Evaluatieonderzoek. CTG Beleidsregel Externe kwaliteitstoeting vanuit cliëntenperspectief in de GGZ. Blaauwbroek bureau voor vraaggestuurde zorg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Evaluatieonderzoek. CTG Beleidsregel Externe kwaliteitstoeting vanuit cliëntenperspectief in de GGZ. Blaauwbroek bureau voor vraaggestuurde zorg"

Transcriptie

1 Evaluatieonderzoek CTG Beleidsregel Externe kwaliteitstoeting vanuit cliëntenperspectief in de GGZ Blaauwbroek bureau voor vraaggestuurde zorg

2 Evaluatieonderzoek CTG Beleidsregel Externe kwaliteitstoetsing vanuit cliëntenperspectief in de GGZ

3 Evaluatieonderzoek 2

4 Externe kwaliteitstoetsing vanuit cliëntenperspectief in de GGZ Colofon Titel: Evaluatieonderzoek CTG Beleidsregel Externe kwaliteitstoetsing vanuit cliëntenperspectief in de GGZ Opdrachtgever: Fonds PGO Onderzoek: Blaauwbroek bureau voor Vraaggestuurde Zorg Auteurs: Hans Blaauwbroek, Ilse Storm Datum en plaats Weesp, juni

5 Evaluatieonderzoek 4

6 Externe kwaliteitstoetsing vanuit cliëntenperspectief in de GGZ Inhoud Samenvatting 7 Inleiding 9 1. Onderzoeksopzet en verantwoording Resultaten enquête Zorgkantoren Resultaten enquête cliëntenraden Analyse enquêteresultaten Samenvatting interviews Conclusies en aanbevelingen 35 Bijlagen: a. Samenstelling begeleidingscommissie 42 b. CTG Beleidsregel III en aanvullende afspraken 43 c. Tekst Uitkomst van Overleg, artikel d. Overzicht beleidsregel bedragen en budget e. Vragenlijst cliëntenraden 50 f. Vragenlijst Zorgkantoren 53 g. Overzicht geïnterviewde personen 55 h. Onderwerpenlijst interviews 56 5

7 Evaluatieonderzoek 6

8 Externe kwaliteitstoetsing vanuit cliëntenperspectief in de GGZ Samenvatting Sinds 1999 bestaat er een CTG beleidsregel voor externe kwaliteitstoetsing vanuit cliëntenperspectief in de GGZ. Door de beleidsregel beschikken cliëntenraden van GGZinstellingen over een eigen budget voor het uitvoeren van externe kwaliteitstoetsingen. In opdracht van het Fonds PGO is een evaluatieonderzoek uitgevoerd met als opdracht: Schets een beeld van en geef een oordeel over de kwantitatieve en kwalitatieve werking van de beleidsregel Externe kwaliteitstoetsing vanuit cliëntenperspectief in de GGZ. Deze vraag is als volgt geoperationaliseerd: 1. Welk deel van de beschikbare financiële middelen voor externe kwaliteitstoetsing vanuit cliëntenperspectief in de GGZ is sinds 1999 daadwerkelijk besteed aan externe kwaliteitstoetsing? 2. Welk deel van de beschikbare financiële middelen is gespaard voor de uitvoering van geplande of toekomstige toetsingen? 3. Welke toetsingen zijn door cliëntenraden uitgevoerd? Zijn er resultaten beschikbaar? 4. Welke concrete plannen bestaan er voor externe kwaliteitstoetsing en welk beslag legt dit op de beschikbare financiële middelen? 5. Hoe wordt de werking van de regeling ervaren bij de belangrijkste stakeholders? Om deze vragen te beantwoorden is een enquête uitgevoerd onder 30 Zorgkantoren en 95 cliëntenraden. De respons van de Zorgkantoren bedroeg 77 %. Die van de cliëntenraden 55 %. Daarnaast zijn 12 interviews afgenomen met vertegenwoordigers van cliëntenraden, GGZ instellingen, koepelorganisaties en beleidsmakers. Ten behoeve van het evaluatieonderzoek is een begeleidingscommissie samengesteld met vertegenwoordigers van de LPR, Cliëntenbond in de GGZ, GGZ Nederland, Zorgverzekeraars Nederland en het Fonds PGO. Het Ministerie van VWS was als waarnemer in de commissie vertegenwoordigd. De commissie ondersteunt de geformuleerde conclusies en aanbevelingen van het onderzoek. Uit de resultaten van de enquêtes onder Zorgkantoren en cliëntraden blijkt dat het aantal uitgevoerde toetsingen in de periode beperkt is. Uit de enquête onder cliëntenraden blijkt dat in elk geval 31 toetsingen zijn uitgevoerd. Extrapolatie van de gegevens leidt tot een schatting van maximaal 57 uitgevoerde toetsingen. In de periode is in totaal een bedrag van ,00 beschikbaar voor externe kwaliteitstoetsing op basis van de CTG beleidsregel. Hiervan is een bedrag van naar schatting ,00 besteed aan kwaliteitstoetsingen, implementatie en ondersteuning. Het restant bedrag van ,00 is in theorie gespaard en beschikbaar voor toekomstige toetsingen. De gespaarde middelen zijn onderdeel van het budget van de GGZ instellingen. Er is niet onderzocht in hoeverre de gespaarde middelen door de instellingen daadwerkelijk zijn gereserveerd. Op basis van het onderzoek komt de begeleidingscommissie tot de conclusie dat de bestaande regeling voor externe kwaliteitstoetsing vanuit cliëntenperspectief in de GGZ niet goed functioneert en dat wijzigingen in de opzet en uitvoering van de regeling noodzakelijk zijn. Het evaluatieonderzoek geeft hiervoor handvatten in de vorm van een aantal aanbevelingen: Externe kwaliteitstoetsing vanuit cliëntenperspectief in de GGZ levert een bijdrage aan de kwaliteit van zorg en vergroot de betrokkenheid van cliënten bij de zorg. Daarom is het van belang dat er een goed functionerende regeling voor externe kwaliteitstoetsing komt en dat er 7

9 Evaluatieonderzoek een duidelijk herkenbaar budget voor externe kwaliteitstoetsing vanuit cliëntenperspectief in de GGZ beschikbaar blijft. Het verdient aanbeveling de bestaande CTG beleidsregel Externe kwaliteitstoetsing vanuit cliëntenperspectief in de GGZ te vervangen door een landelijke subsidieregeling. Bij het ontwerp van de regeling kan gebruik worden gemaakt van ervaringen die zijn opgedaan door andere toetsingsorganisaties die werken vanuit cliëntenperspectief: Cliënt & Kwaliteit (sector Verpleging en Verzorging), LSR (sector Lichamelijk Gehandicaptenzorg) en Perspectief (sector Verstandelijk Gehandicaptenzorg). Daarnaast is het van belang om de opgebouwde expertise en ervaring van Kwadraad ten aanzien van externe kwaliteitstoetsing in de GGZ te behouden. Het verdient aanbeveling om bij het ontwerpen van een nieuwe regeling voor externe kwaliteitstoetsing vanuit cliëntenperspectief in de GGZ te onderzoeken of een bundeling van kennis en kracht van toetsingsorganisaties die werken vanuit cliëntenperspectief tot de mogelijkheden behoort. Gezien de voorgenomen wijzigingen in het verzekeringsstelsel is het van belang dat de ontwikkeling van een nieuwe regeling voor externe kwaliteitstoetsing vanuit cliëntenperspectief op korte termijn gestalte krijgt. Een voortvarende aanpak van betrokken partijen is daarbij vereist. 8

10 Externe kwaliteitstoetsing vanuit cliëntenperspectief in de GGZ Inleiding Sinds 1999 bestaat er een CTG-beleidsregel voor externe kwaliteitstoetsing vanuit cliëntenperspectief in de GGZ. Door de beleidsregel beschikken cliëntenraden van GGZinstellingen over een eigen budget voor het uitvoeren van externe kwaliteitstoetsingen. Het bedrag is onderdeel van het totale budget van de instelling, maar geoormerkt. Het mag alleen worden besteed door of met toestemming van de cliëntenraad. De beleidsregel is een uitvloeisel van afspraken tussen de LPR, Cliëntenbond in de GGZ, GGZ Nederland en Zorgverzekeraars Nederland, gemaakt op 27 januari 1999 (bijlage b). Partijen spraken af dat instellingen in de GGZ zich periodiek laten toetsen op kwaliteit door een vertegenwoordiging van cliënten/ patiënten. Deze externe kwaliteitstoetsing is een onderdeel van het kwaliteitsbewakend systeem van de instelling. De basis voor de afspraken is gelegen in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ). In de wet is bepaald dat de cliëntenraad van de instelling onder andere advies uitbrengt over de systematische bewaking, beheersing of verbetering van de kwaliteit van de aan cliënten te verlenen zorg. De afspraken over de voorwaarden, invulling en uitvoering van de beleidsregel zijn sinds 1999 vastgelegd in de Uitkomsten van Overleg (UvO), tussen de zorgverzekeraar en de instelling voor geestelijke gezondheidszorg (bijlage c). Om externe kwaliteitstoetsing vanuit cliëntenperspectief in de GGZ te realiseren is op landelijk niveau ondersteuning beschikbaar. Sinds 2003 wordt deze ondersteuning geboden door de stichting Kwadraad, een initiatief van de LPR en de Cliëntenbond in de GGZ. De financiering van Kwadraad is onderdeel van de CTG beleidsregel. Daarvoor was er een landelijk ondersteuningsproject, gericht op het bevorderen van externe kwaliteitstoetsing vanuit cliëntenperspectief in de GGZ. Naast Kwadraad zijn er voor de sector verpleging en verzorging en de sectoren zorg voor mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking drie organisaties die zich bezighouden met externe kwaliteitstoetsing vanuit cliëntenperspectief: Cliënt & Kwaliteit, LSR en Perspectief. Deze organisaties hebben de intentie uitgesproken om te komen tot een nauwe samenwerking. In het licht van deze ontwikkeling is het wenselijk om de effectiviteit en doelmatigheid van de beleidsregel voor externe kwaliteitstoetsing vanuit cliëntenperspectief in de GGZ te evalueren. In dit kader is de volgende opdracht geformuleerd: Schets een beeld van en geef een oordeel over de kwantitatieve en kwalitatieve werking van de beleidsregel Externe kwaliteitstoetsing vanuit cliëntenperspectief in de GGZ. Om aan deze opdracht te voldoen is een evaluatieonderzoek uitgevoerd. De opzet en verantwoording van het onderzoek staan in hoofdstuk 1. In hoofdstuk 2 en 3 staan de resultaten van de enquêtes bij de Zorgkantoren en de Cliëntenraden. Hoofdstuk 4 bevat de analyse van de resultaten van beide enquêtes. In hoofdstuk 5 staat een samenvatting van de aanvullende interviews. Hoofdstuk 6 betreft de conclusies en aanbevelingen. Het onderzoek is begeleid door een commissie met vertegenwoordigers van de belangrijkste betrokken partijen (bijlage a). Het Ministerie van VWS heeft als waarnemer aan de commissie deelgenomen. De commissie heeft de uitkomsten inhoudelijk beoordeeld en bediscussieerd. De commissie ondersteunt de geformuleerde conclusies en aanbevelingen. 9

