Hieronder vindt u het activiteitenplan van de Kansspelautoriteit.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hieronder vindt u het activiteitenplan 2015-2016 van de Kansspelautoriteit."

Transcriptie

1 Activiteitenplan Wijnhaven GA Den H aag P ostbus CG Den H aag Contactpersoon T +3 1 (0) F +3 1 (0 ) Activiteitenplan December 2014 Hieronder vindt u het activiteitenplan van de. Wat is het activiteitenplan? In het activiteitenplan staat weergegeven waar de zich in de periode op hoofdlijnen mee bezig gaat houden. Dit activiteitenplan valt grofweg uiteen in twee delen. Het eerste deel geeft aan vanuit welke missie, visie en uitgangspunten er is geredeneerd. Vervolgens staat beschreven in welke werkzaamheden dit uitmondt. Ook zijn er werkzaamheden die niet zijn beschreven. Van deze lopende zaken - als het voeren van een administratie, bestuursrechtelijke of bepaalde staftaken - kan eenieder zich een beeld vormen. Bovendien zijn het taken die noodzakelijkerwijs uitgevoerd moeten worden. Daaraan valt dus niets te wijzigen. Deel 1 De basis van het activiteitenplan ligt vast in de wettelijk beschreven taken en bevoegdheden, samengevat beschreven in onze missie en publieke doelen. Vervolgens worden de drie uitgangspunten beschreven voor de komende twee jaar. Onder die uitgangspunten worden concretere werkzaamheden beschreven. Missie De heeft als missie: De bewaakt een veilig en betrouwbaar aanbod van kansspelen. Publieke doelen Drie publieke doelen vormen het ijkpunt voor alle activiteiten van de : het voorkomen van kansspelverslaving bescherming van de consument tegengaan van fraude en andere criminaliteit Op verschillende manieren zijn deze doelen dan ook terug te vinden in het werk van de : P agina 1 van 10

2 Via vergunningverlening. De vergunningen bevatten verplichtingen over bijvoorbeeld verslavingspreventie, consumentenbescherming en het tegengaan van criminaliteit. Ook prikkelt de vergunninghouders zodat ze zich op de juiste wijze inzetten voor de publieke doelen. Afhankelijk van de (te verwachten) marktprestaties en risico s per publiek doel krijgen vergunninghouders van de meer of minder ruimte om naar eigen inzicht de verplichtingen in te vullen. Complexe verplichtingen werkt de uit in richtsnoeren, als ondersteuning voor vergunninghouders. Bij de uitwerking van vergunningsverplichtingen en richtsnoeren baseert de zich op jurisprudentie en breed gedragen kennis en ervaring. Daarbij worden experts, vergunninghouders, consumenten en andere stakeholders betrokken. Via toezicht. De treedt op tegen vergunninghouders die zich niet houden aan hun verplichtingen. De treedt bovendien daadkrachtig op tegen illegaal aanbod van kansspelen. Immers, bij illegale aanbieders is niet geborgd dat ze zich inzetten om kansspelverslaving te voorkomen, consumenten te beschermen en criminaliteit tegen te gaan. Via voorlichting bevordert de dat consumenten zelf hun verantwoordelijkheid nemen. De is een gerespecteerde informatiebron voor consument en sector. De wil gezien worden als een gerespecteerde bron, die de consument en de kansspelsector voorziet van informatie over bijvoorbeeld risico s van kansspelen, marktinformatie en gewenst gedrag van aanbieders. De informatie verspreiden we via publieksvoorlichting, social media en onze website. Via publieksvoorlichting worden ook vragen beantwoord van individuele consumenten. De registreert klachten die consumenten melden als signaal ten behoeve van ons toezicht. Voor de behandeling van individuele klachten wordt verwezen naar de betreffende vergunninghouders. Uitgangspunten Voor de komende twee jaar zijn, voortvloeiend uit de missie en publieke doelen, drie uitgangspunten beschreven. Deze uitgangspunten bepalen voor een groot deel de activiteiten van de in 2015 en De uitgangspunten zijn: 1. Publieke doelen uitwerken naar gereguleerde sectoren 2. Voorbereiding op nieuwe wetgeving 3. Vergroten impact Vanuit deze uitgangspunten worden in het vervolg van dit plan de activiteiten van de toegelicht. P agina 2 van 10

3 Deel 2 Activiteitenplan Publieke doelen uitwerken naar gereguleerde sectoren De publieke doelen zijn het uitgangspunt voor ons werk. Handhaving van regels kan daar aan bijdragen, maar is geen doel op zich. De publieke doelen als uitgangspunt nemen betekent ook dat de een flexibele en proactieve houding heeft. De autoriteit is daadkrachtig, doet wat het beste bij een specifieke situatie past en is responsief. De speelt in op veranderingen in de markt. De effecten van onze activiteiten worden geëvalueerd en daarover vindt verantwoording plaats. De consument staat in belangrijke mate centraal in ons werk. Er worden geen activiteiten ontplooid die bijvoorbeeld slechts gericht zijn op de belangen van vergunninghouders en niet bijdragen aan de publieke doelen. Er wordt in het werk wel rekening gehouden met de belangen van alle stakeholders (zoals kansspelaanbieders, verslavingszorg en andere overheden), maar het belang van de consument weegt het zwaarst. Bij consumenten gaat het om spelers van kansspelen (incidentele, regulier, professionele of potentiële spelers), met bijzondere aandacht voor spelers die bijvoorbeeld vanwege verslaving(-srisico) of leeftijd kwetsbaar zijn. De focus op de consument vloeit direct voort uit de publieke doelen gericht op voorkomen van kansspelverslaving en bescherming van consument. Het publieke doel gericht op het tegengaan van fraude en andere criminaliteit heeft een breder maatschappelijk doel dan puur de consument, dus in dat verband zal de afweging van de ook breder zijn. De stelt de publieke doelen sinds haar oprichting centraal in haar werk. In belangenafwegingen weegt het belang van de consument zwaar. De focus op de consument wordt uitgedragen in de rapporten die worden gemaakt en te nemen besluiten. Toch is verbetering nodig. Er wordt beter uitgewerkt wat precies onder publieke doelen wordt verstaan. Tot op heden zijn de publieke doelen namelijk veelal abstract geformuleerd of in termen van maatregelen. Dit is onduidelijk voor vergunninghouders en bemoeilijkt toezichtactiviteiten. Ook is het tijdens ons werk opgevallen dat voor onszelf de belangen van de consument nog onvoldoende zijn doorgrond. P agina 3 van 10

