De Camerawet (volgens het staatsblad)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De Camerawet (volgens het staatsblad)"

Transcriptie

1 De Camerawet (volgens het staatsblad) De camerawet moet de bestaande rechtsonzekerheid over bewakingscamera's wegwerken. De wet voorziet enkele eenvoudige regels voor wie bewakingscamera's wil gebruiken. Deze wet is niet van toepassing op cameragebruik gereguleerd door CAO 68 en door een andere specifieke wetgeving. U kan de volledige camerawet hier raadplegen of voor meer info kan u terecht op de site van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (CBPL). U dienst aangifte te doen van de plaatsing en gebruik van bewakingscamera s op het e-loket van de CBPL. (zie verder) De Camerawet samengevat De camerawet onderscheidt drie soorten plaatsen waarvoor telkens andere regels gelden: Niet-besloten plaatsen Dit zijn plaatsen die worden beheerd door de overheid (bijv. een openbare weg of een park). Voor camera s op dergelijke plaatsen moeten de gemeenteraad en de korpschef van de lokale politie een positief advies geven. Uiterlijk één dag voor de activering moet de privacycommissie op de hoogte gebracht worden via een eenvoudig standaardformulier. De camerabewaking moet worden aangekondigd met een pictogram. De politie mag de beelden in real time bekijken, maar enkel om meteen te kunnen ingrijpen bij misdrijven, overlast of ordeverstoring. Het opnemen van beelden mag enkel om bewijzen of daders van misdrijven of overlast te vinden. Indien deze beelden daar geen dienst voor kunnen doen, dan mogen de beelden hoogstens een maand bewaard worden. Publiek toegankelijke, besloten plaatsen Dit zijn handelszaken, loketzalen van banken, bioscopen, stations, restaurants, hotels, enzovoort. Het volstaat uiterlijk één dag voor de camera's worden aangezet een standaardformulier te verzenden via een e-loket op het internet. Dat komt terecht bij de lokale politie en de privacycommissie. Hier moet eveneens een pictogram de camerabewaking aanduiden. De camera's mogen enkel je eigendom filmen. De eigenaars mogen beelden in real time bekijken om misdrijven of ordeverstoring te zien. Ook in dit geval zijn opnames enkel toegelaten om bewijzen te verzamelen of daders op te sporen. De beelden mogen een maand worden bewaard, tenzij ze zorgen voor bewijzen of de identificatie van daders. Niet voor het publiek toegankelijke, besloten plaatsen Deze categorie omvat niet alleen privéwoningen, maar ook kantoorgebouwen en fabrieken waar enkel werknemers komen. Ook dit cameragebruik moet je melden bij de lokale politie en de privacycommissie. Enkel de particulier die een camera plaatst voor persoonlijke of huishoudelijke doeleinden moet dat niet. De algemene regels blijven gelden. Zo is een pictogram verplicht, mogen enkel eigen plaatsen gefilmd worden en geldt de bewaartermijn van maximaal één maand indien de beelden niet kunnen bijdragen tot het oplossen van een misdrijf.

2 Algemene regels De camerawet voorziet nog enkele algemene regels. Zo is er een verbod op het heimelijk gebruik van bewakingscamera s en is het gebruik van een pictogram een minimumvereiste. Bewakingscamera s mogen ook geen beelden opleveren die de intimiteit van een persoon schenden of informatie inwinnen over de filosofische, religieuze, politieke of syndicale gezindheid, etnische of sociale origine, het seksuele leven of de gezondheidstoestand van een persoon. Alle gefilmde personen moeten na een gemotiveerd bezoek toegang krijgen tot de beelden. Tenslotte moeten bewakingscamera s die voor de datum van inwerkingtreding van deze wet na drie jaar aan de bepalingen voldoen. Aanduiding van aanwezigheid van camerabewaking (pictogrammen) 10 FEBRUARI Koninklijk besluit tot vaststelling van de wijze waarop wordt aangegeven dat er camerabewaking plaatsvindt ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. Gelet op de wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's, inzonderheid op de artikelen 5, 3, derde lid, 6, 2, derde lid en 7, 2, vierde lid; Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 8 mei 2007; Gelet op het advies nr. 22/2007 van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, gegeven op 13 juni 2007; Gelet op het advies van de adviesraad van de burgemeesters, gegeven op 10 september 2007; Gelet op het advies nr /2 van de Raad van State, gegeven op 13 november 2007, in toepassing van het artikel 84, 1, 1, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State; Gelet op de opmerkingen die door de Europese Commissie werden gemaakt in toepassing van richtlijn 98/34/EEG van het Europees Parlement en de Raad van 22 juni 1998 betreffende een informatieprocedure op het gebied van normen en technische voorschriften en regels betreffende de diensten van de informatiemaatschappij, gewijzigd bij richtlijn 98/48/EEG van het Europees Parlement en de Raad van Europese Gemeenschappen van 20 juli 1998, inzonderheid op het artikel 9, 7 ; Op voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken, Besluit : Artikel 1. De pictogrammen, bedoeld in artikel 5, 3, derde lid, van de wet tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's, hierna «de wet» genoemd, alsook de pictogrammen, bedoeld in artikel 6, 2, derde lid van de wet, geplaatst aan de toegang van een voor het publiek toegankelijke besloten plaats, waarvan de toegang niet wordt afgebakend door een onroerend bouwwerk, voldoen aan de volgende voorschriften : 1 ze hebben als afmetingen 0,60 x 0,40 m; 2 ze voldoen aan het model en de kleuren van het model opgenomen in bijlage bij dit besluit; 3 ze bestaan uit één enkele aluminiumplaat van minstens 1,5 mm dikte. Als, in een niet besloten plaats, de toegangen niet van elkaar kunnen onderscheiden worden, duidt de verantwoordelijke voor de verwerking de plaatsen aan waar de pictogrammen, bedoeld in artikel 5, 3, derde lid, van de wet, zullen aangebracht worden, zodat een zekere toegankelijkheid tot de informatie gegarandeerd wordt. Art. 2. De pictogrammen, bedoeld in artikel 6, 2, derde lid, van de wet, geplaatst aan de toegang van een voor het publiek toegankelijke besloten plaats, waarvan de toegang wordt afgebakend door een onroerend bouwwerk, voldoen aan de voorschriften zoals bedoeld in artikel 1 van dit besluit of aan de volgende voorschriften : 1 ze hebben als afmetingen 0,30 x 0,20 m; 2 ze voldoen aan het model en de kleuren van het model opgenomen in bijlage bij dit besluit; 3 ze bestaan uit één enkele aluminiumplaat van minstens 1,5 mm dikte of uit een geplastificeerde sticker. De verantwoordelijke voor de verwerking moet erover waken dat het gekozen model van pictogram met zekerheid de informatie zichtbaar weergeeft, gelet onder meer op de breedte en de vorm van de toegang en eventueel het aantal aangebrachte exemplaren.

