Hieronder vindt u het activiteitenplan van de Kansspelautoriteit.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hieronder vindt u het activiteitenplan 2015-2016 van de Kansspelautoriteit."

Transcriptie

1 Activiteitenplan Wijnhaven GA Den H aag P ostbus CG Den H aag Contactpersoon T +3 1 (0) F +3 1 (0 ) Activiteitenplan December 2014 Hieronder vindt u het activiteitenplan van de. Wat is het activiteitenplan? In het activiteitenplan staat weergegeven waar de zich in de periode op hoofdlijnen mee bezig gaat houden. Dit activiteitenplan valt grofweg uiteen in twee delen. Het eerste deel geeft aan vanuit welke missie, visie en uitgangspunten er is geredeneerd. Vervolgens staat beschreven in welke werkzaamheden dit uitmondt. Ook zijn er werkzaamheden die niet zijn beschreven. Van deze lopende zaken - als het voeren van een administratie, bestuursrechtelijke of bepaalde staftaken - kan eenieder zich een beeld vormen. Bovendien zijn het taken die noodzakelijkerwijs uitgevoerd moeten worden. Daaraan valt dus niets te wijzigen. Deel 1 De basis van het activiteitenplan ligt vast in de wettelijk beschreven taken en bevoegdheden, samengevat beschreven in onze missie en publieke doelen. Vervolgens worden de drie uitgangspunten beschreven voor de komende twee jaar. Onder die uitgangspunten worden concretere werkzaamheden beschreven. Missie De heeft als missie: De bewaakt een veilig en betrouwbaar aanbod van kansspelen. Publieke doelen Drie publieke doelen vormen het ijkpunt voor alle activiteiten van de : het voorkomen van kansspelverslaving bescherming van de consument tegengaan van fraude en andere criminaliteit Op verschillende manieren zijn deze doelen dan ook terug te vinden in het werk van de : P agina 1 van 10

2 Via vergunningverlening. De vergunningen bevatten verplichtingen over bijvoorbeeld verslavingspreventie, consumentenbescherming en het tegengaan van criminaliteit. Ook prikkelt de vergunninghouders zodat ze zich op de juiste wijze inzetten voor de publieke doelen. Afhankelijk van de (te verwachten) marktprestaties en risico s per publiek doel krijgen vergunninghouders van de meer of minder ruimte om naar eigen inzicht de verplichtingen in te vullen. Complexe verplichtingen werkt de uit in richtsnoeren, als ondersteuning voor vergunninghouders. Bij de uitwerking van vergunningsverplichtingen en richtsnoeren baseert de zich op jurisprudentie en breed gedragen kennis en ervaring. Daarbij worden experts, vergunninghouders, consumenten en andere stakeholders betrokken. Via toezicht. De treedt op tegen vergunninghouders die zich niet houden aan hun verplichtingen. De treedt bovendien daadkrachtig op tegen illegaal aanbod van kansspelen. Immers, bij illegale aanbieders is niet geborgd dat ze zich inzetten om kansspelverslaving te voorkomen, consumenten te beschermen en criminaliteit tegen te gaan. Via voorlichting bevordert de dat consumenten zelf hun verantwoordelijkheid nemen. De is een gerespecteerde informatiebron voor consument en sector. De wil gezien worden als een gerespecteerde bron, die de consument en de kansspelsector voorziet van informatie over bijvoorbeeld risico s van kansspelen, marktinformatie en gewenst gedrag van aanbieders. De informatie verspreiden we via publieksvoorlichting, social media en onze website. Via publieksvoorlichting worden ook vragen beantwoord van individuele consumenten. De registreert klachten die consumenten melden als signaal ten behoeve van ons toezicht. Voor de behandeling van individuele klachten wordt verwezen naar de betreffende vergunninghouders. Uitgangspunten Voor de komende twee jaar zijn, voortvloeiend uit de missie en publieke doelen, drie uitgangspunten beschreven. Deze uitgangspunten bepalen voor een groot deel de activiteiten van de in 2015 en De uitgangspunten zijn: 1. Publieke doelen uitwerken naar gereguleerde sectoren 2. Voorbereiding op nieuwe wetgeving 3. Vergroten impact Vanuit deze uitgangspunten worden in het vervolg van dit plan de activiteiten van de toegelicht. P agina 2 van 10

