MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : Gratis tel. nummer : N. 263

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809. Gratis tel. nummer : 0800-98 809 N. 263"

Transcriptie

1 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Publicatie overeenkomstig artikelen 472 tot 478 van de programmawet van 24 december 2002, gewijzigd door de artikelen 4 tot en met 8 van de wet houdende diverse bepalingen van 20 juli Publication conforme aux articles 472 à 478 de la loi-programme du 24 décembre 2002, modifiés par les articles 4 à 8 de la loi portant des dispositions diverses du 20 juillet Dit Belgisch Staatsblad kan geconsulteerd worden op : Bestuur van het Belgisch Staatsblad, Leuvenseweg 40-42, 1000 Brussel - Adviseur : A. Van Damme Gratis tel. nummer : e JAARGANG N. 263 Le Moniteur belge peut être consulté à l adresse : Direction du Moniteur belge, rue de Louvain 40-42, 1000 Bruxelles - Conseiller : A. Van Damme Numéro tél. gratuit : e ANNEE DINSDAG 22 AUGUSTUS 2006 MARDI 22 AOUT 2006 Het Belgisch Staatsblad van 21 augustus 2006 bevat twee uitgaven, met als volgnummers 261 en 262. Le Moniteur belge du 21 août 2006 comporte deux éditions, qui portent les numéros 261 et 262. INHOUD SOMMAIRE Wetten, decreten, ordonnanties en verordeningen Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie 18 JULI Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 oktober 2002 betreffende de aanduiding en de uitoefening van de staffuncties in de federale overheidsdiensten en de programmatorische federale overheidsdiensten, bl Federale Overheidsdienst Financiën 17 JULI Koninklijk besluit tot wijziging van diverse reglementaire bepalingen die gelden voor de door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterijen met krasbiljetten, bl Lois, décrets, ordonnances et règlements Service public fédéral Personnel et Organisation 18 JUILLET Arrêté royal modifiant l arrêté royal du 2 octobre 2002 relatif à la désignation et à l exercice des fonctions d encadrement dans les services publics fédéraux et les services publics fédéraux de programmation, p Service public fédéral Finances 17 JUILLET Arrêté royal modifiant diverses dispositions réglementaires régissant les loteries publiques à billets instantanées organisées par la Loterie Nationale, p Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer 5 JULI Koninklijk besluit betreffende de aanwijzing en de beroepsbekwaamheid van veiligheidsadviseurs voor het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg, per spoor of over de binnenwateren, bl Service public fédéral Mobilité et Transports 5 JUILLET Arrêté royal concernant la désignation ainsi que la qualification professionnelle de conseillers à la sécurité pour le transport par route, par rail ou par voie navigable de marchandises dangereuses, p JULI Ministerieel besluit betreffende de veiligheidsadviseurs voor het vervoer van andere gevaarlijke goederen dan die van de klassen 1 en 7, bl JUILLET Arrêté ministériel concernant les conseillers à la sécurité pour le transport de marchandises dangereuses autres que celles des classes 1 et 7, p Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg 20 JULI Besluit van het Beheerscomité tot vaststelling van het personeelsplan van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening, bl Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale 20 JUILLET Arrêté du Comité de gestion portant fixation du plan de personnel de l Office national de l Emploi, p AUGUSTUS Koninklijk besluit betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen voor tijdelijke werkzaamheden op hoogte. Errata, bl AOUT Arrêté royal relatif à l utilisation des équipements de travail pour des travaux temporaires en hauteur. Errata, p bladzijden/pages

2 41646 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid 5 AUGUSTUS Koninklijk besluit tot wijziging, wat de logopedische verstrekkingen betreft, van het koninklijk besluit van 29 december 1997 houdende de voorwaarden waaronder de toepassing van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, tot de zelfstandigen en de leden van de kloostergemeenschappen wordt verruimd, bl Service public fédéral Sécurité sociale 5 AOUT Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne les prestations de logopédie, l arrêté royal du 29 décembre 1997 portant les conditions dans lesquelles l application de la loi relative à l assurance soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est étendue aux travailleurs indépendants et aux membres des communautés religieuses, p Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu 6 JULI Koninklijk besluit tot wijziging van koninklijk besluit van 13 december 2005 tot het verbieden van het roken in openbare plaatsen, bl AUGUSTUS Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 oktober 1997 betreffende cosmetica, bl AUGUSTUS Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 januari 2004 tot vaststelling van de retributies en bijdragen verschuldigd aan het Begrotingsfonds voor de grondstoffen en de producten, bl JULI Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 mei 2003 tot vaststelling van de chemische vormen van en de zuiverheidscriteria voor nutriënten die voor voedingssupplementen mogen gebruikt worden, bl Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement 6 JUILLET Arrêté royal modifiant l arrêté royal du 13 décembre 2005 portant interdiction de fumer dans les lieux publics, p AOUT Arrêté royal modifiant l arrêté royal du 15 octobre 1997 relatif aux produits cosmétiques, p AOUT Arrêté royal modifiant l arrêté royal du 14 janvier 2004 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et des produits, p JUILLET Arrêté ministériel modifiant l arrêté ministériel du 21 mai 2003 déterminant les formes chimiques et les critères de pureté pour les nutriments qui peuvent être utilisés pour des compléments alimentaires, p Gemeenschaps- en Gewestregeringen Vlaamse Gemeenschap Vlaamse overheid 23 JUNI Besluit van de Vlaamse Regering tot gedeeltelijke operationalisering van het beleidsdomein ruimtelijke ordening, woonbeleid en onroerend erfgoed en houdende aanpassing van de regelgeving inzake ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed als gevolg van het bestuurlijk beleid, bl JUNI Besluit van de Vlaamse Regering tot gedeeltelijke operationalisering van het beleidsdomein ruimtelijke ordening, woonbeleid en onroerend erfgoed en houdende aanpassingen van de regelgeving inzake wonen als gevolg van het bestuurlijk beleid, bl Gouvernements de Communauté et de Région Communauté flamande Autorité flamande 23 JUIN Arrêté du Gouvernement flamand portant opérationnalisation partielle du domaine politique de l aménagement du territoire, de la politique du logement et du patrimoine immobilier et adaptant la réglementation en matière d aménagement du territoire et de patrimoine immobilier suite à la politique administrative, p JUIN Arrêté du Gouvernement flamand portant opérationnalisation partielle du domaine politique de l aménagement du territoire, de la politique du logement et du patrimoine immobilier et adaptant la réglementation en matière de logement suite à la politique administrative, p Waals Gewest Ministerie van het Waalse Gewest 7 JULI Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 3 juni 2004 betreffende de zoogkoeienpremie en het extensiveringsbedrag voor zoogkoeien, bl JULI Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 juni 2004 tot vaststelling van de nadere regels voor de toepassing van het besluit van de Waalse Regering van 3 juni 2004 betreffende de zoogkoeienpremie en het extensiveringsbedrag voor zoogkoeien, bl Région wallonne Ministère de la Région wallonne 7 JUILLET Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 relatif à la prime à la vache allaitante et au paiement à l extensification pour les vaches allaitantes, p JUILLET Arrêté ministériel modifiant l arrêté ministériel du 3 juin 2004 fixant les modalités d application de l arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 relatif à la prime à la vache allaitante et au paiement à l extensification pour les vaches allaitantes, p Gemeinschafts- und Regionalregierungen Wallonische Region Ministerium der Wallonischen Region 7. JULI 2006 Erlass der Wallonischen Regierung zur Abänderung des Erlasses der Wallonischen Regierung vom 3. Juni 2004 bezüglich der Mutterkuhprämie und der Extensivierungsprämie für Mutterkühe, S JULI 2006 Ministerialerlass zur Abänderung des Ministerialerlasses vom 3. Juni 2004 zur Festlegung der Durchführungsbestimmungen des Erlasses der Wallonischen Regierung vom 3. Juni 2004 bezüglich der Mutterkuhprämie und der Extensivierungsprämie für Mutterkühe, S

3 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Brussels Hoofdstedelijk Gewest Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 20 JULI Ordonnantie tot wijziging van de nieuwe gemeentewet met het oog op het vergoeden van de helper van het raadslid met een handicap, bl JULI Ordonnantie houdende wijziging van de ordonnantie van 12 december 1991 houdende oprichting van begrotingsfondsen, bl Andere besluiten Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken Vergunning tot het organiseren van een interne bewakingsdienst in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid, bl Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. Vernieuwingen, bl Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van private en bijzondere veiligheid. Uitbreidingen, bl Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. Vergunningen, bl Région de Bruxelles-Capitale Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale 20 JUILLET Ordonnance modifiant la nouvelle loi communale afin d assurer l indemnisation de l assistant du conseiller communal handicapé, p JUILLET Ordonnance modifiant l ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires, p Autres arrêtés Service public fédéral Intérieur Autorisation d organiser un service interne de gardiennage en application de la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière, p Autorisation d exploiter une entreprise de gardiennage en application de la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière. Renouvellements, p Autorisation d exploiter une entreprise de gardiennage en application de la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière. Extensions, p Autorisation d exploiter une entreprise de gardiennage en application de la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière. Autorisations, p Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer Einde aanstelling, bl Service public fédéral Mobilité et Transports Fin de désignation, p Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen. Besluiten betreffende de leden van de paritaire comités, bl Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale Direction générale Relations collectives de travail. Arrêtés concernant les membres des commissions paritaires, p Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid 12 JULI Reglement vastgesteld bij toepassing van artikel 10, 1, eerste lid, en 4, van het koninklijk besluit van 30 december 1976 tot uitvoering van artikel 59quater van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, bl Service public fédéral Sécurité sociale 12 JUILLET Règlement pris en application de l article 10, 1 er, alinéa 1 er,et 4, de l arrêté royal du 30 décembre 1976 portant exécution de l article 59quater de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, p Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu 10 JULI Ministerieel besluit houdende benoeming van de Voorzitter van de Raad van de Tandheelkunde, bl JULI Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Nederlandstalige Kamer van de erkenningscommissie van geneesheren-specialisten in de Plastische, reconstructieve en esthetische heelkunde, bl Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement 10 JUILLET Arrêté ministériel portant nomination du Président du Conseil de l Art dentaire, p JUILLET Arrêté ministériel portant nomination des membres de la Chambre d expression néerlandaise de la commission d agréation de médecins spécialistes en Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique, p Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie 1 JUNI Koninklijk besluit tot toewijzing van de ambtenaren van niveau A van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie aan een vakrichting, bl Wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet. Erkenning, bl Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie 1 er JUIN Arrêté royal affectant les agents du niveau A du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie à une filière de métiers, p Loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation. Agrément, p Gemeenschaps- en Gewestregeringen Vlaamse Gemeenschap Vlaamse overheid Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed Monumenten en Landschappen. Vlaamse Heraldische Raad. Wapenbrieven, bl Gouvernements de Communauté et de Région

4 41648 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Région wallonne Ministère de la Région wallonne Direction générale des Ressources naturelles et de l Environnement. Office wallon des déchets. Acte procédant à l enregistrement de la S & P Transport, en qualité de transporteur de déchets autres que dangereux, p Direction générale des Ressources naturelles et de l Environnement. Office wallon des déchets. Acte procédant à l enregistrement de la S.R.O. Carlog, en qualité de transporteur de déchets autres que dangereux, p Direction générale des Ressources naturelles et de l Environnement. Office wallon des déchets. Acte procédant à l enregistrement de M. Jacques Talon, en qualité de collecteur et de transporteur de déchets autres que dangereux, p Direction générale des Ressources naturelles et de l Environnement. Office wallon des déchets. Acte procédant à l enregistrement de la «BV Van Der Aart International», en qualité de transporteur de déchets autres que dangereux, p Direction générale des Ressources naturelles et de l Environnement. Office wallon des déchets. Acte procédant à l enregistrement de M. Dany Vieren, en qualité de collecteur et de transporteur de déchets autres que dangereux, p Direction générale des Ressources naturelles et de l Environnement. Office wallon des déchets. Acte procédant à l enregistrement de M. Marc Claeys, en qualité de collecteur et de transporteur de déchets autres que dangereux, p Direction générale des Ressources naturelles et de l Environnement. Office wallon des déchets. Acte procédant à l enregistrement de la SPRL Ninane Transport, en qualité de transporteur de déchets autres que dangereux, p Direction générale des Ressources naturelles et de l Environnement. Office wallon des déchets. Acte procédant à l enregistrement de M. Raymond Dewet, en qualité de collecteur et de transporteur de déchets autres que dangereux, p Direction générale des Ressources naturelles et de l Environnement. Office wallon des déchets. Acte procédant à l enregistrement de M. Alain Willaert, en qualité de collecteur et de transporteur de déchets autres que dangereux, p Brussels Hoofdstedelijk Gewest Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 13 JULI Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende aanwijzing van de leden van het Gewestelijke Advies-comité voor de taxidiensten en diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur, bl Région de Bruxelles-Capitale Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale 13 JUILLET Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale désignant les membres du Comité consultatif régional des taxis et des voitures de location avec chauffeur, p Officiële berichten Arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 88/2006 van 24 mei 2006, bl Uittreksel uit arrest nr. 89/2006 van 24 mei 2006, bl Uittreksel uit arrest nr. 97/2006 van 14 juni 2006, bl Uittreksel uit arrest nr. 98/2006 van 14 juni 2006, bl Avis officiels Cour d arbitrage Extrait de l arrêt n 88/2006 du 24 mai 2006, p Extrait de l arrêt n 89/2006 du 24 mai 2006, p Extrait de l arrêt n 97/2006 du 14 juin 2006, p Extrait de l arrêt n 98/2006 du 14 juin 2006, p Auszug aus dem Urteil Nr. 88/2006 vom 24. Mai 2006, S Auszug aus dem Urteil Nr. 89/2006 vom 24. Mai 2006, S Auszug aus dem Urteil Nr. 97/2006 vom 14. Juni 2006, S Auszug aus dem Urteil Nr. 98/2006 vom 14. Juni 2006, S Schiedshof Federale Overheidsdienst Kanselarij van de Eerste Minister Service public fédéral Chancellerie du Premier Ministre Opdrachthouders van de Dienst voor de Administratieve Vereenvoudiging. Oproep tot de kandidaten, bl Chargés de mission à l Agence pour la Simplification administrative. Appel aux candidats, p

5 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Federale Overheidsdienst Financiën Administratie van de thesaurie. Maandelijkse schatkisttoestand. Toestand op 31 mei 2006, bl Administratie van het kadaster, registratie en domeinen, bl Administratie van de BTW, registratie en domeinen, bl Service public fédéral Finances Administration de la trésorerie. Situation mensuelle du trésor. Situation au 31 mai 2006, p Administration du cadastre, de l enregistrement et des domaines, p Administration de la TVA, de l enregistrement et des domaines, p Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer Indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg, bl Service public fédéral Mobilité et Transports Indices du prix de revient du transport professionnel de marchandises par route, p Gemeenschaps- en Gewestregeringen Vlaamse Gemeenschap Jobpunt Vlaanderen Jobpunt Vlaanderen coördineert de aanwerving van een diensthoofd Planning & Onderzoek voor Toerisme Vlaanderen, bl De Wettelijke Bekendmakingen en Verschillende Berichten worden niet opgenomen in deze inhoudsopgave en bevinden zich van bl tot bl Les Publications légales et Avis divers ne sont pas repris dans ce sommaire mais figurent aux pages à

6 41650 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS FEDERALE OVERHEIDSDIENST PERSONEEL EN ORGANISATIE N [C 2006/02097] 18 JULI Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 oktober 2002 betreffende de aanduiding en de uitoefening van de staffuncties in de federale overheidsdiensten en de programmatorische federale overheidsdiensten ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. Gelet op de artikelen 37 en 107, tweede lid, van de Grondwet. Gelet op het koninklijk besluit van 2 oktober 2002 betreffende de aanduiding en de uitoefening van de staffuncties in de federale overheidsdiensten en de programmatorische federale overheidsdiensten, inzonderheid op artikel 19, vervangen bij het koninklijk besluit van 12 april 2005, artikel 19ter, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 12 februari 2005 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 2 februari 2006, artikel 20, artikel 21, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 12 april 2005 en 2 februari 2006, artikel 22 en artikel 23, gewijzigd bij koninklijk besluit van 2 februari 2006; Overwegende dat dient voorzien te worden in de bescherming van de houder van een staffunctie wiens evaluator niet is overgegaan tot zijn evaluatie; Dat inderdaad zonder deze bescherming de houder van een staffunctie geen aanspraak zou kunnen maken op een herintegratievergoeding; Overwegende dat omwille van de rechtszekerheid en teneinde alle misverstanden te vermijden, expliciet dient opgenomen te worden dat de pensioenleeftijd van de mandaathouders vastligt op 65 jaar; Overwegende dat het aangewezen is te verduidelijken wat het resultaat is van een beroep in het voordeel van de verzoeker bij een tussentijdse evaluatie met vermelding onvoldoende ; Overwegende dat de eerste procedures voor de evaluatie van de houders van een staffunctie gestart zijn en het evaluatieproces zijn geplande verloop volgt; Dat het derhalve noodzakelijk is invulling te geven aan de begrippen beëindigingvergoeding en herintegratievergoeding vermeld in respectievelijk de artikelen 21, 2, en 24, 1 van voormeld koninklijk besluit van 29 oktober 2001; Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 21 februari 2006; Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Begroting van 17 maart 2006; Gelet op het protocol nr. 553 van 23 maart 2006 van het Comité voor de federale, de gemeenschaps- en de gewestelijke overheidsdiensten; Gelet op het advies /3 van de Raad van State, gegeven op 23 mei 2006, met toepassing van artikel 84, 1, eerste lid, 1, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State; Op de voordracht van Onze Minister van Ambtenarenzaken en op het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij : Artikel 1. In artikel 19 van het koninklijk besluit van 2 oktober 2002 betreffende de aanduiding en de uitoefening van de staffuncties in de federale overheidsdiensten en de programmatorische federale overheidsdiensten, vervangen bij het koninklijk besluit van 12 april 2005, wordt een 9 ingevoegd, luidende : «9. Indien de houder van de staffunctie geen eindevaluatie heeft gekregen, wordt hem van rechtswege de vermelding voldoende toegekend.». Art. 2. In artikel 19ter, 4, tweede lid, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 12 april 2005 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 2 februari 2006, worden de woorden «Indien het beroep is ingesteld tegen een tussentijdse evaluatie met vermelding onvoldoende, dan bestaat de beslissing in het voordeel van de verzoeker uit de intrekking van deze vermelding.» ingevoegd tussen de woorden «Bij staking van stemmen valt de beslissing in het voordeel van de verzoeker.» en de woorden Indien het beroep ingesteld is tegen een eindevaluatie met vermelding onvoldoende,». SERVICE PUBLIC FEDERAL PERSONNEL ET ORGANISATION F [C 2006/02097] 18 JUILLET Arrêté royal modifiant l arrêté royal du 2 octobre 2002 relatif à la désignation et à l exercice des fonctions d encadrement dans les services publics fédéraux et les services publics fédéraux de programmation ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution; Vu l arrêté royal du 2 octobre 2002 relatif à la désignation et à l exercice des fonctions d encadrement dans les services publics fédéraux et les services publics fédéraux de programmation, notamment l article 19, remplacé par l arrêté royal du 12 avril 2005, l article 19 ter, inséré par l arrêté royal du 12 avril 2005 et modifié par l arrêté royal du 2 février 2006, l article 20, l article 21, modifié par les arrêtés royaux des 12 avril 2005 et du 2 février 2006, l article 22 et l article 23, modifié par l arrêté royal du 2 février 2006; Considérant qu il faut pourvoir à la protection du titulaire d une fonction d encadrement dont l évaluateur n a pas procédé àl évaluation; Que sans cette protection, le titulaire d une fonction d encadrement ne pourrait en effet pas prétendre à une indemnité de réintégration ; Considérant que, pour des raisons de sécurité juridique et afin d éviter tout malentendu, il faut reprendre explicitement que l âge de la pension des titulaires de mandat est fixé à65 ans; Considérant qu il est indiqué de préciser quel est le résultat d un recours favorable au requérant dans le cas d une évaluation intermédiaire avec mention insuffisant ; Considérant que les premières procédures pour l évaluation des titulaires d une fonction d encadrement ont débuté et que le processus d évaluation suit le déroulement prévu; Qu il est dès lors indispensable de donner un contenu aux notions indemnité de départ et indemnité de réintégration mentionnées respectivement dans les articles 21, 2, et 24, 1 er de l arrêté royal précité du 29 octobre 2001; Vu l avis de l Inspecteur des Finances, donné le 21 février 2006; Vu l accord de Notre Ministre du Budget, donné le 17 mars 2006; Vu le protocole n 553 du 23 mars 2006 du Comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux; Vu l avis /3 du Conseil d Etat, donné le 23 mai 2006 en application de l article 84, 1 er ter, alinéa 1 er ter, 1, des lois coordonnées sur le Conseil d Etat; Sur la proposition de Notre Ministre de la Fonction publique et de l avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1 er. Dans l article 19 de l arrêté royal du 2 octobre 2002 relatif à la désignation et à l exercice des fonctions d encadrement dans les services publics fédéraux et les services publics fédéraux de programmation, remplacé par l arrêté royal du 12 avril 2005, il est inséré un 9, rédigé comme suit : «9. Si le titulaire d une fonction d encadrement n a pas reçu d évaluation finale, la mention satisfaisant lui est attribuée de plein droit.». Art. 2. Dans l article 19ter, 4, alinéa 2, du même arrêté, inséré par l arrêté royal du 12 avril 2005 et modifié par l arrêté royal du 2 février 2006, les mots «Lorsque le recours est introduit contre une évaluation intermédiaire avec mention insuffisant, la décision favorable au requérant est le retrait de ladite mention.» sont insérés entre les mots «En cas de partage des voix, la décision est considérée comme favorable au requérant.» et les mots «Lorsque le recours est introduit contre une évaluation finale avec mention insuffisant,».

