GOKKEN VIA INTERNET EN ANDERE COMMUNICATIEMIDDELEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GOKKEN VIA INTERNET EN ANDERE COMMUNICATIEMIDDELEN"

Transcriptie

1 ONLINE GOKKEN IN BELGIË: EEN STAND VAN ZAKEN Christoph De Preter Jos Dumortier INHOUDSTAFEL GOKKEN VIA INTERNET EN ANDERE COMMUNICATIEMIDDELEN Christoph De Preter ICRI K.U. Leuven

2 In de hiernavolgende bijdrage wordt een overzicht gegeven van de Belgische wetgeving inzake gokspelen. Vertrekkende vanuit de algemene regels terzake, wordt nagegaan in welke mate gokken met behulp van nieuwe technologieën zoals het Internet, SMS of digitale televisie is toegelaten (Afdeling 1). Verder wordt specifieke aandacht besteed aan de rol van de Nationale Loterij (Afdeling 2). Tot slot gaan we nader in op de vraag of en hoe de Belgische rechtsregels kunnen worden afgedwongen in een grenzenloze netwerkomgeving zoals het Internet (Afdeling 3). 1. De Belgische gokwetgeving De Belgische gokwetgeving kan in een drietal categorieën opgedeeld worden. Ten eerste is er een algemene wetgeving betreffende kansspelen (zie infra, 2.1). Daarnaast kent België een specifieke regelgeving wat sportweddenschappen (zie infra, 2.2) en openbare loterijen (zie infra, 2.3.) betreft. In elk van deze drie categorieën moet bijzondere aandacht geschonken worden aan de Wet van 19 april 2002 tot rationalisering van de werking en het beheer van de Nationale Loterij (B.S. 4 mei 2002), hierna de nieuwe Wet op de Nationale Loterij genoemd De organisatie van kansspelen De organisatie van kansspelen wordt geregeld in de Wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers (B.S. 30 december 1999), hierna de Kansspelwet genoemd. Door de nieuwe Wet werden de Wet van 24 oktober 1902 op het spel (gewijzigd bij Wet van 19 april 1963 en bij Wet van 22 november 1974; zie ook de interpretatieve Wet van 14 augustus 1978) alsook art. 305 Sw. opgeheven Doelstelling van de Kansspelwet Met de Kansspelwet beoogde de wetgever de negatieve neveneffecten van kansspelen (gokverslaving, criminaliteit en financiële fraude) te bestrijden en de financiële opbrengsten uit deze spelen te kanaliseren 2. De Wet verbiedt in principe het exploiteren van kansspelen. Alleen na het verkrijgen van een vergunning kan men dergelijke spelen organiseren. 1 De nieuwe Wet op de Nationale Loterij heft de oude Wet van 22 juli 1991 betreffende de Nationale Loterij (B.S. 31 juli 1991) op (artikel 44). M.u.v. artikelen 5 en 46 treedt zij slechts in werking op dezelfde datum als het koninklijk besluit waarbij de eerste statuten van de Nationale Loterij worden vastgesteld (artikel 51). Het K.B. van 9 juli 2002 tot vaststelling van de statuten van de Nationale Loterij is op 16 juli 2002 in het Staatsblad verschenen, en trad in werking op 26 juli Wetsvoorstel van de heer WEYTS, Parl. St. Senaat, , Nr. I-419/3. 1

3 Artikel 4: Het is verboden, onder welke vorm, op welke plaats en op welke rechtstreekse of onrechtstreekse manier ook, één of meer kansspelen te exploiteren tenzij die overeenkomstig deze Wet zijn toegestaan. Niemand mag zonder voorafgaande schriftelijke vergunning van de kansspelcommissie één of meer kansspelen of kansspelinrichtingen exploiteren Wat is een kansspel? De vroegere cassatierechtspraak 3 kwalificeerde een spel slechts als kansspel wanneer het toeval overweegt op de behendigheid of kennis van de deelnemer. De Kansspelwet omschrijft voortaan op duidelijke wijze wat onder kansspelen moet worden verstaan: Artikel 2: Elk spel of weddenschap, waarbij een ingebrachte inzet van om het even welke aard, hetzij het verlies van deze inzet door minstens één der spelers of wedders, hetzij een winst van om het even welke aard voor minstens één der spelers, wedders of inrichters van het spel of de weddenschap tot gevolg heeft, en waarbij het toeval een zelfs bijkomstig element is in het spelverloop, de aanduiding van de winnaar of de bepaling van de winstgrootte. Een spel of weddenschap wordt derhalve als een kansspel beschouwd wanneer i) er een inzet 4 is, die hetzij een winst, hetzij een verlies voor de speler tot gevolg kan hebben, en ii) de winst of het verlies, zelfs bijkomstig, bepaald is door het toeval (artikel 2,1 ) 5. De Kansspelwet voorziet in een aantal uitzonderingen op de voorgaande definitie: Artikel 3: Geen kansspelen in de zin van deze wet zijn: 1. spelen betreffende sportbeoefening en weddenschappen die naar aanleiding ervan worden aangegaan; 2. spelen die aan de speler of gokker geen ander voordeel opleveren dan het recht om maximaal vijf keer gratis verder te spelen; 3. kaart- of gezelschapsspelen, uitgeoefend buiten de kanspelinrichtingen klasse I en II, alsook spelen uitgebaat door pretparken of door kermisexploitanten naar aanleiding van kermissen, handelsbeurzen of 3 Cass. 26 maart 1956, Arr. Cass. 1956, 618 (noot); Cass. 22 mei 1967, R.W , Voor een uitgebreide analyse van het inzetvereiste, zie T. HEREMANS en K. ONGENA, Verkoopspromoties en de nieuwe Wet op de kansspelen, T.B.H. 2001, , 665 e.v. Samen met deze auteurs zijn wij van mening dat spelen niet verboden zijn onder de Kansspelwet voor zover ze gratis zijn. Hoewel gratis spelen dus toegelaten zijn, moet in acht worden genomen dat elke reclame verboden is, die bij de consument de hoop of de zekerheid wekt een product, een dienst of enig voordeel te hebben gewonnen of te kunnen winnen door de werking van het toeval (art. 23, 10 W.H.P.C.) (zie ook L. DE BROUWER, Le poids d un potiron et la légèreté du hasard (ou les aléas des jeux et concours), noot bij Gent 8 februari 2001, TBH 2001, 704). 5 Zie E. MARIQUE en P. ROSSEEL, De nieuwe wetgeving op de kansspelen, Vigiles 2001/3, , 92. 2

