Hoe kan de Nederlandse adviessector overleven?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hoe kan de Nederlandse adviessector overleven?"

Transcriptie

1 Hoe kan de Nederlandse adviessector overleven? Er worden andere eisen aan adviesbureaus gesteld dan voor de crisis en dat leidt tot nieuwe marktposities. Frank Kwakman, Mario van Vliet en Meindert Flikkema willen met hun analyse van de veranderingen een discussie op gang brengen: wat moeten we doen om van waarde te blijven? 28 De Nederlandse adviessector heeft het moeilijk. Dat blijkt uit de cijfers, maar ook uit de recente berichtgeving in onder ander Het Financieele Dagblad en van Source dat een krimp van de Benelux-markt voorspelt. Een kritische analyse waarom grote Nederlandse adviesbureaus sinds 2008 gemiddeld ruim 20% omzet hebben ingeleverd, blijft echter achterwege. Evenals het antwoord op de vraag waarom een aantal andere bureaus het juist goed doet in deze tijd en sommige het zelfs drukker hebben dan ooit. Drie auteurs van de Harvard Business School schudden de sector met een recent verschenen artikel wakker: voormalige marktleiders in de adviessector gaan aan dezelfde krachten ten onder als koplopers in vele andere sectoren. Dit artikel van Christensen, Wang en Van Bever, getiteld Consulting on the Cusp of Disruption, heeft ons geïnspireerd om een eigen eerste analyse te maken van de Nederlandse adviessector. Een beeld dat we graag delen en waarmee we een discussie willen starten over de transitie die nodig is om als adviessector waarde te kunnen blijven creëren in een veranderende markt. Als eerste betogen we dat de markt onomkeerbaar is veranderd, waarna we schetsen welke nieuwe eisen er aan adviesbureaus worden gesteld. We laten vervolgens zien hoe aanbieders daar tot nu toe op hebben gereageerd en tot welke nieuwe marktposities dat heeft geleid. Ten slotte laten we zien wat de consequenties zijn voor het competentieprofiel van de adviseur. De markt is onomkeerbaar veranderd In Kwakman en Smeulders (2013) wordt een beknopte schets gegeven van de huidige sociaaleconomische omstandigheden. Bij bedrijven is sprake van toenemende concurrentie en prijsdruk, klanten worden kritischer en veeleisender. Nieuwe mobiele en web-based initiatieven zetten de bestaande verkoopkanalen onder druk en in sommige branches ziet men de business langzaam verdampen. In een aantal gevallen moet het sneller, transparanter, meer gestandaardiseerd en goedkoper. De noodzaak van nieuwe producten en diensten is voelbaar. Naast prijs gaat ook service een steeds grotere rol spelen en veel producerende bedrijven worden tevens dienstverlener (Marks et al., 2011). Sommige bedrijven schuiven naar voren in de keten, andere naar achter. Meedenken aan het begin en samenwerken met andere partijen is voor veel ondernemers nieuw, evenals de verantwoordelijkheid krijgen voor financiering, onderhoud, beheer en exploitatie van bijvoorbeeld machines en gebouwen. Samenwerken in de keten betekent niet alleen allianties vormen, maar ook het businessmodel op orde hebben en de informatiestromen organiseren. Intussen groeit de flexibilisering van de arbeidsmarkt en staat een enorme uitstroom van hoogwaardige kennis voor de deur als gevolg van de vergrijzing. Er is nu al een groot tekort aan Woord: Frank Kwakman, Mario van Vliet en Meindert Flikkema Beeld: YXM

