Hoe kan de Nederlandse adviessector overleven?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hoe kan de Nederlandse adviessector overleven?"

Transcriptie

1 Hoe kan de Nederlandse adviessector overleven? Er worden andere eisen aan adviesbureaus gesteld dan voor de crisis en dat leidt tot nieuwe marktposities. Frank Kwakman, Mario van Vliet en Meindert Flikkema willen met hun analyse van de veranderingen een discussie op gang brengen: wat moeten we doen om van waarde te blijven? 28 De Nederlandse adviessector heeft het moeilijk. Dat blijkt uit de cijfers, maar ook uit de recente berichtgeving in onder ander Het Financieele Dagblad en van Source dat een krimp van de Benelux-markt voorspelt. Een kritische analyse waarom grote Nederlandse adviesbureaus sinds 2008 gemiddeld ruim 20% omzet hebben ingeleverd, blijft echter achterwege. Evenals het antwoord op de vraag waarom een aantal andere bureaus het juist goed doet in deze tijd en sommige het zelfs drukker hebben dan ooit. Drie auteurs van de Harvard Business School schudden de sector met een recent verschenen artikel wakker: voormalige marktleiders in de adviessector gaan aan dezelfde krachten ten onder als koplopers in vele andere sectoren. Dit artikel van Christensen, Wang en Van Bever, getiteld Consulting on the Cusp of Disruption, heeft ons geïnspireerd om een eigen eerste analyse te maken van de Nederlandse adviessector. Een beeld dat we graag delen en waarmee we een discussie willen starten over de transitie die nodig is om als adviessector waarde te kunnen blijven creëren in een veranderende markt. Als eerste betogen we dat de markt onomkeerbaar is veranderd, waarna we schetsen welke nieuwe eisen er aan adviesbureaus worden gesteld. We laten vervolgens zien hoe aanbieders daar tot nu toe op hebben gereageerd en tot welke nieuwe marktposities dat heeft geleid. Ten slotte laten we zien wat de consequenties zijn voor het competentieprofiel van de adviseur. De markt is onomkeerbaar veranderd In Kwakman en Smeulders (2013) wordt een beknopte schets gegeven van de huidige sociaaleconomische omstandigheden. Bij bedrijven is sprake van toenemende concurrentie en prijsdruk, klanten worden kritischer en veeleisender. Nieuwe mobiele en web-based initiatieven zetten de bestaande verkoopkanalen onder druk en in sommige branches ziet men de business langzaam verdampen. In een aantal gevallen moet het sneller, transparanter, meer gestandaardiseerd en goedkoper. De noodzaak van nieuwe producten en diensten is voelbaar. Naast prijs gaat ook service een steeds grotere rol spelen en veel producerende bedrijven worden tevens dienstverlener (Marks et al., 2011). Sommige bedrijven schuiven naar voren in de keten, andere naar achter. Meedenken aan het begin en samenwerken met andere partijen is voor veel ondernemers nieuw, evenals de verantwoordelijkheid krijgen voor financiering, onderhoud, beheer en exploitatie van bijvoorbeeld machines en gebouwen. Samenwerken in de keten betekent niet alleen allianties vormen, maar ook het businessmodel op orde hebben en de informatiestromen organiseren. Intussen groeit de flexibilisering van de arbeidsmarkt en staat een enorme uitstroom van hoogwaardige kennis voor de deur als gevolg van de vergrijzing. Er is nu al een groot tekort aan Woord: Frank Kwakman, Mario van Vliet en Meindert Flikkema Beeld: YXM

2 Thema: Internationaal - waar liggen de kansen? 29

3 technische kennis en veel schaarse kennis komt buiten bedrijven te liggen bij een toenemend aantal zelfstandige professionals. Waar steeds meer kennis via internet vrij beschikbaar komt, ontstaat aan de andere kant een behoefte aan steeds grotere specialisatie. Deze hyperspecialisten worden deels gevormd door een nieuwe generatie professionals die we hard nodig hebben, maar wel eigen eisen stelt aan werk en werkklimaat. Ondernemers moeten zich realiseren dat het landschap van kennis en werk ingrijpend wijzigt als gevolg van technologie en de sociale media. Er ontstaan nieuwe en flexibele werkverbanden, communities en netwerken. Werk en kennis zijn steeds minder aan grenzen gebonden. Het is zaak niet langer alleen in NL-termen te denken, maar minimaal Europees. Een deel van de ondernemers ziet zich genoodzaakt de business te internationaliseren, omdat alleen over de grenzen kansen voor ondernemerschap zijn. Natuurlijk zijn deze ontwikkelingen op de markt niet alleen voorbehouden aan ondernemingen. Ook talrijke overheidsorganisaties, naast sectoren als onderwijs en zorg, zien zich gesteld voor vergelijkbare uitdagingen (BMC, 2011). In reactie daarop zien we een beweging in de richting van compacte en flexibele overheidsorganisaties met behoud van de kwaliteit van dienstverlening. Kenmerken van deze nieuwe overheid zijn een krachtige regiefunctie op de kerntaken, concentratie van niet lokaal gebonden taken en activiteiten, thema- en programmagerichte flexibele clusters, professioneel inkoop- en contractmanagement op ontbrekende kennis en uitbestede taken en, last but not least, strategische allianties met externe partijen op basis van co-makership voor het oplossen van complexe maatschappelijke vraagstukken. Nieuwe eisen aan adviesbureaus Het lijdt geen twijfel dat deze vraagstukken bij bedrijven en overheden hun weerslag hebben op de verwachtingen en eisen die aan adviesbureaus worden gesteld. De gevolgen voor de consultancysector managementconsultants, ICTconsultants en strategieconsultants zijn dan ook enorm. Er is niet alleen sprake van vraaguitval, toenemende concurrentie en prijsdruk, ook het gehele businessmodel is aan noodzakelijke De cijfers spreken voor zich 30 Er is sprake van een krimp van de Nederlandse consultancymarkt met 3,5% en van de publieke markt met ruim 10% in 2012 (bron: Source). Adviesorganisaties als BMC, Pentascope en Squarewise gaan langs de rand van de afgrond, gerenommeerde spelers als Zorg Consult, De Galan & Voigt en Nolan Norton zijn meer of minder recent failliet gegaan (bron: Verdere omzetdaling Atos, Capgemini en Ordina met 6,3% in Q1 en 5,3% in Q (bron: Computable), rode cijfers en omzetdaling van 16% in 2011 voor de Boston Consulting Group in Nederland (bron: website Management & Consulting). Deloitte Consulting Nederland voor het derde jaar op rij met dubbele cijfers gegroeid, boekjaar 2012/2013 omzet: +16% (bron: Het Financieele Dagblad, 17 oktober 2013). Ernst & Young Advisory boekjaar 2012/2013 omzet: +3%, PWC Consulting boekjaar 2012/2013 omzet: +1%, Accenture in Nederland boekjaar 2012/2013: omzet +9% (bron: corporate websites en