4 andere beurzen onder soortgelijke omstandigheden, die slechts een zeer beperkte inzet vereisen en aan de speler of gokker slechts een materieel voordeel van geringe waarde kunnen opleveren Toepassingsgebied van de Kansspelwet Luidens artikel 2 is de Kansspelwet van toepassing op elk spel of weddenschap. Strikt gezien vallen dus ook loterijen onder de bovenvermelde definitie van het kansspel. Zij worden echter uitdrukkelijk van het toepassingsgebied van de Wet uitgesloten en vallen onder een bijzondere wetgeving. Verder is de Kansspelwet niet van toepassing op wedstrijden en weddenschappen die door de Nationale Loterij georganiseerd worden. Op kansspelen die door de Nationale Loterij georganiseerd worden is de Wet slechts partieel van toepassing (zie infra, afdeling 3). Artikel 3bis 6 : Deze Wet is niet van toepassing op de loterijen in de zin van de Wet van 31 december 1851 op de loterijen en van de artikelen 301, 302, 303 en 304 van het Strafwetboek, noch op de openbare loterijen, weddenschappen en wedstrijden bedoeld in artikel 3, 1, eerste lid van de Wet van 19 april 2002 tot rationalisering van de werking en het beheer van de Nationale Loterij. Met uitzondering van de artikelen 7, 8, 39, 58, 59 en 60 7 en de strafrechtelijke bepalingen van hoofdstuk VII die betrekking hebben op deze artikelen, is deze Wet niet van toepassing op de kansspelen bedoeld in artikel 3, 1, tweede lid, van de Wet van 19 april 2002 tot rationalisering van de werking en het beheer van de Nationale Loteri 8 j. 6 Artikel ingevoegd door artikel 39 van de nieuwe Wet op de Nationale Loterij. Dit artikel treedt in werking samen met de andere bepalingen van deze Wet. 7 De bepalingen van de Kansspelwet die toch van toepassing zijn op de organisatie van kansspelen door de Nationale Loterij zijn de volgende: (1) per klasse van kansspelinrichting moet bij K.B. worden bepaald welke kansspelen in welke hoeveelheid geëxploiteerd mogen worden. Ook moet voor de kansspelinrichtingen klasse II en III bij K.B. het maximumbedrag van de inzet, verlies en winst van de spelers worden bepaald (artikelen 7 en 8) (zie infra, ). In kansspelinrichtingen klasse III mogen in ieder geval ten hoogste twee kansspelen worden geëxploiteerd (artikel 39). De Nationale Loterij mag aan de spelers of gokkers geen krediet toestaan of transacties aangaan ter betaling van een inzet of verlies (artikel 58 al. 1). Dit verbod moet op goed zichtbare wijze worden kenbaar gemaakt in de kansspelinrichting (artikel 58 al. 2). Aan de kansspelen mag alleen worden deelgenomen met contant betaalde penningen of fiches die binnen de kansspelinrichting worden uitgereikt (artikel 59). Tenslotte mogen geen kosteloze verplaatsingen, maaltijden, dranken of geschenken aangeboden worden aan het cliënteel dat de door de Nationale Loterij uitgebate kansspelen benut (artikel 60). 8 Het nieuwe artikel 3bis lijkt in tegenspraak te staan met artikel 2, 1 van de Kansspelwet. Artikel 2, 1 omschrijft een kansspel als elk spel of weddenschap dat aan inzetvereiste en toevalselement voldoet. Volgens dit artikel is een weddenschap dus een soort kansspel. Artikel 3bis plaatst de weddenschappen georganiseerd door de Nationale Loterij echter als een aparte categorie naast de kansspelen georganiseerd door de Nationale Loterij. Wellicht wordt in artikel 3bis met kansspel eigenlijk het behendigheidspel bedoeld, dat samen met weddenschappen door de categorie van de kansspelen wordt omvat (zie ook T. HEREMANS en K. ONGENA, o.c., 664, die een onderscheid maken tussen spelen waarbij de (lichamelijke of geestelijke) behendigheid wordt gebruikt, en weddenschappen, waarbij kansen worden ingeschat. 3

