GRIP OP IT EN BETALEN NAAR VERBRUIK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GRIP OP IT EN BETALEN NAAR VERBRUIK"

Transcriptie

1 51_55_Derksen :50 Pagina 51 Informatiemanagement GRIP OP IT EN BETALEN NAAR VERBRUIK Veel energie is de afgelopen jaren gestoken in het beheersen van de IT-kosten. Nog steeds krijgen financieel directeuren en concerncontrollers opmerkingen over de uit de pan rijzende IT-kosten en onbegrijpelijke facturen en doorbelastingen. De afnemer is niet in staat te bepalen of de IT wel of niet marktconform is. Dus hebben nieuwe begrippen hun intrede gedaan. Denk aan SLA s, productcatalogi, lumpsumdoorbelastingen en dergelijke. Het wordt er al met al niet overzichtelijker op. Het is tijd voor samenhang. Dit artikel gaat in op MOOD ofwel managed operations on demand. Vrij vertaald: het beheersbaar en bestuurbaar maken van de IT-afname en -kosten. DOOR ROEL STRAETEMANS, JAN JAAP JACOBSMA EN BARRY DERKSEN H et MOOD-concept zal menigeen bekend voorkomen. Met de introductie van ITIL en SLA s is immers een soortgelijke doelstelling nagestreefd, al pakte de werkelijkheid anders uit. Menig SLA leek prachtig, maar bleek onwerkbaar. De bijgeleverde tooling leverde fraaie overzichten over aantallen calls en downtime van servers en netwerken, maar gaf geen inzicht in de financiële huishouding. Het behoeft geen betoog dat veel IT-afdelingen en -organisaties hierin kunnen verbeteren, maar ook de afnemende organisatie dient zich af te vragen of de demand-organisatie professioneel genoeg is ingericht en daarmee in staat is de vraag te kanaliseren of zelfs te rationaliseren. De demand-organisatie dient afspraken conform (P*V*Q*P) te formuleren en dient daarmee de IT-leverancier adequaat aan te sturen. Voor de goed ingerichte en professionele IT-leverancier is immers niets zo vervelend als te worden aangestuurd door een demand-organisatie die is blijven steken op bokkig puberniveau. Juist om die reden is MOOD geen speeltje voor de leverancier maar een concept waarbij zowel de leverancier als de afnemende organisatie op een professionele wijze dienen samen te werken. Deze groei naar volwassenheid is samengevat in figuur 1. Het mag duidelijk zijn dat het voor veel managers niet helder is waarom de laaggeprijsde thuis-pc slechts negenhonderd euro kost terwijl er op de zaak negenduizend euro per medewerker per jaar moet worden betaald. Natuurlijk erkent men dat er een 24-uurs supportorganisatie is, dat netwerkbackups en dergelijke worden geregeld en dat dit de prijs heeft beïnvloed. Maar na een IT-kostenreductieprogramma wordt al gauw een double-digit besparing gerealiseerd en dat lijkt het beeld te bevestigen dat de IT-kosten te hoog zijn. Een dergelijke besparing is echter slechts incidenteel en deze kan leiden tot een nieuwe groei in kosten waarvan de transparantie te wensen overlaat. Het concept MOOD levert conform het groeifasemodel in figuur 1 structurele transparantie en grip op de kosten. Dit is het feitelijke verschil tussen de veel bestaande modellen en MOOD. grote bezuinigingen Met genoemde IT-kostenreductieprogramma s bedoelen wij ondermeer: ~ applicatie portfolio rationalisatie; ~ (partiële) outsourcing van IT; ~ standaardisatie en consolidatie van infrastructuren en applicaties; ~ snijden in overtollige licenties en andere luxe begrippen van IT. Dergelijke acties vormen in feite een goede en belangrijke stap om de IT-omgeving te standaardiseren en te structureren. Door deze acties worden autonome IT-omgevingen samengevoegd en worden IT-vraagstukken geprioriteerd, gekanaliseerd en gerationaliseerd. Het meest verbazingwekkende en leerzame van de afgelopen jaren was dat met de diverse besparingsoperaties al snel 20 procent of meer bezuinigingen werden gerealiseerd. Dit betekent dat de economische malaise in elk geval een betere aansturing van IT heeft opgeleverd: IT moet weer gemanaged worden als een business. AUGUSTUS

2 51_55_Derksen :50 Pagina 52 De besparingsmogelijkheden brengen ook slecht nieuws. De perceptie van de afnemers van IT is namelijk nog niet in lijn met de werkelijke kosten. De pc op de zaak is duurder dan de online bestelde low-budget pc thuis. Dit bevestigt de negatieve perceptie dat er van de IT-kosten in het bedrijf weinig deugt. De verkregen besparingen die met de botte bijl of met de kaasschaaf -methode zijn gerealiseerd, zijn echter kortetermijnbesparingen en wanneer de economie weer aantrekt, kan wel eens blijken dat deze besparingen nog geen structurele kostenbeheersing en -sturing betekenen. Nu de Nederlandse economie weer langzaam groeit, lijkt het dus tijd om niet verder de botte bijl of de kaasschaaf te hanteren. De externen zijn er immers al uit, exotische services (en levels) zijn inmiddels geschrapt, de contractadministratie is opgeschud en een groot aantal innovatieve projecten zijn gestopt. Dit heeft inderdaad lagere IT-kosten opgeleverd, maar nog steeds geen transparantie en structurele grip op de IT-afdeling, wat juist van groot belang is nu IT weer moet gaan bijdragen aan de innovativiteit, effectiviteit (doelmatigheid) en efficiency van de onderneming. Dit betekent dat de mogelijke onbeheersbare aanwas van nieuwe IT-franje dient te worden tegengegaan door slim IT-services in te kopen en te betalen naar gebruik. Wij definiëren dit als Managed Operations On Demand. MOOD helpt om IT te managen as a business. Wanneer MOOD wordt vergeleken met kostenreductie programma s (MOOD is overigens niet per se een kostenreductie programma), wordt het beeld verkregen zoals weergegeven in figuur 2. Het verschil met de genoemde kostenreductieprogramma s is dat MOOD structureel grip geeft op de IT-kosten. waarom mood? Het transparant en bestuurbaar krijgen van de IT-kosten lukt vaak niet via een service level agreement (SLA). Er zijn in de afgelopen jaren heel wat SLA s gemaakt, maar het ontbrak bijna altijd aan goede rapportage en doorbelasting of facturering. Tevens gaat het bij de meeste organisaties om een complex stelsel van IT-portfolio, IT-kostenallocatie, doorbelasting, rapportage enzovoort. Nu geven veel organisaties aan inzicht te hebben in de ITkosten. Dit blijkt in 90 procent van de organisaties slechts heel beperkt het geval te zijn. In de afgelopen jaren zijn inderdaad diverse SLA s opgesteld voor de desktop van de eindgebruiker, de beschikbaarheid van het netwerk en dergelijke. Maar als de vele SLA s vergeleken worden en de voorafgaande onderhandelingen hierin worden meegenomen, zijn de volgende dilemma s veelal herkenbaar: ~ De contracten alsmede de afgesloten service levels komen niet overeen met de realiteit, namelijk de beschikbaarheid Figuur 1 Groeimodel voor IT cost cycles Volwassenheid Bijsturen langs de juiste weg Besturingsfilosofie... en zichtbaar in de praktijk.. effect op kosten bekend Kostenmodel... op basis van feiten Basisadministratie Stelt eisen aan Planning control-cyclus Rapportages gebruiken in Integraal onderdeel van Portfolio en interne processen Bepaalt Tijd 52 AUGUSTUS 2005