3 Deel 2 Activiteitenplan Publieke doelen uitwerken naar gereguleerde sectoren De publieke doelen zijn het uitgangspunt voor ons werk. Handhaving van regels kan daar aan bijdragen, maar is geen doel op zich. De publieke doelen als uitgangspunt nemen betekent ook dat de een flexibele en proactieve houding heeft. De autoriteit is daadkrachtig, doet wat het beste bij een specifieke situatie past en is responsief. De speelt in op veranderingen in de markt. De effecten van onze activiteiten worden geëvalueerd en daarover vindt verantwoording plaats. De consument staat in belangrijke mate centraal in ons werk. Er worden geen activiteiten ontplooid die bijvoorbeeld slechts gericht zijn op de belangen van vergunninghouders en niet bijdragen aan de publieke doelen. Er wordt in het werk wel rekening gehouden met de belangen van alle stakeholders (zoals kansspelaanbieders, verslavingszorg en andere overheden), maar het belang van de consument weegt het zwaarst. Bij consumenten gaat het om spelers van kansspelen (incidentele, regulier, professionele of potentiële spelers), met bijzondere aandacht voor spelers die bijvoorbeeld vanwege verslaving(-srisico) of leeftijd kwetsbaar zijn. De focus op de consument vloeit direct voort uit de publieke doelen gericht op voorkomen van kansspelverslaving en bescherming van consument. Het publieke doel gericht op het tegengaan van fraude en andere criminaliteit heeft een breder maatschappelijk doel dan puur de consument, dus in dat verband zal de afweging van de ook breder zijn. De stelt de publieke doelen sinds haar oprichting centraal in haar werk. In belangenafwegingen weegt het belang van de consument zwaar. De focus op de consument wordt uitgedragen in de rapporten die worden gemaakt en te nemen besluiten. Toch is verbetering nodig. Er wordt beter uitgewerkt wat precies onder publieke doelen wordt verstaan. Tot op heden zijn de publieke doelen namelijk veelal abstract geformuleerd of in termen van maatregelen. Dit is onduidelijk voor vergunninghouders en bemoeilijkt toezichtactiviteiten. Ook is het tijdens ons werk opgevallen dat voor onszelf de belangen van de consument nog onvoldoende zijn doorgrond. P agina 3 van 10

4 Concrete werkzaamheden Verhelderen publieke doelen - De komende jaren wordt verder gegaan met het uitwerken van de publieke doelen en verplichtingen voor vergunninghouders tot concrete normen en ijkpunten. In 2014 is daarmee al gestart rondom de onderwerpen verslavingspreventie, betrouwbaarheid en reclame. In 2015 en 2016 worden deze en overige publieke doelen nader uitgewerkt. De bevindingen monden onder meer uit in richtsnoeren of nadere vergunningsvereisten. Toezicht op illegale aanbieders - Een van de publieke doelen van de is het tegengaan van fraude en andere criminaliteit. Daaronder valt dat de tegen illegale kansspelen optreedt. Daarin hanteert de een risicogerichte aanpak. De grootste risico s worden als eerste aangepakt. Illegale, online activiteiten hebben daarin prioriteit. Wat betreft landgebonden, illegale kansspelen bepaalt de periodiek haar focus op basis van actuele signalen. De wijze waarop we reageren op regelovertredingen stemmen we af op de aard van de overtreding, de houding en beweegredenen van de regelovertreder. Op die manier zijn we responsief. Bij de meeste regelovertredingen kan worden volstaan met een normoverdragend gesprek, adviseren of waarschuwen. Tegen vergunninghouders die volharden in overtredingen en die zich ook aan afschrikking weinig gelegen laat liggen, alsmede tegen illegale aanbieders, moet het zwaarste geschut in stelling worden gebracht: boete of intrekking van een vergunning. We communiceren deze handhavingspiramide, zodat organisaties vanwege de afschrikwekkende werking van de zware sancties eerder geneigd zullen zijn om te reageren op mildere interventies. Verslavingspreventie - De heeft een coördinerende rol op het gebied van verslavingspreventie. Daartoe zal een structureel overleg worden opgestart, waarbij in overleg met marktpartijen en maatschappelijke partners toegewerkt zal worden naar gezamenlijke ambities en strategieën per deelsector, met als doel om de risico s op kansspelverslaving te minimaliseren. In 2015 zal het Curriculum cursussen kansspelproblematiek 2012 worden geëvalueerd. Dit curriculum is door GGZ Nederland en de VAN speelautomaten branche-organisatie ontwikkeld, onder auspiciën van de. Ook wordt verdere invulling gegeven aan het op te richten Verslavingsfonds, welke tot doel heeft om onderzoek naar preventie van kansspelverslaving en (anonieme) behandeling van kansspelverslaving te bekostigen. De gaat de komende periode sterker inzetten op de samenwerking met de verslavingssector om ontwikkelingen op preventiegebied en nieuwe inzichten uit wetenschap en praktijk, mee te kunnen nemen in de aanscherping en verfijning van het preventiebeleid. P agina 4 van 10