7 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Art. 3. Artikel 20, eerste lid, van hetzelfde besluit wordt aangevuld als volgt : «en wanneer de houder van de staffunctie de leeftijd van 65 jaar bereikt.». Art. 4. Artikel 21 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 12 april 2005 en 2 februari 2006, wordt vervangen als volgt : «Art Wanneer de evaluatie, bedoeld in artikel 16, eerste lid, leidt tot een vermelding onvoldoende, eindigt het mandaat op de eerste dag van de maand na die waarin de vermelding werd toegekend. 2. De houder van een staffunctie van wie het mandaat werd beëindigd omwille van een vermelding onvoldoende en die geen beroepsinkomen of rustpensioen geniet of zou kunnen genieten, ontvangt een beëindigingvergoeding. 3. De beëindigingvergoeding is gelijk aan een twaalfde van de jaarlijkse bezoldiging van de houder van de staffunctie. Onder jaarlijkse bezoldiging, moet worden verstaan : de wedde die verschuldigd had moeten zijn voor twaalf maanden, berekend overeenkomstig artikel 3 van het koninklijk besluit van 11 juli 2001 betreffende de weging van de management- en staffuncties in de federale overheidsdiensten en tot vaststelling van hun wedde. Naargelang de vermelding onvoldoende wordt toegekend bij de eindevaluatie, bij de tweede tussentijdse evaluatie of bij de eerste tussentijdse evaluatie, verkrijgt de houder van de staffunctie negen maal, zes maal of drie maal de beëindigingvergoeding, berekend overeenkomstig het eerste en het tweede lid. De beëindigingvergoeding wordt maandelijks uitbetaald, mits maandelijkse voorlegging door de belanghebbende van een verklaring op eer waaruit blijkt dat hij gedurende de betrokken periode geen beroepsinkomen, of rustpensioen heeft genoten zoals bepaald in 2. Indien door de belanghebbende een valse verklaring op eer wordt afgelegd, is deze een bedrag verschuldigd dat overeenstemt met de onterecht uitgekeerde beëindigingvergoeding.». Art. 5. In artikel 22 van hetzelfde besluit worden de woorden De bepalingen inzake reaffectatie voorzien in artikel 21, 3, zijn in dit geval eveneens van toepassing.» geschrapt. Art. 6. Artikel 23 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 2 februari 2006, wordt vervangen als volgt : «Art De houder van een staffunctie van wie de eindevaluatie aanleiding heeft gegeven tot de vermelding zeer goed of voldoende en die, na deelname aan een nieuwe vergelijkende selectie geen nieuw mandaat krijgt of van wie de staffunctie niet meer vacant wordt verklaard, ontvangt een herintegratievergoeding. 2. De herintegratievergoeding is gelijk aan een twaalfde van de jaarlijkse bezoldiging van de houder van de staffunctie. Onder jaarlijkse bezoldiging, moet worden verstaan : de wedde die verschuldigd had moeten zijn voor twaalf maanden, berekend overeenkomstig artikel 3 van het koninklijk besluit van 11 juli 2001 betreffende de weging van de management- en staffuncties in de federale overheidsdiensten en tot vaststelling van hun wedde. 3. In afwijking van 2 bestaat voor de in artikel 12 vermelde houder van een staffunctie de herintegratievergoeding uit een forfaitaire som dewelke overeenstemt met één twaalfde van het verschil tussen enerzijds, de wedde zoals vastgesteld in kolom 3 van artikel 3 van het koninklijk besluit van 11 juli 2001 betreffende de weging van de management- en staffuncties in de federale overheidsdiensten en tot vaststelling van hun wedde en anderzijds, het beroepsinkomen dat de houder van de staffunctie zal genieten in de maand volgend op het einde van zijn mandaat. De herintegratievergoeding wordt toegekend mits het afleggen door de betrokkene van een verklaring op eer met de vermelding van de maandwedde waarop hij recht heeft of recht zou hebben bij voltijdse prestaties. 4. Indien de eindevaluatie aanleiding gegeven heeft tot de vermelding zeer goed, verkrijgt de houder van de staffunctie bedoeld in 1 door een éénmalige betaling twaalf keer de herintegratievergoeding berekend conform 2of 3. Indien de eindevaluatie aanleiding gegeven heeft tot de vermelding voldoende, verkrijgt de houder van de staffunctie bedoeld in 1de herintegratievergoeding berekend conform 2 of 3 volgens de volgende modaliteiten : 1 indien hij één mandaat volbracht heeft, verkrijgt hij tien keer het bedrag van de herintegratievergoeding door een éénmalige betaling; Art. 3. L article 20, alinéa 1 er,dumême arrêté, est complété comme suit : «et lorsque le titulaire de la fonction d encadrement atteint l âge de 65 ans.». Art. 4. L article 21 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 12 avril 2005 et du 2 février 2006, est remplacé par la disposition suivante : «Art er.sil évaluation visée à l article 16, alinéa 1 er, conduit à une mention insuffisant, le mandat prend fin le premier jour du mois qui suit celui de l attribution de la mention. 2. Le titulaire d une fonction d encadrement dont le mandat a pris fin par suite d une mention insuffisant et qui ne bénéficie et ne pourrait pas bénéficier d aucun revenu professionnel ou d aucune pension de retraite reçoit une indemnité de départ. 3. L indemnité de départ est égale à un douzième de la rémunération annuelle du titulaire de la fonction d encadrement. Par rémunération annuelle, il faut entendre : le traitement qui aurait été dû pour douze mois, calculé conformément à l article 3 de l arrêté royal du 11 juillet 2001 relatif à la pondération des fonctions de management et d encadrement dans les services publics fédéraux et fixant leur traitement. Selon que la mention insuffisant est attribuée lors de l évaluation finale, lors de la deuxième évaluation intermédiaire ou lors de la première évaluation intermédiaire, le titulaire de la fonction d encadrement obtient neuf fois, six fois ou trois fois l indemnité de départ calculée conformément aux alinéas le et 2. L indemnité de départ est liquidée mensuellement moyennant l introduction chaque mois par l intéressé d une déclaration sur l honneur dans laquelle il apparaît que pour la période concernée, il n a bénéficié ni de revenus professionnels, ni d une pension au sens du 2. Si l intéressé a introduit une fausse déclaration sur l honneur, il est redevable d un montant qui correspond à l indemnité de départ.». Art. 5. A l article 22 du même arrêté, les mots Les dispositions en matière de réaffectation prévues à l article 21, 3, sont également applicables dans ce cas.» sont supprimés. Art. 6. L article 23 du même arrêté, modifié par l arrêté royal du 2 février, est remplacé par la disposition suivante : «Art er. Le titulaire d une fonction d encadrement dont l évaluation finale a donné lieu à la mention très bon ou à la mention satisfaisant et qui, après la participation à une nouvelle sélection comparative, ne reçoit pas un nouveau mandat ou dont la fonction d encadrement n est plus déclarée vacante reçoit une indemnité de réintégration. 2. L indemnité de réintégration est égale à un douzième de la rémunération annuelle du titulaire de la fonction d encadrement. Par rémunération annuelle, il faut entendre : le traitement qui aurait été dû pour douze mois, calculé conformément à l article 3 de l arrêté royal du 11 juillet 2001 relatif à la pondération des fonctions de management et d encadrement dans les services publics fédéraux et fixant leur traitement. 3. Par dérogation au 2, pour le titulaire d une fonction d encadrement visé àl article 12, l indemnité de réintégration est égale à une somme forfaitaire qui correspond à un douzième de la différence entre, d une part, le traitement tel que fixé àla colonne 3 du tableau repris à l article 3 de l arrêté royal du 11 juillet 2001 relatif à la pondération des fonctions de management et d encadrement dans les services publics fédéraux et fixant leur traitement, et, d autre part, le revenu professionnel que le titulaire de la fonction d encadrement percevra dans le mois qui suit la fin de son mandat. L indemnité de réintégration est liquidée moyennant l introduction par l intéressé d une déclaration sur l honneur mentionnant le montant mensuel du traitement auquel l intéressé a droit ou aurait droit pour des prestations complètes. 4. Lorsque l évaluation finale a donné lieu à la mention très bon, le titulaire de la fonction d encadrement visé au le obtient en un seul paiement douze fois le montant de l indemnité de réintégration calculée conformément au 2ouau 3. Lorsque l évaluation finale a donné lieu à la mention satisfaisant,le titulaire de la fonction d encadrement visé au 1 er obtient l indemnité de réintégration calculée conformément au 2ouau 3 selon les modalités suivantes : 1 s il a accompli un seul mandat, il obtient dix fois le montant de l indemnité de réintégration en un seul paiement;

8 41652 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 2 indien hij twee of meerdere aansluitende mandaten voor dezelfde functie volbracht heeft, verkrijgt hij twaalf keer het bedrag van de herintegratievergoeding door een éénmalige betaling. 5. Indien de rechthebbende op de herintegratievergoeding binnen de 12 maanden na het einde van zijn mandaat de pensioengerechtigde leeftijd bereikt, is 4 van toepassing. Niettemin wordt in dat geval het bedrag van de herintegratievergoeding, berekend conform 2of 3, vermenigvuldigd met het aantal maanden tussen het einde van het mandaat en de aanvang van het pensioen.». Overgangs- en slotbetalingen Art. 7. De houders van een staffunctie die reeds waren aangesteld op de dag van de inwerkingtreding van dit besluit, en die tijdens hun mandaat de leeftijd van 65 jaar bereiken, kunnen in dienst blijven na de leeftijd van 65 jaar, mits het akkoord van de minister onder wie ze ressorteren, voor een duur die niet langer mag zijn dan de duur die nog loopt tot aan het einde van hun mandaat. Hun mandaat kan niet meer worden hernieuwd in toepassing van artikel 24 van voormeld koninklijk besluit van 2 oktober Art. 8. De houders van een staffunctie die reeds waren aangewezen op de dag van de inwerkingtreding van het koninklijk besluit van 12 april 2005 tot invoering van een evaluatieregime voor de houders van staffuncties in de federale overheidsdiensten en tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 oktober 2002 betreffende de interne audit binnen de federale overheidsdiensten, en aan dewelke de vermelding onvoldoende is toegekend bij hun tussentijdse evaluatie, verkrijgen een bedrag dat overeenstemt met vier en een half maal de beëindigingvergoeding, berekend overeenkomstig artikel 21, 3, eerste en tweede lid, van voormeld koninklijk besluit van 2 oktober 2002, zoals herschreven door dit besluit. De in het eerste lid bedoelde houders van een staffunctie van wie het mandaat reeds beëindigd is op de datum van de inwerkingtreding van dit besluit ingevolge een vermelding onvoldoende toegekend bij de tussentijdse evaluatie, verkrijgen een bedrag zoals bepaald in het eerste lid. Art. 9. Onze Ministers en Onze Staatssecretarissen zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit. Gegeven te Brussel, 18 juli ALBERT Van Koningswege : De Minister van Ambtenarenzaken, Ch. DUPONT 2 s il a accompli deux ou plusieurs mandats successifs dans la même fonction de management, il obtient douze fois le montant de l indemnité de réintégration en un seul paiement. 5. Si le bénéficiaire de l indemnité de réintégration atteint l âge de la retraite dans les douze mois qui suivent la fin de son mandat, le 4 est d application. Toutefois, en ce cas, le montant de l indemnité de réintégration calculée conformément au 2ouau 3 est multiplié par le nombre de mois entre la fin du mandat et la date de prise de cours de la pension de retraite.». Mesures transitoires et finales Art. 7. Les titulaires d une fonction d encadrement qui étaient déjà désignés le jour de l entrée en vigueur du présent arrêté et qui atteignent l âge de 65 ans pendant leur mandat, peuvent être maintenus en activité au-delà de l âge de 65 ans de l accord du ministre dont ils relèvent, pour une durée ne pouvant excéder celle qui reste à courir jusqu à la fin de leur mandat. Leur mandat ne peut plus être renouvelé en application de l article 24 de l arrêté royal du 2 octobre 2002, précité. Art. 8. Les titulaires d une fonction d encadrement qui étaient déjà désignés le jour de l entrée en vigueur de l arrêté royal du 12 avril 2005 instituant un régime d évaluation des titulaires des fonctions d encadrement dans les services publics fédéraux et modifiant l arrêté royal du 2 octobre 2002 relatif à l audit interne au sein des services publics fédéraux, et qui ont reçu la mention insuffisant lors de leur évaluation intermédiaire, reçoivent un montant qui correspond à cinq quatre fois et demie l indemnité de départ, calculée conformément à l article 21, 3, alinéas 1 er et 2, de l arrêté du 2 octobre 2002, précité, tel que réécrit par le présent arrêté. Les titulaires d une fonction d encadrement visés à l alinéa les, dont le mandat a déjà pris fin à la date d entrée en vigueur du présent arrêté par suite d une mention insuffisant, attribuée lors de l évaluation intermédiaire, reçoivent un montant tel que prévu à l alinéa 1 er. Art. 9. Nos Ministres et Nos Secrétaires d Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l exécution du présent arrêté. Donné àbruxelles, le 18 juillet ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Fonction publique, Ch. DUPONT * FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN N [C 2006/03310] 17 JULI Koninklijk besluit tot wijziging van diverse reglementaire bepalingen die gelden voor de door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterijen met krasbiljetten ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. Gelet op de wet van 19 april 2002 tot rationalisering van de werking en het beheer van de Nationale Loterij, inzonderheid op artikel 3, 1, eerste lid, en op artikel 6, 1, 1, gewijzigd bij de programmawet I van 24 december 2002; Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, 1, vervangen bij de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996; Gelet op het koninklijk besluit van 13 november 2000 betreffende de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, «Loxo» genaamd, een openbare loterij georganiseerd door de Nationale Loterij, inzonderheid op artikel 7; Gelet op het koninklijk besluit van 5 oktober 2001 tot bepaling van de vormen van een openbare biljettenloterij uitgegeven door de Nationale Loterij onder veranderlijke thematische benamingen naargelang de seizoens-, feestelijke, culturele, sportieve of gelegenheidsevenementen, inzonderheid op artikel 7; Gelet op het koninklijk besluit van 15 januari 2002 betreffende de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, «Presto» genaamd, een openbare loterij georganiseerd door de Nationale Loterij, inzonderheid op artikel 7; Gelet op het koninklijk besluit van 15 januari 2002 betreffende de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, «21» genaamd, een openbare loterij georganiseerd door de Nationale Loterij, inzonderheid op artikel 7; SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES F [C 2006/03310] 17 JUILLET Arrêté royal modifiant diverses dispositions réglementaires régissant les loteries publiques à billets instantanées organisées par la Loterie Nationale ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 19 avril 2002 relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, notamment l article 3, 1 er, alinéa 1 er,etl article 6, 1 er,1, modifiés par la loi-programme I du 24 décembre 2002; Vu les lois sur le Conseil d Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l article 3, 1 er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996; Vu l arrêté royal du 13 novembre 2000 concernant les modalités d émission de la loterie à billets, appelée «Loxo», loterie publique organisée par la Loterie Nationale, notamment l article 7; Vu l arrêté royal du 5 octobre 2001 fixant les formes d une loterie à billets publique émise par la Loterie Nationale sous des appellations thématiques variant selon des événements saisonniers, festifs, culturels, sportifs ou circonstanciels, notamment l article 7; Vu l arrêté royal du 15 janvier 2002 fixant les modalitésd émission de la loterie à billets, appelée «Presto», loterie publique organisée par la Loterie Nationale, notamment l article 7; Vu l arrêté royal du 15 janvier 2002 fixant les modalitésd émission de la loterie à billets, appelée «21», loterie publique organisée par la Loterie Nationale, notamment l article 7;

