Jaarverslag Stichting Fundeon Fonds

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2013. Stichting Fundeon Fonds"

Transcriptie

1 2013 onds s t i c ht i ngfundeonf

2 Jaarverslag 2013 Stichting Fundeon Fonds Stichting Fundeon Fonds Statutair gevestigd te Harderwijk Versie: definitief Vastgesteld te Harderwijk op 13 mei 2014 door het bestuur van Stichting Fundeon Fonds

3 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Directieverslag Stichting Fundeon Fonds 2.1 Doelstelling en strategische positionering Algemeen Samenwerking tussen Stichting Fundeon KBBI en Stichting Fundeon Missie en visie Ontwikkelingen Activiteiten en resultaten Inhoudelijke activiteiten c.q. ontwikkelingen Kwalitatieve en kwantitatieve resultaten Organisatie Algemeen Organisatorische ontwikkelingen Ondersteunde diensten en stafafdelingen Kwaliteitszorg Bestuur Samenstelling bestuur in Evaluatie besturen in het kader van Good Governance Toestand op balansdatum Begroting 2014 Stichting Fundeon Fonds Ondertekening directie Jaarrekening Stichting Fundeon Fonds Balans per 31 december 2013 (na resultaatbestemming) 24 Staat van baten lasten over Kasstroomoverzicht 26 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 27 Toelichting op de balans per 31 december Toelichting op de staat van baten en lasten per 31 december Overige gegevens: Statutaire bepalingen inzake winstbestemming 36 Resultaatbestemming 36 Gebeurtenissen na balansdatum 36 Bestedingsdoelen O&O-fonds 36 Controleverklaring 37 Ondertekening bestuur 39 Bijlagen 40 2

4 1. Inleiding In dit jaarverslag treft u aan het directieverslag en de (financiële) jaarrekening over het jaar 2013 van Stichting Fundeon Fonds. Stichting Fundeon Fonds is opgericht per 1 januari 2006 en heeft haar statutaire zetel in de Gemeente Harderwijk. 3

5 2. Directieverslag Stichting Fundeon Fonds 2.1 Doelstelling en strategische positionering Algemeen Fundeon is het Kenniscentrum Beroepsonderwijs voor de bouw, infra en gespecialiseerde aannemerij. Stichting Fundeon is de naam van een rechtspersoon van de organisatie Fundeon gevestigd te Harderwijk. Binnen de Stichting Fundeon worden de bedrijfstaktaken uitgevoerd ten behoeve van het realiseren van een goede aansluiting tussen onderwijs en beroepspraktijk. De Stichting Fundeon Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bouw en Infra (KBBI) richt zich op de uitvoering van de wettelijke taken van Fundeon, zoals vastgelegd in de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB). het gaat dan om taken op het gebied van de kwalificatiestructuur en de bpv. Stichting Fundeon Fonds is specifiek opgericht om een sectorale tegemoetkomingregeling uit te voeren voor de beroepsbegeleidende leerweg en om een aantal subsidieregelingen te coördineren Samenwerking tussen Stichting Fundeon KBBI en Stichting Fundeon De Stichting Fundeon KBBI sluiten grotendeels aan op de taken van de Stichting Fundeon KBBI. Zo wordt naast de erkenning (wettelijke taak) ook inhoudelijke ondersteuning geboden aan de leerbedrijven (bedrijfstaktaak). Verder heeft de bedrijfstak eigen kwaliteitseisen vastgesteld ter borging van de kwaliteit van de leermeesters in de bedrijven, onder meer door de scholing en nascholing van de leermeesters (bedrijfstaktaak). Naast het opzetten en onderhouden van de kwalificatiestructuur (wettelijke taak) worden ook leermiddelen en toetsproducten gemaakt voor de opleidingen die gebaseerd zijn op de kwalificatiestructuur (bedrijfstaktaak). Op deze wijze is de organisatie Fundeon in staat om meer kwaliteit te bieden dan bij de uitvoering van alleen de wettelijke taken mogelijk zou zijn. Bij al deze taken worden medewerkers ingezet zowel voor de uitvoering van wettelijke taken als van bedrijfstaktaken. De Stichting Fundeon heeft vanuit dit uitgangspunt dan ook een structurele samenwerkingsrelatie met de Stichting Fundeon KBBI. Zo worden door de Stichting Fundeon KBBI ondersteunende back office activiteiten en ontwikkelcapaciteit ingekocht bij de Stichting Fundeon. Vanuit de Stichting Fundeon KBBI wordt het (bovenwettelijke) deel van de kosten van de adviseurs opleidingsbeleid bedrijven en van de adviseurs opleidingsbeleid scholen en opleidingsbedrijven doorbelast aan de Stichting Fundeon. Vanaf 2011 is de hierboven beschreven samenwerking in een andere context komen te staan als gevolg van het rapport Gedeelde Ambities Missie en visie Aan de basis van de diensten van Fundeon staat de vraag uit de bedrijfstak bouw en infra. De bedrijfstak verlangt een brede en hoogwaardige dienstverlening op het gebied van werving, scholing en behoud van personeel. Fundeon biedt uiteenlopende producten en diensten voor de branches gericht op arbeidsmarkt en scholing. Bovenstaande is als volgt verwoord in de missie van Fundeon: Missie Fundeon Fundeon is het kennis- en adviescentrum voor het opleiden en ontwikkelen van personeel in de bouw- en infrasector. Bij Fundeon draait het om vakmanschap en professionalisering. We dragen bij aan betere opleidingen, vakkundiger personeel en daardoor betere bedrijven in de bouw, infra en gespecialiseerde aannemerij. 4