3 Art. 3. De pictogrammen, bedoeld in artikel 7, 2, vierde lid, van de wet,voldoen aan de voorschriften zoals bedoeld in artikelen 1 of 2 van dit besluit of aan de volgende voorschriften :1 ze hebben als afmetingen 0,15 x 0,10 m; 2 ze voldoen aan het model en de kleuren van het model opgenomen in bijlage bij dit besluit; 3 ze bestaan uit één enkele aluminiumplaat van minstens 1,5 mm dikte of uit een geplastificeerde sticker. De verantwoordelijke voor de verwerking moet erover waken dat het gekozen model van pictogram met zekerheid de informatie zichtbaar weergeeft, gelet onder meer op de breedte en de vorm van de toegang en eventueel het aantal aangebrachte exemplaren. Art. 4. Op de pictogrammen, bedoeld in de artikelen 1 tot 3 van dit besluit, of op een aanhangende drager, worden daarenboven op zichtbare en leesbare wijze de volgende vermeldingen aangebracht : 1 «Camerabewaking - Wet van 21 maart 2007»; 2 de naam van de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die verantwoordelijk is voor de verwerking, en in voorkomend geval van zijn/haar vertegenwoordiger, bij wie de betrokken personen de rechten bedoeld in de artikelen 10 en 12 van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levensfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, kunnen uitoefenen; 3 het postadres en, in voorkomend geval, het adres waarop de verantwoordelijke voor de verwerking of zijn vertegenwoordiger bereikt kan worden. Als deze vermeldingen in verschillende talen opgesteld worden, kunnen ze op verschillende eentalige pictogrammen of aanliggende dragers worden aangebracht. Art. 5. Onze Minister van Binnenlandse Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit. Gegeven te Brussel, 10 februari ALBERT Van Koningswege : De Minister van Binnenlandse Zaken, P. DEWAEL Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 10 februari 2008 tot vaststelling van de wijze waarop wordt aangegeven dat er camerabewaking plaatsvindt. ALBERT Van Koningswege : De Minister van Binnenlandse Zaken, P. DEWAEL Klik hier om uw verplichtingen te weten indien u bewaking- en toezichtcamera s laat plaatsen. Dankzij het schematisch overzicht krijgt u een duidelijk overzicht. Klik hier om de verplichtingen te ontdekken betreffende de installatie van bewaking- en toezichtcamera s op arbeidsplaatsen. Dankzij het schematisch overzicht krijgt u een duidelijk overzicht.

4 Pictogrammen bewakingscamera Op 31/05/2007 verscheen in het Belgisch Staatsblad de "Wet tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's" van 21/03/2007. Daarin staat ondermeer dat de aanwezigheid van een bewakingscamera door middel van een pictogram moet worden weergegeven. Een uniform model was bij het verschijnen van het KB echter nog niet bepaald: Artikel 5, 3, derde lid, Artikel 6, 2, derde lid, Artikel 7, 2, vierde lid: De verantwoordelijke voor de verwerking plaatst bij de toegang tot de voor het publiek toegankelijke besloten plaats een pictogram dat aangeeft dat er camerabewaking plaatsvindt. Het model van dat pictogram en de erop te vermelden inlichtingen worden door de Koning bepaald, na advies van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Op 21/02/2008 verscheen in het Belgisch Staatsblad het Koninklijk Besluit van 10 februari tot vaststelling van de wijze waarop wordt aangegeven dat er camerabewaking plaatsvindt. Men is dus met andere woorden gekomen tot een uniform pictogram. Voorschriften: Afmeting Uitzicht Materiaal Niet-besloten plaats x 0.40 m Voldoen aan model en kleuren van het model opgenomen in bijlage bij het KB (zie verder) Één enkele aluminiumplaat van minstens 1.5 mm dikte Publiek toegankelijke besloten plaats 2 met toegang NIET afgebakend door onroerend bouwwerk Publiek toegankelijke besloten plaats 2 met toegang WEL afgebakend door onroerend bouwwerk Publiek niettoegankelijke besloten 0.60 x 0.40 m 0.30 x 0.20 m 0.15 x 0.10 m Voldoen aan model en kleuren van het model opgenomen in bijlage bij het KB (zie verder) Voldoen aan model en kleuren van het model opgenomen in bijlage bij het KB (zie verder) Voldoen aan model en kleuren van het model opgenomen in Één enkele aluminiumplaat van minstens 1.5 mm dikte Één enkele aluminiumplaat van minstens 1.5 mm dikte of -Geplastificeerde sticker -Één enkele aluminiumplaat van

5 plaats 3 bijlage bij het KB (zie verder) minstens 1.5 mm dikte of -Geplastificeerde sticker 1. niet-besloten plaats: elke plaats die niet door een omsluiting is afgebakend en vrij toegankelijk is voor het publiek 2. publiek toegankelijke besloten plaats: elk besloten gebouw of plaats, bestemd voor het gebruik door het publiek waar diensten aan het publiek kunnen worden verstrekt 3. publiek ontoegankelijke besloten plaats: elk besloten gebouw of plaats die uitsluitend bestemd is voor het gebruik door de gewoonlijke gebruikers Vermeldingen Op de pictogrammen moeten daarenboven op zichtbare en leesbare wijze de volgende vermeldingen worden aangebracht: 1. Camerabewaking Wet van 21 maart De naam van de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die verantwoordelijk is voor de verwerking, en in voorkomend geval van zijn/haar vertegenwoordiger, bij wie de betrokken personen de rechten bedoeld in de artikelen 10 en 12 van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, kunnen uitoefenen. 3. Het postadres en, in voorkomend geval, het adres waarop de verantwoordelijke voor de verwerking of zijn vertegenwoordiger bereikt kan worden. Bestellen De pictogrammen kunt u bij Luco Alarm bestellen. Wanneer de pictogrammen geleverd moeten worden zonder een camerabewakingsinstallatie, dan zullen er transportkosten worden aangerekend. Wat met geplaatste camerasystemen van vòòr de Camerawet van 31/05/2007? Hiervoor had u tijd tot 9 juni 2010 om deze bewakingscamera s van het wettelijke pictogram te voorzien. Is dit nog niet gebeurd? Wees er dan snel bij! Neem contact met ons op voor meer info.

6 Elektronische aangifte bij privacycommissie Voor een stap voor stap begeleiding bij de aanmaak van de aangifte: zie onderaan pagina. I. WAT HOUDT DE AANGIFTE IN? Als u een bewakingscamera aankoopt, dan moet u hiervan aangifte doen bij de Commissie. Dit moet gedaan worden door de eigenaar. In toepassing van de camerawet wordt hiervoor een specifieke elektronische aangifteprocedure voorzien. Er zijn verschillende mogelijkheden: 1. De niet-besloten plaatsen Nog voor u als verantwoordelijke voor de verwerking een bewakingscamera plaatst in een niet-besloten plaats, moet u: een positief advies bekomen van de betrokken gemeenteraad, en een positief advies bekomen van de betrokken korpschef van de politiezone. Uit dit advies blijkt dat een veiligheids-en doelmatigheidsonderzoek werd uitgevoerd en dat de plaatsing beantwoordt aan de privacywet. De thematische camera-aangifte gebeurt via het e-loket van de Commissie. Deze aangifte dient uiterlijk de dag vóór het gebruik van de bewakingscamera te worden ingediend. 2. De besloten plaatsen die wel of niet toegankelijk zijn voor het publiek De thematische camera-aangifte gebeurt via het e-loket van de Commissie. U dient dit te doen uiterlijk de dag vóór de ingebruikname van de bewakingscamera. Deze aangifte geldt als meldingsplicht aan de korpschef van de politie. Het formulier bevestigt dat het gebruik van de bewakingscamera overeenkomstig de privacywet gebeurt. 3. De bewaakte arbeidsplaats De thematische camera-aangifte gebeurt via het e-loket van de Commissie. U dient dit te doen uiterlijk de dag vóór de ingebruikname van de bewakingscamera. Uitzondering op de aangifte U moet geen aangifte doen wanneer u een bewakingscamera plaatst op een plaats die niet toegankelijk is voor het publiek en die alleen dient voor persoonlijk of huishoudelijk gebruik, dus in uw eigen woning.

