EXAMENREGLEMENT HAVO-ATHENEUM-GYMNASIUM LVO-WEERT versie 31 juli Begripsbepaling Indeling examen Organisatie van het examen 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "EXAMENREGLEMENT HAVO-ATHENEUM-GYMNASIUM LVO-WEERT versie 31 juli 2015. 1. Begripsbepaling 2. 2. Indeling examen 2. 3. Organisatie van het examen 2"

Transcriptie

1 EXAMENREGLEMENT HAVO-ATHENEUM-GYMNASIUM LVO-WEERT versie 31 juli 2015 Inhoudsopgave pagina 1. Begripsbepaling 2 2. Indeling examen 2 3. Organisatie van het examen Schoolexamen Centraal Schriftelijk Examen Nadere aanwijzingen voor het Centraal Schriftelijk examen Cijfergeving Combinatiecijfer Correctie Centraal Schriftelijk Examen Slaag-/zakregeling Uitslag Herkansing Diploma en cijferlijst Certificaten Gegevensverstrekking aan minister en inspecteur Bewaarplicht examenwerk 8 4. Onregelmatigheden Procedure onregelmatigheden Geheimhouding Commissie van beroep 9 5. Afwijkende wijze van examineren Spreiding examen Bijzondere bepalingen 11 1

2 EXAMENREGLEMENT HAVO-ATHENEUM-GYMNASIUM LVO-WEERT versie 31 juli Begripsbepaling In dit reglement wordt verstaan onder LVO : stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs, gevestigd te Sittard; het bevoegd gezag : de centrale directie van LVO Weert namens het college van bestuur van LVO; directeur : de locatiedirecteur of degene aan wie hij de taak gedelegeerd heeft; examinator : degene die belast is met het afnemen van het examen; kandidaat : een ieder die door het bevoegd gezag tot het examen wordt toegelaten; examenprogramma : kennis, vaardigheden en inzicht die de kandidaat moet hebben om aan de exameneisen te voldoen; PTA : programma van toetsing en afsluiting; inhoud en organisatie van het schoolexamen; schoolexamen : SE; dat deel van het examen dat door de school zelf wordt afgenomen en wordt beoordeeld volgens de door de minister bepaalde voorschriften; centraal examen : CE; examen, afgenomen als onderdeel van het landelijk examen; CSE; schriftelijk examen, afgenomen als onderdeel van het landelijk examen; CvTE : College voor Toetsen en Examens; waarborgt de kwaliteit en de organisatie van de examens. 2. Indeling examen Het examen bestaat voor elk vak uit een schoolexamen, of uit een centraal examen, of uit een schoolexamen én een centraal examen. Het centraal examen bestaat, afhankelijk van het vak, uit een centraal schriftelijk examen, eventueel digitaal, al dan niet aangevuld met een centraal praktisch examen. 3. Organisatie van het examen 3.1. Schoolexamen (SE) Het schoolexamen havo, atheneum en gymnasium bestaat uit een examendossier en omvat toetsen, praktische opdrachten*, handelingsdelen** en het profielwerkstuk***. De inhoud en organisatie van het schoolexamen staan in het reglement schoolexamen/programma van toetsing en afsluiting. *) Voor elke praktische opdracht geldt een uiterste inleverdatum. In overleg met de vakdocent kan uitstel verleend worden tot een maximum van 5 werkdagen. Een kandidaat die in gebreke blijft krijgt voor de betreffende opdracht het cijfer 1,0. 2

3 **) De beoordeling van een handelingsdeel wordt weergegeven in de kwalificaties goed, voldoende of onvoldoende. Vóór het begin van het CE dienen alle handelingsdelen ten minste voldoende te zijn afgerond. Een kandidaat die in gebreke blijft, kan niet meer slagen en over het al of niet deelnemen aan een of meerdere vakken van het CSE beslist de directeur. De kandidaat en, indien deze minderjarig is zijn ouders/verzorgers of voogd, krijgt hierover schriftelijk bericht. ***) Uit het profielwerkstuk en de bijbehorende presentatie blijkt dat de kandidaat geïntegreerde kennis, vaardigheden en inzicht heeft die in het betreffende profiel van betekenis zijn. Het profielwerkstuk heeft minimaal betrekking op één vak uit het profiel van de kandidaat Centraal Schriftelijk Examen (CSE) Het centraal schriftelijk examen wordt afgenomen op de door het CvTE vastgestelde data in de door de directeur aangewezen lokalen De kandidaten maken het examen onder toezicht van zoveel personeelsleden als voor een zorgvuldig verloop noodzakelijk is; de directeur regelt het toezichtrooster Over het verloop van elk examen wordt een proces-verbaal opgemaakt; elke toezichthouder ondertekent dit. In het proces-verbaal staan minstens de namen van de kandidaten; de namen van de toezichthouders; de datum, begin- en eindtijd van het examen; het examenvak; tijdstip van binnenkomst en vertrek, indien deze afwijken van de begin- en eindtijd van het examen; alle bijzonderheden die van belang zijn voor de vereiste zorgvuldigheid bij het afnemen van het examen Vóór de aanvang van elk examen leest een toezichthouder hardop de tekst voor op het schutblad van de examenopgaven. Bij aanvang verwijdert hij de verzegeling in aanwezigheid van alle kandidaten. Als een deel van de kandidaten in een ander lokaal is ondergebracht, en dit leidt tot oponthoud, kan de gemiste tijd aan het eind van de zitting worden ingehaald De opgaven worden onmiddellijk na verwijdering van de verzegeling in volkomen stilte uitgedeeld De aan de kandidaten voorgelegde opgaven voor een centraal examen blijven in het examenlokaal tot aan het einde van de zitting De kandidaten mogen vanaf één uur na aanvang van het examen het lokaal verlaten en vervolgens om het kwartier, op aangeven van één van de toezichthouders. Men kan ook ervoor kiezen de kandidaten tot het einde van de zitting in het examenlokaal te laten verblijven Tot een half uur na aanvang van de zitting mag een kandidaat die te laat komt in het lokaal worden toegelaten. Op de reguliere eindtijd levert hij zijn werk in. Een kandidaat die zonder geldige reden meer dan een half uur te laat komt, wordt van het examen in dat vak uitgesloten, krijgt daarvoor het cijfer 1,0 en wordt naar het tweede tijdvak verwezen om dat vak te herkansen en daarmee zijn examen compleet te maken. (Zie artikel , en ) Meteen na afloop van het examen levert een toezichthouder het examenwerk en het proces-verbaal in bij de examensecretaris. 3

4 3.3. Nadere aanwijzingen voor het Centraal Schriftelijk Examen De toezichthouders ontvangen vóór het begin van het centraal schriftelijk examen duidelijke schriftelijke instructies De kandidaten ontvangen vóór het begin van het centraal schriftelijk examen duidelijke schriftelijke instructies De school verstrekt het examenpapier en kladpapier, tenzij dit papier door de commissie belast met de vaststelling van de opgaven is verstrekt De kandidaat plaatst zijn naam en examennummer op het examenpapier Omtrent de opgaven mag niemand mededelingen doen of inlichtingen verstrekken aan de kandidaten, behalve de officiële mededelingen van het CvTE De kandidaat mag geen boeken, logaritmetafels, tabellen of andere hulpmiddelen gebruiken, met uitzondering van de hulpmiddelen waarvan het gebruik is toegestaan door de commissie die belast is met de vaststelling van de opgaven. De toegestane hulpmiddelen worden in het examenlokaal door de toezichthouders gecontroleerd Het schrijven met potlood is niet toegestaan. De volgende zaken dienen buiten de examenzaal te blijven: tipp-ex(-pen), hoes van elektronische rekenapparaten, alle overige elektronische apparaten Zonder toestemming van een toezichthouder mag een kandidaat het examenlokaal niet verlaten. Krijgt de kandidaat toestemming, dan dient een toezichthouder hem te begeleiden Een kandidaat die onwel wordt kan onder begeleiding van een toezichthouder het examenlokaal verlaten. Na overleg met de kandidaat beslist de directeur of de kandidaat het werk later kan hervatten. Wordt het werk hervat, dan kan de directeur toestaan dat de kandidaat de gemiste tijd inhaalt na het einde van de zitting. Hervat de kandidaat het werk niet, dan kan de directeur, indien mogelijk na overleg met de kandidaat, vóór het einde van de zitting het betreffende examenwerk ongeldig verklaren. De kandidaat wordt dan geacht met een geldige reden verhinderd te zijn om aan het betreffende examen deel te nemen Vóór het verlaten van het examenlokaal levert de kandidaat zijn werk bij een toezichthouder in Indien een kandidaat verhinderd is aan een of meer onderdelen van het centraal schriftelijk examen deel te nemen, dient een ouder, verzorger of voogd de directeur binnen 48 uur een schriftelijke verklaring te overleggen, waaruit de reden van verhindering blijkt. Een meerderjarige kandidaat dient deze verklaring zelf in. De directeur bepaalt of de opgegeven redenen geldig zijn in de zin van artikel 45 van het Eindexamenbesluit vwo-havo-mavo-vbo Een kandidaat die aan één of meer onderdelen van het centraal examen niet deelneemt, wordt verwezen naar het tweede of derde tijdvak Een kandidaat die verhinderd is aan één of meer onderdelen van het tweede tijdvak deel te nemen, wordt in de gelegenheid gesteld het centraal examen te voltooien in het derde tijdvak, ten overstaan van de staatsexamencommissie 4