6 Dat doet Fundeon niet alleen, maar samen met het onderwijs en de opleidings- en leerbedrijven. Fundeon is namelijk van, voor en door de bedrijfstak en het onderwijs. De missie definieert de plaats van Fundeon binnen bouwend Nederland en de maatschappij. Deze missie laat zich eenvoudig vertalen in de begrippen: Beter Onderwijs. Betere werknemers. Betere bedrijven. Betere sector Ontwikkelingen De bouw en infra sectoren hebben en krijgen te maken met een toenemende verschraling van het arbeidsaanbod. Fors minder jongeren kiezen voor een opleiding en loopbaan in de bouw en infra, waardoor zij-instroom steeds belangrijker gaat worden, die veelal een lager aanvangsniveau heeft. Daarnaast worden vanuit zowel het onderwijs als de bedrijfstak hogere kwaliteitseisen gesteld aan kennis en basis- en vakvaardigheden. Hiervoor zijn tegelijkertijd minder financiële middelen beschikbaar. Het draagvlak voor collectieve financiering neemt steeds verder af. Werkgevers en werknemers worden steeds meer zelf verantwoordelijk voor hun verdere ontwikkeling en loopbaan. Ook hier staan de budgetten onder druk. Het moet goedkoper, maar wel met behoud van kwaliteit. De kerntaken van de Stichting Fundeon KBBI bestaan uit (2 kerntaken, 4 wettelijke taken): Kerntaak 1: Afstemming onderwijs en bouwarbeidsmarkt. Kerntaak 2: Advisering leerbedrijven. De kerntaken van de Stichting Fundeon en de Stichting Fundeon Fonds bestaan uit (4 kerntaken, 16 bedrijfstaktaken): Kerntaak 1: Afstemming onderwijs en bouwarbeidsmarkt. Kerntaak 2: Promotie en bevordering instroom en behoud personeel. Kerntaak 3: Advisering leerbedrijven en werknemers. Kerntaak 4: Uitvoering subsidiebeleid. In 2013 is meer duidelijkheid gekomen over de uitwerking van het regeerakkoord. Na lange onderhandelingen, waarbij diverse scenario s de revue gepasseerd zijn, heeft de minister nu kleur bekend door positief te reageren op het samenwerkingsmodel dat de SBB heeft ontwikkeld. Een model dat nagenoeg naadloos aansluit bij de uitwerking van het regeerakkoord. Dit model houdt dat er één centrale uitvoeringsorganisatie komt voor de wettelijke taken (kwalificatiestructuur en bpv), waarin alle huidige kenniscentra opgaan. Via een aantal sectorkamers wordt de sectorale afstemming tussen het onderwijs en het sectorale bedrijfsleven geregeld. Het regeerakkoord boekt daarbij met ingang van 1 januari 2015 een taakstellende bezuiniging in, die in 2016 oploopt naar 80% van het huidige budget voor de kenniscentra. Hoewel de gevolgen voor de Fundeon organisatie nog niet in volle omvang te overzien zijn, is al wel duidelijk dat een en ander fors ingrijpt in de omvang van het personeel. Het kwijtraken van de wettelijke taken betekent niet alleen verlies van KBB medewerkers, maar werkt ook door naar andere afdelingen zoals bijvoorbeeld ICT, financiën en de staf. Een deel van de overhead van Fundeon wordt namelijk gedekt vanuit de budgetten voor de wettelijke taken. Fundeon heeft een analyse gemaakt van de gevolgen die het verdwijnen van de wettelijke taken en daarmee het budget, heeft voor de organisatie. Hieruit blijkt dat Fundeon, bij min of meer gelijkblijvende bedrijfstaken, een levensvatbare bedrijfstakorganisatie kan blijven en werkgelegenheid kan bieden aan circa 170 fte. Op de bestaande (vijf)bedrijfstaktaken is in totaal een besparing van bijna 3 miljoen euro te realiseren op de bijdrage van de bedrijfstak. 5