2 Thema: Internationaal - waar liggen de kansen? 29

3 technische kennis en veel schaarse kennis komt buiten bedrijven te liggen bij een toenemend aantal zelfstandige professionals. Waar steeds meer kennis via internet vrij beschikbaar komt, ontstaat aan de andere kant een behoefte aan steeds grotere specialisatie. Deze hyperspecialisten worden deels gevormd door een nieuwe generatie professionals die we hard nodig hebben, maar wel eigen eisen stelt aan werk en werkklimaat. Ondernemers moeten zich realiseren dat het landschap van kennis en werk ingrijpend wijzigt als gevolg van technologie en de sociale media. Er ontstaan nieuwe en flexibele werkverbanden, communities en netwerken. Werk en kennis zijn steeds minder aan grenzen gebonden. Het is zaak niet langer alleen in NL-termen te denken, maar minimaal Europees. Een deel van de ondernemers ziet zich genoodzaakt de business te internationaliseren, omdat alleen over de grenzen kansen voor ondernemerschap zijn. Natuurlijk zijn deze ontwikkelingen op de markt niet alleen voorbehouden aan ondernemingen. Ook talrijke overheidsorganisaties, naast sectoren als onderwijs en zorg, zien zich gesteld voor vergelijkbare uitdagingen (BMC, 2011). In reactie daarop zien we een beweging in de richting van compacte en flexibele overheidsorganisaties met behoud van de kwaliteit van dienstverlening. Kenmerken van deze nieuwe overheid zijn een krachtige regiefunctie op de kerntaken, concentratie van niet lokaal gebonden taken en activiteiten, thema- en programmagerichte flexibele clusters, professioneel inkoop- en contractmanagement op ontbrekende kennis en uitbestede taken en, last but not least, strategische allianties met externe partijen op basis van co-makership voor het oplossen van complexe maatschappelijke vraagstukken. Nieuwe eisen aan adviesbureaus Het lijdt geen twijfel dat deze vraagstukken bij bedrijven en overheden hun weerslag hebben op de verwachtingen en eisen die aan adviesbureaus worden gesteld. De gevolgen voor de consultancysector managementconsultants, ICTconsultants en strategieconsultants zijn dan ook enorm. Er is niet alleen sprake van vraaguitval, toenemende concurrentie en prijsdruk, ook het gehele businessmodel is aan noodzakelijke De cijfers spreken voor zich 30 Er is sprake van een krimp van de Nederlandse consultancymarkt met 3,5% en van de publieke markt met ruim 10% in 2012 (bron: Source). Adviesorganisaties als BMC, Pentascope en Squarewise gaan langs de rand van de afgrond, gerenommeerde spelers als Zorg Consult, De Galan & Voigt en Nolan Norton zijn meer of minder recent failliet gegaan (bron: Verdere omzetdaling Atos, Capgemini en Ordina met 6,3% in Q1 en 5,3% in Q (bron: Computable), rode cijfers en omzetdaling van 16% in 2011 voor de Boston Consulting Group in Nederland (bron: website Management & Consulting). Deloitte Consulting Nederland voor het derde jaar op rij met dubbele cijfers gegroeid, boekjaar 2012/2013 omzet: +16% (bron: Het Financieele Dagblad, 17 oktober 2013). Ernst & Young Advisory boekjaar 2012/2013 omzet: +3%, PWC Consulting boekjaar 2012/2013 omzet: +1%, Accenture in Nederland boekjaar 2012/2013: omzet +9% (bron: corporate websites en

4 Het is zaak niet langer alleen in NL-termen te denken, maar minimaal Europees verandering onderhevig. De adviesbureaus die hier niet of onvoldoende op inspelen zien hun marktaandeel verminderen, en moeten in sommige gevallen vrezen voor hun voortbestaan. We kunnen zelfs spreken van een stille koude sanering in de advieswereld waarbij er een herschikking van de gevestigde namen plaatsvindt en een nieuw speelveld ontstaat. De vraag is ook wat er van het traditionele beeld van de onafhankelijke consultant overblijft en waar de interim-manager begint en de adviseur ophoudt. In de nieuwe eisen aan professionals en hun bureaus vallen ten minste drie elementen in het bijzonder op. 1. Klanten vragen om beproefde oplossingen Het aantal vragen om alleen hoogwaardig strategisch advies te leveren, neemt af. Deze constatering wordt ondersteund door onderzoek van Kennedy Consulting Research & Advisory. De verbinding van strategie met oplossingen en realisatie heeft de toekomst. Christensen et al. (2013) hebben het over modularization en asset based consulting als gevolg: the packaging of ideas, processes, frameworks, analytics, and other intellectual property for optimal delivery through software of other technology. Hierdoor ontstaat standaardisering en productizing met aanzienlijke kostenvoordelen aan de kant van klanten. Bovendien ontstaat hier een vorm van geïntegreerde dienstverlening die niet alleen fact- en reference-based is, maar waarvan het resultaat tevens geborgd wordt in (ICT-)systemen. 2. Klanten vragen om businessimpact Het criterium branchekennis is al jaren in opmars als het gaat om het kiezen van adviseurs. Diepgaande kennis van klanten en hun markt is een vereiste om een klant te helpen bij businessvraagstukken en het vergroten van hun innovatievermogen. Consultants moeten dan ook de gehele keten kennen, en begrijpen wat de impact is van toekomstige ontwikkelingen voor hun klanten. Christensen et al. (2013) merken op dat klanten in toenemende mate op zoek gaan naar herkenbare specialisten die thuis zijn in een deel van de waardeketen, of naar spelers die de link kunnen zijn naar een netwerk van verschillende specialisten en wellicht ook de regierol kunnen invullen. In alle gevallen wordt het beschikbaar hebben van data en tools voor business analytics steeds meer gevraagd. 3. Klanten vragen om transparante tarieven In lijn met de eisen genoemd onder de eerste twee punten, staat ook het verdienmodel van adviseurs voor klanten ter discussie. De hoeveelheid advieswerk waarvoor per uur wordt betaald neemt af ten faveure van fixed fees, resultaatafspraken en abonnementen. Klanten betalen bij voorkeur voor output, business impact of resultaat. Adviseurs die tijd en geld (mee)investeren, schaalvoordelen voor klanten realiseren, het rendement op samenwerking vergroten, de businesscase voor de klant op orde hebben en zichzelf dus verantwoordelijk maken voor succes bij de klant, zijn goed voorgesorteerd. Benchmarks, kengetallen en analytics gaan ook hier het verschil maken (Kwakman en Zomerdijk, 2012). Het zal duidelijk zijn dat deze nieuwe eisen een enorm beroep doen op het aanpassingsvermogen van consultancybureaus. Zij moeten werk maken van een onderscheidend profiel in de markt, het relatiemanagement met strategische cliënten opnieuw vormgeven, hun portfolio bijstellen, nieuwe businessmodellen omarmen, etc. (Kwakman en Zomerdijk, 2012). Christensen et al. (2013) verwachten dan ook vier implicaties van al deze ontwikkelingen voor de gehele consultancyindustrie: consolidatie waarbij partijen die de markt begrijpen leidend zijn, groei van 31 Thema: Internationaal - waar liggen de kansen?