5 3.4. Cijfergeving Het eindcijfer voor een vak wordt bepaald door het gemiddelde van het cijfer voor het schoolexamen (SE) en het cijfer voor het centraal schriftelijk examen (CSE) en of het centraal praktisch examen (CPE). Dit eindcijfer is een geheel cijfer in de reeks 1 tot en met Het gemiddelde SE cijfer wordt berekend in de verhouding die in het reglement schoolexamen/pta bij de afzonderlijke vakken staat aangegeven. Per vak moeten de cijfers op 1 decimaal nauwkeurig gegeven worden. Bij een vak met alleen een SE is het SE cijfer, uitgedrukt in een geheel cijfer, tevens het eindcijfer Indien een vak alleen een SE afneemt, worden de twee decimalen achter de komma lager dan 50 naar beneden afgerond; 50 of hoger naar boven (vb.: 6,49 wordt 6; 6,50 wordt 7) Het SE cijfer van vakken met een CSE en/of CPE wordt tot op 1 decimaal afgerond; deze decimaal wordt met 1 verhoogd als de tweede decimaal 5 of hoger is (vb.: 5,44 wordt 5,4; 5,45 wordt 5,5; 5,46 wordt 5,5) De examinator bepaalt het eindcijfer op het rekenkundig gemiddelde van het SE cijfer en het CE cijfer. Is dit gemiddelde niet een geheel getal, dan wordt, indien de cijfers achter de komma 45 of minder zijn, naar beneden afgerond; indien deze 50 of meer zijn, naar boven afgerond (vb: 6,45 wordt 6; 6,50 wordt 7) Combinatiecijfer het combinatiecijfer vwo bestaat uit het rekenkundig gemiddelde van het profielwerkstuk, maatschappijleer en algemene natuurwetenschappen. Het combinatiecijfer havo is het gemiddelde van het profielwerkstuk en maatschappijleer. Eerst wordt het cijfer van elk vak afgerond op een geheel getal; vervolgens wordt het gemiddelde berekend en dit gemiddelde wordt afgerond op een geheel getal. Daarmee is het combinatiecijfer bepaald. Geen van de cijfers voor het profielwerkstuk en de verschillende vakken mag afgerond lager zijn dan Correctie centraal schriftelijk examen De examensecretaris geeft het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, het door het CvTE voorgeschreven correctiemodel, de regels voor het bepalen van de score en het proces-verbaal aan de examinator. De examinator kijkt het werk na en geeft het met zijn beoordeling terug aan de examensecretaris. Bij zijn beoordeling past de examinator de CvTE-voorschriften enregels toe Aansluitend stuurt de examensecretaris de complete stukken naar de tweede corrector (gecommitteerde) De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk; hij past de CvTE-voorschriften en regels toe In onderling overleg stellen de gecommitteerde en de examinator de score voor het centraal examen vast. 5

6 Zij dienen er alles aan te doen om tot overeenstemming te komen; middelen is niet vanzelfsprekend Komen zij niet tot overeenstemming, dan vindt op initiatief van het bevoegd gezag van de gecommitteerde overleg plaats tussen het bevoegd gezag van de eerste en de tweede corrector en daarna eventueel met de examinator en de gecommitteerde. Indien het geschil door het bevoegd gezag van beide scholen niet kan worden opgelost, wijst de inspectie een derde, onafhankelijke gecommitteerde aan. Het oordeel van deze gecommitteerde is bindend De omrekening van score CE naar cijfer CE komt tot stand door toepassing van de normering van het CvTE Slaag-/zakregeling havo, atheneum, gymnasium Een kandidaat is geslaagd als: Er is voor alle vakken in het centraal schriftelijk examen (CSE) gemiddeld minstens 5,5 behaald. En: (Kernvakkenregeling: ) Er is voor Nederlandse taal en letterkunde, Engelse taal en letterkunde en Wiskunde hooguit 1x5 behaald en geen cijfer lager dan 5. o Wiskunde D blijft hierbij buiten beschouwing. o Het vak Rekenen wordt op termijn in de kernvakkenregeling opgenomen: Het rekenexamen is in ingevoerd; voor alle leerlingen is deze dan een verplicht onderdeel van het examen. Er is een overgangsperiode t/m De eisen staan in het onderstaande schema: En: havo, vwo Minder dan 5% kernvakkenregelinregelinregeling kernvakken- kernvakken- 5 extra gezakten: Meer dan 5% kernvakkenregelinregeling kernvakken- 4 5 extra gezakten:* * Dit vangnet is er afzonderlijk voor de reguliere rekentoets en de ER-toets. Culturele en Kunstzinnige Vorming (CKV-1) en Lichamelijke Opvoeding moeten minstens zijn beoordeeld als voldoende. En: Alle eindcijfers 6 of hoger zijn, of Er 1x5 is behaald en voor de overige vakken een 6 of hoger, of Er is 1x4 of 2x5 of 1x5 en 1x4 behaald en voor de overige vakken een 6 of hoger, waarbij het gemiddelde ten minste 6 is. Geen enkel eindcijfer mag lager zijn dan 4. 6

7 Uitslag Indien dat nodig is om een kandidaat in het vmbo te laten slagen, betrekken de directeur en de examensecretaris één of meer eindcijfers niet bij de bepaling van de definitieve uitslag; de overgebleven vakken dienen een volledig examenprogramma te vormen, als bedoeld in het Eindexamenbesluit. Een havoleerling heeft 8 eindcijfers die meewegen in de slaagzakregeling: Nederlandse taal en letterkunde, Engelse taal en letterkunde, 4 profielvakken, een vak in de vrije ruimte en het combinatiecijfer (zie ). Een atheneumleerling heeft 9 eindcijfers die meewegen in de slaagzakregeling: Nederlandse taal en letterkunde, Engelse taal en letterkunde, een tweede Moderne Vreemde Taal, 4 profielvakken, een vak in de vrije ruimte en het combinatiecijfer (zie ). Een gymnasium leerling heeft 9 eindcijfers die meewegen in de slaagzakregeling: Nederlandse taal en letterkunde, Engelse taal en letterkunde, een Klassieke Taal (Latijn, Grieks), 4 profielvakken, een vak in de vrije ruimte en het combinatiecijfer (zie ) Herkansing De kandidaat die niet voldoet aan de in genoemde voorwaarden is afgewezen, behoudens de mogelijkheid tot herkansing De kandidaat heeft, nadat de uitslag is vastgesteld, het recht om voor 1 vak van het eindexamen, waarin hij reeds centraal examen heeft afgelegd, in het tweede tijdvak of, indien artikel 45 eerste lid Eindexamenbesluit van toepassing is, in het derde tijdvak, opnieuw deel te nemen aan het centraal examen De directeur bepaalt uiterlijke dag en tijdstip, waarop de kandidaat hem schriftelijk meldt dat hij van de herkansing, bedoeld als in gebruik maakt Het hoogste van de beide cijfers, behaald bij het eerder afgelegde centraal examen en bij de herkansing, geldt als definitief cijfer voor het centraal examen Diploma en cijferlijst Op grond van de definitieve uitslag geeft de directeur elke kandidaat de lijst van het SE cijfers, CE cijfers en eindcijfers; de uitslag van het examen. Elke geslaagde kandidaat ontvangt één uniek exemplaar van zijn diploma. Heeft een kandidaat in meer vakken examen gedaan en deze vakken zijn niet bij de bepaling van de uitslag betrokken, dan bepaalt de kandidaat welke cijfers op de lijst worden opgenomen. De directeur en de examensecretaris ondertekenen elke cijferlijst en elk diploma Certificaten Een kandidaat die definitief is afgewezen en die de school verlaat, kan zijn cijferlijst als certificatenlijst gebruiken. 7