3 51_55_Derksen :50 Pagina 53 Figuur 2 Besparingen in IT Investeringen grootschalig te investeren beperkt te investeren MOOD Standaardisatie Consolidatie Outsourcing stopzetten en afbouwen Projecten Opleidingen Externen Proces- en systeemoptimalisatie Korte termijn 0,5-1 jaar Middellange termijn 1-2 jaar Lange Termijn 2-5 jaar Tijd van een kernfunctie en niet alleen de 99,95 procent beschikbaarheid van het netwerk; ~ De contractonderhandelingen zijn onnavolgbaar, vaag, tijdvretend en zeker niet transparant. Daarnaast kan de afnemer slechts zeer beperkt sturen op datgene wat de afnemer wenst af te nemen; ~ De IT-operatie zelf is een black-box. Er wordt alleen betaald voor een eindresultaat, maar de organisatie kan niet op deelgebieden sturen (het is bijvoorbeeld een 24*7 voor alle applicaties, terwijl voor sommige applicaties net zo goed een 8*5 kan worden afgesloten); ~ Het contract loopt vaak drie tot vijf jaar en is een niet te veranderen juridisch document, terwijl de organisatie en/of operatie de komende jaren toch ingrijpend kan wijzigen. Een enkele organisatie is inmiddels in staat hier verandering in aan te brengen. In deze demand-/supplyrelatie gaat de discussie niet langer over de (juridische) inhoud van de SLA maar meer over wat de vraagzijde daadwerkelijk nodig heeft. En wat zijn de stuurmaatregelen (lees: het regelkringconcept) waarmee de afnemende organisatie vooruit (pro-actief) kan sturen op datgene wat zij afneemt, alsmede de consequentie voor de ICT-leverancier (pieken en dalen in levering) en de operatie van de afnemer zelf. De veranderende eisen en wensen hebben uiteindelijk geleid tot het MOOD-concept. Dit is een concept om én de kosten transparant te maken én (vooral) hier volgens het regelkringconcept pro-actief op te sturen. MOOD is mede ontstaan door de toenemende kostendruk op ICT-afdelingen. Binnen Philips halfgeleiderdivisie is MOOD succesvol toegepast. Hier moest de ICT-afdeling groeien naar een flexibele, transparantie, on demand-oplossing. MOOD heeft ertoe geleid dat SLA s geen vastgetimmerde documenten meer zijn voor de komende jaren, maar een periodiek veranderend document (bijvoorbeeld per kwartaal of zelfs maandelijks). De economische malaise heeft in elk geval een betere aansturing van IT opgeleverd De verandering is geheel gebaseerd op de gewenste afname. MOOD betekent derhalve: ~ sturen op realistische (klant)behoefte; ~ sturen op end-to-end business process services; AUGUSTUS

4 51_55_Derksen :50 Pagina 54 ~ services price-catalogus; ~ kwantitatief maken van services; ~ klant stuurt op product, volumes, prijs en kwaliteit; ~ klant kan IT-operatieservices toevoegen of verwijderen, hiermee verandert de SLA desnoods iedere maand; ~ de nieuwe services kunnen worden ingekocht zonder de SLA- en bestaande contracten open te breken en de onderhandelingen te herhalen; ~ elke IT-service-laag is transparant en onderhandelbaar/ bestuurbaar (bijvoorbeeld data center infrastructuur, basic services, systeemhardware, servermanagement). Momenteel schermen veel IT-organisaties met de term cost transparency. Maar wat MOOD toevoegt is feitelijk de onderhandelbaarheid van IT, vergelijkbaar met de huidige ontwikkelingen in de energiemarkt. Organisaties kunnen energie niet alleen van verschillende energieleveranciers afnemen, men betaalt bovendien alleen voor wat men afneemt. Ook kan men zelf slim inkopen en verkopen (handelen met energie) en daarnaast wordt gestuurd op slim gebruik van energie (kosten reduceren). Dit is vergelijkbaar wat MOOD doet voor IT-leveringen. complex MOOD is een concept dat helpt ICT-diensten en -producten transparant te krijgen en (pro-actief) stuurbaar te maken. Het brengt achtereenvolgens met elkaar in verband: ~ In een snapshot van het ICT-landschap worden de ITportfolio en benodigde diensten vastgelegd. De praktijk: Philips halfgeleiders Philips halfgeleiders is een van de zes productdivisies bij Philips. Vanaf 2001 tot en met 2003 was er sprake van een economische recessie die de halfgeleiders-industrie in de volle breedte raakte. Op dat moment was IT grotendeels decentraal belegd en werd ERP nog volop geïmplementeerd en centrale systemen grotendeels geoutsourced. Aangezien de IT-kosten grotendeels vaststonden, ontstond gedurende de economische recessie het probleem dat de IT-kosten als percentage van de omzet omhoog schoot. Hierop werden de (gebruikelijke) bezuinigingsmaatregelen in gang gezet als: ~ standaardisatie en consolidatie van infrastructuur en applicaties; ~ focus op centrale en wereldwijde inkoop van IT; ~ centraliseren van IT-governance. Maar zelfs na consolidatie zouden de IT-kosten grotendeels vaststaan doordat de SLA s een lange termijn besloegen. Het opnieuw onderhandelen van deze SLA s zou enorm veel tijd kosten, waarbij de resultaten waarschijnlijk niet tot tevredenheid van zowel de afnemer als de leverancier zouden leiden. Daarnaast veranderde het IT-landschap voortdurend, wat tot gevolg had dat er enerzijds sprake was van onderbetaling en anderzijds tot overbetaling, zonder dat er daadwerkelijk inzicht was in de ICT-kosten. Tevens was er onvoldoende inzicht in de relatie tussen contracten en de geregistreerde configuratie-items (assets). Door het ontbreken van inzicht werden veel contracten pas in een zeer laat stadium getekend. De wirwar aan contracten, SLA s, ontbreken van inzicht in configuratie-items en verrichte diensten leidde ertoe dat de contracten op zich bestempeld konden worden als black-box en een TCO (total cost of ownership) per applicatie was niet of nauwelijks te bepalen. Philips zat hiermee gevangen in het algemeen geldende IT-stramien. MOOD werd geboren, met verrassend eenvoudige doelstellingen: ~ transparantie in kosten; ~ definiëren van bruikbare kostendrijvers; ~ TCO per applicatie; ~ hoog niveau van configuratie/asset management. De kostendrijvers zijn op een dusdanig niveau vastgesteld dat het on demand -aspect kon worden gerealiseerd. Door deze kosten te koppelen aan applicaties werd transparantie voor allocatie gerealiseerd, waarmee ook een TCO per applicatie inzichtelijk werd. De voordelen van deze nieuwe structuur zijn: ~ MOOD = IT-kosten in alignment met de business (IT-kosten volgen omzet): de business zit achter het stuurwiel; kostenbesparingen zijn direct inzichtelijk; kosten van nieuwe activiteiten zijn direct inzichtelijk. ~ Hanteren van een commerciële structuur waarbij: capaciteit wordt geleverd naar behoefte; opslag en centrale backup wordt geleverd on demand; service on demand. ~ Asset management gerelateerd aan commerciële facturen. ~ Focus op kosten management door inzicht in: duidelijke en consistente prijzen per configuratie item; TCO per applicatie; totale kosten per kostendrijver die het hele landscape bedekt; historische en vergelijkbare cijfers beschikbaar. ~ Minder contracten en minder overhead om nieuwe overeenkomsten te (her-)onderhandelen. ~ Het dwingt de afnemer om professioneler met de ICT-leverancier om te gaan (klagen mag, maar dan wel gebaseerd op feiten). 54 AUGUSTUS 2005