5 Nieuwe businessmodellen voor de adviessector Productizing: standaardisering, schaalvergroting en efficiencyverbetering om diensten goedkoper aan te bieden. Sectorbenadering: klanten helpen met hun business op basis van diepgaande sectorkennis en specifieke op deze sector toegesneden diensten. Key clients: kiezen voor een selecte groep van klanten, deze zo breed mogelijk bedienen en intensieve samenwerking met hen creëren. Business process outsourcing: werk van klanten overnemen door dit werk slimmer, sneller en goedkoper te doen dan de klant zelf. Portfoliouitbreiding: nieuwe proposities, producten en diensten ontwikkelen en combinaties van producten en (self-service) diensten in de markt zetten. Differentiatie: afzonderlijke businessdomeinen creëren, verschillende verdienmodellen en partnerships mogelijk maken, al dan niet onder één label. 32 het marktaandeel voor innovatieve toetreders - aanvankelijk via kleinere klanten, meer total solutions-spelers en een opmars van harde data en analytics. De geplande overname van Booz & Company door PwC en vergelijkbare bewegingen aan de kant van Roland Berger zijn voorbeelden van de hier bedoelde ontwikkelingen. Defensieve en offensieve strategieën De Nederlandse adviessector heeft sinds 2008 gemiddeld ruim 20% omzet ingeleverd, kopte Het Financieele Dagblad in september. Aan het woord komen vervolgens de bekende bureaus. Hun analyse van de omzetderving is veelzeggend. Er wordt gewezen op moeilijke marktomstandigheden, overcapaciteit en prijsdruk. Overheid en bedrijfsleven staan op de rem bij het vergeven van opdrachten, de detachering van adviseurs is vrijwel stilgevallen en dan doet de overheid ook nog eens meer zelf met eigen pools. Het belangrijkste antwoord van de bureaus op de slechte markt is het snijden in de kosten van personeel en huisvesting. De winstmarge is hierdoor nog positief, zij het gedaald van 7,8 tot 4,6%. Daarnaast wordt in de wandelgangen gepraat over consolidatie en samenwerking met andere bureaus. Al met al kenmerkende reacties waarvan uit eerder onderzoek naar aanleiding van de crisis al bleek dat deze niet helpen om een betere uitgangspositie in de markt te creëren (Van Haagen, 2007). In het FD meldt geen enkel bureau bezig te zijn met het ontwikkelen van nieuwe competenties, het upgraden van de dienstverlening of met het uitvinden van nieuwe businessmodellen. Strategieën die bij de eerdere crisis succesvol zijn gebleken. Hoe anders zijn de bewegingen die we internationaal zien, bij de Big4-kantoren, bij nieuwe toetreders en ook bij een aantal kleine, bestaande bureaus. Onderzoek gepubliceerd in The Economist bevestigt dat de strategieconsultants McKinsey, BCG en Bain & Company opschuiven naar het implementeren van ideeën en andere activiteiten die traditioneel niet als strategy consulting worden beschouwd, maar als downstream - activiteiten. De top-3 verdient er inmiddels zelfs meer geld mee dan met de activiteiten die als high-end worden beschouwd (The Economist, 2013). Overigens hebben ook deze drie bureaus geduchte concurrentie, naast Deloitte Consulting bijvoorbeeld ook van Eden McCallum (zie het