5 Indeling van de kansspelinrichtingen De Kansspelwet voorziet in drie klassen van kansspelinrichtingen die mits voorafgaande vergunning toegelaten zijn: Artikel 6: De kansspelinrichtingen worden in drie klassen ingedeeld, te weten de kansspelinrichtingen klasse I of casino s, de kansspelinrichtingen klasse II of speelautomatenhallen en de kansspelinrichtingen klasse III of drankgelegenheden, naargelang van de aard en het aantal kansspelen dat in de kansspelinrichting mag worden geëxploiteerd, van het maximumbedrag van de inzet, het verlies en de winst van de spelers en gokkers bij elk kansspel en van de aard van de in de respectieve inrichtingen toegestane nevenactiviteiten. Bij Koninklijk Besluit wordt bepaald welke kansspelen in welk aantal geëxploiteerd kunnen worden onder de voorwaarden van de Kansspelwet (artikel 7). Voor elk kansspel moet ook het maximumbedrag van de inzet, het verlies en de winst van de spelers en gokkers bij Koninklijk Besluit worden vastgesteld (artikel 8). Vòòr de inwerkingtreding van de Kansspelwet werden gedurende meer dan vijftig jaar acht casino s geëxploiteerd op Belgisch grondgebied. Hoewel dit inging tegen de toen geldende wetgeving, werd de situatie met steun van de Gentse en Luikse procureurs-generaal gedoogd, na samenspraak met de toenmalige ministers van Financiën en Justitie 9. Voortaan zijn negen casino s toegelaten, die enkel mogen worden geëxploiteerd op het grondgebied van de gemeenten Blankenberge, Oostende, Middelkerke, Knokke-Heist, Namen, Chaudfontaine, Dinant, Spa en in één van de negentien gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (artikel 29) Vergunningssysteem De Kansspelwet voorziet in vijf soorten vergunningen die betrekking hebben op de uitbating van de toegelaten kansspelen. Artikel 25: Er bestaan vijf soorten vergunningen: 1. de vergunning klasse A staat voor hernieuwbare periodes van vijftien jaar, onder de door haar bepaalde voorwaarden, de exploitatie toe van een kansspelinrichting klasse I of casino; 2. de vergunning klasse B staat voor hernieuwbare periodes van negen jaar, onder de door haar bepaalde voorwaarden, de exploitatie toe van een kansspelinrichting klasse II of speelautomatenhal; 9 Memorie van toelichting bij de Kansspelwet, Parl. St. Senaat, , Nr. I-419/4, 22. Zie ook R. VERSTRINGHE, De Wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers, T. Strafr. 2000,

6 3. de vergunning klasse C staat voor hernieuwbare periodes van vijf jaar, onder de door haar bepaalde voorwaarden, de exploitatie toe van een kansspelinrichting klasse III of drankgelegenheid; 4. de vergunning klasse D staat, onder de door haar bepaalde voorwaarden, de houder ervan toe een beroepsactiviteit, van welke aard ook, uit te oefenen in een kansspelinrichting klasse I of II; 5. de vergunning klasse E staat voor hernieuwbare periodes van tien jaar, onder de door haar bepaalde voorwaarden, de verkoop, de verhuur, de leasing, de levering, de terbeschikkingstelling, de invoer, de uitvoer en de productie van kansspelen, de diensten inzake onderhoud, herstelling en uitrusting van kansspelen toe De kansspelcommissie De kansspelcommissie (artikel 9 e.v.) is het bij Wet opgerichte advies-, beslissings- en controleorgaan inzake kansspelen, en bestaat uit 11 leden die elk de hoedanigheid van officier van de gerechtelijke politie hebben. Derhalve heeft zij bepaalde, in de Kansspelwet opgesomde onderzoeksbevoegdheden (artikel 15 1). Zij heeft de verplichting bij de procureur des Konings aangifte te doen van elk misdrijf waarvan zij kennis heeft (artikel 15 2). De kansspelcommissie verleent de hierboven vermelde vergunningen en kan waarschuwingen uitspreken, de verleende vergunningen schorsen of intrekken en een tijdelijk of definitief exploitatieverbod uitspreken (artikel 21) Kansspelen en nieuwe technologieën Een principieel verbod Spelen die via het Internet, SMS of digitale televisie worden aangeboden en die aan de kenmerken van een kansspel voldoen (inzetvereiste en toevalselement), zijn verboden 10. Dat blijkt uit de algemene strekking van artikel 4 van de Kansspelwet, dat de organisatie van kansspelen op welke plaats en op welke rechtstreekse of onrechtstreekse manier ook verbiedt. Zonder vergunning kunnen dus geen kansspelen georganiseerd worden m.b.v. moderne communicatiemiddelen 11. Anderzijds is het minder duidelijk of er binnen het vergunningsstelsel van de Kansspelwet geen ruimte is om online gokken toe te laten. Artikel 6 van de Kansspelwet bepaalt immers dat de kansspelinrichtingen in drie klassen worden ingedeeld naargelang van de aard en het aantal kansspelen dat mag 10 Voor spelen georganiseerd via SMS of (vaste of mobiele) telefoon stelt zich uiteraard de vraag of de gemaakte communicatiekosten eveneens vallen aan te merken als een inzet. O.i. is dit inderdaad het geval. Zie in dezelfde zin inzake kansspelen georganiseerd op een 0900-lijn: T. HEREMANS EN K. ONGENA, op. cit., 668). Recent diende de Kansspelcommissie klacht in bij het parket nadat via de netwerken van Proximus en Mobistar kansspelen via SMS werden aangeboden (zie htm). Beide operatoren hebben vervolgens de verderzetting van de bewuste SMS-actie stopgezet. 11 In dezelfde zin, zie E. KEULEERS en TH. VERBIEST, Les jeux de hasard par SMS sont-ils légaux?, te consulteren op 13 mei