5 Dialoog met consument - Beschermen en informeren van de consument is een publieke taak van de. Op dit moment wordt de consument vooral vanuit de gedachte van de zender (lees: de autoriteit) benaderd. Er is alleen via telefoon en mail tweerichtingsverkeer met de consument en met consumentenorganisaties wordt alleen nog maar incidenteel samengewerkt. In 2015 wordt geanalyseerd hoe de onze focus op de consument verdere invulling gegeven kan worden. Daarbij worden consumenten-, spelers- en patiëntenorganisaties betrokken, wetende dat die uiteenlopende belangen hebben. Meer marktonderzoek - De werkt proactief en responsief om de publieke doelen op effectieve wijze centraal te stellen in ons werk. Om tijdig te kunnen anticiperen op komende veranderingen in bijvoorbeeld beleid, marktomstandigheden en technologie verzamelt de op gestructureerde wijze signalen en marktgegevens. Dit gaat de komende jaren uitgebreider gebeuren. In 2014 is een eerste marktanalyse uitgevoerd. Dit wordt periodiek herhaald. De komende jaren wordt daarbij per sector geanalyseerd in welke mate marktpartijen de mogelijkheid en de motivatie hebben om zich in te zetten voor de publieke doelen: online, casino s, loterijen, sportweddenschappen en kansspelautomaten. Op basis van de signalen en de marktanalyses bepaalt de per sector hoe en in welke mate de gaat optreden om de publieke doelen te borgen. Uitbouwen contacten - Ook via rechtstreekse contacten met stakeholders houdt de feeling met de markt. Er is periodiek contact met vergunninghouders, verslavingsorganisaties, ministeries, consumentenvertegenwoordiging, keuringsinstellingen, collega toezichthouders (binnenland/buitenland), OM, politie, (branche-) organisaties voor reclame/marketing, financiële (branche) organisaties en goede doelen (branche) organisaties. De komende jaren worden deze contacten waar relevant uitgebouwd. Herziening en verduidelijking toezicht op vergunning(voorwaarden) - Ook bij het beheer en het toezicht op vergunningen krijgt het beschreven uitgangspunt concreet vorm. Op casusniveau is de hier al in 2014 mee gestart. Dit zal meer gestructureerd en voor meer vergunningen worden vormgegeven in 2015 en Beoogd wordt dat publieke doelen en vergunningsvereisten door bijvoorbeeld het opstellen van richtsnoeren voor aanbieders concreter worden gemaakt. Dit leidt ook tot kritisch kijken naar vergunningsvoorschriften; wat kan geschrapt worden, welke moeten juist worden aangescherpt en welke onderwerpen moeten worden toegevoegd. Ook kan dit leiden tot het updaten van de toezichtssystematiek op de betrouwbaarheid (en beveiliging) van de P agina 5 van 10

