaatsvinden in de lokalen van de aanbestedende instantie en zal maximaal 1 uur in beslag nemen, waarvan 45 minuten voor de presentatie en 15 minuten voor vragen en antwoorden. De data en tijdstippen van deze demonstraties zullen met de inschrijver worden overeengekomen na opening van de offertes. Deze aanvullende gegevens zullen een meer precieze evaluatie mogelijk maken van het criterium methodologie (30 %). 3.8 Verplichte optie: Dagtarief Terwijl de offerteprijzen moeten worden opgegeven onder de vorm van een forfaitair tarief zal deze verplichte optie melding maken van het dagtarief van de twee gevraagde profielen voor elk van de drie fases opgenomen in onderstaand rooster. Deze optie zal eveneens een beschrijving bevatten van de geschiktheid van deze profielen in functie van de huidige situatie en van de te halen doelstellingen zoals omschreven in de benaderingen van fases 1, 2 en 3. PN /26

BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER

BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP RENOVATIE/UITBREIDING VAN EEN TEHUIS VOOR NIET-WERKENDEN/NURSING Belangrijk : dit formulier dient volledig te worden ingevuld

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP

BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP OPROEP TOT KANDIDAATSTELLING TER OPMAAK VAN EEN LIJST VAN GEGADIGDEN TEN BEHOEVE VAN DIVERSE HERSTELLING- EN ONDERHOUDSWERKEN EN

Nadere informatie

BIJLAGE: OFFERTEFORMULIER

BIJLAGE: OFFERTEFORMULIER BIJLAGE: OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP PERCEEL 1: ALGEMENE RENOVATIEWERKEN Openbare aanbesteding Belangrijk: dit offerteformulier dient volledig te worden ingevuld en

Nadere informatie

Agentschap Wegen en Verkeer Afdeling Expertise Verkeer en Telematica. Bestek 1M3D8N/15/06

Agentschap Wegen en Verkeer Afdeling Expertise Verkeer en Telematica. Bestek 1M3D8N/15/06 Bijlage 1: offerteformulier Agentschap Wegen en erkeer Afdeling Expertise erkeer en Telematica Dossiernr : MDN/62 Bestek 1M3D8N/15/06 Omschrijving opdracht: Tellen van het vervoer van gevaarlijke stoffen

Nadere informatie

Identificatie van de inschrijver

Identificatie van de inschrijver OFFERTEFORMULIER PORTFOLIO MANAGEMENT TOOL Dit biljet is verplicht te gebruiken bij de inschrijving OPENING: dinsdag 2 juni 2015 om 14.30 uur Voorwerp van de opdracht PORTFOLIO MANAGEMENT TOOL Identificatie

Nadere informatie

BIJLAGE A: OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP BUSVERVOER VOOR KLASUITLENINGEN, SCHOOLVOORSTELLINGEN EN SCHOOLZWEMMEN

BIJLAGE A: OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP BUSVERVOER VOOR KLASUITLENINGEN, SCHOOLVOORSTELLINGEN EN SCHOOLZWEMMEN BIJLAGE A: OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP BUSVERVOER VOOR KLASUITLENINGEN, SCHOOLVOORSTELLINGEN EN SCHOOLZWEMMEN Ondergetekende (naam en voornaam) : Hoedanigheid of beroep

Nadere informatie

INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON RENOVATIE VAN 22 KAMERS EN GANG

INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON RENOVATIE VAN 22 KAMERS EN GANG BV/PDT/juli 2013 INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON RENOVATIE VAN 22 KAMERS EN GANG OFFERTEFORMULIER VOOR AANNEMINGEN VAN WERKEN BESTEK NUMMER: 2016-1 IN OPDRACHT VAN: INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON Nieuwland

Nadere informatie

Algemene administratieve bepalingen en voorwaarden van een overheidsopdracht van LEVERINGEN

Algemene administratieve bepalingen en voorwaarden van een overheidsopdracht van LEVERINGEN , financiën ~ 050/288 333 - @, 050/208 228 1/6 BESTEK ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING Algemene administratieve bepalingen en voorwaarden van een overheidsopdracht van LEVERINGEN Technische

Nadere informatie

Bijlage 1. Inschrijvingsmodel. Voorwerp van de inschrijving: Identificatie van de inschrijver: 1. Vennootschap:

Bijlage 1. Inschrijvingsmodel. Voorwerp van de inschrijving: Identificatie van de inschrijver: 1. Vennootschap: Bijlage 1 Inschrijvingsmodel Voorwerp van de inschrijving: Identificatie van de inschrijver: 1. Vennootschap: -Firma of naam: -Rechtsvorm: -Nationaliteit: 2. Maatschappelijke zetel: -Straat: nr. bus -Plaats:

Nadere informatie

p r o v i n c i e Limburg

p r o v i n c i e Limburg p r o v i n c i e Limburg D i r e c t i e Omgeving D i e n s t Wegen en Routestructuren Belangrijk aandachtspunt om te vermijden dat offertes reeds voor de openingszitting zouden geopend worden! Indien

Nadere informatie

Plaatsen van vuilroosters, zandvang en aanpassing constructie op de onbevaarbare waterlopen van 2 de categorie in de Provincie Antwerpen

Plaatsen van vuilroosters, zandvang en aanpassing constructie op de onbevaarbare waterlopen van 2 de categorie in de Provincie Antwerpen PROVINCIE ANTWERPEN OFFERTEFORMULIER Plaatsen van vuilroosters, zandvang en aanpassing constructie op de onbevaarbare waterlopen van 2 de categorie in de Provincie Antwerpen Gebruikte eenheid in het inschrijvingsbiljet:

Nadere informatie

Bevragingsleidraad voor de toewijzing van de concessie 'uitbating en toezicht op de Oostkampse wekelijkse markt op donderdagvoormiddag

