FINANCIEEL MANAGEMENT

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FINANCIEEL MANAGEMENT"

Transcriptie

1 BDO CONSULTANTS FINANCIEEL MANAGEMENT Omdat mensen tellen.

2

3 Financieel Management 3 FINANCIEEL MANAGEMENT DE CONTROLE OVER UW FINANCIËN Een effectief financieel beleid anticipeert op toekomstige ontwikkelingen en is daardoor van essentieel belang voor uw organisatie. Door tijdig inzicht te verkrijgen in uw financiële cijfers, kunt u gedegen sturen op de gewenste resultaten. BDO staat u bij om vanuit strategisch perspectief uw financieel management en aansturing zowel te optimaliseren, als ook te realiseren. Financiering en restructuring Een gezonde financiële huishouding vormt de levensader van uw bedrijf. Daarom adviseren we u niet alleen als u een (aanvullende) financiering nodig hebt, maar ook bij een eventuele herfinanciering van bestaande afspraken. Door meerdere partijen te benaderen gaan we op zoek naar gunstigere condities om zo tot de meest optimale financieringsvorm te komen. Organisaties in zwaar weer helpen wij met het in kaart brengen van strategische opties, begeleiding richting schuldeisers en eventuele doorstartscenario s. Desgewenst implementeren we verbetervoorstellen waarbij we de ontwikkeling ervan uiteraard intensief monitoren. Financiële professionals Dat financiële professionals cruciaal zijn voor een gezonde organisatie mag duidelijk zijn. Zij helpen uw organisatie grip te krijgen en te houden op uw financiële sturing en zijn daarmee voor een groot deel mede verantwoordelijk voor uw bedrijfssucces. De laatste tijd merken we dat de eisen aan de financiële functie steeds verder worden opgeschroefd. Zo wordt de financiële professional geconfronteerd met nieuwe regels vanuit de overheid en wordt geacht om steeds snellere en betere informatie te leveren. Daarnaast moet hij vaker als sparringpartner voor het management meedenken over strategische thema s. Diensten op een rij financieel beleid en prognoses debt advisory financiële rendementsverbetering treasury en cashmanagement (financiële) managementinformatie kostprijs- en opbrengstanalyse werkkapitaalbeheer optimalisatie financiële functie optimalisatie financiële processen financiële professionals Deze eisen stellen veel financials voor een stevige uitdaging. Onze consultants zijn thuis in alle facetten van het werkveld van de financieel manager/cfo en controller. Zo bieden we op breed terrein ondersteuning bij het optimaliseren van de financiële functie en het verbeteren van uw rendement. BDO CONSULTANTS Financieel management is onderdeel van de BDO-discipline consultancy, die samen met accountancy en belastingadvies de totale dienstverlening van BDO vormt. Naast Financieel management zijn de specifieke deskundigheidsgebieden van BDO Consultants; Strategie en Bedrijfsvoering, IT, Personeel, Koop en Verkoop, Juridische zaken, Fraude en Risicomanagement. Deze brede expertise zorgt ervoor dat we niet alleen in staat zijn om u te adviseren over een bepaald vakgebied, maar ook integraal over diverse vraagstukken. De specifieke omstandigheid bij uw organisatie bepaalt hoe het palet van onze dienstverlening eruit ziet. Daarbij staat het halen van een optimaal rendement uit uw organisatie altijd voorop.

