Inhoudstafel HOOFDSTUK. ix xi xii xiii xv xvi xviii

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoudstafel HOOFDSTUK. ix xi xii xiii xv xvi xviii"

Transcriptie

1 Inhoudstafel HOOFDSTUK De strategische planningscyclus van de provincie West-Vlaanderen: van meerjarenplan tot budget Structuur van het boek 'Beleidsdoelstellingen bij het ontwerpbudget 2011' Inhoud van het boek 'Beleidsdoelstellingen bij het ontwerpbudget 2011' Een praktisch voorbeeld Overzicht en verband tussen de verschillende documenten bij het ontwerpbudget 2011 Van beleidsinformatie naar financiële informatie (output naar input) Van financiële informatie naar beleidsinformatie (input naar output) Convergentietabel functionele code - statistiekcode Gebruik van het boek 'Beleidsdoelstellingen bij het ontwerpbudget 2011' bij de bespreking van het ontwerpbudget 2011 Relevante informatie met betrekking tot de personeelscomponent in het ontwerpbudget 2011 Overzicht van het aantal hoofden per dienst en per niveau op 31 maart 2010 Overzicht van het aantal hoofden per coördinatieteam en per niveau op 31 maart 2010 Evolutie van het aantal provinciepersoneelsleden en het VTE sedert 2008 Evolutie van het aantal provinciepersoneelsleden volgens niveau sedert 2008 Verdeling van de personeelsleden volgens geslacht en niveau (tweede kwartaal 2010) Evolutie van het aantal provinciepersoneelsleden volgens leeftijdscategorie Leeftijdspiramide (tweede kwartaal 2010) BLZ. ix xi xii xiii xv xvi xviii xx xxi xxii xxii xxiii xxiv xxv xxvi xxvii xxviii Bevoegdheid Bestuurlijke Organisatie Implementeren van het provinciedecreet (en andere wetgeving van belang voor de hele provincie) binnen de provinciale organisatie Ondersteunen van de werking van de bestuursorganen in de provincie Gebruiken van beheers- en samenwerkingsovereenkomsten als instrument om de realisatie van eigen provinciale doelstellingen op te dragen aan andere organisaties en 5 om beleidsuitvoering op te volgen via relevante indicatoren en kengetallen Managementontwikkeling op het vlak van kennismanagement, van proces- en projectmanagement en van het potentieel van het personeel Realiseren van een adequate organisatiedesign in functie van beheersing en flexibiliteit. 6 i

2 01.06 Ontwikkelen van een organisatiewijd kwaliteitsproject Ontwikkelen van instrumenten om via provinciale participaties in andere organisaties, impact te hebben op de besluitvorming binnen die organisaties Implementeren van een goed functionerend systeem van interne en beheerscontrole tegen eind Verzekeren van de operationele werking van de interne preventiedienst (legale en extra-legale opdrachten) Verhogen van het niveau van welzijn op het werk van de werknemers wat betreft de arbeidsveiligheid, de gezondheid, de psychosociale belasting, de ergonomie, de 8 arbeidshygiëne, de verfraaiing van de arbeidsplaatsen en de interne milieuzorg Aanbieden van ondersteuning binnen de provinciale organisatie. 5 Bevoegdheid Financiën Beheersen en continueren van de financiële processen Ontwikkelen en ondersteunen van een modern financieel systeem Verstrekken van ondersteunende facilitaire diensten ten aanzien van interne organisaties (inclusief provinciale overheid) en paraprovinciale organisaties Verhogen van de efficiëntie van de interne werking van de dienst. 25 Bevoegdheid Gebiedsgerichte werking Integreren van een grensoverschrijdende realiteit bij de provinciale beleidsvoering Uitbouwen van een laboratorium voor vernieuwende beleidsvoering Realiseren van een vitaal en gedifferentieerd West-Vlaams platteland met een bijzondere aandacht voor de versterking van de ruimtelijke kwaliteit Realiseren van gebiedsprogramma's en strategische projecten Integreren en interbestuurlijk afstemmen van beleid inzake diverse kustgerelateerde thema's Integreren van een brede economische finaliteit in de streekwerking Opzetten, uitwerken en coördineren van geïntegreerde thema's met een streekgerichte dimensie Structureren en ondersteunen van het overleg tussen besturen en relevante partners met het oog op bovenlokale samenwerking Verhogen van de efficiëntie, effectiviteit en competentieontwikkeling van de gebiedsgerichte werking. 51 Bevoegdheid Externe relaties Faciliteren en bevorderen van de grensoverschrijdende samenwerking Selectief uitbouwen van transnationale partnerschappen. 66 ii

3 04.03 Doelmatig beheren van EU-programma's en het faciliteren van projecten Uitbouwen van Europe Direct voor de verdere sensibilisering van de burgers en de verschillende onderwijsniveaus Verzekeren en optimaliseren van een efficiënte interne werking. 78 Bevoegdheid Milieu, landschap en natuur Correct en tijdig toepassen van vergunningsdossiers en beschermingsdossiers in het kader van de milieu- en natuurwetgeving Genereren van kennisoverdracht en schaalvoordelen ten bate van het provinciale milieu-, natuur- en landschapsbeleid door grensoverschrijdende samenwerking Fungeren als kennispartner van de gemeenten inzake milieu-, natuur- en landschapsbeleid Realiseren van ecologische en landschappelijk waardevolle multifunctionele provinciedomeinen en groene assen, bereikbaar voor iedere West-Vlaming Gebiedsspecifiek versterken van streekeigen en inheemse biodiversiteit van natuur en landschap buiten de eigen provinciedomeinen en groene assen Ontwikkelen van of participeren aan (bovenlokale) samenwerkingsverbanden rond milieu-, natuur- en landschapsbeleid Beschikken over provinciale bezoekerscentra en voorzien van een milieu- en natuureducatief aanbod in de provinciedomeinen Concretiseren en stimuleren van duurzame ontwikkeling in het algemeen Aansporen van diverse doelgroepen tot milieuvriendelijk gedrag via informatie, begeleiding en voorzieningen Voorkomen en beperken van afvalstoffen Voorkomen en beperken van milieuhinder Ondersteunen en stimuleren van rationeel en duurzaam energie- en klimaatbeleid Implementeren van milieuverantwoord productgebruik Garanderen van het debat over en de inspraak op het provinciaal beleid inzake milieu, natuur, landschap en duurzame ontwikkeling Versterken van het draagvlak voor milieu-, natuurbeleid en duurzame ontwikkeling bij de brede bevolking en de jeugd door natuur- en milieu-educatie Bevorderen van tewerkstelling voor kansengroepen in activiteiten die de provinciale milieu- en natuurdoelstellingen ten goede komen Gericht verzamelen van informatie en opvolgen van onderzoek ter onderbouwing van het provinciaal beleid inzake duurzame ontwikkeling en leefomgeving Horizontaal integreren van milieu-, natuur- en duurzaamheidsdoelstellingen in het geheel van provinciale verantwoordelijkheden en bevoegdheden Kwaliteitsvol onderhouden en beheren van de domeinen en groene assen Handhaving in de domeinen en groene assen: ontwikkelen en uitbouwen Verbeteren van de efficiëntie en de inzetbaarheid van de operationele groenbrigades. 124 iii

4 05.24 Verbeteren van de infrastructuur in de provinciedomeinen en groene assen. 109 Bevoegdheid Ruimtelijke Ordening Kwalitatief beoordelen van en klantvriendelijk communiceren over dossiers in het kader van het decreet op de ruimtelijke ordening inzake ruimtelijke planning Realiseren van een duurzame ruimtelijke ontwikkeling van de provincie West-Vlaanderen door uitvoering van het provinciaal ruimtelijk structuurplan Ter beschikking stellen van ruimtelijke planningsdeskundigheid Verhogen van de efficiëntie en effectiviteit van de interne dienst Bevorderen van de samenwerking tussen de collega's en de werksfeer. 136 Bevoegdheid Mobiliteit en weginfrastructuur Bijdragen tot een kwaliteitsvol gemeentelijk beleid op verkeerstechnisch en bouwkundig vlak Ondersteunen van bedrijven bij de (re-)organisatie van hun mobiliteitsmanagement en bedrijfsvervoerplanning Versterken van de coördinatie van het mobiliteitsbeleid in West-Vlaanderen Realiseren van het provinciale functionele fietsroutenetwerk Realiseren van de overdracht van lokale wegen naar gemeenten en verzekeren van de verkeersveiligheid en de verkeersleefbaarheid tijdens de overgangsperiode Uitbouwen van het inrichtingsbeleid van secundaire wegen Stimuleren van het gebruik van economisch, sociaal en fysisch-ecologisch verantwoorde vervoersmiddelen Verhogen van de efficiëntie en effectiviteit van de interne dienst Ontwerpen en uitvoeren van wegeniswerken op provinciaal patrimonium. 142 Bevoegdheid Landbouw en visserij Uitbouwen van kenniscentra voor rationeel beheer van de productiemiddelen in de land- en tuinbouw Realiseren van een performant centrum ten behoeve van land- en tuinbouw Verhogen van de product- en proceskwaliteit in de landbouw Ondersteunen van innovatie, diversificatie en verbreding in de land- en tuinbouw Versterken van de relaties tussen landbouw en de andere maatschappelijke actoren Verbeteren van de interne en externe communicatie in de landbouwsector via overleg, vorming en educatie Verhogen van welzijn en veiligheid in de landbouw. 158 iv

5 09.09 Ondersteunen van duurzame ontwikkeling in de visserijsector Uitbouwen van praktijkgericht en toegepast wetenschappelijk onderzoek en voorlichting in functie van een toekomstgerichte en duurzame land- en tuinbouw Verhogen van de efficiëntie en effectiviteit van de interne werking. 146 Bevoegdheid Integraal waterbeleid Garanderen van het behoud en multifunctioneel gebruik van het watersysteem door een integrale benadering van het gevoerde waterbeleid rekening houdend met 166 betrokken besturen en wensen van verschillende sectoren Ondersteunen van het lokaal waterbeleid in functie van een samenhangende, efficiënte en kwaliteitsvolle beleidsvoering Zorgen voor voldoende water voor land- en tuinbouw en industrie door het voorzien van alternatieve watervoorraden Terugdringen van de risico's voor wateroverlast door het zorgvuldig beheren, inrichten en onderhouden van het watersysteem. 168 Bevoegdheid Personeel Verzekeren van de operationele werking van de personeelsdienst Stimuleren en verhogen van de managementvaardigheden en beheer van de competenties van het personeel Ontwikkelen en ontsluiten van een performante en consistentie HRM-databank Ontwikkelen van een coherent model van competentiemanagement als basis voor een geïntegreerd HRM-beleid Ontwikkelen en realiseren van een modern, competitief en marktconform personeelsbeleid. 178 Bevoegdheid Welzijn Verhogen van de efficiëntie van de interne werking van de dienst Zorg dragen voor integraal toegankelijke informatie en communicatie inzake het (provinciaal) welzijnsaanbod Stimuleren van initiatieven en projecten met een grensoverschrijdende dimensie en het bewaken van het aspect gelijke kansen in deze initiatieven en projecten Ter beschikking stellen van een specifiek kennisaanbod over diverse welzijnsterreinen (met eventueel daarbij horende procesbegeleiding) voor (boven)lokale beleidsplanning en -uitvoering, dit alles op maat/vraag van lokale besturen en welzijnsorganisaties Ter beschikking stellen aan besturen, middenveld en burgers van een specifiek kennisaanbod inzake welzijnsthema's waarrond een specifiek provinciaal beleid wordt 190 gevoerd Waarborgen van de beschikbaarheid en de bereikbaarheid van diverse vormen van dienstverlening binnen specifieke streken door regionale afstemming en/of financiering 193 om een effectief en efficiënt streekwelzijnsbeleid tot stand te brengen Structureren van contacten tussen lokale besturen en (semi-) private welzijnspartners om te komen tot een bovenlokale/regionale sociale agenda voor de verschillende 194 streken Verhoging van het aantal kwaliteitsvolle, betaalbare, veilige en aangepaste woningen helpen realiseren v

6 12.10 Verhogen van de integrale toegankelijkheid van de woon- en leefomgeving Coördineren/initiëren/stimuleren van initiatieven binnen het ruime welzijnsveld vanuit de eigen rol en positie van de provincie en dit ter versterking van de rol en positie 200 van zowel de intermediaire dienstverleners als de provincie Verhogen van de leefbaarheid van kleinschalige projecten in het zuiden en het creëren van een basis voor internationale solidariteit via informatie, educatie, sensibilisatie 229 en het ondersteunen van Noord-Zuidorganisaties in West-Vlaanderen Stimuleren van initiatieven ter versterking van de betrokken actoren in het begeleidingsproces tussen slachtoffers en daders Verhogen van de kansen en mogelijkheden van diverse groepen door het opzetten van inspraakfora, vorming en sensibiliseringscampagnes. 234 Bevoegdheid Infrastructuur en juridische aangelegenheden Realiseren en onderhouden van duurzame provinciale gebouwen met aandacht voor de fysieke werkomgeving Aanbieden van facilitaire ondersteuning (intern en extern) binnen de provinciale organisatie Ondersteunen van de provinciale diensten inzake overheidsopdrachten, contracten, provinciale reglementen en wetgeving specifiek voor de provinciale organisatie Verzekeren van een juridisch kwaliteitsvol patrimoniumbeheer Verhogen van de efficiëntie van de interne werking. 290 Bevoegdheid Communicatie en informatietechnologie Uitbouwen van informatie en communicatie door middel van een multikanaalbenadering Uitbouwen van datawarehousing GIS Positioneren van de provincie via regiomarketing Stimuleren van partnership en netwerking op het vlak van communicatie en ICT Aanbieden van geïntegreerde dienstverlening via e-government Bevorderen van synergie tussen communicatieprocessen via de optimale inzet van als overlegstructuur Methodisch ondersteunen en adviseren op het vlak van communicatie en ICT Ontwikkelen en aanbieden van interne infrastructuur door middel van communicatie en ICT Ontwikkelen van interne communicatie. 327 Bevoegdheid Cultuur Verhogen van de kwaliteit van de dienstverlening aan externe klanten door een goede, taalkundig correcte en systematische communicatie vanuit de dienst Cultuur Garanderen van rechtszekerheid en vervullen van het verplicht beleid vanuit de hogere overheden. 334 vi

7 15.03 Versterken van de culturele uitwisseling en samenwerking met naburige regio's om te komen tot ervaringsuitwisseling, kennisoverdracht en subregionale culturele 339 ontwikkeling Stimuleren, begeleiden en ondersteunen van de erfgoedactoren (inclusief besturen) bij het behoud en beheer van het West-Vlaamse erfgoed Ondersteunen bij de verdere professionalisering van het lokaal cultuurbeleid Realiseren van technologische en organisatorische schaalvergroting binnen de bibliotheeksector Bevorderen van een regionaal afgestemd en gediversifieerd cultuuraanbod Bijdragen tot het verhogen en versterken van het culturele aanbod door ondersteuning, samenwerking en afstemming Vergroten van de servicegerichtheid van de provinciale uitleendiensten Scheppen van een gunstig klimaat voor een kwaliteitsvolle en vernieuwende kunstensector in West-Vlaanderen Documenteren en bewaren van het informatieaanbod over de geschiedenis en de cultuur in West-Vlaanderen Streven naar een kwalitatieve ontsluiting van het West-Vlaamse erfgoed Bijdragen tot het verhogen, verbreden en verdiepen van de cultuur- en gemeenschapsparticipatie Verbeteren van de beleidsvoorbereiding en -uitvoering op het vlak van cultuur. 383 Bevoegdheid Onderwijs Versterken van de uitwisseling en samenwerking op het vlak van onderwijs met naburige regio's om te komen tot ervaringsuitwisseling, kennisoverdracht en een 397 subregionale ontwikkeling Impulsen geven aan het onderwijs om de uitstroom van West-Vlaamse studenten tegen te gaan Garanderen van de continuïteit en kwaliteit van het provinciaal secundair onderwijs Garanderen van de continuïteit en kwaliteit van het provinciaal volwassenen- en afstandsonderwijs Kwaliteitsonderwijs aanbieden aan specifieke doelgroepen Bieden van gelijke kansen aan jongeren en volwassenen in het provinciaal onderwijs in het kader van een pluralistische visie Professionaliseren van het provinciaal onderwijs Streven naar een dynamische, gunstige en effectieve werking voor alle participanten. 407 Bevoegdheid Economie Verhogen van de internationalisering van de West-Vlaamse economie Uitbouwen van economische informatie- en kennisontwikkeling in functie van sociaaleconomische ontwikkelingen en algemene kennisverspreiding Ondersteunen van sociaaleconomische streekontwikkeling en van lokaal economisch beleid Creëren van een specifiek aanbod aan gedifferentieerde ruimte voor ondernemerschap. 420 vii

8 17.06 Valoriseren van de logistieke troeven voor vlotter en duurzamer goederenverkeer Versterken van een innovatief en duurzaam ondernemerschap Stimuleren van een kwalitatief hoogstaand en toekomstgericht onderwijs- en opleidingsaanbod om een volwaardige arbeidsmarktparticipatie te verkrijgen Versterken van het maatschappelijk verantwoord ondernemen met speciale aandacht voor de sociale economie Coördineren van de voorbereiding en de uitvoering van het provinciale sociaaleconomische beleid en beperkt ondersteunen van het toeristische beleid Optimaliseren van de efficiëntie en de effectiviteit van de interne werking Verlenen van adequate diensten door de eigen expertise. 431 Bevoegdheid Sport Ondersteunen van de georganiseerde sport in West-Vlaanderen Verhogen van de kwaliteit en de kwantiteit van het sportaanbod in West-Vlaanderen Verhogen van de kwaliteit en het aanbod van de sportinfrastructuur in West-Vlaanderen Verhogen van de kwaliteit en het aanbod van de sportbegeleiding in West-Vlaanderen Verbeteren van de interne en externe communicatie via het verzamelen en verspreiden van beleidsinformatie Verbeteren van de efficiëntie van de werking van de sportdienst. 458 viii

9 Inleiding Deze boek bij het ontwerpbudget 2011 van de provincie West-Vlaanderen omvat een volledig overzicht van alle doelstellingen die het provinciebestuur wil realiseren in Deze doelstellingen worden operationele doelstellingen geheten. Aan elke doelstelling zijn de ingezette financiële middelen gekoppeld. Op die manier kan per doelstelling een globaal beeld worden geboden van de middelen die het provinciebestuur inzet in relatie tot het beoogde doel. Dit boek vervolledigt de beleidsnota 2011 omdat het een totaalbeeld geeft van alles wat de provincie West-Vlaanderen voor 2011 in petto heeft, daar waar de beleidsnota 2011 enkel de meest vernieuwende en in het oog springende beleidskeuzes voor 2011 toelicht. Deze bijlage is de leidraad doorheen de bespreking van het ontwerpbudget Ze bevat meer informatie dan een traditioneel (puur financieel) budget dat vertrekt vanuit de artikelen en enkel het antwoord geeft op de vraag Welke financiële middelen zetten we in?. Het boek Beleidsdoelstellingen bij het ontwerpbudget 2011 daarentegen biedt een antwoord op de vraag Wat willen we bereiken met de ingezette middelen? Op die manier geeft deze bijlage een globaal beeld van de ingezette middelen per doelstelling. Meer informatie dus met een nadruk op wat de provincie West-Vlaanderen wil bereiken(output), in tegenstelling tot het boek Budgetartikelen bij het ontwerpbudget 2011 dat louter aangeeft welke middelen de provincie West- Vlaanderen wil inzetten (input). Het boek Beleidsdoelstellingen bij het ontwerpbudget 2011 verhoogt de inhoudelijke discussie rond het ontwerpbudget en wordt daarom als leidraad genomen bij de bespreking van het ontwerpbudget 2011 in de provincieraad en de commissies. De strategische planningscyclus van de provincie West-Vlaanderen: van meerjarenplan tot budget Het provinciedecreet legt de provincies een strategische planningscyclus op. Dat betekent concreet dat aan de start van de legislatuur de lange termijndoelstellingen van het provinciebestuur worden omschreven. Deze lange termijndoelstellingen worden de strategische doelstellingen genoemd. Ze geven weer wat de ambitie is van het provinciebestuur doorheen de legislatuur. De provincie West-Vlaanderen beschikt over twaalf strategische doelstellingen. Vanuit de verschillende bevoegdheden wordt bijgedragen aan deze twaalf, organisatiebrede strategische doelstellingen. Er zijn 18 bevoegdheden gedefinieerd binnen de provincie West-Vlaanderen, die verdeeld zijn over de zes gedeputeerden. De bijdrage van een bevoegdheid aan de strategische doelstellingen wordt een tactische doelstelling genoemd. Een tactische doelstelling duidt aan op welke manier vanuit een bevoegdheid zal bijgedragen worden tot de realisatie van de strategische doelstellingen van de provincie West-Vlaanderen. Het raamwerk van de strategische en de tactische doelstellingen vormt het meerjarenplan van de provincie West-Vlaanderen. Voor de start van de opmaak van het budget wordt dit meerjarenplan herzien teneinde op een correcte wijze het budget te bepalen. Immers, het provinciedecreet zegt dat het budget moet afgeleid worden uit het meerjarenplan. ix

10 Tijdens elk budgetjaar worden deze tactische doelstellingen concreet vertaald in operationele doelstellingen. Deze operationele doelstellingen zijn korte termijndoelstellingen die gelden voor één budgetjaar (annualiteit van het budget). Aan deze operationele doelstellingen worden de middelen gekoppeld. Samengevat kan de betekenis van de verschillende doelstellingen als volgt worden omschreven: Een operationele doelstelling geeft weer hoe een dienst met haar kredieten in een bepaald budgetjaar uitvoering zal geven aan één of meerdere tactische doelstellingen binnen een bevoegdheid. Door uitvoering te geven aan de tactische doelstelling wordt bijgedragen aan de realisatie van de strategische doelstellingen van de provincie West-Vlaanderen. x

11 Structuur van het boek Beleidsdoelstellingen bij het ontwerpbudget 2011 Het doelstellingenboek is opgesteld volgens de doelstellingenstructuur zoals in voorgaande paragraaf omschreven. Er zijn 18 hoofdstukken in het boek, één per bevoegdheid. Elk hoofdstuk is als volgt opgedeeld: per tactische doelstelling (die volgens de strategische doelstelling waartoe ze bijdragen worden gegroepeerd) worden de operationele doelstellingen opgesomd. Anders gezegd: elk hoofdstuk geeft duidelijk de opbouw weer van het provinciale beleid per bevoegdheid. Vertrekkende van de strategische doelstelling zie je hoe vanuit de bevoegdheid hiertoe wordt bijgedragen (tactische doelstelling) en heel concreet hoe die invulling voor 2011 vorm krijgt via de opsomming van de operationele doelstellingen en de voorziene kredieten. Elk hoofdstuk wordt afgesloten met een overzicht van de relevante financiële gegevens. Dit overzicht geeft een opsomming van alle artikelen waarop middelen worden voorzien, alsook de historiek van deze artikelen zoals onderstaand geïllustreerd. In de samenvatting van de artikelen na het eind van elke bevoegdheid staan drie bedragen vermeld: 2009: het rekeningcijfer : het budget 2010 (na de tweede budgetwijziging) 2011: het voorziene budget voor 2011 xi

12 Inhoud van het boek Beleidsdoelstellingen bij het ontwerpbudget 2011 Na de verkenning van de structuur van de strategische planningscyclus van de provincie West-Vlaanderen, en de wijze waarop het doelstellingenboek is gestructureerd wil dit hoofdstuk nader toelichten welke informatie opgenomen is. Deze theoretische toelichting wordt in de volgende sectie toegelicht aan de hand van een praktisch voorbeeld. De cijfercode die vermeld wordt na elk stukje informatie verwijst naar de afbeelding uit de volgende sectie. Alle doelstellingen worden per bevoegdheid weergegeven. De bevoegdheid (1) staat aangeduid in de titel van de sectie. De inhoudstafel duidt aan waar welke bevoegdheid begint. De operationele doelstellingen voor het budgetjaar 2011 bestaan niet zomaar in het ijle, ze zijn afgeleid van de tactische doelstellingen die op hun beurt bijdragen tot de realisatie van de strategische doelstellingen van de provincie West-Vlaanderen. Meer informatie over de verschillende soorten doelstellingen is te lezen in de inleiding van de beleidsnota bij het budget De strategische doelstellingen zijn de lange termijndoelstellingen van de provincie West-Vlaanderen die de basis vormen van het meerjarenplan. Voor elke bevoegdheid zijn die vertaald in tactische doelstellingen die de grote bouwblokken van het beleid voor de legislatuur weergeven. Deze tactische doelstellingen zijn omstandig gemotiveerd en toegelicht in de sectorale beleidsnota die per bevoegdheid wordt opgesteld bij de start van de legislatuur. Voor elk budgetjaar worden deze tactische doelstellingen concreet gemaakt via operationele doelstellingen. Het document vermeldt steeds onder welke strategische doelstelling (2) en tactische doelstellingen (3) de vermelde operationele doelstelling (4) valt. Elke operationele doelstelling krijgt ook een nummer (5) toegewezen. Dat nummer is vooral belangrijk voor de provinciale administratie. Het nummer wordt steeds toegevoegd aan de kopnota van een dossier voor de deputatie of de provincieraad. Op die wijze wordt de beleidsvoorbereiding gekoppeld aan de beleidsuitvoering. Voor elke operationele doelstelling wordt vervolgens opgesomd welke middelen ingezet worden voor de realisatie. Er wordt een overzicht gegeven van alle uitgaven en inkomsten die voor de betreffende doelstelling worden voorzien. Voor elke budgetallocatie (6) wordt het bedrag (7) omschreven alsook het budgetartikel (8) waarop het bedrag wordt voorzien samen met de omschrijving van het artikel (9) en de motivatie waarom dit krediet wordt voorzien (de toelichting)(10). Wanneer de budgetallocatie een uitgave betreft, wordt ze links genoteerd. Gaat het om een ontvangst, dan wordt die rechts aangeduid. Zo is het verschil visueel duidelijk merkbaar. De structuur van een budgetartikel bestaat uit het jaar (8a), de functionele code (8b), de economische code (8c) en het volgnummer (8d) Tenslotte wordt na het overzicht van de budgetallocatie een totaal (11) gemaakt per operationele doelstelling. Hierbij worden de uitgaven links getotaliseerd, en de ontvangsten rechts. Deze informatie is voor elke operationele doelstelling opgenomen. Op die manier wordt een duidelijk inzicht verschaft in de middelen die ingezet worden voor de realisatie ervan. Op de volgende bladzijde is een voorbeeld opgenomen waar de verschillende elementen visueel worden weergegeven. xii

13 Een praktisch voorbeeld xiii

14 Wat is nu de betekenis van dit voorbeeld in termen van te voeren beleid en inzet van middelen? De operationele doelstelling die wordt toegelicht is de doelstelling Uitbouw van een kenniscentrum over de diverse sectoren heen (4). Het nummer van deze operationele doelstelling is (5). Deze operationele doelstelling geeft voor 2011 uitvoering aan de tactische doelstelling Versterken van de uitwisseling en samenwerking op het vlak van onderwijs met naburige regio s om te komen tot ervaringsuitwisseling, kennisoverdracht en een subregionale ontwikkeling (3). Deze tactische doelstelling binnen de bevoegdheid Onderwijs (1) draagt bij tot de strategische doelstelling 2 van de provincie West-Vlaanderen: De positionering van de provincie West-Vlaanderen in een Europese context met bijzondere aandacht voor de grensoverschrijdende dimensie (2). Om in 2011 de uitbouw van een kenniscentrum over de diverse sectoren heen te realiseren worden vier budgetallocaties gevraagd (6): - Een eerste budgetallocatie van euro (7) op het artikel (8). De code I achter het artikel duidt aan dat het gaat om een investeringsartikel (buitengewone dienst). De omschrijving van dit artikel in de boekhouding is Installaties, machines en uitrusting: aanschaffingswaarde (9). De reden waarom dit bedrag wordt voorzien voor de realisatie van deze doelstelling is de aankoop van machines en nieuwe technologieën (10). Het betreft een uitgave, derhalve is het bedrag links genoteerd. - Een tweede budgetallocatie van euro op het artikel E bedoeld voor vorming en dienstreizen in het kader van stagebegeleiding. Ook dit is een uitgave. - Een derde budgetallocatie van euro op het artikel E voor de betaling van zitpenningen en vergoedingen voor externen. - Een vierde budgetallocatie van euro op het artikel E waarop de ontvangsten uit de verhuur van lokalen aan Eurodye en stad Kortrijk worden voorzien. Deze laatste allocatie is een ontvangst, wat visueel is aangegeven doordat het bedrag rechts wordt genoteerd. In totaal worden voor de uitvoering van deze operationele doelstelling euro (11) uitgaven voorzien, en euro (11) inkomsten gevraagd voor het ontwerpbudget Netto zal deze doelstelling dus euro (uitgaven) euro (ontvangsten) = euro middelen van de provincie benutten. Samengevat worden voor euro financiële middelen ingezet voor de uitbouw van een kenniscentrum binnen de bevoegdheid Onderwijs. Deze inspanning voor 2011 geeft uitvoering aan de versterking van de uitwisseling en de samenwerking op het vlak van onderwijs met naburige regio s om te komen tot ervaringsuitwisseling, kennisoverdracht en een subregionale werking (tactische doelstelling). Via deze tactische doelstelling wordt vanuit de bevoegdheid Onderwijs bijgedragen tot de realisatie van de strategische doelstelling 2 van het provinciebestuur. xiv

15 Overzicht van en verband tussen de verschillende documenten bij het ontwerpbudget 2011 Dit hoofdstuk wil het verband leggen tussen het boek met de beleidsdoelstellingen (deze bijlage) en de andere documenten die ten behoeve van de bespreking van het ontwerpbudget 2011 werden bezorgd. Het ontwerpbudget 2011 bestaat uit meerdere documenten met een verschillende focus: Documenten met een beleidsfocus: wat wil het provinciebestuur bereiken (output)? Beleidsnota bij het ontwerpbudget 2011 Beleidsdoelstellingen bij het ontwerpbudget 2011 (dit boek) Documenten met een financiële focus: welke middelen zet het provinciebestuur hiervoor in (input)? Budgetartikelen bij het ontwerpbudget 2011 Toelichting bij de budgetartikelen van het ontwerpbudget 2011 Meerjarig financieel beleidsplan bij het ontwerpbudget 2011 Bijlage bij het ontwerpbudget 2011 De idee achter deze opdeling is dat de financiële documenten als achtergrondinformatie dienen bij de doelstellingen. Ze kunnen bijvoorbeeld geraadpleegd worden om de historiek van een artikel te bestuderen. De wijze waarop de verschillende boeken op elkaar zijn afgestemd is onderstaand beschreven. De volgende bladzijden omschrijven hoe praktisch tussen de documenten kan worden genavigeerd. Hierbij zijn er twee richtingen mogelijk: a) Van beleidsinformatie naar financiële informatie: hoe kan, vertrekkende vanuit een doelstelling uit het boek Beleidsdoelstellingen bij het ontwerpbudget 2011, meer informatie worden gevonden over de historiek van de gebruikte artikelen? b) Van financiële informatie naar beleidsinformatie: hoe kan, vertrekkende van een artikel uit het boek Budgetartikelen bij het ontwerpbudget 2011, meer informatie worden gevonden over de doelstelling(en) waarvoor dit artikel wordt ingezet? xv

16 a) Navigatie vanuit het boek Beleidsdoelstellingen bij het ontwerpbudget 2011 naar het boek Budgetartikelen van het ontwerpbudget 2011 en het boek Toelichting bij de budgetartikelen (richting 1: van beleidsinformatie naar financiële informatie) Wanneer bij het lezen van een bepaalde doelstelling uit het boek Beleidsdoelstellingen bij het ontwerpbudget 2011 een vraag rijst over de historische evolutie van de financiële middelen die op een artikel worden voorzien, kan deze informatie opgezocht worden in het boek Budgetartikelen bij het ontwerpbudget Volgende stappen worden hierbij doorlopen: STAP 1: Ga de kenmerken van het artikel na Kenmerk 1: Wat is de functie van het artikel? De functie van het artikel is nodig om de juiste statistiekcode te bepalen. Kenmerk 2: Gaat het om een artikel van gewone dienst (exploitatie, E) of buitengewone dienst (investering, I)? Deze informatie staat na het artikel vermeld. Kenmerk 3: Gaat het om een ontvangst dan wel om een uitgave? Uitgaven staan steeds links vermeld, ontvangsten staan steeds rechts vermeld. Belangrijk: om voldoende detail te kunnen verzamelen wordt binnen de opmaak van het budget gebruik gemaakt van detailartikelen (hoofdzakelijk bij de bepalingen van kosten en opbrengsten binnen de gewone dienst). Deze detailartikelen worden vervolgens samengeteld op centralisatieartikelen. Het zijn deze centralisatieartikelen die opgenomen worden in het boek Budgetartikelen bij het ontwerpbudget Dat betekent dat er steeds moet over worden gewaakt dat een detailartikel wordt vertaald naar het correcte centralisatieartikel. Dat is eenvoudig. Elk artikel dat niet eindigt op dubbel 0 ( 00 ) is een detailartikel. Het bijhorende centralisatieartikel is dan het zelfde artikel waarbij de laatste twee cijfers vervangen worden door 00. STAP 2: Zoek de juiste sectie in het boek Budgetartikelen bij het ontwerpbudget 2011 via de convergentietabel in dit boek (zie blz. xx). De convergentietabel geeft voor elke functie de statistiekcode weer, en toont waar de relevante bladzijden beginnen en dit per rubriek: gewone uitgaven (GU), gewone ontvangsten (GO), buitengewone uitgaven (BU) of buitengewone ontvangsten (BO). Kenmerk 1 van het artikel toont welke statistiekcode van toepassing is en de kenmerken 2 en 3 duiden meer specifiek aan of het gaat om GO, GU, BO of BU. STAP 3: Lokaliseer het artikel in het boek Budgetartikelen bij het ontwerpbudget 2011 Via de startbladzijde uit de convergentietabel kom je in de juiste sectie. Er rest dan alleen nog het opzoeken van het juiste artikel. Let wel: uitgaven staan steeds links en ontvangsten staan steeds rechts. Wanneer je start op een even bladzijde (uitgaven), dan blader je verder in de even bladzijden. Hetzelfde geldt voor de oneven bladzijden (ontvangsten). xvi

17 Een praktisch voorbeeld ter illustratie. Binnen de bevoegdheid Communicatie en ICT is voor 2011 volgende operationele doelstelling voorzien: Ondersteunen en organiseren van PR-activiteiten (blz. 312). Aan deze operationele doelstelling zijn 2 budgetallocaties verbonden. Om meer informatie te bekomen over de 1ste budgetallocatie bijvoorbeeld moet volgende werkwijze worden gebruikt. STAP 1: De kenmerken van het artikel STAP 2: In de convergentietabel (zie blz. xx) staat in de eerste kolom de functie vermeld. Daarnaast vind je in de tweede kolom de betreffende statistiekcode. Voor de functie 101 is de statistiekcode 103. Uit de kenmerken van het artikel weten we dat het gaan om uitgaven van de gewone dienst (GU). In de kolom GU bij de vermelde statistiekcode staat te lezen dat de artikelen in het boek Budgetartikelen bij het ontwerpbudget 2011 beginnen vanaf blz. 30. De convergentietabel biedt per functie (en statistiekcode) vier kolommen en vermeldt in de kolom vanaf welke bladzijde de relevante budgetartikelen staan opgesomd: GU (uitgaven gewone dienst), GO (ontvangsten gewone dienst), BU (uitgaven buitengewone dienst) en BO ( ontvangsten buitengewone dienst). xvii

18 STAP 3: De gewone uitgaven in deze statistiekcode beginnen dus vanaf blz. 30 in het boek Budgetartikelen bij het ontwerpbudget Het artikel staat vermeld op de aangeduide bladzijde. Wanneer er een hele reeks artikelen zouden behoren tot die categorie moet verder worden gebladerd vanaf de aangeduide pagina. Belangrijk hierbij is dat de uitgaven steeds links staan (even bladzijden) en ontvangsten (oneven bladzijden) steeds rechts staan. Wanneer gestart wordt op een even bladzijde, dan moet verder gebladerd worden in de even bladzijden. Hetzelfde geldt voor de oneven bladzijden. b) Navigatie vanuit het boek Budgetartikelen van het ontwerpbudget 2011 naar het boek Beleidsdoelstellingen bij het ontwerpbudget 2011 (richting 2: van financiële informatie naar beleidsinformatie) Bij het lezen van het boek Budgetartikelen bij het ontwerpbudget 2011 kan de vraag gesteld worden voor welke doelstelling de middelen ingezet zullen worden die op een bepaald artikel zijn voorzien. Om de doelstelling(en) te vinden die gebruik maken van kredieten die op dit artikel zijn voorzien wordt volgende procedure gevolgd. STAP 1: Zoek de toelichting bij het budgetartikel in het boek Toelichting bij de budgetartikelen van het ontwerpbudget 2011 Het nummer van de toelichting die bij het budgetartikel hoort staat vermeld in de kolom toelichting. Onthoud dit nummer en zoek het op in het boek Toelichting bij de budgetartikelen van het ontwerpbudget Daarin staat de nummers chronologisch vermeld. In de toelichting is meer informatie voorzien bij een artikel. De link met de doelstellingen staat vervat in de kolom Initiatiefnr. Deze kolom bevat het nummer van de operationele doelstelling en tussen haakjes het nummer van de tactische doelstelling waaronder de operationele doelstelling valt die gebruik maakt van dit artikel. STAP 2: Zoek de operationele doelstelling(en) in het boek Beleidsdoelstellingen bij het ontwerpbudget 2011 Via de inhoudstafel van dit boek kan snel teruggevonden worden waar de doelstellingen binnen een tactische doelstelling starten. Vanaf die bladzijde zal vervolgens de operationele doelstelling gevonden kunnen worden door het juiste nummer te weerhouden. De operationele doelstellingen zijn oplopend genummerd binnen een tactische doelstelling. Een praktisch voorbeeld ter illustratie. In het boek Budgetartikelen bij het ontwerpbudget 2011 staat het artikel vermeld. Welke beleidsdoelstellingen maken gebruik van deze middelen? xviii

19 STAP 1: De toelichting bij dit artikel kreeg het nummer 547. In het boek Toelichting bij de budgetartikelen van het ontwerpbudget 2011 staat bij toelichting nr. 547 onderstaande informatie vermeld: STAP 2: We willen bijvoorbeeld de eerste operationele doelstelling terugvinden. Deze eerste operationele doelstelling heeft het nummer Deze operationele doelstelling geeft uitvoering aan de tactische doelstelling Via de inhoudstafel van dit boek kan snel worden teruggevonden dat de operationele doelstellingen van tactische doelstelling beginnen vanaf blz Vervolgens kan je aan de hand van het nummer van de operationele doelstelling op zoek naar de betreffende doelstelling. xix

20 Convergentietabel functionele code - statistiekcode blz. blz. blz. blz. blz. blz. blz. blz. blz. blz. blz. blz. Functie Statistiekcode GU GO BU BO Functie Statistiekcode GU GO BU BO Functie Statistiekcode GU GO BU BO xx

21 Gebruik van het boek Beleidsdoelstellingen bij het ontwerpbudget 2011 bij de bespreking van het ontwerpbudget 2011 De bespreking van het ontwerpbudget 2011 zal gebeuren aan de hand van de structuur van het doelstellingenboek. Tijdens de plenaire openingszitting van de budgetbespreking 2011 zullen de bevoegde gedeputeerden binnen elke bevoegdheid de meest relevante operationele doelstellingen toelichten. Zij zullen hiervoor de structuur volgen zoals opgenomen in het doelstellingenboek. Niet elke operationele doelstelling zal worden behandeld tijdens de plenaire openingszitting. De plenaire openingszitting gaat door op donderdag 7 oktober 2010 (14u) Tijdens de provincieraadscommissies wordt de mogelijkheid geboden om over elke operationele doelstelling een tussenkomst te voorzien. De bespreking in de commissies zal ook gebeuren aan de hand van het doelstellingenboek en dit per bevoegdheid. Dat betekent concreet dat elke pagina van de bevoegdheid wordt overlopen, en dat bij elke operationele doelstelling desgewenst een inhoudelijke vraag kan worden gesteld. Deze inhoudelijke bespreking buigt zich over de vraag of een doelstelling realistisch is naar resultaat en naar inzet van middelen. De verschillende provincieraadscommissies gaan door op volgende tijdstippen: - maandag 11 oktober 2010: 1 ste, 2 de en 3 de commissie - dinsdag 12 oktober 2010: 4 de en 5 de commissie - woensdag 13 oktober 2010: 6 de en 7 de commissie - donderdag 14 oktober 2010: AZF-commissie Volgend op de bespreking van het ontwerpbudget 2011 in de verschillende provincieraadscommissies wordt het ontwerpbudget ten gronde behandeld in de plenaire zittingen (voortzettingen) van de provincieraad. Deze voortzettingen gaan door op dinsdag 19 oktober 2010, woensdag 20 oktober 2010 en donderdag 21 oktober Tijdens deze plenaire zittingen is het de bedoeling om steeds twee gedeputeerden te bevragen over de voorstellen voor het ontwerpbudget Afsluitend wordt tijdens de zitting van donderdag 21 oktober 2010 gestemd over het ontwerpbudget Verdere informatie met betrekking tot de bespreking van het ontwerpbudget 2011 kan steeds bekomen worden bij de Griffie van de provincie West- Vlaanderen alsook bij de dienst Financiën. xxi

22 Relevante informatie met betrekking tot de personeelscomponent in het ontwerpbudget 2011 Overzicht van het aantal hoofden per dienst en per niveau op 31 maart A B C D E xxii

23 Overzicht van het aantal hoofden per coördinatieteam en per niveau op 31 maart economie gebiedenbeleid kabinetten leefcultuur leefomgeving ondersteuning opleiding, onderzoek en ontwikkeling A B C D E overheid planning realiseren xxiii

24 Evolutie van het aantal provinciepersoneelsleden en het VTE sedert aantal ,95 804,68 801,53 801,21 802,41 807,50 798,61 806,45 790,18 797, hoofden2009 VTE 2010 xxiv

25 Evolutie van het aantal provinciepersoneelsleden volgens niveau sedert aantal in hoofden niveau A niveau B niveau C niveau D niveau E xxv

26 Verdeling van de personeelsleden volgens geslacht en niveau (tweede kwartaal 2010) 100% 80% 60% % 20% 0% A B C D E mannen vrouwen xxvi

27 Evolutie van het aantal provinciepersoneelsleden volgens leeftijdscategorie aantal in hoofden < 30 jaar jaar jaar jaar >= 60 jaar xxvii

28 Leeftijdspiramide (tweede kartaal 2010) > of = leeftijdscategorie < mannen vrouwen xxviii

29 Bestuurlijke Organisatie 1. Het garanderen van rechtszekerheid, de principes van behoorlijk bestuur en de basiskwaliteit van de dienstverlening Implementeren van het provinciedecreet (en andere wetgeving van belang voor de hele provincie) binnen de provinciale organisatie. AANSTURING EN OPVOLGING VAN DE CONTROLECEL VOOR DE EUROPESE PROJECTEN Ondersteunen van de werking van de bestuursorganen in de provincie. UITBOUWEN VAN PRESERVERING MET HET OOG OP DE GOEDE TOEGANKELIJKHEID VAN HET ARCHIEF VAN DE PROVINCIE Aanmaak preserverende microfilms en digitalisering ervan met het oog op de vervanging van zuur papier; restauraties aan permanent te bewaren documenten. Kredietverhoging ten opzichte van 2010: de noodzaak van de substitutie van verzuurd papier maakt een kredietaanpassing noodzakelijk E ,00 0,00 Andere administratieve werkingskosten ,00 0,00 REALISEREN VAN GOEDE BEWAAROMSTANDIGHEDEN VOOR HET ARCHIEF VAN DE PROVINCIE Onderhoudscontracten anti-vuilmatten, handdoekapparaten en hygiënecontainers voor het Archiefgebouw - Kosten voor kantoorbenodigdheden in functie van de werking van de Archiefdienst. - Aankoop van specifiek archiveringsmateriaal. Krediet: aanpassing aan de reële behoeften zoals blijkt uit de rekening 2009 en E 2.100,00 0,00 Werkingskosten voor gebouwen en terreinen E 1 500,00 0,00 Kantoorbenodigdheden voor rechtstreeks verbruik E ,00 0,00 Aankoop van diverse gebruiks- en verbruiksgoederen, andere dan kantoorbenodigdheden Pagina 1 van 468

30 - Dringende en kleine contante uitgaven in functie van de werking van de Archiefdienst E ,00 0,00 Kasprovisies - Kosten voor de aanmaak van afdrukken uit de fotocollectie E 1 200,00 0,00 Kosten voor foto's - Onverwachte uitgaven in functie van onderhoud meubilair en uitrusting Archiefdienst E 1 490,00 0,00 Huur, onderhoud en beheer van meubilair en uitrusting - Kosten voor onderhoud planten in het Archiefgebouw. Kredietverlaging: kosten voor onderhoudscontracten Archiefgebouw worden benomen op artikel / wijziging functionele code: van (Algemene diensten Archief) naar (Centrale administratie Provinciehuis Boeverbos/Provinciaal Archiefgebouw) E 1 90,00 0,00 Werkingskosten voor gebouwen en terreinen - Aankoop kleine materialen in functie van de archiefinrichting E 1 100,00 0,00 Aankoop en onderhoud klein materiaal - Aankoop schoonmaakproducten. Kredietverlaging ten opzichte van 2010: aanpassing aan de reële behoeften zoals blijkt uit de rekening E 1 400,00 0,00 Schoonmaak en ruitenwas ,00 0,00 OPBOUWEN VAN KENNIS EN EXPERTISE ROND BEWARING, ONTSLUITING EN TOEGANKELIJKHEID VAN HET ARCHIEF VAN DE PROVINCIE Aankoop van vaktijdschriften en naslagwerken ten behoeve van de handen vakbibliotheek Kredietverhoging t.o.v. initieel budget 2010: de noodzakelijke herinbinding van militieregisters vereist een aanpassing van het krediet E ,00 0,00 Kosten voor tijdschriften, boeken, documentatie en abonnementen - Lidgeld Internationale Archiefraad E 1 150,00 0,00 Lidgelden en bijdragen - Deelname van personeel aan studiedagen en opleidingen E 1 253,00 0,00 Pagina 2 van 468

31 Didactische bezoeken, deel- nemingen, congressen en opleidingen - Kosten voor aanvullingen EHBO-koffers E 1 50,00 0,00 Andere algemene kosten personeel - Kosten voor de organisatie van groepsbevorderende dag personeel Archiefdienst E 2.200,00 0,00 Team-activiteiten 8.923,00 0,00 UITBOUWEN VAN EEN MODERN DOCUMENT- EN ARCHIEFBEHEER IN DE PROVINCIE Aanpassingen of aanvullingen applicatie in het kader van het Projectplan Provinciaal Archiefnetwerk - Probat I 2.500,00 0,00 Concessies, octrooien, licenties, software, know -how, merken en andere gelijkaardige rechten, aanschaffingswaarde - Uitgaven voor externe leden van de Archiefcommissie E 1 320,00 0,00 Vergoedingen en zitpenningen externen - Nieuwkuis handdoeken, moppen, dweils, doekjes. Aanpassing aan de reële behoeften zoals blijkt uit de rekening Onderhoudslast en hosting van het Provinciaal Archiefnetwerk - Probat (deputatie d.d. 15 januari en 10 december ) - Kosten voor archiefvernietigingen Aanpassing aan de reële behoeften zoals blijkt uit de rekening Opbrengsten van de verkoop van kopieën, brochures, catalogi, publicaties enz. Kredietverhoging: aanpassing aan de reële ontvangsten zoals blijkt uit de rekening E 1 400,00 0,00 Kosten voor nieuwkuis ed E ,00 0,00 Huur, onderhoud en beheer van software E 1 120,00 0,00 Ophalen huisvuil, container lediging, recyclage oud papier E 0,00 400,00 Opbrengsten verkoop kopies, brochures, catalogi, publi- caties, CD-roms,... - Ontvangsten voor opzoekingen in het Provinciaal Archief verricht voor E 0,00 100,00 Pagina 3 van 468

32 externen (art. 6 van het leeszaalreglement Archiefdienst - provincieraad d.d. 25 januari 2007) Opbrengsten uit recuperatie kosten 7.340,00 500,00 ONDERSTEUNEN VAN DE DEPUTATIE ONDERSTEUNEN VAN DE PROVINCIERAAD Verzekeren van de operationele werking van de interne preventiedienst (legale en extra-legale opdrachten). UITVOEREN NIET WELZIJNSWETGEVING GERELATEERDE TAKEN, DOOR BESTUUR TOEGEWEZEN AAN DE IDPB Organiseren jaarlijks vaccinatie griep tbv provinciepersoneel E ,00 0,00 Bijdragen aan externe diensten voor preventie en bescherming op het werk 6.000,00 0,00 UITVOEREN WETTELIJKE TAKEN EN OPDRACHTEN PREVENTIEADVISEURS (INTERNE DIENST) Meewerken aan de identificatie van gevaren, voorstellen van maatregelen en advies verlenen bij globaal preventieplan en jaarlijks actieplan (bijhouden risico-inventaris, uitvoeren onderzoeken voor de verbetering van het welzijn van de werknemers (incl. psychosociale factoren verbonden aan de arbeid), uitvoeren of doen uitvoeren van analyses en controles (o.a. asbestanalyses en klimaatmetingen) en kennis nemen en onderzoek van fabricageprocédés, werkmethodes en arbeidsprocessen - Opstellen, verzamelen en bijhouden van alle documenten en documentatie die in het kader van de welzijnswetgeving wordt opgelegd. Kosten voor aankoop boeken, documenten, videofilms of 1 DVD E 1 200,00 0,00 Erelonen en vergoedingen voor studies en werken van de gewone dienst E 1 300,00 0,00 Kosten voor tijdschriften, boeken, documentatie en abonnementen - Opstellen, verzamelen en bijhouden van alle documenten en E ,00 0,00 Pagina 4 van 468

33 documentatie die in het kader van de welzijnswetgeving wordt opgelegd. Betaling lidgelden Prebes VZW en Prevent - Uitvoeren veelvuldig en systematische onderzoeken op de arbeidsplaats (o.a. ten minste éénmaal per jaar een grondig onderzoek van alle locaties waar provinciepersoneel is tewerkgesteld) Lidgelden en bijdragen E 1 600,00 0,00 Restaurantkosten 3.200,00 0,00 UITVOEREN TAKEN EN OPDRACHTEN VOORTKOMENDE UIT DE WELZIJNSWETGEVING, DIE DOOR DE WERKGVER WERDEN GEDELEGEERD NAAR DE IDPB Aankoop en distributie (klein) veiligheidsmateriaal (pictogrammen, EHBO-dozen, folders...) E 1 107,00 0,00 Kosten voor publiciteit, promotie en voorlichting 107,00 0, Aanbieden van ondersteuning binnen de provinciale organisatie. VERLENEN VAN DIVERSE JURIDISCHE ADVIEZEN BEGELEIDEN VAN DE DOSSIERVORMING (PROCEDUREEL EN VIA CEBAN) IMPLEMENTATIE PLANON IMPLEMENTATIE OLYMPUS ONDERSTEUNING DIVERSE PROJECTEN IMPLEMENTATIE COBRA Het verbeteren van de beleidsvoorbereiding en -uitvoering en dit als kerncompetentie ontwikkelen Gebruiken van beheers- en samenwerkingsovereenkomsten als instrument om de realisatie van eigen provinciale doelstellingen op te dragen aan andere organisaties en om beleidsuitvoering op te volgen via relevante indicatoren en kengetallen. Pagina 5 van 468

34 ONTWIKKELEN EN EVALUEREN VAN BEHEERSOVEREENKOMSTEN MET DIVERSE ORGANISATIES Managementontwikkeling op het vlak van kennismanagement, van proces- en projectmanagement en van het potentieel van het personeel. ONTWIKKELEN VAN EEN GEÏNTEGREERD CONCEPT VAN WERKEN MET DOELSTELLINGEN ONTWIKKELEN VAN EEN AANGEPASTE METHODIEK VOOR DE INHOUDELIJKE FORMULERING VAN DOELSTELLINGEN ONTWIKKELING VAN EEN AANGEPASTE METHODIEK VOOR DE VORMELIJKE FORMULERING VAN DOELSTELLINGEN BEGELEIDEN VAN DE IMPLEMENTATIE VAN HET WERKEN MET DOELSTELLINGEN INHOUDELIJK BEGELEIDEN VAN HET MEERJARENPROGRAMMA "MANAGEMENTOPLEIDING" BEGELEIDEN VAN CASES BIJ DE MANAGEMENTOPLEIDING UITWERKEN VAN HET CONCEPT EN DE METHODE INZAKE KENNISMANAGEMENT UITWERKEN VAN HET CONCEPT EN DE METHODE INZAKE PROCESMANAGEMENT UITWERKEN VAN HET CONCEPT EN DE METHODE INZAKE PROJECTMANAGEMENT VOORSTELLEN TOT STRUCTURELE AANPASSING MET HET OOG OP EFFECTIEVE MANAGEMENTONTWIKKELING De organisatieontwikkeling en het professionaliseren van de werking op basis van moderne methodes Realiseren van een adequate organisatiedesign in functie van beheersing en flexibiliteit. BEGELEIDING BIJ HET MAT IMPLEMENTEREN EN OPVOLGEN VAN DE COÖRDINATIETEAMS Pagina 6 van 468

35 EXPERTFUNCTIES EN DIENSTHOOFDEN OPVOLGEN VAN HET BELEIDSDOMEIN "OPLEIDING, ONDERZOEK EN ONTWIKKELING" CONCRETISEREN VAN DIVERSE ONDERDELEN VAN HET ORGANOGRAM ONDERSTEUNING BIJ DE VERDERE UITVOERING VAN HET PROVINCIEDECREET Ontwikkelen van een organisatiewijd kwaliteitsproject. ONTWIKKELEN VAN EEN GEÏNTEGREEERD CONCEPT "KWALITEIT" OP BASIS VAN DIVERSE INITIATIEVEN UIT HET DECREET IMPLEMENTATIE VAN HET CONCEPT "KWALITEIT" ALS AANPAK VOOR CONTINUE VERBETERING BEGELEIDING BIJ DE ACTIVERING VAN HET MIDDENKADER ADVIESVERLENING INZAKE INTERNE COMMUNICATIE ONTWIKKELEN VAN EEN TOETSINGSKADER INZAKE "ORGANISATIECULTUUR" Ontwikkelen van instrumenten om via provinciale participaties in andere organisaties, impact te hebben op de besluitvorming binnen die organisaties. AMBTELIJKE VERTEGENWOORDIGING IN DE BESTUURSORGANEN VAN DIVERSE ORGANISATIES Implementeren van een goed functionerend systeem van interne en beheerscontrole tegen eind BEGELEIDEN IC-CYCLUS UITVOEREN VAN OPERATIONELE DOORLICHTINGEN IN HET KADER VAN BELEIDS- EN MANAGEMENTONDERSTEUNING EN ADVIES, MET HET OOG OP HET FORMULEREN VAN VOORSTELLEN VOOR EEN BETERE TOEKOMSTIGE WERKING EN VOOR HET OPTIMAAL INZETTEN VAN MATERIËLE EN FINANCIËLE MIDDELEN Het continue verbeteren van een positieve, faire en stimulerende werkomgeving voor alle medewerkers. Pagina 7 van 468

36 01.14 Verhogen van het niveau van welzijn op het werk van de werknemers wat betreft de arbeidsveiligheid, de gezondheid, de psychosociale belasting, de ergonomie, de arbeidshygiëne, de verfraaiing van de arbeidsplaatsen en de interne milieuzorg. VERZEKEREN VAN HET GEZONDHEIDSTOEZICHT EN EXTERNE ONDERSTEUNING PSYCHOSOCIALE ASPECTEN Verzekeren individuele begeleiding personeelsleden via geregeld medisch onderzoek (arbeidsgeneesheer), opvolging klachten mbt psychosociaal welzijn en 2de-lijnsondersteuning interne preventiedienst en werkgever door externe partner. Vermindering t.o.v. 2009: vastleggingen 2009 hielden nog geen rekening met nieuw contract. Vanaf 2010 worden ook personeelsleden PCVO aangerekend E ,00 0,00 Bijdragen aan externe diensten voor preventie en bescherming op het werk ,00 0,00 STREVEN NAAR GEMOTIVEERD EN GOED OPGELEID PERSONEEL Teamdag dienst IDPB E 400,00 0,00 Team-activiteiten 400,00 0,00 VERBETEREN INTERNE COMMUNICATIE MBT WELZIJN OP HET WERK Informatie en sensibilisatie van alle personeelsleden mbt welzijn op het werk (vervangt vroegere 'week welzijn op het werk') E 1 200,00 0,00 Kosten voor publiciteit, promotie en voorlichting 200,00 0,00 Uitgaven hoofdstuk E E 0,00 0, ,00 Ontvangsten hoofdstuk E E 357,46 200,00 400,00 Pagina 8 van 468

37 Uitgaven hoofdstuk E E 0,00 194,00 200, E 0,00 99,00 300, E 1.894, , , E 43,48 181,00 307, E 523,20 699,00 600, E 0,00 0,00 400, E , , , E 253,22 320,00 320, E 361,04 133,00 500, E 9.559, , , E 9.643, , , E 150,00 150,00 150, E 2.900, , , E , , , E 0, ,00 200, E 0,00 245,00 253, E 409,53 400,00 400, E 1.579, ,00 50, E 0, , , E 544, , , E 0,00 490,00 490, E 2.131, ,00 90, E 0,00 100,00 100,00 Ontvangsten hoofdstuk E E 0,00 200,00 100,00 Pagina 9 van 468

38 Uitgaven hoofdstuk E E 478,44 600,00 400, E 236,20 250,00 120,00 I I ,00 0, ,00 Bestuurlijke Organisatie Totaal hoofdstuk Geraamde uitgaven Geraamde ontvangsten E ,00 500,00 I 2.500,00 0,00 Pagina 10 van 468

39 Totaal ,00 500,00 Pagina 11 van 468

40 Financiën 1. Het garanderen van rechtszekerheid, de principes van behoorlijk bestuur en de basiskwaliteit van de dienstverlening Beheersen en continueren van de financiële processen. EFFICIËNTE INNING VAN DE DIVERSE PROVINCIEBELASTINGEN Ambtshalve inhouding op de rekening-courant van de provincie door de E ,00 0,00 Federale Overheidsdienst Financiën uit hoofde van terugbetaling van opcentiemen op de onroerende voorheffing voor de aanslagjaren 1998 Minderwaarde op de realisatie van vlottende activa en vorige. Daling i.f.v. verminderd te verwachten aantal terugbetalingen. - Geïndexeerde Provinciebelasting op gezinnen, Tarief : EUR 19,00 (= t. o.v. 2010) voor alleenstaanden, EUR 35,00 (= t.o.v. 2010) voor gezinnen vanaf 2 personen. Volledige vrijstelling voor leefloners. Voor omnio's verminderd tarief van EUR 15,00 (=2010) voor alleenstaanden en EUR 28,00 (= t.o.v. 2010) voor gezinnen vanaf 2 personen. Verhoging t.o.v met EUR ingevolge stijging van het aantal belastingplichtigen. - Provinciebelasting op bedrijven. Tarief : geïndexeerd basistarief van EUR 93,00 tot m² + EUR 0,15 /m² tussen m² en 10,000 m² + EUR 0,13 /m² voor oppervlakte tussen m² en m² + plafond op m² (= 2010) Verhoging met EUR t.o.v ingevolge stijgend aantal belastingplichtigen, hoofdzakelijk op te sporen via de strijd tegen belastingontduiking E 0, ,00 Algemene provinciebelasting E 0, ,00 Provinciebelasting op bedrijven - Geïndexeerde provinciebelasting op tweede verblijven : tarief EUR 106,00 (=2010) forfaitair per tweede verblijf. Verhoging van EUR ingevolge de mogelijkheid om correcter te ramen gelet op het feit dat er vergelijkingspunten voorhanden zijn met vorige jaren E 0, ,00 Provinciebelasting op tweede verblijven Pagina 12 van 468

41 - Inning provinciale opcentiemen op de onroerende voorheffing. Formule gebaseerd op berekening OV 2009 door de Vlaamse Gemeenschap (zie brief Vlaamse Belastingdienst dd. 22/10/2009): EUR ,99 x 1,015 x 1,015 x 1,020 x 1,020 = EUR ,97 - Inning provinciebelasting op jachtverloven en jachtvergunningen : aanvullende provinciebelaasting 10 % van de gewestbelasting geheven bij aflevering verlof of vergunning E 0, ,00 Aanvullende belasting provinciale opcentiemen op on- roerende voorheffing E 0, ,00 Aanvullende provinciebelasting op jachtverloven en jachtver- gunningen - Verhoging in functie van rekeningcijfers E ,00 0,00 Terugbetaling van provinciebelastingen en betaling van toegekende moratoriumintresten - Inning kosten aangetekende herinneringen. Aanpassing in functie van rekeningcijfers Terugbetaling van kosten gemaakt door deurwaarders bij dwanginvordering E 0, ,00 Opbrengsten uit recuperatie kosten E ,00 0,00 Erelonen en vergoedingen voor prestaties van notarissen en deurwaarders - Kosten Cevi opmaak gegevens + documenten voor deurwaarders E ,00 0,00 Andere administratieve werkingskosten - Kosten Cevi voor opmaak herinneringen en aangetekende herinneringen E ,00 0,00 Andere administratieve werkingskosten - Verzendingskosten herinneringen en aangetekende herinneringen drie belastingen E ,00 0,00 Portkosten, aankoop postzegels en fiscale zegels - Online belastinggegevens E ,00 0,00 Huur, onderhoud en beheer van software - Kosten rijksregister per opvraging E ,00 0,00 Huur, onderhoud en beheer van software Pagina 13 van 468

42 , ,00 BEHEERSEN VAN SCHULDRATIO Kapitaalaflossingen leningen Dexia (leningen ten laste van de provincie) E ,01 0,00 Naar KT overgeboekte leningen tlv provincie : kapitaalaflossingen (DEXIA) - Aflossing van lening 824 Leasing Dexia Bestuursgebouw (lening ten laste van de provincie) E ,59 0,00 Naar KT overgeboekte schulden ingevolge financiële leasing (DEXIA) - Intresten van leningen Dexia (ten laste van de provincie) E ,80 0,00 Financiële kosten van leningen tlv provincie (DEXIA) - Kapitaalaflossingen leningen BNP Paribas Fortis (leningen ten laste van de provincie) - Intrestaflossingen leningen BNP Paribas Fortis (leningen ten laste van de provincie) E ,00 0,00 Naar KT overgeboekte leningen tlv provincie : kapitaalaflossingen BNP PARIBAS FORTIS E ,66 0,00 Financiële kosten van leningen tlv provincie (BNP PARIBAS FORTIS) - Nieuw op te nemen leningen ten laste van de provincie (raming) I 0, ,00 Leningen en schulden tlv provincie (OTNL) - Kapitaalaflossingen nieuw op te nemen leningen (investeringsplannen budget 2009, 2010 en 2011) - Intresten op te nemen leningen (investeringsplannen budget 2009, 2010 en 2011) E ,87 0,00 Naar KT overgeboekte leningen tlv provincie : kapitaalaflossingen (OTNL) E ,90 0,00 Financiële kosten van leningen tlv provincie (OTNL) - Rentetoelagen door het Waarborgfonds voor schoolgebouwen. Het E 0,00 364,95 Pagina 14 van 468

43 betreft leningen 590, 604, 608, 609 en 610. Rentesubsidies , ,95 BESCHIKBAARHEID VAN BETROUWBARE FINANCIËLE EN BEHEERSINFORMATIE M.B.T. ALLE ONTVANGSTEN provisie correcties op vorderingen gewone dienst E ,00 0,00 Onwaarden op vorderingen gewone dienst - provisie correcties op vorderingen buitengewone dienst I ,00 0,00 Onwaarden op vorderingen buitengewone dienst - Nog geen officiële brief (budget 2011) vanwege Vlaamse Gemeenschap met aandeel provincie West-Vlaanderen. Raming op basis van brief Vlaamse overheid van 23 oktober 2009 waarbij een jaarlijkse groei mag gerekend worden van 3,5 % op geraamd cijfer Raming 2010 EUR ,00 x 1,035 = EUR ,74. - Onvoorziene ontvangsten. Het gaat hier voornamelijk om creditnota's (niet-nutsvoorzieningen). - recuperatie van kosten voor versturen van niet-fiscale vorderingen, aanmaningskosten en aangetekende zendingen. Aanpassing i.f.v. rekeningcijfer Opbrengsten van financiële rekeningen. Voorzichtige raming i.f.v. rekeningcijfer Opbrengsten van beleggingsrekeningen : voorzichtige raming i.f.v. rekeningcijfer Opbrengsten van schatkistcertificaten : voorzichtige raming i.f.v. rekeningcijfer E 0, ,74 Provinciefonds E 0, ,00 Opbrengsten uit credietnota's en diverse terugbetalingen E 0, ,00 Opbrengsten uit recuperatie kosten E 0, ,00 Intresten van financiële rekeningen E 0, ,00 Intresten van termijn- deposito's E 0, ,00 Pagina 15 van 468

44 Opbrengsten uit vastrentende effecten - Voor het boekjaar 2010 (budget 2011) wordt de totale winstuitkering van WVEM geraamd op EUR ,00. - Concessievergoedingen provinciedomeinen : Bulskampveld: EUR ,09 Tillegembos: EUR ,00 Palingbeek: EUR ,72 t Veld: EUR 4.447,76 De Gavers: EUR 6.794,85 Bergelen vervalt voorlopig ingevolge werken E 0, ,00 Dividenden Intercommunale verenigingen E 0, ,42 Opbrengsten uit concessievergoedingen cafetaria - Concessievergoeding cafetaria Provinciaal domein Raversijde E 0, ,00 Opbrengsten uit concessie- vergoedingen cafetaria - Concessievergoeding cafetaria Provinciaal Zwembad Brugge E 0, ,50 Opbrengsten uit concessievergoedingen cafetaria - Concessieopbrengst cafetaria en infrastructuur Gavermeer E 0, ,80 Opbrengsten uit concessie- vergoedingen cafetaria , ,46 RESERVEFONDSEN IN STAND HOUDEN Spijzing gewoon reservefonds vanuit de gewone dienst. Stand na initieel budget 2011: EUR , E ,00 0,00 Overboekingen van de gewone dienst naar het gewoon reserve fonds ,00 0,00 BUDGETTAIR EVENWICHT BEWAREN (BONI GEWONE EN BUITENGEWONE DIENST) Pagina 16 van 468

45 - Uitgave overboeking naar buitengewone dienst voor financiering investeringsartikels : detail zie bijlagen budgetboek - Ontvangst overboekingen naar buitengewone dienst voor financiering bepaalde investeringsartikels : detail zie bijlagen budget E ,50 0,00 Overboeking van de gewone dienst naar de buitengewone dienst I 0, ,50 Overboekingen van gewone naar buitengewone dienst , ,50 VESTIGING VAN DE DIVERSE PROVINCIEBELASTINGEN Advocatenkosten voor geschillen i.v.m. provinciebelastingen E ,00 0,00 Erelonen en vergoedingen voor prestaties van advocaten, artsen en paramedici - Kosten vertalingen provinciebelastingen. Daling i.f.v. verwachte behoeften. - Kosten mapjes en toebehoren provinciebelastingen. Daling i.f.v. verwachte behoeften E ,00 0,00 Erelonen en vergoedingen voor studies en werken van de gewone dienst E ,00 0,00 Kantoorbenodigdheden voor rechtstreeks verbruik - Kosten Cevi voor opbouw kohier belasting 2de verblijven E ,00 0,00 Andere administratieve werkingskosten - Kosten Cevi voorbereiden en verwerken aangiften bedrijfsbelasting E ,00 0,00 Andere administratieve werkingskosten - Aftap rijksregister en Kruispuntbank Sociale Zekerheid en kosten Cevi verwerking voor algemene provinciebelasting - Kosten opmaak inlichtingenblad 2de verblijven i.f.v. correctere kohieren. Nieuw initiatief E ,00 0,00 Andere administratieve werkingskosten E ,00 0,00 Andere administratieve werkingskosten Pagina 17 van 468

46 - Kosten Cevi voor opmaak kohieren drie belastingen, incl. aanpassen software E ,00 0,00 Andere administratieve werkingskosten - Verzendingkosten aangiften bedrijfsbelasting E ,00 0,00 Portkosten, aankoop postzegels en fiscale zegels - Verzendingskosten inlichtingenblad 2de verblijven. Nieuw initiatief E ,00 0,00 Portkosten, aankoop postzegels en fiscale zegels - Verzendingskosten aanslagbiljetten drie belastingen E ,00 0,00 Portkosten, aankoop postzegels en fiscale zegels - Kosten publilink (Rijksregister en CE-Services) E ,00 0,00 Huur, onderhoud en beheer van software ,00 0,00 BESCHIKBAARHEID VAN BETROUWBARE FINANCIËLE EN BEHEERSINFORMATIE M.B.T. ALLE UITGAVEN Kosten boekhoudpakketten (Cipal - onderhoud en projectmanagement Portunus, link Informat-Portunus, BTW-modules, Isabel...) - Roerende voorheffing beleggingen. Kosten aangepast aan rekeningniveau Fluctuaties ingevolge soort beleggingen. Voorgaande jaren vooral belegd in schatkistcertificaten die vrijgesteld waren van roerende voorheffing. Beleggingen op depositorekeningen zijn onderworpen aan roerende voorheffing. Inschatting moeilijk vooraf te maken E ,00 0,00 Huur, onderhoud en beheer van software E ,00 0,00 Roerende voorheffing ten laste van de provincie - Kosten beheer rekeningen E ,00 0,00 Financieel beheer: bankkosten Pagina 18 van 468

47 - Kosten internationale bankverrichtingen E 1 350,00 0,00 Administratieve kosten voor internationaal betalingsver- keer ,00 0,00 BEHEER VAN KASMIDDELEN Kasprovisies provinciale overheid E ,00 0,00 Kasprovisies - Kasprovisies centraal bestuur E ,00 0,00 Kasprovisies - Kasprovisies dienst Financiën E ,00 0,00 Kasprovisies ,00 0,00 BESCHIKBAARHEID VAN BETROUWBARE FINANCIËLE EN BEHEERSINFORMATIE Kosten voor publicatieaankondiging inzage publiek provincierekening E 1 500,00 0,00 Kosten voor publiciteit, promotie en voorlichting 500,00 0,00 BUDGETTAIR EVENWICHT BEWAREN Geraamd algemeen budgetresultaat 2010 : zie overzichtstabel E 0, ,15 Boni van de gewone dienst - Geraamd algemeen budgetresultaat 2010 : zie overzichtstabel I 0, ,06 Boni van de buitengewone dienst 0, , Pagina 19 van 468

48 RESERVEFONDSEN IN STAND HOUDEN - Uitgave overboeking van de gewone dienst naar het specifiek gewoon reservefonds voor herdenking van de Grote Oorlog Stand fonds na initieel budget 2011: EUR E ,00 0,00 Overboeking vanuit de gewone dienst naar een spec.res.fonds voor de "herdenking van de grote oorlog " ,00 0,00 RESERVEFONDSEN IN STAND HOUDEN Uitgave overboeking van de gewone dienst naar het specifiek gewoon reservefonds voor sociale huisvestingprojecten - woningfonds. Stand fonds na initieel budget 2011 en BW3-2010: EUR E ,00 0,00 Overboeking vanuit de gewone dienst naar een specifiek reservefonds voor sociale huisvestingsprojecten ,00 0, Ontwikkelen en ondersteunen van een modern financieel systeem. ADMINISTRATIEVE VEREENVOUDIGING E-loket E ,00 0,00 Andere administratieve werkingskosten - Koppeling Unibel-Portunus E ,00 0,00 Huur, onderhoud en beheer van software 5.000,00 0,00 BESTRIJDING VAN BELASTINGONTDUIKING Kosten Cevi voor opmaak documenten ambtshalve inkohieringen E ,00 0,00 Andere administratieve werkingskosten - Opmaak vervangformulieren provinciebelasting op bedrijven E 2.500,00 0,00 Andere administratieve werkingskosten Pagina 20 van 468

49 3. De selectieve uitbouw van de provincie als kennispartner ,00 0, Verstrekken van ondersteunende facilitaire diensten ten aanzien van interne organisaties (inclusief provinciale overheid) en paraprovinciale organisaties. UITWERKEN VAN ONDERSTEUNENDE DIENSTVERLENING: INTERN EN PARAPROVINCIAAL Terugbetaling verzekering geneeskundige verzorging deputatieleden E ,00 0,00 Andere kosten: diversen - Reiskosten provincieraadsleden E ,00 0,00 Reiskosten - Deelname provincieraadsleden aan vergaderingen VVP E ,00 0,00 Andere kosten: diversen - Werking Provincieraad : presentiegelden, vergoeding raadsleden en zitpenningen adviescommissies - Werking Provincieraad : forfaitaire jaarvergoedingen voorzitter, voorzitters raadscommissiess en fractievoorzitters, presentiegelden van de ondervoorzitters commissie die de voorzitter vervangen en presentiegelden van de leden van het bureau E ,00 0,00 Presentiegelden provincieraadsleden E ,00 0,00 Forfaitaire vergoeding voorzitter provincieraad, voorzitters raadscommissies en fractievoorzitters - Werking Provincieraad : administratiekosten vergoedingenverwerking E ,00 0,00 Kosten voor loonadministratie - Werking Provincieraad : terugbetaling aan werkgevers i.k.v. wet op politiek verlof van 19/7/1976 en K.B. dd. 15/12/ Terugvordering aan provincieraadsleden van terugbetaalde lonen en werkgeversbijdragen i.k.v. wet op het politiek verlof. Aanpassing i.f.v. rekeningcijfers E ,00 0,00 Terugbetaling aan werkgevers politiek verlof E 0, ,00 Terugbetaling andere personeelskosten Pagina 21 van 468

50 - Toelage vriendenkring gewezen PR-leden. Nominatieve toelage E ,00 0,00 Toelage vriendenkring van gewezen provincieraadsleden - Betoelaging politieke partijen. Provinciaal reglement dd E ,00 0,00 Toelagen aan de politieke partijen vertegenwoordigd in de provincieraad - Terugbetaling ISDN-lijn E ,00 0,00 Andere kosten : telefoonkosten - Statutaire bijdrage voor VVP en bijdrage annuiteiten huis van de provincies E ,00 0,00 Bijdragen aan de Vereniging van Vlaamse Provincies - Restaurantkosten centraal bestuur E ,00 0,00 Restaurantkosten - Provisieartikel ander algemene personeelskosten voor bestuur (o.a. personeelsfeest 2011). - Verzekering rechtstand en burgerlijke aansprakellijkheid provinciegriffier E ,00 0,00 Andere algemene kosten personeel E 1 100,00 0,00 Verzekering burgerlijke aan- sprakelijkheid - Nominatieve toelage E ,00 0,00 Toelage aan de Vlaamse Federatie voor Gemeente- secretarissen - Nominatieve toelage E ,00 0,00 Toelage aan de federatie voor OCMWsecretarissen - Statutaire bijdrage en loonbijdrage voor WIVO. In 2009 opgesplitst in ledenbijdrage onder art en loontoelage onder artikel Vanaf 2010 één bijdrage op basis van vaste coëfficiënt (euro 0,03377 x aantal inwoners provincie + indexering). Idem zoals E ,00 0,00 Pagina 22 van 468

51 berekening gemeentebijdragen. Ledenbijdrage aan VZW WIVO - Toelage aan de School voor Bestuursrecht. Nominatieve toelage E ,00 0,00 Toelage aan de School voor Bestuursrecht - Nominatieve toelage E ,00 0,00 Toelage aan de Vereniging Afgestudeerden van de School voor Bestuursrecht - Bijdrage Vlaamse lokale ontvangers E ,00 0,00 Lidgelden en bijdragen - Verzekering rechtsbijstand en burgerlijke aansprakelijkeheid financieel beheerder E 1 190,00 0,00 Verzekering burgerlijke aan- sprakelijkheid - Nominatieve toelage E ,00 0,00 Toelage aan de vzw Vlaamse Lokale Ontvangers (VLO) - Nominatieve toelage E ,00 0,00 Toelage aan VZW Sociale Dienst voor Provinciepersoneel - Nominatieve toelage E ,00 0,00 Toelage aan de VZW Vrijwillige Blankenbergse Zeereddings- dienst - Kapitaalgedeelte deelnemingen in Vlaamse Vervoersmaatschapppij I ,14 0,00 Deelnemingen in overheidsondernemingen, nog te storten - Intrestengedeelte deelnemingen in Vlaamse Vervoersmaatschappij E ,54 0,00 Financiële kosten van leningen ten laste van de provincie - Verplichte bijdrage in de aankoop, onderhoud vernieuwing en herstel E ,00 0,00 Pagina 23 van 468

52 van het materiaal overeenkomstig de statuten van de VZW. Ledenbijdrage aan de Intercommunale Kustreddingsdienst West-Vlaanderen , ,00 UITWERKEN VAN ONDERSTEUNENDE DIENSTVERLENING / INTERN EN PARAPROVINCIAAL Terbeschikkingstellen aan SBR, WIVO, Monumentenwacht en WFIV van boekhoudprogramma Venice E 2.000,00 0,00 Huur, onderhoud en beheer van software 2.000,00 0,00 UITWERKEN VAN ONDERSTEUNENDE DIENSTVERLENING: INTERN EN PARAPROVINCIAAL In het initieel budget 2010 werd deze toelage voorzien aan het West- Vlaams Facilitair Instituut voor Veiligheidsdiensten. Ingevolge nieuwe overeenkomst wordt de toelage 2011 opgesplitst aan WVP en WOBRA (zie art ) E ,00 0,00 Toelagen aan West-Vlaamse Politieschool ,00 0,00 UITWERKEN VAN ONDERSTEUNENDE DIENSTVERLENING: INTERN EN PARAPROVINCIAAL Initieel voorzien in 2010 onder toelage WFIV. Ingevolge nieuwe overeenkomst opnieuw nominatief voorzien E 6.700,00 0,00 Toelage voor West-Vlaams Opleidingscentrum Brandweer, Reddings- en Ambulancediensten voor de opleiding tot redder 6.700,00 0,00 UITWERKEN VAN ONDERSTEUNENDE DIENSTVERLENING / INTERN EN PARAPROVINCIAAL diverse administratieve kosten leden deputatie E ,00 0,00 Aankoop van diverse gebruiks- en verbruiksgoederen, andere dan kantoorbenodigdheden Pagina 24 van 468

53 - diverse ontvangsten E 0, ,00 Andere uitzonderlijke opbrengsten 11. De organisatieontwikkeling en het professionaliseren van de werking op basis van moderne methodes Verhogen van de efficiëntie van de interne werking van de dienst , ,00 GOED OPGELEIDE EN GEMOTIVEERDE MEDEWERKERS consultancy evaluatie decretale graden E ,00 0,00 Erelonen en vergoedingen voor diversen - Aankoop tijdschriften en boeken Financiën E 1 700,00 0,00 Kosten voor tijdschriften, boeken, documentatie en abonnementen - Congressen, didactische bezoeken dienst Financiën E ,00 0,00 Didactische bezoeken, deel- nemingen congressen en opleidingen - Teamdag dienst Financiën E 3.500,00 0,00 Team-activiteiten ,00 0,00 Uitgaven hoofdstuk E E , , , E , , , E , , , E , , ,80 Ontvangsten hoofdstuk E E 0, , , E , , , E , , , E , , ,00 Pagina 25 van 468

54 Uitgaven hoofdstuk E E , , , E , , , E 0, , , E 0, , , E 4.475, , , E , , , E , , , E ,00 0, , E 0,00 0, , E , , , E 9.310, , , E 0,00 234, , E 4.500, , , E , , , E 0,00 0, , E , , , E , , , E 2.200, , , E , , , E 3.000, , , E , , , E 2.000,00 820, , E , , ,00 Ontvangsten hoofdstuk E E , , , E , , , E , , , E , , , E 0, , , E 9.093, , , E , , , E 4.405, , , E , , , E , , , E , , , E , , , E 1.045,35 818,28 364, E , , , E , , , E 7.673, , , E 5.169, , ,80 I I 0, , , I 0, , , I , , ,50 Pagina 26 van 468

55 Uitgaven hoofdstuk E E , , , E , , , E , , , E 695, , , E 95,05 100,00 100, E 2.480, , , E 0, , , E , , , E , , , E 1.200, , , E 776, , , E , , , E , , , E 2.316, , , E 666,42 450,00 700, E 910,00 700, , E 9.430, , , E , , , E , , , E 500,00 400,00 500, E 534,00 800, , E 0,00 0, , E , , ,00 Pagina 27 van 468

56 Uitgaven hoofdstuk E E 162,50 190,00 190, E , , , E 2.028, , , E 318,86 200,00 350, E 1.240, , , E , , , E ,00 0, , E 6.693,00 0, , E 2.231, , , E , , , E , , ,00 I I , , , I , , ,14 Financiën Totaal hoofdstuk Geraamde uitgaven Geraamde ontvangsten E , ,56 Pagina 28 van 468

57 I , ,56 Totaal , ,12 Pagina 29 van 468

58 Gebiedsgerichte Werking 2. De positionering van de provincie West-Vlaanderen in een Europese context met bijzondere aandacht voor de grensoverschrijdende dimensie Integreren van een grensoverschrijdende realiteit bij de provinciale beleidsvoering. OPZETTEN VAN GEMEENSCHAPPELIJKE PROJECTEN EUR 3.000,00 voor vertalingen e.a. voor Landschap in verandering, EUR ,00 voor opmaken draaiboek Muren en Tuinen en opdracht beheer versterkte steden voor project Muren en Tuinen (gefinancierd met toelagen) - Samenwerking voor ontwikkeling landschapsatlas en voor agrarische architectuur voor project Landschap in Verandering (gefinancierd met toelagen) - Organiseren workshops rond landschap, oprichten grensoverschrijdende werkgroep en representatiekosten voor project Landschap in Verandering (gefinancierd met toelagen) E ,00 0,00 Erelonen en vergoedingen voor studies en werken van de gewone dienst E ,00 0,00 Lidgelden en bijdragen E ,00 0,00 Receptie- en representatie- kosten, plechtigheden en ontvangsten - Europese bijdragen als vordering te boeken in E 0,00 0,00 Toelagen voor projecten in het kader van Europese programma's ,00 0,00 DEELNAME AAN GRENSOVERSCHRIJDENDE STREEKFORA EN UITBOUWEN VAN NETWERKEN Inzet personeel E 0,00 0,00 Andere administratieve werkingskosten 0,00 0,00 UITWERKEN VAN GEZAMENLIJKE PLANNING MET GRENSOVERSCHRIJDENDE PARTNERS Pagina 30 van 468

59 - Inzet personeel E 0,00 0,00 Andere administratieve werkingskosten 0,00 0,00 3. De selectieve uitbouw van de provincie als kennispartner Uitbouwen van een laboratorium voor vernieuwende beleidsvoering. ONTWIKKELEN VERNIEUWENDE METHODIEKEN DOELGROEPENBELEID: BELEIDSVORMING EN PROGRAMMATIE JEUGD IN DE WESTHOEK Provinciaal reglement betreffende de ondersteuning van acties gericht op jongeren in de Westhoek (goedgekeurd in PR op 22/04/2010) E ,00 0,00 Toelage aan Interlokale Vereniging Westhoek voor Jeugd project Leader ,00 0,00 VERNIEUWEN VAN HET INTERLOKAAL WOONBELEID RICHTING DUURZAAMHEID Externe prestaties voor vernieuwen interlokaal woonbeleid Midden- en Zuid-West-Vlaanderen - Diverse kosten voor vernieuwen interlokaal woonbeleid Midden-West- Vlaanderen E ,00 0,00 Erelonen en vergoedingen voor studies en werken van de gewone dienst E ,00 0,00 Andere administratieve werkingskosten ,00 0,00 ONTWIKKELEN CONCEPT EN SYSTEMATISEREN VAN ERVARING Ontwikkelen concept en systematiseren van ervaring E ,00 0,00 Erelonen en vergoedingen voor studies en werken van de gewone dienst ,00 0,00 Pagina 31 van 468

60 UITWERKEN VAN HET CONCEPT 'REGIONAAL PARK' Uitwerken concept regionaal park regio Brugge-Oostende E ,00 0,00 Erelonen en vergoedingen voor studies en werken van de gewone dienst ,00 0,00 CONCRETISEREN CONCEPT DUURZAME ONTWIKKELING WESTHOEK IN RELATIE TOT KUST & LEADERGEBIEDEN Inzet personeel E 0,00 0,00 Andere administratieve werkingskosten 0,00 0,00 ONTWIKKELEN METHODIEK INZAKE EVALUATIE EN MONITORING GEÏNTEGREERDE GEBIEDSGERICHTE PROGRAMMA'S (GGP) Inzet personeel E 0,00 0,00 Andere administratieve werkingskosten 0,00 0,00 ONTWIKKELEN METHODIEKEN DOELGROEPENBELEID ONDER INVLOED VAN DEMOGRAFISCHE ONTWIKKELINGEN Inzet personeel E 0,00 0,00 Andere administratieve werkingskosten 0,00 0,00 4. Het tot stand brengen van een geïntegreerde, gebiedsgerichte en gedifferentieerde beleidsuitvoering met bijzondere aandacht voor de verscheidenheid, identiteit én samenhang binnen en tussen de diverse streken Realiseren van een vitaal en gedifferentieerd West-Vlaams platteland met een bijzondere aandacht voor de versterking van de Pagina 32 van 468

61 ruimtelijke kwaliteit. BEHEREN EN COÖRDINEREN VAN HET GEÏNTEGREERD PLATTELANDSONTWIKKELINGSPROGRAMMA (PDPO) - Telefoonkosten ikv Technische Bijstand Leader Westhoek, Tielts plateau en PDPO (100% gefinancierd met toelagen) - Organisatie van vorming enz. voor plaatselijke groepen ikv Technische Bijstand Leader Westhoek, Tielts plateau en PDPO (100% gefinancierd met toelagen) - Toelagen ikv Technische Bijstand Leader Westhoek, Tielts plateau en PDPO, waarvan EUR ,00 voor personeelskosten (incl EUR 7.800,00 voor financiering boekhoudcel) E 1 736,00 0,00 Kosten telefoon, fax, internet en E ,00 0,00 Receptie- en representatie- kosten, plechtigheden en ontvangsten E 0, ,00 Bijdragen voor coördinatie programmeringsdecreet plattelandsontwikkeling (PDPO) en LEADER , ,00 VERSTERKEN VAN DE WOON- EN LEEFOMGEVING Opdrachten i.k.v. dorpsontwikkeling E ,00 0,00 Erelonen en vergoedingen voor studies en werken van de gewone dienst - Toelagen aan gemeenten voor dorpsontwikkelingsstrategie Provinciaal reglement PR 26/6/ E ,00 0,00 Toelagen aan gemeenten in functie van dorpsontwikkelingsstrategie ,00 0,00 STREVEN NAAR EEN GOED INGEPASTE, KWALITEITSVOLLE EN DUURZAME LANDBOUW Samenwerking i.k.v. project kruispunt van landbouw en natuur (Z-W- Vlaanderen) E 7.500,00 0,00 Lidgelden en bijdragen Pagina 33 van 468

62 - Externe opdrachten voor GGW landbouw E ,00 0,00 Erelonen en vergoedingen voor studies en werken van de gewone dienst - Boeken, tijdschriften, documentatie voor GGW landbouw E 1 500,00 0,00 Kosten voor tijdschriften, boeken, documentatie en abonnementen - Samenwerking i.k.v. GGW landbouw E 9.500,00 0,00 Lidgelden en bijdragen - Promotie i.k.v. GGW landbouw E 2.000,00 0,00 Kosten voor publiciteit, promotie en voorlichting - Ontmoetingen, vorming voor GGW landbouw E ,00 0,00 Receptie- en representatie- kosten, plechtigheden en ontvangsten - Didactische uitstappen, seminaries e.d. voor personeel voor GGW landbouw E ,00 0,00 Didactische bezoeken, deel- nemingen, congressen en opleidingen ,00 0,00 AANSTUREN EN COÖRDINEREN JAARPROGRAMMA PROVINCIAAL NAVIGATIEPLAN Inzet personeel E 0,00 0,00 Andere administratieve werkingskosten 0,00 0,00 ONDERSTEUNEN EN BETER INTEGREREN VAN ECONOMISCHE DYNAMIEK IN PLATTELANDSGEBIEDEN Inzet personeel E 0,00 0,00 Pagina 34 van 468

63 Andere administratieve werkingskosten 0,00 0,00 ZORGEN VOOR BASISKWALITEITEN OP HET PLATTELAND Inzet personeel E 0,00 0,00 Andere administratieve werkingskosten 0,00 0,00 BEVORDEREN VAN INTERACTIEF BESTUREN IN EEN RURALE CONTEXT Inzet personeel E 0,00 0,00 Andere administratieve werkingskosten 0,00 0, Realiseren van gebiedsprogramma's en strategische projecten. OPWAARDEREN OMGEVINGSKWALITEIT EN RECREATIEF ONTWIKKELEN VAN DE OUDLANDPOLDER ontwikkeling website groenbeheer in het kader van project Accessing the Countryside I ,00 0,00 Concessies, octrooien, licenties, software, know -how, merken en andere gelijkaardige rechten, aanschaffingswaarde - Aankoop grond voor project Accessing the Countryside I ,00 0,00 Recreatiegronden, aanschaf- fingswaarde - Inrichting Trage Wegen : EUR Randinfrastructuur Stroroute : EUR voor project Accessing the Countryside - Inrichtingswerken op terreinen van derden voor project Accessing the Countryside I ,00 0,00 Recreatiegronden, kosten van inrichting I ,00 0,00 Infrastructuur, groot onderhoud of inrichting Pagina 35 van 468

64 - EUR ,00 vertaalkosten, eertelijnscontrole e.a. i.k.v. coördinatie project Accessing the Countryside EUR ,00 onderhandelingsopdracht voor verwerving gronden en bijkomende studies voor project Accessing the Countryside E ,00 0,00 Erelonen en vergoedingen voor studies en werken van de gewone dienst - Administratiekosten voor project Accessing the countryside E ,00 0,00 Andere administratieve werkingskosten - Telefoonkosten voor project Accessing the countryside E 1 300,00 0,00 Kosten telefoon, fax, internet en - Promotiekosten voor project Accessing the countryside (Int IV-A 2 Z) E ,00 0,00 - Organisatie stuurgroepen, werkgroepen, e.a. voor project Accessing the Countryside Kosten voor publiciteit, promotie en voorlichting E ,00 0,00 Receptie- en representatie- kosten, plechtigheden en ontvangsten - Dienstreizen voor stuurgroepen, werkgroepen, e.a. voor project Accessing the Countryside - Vlaamse bijdragen voor project Accessing the countryside : vordering te boeken in Europese bijdragen voor project Accessing the countryside: vordering te boeken in Gemeentelijke bijdragen voor project Accessing the countryside : vordering te boeken in E ,00 0,00 Didactische bezoeken, deel- nemingen, congressen en opleidingen E 0,00 0,00 Toelagen van de Vlaamse Gemeenschap voor projecten gebiedsgerichte werken E 0,00 0,00 Europese toelagen voor gebiedsgerichte werking E 0,00 0,00 Toelagen van gemeenten voor gebiedsgerichte werking ,00 0,00 Pagina 36 van 468

65 KWALITEITSVOL INRICHTEN EN BEHEREN VAN OPEN RUIMTE LEIEVALLEI Vertalingen e.a. voor regiowerking Leievallei E ,00 0,00 Erelonen en vergoedingen voor studies en werken van de gewone dienst - Samenwerking i.k.v. regiowerking Leievallei E ,00 0,00 Lidgelden en bijdragen - Diverse kosten strategisch project Leievallei E ,00 0,00 Andere administratieve werkingskosten - Promotie voor regiowerking Leievallei E ,00 0,00 Kosten voor publiciteit, promotie en voorlichting - Representatiekosten project Leievallei E ,00 0,00 Receptie- en representatie- kosten, plechtigheden en ontvangsten - Vlaamse bijdrage voor strategisch project Leievallei : vordering te boeken in E 0,00 0,00 Toelagen van de Vlaamse Gemeenschap voor projecten gebiedsgerichte werken ,00 0,00 VERFIJNEN EN IMPLEMENTEREN GEÏNTEGREERD GEBIEDSPROGRAMMA INTERFLUVIUM Opdrachten ikv project BIPS E ,00 0,00 Erelonen en vergoedingen voor studies en werken van de gewone dienst - Verzendingskosten i.k.v. project BIPS E 2.455,00 0,00 Portkosten, aankoop postzegels en fiscale zegels Pagina 37 van 468