7 Bestaande camera s Wanneer u al bewakingscamera s hebt geplaatst vóór de datum van inwerkingtreding van de camerawet, moet u ervoor zorgen dat u uiterlijk drie jaar na inwerkingtreding ervan aan de bepalingen van de camerawet voldoet. Dit wil zeggen dat u onder meer een nieuwe aangifte moet doen voor 10 juni II. HOE EEN AANGIFTE DOEN? De geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens kan op twee manieren worden aangegeven bij de Commissie: de verantwoordelijke voor de verwerking kan rechtstreeks via de website van de Commissie een formulier invullen (zie punt III. HANDLEIDING THEMATISCHE AANGIFTE voor een stap voor stap begeleiding bij het aanmaken van de aangifte) of hij kan een papieren formulier downloaden om af te printen. Voor elke aangifte dient men een bijdrage te betalen: 25 euro als de aangifte elektronisch gebeurt, 125 euro indien iemand het papieren formulier terugstuurt. Voor alle nieuwe aangiften die door éénzelfde verantwoordelijke voor de verwerking aan de Commissie worden verstuurd, en die hen op dezelfde postdatum bereiken, wordt een éénmalige vergoeding aangerekend. Hoewel de verwerking van de aangifte bij de Privacycommissie moet worden aangegeven voor ze wordt gestart, kan een bestaande aangifte naderhand gewijzigd of beëindigd worden. Voor een wijziging is een bijdrage van 20 euro vereist. Binnen de drie dagen krijgt u een ontvangstbewijs van uw aangifte en binnen de éénentwintig dagen zal de Commissie u vervolgens het volgende sturen: uw persoonlijk identificatienummer (HM-nummer), het identificatienummer van uw verwerking (VTnummer), een kopie van de aangifte en ten slotte een factuur. III. HANDLEIDING THEMATISCHE AANGIFTE Met de thematische aangifte krijgt de verantwoordelijke van de verwerking de mogelijkheid om gebruik te maken van een vereenvoudigd, gedeeltelijk door de Commissie ingevuld formulier voor de aangifte van welbepaalde gegevensverwerkingen. Deze thematische aangiften zijn uitsluitend beschikbaar in elektronische vorm. Heden zijn volgende thematische aangiften beschikbaar : camerabewaking op een niet-besloten plaats; camerabewaking op een besloten plaats; camerabewaking ten overstaan van tewerkgestelden op de bewaakte arbeidsplaats.

8 Stap voor stap begeleiding voor hett aanmaken van de aangifte : Maak uw keuze: Klik hier voor een begeleidende brief betreffende de volgende aangifte a : Aangifte voor camerabewaking in een besloten / niet-beslote en gebouw of plaats Klik hier voor een begeleidende brief betreffende de volgende aangifte a : Aangifte voor camerabewaking ten overstaan van personen die werkzaam zijn op een bewaakte arbeidsplaats Indien u nog vragen heeft of extra inlichtingen wenst, aarzel dann niet om ons te contacteren. Met vriendelijke groeten, Ludo & Raf Jansenn Bestuurders

Directie operaties operationeel team. De camerawetgeving. Hoofdinspecteur Peter Rogiest Politiezone Deinze-Zulte

Directie operaties operationeel team. De camerawetgeving. Hoofdinspecteur Peter Rogiest Politiezone Deinze-Zulte Directie operaties operationeel team De camerawetgeving Hoofdinspecteur Peter Rogiest Politiezone Deinze-Zulte Wettelijk kader Wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van 8 december 1992

Nadere informatie

Wordt er een onderscheid gemaakt naargelang de plaats waar ik een bewakingscamera wil hangen?

Wordt er een onderscheid gemaakt naargelang de plaats waar ik een bewakingscamera wil hangen? WAT MOET IK WETEN OVER HET PLAATSEN VAN CAMERA S? Bewakingscamera s zijn nu al een vertrouwd fenomeen. We voelen er ons aan de ene kant veiliger door maar aan de andere kant wordt ons dagelijks doen en

Nadere informatie

BETREFT: PLAATSING EN GEBRUIK VAN VASTE BEWAKINGSCAMERA S TEN AANZIEN VAN DERDEN ( 1 )

BETREFT: PLAATSING EN GEBRUIK VAN VASTE BEWAKINGSCAMERA S TEN AANZIEN VAN DERDEN ( 1 ) Nr. 923 Brussel, 23 maart 2010 BETREFT: PLAATSING EN GEBRUIK VAN VASTE BEWAKINGSCAMERA S TEN AANZIEN VAN DERDEN ( 1 ) 1. Waarom deze nieuwe nota? 1. Wijziging van de camerawet van 21 maart 2007 door de

Nadere informatie

1. Daar kiest u voor Nieuwe thematische aangifte aanmaken (dus NIET Nieuwe aangifte maken )

1. Daar kiest u voor Nieuwe thematische aangifte aanmaken (dus NIET Nieuwe aangifte maken ) 1. EEN NIEUWE THEMATISCHE AANGIFTE INDIENEN VOOR a) CAMERABEWAKING IN EEN NIET BESLOTEN GEBOUW OF PLAATS b) CAMERABEWAKING IN EEN BESLOTEN GEBOUW OF PLAATS (al dan niet publiek toegankelijk) Aangezien

Nadere informatie

Startersgids. Home View

Startersgids. Home View Startersgids Home View Stk. 18070001 - ref. Bombyx - 06/2015 Welkom! Met Home View uit het gamma Home & Care weet u nu altijd wat er thuis gebeurt, waar u ook bent. Deze gids leidt u stap voor stap doorheen

Nadere informatie

Soms moet je als leraar/directeur/opvoeder/leerlingenbegeleider bepaalde maatregelen nemen tegenover leerlingen.