8 Gegevensverstrekking aan minister en inspecteur Na de vaststelling van de uitslag stuurt de directeur de minister en de inspecteur een volledige kandidatenlijst, waarop staan vermeld De vakken, waarin examen is afgelegd; De cijfers van het SE; De cijfers van het CE; De eindcijfers; De uitslag van het examen of deelexamen Bewaarplicht examenwerk De school bewaart het werk van het centraal schriftelijk examen en de in genoemde lijsten minstens tot 1 januari van het jaar, volgend op de vaststelling van de uitslag. Inzage is alleen mogelijk voor de betreffende kandidaat in het bijzijn van de directeur, nadat de kandidaat de directeur schriftelijk hierom verzocht heeft. De school bewaart de PTA toetsen totdat de leerling zijn persoonlijk examendossier heeft geautoriseerd. 4. Onregelmatigheden 4.1. Procedure onregelmatigheden Indien een kandidaat zich ten aanzien van enig deel van het eindexamen, dan wel ten aanzien van een aanspraak op vrijstelling, aan enige onregelmatigheid schuldig maakt of heeft gemaakt, kan de directeur maatregelen nemen Indien de toezichthouder vermoedt dat een kandidaat zich schuldig maakt aan enige onregelmatigheid, stelt hij de kandidaat hiervan onmiddellijk in kennis Als het mogelijk is, wordt de kandidaat in staat gesteld het werk af te maken. In geval van schriftelijk werk, krijgt de kandidaat een nieuw antwoordblad. De toezichthouder tekent de onregelmatigheid op het oorspronkelijke antwoordblad aan en neemt dit in beslag De toezichthouder stelt de directeur in kennis van de geconstateerde onregelmatigheid De directeur stelt een onderzoek in, waarbij de betrokkenen gehoord worden. De kandidaat kan zich laten bijstaan door een door hem aan te wijzen meerderjarige Na het onderzoek kan de directeur beslissen over te gaan tot de volgende maatregelen, al dan niet in combinatie met elkaar: Het toekennen van het cijfer 1,0 voor een toets of een praktische opdracht van het SE of het CE; Het toekennen van het cijfer 1,0 voor een toets of een praktische opdracht van het SE of het CE, waarbij tevens het recht op herkansing van het betreffende onderdeel vervalt; Het ontzeggen van deelname of verdere deelname aan één of meer zittingen van het SE of CE; Het ongeldig verklaren van één of meer toetsen van het reeds afgelegde deel van het SE of CE; 8

9 Het opleggen van een hernieuwd examen in door de directeur aan te wijzen onderdelen. Indien het hernieuwd examen, zoals bedoeld in de vorige volzin, betrekking heeft op één of meer onderdelen van het centraal examen, dan legt de kandidaat dat examen af in het volgende tijdvak van het centraal examen, dan wel ten overstaan van de staatsexamencommissie De directeur deelt de kandidaat en bij minderjarigheid zijn ouders/ verzorgers of voogd deze beslissing schriftelijk mee en wijst op het bepaalde in Een afschrift wordt de inspecteur van het voortgezet onderwijs toegestuurd De kandidaat, of bij minderjarigheid diens ouders/verzorgers of voogd, kan tegen een beslissing van de directeur in beroep gaan bij de door het bevoegd gezag van de school in te stellen Commissie van Beroep Eindexamenaangelegenheden (zie ). De voorzitter van de commissie van beroep is de directeur van een van de beide ander locaties van LVO-Weert. Naar gelang de klacht stelt de voorzitter een adequate commissie van beroep in van minstens drie leden. De kandidaat dient schriftelijk beroep aan te tekenen bij deze commissie binnen vijf werkdagen nadat hij de schriftelijke kennisgeving van de beslissing heeft ontvangen. De commissie van beroep neemt het beroep binnen 15 werkdagen in behandeling en stelt een onderzoek in. De commissie stelt bij haar beslissing zo nodig vast op welke wijze de kandidaat alsnog in de gelegenheid wordt gesteld het eindexamen geheel of gedeeltelijk af te leggen. De commissie van beroep deelt haar beslissing schriftelijk mee aan de kandidaat; aan diens ouders/verzorgers of voogd indien de kandidaat minderjarig is; aan de voorzitter van de centrale directie en aan de inspecteur van het voortgezet onderwijs Geheimhouding Iedereen die betrokken is bij de uitvoering van deze beslissing en die de beschikking krijgt over gegevens waarvan hij weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat deze vertrouwelijk zijn, en voor wie niet reeds uit hoofde van ambt, beroep of wettelijk voorschrift een geheimhoudingsplicht geldt, is verplicht tot geheimhouding van deze gegevens, tenzij de wet hem tot bekendmaking verplicht ofwel bekendmaking van de gegevens noodzakelijk is bij het uitvoeren van de beslissing Commissie van beroep De in bedoelde commissie van beroep is door de directeur van de locatie ingestelde Commissie van Beroep Eindexamenaangelegenheden. Zij bestaat uit minstens 3 leden; de directeur maakt geen deel uit van deze commissie Een beroepschrift dient gericht te worden aan de voorzitter van de Commissie van Beroep Eindexamenaangelegenheden op het adres van de betreffende locatie: p/a Het College, Parklaan 1A, Postbus 69, 6000 AB Weert p/a Het Kwadrant, Thornstraat 7, Postbus 140, 6000 AC Weert p/a Philips van Horne, Wertastraat 1, Postbus 190, 6000 AD Weert p/a Het College Cranendonck, Jan v. Schoonvorststraat 1, 6021 BP Budel 9

10 5. Afwijkende wijze van examineren 5.1. De directeur kan toestaan dat een lichamelijk of geestelijk gehandicapte kandidaat het examen of het schoolexamen geheel of gedeeltelijk aflegt op een wijze die is aangepast aan de mogelijkheden van de kandidaat. In dat geval bepaalt de directeur de wijze waarop het examen zal worden afgelegd. De directeur meldt dit bij de inspectie Tenzij sprake is van een objectief waarneembare lichamelijke handicap, geldt ten aanzien van de in het eerste lid bedoelde aangepaste wijze van examineren dat: a. er een deskundigenverklaring is die door psycholoog of orthopedagoog is opgesteld, b. de aanpassing voor zover betrekking hebbend op het centraal examen in ieder geval kan bestaan uit een verlenging van de duur van de desbetreffende toets van het centraal examen met ten hoogste 30 minuten, en c. een andere aanpassing slechts kan worden toegestaan voor zover daartoe in de onder a. genoemde deskundigenverklaring ten aanzien van betrokkene een voorstel wordt gedaan dan wel indien de aanpassing aantoonbaar aansluit bij de begeleidingsadviezen, vermeld in die deskundigenverklaring De directeur kan toestaan dat ten aanzien van een kandidaat die met inbegrip van het schooljaar waarin hij eindexamen aflegt ten hoogste 6 jaren onderwijs in Nederland heeft gevolgd en voor wie het Nederlands niet de moedertaal is, met betrekking tot het vak Nederlandse taal of tot enig vak waarbij het gebruik van de Nederlandse taal van overwegende betekenis is, wordt afgeweken van de voorschriften gegeven bij of krachtens dit besluit. Voor zover wordt afgeweken van de voorschriften wordt deze afwijking meegedeeld aan de inspectie. De afwijking kan voor zover dit het centraal examen betreft slechts bestaan uit een verlenging van de duur van het examen met ten hoogste 30 minuten en het toestaan van het gebruik van een verklarend woordenboek van de eigen taal naar het Nederlands Voor kandidaten die door langdurige ziekte of overmacht belemmerd worden om zich voor te bereiden op een geheel eindexamen is het mogelijk om gespreid examen te doen. Zij zullen net zoals de kandidaten die in één jaar een geheel examen afleggen onvoldoendes mogen compenseren. (zie artikel 59, Eindexamenbesluit) Indien een kandidaat meent in aanmerking te komen voor een regeling zoals vermeld in artikel 5, dient hij daarvoor zo spoedig mogelijk doch uiterlijk vóór 1 november een schriftelijk verzoek in bij de secretaris van het examen. De directeur beslist over dit verzoek. 10

11 6. Spreiding examen De directeur kan, de inspectie gehoord hebbende, toestaan dat kandidaten die tijdens het examenjaar langdurig ziek geweest zijn of die lange tijd buiten hun schuld niet in staat geweest zijn het onderwijs te volgen, het eindexamen gespreid over twee schooljaren afleggen. 7. Bijzondere bepalingen Elke kandidaat krijgt vóór 1 oktober van het examenjaar een exemplaar van dit examenreglement en het reglement schoolexamen/programma van toetsing en afsluiting. Iedere kandidaat, en bij minderjarigheid diens ouders/verzorgers of voogd, wordt geacht bekend te zijn met de inhoud van deze documenten Dit examenreglement treedt in werking op 1 augustus Wijzigingen van dit reglement zijn eerst van toepassing op delen van het schoolexamen dat afgenomen wordt na 1 oktober, ingaande de wijzigingsdatum, tenzij de wijzigingen namens de minister met onmiddellijke ingang worden voorgeschreven In alle gevallen waarin dit reglement niet of niet naar billijkheid voorziet, beslist de directeur van de betreffende locatie Dit reglement kan geciteerd worden als Examenreglement havo-atheneum-gymnasium LVO-Weert. - 11

EXAMENREGLEMENT MAVO LVO-WEERT Versie 16 september 2013. 1. Begripsbepaling 2. 2. Indeling examen 2. 3. Organisatie van het examen 2

EXAMENREGLEMENT MAVO LVO-WEERT Versie 16 september 2013. 1. Begripsbepaling 2. 2. Indeling examen 2. 3. Organisatie van het examen 2 EXAMENREGLEMENT MAVO LVO-WEERT Versie 16 september 2013 Inhoudsopgave pagina 1. Begripsbepaling 2 2. Indeling examen 2 3. Organisatie van het examen 2 3.1. Schoolexamen 2 3.2. Centraal Schriftelijk Examen

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT HAVO-ATHENEUM-GYMNASIUM LVO-WEERT versie 14 december Begripsbepaling Indeling examen Organisatie van het examen 2

