De wet op de kansspelen, de weddenschappen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de speler

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De wet op de kansspelen, de weddenschappen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de speler"

Transcriptie

1 De wet op de kansspelen, de weddenschappen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de speler Een commentaar op de wijziging van de Kansspelwet Nele HOEKX Doctoraatsbursaal Instituut Contractenrecht K.U.Leuven De wet van 10 januari 2010 wijzigt de Kansspelwet van 7 mei 1999 grondig. Weddenschappen, mediaspelen en kansspelen via het internet worden voortaan ook vergund op grond van de Kansspelwet. Daarnaast wordt de bescherming van de speler uitgebreid en verdwijnt de nietigheid van alle contracten met betrekking tot vergunde kansspelen. I. Inleiding A. De Kansspelwet 1. De wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de kansspelinrichtingen en de spelers 1 (hierna: Kansspelwet) veranderde het Belgische kansspellandschap drastisch. Vóór 1999 werden kansspelen in België fragmentair geregeld, met oude wetten die nauwelijks waren aangepast aan de moderne tijd. Het idee van de Kansspelwet was om in een omvattend vergunningstelsel te voorzien, waarbij het toezicht bij één, nieuw op te richten, instantie werd gelegd, de Kansspelcommissie. De leidende gedachte was die van kanalisatie: het verlangen van de mens om te spelen is onuitroeibaar, zodat het beter is om de speeldrift in gecontroleerde circuits te leiden dan een totaalverbod te handhaven. Het illegale aanbod wordt met andere woorden bestreden door in een legaal, veilig alternatief te voorzien. De Kansspelwet verbiedt het aanbieden van kansspelen, tenzij ze vergund zijn (art. 4). De wet definieert het begrip «kansspel» zeer ruim: het minste toeval volstaat, het is de aanwezigheid van een inzet die doorslaggevend wordt (art. 2, 1 o ). Om te vermijden dat ook bijvoorbeeld sport en kermisspelen verboden zouden zijn zonder vergunning, wordt in een aantal wettelijke uitzonderingen voorzien (art. 3 en 3bis). Die spelen worden niet beschouwd als kansspelen in de zin van de wet en hebben bijgevolg geen vergunning nodig voor een legaal aanbod. De wet roept vijf vergunningen en drie kansspelinrichtingen in het leven (oud art. 25): 1 B.S. 30 december Na deze wijziging is dit de wet op de kansspelen, de weddenschappen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers. vergunning klasse A voor de kansspelinrichtingen klasse I, de casino s (negen in totaal) (art. 29); vergunning klasse B voor de kansspelinrichtingen klasse II, de speelautomatenhallen (180 in totaal)(art. 34, tweede lid); vergunning klasse C voor de kansspelinrichtingen klasse III, de drankgelegenheden, die twee bingoautomaten mogen plaatsen (art. 39); vergunning klasse D voor het personeel dat in een casino of speelautomatenhal werkt; vergunning klasse E voor de verkoop, verhuur, leasing, levering, terbeschikkingstelling, invoer, uitvoer, productie en diensten inzake onderhoud, herstelling en uitrusting van kansspelen. De vergunningen worden uitgereikt door de Kansspelcommissie, die een adviserende, beslissende en controlerende bevoegdheid heeft. De commissie werd opgericht binnen de FOD Justitie en bestaat uit vertegenwoordigers van de ministers van Justitie, Binnenlandse Zaken, Financiën, Volksgezondheid, Economische Zaken en de minister tot wiens bevoegdheid de Nationale Loterij behoort (art. 10, 2). De bescherming van de speler krijgt een centrale plaats in de Kansspelwet. Maximale uurverliezen worden ingesteld (art. 8), kredietverlening wordt verboden (art. 58) en het verspreiden van hulpverleningsfolders verplicht (art. 61). Het sluitstuk is de mogelijkheid voor de speler om zich de toegang te laten ontzeggen tot casino s en speelautomatenhallen (art. 54, 3, 1 o ). B. Behoefte aan wijziging 2. Hoewel de Kansspelwet een omvattend kader wilde bieden, werd al snel de behoefte aan een aanpassing gevoeld. Drie factoren waren daarbij doorslaggevend. Allereerst werd een belangrijk deel van de 1330