Bevragingsleidraad voor de toewijzing van de concessie 'uitbating en toezicht op de Oostkampse wekelijkse markt op donderdagvoormiddag Bevragingsleidraad voor de toewijzing van de concessie 'uitbating en toezicht op de Oostkampse wekelijkse markt op donderdagvoormiddag Oproep tot voorstellen Indienen tegen uiterlijk 8 MEI 2013 Om 11 uur

Nadere informatie

OCMW HERENTALS PROVINCIE ANTWERPEN Ref.: 2016/005 BIJLAGE A: OFFERTEFORMULIER

OCMW HERENTALS PROVINCIE ANTWERPEN Ref.: 2016/005 BIJLAGE A: OFFERTEFORMULIER BIJLAGE A: OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP BRUIKLEEN EN OMNIUMONDERHOUD VOOR KOFFIEAUTOMATEN EN LEVEREN VAN VRIESDROOGKOFFIE EN TOEBEHOREN Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER. Leveren en plaatse afstandsbewaking op technische infrastructuur waterlopen 2 de categorie

OFFERTEFORMULIER. Leveren en plaatse afstandsbewaking op technische infrastructuur waterlopen 2 de categorie PROVINCIE ANTWERPEN OFFERTEFORMULIER Leveren en plaatse afstandsbewaking op technische infrastructuur waterlopen 2 de categorie Gebruikte eenheid in het inschrijvingsbiljet: EURO De ondergetekende : (Naam

Nadere informatie

overeenkomst CNV-CA-2015.

overeenkomst CNV-CA-2015. CNV-CA-2015. Tussen: en: GIAL, vzw met maatschappelijke zetel gevestigd Emile Jacqmainlaan 95 te 1000 Brussel, vertegenwoordigd door: dhr. Mohamed Ouriaghli, voorzitter van de raad van bestuur, en dhr.

Nadere informatie

Georges-Henri Park : Georges Henripark: hekken en poorten in siersmeedwerk.

Georges-Henri Park : Georges Henripark: hekken en poorten in siersmeedwerk. BESTEK ref / Georges-Henri Park : Georges Henripark: hekken en poorten in siersmeedwerk. Overheidsopdracht voor leveringen met het doel de levering van een omheining in siersmeedwerk met de toegangshekken

Nadere informatie

OPEN OFFERTEAANVRAAG BESTEKNUMMER DRG 11

OPEN OFFERTEAANVRAAG BESTEKNUMMER DRG 11 1 OPEN FERTEAANVRAAG BESTEKNUMMER DRG 11 UITVOERING VAN WERKEN : BOUWEN VAN EEN DOORGANGSGEBOUW VOLGENS DE BREEAM-METHODIEK FERTEFORMULIER AANBESTEDENDE OVERHEID POM OOST-VLAANDEREN 2 OPDRACHTGEVER : POM

Nadere informatie

AGION V.O. 11712.1.2 Bestek nr. 0915 RENOVATIE BUITENSCHRIJNWERK OFFERTEFORMULIER

AGION V.O. 11712.1.2 Bestek nr. 0915 RENOVATIE BUITENSCHRIJNWERK OFFERTEFORMULIER BESTEK NUMMER: 0915 IN OPDRACHT VAN: GEBOUW / LIGGING: WERK: Katholiek Onderwijs Gent-Zuid Lange Violettestraat 29 9000 GENT tel: 09/ 225 47 44 fax: 09/ 223 49 38 Onze-Lieve-Vrouwcollege Langestraat 66

Nadere informatie

RENOVATIE PLATTE DAKEN

RENOVATIE PLATTE DAKEN INSCHRIJVINGSFORMULIER aanbesteding 14/06/2011 BESTEK NUMMER: 260411 IN OPDRACHT VAN: GEBOUW / LIGGING: WERK: VRIJE BASISSCHOLEN DE WIJNGAARD VZW SINT ANNA 41 8500 KORTRIJK Tel 056 35 40 96 ST. VINCENTIUS

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK DIENSTEN

BIJZONDER BESTEK DIENSTEN BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP INITIATIEF BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG: BUSVERVOER VOOR DE PERIODE 1 SEPTEMBER 2015 TOT 30 JUNI 2016 MET MOGELIJKHEID TOT STILZWIJGENDE

Nadere informatie

OCMW POPERINGE. Deel 11 : Los Meubilair Algemene Offerteaanvraag.

OCMW POPERINGE. Deel 11 : Los Meubilair Algemene Offerteaanvraag. OCMW POPERINGE BOUWEN SOCIAAL HUIS Deel 11 : Los Meubilair Algemene Offerteaanvraag. INSCHRIJVINGSBILJET / OFFERTE De ondergetekende: (naam en voornamen) Hoedanigheid of beroep:.. Nationaliteit:. Woonplaats

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER

DEEL III: OFFERTEFORMULIER 18 DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Studie en Advies Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 60 1000 BRUSSEL OFFERTEFORMULIER Domein Adres Werk

Nadere informatie

Project : VTS-site Collegestraat en O.L.V. plein 9100 Sint-Niklaas Bijzonder bestek nr. : Perceel nr. : Bouwrijp maken en strippen van het gebouw

Project : VTS-site Collegestraat en O.L.V. plein 9100 Sint-Niklaas Bijzonder bestek nr. : Perceel nr. : Bouwrijp maken en strippen van het gebouw OFFERTEFORMULIER. Project : VTS-site Collegestraat en O.L.V. plein 9100 Sint-Niklaas Bijzonder bestek nr. : Perceel nr. : Bouwrijp maken en strippen van het gebouw Bouwheer INTERWAAS Lamstraat 113 9100

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER Deel 1 (voor invultabel zie Deel 2)

OFFERTEFORMULIER Deel 1 (voor invultabel zie Deel 2) OFFERTEFORMULIER Deel 1 (voor invultabel zie Deel 2) PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP Leveren van 100% groene elektriciteit aan afnamepunten behorende tot het provinciaal patrimonium, paraprovinciale