6 We kunnen spreken van een stille koude sanering waarbij er een herschikking van de gevestigde namen plaatsvindt en een nieuw speelveld ontstaat &Samhoud en Kirkman Company zijn sociale entrepreneurs geworden met veel competenties op het terrein van netwerken, verbinden en samenwerken FD van 4 november 2013). AT Kearney doet het andersom en probeert in Nederland meer grip te krijgen op het high-endsegment via de overname van Quintel Strategy Consulting. De Big4 en Accenture proberen zich steeds sterker te positioneren als one-stop-shops via de overname van gespecialiseerde upstream-consultancies (denk aan de overname van Monitor door Deloitte), downstream-consultancies (denk aan de overname van TruEconomy door PWC en J&M Management Consulting door E&Y) en technologie- en branchespecialisten (denk aan de recente overnames van BrainNet, Briding Solutions, Equaterra en Plexus door KPMG en de acquisitie van Vivens door Deloitte). Daarmee worden belangrijke scopevoordelen behaald en wordt bovendien het vermogen om grootschalige verandering te realiseren vergroot. De Big4-kantoren hebben duidelijk gewonnen aan het vermogen om mee te implementeren en IT-systemen te integreren. Ze kunnen bovendien verandering opschalen over de landsgrenzen heen. In dat verband kan ook de toetreding van ConQuaestor tot het netwerk van Grant Thornton worden genoemd. Nieuwe toetreders Er zijn ook nieuwe toetreders op de Nederlandse markt, die kiezen voor niches - Gupta Strategists richt zich bijvoorbeeld sinds 2005 op alle partijen in de gezondheidszorg en First Consulting richt zich op de energiesector - of inspelen op het vermeende onvermogen van de strategieboutiques om adviezen in de benen te helpen. Denk daarbij aan Ten Have Change Management ( Real Change ), House of Performance en The Brown Paper Company ( Best in Change ). Het zijn de eerste hyperspecialisten in change, en dat geldt vooral voor Ten Have Change Management, dat zich naar onze mening thought leader mag noemen in strategisch verandermanagement, gegeven het grote aantal academische en professionele publicaties daarover in de afgelopen vijftien jaar. De twee andere bureaus, HoP en TBPC, leveren met name hands-on advies over verandering ( voordoen, meedoen en laten doen, zoals ze dat bij HoP noemen. De drie bureaus zijn erin geslaagd om een stevige marktpositie te verwerven naast al wat langer bestaande bureaus zoals Turner ( echt in resultaat ) en IG&H ( strategie werkend maken ). Die twee grepen als eerste het onvermogen van veel high-endbureaus om strategieën in de praktijk te brengen - of hun terughoudendheid om dat te doen - aan om een stevigere marktpositie te verwerven, nadat in het midden van de jaren negentig gretig werd ingestapt op de hype van Business Process Redesign. Met een positionering zoals die van Penta Scope ( implementeren is een vak, ons vak, of zelfs een kunst ), lijk je jezelf naar de onderkant van de adviesmarkt te manoeuvreren, waar een leger aan zzp ers je opwacht, dat bereid is om tegen lage tarieven implementatieprojecten te managen. Andere nieuwe toetreders richten zich op het vergroten van het innovatievermogen van organisaties in profit en nonprofit, terwijl bestaande spelers nog naarstig op zoek zijn hoe zij zelf innovatiever kunnen worden. Ze schrijven nauwelijks rapporten, maar leren organisaties design-thinking of gebruiken, zoals Hemington Consultants, IT en data analytics om te 33 Thema: Internationaal - waar liggen de kansen?