EXAMENREGLEMENT HAVO-ATHENEUM-GYMNASIUM LVO-WEERT versie 14 december Begripsbepaling Indeling examen Organisatie van het examen 2 EXAMENREGLEMENT HAVO-ATHENEUM-GYMNASIUM LVO-WEERT versie 14 december 2015 Inhoudsopgave pagina 1. Begripsbepaling 2 2. Indeling examen 2 3. Organisatie van het examen 2 3.1. Schoolexamen 2 3.2. Centraal

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT MAVO LVO-WEERT Versie 14 december Begripsbepaling Indeling examen Organisatie van het examen 2

EXAMENREGLEMENT MAVO LVO-WEERT Versie 14 december Begripsbepaling Indeling examen Organisatie van het examen 2 EXAMENREGLEMENT MAVO LVO-WEERT Versie 14 december 2015 Inhoudsopgave pagina 1. Begripsbepaling 2 2. Indeling examen 2 3. Organisatie van het examen 2 3.1. Schoolexamen 2 3.2. Centraal Schriftelijk Examen

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA), regeling Schoolexamen leerjaar 4 Vwo Het College WEERT versie 1 september 2016

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA), regeling Schoolexamen leerjaar 4 Vwo Het College WEERT versie 1 september 2016 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA), regeling Schoolexamen leerjaar 4 Vwo 2016-2017 Het College WEERT versie 1 september 2016 1. Begripsbepaling In dit reglement wordt verstaan onder LVO : stichting

Nadere informatie

College voor Toetsen en Examens; waarborgt de kwaliteit en de organisatie van de examens.

College voor Toetsen en Examens; waarborgt de kwaliteit en de organisatie van de examens. Weert, 10-12-2015 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA) Regeling Schoolexamen MAVO Theoretische Leerweg klas 3 & 4 Philips van Horne S.G. WEERT 1. Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan

Nadere informatie

HET EXAMENREGLEMENT. Artikel 1. Algemeen

HET EXAMENREGLEMENT. Artikel 1. Algemeen HET EXAMENREGLEMENT 2 e fase havo / vwo Artikel 1 Algemeen 1. Het bevoegd gezag stelt jaarlijks vóór 1 oktober een examenreglement en een programma van toetsing en afsluiting (PTA) vast. Het PTA heeft

Nadere informatie

REGELING SCHOOLEXAMEN TWEEDE FASE HAVO en VWO versie 31 juli Begripsbepaling Organisatie van het schoolexamen 2

REGELING SCHOOLEXAMEN TWEEDE FASE HAVO en VWO versie 31 juli Begripsbepaling Organisatie van het schoolexamen 2 REGELING SCHOOLEXAMEN TWEEDE FASE HAVO en VWO Inhoudsopgave Philips van Horne versie 31 juli 2016 pagina 1. Begripsbepaling 2 2. Organisatie van het schoolexamen 2 2.1. Algemene bepalingen 2 2.2. Verschillende

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT VMBO. In dit examenreglement wordt verstaan onder:

EXAMENREGLEMENT VMBO. In dit examenreglement wordt verstaan onder: EXAMENREGLEMENT VMBO Dit reglement is van toepassing op de leerlingen die in 2015-2016 in vmbo 4 zitten. Elk jaar reikt de rector aan docenten en leerlingen die bij dat examen betrokken zijn, een aangepaste

Nadere informatie

Examen Reglement 01-06-15. Postbus 744 9700 AS Groningen www.openbaaronderwijs groepgroningen.nl K.v.K. 345.7373.3838. Datum

Examen Reglement 01-06-15. Postbus 744 9700 AS Groningen www.openbaaronderwijs groepgroningen.nl K.v.K. 345.7373.3838. Datum 01-06-15 Examen Reglement Onderwerp Examenreglement VWO, HAVO, VMBO Openbaar Onderwijs Groep Groningen Definitief Bezoekadres Postadres L. Springerlaan 39 9727 KB Groningen Postbus 744 9700 AS Groningen

Nadere informatie

EINDEXAMENREGLEMENT HAVO/VWO OPENBAAR VOORTGEZET ONDERWIJS ZAANSTAD

EINDEXAMENREGLEMENT HAVO/VWO OPENBAAR VOORTGEZET ONDERWIJS ZAANSTAD EINDEXAMENREGLEMENT HAVO/VWO OPENBAAR VOORTGEZET ONDERWIJS ZAANSTAD Vastgesteld door het College van Bestuur van de Stichting OVO Zaanstad op 29 september 2016. B.B. Dijkgraaf, voorzitter College van Bestuur

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA), regeling Schoolexamen Tweede Fase Havo en Vwo. Philips van Horne S.G. WEERT versie 1 september 2013

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA), regeling Schoolexamen Tweede Fase Havo en Vwo. Philips van Horne S.G. WEERT versie 1 september 2013 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA), regeling Schoolexamen Tweede Fase Havo en Vwo Philips van Horne S.G. WEERT versie 1 september 2013 1. Begripsbepaling In dit reglement wordt verstaan onder LVO

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT. HAVO - 5 en VWO - 6 SCHOOLJAAR 2015-2016 SCHOLENGEMEENSCHAP GROENEWALD. Z:\WORD\JAF\EX.REGL.TF.15.16.002.doc 1

EXAMENREGLEMENT. HAVO - 5 en VWO - 6 SCHOOLJAAR 2015-2016 SCHOLENGEMEENSCHAP GROENEWALD. Z:\WORD\JAF\EX.REGL.TF.15.16.002.doc 1 EXAMENREGLEMENT HAVO - 5 en VWO - 6 SCHOOLJAAR 2015-2016 SCHOLENGEMEENSCHAP GROENEWALD Z:\WORD\JAF\EX.REGL.TF.15.16.002.doc 1 1 INHOUDSOPGAVE ART BLZ 1 Algemene bepalingen 1 BEGRIPSBEPALINGEN 3 2 AFNEMEN

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT VWO. In dit examenreglement wordt verstaan onder:

EXAMENREGLEMENT VWO. In dit examenreglement wordt verstaan onder: EXAMENREGLEMENT VWO Dit reglement is van toepassing op de leerlingen die in 2015-2016 in vwo 5 of vwo 6 zitten. Elk jaar reikt de rector aan docenten en leerlingen die bij dat examen betrokken zijn, een

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT VMBO T-K-B SCHOOLJAAR 2015-2016 SCHOLENGEMEENSCHAP GROENEWALD. Z:\WORD\JAf\EX.REGL.VMBO.15.16.002.doc 1

EXAMENREGLEMENT VMBO T-K-B SCHOOLJAAR 2015-2016 SCHOLENGEMEENSCHAP GROENEWALD. Z:\WORD\JAf\EX.REGL.VMBO.15.16.002.doc 1 EXAMENREGLEMENT VMBO T-K-B SCHOOLJAAR 2015-2016 SCHOLENGEMEENSCHAP GROENEWALD Z:\WORD\JAf\EX.REGL.VMBO.15.16.002.doc 1 1 INHOUDSOPGAVE ART BLZ 1 Algemene bepalingen 1 BEGRIPSBEPALINGEN 3 2 AFNEMEN EXAMEN,,

Nadere informatie

Examenreglement 2013-2014

Examenreglement  2013-2014 Examenreglement 2013-2014 Inleiding Het behalen van een diploma vmbo, havo of vwo is gebonden aan wet en regelgeving zoals beschreven in het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o. (zie www.eindexamen.nl).

Nadere informatie

College voor Toetsen en Examens; waarborgt de kwaliteit en de organisatie van de examens.

College voor Toetsen en Examens; waarborgt de kwaliteit en de organisatie van de examens. Weert, 28-09--2016 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA) Regeling Schoolexamen MAVO Theoretische Leerweg klas 4 Philips van Horne S.G. WEERT 1. Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder

Nadere informatie

1 INHOUDSOPGAVE PTA TWEEDE FASE VWO VAN CHR. COLLEGE DE POPULIER 1. INLEIDING ALGEMENE BEPALINGEN... 3

1 INHOUDSOPGAVE PTA TWEEDE FASE VWO VAN CHR. COLLEGE DE POPULIER 1. INLEIDING ALGEMENE BEPALINGEN... 3 1 INHOUDSOPGAVE PTA TWEEDE FASE VWO VAN CHR. COLLEGE DE POPULIER 1. INLEIDING... 2 2. ALGEMENE BEPALINGEN... 3 2.1 Afnemen eindexamen... 3 2.2 Indeling eindexamen... 3 2.3 Onregelmatigheden... 3 3. INHOUD

Nadere informatie

Kader examenreglementen

Kader examenreglementen 2014-2015 Inleiding Het behalen van een diploma vmbo, havo of vwo is gebonden aan wet en regelgeving zoals beschreven in het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o. (zie www.eindexamen.nl). Op

Nadere informatie

Schoolexamenreglement havo / vwo. Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken

Schoolexamenreglement havo / vwo. Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken Schoolexamenreglement havo / vwo Schooljaar 2014-2015 Vastgesteld: 1 oktober 2014 Schoolexamenreglement havo / vwo 2014-2015 1 Hoofdstuk 1: Begripsbepalingen Bevoegd Gezag: Examinator: Inspectie: Kandidaat:

Nadere informatie

A. Algemene bepalingen B. Het schoolexamen C. Het centraal examen D. Uitslag, herkansing en diplomering... 12

A. Algemene bepalingen B. Het schoolexamen C. Het centraal examen D. Uitslag, herkansing en diplomering... 12 INHOUDSOPGAVE EXAMENREGLEMENT A. Algemene bepalingen... 2 B. Het schoolexamen... 5 C. Het centraal examen... 10 D. Uitslag, herkansing en diplomering... 12 E. Overige bepalingen... 15 1 EXAMENREGLEMENT

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT. Dit Reglement wordt voor 1 oktober ter kennis gebracht aan de Inspecteur, belast met het toezicht op de OSG Schoonoord.