9 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Gelet op het koninklijk besluit van 15 januari 2002 betreffende de wijze van uitgifte van de loterij met biljetten, «Win For Life» genaamd, een openbare loterij georganiseerd door de Nationale Loterij, inzonderheid op de artikelen 7 en 15; Gelet op het koninklijk besluit van 15 januari 2002 betreffende de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, «Subito» genaamd, een openbare loterij georganiseerd door de Nationale Loterij, inzonderheid op artikel 7; Gelet op het koninklijk besluit van 15 januari 2002 betreffende de wijze van uitgifte van de loterij met biljetten, «Bingo Express» genaamd, een openbare loterij georganiseerd door de Nationale Loterij, inzonderheid op artikel 7; Gelet op het koninklijk besluit van 15 januari 2002 betreffende de wijze van uitgifte van de loterij met biljetten, «Astro» genaamd, een openbare loterij georganiseerd door de Nationale Loterij, inzonderheid op artikel 7; Gelet op het koninklijk besluit van 14 mei 2002 betreffende de wijze van uitgifte van de loterij met biljetten, «Cabrio» genaamd, een openbare loterij georganiseerd door de Nationale Loterij, inzonderheid op artikel 7; Gelet op het koninklijk besluit van 9 augustus 2002 betreffende de wijze van uitgifte van de loterij met biljetten, «Corso» genaamd, een openbare loterij georganiseerd door de Nationale Loterij, inzonderheid op artikel 7; Gelet op het koninklijk besluit van 8 april 2003 tot bepaling van de uitgiftemodaliteiten van de loterij met biljetten genaamd «LuckySix», een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij, inzonderheid op artikel 7; Gelet op het koninklijk besluit van 11 juli 2003 tot bepaling van de uitgiftemodaliteiten van de loterij met biljetten genaamd «Cleopatra», een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij, inzonderheid op artikel 7; Gelet op het koninklijk besluit van 28 september 2003 tot bepaling van de uitgiftemodaliteiten van de loterij met biljetten genaamd «Casino», een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij, inzonderheid op artikel 12; Gelet op het koninklijk besluit van 28 september 2003 tot bepaling van de uitgiftemodaliteiten van de loterij met biljetten genaamd «Shoot», een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij, inzonderheid op artikel 7; Gelet op het koninklijk besluit van 3 februari 2004 tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd «Fun For Life», een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij, inzonderheid op artikel 7; Gelet op het koninklijk besluit van 17 februari 2004 tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd «Kop of Munt», een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij, inzonderheid op artikel 7; Gelet op het koninklijk besluit van 11 mei 2004 tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd «Subito 70», een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij, inzonderheid op artikel 7; Gelet op het koninklijk besluit van 21 oktober 2004 tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd «Zeeslag», een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij, inzonderheid op artikel 11; Gelet op het koninklijk besluit van 2 februari 2005 tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd «7», een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij, inzonderheid op artikel 7; Gelet op het koninklijk besluit van 2 februari 2005 tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd «13», een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij, inzonderheid op artikel 7; Gelet op het koninklijk besluit van 13 februari 2005 tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd «Star Wars», een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij, inzonderheid op artikel 7; Gelet op het koninklijk besluit van 11 april 2005 tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd «Crescendo», een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij, inzonderheid op artikel 7; Gelet op het koninklijk besluit van 22 mei 2005 tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd «Passport», een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij, inzonderheid op artikel 12; Gelet op het koninklijk besluit van 26 mei 2005 tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd «Sesamo», een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij, inzonderheid op artikel 7; Vu l arrêté royal du 15 janvier 2002 concernant les modalités d émission de la loterie à billets, appelée «Win For Life», loterie publique organisée par la Loterie Nationale, notamment les articles 7 et 15; Vu l arrêté royal du 15 janvier 2002 fixant les modalitésd émission de la loterie à billets, appelée «Subito», loterie publique organisée par la Loterie Nationale, notamment l article 7; Vu l arrêté royal du 15 janvier 2002 fixant les modalitésd émission de la loterie à billets, appelée «Bingo Express», loterie publique organisée par la Loterie Nationale, notamment l article 7; Vu l arrêté royal du 15 janvier 2002 fixant les modalitésd émission de la loterie à billets, appelée «Astro», loterie publique organisée par la Loterie Nationale, notamment l article 7; Vu l arrêté royal du 14 mai 2002 fixant les modalités d émission de la loterie à billets, appelée «Cabrio», loterie publique organisée par la Loterie Nationale, notamment l article 7; Vu l arrêté royal du 9 août 2002 fixant les modalités d émission de la loterie à billets, appelée «Corso», loterie publique organisée par la Loterie Nationale, notamment l article 7; Vu l arrêté royal du 8 avril 2003 fixant les modalités d émission de la loterie à billets, appelée «LuckySix», loterie publique organisée par la Loterie Nationale, notamment l article 7; Vu l arrêté royal du 11 juillet 2003 fixant les modalités d émission de la loterie à billets, appelée «Cleopatra», loterie publique organisée par la Loterie Nationale, notamment l article 7; Vu l arrêté royal du 28 septembre 2003 fixant les modalités d émission de la loterie à billets, appelée «Casino», loterie publique organisée par la Loterie Nationale, notamment l article 12; Vu l arrêté royal du 28 septembre 2003 fixant les modalités d émission de la loterie à billets, appelée «Shoot», loterie publique organisée par la Loterie Nationale, notamment l article 7; Vu l arrêté royal du 3 février 2004 fixant les modalités d émission de la loterie à billets, appelée «Fun For Life», loterie publique organisée par la Loterie Nationale, notamment l article 7; Vu l arrêté royal du 17 février 2004 fixant les modalitésd émission de la loterie à billets, appelée «Pile ou Face», loterie publique organisée par la Loterie Nationale, notamment l article 7; Vu l arrêté royal du 11 mai 2004 fixant les modalités d émission de la loterie à billets, appelée «Subito 70», loterie publique organisée par la Loterie Nationale, notamment l article 7; Vu l arrêté royal du 21 octobre 2004 fixant les modalités d émission de la loterie à billets, appelée «Combat naval», loterie publique organisée par la Loterie Nationale, notamment l article 11; Vu l arrêté royal du 2 février 2005 fixant les modalités d émission de la loterie à billets, appelée «7», loterie publique organisée par la Loterie Nationale, notamment l article 7; Vu l arrêté royal du 2 février 2005 fixant les modalités d émission de la loterie à billets, appelée «13», loterie publique organisée par la Loterie Nationale, notamment l article 7; Vu l arrêté royal du 13 février 2005 fixant les modalitésd émission de la loterie à billets, appelée «Star Wars», loterie publique organisée par la Loterie Nationale, notamment l article 7; Vu l arrêté royal du 11 avril 2005 fixant les modalitésd émission de la loterie à billets, appelée «Crescendo», loterie publique organisée par la Loterie Nationale, notamment l article 7; Vu l arrêté royal du 22 mai 2005 fixant les modalités d émission de la loterie à billets, appelée «Passport», loterie publique organisée par la Loterie Nationale, notamment l article 12; Vu l arrêté royal du 26 mai 2005 fixant les modalités d émission de la loterie à billets, appelée «Sesamo», loterie publique organisée par la Loterie Nationale, notamment l article 7;

10 41654 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Gelet op het koninklijk besluit van 24 augustus 2005 tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd «Baraka», een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij, inzonderheid op artikel 12; Gelet op het koninklijk besluit van 4 oktober 2005 tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd «Super Presto», een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij, inzonderheid op artikel 7; Gelet op het koninklijk besluit van 4 oktober 2005 tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd «Super Subito», een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij, inzonderheid op artikel 7; Gelet op het koninklijk besluit van 31 oktober 2005 tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de openbare loterij, genaamd «2006 for Life», alsook van soortgelijke openbare loterijen die betrekking hebben op een ander jaartal en een naam dragen die met dat jaartal overeenstemt, inzonderheid op artikel 8; Gelet op het koninklijk besluit van 24 januari 2006 tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd «Pink Panther», een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij, inzonderheid op artikel 7; Gelet op het koninklijk besluit van 5 maart 2006 tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd «Casino Prestige», een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij, inzonderheid op artikel 12; Gelet op het koninklijk besluit van 1 mei 2006 tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd «Magic 7», een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij, inzonderheid op artikel 10; Gelet op het koninklijk besluit van 1 mei 2006 tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd «Presto XL», een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij, inzonderheid op artikel 7; Gelet op het koninklijk besluit van 1 mei 2006 tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd «Presto XXL», een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij, inzonderheid op artikel 7; Gelet op het koninklijk besluit van 1 mei 2006 tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd «Subito XL», een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij, inzonderheid op artikel 7; Gelet op het koninklijk besluit van 1 mei 2006 tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd «Subito XXL», een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij, inzonderheid op artikel 7; Overwegende dat er in de reglementaire bepalingen die gelden voor de uitgifte van de verschillende, door de Nationale Loterij georganiseerde krasbiljettenloterijen wordt gestipuleerd, meer bepaald wat betreft het drukken van deze biljetten, dat elke vorm van stelselmatigheid wordt vermeden bij het aanbrengen van de vermeldingen die betrekking hebben op de toewijzing van de loten, teneinde te garanderen dat die toewijzing uitsluitend wordt bepaald door het toeval; Overwegende dat er bij het drukken van de biljetten al vele jaren een procédé wordt toegepast waarbij de winnende biljetten evenwichtig over het hele Belgische grondgebied worden verdeeld; dat dit procédé zich beperkt tot de kleine lotenbedragen en dat het de concrete bedoeling heeft om grote concentraties van winnende of verliezende biljetten te vermijden in de cellofaanpakjes die te koop worden aangeboden; dat dit procédé zowel bij de uitbaters van de verkooppunten als bij de meeste spelers bekend is, en door beide groepen op prijs wordt gesteld; Overwegende dat dit procédé onmiskenbaar ten goede komt aan de spelers die in groep deelnemen, bijvoorbeeld door volledige biljettenpakjes te kopen, aangezien zij hun verliezen kunnen beperken wanneer het toeval hen niet gunstig gezind blijkt te zijn; dat dit procédé als zodanig uitsluitend voordelen oplevert voor de verbruikers; dat de Nationale Loterij verplicht is, in haar hoedanigheid van sociaal verantwoordelijke en professionele aanbieder van speelplezier, om rekening te houden met de voordelen en de wensen van deze verbruikers; Overwegende dat het opportuun is, aangezien de Nationale Loterij dit procédé in stand wenst te houden wegens de voordelen die het biedt, om het bewuste procédé uitdrukkelijk te bekrachtigen in de reglementaire bepalingen die gelden voor de krasbiljettenloterijen van de Nationale Loterij; Overwegende dat, zoals hierboven werd benadrukt, dit procédé voordelig is voor de verbruikers, en dat het bijgevolg aangewezen is om dit procédé onverwijld reglementair te bekrachtigen; Vu l arrêté royal du 24 août 2005 fixant les modalitésd émission de la loterie à billets, appelée «Baraka», loterie publique organisée par la Loterie Nationale, notamment l article 12; Vu l arrêté royal du 4 octobre 2005 fixant les modalités d émission de la loterie à billets, appelée «Super Presto», loterie publique organisée par la Loterie Nationale, notamment l article 7; Vu l arrêté royal du 4 octobre 2005 fixant les modalités d émission de la loterie à billets, appelée «Super Subito», loterie publique organisée par la Loterie Nationale, notamment l article 7; Vu l arrêté royal du 31 octobre 2005 fixant les modalités d émission de la loterie publique appelée «2006 for Life» et des loteries publiques du même type qui, concernant une autre année, portent une appellation correspondant au millésime de ceux-ci, notamment l article 8; Vu l arrêté royal du 24 janvier 2006 fixant les modalitésd émission de la loterie à billets, appelée «Pink Panther», loterie publique organisée par la Loterie Nationale, notamment l article 7; Vu l arrêté royal du 5 mars 2006 fixant les modalités d émission de la loterie à billets, appelée «Casino Prestige», loterie publique organisée par la Loterie Nationale, notamment l article 12; Vu l arrêté royal du 1 er mai 2006 fixant les modalités d émission de la loterie à billets, appelée «Magic 7», loterie publique organisée par la Loterie Nationale, notamment l article 10; Vu l arrêté royal du 1 er mai 2006 fixant les modalités d émission de la loterie à billets, appelée «Presto XL», loterie publique organisée par la Loterie Nationale, notamment l article 7; Vu l arrêté royal du 1 er mai 2006 fixant les modalités d émission de la loterie à billets, appelée «Presto XXL», loterie publique organisée par la Loterie Nationale, notamment l article 7; Vu l arrêté royal du 1 er mai 2006 fixant les modalités d émission de la loterie à billets, appelée «Subito XL», loterie publique organisée par la Loterie Nationale, notamment l article 7; Vu l arrêté royal du 1 er mai 2006 fixant les modalités d émission de la loterie à billets, appelée «Subito XXL», loterie publique organisée par la Loterie Nationale, notamment l article 7; Considérant que les dispositions réglementaires régissant l émission des diverses loteries à billets instantanées organisées par la Loterie Nationale prévoient, en ce qui concerne l impression des billets, que tout procédé systématique est évité lors de l apposition des indications relatives à l attribution des lots et ce, afin de garantir que seul le hasard préside à celle-ci; Considérant que, depuis plusieurs années, l impression des billets comprend un processus visant à assurer une répartition harmonieuse des billets gagnants sur l ensemble du territoire national; que, se limitant aux petits lots et visant concrètement àéviter des concentrations importantes de billets gagnants ou perdants dans les paquets sous cellophane mis en vente, ce processus est connu et apprécié tant par les exploitants des points de vente que par la majorité des joueurs; Considérant que ce processus offre l indéniable avantage qu il évite aux joueurs, qui participant en groupes par exemple et optant pour l achat de paquets entiers de billets, de limiter leurs pertes si le hasard ne leur est pas favorable; que, comme tel, il ne peut être que profitable aux consommateurs dont la Loterie Nationale se doit, en tant que prestataire socialement responsable et professionnel de plaisirs ludiques, de prendre en compte les intérêts et les aspirations; Considérant qu il est opportun, vu le souhait de la Loterie Nationale de maintenir ce processus dans le futur eu égard aux avantages qu il offre, de consacrer expressément celui-ci dans les dispositions réglementaires régissant les loteries à billets instantanées de la Loterie Nationale; Considérant que, comme mis en exergue précédemment, ce processus constitue une mesure profitable aux consommateurs et qu il s indique dès lors de confirmer sans délai celle-ci sur le plan réglementaire;

11 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Overwegende dat het eveneens dringend is om dit besluit zo spoedig mogelijk te nemen, opdat, op juridisch vlak, de reglementaire bepalingen die gelden voor de door de Nationale Loterij georganiseerde krasbiljettenloterijen een integrale en getrouwe weergave zouden zijn van de drukvoorschriften die in de praktijk worden toegepast; Gelet op de dringende noodzakelijkheid, gewettigd door de bovenstaande overwegingen; Op de voordracht van Onze Minister van Begroting en Onze Staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, Hebben Wij besloten en besluiten Wij : Artikel 1. Artikel 7, eerste lid, van het koninklijk besluit van 13 november 2000 betreffende de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, «Loxo» genaamd, een openbare loterij georganiseerd door de Nationale Loterij, wordt vervangen als volgt : «Teneinde te waarborgen dat de toewijzing van de loten uitsluitend wordt bepaald door het toeval, wordt elke vorm van stelselmatigheid vermeden bij het drukken van de vermeldingen die op deze loten betrekking hebben, en mogen de biljetten uiterlijk geen enkel verschil vertonen waarmee om het even welk element kan worden onthuld. Toch kan er een procédé worden bepaald om te garanderen dat de biljetten waarmee kleine lotenbedragen worden toegewezen, evenwichtig worden verdeeld over alle gedrukte biljetten». Art. 2. Artikel 7, eerste lid, van het koninklijk besluit van 5 oktober 2001 tot bepaling van de vormen van een openbare biljettenloterij uitgegeven door de Nationale Loterij onder veranderlijke thematische benamingen naargelang de seizoens-, feestelijke, culturele, sportieve of gelegenheidsevenementen, wordt vervangen als volgt : «Teneinde te waarborgen dat de toewijzing van de loten uitsluitend wordt bepaald door het toeval, wordt elke vorm van stelselmatigheid vermeden bij het drukken van de vermeldingen die op deze loten betrekking hebben, en mogen de biljetten uiterlijk geen enkel verschil vertonen waarmee om het even welk element kan worden onthuld. Toch kan er een procédé worden bepaald om te garanderen dat de biljetten waarmee kleine lotenbedragen worden toegewezen, evenwichtig worden verdeeld over alle gedrukte biljetten». Art. 3. Artikel 7, eerste lid, van het koninklijk besluit van 15 januari 2002 betreffende de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, «Presto» genaamd, een openbare loterij georganiseerd door de Nationale Loterij, wordt vervangen als volgt : «Teneinde te waarborgen dat de toewijzing van de loten uitsluitend wordt bepaald door het toeval, wordt elke vorm van stelselmatigheid vermeden bij het drukken van de vermeldingen die op deze loten betrekking hebben, en mogen de biljetten uiterlijk geen enkel verschil vertonen waarmee om het even welk element kan worden onthuld. Toch kan er een procédé worden bepaald om te garanderen dat de biljetten waarmee kleine lotenbedragen worden toegewezen, evenwichtig worden verdeeld over alle gedrukte biljetten». Art. 4. Artikel 7, eerste lid, van het koninklijk besluit van 15 januari 2002 betreffende de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, «21» genaamd, een openbare loterij georganiseerd door de Nationale Loterij, wordt vervangen als volgt : «Teneinde te waarborgen dat de toewijzing van de loten uitsluitend wordt bepaald door het toeval, wordt elke vorm van stelselmatigheid vermeden bij het drukken van de vermeldingen die op deze loten betrekking hebben, en mogen de biljetten uiterlijk geen enkel verschil vertonen waarmee om het even welk element kan worden onthuld. Toch kan er een procédé worden bepaald om te garanderen dat de biljetten waarmee kleine lotenbedragen worden toegewezen, evenwichtig worden verdeeld over alle gedrukte biljetten». Art. 5. Artikel 7, eerste lid, van het koninklijk besluit van 15 januari 2002 betreffende de wijze van uitgifte van de loterij met biljetten, «Win For Life» genaamd, een openbare loterij georganiseerd door de Nationale Loterij, wordt vervangen als volgt : «Teneinde te waarborgen dat de toewijzing van de loten uitsluitend wordt bepaald door het toeval, wordt elke vorm van stelselmatigheid vermeden bij het drukken van de vermeldingen die op deze loten betrekking hebben, en mogen de biljetten uiterlijk geen enkel verschil vertonen waarmee om het even welk element kan worden onthuld. Toch kan er een procédé worden bepaald om te garanderen dat de biljetten waarmee kleine lotenbedragen worden toegewezen, evenwichtig worden verdeeld over alle gedrukte biljetten». Considérant qu il est également impérieux de prendre le présent arrêté le plus rapidement possible de façon à ce que, sur le plan juridique, les dispositions réglementaires régissant les loteries instantanées organisées par la Loterie Nationale correspondent intégralement et fidèlement aux modalités d impression concrètement appliquées; Vu l urgence, motivée par les considérations qui précèdent; Sur la proposition de Notre Ministre du Budget et de Notre Secrétaire d Etat aux Entreprises publiques, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1 er. L article 7, alinéa 1 er, de l arrêté royal du 13 novembre 2000 concernant les modalités d émission de la loterie à billets, appelée «Loxo», loterie publique organisée par la Loterie Nationale, est remplacé par l alinéa suivant : «Aux fins de garantir que le seul hasard préside à l attribution des lots, tout procédé systématique est évité lors de l impression des indications relatives à ceux-ci, et les billets ne peuvent présenter aucune distinction extérieure pouvant dévoiler quelque élément que ce soit. Toutefois, un processus peut être prévu afin de garantir une répartition harmonieuse des billets attribuant des lots de petite valeur sur l ensemble des billets imprimés». Art. 2. L article 7, alinéa1 er,del arrêté royal du 5 octobre 2001 fixant les formes d une loterie à billets publique émise par la Loterie Nationale sous des appellations thématiques variant selon des événements saisonniers, festifs, culturels, sportifs ou circonstanciels, est remplacé par l alinéa suivant : «Aux fins de garantir que le seul hasard préside à l attribution des lots, tout procédé systématique est évité lors de l impression des indications relatives à ceux-ci, et les billets ne peuvent présenter aucune distinction extérieure pouvant dévoiler quelque élément que ce soit. Toutefois, un processus peut être prévu afin de garantir une répartition harmonieuse des billets attribuant des lots de petite valeur sur l ensemble des billets imprimés». Art. 3. L article 7, alinéa 1 er,del arrêté royal du 15 janvier 2002 fixant les modalités d émission de la loterie à billets, appelée «Presto», loterie publique organisée par la Loterie Nationale, est remplacé par l alinéa suivant : «Aux fins de garantir que le seul hasard préside à l attribution des lots, tout procédé systématique est évité lors de l impression des indications relatives à ceux-ci, et les billets ne peuvent présenter aucune distinction extérieure pouvant dévoiler quelque élément que ce soit. Toutefois, un processus peut être prévu afin de garantir une répartition harmonieuse des billets attribuant des lots de petite valeur sur l ensemble des billets imprimés». Art. 4. L article 7, alinéa 1 er,del arrêté royal du 15 janvier 2002 fixant les modalités d émission de la loterie à billets, appelée «21», loterie publique organisée par la Loterie Nationale, est remplacé par l alinéa suivant : «Aux fins de garantir que le seul hasard préside à l attribution des lots, tout procédé systématique est évité lors de l impression des indications relatives à ceux-ci, et les billets ne peuvent présenter aucune distinction extérieure pouvant dévoiler quelque élément que ce soit. Toutefois, un processus peut être prévu afin de garantir une répartition harmonieuse des billets attribuant des lots de petite valeur sur l ensemble des billets imprimés». Art. 5. L article 7, alinéa 1 er,del arrêté royal du 15 janvier 2002 concernant les modalités d émission de la loterie à billets, appelée «Win For Life», loterie publique organisée par la Loterie Nationale, est remplacé par l alinéa suivant : «Aux fins de garantir que le seul hasard préside à l attribution des lots, tout procédé systématique est évité lors de l impression des indications relatives à ceux-ci, et les billets ne peuvent présenter aucune distinction extérieure pouvant dévoiler quelque élément que ce soit. Toutefois, un processus peut être prévu afin de garantir une répartition harmonieuse des billets attribuant des lots de petite valeur sur l ensemble des billets imprimés».