7 innoveren. Door veel intensiever gebruik te maken van technologie, ook in de marketing van hun eigen diensten, en combinaties te maken van inzichten uit de sociale wetenschappen en industrieel ontwerp weet bijvoorbeeld het Amerikaanse IDEO ( we help organizations innovate ) ook de Europese markt te veroveren. Aanbieders zoals IDEO opereren niet alleen op het snijvlak van meerdere disciplines, maar combineren dat ook met realisatiekracht, vanuit de overtuiging dat een goed idee niet veel waard is, maar een werkend prototype des te meer. Daarvan zijn ze bij Rockstart, een snel groeiend Amsterdams initiatief dat zich richt op de niche van startende ondernemingen, ook overtuigd. Kortom, er komen specialisten in design, innovatie en ondernemerschap op de markt met nieuwe verdienmodellen. Voorbeelden van opvallend innovatieve, bestaande spelers in de markt zijn &Samhoud ( together we build a brighter future ) en Kirkman Company ( co-creating social enterprises ). Qua collectieve ambitie onderscheiden zij zich echt van andere bureaus. &Samhoud heeft met succes geïnvesteerd in het uitbreiden van haar dienstenaanbod, waarbij vooral de moedige introductie van &SamhoudPlaces genoemd moet worden. In beide gevallen is de gedaante van de bureaus veranderd in iets dat niet meer lijkt op een klassiek organisatieadviesbureau. Het zijn anno 2013 sociale entrepreneurs geworden met veel competenties op het terrein van netwerken, verbinden en samenwerken. Voeg daarbij de nieuwe matchingmodellen die in opkomst zijn om online consultancy in te kopen of aan te bieden zoals Kaggle, en de verandering van het speelveld wordt alleen nog maar ingrijpender. Het waarmaken van de hierboven beschreven offensieve strategieën vraagt om een fundamentele herziening van de competentieset van adviesbu- Contouren van een nieuw competentieprofiel Business(her)ontwerp & innovatie: klanten helpen bij het herformuleren van hun strategie en het creëren van nieuwe businesskansen om met succes en duurzaam in te kunnen spelen op veranderende marktomstandigheden in hun sector. De consultant treedt hier op als partner die zich committeert aan het resultaat. 2. Alignment & analytics : klanten helpen om het functioneren van hun organisatie te verbeteren vanuit een integrale optiek van strategie, internationalisering, HRM, logistiek, finance en governance, daarbij gebruikmakend van beschikbare data en analytics, zowel intern als via externe benchmarks. 3. Netwerken en waardesystemen: klanten helpen om de voordelen van samenwerking te benutten door partnerships te initiëren, financiering mogelijk te maken, nieuwe organisatievormen en netwerken (waardeketens) te ontwikkelen en technologie in te zetten om naast communicatie ook schaal-, scopeen efficiencyvoordelen te realiseren. 4. Verandermanagement & leiderschap: klanten helpen om transities te doordenken en realiseren en daarbij het juiste leiderschap te ontwikkelen, de juiste interventies op persoons- en systeemniveau in te zetten en zich daarbij te laten leiden door het streven naar resultaten die duurzaam en verantwoord zijn. 5. Persoonlijk leiderschap & ondernemerschap: klanten helpen vanuit een authentieke persoonlijkheid, van waaruit je je verantwoordelijk voelt voor je klanten, je collega s en je eigen loopbaan, iemand die blijft ondernemen en vernieuwen, een team of organisatie helpt om voor klanten te blijven excelleren, zijn vak en passie uitdraagt en goed zorgt voor vitaliteit van lichaam en geest.