5 51_55_Derksen :50 Pagina 55 ~ In een product-/servicecatalogus worden de diensten en producten van ICT goed omschreven. Zo kan de afnemer kiezen op basis van product*volume*quality*prijs: 1. het product: leveren desktop, applicatie of afhandelen incident; 2. de volumes: vaste en variabele afname per product over een bepaalde tijdsperiode; 3. de kwaliteit: serviceniveau per product/dienst; 4. prijs: per product/dienst. ~ Onder een framework-agreement kan de IT-afnemer voorafgaand aan een periode kiezen op basis van P*V*Q*P. Periodiek (eventueel maandelijks) kan worden bijgestuurd, gebaseerd op het framework. ~ Eveneens worden in de framework afspraken gemaakt over wijzigingen, rapportages, dienstverlening, afrekenwijze, escalatiemechanismen en dergelijke. ~ Delivery: Tijdens de levering maakt de IT-leverancier periodiek een snapshot van het ICT-landschap (infrastructuur, diensten et cetera). Deze snapshot wordt geaccordeerd door de afnemer. ~ Facturering vindt plaats conform de snapshot op basis van de daadwerkelijk geleverde diensten, volumes, quality en prijs (P*V*Q*P). Voor veel (interne en externe) IT-organisaties blijkt dit echter nog een complex systeem. Bij de IT-leverancier zijn vaak een aantal belangrijke basisaspecten niet op orde. Denk hierbij aan een goede configuratie database, geen ingericht assetmanagement of de basisregistratie deugt eenvoudigweg niet. Dit betekent dat de meeste leveranciers niet in staat zijn om vanuit de werkelijke levering te rapporteren, terwijl de financiële verrekening allesbehalve transparant is. Wij verwachten dat in de komende jaren enkele IT-leveranciers (in- of extern) in staat zijn om dit stelsel te realiseren. Voor die leveranciers die dat niet lukt... de klant zal voor de leverancier kiezen die dit wel kan. Dit betekent dat een groot aantal interne leveranciers geoutsourced gaan worden en voor de externe leverancier betekent dit het verliezen van een klant. Onze stelling zien wij gesteund door Gartner, die vorig jaar al aangaf dat: Utility services are not yet proven and pricing is complex... As a result, widespread adoption is not expected until Dit is binnen Philips halfgeleiders echter wel gelukt; het concept werkt inmiddels bijna twee jaar. afrekenen op gebruik Een belangrijk onderdeel van MOOD is de wijze waarop de demand wordt afgerekend. Dit gebeurt middels een goed afgestemd proces bij zowel leverancier als afnemer en kan als volgt worden beschreven: ~ Gedurende de maand worden alle veranderingen in het IT- landschap geregistreerd en gevolgd middels het verandermanagementproces (ITIL). Dit betekent dus niet gebruik maken van tijdelijke momentopnames, maar het registreren en gebruiken van de registratie van de verandering zelf. ~ Aan het einde van de maand wordt een snapshot gemaakt van het IT-landschap, vergelijkbaar met een fysieke inventarisatie. ~ Het resultaat van de snapshot wordt elke maand verrekend met de prijs en geleverde kwaliteit zoals omschreven in de producten en dienstencatalogus. ~ De gegenereerde factuur wordt in detail gecontroleerd, gebaseerd op de resultaten van het verandermanagementproces. de volgende stap Het daadwerkelijk realiseren van MOOD betreft niet alleen IT-diensten en producten maar ook het realiseren van een eenvoudige contractstructuur. Om dit te bereiken zijn er wel enkele regels waar beide partijen zich aan moeten houden. Deze regels betreffen openheid, verleden achterlaten en geen financiële claims. Door het realiseren van MOOD ontstaan nieuwe uitdagingen. De huidige benchmarks werken immers niet volgens het MOOD-concept. Om opnieuw een vergelijkbare benchmarkbasis te ontwikkelen, is een internationaal gelijkgestelde definitie van de services, kostendrijvers en kwaliteitsniveaus noodzakelijk. Dus stellingen als: Software and IT-services from the tap and pay as you use zijn prachtig, maar zolang we niet in staat zijn deze tap-software en tap-services tussen organisaties onderling vergelijkbaar te maken, is het (op termijn) opnieuw niet mogelijk om IT-kosten stuurbaar te houden. Drs. R. Straetemans is manager technical infrastructures bij Philips Semiconductors. J.J. Jacobsma is global client manager in het Philips-team bij Atos Origin. B. Derksen MSc MMC is manager IT Trends Institute senior business consultant worldclass IT bij Atos Consulting-IT Trends Institute en docent kwaliteit informatievoorziening. De auteurs zijn de grondleggers van het MOOD-concept. Het artikel is geschreven op persoonlijke titel. Meer artikelen van dezelfde auteurs over dit onderwerp vindt u in de Finance ControlBase. Via uw password hebt u hier toegang toe. Voor gebruik: zie pagina 1 van dit nummer. AUGUSTUS

Offshore Outsourcing van Infrastructure Management

Offshore Outsourcing van Infrastructure Management Offshore Outsourcing van Infrastructure Management an emerging opportunity dr. Erik Beulen Atos Origin/Tilburg University 1 Agenda Introductie Ontwikkelingen Risicovergelijking Best practices Conclusies

Nadere informatie

ISM: BPM voor IT Service Management

ISM: BPM voor IT Service Management ISM: BPM voor IT Service Management ISM: BPM voor IT Service Management Het jonge IT-vakgebied wordt bestookt met allerlei frameworks om grip te krijgen op de input en output: ITIL, ASL, BiSL, COBIT en

Nadere informatie

Whitepaper. Outsourcing. Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6. www.nobeloutsourcing.nl

Whitepaper. Outsourcing. Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6. www.nobeloutsourcing.nl Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6 Inhoud Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 3 Relatie tussen ICT en 3 Outsourcen ICT: Wat? 3 Cloud Services 3 Service Level Agreement 3 Software

Nadere informatie

Contractmanagement en contractbeheer

Contractmanagement en contractbeheer Ir. ing. D. Mostert, DME Advies If you are not in control of your contracts, you are not in control of your business (Gartner) Uitbesteding op diverse gebieden neemt een grote vlucht. Steeds vaker wordt

Nadere informatie

WIE BETAALT BEPAALT?

WIE BETAALT BEPAALT? Edward Koops, Paul Pieroen en Jeroen Schaffels KOSTENSTURING: WIE BETAALT BEPAALT? Binnen grote organisaties is de belangstelling voor de kosten van facilitaire dienstverlening de laatste jaren sterk toegenomen.

Nadere informatie

Proactief en voorspellend beheer Beheer kan effi ciënter en met hogere kwaliteit

Proactief en voorspellend beheer Beheer kan effi ciënter en met hogere kwaliteit Proactief en voorspellend beheer Beheer kan effi ciënter en met hogere kwaliteit Beheer kan efficiënter en met hogere kwaliteit Leveranciers van beheertools en organisaties die IT-beheer uitvoeren prijzen

Nadere informatie

Meer Control met minder Instrumentarium?