4 Het is zaak niet langer alleen in NL-termen te denken, maar minimaal Europees verandering onderhevig. De adviesbureaus die hier niet of onvoldoende op inspelen zien hun marktaandeel verminderen, en moeten in sommige gevallen vrezen voor hun voortbestaan. We kunnen zelfs spreken van een stille koude sanering in de advieswereld waarbij er een herschikking van de gevestigde namen plaatsvindt en een nieuw speelveld ontstaat. De vraag is ook wat er van het traditionele beeld van de onafhankelijke consultant overblijft en waar de interim-manager begint en de adviseur ophoudt. In de nieuwe eisen aan professionals en hun bureaus vallen ten minste drie elementen in het bijzonder op. 1. Klanten vragen om beproefde oplossingen Het aantal vragen om alleen hoogwaardig strategisch advies te leveren, neemt af. Deze constatering wordt ondersteund door onderzoek van Kennedy Consulting Research & Advisory. De verbinding van strategie met oplossingen en realisatie heeft de toekomst. Christensen et al. (2013) hebben het over modularization en asset based consulting als gevolg: the packaging of ideas, processes, frameworks, analytics, and other intellectual property for optimal delivery through software of other technology. Hierdoor ontstaat standaardisering en productizing met aanzienlijke kostenvoordelen aan de kant van klanten. Bovendien ontstaat hier een vorm van geïntegreerde dienstverlening die niet alleen fact- en reference-based is, maar waarvan het resultaat tevens geborgd wordt in (ICT-)systemen. 2. Klanten vragen om businessimpact Het criterium branchekennis is al jaren in opmars als het gaat om het kiezen van adviseurs. Diepgaande kennis van klanten en hun markt is een vereiste om een klant te helpen bij businessvraagstukken en het vergroten van hun innovatievermogen. Consultants moeten dan ook de gehele keten kennen, en begrijpen wat de impact is van toekomstige ontwikkelingen voor hun klanten. Christensen et al. (2013) merken op dat klanten in toenemende mate op zoek gaan naar herkenbare specialisten die thuis zijn in een deel van de waardeketen, of naar spelers die de link kunnen zijn naar een netwerk van verschillende specialisten en wellicht ook de regierol kunnen invullen. In alle gevallen wordt het beschikbaar hebben van data en tools voor business analytics steeds meer gevraagd. 3. Klanten vragen om transparante tarieven In lijn met de eisen genoemd onder de eerste twee punten, staat ook het verdienmodel van adviseurs voor klanten ter discussie. De hoeveelheid advieswerk waarvoor per uur wordt betaald neemt af ten faveure van fixed fees, resultaatafspraken en abonnementen. Klanten betalen bij voorkeur voor output, business impact of resultaat. Adviseurs die tijd en geld (mee)investeren, schaalvoordelen voor klanten realiseren, het rendement op samenwerking vergroten, de businesscase voor de klant op orde hebben en zichzelf dus verantwoordelijk maken voor succes bij de klant, zijn goed voorgesorteerd. Benchmarks, kengetallen en analytics gaan ook hier het verschil maken (Kwakman en Zomerdijk, 2012). Het zal duidelijk zijn dat deze nieuwe eisen een enorm beroep doen op het aanpassingsvermogen van consultancybureaus. Zij moeten werk maken van een onderscheidend profiel in de markt, het relatiemanagement met strategische cliënten opnieuw vormgeven, hun portfolio bijstellen, nieuwe businessmodellen omarmen, etc. (Kwakman en Zomerdijk, 2012). Christensen et al. (2013) verwachten dan ook vier implicaties van al deze ontwikkelingen voor de gehele consultancyindustrie: consolidatie waarbij partijen die de markt begrijpen leidend zijn, groei van 31 Thema: Internationaal - waar liggen de kansen?

5 Nieuwe businessmodellen voor de adviessector Productizing: standaardisering, schaalvergroting en efficiencyverbetering om diensten goedkoper aan te bieden. Sectorbenadering: klanten helpen met hun business op basis van diepgaande sectorkennis en specifieke op deze sector toegesneden diensten. Key clients: kiezen voor een selecte groep van klanten, deze zo breed mogelijk bedienen en intensieve samenwerking met hen creëren. Business process outsourcing: werk van klanten overnemen door dit werk slimmer, sneller en goedkoper te doen dan de klant zelf. Portfoliouitbreiding: nieuwe proposities, producten en diensten ontwikkelen en combinaties van producten en (self-service) diensten in de markt zetten. Differentiatie: afzonderlijke businessdomeinen creëren, verschillende verdienmodellen en partnerships mogelijk maken, al dan niet onder één label. 32 het marktaandeel voor innovatieve toetreders - aanvankelijk via kleinere klanten, meer total solutions-spelers en een opmars van harde data en analytics. De geplande overname van Booz & Company door PwC en vergelijkbare bewegingen aan de kant van Roland Berger zijn voorbeelden van de hier bedoelde ontwikkelingen. Defensieve en offensieve strategieën De Nederlandse adviessector heeft sinds 2008 gemiddeld ruim 20% omzet ingeleverd, kopte Het Financieele Dagblad in september. Aan het woord komen vervolgens de bekende bureaus. Hun analyse van de omzetderving is veelzeggend. Er wordt gewezen op moeilijke marktomstandigheden, overcapaciteit en prijsdruk. Overheid en bedrijfsleven staan op de rem bij het vergeven van opdrachten, de detachering van adviseurs is vrijwel stilgevallen en dan doet de overheid ook nog eens meer zelf met eigen pools. Het belangrijkste antwoord van de bureaus op de slechte markt is het snijden in de kosten van personeel en huisvesting. De winstmarge is hierdoor nog positief, zij het gedaald van 7,8 tot 4,6%. Daarnaast wordt in de wandelgangen gepraat over consolidatie en samenwerking met andere bureaus. Al met al kenmerkende reacties waarvan uit eerder onderzoek naar aanleiding van de crisis al bleek dat deze niet helpen om een betere uitgangspositie in de markt te creëren (Van Haagen, 2007). In het FD meldt geen enkel bureau bezig te zijn met het ontwikkelen van nieuwe competenties, het upgraden van de dienstverlening of met het uitvinden van nieuwe businessmodellen. Strategieën die bij de eerdere crisis succesvol zijn gebleken. Hoe anders zijn de bewegingen die we internationaal zien, bij de Big4-kantoren, bij nieuwe toetreders en ook bij een aantal kleine, bestaande bureaus. Onderzoek gepubliceerd in The Economist bevestigt dat de strategieconsultants McKinsey, BCG en Bain & Company opschuiven naar het implementeren van ideeën en andere activiteiten die traditioneel niet als strategy consulting worden beschouwd, maar als downstream - activiteiten. De top-3 verdient er inmiddels zelfs meer geld mee dan met de activiteiten die als high-end worden beschouwd (The Economist, 2013). Overigens hebben ook deze drie bureaus geduchte concurrentie, naast Deloitte Consulting bijvoorbeeld ook van Eden McCallum (zie het

6 We kunnen spreken van een stille koude sanering waarbij er een herschikking van de gevestigde namen plaatsvindt en een nieuw speelveld ontstaat &Samhoud en Kirkman Company zijn sociale entrepreneurs geworden met veel competenties op het terrein van netwerken, verbinden en samenwerken FD van 4 november 2013). AT Kearney doet het andersom en probeert in Nederland meer grip te krijgen op het high-endsegment via de overname van Quintel Strategy Consulting. De Big4 en Accenture proberen zich steeds sterker te positioneren als one-stop-shops via de overname van gespecialiseerde upstream-consultancies (denk aan de overname van Monitor door Deloitte), downstream-consultancies (denk aan de overname van TruEconomy door PWC en J&M Management Consulting door E&Y) en technologie- en branchespecialisten (denk aan de recente overnames van BrainNet, Briding Solutions, Equaterra en Plexus door KPMG en de acquisitie van Vivens door Deloitte). Daarmee worden belangrijke scopevoordelen behaald en wordt bovendien het vermogen om grootschalige verandering te realiseren vergroot. De Big4-kantoren hebben duidelijk gewonnen aan het vermogen om mee te implementeren en IT-systemen te integreren. Ze kunnen bovendien verandering opschalen over de landsgrenzen heen. In dat verband kan ook de toetreding van ConQuaestor tot het netwerk van Grant Thornton worden genoemd. Nieuwe toetreders Er zijn ook nieuwe toetreders op de Nederlandse markt, die kiezen voor niches - Gupta Strategists richt zich bijvoorbeeld sinds 2005 op alle partijen in de gezondheidszorg en First Consulting richt zich op de energiesector - of inspelen op het vermeende onvermogen van de strategieboutiques om adviezen in de benen te helpen. Denk daarbij aan Ten Have Change Management ( Real Change ), House of Performance en The Brown Paper Company ( Best in Change ). Het zijn de eerste hyperspecialisten in change, en dat geldt vooral voor Ten Have Change Management, dat zich naar onze mening thought leader mag noemen in strategisch verandermanagement, gegeven het grote aantal academische en professionele publicaties daarover in de afgelopen vijftien jaar. De twee andere bureaus, HoP en TBPC, leveren met name hands-on advies over verandering ( voordoen, meedoen en laten doen, zoals ze dat bij HoP noemen. De drie bureaus zijn erin geslaagd om een stevige marktpositie te verwerven naast al wat langer bestaande bureaus zoals Turner ( echt in resultaat ) en IG&H ( strategie werkend maken ). Die twee grepen als eerste het onvermogen van veel high-endbureaus om strategieën in de praktijk te brengen - of hun terughoudendheid om dat te doen - aan om een stevigere marktpositie te verwerven, nadat in het midden van de jaren negentig gretig werd ingestapt op de hype van Business Process Redesign. Met een positionering zoals die van Penta Scope ( implementeren is een vak, ons vak, of zelfs een kunst ), lijk je jezelf naar de onderkant van de adviesmarkt te manoeuvreren, waar een leger aan zzp ers je opwacht, dat bereid is om tegen lage tarieven implementatieprojecten te managen. Andere nieuwe toetreders richten zich op het vergroten van het innovatievermogen van organisaties in profit en nonprofit, terwijl bestaande spelers nog naarstig op zoek zijn hoe zij zelf innovatiever kunnen worden. Ze schrijven nauwelijks rapporten, maar leren organisaties design-thinking of gebruiken, zoals Hemington Consultants, IT en data analytics om te 33 Thema: Internationaal - waar liggen de kansen?