7 Andersom betekent dit dat de werkgelegenheid van circa 40 medewerkers op de ondersteunende afdelingen in het geding is. Dit uitgangspunt van gelijkblijvende bedrijfstaktaken en hiermee samenhangende budgetten staat momenteel echter ter discussie. In het kader van de nieuwe bouw-cao wordt ook het takenpakket van Fundeon tegen het licht gehouden. De directie gaat er vanuit dat hierover medio 2014 meer duidelijkheid is. Bestuur en de cao-partijen zullen de komende periode besluiten hierover gaan nemen. In de eerste helft 2014 worden er verschillende themabijeenkomsten gehouden rondom de huidige vijf bedrijfstaken te weten: bedrijfsadvisering; leermiddelen en examinering, loopbaan en evc; subsidieverstrekking en projecten en dienstverlening. Verder zijn we heel concreet met SH&M en Kenteq in gesprek over intensivering van de samenwerking. Het is de bedoeling dat de wettelijke taken van de kenniscentra op 1 augustus 2015 overgaan naar de stichting SBB. Voorwaarde hierbij is wel dat de frictiekosten die betrekking hebben op de afbouw en de overgang naar SBB van de wettelijke taken, door OCW worden gedragen. Hierover wordt momenteel volop overlegd tussen de werkgeversvereniging van de kenniscentra, SBB en OCW. Ambities 2013 Sinds 2011 hebben de besturen van de Stichting Fundeon en de Stichting Fundeon KBBI op basis van het rapport Gedeelde Ambities de doelstellingen en aanwending van de middelen voor het bereiken van de doelen vastgesteld. Die doelstellingen zijn helder vastgelegd in te behalen targets in de vorm van eenduidig meetbare Key Performance Indicatoren. Daarmee is het voor de uitvoeringsorganisatie Fundeon duidelijk geworden welke prestaties zij dient te leveren en aan welke kwaliteitseisen zij moet voldoen. Het kwalitatieve deel van de KPI s is gebaseerd op onafhankelijk marktonderzoek (tevredenheidmeting), waarbij de geformuleerde targets voor 2013 ten minste op en in vrijwel alle gevallen boven het niveau van 2012 waren gesteld. Naast het vasthouden van het algehele niveau eind 2012 stond 2013 in het teken van het doorvoeren van verbetermaatregelen voor taken die nog achterbleven op de doelstelling in Zoals hierna ook blijkt, zijn deze doelstellingen voor 2013 ook nagenoeg gehaald. Een prestatie om trots op te zijn in een periode van onrust en onzekerheid. 6