Meer Control met minder Instrumentarium? financiële specialisten voor de non-profit www.jeconsultancy.nl Meer Control met minder Instrumentarium? Verslag van de workshop tijdens het Voorjaarscongres op dinsdag 20 mei in Apeldoorn JE Consultancy

Nadere informatie

Functioneel Applicatie Beheer

Functioneel Applicatie Beheer Functioneel Applicatie Beheer Functioneel Applicatie Beheer Goed functioneel beheer werkt als smeerolie voor uw organisatie en zorgt voor een optimale aansluiting van de informatievoorziening op de primaire

Nadere informatie

DYNAMIC INFRASTRUCTURE Helping build a smarter planet

DYNAMIC INFRASTRUCTURE Helping build a smarter planet Ronald.geuze@nl.ibm.com, Ronald.vanteeffelen@nl.ibm.com Consolidatie en Virtualisatie van Intel en UNIX platformen de praktijk 18/03/2009 DYNAMIC INFRASTRUCTURE Helping build a smarter planet 2009 IBM

Nadere informatie

Visie op co-sourcing

Visie op co-sourcing Visie op co-sourcing Ed Holtzer Manager Managed Services Meerdere functies bij diverse IT- en adviesorganisaties. O.a. sales manager, (business) consultant, projectleider en programmamanager in profit

Nadere informatie

Ronde Tafel Hergebruik en uitwisseling van software bij het Rijk'

Ronde Tafel Hergebruik en uitwisseling van software bij het Rijk' Ronde Tafel Hergebruik en uitwisseling van software bij het Rijk' 29 januari 2013 Agenda 1) Uitgangssituatie 2) Voorlopige resultaten inventarisatie 3) (markt)ontwikkelingen 4) Wat is het vraagstuk? 5)

Nadere informatie

Een centrale Operations bridge met Service Level Management

Een centrale Operations bridge met Service Level Management HP Software: Apps meet Ops 2015 Een centrale Operations bridge met Service Level Management Marcel de Wit/ March 31 st, 2015 HP Software: Apps meet Ops 2015 Operations Bridge "A physical location where

Nadere informatie

20 mei 2008. Management van IT 1. Management van IT. Wat is dat eigenlijk? IT organisaties: overeenkomsten en verschillen

20 mei 2008. Management van IT 1. Management van IT. Wat is dat eigenlijk? IT organisaties: overeenkomsten en verschillen Management van IT Han Verniers PrincipalConsultant Han.Verniers@Logica.com Logica 2008. All rights reserved Programma Management van IT Wat is dat eigenlijk? IT organisaties: overeenkomsten en verschillen

Nadere informatie

Handboek voor de Cloud service catalogus. Self-service, on demand, pay per use? Geen paniek!

Handboek voor de Cloud service catalogus. Self-service, on demand, pay per use? Geen paniek! Handboek voor de Cloud service catalogus Self-service, on demand, pay per use? Geen paniek! STRATITUDE De service¹ catalogus² is een must voor IT-organisaties, en is het met de komst van private en public

Nadere informatie

Proefexamen ITIL Foundation

Proefexamen ITIL Foundation Proefexamen ITIL Foundation 1. Van welk proces is risicoanalyse een essentieel onderdeel? a. IT Service Continuity Management b. Service Level Management c. Capacity Management d. Financial Management

Nadere informatie

Software Asset Management bij UWV

Software Asset Management bij UWV Software Asset Management bij UWV Software Asset Management bij UWV PON Seminar Lessons Learned 11 december 2012 Paul de Jong Software Asset Management bij UWV Agenda UWV Redenen voor SAM Tijdslijn SAM

Nadere informatie

Geef handen en voeten aan performance management

Geef handen en voeten aan performance management Geef handen en voeten aan performance management De laatste jaren is het maken van concrete afspraken over de ICT-serviceverlening steeds belangrijker geworden. Belangrijke oorzaken hiervoor zijn onder

Nadere informatie

BISL Business Information Services Library. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

BISL Business Information Services Library. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. BISL Business Information Services Library Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2

Nadere informatie

15 redenen om een Vendor Management Systeem te selecteren

15 redenen om een Vendor Management Systeem te selecteren 15 redenen om een Vendor Management Systeem te selecteren Over Nétive BV Nétive BV helpt bedrijven en organisaties in zakelijke dienstverlening en overheid om het gehele inhuur en administratie traject

Nadere informatie

Vertrouwen is het sleutelwoord bij outsourcen. IS Interned Services: Outsourcen doe je samen op basis van gelijkwaardig partnership

Vertrouwen is het sleutelwoord bij outsourcen. IS Interned Services: Outsourcen doe je samen op basis van gelijkwaardig partnership Vertrouwen is het sleutelwoord bij outsourcen IS Interned Services: Outsourcen doe je samen op basis van gelijkwaardig partnership Vertrouwen is het sleutelwoord bij outsourcen IS Interned Services: Outsourcen

Nadere informatie

CMS Ronde Tafel. Cloud Continuity. Ir. Jurian Hermeler Principal Consultant

CMS Ronde Tafel. Cloud Continuity. Ir. Jurian Hermeler Principal Consultant CMS Ronde Tafel Cloud Continuity Ir. Jurian Hermeler Principal Consultant Introductie Quint Wellington Redwood Onafhankelijk Management Adviesbureau Opgericht in 1992 in Nederland Ruim 20 jaar ervaring

Nadere informatie

Best practice verzameling voor het managen van alle aspecten van beheer van ICT-infrastructuur.

Best practice verzameling voor het managen van alle aspecten van beheer van ICT-infrastructuur. ITIL Wat is ITIL? Best practice verzameling voor het managen van alle aspecten van beheer van ICT-infrastructuur. Begrippen Rol Functie Proces Proceseigenaar Procesmanager Product Dienst Problem Problem

Nadere informatie

Zakelijke dienstverlening in de cloud

Zakelijke dienstverlening in de cloud Zakelijke dienstverlening in de cloud Werken in de cloud, veilig en betrouwbaar ACHTER ELK SUCCES SCHUILT EEN GOED COMPUTERPLAN Agenda Introductie Parentix Dienstverlening Samenwerking met Computerplan

Nadere informatie

Welke van onderstaande factoren bepaalt mede de prioriteit van een incident?

Welke van onderstaande factoren bepaalt mede de prioriteit van een incident? VRAAG 1 Bij welk van onderstaande alternatieven vind je een beschrijving van een afdeling in plaats van een proces? A Change Management B Incident Management D Service Desk VRAAG 2 Welke van onderstaande

Nadere informatie

Cloud Computing. -- bespiegelingen op de cloud -- MKB Rotterdam, 10 november 2015. Opvallend betrokken, ongewoon goed

Cloud Computing. -- bespiegelingen op de cloud -- MKB Rotterdam, 10 november 2015. Opvallend betrokken, ongewoon goed Cloud Computing -- bespiegelingen op de cloud -- MKB Rotterdam, 10 november 2015 Opvallend betrokken, ongewoon goed Agenda Inleiding Mijn achtergrond Over Innvolve Cloud Computing Overwegingen Afsluiting

Nadere informatie

Programma. Ontwikkelingen. Kansen. Hoe pak je dat aan? Waar willen jullie het over hebben?