11 Evaluatieonderzoek 10

12 Externe kwaliteitstoetsing vanuit cliëntenperspectief in de GGZ 1. Onderzoeksopzet en verantwoording Voor het evaluatieonderzoek CTG Beleidsregel Externe kwaliteitstoetsing vanuit cliëntenperspectief in de GGZ is een onderzoeksopzet gemaakt die aansluit bij de CTG beleidsregel en daaraan gekoppelde afspraken over uitvoering. Voor een goed begrip wordt hierna een korte samenvatting gegeven van de beleidsregel en afspraken. De volledige tekst en aanvullende afspraken zijn opgenomen in bijlage b. CTG Beleidsregel Externe kwaliteitstoetsing vanuit cliëntenperspectief in de GGZ Tekst CTG Beleidsregel III Artikel 2.5 Externe kwaliteitstoetsing in de GGZ door cliënten Ten behoeve van de externe kwaliteitstoetsing van GGZ-instellingen door vertegenwoordigers van patiënten/ cliënten zijn ter toevoeging aan het budget van de cliëntenraad de onderstaande bedragen beschikbaar. Voor deze bedragen fungeert de instelling als kassier. Instellingen zoals bedoeld in onderdeel Instellingen zoals bedoeld in onderdeel Instellingen zoals bedoeld in onderdeel algemene psychiatrie - kinder- en jeugdpsychiatrie - verslavingszorg - ambulante geestelijke gezondheidszorg Bedrag per inwoner 0,044 0,002 0,002 0,028 - beschermd wonen 0,011 Voor instellingen met een landelijke of bovenregionale functie wordt uitgegaan van 31,48 per bed. Voor landelijke ondersteuning aan de cliëntenraden is voor de organisatie Kwadraad een bedrag beschikbaar van Op basis van de beleidsregel voegt het Zorgkantoor een bedrag toe aan het budget van een instelling. Het bedrag wordt gebaseerd op het inwoneraantal van het werkgebied van een instelling. De instelling stelt dit bedrag beschikbaar aan de cliëntenraad van de instelling voor de uitvoering van externe kwaliteitstoetsingen. Voor besteding van het geld door de cliëntenraad geldt een aantal voorwaarden: De cliëntenraad stelt een Plan van Aanpak op voor de uitvoering van een externe kwaliteitstoetsing. Dit Plan van Aanpak wordt ter goedkeuring voorgelegd aan het Zorgkantoor. Na goedkeuring kan de cliëntenraad de toetsing met het daarvoor bestemde budget uitvoeren. Het onderwerp van de externe kwaliteitstoetsing komt overeen met één van de onderwerpen in het voor de instelling geldende regiokader. Voor iedere Zorgkantoorregio is een regiokader beschikbaar. Het regiokader bevat een overzicht van onderwerpen die voor externe kwaliteitstoetsing in aanmerking komen. Vaak zijn dit knelpunten in de zorg. De lijst met onderwerpen is samengesteld door cliëntenraden, instellingen en cliëntenorganisaties in de betreffende regio. De externe kwaliteitstoetsing moet worden uitgevoerd door een onafhankelijke, externe toetser. Onafhankelijk wil zeggen: niet in dienst van de instelling, geen cliënt van de instelling en geen 1 Bron: CTG Beleidsregel III-827 Loon- en materiële kosten geestelijke gezondheidszorg (1 januari 2004) 11

13 Evaluatieonderzoek lid van de cliëntenraad. De cliëntenraad kan zelf beslissen met welke toetser zij een overeenkomst afsluit voor de uitvoering van een toetsing. Vraagstelling Schets een beeld van en geef een oordeel over de kwantitatieve en kwalitatieve werking van de beleidsregel Externe kwaliteitstoetsing vanuit cliëntenperspectief in de GGZ. Deze vraag is als volgt geoperationaliseerd: 1. Welk deel van de beschikbare financiële middelen voor externe kwaliteitstoetsing vanuit cliëntenperspectief in de GGZ is sinds 1999 daadwerkelijk besteed aan externe kwaliteitstoetsing? 2. Welk deel van de beschikbare financiële middelen is gespaard voor de uitvoering van geplande of toekomstige toetsingen? 3. Welke toetsingen zijn door cliëntenraden uitgevoerd? Zijn er resultaten beschikbaar? 4. Welke concrete plannen bestaan er voor externe kwaliteitstoetsing en welk beslag legt dit op de beschikbare financiële middelen? 5. Hoe wordt de werking van de regeling ervaren bij de belangrijkste stakeholders? Onderzoeksopzet Enquête Zorgkantoren Om inzicht te krijgen in de besteding van beschikbare financiële middelen en de gespaarde bedragen is een inventarisatie uitgevoerd onder de Zorgkantoren in de vorm van een schriftelijke enquête (bijlage c). In het kader van de evaluatie van de beleidsregel hebben 30 zorgkantoren de enquête ontvangen. De zorgkantoren zijn drie keer benaderd met het verzoek de vragenlijst te retourneren: Begin april 2004 is de vragenlijst door Zorgverzekeraars Nederland verstuurd naar de 30 zorgkantoren. In de 3 e week van april 2004 is een herinnering met de vragenlijst via de verstuurd. In de 2 e week van mei 2004 zijn de zorgkantoren die niet hebben gereageerd nogmaals telefonisch benaderd met het verzoek de vragenlijst te retourneren. In totaal hebben 23 van de 30 zorgkantoren (77 %) de vragenlijst geretourneerd. Twee zorgkantoren hebben aangegeven geen tijd te hebben om te reageren. De resultaten zijn uitgewerkt in hoofdstuk 2. Enquête cliëntenraden De cliëntenraden van GGZ instellingen zijn schriftelijk benaderd met het verzoek om inzicht te geven in het aantal uitgevoerde toetsingen en met de vraag of er concrete toetsingsresultaten beschikbaar zijn. Daarnaast is bij de cliëntenraden geïnventariseerd welke concrete plannen voor toetsing bestaan en welke middelen hiermee gemoeid zullen zijn. In het kader van het onderzoek hebben 95 cliëntenraden van verschillende organisaties in de GGZ een vragenlijst ontvangen (bijlage d). De vragenlijst ging vergezeld van een ondersteunende brief van de LPR. Om de respons te verhogen ontving iedere raad die reageerde het boek Vraagsturing 2 cadeau. In totaal hebben 52 van de 95 cliëntenraden (55%) de enquêtes geretourneerd. Op de eerste vragenlijst reageerden 27 cliëntenraden. Om de respons te verhogen is een herinnering verstuurd waarna 15 cliëntenraden reageerden. Vervolgens zijn de cliëntenraden die nog niet hadden gereageerd telefonisch benaderd. Dit leverde nog eens 10 reacties op. De resultaten van de enquête onder cliëntenraden zijn uitgewerkt in hoofdstuk 3. 2 Bosselaar H. e.a. Vraagsturing. De cliënt aan het roer in de sociale zekerheid en zorg. Tijdschrift voor Arbeid en Participatie. Jaargang 23 nummer ¾. 12

14 Externe kwaliteitstoetsing vanuit cliëntenperspectief in de GGZ Analyse enquêteresultaten Om te komen tot een antwoord op de kwantitatieve onderzoeksvragen zijn de enquêteresultaten nader geanalyseerd. Uit vergelijking van de gegevens van de Zorgkantoren en cliëntenraden bleek dat de aangeleverde informatie onvergelijkbaar was. Daarom is van beide enquêtes een aparte analyse gemaakt. Op basis van de aangeleverde informatie zijn de cijfers geëxtrapoleerd naar resultaten voor de totale groep GGZ instellingen en cliëntenraden die beschikken over een budget voor externe kwaliteitstoetsing vanuit cliëntenperspectief. Dit betreft uiteraard schattingen. De analyse staat in hoofdstuk 4. Interviews Om meer achtergrond informatie te verzamelen over de werking van de regeling en de ideeën over effectiviteit, doelmatigheid en te verwachten ontwikkelingen zijn interviews gehouden met vertegenwoordigers van een aantal betrokken partijen: cliëntenraden, zorginstellingen, Kwadraad, Ministerie van VWS, GGZ Nederland, Zorgverzekeraars Nederland en de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie. In totaal zijn 11 interviews afgenomen. De interviews waren bedoeld om achtergrondinformatie te verzamelen die kan bijdragen aan het interpreteren en verklaren van de cijfers die naar voren komen uit de enquêtes onder Zorgkantoren en cliëntenraden. Het aantal interviews is gering. Op basis van dit aantal mogen aan de interviews geen representatieve conclusies worden verbonden. De uitkomsten van de interviews zijn gebruikt voor het onderbouwen van de verklaring en interpretatie van de verzamelde cijfers. De gesprekken hebben plaatsgevonden in de vorm van half open interviews op basis van een lijst met onderwerpen die de geïnterviewden vooraf hebben ontvangen (bijlage g). De gesprekken duurden één tot anderhalf uur. Van elk interview is een verslag gemaakt dat ter goedkeuring aan de geïnterviewden is toegestuurd. Er stond ook een interview gepland met het CTG. In overleg is besloten dit interview niet door te laten gaan, omdat het CTG geen inhoudelijke kennis heeft over de werking van de beleidsregel. Het CTG heeft wel alle noodzakelijke technische informatie met betrekking tot de beleidsregel aangeleverd. De samengevatte uitkomsten van de interviews staan in hoofdstuk 5. Begeleidingscommissie Ten behoeve van het evaluatieonderzoek is een begeleidingscommissie samengesteld (bijlage a). De taak van de begeleidingscommissie is het inhoudelijk begeleiden van het onderzoek en het beoordelen en interpreteren van de onderzoeksresultaten. De begeleidingscommissie is gedurende het onderzoek drie maal bijeen geweest. De eerste maal zijn onderzoeksopzet en vragenlijst besproken. De tweede maal is naar aanleiding van een tussentijdse rapportage gesproken over de uitkomsten van beide enquêtes. De derde maal is het eindrapport besproken en de hierin opgenomen conclusies en aanbevelingen. 13

15 Evaluatieonderzoek 14

16 Externe kwaliteitstoetsing vanuit cliëntenperspectief in de GGZ 2. Resultaten enquête Zorgkantoren Inleiding Dit hoofdstuk toont de resultaten van de enquête onder Zorgkantoren met betrekking tot de CTG Beleidsregel Externe kwaliteitstoetsing vanuit cliëntenperspectief in de GGZ. Aan de Zorgkantoren is gevraagd informatie te verstrekken over die onderwerpen waarvan op basis van de CTG beleidsregel verondersteld mag worden dat deze bij de Zorgkantoren aanwezig is. Achtereenvolgens wordt ingegaan op: de respons zorgkantoren het aantal en soort GGZ instellingen per zorgkantoor de beschikbaar gestelde budgetten voor externe kwaliteitstoetsing het aantal ingediende plannen van aanpak door cliëntenraden de periode van uitvoering van externe kwaliteitstoetsingen Respons zorgkantoren In het kader van de evaluatie van de beleidsregel hebben 30 zorgkantoren een enquête ontvangen. In totaal hebben 23 van de 30 Zorgkantoren (77 %) de vragenlijst geretourneerd. Aantal en soort GGZ instellingen per zorgkantoor Op basis van de CTG beleidsregel zijn budgetten beschikbaar voor Algemene Psychiatrie, Kinderen jeugdpsychiatrie, Verslavingszorg, Ambulante GGZ en Beschermd Wonen. Bij de Zorgkantoren is geïnventariseerd welke budgetten zij beschikbaar hebben gesteld aan GGZ instellingen voor de diverse functies. Hieruit komt geen eenduidig beeld naar voren. Doordat veel GGZ instellingen in de periode zijn gefuseerd bieden veel instellingen een combinatie van functies aan. Sommige Zorgkantoren hebben informatie over het samengestelde budget verstrekt. Andere Zorgkantoren hebben gegevens over de gedifferentieerde budgetten aangeleverd. Tabel 1 geeft een overzicht van het aantal per functie verstrekte budgetten. Tabel 1: Aantal per functie verstrekte budgetten Functie Aantal Percentage Combinatie Algemene psychiatrie Kinder- en jeugdpsychiatrie Verslavingszorg Ambulante GGZ Beschermd Wonen Totaal De 23 Zorgkantoren geven aan dat zij aan 47 GGZ Instellingen een budget hebben verstrekt voor externe kwaliteitstoetsing vanuit cliëntenperspectief. Het totaal aantal erkende instellingen dat in aanmerking komt voor een budget bedraagt Budgetten externe kwaliteitstoetsingen in GGZ door cliënten De 47 GGZ instellingen ontvingen in volgens opgave va de Zorgkantoren in totaal de volgende bedragen voor externe kwaliteitstoetsing vanuit cliëntenperspectief. 3 Het aantal instellingen dat in aanmerking komt voor een budget op basis van de CTG beleidsregel Externe kwaliteitstoetsing vanuit cliëntenperspectief in de GGZ is niet exact bekend. Het aantal van 96 is gebaseerd op de opgaven van Kwadraad. 15

17 Evaluatieonderzoek Tabel 2: Beschikbaar gestelde budgetten voor externe kwaliteitstoetsing Jaar Beschikbaar gesteld budget voor 47 instellingen volgens opgave Zorgkantoren in Totaal beschikbaar budget voor 96 instellingen volgens opgave CTG in In de tabel 3 staan de budgetten voor externe kwaliteitstoetsingen weergegeven voor alle jaren dat de beleidsregel van toepassing is. Het meeste budget is beschikbaar gesteld voor externe kwaliteitstoetsingen door cliënten in de algemene psychiatrie, ambulante GGZ en Beschermd Wonen. Minder budget is beschikbaar voor kinder- en jeugdpsychiatrie en verslavingszorg. De verschillen komen voort uit de definiëring van de CTG beleidsregel. In 1999 was de regeling nog niet van toepassing op de Kinder- en jeugdpsychiatrie en Verslavingszorg. Rij 7 van tabel 3 bevat Gecombineerde instellingen. Dit zijn gefuseerde GGZ instellingen die diverse soorten zorg leveren. Zij ontvangen van het Zorgkantoor een samengesteld budget. In de CTG beleidsregel komen deze gecombineerde instellingen niet voor. Tabel 3: Beschikbaar gestelde budget per soort instelling op basis van opgave van 23 Zorgkantoren voor 47 instellingen. De bedragen zijn in. Soort instelling Totaal Algemene Psychiatrie Kinder- en jeugdpsychiatrie Verslavingszorg Ambulante GGZ Beschermd wonen Gecombineerde instellingen Totaal De bedragen voor de jaren en het totaal (kolom 8) zijn teruggerekend op basis van de budgetten voor 2003 en Hiervoor zijn beleidsregelbedragen per inwoner in voorgaande jaren gebruikt (zie bijlage d). De teruggerekende bedragen staan cursief gedrukt. Om te vergelijken zijn alle bedragen weergegeven in euro s. Landelijk beschikbare budgetten externe kwaliteitstoetsingen Tabel 4 geeft een overzicht van de budgetten die sinds 1999 beschikbaar zijn voor externe kwaliteitstoetsing vanuit cliëntenperspectief op basis van de CTG beleidsregel. De bedragen zijn afgeleid van de beleidsregelbedragen die door het CTG vanaf 1999 worden gehanteerd (bijlage d). 4 Dit bedrag is exclusief het bedrag van in totaal voor ondersteuning door Kwadraad in 2003 en

