Praktisch inzicht in de beheersing van compliancerisico's

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Praktisch inzicht in de beheersing van compliancerisico's"

Transcriptie

1 Wietse Louwes & Raymond Wortel Praktisch inzicht in de beheersing van compliancerisico's De financiële crisis heeft aangetoond dat compliance e belangrijk thema is. Het vertrouw in integere bedrijfsvoering in de financiële sector heeft e forse deuk opgelop. De klant moet weer ctraal kom te staan de distverling moet weer terug naar de basis. Tegelijkertijd zal de regeldruk niet afnem. Financiële instelling staan steeds vaker bloot aan grote compliancerisico's door aanvullde wet- regelgeving, sterk toegom toezicht controle van toezichthouders steeds hogere sancties op noncompliance (niet naleving). NOV09 56 Als onderdeel van Compliance Risk Managemt is Compliance Risk Monitoring Cmonitoring") e esstiële tooi in de tooibox van de compliance officer. Daar waar de business van bank verantwoordelijk is voor het voldo aan de wet- regelgeving, adviseert de compliance officer bij de beheersing van de compliance risico's. Compliance Risk Monitoring geeft de compliance officer inzicht in de mate waarin de business compliant is stelt hem in staat de business pro-actief te adviser. Omdat de business primair verantwoordelijk is voor compliant gedrag, heeft het business managemt behoefte aan inzicht in de mate van "in control" zijn. Beide vorm van inzicht blijk nauw op elkaar aan te sluit. Het blijkt dat financiële instelling moeite hebb met het op e evou-. Drs. H.W. (Wietse) Louwes: Managemt Consultant dige wijze prester van het bodigde inzicht. Dit artikel gaat nader in op e praktische invulling van Compliance Risk Monitoring hoe de uitkomst hiervan op e voor compliance officers business bruikbare wijze gepresteerd kunn word in e dashboard.. R. (Raymond) Wortel RE RA : Hoofd Compliance Quality Assurance Regio NL Compliance Risk Managemt businessprocess Volgs het Basel Committee on Banking Supervision[lJ is compliance risk e belangrijk elemt wanneer gesprok wordt over "Compliance de Compliance 1 Bank for International Settlemts Compliance and the compliance function in banks, rapport van het Basel Committee on Banking Supervision, april >

2 Oversight Regels principes s prospect de financiële instelling tot stand. Er wordt e klantonderzoek uitgevoerd (customer due diligce) er wordt e risicoprofiel van de klant opgesteld. Vervolgs kan de distverling aan de klant gestart word. Risk monitoring t::!-... Rr,k ~ rapportage. Figuur 1:De Compliance Risk Managemt cyclus functie bij bank". In de uitvoering Compliance functie spel de advisering van de ondersteuning van de business omtrt de wijze waarop omgegaan wordt met compliance risk e prominte rol. Het ligt voor de hand dat daar waar gesprok wordt over compliance risk, het zinvol is Compliance Risk Managemt te bedrijv. Compliance Risk Managemt richt zich op het beheers van risico's die samhang met het niet voldo aan relevante wet- regelgeving die uiteindelijk kunn resulter in substantiële financiële schade, sancties reputatieschade. Onderstaande figuur geeft de verschillde Risk Managemt stapp in de Compliance cyclus weer. Binn de Compliance Risk Managemt cyclus wordt bepaald welke compliancerisico's de onderneming hiervan zij accepteert loopt, welke of wil beperk. De idtificatie van compliancerisico's wordt bij voorkeur uitgevoerd aan de hand van de businessprocess van de onderneming. Hierbij kunn 2 soort process onderscheid word: 1. Primaire process, veelal proceskets voor specifieke dist of product(groep). word aan de verschillde de ontvangst Hierbij kan gedacht stadia van van eerste informatie omtrt e product (in e brochure Risk assessmts Fase 7: (nog) ge klant (prospect fase) In deze fase is nog ge sprake van e klantrelatie, maar wordt vaak gesprok van e prospect klant). tusof op e website), via advisering, aanbieding, transactie-uitvoering tot uiteindelijke (e pottiële In deze fase spel o.a. regels met betrekking tot de badering van informatieverstrekking aan deze prospects e rol. contractafsluiting. Fase 2: klant word (begin klantrelatie) In deze fase komt de klantrelatie administratie archivering. 2. Secundaire process, de ondersteunde process op het gebied van HR, IT, Finance, etc. De klant Niet alle vanuit de politiek klinkt de roep om de klant ctraal te plaats, ook vanuit e compliance perspectief is dit e goed uitgangspunt. ctraal Het concept van de levscyclus van klantrelaties kan hierbij di als 'kapstok' waaraan compliance onderwerp kunn word 'opgehang'. In de levscyclus van e klantrelatie word vier hoofdfas onderscheid: Fase 3: klant zijn (onderhoud klantrelatie) In deze fase is er sprake van proactieve financiële distverling Fase 4: einde klantrelatie In deze vierde laatste hoofdfase komt er e einde aan de klantrelatie word de verschillde contract met de klant beëindigd. Deze invalshoek Cliënt integriteit; Cliënt integriteit zijn: Service / product integriteit; Markt integriteit; Medewerker integriteit, Organisatie integriteit. In deze fase ligt de nadruk van de wet- regelgeving Cliënt integriteit betreft het voldo aan zowel extern als intern gestelde norm door de cliënt van de op het bewar van de klant- transactiegegevs de beperkde voorschrift die hiervoor geld. In deze lifecycle van de klantrelatie, daarbinn van de in het kader van de distverling dist product aan de klant passde tred compliancerisico's op vanuit verschillde invalshoek. aan de klant. De klant kan daarbij o.a. om advies vrag transacties (lat) uitvoer. Naast zorgplicht vorm onder meer het administrer van gegevs de informatieverstrekking aan de klant aandachtspunt. Op talrijke gebied zijn nadere uitwerking van de Wft van toepassing, bijvoorbeeld voor specifieke product zoals regels voor belegg, hypothek, Compliancerisico's spar, etc. > 57