2 kansspelen, namelijk de weddenschappen, niet vergund door de Kansspelwet. Weddenschappen op sportevenementen en paardenwedrennen waren uitgesloten van de wet en werden elders geregeld, op een weinig coherente manier. 2 Weddenschappen op niet-sportieve gebeurtenissen vielen, bij gebrek aan een eigen regeling, wel onder de wet en waren zonder meer verboden, omdat er geen vergunning voor zulke weddenschappen bestond. In het licht van een coherent beleid leek het raadzaam alle weddenschappen onder het vergunningsysteem van de Kansspelwet te brengen Ten tweede was de wet niet voorzien op de enorme «boom» van de moderne communicatiemiddelen. Ze bood geen antwoord op de exponentiële toename van kansspelen op het internet. Die spelen waren zonder meer verboden, omdat de wet net als voor weddenschappen niet in de mogelijkheid voorzag ze te vergunnen. Het verbod werd echter nauwelijks afgedwongen in de praktijk. Aan de pv s die de Kansspelcommissie doorzond aan het parket werd zelden tot nooit gevolg gegeven. 4 De regering was daarenboven van mening dat ze heel wat fiscale inkomsten misliep door het gebrek aan een regelgevend kader voor online kansspelen Ten derde dook aan het begin van de eenentwintigste eeuw een nieuw fenomeen op, dat van de zogenaamde belspelletjes, televisieprogramma s die volledig bestaan uit het telefonisch beantwoorden van vragen. De beller moet meestal meermaals telefoneren om in de uitzending te geraken en de vragen zijn vaak misleidend. De telefoonkosten van sommige bellers liepen hoog op. Ook daarvoor had de Kansspelwet geen pasklaar antwoord. Het betrof immers kansspelen, die in principe verboden waren. De praktijk had echter een dergelijke omvang aangenomen, dat een totaalverbod handhaven onmogelijk leek. C. Weg naar de wetswijziging 2 Wet van 26 juni 1963 betreffende de aanmoediging van de lichamelijke opvoeding, de sport en het openluchtleven en het toezicht op de ondernemingen die wedstrijden van weddenschappen op sportuitslagen inrichten, B.S. 25 december 1963; art W.I.G.B. 3 Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (II), Parl. St. Kamer , nr /001, p Voorstel van resolutie betreffende de herziening van de kansspelwetgeving, Parl. St. Senaat , nr /1, p D. REYNDERS, «Financiële en fiscale aspecten van kansspelen», in N. HOEKX en A. VERBEKE (red.), Kansspelen in België/Les jeux de hasard en Belgique, Brussel, Larcier, 2009, Om tegemoet te komen aan die verzuchtingen werden vooral alleenstaande pogingen ondernomen, maar zonder resultaat. 6 Er werd wel een regeling ingevoerd voor de zogenaamde belspelen. 7 Vreemd genoeg werd besloten die spelen niet onder het toepassingsgebied van de Kansspelwet te brengen (oud art. 3, 4 o ), maar te regelen in een koninklijk besluit. 8 Dat koninklijk besluit werd in 2009 vervangen om nog meer garanties te bieden aan de spelers. 9 In 2006 kwam de regering zelf met een ruimer ontwerp om de Kansspelwet te wijzigen. 10 Maar de parlementsverkiezingen van juni 2007 leidden tot de ontbinding van het parlement vooraleer over de wetswijziging werd gestemd. Door de moeizame regeringsvorming die op de parlementsverkiezingen volgde, bleef een nieuw initiatief tot grondige wijziging van de Kansspelwet uit. 6. In 2008 werd alles in stelling gebracht om een wetgevend initiatief dat de Kansspelwet grondig zou updaten wel tot een goed einde te brengen. Het wetsontwerp 11 werd op 19 november 2009 goedgekeurd in 6 Bv. wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers, Parl. St. Kamer , nr / Art. 322 van de Programmawet van 27 december 2004, B.S. 31 december K.B. van 10 oktober 2006 houdende de voorwaarden waaraan spelen die aangeboden worden in het kader van televisieprogramma s via nummerreeksen van het Belgische nummerplan, waarvoor het toegelaten is om van de oproeper, naast de prijs van de communicatie, ook de betaling van de inhoud te vragen, doch beperkt tot deze reeksen waarop het eindgebruikertarief geen functie is van de tijdsduur van de oproep en die een totaalprogramma inhouden dienen te voldoen, B.S. 19 oktober K.B. van 12 mei 2009 tot vaststelling van de voorwaarden waaraan sommige spelen aangeboden in het kader van televisieprogramma s via nummerreeksen van het Belgisch nummerplan en die een totaalprogramma inhouden moeten voldoen, B.S. 29 mei Wetsontwerp houdende diverse bepalingen betreffende kansspelen, Parl. St. Kamer , nr / Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers, van het Wetboek van de met inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen, van de wet van 26 juni 1963 betreffende de aanmoediging van de lichamelijke opvoeding, de sport en het openluchtleven en het toezicht op de ondernemingen die wedstrijden van weddenschappen op sportuitslagen inrichten, van de wet van 19 april 2002 tot rationalisering van de werking en het beheer van de Nationale Loterij, Parl. St. Kamer , nr /001 (hierna: wetsontwerp, nr. 1992/001). Later werd dit wetsontwerp gesplitst in wetsontwerp tot wijziging van de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers, wat de kansspelcommissie betreft, Parl. St. Kamer , nr /007 en het wetsontwerp tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek, de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers, van het Wetboek van de met inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen, van de wet van 26 juni 1963 betreffende de aanmoediging van de lichamelijke opvoeding, de sport en het openluchtleven en het toezicht op de ondernemingen die wedstrijden van weddenschappen op sportuitslagen inrichten en van de wet van 19 april 2002 tot rationalisering van de werking en het beheer van de Nationale Loterij, Parl. St. Kamer , nr /