Nadere informatie

AGION V.O. 9660.3 Bestek nr. 0640-02. Tweebruggenstraat 55 9000 GENT OFFERTEFORMULIER

AGION V.O. 9660.3 Bestek nr. 0640-02. Tweebruggenstraat 55 9000 GENT OFFERTEFORMULIER BESTEK NUMMER: 0640-02 IN OPDRACHT VAN: GEBOUW / LIGGING: WERK / PERCEEL: Katholiek Onderwijs Gent-Zuid Lange Violettestraat 29 9000 GENT tel: 09/ 225 47 44 fax: 09/ 223 49 38 Onze-Lieve-Vrouwe-Instituut

Nadere informatie

Opdracht voor diensten. Bijzonder bestek

Opdracht voor diensten. Bijzonder bestek AOG10044 - Algemene offerteaanvraag met nationale bekendmaking Opdracht voor diensten Opslagen van het materiaal voor electronisch stemmen en de logistieke operaties die bij het stemmen Bijzonder bestek

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK VOOR DE AANBESTEDINGEN VAN WERKEN BGHM / B 97 w ( Ed.15.05.1997 )

BIJZONDER BESTEK VOOR DE AANBESTEDINGEN VAN WERKEN BGHM / B 97 w ( Ed.15.05.1997 ) BB nr. 2700/2010/02/01 1 BRUSSELSE GEWESTELIJKE HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJ BIJZONDER BESTEK VOOR DE AANBESTEDINGEN VAN WERKEN BGHM / B 97 w ( Ed.15.05.1997 ) DEEL EEN - A - Lijst van afwijkingen Lijst der

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER OFFERTEFORMULIER 1. VOORWERP VAN DE INDIENING. Lastenboek: nr. B&O.2015.0032

OFFERTEFORMULIER OFFERTEFORMULIER 1. VOORWERP VAN DE INDIENING. Lastenboek: nr. B&O.2015.0032 OFFERTEFORMULIER OFFERTEFORMULIER 1. VOORWERP VAN DE INDIENING Lastenboek: nr. B&O.2015.0032 Voorwerp van de overheidsopdracht: het ter beschikking stellen van didactisch materiaal, het geven van een opleiding

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER. 1 Schrappen wat niet past OFFERTEFORMULIER 1. VOORWERP VAN DE INDIENING. Lastenboek: nr. B&O.2015.0025

OFFERTEFORMULIER. 1 Schrappen wat niet past OFFERTEFORMULIER 1. VOORWERP VAN DE INDIENING. Lastenboek: nr. B&O.2015.0025 OFFERTEFORMULIER OFFERTEFORMULIER 1. VOORWERP VAN DE INDIENING Lastenboek: nr. B&O.2015.0025 Voorwerp van de overheidsopdracht: de organisatie in het Frans en in het Nederlands van sessies individuele

Nadere informatie

Open offerteaanvraag voor het aankopen van bestelwagens voor de Vlaamse overheid

Open offerteaanvraag voor het aankopen van bestelwagens voor de Vlaamse overheid 151 DEEL IV: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap Facilitair Bedrijf Afdeling Centrale Facilitaire Diensten Boudewijnlaan 30 bus 60 1000 BRUSSEL Bestek nr. 2014/HFB/OO/29354 Open offerteaanvraag

Nadere informatie

IBAN: BE08 3631 0166 3013 - BIC: BBRU BE BB - BTW: BE 844.231.976

IBAN: BE08 3631 0166 3013 - BIC: BBRU BE BB - BTW: BE 844.231.976 1 Disclaimer en algemene voorwaarden SAMMAN Fonds vzw, Excelsiorlaan, 4B, 1930 Zaventem met ondernemingsnummer 0841.212.605 SAMMAN VSO, Excelsiorlaan, 4B, 1930 Zaventem met ondernemingsnummer 0844.231.976

Nadere informatie

: Groenonderhoud in bedrijventerrein Gullegem-Moorsele; uitbreiding noordwest INSCHRIJVINGSBILJET

: Groenonderhoud in bedrijventerrein Gullegem-Moorsele; uitbreiding noordwest INSCHRIJVINGSBILJET 1 Opdrachtgever Aard van de opdracht : Intercommunale LEIEDAL : Groenonderhoud in bedrijventerrein Gullegem-Moorsele; uitbreiding noordwest Bestek nr. : H3 GM 54 40 INSCHRIJVINGSBILJET - De ondergetekende

Nadere informatie

NATUURMANAGEMENT: SOCIALE VAARDIGHEDEN

NATUURMANAGEMENT: SOCIALE VAARDIGHEDEN Procedure: Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking Bestek nummer: inverde-2014-10 NATUURMANAGEMENT: SOCIALE VAARDIGHEDEN Uiterste indieningsdatum offertes: op 28 mei 2014 om 11.00 uur

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK NR. 337

BIJZONDER BESTEK NR. 337 OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN SINT-GILLIS BIJZONDER BESTEK NR. 337 AFWIJKINGEN Zie A, I, 5. VOORWERP VAN DE OPDRACHT. De opdracht heeft betrekking op de levering en indienststelling

Nadere informatie

LEVERING VAN HANDELSGOEDEREN : VRIJETIJDS KINDER-, DAMES- EN HERENSCHOENEN

LEVERING VAN HANDELSGOEDEREN : VRIJETIJDS KINDER-, DAMES- EN HERENSCHOENEN Bijzonder bestek LEVERING VAN HANDELSGOEDEREN : VRIJETIJDS KINDER-, DAMES- EN HERENSCHOENEN ten behoeve van het Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer te Mol Aanbestedende overheid: Provinciaal Recreatiedomein

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK WERKEN OOSTENDE SYNTRA WEST - NIEUWBOUW HOTELSCHOOL OPEN AANBESTEDING. GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