7 innoveren. Door veel intensiever gebruik te maken van technologie, ook in de marketing van hun eigen diensten, en combinaties te maken van inzichten uit de sociale wetenschappen en industrieel ontwerp weet bijvoorbeeld het Amerikaanse IDEO ( we help organizations innovate ) ook de Europese markt te veroveren. Aanbieders zoals IDEO opereren niet alleen op het snijvlak van meerdere disciplines, maar combineren dat ook met realisatiekracht, vanuit de overtuiging dat een goed idee niet veel waard is, maar een werkend prototype des te meer. Daarvan zijn ze bij Rockstart, een snel groeiend Amsterdams initiatief dat zich richt op de niche van startende ondernemingen, ook overtuigd. Kortom, er komen specialisten in design, innovatie en ondernemerschap op de markt met nieuwe verdienmodellen. Voorbeelden van opvallend innovatieve, bestaande spelers in de markt zijn &Samhoud ( together we build a brighter future ) en Kirkman Company ( co-creating social enterprises ). Qua collectieve ambitie onderscheiden zij zich echt van andere bureaus. &Samhoud heeft met succes geïnvesteerd in het uitbreiden van haar dienstenaanbod, waarbij vooral de moedige introductie van &SamhoudPlaces genoemd moet worden. In beide gevallen is de gedaante van de bureaus veranderd in iets dat niet meer lijkt op een klassiek organisatieadviesbureau. Het zijn anno 2013 sociale entrepreneurs geworden met veel competenties op het terrein van netwerken, verbinden en samenwerken. Voeg daarbij de nieuwe matchingmodellen die in opkomst zijn om online consultancy in te kopen of aan te bieden zoals Kaggle, en de verandering van het speelveld wordt alleen nog maar ingrijpender. Het waarmaken van de hierboven beschreven offensieve strategieën vraagt om een fundamentele herziening van de competentieset van adviesbu- Contouren van een nieuw competentieprofiel Business(her)ontwerp & innovatie: klanten helpen bij het herformuleren van hun strategie en het creëren van nieuwe businesskansen om met succes en duurzaam in te kunnen spelen op veranderende marktomstandigheden in hun sector. De consultant treedt hier op als partner die zich committeert aan het resultaat. 2. Alignment & analytics : klanten helpen om het functioneren van hun organisatie te verbeteren vanuit een integrale optiek van strategie, internationalisering, HRM, logistiek, finance en governance, daarbij gebruikmakend van beschikbare data en analytics, zowel intern als via externe benchmarks. 3. Netwerken en waardesystemen: klanten helpen om de voordelen van samenwerking te benutten door partnerships te initiëren, financiering mogelijk te maken, nieuwe organisatievormen en netwerken (waardeketens) te ontwikkelen en technologie in te zetten om naast communicatie ook schaal-, scopeen efficiencyvoordelen te realiseren. 4. Verandermanagement & leiderschap: klanten helpen om transities te doordenken en realiseren en daarbij het juiste leiderschap te ontwikkelen, de juiste interventies op persoons- en systeemniveau in te zetten en zich daarbij te laten leiden door het streven naar resultaten die duurzaam en verantwoord zijn. 5. Persoonlijk leiderschap & ondernemerschap: klanten helpen vanuit een authentieke persoonlijkheid, van waaruit je je verantwoordelijk voelt voor je klanten, je collega s en je eigen loopbaan, iemand die blijft ondernemen en vernieuwen, een team of organisatie helpt om voor klanten te blijven excelleren, zijn vak en passie uitdraagt en goed zorgt voor vitaliteit van lichaam en geest.

8 reaus, en dat heeft uiteraard impact op het profiel van de individuele adviseur. Wij onderkennen vijf speerpunten die op de pagina hiernaast kort zijn weergegeven. Ten slotte Voor de pijprokende, raadgevende adviseur is geen toekomst. Rapportenfabrieken zullen verdwijnen. Klassieke bureauprofielen die beginnen met wij zijn actief op het gebied van besturing, beleid, strategie, mens en organisatie zijn old school, te breed en te vrijblijvend. De consultant die vroeger binnenkwam met een blanco vel papier, is door klanten vervangen door de consultant die voor dat hij aan het werk gaat al feitelijk inzicht heeft in waar en hoe de klant kan verbeteren. We hebben in dit artikel de contouren geschetst van marktposities die naar verwachting zullen renderen in de komende vijf jaar, en van het profiel van de adviseur van de toekomst. We zien de volgende soorten bureaus ontstaan: specialisten in change en innovatie, global players, strategieboutiques met IT-oplossingen en sociale entrepreneurs. Voor een deel zijn dit spelers die een breed profiel hebben, de strategische contacten in de markt hebben en de regie kunnen voeren bij het oplossen van grotere en complexe vraagstukken. Anderzijds zijn het de hyperspecialisten op specifieke toepassingsgebieden die zelfstandig of via netwerken hun weg naar de markt zullen vinden. Daar zal het vast niet bij blijven, want op de huidige markt is veel beweging. Meer lezen? --- BMC (2011). Het debat over de toekomst; de publieke sector en externe bureaus. --- Christensen, C.M., D. Wang & D. van Bever (2013). Consulting on the Crusp of Disruption. Harvard Business Review, Het Financieele Dagblad, 13 september Nederlandse adviessector gaat nog steeds diep gebukt onder moeilijke markt. --- Het Financieele Dagblad, 17 oktober Accountantskantoor Deloitte wordt steeds meer adviseur. --- Het Financieele Dagblad, 4 november Nieuwkomers sleutelen aan businessmodel topconsultants. --- Haagen, F. van (2007). Presteren onder druk: overlevingsstrategieën van professionele dienstverleners in de periode Doctoraalscriptie, Amsterdam: Vrije Universiteit. --- Kwakman, F. en C. Zomerdijk (2012). De ondernemende professional; waarde creëren in een veranderende markt. Van Duuren Management. --- Kwakman, F. en R. Smeulders (2013). Groot Innovatie Modellenboek. Van Duuren Management. --- The Economist, 2 juni Advice for consultants. Competition is growing, and clients are becoming more picky. --- The Economist, 5 mei To the brainy, the spoils. As the world grows more confusing, demand for clever consultants is booming. --- Marks, F. et al. (2011). Servitization in product companies. Whitepaper, ATOS consulting. --- Prof. dr. Mario van Vliet is lid van de rvb van Deloitte, managing partner van Deloitte Consulting Nederland, hoogleraar Information Technology Management aan de Vrije Universiteit en voorzitter van de adviesraad van de Amsterdam School of Management Consulting. Prof. dr. Frank Kwakman is directeur van softwarebedrijf e-progress, hoogleraar Strategie en Marketing van professionals aan Nyenrode Business Universiteit en kerndocent aan de Amsterdam School of Management Consulting. Dr. Meindert Flikkema is dean en kerndocent van de Amsterdam School of Management Consulting en als universitair hoofddocent Innovatiemanagement verbonden aan de Vrije Universiteit. 35 Thema: Internationaal - waar liggen de kansen?