EXAMENREGLEMENT. Dit Reglement wordt voor 1 oktober ter kennis gebracht aan de Inspecteur, belast met het toezicht op de OSG Schoonoord. EXAMENREGLEMENT VAN DE LOCATIE OPENBAAR LYCEUM ZEIST VERSIE 2015-2016 Het Eindexamen van het Openbaar Lyceum Zeist is ingericht conform de richtlijnen van het Eindexamenbesluit VWO, HAVO, MAVO, VMBO, hierna

Nadere informatie

Examenreglement. Stedelijk Gymnasium Schiedam. schooljaar 2015-2016

Examenreglement. Stedelijk Gymnasium Schiedam. schooljaar 2015-2016 Examenreglement Stedelijk Gymnasium Schiedam schooljaar 2015-2016 dit examenreglement moet nog de finale goedkeuring van de mr verkrijgen. 1 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk I Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen

Nadere informatie

Hofstad Lyceum. Examenreglement VWO / HAVO. Hofstad Lyceum Colijnplein HA Den Haag

Hofstad Lyceum. Examenreglement VWO / HAVO. Hofstad Lyceum Colijnplein HA Den Haag Hofstad Lyceum Examenreglement 2013-2014 VWO / HAVO Hofstad Lyceum Colijnplein 9 2555 HA Den Haag Oktober 2013 1 INHOUDSOPGAVE 0. VOORWOORD 4 1. INLEIDING. 5 2. ALGEMENE BEPALINGEN 6 2.1 Afnemen eindexamen.

Nadere informatie

Examenreglement Schooljaar

Examenreglement Schooljaar Examenreglement Schooljaar 2013-2014 1. INLEIDING 1.1 Dit reglement is vastgesteld door het bevoegd gezag van Scholengroep Den Haag Zuid- West. 1.2 Het is gebaseerd op het EINDEXAMENBESLUIT V.W.O-H.A.V.O-M.A.V.O.-V.B.O.,

Nadere informatie

Examenreglement HAVO/VWO/VMBO. BC Broekhin Roermond. Schooljaar 2014-2015. BC Broekhin Roermond

Examenreglement HAVO/VWO/VMBO. BC Broekhin Roermond. Schooljaar 2014-2015. BC Broekhin Roermond Examenreglement HAVO/VWO/VMBO BC Broekhin Roermond Schooljaar 2014-2015 Voor de leerlingen van 3- en 4 vmbo 4- en 5 havo 4-, 5- en 6 vwo September 2014 Eindexamenreglement vwo-havo-vmbo Pagina 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Examenreglement 2011 2012

Examenreglement 2011 2012 Examenreglement 2011 2012 Examenreglement van het GEERT GROOTE COLLEGE AMSTERDAM Vestiging van de Stichting voor Voortgezet Vrijeschoolonderwijs Noord-Holland, Vastgesteld door het bevoegd gezag september

Nadere informatie

Algemene regels schoolexamens & PTA d Oultremontcollege 2014 2015

Algemene regels schoolexamens & PTA d Oultremontcollege 2014 2015 Algemene regels schoolexamens & PTA d Oultremontcollege 2014 2015 Afdeling vmbo GT / vmbo KB / vmbo BB Examen 2015 1 REGELING EXAMENS EXAMEN 2015 Voor u liggen de algemene regels schoolexamens van het

Nadere informatie

Examenreglement en Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) 2014 2015. Varendonck-College VWO-HAVO

Examenreglement en Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) 2014 2015. Varendonck-College VWO-HAVO Examenreglement en Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) 2014 2015 Varendonck-College VWO-HAVO I. Algemene bepalingen II. Het examen III. Afwijking wijze van examineren IV. Uitslag, herkansing en

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT GOMARUS COLLEGE

EXAMENREGLEMENT GOMARUS COLLEGE EXAMENREGLEMENT GOMARUS COLLEGE Schooljaar 2015-2016 INHOUDSOPGAVE 1 Begripsomschrijvingen 2 Examenreglement 3 Algemene bepalingen 4 Onregelmatigheden 5 Inhoud van het examen 6 Opzet schoolexamen 7 Beoordeling

Nadere informatie

Het College locatie Weert. Examenreglement Versie 2012

Het College locatie Weert. Examenreglement Versie 2012 Het College locatie Weert Examenreglement Versie 2012 1 EXAMENREGLEMENT Het College Locatie Weert februari 2012 1. Algemeen In dit reglement wordt verstaan onder: kandidaat : een ieder die door het bevoegd

Nadere informatie

Examenreglement VMBO en MAVO 2015-2016

Examenreglement VMBO en MAVO 2015-2016 Examenreglement VMBO en MAVO 2015-2016 Het examenreglement is gebaseerd op het Eindexamenbesluit v.w.o.- h.a.v.o.-m.a.v.o.- v.b.o. van 1998 en voor zover nadien gewijzigd. De tekst examenreglement sluit

Nadere informatie

Examenreglement vmbo 2015-2016

Examenreglement vmbo 2015-2016 Examenreglement vmbo 2015-2016 1 Inhoud Examenreglement Examenreglement VMBO 2015-2016 I. Indeling van het examen en algemene bepalingen 1. Inleiding 2. Begripsbepalingen 3. Afnemen eindexamen 4. Indeling

Nadere informatie

Reglement Centraal Examen

Reglement Centraal Examen Reglement Centraal Examen Lyceum Ypenburg 2015-2016 Gymnasium, Atheneum, HAVO, MAVO Laan van Kans 3-2496 VB Den Haag t (070) 413 20 50 - f (070) 413 20 55 Dit examenreglement is onder voorbehoud van instemming

Nadere informatie

BERTRAND RUSSELL COLLEGE HAVO en VWO

BERTRAND RUSSELL COLLEGE HAVO en VWO SE-regl-H5-A6-1617093 BERTRAND RUSSELL COLLEGE HAVO en VWO SCHOOLEXAMENREGLEMENT 5 HAVO en 6 VWO Schooljaar 2016-2017 SCHOOLEXAMENREGLEMENT HAVO en VWO Schooljaar 2016-2017 Artikel 1. Begripsomschrijvingen.

Nadere informatie

Examenreglement Havo 2014-2015 CSG Het Streek

Examenreglement Havo 2014-2015 CSG Het Streek Examenreglement Havo 2014-2015 CSG Het Streek Dit examenreglement is een afgeleide van het Eindexamenbesluit VO. Achter elk artikel staat, tussen haakjes, een verwijzing naar het oorspronkelijke artikelnummer

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT. Examenreglement

EXAMENREGLEMENT. Examenreglement EXAMENREGLEMENT EXAMENREGLEMENT 1 1. ALGEMEEN 1.1 Het examenreglement omvat procedurele en organisatorische regelingen ter uitvoering van het Schoolexamen (SE) en het Centraal Examen (CE) alsmede enige

Nadere informatie

1 Algemeen Regeling schoolexamen 2014/2015

1 Algemeen Regeling schoolexamen 2014/2015 Examenreglement 2014/2015 1 Algemeen 1 De rector en de examinatoren nemen onder verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag het eindexamen af. 2 Aan het eindexamen kunnen uitsluitend leerlingen van het

Nadere informatie

Algemene regels schoolexamens d Oultremontcollege 2015 2016

Algemene regels schoolexamens d Oultremontcollege 2015 2016 Algemene regels schoolexamens d Oultremontcollege 2015 2016 Afdeling VMBO BK 1 2 ALGEMENE REGELS SCHOOLEXAMENS VMBO Voor u liggen de algemene regels schoolexamens en het PTA van 4 vmbo BK van het d Oultremontcollege.