4 Concrete werkzaamheden Verhelderen publieke doelen - De komende jaren wordt verder gegaan met het uitwerken van de publieke doelen en verplichtingen voor vergunninghouders tot concrete normen en ijkpunten. In 2014 is daarmee al gestart rondom de onderwerpen verslavingspreventie, betrouwbaarheid en reclame. In 2015 en 2016 worden deze en overige publieke doelen nader uitgewerkt. De bevindingen monden onder meer uit in richtsnoeren of nadere vergunningsvereisten. Toezicht op illegale aanbieders - Een van de publieke doelen van de is het tegengaan van fraude en andere criminaliteit. Daaronder valt dat de tegen illegale kansspelen optreedt. Daarin hanteert de een risicogerichte aanpak. De grootste risico s worden als eerste aangepakt. Illegale, online activiteiten hebben daarin prioriteit. Wat betreft landgebonden, illegale kansspelen bepaalt de periodiek haar focus op basis van actuele signalen. De wijze waarop we reageren op regelovertredingen stemmen we af op de aard van de overtreding, de houding en beweegredenen van de regelovertreder. Op die manier zijn we responsief. Bij de meeste regelovertredingen kan worden volstaan met een normoverdragend gesprek, adviseren of waarschuwen. Tegen vergunninghouders die volharden in overtredingen en die zich ook aan afschrikking weinig gelegen laat liggen, alsmede tegen illegale aanbieders, moet het zwaarste geschut in stelling worden gebracht: boete of intrekking van een vergunning. We communiceren deze handhavingspiramide, zodat organisaties vanwege de afschrikwekkende werking van de zware sancties eerder geneigd zullen zijn om te reageren op mildere interventies. Verslavingspreventie - De heeft een coördinerende rol op het gebied van verslavingspreventie. Daartoe zal een structureel overleg worden opgestart, waarbij in overleg met marktpartijen en maatschappelijke partners toegewerkt zal worden naar gezamenlijke ambities en strategieën per deelsector, met als doel om de risico s op kansspelverslaving te minimaliseren. In 2015 zal het Curriculum cursussen kansspelproblematiek 2012 worden geëvalueerd. Dit curriculum is door GGZ Nederland en de VAN speelautomaten branche-organisatie ontwikkeld, onder auspiciën van de. Ook wordt verdere invulling gegeven aan het op te richten Verslavingsfonds, welke tot doel heeft om onderzoek naar preventie van kansspelverslaving en (anonieme) behandeling van kansspelverslaving te bekostigen. De gaat de komende periode sterker inzetten op de samenwerking met de verslavingssector om ontwikkelingen op preventiegebied en nieuwe inzichten uit wetenschap en praktijk, mee te kunnen nemen in de aanscherping en verfijning van het preventiebeleid. P agina 4 van 10

5 Dialoog met consument - Beschermen en informeren van de consument is een publieke taak van de. Op dit moment wordt de consument vooral vanuit de gedachte van de zender (lees: de autoriteit) benaderd. Er is alleen via telefoon en mail tweerichtingsverkeer met de consument en met consumentenorganisaties wordt alleen nog maar incidenteel samengewerkt. In 2015 wordt geanalyseerd hoe de onze focus op de consument verdere invulling gegeven kan worden. Daarbij worden consumenten-, spelers- en patiëntenorganisaties betrokken, wetende dat die uiteenlopende belangen hebben. Meer marktonderzoek - De werkt proactief en responsief om de publieke doelen op effectieve wijze centraal te stellen in ons werk. Om tijdig te kunnen anticiperen op komende veranderingen in bijvoorbeeld beleid, marktomstandigheden en technologie verzamelt de op gestructureerde wijze signalen en marktgegevens. Dit gaat de komende jaren uitgebreider gebeuren. In 2014 is een eerste marktanalyse uitgevoerd. Dit wordt periodiek herhaald. De komende jaren wordt daarbij per sector geanalyseerd in welke mate marktpartijen de mogelijkheid en de motivatie hebben om zich in te zetten voor de publieke doelen: online, casino s, loterijen, sportweddenschappen en kansspelautomaten. Op basis van de signalen en de marktanalyses bepaalt de per sector hoe en in welke mate de gaat optreden om de publieke doelen te borgen. Uitbouwen contacten - Ook via rechtstreekse contacten met stakeholders houdt de feeling met de markt. Er is periodiek contact met vergunninghouders, verslavingsorganisaties, ministeries, consumentenvertegenwoordiging, keuringsinstellingen, collega toezichthouders (binnenland/buitenland), OM, politie, (branche-) organisaties voor reclame/marketing, financiële (branche) organisaties en goede doelen (branche) organisaties. De komende jaren worden deze contacten waar relevant uitgebouwd. Herziening en verduidelijking toezicht op vergunning(voorwaarden) - Ook bij het beheer en het toezicht op vergunningen krijgt het beschreven uitgangspunt concreet vorm. Op casusniveau is de hier al in 2014 mee gestart. Dit zal meer gestructureerd en voor meer vergunningen worden vormgegeven in 2015 en Beoogd wordt dat publieke doelen en vergunningsvereisten door bijvoorbeeld het opstellen van richtsnoeren voor aanbieders concreter worden gemaakt. Dit leidt ook tot kritisch kijken naar vergunningsvoorschriften; wat kan geschrapt worden, welke moeten juist worden aangescherpt en welke onderwerpen moeten worden toegevoegd. Ook kan dit leiden tot het updaten van de toezichtssystematiek op de betrouwbaarheid (en beveiliging) van de P agina 5 van 10

6 bedrijfsprocessen rondom trekkingen en de informatievoorziening van vergunninghouders aan de en de consument. Toezicht op reclame-uitingen - Onderdeel van het toezicht is de algemene maatregel van bestuur rondom Werving, Reclame en Kansspelverslaving. Kortweg: Amvb Reclame. De verwacht dat gezien de verwachte openstelling van het online gokken, de hoeveelheid reclame zal toenemen en daarmee zal ook bij de consument de verwachting groeien dat uitwassen van reclames worden aangepakt. Dit project werkt uit hoe het toezicht op deze reclameactiviteiten er exact uit gaat zien en hoe dit in de staande organisatie wordt geïmplementeerd. P agina 6 van 10

7 2. Voorbereiding op nieuwe wetgeving Het ministerie van Veiligheid en Justitie werkt aan een modernisering van het kansspelbeleid. Diverse aanpassingen van wetten en regels staan op stapel. Hieronder een overzicht van wat dit betekent voor de en wat wij verwachten daarmee te doen. Concrete werkzaamheden Kansspelen op afstand - Als het wetgevingsproces rondom Kansspelen op afstand (Koa) is afgerond, kunnen vergunningen voor online kansspelen worden aangevraagd bij de. Teneinde direct die aanvragen te kunnen behandelen, treft de nu al én in 2015 de benodigde voorbereidingen. De zet de huidige toezichtsactiviteiten voor online kansspelen onverminderd voort. In 2015 richt een groot deel van de capaciteit zich op de uitvoering van de motie Bouwmeester. De Tweede Kamer heeft de wens uitgesproken dat als kansspelaanbieders zich in aanloop naar de nieuwe wetgeving zich niet houden aan de Nederlandse regels, dit gevolgen kan hebben voor de vergunningverlening. In 2015 heeft de bovendien speciale aandacht voor bedrijven (zoals reclamepartijen, samenwerkende trustkantoren en hostingbedrijven) die diensten verlenen aan illegale online kansspelen. Na inwerkingtreding van de wet verandert het toezicht op online kansspelen deels van karakter. Een middel dat daar bijvoorbeeld bij wordt gebruikt, is een controle databank. Voor het veranderend toezicht en het gebruik van een controle databank, treft de nu al voorbereiding. Deze worden in 2015 voortgezet. Mocht er een grote vertraging ontstaan bij de behandeling van het wetsvoorstel Kansspelen op afstand (Koa), is een herziening van het activiteitenplan noodzakelijk. Vooralsnog wordt daar niet vanuit gegaan, aangezien het wetsvoorstel is aangeboden aan de Tweede Kamer en die de eerste procedurestappen (schriftelijke inbreng) heeft gepland. De ICT-infrastructuur van de zelf en de ICT-infrastructuur die de moet gaan beheren, wordt steeds belangrijker. Als gevolg van het wetsvoorstel Koa krijgt de beheerstaken in bijvoorbeeld het Centraal Register Uitsluiting Kansspelen (CRUKS) en moeten vergunninghouders een controle databank inrichten. Voor beide systemen geldt dat de systemen van kansspelaanbieders en de met elkaar moeten kunnen communiceren. Ook komt er een Digitaal Loket, waar Kansspelaanbieders terecht kunnen met technische vragen over de te gebruiken systemen. P agina 7 van 10