3 onderneming gedurde de gehele voor (internationaal) betalingsverkeer. belang als organisatiestructuur, functie- levscyclus van de klantrelatie. Cliënt integriteit bevat daarmee alle K Je Belangrijke onderwerp bij markt integriteit vorm daarnaast ook de taakbeschrijving, duidelijk beschrev gecommuniceerd beleid, process, Klant (Know Your Clit = KYC) gerelateerde activiteit zoals idtificatie, items belangverstrgeling (conflict of interests) marktmisbruik (market procedures werkinstructies, interne controle beheersing, etc. Ook de Informatie risicobeoordeling, cliënt monitoring abuse). Onder markt integriteit wordt Technologie (IT) gerelateerde aspect als periodieke herbeoordeling. mede begrep de vorm inhoud van vertrouwelijkheid, gegevsintegriteit Service / product integriteit de samwerking remisiers, e.d. met intermediairs, beschikbaarheid vall onder organisatieintegriteit, alsmede aan de Wbp ontlede Service / product integriteit heeft betrekking op het voldo aan zowel externe als interne norm terzake van de distver Medewerker integriteit Medewerkerintegriteit heeft betrekking vereist aangaande de vastlegging bewaring van gegevs. Voorts word, indi daarvan sprake is, outsourcingsa ling daarmee vaak gepaard gaande op het voldo aan sociale ethische spect onder dit hoofd begrep. productleverantie. Het gaat hierbij zowel norm door bij de onderneming betrok om passieve aspect zoals de correcte inhoud van brochures, prospectuss internetsites, maar tevs de actieve k person. Dit betreft alle hiërarchische lag van hoogste leiding tot de werkvloer inclusief ingehuurd tijdelijk Figuur 2 toont de levscyclus van e klantrelatie met direct daaronder de belangrijkste business handeling die onderwerp zoals passdheid van aan personeel. Belangrijke onderwerp in de verschillde fas e rol spel. bieding (suitability appropriatess) de informatie-uitwisseling die daarbij hierbij zijn HR-beleid, pre-employmt screing, (vermijding van) misbruik Vervolgs zijn de compliance aspect boemd, aan de hand waarvan de van e rol speelt. Markt integriteit van voorwetschap, deskundigheid vaardigheid van bestuurders medewer toepassing zijnde compliance aspect per business handeling kunn word Markt integriteit betreft het voldo kers, etc. geselecteerd. aan de regels die van toepassing op de markt zijn waarop de onderneming actief is. Het begrip markt wordt in Organisatie-integriteit Organisatie-integriteit betreft het vol Het voordeel van deze indeling is dat de risico's herkbaar word voor de NOV09 58 deze context breed geïnterpreteerd. Voorbeeld van de bedoelde regels zijn do aan geldde vereist voor opzet, bestaan werking van e beheerste business waarin ze plaats hebb. Voor de risico's die de financiële instelling wil regels van Euronext regels die geld onderneming. Hierbij zijn aspect van beperk word beheersmaatregel > -Marketinguiting Klant word -Contract -Afsprak -Profilering onderhoud Klant zijn klantrelatie -Aanbieding -Advies -Administratie -Informatie aan "Bewaring -Transacties dit Einde klantrelatie dit Klacht Product Market Employee Organization. Figuur 2: De productket waaraan compliance aspect word gekoppeld 1 Louwes, HW. R. Wortel, Compliance Risk Monitoring, De toegevoegde waarde van "oversight" bij het beheers van compliance risico's, artikel in Banking & Finance #6, december 2008.