Nadere informatie

Examenreglement vwo: schoolspecifiek gedeelte. Cohort 2015

Examenreglement vwo: schoolspecifiek gedeelte. Cohort 2015 Examenreglement vwo: schoolspecifiek gedeelte Cohort 2015 1. Toetsing in het schoolexamen Het schoolexamen wordt afgenomen in de schooljaren 2015-2016, 2016-2017 en 2017-2018 voor v.w.o. 1.1. Toetsing

Nadere informatie

Examenreglement VMBO-T / MAVO

Examenreglement VMBO-T / MAVO Examenreglement VMBO-T / MAVO OBC Elst Examenjaar 2014 Examenjaar 2015 3 VMBO-T/MAVO: 2012-2013 4 VMBO-T/MAVO: 2013-2014 3 VMBO-T/MAVO: 2013-2014 4 VMBO-T/MAVO: 2014-2015 Examendossier September 2013 EXAMENREGLEMENT

Nadere informatie

Examenreglement

Examenreglement Examenreglement 2010 2011 Examenreglement 2010-2011 GEERT GROOTE COLLEGE AMSTERDAM Deelschool van de Stichting Vrije Scholen Voortgezet Onderwijs Noord-Holland september 2010 Het Geert Groote College,

Nadere informatie

Examenreglement 2014-2015 MAVO / HAVO / VWO

Examenreglement 2014-2015 MAVO / HAVO / VWO Examenreglement 2014-2015 MAVO / HAVO / VWO Inhoud I. E X A M E N R E G L E M E N T... 3 A. ALGEMEEN... 3 Artikel 1. Algemene bepalingen... 3 Artikel 2. Begripsbepalingen... 3 Artikel 3. Het examen...

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT. Examen Havo 2013

EXAMENREGLEMENT. Examen Havo 2013 EXAMENREGLEMENT Examen Havo 2013 4 havo 2011-2012 5 havo 2012-2013 Examenreglement Havo 2011-2013 Elzendaalcollege Boxmeer 1 R.K. Scholengemeenschap voor MAVO - HAVO - ATHENEUM - GYMNASIUM BOXMEER. EXAMENREGLEMENT

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT 2015-2016

EXAMENREGLEMENT 2015-2016 EXAMENREGLEMENT 2015-2016 AFDELING HAVO/VWO A. Boekenweg 3 1333 VD ALMERE 036-5492492 INHOUD ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Begripsbepalingen 2 ALGEMEEN GEDEELTE Artikel 2 Afnemen eindexamen 3 Artikel 3

Nadere informatie

Examenreglement VMBO 2013-2014

Examenreglement VMBO 2013-2014 Examenreglement VMBO 2013-2014 1. Algemeen 1.1 Het eindexamenreglement wordt vastgesteld door het bevoegd gezag. 1.2 Indien daartoe aanleiding is kan het bevoegd gezag het reglement tussentijds wijzigen.

Nadere informatie

Examenreglement vmbo , osg Piter Jelles, locatie YnSicht basis- en kaderberoepsgerichte leerweg

Examenreglement vmbo , osg Piter Jelles, locatie YnSicht basis- en kaderberoepsgerichte leerweg Examenreglement vmbo 2013-2014, osg Piter Jelles, locatie YnSicht basis- en kaderberoepsgerichte leerweg Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen. Artikel 1 Indeling eindexamen. 1. Het eindexamen kan voor ieder

Nadere informatie

Examenreglement Havo CSG Het Streek

Examenreglement Havo CSG Het Streek Examenreglement Havo 2012-2013 CSG Het Streek Dit examenreglement is een afgeleide van het Eindexamenbesluit VO. Achter elk artikel staat, tussen haakjes, een verwijzing naar het oorspronkelijke artikelnummer

Nadere informatie

Examenreglement. Sint Annaparochie 2015-2016

Examenreglement. Sint Annaparochie 2015-2016 Examenreglement Sint Annaparochie 2015-2016 Inleiding Het afnemen van examens v.m.b.o., h.a.v.o. en v.w.o. is gebonden aan de wet en regelgeving zoals deze o.a. is beschreven in het Inrichtingsbesluit

Nadere informatie

Examenreglement. vmbo, havo, vwo

Examenreglement. vmbo, havo, vwo Examenreglement vmbo, havo, vwo school voor gereformeerd voortgezet onderwijs met vestigingen in Enschede, Hardenberg, Meppel en Zwolle Postbus 393, 8000 AJ Zwolle Tel. 038 4 698 698 Examenreglement 2016-2017

Nadere informatie

2. De datum van het herexamen voor maatschappijleer of een ander schoolexamen wordt in overleg met examensecretaris en examinator vastgesteld.

2. De datum van het herexamen voor maatschappijleer of een ander schoolexamen wordt in overleg met examensecretaris en examinator vastgesteld. Onderwerp: examen 2017 1. Wie nog een toets van de derde periode in moet halen of over moet doen, doet dit voor of op VRIJDAG 7 APRIL 2017. Je maakt hiervoor een afspraak met de desbetreffende docent.

Nadere informatie

UITSLAG, HERKANSING EN DIPLOMERING. Artikel 23 Eindcijfer eindexamen

UITSLAG, HERKANSING EN DIPLOMERING. Artikel 23 Eindcijfer eindexamen HOOFDSTUK V UITSLAG, HERKANSING EN DIPLOMERING Artikel 23 Eindcijfer eindexamen 1. Het eindcijfer voor alle vakken van het eindexamen wordt uitgedrukt in een geheel cijfer uit de reeks 1 tot en met 10.

Nadere informatie

Examenreglement HAVO. Cohort 2015. Leerjaar 4 schooljaar 2015-2016

Examenreglement HAVO. Cohort 2015. Leerjaar 4 schooljaar 2015-2016 Examenreglement HAVO Cohort 2015 Leerjaar 4 schooljaar 2015-2016 Leerjaar 5 schooljaar 2016-2017 1. Voorwoord Dit deel, met een overzicht van het reglement van het PTA, is bestemd voor de leerlingen die

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT STEDELIJKE SCHOLENGEMEENSCHAP NIJMEGEN 2015-2016. Stedelijke Scholengemeenschap Nijmegen

EXAMENREGLEMENT STEDELIJKE SCHOLENGEMEENSCHAP NIJMEGEN 2015-2016. Stedelijke Scholengemeenschap Nijmegen EXAMENREGLEMENT STEDELIJKE SCHOLENGEMEENSCHAP NIJMEGEN 2015-2016 Stedelijke Scholengemeenschap Nijmegen Bezoekadres Postadres IJsbeerstraat 12 Postbus 31091 6531 PL Nijmegen 6503 CB Nijmegen tel.: 024.3563974

Nadere informatie

VMBO EXAMENREGLEMENT

VMBO EXAMENREGLEMENT VMBO EXAMENREGLEMENT INTERCONFESSIONELE SCHOLENGROEP WESTLAND Examenreglement VMBO Interconfessionele Scholengroep Westland Inhoud Examenreglement I. Indeling van het examen en algemene bepalingen 1. Inleiding

Nadere informatie

Examenreglement VMBO GL/TL. Schooljaar 2015-2016

Examenreglement VMBO GL/TL. Schooljaar 2015-2016 Examenreglement VMBO GL/TL Schooljaar 2015-2016 Pagina 1 I N H O U D S O P G A V E I. ALGEMENE BEPALINGEN art. 1 t/m 5 Afwezigheid art. 6 t/m 9 Onregelmatigheden art. 10 t/m 15 Afwijkende wijze van examineren

Nadere informatie

REGELING EXAMENS EXAMEN 2014

REGELING EXAMENS EXAMEN 2014 Algemene regels schoolexamens d Oultremontcollege 2013 2014 1 REGELING EXAMENS EXAMEN 2014 Voor u liggen de algemene regels schoolexamens van het d Oultremontcollege. Dit ter verduidelijking van en aanvulling

Nadere informatie

Algemene regels schoolexamens d Oultremontcollege

Algemene regels schoolexamens d Oultremontcollege Algemene regels schoolexamens d Oultremontcollege 2013 2014 Afdeling VMBO BK 1 ALGEMENE REGELS SCHOOLEXAMENS VMBO Voor u liggen de algemene regels schoolexamens en het PTA van 4 vmbo BK van het d Oultremontcollege.

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT De Nieuwste School

EXAMENREGLEMENT De Nieuwste School EXAMENREGLEMENT De Nieuwste School Schooljaar 2014-2015 EXAMENREGLEMENT De Nieuwste School Dit reglement geldt m.i.v. 1 oktober 2014 voor alle leerlingen van leerjaar 3 mavo en alle leerlingen van leerjaar

Nadere informatie

Examenreglement en Programma van Toetsing en Afsluiting Havo en Vmbo 2015-2016

Examenreglement en Programma van Toetsing en Afsluiting Havo en Vmbo 2015-2016 Examenreglement en Programma van Toetsing en Afsluiting Havo en Vmbo 2015-2016 Voorwoord Aan de examenkandidaten van Mariendael, Het eindexamen bestaat voor de meeste vakken uit drie delen: een schoolexamen

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT VMBO-T, HAVO EN VWO CURSUS 2015-2016 Vastgesteld door het bevoegd gezag op grond van art. 31 Eindexamenbesluit vwo/havo/vmbo-t

EXAMENREGLEMENT VMBO-T, HAVO EN VWO CURSUS 2015-2016 Vastgesteld door het bevoegd gezag op grond van art. 31 Eindexamenbesluit vwo/havo/vmbo-t EXAMENREGLEMENT VMBO-T, HAVO EN VWO CURSUS 2015-2016 Vastgesteld door het bevoegd gezag op grond van art. 31 Eindexamenbesluit vwo/havo/vmbo-t een school waar iedereen gelijk is, maar niemand hetzelfde

Nadere informatie

Examenregelement Dit reglement geldt m.i.v. 1 augustus 2012 voor alle leerlingen van de leerjaren 4, 5 en 6

Examenregelement Dit reglement geldt m.i.v. 1 augustus 2012 voor alle leerlingen van de leerjaren 4, 5 en 6 Examenregelement Dit reglement geldt m.i.v. 1 augustus 2012 voor alle leerlingen van de leerjaren 4, 5 en 6 Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 31 van het Eindexamen besluit vwo-havo-mavo-vbo heeft

Nadere informatie

Schoolexamenreglement

Schoolexamenreglement Schoolexamenreglement Artikel 1. Begrippenlijst 1. Toetsen: Schriftelijke toetsen, mondelinge toetsen, ICT-toetsen, kijk en/of luistertoetsen, praktische opdrachten, handelingsdeel (handelingsopdrachten).