66 - Communicatiekosten ikv project BIPS E ,00 0,00 Kosten voor publiciteit, promotie en voorlichting - Drukwerk ikv project BIPS E ,00 0,00 Kosten voor uitbesteed druk- werk - Vergaderingen en activiteiten i.k.v. project BIPS E ,00 0,00 Receptie- en representatie- kosten, plechtigheden en ontvangsten - Kosten voor website BIPS E 1.000,00 0,00 Andere kosten informatica - Europese bijdrage voor project BIPS : vordering te boeken in E 0,00 0,00 Europese toelagen voor gebiedsgerichte werking ,00 0,00 OPWAARDEREN OMGEVINGSKWALITEIT EN RECREATIEF ONTWIKKELEN VAN DE GROENE Projecten ikv uitvoering van het omgevingsplan E ,00 0,00 Erelonen en vergoedingen voor studies en werken van de gewone dienst ,00 0,00 UITWERKEN EN IMPLEMENTEREN VAN HET SAMENWERKINGSVERBAND STAD-LAND-SCHAP 'T WEST-VLAAMS HART IN DE REGIO ROESELARE Samenwerkingsovereenkomst Stad-Land-schap Roeselare E ,00 0,00 Lidgelden en bijdragen - Terugvordering uit DVO van eigen aandeel in de projectkosten van SURF E 0, ,00 Opbrengsten uit recuperatie kosten Pagina 38 van 468

67 - Opstart landschapswacht voor project SURF (binnen Interreg IV-B Noordzee) - Samenwerking voor groenmanagement, landschapbedrijfsplannen, "Dorp op zijn zondags" voor project SURF (gefinancierd met EFRO) E ,00 0,00 Erelonen en vergoedingen voor studies en werken van de gewone dienst E ,00 0,00 Lidgelden en bijdragen - Magazine voor project SURF (gefinancierd met EFRO) E ,00 0,00 Kosten voor uitbesteed druk- werk - Hosting website Stad-Land-schap voor project SURF (gefinancierd met EFRO) E 1.300,00 0,00 Andere kosten informatica , ,00 COÖRDINEREN PROJECT M.B.T. LEEFBAARHEID HAVEN ZEEBRUGGE Kosten voor projectcoördinatie, middelen afkomstig van cofinanciering EU projecten E ,00 0,00 Andere administratieve werkingskosten - Toelagen voor projectcoördinatie: vordering te boeken in E 0,00 0,00 Toelagen voor projecten in het kader van Europese programma's 4.160,00 0,00 UITWERKEN EN IMPLEMENTEREN GEÏNTEGREERD PROJECT KANAAL ROESELARE-OOIGEM Vertaalkosten, studies voor project Kanaal Roeselare Ooigem E ,00 0,00 Erelonen en vergoedingen voor studies en werken van de gewone dienst - Samenwerking voor implementatie resultaat studies voor project Kanaal Roeselare Ooigem E ,00 0,00 Lidgelden en bijdragen - Promotie voor project Kanaal Roeselare Ooigem E 2.000,00 0,00 Pagina 39 van 468

68 Kosten voor publiciteit, promotie en voorlichting - Viering 150 jaar Kanaal e. a E ,00 0,00 Receptie- en representatie- kosten, plechtigheden en ontvangsten - Dienstreizen voor project Kanaal Roeselare Ooigem E 1.000,00 0,00 Didactische bezoeken, deel- nemingen, congressen en opleidingen ,00 0,00 OPMAKEN/UITVOEREN PROVINCIALE DORPENSTRATEGIE WESTHOEK MET ACCENT OP KWETSBARE EN MERKWAARDIGE DORPEN Opdrachten inzake dorpenstrategie Westhoek E ,00 0,00 Erelonen en vergoedingen voor studies en werken van de gewone dienst ,00 0,00 OPMAKEN/UITVOEREN GEBIEDSVISIES VOOR MERKWAARDIGE LANDSCHAPPEN - ZWINSTREEK Ontwikkelen website voor project REECZ I 2.500,00 0,00 Concessies, octrooien, licenties, software, know -how, merken en andere gelijkaardige rechten, aanschaffingswaarde - Uitrustingskosten voor project REECZ I ,00 0,00 Infrastructuur, groot onderhoud of inrichting - Promotie en voorlichting voor project REECZ (gefin. met toelagen) E ,00 0,00 Kosten voor publiciteit, promotie en voorlichting Pagina 40 van 468

69 - Representatiekosten voor evenementen i.k.v. project REECZ (gefin. met toelagen) E 2.000,00 0,00 Receptie- en representatie- kosten, plechtigheden en ontvangsten ,00 0,00 OPVOLGEN STRATEGISCHE PROJECTEN IN DE BRUGSE VELDZONE N.A.V. DE LANDINRICHTING Inzet personeel E 0,00 0,00 Andere administratieve werkingskosten 0,00 0,00 OPMAKEN VAN GEBIEDSVISIES VOOR DEELGEBIEDEN IN DE WESTHOEK Opdrachten gebiedsvisies voor deelgebieden van de Westhoek E 5.000,00 0,00 Erelonen en vergoedingen voor studies en werken van de gewone dienst 5.000,00 0,00 BEGELEIDEN STRATEGISCHE PROJECTEN N.A.V. AFBAKENINGSPROCESSEN KLEINSTEDELIJKE GEBIEDEN Diverse kosten projectbegeleiding suikerfabriek Veurne E 5.000,00 0,00 Andere administratieve werkingskosten Integreren en interbestuurlijk afstemmen van beleid inzake diverse kustgerelateerde thema's ,00 0,00 STIMULEREN INTERBESTUURLIJKE SAMENWERKING OMTRENT DUURZAAM KUSTZONEBEHEER Vertalingen en andere opdrachten voor C-Scope (binnen Interreg IV-A 2 Zeeën) E ,00 0,00 Erelonen en vergoedingen voor studies en werken van de gewone dienst Pagina 41 van 468

70 - Drank, broodjes voor vergaderingen e.a. voor C-Scope E 1 500,00 0,00 Aankoop van diverse gebruiks- en verbruiksgoederen, andere dan kantoorbenodigdheden - Kopiekosten voor C-Scope E 300,00 0,00 Kosten voor fotokopies - Telefoonkosten voor C-Scope E 1 600,00 0,00 Kosten telefoon, fax, internet en - Verzendingkosten voor C-Scope E 600,00 0,00 Portkosten, aankoop postzegels en fiscale zegels - Promotiekosten voor C-Scope E ,00 0,00 Kosten voor publiciteit, promotie en voorlichting - Drukkosten voor C-Scope E ,00 0,00 Kosten voor uitbesteed druk- werk - Representatiekosten ikv C-Scope E ,00 0,00 Receptie- en representatie- kosten, plechtigheden en ontvangsten - Didactische uitstappen ikv C-Scope E ,00 0,00 Didactische bezoeken, deel- nemingen, congressen en opleidingen - Website e.a. voor project C-Scope E 4.830,00 0,00 Andere kosten informatica - Bijdrage federale overheid voor kustzonebeheer, voor financiering personeelskosten; in BW te regelen, indien dit opnieuw wordt toegekend E 0,00 0,00 Toelage Federale Overheid voor Pagina 42 van 468

71 gebiedsgerichte werking - Vlaamse bijdragen van MDK, MINA-Fonds en Spuikomovereenkomst ikv kustzonebeheer, voor financiering personeelskosten. - Europese bijdrage voor project C-Scope ikv kustzonebeheer: vordering te boeken in E 0, ,00 Toelagen van de Vlaamse Gemeenschap voor projecten gebiedsgerichte werken E 0,00 0,00 Europese toelagen voor gebiedsgerichte werking - Externe prestaties voor RSD Kust E ,00 0,00 Erelonen en vergoedingen voor studies en werken van de gewone dienst - Diverse kosten voor RSD Kust E ,00 0,00 Andere administratieve werkingskosten - Bijdragen RSD-secretariaat, provincies Zeeland en Zuid-Holland voor RSD-Kustwerkgroep E 0, ,00 Toelagen voor internationale projecten zonder Europese steun - vanaf 2011 geïndexeerd E ,00 0,00 Toelage aan het Vlaams Instituut voor de Zee VZW (VLIZ) , ,00 ONDERSTEUNEN KUSTGEMEENTEN INZAKE BEHEER STRAND Telefoonkosten voor project 120km Kustkwaliteit E 1 616,00 0,00 Kosten telefoon, fax, internet en - Promotie en voorlichting voor project 120km Kustkwaliteit E ,00 0,00 Kosten voor publiciteit, promotie en voorlichting - Drukwerk voor publicatie voor project 120km Kustkwaliteit E ,00 0,00 Pagina 43 van 468

72 Kosten voor uitbesteed druk- werk - Receptie- en representatiekosten voor opening tentoonstelling, publieksacties en slotevent van project 120km Kustkwaliteit E ,00 0,00 Receptie- en representatie- kosten, plechtigheden en ontvangsten - Europese bijdrage project 120 KM Kust, vordering te boeken in E 0,00 0,00 Europese toelagen voor gebiedsgerichte werking ,00 0,00 OPVOLGEN LEEFBAARHEIDSAANPAK KUST Inzet personeel E 0,00 0,00 Andere administratieve werkingskosten 0,00 0,00 COÖRDINEREN PROJECTEN KUSTONTWIKKELINGSPLAN Inzet personeel E 0,00 0,00 Andere administratieve werkingskosten 5. Het bevorderen van de bovenlokale ontwikkeling van diverse streken op een interactieve wijze Integreren van een brede economische finaliteit in de streekwerking. 0,00 0,00 PARTICIPEREN BIJ DE UITVOERING VAN STREEKPACTEN Inzet personeel E 0,00 0,00 Andere administratieve werkingskosten 0,00 0,00 Pagina 44 van 468

73 03.07 Opzetten, uitwerken en coördineren van geïntegreerde thema's met een streekgerichte dimensie. UITBOUWEN EN TOERISTISCH VALORISEREN VAN FORTEN EN LINIES IN DE GRENSSTREEK Herneming vastlegging omdat factuur voor opdracht fotografieproject pas begin 2011 verwacht wordt ikv project Forten & Linies (Int. IV-A VL-NL) - Infokiosken en andere uitrusting op eigendom van derden ikv project Forten & Linies - Opdrachten ikv project Forten & Linies (Int. IV-A VL-NL) EUR 2.450,00 voor coördinatie EUR voor uitvoering - Promotiekosten ikv project Forten & Linies (Int.IV-A VL-NL) EUR 5.000,00 voor coördinatie EUR ,00 voor uitvoering E ,00 0,00 Erelonen en vergoedingen voor studies en werken van de gewone dienst I ,00 0,00 Infrastructuur, groot onderhoud of inrichting E ,00 0,00 Erelonen en vergoedingen voor studies en werken van de gewone dienst E ,00 0,00 Kosten voor publiciteit, promotie en voorlichting - Drukwerk ikv projecten Forten & Linies (Int. IV-A VL-NL) E ,00 0,00 Kosten voor uitbesteed druk- werk - Representatiekosten ikv project Forten & Linies (Int. IV-A VL-NL) E ,00 0,00 Receptie- en representatie- kosten, plechtigheden en ontvangsten - Dienstreizen ikv project Forten & Linies (Int. IV-A VL-NL) E ,00 0,00 - Europese en andere bijdragen ikv project Forten & Linies (Int. IV-A VL- NL), vorderingen te boeken in 2010 Didactische bezoeken, deel- nemingen, congressen en opleidingen E 0,00 0,00 Toelagen voor projecten in het kader van Europese programma's ,00 0, Pagina 45 van 468

74 IMPLEMENTEREN VAN HET AFWEGINGSKADER KASTEELDOMEINEN BRUGGE - Implementeren afwegingskader kasteeldomeinen Brugge E ,00 0,00 Lidgelden en bijdragen ,00 0,00 BEGELEIDEN 'VERHAAL VAN DE WESTHOEK' Verhalen voor onderweg voor project Westhoek zonder grenzen, gefinancierd met toelagen (vordering te boeken in 2010) E 7.500,00 0,00 Auteursrechten, erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen enz ,00 0,00 BEWAREN EN ONTSLUITEN VLASERFGOED LEIE- EN MANDELVALLEI Samenwerking voor bewaren en ontsluiten vlaserfgoed Leie- en Mandelvallei (middelen voor samenwerking vlaserfgoed stonden in 2009 op toelageartikel) E ,00 0,00 Lidgelden en bijdragen ,00 0,00 OMGAAN MET WEDEROPBOUWARCHITECTUUR Basisonderzoek en methodiekontwikkeling voor omgaan met wederopbouwarchitectuur in de Westhoek E ,00 0,00 Erelonen en vergoedingen voor studies en werken van de gewone dienst ,00 0,00 PROMOTEN GEÏNTEGREERD AANBOD BASISONDERWIJS LEIESTREEK Promotie geïntegreerd aanbod basisonderwijs Leiestreek E ,00 0,00 Kosten voor publiciteit, promotie en voorlichting Pagina 46 van 468

75 10.000,00 0,00 ONDERZOEKEN, INVENTARISEREN EN ONTSLUITEN VAN INDUSTRIEEL ERFGOED & SOCIO- ECONOMISCHE GESCHIEDENIS IN MIDDEN- & ZUID-WEST-VLAANDEREN Inzet personeel E 0,00 0,00 Andere administratieve werkingskosten 0,00 0, Structureren en ondersteunen van het overleg tussen besturen en relevante partners met het oog op bovenlokale samenwerking. VERDER LOGISTIEK UITBOUWEN EN ONDERSTEUNEN VAN DE STREEKHUIZEN Installaties, machines, uitrusting voor de streekhuizen I ,00 0,00 Installaties, machines en uitrusting, aanschaffings- waarde - Kantoormachines voor de streekhuizen I ,00 0,00 Kantoormachines, aanschaffingswaarde - Didactisch materiaal voor de streekhuizen I ,00 0,00 Didactisch materiaal, aanschaffingswaarde - Andere kantooruitrusting voor de streekhuizen I ,00 0,00 Andere kantooruitrusting en -inrichting, aanschaffings- waarde - Huur PAK te Oostende E ,00 0,00 Huur gebouwen - Huur Streekhuis Midden-West-Vlaanderen (te Roeselare) E ,00 0,00 Huur, huurlasten en erfpacht- vergoedingen onroerende goederen: lokalen - Kosten voor nieuwkuis voor de streekhuizen E 1.000,00 0,00 Pagina 47 van 468

76 Kosten voor nieuwkuis ed... - Werkingskosten voor gebouwen streekhuizen en terreinen E ,00 0,00 Werkingskosten voor gebouwen en terreinen - Allerlei aankoop & onderhoud klein materiaal voor streekhuizen E ,00 0,00 Aankoop en onderhoud klein materiaal - Allerlei herstellingen van materiaal van de streekhuizen E 1.500,00 0,00 Onderhoud en herstellingen installaties, machines en uitrusting - Ophalen huisvuil e.d. van de streekhuizen E 500,00 0,00 Ophalen huisvuil, container lediging, recyclage oud papier - bijdrage in kost bankgarantie huur PAK E 1 174,00 0,00 Administratieve kosten voor het financieel beheer: bankkosten - Opbrengsten van gebruik ruimten in streekhuizen door derden E 0, ,00 Opbrengsten uit verhuur gebouwen en terreinen , ,00 VERDER UITBOUWEN VAN GEÏNTEGREERDE STREEKWERKING - ONTWIKKELEN STREEKAGENDA Vergoedingen en zitpenningen voor externen mbt coördinatie van GGW van de provincie E ,00 0,00 Vergoedingen en zitpenningen externen - Studies en werken van de gewone dienst mbt coördinatie van de GGW E ,00 0,00 Erelonen en vergoedingen voor studies en werken van de gewone dienst - Diverse verbruiksmaterialen mbt coördinatie van de GGW E ,00 0,00 Aankoop van diverse gebruiks- en Pagina 48 van 468

77 verbruiksgoederen, andere dan kantoorbenodigdheden - kopiekosten t.b.v. coördinatie GGW E 300,00 0,00 Kosten voor fotokopies - Documentatiekosten mbt coördinatie van GGW van de provincie E ,00 0,00 Kosten voor tijdschriften, boeken, documentatie en abonnementen - Lidgelden en bijdragen m.b.t. coördinatie van GGW in de provincie E ,00 0,00 Lidgelden en bijdragen - Kasgeld mbt coördinatie van de GGW E ,00 0,00 Kasprovisies - Telefoonkosten streekhuizen (terugvorderingen van kosten van derden gebeurt door dienst Comma, opbrengst staat niet meer op budget EEG) - Verzendingskosten (gedeeltelijk gerecupereerd via terugvordering van derden - gebruikers) E ,00 0,00 Kosten telefoon, fax, internet en E ,00 0,00 Portkosten, aankoop postzegels en fiscale zegels - Drukwerk mbt coördinatie van de GGW in de provincie E ,00 0,00 Kosten voor uitbesteed druk- werk - Representatiekosten mbt coördinatie van de GGW E ,00 0,00 Receptie- en representatie- kosten, plechtigheden en ontvangsten - Restaurantkosten ikv uitbouwen GGW E 2.000,00 0,00 Restaurantkosten - Didactische uitstappen mbt coördinatie van de GGW E ,00 0,00 Didactische bezoeken, deel- nemingen, congressen en opleidingen Pagina 49 van 468

78 - Teambuilding van de GGW E ,00 0,00 Team-activiteiten - Andere kosten informatica mbt coördinatie van de GGW van de provincie - Terugvorderingen verbruik drank, postzegels e.a. door derden; terugvordering van door dienst EEG betaalde telefoonkosten voor de streekhuizen gebeurt door dienst Comma E ,00 0,00 Andere kosten informatica E 0, ,00 Opbrengsten uit recuperatie kosten - Opdrachten inzake geïntegreerde streekwerking (Westhoek) E 6.500,00 0,00 Erelonen en vergoedingen voor studies en werken van de gewone dienst - Samenwerking inzake geïntegreerde streekwerking (Westhoek) E ,00 0,00 Lidgelden en bijdragen , ,00 BEGELEIDEN EN ONDERSTEUNEN VAN INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKINGSVERBANDEN MBT DIVERSE BELEIDSDOMEINEN Wonen aan de Westkust - begeleiden en ondersteunen intergemeentelijke samenwerkingsverbanden E ,00 0,00 Lidgelden en bijdragen ,00 0,00 VERDER UITBOUWEN VAN GEÏNTEGREERDE STREEKWERKING - STREEKFORA Studies flankerend beleid streekfora : inzet personeel E 1 0,00 0,00 Erelonen en vergoedingen voor studies en werken van de gewone dienst 0,00 0,00 BEGELEIDEN VAN MUSEA IN DE LEIESTREEK Pagina 50 van 468

79 - Inzet personeel E 0,00 0,00 Andere administratieve werkingskosten 0,00 0, De organisatieontwikkeling en het professionaliseren van de werking op basis van moderne methodes Verhogen van de efficiëntie, effectiviteit en comptentieontwikkeling van de gebiedsgerichte werking. VERHOGEN LEREND VERMOGEN VIA ACTIEF OPSPOREN VAN GOEDE PRAKTIJKEN EN OPZETTEN VAN INTERVISIE- EN/OF VISITATIE INITIATIEVEN Inzet personeel E 0,00 0,00 Andere administratieve werkingskosten 0,00 0,00 VERHOGEN LEREND VERMOGEN DOOR INTRODUCTIE VAN BENCHMARKING ALS METHODE Inzet personeel E 0,00 0,00 Andere administratieve werkingskosten 0,00 0,00 REALISEREN VAN INTERNE AFSTEMMING VIA BILATERAAL OVERLEG MET ANDERE BELEIDSDOMEINEN BINNEN DE PROVINCIE Inzet personeel E 0,00 0,00 Andere administratieve werkingskosten 0,00 0,00 REALISEREN VAN INTERNE AFSTEMMING DOOR ORGANISATIE VAN GEPASTE OVERLEGFORA Inzet personeel E 0,00 0,00 Andere administratieve werkingskosten Pagina 51 van 468

80 0,00 0,00 Uitgaven hoofdstuk E E 0, , , E , , , E , , , E 1.075, , , E 6.605, , , E 235, , , E 273,03 661, , E 1.304, ,00 500, E 173,03 174,00 174, E 1.800, , , E 7.338, , , E , , , E 300,00 300,00 300, E 3.042, , , E 2.090, , , E , , , E , , , E , , , E 0, , , E 422, , , E 0, , ,00 Ontvangsten hoofdstuk E E , , , E , , , E 0, ,00 0, E , , , E , , , E , ,00 0, E 0, ,00 0, E , , , E , ,00 0, E , , ,00 Pagina 52 van 468

81 Uitgaven hoofdstuk E E 176, , , E 0, , , E 959, , , E , , , E , , , E 0,00 0, , E 169,40 180, , E , , , E 967, ,00 500, E 4.324, ,00 300, E , , , E 0,00 319, , E 1.500, , , E , , , E 8.492, , , E , , , E , , , E 2.253, , , E 5.681,75 146, , E 1.500, ,00 736, E 2.204, , , E , , , E 0, , ,00 Pagina 53 van 468

82 Uitgaven hoofdstuk E E , , , E , , , E , , , E 0, , , E , , , E 0, , , E , , , E 7.099, , , E 1.461,08 400, , E , , , E 0, , , E 0, , , E 335,00 500,00 500, E 1.649, , , E 6.466, , , E 397, , , E 0, , , E , , ,00 I I 1.454, , , I 0, , , I 3.240, , , I 0, , ,00 Pagina 54 van 468

83 Uitgaven hoofdstuk I I ,65 0, , I 0, , , I 0, , , I 0,00 0, , I 0, , , I 0, , ,00 Gebiedsgerichte Werking Totaal hoofdstuk Geraamde uitgaven Geraamde ontvangsten E , ,00 I ,00 0,00 Pagina 55 van 468

84 Totaal , ,00 Pagina 56 van 468

85 Externe Relaties 2. De positionering van de provincie West-Vlaanderen in een Europese context met bijzondere aandacht voor de grensoverschrijdende dimensie Faciliteren en bevorderen van de grensoverschrijdende samenwerking. STIMULEREN VAN GRENSOVERSCHRIJDENDE INITIATIEVEN IN HET KADER VAN EUROPESE PROGRAMMA'S Opdrachten i.v.m. tentoonstelling en voorbereiding publicatie slotevent voor project 120km Kustkwaliteit - Gidsen, sprekers e.d. voor activiteiten en slotevent voor project 120km Kustkwaliteit E ,00 0,00 Erelonen en vergoedingen voor studies en werken van de gewone dienst E 4.000,00 0,00 Auteursrechten, erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen enz... - Diverse kosten voor project 120km Kustkwaliteit E 6.947,00 0,00 Andere administratieve werkingskosten - Verzendingskosten voor project 120km Kustkwaliteit E 700,00 0,00 Portkosten, aankoop postzegels en fiscale zegels - Installaties, machines, uitrusting voor nieuwe Europese projecten I ,00 0,00 Installaties, machines en uitrusting, aanschaffings- waarde - Didactisch materiaal voor nieuwe Europese projecten I ,00 0,00 Didactisch materiaal, aanschaffingswaarde - Infokiosken en andere uitrusting op eigendom van derden ikv project Forten en Linies : EUR Uitrustingskosten voor project REECZ : EUR I ,00 0,00 Infrastructuur, groot onderhoud of inrichting Pagina 57 van 468

86 - Vertaalkosten en andere opdrachten EUR 5.000,00 voor het beheren van het Interreg IVA-programma FWV, EUR 3.750,00 voor project PROTER (gefinancierd met toelagen), EUR 8.333,00 voor project REECZ, EUR 3.000,00 voor project Landschap in verandering, EUR ,00 voor draaiboek Muren en Tuinen en opdracht beheer versterkte steden voor project Muren en Tuinen, EUR 2.550,00 voor externe prestaties voor coördinatie project Forten en Linies, EUR ,00 voor bijkomende activiteiten Proter, EUR ,00 voor opdrachten projecten in wording E ,00 0,00 Erelonen en vergoedingen voor studies en werken van de gewone dienst - Verhalen voor onderweg voor project Westhoek zonder grenzen E 7.500,00 0,00 Auteursrechten, erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen enz... - EUR 624,00 bijdragen voor het beheren van het Interreg IVAprogramma FWV EUR ,00 samenwerking voor ontwikkeling landschapsatlas en voor agrarische architectuur voor project Landschap in Verandering - Promotie en voorlichting EUR ,00 voor project PROTER (gefin. met toelagen) EUR 3.083,00 voor project REECZ - Representatiekosten EUR 5.938,00 voor stages project Proter (gefinancierd met toelagen) / EUR ,00 voor stages project Proter EUR 6.000,00 voor organiseren workshops rond landschap, oprichten grensoverschrijdende werkgroep en representatiekosten voor project Landschap in verandering - Inzetten van extra middelen voor cofinanciering van grensoverschrijdende Europese projecten (Reglement d.d. 29/01/2009): E ,00 0,00 Lidgelden en bijdragen E 4.208,00 0,00 Kosten voor publiciteit, promotie en voorlichting E ,00 0,00 Receptie- en representatie- kosten, plechtigheden en ontvangsten E ,00 0,00 Pagina 58 van 468

87 een deel v.d. cofinancieringsmiddelen zijn reeds inbegrepen in personeels- en werkingskosten van eigen projecten en zijn hier dus niet meer opgenomen (InterregIVA-programma's 2 Zeeën, Vlaanderen-Nederland en Frankrijk -Wallonië-Vlaanderen) Toelagen voor projecten in het kader van Europese programma's ,00 EUR EFRO voor PROTER, waarvan 398,00 EUR voor reiskosten personeelsdienst inbegrepen in vordering E 0,00 0,00 Toelagen voor projecten in het kader van Europese programma's ,00 0,00 INTENSIFIËREN & VERDIEPEN VAN DE SAMENWERKING MET NOORD-FRANKRIJK EN ANDERE VLAAMSE PARTNERS OP SUBREGIONAAL NIVEAU EN GEFOCUST OP HET MIDDENVELD Vertaalkosten en andere opdrachten voor het volwaardig invullen partnerschap via bijdrage voor oprichting Grenspunt ter ondersteuning van het middenveld bij de grensoverschrijdende samenwerking E ,00 0,00 Erelonen en vergoedingen voor studies en werken van de gewone dienst 9.000,00 0,00 COÖRDINEREN & AFSTEMMEN VAN INITIATIEVEN MET NOORD-FRANKRIJK EUR 2.500,00 externe prestaties m.b.t. website, EUR 2.500,00 vertaalkosten voor partnerschap Pays en Klankbordgroep Westhoek E ,00 0,00 Erelonen en vergoedingen voor studies en werken van de gewone dienst - Vergaderkosten betreffende ad hoc initiatieven E ,00 0,00 Receptie- en representatie- kosten, plechtigheden en ontvangsten 6.000,00 0,00 DUURZAAM ONTWIKKELEN VAN DE GRENSREGIO MET ZUID-NEDERLAND, VIA INTEGRAAL, UITVOERINGSGERICHT EN PARTICIPATIEF GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKEN IN GRENSBREDE INITIATIEVEN EN BINNEN EUREGIO-VERBAND Pagina 59 van 468

88 - Kopiekosten voor RSD Kust E 100,00 0,00 Kosten voor fotokopies - Voorbereiden en opvolgen v.d. Scheldemondraad (vakgroepen, gemeentelijk clusteroverleg); Bijdrage Scheldemondraad (EUR ,00), WVEG (+/- EUR 3.000,00) en website (+/- EUR 2.800,00) E ,00 0,00 Lidgelden en bijdragen - Telefoonkosten voor RSD Kust E 180,00 0,00 Portkosten, aankoop postzegels en fiscale zegels - EUR 1.700,00 mbt voorbereiden & opvolgen v.d. Scheldemondraad (vakgroepen, gemeentelijk clusteroverleg), coördinatorenoverleg v.d. 3 provincies (W-VL, O-VL, Zeeland) en bilateraal overleg met institutionele partners EUR 6.700,00 voor excursies en evenementen met partners voor RSD Kust - Terugvordering kosten door personeelsdienst betaald voor Scheldemondraad - Coördinatie v.d. West-Vlaamse betrokkenheid bij Rijn-Schelde-Delta samenwerking (Kerngroep, Begeleidingsgroep, Stuurgroep); Bijdrage aan Provincie Noord-Brabant (jaarlijks) E ,00 0,00 Receptie- en representatie- kosten, plechtigheden en ontvangsten E 0, ,00 Opbrengsten uit recuperatie kosten E ,00 0,00 Bijdrage voor werking Rijn/Schelde/Delta aan de provincie Noord-Brabant - Bijdrage aan het Scheldemondfonds (PR 22/11/2007) E ,00 0,00 Bijdrage aan het Scheldemondfonds - toelage voor coördinatie van het Scheldemondfonds E 0,00 200,00 Toelagen voor internationale projecten zonder Europese steun , ,00 STIMULEREN VAN GRENSOVERSCHRIJDENDE UITWISSELINGEN T.B.V. SPECIFIEKE DOELGROEPEN Pagina 60 van 468

89 - aanmoedigen van diverse West-Vlaamse organisaties op vlak van onderwijs, cultuur, jeugdwerking om d.m.v. een subsidie samen te werken met buitenlandse partners (vnl. prioritaire regio's) : ontvangen juryleden E 1.000,00 0,00 Receptie- en representatie- kosten, plechtigheden en ontvangsten - Toelagen voor het aanmoedigen van diverse West-Vlaamse organisaties op vlak van onderwijs, cultuur, jeugdwerking om d.m.v. een subsidie samen te werken met buitenlandse partners (vnl. prioritaire regio's) (PR 27/11/2008) - Toelagen voor het aanmoedigen van diverse West-Vlaamse organisaties op vlak van onderwijs, cultuur, jeugdwerking om d.m.v. een subsidie samen te werken met buitenlandse partners (vnl. prioritaire regio's) (PR 27/11/2008) E ,00 0,00 Toelagen aan verenigingen en instellingen voor grens- overschrijdende initiatieven E ,00 0,00 Toelagen aan gemeenten voor grensoverschrijdende initiatieven ,00 0,00 INTENSIFIËREN EN VERDIEPEN VAN DE BILATERALE SAMENWERKING MET INSTITUTIONELE PARTNERS IN NOORD-FRANKRIJK (ZOALS DEPARTEMENT DU NORD, DEPARTEMENT PAS DE CALAIS) EN MET PROVINCIE HENEGOUWEN EUR ,00 vertaalkosten en externe opdrachten voor thematische bilaterale projecten die ingepast worden in het raam van het samenwerkingsakkoord Provincie/Dép. du Nord (buiten Interreg), EUR ,00 vertaalkosten en externe opdrachten inzake voorbereiden en opvolgen jaarlijkse algemene vergadering Provincie/ Dép. du Nord en sectorale vergaderingen, bilaterale kennisuitwisseling en onderzoeken mogelijkheden tot samenwerking met Département Pasde-Calais en Henegouwen - Gidsen, sprekers, e.d. voor thematische bilaterale projecten die ingepast worden in het raam van het samenwerkingsakkoord Provincie/Dép. Du Nord - Diverse kosten voor coördinatie thematische bilaterale projecten ikv samenwerkingsakkoord Provincie/Dép. du Nord (buiten Interreg) E ,00 0,00 Erelonen en vergoedingen voor studies en werken van de gewone dienst E 5.000,00 0,00 Auteursrechten, erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen enz E ,00 0,00 Pagina 61 van 468

90 Andere administratieve werkingskosten - EUR 2.000,00 voor voorbereiden en opvolgen jaarlijkse algemene vergadering Provincie/Dép. du Nord en sectorale vergaderingen, bilaterale kennisuitwisseling en onderzoeken mogelijkheden tot samenwerking met Département Pas-de-Calais en Henegouwen, EUR 4.000,00 voor thematische projecten E 6.000,00 0,00 Kosten voor publiciteit, promotie en voorlichting - Drukwerk voor thematische bilaterale projecten E 5.000,00 0,00 Kosten voor uitbesteed druk- werk - Foto's ikv thematische bilaterale projecten E ,00 0,00 Kosten voor foto's - EUR ,00 representatiekosten en bezoeken inzake voorbereiden en opvolgen jaarlijkse algemene vergadering Provincie/Dép. du Nord en sectorale vergaderingen, bilaterale kennisuitwisseling en onderzoeken mogelijkheden tot samenwerking met Département Pas-de-Calais en Henegouwen, EUR 7.000,00 voor organisatie thematische bilaterale projecten - EUR 5.000,00 restaurantkosten voor coördinatie thematische bilaterale projecten ikv samenwerkingsakkoord Provincie/Dép. du Nord (buiten Interreg), EUR 2.000,00 voor vergaderingen inzake voorbereiden en opvolgen jaarlijkse algemene vergadering Provincie/Dép. du Nord en sectorale vergaderingen, bilaterale kennisuitwisseling en onderzoeken mogelijkheden tot samenwerking met Département Pas-de-Calais en Henegouwen E ,00 0,00 Receptie- en representatie- kosten, plechtigheden en ontvangsten E ,00 0,00 Restaurantkosten - Dienstreizen, congressen voor thematische projecten E 3.000,00 0,00 Didactische bezoeken, deel- nemingen, congressen en opleidingen - Onderhoud & huur software voor coördinatie thematische bilaterale projecten ikv samenwerkingsakkoord Provincie/Dép. du Nord (buiten E ,00 0,00 Pagina 62 van 468

91 Interreg) Huur, onderhoud en beheer van software - Terugbetaling deel van de vertaalkosten door partners E 0,00 500,00 Opbrengsten uit recuperatie kosten ,00 500,00 OPZETTEN EN ONDERSTEUNEN ONDERWIJSSAMENWERKING MET ZUID- & OOST-ENGELAND Vertaalkosten bij organiseren jaarlijkse Citizenship conferentie met Suffolk - Kosten voor sprekers bij het aanbieden van acties voor Citizenship Conferentie en Accord-samenwerking - Samenwerkingsovereenkomsten bij het aanbieden van acties t.b.v. schoolgroepen inzake onderwijssamenwerking met Zuid- en Oost- Engeland E ,00 0,00 Erelonen en vergoedingen voor studies en werken van de gewone dienst E ,00 0,00 Auteursrechten, erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen enz E ,00 0,00 Lidgelden en bijdragen - Voor organisatie citizenship conferentie en Accord-samenwerking E ,00 0,00 Receptie- en representatie- kosten, plechtigheden en ontvangsten - Dienstreizen ikv organisatie van de jaarlijkse Citizenship conferentie en Accord samenwerking E ,00 0,00 Didactische bezoeken, deel- nemingen, congressen en opleidingen 9.500,00 0,00 UITBOUWEN VAN DE SAMENWERKING MET ZUID-OOST-ENGELAND OVER DE RELEVANTE SECTOREN (VAN NORFOLK TOT EAST SUSSEX) Vertaalkosten bij voorbereiding en opvolging overleg (ambtelijk & politiek) over diverse sectoren (economie, havens, duurzaamheid, milieu, kustbeheer, welzijn, RO, toerisme, cultuur) E 1 500,00 0,00 Erelonen en vergoedingen voor studies en Pagina 63 van 468

92 werken van de gewone dienst - Kasgeld voor dienstreizen m.b.t. genereren van mogelijkheden tot indienen & begeleiden van EU projecten voor eigen lijndiensten & provinciale organisaties ikv EU programma's - Representatiekosten bij voorbereiden en opvolgen regelmatige overlegmomenten (ambtelijk & politiek) over diverse sectoren (economie, havens, duurzaamheid, milieu, kustbeheer, welzijn, RO, toerisme, cultuur,...) - Dienstreizen m.b.t. initiëren en faciliteren van contacten tussen mogelijke projectpartners in Zuid-Oost-Engeland E ,00 0,00 Kasprovisies E ,00 0,00 Receptie- en representatie- kosten, plechtigheden en ontvangsten E ,00 0,00 Didactische bezoeken, deel- nemingen, congressen en opleidingen 5.500,00 0,00 ONDERSTEUNEN VAN HET VLAAMS COÖRDINATORSCHAP VAN DE GOUVERNEUR Externe opdrachten voor ondersteuning gouverneur in zijn Vlaams coördinatorschap voor Noord-Frankrijk - Diverse kosten voor ondersteuning gouverneur in zijn Vlaams coördinatorschap voor Noord-Frankrijk - Telefoonkosten voor ondersteuning gouverneur in zijn Vlaams coördinatorschap voor Noord-Frankrijk - Representatiekosten voor ondersteuning gouverneur in zijn Vlaams coördinatorschap voor Noord-Frankrijk E 5.000,00 0,00 Erelonen en vergoedingen voor studies en werken van de gewone dienst E 2.600,00 0,00 Andere administratieve werkingskosten E 144,00 0,00 Kosten telefoon, fax, internet en E 2.500,00 0,00 Receptie- en representatie- kosten, plechtigheden en ontvangsten - Voor Denkgroep E 1.000,00 0,00 Restaurantkosten - Toelage i.k.v. Vlaams coördinatorschap voor Noord-Frankrijk E 0, ,00 Pagina 64 van 468

93 Toelagen voor internationale projecten zonder Europese steun , ,00 VOLWAARDIG INVULLEN VAN HET PARTNERSCHAP IN DE EUROMETROPOOL LILLE-KORTRIJK- TOURNAI (AMBTELIJK & POLITIEK) Bijdrage voor samenwerkingsovereenkomst Eurometropool Lille-K-T: in 2009 werd geen bijdrage voorzien omdat er nog voldoende middelen waren van de bijdrage 2008 (werking is pas eind 2008 gestart) - Toelage i.k.v. Vlaams coördinatorschap voor Noord-Frankrijk met betrekking tot werking Eurometropool E ,00 0,00 Lidgelden en bijdragen E 0, ,00 Toelagen voor internationale projecten zonder Europese steun , ,00 VOLWAARDIG INVULLEN VAN HET PARTNERSCHAP I/D EGTS WEST-VLAANDEREN/FLANDRE- DUNKERQUE-CÔTE D'OPALE (AMBTELIJK & POLITIEK) Bijdrage voor EGTS Vlaanderen -Duinkerke E ,00 0,00 Lidgelden en bijdragen - Toelage i.k.v. Vlaams coördinatorschap voor Noord-Frankrijk met betrekking tot werking EGTS Vlaanderen - Duinkerke E 0, ,00 Toelagen voor internationale projecten zonder Europese steun , ,00 PROMOTEN VAN HET BELEID OP VLAK VAN EXTERNE RELATIES Vertaalkosten voor de bevordering van goede relaties met diverse binnen - en buitenlandse partners E 500,00 0,00 Erelonen en vergoedingen voor studies en werken van de gewone dienst - Kasuitgaven voor de bevordering van goede relaties met diverse binnen E 3.500,00 0,00 Pagina 65 van 468

94 en buitenlandse partners en ontvangen van buitenlandse delegaties in het kader van de grensoverschrijdende samenwerking - Administratiekosten voor de bevordering van goede relaties met diverse binnen- en buitenlandse partners en ontvangen van buitenlandse delegaties in het kader van de grensoverschrijdende samenwerking - Representatiekosten voor de bevordering van goede relaties met diverse binnen- en buitenlandse partners en ontvangen van buitenlandse delegaties in het kader van de grensoverschrijdende samenwerking Kasprovisies E 3.000,00 0,00 Andere administratieve werkingskosten E 5.000,00 0,00 Receptie- en representatie- kosten, plechtigheden en ontvangsten ,00 0, Selectief uitbouwen van transnationale partnerschappen. UITVOEREN VAN CONCRETE TRANSNATIONALE PROJECTEN Externe prestaties - vertaalkosten voor concrete projecten inzake samenwerking met Centraal- en Oost-Europa - Vergoedingen voor gidsen, sprekers, e.d. voor concrete projecten inzake samenwerking met Centraal- en Oost-Europa (o.a. Boot2Lubelskie) - Kasgeld voor dienstreizen inzake concrete projecten met Centraal- en Oost-Europese partners - Diverse kosten voor het opvolgen en begeleiden van projecten i.k.v. de transnationale samenwerking - Kosten voor publiciteit en promotie voor concrete projecten met partners in Centraal- en Oost-Europa - Foto's voor concrete projecten met partners in Centraal- en Oost- Europa E ,00 0,00 Erelonen en vergoedingen voor studies en werken van de gewone dienst E ,00 0,00 Auteursrechten, erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen enz E 2.000,00 0,00 Kasprovisies E ,00 0,00 Andere administratieve werkingskosten E 1.500,00 0,00 Kosten voor publiciteit, promotie en voorlichting E 500,00 0,00 Kosten voor foto's Pagina 66 van 468

95 - Kosten voor activiteiten met partners uit Centraal- en Oost-Europa in het kader van concrete projecten E ,00 0,00 Receptie- en representatie- kosten, plechtigheden en ontvangsten - Dienstreizen voor concrete projecten met partners in Centraal- en Oost- Europa E ,00 0,00 Didactische bezoeken, deel- nemingen, congressen en opleidingen - Toelagen voor project De Boot Lubelskie : vordering geboekt in E 0,00 0,00 Toelagen voor internationale projecten zonder Europese steun ,00 0,00 INTENSIFIËREN VAN DE SAMENWERKING, MET ECONOMISCHE FINALITEIT, TUSSEN WEST- VLAANDEREN EN DE CHINESE PROVINCIE ZHEJIANG Prestaties senior advisor voor de samenwerking West-Vl. & Zhejiang E ,00 0,00 Erelonen en vergoedingen voor studies en werken van de gewone dienst - Economische samenwerking met Chinese partner, samen met de POM E ,00 0,00 Lidgelden en bijdragen - Kasprovisies voor dienstreizen coördinatie samenwerking China E 5.000,00 0,00 Kasprovisies - Publiciteit en voorlichting inzake coördinatie samenwerking met Chinese partner - Kosten voor bezoeken aan en ontvangsten van Chinese partner EUR 4.000,00 voor coördinatie samenwerking, EUR ,00 voor academische samenwerking E 3.000,00 0,00 Kosten voor publiciteit, promotie en voorlichting E ,00 0,00 Receptie- en representatie- kosten, plechtigheden en ontvangsten - Diestreizen inzake coördinatie samenwerking met Chinese partner E 5.000,00 0,00 Pagina 67 van 468

96 Didactische bezoeken, deel- nemingen, congressen en opleidingen - Onderwijssamenwerking: verhogen internationalisering t.b.v. hoger onderwijs (subsidiereglement PR 17/12/2009): bevorderen mobiliteit studenten, lectoren, docenten, onderzoekers & aanbieden bedrijfsstages (bedrag werd in mindering gebracht van toegelaten werkingskosten) E ,00 0,00 Toelage aan WVL Hogescholen in het kader van onderwijs- samenwerking China ,00 0,00 ONTWIKKELEN EN ONDERHOUDEN VAN STRATEGISCHE TRANSNATIONALE PARTNERSCHAPPEN IKV BEHEER VAN PROJECTEN BINNEN EU PROGRAMMA'S Vertalingen voor het op rails zetten van concrete transnationale projecten - Kasgeld voor plaatsbezoeken inzake samenwerking met Fife County (Schotland) en West Midlands i.k.v. transnationale projecten, en voor netwerking i.k.v. transnationale samenwerking - Representatiekosten voor het op rails zetten van concrete transnationale projecten en partnerevents - Plaatsbezoeken inzake samenwerking met Fife County (Schotland) en West Midlands i.k.v. transnationale projecten, en voor netwerking i.k.v. transnationale samenwerking E ,00 0,00 Erelonen en vergoedingen voor studies en werken van de gewone dienst E ,00 0,00 Kasprovisies E ,00 0,00 Receptie- en representatie- kosten, plechtigheden en ontvangsten E ,00 0,00 Didactische bezoeken, deel- nemingen, congressen en opleidingen ,00 0,00 INTENSIFIËREN VAN DE SAMENWERKING TUSSEN WEST-VL. & OOST-EUROPA IKV BILATERALE AKKOORDEN Vertaalkosten e.a. ikv samenwerking met partners in Centraal- en Oost- Europa E ,00 0,00 Erelonen en vergoedingen voor studies en Pagina 68 van 468

97 werken van de gewone dienst - Bijdragen voor samenwerking met partners in Centraal- en Oost-Europa E 1.500,00 0,00 Lidgelden en bijdragen - Kasgeld voor dienstreizen ikv aanleveren expertise en begeleiding samenwerking met Centraal- en Oost-Europese partners - Receptie- & representatiekosten bij aanleveren expertise en ontvangen van partners uit Centraal- en Oost-Europa - Dienstreizen voor het opzetten van projecten met en aanleveren van expertise aan Centraal- en Oost-Europese partners E ,00 0,00 Kasprovisies E ,00 0,00 Receptie- en representatie- kosten, plechtigheden en ontvangsten E ,00 0,00 Didactische bezoeken, deel- nemingen, congressen en opleidingen ,00 0,00 STIMULEREN VAN TRANSNATIONALE INITIATIEVEN IKV EUROPESE PROGRAMMA'S Vertaalkosten e.a. EUR 3.000,00 voor project DC Noise (gefinancierd met toelage vordering 2010) EUR ,00 voor nieuw ingediende projecten E ,00 0,00 Erelonen en vergoedingen voor studies en werken van de gewone dienst - Gidsen, sprekers e.d. voor activiteiten ikv DC Noise (Noordzee prog.) E 7.000,00 0,00 Auteursrechten, erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen enz... - EUR 3.000,00 bijdragen voor project DC Noise (waarvan EUR 1.500,00 gefinancierd met toelagen betreffende vordering 2010) - Promotie en voorlichting voor project DC-Noise (gefinancierd met toelagen) E ,00 0,00 Lidgelden en bijdragen E ,00 0,00 Kosten voor publiciteit, promotie en voorlichting - Organisatie evenementen en kosten voor vergaderingen voor project DC E ,00 0,00 Pagina 69 van 468

98 Noise (Noordzee prog.) Receptie- en representatie- kosten, plechtigheden en ontvangsten - Provinciale cofinanciering voor transnationale projecten E ,00 0,00 3. De selectieve uitbouw van de provincie als kennispartner Doelmatig beheren van EU-programma's en het faciliteren van projecten. Toelagen voor projecten in het kader van Europese programma's ,00 0,00 BEHEREN VAN HET INTERREG IV-A PROGRAMMA FRANKRIJK-WALLONIË-VLAANDEREN Vertaalkosten e.a. EUR 2.000,00 voor coördinatie Fonds voor Microprojecten (100% terugbetaald: vordering 2010), EUR 3.000,00 voor het beheer van het Interreg IVA-programma FWV - Kopiekosten EUR 3.000,00 m.b.t. van het Interreg IVA-programma FWV, EUR 1.000,00 voor de coördinatie van het Fonds voor Microprojecten (100% terugbetaald: vordering 2010) - Kasgeld voor dienstreizen inzake het beheren van het Interreg IVAprogramma FWV - Diverse administratiekosten EUR 2.000,00 voor coördinatie v.h. Fonds voor Microprojecten (voor 100% gefinancierd door EFRO) EUR 2.031,00 voor het beheren van het Interreg IVA-programma FWV E ,00 0,00 Erelonen en vergoedingen voor studies en werken van de gewone dienst E ,00 0,00 Kosten voor fotokopies E ,00 0,00 Kasprovisies E ,00 0,00 Andere administratieve werkingskosten - Telefoonkosten voor het beheren van het Interreg IVA-programma FWV E ,00 0,00 Kosten telefoon, fax, internet en - Verzendingskosten voor uitnodigingen stuurgroepen, werkgroepen e.a E 700,00 0,00 Pagina 70 van 468

99 inzake het beheer van het Interreg IVA-programma FWV Portkosten, aankoop postzegels en fiscale zegels - Promotiekosten EUR 1.000,00 voor het beheren van het Interreg IVA-programma FWV, EUR 1.000,00 Fonds voor Microprojecten van het Interreg IVAprogramma FWV (100% terugbetaald) E ,00 0,00 Kosten voor publiciteit, promotie en voorlichting - Drukwerk voor communicatie betreffende het Interreg IVA-programma FWV - Representatiekosten voor vergaderingen, werkgroepen, stuurgroep en activiteiten : EUR 2.000,00 voor coördinatie Fonds voor Microprojecten, EUR 2.000,00 voor verzekeren Technische Bijstand - Seminaries, dienstreizen voor het beheren van het Interreg IVAprogramma FWV (vergaderingen, stuurgroepen, werkgroepen) - Bijdrage aan het Gemeenschappelijk secretariaat Interreg IV-A Frankrijk/Wallonië/Vlaanderen E ,00 0,00 Kosten voor uitbesteed druk- werk E ,00 0,00 Receptie- en representatie- kosten, plechtigheden en ontvangsten E ,00 0,00 Didactische bezoeken, deel- nemingen, congressen en opleidingen E ,00 0,00 Bijdrage voor werking van het gemeenschappelijk secretariaat Interreg Frankrijk/Wallonië/ Vlaanderen - Vorderingen goedgekeurde projecten zullen in 2010 ingeboekt worden E 0,00 0,00 Toelagen voor projecten in het kader van Europese programma's - Bijdragen voor goedgekeurde projecten (100% gefinancierd: vordering 2010) E ,00 0,00 Bijdrage Fonds Microprojecten ,00 0,00 VERZEKEREN VAN DE EERSTELIJNSCONTROLE VAN DE AFREKENINGEN VAN VLAAMSE PROJECTPARTNERS IKV EUROPESE PROGRAMMA'S Pagina 71 van 468

100 - Kasgeld voor dienstreizen enz. van personeel Controlecel E 1 0,00 0,00 Kasprovisies - Diverse kosten voor diverse opdrachten van de Controlecel E 1 400,00 0,00 Andere administratieve werkingskosten - Telefoonkosten voor diverse opdrachten van de Controlecel E 1 100,00 0,00 Kosten telefoon, fax, internet en - Recuperatie kosten voor personeel en andere voor de Controlecel E 0, ,00 Opbrengsten uit recuperatie kosten 500, ,00 VERZEKEREN VAN DE KWALITATIEVE WERKING VAN HET PROVINCIAAL CONTACTPUNT IKV DOELSTELLING 2 PROGRAMMA Diverse kosten m.b.t. voorbereiding en opvolging Comité van Toezicht E ,00 0,00 Andere administratieve werkingskosten - Uitvoering geven aan eigen promotionele initiatieven voor Technische Bijstand - Communicatie (100% betoelaagd) - Representatiekosten EUR ,00 m.b.t. uitvoering geven aan gemeenschappelijke communicatie- en infostrategie o.a. door deelname aan werkgroep 'communicatie & informatie' (100% betoelaagd), EUR 2.000,00 voor organisatie vergaderingen e.d. voor opvolging programma - EFRO voor Technische Bijstand D2 : vordering volledig te boeken in E ,00 0,00 Kosten voor publiciteit, promotie en voorlichting E ,00 0,00 Receptie- en representatie- kosten, plechtigheden en ontvangsten E 0,00 0,00 Toelagen voor projecten in het kader van Europese programma's ,00 0,00 Pagina 72 van 468

101 INVULLEN VAN DE ANTENNE VAN HET 2 ZEEËN-PROGRAMMA ALS FACILITATOR VOOR WEST- VLAANDEREN, OOST-VLAANDEREN EN ANTWERPEN Externe prestaties m.b.t. werven en opvolgen van projecten voor de 3 provincies (100% terugbetaald) - Kopiekosten m.b.t. werven en opvolgen van projecten voor de 3 provincies - Kasgeld voor dienstreizen m.b.t werven en opvolgen van projecten voor de 3 Vlaamse provincies (100% terugbetaald) - Diverse administratiekosten m.b.t. werven en opvolgen van projecten voor de 3 Vlaamse provincies (100% terugbetaald) - Telefoonkosten m.b.t. werven en opvolgen van projecten voor de 3 Vlaamse provincies (100% terugbetaald) - Dienstreizen voor werven en opvolgen van projecten voor de 3 Vlaamse provincies en bijwonen van vergaderingen betreffende het programma - Terugbetaling voorgeschoten kosten voor personeel en andere m.b.t. Technische Bijstand Interreg 2 Zeeën programma - Bijdragen van provincies Oost-Vlaanderen en Antwerpen voor bijdrage aan Gemeenschappelijk Secretariaat 2 Zeeën programma - Bijdrage aan het Gemeenschappelijk Secretariaat Interreg IV-A 2 Zeeënprogramma E ,00 0,00 Erelonen en vergoedingen voor studies en werken van de gewone dienst E ,00 0,00 Kosten voor fotokopies E ,00 0,00 Kasprovisies E ,00 0,00 Andere administratieve werkingskosten E 1 100,00 0,00 Kosten telefoon, fax, internet en E ,00 0,00 Didactische bezoeken, deel- nemingen, congressen en opleidingen E 0, ,00 Opbrengsten uit recuperatie kosten E 0, ,00 Toelagen voor projecten in het kader van Europese programma's E ,00 0,00 Bijdrage voor werking van het gemeenschappelijk secretariaat Interreg 2- Zeeën-programma , ,00 Pagina 73 van 468

102 AFSTEMMEN VAN TRANSNATIONALE, INTERREGIONALE EN GRENSOVERSCHRIJDENDE PROGRAMMA'S ( ) ALSOOK HET OPVOLGEN VAN HET BEHEER V.H. 2 ZEEËN PROGRAMMA EN HET UITBOUWEN VAN HET NETWERK Externe opdrachten m.b.t. participeren in stuurgroepen, uitbouwen netwerk in provinciebestuur/w-vl./buitenland ikv Noordzee progr. & NWE prog. + voorbereiden interne besluitvorming - Kasgeld voor dienstreizen voor uitbouwen netwerk 2 Zeeën-programma en transnationale programma's en deelname aan stuurgroepen, werkgroepen e.d. van die programma's E ,00 0,00 Erelonen en vergoedingen voor studies en werken van de gewone dienst E 3.000,00 0,00 Kasprovisies - Diverse kosten inzake afstemmen diverse programma's E 3.000,00 0,00 Andere administratieve werkingskosten - Voorlichting voor uitbouwen netwerk 2 Zeeën-programma en transnationale programma's en deelname aan stuurgroepen, werkgroepen e.d. van die programma's - Representatiekosten m.b.t. deelname aan stuurgroepen, uitbouwen netwerk, ikv Noordzee prog. & NWE prog. + voorbereiden interne besluitvorming - Dienstreizen m.b.t. deelname aan stuurgroepen, uitbouwen netwerk ikv Noordzee progr. & NWE prog. + voorbereiden interne besluitvorming E 1.000,00 0,00 Kosten voor publiciteit, promotie en voorlichting E ,00 0,00 Receptie- en representatie- kosten, plechtigheden en ontvangsten E ,00 0,00 Didactische bezoeken, deel- nemingen, congressen en opleidingen ,00 0,00 COÖRDINEREN HUIDIGE EUROPESE PROGRAMMA'S WAARBIJ WEST-VLAANDEREN BETROKKEN IS, VOORBEREIDEN TOEKOMSTIGE GENERATIE EU PROGRAMMA'S EN SCREENEN DIVERSE FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN Vertalingen e.a. voor coördinatie huidige en toekomstige Europese programma's waarbij West-Vlaanderen betrokken is, voorbereiding E 5.000,00 0,00 Pagina 74 van 468

103 toekomstige programma's en screenen financieringsmogelijkheden - Kasgeld voor coördinatie huidige en toekomstige Europese programma's waarbij West-Vlaanderen betrokken is, voorbereiding toekomstige programma's en screenen financieringsmogelijkheden. - Diverse kosten voor coördinatie huidige en toekomstige Europese programma's waarbij West-Vlaanderen betrokken is, voorbereiding toekomstige programma's en screenen financieringsmogelijkheden. - Restaurantkosten n.a.v. vergaderingen voor coördinatie huidige en toekomstige Europese programma's waarbij West-Vlaanderen betrokken is, voorbereiding toekomstige programma's en screenen financieringsmogelijkheden. Erelonen en vergoedingen voor studies en werken van de gewone dienst E 1.000,00 0,00 Kasprovisies E 5.000,00 0,00 Andere administratieve werkingskosten E 1.000,00 0,00 Restaurantkosten ,00 0,00 STIMULEREN VAN LOKALE INITIATIEVEN IN HET KADER VAN EUROPESE PROGRAMMA'S Studie Howest i.k.v. D2-project De Westhoek inspireert E ,00 0,00 Lidgelden en bijdragen - Promotie voor project Leefbare haven Zeebrugge E 6.240,00 0,00 Kosten voor publiciteit, promotie en voorlichting - EUR 2.000,00 voor begeleiding Doelstelling 2-programma EUR 5.000,00 voor organisatie streekdebat voor Westhoek inspireert E 7.000,00 0,00 Receptie- en representatie- kosten, plechtigheden en ontvangsten - Provinciale cofinanciering voor lokale projecten E ,00 0,00 Toelagen voor projecten in het kader van Europese programma's - Cofinanciering projecten PDPO en Leader via VLM E ,00 0,00 Provinciale cofinanciering Pagina 75 van 468

104 Programmatiedecreet Plattelandsontwikkeling PDPO aan de Vlaamse Landmtij ,00 0,00 BEHEREN VAN HET INTERREG IV-A PROGRAMMA GRENSREGIO VLAANDEREN-NEDERLAND Terugbetaling voorgeschoten kosten voor personeel voor Technische Bijstand Interreg Grensregio Vlaanderen-Nederland E 0, ,00 Opbrengsten uit recuperatie kosten - Bijdrage aan Gemeenschappelijk Secretariaat Interreg IV A Vlaanderen- Nederland: 2de schijf (1ste schijf betaald in was niet te betalen in 2009) E ,00 0,00 Bijdrage aan het Gemeenschappelijk Interreg secretariaat Grensregio Vlaanderen/Nederland Uitbouwen van Europe Direct voor de verdere sensibilisering van de burgers en de verschillende onderwijsniveaus , ,00 VERZEKEREN VAN EEN GESTRUCTUREERDE SAMENWERKING MET INSTANTIES DIE DE EUROPESE GEDACHTE HELPEN DRAGEN Samenwerken op basis van concrete afspraken met het Europacollege E ,00 0,00 Toelage aan het Europacollege te Brugge - Indexeringsbedrag berekend op basis van EUR ,00 + 2x indexering (+/- 4% gerekend) - Samenwerken op basis van concrete afspraken met Centrum Ryckevelde : bijdrage slaat op personeelskosten (PR 25/06/2009) E 2.450,00 0,00 Toelage aan het centrum Ryckevelde te Sijsele- Damme E ,00 0,00 Toelage aan het centrum Ryckevelde te Sijsele- Damme - Investeringsbijdrage aan het Europacollege : 4e schijf E ,00 0,00 Investeringssubsidies aan het Europacollege te Brugge ,00 0,00 Pagina 76 van 468

105 VERHOGEN BEWUSTWORDING VAN WEST-VLAAMSE BEVOLKING OVER EUROPESE UNIE, BELEID, PROGRAMMA'S, ENZ. DOOR BEANTWOORDEN SPECIFIEKE VRAGEN, PRO-ACTIEF OPZETTEN SENSIBILISERINGSACTIES NAAR DIVERSE DOELGROEPEN TOE. HIERBIJ WODT GESTREEFD NAAR SYNERGIE MET ANDERE ORGANISATIES ACTIEF ROND EU Vergoedingen voor sprekers m.b.t. organiseren van infosessies, voorlichtingsacties, debatten, bezoeken EU instellingen - Samenwerking mbt organiseren infosessies, voorlichtingsacties, debatten, bezoeken E ,00 0,00 Auteursrechten, erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen enz E ,00 0,00 Lidgelden en bijdragen - GSM-kosten Europe Direct E 100,00 0,00 Kosten telefoon, fax, internet en - Promotiekosten m.b.t. vraag- en antwoorddienst, organiseren van infosessies, voorlichtingsacties, debatten, bezoeken EU instellingen E ,00 0,00 Kosten voor publiciteit, promotie en voorlichting - Drukwerk voor opdrachten in het kader van Europe Direct E 2.000,00 0,00 Kosten voor uitbesteed druk- werk - Representatiekosten m.b.t. verzekeren vraag- en antwoorddienst, organiseren infosessies, voorlichtingsacties, debatten, bezoeken EU instellingen - Restaurantkosten voor activiteiten en vergaderingen inzake werking Europe Direct - Dienstreizen m.b.t. verzekeren vraag- en antwoorddienst, organiseren infosessies, voorlichtingsacties, debatten, bezoeken EU instellingen E ,00 0,00 Receptie- en representatie- kosten, plechtigheden en ontvangsten E 3.000,00 0,00 Restaurantkosten E ,00 0,00 Didactische bezoeken, deel- nemingen, congressen en opleidingen - Inschrijvingsgelden voor activiteiten georganiseerd door Europe Direct E 0,00 500,00 Opbrengsten inschrijvingsgelden diverse Pagina 77 van 468

106 manifestaties - Opbrengst van verkoop brochures, enz. door Europe Direct E 0,00 500,00 Opbrengsten verkoop kopies, brochures, catalogi, publi- caties, CD-roms,... - Toelage van Europa (EUR ,00) en van Ministerie Buitenlandse Zaken (EUR ,00) voor de werking van Europe Direct E 0, ,00 Toelage van de hogere overheid voor Europe Direct , , De organisatieontwikkeling en het professionaliseren van de werking op basis van moderne methodes Verzekeren en optimaliseren van een efficiënte interne werking. GESTRUCTUREERD UITBOUWEN VAN DIVERSE ONDERSTEUNENDE (HORIZONTALE) ONDERDELEN EN GARANDEREN VAN EEN EFFICIËNTE WERKING BINNEN DE DIENST (ADMINISTRATIE, HRM, COMMUNICATIE, FINANCIËN, BELEIDSONDERSTEUNING) Vertaalopdrachten E ,00 0,00 Erelonen en vergoedingen voor studies en werken van de gewone dienst - Voor kleine uitgaven dienst EEG E 5.000,00 0,00 Kasprovisies - Diverse kosten voor de werking van de dienst E 5.000,00 0,00 Andere administratieve werkingskosten - Voor algemene werking dienst EEG E ,00 0,00 Receptie- en representatie- kosten, plechtigheden en ontvangsten - Dienstreizen in belang van de dienst EEG E 1.000,00 0,00 Didactische bezoeken, deel- nemingen, Pagina 78 van 468

107 congressen en opleidingen - Team-activiteiten personeel Externe relaties E 5.000,00 0,00 Team-activiteiten ,00 0,00 Uitgaven hoofdstuk E E , , , E 2.420, , , E 0,00 319, , E , ,00 700, E 5.103, , , E 7.500, , , E 0,00 0, , E 1.268, , , E 432,50 0, , E 0, , , E 5.338, , , E 2.100, , , E 200,00 100,00 100, E , , , E 0,00 0, , E , , , E 2.017, , , E 371, , ,00 Ontvangsten hoofdstuk E E 0,00 500,00 500, E 295,00 500,00 500, E , , , E , , , E , , , E , , , E , , ,00 Pagina 79 van 468

108 Uitgaven hoofdstuk E E , , , E , , , E 5.846, , , E , , , E , , , E 0, , , E 5.750, , , E 1.654, ,00 700, E , , , E 0, , , E , , , E 7.099, , , E , , , E 1.433, , , E 834, ,00 100, E , , , E 0, , , E 0, , , E 1.100, ,00 144, E 1.822, ,00 180, E , , , E 0, , , E 7.950, , ,00 Pagina 80 van 468

109 Uitgaven hoofdstuk E E , , , E 4.784, , , E 7.413, , , E , , , E , , , E 3.000, , , E 0, , , E 0, , , E , , , E , , , E , , , E , , , E , , , E , , , E , , , E 0, , , E 0,00 0, , E , , , E 4.847, , , E 0,00 0, , E 0, , , E , , , E , , ,00 Pagina 81 van 468

110 Uitgaven hoofdstuk E E , , ,00 I I 8.439, , , I 0, , , I 0, , ,00 Externe Relaties Totaal hoofdstuk Geraamde uitgaven Geraamde ontvangsten E , ,00 I ,00 0,00 Pagina 82 van 468

111 Totaal , ,00 Pagina 83 van 468

112 Milieu, Natuur en Landschappen 1. Het garanderen van rechtszekerheid, de principes van behoorlijk bestuur en de basiskwaliteit van de dienstverlening Correct en tijdig toepassen van vergunningsdossiers en beschermingsdossiers in het kader van de milieu- en natuurwetgeving. CORRECT EN TIJDIG TOEPASSEN VAN DE WETGEVING M.B.T. DE BEHANDELING VAN VERGUNNINGSDOSSIERS EN BESCHERMINGEN vergoeding advocaten i.v.m. betwistingen vergunningsdossiers E ,00 0,00 Erelonen en vergoedingen voor prestaties van advocaten, artsen en paramedici - kaftjes en etiketten dossiers VLAREM en PMVC E ,00 0,00 Kantoorbenodigdheden voor rechtstreeks verbruik - catering bijeenkomsten PMVC E ,00 0,00 Restaurantkosten - teamdag dienst vergunningen E ,00 0,00 Andere algemene kosten personeel - huur servers milieudatabank E ,00 0,00 Huur, onderhoud en beheer van informaticamaterieel - huur en onderhoud software VLAREM en PMVC E ,00 0,00 Huur, onderhoud en beheer van software - kopies milieu infodossiers E 0, ,00 Opbrengsten verkoop kopies, brochuren, catalogi, publicaties, CD-roms,... - dossierkosten bouwberoepen (raming 270 dossiers à 62,50) E 0, ,00 Pagina 84 van 468

113 Opbrengsten uit recuperatie kosten , ,00 2. De positionering van de provincie West-Vlaanderen in een Europese context met bijzondere aandacht voor de grensoverschrijdende dimensie Genereren van kennisoverdracht en schaalvoordelen ten bate van het provinciale milieu-, natuur- en landschapsbeleid door grensoverschrijdende samenwerking. GRENSOVERSCHRIJDEND EN TRANSNATIONAAL SAMENWERKEN ROND MILIEU, NATUUR, LANDSCHAP EN HET PROVINCIALE NME-BELEID stuur- en werkgroepen van grensoverschrijdende projecten en uitwisselingen - stuur- en werkgroepen van grensoverschrijdende projecten en uitwisselingen - catering stuur- en werkgroepen van grensoverschrijdende projecten en uitwisselingen - catering stuur- en werkgroepen van grensoverschrijdende projecten en uitwisselingen E 4.000,00 0,00 Receptie- en representatie- kosten, plechtigheden en ontvangsten E ,00 0,00 Auteursrechten, erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen enz E 1 500,00 0,00 Receptie- en representatie- kosten, plechtigheden en ontvangsten E 1 500,00 0,00 Restaurantkosten 6.000,00 0,00 3. De selectieve uitbouw van de provincie als kennispartner Fungeren als kennispartner van de gemeenten inzake milieu-, natuur- en landschapsbeleid. VERSTERKEN VAN DE BOVENLOKALE EN GEMEENTELIJKE NATUUR- EN LANDSCHAP BELEIDSCAPACITEIT, MIDDELEN EN DESKUNDIGHEID Pagina 85 van 468

114 - betaling van docenten, rewriters, foto's voor publicaties (Interregprojecten Solabio en Landschap zonder grenzen) - ondersteunen van lokale openbare besturen op het vlak van groenbeheer van zacht-recreatieve verbindingen en ecologisch groenonderhoud - samenwerkingsovereenkomst met KATHO. gemeentelijke begeleiding i.v.m. groenontwerp en -beheer E ,00 0,00 Auteursrechten, erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen enz E ,00 0,00 Lidgelden en bijdragen E ,00 0,00 Andere administratieve werkingskosten - recuperatie op loonkost landschapsconsulent (interreg solabio) E 0, ,00 Interreg toelage voor het project Solabio , ,00 VERSTERKEN VAN DE MILIEUCAPACITEIT EN -DESKUNDIGHEID BIJ GEMEENTEN EN ONDERSTEUNEN VAN GEMEENTEN BIJ UITVOERING GEMEENTELIJKE SAMENWERKINGSOVEREENKOMST produceren van sensibilisatiemateriaal voor gemeenten mbt diverse vormen van hinder - ter beschikking stellen van informatie aan en ondersteunen van sensibiliseringsacties en -campagnes van gemeenten i.v.m. milieuverantwoord productgebruik (studiedag in het najaar) - ter beschikking stellen van informatie aan en ondersteunen van sensibiliseringsacties - en campagnes van gemeenten i.v.m. milieuverantwoord productgebruik I 500,00 0,00 Installaties, machines en uitrusting, aanschaffings- waarde E ,00 0,00 Huur, huurlasten en erfpacht- vergoedingen onroerende goederen: lokalen E ,00 0,00 Auteursrechten, erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen enz... - bundelen van overheden in een werkgroep, gemeentelijke begeleiding, organiseren van regionaal overleg met lokale besturen m.b.t. beleidsevoluties, nieuwe ontwikkelingen, inspirerende voorbeelden, enz. Verzorgen van informatie-, kennis- en ervaringsoverdracht naar E ,00 0,00 Pagina 86 van 468

115 gemeenten. Organiseren van vorming voor gemeenten m.b.t. milieu Plaatsbezoeken aan gemeenten in het kader van samenwerkingsovereenkomsten Digitale Nieuwsbrief Milieubytes - Organiseren van vorming voor en ter beschikking stellen van informatie aan gemeenten m.b.t. diverse vormen van hinder. Opnemen van een coördinerende en ondersteunende rol bij (boven) lokale milieuhinderproblemen. Ondersteunen van gemeenten bij sensibilisering omtrent milieuhinder. - ter beschikking stellen van informatie aan en ondersteunen an sensibiliseringsacties en -campagnes van gemeenten i.v.m. milieuverantwoord productgebruik - ter beschikking stellen van informatie aan en ondersteunen van sensibiliseringsacties en -campagnes van gemeenten i.v.m. milieuverantwoord productgebruik (bijeenkomsten varia) Lidgelden en bijdragen E 1 500,00 0,00 Andere administratieve werkingskosten E ,00 0,00 Kosten voor publiciteit, promotie en voorlichting E ,00 0,00 Receptie- en representatie- kosten, plechtigheden en ontvangsten ,00 0,00 VERSTERKEN EN ONDERSTEUNEN VAN DE BOVENLOKALE EN GEMEENTELIJKE NATUUR- EN MILIEU-EDUCATIEVE BELEIDSCAPACITEIT, - MIDDELEN EN - DESKUNDIGHEID gidsen en vrijwilligers NME samenwerkingsverbanden met de gemeenten E ,00 0,00 Auteursrechten, erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen enz... - publicaties en folders NME-samenwerkingsverbanden met gemeenten E ,00 0,00 Kosten voor uitbesteed druk- werk - plechtigheden NME-samenwerkingsverbanden met de gemeenten E 1 500,00 0,00 Receptie- en representatie- kosten, plechtigheden en ontvangsten Pagina 87 van 468

116 - bundelen van overheden in een werkgroep 'gemeentelijke begeleiding' / organiseren van regionaal overleg met lokale besturen mbt beleidsevoluties, nieuwe ontwikkelingen, inspirerende vb etc / verzorgen van informatie-, kennis- en ervaringsoverdracht naar gemeenten / organiseren van vorming voor gemeenten mbt milieu / plaatsbezoeken bij gemeenten in kader van SO / digitale nieuwsbrief milieubytes - bundelen van overheden in een werkgroep 'gemeentelijke begeleiding' / organiseren van regionaal overleg met lokale besturen mbt beleidsevoluties, nieuwe ontwikkelingen, inspirerende vb etc / verzorgen van informatie-, kennis- en ervaringsoverdracht naar gemeenten / organiseren van vorming voor gemeenten mbt milieu / plaatsbezoeken bij gemeenten in kader van SO / digitale nieuwsbrief milieubytes - bundelen van overheden in een werkgroep 'gemeentelijke begeleiding' / organiseren van regionaal overleg met lokale besturen mbt beleidsevoluties, nieuwe ontwikkelingen, inspirerende vb etc / verzorgen van informatie-, kennis- en ervaringsoverdracht naar gemeenten / organiseren van vorming voor gemeenten mbt milieu / plaatsbezoeken bij gemeenten in kader van SO / digitale nieuwsbrief milieubytes - bundelen van overheden in een werkgroep 'gemeentelijke begeleiding' / organiseren van regionaal overleg met lokale besturen mbt beleidsevoluties, nieuwe ontwikkelingen, inspirerende vb etc / verzorgen van informatie-, kennis- en ervaringsoverdracht naar gemeenten / organiseren van vorming voor gemeenten mbt milieu / plaatsbezoeken bij gemeenten in kader van SO / digitale nieuwsbrief milieubytes E 1.000,00 0,00 Huur, huurlasten en erfpacht- vergoedingen onroerende goederen: lokalen E 4.000,00 0,00 Auteursrechten, erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen enz E ,00 0,00 Kosten voor publiciteit, promotie en voorlichting E 1.000,00 0,00 Receptie- en representatie- kosten, plechtigheden en ontvangsten - samenwerkingsovereenkomst met het Vlaams Gewest - basistoelage E 0, ,00 Toelage Vlaamse Gemeenschap "milieu als Pagina 88 van 468

117 opstap naar duurzame ontwikkeling Gewest- Provincie" , ,00 4. Het tot stand brengen van een geïntegreerde, gebiedsgerichte en gedifferentieerde beleidsuitvoering met bijzondere aandacht voor de verscheidenheid én de samenhang binnen en tussen de diverse streken Realiseren van ecologische en landschappelijk waardevolle multifunctionele provinciedomeinen en groene assen, bereikbaar voor iedere West-Vlaming. REALISEREN VAN NATUURWAARDEN IN PROVINCIEDOMEINEN samenwerkingsovereenkomst met het Vlaams Gewest - projecten E 0, ,00 Toelage Vlaamse Gemeenschap "milieu als opstap naar duurzame ontwikkeling Gewest- Provincie" 0, , Gebiedsspecifiek versterken van streekeigen en inheemse biodiversiteit van natuur en landschap buiten de eigen provinciedomeinen en groene assen. REALISEREN VAN NATUURVERBINDINGSGEBIEDEN vergoedingen voor landbouwers voor het uitvoeren van experimenteel agrarisch natuurbeheer in het kader van Interreg-project Solabio - inrichtingswerken aan polderwaterlopen rond Lampernisse (Interregproject Landschap zonder grenzen) - uitwerken pilootprojecten aanpak kleine storende constructies in het landschap (interreg solabio) - materiaalkosten (plantgoed en palen) voor het uitvoeren van landschapsprojecten bij derden) E ,00 0,00 Lidgelden en bijdragen E ,00 0,00 Andere accommodatie kosten E ,00 0,00 Andere accommodatie kosten E ,00 0,00 Andere accommodatie kosten Pagina 89 van 468

118 - realisatie van poelen interfluvium en Tieltse Molenland E ,00 0,00 Andere accommodatie kosten - opbrengsten uit gemeentelijke co-financiering in landschapsprojecten E 0, ,00 Opbrengsten uit recuperatie kosten - recuperatie op de inrichting van de hoeve Strubbe (landinrichting Brugse veldzone) - recuperatie op beheersovereenkomsten met landbouwers voor de uitvoering van experimentele maatregelen 'Natuur' (Interreg-project Solabio) E 0, ,00 Opbrengsten uit recuperatie kosten E 0, ,00 Interreg toelage voor het project Solabio - recuperatie op landschapsedrijfsplannen (interreg solabio) E 0, ,00 Interreg toelage voor het project Solabio - recuperatie op pilootprojecten aanpak kleine storende constructies in het landschap (interreg solabio) E 0, ,00 Interreg toelage voor het project Solabio - recuperatie op realisatie natuureducatieve poelen (interreg solabio) E 0, ,00 Interreg toelage voor het project Solabio , ,00 OPZETTEN VAN ACTIES EN PROJECTEN ROND SOORTENBESCHERMING ondersteunen van de werking van KBOF E ,00 0,00 Toelage aan Koninklijke Belgische Ornithologische Federatie - aanmaak materialen binnen campagne buitengewone soorten E ,00 0,00 Aankoop en onderhoud klein materiaal 5. Het bevorderen van de bovenlokale ontwikkeling van de diverse streken op een interactieve wijze ,00 0,00 Pagina 90 van 468

119 05.08 Ontwikkelen van of participeren aan (bovenlokale) samenwerkingsverbanden rond milieu-, natuur- en landschapsbeleid. ONTWIKKELEN VAN EEN NETWERK VOOR DE REALISATIE VAN NATUUR- EN LANDSCHAPSPROJECTEN ondersteuning van de projectwerking van de Bosgroep Houtland E ,00 0,00 Projecttoelage aan bosgroep houtland - ondersteuning van de projectwerking van de Bosgroep Ijzer en Leie E ,00 0,00 Projecttoelage aan bosgroep Ijzer en Leie - ondersteuning werking E ,00 0,00 Toelage aan VZW Regionaal Landschap West- Vlaamse Heuvels - ondersteuning werking E ,00 0,00 Toelage aan VZW Regionaal Landschap Polder en Houtland - ondersteuning projectwerking E ,00 0,00 Projecttoelage aan VZW Regionaal Landschap Houtland - ondersteuning projectwerking E ,00 0,00 Projecttoelage aan VZW Regionaal Landschap West-Vlaamse Heuvels - ondersteuning van de werking E ,00 0,00 Toelage aan VZW regionaal landschap Ijzer en Polder - ondersteuning van de projectwerking E ,00 0,00 Projecttoelage aan VZW regionaal landschap Ijzer en Polder ,00 0,00 Pagina 91 van 468

120 SAMENWERKING MET GEMEENTEN EN VERENIGINGEN TER VERSTERKING VAN HET GEBIEDSGERICHTE NATUUR- EN LANDSCHAPSBELEID ondersteunen van verenigingen d.m.v. een subsidiëringsbeleid dat actief is toegespitst op prov. prioriteiten - ondersteunen van gemeenten d.m.v. een subsidiëringsbeleid dat actief is toegespitst op prov. prioriteiten E ,00 0,00 Ondersteuning van vrijwilligerswerking en scholen voor projecten rond "natuurlijke entiteiten" E ,00 0,00 Toelage aan lokale besturen voor projecten rond Natuur- en Landschapsontwikkeling ,00 0,00 BESCHIKKEN OVER EEN (BOVENLOKAAL) NETWERK ROND NATUUR- EN MILIEUEDUCATIE nominatieve toelage E 7.500,00 0,00 Toelagen aan Sterrenwacht Ieper - nominatieve toelage E 7.500,00 0,00 Toelage aan VZW Volkssterre wacht Beisbroek - studie- en netwerkdagen van het West-Vlaams NME-platform en het West-Vlaams overleg NME-bezoekerscentra - West-Vlaams NME-platform + West-Vlaams overleg NMEbezoekerscentra - West-Vlaams NME-platform + West-Vlaams overleg NMEbezoekerscentra E ,00 0,00 Auteursrechten, erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen enz E 1 500,00 0,00 Aankoop van diverse gebruiks- en verbruiksgoederen, andere dan kantoorbenodigdheden E ,00 0,00 Kosten voor publiciteit, promotie en voorlichting - West-Vlaams NME-platform + West-Vlaams overleg NME E ,00 0,00 Pagina 92 van 468

121 bezoekerscentra - West-Vlaams NME-platform + West-Vlaams overleg NMEbezoekerscentra - catering West-Vlaams NME-platform + West-Vlaams overleg NMEbezoekerscentra - opleidingen en studiedagen i.k.v. West-Vlaams NME-platform + West- Vlaams overleg NME-bezoekerscentra Kosten voor uitbesteed druk- werk E 1 500,00 0,00 Kosten voor foto's E ,00 0,00 Receptie- en representatie- kosten, plechtigheden en ontvangsten E 1 500,00 0,00 Didactische bezoeken, deel- nemingen, congressen en opleidingen ,00 0,00 ONTWIKKELEN VAN EEN BOVENLOKAAL NETWERK VOOR NATUUR- EN MILIEUMONITORING ondersteunen van KULAK voor de jaarlijkse organisatie van een natuurstudiedag E 1.500,00 0,00 Toelage aan KULAK voor organisatie van een natuur- studiedag 1.500,00 0,00 7. Het significant bijdragen tot een kwaliteitsvolle verbetering van de fysieke leefomgeving Beschikken over provinciale bezoekerscentra en voorzien van een milieu- en natuureducatief aanbod in de provinciedomeinen. BESCHIKKEN OVER EEN DEGELIJK MILIEU- EN NATUUREDUCATIEF AANBOD IN HET PROVINCIAAL NATUURPARK ZWIN materialen voor doorverkoop in de shop en workshops E ,00 0,00 Goederen bestemd voor rechtstreekse verkoop - huur woning conservator E ,00 0,00 Huur, huurlasten en erfpacht- vergoedingen onroerende goederen: gebouwen Pagina 93 van 468

122 - divers vertaalwerk E ,00 0,00 Erelonen en vergoedingen voor studies en werken van de gewone dienst - gidsbeurten E ,00 0,00 Auteursrechten, erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen enz... - diverse kleine zaken E 1 411,00 0,00 Kantoorbenodigdheden voor rechtstreeks verbruik - o.a. materiaal voor verbruik in workshops E ,00 0,00 Aankoop van diverse gebruiks- en verbruiksgoederen, andere dan kantoorbenodigdheden - boeken voor bibliotheek + abonnementen E ,00 0,00 Kosten voor tijdschriften, boeken, documentatie en abonnementen - o.a. lidmaatschap Aviornis E 1 600,00 0,00 Lidgelden en bijdragen - kleine contante aankopen ter plaatse E ,00 0,00 Kasprovisies E ,00 0,00 Andere administratieve werkingskosten - Zwin : telefoniekosten E ,00 0,00 Kosten telefoon, fax, internet en - diverse portkosten E 1 500,00 0,00 Portkosten, aankoop postzegels en fiscale Pagina 94 van 468

123 zegels - promotie in tijdschriften en publicaties, materiaal organisatie opendeurdagen E ,00 0,00 Kosten voor publiciteit, promotie en voorlichting - o.a. prints tentoonstellingen en educatieve borden E ,00 0,00 Kosten voor uitbesteed druk- werk - foto's voor diverse publicaties, modules en tentoonstellingen E ,00 0,00 Kosten voor foto's - diverse ontvangsten + verwendag gidsen E ,00 0,00 Receptie- en representatie- kosten, plechtigheden en ontvangsten - relatiegeschenken voor sprekers e.d E 1 200,00 0,00 Relatiegeschenken - diverse didactische bezoeken E 1 500,00 0,00 Didactische bezoeken, deel- nemingen, congressen en opleidingen - kosten voor was werkkledij E ,00 0,00 Kosten voor nieuwkuis ed... - huur klascontainers + container personeel groendienst, huur wisseltentoonstellingen E ,00 0,00 Huur, onderhoud en beheer van meubilair en uitrusting - aankoop alle materialen nodig voor onderhoud en kleine herstellingen E ,00 0,00 Werkingskosten voor gebouwen en terreinen - Investeringstoelage Toerisme Vlaanderen Provinciaal Natuurpark Zwin I 0, ,00 Investeringstoelage Van Toerisme Vlaanderen voor Provinciaal Natuurpark ZWIN Pagina 95 van 468

124 - toelage Agentschap Natuur & Bos voor Provinciaal Natuurpark Zwin I 0, ,00 Investeringstoelage van Agentschap Natuur en Bos (ANB) voor Provinciaal Natuurpark ZWIN , ,00 ONDERHOUD VAN HET NATUURPARK ZWIN software educatieve toepassingen I 2.000,00 0,00 Concessies, octrooien, licenties, software, know -how, merken en andere gelijkaardige rechten, aanschaffingswaarde - vernieuwen afsluitingen en zitbanken, afvalrecipiënten I ,00 0,00 Recreatiegronden, kosten van inrichting - vervanging groenonderhoudmachines en uitrusting I ,00 0,00 Installaties, machines en uitrusting, aanschaffings- waarde - hardware educatieve toepassingen I 1.000,00 0,00 Informaticahardware, aanschaffingswaarde - tafels, stoelen, kledijkasten I ,00 0,00 Kantoormeubilair, aanschaffingswaarde - diverse I 500,00 0,00 Kantoormachines, aanschaf- fingswaarde - (eventuele) vervanging toestellen I 2.000,00 0,00 Didactisch materiaal, aanschaffingswaarde - aankoop voeders vogelpark E ,00 0,00 Aankopen grondstoffen - Investeringstoelage van Maritieme Dienstverlening en Kust voor I 0, ,00 Pagina 96 van 468

125 Provinciaal Natuurpark Zwin - EFRO investeringstoelage project Natura People voor Provinciaal Natuurpark Zwin - Investeringstoelage vanwege Stad Knokke-Heist voor Provinciaal Natuurpark Zwin Vlaamse investeringstoelage voor Prov. Natuurpark Zwin vanwege Maritieme Dienst verlening en Kust I 0, ,00 EFRO investeringstoelage Natura People voor Prov. Natuurpark Zwin I 0, ,00 Investeringstoelage vanwege stad Knokke- Heist voor Prov. Natuurpark Zwin , ,00 BESCHIKKEN OVER EEN DEGELIJK MILIEU- EN NATUUREDUCATIEF AANBOD IN DE PALINGBEEK, BULSKAMPVELD, DE GAVERS materialen voor doorverkoop in bezoekerscentrum Bulskampveld E ,00 0,00 Goederen bestemd voor rechtstreekse verkoop - vertalingen bezoekerscentrum De Palingbeek, 3D-kaarten tekenen voor De Gavers en Bulskampveld - vergoeding gidsen, redactieleden, docenten vorming, animatie opendeurdagen, reiskosten, begeleiding zondagactiviteitenin dezoekerscentra en domeinen. Begeleiding aangevraagde gidsbeurten (klassen, verenigingen - aankoop van materialen voor de workshops in de bezoekerscentra: bouwpakketten nestkasten, grondstoffen voor kruidenworkshops (kruiden, tincturen, zalven), grondstoffen voor workshop vilten, testkits wateronderzoek, (deels gerecupereerd door betalende groepen) - educatieve boeken voor de bibliotheken van de bezoekerscentra en andere publicaties (zoekkaarten) E ,00 0,00 Erelonen en vergoedingen voor studies en werken van de gewone dienst E ,00 0,00 Auteursrechten, erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen enz E ,00 0,00 Aankoop van diverse gebruiks- en verbruiksgoederen, andere dan kantoorbenodigdheden E ,00 0,00 Kosten voor tijdschriften, boeken, Pagina 97 van 468

126 documentatie en abonnementen - kleine aankopen in de bezoekerscentra E ,00 0,00 Kasprovisies - advertenties in tijdschriften en kranten vakantiekrant, 2x beleef De Palingbeek, 2x Beleef het Bulskampveld, scholen waarheen, klasse voor leraren, Pasar - brochure "genieten in de natuur - provinciedomeinen 2011", aanbod bezoekerscentra, zelfklevende prints voor aankondigingen op de evenementiële bebording, prints voor tentoonstellingenfoto's, educatieve publicaties, affiches themawandelingen/evenementen E ,00 0,00 Kosten voor publiciteit, promotie en voorlichting E ,00 0,00 Kosten voor uitbesteed druk- werk - aankoop foto's voor publicaties en tentoonstellingen E ,00 0,00 Kosten voor foto's - vormingsdagen domeingidsen, maaltijd kandidaatgidsen (nieuwe cursus in De Gavers), catering in de bezoekerscentra (deels gerecupereerd), catering medewerkers tijdens opendeurdagen E ,00 0,00 Receptie- en representatie- kosten, plechtigheden en ontvangsten - maaltijd overlegdag personeel bezoekerscentra E 1 500,00 0,00 Restaurantkosten - deelname aan conferenties, studiedagen door educatief verantwoordelijken bezoekerscentra - huur wisseltentoonstellingen in bezoekerscentra Palingbeek, Bulskampveld en De Gavers E ,00 0,00 Didactische bezoeken, deel- nemingen, congressen en opleidingen E ,00 0,00 Huur, onderhoud en beheer van meubilair en uitrusting - diverse werkingskosten voor de bezoerkerscentra E ,00 0,00 Werkingskosten voor gebouwen en terreinen - kleine herstellingen via dienst gebouwen E ,00 0,00 Pagina 98 van 468

127 Prestaties van derden: onder- houd en herstellingen gebouwen en terreinen - aanvulling en herstellingen materialen uit materialendepot in de bezoekerscentra E ,00 0,00 Aankoop en onderhoud klein materiaal - diverse technische werkingskosten E ,00 0,00 Andere accommodatie kosten - diverse herstellingen in tentoonstelling E ,00 0,00 Onderhoud en herstellingen installaties, machines en uitrusting - verzekering voor ingehuurde tentoonstellingen E ,00 0,00 Verzekeringen roerende goederen - gedetacheerden voor schooljaar voor de bezoekerscentra Bulskampveld en Palingbeek - gidsbeurten bezoekerscentra; verhoging met ,- wegens nieuwe samenwerkingsverbanden met gemeenten E ,00 0,00 Personen ter beschikking gesteld aan de provincie E 0, ,00 Opbrengsten uit studiedagen en opleidingen - opbrengsten uit verhuur E 0, ,00 Opbrengsten uit verhuur ge- bouwen en terreinen - opbrengsten uit verkoop brochures, e.d.m E 0, ,00 Opbrengsten verkoop kopies, brochures, catalogi, publi- caties, CD-roms,... - opbrengsten uit verkoop diversen E 0, ,00 Opbrengsten verkoop diversen - opbrengsten uit recuperatie van kosten E 0, ,00 Opbrengsten uit recuperatie kosten Pagina 99 van 468

128 , ,00 BESCHIKKEN OVER DEGELIJK EDUCATIEF UITGEBOUWDE PROVINCIALE BEZOEKERSCENTRA IN PALINGBEEK, BULSKAMPVELD, DE GAVERS software voor educatieve uitbouw van bezoekerscentra Bulskampveld, De Palingbeek en De Gavers - De Palingbeek - zuilen/borden duurzame ingrepen : EUR - educatieve bijenhut : EUR - inrichting Basielmaterialenhuisje in speelbos : EUR Bulskampveld - inrichting observatiepunten o.a. Heideveld-Bornebeek : EUR De Gavers - inrichting observatiepunten : Duurzame educatieve bebording in de provinciedomeinen : EUR - allerhande educatieve inrichting in de gebouwen van Bulskampveld en De Palingbeek I ,00 0,00 Concessies, octrooien, licenties, software, know -how, merken en andere gelijkaardige rechten, aanschaffingswaarde I ,00 0,00 Recreatiegronden, kosten van inrichting I ,00 0,00 Gebouwen recreatiedomeinen, groot onderhoud en inrichting - Bulskampveld : permanente tentoonstelling "be(h)eerlijk bos" 2de fase I ,00 0,00 Installaties, machines en uitrusting, aanschaffings- waarde - informaticahardware voor nieuwe educatieve toepassingen in de bezoekerscentra I ,00 0,00 Informaticahardware, aanschaffingswaarde - materiaal voor wisseltentoonstellingen in de bezoekerscentra I ,00 0,00 Didactisch materiaal, aanschaffingswaarde - benodigdheden in de bezoekerscentra E ,00 0,00 Pagina 100 van 468

129 Kantoorbenodigdheden voor rechtstreeks verbruik - kosten voor de bezoekerscentra E ,00 0,00 Kosten telefoon, fax, internet en ,00 0,00 ONTWIKKELEN NIEUW BEZOEKERSCENTRUM ZWIN kleine werkingskosten begeleiding grote projecten E 1 500,00 0,00 Andere administratieve werkingskosten 500,00 0, Concretiseren en stimuleren van duurzame ontwikkeling in het algemeen. STIMULEREN VAN DUURZAAM BOUWEN BIJ DIVERSE DOELGROEPEN EN UITOEFENEN VAN EEN VOORBEELDFUNCTIE INZAKE DUURZAAM BOUWEN ondersteunen en organiseren van vormingsinitiatieven rond duurzaam bouwen (so met dialoog voor bouwteamcampagne) - aanbieden van planadvies aan burgers samen met gemeenten (kosten publiciteit planadvies) - aanbieden van planadvies aan burgers samen met gemeenten (samenwerkingsovereenkomst met Zonnewindt) E ,00 0,00 Lidgelden en bijdragen E ,00 0,00 Kosten voor publiciteit, promotie en voorlichting E ,00 0,00 Toelage aan VZW "Zonnewind(t)" voor projecten inzake duurzame ontwikkeling ,00 0,00 SAMENWERKEN MET VERENIGINGEN DIE DUURZAME PROJECTEN WILLEN REALISEREN opmaken van een globaal provinciaal systeem voor participatie aan voorbeeldprojecten die aansluiten bij het provinciaal milieu- en E ,00 0,00 Pagina 101 van 468