4 opgesteld. Monitoring vindt vervolgs plaats op de kwaliteit beheersmaatregel. werking van deze is er de dialoog met de toezichthouders, waaraan informatie kan word ontled omtrt op hand zijnde nieuwe wet Compliance monitoring is gericht op het verkrijg van oversight, daar waar de auditfunctie is gericht op assurance. De scope van compliance monitoring regelgeving ontwikkeling in de branche die mogelijk ook van toepassing zijn op de financiële instelling. Compliance focust daarbij op het vaststell van het bestaan van e maatregel op het proactief adviser van de business het bied van ondersteu Compliance Risk Managemt richt zich op het (proactief) invtariser Daarnaast heeft de compliance officer allerlei 'ssor' aan de hand waarvan ning bij implemtatie, inclusief training, policies, procedures, etc. De aandacht beheers van compliancerisico's. Monito hij de mate van compliance op belangrijke voor de werking van beheersmaatregel ring focust daarbinn op: onderdel kan analyser. Zo analyseert strekt zich niet uit tot de toetsing van de 1. het toets van de voortgang bij de hij klacht van klant de oorzak continue werking, er wordt volstaan met invoering van voorgom beheersmaatregel, daarvan, beoordeelt hij het verloop de inhoud van MOT melding, reviewt deelwaarneming. De auditfunctie toetst de werking van de beheersmaatregel 2. het verkrijg van inzicht in de mate hij auditbevinding bevinding van als geheel gedurde e periode doet waarin risico mitigerde maatregel toezichthouders, analyseert hij oorza daar e uitspraak over. De uitkomst daadwerkelijk effectief afdode k impact van compliance incidt. hiervan zijn e bron voor de compliance zijn, Voorts voert hij reviews uit van nieuwe (of officers voor het verkrijg van hun over 3. het toets in hoeverre actuele ge aangepaste) product, process van sight. Individuele audits hebb dan ook beurtiss in de financiële instelling project. veelal e beperkte scope resulter in passde opvolging krijg[2] 4. het volg van ontwikkeling binn Monitoring audits e assurance mededeling. De interne auditafdeling bewaakt de voortgang van de de financiële instelling daarbuit implemtatie van beheersmaatregel, die verband houd met de geldde Binn veel financiële instellings waar de compliance officers kan bij de imple regels principes. wordt begonn met het vormgev van mtatie e actieve bijdrage lever, compliance risk managemt de daarbij bijvoorbeeld bij het opstell uitdrag Voor de uitvoering van monitoring zijn vele soort werkzaamhed technie behorde monitoringfunctie, leeft de vraag wat het verschil is tuss monito van beleid. Compliance expertise is e bron voor de auditafdeling tegelijker NOV09 59 k dkbaar. Belangrijk is de frequte dialoog van de compliance officer met ring door e compliance officer de werkzaamhed van de interne auditor tijd is de compliancefunctie object van audit. zelf ook e het business managemt de medewerkers. Uit deze dialoog krijgt de complianc~ officer de informatie omtrt of Compliance niet e substituut te word van de auditafdeling. begint Monitoring dashboard hetge er binn de business speelt. Er zijn echter grote verschill tuss Voor e effectieve beheersing van compli Tegelijkertijd kan hij de business advise beide activiteit. De belangrijkste zijn in ancerisico's speelt de compliance officer e r over de compliancerisico's. Anderzijds Tabel 1 opgesomd.. cruciale rol met behulp van monitoring op > Verkrijg Audit Ondersteuning Expliciete "Natuurlijke" Over Voortgangsbewaking Zorg Compliance heersmaatregel het uitkomst voor continue bestaan van expertise assuronce Monitoring adviesfunctie oversight bijvan zijn werking implemtatie alse bron van geheel is e maatregel de van voor bron implem- deoversight be- voor de tatie auditfunctie Compliancefunctie. is e object van. Tabell: De verschill tuss de compliance- auditfunctie