8 2.2 Activiteiten en resultaten De activiteiten van Fundeon zijn in het beleidsplan 2013 ingedeeld op basis van de in de vorige paragraaf genoemde wettelijke - en bedrijfstaktaken. Allereerst wordt ingegaan op de inhoudelijke activiteiten en ontwikkelingen en vervolgens op de kwantitatieve en kwalitatieve resultaten (voor zover het de bedrijfstaktaken betreft) Inhoudelijke activiteiten c.q. ontwikkelingen Samenwerking technische kenniscentra Mede op initiatief van Fundeon zijn in 2011 de acht technische kenniscentra gestart met een verkenning van de mogelijkheden tot (nadere) samenwerking. Naast Fundeon gaat het daarbij om de volgende kenniscentra: Kenteq, Innovam, VOC, PMLF/VAPRO, SVGB, SH&M en Savantis (T8). Doel van deze samenwerking was om gebruik te maken van elkaars kennis en ervaring. De directe aanleiding hiervoor waren de maatregelen vanuit het actieplan mbo, de komst van Stichting Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) en de bezuinigingen op de overheidsbekostiging. De uitgezette koers binnen de T8 is door het besluit van de minister om de wettelijke taken bij SBB onder te brengen in een ander daglicht komen te staan. Voor samenwerking op het gebied van de wettelijke taken is de T8 geen voertuig meer. Wel zijn er mogelijkheden om samen te op bedrijfstaktaken zoals ontwikkeling van leermiddelen en examenproducten. Zo is er in 2013 een gezamenlijk format voor een exameninstrumentarium ontwikkeld. Eind 2013 zijn er nu drie kenniscentra, te weten SH&M, Kenteq en Fundeon die de samenwerking serieus voortzetten. Binnen de T8 worden nog wel een aantal lopende activiteiten afgerond in 2014 zoals: In gezamenlijkheid werken aan de nieuwe kwalificatiestructuur Het maken van een gezamenlijke arbeidsmarktrapportage Een gezamenlijk aanbod in kader van employability Vakmanschap in Stappen Vitaliteit en duurzaamheid worden steeds belangrijker. De sector heeft dat al vroeg ingezien met voorzieningen als evc en loopbaantrajecten. Daarnaast is het belangrijk dat de werknemers ook inhoudelijk goed geschoold blijven om te kunnen blijven voldoen aan de veranderende veelal hogere eisen in het vak. Ook dat is duurzaam inzetbaarheid. De huidige scholingsvoorzieningen zijn niet meer voldoende. Cao-partijen hebben daarom afspraken gemaakt gericht op kwalificerend vakmanschap. Fundeon heeft de opdracht gekregen om een tweejarige pilot op te zetten en te coördineren. De uitvoering gebeurt in nauwe samenwerking met opleidingsbedrijven en roc s. Werknemers die al enige tijd in de branche werken, maar geen vakdiploma hebben, kunnen via Vakmanschap in Stappen alsnog dat diploma gaan halen. En zoals de naam al zegt: in stappen. Geen lange opleiding, maar via een aantal vakmodules van steeds een paar dagen. Zo kun je de opleiding volgen, op het moment en in het tempo dat u als werkgever of als werknemer het beste uitkomt. Het project is in 2013 uitgewerkt, ingericht en geïmplementeerd en op 1 november 2013 in uitvoering gegaan. Sectorplan bouw & infra Ook landelijk neemt de betekenis en het belang van deze maatregelen aan de duurzame inzetbaarheid van werknemers toe. In het sectorplan bouw & infra, dat 18 december 2013 is aangeboden, investeren de sector en de overheid samen 85 miljoen in de arbeidsmarkt. Het plan kent een looptijd van twee jaar. De sector verwacht twee jaar te moeten overbruggen om de gevolgen van de crisis op de korte termijn het hoofd te kunnen bieden en daarnaast maatregelen te treffen om voor de lange termijn de structurele tekorten op te vangen. 7