BIJZONDER BESTEK WERKEN OOSTENDE SYNTRA WEST - NIEUWBOUW HOTELSCHOOL OPEN AANBESTEDING. GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR WERKEN MET ALS VOORWERP OOSTENDE SYNTRA WEST - NIEUWBOUW HOTELSCHOOL OPEN AANBESTEDING Opdrachtgevend bestuur GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Ontwerper

Nadere informatie

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43E/LOG/overname laurieren/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43E/LOG/overname laurieren/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS Stadsbestuur Sint-Niklaas Grote Markt 1 9100 Sint-Niklaas Dienst logistiek Tel. 03 778 35 51 veerle.weyers@sint-niklaas.be BESCHRIJVEND DOCUMENT 2014-43E/LOG/overname laurieren/vw-ms overname van laurieren

Nadere informatie

Voorwerp van de opdracht. Identificatie van de inschrijver. Verbintenistermijn OFFERTEFORMULIER MASS-MRG-2015. Open offertevraag

Voorwerp van de opdracht. Identificatie van de inschrijver. Verbintenistermijn OFFERTEFORMULIER MASS-MRG-2015. Open offertevraag OFFERTEFORMULIER MASS-MRG-205 Dit biljet is verplicht te gebruiken bij de inschrijving Open offertevraag OPENING: dinsdag 6 juni 205 om 4.30 uur Voorwerp van de opdracht AANKOOP EN INDIENSTSTELLIN VAN

Nadere informatie

BESTEK N 14/001 VOOR EEN OPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP

BESTEK N 14/001 VOOR EEN OPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP BESTEK N 14/001 VOOR EEN OPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP Het aanstellen van een partner voor een telefonische juridische helpdesk voor vastgoedmakelaars (eerstelijnsbijstand) Offerteaanvraag BIV

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK WERKEN BOUWEN VAN EEN BELEVENISCENTRUM VOOR CYCLOCROSS - BALENBERG OPENBARE AANBESTEDING NV BALENBERG

BIJZONDER BESTEK WERKEN BOUWEN VAN EEN BELEVENISCENTRUM VOOR CYCLOCROSS - BALENBERG OPENBARE AANBESTEDING NV BALENBERG BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR WERKEN MET ALS VOORWERP BOUWEN VAN EEN BELEVENISCENTRUM VOOR CYCLOCROSS - BALENBERG OPENBARE AANBESTEDING Opdrachtgever NV BALENBERG Ontwerper Schellen architecten

Nadere informatie

GEMEENTE SINT-AGATHA-BERCHEM Ref.: OW 2015/3 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP

GEMEENTE SINT-AGATHA-BERCHEM Ref.: OW 2015/3 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP GESPECIALISEERDE ARBEIDSKRACHTEN VOOR BEPLANTINGSONDERHOUD - PROGRAMMA 2015/2016/2017 Deel I : Opdracht voorbehouden aan sociale inschakelingsondernemingen

Nadere informatie

Aankoop van gerecycleerd papier van hoge kwaliteit voor kopieerapparaten

Aankoop van gerecycleerd papier van hoge kwaliteit voor kopieerapparaten Directoraat-generaal Infrastructuur en Logistiek Directoraat C - Resources L-2929 LUXEMBURG AFDELING CONTRACTEN EN AANBESTEDINGEN LUXEMBURG AANBESTEDING NR. INLO.AO - 2012-028-LUX-UAGBI-03 Aankoop van

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK DIENSTEN BEGRAFENISSEN TEN LASTE VAN HET OCMW BRUGGE VEREENVOUDIGDE ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET BEKENDMAKING.

BIJZONDER BESTEK DIENSTEN BEGRAFENISSEN TEN LASTE VAN HET OCMW BRUGGE VEREENVOUDIGDE ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET BEKENDMAKING. BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP BEGRAFENISSEN TEN LASTE VAN HET OCMW BRUGGE VEREENVOUDIGDE ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET BEKENDMAKING Opdrachtgevend bestuur OCMW

Nadere informatie

Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking

Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking 1/ 14 Standaardformulier 2 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200 e.proc@publicprocurement.be www.publicprocurement.be

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER Perceel 1

OFFERTEFORMULIER Perceel 1 BESTEK HOUDENDE DE VOORWAARDEN VOOR HET AANSTELLEN VAN EEN NOTARIS MET BETREKKING TOT DE DIENSTEN VAN JURIDISCHE AARD TEN BEHOEVE VAN DE STAD GENT Open offerteaanvraag met bekendmaking OFFERTEFORMULIER

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR WERKEN SENIORENFLATGEBOUW. Vervangen Ramen, buitendeuren en glas OPEN OFFERTEVRAAG

BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR WERKEN SENIORENFLATGEBOUW. Vervangen Ramen, buitendeuren en glas OPEN OFFERTEVRAAG BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR WERKEN SENIORENFLATGEBOUW MET 2 PERCELEN Vervangen Ramen, buitendeuren en glas En Vervangen glasdallen OPEN OFFERTEVRAAG Opdrachtgevend bestuur OCMW Sint-Martens-Latem

Nadere informatie

De volgende gebouwen maken deel uit van de opdracht (Campus Elishout-COOVI E. Gryzonlaan 1 1070 Anderlecht) :

De volgende gebouwen maken deel uit van de opdracht (Campus Elishout-COOVI E. Gryzonlaan 1 1070 Anderlecht) : 41 LOT 2 RAMEN De opdracht wordt drie keer per jaar uitgevoerd bij voorkeur tijdens volgende periodes: - Tweede deel kerstvakantie - Tweede deel paasvakantie - Grote vakantie (16 augustus-25 augustus)

Nadere informatie

BEPERKTE WEDSTRIJDOFFERTEAANVRAAG ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN VOOR EEN OVERHEIDSOPDRACHT VAN DIENSTEN EN LEVERINGEN