INLEIDING. Toegevoegdewaardetijd

INLEIDING. Toegevoegdewaardetijd INLEIDING De wereld van de professionele dienstverlening is in jaren niet zo interessant geweest als nu, door de vele ontwikkelingen die zich momenteel voordoen. Wij hebben het voorrecht ons sinds 2002

Nadere informatie

Dynamische arbeid & dienstverlening. Strategisch partnership in vast en flex

Dynamische arbeid & dienstverlening. Strategisch partnership in vast en flex Dynamische arbeid & dienstverlening Strategisch partnership in vast en flex DE WERELD VERANDERT, CONTINU Groeiende kloof tussen huidig aanbod en toekomstige vraag naar personeel Toenemende flexibilisering

Nadere informatie

Executive Master of Management Consulting (EMMC)

Executive Master of Management Consulting (EMMC) Executive Master of Management Consulting (EMMC) Dr. Meindert Flikkema Director Amsterdam School of Management Consulting april 2014 Kennismaken? Meld je aan voor Meet the masters in Consulting 11/2/2015

Nadere informatie

Onderzoek Digital Transformation

Onderzoek Digital Transformation Onderzoek Digital Transformation September november 2014, Nederland Onderzoek is gedaan door efocus onder digital leaders van 30 top500 bedrijven in Nederland. Onderzoek Digital Transformation Digital

Nadere informatie

Collegereeks Actualiteiten in de Professionele Dienstverlening hoe je als professional waarde blijft creëren in een veranderende markt

Collegereeks Actualiteiten in de Professionele Dienstverlening hoe je als professional waarde blijft creëren in een veranderende markt Collegereeks Actualiteiten in de Professionele Dienstverlening hoe je als professional waarde blijft creëren in een veranderende markt start op 7 mei 2013 inhoudsopgave Inleiding Collegereeks Actualiteiten

Nadere informatie

Factsheet STRATEGIE & DIGITALE TRANSFORMATIE Mirabeau

Factsheet STRATEGIE & DIGITALE TRANSFORMATIE Mirabeau Factsheet STRATEGIE & DIGITALE TRANSFORMATIE Mirabeau STRATEGIE & DIGITALE TRANSFORMATIE We helpen u met resultaatgerichte strategieën en digitale transformaties De vraag hoe digitaal verder ontwikkelt

Nadere informatie

Bedrijven die investeren in sociale innovatie hebben minder last van de crisis

Bedrijven die investeren in sociale innovatie hebben minder last van de crisis Erasmus Concurrentie en Innovatie Monitor 2009 Bedrijven die investeren in sociale innovatie hebben minder last van de crisis Rotterdam, 6 oktober 2009 INSCOPE: Research for Innovation heeft in opdracht

Nadere informatie

Factsheet DELIVERING DIGITAL PROFESSIONALS People

Factsheet DELIVERING DIGITAL PROFESSIONALS People Factsheet DELIVERING DIGITAL PROFESSIONALS People DELIVERING DIGITAL PROFESSIONALS People Onze experts brengen u digitale kennis en ervaring op locatie. Om voortdurend in te kunnen spelen op veranderende

Nadere informatie

BEN JIJ DE NIEUWE PROFESSIONAL? Prof. dr. Frank Kwakman

BEN JIJ DE NIEUWE PROFESSIONAL? Prof. dr. Frank Kwakman BEN JIJ DE NIEUWE PROFESSIONAL? Prof. dr. Frank Kwakman MIJN ROUTE NAAR BUSINESS INNOVATIE De waarde van het vak Ondernemerschap als kernthema Ik maak het verschil MOBIELE TELEFOON IN 1999 Ben jij de nieuwe

Nadere informatie

. Winstgevendheid door wenbaarheid. Wendbare organisaties bieden zekerheid voor de toekomst. 24 april 2012

. Winstgevendheid door wenbaarheid. Wendbare organisaties bieden zekerheid voor de toekomst. 24 april 2012 . Winstgevendheid door wenbaarheid Wendbare organisaties bieden zekerheid voor de toekomst 24 april 2012 wie zijn wij Optines Consultancy is als HRM business partner gespecialiseerd in verandermanagement,

Nadere informatie

De toekomst van consultancy

De toekomst van consultancy De toekomst van consultancy Course Assignment Management Consulting 5 oktober 2013 Teska Koch 2518936 Teska.koch@hotmail.com Word count: 1.510 Een kijkje in de glazen bol: Wat is de toekomst van consultancy?

Nadere informatie

Verandermanagement. Hoofdstuk 5 Strategie en ondernemingsdoelstellingen

Verandermanagement. Hoofdstuk 5 Strategie en ondernemingsdoelstellingen Verandermanagement Hoofdstuk 5 Strategie en ondernemingsdoelstellingen Schema strategie Externe analyse Interne analyse Kansen en bedreigingen (Opportunities, Threats) Confrontatieanalyse Sterkten en zwakten

Nadere informatie

Digital Agencies 2015

Digital Agencies 2015 Websurvey onder 117 respondenten (werkzaam bij 108 Nederlandse digital agencies), waarvan 85% directie. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van cloud- en hostingprovider True, in samenwerking met Emerce.

Nadere informatie

De wereld verandert. En in die transitie liggen kansen. Wij maken bedrijven blijvend beter.

De wereld verandert. En in die transitie liggen kansen. Wij maken bedrijven blijvend beter. De wereld verandert. En in die transitie liggen kansen. Wij maken bedrijven blijvend beter. building better// De filosofie die bepalend is voor het denken en doen van dutch. Met een prikkelende kijk op

Nadere informatie

Wat is jouw grootste uitdaging als ondernemer?

Wat is jouw grootste uitdaging als ondernemer? Wat is jouw grootste uitdaging als ondernemer? De Week van de Ondernemer doet het gehele jaar onderzoek naar de belangrijkste uitdagingen van ondernemers. We presenteren hierbij de belangrijkste uitkomsten.

Nadere informatie

Strategische Issues in Dienstverlening

Strategische Issues in Dienstverlening Strategische Issues in Dienstverlening Strategisch omgaan met maatschappelijke issues Elke organisatie heeft issues. Een definitie van de term issue is: een verschil tussen de verwachting van concrete

Nadere informatie

De online bedrijfsanalysetool PARTNERPROGRAMMA

De online bedrijfsanalysetool PARTNERPROGRAMMA De online bedrijfsanalysetool PARTNERPROGRAMMA MKB ondernemer wil duiding cijfers & strategisch advies van zijn accountant Uitkomst wetenschappelijk onderzoek onder ondernemers Klantonderzoek SRA en Universiteit

Nadere informatie

Global Project Performance

Global Project Performance Return on investment in project management PMO IMPLEMENTATIE PRINCE2 and The Swirl logo are trade marks of AXELOS Limited. PMO PROJECT MANAGEMENT OFFICE Een Project Management Office voorziet projecten,

Nadere informatie

Het inhuurproces en uw inkoopdoelstellingen. 17 punten van aandacht bij uitbesteding.