12 41656 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Art. 6. Artikel 15 van het in artikel 5 bedoelde koninklijk besluit wordt aangevuld met het volgende lid : «De Nationale Loterij en de tussenpersonen van haar distributienet respecteren de anonimiteit van de deelnemers, behalve wanneer laatstgenoemden daaraan verzaken. Zij deelt echter de gegevens van de winnaars van de rente mee aan de derden op wie zij een beroep kan doen om deze winnaars uit te betalen». Art. 7. Artikel 7, eerste lid, van het koninklijk besluit van 15 januari 2002 betreffende de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, «Subito» genaamd, een openbare loterij georganiseerd door de Nationale Loterij, wordt vervangen als volgt : «Teneinde te waarborgen dat de toewijzing van de loten uitsluitend wordt bepaald door het toeval, wordt elke vorm van stelselmatigheid vermeden bij het drukken van de vermeldingen die op deze loten betrekking hebben, en mogen de biljetten uiterlijk geen enkel verschil vertonen waarmee om het even welk element kan worden onthuld. Toch kan er een procédé worden bepaald om te garanderen dat de biljetten waarmee kleine lotenbedragen worden toegewezen, evenwichtig worden verdeeld over alle gedrukte biljetten». Art. 6. L article 15 de l arrêté royal visé à l article 5 est complété par l alinéa suivant : «La Loterie Nationale et les intermédiaires de son réseau de distribution respectent l anonymat des participants sauf si ceux-ci y renoncent. Toutefois, elle communique les coordonnées des bénéficiaires de la rente aux tiers auxquels elle peut faire appel pour le paiement de ceux-ci». Art. 7. L article 7, alinéa 1 er,del arrêté royal du 15 janvier 2002 fixant les modalités d émission de la loterie à billets, appelée «Subito», loterie publique organisée par la Loterie Nationale, est remplacé par l alinéa suivant : «Aux fins de garantir que le seul hasard préside à l attribution des lots, tout procédé systématique est évité lors de l impression des indications relatives à ceux-ci, et les billets ne peuvent présenter aucune distinction extérieure pouvant dévoiler quelque élément que ce soit. Toutefois, un processus peut être prévu afin de garantir une répartition harmonieuse des billets attribuant des lots de petite valeur sur l ensemble des billets imprimés». Art. 8. Artikel 7, eerste lid, van het koninklijk besluit van 15 januari 2002 betreffende de wijze van uitgifte van de loterij met biljetten, «Bingo Express» genaamd, een openbare loterij georganiseerd door de Nationale Loterij, wordt vervangen als volgt : «Teneinde te waarborgen dat de toewijzing van de loten uitsluitend wordt bepaald door het toeval, wordt elke vorm van stelselmatigheid vermeden bij het drukken van de vermeldingen die op deze loten betrekking hebben, en mogen de biljetten uiterlijk geen enkel verschil vertonen waarmee om het even welk element kan worden onthuld. Toch kan er een procédé worden bepaald om te garanderen dat de biljetten waarmee kleine lotenbedragen worden toegewezen, evenwichtig worden verdeeld over alle gedrukte biljetten». Art. 8. L article 7, alinéa 1 er,del arrêté royal du 15 janvier 2002 fixant les modalités d émission de la loterie à billets, appelée «Bingo Express», loterie publique organisée par la Loterie Nationale, est remplacé par l alinéa suivant : «Aux fins de garantir que le seul hasard préside à l attribution des lots, tout procédé systématique est évité lors de l impression des indications relatives à ceux-ci, et les billets ne peuvent présenter aucune distinction extérieure pouvant dévoiler quelque élément que ce soit. Toutefois, un processus peut être prévu afin de garantir une répartition harmonieuse des billets attribuant des lots de petite valeur sur l ensemble des billets imprimés». Art. 9. Artikel 7, eerste lid, van het koninklijk besluit van 15 januari 2002 betreffende de wijze van uitgifte van de loterij met biljetten, «Astro» genaamd, een openbare loterij georganiseerd door de Nationale Loterij, wordt vervangen als volgt : «Teneinde te waarborgen dat de toewijzing van de loten uitsluitend wordt bepaald door het toeval, wordt elke vorm van stelselmatigheid vermeden bij het drukken van de vermeldingen die op deze loten betrekking hebben, en mogen de biljetten uiterlijk geen enkel verschil vertonen waarmee om het even welk element kan worden onthuld. Toch kan er een procédé worden bepaald om te garanderen dat de biljetten waarmee kleine lotenbedragen worden toegewezen, evenwichtig worden verdeeld over alle gedrukte biljetten». Art. 9. L article 7, alinéa 1 er,del arrêté royal du 15 janvier 2002 fixant les modalités d émission de la loterie à billets, appelée «Astro», loterie publique organisée par la Loterie Nationale, est remplacé par l alinéa suivant : «Aux fins de garantir que le seul hasard préside à l attribution des lots, tout procédé systématique est évité lors de l impression des indications relatives à ceux-ci, et les billets ne peuvent présenter aucune distinction extérieure pouvant dévoiler quelque élément que ce soit. Toutefois, un processus peut être prévu afin de garantir une répartition harmonieuse des billets attribuant des lots de petite valeur sur l ensemble des billets imprimés». Art. 10. Artikel 7, eerste lid, van het koninklijk besluit van 14 mei 2002 betreffende de wijze van uitgifte van de loterij met biljetten, «Cabrio» genaamd, een openbare loterij georganiseerd door de Nationale Loterij, wordt vervangen als volgt : «Teneinde te waarborgen dat de toewijzing van de loten uitsluitend wordt bepaald door het toeval, wordt elke vorm van stelselmatigheid vermeden bij het drukken van de vermeldingen die op deze loten betrekking hebben, en mogen de biljetten uiterlijk geen enkel verschil vertonen waarmee om het even welk element kan worden onthuld. Toch kan er een procédé worden bepaald om te garanderen dat de biljetten waarmee kleine lotenbedragen worden toegewezen, evenwichtig worden verdeeld over alle gedrukte biljetten». Art. 10. L article 7, alinéa 1 er,del arrêté royal du 14 mai 2002 fixant les modalités d émission de la loterie à billets, appelée «Cabrio», loterie publique organisée par la Loterie Nationale, est remplacé par l alinéa suivant : «Aux fins de garantir que le seul hasard préside à l attribution des lots, tout procédé systématique est évité lors de l impression des indications relatives à ceux-ci, et les billets ne peuvent présenter aucune distinction extérieure pouvant dévoiler quelque élément que ce soit. Toutefois, un processus peut être prévu afin de garantir une répartition harmonieuse des billets attribuant des lots de petite valeur sur l ensemble des billets imprimés». Art. 11. Artikel 7, eerste lid, van het koninklijk besluit van 9 augustus 2002 betreffende de wijze van uitgifte van de loterij met biljetten, «Corso» genaamd, een openbare loterij georganiseerd door de Nationale Loterij, wordt vervangen als volgt : «Teneinde te waarborgen dat de toewijzing van de loten uitsluitend wordt bepaald door het toeval, wordt elke vorm van stelselmatigheid vermeden bij het drukken van de vermeldingen die op deze loten betrekking hebben, en mogen de biljetten uiterlijk geen enkel verschil vertonen waarmee om het even welk element kan worden onthuld. Toch kan er een procédé worden bepaald om te garanderen dat de biljetten waarmee kleine lotenbedragen worden toegewezen, evenwichtig worden verdeeld over alle gedrukte biljetten». Art. 11. L article 7, alinéa 1 er,del arrêté royal du 9 août 2002 fixant les modalitésd émission de la loterie à billets, appelée «Corso», loterie publique organisée par la Loterie Nationale, est remplacé par l alinéa suivant : «Aux fins de garantir que le seul hasard préside à l attribution des lots, tout procédé systématique est évité lors de l impression des indications relatives à ceux-ci, et les billets ne peuvent présenter aucune distinction extérieure pouvant dévoiler quelque élément que ce soit. Toutefois, un processus peut être prévu afin de garantir une répartition harmonieuse des billets attribuant des lots de petite valeur sur l ensemble des billets imprimés».

13 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Art. 12. Artikel 7, eerste lid, van het koninklijk besluit van 8 april 2003 tot bepaling van de uitgiftemodaliteiten van de loterij met biljetten genaamd «LuckySix», een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij, wordt vervangen als volgt : «Teneinde te waarborgen dat de toewijzing van de loten uitsluitend wordt bepaald door het toeval, wordt elke vorm van stelselmatigheid vermeden bij het drukken van de vermeldingen die op deze loten betrekking hebben, en mogen de biljetten uiterlijk geen enkel verschil vertonen waarmee om het even welk element kan worden onthuld. Toch kan er een procédé worden bepaald om te garanderen dat de biljetten waarmee kleine lotenbedragen worden toegewezen, evenwichtig worden verdeeld over alle gedrukte biljetten». Art. 13. Artikel 7, eerste lid, van het koninklijk besluit van 11 juli 2003 tot bepaling van de uitgiftemodaliteiten van de loterij met biljetten genaamd «Cleopatra», een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij, wordt vervangen als volgt : «Teneinde te waarborgen dat de toewijzing van de loten uitsluitend wordt bepaald door het toeval, wordt elke vorm van stelselmatigheid vermeden bij het drukken van de vermeldingen die op deze loten betrekking hebben, en mogen de biljetten uiterlijk geen enkel verschil vertonen waarmee om het even welk element kan worden onthuld. Toch kan er een procédé worden bepaald om te garanderen dat de biljetten waarmee kleine lotenbedragen worden toegewezen, evenwichtig worden verdeeld over alle gedrukte biljetten». Art. 14. Artikel 12, eerste lid, van het koninklijk besluit van 28 september 2003 tot bepaling van de uitgiftemodaliteiten van de loterij met biljetten genaamd «Casino», een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij, wordt vervangen als volgt : «Teneinde te waarborgen dat de toewijzing van de loten uitsluitend wordt bepaald door het toeval, wordt elke vorm van stelselmatigheid vermeden bij het drukken van de vermeldingen die op deze loten betrekking hebben, en mogen de biljetten uiterlijk geen enkel verschil vertonen waarmee om het even welk element kan worden onthuld. Toch kan er een procédé worden bepaald om te garanderen dat de biljetten waarmee kleine lotenbedragen worden toegewezen, evenwichtig worden verdeeld over alle gedrukte biljetten». Art. 15. Artikel 7, eerste lid, van het koninklijk besluit van 28 september 2003 tot bepaling van de uitgiftemodaliteiten van de loterij met biljetten genaamd «Shoot», een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij, wordt vervangen als volgt : «Teneinde te waarborgen dat de toewijzing van de loten uitsluitend wordt bepaald door het toeval, wordt elke vorm van stelselmatigheid vermeden bij het drukken van de vermeldingen die op deze loten betrekking hebben, en mogen de biljetten uiterlijk geen enkel verschil vertonen waarmee om het even welk element kan worden onthuld. Toch kan er een procédé worden bepaald om te garanderen dat de biljetten waarmee kleine lotenbedragen worden toegewezen, evenwichtig worden verdeeld over alle gedrukte biljetten». Art. 16. Artikel 7, eerste lid, van het koninklijk besluit van 3 februari 2004 tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd «Fun For Life», een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij, wordt vervangen als volgt : «Teneinde te waarborgen dat de toewijzing van de loten uitsluitend wordt bepaald door het toeval, wordt elke vorm van stelselmatigheid vermeden bij het drukken van de vermeldingen die op deze loten betrekking hebben, en mogen de biljetten uiterlijk geen enkel verschil vertonen waarmee om het even welk element kan worden onthuld. Toch kan er een procédé worden bepaald om te garanderen dat de biljetten waarmee kleine lotenbedragen worden toegewezen, evenwichtig worden verdeeld over alle gedrukte biljetten». Art. 17. Artikel 7, eerste lid, van het koninklijk besluit van 17 februari 2004 tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd «Kop of Munt», een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij, wordt vervangen als volgt : «Teneinde te waarborgen dat de toewijzing van de loten uitsluitend wordt bepaald door het toeval, wordt elke vorm van stelselmatigheid vermeden bij het drukken van de vermeldingen die op deze loten betrekking hebben, en mogen de biljetten uiterlijk geen enkel verschil vertonen waarmee om het even welk element kan worden onthuld. Toch kan er een procédé worden bepaald om te garanderen dat de biljetten waarmee kleine lotenbedragen worden toegewezen, evenwichtig worden verdeeld over alle gedrukte biljetten». Art. 12. L article 7, alinéa 1 er,del arrêté royal du 8 avril 2003 fixant les modalités d émission de la loterie à billets, appelée «LuckySix», loterie publique organisée par la Loterie Nationale, est remplacé par l alinéa suivant : «Aux fins de garantir que le seul hasard préside à l attribution des lots, tout procédé systématique est évité lors de l impression des indications relatives à ceux-ci, et les billets ne peuvent présenter aucune distinction extérieure pouvant dévoiler quelque élément que ce soit. Toutefois, un processus peut être prévu afin de garantir une répartition harmonieuse des billets attribuant des lots de petite valeur sur l ensemble des billets imprimés». Art. 13. L article 7, alinéa1 er,del arrêté royal du 11 juillet 2003 fixant les modalités d émission de la loterie à billets, appelée «Cleopatra», loterie publique organisée par la Loterie Nationale, est remplacé par l alinéa suivant : «Aux fins de garantir que le seul hasard préside à l attribution des lots, tout procédé systématique est évité lors de l impression des indications relatives à ceux-ci, et les billets ne peuvent présenter aucune distinction extérieure pouvant dévoiler quelque élément que ce soit. Toutefois, un processus peut être prévu afin de garantir une répartition harmonieuse des billets attribuant des lots de petite valeur sur l ensemble des billets imprimés». Art. 14. L article 12, alinéa1 er,del arrêté royal du 28 septembre 2003 fixant les modalités d émission de la loterie à billets, appelée «Casino», loterie publique organisée par la Loterie Nationale, est remplacé par l alinéa suivant : «Aux fins de garantir que le seul hasard préside à l attribution des lots, tout procédé systématique est évité lors de l impression des indications relatives à ceux-ci, et les billets ne peuvent présenter aucune distinction extérieure pouvant dévoiler quelque élément que ce soit. Toutefois, un processus peut être prévu afin de garantir une répartition harmonieuse des billets attribuant des lots de petite valeur sur l ensemble des billets imprimés». Art. 15. L article 7, alinéa 1 er,del arrêté royal du 28 septembre 2003 fixant les modalités d émission de la loterie à billets, appelée «Shoot», loterie publique organisée par la Loterie Nationale, est remplacé par l alinéa suivant : «Aux fins de garantir que le seul hasard préside à l attribution des lots, tout procédé systématique est évité lors de l impression des indications relatives à ceux-ci, et les billets ne peuvent présenter aucune distinction extérieure pouvant dévoiler quelque élément que ce soit. Toutefois, un processus peut être prévu afin de garantir une répartition harmonieuse des billets attribuant des lots de petite valeur sur l ensemble des billets imprimés». Art. 16. L article 7, alinéa1 er,del arrêté royal du 3 février 2004 fixant les modalités d émission de la loterie à billets, appelée «Fun For Life», loterie publique organisée par la Loterie Nationale, est remplacé par l alinéa suivant : «Aux fins de garantir que le seul hasard préside à l attribution des lots, tout procédé systématique est évité lors de l impression des indications relatives à ceux-ci, et les billets ne peuvent présenter aucune distinction extérieure pouvant dévoiler quelque élément que ce soit. Toutefois, un processus peut être prévu afin de garantir une répartition harmonieuse des billets attribuant des lots de petite valeur sur l ensemble des billets imprimés». Art. 17. L article 7, alinéa 1 er,del arrêté royal du 17 février 2004 fixant les modalités d émission de la loterie à billets, appelée «Pile ou Face», loterie publique organisée par la Loterie Nationale, est remplacé par l alinéa suivant : «Aux fins de garantir que le seul hasard préside à l attribution des lots, tout procédé systématique est évité lors de l impression des indications relatives à ceux-ci, et les billets ne peuvent présenter aucune distinction extérieure pouvant dévoiler quelque élément que ce soit. Toutefois, un processus peut être prévu afin de garantir une répartition harmonieuse des billets attribuant des lots de petite valeur sur l ensemble des billets imprimés».