7 worden geëxploiteerd, van het maximumbedrag van inzet, verlies en winst en van de aard van de in de respectieve inrichtingen toegestane nevenactiviteiten. Men zou derhalve o.i. ten onrechte 12 - kunnen argumenteren dat vanuit een vergunde kansspelinrichting als nevenactiviteit kansspelen kunnen worden uitgebaat d.m.v. een netwerk 13. De Minister van Justitie heeft dan ook de intentie geuit om de organisatie van kansspelen via telecommunicatienetwerken uitdrukkelijk in de Kansspelwet te verbieden 14. Het monopolie van de Nationale Loterij De nieuwe Wet op de Nationale Loterij voegt aan het voorgaande een interessante evolutie toe. De Nationale Loterij geniet namelijk een monopolie wat de organisatie van kansspelen betreft, voor zover daarbij gebruik wordt gemaakt van informatiemaatschappij-instrumenten (artikel 7 jo. 6 1,2 ). De term informatiemaatschappij-instrumenten wordt niet gedefinieerd in de Wet. Een amendement dat ertoe strekte toch een definitie in de tekst op te nemen, werd in de Senaat verworpen 15. De ontwerpers van de Wet zochten blijkbaar aansluiting bij het Europeesrechtelijke begrip diensten van de informatiemaatschappij 16, d.i. elke dienst die gewoonlijk tegen vergoeding, langs elektronische weg, op afstand en op individueel verzoek van een afnemer van diensten verricht wordt 17. Een interpretatie van het informatiemaatschappij-instrument als elk instrument waarmee op elektronische wijze individuele diensten kunnen worden geleverd, betekent dat de Nationale Loterij bv. ook een kansspelaanbod kan organiseren per SMS, via het WAP-protocol of digitale televisie. 12 Deze theoretische mogelijkheid lijkt strijdig met de geest van de kansspelwet, die ertoe strekt alles te verbieden wat niet uitdrukkelijk bij wet toegelaten is. Daarenboven zien wij moeilijk in hoe de exploitatie van kansspelen, ook al zij het via moderne communicatiemiddelen zoals het Internet, kan aanzien worden als een nevenactiviteit van...de exploitatie van kansspelen! 13 Nota van de Minister van Justitie inzake spelen op het Internet, bijlage 2 bij het aanvullend verslag namens de Commissie voor de Financiën en de Begroting aangaande het wetsontwerp tot rationalisering van de werking en het beheer van de Nationale Loterij, Parl. St. Kamer, , Nr. 1339/9. Zie ook de interventie van de Minister van Justitie in de Kamer naar aanleiding van de bespreking van het wetsontwerp ter hervorming en rationalisering van de Nationale Loterij, Hand. Kamer, , 9 januari 2002, Luidens een eerste tekstvoorstel zou in de Kansspelwet het uitdrukkelijke verbod worden opgenomen om rechtstreeks of onrechtstreeks kansspelen of weddenschappen te exploiteren aan de hand van enig intern of extern telecommunicatienetwerk. 15 Amendement nr. 3 van de Heren HORDIES en MORAEL, Parl. St. Senaat, , Nr /3. Beide senatoren stelden voor een informatiemaatschappij-instrument te definiëren als elke vorm van elektronische technologie bestemd voor rechtstreekse communicatie, via de kabel of de ether. Deze omschrijving lijkt echter gebrekkig: men kan zich immers de vraag stellen waarom rechtstreekse communicatie via satelliet niet in bovenstaande definitie werd opgenomen. In de klassieke driedeling van telecommunicatievormen staat satellietcommunicatie nochtans naast communicatie via de kabel of de ether (gelijkaardigs geldt ook inzake omroep, zie bv.: IDATE (J. BAJON en G.FONTAINE), Development of Digital Television in the European Union, Reference Report 2000, Rapport voor de Europese Commissie, Juni 2001, 9 (http://europa.eu.int/comm/information_society/policy/telecom /digtv/ study1999_en.htm). Een betere omschrijving was eventueel rechtstreekse communicatie via draad of op draadloze wijze geweest. 16 Interventie van de Minister van Justitie, Hand. Senaat , 27 maart 2002, Art. 1 Richtlijn 98/34/EG van 22 juni 1998 betreffende een informatieprocedure op het gebied van normen en technische voorschriften, PB. L. 21 juli

8 1.2. De organisatie van sportweddenschappen Sportweddenschappen in het algemeen Deze materie is geregeld in de Wet van 26 juni 1963 betreffende de aanmoediging van de lichamelijke opvoeding, de sport en het openluchtleven en het toezicht op ondernemingen die wedstrijden van weddenschappen op sportuitslagen inrichten (B.S. 25 december 1963), hierna de Wet op de sportweddenschappen genoemd. Artikel 1: Niemand mag, zonder de vergunning van de Ministers die de lichamelijke opvoeding en de sport in hun bevoegdheid hebben, een wedstrijd van weddenschappen op sportuitslagen, andere dan paardenwedrennen inrichten indien hierbij door derden een inschrijvingsgeld of inzetten worden gestort, noch deelnemingsbulletins voor in het buitenland ingerichte wedstrijden in België verspreiden of doen uitdelen. Uit de tekst van de Wet blijkt duidelijk dat indien n.a.v. een westrijd van sportweddenschappen geen inzet of inschrijvingsgeld betaald wordt, geen vergunning vereist is 18. Er dient opgemerkt te worden dat de Wet het niet heeft over het inrichten van weddenschappen, maar wel over het inrichten van een wedstrijd van weddenschappen, ook wel onderlinge weddenschap genoemd. Daarmee worden wedstrijden bedoeld waarbij de deelnemende gokkers onderling ijveren en de organisator van de weddenschap als zodanig geen enkel risico neemt. De rol van de organisator is er derhalve toe beperkt het contact tussen de deelnemers mogelijk te maken; hij zal de inzetten verzamelen en deze aan de winnaar uitkeren, na inhouding van een quotiteit om zijn kosten te dekken en om zich een winst toe te kennen. Er bestaan ook weddenschappen waarbij iedere wedder afzonderlijk inzet tegen de organisator zelf, en waarbij deze laatste wél een risico aangaat volgens een vooraf met de speler afgesproken notering 19. Dergelijke weddenschappen bij notering of risico-weddenschappen vallen blijkbaar niet onder het toepassingsgebied van de Wet op de sportweddenschappen 20. De Kansspelwet sluit dan weer nadrukkelijk alle sportweddenschappen van haar toepassingsgebied uit. Tenzij het hier een vergissing van de wetgever betreft, kan men derhalve de visie aanhouden dat geen van beide 18 Zie bv. Voorz. Kh. Brussel 28 mei 1982, Ing.-Cons. 1982, 252, aangehaald door T. HEREMANS en K. ONGENA, o.c., Zo bijvoorbeeld krijgt de speler ingeval van winst bij een notering 1 tegen 5 niet alleen zijn inzet terug, maar ook vijf maal het ingezette bedrag. 20 Omz. Minister van Financiën betreffende de belasting op de spelen en de weddenschappen, 31 december 1990, punt 12: Voor weddenschappen op sportgebeurtenissen, paardenwedrennen uitgezonderd, moet dus een duidelijk onderscheid worden gemaakt tussen die waarbij de wedders onderling wedijveren (...) en weddenschappen tussen afzonderlijke personen, d.w.z. die waarbij iedere wedder zijn inzet afzonderlijk inzet tegen de organisator zelf van de weddenschap (weddenschap volgens een conventionele notering of meer algemeen risico -weddenschap genoemd). De eerste soort valt inderdaad onder toepassing van de [Wet] , de tweede niet. 7