18 Externe kwaliteitstoetsing vanuit cliëntenperspectief in de GGZ Tabel 4: Totaal beschikbaar budget per soort instelling op basis van CTG beleidsregel 5. De bedragen zijn in. Soort instelling Algemene Psychiatrie Kinder- en jeugdpsychia trie Verslavingszorg Ambulante GGZ Beschermd wonen Totaal Het totaal in de budgetten van instellingen opgenomen bedrag voor externe kwaliteitstoetsingen voor de periode bedraagt volgens het CTG ongeveer ,00. De omvang van het door 23 Zorgkantoren aan instellingen uitgekeerde budget voor externe kwaliteitstoetsing vanuit cliëntenperspectief bedraagt naar schatting ,00 Dit is inclusief de bijdrage voor landelijke ondersteuning door Kwadraad vanaf Het verschil tussen het totaal beschikbare budget en het budget waarvan bekend is dat het is uitgekeerd aan 47 instellingen bedraagt ongeveer ,00. Aantal ingediende plannen van aanpak door cliëntenraden Alvorens een cliëntenraad aan de slag kan met externe kwaliteitstoetsing vanuit cliëntenperspectief op basis van de CTG beleidsregel, is goedkeuring van een Plan van Aanpak door het Zorgkantoor noodzakelijk. De 23 Zorgkantoren geven aan dat 23 cliëntenraden een Plan van Aanpak ter goedkeuring hebben voorgelegd. Deze plannen zijn allemaal goedgekeurd door de Zorgkantoren. Er zijn geen plannen afgekeurd of nog in behandeling. Er zijn GGZ instellingen met meerdere cliëntenraden. Dit geldt vooral voor de gecombineerde instellingen. Niet duidelijk is op hoeveel instellingen de Plannen van Aanpak betrekking hebben. Een aantal Zorgkantoren geeft aan dat ze deze vraag als gevolg van tijdsdruk niet kunnen beantwoorden. Zorgkantoren hebben voor 12 van de 23 Plannen van Aanpak het budget weergegeven dat met uitvoering is gemoeid. Het totale budget dat gemoeid is met de uitvoering van 12 externe kwaliteitstoetsingen bedraagt Periode van uitvoering externe kwaliteitstoetsingen Bij 19 van de 23 ingediende Plannen van Aanpak van cliëntenraden is door de zorgkantoren de periode van uitvoering weergegeven: : uitvoering 2 Plannen van Aanpak : uitvoering 3 Plannen van Aanpak : uitvoering 5 Plannen van Aanpak vanaf 2003: uitvoering 2 Plannen van Aanpak 5 Bron: Bureau CTG. 17

19 Evaluatieonderzoek : uitvoering 7 Plannen van Aanpak Zorgkantoren geven aan dat zij verwachten dat veel cliëntenraden nog moeten starten met de externe kwaliteitstoetsingen. Vanaf 2003 is wel een duidelijke toename van het aantal externe kwaliteitstoetsingen zichtbaar. Kwadraad Vanaf 1999 is er een budget beschikbaar voor landelijke ondersteuning van cliëntenraden bij de uitvoering van externe kwaliteitstoetsing. Vanaf 2003 wordt deze ondersteuning gefinancierd vanuit de CTG beleidsregel. In de periode zijn hierover aparte afspraken met het CTG gemaakt. Het totale bedrag dat gedurende de periode voor ondersteuning beschikbaar is gesteld bedraagt naar schatting ,00 18

20 Externe kwaliteitstoetsing vanuit cliëntenperspectief in de GGZ 3. Resultaten enquête cliëntenraden Inleiding Dit hoofdstuk geeft inzicht in de resultaten van de enquête onder cliëntenraden met betrekking tot de uitvoering van externe kwaliteitstoetsingen op basis van de CTG beleidsregel voor Externe kwaliteitstoetsing vanuit cliëntenperspectief in de GGZ. Achtereenvolgens wordt beschreven: de respons van cliëntenraden de bekendheid met de beleidsregel en hoogte van beschikbare budgetten het aantal opgestelde Plannen van Aanpak het gebruik van de ondersteuning door Kwadraad het aantal afgeronde externe kwaliteitstoetsingen het aantal toetsingen in uitvoering of voorbereiding Respons cliëntenraden In het kader van de evaluatie zijn 95 cliëntenraden van verschillende organisaties in de GGZ aangeschreven. In totaal hebben 52 van de 95 cliëntenraden (55%) de enquêtes geretourneerd. Tijdens een belronde is gevraagd waarom de cliëntenraad de enquête (nog) niet had teruggestuurd. Dit leverde de volgende inzichten op: Tijdens de belronde is gebleken dat veel cliëntenraden moeilijk bereikbaar zijn, zowel telefonisch als per post Brieven gericht aan de cliëntenraad komen dikwijls niet bij de ondersteuner of de leden van de cliëntenraad terecht Veel organisaties zijn aan het fuseren. In deze fusieprocessen hebben cliëntenraden een onduidelijke functie, wordt het voortbestaan van de raad bedreigd of functioneert niet meer Een aantal cliëntenraden heeft aangegeven te druk te zijn om de vragenlijst in te vullen. Op basis van de CTG beleidsregel krijgen cliëntenraden van GGZ instellingen op het gebied van Algemene Psychiatrie, Kinder- en jeugdpsychiatrie, Verslavingszorg, Ambulante GGZ en Beschermd Wonen een budget voor externe kwaliteitstoetsing. Als gevolg van fusies tussen GGZ instellingen zijn er ook veel gecombineerde instellingen ontstaan. Cliëntenraden van deze instellingen ontvangen een samengesteld budget. Tabel 5 toont het aantal reacties van cliëntenraden per categorie zorginstellingen. De respons is het grootst bij de gecombineerde instellingen. Tabel 5: Reacties cliëntenraden per categorie GGZ instellingen Categorie GGZ instelling Respons Cliëntenraden (totaal 52) Aangeschreven Cliëntenraden (totaal 95) Algemene psychiatrie 12 (60 %) 20 Kinder- en jeugdpsychiatrie 0 ( 0 %) 12 Verslavingszorg 4 (50 %) 8 Ambulante GGZ 6 (35 %) 17 Beschermd Wonen 10 (66 %) 15 Gecombineerde instellingen 6 20 (87 %) 23 De bekendheid met de beleidsregel en hoogte van beschikbare budgetten Van de 52 cliëntenraden geven 42 (81%) aan bekend te zijn met de beleidsregel. Daarnaast zijn 5 cliëntenraden die aangeven de beleidsregel niet te kennen en 5 cliëntenraden hebben deze vraag niet ingevuld. 6 Onder gecombineerde instellingen wordt verstaan instellingen die zich met verschillende disciplines in de GGZ bezighouden. 19

21 Evaluatieonderzoek De beleidsregel is bij de meeste raden bekend. Dat geldt in mindere mate voor het budget dat zij ter beschikking hebben voor de externe kwaliteitstoetsing. Van de 52 cliëntenraden geven 28 (54 %) cliëntenraden aan dat het budget bekend is. Van de overige 24 (46 %) cliëntenraden kennen 22 het budget niet. Twee cliëntenraden geven aan dat het budget niet van toepassing is. In tabel 6 staan de door de cliëntenraden opgegeven budgetten per categorie zorginstellingen. Tabel 6: Opgeven budgetten per categorie zorginstellingen GGZ instelling Aantal CR budget bekend Budget cliëntenraden in Aantal CR budget onbekend of nvt Algemene psychiatrie Kinder- en jeugdpsychiatrie Verslavingszorg Ambulante GGZ Beschermd Wonen Gecombineerde instellingen Totaal Van de 52 cliëntenraden geven 33 (63 %) aan dat de GGZ instellingen het budget voor externe kwaliteitstoetsing beschikbaar heeft gesteld aan de cliëntenraad. Door 9 c1iëntenraden (18%) wordt gezegd dat het budget niet ter beschikking is gesteld door de instelling en door 10 cliëntenraden is deze vraag niet beantwoord. Uitgevoerde externe kwaliteitstoetsingen en het bestede budget Voor de uitvoering van een externe kwaliteitstoetsing op basis van de CTG beleidsregel moet een Plan van Aanpak worden opgesteld. Dit dient te worden goedgekeurd door het Zorgkantoor. Door 19 van de 52 cliëntenraden (36%) is een Plan van Aanpak opgesteld en ter beoordeling voorgelegd aan het Zorgkantoor. Deze zijn allemaal goedgekeurd. Van de overige raden die toetsingen hebben uitgevoerd (6) is niet bekend of er een Plan van Aanpak is gemaakt. Door 17 cliëntenraden (33 %) is deze vraag niet beantwoord. In totaal hebben 25 cliëntenraden (48%) één of meer externe kwaliteitstoetsingen uitgevoerd: 19 cliëntenraden hebben één toetsing uitgevoerd (36%) en 6 cliëntenraden 2 of meer (12%). Toetsingen zijn niet uitgevoerd door 21 van de 52 cliëntenraden (40%). Tabel 7: Aantal uitgevoerde toetsingen Aantal Externe kwaliteitstoetsingen Aantal cliëntenraden 0 toetsingen 21 (40 %) 1 toetsing 19 (36 %) 2 of meer toetsingen 6 (12 %) Onbekend 6 (12 %) Totaal 52 (100 %) Door 15 van de 25 cliëntenraden die één of meer toetsingen hebben uitgevoerd is het budget vermeld dat gemoeid is met de uitvoering van de externe kwaliteitstoetsingen. De overige 9 cliëntenraden hebben het budget niet ingevuld. Het meeste geld is uitgegeven door cliëntenraden van gecombineerde instellingen. De kosten voor de uitvoering van een toetsing liggen vaak hoger 20

22 Externe kwaliteitstoetsing vanuit cliëntenperspectief in de GGZ dat het budget dat in één jaar beschikbaar is. Om de kosten te dekken wordt gebruik gemaakt van het gespaarde budget uit vorige jaren. Tabel 8 geeft een overzicht van het aantal toetsingen en de bestede budgetten per categorie zorginstellingen. Tabel 8: Aantal toetsingen en bestede middelen per categorie zorginstellingen CR GGZ instelling Aantal cliëntenraden Aantal toetsingen Gebruikte budgetten in Algemene psychiatrie Kinder- en jeugdpsychiatrie Verslavingszorg Ambulante GGZ Beschermd Wonen Gecombineerde instellingen Totaal Externe kwaliteitstoetsingen zijn in opdracht van de cliëntenraden vier keer door Kwadraad en drie keer door Prismant uitgevoerd. Verder worden toetsingen uitgevoerd door diverse onderzoeksbureaus. Van de uitgevoerde externe kwaliteitstoetsingen zijn bij 20 van de 25 cliëntenraden ook onderzoeksrapporten beschikbaar. Redenen voor niet uitvoeren externe kwaliteitstoetsingen Een groot aantal van de cliëntenraden (40 %) heeft geen externe kwaliteitstoetsing uitgevoerd. Hiervoor worden door de cliëntenraden uiteenlopende redenen aangegeven. Tabel 9: Redenen om geen externe kwaliteitstoetsing uit te voeren Redenen geen externe kwaliteitstoetsingen Aantal malen genoemd De cliëntenraad heeft het te druk 11 De instelling doet onderzoek via de Thermometer 8 cliëntenwaardering Het beschikbare bedrag is te laag voor toetsing 5 Niet op hoogte mogelijkheden externe kwaliteitstoetsingen 1 De instelling verleent geen medewerking aan toetsingen 1 Cliëntenraden vinden externe kwaliteitstoetsingen niet 0 belangrijk Andere redenen 13 De instelling heeft twee cliëntenraden. Beiden maken gebruik van hetzelfde budget, dit vraagt tijd qua afstemming en voorbereiding. Alle leden van de cliëntenraad werken fulltime: geen tijd voor zaken als externe kwaliteitstoetsingen Geen continuïteit in cliëntenraad, meeste energie gaat daarom naar opnieuw inrichten van een raad. Instelling doet zelf kwaliteitsonderzoek Keuze onderwerp is moeilijk, streven naar samenwerking met andere raden Cliëntenraad wil enkele jaren sparen om groot 21