130 natuurbeleid samenwerkingsovereenkomst Bond Beter Leefmilieu voor klimaatwijken Lidgelden en bijdragen ,00 0,00 VERTICAAL INTEGREREN VAN DUURZAME ONTWIKKELING begeleiden en ondersteunen van gemeenten bij het invoeren van een systeem van interne milieuzorgen bij het integreren van duurzame ontwikkeling in hun werking (infosessies duurzaamheidsambtenaren). Communicatie en educatie omtrent concrete voorbeelden van duurzame ontwikkeling naar burgers en doelgroepen (participatie voorbeeldprojecten) E ,00 0,00 Kosten voor publiciteit, promotie en voorlichting Aansporen van diverse doelgroepen tot milieuvriendelijk gedrag via informatie, begeleiding en voorzieningen ,00 0,00 ONDERSTEUNEN VAN SCHOLEN BIJ DE REALISATIE VAN NATUUR OP SCHOOL toelagen aan scholen voor groenvoorzieningen E ,00 0,00 Ondersteuning van scholen voor het aanleggen en inrichten van schooltuinen en groenvoorzieningen - toelagen aan openbare scholen voor groenvoorzieningen E ,00 0,00 Ondersteuning van openbare scholen voor het aanleggen en inrichten van schooltuinen en groenvoorziening ,00 0,00 NASTREVEN VAN KWALITATIEVE INHOUDELIJKE DRAGERS ALS ONDERSTEUNEND MATERIAAL BINNEN CAMPAGNES druk herwerkte publicaties E ,00 0,00 Pagina 102 van 468

131 Kosten voor uitbesteed druk- werk 4.000,00 0,00 VERSTERKEN VAN HET DRAAGVLAK VOOR EN DE BETROKKENHEID BIJ EEN DOELGROEP-GERICHT MILIEU- EN NATUURBELEID ondersteunen van milieuzorg op festivals en evenementen E ,00 0,00 Andere administratieve werkingskosten - voorwaarden stellen/begeleiding aanbieden inzake milieuzorg op sport- (en cultuur)evenementen die door de provincie worden gesponsord of ingericht (publiciteit en promotie) - uitgeven van provinciaal milieu- en natuurtijdschrijft voor breedpubliek (NM-info) (aankoop fotomateriaal) - uitgeven van provinciaal milieu- en natuurtijdschrift voor breed publiek (NM-info) (aankoop fotomateriaal) E ,00 0,00 Kosten voor publiciteit, promotie en voorlichting E 1 500,00 0,00 Kosten voor uitbesteed druk- werk E ,00 0,00 Kosten voor foto's - aankoop en onderhoud klein materiaal E ,00 0,00 Aankoop en onderhoud klein materiaal - ondersteunen van milieuzorg op festivals en evenementen, aankoop en onderhoud klein materiaal E 4.000,00 0,00 Aankoop en onderhoud klein materiaal ,00 0,00 ONDERSTEUNEN VAN HET ONDERWIJS IN ZIJN NATUUR- EN MILIEUEDUCATIEVE OPDRACHT locaties nascholingen, vormingen, natuurouderdag + cursussen E ,00 0,00 Huur, huurlasten en erfpacht- vergoedingen onroerende goederen: lokalen - nascholingen en -vormingen + natuurouderdag + cursussen E ,00 0,00 Auteursrechten, erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen enz... Pagina 103 van 468

132 - nacholingen en vormingen + natuurouderdagen + cursussen E ,00 0,00 Kosten voor publiciteit, promotie en voorlichting - educatieve publicaties E ,00 0,00 Kosten voor uitbesteed druk- werk - nacholingen en vormingen + natuurouderdag + cursussen E 1 500,00 0,00 Kosten voor foto's - MOS-logo uitreiking e.a E ,00 0,00 Receptie- en representatie- kosten, plechtigheden en ontvangsten - catering nascholingen en vormingen + natuurouderdag + cursussen E ,00 0,00 Restaurantkosten - aanvullen en onderhouden veldwerkkoffers E ,00 0,00 Aankoop en onderhoud klein materiaal - detachering MOS medewerker E ,00 0,00 Personen ter beschikking gesteld aan de provincie - detachering medewerker NME (samenwerkingsverbanden met gemeenten) E ,00 0,00 Personen ter beschikking gesteld aan de provincie - nieuwe overeenkomst vanaf 01/09/ E 0, ,00 Aandeel van de Vlaamse Gemeenschap in het kader van het MOS (Milieu op School) project , ,00 STIMULEREN VAN DUURZAME BEDRIJFSEXPLOITATIE Pagina 104 van 468

133 - sensibiliseren en vormen van bedrijven rond interne milieuzorg en milieuverantwoord ondernemen m.i.v. sociale doelstellingen - sensibiliseren en vormen van bedrijven rond interne milieuzorg (grondstoffen, energie, water, milieuverantwoord productgebruik, afval, groenbeheer, enz.) en milieuverantwoord ondernemen m.i.v. sociale doelstellingen E ,00 0,00 Erelonen en vergoedingen voor studies en werken van de gewone dienst E ,00 0,00 Kosten voor publiciteit, promotie en voorlichting ,00 0,00 STIMULEREN VAN DUURZAAM TOERISME ondersteunen van horecabedrijven, logiesverstrekkers en kleinschalige toeristische attracties inzake milieuzorg - ondersteunen van horecabedrijven, logiesverstrekkers en kleinschalige toeristische attracties inzake milieuzorg - ondersteunen van horecabedrijven, logiesverstrekkers en kleinschalige toeristische attracties inzake milieuzorg E 1 500,00 0,00 Huur, huurlasten en erfpacht- vergoedingen onroerende goederen: lokalen E ,00 0,00 Lidgelden en bijdragen E ,00 0,00 Receptie- en representatie- kosten, plechtigheden en ontvangsten 2.500,00 0,00 NASTREVEN VAN EEN KENNISCENTRUM EN OVERLEGPLATFORM ROND LANDBOUW EN MILIEU MET HET OOG OP HET OPZETTEN VAN, HET DOORGEVEN VAN KENNIS VANUIT PROJECTEN ROND MILIEUVRIENDELIJKE LANDBOUWBEDRIJFSVOERING jaarlijkse uitgaven van 'horizon' (magazine met milieu en natuur info op maat van een landbouwbedrijf) E ,00 0,00 Lidgelden en bijdragen - ondersteunen van de werking van PROCLAM E ,00 0,00 Toelage aan VZW Provinciaal Centrum voor Landbouw en Milieu (PROCLAM) Pagina 105 van 468

134 - ondersteuning projectwerking E ,00 0,00 Projecttoelage aan VZW Provinciaal Centrum voor Landbouw en Milieu (PROCLAM) - recuperatie op de editie 2010 'horizon' (interreg Solabio) E 0, ,00 Interreg toelage voor het project Solabio - recuperatie op loonkost medewerkster bedrijfsintergratie POVLT (interreg Solabio) E 0, ,00 Interreg toelage voor het project Solabio , , Voorkomen en beperken van afvalstoffen. BEPERKEN VAN DE TOTALE HOEVEELHEID HUISHOUDELIJKE AFVALSTOFFEN EN DEHOEVEELHEID TERMINAAL TE VERWIJDEREN AFVALSTOFFEN afvalspel voor scholen, besturen, verenigingen I ,00 0,00 Didactisch materiaal, aanschaffingswaarde - stimuleren van preventie, hergebruik en selectieve inzameling van afvalstoffen door opzetten van communicatiecampagnes samen met afvalintercommunales; aanbieden van afvalspel aan scholen, besturen, verenigingen E ,00 0,00 Kosten voor publiciteit, promotie en voorlichting ,00 0,00 UITOEFENEN VAN EEN VOORBEELDFUNCTIE INZAKE PREVENTIE, HERGEBRUIK EN SELECTIEVE INZAMELING VAN AFVALSTOFFEN uitwerken van geïntegreerd afvalstoffenbeheer in 5 prov. entiteiten E ,00 0,00 Andere technische werkingskosten - uitwerken van een geïntegreerd afvalstoffenbeheer in 5 prov. entiteiten E ,00 0,00 Kosten voor publiciteit, promotie en voorlichting Pagina 106 van 468

135 05.13 Voorkomen en beperken van milieuhinder ,00 0,00 BEPERKEN VAN MILIEUHINDER opzetten en uitvoeren van een gebiedsgericht hinderbeleid, beperken van hinder veroorzaakt door prov. activiteiten, realiseren van stille/stilte- en donkere/donkertegebieden - ondersteunen van projecten inzake hinderpreventie via een specifiek provinciaal hinderreglement E ,00 0,00 Kosten voor uitbesteed druk- werk E ,00 0,00 Toelagen aan gemeenten voor projecten inzake milieuhinderreductie ,00 0,00 VOORKOMEN VAN ZWERFVUIL voorkomen van zwerfvuil in provinciedomeinen, op groene assen en langs provinciewegen - jaarlijkse zwerfvuilopruimacties samen met de afvalintercommunales en gemeenten - voorkomen van zwerfvuil in provinciedomeinen, op groene assen en langs provinciewegen I ,00 0,00 Installaties, machines en uitrusting, aanschaffings- waarde E ,00 0,00 Andere administratieve werkingskosten E ,00 0,00 Kosten voor publiciteit, promotie en voorlichting ,00 0, Ondersteunen en stimuleren van rationeel en duurzaam energie- en klimaatbeleid. VERMINDEREN VAN HET GEBRUIK EN DE IMPACT VAN NIET-HERNIEUWBARE ENERGIE-BRONNEN EN VERMEERDEREN VAN HET AANDEEL HERNIEUWBARE ENERGIE IN HET TOTALE ENERGIEVERBRUIK Pagina 107 van 468

136 - opzetten sensibiliseringscampagnes en -acties rond rationeel energiegebruik, CO2 en klimaatbewust gedrag en hernieuwbare energied bij de brede bevolking en specifieke doelgroepen zoals klimaatwijken - opzetten van sensibilisatiecampagnes en acties rond raioneel energiegebruik, CO2- en klimaatbewust gedrag en hernieuwbare energie bij de brede bevolking en specifieke doelgroepen zoals klimaatwijken en klimaatwijk op maat (voor kansarmen) (workshops ecolife) - opzetten van sensibilisatiecampagnes en acties rond rationeel energiegebruik, CO2- en klimaatbewust gedrag en hernieuwbare energie bij de brede bevolking en specifieke doelgroepen zoals klimaatwijken en klimaatwijk op maat (voor kansarmen) (publiciteit en promotie: geschenken energiemeesters) - opzetten van sensibilisatiecampagnes en acties rond rationeel energiegebruik, CO2- en klimaatbewust gedrag en hernieuwbare energie bij de brede bevolking en specifieke doelgroepen zoals klimaatwijken en klimaatwijk op maat (voor kansarmen) (publiciteit en promotie: prefinanciering geschenken deelnemers) - opzetten van sensibiliseringscampagnes en acties rond rationeel energiegebruik, CO2- en klimaatbewust gedrag en hernieuwbare energie bij de brede bevolking en specifieke doelgroepen zoals klimaatwijken en klimaatwijk op maat. Voor kansarmen : kosten broodjes E ,00 0,00 Huur, huurlasten en erfpacht- vergoedingen onroerende goederen: lokalen E ,00 0,00 Auteursrechten, erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen enz E ,00 0,00 Kosten voor publiciteit, promotie en voorlichting E ,00 0,00 Kosten voor publiciteit, promotie en voorlichting E ,00 0,00 Receptie- en representatie- kosten, plechtigheden en ontvangsten ,00 0, Implementeren van milieuverantwoord productgebruik. INPLEMENTEREN VAN EEN MILIEUVERANTWOORD PRODUCTGEBRUIK BIJ DIVERSE DOELGROEPEN doelgroepenbeleid eigen personeel (o.a. aankoop filters, wekelijkse E ,00 0,00 Pagina 108 van 468

137 biopaketten, bioweek, publicaties, enz.) - informeren en sensibiliseren van eigen personeel i.v.m. interne milieuzorg (vorming en begeleiding diverse sites ecoteams) - opzetten van sensibilisatie-acties en campagnes i.v.m. milieuverantwoord productgebruik, extern en productgericht (herhaling interne campagne + samenwerkingsovereenkomst met bioforum) - opzetten van sensibiliseringsacties en -campagnes i.v.m. milieuverantwoord productgebruik Goederen bestemd voor rechtstreekse verkoop E ,00 0,00 Auteursrechten, erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen enz E ,00 0,00 Lidgelden en bijdragen E 7.000,00 0,00 Kosten voor publiciteit, promotie en voorlichting - verkoop biopakketten en filters E 0, ,00 Opbrengsten verkoop diversen , , Verbeteren van de infrastructuur in de provinciedomeinen en groene assen. HERINRICHTEN VAN DE ROUTES EN RECREATIEVE PADEN IN DE DOMEINEN EN GROENE ASSEN aanleg en herinrichting terreinen en natuurtechnische werken (Gasthuisbossen, De Gavers site Noord & IJzerboomgaard site hoeve) I ,00 0,00 Recreatiegronden, kosten van inrichting - Restauratie muur Sterrebos I ,00 0,00 Recreatiegronden, kosten van inrichting ,00 0,00 HERINRICHTEN VAN DE SIGNALISATIE, SPEELTERREINEN EN TECHNISCHE VOORZIENINGEN IN DE DOMEINEN EN GROENE ASSEN alle domeinen : verder vernieuwen signalisatie en bebording I ,00 0,00 Recreatiegronden, kosten van inrichting Pagina 109 van 468

138 - vernieuwen en aanleg speelpleinen in de domeinen I ,00 0,00 Recreatiegronden, kosten van inrichting ,00 0,00 9. Het versterken van gelijke kansen en betrokkenheid met het oog op een volwaardige deelname aan het maatschappelijk leven Garanderen van het debat over en de inspraak op het provinciaal beleid inzake milieu, natuur, landschap en duurzame ontwikkeling. GARANDEREN VAN DE INSPRAAK OP HET BELEID INZAKE MILIEU, NATUUR, LANDSCHAP ENDUURZAME ONTWIKKELING ondersteunen van opbouw deskundigheid, ervaringsuitwisseling en stimuleren van samenwerkingtussen milieu- en natuurraden huur lokalen vergaderingen - organiseren van een provinciale milieu- en natuurraad (zitpenningen en vervoersonkosten) - ondersteunen van deskundigheidsopbouw, ervaringsuitwisseling en stimuleren van samenwerking tussen milieu- en natuurraden (kosten catering vorming gemeentelijke milieuraden) E 1 500,00 0,00 Huur, huurlasten en erfpacht- vergoedingen onroerende goederen: lokalen E ,00 0,00 Vergoedingen en zitpenningen externen E ,00 0,00 Auteursrechten, erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen enz... - kosten catering vorming gemeentelijke milieuraden E ,00 0,00 Receptie- en representatie- kosten, plechtigheden en ontvangsten - ondersteunen van deskundigheidsopbouw, ervaringsuitwisseling en stimuleren van samenwerking tussen milieu- en natuurraden (kosten catering vorming gemeentelijke MR (MDWI)) - samenwerkingsovereenkomst met West-Vlaamse koepel voor milieu- en natuurverenigingen E 500,00 0,00 Receptie- en representatie- kosten, plechtigheden en ontvangsten E ,00 0,00 Toelage aan VZW West-Vlaamse Milieufederatie ,00 0,00 Pagina 110 van 468

139 05.17 Versterken van het draagvlak voor milieu-, natuurbeleid en duurzame ontwikkeling bij de brede bevolking en de jeugd door natuuren milieu-educatie. AANDACHT EN ZORG VOOR- EN BETROKKENHEID BIJ- DE ZEE EN DE KUSTBIOTOPEN VERGROTEN DOOR HET ORGANISEREN VAN DE WEEK VAN DE ZEE EN HET BEGELEIDEN VAN HET ONDERSTEUNEND NETWERK vertalingen teksten en materialen week van de zee E ,00 0,00 Erelonen en vergoedingen voor studies en werken van de gewone dienst - gidsen, animatoren, docenten voor kustactiviteiten, zeedag voor leerkrachten, zeedag voor zeeanimatoren, opening week van de zee E ,00 0,00 Auteursrechten, erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen enz... - kopiekosten stuenpunt KUST PAK E ,00 0,00 Kosten voor fotokopies - postzegels PAK - Zee en polder E ,00 0,00 Portkosten, aankoop postzegels en fiscale zegels - promotie week van de zee E ,00 0,00 Kosten voor publiciteit, promotie en voorlichting - drukwerk week van de zee E ,00 0,00 Kosten voor uitbesteed druk- werk - foto's educatieve projecten kust E ,00 0,00 Kosten voor foto's - catering begeleidingscomités Europese projecten E ,00 0,00 Receptie- en representatie- kosten, plechtigheden en ontvangsten Pagina 111 van 468

140 - catering begeleidingscomités Europese projecten E ,00 0,00 Restaurantkosten - bijscholingen en symposia E ,00 0,00 Didactische bezoeken, deel- nemingen, congressen en opleidingen ,00 0,00 VERSTERKEN VAN HET DRAAGVLAK VOOR- EN DE BETROKKENHEID BIJ NATUUR EN MILIEU VAN TOERISTEN, RECREANTEN EN GEZINNEN vertalingen teksten project Zee en Polder E ,00 0,00 Erelonen en vergoedingen voor studies en werken van de gewone dienst - begeleiders, gidsen, animatoren aanbod voor gezinnen, toeristen en recreanten i.s.m. intermediairen en socio-culturele verenigingen - aanbod voor gezinnen, toeristen en recreanten i.s.m. intermediairen en socio-culturele verenigingen - drukwerk aanbod voor gezinnen, toeristen en recreanten i.s.m. intermediairen en socio-culturele verenigingen - kosten foto's i.k.v. aanbod gezinnen, toeristen en recreanten i.s.m. intermediairen en socio-culturele verenigingen - aanbod voor gezinnen, toeristen en recreanten i.s.m. intermediairen en socio-culturele verenigingen - catering aanbod voor gezinnen, toeristen en recreanten i.s.m. intermediairen en socio-culturele verenigingen E ,00 0,00 Auteursrechten, erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen enz E ,00 0,00 Kosten voor publiciteit, promotie en voorlichting E ,00 0,00 Kosten voor uitbesteed druk- werk E ,00 0,00 Kosten voor foto's E ,00 0,00 Receptie- en representatie- kosten, plechtigheden en ontvangsten E 1 500,00 0,00 Restaurantkosten Pagina 112 van 468

141 - opleidingen i.k.v. aanbod voor gezinnen, toeristen en recreanten i.s.m. intermediairen en socio-culturele verenigingen E 1 500,00 0,00 Didactische bezoeken, deel- nemingen, congressen en opleidingen ,00 0,00 BETREKKEN VAN DOELGROEPEN, GEZINNEN, VERENIGINGEN EN SCHOLEN IN SENSIBILISERENDE EN EDUCATIEVE PROGRAMMA'S ROND NATUUR EN LANDSCHAP vergoedingen voor lesgevers ecologische siertuin (begeleiding scholen en ecotuinteams) E ,00 0,00 Auteursrechten, erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen enz... - samenwerking met natuurpunt i.k.v. de dag van de natuur E ,00 0,00 Lidgelden en bijdragen ,00 0, Bevorderen van tewerkstelling voor kansengroepen in activiteiten die de provinciale milieu- en natuurdoelstellingen ten goede komen. HET CONTINU ONDERZOEKEN VAN DE MOGELIJKE NIS VOOR SOCIALE TEWERKSTELLING IN PROVINCIALE WERKING ROND NATUUR- EN LANDSCHAPSPROJECTEN werkvolume voor sociale tewerkstellingsinitiatieven E ,00 0,00 Andere accommodatie kosten ,00 0,00 BEPERKEN VAN DE TOTALE HOEVEELHEID HUISHOUDELIJKE AFVALSTOFFEN EN DE HOEVEELHEID TERMINAAL TE VERWIJDEREN AFVALSTOFFEN beperken van de totale hoeveelheid huishoudelijke afvalstoffen en de hoeveelheid terminaal te verwijderen afvalstoffen door samenwerking met kringloopcentra - voorlichting rond het beperken van de totale hoeveelheid huishoudelijke afvalstoffen en de hoeveelheid terminaal te verwijderen afvalstoffen E ,00 0,00 Lidgelden en bijdragen E ,00 0,00 Pagina 113 van 468

142 door samenwerking met kringloopcentra - samenwerking i.k.v. beperking totale hoeveelheid huishoudelijke afvalstoffen en de hoeveelheid terminaal te verwijderen afvalstoffen Kosten voor publiciteit, promotie en voorlichting E ,00 0,00 Toelagen aan kringloopcentra van gespecialiseerde oplei- dingen ,00 0, Het verbeteren van de beleidsvoorbereiding en -uitvoering en dit als kerncompetentie ontwikkelen Gericht verzamelen van informatie en opvolgen van onderzoek ter onderbouwing van het provinciaal beleid inzake duurzame ontwikkeling en leefomgeving. BESCHIKKEN OVER INSTRUMENTEN TER VOORBEREIDING, OPTIMALISERING EN EVALUATIE VAN DE UITVOERING VAN NATUUR- EN LANDSCHAPSPROJECTEN opmaak van inrichtingsplannen voor het stadspark van Veurne en het kasteelpark van Beauvoorde (interreg landschap zonder grenzen) E ,00 0,00 Studies en onderzoeksprojecten in verband met leefmilieuproblemen - studie bronnen en kwelzones zone Tiegemberg E ,00 0,00 Studies en onderzoeksprojecten in verband met leefmilieuproblemen - samenwerking met het INBO inzake het inbrengen van natuurexpertise in beleidsvoorbereiding en -uitvoering van prov. natuur- en landschapsprojecten E ,00 0,00 Personen ter beschikking gesteld aan de provincie - recuperatie op loonkost INBO-medewerker in het kader van het Interregproject Solabio E 0, ,00 Interreg toelage voor het project Solabio , ,00 BESCHIKKEN OVER EEN INTEGRALE VISIE TER ONDERBOUWING EN TER VOORBEREIDING VAN PROJECTEN WAARIN WATERKWALITEIT EN ECOLOGISCHE INRICHTING EN ECOLOGISCH BEHEER Pagina 114 van 468

143 VAN WATERLOPEN GEÏNTEGREERD ZIJN - ontwikkelen van beleidsvisies m.b.t. milieukundige aspecten van integraal waterbeleid op diverse waterlopen in het bekken van de Brugse Polders, Leie- en Bovenscheldebekken E ,00 0,00 Erelonen en vergoedingen voor studies en werken van de gewone dienst ,00 0,00 BESCHIKKEN OVER BELEIDSONDERBOUWENDE EN -ONDERSTEUNENDE INSTRUMENTEN VOOR HET MILIEU- EN NATUURBELEID software toestel verzamelen terreingegevens in functie van milieu-, natuur- en waterbeleid - hardware toestel verzamelen terreingegevens in functie van milieu-, natuur- en waterbeleid - uitvoeren van studiewerk ter onderbouwing van het milieubeleid en ter voorbereiding van milieuprojecten (o.a. uitwerken van plannen van aanpak lozings(knel)punten, natuurverbindingsgebieden en prioritaire waterlopen, verder inventariseren van ecologische potenties van waterlopen, opmaken van inrichting- en beheerplannen van overs en bufferbekkens, enz.). Produceren van beleidsnota's en teksten prov. milieu- en natuurrapoorten, milieuprogramma's, insteeknota's, plannen en rapportering in het kader van de samenwerkingsovereenkomst, enz.). Bijhouden van een milieubarometer (als een set van meetbare indicatoren en als beleidsondersteunend instrument) I 7.150,00 0,00 Concessies, octrooien, licenties, software, know -how, merken en andere gelijkaardige rechten, aanschaffingswaarde I 4.810,00 0,00 Informaticahardware, aanschaffingswaarde E ,00 0,00 Erelonen en vergoedingen voor studies en werken van de gewone dienst ,00 0, Horizontaal integreren van milieu-, natuur- en duurzaamheidsdoelstellingen in het geheel van provinciale verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Pagina 115 van 468

144 HORIZONTAAL INTEGREREN VAN DUURZAME ONTWIKKELING uitvoeren duurzame projecten van uit de verschillende prov. diensten + externe ondersteuning i.v.m. de milieucoördinatorsplicht (opmaken van milieuvergunningen, opvolgen van specifieke complexe installaties) E ,00 0,00 Erelonen en vergoedingen voor studies en werken van de gewone dienst ,00 0, De organisatieontwikkeling en het professionaliseren van de werking op basis van moderne methodes Kwaliteitsvol onderhouden en beheren van de domeinen en groene assen. CONTINUEREN VAN HET DAGELIJKS BEHEER EN ONDERHOUD VAN PROVINCIEDOMEINEN EN GROENE ASSEN Streekhuis Zuid/West-Vlaanderen : heraanleg wegenis I ,00 0,00 Recreatiegronden, kosten van inrichting - Onderhoud tuin en maaien gras door aannemer (Esenkasteel en 't Hooge) - PTI : prestaties van derden onderhoud tuin en maaien gras door aannemer E ,00 0,00 Andere accommodatie kosten E ,00 0,00 Andere accommodatie kosten - uitvoeren kap- en groenbeheerswerken in alle domeinen I ,00 0,00 Recreatiegronden, kosten van inrichting - vervanging speeltoestellen I ,00 0,00 Installaties machines en uitrusting, aanschaffings- waarde - aankoop dierenvoeders diverse domeinen E ,00 0,00 Aankopen grondstoffen - huur spoorwegbeddingen: gebruiksvergoedingen moereveldpad E 1.400,00 0,00 Huur, huurlasten en erfpacht- vergoedingen Pagina 116 van 468

145 onroerende goederen : terreinen - huur spoorwegbeddingen, aanpassing werkelijke toestand E ,00 0,00 Huur, huurlasten en erfpacht- vergoedingen onroerende goederen : terreinen - onderzoek grondmonsters in kader van slib- en grondverzet, boomverzorging E ,00 0,00 Erelonen en vergoedingen voor studies en werken van de gewone dienst - speciale tekenstiften, vullingen, speciaal papier, inkt, E 500,00 0,00 Kantoorbenodigdheden voor rechtstreeks verbruik - bvb aankoop topografische kaarten E 1 500,00 0,00 Aankoop van diverse gebruiks- en verbruiksgoederen, andere dan kantoorbenodigdheden - boeken en documentatie ter aanvulling bibliotheek E 500,00 0,00 Kosten voor tijdschriften, boeken, documentatie en abonnementen - lidgeld verschillende verenigingen (beëedigde wachters) E 2.500,00 0,00 Lidgelden en bijdragen - contante aankopen < 500,00 euro in de domeinen E ,00 0,00 Kasprovisies - andere administratieve werkingskosten E 1 500,00 0,00 Andere administratieve werkingskosten - telefoonkosten diverse domeinen E 6.000,00 0,00 Kosten telefoon, fax, internet en - promotionele acties voor de domeinen E 6.500,00 0,00 Pagina 117 van 468

146 Kosten voor publiciteit, promotie en voorlichting - relatiegeschenken E 1.000,00 0,00 Relatiegeschenken - restaurantkosten E 750,00 0,00 Restaurantkosten - aankoop en onderhoud (speciale) werkkledij domeinen E ,00 0,00 Kosten voor aankoop, onderhoud en huur werkkledij - reiniging werkkledij E 5.000,00 0,00 Kosten voor nieuwkuis ed... - jaarlijkse bijeenkomst domeinpersoneel; teamdag personeel E 7.000,00 0,00 Andere algemene kosten personeel - kosten inrichting, herstel voorzieningen en uitrusting E ,00 0,00 Werkingskosten voor gebouwen en terreinen - onvoorziene werken aan gebouwen in domeinen (dienst gebouwen) E ,00 0,00 Prestaties van derden: onder- houd en herstellingen gebouwen en terreinen - kosten maaien en hooien, snoeien en vellen bomen, bestrijden mollen en ganzen, onkruidbeheer, uitgevoerd door derden (aanneming, andere besturen, particulieren) rekening gehouden met continue uitbreiding op domeinen en verbetering van de uitvoering van beheersopdrachten E ,00 0,00 Prestaties van derden: onder- houd en herstellingen gebouwen en terreinen - beheerswerken damse vaart E ,00 0,00 Prestaties van derden: onder- houd en herstellingen gebouwen en terreinen - kosten distel-, onkruid- en hooibeheer langs spoorwegbermen en in E ,00 0,00 Pagina 118 van 468

147 graslanden (sociale tewerkstelling) - onderhoud en herstellingen gebouwen en terreinen, kosten hooien bermen groene assen uitgevoerd door derden (aanneming) Prestaties van derden: onder- houd en herstellingen gebouwen en terreinen E ,00 0,00 Prestaties van derden: onder- houd en herstellingen gebouwen en terreinen - aankoop allerhande materialen voor beheer domeinen en groene assen, E ,00 0,00 aankoop allerhande verbruiksmateriaal voor de werking van de brigades Aankoop en onderhoud klein materiaal - onderhoud en herstellingen machinepark groendienst in alle domeinen E ,00 0,00 Onderhoud en herstellingen installaties, machines en uitrusting E ,00 0,00 Stookolie - selectieve afvalophaling in alle domeinen E ,00 0,00 Ophalen huisvuil, container lediging, recyclage oud papier - onderhoud en herstelling voertuigenpark in alle domeinen E ,00 0,00 Prestaties van derden voor voertuigen: onderhoud en herstellingen - huur speciale machines bij groot onderhoud terreinen (vb speelpleinen, grachten enz) E ,00 0,00 Huurkosten van transport- materieel - brandstoffen wagens, tractoren, grote machines etc E ,00 0,00 Brandstoffen - diverse kosten voertuigen E 6.000,00 0,00 Andere kosten voertuigen - kleine werken en herstellingen in domeinen en groene assen (onderhoud en herstel wegen, wandelwegen, infrastructuur, constructies, E ,00 0,00 Pagina 119 van 468

148 verhardingen, signalisatie, speelpleinen, herstellen grachten en landschapselementen enz);onderhoud en herstelling verhardingen in domeinen en langs groene assen verdeeld in 3 regio's: noord, zuid, west noodzakelijk om snel en efficient op te treden; dringend de vele herstellingen en tussenkomsten uit te voeren; vb dringend nood om bij afpalingen van de routes, de grenzen vast te leggen; vertaalt zich in voldoende kredieten voor het inzetten van de aannemers Onderhoud wegen - maaien onderwaterplanten Damse Vaart en De Gavers E ,00 0,00 Onderhoud ruimingswerken waterlopen - inzet personen Oranjehuis E ,00 0,00 Personen ter beschikking gesteld aan de provincie - organisatie diverse manifestaties zoals beurzen enz E 0, ,00 Retributies voor gebruik pro- vinciaal openbaar domein - diverse verhuringen + oeverranden Damse Vaart + jachtrechten + weiden E 0, ,00 Opbrengsten uit verhuur gebouwen en terreinen - diverse erfpachtvergoedingen E 0, ,00 Opbrengsten uit erfpacht en opstalvergoedingen gebouwen en terreinen - gebruiksvergoeding lokaal schuttersgilden en opbrengst waterverbruik De Gavers E 0, ,00 Opbrengsten uit concessie- & verbruiksgoederen andere - verkoop kopies, brochures, enz E 0,00 300,00 Opbrengsten verkoop kopies, brochures, catalogi, publicaties, CD-roms,... - opbrengsten verkoop hout, bomen, bloemen E 0, ,00 Pagina 120 van 468

149 Opbrengsten verkoop bomen, hout en bloemen - terugbetaling kosten n.a.v. beschadiging goederen en beplanting in de provinciale domeinen E 0, ,00 Opbrengsten uit recuperatiekosten - subsidie Vlaanderen i.f.v. ecologische bosfunctie E 0, ,00 Overheidssubsidie Vlaamse Gemeenschap i.f. v. ecologische bosfunctie - subsidie Vlaanderen i.k.v. erkenning bosreservaten E 0, ,00 Toelage van de Vlaamse Gemeenschap ingevolge erkenning bosreservaten - maaien grasterreinen E 2.000,00 0,00 Andere accommodatie kosten - onderhoud tuin en maaien gras door aannemer E 5.000,00 0,00 Andere accommodatie kosten - onderhoud tuin en maaien gras door derden E ,00 0,00 Andere accommodatie kosten - onderhoud tuin en maaien gras door derden E ,00 0,00 Andere accommodatie kosten - onderhoud tuin en maaien gras door derden E ,00 0,00 Andere technische werkings- kosten , ,00 CONTINUEREN VAN HET DAGELIJKS BEHEER EN ONDERHOUD VAN PROVINCIEDOMEINEN EN GROENE ASSEN (ZWIN) divers klein materiaal E ,00 0,00 Aankoop en onderhoud klein materiaal - herstellingen machinepark E ,00 0,00 Pagina 121 van 468

150 Onderhoud en herstellingen installaties, machines en uitrusting - conciërge, koninklijke villa en het vogelpark E ,00 0,00 Schoonmaak en ruitenwas - PN Zwin : stookolie E ,00 0,00 Stookolie - selectieve afvalophaling E ,00 0,00 Ophalen huisvuil, container lediging, recyclage oud papier - diverse niet nader te omschrijven items E ,00 0,00 Andere accommodatie kosten - onderhoud voertuigenpark E ,00 0,00 Prestaties van derden voor voertuigen: onderhoud en herstellingen - PN Zwin : brandstoffen voertuigen E 1 800,00 0,00 Brandstoffen - onderhoud machinepark en wisseltentoonstellingen E ,00 0,00 Onderhoud en herstellingen installaties, machines en uitrusting - verzekering voor gehuurde tentoonstelling E ,00 0,00 Verzekeringen roerende goederen - gedetacheerde voor het bezoekerscentrum E ,00 0,00 Personen ter beschikking gesteld aan de provincie - inkomgelden het zwin E 0, ,00 Opbrengsten uit inkomgelden Pagina 122 van 468

151 - verhuur verrekijkers E 0, ,00 Opbrengsten uit verhuur diverse materialen - verkoop shop E 0, ,00 Opbrengsten verkoop kopies, brochures, catalogi, publi- caties, CD-roms,... - diverse opbrengsten (gidsbeurten) E 0, ,00 Diverse opbrengsten , ,00 HET BEHEER VAN DE GROENZONES VAN HET DOMEIN RAVERSIJDE ZO UITVOEREN DAT DE NATUURWAARDEN MAXIMALE KANSEN KRIJGEN EN GOEDE TOEGANKELIJKHEID BEREIKT WORDT Aankoop zitmaaier I ,00 0,00 Speciale- en andere voer- tuigen, aanschaffingswaarde - toelage Stad Ooostende voor groenonderhoud Raversijde (aangepast aan beduidend goedkoper contract groenonderhoud dat ingebracht kan worden) E 0, ,00 Toelage van Stad Oostende voor het onderhoud van Raversijde , , Handhaving in de domeinen en groene assen: ontwikkelen en uitbouwen. VERDER UITBOUWEN VAN DE HANDHAVINGSBRIGADE diverse voor de toezichtsbrigade I ,00 0,00 Installaties machines en uitrusting, aanschaffings- waarde ,00 0,00 Pagina 123 van 468

152 05.23 Verbeteren van de efficiëntie en de inzetbaarheid van de operationele groenbrigades. VERBETEREN EN UITBOUWEN VAN DE OPERATIONELE MIDDELEN EN VOORZIENINGEN VAN DE GROENBRIGADES aanvulling en vervanging groenonderhoudmachines (o.a. 2 hakselaars) I ,00 0,00 Installaties machines en uitrusting, aanschaffings- waarde - aanvulling en/of vervanging dienstvoertuigen I ,00 0,00 Auto's en bestelwagens, aanschaffingswaarde - aanvulling en/of vervanging tractoren & zitmaaiers I ,00 0,00 Speciale- en andere voer tuigen, aanschaffingswaarde ,00 0,00 UITBOUWEN VAN NIEUWE BRIGADES O.A. IJZERBOOMGAARD dienstvoertuig ijzerboomgaard I ,00 0,00 Auto's en bestelwagens, aanschaffingswaarde - tractor ijzerboomgaard I ,00 0,00 Speciale- en andere voer tuigen, aanschaffingswaarde ,00 0,00 Uitgaven hoofdstuk E E 6.787, , , E 46,54 0,00 500,00 Ontvangsten hoofdstuk E E 0, , , E , , ,00 Pagina 124 van 468

153 Uitgaven hoofdstuk E E 2.000, , , E 0, , , E , , , E , , , E 0,00 500,00 500, E 428,00 500,00 500, E 470,30 500,00 500, E 460, , , E 3.500, , , E 0,00 450,00 500, E 4.875, , , E 1.598, , , E 1.178, , , E 421,00 750,00 750, E , , , E 9.945, , , E 4.389, , , E , , , E , , , E , , , E , , , E 0,00 609, , E , , ,00 Ontvangsten hoofdstuk E E , , , E , , , E 405,35 300,00 300, E , , , E 0, , , E , , , E 0, , , E , , , E , , , E , , , E , , , E 3.409, , , E 9.920, , , E , , , E 2.220, , , E 0, , , E , , , E , , , E , , , E 1.163, , , E 716, , , E , , , E , , ,00 Pagina 125 van 468

154 Uitgaven hoofdstuk E E , , , E 0, , , E , , , E 7.236, , , E , , , E 0, , , E 7.280, , , E , , , E , , , E 7.704, , , E 6.025, , , E , , , E 0,00 0,00 411, E 0,00 500, , E 143, , , E 145,00 600,00 600, E 2.500, , , E 1.500, , , E 2.200, , , E 0, ,00 500, E , , , E 0, , , E 79,50 500, ,00 Ontvangsten hoofdstuk E E 6.362, , ,00 I I 0,00 0, , I 0,00 0, , I 0, , , I 0, , , I 0, , ,00 Pagina 126 van 468

155 Uitgaven hoofdstuk E E 4.792, , , E 0,00 200,00 200, E 0,00 500,00 500, E 1.000, , , E , , , E 4.419, , , E 4.246, , , E 2.505, , , E , , , E 7.162, , , E 8.724, , , E 7.076, , , E 148, , , E 0,00 800,00 800, E 0, , , E 0,00 0, , E 0, , , E , , , E , , , E 2.975,39 0, , E 0, , , E , , , E 1.800, , ,00 Pagina 127 van 468

156 Uitgaven hoofdstuk E E , , , E , , , E , , , E , , , E 0, , , E , , , E , , , E 9.852, , , E , , , E 0, , , E , , , E 1.812, , , E 6.018, , , E 123,95 417,00 500, E 6.320, , , E 0,00 580, , E 1.710, , , E , , , E , , , E , , , E 38,20 0, , E 6.101, , , E 468, , ,00 Pagina 128 van 468

157 Uitgaven hoofdstuk E E 794, , , E , , , E , , , E 0, , , E 7.136, , , E 2.493, , , E 2.829, , , E 1.654, , , E , , , E 5.809, , , E 443, , , E , , , E , , , E 0, , , E 5.535, , , E 500, , , E 1.377, , , E , , , E 5.197, , , E 7.503, , , E , , , E , , , E 4.317, , ,00 Pagina 129 van 468

158 Uitgaven hoofdstuk E E 7.527, , , E 0, , , E 43, , , E 1.846, , , E 4.778, , , E , , , E 7.220, , , E 1.815,00 887, , E 0, , , E 98, , , E , , , E 1.160, , , E 2.771, , , E , , , E 4.451, , , E , , , E 140, , , E 99, , , E , , , E , ,00 500, E 553,00 500, , E 2.094, , , E 0, , ,00 Pagina 130 van 468

159 Uitgaven hoofdstuk E E , , , E , , , E , , , E , , , E , , , E 5.000, , , E , , , E , , , E 1.500, , , E , , , E 0, , , E , , , E , , ,00 I I , , , I , , , I , , , I , , , I , , , I 0,00 0, , I 0,00 0, , I 0, , , I 848, , ,00 Pagina 131 van 468

160 Uitgaven hoofdstuk I I 0,00 0, , I 0, , , I 709,06 0,00 500, I 2.158,09 0, , I 0,00 0, , I 0,00 0,00 500, I 0,00 0, , I , , , I 1.730, , , I 0, , , I , , , I 0, , , I , , , I 1.839, , , I 0, , ,00 Milieu, Natuur en Landschappen Totaal hoofdstuk Geraamde uitgaven Geraamde ontvangsten E , ,00 Pagina 132 van 468

161 I , ,00 Totaal , ,00 Pagina 133 van 468

162 Ruimtelijke Ordening 1. Het garanderen van rechtszekerheid, de principes van behoorlijk bestuur en de basiskwaliteit van de dienstverlening Kwalitatief beoordelen van en klantvriendelijk communiceren over dossiers in het kader van het decreet op de ruimtelijke ordening inzake ruimtelijke planning. ADVISEREN EN GOEDKEUREN VAN RUIMTELIJKE PLANNINGSDOSSIERS diverse kosten i.k.v. adviseren en goedkeuren ruimtelijke planningsdossiers E ,00 0,00 Aankoop van diverse gebruiks- en verbruiksgoederen, andere dan kantoorbenodigdheden - kopiekosten ruimtelijke planningsdossiers E 1 500,00 0,00 Kosten voor fotokopies - kleine contante uitgaven E 1 500,00 0,00 Kasprovisies - publicatieverplichtingen in verband met PRUP's E 9.500,00 0,00 7. Het significant bijdragen tot een kwaliteitsvolle verbetering van de fysieke leefomgeving. Publicatiekosten overheidsop- drachten en andere ,00 0, Realiseren van een duurzame ruimtelijke ontwikkeling van de provincie West-Vlaanderen door uitvoering van het provinciaal ruimtelijk structuurplan. UITWERKEN VAN PROJECTEN (BELEIDSVISIES, RUP'S,...) TER UITVOERING VAN HET PRS-WV uitwerken van projecten (beleidsvisies, RUP's,...) ter uitvoering van het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan West-Vlaanderen I ,00 0,00 UItbestede plannen en studies, Pagina 134 van 468

163 aanschaffingswaarde - uitwerken van projecten (beleidsvisies, RUP's) ter uitvoering van het PRS-WV E ,00 0,00 Andere administratieve werkingskosten ,00 0,00 OPMAKEN VAN ONDERSTEUNENDE ONDERZOEKSOPDRACHTEN I.F.V. GROTERE PROJECTEN diverse studie-opdrachten E ,00 0,00 3. De selectieve uitbouw van de provincie als kennispartner Ter beschikking stellen van ruimtelijke planningsdeskundigheid. Erelonen en vergoedingen voor studies en werken van de gewone dienst ,00 0,00 VERZORGEN VAN HET SECRETARIAAT VAN DE PROCORO zitpenningen en km-vergoedingen procoro E ,00 0,00 Vergoedingen en zitpenningen externen ,00 0,00 ACTIEF DEELNEMEN AAN RELEVANTE OVERLEGFORA INZAKE RUIMTELIJKE ORDENING lidgelden vakorganisaties E ,00 0,00 Lidgelden en bijdragen - toelage VRP E ,00 0,00 Toelage aan VRP (vereniging ruimtelijke planning) ,00 0,00 Pagina 135 van 468

164 11. De organisatieontwikkeling en het professionaliseren van de werking op basis van moderne methodes Verhogen van de efficiëntie en effectiviteit van de interne dienst. OPSTARTEN VAN EEN GEOGRAFISCH DATASYSTEEM VOOR RUIMTELIJKE PLANNEN opstarten geografisch datasysteem voor ruimtelijke plannen E ,00 0,00 Huur, onderhoud en beheer van software 4.900,00 0,00 OPVOLGEN VAN RELEVANTE LITERATUUR INZAKE RUIMTELIJKE ORDENING aankoop diverse lectuur inzake ruimtelijke planning E 1 465,00 0,00 Kosten voor tijdschriften, boeken, documentatie en abonnementen 12. Het continu verbeteren van een positieve, faire en stimulerende werkomgeving voor alle medewerkers Bevorderen van de samenwerking tussen de collega's en de werksfeer. 465,00 0,00 ORGANISEREN VAN EEN TEAMBUILDINGACTIVITEIT teambuilding E ,00 0,00 Andere algemene kosten personeel 1.700,00 0,00 Uitgaven hoofdstuk E E 7.464, , , E , , ,00 Pagina 136 van 468

165 Uitgaven hoofdstuk E E 108, , , E 0, ,00 500, E 74, ,00 465, E , , , E 2.000, ,00 500, E 120, , , E , , , E 1.365, , , E 0, , , E , , ,00 I I , , ,00 Ruimtelijke Ordening Totaal hoofdstuk Geraamde uitgaven Geraamde ontvangsten E ,00 0,00 Pagina 137 van 468

166 I ,00 0,00 Totaal ,00 0,00 Pagina 138 van 468

167 Mobiliteit en Infrastructuur 3. De selectieve uitbouw van de provincie als kennispartner Bijdragen tot een kwaliteitsvol gemeentelijk beleid op verkeerstechnisch en bouwkundig vlak. Ontwerpen en uitvoeren van wegeniswerken op gemeentelijk patrimonium in het kader van het provinciaal gebiedsgericht beleid, het beleid natuur en landschap of het toeristisch beleid Projecten i.o. van de provinciale gebiedswerking : - landinrichting De Moeren : EUR - Roesbrugge-Stavele, recreatieve verbinding fase 1 : EUR - Forten Staats-Spaanse linies : EUR - opwaardering jaagpad Boudewijnkanaal : EUR I ,00 0,00 Infrastructuur, groot onderhoud of inrichting ,00 0,00 6. Het selectief bevorderen van sociaal-economische ontwikkeling met inbegrip van de sectoren toerisme, land- en tuinbouw en visserij Ondersteunen van bedrijven bij de (re-)organisatie van hun mobiliteitsmanagement en bedrijfsvervoerplanning. INFORMEREN EN ONDERSTEUNEN BEDRIJVEN BIJ BEDRIJFSVERVOERPLANNING ondersteuning onderzoek bedrijfsvervoerplan I ,00 0,00 UItbestede plannen en studies, aanschaffingswaarde - toelage Vlaamse gemeenschap in het kader van bedrijfsmobiliteit E 0, ,00 7. Het significant bijdragen tot een kwaliteitsvolle verbetering van de fysieke leefomgeving. Toelage van de Vlaamse Gemeenschap i.k.v. bedrijfsmobiliteit , ,00 Pagina 139 van 468

168 08.06 Versterken van de coördinatie van het mobiliteitsbeleid in West-Vlaanderen. PROMORA AANWENDEN ALS COÖRDINATIE-INSTRUMENT Vergoeding deskundigen niet-ambtenaren (promora) E ,00 0, Realiseren van het provinciale functionele fietsroutenetwerk. Vergoedingen en zitpenningen externen 1.000,00 0,00 OPDRIJVEN FIETSFONDSPROJECTEN NAAR MAXIMAAL BESCHIKBAAR BUDGET Ondersteuning ontwerp, proefboringen, metingen en grondonderzoek I ,00 0,00 UItbestede plannen en studies, aanschaffingswaarde - Uitbouw provinciaal fietsroutenetwerk I ,00 0,00 Infrastructuur, groot onderhoud of inrichting - Overdracht-betoelaging Vlaamse Gemeenschap fietsfonds I 0, ,00 Investeringssubsidies uit fietsfonds Vlaamse Gemeenschap , , Realiseren van de overdracht van lokale wegen naar gemeenten en verzekeren van de verkeersveiligheid en de verkeersleefbaarheid tijdens de overgangsperiode. UITVOEREN EN BEGELEIDEN VAN AANPASSINGSWERKEN AAN VOORMALIGE PROVINCIEWEGEN IN KADER VAN HET OVERDRACHTSPROTOCOL Doortocht Hooglede (afrekening) I ,00 0,00 Wegen, groot onderhoud ,00 0,00 Pagina 140 van 468

169 IN GOEDE STAAT HOUDEN VAN DE PROVINCIEWEGEN OM DE VERKEERSVEILIGHEID EN BERIJDBAARHEID TE VERZEKEREN Beheer en onderhoud van overblijvende provinciewegen E ,00 0,00 Onderhoud wegen - onderhoud signalisatie overblijvende provinciewegen E ,00 0, Uitbouwen van het inrichtingsbeleid van secundaire wegen. Onderhoud signalisatie wegen ,00 0,00 OPLOSSINGEN UITWERKEN VOOR REGIONALE EN SPECIFIEKE MOBILITEITSPROBLEMEN verkeersstudies I ,00 0,00 UItbestede plannen en studies, aanschaffingswaarde Stimuleren van het gebruik van economisch, sociaal en fysisch-ecologisch verantwoorde vervoersmiddelen ,00 0,00 SENSIBILISERING DOELGROEPEN ondersteuning campagne met belgerinkel naar de winkel E ,00 0,00 Lidgelden en bijdragen - diverse sensibliseringsprojecten waaronder aankoop educatief materiaal dode hoek training, campagne veilig fietsen, campagne ondersteuning fiets poolen E ,00 0,00 Kosten voor publiciteit, promotie en voorlichting - betoelaging Vlaamse Gemeenschap fietsbeleid E 0, ,00 (samenwerkingsovereenkomst tussen de provincie en Vlaanderen d.d. 20/ Overheidssubsidies : Vlaamse Gemeenschap 04/2009) Ondersteuning fietsbeleid , ,00 Pagina 141 van 468

170 08.14 Ontwerpen en uitvoeren van wegeniswerken op provinciaal patrimonium. HET ONTWERPEN EN AANLEGGEN VAN WEGINFRASTRUCTUUR OP PROVINCIEDOMEINEN, GROENE ASSEN EN ANDER PATRIMONIUM IN EIGENDOM OF BEHEER VAN DE PROVINCIE Westtoer : aanpassen parking I ,00 0,00 Recreatiegronden, kosten van inrichting - aanleg parking en rioleringen POVLT I ,00 0,00 Niet bebouwde bouwgronden, kosten van inrichting - PTI : omgevingswerken loods tuinbouwschool, verharden compostruimte, uitbreiding parking aan sporthal en aanleg speelplaats 1ste graad. - Bulskampveld : ruiterpaden EUR Wallemote-Wolvenhof : ruiterpaden EUR Alle domeinen : herstel wegenis EUR Recreatieve routes groene assen - heraanleg Groene 62 deel Gistel - Wijnendale EUR - heraanleg Stroroute deel Moorslede-Zonnebeke EUR - inrichten overwegen en rustplaatsen Groene 62 deel Oostende-Gistel EUR - tunnelmonden ondertunneling Guldensporenroute onder de N391 in Zwevegem EUR Fort van Beieren Bastion Noord EUR - De Gavers - omgevingsaanleg watersportgebouw en weg onthaalgebouw naar zwemgebouw : EUR - erelonen voor omgevingsaanleg en lopende dossiers : EUR - heraanleg zone Zuid na afbraak oud-blosogebouw : EUR - aandeel provincie in heraanleg Eikenstraat ter hoogte van ingang domein : EUR I ,00 0,00 Niet bebouwde bouwgronden, kosten van inrichting I ,00 0,00 Recreatiegronden, kosten van inrichting I ,00 0,00 Recreatiegronden, kosten van inrichting Pagina 142 van 468

171 - Damse Vaart heraanleg stuk Noorweegse Kaai : EUR I ,00 0,00 Infrastructuur, groot onderhoud of inrichting - BE-Part : heraanleg parking I ,00 0,00 Niet bebouwde bouwgronden, kosten van inrichting 11. De organisatieontwikkeling en het professionaliseren van de werking op basis van moderne methodes Verhogen van de efficiëntie en effectiviteit van de interne dienst ,00 0,00 VERHOGEN VAN DE EFFICIËNTIE EN EFFECTIVITEIT VAN DE INTERNE DIENST vervanging dienstwagen I ,00 0,00 Auto's en bestelwagens, aanschaffingswaarde - lidgelden beroepsorganisaties, kosten controlemechanismen en diverse administratieve kosten E 9.000,00 0,00 Andere administratieve werkingskosten - teambuilding, deelname congressen E 5.000,00 0,00 Andere algemene kosten personeel ,00 0,00 Uitgaven hoofdstuk E E 0, , , E , , , E 12,50 0, , E , , ,00 Ontvangsten hoofdstuk E E , , , E 0, , ,00 I I , , ,00 Pagina 143 van 468

172 Uitgaven hoofdstuk E E 0,00 71, , E , , , E , , ,00 I I , , , I 0,00 0, , I , , , I 0, , , I , , , I 0,00 0, , I 0,00 0, , I 0,00 0, , I , , , I , , , I , , , I 0,00 0, ,00 Mobiliteit en Infrastructuur Totaal hoofdstuk Geraamde uitgaven Geraamde ontvangsten E , ,00 Pagina 144 van 468

173 I , ,00 Totaal , ,00 Pagina 145 van 468

174 Landbouw en Visserij 11. De organisatieontwikkeling en het professionaliseren van de werking op basis van moderne methodes Verhogen van de efficiëntie en effectiviteit van de interne werking. ORGANISEREN VAN DE ALGEMEEN ONDERSTEUNDENDE WERKING VOOR HET POVLT Aankoop van papierwaren, kalenders, toners, E ,00 0,00 Kantoorbenodigdheden voor rechtstreeks verbruik - Aankoop kleine materialen, bv. scanner, boormachine, E 1 499,00 0,00 Aankoop van diverse gebruiks- en verbruiksgoederen, andere dan kantoorbenodigdheden - Aankoop van tijdschriften, boeken en abonnementen i.k.v. land- en tuinbouw E ,00 0,00 Kosten voor tijdschriften, boeken, documentatie en abonnementen - Kosten voor telefoon en fax m.b.t. POVLT en conciërgewoningen E ,00 0,00 - Kosten voor de domeinnamen www. povlt.be, bedrijfsintegratie.be, povltsierteelt.be + opmaak video over het POVLT Kosten telefoon, fax, internet en E ,00 0,00 Kosten voor publiciteit, promotie en voorlichting - Organiseren van de PR-werking vanuit het POVLT (o.a. opmaak posters voor beurzen) E ,00 0,00 Kosten voor uitbesteed druk- werk - Uitgaven i.v.m. deelname aan studiedagen en congressen E ,00 0,00 Didactische bezoeken, deel- nemingen, congressen en opleidingen Pagina 146 van 468

175 - Aankoop werkschoenen en laarzen, die buiten het project Boco vallen E 500,00 0,00 Kosten voor aankoop, onderhoud en huur werkkledij - Aankoop EHBO-materiaal E 1 500,00 0,00 Andere algemene kosten personeel - POVLT - Hardware (herstellingen aan computermateriaal, printers, servers, eigen netwerk) en onderdelen niet door IT Brugge ondersteund (technisch netwerk), Incl. herstellingen LIMS hardware (barcodescanners,... ), aanpassing telefooncentrale - POVLT - onderhoud en beheer van software, o.a. licentie statistieksoftware (SPSS BELGIUM), bestelprogramma, diverse programma's,... - Uitvoeren van herstellingen aan gebouwen en terreinen en aankopen van onderhoudsproducten en sanitair gerief, huur sanitaire voorzieningen en antivuilmatten voor het hoofdgbouw, labo, polyvalente loods en serre, toiletpapier en handdoekcassettes, diverse (sloten, sleutels,... ) - Aankoop en onderhoud klein materiaal: waterbehandelingsproduct, diverse aankopen om zelf herstellingen uit te voeren - Onderhoud en herstellingen van landbouwmachines en labo-uitrusting en toestellen, leveringsovereenkomst afname gassen (Air Liqude), diverse (onderhoud grasmachine, vloerschrobmachnie,...) herstellingen allerhande machines en uitrusting en toestellen - Uitvoeren van de onderhouds- en schoonmaakwerken op de site van het POVLT - Verbruik van stookolie voor het POVLT (conciërgewoning en aquacultuur) E ,00 0,00 Huur, onderhoud en beheer van informaticamaterieel E ,00 0,00 Huur, onderhoud en beheer van software E ,00 0,00 Werkingskosten voor gebouwen en terreinen E ,00 0,00 Aankoop en onderhoud klein materiaal E ,00 0,00 Onderhoud en herstellingen installaties, machines en uitrusting E ,00 0,00 Schoonmaak en ruitenwas E ,00 0,00 Stookolie Pagina 147 van 468

176 - Ophalen van gevaarlijk afval, ledigen septische put, straatkolken en opvangputten - Onderhoud van het wagenpark en landbouwvoertuigen en diverse herstellingen E ,00 0,00 Ophalen huisvuil, container lediging, recyclage oud papier E ,00 0,00 Prestaties van derden voor voertuigen: onderhoud en herstellingen - huur tractor E ,00 0,00 Huurkosten van transport- materieel - Aankoop klein materiaal voor voertuigen E 1 499,00 0,00 Aankoop van materialen voor voertuigen voor recht- streeks verbruik - Kosten voor autokeuringen E 1 250,00 0,00 Andere kosten voertuigen ,00 0,00 ORGANISEREN VAN DE ALGEMENE ONDERSTEUNENDE WERKING VAN DE ADMINISTRATIE LANDBOUW Kosten voor studies in opdracht van de administratie landbouw en visserij (algemene werkingsmiddelen) (zoals problematieken ruimte ordening, milieu-aspecten, hinder,...) E ,00 0,00 Erelonen en vergoedingen voor studies en werken van de gewone dienst - Algemene werkingskosten voor de administratie landbouw en visserij E 6.501,00 0,00 Andere administratieve werkingskosten - Algemene werkingsmiddelen van de administratie landbouw en visserij (kosten voor communicatie, evenementen, publiciteit, publicaties,...) E ,00 0,00 Andere communicatiekosten ,00 0,00 3. De selectieve uitbouw van de provincie als kennispartner. Pagina 148 van 468

177 09.02 Uitbouwen van kenniscentra voor rationeel beheer van de productiemiddelen in de land- en tuinbouw. UITVOEREN VAN ONDERZOEK NAAR EN IMPLEMENTEREN VAN ALTERNATIEVE VORMEN VAN ENERGIEPRODUCTIE Kosten aan biogasinstallatie die buiten de subsidieovereenkomst tussen de provincie en PIVAL vzw vallen - Organiseren van onderzoek inzake co-fermentatie en het exploiteren van de proefopstelling op de site van het POVLT, gekoppeld aan het onderzoek inzake energiegewassen. Afspraken betreffende de exploitatie opgenomen in de subsidieovereenkomst tussen de Provincie en Pival vzw (goedgekeurd in de provincieraad van 26/03/2009) I ,00 0,00 Installaties, machines en uitrusting, aanschaffings- waarde E ,00 0,00 Toelage aan VZW PIVAL ,00 0,00 ONDERSTEUNEN VAN DE LAND- EN TUINBOUWSECTOR INZAKE MESTOVERSCHOTTEN Ondersteunen van het Vlaams Coördinatiecentrum voor Mestverwerking d.m.v. een lidmaatschap. - Inkomsten uit de huur van kantoorruimte in Provinciehuis Abdijbeke aan VCM vzw E ,00 0,00 Lidgelden en bijdragen E 0, ,00 Opbrengsten uit verhuur ge- bouwen en terreinen , ,00 AANBIEDEN VAN OPLOSSINGEN INZAKE DE WATERPROBLEMATIEK IN DE LAND- EN TUINBOUW Organiseren en opvolgen van het Kenniscentrum Water voor Land- en tuinbouw binnen de vzw Pival met o.a. onderzoek naar alternatieven voor diepgrondwatergebruik E ,00 0,00 Toelage aan VZW PIVAL ,00 0,00 AANBIEDEN VAN OPLOSSINGEN EN ONDERSTEUNING VAN DE LAND- EN TUINBOUWSECTOR Pagina 149 van 468

178 INZAKE DE BODEM- EN BEMESTINGSPROBLEMATIEK - Uitbouwen en opvolgen van het Kenniscentrum Bodem en Bemesting binnen de vzw West-Vlaamse Proeftuin voor Industriële Groenten. - Organiseren van onderzoek naar alternatieve vormen van bodembewerking, waaronder ploegloosboeren via de vzw PCBT E ,00 0,00 Toelage aan de VZW West-Vlaamse Proeftuin voor Industriële Groenten E ,00 0,00 Toelage aan VZW Interprovinciaal Proefcentrum voor Biologische Teelt ,00 0,00 ONDERSTEUNEN VAN DE LAND- EN TUINBOUW INZAKE RATIONEEL GEBRUIK VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN Organiseren van onderzoek naar en uitbouwen van waarneming- en waarschuwingssystemen i.k.v. het ziekte- en plaagdetectie en rationeel gebruik van gewasbeschermingsmiddelen via de vzw West-Vlaamse Proeftuin voor Industriële Groenten. - Organiseren van onderzoek naar alternatieve en biologische bestrijdingstechnieken en nieuwe minder toxische producten via de vzw PCBT. - Cofinancieren van het Leaderproject 'Vulplaatsen als antwoord op puntvervuiling in het IJzerbekken' aan vzw West-Vlaamse Proeftuin voor Industriële Groenten. Cofinanciering van EUR ,87 gespreid over de periode E ,00 0,00 Toelage aan de VZW West-Vlaamse Proeftuin voor Industriële Groenten E ,00 0,00 Toelage aan VZW Interprovinciaal Proefcentrum voor Biologische Teelt E 7.245,00 0,00 Cofinanciering Europese projecten ,00 0, Realiseren van een performant centrum ten behoeve van land- en tuinbouw. REALISEREN VAN EEN MODERNE ACCOMMODATIE VOOR ONDERZOEK EN VOORLICHTING OP DE CAMPUS VAN HET POVLT Pagina 150 van 468

179 - Aankoop landbouwgronden ten behoeve van het POVLT I ,00 0,00 Landbouwgronden, aanschaf- fingswaarde ,00 0,00 REALISEREN VAN EEN MODERNE UITRUSTING VOOR LANDBOUWONDERZOEK EN VOORLICHTING OP DE SITE VAN HET POVLT Aankoop van duurzame roerende goederen o.a. grondbewerkingsapparatuur, verdere uitbouw aquacultuur - Verouderde of kapotte toestellen vervangen zoals projectscherm, LCD, DVD,... - Aalton tweedehands : EUR zitmaaier voor onderhoud proefvelden aardbei : EUR oogstwagen kolen : EUR hoogtwerker/schaarlift : EUR I ,00 0,00 Installaties, machines en uitrusting, aanschaffings- waarde I ,00 0,00 Didactisch materiaal, aanschaffingswaarde I ,00 0,00 Speciale- en andere voer- tuigen, aanschaffingswaarde ,00 0,00 IMPLEMENTEREN VAN MODERNE IT-TOEPASSINGEN OP DE SITE VAN HET POVLT verdere uitvoering masterplan I ,00 0,00 Concessies, octrooien, licenties, software, know -how, merken en andere gelijkaardige rechten, aanschaffingswaarde - Up-to-date houden van hardware I ,00 0,00 Informaticahardware, aanschaffingswaarde ,00 0, Uitbouwen van praktijkgericht en toegepast wetenschappelijk onderzoek en voorlichting in functie van een toekomstgerichte en duurzame land- en tuinbouw. Pagina 151 van 468

180 UITVOEREN VAN ONDERZOEK EN GEVEN VAN VOORLICHTING NAAR DE SPECIFIEKE DEELSECTOREN VAN DE LAND- EN TUINBOUW TOE Uitvoeren van onderzoek en geven van voorlichting naar de groententeelt via de vzw West-Vlaamse Proeftuin voor Industriële Groenten. - Ondersteunen van onderzoek en geven van voorlichting naar de aardappelteelt via de vzw PCA. - Ondersteunen van onderzoek en geven van voorlichting naar de akkerbouwsector via de vzw WPA. - Uitvoeren van onderzoek en geven van voorlichting inzake biologische landbouw via de vzw PCBT. - Ondersteunen van onderzoek en geven van voorlichting naar de champignonteelt via het Proefcentrum voor de Champignonteelt vzw. - Algemene communicatie over de resultaten van eigen landbouwkundige onderzoek, informatieverspreiding, ondersteuning en andere aspecten gekoppeld aan de landbouwsector. - Algemene communicatie over de resultaten van eigen tuinbouwkundige onderzoek, informatieverspreiding, ondersteuning en andere aspecten gekoppeld aan de tuinbouwsector. Onderhoud van de Rozentuin te Kortrijk. Ondersteuning aan enkele verenigingen waaronder Agro Bedrijfshulp E ,00 0,00 Toelage aan de VZW West-Vlaamse Proeftuin voor Industriële Groenten E ,00 0,00 Toelage aan VZW Interprovinciaal Proefcentrum voor de Aardappelteelt E ,00 0,00 Toelage aan VZW West-Vlaams Proefcentrum voor de Akkerbouw E ,00 0,00 Toelage aan VZW Interprovinciaal Proefcentrum voor Biologische Teelt E ,00 0,00 Toelage aan Proefcentrum voor de Champignonteelt vzw E ,00 0,00 Toelage aan het Provinciaal Comité voor Landbouw E ,00 0,00 Toelage aan het Provinciaal Comité voor Tuinbouw ,00 0,00 INRICHTEN EN STIMULEREN VAN BEDRIJFSBEGELEIDING NAAR SPECIFIEKE DEELSECTOREN UIT Pagina 152 van 468

181 DE LAND- EN TUINBOUW TOE - Ondersteuning van werking i.k.v. de veehouderij via de lokale verenigingen van de Vlaamse Rundveeteelt Vereniging. - Ondersteunen van projecten i.k.v. de veehouderij via Dierengezondheidszorg vzw. Het project focust op de IBRproblematiek. - Ondersteunen van bedrijfsbegeleiding i.k.v. de veehouderij via de vzw Pival. - Ondersteunen van bedrijfsbegeleiding i.k.v. de varkenshouderij via de Provinciale Vereniging der Varkensstamboek vzw. - Ondersteunen van bedrijfsbegeleiding i.k.v. dierengezondheidszorg via DGZ E ,00 0,00 Toelage aan Vlaamse Rundveeteelt Vereniging E ,00 0,00 Toelagen aan Dierengezondheids zorg Vlaanderen VZW E ,00 0,00 Toelage aan VZW PIVAL E ,00 0,00 Toelage aan de Provinciale Vereniging der Varkensstamboek i.k.v. bedrijfsbegeleiding E ,00 0,00 Projecttoelage aan Dieren- gezondheidszorg VZW Vlaanderen in het kader van bedrijfsbegeleiding ,00 0,00 UITVOEREN VAN ONDEZOEK INZAKE SCHADE DOOR WILD EN OPVOLGEN VAN WILDPROBLEMATIEK Cofinancieren van het project Invasieve exoten (zomerganzen) via Proclam vzw E 7.590,00 0,00 Cofinanciering Europese projecten 7.590,00 0,00 6. Het selectief bevorderen van sociaaleconomische ontwikkeling met inbegrip van de sectoren toerisme, land- en tuibouw en visserij Verhogen van de product- en proceskwaliteit in de landbouw. AANBIEDEN VAN ANALYSEPAKKETTEN SPECIFIEK VOOR DE LAND- EN TUINBOUW Pagina 153 van 468

182 - Aanbieden van analysepakketten i.k.v. waterproblematiek, bodem- en bemestingsproblematiek, gewasbeschermingsproblematiek en lastenboeken via de vzw West-Vlaamse Proeftuin voor Industriële Groenten E ,00 0,00 Toelage aan de VZW West-Vlaamse Proeftuin voor Industriële Groenten ,00 0,00 TOEPASSEN VAN EEN INTERN KWALITEITSSYSTEEM BINNEN HET PROVINCIALE LANDBOUWONDERZOEK Uitvoeren van ringtesten i.k.v. ISO voor Labor, VITO, Fapas, Wepal, Productschap, ILVO,... (vervoerskosten voor het bezorgen van de stalen aan het labo en kosten voor het verwerken van de statistieken) - Implementeren van het intern kwaliteitssysteem i.k.v. landbouwonderzoek binnen de verschillende afdelingen van het POVLT via toelage aan vzw West-Vlaamse Proeftuin voor Industriële Groenten E ,00 0,00 Erelonen en vergoedingen voor studies en werken van de gewone dienst E ,00 0,00 Toelage aan de VZW West-Vlaamse Proeftuin voor Industriële Groenten ,00 0, Ondersteunen van innovatie, diversificatie en verbreding in de land- en tuinbouw. VERSTERKEN VAN HET THEMA VERBREDING, MILIEUZORG EN INNOVATIE BINNEN DE EIGEN PROVINCIALE LANDBOUWWERKING EN DE LANDBOUWSECTOR Uitbouwen van de werking van het Proefcentrum voor Innovatie, Verbreding en Advies voor Landbouw en veehouderij (Pival vzw). Afspraken bepaald in de subsidieovereenkomst E ,00 0,00 Toelage aan VZW PIVAL ,00 0,00 OPSTARTEN VAN NIEUWE INITATIEVEN BINNEN DE LAND- EN TUINBOUW Ondersteunen van Europese projecten i.k.v. land- en tuinbouw E ,00 0,00 Cofinanciering Europese projecten ,00 0,00 Pagina 154 van 468

183 ORGANISEREN VAN NETWERKEN BINNEN DE LAND- EN TUINBOUWSECTOR I.K.V. VERBREDINGSACTIVITEITEN Ondersteunen van het netwerk bezoekboerderijen via de vzw Wavi E ,00 0,00 Toelagen aan VZW West-Vlaams Agrarisch Vormingsinstituut - Ondersteunen van hoeveproducten via de vzw De West-Vlaamse Hoeveproducten. Ondersteuning aan hoeveproducenten en organisatie van een netwerk rond West-Vlaamse Hoeveproducenten. - Stimuleren van een netwerk van zorgboerderijen door ondersteuning van de vzw Steunpunt Groene Zorg (subsidieovereenkomst goedgekeurd in de provincieraad dd. 27/11/2008). - Stimuleren van een netwerk rond landschapsonderhoud door landbouwers d.m.v. steun aan de vzw 't Boerenlandschap E ,00 0,00 Toelage aan de VZW De West-Vlaamse Hoeveproducten E ,00 0,00 Toelage aan VZW Groene zorg E ,00 0,00 Toelage aan VZW 't Boerenlandschap ,00 0,00 UITVOEREN VAN ONDERZOEK INZAKE ALTERNATIEVE LANDBOUWVORMEN Organiseren van onderzoek inzake aquacultuur als alternatieve landbouwvorm via de vzw Pival E ,00 0,00 Toelage aan VZW PIVAL ,00 0, Versterken van de relaties tussen landbouw en de andere maatschappelijke actoren. BEPALEN EN BENADRUKKEN VAN DE MARKTPOSITIE VAN DE LAND- EN TUINBOUW EN HET BELANG NAAR DE TOELEVERENDE EN VERWERKENDE INDUSTRIE Ondersteunen van initiatieven ter bevordering van nieuwe afzetmarkten voor land- en tuinbouwproducten via Flanders Vegetables Board E ,00 0,00 Toelage aan VZW Flanders Vegetables Board 8.501,00 0,00 Pagina 155 van 468

184 ONDERSTEUNEN VAN HET MILIEUVERGUNNINGENBELEID I.K.V. LANDBOUWDOSSIERS Opstarten van projecten en/of samenwerkingsverbanden i.k.v. milieuhinder en emissies in de veehouderij E ,00 0,00 Lidgelden en bijdragen ,00 0, Verbeteren van de interne en externe communicatie in de landbouwsector via overleg, vorming en educatie. COÖRDINEREN VAN DE DIVERSE LANDBOUWEDUCATIEVE INITIATIEVEN EN ORGANISEREN, STIMULEREN EN ONDERSTEUNEN VAN DEZE INITIATIEVEN BINNEN DE PROVINCIE WEST- VLAANDEREN Opvolgen, sturen en ondersteunen van West-Vlaamse kinderboerderijen via het provinciale reglement betreffende het erkennen en ondersteunen van de landbouweducatieve activiteiten op kinderboerderijen in West- Vlaanderen. - Ondersteunen van de vzw Plattelandsklassen i.k.v. de landbouweducatieve werking van deze vereniging. - Opzetten van samenwerkingsovereenkomsten tussen de provincie en derden i.k.v. landbouweducatieve initiatieven (zoals biokriebels, sla je slag,...). - Ontwikkelen van dienstverlenende landbouweducatieve initiatieven naar het onderwijs en de land- en tuinbouwsector (lespakketten, boer in beeld, teeltkits, folders,...). - Inkomsten uit de verkoop van de lespakketten 'Boer in Beeld' via het Tolhuis. - Coördineren en ondersteunen van diverse landbouweducatieve intiatieven via WAVI E ,00 0,00 Toelagen aan landbouw-educatieve initiatieven E ,00 0,00 Toelage aan VZW Plattelandsklassen E ,00 0,00 Lidgelden en bijdragen E ,00 0,00 Kosten voor publiciteit, promotie en voorlichting E 0,00 400,00 Opbrengsten verkoop kopies, brochures, catalogi, publi- caties, CD-roms, E ,00 0,00 Toelagen aan VZW West-Vlaams Agrarisch Vormingsinstituut Pagina 156 van 468

185 85.949,00 400,00 STIMULEREN EN ONDERSTEUNEN VAN DE COMMUNICATIE EN INFORMATIEVERSPREIDING BINNEN DE VERSCHILLENDE DEELSECTOREN VAN DE LAND- EN TUINBOUW Ondersteunen van de vzw Vereniging voor Bedreigde Neerhofdieren. Belang van de promotie, informatieverspreiding, instandhouding en herintroductie van bedreigde neerhofdierrassen. - Ondersteunen van de Provinciale Landbouwkamer als centraal overlegplatform voor de West-Vlaamse land- en tuinbouwsector. - Ondersteunen van de Paardenkwekersbond vzw. Ondersteunen van paardenkwekers d.m.v. geboortepremie en inrichting van prijskampen. - Ondersteunen van de West-Vlaamse Maatschappij tot kweekbevorderen van het drafpaard. Ondersteunen van de kwekers d.m.v. geboortepremie en ondersteunen van prijskampen. - Ondersteunen van de Nationale Fokvereniging Warmbloedpaard West- Vlaanderen. Organisatie van prijskampen en stamboekwerking. - Ondersteunen van het Varkensstamboek West-Vlaanderen. Betoelaging van de typisch provinciale activiteiten (provinciaal Prijskamp) en stamboekwerking. - Ondersteunen van de Provinciale Vereniging van Vleesschapenkwekers. Belang van o.a. stamboekwerking en keuringen. - Ondersteunen van de vzw Westhoek Holsteins. Belang van ondersteuning melkveehouders. - Ondersteuning van het Studiecentrum voor zeldzame rundveerassen via VRV. Belang van de instandhouding van Vlaamse lokale rundveerassen E ,00 0,00 Toelage aan de VZW Vereniging voor Bedreigde Neerhofdieren E ,00 0,00 Toelage aan de Provinciale Landbouwkamer E ,00 0,00 Toelagen aan Paardenkwekersbond E ,00 0,00 Toelagen aan de West-Vlaamse Maatschappij tot kweekbevor- deren van het drafpaard E ,00 0,00 Toelage aan de Nationale Fokvereniging Warmbloedpaard West-Vlaanderen E ,00 0,00 Toelage aan de Provinciale Vereniging der Varkensstamboek E ,00 0,00 Toelage aan de Provinciale Vereniging der Vleesschapen- kwekers E ,00 0,00 Toelage aan de VZW Westhoek Holsteins E ,00 0,00 Toelage aan Studiecentrum voor zeldzame Pagina 157 van 468

186 rundveerassen ,00 0,00 STIMULEREN EN ONDERSTEUNEN VAN DE COMMUNICATIE EN INFORMATIEVERSPREIDING OVER DE LAND- EN TUINBOUW Ondersteunen van het Vlaams Informatiecentrum voor Land- en Tuinbouw (VILT vzw) i.k.v. informatieverspreiding over de land- en tuinbouwsector E ,00 0,00 Toelage aan de VZW Vlaams Informatie Centrum voor Land- en Tuinbouw ,00 0, Verhogen van welzijn en veiligheid in de landbouw. GEVEN VAN ONDERSTEUNING, VOORLICHTING EN VORMING I.K.V. VEILIGHEID EN WELZIJN IN DE LAND- EN TUINBOUW Ondersteuen van de begeleiding van land- en tuinbouwers in probleemsituaties d.m.v. steun aan de vzw Boeren op een Kruispunt E ,00 0,00 Toelage aan vzw Boeren op een kruispunt ,00 0, Ondersteunen van duurzame ontwikkeling in de visserijsector. ONDERSTEUNEN VAN DE VORMINGEN EN OPLEIDINGEN IN DE VISSERIJSECTOR Upgrade hard- & software vaartsimulator van het Nautisch Centrum I ,00 0,00 Installaties, machines en uitrusting, aanschaffings- waarde - Onderhoud en herstellingen aan de vaartsimulatoren van het Nautisch Centrum te Zeebrugge i.k.v. de samenwerkingsovereenkomst rond het beheer en de werking van deze simulatoren. - Stimuleren van de wisselwerking tussen de visserijsector en het onderwijs d.m.v. een provinciale bijdrage in de vergoeding van de E ,00 0,00 Onderhoud en herstellingen installaties, machines en uitrusting E ,00 0,00 Pagina 158 van 468

187 scheepsjongeren via het Fonds voor Scheepsjongeren. Toelage aan de Fondsen voor Scheepsjongens ,00 0,00 STREVEN NAAR EEN BEWUSTWORDING VAN HET ASPECT VEILIGHEID IN DE VISSERIJSECTOR Ondersteuning bij de uitvoering van de afsprakennota alcohol- en drugbeleidsbeleid voor de visserijsector en hieraan gekoppelde sensibiliseringsacties. - Stimuleren van investeringen op vissersvaartuigen i.k.v. veiligheid en modernisering via het provinciale reglement betreffende de modernisering van kustvaartuigen en beveiliging van vissersvaartuigen (provincieraad van 24/06/1993 en latere wijzigingen) E 1 500,00 0,00 Kosten voor publiciteit, promotie en voorlichting E ,00 0,00 Investeringstoelage voor modernisering en beveiliging kust- en vissersvaartuigen ,00 0,00 ORGANISEREN VAN DE ALGEMENE WERKING VAN DE ADMINISTRATIE VISSERIJ Samenwerkingsovereenkomsten en bijdragen i.k.v. visserij (algemene werkingsmiddelen). - Andere administratieve werkingskosten zoals publicaties,... i.k.v. visserij (algemene werkingsmiddelen). Verhoging van EUR 1.240,00 door wegvallen ondersteuning van de Oostendse Visserijfeesten (geen organisatie voorzien in 2011). - Kosten voor publicaties, ontwikkeling van promotietools,... i.k.v. visserij (algemene werkingsmiddelen) E ,00 0,00 Lidgelden en bijdragen E ,00 0,00 Andere administratieve werkingskosten E ,00 0,00 Kosten voor publiciteit, promotie en voorlichting ,00 0,00 STIMULEREN VAN DE COMMUNICATIE TUSSEN DE VERSCHILLENDE ACTOREN BINNEN DE VISSERIJSECTOR Maaltijd- en cateringkosten voor de bijeenkomsten van de Provinciale E ,00 0,00 Pagina 159 van 468

188 Commissie voor de Zeevisserij. Restaurantkosten 1.500,00 0,00 PROMOTEN VAN DE VISSERIJSECTOR EN VISPRODUCTEN Ondersteunen van de promotiestand van de Vlaamse vis en visserijsector op de internationale beurs European Seafood Exposition. - Ondersteunen van de Oostendse visbakkers. Belang van de ondersteuning van initiatieven ter promotie van de visserijsector E 6.000,00 0,00 Kosten voor publiciteit, promotie en voorlichting E ,00 0,00 Toelage aan VZW Oostendse visbakkers - Ondersteunen van de Zeebrugse visserijfeesten via Stad Brugge. Belang van de ondersteuning van initiatieven ter promotie van de visserijsector. - Ondersteunen van Promovis vzw uit Nieuwpoort i.k.v. promotie van de visserij en haar producten. Belang van de ondersteuning van initiatieven ter promotie van de visserijsector E 1 500,00 0,00 Toelage aan stad Brugge voor Visserijfeesten Zeebrugge E ,00 0,00 Toelage aan VZW Promovis Nieuwpoort 8.980,00 0,00 OPVOLGEN VAN NIEUWE EVOLUTIES BINNEN DE VISSERIJSECTOR EN HIERAAN GERELATEERDE THEMA'S ZOALS AQUACULTUUR Ondersteunen van de European Aquaculture Society voor de organisatie van studiedagen en seminaries i.k.v. aquacultuur. - Ondersteunen van samenwerkingsverbanden en cofinanciering van projecten i.k.v. het Europese Visserijfonds (EVF) as E ,00 0,00 Toelage aan de European Aquaculture Society E ,00 0,00 Lidgelden en bijdragen ,00 0,00 Uitgaven hoofdstuk Ontvangsten hoofdstuk Pagina 160 van 468

189 Uitgaven hoofdstuk E E 7.360, , , E 1.529, , , E 654,46 799,00 499, E , , , E , , , E 3.166,33 230, , E , , , E 885, , , E 1.960,00 400,00 500, E 2.079,24 500,00 500, E 2.941, , , E 1.469, , , E 8.961, , , E , , , E , , , E 6.488, , , E 2.547, , , E 963, , , E 1.007, , , E 3.500, , , E 154,52 499,00 499, E 549,39 250,00 250, E , , ,00 Ontvangsten hoofdstuk E E , , , E 985,00 400,00 400,00 Pagina 161 van 468

190 Uitgaven hoofdstuk E E 1.051, , , E , , , E , , , E , , , E , , , E 2.064, , , E , , , E 3.450, , , E , , , E 0, , , E , , , E 0,00 500, , E 4.210, , , E 0, , , E 9.595, , , E , , , E , , , E 9.800, , , E , , , E 4.900, , , E 0, , , E , , , E 8.501, , ,00 Pagina 162 van 468

191 Uitgaven hoofdstuk E E , , , E 3.920, , , E 7.000, , , E , , , E , , , E 5.174, , , E 1.700, , , E 0, , , E 7.281, , , E 1.215, , , E 1.215, , , E 0, , , E 0, , , E 0, , , E 0,00 500, , E 0, , , E 0, , , E 0, , , E , , , E 1.240, , , E 500,00 500,00 500, E 1.240, , , E , , ,00 Pagina 163 van 468

192 Uitgaven hoofdstuk I I , , , I , , , I , , , I , , , I 2.094, , , I 0,00 0, , I , , , I 5.763, , ,00 Landbouw en Visserij Totaal hoofdstuk Geraamde uitgaven Geraamde ontvangsten E , ,00 I ,00 0,00 Pagina 164 van 468

193 Totaal , ,00 Pagina 165 van 468

194 Integraal Waterbeleid 1. Het garanderen van rechtszekerheid, de principes van behoorlijk bestuur en de basiskwaliteit van de dienstverlening Garanderen van het behoud en multifunctioneel gebruik van het watersysteem door een integrale benadering van het gevoerde waterbeleid rekening houdend met betrokken besturen en wensen van verschillende sectoren. UITBOUWEN VAN WATERSCHAPPEN ALS DYNAMISCH SAMENWERKINGSVERBAND TUSSEN WATERBEHEERDERS Deze kosten vloeien voort uit het nieuw decreet op het integraal waterbeleid (d.d. 18/07/2003). Ondersteuning van de waterschappen bij de realisatie en de opmaak van de deelbekkenbeheersplannen E ,00 0,00 Technische kosten van derden: tussenkomst werkings- kosten - Ingevolge het nieuw decreet op het integraal waterbeleid d.d. 18/07/ 2003 is de provincie verantwoordelijk voor de organisatie van de secretariaten. Plaatselijk kan de provincie in bepaalde waterschappen hiervoor samenwerken met polder of gemeentebesturen E 5.000,00 0,00 Terugbetaling aan openbare besturen inzake de organisatie secretariaten waterschappen ,00 0,00 3. De selectieve uitbouw van de provincie als kennispartner Ondersteunen van het lokaal waterbeleid in functie van een samenhangende, efficiënte en kwaliteitsvolle beleidsvoering. FINANCIEEL EN TECHNISCH ONDERSTEUNEN VAN GEMEENTEN EN POLDERS BIJ SPECIFIEKE PROJECTEN ZOALS WATERLOPENBEHEER, EROSIEPREVENTIE EN - BESTRIJDING vervallen kredieten onderhoud waterlopen 2de categorie E ,00 0,00 Terugbetaling aan Polders en Wateringen vr onderhoudskosten onbevaarbare waterlopen 2e cat en bijhorende pompstations - provinciaal reglement d.d. 01/06/2006 (agendapunt 25) E ,00 0,00 Pagina 166 van 468

195 Het betreft: - Houthulst: Terlanestraat - Poperinge (deel 2) St. Jan ter Biezen - administratieve ondersteuning bestemd voor de erosiebestrijding en - preventie - Het betreft: riolerings- en wegeniswerken in de Heirweg - 2de fase - Bufferbekken Krommebeek ter hoogte van de Hagedoornweg Subsidies aan gemeenten voor kleinschalige erosie bestrijdingswerken E ,00 0,00 Toelage aan VZW PROCLAM voor erosieambtenaar E ,00 0,00 Toelagen voor verbeteringswerken aan onbevaarbare waterlopen 2de categorie - Terugbetaling onderhoudskosten aan : Noordwatering van Veurne partij 1 / partij 2 / partij 3, maaiwerken Noordwatering van Veurne ruimingswerken/ Polder De Moeren/ Nieuwe Polder van Blankenberge / Zuidijzerpolder/ Zwinpolder/Nieuwe Hazegraspolder / Damse Polder/ Polder Sint- Trudoledeken/ Middenkustpolder en pompkosten E ,00 0,00 Terugbetaling aan Polders en Wateringen onderhoudskosten onbevaarbare waterlopen 2e categorie & bijh. pompstations ,00 0,00 KOMEN TOT EEN VERALGEMEENDE GRONDIGE AANPAK VAN DE RATTENBESTRIJDING (MUSKUSRATTEN EN BRUINE RATTEN) EN EXOTENBESTRIJDING jaarvergadering provinciale adviescommissie voor muskusrattenbestrijding. Voorstelling projecten dienst waterlopen. - De rattenbestrijding is ingedeeld in een achttal comités. Hierin zetelen de gemeenten en polderbesturen onder het voorzitterschap van een lokale mandataris. Het betreft hier de werkingsmiddelen voor de rattenbestrijding E ,00 0,00 Restaurantkosten E ,00 0,00 Toelagen aan de regionale comités voor rattenbestrijding ,00 0,00 6. Het selectief bevorderen van sociaaleconomische ontwikkeling met inbegrip van de sectoren toerisme, land- en tuinbouw en visserij Zorgen voor voldoende water voor land- en tuinbouw en industrie door het voorzien van alternatieve watervoorraden. Pagina 167 van 468

196 VOORZIEN VAN ALTERNATIEVE WATERVOORRADEN Ardooie bufferbekken Roobeek I ,00 0,00 Waterlopen en waterbekkens, aanschaffingswaarde 7. Het significant bijdragen tot een kwaliteitsvolle verbetering van de fysieke leefomgeving ,00 0, Terugdringen van de risico's voor wateroverlast door het zorgvuldig beheren, inrichten en onderhouden van het watersysteem. GARANDEREN VAN EEN ZORGVULDIG ONDERHOUDEN WATERLOPENSTELSEL onderhoud waterlopen: laattijdige afrekeningen wegens te hoge waterstanden en ontoegankelijkheid van de landerijen - - Meulebeke waterkering Devebeek - Poperinge bufferbekken Vleterbeek E ,00 0,00 Onderhoud ruimingswerken waterlopen I ,00 0,00 Waterlopen en waterbekkens, aanschaffingswaarde - onderhoud onbevaarbare waterlopen 2de categorie E ,00 0,00 Onderhoud waterlopen - het betreft de jaarlijkse belasting die geheven wordt door de polderbesturen - Europese subsidie Interreg IV Cresety voor aanleg bufferbekken Vleterbeek te Poperinge - ondermeer Oostends Krekengebied, ruilverkaveling van Woesten en andere lopende dossiers ruilverkavelingen E 1 957,00 0,00 Poldergeschotten I 0, ,00 Europese subsidie Interreg IV Cresety voor aanleg bufferbekken Vleterbeek te Poperinge E ,00 0,00 Tussenkomst aan Vlaamse Landmaatschappij i. k.v. ruilverkavelingen en land- en natuurinrichtingprojecten Pagina 168 van 468

197 , ,00 Uitgaven hoofdstuk E E 0, , , E 0, , , E 2.880, , , E 0, , , E , , , E 708,03 957,00 957, E , , , E 0, , , E , , , E , , , E , , , E , , , E , , ,00 I I , , ,00 Ontvangsten hoofdstuk I I 0,00 0, ,00 Integraal Waterbeleid Geraamde uitgaven Totaal hoofdstuk Geraamde ontvangsten Pagina 169 van 468

198 E ,00 0,00 I , ,00 Totaal , ,00 Pagina 170 van 468

199 Personeel 1. Het garanderen van rechtszekerheid, de principes van behoorlijk bestuur en de basiskwaliteit van de dienstverlening Verzekeren van de operationele werking van de personeelsdienst. CORRECT EN ACCURAAT VERWERKEN VAN SALARIS, TOELAGEN EN VERGOEDINGEN Betaling salaris, forfaitaire onkostenvergoeding (28% van het salaris) en eindejaarstoelage aan leden Deputatie E ,00 0,00 Bezoldigingen Deputatie - vakantiegeld leden deputatie E ,00 0,00 Vakantiegeld en begrafenisvergoeding leden Deputatie - Werkgeversbijdragen aan pensioenfonds leden Deputatie E ,00 0,00 Werkgeversbijdragen aan het pensioenfonds leden Deputatie - Kilometervergoeding personeel voor gebruik eigen voertuig voor dienstreizen, tussenkomsten in de reiskosten van het personeel om vorming te volgen en terugbetaling reiskosten voor dienstreizen. - Terugbetaling lidgeld Orde van Architecten aan personeelsleden die om dienstredenen verplicht moeten aansluiten. Terugbetaling optische correctiemiddelen (op advies arbeidsgeneesheer) aan personeelsledenbeelschermwerkers E ,00 0,00 Reis en verblijfkosten van provinciepersoneel E ,00 0,00 Ander statutair bepaalde ver- goedingen - Aankoop biljetten openbaar vervoer voor dienstreizen personeel E ,00 0,00 Aankoop ticketten openbaar vervoer personeel - Terugbetaling loonkost personeelslid met opdracht E ,00 0,00 Personen ter beschikking gesteld aan de provincie - Betaling aan statutair personeel van salaris en vergoedingen (o.a. haard E ,00 0,00 Pagina 171 van 468

200 - en standplaatstoelage, zaterdag-, zondag- en nachtwerk, kabinetstoelage, chauffeursvergoeding, eindejaarstoelage, vergoeding voor gevaarlijk werk, toelage voor opdrachthouderschap). - Betaling aan contractueel personeel van salaris en vergoedingen (o.a. haard- en standplaatstoelage, zaterdag-, zondag- en nachtwerk, kabintetstoelage, chauffeursvergoeding, eindejaarstoelage, vergoeding voor gevaarlijk werk, toelage voor opdrachthouderschap). - Betaling aan personeel tewerkgesteld in projecten van salaris en vergoedingen (o.a. haard- en standplaatstoelage, zaterdag-, zondag- en nachtwerk, kabintetstoelage, chauffeursvergoeding, eindejaarstoelage, vergoeding voor gevaarlijk werk, toelage voor opdrachthouderschap). - Betaling aan gesubsidieerd contractueel personeel van salaris en vergoedingen (o.a. haard- en standplaatstoelage, zaterdag-, zondag- en nachtwerk, kabintetstoelage, chauffeursvergoeding, eindejaarstoelage, vergoeding voor gevaarlijk werk, toelage voor opdrachthouderschap). - Terugbetaling ten onrechte ontvangen salaris of vergoedingen personeel, terugbetaling loonkosten personeel HOWEST en SBR. Bezoldigingen statutair personeel E ,00 0,00 Bezoldigingen contractueel personeel E ,00 0,00 Bezoldigingen personeel tewerkgesteld in projecten E ,00 0,00 Bezoldigingen gesubsidieerde contractuelen E 0, ,00 Terugbetaling bezoldigingen - Betaling vakantiegeld en begrafenisvergoeding aan statutair personeel E ,00 0,00 Vakantiegeld en begrafenisvergoeding voor statutair personeel - Betaling vakantiegeld en begrafenisvergoeding aan contractueel personeel. - Betaling vakantiegeld en begrafenisvergoeding aan personeel tewerkgesteld in projecten. - Betaling vakantiegeld en begrafenisvergoeding aan gesubisidieerde contractuelen E ,00 0,00 Vakantiegeld en begrafenisvergoeding van het contractueel personeel E ,00 0,00 Vakantiegeld en begrafenisvergoeding van het personeel tewerkgesteld in projecten E ,00 0,00 Vakantiegeld en begrafenisvergoeding van Pagina 172 van 468