Programma. Ontwikkelingen. Kansen. Hoe pak je dat aan? Waar willen jullie het over hebben? ICT en Vastgoed Programma Ontwikkelingen Kansen Hoe pak je dat aan? Waar willen jullie het over hebben? Wie ben ik? Loopbaan IT biedt vastgoedbedrijven concurrentievoordelen RealEstateIT helpt deze voordelen

Nadere informatie

VERBETEREN DOOR VERGELIJKEN

VERBETEREN DOOR VERGELIJKEN Inzicht in prestaties door benchmarking Impressie resultaten ICT Benchmark 2012 VERBETEREN DOOR VERGELIJKEN Sparrenheuvel 32, 3708 JE Zeist (030) 2 270 500 offertebureau@mxi.nl www.mxi.nl Inhoudsopgave

Nadere informatie

Kennismiddag: Demand Management

Kennismiddag: Demand Management Kennismiddag: Demand Management Agenda Agenda Even voorstellen Inleiding FM FM en uitbesteden Een praktijkvoorbeeld Pauze Wat is Demand management? Borrel 9-10-2014 Kennismiddag: Demand Management Even

Nadere informatie

Het gevolg van transitie naar de cloud SaMBO-ICT & KZA. 16 januari 2014 Doetinchem

Het gevolg van transitie naar de cloud SaMBO-ICT & KZA. 16 januari 2014 Doetinchem Het gevolg van transitie naar de cloud SaMBO-ICT & KZA 16 januari 2014 Doetinchem Agenda Introductie Aanleiding Samenvatting handreiking Uitkomsten workshop netwerkbijeenkomst Afsluiting 2 Introductie

Nadere informatie

WWW.CAGROUP.NL COMPLIANCE RADAR HET MEEST COMPLETE BESTURINGSSYSTEEM VOOR GEMEENTEN.

WWW.CAGROUP.NL COMPLIANCE RADAR HET MEEST COMPLETE BESTURINGSSYSTEEM VOOR GEMEENTEN. WWW.CAGROUP.NL COMPLIANCE RADAR HET MEEST COMPLETE BESTURINGSSYSTEEM VOOR GEMEENTEN. COMPLIANCE RADAR De Compliance Radar helpt gemeenten een brug te slaan tussen beleidsdoelstellingen en uitvoering. Door

Nadere informatie

Grip-IT Planning & Forecasting Tool. Voor beheerste Operations en bestuurbare proces-prestaties

Grip-IT Planning & Forecasting Tool. Voor beheerste Operations en bestuurbare proces-prestaties Grip-IT Planning & Forecasting Tool Voor beheerste Operations en bestuurbare proces-prestaties Wat is Grip-IT? Een snelle en degelijke applicatie voor planning en capaciteitsmanagement, bijvoorbeeld als

Nadere informatie

PQR Lifecycle Services. Het begint pas als het project klaar is

PQR Lifecycle Services. Het begint pas als het project klaar is PQR Lifecycle Services Het begint pas als het project klaar is IT wordt een steeds crucialer onderdeel van de dagelijkse bedrijfsvoering. Waar u ook bent, het moet altijd beschikbaar en binnen bereik zijn.

Nadere informatie

2e2 Group BV. Dynomic BV Ronald Verweij Business Line Manager Date: 28 September 2006 Location: Bilthoven

2e2 Group BV. Dynomic BV Ronald Verweij Business Line Manager Date: 28 September 2006 Location: Bilthoven 2e2 Group BV Dynomic BV Ronald Verweij Business Line Manager Date: 28 September 2006 Location: Bilthoven Voorstellen Ronald Verweij S&P Simac IT dienstverlening, Manager Operations Services Dynomic IT

Nadere informatie

ITIL en/of eigen verantwoordelijkheid

ITIL en/of eigen verantwoordelijkheid ITIL en/of eigen verantwoordelijkheid Leo Ruijs 20 SEPTEMBER 2011 INNOVATIEDAG MANSYSTEMS Service8 B.V. Stelling ITIL BEPERKT DE EIGEN VERANTWOORDELIJKHEID VAN MEDEWERKERS EN HEEFT DAARMEE EEN NEGATIEVE

Nadere informatie

Business Service Management Eén ERP-oplossing voor al uw beheer

Business Service Management Eén ERP-oplossing voor al uw beheer WHITEPaPER: BUSINESS SERVICE MANAGEMENT Business Service Management Eén ERP-oplossing voor al uw beheer IT SERVIcE PRoVIDER auteur: Herman Rensink WHITEPAPER: BUSINESS SERVICE MANAGEMENT 2 Met GENSYS levert

Nadere informatie

Servicedesking! Hot or Not? Egbert van der Steege MSc

Servicedesking! Hot or Not? Egbert van der Steege MSc Servicedesking! Hot or Not? Egbert van der Steege MSc FACTO CONGRES 2013 Servicedesking! Hot or Not? 11 juni 2013 BENT U TEVREDEN OVER DE PERFORMANCE VAN UW (FACILITAIRE) SERVICEDESK? DRAAGT UW (FACILITAIRE)

Nadere informatie

Dat is geen service catalogus! - Deel 1. Stuart Rance DAT IS GEEN SERVICE CATALOGUS. Deel 1

Dat is geen service catalogus! - Deel 1. Stuart Rance DAT IS GEEN SERVICE CATALOGUS. Deel 1 Dat is geen service catalogus! - Deel 1 Stuart Rance DAT IS GEEN SERVICE CATALOGUS Deel 1 Ik heb veel IT organisaties zien proberen een service catalogus op te stellen, en veel van deze projecten slagen

Nadere informatie

Practitioner s Certificate in IT Service Management: Agree & Define (based on ITIL )

Practitioner s Certificate in IT Service Management: Agree & Define (based on ITIL ) Exameneisen Practitioner s Certificate in IT Service Management: Agree & Define (based on ITIL ) Publicatiedatum 1-3-2008 Startdatum 1-3-2007 Doelgroep IT Service Management Practitioner: Agree & Define

Nadere informatie

[functie] De functie die verantwoordelijk is voor het beheren van applicaties. [zaak] Een methode of maatregel om een risico te managen.

[functie] De functie die verantwoordelijk is voor het beheren van applicaties. [zaak] Een methode of maatregel om een risico te managen. Applicatiebeheer het beheren van applicaties. [functie] De functie die verantwoordelijk is voor het beheren van applicaties. Beheer (beheren) Control Onder de activiteit applicatiebeheer valt de ontwikkeling,

Nadere informatie

Workshop Low Cost High Value Service Delivery Models

Workshop Low Cost High Value Service Delivery Models Workshop Low Cost High Value Service Delivery Models 9 februari 2012 2011 - All rights reserved Noventum Service Management Consultants Ltd. 1 Low Cost High Value Service Delivery Models Low cost delivery

Nadere informatie

ArchiMate. en Configuration Management Databases (CMDB s)

ArchiMate. en Configuration Management Databases (CMDB s) ArchiMate en Configuration Management Databases (CMDB s) Wie ben ik. Hans van Drunen Hans.vanDrunen@atos.net +31 (0)6 224 889 05 Lid van de NAF werkgroep ArchiMate gebruikers en tools 2 Agenda Wat zijn

Nadere informatie

ConQuaestor Summer Game Week

ConQuaestor Summer Game Week ConQuaestor Summer Game Week Glue It: lean management bij productiebedrijven Alles moet snel én alles moet goed. U heeft te maken met (toenemende) eisen en wensen van klanten op het gebied van kwaliteit,

Nadere informatie

Impressie ICT Benchmark GGZ 2012 Inzicht in prestaties door benchmarking van ICT-kosten met andere GGZ-instellingen

Impressie ICT Benchmark GGZ 2012 Inzicht in prestaties door benchmarking van ICT-kosten met andere GGZ-instellingen Impressie ICT Benchmark GGZ 2012 Inzicht in prestaties door benchmarking van ICT-kosten met andere GGZ-instellingen Impressie ICT Benchmark GGZ 2012 Inzicht in prestaties door benchmarking van ICT-kosten