Het inhuurproces en uw inkoopdoelstellingen. 17 punten van aandacht bij uitbesteding. Het inhuurproces en uw inkoopdoelstellingen. 17 punten van aandacht bij uitbesteding. De trend waarbij werk in meerdere flexibele vormen wordt aangeboden en vormgegeven, zet zich voort. Er vindt een duidelijke

Nadere informatie

Verandermanagement: Business as Usual

Verandermanagement: Business as Usual Verandermanagement: Samenvatting Voor organisaties is het inmiddels een vast gegeven dat hun processen en producten continue zullen moeten veranderen om zich te kunnen handhaven in een omgeving waar we

Nadere informatie

Factsheet E COMMERCE BEHEER Managed Services

Factsheet E COMMERCE BEHEER Managed Services Factsheet E COMMERCE BEHEER Managed Services E COMMERCE BEHEER Managed Services We zorgen voor een gegarandeerd stabiel, snel en schaalbaar e-business platform. Efficiënt beheer is cruciaal voor de continuïteit

Nadere informatie

Netwerk organisatie. Toekomst voor succesvolle professionals? Netwerkorganisaties - Alita de Haan

Netwerk organisatie. Toekomst voor succesvolle professionals? Netwerkorganisaties - Alita de Haan Netwerk organisatie Toekomst voor succesvolle professionals? Inhoud 1. Ontwikkelingen (markt en maatschappij) 2. Transitie van organisaties 3. Adviesbureau de Rijk nieuwe stijl Food for thought Ontwikkelingen

Nadere informatie

SIS FINANCE. voor professionals door professionals. consulting. interim management. finance professionals. SIS finance

SIS FINANCE. voor professionals door professionals. consulting. interim management. finance professionals. SIS finance FINANCE consulting interim management professionals duurzame relaties met onze opdrachtgevers, gebaseerd op kennis van zaken, commitment en oplossingsgerichtheid. OVER FINANCE Finance is een middelgroot

Nadere informatie

Bedrijven in transitie. Dr. Derk Loorbach 13-06-2013

Bedrijven in transitie. Dr. Derk Loorbach 13-06-2013 Bedrijven in transitie Dr. Derk Loorbach 13-06-2013 Kernboodschappen 1. De wereld is in transitie en dat vraagt om radicale koerswijziging 2. Bedrijven zijn in toenemende mate leidend in transities 3.

Nadere informatie

Visie op co-sourcing

Visie op co-sourcing Visie op co-sourcing Ed Holtzer Manager Managed Services Meerdere functies bij diverse IT- en adviesorganisaties. O.a. sales manager, (business) consultant, projectleider en programmamanager in profit

Nadere informatie

Het speelveld van de Chief Commercial Officer

Het speelveld van de Chief Commercial Officer Het speelveld van de Chief Commercial Officer Omgaan met dilemma s Stephan Linnenbank 28 november 2008 Atos, Atos and fish symbol, Atos Origin and fish symbol, Atos Consulting, and the fish symbol itself

Nadere informatie

Masterclass Value of Information. Waarde creëren voor de business

Masterclass Value of Information. Waarde creëren voor de business Masterclass Value of Information Waarde creëren voor de business Informatie en informatietechnologie maken het verschil bij de ontwikkeling van nieuwe business ideeën. Met informatie kunnen nieuwe innovatieve

Nadere informatie

FOOD2MARKET INNOVATIE TRAINING. 14 november 2013

FOOD2MARKET INNOVATIE TRAINING. 14 november 2013 FOOD2MARKET INNOVATIE TRAINING 14 november 2013 Edwin Palsma The Food Agency Specialisten in food marketing Wij verbinden voedingskennis, technologie, marketing en sales om de marktpositie van agro & food

Nadere informatie

Innovatie support gids

Innovatie support gids Innovatie support gids Uw gids naar resultaat 1 Uw gids naar resultaat Innovatief duurzaam drukwerk Het drukwerk van deze gids is uitgevoerd in waterloos offset met inkt op plantaardige basis, dit resulteert

Nadere informatie

ORDINA SAMEN SLIMMER WERKEN

ORDINA SAMEN SLIMMER WERKEN ORDINA SAMEN SLIMMER WERKEN VAN AGENDEREN NAAR DOEN Terwijl u dit leest, voltrekt zich een revolutie in het zakelijk landschap. Het Nieuwe Werken (HNW) staat volop in de aandacht. En niet zonder reden:

Nadere informatie

Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s

Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s In een globaliserende economie moeten regio s en ondernemingen internationaal concurreren. Internationalisatie draagt bij tot de economische

Nadere informatie

SIS FINANCE. voor professionals door professionals. consulting. interim management. finance professionals SIS. finance

SIS FINANCE. voor professionals door professionals. consulting. interim management. finance professionals SIS. finance FINANCE consulting interim management professionals over sis... duurzame relaties met onze opdrachtgevers gebaseerd op kennis van zaken, commitment en oplossingsgerichtheid. Finance is een middelgroot

Nadere informatie

MASTERCLASS STRATEGIE IN DIGITALE TRANSFORMATIE

MASTERCLASS STRATEGIE IN DIGITALE TRANSFORMATIE MASTERCLASS STRATEGIE IN DIGITALE TRANSFORMATIE NYENRODE. A REWARD FOR LIFE 1 EEN KENNISUPDATE OVER DE BELANGRIJKSTE STRATEGISCHE CONCEPTEN EN REFERENTIEKADERS 2 VOORWOORD In deze economische realiteit

Nadere informatie

Het Analytical Capability Maturity Model

Het Analytical Capability Maturity Model Het Analytical Capability Maturity Model De weg naar volwassenheid op het gebied van Business Intelligence. WHITEPAPER In deze whitepaper: Wat is het Analytical Capability Maturity Model (ACMM)? Een analyse

Nadere informatie

Investment Management. De COO-agenda

Investment Management. De COO-agenda Investment Management De COO-agenda Vijf thema s 1) Markt 2) Wet- en regelgeving 3 5) Rol van de COO 5 3) Operations 4) Technologie 2012 KPMG Accountants N.V., registered with the trade register in the

Nadere informatie

DEMO en Financiële dienstverlening

DEMO en Financiële dienstverlening DEMO en Financiële dienstverlening Richard Schoones 28-9-2012 1 Wie ben ik? Ruim 30 jaar actief binnen Financiële dienstverlening Ondernemer Als zelfstandig intermediair & gevolmachtigde Directie van Lanschot

Nadere informatie

MASTERCLASS AGILE MANAGEMENT

MASTERCLASS AGILE MANAGEMENT MASTERCLASS AGILE MANAGEMENT SNEL EN WENDBAAR WERKEN AAN CONTINUE VERBETERING IN ORGANISATIES LEADERSHIP, ENTREPRENEURSHIP, STEWARDSHIP NYENRODE. A REWARD FOR LIFE INDEX Inleiding 3 Masterclass Agile Management

Nadere informatie

Digitale innovatie: where is the money?

Digitale innovatie: where is the money? Digitale innovatie: where is the money? Tony de Bree 2015, Tony de Bree E-mail: tony@tonydebree.com Mobiel: 06-34387806 LinkedIn: hier. 1 Introductie Uit een MKB-nest 26 jaar ervaring in de Financiële

Nadere informatie

Slimmer managen en organiseren kan productiviteit en innovatie in zorg verbeteren

Slimmer managen en organiseren kan productiviteit en innovatie in zorg verbeteren Slimmer managen en organiseren kan productiviteit en innovatie in zorg verbeteren Zorgorganisaties zijn innovatiever dan het bedrijfsleven; Zorgorganisaties investeren gemiddeld 25% meer in sociale innovatie,

Nadere informatie

MASTERCLASS MANAGEMENT VAN PROFESSIONELE DIENSTVERLENING LEIDERSCHAP VERSTERKEN IN EEN SECTOR IN BEWEGING

MASTERCLASS MANAGEMENT VAN PROFESSIONELE DIENSTVERLENING LEIDERSCHAP VERSTERKEN IN EEN SECTOR IN BEWEGING MASTERCLASS MANAGEMENT VAN PROFESSIONELE DIENSTVERLENING LEIDERSCHAP VERSTERKEN IN EEN SECTOR IN BEWEGING Professional service firms historically have been managed in one of two ways: badly or not at all.

Nadere informatie

De cloud die gebouwd is voor uw onderneming.