Soms moet je als leraar/directeur/opvoeder/leerlingenbegeleider bepaalde maatregelen nemen tegenover leerlingen. Workshop Privacy op school...... Lockers controleren, gsm s afnemen,...... Hoe ver mag / kan ik gaan? Inleiding Soms moet je als leraar/directeur/opvoeder/leerlingenbegeleider bepaalde maatregelen nemen

Nadere informatie

IV. Voor u, juridisch deskundige

IV. Voor u, juridisch deskundige www.besafe.be IV. Voor u, juridisch deskundige Het wettelijke kader De verwijzingen naar de regelgevingen zijn up to date op 31 december 2010. INHOUD I. Voor u, burgemeester: Vragen over camerabewaking

Nadere informatie

De FOD Binnenlandse Zaken en Camerabewaking

De FOD Binnenlandse Zaken en Camerabewaking De FOD Binnenlandse Zaken en Camerabewaking Caroline Atas, Sylvie Murengerantwari, Sofie Van Waes De FOD Binnenlandse Zaken en camerabewaking I. Juridisch kader II. Ondersteuningsaanbod van de FOD Binnenlandse

Nadere informatie

https://www.privacycommission.be/elg/cameramain.htm

https://www.privacycommission.be/elg/cameramain.htm 1. EEN NIEUWE THEMATISCHE AANGIFTE INDIENEN VOOR a) CAMERABEWAKING IN EEN NIET BESLOTEN GEBOUW OF PLAATS b) CAMERABEWAKING IN EEN BESLOTEN GEBOUW OF PLAATS (al dan niet publiek toegankelijk) Aangezien

Nadere informatie

Juridische aspecten en aanbevelingen bij cameragebruik

Juridische aspecten en aanbevelingen bij cameragebruik Juridische aspecten en aanbevelingen bij cameragebruik De in het staatsblad op 31.05.2007 gepubliceerde camerawet en haar uitvoeringsbesluiten zijn van toepassing op de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN 25 APRIL 2007. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden voor installatie, onderhoud en gebruik van alarmsystemen en beheer van alarmcentrales

Nadere informatie

Startersgids. Home Control

Startersgids. Home Control Startersgids Home Control Stk. 18070003 - Ref. Phalène - 06/2015 Welkom! Met Home Control uit het gamma Home & Care weet u nu altijd wat er thuis gebeurt, waar u ook bent. Deze gids leidt u stap voor stap

Nadere informatie

c) CAMERABEWAKING TEN OVERSTAAN VAN PERSONEN DIE WERKZAAM ZIJN OP EEN BEWAAKTE ARBEIDSPLAATS (al dan niet onderworpen aan CAO 68)

c) CAMERABEWAKING TEN OVERSTAAN VAN PERSONEN DIE WERKZAAM ZIJN OP EEN BEWAAKTE ARBEIDSPLAATS (al dan niet onderworpen aan CAO 68) 1. EEN NIEUWE THEMATISCHE AANGIFTE INDIENEN VOOR c) CAMERABEWAKING TEN OVERSTAAN VAN PERSONEN DIE WERKZAAM ZIJN OP EEN BEWAAKTE ARBEIDSPLAATS (al dan niet onderworpen aan CAO 68) Aangezien de procedure

Nadere informatie

1 De toepasselijke wetgeving Camerawet, CAO 68 en privacywet (WVP)

1 De toepasselijke wetgeving Camerawet, CAO 68 en privacywet (WVP) SB.09.109 - Bijlage Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel MEDEDELING referentienr. : M-VVKSO-2009-014-V03 datum : 2009-03-26 gewijzigd : 2009-11-26 contact

Nadere informatie

Camerabewaking in ziekenhuizen

Camerabewaking in ziekenhuizen Camerabewaking in ziekenhuizen Studienamiddag PSA Peter Van den Eynde Privacycommissie 7 juni 2013 Voorafgaand misverstand Bestaat er één allesomvattende wetgeving rond camera s = NEEN Specifieke wetgevingen

Nadere informatie

REGLEMENT EN ADVIES VAN DE GEMEENTERAAD (dossierbeheerder: Peter Verlinden)

REGLEMENT EN ADVIES VAN DE GEMEENTERAAD (dossierbeheerder: Peter Verlinden) UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD PROVINCIE VLAAMS-BRABANT VERGADERING VAN 02 OKTOBER 2014 ARRONDISSEMENT LEUVEN GEMEENTE BIERBEEK AANWEZIG: J. VANHULST...VOORZITTER; C. CUYPERS, J. VAN DER

Nadere informatie

Aangifte bij de privacycommissie (CBPL) - WAT

Aangifte bij de privacycommissie (CBPL) - WAT (CBPL) - WAT > De aangifte is een handeling waarmee de verantwoordelijke voor de verwerking de CBPL op de hoogte stelt dat hij een verwerking van persoonsgegevens zal uitvoeren. > De aangifte bestaat vooral

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (hierna de"cbpl");

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (hierna decbpl); 1/8 Advies nr. 07/2008 van 27 februari 2008 Betreft: Advies betreffende het ontwerp van Koninklijk Besluit betreffende de aangiften van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera s met het oog op

Nadere informatie

Onze diensten kunnen perfect beantwoorden aan alle wettelijke eisen inzake erkenning en onderhoud. FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

Onze diensten kunnen perfect beantwoorden aan alle wettelijke eisen inzake erkenning en onderhoud. FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN De wetgever besloot de alarmindustrie te vatten in regels die zowel de dienstverleners als de gebruikers betreffen. Wij willen u hier enkel informeren over de basisprincipes van deze wetgeving en haar

Nadere informatie

https://www.privacycommission.be/elg/cameramain.htm

https://www.privacycommission.be/elg/cameramain.htm 1. EEN NIEUWE THEMATISCHE AANGIFTE INDIENEN VOOR c) CAMERABEWAKING TEN OVERSTAAN VAN PERSONEN DIE WERKZAAM ZIJN OP EEN BEWAAKTE ARBEIDSPLAATS (CAO 68) Op het volgende adres vindt u het elektronische aangifteformulier:

Nadere informatie

gebruik van bewakingscamera s, zoals gewijzigd door de wet van 12 november 2009 (hierna de

gebruik van bewakingscamera s, zoals gewijzigd door de wet van 12 november 2009 (hierna de Principenota Camerawet 2007.2 20/01/2010 Nota betreffende de wet tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's Voorwoord Op 21 maart 2007 werd de wet aangenomen tot regeling van de

Nadere informatie

MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN, MINISTERIE VAN FINANCIEN EN MINISTERIE VAN MIDDENSTAND EN LANDBOUW

MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN, MINISTERIE VAN FINANCIEN EN MINISTERIE VAN MIDDENSTAND EN LANDBOUW MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN, MINISTERIE VAN FINANCIEN EN MINISTERIE VAN MIDDENSTAND EN LANDBOUW 27 NOVEMBER 1998. - Koninklijk besluit betreffende normen voor de energie-efficiëntie van huishoudelijke

Nadere informatie

KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE. Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE. Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. 1 KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE Koninklijk besluit betreffende de lijst van spelen die mogen worden uitgebaat door houders van aanvullende vergunningen via informatiemaatschappij-instrumenten.

Nadere informatie

Alle andere bewakingscamera's zijn dus, in de zin van de camerawet, vaste bewakingscamera's.