4 4 Financieel Management DIENSTEN Om als ondernemer te kunnen groeien en succesvol te zijn, is goed financieel management van groot belang. Het zorgt ervoor dat uw onderneming optimaal kan blijven presteren. Een niet optimale interne organisatie, te snelle groei, krappe kas of negatieve veranderingen in het economische klimaat kunnen ertoe leiden dat uw bedrijf geen optimaal rendement behaalt of zelfs in zwaar weer terecht komt. BDO biedt u ondersteuning op elk aspect van financieel management. Hieronder zetten we de meest in het oog springende diensten voor u op een rij. Financieel beleid en prognoses Bij financieel beleid gaat het om de financiële uitgangspunten en gevolgen van uw strategische keuzes. Vaak zijn de resultaten en actuele verwachtingen aanleiding tot het heroverwegen en bijsturen van de ambitie. Een succesvolle strategie is in toenemende mate een kwestie van optimale keuzes en tijdig (bij)sturen. Onze adviseurs hebben veel ervaring in het vertalen van de strategie naar financiële prestaties en het uitwerken van noodzakelijke maatregelen. Met financiële prognoses maken wij inzichtelijk wat de (financiële) gevolgen zijn van uw strategische keuzes. Dit geldt voor de balans, resultaatontwikkeling, liquiditeitsbegroting en mogelijke financieringsbehoefte van uw onderneming. Hiermee geven we antwoord op de vraag of uw keuzes in potentie succesvol, verantwoord en uitvoerbaar zijn. Op basis van helder gedefinieerde aannames zorgen we voor een solide (financiële) onderbouwing van de strategie en het businessplan van uw onderneming. Daarnaast werken we met verschillende scenario s zodat u een realistisch beeld krijgt van de mogelijke ontwikkelingen binnen uw organisatie. Debt advisory Een gezonde financiering van uw onderneming vormt één van de levensaders van uw bedrijf. Maatwerk is daarbij vereist. Een jarenlange bankrelatie en een sterk track record bieden u als ondernemer immers geen garantie meer voor een passende bankfinanciering. Met Debt advisory adviseren en assisteren we u om uw onderneming op een gezonde manier te financieren. We assisteren bij zowel heronderhandelingen van de bestaande afspraken met uw huisbank, als bij het aantrekken van groeien acquisitiefinancieringen. Onze werkzaamheden omvatten een breed pallet van diensten en zijn altijd gericht op het vinden van een optimale financiering van uw onderneming. Dit gaat van een korte scan op uw huidige financieringsdocumentatie, tot aan de zoektocht naar nieuwe financieringen om uw groei- of acquisitieplannen te realiseren. Onze professionals schijven complete financieringsaanvragen om met meerdere financiële instellingen in gesprek te gaan over nieuwe leningen. Door meerdere partijen te benaderen gaan we op zoek naar de ideale financieringsstructuur die bij uw onderneming en business model past. Vanzelfsprekend letten wij daarbij ook op gunstigere condities, voorwaarden en rentepercentages, om zo tot de meest optimale financieringsvorm te komen. Financiële rendementsverbetering Bij financiële rendementsverbetering richten we ons primair op de activiteiten die ten grondslag liggen aan de resultatenrekening van uw organisatie. Door de versterking van de exploitatie neemt ook de waarde van uw