Nadere informatie

Professionele softwareontwikkeling PRODUCTIVITEIT EN KWALITEIT MET FOCUS OP DE GEHELE LEVENSDUUR VAN APPLICATIES

Professionele softwareontwikkeling PRODUCTIVITEIT EN KWALITEIT MET FOCUS OP DE GEHELE LEVENSDUUR VAN APPLICATIES Professionele softwareontwikkeling PRODUCTIVITEIT EN KWALITEIT MET FOCUS OP DE GEHELE LEVENSDUUR VAN APPLICATIES ONZE VISIE OP PROFESSIONEEL SOFTWARE ONTWIKKELEN Bij succesvolle softwareontwikkeling draait

Nadere informatie

Van automatiseringsafdeling naar ICT-regieorganisatie

Van automatiseringsafdeling naar ICT-regieorganisatie Van automatiseringsafdeling naar ICT-regieorganisatie Anderhalf jaar later Praten over regie is makkelijker dan regie voeren René Bosman Manager Informatie & Automatisering Lentiz onderwijsgroep Onderwerpen

Nadere informatie

Onderwijsgroep Tilburg. De Blauwdruk van Onderwijsgroep Tilburg

Onderwijsgroep Tilburg. De Blauwdruk van Onderwijsgroep Tilburg Onderwijsgroep Tilburg De Blauwdruk van Onderwijsgroep Tilburg Even voorstellen Jan Schrevel jan@jsad.nl +31625181818 Projectleider Blauwdruk Joël de Bruijn jdebruijn@onderwijsgroeptilburg.nl +31614241587

Nadere informatie

1 Dienstbeschrijving all-in beheer

1 Dienstbeschrijving all-in beheer 1 Dienstbeschrijving all-in beheer De all-in beheer overeenkomst van Lancom is modulair opgebouwd. U kunt bij Lancom terecht voor deelgebieden zoals helpdesk ondersteuning of backup, maar ook voor totale

Nadere informatie

Transavia ISM. Agenda

Transavia ISM. Agenda Transavia ISM Agenda Transavia Uitgangspunten voor ISM ISM Implementatie bij Transavia Ontwikkeling van het proces Procesmatig werken binnen Transavia Wat heeft ISM opgeleverd. Transavia ISM presentatie

Nadere informatie

Geeft richting in de wereld

Geeft richting in de wereld Geeft richting in de wereld werled van IT I T- m a k e l a a r IT-makelaar Hardware Software Wireless Cloud Virtualisatie Mobility Werkplek Data center Hardware Software Wireless Cloud Virtualisatie Mobility

Nadere informatie

Masterclass. Uitbesteden / Outsourcing

Masterclass. Uitbesteden / Outsourcing Masterclass Uitbesteden / Outsourcing Agenda Hoe is het begonnen en waar staat outsourcing nu Praktische oefeningen om outsourcing te ervaren Uiteenzetting van de verschillende typen uitbesteding Hulp

Nadere informatie

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol SAMENVATTING ITIL ITIL is nog steeds dé standaard voor het inrichten van beheerspocessen binnen een IT-organisatie. En dekt zowel applicatie- als infrastructuur beheer af. Indien gewenst kan ITIL worden

Nadere informatie

Partneren met een Cloud broker

Partneren met een Cloud broker Partneren met een Cloud broker Vijf redenen om als reseller te partneren met een Cloud broker Introductie Cloud broker, een term die je tegenwoordig vaak voorbij hoort komen. Maar wat is dat nu precies?

Nadere informatie

Desktop Delivery: een zakelijke afweging

Desktop Delivery: een zakelijke afweging Desktop Delivery: een zakelijke afweging Client - Server, SBC, virtuele desktops, virtuele applicaties of een virtueel besturingssysteem? Er zijn genoeg mogelijkheden om desktop functionaliteit aan de

Nadere informatie

Meer waarde halen uit uw ICT en EPD ICT sturing richten op realiseren van baten

Meer waarde halen uit uw ICT en EPD ICT sturing richten op realiseren van baten Meer waarde halen uit uw ICT en EPD ICT sturing richten op realiseren van baten Eric Polman HIMSS 2010, Atlanta 1 4 maart 2010 Agenda en doelstelling 1. Introductie 2. ICT in de zorg: kenmerken huidige

Nadere informatie

Stop met procesgericht ICT-beheer. Betere resultaten door eigen verantwoordelijkheid

Stop met procesgericht ICT-beheer. Betere resultaten door eigen verantwoordelijkheid Stop met procesgericht ICT-beheer Betere resultaten door eigen verantwoordelijkheid Wie is Leo Ruijs? Leo Ruijs, Service 8-2 - Ontwikkelingen vakgebied 1950-1970 Beheer als specialisatie 1970-1990 ICT

Nadere informatie

Zaandam, November 2006. Albert Heijn

Zaandam, November 2006. Albert Heijn Zaandam, November 2006 Albert Heijn Albert Heijn let op de kleintjes In een wereld waarin IT meer en meer als commodity wordt gezien is Outsourcing en Global Sourcing een richting die door veel bedrijven

Nadere informatie

IT Vernieuwing wie waarborgt resultaat?

IT Vernieuwing wie waarborgt resultaat? IT Vernieuwing wie waarborgt resultaat? ir. Richard Heijne den Bak Lezing ICT Zorg 004 en mei in Ede GOUDA 08-573 HENGELO (O) 074-674067 M I T O P I C S BV WWW.MITOPICS.NL INFO@MITOPICS.NL Even voorstellen

Nadere informatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie DIENST Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie Advies over en ondersteuning bij het initieel inrichten/optimaliseren

Nadere informatie

Een framework voor applicatiebeheer

Een framework voor applicatiebeheer Een framework voor applicatie Mark Smalley ASL-Foundation www.aslfoundation.org SPIder, Utrecht, 10 juni 2003 Agenda Positionering applicatie Wat is ASL Waarom ASL Hoe ziet ASL eruit Samenwerking domeinen

Nadere informatie

Whitepaper. Veilig de cloud in. Whitepaper over het gebruik van Cloud-diensten deel 1. www.traxion.com

Whitepaper. Veilig de cloud in. Whitepaper over het gebruik van Cloud-diensten deel 1. www.traxion.com Veilig de cloud in Whitepaper over het gebruik van Cloud-diensten deel 1 www.traxion.com Introductie Deze whitepaper beschrijft de integratie aspecten van clouddiensten. Wat wij merken is dat veel organisaties

Nadere informatie

Welkom. De gang naar hemel of luchtkasteel? Ervaringen in stappen naar de Cloud

Welkom. De gang naar hemel of luchtkasteel? Ervaringen in stappen naar de Cloud Welkom De gang naar hemel of luchtkasteel? Ervaringen in stappen naar de Cloud Even voorstellen Arnold Tuinenburg Over-gemeenten Peter Porte Gemeente Stichtse Vecht Rolf Meursing Odinfo Odinfo Advies en

Nadere informatie

Workshop transitie naar de cloud SaMBO-ICT & KZA. 21 November 2013 Utrecht

Workshop transitie naar de cloud SaMBO-ICT & KZA. 21 November 2013 Utrecht Workshop transitie naar de cloud SaMBO-ICT & KZA 21 November 2013 Utrecht Agenda Introductie Aanleiding Cloud in het onderwijs Veranderingen voor de organisatie Interactieve workshop Afsluiting 2 Aanleiding

Nadere informatie

Regie uit een andere Branche. Hoe om te gaan met de vraag en de levering. Facto Magazine Congres 12 mei 2009. www.quintgroup.com

Regie uit een andere Branche. Hoe om te gaan met de vraag en de levering. Facto Magazine Congres 12 mei 2009. www.quintgroup.com Regie uit een andere Branche Facto Magazine Congres 12 mei 2009 Hoe om te gaan met de vraag en de levering THIS DOCUMENT CONTAINS PROPRIETARY INFORMATION, WHICH IS PROTECTED BY COPYRIGHT. ALL RIGHTS RESERVED.