5 de beheersmaatregel. Om deze spilfunctie te kunn vervull zoekt de compliance officer naar e manier om evoudig het overzicht te hebb van de belangrijkste risicogebied binn zijn vakgebied de status van de bijbehorde beheersmaatregel. E handig hulpmiddel hiervoor is e 'monitoring dashboard'. Omdat compliance risico's rechtstreeks verbond zijn met de bedrijfsuitoefing word de risico's de uitkomst omtrt de mate van compliance op e voor business managemt gepresteerd. herkbare manier Qua vorm is de rapportage niet e service/product, markt, medewerker- organisatie geöriteerdheid. In het navolgde voorbeeld in dit artikel zijn voor deze categorieën kele belangrijke compliance aspect goemd, die voor het betreffde business managemt de meest belangrijke vertegwoordig. Per aspect is met e kleurindicatie (red, E 'monitoring dashboard' kan word vergelek met het scherm van e modern navigatiesysteem. Het scherm bevat alle informatie die e automobilist nodig heeft om van de e plaats naar de andere te kunn rijd, terwijl overbodige informatie is weggelat de belangrijkste elemt overzichtelijk evoudig word weergegev. Dit is ook het uitgangspunt voor e monitoring dashboard: het moet evoudig van opzet zijn in gebruik moet alle de relevante informatie weergev. Het moet mete kunn lat zi wat de extsieve verhandeling van voorschrift, issues status zijn, maar veeleer e dashboard dat met kleur of grafiek aangeeft in hoeverre de financiële instelling compliant is hoe zich de mate van compliant zijn ontwikkelt in de tijd. Aanvulld kan de rapportage beknopt informatie bevatt omtrt de uitkomst van audits onderzoek van toezichthouders op pro actieve basis omtrt de gevolg van te verwacht verandering in de organisatie /of regels principes. Het invull dashboard van het monitoring amber, gre) aangegev wat per eind september de status van de mate van compliance is op grond van de uitgevoerde monitoring activiteit. Voorts is e geaggregeerde red/amber/gre indicatie weergegev voor de afzonderlijke vijf risicoclusters. Ter vergelijking is in de rechterkolom ernaast de status van drie maand eerder opgom. "Doorklikk" op de verschillde cell toont de gebruiker van het dashboard de onderliggde uitgebreidere monitoring rapportage met bijvoorbeeld e uitwerking van de audit findings compliance incidt. compliance officer belangrijk vindt, wat de status hiervan is kunn aangev Eerder in dit artikel noemd we al e De hier getoonde illustratie is e mogelijke invulling van e dashboard of de compliance officer moet ingrijp. vorm van clustering van risico's naar cliënt, voor compliance risicobeheersing. Andere Nov Compliance Dashboard Clit Integrity Status September Status June vorm, bijvoorbeeld met gebruikmaking van grafiek, smilies of andere illustraties plaats van de hier gebruikte box zijn zeker ook dkbaar. Conclusies Product Integrity Compliance risico's vorm e belangrijk elemt van de bedrijfsuitoefing van financiële instelling. Compliance maakt deel uit van de bedrijfsprocess. In de Market Integrity uitvoering van de Compliance functie spel de advisering ondersteuning Conflict of Interests Market Abuse Intermediarv Relations van de business e prominte rol om de compliance risico's op e effectieve efficiënte manier te kunn beperk. Compliance monitoring stelt de compliance officer in staat de business pro-actief te adviser geeft hem het inzicht in de mate waarin de business compliant Organisation Integrity is. Compliance monitoring voorziet daarmee in e soortgelijk inzicht als de 'in control' behoefte binn de business. Daarom is de prestatie van de monitoringuitkomst nuttig voor zowel de >