De cloud die gebouwd is voor uw onderneming. De cloud die gebouwd is voor uw onderneming. Dit is de Microsoft Cloud. Elke onderneming is uniek. Van gezondheidszorg tot de detailhandel, van fabricage tot financiële dienstverlening: geen twee ondernemingen

Nadere informatie

Leveranciersbijdrage voor realisatie zorgdoelstellingen Ondernemende inkooprol broodnodig!

Leveranciersbijdrage voor realisatie zorgdoelstellingen Ondernemende inkooprol broodnodig! Leveranciersbijdrage voor realisatie zorgdoelstellingen Ondernemende inkooprol broodnodig! Zorgcongres 2013 Prof.dr.ing. Jacques J.A.M. Reijniers MBA Hengelo, 7 februari 2013 Leadership Entrepreneurship

Nadere informatie

AT Osborne Interim: A Professional Services of the Future Nyenrode Congres Interim Management en de Flexibilisering van de Kennismarkt

AT Osborne Interim: A Professional Services of the Future Nyenrode Congres Interim Management en de Flexibilisering van de Kennismarkt AT Osborne Interim: A Professional Services of the Future Nyenrode Congres Interim Management en de Flexibilisering van de Kennismarkt februari 2012 Wie is AT Osborne Interim? AT Osborne Markt/ Klantspecifieke

Nadere informatie

How legal technology solutions will change the legal-advice market

How legal technology solutions will change the legal-advice market How legal technology solutions will change the legal-advice market Prof. Dr. Jan Adriaanse, Hoogleraar Turnaround Management, Universiteit Leiden - De noodzaak van innovatie Olav Gimbrère, Founder of Betabit

Nadere informatie

Change. Making Change Happen!

Change. Making Change Happen! Change MANaGEMENT Making Change Happen! 2 Uw organisatie verandert. Vaak onder druk van de markt, aandeelhouders of belanghebbenden. Maar soms gewoon omdat u zelf gelooft dat het beter kan. Het merendeel

Nadere informatie

Wees in control over uw digitale landschap

Wees in control over uw digitale landschap Managed Services Managed Services We zorgen ervoor dat uw complete beheerketen soepel functioneert, zodat uw eindgebruikers optimaal worden bediend. Zorgenvrij beheer is cruciaal voor de continuïteit van

Nadere informatie

Regie uit een andere Branche. Hoe om te gaan met de vraag en de levering. Facto Magazine Congres 12 mei 2009. www.quintgroup.com

Regie uit een andere Branche. Hoe om te gaan met de vraag en de levering. Facto Magazine Congres 12 mei 2009. www.quintgroup.com Regie uit een andere Branche Facto Magazine Congres 12 mei 2009 Hoe om te gaan met de vraag en de levering THIS DOCUMENT CONTAINS PROPRIETARY INFORMATION, WHICH IS PROTECTED BY COPYRIGHT. ALL RIGHTS RESERVED.

Nadere informatie

Als het goed is bent u onze interimmer weer snel vergeten

Als het goed is bent u onze interimmer weer snel vergeten Als het goed is bent u onze interimmer weer snel vergeten Het gemak waarmee sommige organisaties interimmers aan het werk houden verbaast ons wel eens. De essentie van waar interim management om draait

Nadere informatie

Strategische review 2013-2017. 14 mei 2013

Strategische review 2013-2017. 14 mei 2013 Strategische review 2013-2017 14 mei 2013 Samenvatting Duidelijke keuze voor positionering als gespecialiseerde, onafhankelijke wealth manager Ons doel is behoud en opbouw van vermogen voor klanten Wij

Nadere informatie

Factsheet BEHEER CONSULTANCY Managed Services

Factsheet BEHEER CONSULTANCY Managed Services Factsheet BEHEER CONSULTANCY Managed Services BEHEER CONSULTANCY Managed Services We geven gedegen advies om de beschikbaarheid van uw platform en daarmee de user experience te verbeteren. Inclusief concrete

Nadere informatie

Leiderschap in Turbulente Tijden

Leiderschap in Turbulente Tijden De Mindset van de Business Leader Leiderschap in Turbulente Tijden Onderzoek onder 175 strategische leiders Maart 2012 Inleiding.. 3 Respondenten 4 De toekomst 5 De managementagenda 7 Leiderschap en Ondernemerschap

Nadere informatie

Leveranciersbijdrage voor realisatie doelstellingen Ondernemende inkooprol nodig!

Leveranciersbijdrage voor realisatie doelstellingen Ondernemende inkooprol nodig! Leveranciersbijdrage voor realisatie doelstellingen Ondernemende inkooprol nodig! Executive Platform Supply Chain Excellence Prof.dr.ing. Jacques J.A.M. Reijniers MBA Breukelen, 27 februari 2013 Leadership

Nadere informatie

DE VOORHOEDE VAN DIGITAL

DE VOORHOEDE VAN DIGITAL DE VOORHOEDE VAN DIGITAL Betalingen vormen het hart van e-commerce. Maar de digitalisering heeft voor banken veel meer potentie dan alleen betalingen. Daarom investeert ABN AMRO in de ontwikkeling van

Nadere informatie

ENTANGLE - Nieuwsbrief

ENTANGLE - Nieuwsbrief INHOUD Projectachtergrond 1 Projectomschrijving 2 Partners 3 Kick ck-off meeting in Brussel 4 Rethinking Education 4 Contactgegevens en LLP 5 ENTANGLE vindt zijn oorsprong in de dagelijkse praktijk binnen

Nadere informatie

De zwaartekracht van de korte termijn We bevinden ons in een economische recessie; de angst voor gevolgen van de crisis overheerst:

De zwaartekracht van de korte termijn We bevinden ons in een economische recessie; de angst voor gevolgen van de crisis overheerst: 1 De zwaartekracht van de korte termijn We bevinden ons in een economische recessie; de angst voor gevolgen van de crisis overheerst: Ondernemingen nemen maatregelen zoals reorganisaties, kostenreducties,

Nadere informatie

SPECIALIST DEVELOPMENT PROGRAM CREËER ALS VAKSPECIALIST MEER IMPACT IN DE BOARDROOM

SPECIALIST DEVELOPMENT PROGRAM CREËER ALS VAKSPECIALIST MEER IMPACT IN DE BOARDROOM SPECIALIST DEVELOPMENT PROGRAM CREËER ALS VAKSPECIALIST MEER IMPACT IN DE BOARDROOM NYENRODE. A REWARD FOR LIFE 1 2 INLEIDING In veel organisaties groeit het besef dat specialistische kennis belangrijk

Nadere informatie

knkpublishing Microsoft Dynamics De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware Nieuwe kansen in een veranderende media wereld

knkpublishing Microsoft Dynamics De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware Nieuwe kansen in een veranderende media wereld De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware INTEGRATIE CONTINUE INNOVATIE WORKFLOW ONDERSTEUNING ABECON-CONSULTANCY OVER ABECON Microsoft Dynamics Nieuwe kansen in een veranderende media wereld Standaard

Nadere informatie

Word een Meesterlijk Merk!