201 gesubsidieerde contractuelen - Volledige kostprijs maaltijdcheques personeel (werknemers- en werkgeversbijdrage). Prijs per maaltijdcheque = 6 euro, bijdrage werkgever = 4,91 euro, bijdrage werknemer = 1,09 euro. - Werknemersbijdrage maaltijdcheques ingehouden op salaris personeel. Prijs per maaltijdcheque = 6 euro, bijdrage werkgever = 4,91 euro, bijdrage werknemer = 1,09 euro. - Betaling aan de RSZPPO van werkgeversbijdragen (15,47%) ter verzekering van de rechten van de statutaire personeelsleden inzake sociale wetgeving: geneeskundige verzorging, ziekte en invaliditeit, en kinderbijslag. - Betaling aan de RSZPPO van werkgeversbijdragen (28,86%) ter verzekering van de rechten van de contractuele personeelsleden inzake sociale wetgeving: geneeskundige verzorging, ziekte en invaliditeit, kinderbijslag, werkloosheid en pensioen E ,00 0,00 Maaltijdcheques E 0, ,00 Terugbetaling maaltijdcheques E ,00 0,00 Werkgeversbijdragen aan de RSZPPO statutair personeel E ,00 0,00 Werkgeversbijdragen aan de RSZPPO contractueel personeel - Betaling aan de RSZPPO van werkgeversbijdragen (28,86%) ter verzekering van de rechten van de personeelsleden tewerkgesteld in projecten inzake sociale wetgeving: geneeskundige verzorging, ziekte en invaliditeit, kinderbijslag, werkloosheid en pensioen E ,00 0,00 Werkgeversbijdragen aan de RSZPPO voor personeel tewerkgesteld in projecten - Betaling aan de RSZPPO van werkgeversbijdragen (5,73%) ter verzekering van de rechten van de gesubsidieerde contractuelen inzake sociale wetgeving: geneeskundige verzorging, ziekte en invaliditeit, kinderbijslag, werkloosheid en pensioen. - Werkgeversbijdragen (26%) voor het pensioenfonds van de statutaire personeelsleden E ,00 0,00 Werkgeversbijdragen aan de RSZPPO op vergoedingen voor gesubsidieerde contrac tuelen E ,00 0,00 Werkgeversbijdrage aan instelling voor pensioenverkeer - Werkgeversbijdragen voor de financiering van de 2de pensioenpijler E ,00 0,00 Pagina 173 van 468

202 Patronale bijdragen aan instellingen voor pensioenver- zekering - Tussenkomst in de kosten voor Woon-werkverkeer van het personeel: - volledige terugbetaling abonnementen openbaar vervoer - fietsvergoeding (20 cent per km) - verplichte terugbetaling woon-werk verkeer van gehandicapte personeelsleden (gebaseerd op tarief openbaar vervoer) E ,00 0,00 Vergoedingen verplaatsingskost van en naar het werk - Werkgeversbijdrage vakbondspremies E ,00 0,00 Tussenkomst in vakbondspremies - - facturen Cevi voor verwerking loonadministratie en bevolkingsregister - distributiekosten maaltijdcheques - Tussenkomst van de VDAB in de personeelkost van gesubsidieerde contractuelen. De premie bedraagt 5.701,55 euro per jaar voor een voltijds geco-personeelslid. Elke maand betaalt de VDAB een voorschot. De afreking (regularisatie) volgt na de controle ter plaatse door de VDAB op de tewerkstelling (prestaties) E ,00 0,00 Kosten voor loonadministratie E 0, ,00 Toelage van de VDAB voor tewerkstelling van de gesubsi- dieerde contractuelen - Terugbetaling ten onrechte ontvangen omkaderingspremie van de VDAB voor begeleiding van contractuelen in het WEP-plus project E ,00 0,00 Terugbetaling ontvangen omkaderingspremie voor tewerkstelling contractuelen ikv van het WEP-plus project - Tussenkomst van de VDAB in de personeelskost van contractuelen tewerkgesteld in het WEP-plus project (werkervaringsproject voor laaggeschoolde langdurig werklozen). - Subsidie van de RSZPPO voor tewerkstelling in het kader van het sectoraal fonds (sociale maribel) E 0, ,00 Subsidie van de VDAB voor tewerkstelling contractuelen i.h. kader van Wep-plus project E 0, ,00 Subsidies RSZPPO tewerkstelling in het kader van het sectoraal fonds - Kilometervergoeding voor gebruik eigen voertuig dienstopdrachten voor 1 brigadecommissaris en 2 verbindingsambtenaren E ,00 0,00 Reis-en verblijfskosten aan Pagina 174 van 468

203 verbindingsambtenaren - Terugbetaling kosten gebruik eigen telefoon voor dienstopdrachten voor 1 brigadecommissaris en 2 verbindingsambtenaren. - Vergoeding uniform voor 1 brigadecommissaris en 2 verbindingsambtenaren. - salaris en eindejaarstoelage voor 1 brigadecommissaris en 2 verbindingsambtenaren. - vakantiegeld en begrafenisvergoeding voor 1 brigadecommissaris en 2 verbindingsambtenaren. - werkgeversbijdragen aan de RSZPPO ter verzekering van de rechten van de brigadecommissaris en 2 verbindingsambtenaren inzake sociale wetgeving: - 15,47% voor geneeskundige verzorging, ziekte en invaliditeit en kinderbijslag - 22,5% voor het pensioen - Tussenkomst vakbondspremie voor 1 brigadecommissaris en 2 verbindingsambtenaren E 1 650,00 0,00 Andere kosten : telefoonkosten E 1 650,00 0,00 Andere kosten: diversen E ,00 0,00 Bezoldigingen verbindingsambtenaar bij de Gouverneur E ,00 0,00 Vakantiegeld en begrafenisvergoeding van de statutaire verbindingsambtenaren E ,00 0,00 Werkgeversbijdragen aan de RSZPPO statutaire verbindingsambtenaren E 1 160,00 0,00 Tussenkomst in vakbondspremies verbindingsambtenaren , ,00 CORRECT EN ACCURAAT VERWERKEN VAN HET ADMINISTRATIEF DOSSIER Vervanging en/of uitbreiding terminals voor de tijdregistratie I ,00 0,00 Andere kantooruitrusting en -inrichting, aanschaffings- waarde - Kosten voor externe doventolk E 1 200,00 0,00 Pagina 175 van 468

204 Erelonen en vergoedingen voor studies en werken van de gewone dienst - Kosten deelname jobtrefpunt VDAB E 1 550,00 0,00 Kosten voor publiciteit, promotie en voorlichting ,00 0,00 CORRECT EN ACCURAAT VERWERKEN VAN HET VORMINGSDOSSIER (COMITÉ VAN DE ARBEID) kosten voor uitbesteed drukwerk E ,00 0,00 Kosten voor uitbesteed druk- werk 1.960,00 0,00 CONTINU VERBETEREN VAN DE EFFICIËNTIE VAN DE INTERNE WERKING Kosten n.a.v. bezoeken controleorganisaties, E 1 950,00 0,00 Receptie- en representatie- kosten, plechtigheden en ontvangsten - Diverse personeelskosten E 1 950,00 0,00 Andere algemene kosten personeel 1.900,00 0,00 CORRECT EN ACCURAAT VERWERKEN VAN HET EVALUATIEDOSSIER ONDERSTEUNEN PROVINCIALE DIENSTEN INZAKE PERSONEELSBEHEER ONDERSTEUNING ADMINISTRATIE SOCIALE DIENST PROVINCIE Het verbeteren van de beleidsvoorbereiding en -uitvoering en dit als kerncompetentie ontwikkelen Stimuleren en verhogen van de managementvaardigheden en beheer van de competenties van het personeel Pagina 176 van 468

205 OPVOLGEN EN EVALUEREN VAN DE MANAGEMENTOPLEIDING (COMITÉ VAN DE ARBEID) - representatiekosten E 1 343,00 0,00 Receptie- en representatie- kosten, plechtigheden en ontvangsten 343,00 0,00 ONTWIKKELEN EN IMPLEMENTEREN VAN VORMINGSPLANNEN Kosten voor vorming van het personeel E ,00 0,00 Kosten voor vorming en opleiding personeel - Lidgeld Amelior E 250,00 0,00 Lidgelden en bijdragen ,00 0,00 OPVOLGEN EN EVALUEREN VAN DE MANAGEMENTOPLEIDING, TRANSFERT NAAR DE WERKVLOER (OPVOLGING OPLEIDINGSRESULTATEN) De selectieve uitbouw van de provincie als kennispartner Ontwikkelen en ontsluiten van een performante en consistentie HRM-databank. ONTSLUITEN VAN BASISDATA VOOR MANAGEMENTINFORMATIE Kosten m.b.t. huur, onderhoud en beheer van specifieke software voor de dienst personeel E ,00 0,00 Huur, onderhoud en beheer van software ,00 0,00 ONTSLUITEN VAN BASISDATA VOOR ANDERE DIENSTEN De organisatieontwikkeling en het professionaliseren van de werking op basis van moderne methodes. Pagina 177 van 468

206 11.04 Ontwikkelen van een coherent model van competentiemanagement als basis voor een geïntegreerd HRM-beleid. ANALYSEREN HUIDIGE FUNCTIEPROFIELEN I.F.V. COMPETENTIEMANAGEMENT VOORBEREIDING VAN DE IMPLEMENTATIE VAN EEN MODEL VAN COMPETENTIEMANAGEMENT Ontwikkelen en realiseren van een modern, competitief en marktconform personeelsbeleid. IMPLEMENTATIE EN REALISATIE VAN DE FORMATIE Vergoedingen aan niet-personeelsleden die deel uitmaken van examenen selectiecommissies E ,00 0,00 Vergoedingen en zitpenningen externen - Kosten voor bekendmaking van vacatures E ,00 0,00 Publicatiekosten personeels- aanwervingen - Kosten m.b.t. de aanwerving (examens en selecties) van personeel: psychotechnische proeven/assessments, huur lokalen, maaltijden, doventolk, E ,00 0,00 Kosten voor het inrichten van examens ,00 0,00 UITWERKEN VAN EEN COMMUNICATIEPLAN M.B.T. PERSONEELSBELEID EN RECHTSPOSITIEREGELING VOORBEREIDEN, AFTOETSEN EN IMPLEMENTEREN VAN EEN GEINTEGREERD PERSONEELSBEHEERSYSTEEM VOORBEREIDEN, AFTOETSEN EN IMPLEMENTEREN VAN HET BELEID M.B.T. PSYCHO-SOCIALE ASPECTEN VAN DE ARBEID (ZIEKTEVERZUIM, MIDDELENBELEID) Kosten voor geneeskundige controles bij indiensttreding en afwezigheden personeel E ,00 0,00 Kosten voor geneeskundige controles en andere prestaties door geneeskundige dienst ,00 0,00 Pagina 178 van 468

207 Uitgaven hoofdstuk E E , , , E , , , E , , , E , , , E 1.318, , , E , , , E , , , E , , , E , , , E , , , E , , , E , , , E , , , E , , , E , , , E , , , E , , , E , , , E , , , E , , , E , , , E , , ,00 Ontvangsten hoofdstuk E E , , , E , , , E , , , E , , , E 7.979,16 0, ,00 Pagina 179 van 468

208 Uitgaven hoofdstuk E E , , , E 0, , , E , , , E , , , E , , , E , , , E , , , E 0,00 200,00 200, E 211,75 250,00 250, E 550,00 550,00 550, E 0,00 950,00 950, E , , , E , , , E 770,74 950,00 950, E , , , E 1.436, , , E 646,18 650,00 650, E 388,12 650,00 650, E , , , E , , , E , , , E 163,00 155,00 160, E 0,00 0, ,00 Pagina 180 van 468

209 Uitgaven hoofdstuk E E 0,00 0,00 343,00 I I 0, , ,00 Personeel Totaal hoofdstuk Geraamde uitgaven Geraamde ontvangsten E , ,00 I ,00 0,00 Pagina 181 van 468

210 Totaal , ,00 Pagina 182 van 468

211 Welzijn 1. Het garanderen van rechtszekerheid, de principes van behoorlijk bestuur en de basiskwaliteit van de dienstverlening Verhogen van de efficiëntie van de interne werking van de dienst. ONDERSTEUNEN VAN DE WERKING VAN DE DIENST E 1 0,00 0,00 Andere administratieve werkingskosten E 1 0,00 0,00 Andere algemene kosten personeel - Teamdag dienst welzijn E 2.400,00 0,00 Team-activiteiten E 1 0,00 0,00 Interne facturatie eigen diensten voor kosten drukkerij E 1 0,00 0,00 Interne facturatie eigen dienst voor kosten restaurant 2.400,00 0,00 2. De positionering van de provincie West-Vlaanderen in een Europese context met bijzondere aandacht voor de grensoverschrijdende dimensie Zorg dragen voor integraal toegankelijke informatie en communicatie inzake het (provinciaal) welzijnsaanbod. DE PROBLEMATIEK VAN TOEGANKELIJKHEID EN GELIJKE KANSEN ALLE BELEIDSTERREINEN LATEN BEÏNVLOEDEN Promotionele welzijnsinitiatieven E ,00 0,00 Pagina 183 van 468

212 Kosten voor publiciteit, promotie en voorlichting ,00 0, Stimuleren van initiatieven en projecten met een grensoverschrijdende dimensie en het bewaken van het aspect gelijke kansen in deze initiatieven en projecten. INTRODUCEREN VAN THEMATIEK MIDDELENPREVENTIE IN KADER VAN GRENSOVERSCHRIJDENDE SAMENWERKING Verkennende contacten met Noord-Franse pendant en inventarisatie van/ aftoetsing met geïnteresseerden aan deze kant (ook i.k.v. Euregio Scheldemond). Aandeel dienst Welzijn in co-financiering van een Interregproject in drugpreventie in uitgaansleven (VITALSOUNDS) gedurende 3 jaar E ,00 0,00 Lidgelden en bijdragen ,00 0,00 VERDER ONTWIKKELEN VAN INTERNATIONALE CONTACTEN EN UITWISSELINGSPROJECTEN VAN/ MET JONGEREN ALS ELEMENT IN DE PERSOONLIJKE ONTWIKKELING Opzetten provinciale ontmoetingsmomenten om potentiële initiatiefnemers van grensoverschrijdende projecten samen te brengen. Nauwe samenwerkingsprojecten gepland met Noord-Frankrijk en eventueel Zeeland E ,00 0,00 Receptie- en representatie- kosten, plechtigheden en ontvangsten 7.000,00 0,00 KENNIS VERWERVEN OMTRENT HET JEUGDWERKBELEID IN ANDERE LANDEN Voor restaurantkosten bij ontvangst van internationale delegaties inzake jeugdbeleid E ,00 0,00 Restaurantkosten 1.035,00 0,00 3. De selectieve uitbouw van de provincie als kennispartner. Pagina 184 van 468

213 12.05 Ter beschikking stellen van een specifiek kennisaanbod over diverse welzijnsterreinen (met eventueel daarbij horende procesbegeleiding) voor (boven)lokale beleidsplanning en -uitvoering, dit alles op maat/vraag van lokale besturen en welzijnsorganisaties. BLIJVENDE AANDACHT BESTEDEN AAN KWALITEIT EN VERDER UITWERKEN STEUNPUNT SOCIALE PLANNING Implementatie en verdere uitbouw beschikbaar instrumentarium VWO (vergelijkend wijkenonderzoek): opmaak kwalitatieve analyse - Verdere uitbouw beschikbare data in samenwerking met WG Datawarehouse + interprovinciaal. Permanent bijhouden van en zoeken naar nieuwe, relevante data. - Integratie werking Steunpunt Sociale Planning in een ruimer geheel/ kader opvolgen interprovinciaal overleg sociale planning - Verdere uitbouw beschikbare data in samenwerking met WG Datawarehouse + interprovinciaal. Update kubussen : opvragen data bij dataleveranciers. - Verdere uitbouw maatwerk aan lokale besturen en welzijnsorganisaties. Opmaak document omgevingsanalyses I ,00 0,00 Concessies, octrooien, licenties, software, know -how, merken en andere gelijkaardige rechten, aanschaffingswaarde E ,00 0,00 Kosten voor tijdschriften, boeken, documentatie en abonnementen E ,00 0,00 Lidgelden en bijdragen E 1.000,00 0,00 Lidgelden en bijdragen E 600,00 0,00 Huur, onderhoud en beheer van software - Bij de onderhandeling van de convenant voor 2010 wordt een fundamentele evaluatie door Vlaanderen in het vooruitzicht gesteld, mee vanuit de bredere discussie rond de interne staatshervorming. We gaan er dan ook van uit dat de convenant niet meer wordt verlengd E 0,00 0,00 Toelage vanwege Vlaamse Gemeenschap voor project lokaal sociaal beleid ,00 0,00 SUBSIDIES DOOR VLAAMSE GEMEENSCHAP OM ACTIEPLAN VRIJWILLIGERSWERK TE REALISEREN De Vlaamse Gemeenschap subsidideert het Provinciaal Steunpunt E 0, ,00 Pagina 185 van 468

214 Vrijwilligerswerk West-Vlaanderen voor de uitvoering van een vooraf Toelage Vlaamse Gemeenschap voor het goedgekeurd actieplan voor de in het convenant omschreven opdrachten. Provinciaal Steunpunt Vrijwilligerswerk West- Vlaan deren - Ingeval de aanwending van de subsidies niet kan aangetoond worden, moet er een deel teruggestort worden. Sinds 2005 worden jaarlijks de niet aangewende subsidiemiddelen teruggevorderd door de Vlaamse overheid. Het voorziene budget is een afgerond gemiddelde van de laatste vijf jaar E 2.600,00 0,00 Terugbetaling deel ontvangen subsidies voor het Provinciaal Steunpunt Vrijwilligerswerk West-Vlaanderen 2.600, ,00 BLIJVENDE AANDACHT BESTEDEN AAN KWALITEIT EN VERDER UITWERKEN SOCIALE KAART Uitwerking vormingspakket sociaal landschap. Organisatie vormingssessies voor frequente gebruikersgroepen i.f.v. de tweede generatie sociale kaart E ,00 0,00 Auteursrechten, erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen enz... - Verdere technische verfijning (zowel provinciaal) als interprovinciaal. Samenwerkingsovereenkomst inzake Sociale Kaart met Provincie Oost- Vlaanderen van 05/07/2001 met addenda Deputatie 21/04/2005 en 22/10 / E ,00 0,00 Lidgelden en bijdragen - Intense promotiecampagne i.s.m. Regionale Welzijnsraden en andere Provincies, inclusief gebruikersopleidingen. Gelijkblijvend budget voorzien voor promotie gebruikersopleidingen i.f. v. tweede generatie sociale kaart E ,00 0,00 Kosten voor publiciteit, promotie en voorlichting ,00 0,00 WEGWIJS VRIJWILLIGERS : PROMOTIE NAAR EN WERVING VAN VRIJWILLIGERS Uitwerken van een promotiecampagne vrijwilligerswerk i.k.v. de Week en de Internationale Dag van het Vrijwilligerswerk E ,00 0,00 Kosten voor publiciteit, promotie en voorlichting E 1 0,00 0,00 Pagina 186 van 468

215 Kosten voor uitbesteed druk- werk - Vraag en aanbod op de vrijwilligersmarkt met elkaar in contact brengen E ,00 0,00 Kosten voor hosting, onderhoud en aanpassing van de vacaturedatabank Sinds 2009 komt daar ook Huur, onderhoud en beheer van informaticamaterieel de website bij. Beide zijn een initiatief van het steunpuntenoverleg en het VSVW ,00 0,00 VRIJWILLIGERSWERK ONDERSTEUNEN EN WAARDEREN Via de Nationale Loterij worden middelen ter beschikking gesteld voor de provinciale verzekering op het vrijwilligerswerk. De provincies krijgen via de VVP een tussenkomst in de administratiekosten. zie ook Provinciaal reglement dd. 22/11/2007 tot het ondersteunen van vrijwilligerswerk door het aanbieden van een verzekering E 0, ,00 Toelage Nationale Loterij inzake verstrekken collectieve verzekeringspolis vrijwilligerswerk 0, ,00 PARTNER VOOR VRIJWILLIGERSORGANISATIES DOOR DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING Uitwerken van een vormingsaanbod 'Vrijwilligersmanagement' voor niet -professionele verantwoordelijken van vrijwilligersorganisaties (middenveld) (via train-de-trainer systeem). Honoraria voor lesgevers-trainers opgeleid voor vormingssessies in het kader van de jaarlijkse te organiseren Vrijwilligersaccademie. Er is een blijvende vraag naar vormingsaanbod rond vrijwilligerswerk merkbaar E ,00 0,00 Auteursrechten, erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen enz... - Uitwerken van een vormingsaanbod 'Wet op het vrijwilligerswerk' voor niet-professionele verantwoordelijken van vrijwilligersorganisaties (middenveld) (via train-de-trainer systeem). Er is een permanente vraag naar duiding rond de wetgeving op het vrijwilligerswerk. Via een groeiende samenwerking met diverse vormingscentra kan dit aanbod jaarlijks verder aangeboden worden E 1.500,00 0,00 Auteursrechten, erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen enz... - Organisatie open aanbod vrijwilligersmanagement voor professionele E 2.800,00 0,00 Pagina 187 van 468

216 coördinatoren vrijwilligersorganisaties. Vermits steeds meer beroep kan worden gedaan op eigen opgeleide trainers kan de kostprijs voor de honoraria van de lesgevers voor de vormingscyclus 'Bouwstenen voor Vrijwilligerswerk' tot een minimum worden beperkt. - Organisatie open aanbod vrijwilligersmanagement voor professionele coördinatoren vrijwilligersorganisaties. Aankoop van documentatie in functie van de kennisopbouw binnen het steunpunt vrijwilligerswerk. - Vorming geven over 'Wet op het vrijwilligerswerk'. Bij de informatiesessies omtrent vrijwilligerswetgeving worden boekjes aangeboden zoals 'Slim aan de Slag', 'Beter verzekerd' en 'Goed gekend'. Deze voorlichtingsbrochures worden jaarlijks bijgewerkt en aangekocht bij het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw. Auteursrechten, erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen enz E 1 250,00 0,00 Kosten voor tijdschriften, boeken, documentatie en abonnementen E 1.800,00 0,00 Kosten voor publiciteit, promotie en voorlichting - Aanmaken en verspreiden brochures en vormingspakketten vrijwilligersmanagement. Het uitnodigen naar diverse vormingsinitiatieven kan voortaan per e- vite of via de nieuwsbrief gebeuren. De aanmaak en het verspreiden van vormingspakketten is minder relevant vermits meer en meer gebruik kan worden gemaakt van de bestaande voorlichtingsbrochures uitgegeven door deskundige lesgevers en/of vormingscentra E 500,00 0,00 Kosten voor publiciteit, promotie en voorlichting - Organisatie open aanbod vrijwilligersmanagement voor professionele coördinatoren vrijwilligersorganisaties. Catering voor initiatieven binnen de vormingscyclus 'Bouwstenen voor Vrijwilligerswerk' op verschillende locaties en verspreid over meerdere dagen E ,00 0,00 Receptie- en representatie- kosten, plechtigheden en ontvangsten ,00 0,00 ONDERSTEUNEN VAN LOKALE BESTUREN BIJ UITWERKEN LOKAAL VRIJWILLIGERSWERKBELEID Opstarten reflectiegroep lokale coördinatoren vrijwilligersbeleid E 250,00 0,00 Pagina 188 van 468

217 Intervisiegroep lokale steunpunten vrijwilligerswerk. Receptie- en representatie- kosten, plechtigheden en ontvangsten 250,00 0,00 BEGELEIDING GEMEENTEBESTUREN BIJ HET VOEREN VAN EEN JEUGD(WERK)BELEID Het organiseren van vormingsmomenten voor alle betrokken actoren bij het realiseren van een gemeentelijk jeugdbeleid. Jaarlijkse studiedagen omtrent actuele themata inzake jeugdbeleid. Wordt eventueel een overdracht naar de Vereniging Vlaamse Jeugddiensten en -consulenten E 7.000,00 0,00 Auteursrechten, erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen enz ,00 0,00 ONTWIKKELEN VAN EEN INTERN VRIJWILLIGERSBELEID Uitschrijven en uitreiken van de provinciale vrijwilligerstrofee. Aanbieden van een receptie naar aanleiding van de uitreiking van de provinciale Vrijwilligerstrofee in de Week van het Vrijwilligerswerk. - Ontwikkelen van een intern vrijwilligersbeleid. Onderlinge afspraak tussen provincies om beurtelings te voorzien in broodjes voor het interprovinciaal overleg steunpunten vrijwilligerswerk E 500,00 0,00 Lidgelden en bijdragen E 150,00 0,00 Receptie- en representatie- kosten, plechtigheden en ontvangsten 650,00 0,00 VRIJWILLIGERSWERK ONDERSTEUNEN EN WAARDEREN Ontwikkelen van een intern vrijwilligersbeleid. Lidgelden VSDC en Procura in het kader van de kennisopbouw binnen het steunpunt vrijwilligerswerk E 200,00 0,00 Lidgelden en bijdragen - Uitschrijven en uitreiken van de provinciale vrijwilligerstrofee. Aankoop van promotiemateriaal i.f.v. het werven van kandidaturen voor de provinciale Vrijwilligerstrofee E 1.000,00 0,00 Kosten voor publiciteit, promotie en voorlichting Pagina 189 van 468

218 - Uitschrijven en uitreiken van de provinciale vrijwilligerstrofee. Prijs al dan niet in natura voor de laureaat en eervolle vermeldingen van de provinciale Vrijwilligerstrofee met een maximum zoals voorzien in het provinciaal reglement. - Ontwikkelen van een intern vrijwilligersbeleid. Aankoop van gadgets als bedanking voor de VIP's - vrijwilligers actief binnen de eigen diensten van het provinciebestuur. Initiatief binnen het kader van de Week voor het Vrijwilligerswerk E 2.500,00 0,00 Kosten voor publiciteit, promotie en voorlichting E 2.600,00 0,00 Kosten voor publiciteit, promotie en voorlichting 6.300,00 0, Ter beschikking stellen aan besturen, middenveld en burgers van een specifiek kennisaanbod inzake welzijnsthema's waarrond een specifiek provinciaal beleid wordt gevoerd. VERSTERKEN EN SENSIBILISEREN VAN ZORGSECTOR Sensibiliseren bevolking omtrent palliatieve zorg i.s.m. provinciale overlegplatforms. Vrijwilligersdag, Pazovo, koffer, website E 1.500,00 0,00 Kosten voor publiciteit, promotie en voorlichting E 1 0,00 0,00 - Ontwikkelen en opvolgen van het digitaal netwerk kortverblijf (communicatieinstrument tussen vraag en aanbod i.k.v. kortverblijf - project i.s.m. Vlaamse provincies). Ondersteunen van de contactpersonen en de gebruikers digitaal netwerk kortverblijf. interne facturatie kosten externen E ,00 0,00 Auteursrechten, erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen enz... - Ontwikkelen en opvolgen elektronische zorgplan (project ism andere provincies) Vorming gebruik elektronisch zorgplan E 5.000,00 0,00 Auteursrechten, erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen enz... - Informeren en afstemmen coördinatoren psychiatrische thuiszorg E 1.500,00 0,00 Auteursrechten, erelonen en vergoedingen Pagina 190 van 468

219 voor optredens, lesgevers, gidsen enz... - Uitbouwen gezamenlijk vormingsaanbod. Samenwerkingsovereenkomst met palliatieve netwerken i.k.v. uitbouw gezamenlijk vormingsaanbod. - Ontwikkelen en opvolgen elektronische zorgplan (project i.s.m. andere provincies). Afstemmen en bijsturen instrument met andere provincies, Vlaamse overheid en Federale overheid. Verwachtte daling van ingeputte dossiers. - Ontwikkelen en opvolgen van het digitaal netwerk kortverblijf (communicatieinstrument tussen vraag en aanbod i.k.v. kortverblijf - project i.s.m. Vlaamse provincies) Bekendmaking digitaal netwerk kortverblijf. - Ontwikkelen en opvolgen elektronische zorgplan (project i.s.m. andere provincies). Promotie elektronisch zorgplan. - Ontwikkelen en opvolgen van het digitaal netwerk kortverblijf (communicatieinstrument tussen vraag en aanbod i.k.v. kortverblijf - project i.s.m. Vlaamse provincies). Opvolgen en waar nodig bijsturen van het digitaal netwerk kortverblijf, hostingskost verbonden aan instrument E ,00 0,00 Lidgelden en bijdragen E ,00 0,00 Lidgelden en bijdragen E ,00 0,00 Kosten voor publiciteit, promotie en voorlichting E 2.000,00 0,00 Kosten voor publiciteit, promotie en voorlichting E 2.000,00 0,00 Huur, onderhoud en beheer van software E 1 0,00 0,00 interne facturatie kosten externen ,00 0,00 SENSIBILISEREN EN AFSTEMMING ZORGONDERWIJS EN ZORGVERSTREKKERS Ontwikkelen en geven van een vorming- en sensibiliseringsaanbod m.b.t. zorgberoepen E ,00 0,00 Auteursrechten, erelonen en vergoedingen Pagina 191 van 468

220 voor optredens, lesgevers, gidsen enz ,00 0,00 UITBREIDEN/ACTUALISEREN AANBOD EDUCATIEVE PAKKETTEN Ontwikkelen van een aanbod naar jongeren omtrent 'afscheid nemen' en rouwen. Updaten van bestaande educatieve koffers, o.a. omtrent afscheid nemen. - Vergoedingen lesgevers bij voorbereiding van nieuwe educatieve projecten of ter gelegenheid van vormingssessies. - Actualiseren en opvolgen van het aanbod WWW (kalender en werkboeken - 'op eigen benen staan') naar het onderwijs en het jeugdwerk toe. Grondige actualisatie van het aangeboden materiaal. - Checken en updaten materiaal en eventueel uitbreiden bestaande of nieuwe pakketten. Aanmaak thematische werkmappen in het kader van opvoedingsondersteuning E ,00 0,00 Erelonen en vergoedingen voor studies en werken van de gewone dienst E ,00 0,00 Auteursrechten, erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen enz E 2.000,00 0,00 Auteursrechten, erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen enz E ,00 0,00 Kosten voor tijdschriften, boeken, documentatie en abonnementen - Aanmaak nieuw educatief aanbod inzake opvoedingsondersteuning E ,00 0,00 Kosten voor publiciteit, promotie en voorlichting E 1 0,00 0,00 Kosten voor uitbesteed druk- werk - Cadeaubon of relatiegeschenk als appreciatie voor de medewerkers aan de educatieve pakketten of n.a.v. organisatie vormingssessies E ,00 0,00 Relatiegeschenken ,00 0,00 STIMULEREN VAN INITIATIEVEN DIE AUTONOMIE VAN DE ZORGBEHOEVENDE EN DE MOGELIJKHEDEN VAN DE MANTELZORGER VERSTERKEN Pagina 192 van 468

221 - Opzetten sensibilistatie mantelzorg. Promotiemateriaal i.k.v. sensibilisatie mantelzorg (als werkspoor uit rapport). - Opzetten sensibilistatie mantelzorg. Uitwerken van voorstellen uit rapport beeldvorming van mantelzorg E 1 500,00 0,00 Auteursrechten, erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen enz E ,00 0,00 Kosten voor publiciteit, promotie en voorlichting 1.500,00 0,00 KENNIS VAN DE SECTOR EN VAN INNOVERENDE TENDENSEN OP PEIL HOUDEN EN UITDRAGEN BINNEN DE DIENST (INTERN) EN BUITEN DE DIENST (EXTERN) Voor ondersteunen ambtenaren i.v.m. specifieke vragen, opnieuw gunnen opdracht of aparte vormingen organiseren ter ondersteuning medewerkers woonwinkels. - Voor de sprekers van de opleiding voor huisvestingsconsulenten en/of studiedagen. Verstrekken van informatie aan gemeentebesturen en andere lokale actoren met loketfunctie via opleidingen huisvestingsconsulenten. Aanbieden en/of organiseren van vorming rond actuele topics aanvullend aan Vlaamse thema's E ,00 0,00 Erelonen en vergoedingen voor studies en werken van de gewone dienst E 355,00 0,00 Auteursrechten, erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen enz ,00 0,00 4. Het tot stand brengen van een geïntegreerde, gebiedsgerichte en gedifferentieerde beleidsuitvoering met bijzondere aandacht voor de verscheidenheid, identiteit én de samenhang binnen en tussen diverse streken Waarborgen van de beschikbaarheid en de bereikbaarheid van diverse vormen van dienstverlening binnen specifieke streken door regionale afstemming en/of financiering om een effectief en efficiënt streekwelzijnsbeleid tot stand te brengen. BEVORDEREN EN VERDER UITBOUWEN VAN EEN INTERSECTORALE EN REGIONALE INVULLING VAN BELEIDSMAATREGELEN Pagina 193 van 468

222 - Beleidsovereenkomst tussen de Vlaamse Overheid en de Provincie West- Vlaanderen van 30 juni 2009, eindigend op 31/12/ E 0, ,00 Toelage Vlaamse Gemeenschap voor het Regionaal Welzijns- overleg - Toepassing provinciaal reglement dd. 26/1/2006. Doelstelling : aan de door de deputatie erkende regionale welzijnsraden die een samenwerkingsovereenkomst hebben afgesloten met de provincie wordt een subsidie verleend van max. 1/6 van het voorziene begrotingskrediet, dat wordt aangewend voor logistiek en administratieve ondersteuning van het regionaal welzijnsoverleg. De middelen kunnen zowel voor personeel als voor werkingskosten aangewend worden. Samenwerkingsovereenkomst tussen de Provincie en de 6 regionale welzijnsraden, ggk deputatie 12/2/2009 en loopt over een periode van 3 jaar, namelijk van 1/1/2009 t/m 31/12/2011. Invulling geven aan het begrip regionaal sociaal beleid/regionale sociale agenda. Jaarlijkse werkingssubsidie t.b.v. EUR ,00/RWR E ,00 0,00 Toelagen aan regionale welzijnsraden 5. Het bevorderen van de bovenlokale ontwikkeling van de diverse streken op een interactieve wijze , , Structureren van contacten tussen lokale besturen en (semi-) private welzijnspartners om te komen tot een bovenlokale/regionale sociale agenda voor de verschillende streken. OPNEMEN COÖRDINERENDE EN BOVENLOKALE ROL ROND HET THEMA E 1 0,00 0,00 Receptie- en representatie- kosten, plechtigheden en ontvangsten - Toepassing provinciaal reglement van 18/12/2008. Opnemen procesbegeleiding bij gemeenten die intergemeentelijk woondiensten willen opzetten. Zowel voor lopende projecten + 3 nieuwe E ,00 0,00 Pagina 194 van 468

223 Stijging budget volledig gecompenseerd, nl. EUR ,00 afkomstig van art / (renovatiepremie) Toelagen aan West-Vlaamse intergemeentelijke samen- werking voor woonbeleid en dienstverlening ,00 0,00 PARTICIPATIE EN COMMUNICATIE VERHOGEN VAN DIVERSE DOELGROEPEN EN/OF THEMA'S nominatieve toelage E ,00 0,00 Toelage aan VZW Samenlevingsopbouw West- Vlaanderen ,00 0,00 BEVORDEREN INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING INZAKE JEUGDBELEID Toepassing provinciaal reglement dd. 18/12/2003, betreffende de betoelaging van West-Vlaamse gemeenten voor de oprichting van intergemeentelijke samenwerkingsverbanden van gemeenten inzake jeugdwerkinitiatieven. Doelstelling : overleg en samenwerking bevorderen tussen gemeenten inzake jeugdbeleid (kerntaak prov.beleid) E ,00 0,00 Toelagen voor de oprichting van een (inter-) gemeentelijke jeugddienst of -werkinitiatief ,00 0,00 ONDERSTEUNEN VAN DE WERKING VAN DE KOEPEL VAN STRAATHOEKWERKERS IN WEST- VLAANDEREN Doel : straathoekwerk heeft als doel het vergroten van de kansen en mogelijkheden van jongeren, gericht op zelfstandige participatie in de maatschappij. Men wil zicht krijgen op situaties, men wil communicatie, draagkracht, zelfredzaamheid en solidariteit tot stand brengen. Via een nog af te sluiten convenant met Westrov kunnen accenten worden gelegd naargelang de noodzaak die wordt vastgelegd vanuit het provinciaal beleid. Onderzoek naar wijze waarop samenwerking in functie van beleidsdoelstellingen verder vorm kan krijgen ten aanzien E ,00 0,00 Pagina 195 van 468

224 van de diverse doelgroepen. Toelage aan de VZW West-Vlaams Straathoekwerk Overleg (Westrov) ,00 0,00 BOVENLOKALE ONDERSTEUNING LOKAAL SOCIAAL BELEID Ondersteunen van de processen bij de regionale welzijnsraden (klemtoon op participatie van relevante welzijnorganisaties). Ondersteuning van bovenlokaal overleg/samenwerking LSB (lokaal sociaal beleid) via vorming E ,00 0,00 Auteursrechten, erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen enz ,00 0,00 HET STIMULEREN VAN HET REGIONAAL INTERSECTORAAL OVERLEG OMTRENT JEUGDWELZIJN Toepassing provinciaal reglement dd. 1/6/2006 Subsidiëring van de overlegplatforms op regionaal vlak waar het brede jeugdwelzijn een stem krijgt maar ook bovenlokale initiatieven in dit verband kan ontwikkelen. Het werkterrein van het platform komt overeen met het werkterrein van één of meerdere regionale welzijnsraden in West-Vlaanderen. Het platform moet een actieve participatie aantonen van leden uit ten minste drie van de volgende sectoren : gezinssector, gehandicaptensector, seniorensector, minderheden, maatschappelijk opbouwwerk, algemeen welzijnswerk, jeugdwelzijnswerk, bijzondere jeugdbijstand, tewerkstelling en arbeid, gezondheidszorg, sociale huisvesting, onderwijs, cultuur en justitie E ,00 0,00 Toelagen aan regionale overlegplatforms jeugd en welzijn 5.000,00 0,00 PARTICIPATIE EN COMUNICATIE VERHOGEN VAN DIVERSE DOELGROEPEN EN/OF THEMA'S Nieuw: ondersteuning naar 3 Westkustgemeenten in aanloop naar een toekomstig IGS-project E ,00 0,00 Lidgelden en bijdragen ,00 0,00 Pagina 196 van 468

225 INFRASTRUCTURELE KWALITEIT VAN DE CENTRA VOOR GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG VERBETEREN EN TOEGANKELIJK MAKEN Toepassing provinciaal reglement dd. 3/10/2002 en wijziging. (max. 15 % op de VIPA-subsidiëring en beperkt tot euro per centrum, ongeacht het aantal aanvragen van een centrum). Tijdelijk reglement : eindigt op 1/1/2009. Er is nog 1 nieuw en het enige en laatste dossier, namelijk van de vzw CGG Mandel en Leie te Kortrijk. Zowel op budget 2010 als bij BW kon hiervoor geen middelen worden vrijgemaakt. 7. Het significant bijdragen tot een kwaliteitsvolle verbetering van de fysieke leefomgeving E ,00 0,00 Toelagen voor aankoop, nieuwbouw en aanpassingen aan Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg Verhoging van het aantal kwaliteitsvolle, betaalbare, veilige en aangepaste woningen helpen realiseren ,00 0,00 MEER WONINGEN UIT DE PRIVATE MARKT TOEGANKELIJK MAKEN VOOR KANSARME HUURDERS Toepassing provinciaal regl. dd. 18/12/2008 betreffende een renovatiepremie voor woningen ingehuurd door sociaal verhuurkantoren. doelstelling : subsidies verlenen à SVK's (sociaal verhuurkantoren) die woningen renoveren om ze te verhuren aan kansarme huurders. Op basis van liggende dossier + het voorzien van 35 nieuwe dossier aan maximale premie. Daling budget wordt aangewend voor stijging andere artikels E ,00 0,00 Toelage aan private rechtspersonen voor het sane- ren van woningen voor kansarmen ,00 0,00 SANEREN VAN PARTICULIERE WONINGEN WAT BETREFT VOCHTPROBLEMEN EN DAKCONSTRUCTIE ALS BASIS VOOR EEN GEZONDE WONING Afhandeling laatste dossiers (reglement premie dakrenovatie en vochtbestrijding werd opgeheven in december overgangsmaatregel) E ,00 0,00 Pagina 197 van 468

226 Daling budget wordt aangewend ter compensatie stijging diverse artikels. Premies aan particulieren voor het verwerven of saneren van verbeterbare woningen ,00 0,00 VOORKOMEN VAN CO-VERGIFTIGING IN PARTICULIERE WONINGEN Specifieke software voor de huisvestingsdienst. Bestaande toepassingen (o.a. toegang rijksregister, CO-premies à partiuculieren) E ,00 0,00 Huur, onderhoud en beheer van software - CO-premie : toepassing provinciaal reglement dd. 24/6/2004 en vanaf 1 /4/2007 prov.reglement dd. 22/3/2007 Doelgroep : particulieren E ,00 0,00 Premies aan particulieren ter voorkoming van koolstofmono- xidevergiftiging ,00 0,00 LEVENSLANG WONEN IN EIGEN WONING MOGELIJK MAKEN Nominatief artikel. Samenwerkingsovereenkomst met vzw Landelijke Thuiszorg. Basissubsidie voor 60 adviezen euro per bijkomend dossier. Verhoging budget omwille van meer adviezen. - Op basis van een samenwerkingsovereenkomst met de vzw Westkans. Basissubsidie voor ca 200 adviezen E ,00 0,00 Toelage aan vzw Landelijke Thuiszorg voor u! itbouw steunpunt woningaanpassing E ,00 0,00 Toelage aan vzw Westkans voor planadvies aan particulieren inzake meegroeiwoningen ,00 0,00 TERUGVORDEREN VAN KOSTEN VAN LENINGEN TEN LASTE DOOR PROVINCIE TOEGEKEND Specifieke software voor de huisvestingsdienst. Bestaande toepassingen (o.a. toegang rijksregister,beheren vroeger toegekende huisvestingsleningen) E ,00 0,00 Huur, onderhoud en beheer van software ,00 0,00 Pagina 198 van 468

227 VERHOGEN EN PLANNING VAN SOCIALE HUISVESTING Participatie in sociale huisvestingsmaatschappijen. Verhoging budget gecompenseerd, nl. EUR 625,00 afkomstig van art / renovatiepremie I 625,00 0,00 Deelnemingen in overheidsondernemingen, nog te storten 625,00 0,00 BEHEREN VAN VROEGER TOEGEKENDE LENINGEN Annuïteiten dalen ingevolge minder openstaande leningen E 0, ,00 Terugbetaling dr particulieren van annuïteiten van leningen dr de provincie toegekend 0, ,00 VERHOGEN EN PLANNING VAN SOCIALE HUISVESTING Uitvoeren opdrachten decreet grond- en pandenbeleid. Wonen in eigen streek : secretariaat beoordelingscommissie E 5.000,00 0,00 Vergoedingen en zitpenningen externen 5.000,00 0, Verhogen van de integrale toegankelijkheid van de woon- en leefomgeving. OPZET EN OPERATIONEEL HOUDEN VAN TECHNISCH ADVIESBUREAU INZAKE TOEGANKELIJKHEID De vzw Westkans werd opgericht op 11/10/2001. Met de vzw Westkans werd een langlopend convenant afgesloten, o.a. de basisopdracht + loketfunctie + doorlichting toegankelijk Vlaanderen (databank). Ook de provinciale gebouwendienst doet voor hun dossiers beroep op de vzw Westkans. Er is ondersteuning van de basiswerking + projectwerking (opdrachten van de provincie, cofincanciering project kustactieplan). Uitvoering subsidieovereenkomst E ,00 0,00 Toelage aan de VZW West-Vlaams bureau voor gelijke kansen en toegankelijkheid (Westkans) ,00 0,00 Pagina 199 van 468

228 TOEGANKELIJKHEID ALS CONCEPT IN ZIJN TOTALITEIT HELPEN REALISEREN Toelichten en opvolgen bij lokale besturen, architecten en bouwheren van toegankelijkheid als kwaliteitseis en de Vlaamse verordening toegankelijkheid in het bijzonder E ,00 0,00 Kosten voor publiciteit, promotie en voorlichting 5.000,00 0,00 REALISEREN VAN INCLUSIE OF INSLUITING VAN ALLE, INZONDERHEID DE MAATSCHAPPELIJK KWETSBARE, JONGEREN De deputatie heeft op 12/4/2007 een principiële beslissing genomen om 3 jaar een structurele ondersteuning te geven à het Streekfonds. (beter gekend als 'Hart voor West-Vlaanderen'). Ondersteuning Streekfonds (KBS Koning Boudewijnstichting) in zijn acties t.a.v. maatschappelijk kwetsbaren E ,00 0,00 Toelage aan het Streekfonds West-Vlaanderen ,00 0,00 BETOELAGEN VAN PARTNERS IN KAP III PROJECT (KUSTACTIEPLAN) Realisatie, financiering en ondersteuning van het Zon, zee, zorgeloosproject in 8 locaties. Opzetten van de promotie van het project. Bestendiging inspanning projectpromotie - kwaliteitslabel E 7.500,00 0,00 Kosten voor publiciteit, promotie en voorlichting 7.500,00 0,00 8. Het versterken en selectief verder ontwikkelen van een aanbod op vlak van welzijn, sport, cultuur en hoger onderwijs d.m.v. het scheppen van voorwaarden en het realiseren van afstemming Coördineren/initiëren/stimuleren van initiatieven binnen het ruime welzijnsveld vanuit de eigen rol en positie van de provincie en dit ter versterking van de rol en positie van zowel de intermediaire dienstverleners als de provincie. AANBIEDEN VAN EEN KWALITEITSVOLLE (EN BETAALBARE) GEZINSZORG Toepassing provinciaal regement dd. 28/11/1996 : 97 % budget E ,00 0,00 Pagina 200 van 468

229 reguliere werking diensten gezinszorg. Op basis van de geleverde uren gezinszorg. NOOT : de andere 3% van het budget voor vernieuwende projecten. Toelagen aan erkende diensten voor gezinszorg - Toepassing provinciaal regement dd. 28/11/1996 : (3 % budget E ,00 0,00 vernieuwende projecten). Toelagen aan erkende diensten voor gezinszorg Doel : aanjagen van vernieuwing binnen de werking van de diensten gezinszorg binnen hun dienstverlening (d.m.v. 3 jaar lopende projecten). Noot : de andere 97 % van het budget voor de reguliere werking ,00 0,00 DE WERKING ONDERSTEUNEN VAN DE 2 ORGANISATIES DIE DE DOELGROEP VAN PERSONEN MET EEN HANDICAP VIA EEN MULTIDISCIPLINAIR VERDIEPTE ANALYSE ONDERZOEKEN Toepassing provinciaal reglement dd. 30/3/1995 en wijzigingen. De subsidiëring bestaat uit wedde- en werkingstoelagen enerzijds voor de vzw West-Vlaamse Consultatiebureaus voor gehandicapten - Brugge en de vzw Psycho-Pedagogisch consultatiebureau - Oostduinkerke. Stijging van de loonkosten + projectsubsidie medewerker Diass euro E ,00 0,00 Toelagen aan consultatiebureaus voor gehandicapten ,00 0,00 INFRASTRUCTURELE KWALITEIT VAN DE RUST- EN VERZORGINGSTEHUIZEN VERBETEREN EN TOEGANKELIJK MAKEN (vzw) : Toepassing provinciaal reglement dd. 6/4/1989 en wijz. (uitsluitend subsidiëring indien Vlaamse Gemeenschap ook subsidieert; provinciale subsidie = 15% op de investeringssubsidie VIPA). De PR heeft op 8/11/2007 wijziging en opheffing ggk van het prov.regl. Bij VIPA-alternatieve financiering-dossiers bedraagt de prov.subsidie 15% op basissubsidiebedrag beperkt tot max. van EUR Sedert 1/12/ 2007 kunnen er geen nieuwe aanvragen meer worden ingediend. Uitsluitende nog afhandeling voorliggende vragen E ,00 0,00 Pagina 201 van 468

230 Daling budget in functie van de reële noden. - (ocmw) Toepassing provinciaal reglement dd. 6/4/1989 en wijz. (uitsluitend subsidiëring indien Vlaamse Gemeenschap ook subsidieert; provinciale subsidie = 15% op de investeringssubsidie VIPA). De PR heeft op 8/11/2007 wijziging en opheffing ggk van het prov.regl. Bij VIPA-alternatieve financiering-dossiers bedraagt de prov.subsidie 15% op basissubsidiebedrag beperkt tot max. van EUR Sedert 1/12/ 2007 kunnen er geen nieuwe aanvragen meer worden ingediend. Uitsluitende nog afhandeling voorliggende vragen. Stijging budget in functie van de noden. Infrastructuurtoelagen voor senioren met gestabili- seerde ziektetoestanden E ,00 0,00 Infrastructuurtoelagen voor senioren met gestabili- seerde ziektetoestanden ,00 0,00 FINANCIEEL ONDERSTEUNEN VAN DE REALISATIE VAN NOODZAKELIJKE & TOEGANKELIJKE INFRASTRUCTUUR VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP Toepassing prov.regl. dd. 31/10/1996 en wijz. Provinciale subsidie = 15% op de investeringssubsidie van VIPA; indien geen VIPA : 10 % prov.subsidie. Zowel lopende dossiers als nieuwe aanvragen E ,00 0,00 Infrastructuurtoelage voor voorzieningen voor gehan- dicapten ,00 0,00 OM HET ZELFSTANDIG WONEN VAN PERSONEN MET BEPERKINGEN OMWILLE VAN EEN ERNSTIGE HANDICAP OF LANGDURIGE ZIEKTE TE ONDERSTEUNEN Toepassing provinciaal reglement dd. 1/6/2006 en wijzigingen. Verhoging budget omwille van stijging van het aantal gerechtigden. Een reglementsaanpassing heeft maar invloed vanaf E ,00 0,00 Subsidies aan particulieren voor sommige kosten van een personenalarmtoestel ,00 0,00 UITBOUW VAN EEN PROVINCIAAL WOON-ZORGBELEID MET ALS OBJECTIEF STIMULEREN VAN VERNIEUWING EN BETERE AFSTEMMING VRAAG/AANBOD IKV WOONZORG Pagina 202 van 468

231 - Adviesgroep woonzorg (leden beoordelingscommissie woonzorgprojecten). - Uitbouw kennispartner : ondersteuning medewerkers die coachingfunctie op zich nemen (intervisie) en medewerkers uit gesubsidieerde projecten. - Uitbouw kennispartner : ontwikkelen en overdraagbaar maken expertise - organisatie overlegtafels projecten. - Sensibilisering en communicatie rond woonzorg : organiseren provinciale themadag. - Uitbouw kennispartner : ontwikkelen en overdraagbaar maken expertise - organisatie overlegtafels projecten. - Coaching initiatiefnemers van mogelijke woonzorgprojecten tijdens voortraject. - Uitbouw kennispartner : aanmaak en verspreiden van instrumenten ontwikkeld bij uitwerken projectidee tot project woonzorg. - Sensibilisering en communicatie rond woonzorg : organiseren provinciale themadag. - Toepassing Provinciaal reglement PR 18/12/2008, in werking op 1/1/ Aanvragen kunnen ingediend worden tot uiterlijk 15/9/2013. Woonzorgprojecten zijn projecten die door een betere afstemming tussen wonen, zorg en welzijn ervoor zorgen dat mensen met een E ,00 0,00 Vergoedingen en zitpenningen externen E ,00 0,00 Auteursrechten, erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen enz E 1.500,00 0,00 Auteursrechten, erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen enz E 2.000,00 0,00 Auteursrechten, erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen enz E 500,00 0,00 Aankoop van diverse gebruiks- en verbruiksgoederen, andere dan kantoorbenodigdheden E ,00 0,00 Lidgelden en bijdragen E ,00 0,00 Kosten voor publiciteit, promotie en voorlichting E ,00 0,00 Receptie- en representatie- kosten, plechtigheden en ontvangsten E ,00 0,00 Pagina 203 van 468

232 (toekomstige) zorgbehoefte de mogelijkheid hebben om zo lang mogelijk te wonen in de voor hem/haar gewenste en/of aangepaste omgeving/ woonvorm. De woonzorgvisie is opgebouwd rond zes doelstellingen : Op vlak van wonen : verhogen aanbod kwaliteitsvolle en betaalbare woonvormen + realiseren degelijke toegankelijke woonomgeving. Op vlak van zorg : versterken divers en kwaliteitsvol aanbod van zorg op maat + bereikbaarheid en toegankelijkheid diverse zorg- en dienstverlenende organisaties verhogen. Op vlak van welzijn : werk maken van zorgzame samenleving + stimuleren tot (blijvende) deelname sociaal leven. Toelagen aan woonzorgprojecten ,00 0,00 HET MEDE ONTWIKKELEN VAN EEN KWALITEITSVOLLE, TOEGANKELIJKE EN BETAALBARE DIENSTVERLENING VOOR THUISWONENDE OUDEREN Toepassing provinciaal reglement dd. 28/11/1996. Doel : het financieel ondersteunen van een kwaliteitsvol en betaalbaar aanbod (d.m.v. het opleggen van een kwaliteitscharter en een begrensde kostprijs) E ,00 0,00 Toelagen aan diensten voor het organiseren van oppashulp ,00 0,00 EEN FINANCIËLE BASIS VOORZIEN TBV DE JEUGDWERKORGANISATIES EN -DIENSTEN OPDAT ZIJ EEN KWALITATIEVE VRIJE TIJDSBESTEDING + PERSOONLIJKE VORMING HIERBINNEN, KUNNEN AANBIEDEN Toepassing provinciaal reglement van 22/03/2007. Doelstelling : ondersteuning jeugdwerkorganisaties die rechtstreeks met kinderen en jongeren werken. Subsidies op basis van de werking (aanbod inititiatieven en pedagogische begeleiding) van de erkende eerstelijns jeugdorganisaties/-diensten. - Toepassing provinciaal reglement van 22/03/2007. Doelstelling : ondersteuning van koepels van jeugdwerkorganisaties of E ,00 0,00 Toelagen aan het eerstelijnsjeugdwerk E ,00 0,00 Pagina 204 van 468

233 organisaties die plaatselijk jeugdwerkinitiatieven begeleiden. Subsidies op basis van de werking (aanbod initiatieven en pedagogische begeleiding) van de erkende tweedelijns jeugdorganisaties/-diensten. - Toepassing provinciaal reglement van 22/03/2007. Doelstelling : ondersteuning van jeugdwerkorganisaties die werken met jongeren in kansarmoede of met een handicap. Subsidies op basis van de werking (aanbod initiatieven en pedagogische begeleiding) van de erkende jeugdorganisaties. Toelagen aan het tweedelijnsjeugdwerk E ,00 0,00 Toelagen aan het jeugdwerk voor maatschappelijke kwetsbare jongeren ,00 0,00 INFRASTRUCTURELE KWALITEIT VAN DE KINDERDAGVERBLIJVEN VERBETEREN EN TOEGANKELIJK MAKEN Toepassing provinciaal reglement dd. 24/2/2000 en wijzigingen. Provinciale subsidie = 15% ingeval van VIPA-subsidiëring en 20% subsidiëring in andere gevallen. Uitvoering voorliggende vragen (lopende en nieuwe dossiers). Verhoging budget, omwille van stijgend aantal aanvragen E ,00 0,00 Investeringstoelagen voor aankoop nieuwbouw en aanpassing aan voorziening voor kinder- en gezinsopvang - Toepassing provinciaal reglement dd. 24/2/2000 en wijzigingen. Provinciale subsidie = 15% subsidiëring ingeval van VIPA-subsidiêring en 20% subsidiëring in andere gevallen. uitvoering voorliggende vragen (lopende en nieuwe dossiers) Stijging aantal aanvragen E ,00 0,00 Investeringstoelagen voor aankoop nieuwbouw en aanpassing aan voorzieningen voor kinderen gezinsopvang ,00 0,00 ONDERSTEUNEN VAN DE WERKNEMER VAN BESCHUTTE WERKPLAATSEN Toepassing provinciaal reglement dd. 24/01/2008 houdende de premies aan West-Vlamingen met een handicap tewerkgesteld in een beschutte werkplaats. Doelstelling : ter bevordering van de sociale en economische integratie van de personen met een handicap die woonachtig zijn in West E ,00 0,00 Pagina 205 van 468

234 Vaanderen en tewerkgesteld zijn in de beschutte werkplaatsen binnen of buiten de Provincie West-Vlaanderen, wordt een financiële tegemoetkoming verleend. De tegemoetkoming bedraagt maximum EUR 0,12 per uur gepresteerd door de gehandicapte persoon in de beschutte werkplaats, met een maximum van uren per jaar per gehandicapte persoon. Toelagen voor tewerkstelling van gehandicapten ,00 0,00 REALISATIE VAN EEN PROVINCIAAL JEUGD(WERK)BELEID DANK ZIJ OA EEN VLAAMSE SUBSIDIE Het bedrag wordt jaarlijks bepaald op basis van het beschikbaar krediet op het Vlaamse budget en het aantal West-Vlaamse jongeren E 0, ,00 Toelage voor het provinciaal jeugdbeleidsplan 0, ,00 STIMULEREN VAN EEN PROVINCIEDEKKEND AANBOD VAN KWALITEITSVOLLE DAGVERZORGINGSCENTRA Deskundigheid verhogen van de coördinatoren dvc (dagverzorgingscentra). Intervisie coördinatoren (4 intervisiemomenten/jaar - 3 groepen). - Uitwisselings- en vormingsmoment voor West-Vlaamse dvc (dagverzorgingscentra). - Uitwisselings- en vormingsmoment voor West-Vlaamse dvc (dagcerzorgingscentra). - Toepassing prov.reglement dd. 28/11/1996. Toelagen op basis van bezettingsgraad E ,00 0,00 Auteursrechten, erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen enz E 2.100,00 0,00 Auteursrechten, erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen enz E 900,00 0,00 Aankoop van diverse gebruiks- en verbruiksgoederen, andere dan kantoorbenodigdheden E ,00 0,00 Toelagen voor dagverzorgingscentra voor hulpbehoevende senioren Pagina 206 van 468

235 ,00 0,00 CONTINUEREN EN VERZELFSTANDIGEN VAN EEN GENOMEN ENGAGEMENT ALS ANTWOORD OP EEN (PROVINCIAAL) TEKORT IN RESIDENTIËLE OPVANG VOOR PMH Doel :beschikbaar stellen van werkingsmiddelen voor de meerkosten die ten laste vallen van PDC PmH voor de uitvoering van de erfpachtovereenkomst. Motivatie : i.f.v. erfpachtovereenkomst van en overeenkomst inzake onroerende investeringen tussen de Provincie en de vzw Provinciale dienstverleningscentra. De werkingstoelage kan in 2 schijven aangevraagd en uitbetaald worden (1e schijf van 50% begin van het jaar en de 2e schijf na indienen jaarrekening vorig jaar). De werkingstoelage is bedoeld voor stijgende overheadkosten bij implementatie (uitvoering) van de erfpachtregeling. - In kader van beheersovereenkomst /erfpachtakte dd. 26/01/2006 met het Provinciale Dienstverleningscentrum Ons Erf worden de annuiteiten door de instelling van de provincie gerecupeerd voor de opgenomen leningen. Terugbetalen van de rentekosten van het opgevraagd en gewaarborgd krediet voor het financieren van infrastructuurwerken (gerealiseerd met VIPA-subsidies) in de provinciale dienstverleningscentra. - Verdere infrastructuurbetoelaging in het kader van de erfpachtovereenkomst met de VZW PDCPmH: terugbetalen van de investeringswerken (< EUR ,00) waarbij PDCH optreedt als bouwheer. Erfpachtovereenkomst dd. 26/1/2006 en overeenkomst dd. 26/1/2006 inzake onroerende investeringen tussen de Provincie en de vzw provinciale dienstverleningscentra. Terugbetalen van de kosten voor het uitvoeren van investeringswerken (< EUR ,00 ) in de provinciale dienstverleningscentra E ,00 0,00 Werkingstoelage aan Prov. Dienstverleningscentra voor personen met een handicap West-Vlaanderen E ,00 0,00 Annuïteitstoelage aan Provinciale Dienstverlenings- centra voor personeen met handicap West-Vlaanderen E ,00 0,00 Investeringstoelage aan Provinciale Dienstverlenings- centra voor personen met een handicap West-Vlaanderen Pagina 207 van 468

236 ,00 0,00 EEN KWALITATIEF VERZORGD EN KWANTITATIEF VOLDOENDE AANBOD VOORZIEN AAN JEUGDVERBLIJFSCENTRA MET WAARBORGEN INZAKE TOEGANKELIJKHEID, HYGIËNE EN VEILIGHEID Toepassing prov.regl.dd. 28/02/2008. Doelstelling : subsidies verlenen voor het oprichten, aankopen, uitbreiden of inrichten van gebouwen - voor zover dit werken aan het onroerend goed betreffen - met het oog op de aanwending ervan als jeugdverblijf. Voor de toepassing van dit reglement wordt beschouwd als jeugdverblijf: een accommodatie in West-Vlaanderen met een overnachtingsmogelijkheid of aansluitende kampeermogelijkheid voor minimum 20 jongeren, dat ter beschikking is voor jeugdkampen in groepsverband. Realiseren van een gebiedsgerichte politiek bij het ondersteunen van jeugdlogies, met een accent voor de kust. Gerechtigden : de aanvraag om subsidie moet uitgaan van een initiatief met jeugdwerk of -bijstand als voornaamste doelgroep E ,00 0,00 Toelagen voor oprichting, uitbreiding en modernisering van jeugdverblijfcentra ,00 0,00 UITVOEREN VAN BVR ZORGREGIE (ZORGREGISTRATIE, ZORGBEMIDDELING, ZORGAFSTEMMING, ZORGPLANNING) Operationeel houden van coördinatiepunt handicapzorg + ROG (regionaal overlegnetwerk gehandicaptenzorg). Voorzien in geschikte logistieke ondersteuning bij ROG-werking. - Operationeel houden van coördinatiepunt handicapzorg + ROG (regionaal overlegnetwerk gehandicaptenzorg). Voorzien in geschikte logistieke ondersteuning bij ROG-werking E 1 500,00 0,00 Huur, huurlasten en erfpacht- vergoedingen onroerende goederen: lokalen E 1 500,00 0,00 Aankoop van diverse gebruiks- en verbruiksgoederen, andere dan kantoorbenodigdheden Pagina 208 van 468

237 - Operationeel houden van coördinatiepunt handicapzorg + ROG (regionaal overlegnetwerk gehandicaptenzorg). Voorzien in geschikte logistieke ondersteuning bij ROG-werking E ,00 0,00 Receptie- en representatie- kosten, plechtigheden en ontvangsten 2.500,00 0,00 JONGEREN, DIE IN EEN PROBLEMATISCHE OPVOEDINGSSITUATIE VERBLIJVEN, EEN KWALITATIEVE LEEFOMGEVING WAARBORGEN Toepassing provinciaal reglement dd. 24/2/2005. Subsidiëren van infrastructuurwerken die niet onder het VIPA resorteren en het stimuleren tot erkenning binnen het VIPA. Reële verwachtingen op basis van de lopende aanvragen van vzw's. - Toepassing provinciaal reglement dd. 24/2/2005. Subsidiëren van infrastructuurwerken die niet onder het VIPA resorteren en het stimuleren tot erkenning binnen het VIPA. Tijdelijk geen aanvragen van lokale besturen E ,00 0,00 Investeringstoelagen voor oprichting en aanpassing van voorzieningen voor bijzondere jeugdbijstand E 0,00 0,00 Investeringstoelagen voor oprichting en aanpassing van voorzieningen voor bijzondere jeugdbijstand ,00 0,00 HET AANBOD VAN EEN ARBEID-ZORG-ACTIVITEIT MOGELIJK MAKEN EN ZO HET CONTINUÜM VAN TEWERKSTELLINGSMOGELIJKHEDEN UITBREIDEN Toepassing provinciaal regement.dd. 28/2/2008 ( van kracht op 1/1/ 2008 en eindigend op 31/12/2012). Doelstelling : ondersteuning bieden aan initiatieven die zich richten tot personen die definitief of tijdelijk niet in staat zijn te werken binnen de reguliere en beschermde tewerkstelling. Er worden subsidies verleend aan de West-Vlaamse arbeidszorginitiatieven (65 %) enerzijds en aan een koepel (35 %) die de arbeidszorginitiatieven vertegenwoordigt in West-Vlaanderen anderzijds. Het reglement voorziet, naast de arbeidsinitiatieven ook in de betoelaging van de loon- en werkingskost van het steunpunt E ,00 0,00 Pagina 209 van 468

238 arbeidszorg. Hiervan wordt een half-time coördinator betaald. Toelagen aan initiatieven inzake arbeidszorg ,00 0,00 OPERATIONEEL HOUDEN VAN DE DRINGENDE MEDISCHE HULPVERLENING VIA HELICOPTER ( BIJKOMEND : INSTRUMENT IN KADER VAN TAKEN GOUVERNEUR MBT RAMPENBESTRIJDING) Doelstelling : ondersteuning werking MUG-heli-dienst en vormingsactiviteiten. De betoelaging is forfaitair bepaald, nl. EUR ,50 voor de algemene werking (omvattende vorming : cursussen EHBO) en EUR ,50 voor de werking van de MUG-heli E ,00 0,00 Toelagen aan de VZW Instituut voor Medische Dringende Hulpverlening ,00 0,00 EEN IMPULSPREMIE VERLENEN AAN ORGANISATIES VOOR PROJECTEN DIE BESTAANDE GRENZEN TUSSEN DEELSECTOREN VAN DE SECTOR WELZIJN EN/OF GELIJKE KANSEN OF TUSSEN DEZE SECTOR EN ANDERE BELEIDSSECTOREN DOORBREKEN WAARDOOR ÉÉN OF MEERDERE DOELGROEPEN NIEU Provinciaal reglement ggk PR 26/3/2009. Doel : het geven van specifieke impulsen binnen de brede welzijnssector. Aan organisaties wordt een impulspremie verleend voor projecten die bestaande grenzen tussen deelsectoren van de sector 'welzijn en/of gelijke kansen' of tussen deze sector en andere beleidssectoren doorbreken waardoor één of meerdere doelgroepen nieuwe of andere kansen krijgen binnen onze samenleving. Het nieuwe reglement trad in werking op 1 april 2009 en loopt af op 31 december Een project kan een subsidie verkrijgen van max. 60% van de begrote kostprijs met een max. van EUR De uitbetaling verloopt via een voorschot van 80% en een saldo van 20% E ,00 0,00 Impulspremie aan projecten in de sector welzijn en/of gelijke kansen ,00 0, Pagina 210 van 468

239 IN SAMENWERKING MET VAPH UITVOERING GEVEN AAN HET BVR ZORGREGIE IN DE SECTOR 'PERSONEN MET EEN HANDEICAP' - toelage Vlaamse Gemeenschap voor Regionaal Overleg Netwerk gehandicaptenzorg E 0, ,00 Toelage Vlaamse Gemeenschap voor Regionaal Overleg netwerk Gehandicaptenzorg (ROG) 0, ,00 VERBETEREN VAN DE ONDERSTEUNING VAN HET VRIJWILLIGERSWERK IN DE CAW'S Toepassing provinciaal reglement dd. 25/11/1999. Toelagen i.f.v. vrijwilligerswerking. aan volgende CAW : De Poort Brugge, Stimulans Menen, Piramide Kortrijk, De Viersprong Brugge, Middenkust Oostende, De Papaver Ieper en Midden W-Vl. Roeselare E ,00 0,00 Toelagen aan centra voor algemeen welzijnswerk ,00 0,00 INFRASTRUCTURELE KWALITEIT VAN DE VOORZIENINGEN AWW VERBETEREN EN TOEGANKELIJK MAKEN Toepassing prov.regl. dd. 27/4/2000 en wijzigingen. Afhandelen dossiers in functie van de reële vragen (lopende en nieuwe aanvragen). Daling budget,eur ,00 naar art / E ,00 0,00 Investeringstoelagen aan verenigingen voor oprichting en aanpassing van centra voor Algemeen Welzijnswerk ,00 0,00 REALISEREN VAN HET PROJECT 'ZON, ZEE, ZORGELOOS,,,EEN TOEGANKELIJK STRAND VOOR IEDEREEN IN SAMENWERKING MET LOKALE BESTUREN EN PRIVATE ORGANISATIES Hiertegenover staan subsidies van de Vlaamse Gemeenschap project 'zon, zee, zorgeloos'. Deze ontvangsten werden ingeschreven in Er wordt geen reglement uitgeschreven voor dit project. Het project is een unieke combinatie van infrastructuuringrepen en het beschikbaar E ,00 0,00 Pagina 211 van 468

240 stellen van assistenten met als doel het strand toegankelijk te maken voor iedereen. Het subsidiebedrag is 70% van de kostprijs van infrastructuuringrepen gedragen door de gemeenten. Gemeenten leggen hiervoor de nodige facturen voor en ontvangen via de provincie deze subsidie. De overige 30 % van de kosten infrastructuuringrepen worden gedragen door de gemeenten. De provincie draagt de kosten van promotie en bewegwijzering. De provincie coördineert het project, waakt over de kwaliteit van het project, brengt betrokken partners (Intro, Middelkerke, Nieuwpoort en Bredene) samen, brengt expertise in uit vorige project KAP II... De financiering van infrastructuur is éénmalig. Vanuit de provincie worden ook de andere kustgemeenten aangespoord om het project te realiseren. Saldo 30% van de projectsubsidie. Toelagen aan gemeenten voor het project "Zon, zee... zorgeloos" in het kader van het Kustactieplan III - Zie ook ontvangstenartikel / Toelage Vl.Gemeenschap project 'zon, zee...zorgeloos ikv Kustactieplan III. Saldo 30% projectsubsidie. Er wordt geen reglement uitgeschreven voor dit project. Het project is een unieke combinatie van infrastructuuringrepen en het beschikbaar stellen van assistenten met als doel het strand toegankelijk te maken voor iedereen. Het subsidiebedrag is 70% van de kostprijs van infrastructuuringrepen gedragen door de gemeenten. Gemeenten leggen hiervoor de nodige facturen voor en ontvangen via de provincie deze subsidie. De overige 30 % van de kosten infrastructuuringrepen worden gedragen door de gemeenten. De provincie draagt de kosten van promotie en bewegwijzering. De provincie coördineert het project, waakt over de kwaliteit van het project, brengt betrokken partners (Intro, Middelkerke, Nieuwpoort en Bredene) samen, brengt expertise in uit vorige project KAP II... De financiering van infrastructuur is éénmalig. Vanuit de provincie worden ook de andere kustgemeenten aangespoord om het project te realiseren E ,00 0,00 Toelage aan Verenigingen voor het project "Zon, Zee... Zorgeloos" in het kader v/h Kustactieplan III ,00 0,00 Pagina 212 van 468

241 SENSIBILISEREN EN INFORMEREN VAN DE DOELGROEP VAN DE KANSARMEN OMTRENT THEMATIEK BAARMOEDERHALSKANKER Contact- en infomomenten i.s.m. de lokale besturen. Externe voordrachtgevers voor BMHK/baarmoederhalskanker (wel dokters). - Contact- en infomomenten i.s.m. de lokale besturen. Implementatie binnen de regio Roeselare-Tielt Oostende Veurne Ieper Diksmuide de 4 regio's. Portkosten voor campagne 2011 in regio Roeselare-Tielt en Brugge E ,00 0,00 Erelonen en vergoedingen voor prestaties van advocaten, artsen en paramedici E 1.049,00 0,00 Portkosten, aankoop postzegels en fiscale zegels - Doelstelling : toelage bedoeld voor de implementatie van het Vlaams programma baarmoederhalskankeropsporing binnen West-Vlaanderen. Zie ook diverse werkingskosten onder de artikels functie 871/ E 0, ,00 Toelage Vlaamse Gemeenschap: project secundaire kankerpre- ventie West-Vlaanderen 2.449, ,00 ONDERSTEUNEN VAN DE WERKING VAN VERENIGINGEN VAN PERSONEN MET EEN HANDICAP MET HET ACCENT OP INCLUSIE VIA SAMENWERKINGSPROJECTEN Toepassing provinciaal reglement dd. 23/12/2004. Doel : uitvoeren van opdrachten en/of organiseren van samenwerkingsprojecten, opgezet voor personen met een handicap, welke ook de aard van hun beperking is, samen met het sociale netwerk waarin zij ingebed zijn en die binnen West-Vlaanderen hetzij particulier wonen, hetzij in een voorziening verblijven. Reguliere werking + vernieuwende projecten ondersteunen. Deel v/h reglement omtrent samenwerkingsinitiatieven is uitdovend. Lopende samenwerkingsprojecten in 2011 ( derde en dus laatste projectjaar) E ,00 0,00 Toelagen voor initiatieven voor personen met een handicap en hun netwerk ,00 0,00 ONDERSTEUNING VAN DE WERKING VAN EEN 3-TAL VOORZIENINGEN/DIENSTEN VOOR PMH Pagina 213 van 468

242 - Verlenen van (nominatieve) subsidies voor de werking van 3 voorzieningen/diensten PmH namelijk : WOTC De Berkjes - St.-Michiels (betoelaging sedert 1974) Het Anker - St.-Andries (beslissing Provincieraad dd 23/11/1971, EUR 248,00 per jaar/per opgenomen W.-Vl.kind)) COS - Gent (betoelaging sedert 1993) E ,00 0,00 Toelagen aan instellingen voor gehandicapten die West-Vlamingen opnemen of onderzoeken ,00 0,00 ALGEMENE DIENST- EN HULPVERLENING TOEGANKELIJK MAKEN VOOR E-C MINDERHEDEN IKV HET PROVINCIAAL DIVERSITEITSBELEID Structurele samenwerking met desom vzw via een samenwerkingsovereenkomst E ,00 0,00 Toelage aan desom vzw ,00 0,00 EEN KADER CREËEREN WAARBINNEN MAATSCHAPPELIJK KWETSBARE PERSONEN KANSEN KRIJGEN OM AAN TE SLUITEN OP DE REGULIERE ARBEIDSMARKT, ALS BELANGRIJKE SLEUTEL TOT INTEGRATIE Provinciaal reglement betreffende infrastructuurtoelagen ten behoeve E ,00 0,00 van opleidings- en tewerkstellingsprojecten voor de begeleiding van Infrastructuurtoelagen voor opleidings- en personen uit risicogroepen, langdurig werklozen en personen met een tewerkstel- lingsprojecten voor begelei ding lage scholingsgraad, dd.29/2/1996, gewijzigd dd 25/2/1999 en wijziging. van kansengroepen Doelstelling : infrastructuurtoelagen à vzw als leer- en werkplaatsen voor kansarmen, buiten de reguliere arbeidsmarkt. - Provinciaal reglement betreffende infrastructuurtoelagen ten behoeve E ,00 0,00 van opleidings- en tewerkstellingsprojecten voor de begeleiding van Infrastructuurtoelagen voor opleidings- en personen uit risicogroepen, langdurig werklozen en personen met een tewerkstel- lingsprojecten voor begelei ding lage scholingsgraad, dd.29/2/1996, gewijzigd dd 25/2/1999 en wijziging. van kansengroepen Doelstelling : infrastructuurtoelagen à lokale besturen als leer- en werkplaatsen voor kansarmen, buiten de reguliere arbeidsmarkt. 0,00 Pagina 214 van 468

243 75.000,00 ONDERSTEUNING VAN SPECIFIEKE DIENSTVERLENENDE ORGANISATIES Nominatumtoelage à de vzw Provinciale Nazorgdienst voor Doven te St.- Kruis/Brugge. Beslissing van de Provincieraad dd. 6/10/ E ,00 0,00 Toelagen aan verenigingen voor nazorg van auditief gehandicapten ,00 0,00 OVEREENKOMST MET GELIJKE KANSEN VLAANDEREN INZAKE GENDER EN MET HET FEDERAAL INSTTITUUT VOOR GELIJKE KANSEN INZAKE GEWELD Basisfinanciering vanwege de Vlaamse Overheid + de Federale Overheid/Instituut Gelijke Kansen. Daarnaast is er nog een projectsubsidie vanwege de Federale Overheid/ Instituut Gelijke Kansen E 0, ,00 Toelage hogere overheden voor gelijke kansenprojecten 0, ,00 POSITIONEREN VAN DE PROVINCIE IKV THUISLOOSHEID Projectsubsidie voor regionale structuur laagdrempelige opvang (thuisloosheid). Aan het CAW Middenkust Oostende en CAW Stimulans te Kortrijk werd in 2008 en 2009 een subsidie verleend voor de winter/nachtopvang van thuislozen E ,00 0,00 Projecttoelage aan CAW's voor de realisatie van laag- drempelige opvang voor thuislozen ,00 0,00 STIMULEREN VAN EEN LOKAAL GEZONDHEIDSBELEID - INCLUSIEF MIDDELENBELEID Voor de leden van de provinciale stuurgroep drugpreventiecoördinatie. Coördinatie en afstemming provinciaal middelenbeleid E ,00 0,00 Vergoedingen en zitpenningen externen - Ondersteunen van lokale besturen. Organiseren lokale trefdagen en andere ontmoetingsmogelijkheden voor E ,00 0,00 Pagina 215 van 468

244 preventiewerkers (lesgevers). - Ondersteunen van lokale besturen. Motiveren lokale besturen mits coaching door CGG (samenwerkingsovereenkomst met CGG/centrum geestelijke gezondheidszorg) - Ondersteunen van lokale besturen. Realiseren drugkoffer met centrumsteden : bijkomende koffers HAAI in een box. Auteursrechten, erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen enz E ,00 0,00 Lidgelden en bijdragen E ,00 0,00 Kosten voor publiciteit, promotie en voorlichting - Toepassing provinciaal reglement dd. 30/6/2005. Doel : subsidies verlenen voor de organisatie van producties (elke vorm van animatie, opleiding, training of vorming met het doel de aandacht te vestigen, de bespreekbaarheid te bevorderen, de kennis te vermeerderen, het inzicht te verhogen of de vaardigheden te verbeteren) in functie van een middelenpreventieproject dat aansluiting vindt bij een lokaal middelenbeleid. De subsidie bedraagt maximum 50 % van het honorarium dat verbonden is aan de productie. In een middelenpreventieproject kunnen meerdere producties worden georganiseerd. De organisator kan per jaar slechts voor één middelenpreventieproject een aanvraag indienen. De subsidie bedraagt maximum euro per jaar per organisator per middelenpreventieproject E ,00 0,00 Toelagen ondersteunng programmatie lokaal drug- overleg - Tijdelijke subsidiëring in afwachting van RIZIV-financiering eind februari Uitbouw van antennepunten in Roeselare en Kortrijk voor laagdrempelige drughulpverlening E 0,00 0,00 Toelage aan Medisch Soc. Opvangcentrum Oostende voor uitbouw laagdrempelige drughulpverlening - Voor project getrokken door stad Veurne voor drughulpverlening (in afwachting van RIZIV-erkenning voor De Sleutel). Afspraak was een subsidie te voorzien voor de duur van 3 jaar. Via BW werd reeds EUR voorzien E ,00 0,00 Toelage aan Stad Veurne voor het regionaal drughulp verleningsproject Veurne- Diksmuide Pagina 216 van 468

245 84.500,00 0,00 SUBSIDIES AAN VORMINGSINITIATIEVEN VOOR MEDISCH SOCIAAL TOEZICHT VAN JONGE GEZINNEN EN VOOR OPVANG VAN KINDEREN TUSSEN 0 EN 12 JAAR Toepassing provinciaal reglement dd. 25/4/2002. Afhandelen ingediende aanvraagdossiers E ,00 0,00 Toelagen voor vorming: preventief medisch,- soc, toe- zicht van jonge gezinnen en voor kinderopvang ,00 0,00 PROJECTVOERING FACILITEREN MBT THEMATIEK PREVENTIEVE GEZONDHEIDSZORG BUITEN DE REGULIERE FINANCIERING VAN DE VLAAMSE OVERHEID Versterken projecten m.b.t gezondheidsbevordering en ziektepreventie. Baarmoederhalskankerpreventie bij sexwerkers : samenwerkingsovereenkomst met PASOP. - Versterken projecten m.b.t. gezondheidsbevordering en ziektepreventie : samenwerkingscontract Logo's rookstopbegeleiding secundair onderwijs. Tabak, alcohol en drugpreventie. - Versterken projecten m.b.t. gezondheidsbevordering en ziektepreventie. Samenwerkingscontract Logo's rooknietbijmij. Doelgroep kansarmen en risicogroepen; motiverende gespreksvoering i. s.m. Logo's E ,00 0,00 Lidgelden en bijdragen E ,00 0,00 Lidgelden en bijdragen E ,00 0,00 Lidgelden en bijdragen ,00 0,00 PREVENTIEF OPTREDEN TAV KINDERMISHANDELING Nominatief ingeschreven in het budget E ,00 0,00 Toelage aan Vertrouwenscentrum "Kind in Nood" Pagina 217 van 468

246 26.230,00 0,00 EEN KWALITATIEF EN FINANCIEEL HAALBAAR AANBOD INZAKE JEUGDWERK EN -CULTUUR VOORZIEN TEN BEHOEVE VAN LOKALE INITIATIEVEN, WAARBIJ DEZE PRODUCTIES EEN PROMOTIE GENIETEN Toepassing provinciaal reglement dd. 24/01/2008, houdende de subsidiêring van producties en overdracht van expertise ten behoeve van initiatieven voor of door kinderen en jongeren. Financiële tussenkomst (doorgaans 50% van de uitkoopsom of 90% bij een aanbod inzake inclusie) bij het inhuren van een optreden, workshop, cursus voor kinderen en jongeren E ,00 0,00 Toelagen ter promotie van West-Vlaamse producties ,00 0,00 VORMING VAN WERKNEMERS IN FUNCTIE VAN HET OVERLEG TUSSEN DE ECONOMISCHE PARTNERS Toepassing provinciaal reglement dd. 17/12/1998, houdende de subsidiëring van vormingscursussen ter vervolmaking van algemene, sociale, economische en technische vorming van de West-Vlaamse werknemers, in functie van specifiek syndicale opdrachten E ,00 0,00 Toelagen aan vormingscursussen voor specifieke syndicale opdrachten ,00 0,00 VERSTERKEN WERKING CRISISINTERVENTIENETWERKEN Toepassing provinciaal reglement dd. 26/6/ E ,00 0,00 Doelstelling : ondersteuning van de werking van regionaal gestructureerde netwerken met een provinciale dekking. De subsidie bedraagt per gerechtigde EUR 3.720,00. Toelagen aan o.a. : Welzijnsraad Ieper, Regionaal crisisnetwerk Kortrijk, Regionale welzijnsraad Veurne-Diksmuide, CAW Midden West- VL., Krisisinterventiegroep Brugge, Gemeente Oostende. Toelage aan crisisinterventienetwerken ,00 0,00 Pagina 218 van 468

247 ELKE OUDER KAN BIJSTAND/ADVIES VERKRIJGEN IN HET OPVOEDINGSPROCES VAN ZIJN/HAAR KINDEREN Het periodisch bekendmaken van het aanbod inzake opvoedingsondersteuning, vanuit de opvoedingswinkels, RWR e.a., ten behoeve van de ganse West-Vlaamse bevolking, en dit zeker naar aanleiding van de 'week van de opvoeding'. Het ondersteunen van initiatieven binnen deze 'week van de opvoeding' door het contracteren van gastsprekers. - Ondersteuning van initiatieven in het kader van opvoedingsondersteuning en netwerkvorming in dit verband in landelijke gebieden. Het aanreiken van begeleiding bij het uittekenen van een regioplan opvoedingsondersteuning E ,00 0,00 Kosten voor publiciteit, promotie en voorlichting E ,00 0,00 Kosten voor publiciteit, promotie en voorlichting ,00 0,00 SENSIBILISEREN EN INFORMEREN VAN DE DOELGROEP VIA DE LOKALE BESTUREN OMTRENT THEMATIEK BAARMOEDERHALSKANKER Contact- en infomomenten i.s.m. de lokale besturen. Project BMHK (CEVI : extractie bevolking & rijksregister,+ mailing verzendingsklaar maken door O.L.V.-ziekenhuis St-Michiels) E ,00 0,00 Andere administratieve werkingskosten E 1 0,00 0,00 Onderhoud en herstellingen installaties, machines en uitrusting ,00 0,00 GEZINNEN FINANCIEEL ONDERSTEUNEN BIJ HUN VERPLAATSINGSKOSTEN IFV VAN HUN NIET SCHOOLGAANDE KIND(EREN) MET EEN ERNSTIGE HANDICAP, Toepassing provinciaal reglement dd. 11/5/1989. Kleine stijging aantal gerechtigden E ,00 0,00 Subsidies aan particulieren voor de verplaatsingskosten van bepaalde kinderen Pagina 219 van 468

248 16.000,00 0,00 REALISATIE VAN EEN INTEGRALE JEUGDHULP Ministerieel besluit houdende de toekenning van een subsidie aan de vijf Vlaamse provincies en aan de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor de organisatie van externe ondersteuning voor complexe cliëntdossiers in de zes regio's Integrale Jeugdhulp. Aan de Provincie West-Vlaanderen wordt een subsidie van EUR ,00 verleend. Het zijn vergoedingen voor onafhankelijke coördinatoren bij cliëntoverleg. Zie ook het hieraan gerelateerde uitgavenartikel / voor éénzelfde bedrag E 0, ,00 Toelage Vlaamse Gemeenschap om het cliëntoverleg omtrent integrale jeugdhulp mee te organiseren - Zie ook het hieraan gerelateerde ontvangstenartikel / voor éénzelfde bedrag. Ministerieel besluit houdende de toekenning van een subsidie aan de vijf Vlaamse provincies en aan de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor de organisatie van externe ondersteuning voor complexe cliëntdossiers in de zes regio's Integrale Jeugdhulp. Op basis van een convenant met de Vlaamse Overheid. Aan de Provincie West-Vlaanderen wordt een subsidie van EUR ,00 verleend. Het zijn vergoedingen voor onafhankelijke coördinatoren bij cliëntoverleg en secretariaatskosten E ,00 0,00 Toelagen voor de organisatie van cliëntoverleg door de regionale stuurgroepen integrale jeugdhulp , ,00 (AAN)STURING VAN EEN PROVINCIALE AFSTEMMING EN SAMENWERKING BINNEN DE CAW Nominatieve toelage. Doelstelling : ondersteuning van de werking van een dienst met een provinciale werking (betoelaging sedert 1977) E ,00 0,00 Toelagen aan verenigingen voor Tele-Onthaal West-Vlaanderen Pagina 220 van 468

249 10.970,00 0,00 OP PERMANENTE BASIS EN BINNEN DE AFSPRAKEN EN TAAKVERDELING MET DE REST VAN HET WERKVELD VERDER SPECIFIEKE ACCENTEN LEGGEN IN DE PREVENTIEVE GEZONDHEIDSZORG Onderzoeken noodzaak aan en mogelijke invulling van preventiecampagnes rond nieuw opduikende thema's (b.v.b. gehoorschade, (chronische) vermoeidheid, depressie, schermverslaving). Ondersteuning aan nieuwe of gerelateerde gezondheidsthema's E 1.000,00 0,00 Kosten voor uitbesteed druk- werk 1.000,00 0,00 VERNIEUWING IN HET ZORG- EN DIENSTVERLENINGSAANBOD STIMULEREN Via onderzoeksprojecten vernieuwing stimuleren. Onderzoeksprojecten zelf initiëren (vb kansarmoede-atlas, participatie van ouderen) E ,00 0,00 Erelonen en vergoedingen voor studies en werken van de gewone dienst ,00 0,00 SENSIBILISEREN OMTRENT VERSTANDIG ZONNEN Organiseren van de campagne verstandig zonnen : kosten advertentie + promotiemateriaal E ,00 0,00 Kosten voor publiciteit, promotie en voorlichting ,00 0,00 SENSIBILISEREN OMTRENT ORGAANDONATIE Verder ontwikkelen en uitdragen van de campagne rond orgaandonatie. Redactie voor folder infoboekje. - Verder ontwikkelen en uitdragen van de campagne rond orgaandonatie. Aankondiging van mediacampagne via advertentie + promomateriaal (DVD's - koffer) E ,00 0,00 Erelonen en vergoedingen voor studies en werken van de gewone dienst E ,00 0,00 Kosten voor publiciteit, promotie en voorlichting Pagina 221 van 468

250 - Verder ontwikkelen en uitdragen van de campagne rond orgaandonatie. Drukwerk affiches, flyers en infoboekjes. - Verder ontwikkelen en uitdragen van de campagne rond orgaandonatie. Aanmaak dvd. - Campagne rond orgaandonatie. Receptie- en representatiekosten voor bijeenkomst op externe locatie E 1.500,00 0,00 Kosten voor uitbesteed druk- werk E 3.000,00 0,00 Kosten voor uitbesteed druk- werk E 1 900,00 0,00 Receptie- en representatie- kosten, plechtigheden en ontvangsten ,00 0,00 SENSIBILSEREN GRIEPVACCINATIE Samenwerkingsovereenkomst met logo's: griepcampagne. Affiches griepcampagne. - Samenwerkingsovereenkomst met logo's: griepcampagne. Organisatie persconferentie E 4.000,00 0,00 Kosten voor uitbesteed druk- werk E 500,00 0,00 Receptie- en representatie- kosten, plechtigheden en ontvangsten 4.500,00 0,00 INFORMEREN VAN OUDERS Ter beschikking stellen van ouderbrochure en vormen/informeren van ouders omtrent middelenthematiek. Jaarlijks actualiseren adressenlijst en distribueren brochure E ,00 0,00 Kosten voor uitbesteed druk- werk 9.000,00 0,00 SENSIBILISEREN OMTRENT INCONTINENTIE Organisatie toneelvoorstelling + infomomenten over incontinentie in 6 locaties. Drukwerk affiches en flyers E 6.000,00 0,00 Kosten voor uitbesteed druk- werk Pagina 222 van 468

251 - Organisatie toneelvoorstelling + infomomenten over prostaat/ incontinentie. Drukwerk E 6.000,00 0,00 Kosten voor uitbesteed druk- werk E 1 0,00 0,00 interne facturatie kosten externen ,00 0,00 ONDERSTEUNEN EN DEELNEMEN AAN EEN (VLAAMSE) STRUCTUUR/NETWERK OM OUDERENMIS (BE)HANDELING DUURZAAM AAN TE PAKKEN (MET VERANKERING BINNEN DE PROVINCIE) vorming ouderenmis(be)handeling voor hoger onderwijs en/of zorgverleners Organiseren en/of aanbieden van vorming - Vorming ouderenmis(be)handeling voor hoger onderwijs en/of zorgverleners. Infomap aankopen. - Vorming ouderenmis(be)handeling voor hoger onderwijs en/of zorgverleners. Organiseren en/of aanbieden van vorming. - Vorming ouderenmis(be)handeling voor hoger onderwijs en/of zorgverleners. Organiseren en/of aanbieden van vorming E ,00 0,00 Auteursrechten, erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen enz E 1 300,00 0,00 Andere administratieve werkingskosten E 1 500,00 0,00 Kosten voor publiciteit, promotie en voorlichting E 1 300,00 0,00 Receptie- en representatie- kosten, plechtigheden en ontvangsten 2.230,00 0,00 OP HET VLAK VAN PREVENTIEVE GEZONDHEIDSZORG KOMEN TOT BETERE STRUCTURERING EN SAMENWERKING IN FUNCTIE VAN EFFICIËNTIE EN EFFECTIVITEIT E 1 0,00 0,00 Huur, huurlasten en erfpacht- vergoedingen onroerende goederen: lokalen Pagina 223 van 468