9 Sociale partners hebben aan Fundeon gevraagd om de uitvoering van het project te coördineren en is verantwoordelijk voor een deel van de uitvoerende maatregelen, zoals de loonkostensubsidies. Financiële ontwikkelingen Vanuit zowel de overheid als de bedrijfstak was en is er minder budget beschikbaar voor Fundeon. Als gevolg van dalende inkomsten (minder premieafdracht) is er minder geld beschikbaar voor opleidings- en scholingsactiviteiten (O&O-fonds voor de Bouwnijverheid). Dit betekende dat o.a. een bezuiniging van Є 3,2 miljoen vanaf 2013 met een doorloop in Het draagvlak voor collectieve financiering neemt steeds verder af. Werkgevers en werknemers worden steeds meer zelf verantwoordelijk voor hun verdere ontwikkeling en loopbaan. De budgetten staan verder onder druk. Het moet goedkoper, maar wel met behoud van kwaliteit De kenniscentra (en dus ook Fundeon) hadden voor de uitvoering van hun wettelijke taken reeds te maken met een efficiencykorting op het overheidsbudget voor de periode Zoals ook hiervoor is aangegeven zullen per medio 2015 de wettelijke taken en daarmee het budget verdwijnen. In totaal gaat het om 7,5 mln. Het verlies van de wettelijke taken betekent een gat in de begroting van Stichting Fundeon (vanaf 2015), aangezien een deel van de overhead gedekt wordt uit de budgetten voor de wettelijke taken. In de rijksbegroting worden de bezuinigingen verdeeld over 2015 en Hoewel er afgesproken is om de transitie van de wettelijke taken op één moment te laten plaatsvinden (medio 2015) plaatsvinden, zal de bezuiniging al wel ingaan per 1 januari Dat betekent met andere woorden dat een bezuiniging op de wettelijke taken voor 2015 tot het moment van overdracht Kwalitatieve en kwantitatieve resultaten In het beleidsplan 2013 zijn de onderstaande meetbare targets opgenomen. Bij iedere target is (voor zover mogelijk) nader uitgewerkt per kpi de ambitie voor Tenslotte worden de bereikte resultaten in 2013 weergegeven. Met een worden targets weergegeven die gehaald zijn. Met een worden targets weergegeven die (ruimschoots) niet gehaald zijn. Met een worden targets weergegeven die niet gehaald zijn, maar wel bijna. Als criterium daarbij wordt een marge van 15% op de kwantitatieve targets en een marge van 0,2% punt op de kwalitatieve targets gehanteerd. Als gevolg van de bezuinigingstaakstelling zal ook het meten van deze prestatie-indicatoren efficiënter moeten gebeuren. Sinds 2013 zijn er minder kpi s (van twintig naar zeventien) en meten we ook minder frequent. De kwantitatieve kpi s worden elk kwartaal gemeten en de resultaten gerapporteerd aan directie en management. De waardering van de klanten (kwalitatieve kpi s) wordt deels jaarlijks en deels elke twee jaar onderzocht. Ook met deze omvang blijft het goed mogelijk om het bestuur van adequate managementinformatie te voorzien. 8

10 Bedrijfstaktaken 4. Uitvoering subsidiebeleid Key Performance Indicator Taak Doelstelling/targets Realisatie 13. Door middel van subsidies stimuleren van instroom en behoud van personeel Het aantal klachten blijft onder de 1% van het totaal van alle betalingen. In het klachtensysteem is één klacht geregistreerd op de betalingen. Een prima resultaat dus. 9

11 2.3 Organisatie Algemeen Juridische structuur De drie stichtingen Fundeon zijn per 1 januari 2006 opgericht. Het bestuur van de drie stichtingen wordt gevormd door vijf vertegenwoordigers namens de werkgeversorganisatie Bouwend Nederland en vijf vertegenwoordigers namens de werknemersorganisaties FNV Bouw en CNV Vakmensen. Namens de MBO Raad zijn daarnaast vijf bestuurders lid van het bestuur van de Stichting Fundeon KBBI. Organisatiestructuur Fundeon heeft haar centrale kantoor in Harderwijk en daarnaast beschikt Fundeon over regiokantoren in Woerden, Zwolle en Helmond, van waaruit adviseurs opereren en worden ondersteund. Directievoering en verdere ondersteuning (personeelszaken, boekhouding, automatisering, etc.) worden verleend vanuit het centrale kantoor. FTE Stichting Fundeon Fonds heeft geen personeel in dienst. Samenstelling Directie Naam S. van Bodegraven F.W.C.M. Kokke A. Kreulen Functie algemeen directeur directeur Markt & Ontwikkeling directeur Financiën en Operaties Aard Statutair Titulair Titulair Dienstverband Vast Vast Vast Omvang dienstverband 1,0fte 1,0fte 1,0fte Beloning (incl. pensioenlasten) Toegerekend aan Fundeon Fonds De directiebeloning is getotaliseerd voor de drie stichtingen Organisatorische ontwikkelingen Fundeon is een organisatie in beweging. In de eerste plaats bewegen we voor de klant: de medewerkers zijn intrinsiek zeer gedreven om kwaliteit te leveren voor de klant (zowel de branches en de bedrijven, als de werknemers en leerlingen). Men stáát voor de waarde die men heeft voor de bedrijfstak. In de tweede plaats bewegen we ook intern. Logischerwijs is dat weer zichtbaar geworden in de recente reorganisatie eind 2012, begin Het kwijtraken van de wettelijke taken grijpt wederom fors in in de omvang van het personeel. Het betekent niet alleen verlies van KBB medewerkers, maar werkt ook door naar andere afdelingen zoals bijvoorbeeld ICT, financiën en de staf. Al eerder is aangegeven dat het om reductie van ongeveer 80 fte zal gaan, wanneer de bedrijfstaktaken gelijk blijven. Dit laatste is nog onderwerp van brede discussie bij bestuur en cao-partijen. Een aantal medewerkers kan mogelijk een plaats vinden in de SBB-organisatie. De directie gaat er vanuit dat niet eerder dan in het voorjaar 2014 meer duidelijkheid is over de exacte omvang van de personeelsreductie. Het jaar 2014 zal voor Fundeon dan ook vooral in het teken staan van de veranderingen die het gevolg zijn van het verlies van de wettelijke taken. We zetten dan ook fors in op de professionalisering en employability van de medewerkers, binnen of buiten Fundeon. Dat zal veel wederom veel vragen van de weerbaarheid en wendbaarheid van de organisatie. 10