3 de Senaat en op 3 december in de Kamer. De wet werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 1 februari 2010 en zal ten laatste op 1 januari 2011 volledig in werking treden (art. 61). In feite gaat het om een geleidelijke inwerkingtreding, waarbij bepaalde artikelen in werking treden samen met hun respectieve uitvoeringsbesluiten, die momenteel worden uitgewerkt. 7. De wetswijziging beoogde de drie grote uitdagingen (supra, randnrs. 2-4) op een coherente manier aan te pakken. De memorie van toelichting expliciteert dat het Belgische kansspelbeleid gericht is op de bescherming van de speler, financiële transparantie en controle op de geldstromen, de controle op het spel, en de identificatie van en controle op de organisatoren. 12 Een verbod op kansspelen blijft het basisprincipe, met het uitreiken van vergunningen als uitzondering (art. 4, 1). De kanalisatiegedachte blijft centraal staan. Weddenschappen, mediaspelen en kansspelen via informatiemaatschappij-instrumenten krijgen een eigen vergunning. Hierna worden de belangrijkste wijzigingen besproken. Allereerst komen de zeer beperkte wijzigingen voor de bestaande vergunningen aan bod. Daarna worden de zeven nieuwe types van vergunning overlopen, de verhoogde sanctiemogelijkheden van de Kansspelcommissie en de bijkomende spelersbescherming. Tot slot gaat de aandacht naar de invloed van de gewijzigde wet op contracten die samenhangen met vergunde kansspelen. II. Bestaande vergunningen en uitzonderingen A. Wijzigingen bestaande vergunningen 8. Voor de bestaande vergunningen verandert er weinig. Een bijkomende voorwaarde voor elke aanvrager van een vergunning (zowel voor de bestaande types als de nieuwe) of vergunninghouder is dat hij aan de Kansspelcommissie een advies moet kunnen overleggen van de FOD Financiën waaruit blijkt dat hij al zijn vaststaande en onbetwiste belastingschulden heeft voldaan (art. 31, 6; art. 36, 7; art. 41; art. 43/5, eerste lid, 4; art. 43/10, 4; art. 50, 4). Daarnaast moeten de vergunninghouders A en B, om hun vergunning te behouden, de kansspelen of kansspelinrichtingen waarvoor een vergunning is verleend daadwerkelijk exploiteren in de zin van art. 2, 2 o, van de wet (art. 32, 5 en art. 37, 5). Die bepaling moet de praktijk van de «slapende» inrichtingen tegengaan. 13 Bepaalde vergunninghouders hebben momenteel een vergunning, maar houden geen kansspelinrichting open. Op die manier houden ze de beperkte vergunningplaatsen bezet en verhinderen ze aanvragers op de wachtlijst om een vergunning te verkrijgen. De nieuwe wet verzet zich tegen zulke praktijken. Is er geen daadwerkelijke exploitatie, dan verliest de vergunninghouder zijn vergunning en kan een nieuwe exploitant op de markt komen. De vraag is echter wat onder «daadwerkelijke exploitatie» moet worden verstaan. Volstaat het dat een vergunninghouder sporadisch zijn inrichting opent, is een zekere regelmatigheid vereist, of zelfs een permanent karakter? De parlementaire voorbereiding geeft te kennen dat de Kansspelcommissie discretionair zal oordelen over de al dan niet daadwerkelijke uitbating. Economische verwachtingen kunnen daarbij een objectief criterium vormen. 14 Als het discretionaire karakter van de beoordeling al de wenkbrauwen doet fronsen, doet een mogelijk objectief criterium om die discretie in te vullen dat helemaal. 9. Casino s (kansspelinrichtingen klasse I) zien de mogelijkheid om cadeaus aan te bieden uitgebreid van 50 euro per week per speler naar 400 euro per twee maanden per speler (art. 60, eerste lid). Dat stelt hen in staat om klanten te lokken met diners en duurdere geschenken. Bovendien blijven de casino s ook ontsnappen aan het verbod op kredietkaarten (infra, randr. 33). De wetgever brengt hier het belang van de exploitant, zijn economische rentabiliteit, duidelijk in rekening, wat niet steeds het geval is voor de andere exploitanten (infra, randnrs. 25 en 33). B. Uitzonderingen 10. Aangezien weddenschappen op sportwedstrijden voortaan ook over een vergunning op grond van de Kansspelwet dienen te beschikken (infra, randnr. 13), wordt de bestaande wettelijke uitzondering voor weddenschappen aangegaan naar aanleiding van sportbeoefening (oud art. 3, 1 o ) geschrapt. Enkel de eigenlijke sportbeoefening ontsnapt nog aan het toepassingsgebied van de wet (art. 3, eerste lid, 1 o ). De term «sportbeoefening» kan echter aanleiding geven tot interpretatieproblemen, zoals al eerder werd gesignaleerd. 15 Vanaf wanneer spreekt men van sport? Als schaken een sport is, is poker dat dan ook? De memorie van toelichting verduidelijkt wat onder sport moet worden verstaan: «de lichamelijke bezigheid ter 13 Wetsontwerp, nr. 1992/001, p Wetsontwerp, nr. 1992/001, p Wetsontwerp, nr. 1992/001, p K. ANDRIES, N.CARETTE en N. HOEKX, Kansspel. De wettelijke definitie gewikt en gewogen, Brugge, die Keure, 2006, p , nr

4 ontspanning of als beroep met spel- of wedstrijdelement waarbij conditie en vaardigheid vereist zijn, respectievelijk bevorderd worden en waarvoor bepaalde regels gelden». 16 Al bij al blijft de definitie vaag, maar de wetgever heeft aan een oplossing gedacht. De Kansspelcommissie zal oordelen, op basis van objectieve criteria, welke activiteiten een sport zijn en welke niet. Er wordt nog aangegeven dat ze zich voornamelijk zal baseren op de lijst van de erkende sportfederaties. 17 Die oplossing is voor kritiek vatbaar. Ten eerste is ze niet opgenomen in de wettekst zelf en is het dus maar de vraag in welke mate een rechter bij zijn beoordeling of iets «sportbeoefening» is in de zin van de Kansspelwet rekening moet houden met de wil van de Kansspelcommissie. Ten tweede worden de «objectieve criteria» nauwelijks verduidelijkt en zal de Kansspelcommissie die bijgevolg zelf opstellen. Komt het wel aan de Kansspelcommissie toe om de wet «bindend» te interpreteren op een dergelijke wijze? 11. Een andere uitzondering, die op de kaart- en gezelschapsspelen (art. 3, eerste lid, 3 o ), wordt uitgebreid naar spelen die occasioneel en maximum vier keer per jaar worden ingericht door een plaatselijke vereniging ter gelegenheid van een bijzondere gebeurtenis of door een feitelijke vereniging met een sociaal of liefdadig doel of een vereniging zonder winstgevend oogmerk ten behoeve van een sociaal of liefdadig doel. Op die manier wil men evenementen uit het verenigingsleven die dienen om de clubkas te spijzen, zoals kaarttornooien en ezelskoersen, hun strafbaar karakter ontnemen. 18 Tombola s vallen echter niet onder die uitzondering. Het zijn volgens de wetgever loterijen die uitgezonderd zijn van de Kansspelwet (art. 3bis) en nog steeds worden geregeld door de wet van 31 december 1851 en art Sw. 19 De wetgever blijft ook na de wetswijziging vasthouden aan een onderscheid tussen loterijen en kansspelen. Deze laatste zouden een actieve medewerking vereisen, de eerste enkel de aankoop van een biljet en een verificatie achteraf of men al dan niet gewonnen heeft. 20 Dat onderscheid is voorbijgestreefd in het licht van de definitie die de Kansspelwet geeft van «kansspel». Loterijen zijn gewoonweg een subcategorie van kansspelen in die zin, geen ander soort spel. Het ware coherenter om de kleinschalige, eenmalige loterijen ook onder de uitzondering van art. 3, eerste lid, 3 o, te brengen, en voor de grotere tombola s, die nu een 16 Wetsontwerp, nr. 1992/001, p Wetsontwerp, nr. 1992/001, p Wetsontwerp, nr. 1992/001, p Wetsontwerp, nr. 1992/001, p Wetsontwerp, nr. 1992/001, p. 17. koninklijk besluit nodig hebben ter goedkeuring, in een vergunning onder de Kansspelwet te voorzien. Op die manier zou een van de laatste restanten van versnipperde kansspelwetgeving, de wet van 31 december 1851, ook kunnen worden opgeheven. 12. Voor art. 3, eerste lid, 3 o, geldt dat er slechts een beperkte inzet mag zijn en een geringe winst. Die begrippen werden vroeger nergens gedefinieerd, wat tot onzekerheid leidde. De Kansspelcommissie hield vast aan de wel zeer minieme bedragen die het college van procureursgeneraal op een dergelijke inzet en winst plakten als richtbedrag, respectievelijk 0,20 euro en 6,20 euro. Die bedragen waren echter niet bindend en de rechter was vrij te bepalen wat «beperkt» en «gering» is. De wijziging komt aan dat euvel tegemoet door de Koning de bevoegdheid te geven voor de uitzonderingen van art. 3, eerste lid, 2 o (spelen die geen ander voordeel opleveren dan het recht om maximum vijf keer gratis verder te spelen) en art. 3, eerste lid, 3 o, nadere voorwaarden voor het soort inrichting, het soort spel, het bedrag van de inzet, het voordeel dat kan worden toegekend en het gemiddeld uurverlies vast te leggen (art. 3, tweede lid). III. Nieuwe vergunningen A. Weddenschappen 1 o Algemeen 13. Alle weddenschappen, zowel op sportwedstrijden, paardenwedrennen als andere evenementen, worden onder de Kansspelwet gebracht. Ook de weddenschappen die de Nationale Loterij zou organiseren, vallen in het vervolg onder de wet (art. 3bis). Art. 2, 5 o, definieert een weddenschap als «elk kansspel waarbij elke speler een inzet inbrengt en waarbij winst of verlies wordt opgeleverd die niet afhangt van een daad gesteld door de speler, maar van de verwezenlijking van een onzekere gebeurtenis die zich voordoet zonder tussenkomst van de spelers». Daarna volgen definities van de verschillende soorten van weddenschap: de onderlinge weddenschap (art. 2, 6 o ) en de weddenschap tegen notering (art. 2, 7 o ). In de eerste variant spelen de spelers tegen elkaar en is de organisator enkel een tussenpersoon die zorgt voor het verzamelen van de inzetten en het verdelen van de winst. In de tweede variant speelt de speler tegen de organisator (ook wel bookmaker genoemd), waarbij de winst wordt bepaald op grond van een vaste of conventionele notering. 14. De wet verbiedt om weddenschappen in te richten op een onzekere gebeurtenis die strijdig is met 1333