252 0,00 0,00 INTRODUCEREN VAN THEMATIEK MIDDELENPREVENTIE IN ONDERWIJS Ondersteunen van lokale besturen. Vorming aanbieden aan leerkrachten/clb/zorgleerkrachten/ mandatarissen. - Participeren aan de organisatie van Kick op sport : aanbod vorming Kick op Sport E ,00 0,00 Auteursrechten, erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen enz E ,00 0,00 Auteursrechten, erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen enz ,00 0,00 PROJECTMATIGE INITIATIEVEN EEN GROEIKANS BIEDEN IN FUNCTIE VAN DE VERNIEUWING EN HET EXPERIMENTELE IN DE JEUGDSECTOR Bestemd voor de leden van de adviescommisie die de subsidieaanvragen van projecten en muziekfestivals screnen ten behoeve van de deputatie E ,00 0,00 Vergoedingen en zitpenningen externen 7.000,00 0,00 GEZINNEN FINANCIEEL ONDERSTEUNEN DIE THUIS DE VERZORGING EN OPVOEDING OP ZICH NEMEN VAN HUN KIND(EREN) MET EEN ERNSTIGE HANDICAP, ALS WAARDERING VOOR DE BIJZONDERE ZORGEN DIE HIERVOOR VEREIST ZIJN Toepassing provinciaal reglement dd. 4/2/1993 en wijzigingen. Toekennen premie aan gezinnen met een kind met een handicap en verhoogde kinderbijslag. Vermindering budget omwille van de daling aantal aanvragen E ,00 0,00 Subsidies aan particulieren van een sociaalpedagogische toelage ,00 0,00 MEEFINANCIEREN VAN DE KOST VAN NOODZAKELIJKE INFRASTRUCTUUR VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP+ TOEGANKELIJKHEIDSVOORWAARDE Pagina 224 van 468

253 - Toepassing provinciaal reglement dd. 31/10/1996 en wijzigingen. Subsidie provincie altijd gekoppeld à betoelaging Vl.Gemeenschap; toelage provincie = 15% op investeringssubsidie VIPA Afhandeling lopend dossier en 1 nieuwe aanvraag. Daling krediet i.f.v. de reële noden E ,00 0,00 Toelagen voor oprichting en aanpassing van voorzieningen voor revalidatie gehandicapten ,00 0,00 UITVOEREN VAN BVR ZORGREGIE (ZORGREGISTRATIE, ZORGBEMIDDELING, ZORGAFSTEMMING, ZORGPLANNING) Het ROG omhelst enerzijds de centrale registratie van zorgvragen (CRZ) en anderzijds de zorgafstemming. Uitvoering ingevolge protocol deputatie met diverse partners in de sector. De vzw West-Vlaamse Consultatiebureaus Brugge is uitvoerder van het project. Convenant VAPH Operationeel houden van het coördinatiepunt handicapzorg + ROG. zie ook ontvangstenartikel / toelage Vlaamse Gemeenschap Stijging budget maar volledig gecompenseerd, nl. EUR 4.000,00 afkomstig van art / E ,00 0,00 Toelage voor het project Regionaal Overlegnetwerk Gehandicaptenzorg (ROG) ,00 0,00 SUBSIDIE AAN GEZINNEN DIE GEZINSZORG GEBRUIKEN Toepassing provinciaal reglement dd. 16/1/1992. Doel: het financieren van gezinshulp bij gezinnen waarvan de moeder ziek valt en de zorg draagt voor de kinderen (niet-werkend of alleenstaand) E ,00 0,00 Toelagen aan gezinnen voor hulp verstrekt door een erkende dienst voor gezinszorg ,00 0,00 OPRICHTING VAN DOORTREKKERSTERREINEN Toepassing provinciaal reglement dd. 27/11/2008. Lokale besturen E 0,00 0,00 Pagina 225 van 468

254 kunnen van de overheid 90 % subsidies krijgen voor de oprichting van doortrekkersterreinen. De provincie komt tussen in de 1/2 van de resterende 10%. Dergelijke terreinen komen enkel zoals voorzien in het ruimtelijk structuurplan, met name Kortrijk, Roeselare, Oostende, Brugge en Veurne of Ieper. Overleg organiseren met betrokken steden. Via toelagenreglement de betrokken steden stimuleren. Daling budget omwille van geen ingediende aanvragen. Investeringstoelagen voor de oprichting van doortrekkersterreinen 0,00 0,00 ONTWIKKELEN VAN EEN PROVINCIAAL JONGERENCULTUURCENTRUM WAAR DE INDIVIDUELE JONGERE EEN BEGELEIDING/VORMING KAN ONTVANGEN IN ZIJN/HAAR PERSOONLIJKE ONTWIKKELING IN DE GEKOZEN CULTUURDISCIPLINE Sturing van het provinciaal Jongerencultuurcentrum in zijn aanbod en initiatieven. Via BW reeds vanuit werkingskosten naar overdrachten verplaatst. Kredietverschuiving vanuit werkingskosten, nl. EUR ,00 afkomstig van art / E ,00 0,00 Toelage aan vzw RCJC Het Entrepot Brugge (Regionaal Centrum voor Jongerencultuur) ,00 0,00 EEN JEUGDBELEID OP BASIS VAN EEN BELEIDSPLANNING Vijfjaarlijks interprovinciaal overleg (jaarlijks wisselend per provincie) van provinciale jeugddiensten omtrent het te voeren/gevoerde jeugdbeleid. In 2011 geen residentieel verblijf in West-Vlaanderen, Eventueel kosten voor interprovinciale dagvergaderingen E 980,00 0,00 Receptie- en representatie- kosten, plechtigheden en ontvangsten 980,00 0,00 ELKE OUDER KAN BIJSTAND/ADVIES VERKRIJGEN IN HET OPVOEDINGSPROCES VAN ZIJN/HAAR KINDEREN Doorlichting van de problemen/verwachtingen van jongeren in het opvoedingsproces. Studieopdracht behoeften inzake opvoedingsondersteuning E 5.000,00 0,00 Erelonen en vergoedingen voor studies en werken van de gewone dienst Pagina 226 van 468

255 - Het aanbieden van een database voor een internetforum waarop professionelen en individuele gebruikers informatie kunnen bekomen en dialogeren omtrent opvoedingsondersteuning. Aankoop documentatiemateriaal hiertoe. - Uitbouw van netwerken opvoedingsondersteuning in de Westhoek, op basis van convenanten met de regionale welzijnsraden Ieper en Veurne- Diksmuide. - Nieuw werkingsterrein inzake bovenlokaal integraal jeugdwelzijnsbeleid o.a. voor speel-o-theken; provinciaal reglement in opmaak E 5.500,00 0,00 Kosten voor tijdschriften, boeken, documentatie en abonnementen E ,00 0,00 Lidgelden en bijdragen E ,00 0,00 Toelagen voor initiatieven in verband met opvoedings ondersteuning ,00 0,00 OVEREENKOMST MET GELIJKE KANSEN VLAANDEREN INZAKE GENDER EN MET HET FEDERAAL INSTITUUT VOOR GELIJKE KANSEN INZAKE GEWELD Vorming, lokale projecten, 25/11 witte lintjes, slachtofferhulp en - bejegening bij allochtonen studiedag omtrent beleid ter bestrijding van geweld - Vorming, lokale projecten, 25/11 witte lintjes, slachtofferhulp en - bejegening bij specifieke doelgroepen. Uitvoering van een lokaal project geweld (nog te bepalen wie of wat). - Jaarplannen met diverse acties/jaartthema's i.f.v. gender, geweld en holebi's. Jaarthema gelijke kansen Vlaanderen - genderdiversiteit - inhuren van externe dienstverleners voor aanmaak van bv promotie-/ campagnematerial is steeds noodzakelijk. Hogere kosten voor eigen initiatieven i.p.v. uitbestede opdrachten. - Vorming, lokale projecten, 25/11 witte lintjes, slachtofferhulp en - bejegening bij allochtonen. Studiedag omtrent beleid ter bestrijding van geweld E 2.500,00 0,00 Auteursrechten, erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen enz E ,00 0,00 Lidgelden en bijdragen E 8.000,00 0,00 Kosten voor publiciteit, promotie en voorlichting E 1.500,00 0,00 Kosten voor publiciteit, promotie en voorlichting Pagina 227 van 468

256 - Witte lintjescampagne najaar Aanmaak en verspreiding lintjes + peter/meterschap bekende West- Vlaming. - Vorming, lokale projecten, 25/11 witte lintjes, slachtofferhulp en - bejegening bij allochtonen. Studiedag omtrent beleid ter bestrijding van geweld. - Witte lintjescampagne najaar Aanmaak en verspreiding lintjes + peter/meterschap bekende West- Vlaming E 5.500,00 0,00 Kosten voor publiciteit, promotie en voorlichting E 500,00 0,00 Receptie- en representatie- kosten, plechtigheden en ontvangsten E 500,00 0,00 Relatiegeschenken ,00 0,00 REALISATIE VAN EEN ONDERWIJSFLANKEREND BELEID Nieuw werkingsterrein inzake bovenlokaal integraal jeugdwelzijnsbeleid E ,00 0,00 (wellicht voor initiatieven inzake gelijke onderwijskansen, Toelagen voor initiatieven in het kader van huiswerkbegeleiding, misschien ook leerbegeleiding bij zieke kinderen, e. onderwijs flankerend beleid d.). Provinciaal reglement in opmaak ,00 0,00 STEUN VERLENEN AAN 1 SPECIEFIEKE PROJECTEN OF INITIATIEVEN DIE DE BESTRIJDING VAN DE KANSARMOEDE IN ZIJN MEEST DIVERSE VORMEN ALS DOEL HEBBEN;2 ALGEMEEN KANSENSCHEPPENDE PROJECTEN OF INITIATIEVEN BINNEN DE WELZIJNSSCETOR Project open leren achter tralies zat vroeger in het zorgreglement ( E ,00 0,00 jaar subsididiëring). Er wordt voorgesteld om dit project te continueren. Toelage aan VZW Centrum voor Basiseducatie voor project open leren achter de tralies ,00 0,00 UITBOUWEN EN VERZELFSTANDIGEN VAN EEN TOERISTISCH RECREATIEF EAT-PROJECT (EQUINE ASSISTED THERAPY) OP HET GROOT MAGDALENEGOED Pagina 228 van 468

257 - Investeringstoelage EFRO voor de Magdalenahoeve I 0, ,00 Investeringssubsidie Interreg ikv EAT-centrum Magdalenahoeve 9. Het versterken van gelijke kansen en betrokkenheid met het oog op een volwaardige deelname aan het maatschappelijk leven. 0, , Verhogen van de leefbaarheid van kleinschalige projecten in het zuiden en het creëren van een basis voor internationale solidariteit via informatie, educatie, sensibilisatie en het ondersteunen van Noord-Zuidorganisaties in West-Vlaanderen. ONDERSTEUNING VAN KLEINSCHALIGE PROJECTEN IN HET ZUIDEN OPTREKKEN TOT 1% VAN DE GEWONE BEGROTING Voor de leden van de consultatiegroep projecten. Vanaf 2011 treedt een reglement in werking voor de projecten, waardoor de consultatiegroep zal uitgebreid worden E ,00 0,00 Vergoedingen en zitpenningen externen - Aanbieden maaltijd à leden van de consultatiegroep projecten E 1 500,00 0,00 Restaurantkosten - Toelagen worden toegekend voor ontwikkelingsprojecten met een kleinschalig regionaal karakter bij voorkeur geleid door West- Vlamingen, overeenkomstig de provinciale beleidsnota ggk PR 25/4/ Verdeling niet vooraf te bepalen. In 2011 opgetrokken tot 0,8 % van de gewone uitgaven E ,00 0,00 Toelagen voor ontwikkelingssamenwerking ,00 0,00 ONDERSTEUNEN VAN SCHOLEN OP VLAK VAN MONDIALE VORMING Screenen en promoten van educatief materiaal volgens actuele onderwerpen. Het documentatiecentrum wordt niet meer ondersteund via subsidiering DGOS. Gezocht wordt naar samenwerkingsmogelijkheden om dit E ,00 0,00 Pagina 229 van 468

258 documentatiecentrum verder te kunnen laten bestaan, vooral i.f.v. basisonderwijs en hoge scholen, eventueel uitgebreid met socioculturele verenigingen. Dit betekent echter ook dat personeelsinzet hiervoor zal nodig zijn. - Project Kleur Bekennen : Er is EUR subsidie voorzien, waarvan EUR is ingeschreven voor personeelskosten. Het restant van EUR wordt voorzien binnen de nieuwe kaderovereenkomst die in de maak is (en die normaliter op 1/01/2010 van start moest gaan) voor de subsidiering van trajecten en projecten die scholen met + 10 jarigen organiseren. - De nieuwe kaderovereenkomst die normaliter vanaf 1/01/2010 zou ingaan is er nog niet. De bedragen die nu bekend zijn worden hier weergegeven. In de laatste gesprekken is echter sprake van een stijging. Kosten voor tijdschriften, boeken, documentatie en abonnementen E ,00 0,00 Lidgelden en bijdragen E 0, ,00 Terugbetaling door het DGOS van wedde-, werkingskosten voor project "Kleur Bekennen" , ,00 SENSIBILISERENWEST-VLAAMSE BEVOLKING EN UITWISSELING ZUIDEN STIMULEREN Kosten gemaakt in het kader van de organisatie van eigen provinciale initiatieven, activiteiten in het PNZC. - Organisatie van eigen activiteiten en evenmenten en samenwerkingsverbanden (die niet onder het nieuwe reglement N-Z evenementen vallen) in PNZC E ,00 0,00 Auteursrechten, erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen enz E 7.500,00 0,00 Auteursrechten, erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen enz... - Aankopen i.f.v. zaalverhuur (drank, broodjes) E ,00 0,00 Aankoop van diverse gebruiks- en verbruiksgoederen, andere dan kantoorbenodigdheden - Jaarlijks forfait Sabam voor ontmoetingsruimte PNZC + licentie gebruik van wereldkaarten E 1 700,00 0,00 Auteursrechten Pagina 230 van 468

259 - Fondsenvoorschot kas, voor onkosten in PNZC die telkens verantwoord worden. - Kosten van tijdelijke tentoonstellingen i.f.v. MDG (milleniumdoelstellingen) en 40 jaar projecten. - PNZC Roeselare : lopende abonnementskosten voor telefoon, fax, internet E ,00 0,00 Kasprovisies E ,00 0,00 Andere technische werkingskosten E ,00 0,00 Kosten telefoon, fax, internet en - Uitgave N-Z jaarboek, lay-out, fotomateriaal E ,00 0,00 Kosten voor uitbesteed druk- werk - Catering voor de nieuwjaarsreceptie PNZC, eigen activiteiten en samenwerkingsverbanden, 40 jaar projectensteun. - Huur materiaal voor tentoonstellingen of activiteiten i.k.v. 40 jaar projecten E ,00 0,00 Receptie- en representatie- kosten, plechtigheden en ontvangsten E ,00 0,00 Huur, onderhoud en beheer van meubilair en uitrusting - Aankoop vuilniszakken E 1 500,00 0,00 Ophalen huisvuil, container lediging, recyclage oud papier - Huurprijzen vergaderaccomodatie lokalen PNZC van derden op niveau van het Provinciehuis Boeverbos + huurprijs voor de verschillende NGO's : huurovereenkomst met vzw Damiaanactie, met vzw E 0, ,00 Opbrengsten uit verhuur gebouw en terreinen E 0,00 0,00 Opbrengsten uit recuperatie kosten - Overeenkomst dd 28/04/ ondersteunen werking Studio Globo E ,00 0,00 Toelage aan Studio Globo Brussel vzw - Overeenkomst dd. 22/10/2009. Samenwerkingsverband met stad Kortrijk en de West-Vlaamse Hoge scholen voor het ontwikkelen van E ,00 0,00 Pagina 231 van 468

260 een postgraduaatsopleiding ontwikkelingssamenwerking. Toelage KATHO vzw Kortrijk Vanaf 2009 een structurele tussenkomst aan het noordzuidpostgraduaat. Doelstelling van het Noordzuidpostgraduaat is de realisatie van een netoverschrijdend onderwijsaanbod te Kortrijk op bacherlorniveau (met certificaat), uniek in Vlaanderen. De beide sociale hogescholen Katho en Howest doen mee en stellen een docent hiervoor vrij , ,00 SENSIBILISERENWEST-VLAAMSE BEVOLKING EN UITWISSELING ZUIDEN STIMULEREN Loonkost detachering coördinator PNZC. Kleine verhoging omwille van indexaanpassingen en anciënniteit E ,00 0,00 Personen ter beschikking gesteld aan de provincie ,00 0,00 ONDERSTEUNEN VAN HET MIDDENVELD (GESTRUCTUREERDE NGO'S) VOOR HUN N-Z WERKING IN WEST-VLAANDEREN Toepassing provinciaal reglement dd. 29/1/2004 In 2009 werd aan de volgende organisaties een subsidie toegekend : West-Vlaanderen, Wereldsolidariteit, Broederlijk Delen, Centrum Kontinenten, FOS, Vredeseilanden, Damiaanactie, Rode Kruis. Daarnaast kan een voorafname gebeuren voor vernieuwende initiatieven en samenwerkingsverbanden E ,00 0,00 Toelagen aan educatieve Derde Wereldorganisaties ,00 0,00 ONDERSTEUNEN EN VERSTERKEN VAN HET EDUCATIEF WERK IN WEST-VLAANDEREN, Verzorgen van grote mailings van programmafolders via een arbeidszorgcentrum. - In 2011 is het 40 jaar dat de provincie projecten ondersteunt. Een aangepaste tentoonstelling kan dit extra in de verf zetten naar het brede E 1.000,00 0,00 Andere administratieve werkingskosten E ,00 0,00 Pagina 232 van 468

261 publiek. Ook de nieuwe acties die ontwikkeld worden i.f.v. 4e pijler en gemeenten passen hierbinnen naast de eigen activiteiten. Ook de aanmaak van educatieve producten in samenwerking met anderen wordt hieronder voorzien. Kosten voor publiciteit, promotie en voorlichting ,00 0,00 ONDERHOUD PNZC, KLAARZETTEN ZALEN, OPKUIS MATERIAAL, AFWAS, LEEGOED, BESTELLINGEN, Huur conciërgewoning E ,00 0,00 Huurlasten onroerende goederen: gebouwen - Huur papiercontainer, glasbol, draadkooi E 2.500,00 0,00 Huur, onderhoud en beheer van meubilair en uitrusting 8.000,00 0,00 ONDERSTEUNING VAN KLEINSCHALIGE PROJECTEN IN HET ZUIDEN Werkbezoek aan projecten in het buitenland E ,00 0,00 Didactische bezoeken, deel- nemingen, congressen en opleidingen 2.940,00 0,00 HET THEMA NOORDZUID EN DUURZAAMHEID ALLE BELEIDSTERREINEN LATEN BEÏNVLOEDEN Acties voor het behalen van de titel Fair Trade provincie, voor eigen initiatieven, acties en samenwerkingsverbanden E ,00 0,00 Kosten voor publiciteit, promotie en voorlichting ,00 0,00 INFORMEREN EN COMMUNICEREN OVER PROVINCIAAL N-Z BELEID EN N-Z THEMA'S Pagina 233 van 468

262 - Aanmaak foto's i.f.v. 40 jaar projectensteun E ,00 0,00 Kosten voor foto's 1.000,00 0,00 SENSIBILISEREN WEST-VLAAMSE BEVOLKING EN UITWISSELING ZUIDEN STIMULEREN SENSIBILISEREN WEST-VLAAMSE BEVOLKING EN UITWISSELING ZUIDEN STIMULEREN Nieuw reglement in opmaak. Werd vroeger via werkingskosten gefinancierd. Er wordt gevraagd om de ondersteuning van de bovenlokale initiatieven via een reglement te laten verlopen vanaf E ,00 0,00 Toelagen voor Noord-Zuid- evenementen ,00 0, Stimuleren van initiatieven ter versterking van de betrokken actoren in het begeleidingsproces tussen slachtoffers en daders. VERDER UITBOUWEN VAN DE PROVINCIALE ROL INZAKE DADER-SLACHTOFFERBEGELEIDING Nominatief. Met het Provinciaal Vereffeningsfonds de bemiddeling tussen jonge dader en slachtoffer mogelijk maken, waar de betrokken jongere of zijn/haar omgeving hier financieel niet bij machte is. - Nominatief. Het opstarten van een provinciaal Herstelfonds voor volwassen daders, binnen of autonoom aan het provinciaal Vereffeningsfonds. In 2010 wordt alvast gestart met een project in de gevangenis van het PLC Ruiselede, mede onder begeleiding van de provincie E ,00 0,00 Toelagen voor herstel bemiddeling minderjarigen Provinciaal Vereffeningsfonds E ,00 0,00 Toelagen aan provinciaal herstelfonds voor gedetineerde volwassenen Verhogen van de kansen en mogelijkheden van diverse groepen door het opzetten van inspraakfora, vorming en sensibiliseringscampagnes ,00 0,00 HET FACILITEREN VAN DE MOGELIJKHEDEN OM JONGEREN HUN CULTURELE ASPIRATIES TE HELPEN ONTWIKKELEN EN BIJ TE DRAGEN TOT HUN PERSOONLIJKE GROEI Pagina 234 van 468

263 - De organisatie van de promotietour voor finalisten van Westtalent via een samenwerking met Poppunt (100 % puur uit de provincie) E ,00 0,00 Lidgelden en bijdragen 5.000,00 0,00 TOEGANKELIJKHEID ALS KWALITEITSNORM IN ZIJN TOTALITEIT HELPEN REALISEREN Operationeel houden van een toegankelijkheidsplatform. Adviesverlening bij het toegankelijkheidsbeleid en het jaarplan PST - huur zalen voor de vergaderingen. - Operationeel houden van een toegankelijkheidsplatform. Adviesverlening bij het toegankelijkheidsbeleid en het jaarplan Provinciaal Steunpunt Toegankelijkheid. - Operationeel houden van een toegankelijkheidsplatform. Adviesverlening bij het toegankelijkheidsbeleid en het jaarplan PST (Provinciaal Steunpunt toegankelijkheid) - inzetten van een tolk VGT tijdens de vergaderingen. - Operationeel houden van een toegankelijkheidsplatform. Adviesverlening bij het toegankelijkheidsbeleid en het jaarplan PST - catering tijdens de vergaderingen. - Operationeel houden van een steunpunt met een 4-tal resultaatsverbintenissen met Gelijke Kansen Vlaanderen Steunpunt toegankelijkheid met toegankelijkheid van informatie als jaarthema E 1 500,00 0,00 Huur, huurlasten en erfpacht- vergoedingen onroerende goederen: lokalen E ,00 0,00 Vergoedingen en zitpenningen externen E 1 500,00 0,00 Erelonen en vergoedingen voor studies en werken van de gewone dienst E 1 500,00 0,00 Aankoop van diverse gebruiks- en verbruiksgoederen, andere dan kantoorbenodigdheden E 0, ,00 Toelage Vlaamse Gemeenschap voor de uitbouw van een provinciaal steunpunt voor toegankelijkheid 4.500, ,00 STIMULEREN EN ONDERSTEUNEN VAN ONTMOETING EN ERKENNING TUSSEN ERVARINGSDESKUNDIGEN EN BELEIDSMAKERS/UITVOERDERS Organisatie van een jaarlijkse trefdag omtrent armoedebeleid -thema E ,00 0,00 Pagina 235 van 468

264 vanuit mensen in armoede. Logistiek studiedag armoede. - Kosten van verplaatsing van deelnemers aan het provinciaal armoedeoverleg. - Organisatie van een jaarlijkse trefdag omtrent armoedebeleid -thema vanuit mensen in armoede + studiedag omtrent schuldenproblematiek. Huur, huurlasten en erfpacht- vergoedingen onroerende goederen: lokalen E ,00 0,00 Vergoedingen en zitpenningen externen E 1.000,00 0,00 Vergoedingen en zitpenningen externen - Werking van een provinciaal armoedeoverleg, kosten van deskundigen E ,00 0,00 - Organisatie van een jaarlijkse trefdag omtrent armoedebeleid -thema vanuit mensen in armoede + studiedag omtrent schuldenproblematiek. Sprekers + inbreng methodologische expertise op 2 studiedagen i.p.v. 1. Auteursrechten, erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen enz E 3.000,00 0,00 Auteursrechten, erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen enz... - Samenwerking met een tandem van een ervaringsdeskundige in armoede en sociale uitsluiting + verdere verspreiding ervaringskennis. Uitvoering samenwerkingsovereenkomst met 't Hope + bijkomende tandem/ Samenwerking met een bijkomende tandem van opgeleide ervaringsdeskundige in armoede. - Samenwerking bij de organisatie van de jaarlijkse werelddag van verzet tegen extreme armoede. Overeenkomst met lokaal organisatiecomité in maximum 5 steden. 5 locaties, maximum EUR 500,00 per locatie. - Specifieke aandacht voor klimaatwijken voor kansengroepen : bekendmaking en ondersteuning d.m.v. o.a. aanbieden vormingen ecolife. - Organisatie van een jaarlijkse trefdag omtrent armoedebeleid -thema vanuit mensen in armoede. Kosten van catering op vergadering gelinkt aan en op locatie van E ,00 0,00 Lidgelden en bijdragen E 2.500,00 0,00 Lidgelden en bijdragen E 5.000,00 0,00 Lidgelden en bijdragen E ,00 0,00 Pagina 236 van 468

265 trefdag. Receptie- en representatie- kosten, plechtigheden en ontvangsten - Werking van een provinciaal armoedeoverleg E 500,00 0,00 Receptie- en representatie- kosten, plechtigheden en ontvangsten ,00 0,00 ONDERSTEUNEN VAN INITIATIEVEN DIE VOOROORDELEN EN STEREOTIEPEN ROND HOLEBI'S DOORBREKEN Samenwerking met vzw Polaris E ,00 0,00 Lidgelden en bijdragen ,00 0,00 INTEGRALE TOEGANKELIJKHEID HELPEN REALISEREN organisatie van vorming + inbreng van expertise omtrent het jaarthema 'toegankelijkheid en adviesraden/lokale politiek'+ toegankelijk maken van evenementen logistieke voorzieningen bij vorming i.s.m. Intro vzw omtrent toegankelijk maken van evenementen. - Organisatie van vorming + inbreng van expertise omtrent het jaarthema 'toegankelijkheid en adviesraden/lokale politiek'+ toegankelijk maken van evenementen. Uitgebreid aanbod van vorming van adviesraden toegankelijkheid+ toegankelijk maken van evenementen (Intro vzw). - Organisatie van vorming + inbreng van expertise omtrent het jaarthema 'toegankelijkheid en adviesraden/lokale politiek'+ toegankelijk maken van evenementen. Logistieke voorzieningen bij vorming E 1 750,00 0,00 Huur, huurlasten en erfpacht- vergoedingen onroerende goederen: lokalen E ,00 0,00 Erelonen en vergoedingen voor expertises E 1 500,00 0,00 Aankoop van diverse gebruiks- en verbruiksgoederen, andere dan kantoorbenodigdheden Pagina 237 van 468

266 - organisatie van vorming + inbreng van expertise omtrent het jaarthema 'toegankelijkheid en adviesraden/lokale politiek'+ toegankelijk maken van evenementen logistieke voorzieningen bij vorming i.s.m. Intro vzw omtrent toegankelijk maken van evenementen E ,00 0,00 Kosten voor publiciteit, promotie en voorlichting ,00 0,00 REALISEREN VAN EEN INTEGRAAL EN INCLUSIEF JEUGDBELEID Bestemd voor de leden van de Provinciale Jeugdraad. Opzet om de prov.jeugdraad te laten evolueren naar een adviesraad ten behoeve van de besluitvorming binnen het provinciebestuur inzake een breed jeugdbeleid E ,00 0,00 Vergoedingen en zitpenningen externen 7.000,00 0,00 STIMULEREN EN ONDERSTEUNEN VAN GEMEENTELIJKE SENIORENADVIESRADEN EN GEVEN VAN EEN STEM AAN DE OUDEREN IN HET LOKAAL BELUITVORMINGSPROCES Uitbouw structuur en werking W.O.A.S. Ervaringsuitwisseling binnen stuurgroepvergaderingen. - Ontwikkelen en begeleiden lokaal ouderenbehoeftenonderzoek. Procesmatige en wetenschappelijke begeleiding door VUB, prof Verté. - Vorming en deskundigheidsbevordering, ondersteuning lokale ouderenambtenaren. - Vorming en deskundigheidsbevordering. Gestructureerde vorming leden stuurgroep en regionale kernen en seniorenambtenaren o.a. i.k.v. de praktische handleiding m.b.t. werking ouderenadviesraden E ,00 0,00 Vergoedingen en zitpenningen externen E ,00 0,00 Erelonen en vergoedingen voor studies en werken van de gewone dienst E 2.000,00 0,00 Auteursrechten, erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen enz E 3.800,00 0,00 Auteursrechten, erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen enz... Pagina 238 van 468

267 - Ontwikkelen en begeleiden lokaal ouderenbehoeftenonderzoek. Ondersteunen en vormen van de vrijwillige onderzoeksbegeleiders. - Uitbouw structuur en werking W.O.A.S. Ondersteuning (inhoudelijk en financieel) van de werking van de 5 regionale kernen. - Ontwikkelen en verspreiden van diverse communicatiemiddelen (folder, nieuwsbrief). Aanpassing van handleiding 'de ouderenadviesraad als schakel in het lokale ouderenbeleid'. - Uitbouw structuur en werking W.O.A.S. Organiseren jaarlijks ontmoetingsmoment leden stuurgroep (algemene vergadering). - Ontwikkelen en begeleiden lokaal ouderenbehoefteonderzoek, bijdragen : EUR 1.000,00/gemeente. Inkomstenverwachting 4 gemeenten die een ouderenbehoeftenonderzoek laten uitvoeren E ,00 0,00 Erelonen en vergoedingen voor diversen E ,00 0,00 Lidgelden en bijdragen E ,00 0,00 Kosten voor publiciteit, promotie en voorlichting E ,00 0,00 Restaurantkosten E 0, ,00 Opbrengsten uit studiedagen en opleidingen , ,00 HET BEGRIP ERVARINGSDESKUNDIGHEID OP EEN NIEUWE MANIER IN DE VERF ZETTEN Voorzien van de noodzakelijke tolken VGT of schrijftolken voor dove of doof-blinde personen op interne evenementen. Inzetten van tolken via CAB vzw voor diverse diensten E 5.000,00 0,00 Erelonen en vergoedingen voor studies en werken van de gewone dienst - Samenwerking met Grip vzw i.f.v. beeldvorming en discriminatie E ,00 0,00 Lidgelden en bijdragen ,00 0,00 ONDERSTEUNEN VAN INITIATIEVEN DIE KLASSIEKE ROLPATRONEN BIJ MANNEN EN VROUWEN DOORBREKEN- OVEREENKOMST MET GELIJKE KANSEN VLAANDEREN INZAKE GENDER Pagina 239 van 468

268 - Acties i.k.v. opgelegde door gelijke kansen Vlaanderen jaardoelstelling Logistieke voorzieningen bij actie. - Onderzoek i.k.v. opgelegde door gelijke kansen Vlaanderen jaardoelstelling E ,00 0,00 Huur, huurlasten en erfpacht- vergoedingen onroerende goederen: lokalen E ,00 0,00 Erelonen en vergoedingen voor studies en werken van de gewone dienst - Actie ikv opgelegde jaardoelstelling E ,00 0,00 Auteursrechten, erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen enz... - Acties i.k.v. door Gelijke Kansen Vlaanderen opgelegde jaardoelstelling Logistieke voorzieningen bij actie E ,00 0,00 Receptie- en representatie- kosten, plechtigheden en ontvangsten ,00 0,00 GEVEN VAN EEN STEM AAN DE OUDEREN IN HET PROVINCIAAL BESLUITVORMINGSPROCES + TOETSING EIGEN BELEID AAN DOELGROEP (CREËREN DRAAGVLAK) Aanbieden van een overlegforum waar aan informatieoverdracht, uitwisseling en adviesverstrekking wordt gedaan (provinciale ouderenadviesraad - POAR). Verdubbeling van aantal vergaderingen (van 2 naar 4) E ,00 0,00 Vergoedingen en zitpenningen externen 3.800,00 0,00 DEBAT EN VERNIEUWING ROND HET THEMA STIMULEREN De provinciale werkgroep wonen omvormen tot woonraad als adviesorgaan en ook ruimte maken voor debat en brainstorming. Overlegforum waar aan informatieoverdracht, uitwisseling en adviesverstrekking wordt gedaan en waarbij integratie en samenwerking op het werkveld wordt verhoogd E 1 784,00 0,00 Vergoedingen en zitpenningen externen Pagina 240 van 468

269 784,00 0,00 PARTICIPATIE EN COMMUNICATIE MET DE HUURDERS VAN SOCILAE HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJEN EN RSVK'S STIMULEREN EN VERHOGEN Sensibiliserende acties uitwerken in samenwerking met samenlevingsopbouw (zakboekje tweezijdig +) E 6.000,00 0,00 Erelonen en vergoedingen voor studies en werken van de gewone dienst 6.000,00 0,00 Uitgaven hoofdstuk E E 4.981, , , E 400, , , E 6.936, , , E 9.800, , , E 4.291, , , E 128,00 686,00 700, E , , , E 1.000, , , E 675,00 250, , E 1.300,00 490, , E 5.500, , , E , , , E 0, , , E 0,00 980, , E 3.778, , ,00 Ontvangsten hoofdstuk E E , , , E 0, ,00 0, E , , , E , , , E , , , E , , , E , , , E 5.025, , , E , , , E , ,00 0, E 0,00 0, , E 0, , , E , , , E , , , E , , ,00 Pagina 241 van 468

270 Uitgaven hoofdstuk E E 170,00 392,00 500, E 0, , , E 2.598, , , E 500,00 980,00 500, E , , , E , , , E , , , E , , , E , , , E 0, , , E 7.000, , , E 1.950, , , E 340, , , E 208, , , E , , , E 5.280, , , E 8.170, ,00 0, E 1.993, , , E 0, , , E 1.293, , , E , , , E , , , E 4.179, , ,00 Ontvangsten hoofdstuk I I 0,00 0, ,00 Pagina 242 van 468

271 Uitgaven hoofdstuk E E , , , E , , , E , , , E , , , E 0, , , E 0, , , E 0, , , E , , , E 0,00 500,00 500, E , , , E , , , E 259,99 0,00 500, E 652, , , E , , , E 134,74 13,00 0, E , , , E 880, ,00 0, E 451, , , E 1.866, ,00 0, E 0,00 0, , E 220, , , E 786,50 0,00 600, E , ,00 0,00 Pagina 243 van 468

272 Uitgaven hoofdstuk E E , ,00 0, E , , , E , , , E , , , E , , , E , , , E 8.302,31 0, , E , , , E , , , E , , , E , , , E , , , E 1.106, , , E , , , E 3.025, , , E 2.518, , , E 6.658, , , E 0, , , E 401, , , E , , , E 150, ,00 300, E , , , E 3.714, , ,00 Pagina 244 van 468

273 Uitgaven hoofdstuk E E 200,00 250,00 500, E 1.280, , , E 9.665, ,00 0, E , , , E , , , E , , , E , , , E , , , E , , , E , , , E , , , E , , , E , , , E , , , E , , , E , , , E , , , E , , , E 750, , , E , , , E 30,40 350, , E , , , E 9.425, , ,00 Pagina 245 van 468

274 Uitgaven hoofdstuk E E 27, , , E 0,00 0, , E 821, ,00 0, E , , , E , , , E , , , E 0,00 0, , E , , , E , , , E 8.000, , , E 0, , , E , , , E , , , E , , , E , , , E ,49 0,00 0, E , ,00 0, E , , , E , , , E , , , E , , , E , , , E , , ,00 Pagina 246 van 468

275 Uitgaven hoofdstuk E E , , , E , , , E , , , E , , , E 10, ,00 0, E 1.500, , , E 1.000, , , E 9.659, , , E , , , E , , , E , , , E , , , E , , , E 850, , , E 969, , , E 0, ,00 0, E 5.916, ,00 0, E , , , E 2.000, , , E , ,00 0, E 0, , , E 0,00 0, , E 784,00 784, ,00 Pagina 247 van 468

276 Uitgaven hoofdstuk E E 3.438, , , E 0,00 355,00 355, E 1.000,00 0, , E 0, ,00 0, E , , , E , , , E 3.000, , , E , , , E , , , E , , , E , , ,00 I I 7.482, , , I 0, ,00 625,00 Welzijn Totaal hoofdstuk Geraamde uitgaven Geraamde ontvangsten E , ,00 Pagina 248 van 468

277 I 2.625, ,00 Totaal , ,00 Pagina 249 van 468

278 Infrastructuur en Juridische Aangelegenheden 12. Het continu verbeteren van een positieve, faire en stimulerende werkomgeving voor alle medewerkers Realiseren en onderhouden van duurzame provinciale gebouwen met aandacht voor de fysieke werkomgeving. ONDERSTEUNING RENOVATIEPROJECTEN Provinciehuis Boeverbos : aanpassen glasvezelnetwerk I ,00 0,00 Vaste activa in aanbouw, aankoop - Provinciehuis Boeverbos : aanpassingswerken datacomlokalen I ,00 0,00 Vaste activa in aanbouw, aankoop - Provinciehuis Boeverbos : aanpassingswerken koelunit buitengroep I 8.000,00 0,00 Vaste activa in aanbouw, aankoop - Provinciehuis Boeverbos : nieuwe waterverzachter administratief gebouw I 3.000,00 0,00 Vaste activa in aanbouw, aankoop - Tolhuis : schilderen buitenschrijnwerk I ,00 0,00 Vaste activa in aanbouw, aankoop - Streekhuis Tillegem : vernieuwen tapijt trap I 5.000,00 0,00 Vaste activa in aanbouw, aankoop - Streekhuis Midden/West-Vlaanderen : veiligheidssignalisatie, data, branddetectie & brandblussers in bijkomende lokalen I 5.000,00 0,00 Vaste activa in aanbouw, aankoop - Streekhuis Tillegem - onderhoudsschilderwerk ramen achterzijde I ,00 0,00 Vaste activa in aanbouw, aankoop - Streekhuis Midden/West-Vlaanderen : zonnewerende folie I 2.025,00 0,00 Vaste activa in aanbouw, aankoop - Provinciaal Noord-Zuid Centrum : toegangscontrole en gemotoriseerde I 7.500,00 0,00 Pagina 250 van 468

279 toegangsdeuren Vaste activa in aanbouw, aankoop - Provinciaal Noord-Zuid Centrum :zoneregeling vloerverwarming I 6.000,00 0,00 Vaste activa in aanbouw, aankoop - Provinciaal Noord-Zuid Centrum : aanpassen elektrische borden I ,00 0,00 Vaste activa in aanbouw, aankoop - Provinciehuis Potyze : vernieuwen dakdichting & isoleren I ,00 0,00 Vaste activa in aanbouw, aankoop - Westtoer-gebouw : werken n.a.v. energie-audit I ,00 0,00 Vaste activa in aanbouw, aankoop - Westtoer-gebouw : aanpassen brandwerende binnendeuren I ,00 0,00 Vaste activa in aanbouw, aankoop - Westtoer-gebouw : kabeldoorgangen brandwerend maken I ,00 0,00 Vaste activa in aanbouw, aankoop - POVLT : vernieuwen koelgroep champignon II I ,00 0,00 Vaste activa in aanbouw - POVLT : dakwerken conciërgerie Plasstraat I ,00 0,00 Vaste activa in aanbouw - POVLT : binnenbouws aanpassen riolering en nutsleidingen I ,00 0,00 Vaste activa in aanbouw - POVLT Biobedrijf : meubilair & signalisatie I ,00 0,00 Vaste activa in aanbouw - PTI - campus TBS : huisvesting neerhofdieren I ,00 0,00 Vaste activa in aanbouw - PTI - campus TBS : plaatsen schaduwhal dieren I ,00 0,00 Vaste activa in aanbouw Pagina 251 van 468

280 - PTI campus KdG : aanpassen elektrische borden I ,00 0,00 Vaste activa in aanbouw - PTI - campus KdG : sleutelplan I ,00 0,00 Vaste activa in aanbouw - PTI - campus KdG : renovatie dak & gevel klassenblok - erelonen I ,00 0,00 Vaste activa in aanbouw - PTI - campus KdG : algemeen verkeersplan I ,00 0,00 Vaste activa in aanbouw - PTI - campus TBS : vervangen 2e stookketel serre I ,00 0,00 Vaste activa in aanbouw - PTI - campus TBS : globale signalisatie I ,00 0,00 Vaste activa in aanbouw - PTI - campus TBS : plaatsen schuilhokken in weide I ,00 0,00 Vaste activa in aanbouw - Domein Tillegem : renovatie schuur Trutselaar - werken I ,00 0,00 Vaste activa in aanbouw - Dienstgebouw Torhout : vernieuwen 2e rolluikpoort I ,00 0,00 Vaste activa in aanbouw - Dienstgebouw Torhout : verlichting I ,00 0,00 Vaste activa in aanbouw - Domein De Gavers gebouw Groendienst : buitenschilderwerken (ramen en deuren) I 2.500,00 0,00 Vaste activa in aanbouw - Domein De Gavers gebouw Groendienst : afzuiginstallatie werkplaats I 6.000,00 0,00 Vaste activa in aanbouw - Domein Fort van Beieren : buitenverlichting parking & toegangsweg I ,00 0,00 Pagina 252 van 468

281 cafetaria Vaste activa in aanbouw - Dienstgebouw Torhout : verwarming loods (gasluchtverhitters) I ,00 0,00 Vaste activa in aanbouw - Domein Palingbeek : sanitaire blokken - herleggen buitentegels I ,00 0,00 Vaste activa in aanbouw - Domein Sterrebos : aanpassen sanitair blok I 5.000,00 0,00 Vaste activa in aanbouw - Domein Bergelen : renovatie schuur & nieuwbouw cafetaria I ,00 0,00 Vaste activa in aanbouw - Domein Bulskampveld : vervangen dieseltank remise I 5.000,00 0,00 Vaste activa in aanbouw - Domein Bergelen : nutsaansluitingen I ,00 0,00 Vaste activa in aanbouw - Domein Bergelen : verlichting Hemelhofweg + parking I ,00 0,00 Vaste activa in aanbouw - Bulskampveld : vervangen & schilderen ramen dienstgebouw I ,00 0,00 Vaste activa in aanbouw - Bulskampveld : plaatsen waterzuiveringsinstallatie I ,00 0,00 Vaste activa in aanbouw - Domein Bulskampveld : verbeteren toegankelijkheid opslagruimte I 8.000,00 0,00 Vaste activa in aanbouw - Domein Raversijde : Vlaamse Zaal - nazicht en herstellen houten dakoversteek I 5.000,00 0,00 Vaste activa in aanbouw, aankoop - Domein Raversijde : aanpassen buitenverlichting I ,00 0,00 Vaste activa in aanbouw, aankoop Pagina 253 van 468

282 - Domein Raversijde : Bunker - vervangen glas diorama I 5.000,00 0,00 Vaste activa in aanbouw, aankoop - Domein Raversijde : vervangen rieten dak vissershuisjes fase I ,00 0,00 Vaste activa in aanbouw, aankoop - Domein Raversijde : Villa Bastien - opfrissen toilet I 8.000,00 0,00 Vaste activa in aanbouw, aankoop - Uitleendienst Brugge : vernieuwen toilet I 1.500,00 0,00 Vaste activa in aanbouw - Uitleendienst Brugge : vernieuwen keuken / kitchenette (incl. vloerbekleding) I ,00 0,00 Vaste activa in aanbouw - Uitleendienst Brugge : binnenschilderwerken I ,00 0,00 Vaste activa in aanbouw - Uitleendienst Brugge : vervangen 8 binnendeuren I 2.500,00 0,00 Vaste activa in aanbouw - Uitleendiensten - PUD Brugge : vernieuwen vloerbekleding bureel I 3.000,00 0,00 Vaste activa in aanbouw - Watersportcentrum De Gavers : Zwempaviljoen - buitenschilderwerken I 7.000,00 0,00 Vaste activa in aanbouw - Watersportcentrum De Gavers : leveren en plaatsen douchezuil zwempaviljoen - Onthaalgebouw De Gavers : vlaggemasten, inhuldigingsbord, signalisatie I 3.000,00 0,00 Vaste activa in aanbouw I ,00 0,00 Vaste activa in aanbouw - Watersportcentrum De Gavers : toegangscontrole diverse gebouwen I ,00 0,00 Vaste activa in aanbouw - Duiktank Transfo Zwevegem - werken I ,00 0,00 Pagina 254 van 468

283 Infrastructuur, groot onderhoud of inrichting provinciale duiktank te Zwevegem - Duiktank Zwevegem - avonturensportparcours - erelonen I ,00 0,00 Infrastructuur, groot onderhoud of inrichting provinciale duiktank te Zwevegem - Mu.ZEE : kelder mobiel rekkensysteem I ,00 0,00 Vaste activa in aanbouw - Mu.ZEE : lichtbaken gevel Romestraat I ,00 0,00 Vaste activa in aanbouw - Mu.ZEE : kunstendepot kelder - ereloon (saldo) I ,00 0,00 Vaste activa in aanbouw - BePart : aanpassen elektrische borden I ,00 0,00 Vaste activa in aanbouw, aankoop - BePart : plaatsen buitenverlichting I ,00 0,00 Vaste activa in aanbouw, aankoop - Bisschopshuis : onderhoudswerken diverse daken I ,00 0,00 Vaste activa in aanbouw, aankoop - Bisschopshuis : egaliseren brandwerende platen & vloerbekleding 1ste verdiep fase I ,00 0,00 Vaste activa in aanbouw, aankoop - Bisschopshuis : compartimentering trapzaal 1ste/2de verdiep I ,00 0,00 Vaste activa in aanbouw, aankoop - Groot-Seminarie : onderhoudswerken daken I ,00 0,00 Erfgoed - "Heritage" onroerend groot onderhoud en inrichting - Ons Erf : renovatie wooneenheid - erelonen I ,00 0,00 Pagina 255 van 468

284 Vaste activa in aanbouw - Ons Erf : renovatie therapiebad centraal gebouw - ereloon I ,00 0,00 Vaste activa in aanbouw - Waaiberg : verbouwing leefgroep 5 & 6 - werken I ,00 0,00 Vaste activa in aanbouw - Magdalenahoeve : oprichting EAT-centrum I ,00 0,00 Vaste activa in aanbouw, aanschaffingswaarde en vernieuwbouw - De Palingbeek : schilderwerk Bezoekerscentrum I ,00 0,00 Vaste activa in aanbouw, aankoop - Bulskampveld : bezoekerscentrum leveren en plaatsen dampkappen leskeukens I 5.000,00 0,00 Vaste activa in aanbouw, aankoop ,00 0,00 ONDERHOUDS- EN HERSTELLINGSWERKEN Provinciehuis Boeverbos : onvoorziene werken en herstellingen I ,00 0,00 Vaste activa in aanbouw, aankoop - Provinciehuis Boeverbos : onvoorziene werken en herstellingen E ,00 0,00 Prestaties van derden: onder- houd en herstellingen gebouwen en terreinen - Filiaal I : onvoorziene werken en herstellingen I ,00 0,00 Vaste activa in aanbouw - Filiaal I : onvoorziene werken en herstellingen E ,00 0,00 Prestaties van derden: onder- houd en herstellingen gebouwen en terreinen - Filiaal II : onvoorziene werken en herstellingen I ,00 0,00 Pagina 256 van 468

285 Vaste activa in aanbouw, aankoop - Filiaal II : onvoorziene werken en herstellingen E ,00 0,00 Prestaties van derden: onder- houd en herstellingen gebouwen en terreinen - Filiaal II : interventies bewakingsdienst E 150,00 0,00 Kosten voor bewaking van gebouwen en terreinen - Archiefgebouw : onvoorziene werken en herstellingen I ,00 0,00 Vaste activa in aanbouw, aankoop - Archiefgebouw : onvoorziene werken en herstellingen E ,00 0,00 Prestaties van derden: onder- houd en herstellingen gebouwen en terreinen - Archiefgebouw : interventies bewakingsdienst E 300,00 0,00 Kosten voor bewaking van gebouwen en terreinen - Oud Politieschool : onvoorziene werken en herstellingen I ,00 0,00 Vaste activa in aanbouw, aankoop - WPS : onvoorziene werken en herstellingen E ,00 0,00 Prestaties van derden: onder- houd en herstellingen gebouwen en terreinen - Provinciehuis Abdijbeke: onvoorziene werken en herstellingen I ,00 0,00 Vaste activa in aanbouw - Provinciehuis Abdijbeke : onvoorziene werken en herstellingen E 1.000,00 0,00 Huur, onderhoud en beheer van meubilair en uitrusting - Provinciehuis Abdijbeke : onvoorziene werken en herstellingen E ,00 0,00 Pagina 257 van 468

286 Prestaties van derden: onder- houd en herstellingen gebouwen en terreinen - Provinciehuis Abdijbeke : aankoop materialen voor diverse herstellingen E 1.000,00 0,00 Aankoop en onderhoud klein materiaal - Provinciehuis Abdijbeke : onvoorziene werken en herstellingen aan machines E 1.000,00 0,00 Onderhoud en herstellingen installaties, machines en uitrusting - Provinciehuis Abdijbeke : mobiele preventie E ,00 0,00 Kosten voor bewaking van gebouwen en terreinen - Tolhuis : onvoorziene werken en herstellingen I ,00 0,00 Vaste activa in aanbouw, aankoop - Tolhuis : onvoorziene werken en herstellingen E ,00 0,00 Prestaties van derden: onder- houd en herstellingen gebouwen en terreinen - Streekhuis Tillegem : onvoorziene werken en herstellingen I ,00 0,00 Vaste activa in aanbouw, aankoop - Streekhuis Esenkasteel : onvoorziene werken en herstellingen I 5.000,00 0,00 Vaste activa in aanbouw, aankoop - Streekhuizen - Algemeen: onvoorziene werken en herstellingen E ,00 0,00 Prestaties van derden: onder- houd en herstellingen gebouwen en terreinen - Streekhuizen : interventies bewakingsdienst E 1.100,00 0,00 Kosten voor bewaking van gebouwen en terreinen - Provinciehuis Olympia : onvoorziene werken en herstellingen I ,00 0,00 Pagina 258 van 468

287 Overige materiële vaste activa, groot onderhoud en inrichting - Provinciehuis Olympia : onvoorziene werken en herstellingen E ,00 0,00 Prestaties van derden: onder- houd en herstellingen gebouwen en terreinen - Provinciaal Hof : onvoorziene werken en herstellingen I ,00 0,00 Overige materiële vaste activa, groot onderhoud - Provinciaal Hof : onvoorziene werken en herstellingen E ,00 0,00 Prestaties van derden: onder- houd en herstellingen gebouwen en terreinen - Provinciale gebouwen : aankoop materialen voor diverse herstellingen E 2.000,00 0,00 Aankoop en onderhoud klein materiaal - Provinciaal Noord-Zuid Centrum : onvoorziene werken en herstellingen I ,00 0,00 Vaste activa in aanbouw, aankoop - PNZC : onvoorziene werken en herstellingen E ,00 0,00 Prestaties van derden: onder- houd en herstellingen gebouwen en terreinen - Provinciehuis Potyze/Regieposten : onvoorziene werken en herstellingen I ,00 0,00 Vaste activa in aanbouw, aankoop - Provinciehuis Potyze/ Regieposten : onvoorziene werken en herstellingen E ,00 0,00 Prestaties van derden: onder- houd en herstellingen gebouwen en terreinen - Gebouwen voor starters : onvoorziene werken en herstellingen E ,00 0,00 Prestaties van derden: onder- houd en herstellingen gebouwen en terreinen - Westtoer-gebouw : onvoorziene werken en herstellingen I ,00 0,00 Pagina 259 van 468

288 Vaste activa in aanbouw, aankoop - Westtoer : onvoorziene werken en herstellingen E ,00 0,00 Prestaties van derden: onder- houd en herstellingen gebouwen en terreinen - POVLT : onvoorziene werken en herstellingen I ,00 0,00 Vaste activa in aanbouw - POVLT : onvoorziene werken en herstellingen E ,00 0,00 Prestaties van derden: onder- houd en herstellingen gebouwen en terreinen - PTI campus KDG + TBS : onvoorziene werken en herstellingen I ,00 0,00 Vaste activa in aanbouw - PTI campus Karel De Goede + Tuinbouwschool : onvoorziene werken en herstellingen E ,00 0,00 Prestaties van derden: onder- houd en herstellingen gebouwen en terreinen - PCVO : onvoorziene werken en herstellingen E ,00 0,00 Prestaties van derden: onder- houd en herstellingen gebouwen en terreinen - Gebouwen in domeinen : onvoorziene werken en herstellingen I ,00 0,00 Vaste activa in aanbouw - Domein Raversijde : onvoorziene werken en herstellingen I ,00 0,00 Vaste activa in aanbouw, aankoop - Domein Raversijde : onvoorziene werken en herstellingen E ,00 0,00 Prestaties van derden: onder- houd en herstellingen gebouwen en terreinen - Zwin : onvoorziene werken en herstellingen I ,00 0,00 Vaste activa in aanbouw, aankoop Pagina 260 van 468

289 - PN Zwin : onvoorziene werken en herstellingen E ,00 0,00 Prestaties van derden: onder- houd en herstellingen gebouwen en terreinen - PN Zwin : interventies bewakingsdienst E 250,00 0,00 Kosten voor bewaking van gebouwen en terreinen - Uitleendiensten Brugge & Oostende : onvoorziene werken en herstellingen I ,00 0,00 Vaste activa in aanbouw - PUD Brugge & Oostende : onvoorziene werken en herstellingen E ,00 0,00 Prestaties van derden: onder- houd en herstellingen gebouwen en terreinen - onvoorziene werken en herstellingen I ,00 0,00 Vaste activa in aanbouw, aankoop - PSB : onvoorziene werken en herstellingen E ,00 0,00 Prestaties van derden: onder- houd en herstellingen gebouwen en terreinen - Zwembad : onvoorziene werken en herstellingen I ,00 0,00 Vaste activa in aanbouw, aankoop - POZ : onvoorziene werken en herstellingen E ,00 0,00 Prestaties van derden: onder- houd en herstellingen gebouwen en terreinen - Watersportcentrum De Gavers : onvoorziene werken en herstellingen I ,00 0,00 Vaste activa in aanbouw - Gavers - Zone Zuid : onvoorziene werken en herstellingen E ,00 0,00 Prestaties van derden: onder- houd en herstellingen gebouwen en terreinen Pagina 261 van 468

290 - Mu.ZEE : onvoorziene werken en herstellingen I ,00 0,00 Vaste activa in aanbouw - MU.ZEE : onvoorziene werken en herstellingen E ,00 0,00 Prestaties van derden: onder- houd en herstellingen gebouwen en terreinen - Museum Permeke : onvoorziene werken en herstellingen I ,00 0,00 Vaste activa in aanbouw, aankoop - PMCP : onvoorziene werken en herstellingen E ,00 0,00 Prestaties van derden: onder- houd en herstellingen gebouwen en terreinen - PMSS : onvoorziene werken en herstellingen E ,00 0,00 Prestaties van derden: onder- houd en herstellingen gebouwen en terreinen - BePart : onvoorziene werken en herstellingen I ,00 0,00 Vaste activa in aanbouw, aankoop - BePart : onvoorziene werken en herstellingen E ,00 0,00 Prestaties van derden: onder- houd en herstellingen gebouwen en terreinen - Provinciale molens : aankoop materialen voor diverse herstellingen E 3.500,00 0,00 Werkingskosten voor gebouwen en terreinen - Molens : onvoorziene werken en herstellingen E ,00 0,00 Prestaties van derden: onder- houd en herstellingen gebouwen en terreinen - Bisschopshuis : onvoorziene werken en herstellingen I ,00 0,00 Vaste activa in aanbouw, aankoop - Bisschopshuis : onvoorziene werken en herstellingen E ,00 0,00 Pagina 262 van 468

291 Prestaties van derden: onder- houd en herstellingen gebouwen en terreinen - Groot-Seminarie : onvoorziene werken en herstellingen I ,00 0,00 Erfgoed - "Heritage" onroerend groot onderhoud en inrichting - Grootseminarie : onvoorziene werken en herstellingen E ,00 0,00 Prestaties van derden: onder- houd en herstellingen gebouwen en terreinen - Sint-Salvatorskathedraal : onvoorziene werken en herstellingen I ,00 0,00 Erfgoed "Heritage" onroerend, groot onderhoud en inrichting - Sint-Salvatorskathedraal : onvoorziene werken en herstellingen E ,00 0,00 Prestaties van derden: onder- houd en herstellingen gebouwen en terreinen ,00 0,00 BEHEER ENERGIEVERBRUIK Provinciehuis Boeverbos : Nutsvoorzieningen E ,00 0,00 Nutsvoorzieningen: elektrici- teit, gas en water - Filiaal I : Nutsvoorzieningen E ,00 0,00 Nutsvoorzieningen: elektrici- teit, gas en water - Filiaal II : Nutsvoorzieningen E ,00 0,00 Nutsvoorzieningen: elektrici- teit, gas en water - Groenestroomcertificaten fotov. installatie Filiaal II E 0, ,00 Diverse opbrengsten - Archiefgebouw : Nutsvoorzieningen E ,00 0,00 Pagina 263 van 468

292 Nutsvoorzieningen: elektrici- teit, gas en water - Groenestroomcertificaten fotov. installatie Archiefgebouw E 0, ,00 Diverse opbrengsten - Provinciehuis Abdijbeke : Nutsvoorzieningen E ,00 0,00 Nutsvoorzieningen: elektrici- teit, gas en water - Tolhuis: nutsvoorzieningen E ,00 0,00 Nutsvoorzieningen: elektrici- teit, gas en water - Streekhuizen algemeen : Nutsvoorzieningen E ,00 0,00 Nutsvoorzieningen: elektrici- teit, gas en water - Provinciehuis Olympia : Nutsvoorzieningen E ,00 0,00 Nutsvoorzieningen: elektrici- teit, gas en water - Provinciaal Hof : Nutsvoorzieningen E ,00 0,00 - Opbrengsten uit creditnota's energieverbruik. Belangrijke daling tov rekening 2009: op 1 april 2010 werd een nieuwe leverancier aangesteld. Waarschijnlijk wordt nu nauwkeuriger gefactureerd, waardoor er minder correcties zullen zijn. Nutsvoorzieningen: elektrici- teit, gas en water E 0, ,00 Opbrengsten uit credietnota's en diverse terugbetalingen - PNZC : Nutsvoorzieningen E ,00 0,00 Nutsvoorzieningen: elektrici- teit, gas en water - Groenestroomcertificaten fotov. installatie PNZC E 0, ,00 Diverse opbrengsten - Provinciehuis Potyze / Regieposten : Nutsvoorzieningen E ,00 0,00 Nutsvoorzieningen: elektrici- teit, gas en water - Pompgemalen : elektriciteitskosten E ,00 0,00 Andere werkingskosten: diversen waterlopen Pagina 264 van 468

293 - Gebouwen voor starters : nutsvoorzieningen E ,00 0,00 Nutsvoorzieningen: elektrici- teit, gas en water - Westtoergebouw : Groenestroomcertificaten fotovolt.installatie E 0,00 600,00 Diverse opbrengsten - POVLT : nutsvoorzieningen E ,00 0,00 Nutsvoorzieningen: elektrici- teit, gas en water - PTI campus Karel De Goede + Tuinbouwschool : nutsvoorzieningen E ,00 0,00 Nutsvoorzieningen: elektrici- teit, gas en water - Groenestroomcertificaten fotov. installatie TBS E 0, ,00 Diverse opbrengsten - PCVO : nutsvoorzieningen E ,00 0,00 Nutsvoorzieningen: elektrici- teit, gas en water - Gebouwen in domeinen - Algemeen : nutsvoorzieningen E ,00 0,00 Nutsvoorzieningen: elektrici- teit, gas en water - Groenestroomcertificaten fotov. installatie domein de Palingbeek E 0, ,00 Diverse opbrengsten - Domein Raversijde : nutsvoorzieningen E ,00 0,00 Nutsvoorzieningen: elektrici- teit, gas en water - PN Zwin : nutsvoorzieningen E ,00 0,00 Nutsvoorzieningen: elektrici- teit, gas en water - PUD Brugge & Oostende : nutsvoorzieningen E ,00 0,00 Nutsvoorzieningen: elektrici- teit, gas en water - PSB : nutsvoorzieningen E ,00 0,00 Nutsvoorzieningen: elektrici- teit, gas en water - POZ : nutsvoorzieningen E ,00 0,00 Pagina 265 van 468

294 Nutsvoorzieningen: elektrici- teit, gas en water - Gavers - Zone Zuid : nutsvoorzieningen E ,00 0,00 Nutsvoorzieningen: elektrici- teit, gas en water - Groenestroomcertificaten fotov. installatie domein de Gavers - zone zuid E 0,00 600,00 Diverse opbrengsten - Mu.Zee : nutsvoorzieningen E ,00 0,00 Nutsvoorzieningen: elektrici- teit, gas en water - PMCP : nutsvoorzieningen E ,00 0,00 Nutsvoorzieningen: elektrici- teit, gas en water - PMSS : nutsvoorzieningen E ,00 0,00 Nutsvoorzieningen: elektrici- teit, gas en water - BePart : nutsvoorzieningen E ,00 0,00 Nutsvoorzieningen: elektrici- teit, gas en water - Molens : nutsvoorzieningen E ,00 0,00 Nutsvoorzieningen: elektrici- teit, gas en water - Ons Erf : Groenestroomcertificaten fotovolt.installatie E 0, ,00 Diverse opbrengsten - NMEcentra : nutsvoorzieningen E ,00 0,00 Nutsvoorzieningen: elektrici- teit, gas en water , ,00 ONDERSTEUNING RESTAURATIEPROJECTEN Kasteel 't Hooghe : restauratiepremie Vlaamse Overheid I 0, ,00 Restauratiepremie Vlaamse Gemeenschap kasteel 't Hooghe Pagina 266 van 468

295 - Streekhuis Zuid/West-Vlaanderen : renovatie kasteel werken - met restauratiepremie I ,00 0,00 Vaste activa in aanbouw, aankoop - Streekhuis Zuid/West-Vlaanderen : renovatie kasteel - saldo erelonen I ,00 0,00 Vaste activa in aanbouw, aankoop - Kasteel Wolvenhof - restauratie - erelonen I ,00 0,00 Vaste activa in aanbouw, aankoop - Streekhuis Tillegem : lidgeld Monumentenwacht E 1 49,00 0,00 Lidgelden en bijdragen - Domein Sterrebos : restauratiepremie Vlaamse Overheid - herstel poort inkommuur I 0, ,00 Restauratiepremie Vlaamse Gemeenschap poort domein Sterrebos - Bergelen : opfrissing Meiboomkruis met onderhoudspremie I 5.000,00 0,00 Vaste activa in aanbouw - Sterrebos : herstel muur inkompoort erelonen & werken met restauratiepremie - Domein Bergelen : onderhoudspremie Vlaamse Overheid renovatie Meiboomkruis I ,00 0,00 Vaste activa in aanbouw E 0, ,00 Onderhoudspremie Vlaamse Gemeenschap Meiboomkruis in domein Bergelen - StKarelsmolen : bouwkundige & schilderwerken met restauratiepremie I ,00 0,00 Vaste activa in aanbouw, aankoop - Steenakkermolen : schilderwerken met restauratiepremie I ,00 0,00 Vaste activa in aanbouw, aankoop - Steenakkermolen : restauratiepremie Vlaamse Overheid schilderwerken I 0, ,00 Toelage Vlaamse Gemeenschap restauratie windmolens Pagina 267 van 468

296 - Stkarelsmolen : restauratiepremie Vlaamse Overheid renovatiewerken I 0, ,00 Investeringstoelagen voor onderhoud aan geklasseerde gebouwen voor diverse molens - Bisschopshuis : schilderen alle ramen - met onderhoudspremie I ,00 0,00 Vaste activa in aanbouw, aankoop - Bisschopshuis : Poortgebouw vochtwering + schilderen binnenzijde met onderhoudspremie I ,00 0,00 Vaste activa in aanbouw, aankoop - Bisschopshuis : lidgeld Monumentenwacht E 1 49,00 0,00 Lidgelden en bijdragen - Groot-Seminarie : renovatie interieur kerk (schilderen) - erelonen I ,00 0,00 Erfgoed - "Heritage" onroerend groot onderhoud en inrichting - Grootseminarie : lidgeld Monumentenwacht E 1 49,00 0,00 Lidgelden en bijdragen - St.-Salvatorskathedraal : Fase 5C - technieken & erelonen met restauratiepremie I ,00 0,00 Erfgoed "Heritage" onroerend, groot onderhoud en inrichting - Sint-Salvatorskathedraal - restauratiepremie (fase 5C - technieken) I 0, ,00 Restauratiepremie Vlaamse Gemeenschap voor de Sint-Salvatorskathedraal - Bisschopshuis : onderhoudspremie (poortgebouw : vochtwering + schilderen ramen) I 0, ,00 Investeringssubsidies van de Vlaamse Gemeenschap voor het Bisschopshuis , ,00 BEHEER PROVINCIAAL MEUBELPARK Pagina 268 van 468

297 - Aankopen kantoormeubilair diverse diensten I ,00 0,00 Kantoormeubilair, aanschaffingswaarde ,00 0,00 SPECIFIEKE PROJECTEN ROND ENERGIE EN DUURZAAM BOUWEN Provinciehuis Boeverbos : energetische ingrepen I ,00 0,00 Vaste activa in aanbouw, aankoop - Provinciehuis Abdijbeke : plaatsen fotovoltaïsche installatie I ,00 0,00 Vaste activa in aanbouw - Tolhuis : energetische ingrepen I 1.500,00 0,00 Vaste activa in aanbouw, aankoop - Jaarlijkse licentiekost EMC + uitbouw energiebeheerssysteem I ,00 0,00 Concessies, octrooien, licenties, software, know -how, merken en andere gelijkaardige rechten, aanschaffingswaarde - Provinciaal Noord-Zuid Centrum : energetische ingrepen I ,00 0,00 Vaste activa in aanbouw, aankoop - Westtoer-gebouw : plaatsen fotovoltaïsche installatie I ,00 0,00 Vaste activa in aanbouw, aankoop - PTI campus TBS : energetische ingrepen I ,00 0,00 Vaste activa in aanbouw - PTI campus KDG : energetische ingrepen I ,00 0,00 Vaste activa in aanbouw - Domein Tillegem : energetische ingrepen I ,00 0,00 Vaste activa in aanbouw - Domein Raversijde : energetische ingrepen I ,00 0,00 Pagina 269 van 468

298 Vaste activa in aanbouw, aankoop - Mu.Zee : energetische ingrepen I ,00 0,00 Vaste activa in aanbouw - BePart : energetische ingrepen I 1 500,00 0,00 Vaste activa in aanbouw, aankoop - Ons Erf : plaatsen fotovoltaische installatie I ,00 0,00 Vaste activa in aanbouw - Bulskampveld : energetische ingrepen I ,00 0,00 Vaste activa in aanbouw, aankoop ,00 0,00 ONDERSTEUNING NIEUWBOUWPROJECTEN Zwin : 1 fase masterplan gebouweninfrastructuur - werken I ,00 0,00 Vaste activa in aanbouw, aankoop ,00 0, Aanbieden van facilitaire ondersteuning (intern en extern) binnen de provinciale organisatie. ALGEMENE LOGISTIEKE ONDERSTEUNING OP HET VLAK VAN DE PROVINCIALE ADMINISTRATIE Centrale aankoop papierversnipperaars, snijmachines, inbindtoestellen... - Centrale aankoop voor diverse diensten: bureelbenodigdheden, tekenmateriaal, omslagen, kleefband I ,00 0,00 Kantoormachines, aanschaffingswaarde E ,00 0,00 Kantoorbenodigdheden voor rechtstreeks verbruik - Aankoop kleine uitrustingsgoederen, zoals GSM's, e.d. Grote daling t.o. v. budget 2010: Mobistar stelt een budget ter beschikking voor gratis GSM's (afhankelijk van het aantal abonnementen) E ,00 0,00 Aankoop van diverse gebruiks- en verbruiksgoederen, andere dan Pagina 270 van 468

299 kantoorbenodigdheden - Kopieerrechten en leenrechten voor gebruik copiërs diverse diensten (excl. PTI en provinciale bibliotheken). - Kosten mobiele telefonie: budget is gedaald nav onderhandelingen met leverancier en nav nieuwe richtlijnen GSM's (gedeeltelijke facturatie aan gebruikers). - Geen aangekondigde prijsstijgingen postzegels (EUR 0,59), wel gewijzigde tarieven kilopost. - Recuperatie verzendingskosten diverse projecten. Daling tov budget 2010: raming 2011 op basis van realisatie Aankoop postzegels voor speciale projecten en verzendigen buitenland. Stijging tov 2010 op basis van hoger verbruik in 2009 (rekening 2009) E ,00 0,00 Auteursrechten E ,00 0,00 Kosten telefoon, fax, internet en E ,00 0,00 Portkosten, aankoop postzegels en fiscale zegels E 0, ,00 Terugbetaling verzendingskoste n door derden E ,00 0,00 Portkosten, aankoop postzegels en fiscale zegels , ,00 UITBATEN VAN EEN PERSONEEL/DIRECTIERESTAURANT EN VERZORGEN VAN DE CATERING Aankoop ingrediënten bedrijfsrestaurant E ,48 0,00 Aankoop van diverse gebruiks- en verbruiksgoederen, andere dan kantoorbenodigdheden - Kosten voor de keuken Boeverbos voor slijpen messen, aankoop benodigdheden vacuümmachine of ander specifiek materiaal (o.a. handdoeken, ontkalkingszout). - Huur glas- en gleiswerk voor personeels- of directierestaurant en recepties. Raming op basis van werkelijke kosten E ,00 0,00 Andere technische werkingskosten E ,00 0,00 Huur, onderhoud en beheer van meubilair en uitrusting Pagina 271 van 468

300 - Prestaties van derden: onderhoud en herstellingen aan gebouw (keukengedeelte). - Aankoop en onderhoud klein materiaal voor het personeels- en directierestaurant E 2.250,00 0,00 Prestaties van derden: onder- houd en herstellingen gebouwen en terreinen E 1.000,00 0,00 Aankoop en onderhoud klein materiaal - Onderhoud en herstellingen van installaties en machines van de keuken E 4.000,00 0,00 Onderhoud en herstellingen installaties, machines en uitrusting - Schoonmaakproducten keuken Boeverbos: aankoop specifieke schoonmaakproducten en detergenten volgens HACCP-reglementering. - Opbrengsten verkoop maaltijden in personeels- en directierestaurant en catering tbv vergaderingen (betaling door derden). - Opbrengsten uit recuperatie kosten van het personeels- of directierestaurant E ,00 0,00 Schoonmaak en ruitenwas E 0, ,00 Opbrengsten personeelsrefter E 0, ,00 Opbrengsten uit recuperatie kosten - Aankoop diverse verbruiksgoederen tbv keuken, zoals bv. kassarollen E 85,00 0,00 Aankoop van diverse gebruiks- en verbruiksgoederen, andere dan kantoorbenodigdheden - Aankoop vakliteratuur m.b.t. bedrijfskeuken E 1 200,00 0,00 Kosten voor tijdschriften, boeken, documentatie en abonnementen - Proton kosten kassa personeelsrestaurant E 1 275,00 0,00 Andere administratieve werkingskosten - Nieuwkuis kledij die niet in het raamcontract vervat zit (chauffeurs, receptie-uniformen...) E ,00 0,00 Kosten voor nieuwkuis ed , ,00 Pagina 272 van 468

301 IMPLEMENTERING VAN FACILITAIRE DIENSTEN OP HET VLAK VAN WERK- EN DIENSTKLEDIJ EN PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN T.B.V. HET VOLLEDIGE PROVINCIEPERSONEEL Aankoop werkschoenen en werkkledij enz. t.b.v. personeel diverse diensten waarvoor vanaf 2009 een raamcontract in voege is met de huishoudelijke dienst als eigenaarsdienst: EUR ,00 volgens raamcontract. Daarnaast wordt EUR ,00 voorzien voor uniformen en persoonlijke beschermingsmiddelen die niet voorzien zijn in het raamcontract (o.a. uniformen domeinen en chauffeurs) E ,00 0,00 Kosten voor aankoop, onderhoud en huur werkkledij - Provinciaal Hof: droogkuis, wassen beroepskledij en linnen E 190,00 0,00 Kosten voor nieuwkuis ed ,00 0,00 IN STAND HOUDEN VAN EEN PROV. VOERTUIGENPARK EN ZORGEN VOOR BEDRIJFSZEKERHEID Aankopen ter vervanging van oude voertuigen en reserve voor onvoorziene vervangingen I ,00 0,00 Auto's en bestelwagens, aanschaffingswaarde - Raming verkoop voertuigen. Budget moeilijk in te schatten I 0, ,00 Auto's en bestelwagens verkoopprijs - Vervanging fietsaanhangwagen I 7.500,00 0,00 Speciale- en andere voer- tuigen, aanschaffingswaarde - Contante uitgaven t.b.v. het automobielpark (keuringskosten e.d.) E ,00 0,00 Kasprovisies - Krediet voor wisselstukken, smeermiddelen en lonen aangerekend door derden (garages, bandencentrales e.d.). Mobiliteitsplan: onderhoud poolwagens E ,00 0,00 Prestaties van derden voor voertuigen: onderhoud en herstellingen - Huurkosten van allerlei transportmaterieel E 600,00 0,00 Huurkosten van transport- materieel Pagina 273 van 468

302 - Materiaal en gereedschap voor de garage (herstellingen en onderhoud in eigen garage) E ,00 0,00 Aankoop van materialen voor voertuigen voor recht- streeks verbruik - Aankoop brandstof provinciewagens E ,00 0,00 Brandstoffen voor voertuigen - Huur garage voor dienstvoertuig en lidmaatschap inzake pechverhelping provinciewagens(vab-vtb). Stijging op basis van reële kosten 2009 (rekening 2009) E ,00 0,00 Andere kosten voertuigen - Belastingen op inverkeersstelling van nieuw aangekochte voertuigen E ,00 0,00 Belastingen en taksen op voertuigen , ,00 ALGEMEEN ONDERHOUD VAN GEBOUWEN EN HUN (TECHNISCHE) INSTALLATIES Machines en elektrische toestellen I ,00 0,00 (Hand)werktuigen t.b.v. schrijnwerkerij, garage en algemeen onderhoud Installaties machine en uitrusting, aanschaffings Aankoop glas- en gleiswerk, klein materiaal en machines t.b.v. keuken/ - waarde restaurant Diverse andere kleine aankopen met een duurzaam karakter - Aankoop allerlei klein materiaal t.b.v. vergaderaccommodatie E ,00 0,00 Aankoop en onderhoud klein materiaal - Huur en onderhoud matten, handdoekapp., huur sanitaire containers, aankoop sanitair materiaal (Boeverbos). - Aankoop materiaal voor herstelling gereedschap en kleine toestellen (werking Huishoudelijke Dienst) E ,00 0,00 Werkingskosten voor gebouwen en terreinen E ,00 0,00 Aankoop en onderhoud klein materiaal - Krediet voor interventies bewakingssysteem Boeverbos E 1 600,00 0,00 Kosten voor bewaking van gebouwen en terreinen Pagina 274 van 468

303 - Huur containers: papier, karton, glasophaling, huisvuil. Vermeerderd met verwachte stijging kosten ophaling Boeverbos. - Huur handdoekapparatuur, onderhoud matten en huur sanitaire containers (Filiaal 1). - Abonnement bedrijfsafval, ophaling oud papier en karton, huisvuil (Contracten IVBO en SITA) (Filiaal 1). - Huur handdoekapparatuur, huur sanitaire containers (contracten Aneca en Rentokil). - Huur hygiënische containers en onderhoud matten (contracten Aneca en Rentokil). - Provinciaal Hof: materialen voor herstellingswerken gebouw; o.a. huur en onderhoud matten en handdoekcassettes,... (Aneca) E ,00 0,00 Ophalen huisvuil, container lediging, recyclage oud papier E ,00 0,00 Werkingskosten voor gebouwen en terreinen E ,00 0,00 Ophalen huisvuil, container lediging, recyclage oud papier E ,00 0,00 Werkingskosten voor gebouwen en terreinen E ,00 0,00 Werkingskosten voor gebouwen en terreinen E ,00 0,00 Werkingskosten voor gebouwen en terreinen - Provinciaal Hof: aankoop van klein materiaal - verbruiksgoederen E ,00 0,00 Aankoop en onderhoud klein materiaal - Provinciaal Hof: 3-maandelijkse glasophaling (contract 't Rad- Kringloopcenter). - Algemene aankoop van materialen voor de werking van de Huishoudelijke Dienst (lampen, schrijnwerkerij, gereedschap, ijzerwaren, elektriciteit, verven enz.). - Herstellen technische toestellen en uitrustingen werking Huishoudelijke Dienst E 1 250,00 0,00 Ophalen huisvuil, container lediging, recyclage oud papier E ,00 0,00 Aankoop en onderhoud klein materiaal E ,00 0,00 Onderhoud en herstellingen installaties, machines en uitrusting - Centrale aankoop reinigingsproducten door de Huishoudelijke Dienst E ,00 0,00 Pagina 275 van 468

304 voor alle locaties van het bestuur. Schoonmaak en ruitenwas - Aankoop bedrijfsafvalzakken Stad Brugge & afvoer naar containerpark E ,00 0,00 Ophalen huisvuil, container lediging, recyclage oud papier ,00 0,00 IMPLEMENTERING VAN EEN FACILITAIRE BEHEERSSYSTEEM OP HET VLAK VAN VERGADERACCOMODATIE EN RESERVERINGEN beamers en LCD- en plasma schermen I ,00 0,00 Didactisch materiaal, aanschaffingswaarde - Verhuren aan derden: - Verhuur van vergaderaccommodatie - Verbruiksvergoeding GSM-installatie BASE NV - Verbruiksvergoeding GSM-Installatie MOBISTAR - Verbruiksvergoeding parking Boeverbos E 0, ,00 Opbrengsten uit verhuur ge- bouwen en terreinen - Uurvergoeding aanwezigheid personeelslid regiekamer E 0, ,00 - Verhuring lokaal aan de VZW Vlaams Gebruikersoverleg voor Personen met een Handicap (EUR 1.600,00), VZW Ons Landelijke Thuiszorg (EUR 1.680,00) en Westkans (EUR ,00). Opbrengsten uit recuperatie kosten E 0, ,00 Opbrengsten uit verhuur ge- bouwen en terreinen - Opbrengsten verhuur lokaal Abdijbeke aan Consortium Webros E 0, ,00 Opbrengsten uit verhuur ge- bouwen en terreinen - Kosten vergaderingen, recepties en seminaries Provinciaal Hof. Aankoop van koffie en drank voor vergaderingen en ontvangsten E ,00 0,00 Receptie- en representatie- kosten, plechtigheden en ontvangsten - Provinciaal Hof: Betalend verhuren aan derden voor evenementen E 0, ,00 Opbrengsten uit verhuur ge- bouwen en terreinen Pagina 276 van 468

305 - Uurvergoeding + brandverzekering Provinciaal Hof E 0, ,00 Opbrengsten uit recuperatie kosten , ,00 PROMOTIE VAN DE PROV. FIETSROUTES DOOR MIDDEL VAN HET VERHUREN VAN FIETSEN EN TER BESCHIKKING STELLEN VAN DIENSTFIETSEN AAN HET PERSONEEL Aankoop fietsen mobiliteitsvervoerplan I ,00 0,00 Fietsen, brom- en motor- fietsen, aanschaffingswaarde - Opbrengsten uit verhuur fietsen E 0, ,00 Opbrengsten uit verhuur diverse materialen - aankoop fietsen i.f.v. provinciale huurfietsen I ,00 0,00 Fietsen, brom- en motor fietsen, aanschaffingswaarde - Aankoop wisselstukken herstellingen fietsen en algemeen onderhoud provinciale huurfietsen E ,00 0,00 Kosten voor onderhoud en herstellingen fietsen , ,00 INTEGREREN VAN PLANON IN DE ORGANISATIE WAT BETREFT DE GESELECTEERDE MODULES BINNEN DE BETROKKEN BEHEERSDIENSTEN (PERSONEN-,ADRESSEN-,VASTGOED-, INVENTARIS- EN CONTRACTENBEHEER) Onderhoud software Planon E ,00 0,00 Huur, onderhoud en beheer van software ,00 0,00 LIDGELDEN Provisie voor bijdragen i.k.v. de wet betreffende de uitkering van een E ,00 0,00 Pagina 277 van 468

306 inkomenscompensatievergoeding aan zelfstandigen die het slachtoffer zijn van hinder ten gevolge van werken op het openbaar domein. Lidgelden en bijdragen : participatiefonds 7.000,00 0,00 OPTIMALISERING TEAMWERKING Dienst Gebouwen : aankoop etiketten (labelprinters) E 350,00 0,00 Kantoorbenodigdheden voor rechtstreeks verbruik - Dienst Gebouwen : lidgeld Confederatie Bouw E 363,00 0,00 Lidgelden en bijdragen - Dienst Gebouwen - Kasprovisies E ,00 0,00 Kasprovisies - Dienst Gebouwen : teamactiviteiten (teamdag) E 2.400,00 0,00 Team-activiteiten 1. Het garanderen van rechtszekerheid, de principes van behoorlijk bestuur en de basiskwaliteit van de dienstverlening ,00 0, Ondersteunen van de provinciale diensten inzake overheidsopdrachten, contracten, provinciale reglementen en wetgeving specifiek voor de provinciale organisatie. STANDAARDISEREN, RATIONALISEREN EN UNIFORMISEREN WAT BETREFT DIVERSE BEHEERS- EN ONDERHOUDSCONTRACTEN MET TOEPASSING VAN DE MOGELIJKHEDEN GEBODEN DOOR DE VERNIEUWDE OVERHEIDSOPDRACHTENREGLEMENTERING Boeverbos: stijging heeft te maken met periodieke schoonmaak van de gordijnen en tapijten van het bestuursgebouw. - Stijging omwille van uitbreiding van het onderhoudscontract voor de HVAC in Boeverbos E ,00 0,00 Schoonmaak en ruitenwas E ,00 0,00 Onderhoud gebouwen Provincie- huis Pagina 278 van 468

307 Boeverbos - Planten en ongediertebestrijding Boeverbos. Stijging voor uitbreiding van het contract voor pestcontrole keuken Boeverbos E ,00 0,00 Onderhoudscontracten overige - Filiaal I: bestaand contract voor 2-maandelijkse ruitenkuis E 1 900,00 0,00 Schoonmaak en ruitenwas - Filiaal I: stijging omwille van nieuw contract voor interventie na alarm E ,00 0,00 Onderhoud gebouwen Provincie- Boeverbos/ Filiaal I - Filiaal II: bestaand contract voor 2-maandelijkse ruitenkuis E ,00 0,00 Schoonmaak en ruitenwas - Filiaal II: onderhoudscontracten voor technische installaties, airco, blustoestellen e.d E ,00 0,00 Onderhoud gebouwen Provincie- Boeverbos/ Filiaal II - Archiefgebouw: bestaand contract voor 2-maandelijkse ruitenkuis E ,00 0,00 Schoonmaak en ruitenwas - Archiefgebouw: stijging voor nieuw contract voor interventie na alarm en contract voor aansluiting meldkamer E ,00 0,00 Onderhoudscontracten gebouwen en terreinen - Politieschool: bestaand contract voor 2-maandelijkse ruitenkuis E ,00 0,00 Schoonmaak en ruitenwas - Politieschool: stijging omwille van nieuw contract voor interventie na alarm E ,00 0,00 Onderhoud gebouw bestemd voor de West- Vlaamse Politieschool op de campus Boeverbos - Abdijbeke: sanitaire voorzieningen en antivuilmatten voor Abdijbeke E ,00 0,00 Werkingskosten voor gebouwen en terreinen - Abdijbeke - daling t.o.v. budget 2010: 4 beurten voor ruitenkuis verminderd naar 3 beurten E ,00 0,00 Pagina 279 van 468

308 Schoonmaak en ruitenwas - Abdijbeke: toename van de prijs voor ophaling papier en karton. De kost voor verwerking wordt door de dienstverlener doorgerekend aan de klant E ,00 0,00 Ophalen huisvuil, container lediging, recyclage oud papier - Abdijbeke: onderhoudscontracten voor blustoestellen, airconditioning, lift e.d E ,00 0,00 Onderhoud gebouwen Provincie- huis Abdijbeke - Abdijbeke: o.a. onderhoud planten E 1 420,00 0,00 Onderhoudscontracten overige - Contract ruitenkuis Tolhuis: er werd een contract voor ruitenkuis afgesloten in E 3.500,00 0,00 Schoonmaak en ruitenwas - Tolhuis: stijging o.a. omwille van nieuw contract interventie na alarm E ,00 0,00 Onderhoud gebouwen Provinciaal Informatiecentrum Tolhuis - Stijging omwille van nieuw contract voor ruitenkuis streekhuis Roeselare en Kortrijk. - Streekhuizen: stijging t.o.v omwille van nieuwe contracten voor keuring, onderhoud platte daken streekhuis Kortrijk en contracten voor interventie na alarm in diverse streekhuizen. - Provinciaal Hof: stijging omwille van nieuw contract voor keuring provinciaal hof. - PNZC Roeselare: stijging omwille van aanpassing aan het contract voor ruitenkuis na verbouwing en uitbreiding gebouw. - PNZC Roeselare: stijging omwille van nieuw onderhoudscontract voor alle technische installaties E ,00 0,00 Schoonmaak en ruitenwas E ,00 0,00 Onderhoudscontracten gebouwen E ,00 0,00 Onderhoudscontracten gebouwen en terreinen E ,00 0,00 Schoonmaak en ruitenwas E ,00 0,00 Onderhoud gebouw Provinciaal Educatief Centrum Pagina 280 van 468

309 - PNZC Roeselare: krediet voor onderhoudscontract schoonmaakmachine e.d E 1 200,00 0,00 Onderhoudscontracten machines - Bestemd voor de dienst mobiliteit voor het ophalen van zwerfafval E 1 900,00 0,00 Ophalen huisvuil, container lediging, recyclage oud papier - Krediet bestemd voor sanitaire voorzieningen en matten Potyze E ,00 0,00 Werkingskosten voor gebouwen en terreinen - Potyze : raming krediet voor schoonmaakbeurten op afroep E 1 500,00 0,00 Schoonmaak en ruitenwas - Potyze en regieposten: bestaande contracten maandelijkse lediging container + ophaling restafval. - Potyze: vermindering krediet door het wegvallen van de regiepost Vlaslo E ,00 0,00 Ophalen huisvuil, container lediging, recyclage oud papier E ,00 0,00 Onderhoudscontracten gebouwen en terreinen - Potyze en regieposten: raming voor nieuwe contracten E 1 490,00 0,00 Onderhoudscontracten machines - Westtoer: stijging omwille van de uitbreiding van het onderhoudscontract voor de technische installaties Westtoer E ,00 0,00 Onderhoudscontracten gebouwen en terreinen - Stijging wegens 5 bijkomende telefoontoestellen in POVLT E ,00 0,00 Huur, onderhoud en beheer van bureelmaterieel - POVLT: o.a. onderhoudscontract voor de technische installaties in de POVLT. - Krediet voor bestaande contracten voor het onderhoud van de labotoestellen POVLT Beitem E ,00 0,00 POVLT te Beitem : onderhoud gebouwen E ,00 0,00 POVLT te Beitem : onderhoud apparatuur - Onderhoud LIMS software LABO POVLT E ,00 0,00 Pagina 281 van 468

310 Onderhoudscontracten overige - Onderhoud apparatuur Nautisch Centrum: oude en nieuwe simulator E ,00 0,00 Kosten onderhoud apparatuur van het Centrum voor Maritieme Opleidingen - 't Pand Kortrijk: nazicht brandblussers E 1 100,00 0,00 Onderhoudscontracten "het Pand" te Kortrijk. - PTI Tuinbouwschool: na de herconditioneringswerken van de stookplaats en leidingen van de verwarmingsinstallatie in het PTI is het nieuwe onderhoudscontract goedkoper geworden. - PTI en tuinbouwschool: bestaande contracten voor ongediertebestrijding E ,00 0,00 Onderhoudscontracten gebouwen en terreinen E ,00 0,00 Onderhoudscontracten overige - Sanitaire voorzieningen van het PCVO Izegem E ,00 0,00 Werkingskosten voor gebouwen en terreinen - Contracten 3-maandelijkse ruitenkuis van het PCVO Izegem E ,00 0,00 Schoonmaak en ruitenwas - PCVO Izegem: ophaling restafval en ophaling papier en karton E ,00 0,00 Ophalen huisvuil, container lediging, recyclage oud papier - PCVO Izegem: stijging omwille van nieuw contract voor brand/ inbraakdetectie, technische installaties en blustoestellen. - De schoonmaak van het personeelslokaal van domein d'aertrycke gebeurt niet langer door eigen personeel maar door een externe firma E ,00 0,00 Onderhoudscontracten gebouwen en terreinen E 4.500,00 0,00 Schoonmaak en ruitenwas - Krediet voor diverse onderhouscontracten voor de domeinen E ,00 0,00 Onderhoud gebouwen en terreinen - Raversijde: daling omwille van een goedkoper contract voor schoonmaak met een nieuwe firma E ,00 0,00 Schoonmaak en ruitenwas Pagina 282 van 468

311 - Onderhoudscontract gebouwen en groen E ,00 0,00 Onderhoudscontracten gebouwen en terreinen - Natuurpark Het Zwin: krediet o.a. voor inbraakdetectieinstallatie, onderhoud brandblussers en monitoring koninklijke villa E ,00 0,00 Onderhoudscontracten gebouwen en terreinen - Provisie voor het Natuurpark Het Zwin E 1 200,00 0,00 Onderhoudscontracten machines - Uitleendienst: raming voor schoonmaakbeurten op afroep E 1 500,00 0,00 Schoonmaak en ruitenwas - Uitleendienst: krediet o.a. voor de alarminstallatie, het keuringscontract en de brandblussers E ,00 0,00 Onderhoud gebouw uitleendienst - Sportdienst Doornstraat: onderhoud brandblussers E 1 850,00 0,00 Onderhoudscontracten gebouwen en terreinen - Onderhoud Olympisch zwembad: stijging om reden van indexering van de diverse onderhoudscontracten E ,00 0,00 Onderhoudscontracten gebouwen en terreinen - POZ, o.a. onderhoud planten E ,00 0,00 Onderhoudscontracten overige - De Gavers: raming voor schoonmaakbeurten op afroep E ,00 0,00 Schoonmaak en ruitenwas - De Gavers: o.a. voor onderhoud brandblussers en nazicht haspels E ,00 0,00 Onderhoudscontracten gebouwen en terreinen - MuZEE Oostende: herziening van contract voor ruitenkuis E ,00 0,00 Schoonmaak en ruitenwas - MuZEE Oostende: stijging t.o.v omwille van de indexering van diverse onderhoudscontracten E ,00 0,00 Onderhoudscontracten gebouwen en terreinen - Mu.ZEE Jabbeke (PMCP): contract 2-maandelijkse ruitenkuis E 1 980,00 0,00 Pagina 283 van 468

312 Schoonmaak en ruitenwas - Mu.ZEE Jabbeke (PMCP): stijging omwille van nieuw onderhoudscontract voor technische installaties E ,00 0,00 Onderhoudscontracten gebouwen en terreinen - Onderhoud tuin Mu.ZEE Jabbeke (PMCP) E ,00 0,00 Onderhoudscontracten overige - Lijsternest Ingooigem: beperkt bedrag wegens de tijdelijke opschorting van de onderhoudscontracten naar aanleiding van restauratiewerken. - Be-Part Waregem: na elke tentoonstelling moeten kleefletters verwijderd worden en ruiten gekuist worden E 1 850,00 0,00 Onderhoudscontracten gebouwen en terreinen E ,00 0,00 Schoonmaak en ruitenwas - Be-Part Waregem: krediet voor huur van afvalcontainers E 1 980,00 0,00 Ophalen huisvuil, container lediging, recyclage oud papier - Be-Part Waregem: nieuw onderhoudscontract voor technische installaties. - Krediet o.a. voor bliksembeveiliginginstallaties, brandblussers en keuringscontracten E ,00 0,00 Onderhoudscontracten gebouwen en terreinen E ,00 0,00 Onderhoud windmolens - Onderhoud tuin bisschoppelijk paleis E ,00 0,00 Onderhoudscontracten overige - Telefooncentrale Ons Erf E ,00 0,00 Huur, onderhoud en beheer van bureelmaterieel - Telefooncentrale De Waaiberg - stijging omwille van de modernisering en uitbreiding van de telefooncentrale van De Waaiberg (na de nieuwbouw). - telefooncentrale 't Venster: stijging t.o.v omwille van indexering van het contract E ,00 0,00 Huur, onderhoud en beheer van bureelmaterieel E ,00 0,00 Huur, onderhoud en beheer van bureelmaterieel Pagina 284 van 468