12 In 2013 zijn we verder aan de slag gegaan met de verbeterpunten naar aanleiding van het medewerkerstevredenheidsonderzoek Het voornemen is om in de eerste helft van 2014 opnieuw een meting uit voeren. Om de ontwikkeling van de organisatie nog beter te kunnen sturen zijn er ook voor de ondersteunende afdelingen (P&O, ict e.d.) kpi s geformuleerd voor Deze kpi s zijn opgenomen in de verschillende werkplannen. Medio 2014 zal hiervan de balans worden opgemaakt Ondersteunende diensten en stafafdelingen Financiën en Operaties Algemeen Net als het voorgaande jaar hebben verschillende grote projecten een behoorlijke inspanning gevraagd van de afdelingen automatisering, F&O en subsidie-uitvoering. De werkzaamheden voor de bedrijfstak gaan in volle omvang door terwijl deze afdelingen als gevolg van het verdwijnen van KBB taken en dus overheaddekking in de toekomst moeten krimpen. Binnen dit spanningsveld hebben we in 2013 de opgebouwde kennis en expertise en dus kwaliteit weten te handhaven en weten te versterken. We hebben een stevig Fundament gelegd voor de mogelijke nieuwe toekomst van Fundeon. Wij hebben verder gebouwd aan een efficiëntere organisatie waar afdelingen integraal samenwerken. Met name ICT en Controlling hebben een actieve rol gehad bij de gesprekken over het toekomstig Fundeon. Financiën De aankomende bezuinigingen maken het nog meer noodzakelijk om efficiënter te werken. Het nieuwe Fundeon heeft behoefte aan nog meer financieel inzicht. Financiering zal in de toekomst minder collectief zijn en meer moeten komen van de directe afnemers van de producten en diensten van Fundeon. Het opstellen van goede business modellen en goed inzicht in de kostprijzen van onze producten worden van steeds groter belang. Een groot deel van de uitgevoerde projecten zijn in dit licht uitgevoerd. Informatiemanagement en ICT Ook deze afdelingen hebben een actieve rol op weg naar het nieuwe Fundeon die klaar moet zijn voor nieuwe taken en andere financieringsmodellen. Informatiemanagement ondersteunt de afdelingen bij projectmatig werken bij het realiseren van de voorgenomen efficiency doelstellingen door het actief in kaart brengen van hun processen alvorens deze geautomatiseerd worden. Grote projecten waren een nieuw CRM systeem en een nieuwe logistieke module inclusief web shop. De afdeling ICT faseert in gestaag tempo de oude automatiseringssystemen uit. Het grootste deel van hun projecten stonden in het teken van de vervanging c.q. vernieuwing van de systemen ISBO/SBWI. Dit jaar is ook het Fundeon beveilgingsbeleid verder aangescherpt en voldoet daarmee aan volwassenheidsniveau dat past de omvang van Fundeon Subsidiebeheer Deze afdeling is dit jaar verder gegroeid tot een afdeling die naast de uitvoering van de diverse regelingen ook de communicatie en de uitleg naar de gebruikers van subsidies voor haar rekening neemt. Voor deze afdeling was een grote rol weggelegd bij de totstandkoming en vastlegging van de regelgeving rond het Sectorplan Bouw. Zij werkt hierbij samen en in opdracht van cao partijen. In het komend jaar neemt de afdeling ook de uitvoering voor haar rekening. Subsidie advies Het accent van de werkzaamheden van de subsidieadviseur lag in het afgelopen jaar op het verkennen en versterken van het netwerk van subsidieverstrekkende organisaties op het gebied van de 11