6 Compliance functie als voor het business De auteurs managemt. E handig hulpmiddel monitoring hierbij is e dashboard, e overzichtelijke zo evoudig mogelijke weergave van de belangrijkste risicogebied hun risicostatus. managemt onmiddellijk Het is voor het business herkbaar is evoudig in het gebruik. Gebruik van e dashboard met voor het business managemt beïnvloedbare vergroot herkbare bovdi aspect ("meters") het gewste inzicht zal e positieve invloed hebb op de compliance awaress in de business. >1 Wietse Louwes is werkzaam als managemt consultant bij het door hem opgerichte Vortex Consultancy BV adviseert organisaties onder meer op het gebied van compliance risicomanagemt. Daarvoor heeft hij jarlange ervaring opgebouwd als project manager consultant bij onder meer bank, verzekeringsmaatschappij overheidsinstelling op het gebied van compliance, risicomanagemt, finance & control, kwaliteitsmanagemt (operational) audit. Raymond Wortel is als compliance professional werkzaam bij e grote financiële instelling. De afgelop jar is hij mede verantwoordelijk geweest voor de (her)inrichting van de Compliance functie. Daarvoor heeft hij jarlange ervaring opgebouwd in diverse functies op het gebied van internationale operational auditing, IT auditing procesverbeteringstraject. Raymond treedt tevs op als part-time doct Compliance Risk Managemt voor het Nederlands Compliance Instituut.

Veranderende verwachtingen, continue kwaliteit Transparantieverslag 2011/2012 van Deloitte Accountants B.V.

Veranderende verwachtingen, continue kwaliteit Transparantieverslag 2011/2012 van Deloitte Accountants B.V. Veranderende verwachtingen, continue kwaliteit Transparantieverslag 2011/2012 van Deloitte Accountants B.V. Veranderende verwachtingen, continue kwaliteit De brede maatschappelijke discussie over de dienstverlening

Nadere informatie

Herziene uitgave. Januari 2006. Risicomanagement. De praktijk in Nederland.

Herziene uitgave. Januari 2006. Risicomanagement. De praktijk in Nederland. Herziene uitgave. Januari 2006. Risicomanagement De praktijk in Nederland. Herziene uitgave. Januari 2006. Voorwoord Door Prof. dr. J.G.M. Frijns, Voorzitter Monitoring Commissie Corporate Goverance Code

Nadere informatie

Effectiviteit van GRC -Tools

Effectiviteit van GRC -Tools - Ali Çolak & Hasib Haq Post Graduate IT-Audit Opleiding VU Team 945 VU Coach: Rob Christiaanse Bedrijfscoach Guillaume Speear RE CISA Alex van Doorn RE RA Auteurs: Ali Çolak Hasib Haq Student Nr: 1689908

Nadere informatie

Wellicht is er nog steeds een missing link tussen Compliance en Internal Audit:

Wellicht is er nog steeds een missing link tussen Compliance en Internal Audit: De LAT-relatie tussen Compli Wellicht is er nog steeds een missing link tussen Compliance en Internal Audit: beide afdelingen laten namelijk een belangrijke kans liggen om door onderlinge afstemming en

Nadere informatie

Compliance & Risk Management; a match made in heaven!? Drs F van Proosdij RA

Compliance & Risk Management; a match made in heaven!? Drs F van Proosdij RA Compliance & Risk Management; a match made in heaven!? Drs F van Proosdij RA Inleiding Risk management schrijft geschiedenis. De crisis waar we nu middenin zitten heeft volgens de analyses in de media

Nadere informatie

GOVERNANCE PRINCIPES INLEIDING

GOVERNANCE PRINCIPES INLEIDING GOVERNANCE PRINCIPES INLEIDING In december 2010 publiceerde het Nederlandse Verbond van Verzekeraars de Governance Principes, hierna de Code Verzekeraars. Hierin worden voor Nederlandse Verzekeringsmaatschappijen