Word een Meesterlijk Merk! Word een Meesterlijk Merk! Word een Meesterlijk Merk! Personal branding voor ambitieuze advocaten Catriona Ravelli Catriona Ravelli-Kuper, 2017 Alle rechten voorbehouden Omslagontwerp: Karien Ravelli-Turkenburg

Nadere informatie

Canon s visie op digitale transformatie van organisaties. you can

Canon s visie op digitale transformatie van organisaties. you can Canon s visie op digitale transformatie van organisaties you can Digitale transformatie van organisaties Als we kijken naar de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van communicatie in de afgelopen

Nadere informatie

TELECOM UTILITIES & MEDIA SOFTWARE SOLUTIONS. Geïntegreerde Operations Support oplossingen

TELECOM UTILITIES & MEDIA SOFTWARE SOLUTIONS. Geïntegreerde Operations Support oplossingen TELECOM UTILITIES & MEDIA SOFTWARE SOLUTIONS Geïntegreerde Operations Support oplossingen Geïntegreerde Operations Support voor Telecom, Utilities & Media Als branchespecialist ondersteunt Atos Origin

Nadere informatie

Nameting Scan Mijn Bedrijf 2.0 2011-2012

Nameting Scan Mijn Bedrijf 2.0 2011-2012 Sociale innovatie De volgende vragen gaan over sociale innovatie en innovatief ondernemingsbeleid. Sociale Innovatie is een vernieuwing of een verbetering in de arbeidsorganisatie en in de arbeidsrelaties

Nadere informatie

CommTalks. 40 Thought leaders over het communicatievak van morgen. Concept & samenstelling. Betteke van Ruler

CommTalks. 40 Thought leaders over het communicatievak van morgen. Concept & samenstelling. Betteke van Ruler CommTalks 40 Thought leaders over het communicatievak van morgen Concept & samenstelling Betteke van Ruler Alignment 2.0: de reis van de betrokken medewerker Bea Aarnoutse 100 High potentials die bewust

Nadere informatie

Impact Cloud computing

Impact Cloud computing Impact Cloud computing op de Nederlandse zakelijke markt De impact van Cloud Computing op de Nederlandse zakelijke markt De economische omstandigheden zijn uitdagend. Nederland is en bedrijven informatietechnologie

Nadere informatie

CommTalks. 40 Thought leaders over het communicatievak van morgen. Concept & samenstelling. Betteke van Ruler

CommTalks. 40 Thought leaders over het communicatievak van morgen. Concept & samenstelling. Betteke van Ruler CommTalks 40 Thought leaders over het communicatievak van morgen Concept & samenstelling Betteke van Ruler Spreek de taal van de bestuurskamer Piet Hein Coebergh 148 De communicatieprofessionals van vandaag

Nadere informatie

Impact Cloud computing

Impact Cloud computing Impact Cloud computing op de Nederlandse zakelijke markt 2 inleiding De economische omstandigheden zijn uitdagend. Nederland is onder invloed van de schuldencrisis in een nieuwe recessie beland; de economische

Nadere informatie

Presentatie onderzoek Richard van Hoorn. Nieuwegein 26 mei 2011

Presentatie onderzoek Richard van Hoorn. Nieuwegein 26 mei 2011 Presentatie onderzoek Richard van Hoorn Nieuwegein 26 mei 2011 Agenda Nieuwe Drukvormen, 2009 Actuele trends en ontwikkelingen Nieuwe structuur bedrijfstak 2009: Nieuwe Drukvormen Wat maakt drukkerijen

Nadere informatie

Business Model Innovation Guide

Business Model Innovation Guide Business Model Innovation Guide Over waarom business model innovatie cruciaal is en hoe je dat aanpakt Uitgave: April 2016 Auteur: Eefje Jonker-van Dun Strategy Designer & Managing Director Business Models

Nadere informatie

Programma. Ontwikkelingen. Kansen. Hoe pak je dat aan? Waar willen jullie het over hebben?

Programma. Ontwikkelingen. Kansen. Hoe pak je dat aan? Waar willen jullie het over hebben? ICT en Vastgoed Programma Ontwikkelingen Kansen Hoe pak je dat aan? Waar willen jullie het over hebben? Wie ben ik? Loopbaan IT biedt vastgoedbedrijven concurrentievoordelen RealEstateIT helpt deze voordelen

Nadere informatie

We zien een datagedreven wereld vol kansen. Toepassingscentrum voor big data oplossingen

We zien een datagedreven wereld vol kansen. Toepassingscentrum voor big data oplossingen We zien een datagedreven wereld vol kansen Toepassingscentrum voor big data oplossingen We zien succesvolle organisaties groeien door big data 50% van de meest succesvolle organisaties Volg ons op twitter:

Nadere informatie

Canon s visie op digitale transformatie van organisaties. you can

Canon s visie op digitale transformatie van organisaties. you can Canon s visie op digitale transformatie van organisaties you can Digitale transformatie van organisaties Als we kijken naar de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van communicatie in de afgelopen

Nadere informatie

Transformeer naar een data gedreven organisatie. Strategy & Big Data Analytics Leadership

Transformeer naar een data gedreven organisatie. Strategy & Big Data Analytics Leadership Transformeer naar een data gedreven organisatie Strategy & Big Data Analytics Leadership Details Cursusduur 4 dagen Datum en locatie 2, 3, 13, 14 november 2017 - Tilburg Tijd 09:00-18:00, 09:00-16:30,

Nadere informatie

De ontwikkeling en toepassing van games voor gezondheid. Een verkenning van de Nederlandse situatie in internationaal perspectief

De ontwikkeling en toepassing van games voor gezondheid. Een verkenning van de Nederlandse situatie in internationaal perspectief De ontwikkeling en toepassing van games voor gezondheid Een verkenning van de Nederlandse situatie in internationaal perspectief HKU, Applied Games R&D programma Lector Jeroen van Mastrigt In opdracht

Nadere informatie

Bantopa Terreinverkenning

Bantopa Terreinverkenning Bantopa Terreinverkenning Het verwerven en uitwerken van gezamenlijke inzichten Samenwerken als Kerncompetentie De complexiteit van producten, processen en services dwingen organisaties tot samenwerking

Nadere informatie

Azure in de praktijk o.a. case van Heineken en Talpa

Azure in de praktijk o.a. case van Heineken en Talpa consulting - sourcing - solutions Azure in de praktijk o.a. case van Heineken en Talpa Marcel van Rijn Marco van Veen 9 januari 2014 Marcel van Rijn Mede oprichter Connect2Crowd Meer dan 15 jaar corporate

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Bedrijfsovername & Bedrijfsoverdracht De cursus Bedrijfsovername & Bedrijfsoverdracht duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een

Nadere informatie

De kracht van een sociale organisatie

De kracht van een sociale organisatie De kracht van een sociale organisatie De toegevoegde waarde van zakelijke sociale oplossingen Maarten Verstraeten. www.netvlies.nl Prinsenkade 7 T 076 530 25 25 E mverstraeten@netvlies.nl 4811 VB Breda

Nadere informatie

Factsheet CMS & DIGITAL MARKETING BEHEER Managed Services

Factsheet CMS & DIGITAL MARKETING BEHEER Managed Services Factsheet CMS & DIGITAL MARKETING BEHEER Managed Services CMS & DIGITAL MARKETING BEHEER Managed Services We zorgen voor een gegarandeerd stabiel, snel en schaalbaar digitaal platform. Efficiënt beheer

Nadere informatie

BiZZdesign. Bouwen van sterke en wendbare organisaties met behulp van standaarden, methode, technieken en tools. Research & Development

BiZZdesign. Bouwen van sterke en wendbare organisaties met behulp van standaarden, methode, technieken en tools. Research & Development BiZZdesign Bouwen van sterke en wendbare organisaties met behulp van standaarden, methode, technieken en tools Research & Development 1 Profile CV Joost Niehof Name Grade Nationality Residence Role Joost

Nadere informatie

Circulaire inkoop: van droom naar werkelijkheid Inkoop heeft sleutel in handen

Circulaire inkoop: van droom naar werkelijkheid Inkoop heeft sleutel in handen Circulaire inkoop: van droom naar werkelijkheid Inkoop heeft sleutel in handen Green Deal Circulaire Inkoop Prof.dr.ing. Jacques J.A.M. Reijniers MBA Utrecht, 16 januari 2014 Leadership Entrepreneurship

Nadere informatie

Ordina ICT Talent Development. Zijn uw ICT medewerkers klaar voor de toekomst?