23 Evaluatieonderzoek onderzoek te doen Totaal 39 Externe kwaliteitstoetsingen in uitvoering en voorbereiding In tabel 10 staat weergegeven hoeveel cliëntenraden op dit moment bezig zijn met de uitvoering van de externe kwaliteitstoetsingen. Dit betreffen 18 van de 52 cliëntenraden (35 %). Van deze 18 cliëntenraden hebben 9 cliëntenraden aangegeven in 2004 de externe kwaliteitstoetsingen af te ronden en 4 cliëntenraden denken de toetsingen in 2005 af te ronden. Tabel 10: Aantal toetsingen in uitvoering Uitvoering externe kwaliteitstoetsingen Aantal cliëntenraden Bezig met externe kwaliteitstoetsingen 18 Niet bezig met externe kwaliteitstoetsingen 27 Onbekend 7 Totaal 52 Daarnaast hebben 23 van de 52 cliëntenraden (44%) aangegeven bezig te zijn met de voorbereiding van een toetsing (zie tabel hieronder). De meeste cliëntenraden denken nog in 2004 te beginnen en de externe kwaliteitstoetsing eind 2004/ begin 2005 af te ronden. Tabel 11: Aantal toetsingen in voorbereiding Voorbereiding externe kwaliteitstoetsingen Aantal cliëntenraden Bezig met voorbereidingen 23 Niet bezig met voorbereidingen 20 Onbekend 9 Totaal 52 Ondersteuning Kwadraad Kwadraad heeft een ondersteuningsaanbod voor cliëntenraden met betrekking tot het voorbereiden van externe kwaliteitstoetsingen. Door 15 van de 52 cliëntenraden (29%) is aangeven dat van deze ondersteuning gebruik wordt gemaakt, terwijl 29 cliëntenraden (56 %) aangeven geen gebruik te maken van het aanbod van Kwadraad. Door 8 cliëntenraden is deze vraag niet beantwoord. 22

24 Externe kwaliteitstoetsing vanuit cliëntenperspectief in de GGZ 4. Analyse enquêteresultaten In dit hoofdstuk worden de resultaten van de enquêtes onder de Zorgkantoren en Cliëntenraden nader geanalyseerd. Doel hiervan is het geven van een antwoord op de eerste vier deelvragen van het onderzoek: 1. Welk deel van de beschikbare financiële middelen voor externe kwaliteitstoetsing vanuit cliëntenperspectief in de GGZ is sinds 1999 daadwerkelijk besteed aan externe kwaliteitstoetsing? 2. Welk deel van de beschikbare financiële middelen is gespaard voor de uitvoering van geplande of toekomstige toetsingen? 3. Welke toetsingen zijn door cliëntenraden uitgevoerd? Zijn er resultaten beschikbaar? 4. Welke concrete plannen bestaan er voor externe kwaliteitstoetsing en welk beslag legt dit op de beschikbare financiële middelen? Om de vragen te kunnen beantwoorden zullen de resultaten van de enquêtes daar waar mogelijk worden geëxtrapoleerd. De respons en de kwaliteit van de door de respondenten aangeleverde informatie was niet altijd even hoog. Dit betekent dat de uitkomsten van deze analyses met de nodige voorzichtigheid beoordeeld moeten worden. Gebleken is dat de uitkomsten van de enquête onder de Zorgkantoren en die onder Cliëntenraden niet te vergelijken zijn. Daarom is er voor gekozen om de resultaten van beide enquêtes apart te analyseren. Voorbeeld: de Zorgkantoren geven aan 23 Plannen van Aanpak te hebben ontvangen. Daar tegenover stellen 19 cliëntenraden een Plan van Aanpak te hebben ingediend. Vergelijking van de namen leverde slechts drie matches op. Enquête Zorgkantoren Respons In totaal hebben 23 van de 30 Zorgkantoren (77 %) de vragenlijst geretourneerd. Van de volgende Zorgkantoren is geen informatie ontvangen: Apeldoorn / Zutphen, Utrecht, t Gooi, Amsterdam, Nijmegen, Zuid Holland Noord en Zeeland. Het inwoneraantal van de Zorgkantoren die niet hebben gereageerd bedroeg in personen. Dit is ruim 24 % van de totale bevolking. Het aantal GGZ instellingen in deze regio s dat een budget voor kwaliteitsonderzoek vanuit cliëntenperspectief ontvangt bedraagt 36. Dit betreft hoofdvestigingen. 7 Dit is 38 % van het totale aantal instellingen (96). Een aantal van deze instellingen heeft een bovenregionale functie. Ongeveer de helft van de instellingen in deze regio zijn gecombineerde instellingen met de functie algemene psychiatrie. Op basis hiervan wordt geschat dat de Zorgkantoren die niet hebben gereageerd naar schatting 40 % van het beschikbare budget weg zetten. Verdeling budget De 23 Zorgkantoren die de enquête hebben ingevuld verdelen in ,00 onder 48 instellingen. Dit is 46 % van het totaal. Er vanuit gaande dat de Zorgkantoren die niet hebben gereageerd 40 % van het beschikbare budget verdelen, komt het totaal op ,00. Dit bedrag is inclusief ,00 voor Kwadraad. Redenerend langs deze weg is 98 % van de verdeling van het budget verklaard. 7 Bron: RIVM. Nationale Atlas Volksgezondheid. 23

25 Evaluatieonderzoek Deze lijn kan worden doorgetrokken voor de hele periode Voor deze gehele periode is een bedrag beschikbaar voor externe kwaliteitstoetsing vanuit cliëntenperspectief van ongeveer ,00. Dit is inclusief een bedrag van ongeveer ,00 voor Kwadraad. Uitgevoerde toetsingen Het aantal cliëntenraden dat volgens opgaven van 23 Zorgkantoren een Plan van Aanpak heeft ingediend bedraagt 23. Uitgaande van 48 instellingen die van de 23 Zorgkantoren een budget hebben ontvangen en even zoveel cliëntenraden, betekent dit dat 48 % van de cliëntenraden een Plan van Aanpak heeft ingediend. Als deze lijn wordt doorgetrokken naar het totaal aantal instellingen (96) zouden 46 cliëntenraden in de periode een Plan van Aanpak hebben ingediend en een toetsing hebben uitgevoerd. Hierbij moet worden opgemerkt dat: Een goedgekeurd Plan van Aanpak niet altijd leidt tot de uitvoering van een toetsing. Er zijn gevallen bekend waarin de uitvoering van de toetsing is uitgesteld of afgelast. Veel GGZ instellingen meerdere cliëntenraden hebben. Niet bekend is op hoeveel instellingen het genoemde aantal van 23 Plannen van Aanpak betrekking hebben. Niet alle cliëntenraden het Plan van Aanpak voorleggen aan het Zorgkantoor. De directie van een GGZ instelling kan het budget ook zonder goedkeuring beschikbaar stellen. Bestede middelen De gemiddelde kosten voor uitvoering van een externe kwaliteitstoetsing bedragen op basis van het opgegeven budget voor 12 externe kwaliteitstoetsingen ,00. Als maximaal 46 cliëntenraden een toetsing hebben uitgevoerd in de periode tegen de gemiddelde kostprijs, dan is een bedrag van ,00 besteed aan de uitvoering van toetsingen. Als hier de uitgaven voor ondersteuning door Kwadraad bij worden opgeteld ( ,00) dan betekent dit dat ongeveer 29 % van de beschikbare middelen aan externe kwaliteitstoetsing zijn besteed. Hieruit kan worden afgeleid dat in theorie een bedrag is gespaard van naar schatting ,00 (71 %) Enquête cliëntenraden Respons In het kader van de evaluatie zijn 95 cliëntenraden van verschillende organisaties in de GGZ aangeschreven. In totaal hebben 52 van de 95 cliëntenraden (55%) de enquêtes geretourneerd. In totaal hebben 43 cliëntenraden niet gereageerd. Budget Van de 52 cliëntenraden die gereageerd hebben geven 28 aan gezamenlijk te beschikken over een budget van ,00 voor Als dit bedrag wordt geëxtrapoleerd naar het totaal aantal raden wordt het totaal op jaarbasis beschikbare budget van ,00 ruim overschreden. De oorzaak ligt waarschijnlijk in het gegeven dat veel raden het opgespaarde bedrag over meerdere jaren hebben opgegeven in de enquête. De informatie is te onbetrouwbaar om verder te gebruiken. Uitgevoerde toetsingen In totaal hebben 25 cliëntenraden één of meer toetsingen uitgevoerd: 19 cliëntenraden geven aan 1 toetsing te hebben laten uitvoeren, 6 raden hebben 2 of meer toetsingen laten uitvoeren. Het totaal door deze 25 raden uitgevoerde toetsingen komt daarmee in elk geval op 31. Door 48 % van het aantal raden dat heeft gereageerd (52) zijn toetsingen uitgevoerd. Als deze lijn wordt doorgetrokken naar het totaal aantal raden (95) dan hebben maximaal 46 raden één of meer toetsingen uitgevoerd. Uitgaande van dezelfde verhoudingen tussen 1 of meerdere toetsingen (76 : 24

26 Externe kwaliteitstoetsing vanuit cliëntenperspectief in de GGZ 24) komt het totale aantal mogelijk uitgevoerde toetsingen op 57. Hierbij moet worden opgemerkt dat deze schatting waarschijnlijk aan de hoge kant is. Verondersteld mag worden dat de meeste cliëntenraden die daadwerkelijk met externe kwaliteitstoetsing bezig zijn de enquête hebben geretourneerd. Bestede budget Door 15 cliëntenraden zijn 18 toetsingen uitgevoerd tegen een totale kostprijs van De gemiddelde kostprijs bedraagt afgerond ,00. Uitgaande van 57 uitgevoerde toetsingen bedragen de totale bestedingen aan externe kwaliteitstoetsingen ,00. Als hier de uitgaven voor ondersteuning door Kwadraad bij worden opgeteld ( ,00) dan betekent dit dat ongeveer 35 % van de beschikbare middelen aan externe kwaliteitstoetsing zijn besteed. Hieruit kan worden afgeleid dat in theorie een bedrag is gespaard van ,00 (65 %). Resultaten De cliëntenraden die een externe kwaliteitstoetsing hebben laten uitvoeren geven in ruime meerderheid (80 % ) aan dat er een onderzoeksrapport beschikbaar is. In de schriftelijke enquête onder cliëntenraden zijn geen inhoudelijke vragen opgenomen met betrekking tot de onderwerpen of resultaten van toetsingen. Toetsingen in uitvoering of voorbereiding Door 18 cliëntenraden wordt aangegeven dat zij momenteel een externe kwaliteitstoetsing laten uitvoeren. Op basis van een gemiddelde kostprijs van ,00 bedragen de totale kosten van deze toetsingen ,00. De helft van deze onderzoeken wordt naar verwachting in 2004 afgerond. Het is mogelijk dat een aantal van de toetsen in uitvoering ook is meegeteld in het genoemde aantal toetsingen over de periode Door 23 cliëntenraden wordt aangegeven dat zij bezig zijn met de voorbereiding van een externe kwaliteitstoetsing. De kosten hiervan bedragen bij een gemiddelde kostprijs ,00. De meeste cliëntenraden verwachten nog in 2004 met de uitvoering te starten. Vergelijking Aan het begin van dit hoofdstuk is al aangegeven dat een vergelijking van de uitkomsten van de enquête onder de Zorgkantoren en de cliëntenraden niet verantwoord is. Desondanks valt wel op dat de uitkomsten van beide enquêtes met betrekking tot het aantal uitgevoerde toetsingen en de bestede middelen dicht bij elkaar liggen. In beide gevallen gaat het om 46 cliëntenraden die toetsingen uitvoeren. Op basis van de enquête onder de Zorgkantoren is ongeveer 29 % van het beschikbare budget besteed aan kwaliteitstoetsing en ondersteuning. Op basis van de enquête onder cliëntenraden is 35 % besteed. Het verschil in bestede middelen wordt deels verklaard door een verschil in gemiddelde kostprijs van de toetsingen. Uit beide enquêtes blijkt dat veel cliëntenraden geen toetsingen uitvoeren en dat een groot deel van het budget niet is besteed. 25