Nadere informatie

Voorwoord. Ronald Gerritse Voorzitter van het bestuur

Voorwoord. Ronald Gerritse Voorzitter van het bestuur Jaarverslag 1 2011 2 Voorwoord In dit (digitale) jaarverslag 2011 blikken we terug op een wederom roerig jaar op de financiële markten. De marktontwikkelingen en gesignaleerde risico s maken eens te meer

Nadere informatie

BETERE INTERNE BEHEERSING DANKZIJ INTEGRAAL RISICOMODEL

BETERE INTERNE BEHEERSING DANKZIJ INTEGRAAL RISICOMODEL 26 BETERE INTERNE BEHEERSING DANKZIJ INTEGRAAL RISICOMODEL De invoering van een geïntegreerd risicomodel leidde tot versterking van de interne beheersing bij Kempen & Co. Een risicomodel waarin risk, compliance

Nadere informatie

Jaarrekeningonderzoek Beleggingsinstellingen kpmg.nl

Jaarrekeningonderzoek Beleggingsinstellingen kpmg.nl FINANCIAL SERVICES Jaarrekeningonderzoek Beleggingsinstellingen kpmg.nl 2011 KPMG Accountants N.V., alle rechten voorbehouden. Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Onderzoeksopzet 4 3 Governance van beleggingsinstellingen

Nadere informatie

Operationeel Risico Management

Operationeel Risico Management Operationeel Risico Management Benchmark Rapport 2009 Auteurs: Danielle Wareman Karel Janssen Merel Verschure Research: Khanh Ly Vincent de W inter Schiphol Oost, 2009 Nederland 2009 DCE Consultants Niets

Nadere informatie

DNB LEIDRAAD WWFT EN SW Voorkoming misbruik financiële stelsel voor witwassen en financieren van terrorisme en beheersing van integriteitrisico s

DNB LEIDRAAD WWFT EN SW Voorkoming misbruik financiële stelsel voor witwassen en financieren van terrorisme en beheersing van integriteitrisico s DNB LEIDRAAD WWFT EN SW Voorkoming misbruik financiële stelsel voor witwassen en financieren van terrorisme en beheersing van integriteitrisico s Versie 3.0 april 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 1.1

Nadere informatie

De mkb-accountant en Cloud Computing

De mkb-accountant en Cloud Computing De mkb-accountant en Cloud Computing November 2014 De tekst van deze brochure is tot stand gekomen met medewerking van NEMACC, het mkb kenniscentrum waarin NBA en de Erasmus Universiteit Rotterdam hun

Nadere informatie

Principes voor Workspace Management Services

Principes voor Workspace Management Services Scriptie IT Audit VU 2006-2007 Principes voor Workspace Management Services opgesteld door Scriptie team 714 Versie 1.1 AUTEURS : H.J. Hopman; J.M.A. Conquet DATUM : 24 Mei 2007 Principes voor Workspace

Nadere informatie

Beveiliging van persoonsgegevens

Beveiliging van persoonsgegevens R e g i s t r a t i e k a m e r G.W. van Blarkom drs. J.J. Borking VOORWOORD Beveiliging van Achtergrondstudies en Verkenningen 23 G.W. van Blarkom drs. J.J. Borking Beveiliging van Achtergrondstudies

Nadere informatie

Soft Control? Hard nodig! Afstudeeronderzoek TIASNimbas STRIKT VERTROUWELIJK. Datum: 11 januari 2008

Soft Control? Hard nodig! Afstudeeronderzoek TIASNimbas STRIKT VERTROUWELIJK. Datum: 11 januari 2008 Soft Control? Hard nodig! Afstudeeronderzoek TIASNimbas STRIKT VERTROUWELIJK Datum: 11 januari 2008 Dit rapport is gericht aan: drs G.A. Möller drs C.T.L. Korthout drs F.L. Kusse mevrouw drs L.M.T. Boeren

Nadere informatie

Governance Principes MediRisk

Governance Principes MediRisk Governance Principes MediRisk MediRisk acht transparantie en naleving van de Governance Principes die zijn opgesteld door het Verbond van Verzekeraars van groot belang. De Governance Principes, hierna

Nadere informatie

Tax Control Framework

Tax Control Framework Tax Control Framework Van risicogericht naar "in control": het werk verandert DV 401-1Z*1PL 12345 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Inleiding 4 2. Internationale ontwikkelingen Corporate Governance

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Protocollaire Zorg. Curasoft: meer dan alleen ondersteuning?