8 reaus, en dat heeft uiteraard impact op het profiel van de individuele adviseur. Wij onderkennen vijf speerpunten die op de pagina hiernaast kort zijn weergegeven. Ten slotte Voor de pijprokende, raadgevende adviseur is geen toekomst. Rapportenfabrieken zullen verdwijnen. Klassieke bureauprofielen die beginnen met wij zijn actief op het gebied van besturing, beleid, strategie, mens en organisatie zijn old school, te breed en te vrijblijvend. De consultant die vroeger binnenkwam met een blanco vel papier, is door klanten vervangen door de consultant die voor dat hij aan het werk gaat al feitelijk inzicht heeft in waar en hoe de klant kan verbeteren. We hebben in dit artikel de contouren geschetst van marktposities die naar verwachting zullen renderen in de komende vijf jaar, en van het profiel van de adviseur van de toekomst. We zien de volgende soorten bureaus ontstaan: specialisten in change en innovatie, global players, strategieboutiques met IT-oplossingen en sociale entrepreneurs. Voor een deel zijn dit spelers die een breed profiel hebben, de strategische contacten in de markt hebben en de regie kunnen voeren bij het oplossen van grotere en complexe vraagstukken. Anderzijds zijn het de hyperspecialisten op specifieke toepassingsgebieden die zelfstandig of via netwerken hun weg naar de markt zullen vinden. Daar zal het vast niet bij blijven, want op de huidige markt is veel beweging. Meer lezen? --- BMC (2011). Het debat over de toekomst; de publieke sector en externe bureaus. --- Christensen, C.M., D. Wang & D. van Bever (2013). Consulting on the Crusp of Disruption. Harvard Business Review, Het Financieele Dagblad, 13 september Nederlandse adviessector gaat nog steeds diep gebukt onder moeilijke markt. --- Het Financieele Dagblad, 17 oktober Accountantskantoor Deloitte wordt steeds meer adviseur. --- Het Financieele Dagblad, 4 november Nieuwkomers sleutelen aan businessmodel topconsultants. --- Haagen, F. van (2007). Presteren onder druk: overlevingsstrategieën van professionele dienstverleners in de periode Doctoraalscriptie, Amsterdam: Vrije Universiteit. --- Kwakman, F. en C. Zomerdijk (2012). De ondernemende professional; waarde creëren in een veranderende markt. Van Duuren Management. --- Kwakman, F. en R. Smeulders (2013). Groot Innovatie Modellenboek. Van Duuren Management. --- The Economist, 2 juni Advice for consultants. Competition is growing, and clients are becoming more picky. --- The Economist, 5 mei To the brainy, the spoils. As the world grows more confusing, demand for clever consultants is booming. --- Marks, F. et al. (2011). Servitization in product companies. Whitepaper, ATOS consulting. --- Prof. dr. Mario van Vliet is lid van de rvb van Deloitte, managing partner van Deloitte Consulting Nederland, hoogleraar Information Technology Management aan de Vrije Universiteit en voorzitter van de adviesraad van de Amsterdam School of Management Consulting. Prof. dr. Frank Kwakman is directeur van softwarebedrijf e-progress, hoogleraar Strategie en Marketing van professionals aan Nyenrode Business Universiteit en kerndocent aan de Amsterdam School of Management Consulting. Dr. Meindert Flikkema is dean en kerndocent van de Amsterdam School of Management Consulting en als universitair hoofddocent Innovatiemanagement verbonden aan de Vrije Universiteit. 35 Thema: Internationaal - waar liggen de kansen?

Inhoud. Voorwoord 11. Inleiding 15

Inhoud. Voorwoord 11. Inleiding 15 Inhoud Voorwoord 11 Inleiding 15 1 De markt: uitnodiging aan ondernemende professionals 20 1.1 Weten wat er in de markt aan de hand is 24 1.2 Ruimte creëren om jezelf opnieuw uit te vinden 42 1.3 Ondernemerschap

Nadere informatie

DEEL 1: STRATEGIE & INNOVATIE Modellen waarmee je het innovatieproces in een organisatie richt en organiseert

DEEL 1: STRATEGIE & INNOVATIE Modellen waarmee je het innovatieproces in een organisatie richt en organiseert Inhoud Overzicht van de modellen en de auteurs 9 Voorwoord 10 Introductie 13 DEEL 1: STRATEGIE & INNOVATIE Modellen waarmee je het innovatieproces in een organisatie richt en organiseert 1 2 3 4 5 6 7

Nadere informatie

De vijf gamechangers voor consulting

De vijf gamechangers voor consulting De vijf gamechangers voor consulting Sioo Newtonlaan 209, 3584 BH Utrecht (030) 291 30 00 sioo@sioo.nl www.sioo.nl 2 Voorwoord 2012 was weer een slecht jaar in de adviesbranche in Nederland met omzetdalingen

Nadere informatie

WORKS. innoveren met de creatieve industrie

WORKS. innoveren met de creatieve industrie WORKS #1 innoveren met de creatieve industrie Wat heeft lichtgevend asfalt te maken met een kledingcollectie van puur polyester of een assimilatielamp in twee delen? Het zijn mooie voorbeelden van buiten

Nadere informatie

TRENDS IN ACCOUNTANCY 2014-2015

TRENDS IN ACCOUNTANCY 2014-2015 TRENDS IN ACCOUNTANCY 2014-2015 2 TRENDS IN ACCOUNTANCY 2014-2015 INHOUD Voorwoord 5 1 TRENDS EN ONTWIKKELINGEN ACCOUNTANTSBEROEP 7 Trend 1 - Accountants stappen uit de schaduw en worden steeds meer publieke

Nadere informatie

STRATEGY TRENDS 2015. The CEO s agenda. Roel van Lanen Wieke Ambrosius

STRATEGY TRENDS 2015. The CEO s agenda. Roel van Lanen Wieke Ambrosius STRATEGY TRENDS 2015 The CEO s agenda Roel van Lanen Wieke Ambrosius Inhoud 1 Strategy Trends 2015: The CEO s agenda 3 1. Het heft in eigen hand 5 2. Forecast NL 11 3. Wat kiest de CEO? 17 4. Businessmodel