27 Evaluatieonderzoek 26

28 Externe kwaliteitstoetsing vanuit cliëntenperspectief in de GGZ 5. Samenvatting interviews Ten behoeve van het evaluatieonderzoek zijn 11 interviews afgenomen met cliëntenraden en directies van GGZ-instellingen, koepelorganisaties en beleidsmakers (bijlage g). Doel van de interviews is het krijgen van aanvullende kwalitatieve informatie over de werking van de CTG Beleidsregel Externe kwaliteitstoetsing vanuit cliëntenperspectief in de GGZ. De interviews zijn afgenomen op basis van een vooraf toegestuurde lijst met onderwerpen (bijlage h). Niet alle onderwerpen zijn in alle interviews even uitgebreid behandeld. In de interviews met cliëntenraden is dieper ingegaan op de ervaring met externe kwaliteitstoetsing in praktijk. In de interviews met koepels is dieper ingegaan op de consequenties van beleidsontwikkelingen voor externe kwaliteitstoetsing. Van alle interviews is een verslag gemaakt. Dit is voor aanvulling en goedkeuring aan de geïnterviewden voorgelegd. De tekst van dit hoofdstuk betreft een samenvatting van de interviews. De uitkomsten zijn geordend op basis van de gespreksonderwerpen. De teksten tussen aanhalingstekens zijn letterlijke uitspraken van geïnterviewden en dienen ter illustratie. Bekendheid van de regeling bij cliëntenraden Uit de interviews komt naar voren dat cliëntenraden over het algemeen weten dat er een regeling is voor externe kwaliteitstoetsing vanuit cliëntenperspectief. De informatie over de regeling is afkomstig van het landelijke ondersteuningsbureau Kwadraad of van de LPR. Vaak komt de informatie bij de cliëntenraad via de ondersteuner. Informatie en kennis over de regeling voor externe kwaliteitstoetsing blijft niet lang behouden. Door wisselingen in de bezetting van een raad en wisselende ondersteuners gaat veel informatie verloren. Van een goede overdracht is vaak geen sprake. Continuïteit in de informatievoorziening is belangrijk. Uit de interviews blijkt dat veel cliëntenraden weten dat er een regeling voor externe kwaliteitstoetsing vanuit cliëntenperspectief is, maar dat zij onvoldoende op de hoogte zijn van de details en de uitwerking van de regeling. Niet alle raden zijn op de hoogte van het budget dat ter beschikking staat. In een aantal gevallen wordt de hoogte van het budget door het management van de instelling aan de raad bekend gemaakt. Vaak gebeurt dat niet. De Zorgkantoren geven deze informatie niet rechtstreeks aan de raden. Er wordt een aantal eisen gesteld voor de uitvoering van een externe kwaliteitstoetsing: de toetsing past binnen het vastgestelde regiokader; er is een plan van aanpak dat door het Zorgkantoor is goedgekeurd; de toetsing wordt uitgevoerd door een onafhankelijke toetser. Deze eisen zijn bekend bij de raden die daadwerkelijk met de voorbereiding of uitvoering van toetsingen bezig zijn. De geïnterviewde koepelorganisaties (ZN, GGZ Nederland, NPCF) weten niet of de regeling voor externe kwaliteitstoetsing bekend is bij cliëntenraden. Ook is niet duidelijk voor de koepelorganisaties of veel gebruik wordt gemaakt van de regeling. Het monitoren van een dergelijke regeling heeft voor de koepelorganisaties geen prioriteit en zij worden door de verschillende achterbannen (instellingen, Zorgkantoren, belangenorganisaties) ook niet geïnformeerd over de werking of resultaten. Interesse van cliëntenraden Volgens opgave van Kwadraad heeft sinds 2002 ruim 50 % (N = 96) van de cliëntenraden informatie gevraagd over de regeling voor externe kwaliteitstoetsing vanuit cliëntenperspectief. Voor 28 cliëntenraden (29 %) is door Kwadraad een plan van aanpak opgesteld. Dit aantal neemt naar verwachting in 2004 toe tot 40 (42 %). Veel van de andere raden zijn waarschijnlijk niet bezig 27

29 Evaluatieonderzoek met het onderwerp externe kwaliteitstoetsing. Hiervoor zijn verschillende redenen. De belangrijkste zijn: belast met veel andere onderwerpen personele onderbezetting en discontinuïteit betrokken bij andere vormen van kwaliteitsonderzoek, waaronder de Thermometer Cliëntwaardering het onderwerp is te ingewikkeld. Uit de interviews blijkt dat de ondersteuner van de cliëntenraad vaak een cruciale rol vervult bij het oppakken van het onderwerp externe kwaliteitstoetsing door de cliëntenraad. De ondersteuner informeert de raad en adviseert vaak over het wel of niet gaan uitvoeren van een toetsing. Dit betekent dat de motivatie van de ondersteuner voor externe kwaliteitstoetsing soms van doorslaggevend belang is voor de interesse van een cliëntenraad. Cliëntenraden die eenmaal werken aan een toetsing zijn vaak enthousiast. De toetsing geeft feitelijke informatie en handvatten om de kwaliteit van zorg te verbeteren. Ook persoonlijke overwegingen spelen een rol: Ik leer er ontzettend veel van en beleef er veel plezier aan. Ik raak veel meer betrokken bij de zorg. De interesse van cliëntenraden in externe kwaliteitstoetsing lijkt verband te houden met de interesse van het management van een instelling in externe kwaliteitstoetsing vanuit cliëntenperspectief. Een stimulerende houding van het management bevordert de interesse van een cliëntenraad en heeft een positief effect op de resultaten van een externe kwaliteitstoetsing. Een dergelijke positieve houding krijgt inhoud door regelmatig het budget bekend te maken, de organisatie en uitvoering van toetsingen te ondersteunen en de uitkomsten waar mogelijk om te zetten in verbetertrajecten. Een instelling geeft aan dat een positieve houding van het management wordt versterkt door een positieve houding van de cliëntenraad. Dan ontstaat er een goede samenwerkingsrelatie. Dit stelt eisen aan de cliëntenraad op het gebied van professionaliteit, strategie en tactiek. Opzet van de beleidsregel De doelstellingen van de CTG beleidsregel zijn het realiseren van externe kwaliteitstoetsing vanuit cliëntenperspectief én het nauwer betrekken van cliënten bij de zorg- en dienstverlening. Alle geïnterviewden onderschrijven deze doelstellingen. De vraag of de huidige regeling adequaat is voor deze doelstellingen wordt verschillend beantwoord. De geïnterviewde cliëntenraden en instellingen zijn allen met externe kwaliteitstoetsing bezig. In grote lijnen zijn zij positief over de regeling. Zij zijn van mening dat de toetsingen handvatten geeft voor kwaliteitsverbetering en dat de betrokkenheid van cliëntenraden bij de zorg toeneemt. Wel is men van mening dat kwaliteitsonderzoek erg lang duurt. De beleidsmakers zijn minder positief over de regeling: er wordt veel te weinig getoetst, er zijn te weinig resultaten zichtbaar. Daarbij wordt ook opgemerkt dat de huidige regeling geen vergelijkende of keuzeondersteunende informatie oplevert, terwijl daar wel behoefte aan bestaat. Een geïnterviewde: De huidige regeling is gericht op kwaliteitsverbetering en het versterken van de positie van de cliënt. De buitenwereld wil prestatievergelijking. Het risico bestaat dat de bestaande doelstellingen van externe kwaliteitstoetsing ondergeschikt worden aan de wensen van de buitenwereld. Achter de opzet van de regeling zit een idealistisch idee. Een deel van het budget van een instelling wordt gereserveerd voor externe kwaliteitstoetsing vanuit cliëntenperspectief op instellingsniveau. De cliëntenraad is hiervoor opdrachtgever. Een geïnterviewde geeft aan dat dit op zich een goed idee is, maar dat het voorbij gaat aan praktijk. Cliëntenraden beschikken in de praktijk niet altijd 28

Cliënttevredenheidsonderzoek 2009 Begeleid wonen BoumanGGZ

Cliënttevredenheidsonderzoek 2009 Begeleid wonen BoumanGGZ Cliënttevredenheidsonderzoek 2009 Begeleid wonen BoumanGGZ Datum : december 2009 Auteur : Cliëntenraad Versie : 1.1 Inhoudsopgave Inleiding...1 Methode van onderzoek...3 De onderzoeksresultaten...5 Samenvatting

Nadere informatie

Inhuur in de Kempen. Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden. Onderzoeksaanpak

Inhuur in de Kempen. Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden. Onderzoeksaanpak Inhuur in de Kempen Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden Onderzoeksaanpak Rekenkamercommissie Kempengemeenten 21 april 2014 1. Achtergrond en aanleiding In gemeentelijke organisaties met een omvang als

Nadere informatie

Samen werken aan betere zorg. Handreiking voor begeleiding van cliëntenraden betrokken bij verbetertrajecten

Samen werken aan betere zorg. Handreiking voor begeleiding van cliëntenraden betrokken bij verbetertrajecten Samen werken aan betere zorg van cliëntenraden betrokken bij verbetertrajecten INHOUDSOPGAVE Inleiding... 3 Participatie van cliënten... 4 De rol van de cliëntenraad in verbetertrajecten... 6 Het stappenplan:

Nadere informatie

Onderzoeksopzet wijkplatforms gemeente Barneveld

Onderzoeksopzet wijkplatforms gemeente Barneveld Onderzoeksopzet wijkplatforms gemeente Barneveld December 2011 1. Inleiding In 2003 bezocht de burgemeester van de gemeente Barneveld samen met de politie en de woningstichting de dorpskernen van de gemeente

Nadere informatie

RAPPORTAGE ONDERZOEK CLIËNTTEVREDENHEID 2009. april 2009, uitgevoerd door: www.xs2quality.nl info@xs2quality.nl

RAPPORTAGE ONDERZOEK CLIËNTTEVREDENHEID 2009. april 2009, uitgevoerd door: www.xs2quality.nl info@xs2quality.nl RAPPORTAGE ONDERZOEK CLIËNTTEVREDENHEID 2009 april 2009, uitgevoerd door: www.xs2quality.nl info@xs2quality.nl INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 Onderzoeksvariabelen - Algemene gegevens 4 - Contact en omgang 6

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk SBES/djon/GGZ 088 770 8770 vragencure@nza.nl 0146749/0204428

Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk SBES/djon/GGZ 088 770 8770 vragencure@nza.nl 0146749/0204428 Aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport T.a.v. mevrouw drs. E.I. Schippers Postbus 20350 2500 EJ 'S-GRAVENHAGE Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11

Nadere informatie

Deelrapportage "Apotheken door Cliënten Bekeken" Vorige en huidige meting Apotheek Den Hoorn

Deelrapportage Apotheken door Cliënten Bekeken Vorige en huidige meting Apotheek Den Hoorn Deelrapportage "Apotheken door Cliënten Bekeken" Vorige en huidige meting Apotheek Den Hoorn E Inhoud 1. Inleiding en methode 1 1.1. Achtergrond 1 1.2. Doel van het kwaliteitstraject: meten en verbeteren

Nadere informatie

2016D07727 LIJST VAN VRAGEN

2016D07727 LIJST VAN VRAGEN 2016D07727 LIJST VAN VRAGEN De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft een aantal vragen voorgelegd aan de Minister en de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over

Nadere informatie

Nieuwsflits. Evaluatieonderzoek naar de Regeling palliatieve terminale zorg

Nieuwsflits. Evaluatieonderzoek naar de Regeling palliatieve terminale zorg Nieuwsflits Inhoud Evaluatieonderzoek naar de Regeling palliatieve terminale zorg 1. Adviesrapport bureau HHM is openbaar gemaakt Pagina 1 2. Conclusies en advies HHM voor toekomst Pagina 1 3. Kamerbrief

Nadere informatie

Uitwerking scenario Belangenbehartiging

Uitwerking scenario Belangenbehartiging Uitwerking scenario Belangenbehartiging Korte omschrijving Belangenbehartiging voor mensen met een verstandelijke / cognitieve beperking gebeurt op 3 niveaus. 1. Individueel doorgaans wordt dit gedaan

Nadere informatie

Verzamelen gegevens: december 2013

Verzamelen gegevens: december 2013 Verzamelen gegevens: december 2013 Interpretatie gegevens: april/mei 2014 Organisatiebeschrijving Inzowijs richt zich op de begeleiding van kinderen en jongeren in de leeftijd van 2 t/m 23 jaar. De problematiek

Nadere informatie

Toolkit Cliëntenparticipatie Zorg en Welzijn

Toolkit Cliëntenparticipatie Zorg en Welzijn Toolkit Cliëntenparticipatie Zorg en Welzijn De toolkit Cliëntenparticipatie Zorg en Welzijn bevat vier praktische instrumenten om samen met cliënten te werken aan verbetering of vernieuwing van diensten

Nadere informatie

Gezamenlijk stimuleringsprogramma medezeggenschap cliënten. De veldpartijen: ActiZ, BTN, FO, GGZ Nederland, LOC, LSR, NFU, en NVZ