5 Financieel Management 5 onderneming toe. Optimalisatie van uw verdienmodel is hierbij het thema. In tijden van economische onzekerheid neemt het kostenbewustzijn toe, maar blijft het rendement soms achter. Sinds jaar en dag houden wij ons bezig met de financiële gezondheid van ondernemingen en adviseren we hoe deze te verbeteren. BDO heeft veel ervaring met het verbeteren van uw rendement dat veelal een complex vraagstuk is met vele facetten. Een helder uitgestippelde strategie, goed inzicht in de bedrijfskosten, omzet, winstmarges en klantenportefeuille gecombineerd met een kritische blik op bedrijfsprocessen zijn hierbij noodzakelijk. Het gaat om financiën, organisatiestructuren, processen en vooral om menselijk gedrag. Wij bundelen graag onze kennis om het rendementsvraagstuk in de breedte voor u aan te pakken. Treasury en cashmanagement Sturing op kasstromen en financiering zijn in toenemende mate succesfactoren voor de continuïteit en het rendement van uw organisatie. Met Treasury en cashmanagement richten wij ons op de beschikbaarheid van financiële middelen en adequate sturing hiervan. Met een goed uitgewerkt investerings- en businessplan, helpen wij onze klanten de lasten van financiering en faalkosten aanmerkelijk te verminderen. Het formuleren van kaders en het opstellen van een voor u passend risicoprofiel geeft duidelijke spelregels. Door de ontwikkeling van de financiële markten en het groeiende besef dat het sturen van de kasstromen en financiële ratio s cruciaal is voor het functioneren van uw onderneming, is de aandacht voor het optimaliseren van het beheer van de financiële middelen enorm toegenomen. Het afdekken van risicoposities (hedging), het verbeteren van de kredietwaardigheidsratio s en een adequate verantwoording binnen de jaarverslaggeving zijn hierbij relevante thema s. (Financiële) Managementinformatie De betrouwbaarheid van informatie en kwaliteit van financiële processen komt door de hectiek van de dagelijkse bedrijfsvoering steeds meer onder druk te staan. Dit is gevaarlijk omdat adequaat financieel management een belangrijke voorwaarde is voor rendementsverbetering. Om grip te houden op de ontwikkeling van de resultaten in relatie tot de doelstellingen, is duidelijke (sturings)informatie van cruciaal belang. Met heldere managementinformatie vergroten we uw inzicht in de opbrengsten en kosten en helpen u zo met de verbetering van uw administratieve processen. We maken inzichtelijk welke (financiële) informatie belangrijk is voor de sturing van uw bedrijf en het op koers houden ten opzichte van uw strategische keuzes. Door groei en veranderingen binnen uw organisatie kan de bestaande inrichting van uw primaire systemen en de hiermee verbonden informatievoorziening uit de pas gaan lopen. Het niet of niet tijdig weten hoe de organisatie ervoor staat, kan een onrustig gevoel geven. Onze adviseurs zijn op de hoogte van uw informatiebehoefte en kunnen in combinatie met onze IT-deskundigen werken aan een adequate inrichting hiervan. Kostprijs- en opbrengstanalyse Met kostprijs- en opbrengstanalyse brengen we op een heldere en begrijpelijke manier de kosten en opbrengsten van uw onderneming in kaart. Daarbij leggen onze adviseurs een logisch verband tussen de activiteiten, producten en uw klanten. Deze analyse gaat verder dan de som en biedt een stevige basis voor besluiten. De analyse volgt een aantal vaste stappen zoals het analyseren van de activiteiten van uw onderneming en het identificeren van bijbehorende verdeelsleutels. Door het verdelen van de activiteiten in waardetoevoegend en nietwaardetoevoegend wordt de kostprijs- en opbrengstanalyse een hulpmiddel voor de controle, het bepalen van de juiste product-marktcombinaties en het rendement. Werkkapitaalbeheer Bij werkkapitaalbeheer maken uw werkkapitaalpositie inzichtelijk, en de belangrijkste drivers die uw werkkapitaalkosten beïnvloeden. Hierbij zoeken wij naar een optimale balans tussen betaaltermijnen, (bedrijfs-) processen, financierings- en juridische mogelijkheden. We analyseren en stroomlijnen hierbij de onderliggende (administratieve) processen, waardoor naast de verbetermogelijkheden op korte termijn, ook de verbetermogelijkheden met een blijvend karakter in beeld komen. U kunt hierbij denken aan het (her)onderhandelen van betalingscondities, versnellen van het facturatieproces en het aanscherpen van uw debiteurenbeheer. Een optimaal werkkapitaalbeheer zorgt ervoor dat het werkkapitaal afslankt, wat bijdraagt aan een groeiend rendement van uw organisatie. Optimalisatie financiële functie De financiële functie binnen uw organisatie is een samenspel van mensen, processen en middelen. Optimalisatie betekent in de visie van BDO dat deze functie de strategie van uw organisatie in termen van functioneren, betrouwbaarheid en efficiency zo goed mogelijk ondersteunt en zo bijdraagt aan uw doelstellingen. Wij helpen u het beste uit uzelf en uw organisatie te halen en waar nodig de gewenste verandering (mede) vorm te geven. Dit doen we onder andere door een assessment uit te voeren om te beoordelen hoe de financiële functie binnen uw bedrijf zo efficiënt en effectief mogelijk georganiseerd kan worden. Onze adviseurs maken hierbij gebruik van prestatie-indicatoren, internationale benchmarkgegevens en diverse vragenlijsten. Zo krijgt u inzicht in de huidige en de gewenste situatie. Op basis hiervan stellen wij een actieplan op met daarin concrete verbetermaatregelen. Optimalisatie financiële processen Bij de optimalisatie van processen richten wij ons nadrukkelijk op de planning & controlcyclus binnen uw organisatie. Dit draagt namelijk bij aan adequate interne beheersing, transparantie en efficiency van uw bedrijfsvoering. Onze belangrijke best practices zijn in dit kader de dienstverlening op het gebied van procesoptimalisatie en de Control Monitor. Financiële professionals De juiste bemensing van uw organisatie is cruciaal. De ondersteuning van BDO gaat dan ook verder dan advies alleen. Daar waar nodig helpen wij organisaties met diverse capaciteitsvraagstukken. Onze dienstverlening richt zich hierbij op werving & selectie, interim-management, persoonlijke ontwikkeling en (gedeeltelijke) outsourcing van activiteiten. Wij nemen hierbij het hele traject van werving en selectie voor u over. Dit gaat van het samenstellen van een functieprofiel en de screening, tot aan het opstellen van het arbeidscontract. Mocht u echter geen behoefte hebben aan ondersteuning tijdens het gehele proces, kunnen we u uiteraard ook bijstaan op de afzonderlijke onderdelen. Daarnaast kunnen onze financiële professionals eventueel op interim-basis werkzaamheden voor u verrichten. Dit kan als tijdelijke vervanging van bestaande functies, het (mede) vorm geven aan veranderingen of als onderdeel van uw projectorganisatie. Wij werken hierbij zowel met eigen mensen als met freelance professionals, waarbij in alle gevallen de door u en ons gewenste kwaliteit voorop staat.