Nadere informatie

Examenreglement. Instelling Voortgezet Onderwijs Deurne. 3 en 4 VMBO. 4 en 5 HAVO. 4, 5 en 6 ATHENEUM. 4, 5 en 6 GYMNASIUM SEPTEMBER 2013

Examenreglement. Instelling Voortgezet Onderwijs Deurne. 3 en 4 VMBO. 4 en 5 HAVO. 4, 5 en 6 ATHENEUM. 4, 5 en 6 GYMNASIUM SEPTEMBER 2013 Examenreglement Instelling Voortgezet Onderwijs Deurne 3 en 4 VMBO 4 en 5 HAVO 4, 5 en 6 ATHENEUM 4, 5 en 6 GYMNASIUM SEPTEMBER 2013 INHOUDSOPGAVE 1 EXAMENREGLEMENT INSTELLING VOORTGEZET ONDERWIJS DEURNE

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting

Programma van toetsing en afsluiting Programma van toetsing en afsluiting Klas 4 havo Schooljaar 2015-2016 Schooljaar: 2015-2016 Inleiding Havo/vwo voor Muziek en Dans Eindexamenreglement Dit eindexamenreglement, samen met het bijbehorende

Nadere informatie

Voor je ligt het Examenreglement en Programma van Toetsing en Afsluiting 2015 2016 voor het derde leerjaar MAVO.

Voor je ligt het Examenreglement en Programma van Toetsing en Afsluiting 2015 2016 voor het derde leerjaar MAVO. Inleiding Voor je ligt het Examenreglement en Programma van Toetsing en Afsluiting 2015 2016 voor het derde leerjaar MAVO. In klas 3 begint voor een aantal vakken het examenjaar. Daarom tref je hier het

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding pagina 2

Inhoud. Inleiding pagina 2 Inhoud Inleiding pagina 2 Leerlingenversie van het examenreglement pagina 3 1. Algemene bepalingen pagina 3 2. Regeling van het schoolexamen pagina 3 3. Algemene regels met betrekking tot de examens pagina

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT VMBO BB/KB

EXAMENREGLEMENT VMBO BB/KB EXAMENREGLEMENT VMBO BB/KB GOOISE SCHOLEN FEDERATIE Schooljaar 2012-2013 Voor de leerlingen van 3-VMBO en 4-VMBO Basisberoepsgerichte Leerweg en Kaderberoepsgerichte Leerweg september 2012 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Examenreglement vmbo / mavo 2014-2015 - CSG Het Streek

Examenreglement vmbo / mavo 2014-2015 - CSG Het Streek Examenreglement vmbo / mavo 2014-2015 - CSG Het Streek Dit examenreglement is een afgeleide van het Eindexamenbesluit VO. Achter elk artikel staat, tussen haakjes, een verwijzing naar het oorspronkelijke

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT! HAVO!! VWO!

EXAMENREGLEMENT! HAVO!! VWO! EXAMENREGLEMENT HAVO VWO 201532016 Ditexamenreglementgeldtvoorleerlingen dieop1oktober2015leerlingzijnvan HAVO4,HAVO5,VWO4,VWO5ofVWO6 vanhetnieuwelyceumtebilthoven. HetNieuweLyceum JanSteenlaan38 3723BVBilthoven

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT HAVO en VWO

EXAMENREGLEMENT HAVO en VWO EXAMENREGLEMENT HAVO en VWO Het examen, zoals voorgeschreven in de "Wet op het Voortgezet Onderwijs" en omschreven in het "Eindexamenbesluit VWO-HAVO-MAVO-VBO, van 1998 en voor zover nadien gewijzigd.

Nadere informatie

Examenreglement Marne College 2013-2014

Examenreglement Marne College 2013-2014 Examenreglement Marne College 2013-2014 HAVO / VWO 1 INHOUDSOPGAVE 1. ALGEMENE BEPALINGEN 3 2. BEGRIPSBEPALINGEN 4 3. HET EXAMEN: INHOUD EN ORGANISATIE 5 4. SCHOOLEXAMEN 6 4.1 Algemeen 6 4.2 Tijden van

Nadere informatie

OP WEG NAAR HET DIPLOMA. Exameninstructie 2016

OP WEG NAAR HET DIPLOMA. Exameninstructie 2016 OP WEG NAAR HET DIPLOMA Exameninstructie 2016 inhoudsopgave 1. Afronding van het schoolexamen 3 2. De gang van zaken rond het centraal examen 3 3. Data centraal schriftelijk examen mavo, eerste en tweede

Nadere informatie

Examenreglement. Leeuwarden

Examenreglement. Leeuwarden Examenreglement Leeuwarden 2016-2017 Inleiding Het afnemen van examens v.m.b.o., h.a.v.o. en v.w.o. is gebonden aan de wet en regelgeving zoals deze o.a. is beschreven in het Inrichtingsbesluit W.V.O en

Nadere informatie

Examenreglement. Theoretische Leerweg HAVO Atheneum. cursus 2014-2015

Examenreglement. Theoretische Leerweg HAVO Atheneum. cursus 2014-2015 Examenreglement Theoretische Leerweg HAVO Atheneum cursus 2014-2015 1 I N H O U D : Hoofdstuk 1 Algemeen - begripsomschrijvingen - examenreglement - onregelmatigheden Hoofdstuk 2 Schoolexamen - algemeen

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT. Leerlingenversie. Examen vwo 2014

EXAMENREGLEMENT. Leerlingenversie. Examen vwo 2014 EXAMENREGLEMENT Leerlingenversie Examen vwo 2014 4 vwo 2013-2014 5 vwo 2014-2015 6 vwo 2015-2016 R.K. Scholengemeenschap voor MAVO - HAVO - ATHENEUM - GYMNASIUM BOXMEER. EXAMENREGLEMENT Elzendaalcollege

Nadere informatie

Examenreglement 2014/2015 1 S C H O O L J A A R 2 EXAMEN REGLEMENT ECONOMIE TECHNIEK GEZONDHEID 1 4 / 2 CULTUUR NATUUR MAATSCHAPPIJ

Examenreglement 2014/2015 1 S C H O O L J A A R 2 EXAMEN REGLEMENT ECONOMIE TECHNIEK GEZONDHEID 1 4 / 2 CULTUUR NATUUR MAATSCHAPPIJ Examenreglement 2014/2015 1 S C H O O L J A A R 2 0 1 4 / 2 0 1 5 EXAMEN REGLEMENT ECONOMIE TECHNIEK GEZONDHEID CULTUUR NATUUR MAATSCHAPPIJ Examenreglement 2014/2015 2 Examenreglement 2014/2015 3 Inhoudsopgave

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT 2015-2016

EXAMENREGLEMENT 2015-2016 EXAMENREGLEMENT 2015-2016 PETRUS CANISIUS COLLEGE FABRITIUS MAVO PCC Fabritius Fabritiusstraat 1 1816 EA Alkmaar Inhoudsopgave 1. Begripsbepalingen 3 2. Bepalingen betreffende het examenreglement 3 3.

Nadere informatie

Examenreglement Stichting Het Baken Almere

Examenreglement Stichting Het Baken Almere Examenreglement Stichting Het Baken Almere Colofon: Uitgave: Stichting Het Baken Almere Vastgesteld door: Bevoegd gezag augustus 2015 Instemming MR: augustus Ten behoeve van: Het Baken Almere, stichting

Nadere informatie

Examenreglement VO 2014-2015

Examenreglement VO 2014-2015 Examenreglement VO 2014-2015 Colofon Uitgave: ZAAM interconfessioneel voortgezet onderwijs Voorgenomen besluit College van Bestuur 6 mei 2014 Instemming GMR: 15 mei 2014 Vastgesteld door College van Bestuur:

Nadere informatie

HAVO. Examenreglement

HAVO. Examenreglement HAVO 2015 2016 Examenreglement INHOUD 1. ALGEMEEN 2. BEGRIPSBEPALINGEN 3. HET EXAMEN 4. SCHOOLEXAMEN 1. Algemeen 2. Beoordeling 3. Beroep inzake behaalde cijfers 4. Herkansingsregeling schoolexamen 5.

Nadere informatie

Hondsrug College. Examenreglement 2011-2012. Het Hondsrug College, een slimme start voor je toekomst!