14 41658 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Art. 18. Artikel 7, eerste lid, van het koninklijk besluit van 11 mei 2004 tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd «Subito 70», een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij, wordt vervangen als volgt : «Teneinde te waarborgen dat de toewijzing van de loten uitsluitend wordt bepaald door het toeval, wordt elke vorm van stelselmatigheid vermeden bij het drukken van de vermeldingen die op deze loten betrekking hebben, en mogen de biljetten uiterlijk geen enkel verschil vertonen waarmee om het even welk element kan worden onthuld. Toch kan er een procédé worden bepaald om te garanderen dat de biljetten waarmee kleine lotenbedragen worden toegewezen, evenwichtig worden verdeeld over alle gedrukte biljetten». Art. 19. Artikel 11, eerste lid, van het koninklijk besluit van 21 oktober 2004 tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd «Zeeslag», een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij, wordt vervangen als volgt : «Teneinde te waarborgen dat de toewijzing van de loten uitsluitend wordt bepaald door het toeval, wordt elke vorm van stelselmatigheid vermeden bij het drukken van de vermeldingen die op deze loten betrekking hebben, en mogen de biljetten uiterlijk geen enkel verschil vertonen waarmee om het even welk element kan worden onthuld. Toch kan er een procédé worden bepaald om te garanderen dat de biljetten waarmee kleine lotenbedragen worden toegewezen, evenwichtig worden verdeeld over alle gedrukte biljetten». Art. 20. Artikel 7, eerste lid, van het koninklijk besluit van 2 februari 2005 tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd «7», een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij, wordt vervangen als volgt : «Teneinde te waarborgen dat de toewijzing van de loten uitsluitend wordt bepaald door het toeval, wordt elke vorm van stelselmatigheid vermeden bij het drukken van de vermeldingen die op deze loten betrekking hebben, en mogen de biljetten uiterlijk geen enkel verschil vertonen waarmee om het even welk element kan worden onthuld. Toch kan er een procédé worden bepaald om te garanderen dat de biljetten waarmee kleine lotenbedragen worden toegewezen, evenwichtig worden verdeeld over alle gedrukte biljetten». Art. 21. Artikel 7, eerste lid, van het koninklijk besluit van 2 februari 2005 tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd «13», een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij, wordt vervangen als volgt : «Teneinde te waarborgen dat de toewijzing van de loten uitsluitend wordt bepaald door het toeval, wordt elke vorm van stelselmatigheid vermeden bij het drukken van de vermeldingen die op deze loten betrekking hebben, en mogen de biljetten uiterlijk geen enkel verschil vertonen waarmee om het even welk element kan worden onthuld. Toch kan er een procédé worden bepaald om te garanderen dat de biljetten waarmee kleine lotenbedragen worden toegewezen, evenwichtig worden verdeeld over alle gedrukte biljetten». Art. 22. Artikel 7, eerste lid, van het koninklijk besluit van 13 februari 2005 tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd «Star Wars», een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij, wordt vervangen als volgt : «Teneinde te waarborgen dat de toewijzing van de loten uitsluitend wordt bepaald door het toeval, wordt elke vorm van stelselmatigheid vermeden bij het drukken van de vermeldingen die op deze loten betrekking hebben, en mogen de biljetten uiterlijk geen enkel verschil vertonen waarmee om het even welk element kan worden onthuld. Toch kan er een procédé worden bepaald om te garanderen dat de biljetten waarmee kleine lotenbedragen worden toegewezen, evenwichtig worden verdeeld over alle gedrukte biljetten». Art. 23. Artikel 7, eerste lid, van het koninklijk besluit van 11 april 2005 tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd «Crescendo», een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij, wordt vervangen als volgt : «Teneinde te waarborgen dat de toewijzing van de loten uitsluitend wordt bepaald door het toeval, wordt elke vorm van stelselmatigheid vermeden bij het drukken van de vermeldingen die op deze loten betrekking hebben, en mogen de biljetten uiterlijk geen enkel verschil vertonen waarmee om het even welk element kan worden onthuld. Toch kan er een procédé worden bepaald om te garanderen dat de biljetten waarmee kleine lotenbedragen worden toegewezen, evenwichtig worden verdeeld over alle gedrukte biljetten». Art. 18. L article 7, alinéa 1 er,del arrêté royal du 11 mai 2004 fixant les modalités d émission de la loterie à billets, appelée «Subito 70», loterie publique organisée par la Loterie Nationale, est remplacé par l alinéa suivant : «Aux fins de garantir que le seul hasard préside à l attribution des lots, tout procédé systématique est évité lors de l impression des indications relatives à ceux-ci, et les billets ne peuvent présenter aucune distinction extérieure pouvant dévoiler quelque élément que ce soit. Toutefois, un processus peut être prévu afin de garantir une répartition harmonieuse des billets attribuant des lots de petite valeur sur l ensemble des billets imprimés». Art. 19. L article 11, alinéa 1 er,del arrêté royal du 21 octobre 2004 fixant les modalités d émission de la loterie à billets, appelée «Combat naval», loterie publique organisée par la Loterie Nationale, est remplacé par l alinéa suivant : «Aux fins de garantir que le seul hasard préside à l attribution des lots, tout procédé systématique est évité lors de l impression des indications relatives à ceux-ci, et les billets ne peuvent présenter aucune distinction extérieure pouvant dévoiler quelque élément que ce soit. Toutefois, un processus peut être prévu afin de garantir une répartition harmonieuse des billets attribuant des lots de petite valeur sur l ensemble des billets imprimés». Art. 20. L article 7, alinéa1 er,del arrêté royal du 2 février 2005 fixant les modalités d émission de la loterie à billets, appelée «7», loterie publique organisée par la Loterie Nationale, est remplacé par l alinéa suivant : «Aux fins de garantir que le seul hasard préside à l attribution des lots, tout procédé systématique est évité lors de l impression des indications relatives à ceux-ci, et les billets ne peuvent présenter aucune distinction extérieure pouvant dévoiler quelque élément que ce soit. Toutefois, un processus peut être prévu afin de garantir une répartition harmonieuse des billets attribuant des lots de petite valeur sur l ensemble des billets imprimés». Art. 21. L article 7, alinéa1 er,del arrêté royal du 2 février 2005 fixant les modalités d émission de la loterie à billets, appelée «13», loterie publique organisée par la Loterie Nationale, est remplacé par l alinéa suivant : «Aux fins de garantir que le seul hasard préside à l attribution des lots, tout procédé systématique est évité lors de l impression des indications relatives à ceux-ci, et les billets ne peuvent présenter aucune distinction extérieure pouvant dévoiler quelque élément que ce soit. Toutefois, un processus peut être prévu afin de garantir une répartition harmonieuse des billets attribuant des lots de petite valeur sur l ensemble des billets imprimés». Art. 22. L article 7, alinéa 1 er,del arrêté royal du 13 février 2005 fixant les modalités d émission de la loterie à billets, appelée «Star Wars», loterie publique organisée par la Loterie Nationale, est remplacé par l alinéa suivant : «Aux fins de garantir que le seul hasard préside à l attribution des lots, tout procédé systématique est évité lors de l impression des indications relatives à ceux-ci, et les billets ne peuvent présenter aucune distinction extérieure pouvant dévoiler quelque élément que ce soit. Toutefois, un processus peut être prévu afin de garantir une répartition harmonieuse des billets attribuant des lots de petite valeur sur l ensemble des billets imprimés». Art. 23. L article 7, alinéa 1 er,del arrêté royal du 11 avril 2005 fixant les modalités d émission de la loterie à billets, appelée «Crescendo», loterie publique organisée par la Loterie Nationale, est remplacé par l alinéa suivant : «Aux fins de garantir que le seul hasard préside à l attribution des lots, tout procédé systématique est évité lors de l impression des indications relatives à ceux-ci, et les billets ne peuvent présenter aucune distinction extérieure pouvant dévoiler quelque élément que ce soit. Toutefois, un processus peut être prévu afin de garantir une répartition harmonieuse des billets attribuant des lots de petite valeur sur l ensemble des billets imprimés».

15 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Art. 24. Artikel 12, eerste lid, van het koninklijk besluit van 22 mei 2005 tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd «Passport», een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij, wordt vervangen als volgt : «Teneinde te waarborgen dat de toewijzing van de loten uitsluitend wordt bepaald door het toeval, wordt elke vorm van stelselmatigheid vermeden bij het drukken van de vermeldingen die op deze loten betrekking hebben, en mogen de biljetten uiterlijk geen enkel verschil vertonen waarmee om het even welk element kan worden onthuld. Toch kan er een procédé worden bepaald om te garanderen dat de biljetten waarmee kleine lotenbedragen worden toegewezen, evenwichtig worden verdeeld over alle gedrukte biljetten». Art. 25. Artikel 7, eerste lid, van het koninklijk besluit van 26 mei 2005 tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd «Sesamo», een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij, wordt vervangen als volgt : «Teneinde te waarborgen dat de toewijzing van de loten uitsluitend wordt bepaald door het toeval, wordt elke vorm van stelselmatigheid vermeden bij het drukken van de vermeldingen die op deze loten betrekking hebben, en mogen de biljetten uiterlijk geen enkel verschil vertonen waarmee om het even welk element kan worden onthuld. Toch kan er een procédé worden bepaald om te garanderen dat de biljetten waarmee kleine lotenbedragen worden toegewezen, evenwichtig worden verdeeld over alle gedrukte biljetten». Art. 26. Artikel 12, eerste lid, van het koninklijk besluit van 24 augustus 2005 tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd «Baraka», een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij, wordt vervangen als volgt : «Teneinde te waarborgen dat de toewijzing van de loten uitsluitend wordt bepaald door het toeval, wordt elke vorm van stelselmatigheid vermeden bij het drukken van de vermeldingen die op deze loten betrekking hebben, en mogen de biljetten uiterlijk geen enkel verschil vertonen waarmee om het even welk element kan worden onthuld. Toch kan er een procédé worden bepaald om te garanderen dat de biljetten waarmee kleine lotenbedragen worden toegewezen, evenwichtig worden verdeeld over alle gedrukte biljetten». Art. 27. Artikel 7, eerste lid, van het koninklijk besluit van 4 oktober 2005 tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd «Super Presto», een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij, wordt vervangen als volgt : «Teneinde te waarborgen dat de toewijzing van de loten uitsluitend wordt bepaald door het toeval, wordt elke vorm van stelselmatigheid vermeden bij het drukken van de vermeldingen die op deze loten betrekking hebben, en mogen de biljetten uiterlijk geen enkel verschil vertonen waarmee om het even welk element kan worden onthuld. Toch kan er een procédé worden bepaald om te garanderen dat de biljetten waarmee kleine lotenbedragen worden toegewezen, evenwichtig worden verdeeld over alle gedrukte biljetten». Art. 28. Artikel 7, eerste lid, van het koninklijk besluit van 4 oktober 2005 tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd «Super Subito», een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij, wordt vervangen als volgt : «Teneinde te waarborgen dat de toewijzing van de loten uitsluitend wordt bepaald door het toeval, wordt elke vorm van stelselmatigheid vermeden bij het drukken van de vermeldingen die op deze loten betrekking hebben, en mogen de biljetten uiterlijk geen enkel verschil vertonen waarmee om het even welk element kan worden onthuld. Toch kan er een procédé worden bepaald om te garanderen dat de biljetten waarmee kleine lotenbedragen worden toegewezen, evenwichtig worden verdeeld over alle gedrukte biljetten». Art. 29. Artikel 8, eerste lid, van het koninklijk besluit van 31 oktober 2005 tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de openbare loterij, genaamd «2006 for Life», alsook van soortgelijke openbare loterijen die betrekking hebben op een ander jaartal en een naam dragen die met dat jaartal overeenstemt, wordt vervangen als volgt : «Teneinde te waarborgen dat de loten waarvoor er geen trekking moet worden verricht, uitsluitend worden toegewezen door het toeval, wordt elke vorm van stelselmatigheid vermeden bij het drukken van de vermeldingen die op deze loten betrekking hebben, en mogen de biljetten uiterlijk geen enkel verschil vertonen waarmee om het even welk element kan worden onthuld. Toch kan er een procédé worden bepaald om te garanderen dat de biljetten waarmee kleine lotenbedragen worden toegewezen, evenwichtig worden verdeeld over alle gedrukte biljetten». Art. 24. L article 12, alinéa1 er,del arrêté royal du 22 mai 2005 fixant les modalités d émission de la loterie à billets, appelée «Passport», loterie publique organisée par la Loterie Nationale, est remplacé par l alinéa suivant : «Aux fins de garantir que le seul hasard préside à l attribution des lots, tout procédé systématique est évité lors de l impression des indications relatives à ceux-ci, et les billets ne peuvent présenter aucune distinction extérieure pouvant dévoiler quelque élément que ce soit. Toutefois, un processus peut être prévu afin de garantir une répartition harmonieuse des billets attribuant des lots de petite valeur sur l ensemble des billets imprimés». Art. 25. L article 7, alinéa 1 er,del arrêté royal du 26 mai 2005 fixant les modalités d émission de la loterie à billets, appelée «Sesamo», loterie publique organisée par la Loterie Nationale, est remplacé par l alinéa suivant : «Aux fins de garantir que le seul hasard préside à l attribution des lots, tout procédé systématique est évité lors de l impression des indications relatives à ceux-ci, et les billets ne peuvent présenter aucune distinction extérieure pouvant dévoiler quelque élément que ce soit. Toutefois, un processus peut être prévu afin de garantir une répartition harmonieuse des billets attribuant des lots de petite valeur sur l ensemble des billets imprimés». Art. 26. L article 12, alinéa1 er,del arrêté royal du 24 août 2005 fixant les modalités d émission de la loterie à billets, appelée «Baraka», loterie publique organisée par la Loterie Nationale, est remplacé par l alinéa suivant : «Aux fins de garantir que le seul hasard préside à l attribution des lots, tout procédé systématique est évité lors de l impression des indications relatives à ceux-ci, et les billets ne peuvent présenter aucune distinction extérieure pouvant dévoiler quelque élément que ce soit. Toutefois, un processus peut être prévu afin de garantir une répartition harmonieuse des billets attribuant des lots de petite valeur sur l ensemble des billets imprimés». Art. 27. L article 7, alinéa 1 er,del arrêté royal du 4 octobre 2005 fixant les modalités d émission de la loterie à billets, appelée «Super Presto», loterie publique organisée par la Loterie Nationale, est remplacé par l alinéa suivant : «Aux fins de garantir que le seul hasard préside à l attribution des lots, tout procédé systématique est évité lors de l impression des indications relatives à ceux-ci, et les billets ne peuvent présenter aucune distinction extérieure pouvant dévoiler quelque élément que ce soit. Toutefois, un processus peut être prévu afin de garantir une répartition harmonieuse des billets attribuant des lots de petite valeur sur l ensemble des billets imprimés». Art. 28. L article 7, alinéa 1 er,del arrêté royal du 4 octobre 2005 fixant les modalités d émission de la loterie à billets, appelée «Super Subito», loterie publique organisée par la Loterie Nationale, est remplacé par l alinéa suivant : «Aux fins de garantir que le seul hasard préside à l attribution des lots, tout procédé systématique est évité lors de l impression des indications relatives à ceux-ci, et les billets ne peuvent présenter aucune distinction extérieure pouvant dévoiler quelque élément que ce soit. Toutefois, un processus peut être prévu afin de garantir une répartition harmonieuse des billets attribuant des lots de petite valeur sur l ensemble des billets imprimés». Art. 29. L article 8, alinéa 1 er,dearrêté royal du 31 octobre 2005 fixant les modalitésd émission de la loterie publique appelée «2006 for Life» et des loteries publiques du même type qui, concernant une autre année, portent une appellation correspondant au millésime de ceux-ci, est remplacé par l alinéa suivant : «Aux fins de garantir que le seul hasard préside à l attribution sans tirage au sort des lots, tout procédé systématique est évité lors de l impression des indications relatives à ceux-ci, et les billets ne peuvent présenter aucune distinction extérieure pouvant dévoiler quelque élément que ce soit. Toutefois, un processus peut être prévu afin de garantir une répartition harmonieuse des billets attribuant des lots de petite valeur sur l ensemble des billets imprimés».

16 41660 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Art. 30. Artikel 7, eerste lid, van het koninklijk besluit van 24 januari 2006 tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd «Pink Panther», een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij, wordt vervangen als volgt : «Teneinde te waarborgen dat de toewijzing van de loten uitsluitend wordt bepaald door het toeval, wordt elke vorm van stelselmatigheid vermeden bij het drukken van de vermeldingen die op deze loten betrekking hebben, en mogen de biljetten uiterlijk geen enkel verschil vertonen waarmee om het even welk element kan worden onthuld. Toch kan er een procédé worden bepaald om te garanderen dat de biljetten waarmee kleine lotenbedragen worden toegewezen, evenwichtig worden verdeeld over alle gedrukte biljetten». Art. 31. Artikel 12, eerste lid, van het koninklijk besluit van 5 maart 2006 tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd «Casino Prestige», een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij, wordt vervangen als volgt : «Teneinde te waarborgen dat de toewijzing van de loten uitsluitend wordt bepaald door het toeval, wordt elke vorm van stelselmatigheid vermeden bij het drukken van de vermeldingen die op deze loten betrekking hebben, en mogen de biljetten uiterlijk geen enkel verschil vertonen waarmee om het even welk element kan worden onthuld. Toch kan er een procédé worden bepaald om te garanderen dat de biljetten waarmee kleine lotenbedragen worden toegewezen, evenwichtig worden verdeeld over alle gedrukte biljetten». Art. 32. Artikel 10, eerste lid, van het koninklijk besluit van 1 mei 2006 tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd «Magic 7», een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij, wordt vervangen als volgt : «Teneinde te waarborgen dat de toewijzing van de loten uitsluitend wordt bepaald door het toeval, wordt elke vorm van stelselmatigheid vermeden bij het drukken van de vermeldingen die op deze loten betrekking hebben, en mogen de biljetten uiterlijk geen enkel verschil vertonen waarmee om het even welk element kan worden onthuld. Toch kan er een procédé worden bepaald om te garanderen dat de biljetten waarmee kleine lotenbedragen worden toegewezen, evenwichtig worden verdeeld over alle gedrukte biljetten». Art. 33. Artikel 7, eerste lid, van het koninklijk besluit van 1 mei 2006 tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd «Presto XL», een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij, wordt vervangen als volgt : «Teneinde te waarborgen dat de toewijzing van de loten uitsluitend wordt bepaald door het toeval, wordt elke vorm van stelselmatigheid vermeden bij het drukken van de vermeldingen die op deze loten betrekking hebben, en mogen de biljetten uiterlijk geen enkel verschil vertonen waarmee om het even welk element kan worden onthuld. Toch kan er een procédé worden bepaald om te garanderen dat de biljetten waarmee kleine lotenbedragen worden toegewezen, evenwichtig worden verdeeld over alle gedrukte biljetten». Art. 34. Artikel 7, eerste lid, van het koninklijk besluit van 1 mei 2006 tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd «Presto XXL», een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij, wordt vervangen als volgt : «Teneinde te waarborgen dat de toewijzing van de loten uitsluitend wordt bepaald door het toeval, wordt elke vorm van stelselmatigheid vermeden bij het drukken van de vermeldingen die op deze loten betrekking hebben, en mogen de biljetten uiterlijk geen enkel verschil vertonen waarmee om het even welk element kan worden onthuld. Toch kan er een procédé worden bepaald om te garanderen dat de biljetten waarmee kleine lotenbedragen worden toegewezen, evenwichtig worden verdeeld over alle gedrukte biljetten». Art. 35. Artikel 7, eerste lid, van het koninklijk besluit van 1 mei 2006 tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd «Subito XL», een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij, wordt vervangen als volgt : «Teneinde te waarborgen dat de toewijzing van de loten uitsluitend wordt bepaald door het toeval, wordt elke vorm van stelselmatigheid vermeden bij het drukken van de vermeldingen die op deze loten betrekking hebben, en mogen de biljetten uiterlijk geen enkel verschil vertonen waarmee om het even welk element kan worden onthuld. Toch kan er een procédé worden bepaald om te garanderen dat de biljetten waarmee kleine lotenbedragen worden toegewezen, evenwichtig worden verdeeld over alle gedrukte biljetten». Art. 30. L article 7, alinéa 1 er,del arrêté royal du 24 janvier 2006 fixant les modalités d émission de la loterie à billets, appelée «Pink Panther», loterie publique organisée par la Loterie Nationale, est remplacé par l alinéa suivant : «Aux fins de garantir que le seul hasard préside à l attribution des lots, tout procédé systématique est évité lors de l impression des indications relatives à ceux-ci, et les billets ne peuvent présenter aucune distinction extérieure pouvant dévoiler quelque élément que ce soit. Toutefois, un processus peut être prévu afin de garantir une répartition harmonieuse des billets attribuant des lots de petite valeur sur l ensemble des billets imprimés». Art. 31. L article 12, alinéa1 er,del arrêté royal du 5 mars 2006 fixant les modalités d émission de la loterie à billets, appelée «Casino Prestige», loterie publique organisée par la Loterie Nationale, est remplacé par l alinéa suivant : «Aux fins de garantir que le seul hasard préside à l attribution des lots, tout procédé systématique est évité lors de l impression des indications relatives à ceux-ci, et les billets ne peuvent présenter aucune distinction extérieure pouvant dévoiler quelque élément que ce soit. Toutefois, un processus peut être prévu afin de garantir une répartition harmonieuse des billets attribuant des lots de petite valeur sur l ensemble des billets imprimés». Art. 32. L article 10, alinéa1 er,del arrêté royal du 1 er mai 2006 fixant les modalités d émission de la loterie à billets, appelée «Magic 7», loterie publique organisée par la Loterie Nationale, est remplacé par l alinéa suivant : «Aux fins de garantir que le seul hasard préside à l attribution des lots, tout procédé systématique est évité lors de l impression des indications relatives à ceux-ci, et les billets ne peuvent présenter aucune distinction extérieure pouvant dévoiler quelque élément que ce soit. Toutefois, un processus peut être prévu afin de garantir une répartition harmonieuse des billets attribuant des lots de petite valeur sur l ensemble des billets imprimés». Art. 33. L article 7, alinéa 1 er,del arrêté royal du 1 er mai 2006 fixant les modalités d émission de la loterie à billets, appelée «Presto XL», loterie publique organisée par la Loterie Nationale, est remplacé par l alinéa suivant : «Aux fins de garantir que le seul hasard préside à l attribution des lots, tout procédé systématique est évité lors de l impression des indications relatives à ceux-ci, et les billets ne peuvent présenter aucune distinction extérieure pouvant dévoiler quelque élément que ce soit. Toutefois, un processus peut être prévu afin de garantir une répartition harmonieuse des billets attribuant des lots de petite valeur sur l ensemble des billets imprimés». Art. 34. L article 7, alinéa 1 er,del arrêté royal du 1 er mai 2006 fixant les modalités d émission de la loterie à billets, appelée «Presto XXL», loterie publique organisée par la Loterie Nationale, est remplacé par l alinéa suivant : «Aux fins de garantir que le seul hasard préside à l attribution des lots, tout procédé systématique est évité lors de l impression des indications relatives à ceux-ci, et les billets ne peuvent présenter aucune distinction extérieure pouvant dévoiler quelque élément que ce soit. Toutefois, un processus peut être prévu afin de garantir une répartition harmonieuse des billets attribuant des lots de petite valeur sur l ensemble des billets imprimés». Art. 35. L article 7, alinéa 1 er,del arrêté royal du 1 er mai 2006 fixant les modalités d émission de la loterie à billets, appelée «Subito XL», loterie publique organisée par la Loterie Nationale, est remplacé par l alinéa suivant : «Aux fins de garantir que le seul hasard préside à l attribution des lots, tout procédé systématique est évité lors de l impression des indications relatives à ceux-ci, et les billets ne peuvent présenter aucune distinction extérieure pouvant dévoiler quelque élément que ce soit. Toutefois, un processus peut être prévu afin de garantir une répartition harmonieuse des billets attribuant des lots de petite valeur sur l ensemble des billets imprimés».