6 6 Financieel Management DIENSTVERLENING CONSULTANTS De consultants van BDO staan voor een persoonlijke benadering, gecombineerd met kwalitatief hoogstaand advies. Onze dienstverlening is opgebouwd uit een groot aantal deskundigheidsgebieden. Hierdoor zijn we niet alleen in staat om uw organisatie te adviseren op een bepaald vakgebied, maar ook integraal over diverse vraagstukken. Het halen van optimaal rendement uit uw organisatie staat hierbij altijd voorop. STRATEGIE EN BEDRIJFSVOERING business restructuring businessplan organisatieadvies performance monitor procesverbetering strategische begeleiding familiebedrijf: communicatie familiebedrijf: governance familiebedrijf: noodopvolging FINANCIEEL MANAGEMENT financieel beleid en prognoses debt advisory financiële rendementsverbetering treasury en cashmanagement (financiële) managementinformatie kostprijs- en opbrengstanalyse werkkapitaalbeheer optimalisatie financiële functie optimalisatie financiële processen financiële professionals FRAUDE fraude risicomanagement fraudeonderzoek litigation ondersteuning forensische IT-oplossingen JURIDISCHE ZAKEN advisering bij contracten cao-recht collectief en individueel ontslag medezeggenschapsrecht pensioen ziekte en arbeidsongeschiktheid sociaal verzekeringsrecht ondernemingsrecht KOOP, VERKOOP EN WAARDERING koop van ondernemingen verkoop van ondernemingen management buy-out/buy-in transactiefinanciering verkoopbaarheidsanalyse waardebepaling (buy side) due diligence vendor due diligence post deal support PERSONEEL arbeidsvoorwaarden assessment competentiemanagement development formatieplanning recruitment solutions outplacement salarisbenchmark variabel belonen beheerst beloningsbeleid RISICOMANAGEMENT corporate governance risicomanagement compliance management internal audit IT strategie IT-advies IT-selectie- en implementatiebegeleiding IT-projectmanagement online oplossingen levering en implementatie van IT-systemen managementinformatie informatiebeveiliging forensic IT BDO, OMDAT MENSEN TELLEN Bij BDO zijn we ervan overtuigd dat de basis van het succes van ons en dat van onze klanten ligt in wederzijds vertrouwen. Wij geloven dat alleen vak- en branchekennis, cijfers en regels hiervoor niet de enige uitgangspunten zijn. Het draait om wat onze klanten nodig hebben. Maar ook wie ze nodig hebben. Een betrokken, persoonlijke relatie is voor ons de basis van een bestendige vertrouwensband. Het ontwikkelen van deze relatie staat centraal in alles wat wij doen. Als consultant, als accountant of als fiscalist. Wij richten ons op het verhaal achter de vraag van onze klanten. Omdat wij begrijpen dat het de mensen zijn die ertoe doen. BDO, omdat mensen tellen.