13 arbeidsmarkt, onderwijs(-innovatie), sociale innovatie, duurzame inzetbaarheid / vitaliteit en op het verkennen en eventueel inzetten van de subsidieregelingen op die gebieden, met name het Europees Sociaal Fonds (ESF). In 2013 heeft Fundeon met name gelden ontvangen in het kader van ontvangen in het kader van de Stageboxregeling en ESF. Fundeon is partner in het project Build Up Skills Netherlands. Officemanagement Eind 2012 zijn de afdelingen facilitair en directiesecretariaat F&O samengevoegd tot een nieuwe afdeling officemanagement. Na de afronding van de intensieve verbouwing van onze kantoren was dit ook verantwoord. Met behoud van kwaliteit heeft deze afdeling een behoorlijke bezuiniging weten te realiseren. Repro Deze afdeling is inmiddels letterlijk in het hart van Fundeon geplaatst. De afdeling is nu transparant zichtbaar en ontwikkeld zich verder tot een professionele drukkerij. Het zogenaamde printing on demand principe van onze drukkerij zorgt voor lage voorraden en minder opslagkosten. Steeds meer externe partijen weten ons te vinden Communicatie Algemeen De wereld van de communicatie verandert snel en voortdurend. Social media zorgen ervoor dat iedereen voortdurend communiceert, vragen stelt en meningen uitwisselt. Organisaties moeten hier hun weg in zien te vinden, en dat geldt ook voor Fundeon. In het verslagjaar zijn de inspanningen van Fundeon op de social media en met digitale communicatiemiddelen verder toegenomen. Wij leren steeds beter gebruik te maken van deze moderne communicatiemiddelen. Alleen informatie verspreiden en zenden is uit, het gaat om dialoog en interactie. Via Twitter wordt extra aandacht gegenereerd voor pers- en nieuwsberichten die Fundeon verspreidt, of voor berichten die wij weer opvangen op dit openbare mini-blog. Met grote regelmaat plaatst Fundeon ook stories op Facebook van medewerkers die via een video- of fotoverslag laten zien wat hun werk inhoudt. Zo proberen wij op een andere manier te laten zien aan onze relaties en onze omgeving wat wij doen en hoe wij dat doen. Het bereik hiervan is misschien nog niet altijd even groot, maar dat gaat de komende tijd zeker verder groeien. Met digitale nieuwsbrieven houden wij de diverse doelgroepen (leermeesters, opleiders en werkgevers) op de hoogte van voor hen relevante ontwikkelingen en informatie. Papier maakt steeds meer plaats voor digitale middelen. Er zijn nog wel enkele uitzonderingen. In 2013 verscheen eenmalig het corporate magazine Opbouwend. Het was vooral bedoeld om mkb-bedrijven nog eens te wijzen op de dienstverlening die Fundeon hen biedt. In die opzet lijkt het een geslaagd experiment, getuige het cijfer van een 7,2 dat de aannemers het blad gaven. Voor leermeesters is er het blad Vakkracht dat vijf keer per jaar verschijnt, zowel als papieren uitgave als in de vorm van een digitale nieuwsbrief. Het idee is dat ook Vakkracht op termijn alleen nog als digitale nieuwsbrief uitkomt. De afdeling Communicatie van Fundeon maakt verder het blad Bouwen, dat beoogt werknemers te stimuleren na te denken over hun loopbaan. Er staan verhalen in over mensen die een loopbaanstap maken, of een evc-traject volgen. Tevens bevat het magazine reportages over projecten en bouwtechniek, want het doel is ook om trots uit te stralen over wat de bouw vermag en zo mensen aan de sector te binden. Het magazine wordt verspreid onder alle werknemers (en hun werkgever) die onder de bouw-cao vallen. In 2013 waren ook enkele specifieke projecten waar de aandacht van Communicatie maar is uitgegaan: Vakmanschap in Stappen en de loonkostensubsidies uit het sectorplan. Vakmanschap in Stappen kreeg 12