Gezamenlijk stimuleringsprogramma medezeggenschap cliënten. De veldpartijen: ActiZ, BTN, FO, GGZ Nederland, LOC, LSR, NFU, en NVZ Gezamenlijk stimuleringsprogramma medezeggenschap cliënten Uitkomst van overleg De veldpartijen: ActiZ, BTN, FO, GGZ Nederland, LOC, LSR, NFU, en NVZ overwegende dat zij gehoor hebben gegeven aan het verzoek

Nadere informatie

Subsidieplafond PGB nieuwe stijl 2005

Subsidieplafond PGB nieuwe stijl 2005 Onderzoeksrapport Subsidieplafond PGB nieuwe stijl 2005 Op 31 maart 2005 uitgebracht aan de sectormanager van de sector AWBZ Uitgave College voor zorgverzekeringen Postbus 320 1110 AH Diemen Fax (020)

Nadere informatie

Subsidiënt: Ministerie van VWS. Zorgverleners werken liever met interne oproepkrachten dan met personeel van buitenaf

Subsidiënt: Ministerie van VWS. Zorgverleners werken liever met interne oproepkrachten dan met personeel van buitenaf De gegevens in deze factsheet mogen met bronvermelding (E.E.M. Maurits, A.J.E. de Veer & A.L. Francke. Zorgverleners werken liever met interne dan met personeel van buitenaf. Utrecht: NIVEL, 2013) worden

Nadere informatie

RAPPORTAGE ZGAO CLIËNTENRAADPLEGING CQ-INDEX ZORG THUIS 2016

RAPPORTAGE ZGAO CLIËNTENRAADPLEGING CQ-INDEX ZORG THUIS 2016 RAPPORTAGE ZGAO CLIËNTENRAADPLEGING CQ-INDEX ZORG THUIS 2016 Rapportage CQ Zorg Thuis ZGAO 2016 1 1. Inleiding Met het oog op het handhaven en/of verbeteren van de kwaliteit van de zorg die ZGAO levert,

Nadere informatie

Rapport 833 Derriks, M., & Kat, E. de. (2020). Jeugdmonitor Zeeland Amsterdam: Kohnstamm Instituut.

Rapport 833 Derriks, M., & Kat, E. de. (2020). Jeugdmonitor Zeeland Amsterdam: Kohnstamm Instituut. Samenvatting Rapport 833 Derriks, M., & Kat, E. de. (2020). Jeugdmonitor Zeeland Amsterdam: Kohnstamm Instituut. De Jeugdmonitor Zeeland De Jeugdmonitor Zeeland is een plek waar allerlei informatie bij

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Wijdemeren

Rekenkamercommissie Wijdemeren Rekenkamercommissie Wijdemeren Protocol voor het uitvoeren van onderzoek 1. Opstellen onderzoeksopdracht De in het werkprogramma beschreven onderzoeksonderwerpen worden verder uitgewerkt in de vorm van

Nadere informatie

Onderzoek Wonen Welzijn Zorg Kampen

Onderzoek Wonen Welzijn Zorg Kampen inzicht Advies en Faciliteiten Informatie Stadskantoor Lübeckplein 2 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 25 69 R.Dekker@zwolle.nl www.zwolle.nl Onderzoek Wonen Welzijn Zorg Kampen Onderzoeksvoorstel

Nadere informatie

Integrale Handhaving. Opzet Quick Scan. Inhoudsopgave. 1. Achtergrond en aanleiding

Integrale Handhaving. Opzet Quick Scan. Inhoudsopgave. 1. Achtergrond en aanleiding Integrale Handhaving Opzet Quick Scan Rekenkamer Weert Oktober 2008 Inhoudsopgave 1. Achtergrond en aanleiding 2. Centrale vraagstelling 3. Deelvragen 4. Aanpak en resultaat 5. Organisatie en planning

Nadere informatie

Gemeente Landsmeer. Wmo-klanttevredenheid over 2013. 5 juni 2014

Gemeente Landsmeer. Wmo-klanttevredenheid over 2013. 5 juni 2014 Gemeente Landsmeer Wmo-klanttevredenheid over 2013 5 juni 2014 DATUM 5 juni 2014 TITEL Wmo-klanttevredenheid over 2013 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER Gemeente Landsmeer Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem

Nadere informatie

Onderzoeksopzet De Poort van Limburg gemeente Weert

Onderzoeksopzet De Poort van Limburg gemeente Weert Onderzoeksopzet De Poort van Limburg gemeente Weert Weert, 6 september 2011. Rekenkamer Weert Inhoudsopgave 1. Achtergrond en aanleiding 2. Centrale vraagstelling 3. De wijze van onderzoek 4. Deelvragen

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek DBC COPD - Eerste lijn (2011)

Klanttevredenheidsonderzoek DBC COPD - Eerste lijn (2011) Klanttevredenheidsonderzoek DBC COPD - Eerste lijn (2011) Inhoudsopgave Verslag 2-4 Grafieken 5-10 Samenvatting resultaten 11-16 Bijlage - Vragenlijst 17+18 Cohesie Cure and Care Hagerhofweg 2 5912 PN

Nadere informatie

PGO Monitor 2010. Factsheet. Organisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten

PGO Monitor 2010. Factsheet. Organisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten PGO Monitor 2010 Factsheet Organisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten PGO Monitor 2010 Voorwoord De samenleving investeert in organisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten door

Nadere informatie

DE CLIËNTENRAAD BEOORDEELD. Onderzoek naar de tevredenheid met het functioneren van de cliëntenraad

DE CLIËNTENRAAD BEOORDEELD. Onderzoek naar de tevredenheid met het functioneren van de cliëntenraad DE CLIËNTENRAAD BEOORDEELD Onderzoek naar de tevredenheid met het functioneren van de cliëntenraad DE CLIËNTENRAAD BEOORDEELD Onderzoek naar de tevredenheid met het functioneren van de cliëntenraad -

Nadere informatie

Rapportage. Cliëntenraden en. Extra bijdragen. AWBZ-instellingen

Rapportage. Cliëntenraden en. Extra bijdragen. AWBZ-instellingen Rapportage Cliëntenraden en Extra bijdragen AWBZ-instellingen LOC Zeggenschap in zorg 20 januari 2011 1 Inleiding Aanleiding Bij LOC Zeggenschap in zorg zijn 2.200 cliëntenraden aangesloten. Voor cliëntenraden

Nadere informatie

CLIëNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2011, van brief tot conclusie!!

CLIëNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2011, van brief tot conclusie!! CLIëNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2011, van brief tot conclusie!! De brief: Het Venster F.D. Rooseveltlaan 18 Postbus 2157 5600 CD Eindhoven Eindhoven, 29 november 2011 Betreft: Enquete cliënttevredenheid Beste

Nadere informatie

Onderzoek naar termijnoverschrijding bij afhandeling WOZ-bezwaren

Onderzoek naar termijnoverschrijding bij afhandeling WOZ-bezwaren WAARDERINGSKAMER Onderzoek naar termijnoverschrijding bij afhandeling WOZ-bezwaren Een onderzoek naar overschrijding van de jaargrens bij de afhandeling van WOZ-bezwaarschriften 18 juli 2014 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Uitkomsten cliëntervaringsonderzoek Wmo 2015

Uitkomsten cliëntervaringsonderzoek Wmo 2015 Uitkomsten cliëntervaringsonderzoek Wmo 2015 1. Algemeen In het Westerkwartier is het cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 afgerond en zijn de resultaten hiervan inmiddels bekend. In 18 van de 23 Groningse

Nadere informatie

Tevredenheids- en ervaringsonderzoek Wmo over 2010 Klanten hulp bij het huishouden, mantelzorgondersteuning en andere individuele voorzieningen

Tevredenheids- en ervaringsonderzoek Wmo over 2010 Klanten hulp bij het huishouden, mantelzorgondersteuning en andere individuele voorzieningen Tevredenheids- en ervaringsonderzoek Wmo over 2010 Klanten hulp bij het huishouden, mantelzorgondersteuning en andere individuele voorzieningen Gemeente Huizen Inleiding... 3 1. Verantwoording onderzoek...

Nadere informatie

Uitvraag Cliëntenpanel. Vertrouwen komt te voet en gaat te paard

Uitvraag Cliëntenpanel. Vertrouwen komt te voet en gaat te paard Uitvraag Vertrouwen komt te voet en gaat te paard 2 0 1 5-2 Inhoud Inleiding... 3 Tweede uitvraag 2015... 3 Resultaat... 5 Response... 5 Leeftijdscategorie... 5 Keuze voor zorgboerderij... 5 Kwaliteit...

Nadere informatie

Onderzoeksopzet Communicatie

Onderzoeksopzet Communicatie Onderzoeksopzet Communicatie Rekenkamercommissie Heerenveen Februari 2009 Rekenkamercommissie Heerenveen: onderzoeksopzet communicatie 1 Inhoudsopgave A. Wat willen we bereiken 1. Aanleiding en achtergronden

Nadere informatie

Jeugdmonitor Zeeland. Werkplan: Startnotitie primair onderwijs

Jeugdmonitor Zeeland. Werkplan: Startnotitie primair onderwijs Jeugdmonitor Zeeland Werkplan: Startnotitie primair onderwijs 2014 1 VOORWOORD JEUGDMONITOR ZEELAND De Jeugdmonitor Zeeland biedt beleidsmakers voor de Zeeuwse jeugd de mogelijkheid om statistische en

Nadere informatie

ONDERZOEKSPROTOCOL REKENKAMERCOMMISSIE STAPHORST. Beschrijving werkwijze onderzoeken rekenkamercommissie

ONDERZOEKSPROTOCOL REKENKAMERCOMMISSIE STAPHORST. Beschrijving werkwijze onderzoeken rekenkamercommissie ONDERZOEKSPROTOCOL REKENKAMERCOMMISSIE STAPHORST Beschrijving werkwijze onderzoeken rekenkamercommissie 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Onderwerpselectie.. 4 3. Onderzoeksopzet. 5 4. Aankondiging.. 5

Nadere informatie

Effecten van cliëntondersteuning. Samenvatting van een haalbaarheidsonderzoek naar de meetbaarheid van door de cliënt ervaren effecten

Effecten van cliëntondersteuning. Samenvatting van een haalbaarheidsonderzoek naar de meetbaarheid van door de cliënt ervaren effecten Effecten van cliëntondersteuning Samenvatting van een haalbaarheidsonderzoek naar de meetbaarheid van door de cliënt ervaren effecten MEE Nederland, 4 februari 2014 1. Inleiding In deze samenvatting beschrijven

Nadere informatie

1 Opzet tabellenboek, onderzoeksopzet en respondentkenmerken

1 Opzet tabellenboek, onderzoeksopzet en respondentkenmerken 1 Opzet tabellenboek, onderzoeksopzet en respondentkenmerken 1.1 Opzet tabellenboek Dit tabellenboek geeft een uitgebreid overzicht van de uitkomsten van de Leefbaarheidsmonitor 2004. Het algemene rapport,

Nadere informatie

Bestuurlijke integriteit

Bestuurlijke integriteit Bestuurlijke integriteit Onderzoek Bestuurlijke Integriteit Onderzoeksopzet Rekenkamercommissie De Wolden Maart 2014 Status: definitief Versie: 4 Rekenkamercommissie De Wolden 1 A. Wat willen wij bereiken?

Nadere informatie

Verslag bijeenkomst cliëntenraden AWBZ, 12 april 2012

Verslag bijeenkomst cliëntenraden AWBZ, 12 april 2012 Verslag bijeenkomst cliëntenraden AWBZ, 12 april 2012 Op donderdagmiddag 12 april kwamen zo n 70 leden van cliëntenraden uit de AWBZ naar Zorg en Zekerheid om daar ervaringen met elkaar te delen en ideeën

Nadere informatie

Hoe kunnen we de financieringsbepalingen verduidelijken, ook voor de ondersteuning, en deze beter en explicieter vastleggen?