7

8 Wilt u meer informatie? Ga naar of bel (030) BDO CONSULTANTS B.V. Winthontlaan KV Utrecht Deze publicatie is zorgvuldig voorbereid, maar is in algemene bewoordingen gesteld en bevat alleen informatie van algemene aard. Deze publicatie bevat geen advies voor concrete situaties, zodat uitdrukkelijk wordt aangeraden niet zonder advies van een deskundige op basis van de informatie in deze publicatie te handelen of een besluit te nemen. Voor het verkrijgen van een advies dat is toegesneden op uw concrete situatie kunt u zich wenden tot BDO Consultants B.V. of een van haar adviseurs. BDO Consultants B.V. en haar adviseurs aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van handelen of het nemen van besluiten op basis van de informatie in deze publicatie. BDO is een op naam van Stichting BDO te Amsterdam geregistreerd merk. In deze publicatie wordt BDO gebruikt ter aanduiding van de organisatie die onder de merknaam BDO actief is op het gebied van de professionele dienstverlening (accountancy, belastingadvies en consultancy). BDO Consultants B.V. is lid van BDO International Ltd, een rechtspersoon naar Engels recht met beperkte aansprakelijkheid, en maakt deel uit van het wereldwijde netwerk van juridisch zelfstandige organisaties die onder de naam BDO optreden. BDO is de merknaam die wordt gebruikt ter aanduiding van het BDO-netwerk en van elk van de BDO Member Firms. 12/2012 BC1247

Omdat mensen tellen.

Omdat mensen tellen. BDO Consultants IT Omdat mensen tellen. IT 3 IT De motor van uw business Uw rendement is onze doelstelling. Met deze instelling gaan de IT-consultants van BDO dagelijks aan het werk. Het mag duidelijk

Nadere informatie

HOE INNOVATIEF IS UW ONDERNEMING? Onderzoek naar succesfactoren van innovatie binnen de foodsector

HOE INNOVATIEF IS UW ONDERNEMING? Onderzoek naar succesfactoren van innovatie binnen de foodsector BDO Consultants B.V. Postbus 4053 3502 HB Utrecht Telefoon 030-284 99 60 E-mail consultants@bdo.nl WWW.BDO.NL HOE INNOVATIEF IS UW ONDERNEMING? Onderzoek naar succesfactoren van innovatie binnen de foodsector

Nadere informatie

Kennis van de Overheid. Maatschappelijke opgaven vragen proactieve control. Van versnipperde ondersteuning naar public business control

Kennis van de Overheid. Maatschappelijke opgaven vragen proactieve control. Van versnipperde ondersteuning naar public business control Kennis van de Overheid Maatschappelijke opgaven Van versnipperde ondersteuning naar public business control Ontwikkelingen in het openbaar bestuur gaan zo snel en zijn dermate complex dat de traditionele

Nadere informatie

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Finance & Control Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

Project- en programmamanagement survey 2012. Haalt u eruit wat erin zit?

Project- en programmamanagement survey 2012. Haalt u eruit wat erin zit? Project- en programmamanagement survey 2012 Haalt u eruit wat erin zit? Inhoudsopgave 05 Voorwoord 06 Managementsamenvatting 09 Belang neemt toe 35 Quality Assessments 43 Conclusies en vooruitblik Het

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door!