6 bedrijfsprocessen rondom trekkingen en de informatievoorziening van vergunninghouders aan de en de consument. Toezicht op reclame-uitingen - Onderdeel van het toezicht is de algemene maatregel van bestuur rondom Werving, Reclame en Kansspelverslaving. Kortweg: Amvb Reclame. De verwacht dat gezien de verwachte openstelling van het online gokken, de hoeveelheid reclame zal toenemen en daarmee zal ook bij de consument de verwachting groeien dat uitwassen van reclames worden aangepakt. Dit project werkt uit hoe het toezicht op deze reclameactiviteiten er exact uit gaat zien en hoe dit in de staande organisatie wordt geïmplementeerd. P agina 6 van 10

7 2. Voorbereiding op nieuwe wetgeving Het ministerie van Veiligheid en Justitie werkt aan een modernisering van het kansspelbeleid. Diverse aanpassingen van wetten en regels staan op stapel. Hieronder een overzicht van wat dit betekent voor de en wat wij verwachten daarmee te doen. Concrete werkzaamheden Kansspelen op afstand - Als het wetgevingsproces rondom Kansspelen op afstand (Koa) is afgerond, kunnen vergunningen voor online kansspelen worden aangevraagd bij de. Teneinde direct die aanvragen te kunnen behandelen, treft de nu al én in 2015 de benodigde voorbereidingen. De zet de huidige toezichtsactiviteiten voor online kansspelen onverminderd voort. In 2015 richt een groot deel van de capaciteit zich op de uitvoering van de motie Bouwmeester. De Tweede Kamer heeft de wens uitgesproken dat als kansspelaanbieders zich in aanloop naar de nieuwe wetgeving zich niet houden aan de Nederlandse regels, dit gevolgen kan hebben voor de vergunningverlening. In 2015 heeft de bovendien speciale aandacht voor bedrijven (zoals reclamepartijen, samenwerkende trustkantoren en hostingbedrijven) die diensten verlenen aan illegale online kansspelen. Na inwerkingtreding van de wet verandert het toezicht op online kansspelen deels van karakter. Een middel dat daar bijvoorbeeld bij wordt gebruikt, is een controle databank. Voor het veranderend toezicht en het gebruik van een controle databank, treft de nu al voorbereiding. Deze worden in 2015 voortgezet. Mocht er een grote vertraging ontstaan bij de behandeling van het wetsvoorstel Kansspelen op afstand (Koa), is een herziening van het activiteitenplan noodzakelijk. Vooralsnog wordt daar niet vanuit gegaan, aangezien het wetsvoorstel is aangeboden aan de Tweede Kamer en die de eerste procedurestappen (schriftelijke inbreng) heeft gepland. De ICT-infrastructuur van de zelf en de ICT-infrastructuur die de moet gaan beheren, wordt steeds belangrijker. Als gevolg van het wetsvoorstel Koa krijgt de beheerstaken in bijvoorbeeld het Centraal Register Uitsluiting Kansspelen (CRUKS) en moeten vergunninghouders een controle databank inrichten. Voor beide systemen geldt dat de systemen van kansspelaanbieders en de met elkaar moeten kunnen communiceren. Ook komt er een Digitaal Loket, waar Kansspelaanbieders terecht kunnen met technische vragen over de te gebruiken systemen. P agina 7 van 10