Hoe kunnen we de financieringsbepalingen verduidelijken, ook voor de ondersteuning, en deze beter en explicieter vastleggen? Kenmerk: WMCZ 2.0 Betreft: Ondersteuning voor Cliëntenraden geregeld in de WMCZ 2.0 Utrecht, zaterdag 10 oktober 2015 Geacht Cliëntenraadslid, beste heer of mevrouw, Hoe kunnen we de financieringsbepalingen

Nadere informatie

Cliënttevredenheidsonderzoek

Cliënttevredenheidsonderzoek Cliënttevredenheidsonderzoek 6 Inhoudsopgave: Inleiding pag. 3 Over het onderzoek pag. 3 Respons en kenmerken respondenten pag. 3 Afspraken over de begeleiding en dagbesteding pag. 4 Communicatie met de

Nadere informatie

Onafhankelijke cliëntondersteuning vanuit cliëntenperspectief. De stand van zaken medio 2015

Onafhankelijke cliëntondersteuning vanuit cliëntenperspectief. De stand van zaken medio 2015 Onafhankelijke cliëntondersteuning vanuit cliëntenperspectief De stand van zaken medio 2015 AVI-toolkit 22 April 2015 Inhoudsopgave Onafhankelijke cliëntondersteuning... 3 1. Het belang van onafhankelijke

Nadere informatie

Klachtenregelement Senas-zorg

Klachtenregelement Senas-zorg Klachtenregelement Senas-zorg 1 Klachtenregeling voor zorgaanbieders die geen instellingen in stand houden die zijn aangemerkt als Bopz-instelling. Voorwoord Deze regeling is een variant van de algemene

Nadere informatie

Resultaten peiling aantal opzeggingen naar aanleiding van verzending beschikking en factuur voor de eigen bijdrage thuiszorg

Resultaten peiling aantal opzeggingen naar aanleiding van verzending beschikking en factuur voor de eigen bijdrage thuiszorg Resultaten peiling aantal opzeggingen naar aanleiding van verzending beschikking en factuur voor de eigen bijdrage thuiszorg Enschede, 13 juli 2004 WD/04/1774/ebt ir. G. Vernhout drs. W. Dragt Inhoudsopgave

Nadere informatie

Vrijwillige bewonersbijdrage in AWBZ sectoren. Quick scan naar aard en omvang Eindrapport

Vrijwillige bewonersbijdrage in AWBZ sectoren. Quick scan naar aard en omvang Eindrapport Vrijwillige bewonersbijdrage in AWBZ sectoren Quick scan naar aard en omvang Eindrapport Vrijwillige bewonersbijdrage in AWBZ sectoren Quick scan naar aard en omvang Eindrapport Een onderzoek in opdracht

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor tandartspraktijken. Informatie en stappenplan

Door Cliënten Bekeken voor tandartspraktijken. Informatie en stappenplan Door Cliënten Bekeken voor tandartspraktijken December 2012 Informatie en stappenplan Door Cliënten Bekeken voor tandartspraktijken is hét traject voor kwaliteitsverbetering van de mond zorg vanuit het

Nadere informatie

Monitor HH(T) 4 e kwartaalmeting

Monitor HH(T) 4 e kwartaalmeting Monitor HH(T) 4 e kwartaalmeting Marlijn Abbink-Cornelissen Marcel Haverkamp Janneke Wilschut 5 April 2016 1 Samenvatting Samenvatting Dit is het vijfde rapport van de monitor HH(T). Deze monitor inventariseert

Nadere informatie

Voor deze enquête bevragen jullie minstens 25 personen

Voor deze enquête bevragen jullie minstens 25 personen TIPS VOOR ENQUÊTES 1. Opstellen van de enquête 1.1 Bepalen van het doel van de enquête Voor je een enquête opstelt denk je eerst na over wat je wil weten en waarom. Vermijd een te ruime omschrijving van

Nadere informatie

Vergadering Raad van Bestuur Voorlegger

Vergadering Raad van Bestuur Voorlegger Vergadering Raad van Bestuur Voorlegger Betreft Voorstel cliëntenparticipatie 113Online Aan Raad van bestuur Van Chantal Laurent, Age Niels Holstein, Jan Mokkenstorm Agendapunt 7 Datum 2 september 2014

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek DOK20

Tevredenheidsonderzoek DOK20 Onderzoeksverslag Tevredenheidsonderzoek DOK20 Maart 2012 Datum : 12 maart 2012 1 Organisatiebeschrijving DOK20 richt zich op de begeleiding van kinderen en jongeren in de leeftijd van 2 t/m 23 jaar. De

Nadere informatie

Uitspraak Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden

Uitspraak Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden Uitspraak Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden Uitspraaknr. : 07-01 Datum : 29 maart 2007 Partijen : , vertegenwoordigd door de heer NN (bestuurder / algemeen directeur), hierna aangeduid

Nadere informatie

INBRENG VAN HET PATIËNTENPERSPECTIEF BIJ HET OPSTELLEN VAN WETENSCHAPSAGENDA S - ERVARINGEN VAN [AANDOENING]PATIENTEN

INBRENG VAN HET PATIËNTENPERSPECTIEF BIJ HET OPSTELLEN VAN WETENSCHAPSAGENDA S - ERVARINGEN VAN [AANDOENING]PATIENTEN INBRENG VAN HET PATIËNTENPERSPECTIEF BIJ HET OPSTELLEN VAN WETENSCHAPSAGENDA S - ERVARINGEN VAN [AANDOENING]PATIENTEN RAPPORT VAN ACHTERBANRAADPLEGING [NAAM PATIËNTENORGANISATIE] Versie 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Compensatie eigen risico is nog onbekend

Compensatie eigen risico is nog onbekend Deze factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (M. Reitsma-van Rooijen, J. de Jong. Compensatie eigen risico is nog onbekend Utrecht: NIVEL, 2009) worden gebruikt. U

Nadere informatie

Zeeland / West- Brabant

Zeeland / West- Brabant Arbeidsmarkt- en stageonderzoek procestechnische opleidingen Zeeland / West- Brabant 2015 Inhoudsopgave 1 Onderzoeksopzet... 3 1.1 Respons... 3 2 Stage- en leerwerkplaatsen... 4 2.1 Verdeling over de sectoren...

Nadere informatie

Grondbeleid en grondprijsbeleid Gemeente Weert

Grondbeleid en grondprijsbeleid Gemeente Weert Onderzoeksaanpak Grondbeleid en grondprijsbeleid Gemeente Weert september 2013 Rekenkamer Weert 1. Achtergrond en aanleiding Het grondbeleid van de gemeente Weert heeft tot doel bijdrage te leveren, met

Nadere informatie

ConsumerQuality Index Uitkomsten cliëntenraadpleging Sociale Geriatrie 1 april 2015

ConsumerQuality Index Uitkomsten cliëntenraadpleging Sociale Geriatrie 1 april 2015 ConsumerQuality Index Uitkomsten cliëntenraadpleging Sociale Geriatrie 1 april 2015 Agenda Doel: Presenteren van de uitkomsten van het onderzoek Dialoog over sterke- en verbeterpunten Opbouw presentatie:

Nadere informatie

Monitor voortgang Wmo Uitkomsten vijfde meting, januari 2015

Monitor voortgang Wmo Uitkomsten vijfde meting, januari 2015 Monitor voortgang Wmo Uitkomsten vijfde meting, januari 2015 Amersfoort, 25 februari 2015 Contactpersoon: Hester van den Bergh Kenmerk: KV/hrbh/rall/158280/2015 Brancheorganisatie voor de geestelijke gezondheids-

Nadere informatie

NVN Kwaliteitstoets Dialysecentra CQI Dialyse. Hemodialyse en Peritoneale Dialyse Thuis. Jaarrapport 2011-2012

NVN Kwaliteitstoets Dialysecentra CQI Dialyse. Hemodialyse en Peritoneale Dialyse Thuis. Jaarrapport 2011-2012 NVN Kwaliteitstoets Dialysecentra CQI Dialyse Hemodialyse en Peritoneale Dialyse Thuis Jaarrapport 2011-2012 juni 2013 Voorwoord Voor u ligt het rapport waarin de resultaten beschreven zijn van alle NVN

Nadere informatie

We danken u voor u bijdrage in de vorm van het invullen van de vragenlijst. 1. De organisatie waarvoor u de vragenlijst gaat beantwoorden?

We danken u voor u bijdrage in de vorm van het invullen van de vragenlijst. 1. De organisatie waarvoor u de vragenlijst gaat beantwoorden? Introductie Deze vragenlijst is onderdeel van studie naar de business case van ehealth toepassingen. Op basis van een formeel model van het Nictiz worden een aantal stakeholders onderscheiden rond een

Nadere informatie

Gemeente Alphen-Chaam

Gemeente Alphen-Chaam Gemeente Alphen-Chaam Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014 23 oktober 2015 DATUM 23 oktober 2015 TITEL Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER AUTEUR(S) Gemeente Alphen-Chaam

Nadere informatie

Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Gezinshuis Ruveyda op 5 november 2015. Utrecht Januari 2016

Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Gezinshuis Ruveyda op 5 november 2015. Utrecht Januari 2016 Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Gezinshuis Ruveyda op 5 november 2015 Utrecht nuari 2016 Inleiding Op 9 februari 2015 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna: de inspectie) een

Nadere informatie

De papieren waarheid Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam

De papieren waarheid Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam Rapport Gemeentelijke Ombudsman De papieren waarheid Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam 12 juni 2008 RA0825326 Samenvatting Een man ontvangt begin 2007 - anders dan in voorgaande jaren - geen aanslag

Nadere informatie

Klachtenregeling GGMD

Klachtenregeling GGMD Klachtenregeling GGMD Inhoud Hoofdstuk 1 Inleiding en doelstelling... 2 Artikel 1 Begripsomschrijvingen... 2 Hoofdstuk 2 Klachtopvang... 3 Artikel 2 Bij wie kan een cliënt terecht als hij ontevreden is?...

Nadere informatie

Reglement Cliëntenpanel. Stichting Samenwerkende Zorgboeren Zuid

Reglement Cliëntenpanel. Stichting Samenwerkende Zorgboeren Zuid Reglement Cliëntenpanel Stichting Samenwerkende Zorgboeren Zuid Reglement cliëntenpanel (centrale cliëntenraad) De Stichting Samenwerkende Zorgboeren hecht veel waarde aan de inbreng van haar cliënten

Nadere informatie

Rapportage Wmo onderzoek Communicatie

Rapportage Wmo onderzoek Communicatie Rapportage Wmo onderzoek Communicatie Cliënten zijn tevreden over hoe het proces nu verloopt, voornamelijk door de inzet van traditionele communicatiekanalen 23 juli 2014 Versie 1,0 Inhoudsopgave Doelstelling

Nadere informatie

Werkbelevingsonderzoek 2013

Werkbelevingsonderzoek 2013 Werkbelevingsonderzoek 2013 voorbeeldrapport Den Haag, 17 september 2014 Ipso Facto beleidsonderzoek Raamweg 21, Postbus 82042, 2508EA Den Haag. Telefoon 070-3260456. Reg.K.v.K. Den Haag: 546.221.31. BTW-nummer:

Nadere informatie

Handreiking inzet van e-learning in de SW

Handreiking inzet van e-learning in de SW Leidraad Regionale aanpak Samenwerking met VG, GGZ en MO Handreiking inzet van e-learning in de SW 2 Strategische bouwstenen Strategische bouwstenen Strategische bouwstenen Praktijkvoorbeelden Wachtlijst

Nadere informatie

Gemeente Roosendaal. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013. Concept. 11 augustus 2014

Gemeente Roosendaal. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013. Concept. 11 augustus 2014 Gemeente Roosendaal Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013 Concept 11 augustus 2014 DATUM 11 augustus 2014 TITEL Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013 ONDERTITEL Concept OPDRACHTGEVER Gemeente Roosendaal

Nadere informatie

Samenvatting. Verkenning Prioriteiten e Justitie

Samenvatting. Verkenning Prioriteiten e Justitie Verkenning Prioriteiten e Justitie De Raad Justitie en Binnenlandse zaken van de EU heeft in november 2008 het eerste Meerjarenactieplan 2009 2013 voor Europese e justitie opgesteld. Op 6 december 2013

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Groepspraktijk Huizen

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Groepspraktijk Huizen Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken Rapportage voor: Groepspraktijk Huizen Dr. C.P. van Linschoten Drs. P. Moorer ARGO Rijksuniversiteit Groningen BV www.argo-rug.nl INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK

Nadere informatie

MBO-instellingen en gemeenten

MBO-instellingen en gemeenten MBO-instellingen en gemeenten Hoe verloopt de samenwerking? Een tabellenrapport MBO-instellingen en gemeenten Hoe verloopt de samenwerking? Een tabellenrapport Opdrachtgever: Ministerie van OCW Utrecht,

Nadere informatie

De cliëntenraad. Uw mening horen wij graag!

De cliëntenraad. Uw mening horen wij graag! Zorgcentrum Horizon De cliëntenraad Uw mening horen wij graag! De cliëntenraad Inhoud Uw mening horen wij graag Uw mening 4 Wat is een cliëntenraad 4 Lid worden van de cliëntenraad? 5 Wat doet een cliëntenraad?

Nadere informatie

Gemeente Woerden. Klanttevredenheid Wmo over 2013. 31 juli 2014

Gemeente Woerden. Klanttevredenheid Wmo over 2013. 31 juli 2014 Gemeente Woerden Klanttevredenheid Wmo over 2013 31 juli 2014 DATUM 31 juli 2014 TITEL Klanttevredenheid Wmo over 2013 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER Gemeente Woerden Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus

Nadere informatie

Een eigentijdse HRM- scan door Gidsen HR advies WAT IS HET DOEL EN INHOUD VAN DEZE SCAN?