Ordina ICT Talent Development. Zijn uw ICT medewerkers klaar voor de toekomst? Ordina ICT Talent Development Zijn uw ICT medewerkers klaar voor de toekomst? Waarom het thema ICT Talent Development? 2 Onze klanten hebben een structurele behoefte aan gekwalificeerde ICT professionals

Nadere informatie

Innoveren maakt het verschil

Innoveren maakt het verschil Innoveren maakt het verschil De logistieke dienstverlener van vandaag bestaat niet meer in 2020! Pascal van Beek Supply chain strategie ontwikkeling & implementatie Business development Customer focussed

Nadere informatie

LOGISTIEK MANAGEMENT COLLEGEREEKS. Verhoog uw kennis en strategische invloed. Collegereeks met de onderwerpen: Start

LOGISTIEK MANAGEMENT COLLEGEREEKS.  Verhoog uw kennis en strategische invloed. Collegereeks met de onderwerpen: Start LOGISTIEK MANAGEMENT Verhoog uw kennis en strategische invloed Gemid 27 09 17 Collegereeks met de onderwerpen: Supply Chain Management Financieel Management Planning & Forecasting Duurzame Logistiek Inkoop

Nadere informatie

Grip op fiscale risico s

Grip op fiscale risico s Grip op fiscale risico s Wat is een Tax Control Framework? Een Tax Control Framework (TCF) is een instrument van interne beheersing, specifiek gericht op de fiscale functie binnen een organisatie. Een

Nadere informatie

Factsheet CONTINUOUS VALUE DELIVERY Mirabeau

Factsheet CONTINUOUS VALUE DELIVERY Mirabeau Factsheet CONTINUOUS VALUE DELIVERY Mirabeau CONTINUOUS VALUE DELIVERY We zorgen ervoor dat u in elke volwassenheidsfase van uw digitale platform snel en continu waarde kunt toevoegen voor eindgebruikers.

Nadere informatie

GOED BESTUUR VANUIT DRIE PERSPECTIEVEN

GOED BESTUUR VANUIT DRIE PERSPECTIEVEN NVZD najaarscongres 25 november 2015, Nyenrode Business Universiteit, Breukelen GOED BESTUUR VANUIT DRIE PERSPECTIEVEN Naar permanente leiderschapsontwikkeling Ambitie De NVZD wil met dit congres onderstrepen

Nadere informatie

Nutrition Platform for Chronic Care (NPCC) JOHAN MOYERSOEN

Nutrition Platform for Chronic Care (NPCC) JOHAN MOYERSOEN Nutrition Platform for Chronic Care (NPCC) JOHAN MOYERSOEN NPCC: Toekomstgericht bedrijf in de zorgeconomie Kader Nieuw Industrieel beleid zorgeconomie 2013 + binnen focusdomeinen West-Vlaamse zorgeconomie

Nadere informatie

Rabobank Cijfers & Trends

Rabobank Cijfers & Trends Kappers In de kappersbranche kunnen de volgende bedrijfstypen worden onderscheiden: zelfstandigen zonder personeel, zzp ers (ondernemers die minder dan 32 uur per week in het kappersbedrijf werkzaam zijn)

Nadere informatie

Sourcing. Analyse Sourcing Management

Sourcing. Analyse Sourcing Management Sourcing Analyse Sourcing Management Sourcing Business Driven Sourcing Wij nemen het woord sourcing letterlijk. Welke bronnen zijn nodig om uw organisatie optimaal te laten presteren, nu en in de toekomst?

Nadere informatie

Uitkomsten Inzicht Verdienmodel voor Intermediairbedrijven

Uitkomsten Inzicht Verdienmodel voor Intermediairbedrijven Uitkomsten Inzicht Verdienmodel voor Intermediairbedrijven Intermediairs Verwacht u dat uw product- en dienstenportefeuille ingrijpend gaat wijzigen? Verwacht u dat uw klant-markt combinaties ingrijpend

Nadere informatie

FULL-TIME MASTER MASTER IN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT WORD EEN HR PROFESSIONAL DIE STRATEGISCH EN DUURZAAM KAN MEEDENKEN MET DE ORGANISATIE

FULL-TIME MASTER MASTER IN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT WORD EEN HR PROFESSIONAL DIE STRATEGISCH EN DUURZAAM KAN MEEDENKEN MET DE ORGANISATIE FULL-TIME MASTER MASTER IN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT WORD EEN HR PROFESSIONAL DIE STRATEGISCH EN DUURZAAM KAN MEEDENKEN MET DE ORGANISATIE CURRICULUM CREDITS HRM: introductie 3 E-Uitdagingen voor HRM 3

Nadere informatie

Bedrijfsprofiel. Constant Jurgens

Bedrijfsprofiel. Constant Jurgens Bedrijfsprofiel Het succes van een bedrijf wordt gecreëerd door de mensen die er werken. Hun ideeën, motivatie en vaardigheden, hun normen en waarden, maar ook hun persoonlijkheden zijn de belangrijkste

Nadere informatie

In samenwerking met. White paper. grafieken. interim index 8. vakmanschap is niet genoeg. Your business technologists.

In samenwerking met. White paper. grafieken. interim index 8. vakmanschap is niet genoeg. Your business technologists. In samenwerking met White paper I grafieken interim index 8 vakmanschap is niet genoeg Your business technologists. Powering progress Contents Voorwoord 3 Onderzoeksresultaten 4 Extra bevindingen 8 Op

Nadere informatie

4, 5 en 6 oktober 2017 ONTDEK JOUW 'TRUE NORTH' Moedig Mensgericht Organiseren

4, 5 en 6 oktober 2017 ONTDEK JOUW 'TRUE NORTH' Moedig Mensgericht Organiseren 4, 5 en 6 oktober 2017 ONTDEK JOUW 'TRUE NORTH' Moedig Mensgericht Organiseren De belangrijkste stap in de ontwikkeling van je leiderschap persoonlijk en professioneel is je true north te ontdekken. Dat

Nadere informatie

26 november 2015 Rapportage & achtergronden

26 november 2015 Rapportage & achtergronden 26 november 2015 Rapportage & achtergronden Inhoud 1. Inleiding 1. Onderzoeksopdracht 2. Onderzoeksmethode 3. Respons en betrouwbaarheid 2. Steekproefsamenstelling 3. Resultaten 1. Eerder onderzoek 2.

Nadere informatie

Customer experience in het digitale tijdperk

Customer experience in het digitale tijdperk Customer experience in het digitale tijdperk Hoe je een klantgerichte organisatie kan bouwen Marketingmanagement is in constante evolutie. Wij leven niet in een veranderend tijdperk, maar in een verandering

Nadere informatie

Slimmer werken met mensen

Slimmer werken met mensen Slimmer werken met mensen Paul Breman Mijn Bedrijf 2.0 wordt mede gefinancierd met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Commissie, de Provincie Utrecht en de Gemeente

Nadere informatie

Strategische risico s in de horeca. Drs. Arnoud Griffioen RA

Strategische risico s in de horeca. Drs. Arnoud Griffioen RA Strategische risico s in de horeca Drs. Arnoud Griffioen RA Arnoud Griffioen Registeraccountant Voormalig CFO/COO horeca Finance & Turnaround Management adviseur Turnaround Consultant IFC / World Bank

Nadere informatie

UITNODIGING. november. Innovatie van het mbo- onderwijs door digitaal leiderschap MASTER CLASS. Een masterclass voor bestuurders van mbo-scholen

UITNODIGING. november. Innovatie van het mbo- onderwijs door digitaal leiderschap MASTER CLASS. Een masterclass voor bestuurders van mbo-scholen UITNODIGING Innovatie van het mbo- MASTER CLASS onderwijs door digitaal leiderschap Een masterclass voor bestuurders van mbo-scholen 28 november ACHTERGROND Door de digitale revolutie nemen ontwikkelingen

Nadere informatie

Wat betekent de nieuwe norm voor (Persoonlijk) Leiderschap? Ton Dijkzeul

Wat betekent de nieuwe norm voor (Persoonlijk) Leiderschap? Ton Dijkzeul Wat betekent de nieuwe norm voor (Persoonlijk) Leiderschap? Ton Dijkzeul Agenda Even voorstellen ISO en (Persoonlijk) Leiderschap Externe issues voor strategie Het waarom van organisaties Van strategie

Nadere informatie