8 Herziening stelsel speelcasino s (Holland Casino), loterijstelsel en speelautomatenbesluit - Het kabinet heeft aangekondigd het beleid rondom speelcasino s, loterijen en speelautomaten te gaan herzien. De eerste contouren daarvan zijn op onderdelen recent per brief zichtbaar gemaakt aan de Tweede Kamer. De krijgt in dit beleid zowel de vergunningverlenende rol, als de toezichthoudende rol. Bij de speelcasino s zal de de uitvoerbaarheid van het beoogde beleid nog toetsen. Na akkoord in de Tweede en Eerste Kamer zal de vergunningen verlenen op grond van het nieuwe beleidskader. Het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft aangegeven dat het herziene speelautomatenbesluit moet leiden tot een modernisering en versimpeling van verouderde en complexe regelgeving op het gebied van kansspelautomaten. De herziening volgt op een onderzoek dat in opdracht van het ministerie is uitgevoerd naar de knelpunten in de huidige regelgeving en de mogelijkheden tot verbetering. De heeft op dit terrein al een vergunningverlenende en toezichthoudende rol en zal ook hier vanuit haar expertise de uitvoerbaarheid van het herziene stelsel toetsen. Voorbereiding op de vernieuwing van de Wwft - Het kabinet is voornemens om de taken toe te wijzen op het gebied van (Wet) witwassen en financiering terrorisme. Voor speelcasino s is die taak nu bij De Nederlandsche Bank (DNB) belegd en komt de toezichtstaak over naar de. Tegelijkertijd wordt het Wwft toezichtsgebied voor de waarschijnlijk uitgebreid van alleen speelcasino s, naar fysieke en online kansspelen. De gaat dit voorbereiden en vervolgens implementeren in de staande organisatie. P agina 8 van 10

9 3. Vergroten impact Zoals elke organisatie gaat de zo doelmatig mogelijk om met haar beschikbare middelen. Er wordt naar gestreefd dat de in omvang beperkt blijft en tegelijkertijd grote impact heeft op de publieke doelen. Toezicht zonder deskundigheid is overlast, deskundig toezicht is dat nooit Dit vereist dat continu wordt gewerkt aan onze professionaliteit. De hecht waarde aan een professionele relatie met de vergunninghouders. Betrouwbaarheid, voorspelbaarheid en responsiviteit zijn daarbij sleutelwoorden. De maatregelen die worden opgelegd zijn proportioneel en noodzakelijk. Een professioneel toezichthouder is onafhankelijk, transparant en opgebouwd uit professionals. De kwaliteit van de medewerkers bepaalt de kwaliteit van de. Daarom worden hoge eisen gesteld aan de medewerkers wat betreft kennis, vaardigheden en integriteit, zowel bij indiensttreding als in hun dagelijks werk. Door nadruk te leggen op samenwerking, bottum-up werken, open discussies en investeringen in opleiding en training is de een fijne werkomgeving voor ambitieuze professionals. Concrete activiteiten Zelfredzaamheid - Er wordt bevorderd dat consumenten en vergunninghouders zelf hun verantwoordelijkheid nemen. Daarom wordt voorlichting gegeven aan consumenten en gereageerd op vragen van vergunninghouders. Voorlichting aan onze aan (potentiële) vergunninghouders wordt uitgebreid door richtsnoeren te publiceren. Waar mogelijk wordt ruimte gegeven aan vergunninghouders om naar eigen inzicht verplichtingen in te vullen. De vergunningsverplichtingen bij vergunninghouders worden getoetst op uitvoerbaarheid (consultatie) en vergunninghouders worden betrokken bij de uitwerking van richtsnoeren. Samenwerking andere (toezichts)organisaties - De werkt samen met andere toezichthouders, zoals ACM, AFM, CBP, DNB, OM, politie en buitenlandse kansspelautoriteiten. Er wordt informatie uitgewisseld, organisaties leren van elkaar en wisselen best practices uit. Bij de uitwerking van onze procedures en verplichtingen wordt waar mogelijk gebruik gemaakt van bestaande en bewezen uitwerkingen bij andere toezichthouders. Daarmee is al begonnen, via samenwerkingsafspraken met onze Belgisch collega, de Consumentenautoriteit (nu onderdeel ACM), de Belastingdienst, het OM, en ad hoc contact met de overige toezichthouders. Dergelijke samenwerkingen worden in 2014 en 2015 uitgebouwd door meer samenwerkingsafspraken tot stand te brengen en te benutten. Zeker met buitenlandse collega-toezichthouders is samenwerking van belang, P agina 9 van 10

10 deelname aan kansspelen en aanbieders houden immers niet op bij een landsgrens. De heeft niet de capaciteit om alle overtredingen van de WOK aan te pakken. Daarom wordt gefaciliteerd dat andere partijen ook hun rol pakken in naleving van de wet. Daarom wordt samengewerkt met gemeenten en politie, Reclame Code Commissie, financiële dienstverleners en reclame partijen. De samenwerking met deze (en mogelijk andere) partijen wordt verder uitgebouwd, bijvoorbeeld via opleiding van gemeenteambtenaren. Doorrekening marktconformiteit kansspelheffingen/-tarieven - De wordt volledig gefinancierd door heffingen en tarieven die vergunninghouders betalen. Dit percentage en deze bedragen zijn bij oprichting van de autoriteit vastgesteld. Doel van deze activiteit is om te bezien in welke mate de hoogte van heffingen en tarieven aansluiten bij de kosten die de maakt. De zal het Ministerie van Veiligheid en Justitie adviseren op basis van de bevindingen. Vernieuwing internetsite - Een internetsite is voor iedere organisatie onontbeerlijk. Maar voor de komende jaren is de verwachting dat bezoekers ook andere behoeften hebben als het gaat om de website van de. Allereerst is er een internationale component. Nu al is duidelijk dat er behoefte is aan Engelstalige teksten voor buitenlandse bezoekers, zoals bij nieuwsberichten en updates rondom het wetsvoorstel Koa. Er is thans geen Engelse variant van de website. Daarnaast zal het wetsvoorstel Koa veel traffic genereren, bijvoorbeeld als de vergunningen kunnen worden aangevraagd. De website is op dit moment niet ingericht op een dergelijk groot thema. Ook heeft de website in mindere mate grafische mogelijkheden, terwijl de behoefte van zowel de autoriteit zelf als van de lezer juist ligt in meer video en foto. Een en ander zal ontwikkeld worden. Overige werkzaamheden De hierboven genoemde activiteiten omvatten niet alle werkzaamheden van de. Er zijn ook voldoende werkzaamheden die onder lopende zaken te scharen zijn. Dat ze niet worden benoemd, wil niet zeggen dat ze niet worden uitgevoerd. In tegendeel juist. Denk daarbij aan onderwerpen als toezicht op kansspelautomaten, kermisautomaten, paardendraverijen, staftaken, sanctiebesluiten, jaarverslag en gokzuilen. P agina 10 van 10