5 de openbare orde of goede zeden (art. 43/1, eerste lid). In het burgerlijk recht zijn zulke contracten nog los van de mogelijke gevolgen van de spelexceptie (infra, randnr. 35) sowieso nietig wegens een ongeoorloofd voorwerp, maar nu worden daar dus ook strafrechtelijke gevolgen aan vastgeknoopt (art. 64). Ook het inrichten van weddenschappen op evenementen of gebeurtenissen waarvan de uitslag al gekend is of waarbij de onzekere gebeurtenis al heeft plaatsgevonden, wordt strafrechtelijk beteugeld (art. 43/1, tweede lid juncto art. 64). 15. De wet roept voor het aanbieden van weddenschappen twee nieuwe vergunningen in het leven en baseert zich daarbij op een onderscheid tussen de inrichters en de aannemers van weddenschappen. 21 De inrichters staan in voor de organisatie van de weddenschappen (te denken valt aan multinationals zoals Stanleybet en Ladbrokes). Zij hebben een vergunning F1 nodig (infra, randnr. 16). De aannemers zijn de eigenlijke verkopers de wedkantoren of agentschappen die in naam en voor rekening van een inrichter contracten van weddenschap sluiten met de speler. Zij moeten over een vergunning F2 beschikken (infra, randnr. 18). Een vergunninghouder F1 kan verschillende vergunninghouders F2 aan zich koppelen. Het is in principe de inrichter die de verschuldigde belasting op spelen en weddenschappen moet betalen, niet de aannemer. De wet voorziet in een overgangsregeling voor de bestaande inrichters en aannemers van weddenschappen. Zij mogen hun activiteit voortzetten totdat de Kansspelcommissie een definitieve beslissing heeft genomen over de toekenning van de vergunningen F1 en F2, op voorwaarde dat ze voldoen aan hun fiscale verplichtingen, eventueel een waarborg storten en een volledig aanvraagdossier indienen binnen twee maanden na inwerkingtreding van de wet (art. 76/1). 2 o Vergunning F1 21 Wetsontwerp, nr. 1992/001, p De nieuwe vergunning F1 is nodig om weddenschappen in te richten (art. 43/3, 1). Zij laat een exploitatie toe voor hernieuwbare periodes van negen jaar (art. 25, 6). Hoewel een apart artikel wordt gewijd aan het inrichten van weddenschappen op paardenrennen (art. 43/2, infra, randnr. 20), wordt daar niets bepaald over de vergunning die nodig is voor de exploitatie. Ook wie weddenschappen op paardenrennen wil inrichten, heeft dus een vergunning F1 nodig. Wie een vergunning F1 (of F2, zie infra, randnr. 18) aanvraagt en wil behouden, moet aan bepaalde voorwaarden voldoen (art. 43/5 en art. 43/6), die grotendeels gelijklopen met die van de vergunninghouders klasse A en B. Zo moet de aanvrager uit de Europese Unie komen en het volle genot hebben van zijn burgerlijke rechten en plichten indien het gaat om een natuurlijke persoon, of moeten de bestuurders en zaakvoerders daarover beschikken in het geval van een rechtspersoon. Naast het overleggen van een advies van de FOD Financiën (supra, randnr. 8), moet de aanvrager ook het bewijs leveren van zijn kredietwaardigheid en financiële draagkracht. Bijkomend in vergelijking met de andere vergunninghouders is dat de aanvrager van een vergunning F1 ook een lijst moet toevoegen met de soorten weddenschappen die hij wil inrichten (art. 43/5, tweede lid, 1) en een spelreglement (art. 43/5, tweede lid, 3 22 ). 3 o Kansspelinrichting klasse IV 17. De wetswijziging creëert een nieuwe kansspelinrichting, de kansspelinrichting klasse IV (art. 6), een plaats uitsluitend bestemd voor het aannemen van weddenschappen voor rekening van de vergunninghouders F1 (art. 43/4, 1, eerste lid). Dit soort kansspelinrichting wordt uitgebaat door een aannemer van weddenschappen, die beschikt over een vergunning F2. 23 De kansspelinrichtingen klasse IV zijn vast of mobiel (art. 43/4, 2, eerste lid). Een mobiele kansspelinrichting is een tijdelijke inrichting, duidelijk afgebakend in de ruimte, die wordt geëxploiteerd ter gelegenheid, voor de duur en op de plaats van een evenement, een sportwedstrijd of een sportcompetitie (art. 43/4, 2, vierde lid). Er worden alleen weddenschappen aangenomen die betrekking hebben op dat evenement (art. 43/4, 2, vijfde lid). Het personeel in een kansspelinrichting klasse IV (dus de personen die de aannemer tewerkstelt) heeft een vergunning klasse D nodig, zoals al gold voor het personeel in een casino of automatenhal (art. 25, 4). Het betreft enkel het personeel dat een activiteit uitoefent die verband houdt met het spel (art. 44). Een vaste kansspelinrichting klasse IV mag gespecialiseerde bladen, sportmagazines, gadgets en nietalcoholische dranken verkopen. Bovendien mogen er twee automatische kansspelen worden geëxploiteerd die weddenschappen op soortgelijke activiteiten aanbieden als die welke worden aangegaan in het wedkantoor (art. 43/4, 2, tweede lid). Het gaat hier niet 22 Door een onzorgvuldige redactie is deze bepaling een gedeeltelijke herhaling van het in extremis gewijzigde art. 43/5, eerste lid, 3 en daardoor eigenlijk overbodig. 23 Een vergunninghouder F1 die zelf een kansspelinrichting klasse IV wil uitbaten, moet ook over een vergunning F2 beschikken. 1334