Protocollaire Zorg. Curasoft: meer dan alleen ondersteuning? Protocollaire Zorg Curasoft: meer dan alleen ondersteuning? Dit onderzoek in het kader van de bachelor opdracht Gezondheidswetenschappen verbonden aan de Universiteit Twente zal protocollaire zorg belichten.

Nadere informatie

8 juni, 2011 inaugurele rede

8 juni, 2011 inaugurele rede Nationaal Commissarissen Onderzoek 2011 Nationaal Nationaal Commissarissen Commissarissen Onderzoek Onderzoek 2011 2011 prof. dr. Mijntje Lückerath-Rovers prof. prof. dr. dr. Mijntje Mijntje Lückerath-Rovers

Nadere informatie

De Nederlandse corporate governance code

De Nederlandse corporate governance code De Nederlandse corporate governance code Beginselen van deugdelijk ondernemingsbestuur en best practice bepalingen Monitoring Commissie Corporate Governance Code 1 2 Inhoud DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE

Nadere informatie

Risicomanagement. Een onderzoek naar risicomanagement bij 100.000+ gemeenten

Risicomanagement. Een onderzoek naar risicomanagement bij 100.000+ gemeenten Risicomanagement Een onderzoek naar risicomanagement bij 100.000+ gemeenten Nyenrode School of Accountancy & Controlling opleiding Master Accountancy Door : Patrick Schouten Studentnummer : 980723 Datum

Nadere informatie

CONCEPT. NBA-handreiking nr. xxx Toelichting op regelgeving bij een accountantskantoor met een beperkt aantal assurance-opdrachten

CONCEPT. NBA-handreiking nr. xxx Toelichting op regelgeving bij een accountantskantoor met een beperkt aantal assurance-opdrachten Dit document maakt gebruik van bladwijzers. CONCEPT NBA-handreiking nr. xxx Toelichting op regelgeving bij een accountantskantoor met een beperkt aantal assurance-opdrachten Consultatieperiode loopt tot

Nadere informatie

Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties

Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties ir. L.M. Punter, dr. ir. J.P.C. Verhoosel, ir. E.J.A. Folmer dr. ir. P.H.W.M. Oude Luttighuis Datum 18 augustus 2010 Colofon

Nadere informatie

Governance van interdepartementale IT-projecten

Governance van interdepartementale IT-projecten Governance van interdepartementale IT-projecten Postgraduate IT-auditopleiding VU Teamnummer 705: Nathalie Timmer Ivo Kerkkamp Den Haag, maart 2007 Colofon Governance van interdepartementale IT-projecten

Nadere informatie

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Handen en voeten aan beoordelen handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Inleiding In de cao voor het Hoger Beroepsonderwijs hebben cao partijen afspraken vastgelegd over de invoering van

Nadere informatie

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele Rapportage rentederivatendienstverlening aan het MKB Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele MKB Maart 2015 3333 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert

Nadere informatie

Continuous auditing Continuous auditing en de

Continuous auditing Continuous auditing en de Magazine voor internal en operational auditors nummer 5 december 2008 t h e m a : Continuous auditing Continuous auditing en de (veranderde) rol van de IAD Meer managementaandacht voor continuous assurance

Nadere informatie

COMPLIANCE POSITION PAPER. Bijdragen aan verandering. Een nieuwe visie op compliance

COMPLIANCE POSITION PAPER. Bijdragen aan verandering. Een nieuwe visie op compliance COMPLIANCE POSITION PAPER Bijdragen aan verandering Een nieuwe visie op compliance Aanbevelingen van compliance professionals Groep Olivier, september 2009 Fhdfkjhsdfhdkfhsdhf hdf h;h;f kjf lhf ;ahf; hhh

Nadere informatie

maatschappelijk verslag

maatschappelijk verslag maatschappelijk verslag 20 07 toekomst verzekerd Dit is een print van het online maatschappelijk verslag 2007, gepubliceerd op 15 mei 2008. Inhoud Delta Lloyd Groep maatschappelijk verslag 2007 1 Mvo:

Nadere informatie