Consultatieversie visie coördinerende rol Ksa op verslavingspreventie

Consultatieversie visie coördinerende rol Ksa op verslavingspreventie Consultatieversie visie coördinerende rol Ksa op verslavingspreventie 1 Primair is de Kansspelautoriteit toezichthouder als het gaat om verslavingspreventie, waarbij zij er op toeziet dat de kansspelsector

Nadere informatie

Modernisering Kansspelbeleid. 1. Beleidsvisie 2. Europa 3. Verschillende kansspelen 4. Kansspelautoriteit 5. Verslavingszorg

Modernisering Kansspelbeleid. 1. Beleidsvisie 2. Europa 3. Verschillende kansspelen 4. Kansspelautoriteit 5. Verslavingszorg Modernisering Kansspelbeleid 1. Beleidsvisie 2. Europa 3. Verschillende kansspelen 4. Kansspelautoriteit 5. Verslavingszorg 20 september 2011 Kansspelen en DSP Waarom zit het kansspelbeleid in dezelfde

Nadere informatie

Modernisering Kansspelen...de aftrap...

Modernisering Kansspelen...de aftrap... Modernisering Kansspelen......de aftrap... Dennis van Breemen EASG Seminar Het nederlandse kansspellandschap voordurend in beweging 28 maart 2013 2 Regeerakkoord We moderniseren het kansspelbeleid Online

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Datum 8 april 2015 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over het gedogen van het aanbieden van online kansspelen gericht op de Nederlandse markt

Datum 8 april 2015 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over het gedogen van het aanbieden van online kansspelen gericht op de Nederlandse markt 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Spelers steken online vaker grens over tussen social gaming en betaald gokken

Spelers steken online vaker grens over tussen social gaming en betaald gokken Persbericht I Jaarverslag 2016 Nederlandse Kansspelautoriteit Spelers steken online vaker grens over tussen social gaming en betaald gokken DEN HAAG, 31 maart 2017 Spelers steken online steeds meer de

Nadere informatie

Beleidsregels Exploitatie van speelautomaten zonder vergunning

Beleidsregels Exploitatie van speelautomaten zonder vergunning Kansspelautoriteit Datum 28 juli 2014 Ons kenmerk 00.032.706 Beleidsregels Exploitatie van speelautomaten zonder vergunning Wanneer u als exploitant speelautomaten zonder vergunning aanbiedt, riskeert

Nadere informatie

Reactie Centrum voor Verantwoord Spelen t.a.v. wetsvoorstel "Modernisering Casinoregime"

Reactie Centrum voor Verantwoord Spelen t.a.v. wetsvoorstel Modernisering Casinoregime Reactie Centrum voor Verantwoord Spelen t.a.v. wetsvoorstel "Modernisering Casinoregime" 27 maart 2015 Centrum voor Verantwoord Spelen yvon@centrumvoorverantwoordspelen.nl www.centrumvoorverantwoordspelen.nl

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Kansspelautoriteit. Activiteitenplan 2012-2013

Kansspelautoriteit. Activiteitenplan 2012-2013 Kansspelautoriteit Activiteitenplan 2012-2013 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 5 2. Inleiding 7 3. Wat is de kansspelautoriteit? 9 3.1 Missie (waar STAAN we voor?) 9 3.2 Visie (waar GAAN we voor?) 9 3.3 Strategie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 24 557 Kansspelen Nr. 130 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den

Nadere informatie

1. In onderdeel b wordt De afdracht bedraagt ten minste 50% vervangen door: De afdracht bedraagt ten minste 40%.

1. In onderdeel b wordt De afdracht bedraagt ten minste 50% vervangen door: De afdracht bedraagt ten minste 40%. Besluit van * houdende wijziging van het Kansspelenbesluit in verband met de verlaging van de minimaal verplichte procentuele afdracht ten behoeve van enig algemeen belang en enige andere wijzigingen Wij

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 17683 28 juni 2013 Regeling van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 24 juni 2013, kenmerk 399920, tot uitvoering

Nadere informatie

Kansspelautoriteit. Datum 13 juli Kenmerk Strategie Pagina 2 van 27

Kansspelautoriteit. Datum 13 juli Kenmerk Strategie Pagina 2 van 27 Strategie 2016-2020 Kansspelautoriteit Wijnhaven 24 2511 GA Den Haag Postbus 298 2501 CG Den Haag www.kansspelautoriteit.nl Contactpersoon T 070 302 13 00 F 070 302 13 99 info@kansspelautoriteit.nl Datum

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 24 036 Marktwerking, deregulering en wetgevingskwaliteit Nr. 234 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer

Nadere informatie

Ministerie van Veiligheid en Justitie Directie Wetgeving en Juridische Zaken, t.a.v. J.T.K. Bos, directeur Postbus 20301 2500 EH DEN HAAG

Ministerie van Veiligheid en Justitie Directie Wetgeving en Juridische Zaken, t.a.v. J.T.K. Bos, directeur Postbus 20301 2500 EH DEN HAAG Ministerie van Veiligheid en Justitie Directie Wetgeving en Juridische Zaken, t.a.v. J.T.K. Bos, directeur Postbus 20301 2500 EH DEN HAAG Amsterdam, 18juli 2013 Geachte heer Bos, Naar aanleiding van uw

Nadere informatie

Consultatiedocument Activiteitenplan Inclusief Strategie

Consultatiedocument Activiteitenplan Inclusief Strategie Consultatiedocument Activiteitenplan 2016-2017 Inclusief Strategie 2016-2020 Colofon Kansspelautoriteit Wijnhaven 24 2511 GA Den Haag Postbus 298 2501 CG Den Haag www.kansspelautoriteit.nl Contactpersoon

Nadere informatie

24557 Kansspelen Deelnemingenbeleid Rijksoverheid. Den Haag, 11 juli Brief van de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

24557 Kansspelen Deelnemingenbeleid Rijksoverheid. Den Haag, 11 juli Brief van de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie 24557 Kansspelen 28165 Deelnemingenbeleid Rijksoverheid Nr. 135 Brief van de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 11 juli 2014

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EH DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EH DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EH DEN HAAG Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den

Nadere informatie

INFORMATIE BROCHURE GEMEENTEN INZAKE AMUSEMENTSCENTRA

INFORMATIE BROCHURE GEMEENTEN INZAKE AMUSEMENTSCENTRA INFORMATIE BROCHURE GEMEENTEN INZAKE AMUSEMENTSCENTRA INHOUDSOPGAVE BLAD Introductie VAN Kansspelen Branche-organisatie 2 Positie VAN Kansspelen Branche-organisatie 3 Kansspelautomaten amusementscentra

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie Nr. 1916 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Nadere informatie

Factsheet handhaving online

Factsheet handhaving online Factsheet handhaving online De Nederlandse samenleving wil dat meerderjarige spelers (consumenten) die een gokje willen wagen, dat kunnen doen in een veilige omgeving bij betrouwbare aanbieders van kansspelen.