BEPERKTE WEDSTRIJDOFFERTEAANVRAAG ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN VOOR EEN OVERHEIDSOPDRACHT VAN DIENSTEN EN LEVERINGEN HET REALISEREN, HET ONTWERPEN EN DE PRODUCTIE VAN EEN OF MEERDERE GESCHENKVERPAKKINGEN VOOR HET RELATIEGESCHENK VAN HET BELGISCHE EU-VOORZITTERSCHAP 2010 BEPERKTE WEDSTRIJDOFFERTEAANVRAAG ALGEMENE ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK DIENSTEN INTERIMMANAGER VOOR DEPARTEMENT FINANCIËN GROEP MECHELEN VEREENVOUDIGDE ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET BEKENDMAKING

BIJZONDER BESTEK DIENSTEN INTERIMMANAGER VOOR DEPARTEMENT FINANCIËN GROEP MECHELEN VEREENVOUDIGDE ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET BEKENDMAKING BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP INTERIMMANAGER VOOR DEPARTEMENT FINANCIËN GROEP MECHELEN VEREENVOUDIGDE ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET BEKENDMAKING Opdrachtgevend

Nadere informatie

Aankondiging van een opdracht nutssectoren. Diensten

Aankondiging van een opdracht nutssectoren. Diensten 1/6 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:190863-2014:text:nl:html België-Mechelen: Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en

Nadere informatie

België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:283963-2015:text:nl:html België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963 Aankondiging van een opdracht Leveringen

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Officiële benaming: BIJ12 Nationale identificatie: 191745967 Postadres: Leidseveer 2 Plaats: Utrecht Postcode: 3511 SB Land: Contactpunt(en):

Nadere informatie

UITVOEREN VAN WERKEN IN BELGIE Contracteren met de overheid de overheidsopdracht in België

UITVOEREN VAN WERKEN IN BELGIE Contracteren met de overheid de overheidsopdracht in België UITVOEREN VAN WERKEN IN BELGIE Contracteren met de overheid de overheidsopdracht in België NKVK 13 oktober 2015 Lore Derdeyn Overzicht A. Overheidsopdracht B. Toepasselijke reglementering C. Vindplaats

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK DIENSTEN

BIJZONDER BESTEK DIENSTEN BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP GENK EN HASSELT: HAALBAARHEIDSSTUDIE VOOR DE MOGELIJKE IMPLEMENTATIE VAN EEN FIETSDEELSYSTEEM (PERCEEL 1) EN OPMAAK VAN EEN BESTEK

Nadere informatie

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek CD000345

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek CD000345 Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be - aankoop@digipolis.be Selectiedocument met het oog op

Nadere informatie

Bijzonder bestek van diensten FBO/INV/2015.07/AB

Bijzonder bestek van diensten FBO/INV/2015.07/AB Bijzonder bestek van diensten FBO/INV/2015.07/AB Open offerteaanvraag nr. FBO/OVH/2015.07/AB Reis Washington - New York 2016 1/17 Administratieve inlichtingen i.v.m. dit bestek kunnen verkregen worden

Nadere informatie

SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN VLAAMS WONINGFONDS

SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN VLAAMS WONINGFONDS Aon Risk Solutions / Aon Public Sector SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN VLAAMS WONINGFONDS Onderhandelingsprocedure met Bekendmaking Afsluiten van volgende verzekeringscontracten: Verzekeringen Personen,

Nadere informatie

SELECTIECRITERIA MET BETREKKING TOT DE TECHNISCHE DRAAGKRACHT

SELECTIECRITERIA MET BETREKKING TOT DE TECHNISCHE DRAAGKRACHT SELECTIECRITERIA MET BETREKKING TOT DE TECHNISCHE DRAAGKRACHT Piet Lombaerts INLEIDING EN PROBLEEMSTELLING SELECTIECRITERIA: bekwaamheid / geschiktheid van de INSCHRIJVER om de opdracht uit te voeren (referenties,

Nadere informatie

België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:204388-2015:text:nl:html België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388 Aankondiging van een opdracht

Nadere informatie

België-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie 2015/S 067-119525. Aankondiging van een opdracht. Diensten

België-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie 2015/S 067-119525. Aankondiging van een opdracht. Diensten 1/6 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:119525-2015:text:nl:html België-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie 2015/S 067-119525 Aankondiging

Nadere informatie

Bijzonder bestek van diensten FBO/INV/2013.01/AB

Bijzonder bestek van diensten FBO/INV/2013.01/AB Bijzonder bestek van diensten FBO/INV/2013.01/AB Algemene offerteaanvraag nr. FBO/INV/2013.01/AB Studiereis New York 2014 Administratieve inlichtingen i.v.m. dit bestek kunnen verkregen worden bij: Campus

Nadere informatie

Informatiesessie. Vraag 1 : Hebben de kandidaten de mogelijkheid om het vernoemd contract te bekijken?

Informatiesessie. Vraag 1 : Hebben de kandidaten de mogelijkheid om het vernoemd contract te bekijken? Federale Overheidsdienst FINANCIEN Brussel, 14 mei 2014 Stafdienst Logistiek Koning Albert II-Laan, 33 - Brussel Afdeling aankoop Openbare aanbesteding voor assistentie aan de bouwheer (AB) in het kader

Nadere informatie

SAMENVATTING NIEUWE WETGEVING. samenvatting nieuwe wetgeving... 1. Wetteksten... 2. Drempels bestek en gunningswijze... 2

SAMENVATTING NIEUWE WETGEVING. samenvatting nieuwe wetgeving... 1. Wetteksten... 2. Drempels bestek en gunningswijze... 2 SAMENVATTING NIEUWE WETGEVING Inhoudstafel samenvatting nieuwe wetgeving... 1 Wetteksten... 2 Drempels bestek en gunningswijze... 2 Drempels europese publicatie... 3 Termijnen voor het indienen van offerte/kandidatuur...