9 wetgevingen toepasselijk is op weddenschappen bij notering, en dat deze bijgevolg zonder vergunning organiseerbaar zijn Weddenschappen op paardenrennen Het Wetboek der met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen 21 (hierna W.I.G.B. genoemd) vereist voor de inrichting van weddenschappen op paardenrennen een voorafgaande vergunning van de Minister van Financiën (artikel 66 1). Een onderscheid moet worden gemaakt naargelang de weddenschappen betrekking hebben op paardenrennen die in België of in het buitenland plaatsvinden. M.b.t. paardenrennen die in België worden georganiseerd, kan alleen de koersinrichter zelf een vergunning bekomen voor de organisatie van onderlinge weddenschappen en weddenschappen bij notering (artikel 66 2). In geval van weddenschap bij notering mogen de inzetten alleen worden ingezameld binnen de renbaan zelf (artikel 67 2). Inzetten op onderlinge weddenschappen mogen daarentegen worden geïnd in om het even welke gelegenheid, met uitzondering nochtans van de drankgelegenheden (artikel 67 1). Weddenschappen op paardenrennen die in het buitenland plaatsvinden kunnen alleen worden aangenomen in de agentschappen die door een vergunninghouder worden uitgebaat (artikel 67 3). De vergunning uitgereikt voor het aannemen van weddenschappen op buitenlandse paardenrennen moet het maximum aantal agentschappen vermelden dat mag worden geëxploiteerd (artikel 50 ter A.V.W.I.G.B.) Sportweddenschappen en nieuwe technologieën De vroegere situatie onder de Wet van 26 juni 1963 Wat betreft onderlinge weddenschappen op sportwedstrijden lijkt de Wet van 26 juni 1963 zich niet te verzetten tegen het aannemen van weddenschappen via moderne technologieën zoals Internet, SMS of digitale televisie, voorzover de vergunning verleend door de Minister bevoegd voor lichamelijke opvoeding en sport deze mogelijkheid niet uitsluit. M.b.t. weddenschappen op notering werd hierboven reeds aangeraakt dat men kan argumenteren dat deze zonder vergunning organiseerbaar zijn. Weddenschappen op paardenrennen die in het buitenland plaatsvinden kunnen slechts worden aangenomen in daartoe vergunde agentschappen. Deze agentschappen zijn beperkt in aantal en geschikt volgens een bepaalde geografische spreiding (artikel 50 e.v. A.V.W.I.G.B.). De aanneming van weddenschappen m.b.v. 21 Wetboek der met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen van 23 november 1965 (W.I.G.B.), B.S. 18 januari Zie ook het K.B. van 8 juli 1970 houdende de algemene verordening betreffende de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen (A.V.W.I.G.B.), B.S. 15 september