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! Eindhoven, 4 januari 2015 Versie: 2.1 INHOUDSOPGAVE Managementsamenvatting 2 1. Inleiding 4 1.1 Context en proces 4 1.2 Stand van zaken 5 1.3 Missie,

Nadere informatie

Actueel. de essentie! Keuzes voor de juiste richting. Dat is. EEN UITGAVE VAN DE JAGER ACCOUNTANCY jaargang 2 I MAART 2011

Actueel. de essentie! Keuzes voor de juiste richting. Dat is. EEN UITGAVE VAN DE JAGER ACCOUNTANCY jaargang 2 I MAART 2011 Actueel EEN UITGAVE VAN DE JAGER ACCOUNTANCY jaargang 2 I MAART 2011 Keuzes voor de juiste richting. Dat is de essentie! De Jager Actueel is een uitgave voor ondernemers. Met dit blad informeren wij u

Nadere informatie

2012 www.bdovoorcommissarissen.nl. Theorie rondetafelgesprek praktijk. Het waarborgen van de onafhankelijkheid

2012 www.bdovoorcommissarissen.nl. Theorie rondetafelgesprek praktijk. Het waarborgen van de onafhankelijkheid 2012 www.bdovoorcommissarissen.nl DE COMMISSARIS & DE ACCOUNTANT Theorie rondetafelgesprek praktijk Het waarborgen van de onafhankelijkheid Voorwoord 3 voorwoord commissaris en accountant Voor u ligt inmiddels

Nadere informatie

Transitiescan 2014 door de BDO Branchegroep Zorg ZORG ÉN OPTIMISME

Transitiescan 2014 door de BDO Branchegroep Zorg ZORG ÉN OPTIMISME Transitiescan 2014 door de BDO Branchegroep Zorg ZORG ÉN OPTIMISME STAGNATIE DREIGT, ALERTHEID BLIJFT GEBODEN 'Zijn Nederlandse zorginstellingen klaar voor de aangekondigde transities in de zorgsector?'

Nadere informatie

2014-2017. rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. e standaard in registers. Het CIBG zet de standaard in regis

2014-2017. rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. e standaard in registers. Het CIBG zet de standaard in regis 2014-2017 Het CIBG zet de standaard in registers. Strategisch Business Plan CIBG Het CIBG zet de standaa rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. G zet de standaard in registers. e standaard

Nadere informatie

HC&H Consultants ADVIES PROJECTEN BEHEER. Processen Informatiesystemen Informatievoorziening Sturen op samenhang Mens & Organisatie

HC&H Consultants ADVIES PROJECTEN BEHEER. Processen Informatiesystemen Informatievoorziening Sturen op samenhang Mens & Organisatie HC&H Consultants ADVIES PROJECTEN BEHEER Processen Informatiesystemen Informatievoorziening Sturen op samenhang Mens & Organisatie OVER HC&H HC&H is een landelijk werkend adviesbureau voor woningcorporaties.

Nadere informatie

www.pwc.nl Marktstudie financiële functie Goed voorbereid op de toekomst

www.pwc.nl Marktstudie financiële functie Goed voorbereid op de toekomst www.pwc.nl Marktstudie financiële functie Goed voorbereid op de toekomst Maart 2014 2 Marktstudie financiële functie PwC Inhoud Introductie 6 Samenvatting 8 Financiële functie als business partner 9 Inzicht

Nadere informatie

HRC PANORAMA Uitgave van BDO Consultants B.V. en BDO Arbeidsjuristen B.V.

HRC PANORAMA Uitgave van BDO Consultants B.V. en BDO Arbeidsjuristen B.V. MAART 2013 NUMMER 1 WWW.BDO.NL HRC PANORAMA Uitgave van BDO Consultants B.V. en BDO Arbeidsjuristen B.V. SLEUTELROL HR PAGINA 3 AANTREKKEN KREDIET EN OR PAGINA 3 VERZUIMCONSULENT GEEN BEDRIJFSARTS PAGINA

Nadere informatie

VAN REGISTRATIE NAAR VOORUITKIJKEN

VAN REGISTRATIE NAAR VOORUITKIJKEN Het realiseren van bedrijfsambities Discussie finance professionals SPECIALE UITGAVE DOOR VISMA SOFTWARE Thema AMBITIE VAN REGISTRATIE NAAR VOORUITKIJKEN De controller als business partner 9 vragen en

Nadere informatie

Toezicht houden onder de loep. Het intern toezicht in het primair onderwijs

Toezicht houden onder de loep. Het intern toezicht in het primair onderwijs Toezicht houden onder de loep Het intern toezicht in het primair onderwijs Toezicht houden onder de loep Het intern toezicht in het primair onderwijs 2 toezicht houden onder de loep Inhoudsopgave Voorwoord