8 Herziening stelsel speelcasino s (Holland Casino), loterijstelsel en speelautomatenbesluit - Het kabinet heeft aangekondigd het beleid rondom speelcasino s, loterijen en speelautomaten te gaan herzien. De eerste contouren daarvan zijn op onderdelen recent per brief zichtbaar gemaakt aan de Tweede Kamer. De krijgt in dit beleid zowel de vergunningverlenende rol, als de toezichthoudende rol. Bij de speelcasino s zal de de uitvoerbaarheid van het beoogde beleid nog toetsen. Na akkoord in de Tweede en Eerste Kamer zal de vergunningen verlenen op grond van het nieuwe beleidskader. Het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft aangegeven dat het herziene speelautomatenbesluit moet leiden tot een modernisering en versimpeling van verouderde en complexe regelgeving op het gebied van kansspelautomaten. De herziening volgt op een onderzoek dat in opdracht van het ministerie is uitgevoerd naar de knelpunten in de huidige regelgeving en de mogelijkheden tot verbetering. De heeft op dit terrein al een vergunningverlenende en toezichthoudende rol en zal ook hier vanuit haar expertise de uitvoerbaarheid van het herziene stelsel toetsen. Voorbereiding op de vernieuwing van de Wwft - Het kabinet is voornemens om de taken toe te wijzen op het gebied van (Wet) witwassen en financiering terrorisme. Voor speelcasino s is die taak nu bij De Nederlandsche Bank (DNB) belegd en komt de toezichtstaak over naar de. Tegelijkertijd wordt het Wwft toezichtsgebied voor de waarschijnlijk uitgebreid van alleen speelcasino s, naar fysieke en online kansspelen. De gaat dit voorbereiden en vervolgens implementeren in de staande organisatie. P agina 8 van 10

9 3. Vergroten impact Zoals elke organisatie gaat de zo doelmatig mogelijk om met haar beschikbare middelen. Er wordt naar gestreefd dat de in omvang beperkt blijft en tegelijkertijd grote impact heeft op de publieke doelen. Toezicht zonder deskundigheid is overlast, deskundig toezicht is dat nooit Dit vereist dat continu wordt gewerkt aan onze professionaliteit. De hecht waarde aan een professionele relatie met de vergunninghouders. Betrouwbaarheid, voorspelbaarheid en responsiviteit zijn daarbij sleutelwoorden. De maatregelen die worden opgelegd zijn proportioneel en noodzakelijk. Een professioneel toezichthouder is onafhankelijk, transparant en opgebouwd uit professionals. De kwaliteit van de medewerkers bepaalt de kwaliteit van de. Daarom worden hoge eisen gesteld aan de medewerkers wat betreft kennis, vaardigheden en integriteit, zowel bij indiensttreding als in hun dagelijks werk. Door nadruk te leggen op samenwerking, bottum-up werken, open discussies en investeringen in opleiding en training is de een fijne werkomgeving voor ambitieuze professionals. Concrete activiteiten Zelfredzaamheid - Er wordt bevorderd dat consumenten en vergunninghouders zelf hun verantwoordelijkheid nemen. Daarom wordt voorlichting gegeven aan consumenten en gereageerd op vragen van vergunninghouders. Voorlichting aan onze aan (potentiële) vergunninghouders wordt uitgebreid door richtsnoeren te publiceren. Waar mogelijk wordt ruimte gegeven aan vergunninghouders om naar eigen inzicht verplichtingen in te vullen. De vergunningsverplichtingen bij vergunninghouders worden getoetst op uitvoerbaarheid (consultatie) en vergunninghouders worden betrokken bij de uitwerking van richtsnoeren. Samenwerking andere (toezichts)organisaties - De werkt samen met andere toezichthouders, zoals ACM, AFM, CBP, DNB, OM, politie en buitenlandse kansspelautoriteiten. Er wordt informatie uitgewisseld, organisaties leren van elkaar en wisselen best practices uit. Bij de uitwerking van onze procedures en verplichtingen wordt waar mogelijk gebruik gemaakt van bestaande en bewezen uitwerkingen bij andere toezichthouders. Daarmee is al begonnen, via samenwerkingsafspraken met onze Belgisch collega, de Consumentenautoriteit (nu onderdeel ACM), de Belastingdienst, het OM, en ad hoc contact met de overige toezichthouders. Dergelijke samenwerkingen worden in 2014 en 2015 uitgebouwd door meer samenwerkingsafspraken tot stand te brengen en te benutten. Zeker met buitenlandse collega-toezichthouders is samenwerking van belang, P agina 9 van 10