Nadere informatie

DEEL I OVERSCHOUWEN VAN DE OVERHEIDSOPDRACHTEN REGLEMENTERING DE PRINCIPES EN DE TOEPASSELIJKE REGELS

DEEL I OVERSCHOUWEN VAN DE OVERHEIDSOPDRACHTEN REGLEMENTERING DE PRINCIPES EN DE TOEPASSELIJKE REGELS Inhoudstafel Index van de voornaamste afkortingen wetgevend en reglementair kader... 13 Voorwoord... 15 DEEL I OVERSCHOUWEN VAN DE OVERHEIDSOPDRACHTEN REGLEMENTERING DE PRINCIPES EN DE TOEPASSELIJKE REGELS

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK DIENSTEN DE VERTALING VAN NEDERLANDSTALIGE, FRANSTALIGE EN ENGELSTALIGE TEKSTEN - 2014A0535 OPEN OFFERTEAANVRAAG

BIJZONDER BESTEK DIENSTEN DE VERTALING VAN NEDERLANDSTALIGE, FRANSTALIGE EN ENGELSTALIGE TEKSTEN - 2014A0535 OPEN OFFERTEAANVRAAG BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP DE VERTALING VAN NEDERLANDSTALIGE, FRANSTALIGE EN ENGELSTALIGE TEKSTEN - 2014A0535 OPEN OFFERTEAANVRAAG Opdrachtgevend bestuur

Nadere informatie

Hartelijk dank voor uw aanvraag van een Colruyt-kaart op naam van uw organisatie.

Hartelijk dank voor uw aanvraag van een Colruyt-kaart op naam van uw organisatie. Beste klant, Hartelijk dank voor uw aanvraag van een Colruyt-kaart op naam van uw organisatie. Om uw Colruyt-kaart zo snel mogelijk te kunnen bezorgen heb ik nog enkele gegevens nodig. Gelieve daarvoor

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK. Drukdiensten van MonnaieMuntMagazine Voor het seizoen 2013-2014 KONINKLIJKE MUNTSCHOUWBURG. April 2013. Referencienr : CSC-IMP1301

BIJZONDER BESTEK. Drukdiensten van MonnaieMuntMagazine Voor het seizoen 2013-2014 KONINKLIJKE MUNTSCHOUWBURG. April 2013. Referencienr : CSC-IMP1301 BIJZONDER BESTEK Drukdiensten van MonnaieMuntMagazine Voor het seizoen 2013-2014 April 2013 Referencienr : CSC-IMP1301 BELGISCHE ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG CSC-IMP1301 Financieel Beheer 1/14 25/04/13 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

3. OPDRACHTBRIEF. Tussen de ondergetekenden: Danielle Arijs BIBF Ondernemingsnummer 0478.319.767. Als mandataris van A & D BOEKHOUDASS GCV

3. OPDRACHTBRIEF. Tussen de ondergetekenden: Danielle Arijs BIBF Ondernemingsnummer 0478.319.767. Als mandataris van A & D BOEKHOUDASS GCV 3. OPDRACHTBRIEF Tussen de ondergetekenden: Danielle Arijs BIBF Ondernemingsnummer 0478.319.767 Kantoor houdende te KLAPSTRAAT 58 1790 AFFLIGEM Als mandataris van A & D BOEKHOUDASS GCV Met zetel te KLAPSTRAAT

Nadere informatie

Uittreksel uit de algemene voorwaarden van de ondernemingen van de Groep Rossel

Uittreksel uit de algemene voorwaarden van de ondernemingen van de Groep Rossel Uittreksel uit de algemene voorwaarden van de ondernemingen van de Groep Rossel De integrale versie van de algemene voorwaarden van de ondernemingen van de Groep Rossel is beschikbaar op volgende website:

Nadere informatie

LEVEREN VAN BRANDSTOFFEN VOOR DIENSTVOERTUIGEN Bestek (LOG-06/2014)

LEVEREN VAN BRANDSTOFFEN VOOR DIENSTVOERTUIGEN Bestek (LOG-06/2014) POLITIEZONE REGIO TIELT ARDOOIE- LICHTERVELDE-PITTEM- RUISELEDE-TIELT-WINGENE LEVEREN VAN BRANDSTOFFEN VOOR DIENSTVOERTUIGEN Bestek (LOG-06/2014) OPEN OFFERTEVRAAG INHOUDSOPGAVE 1. DEEL I. ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie

Overheidsopdrachten 9. G UNNING 11. VARIA

Overheidsopdrachten 9. G UNNING 11. VARIA Overheidsopdrachten 1. HISTORISCH KADER 2. WET VAN 24/12/1993 3. G UNNINGSWIJZEN 4. BEKENDMAKINGSVOORSCHRIFTEN 5. SELECTIE EN GUNNINGSCRITERIA 6. M OTIVERING- EN MELDINGSPLICHT 7. HET BESTEK 8. OFFERTE

Nadere informatie

Directoraat-generaal Presidium Directoraat plenaire vergadering De directeur

Directoraat-generaal Presidium Directoraat plenaire vergadering De directeur Directoraat plenaire vergadering De directeur UITNODIGING TOT INSCHRIJVING Betreft: Ref.: Levering van uitgeversdiensten voor het aanvullen en bijwerken van de gegevensbank "Waarnemingspost" van het Europees

Nadere informatie

BESTEK FAVV_DGLABO_CPM_2016

BESTEK FAVV_DGLABO_CPM_2016 OFFERTEFORMULIER FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN KRUIDTUINLAAN 55, 1000 BRUSSEL Contactpersoon: Diaine Sacha +32 (0)2 211 87 45, sacha.diaine@favv.be BESTEK FAVV_DGLABO_CPM_2016

Nadere informatie

SELECTIENOTA 2015.3.5 Beheer van serverinfrastructuur en WAN-connectiviteit

SELECTIENOTA 2015.3.5 Beheer van serverinfrastructuur en WAN-connectiviteit SELECTIENOTA 2015.3.5 Beheer van serverinfrastructuur en WAN-connectiviteit 2014 Directie Algemene Zaken ICT Inhoud Hoofdstuk 1. Algemene informatie... 3 1.1 Aanbestedende overheid... 3 1.2 Beschrijving