10 moderne technologieën, waarbij een dergelijke geografische spreiding noodzakelijkerwijze ontbreekt, lijkt daarom moeilijk te verenigen met de toepasselijke wetsbepalingen. Inzetten op weddenschappen op paardenrennen die in België worden georganiseerd mogen alleen door de koersinrichter zelf aangenomen worden 22. Wat betreft de onderlinge weddenschappen op Belgische paardenrennen werd reeds vermeld dat deze geïnd mogen worden in om het even welke gelegenheid. Het lijkt derhalve verdedigbaar dat de Wet op de sportweddenschappen de koersinrichter toestaat online onderlinge weddenschappen aan te nemen op in België georganiseerde paardenrennen. Het monopolie van de Nationale Loterij Zoals hierboven reeds werd vermeld m.b.t. de organisatie van kansspelen via nieuwe technologieën, heeft de nieuwe Wet op de Nationale Loterij het regelgevend kader inzake gokken ingrijpend veranderd. De nieuwe Wet verleent de Nationale Loterij een monopolie op de organisatie van alle vormen van weddenschappen en wedstrijden voor zover daarbij gebruik wordt gemaakt van informatiemaatschappij-instrumenten (artikel 7 jo. 6 1,3 ) De organisatie van openbare loterijen Wettelijk kader Hoewel loterijen strikt gezien voldoen aan de wettelijke definitie van het kansspel 23, zijn zij niet onderworpen aan de Kansspelwet, maar aan een aparte regeling. De Wet van 31 december 1851 (B.S. 7 januari 1852) verbiedt in principe de organisatie van loterijen. Loterijen worden in het Strafwetboek gedefinieerd: Artikel 301 Strafwetboek: Als loterijen worden beschouwd alle verrichtingen die het publiek aangeboden worden en die bestemd zijn om winst te verschaffen door middel van het lot. Aldus moeten drie voorwaarden vervuld zijn om van een verboden loterij te kunnen spreken 24 : 22 De facto wordt de onderlinge weddenschap buiten de omheining van de renbaan uitsluitend ingericht door de coöperatieve vennootschap Pari Mutuel Unifié Belge, die optreedt in naam en voor rekening van de inrichters van de paardenrennen. 23 Onder de oude Wet van 24 oktober 1902 betreffende het spel bestond het onderscheid tussen een loterij en andere spelen er volgens het Hof van Cassatie in, dat bij een loterij geen actieve medewerking van de speler vereist is. Zie bv. inzake de kwalificatie van een bingospel als loterij: Cass. 30 september 1988, R.W , (voor een bespreking, zie L. VANHEESWIJCK, Het kienspel: loterij of kansspel?, Fisc. Koer. 1988, ) en Cass. 3 mei 1993, R.W , 371 (noot). 9

11 - een aanbieding van een verrichting aan het publiek; - die het publiek toelaat een winst te verkrijgen; - waarbij het al dan niet verkrijgen van een winst door het lot wordt bepaald. Iedere verrichting die de hoop wekt op een mogelijke winst door middel van het lot valt aan te merken als een loterij. Daarbij is het niet relevant of de deelnemer al dan niet een inzet doet en een risico van verlies loopt 25. Ook promotionele sweepstakes 26 vallen dus onder het loterijverbod 27 (zie infra). Zoals blijkt uit de hierboven besproken wettelijke definitie van de verboden loterij, zijn loterijen die slechts in beperkte kring worden georganiseerd in principe toegelaten. Er is dan immers geen sprake van een aanbieding aan het publiek. Daarenboven kunnen openbare loterijen in bepaalde gevallen bij vergunning toegelaten worden: Artikel 7 van de Wet van 31 december 1851: Buiten deze wet vallen de loterijen uitsluitend bestemd tot godvruchtige of liefdadige werken, tot bevordering van nijverheid en kunst of tot elk ander doel van algemeen nut, wanneer ze toegelaten zijn: Door het College van Burgemeester en Schepenen, indien de uitgifte van de loten alleen in de gemeente gedaan en aangekondigd wordt en slechts wordt gepubliceerd in de kranten die er worden gedrukt; Door de Bestendige Deputatie van de Provincieraad, indien de uitgifte der loten gedaan en aangekondigd wordt in verscheidene gemeenten van de provincie of wordt gepubliceerd in de kranten die er gedrukt worden; Door de Regering, indien de uitgifte der loten in meer dan één provincie gedaan en aangekondigd of gepubliceerd wordt. Artikel 8 van de Wet van 31 december 1851: 24 Zie ook D. RYELANDT, noot onder Kh. Brussel, 19 mei 1989, J.L.M.B. 1990, Cass. 15 september 1992, R.W , Men kan zich afvragen of het nog wel gerechtvaardigd is om naast de betalende loterijen ook de gratis loterijen te verbieden. Dat brede verbod was oorspronkelijk ingegeven door de zorg van de wetgever om de zucht naar van het lot afhangende winsten te bestrijden (Cass. 23 januari 1911, Pas. 1911, I, 95, aangehaald door C. DE KEERSMAEKER, Loterijen en wedstrijden in verkoopspromotie, reclame en media in Kluwer Mediarecht, Afl. 1, 1994, 116). De nieuwe Kansspelwet laat echter wél de organisatie van gratis kansspelen toe. Deze verschillende regeling voor gratis loterijen en kansspelen lijkt ons problematisch, bv. ingeval van prijsvragen die geen of weinig intellectuele inspanning vergen. Deze kunnen immers in bepaalde gevallen evengoed als loterij of kansspel kunnen aangemerkt worden (zie P. DE VROEDE, Het baat niet een verboden gezamenlijk aanbod te vervangen door een verboden wedstrijd, commentaar bij Voorz. Kh. Kortrijk, 2 december 1999 in DE BAUW, GYBELS, DE MEESE (ed.), Jaarboek Handelspraktijken & Mededinging 1999, Diegem, Kluwer, 2000, 784). 26 Sweepstakes zijn promotionele acties waarbij prijzen worden toegekend op grond van een door lottrekking aan de ontvangers van een commerciële mededeling vooraf toegezonden nummer. Na terugzending van dat nummer aan de organisator van de sweepstake kan men aanspraak maken op de overeenstemmende prijs. Door de toekenning van het nummer te vergezellen van één of meer verkoopsaanbiedingen wordt dikwijls een grote psychologische druk uitgeoefend op de bestemmeling om meteen ook een bestelling te plaatsen. De indruk wordt immers gewekt dat de winstkansen in dat laatste geval groter zijn. 27 Cass. 24 september 1987, D.C.C.R , 47, noot G. BALLON en P. DE VROEDE. Zie ook X. LEURQUIN, Les loteries commerciales, T.B.H. 1988,

Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Algemene Directie Regulering en Organisatie van de Markt www.mineco.fgov.be januari 2005 de Spamming IN 24 VRAGEN & ANTWOORDEN de Spamming