10 deelname aan kansspelen en aanbieders houden immers niet op bij een landsgrens. De heeft niet de capaciteit om alle overtredingen van de WOK aan te pakken. Daarom wordt gefaciliteerd dat andere partijen ook hun rol pakken in naleving van de wet. Daarom wordt samengewerkt met gemeenten en politie, Reclame Code Commissie, financiële dienstverleners en reclame partijen. De samenwerking met deze (en mogelijk andere) partijen wordt verder uitgebouwd, bijvoorbeeld via opleiding van gemeenteambtenaren. Doorrekening marktconformiteit kansspelheffingen/-tarieven - De wordt volledig gefinancierd door heffingen en tarieven die vergunninghouders betalen. Dit percentage en deze bedragen zijn bij oprichting van de autoriteit vastgesteld. Doel van deze activiteit is om te bezien in welke mate de hoogte van heffingen en tarieven aansluiten bij de kosten die de maakt. De zal het Ministerie van Veiligheid en Justitie adviseren op basis van de bevindingen. Vernieuwing internetsite - Een internetsite is voor iedere organisatie onontbeerlijk. Maar voor de komende jaren is de verwachting dat bezoekers ook andere behoeften hebben als het gaat om de website van de. Allereerst is er een internationale component. Nu al is duidelijk dat er behoefte is aan Engelstalige teksten voor buitenlandse bezoekers, zoals bij nieuwsberichten en updates rondom het wetsvoorstel Koa. Er is thans geen Engelse variant van de website. Daarnaast zal het wetsvoorstel Koa veel traffic genereren, bijvoorbeeld als de vergunningen kunnen worden aangevraagd. De website is op dit moment niet ingericht op een dergelijk groot thema. Ook heeft de website in mindere mate grafische mogelijkheden, terwijl de behoefte van zowel de autoriteit zelf als van de lezer juist ligt in meer video en foto. Een en ander zal ontwikkeld worden. Overige werkzaamheden De hierboven genoemde activiteiten omvatten niet alle werkzaamheden van de. Er zijn ook voldoende werkzaamheden die onder lopende zaken te scharen zijn. Dat ze niet worden benoemd, wil niet zeggen dat ze niet worden uitgevoerd. In tegendeel juist. Denk daarbij aan onderwerpen als toezicht op kansspelautomaten, kermisautomaten, paardendraverijen, staftaken, sanctiebesluiten, jaarverslag en gokzuilen. P agina 10 van 10

1. Inleiding 2. Huidige situatie en de noodzaak van regulering kansspelen op afstand

1. Inleiding 2. Huidige situatie en de noodzaak van regulering kansspelen op afstand Memorie van Toelichting I. Algemeen 1. Inleiding 2. Huidige situatie en de noodzaak van regulering kansspelen op afstand 3. Visie op kansspelen op afstand 3.1. Algemene beleidsvisie op kansspelen 3.2.

Nadere informatie

Over VAN Kansspelen Branche-organisatie (voorheen VAN Speelautomaten Branche-organisatie)

Over VAN Kansspelen Branche-organisatie (voorheen VAN Speelautomaten Branche-organisatie) REACTIE OP INTERNETCONSULTATIE: PRIVATISERING SPEELCASINO S Publicatiedatum: 30-01-2015 Einddatum consultatie: 01-04-2015 Over VAN Kansspelen Branche-organisatie (voorheen VAN Speelautomaten Branche-organisatie)

Nadere informatie

Voorwoord. Ronald Gerritse Voorzitter van het bestuur

Voorwoord. Ronald Gerritse Voorzitter van het bestuur Jaarverslag 1 2011 2 Voorwoord In dit (digitale) jaarverslag 2011 blikken we terug op een wederom roerig jaar op de financiële markten. De marktontwikkelingen en gesignaleerde risico s maken eens te meer

Nadere informatie

Actieplan Open overheid

Actieplan Open overheid Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Actieplan Open overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 40 1 Inleiding: Open overheid begint niet bij nul... 5 1.1 Actuele voorbeelden...