Nadere informatie

De artikels 29 en 30 van het KB Tijdelijke of mobiele bouwplaatsen zijn gewijzigd

De artikels 29 en 30 van het KB Tijdelijke of mobiele bouwplaatsen zijn gewijzigd De artikels 29 en 30 van het KB Tijdelijke of mobiele bouwplaatsen zijn gewijzigd Wijziging van het koninklijk besluit Tijdelijke of mobiele bouwplaatsen In dit koninklijk besluit (25.01.2001) zijn twee

Nadere informatie

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Hasselt: Brandstoffen 2010/S 203-309452

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Hasselt: Brandstoffen 2010/S 203-309452 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:309452-2010:text:nl:html B-Hasselt: Brandstoffen 2010/S 203-309452 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Leveringen AFDELING I:

Nadere informatie

AOO15001 - Open offerteaanvraag met Europese bekendmaking. Opdracht voor diensten. Bijzonder bestek

AOO15001 - Open offerteaanvraag met Europese bekendmaking. Opdracht voor diensten. Bijzonder bestek AOO15001 - Open offerteaanvraag met Europese bekendmaking Opdracht voor diensten Bureauticaopleidingen, e-learning en tool om talen te leren en te evalueren Bijzonder bestek ASBL GIAL VZW bd E. Jacqmainlaan

Nadere informatie

BXL 1278 ERP BEHEERSTOOL

BXL 1278 ERP BEHEERSTOOL BXL 1278 ERP BEHEERSTOOL INFOSESSIE AAN KANDIDATEN 24.09.2012 DOEL VAN INFOSESSIE Deze infosessie zal tot doel hebben om deelnemers te informeren over de procedure en selectieregels voor deze opdracht.

Nadere informatie

B-Brussel: Testen van software 2012/S 190-312596. Aankondiging van een opdracht. Diensten

B-Brussel: Testen van software 2012/S 190-312596. Aankondiging van een opdracht. Diensten 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:312596-2012:text:nl:html B-Brussel: Testen van software 2012/S 190-312596 Aankondiging van een opdracht Diensten Richtlijn

Nadere informatie

Bijzonder lastenkohier voor de verkoop in bulk en in grote hoeveelheden van diverse reeds gebruikte goederen 1 ste Trimester 2010

Bijzonder lastenkohier voor de verkoop in bulk en in grote hoeveelheden van diverse reeds gebruikte goederen 1 ste Trimester 2010 Federale Overheidsdienst FINANCIEN PATRIMONIUMDOCUMENTATIE Patrimoniumdiensten Fin Shop Brussels Tweedekkerstraat, 126 1130 BRUSSEL Tel. 0257 800 30 www.finshop.belgium.be Bijzonder lastenkohier voor de

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Marum Hoofdstraat 97, 9861 AC Marum ( Nederland ) Ter attentie van: H.P. BoonstraDrost Telefoon: +31 594551543, Fax: +31

Nadere informatie

BIJLAGE B - OFFERTEFORMULIER VAN HET BIJZONDERE BESTEK Nr. CSC- PA0701

BIJLAGE B - OFFERTEFORMULIER VAN HET BIJZONDERE BESTEK Nr. CSC- PA0701 BIJLAGE B - OFFERTEFORMULIER VAN HET BIJZONDERE BESTEK Nr. CSC- PA0701 Betreft: Het leveren van diensten inzake beroepsmatige verplaatsingskosten en bijkomende diensten voor de Koninklijke Muntschouwburg.

Nadere informatie

TUSSEN: Het Autonoom Gemeentebedrijf Vastgoed en Stadsprojecten Antwerpen, Generaal Lemanstraat 55, 2018 Antwerpen, hierbij vertegenwoordigd door

TUSSEN: Het Autonoom Gemeentebedrijf Vastgoed en Stadsprojecten Antwerpen, Generaal Lemanstraat 55, 2018 Antwerpen, hierbij vertegenwoordigd door RAAMCONTRACT GROENONDERHOUD TUSSEN: Het Autonoom Gemeentebedrijf Vastgoed en Stadsprojecten Antwerpen, Generaal Lemanstraat 55, 2018 Antwerpen, hierbij vertegenwoordigd door hierna genoemd AG Vespa EN:,

Nadere informatie

België-Beringen: Maken van bouwkundige ontwerpen 2016/S 010-013528. Aankondiging van een opdracht. Diensten

België-Beringen: Maken van bouwkundige ontwerpen 2016/S 010-013528. Aankondiging van een opdracht. Diensten 1 / 5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:13528-2016:text:nl:html België-Beringen: Maken van bouwkundige ontwerpen 2016/S 010-013528 Aankondiging van een opdracht

Nadere informatie

FORMULIER KANDIDATUUR KWALIFICATIE AANNEMER : LEVEREN &

FORMULIER KANDIDATUUR KWALIFICATIE AANNEMER : LEVEREN & FORMULIER KANDIDATUUR KWALIFICATIE AANNEMER : LEVEREN & PLAATSEN RAMEN/DEUREN jtjxj1iwle 1 Inleiding Infrax heeft een formulier samengesteld dat de kandidaat-aannemer dient in te vullen om een ontvankelijk

Nadere informatie

Raamovereenkomst ARVODI-2011 inzake Transport en opslag van Media Dragers

Raamovereenkomst ARVODI-2011 inzake Transport en opslag van Media Dragers 1 Raamovereenkomst ARVODI-2011 inzake Transport en opslag van Media Dragers De ondergetekenden: 1. De Staat der Nederlanden, waarvan de zetel is gevestigd te Den Haag, te dezen vertegenwoordigd door de

Nadere informatie

BESTEK 14/005 VOOR EEN OPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP

BESTEK 14/005 VOOR EEN OPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP BESTEK 14/005 VOOR EEN OPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP Het aanstellen van een partner voor het ontwikkelen van een softwaretool Antiwitwas Offerteaanvraag BIV Goedgekeurd door de Nationale Raad