Nadere informatie

3 Onderscheiden met expertise

3 Onderscheiden met expertise 3 Onderscheiden met expertise 3.1 Inleiding Expertise is een van de gebieden waarmee wij ons kunnen onderscheiden van concurrenten. De twee andere onderwerpen zijn samenwerken en ethiek. Dit hoofdstuk

Nadere informatie

VAN REGISTRATIE NAAR VOORUITKIJKEN

VAN REGISTRATIE NAAR VOORUITKIJKEN Het realiseren van bedrijfsambities Discussie finance professionals SPECIALE UITGAVE DOOR VISMA SOFTWARE Thema AMBITIE VAN REGISTRATIE NAAR VOORUITKIJKEN De controller als business partner 9 vragen en

Nadere informatie

Wendbaar in een duurzame economie

Wendbaar in een duurzame economie Wendbaar in een duurzame economie Een externe analyse van het economisch domein ten behoeve van de verkenning hoger economisch onderwijs (heo) Verkenningscommissie hoger economisch onderwijs, november

Nadere informatie

www.pwc.nl Jaarbericht 2013/2014

www.pwc.nl Jaarbericht 2013/2014 www.pwc.nl Jaarbericht 2013/2014 Inhoudsopgave Voorwoord van onze voorzitter 3 Kerncijfers 7 Interview: Inzichten over megatrends vertalen naar de praktijk 9 Bij PwC in Nederland werken ruim 4.200 mensen

Nadere informatie

Ondernemers willen meer waarde van accountantskantoren

Ondernemers willen meer waarde van accountantskantoren Sectorvisie Accountantskantoren ING Economisch Bureau Ondernemers willen meer waarde van accountantskantoren Accountantskantoren zien hun omzet dit en volgend jaar teruglopen. Door lagere inkomsten uit

Nadere informatie

Visie op Schadeverzekeringen Het ABC van Innovatie

Visie op Schadeverzekeringen Het ABC van Innovatie Visie op Schadeverzekeringen Het ABC van Innovatie September 2011 2 Het huidige businessmodel is eindig Stilstand is achteruitgang. Dit zullen veel schadeverzekeraars gedacht hebben toen zij nadachten

Nadere informatie

Business trends: gevolgen voor organisatie en werk. door Business Research Centre

Business trends: gevolgen voor organisatie en werk. door Business Research Centre Business trends: gevolgen voor organisatie en werk door Business Research Centre Colofon Deze publicatie is een uitgave van Hogeschool Inholland en is tot stand gekomen naar aanleiding van een onderzoek

Nadere informatie

Trends in cloudcomputing voor de publieke sector

Trends in cloudcomputing voor de publieke sector Public the way we see it Trends in cloudcomputing voor de publieke sector In alle openheid naar een compacte overheid Auteurs: Zsolt Szabo, Pieter Hörchner, Balt Leenman, Con Sadee, Jeroen Tops Utrecht,

Nadere informatie

Eric Wesselman. Best Outsourcing Partnership of the Year 2010 & 2011. European Call Centre & Customer Service Awards

Eric Wesselman. Best Outsourcing Partnership of the Year 2010 & 2011. European Call Centre & Customer Service Awards Dit is een bijlage bij dagblad de telegraaf. de inhoud van deze bijlage valt niet onder de hoofdredactionele verantwoordelijkheid Outsourcing De weg naar operational excellence december 2011 Bekijk onze

Nadere informatie

NOAB CONCEPT- BELEIDSPLAN 2016-2018

NOAB CONCEPT- BELEIDSPLAN 2016-2018 NOAB CONCEPT- BELEIDSPLAN 2016-2018 WIE A ZEGT, MOET OOK B ZEGGEN OVER BEWUSTE KEUZES MAKEN, COMMITMENT EN DOORPAKKEN INHOUD Inleiding 1 Bestaansrecht en doelgroep 2 Omgevingsbeeld en visie 2.1 De centrale

Nadere informatie

Beter aquireren in drie stappen... Stimuleren dat acquisitie tot de dagelijkse praktijk hoort

Beter aquireren in drie stappen... Stimuleren dat acquisitie tot de dagelijkse praktijk hoort Beter aquireren in drie stappen... Stimuleren dat acquisitie tot de dagelijkse praktijk hoort Inleiding De gedachte dat de persoon van de professional van doorslaggevende betekenis is bij acquisitie (zie

Nadere informatie

groeistuipen van Cloud Computing

groeistuipen van Cloud Computing groeistuipen van Cloud Computing strategische keuzes voor ICT-bedrijven in een vraaggestuurde markt groeistuipen van Cloud Computing strategische keuzes voor ICT-bedrijven in een vraaggestuurde markt inhoud