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 28 197 Aanpassing van het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, het Wetboek van Strafrecht en de Wet op de economische

Nadere informatie

Artikelsgewijs overzicht en bespreking van de door de

Artikelsgewijs overzicht en bespreking van de door de Artikelsgewijs overzicht en bespreking van de door de Wet van 18 januari 2010 tot wijziging van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van

Nadere informatie

Omzendbrief FMI/2007-02 OVER DE VERPLICHTINGEN VAN OP EEN GEREGLEMENTEERDE MARKT GENOTEERDE EMITTENTEN

Omzendbrief FMI/2007-02 OVER DE VERPLICHTINGEN VAN OP EEN GEREGLEMENTEERDE MARKT GENOTEERDE EMITTENTEN Omzendbrief FMI/2007-02 OVER DE VERPLICHTINGEN VAN OP EEN GEREGLEMENTEERDE MARKT GENOTEERDE EMITTENTEN December 2007* * De nieuwe wetgeving die in deze omzendbrief wordt besproken, treedt in werking op

Nadere informatie

WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT. Boek III

WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT. Boek III WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT Boek III Inhoud BOEK III. - Vrijheid van vestiging, dienstverlening en algemene verplichtingen van de ondernemingen... 3 TITEL 1. - Vrijheid van vestiging en van dienstverlening...

Nadere informatie

01 Voorwoord 04. 02 Opdracht 05. 03 Taalwetgeving en het bedrijfsleven 06. 04 Taal en gerechtszaken 24. 05 Taalwetgeving en verkiezingen 32

01 Voorwoord 04. 02 Opdracht 05. 03 Taalwetgeving en het bedrijfsleven 06. 04 Taal en gerechtszaken 24. 05 Taalwetgeving en verkiezingen 32 ACTIVITEITENVERSLAG VAN DE DIENST VAN DE ADJUNCT VAN DE GOUVERNEUR VAN DE PROVINCIE VLAAMS-BRABANT 2010 2011 Inhoudstafel 03 01 Voorwoord 04 02 Opdracht 05 03 Taalwetgeving en het bedrijfsleven 06 04

Nadere informatie

Financial Law Institute

Financial Law Institute Financial Law Institute Working Paper Series WP 2010-15 Reinhard STEENNOT Michel TISON De impact van het privaat financieel Challenging the Prudential Supervisor: liability recht op de wilsautonomie, de

Nadere informatie

JURIDISCHE ASPECTEN VAN ELEKTRONISCH GELD

JURIDISCHE ASPECTEN VAN ELEKTRONISCH GELD Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Gent Academiejaar 2008-09 JURIDISCHE ASPECTEN VAN ELEKTRONISCH GELD Masterproef Master in de rechten Ingediend door Steven Vandevoorde Studentennr.: 20042868 Major:

Nadere informatie

juridisch dossier 2013 verantwoordelijkheid van dienstverleners op het internet

juridisch dossier 2013 verantwoordelijkheid van dienstverleners op het internet juridisch dossier 2013 verantwoordelijkheid van dienstverleners op het internet 1 INLEIDING Het internet is de laatste tiental jaren exponentieel gegroeid en het aantal internetgebruikers stijgt nog steeds.

Nadere informatie

ADVIES INZAKE DE REGELING VAN ONRECHTMATIGE BEDINGEN IN HET VOORONTWERP VAN WET BETREFFENDE BEPAALDE MARKTPRAKTIJKEN

ADVIES INZAKE DE REGELING VAN ONRECHTMATIGE BEDINGEN IN HET VOORONTWERP VAN WET BETREFFENDE BEPAALDE MARKTPRAKTIJKEN C.O.B. 25 COMMISSIE VOOR ONRECHTMATIGE BEDINGEN ADVIES INZAKE DE REGELING VAN ONRECHTMATIGE BEDINGEN IN HET VOORONTWERP VAN WET BETREFFENDE BEPAALDE MARKTPRAKTIJKEN Brussel, 19 november 2008 2 Bij brief

Nadere informatie

GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29

GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29 GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29 00264/10/NL WP 169 Advies 1/2010 over de begrippen voor de verwerking verantwoordelijke en verwerker Goedgekeurd op 16 februari 2010 Deze groep is opgericht op grond

Nadere informatie

AUTEURSRECHTEN EN INTERNET

AUTEURSRECHTEN EN INTERNET Diensten van de Eerste Minister WETENSCHAPPELIJKE, TECHNISCHE EN CULTURELE AANGELEGENHEDEN AUTEURSRECHTEN EN INTERNET Problemen en oplossingen voor het creëren van een online databank met beelden en/of

Nadere informatie

RICHTLIJN 2014/25/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

RICHTLIJN 2014/25/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD 28.3.2014 Publicatieblad van de Europese Unie L 94/243 RICHTLIJN 2014/25/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 26 februari 2014 betreffende het plaatsen van opdrachten in de sectoren water- en energievoorziening,

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2003 200 Besluit van 8 mei 2003, houdende de vaststelling van eisen voor het verlenen van diensten voor elektronische handtekeningen (Besluit elektronische

Nadere informatie

E.E.S. V. en E.S. V. Twee nieuwe verenigingsvormen

E.E.S. V. en E.S. V. Twee nieuwe verenigingsvormen E.E.S. V. en E.S. V. Twee nieuwe verenigingsvormen I INHOUDSTAFEL INLEIDING... 5 1. HET E.E.S.V.: DE EUROPESE REGLEMENTARING door S. Israel.................................... 7 2. ECONOMISCHE SAMENWERKINGSVERBANDEN:

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 Het wettelijk kader

HOOFDSTUK 1 Het wettelijk kader DEEL 1 Algemene beginselen 41 HOOFDSTUK 1 Het wettelijk kader HOOFDSTUK 1 Het wettelijk kader De term vennootschapsboekhouden omhelst twee bestanddelen: vennootschappen en boekhouden. Beide hebben een

Nadere informatie

'HOLEHUDOLVHULQJYDQGHHOHNWULFLWHLWVPDUNW LQ%HOJLs

'HOLEHUDOLVHULQJYDQGHHOHNWULFLWHLWVPDUNW LQ%HOJLs 'HOLEHUDOLVHULQJYDQGHHOHNWULFLWHLWVPDUNW LQ%HOJLs (OV'HFRQLQFNHQ:HQG\*LOODUG,1/(,',1* 1.1. HISTORIEK Na de Tweede Wereldoorlog was de toestand in Europa zeer schrijnend. Europa lag in ruïnes en het zag

Nadere informatie

Rolnummers 5856 en 5859. Arrest nr. 84/2015 van 11 juni 2015 A R R E S T

Rolnummers 5856 en 5859. Arrest nr. 84/2015 van 11 juni 2015 A R R E S T Rolnummers 5856 en 5859 Arrest nr. 84/2015 van 11 juni 2015 A R R E S T In zake : de beroepen tot gedeeltelijke (artikel 5) of gehele vernietiging van de wet van 30 juli 2013 «houdende wijziging van de

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 520 Wijziging van de Boeken 6 en 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Wet handhaving consumentenbescherming en enige andere wetten in verband met

Nadere informatie

Belgisch mededingingsrecht wordt persoonlijk

Belgisch mededingingsrecht wordt persoonlijk Belgisch mededingingsrecht wordt persoonlijk Frank WIJCKMANS en Anouk FOCQUET Haast geruisloos heeft de persoonlijke aansprakelijkheid van bestuurders, management en personeelsleden in het raam van kartelinbreuken

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING bij de Regeling Deviezenverkeer Curaçao en Sint Maarten

MEMORIE VAN TOELICHTING bij de Regeling Deviezenverkeer Curaçao en Sint Maarten MEMORIE VAN TOELICHTING bij de Regeling Deviezenverkeer Curaçao en Sint Maarten Doel en strekking Bijgaande regeling dient ter regeling van het deviezenverkeer in de Landen. Deviezenregelingen zijn in

Nadere informatie

Beleggen in vastgoed: de vastgoedbevak en de vastgoedcertificaten

Beleggen in vastgoed: de vastgoedbevak en de vastgoedcertificaten Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Gent Academiejaar 2008-09 Beleggen in vastgoed: de vastgoedbevak en de vastgoedcertificaten Masterproef van de opleiding Master in de rechten Ingediend door Katrijn

Nadere informatie

Aansprakelijkheid van service providers

Aansprakelijkheid van service providers Aansprakelijkheid van service providers Door Rogier van den Heuvel 12 Januari 2011 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Het aansprakelijkheidsrecht omtrent service providers in Nederland... 4 2.1 De positie

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Luc Stolle Advocaat aan de Balie te Gent Onderwerp De private stichting: boekhouding, jaarrekening en controle Datum Januari 2004 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud

Nadere informatie

Wie betaalt voor het verleggen van nutsleidingen?

Wie betaalt voor het verleggen van nutsleidingen? Wie betaalt voor het verleggen van nutsleidingen? Juridische nota, Steven Verbanck (geactualiseerd 23-01-2015) INHOUD 1 Principe... 1 2 Kan de gemeente hiervan afzien?... 3 3 Praktijk... 4 4 Overzichtstabel...

Nadere informatie

Brussel, 21 januari 2009 090121 advies decreet diepe ondergrond. Advies. Voorontwerp van decreet betreffende de diepe ondergrond

Brussel, 21 januari 2009 090121 advies decreet diepe ondergrond. Advies. Voorontwerp van decreet betreffende de diepe ondergrond Brussel, 21 januari 2009 090121 advies decreet diepe ondergrond Advies Voorontwerp van decreet betreffende de diepe ondergrond Inhoud 1. Samenvatting van het advies... 3 2. Inleiding... 4 3. Algemene bemerkingen...

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1997 1998 25 892 Regels inzake de bescherming van persoonsgegevens (Wet bescherming persoonsgegevens) Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING 1 INHOUDSOPGAVE Algemeen

Nadere informatie

VZW, hoe begin je eraan? Een praktische handleiding voor sportclubs

VZW, hoe begin je eraan? Een praktische handleiding voor sportclubs VZW, hoe begin je eraan? Een praktische handleiding voor sportclubs Teksten conform met de nieuwe vzw-wet Joachim Beddegenoots Bedrijfsjurist Adviseur Procura VZW 1 INHOUDSTAFEL Inleiding... 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe De vzw o Foto s: Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe 2 Voorwoord De Belgische grondwet voorziet in de vrijheid

Nadere informatie

Twin Peaks II: regelgever creëert doolhof. Doelstelling consumentenbescherming verdronken in regels PB- PP BELGIE(N) - BELGIQUE

Twin Peaks II: regelgever creëert doolhof. Doelstelling consumentenbescherming verdronken in regels PB- PP BELGIE(N) - BELGIQUE PB- PP BELGIE(N) - BELGIQUE 2 2014 16 e jaargang driemaandelijks JUNI 2014 afgiftekantoor Gent X P2A8099 Twin Peaks II: regelgever creëert doolhof Doelstelling consumentenbescherming verdronken in regels

Nadere informatie