Een eigentijdse HRM- scan door Gidsen HR advies WAT IS HET DOEL EN INHOUD VAN DEZE SCAN? Een eigentijdse HRM- scan door Gidsen HR advies WAT IS HET DOEL EN INHOUD VAN DEZE SCAN? Met behulp van deze scan wordt de stand van zaken van het Personeelsbeleid in kaart gebracht. De HRM - scan is met

Nadere informatie

NVN Kwaliteitstoets Dialysecentra CQI Dialyse. Hemodialyse in Dialysecentrum. Jaarrapport

NVN Kwaliteitstoets Dialysecentra CQI Dialyse. Hemodialyse in Dialysecentrum. Jaarrapport NVN Kwaliteitstoets Dialysecentra CQI Dialyse Hemodialyse in Dialysecentrum Jaarrapport 2011-2013 mei 2014 Voorwoord Voor u ligt het rapport waarin de resultaten beschreven zijn van alle NVN Kwaliteitstoetsen

Nadere informatie

Rapport Onderzoek Toegang Wmo 2015

Rapport Onderzoek Toegang Wmo 2015 Z Rapport Onderzoek Toegang Wmo 2015 Maart 2015 In opdracht van het Transitiebureau Wmo Team Kennisnetwerk Wmo Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Over het onderzoek 3 3. De resultaten 4 3.1 Omvang deelnemende

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek 2012. Kinderdagverblijf en Buitenschoolse opvang Kleine-Ikke B.V.

Klanttevredenheidsonderzoek 2012. Kinderdagverblijf en Buitenschoolse opvang Kleine-Ikke B.V. Klanttevredenheidsonderzoek 2012 Kinderdagverblijf en Buitenschoolse opvang Kleine-Ikke B.V. Juli 2012 Inhoud Pagina 1. Inleiding 3 2. Droomwereld 5 2.1 Analyse per vraag 2.2 Kort cijfermatig 2.3 Conclusie

Nadere informatie

De vragenlijst van de openbare raadpleging

De vragenlijst van de openbare raadpleging SAMENVATTING De vragenlijst van de openbare raadpleging Tussen april en juli 2015 heeft de Europese Commissie een openbare raadpleging gehouden over de vogel- en de habitatrichtlijn. Deze raadpleging maakte

Nadere informatie

Voorwaarden uitvoering van de NVN-Kwaliteitstoets dialysecentra CQI Dialyse

Voorwaarden uitvoering van de NVN-Kwaliteitstoets dialysecentra CQI Dialyse Voorwaarden uitvoering van de NVN-Kwaliteitstoets dialysecentra CQI Dialyse Aanleiding Uw dialysecentrum wil in kaart brengen hoe patiënten de behandeling, begeleiding, verzorging en het verblijf in het

Nadere informatie

Rapportage Enquête Mantelzorgondersteuning 2012

Rapportage Enquête Mantelzorgondersteuning 2012 Rapportage Enquête Mantelzorgondersteuning 2012 November 2012 Inhoudsopgave Samenvatting... 3 Inleiding... 4 Onderzoeksopzet... 4 Doel... 4 Aanpak... 4 Blok I: Algemene gegevens... 5 Figuur 1: Leeftijd...

Nadere informatie

Klanttevredenheid WMO vervoer Haren 2013

Klanttevredenheid WMO vervoer Haren 2013 Klanttevredenheid WMO vervoer Haren 2013 Colofon "Klanttevredenheid WMO vervoer Haren 2013" Klanttevredenheidsonderzoek naar het WMO vervoer in de gemeente Haren. Uitgave Deze publicatie is een uitgave

Nadere informatie

& voort. gang Plan van aanpak Evaluatie BOH 1 juli 2012 1 juli 2015

& voort. gang Plan van aanpak Evaluatie BOH 1 juli 2012 1 juli 2015 d a c ment & voort gang Plan van aanpak Evaluatie BOH 1 juli 2012 1 juli 2015 Opdrachtgevers: Colleges van burgemeester en wethouders van Ommen en Hardenberg, namens deze, de gemeentesecretarissen Leonie

Nadere informatie

2.0 Checklist formeel familiebeleid GGZ-instellingen

2.0 Checklist formeel familiebeleid GGZ-instellingen 2.0 Checklist formeel familiebeleid GGZ-instellingen 1. Inleiding De onderstaande checklist beschrijft de gewenste situatie t.a.v. het formele familiebeleid. Met formeel familiebeleid bedoelen we het expliciete

Nadere informatie

Deze notitie begint met een analyse van Zorgbelang en haar omgeving. Dit leidt tot een aantal uitgangspunten en keuzen voor programma s.

Deze notitie begint met een analyse van Zorgbelang en haar omgeving. Dit leidt tot een aantal uitgangspunten en keuzen voor programma s. AGENDA 2012: 1. Inleiding Agenda 2012 schets de programmalijnen waarlangs de Zorgbelangorganisaties in Nederland gaan werken aan het versterken van de positie van de cliënt in zorg en welzijn. Komende

Nadere informatie

het project "Informatie- en communicatietechnologie (ICT) in het onderwijs" in 2002

het project Informatie- en communicatietechnologie (ICT) in het onderwijs in 2002 Accountantsdienst OCenW Servicegroep Cultuur en Apparaatskosten Bredewater 8 Postadres Postbus 25000 2700 LZ Zoetermeer Telefoon (079) 323 31 55 Telefax (079) 323 39 20 Rapport over het project "Informatie-

Nadere informatie

OBS A.M.G. Schmidt 7 februari 2014

OBS A.M.G. Schmidt 7 februari 2014 OBS A.M.G. Schmidt 7 februari 2014 Managementrapportage Scholengemeenschap Veluwezoom wil periodiek meten hoe de tevredenheid is onder haar belangrijkste doelgroepen: leerlingen, ouders, leerkrachten en

Nadere informatie

Memorandum. Technical Sciences Brassersplein 2 2612 CT Delft Postbus 5050 2600 GB Delft. Aan Bestuur stichting Pensioenfonds TNO. www.tno.

Memorandum. Technical Sciences Brassersplein 2 2612 CT Delft Postbus 5050 2600 GB Delft. Aan Bestuur stichting Pensioenfonds TNO. www.tno. Memorandum Aan Bestuur stichting Pensioenfonds TNO Van Dr. F. Phillipson Onderwerp Risicobereidheidsonderzoek Pensioenfonds TNO Inleiding In de periode juni-augustus 2014 is er een risicobereidheidsonderzoek

Nadere informatie

Kan zorg nog beter? Laat het ons weten! Wat betekent CQI? Waar kunnen cliënten terecht bij klachten over de zorg?

Kan zorg nog beter? Laat het ons weten! Wat betekent CQI? Waar kunnen cliënten terecht bij klachten over de zorg? Wat gebeurt er met de resultaten? De uitkomsten van het onderzoek helpen: zorgverleners bij het verbeteren van de zorg die zij geven de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) de gezondheidszorg beter

Nadere informatie

ALGEMEEN RAPPORT Publieksprijs Beste Vastgoedfonds Aanbieder 2011

ALGEMEEN RAPPORT Publieksprijs Beste Vastgoedfonds Aanbieder 2011 ALGEMEEN RAPPORT Publieksprijs Beste Vastgoedfonds Aanbieder 2011 Markt, trends en ontwikkelingen Amsterdam, april 2012 Ir. L. van Graafeiland Dr. P. van Gelderen Baken Adviesgroep BV info@bakenadviesgroep.nl

Nadere informatie

Deze regeling is van toepassing op zorgkantoren als bedoeld in artikel 1.1.1. van de Wet langdurige zorg (Wlz).

Deze regeling is van toepassing op zorgkantoren als bedoeld in artikel 1.1.1. van de Wet langdurige zorg (Wlz). Bijlage 26 bij circulaire Care/AWBZ/14/10c REGELING Informatieverstrekking monitoring uitgaven Persoonsgebonden budget en individueel aangepaste Wlz-hulpmiddelen : Ingevolge artikel 62 en 68 van de Wet

Nadere informatie

Schakel(en) tussen klanten

Schakel(en) tussen klanten Schakel(en) tussen klanten Onderzoek naar klanttevredenheid dienstverlening Agentschap SZW EUROPESE UNIE Europees Sociaal Fonds Het Agentschap SZW voert Europese en nationale subsidieregelingen uit op

Nadere informatie

Onderzoek Invoering nieuwe WMO per 2015

Onderzoek Invoering nieuwe WMO per 2015 Onderzoek Invoering nieuwe WMO per 2015 Onderzoeksopzet van de Rekenkamercommissie voor Vlagtwedde en Bellingwedde Inleiding De gezamenlijke Rekenkamercommissie (RKC) van de gemeenten Vlagtwedde en Bellingwedde

Nadere informatie

Driedaagse Leergang. Kennisintensieve beleidsontwikkeling

Driedaagse Leergang. Kennisintensieve beleidsontwikkeling Driedaagse Leergang Kennisintensieve beleidsontwikkeling 6, 13 en 20 juni 2014 Den Haag Doelstellingen en doelgroep De doelgroep bestaat uit beleidsmedewerkers/stafmedewerkers bij beleidsinstanties (nationaal,

Nadere informatie

Samenvatting opleidingsinitiatieven waterschappen 2013

Samenvatting opleidingsinitiatieven waterschappen 2013 Samenvatting opleidingsinitiatieven waterschappen 2013 Introductie In dit rapport wordt een samenvatting gegeven van de belangrijkste resultaten die naar voren zijn gekomen n.a.v. de enquête over opleidingsinitiatieven

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2014

Tevredenheidsonderzoek 2014 Tevredenheidsonderzoek 2014 Een onderzoek naar de zorgkwaliteit en veiligheid November 2014 1 Inhoud Inleiding... 3 Aanpak... 3 Het onderzoek... 3 De resultaten... 4 Voldoet de zorg?... 4 Tevredenheid...

Nadere informatie

Rapportage. Effectmeting naar onderzoek Weten waarom uit 2008. Alphen-Chaam. Rekenkamercommissie Alphen-Chaam / Baarle-Nassau.

Rapportage. Effectmeting naar onderzoek Weten waarom uit 2008. Alphen-Chaam. Rekenkamercommissie Alphen-Chaam / Baarle-Nassau. 1 Rekenkamercommissie Alphen-Chaam / Baarle-Nassau Rapportage Effectmeting naar onderzoek Weten waarom uit 2008 Alphen-Chaam 7 juli 2011 W E T E N W A A R O M A L P H E N - C H A A M 2 1 Inleiding De Rekenkamercommissie

Nadere informatie

KWALITEIT DIENSTVERLENING Gemeente Oirschot Onderzoeksaanpak

KWALITEIT DIENSTVERLENING Gemeente Oirschot Onderzoeksaanpak KWALITEIT DIENSTVERLENING Gemeente Oirschot Onderzoeksaanpak Rekenkamercommissie Kempengemeenten 23 september 2011 1. Achtergrond en aanleiding In 2008 heeft de gemeente Oirschot de Bestuursvisie 2002-2012

Nadere informatie

Inleiding. Klanttevredenheidsonderzoek 2e helft 2007

Inleiding. Klanttevredenheidsonderzoek 2e helft 2007 Klanttevredenheidsonderzoek 2e helft 2007 Inleiding Alarm Control Nederland BV is een door het Ministerie van Justitie erkende Particuliere Alarmcentrale. De dienstverlening van Alarm Control Nederland

Nadere informatie

Gecombineerde Leefstijl Interventie Depressieve klachten in een eerstelijns zorgvoorziening

Gecombineerde Leefstijl Interventie Depressieve klachten in een eerstelijns zorgvoorziening Gecombineerde Leefstijl Interventie Depressieve klachten in een eerstelijns zorgvoorziening Onderzoeksopzet Waarom dit onderzoek? Beweging is goed voor de lichamelijke en geestelijke gezondheid. Wetenschappelijk

Nadere informatie

Rapport Cliënttevredenheidsonderzoek. Sociale Activering (Jobfactory) SMO Helmond

Rapport Cliënttevredenheidsonderzoek. Sociale Activering (Jobfactory) SMO Helmond Rapport Cliënttevredenheidsonderzoek Sociale Activering (Jobfactory) 2014 SMO Helmond Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker Verslagjaar 2014 1 Inhoudsopgave cliënttevredenheidsonderzoek Sociale Activering

Nadere informatie

VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE

VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE PROFIEL @ VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE voor meer informatie over de functie: dhr. mr. E.G. Martinus, Bestuurssecretaris, telefoon (088) 878 98 03 of 06 207 441 66 ORGANISATIE

Nadere informatie