17 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Art. 36. Artikel 7, eerste lid, van het koninklijk besluit van 1 mei 2006 tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd «Subito XXL», een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij, wordt vervangen als volgt : «Teneinde te waarborgen dat de toewijzing van de loten uitsluitend wordt bepaald door het toeval, wordt elke vorm van stelselmatigheid vermeden bij het drukken van de vermeldingen die op deze loten betrekking hebben, en mogen de biljetten uiterlijk geen enkel verschil vertonen waarmee om het even welk element kan worden onthuld. Toch kan er een procédé worden bepaald om te garanderen dat de biljetten waarmee kleine lotenbedragen worden toegewezen, evenwichtig worden verdeeld over alle gedrukte biljetten». Art. 37. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt. Art. 38. Onze Minister van Begroting en Onze Staatssecretaris voor Overheidsbedrijven zijn belast met de uitvoering van dit besluit. Gegeven te Brussel, 17 juli ALBERT Art. 36. L article 7, alinéa 1 er,del arrêté royal du 1 er mai 2006 fixant les modalités d émission de la loterie à billets, appelée «Subito XXL», loterie publique organisée par la Loterie Nationale, est remplacé par l alinéa suivant : «Aux fins de garantir que le seul hasard préside à l attribution des lots, tout procédé systématique est évité lors de l impression des indications relatives à ceux-ci, et les billets ne peuvent présenter aucune distinction extérieure pouvant dévoiler quelque élément que ce soit. Toutefois, un processus peut être prévu afin de garantir une répartition harmonieuse des billets attribuant des lots de petite valeur sur l ensemble des billets imprimés». Art. 37. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. Art. 38. Notre Ministre du Budget et Notre Secrétaire d Etat aux Entreprises publiques sont chargés del exécution du présent arrêté. Donné àbruxelles, le 17 juillet ALBERT Van Koningswege : De Minister van Begroting, Mevr. F. VAN DEN BOSSCHE De Staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, B. TUYBENS * Par le Roi : Le Ministre du Budget, Mme F. VAN DEN BOSSCHE Le Secrétaire d Etat aux Entreprises publiques, B. TUYBENS FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER N [C 2006/14163] 5 JULI Koninklijk besluit betreffende de aanwijzing en de beroepsbekwaamheid van veiligheidsadviseurs voor het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg, per spoor of over de binnenwateren ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. Gelet op de wet van 28 mei 1956 betreffende ontplofbare en voor de deflagratie vatbare stoffen en mengsels en de daarmede geladen tuigen inzonderheid op artikel 1, eerste lid; Gelet op de wet van 18 februari 1969 betreffende de maatregelen ter uitvoering van de internationale verdragen en akten inzake vervoer over de weg, de spoorweg of de waterweg, inzonderheid op artikel 1, gewijzigd bij de wetten van 21 juni 1985 en 28 juli 1987 en op artikel 3 zoals gewijzigd bij de wet van 3 mei 1999; Gelet op de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle inzonderheid op artikel 3, gewijzigd bij de wet van 2 april 2003; Gelet op het koninklijk besluit van 1 juli 1999 betreffende de aanwijzing en de beroepsbekwaamheid van veiligheidsadviseurs voor het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg, per spoor of over de binnenwateren; Gelet op de omstandigheid dat de Gewestregeringen bij het ontwerpen van dit besluit betrokken zijn; Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën gegeven op 31 januari 2005; Gelet op het advies van de Raad van State nr /4 gegeven op met toepassing van artikel 84, 1, 1, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State; Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken, van Onze Minister van Economie, van Onze Minister van Mobiliteit en op het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij : HOOFDSTUK I. Algemene bepalingen Artikel 1. Dit besluit zet de Richtlijn 96/35/EG van de Raad van de Europese Unie van 3 juni 1996 betreffende de aanwijzing en de beroepsbekwaamheid van veiligheidsadviseurs voor het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg, per spoor of over de binnenwateren en de Richtlijn 2000/18/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 17 april 2000 betreffende de minimumeisen SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS F [C 2006/14163] 5 JUILLET Arrêté royal concernant la désignation ainsi que la qualification professionnelle de conseillers à la sécurité pour le transport par route, par rail ou par voie navigable de marchandises dangereuses ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 28 mai 1956 relative aux substances et mélanges explosibles ou susceptibles de déflagrer et aux engins qui en sont chargés notamment l article 1 er, alinéa 1 er ; Vu la loi du 18 février 1969 relative aux mesures d exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par route, par chemin de fer ou par voie navigable, notamment l article 1 er, modifié par les lois des 21 juin 1985 et 28 juillet 1987 et l article 3 tel que modifié par la loi du 3 mai 1999; Vu la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l Agence fédérale de Contrôle nucléaire notamment l article 3 modifié par la loi du 2 avril 2003; Vu l arrêté royal du 1 er juillet 1999 concernant la désignation ainsi que la qualification professionnelle de conseillers à la sécurité pour le transport par route, par rail ou par voie navigable de marchandises dangereuses; Vu l association des Gouvernements de Région à l élaboration du présent arrêté; Vu l avis de l Inspecteur des Finances, donné le 31janvier 2005; Vu l avis du Conseil d Etat n /4 donné le en application de l article 84, 1 er,1 des lois coordonnées sur le Conseil d Etat; Sur la proposition de Notre Ministre de l Intérieur, de notre Ministre de l Economie, de Notre Ministre de la Mobilité et de l avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE I re. Dispositions générales Article 1 er. Le présent arrêté transpose en droit belge la Directive 96/35/CE du Conseil de l Union européenne du 3 juin 1996 concernant la désignation ainsi que la qualification professionnelle de conseillers à la sécurité pour le transport par route, par rail ou par voie navigable de marchandises dangereuses, ainsi que la Directive 2000/18/CE du Parlement et du Conseil de l Union européenne du

18 41662 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE voor het examen voor veiligheidsadviseurs voor het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg, per spoor of over de binnenwateren om in Belgisch recht. Art. 2. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder : 1 «ADR» : het Europees Verdrag betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de weg en zijn bijlagen, ondertekend op 30 september 1957 en goedgekeurd door de wet van 10 augustus 1960; 2 «COTIF» : het Verdrag betreffende het internationale spoorwegvervoer, goedgekeurd bij de wet van 25 april 1983, met inbegrip van zijn latere wijzigingen; 3 «RID» : het reglement betreffende het internationale spoorwegvervoer van gevaarlijke goederen, dat als bijlage I is opgenomen in Aanhangsel B van het COTIF; 4 «ADNR» : het reglement dat de voorwaarden vastlegt waaronder gevaarlijke goederen over de Rijn mogen worden vervoerd, aangenomen door de Centrale Commissie voor de Rijnvaart met Besluiten 2001-II-27 en 2002-I-37, met inbegrip van zijn latere wijzigingen; 5 «gevaarlijke goederen» : de goederen die als gevaarlijke goederen gedefinieerd worden in afdeling van bijlage A bij het ADR en deel 2 van het RID; 6 «klassen» : de klassen van gevaarlijke goederen opgesomd in onderafdeling van bijlage A bij het ADR; 7 «UN-nummers» : de nummers die een gevaarlijk goed of een groep van gevaarlijke goederen identificeren zoals vastgelegd in deel 3 van de «Recommendations on the Transport of Dangerous Goods - Model Regulations», gepubliceerd door de Verenigde Naties, in zijn meest recente uitgave; 8 «onderneming» : elke natuurlijke persoon, elke rechtspersoon met of zonder winstoogmerk, elke vereniging of groepering van personen zonder rechtspersoonlijkheid en met of zonder winstoogmerk, alsmede elk onder de overheid ressorterend lichaam, ongeacht of het een eigen rechtspersoonlijkheid bezit of afhankelijk is van een overheid met rechtspersoonlijkheid, die gevaarlijke goederen vervoert, laadt of lost; 9 «eindbestemming» : een onderneming waar transporten van gevaarlijke goederen toekomen die onder het toepassingsgebied van dit besluit vallen, maar van waaruit geen dergelijke transporten vertrekken; 10 «veiligheidsadviseur» : elke persoon die door de bedrijfsleider wordt aangewezen om de in artikelen 5 en 6 bedoelde taken en functies te vervullen, en die in het bezit is van het in artikel 7 bedoeld scholingscertificaat; 11 «bevoegde overheid» : - wanneer het gaat om de gevaarlijke goederen van klasse 1, de Minister tot wiens bevoegdheid de Economie behoort; - wanneer het gaat om gevaarlijke goederen van klasse 7, de Minister van Binnenlandse Zaken voor wat betreft artikel 37 en het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle opgericht door de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle in de andere gevallen; - wanneer het gaat om de gevaarlijke goederen van de andere klassen, de Minister tot wiens bevoegdheid het vervoer behoort. 12 «gemachtigde» : - van de Minister tot wiens bevoegdheid het vervoer behoort : - wanneer het gaat over de zaken die specifiek zijn voor het vervoer over de binnenwateren, de Directeur-generaal van het Directoraatgeneraal Maritiem Vervoer; - wanneer het gaat over de zaken die specifiek zijn voor het vervoer per spoor, de zaken die specifiek zijn voor het vervoer over de weg en de zaken die gemeenschappelijk zijn voor meer dan één vervoerswijze, de Directeur-generaal van het Directoraat-generaal Vervoer te Land; - van de Minister tot wiens bevoegdheid de Dienst der Springstoffen behoort : het hoofd van de Dienst der Springstoffen van de federale overheidsdienst die het vervoer van gevaarlijke goederen van klasse 1 onder zijn bevoegdheid heeft; - van de Minister van Binnenlandse Zaken : het departementshoofd regelgeving en vergunningen van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle. 17 avril 2000 relative aux exigences minimales applicables à l examen des conseillers à la sécurité pour le transport par route, par rail ou par voie navigable de marchandises dangereuses Art. 2. Pour l application du présent arrêté, il y a lieu d entendre par: 1 «ADR» :l Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route et ses annexes, signés à Genève le 30 septembre 1957 et approuvés par la loi du 10 août 1960; 2 «COTIF» : la Convention relative aux transports internationaux ferroviaires approuvée par la loi du 25 avril 1983, y compris ses modifications ultérieures; 3 «RID» : le règlement concernant le transport international ferroviaire de marchandises dangereuses, figurant à l annexe I re de l appendice B de la COTIF; 4 «ADNR» :lerèglement qui fixe les conditions dans lesquelles les marchandises dangereuses peuvent être transportées sur le Rhin, adopté par la Commission Centrale pour la Navigation du Rhin avec résolutions 2001-II-27 et 2002-I-37 y compris ses modifications ultérieures; 5 «marchandises dangereuses» : les marchandises définies comme marchandises dangereuses dans la section de l annexe A de l ADR et dans la partie 2 du RID; 6 «classes» : les classes de marchandises dangereuses énumérées dans la sous-section de l annexe A de l ADR; 7 «numéros UN» : les numéros identifiant une marchandise dangereuse ou un groupe de marchandises dangereuses tels que mentionnés à la partie 3 des «Recommandations relatives au transport des marchandises dangereuses - Règlement type» publiées par les Nations unies dans son édition la plus récente; 8 «entreprise» : toute personne physique, toute personne morale, avec ou sans but lucratif, toute association ou tout groupement de personnes sans personnalité juridique et avec ou sans but lucratif, ainsi que tout organisme relevant de l autorité publique, qu il soit doté d une personnalité juridique propre ou qu il dépende d une autorité ayant cette personnalité, qui procède au transport, au chargement ou au déchargement de marchandises dangereuses; 9 «destination finale» : une entreprise vers laquelle sont acheminés des transports de marchandises dangereuses tombant sous le champ d application de cet arrêté, mais à partir de laquelle aucun de ces transports n est acheminé; 10 «conseiller à la sécurité»: toute personne physique désignée par le chef d entreprise pour effectuer les missions et assurer les fonctions définies aux articles 5 et 6 et titulaire du certificat de formation prévu à l article 7; 11 «autorité compétente» : -s il s agit des marchandises dangereuses de la classe 1, la Ministre quial Economie dans ses attributions; -s il s agit des marchandises dangereuses de la classe 7, le Ministre de l Intérieur pour ce qui concerne l article 37 et l Agence fédérale de Contrôle nucléaire instituée par la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l Agence fédérale de Contrôle nucléaire dans les autres cas; - s il s agit des marchandises dangereuses des autres classes, le ministre qui a le transport dans ses attributions. 12 «délégué»: - du ministre qui a le transport dans ses attributions : -s il s agit des matières spécifiques au transport par voie navigable, le Directeur général de la Direction générale Transport maritime; -s il s agit des matières spécifiques au transport par rail, des matières spécifiques au transport par route et des matières communes à plus d un mode de transport, le Directeur général de la Direction générale Transport terrestre; - du ministre qui a le Service des Explosifs dans ses attributions : le chef du Service des Explosifs du service public fédéral qui a le transport de marchandises dangereuses de la classe 1 dans ses attributions; - du Ministre de l Intérieur : le chef du département réglementation et autorisations de l Agence fédérale de Contrôle nucléaire.