Hondsrug College. Examenreglement 2011-2012. Het Hondsrug College, een slimme start voor je toekomst! Hondsrug College Examenreglement 2011-2012 Het Hondsrug College, een slimme start voor je toekomst! Inhoudsopgave Voorwoord HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN Artikel 2 Toelating tot het eindexamen Artikel 3 Afnemen

Nadere informatie

Naam: Klas: schooljaar 2015-2016. R.K. S.G. Thamen Den Uyllaan 4 1421 NK Uithoorn

Naam: Klas: schooljaar 2015-2016. R.K. S.G. Thamen Den Uyllaan 4 1421 NK Uithoorn Naam: Klas: schooljaar 2015-2016 R.K. S.G. Thamen Den Uyllaan 4 1421 NK Uithoorn 1 EXAMENREGLEMENT INHOUD EXAMENREGLEMENT 1. ALGEMEEN 2. BEGRIPSBEPALINGEN 3. HET EXAMEN 4. SCHOOLEXAMEN schooljaar 2015

Nadere informatie

Algemene regels schoolexamens d Oultremontcollege 2015 2016

Algemene regels schoolexamens d Oultremontcollege 2015 2016 Algemene regels schoolexamens d Oultremontcollege 2015 2016 Afdeling MAVO 1 ALGEMENE REGELS SCHOOLEXAMENS VMBO Voor u liggen de algemene regels schoolexamens en het PTA van 4 mavo van het d Oultremontcollege.

Nadere informatie

Samenwerkingsstichting Scholengroep Voortgezet Onderwijs Noordoostpolder en Lemsterland

Samenwerkingsstichting Scholengroep Voortgezet Onderwijs Noordoostpolder en Lemsterland Samenwerkingsstichting Scholengroep Voortgezet Onderwijs Noordoostpolder en Lemsterland Het stichtingsbestuur, handelende in zijn hoedanigheid van bevoegd gezag van de scholengemeenschap "Zuyderzee College"

Nadere informatie

HET EXAMENREGLEMENT. l. ALGEMENE BEPALINGEN

HET EXAMENREGLEMENT. l. ALGEMENE BEPALINGEN HET EXAMENREGLEMENT De locatiedirecteur en examinatoren van het ISW te Naaldwijk, daartoe gemachtigd door het Bevoegd Gezag van deze school, overwegende dat ter uitvoering van artikel 31 van het vigerende

Nadere informatie

Examenreglement Hyperion Lyceum

Examenreglement Hyperion Lyceum Examenreglement Hyperion Lyceum 2016-2017 1 Inhoudsopgave I Algemene bepalingen... 4 Artikel 1: begripsbepalingen... 4 Artikel 2: toelating tot het eindexamen... 4 Artikel 3: afnemen eindexamen... 5 Artikel

Nadere informatie

Koudum. Schooljaar 2014 / 2015 VMBO 3T. Programma van Toetsing en Afsluiting

Koudum. Schooljaar 2014 / 2015 VMBO 3T. Programma van Toetsing en Afsluiting Schooljaar 2014 / 2015 Programma van Toetsing en Afsluiting VMBO 3T Koudum Bogerman Christelijke school voor lwoo, vmbo, havo, atheneum, gymnasium en technasium www.bogerman.nl Koudum, september 2014 Aan

Nadere informatie

B. Eindexamenreglement VMBO

B. Eindexamenreglement VMBO B. Eindexamenreglement VMBO 2011-2012 leerjaar 3 Oktober 2011 B 1 Inhoud Het Eindexamenreglement 3 1 Eindexamen 3 2 Schoolexamen 3 2.1 Algemeen 3 2.2 Inrichting van het schoolexamen 3 2.3 Beheer van het

Nadere informatie

Examenreglement. Vwo

Examenreglement. Vwo SWP 5.08 Examenreglement Vwo Johannes Fontanus College Chr. Scholengemeenschap voor Mavo/Havo/Atheneum/Gymnasium/Technasium INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 4 artikel 1 - Indeling eindexamen

Nadere informatie

MAVO. Examenreglement

MAVO. Examenreglement MAVO 2015 2016 Examenreglement INHOUD 1. ALGEMEEN 2. BEGRIPSBEPALINGEN 3. HET EXAMEN 4. SCHOOLEXAMEN 1. Algemeen 2. Aanvang en afsluiting 3. De toetsen 4. Beoordeling 5. Mededeling resultaten 6. Beroep

Nadere informatie

Examenreglement VO 2015-2016

Examenreglement VO 2015-2016 Examenreglement VO 2015-2016 Colofon Uitgave: ZAAM interconfessioneel voortgezet onderwijs Voorgenomen besluit College van Bestuur: 12 mei 2015 Instemming GMR: 21 augustus 2015 Vastgesteld door College

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT. CSG LIUDGER Locatie Raai HAVO/VWO TWEEDE FASE

EXAMENREGLEMENT. CSG LIUDGER Locatie Raai HAVO/VWO TWEEDE FASE EXAMENREGLEMENT CSG LIUDGER Locatie Raai HAVO/VWO TWEEDE FASE 2017-2018 EXAMENREGLEMENT 2017-2018 Het bevoegd gezag van een school voor voortgezet onderwijs stelt een examenreglement vast. Het examenreglement

Nadere informatie

Examenreglement HAVO/VWO/VMBO. BC Broekhin Roermond. Schooljaar Voor de leerlingen van 3- en 4 vmbo 4- en 5 havo 4-, 5- en 6 vwo

Examenreglement HAVO/VWO/VMBO. BC Broekhin Roermond. Schooljaar Voor de leerlingen van 3- en 4 vmbo 4- en 5 havo 4-, 5- en 6 vwo Examenreglement HAVO/VWO/VMBO BC Broekhin Roermond Schooljaar 2016-2017 Voor de leerlingen van 3- en 4 vmbo 4- en 5 havo 4-, 5- en 6 vwo Op dit reglement zijn van toepassing alle artikelen uit het Eindexamenbesluit

Nadere informatie

Examenreglement Vmbo Unie Noord loc. Noordrand College (BRIN 02VG25)

Examenreglement Vmbo Unie Noord loc. Noordrand College (BRIN 02VG25) Examenreglement Vmbo Unie Noord loc. Noordrand College (BRIN 02VG25) (Geldig in het schooljaar 2015-2016) Inhoud examenreglement 1. Algemeen 2. Begripsbepalingen 3. Het examen 4. SE 4.1 Algemeen 4.2 Tijden

Nadere informatie

2014-2015 Verkort examenreglement klas 4 VMBO (basisberoepsgerichte leerweg en kaderberoepsgerichte leerweg) voor extraneus leerlingen van

2014-2015 Verkort examenreglement klas 4 VMBO (basisberoepsgerichte leerweg en kaderberoepsgerichte leerweg) voor extraneus leerlingen van 2014-2015 Verkort examenreglement klas 4 VMBO (basisberoepsgerichte leerweg en kaderberoepsgerichte leerweg) voor extraneus leerlingen van VSO Elimschool Regels voor het schoolexamen / centraal examen

Nadere informatie

Namens het gehele docententeam wens ik jullie veel succes bij je studie.

Namens het gehele docententeam wens ik jullie veel succes bij je studie. Beste jongens en meisjes, Hierbij ontvangen jullie het Programma van Toetsing en Afsluiting 2011 (PTA). Het PTA is een officieel document dat voor 1 oktober moet worden uitgereikt aan leerlingen. Dit document

Nadere informatie

HAVO VWO 2011-2014. Eindexamenreglement LENTIZ GROEN VAN PRINSTERERLYCEUM

HAVO VWO 2011-2014. Eindexamenreglement LENTIZ GROEN VAN PRINSTERERLYCEUM Eindexamenreglement HAVO VWO 2011-2014 LENTIZ GROEN VAN PRINSTERERLYCEUM Rotterdamseweg 55 3135 PT Vlaardingen (010) 435 70 00 groenvanprinsterer@lentiz.nl Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Nadere informatie

Examenreglement 2014-2015

Examenreglement 2014-2015 Examenreglement 2014-2015 VMBO-HAVO-VWO (2 e versie, 15.1.2015) Eindexamenreglement vmbo-havo-vwo pagina 1 van 15 VOORWOORD Voor iedere leerling is de examentijd een spannende periode, die de afsluiting

Nadere informatie

1. Algemene bepalingen.

1. Algemene bepalingen. Cursus 2014-2015 EXAMENREGLEMENT VMBO-T, HAVO EN VWO van het HERMANN WESSELINK COLLEGE, vastgesteld door het bevoegd gezag op grond van art. 31 Eindexamenbesluit vwo/havo/vmbo-t. 1. Algemene bepalingen.

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT HAVO-VWO Roncalli Scholengemeenschap Bergen op Zoom

EXAMENREGLEMENT HAVO-VWO Roncalli Scholengemeenschap Bergen op Zoom EXAMENREGLEMENT HAVO-VWO 2011-2012 2011 Roncalli Scholengemeenschap Bergen op Zoom Het examenreglement havo-vwo is gebaseerd op het officiële eindexamenbesluit havo-vwo (zie www.examenblad.nl), het inrichtingsbesluit

Nadere informatie