Alle andere bewakingscamera's zijn dus, in de zin van de camerawet, vaste bewakingscamera's. 10 DECEMBER 2009. - Ministeriële omzendbrief betreffende de wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's, zoals gewijzigd door de wet van 12 november 2009 Artikel

Nadere informatie

Wetgeving camerabewaking & inbraakbeveiliging

Wetgeving camerabewaking & inbraakbeveiliging Februari 2010 Wetgeving camerabewaking & inbraakbeveiliging Insert picture in this frame Insert picture in this frame Eric Van Acker - Technology Manager Inhoud Camerabewaking en wetgeving Wetgeving Alarmsystemen

Nadere informatie

Besluit 12 2016_GR_00041 GOEDKEURING - MILIEUDIENST - VERPLAATSBAAR CAMERATOEZICHT OP HET OPENBAAR DOMEIN

Besluit 12 2016_GR_00041 GOEDKEURING - MILIEUDIENST - VERPLAATSBAAR CAMERATOEZICHT OP HET OPENBAAR DOMEIN gemeenteraad Zitting van 25 april 2016 Besluit Samenstelling De heer Hugo Biets, Voorzitter De heer Patrick Dewael, Burgemeester; de heer Gerard Stassen, Schepen; mevrouw An Christiaens, Schepen; de heer

Nadere informatie

Publicatie KB omtrent zorgkundige

Publicatie KB omtrent zorgkundige Publicatie KB omtrent zorgkundige Op 3 februari 2006 verscheen in het Staatsblad het KB van 12 januari 2006 omtrent de verpleegkundige activiteiten die zorgkundigen mogen uitvoeren en de voorwaarden waaronder

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer;

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer; 1/6 Advies nr 53/2015 van 16 december 2015 Betreft: Adviesaanvraag m.b.t. het ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden en nadere regels van de toegang in real time van de spoorwegpolitie

Nadere informatie

Welzijn van uitzendkrachten: nieuwe bepalingen

Welzijn van uitzendkrachten: nieuwe bepalingen Welzijn van uitzendkrachten: nieuwe bepalingen In het Belgisch Staatsblad van 28 december 2010 verscheen het nieuw koninklijk besluit (KB) van 15 december 2010 tot vaststelling van maatregelen betreffende

Nadere informatie

KB van 22 december 2004 voor de kappers en schoonheidsspecialisten, aangevuld en gewijzigd met bepalingen uit de KB s van

KB van 22 december 2004 voor de kappers en schoonheidsspecialisten, aangevuld en gewijzigd met bepalingen uit de KB s van KB van 22 december 2004 voor de kappers en schoonheidsspecialisten, aangevuld en gewijzigd met bepalingen uit de KB s van - 20 december 2007-18 december 2008-18 december 2009-19 december 2010-21 december

Nadere informatie

Uittreksel uit Belgisch staatsblad dd Verlaging BTW nieuwbouw voor facturen van tot

Uittreksel uit Belgisch staatsblad dd Verlaging BTW nieuwbouw voor facturen van tot 10 FEBRUARI 2009. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van

Nadere informatie

MINISTERIE VAN FINANCIEN

MINISTERIE VAN FINANCIEN N. 2002 4460 MINISTERIE VAN FINANCIEN [C 2002/03528] 3 DECEMBER 2002. Koninklijk besluit betreffende de nadere regels voor het leveren van het bewijs van ophaling, sortering, hergebruik en/of recyclage

Nadere informatie

4 MEI 1999. - Koninklijk besluit betreffende het gebruik van mobiele arbeidsmiddelen.

4 MEI 1999. - Koninklijk besluit betreffende het gebruik van mobiele arbeidsmiddelen. 4 MEI 1999. - Koninklijk besluit betreffende het gebruik van mobiele arbeidsmiddelen. Belgisch Staatsblad 04 juni 1999 Gewijzigd door : KB van 28/08/02 BS van 18/09/02 4 MEI 1999. - Koninklijk besluit

Nadere informatie

Regelgeving rond preventie van diefstal 27.05.2014

Regelgeving rond preventie van diefstal 27.05.2014 Regelgeving rond preventie van diefstal 27.05.2014 Mag ik iemand de toegang tot de winkel weigeren? JA Winkel = uw eigendom Vrijheid om wel of niet te verkopen Enkel objectieve criteria (niet: huidskleur,

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer;

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer; 1/6 Advies nr 25/2010 van 1 september 2010 Betreft: Advies betreffende het ontwerp van koninklijk besluit houdende wijziging van verschillende besluiten betreffende registratie van persoonsgegevens ingevolge

Nadere informatie

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 20 juni 2006;

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 20 juni 2006; SCSZ/06/102 1 BERAADSLAGING NR. 06/051 VAN 18 JULI 2006 MET BETREKKING TOT DE BERAADSLAGING NR. 05/22 VAN 3 MEI 2005 MEDEDELING VAN DE IDENTITEIT VAN DE CONTACTPERSOON VAN DE VERZEKERINGSINSTELLING VAN

Nadere informatie

Brussel, COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER ADVIES Nr 09 / 2007 van 21 maart 2007

Brussel, COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER ADVIES Nr 09 / 2007 van 21 maart 2007 KONINKRIJK BELGIE Brussel, Adres : Hoogstraat, 139, B-1000 Brussel Tel.: +32(0)2/213.85.40 E-mail : commission@privacycommission.be Fax.: +32(0)2/213.85.65 http://www.privacycommission.be COMMISSIE VOOR

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer,

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER ADVIES Nr 31 / 96 van 13 november 1996 ------------------------------------------- O. ref. : A / 96 / 028 BETREFT : Ontwerp van koninklijk

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid"

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid" SCSZ/14/183 BERAADSLAGING NR. 14/101 VAN 4 NOVEMBER 2014 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

27 JANUARI 2008. - Koninklijk besluit betreffende <praalwagens>

27 JANUARI 2008. - Koninklijk besluit betreffende <praalwagens> FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER 27 JANUARI 2008. - Koninklijk besluit betreffende VERSLAG AAN DE KONING Sire, Het ontwerp van koninklijk besluit dat ik de eer heb aan Uwe Majesteit

Nadere informatie

H.T. Aanvraagformulier (uitgave 2008) Huurtoelage

H.T. Aanvraagformulier (uitgave 2008) Huurtoelage Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest DIRECTIE HUISVESTING CCN - Noordstation - Vooruitgangstraat 80 bus 1 H.T 1035 Brussel Aanvraagformulier (uitgave 2008) Opdat de aanvraag op geldige wijze

Nadere informatie

Interne fraude en diefstal. Seminarie 15.03.2016

Interne fraude en diefstal. Seminarie 15.03.2016 Interne fraude en diefstal Seminarie 15.03.2016 Opsporing van diefstal door personeel Installering van bewakingscamera s Invoering van uitgangscontroles 1. Welk soort camerabewaking? Wanneer spreken we

Nadere informatie

15 DECEMBER 2010. - Koninklijk besluit tot vaststelling van maatregelen betreffende het welzijn op het werk van <uitzendkrachten> (1)

15 DECEMBER 2010. - Koninklijk besluit tot vaststelling van maatregelen betreffende het welzijn op het werk van <uitzendkrachten> (1) einde eerste woord laatste woord Publicatie : 2010-12-28 FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG 15 DECEMBER 2010. - Koninklijk besluit tot vaststelling van maatregelen betreffende