313 - NME centra: o.a. contract ruitenkuis De Palingbeek E ,00 0,00 Schoonmaak en ruitenwas - NME centra: stijging t.o.v omwille van een nieuw onderhoudscontract voor technische installaties in De Palingbeek E ,00 0,00 Onderhoudscontracten gebouwen en terreinen ,00 0,00 VOORBEREIDEN EN UITVOEREN VAN BESLISSINGEN M.B.T. OPDRACHTEN VAN WERKEN, LEVERINGEN EN DIENSTEN DOOR MIDDEL VAN HET NODIGE OVERLEG MET DE CLIËNTDIENSTEN, OVEREENKOMSTIG EEN GEREDIGEERD AFSPRAKENKADER EN DE WETGEVING OVERHEIDSOPDRACHTEN Publicatieberichten voor openbare aanbestedingen via de dienst COOP E ,00 0,00 Publicatiekosten overheidsop- drachten en andere - Verkoop van bestekken door de dienst COOP E 0, , Verzekeren van een juridisch kwaliteitsvol patrimoniumbeheer. Opbrengsten verkoop bescheiden en bestekken , ,00 TIJDIGE AFLEVERING VERZEKEREN VAN INHOUDELIJK EN FORMEEL CORRECTE, ALSOOK, NA ONDERHANDELINGEN, FINANCIEEL GUNSTIGE AKTEN EN OVEREENKOMSTEN IN FUNCTIE VAN DE WATERBEHEERSING, DE RECREATIEVE INRICHTING LANGS WEGEN EN WATERLOPEN, DE UITBREIDING EN KWALITAT Huur parking Olympiastadion. Lichte stijging omwille van toepassing van de index op dit huurcontract E ,00 0,00 Huur, huurlasten en erfpacht- vergoedingen onroerende goederen: terreinen - Schattingsverslagen en erelonen landmeters E ,00 0,00 Erelonen en vergoedingen voor expertises Pagina 285 van 468

314 - O.a. aktekosten, registratiekosten, OVAM - attesten: registratiekosten stijgen t.o.v omwille van toenemend aantal verwervingen zoals spoorwegbeddingen en doorganggebouwen voor startende zelfstandigen E ,00 0,00 Administratieve kosten eigen aan verwerving, verkoop en verhuringen - Erfpachtvergoeding Vlaamse Autonome Hogeschool Kortrijk E 0,00 0,02 - Gebruiksvergoeding bepaald door het aankoopcomité Brugge te betalen aan het ministerie van landsverdediging in afwachting van de definitieve aankoopakte. Bedrag op jaarbasis niet indexeerbaar. Opbrengsten uit erfpacht en opstalvergoedingen gebouwen en terreinen E ,00 0,00 Huur, huurlasten en erfpacht- vergoedingen onroerende goederen: gebouwen - Vergoeding te ontvangen door de provincie van de vzw "West-Vlaams facilitair instituut voor veiligheidsdiensten" voor de periode 2011 voor gebruik kazerne Zedelgem in afwachting van de definitieve aankoopakte (bedrag per jaar niet indexeerbaar) E 0, ,00 Opbrengsten uit recuperatie kosten - Poperinge: bufferbekken Vleterbeek en waterspaarbekken Roobaartbeek I ,00 0,00 Gronden voor aanleg wegen en waterlopen, aanschaffings- waarde - Huurlast POVLT varkensselectiestal: stijging omwille van de indexering van de huurprijs. - Ter beschikking stellen van grond voor de exploitatie KI-centrum POVLT Beitem E ,00 0,00 Huurlasten onroerende goederen E 0,00 165,00 Opbrengsten uit erfpacht en opstalvergoedingen gebouwen en terreinen - Erfpachtvergoeding tuinbouwschool te betalen aan stad Kortrijk E 1 0,02 0,00 Huur, huurlasten en erfpacht- vergoedingen onroerende goederen: gebouwen - Huurlast voor grond tuinbouwschool te betalen aan Zusters van de Heilige Familie E 1 600,00 0,00 Huurlasten onroerende goederen: gronden - Huur lokalen PCVO Izegem: daling t.o.v. initieel budget 2010 omwille E ,00 0,00 Pagina 286 van 468

315 van de overschatting van de huurkosten. Huur, huurlasten en erfpacht- vergoedingen onroerende goederen: lokalen - jaarenveloppe aankoop domeinen I ,00 0,00 Recreatiegronden, aanschaffingswaarde - Gasthuisbossen Ieper: daling t.o.v om reden van de correctie van het basisbedrag op vraag van het Rekenhof E ,81 0,00 Naar korte termijn overgeboekte leasing - Gasthuisbossen Ieper - indexering van het basisbedrag E ,00 0,00 Financiële kosten van leningen ten laste van de provincie - Opbrengsten uit concessie en opstalvergoedingen voor het vogelopvangcentrum in Oostende. - Te ontvangen huur voor GSM mast Belgacom (Proximus) in het natuurpark Het Zwin. - Opbrengst uit de concessie van de cafetaria in het Natuurpark Het Zwin (indexeerbaar). - Opbrengsten uit erfpacht en opstalvergoedingen voor het zwembad te Kortrijk. - Vergoeding gebruik grond Olympisch zwembad te betalen aan stad Brugge E 0,00 1,00 Opbrengsten uit concessie- en verbruiksvergoedingen andere E 0, ,00 Opbrengsten uit verhuur ge- bouwen en terreinen E 0, ,00 Opbrengsten uit concessie- vergoedingen cafetaria E 0,00 0,02 Opbrengsten uit erfpacht en opstalvergoedingen gebouwen en terreinen E 1 25,00 0,00 Vergoeding onroerende goederen : gronden - Erfpachtvergoeding Sint Karelsmolen E 1 1,00 0,00 Huur, huurlasten en erfpacht- vergoedingen onroerende goederen: gebouwen Pagina 287 van 468

316 - Ingebruikgeving schuur Ter Doest: correctie naar exact en niet indexeerbaar bedrag voor deze ingebruikname E 0,00 297,47 Opbrengsten uit verhuur ge- bouwen en terreinen , ,51 STREVEN NAAR EEN CORRECTE EN TIJDIGE BETALING VAN DE ONROERENDE VOORHEFFING EN VERMIJDEN VAN ONTERECHTE AANSLAGEN Stijging ten opzichte van 2009: 12 nieuwe eigendommen over de ganse provincie in het kader van actie voor starters, project E ,00 0,00 Onroerende voorheffing ,00 0,00 BEHEREN, ACTUALISEREN EN OPTIMALISEREN/RATIONALISEREN VAN DE VERZEKERINGSPORTEFEUILLE Jaarpremie verzekeringen diverse roerende goederen zoals fietsen, E ,00 0,00 elektronica, topografisch materiaal, kunstwerken, weefgetouw PTI, Verzekeringen roerende goederen occasionele tentoonstellingen (eigen materiaal of gehuurd materiaal) Stijging verzekering onroerende goederen voor bijkomende gebouwen: starterscentra en onthaalgebouw De Gavers, en aanpassing polis na werken voor Abdijbeke, kasteel Tillegem en Bulskampveld E ,00 0,00 Verzekering onroerende goederen - Aangekondigde stijging door de verzekeraar voor autoverzekeringen E ,00 0,00 Verzekering voertuigen - Aangekondigde stijging door de verzekeraar voor autoverzekeringen E ,00 0,00 Verzekering voertuigen voor dienstverplaatsingen - Jaarpremie verzekeringen : - algemene burgerlijke aansprakelijkheid en rechtsbijstand van de provincie, haar organen, aangestelden al dan niet bezoldigd, tewerkgestelde werklozen; E ,00 0,00 Pagina 288 van 468

317 - beroepsaansprakelijkheid gouverneur (als notaris); - burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen provinciale scholen; - specifieke beroepsaansprakelijkheid aangestelden (architect, veiligheidscoördinator); - objectieve burgerlijke aansprakelijkheid; - diverse andere aansprakelijkheidsverzekeringen en verzekeringen lichamelijke ongevallen. Verzekering burgerlijke aan- sprakelijkheid - Verzekeringscontracten ten bate van het vast, stagedoend en contractueel provinciepersoneel, voor de medische en farmaceutische kosten alsmede van de rente en/of kapitaal bij blijvende arbeidsongeschiktheid of overlijden uit hoofde van arbeidsongevallen en ongevallen op weg naar en van het werk. Toepassing van het koninklijk besluit dd , en latere wijzigingen, betreffende de schadevergoeding, ten gunste van sommige personeelsleden van de provincies, gemeenten,... voor arbeidsongevallen en voor ongevallen overkomen op de weg naar en van het werk E ,00 0,00 Premies voor verzekering tegen arbeidsongevallen - Jaarpremie hospitalisatieverzekeringen provinciepersoneel E ,00 0,00 Hospitalisatieverzekering - Verzekeringen, opbrengsten uit recuperatie kosten terugbetaling premiegedeelte afstand van verhaal E 0, ,00 Opbrengsten uit recuperatie kosten - Verzekeringen, opbrengsten uit creditnota's en diverse terugbetalingen E 0,00 350,00 Opbrengsten uit credietnota's en diverse terugbetalingen - Verzekeringen: winstdeelname Ethias (kas arbeidsongevallen - ristorno's) E 0, ,00 Uitzonderlijke opbrengsten: ristorno's , , Pagina 289 van 468

318 BEHEREN, BEWAKEN EN OPVOLGEN VAN HET GERECHTELIJK CONTENTIEUX - Kosten voor aanstelling van advocaten: toename aantal dossiers waarbij een advocaat wordt aangesteld. - Bijzondere opbrengsten dienst COOP, na uitspraak van vonnis door rechtbank E ,00 0,00 Erelonen en vergoedingen voor prestaties van advocaten, artsen en paramedici E 0, ,00 Andere uitzonderlijke opbrengsten , ,00 VERBETERING VAN DE KWALITEIT VAN DE EINDPRODUCTEN DOOR OPVOLGING EVOLUTIES IN WETGEVING, VORMING EN DOCUMENTATIE Vakliteratuur voor de dienst COOP E ,00 0,00 Kosten voor tijdschriften, boeken, documentatie en abonnementen 11. De organisatieontwikkeling en het professionaliseren van de werking op basis van moderne methodes Verhogen van de efficiëntie van de interne werking ,00 0,00 HET KWALITEITSNIVEAU VAN DE MEETOPDRACHTEN CONSOLIDEREN EN CONTINU VERBETEREN VIA STUDIE, VORMING, UPDATING MEETTOESTELLEN EN BIJHORENDE SOFTWARE ZOWEL NAAR DE MEETPLOEG ALS GEBRUIKERS BINNEN HET BESTUUR (DIENSTEN WATERLOPEN, WEGEN, EG EN MINAWA) Meetploeg : aankoop extra meetmateriaal, o.a. veldgeheugen, valstok, miniprisma's, apart totaalstation en GNSSontvanger - Aankoop van o.a. batterijen voor meettoestellen. Doordat de aankoop van afpalingspalen nu op investeringsartikel gebeurt, is het krediet I 6.000,00 0,00 Installaties, machines en uitrusting, aanschaffings- waarde E ,00 0,00 Pagina 290 van 468

319 gedaald t.o.v. initieel budget Onderhoud en herstellingen van meettoestellen van de meetploeg. Stijging omwille van de recente aankoop van een tweede meettoestel. - Tekenprogramma Pythagoras ten behoeve van meetploeg, waterlopen, dienst mobiliteit, EEG en MINAWA. Aankoop van diverse gebruiks- en verbruiksgoederen, andere dan kantoorbenodigdheden E ,00 0,00 Onderhoud en herstellingen installaties, machines en uitrusting E ,00 0,00 Huur, onderhoud en beheer van software ,00 0,00 VERZEKEREN VAN DE UITRUSTING VAN DE TECHNISCHE DIENSTEN EN COOP W.B. DE AANSCHAF VAN PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN EN ADM. UITRUSTING O.a. aankoop drinkwater voor gans Abdijbeke E ,00 0,00 Aankoop van diverse gebruiks- en verbruiksgoederen, andere dan kantoorbenodigdheden - Contante uitgaven van de dienst COOP E ,00 0,00 Kasprovisies - kantoorbenodigdheden voor medewerkers van de dienst COOP E ,00 0,00 Kantoorbenodigdheden voor rechtstreeks verbruik 9.060,00 0,00 OPTIMALISEREN VAN DE INZET VAN HET TER BESCHIKKING GESTELDE PERSONEEL catering E 1 450,00 0,00 Restaurantkosten - Teambuildingdag van de dienst COOP E 2.500,00 0,00 Pagina 291 van 468

320 Team-activiteiten 2.950,00 0,00 Uitgaven hoofdstuk E E 6.363, , , E , , , E , , , E , , , E , , , E , , , E , , , E , , , E , , , E 1.164, , , E 3.101, , , E , , , E 1.162,89 465, , E , , , E 1.124, , , E , , , E , , , E 3.223, , , E , , , E , , ,00 Ontvangsten hoofdstuk E E 342, , , E 4.679,81 350,00 350, E 0, , , E , , , E 0, , , E 5.160, , , E 0,00 0, , E 0,00 0, , E 5.172,48 0, , E , , , E 0, , , E , , , E 5.325, , , E 0,02 0,02 0, E , , , E 5.574,01 0, , E 954, , , E 6.115, , , E , , , E 0,00 0, ,00 Pagina 292 van 468

321 Uitgaven hoofdstuk E E 538,13 715,00 600, E , , , E , , , E 4.741, , , E 2.206, , , E 4.412, , , E 770,16 900,00 900, E , , , E 5.310, , , E 6.733, , , E 1.072,02 980, , E 605, , , E 913, , , E , , , E 133,82 305,59 150, E 1.607, , , E 4.768, , , E 1.336, , , E , , , E 266,20 0,00 300, E 7.116, , , E 1.372, , , E 1.793, , ,00 Ontvangsten hoofdstuk E E , , , E 0,00 0,00 600, E 161,31 165,00 165, E 0, , , E 0,00 0, , E 1,00 1,00 1, E 0,00 0, , E 1.198, , , E 0,00 0, , E 0,02 0,02 0, E 0,00 0,00 600, E 297,47 300,00 297, E 0,00 0, ,00 I I ,94 0, , I 2.100, , , I 0,00 0, , I 0,00 0, , I 0,00 0, , I 7.305, , , I , , ,00 Pagina 293 van 468

322 Uitgaven hoofdstuk E E 2.924, , , E 7.488, , , E 814,43 84, , E , , , E 7.027, , , E 624,56 835, , E 898,85 381, , E 4.636, , , E , , , E , , , E 4.256, , , E 4.477, , , E 384,80 420,00 420, E 1.266, , , E 676, , , E , , , E , , , E 40,00 49,00 49, E , , , E , , , E , , , E 913, , , E , , ,00 Pagina 294 van 468

323 Uitgaven hoofdstuk E E 88, , , E , , , E , , , E 1.662, , , E 4.716, , , E 2.000, , , E , , , E 0,00 900,00 450, E 0, , , E , , , E 1.090, , , E 150,00 999,00 190, E 3.400, , , E , , , E 1.957, , , E , , , E 245,00 249,00 250, E 3.126, , , E 0,00 0, , E , , , E , , , E 1.230, , , E 1.467, , ,00 Pagina 295 van 468

324 Uitgaven hoofdstuk E E 2.067,93 0, , E 985,22 915, , E 3.511, , , E , , , E , , , E , , , E 79,86 0,00 85, E 194,86 120,00 200, E 250,00 300,00 275, E 1.918, , , E , , , E , , , E 4.478, , , E , , , E 2.076, , , E 2.000, , , E , , , E 577,23 0,00 600, E 9.160, , , E , , , E 3.934, , , E 4.335, , , E 330,37 0,00 350,00 Pagina 296 van 468

325 Uitgaven hoofdstuk E E 363,00 500,00 363, E 1.500, , , E 0, , , E 0, , , E 813, , , E 285, , , E 510,32 860, , E 2.698, , , E 3.175, , , E , , , E 5.804, , , E 185,65 180,00 200, E , , , E , , , E 0,00 900,00 900, E 3.307, , , E 3.142, , , E 0,00 0,00 500, E , , , E 1.912, , , E 3.127, , , E 0,00 0,00 490, E , , ,00 Pagina 297 van 468

326 Uitgaven hoofdstuk E E 0, , , E 0, , , E 4.694, , , E , , , E , , , E , , , E , , , E , , , E , , , E , , , E , , , E , , , E 55,08 100,00 100, E 0,00 0,02 0, E 204,65 600,00 600, E , , , E , , , E , , , E 1.319, , , E , , , E 2.109, , , E 1.582, , , E 2.219, , ,00 Pagina 298 van 468

327 Uitgaven hoofdstuk E E , , , E 1.845, , , E 2.348, , , E , , , E 0, , , E , , , E 3.578, , , E , , , E 5.086, , , E 2.103, , , E , , , E , , , E , , , E 2.777, , , E , , , E 201,07 0,00 250, E 3.804, , , E 137,07 0,00 200, E 220, , , E 0,00 500,00 500, E , , , E 1.301, , , E 1.182, , ,00 Pagina 299 van 468

328 Uitgaven hoofdstuk E E 2.600, , , E 761, ,00 850, E 49,58 25,00 25, E 3.393, , , E , , , E , , , E 3.272, , , E 5.378, , , E 0,00 0, , E , , , E 1.135, , , E 4.720, , , E 4.700, , , E , , , E , , , E 727, , , E 525,69 600,00 980, E , , , E 2.689, , , E 2.640, , , E 1.274, , , E 1.894,47 500, , E 744,28 780,00 850,00 Pagina 300 van 468

329 Uitgaven hoofdstuk E E 2.281, , , E 623, , , E , , , E 602,10 0,00 980, E 3.826, , , E 0,00 1,00 1, E 3.178, , , E 127, , , E 686,72 800, , E 2.497, , , E 40,00 49,00 49, E 2.802, , , E 4.000, , , E 40,00 49,00 49, E 1.945, , , E 710, , , E , , , E 4.000, , , E 3.100, , , E 968, , , E , , , E 8.590, , ,00 I Pagina 301 van 468

330 Uitgaven hoofdstuk I I , , , I , , , I 0, , , I 1.601, , , I , , , I , , , I , , , I , , , I 5.023, , , I , , , I , , , I , , , I , , , I , , , I 0, , , I , , , I 0, , , I 0, , , I 0,00 0, , I , , , I , , , I , , , I , , ,00 Pagina 302 van 468

331 Uitgaven hoofdstuk I I , , , I , , , I , , , I 4.482, , , I , , , I , , , I , , , I 583, , , I 2.762, , , I , , , I , , , I 0, , , I , , , I , , , I , , , I , , , I , , , I , , , I , , , I 0, , , I 8.800, , , I ,70 0, , I 2.430, , ,00 Pagina 303 van 468

332 Infrastructuur en Juridische Aangelegenheden Totaal hoofdstuk Geraamde uitgaven Geraamde ontvangsten E , ,51 I , ,00 Totaal , ,51 Pagina 304 van 468

333 Communicatie- en informatietechnologie 1. Het garanderen van rechtszekerheid, de principes van behoorlijk bestuur en de basiskwaliteit van de dienstverlening Uitbouwen van informatie en communicatie door middel van een multikanaalbenadering. COÖRDINEREN EN REALISEREN VAN PROVINCIALE MAGAZINES OP TV Kosten samenwerking regionale televisie, 26 afleveringen kwestie, en enkele specials + uitbreiding Digitext - Kosten abonnement digitale televisie in functie van samenwerking regionale tv E ,00 0,00 Kosten voor publiciteit, promotie en voorlichting E 300,00 0,00 Andere communicatiekosten ,00 0,00 ORGANISEREN VAN PROVINCIALE AANWEZIGHEID OP VAK- EN GROTE PUBLIEKSBEURZEN Kosten jaarplanning en update van de beursstanden van de provincie E ,00 0,00 Kosten voor publiciteit, promotie en voorlichting - Kosten materiaal communicatieopdrachten en promotiestanden E ,00 0,00 Huur, onderhoud en beheer van meubilair en uitrusting - In functie van communicatieopdrachten en promotiestanden E ,00 0,00 Aankoop klein materiaal en uitrusting ,00 0,00 REALISEREN VAN CORPORATE OFFLINE COMMUNICATIEMIDDELEN (VAN FLYERS TOT JAARBOEK) Kosten creatief concept, lay-out en begeleiding jaarboek (vermindering krediet in functie van verhoging creatief ontwerp E 0,00 0,00 Pagina 305 van 468

334 regiomarketingcampagne) Erelonen en vergoedingen voor studies en werken van de gewone dienst - Kosten creatief concept, lay-out en begeleiding communicatieopdrachten E ,00 0,00 Erelonen en vergoedingen voor studies en werken van de gewone dienst - abonnementen fotodatabank shutterstock, perslijsten, specifieke tijdschriften - Kosten naar aanleiding van afbeeldingen in publicaties en/of muziek op beeldmateriaal Communicatie E ,00 0,00 Kosten voor tijdschriften, boeken, documentatie en abonnementen E ,00 0,00 Auteursrechten - oa etikettering nieuwsbrief E ,00 0,00 Andere administratieve werkingskosten - Kosten afwerkingsproces uit te besteden naar aanleiding van drukken in eigen beheer jaarboek - Kosten afwerkingsproces drukken in eigen beheer algemene brochures en folders, personeelsblad, nieuwsbrieven edm - Fotoreportages in het kader van communicatieopdrachten (west site, westinfo, persconferenties) verhoging wegens herschikking kredieten en E ,00 0,00 Kosten voor uitbesteed druk- werk E ,00 0,00 Kosten voor uitbesteed druk- werk E ,00 0,00 Kosten voor foto's ,00 0,00 OPVOLGEN EN COMMUNICEREN VAN DE PROVINCIALE BERICHTGEVING IN KRANTEN EN WEEKBLADEN Kosten verdere uitbouw digitale knipselkrant via samenwerking mediargus E ,00 0,00 Kosten voor publiciteit, promotie en voorlichting ,00 0,00 Pagina 306 van 468

335 E-COMMUNICATIE VIA DIGITALE NIEUWSBRIEVEN, E-CARDS EN E-VITES Kosten E-zine applicatie ( -marketingdiensten) jaarlijkse kost voor bestaande applicatie E ,00 0,00 Huur, onderhoud en beheer van software ,00 0,00 E-INFORMATIE: GEBRUIKS- EN KLANTVRIENDELIJKE WEBSITE ALS TOEGANGSPOORT VOOR DE PROVINCIALE OVERHEIDSINFORMATIE Kosten in kader van de uitbating van de provinciale website - kosten aanmaak subsites en verdere uitbouw beeldbank > corporate toepassingen (vermindering van werkingskosten ikv investeringen) E ,00 0,00 Huur, onderhoud en beheer van software ,00 0,00 UITBOUWEN, ORGANISEREN EN EXPLOITEREN VAN EEN PROVINCIAAL INFORMATIECENTRUM ALS CENTRALE WEGWIJZER VOOR VRAGEN EN CENTRAAL BESTELPUNT VAN PUBLICATIES Aankoop van boeken, CD's, routes, plannen, fiets/wandelboxen, publicaties algemeen voor doorverkoop in het Provinciaal Informatiecentrum Tolhuis E ,00 0,00 Goederen bestemd voor rechtstreekse verkoop - Inkomsten provinciaal informatiecentrum tolhuis E 0, ,00 Opbrengsten verkoop kopies, brochures, catalogi, publi- caties, CD-roms,... - In functie van Provinciaal Informatiecentrum Tolhuis (voor publieksruimte en keuken) - In functie van Provinciaal Informatiecentrum Tolhuis oa. betaalkaartlezer E ,00 0,00 Aankoop van diverse gebruiks- en verbruiksgoederen, andere dan kantoorbenodigdheden E ,00 0,00 Andere administratieve werkingskosten - Kosten reinigen keukenhanddoeken en nappen publieksruimte en keuken E 1 245,00 0,00 Pagina 307 van 468

336 Provinciaal Informatiecentrum Tolhuis - Aanpassingswerken MABEMA kassabeheer Provinciaal Informatiecentrum Tolhuis Kosten voor nieuwkuis ed E 1 980,00 0,00 Huur, onderhoud en beheer van software , ,00 UITBOUWEN VAN DE PERSBEGELEIDING, GENERIEKE EN SPECIFIEKE INFORMATIE VERSTREKKEN AAN DE MEDIA Onkosten in het kader van persconferenties of communicatieopdrachten E ,00 0,00 Auteursrechten, erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen enz... - Kosten organisatie persconferenties en persvoorstellingen E ,00 0,00 Receptie- en representatie- kosten, plechtigheden en ontvangsten - aankoop divers opslagmedia sectie pers E 1 500,00 0,00 Andere kosten informatica 2.500,00 0,00 E-MARKETING VOOR EEN MEER DOELGROEP- EN MARKTGERICHTE BENADERING VAN ONLINE INFORMATIE, COMMUNICATIE EN -TRANSACTIE Kosten in kader van de nieuwe provinciale website E ,00 0,00 Kosten voor publiciteit, promotie en voorlichting ,00 0,00 UITBOUW VAN DOELGROEPGERICHTE INFORMATIE OVER DE PROVINCIE Werkingskosten algemeen en promotie werking Provinciaal Informatiecentrum Tolhuis, extra promotie rond viering 10 jaar werking E ,00 0,00 Kosten voor publiciteit, promotie en Pagina 308 van 468

337 voorlichting 9.000,00 0,00 E-INTERACTIEF; INTERACTIEVE TOEPASSINGEN VIA INPUT VAN EXTERNE DATABANKEN Kosten project Meteo in eigen beheer E ,00 0,00 Huur, onderhoud en beheer van informaticamaterieel 8.000,00 0,00 AANBIEDEN VAN WEGWIJSINFORMATIE OVER DE PROVINCIE provinciale vermeldingen in witte en gouden gids online en papieren versie E ,00 0,00 Kosten voor publiciteit, promotie en voorlichting 2.850,00 0,00 3. De selectieve uitbouw van de provincie als kennispartner Uitbouwen van datawarehousing GIS. UITBOUW VAN EEN PERFORMANTE GIS-INFRASTRUCTUUR IN FUNCTIE VAN EEN VLOTTE EN SNELLE KENNISUITWISSELLING TUSSEN DE VERSCHILLENDE BESTUURSLAGEN ArcGis licenties en ondersteunende software I ,00 0,00 Concessies, octrooien, licenties, software, know -how, merken en andere gelijkaardige rechten, aanschaffingswaarde - Vervangen server (incl storage) met de data van de atlas der wegen I ,00 0,00 Informaticahardware, aanschaffingswaarde - Explore (vroegere Bilannetwerk Belgacom) luik Datawarehousing. Met de omschakeling van Bilan naar Explore is er een serieuze prijsdaling E ,00 0,00 Andere communicatiekosten Pagina 309 van 468

338 - Andere kosten informatica datawarehousing : registratie domain names, expertbijstand datawarehousing, beperkte aankoop van supplies E ,00 0,00 Andere kosten informatica ,00 0,00 ONDERHOUD PROVINCIALE KERNDATA kadastrale leggers en kerndata geoloketten I ,00 0,00 Concessies, octrooien, licenties, software, know -how, merken en andere gelijkaardige rechten, aanschaffingswaarde - Kadastertoepassingen, Lokovest (raadplegingstoepassing KruispuntenBank Ondernemingen), datasets Agiv & NGI E ,00 0,00 Huur, onderhoud en beheer van software ,00 0,00 UITBOUW VAN WEBSERVICES DIE DE VERWORVEN KENNIS OP EEN ZO BREED MOGELIJKE MANIER TER BESCHIKKING STELLEN ArcGis server applicaties I ,00 0,00 Concessies, octrooien, licenties, software, know -how, merken en andere gelijkaardige rechten, aanschaffingswaarde ,00 0,00 HET CONTINU STIMULEREN, VERBETEREN VAN DE INTERNE KNOW-HOW VAN DE DIENST Vakliteratuur voor de dienst Datawarehousing E 200,00 0,00 Kosten voor tijdschriften, boeken, documentatie en abonnementen - Deelname aan studiedagen door de dienst Datawarehousing E ,00 0,00 Didactische bezoeken, deel- nemingen, congressen en opleidingen Pagina 310 van 468

339 2.200,00 0,00 4. Het tot stand brengen van een geïntegreerde, gebiedsgerichte en gedifferentieerde beleidsuitvoering met bijzondere aandacht voor de verscheidenheid, identiteit én samenhang binnen en tussen de diverse streken Positioneren van de provincie via regiomarketing. ONDERHANDELEN MET GROTE EVENEMENTEN IN WEST-VLAANDEREN EN OPVOLGEN VAN PROMOTIONELE AANWEZIGHEID aankoop promotiemateriaal (banners, vlaggen, quickscreens) en gadgets E ,00 0,00 Kosten voor publiciteit, promotie en voorlichting - Kosten regiomarketing voor aankoop promotionele ruimte op grote evenementen en manifestaties van derden in West-Vlaanderen E ,00 0,00 Kosten voor publiciteit, promotie en voorlichting ,00 0,00 UITWERKEN EN OPVOLGEN VAN INFORMATIE- EN SENSIBILISERINGSCAMPAGNES IN HET KADER VAN HET REGIOMARKETINGPROJECT Kosten creatief concept, lay-out en begeleiding regiomarketing (verhoging krediet voor creatief ontwerp in kader van regiomarketingcampagne algemeen) - Kosten verdere uitbouw regiomarketing, mediakosten campagne (verhoging in functie van correcter beheer uitgaven regiomarketingcampagne) - Kosten verdere uitbouw regiomarketing, campagne ikv Europees project voor regional branding Vital Rural Areas E ,00 0,00 Erelonen en vergoedingen voor studies en werken van de gewone dienst E ,00 0,00 Kosten voor publiciteit, promotie en voorlichting E ,00 0,00 Kosten voor publiciteit, promotie en voorlichting - Ontvangsten in het kader van het programma Vital Rural Areas E 0, ,00 Pagina 311 van 468

340 Toelage Europese Unie in kader van Vital Rural Areas , ,00 ONDERSTEUNEN EN ORGANISEREN VAN PR-ACTIVITEITEN VAN DE DEPUTATIE relatiegeschenken E ,00 0,00 Relatiegeschenken ,00 0,00 ONDERSTEUNEN EN ORGANISEREN VAN PR-ACTIVITEITEN Aankoop promotiemateriaal voor rechtstreekse doorverkoop in de E ,00 0,00 Goederen bestemd voor rechtstreekse verkoop - Uit verkoop promotiemateriaal in E 0,00 750,00 Opbrengsten verkoop diversen 3.025,00 750,00 5. Het bevorderen van de bovenlokale ontwikkeling van de diverse streken op een interactieve wijze Stimuleren van partnership en netwerking op het vlak van communicatie en ICT. E-PARTNERS: DE GEMEENTEN EN REGIO S ALS PARTNER VOOR GEÏNTEGREERDE ELEKTRONISCHE DIENSTVERLENING Kosten in kader van de uitbating van de provinciale website - kosten aanmaak subsites voor projecten > toepassingen in samenwerking met diverse partners (vermindering werkingskosten voor investeringen) E ,00 0,00 Huur, onderhoud en beheer van software ,00 0,00 NETWERKEN UITBOUWEN EN ONDERHOUDEN OP VLAK VAN COMMUNICATIE lidmaatschapsbijdragen dienst Communicatie (vzw Kortom) E 1 600,00 0,00 Pagina 312 van 468

341 Lidgelden en bijdragen 600,00 0, Aanbieden van geïntegreerde dienstverlening via e-government. E-INTERACTIEF: GEÏNTEGREERDE DIENSTVERLENING VIA E-GOVERNMENT Sharepointapplicaties I ,00 0,00 Concessies, octrooien, licenties, software, know -how, merken en andere gelijkaardige rechten, aanschaffingswaarde - Uitbouw van elektronische dienstverlening via E-loketten, Productencatalogus, integratie bestaande en nieuwe projecten en applicaties (databanken) in CMS. Kosten voor ontwikkeling en support services in functie van webprojecten en applicaties. Huren van Software voor kleinere applicaties op het internet. Kosten nav registratie domeinnamen. (vermindering werkingskosten voor investeringen) E ,00 0,00 Huur, onderhoud en beheer van software ,00 0, De organisatieontwikkeling en het professionaliseren van de werking op basis van moderne methodes Methodisch ondersteunen en adviseren op het vlak van communicatie en ICT. AANKOOP EN AANWENDEN VAN GEBRUIKSGOEDEREN EN VERBRUIKSPRODUCTEN IN FUNCTIE VAN HET GRAFISCH PRODUCTIEPROCES (ONTWERP -> DRUK -> AFWERKING) EN DE REPROGRAFIE (ZWART- EN KLEURKOPIE) Aankoop van papier voor drukwerk vierkleurenpers, omslagen en kopiepapier administratieve diensten en provinciehuizen - Aankoop van verbruiksproducten zoals offsetplaten, inkten, rubberdoeken en offsetproducten zoals wasmiddelen en poetsdoeken E ,00 0,00 Kantoorbenodigdheden voor rechtstreeks verbruik E ,00 0,00 Aankoop van diverse gebruiks- en Pagina 313 van 468

342 verbruiksgoederen, andere dan kantoorbenodigdheden - Vervoer van papier of drukwerk door externe koerier bij hoogdringendheid of onmogelijkheid eigen verzendingsdienst - Uitbesteden van drukwerk tijdens onmogelijkheid eigen machinepark en uitkappen van diverse infomappen E 1 500,00 0,00 Portkosten, aankoop postzegels en fiscale zegels E ,00 0,00 Kosten voor uitbesteed druk- werk ,00 0,00 ORGANISEREN EN OPVOLGEN VAN PROVINCIALE EVENEMENTEN NAAR AANLEIDING VAN TENTOONSTELLINGEN, RECREATIEVE ROUTES, PROVINCIALE PRIJZEN EN ONDERSCHEIDINGEN In het kader van plechtigheden, recepties en ontvangsten (oa tolken en vertaalopdrachten algemeen) E ,00 0,00 Erelonen en vergoedingen voor studies en werken van de gewone dienst - In het kader van plechtigheden (muzikale omlijsting, optredens, gidsen) E ,00 0,00 Auteursrechten, erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen enz... - Kosten fotoreportages naar aanleiding van diverse plechtigheden en manifestaties provincie E ,00 0,00 Kosten voor foto's - Kosten naar aanleiding van manifestaties ingericht door de provincie E ,00 0,00 Receptie- en representatie- kosten, plechtigheden en ontvangsten - In functie van uniform onthaalpersoneel dienst Communicatie (verhoging krediet voor vervanging onderdelen uniform zomer/ winterbloes onthaalpersoneel) - Naar aanleiding van plechtigheden zoals nappen, bistrorokken en vlaggen E 5.000,00 0,00 Kosten voor aankoop, onderhoud en huur werkkledij E 1 450,00 0,00 Kosten voor nieuwkuis ed... Pagina 314 van 468

343 - Kosten in het kader van plechtigheden voor personeelsleden (geschenkbonnen personeelsleden op rust, kosten onthaaldagen nieuw personeel) - Groenversiering, feestbenodigdheden en ander materiaal in het kader van provinciale plechtigheden E ,00 0,00 Andere algemene kosten personeel E ,00 0,00 Huur, onderhoud en beheer van meubilair en uitrusting - In het kader van plechtigheden E ,00 0,00 Aankoop klein materiaal en uitrusting ,00 0,00 ONDERSTEUNEN EN ORGANISEREN VAN PR-ACTIVITEITEN VAN EXTERNEN Deelname in manifestaties van derden E ,00 0,00 Receptie- en representatie- kosten, plechtigheden en ontvangsten - Kosten van deelname in bloemenhuldes niet door de provincie zelf ingericht - Kosten van provinciale onderscheidingen (zoals medailles, penningen, schalen, bekers, geschenkpakketten) die worden uitgereikt aan externen E ,00 0,00 Receptie- en representatie- kosten, plechtigheden en ontvangsten E ,00 0,00 Receptie- en representatie- kosten, plechtigheden en ontvangsten ,00 0,00 ONDERSTEUNEN EN ORGANISEREN VAN PR-ACTIVITEITEN VAN DE PROVINCIERAAD In functie van provincieraad (verhoging krediet in functie van huldeviering raadsleden) - In functie van provincieraad (nieuwe raadsleden, studiereis, werkbezoeken enz) E ,00 0,00 Receptie- en representatie- kosten, plechtigheden en ontvangsten E ,00 0,00 Pagina 315 van 468

344 Kosten voor foto's - Parkeerkosten provincieraad (vermindering in functie van kosten plechtigheden) E 1 500,00 0,00 Receptie- en representatie- kosten, plechtigheden en ontvangsten - Naar aanleiding van werkvergaderingen en/of bezoeken provincieraad E ,00 0,00 Restaurantkosten - Kosten lunch naar aanleiding van de opening van het werkjaar (rede van de gouverneur) E 7.150,00 0,00 Restaurantkosten - Kosten jaarlijkse studiereis en diverse werkbezoeken Provincieraad E ,00 0,00 Didactische bezoeken, deel- nemingen, congressen en opleidingen - Kosten aanmaak en vervanging kentekens provincieraad (pins, sjerpen, nieuwjaarsgeschenk) E ,00 0,00 Andere algemene kosten personeel ,00 0,00 AANBIEDEN VAN ADMINISTRATIEVE ONDERSTEUNING TAV LEDEN DEPUTATIE EN PROVINCIERAAD kantoorbenodigdheden kabinetten deputatie E ,00 0,00 Kantoorbenodigdheden voor rechtstreeks verbruik - kosten tijdschriften, boeken, documentatie leden deputatie alsook inbinden officiële stukken notulen E ,00 0,00 Kosten voor tijdschriften, boeken, documentatie en abonnementen - In functie van leden deputatie E 1 600,00 0,00 Andere administratieve werkingskosten - Voor versturen nieuwjaarswensen namens provinciale diensten E 1 0,00 0,00 Pagina 316 van 468

345 (vermindering krediet wegens centralisatie op artikel ) Portkosten, aankoop postzegels en fiscale zegels ,00 0,00 ONDERSTEUNEN EN ORGANISEREN VAN PR-ACTIVITEITEN VAN DE DEPUTATIE postzegels voor versturen nieuwjaarswensen leden deputatie (verhoging wegens herschikking kredieten gezamenlijke aankoop in functie van nieuwjaarswensen) - Ten behoeve van leden deputatie (vermindering krediet in functie van verhoging portkosten) E ,00 0,00 Portkosten, aankoop postzegels en fiscale zegels E 1 500,00 0,00 Kosten voor foto's - Ten behoeve van leden deputatie E ,00 0,00 Receptie- en representatie- kosten, plechtigheden en ontvangsten - Naar aanleiding van werkvergaderingen of ontvangsten door deputatie E ,00 0,00 Restaurantkosten - Ondermeer voor seminarie- en conclaafkosten leden deputatie E ,00 0,00 Didactische bezoeken, deel- nemingen, congressen en opleidingen ,00 0,00 AANBIEDEN VAN ONDERSTEUNING VOOR DIENSTREIZEN EN/OF SEMINARIES EN OPLEIDINGEN Uitgaven voor personeelsleden zonder eigen werkingskosten (oa voor bijeenkomsten IDO of MAT) E ,00 0,00 Didactische bezoeken, deel- nemingen, congressen en opleidingen 9.000,00 0,00 OPBOUW VAN EEN GEAUTOMATISEERD ADRESSENBESTAND EN HET TER BESCHIKKING STELLEN VOOR INTERNE GEBRUIKERS Pagina 317 van 468

346 - ontwikkeling toepassing voor "contactenbeheer" (uniform, geïntegreerd en actueel relatiebeheer gericht op vereisten inzake e-government, privacybescherming en informatiebeveiliging) I ,00 0,00 Concessies, octrooien, licenties, software, know -how, merken en andere gelijkaardige rechten, aanschaffingswaarde - Werkingskosten automatiseringsproject contactenbeheer/winvip E ,00 0,00 Huur, onderhoud en beheer van software ,00 0,00 WERKING EN ONDERHOUD VAN EEN PROJECTMANAGEMENT-INSTRUMENTARIUM TAV PROCESANALYSE VOOR KADERING VAN (ICT-)PROJECTEN EN PROJECTCOMMUNICATIE EN SAMENWERKING Contract protos E ,00 0,00 Huur, onderhoud en beheer van software 1.700,00 0,00 HET CONTINU STIMULEREN, VERBETEREN VAN DE INTERNE KNOW-HOW VAN DE DIENST Vakliteratuur voor de dienst ICT-projectcoördinatie E 1 300,00 0,00 Kosten voor tijdschriften, boeken, documentatie en abonnementen - Deelname aan studiedagen door de dienst ICT-projectcoördinatie E ,00 0,00 Didactische bezoeken, deel- nemingen, congressen en opleidingen 1.800,00 0,00 AANBIEDEN VAN FINANCIËLE ONDERSTEUNING VOOR OUD-STRIJDERSVERENIGINGEN IN WEST- VLAANDEREN Financiële tegemoetkoming in werkingskosten E 1 375,00 0,00 Toelage aan Vereniging van Weggevoerden Pagina 318 van 468

347 en Werkweigeraars VZW Gewest Brugge - Financiële tegemoetkoming in werkingskosten E 1 250,00 0,00 Toelage aan Koninklijke Nationale Federatie der Oorlogsvrijwilligers West- Vlaanderen - Financiële tegemoetkoming in werkingskosten E 1 250,00 0,00 Toelage aan de Nationale Vereniging der Invaliden van het Leger - Financiële tegemoetkoming in werkingskosten E 1 750,00 0,00 Toelage aan het Comité Leie-Lys - Financiële tegemoetkoming in werkingskosten E 1 375,00 0,00 Toelage aan de Nationale Strijdersbond - Financiële tegemoetkoming werkingskosten (vermindering wegens uitblijven aanvraag organisatie) E 1 0,00 0,00 Toelage aan de Nationale Vriendenkring der oud- politieke gevangenen Dachau - Financiële tegemoetkoming werkingskosten E 1 625,00 0,00 Toelage aan het Verbond der Vlaamse Oudstrijders en Oudsoldaten Gouwbestuur West-Vlaanderen 2.625,00 0,00 UITRUSTEN VAN HET PERSONEEL Nieuwkuis werkkledij personeel drukkerij (kledij van voor raamcontract COOP) + handdoeken CTP E 1 500,00 0,00 Kosten voor nieuwkuis ed ,00 0,00 UITBOUWEN VAN EXPERTISE IN FUNCTIE VAN DE PREPRESS OPLEIDINGEN MAC-SOFTWARE E 1 0,00 0,00 Pagina 319 van 468

348 Didactische bezoeken, deel- nemingen, congressen en opleidingen 0,00 0,00 HET CONTINU STIMULEREN, VERBETEREN VAN DE INTERNE KNOW-HOW VAN DE DIENST Specifiek voor Internetontwikkeling E 1 300,00 0,00 Kosten voor tijdschriften, boeken, documentatie en abonnementen 300,00 0,00 HET CONTINU STIMULEREN, VERBETEREN VAN DE KNOW-HOW MET BETREKKING TOT ONLINE COMMUNICATIE BIJ DE PROVINCIALE DIENSTEN UITWERKEN COMMUNICATIEPROCEDURES EN OPVOLGEN VAN HUISSTIJL Toepassing reglement provinciale herkenbaarheid, oa werkgroepen bebording domeinen, kledij E 0,00 0,00 Andere administratieve werkingskosten 0,00 0, Het continu verbeteren van een positieve, faire en stimulerende werkomgeving voor alle medewerkers Ontwikkelen en aanbieden van interne infrastructuur door middel van communicatie en ICT. DE BASISINFRASTRUCTUUR OP PEIL HOUDEN : - OP NETWERKNIVEAU - OP GEBRUIKERSNIVEAU - OP NIVEAU TELECOMMUNICATIE Studie en begeleiding implementatie ITIL en COBIT processen I ,00 0,00 UItbestede plannen en studies, aanschaffingswaarde - server software en microsoft enterprise agreement I ,00 0,00 Octrooien, licenties, software, merken en Pagina 320 van 468

349 andere gelijkaardige rechten, aanschaffingswaarde - servers, datacom, printers, faxen en telefooncentrales I ,00 0,00 Informaticahardware, aanschaffingswaarde - Kosten zendvergunning straalverbinding E ,00 0,00 Andere administratieve werkingskosten - Kosten voor vaste telefonie : centrale site Brugge en Potyze E ,00 0,00 Kosten telefoon, fax, internet en - Contract Explore (vroegere Bilannetwerk Belgacom) -contract Belnet - huurcontract glasvezel Eandis - internetverbindingen - mailboxen pwv mobiel. Met de omschakeling van Bilan naar Explore is er een aanzienlijke prijsdaling E ,00 0,00 Andere communicatiekosten - * onderhoudscontract glasvezel Fabricom E ,00 0,00 * onderhoud hardware : contract firewall concept beveiligde toegang Huur, onderhoud en beheer van internet, onderhoudscontract op de ups'n, klein materiaal Cebeo, huur en informaticamaterieel /of onderhoudscontracten telefooncentrales. - Contracten voor - onderhoud Uniface runtime - onderhoud Informix SQL-Anywhere Powerbuilder - onderhoud lpi cobol runtime - antiviruspakket en antispyware McAfee - Publilink klantid & filetransfer - onderhoud bijkomende firewall - servicecontract stockbeheer shoppro - onvoorziene supportcontracten. Onderhoud 12 maand voor Symantec Enterprise Vault. Terugbetaling antivirirus licenties vliz medewerkers. - Inhuren systeembijstand, dit wordt gedeeltelijk gecompenseerd door de ristorno van Cevi vzw E ,00 0,00 Huur, onderhoud en beheer van software E ,00 0,00 Andere kosten informatica - Uitzonderlijke opbrengsten : ristorno Cevi vzw E 0, ,00 Uitzonderlijke opbrengsten : ristorno's - Contract multifunctionele machines administratie, contract E ,00 0,00 Pagina 321 van 468

350 kopiemachines grafische dienst en contract plotters en vouwmachines. Belangrijke verhoging van het aantal afdrukken op de kopiemachines van de grafische dienst en van het aantal kleurkopies. - Autodesk licenties, diverse vragen andere diensten, software voor Europese programma's, aandeel Microsoft enterprise agreement - Servers administratieve processen, diverse vragen andere diensten, hardware voor europese programma's, vervanging laptop's - Daling van dit artikel met EUR omdat het contract voor het secure telewerk concept niet verlengd wordt in Huur, onderhoud en beheer van bureelmaterieel (fotocopiemachines) I ,00 0,00 Concessies, octrooien, licenties, software, know -how, merken en andere gelijkaardige rechten, aanschaffingswaarde I ,00 0,00 Informaticahardware, aanschaffingswaarde E ,00 0,00 Huur, onderhoud en beheer van software , ,00 GENEREREN VAN OPBRENGSTEN UIT HET VERZORGEN VAN DRUKWERK Opbrengsten uit drukwerk externen E 0, ,00 Opbrengsten uit recuperatiekosten - OPBRENGSTEN I.F. EIGEN DIENSTEN E 0,00 0,00 Opbrengsten interne facturatie eigen diensten - OPBRENGSTEN I.F. EXTERNEN E 0,00 0,00 Opbrengsten interne facturatie externen 0, ,00 STREVEN NAAR EEN OPTIMAAL GEBRUIK VAN DE AANGEBODEN SYSTEMEN EN VERBRUIKSGOEDEREN AAN EEN ZO LAAG MOGELIJKE BASISKOST Support contract Equitrac (printsturingssoftware) E ,00 0,00 Huur, onderhoud en beheer van software - Aankoop van supplies..., inkt & toner voor de printers, toner en E ,00 0,00 Pagina 322 van 468

351 supplies voor de plotters - kleine investeringen (< EUR 500). Verlaging van deze post door een betere inschatting van de voorraden. - Opbrengsten uit recuperatiekosten IT : terugvorderen forfaitaire en reële verbruikskosten ivm basisnetwerkfaciliteiten, servicedesk, telefonie, datacom, printers en multifunctionals, supplies... Andere kosten informatica E 0, ,00 Opbrengsten uit recuperatiekosten , ,00 DE COMMUNICATIEMOGELIJKHEDEN TUSSEN DE RAADSLEDEN EN DE ADMINISTRATIE OPTIMALISEREN EN REGELMATIG BIJSTUREN : - DE NODIGE INFRASTRUCTUUR AANBIEDEN EN DE WERKING ERVAN OPTIMALISEREN - HET UITBOUWEN EN OPTIMALISEREN VAN EEN COMMUNICATIENETWERK - HET AANBIE hardware t.b.v. raadsleden, ICT infrastructuur provincieraadzaal I ,00 0,00 Informaticahardware, aanschaffingswaarde - Contract internetverbinding raadsleden Belgacom en terugbetaling kosten raadsleden Telenet E ,00 0,00 Andere communicatiekosten - Contract antiviruspakket en antispyware McAfee voor de raadsleden E ,00 0,00 Huur, onderhoud en beheer van software - Contract servicedesk (aandeel raadsleden) en aankoop van supplies. Het krediet voor de servicedesk gedeelte raadsleden werd verlaagd, omdat er minder lange interventies zijn dan geraamd E ,00 0,00 Andere kosten informatica ,00 0,00 HET AANBIEDEN VAN EEN SERVICEDESK Contract servicedesk. Stijging van het aantal calls E ,00 0,00 Andere kosten informatica ,00 0,00 UITBOUWEN EN ONDERHOUDEN VAN INFRASTRUCTUUR EN SPECIFIEKE SOFTWARE EIGEN AAN Pagina 323 van 468

352 DE GRAFISCHE DIENST - Puntencontract voor telefonische support en interventie leverancier grafische soft- en hardware - * Huurcontract met Ta&Co NV voor huur offline verzamelmachine (15/ 02/ /02/2013) - 12 X EUR 2.320,78 = EUR ,36 * Huurcontract met Sagam NV voor huur CTP-machine en RIP (tot 30 mei 2011) - 5 X EUR 3.494,73 = EUR ,65 - vervolgens ingaan op koopoptie - Aankoop klein materiaal ten behoeve van de drukkerij (schroevendraaiers, laadkarren,...) E ,00 0,00 Huur, onderhoud en beheer van software E ,00 0,00 Huur, onderhoud en beheer van bureelmaterieel E ,00 0,00 Aankoop klein materiaal en uitrusting - Klein onderhoud en herstelling machines drukkerij E ,00 0,00 Onderhoud en herstellingen installaties, machines en uitrusting - * Full omnium onderhoudscontract met manroland NV voor Roland 204 (vierkleurendrukpers): 12 x EUR 806,66 = EUR 9.679,92 * Full omnium onderhoudscontract met SAGAM NV voor CTP-machine na aankoop op 1/06/2011: 7 maanden x EUR 910,00 = EUR 6.370, E ,00 0,00 Onderhoudsconctracten machines ,00 0,00 INFRASTRUCTUUR VOOR ONLINE TOEPASSINGEN : HARDWARE Kosten voor hosten van de acceptatieserver, kosten hosten website algemeen, verhoging bandbreedte, streaming on demand E ,00 0,00 Huur, onderhoud en beheer van informaticamaterieel ,00 0,00 INFRASTRUCTUUR VOOR ONLINE TOEPASSINGEN : ONDERHOUD Kosten van het onderhoudscontract voor CMS E ,00 0,00 Pagina 324 van 468

353 Huur, onderhoud en beheer van software ,00 0,00 DE BASISINFRASTRUCTUUR VAN DE PROVINCIERAADSZAAL OP PEIL HOUDEN Aanpassingen audiovisueel materiaal provincieraadszaal I ,00 0,00 Didactisch materiaal, aanschaffingswaarde - ICT infrastructuur provincieraadszaal : onderhoudscontract digitaal conferentiesysteem E ,00 0,00 Huur, onderhoud en beheer van informaticamaterieel ,00 0,00 INVESTERINGEN VAN GRAFISCHE INFRASTRUCTUUR EN SPECIFIEKE SOFTWARE Upgrades bestaande grafische software voor Mac I ,00 0,00 Concessies, octrooien, licenties, software, know -how, merken en andere gelijkaardige rechten, aanschaffingswaarde - Einde huurovereenkomst 6 jaar oude CTP-machine; aankoopoptie I ,00 0,00 Installatie van machines en uitrusting, aanschaffings- waarde - Vervanging van defecte onderdelen machines drukkerij I ,00 0,00 Installaties, machines en uitrusting, groot onderhoud - Vervanging eventueel defecte imac-toestellen en beeldschermen I ,00 0,00 Informaticahardware, aanschaffingswaarde ,00 0,00 HET CONTINU STIMULEREN, VERBETEREN VAN DE INTERNE KNOW-HOW VAN DE DIENST Pagina 325 van 468

354 - Kleine contracten dienst IT E 6.000,00 0,00 Aankoop van diverse gebruiks- en verbruiksgoederen, andere dan kantoorbenodigdheden - Vakliteratuur voor de dienst IT E 1 500,00 0,00 Kosten voor tijdschriften, boeken, documentatie en abonnementen - Onvoorziene dringende uitgaven voor de dienst IT E ,00 0,00 Kasprovisies - Deelname aan studiedagen door de dienst IT E ,00 0,00 Didactische bezoeken, deel- nemingen, congressen en opleidingen ,00 0,00 BEHEER VAN ELEKTRONISCHE DATA Aankoop opslagmedia voor maken kopies bestanden E 1 600,00 0,00 Andere kosten informatica 600,00 0,00 INFRASTRUCTUUR VOOR ONLINE TOEPASSINGEN: SOFTWARE Software licenties MOSS van het nieuw CMS-systeem I ,00 0,00 Concessies, octrooien, licenties, software, know -how, merken en andere gelijkaardige rechten, aanschaffingswaarde ,00 0,00 INFRASTRUCTUUR VOOR ONLINE TOEPASSINGEN: ONTWIKKELING Ontwikkeling Sharepoint platform I ,00 0,00 Pagina 326 van 468

355 14.09 Ontwikkelen van interne communicatie. Concessies, octrooien, licenties, software, know -how, merken en andere gelijkaardige rechten, aanschaffingswaarde ,00 0,00 UITBOUW VAN INTRANET ALS KENNIS- EN UITWISSELINGSPLATFORM VOOR EN DOOR DE INTERNE MEDEWERKERS Web 2.0- toepassingen, webstatistieken E ,00 0,00 Huur, onderhoud en beheer van software ,00 0, Het verbeteren van de beleidsvoorbereiding en -uitvoering en dit als kerncompetentie ontwikkelen Bevorderen van synergie tussen communicatieprocessen via de optimale inzet van als overlegstructuur. ALS M-TEAM Personeelskosten naar aanleiding van dienstvergaderingen, teambuilding of bijeenkomsten personeel E 5.300,00 0,00 Team-activiteiten 5.300,00 0,00 Uitgaven hoofdstuk E E 3.008, , , E , , , E 200,00 980, , E 2.993, , ,00 Ontvangsten hoofdstuk E E 965,80 750,00 750, E ,67 0, , E 9.720, , , E , , ,00 Pagina 327 van 468

356 Uitgaven hoofdstuk E E 4.849,50 900, , E 5.560, ,00 600, E 1.459, , , E , , , E , , , E 7.847, , , E 2.019, , , E 0,00 400,00 300, E 0,00 0, , E 6.757, , , E 484,33 490,00 500, E 822, , , E 1.856, , , E 1.032, , , E , , , E 0,00 366,00 600, E 2.253, , , E 290,40 980,00 500, E 6.401, , , E , , , E 3.040, , , E , , , E 0, , ,00 Ontvangsten hoofdstuk E E , ,00 0, E , ,00 0, E , , , E , , ,00 Pagina 328 van 468

357 Uitgaven hoofdstuk E E 4.357, ,00 500, E 9.939, , , E , , , E , , , E 164, , , E , , , E 2.582, , , E , , , E 7.668, , , E , , , E 1.545, , , E 1.028, , , E 4.097, , , E 70,16 245,00 245, E 340,89 980,00 980, E , , , E , , , E 605,00 700,00 500, E , , , E 0,00 500,00 0, E 861, ,00 500, E 1.212, , , E , , ,00 Pagina 329 van 468

358 Uitgaven hoofdstuk E E 2.775, , , E , , , E 6.323, , , E 1.499, , , E 236,43 500,00 500, E 3.750, , , E 1.614, , , E , , , E , , , E 3.991, , , E , , , E , , , E , , , E , , , E 181,73 250,00 200, E 3.343, , , E 426, , , E 9.362, , , E , , , E 0,00 200,00 300, E 42, , , E 1.622, , , E 274,69 294,00 300,00 Pagina 330 van 468

359 Uitgaven hoofdstuk E E 8.094, , , E , , , E , , , E 500,00 588,00 600, E , , , E 479, , , E 1.516, , , E 781,75 784,00 0, E 8.907, , , E , , , E 5.348, , , E 581,25 490,00 450, E , , , E 2.912, , , E 4.566, , , E 0,00 375,00 375, E 125,00 250,00 250, E 125,00 250,00 250, E 750,00 750,00 750, E 375,00 375,00 375, E 0,00 250,00 0, E 625,00 625,00 625,00 I Pagina 331 van 468

360 Uitgaven hoofdstuk I I 0, , , I , , , I , , , I 3.527, , , I , , , I 0, , , I 0, , , I 0, , , I , , , I , , , I , , , I , , , I , , , I , , , I , , ,00 Communicatie- en informatietechnologie Totaal hoofdstuk Geraamde uitgaven Geraamde ontvangsten E , ,00 Pagina 332 van 468

361 I ,00 0,00 Totaal , ,00 Pagina 333 van 468

362 Cultuur 1. Het garanderen van rechtszekerheid, de principes van behoorlijk bestuur en de basiskwaliteit van de dienstverlening Verhogen van de kwaliteit van de dienstverlening aan externe klanten door een goede, taalkundig correcte en systematische communicatie vanuit de dienst Cultuur. DE ACTOREN IN DE CULTURELE SECTOR INFORMEREN OVER HET PROVINCIAAL CULTUREEL BELEID DOOR HET INZETTEN VAN COMMUNICATIEMIDDELEN Aankoop van advertentieruimte E ,00 0,00 Kosten voor publiciteit, promotie en voorlichting 3.000,00 0,00 EEN CORRECT TAALGEBRUIK STIMULEREN BIJ DE PROVINCIALE DIENSTEN Taaladvies verstrekken. Doelstelling zonder budget maar met personeelsinzet E 0,00 0,00 Vergoedingen en zitpenningen externen 0,00 0, Garanderen van rechtszekerheid en vervullen van het verplicht beleid vanuit de hogere overheden. VERVULLEN VAN HET VERPLICHT BELEID DOOR HET FINANCIEEL ONDERSTEUNEN VAN RESTAURATIES AAN WETTELIJK BESCHERMDE MONUMENTEN Bestemd voor de volgende premienemers : ondernemingen en bedrijven. Koppelsubsidie ingevolge besluit Vlaamse Regering van 14/12/ E ,00 0,00 Restauratiepremie aan de privésector voor beschermde monumenten (ondernemingen) - Bestemd voor de volgende premienemers : verenigingen en instellingen, vzw's uit de sociale sector en scholen. Koppelsubsidie ingevolge besluit Vlaamse Regering van 14/12/ E ,00 0,00 Pagina 334 van 468

363 Bedrag gebaseerd op het gemiddelde bedrag effectieve betalingen periode Bestemd voor de volgende premienemers : personen en gezinnen. Koppelsubsidie ingevolge besluit Vlaamse Regering van 14/12/01. Verhoging met EUR ,00 in Bedrag gebaseerd op het gemiddelde bedrag effectieve betalingen periode Bestemd voor de volgende premienemers : gemeentebesturen, OCMW's en kerkfabrieken. Koppelsubsidie ingevolge besluit Vlaamse Regering van 14/12/01. Verhoging met EUR ,00. Bedrag gebaseerd op het gemiddelde bedrag effectieve betalingen periode Restauratiepremie aan privé sector voor beschermde monu- menten (verenigingen en instellingen) E ,00 0,00 Restauratiepremie aan privé- sector voor beschermde monu- menten (gezinnen) E ,00 0,00 Restauratiepremie aan lokale besturen voor beschermde monu- menten ,00 0,00 VERVULLEN VAN EEN VERPLICHT BELEID DOOR HET FINANCIEEL ONDERSTEUNEN VAN DE INSTELLING MORELE DIENSTVERLENING Verplichte toelage i.k.v. de wet dd. 21 juni 2002 betreffende de Centrale Raad der niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen van België, de afgevaardigden en de instellingen belast met het beheer van de materiële en financiële belangen van de erkende niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen; - datum van eerste invoering : 2004 (voorheen : een toelage aan het bestaand provinciaal centrum). Voorlopige schatting in overleg met IMD E ,00 0,00 Toelage aan de provinciale centra voor Morele Dienstver- lening in West-Vlaanderen ,00 0,00 VERVULLEN VAN HET VERPLICHT BELEID DOOR HET FINANCIEEL ONDERSTEUNEN VAN DE KATHEDRALE KERKFABRIEK doelstelling : bijpassen van het begrotingstekort (werkingskosten) van de kerkfabriek; E ,00 0,00 Pagina 335 van 468

364 - art van de provinciewet. Verhoging op basis van het door de provincieraad goedgekeurd meerjarenplan. - Verhoging met EUR ,00 in Op basis van meerjarenplan, beslissing Provincieraad. Toelage in het begrotingstekort van de kerkfabriek van de Kathedraal Sint-Salvator te Brugge E ,00 0,00 Investeringssubsidie aan kerkfabriek van de Kathedraal Sint-Salvator te Brugge ,00 0,00 VERVULLEN VAN EEN VERPLICHT BELEID DOOR HET FINANCIEEL ONDERSTEUNEN VAN DE ERKENDE ISLAMITISCHE GELOOFSGEMEENSCHAPPEN Verplichte toelage bij decreet van 7 mei Verlaging met EUR 1.143,00 in Wijziging meerjarenplan, beslissing PR E ,00 0,00 Exploitatietoelage aan de erkende islamitische geloofs gemeenschap "Assounah" in Desselgem - Verlaging met EUR 2.700,00. Comité nog niet opgericht E 1 0,00 0,00 Exploitatietoelage aan de erkende islamitische geloofs gemeenschap "Jamia Islamia" in Oostende - Investeringstoelage aan de erkende islamitische geloofsgemeenschap 'Assounah' in Desselgem. Verplichte toelage bij decreet van 7 mei Verhoging met EUR ,00 in Op basis van wijziging meerjarenplan, zie beslissing Provincieraad E ,00 0,00 Investeringssubsidies aan de erkende Islamitische geloofsgemeenschappen ,00 0,00 VERVULLEN VAN HET VERPLICHT BELEID DOOR HET FINANCIEEL ONDERSTEUNEN VAN DE ORTHODOXE GELOOFSGEMEENSCHAPPEN doelstelling : tussenkomst van de provincie in de huisvesting van de orthodoxe priesters; - doelgroep : gezinnen (orthodoxe priesters) E ,00 0,00 Pagina 336 van 468

365 Deze toelagen worden de provincie opgelegd via Ministrieel Besluit en zijn dus verplichte toelagen. - Exploitatietoelage orthodoxe kerkfabriek Moeder Gods Troosteres Pervijze. (Op basis van het door de provincieraad goedgekeurd meerjarenplan) : - doelstelling : bijpassen van het begrotingstekort (werkingskosten) van de kerkfabriek; - wet van 4 maart 1870; - wet van 17 juli 1987; - K.B. van 15 maart Exploitatietoelage orthodoxe kerkfabriek HH. Konstantijn en Helena Brugge(op basis van het door de provincieraad goedgekeurd meerjarenplan) : - doelstelling : bijpassen van het begrotingstekort (werkingskosten) van de kerkfabriek; - wet van 4 maart 1870; - wet van 17 juli 1987; - K.B. van 15 maart Exploitatietoelage orhodoxe kerkfabriek H. Amandus Kortrijk (op basis van de door de provincieraad goedgekeurde meerjarenplan) : - doelstelling : bijpassen van het begrotingstekort (werkingskosten) van de kerkfabriek; - wet van 4 maart 1870; - wet van 17 juli 1987; - K.B. van 15 maart Investeringstoelage orthodoxe kerkfabriek H. Amandus Kortrijk (op basis van het door de provincieraad goedgekeurde meerjarenplan). - Investeringstoelage orthodoxe kerkfabriek HH Konstantijn en Helena Brugge (op basis van het door de provincieraad goedgekeurd Woonstvergoedingen bedienaars orthodoxe eredienst E ,00 0,00 Toelage in het begrotingstekort van de orthodoxe kerkfabriek te Pervijze E ,00 0,00 Toelage in het begrotingstekort van de orthodoxe Kerkfabriek te Brugge E ,00 0,00 Toelage in het begrotingstekort van de orthodoxe kerkfabriek te Kortrijk E ,00 0,00 Investeringssubsidies aan de Orthodoxe Kerkfabriek Kortrijk E ,00 0,00 Pagina 337 van 468

366 meerjarenplan). - Investeringstoelage orthodoxe kerkfabriek Moeder Gods Troosterse Pervijze. Verlaging met EUR 7.000,00 in Meerjarenplan, beslissing PR. Investeringssubsidies aan orthodoxe kerkfabriek Brugge E 1 0,00 0,00 Investeringssubsidie aan Orthodoxe Kerkfabriek te Pervijze ,00 0,00 FINANCIEEL ONDERSTEUNEN VAN DE WEST-VLAAMSE VRIJZINNIGE CENTRA EN DE KOEPEL provinciaal reglement voor de subsidiëring van de vrijzinnige centra en de koepel van de vrijzinnige centra in West-Vlaanderen in voege van E ,00 0,00 Toelage aan de Vrijzinnige Laïciserende centra in West- Vlaanderen ,00 0,00 VERVULLEN VAN VERPLICHT BELEID VIA PROVINCIALE VISIEONTWIKKELING MBT HET WETTELIJK BESCHERMEN VAN MONUMENTEN Vervullen van verplicht beleid via provinciale visieontwikkeling m.b.t. het wettelijk beschermen van monumenten. Doelstelling zonder budget maar met personeelsinzet E 0,00 0,00 Vergoedingen en zitpenningen diversen 0,00 0,00 VERVULLEN VAN EEN VERPLICHT BELEID DOOR HET FINANCIEEL ONDERSTEUNEN VAN DE ERKENDE ISLAMITISCHE GELOOFSGEMEENSCHAPPEN Verplichte toelage bij decreet van 7 mei E 6.780,00 0,00 Woonstvergoedingen Imam Islamitische geloofsgemeen schappen 6.780,00 0,00 2. De positionering van de provincie West-Vlaanderen in een Europese context met bijzondere aandacht voor de grensoverschrijdende dimensie. Pagina 338 van 468

367 15.03 Versterken van de culturele uitwisseling en samenwerking met naburige regio's om te komen tot ervaringsuitwisseling, kennisoverdracht en subregionale culturele ontwikkeling. ONDERSTEUNEN EN ONTWIKKELEN VAN CULTURELE SAMENWERKINGSINITIATIEVEN IN DE GRENSREGIO'S (ZEELAND, OOST-VLAANDEREN, NOORD-FRANKRIJK) DOOR EIGEN INITIATIEF, ADVISERING EN SUBSIDIËRING Bijdragen in het kader van een grensoverschrijdend initiatief met Zeeland en Oost-Vlaanderen. besparing in Ontwikkelen van grensoverschrijdend initiatief met Noord-Frankrijk : Par Monts et Par Mots. - Ontwikkelen van grensoverschrijdend initiatief met Noord-Frankrijk op vlak van beeldende kunsten en Buren bij Kunstenaars. - In het kader van het reglement subsidiëring van grensoverschrijdende culturele projecten in samenwerking met Zeeland en Oost-Vlaanderen. Provincieraad d.d. 23/12/ E ,00 0,00 Erelonen en vergoedingen voor studies en werken van de gewone dienst E ,00 0,00 Auteursrechten, erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen enz E ,00 0,00 Lidgelden en bijdragen E ,00 0,00 Toelagen in verband met internationale culturele betrekkingen ,00 0,00 ONTWIKKELEN VAN CULTURELE SAMENWERKINGSINITIATIEVEN IN EUROPESE CONTEXT I.C. MET WESTFALEN-LIPPE Organisatie van expertuitwisseling en/of cultureel samenwerkingsinitiatief met het Landschaftsverband Westfalen-Lippe. - Budget voor overnachtingen van de Duitse delegatie i.k.v. de uitwisseling E ,00 0,00 Andere administratieve werkingskosten E ,00 0,00 Receptie- en representatie- kosten, plechtigheden en ontvangsten ,00 0,00 Pagina 339 van 468

368 ONTWIKKELEN VAN CULTURELE SAMENWERKINGSINITIATIEVEN IN EEN EUROPESE CONTEXT, I.C. IN HET KADER VAN EUROPALIA Gemaakte kosten in het kader van Europalia E ,00 0,00 Auteursrechten, erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen enz... - Werkingskosten in het kader van Europalia. Verlaging in 2011 gaat naar artikel ter compensatie E 1 795,00 0,00 Restaurantkosten 2.295,00 0,00 ONDERSTEUNEN EN ONTWIKKELEN VAN CULTURELE SAMENWERKINGSINITIATIEVEN IN DE GRENSREGIO'S (ZEELAND, OOST-VLAANDEREN, NOORD-FRANKRIJK) DOOR EIGEN INITIATIEF, ADVISERING EN SUBSIDIËRING Adviseren van culturele projecten binnen het kader van Europese programma's binnen Euregio Scheldemond en Noord-Frankrijk E 0,00 0,00 Vergoedingen en zitpenningen externen 0,00 0,00 3. De selectieve uitbouw van de provincie als kennispartner Stimuleren, begeleiden en ondersteunen van de erfgoedactoren (inclusief besturen) bij het behoud en beheer van het West-Vlaamse erfgoed. VERSTERKEN VAN DE WERKING VAN DE ERFGOEDSECTOR DOOR MIDDEL VAN SUBSIDIËRING Verschoven naar artikel : : subsidies erfgoedprojecten voor EUR 900,00 in Convenantsubsidie aan erkende musea met regionale indeling en voor koepelerfgoedverenigingen. Provinciaal erfgoedreglement goedgekeurd door Provincieraad d.d. 24/09/09, trad in werking op 01/01/ E 1 0,00 0,00 Toelage aan Verstandhouding der West- Vlaamse Postzegel- kringen E ,00 0,00 Pagina 340 van 468

369 Verlaging in Gaat naar artikel : wegens aangepaste besteding depotbudget. - - doelstelling : tegemoetkoming aan molenaars die onbezoldigd de ambachtelijke molens in West-Vlaanderen draaien als blijk van waardering voor het helpen in stand houden van dit patrimonium; - doelgroep : gezinnen, verenigingen; - provinciaal reglement d.d. 04/10/01 voor de toekenning van een draaipremie op West-Vlaamse ambachtelijke molens. Toelage aan erkende regionale musea : erfgoeddecreet E ,00 0,00 Toelage aan vrijwillige molenaars in West- Vlaanderen - Projectsubsidies voor erfgoedprojecten in brede zin (ingevolge het nieuwe erfgoedreglement) : - doelstelling : stimuleren van ontsluiten van cultureel erfgoed; - doelgroep : verenigingen, openbare besturen, instellingen; - provinciaal erfgoedreglement goedgekeurd in Provincieraad d.d. 24/09 /09, trad in werking op 01/01/ E ,00 0,00 Toelagen aan erfgoedprojecten - Provinciaal erfgoedreglement goedgekeurd door Provincieraad d.d. 24/ 09/09, trad in werking op 01/01/10. De inkomsten van EUR ,00 zijn nog niet bevestigd door de Vlaamse Gemeenschap. Indien bevestiging in 2010 of 2011, aanvullen via BW. - Versterken van de werking van de erfgoedsector door middel van subsidiëring. Provinciaal erfgoedreglement goedgekeurd door Provincieraad d.d. 24/ 09/09, trad in werking op 01/01/10. Verlaging met EUR ,00 in 2011 naar artikel : : prijzengeld Erfgoedprijs 2011 en met EUR ,00 naar artikel : : organisatie en jury Erfgoedprijs Erfgoedprijs : organisatie en honoraria jury. Verhoging in Provinciale erfgoedprijs is tweejaarlijks te budgetteren E 0,00 0,00 Subsidies vanwege de Vlaamse Gemeenschap voor regionaal depotbeleid E ,00 0,00 Investeringssubsidies aan erfgoedprojecten E ,00 0,00 Receptie- en representatie- kosten, plechtigheden en ontvangsten - Werkingssubsidie aan erfgoedverenigingen (voor geschiedenis, E ,00 0,00 Pagina 341 van 468

370 volkskunde en folklore en andere erfgoedmateries) : Toelagen aan verenigingen voor de studie van - doelstelling : in West-Vlaanderen ondersteunen van erkende geschiedenis, volkskunde en folklore verenigingen in hun educatieve taak en pogen de kwaliteit van de prestaties te bevorderen; - doelgroep : verenigingen; - provinciaal erfgoedreglement goedgekeurd door Provincieraad d.d. 24/ 09/09, trad in werking op 01/01/10. - Erfgoedprijs : prijzengeld : - doelstelling : ondersteuning van onderzoekers i.v.m. de volkskunde van West-Vlaanderen; - doelgroep : gezinnen. Verhoging met EUR ,00 in Provinciale erfgoedprijs tweejaarlijks te budgetteren met overdracht vanuit ander subsidiebudget : E ,00 0,00 Prijzen en premies provinciale prijs voor geschiedenis E 1 0,00 0,00 Prijzen en premies provinciale prijs voor geschiedenis - Subsidie van de Vlaamse Gemeenschap voor regionaal erkende musea. Provinciaal erfgoedreglement goedgekeurd door Provincieraad d.d. 24/ 09/09, trad in werking op 01/01/ E 0, ,00 Toelagen van de Vlaamse Gemeenschap voor erkende regionale musea (andere dan eigen) , ,00 VOEREN VAN EEN PREVENTIEBELEID INZAKE ONROEREND ERFGOED DOOR HET ORGANISEREN EN HET ONDERSTEUNEN VAN DE MONUMENTENWACHT doelstelling : ondersteunen van de werking van de VZW Monumentenwacht West-Vlaanderen; - datum van eerste invoering : doelstelling : ondersteuning van de werking van de vereniging; - datum van eerste invoering : E ,00 0,00 Toelage aan VZW Monumentenwacht West- Vlaan- deren E ,00 0,00 Toelage aan VZW Monumentenwacht Pagina 342 van 468

371 Vlaanderen ,00 0,00 INVESTEREN IN STRATEGISCHE RESTAURATIEPROJECTEN OM BIJ TE DRAGEN AAN HET BEHOUD VAN HET ONROEREND ERFGOED Gaat naar artikel : voor EUR ,00 in E 1 0,00 0,00 Investeringssubsidies 2de fase Europacollege te Brugge - Investeringssubsidie voor een totaal bedrag van EUR ,00 gespreid over 6 jaren. - Totaal investeringsbedrag van EUR ,00 over vijf schijven. Verhoging met EUR ,00. Conform bedrag bepaald in de meerjarige samenwerkingsovereenkomst tussen Vlaamse Overheid, Provincie West-Vlaanderen en stad Oostende ( 29 mei 2009). - Investeringssubsidie 2de fase Europacollege te Brugge project Verversdijk 2de fase. Eerste fase via artikel Te subsidiëren over : EUR ,00. Idem subsidiebedrag voor stad Brugge is een nieuw artikelnummer. Conform bedrag bepaald in de overeenkomst tussen de Provincie West- Vlaanderen en het Europacollege, goedgekeurd in PR : 1/10/ E ,00 0,00 Investeringstoelage stad Oostende voor renovatie Casino Oostende E ,00 0,00 Investeringstoelage stad Oostende voor renovatie Postgebouw E ,00 0,00 Investeringstoelage Europacollege ,00 0,00 UITBOUW VAN EEN REGIONAAL DEPOTBELEID Werkingsbudget regionaal depotbeleid voor de loonkosten en voor het werkingsbudget van een depotconsulent registratie vanaf E ,00 0,00 Kantoorbenodigdheden voor rechtstreeks verbruik E 1 0,00 0,00 Pagina 343 van 468

372 Kantoorbenodigdheden voor rechtstreeks verbruik - Provinciaal erfgoedreglement goedgekeurd door Provincieraad d.d. 24/ 09/09, trad in werking op 01/01/10. Verlaging met EUR ,00 in De inkomsten zijn nog niet bevestigd door de Vlaamse Gemeenschap. Indien bevestiging in 2010 of 2011 : aanvullen via BW E 0,00 0,00 Subsidies vanwege de Vlaamse Gemeenschap voor regionaal depotbeleid - Samenwerkingsovereenkomsten met regio's voor regionaal depotbeleid E ,00 0,00 Lidgelden en bijdragen ,00 0,00 HET BEHOUD VERZEKEREN VAN DE COLLECTIE VAN HET PROVINCIAAL MUSEUM STIJN STREUVELS ('HET LIJSTERNEST'), MET HET OOG OP DE TOEKOMSTIGE HERINRICHTING EN HEROPENING In het bijzonder voor registratie en restauratie van de museale collectie van het Lijsternest E ,00 0,00 Erelonen en vergoedingen voor studies en werken van de gewone dienst - Telefoon abonnement Lijsternest (geen verbruik) E ,00 0,00 Kosten telefoon, fax, internet en - Mazoutverbruik verwarming Lijsternest. Verhoging met EUR 3.000,00. Extra te budgetteren E 3.000,00 0,00 Stookolie - Kosten voor het alarm van het Lijsternest (securitas gebouwendienst) E ,50 0,00 Kosten voor bewaking van gebouwen en terreinen ,50 0,00 BEGELEIDEN EN ONDERSTEUNEN VAN DE MUSEUMSECTOR IN WEST-VLAANDEREN MET HET OOG OP PROFESSIONALISERING Pagina 344 van 468

373 - Voor museumconsulentschap en museale projecten : aankoop diverse verbruiksgoederen voor uitwerking vormingsaanbod voor musea E ,00 0,00 Kantoorbenodigdheden voor rechtstreeks verbruik - Aankoop van allerlei publicaties zoals museumpeil E ,00 0,00 Kosten voor tijdschriften, boeken, documentatie en abonnementen - Lidmaatschapsbijdragen van VMV EN ICOM E 1 801,00 0,00 Lidgelden en bijdragen - studiedagen opleidingen, enz E ,00 0,00 Didactische bezoeken, deel- nemingen, congressen en opleidingen - Opbrengsten uit gegeven opleidingen aan medewerkers van West- Vlaamse musea E 0,00 500,00 Opbrengsten uit studiedagen en opleidingen ,00 500,00 HET BEHOUD VAN DE LANDBOUWCOLLECTIE VAN HET PROVINCIAAL MUSEUM BULSKAMPVELD IN BEERNEM VERZEKEREN Aankoop voorwerpen voor de collectie museum Bulskampveld I ,00 0,00 Kunstpatrimonium musea, aanschaffingswaarde - Educatief materiaal voor het beheer en de ontsluiting van de collectie museum Bulskampveld E ,00 0,00 Kantoorbenodigdheden voor rechtstreeks verbruik - Onderhoudskost van de ADLIB registratiesoftware E 1 500,00 0,00 Huur, onderhoud en beheer van software - Kosten van onderhoud en herstellingen aan de collectie museum Bulskampveld E ,00 0,00 Aankoop en onderhoud klein materiaal Pagina 345 van 468

374 - Uitbouw educatieve werking en inrichting polyvalente ruimte in het museum Bulskampveld. Verhoging met EUR 7.000,00 als extra budget in Verzekering en transport van de collectie Bulskampveld. Verhoging met EUR 4.000,00 extra budget in 2011 wegens grote transporten naar nieuw depot E 7.000,00 0,00 Aankoop en onderhoud klein materiaal E ,00 0,00 Verzekeringen roerende goederen ,00 0,00 BEGELEIDEN EN ONDERSTEUNEN VAN DE GESCHIED-EN HEEMKUNDIGE KRINGEN IN WEST- VLAANDEREN MET HET OOG OP PROFESSIONALISERING Werkingsbudget immaterieel erfgoed (o.a. heemkringen en volkscultuur) E ,00 0,00 Andere administratieve werkingskosten 3.840,00 0,00 BEVORDEREN VAN DE DESKUNDIGHEID OP HET GEBIED VAN ERFGOED kosten voor tijdschriften, boeken, documentatie, enz E ,00 0,00 Kosten voor tijdschriften, boeken, documentatie en abonnementen 1.037,00 0,00 BEVORDEREN VAN DE INTEGRATIE VAN ONROEREND ERFGOED EN RUIMTELIJKE ORDENING UITBOUW VAN EEN REGIONAAL DEPOTBELEID Visieontwikkeling en coördinatie van een regionaal depotbeleid. Actie zonder budget maar met personeelsinzet E 0,00 0,00 Lidgelden en bijdragen 0,00 0,00 HET BEHOUD VERZEKEREN VAN DE COLLECTIE VAN HET PROVINCIAAL MUSEUM STIJN STREUVELS ('Het lijsternest') MET HET OOG OP DE TOEKOMSTIGE HERINRICHTING EN HEROPENING Pagina 346 van 468

375 - Registratie van de collectie van het provinciaal museum Stijn Streuvels. Actie zonder budget maar met personeelsinzet E 0,00 0,00 Vergoedingen en zitpenningen diversen 0,00 0,00 BEGELEIDEN EN ONDERSTEUNEN VAN DE MUSEUMSECTOR IN WEST-VLAANDEREN MET HET OOG OP PROFESSIONALISERING Advies en begeleiding van de West-Vlaamse museumsector. Actie zonder budget maar met personeelsinzet E 0,00 0,00 Lidgelden en bijdragen 0,00 0,00 BEGELEIDEN EN ONDERSTEUNEN VAN DE GESCHIED- EN HEEMKUNDIGE KRINGEN IN WEST- VLAANDEREN Verlenen van advies en ondersteuning aan de West-Vlaamse heemkundige kringen. Actie zonder budget maar met personeelsinzet E 0,00 0,00 Vergoedingen en zitpenningen externen 0,00 0,00 BEVORDEREN VAN DE DESKUNDIGHEID OP HET GEBIED VAN ERFGOED Verlenen van advies en ondersteuning aan de West-Vlaamse erfgoedsector. Actie zonder budget maar met personeelsinzet E 0,00 0,00 Vergoedingen en zitpenningen externen 0,00 0,00 INHOUDELIJKE ZORG VOOR HET EIGEN ERFGOED Inhoudelijke begeleiding van de interieurrestauratie van de St- Salvatorkathedraal. Actie zonder budget maar met personeelsinzet E 0,00 0,00 Vergoedingen en zitpenningen externen 0,00 0,00 Pagina 347 van 468

376 INHOUDELIJKE ZORG VOOR HET EIGEN ERFGOED Advisering bij het beheer en de restauratie van het provinciaal patrimonium. Actie zonder budget maar met personeelsinzet E 0,00 0,00 Lidgelden en bijdragen 0,00 0,00 BESTUREN EN INSTELLINGEN DIE AANSLUITEN BIJ DE DIGITALE BEELDBANK WEST-VLAANDEREN TOEN, ONDERSTEUNEN BIJ HET INVENTARISEREN/SELECTEREN /ONTSLUITEN V HUN ICONOGRAFISCH MATERIAAL EN EIGEN BEELDMATERIAAL VD BIB DIGITALISEREN EN ONTSLUITEN VIA DE BEELDBANK Besturen en instellingen, die aansluiten bij de digitale beeldbank West- Vlaanderen Toen, ondersteunen bij het inventariseren, selecteren en ontsluiten van hun iconografisch materiaal en eigen beeldmateriaal van de bibliotheek digitaliseren en ontsluiten via de beeldbank. Doelstelling zonder budget maar met personeelsinzet E 0,00 0,00 Vergoedingen en zitpenningen externen 0,00 0,00 UITBOUW VAN EEN REGIONAAL DEPOTBELEID Inrichting depot Zedelgem I ,00 0, Ondersteunen bij de verdere professionalisering van het lokaal cultuurbeleid. Installaties, machines en uitrusting, aanschaffings- waarde ,00 0,00 ONDERSTEUNEN VAN HET BIBLIOTHEEKMANAGEMENT EN HET PERSONEELSBELEID VAN DE W-VL BIB. SECTOR Werkingskosten i.k.v. het Delphi-traject. Meer prioriteit voor Delphitraject. Valt binnen decretale verplichting. NIEUW E ,00 0,00 Erelonen en vergoedingen voor studies en Pagina 348 van 468

377 werken van de gewone dienst - Honoraria i.k.v. het Delphi-traject. Prioriteit voor het Delphi-traject. Valt binnen decretale verplichting. NIEUW E ,00 0,00 Auteursrechten, erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen enz ,00 0,00 ORGANISEREN EN STIMULEREN VAN EEN KWALITATIEVE VORMING VOOR DE WEST-VLAAMSE BIB. SECTOR Honoraria lesgevers i.k.v. vorming W-VL bib. sector. Valt binnen decretale verplichting. - Diverse kosten i.k.v. vorming W-VL bib. sector en uitrol Delphi-traject. Verlaging krediet in Prioriteit voor Deplhi-traject. Valt binnen decretale verplichting. - Kosten voor deelname aan opleidingen en studiedagen personeel WINOB. Verlaging in Prioriteit voor Delphi-traject. Valt binnen decretale verplichting E ,00 0,00 Auteursrechten, erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen enz E 1 0,00 0,00 Lidgelden en bijdragen E ,00 0,00 Didactische bezoeken, deel- nemingen, congressen en opleidingen ,00 0,00 BEVORDEREN VAN DIENSTVERLENING TEN BEHOEVE VAN DE CBC'S EN CULTUURRADEN Organisatie, informatie en vorming voor CBC's en cultuurraden. Verlaging met EUR 2.000,00 wegens besparing in E ,00 0,00 Erelonen en vergoedingen voor diversen - Organisatie, informatie en vorming voor CBC's en cultuurraden E ,00 0,00 Receptie- en representatie- kosten, plechtigheden en ontvangsten 3.600,00 0,00 VERZAMELEN, ANALYSEREN EN ONTSLUITEN RELEVANTE DATA. OPTREDEN ALS CULTUREEL Pagina 349 van 468

378 KOMPAS. - Realiseren databank culturele infrastructuur. Verlaging met EUR 2.000,00 wegens besparing in E 1 500,00 0,00 Kosten voor uitbesteed druk- werk 500,00 0, Realiseren van technologische en organisatorische schaalvergroting binnen de bibliotheeksector. UITBOUWEN VAN PBS Integraties bibliotheken in Provinciaal BibliotheekSysteem I ,00 0,00 Concessies, octrooien, licenties, software, know -how, merken en andere gelijkaardige rechten, aanschaffingswaarde - Opnemen digitale content in de PBS-catalogus. Vernieuwing PBScatalogus. NIEUW. Valt binnen decretale verplichting. - Huur en kosten hardware PBS-platform. Verlaging ter compensatie stijgende kosten hardwareplatform in Valt binnen decretale verplichting. - Huur en kosten software PBS-platform en elek. helpdesktool. Verlaging wegens lichte daling softwarekosten PBS-platform in Valt binnen decretale verplichting E ,00 0,00 Kosten voor tijdschriften, boeken, documentatie en abonnementen E ,00 0,00 Huur, onderhoud en beheer van informaticamaterieel E ,00 0,00 Huur, onderhoud en beheer van software ,00 0,00 HET STIMULEREN EN ONDERSTEUNEN VAN DE BALIE-AUTOMATISERING D.M.V. RFID RFID-subsidie, Provinciaal reglement goedgekeurd door Provincieraad d.d. 25/10/07. In werking 1/01/ E ,00 0,00 Toelage aan West-Vlaamse gemeenten voor de werking van de openbare bibliotheek ,00 0,00 Pagina 350 van 468

379 5. Het bevorderen van de bovenlokale ontwikkeling van de diverse streken op een interactieve wijze Bevorderen van een regionaal afgestemd en gediversifieerd cultuuraanbod. STIMULEREN EN ONDERSTEUNEN VAN PROJECTEN VAN BIB. EN BIB.SW-VERBANDEN RFID-subsidie. Provinciaal reglement goedgekeurd door Provincieraad d.d. 25/10/07. In werking d.d. 01/01/ E ,00 0,00 Toelage aan West-Vlaamse gemeenten voor de werking van de openbare bibliotheek ,00 0,00 STIMULEREN EN ONDERSTEUNEN VAN INTEGRALE SAMENWERKING OP BOVENLOKAAL VLAK doelstelling : verlenen van toelagen aan intergemeentelijke culturele samenwerkingsverbanden die een decretale erkenning nastreven en aan intergemeentelijke culturele samenwerkingsverbanden; - doelgroep : openbare besturen en/of verenigingen; - provinciaal reglement d.d. 28/03/ E ,00 0,00 Starttoelagen voor intergemeentelijke culturele samenwerkingsinitiatieven ,00 0,00 8. Het versterken en selectief verder ontwikkelen van een aanbod op vlak van welzijn, sport, cultuur en hoger onderwijs d.m.v. het scheppen van voorwaarden en het realiseren van afstemming Bijdragen tot het verhogen en versterken van het culturele aanbod door ondersteuning, samenwerking en afstemming. STIMULEREN VAN EEN EVENWICHTIG BIBLIOTHEEKAANBOD Project uitbouwen filmcollecties in W-VL bib. sector (contract met Cinema Novo). Valt binnen decretale verplichting. Krediet maakt deel uit van initiatief E 1 0,00 0,00 Erelonen en vergoedingen voor studies en werken van de gewone dienst - Kosten voor vakliteratuur en digitale collecties E ,00 0,00 Kosten voor tijdschriften, boeken, documentatie en abonnementen Pagina 351 van 468

380 - Ondersteunen van projecten i.k.v. collectiebeheer en bib.spreiding binnen de W-VL bib. sector. Valt binnen decretale verplichting E ,00 0,00 Lidgelden en bijdragen ,00 0,00 UITBOUWEN VAN EEN RIJKER EN GEDIVERSIFIEERD AANBOD MET AANDACHT VOOR HET OPVULLEN VAN WITTE VLEKKEN EN AFSTEMMING VAN HET AANBOD Projecten met de cultuur- en gemeenschapscentra : concept en spreiding E ,00 0,00 Lidgelden en bijdragen ,00 0,00 UITBOUW VAN EEN RIJKER EN GEDIVERSIFIEERD AANBOD DOOR OVERLEG EN INFORMATIE UITWISSELING BINNEN HET SOCIAAL-CULTUREEL VOLWASSENENWERK doelstelling : erkenning en subsidiëring van de volkshogescholen; - doelgroep : instellingen; - kaderreglement d.d. 23/12/2004; - uitvoeringsbesluit d.d. 23/12/ E ,00 0,00 Toelagen aan de volkshogescholen ,00 0,00 DEELNEMEN AAN EN STIMULEREN VAN OVERLEG EN SAMENWERKING BINNEN DE BIBLIOTHEEKSECTOR Werkingskosten interprovinciale coördinatie. Valt binnen decretale verplichting E ,00 0,00 Erelonen en vergoedingen voor studies en werken van de gewone dienst - Honoraria organisatie bib.dag. Valt binnen decretale verplichting E ,00 0,00 Auteursrechten, erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen enz... - Organisatie kosten werkgroep beeld & geluid. Valt binnen decretale verplichting E ,00 0,00 Lidgelden en bijdragen Pagina 352 van 468

381 - Organisatie kosten bib.dag. Valt binnen decretale verplichting E ,00 0, Vergroten van de servicegerichtheid van de provinciale uitleendiensten. Receptie- en representatie- kosten, plechtigheden en ontvangsten ,00 0,00 GENEREN VAN OPBRENGSTEN N.A.V. VERHUUR AUDIOVISUEEL MATERIAAL DOOR UITLEENDIENST Opbrengsten voor de uitleendienst van audio-visueel materiaal E 0, ,00 Opbrengsten uit verhuur diverse materialen 0, ,00 OPTIMALISEREN VAN DE DIENSTVERLENING VAN DE UITLEENDIENST EN DE VIDEOCEL DOOR MIDDEL VAN AANKOOP, ONDERHOUD EN PROSPECTIE AUDIOVISUEEL MATERIAAL Aankoop van duurzaam materiaal t.b.v. de uitleendienst-avm en videocel. - Aankoop van onderdelen en apparatuur minder dan EUR 500,00 t.b.v. de uitleendienst-avm I ,00 0,00 Installaties, machines en uitrusting, aanschaffings- waarde E ,00 0,00 Andere technische werkingskosten - Gemaakte kosten door het personeel van de uitleendienst-avm E ,00 0,00 Didactische bezoeken, deel- nemingen, congressen en opleidingen - Diverse aankopen t.b.v. de uitleendienst-avm E ,00 0,00 Aankoop en onderhoud klein materiaal - Verlaging met EUR 4.900,00 naar artikel : o.b.v. verschuivingen in 2009 en E ,00 0,00 Onderhoud en herstellingen installaties, machines en uitrusting - Kosten van het meldkameralarm E 1 500,00 0,00 Pagina 353 van 468