Nadere informatie

Organisatie in transitie. THEMA Strategic sourcing. Eric Overvoorde, Royal Haskoning. Outsource Magazine. Open businessmodellen en sourcingsstrategie

Organisatie in transitie. THEMA Strategic sourcing. Eric Overvoorde, Royal Haskoning. Outsource Magazine. Open businessmodellen en sourcingsstrategie Outsource Magazine THEMA Strategic sourcing Organisatie in transitie Eric Overvoorde, Royal Haskoning Juli/augustus 2011 Jaargang 6 Open businessmodellen en sourcingsstrategie Tijd voor de virtuele organisatie

Nadere informatie

CONCEPT UITKOMSTEN DHPA ENQUETE mei 2010. Focus verlegd van de techniek naar de onderhandelingstafel

CONCEPT UITKOMSTEN DHPA ENQUETE mei 2010. Focus verlegd van de techniek naar de onderhandelingstafel CONCEPT UITKOMSTEN DHPA ENQUETE mei 2010 Focus verlegd van de techniek naar de onderhandelingstafel INHOUD 1. Introductie...3 1.1 Over dit onderzoek...3 1.2 Executive summary... 4 ICT sector positief over

Nadere informatie

Sourcing-regie wordt kernactiviteit

Sourcing-regie wordt kernactiviteit Sourcing Governance Framework White paper Sourcing-regie wordt kernactiviteit Het bestaansrecht van de interne IT-organisatie Regie in de ICT-keten Een aantal jaren geleden maakten de eerste organisaties

Nadere informatie

rijnconsult business review

rijnconsult business review rijnconsult business review in dit nummer De werkelijke betekenis van het nieuwe werken Coming soon to a theatre near to you: de regiegemeente It s not the strongest of the species that survives, not the

Nadere informatie

jaargang 3 - oktober 2013 LEF magazine

jaargang 3 - oktober 2013 LEF magazine IALOGUE magazine LEF jaargang 3 - oktober 2013 Vanderlande: Het lef om vasthoudend te standaardiseren Alliander: Tempeltje van Kees model voor de financial Arcadis: Het lef van echt leiderschap Achmea:

Nadere informatie

ORDINA JAARVERSLAG 2011

ORDINA JAARVERSLAG 2011 ORDINA JAARVERSLAG 2011 Inhoud Bericht van de voorzitter 3 Over Ordina Wie zijn wij? 5 Wat doen wij? Ons businessmodel 6 Consulting 7 Professional Services & Projecten 8 Business Solutions 9 België/Luxemburg

Nadere informatie

IT Trends en Innovatie Survey Wat wordt de next big thing?

IT Trends en Innovatie Survey Wat wordt de next big thing? IT Trends en Innovatie Survey Wat wordt de next big thing? Inhoud Voorwoord 4 Trends, innovatie en de CIO agenda 5 Samenhang tussen trends, denken vanuit megatrends 8 Resultaten voor cluster Cloud en

Nadere informatie

CENTRIC I JAARVERSLAG

CENTRIC I JAARVERSLAG samen vooruit CENTRIC I JAARVERSLAG 2011 DIRECTIEVERSLAG 3 ONZE ACTIVITEITEN 9 MVO 34 FINANCIËLE OVERZICHTEN 40 ADRESSEN 64 OVER CENTRIC 2 Centric is een gespecialiseerde IT-organisatie en biedt maatwerk-

Nadere informatie

Dit is een bijlage bij dagblad de telegraaf. de inhoud van deze bijlage valt niet onder de hoofdredactionele verantwoordelijkheid

Dit is een bijlage bij dagblad de telegraaf. de inhoud van deze bijlage valt niet onder de hoofdredactionele verantwoordelijkheid Dit is een bijlage bij dagblad de telegraaf. de inhoud van deze bijlage valt niet onder de hoofdredactionele verantwoordelijkheid Outsourcing Minder zorgen, Meer controle april 2013 Uitdaging Outsourcing

Nadere informatie

Ondernemerschap in de praktijk. Strategisch management voor ondernemers in het MKB/familiebedrijf

Ondernemerschap in de praktijk. Strategisch management voor ondernemers in het MKB/familiebedrijf Ondernemerschap in de praktijk Strategisch management voor ondernemers in het MKB/familiebedrijf Serie Ondernemerschap in de praktijk Zo maak je een ondernemingsplan voor ondernemers in het MKB Marketingplan

Nadere informatie