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Visiedocument Zicht op toezicht

Visiedocument Zicht op toezicht Visiedocument Zicht op toezicht Uitgangspunten van effectief toezicht Visiedocument Zicht op toezicht Uitgangspunten van effectief toezicht maart 2009 Inhoud Vooraf 5 Managementsamenvatting 7 1. Inleiding

Nadere informatie

Het verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens online en offline neemt explosief toe. Overheden gebruiken

Het verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens online en offline neemt explosief toe. Overheden gebruiken CBP Agenda 2015 Het verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens online en offline neemt explosief toe. Overheden gebruiken deze gegevens bijvoorbeeld om belastingfraude tegen te gaan en om voorspellingen

Nadere informatie

Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit. De 0-meting

Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit. De 0-meting Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit De 0-meting Toezicht zorg- en meldplicht continuïteit De 0-meting Colofon Definitief Copyright Agentschap Telecom 2013 Pagina 2 van 67 Samenvatting Missie Agentschap

Nadere informatie

Visie landelijk toezicht op de jeugdhulp

Visie landelijk toezicht op de jeugdhulp Visie landelijk toezicht op de jeugdhulp Utrecht, juli 2013 Inspectie Jeugdzorg 2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding... 5 Hoofdstuk 2 De toezichtvisie op hoofdlijnen... 7 Hoofdstuk 3 De inhoud van het

Nadere informatie

Criteria voor goed toezicht

Criteria voor goed toezicht Criteria voor goed toezicht Visie Markttoezichthoudersberaad ACM, AFM, CBP, DNB, Kansspelautoriteit en NZa Definitieve versie 11 februari 2014 1 INLEIDING Deze nota geeft de gemeenschappelijke visie van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 32 013 Toekomst financiële sector Nr. 79 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag,

Nadere informatie

TERUGBLIK handhaven en informeren resultaten

TERUGBLIK handhaven en informeren resultaten 2011 TERUGBLIK handhaven en informeren resultaten Let op: dit is een interactieve pdf. Onderstreepte woorden in de tekst zijn clickable gemaakt, waardoor extra informatielagen geopend kunnen worden. 2

Nadere informatie

Concept-Agenda AFM 2015. Met concept begroting 2015

Concept-Agenda AFM 2015. Met concept begroting 2015 Concept-Agenda AFM 2015 Met concept begroting 2015 CONSULTATIEVERSIE 20 oktober Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

Resultaten verantwoordingsonderzoek. Veiligheid en Justitie (VI)

Resultaten verantwoordingsonderzoek. Veiligheid en Justitie (VI) Resultaten verantwoordingsonderzoek 2014 Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) 20 mei 2015 Dit document bevat alle resultaten van ons Verantwoordingsonderzoek 2014 bij het zoals gepubliceerd op www.rekenkamer.nl/verantwoordingsonderzoek.

Nadere informatie

Minder last, meer effect

Minder last, meer effect Minder last, meer effect Zes principes van goed toezicht Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties - 2 - Inhoud Managementsamenvatting 3 Inleiding 7 1. Waarom een nieuwe visie op toezicht?

Nadere informatie

ARTIKEL I. De Arbeidsomstandighedenwet wordt als volgt gewijzigd:

ARTIKEL I. De Arbeidsomstandighedenwet wordt als volgt gewijzigd: Voorstel van wet tot wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet in verband met de versterking van de betrokkenheid van de werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening, de preventie in het bedrijf

Nadere informatie

Jaarverslag AFM 2013 SAMENVATTING

Jaarverslag AFM 2013 SAMENVATTING Jaarverslag AFM 2013 SAMENVATTING SAMENVATTING Deze samenvatting van het AFM jaarverslag 2013 laat schematisch per thema zien wat de AFM in 2013 heeft gedaan om haar doelstellingen te realiseren en wat

Nadere informatie

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs 2 - Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Verslag van de commissie