382 Kosten voor bewaking van gebouwen en terreinen - Andere technische werkingskosten van de uitleendienst-avm : aankoop beeld- en geluidsdragers E ,00 0,00 Andere accommodatie kosten ,00 0,00 DE KWALITATIEVE DIENSTVERLENING VAN DE UITLEENDIENSTEN EN VIDEOCEL GARANDEREN DOOR ONDERHOUD EN HUUR VAN GEBOUWEN, VOORZIEN VAN DE BASISVOORZIENINGEN Krediet voor de huur van de uitleendienst-avm te Oostende E ,00 0,00 Huur, huurlasten en erfpacht- vergoedingen onroerende goederen: gebouwen - Aankoop van allerlei goederen voor de uitleenposten E ,00 0,00 Aankoop van diverse gebruiks- en verbruiksgoederen, andere dan kantoorbenodigdheden - Telecommunicatiekosten van de uitleendienst-avm. Verlaging ter compensatie van verhoging krediet op artikels en E ,00 0,00 Kosten telefoon, fax, internet en - Huur en reinigen van tapijten voor de uitleendienst-avm E 1 400,00 0,00 Werkingskosten voor gebouwen en terreinen ,00 0,00 VERHOGEN VAN DE KLANTVRIENDELIJKHEID DOOR HET ONLINE BOEKINGSSYSTEEM Kosten gemaakt door de uitleendienst-avm E ,00 0,00 Huur, onderhoud en beheer van software 6.000,00 0, Scheppen van een gunstig klimaat voor een kwaliteitsvolle en vernieuwende kunstensector in West-Vlaanderen. Pagina 354 van 468

383 CONSOLIDEREN VAN DE KWALITEITSVOLLE WERKING VAN KUNSTENORGANISATIES EN STIMULEREN VAN NIEUWE INITIATIEVEN OP HET VLAK VAN DE KUNSTEN DOOR HET TOEKENNEN VAN SUBSIDIES OP BASIS VAN HET KUNSTENREGLEMENT Allesomvattend toelage-artikel voor organisatie i.k.v. het Kunstenreglement dat in voege trad op 01/01/ E ,00 0,00 Subsidies aan verenigingen en instellingen ikv Kunsten- reglement ,00 0,00 ONDERSTEUNEN, OP BASIS VAN EEN BEHEERSOVEREENKOMST, VAN DE VZW'S CONCERTGEBOUW BRUGGE, KU(N)ST EN MU.ZEE Huur huize Astrid ten behoeve van de VZW Mu.ZEE E ,00 0,00 Huur, huurlasten en erfpacht- vergoedingen onroerende goederen: gebouwen - Toegekend aan VZW Mu.ZEE via beheersovereenkomst E ,08 0,00 Werkingstoelage vzw Mu.ZEE - Toegekend aan VZW Mu.ZEE via beheersovereenkomst E ,00 0,00 Investeringstoelage vzw Mu.ZEE - Met EUR ,00 extra krediet vermeerderd in 2010 tot erkenning als Vlaamse instelling / max 4 jaar. - Nominatieve toelage VZW Ku(n)st Beaufort. Verhoging met EUR ,00. Terug naar oorspronkelijk bedrag voor 2010 (EUR ,00 is voorzien in beheersovereenkomst Provincie - Ku(n)st), zoals deze goedgekeurd is in de Provincieraad van 30/06/ E ,00 0,00 Toelage aan VZW Concertgebouw te Brugge E ,00 0,00 Toelage aan VZW Ku(n)st - Nominatieve toelage voor organisatie Watou E ,00 0,00 Toelage aan VZW Ku(n)st Watou ,08 0,00 Pagina 355 van 468

384 STIMULEREN EN VERHOGEN VAN DE KWALITEITSVOLLE WERKING VAN AMATEURKUNSTENVERENIGINGEN DOOR HET TOEKENNEN VAN SUBSIDIES OP BASIS VAN DE KWALITEITSCRITERIA GESTIPULEERD IN DE VIGERENDE REGLEMENTEN Toelagen voor kunstbeoefening en culturele manifestaties in de E ,00 0,00 provincie (koepelorganisaties): - doelstelling : promotie en kwaliteitsverbetering van het culturele verenigingsleven in West-Vlaanderen; - doelgroep : verenigingen (verenigingen van amateuristische kunstbeoefening, toneelfederaties, koorfederaties en muziekfederaties); - provinciaal reglement inzake amateurverenigingen als volgt opgeslitst; - Provinciaal Instrumentaal Muziekfestival : goedgekeurd in Provincieraad d.d. 22/12/05, trad in werking op 01/01/06; - Provinciaal Koorfestival : goedgekeurd in Provincieraad d.d. 23/12/ 04, trad in werking op 01/01/05; - Provinciaal Theaterfestival : goedgekeurd in Provincieraad d.d. 22/12/ 05, trad in werking op 01/01/06. Toelagen aan toneel-, koor- en muziekfederaties - Geregeld door het provinciaal reglement goedgekeurd door Provincieraad d.d. 28/02/08. - Subsidies aan zangverenigingen, muziekmaatschappijen, toneelverenigingen,..., geregeld door het provinciaal reglement d.d. 23/ 12/04 en 22/12/ E ,00 0,00 Toelagen aan Dansamateurverenigingen E ,00 0,00 Toelagen aan muziek- en theateramateur verenigingen - Provinciaal reglement van 16/10/ E ,00 0,00 Toelagen aan verenigingen voor amateuristische kunst beoefening foto, dia en film ,00 0,00 STIMULEREN VAN BOVENLOKALE CULTURELE PROJECTEN EN STARTENDE FESTIVALS GEORGANISEERD DOOR EN VOOR JONGEREN DOOR SUBSIDIËRING OP BASIS VAN DE CRITERIA Pagina 356 van 468

385 VOLGENS HET VIGERENDE REGLEMENT - - doelstelling : bevorderen van de algemene werking van niet-klassieke muziekclubs in West-Vlaanderen; - doelgroep : verenigingen; - provinciaal reglement d.d. 01/02/ E ,00 0,00 Toelagen aan projecten en startende festivals door en voor jongeren ,00 0,00 AANBIEDEN VAN WORKSHOPS EN ATELIERS VOOR JONGEREN EN VOLWASSENEN IN BE-PART Werking van workshops en jeugdateliers voor jongeren en volwassenen. Verlaging wegens besparing in Opbrengsten door het inrichten van jeugdateliers en workshops aan scholen in BE-PART E ,00 0,00 Auteursrechten, erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen enz E 0, ,00 Opbrengsten uit studiedagen en opleidingen , ,00 MEDEREALISEREN NIEUWE INFRASTRUCTUUR VZW UNIE DER ZORGELOZEN ( ) Verlaging met EUR ,00. Gaat naar nieuw toelage-artikel voor investeringssubsidie (VZW Unie der Zorgelozen) ter compensatie in Mederealiseren nieuwe infrastructuur aan VZW Unie der Zorgelozen. Verhoging met EUR ,00 in Komt van artikel : als compensatie E 1 0,00 0,00 Investeringstoelage aan Muziekcentrum Cactus E ,00 0,00 Investeringstoelage aan VZW Unie der Zorgelozen ,00 0,00 ONDERSTEUNEN, OP BASIS VAN HET AFGESLOTEN CONVENANT, VAN DE WERKING VAN HET JONGERENCULTUURCENTRUM VZW HET ENTREPOT Nominatieve toelage aan VZW Entrepot E ,00 0,00 Werkingstoelagen voor jongerencultuur: VZW Pagina 357 van 468

386 Entrepot ,00 0,00 ORGANISEREN IN BE-PART VAN 3 TENTOONSTELLINGEN MET NATIONALE EN INTERNATIONALE KUNSTENAARS Verlaging met EUR 1.000,00. Gaat naar nieuw artikel : in 2011 als compensatie I 1 0,00 0,00 Installaties, machines en uitrusting, aanschaffings- waarde - Aankoop van projectoren en DVD-spelers Be-Part I 4.000,00 0,00 Didactisch materiaal, aanschaffingswaarde - Be Part : diverse kantoorbenodigdheden E ,00 0,00 Kantoorbenodigdheden voor rechtstreeks verbruik - Be Part : diverse gebruiks- en verbruiksgoederen E ,00 0,00 Aankoop van diverse gebruiks- en verbruiksgoederen, andere dan kantoorbenodigdheden - Kosten van allerlei aard tijdens tentoonstellingen E ,00 0,00 Andere technische werkingskosten - Be Part : telefoniekosten E ,00 0,00 Kosten telefoon, fax, internet en - Be Part : portkosten E ,00 0,00 Portkosten, aankoop postzegels en fiscale zegels - Aankondiging van de tentoonstellingen E ,00 0,00 Kosten voor publiciteit, promotie en voorlichting Pagina 358 van 468

387 - Be Part : uitbesteed drukwerk E ,00 0,00 Kosten voor uitbesteed druk- werk - Be Part : kosten voor foto's E ,00 0,00 Kosten voor foto's - Be Part : werkingskosten gebouw en terreinen E ,00 0,00 Werkingskosten voor gebouwen en terreinen - Kosten van verzekeringen van de kunstwerken tijdens tentoonstellingen E ,00 0,00 Verzekeringen roerende goederen - Het verkopen van catalogi van tentoonstellingen in BE-PART E 0,00 500,00 Opbrengsten verkoop catalogi musea ,00 500,00 ORGANISEREN VAN FASE 2 VAN DE 4-JARIGE CYCLUS VAN HET MUZIEKFESTIVAL, FASE 3 VAN DE 4 -JARIGE CYCLUS VAN HET KOORFESTIVAL EN FASE 1 VAN DE 4-JARIGE CYCLUS THEATERFESTIVAL Algemene kosten organisatie muziek/koor/theaterfestivalcyclus. Verlaging met EUR 5.320,00 wegens besparing in E ,00 0,00 Vergoedingen en zitpenningen externen ,00 0,00 ORGANISEREN VAN DE 4-JAARLIJKSE PRIJS VOOR ARCHITECTUUR, EEN TENTOONSTELLING MET DE BEKROONDE WERKEN EN DE UITGAVE VAN EEN CATALOGUS vergoedingen diverse provinciale prijzen E ,00 0,00 Vergoedingen en zitpenningen diversen provinciale prijzen - Montagekosten voor realisatie tentoonstelling E ,00 0,00 Andere technische werkingskosten Pagina 359 van 468

388 - Promotiekosten en andere voor de tentoonstelling E ,00 0,00 Kosten voor publiciteit, promotie en voorlichting - Prijzen aan laureaten van de Provinciale Prijs voor Architectuur. Het wedstrijdreglement wordt jaarlijks opnieuw bepaald door de Deputatie E ,00 0,00 Provinciale prijzen: prijs beeldende kunst/ kunstam- bachten/architectuur/ vormgeving ,00 0,00 STIMULEREN VAN DE UITGAVE VAN TAAL- EN LETTERKUNDIGEPUBLICATIES VAN WEST- VLAAMSE AUTEURS DOOR HET TOEKENNENVAN SUBSIDIES OP BASIS VAN HET REGLEMENT "PUBLICATIEFONDS" Vergoeding lectoren Publicatiefonds Letteren en Taal E ,00 0,00 Erelonen en vergoedingen voor studies en werken van de gewone dienst - Subsidies in het kader van het Publicatiefonds Letteren en Taal. Provinciaal reglement goedgekeurd door Provincieraad d.d. 27/11/08, trad in werking op 01/01/ E ,00 0,00 Toelagen voor promotie van literaire en wetenschappelijke publicaties ,00 0,00 UITBOUWEN VAN DE COLLECTIE 'VERFRAAIING DOOR HET AANKOPEN VAN KUNSTWERKEN VAN WEST-VLAAMSE KUNSTENAARS OP BASIS VAN ARTISTIEK ADVIES VAN DE COMMISSIE BEELDENDE KUNST Kunstpatrimonium voor verfraaiing gebouwen en andere I ,00 0,00 Kunstpatrimonium voor verfraaiing gebouwen en andere aanschaffingswaarde - Fotografische inventaris en restauratie collectie kunstpatrimonium voor verfraaiing gebouwen E ,00 0,00 Kosten voor foto's Pagina 360 van 468

389 35.000,00 0,00 ORGANISEREN VAN DE 2-JAARLIJKSE PROVINCIALE PRIJS COMPOSITIE EN DE PUBLIEKE UITVOERING VAN DE GENOMINEERDE WERKEN Besparingsronde gedeputeerde 21/04/10 voor EUR , E 1 0,00 0,00 Auteursrechten, erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen enz... - Algemene kosten organisatie compositieopdracht/prijs. Besparingsronde gedeputeerde 21/04/10 voor EUR 5.599,00. - Het wedstijdreglement wordt 2-jaarlijks opnieuw bepaald door de Deputatie E 1 0,00 0,00 Auteursrechten E ,00 0,00 Prijzen en premies Provinciale Prijs voor Muzikale Compositie 6.200,00 0,00 ONDERSTEUNEN SPREIDINGSPROJECT JONG MUZIKAAL TALENT "SCOOP ON TOUR" OP BASIS VAN EEN CONVENANT (Project Branie). Verlaging met EUR ,00. EUR 1.529,00 gaat naar artikel : en EUR ,00 gaat naar nieuw toelage -artikel voor het Concertgebouw als compensatie in E 1 0,00 0,00 Erelonen en vergoedingen voor studies en werken van de gewone dienst - Ondersteunen spreidingsproject jong muzikaal talent "Scoop On Tour" op basis van een convenant. Verhoging met EUR ,00 in Komt van artikel : als compensatie vervanging doelstelling E ,00 0,00 Toelage aan VZW Concertgebouw voor de organisatie van Scoop On Tour ,00 0,00 ORGANISEREN VAN 2 ORGELCONCERTEN EN 2 INSTUIFDAGEN VOOR SCHOLEN IN DE ST- SALVATORSKATHEDRAAL BRUGGE Krediet voor de organisatie van de kathedraal-orgelconcerten E 1 0,00 0,00 Pagina 361 van 468

390 Besparingsronde gedeputeerde 21/04/10 voor EUR ,00. Lidgelden en bijdragen 0,00 0,00 AANBIEDEN VAN 2 RESIDENTIES IN BE-PART AAN ENERZIJDS EEN WEST-VLAAMSE EN ANDERZIJDS EEN INTERNATIONALE KUNSTENAAR Honoraria aan kunstenaars en curatoren E ,00 0,00 Erelonen en vergoedingen voor studies en werken van de gewone dienst - Be Part : onderhoud meubilair E ,00 0,00 Huur, onderhoud en beheer van meubilair en uitrusting ,00 0,00 BIJDRAGEN AAN DE REALISATIE VAN EEN AFLEVERING VAN HETWOORDENBOEK VAN DE VLAAMSE DIALECTEN OP BASIS VANHET AFGESLOTEN CONVENANT Nominatieve toelage E ,00 0,00 Toelage aan het Fonds voor het Woordenboek van de Vlaamse Dialecten ,00 0,00 ORGANISEREN VAN TWEE ACTIVITEITEN MBV HET PLATFORM TER STIMULERING VAN DE HEDENDAAGSE BEELDENDE KUNST IN WEST-VLAANDEREN I.S.M. DE INTERNE EN EXTERNE PLATFORMPARTNERS Organisatiekosten, inhoudelijke activiteiten ter stimulering van de hedendaagse kunst in West-Vlaanderen : honoraria, reiskosten, catering, drukwerk en technische kosten E ,00 0,00 Erelonen en vergoedingen voor studies en werken van de gewone dienst ,00 0, Pagina 362 van 468

391 UITLENEN VAN TENTOONSTELLINGSMATERIAAL EN KUNSTKOFFERS AAN VERENIGINGEN, SCHOLEN EN OPENBARE BESTUREN - Aankopen van kasten, tafels, kunstkoffers I ,00 0,00 Installaties, machines en uitrusting, aanschaffings- waarde - Vergoedingen naar aanleiding van voorstellingen kunstkoffers. Besparingsronde gedeputeerde 21/04/10 met 750,00. - Aankopen klein materiaal en herstellingen. Besparingsronde gedeputeerde 21/04/10 voor EUR , E 1 0,00 0,00 Auteursrechten, erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen, vrijwilligers, enz E 1 0,00 0,00 Andere technische werkingskosten ,00 0,00 BEHEREN VAN ADMINISTRATIE EN FINANCIËN IN HET KADER VAN DE UITLEENDIENST TENTOONSTELLINGSMATERIAAL Ontvangsten van huurgelden van de uitleendienst voor tentoonstellingsmateriaal E 0, ,00 Opbrengsten uit verhuur diverse materialen 0, ,00 ORGANISEREN VAN DE 4-JAARLIJKSE PRIJS VOOR POEZIE EN DE PROCLAMATIEPLECHTIGHEID Honorarium voor de jury van de Prijs Letterkunde E ,00 0,00 Vergoedingen en zitpenningen externen - Honorarium voor de gelegenheids-medewerkers van de proclamatie Prijs Letterkunde. - Prijzen aan de laureaten van de Provinciale Prijs voor Letterkunde : - doelstelling : vergoeden laureaten en premiewinnaars; - doelgroep : gezinnen; E ,00 0,00 Erelonen en vergoedingen voor diversen E ,00 0,00 Pagina 363 van 468

392 - wedstrijdreglement wordt jaarlijks opnieuw bepaald door de Deputatie. Prijzen en premies provinciale prijs voor letterkunde Doel- groep gezinnen ,00 0,00 REALISEREN VAN DE UITGAVE VAN DEEL 4 VAN HET LEXICON VANWEST-VLAAMSE SCHRIJVERS D.M.V. EEN SUBSIDIE AAN DE VZW VWS Geen provinciaal reglement van toepassing E ,00 0,00 Toelage aan VZW Vereniging van West- Vlaamse schrijvers voor uitgave Lexicon West - Vlaamse schrijvers ,00 0,00 VOEREN VAN EEN COMMUNICATIECAMPAGNE M.B.V. HET PLATFORM TER PROMOTIE VAN DE WEST-VLAAMSE HEDENDAAGSE BEELDENDE KUNST IN BELGIË EN DE BUITENLANDSE BUURREGIO'S Promotiekosten en andere voor platformwebsite, nieuwsbrief, drukwerk, advertenties en publicaties E ,00 0,00 Erelonen en vergoedingen voor studies en werken van de gewone dienst ,00 0,00 STIMULEREN VAN HET GEBRUIK VAN DE WEST-VLAAMSE ORGELS DOOR HET TOEKENNEN VAN SUBSIDIES VOOR ORGELBESPELINGEN EN -CONCERTEN doelstelling : bevorderen van het orgelspel in West-Vlaanderen; - doelgroep : verenigingen; - provinciaal reglement d.d. 06/12/ E ,00 0,00 Toelagen ter activering van het orgelspel 7.000,00 0,00 AANBIEDEN VAN EEN TIJDSCHRIFTENABONNEMENT AAN DE PROVINCIERAAD EN DE DEPUTATIE EN HET TERBESCHIKKINGSTELLENVAN PRIJZENPAKKETTEN Pagina 364 van 468

393 - Tijdschriftabonnementen voor de Provincieraad en de Deputatie. Verlaging met EUR 500,00. Gaat naar artikel : in 2011 als compensatie. - Prijzenpakketten. Verlaging met EUR 1.500,00. Gaat naar artikel : in 2011 als compensatie E ,00 0,00 Kosten voor tijdschriften, boeken, documentatie en abonnementen E ,00 0,00 Relatiegeschenken 8.000,00 0,00 UITGEVEN EN BEKENDMAKEN VAN 2 BROCHURES I.V.M. ORGEL- EN BEIAARDCONCERTEN GEORGANISEERD IN WEST-VLAANDEREN Honoraria voor orgel- en beiaardbrochure E ,00 0,00 Erelonen en vergoedingen voor studies en werken van de gewone dienst 5.202,00 0,00 ORGANISEREN VAN EEN LITERAIR BOEK "SCHRIJVERSPORTRETTEN" E 1 0,00 0,00 Auteursrechten, erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen enz... 0,00 0,00 LEVEREN VAN EEN AANDEEL IN DE JAARLIJKSE PRIJSLETTERKUNDE VAN DE VLAAMSE PROVINCIES Honorarium voor de jury van de Prijs Letterkunde van de Vlaamse provincies. - Aandeel West-Vlaanderen in de Prijs Letterkunde van de Vlaamse provincies. Verhoging met EUR 17,00 in EUR 17,00 komt van artikel : als compensatie E ,00 0,00 Vergoedingen en zitpenningen externen E ,00 0,00 Interprovinciale prijs voor Letterkunde 3.500,00 0,00 Pagina 365 van 468

394 ORGANISEREN VAN DE CULTUURPRIJS VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN Provinciaal reglement goedgekeurd door Provincieraad d.d. 01/10/ E ,00 0,00 Prijzen en premies provinciale prijs voor cultuur ,00 0,00 ORGANISEREN VAN DE CULTUURPRIJS VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN Cultuurprijs - vijfjaarlijks E 8.000,00 0,00 Receptie- en representatie- kosten, plechtigheden en ontvangsten Documenteren en bewaren van het informatieaanbod over de geschiedenis en de cultuur in West-Vlaanderen ,00 0,00 BEHEER EN VERDERE UITBOUW VAN DE COLLECTIE VAN DE PROVINCIALE BIBLIOTHEEK MET ACTUEEL EN HISTORISCH MATERIAAL Aankoop van boeken, kranten en tijdschriften en ander materiaal voor de uitbouw, bewaring en ontsluiting van de collectie E ,00 0,00 Kosten voor tijdschriften, boeken, documentatie en abonnementen ,00 0,00 ONTWIKKELEN VAN EFFICIËNT DOCUMENT- EN ARCHIEFBEHEER IN LOKALE ARCHIEFDIENSTEN Toelagen aan lokale besturen in verband met de uitbouw van een archiefdienst (Provinciaal reglement voor tijdelijke subsidiëring van het lokale archiefbeheer in West-Vlaanderen - provincieraad d.d. 30 oktober gewijzigd d.d. 30 maart 2000 en 27 maart 2003) E ,00 0,00 Toelagen aan openbare besturen i.v.m. uitbouw archiefdienst ,00 0,00 ZORGEN VOOR EEN DEGELIJKE BEWARING VAN HET DOCUMENTAIR ERFGOED Pagina 366 van 468

395 - Aankoop van zuurvrij materiaal voor bewaring van documenten en beeldmateriaal en inventaris maken van te restaureren/digitaliseren stukken E ,00 0,00 Aankoop klein materiaal en uitrusting 8.000,00 0,00 GARANDEREN VAN EEN KWALITATIEVE DIENSTVERLENING DOOR INVESTERINGEN IN BASISVOORZIENINGEN, ONDERHOUD VAN GEBOUW EN INSTALLATIES EN AANKOOP VAN KLEIN MATERIAAL telefoniekosten Tolhuis E ,00 0,00 Kosten telefoon, fax, internet en ,00 0,00 GARANDEREN VAN EEN KWALITATIEVE DIENSTVERLENING DOOR INVESTERINGEN IN BASISVOORZIENINGEN, ONDERHOUD VAN GEBOUW EN INSTALLATIES EN AANKOOP VAN KLEIN MATERIAAL Verlaging met EUR 5.000,00 voor de Dienst Cultuur in Artikel : gaat naar de Dienst COOP in E 1 0,00 0,00 Schoonmaak en ruitenwas 0,00 0,00 SAMEN MET DE LOKALE ARCHIEVEN PUBLIEKSTOEGANKELIJK MAKEN VAN INVENTARISSEN Aanpassingen of aanvullingen applicatie in het kader van het Projectplan Provinciaal Archiefnetwerk - Probat. - Onderhoudslast en hosting van het Provinciaal Archiefnetwerk - Probat (deputatie d.d. 15 januari en 10 december ) I 2.000,00 0,00 Concessies, octrooien, licenties, software, know -how, merken en andere gelijkaardige rechten, aanschaffingswaarde E ,00 0,00 Huur, onderhoud en beheer van software 6.000,00 0, Pagina 367 van 468

396 GARANDEREN VAN EEN KWALITATIEVE DIENSTVERLENING DOOR INVESTERINGEN IN BASISVOORZIENINGEN, ONDERHOUD VAN GEBOUW EN INSTALLATIES EN AANKOOP VAN KLEIN MATERIAAL - Gebouw Tolhuis. : onderhoudscontracten Aneca, Initial E ,00 0,00 Werkingskosten voor gebouwen en terreinen 4.200,00 0,00 GARANDEREN VAN EEN KWALITATIEVE DIENSTVERLENING DOOR INVESTERINGEN IN BASISVOORZIENINGEN, ONDERHOUD VAN GEBOUW EN INSTALLATIES EN AANKOOP VAN KLEIN MATERIAAL Klein materiaal voor het Tolhuis E ,00 0,00 Aankoop en onderhoud klein materiaal 2.000,00 0,00 OPBOUWEN VAN KENNIS EN EXPERTISE ROND BEWARING EN ONTSLUITING VAN LOKAAL ARCHIEF Aankoop van vaktijdschriften en naslagwerken ten behoeve van de handen vakbibliotheek E ,00 0,00 Kosten voor tijdschriften, boeken, documentatie en abonnementen 2.000,00 0,00 GENEREREN VAN OPBRENGSTEN DOOR VERKOOP KOPIES, LEVEREN VAN DIGITALE BEELDEN UIT BEELDBANK EN INNEN VAN BOETES Geraamde inkomsten uit kopies en boetes voor de provinciale bibliotheek Tolhuis E 0, ,00 Opbrengsten verkoop kopies, brochures, catalogi, publicaties, CD-roms,... 0, ,00 OPLEIDEN VAN LOKALE ARCHIVARISSEN Pagina 368 van 468

397 - Vergoeding voor sprekers naar aanleiding van overlegvergaderingen met de lokale archivarissen Kredietverhoging: enkele overlegvergaderingen zijn voor het najaar 2011 gepland E 1 100,00 0,00 Auteursrechten, erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen enz ,00 0, Streven naar een kwalitatieve ontsluiting van het West-Vlaamse erfgoed. STIMULEREN, ONDERSTEUNEN EN ACTIEF UITBOUWEN VAN EEN KWALITEITSVOL CULTUURTOERISME Studie en ontsluiting van de archeologische Keltensite op de Kemmelberg. - Toegekend aan cultuur-toeristische en erfgoedprojecten van infrastructurele aard. Provinciaal erfgoedreglement goedgekeurd door provincieraad d.d. 24/ 09/09, trad in werking op 01/01/ E ,00 0,00 Erelonen en vergoedingen voor studies en werken van de gewone dienst E ,00 0,00 Investeringstoelage cultuur- toeristische projecten - Ondersteunen van de werking van de vereniging E ,00 0,00 Toelage aan VZW Bedevaart naar graven aan de Ijzer ,00 0,00 DE ATLANTIKWALL, WALRAVERSIJDE EN HET MEMORIAAL PRINS KAREL OP EEN PROFESSIONELE MANIER BEKEND MAKEN AAN EN OPEN STELLEN VOOR VERSCHILLENDE PUBLIEKSGROEPEN Machines en uitrusting voor atelier en algemeen onderhoud I ,00 0,00 Installaties, machines en uitrusting, aanschaffings- waarde - Gedeeltelijke vervanging oudere informaticahardware voor vaste tentoonstellingen I ,00 0,00 Informaticahardware, aanschaffingswaarde Pagina 369 van 468

398 - Vervanging beeldschermen en/of projectoren voor vaste tentoonstellingen I ,00 0,00 Didactisch materiaal, aanschaffingswaarde - Goederen voor verkoop in de museumwinkel E ,00 0,00 Goederen bestemd voor rechtstreekse verkoop - Vergoedingen voor optredens re-enacting (Middeleeuws weekend en WOII) - Vzw Horizon werkte re-enacting Beleg van Oostende niet verder uit E ,00 0,00 Auteursrechten, erelonen en vergoedingen voor optredens, - Kassarollen e.d E 1 500,00 0,00 Kantoorbenodigdheden voor rechtstreeks verbruik - (bv. plexi steuntjes) - op basis van reële uitgaven E ,00 0,00 Aankoop van diverse gebruiks- en verbruiksgoederen, andere dan kantoorbenodigdheden - Aankopen voor handbibliotheek E 1 800,00 0,00 Kosten voor tijdschriften, boeken, documentatie en abonnementen - Aanpassingen aan reële uitgaven d.m.v. kasgelden E ,00 0,00 Kasprovisies - Kosten twee bancontact- en protonterminals E ,00 0,00 Andere administratieve werkingskosten - Kosten Electrabel E ,00 0,00 Kosten telefoon, fax, internet en - Briefwisseling, distributie folders E ,00 0,00 Portkosten, aankoop postzegels en fiscale zegels Pagina 370 van 468

399 - Raversijde : kosten publiciteit E ,00 0,00 Kosten voor publiciteit, promotie en voorlichting - Drukkosten folders en catalogen en/of bezoekersgidsen domein - de druk van slechts een bezoekersgids wordt verwacht E ,00 0,00 Kosten voor uitbesteed druk- werk - Fotografie publieksinitiatieven E 1 500,00 0,00 Kosten voor foto's - Kosten i.v.m. publiekswerking E 1 500,00 0,00 Receptie- en representatie- kosten, plechtigheden en ontvangsten - Werklunches E 1 500,00 0,00 Restaurantkosten - Aankoop en reiniging speciale werkkledij en persoonlijke beschermingsmiddelen E ,00 0,00 Kosten voor aankoop, onderhoud en huur werkkledij - Onderhoud software - op basis reële uitgaven E ,00 0,00 Huur, onderhoud en beheer van software - Onderhoud twee kasregisters E ,00 0,00 Huur, onderhoud en beheer van meubilair en uitrusting - Huur stoelen i.k.v. publiekswerking E 1 200,00 0,00 Huur, onderhoud en beheer van bureelmaterieel - Hygiëne, EHBO - op basis reële uitgaven E ,00 0,00 Werkingskosten voor gebouwen en terreinen - Klein materieel en grondstoffen voor algemeen onderhoud - op basis reële uitgaven E ,00 0,00 Aankoop en onderhoud klein materiaal Pagina 371 van 468

400 - Onderhoud en herstellingen machines E ,00 0,00 Onderhoud en herstellingen installaties, machines en uitrusting - Kosten voor bewaking gebouwen (alarminstallaties) E ,00 0,00 Kosten voor bewaking van gebouwen en terreinen - Ophalen huisvuil, huur containers E ,00 0,00 Ophalen huisvuil, container lediging, recyclage oud papier - Onderhoud audiogidsen E ,00 0,00 Andere accommodatie kosten - Kosten dienstvoertuig E ,00 0,00 Prestaties van derden voor voertuigen: onderhoud en herstellingen - Verzekeringen museumcollecties - raming nieuwe polissen E ,00 0,00 Verzekeringen roerende goederen - Opbrengsten verkoop toegangskaartjes E 0, ,00 Opbrengsten uit inkomgelden - Opbrengsten domeinwinkel E 0, ,00 Opbrengsten verkoop kopies, brochures, catalogi, publi- caties, CD-roms, , ,00 VERSTERKEN EN ONDERSTEUNEN VAN DE ONTSLUITING EN DE VALORISATIE VAN HET OORLOGSERFGOED IN DE WESTHOEK VIA HET PROJECT 'OORLOG EN VREDE IN DE WESTHOEK' IN SAMENWERKING MET NOORD-FRANSE PARTNERS Informatieborden, ontsluiting inventaris oorlogsrelicten in het kader van I ,00 0,00 Pagina 372 van 468

401 "Oorlog en Vrede in de Westhoek". Didactisch materiaal, aanschaffingswaarde - In het kader van het project "Oorlog en Vrede in de Westhoek" E ,00 0,00 Erelonen en vergoedingen voor studies en werken van de gewone dienst - Kosten voor de werking van het project "Oorlog en Vrede in de Westhoek". - In het kader van samenwerkingsovereenkomsten met partners binnen het netwerk "Oorlog en Vrede in de Westhoek". - Subsidies Interreg IV-A voor twee grensoverschrijdende projecten met Noord-Frankrijk : Mémoire de la Grande Guerre en Transmussites - aandeel Europa. Verlaging met EUR ,00 wegens toekenning lagere subsidie in Subsidies Interreg IV-A voor twee grensoverschrijdende projecten met Noord-Frankrijk : Mémoire de la Grande Guerre en Transmussites : aandeel van 3 départementen (Dept 59: EUR 6.000,00 - Dept 62: EUR 4.000,00 - Dept 80: EUR 3.000,00) E ,00 0,00 Aankoop van diverse gebruiks- en verbruiksgoederen, andere dan kantoorbenodigdheden E ,00 0,00 Lidgelden en bijdragen E 0, ,00 Toelagen van Interreg-IV A voor projecten Oorlog en Vrede Mémoire de la Grande Guerre en TransMusSites E 0, ,00 Toelagen van Franse Departementen voor projecten Oorlog en Vrede : Mémoire de la Grande Guerre+TransMussites - - doelstelling : de competitieve en kwalitatieve cultuurtoeristische ontplooiing in de Westhoek bevorderen. Hierbij wordt zowel aan een binnenlands als aan een internationaal bezoekerspubliek gedacht; culturele en cultuurhistorische realisaties of initiatieven i.v.m. oorlog en vrede bevorderen. Dit kan variëren van projecten rond cultureel erfgoed, het oorlogsgebeuren en de oorlogsgeschiedenis ter plaatse of algemeen en het vredesthema: - doelgroep : verenigingen; - provinciaal reglement d.d. 19/12/ E ,00 0,00 Toelagen aan projecten 'Oorlog en Vrede in de Westhoek' : voor instellingen - - doelstelling : de competitieve en kwalitatieve cultuurtoeristische E ,00 0,00 Pagina 373 van 468

402 ontplooiing in de Westhoek bevorderen. Hierbij wordt zowel aan een binnenlands als aan een internationaal bezoekerspubliek gedacht; culturele en cultuurhistorische realisaties of initiatieven i.v.m. oorlog en vrede bevorderen. Dit kan variëren van projecten rond cultureel erfgoed, het oorlogsgebeuren en de oorlogsgeschiedenis ter plaatse of algemeen en het vredesthema: - doelgroep : openbare besturen; - provinciaal reglement d.d. 19/12/2002. Toelagen aan projecten 'Oorlog en Vrede' in de Westhoek : voor openbare besturen - Toegekend aan de stad Ieper voor het In Flanders Fields Museum voor een jaarlijks bedrag van EUR ,00 vanaf 2011 tot en met De volledige toelage bedraagt EUR , E ,00 0,00 Investeringssubsidies aan stad Ieper voor het In Flanders Field Museum , ,00 DE ATLANTIKWALL, WALRAVERSIJDE EN HET MEMORIAAL PRINS KAREL OP EEN PROFESSIONELE MANIER BEKEND MAKEN AAN EN OPEN STELLEN VOOR VERSCHILLENDE PUBLIEKSGROEPEN Domein Raversijde : uirusten van de parkeerzones en de oude in- en uitrit ervan I ,00 0,00 Recreatiegronden, kosten van inrichting ,00 0,00 VALORISATIE EN PROMOTIE VAN HET MARITIEM ERFGOED AAN DE KUST VIA EEN EUROPEES PROJECT 'MARITIEM ERFGOED' Vertalingen en deelproject mondelinge geschiedenis E ,00 0,00 Erelonen en vergoedingen voor studies en werken van de gewone dienst - Kosten van de website, advertenties en promotie voor maritieme projecten en activiteiten E ,00 0,00 Kosten voor publiciteit, promotie en voorlichting - In het kader van het project "Maritiem Erfgoed" E ,00 0,00 Pagina 374 van 468

403 Receptie- en representatie- kosten, plechtigheden en ontvangsten - Verlaging met EUR ,00. De volledige ontvangst van EUR ,00 is opgenomen in 2010 voor de periode Ontvangsten moeten bijgevolg niet meer jaarlijks worden voorzien aangezien de Dienst Financiën een vorderingsnummer zal toekennen voor de hele periode. - De deelnemende gemeenten aan het project Maritiem Erfgoed leveren ook hun bijdrage, zijnde 15% van de totale uitgaven binnen het project E 0,00 0,00 Subsidie van het EFRO aan het project Maritiem Erfgoed E 0, ,00 Subsidies van gemeenten in project Maritiem Erfgoed , ,00 VANUIT HET PROJECT 'WESTHOEK STREEKMUSEUM' ONTWIKKELEN VAN EEN GRENSOVERSCHRIJDEND NETWERK VAN STREEKMUSEA IN DE BELGISCHE WESTHOEK EN FRANS- VLAANDEREN VIA HET PROJECT 'FLAMUSE-VLAMUSE' Kantoorbenodigdheden voor de uitwerking van het project Flamuse- Vlamuse. - In het kader van het Westhoek Streekmuseum en het project Flamuse- Vlamuse. - Prestaties van derden voor Westhoek Streekmuseum en het project Flamuse-Vlamuse E ,00 0,00 Kantoorbenodigdheden voor rechtstreeks verbruik E ,00 0,00 Kosten voor publiciteit, promotie en voorlichting E ,00 0,00 Prestaties van derden: onder- houd en herstellingen gebouwen en terreinen - Subsidies van Europa voor het project Flamuse-Vlamuse E 0, ,00 Subsidies in het kader van het project: Westhoek Streekmuseum - Bijdragen vanuit de deelnemende gemeenten voor het Netwerk Westhoek E 0, ,00 Pagina 375 van 468

404 Streekmuseum. - Bijdragen vanuit de deelnemende musea voor het Netwerk Westhoek Streekmuseum. Project Westhoek Streekmuseum: subsidies van gemeenten E 0, ,00 Project Streekmuseum Westhoek: subsidies van musea , ,00 DE COMMUNICATIE OVER EN DE SENSIBILISERING VOOR HET WEST-VLAAMSE ERFGOED IN AL ZIJN ASPECTEN VERSTERKEN DOOR MIDDEL VAN ACTIVITEITEN EN PUBLICATIES Vergoedingen voor gidsen en sprekers etc. in het kader van de voorbereiding van Open Monumentendag E ,00 0,00 Auteursrechten, erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen enz... - In het kader van Open Monumentendag E ,00 0,00 Aankoop van diverse gebruiks- en verbruiksgoederen, andere dan kantoorbenodigdheden - Bijdragen aan streekgerichte erfgoedprojecten - verplaatst van artikel : Bijdrage aan het coördinatiecentrum Open Monumentendag Vlaanderen (Verhoging na afspraak tussen Vlaamse Provincies). - In het kader van In de Steigers, Erfgoedgidsen, Wenkende Wieken. Verlaging met EUR 5.000,00 wegens minder geplande publicaties. EUR 1.000,00 naar artikel : en EUR 4.000,00 besparing in Besparingsronde gedeputeerde 21/04/10 voor EUR 9.999, E ,00 0,00 Lidgelden en bijdragen E ,00 0,00 Lidgelden en bijdragen E 1 0,00 0,00 Kosten voor uitbesteed drukwerk - Opbrengsten uit Erfgoedpublicaties E 0, ,00 Opbrengsten verkoop kopies, brochures, catalogi, publi- caties, CD-roms,... Pagina 376 van 468

405 - Honoraria en vergoedingen aan juryleden, deskundigen en lectoren E ,00 0,00 Erelonen en vergoedingen voor studies en werken van de gewone dienst - In het kader van In de Steigers, Erfgoedgidsen, Wenkende Wieken. Verhoging wegens een extra foto-opdracht Erfgoedgids. - Toelage aan de VZW Openbaar Kunstbezit in Vlaanderen (conform convenant) E ,00 0,00 Kosten voor foto's E ,00 0,00 Toelage aan VZW Openbaar Kunstbezit in Vlaanderen , ,00 HET PROVINCIEDOMEIN RAVERSIJDE UITBOUWEN TOT EEN ANKERPUNT VOOR MILITAIR KUSTERFGOED UIT WO I EN II Opmaak uitvoeringsplannen op basis van studie visievorming I ,00 0,00 UItbestede plannen en studies, aanschaffingswaarde - Tentoonstellingsmeubilair en -panelen : 1ste fase aanpassingen presentaties Atlantikwall o.b.v. uit te voeren studie I ,00 0,00 Andere kantooruitrusting en -inrichting, aanschaffings- waarde - Collectieverwerving I ,00 0,00 Kunstpatrimonium musea, aanschaffingswaarde - Onderzoeks- en ontwerpstudies i.f.v. tijdelijke initiatieven en aanpassingen vaste opstelling E ,00 0,00 Erelonen en vergoedingen voor studies en werken van de gewone dienst - Reproductie- en fotorechten e.d E ,00 0,00 Auteursrechten, erelonen en vergoedingen voor optredens, - Studiebezoeken E 1 500,00 0,00 Pagina 377 van 468

406 Didactische bezoeken, deel- nemingen, congressen en opleidingen ,00 0,00 HET PROVINCIEDOMEIN RAVERSIJDE UITBOUWEN TOT EEN ANKERPUNT VOOR MARITIEM ARCHEOLOGISCH ERFGOED Collectieverwerving I ,00 0,00 Kunstpatrimonium musea, aanschaffingswaarde - Vergoedingen i.v.m. het wetenschappelijk archeologisch onderzoek E ,00 0,00 Erelonen en vergoedingen voor studies en werken van de gewone dienst - Reproductie- en fotorechten e.d E ,00 0,00 Auteursrechten, erelonen en vergoedingen voor optredens, - Studiebezoeken E 1 500,00 0,00 Didactische bezoeken, deel- nemingen, congressen en opleidingen ,00 0,00 VERDERE UITBOUW EN ONDERHOUD VAN DE BIBLIOTHEEKCATALOGUS Huur software voor de catalogus en beschikbaar stellen via internet E ,00 0,00 Huur, onderhoud en beheer van software ,00 0,00 BEKENDMAKEN VAN DE COLLECTIE EN WERKING VAN DE PROVINCIALEBIBLIOTHEEK Kosten voor reclame en publiekswerking. Verlaging wegens besparing commissiekosten in E ,00 0,00 Kosten voor publiciteit, promotie en voorlichting Pagina 378 van 468

407 2.000,00 0,00 STIMULEREN, ONDERSTEUNEN EN ACTIEF UITBOUWEN VAN EEN KWALITEITSVOL CULTUURTOERISME Uitstippelen en redactie van twee erfgoedwandelroutes. Actie zonder budget maar met personeelsinzet E 0,00 0,00 Vergoedingen en zitpenningen externen 0,00 0,00 DE COMMUNICATIE OVER EN DE SENSIBILISERING VOOR HET WEST-VLAAMSE ERFGOED IN AL ZIJN ASPECTEN VERSTERKEN DOOR MIDDEL VAN ACTIVITEITEN EN PUBLICATIES Input en beschrijving van de diacollectie in de beeldbank West- Vlaanderen Nu. Doelstelling zonder budget maar met personeelsinzet E 0,00 0,00 Vergoedingen en zitpenningen externen 0,00 0,00 DE COMMUNICATIE OVER EN DE SENSIBILISERING VOOR HET WEST-VLAAMSE ERFGOED IN AL ZIJN ASPECTEN VERSTERKEN DOOR MIDDEL VAN ACTIVITEITEN EN PUBLICATIES Coördinatie en begeleiding van de lokale comités bij de uitwerking van Open Monumentendag Vlaanderen E 0,00 0,00 Vergoedingen en zitpenningen externen 0,00 0,00 DE COMMUNICATIE OVER EN DE SENSIBILISERING VOOR HET WEST-VLAAMSE ERFGOED IN AL ZIJN ASPECTEN VERSTERKEN DOOR MIDDEL VAN ACTIVITEITEN EN PUBLICATIES Begeleiding van streekgerichte en internationale erfgoedprojecten. Actie zonder budget maar met personeelsinzet E 0,00 0,00 Vergoedingen en zitpenningen externen 0,00 0,00 ONTSLUITEN VAN HET INDUSTRIEEL ERFGOED IN DE LEIE- EN MANDELSTREEK DOOR MIDDEL VAN PUBLIEKSGERICHTE ACTIVITEITEN EN VOORBEREIDENDE STUDIE Pagina 379 van 468

408 - Ontsluiten van het industrieel erfgoed in de leie-en mandelstreek door middel van publieksgerichte activiteiten en voorbereidende studie. Actie zonder budget maar zonder personeelsinzet E ,00 0,00 Lidgelden en bijdragen ,00 0,00 ONTSLUITEN VAN HET INDUSTRIEEL ERFGOED IN DE LEIE- EN MANDELSTREEK DOOR MIDDEL VAN PUBLIEKSGERICHTE ACTIVITEITEN EN VOORBEREIDENDE STUDIE Meewerken aan beeldbank West-Vlaanderen Toen: coördinatie van de vlasbeeldbank. Actie zonder budget maar met personeelsinzet E 0,00 0,00 Vergoedingen en zitpenningen externen 9. Het versterken van gelijke kansen en betrokkenheid met het oog op een volwaardige deelname aan het maatschappelijk leven Bijdragen tot het verhogen, verbreden en verdiepen van de cultuur- en gemeenschapsparticipatie. 0,00 0,00 BIJDRAGEN TOT DE PERSOONLIJKE ONTWIKKELING EN GEMEENSCHAPSPARTICIPATIE DOOR HET ONDERSTEUNEN VAN HET SOCIAAL-CULTUREEL VOLWASSENENWERK doelstelling : erkenning en subsidiëring van de organisaties voor sociaal-cultureel volwassenenwerk; - doelgroep : verenigingen; - kaderreglement d.d. 23/12/2004; - uitvoeringsbesluit d.d. 23/12/ doelstelling : erkenning en subsidiëring van de volkshogescholen; - doelgroep : instellingen; - kaderreglement d.d. 23/12/2004; - uitvoeringsbesluit d.d. 23/12/ E ,00 0,00 Toelagen aan organisaties voor sociaalcultureel volwassenenwerk E ,00 0,00 Toelagen aan de volkshogescholen ,00 0,00 BIJDRAGEN TOT DE VERHOGING VAN DE CULTUURPARTICIPATIE DOOR HET NEMEN VAN Pagina 380 van 468

409 INITIATIEVEN OP VLAK VAN CULTUURCOMMUNICATIE EN PUBLIEKSWERVING - als centraal platform evenementen in W- VL te promoten. Ondersteuning via diverse media, deels gericht op de occasionele gebruiker in W-VL, deels gericht op de heavy user van buiten W-VL E ,00 0,00 Kosten voor publiciteit, promotie en voorlichting ,00 0,00 BIJDRAGEN TOT DE VERHOGING VAN DE CULTUURPARTICIPATIE DOOR EEN IMAGOCAMPAGNE VOOR DE WEST-VLAAMSE CULTUURHUIZEN Organisatie en uitvoering van Tribune, een cultuurcommunicatiecampagne n.a.v. de start van het cultuurseizoen E ,00 0,00 Kosten voor publiciteit, promotie en voorlichting ,00 0,00 STIMULEREN VAN DE PUBLIEKSWERKING EN PUBLIEKSWERVING IN DE W-VL. BIB. SECTOR WINOB-projecten ikv publiekswerking I ,00 0,00 Installaties, machines en uitrusting, aanschaffings- waarde - Continueren van publieksprojecten (Cinébib, Surface,...). Valt binnen decretale verplichting. - Honoraria vertelcircuit bij tentoonstelling absurde fabels en jeugdauteurscircuit in W-VL bibliotheken. Verhoging in 2011 wegens hogere kosten i.k.v. opstarten van nieuwe projecten. Valt binnen decretale verplichting. - Kosten voor continueren en opstarten van nieuwe publieksprojecten en tentoonstellingen in de W-VL bibliotheeksector. Verhoging in 2011 wegens hogere kosten i.k.v. het opstarten van nieuwe projecten. Valt E ,00 0,00 Erelonen en vergoedingen voor studies en werken van de gewone dienst E ,00 0,00 Auteursrechten, erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen enz E ,00 0,00 Pagina 381 van 468

410 binnen decretale verplichting. - Promotiekosten voor bibliotheekcampagne. Verlaging in 2011 wegens een lichte kostendaling voor bibliotheekcampagnes. Valt binnen decretale verplichting. - Aankoop/drukkosten promotiemateriaal (bib.passen, snippertassen, lusdraagtassen). Verhoging in 2011 wegens aanmaak nieuwe bib.passen en promotiemateriaal. Valt binnen decretale verplichting. Lidgelden en bijdragen E ,00 0,00 Kosten voor publiciteit, promotie en voorlichting E ,00 0,00 Kosten voor uitbesteed druk- werk - Organisatiekosten Bib-Awards. Valt binnen decretale verplichting E ,00 0,00 Receptie- en representatie- kosten, plechtigheden en ontvangsten - Onderhoud en update WINOB-website. Valt binnen decretale verplichting. - Verzekering tentoonstellingscircuit W-VL bib. sector. Valt binnen decretale verplichting E ,00 0,00 Huur, onderhoud en beheer van software E 1 500,00 0,00 Verzekeringen roerende goederen ,00 0,00 BIJDRAGEN TOT DE PERSOONS- EN PUBLIEKSONTWIKKELING BIJ DE CC/GC DOOR STIMULEREN, ONDERSTEUNEN EN INITIËREN VAN OMKADERING EN PUBLIEKSWERKING/-WERVING Projecten met de cultuur- en gemeenschapscentra : publiekswerking/- werving. - Projecten met de cultuur- en gemeenschapscentra : publiekswerking/- werving E ,00 0,00 Erelonen en vergoedingen voor diversen E ,00 0,00 Kosten voor uitbesteed druk- werk ,00 0,00 OPBRENGSTEN T.B.V. HET SBB DOOR VERKOOP BIB. PASSEN, DRAAGTASSEN EN ANDERE ACTIES DIE KADEREN BINNEN DE DOELSTELLINGEN VAN HET SBB Opbrengsten streekgericht bibliotheekbeleid door verkoop E 0, ,00 Pagina 382 van 468

411 bibliotheekpassen, draagtassen en andere acties die kaderen binnen de doelstellingen geformuleerd voor het SBB. Opbrengsten uit recuperatiekosten 0, , Het verbeteren van de beleidsvoorbereiding en -uitvoering en dit als kerncompetentie ontwikkelen Verbeteren van de beleidsvoorbereiding en -uitvoering op het vlak van cultuur. VERBETEREN EN REALISEREN VAN DE BELEIDSVOORBEREIDING IN NAUWE SAMENSPRAAK MET DE CULTURELE SECTOR EN ANDERE OVERHEDEN Erelonen voor het bijeenroepen van commissies, stuurgroep, werkgroepen en plenaire vergadering van de Raad voor Cultuur. - Kosten voor de organisatie van de plenaire vergadering van de Raad voor Cultuur E ,00 0,00 Vergoedingen en zitpenningen externen E ,00 0,00 Receptie- en representatie- kosten, plechtigheden en ontvangsten ,00 0,00 INTERN VERBETEREN VAN DE BELEIDSUITVOERING DOOR MIDDEL VAN EVALUATIEPROCES, LEIDINGGEVENDE TAKEN, TEAMUITSTAPPEN EN ANDERE Voorschottenrekening van de dienst Cultuur E ,00 0,00 Kasprovisies - Teamuitstap Cultuurspreiding. Gaat naar artikel : voor EUR 1.750,00 in E 1 0,00 0,00 Andere algemene kosten personeel - Voor kosten van de teamuitstap van de afdeling Cultuurspreiding E 1.750,00 0,00 Team-activiteiten - Voor kosten van teamuitstappen algemeen E 3.940,00 0,00 Team-activiteiten - Teamuitstap bibliotheek. Gaat naar artikel : voor EUR E 1 0,00 0,00 Pagina 383 van 468

412 1.000,00 in Andere algemene kosten personeel - Voor kosten van de teamuitstap van de provinciale bibliotheek E 1.000,00 0,00 Team-activiteiten ,00 0,00 VERBETEREN VAN DE INTERNE BELEIDSVOORBEREIDING OP CULTUREEL VLAK Bijdrage leveren aan opmaak van jaarlijks budget en beleidsdoelstellingen, voorbereiding, deelname en overleg op verschillende niveau's: afdeling, dienst, interdiensten, leefcultuur. Actie zonder budget maar met personeelsinzet E 0,00 0,00 Vergoedingen en zitpenningen externen 0,00 0,00 VERBETEREN EN REALISEREN VAN DE BELEIDSVOORBEREIDING IN NAUWE SAMENSPRAAK MET DE CULTURELE SECTOR EN ANDERE OVERHEDEN Accorderen van de beleidsuitvoering en planning met de andere provincies binnen de VVP, divers overleg met hogere of lagere overheden, culturele sector E 0,00 0,00 Vergoedingen en zitpenningen externen 0,00 0,00 INTERN VERBETEREN VAN DE BELEIDSUITVOERING DOOR MIDDEL VAN EVALUATIEPROCES, LEIDINGGEVENDE TAKEN, TEAMUITSTAPPEN EN ANDERE Evaluatieproces en andere leidinggevende taken. Actie zonder budget maar met personeelsinzet E 0,00 0,00 Vergoedingen en zitpenningen externen 0,00 0,00 INTERN VERBETEREN VAN DE BELEIDSUITVOERING DOOR GOED BEHEER VAN FINANCIELE ZAKEN VOOR DE DIENST CULTUUR Beheer en uitvoering van financiële zaken door budgethouder en E 0,00 0,00 Pagina 384 van 468

413 financieel medewerkers, alsook administratie en boekhoudkundige verwerking van bestellingen van boeken en tijdschriften voor de bibliotheek en diensten. Actie zonder budget maar met personeelsinzet. Vergoedingen en zitpenningen externen 0,00 0,00 BEHOUD EN VERBETERING VAN DE ADMINISTRATIEVE ZAKEN BINNEN DE DIENST CULTUUR Administratieve behandeling van dossiers, verzendingen binnen de dienst cultuur door het secretariaat en door het repertorium en verbeteringsprocessen/nieuwe werkwijzen/procedures of programma's implementeren. Actie zonder budget maar met personeelsinzet E 0,00 0,00 Vergoedingen en zitpenningen externen 0,00 0,00 Uitgaven hoofdstuk E E 2.474, , , E 4.000, , , E 5.222, , , E 1.638, , , E 676, ,00 0, E 0,00 30,00 100, E 9.643, , , E 544, , , E , , , E 0,00 0,00 0, E , , ,00 Ontvangsten hoofdstuk E E , , , E , , , E , , , E 1.399, , , E 7.705, , , E , , , E 5.625, , , E , , , E 540,00 500,00 500, E 3.405, , , E 199,50 500,00 500,00 Pagina 385 van 468

414 Uitgaven hoofdstuk E E , , , E 4.195, , , E 0,00 500,00 500, E 967, , , E 0,00 800,00 800, E 7.500, , , E 1.938, , , E 2.309, , , E 7.050, , , E , , , E 0, , , E 84, ,00 500, E 0, ,00 500, E 137, ,00 500, E 0, , , E 2.201, , , E 527, , , E 1.492, , , E 0,00 500,00 200, E 5.113, , , E , , , E 1.568, , , E 6.817, , ,00 Ontvangsten hoofdstuk E E , , , E , , , E , , , E 1.500, , , E 0, , , E 0, ,00 0, E , , , E 0,00 0,00 0,00 Pagina 386 van 468

415 Uitgaven hoofdstuk E E 2.359, , , E 0,00 0, , E 889, , , E 6.170, , , E , , , E 0,00 0,00 0, E 2.893, , , E 0,00 0,00 0, E 5.600, , , E 2.992, , , E 2.043, , , E 6.556, , , E 1.965,83 0,00 0, E 0, , , E , , , E 2.843, , , E , , , E 4.750, , , E 604, , , E 2.770, , , E 359,19 400,00 400, E 0, , , E 6.752, , ,00 Pagina 387 van 468

416 Uitgaven hoofdstuk E E 389,47 500,00 500, E 0, , , E , , , E 1.623, , , E 0,00 0,00 0, E 0, , , E , , , E 0, , , E , , , E , , , E 6.173, , , E , , , E , , , E , , , E 8.595, , , E 587, , , E , , , E , , , E 409,73 500,00 500, E 585, , , E 8.616, , , E 1.142, , , E 0, , ,00 Pagina 388 van 468

417 Uitgaven hoofdstuk E E 5.136, , , E 2.644, ,00 795, E 0, ,00 0, E , ,00 0, E 0, , , E 0, , , E , , , E 0, , , E 0, ,00 500, E 0, , , E , , , E 4.235, , , E 0, , , E 0, , , E 3.275, , , E 275, , , E , , , E , , , E 0, , , E , , , E , , , E , , , E , , ,00 Pagina 389 van 468

418 Uitgaven hoofdstuk E E 3.000, , , E 900,00 900,00 0, E 0,00 0, , E , , , E 0,00 0, , E , , , E , , , E 0, , , E 3.413, , , E 1.346,00 800,00 801, E 432, , , E , , , E 300, , , E 1.852,10 500,00 500, E 4.835, , , E 0, , , E 0, , , E 1.000, , , E 1.511, , , E 1.222, , , E , , , E , , , E 0, , ,00 Pagina 390 van 468

419 Uitgaven hoofdstuk E E 291, , , E , , , E 2.000, , , E , , , E , , , E , , , E 3.195, , , E 1.605, , , E 2.732, , , E 1.055, , , E 12,86 0, , E , , , E 0, , , E , , , E 0, , , E 0, , , E , , , E 7.159, , , E 5.410, ,00 0, E 811, ,00 0, E , ,00 0, E 7.000, , , E , , ,00 Pagina 391 van 468

420 Uitgaven hoofdstuk E E , , , E , , , E , , , E 0, , , E , , , E , , , E 0,00 0, , E , ,00 0, E 0,00 0, , E 758, , , E 0, , , E 0, , , E , , , E 0,00 0, , E 2.750, ,00 0, E , , , E , , , E , , , E 2.975, , , E , , , E , , , E 0,00 0, , E , , ,00 Pagina 392 van 468

421 Uitgaven hoofdstuk E E , , , E , , , E 0, , , E 0, , , E 0, , , E 766, , , E , , , E 5.914, , , E , , , E 5.000, , , E , , , E , , , E , , , E 6.997, , , E 6.475, , , E 2.595, ,45 0, E 0, , , E , , , E , , , E , , , E 1.983, , , E , , , E 0, , ,00 Pagina 393 van 468

422 Uitgaven hoofdstuk E E 976, , , E 9.631, , , E 0,00 0, , E , , , E 0,00 0, , E , , , E , , , E 0, , , E , , , E , , , E , , , E , , , E , , , E , , , E , , , E 0, ,00 0, E 0, , , E , , , E 4.281, , , E 0, ,00 0, E 0,00 0, ,00 I I ,00 0, ,00 Pagina 394 van 468

423 Uitgaven hoofdstuk I I ,00 0, , I 0,00 0, , I 0, , , I 3.963, , , I , , , I , , , I 0, , , I 2.800, , , I , , , I , , , I , , , I , , , I 0, , , I 740, , , I 0, ,00 0, I 0,00 0, , I 0,00 0, ,00 Cultuur Geraamde uitgaven Totaal hoofdstuk Geraamde ontvangsten Pagina 395 van 468

424 E , ,00 I ,00 0,00 Totaal , ,00 Pagina 396 van 468

425 Onderwijs 2. De positionering van de provincie West-Vlaanderen in een Europese context bijzondere aandacht voor de grensoverschrijdende dimensie Versterken van de uitwisseling en samenwerking op het vlak van onderwijs met naburige regio's om te komen tot ervaringsuitwisseling, kennisoverdracht en een subregionale ontwikkeling. UITBOUW VAN EEN KENNISCENTRUM OVER DE DIVERSE SECTOREN HEEN Aankoop machines ea na overleg in de diverse vakwerkgroepen I ,00 0,00 Installaties, machines en uitrusting, aanschaffings- waarde - Reiskosten voor onderwijzend personeel oa in het kader van vorming en stagebegleiding E ,00 0,00 Reis-en verblijfskosten van provinciepersoneel - vergoedingen en zitpenningen externen (oa leden schoolraad) E ,00 0,00 Vergoedingen en zitpenningen externen - verhuur lokalen aan Eurodye/Stad Kortrijk - Vermindering met EUR, Hitek en Promechatronica huren geen lokalen meer in het PTI E 0, ,00 Opbrengsten uit verhuur gebouwen en terreinen , ,00 6. Het selectief bevorderen van sociaaleconomische ontwikkeling met inbegrip van de sectoren toerisme, land- en tuinbouw en visserij Impulsen geven aan het onderwijs om de uitstroom van West-Vlaamse studenten tegen te gaan. AANWEZIGHEID VAN HOOG GEKWALIFICEERDE ONDERWIJSACTIVITEITEN INZAKE TUINBOUW EN TEXTIEL GARANDEREN aankoop softwarelicenties I ,00 0,00 Concessies, octrooien, licenties, software, know -how, merken en andere gelijkaardige rechten, aanschaffingswaarde Pagina 397 van 468

426 - Aankoop machines ea na overleg met vakwerkgroepen I ,00 0,00 Installaties, machines en uitrusting, aanschaffings- waarde - Aankoop nieuwe pc's - hoofdzakelijk vervanging van reeds bestaande maar niet meer compatibel aan de huidge softwarepakketten I ,00 0,00 Informaticahardware, aanschaffingswaarde - Aankoop van hoofdzakelijk beamers I ,00 0,00 Didactisch materiaal, aanschaffingswaarde - Voor het organiseren van de opendeurdagen, bedrijfsleidersavonden, infoavonden en diverse ontvangsten E ,00 0,00 Receptie- en representatie- kosten, plechtigheden en ontvangsten - Aankoop klein materiaal voor alle afdelingen E ,00 0,00 Aankoop en onderhoud klein materiaal - Onderhoud machines in de diverse werkplaatsen E ,00 0,00 Onderhoud en herstellingen installaties, machines en uitrusting ,00 0,00 ONDERSTEUNEN VAN DE WEST-VLAAMSE INSTELLINGEN HOGER ONDERWIJS EN HET TEGENGAAN VAN DE STUDENTENUITSTROOM DOOR HET VOEREN VAN EEN GEZAMENLIJKE PROMOTIECAMPAGNE Budget voor de promotiecampagne van het Hoger Onderwijs E ,00 0,00 Kosten voor publiciteit, promotie en voorlichting ,00 0,00 ONDERSTEUNEN VAN WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK MET WEST-VLAAMSE INSLAG DOOR STUDENTEN EEN FINANCIËLE TUSSENKOMST TE GEVEN BIJ DE REDACTIE VAN HUN EINDWERK MET EEN SPECIFIEK WEST-VLAAMS ONDERZOEKSGEHALTE Pagina 398 van 468

427 - Toelagen aan studenten Hoger en Universitair Onderwijs ter bevordering van het West-Vlaams wetenschappelijk onderzoek : - doelstelling : bevorderen van het West-Vlaams wetenschappelijk onderzoek en het aanwenden van de resultaten ervan; - doelgroep : gezinnen (laatstejaarsstudenten); - provinciaal reglement d.d. 30/05/ E ,00 0,00 Toelagen ter bevordering van het West-Vlaams wetenschappe- lijk onderzoek 6.750,00 0,00 8. Het versterken en selectief verder ontwikkelen van een aanbod op het vlak van welzijn, sport, cultuur en hoger onderwijs d.m.v. het scheppen van voorwaarden en het realiseren van afstemming Garanderen van de continuïteit en kwaliteit van het provinciaal secundair onderwijs. KWALITEITSVOL ONDERWIJS AANBIEDEN AAN SPECIFIEKE DOELGROEPEN DOOR ONDERSTEUNING, AFSTEMMING EN SAMENWERKING TUSSEN DE AANBIEDERS Terugbetaling reiskosten voor vorming en dienstreizen oa stagebegeleiding E ,00 0,00 Reis-en verblijfskosten van provinciepersoneel - Aankoop allerhande kantoorbenodigdheden E ,00 0,00 Kantoorbenodigdheden voor rechtstreeks verbruik - Aankoop van oa inktpatronen voor klaslokalen E ,00 0,00 Aankoop van diverse gebruiks- en verbruiksgoederen, andere dan kantoorbenodigdheden - telefoononkosten - Belnet - internetaansluitingen E ,00 0,00 Kosten telefoon, fax, internet en - Promotie voor opendeurdagen, info avonden, nieuw schooljaar - inlassing in wiite/gouden gids E ,00 0,00 Kosten voor publiciteit, promotie en voorlichting Pagina 399 van 468

428 - Aankoop van relatiegeschenken E 1 490,00 0,00 Relatiegeschenken - uitgave voor Europees Project Comenius - laatste missie in dus budget op 0 geplaatst. - Aankoop grondstoffen voor de verschillende afdelingen - verdeeld per project - Aankoop schoolboeken, abonnementen, cursussen, veilgheidskledij voor de leerlingen E 1 0,00 0,00 Didactische bezoeken, deel- nemingen, congressen en opleidingen E ,00 0,00 Grondstoffen onderwijs E ,00 0,00 Andere kosten onderwijs - facturatie leerlingen E 0, ,00 Opbrengsten facturatie leerlingen - EUROPEES PROJECT E 0,00 0,00 Toelage van de Vl.Gemeenschap in het kader van het Comenius-I-project , ,00 AGION SUBSIDIES VOOR INVESTERINGEN - GEBOUWEN Agion subsidies voor de inrichting/aanpassing van schoolgebouwen I 0, ,00 Investeringstoelage AGION (DIGO) voor werken in PTI Garanderen van de continuïteit en kwaliteit van het provinciaal volwassenen- en afstandsonderwijs. 0, ,00 ORGANISATIE EN ONDERSTEUNING ALGEMENE WERKING VAN HET CENTRUM reiskosten personeel voor vergaderingen (POV, CONSORTIUM, PARTNERS,...) E ,00 0,00 Reis-en verblijfskosten van provinciepersoneel Pagina 400 van 468

429 - aankoop kleine benodigdheden voor de cursistenadministratie E ,00 0,00 Kantoorbenodigdheden voor rechtstreeks verbruik - abonnementen tijdschriften (modemagazines, tips en advies, CTmagazine, enz.) E ,00 0,00 Kosten voor tijdschriften, boeken, documentatie en abonnementen - Reprobel E 1 250,00 0,00 Auteursrechten - betaling solidariteitsfonds volwassenenonderwijs E ,00 0,00 Lidgelden en bijdragen - kosten telefonie E ,00 0,00 Kosten telefoon, fax, internet en - kosten postbedling + verdeling van reclamefolders via derden E ,00 0,00 Portkosten, aankoop postzegels en fiscale zegels - kosten voor publiciteit via kraneten, tijdschriften, folders, enz E ,00 0,00 Kosten voor publiciteit, promotie en voorlichting - kosten fotokopies cursusmateriaal cursisten en uitbesteed drukwerk voor reclamefolders E ,00 0,00 Kosten voor uitbesteed druk- werk - aankoop koffie en thee voor dagelijks gebruik E 1 600,00 0,00 Werkingskosten voor school- maatlijden en drank leerlingen - licentiekosten cursisten- en personeelsadministratie, Smartschool, POV- Platform E ,00 0,00 Huur, onderhoud en beheer van software - aankoop sleutels, slijpschijven, enz E 1 750,00 0,00 Pagina 401 van 468

430 Aankoop en onderhoud klein materiaal - aankoop stookolie verwarming gebouwen Meiboomstraat en Tinnenpotstraat E ,00 0,00 Stookolie - bezoldigingen van het gesubsidieerd personeel E ,00 0,00 Bezoldigingen van het onderwijzend personeel ten laste van de hogere overheden - vakantiegeld en begrafenisvergoeding van het gesubsidieerd onderwijzend personeel E ,00 0,00 Vakantiegeld en eindejaarstoelagen van het onderwijzend personeel ten laste van de hogere overheden - werkgeversbijdragen gesubsidieerd onderwijzend personeel E ,00 0,00 Werkgeversbijdragen aan de RSZPPO voor het onderwijzend personeel tlv de hogere overheden - fiets- en treinvergoeding gesubsidieerd onderwijzend personeel E ,00 0,00 Vergoeding verplaatsingskosten van en naar het werk onderwijzend personeel tlv de hogere overheid - verhuur lokalen aan REN-Vlaanderen, Eeckhoutcentrum E 0, ,00 Opbrengsten uit verhuur ge- bouwen en terreinen - facturatie cursisten (inschrijvingsgeld opleidingen, verkoop cursumateriaal, drank en diversen) + verhuur lokalen aan derden E 0, ,00 Opbrengsten facturatie leerlingen - weddetoelage gesubsidieerd onderwijzend personeel E 0, ,00 Weddetoelage van de Vlaamse Gemeenschap voor het PCVO West-Vlaanderen - toelage verplaatsingskosten gesubsidieerd onderwijzend personeel E 0, ,00 Pagina 402 van 468

431 Toelage van de Vlaamse Gemeenschap voor vervoerkosten voor het PCVO West- Vlaanderen - subsidies voor ICT-uitrusting E 0,00 200,00 Toelage van de Vlaamse Gemeenschap voor ICT-coördinatie , ,00 ORGANISATIE EN ONDERSTEUNING OPLEIDINGEN SVO EN HBO softwarelicenties educatief netwerk PCVO (campusagreement, Kiss, Adobe, Siemens step 7, Helix-CAD,...) - aankoop machines voor afdeling mode/textiel (naaimachines, overlocks, strijkpers) I ,00 0,00 Concessies, octrooien, licenties, software, know -how, merken en andere gelijkaardige rechten, aanschaffingswaarde I ,00 0,00 Installaties, machines en uitrusting, aanschaffings- waarde - aankoop van computers voor het educatief netwerk (afdeling ICT) I ,00 0,00 Informaticahardware, aanschaffingswaarde - aankoop grondstoffen technische opleidingen : elektrische installaties, tuinbouw, lassen, houtbewerking, metselen, technische ICT-opleidingen, enz.) - aankoop handboeken en divers materiaal bestemd voor verkoop aan cursisten E ,00 0,00 Grondstoffen onderwijs E ,00 0,00 Andere kosten onderwijs ,00 0,00 COÖRDINATIE EN BEWAKEN KWALITEIT VAN HET PROVINCIAAL AFSTANDSONDERWIJS licenties leerplatformen I ,00 0,00 Concessies, octrooien, licenties, software, know Pagina 403 van 468

432 -how, merken en andere gelijkaardige rechten, aanschaffingswaarde - aankoop kleine benodigdheden E ,00 0,00 Kantoorbenodigdheden voor rechtstreeks verbruik - KOSTEN TELEFONIE (AANDEEL EDUWEST) E 1 0,00 0,00 Kosten telefoon, fax, internet en - KOSTEN POST (AANDEEL EDUWEST) E 1 0,00 0,00 Portkosten, aankoop postzegels en fiscale zegels - kosten promotie E ,00 0,00 Kosten voor publiciteit, promotie en voorlichting - leerserver (Eduwest) + aankopen m.b.t. E-LEARNING E ,00 0,00 Andere kosten onderwijs 9. Het versterken van gelijke kansen en betrokkenheid met het oog op een volwaardige deelname aan het maatschappelijk leven Kwaliteitsonderwijs aanbieden aan specifieke doelgroepen ,00 0,00 STIMULEREN EN ONDERSTEUNEN VAN CULTUUREDUCATIE EN ONDERWIJSFLANKEREND BELEID Onderwijsflankerend beleid E ,00 0,00 Andere administratieve werkingskosten - Uitwerken en realiseren van educatieve pakketten promotie inzake cultuureducatie E ,00 0,00 Kosten voor publiciteit, promotie en voorlichting Pagina 404 van 468

433 - Toelage in het kader van cultuureducatief project m.b.t. DKO E ,00 0,00 Toelage aan de Stad Poperinge in het kader van cultuur- educatief project ,00 0,00 KWALITEITSVOL ONDERWIJS AANBIEDEN AAN ANDERSTALIGEN EN HET VERSTERKEN EN STIMULEREN VAN DE KANSEN VOOR ANDERSTALIGEN DOOR HET HUIS VAN HET NEDERLANDS FINANCIEEL TE ONDERSTEUNEN Financieel ondersteunen van het Huis van het Nederlands E ,00 0,00 Toelage aan de VZW Huis van het Nederlands ,00 0,00 VERSTERKEN EN STIMULEREN VAN HET KWALITEITSVOL ONDERWIJSAANBOD VOOR LAAGGESCHOOLDEN DOOR HET VOEREN VAN GERICHTE PROMOTIECAMPAGNES I.S.M. DE WEST- VLAAMSE CENTRA VOOR BASISEDUCATIE Ondersteuning van de basiseducatie E ,00 0,00 Kosten voor publiciteit, promotie en voorlichting ,00 0, Bieden van gelijke kansen aan jongeren en volwassenen in het provinciaal onderwijs in het kader van een pluralistische visie. MAXIMALE/GELIJKE KANSEN BIEDEN AAN JONGEREN EN VOLWASSENEN BINNEN EEN PLURALISCHE VISIE hoofzakelijk vergoedingen voor gastsprekers voor de leerlingen over een actueel thema E ,00 0,00 Auteursrechten, erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen enz... - Kosten voor schoolreizen leerlingen - grotendeels terugbetaald via leerlingenfacturatie E ,00 0,00 Kosten voor schoolreizen en uitstappen Pagina 405 van 468

434 - werkingstoelagen Vlaamse Gemeenschap volgens aantal leerlingen per richting E 0, ,00 Werkingstoelagen van de Vlaamse Gemeenschap voor het PTI , ,00 GELIJKHEID VAN KANSEN VOOR VOLWASSENEN IMPLEMENTEREN E 1 0,00 0,00 Kosten voor schoolreizen en uitstappen 0,00 0, De organisatieontwikkeling en het professionaliseren van de werking op basis van moderne methodes Professionaliseren van het provinciaal onderwijs. HET PROFESSIONALISEREN VAN HET PROVINCIAAL ONDERWIJS DOOR HET ONDERSTEUNEN VAN DE RTC'S Financieel ondersteunen van het RTC Pro-Mechatronica (Regionaal Technologisch Centrum) ten dienste van de netoverschrijdende samenwerking van het provinciaal onderwijs E ,00 0,00 Toelage aan VZW Pro-Mechatronica (Regionaal Technologisch Centrum) ,00 0,00 KWALITEITSBEWAKING VAN HET PROVINCIAAL VOLWASSENENONDERWIJS beamer + audiovisueel materiaal I ,00 0,00 Didactisch materiaal, aanschaffingswaarde - vergoeding gastdocenten E 1 200,00 0,00 Auteursrechten, erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen enz... - toegangsgelden filmavond "Franse, Spaanse en Italiaanse week" E ,00 0,00 Pagina 406 van 468

435 Didactische bezoeken, deel- nemingen, congressen en opleidingen - bijscholingen gesubsidieerd onderwijzend personeel E ,00 0,00 Kosten voor vorming en oplei- ding personeel - toelagen voor nascholingscursussen E 0, ,00 Overheidssubsidies : Vlaamse Gemeenschap 8.200, ,00 HET PROFESSIONALISEREN VAN HET PROVINCIAAL ONDERWIJS DOOR HET ONDERSTEUNEN VAN HET POV (PROVINCIAAL ONDERWIJS VLAANDEREN) Financieel ondersteunen van de werking van de VZW POV ten dienste van het provinciaal onderwijs : - datum van eerste invoering : E ,60 0,00 Toelage aan VZW Provinciaal Onderwijs Vlaanderen 5.642,60 0, Het continue verbeteren van een positieve, faire en stimulerende werkomgeving voor alle medewerkers Streven naar een dynamische, gunstige en effectieve werking voor alle participanten. STREVEN NAAR EEN DYNAMISCHE GUNSTIGE EN EFFECTIEVE WERKOMGEVING VOOR ALLE PARTICIPANTEN aankoop specifiek schoolmeubilair oa borden, materiaalkasten I ,00 0,00 Kantoormeubilair, aanschaffingswaarde - aanhangwagen paarden en gemotoriseerde kruiwagen I ,00 0,00 Speciale- en andere voer- tuigen, aanschaffingswaarde - reiskosten onderwijzend personeel dienstreizen E ,00 0,00 Reis-en verblijfskosten van provinciepersoneel Pagina 407 van 468

436 - restaurantkosten voor oa sollicitatiedag/eindejaar E ,00 0,00 Restaurantkosten - Uitbating van het schoolrestaurant - zowel food-kost als non-foodkost van Scolarest E ,00 0,00 Werkingskosten voor school- maatlijden en drank leerlingen - onderhoud van alle pc's didactisch netwerk - leerlingen E ,00 0,00 Huur, onderhoud en beheer van informaticamaterieel - Onderhoud van softwarepakketten oa boekhouding, scolarest E ,00 0,00 Huur, onderhoud en beheer van software - Lockerbeheer lln op beide campussen E ,00 0,00 Huur, onderhoud en beheer van meubilair en uitrusting - ONDERHOUD BUREELMATERIEEL/CENTRALE E ,00 0,00 Huur, onderhoud en beheer van bureelmaterieel - budget voor klein onderhoud aan de gebouwen E ,00 0,00 Werkingskosten voor gebouwen en terreinen - Aankoop schoonmaakproducten E ,00 0,00 Schoonmaak en ruitenwas - Ophaling containers op beide campussen E ,00 0,00 Ophalen huisvuil, container lediging, recyclage oud papier - Onderhoud en herstellingen van wagens - verhoging door ouderdom wagens E ,00 0,00 Prestaties van derden voor voertuigen: onderhoud en herstellingen - brandstof wagens en bussen E ,00 0,00 Pagina 408 van 468

437 Brandstoffen voor voertuigen - Bezoldiging onderwijzend personeel E ,00 0,00 Bezoldigingen personeel: aandeel Vlaamse Gemeenschap - vakantiegeld en begrafenisvergoedingen onderwijzend personeel E ,00 0,00 Vakantiegeld en begrafenisvergoeding aan personeel aandeel Vlaamse Gemeenschap - Werkgeversbijdragen gesubsidieerd personeel E ,00 0,00 Werkgeversbijdragen aan de RSZPPO : aandeel Vlaamse Gemeenschap - uitbetaling treinabonnementen en fietsvergoeding E ,00 0,00 Vergoedingen voor verplaatsingskosten van en naar het werk: aandeel Vlaamse Gemeenschap - verkoop tuin/textiel/metaal E 0, ,00 Opbrengsten verkoop diversen - weddetoelage Vlaamse Gemeenschap voor het PTI E 0, ,00 Weddetoelage van de Vlaamse Gemeenschap voor het PTI - toelage vervoersonkosten onderwijzend personeel PTI (bus/trein en fietsvergoedingen) E 0, ,00 Toelage van de Vlaamse Gemeenschap voor vervoers- kosten voor het PTI , ,00 EVOLUTIE VAN LEERKRACHT/DOCENT NAAR COACH OM COMPETENTIEGERICHT WERKEN MOGELIJK TE MAKEN Terugbetaling reiskosten onderwijzend personeel voor nascholing E ,00 0,00 Reis-en verblijfskosten van provinciepersoneel Pagina 409 van 468

438 - Nascholingskosten voor onderwijzend personeel E ,00 0,00 Kosten voor vorming en opleiding onderwijzend perso- neel - toelage per ambt voor nascholingskosten onderwijzend personeel E 0, ,00 Toelage Vlaamse Gemeenschap voor navorming voor het PTI , ,00 VERSTERKEN VAN UITWISSELING EN SAMENWERKINGSINITIATIEVEN VOOR HET PROVINCIAAL VOLWASSENENONDERWIJS kosten proclamatie cursisten ("Dag van de cursist") E ,00 0,00 Receptie- en representatie- kosten, plechtigheden en ontvangsten - kosten zakenlunches e.d E ,00 0,00 Restaurantkosten - aankoop diverse dranken voor dagelijks verbruik E 1 600,00 0,00 Werkingskosten voor school- maatlijden en drank leerlingen 7.600,00 0,00 STREVEN NAAR EEN DYNAMISCHE EN EFFECTIEVE WERKOMGEVING VOOR ALLE PARTICIPANTEN aankoop ter vervanging verouderd voertuig I ,00 0,00 Auto's en bestelwagens, aanschaffingswaarde ,00 0,00 Uitgaven hoofdstuk Ontvangsten hoofdstuk Pagina 410 van 468

439 Uitgaven hoofdstuk E E 0, , , E 6.402, , , E 2.459, , , E 5.676, , , E , , , E , , , E 0, , , E 8.701, , , E 264, , , E 3.645, , , E , , , E 2.609, , , E , , , E , , , E , , , E 595,00 490,00 490, E 2.453, , , E 4.566, ,00 0, E , , , E , , , E , , , E , , , E 1.000,63 955, ,00 Ontvangsten hoofdstuk E E , , , E , , , E , , , E , , , E , , , E , , , E , , , E 0, ,00 0, E 4.930, , , E , , , E , , , E 855, , , E 205,53 200,00 200, E 0,00 0, ,00 I I 0,00 0, ,00 Pagina 411 van 468

440 Uitgaven hoofdstuk E E , , , E 6.463, , , E 0, , , E , , , E , , , E , , , E , , , E , , , E , , , E 2.604, , , E , , , E , , , E , , , E , , , E 3.259, , , E 2.952, , , E 100,00 500,00 200, E 1.693, , , E 1.071, , , E 42,96 500,00 250, E , , , E , , , E 8.072, , ,00 Pagina 412 van 468

441 Uitgaven hoofdstuk E E , , , E 7.244, , , E 5.390, , , E 0,00 800, , E 1.415, , , E 2.157, , , E 710,20 0,00 0, E , , , E , , , E 949, , , E 763, ,00 750, E 8.414, , , E , , , E , , , E , , , E 5.827, , , E 2.077, , , E 0, , , E 0, ,00 0, E 0,00 400,00 0, E 0, , , E 0, , , E , , ,00 Pagina 413 van 468

442 Uitgaven hoofdstuk I I , , , I , , , I , , , I 4.118, , , I , , , I 0,00 0, , I 7.442, , , I , , , I 2.984, , , I , , , I 1.500, , , I 0, , ,00 Onderwijs Totaal hoofdstuk Geraamde uitgaven Geraamde ontvangsten E , ,00 Pagina 414 van 468

443 I , ,00 Totaal , ,00 Pagina 415 van 468

444 Economie 2. De positionering van de provincie West-Vlaanderen in een Europese context met bijzondere aandacht voor de grensoverschrijdende dimensie Verhogen van de internationalisering van de West-Vlaamse economie. VERSTERKEN VAN HET PROVINCIAAL ECONOMISCH BELANG EN GERICHT ONDERSTEUNEN VAN DE (NETWERKEN VAN) INTERNATIONALISERENDE BEDRIJVEN DOOR DEELNAME AAN PROJECTEN, GRENSOVERSCHRIJDEND OVERLEG EN MISSIES Organisatie van (grensoverschrijdende) (haven)seminaries met verladers en logistieke dienstverleners E ,00 0,00 Andere administratieve werkingskosten ,00 0,00 BEVORDEREN VAN WEST-VLAANDEREN ALS ECONOMISCH AANTREKKELIJKE INVESTERINGSREGIO DOOR OPMAKEN VAN PROMOTIEMATERIAAL EN DEELNEMEN IN WERKGROEPEN MET RELEVANTE STAKEHOLDERS Aanmaak en verspreiding promotiemateriaal logistiek (folders, brochures, enz.) E ,00 0,00 Kosten voor publiciteit, promotie en voorlichting ,00 0,00 3. De selectieve uitbouw van de provincie als kennispartner Uitbouwen van economische informatie- en kennisontwikkeling in functie van sociaaleconomische ontwikkelingen en algemene kennisverspreiding. BESTENDIGEN EN OPTIMALISEREN VAN DE ECONOMISCHE BIBLIOTHEEK EN VAN HET DIGITAAL ECONOMISCH KENNIS- EN LEERFORUM, EN UITGAVE VAN PUBLICATIES, VIA WES Lidmaatschapsbijdrage van de provincie in de vzw WES E ,00 0,00 Pagina 416 van 468

445 Lidgelden en bijdragen ,00 0,00 UITVOEREN VAN SPECIFIEKE STUDIES OF PROJECTEN NUTTIG IN HET KADER VAN HET PROVINCIAAL SOCIAALECONOMISCH BELEID IN SAMENWERKING MET RELEVANTE STAKEHOLDERS Studie differentiatie bedrijventerreinen E ,00 0,00 Erelonen en vergoedingen voor studies en werken van de gewone dienst - Voor specifieke opdrachten of studies, i.s.m. ERSV. RESOC-opdrachten in uitvoering van jaarprogramma met WES E ,00 0,00 Toelagen aan het WES voor specifieke opdrachten en studies ,00 0,00 CONTINUEREN EN VERDER UITBOUWEN VAN HET PROJECT ECONOMISCHE KAART, GESTART IN Ad hoc uren begeleiding E ,00 0,00 Erelonen en vergoedingen voor studies en werken van de gewone dienst - Collectief onderhoud E ,00 0,00 Huur, onderhoud en beheer van software - Inkomsten gemeenten E 0, ,00 Subsidies gemeenten Cofinanciering gemeenten Project 185 Economische kaart WVL - Hosting govmaps E ,00 0,00 Toelage aan Leiedal voor de realisatie van gedeelde e-governmentdiensten Pagina 417 van 468

446 75.500, ,00 OPTIMAAL COMMUNICEREN OVER HET EIGEN PROVINCIAAL SOCIAALECONOMISCH BELEID Deelname aan beurzen (o.a. Bedrijven Contactdagen 2011) E ,00 0,00 Kosten voor publiciteit, promotie en voorlichting - Communicatie op West-Vlaamse regionale televisie (via o.a. work) E ,00 0,00 Kosten voor publiciteit, promotie en voorlichting ,00 0,00 VERSPREIDEN VAN SOCIAALECONOMISCHE GEGEVENS EN ANALYSES T.A.V. VERSCHILLENDE DOELGROEPEN, STRUCTUREEL EN VIA MAATWERK Dienstverlening aan derden, met indien nodig maatwerk en beleidsadvies E ,00 0,00 Andere administratieve werkingskosten - Ontsluiting van de databank via interne en externe dienstverlening E 1.250,00 0,00 Andere administratieve werkingskosten - Ontsluiting van de databank via intern geoloket (verder bouwen op verlenging EFRO) - extra functionaliteiten/ backoffice E ,00 0,00 Andere administratieve werkingskosten - Ontwikkelen van een tool om innovatie te meten E 5.000,00 0,00 Andere administratieve werkingskosten - Publicatie van 'West-Vlaanderen sociaaleconomisch - Feiten en Cijfers' en afgeleide producten (steekkaarten, dataset RESOC's) E ,00 0,00 Andere administratieve werkingskosten ,00 0,00 OPTIMALISEREN EN UPDATEN VAN HET SOCIAALECONOMISCH DATACENTRUM DOOR AANKOOP VAN DATASETS Pagina 418 van 468

447 - Aankoop van sociaaleconomische gegevens E ,00 0,00 Kosten voor tijdschriften, boeken, documentatie en abonnementen ,00 0,00 VERDER UITBOUWEN VAN HET PROJECT ECONOMISCHE KAART (IN DE DIEPTE) - AANVULLEN MET EXTRA GEGEVENS - VERLENGINGSDOSSIER EFRO 185 OPDRACHT website verlengingsdossier Economische kaart I ,00 0,00 Concessies, octrooien, licenties, software, know -how, merken en andere gelijkaardige rechten, aanschaffingswaarde - Werkingskosten verleningsdossier Economische Kaart (54.388,00 EUR ,00 EUR reeds ingegeven in 1e ronde) E ,00 0,00 Andere administratieve werkingskosten - Verlenging werkingsmiddelen E ,00 0,00 Andere administratieve werkingskosten - Verlengingsdossier Economische Kaart 2 : EFRO middelen E 0, ,62 Overheidssubsidies : Europese Unie EFROcofinanciering Project185 Economische kaart WVL 5. Het bevorderen van de bovenlokale ontwikkeling van de diverse streken op een interactieve wijze Ondersteunen van sociaaleconomische streekontwikkeling en van lokaal economisch beleid , ,62 BESTENDIGEN EN VERSTERKEN VAN EEN JURIDISCHE EN ADMINISTRATIEVE STRUCTUUR VOOR DE WERKING VAN DE RESOC'S EN SERR'S Voor coördinatie vzw-werking, incl. betoelaging vanuit de provincie en afstemming tussen de RESOC's onderling E ,00 0,00 Pagina 419 van 468

448 Toelage aan VZW Erkend Regionaal Samenwerkingsverband (ERSV) ,00 0,00 HERONTWIKKELEN VAN EEN LEEGSTAANDE INDUSTRIËLE SITE ALS SPEERPUNTPROJECT IN EEN REGIO Volgens goedgekeurde raamovereenkomst in Provincieraad van 27/09/ 2007 voor periode E ,00 0,00 Toelage aan VZW Transfo ,00 0,00 HELPEN REALISEREN VAN DOELTREFFENDE AANSPREEKPUNTEN LOKALE ECONOMIE DOOR BIJEENKOMSTEN IN WERKGROEPEN MET GEMEENTELIJKE ACTOREN EN CONTINUEREN VAN SPECIFIEKE PROJECTEN Activiteiten in het kader van de werkgroep gemeenten E ,00 0,00 Andere administratieve werkingskosten - Verderzetting van het project centrumbeheer vanuit de provinciale dienst Economie E 7.500,00 0,00 Andere administratieve werkingskosten ,00 0,00 UITVOEREN VAN STUDIES OVER DE IMPACT VAN DE DEMOGRAFISCHE ONTWIKKELINGEN OP DE ECONOMIE VIA HET EUROPEES PROJECT DC NOISE Coördinatie, begeleiding, studiewerk, projecten, communicatie en opvolging van DC NOISE E 0,00 0,00 Andere administratieve werkingskosten 0,00 0,00 6. Het selectief bevorderen van sociaaleconomische ontwikkeling met inbegrip van de sectoren toerisme, land- en tuinbouw en visserij Creëren van een specifiek aanbod aan gedifferentieerde ruimte voor ondernemerschap. Pagina 420 van 468

449 OPTIMALISEREN EN VERSPREIDEN AAN RELEVANTE PARTNERS VAN DE RUIMTEMONITOR VOOR BEDRIJVENTERREINEN DIE VRAAG EN AANBOD IN KAART BRENGT MINSTENS TOT OP NIVEAU VAN RESOC-GEBIEDEN EN VANUIT THEMATISCHE INVALSHOEKEN Actualisering van de ruimtemonitor bedrijventerreinen en maken van afspraken met stakeholders, confronteren van vraag en aanbod op RESOC-niveau, verspreiden van gegevens E ,00 0,00 Andere administratieve werkingskosten 5.000,00 0, Valoriseren van de logistieke troeven voor vlotter en duurzamer goederenverkeer. COÖRDINEREN EN GEDEELTELIJK UITVOEREN DOOR DE DIENST ECONOMIE VAN DE MAATREGELEN OP BOVENLOKAAL NIVEAU I.V.M. HET THEMA LOGISTIEK OP HET VLAK VAN RUIMTE, ARBEIDSMARKT EN OPLEIDING, INNOVATIE EN INTERBEDRIJFSSAMENWERKING IN HET KADER VAN HET LOGISTIEK PLATFORM WEST-POORT (LPWP) Coördinatie LPWP (organisatie, planning, deelname en aansturing werkgroepen LPWP) + algemene werkingskosten E ,00 0,00 Andere administratieve werkingskosten ,00 0,00 LIDMAATSCHAP VAN KENNISINSTELLINGEN OP HET VLAK VAN LOGISTIEK Lidgeld VIL (Vlaams Instituut voor de Logistiek) E 1.210,00 0,00 Lidgelden en bijdragen 1.210,00 0,00 ONDERSTEUNEN OP MATERIEEL EN IMMATERIEEL VLAK VAN BEDRIJVEN IN DE SECTOR TRANSPORT-DISTRIBUTIE-LOGISTIEK VIA DEELNAME AAN EUROPEES PROJECT OOST-WEST-POORT Cofinanciering Provincie voor KHBO en KATHO in Oost-West-Poort project E ,17 0,00 Lidgelden en bijdragen - Werkingskosten Oost-West-Poort project E ,16 0,00 Pagina 421 van 468