6 om weddenschappen via het internet op bijvoorbeeld buitenlandse sportevenementen, maar om weddenschappen op virtuele evenementen, zoals een virtuele paardenrace. Die «kruisbestuiving» tussen weddenschappen en andere kansspelen is een spijtige zaak, ook al gaat het in de ogen van de wetgever om vrij onschuldige automaten. 24 De Kansspelwet was net duidelijk in de zin dat de verschillende soorten inrichtingen eigenlijk schotten plaatsten tussen spelen van een andere soort. Iemand in een speelautomatenhal kon bijvoorbeeld niet worden verleid tot een reëel pokerspel. Iemand die wedt, toch een aparte vorm van kansspel, zal nu misschien gelokt worden door een aanwezige speelautomaat en zo overschakelen op een andere, «hardere», vorm van gokken. 4 o Vergunning F2 18. Naast de vergunning F1 is er de vergunning F2, nodig om voor rekening van een vergunninghouder F1 weddenschappen aan te nemen (art. 43/4, 1, tweede lid). De vergunninghouders F2 nemen weddenschappen aan in kansspelinrichtingen klasse IV of buiten die kansspelinrichting in twee uitzonderlijke gevallen (art. 25, 7 en art. 43/4, 1, tweede lid). De eerste uitzondering behelst de onderlinge weddenschappen op paardenrennen en alle weddenschappen op sportevenementen andere dan paardenrennen en windhondrennen, die als nevenactiviteit worden aangenomen door dagbladhandelaars (art. 43/ 4, 5, 1 o ). De tweede uitzondering heeft betrekking op de onderlinge weddenschappen op paardenrennen die worden aangenomen binnen de omheining van een renbaan (art. 43/4, 5, 2 o ). Die laatste uitzondering was van belang om de bestaande praktijk van aanname van weddenschappen op de hippodroom zelf te bestendigen. De uitzondering voor de krantenwinkels is ook ingegeven door de economische overweging om de bestaande situatie te bestendigen. 25 Op zichzelf valt het financiële belang van de dagbladhandelaars te verdedigen, maar toch wordt het systeem van de wet op die manier ondergraven. De wetgever wil weddenschappen koppelen aan een nieuwe kansspelinrichting, maar voorziet tegelijk in belangrijke uitzonderingen. De Koning dient nog wel de nadere voorwaarden te bepalen waaraan de dagbladhandelaars moeten voldoen om weddenschappen aan te nemen (art. 43/4, 5, 1 o ) en een dagbladhandelaar mag niet alle soorten weddenschappen aannemen, maar op zichzelf holt die 24 Vandaar bv. een leeftijdsvereiste vergelijkbaar met dat voor inrichtingen klasse III, namelijk achttien i.p.v. eenentwintig. 25 Wetsontwerp, nr. 1992/001, p. 38. uitzondering een belangrijke bescherming uit waarin de wet voorziet. De krantenwinkels zijn immers vrij toegankelijk voor minderjarigen die, hoewel ze niet zullen mogen inzetten, zo al in aanraking kunnen komen met het wedden. 5 o Numerus clausus 19. Net zoals de wet het aantal casino s en speelautomatenhallen in België beperkt, wordt ook het wedaanbod begrensd. Het is opvallend dat, in tegenstelling tot de kansspelinrichtingen klasse I en II, niet alle weddenschappen binnen een kansspelinrichting klasse IV moeten worden afgesloten. Bijgevolg komt een wat vreemde numerus clausus tot stand. Allereerst is er een numerus clausus van het aantal inrichters, dus vergunninghouders F1 (art. 43/3, 2). Daarnaast is er, net als bij de kansspelinrichtingen klasse I en II, een numerus clausus van het aantal (vaste en mobiele) inrichtingen klasse IV (art. 43/4, 4). De wet gewaagt niet van een beperking van het aantal vergunninghouders F2. Wat de bovengrens van het aantal vergunningen F1 en het aantal inrichtingen klasse IV betreft, is een opmerkelijk verschil met de numerus clausus van de andere kansspelinrichtingen dat de wet zelf geen maximum vastlegt, maar die beslissing overlaat aan de Koning. Een in de Ministerraad overlegd koninklijk besluit zal het precieze aantal vastleggen op basis van criteria die ertoe strekken het aanbod te beperken ter bescherming van de speler en ter garantie van een doeltreffende controle (art. 43/3, 2). Het onderscheid dat hier wordt gemaakt met de kansspelinrichtingen klasse I en II is niet duidelijk gemotiveerd en een kwalijke tendens. Een dergelijke beslissing moet worden overgelaten aan de formele wetgever, zeker gezien de rechtspraak van het Hof van Justitie. Het Hof kreeg de afgelopen jaren immers heel wat prejudiciële vragen over het restrictieve karakter van monopolies en vergunningstelsels in de kansspelsector. 26 In een van die zaken benadrukte het dat de gekozen aantallen in een numerus clausus terdege moeten worden gerechtvaardigd Voor een overzicht, zie: A. LITTLER, «Regulatory Perspectives on the Future of Interactive Gambling in the Internal Market», Eur. L. Rev. 2008, Voor de meest recente zaak, zie: N. HOEKX, «Kansspelen op het internet: heeft Bwin vs. Santa Casa de kaarten geschud?», D.C.C.R. 2009, en T.v.C. 2009, H.v.J. 6 maart 2007, Strafzaken tegen Massimiliano Placanica, Christian Palazzese en Angelo Sorricchio, nrs. C-338/04, C-359/04 en C-360/04, Jur. 2007, I, 1891, rechtsoverweging 51. Cf. Advies Raad van State, nr /2, Parl. St. Kamer , nr /001, p