Nadere informatie

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele Rapportage rentederivatendienstverlening aan het MKB Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele MKB Maart 2015 3333 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN 2

INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN 2 Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten op het terrein van de financiële markten (Wijzigingswet financiële markten 2015) MEMORIE VAN TOELICHTING INHOUDSOPGAVE pag. ALGEMEEN

Nadere informatie

Voorzieningen onder dak. Integraal accommodatiebeleid gemeente Uithoorn 2008 2014 en daarna

Voorzieningen onder dak. Integraal accommodatiebeleid gemeente Uithoorn 2008 2014 en daarna Voorzieningen onder dak Integraal accommodatiebeleid gemeente Uithoorn 2008 2014 en daarna 2 Voorzieningen onder dak Integraal accommodatiebeleid gemeente Uithoorn 2008 2014 en daarna Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties

Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties ir. L.M. Punter, dr. ir. J.P.C. Verhoosel, ir. E.J.A. Folmer dr. ir. P.H.W.M. Oude Luttighuis Datum 18 augustus 2010 Colofon

Nadere informatie

De belofte om het klantbelang centraal te stellen. De tussenstand

De belofte om het klantbelang centraal te stellen. De tussenstand De belofte om het klantbelang centraal te stellen De tussenstand Amsterdam, 20 juni 2014 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke

Nadere informatie

Evalueren om te leren

Evalueren om te leren Evalueren om te leren Voorwoord Voor u ligt het rapport van de Rekenkamercommissie Leiden naar de effectiviteit van subsidieverlening door de gemeente Leiden. De Rekenkamercommissie wil met dit onderzoek

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord. 1 Inleiding 1.1 Externe ontwikkelingen 1.2 Interne ontwikkelingen 1.3 Thema s. 2 Opzet jaarplan

Inhoudsopgave. Voorwoord. 1 Inleiding 1.1 Externe ontwikkelingen 1.2 Interne ontwikkelingen 1.3 Thema s. 2 Opzet jaarplan Jaarplan 2015 Inhoudsopgave 5 Voorwoord 6 1 Inleiding 1.1 Externe ontwikkelingen 1.2 Interne ontwikkelingen 1.3 Thema s 7 6 7 8 2 Opzet jaarplan 3 Missie, visie, kernwaarden 3.1 Missie 3.2 Visie 3.3 Kernwaarden

Nadere informatie

Crowdfunding - Naar een duurzame sector

Crowdfunding - Naar een duurzame sector Crowdfunding - Naar een duurzame sector Onderzoek naar (toezicht op) de crowdfundingsector December 2014 Inhoudsopgave Managementsamenvatting... 3 Methodiek en leeswijzer... 5 Verantwoording onderzoek...

Nadere informatie

ZBO Begroting 2004 De Nederlandsche Bank N.V.

ZBO Begroting 2004 De Nederlandsche Bank N.V. ZBO Begroting 2004 De Nederlandsche Bank N.V. Datum: 1 december 2003 1 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 3 2. EXPORT EN IMPORTGARANTIES, 2,80M... 4 2.1 TAAK EN OMGEVINGSFACTOREN... 4 2.2 KOSTENOPBOUW... 4

Nadere informatie

Evaluatie Zorginstituut Nederland

Evaluatie Zorginstituut Nederland Evaluatie Zorginstituut Nederland Eindrapport Amsterdam, oktober 2014 Inhoud Managementsamenvatting 3 1 Inleiding 5 2 Onderzoeksopzet 6 2.1 Doelstelling evaluatie en onderzoeksvragen 6 2.2 Onderzoeksmethodologie

Nadere informatie

Goed doel, goed verhaal. Publieke managementletter voor de Goededoelensector

Goed doel, goed verhaal. Publieke managementletter voor de Goededoelensector Goed doel, goed verhaal Publieke managementletter voor de Goededoelensector December 2012 Het NIVRA en de NOvAA gaan fuseren en worden samen de NBA: Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants. De leden

Nadere informatie