Nadere informatie

Service Level Agreement

Service Level Agreement Service Level Agreement 1 Algemene bepalingen 1.1 Partijen Deze Service Level Agreement (verder te noemen: SLA) is een overeenkomst die is gesloten tussen: WAME BV, gevestigd te Enschede aan de Deurningerstraat

Nadere informatie

Connectivity/Magic of Mobility

Connectivity/Magic of Mobility Agenda Security update Connectivity/Magic of Mobility Pauze In Control Netwerken Agenda Security update Connectivity/Magic of Mobility Pauze In Control Netwerken Agenda Security update Connectivity/Magic

Nadere informatie

Zou het niet iedeaal zijn

Zou het niet iedeaal zijn Zou het niet iedeaal zijn ...als op de eerste werkdag van een nieuwe medewerker alles klaarstaat?! Er zal geen discussie over bestaan. Het zou ideaal zijn wanneer alle voorzieningen op de eerste werkdag

Nadere informatie

INTEGRAAL SAMENWERKEN BINNEN DBFMO-CONTRACTEN

INTEGRAAL SAMENWERKEN BINNEN DBFMO-CONTRACTEN INTEGRAAL SAMENWERKEN BINNEN DBFMO-CONTRACTEN Vernieuwing Bouw & Forum Utiliteitsbouw 6 november 2013 Pieter-Jan van Hooijdonk Algemeen directeur Breijer Bouw & Installatie AGENDA Introductie Praktijkvoorbeelden

Nadere informatie

Inkopen van ICT. Inkopen Complexe Techniek? 20 april 2009

Inkopen van ICT. Inkopen Complexe Techniek? 20 april 2009 : Inkopen Complexe Techniek? 20 april 2009 Ir. Richard Heijne den Bak MTD Teamleider IT-inkoop/pakketselectie Mitopics Docent Nevi Inkoopacademie Inhoud Voorstellen Context IT-inkoop Omgaan met complexiteit

Nadere informatie

Uw IT, onze business

Uw IT, onze business Techniek gaat prima samen. Uw IT, onze business Hoogendoorn IT Services biedt vele mogelijkheden om de kantoorautomatisering van bedrijven te beheren, optimaal te laten functioneren of het bedrijf zelfs

Nadere informatie

Succesvol ERP selecteren en implementeren. Mitopics BV dé specialist op ERP-gebied vanuit risicobeheersing

Succesvol ERP selecteren en implementeren. Mitopics BV dé specialist op ERP-gebied vanuit risicobeheersing Succesvol ERP selecteren en implementeren Mitopics BV dé specialist op ERP-gebied vanuit risicobeheersing Onze concurrenten hebben veel betere informatie! Onze klanten verwachten meer van ons! Onderhoud

Nadere informatie

Total Cost of Ownership Samengesteld door Leon Wetzel

Total Cost of Ownership Samengesteld door Leon Wetzel Total Cost of Ownership Samengesteld door Leon Wetzel Wat is TCO? Instrument om kosten en kostenstructuren inzichtelijk te maken. Inschatting van alle relevante kosten tijdens het gebruiken van een ICT-dienst,

Nadere informatie

Nieuwe BI-omgeving van ApplicationNet is waardevolle bron van informatie voor facturatie, rapportages, kostenbesparing en marketing

Nieuwe BI-omgeving van ApplicationNet is waardevolle bron van informatie voor facturatie, rapportages, kostenbesparing en marketing Nieuwe BI-omgeving van ApplicationNet is waardevolle bron van informatie voor facturatie, rapportages, kostenbesparing en marketing Organisatie Werkplek Online is de private cloud oplossing van ApplicationNet

Nadere informatie

grip houden op de uitbesteding van it

grip houden op de uitbesteding van it Thema: Finance en IT De regieorganisatie en haar niveaus van inrichten grip houden op de uitbesteding van it Onder druk van slinkende doorlooptijden om nieuwe bedrijfsprocessen te realiseren neemt outsourcing

Nadere informatie

Outsourcen, niet meer weg te denken.

Outsourcen, niet meer weg te denken. Outsourcen, niet meer weg te denken. Outsourcen, een Engelse term, roept vaak in Nederland meteen het beeld op van internationaal en India. De feitelijke betekenis van het woord outsourcen is uitbesteden

Nadere informatie

Workshop Proces- en informatiemanagement. Feike Verweij

Workshop Proces- en informatiemanagement. Feike Verweij Workshop Proces- en informatiemanagement Feike Verweij + Voorstellen Feike Verweij Achtergrond KUN Planologie / Beleidswetenschappen Marktonderzoek & ICT Business Consultant Centric Woningcorporaties HC&H

Nadere informatie

Het succes van samen werken!

Het succes van samen werken! White paper Het succes van samen werken! Regover B.V. Bankenlaan 50 1944 NN Beverwijk info@regover.com www.regover.com Inleiding Regover B.V., opgericht in 2011, is gespecialiseerd in het inrichten en

Nadere informatie

VOOR EN NADELEN VAN DE CLOUD

VOOR EN NADELEN VAN DE CLOUD VOOR EN NADELEN VAN DE CLOUD VOOR EN NADELEN VAN DE CLOUD Cloud storage. Back-up in de cloud. Er zijn verschillende benamingen voor diensten die computergebruikers in staat stellen om hun documenten en

Nadere informatie

2014 KPMG Advisory N.V

2014 KPMG Advisory N.V 02 Uitbesteding & assurance 23 Overwegingen bij uitbesteding back- en mid-office processen van vermogensbeheer Auteurs: Alex Brouwer en Mark van Duren Is het zinvol voor pensioenfondsen en fiduciair managers

Nadere informatie

U zou nooit vooruit betalen voor uw kantoorruimte. Waarom zou u dat wel doen voor uw IT-oplossing?

U zou nooit vooruit betalen voor uw kantoorruimte. Waarom zou u dat wel doen voor uw IT-oplossing? U zou nooit vooruit betalen voor uw kantoorruimte. Waarom zou u dat wel doen voor uw IT-oplossing? Management summary Voor een optimale productiviteit en efficiëntie binnen uw bedrijf, is het belangrijk

Nadere informatie

Van Samenhang naar Verbinding

Van Samenhang naar Verbinding Van Samenhang naar Verbinding Sogeti Page 2 VAN SAMENHANG NAAR VERBINDING Keuzes, keuzes, keuzes. Wie wordt niet horendol van alle technologische ontwikkelingen. Degene die het hoofd koel houdt is de winnaar.

Nadere informatie

Applicatierationalisatie? Probeer het eens met BPM

Applicatierationalisatie? Probeer het eens met BPM Applicatierationalisatie? Probeer het eens met BPM Applicatierationalisatie? Probeer het eens met BPM Vrijwel iedere CIO streeft naar lagere kosten en een grotere flexibiliteit van de IT-omgeving. Organisaties

Nadere informatie

Wat is de cloud? Cloud computing Cloud

Wat is de cloud? Cloud computing Cloud The Cloud Agenda Wat is de cloud? Ontwikkelingen en trends in de markt Bedrijfsstrategie Voordelen en vraagtekens Werken in de cloud: Hoe? Veiligheid & privacy Toepasbaarheid in breder verband Demo Borrel

Nadere informatie

BeCloud. Belgacom. Cloud. Services.