Nadere informatie

9/12/15. Project: nieuwe technische nota voor videobewaking PR T030. Danny Hermans, Coördinator regelgeving & normalisatie, VOLTA

9/12/15. Project: nieuwe technische nota voor videobewaking PR T030. Danny Hermans, Coördinator regelgeving & normalisatie, VOLTA 9/12/15 Project: nieuwe technische nota voor videobewaking PR T030 Danny Hermans, Coördinator regelgeving & normalisatie, VOLTA 1 Project: nieuwe technische nota voor videobewaking Inhoud: Wetgeving: AREI

Nadere informatie

Aanvraagformulier tot certificatie van een Fiscale Data Module als onderdeel van een geregistreerd kassasysteem

Aanvraagformulier tot certificatie van een Fiscale Data Module als onderdeel van een geregistreerd kassasysteem Via dit aanvraagformulier verzamelt de Federale Overheidsdienst Financiën (FOD Financiën) de gegevens die noodzakelijk zijn om de certificatieprocedure uit te voeren van een Fiscale Data Module, zoals

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ;

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ; 1/5 Advies n 02/2017 van 11 januari 2017 Betreft: Adviesaanvraag over een Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 323/1 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 houdende de elektronische

Nadere informatie

Studiedag VVSG: drones

Studiedag VVSG: drones Studiedag VVSG: drones Workshop 9: foto s maken en filmen met drones Peter Van den Eynde - Privacycommissie Dinsdag 22 september 2015 Actueel thema! Waarom actueel? Privacy en drones: what s in a name?

Nadere informatie

Aanvraagformulier tot certificatie van een kassasysteem als onderdeel van een geregistreerd kassasysteem

Aanvraagformulier tot certificatie van een kassasysteem als onderdeel van een geregistreerd kassasysteem Via dit aanvraagformulier verzamelt de Federale Overheidsdienst Financiën (FOD Financiën) de gegevens die noodzakelijk zijn om de certificatieprocedure uit te voeren van een kassasysteem als onderdeel

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer,

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, KONINKRIJK BELGIE 1000 Brussel, Postadres : Ministerie van Justitie Waterloolaan 115 Kantoren : Regentschapsstraat 61 Tel. : 02 / 542.72.00 Fax : 02 / 542.72.12 COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE

Nadere informatie

MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN ET MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN, VOLKSGEZONDHEID EN LEEFMILIEU

MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN ET MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN, VOLKSGEZONDHEID EN LEEFMILIEU MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN ET MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN, VOLKSGEZONDHEID EN LEEFMILIEU 8 FEBRUARI 1999. - Koninklijk besluit betreffende natuurlijk mineraal water en bronwater ALBERT II, Koning

Nadere informatie

b) een integriteitscode die in ieder geval op de website van de woningcorporatie wordt geplaatst.

b) een integriteitscode die in ieder geval op de website van de woningcorporatie wordt geplaatst. Algemeen In de sector woningcorporaties is het volgende met elkaar afgesproken: Aedescode, artikel 5: We ondernemen eerlijk, oprecht en transparant We dulden geen belangenverstrengeling We hanteren in

Nadere informatie

Onderwerp. Advies 31/2006. Regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's. Datum. 26 juli 2006. Copyright and disclaimer

Onderwerp. Advies 31/2006. Regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's. Datum. 26 juli 2006. Copyright and disclaimer Onderwerp Advies 31/2006. Regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's Datum 26 juli 2006 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen

Nadere informatie

FORMULIER TOT MEDEDELING VAN REKENINGEN IN HET BUITENLAND AAN HET CENTRAAL AANSPREEKPUNT. Verklarende nota

FORMULIER TOT MEDEDELING VAN REKENINGEN IN HET BUITENLAND AAN HET CENTRAAL AANSPREEKPUNT. Verklarende nota FORMULIER TOT MEDEDELING VAN REKENINGEN IN HET BUITENLAND AAN HET CENTRAAL AANSPREEKPUNT Verklarende nota Het «Centraal aanspreekpunt» (CAP) is een geïnformatiseerde -databank die door de Nationale Bank

Nadere informatie

Inhoudsopgave Een accout creëren... 2 Overzichtsscherm

Inhoudsopgave Een accout creëren... 2 Overzichtsscherm Inhoudsopgave Een accout creëren... 2 Overzichtsscherm Hoofdfiche wijzigen... 3 Mensen Toevoegen.... 3 Een project toevoegen... 5 Deelnemers en begeleiders aan projecten verbinden... 6 Vanuit het verslag

Nadere informatie

Brussel, COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER ADVIES Nr 39 / 2006 van 27 september 2006

Brussel, COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER ADVIES Nr 39 / 2006 van 27 september 2006 KONINKRIJK BELGIE Brussel, Adres : Hoogstraat, 139, B-1000 Brussel Tel.: +32(0)2/213.85.40 E-mail : commission@privacycommission.be Fax.: +32(0)2/213.85.65 http://www.privacycommission.be COMMISSIE VOOR

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer;

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer; 1/7 Advies nr 12/2014 van 26 februari 2014 Betreft: Adviesaanvraag aangaande het ontwerp van koninklijk besluit en het ontwerp van ministerieel besluit betreffende de identificatie en registratie van honden

Nadere informatie

Kant en klare HANDLEIDING voor u als klant om uw alarmsysteem te kunnen registreren bij het meldpunt

Kant en klare HANDLEIDING voor u als klant om uw alarmsysteem te kunnen registreren bij het meldpunt Kant en klare HANDLEIDING voor u als klant om uw alarmsysteem te kunnen registreren bij het meldpunt Beste klant, Iedere aangifte van een elektronisch alarmsysteem, dat niet is aangesloten op een meldkamer,

Nadere informatie

11 JULI 2011 Koninklijk besluit betreffende de veiligheidsinrichtingen aan overwegen op de spoorwegen

11 JULI 2011 Koninklijk besluit betreffende de veiligheidsinrichtingen aan overwegen op de spoorwegen 11 JULI 2011 Koninklijk besluit betreffende de veiligheidsinrichtingen aan overwegen op de spoorwegen B.S. 20 juli 2011 ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze

Nadere informatie

Hoe oprichten van een GID? Samenwerken in een Gemeenschappelijke Interne Dienst voor preventie en bescherming op het werk.