Nadere informatie

Wijziging van de Wet op de kansspelen in verband met de modernisering van het speelcasinoregime

Wijziging van de Wet op de kansspelen in verband met de modernisering van het speelcasinoregime Wijziging van de Wet op de kansspelen in verband met de modernisering van het speelcasinoregime Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje- Nassau, enz. enz. enz.

Nadere informatie

De Kansspelautoriteit presenteert haar jaarverslag 2016: Veilig spelen op een eerlijke markt

De Kansspelautoriteit presenteert haar jaarverslag 2016: Veilig spelen op een eerlijke markt Samenvatting jaarverslag 2016 Kansspelautoriteit De Kansspelautoriteit presenteert haar jaarverslag 2016: Veilig spelen op een eerlijke markt Strategievorming voor verslavingspreventie, vergunningverlening

Nadere informatie

Op stoom & op koers. Voor het bewaken van een veilig en betrouwbaar kansspelaanbod. Jaarverslag 2014

Op stoom & op koers. Voor het bewaken van een veilig en betrouwbaar kansspelaanbod. Jaarverslag 2014 Op stoom & op koers Voor het bewaken van een veilig en betrouwbaar kansspelaanbod Jaarverslag 2014 Inhoud > Staat van de sector > Op stoom > Preventie kansspelverslaving > Het voorkomen van illegaliteit

Nadere informatie

Besluit tot openbaarmaking

Besluit tot openbaarmaking Besluit als bedoeld in artikel 8 van de Wet openbaarheid van bestuur Kenmerk: Besluit tot openbaarmaking Besluit tot openbaarmaking van het besluit tot het opleggen van de last onder dwangsom aan BankGiro

Nadere informatie

Op stoom & op koers. Voor het bewaken van een veilig en betrouwbaar kansspelaanbod. Jaarverslag 2014

Op stoom & op koers. Voor het bewaken van een veilig en betrouwbaar kansspelaanbod. Jaarverslag 2014 Op stoom & op koers Voor het bewaken van een veilig en betrouwbaar kansspelaanbod Jaarverslag 2014 Inhoud > Staat van de sector > Op stoom > Preventie kansspelverslaving > Het voorkomen van illegaliteit

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Relatiestatuut Kansspelautoriteit en Ministerie van Veiligheid en Justitie 2015

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Relatiestatuut Kansspelautoriteit en Ministerie van Veiligheid en Justitie 2015 STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 13342 24 maart 2016 Relatiestatuut Kansspelautoriteit en Ministerie van Veiligheid en Justitie 2015 5 februari 2016 De

Nadere informatie

Artikel 2 Samenwerking en informatie-uitwisseling met betrekking tot de Wok, Wft en Wwft

Artikel 2 Samenwerking en informatie-uitwisseling met betrekking tot de Wok, Wft en Wwft Convenant tussen de Kansspelautoriteit en de Stichting Autoriteit Financiële Markten inzake de samenwerking en uitwisseling van informatie met betrekking tot het toezicht uit hoofde van de Wok, Wft en

Nadere informatie

Speciale nieuwsbrief over personentoetsingen

Speciale nieuwsbrief over personentoetsingen Speciale nieuwsbrief over personentoetsingen Beste relatie, Hierbij ontvangt u de digitale nieuwsbrief van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Deze speciale nieuwsbrief over personentoetsingen is opgesteld

Nadere informatie

B&W-besluit nr.: Kader: De wet op de kansspelen en de Algemeen Plaatselijke Verordening (artikel 2:40)

B&W-besluit nr.: Kader: De wet op de kansspelen en de Algemeen Plaatselijke Verordening (artikel 2:40) RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.: Naam programma +onderdeel: Economie en toerisme Onderwerp: Gokje wagen in Leiden? Aanleiding: Regelmatig krijgt de gemeente aanvragen van ondernemers

Nadere informatie

HOLLAND CASINO. Marktinformatie bijeenkomst project: Zelfregsitratie en versnelde toegang. Amsterdam 22 maart 2016

HOLLAND CASINO. Marktinformatie bijeenkomst project: Zelfregsitratie en versnelde toegang. Amsterdam 22 maart 2016 HOLLAND CASINO Marktinformatie bijeenkomst project: Zelfregsitratie en versnelde toegang Amsterdam 22 maart 2016 Programma 13.00-13.05 Welkom Marcel Westerbrink 13.05-13.45 Aanleiding en context Marcel

Nadere informatie

Voorstel van wet Wijziging van de Wet op de kansspelen in verband met de modernisering van het speelcasinoregime

Voorstel van wet Wijziging van de Wet op de kansspelen in verband met de modernisering van het speelcasinoregime Voorstel van wet Wijziging van de Wet op de kansspelen in verband met de modernisering van het speelcasinoregime I. ALGEMEEN 1. Inleiding Het regeerakkoord kondigt modernisering van het kansspelbeleid

Nadere informatie

Reactie 10 Sparks internetconsultatie wetsvoorstel Kansspelen op afstand

Reactie 10 Sparks internetconsultatie wetsvoorstel Kansspelen op afstand Reactie 10 Sparks internetconsultatie wetsvoorstel Kansspelen op afstand 16 juli 2013 Samenvatting 10 Sparks wil eerlijke en gelijke regels voor online kansspelen die voor iedereen gelden. Om oneerlijke

Nadere informatie

Besluit tot openbaarmaking

Besluit tot openbaarmaking Besluit als bedoeld in artikel 8 van de Wet openbaarheid van bestuur Zaak: OB/001 Kenmerk: 00.061.063 Openbaarmaking onder kenmerk: Besluit tot openbaarmaking Besluit tot openbaarmaking van de besluiten

Nadere informatie

Aanpak bestrijding van kansspelen via internet. Ministerie van Justitie

Aanpak bestrijding van kansspelen via internet. Ministerie van Justitie Aanpak bestrijding van kansspelen via internet Ministerie van Justitie 1 Aanleiding 1 2. Het aanbod van kansspelen via internet: de stand van zaken 2 3 Aanpak bestrijding kansspelen via internet 3 Onderdeel

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 19 maart 2011 Onderwerp Beleidsvisie kansspelen

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 19 maart 2011 Onderwerp Beleidsvisie kansspelen 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den

Nadere informatie

Besluit van de Raad van Bestuur van de Kansspelautoriteit als bedoeld in artikel 35 van de Wet op de kansspelen. Besluit

Besluit van de Raad van Bestuur van de Kansspelautoriteit als bedoeld in artikel 35 van de Wet op de kansspelen. Besluit Besluit van de Raad van Bestuur van de als bedoeld in artikel 35 van de Wet op de kansspelen Zaak: OB/001 Kenmerk: 00.061.051 Openbaarmaking onder kenmerk: Besluit Inleiding 1. De heeft vastgesteld dat

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie Nr. 1516 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Nadere informatie