450 Andere administratieve werkingskosten ,33 0,00 ONDERSTEUNEN OP MATERIEEL EN IMMATERIEEL VLAK VAN BEDRIJVEN IN DE SECTOR TRANSPORT-DISTRIBUTIE-LOGISTIEK VIA DEELNAME EEN EUROPEES PROJECT FOOD PORT Werkingskosten Food Port project E ,00 0,00 Andere administratieve werkingskosten ,00 0, Versterken van een innovatief en duurzaam ondernemerschap. MEER STARTENDE ECONOMISCHE BEDRIJVIGHEID HELPEN REALISEREN DOOR MATERIËLE ONDERSTEUNING Samenwerkingsovereenkomst met stedelijke ondernemerscentra E ,00 0,00 Lidgelden en bijdragen ,00 0,00 MEER STARTENDE ECONOMISCHE BEDRIJVIGHEID HELPEN REALISEREN DOOR IMMATERIËLE STEUN VIA UITVOERING VAN DOELSTELLING-2 PROJECT 277 'ACTIE VOOR STARTERS' Project 277: Actie voor Starters Immaterieel - doorstorting EFRO en cofinanciering provincie aan partners. Deze kredieten werden in 2009 vastgelegd. Rekening houdend met de huidige vooruitgang van het D2P277 zullen niet alle bedragen in 2010 kunnen uitbetaald worden. We ramen dat een bedrag van EUR heropgenomen zal moeten worden in E ,00 0,00 Lidgelden en bijdragen - Project 277: Actie voor Starters Immaterieel - werkingskost E ,00 0,00 Andere administratieve werkingskosten - Project 277 : Actie voor Starters Immaterieel I ,00 0,00 Informaticahardware, aanschaffingswaarde Pagina 422 van 468

451 ,00 0,00 STIMULEREN VAN HET ONDERNEMERSCHAP IN HET ONDERWIJS DOOR VERDERE VERSPREIDING VAN DE ONDERNEMERSKOFFER EN ONDERSTEUNING VAN RELEVANTE STAKEHOLDERS Ondernemerkoffer : vormingssessies E ,00 0,00 Auteursrechten, erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen enz... - Samenwerking met VLAJO (mini-ondernemingen, SBP's) E ,00 0,00 Lidgelden en bijdragen - Ondernemerskoffer : communicatie (beurs, folder, affiches,...) E ,00 0,00 Kosten voor publiciteit, promotie en voorlichting - Inkomsten uit auteurscontract tussen de provincie West-Vlaanderen en CEGO Publishers m.b.t. de koffer vol ondernemingszin - Toelage onder de vorm van drukwerk aan HOWEST-department PIH voor 'week van het ontwerpen' E 0,00 500,00 Opbrengsten uit recuperatie kosten E ,00 0,00 Andere administratieve werkingskosten - Toelage aan HOWEST-departement PIH voor 'week van het ontwerpen' E ,00 0,00 Toelage aan HOWEST departement PIH voor 'week van het ontwerpen' ,00 500,00 ONDERSTEUNEN VAN DE PROFESSIONALISERING EN VERHOGEN VAN DE ECONOMISCHE LEEFBAARHEID VAN PRODUCENTEN VAN STREEK-EN HOEVEPRODUCTEN EN DEELNAME AAN EEN VERANDERINGSTRAJECT DAAROVER Toelage betreffende het promoten van streekproducten aan de vzw "het beste van bij ons" E ,00 0,00 Toelage betreffende het promoten van streekproducten aan de VZW "het beste van bij Pagina 423 van 468

452 ons" ,00 0,00 SENSIBILISEREN ROND PRINCIPES VAN KWALITEIT EN DUURZAAMHEID IN DE BEDRIJFSWERELD DOOR UITGIFTE VAN EEN PUBLICATIE EN PARTICIPATIE AAN PROJECTWERKGROEPEN Opmaak en verspreiding van publicatie 'kwaliteitsvolle bedrijfsgebouwen in West-Vlaanderen' E ,00 0,00 Andere administratieve werkingskosten ,00 0,00 HET IMAGO VAN HET ONDERNEMERSCHAP HELPEN VERGROTEN DOOR SELECTIEF EEN AANTAL EVENEMENTEN TE ONDERSTEUNEN Met belgerinkel naar de winkel E ,00 0,00 Lidgelden en bijdragen - Dag van de klant E ,00 0,00 Lidgelden en bijdragen ,00 0,00 STIMULEREN VAN DE ONTWIKKELING VAN KENNISCENTRA EN DE VERSPREIDING VAN KENNIS DOOR PARTICIPATIE AAN WERKGROEPEN EN EVENTUEEL FINANCIELE ONDERSTEUNING Ondersteuning van het Vlaams Kenniscentrum Water - provinciale cofinanciering - Ondersteunen van de uitbouw van een aangepaste en toegankelijke dienstverlening vanuit de hogescholen t.b.v. de KMO's (uitbouw LEDnetwerk) - via verlengingsdossier D2-project 72 : provinciale cofinanciering - Ondersteunen van de uitbouw van een aangepaste en toegankelijke dienstverlening vanuit de hogescholen t.b.v. de KMO's (uitbouw LEDnetwerk) - via verlengingsdossier D2-project 72 : werkingsmiddelen E ,00 0,00 Lidgelden en bijdragen E ,64 0,00 Lidgelden en bijdragen E 2.500,00 0,00 Andere administratieve werkingskosten Pagina 424 van 468

453 - Verlengingsdossier LED 2 : inkomsten EFRO E 0, ,54 Overheidssubsidies : Europese Unie EFROcofinanciering Project 72 LED's , ,54 MEER STARTENDE ECONOMISCHE BEDRIJVIGHEID HELPEN REALISEREN DOOR MATERIELE ONDERSTEUNING VIA UITVOERING VAN D2-PROJECT 330 'ACTIE VOOR STARTERS' Project 330 Actie voor Starters Materieel : Inrichting I ,00 0,00 Kantoor- en ander meubilair, aanschaffingswaarde - Doelstelling 2 Project 330 : Actie voor Starters Materieel I ,00 0,00 Vaste activa in aanbouw, aanschaffingswaarde en vernieuwbouw - Erfpachtvergoeding site Wingene in het kader van het D2P330 Actie voor Starters Materieel - D2P330 Actie voor Starters Materieel : Doorstorting subsidie EFRO/ Vlaanderen aan de POM - West-Vlaanderen E 3.100,00 0,00 Huur, huurlasten en erfpacht- vergoedingen onroerende goederen: gebouwen E ,00 0,00 Lidgelden en bijdragen ,00 0,00 VERSTERKING VAN DE AGRO- EN VOEDINGSINDUSTRIE VIA UITVOERING VAN D2-PROJECT 460 'THOUGHT 4 FOOD' Doelstelling 2 Project Thought 4 food I ,75 0,00 Installaties, machines en uitrusting, aanschaffings- waarde - Doelstelling 2 project Thought 4 Food I ,00 0,00 Informaticahardware, aanschaffingswaarde Pagina 425 van 468

454 - Doelstelling 2 project Thought 4 Food I ,75 0,00 Kantoor- en ander meubilair, aanschaffingswaarde - Doelstelling 2 project Thought 4 Food I ,00 0,00 Didactisch materiaal, aanschaffingswaarde - Werkingskosten D2P460 Thought 4 Food E ,28 0,00 Andere administratieve werkingskosten - Telefonie D2P460 Thought 4 food E 1.440,00 0,00 Kosten telefoon, fax, internet en ,78 0,00 MEER STARTENDE ECONOMISCHE BEDRIJVIGHEID HELPEN REALISEREN DOOR IMMATERIELE STEUN VIA UITVOERING VAN D2-VERLENGINGSDOSSIER ACTIE VOOR STARTERS IMMATERIEEL Verlengingsdossier Actie voor Starters Immaterieel 2 : cofinanciering (doorstorting) E ,50 0,00 Lidgelden en bijdragen - Verlengingsdossier Actie voor Starters Immaterieel 2 : werkingskosten E ,00 0,00 Andere administratieve werkingskosten - Verlengingsdossier Actie voor Starters Immaterieel 2 : EFRO-middelen E 0, ,00 Overheidssubsidies : Europese Unie EFROcofinanciering project277 Actie Starters immaterieel Stimuleren van een kwalitatief hoogstaand en toekomstgericht onderwijs- en opleidingsaanbod om een volwaardige arbeidsmarktparticipatie te verkrijgen , ,00 FINANCIEEL ONDERSTEUNEN VAN DE OPLEIDINGSINSTANTIE SYNTRA WEST Pagina 426 van 468

455 - Provinciaal reglement betreffende de subsidiëring van het Vormingsinstituut voor KMO goedgekeurd door de Provincieraad op 25 mei E ,00 0,00 Toelagen aan vormingscentra voor KMO's ,00 0,00 UITVOEREN VAN EEN STUDIE OVER LEVENSLANG LEREN ZODAT OPLEIDINGSINSTANTIES FLEXIBEL KUNNEN INSPELEN OP VRAAG (VAN BEDRIJVEN EN WERKNEMERS) EN AANBOD Verderwerken op resultaten onderzoek Levenslang Leren E ,00 0,00 Andere administratieve werkingskosten 5.000,00 0,00 MEEWERKEN AAN DE HERWAARDERING VAN HET IMAGO VAN TECHNIEK EN TECHNOLOGIE DOOR UITVOEREN VAN GERICHTE CAMPAGNES MET BELANGHEBBENDEN Afstemming verkrijgen tussen opleiding en arbeidsmarkt in de sector textiel E ,00 0,00 Kosten voor publiciteit, promotie en voorlichting ,00 0,00 9. Het versterken van gelijke kansen en betrokkenheid verhogen met het oog op een volwaardige deelname aan het maatschappelijk leven Versterken van het maatschappelijk verantwoord ondernemen met speciale aandacht voor de sociale economie. KENBAAR MAKEN EN PROMOTEN VAN DE SOCIALE ECONOMIE EN BOUWEN VAN EEN BRUGFUNCTIE TUSSEN DE SOCIALE EN DE REGULIERE ECONOMIE Ondersteunen van de campagne 'Sociale economie op de campus' E ,00 0,00 Lidgelden en bijdragen - Promotie sociale economie en brugfunctie sociale economie - reguliere economie E ,00 0,00 Kosten voor publiciteit, promotie en voorlichting Pagina 427 van 468

456 48.000,00 0,00 HELPEN REALISEREN VAN EEN ADEQUATE WERKING VAN DE STARTCENTRA SOCIALE ECONOMIE Verlenen van toelagen aan de West-Vlaamse Startcentra Sociale Economie E ,00 0,00 Toelagen aan incubatiecentra (meerwaardeneconomie) ,00 0,00 MEEWERKEN AAN DE VERDERE UITBOUW VAN DE ACTIVITEITEN EN PROFESSIONALISERING VAN DE BESTAANDE INITIATIEVEN BINNEN DE SOCIALE ECONOMIE Ondersteunen van het Europees project Waterways for Growth m.b.t. het thema sociale economie E 6.250,00 0,00 Andere administratieve werkingskosten 6.250,00 0, Het verbeteren van de beleidsvoorbereiding en -uitvoering en dit als kerncompetentie ontwikkelen Coördineren van de voorbereiding en de uitvoering van het provinciale sociaaleconomische beleid en beperkt ondersteunen van het toeristische beleid. FUNGEREN ALS CONTACT- EN COÖRDINATIEPUNTEN TUSSEN HET PROVINCIAAL BELEID EN ORGANISATIES POM, WESTTOER EN POVLT Basistoelage aan POM (stijging volgens bepalingen uit goedgekeurde beheersovereenkomst ) E ,67 0,00 Toelage aan POM - Programmatoelage (inclusief correctietoelage) aan POM E ,81 0,00 Programmatoelage (incl. correctietoelage) aan POM - Werkingskosten toerisme E 2.000,00 0,00 Andere administratieve werkingskosten Pagina 428 van 468

457 - Dotatie A aan Westtoer (basistoelage) (stijging volgens bepalingen uit goedgekeurde beheersovereenkomst ) E ,19 0,00 Dotatie A aan het Autonoom Provinciebedrijf Westtoer: basistoelage - Dotatie B aan Westtoer (campagnes) E ,88 0,00 Dotatie B aan het Autonoom Provinciebedrijf Westtoer : campagnes - Besluit van de Provincieraad dd. 18/03/2010 tot toetreden van de Provincie tot de vzw Toeristische Ontsluiting West-Vlaanderen. - Programmatoelage aan Autonoom Provinciebedrijf Westtoer : toelage voor investerings- en onderhoudswerken E ,00 0,00 Toelage aan vzw Toeristische Ontsluiting West -Vlaanderen E ,84 0,00 Autonoom Provinciebedrijf Westtoer: toelage voor investerings- en onderhoudswerken - Investeringstoelagen voor toeristisch recreatieve structuren op basis van provinciereglement E ,00 0,00 Investeringstoelagen voor toeristisch recreatieve structuren 11. De organisatieontwikkeling en het professionaliseren van de werking op basis van moderne methodes Optimaliseren van de efficiëntie en de effectiviteit van de interne werking ,39 0,00 FACILITEREN VAN DE HUISVESTING VAN DE DIENST ECONOMIE EN DE POM Huur PH Olympia E ,00 0,00 Huur, huurlasten en erfpacht- vergoedingen onroerende goederen: gebouwen - Werkingskosten PH Olympia E ,00 0,00 Werkingskosten voor gebouwen en terreinen Pagina 429 van 468

458 - Schoonmaak en ruitenwas PH Olympia E ,00 0,00 Schoonmaak en ruitenwas - Bewaking PH Olympia E ,00 0,00 Kosten voor bewaking van gebouwen en terreinen - Ophaling papier en karton PH Olympia E 1 500,00 0,00 Ophalen huisvuil, container lediging, recyclage oud papier - Onderhoudscontracten PH Olympia E ,00 0,00 Onderhoudscontracten gebouwen en terreinen - Onderhoudscontract planten PH Olympia E 1 500,00 0,00 Onderhoudscontracten overige - Onroerende voorheffing PH Olympia E ,00 0,00 Andere taksen en belastingen ten laste van de provincie - Ontvangsten uit onderverhuurovereenkomst PH Olympia tussen de provincie West-Vlaanderen met POM en met ERSV E 0, ,00 Opbrengsten uit verhuur ge- bouwen en terreinen - Ontvansten uit recuperatie kosten POM en ERSV E 0, ,00 Opbrengsten uit recuperatie kosten , ,00 REALISEREN VAN DE INTERNE WERKING VAN DE DIENST ECONOMIE EN IN DE PROVINCIALE ORGANISATIE Werkingkosten dienst Economie (kantoorbenodigdheden, restaurantkosten, broodjes, enz.) E ,00 0,00 Aankoop van diverse gebruiks- en verbruiksgoederen, andere dan Pagina 430 van 468

459 kantoorbenodigdheden - Kasgeld E ,00 0,00 Kasprovisies - Teambuilding dienst economie E ,00 0, Verlenen van adequate diensten door de eigen expertise. Team-activiteiten ,00 0,00 VERSTREKKEN VAN TOELAGEN AAN DIVERSE ORGANISATIES Beslissing Provincieraad 17 juli E ,00 0,00 Toelage aan Provinciaal Verbond Werk van de Volks- tuinen West-Vlaanderen ,00 0,00 Uitgaven hoofdstuk E E 0, , , E , , , E 3.891, , , E 4.733, , , E 8.146, , , E 410,18 500,00 500, E , , , E 292,82 500,00 500, E 3.965, , ,00 Ontvangsten hoofdstuk E E , , , E 1.661, , , E 466,36 500,00 500, E ,00 0, , E ,00 0, , E 3.500, , , E ,00 0, ,00 Pagina 431 van 468

460 Uitgaven hoofdstuk E E 0, , , E , , , E 447, , , E , , , E , , , E , , , E 668, , , E 6.067, , , E , , , E 2.000, , , E , , , E 0,00 0, , E , , , E 0, , , E 9.000, , , E 0, , , E , , , E 0, , , E , , , E , , , E , , , E , , , E , , ,00 Pagina 432 van 468

461 Uitgaven hoofdstuk E E , , , E , , , E 7.000, , , E 0,00 0, , E , , , E , , , E 0, , , E , , , E 0, , , E , , ,00 I I , , , I 0,00 0, , I 0,00 0, , I 0,00 0, , I 0,00 0, , I 0,00 0, , I 0, , , I , , ,00 Economie Pagina 433 van 468

462 Totaal hoofdstuk Geraamde uitgaven Geraamde ontvangsten E , ,16 I ,50 0,00 Totaal , ,16 Pagina 434 van 468

463 Sport 8. Het versterken en selectief verder ontwikkelen van een aanbod op vlak van welzijn, sport, cultuur en hoger onderwijs d.m.v. het scheppen van voorwaarden en het realiseren van afstemming Ondersteunen van de georganiseerde sport in West-Vlaanderen. ONDERSTEUNEN VAN BIJZONDERE SPORTEVENEMENTEN OP BASIS VAN SPORTIEVE CRITERIA EN VERVULLEN VAN EEN ADVIESFUNCTIE VOOR SPORTIEVE REGIOMARKETINGEVENEMENTEN VAN DE DIENST COMMUNICATIE (PERMANENT) aankoop promotionele ruimte evenementen E ,00 0,00 Kosten voor publiciteit, promotie en voorlichting ,00 0,00 INVOEREN EN JAARLIJKS TOEPASSEN VAN EEN NIEUWE SUBSIDIEREGLEMENTERING VOOR DE GEHANDICAPTENSPORTSECTOR (PERMANENT) werkingstoelagen aan sportverenigingen en sportinitiatieven voor personen met een handicap E ,00 0,00 Toelagen voor gehandicapten sportverenigingen en sportinitiatieven ,00 0,00 BEPLEITEN VAN DECRETALE VERANKERING VAN BURENSPORTDIENSTEN IN INTERLOKALE VERENIGINGEN ( ) E 1 0,00 0,00 Toelagen voor bovenlokale sportverenigingen en sportinitiatieven 0,00 0,00 Pagina 435 van 468

464 HANTEREN VAN BURENSPORTDIENSTEN ALS EEN PROVINCIAAL INSTRUMENT VOOR INFORMATIE- UITWISSELING, COORDINATIE EN PROMOTIE MET DE EXPLICIETE ROL VAN DE PROVINCIE ALS COACH EN INSPIRATOR (PERMANENT) E 0,00 0,00 Toelagen voor bovenlokale sportverenigingen en sportinitiatieven 0,00 0,00 COORDINEREN, STIMULEREN EN ONDERSTEUNEN VAN BOVENLOKALE SPORTPROMOTIONELE INITIATIEVEN VAN GEMEENTEN (09) E 0,00 0,00 Kosten voor publiciteit, promotie en voorlichting 0,00 0,00 DEFINIEREN, INVENTARISEREN EN EVENTUEEL SUBSIDIEREN VAN BOVENLOKALE SPORTVERENIGINGEN (08) E 0,00 0,00 Toelagen voor bovenlokale sportverenigingen en sportinitiatieven 0,00 0,00 INVOEREN EN JAARLIJKS TOEPASSEN VAN EEN PROVINCIAAL ERKENNINGSREGLEMENT VOOR SPORTSTRUCTUREN EN SPORTTAKKEN (PERMANENT) E 0,00 0,00 Toelagen voor bovenlokale sportverenigingen en sportinitiatieven 0,00 0,00 Pagina 436 van 468

465 JAARLIJKS INVOEREN EN TOEPASSEN VAN EEN NIEUWE SUBSIDIEREGLEMENTERING VOOR DE BOVENLOKALE WERKING VAN PROVINCIALE SPORTFEDERATIES, PROVINCIALE SPORTPARTNERS, BURENSPORTDIENSTEN EN ANDERE ORGANISATOREN (PERMANENT) werkingstoelage BLOSO E 0, ,00 Werkingstoelagen van BLOSO - toelagen voor bovenlokale sportverenigingen en sportinitiatieven - burensportdiensten prov. reglement 28/02/ E ,00 0,00 Toelagen voor bovenlokale sportverenigingen en sportinitiatieven , ,00 VERLENEN VAN STRUCTURELE ONDERSTEUNING AAN DE PROVINCIALE SPORTRAAD (PERMANENT) vergoedingen en zitpenningen leden uitvoerend bureau E 9.000,00 0,00 Vergoedingen en zitpenningen externen - vergaderkosten provinciale sportraad E 5.000,00 0,00 Receptie- en representatie- kosten, plechtigheden en ontvangsten ,00 0,00 ONDERSTEUNEN VAN NIEUW OP TE RICHTEN PROVINCIALE CENTRA VOOR JONGE, TALENTVOLLE WIELRENNERS EN EVENTUEEL ANDERE SPORTEN ( ) nominatieve toelage E ,00 0,00 Toelage aan het Provinciaal Wielercentrum West-Vlaanderen Verhogen van de kwaliteit en de kwantiteit van het sportaanbod in West-Vlaanderen ,00 0,00 Pagina 437 van 468

466 ORGANISEREN VAN EEN PERSONEELSSPORTDAG (09-10/12-13) E 1 0,00 0,00 Andere algemene kosten personeel E 0,00 0,00 Opbrengsten inschrijvingsgelden diverse manifestaties 0,00 0,00 ONTWIKKELEN VAN EEN INNOVATIEF TOTAALCONCEPT VAN SPORTBEOEFENING VOOR HET PROVINCIEPERSONEEL ALS FOLLOW-UP VAN HET PROJECT 'EPO VOOR HET WERK' (09) beweegcampagne personeel E ,00 0,00 Personen ter beschikking gesteld aan de provincie ,00 0,00 ONTWIKKELEN VAN EEN KWALITATIEF EN GEVARIEERD PERMANENT SPORTAANBOD VOOR HET PROVINCIEPERSONEEL (PERMANENT) sportaanbod huur infrastructuur, lesgevers, abonnementen E ,00 0,00 Andere algemene kosten personeel - inkomsten sportaanbod personeel E 0, ,00 Opbrengsten inschrijvingsgelden diverse manifestaties , ,00 JAARLIJKS ORGANISEREN VAN DE WEST-VLAAMSE DRIEDAAGSE AANGEPAST SPORTEN (PERMANENT) E 0,00 0,00 Pagina 438 van 468

467 Huur, onderhoud en beheer van meubilair en uitrusting 0,00 0,00 JAARLIJKS ORGANISEREN VAN DE WEST-VLAAMSE JEUGDSPORTDAG (PERMANENT) E 0,00 0,00 Huur, onderhoud en beheer van meubilair en uitrusting 0,00 0,00 JAARLIJKS ORGANISEREN VAN EEN ZEE VAN SPORTEN lesgevers E 6.000,00 0,00 Auteursrechten, erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen enz... - huur materiaal E 9.800,00 0,00 Huur, onderhoud en beheer van meubilair en uitrusting ,00 0,00 JAARLIJKS ORGANISEREN VAN OSTEND ADVENTURE (PERMANENT) huur materiaal E 2.000,00 0,00 Huur, onderhoud en beheer van meubilair en uitrusting 2.000,00 0,00 JAARLIJKS ORGANISEREN VAN DE WEST-VLAAMSE DOE AAN SPORT BEURS (PERMANENT) vergoedingen standhouders E 6.000,00 0,00 Vergoedingen en zitpenningen externen Pagina 439 van 468

468 - lesgevers E 4.500,00 0,00 Auteursrechten, erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen enz... - Sabam E 420,00 0,00 Auteursrechten - EHBO E 1.500,00 0,00 Andere administratieve werkingskosten - elektriciteit en techniekers Expohallen E 9.000,00 0,00 Andere technische werkingskosten - publiciteit E 4.600,00 0,00 Kosten voor publiciteit, promotie en voorlichting - huur materiaal E 4.000,00 0,00 Huur, onderhoud en beheer van meubilair en uitrusting ,00 0,00 JAARLIJKS ORGANISEREN VAN GAVERMANIA (PERMANENT) E 0,00 0,00 Huur, onderhoud en beheer van meubilair en uitrusting 0,00 0,00 JAARLIJKS ORGANISEREN VAN KICK OP SPORT (PERMANENT) E 0,00 0,00 Huur, onderhoud en beheer van meubilair en uitrusting Pagina 440 van 468

469 0,00 0,00 JAARLIJKS ORGANISEREN VAN MARKTSPORT (PERMANENT) E 0,00 0,00 Huur, onderhoud en beheer van meubilair en uitrusting 0,00 0,00 JAARLIJKS ORGANISEREN VAN DE WEST-VLAAMSE SENIORENSPORTDAG (PERMANENT) E 0,00 0,00 Huur, onderhoud en beheer van meubilair en uitrusting 0,00 0,00 HET INSPELEN OP SPORTPROMOTIONELE OPPORTUNITEITEN (PERMANENT) SABAM E 500,00 0,00 Auteursrechten, erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen enz... - EHBO E 2.000,00 0,00 Andere administratieve werkingskosten 2.500,00 0,00 JAARLIJKS ORGANISEREN VAN DE WEST-VLAAMSE SPORTPRIJZEN TER BEKRONING VAN BIJZONDERE TOPSPORTPRESTATIES VAN WEST-VLAAMSE ATLETEN EN CLUBS (PERMANENT) vergoedingen en zitpenningen juryleden voor het kiezen laureaten sportprijzen E 1.500,00 0,00 Erelonen en vergoedingen voor studies en werken van de gewone dienst - vergoedingen artiesten E 7.000,00 0,00 Pagina 441 van 468

470 Auteursrechten, erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen enz... - receptiekosten E 5.500,00 0,00 Receptie- en representatie- kosten, plechtigheden en ontvangsten - maaltijden E 1.000,00 0,00 Restaurantkosten - huur materiaal E 9.000,00 0,00 Huur, onderhoud en beheer van meubilair en uitrusting - premies laureaten E 6.000,00 0,00 Beeldmerken en premies West-Vlaamse Sportprijzen ,00 0,00 INSPELEN OP SPECIFIEKE THEMACAMPAGNES DIE ANDERE (LANDELIJKE) SPORTINSTANTIES OP HET GETOUW ZETTEN (PERMANENT) E 0,00 0,00 Huur, onderhoud en beheer van meubilair en uitrusting 0,00 0,00 IN SAMENWERKING MET DE GEHANDICAPTENSPORTSECTOR EEN G-SPORTTAK IN DE KIJKER PLAATSEN (PERMANENT) E 0,00 0,00 Auteursrechten, erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen enz... Pagina 442 van 468

471 0,00 0,00 BEVORDEREN VAN DE GRENSOVERSCHRIJDENDE SAMENWERKING TUSSEN WEST-VLAANDEREN EN NOORD-FRANKRIJK OP HET VLAK VAN SPORT (PERMANENT) E 0,00 0,00 Receptie- en representatie- kosten, plechtigheden en ontvangsten 0,00 0,00 UITTESTEN VAN EEN ACTIEF EN INNOVATIEF GEZONDHEIDSPRODUCT NAAR JONGSENIOREN (GALM) OP LOKAAL NIVEAU MET MOGELIJKE UITBREIDING NAAR ANDERE GEMEENTEN ( ) E 0,00 0,00 Auteursrechten, erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen enz... 0,00 0,00 PROMOTEN VAN EEN MOBIEL SPORTEVALUATIECENTRUM (MENSANA-TRAILER) ALS VERVOLGTRAJECT OP DE PROVINCIALE SPORTTEST ( ) begeleiding op sportmobiel E 3.000,00 0,00 Auteursrechten, erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen enz... - lactaatstrips sportmobiel E 2.375,00 0,00 Aankoop van diverse gebruiks- en verbruiksgoederen, andere dan kantoorbenodigdheden - huur sportmobiel E ,00 0,00 Kosten voor publiciteit, promotie en voorlichting Pagina 443 van 468

472 - verhuur sportmobiel E 0, ,00 Opbrengsten uit verhuur diverse materialen , ,00 ONDERSTEUNEN VAN EEN GEZONDHEIDSPROJECT NAAR OBESE KINDEREN (MOVEXL) OP LOKAAL NIVEAU EN UITBREIDEN NAAR MEERDERE GEMEENTEN lesgevers E 1.000,00 0,00 Auteursrechten, erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen enz ,00 0,00 ONDERSTEUNEN VAN DE VZW WEST-VLAAMSE SPORTPROMOTIE VOOR DE UITVOERING VAN DE BELEIDSDOELSTELLINGEN INZAKE SPORTSTIMULERING nominatieve toelage E ,00 0,00 Toelage aan VZW West-Vlaamse Sportpromotie ,00 0,00 PROMOTEN VAN WEST-VLAANDEREN ALS THUISBASIS VOOR TOPSPORTERS IN HET KADER VAN DE OLYMPISCHE SPELEN LONDEN randanimatie stages E ,00 0,00 Receptie- en representatie- kosten, plechtigheden en ontvangsten E 0,00 0,00 Subsidies i.k.v. Interreg programma's Verhogen van de kwaliteit en het aanbod van de sportinfrastructuur in West-Vlaanderen ,00 0,00 Pagina 444 van 468

473 KWALITATIEF BEHEREN EN EXPLOITEREN VAN DE SPORTSITE DE GAVERS verfraaiing nieuwe gebouwen De Gavers I ,00 0,00 Andere kantooruitrusting en -inrichting, aanschaffings- waarde - aankoop mountainbikes De Gavers I ,00 0,00 Fietsen, brom- en motor- fietsen, aanschaffingswaarde - kosten studiebureau E 1 100,00 0,00 Erelonen en vergoedingen voor studies en werken van de gewone dienst - kantoormateriaal E 1 500,00 0,00 Kantoorbenodigdheden voor rechtstreeks verbruik - diverse kleine dringende aankopen E ,00 0,00 Aankoop van diverse gebruiks- en verbruiksgoederen, andere dan kantoorbenodigdheden - diverse kleine dringende aankopen E ,00 0,00 Kasprovisies - telefoon- en internetkosten E ,00 0,00 Kosten telefoon, fax, internet en - publiciteit sportkampen E ,00 0,00 Kosten voor publiciteit, promotie en voorlichting - catering activiteiten, vergaderkosten E ,00 0,00 Receptie- en representatie- kosten, Pagina 445 van 468

474 plechtigheden en ontvangsten - lunchvergaderingen E ,00 0,00 Restaurantkosten - studiedagen E ,00 0,00 Didactische bezoeken, deel- nemingen, congressen en opleidingen - wassen en strijken linnen E 1 900,00 0,00 Kosten voor nieuwkuis ed... - huur divers materiaal evenementen E ,00 0,00 Huur, onderhoud en beheer van meubilair en uitrusting - diverse herstellingen, huur tapijten en handdoekautomaten E ,00 0,00 Werkingskosten voor gebouwen en terreinen - divers klein materiaal voor onderhoud boten E ,00 0,00 Aankoop en onderhoud klein materiaal - herstellingen boten, zeilen, enz E ,00 0,00 Onderhoud en herstellingen installaties, machines en uitrusting - ophalen en ledigen containers E ,00 0,00 Ophalen huisvuil, container lediging, recyclage oud papier - mazout en propaan verwarming De Gavers E ,00 0,00 Brandstoffen - onderhoud en herstellen mountainbikes E ,00 0,00 Kosten voor onderhoud en herstellingen fietsen - redders E ,00 0,00 Pagina 446 van 468

475 Personen ter beschikking gesteld aan de provincie - inkomsten uit verhuur gebouwen en terreinen (sportkampen) E 0, ,00 Opbrengsten uit verhuur ge- bouwen en terreinen - inkomsten uit concessie- en verbruiksvergoedingen cafetaria's E 0, ,00 Opbrengsten uit concessie- en verbruiksvergoedingen andere - verhuur surfplanken en bootjes E 0, ,00 Opbrengsten uit verhuur diverse materialen , ,00 UITBOUWEN VAN BOVENLOKALE SPORTINFRASTRUCTUUR VIA HET PROVINCIALE SUBSIDIEREGLEMENT ( ) investeringstoelage aan openbare besturen, verenigingen en instellingen voor sportrecreatieve infrastructuur. Prov. reglement betreffende de infrastructuursubsidies van sportiefrecreatieve projecten E ,00 0,00 Investeringstoelage voor sportrecreatieve infrastructuur ,00 0,00 KWALITATIEF BEHEREN EN EXPLOITEREN VAN HET OLYMPISCH ZWEMBAD (PERMANENT) aankoop duurzaam materiaal zwembad Brugge I ,00 0,00 Installaties, machines en uitrusting, aanschaffings- waarde - opstellen procedureboek VLAREM E ,00 0,00 Erelonen en vergoedingen voor studies en werken van de gewone dienst - SABAM E ,00 0,00 Pagina 447 van 468

476 Auteursrechten, erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen enz... - bureelmateriaal E ,00 0,00 Kantoorbenodigdheden voor rechtstreeks verbruik - zuurstofflessen EHBO E ,00 0,00 Aankoop van diverse gebruiks- en verbruiksgoederen, andere dan kantoorbenodigdheden - lidgeld ISB en Reddingsbond E 1 300,00 0,00 Lidgelden en bijdragen - kleine dringende uitgaven E ,00 0,00 Kasprovisies - kleine dringende uitgaven E ,00 0,00 Andere administratieve werkingskosten - telefoon en fax E ,00 0,00 Kosten telefoon, fax, internet en - publiciteit in diverse uitgaven E ,00 0,00 Kosten voor publiciteit, promotie en voorlichting - werkkledij personeel E ,00 0,00 Kosten voor aankoop, onderhoud en huur werkkledij - wassen werkkledij E ,00 0,00 Kosten voor nieuwkuis ed... - diverse personeelskosten E ,00 0,00 Pagina 448 van 468

477 Andere algemene kosten personeel - onderhoud kasregister E ,00 0,00 Huur, onderhoud en beheer van software - diverse herstellingen E ,00 0,00 Huur, onderhoud en beheer van meubilair en uitrusting - huur tapijten, handdoekautomaten, verbandcontainers E ,00 0,00 Werkingskosten voor gebouwen en terreinen - zoutzuur, chloorstabil, klein materiaal, elektrisch materiaal E ,00 0,00 Aankoop klein materiaal en uitrusting - wisselstukken voor diverse herstellingen, analyse zwembadwater E ,00 0,00 Onderhoud en herstellingen installaties, machines en uitrusting - nazicht inbraaksysteem E 1 250,00 0,00 Kosten voor bewaking van gebouwen en terreinen - ophalen huisvuil en containerlediging E ,00 0,00 Ophalen huisvuil, container lediging, recyclage oud papier - onderhoudscontract technische installaties POZ E ,00 0,00 Onderhoudscontracten machines - redders E ,00 0,00 Uitzendkrachten - inkomgelden E 0, ,00 Opbrengsten uit inkomgelden - inkomsten concessie- en verbruiksvergoedingen E 0, ,00 Pagina 449 van 468

478 Opbrengsten uit concessie- en verbruiksvergoedingen andere , ,00 REALISEREN VAN DUIKTANK IN TRANSFO ZWEVEGEM MET VLAAMSE EN EUROPESE PARTNERS ( ) Toelage van Vlaanderen I 0, ,00 Investeringssubsidies Vlaanderen in duiktank Transfo Zwevegem - Toelage van Europa I 0, ,00 Investeringssubsidies Europa in duiktank Transfo Zwevegem - Toelage van derden (o.m. duikfederatie) I 0, ,00 Investeringssubsidies in duiktank Transfo Zwevegem Andere - INVESTERINGSTOELAGE AAN VZW TRANSFO ZWEVEGEM VOOR REALISATIE DUIKTANK E 1 0,00 0,00 Investeringstoelage aan VZW Transfo Zwevegem voor realisatie duiktank 0, ,00 ONTWIKKELEN VAN MOUNTAINBIKEROUTES IN WEST-VLAANDEREN (PERMANENT) E 0,00 0,00 Kosten voor publiciteit, promotie en voorlichting 0,00 0,00 ONTWIKKELEN VAN EEN KUSTMOUNTAINBIKENETWERK IN HET KADER VAN HET KUSTACTIEPLAN ( ) Pagina 450 van 468

479 E 0,00 0,00 Kosten voor publiciteit, promotie en voorlichting 0,00 0,00 ONTWIKKELEN VAN EEN GRENSOVERSCHRIJDEND MOUNTAINBIKENETWERK IN HET KADER VAN HET INTERREGPROGRAMMA GRENSREGIO VLAANDEREN-NEDERLAND E 0,00 0,00 Overheidssubsidies : Europese Unie 0,00 0,00 INSPELEN OP DE VASTGESTELDE NOOD AAN EEN ONTWIKKELINGSKADER VOOR SPORTIEF- RECREATIEVE KAJAKROUTES ( ) E 0,00 0,00 Kosten voor publiciteit, promotie en voorlichting 0,00 0,00 INSPELEN OP DE VASTGESTELDE NOOD AAN REGIONALE ANKERPUNTEN VOOR AVONTURENSPORTSITES (11-12) E 0,00 0,00 Kosten voor publiciteit, promotie en voorlichting 0,00 0,00 ZOEKEN VAN EEN OPLOSSING VOOR DE PROBLEMATIEK VAN NATUURGEBONDEN EN MILIEUVERGUNNINGSPLICHTIGE SPORTEN IN DE PROVINCIE MET ALS FINALITEIT DE BESCHIKKING OVER MINSTENS EEN SPORTTERREIN VOOR DE BETREFFENDE PROBLEEMSPORTEN ( ) Pagina 451 van 468

480 E 0,00 0,00 Lidgelden en bijdragen 0,00 0,00 ONDERZOEKEN VAN DE WENSELIJKHEID VAN DE ONTWIKKELING VAN PERMANENTE SKEELERROUTES IN WEST-VLAANDEREN, EVENTUEEL IN EEN GRENSOVERSCHRIJDENDE CONTEXT ( ) E 0,00 0,00 Kosten voor publiciteit, promotie en voorlichting 0,00 0,00 ONTWIKKELEN VAN RECREATIEVE VOORZIENINGEN IN PROVINCIALE DOMEINEN (JOGGING, BMX, FIT-O-METERS EN ORIENTATIELOPEN) E 0,00 0,00 Kosten voor publiciteit, promotie en voorlichting 0,00 0,00 UITBOUWEN VAN EIGENTIJDSE EN KWALITATIEF HOOGSTAANDE AVONTURENSPORTVOORZIENINGEN IN PROVINCIEDOMEIN DE GAVERS ( ) I 0,00 0,00 Installaties, machines en uitrusting, aanschaffings- waarde 0,00 0,00 RENOVEREN VAN DE RECREATIEVE SITE ZUID VAN DE GAVERS TOT EEN KWALITATIEF WATER- EN AVONTURENSPORTCENTRUM Pagina 452 van 468

481 E 0,00 0,00 Receptie- en representatie- kosten, plechtigheden en ontvangsten 0,00 0,00 STIMULEREN VAN EEN KWALITATIEF AANBOD VAN WATER- EN AVONTURENSPORTACTIVITEITEN NAAR VERENIGINGEN EN HET PUBLIEK (PERMANENT) IN DE GAVERS E 0,00 0,00 Receptie- en representatie- kosten, plechtigheden en ontvangsten 0,00 0,00 UITBOUWEN VAN EEN NIEUW OLYMPISCH ZWEMBAD IN EEN MAXIMAAL SAMENWERKINGSVERBAND MET EXTERNE PARTNERS E 0,00 0,00 Aankoop van diverse gebruiks- en verbruiksgoederen, andere dan kantoorbenodigdheden 0,00 0,00 FACILITEREN VAN BETAALBARE OVERNACHTINGSMOGELIJKHEDEN VOOR JEUGDSPORT EN TOPSPORTERS VIA PROVINCIALE STIMULANSEN ( ) Investeringstoelage aan jeugdherberg/sporthotel aan stad Kortrijk E ,00 0,00 Investeringstoelage aan stad Kortrijk voor project jeugdherberg/sporthotel te Kortrijk ,00 0,00 STIMULEREN VAN DE TOEGANKELIJKHEID VAN LOKALE SPORTINFRASTRUCTUUR DOOR ALLE GEMEENTEN TOT EEN EXTERN TOEGANKELIJKHEIDSONDERZOEK AAN TE SPOREN (PERMANENT) Pagina 453 van 468

482 E 0,00 0,00 Personen ter beschikking gesteld aan de provincie Verhogen van de kwaliteit en het aanbod van de sportbegeleiding in West-Vlaanderen. 0,00 0,00 ONDERSTEUNEN VAN DE VZW VLABUS OP HET VLAK VAN BELEIDSDOELSTELLINGEN, BESTUURSORGANEN, LOGISTIEKE EN FINANCIELE ONDERSTEUNING (PERMANENT) nominatieve toelage E ,00 0,00 Toelage aan VZW VLABUS ,00 0,00 STIMULEREN EN AANBIEDEN VAN VORMING EN BIJSCHOLING VOOR DE PERSONEELSLEDEN VAN GEMEENTELIJKE SPORTDIENSTEN I.S.M. DE SCHOOL VOOR BESTUURSRECHT EN HET INSTITUUT VOOR SPORTBEHEER EN RECREATIEBELEID (PERMANENT) E 0,00 0,00 Didactische bezoeken, deel- nemingen, congressen en opleidingen 0,00 0,00 ONTWIKKELEN EN PROMOTEN SPORTAC-OPLEIDINGEN VOOR BESTUURSLEDEN VAN SPORTCLUBS IN VVP-VERBAND (PERMANENT) E 0,00 0,00 Lidgelden en bijdragen 0,00 0,00 COORDINEREN EN PROMOTEN VAN HET WEST-VLAAMS VORMINGSAANBOD VOOR DE SPORTSECTOR MET BIJZONDERE ONDERSTEUNING VAN DE VORMINGSBEHOEFTEN VAN Pagina 454 van 468

483 PERSONEN MET EEN HANDICAP ( ) E 0,00 0,00 Kosten voor publiciteit, promotie en voorlichting 0,00 0,00 UITVOEREN VAN DE DECRETALE TAAK ROND DE UITBOUW VAN EEN POOL VAN SPORTBEGELEIDERS (PERMANENT) E 0,00 0,00 Toelage aan VZW VLABUS 0,00 0,00 3. De selectieve uitbouw van de provincie als kennispartner Verbeteren van de interne en externe communicatie via het verzamelen en verspreiden van beleidsinformatie. PROMOTIONEEL UITDRAGEN VAN HET AANBOD VAN DE SPORTDIENST MET GENERIEKE EN DOELGROEP- OF THEMAGERICHTE INFOFOLDERS (10) verkoop diverse brochures en de atlas van de sport E 0, ,00 Opbrengsten verkoop kopies, brochures, catalogi, publi- caties, CD-roms,... 0, ,00 OPRICHTEN VAN EEN GEINTEGREERDE EN TOEGANKELIJKE SPORTDATABANK SAMEN MET ANDERE SPORTACTOREN EN IN COORDINATIE VAN VVP ( ) PARTICIPATIE IN VLAAMSE SPORTDATABANK E 1 0,00 0,00 Lidgelden en bijdragen 0,00 0,00 Pagina 455 van 468

484 OPMAKEN VAN EEN GLOBAAL MEERJARENPLAN M.B.T. BOVENLOKALE SPORTINFRASTRUCTUUR MET AANDACHT VOOR ASPECTEN VAN RUIMTELIJKE ORDENING EN LEEFMILIEU (09) E 0,00 0,00 Kosten voor publiciteit, promotie en voorlichting 0,00 0,00 VOEREN OF UITBESTEDEN VAN THEMAGERICHTE STUDIES ROND ACTUELE BELEIDSTHEMA'S (PERMANENT) E 0,00 0,00 Kosten voor publiciteit, promotie en voorlichting 0,00 0,00 ONDERZOEKEN VAN DE HAALBAARHEID VAN DE JAARLIJKSE VERZAMELING VAN WEST- VLAAMSE SPORTINDICATOREN DOOR DE PROVINCIE (10) E 0,00 0,00 Personen ter beschikking gesteld aan de provincie 0,00 0,00 VERDER UITBOUWEN EN PERMANENT ONDERHOUDEN VAN DE SUBSITE SPORT ALS ONDERDEEL VAN DE PROVINCIALE WEBSITE (PERMANENT) E 0,00 0,00 Huur, onderhoud en beheer van software 0,00 0,00 JAARLIJKSE UITGEVEN VAN KALENDERS MET HET VORMINGSAANBOD VOOR PERSONEN MET EEN Pagina 456 van 468

485 HANDICAP (PERMANENT) E 0,00 0,00 Kosten voor publiciteit, promotie en voorlichting 0,00 0,00 INFORMATISEREN EN UP-TO-DATE HOUDEN VAN DE ATLAS VAN DE SPORT MET OP TERMIJN OVERDRACHT VAN DIT LANDELIJK PROJECT AAN DE VLAAMSE SPORT FEDERATIE OF HET BLOSO ( ) E 0,00 0,00 Kosten voor publiciteit, promotie en voorlichting 0,00 0,00 UITBOUWEN VAN EEN LOKETFUNCTIE VOOR GEHANDICAPTENSPORT (PERMANENT) E 0,00 0,00 Kosten voor publiciteit, promotie en voorlichting 0,00 0,00 UITBOUWEN VAN EEN INFORMATIECENTRUM OM BREEDTESPORTEVENEMENTEN OP EEN OPTIMALE MANIER TE ORGANISEREN (PERMANENT) E 0,00 0,00 Erelonen en vergoedingen voor studies en werken van de gewone dienst 0,00 0,00 COORDINATIE EN AFSTEMMING TUSSEN DE VERSCHILLENDE SPORTACTOREN IN WEST Pagina 457 van 468

486 VLAANDEREN (PERMANENT) E 0,00 0,00 Receptie- en representatie- kosten, plechtigheden en ontvangsten 0,00 0,00 ORGANISEREN VAN PERIODIEKE INFORMATIEMOMENTEN IN SAMENWERKING MET PARTNERS VOOR VIER PREFENTIELE DOELGROEPEN: SPORTSCHEPENEN, SPORTRADEN, SPORTFEDERATIES EN SPORTDIENSTEN (PERMANENT) receptiekosten voor informatiemomenten E ,00 0,00 Receptie- en representatie- kosten, plechtigheden en ontvangsten ,00 0,00 UITGEVEN VAN PERIODIEKE KALENDERS MET HET RECREATIEF AANBOD VAN MOUNTAINBIKETOERTOCHTEN EN WENSELIJKHEID ONDERZOEKEN VOOR SKEELERTOCHTEN, JOGGINGS, FIETSTOERTOCHTEN (PERMANENT) E 0,00 0,00 Kosten voor publiciteit, promotie en voorlichting 11. De organisatieontwikkeling en het professionaliseren van de werking op basis van moderne methodes Verbeteren van de efficiëntie van de werking van de sportdienst. 0,00 0,00 HET KWALITATIEF BEHEREN EN EXPLOITEREN VAN DE DOORNSTRAATSITE (PERMANENT) aankoop divers materiaal sportdienst I ,00 0,00 Installaties, machines en uitrusting, Pagina 458 van 468

487 aanschaffings- waarde - didactisch materiaal sportdienst I ,00 0,00 Didactisch materiaal, aanschaffingswaarde E 0,00 0,00 Vergoedingen en zitpenningen externen - vergaderkosten en bureelmateriaal E ,00 0,00 Aankoop van diverse gebruiks- en verbruiksgoederen, andere dan kantoorbenodigdheden - diverse kosten evenementen E 5.000,00 0,00 Andere administratieve werkingskosten - telefoon en fax E ,00 0,00 Kosten telefoon, fax, internet en - vergaderkosten E 5.000,00 0,00 Restaurantkosten - diverse aankopen informatica E ,00 0,00 Andere kosten informatica - onderhoudscontracten E ,00 0,00 Werkingskosten voor gebouwen en terreinen - klein materiaal evenementen E 4.000,00 0,00 Aankoop klein materiaal en uitrusting - aankoop materiaal dienstvoertuig E ,00 0,00 Aankoop van materialen voor voertuigen voor recht- streeks verbruik - klein materiaal voor evenementen E ,00 0,00 Pagina 459 van 468

488 Aankoop en onderhoud klein materiaal - inkomsten creditnota's en diverse terugbetalingen E 0,00 500,00 Opbrengsten uit credietnota's en diverse terugbetalingen ,00 500,00 AANBIEDEN VAN KWALITEITSBEGELEIDING VAN GEMEENTEN ONDER DE VORM VAN HET VVP- KWALITEITSMODEL VOOR GEMEENTELIJKE SPORTDIENSTEN ( ) audits kwaliteitsmodel E ,00 0,00 Personen ter beschikking gesteld aan de provincie ,00 0,00 OPSTELLEN EN IMPLEMENTEREN VAN EEN KWALITEITSHANDBOEK VOOR DE ADMINISTRATIEVE EN ORGANISATORISCHE ASPECTEN VAN DE EIGEN SPORTDIENSTWERKING (10) E 0,00 0,00 Erelonen en vergoedingen voor studies en werken van de gewone dienst 0,00 0,00 MAKEN VAN EEN KRITISCHE DOORLICHTING MAKEN VAN DE SUBSIDIE-INSTRUMENTEN VOOR SPORT MET GEPASTE REMEDIERING, REKENING HOUDEND MET NIEUWE DECRETALE VERPLICHTINGEN (08) E 0,00 0,00 Erelonen en vergoedingen voor studies en werken van de gewone dienst 0,00 0, Pagina 460 van 468

489 TOEPASSEN OP DE EIGEN WERKING VAN EEN NIEUW VVP-KWALITEITSMODEL VOOR DE SPORTDIENSTEN MET DESGEWENSTE BIJSTURING (08-09) E 0,00 0,00 Personen ter beschikking gesteld aan de provincie 0,00 0,00 UITWERKEN EN IMPLEMENTEREN VAN EEN BEHEERSSYSTEEM VOOR DE DIGITALE EN PAPIEREN DOCUMENTENSTROOM MET FOCUS OP DE OPGELEGDE ARCHIVERINGSTAKEN (10) E 0,00 0,00 Aankoop van diverse gebruiks- en verbruiksgoederen, andere dan kantoorbenodigdheden 0,00 0,00 OPSTELLEN VAN EEN PROCEDUREBOEK VOOR NORMALE WERKOMSTANDIGHEDEN EN NOODSITUATIES IN HET PROCVINCIAAL OLYMPISCH ZWEMBAD VOLGENS DE VLAREMBEPALINGEN (08) E 0,00 0,00 Erelonen en vergoedingen voor studies en werken van de gewone dienst 0,00 0,00 MAKEN VAN EEN GEINTEGREERD HUISREGLEMENT VOOR DE DOORNSTRAATSITE (08) E 0,00 0,00 Receptie- en representatie- kosten, plechtigheden en ontvangsten 0,00 0,00 Pagina 461 van 468

490 UITWERKEN VAN TARIEVENREGLEMENT, GEBRUIKSOVEREENKOMSTEN EN HUISHOUDELIJKE REGLEMENTEN VOOR GEBRUIKERS SPORTSITE DE GAVERS ( ) E 0,00 0,00 Kosten voor publiciteit, promotie en voorlichting 0,00 0,00 IN DE MATE VAN HET MOGELIJKE INFORMATISEREN VAN DE DIENSTVERLENING NAAR DE KLANTEN ( ) E 0,00 0,00 Huur, onderhoud en beheer van software 0,00 0,00 UITBOUWEN VAN DE KWALITEITSWAARBORG (SERVICE LEVEL AGREEMENT) IN DE RELATIES NAAR SPORTFEDERATIES, SPORTDIENSTEN, BURENSPORTDIENSTEN EN ANDERE SPORTORGANISATOREN (12) E 0,00 0,00 Kosten voor publiciteit, promotie en voorlichting 0,00 0,00 ONTWIKKELEN VAN EEN MODELDRAAIBOEK VOOR EEN WETTELIJK VERANTWOORDE EN KWALITATIEF HOOGSTAANDE ORGANISATIE VAN MOUNTAINBIKETOERTOCHTEN DOOR DE DIVERSE WIELERFEDERATIES (09-10) E 0,00 0,00 Kosten voor publiciteit, promotie en voorlichting 0,00 Pagina 462 van 468

491 0,00 Uitgaven hoofdstuk E E , , , E 3.344,09 0, , E , , , E 5.210, , , E 905,12 766,00 420, E , ,00 0, E 3.837,07 540, , E , , , E 2.000, , , E , , , E , , , E 1.592,10 920, , E 250,00 65,00 0, E , , , E 0,00 0,00 0, E 0, , , E , , , E 1.545, , , E 1.342, , , E 0,00 940, , E 0,00 490, ,00 Ontvangsten hoofdstuk E E 8.471, , , E , , , E 23, , , E 0,00 500,00 500, E 1.607,23 0,00 0, E , , , E , , , E 1.793, , , E 3.364, , , E , , , E , , , E 0, ,00 0,00 I I 0,00 0, , I 0,00 0, , I 0,00 0, ,00 Pagina 463 van 468

492 Uitgaven hoofdstuk E E , , , E 7.000, , , E , , , E 399, , , E 6.509, , , E 260,00 300,00 300, E 3.500, , , E 8.676, , , E 5.654, , , E 892, , , E 0,00 500, , E 3.000, , , E 1.658, , , E 251, , , E 0,00 500, , E 3.392, , , E , , , E , , , E 932,00 250,00 250, E 1.656, , , E , , , E 384,04 0, , E 0,00 98,00 100,00 Pagina 464 van 468

493 Uitgaven hoofdstuk E E 191, ,00 500, E 2.210, , , E 1.500, , , E 2.000, , , E 1.191, , , E 1.737, , , E 588,50 600, , E 520, , , E 250,00 500,00 900, E 4.849, , , E 3.627, , , E , , , E 6.836, , , E 6.500, , , E 5.326, , , E 3.652, , , E 0,00 270, , E 6.000, , , E , , , E , , , E , , , E 0, , , E 0, , ,00 Pagina 465 van 468

494 Uitgaven hoofdstuk E E , , , E ,00 0,00 0, E ,00 0, ,00 I I , , , I 1.137, , , I 2.448, , , I 0, ,00 0, I 0,00 0, , I 4.448,96 0, ,00 Sport Totaal hoofdstuk Geraamde uitgaven Geraamde ontvangsten E , ,00 Pagina 466 van 468

495 I , ,00 Totaal , ,00 Totalen Geraamde uitgaven Geraamde ontvangsten E , ,23 I , ,56 Pagina 467 van 468

496 Totaal , ,79 Pagina 468 van 468

toelichting budget 2015

toelichting budget 2015 toelichting budget 2015 commissie 18 november 2014 1. prioritaire beleidsdoelstellingen sport onderwijs 2. niet-prioritaire beleidsdoelstellingen administratieve beroepen personeel informatietechnologie

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken.

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken. FUNCTIEBESCHRIJVING Functie Graadnaam: AFDELINGSHOOFD Afdeling TECHNISCHE ZAKEN Functienaam: AFDELINGSHOOFD Dienst TECHNISCHE ZAKEN Functionele loopbaan: A4a A4b Omschrijving van de afdeling en dienst

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 25 september 2014 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Ludwig Caluwé Telefoon: 03 240 52 48 Agenda nr. 4/3 Vierde reeks wijzigingen van 2014 - diverse

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 4.2 Beleidsthemabeheerder

FUNCTIEFAMILIE 4.2 Beleidsthemabeheerder Doel van de functiefamilie Het beleidsthema vanuit theoretische en praktische deskundigheid implementeren en uitbouwen teneinde toepassingen omtrent het thema te initiëren, te stimuleren en te bewaken

Nadere informatie

Inhoud Beleidsnota...5 Doelstellingennota... 7 Doelstellingenbudget Financiële toestand Lijst overheidsopdrachten Lijst daden van

Inhoud Beleidsnota...5 Doelstellingennota... 7 Doelstellingenbudget Financiële toestand Lijst overheidsopdrachten Lijst daden van Budget OCMW 216 3 Inhoud Beleidsnota...5 Doelstellingennota... 7 Doelstellingenbudget... 11 Financiële toestand... 13 Lijst overheidsopdrachten... 16 Lijst daden van beschikking... 17 Lijst nominatieve

Nadere informatie

Brussel, 10 september _AdviesBBB_Toerisme_Vlaanderen. Advies. Oprichtingsdecreet Toerisme Vlaanderen

Brussel, 10 september _AdviesBBB_Toerisme_Vlaanderen. Advies. Oprichtingsdecreet Toerisme Vlaanderen Brussel, 10 september 2003 091003_AdviesBBB_Toerisme_Vlaanderen Advies Oprichtingsdecreet Toerisme Vlaanderen Inhoud Inhoud... 2 1. Inleiding...3 2. Krachtlijnen van het advies... 3 3. Advies...4 3.1.

Nadere informatie

Inhoudstafel. Inleiding ii. Welke informatie omvat deze bijlage ii. Een praktisch voorbeeld iv. Enkele afsluitende opmerkingen v

Inhoudstafel. Inleiding ii. Welke informatie omvat deze bijlage ii. Een praktisch voorbeeld iv. Enkele afsluitende opmerkingen v Inhoudstafel Inleiding ii Welke informatie omvat deze bijlage ii Een praktisch voorbeeld iv Enkele afsluitende opmerkingen v Bevoegdheid Bestuurlijke Organisatie 1 Bevoegdheid Financiën 18 Bevoegdheid

Nadere informatie

Boek 4. Stad Antwerpen. Toelichting bij de budgetwijziging 2015

Boek 4. Stad Antwerpen. Toelichting bij de budgetwijziging 2015 Boek 4 Stad Antwerpen Toelichting bij de budgetwijziging 2015 Toelichting bij de budgetwijziging 2015 Schema TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein 1 Schema TB2: Evolutie van het exploitatiebudget totaal

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 18 januari 2013 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 Agenda nr. 1/5 Gewoon provinciebedrijf ModeMuseum Provincie Antwerpen.

Nadere informatie

Globaal Sportinfrastructuurplan Vlaanderen Diederik Van Briel

Globaal Sportinfrastructuurplan Vlaanderen Diederik Van Briel Globaal Sportinfrastructuurplan Vlaanderen Diederik Van Briel Beleidskader Voorbereidende stappen - Proces Uitgangspunten Focus en Rol van Vlaanderen Vlaams regeerakkoord Beleidsnota Afbakenen type Sportinfrastructuur

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 18 januari 2013 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Bruno Peeters Telefoon: 03 240 52 60 Agenda nr. 8/1 Autonoom provinciebedrijf Campus Vesta. Identificatienummer

Nadere informatie

REKENHOF. Consolideren en motiveren om vooruitgang te boeken

REKENHOF. Consolideren en motiveren om vooruitgang te boeken REKENHOF Consolideren en motiveren om vooruitgang te boeken STRATEGISCH PLAN 2010-2014 2 Inleiding Dit document stelt de resultaten voor van de strategische planning van het Rekenhof voor de periode 2010-2014.

Nadere informatie

Rol: clustermanager Inwoners

Rol: clustermanager Inwoners Datum opmaak: 2017-08-24 Goedgekeurd door secretaris op: Revisiedatum: Eigenaar: Koen De Feyter Doel van de functie Definiëren van de missie, visie en strategie van de cluster inwoners en plannen, organiseren,

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 27 maart 2014 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Bruno Peeters Telefoon: 03 240 52 60 Agenda nr. 4/14 Tweede reeks wijzigingen van 2014. Technische

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Afdeling: Algemene Zaken Functienaam: Stafmedewerker

Functiebeschrijving. Afdeling: Algemene Zaken Functienaam: Stafmedewerker Functie Graadnaam: Afdelingshoofd Afdeling: Algemene Zaken Functienaam: Stafmedewerker Dienst: / algemene zaken Functiegroep: Leidinggevend Subdienst: / Functionele loopbaan: A4a-A4b Doel van de entiteit

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Staat aan het hoofd van de organisatie en geeft op basis hiervan leiding aan alle medewerkers van de organisatie

Functiebeschrijving. Staat aan het hoofd van de organisatie en geeft op basis hiervan leiding aan alle medewerkers van de organisatie Functie Graadnaam: secretaris Functienaam: secretaris Afdeling: Dienst: Functiefamilie: strategisch leidinggevende Functionele loopbaan: decretale graad Subdienst: Code: Doel van de entiteit De gemeente

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader Doel van de functiefamilie Leiden van een geheel van activiteiten en medewerkers en input geven naar het beleid teneinde een kwaliteitsvolle, klantgerichte dienstverlening te verzekeren en zodoende bij

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Vlabus vzw Zuiderlaan 13, 9000 Gent 09 243 12 70 info@vlabus.be www.vlabus.be Beleidsplan 2014-2018 maakt werk van sport! 1 MISSIE Vlabus wil de professionele tewerkstelling van de sportsector in Vlaanderen

Nadere informatie

Provincieraad van de provincie West-Vlaanderen dd. 23/06/2016

Provincieraad van de provincie West-Vlaanderen dd. 23/06/2016 Provincieraad van de provincie West-Vlaanderen dd. 23/06/2016 Agenda provincieraad (PR) OVERZICHT RAADSCOMMISSIES: COMMISSIE AZF ALGEMENE ZAKEN EN FINANCIËN 1 STE COMMISSIE BESTUURLIJKE ORGANISATIE, ALGEMENE

Nadere informatie

AGENDA PROVINCIERAAD VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN VAN 25 JUNI 2015 PLENAIRE VERGADERING - OPENBAAR

AGENDA PROVINCIERAAD VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN VAN 25 JUNI 2015 PLENAIRE VERGADERING - OPENBAAR AGENDA PROVINCIERAAD VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN VAN 25 JUNI 2015 PLENAIRE VERGADERING - OPENBAAR 1. Mondelinge vraagstelling over actuele onderwerpen PRIORITAIRE AGENDAPUNTEN COMMISSIE AZF- BESTUURLIJKE

Nadere informatie

Provincie West-Vlaanderen Laatste budgettaire journaalnummer: 2014003014 Koning Leopold III-laan 41 8200 Sint-Andries NIS-code : 30000

Provincie West-Vlaanderen Laatste budgettaire journaalnummer: 2014003014 Koning Leopold III-laan 41 8200 Sint-Andries NIS-code : 30000 Provincie West-Vlaanderen Laatste budgettaire journaalnummer: 214314 Koning Leopold III-laan 41 82 Sint-Andries NIS-code : 3 Toelichting bij het budget 214: Exploitatiebudget per beleidsdomein 214 TL1

Nadere informatie

Provincie West-Vlaanderen Laatste budgettaire journaalnummer: Koning Leopold III-laan Sint-Andries NIS-code : 30000

Provincie West-Vlaanderen Laatste budgettaire journaalnummer: Koning Leopold III-laan Sint-Andries NIS-code : 30000 Provincie West-Vlaanderen Laatste budgettaire journaalnummer: 214314 Koning Leopold III-laan 41 82 Sint-Andries NIS-code : 3 Toelichting bij het budget 214: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

Nadere informatie

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname Functie Graadnaam: Deskundige Functienaam: Deskundige Vrije Tijd Functionele loopbaan: B1-B3 Functiegroep: Code: Afdeling: Vrije tijd Dienst: Subdienst: Doel van de entiteit De dienst Vrije tijd coördineert

Nadere informatie

WORKSHOP 4 Gezamenlijk aankopen en overheidsopdrachten. Lieven Janssens ICC Gent, 7 mei 2013

WORKSHOP 4 Gezamenlijk aankopen en overheidsopdrachten. Lieven Janssens ICC Gent, 7 mei 2013 WORKSHOP 4 Gezamenlijk aankopen en overheidsopdrachten Lieven Janssens ICC Gent, 7 mei 2013 OOSTCAMPUS Bestuurs- en Dienstencentrum EEN INTENSIEVE SAMENWERKING TUSSEN GEMEENTE EN OCMW OOSTKAMP, ook op

Nadere informatie

SECTORCOÖRDINATOR ONDERSTEUNENDE DIENSTEN EN BURGERZAKEN

SECTORCOÖRDINATOR ONDERSTEUNENDE DIENSTEN EN BURGERZAKEN FUNCTIEBESCHRIJVING: SECTORCOÖRDINATOR ONDERSTEUNENDE DIENSTEN EN BURGERZAKEN 1. INFORMATIEVE GEGEVENS Naam van de functie: sectorcoördinator Sector: ondersteunende diensten en burgerzaken Dienst: / Niveau:

Nadere informatie

ruimtelijk structuurplan provincie Limburg richtinggevend gedeelte richtinggevend gedeelte

ruimtelijk structuurplan provincie Limburg richtinggevend gedeelte richtinggevend gedeelte richtinggevend gedeelte Deel I: visie op de gewenste ruimtelijke ontwikkeling informatief gedeelte richtinggevend gedeelte I II III IV V bindend gedeelte deel I. visie op de gewenste ruimtelijke ontwikkeling

Nadere informatie

Stad Antwerpen. Toelichting bij budgetwijziging 2017

Stad Antwerpen. Toelichting bij budgetwijziging 2017 Stad Antwerpen Toelichting bij budgetwijziging 2017 Toelichting bij de budgetwijziging 2017 Schema TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein 1 Schema TB2: Evolutie van het exploitatiebudget: - totaal 6

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 22 juni 2017 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Ludwig Caluwé Telefoon: 03 240 52 48 Agenda nr. 4/4 Derde reeks wijzigingen van 2017 en het meerjarenplan

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 18 januari 2013 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Inga Verhaert Telefoon: 03 240 52 53 Agenda nr. 5/1 Intern Verzelfstandigd Agentschap Provinciaal

Nadere informatie

Wat doen de provincies inzake water?

Wat doen de provincies inzake water? Boudewijnlaan 20-21 B-1000 Brussel tel. 02-508 13 22 fax 02-502 46 80 e-mail: jeroen.mercy@vlaamseprovincies.be www.vlaamseprovincies.be Inhoud 1 De missie van de provincies inzake integraal waterbeleid...

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Directeur audit

Functiebeschrijving: Directeur audit Functiebeschrijving: Directeur audit Functiefamilie Controle en audit functies Voor akkoord Naam leidinggevende Datum + handtekening Naam functiehouder Datum + Handtekening 1. Context van de functie 1.1.

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Staat aan het hoofd van de organisatie en geeft op basis hiervan leiding aan alle medewerkers van de organisatie

Functiebeschrijving. Staat aan het hoofd van de organisatie en geeft op basis hiervan leiding aan alle medewerkers van de organisatie Functie Graadnaam: secretaris Functienaam: secretaris Functiefamilie: Afdeling: Dienst: Subdienst: Functionele loopbaan: decretale graad Code: Doel van de entiteit De stad probeert een zo optimaal mogelijke

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET. houdende het Geografisch Informatie Systeem Vlaanderen TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET. houdende het Geografisch Informatie Systeem Vlaanderen TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING Stuk 303 (1999-2000) Nr. 3 VLAAMS PARLEMENT Zitting 1999-2000 5 juli 2000 ONTWERP VAN DECREET houdende het Geografisch Informatie Systeem Vlaanderen TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING Zie :

Nadere informatie

Functiebeschrijving Dossierbehandelaar stedenbouwkundige dossiers

Functiebeschrijving Dossierbehandelaar stedenbouwkundige dossiers Functiebeschrijving Dossierbehandelaar stedenbouwkundige dossiers Algemene informatie Functietitel Cluster Dienst Team Plaats in de organisatie Niveau Weddeschaal Statuut Dossierbehandelaar (bestuurssecretaris)

Nadere informatie

Provincieraad van de provincie West-Vlaanderen dd. 22/06/2017

Provincieraad van de provincie West-Vlaanderen dd. 22/06/2017 Provincieraad van de provincie West-Vlaanderen dd. 22/06/2017 Agenda provincieraad OVERZICHT RAADSCOMMISSIES: NAAM DATUM BEVOEGDHEDEN 1 STE COMMISSIE MAANDAG 12 JUNI 2017, 17U00 BESTUURLIJKE ORGANISATIE,

Nadere informatie

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Sociale Dienst. Functienaam: arbeidstrajectbegeleider

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Sociale Dienst. Functienaam: arbeidstrajectbegeleider Functie Graadnaam: maatschappelijk werker Functienaam: arbeidstrajectbegeleider Functiefamilie: maatschappelijk werkers Functionele loopbaan: B1-B3 Afdeling: Sociaal Huis Dienst: Sociale Dienst Subdienst:

Nadere informatie

Het provinciedecreet voert wel een nieuwheid in, nl. het budgethouderschap. (art. 154 e.v. Provinciedecreet)

Het provinciedecreet voert wel een nieuwheid in, nl. het budgethouderschap. (art. 154 e.v. Provinciedecreet) WERKINSTRUMENTEN VAN DE PROVINCIES VOOR HET VOEREN VAN HET PROVINCIAAL BELEID Het is de algemene regel dat de provincies de hun toevertrouwde opdrachten zelf uitvoeren via hun administratie. Veel van hun

Nadere informatie

Juli 2007 1 OVERZICHT REGELGEVING GEOGRAFISCH INFORMATIE SYSTEEM VLAANDEREN

Juli 2007 1 OVERZICHT REGELGEVING GEOGRAFISCH INFORMATIE SYSTEEM VLAANDEREN 1 OVERZICHT REGELGEVING GEOGRAFISCH INFORMATIE SYSTEEM VLAANDEREN I. GIS-DECREET Decreet van 17 juli 2000 houdende het Geografisch Informatie Systeem Vlaanderen (B.S., 2 september 2000 1, in werking 12

Nadere informatie

TITEL I OPRICHTING VAN EEN INTERN VERZELFSTANDIGD AGENTSCHAP "INTERNE AUDIT VAN DE VLAAMSE ADMINISTRATIE"

TITEL I OPRICHTING VAN EEN INTERN VERZELFSTANDIGD AGENTSCHAP INTERNE AUDIT VAN DE VLAAMSE ADMINISTRATIE Besluit van de Vlaamse Regering tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap Interne Audit van de Vlaamse Administratie en tot omvorming van het auditcomité van de Vlaamse Gemeenschap tot het

Nadere informatie

De doelstellingen van directie en personeel worden expliciet omschreven in een beleidsplan en worden jaarlijks beoordeeld door de directie.

De doelstellingen van directie en personeel worden expliciet omschreven in een beleidsplan en worden jaarlijks beoordeeld door de directie. FUNCTIE: Directeur POC AFKORTING: DIR AFDELING: Management 1. DOELSTELLINGEN INSTELLING De doelstellingen staan omschreven in het beleidsplan POC. Vermits de directie de eindverantwoordelijkheid heeft

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 24 november 2016 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 4/16 Vierde reeks wijzigingen van 2016 Departement

Nadere informatie

Functiebeschrijving Deskundig medewerker (LOI) OCMW Puurs

Functiebeschrijving Deskundig medewerker (LOI) OCMW Puurs Functiebeschrijving Deskundig medewerker (LOI) OCMW Puurs Goedgekeurd op:. Handtekening:. versie Functiebeschrijving Dienst Directe leidinggevende Niveau & rang Type functie Salarisschaal Eerste evaluator

Nadere informatie

Beleidsplanning in Geel. Welke plaats heeft gezondheid in dit geheel?

Beleidsplanning in Geel. Welke plaats heeft gezondheid in dit geheel? Beleidsplanning in Geel Welke plaats heeft gezondheid in dit geheel? Geel sterk stijgend aantal inwoners - 2013: 38.238 (+ 13,5% t.o.v. 2000) grote oppervlakte: stedelijke kern landelijke deeldorpen

Nadere informatie

Naar een optimale relatie tussen mens en werk

Naar een optimale relatie tussen mens en werk Naar een optimale relatie tussen mens en werk Wij optimaliseren de mens-werkrelatie In een veranderende omgeving kan uw bedrijf of organisatie niet achterblijven. Meer dan ooit wordt u uitgedaagd om de

Nadere informatie

Functiekaart. Dienst: Subdienst:

Functiekaart. Dienst: Subdienst: Functie Graadnaam: Deskundige Functienaam: Projectmedewerker Vrije Tijd Functionele loopbaan: B1-B3 Functiegroep: Code: Afdeling: Vrije tijdszaken Dienst: Subdienst: Doel van de entiteit De afdeling vrije

Nadere informatie

Budget 2018: uitgaven (184,6mio )

Budget 2018: uitgaven (184,6mio ) i Kerncijfers uit de opmaak van het budgetjaar 2018 1. Uitgaven ( 185mio) exploitatie 117.275.808 investeringen 40.316.984 andere 27.102.740 184.695.532 Budget 2018: uitgaven (184,6mio ) Renteloze leningen

Nadere informatie

KWALITEITSCOÖRDINATOR

KWALITEITSCOÖRDINATOR 2007.03.31 A1 / administratief AWS1a/AWS1b/AWS2a KWALITEITSCOÖRDINATOR WERVING Bijdragen tot: Ontwikkelen en implementeren van een verbetermanagementsysteem waardoor het OCMW haar missie en visie, inclusief

Nadere informatie

DOELSTELLINGENNOTA 2014

DOELSTELLINGENNOTA 2014 AG Infrastructuur Maaseik Markt 1 3680 Maaseik NIS-code : null DOELSTELLINGENNOTA 2014 Secretaris Peter Graux Financieel beheerder Voorzitter: Dirk Verlaak Maaseik Maaseik wil een optimale, klantvriendelijke

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Functienaam: diensthoofd.

Functiebeschrijving. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Functienaam: diensthoofd. Functie Graadnaam: diensthoofd Functienaam: diensthoofd Functiefamilie: managementteam Functionele loopbaan: A1a-A3a Afdeling: Vrije tijd Dienst: Subdienst: Code: Doel van de entiteit De afdeling vrije

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Sport en tewerkstelling van jongeren. Marc Theeboom / Joris Philips

Sport en tewerkstelling van jongeren. Marc Theeboom / Joris Philips Sport en tewerkstelling van jongeren Marc Theeboom / Joris Philips studie Kan sport bijdragen tot competentie-ontwikkeling voor kortgeschoolde jongeren, waardoor hun tewerkstellingskansen toenemen? initiatieven

Nadere informatie

Operationele aansturing en ondersteuning van de medewerkers

Operationele aansturing en ondersteuning van de medewerkers FUNCTIEBESCHRIJVING Afdeling/Dienst: Sociale zaken en rapporteert aan het afdelingshoofd personen Functietitel: Diensthoofd sociale zaken Hoofddoel: Coördineren van de activiteiten en projecten van de

Nadere informatie

Boek ϰ Stad Antwerpen džğůŝđśƚŝŷő ďŝũ ĚĞ ďƶěőğƚǁŝũnjŝőŝŷő 2014

Boek ϰ Stad Antwerpen džğůŝđśƚŝŷő ďŝũ ĚĞ ďƶěőğƚǁŝũnjŝőŝŷő 2014 Boek Stad Antwerpen 214 Toelichting bij de budgetwijziging 214 Exploitatiebudget per beleidsdomein (schema TB1) 1 Evolutie van het exploitatiebudget (schema TB2) 6 Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Functienaam: diensthoofd.

Functiebeschrijving. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Functienaam: diensthoofd. Functiebeschrijving Functie Graadnaam: diensthoofd Functienaam: diensthoofd Functiefamilie: managementteam Functionele loopbaan: A1a-A3a Afdeling: Ondersteuning Dienst: Subdienst: Code: Doel van de entiteit

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. deskundige juridische aangelegenheden. De deskundige juridische aangelegenheden rapporteert aan het diensthoofd stafdienst..

FUNCTIEBESCHRIJVING. deskundige juridische aangelegenheden. De deskundige juridische aangelegenheden rapporteert aan het diensthoofd stafdienst.. FUNCTIEBESCHRIJVING FUNCTIE: NIVEAU: RANG: WEDDENSCHAAL: deskundige juridische aangelegenheden B Bv B1-B3 Plaats in het organogram De deskundige juridische aangelegenheden rapporteert aan het diensthoofd

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 18 januari 2013 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Rik Röttger Telefoon: 03 240 52 55 Agenda nr. 11/2 Gewoon provinciebedrijf "Provinciaal Instituut

Nadere informatie

Observatorium voor Gezondheid en Welzijn OPERATIONEEL PLAN 2011-2014

Observatorium voor Gezondheid en Welzijn OPERATIONEEL PLAN 2011-2014 Observatorium voor Gezondheid en Welzijn OPERATIONEEL PLAN 2011-2014 1. OPDRACHTEN VAN HET OBSERVATORIUM VOOR GEZONDHEID EN WELZIJN 1.1 Wettelijke basis De opdrachten van het Observatorium staan opgesomd

Nadere informatie

Natuurnetwerk in Wallonië

Natuurnetwerk in Wallonië Natuurnetwerk in Wallonië Catherine Hauregard, Waalse Overheidsdienst Afdeling Natuur en Bos «Networking event over de Nationale biodiversiteitsstrategie» 19 mei 2014, KBIN Biodiversiteit in Wallonië Ecologische

Nadere informatie

Tekst aangenomen door de plenaire vergadering. van het ontwerp van decreet

Tekst aangenomen door de plenaire vergadering. van het ontwerp van decreet ingediend op 880 (2015-2016) Nr. 3 9 november 2016 (2016-2017) Tekst aangenomen door de plenaire vergadering van het ontwerp van decreet houdende de vernieuwde taakstelling en gewijzigde financiering van

Nadere informatie

WIJ, SCHEPENEN VAN SPORT

WIJ, SCHEPENEN VAN SPORT WIJ, SCHEPENEN VAN SPORT TOP 5 : uitdagingen en kansen Afslanking provincies Sectorale subsidies in Gemeentefonds Clustering in Vrije Tijd Lokale Monitoring over vrije tijd en sport Bovenlokale sportinfrastructuur

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 26 februari 2015 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Ludwig Caluwé Telefoon: 03 240 52 48 Agenda nr. 4/3 Eerste reeks wijzigingen van 2015 Technische

Nadere informatie

Code. Plaats in de organisatie - Werkt onder de leiding van en rapporteert aan de Raad voor maatschappelijk welzijn.

Code. Plaats in de organisatie - Werkt onder de leiding van en rapporteert aan de Raad voor maatschappelijk welzijn. Functie Graadnaam Secretaris Afdeling Functienaam Functiefamilie Functionele loopbaan Doel van de functie Dienst Subdienst Code Leiden (plannen, organiseren, opvolgen, coördineren en evalueren) van de

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Functienaam: Diensthoofd.

Functiebeschrijving. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Functienaam: Diensthoofd. Functiebeschrijving Functie Graadnaam: Bestuurssecretaris Functienaam: Diensthoofd Functiefamilie: Leidinggevend Functionele loopbaan: A1a-A3a Afdeling: Algemene zaken Dienst: Subdienst: Code: Doel van

Nadere informatie

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en door het geven van adviezen bijdragen aan de uitvoering van het beleid binnen de Hogeschool Utrecht kaders en de ter

Nadere informatie

Als secretaris maak je de notulen van de vergaderingen van de bestuurlijke organen en bewaak je de daar gemaakte afspraken en besluiten.

Als secretaris maak je de notulen van de vergaderingen van de bestuurlijke organen en bewaak je de daar gemaakte afspraken en besluiten. Brandweerzone Vlaams-Brabant West Dienst Personeel IO01-SECRETARIS/JURIST Statutair onbepaalde duur voltijds Functionele loopbaan: A21-A22 Afdeling: Interne organisatie DOEL VAN DE FUNCTIE Als secretaris

Nadere informatie

Ontwerp van decreet. houdende de stimulering van een inclusief Vlaams ouderenbeleid en de beleidsparticipatie van ouderen

Ontwerp van decreet. houdende de stimulering van een inclusief Vlaams ouderenbeleid en de beleidsparticipatie van ouderen stuk ingediend op 1716 (2011-2012) Nr. 6 28 november 2012 (2012-2013) Ontwerp van decreet houdende de stimulering van een inclusief Vlaams ouderenbeleid en de beleidsparticipatie van ouderen Tekst aangenomen

Nadere informatie

Bulletin van Vragen en Antwoorden juli 2014

Bulletin van Vragen en Antwoorden juli 2014 1 Provincieraad van West-Vlaanderen Bulletin van Vragen en Antwoorden juli 2014 INHOUDSOPGAVE I. SCHRIFTELIJKE VRAGEN I.1. Vragen van de provincieraadsleden en antwoorden van de gouverneur of gedeputeerden

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 4.1 Beleidsondersteuning

FUNCTIEFAMILIE 4.1 Beleidsondersteuning Doel van de functiefamilie Goed onderbouwde en kwalitatieve beleidsvoorstellen doen teneinde de beleidsbepaler(s) zoals bv de Vlaamse Regering, de functionele ministers in staat te stellen de juiste beleidsbeslissingen

Nadere informatie

MEERJARENPLAN Gemeente Kampenhout. Gemeentebestuur Kampenhout Gemeentehuisstraat Kampenhout NIS code: 23038

MEERJARENPLAN Gemeente Kampenhout. Gemeentebestuur Kampenhout Gemeentehuisstraat Kampenhout NIS code: 23038 Gemeentebestuur Kampenhout Gemeentehuisstraat 16 1910 Kampenhout NIS code: 23038 Rapporteringsperiode 2014-2019 MEERJARENPLAN 2014-2019 Meerjarenplan 2014-2019 De organieke decreten bepalen dat het meerjarenplan

Nadere informatie

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM BUDGET 2016 - Beleidsnota Doelstellingennota Doelstellingenbudget Financiële toestand - Financiële nota Exploitatiebudget Investeringsbudget Liquiditeitenbudget - Bijkomende

Nadere informatie

SUBSIDIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN VOOR EEN CULTUURPROJECT EN CULTUURWERKING: Intergemeentelijke culturele samenwerking

SUBSIDIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN VOOR EEN CULTUURPROJECT EN CULTUURWERKING: Intergemeentelijke culturele samenwerking SUBSIDIEREGLEMENT DEPARTMENT CULTUUR Cultuurloket SUBSIDIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN VOOR EEN CULTUURPROJECT EN CULTUURWERKING: Intergemeentelijke culturele samenwerking Goedgekeurd door de provincieraad

Nadere informatie

Verloop beoordeling opmaak overeenkomst

Verloop beoordeling opmaak overeenkomst Verloop beoordeling opmaak overeenkomst De Ambrassade 13 september 2016 Wat komt er aan bod in deze sessie? Beoordelingsfase + timing Verloop beoordeling, criteria en resultaat Subsidieovereenkomst: elementen

Nadere informatie

MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk

MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID ------ Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk. ------ Advies nr. 37 van 12 oktober 2001 met betrekking tot de modellen van jaarverslag van de externe

Nadere informatie

Audit Vlaanderen & de Leidraad Organisatiebeheersing

Audit Vlaanderen & de Leidraad Organisatiebeheersing Wat u zeker moet weten over Audit Vlaanderen & de Leidraad Organisatiebeheersing VOOR LOKALE BESTUREN AUDIT VLAANDEREN www.auditvlaanderen.be 1 Inhoud AUDIT VLAANDEREN 5 INTERNE CONTROLE OF ORGANISATIEBEHEERSING?

Nadere informatie

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM BUDGETWIJZIGING nr. 1 2016 - Beleidsnota Doelstellingennota Doelstellingenbudget Financiële toestand - Financiële nota Exploitatiebudget Investeringsbudget Liquiditeitenbudget

Nadere informatie

Gewijzigde doelstellingen in de leidraad interne controle/ organisatiebeheersing VLAAMSE OVERHEID. (inwerkingtreding: 1 januari 2015)

Gewijzigde doelstellingen in de leidraad interne controle/ organisatiebeheersing VLAAMSE OVERHEID. (inwerkingtreding: 1 januari 2015) Gewijzigde doelstellingen in de leidraad interne controle/ organisatiebeheersing VLAAMSE OVERHEID (inwerkingtreding: 1 januari 2015) 2 1. Doelstellingen, proces- & risicomanagement Subthema kwaliteitsbeleid

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist

FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist Doel van de functiefamilie Vanuit de eigen technische specialisatie voorbereiden en opmaken van plannen, ontwerpen of studies en de uitvoering ervan opvolgen specialistische

Nadere informatie

Functiekaart Diensthoofd

Functiekaart Diensthoofd Functiekaart Diensthoofd 1. Hoofddoel van de functie: Leiding geven aan de eigen dienst en een bijdrage leveren aan het beleid van de organisatie teneinde een kwaliteitsvolle dienstverlening aan de cliënten

Nadere informatie

Naar een team Jeugd en Vrijetijdsparticipatie

Naar een team Jeugd en Vrijetijdsparticipatie Naar een team Jeugd en Vrijetijdsparticipatie Waarom was dit nodig? Structuur al 25 jaar ongewijzigd: wel steeds uitgebreid en aangebouwd, maar niet consequent, verkokerd Doelstellingen organisatie Modern

Nadere informatie

Krachtlijnen voor het beleid volwassenenonderwijs en levenslang en levensbreed leren in de provincie West-Vlaanderen

Krachtlijnen voor het beleid volwassenenonderwijs en levenslang en levensbreed leren in de provincie West-Vlaanderen Krachtlijnen voor het beleid volwassenenonderwijs en levenslang en levensbreed leren in de provincie West-Vlaanderen Carl Vereecke gedeputeerde voor onderwijs Resoc ZWVL Platform Levenslang en Levensbreed

Nadere informatie

doelstelling. Daarom wordt er gesteld dat een dergelijke actie geen directe budgetallocatie heeft.

doelstelling. Daarom wordt er gesteld dat een dergelijke actie geen directe budgetallocatie heeft. Beleidsdoelstellingen, bijlage bij de beleidsnota bij het ontwerpbudget 2009 Inleiding Deze bijlage bij de beleidsnota 2009 van de provincie West-Vlaanderen bevat een volledig overzicht van alle doelstellingen

Nadere informatie

bijlage 1 bij agendapunt 4.2/15DB12 HERSTELPLAN OPLEIDING COMMUNICATIEMANAGEMENT HOGESCHOOL WEST-VLAANDEREN

bijlage 1 bij agendapunt 4.2/15DB12 HERSTELPLAN OPLEIDING COMMUNICATIEMANAGEMENT HOGESCHOOL WEST-VLAANDEREN bijlage 1 bij agendapunt 4.2/15DB12 HERSTELPLAN OPLEIDING COMMUNICATIEMANAGEMENT HOGESCHOOL WEST-VLAANDEREN Globale achtergrond van waaruit dit herstelplan is ontstaan. De opleiding communicatiemanagement

Nadere informatie

Voor de buitengewone dienst is nog steeds een gedetailleerde voorstelling per budgettaire functie van 8 cijfers vereist.

Voor de buitengewone dienst is nog steeds een gedetailleerde voorstelling per budgettaire functie van 8 cijfers vereist. BEGROTING 2017 door het College van Burgemeester en Schepenen VERSLAG EN COMMENTAAR van dhr. C. Beoziere, Schepen van Financiën Het project van de begroting 2017 werd opgesteld in overeenstemming met het

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Projectportfoliobeheerder

Functiebeschrijving: Projectportfoliobeheerder Functiebeschrijving: Projectportfoliobeheerder Functiefamilie organisatie ondersteunende functies Voor akkoord Naam leidinggevende Dries Van Den Broucke Datum + handtekening Naam functiehouder Datum +

Nadere informatie

STRATEGIE EN JEUGD STAD ANTWERPEN

STRATEGIE EN JEUGD STAD ANTWERPEN STRATEGIE EN JEUGD STAD ANTWERPEN De stad Antwerpen Antwerpen = stad + 9 districten Stad : bovenlokale bevoegdheden: ruimtelijk structuurplan, Districten: lokale bevoegdheden: cultuur, sport, jeugd, senioren,

Nadere informatie

Functiekaart. Werkt onder de leiding van en rapporteert aan het diensthoofd vrije tijd.

Functiekaart. Werkt onder de leiding van en rapporteert aan het diensthoofd vrije tijd. Functie Graadnaam: Deskundige Functienaam: Jeugdconsulent Functionele loopbaan: B1-B3 Code: Afdeling: Vrije tijd en welzijn Dienst: Jeugd-en sportdienst Subdienst: FB-09-02-01 Doel van de entiteit De afdeling

Nadere informatie

Functieprofiel: Senior Managementassistent Functiecode: 0305

Functieprofiel: Senior Managementassistent Functiecode: 0305 Functieprofiel: Senior Managementassistent Functiecode: 0305 Doel Het verrichten van werkzaamheden voor een eenheid op beleidsuitvoerend en ondersteunend gebied, van administratieve, uitvoerende en secretariële

Nadere informatie

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. coördinerend/deskundig

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. coördinerend/deskundig Functie Graadnaam: deskundige Functienaam: deskundige sport Functionele loopbaan: B1-B3 Afdeling: vrije tijd en zorg Dienst: vrije tijd en verenigingen (sport) Functiefamilie: administratief coördinerend/deskundig

Nadere informatie

MODULAIRE GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING RIJK VAN NIJMEGEN. Wijzigingsbesluit

MODULAIRE GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING RIJK VAN NIJMEGEN. Wijzigingsbesluit MODULAIRE GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING RIJK VAN NIJMEGEN Wijzigingsbesluit 1 De colleges van burgemeester en wethouders en de raden van de gemeenten Beuningen, Druten, Groesbeek, Heumen, Mook en Middelaar,

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Deskundige infrastructuur. Doel van de entiteit

FUNCTIEBESCHRIJVING. Deskundige infrastructuur. Doel van de entiteit GEMEENTEBESTUUR GAVERE Markt 1 9890 GAVERE T 09 384 53 11 - F 09 384 89 63 www.gavere.be FUNCTIEBESCHRIJVING Deskundige infrastructuur Doel van de entiteit De gemeente Gavere beoogt om op het lokale niveau

Nadere informatie

AuditchArter VAn het AGentSchAp Audit VLAAnderen 1 / 9

AuditchArter VAn het AGentSchAp Audit VLAAnderen 1 / 9 Auditcharter Van HET AGENTSChap AUDIT VLAANDEREN 1 / 9 Inhoudsopgave MISSIE VAN HET AGENTSCHAP AUDIT VLAANDEREN... 3 ONAFHANKELIJKHEID... 4 OBJECTIVITEIT EN BEKWAAMHEID... 5 KWALITEIT VAN DE AUDITWERKZAAMHEDEN...

Nadere informatie

LANDBOUW. De provincieraad van Antwerpen, BESLUIT:

LANDBOUW. De provincieraad van Antwerpen, BESLUIT: 83 LANDBOUW Provincieraadsbesluit van 25 september 2014 in verband met de goedkeuring van het reglement voor de subsidiëring van initiatieven voor duurzame en verbrede landbouw Gelet op het provinciedecreet;

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Communicatieverantwoordelijke

Functiebeschrijving: Communicatieverantwoordelijke Functiebeschrijving: Communicatieverantwoordelijke Functiefamilie organisatie ondersteunende functies Voor akkoord Naam leidinggevende Datum + handtekening Naam functiehouder Datum + Handtekening 1. Context

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING FUNCTIE: NIVEAU: adviseur financiën en begroting WEDDENSCHAAL: A1a-A2a. Plaats in het organogram. Hoofddoel van de functie

FUNCTIEBESCHRIJVING FUNCTIE: NIVEAU: adviseur financiën en begroting WEDDENSCHAAL: A1a-A2a. Plaats in het organogram. Hoofddoel van de functie FUNCTIEBESCHRIJVING FUNCTIE: NIVEAU: Rang: WEDDENSCHAAL: adviseur financiën en begroting A Av A1a-A2a Plaats in het organogram De adviseur financiën en begroting rapporteert aan de financieel beheerder.

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 2.3 Organisatie-ondersteunend

FUNCTIEFAMILIE 2.3 Organisatie-ondersteunend Doel van de functiefamilie Interne klanten bijstaan via ontwikkeling en uitbouwen van specifieke dienstverlening die verband houdt met één of meer functionele domeinen ertoe bij te dragen dat de organisatie

Nadere informatie

Regionale landschappen, bosgroepen en stadslandschappen

Regionale landschappen, bosgroepen en stadslandschappen Regionale landschappen, bosgroepen en stadslandschappen Frederik Demeyere Minaraad 28 november 2016 1 IJzer en Leie 2 Financieel: Sinds 01/01/2014 werden de regionale landschappen en de bosgroepen overgedragen

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. Actieplan flankerende maatregelen voor lokale besturen. Startschot voor de Vlaamse omgevingsvergunning

Omgevingsvergunning. Actieplan flankerende maatregelen voor lokale besturen. Startschot voor de Vlaamse omgevingsvergunning Startschot voor de Vlaamse omgevingsvergunning De Montil, Affligem 14 november 2013 Omgevingsvergunning Actieplan flankerende maatregelen voor lokale besturen 1 voor lokale besturen Bij de tweede principiële

Nadere informatie

Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein 2013

Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein 2013 Koning Leopold III-laan 41 82 Sint-Andries NIS-code : 3 Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein 213 Secretaris Anthierens Geert Financieel beheerder Braet Patrick per beleidsdomein

Nadere informatie

Functiebeschrijving Diensthoofd sociale zorg OCMW Puurs

Functiebeschrijving Diensthoofd sociale zorg OCMW Puurs Functiebeschrijving Diensthoofd sociale zorg OCMW Puurs Goedgekeurd op:. Handtekening:. versie Functiebeschrijving Dienst Directe leidinggevende Niveau & rang Type functie Salarisschaal Eerste evaluator

Nadere informatie