7 6 o Weddenschappen op paardenrennen 20. De nieuwe regeling van de weddenschappen op paardenrennen, een overigens zeer kleine sector in België, is uitermate complex. Op rennen die in België worden georganiseerd door een erkende renvereniging zijn zowel onderlinge weddenschappen (art. 43/2, 1, 1 o ) als weddenschappen tegen (vaste of conventionele) notering (art. 43/2, 1, 3 o ) mogelijk. Die onderlinge weddenschappen mogen enkel worden georganiseerd door of met toestemming van de renvereniging die de betreffende wedren organiseert (art. 43/2, 2, 1 o ). De weddenschappen tegen notering op Belgische rennen mogen enkel worden georganiseerd binnen de omheining van een renbaan met toestemming van de renvereniging die de betreffende wedren organiseert (art. 43/2, 2, 3 o ). Op buitenlandse rennen zijn onderlinge weddenschappen mogelijk onder de door de Koning bepaalde voorwaarden (art. 43/2, 1, 2 o ), en weddenschappen zijn enkel mogelijk volgens de resultaten van de onderlinge weddenschappen of volgens de conventionele notering waarnaar de partijen verwijzen (art. 43/2, 1, 4 o ). De onderlinge weddenschappen op buitenlandse paardenrennen kunnen eveneens enkel worden georganiseerd door of met toestemming van een erkende Belgische renvereniging (art. 43/2, 2, 2 o ). Die verenigingen bezitten dus het monopolie op onderlinge weddenschappen. De andere weddenschappen op buitenlandse paardenrennen mogen enkel worden aangenomen in vaste kansspelinrichtingen klasse IV (art. 43/2, 1, 4 o ). B. Mediaspelen 21. De Kansspelwet reguleert van nu af aan alle mediaspelen. De uitzondering van de belspelen (oud art. 3, 4 o ) verdwijnt uit de wet. Een mediaspel is elk kansspel waarvan de exploitatie gebeurt via de media (art. 2, 9 o ), waarbij «media» wordt gedefinieerd als «elke radio- of televisiezender, en elk dagblad of tijdschrift waarvan de maatschappelijke zetel van de exploitant of uitgever gevestigd is in de Europese Unie» (art. 2, 8 o ). De mediaspelen zijn door hun aard niet gekoppeld aan een bepaalde inrichting. Voor hun exploitatie is een vergunning klasse G nodig, waarvan er twee soorten bestaan. Er is de vergunning G1 die voor hernieuwbare periodes van vijf jaar de exploitatie toestaat van de zogenaamde belspelen (art. 25, 8). Daarnaast is er de vergunning G2 die voor een periode van één jaar de exploitatie toelaat van alle andere via de media geëxploiteerde kansspelen 28 (art. 25, 9). De wet somt een aantal aanvraagvoorwaarden op die gelden voor beide vergunningen en die grotendeels gelijklopen met de voorwaarden voor de andere vergunningen (art. 43/10; supra, randnr. 16). Wel moet de aanvrager een dossier indienen bij de Kansspelcommissie, waarin de organisatie, de wijze van spelersselectie en de methodiek van het spel worden uiteengezet (art. 43/10, 3). Ook de voorwaarden om de vergunning te behouden, stemmen overeen met de voorwaarden voor de andere vergunningen (art. 43/11). Al het overige wordt opnieuw overgelaten aan een uitvoeringsbesluit (art. 43/ 13 en 43/15). Voor de vergunningen G2 wordt bijkomend bepaald dat de Koning vastlegt voor welke spelen geen vergunning moet worden aangevraagd (art. 43/15, 6). Daarmee krijgt de uitvoerende macht de bevoegdheid om uitzonderingen in het leven te roepen op het wettelijke verbod om kansspelen zonder vergunning aan te bieden. Dat lijkt geen gezonde praktijk. Hoewel het gaat om een uitzondering op een strafbaarstelling, is het in het licht van het strafrechtelijke legaliteitsbeginsel af te raden een dergelijke bevoegdheid te ruim aan de uitvoerende macht te delegeren Op zichzelf is het logisch dat de mediaspelen ook onder de Kansspelwet en het bijhorende vergunningsysteem worden gebracht. De regeling is echter zeer ad hoc en komt neer op een bestendiging van een bestaande situatie. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de belspelen en al de rest, omdat de belspelen al sinds 2006 worden geregeld. Het was echter logischer geweest, als men dan toch per se een onderscheid wil maken, dat te maken tussen spelen die een totaalprogramma inhouden en spelen die slechts een onderdeel van een programma zijn, ongeacht het medium. Het huidige onderscheid houdt te weinig rekening met toekomstige evoluties; dit is een euvel waarmee ook de definiëring van «media» is behept. Een aantal jaren geleden kon men zich het bestaan van belspelen niet voorstellen, maar plots schoten ze als paddenstoelen uit de grond en was een regeling wenselijk. Misschien dat over enkele jaren totaalprogramma s via andere media een plaag worden. Dan zou daarvoor een vergunning G2 nodig zijn en geen vergunning G1, die waarschijnlijk strengere voorwaarden zal kennen en een uitgebreider kader. De graad van gevaar van mediaspelen hangt nochtans grotendeels af van hun duur. Een totaalprogramma lijkt op het eerste gezicht gevaarlijker dan korte quizjes of prijsvragen in de loop van een programma. Het ware dan ook wenselijk de totaalprogramma s te reguleren 28 Het is vreemd dat de wet vaak van «kansspelen via de media» spreekt, terwijl het begrip «mediaspel» werd gedefinieerd. Keuze voor de ene of andere term ware wenselijk geweest. Men had zich de definitie van art. 2, 9 o kunnen besparen; het begrip «media» definiëren volstaat. 29 C. VAN DEN WYNGAERT, Strafrecht, strafprocesrecht en internationaal strafrecht, Antwerpen, Maklu, 2006, 83. Cf. Verslag Commissie Justitie, Parl. St. Kamer , nr /006, p

houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2011

houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2011 stuk ingediend op 778 (2010-2011) Nr. 1 29 oktober 2010 (2010-2011) Ontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2011 verzendcode: IED 2 Stuk 778 (2010-2011) Nr. 1 INHOUD 1.

Nadere informatie

GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29

GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29 GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29 00264/10/NL WP 169 Advies 1/2010 over de begrippen voor de verwerking verantwoordelijke en verwerker Goedgekeurd op 16 februari 2010 Deze groep is opgericht op grond

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 28 197 Aanpassing van het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, het Wetboek van Strafrecht en de Wet op de economische

Nadere informatie

Over VAN Kansspelen Branche-organisatie (voorheen VAN Speelautomaten Branche-organisatie)

Over VAN Kansspelen Branche-organisatie (voorheen VAN Speelautomaten Branche-organisatie) REACTIE OP INTERNETCONSULTATIE: PRIVATISERING SPEELCASINO S Publicatiedatum: 30-01-2015 Einddatum consultatie: 01-04-2015 Over VAN Kansspelen Branche-organisatie (voorheen VAN Speelautomaten Branche-organisatie)

Nadere informatie

Rolnummers 5856 en 5859. Arrest nr. 84/2015 van 11 juni 2015 A R R E S T

Rolnummers 5856 en 5859. Arrest nr. 84/2015 van 11 juni 2015 A R R E S T Rolnummers 5856 en 5859 Arrest nr. 84/2015 van 11 juni 2015 A R R E S T In zake : de beroepen tot gedeeltelijke (artikel 5) of gehele vernietiging van de wet van 30 juli 2013 «houdende wijziging van de

Nadere informatie

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe De vzw o Foto s: Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe 2 Voorwoord De Belgische grondwet voorziet in de vrijheid

Nadere informatie

Brussel, 21 januari 2009 090121 advies decreet diepe ondergrond. Advies. Voorontwerp van decreet betreffende de diepe ondergrond

Brussel, 21 januari 2009 090121 advies decreet diepe ondergrond. Advies. Voorontwerp van decreet betreffende de diepe ondergrond Brussel, 21 januari 2009 090121 advies decreet diepe ondergrond Advies Voorontwerp van decreet betreffende de diepe ondergrond Inhoud 1. Samenvatting van het advies... 3 2. Inleiding... 4 3. Algemene bemerkingen...

Nadere informatie

Omzendbrief FMI/2007-02 OVER DE VERPLICHTINGEN VAN OP EEN GEREGLEMENTEERDE MARKT GENOTEERDE EMITTENTEN

Omzendbrief FMI/2007-02 OVER DE VERPLICHTINGEN VAN OP EEN GEREGLEMENTEERDE MARKT GENOTEERDE EMITTENTEN Omzendbrief FMI/2007-02 OVER DE VERPLICHTINGEN VAN OP EEN GEREGLEMENTEERDE MARKT GENOTEERDE EMITTENTEN December 2007* * De nieuwe wetgeving die in deze omzendbrief wordt besproken, treedt in werking op

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1997 1998 25 892 Regels inzake de bescherming van persoonsgegevens (Wet bescherming persoonsgegevens) Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING 1 INHOUDSOPGAVE Algemeen

Nadere informatie

Artikelsgewijs overzicht en bespreking van de door de

Artikelsgewijs overzicht en bespreking van de door de Artikelsgewijs overzicht en bespreking van de door de Wet van 18 januari 2010 tot wijziging van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van

Nadere informatie

1. Inleiding 2. Huidige situatie en de noodzaak van regulering kansspelen op afstand

1. Inleiding 2. Huidige situatie en de noodzaak van regulering kansspelen op afstand Memorie van Toelichting I. Algemeen 1. Inleiding 2. Huidige situatie en de noodzaak van regulering kansspelen op afstand 3. Visie op kansspelen op afstand 3.1. Algemene beleidsvisie op kansspelen 3.2.

Nadere informatie

Belgisch mededingingsrecht wordt persoonlijk

Belgisch mededingingsrecht wordt persoonlijk Belgisch mededingingsrecht wordt persoonlijk Frank WIJCKMANS en Anouk FOCQUET Haast geruisloos heeft de persoonlijke aansprakelijkheid van bestuurders, management en personeelsleden in het raam van kartelinbreuken

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 27 193 (R 1658) Wijziging van de bepalingen ten aanzien van octrooigemachtigden in de Rijksoctrooiwet en de Rijksoctrooiwet 1995 Nr. 3 MEMORIE

Nadere informatie

E.E.S. V. en E.S. V. Twee nieuwe verenigingsvormen

E.E.S. V. en E.S. V. Twee nieuwe verenigingsvormen E.E.S. V. en E.S. V. Twee nieuwe verenigingsvormen I INHOUDSTAFEL INLEIDING... 5 1. HET E.E.S.V.: DE EUROPESE REGLEMENTARING door S. Israel.................................... 7 2. ECONOMISCHE SAMENWERKINGSVERBANDEN:

Nadere informatie

Ten geleide. 14 Etablissements de crédit

Ten geleide. 14 Etablissements de crédit Ten geleide 14 Etablissements de crédit De voorbije jaren werden gekenmerkt door ingrijpende veranderingen op de financiële markten en in de financiële wetgeving. Voor de ondernemingen, bemiddelaars en

Nadere informatie

S amenstelling ( * ) van de Hoge Raad voor de

S amenstelling ( * ) van de Hoge Raad voor de HOGE RAAD VOOR DE ECONOMISCHE BEROEPEN North Gate III - 6e verdieping Koning Albert II-laan 16-1000 Brussel Tel. 02/277.64.11 Fax 02/201.66.19 E-mail : CSPEHREB@skynet.be www.cspe-hreb.be S amenstelling

Nadere informatie

Jaarverslag 2002. Ombudsman van de verzekeringen

Jaarverslag 2002. Ombudsman van de verzekeringen Jaarverslag 2002 Ombudsman van de verzekeringen INHOUDSTAFEL I. INLEIDING II. GEBEURTENISSEN TWEE VERJAARDAGEN 30 jaar RDR-overeenkomst (a) 10 jaar WLVO (b) NIEUWE WETGEVING KB van 11 januari 2002 Wet

Nadere informatie

Oneerlijke handelspraktijken

Oneerlijke handelspraktijken Oneerlijke handelspraktijken Bescherming van consumenten en ondernemingen onder de nieuwe regelgeving Erasmus Universiteit Rotterdam Faculteit der Rechtsgeleerdheid Sectie Burgerlijk Recht Oktober 2010

Nadere informatie

DE WETGEVING OVER DE LANDVERZEKERINGS- OVEREENKOMST INHOUD

DE WETGEVING OVER DE LANDVERZEKERINGS- OVEREENKOMST INHOUD 3 DE WETGEVING OVER DE LANDVERZEKERINGS- OVEREENKOMST INHOUD 7 10 18 23 Voorwoord I. Een nieuwe wetgeving over de landverzekeringsovereenkomst: waarom en hoe? Wordingsgeschiedenis van de wet van 25 juni

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2003 200 Besluit van 8 mei 2003, houdende de vaststelling van eisen voor het verlenen van diensten voor elektronische handtekeningen (Besluit elektronische

Nadere informatie

VZW, hoe begin je eraan? Een praktische handleiding voor sportclubs

VZW, hoe begin je eraan? Een praktische handleiding voor sportclubs VZW, hoe begin je eraan? Een praktische handleiding voor sportclubs Teksten conform met de nieuwe vzw-wet Joachim Beddegenoots Bedrijfsjurist Adviseur Procura VZW 1 INHOUDSTAFEL Inleiding... 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 520 Wijziging van de Boeken 6 en 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Wet handhaving consumentenbescherming en enige andere wetten in verband met

Nadere informatie

ADVIES INZAKE DE REGELING VAN ONRECHTMATIGE BEDINGEN IN HET VOORONTWERP VAN WET BETREFFENDE BEPAALDE MARKTPRAKTIJKEN

ADVIES INZAKE DE REGELING VAN ONRECHTMATIGE BEDINGEN IN HET VOORONTWERP VAN WET BETREFFENDE BEPAALDE MARKTPRAKTIJKEN C.O.B. 25 COMMISSIE VOOR ONRECHTMATIGE BEDINGEN ADVIES INZAKE DE REGELING VAN ONRECHTMATIGE BEDINGEN IN HET VOORONTWERP VAN WET BETREFFENDE BEPAALDE MARKTPRAKTIJKEN Brussel, 19 november 2008 2 Bij brief

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 414 Wijziging van het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering teneinde de collectieve afwikkeling van massaschades

Nadere informatie

Elektronische facturatie en accounting token: twee vliegen in één klap

Elektronische facturatie en accounting token: twee vliegen in één klap e - accounting Elektronische facturatie en accounting token: twee vliegen in één klap Roger Lassaux Directieadviseur IAB Belastingconsulent Als bevoorrechte adviseurs van de ondernemingen kunnen de accountants

Nadere informatie

Financial Law Institute

Financial Law Institute Financial Law Institute Working Paper Series WP 2010-15 Reinhard STEENNOT Michel TISON De impact van het privaat financieel Challenging the Prudential Supervisor: liability recht op de wilsautonomie, de

Nadere informatie

Second Life Criminaliteit in de virtuele wereld

Second Life Criminaliteit in de virtuele wereld Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Gent Academiejaar 2008-09 Second Life Criminaliteit in de virtuele wereld Masterproef van de opleiding Master in de rechten Ingediend door Sabrina Holvoet Stamnummer:

Nadere informatie

www.abvv.be Werk & privacy

www.abvv.be Werk & privacy www.abvv.be Werk & privacy Mag je werkgever ALLES over je weten? Werk & privacy Mag je werkgever ALLES over je weten? -5- Inhoudstafel Voorwoord. 1. Arbeidsgeneeskunde en privacy.................................................................................................................................................................................

Nadere informatie

Gezinshereniging in België: kan men het bos nog door de bomen zien?

Gezinshereniging in België: kan men het bos nog door de bomen zien? 286 RECHTSLEER Gezinshereniging in België: kan men het bos nog door de bomen zien? S. Dawoud* 1_Inleiding De wetgeving over gezinshereniging was de laatste jaren aan heel wat wijzigingen onderhevig 1.

Nadere informatie

Twin Peaks II: regelgever creëert doolhof. Doelstelling consumentenbescherming verdronken in regels PB- PP BELGIE(N) - BELGIQUE

Twin Peaks II: regelgever creëert doolhof. Doelstelling consumentenbescherming verdronken in regels PB- PP BELGIE(N) - BELGIQUE PB- PP BELGIE(N) - BELGIQUE 2 2014 16 e jaargang driemaandelijks JUNI 2014 afgiftekantoor Gent X P2A8099 Twin Peaks II: regelgever creëert doolhof Doelstelling consumentenbescherming verdronken in regels

Nadere informatie