VERGUNNING BANKGIRO LOTERIJ 2015/2016

VERGUNNING BANKGIRO LOTERIJ 2015/2016 VERGUNNING BANKGIRO LOTERIJ 2015/2016 (Geconsolideerde versie 11-06-2015) Besluit van de raad van bestuur van de kansspelautoriteit van 25 november 2014, kenmerk 8788, inzake de verlening van een vergunning

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Preventie, Jeugd en Sancties

Directoraat-Generaal Preventie, Jeugd en Sancties ϕ1 Ministerie van Justitie Directoraat-Generaal Preventie, Jeugd en Sancties Directie Sanctie- en Preventiebeleid Postadres: Postbus 20301, 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Reglement bescherming persoonsgegevens Kansspelautoriteit

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Reglement bescherming persoonsgegevens Kansspelautoriteit STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 21460 29 juli 2014 Reglement bescherming persoonsgegevens Kansspelautoriteit De raad van bestuur van de Kansspelautoriteit,

Nadere informatie

Bewaken & inspelen. Toezicht houden op de huidige kansspelmarkt en voorbereiden op nieuwe wetgeving Jaarverslag 2013

Bewaken & inspelen. Toezicht houden op de huidige kansspelmarkt en voorbereiden op nieuwe wetgeving Jaarverslag 2013 Bewaken & inspelen Toezicht houden op de huidige kansspelmarkt en voorbereiden op nieuwe wetgeving Jaarverslag 2013 Inhoud Staat van de sector 4 Bewaken 6 Inspelen 10 Publieke doelen: resultaten op kerntaken

Nadere informatie

NOTA VAN TOELICHTING. Algemeen

NOTA VAN TOELICHTING. Algemeen NOTA VAN TOELICHTING Algemeen Met de inwerkingtreding van de Wet op de kansspelen in verband met de instelling van de kansspelautoriteit (Stb. 2012, 11) per 1 april 2012 is in artikel 4a van de Wet op

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Sector Staats-en Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500

Nadere informatie

OPTA Voorlichtingsbijeenkomst Telemarketing i.s.m. DDMA op 19 januari 2012 te Den Haag

OPTA Voorlichtingsbijeenkomst Telemarketing i.s.m. DDMA op 19 januari 2012 te Den Haag Ons kenmerk: OPTA/ACNB/2012/200391 Zaaknummer: 11.0033.47 Datum: 13 februari 2012 OPTA Voorlichtingsbijeenkomst Telemarketing i.s.m. DDMA op 19 januari 2012 te Den Haag Op 19 januari 2012 organiseerde

Nadere informatie

Deze brochure is een uitgave van: de kansspelautoriteit Postbus CG Den Haag Telefoon: _KSA_RO_PUBL_003_A5_Brochure.

Deze brochure is een uitgave van: de kansspelautoriteit Postbus CG Den Haag Telefoon: _KSA_RO_PUBL_003_A5_Brochure. Deze brochure is een uitgave van: de kansspelautoriteit Postbus 298 2501 CG Den Haag Telefoon: 070 302 1300 12135_KSA_RO_PUBL_003_A5_Brochure.indd 4 04-06-12 12:56 Kansspelen en de kansspelautoriteit 12135_KSA_RO_PUBL_003_A5_Brochure.indd

Nadere informatie

INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld november De voorzitter van de commissie, Duisenberg

INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld november De voorzitter van de commissie, Duisenberg Tweede Kamer der Staten-Generaal 1/2 Vergaderjaar 2016-2017 34 576 Holland Casino Nr. INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld november 2016 De vaste commissie voor Financiën heeft op 3

Nadere informatie

Marktscan landgebonden kansspelen 2014. Datum 22-12-2015

Marktscan landgebonden kansspelen 2014. Datum 22-12-2015 Marktscan landgebonden kansspelen 2014 Datum 22-12-2015 Status Definitief Colofon Afzendgegevens Kansspelautoriteit Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag Postbus 298 2501 CG Den Haag www.kansspelautoriteit.nl

Nadere informatie

Profiel leden Raad van Toezicht Ingrado

Profiel leden Raad van Toezicht Ingrado Profiel leden Raad van Toezicht Ingrado Februari 2017 1 1. Inleiding Ingrado is een landelijke opererende vereniging waarvan de gemeenten en de RMC-regio s lid zijn. Binnen die gemeenten en regio s zijn

Nadere informatie

Compliancerapportageformat

Compliancerapportageformat Compliancerapportageformat voor middelgrote fondsen en uitvoeringsorganisaties Mei 2009 1 Inleiding In deze periodieke compliancerapportage over de periode rapporteert de Compliance

Nadere informatie

Drie jaar. onder een nieuwe toezichthouder. nline kansspel vergunning consument speelau. elen illegaliteit criminaliteit toezicht online kan

Drie jaar. onder een nieuwe toezichthouder. nline kansspel vergunning consument speelau. elen illegaliteit criminaliteit toezicht online kan t speelautomaat gokzuil verslavingspreventie n reclame wet op de kansspelen illegaliteit crim nline kansspel vergunning consument speelau slavingspreventie loterijen witwassen reclame elen illegaliteit

Nadere informatie

Datum 24 januari 2013 Onderwerp Antwoorden vragen van de leden Mei Li Vos en Hilkens over multi level marketing

Datum 24 januari 2013 Onderwerp Antwoorden vragen van de leden Mei Li Vos en Hilkens over multi level marketing 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2018 2500 EH DEN HAAG Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging Kansspelautoriteit

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging Kansspelautoriteit STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 41897 9 augustus 2016 Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging Kansspelautoriteit Besluit organisatie, mandaat,

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland. Compliance program. Vastgesteld en gewijzigd in de bestuursvergadering van 12 februari 2014

Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland. Compliance program. Vastgesteld en gewijzigd in de bestuursvergadering van 12 februari 2014 Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland Compliance program Vastgesteld en gewijzigd in de bestuursvergadering van 12 februari 2014 1 Inleiding In dit Compliance Program is de inrichting van de

Nadere informatie

Datum 22 maart 2012 Onderwerp Antwoorden vragen lid Bouwmeester over het boek Rien ne va plus van een ex medewerker van Holland Casino

Datum 22 maart 2012 Onderwerp Antwoorden vragen lid Bouwmeester over het boek Rien ne va plus van een ex medewerker van Holland Casino 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den

Nadere informatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Besluit van houdende regels ten aanzien van wervings- en reclameactiviteiten, alsmede het preventiebeleid van houders van een vergunning op grond van de Wet op de kansspelen (Besluit werving, reclame en

Nadere informatie

Activiteitenprogramma 2014

Activiteitenprogramma 2014 Activiteitenprogramma 2014 1. Inleiding Naast het Jaarrapport over het jaar 2012 publiceert het CvTA een Activiteitenprogramma 2014. Voor het College van Toezicht collectieve beheersorganisaties Auteurs-

Nadere informatie

Protocol. de Inspectie voor de Gezondheidszorg. de Nederlandse Zorgautoriteit

Protocol. de Inspectie voor de Gezondheidszorg. de Nederlandse Zorgautoriteit Protocol tussen de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Nederlandse Zorgautoriteit inzake samenwerking en coördinatie op het gebied van beleid, regelgeving, toezicht & informatieverstrekking en andere