BeCloud. Belgacom. Cloud. Services. Cloud Computing Webinar Unizo Steven Dewinter Steven.Dewinter@belgacom.be January 20 th, 2012 Agenda Agenda: Wat is nu precies Cloud Computing? Voordelen & Nadelen Hoe ga ik naar de Cloud? Belgacom Cloud

Nadere informatie

Project Portfolio Management. Doing enough of the right things

Project Portfolio Management. Doing enough of the right things Project Portfolio Management Doing enough of the right things BPUG, Hilversum, 24 juni, 2015 Inhoud 1 2 3 4 Introductie Het belang van portfolio management Project portfolio management volgens MoP 3a 3b

Nadere informatie

Impressie resultaten ICT Benchmark GGZ 2014 VERBETEREN DOOR TE VERGELIJKEN

Impressie resultaten ICT Benchmark GGZ 2014 VERBETEREN DOOR TE VERGELIJKEN Impressie resultaten ICT Benchmark GGZ 2014 VERBETEREN DOOR TE VERGELIJKEN Project 113333 Versie 00-01 / 12 januari 2015 IMPRESSIE ICT BENCHMARK GGZ 2014 Voor u ligt de impressie van de ICT Benchmark GGZ

Nadere informatie

Contractmanagement in Nederland anno 2011

Contractmanagement in Nederland anno 2011 Contractmanagement in Nederland anno 2011 Samenvatting Mitopics Theo Bosselaers NEVI René van den Hoven Februari 2012 1 Periodiek onderzoekt Mitopics de professionaliteit waarmee Nederlandse organisaties

Nadere informatie

Rapportage Pizzasessie Functioneel-beheer.com Specialisten Managers Adviseurs Algemeen functioneel beheer applicatiebeheer informatiemanagement

Rapportage Pizzasessie Functioneel-beheer.com Specialisten Managers Adviseurs Algemeen functioneel beheer applicatiebeheer informatiemanagement Rapportage Pizzasessie Functioneel-beheer.com Alle deelnemers hebben hun functienaam opgegeven. De volgende functienamen zijn gemeld: Specialisten o Functioneel beheerder (9x) o Functioneel applicatiebeheerder

Nadere informatie

ADVISIE SERVICE SOLUTIONS

ADVISIE SERVICE SOLUTIONS SERVICE SOLUTIONS ADVISIE SERVICE SOLUTIONS Uw ERP systeem is van essentieel belang voor de dagelijkse bedrijfsvoering. De serviceverlening van Advisie is er daarom op gericht om verstoringen van het systeem

Nadere informatie

Portfoliomanagement software van Thinking Portfolio

Portfoliomanagement software van Thinking Portfolio Portfoliomanagement software van Thinking Portfolio Eenvoudig in gebruik Snelle implementatie Betrouwbaar in de cloud Vast maandbedrag Onbeperkt aantal gebruikers PMO Portfoliomanagement Programma s en

Nadere informatie

Enkele handige tips bij het beoordelen van clouddienstvoorwaarden. en Service Level Agreements

Enkele handige tips bij het beoordelen van clouddienstvoorwaarden. en Service Level Agreements Service Level Agreement tips Enkele handige tips bij het beoordelen van clouddienstvoorwaarden en Service Level Agreements Service Level Agreements SLA s komen onder meer voor als basis van veel clouddiensten.

Nadere informatie

Managed Service Provider Grip op inleen van extern personeel

Managed Service Provider Grip op inleen van extern personeel Managed Service Provider Grip op inleen van extern personeel Eerste druk, augustus 2010 2010 drs. ing. Peter Bargon Redactie: drs. Maria Anna te Riele, Customized Language Services, De Bilt Vormgeving:

Nadere informatie

Betere dienstverlening door eigen verantwoordelijkheid. Stop met procesgericht ICT-beheer!

Betere dienstverlening door eigen verantwoordelijkheid. Stop met procesgericht ICT-beheer! Betere dienstverlening door eigen verantwoordelijkheid Stop met procesgericht ICT-beheer! Agenda 19.00 Welkom 19.05 Terugblik op presentatie Service managersdag 2011 19.30 Gelaagdheid in dienstverlening

Nadere informatie

Uw ICT-systemen of -beheer EN BETROUWBAAR. transparantie en continuïteit.

Uw ICT-systemen of -beheer EN BETROUWBAAR. transparantie en continuïteit. IT-COMPONENTEN MANAGED SERVICES Uw ICT-systemen of -beheer BEWAKEN. uitbesteden. VEILIG, Betrouwbaarheid, SNEL EN BETROUWBAAR transparantie en continuïteit. PST Managed Services De huidige technologische

Nadere informatie

Ed Holtzer Algemeen Manager Ictivity Managed Services

Ed Holtzer Algemeen Manager Ictivity Managed Services Ed Holtzer Algemeen Manager Ictivity Managed Services Ruim 25 jaar ervaring Meerdere functies bij diverse IT- en adviesorganisaties Voorheen freelancer als (business) consultant, projectleider en programmamanager

Nadere informatie

ICT-uitbestedingsdiensten en Software as a Service:

ICT-uitbestedingsdiensten en Software as a Service: ICT-uitbestedingsdiensten en Software as a Service: Betrouwbaardere ICT, minder zorgen! Maak kennis met Multrix Wilt u op maat gesneden ICT-diensten die volledig aan de wensen en behoeften van uw organisatie

Nadere informatie

ComPromise Cross Info Event 7 november 2013

ComPromise Cross Info Event 7 november 2013 ComPromise Cross Info Event 7 november 2013 Kees Woortmeijer en Maurice de Wit Grip op ICT ICT de klok rond Passie voor ICT ICT met een glimlach Kennis van ICT Inhoud ComPromise Strategie en ontwikkelingen

Nadere informatie

Een alledaags gegeven

Een alledaags gegeven Venice in een SAAS omgeving 8 September, 2010 Een alledaags gegeven Elektriciteit, water, gas, telefonie zijn enkele van de basisbenodigdheden waar we als consumenten en bdij bedrijven continu gebruik

Nadere informatie

Digitale innovatie: where is the money?

Digitale innovatie: where is the money? Digitale innovatie: where is the money? Tony de Bree 2015, Tony de Bree E-mail: tony@tonydebree.com Mobiel: 06-34387806 LinkedIn: hier. 1 Introductie Uit een MKB-nest 26 jaar ervaring in de Financiële

Nadere informatie

SURFmarket O365 propositie

SURFmarket O365 propositie SURFmarket O365 propositie MAART 2017 Carl Reitsma, O365 Service Deliver Manager Agenda 1. Ambitie SURFmarket 2. Regie 3. Groeipad 4. Dienstbeschrijving 5. Ontwikkelscenario 6. Vragen/feedback Ambitie

Nadere informatie

info@ruudmans.nl www.ruudmans.nl mobiel: + 31 6 44 600 468 CURRICULUM VITAE Dr. Ing. Ruud M.W. Mans

info@ruudmans.nl www.ruudmans.nl mobiel: + 31 6 44 600 468 CURRICULUM VITAE Dr. Ing. Ruud M.W. Mans +31 6 44 600 468 info@ruudmans.nl www.ruudmans.nl mobiel: + 31 6 44 600 468 CURRICULUM VITAE Dr. Ing. Ruud M.W. Mans Algemene gegevens Professie Service - Proces Kwaliteit - Informatiemanager Geboortejaar

Nadere informatie