19 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Art Dit besluit is van toepassing op ondernemingen die : 1 gevaarlijke goederen over de weg, per spoor of over de binnenwateren vervoeren; 2 de laad-, los-, vul- of verpakkingswerkzaamheden verrichten die met het in 1 vermeld vervoer samenhangen, met inbegrip van de overslag van de weg, het spoor of de binnenwateren naar een andere vervoerswijze of vice-versa. 2. Dit besluit is niet van toepassing op de ondernemingen wier in 1 omschreven activiteiten zich beperken tot : 1 vervoer uitgevoerd met vervoermiddelen die eigendom zijn of onder de verantwoordelijkheid vallen van de strijdkrachten; 2 vervoer van gevaarlijke goederen waarvoor het ADR, het RID of het ADNR in een vrijstelling volgens afdeling of hoofdstuk 3.4 voorziet; 3 vervoer van de diagnostische monsters van UN-nummer 3373 die verpakt zijn overeenkomstig verpakkingsinstructie P650 van onderafdeling van het ADR, het RID of het ADNR; 4 lossen van gevaarlijke goederen op hun eindbestemming; 5 het binnenlands vervoer, of met dat vervoer samenhangende laad-, los-, vul- of verpakkingswerkzaamheden van minder dan vijftig ton netto gevaarlijke goederen per kalenderjaar, wanneer enkel gevaarlijke goederen behandeld worden die ingedeeld zijn bij de letters A, O of F van klasse 2 of bij verpakkingsgroepen II of III van klassen 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 6.1, 8 en 9. Art. 4. Elke onderneming waarop dit besluit van toepassing is, moet over één of meerdere veiligheidsadviseurs beschikken. HOOFDSTUK II. Aanwijzing en taken van de veiligheidsadviseur Art De veiligheidsadviseur heeft onder de verantwoordelijkheid van de bedrijfsleider in de eerste plaats tot taak om er, binnen de grenzen van de activiteiten van de onderneming, met alle mogelijke middelen en maatregelen voor te zorgen dat deze activiteiten gemakkelijker met inachtneming van de toepasselijke regelgeving en onder optimale veiligheidsvoorwaarden kunnen plaatsvinden. Zijn aan de activiteiten van de onderneming aangepaste taken worden omschreven in bijlage I bij dit besluit. 2. De functie van veiligheidsadviseur mag ook door de bedrijfsleider, door een persoon die binnen de onderneming andere taken vervult of door een persoon die niet tot de onderneming behoort, worden uitgeoefend op voorwaarde dat de betrokkene zijn taken als adviseur daadwerkelijk kan vervullen. 3. Voor de ondernemingen, andere dan de overheidsbedrijven waarvan het personeel onder een statuut valt, moet een arbeidsovereenkomst of een contract voor huur van diensten de onderneming en haar adviseur binden, behoudens wanneer de adviseur de bedrijfsleider is. 4. Wanneer een veiligheidsadviseur bij een onderneming in functie treedt, deelt die onderneming zonder uitstel aan de gemachtigde van de bevoegde overheid het volgende mee : 1 de naam, de voornamen, de nationaliteit, het adres en de geboortedatum van de veiligheidsadviseur; 2 de plaats of plaatsen waar hij zijn activiteit in dienst van de onderneming uitoefent; 3 de aard van zijn juridische band met de onderneming; 4 een kopie van het scholingscertificaat indien dit in een andere Lidstaat van de Europese Unie of in een andere Verdragspartij bij het ADR of RID werd afgeleverd. 5. Wanneer een veiligheidsadviseur bij een onderneming zijn functie niet langer uitoefent, deelt die onderneming dit zonder uitstel aan de gemachtigde van de bevoegde overheid. Art Wanneer zich tijdens het vervoer of tijdens de laad-, los-, vul- of verpakkingswerkzaamheden een ongeval heeft voorgedaan dat personen in gevaar heeft gebracht of schade heeft veroorzaakt aan bezittingen of aan het milieu, stelt de betrokken veiligheidsadviseur, na alle ter zake dienende inlichtingen te hebben ingewonnen, een voor de bedrijfsleiding bestemd ongevallenrapport op. Indien bij dit ongeval goederen van klasse 7 betrokken zijn, wordt een exemplaar van het ongevallenrapport overgemaakt aan het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle en, in voorkomend geval, aan de Dienst voor Fysische Controle die dit rapport bijhoudt in het register voorzien in artikel 23 van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 Art er.leprésent arrêté s applique aux entreprises qui : 1 transportent des marchandises dangereuses par la route, le rail ou par voie navigable; 2 effectuent les opérations de chargement, de déchargement, de remplissage ou d emballage liées aux opérations de transport visées sous 1 en ce compris les opérations de transfert de la route, du rail ou des voies navigables vers un autre mode de transport ou vice-versa. 2. Le présent arrêté ne s applique pas aux entreprises dont les activités décrites au 1 er se limitent au : 1 transport effectué par des moyens de transport appartenant aux forces armées ou se trouvant sous la responsabilité de ces dernières; 2 transport de quantités de marchandises dangereuses pour lesquelles l ADR, le RID ou l ADNR prévoit une exemption selon la section ou le chapitre 3.4; 3 transport d échantillons de diagnostic de numéro UN 3373 emballés conformément aux instructions d emballage P 650 de la sous-section de l ADR, du RID ou de l ADNR; 4 déchargement de marchandises dangereuses à leur destination finale; 5 transport national ou opérations de chargement, de déchargement, de remplissage ou d emballage liées à ce transport, de moins de cinquante tonnes nettes, par année calendrier, de marchandises dangereuses si seules, des marchandises dangereuses rangées sous les lettres A, O ou F de la classe 2 ou sous les groupes d emballage II ou III des classes 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 6.1, 8 et 9, sont concernées. Art. 4. Toute entreprise à laquelle s applique le présent arrêté doit disposer d un ou de plusieurs conseillers à la sécurité. CHAPITRE II. Désignation et Taches du Conseiller à la sécurité Art er. Sous la responsabilité du chef d entreprise, le conseiller à la sécurité a pour mission essentielle de rechercher tout moyen et de promouvoir toute action, dans les limites des activités de l entreprise, afin de faciliter l exécution de ces activités dans le respect des réglementations applicables et dans des conditions optimales de sécurité. Les tâches du conseiller à la sécurité qui sont adaptées aux activités de l entreprise, sont définies à l annexe I du présent arrêté. 2. La fonction de conseiller à la sécurité peut également être assurée par le chef d entreprise, par une personne qui exerce d autres tâches dans l entreprise ou par une personne n appartenant pas à cette dernière à condition que l intéressé soit en mesure de remplir ses tâches de conseiller. 3 Pour les entreprises autres que les entreprises publiques dont le personnel est soumis à un statut, un contrat d emploi ou de louage de services doit lier l entreprise et son conseiller, sauf si le conseiller est le chef d entreprise. 4 Quand un conseiller à la sécurité entre en fonction auprès d une entreprise, cette entreprise communique, sans retard, ce qui suit au délégué de l autorité compétente : 1 les nom, prénoms, nationalité, adresse et date de naissance du conseiller à la sécurité; 2 le ou les lieux où il exerce son activité au service de l entreprise; 3 la nature de son lien juridique avec l entreprise; 4 une copie du certificat de formation si celui-ci a été délivré dans un autre Etat membre de l Union européenne ou dans une autre Partie contractante à l ADR ou le RID. 5. Quand un conseiller à la sécurité quitte sa fonction dans une entreprise, celle-ci le communique sans retard au délégué de l autorité compétente. Art er. Lorsqu un accident ayant porté atteinte aux personnes, aux biens ou à l environnement est survenu au cours d un transport ou d une opération de chargement, de déchargement, de remplissage ou d emballage, le conseiller à la sécurité concerné assure la rédaction d un rapport d accident destiné àla direction de l entreprise après avoir recueilli tous les renseignements utiles à cette fin. Si à l occasion de cet accident, des marchandises de la classe 7 sont concernées, un exemplaire du rapport d accident doit être transmis à l Agence fédérale de Contrôle nucléaire et, le cas échéant, au Service de Contrôle physique qui conserve ce rapport dans le registre prévu à l article 23 de l arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général

20 41664 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en van het leefmilieu tegen de gevaren van ioniserende stralingen Wanneer schade werd veroorzaakt aan het milieu, wordt steeds een exemplaar van het ongevallenrapport overgemaakt aan de terzake bevoegde gewestadministratie De bevoegde overheid kan daarenboven bepalen dat een exemplaar van het ongevallenrapport overgemaakt dient te worden aan een door haar aan te wijzen dienst of instelling. 2. De veiligheidsadviseur maakt elke opmerking of elk advies, dat hij in het kader van zijn in artikel 5, 1, omschreven taak formuleert, schriftelijk aan de bedrijfsleiding over. Hij stelt daarenboven een jaarlijks rapport op, dat ten minste de in bijlage IV opgegeven informatie bevat. De bevoegde overheid kan eisen dat dit rapport ook andere informatie dient te bevatten. 3. Het ongevallenrapport en het jaarlijks rapport moeten gedurende ten minste vijf jaar door de bedrijfsleiding bewaard worden en op eenvoudig verzoek ter beschikking van de bevoegde overheid of van zijn gemachtigde worden gesteld. HOOFDSTUK III. Scholingscertificaat Art De veiligheidsadviseur moet in het bezit zijn van een scholingscertificaat. 2. Het geldigheidsbereik van de scholingscertificaten behelst de vervoerswijzen en de categorie van gevaarlijke goederen waarvoor : - de in artikel 10 bedoelde scholing werd gevolgd en het in artikel 10 bedoelde overeenstemmend examen met goed gevolg werd afgelegd, of - de in artikel 28 bedoelde controletest met goed gevolg werd afgelegd. 3. Als één enkele veiligheidsadviseur in een onderneming actief is, moet hij houder zijn van een of meer scholingscertificaten die geldig zijn voor alle categorieën van goederen en alle vervoerswijzen waarop de activiteiten van de onderneming waar hij zijn activiteiten uitoefent, betrekking hebben. Als in éénzelfde onderneming meerdere veiligheidsadviseurs actief zijn, moet het geheel van de scholingscertificaten geldig zijn voor alle categorieën gevaarlijke goederen en voor alle vervoerswijzen waarop de activiteiten van de onderneming betrekking hebben. Art. 8. De scholingscertificaten worden opgesteld conform het model in bijlage II en hebben een geldigheid van vijf jaar. Art Elk scholingscertificaat, afgeleverd door een andere Lidstaat van de Europese Unie in uitvoering van Richtlijn 96/35/EG van de Raad van de Europese Unie van 3 juni 1996 betreffende de aanwijzing en de beroepsbekwaamheid van veiligheidsadviseurs voor het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg, per spoor of over de binnenwateren, wordt tijdens zijn gehele geldigheidsduur aanvaard. 2. Elk scholingscertificaat volgens het model weergegeven in van bijlage A bij het ADR, afgeleverd door een Verdragspartij van het ADR wordt tijdens zijn gehele geldigheidsduur aanvaard. 3. Elk scholingscertificaat volgens het model weergegeven in van het RID, afgeleverd door een Verdragspartij van het COTIF wordt tijdens zijn gehele geldigheidsduur aanvaard. 4. Elk scholingscertificaat volgens het model weergegeven in van het ADNR, afgeleverd door een Rijnoeverstaat wordt tijdens zijn gehele geldigheidsduur aanvaard. HOOFDSTUK IV. Scholing Art. 10. Om het scholingscertificaat te behalen, moet de kandidaat een scholing krijgen en slagen voor het overeenstemmend examen. Art. 11. De scholing heeft in de eerste plaats tot doel voldoende kennis te verschaffen over de aan het vervoer van gevaarlijke goederen verbonden gevaren en een voldoende kennis bij te brengen van de wettelijke, reglementaire en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende de betrokken takken van vervoer en van de in bijlage I omschreven taken. de la protection de la population, des travailleurs et de l environnement contre le danger des rayonnements ionisants. Dans le cas de dommages causés à l environnement, un exemplaire du rapport d accident est transmis à l administration régionale compétente en la matière L autorité compétente peut, en outre, prévoir qu un exemplaire du rapport d accident soit transmis à un service ou un organisme déterminé par elle. 2. Le conseiller à la sécurité transmet par écrit à la direction de l entreprise toute remarque ou conseil dans le cadre de sa mission telle que définie à l article 5, 1 er. Il rédige, en outre, un rapport annuel contenant les informations figurant à l annexe IV. L autorité compétente peut exiger que ce rapport contienne d autres informations. 3. Le rapport d accident et le rapport annuel doivent être conservés pendant au moins cinq ans par la direction de l entreprise et mis à la disposition de l autorité compétente ou de son délégué sur simple demande. CHAPITRE III. Certificat de Formation Art er. Le conseiller à la sécurité doit être titulaire d un certificat de formation. 2. Le domaine de validité des certificats de formation porte sur les modes de transport et la catégorie de marchandises dangereuses pour lesquels : - la formation visée à l article 10 a été suivie et l examen correspondant visé à l article 10 a été réussi, ou - le test de contrôle visé àl article 28 a été réussi. 3. Si un seul conseiller à la sécurité est actif dans une entreprise, il doit être titulaire d un ou de plusieurs certificats de formation valables pour toutes les catégories de marchandises dangereuses et tous les modes de transport auxquels s étend l activité de l entreprise où il est actif. Si plusieurs conseillers à la sécurité sont actifs dans une même entreprise, l ensemble des certificats de formation doit couvrir toutes les catégories de marchandises dangereuses et tous les modes de transport auxquels s étend l activité de l entreprise. Art. 8. Les certificats de formation sont établis conformément au modèle figurant à l annexe II et ont une validité de cinq ans. Art er. Tout certificat de formation délivré par un autre Etat membre de l Union européenne en exécution de la Directive 96/35/CE du Conseil de l Union européenne du 3 juin 1996 concernant la désignation ainsi que la qualification professionnelle de conseillers à la sécurité pour le transport par route, par rail ou par voie navigable de marchandises dangereuses, est accepté pendant sa durée de validité. 2. Tout certificat de formation délivré selon le modèle reproduit au de l annexe A de l ADR par une partie contractante à l ADR est accepté pendant sa durée de validité. 3. Tout certificat de formation délivré selon le modèle reproduit au du RID par une partie contractante à la COTIF est accepté pendant sa durée de validité. 4. Tout certificat de formation délivré selon le modèle reproduit au de l ADNR par un Etat riverain du Rhin est accepté pendant sa durée de validité. CHAPITRE IV. Formation Art. 10. Pour l obtention du certificat de formation, le candidat doit recevoir une formation et réussir l examen correspondant. Art. 11. La formation a pour objectif essentiel de fournir une connaissance suffisante des risques inhérents aux transports de marchandises dangereuses, une connaissance suffisante des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives aux modes de transport concernés ainsi qu une connaissance suffisante des tâches définies à l annexe I re.

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 Gratis tel. nummer : 0800-98 809. 104 pages/bladzijden. www.staatsblad.

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 Gratis tel. nummer : 0800-98 809. 104 pages/bladzijden. www.staatsblad. MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD Publication conforme aux articles 472 à 478 de la loi-programme du 24 décembre 2002, modifiés par les articles 4 à 8 de la loi portant des dispositions diverses du 20

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : Gratis tel. nummer : N. 351 INHOUD SOMMAIRE. 144 bladzijden/pages

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : Gratis tel. nummer : N. 351 INHOUD SOMMAIRE. 144 bladzijden/pages BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Publicatie overeenkomstig artikelen 472 tot 478 van de programmawet van 24 december 2002, gewijzigd door de artikelen 4 tot en met 8 van de wet houdende diverse bepalingen

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST PERSONEEL EN ORGANISATIE SERVICE PUBLIC FEDERAL PERSONNEL ET ORGANISATION

FEDERALE OVERHEIDSDIENST PERSONEEL EN ORGANISATIE SERVICE PUBLIC FEDERAL PERSONNEL ET ORGANISATION ROYAUME DE BELGIQUE KONINKRIJK BELGIE SERVICE PUBLIC FEDERAL PERSONNEL ET ORGANISATION FEDERALE OVERHEIDSDIENST PERSONEEL EN ORGANISATIE Arrêté royal modifiant les arrêtés royaux du 16 novembre 2006 relatif

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Gratis tel. nummer : N Numéro tél. gratuit :

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Gratis tel. nummer : N Numéro tél. gratuit : BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Publicatie overeenkomstig artikelen 472 tot 478 van de programmawet van 24 december 2002, gewijzigd door de artikelen 4 tot en met 8 van de wet houdende diverse bepalingen

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 14.09.2006 Ed. 2 MONITEUR BELGE. Art. 2. Entrent en vigueur le 1 er janvier 2007 :

BELGISCH STAATSBLAD 14.09.2006 Ed. 2 MONITEUR BELGE. Art. 2. Entrent en vigueur le 1 er janvier 2007 : 46851 FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE N. 2006 3572 [C 2006/09648] 1 SEPTEMBER 2006. Koninklijk besluit tot vaststelling van de vorm, de inhoud, de bijlagen en de nadere regels voor de neerlegging van

Nadere informatie

Formeel advies van de Planningscommissie Medisch aanbod. Avis formel de la Commission de planification de l offre médicale

Formeel advies van de Planningscommissie Medisch aanbod. Avis formel de la Commission de planification de l offre médicale Avis formel de la Commission de planification de l offre médicale Conformément à l article 35novies, de l'arrêté royal n 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions de santé et à l arrêté

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 39283 Bijlage bij Ons koninklijk besluit van 5 augustus 2006 houdende uitvoering van artikel 4, 3, van het koninklijk besluit van 28 december 2005 tot overname van de pensioenverplichtingen van het gemeentelijk

Nadere informatie

76142 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD

76142 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 76142 MONITEUR BELGE 18.12.2015 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD Art. 2. Al annexe II du même arrêté, tel qu il a été modifié à ce jour, est apportée la modification suivante : le point IV.25 est inséré, rédigé

Nadere informatie

35968 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

35968 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 35968 MONITEUR BELGE 07.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD CHAPITRE V. Dispositions abrogatoires et finales Art. 15. Dans la deuxième colonne de l annexe 3 PJPol, les mots «Inspecteur général et Inspecteur général

Nadere informatie

ALBERT ALBERT BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER

ALBERT ALBERT BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER BELGISCH STAATSBLAD 09.05.2012 MONITEUR BELGE 27295 FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER N. 2012 1310 [C 2012/14127] 22 APRIL 2012. Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 30.12.2013 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 30.12.2013 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 30.12.2013 BELGISCH STAATSBLAD 103249 SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2013/22606] 21 DECEMBRE 2013. Arrêté royal modifiant l arrêté royal du 18 mars 1971 instituant un régime

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE [C - 2005/09451] N. 2005 1425 31 MEI 2005. Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 juni 2003 op de openbaarmaking van akten en stukken van verenigingen

Nadere informatie

30548 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

30548 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 30548 MONITEUR BELGE 16.04.2009 BELGISCH STAATSBLAD F. 2009 1369 SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT [C 2009/24134] 8 AVRIL 2009. Arrêté ministériel

Nadere informatie

RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING. Dienst Geneeskundige Verzorging NATIONALE COMMISSIE ARTSEN ZIEKENFONDSEN

RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING. Dienst Geneeskundige Verzorging NATIONALE COMMISSIE ARTSEN ZIEKENFONDSEN RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING Openbare instelling opgericht bij de wet van 9 augustus 1963 Tervurenlaan 211-1150 Brussel Dienst Geneeskundige Verzorging NATIONALE COMMISSIE ARTSEN

Nadere informatie

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS 13102 BELGISCH STAATSBLAD 28.03.2002 Ed. 2 MONITEUR BELGE WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN N. 2002 1113 [C 2002/11054]

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 80072 BELGISCH STAATSBLAD 15.10.2014 MONITEUR BELGE GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE

Nadere informatie

61190 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

61190 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 61190 BELGISCH STAATSBLAD 12.09.2016 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE [C 2016/11363] 1 SEPTEMBER 2016. Koninklijk besluit tot goedkeuring van het zesde beheerscontract

Nadere informatie

61190 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

61190 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 61190 BELGISCH STAATSBLAD 12.09.2016 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE [C 2016/11363] 1 SEPTEMBER 2016. Koninklijk besluit tot goedkeuring van het zesde beheerscontract

Nadere informatie

PHILIPPE FILIP BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

PHILIPPE FILIP BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 35815 FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN [C 2014/03161] 25 APRIL 2014. Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake vennootschapsbelasting voor het aanslagjaar 2014

Nadere informatie

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN 23178 MONITEUR BELGE 16.04.2013 BELGISCH STAATSBLAD LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR [C 2012/00569] 10 JUILLET 2012.

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 13.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 13.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 13.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD 36987 SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES [C 2013/03172] 29 MAI 2013. Arrêté royal portant approbation du règlement du 12 février 2013 de l Autorité des services

Nadere informatie

53438 MONITEUR BELGE 12.12.2005 BELGISCH STAATSBLAD

53438 MONITEUR BELGE 12.12.2005 BELGISCH STAATSBLAD 53438 MONITEUR BELGE 12.12.2005 BELGISCH STAATSBLAD Vu pour être annexé à Notre arrêté du 6 décembre 2005 modifiant l arrêté royal du 19 avril 1999 fixant les éléments de la déclaration d accident à communiquer

Nadere informatie

ALBERT ALBERT. BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE MINISTERIE VAN FINANCIEN MINISTERE DES FINANCES

ALBERT ALBERT. BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE MINISTERIE VAN FINANCIEN MINISTERE DES FINANCES 10833 N. 2000 864 MINISTERIE VAN FINANCIEN [C 2000/03174] F. 2000 864 MINISTERE DES FINANCES [C 2000/03174] 24 MAART 2000. Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van deel 2 van het aangifteformulier

Nadere informatie

SERVICE PUBLIC FÉDÉRAL CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE FEDERALE OVERHEIDSDIENST KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER

SERVICE PUBLIC FÉDÉRAL CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE FEDERALE OVERHEIDSDIENST KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER KONINKRIJK BELGIË FEDERALE OVERHEIDSDIENST KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER ROYAUME DE BELGIQUE SERVICE PUBLIC FÉDÉRAL CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE Koninklijk besluit houdende regeling van de overdracht

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 21.10.2016 Ed. 2 MONITEUR BELGE 71309 FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID [C 2016/22418] SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2016/22418] 13 OKTOBER 2016. Ministerieel

Nadere informatie

69668 BELGISCH STAATSBLAD 29.09.2004 MONITEUR BELGE

69668 BELGISCH STAATSBLAD 29.09.2004 MONITEUR BELGE 69668 BELGISCH STAATSBLAD 29.09.2004 MONITEUR BELGE 17 jaar = 85 pct.; 16 jaar = 70 pct.; 15 jaar = 55 pct. van het uurloon van de werklieden en werksters van 18 jaar en ouder van dezelfde categorie. C.