Nadere informatie

14 maart 2008 MLB/M/2008/7996 12 februari 2008 2070811250

14 maart 2008 MLB/M/2008/7996 12 februari 2008 2070811250 De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Den Haag Ons kenmerk Uw brief van Uw kenmerk 14 maart 2008 MLB/M/2008/7996 12 februari 2008 2070811250 Onderwerp vragen

Nadere informatie

Gedrags- en reclamecode kansspelen

Gedrags- en reclamecode kansspelen Gedrags- en reclamecode kansspelen De landelijke vergunninghouders van kansspelen en de particuliere aanbieders van speelautomaten in Nederland (verenigd in de VAN), onderschrijven de voorliggende Gedragsen

Nadere informatie

Compliance Charter. Pensioenfonds NIBC

Compliance Charter. Pensioenfonds NIBC Compliance Charter Pensioenfonds NIBC Vastgesteld in bestuursvergadering 9 december 2016 Inleiding Pensioenfonds NIBC voert de pensioenregeling van NIBC Bank N.V. uit. Het pensioenfonds is een stichting

Nadere informatie

Bewaken & inspelen. Toezicht houden op de huidige kansspelmarkt en voorbereiden op nieuwe wetgeving Jaarverslag 2013

Bewaken & inspelen. Toezicht houden op de huidige kansspelmarkt en voorbereiden op nieuwe wetgeving Jaarverslag 2013 Bewaken & inspelen Toezicht houden op de huidige kansspelmarkt en voorbereiden op nieuwe wetgeving Jaarverslag 2013 Inhoud Staat van de sector 4 Bewaken 6 Inspelen 10 Publieke doelen: resultaten op kerntaken

Nadere informatie

Partijen, Autoriteit Consument en Markt, en, Stichting Infofilter. Gelet op de (wettelijke) bepalingen en doelstellingen dat:

Partijen, Autoriteit Consument en Markt, en, Stichting Infofilter. Gelet op de (wettelijke) bepalingen en doelstellingen dat: Samenwerkingsprotocol tussen Autoriteit Consument en Markt (ACM) en Stichting Infofilter over de wijze van samenwerking en informatieoverdracht in het kader van het toezicht en de handhaving van de regelgeving

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 21459 31 juli 2014 Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging Kansspelautoriteit, vastgesteld op grond van afdeling

Nadere informatie

Workshop gedragstoezicht BES

Workshop gedragstoezicht BES Workshop gedragstoezicht BES Hans Wolters 30 maart 2010 Agenda 1. Taken AFM en inhoud gedragstoezicht 2. Zorgplicht 3. Transparantietoezicht 4. Voorkomen overkreditering 2 1. Taak: wat doet de AFM? De

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 481 Wijziging van de Wet handhaving consumentenbescherming en de Luchtvaartwet ter implementatie van Verordening (EG) nr. 1008/2008 inzake gemeenschappelijke

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 264 Wijziging van de Wet op de kansspelen in verband met de instelling van de kansspelautoriteit Nr. 6 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG

Nadere informatie

Managementsamenvatting

Managementsamenvatting Managementsamenvatting Achtergrond en aanleiding De huidige Wet op de kansspelen (Wok) verbiedt het zonder vergunning aanbieden van kansspelen of het bevorderen daarvan. Doelstelling van de wet is het

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 996 Wijziging van de Wet op de kansspelen, de Wet op de kansspelbelasting en enkele andere wetten in verband met het organiseren van kansspelen

Nadere informatie

Schadelijk gedrag en financiële criminaliteit nemen af

Schadelijk gedrag en financiële criminaliteit nemen af Schadelijk gedrag en financiële criminaliteit nemen af Activiteitenagenda Aanpak illegale of schadelijke producten van vrijgestelde of illegale (malafide) dienstverleners 1. Gestructureerde aanpak malafide

Nadere informatie

Informatie over de Autoriteit Financiële Markten. Een kennismaking. Wat doet de AFM?

Informatie over de Autoriteit Financiële Markten. Een kennismaking. Wat doet de AFM? Informatie over de Autoriteit Financiële Markten Een kennismaking Wat doet de AFM? Wie is de AFM? AFM is de afkorting voor Autoriteit Financiële Markten. De AFM is de gedragstoezichthouder op de financiële

Nadere informatie

Toenemende aandacht voor toezicht niet-oob accountantskantoren

Toenemende aandacht voor toezicht niet-oob accountantskantoren Toenemende aandacht voor toezicht niet-oob accountantskantoren De Autoriteit Financiële Markten (AFM) houdt sinds 2006 toezicht op accountantsorganisaties. De niet-oob vergunninghouders voeren uitsluitend

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Handhavingsbeleid van het Bureau Financieel Toezicht

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Handhavingsbeleid van het Bureau Financieel Toezicht STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 65892 27 december 2016 Handhavingsbeleid van het Bureau Financieel Toezicht Het bestuur van het Bureau Financieel Toezicht

Nadere informatie

Dit samenwerkingsconvenant vervangt het Samenwerkingsprotocol tussen de AFM en de NZa van 10 september 2007;

Dit samenwerkingsconvenant vervangt het Samenwerkingsprotocol tussen de AFM en de NZa van 10 september 2007; Samenwerkingsconvenant tussen de Stichting Autoriteit Financiële Markten (AFM) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) inzake de samenwerking en de uitwisseling van informatie met betrekking tot toezicht

Nadere informatie

Nederlandse Kansspelautoriteit voert wetshandhaving op met brede aanpak

Nederlandse Kansspelautoriteit voert wetshandhaving op met brede aanpak Persbericht II Jaarverslag 2016: Veilig spelen op eerlijke markt Nederlandse Kansspelautoriteit voert wetshandhaving op met brede aanpak DEN HAAG, 31 maart 2017 Bestrijden van gokzuilen, sluiten van gokpanden,

Nadere informatie

Beschikking Staatsloterij

Beschikking Staatsloterij Beschikking Staatsloterij (Geconsolideerde versie 22-08-2017) De Staatssecretaris van Financiën, in overeenstemming met de Staatssecretaris van Justitie, Gelet op artikel 9 en artikel 10 van de Wet op

Nadere informatie

Handhavingsbeleid Wet lokaal spoor. 1. Inleiding

Handhavingsbeleid Wet lokaal spoor. 1. Inleiding Handhavingsbeleid Wet lokaal spoor 1. Inleiding De Wet lokaal spoor (Wls) treedt in werking op 1 december 20015. Deze wet beoogt de wetgeving inzake de lokale spoorwegen te moderniseren en zorgt ervoor

Nadere informatie

Besluit van de Raad van Bestuur van de Kansspelautoriteit als bedoeld in artikel 35 van de Wet op de kansspelen.