Hoe oprichten van een GID? Samenwerken in een Gemeenschappelijke Interne Dienst voor preventie en bescherming op het werk. Samenwerken in een Gemeenschappelijke Interne Dienst voor preventie en bescherming op het werk. 1. Wettelijk? Hoe oprichten van een GID? WW: Art. 33.- 1. Elke werkgever is verplicht een Interne Dienst

Nadere informatie

VVE Meander Reglement camerabeelden van de Parkeergarage

VVE Meander Reglement camerabeelden van de Parkeergarage VVE Meander Reglement camerabeelden van de Parkeergarage Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Begripsbepalingen... 2 3. Algemene bepalingen... 3 4. Beheer van de Gegevensverwerking... 3 5. Doelstelling van

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID 16 MAART 2006 Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen

Nadere informatie

1. INTERNATIONALE MENSENRECHTENBEPALINGEN. Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, artikel 12 1

1. INTERNATIONALE MENSENRECHTENBEPALINGEN. Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, artikel 12 1 INHOUDSTAFEL 1. INTERNATIONALE MENSENRECHTENBEPALINGEN Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, artikel 12 1 Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke rechten, artikel 17 3 Verdrag

Nadere informatie

Mobimix-infosessie 19 maart 2009

Mobimix-infosessie 19 maart 2009 Juridische kantlijnen bij het gebruik van een black box Een eerste verkenning Mobimix-infosessie 19 maart 2009 Guido Remy Senior juridisch adviseur Overzicht Doel van de black box: gegevens verzamelen

Nadere informatie

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP 5 MEI 2000. - Besluit van de Vlaamse regering betreffende de openbare onderzoeken over aanvragen tot stedenbouwkundige vergunning en verkavelingsaanvragen De Vlaamse

Nadere informatie

Elektronisch versturen en ontvangen van sociale documenten

Elektronisch versturen en ontvangen van sociale documenten 2008 Elektronisch versturen en ontvangen van sociale documenten EASYPAY GROUP Juli 2008 Inhoudstafel Inleiding... 3 Administratieve vereenvoudiging... 3 Bijdrage tot duurzame ontwikkeling... 3 Privacy

Nadere informatie

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 21 augustus 2006; A. JURIDISCHE CONTEXT EN ONDERWERP VAN DE AANVRAAG

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 21 augustus 2006; A. JURIDISCHE CONTEXT EN ONDERWERP VAN DE AANVRAAG SCSZ/06/130 1 BERAADSLAGING NR 06/072 VAN 19 SEPTEMBER 2006 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS BETREFFENDE WERKNEMERS IN ARBEIDSONGESCHIKTHEID INGEVOLGE ZIEKTE, INVALIDITEIT OF ZWANGERSCHAP,

Nadere informatie

VERSLAG AAN DE KONING

VERSLAG AAN DE KONING Koninklijk besluit van 21 december 2006 tot vaststelling van de voorwaarden en de wijze van het sluiten van de collectieve verzekering tot dekking van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid buiten overeenkomst

Nadere informatie

De toegang tot de genoemde opties wordt geregeld overeenkomstig de bepalingen van de hiernavolgende punten 4, 5 en 6.

De toegang tot de genoemde opties wordt geregeld overeenkomstig de bepalingen van de hiernavolgende punten 4, 5 en 6. BIJLAGE 1 aan de ministeriële omzendbrief van 23 juni 2008 betreffende de toepassing van het koninklijk besluit van 19 maart 2008 tot regeling van de procedure voor het mededelen van de verschillen die

Nadere informatie

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 29; Advies nr 34/2016 van 29 juni 2016

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 29; Advies nr 34/2016 van 29 juni 2016 1/6 Advies nr 34/2016 van 29 juni 2016 Betreft: Advies betreffende het ontwerp van Koninklijk besluit tot wijziging van het Koninklijk besluit van 11 maart 2015 ter uitvoering van artikel 3, 5, 3 van de

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/11/099 BERAADSLAGING NR 11/058 VAN 6 SEPTEMBER 2011 MET BETREKKING TOT DE ONDERLINGE UITWISSELING VAN IDENTIFICATIEPERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Aanvragen van een machtiging bij het Sectoraal comité voor de Federale Overheid

Aanvragen van een machtiging bij het Sectoraal comité voor de Federale Overheid Aanvragen van een machtiging bij het Sectoraal comité voor de Federale Overheid A Algemeen luik Voor elke machtigingsaanvraag moeten delen A, B en C van dit formulier correct worden ingevuld. Indien de

Nadere informatie

Betreft: Ontwerp van Koninklijk besluit betreffende de Centrale voor Kredieten aan Ondernemingen (CO-A-2010-030)

Betreft: Ontwerp van Koninklijk besluit betreffende de Centrale voor Kredieten aan Ondernemingen (CO-A-2010-030) 1/7 Advies nr 07/2011 van 9 februari 2011 Betreft: Ontwerp van Koninklijk besluit betreffende de Centrale voor Kredieten aan Ondernemingen (CO-A-2010-030) De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid» SCSZ/07/162 BERAADSLAGING NR. 07/059 VAN 6 NOVEMBER 2007 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/08/124 ADVIES NR 08/14 VAN 1 JULI 2008 MET BETREKKING TOT DE UITBREIDING VAN HET NETWERK VAN DE SOCIALE

Nadere informatie

Elektronische indiening fiscale fiches

Elektronische indiening fiscale fiches Elektronische indiening fiscale fiches De intentie van dit document is niet alle gevolgen en mogelijkheden van de elektronische indiening van de fiscale fiches weer te geven. Het probeert enkel een praktische

Nadere informatie

Metrologische Reglementering

Metrologische Reglementering K_20040615 / 2009-07-11 Kwaliteit en Veiligheid Afdeling Reglementering en Controlebeleid Wettelijke Metrologie Metrologische Reglementering 15 JUNI 2004 - Koninklijk besluit tot vaststelling van bepaalde

Nadere informatie

1. De Vlaamse Toezichtcommissie voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer (hierna: "de VTC");

1. De Vlaamse Toezichtcommissie voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer (hierna: de VTC); Vlaamse Toezichtcommissie voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer Beraadslaging VTC nr. 36/2011 van 16 november 2011 Betreft: Aanvraag tot uitbreiding van de machtiging 33/2011 van het Agentschap

Nadere informatie

Metrologische Reglementering

Metrologische Reglementering K_870305.doc - 2001-10-24 MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN Bestuur Kwaliteit en Veiligheid Afdeling Metrologie Metrologische Reglementering Koninklijk besluit van 5 maart 1987 betreffende koffie en koffiesurrogaten

Nadere informatie

Betreft: Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de mededeling van informaties in het wachtregister. (A/2009/034)

Betreft: Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de mededeling van informaties in het wachtregister. (A/2009/034) 1/6 Advies nr 05/2010 van 3 februari 2010 Betreft: Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de mededeling van informaties in het wachtregister. (A/2009/034) De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke

Nadere informatie

Stappenplan invoering cameratoezicht

Stappenplan invoering cameratoezicht Stappenplan invoering cameratoezicht De wettelijke verplichtingen in vogelvlucht Tom De Schepper augustus 2012 De camerawetgeving in ons land legt geen bijzondere vereisten op inzake de te volgen procedure

Nadere informatie

Gelet op de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument, inzonderheid op artikel 14;

Gelet op de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument, inzonderheid op artikel 14; MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN 26 SEPTEMBER 1997. - Koninklijk besluit tot vervanging van het koninklijk besluit van 21 februari 1992 tot vervanging van het koninklijk besluit van 22 September 1986 betreffende

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ;

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ; 1/5 Advies nr. 52/2015 van 16 december 2015 Betreft: Adviesaanvraag over een wetsontwerp houdende de elektronische uitwisseling van gegevens met betrekking tot de hypothecaire leningen en individuele levensverzekeringen