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Slim Samenwerken aan ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht

Nadere informatie

Goed bestuur in MKB familiebedrijven

Goed bestuur in MKB familiebedrijven Windesheim zet kennis in werking Windesheim zet kennis in werking ONDERZOEK Goed bestuur in MKB familiebedrijven Lectoraat Familiebedrijven Ondernemers over hun overwegingen en keuzes Driekwart van het

Nadere informatie

Sturen op cultuur en gedrag

Sturen op cultuur en gedrag www.pwc.nl/corporategovernance Sturen op cultuur en gedrag Praktijkervaringen, dilemma s en best practices van toezichthouders in de publieke sector Corporate Governance Bij PwC in Nederland werken ruim

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

duurzame inzetbaarheid werk met toegevoegde waarde staat centraal

duurzame inzetbaarheid werk met toegevoegde waarde staat centraal duurzame inzetbaarheid werk met toegevoegde waarde staat centraal B Werk, maatschappij en de wereld om ons heen veranderen in een hoog tempo. Individuen en organisaties die vandaag en in de toekomst productief

Nadere informatie

Nieuw denken over de werkplek Digital Workspace: schaalbaar, gedifferentieerd en veilig

Nieuw denken over de werkplek Digital Workspace: schaalbaar, gedifferentieerd en veilig Nieuw denken over de werkplek Digital Workspace: schaalbaar, gedifferentieerd en veilig Whitepaper Inhoudsopgave Met digital workspace meer wendbaarheid Definitie 3 belangrijke thema s ICT en HR: samen

Nadere informatie

Financieel jaarverslag

Financieel jaarverslag Financieel jaarverslag 2013 DAS Holding N.V. Ondernemersdesk: Eén persoonlijk aanspreekpunt voor ondernemers Hanan Drieënhuizen, manager Ondernemersdesk: Ondernemers willen snel en eenvoudig hun weg vinden

Nadere informatie

T r a i n i n g s k a l e n d e r 2 0 1 5

T r a i n i n g s k a l e n d e r 2 0 1 5 T r a i n i n g s k a l e n d e r 2 0 1 5 Flustraat 35 Tel. 531330 Fax 531340 tahconsulting@sr.net www.tahconsulting.com Tjong A Hung Consulting N.V. 2 Inhoudsopgave Pagina Auditing 5 Preparing for the

Nadere informatie

Goed doel, goed verhaal. Publieke managementletter voor de Goededoelensector

Goed doel, goed verhaal. Publieke managementletter voor de Goededoelensector Goed doel, goed verhaal Publieke managementletter voor de Goededoelensector December 2012 Het NIVRA en de NOvAA gaan fuseren en worden samen de NBA: Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants. De leden

Nadere informatie

Wel of niet investeren in uw ICT Hak snel én onderbouwd de knoop door dankzij applicatieportfoliomanagement

Wel of niet investeren in uw ICT Hak snel én onderbouwd de knoop door dankzij applicatieportfoliomanagement Wel of niet investeren in uw ICT Hak snel én onderbouwd de knoop door dankzij applicatieportfoliomanagement Is het echt nodig om de overstap te maken naar de nieuwste versie van onze applicatie? Volgens

Nadere informatie

Woningcorporaties resetten zich

Woningcorporaties resetten zich KPMG Branchegroep Woningcorporaties Woningcorporaties resetten zich Verslag van het onderzoek naar veranderingen en uitdagingen voor de corporatiesector kpmg.nl 2011 KPMG Advisory N.V. Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011. verbinding

Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011. verbinding Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011 verbinding 1 Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011 2 3 Inhoudsopgave VOORWOORD 7 3. MVO IN DE ORGANISATIE 21 5. KETENVERANTWOORDELIJKHEID

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Rabobank Groep

Jaarverslag 2014. Rabobank Groep Jaarverslag 2014 Rabobank Groep Bericht van de voorzitter Het jaar 2014 vormt in veel opzichten een positief keerpunt voor de Rabobank. Na een bewogen 2013 hebben we in dit jaar belangrijke stappen genomen

Nadere informatie