Besluit van de Raad van Bestuur van de Kansspelautoriteit als bedoeld in artikel 35 van de Wet op de kansspelen. Besluit van de Raad van Bestuur van de als bedoeld in artikel 35 van de Wet op de kansspelen. Kenmerk: Besluit Samenvatting De raad van bestuur van de heeft vastgesteld dat Holland Casino N.V. c.q. diens

Nadere informatie

Kansen begrensd: evaluatie van de Kansspelautoriteit Beoordelingskader Onderzoeksopzet Doeltreffendheid

Kansen begrensd: evaluatie van de Kansspelautoriteit Beoordelingskader Onderzoeksopzet Doeltreffendheid Kansen begrensd: evaluatie van de Kansspelautoriteit 2012-2016 Sandra van Thiel, Judith van Erp, Johan de Kruijf, Sytze Kingma, Rutger Blom en Robin Bouwman Samenvatting De Kansspelautoriteit (KSA) is

Nadere informatie

CODE SOCIAL MEDIA MARKETING

CODE SOCIAL MEDIA MARKETING CODE SOCIAL MEDIA MARKETING Toelichting De Code Social Media Marketing maakt een begin met het reguleren van reclame- en marketingactiviteiten via social media. De Code beoogt transparantie in social marketing

Nadere informatie

BETREFT OvBrlBQ op QTond van art. 34 Comptabiliteitswet 2001 inzake oprichting Holland Casino NV

BETREFT OvBrlBQ op QTond van art. 34 Comptabiliteitswet 2001 inzake oprichting Holland Casino NV Algemene Rekenkamer staatssecretaris van Financiën Postbus 20201 2500 EE DEN HAAG Lange Voorhout 8 Postbus 20015 2500 EA Den Haag T 070-3424344 E w voorlicliting@rekenkanner.nl www.rekenkamer.nl DATUM

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over de nieuwe Arbowet per 1 juli 2017

Vragen en antwoorden over de nieuwe Arbowet per 1 juli 2017 Vragen en antwoorden over de nieuwe Arbowet per 1 juli 2017 Meer aandacht voor de betrokkenheid van werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening, de preventie bij werkgevers en de randvoorwaarden

Nadere informatie

ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR

ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR OPSTELLER VOORSTEL: A. Buwalda AFDELING: AJZ PORTEFEUILLEHOUDER: M.C.M. Waanders Agendapunt: No. /2012 Dokkum, 21-03-2013 ONDERWERP: inkoop- en aanbestedingsbeleid

Nadere informatie

Ministerie van Veiligheid en Justitie T.a.v. Dhr. F. Teeven Postbus 20301 2500 EH DEN HAAG. Eindhoven, 5 april 2011 Betreft: visie op pokerbeleid

Ministerie van Veiligheid en Justitie T.a.v. Dhr. F. Teeven Postbus 20301 2500 EH DEN HAAG. Eindhoven, 5 april 2011 Betreft: visie op pokerbeleid Ministerie van Veiligheid en Justitie T.a.v. Dhr. F. Teeven Postbus 20301 2500 EH DEN HAAG Eindhoven, 5 april 2011 Betreft: visie op pokerbeleid Geachte heer Teeven, Stichting Nederlandse PokerBond maakt

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 33 996 Wijziging van de Wet op de kansspelen, de Wet op de kansspelbelasting en enkele andere wetten in verband met het organiseren van kansspelen

Nadere informatie

Beleidsvisie herinrichting speelcasinoregime. Visiedocument van het Ministerie van Veiligheid en Justitie en. het Ministerie van Financiën

Beleidsvisie herinrichting speelcasinoregime. Visiedocument van het Ministerie van Veiligheid en Justitie en. het Ministerie van Financiën Beleidsvisie herinrichting speelcasinoregime Visiedocument van het Ministerie van Veiligheid en Justitie en het Ministerie van Financiën Inhoud 1 Inleiding en achtergronden 3 2 Onderzochte scenario s casinoregime

Nadere informatie

Internetconsultatie Wet implementatie verordening en richtlijn marktmisbruik 10 augustus 2015

Internetconsultatie Wet implementatie verordening en richtlijn marktmisbruik 10 augustus 2015 Ministerie van Financiën Korte Voorhout 7 Postbus 20201 2500 EE Den Haag Internetconsultatie Wet implementatie verordening en richtlijn marktmisbruik 10 augustus 2015 Reactie van: VERENIGING VAN EFFECTENBEZITTERS

Nadere informatie

Privacy Impact Assessment (PIA) Modernisering Casinomarkt

Privacy Impact Assessment (PIA) Modernisering Casinomarkt Privacy Impact Assessment (PIA) Modernisering Casinomarkt Een wetgevings-pia bij een nieuwe casinomarkt met in de huidige praktijk al bestaande gegevensverwerkingen Opdrachtgever: Ministerie van Veiligheid

Nadere informatie

De bedrijfscode van JNW makelaars.

De bedrijfscode van JNW makelaars. De bedrijfscode van JNW makelaars. Pagina Inleiding 2 1. Toepasselijkheid 2 2. Toezichthouder 2 3. Integer handelen 3 4. Onrechtmatig handelen 3 5. Nieuwe medewerkers 3 6. Cliëntenonderzoek 3 7. Betrokkenheid

Nadere informatie

Vacatures Raad van Toezicht CVO Noord-Fryslân

Vacatures Raad van Toezicht CVO Noord-Fryslân Vacatures Raad van Toezicht CVO Noord-Fryslân Inleiding CVO Noord-Fryslân is een Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs in het noorden van Friesland. De Vereniging bestaat uit drie scholen: Christelijk

Nadere informatie

LEDENBERICHT 7 APRIL 2014

LEDENBERICHT 7 APRIL 2014 LEDENBERICHT 7 APRIL 2014 Den Haag, 7 april 2014 Geachte leden, De afgelopen week stond in het teken van de uitwerking van de acties die tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) van 26 maart jl. werden

Nadere informatie

Omgevingswet en de raad

Omgevingswet en de raad Omgevingswet en de raad Inhoud Waarom de Omgevingswet? Wat is de omgevingswet? Wat verandert er door de omgevingswet Wat vraagt dit van u als raad. Samen met de samenleving Budget reserveren Vrije (beleids)ruimte

Nadere informatie

Samenwerkingsprotocol

Samenwerkingsprotocol Samenwerkingsprotocol Consumentenautoriteit Stichting Reclame Code 1 Samenwerkingsprotocol tussen de Consumentenautoriteit en de Stichting Reclame Code Partijen: 1. De Staatssecretaris van Economische

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Ecolab. Compliance Charter. Voorwoord

Stichting Pensioenfonds Ecolab. Compliance Charter. Voorwoord Stichting Pensioenfonds Ecolab Compliance Charter Voorwoord Het Compliance Charter beschrijft de definitie, doelstellingen, scope, en taken en verantwoordelijkheden van de betrokkenen in het kader van

Nadere informatie

Verkenning bestuurlijke boete archeologie

Verkenning bestuurlijke boete archeologie Verkenning bestuurlijke boete archeologie Inleiding: In de Monumentenwet 1988 bestaat de sanctiemogelijkheid van het intrekken van de opgravingsvergunning, indien de vergunninghouder naar het oordeel van

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 21856 5 augustus 2014 Advies Raad van State inzake het voorstel van wet tot wijziging van de Wet op de kansspelen, de

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Samenwerkingsprotocol Autoriteit Consument en Markt en Commissariaat voor de Media

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Samenwerkingsprotocol Autoriteit Consument en Markt en Commissariaat voor de Media STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 46967 22 december 2015 Samenwerkingsprotocol Autoriteit Consument en Markt en Commissariaat voor de Media Partijen, Autoriteit

Nadere informatie