Nadere informatie

bepaalde instrumenterende ambtenaren tot de registratieformaliteit en tot de hypothecaire openbaarmaking (CO-A-2014-005)

bepaalde instrumenterende ambtenaren tot de registratieformaliteit en tot de hypothecaire openbaarmaking (CO-A-2014-005) 1/6 Advies nr 05/2014 van 5 februari 2014 Betreft: advies m.b.t. het koninklijk besluit houdende regeling van de aanbieding van akten van bepaalde instrumenterende ambtenaren tot de registratieformaliteit

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van het Parlement van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ontvangen op 15/10/2013;

Gelet op de aanvraag van het Parlement van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ontvangen op 15/10/2013; 1/8 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 81/2013 van 11 december 2013 Betreft: Machtigingsaanvraag van het Parlement van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest om het identificatienummer

Nadere informatie

Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, inzonderheid op artikel 15;

Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, inzonderheid op artikel 15; SCSZ/07/039 1 BERAADSLAGING NR. 07/013 VAN 6 MAART 2007, GEWIJZIGD OP 2 OKTOBER 2007, MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS BETREFFENDE INKOMENDE GRENSARBEIDERS DOOR DE KRUISPUNTBANK VAN

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst FINANCIEN VERHUURD TE HUUR. Een huurcontract laten registreren

Federale Overheidsdienst FINANCIEN VERHUURD TE HUUR. Een huurcontract laten registreren EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN TE HUUR VERHUURD 0466 33 22 11 Een huurcontract laten registreren 1. Wie moet welk huurcontract laten registreren? Het huurcontract van een onroerend

Nadere informatie

Op de voordracht van Onze Minister van Justitie van.. augustus 2005, directie Wetgeving, nr. /05/6;

Op de voordracht van Onze Minister van Justitie van.. augustus 2005, directie Wetgeving, nr. /05/6; BEATRIX Besluit van houdende wijziging van het Besluit alcoholonderzoeken in verband met de toepassing van dit besluit op onderzoeken bij beginnende bestuurders van motorrijtuigen als bedoeld in artikel

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer,

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER ADVIES Nr 09 / 96 van 3 mei 1996 ---------------------------------- O. ref. : 10 / A / 96 / 008 BETREFT : Ontwerp van koninklijk besluit tot

Nadere informatie

Publicatiedata: - 1999-12-23 - 2000-12-19 - 2001-11-29 - 2006-09-20 - 2007-04-26

Publicatiedata: - 1999-12-23 - 2000-12-19 - 2001-11-29 - 2006-09-20 - 2007-04-26 KB van 13 december 1999 voor de uitbatingspunten gebruikt voor de promotie, de verkoop of de verhuur van goederen en diensten, aangevuld en gewijzigd met bepalingen uit de KB s van - 13 november 2000-8

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/11/063 BERAADSLAGING NR 11/041 VAN 7 JUNI 2011 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR

Nadere informatie

Metrologische Reglementering

Metrologische Reglementering Kwaliteit en Veiligheid Afdeling Metrologie Reglementering Metrologie Metrologische Reglementering 2 MAART 2007 - Koninklijk besluit tot vaststelling van bijzondere regels inzake de aanduiding van de hoeveelheid

Nadere informatie

Aanvraag van een vergunning voor het exploiteren van een dienst voor het verhuren van voertuigen met bestuurder

Aanvraag van een vergunning voor het exploiteren van een dienst voor het verhuren van voertuigen met bestuurder Bijlage 7: Modelformulier Aanvraag van een vergunning voor het exploiteren van een dienst voor het verhuren van met bestuurder Aanvraag van een vergunning voor het exploiteren van een dienst voor het verhuren

Nadere informatie

Reglementering over defibrillatoren

Reglementering over defibrillatoren Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid Dienst Veiligheid van de Consumenten Reglementering over defibrillatoren Versie 23/05/07 Referenties : Koninklijk besluit houdende veiligheids- en andere voorwaarden

Nadere informatie

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis;

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis; 1/7 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 02/2015 van 21 januari 2015 Betreft: Machtigingsaanvraag van de Vrije Universiteit Brussel (VUB) voor toegang tot het Rijksregister in het

Nadere informatie

Het Sectoraal comité van het Rijksregister (hierna "het Comité");

Het Sectoraal comité van het Rijksregister (hierna het Comité); 1/5 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr. 10/2008 van 12 maart 2008 Betreft: aanvraag van de cvba Brussels Network Operations om toegang te bekomen tot de informatiegegevens van het

Nadere informatie

Versie van 14-11-2011 DEEL VI Titel II Hoofdstuk III De tegemoetkoming in de begrafeniskosten Inhoudsopgave 1. Wettelijke en reglementaire basis 2.

Versie van 14-11-2011 DEEL VI Titel II Hoofdstuk III De tegemoetkoming in de begrafeniskosten Inhoudsopgave 1. Wettelijke en reglementaire basis 2. Versie van 14-11-2011 DEEL VI Titel II Hoofdstuk III De tegemoetkoming in de begrafeniskosten Inhoudsopgave 1. Wettelijke en reglementaire basis 2. Begunstigden 3. Voorwaarden 4. Begrafeniskosten 5. Bedrag

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag ingediend door de RKW bij brieven van 28 februari 1995 en 15 juni 1995;

Gelet op de aanvraag ingediend door de RKW bij brieven van 28 februari 1995 en 15 juni 1995; TC/95/24 BERAADSLAGING Nr. 95/48 VAN 12 SEPTEMBER 1995 BETREFFENDE EEN AANVRAAG VAN DE RIJKSDIENST VOOR KINDERBIJSLAG VOOR WERKNEMERS (RKW) TOT MACHTIGING, ALSOOK VOOR ALLE KINDERBIJSLAGFONDSEN, VOOR HET

Nadere informatie

ADVIES Nr 31 / 2002 van 12 augustus 2002.

ADVIES Nr 31 / 2002 van 12 augustus 2002. ADVIES Nr 31 / 2002 van 12 augustus 2002. O. Ref. : 10 / A / 2002 / 013 / 22 BETREFT : Ontwerp van koninklijk besluit betreffende het toegangsregister in de speelzalen van kansspelinrichtingen van klasse

Nadere informatie

SOCIALE NOTIFICATIE. Toepassing 4 de weg : Gebruikershandleiding Versie 1.4. - 1 4 de weg - transacties 4 de weg.ksz.2008.04

SOCIALE NOTIFICATIE. Toepassing 4 de weg : Gebruikershandleiding Versie 1.4. - 1 4 de weg - transacties 4 de weg.ksz.2008.04 SOCIALE NOTIFICATIE Toepassing 4 de weg : Gebruikershandleiding Versie 1.4-1 Inhoudsopgave 1. ALGEMENE VOORSTELLING... 3 VOORWOORD... 3 TOEGANG TOT DE TOEPASSING 4 DE WEG... 3 2. DE SCHERMEN BERICHT...

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer;

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer; 1/8 Advies nr 26/2012 van 12 september 2012 Betreft: Adviesaanvraag betreffende het voorontwerp van wet tot wijziging van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd op 16 maart 1968,

Nadere informatie