Nadere informatie

MONITEUR BELGE Ed. 3 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE Ed. 3 BELGISCH STAATSBLAD 30611 SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES [C 2015/03204] 26 MAI 2015. Arrêté royal déterminant le modèle de la formule de déclaration en matière d impôt des sociétés pour l exercice d imposition 2015 (1) PHILIPPE,

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 23.07.2015 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 23.07.2015 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 47225 SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES [C 2015/03212] 15 JUILLET 2015. Arrêté ministériel portant exécution des articles 7, 4, et 53, 1 er,3, c) et d), del arrêté royal du 28 juin 2015, concernant la taxation

Nadere informatie

49188 BELGISCH STAATSBLAD 22.09.2008 MONITEUR BELGE

49188 BELGISCH STAATSBLAD 22.09.2008 MONITEUR BELGE 49188 BELGISCH STAATSBLAD 22.09.2008 MONITEUR BELGE Art. 3. Artikel 15 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : «Art. 15. De subsidies die ten bate van het Nationaal Geografisch Instituut zijn

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 02.04.2010 MONITEUR BELGE 19923 Nota (1) Zitting 2009-2010. Kamer van volksvertegenwoordigers. Stukken. Wetsontwerp, 52-2240 - Nr. 1. Amendementen, 52-2240 - Nrs. 2 tot 5. Verslag,

Nadere informatie

57936 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

57936 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 57936 MONITEUR BELGE 15.09.2015 BELGISCH STAATSBLAD Les propositions sont introduites auprès du Ministre-Président du Gouvernement flamand et comprennent au moins les données suivantes : 1 les prénoms

Nadere informatie

16002 MONITEUR BELGE 21.03.2007 BELGISCH STAATSBLAD

16002 MONITEUR BELGE 21.03.2007 BELGISCH STAATSBLAD 16002 MONITEUR BELGE 21.03.2007 BELGISCH STAATSBLAD Art. 2. Ces 342,5 agents sont répartis de la manière suivante : Personnel de niveau A : 112,5. Personnel de niveau B : 32,5. Personnel de niveau C :

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 28893 FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE N. 2008 1822 [C 2008/09406] 2 JUNI 2008. Ministerieel besluit tot vaststelling van de lijst met punten voor prestaties verricht door advocaten belast met gedeeltelijk

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 43865 VLAAMSE OVERHEID Leefmilieu, Natuur en Energie N. 2010 2250 [C 2010/35427] 7 JUNI 2010. Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 2 april 2007 betreffende de vastlegging

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 21129 2 de eerste dag van de zesde maand volgend op de datum van de test verbonden aan de eerste georganiseerde gecertificeerde opleiding, van de een of meerdere gecertificeerde opleidingen waarvoor ze

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 04.06.2014 MONITEUR BELGE 42651 FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID [C 2014/22260] 14 MEI 2014. Ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen van de inlichtingenformulieren

Nadere informatie

77220 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

77220 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 77220 MONITEUR BELGE 23.12.2015 BELGISCH STAATSBLAD SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE [C 2015/11511] 16 DECEMBER 2015. Arrêté ministériel établissant les formulaires

Nadere informatie

ALBERT ALBERT BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE. Percentage betrekkingen toe te wijzen. Pourcentage d emplois à attribuer

ALBERT ALBERT BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE. Percentage betrekkingen toe te wijzen. Pourcentage d emplois à attribuer BELGISCH STAATSBLAD 23.08.2012 MONITEUR BELGE 49465 Trappen van de hiërarchie Degrés delahiérarchie aan het Nederlands Kader au Cadre néerlandais Percentage betrekkingen toe te wijzen Pourcentage d emplois

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 15.07.2014 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 15.07.2014 MONITEUR BELGE 53805 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST [C 2014/31492] 10 JUNI 2014. Ministerieel besluit tot vaststelling van de typeinhoud en de algemene uitvoeringsmodaliteiten van de energieaudit opgelegd door het Besluit

Nadere informatie

13286 BELGISCH STAATSBLAD 09.03.2004 Ed. 2 MONITEUR BELGE

13286 BELGISCH STAATSBLAD 09.03.2004 Ed. 2 MONITEUR BELGE 13286 BELGISCH STAATSBLAD 09.03.2004 Ed. 2 MONITEUR BELGE PROGRAMMATORISCHE FEDERALE OVERHEIDSDIENST WETENSCHAPSBELEID N. 2004 842 [C 2004/21028] 13 FEBRUARI 2004. Ministerieel besluit tot vastlegging

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE 731 MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST N. 2010 45 [C 2010/31002] 17 DECEMBER 2009. Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot

Nadere informatie

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE 721 WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE

Nadere informatie

MINISTERE DES FINANCES MINISTERIE VAN FINANCIEN

MINISTERE DES FINANCES MINISTERIE VAN FINANCIEN MINISTERIE VAN FINANCIEN N. 2002 1081 [C 2002/03145] 14 MAART 2002. Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van deel 2 van het aangifteformulier inzake personenbelasting voor het aanslagjaar 2002

Nadere informatie

ALBERT ALBERT. BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

ALBERT ALBERT. BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 03.02.2006 Ed. 2 MONITEUR BELGE 6073 Op de voordracht van Onze Minister van Pensioenen en op advies van Onze in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij : Artikel

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 28.07.2010 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 28.07.2010 MONITEUR BELGE 48001 N. 2010 2506 VLAAMSE OVERHEID [C 2010/35508] 11 JUNI 2010. Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007 betreffende de modulaire structuur

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 30599 FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID [C 2016/22190] SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2016/22190] 22 JUNI 2015. Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering

Nadere informatie

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS 53478 BELGISCH STAATSBLAD 18.08.2010 MONITEUR BELGE WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE

Nadere informatie

64360 BELGISCH STAATSBLAD 27.10.2010 MONITEUR BELGE

64360 BELGISCH STAATSBLAD 27.10.2010 MONITEUR BELGE 64360 BELGISCH STAATSBLAD 27.10.2010 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID N. 2010 3685 [C 2010/22451] F. 2010 3685 SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2010/22451] 15 OKTOBER

Nadere informatie

22306 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

22306 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 22306 BELGISCH STAATSBLAD 28.04.2006 Ed. 2 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER N. 2006 1678 [C 2006/14095] 24 APRIL 2006. Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE. Numéro tél. gratuit : Gratis tel. nummer : N. 353 INHOUD SOMMAIRE bladzijden/pages

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE. Numéro tél. gratuit : Gratis tel. nummer : N. 353 INHOUD SOMMAIRE bladzijden/pages BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Publicatie overeenkomstig artikelen 472 tot 478 van de programmawet van 24 december 2002, gewijzigd door de artikelen 4 tot en met 8 van de wet houdende diverse bepalingen

Nadere informatie

36152 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

36152 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 36152 BELGISCH STAATSBLAD 14.06.2016 MONITEUR BELGE BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST [C 2016/31426] 2 JUNI 2016. Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende wijziging van de prijzen voor het

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : Gratis tel. nummer : pages/bladzijden.

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : Gratis tel. nummer : pages/bladzijden. MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD Publication conforme aux articles 472 à 478 de la loi-programme du 24 décembre 2002, modifiés par les articles 4 à 8 de la loi portant des dispositions diverses du 20

Nadere informatie

74018 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

74018 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 74018 MONITEUR BELGE 15.12.2015 BELGISCH STAATSBLAD AGENCE FEDERALE POUR LA SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE [C 2015/18392] 3 DECEMBRE 2015. Avis relatif à l indexation des montants fixés à l arrêté royal

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 46905 FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER N. 2008 3024 [C 2008/14275] 5 SEPTEMBER 2008. Ministerieel besluit tot bepaling van de modellen van de documenten bedoeld in het koninklijk besluit

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 18.12.2014 Ed. 2 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 18.12.2014 Ed. 2 MONITEUR BELGE 104265 Art. 2. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2015. Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le 1 er janvier 2015. Brussel, 10 december 2014. Bruxelles, le 10 décembre 2014. Maggie DE BLOCK

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 64359 FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG N. 2004 3391 (2004 2305) [2004/202310] 12 MEI 2004. Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve

Nadere informatie

40816 MONITEUR BELGE 29.10.1999 BELGISCH STAATSBLAD

40816 MONITEUR BELGE 29.10.1999 BELGISCH STAATSBLAD 40816 MONITEUR BELGE 29.10.1999 BELGISCH STAATSBLAD MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES F. 99 3542 [99/11342] 30 SEPTEMBRE 1999. Arrêté ministériel modifiant l arrêté royal du 30 décembre 1993 prescrivant

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 21.02.2012 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 21.02.2012 MONITEUR BELGE 11971 Art. 15. De Minister aan wie de bevoegdheid voor Energie toegewezen is, wordt belast met de uitvoering van dit besluit. Art. 15. Le Ministre qui a l Energie dans ses attributions est chargé de l

Nadere informatie

SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT

SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT Ministerieel besluit tot

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS

FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS ROYAUME DE BELGIQUE SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS Arrêté ministériel déterminant les marchandises dangereuses visées par l article 48 bis 2 de l arrêté royal du 1 er décembre 1975 portant

Nadere informatie

47990 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

47990 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 47990 BELGISCH STAATSBLAD 28.07.2010 MONITEUR BELGE N. 2010 2505 VLAAMSE OVERHEID [C 2010/35507] 11 JUNI 2010. Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 25.09.2015 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 25.09.2015 BELGISCH STAATSBLAD 60077 SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES [C 2015/03324] 18 SEPTEMBRE 2015. Arrêté royal déterminant les modèles des formules de déclaration en matière de cotisations spéciales visées à l article 541 du Code

Nadere informatie

4732 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

4732 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 4732 BELGISCH STAATSBLAD 24.01.2012 MONITEUR BELGE MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST N. 2012 298 [C 2011/31649] 15 DECEMBER 2011. Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling

Nadere informatie

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 66892 MONITEUR BELGE 20.09.2013 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD Sur la proposition du Ministre de l Economie, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1 er. Dans l article 16 de l arrêté royal du 23 septembre

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 02.09.2014 Ed. 2 MONITEUR BELGE. Art. 8. Le présent arrêté entre en vigueur le 1 er septembre 2014.

BELGISCH STAATSBLAD 02.09.2014 Ed. 2 MONITEUR BELGE. Art. 8. Le présent arrêté entre en vigueur le 1 er septembre 2014. 65377 FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE [C 2014/09461] 31 AUGUSTUS 2014. Koninklijk besluit tot vaststelling van de inhoud en de vorm van modellen van verslagen, van vereenvoudigde boekhouding en van verzoekschrift

Nadere informatie

46434 MONITEUR BELGE 17.07.2015 BELGISCH STAATSBLAD

46434 MONITEUR BELGE 17.07.2015 BELGISCH STAATSBLAD 46434 MONITEUR BELGE 17.07.2015 BELGISCH STAATSBLAD SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2015/22259] 9 JUILLET 2015. Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à l arrêté royal du 21 décembre 2001

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 64559 Art. 20. Elk bedrog dat wordt gepleegd om een lot uitgekeerd te krijgen, in het bijzonder elke valsheid in geschrifte of elk gebruik ervan, geeft aanleiding tot een klacht bij het parket. Art. 21.

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES SERVICE PUBLIC FEDERAL BUDGET ET CONTROLE DE LA GESTION

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES SERVICE PUBLIC FEDERAL BUDGET ET CONTROLE DE LA GESTION KONINKRIJK BELGIE ROYAUME DE BELGIQUE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUDGET EN BEHEERSCONTROLE Koninklijk besluit houdende overdracht bij wege van ambtshalve mobiliteit van

Nadere informatie

52686 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD

52686 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 52686 VLAAMSE OVERHEID Leefmilieu, Natuur en Energie [C 2015/36016] 30 JULI 2015. Ministerieel besluit tot wijziging van de kaart van de focusgebieden, opgenomen in de bijlage bij het besluit van de Vlaamse

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 01.06.2012 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 01.06.2012 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 01.06.2012 MONITEUR BELGE 31353 Vu pour être annexé àl arrêté ministériel du 23 mai 2012 modifiant l arrêté ministériel du 17 décembre 1998 déterminant les documents comptables à tenir

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 20.12.2000 MONITEUR BELGE 42367 N. 2000 3261 [C 2000/22873] 14 DECEMBER 2000. Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 2 september 1980

Nadere informatie

43900 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

43900 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 43900 BELGISCH STAATSBLAD 13.07.2016 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID [C 2016/22272] SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2016/22272] 20 JUNI 2016. Verordening tot wijziging

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Gratis tel. nummer : Numéro tél. gratuit : N. 366 SOMMAIRE INHOUD. 10 pages/bladzijden

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Gratis tel. nummer : Numéro tél. gratuit : N. 366 SOMMAIRE INHOUD. 10 pages/bladzijden MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD Publication conforme aux articles 472 à 478 de la loi-programme du 24 décembre 2002, modifiés par les articles 4 à 8 de la loi portant des dispositions diverses du 20

Nadere informatie

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 51132 MONITEUR BELGE 12.08.2015 BELGISCH STAATSBLAD GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE

Nadere informatie

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS 47518 BELGISCH STAATSBLAD 17.10.2002 Ed. 2 MONITEUR BELGE WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER N. 2002

Nadere informatie

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN MONITEUR BELGE 15.02.2005 BELGISCH STAATSBLAD 5095 Art. 7. Dans l article 24 de l annexe au même arrêté royal, les mots «les lois coordonnées sur les sociétés commerciales» sont remplacés par les mots

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 18.08.2009 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 18.08.2009 BELGISCH STAATSBLAD 54569 SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE F. 2009 2847 [C 2009/22382] FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID N. 2009 2847 [C 2009/22382] 31 JUILLET 2009. Règlement modifiant le règlement du 28

Nadere informatie

80806 MONITEUR BELGE 28.12.2011 BELGISCH STAATSBLAD

80806 MONITEUR BELGE 28.12.2011 BELGISCH STAATSBLAD 80806 MONITEUR BELGE 28.12.2011 BELGISCH STAATSBLAD AGENCE FEDERALE POUR LA SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE [C 2011/18456] FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN [C 2011/18456] 15

Nadere informatie

PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. 28012014_24_rev8 ROYAUME DE BELGIQUE KONINKRIJK BELGIE SERVICE PUBLIC FEDERAL PERSONNEL ET ORGANISATION SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE FEDERALE OVERHEIDSDIENST PERSONEEL

Nadere informatie

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS 9472 BELGISCH STAATSBLAD 05.02.2014 MONITEUR BELGE WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE

Nadere informatie

22490 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

22490 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 22490 BELGISCH STAATSBLAD 04.04.2016 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN [C 2016/00214] Omzendbrief van 23 maart 2016 tot wijziging van de omzendbrief van 21 juni 2007 betreffende

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 05.08.2010 MONITEUR BELGE 50359 VLAAMSE OVERHEID N. 2010 2633 [C 2010/35519] 11 JUNI 2010. Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van

Nadere informatie

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 19634 MONITEUR BELGE 30.03.2015 BELGISCH STAATSBLAD GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE

Nadere informatie

33662 BELGISCH STAATSBLAD 02.07.2008 MONITEUR BELGE

33662 BELGISCH STAATSBLAD 02.07.2008 MONITEUR BELGE 33662 BELGISCH STAATSBLAD 02.07.2008 MONITEUR BELGE MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST N. 2008 2191 [C 2008/31345] 19 JUNI 2008. Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling

Nadere informatie

COMMISSION PARITAIRE DE L'AGRICULTURE CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 30 AVRIL 1999

COMMISSION PARITAIRE DE L'AGRICULTURE CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 30 AVRIL 1999 COMMISSION PARITAIRE DE L'AGRICULTURE CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 30 AVRIL 1999 CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL RELATIVE A LA PRIME DE FIN D'ANNEE Art. 1er. La présente convention collective de

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 19.03.2003 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 19.03.2003 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 19.03.2003 BELGISCH STAATSBLAD 13137 SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS F. 2003 1044 [C 2003/14035] 23 JANVIER 2003. Arrêté ministériel pris en exécution de l arrêté royal du

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Art. 2. Artikel 74 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt :

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Art. 2. Artikel 74 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : 7439 SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE F. 2009 343 [C 2009/11018] 9 DECEMBRE 2008. Arrêté royal modifiant l arrêté royal du 11 janvier 2007 portant statut pécuniaire

Nadere informatie

65372 BELGISCH STAATSBLAD 02.09.2014 Ed. 2 MONITEUR BELGE

65372 BELGISCH STAATSBLAD 02.09.2014 Ed. 2 MONITEUR BELGE 65372 BELGISCH STAATSBLAD 02.09.2014 Ed. 2 MONITEUR BELGE Het beginindexcijfer is dat van de maand augustus van het jaar gedurende hetwelk het tarief is vastgesteld. Het nieuwe indexcijfer is dat van de

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 20.09.2011 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 20.09.2011 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 60341 SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE F. 2011 2503 [C 2011/22310] 15 SEPTEMBRE 2011. Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à l arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE. Numéro tél. gratuit : Gratis tel. nummer : N. 144 INHOUD SOMMAIRE. 48 bladzijden/pages

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE. Numéro tél. gratuit : Gratis tel. nummer : N. 144 INHOUD SOMMAIRE. 48 bladzijden/pages BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Publicatie overeenkomstig artikelen 472 tot 478 van de programmawet van 24 december 2002, gewijzigd door de artikelen 4 tot en met 8 van de wet houdende diverse bepalingen

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 18.01.2012 Ed. 2 MONITEUR BELGE 3193 FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Administratie van Fiscale Zaken [C 2012/03018] Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen.

Nadere informatie

MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 28.12.2001 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 45167 F. 2001 3817 [C 2001/03638] 18 DECEMBRE 2001. Arrêté ministériel relatif à l introduction de l euro dans les arrêtés ministériels relatifs aux

Nadere informatie

Vu l avis de l Inspecteur des Finances, donné le 4 juin 2014;

Vu l avis de l Inspecteur des Finances, donné le 4 juin 2014; FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU [C 2014/24300] 9 JULI 2014. Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 8 mei 2006 houdende

Nadere informatie

Extraits de l arrêté ministériel du publié au Moniteur belge du

Extraits de l arrêté ministériel du publié au Moniteur belge du BELAC 0-04 Rev 1-2014 Désignation des agents chargés de rechercher et de constater les infractions aux dispositions légales concernant l accréditation ( article XV.2 du Code de Droit économique ) Extraits

Nadere informatie

21124 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

21124 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 21124 BELGISCH STAATSBLAD 25.03.2016 Ed. 2 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN [C 2015/03414] 11 DECEMBER 2015. Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 14 september

Nadere informatie

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN MONITEUR BELGE 04.10.2013 BELGISCH STAATSBLAD 69459 GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 35327 FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN N. 2006 2713 [C 2006/00412] 27 JUNI 2006. Ministerieel besluit betreffende de motorrijderskledij van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 23.12.2009 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 23.12.2009 BELGISCH STAATSBLAD 80646 MONITEUR BELGE 23.12.2009 BELGISCH STAATSBLAD AGENCE FEDERALE POUR LA SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN [C 2009/18522] [C 2009/18522] 4

Nadere informatie

PHILIPPE FILIP BELGISCH STAATSBLAD 02.01.2014 MONITEUR BELGE

PHILIPPE FILIP BELGISCH STAATSBLAD 02.01.2014 MONITEUR BELGE 29 Gelet op het advies nr. 54.492/1 van de Raad van State, gegeven op 17 december 2013 met toepassing van artikel 84, 1, eerste lid, 1 van de gecoördineerde wetten op de Raad van State, op 12 januari 1973;

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 22779 FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID [C 2014/22105] 18 MAART 2014. Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van

Nadere informatie