Nadere informatie

DEEL F: Indeling offertedossier

DEEL F: Indeling offertedossier DEEL F: Indeling offertedossier Inhoudsopgave U1: Een volledig ingevuld en ondertekend offerteformulier ingeval van tijdelijke vereniging: ondertekening door alle leden deel uitmakende van de tijdelijke

Nadere informatie

BESTEK nr. 2015/SME/CC s-sdsl

BESTEK nr. 2015/SME/CC s-sdsl Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie (BIPT) Koning Albert II-laan 35, 1030 Brussel Aanspreekpunt: Pascal Vrancken (Fr), tel.: +32 (0)2 226 87 95 e-mail: pascal.vrancken@ibpt.be BESTEK

Nadere informatie

BESTEK VOOR DE LOONVERWERKING, LOONADMINISTRATIE EN JURIDISCHE ONDERSTEUNING OPEN AANBESTEDING. Opdrachtgevend bestuur BRANDWEERZONE KEMPEN.

BESTEK VOOR DE LOONVERWERKING, LOONADMINISTRATIE EN JURIDISCHE ONDERSTEUNING OPEN AANBESTEDING. Opdrachtgevend bestuur BRANDWEERZONE KEMPEN. BESTEK VOOR DE LOONVERWERKING, LOONADMINISTRATIE EN JURIDISCHE ONDERSTEUNING OPEN AANBESTEDING Opdrachtgevend bestuur BRANDWEERZONE KEMPEN Ontwerper Brandweerzone Kempen Veiligheidshuis Ter Stokt Stelenseweg

Nadere informatie

Overeenkomst huwelijksbemiddeling

Overeenkomst huwelijksbemiddeling Overeenkomst huwelijksbemiddeling De klant heeft gedurende zeven werkdagen 1 te rekenen van de dag volgend op die van de ondertekening van de overeenkomst, het recht om deze op te zeggen, kosteloos en

Nadere informatie

Naamloze Vennootschap Calesbergdreef 5 te 2900 Schoten RPR ANTWERPEN 0404.491.285 ----------------

Naamloze Vennootschap Calesbergdreef 5 te 2900 Schoten RPR ANTWERPEN 0404.491.285 ---------------- Naamloze Vennootschap Calesbergdreef 5 te 2900 Schoten RPR ANTWERPEN 0404.491.285 ---------------- BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING De aandeelhouders worden vriendelijk uitgenodigd tot het bijwonen op

Nadere informatie

Wetgeving op de overheidsopdrachten (WOO) voor dummies

Wetgeving op de overheidsopdrachten (WOO) voor dummies Wetgeving op de overheidsopdrachten (WOO) voor dummies Jo Swartenbroekx Hoofdapotheker UZ Antwerpen PUO 11 maart 2014 WOO: Wet op de overheidsopdrachten Wet op overheidsopdrachten is meer dan Europese

Nadere informatie

BESTEK NR. 2005/SV/FNW/004 OPENBARE AANBESTEDING

BESTEK NR. 2005/SV/FNW/004 OPENBARE AANBESTEDING BESTEK NR. 2005/SV/FNW/004 OPENBARE AANBESTEDING Aard van de opdracht: Levering Voorwerp van de opdracht: Aanmaak en levering palen Project: Aanbestedende overheid: Fietsnetwerken & fietsroutes Leiestreek

Nadere informatie

BIJLAGE B - OFFERTEFORMULIER

BIJLAGE B - OFFERTEFORMULIER THÉÂTRE ROYAL DE LA MONNAIE RUE LÉOPOLD 4 BE 1000 BRUXELLES KONINKLIJKE MUNTSCHOUWBURG LEOPOLDSTRAAT 4 BE 1000 BRUSSEL T +32 2 229 12 00 F +32 2 229 13 30 WWW.LAMONNAIE.BE WWW.DEMUNT.BE BESTEK NR. CSC-IMP1401

Nadere informatie

De impliciete verklaring op erewoord voor de controle van het toegangsrecht en het attest fiscale schulden

De impliciete verklaring op erewoord voor de controle van het toegangsrecht en het attest fiscale schulden Nota De impliciete verklaring op erewoord voor de controle van het toegangsrecht en het attest fiscale schulden 1. Management summary 1. Het eerste reparatie-k.b. overheidsopdrachten van 21 februari 2014

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER. Hoedanigheid of beroep: Nationaliteit: B. Voor een vennootschap (rechtspersoon) De vennootschap (handelsnaam of naam):

OFFERTEFORMULIER. Hoedanigheid of beroep: Nationaliteit: B. Voor een vennootschap (rechtspersoon) De vennootschap (handelsnaam of naam): BESTEK NUMMER: IN OPDRACHT VAN: GEBOUW / LIGGING: WERK / PERCEEL: 0841_A1.C1 Katholiek Onderwijs Gent-Zuid Lange Violettestraat 29 9000 GENT tel: 09/ 225 47 44 fax: 09/ 223 49 38 Nieuwen Bosch Internaat

Nadere informatie

Aanvraag tot erkenning als OCI door VEGAPLAN.BE vzw (contract OCI VEGAPLAN.BE vzw)

Aanvraag tot erkenning als OCI door VEGAPLAN.BE vzw (contract OCI VEGAPLAN.BE vzw) Aanvraag tot erkenning als OCI door VEGAPLAN.BE vzw Vegaplan.be vzw, afgekort Vegaplan, met maatschappelijke zetel te Bolwerklaan 21, Bus 35, B-1210 Brussel Tel.: 02.880.22.00 Fax: 02.880.22.19 Ondernemingsnr.:

Nadere informatie

algemene verkoopsvoorwaarden

algemene verkoopsvoorwaarden algemene verkoopsvoorwaarden 1. 2. Onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen en rechtsverhoudingen tussen MASTERmail en de opdrachtgever tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk

Nadere informatie