14 een eigen website. Daarnaast werd en wordt promotie voor deze nieuwe vorm van opleiden gemaakt via de social media. Op de website van Fundeon werden alle relevante informatie en documenten toegevoegd over de diverse loonkostensubsidies. Personeel en Organisatie Algemeen Het jaar 2013 heeft, naast de reguliere werkzaamheden, in het teken gestaan van: de afronding van de reorganisatie van 1 januari 2013, waarbij de ingezette kritische koers van het al dan niet invullen van openstaande vacatures in 2013 is voortgezet, met het oog op de komende ontwikkelingen rond de Kenniscentra van 2015 en verder. de voorbereidingen voor de reorganisatie als gevolg van de toekomstige overheveling van de wettelijke taken naar SBB en de bezuinigingen op de bijdrage van OCW vanaf het jaar Vanaf september 2013 is één van de personeelsadviseurs in dit kader betrokken als adviseur bij de Werkgeververeniging van de Kenniscentra. de overstap van personeelsadministratie naar de afdeling Financiën en de verdere operationalisering van het personeelsinformatiesysteem Profit. De ingezette koers ten aanzien van het optimaliseren van de kwaliteit van functioneren door de medewerkers van Fundeon is voortgezet, waarbij periodiek overleg plaatsvond tussen directie, management, personeelsadviseurs en de Fundeon Academie. Fundeon Academie Focuspunt van de Fundeon Academie in 2013 was employability. Naast het bestaande budget voor de academie werd dit budget in de loop van het jaar uitgebreid met twee ton om extra te investeren in de employability van medewerkers. Dit heeft geleid tot een stijging in het volgen van externe opleidingen. Veel vaker kozen medewerkers naar opleidingsprogramma s van meerdere jaren en leidend tot diplomering. Het cursusaanbod voor alle medewerkers op basis van open inschrijving werd uitgebreid met een fiks aantal employability cursussen zoals Als ervaren medewerker jezelf managen, Personal development, Vanuit je sterke punten werken aan je loopbaan, Check je cv, Het merk ik, Hoe maak ik impact, Social media inzetten voor je loopbaan en Sollicitatiebrieven, brieven en s schrijven. Naast het volgen van cursussen heeft de Fundeon Academie ook gezocht naar de inzet van een toegankelijke test die inzicht geeft in je employability. Na een pilot waarin een testgroep van medewerkers en leidinggevenden deelnamen is ervoor gekozen om de Employabilityscan PEGA van HetEigenVermogen breed in te zetten. Deze PEGA-test combineert persoonlijke voorkeuren met talenten, persoonlijkheid en leervermogen en de uitslag geeft concrete beroepen die bij de deelnemer zouden kunnen passen. In 2013 is deze test door 75 medewerkers gedaan. Op het gebied van interne training verzorgde de Fundeon Academie scholingsprogramma s voor leidinggevenden, adviseurs en projectleiders Ontwikkeling. De leidinggevenden hebben zich verder geprofessionaliseerd in de uitvoering van de beoordelings- en ontwikkelcyclus. Daarnaast is er door de Academie aandacht besteed aan employability en de rol van leidinggevenden. Adviseurs volgden verschillende fit trainingen: een opleidingsvorm die deelnemers in staat stelt hun eigen trainingsprogramma samen te stellen. Daarnaast werd er een train-de-trainer-programma ontwikkeld voor adviseurs die leermeestercursussen geven. Voor de afdeling Ontwikkeling werd de opzet en inhoud van een opleidingsprogramma gemaakt dat in 2014 zal worden uitgerold. Het onderzoek naar het leerrendement van de academie van 2012 leidde tot de publicatie van het artikel Effectmeting bij Fundeon Academie. Wat levert opleiden op? in Tijdschrift voor Ontwikkeling in Organisaties (nummer 2, juni 2013). 13

15 Het cursusaanbod van de Fundeon Academie stond ook in 2013 open voor de samenwerkende kenniscentra in de techniek: de T8 Academie. Ruim 160 deelnemers van Innovam, VOC, Savantis, PMLF, Kenteq, SVGB, SH&M volgden cursussen. In NSCU, het tijdschrift van Nederlandse Stichting voor Corporate Universities, werd het artikel Fundeon Academie. Startmotor voor bredere samenwerking gepubliceerd (juni 2013). De Fundeon Academie heeft van Kenteq de opdracht gekregen om een posthbo programma loopbaanadviseur Kenteq te ontwikkelen en uit te voeren. Daarmee is in 2013 gestart. En dit programma wordt in 2014 afgerond Kwaliteitszorg Algemeen Een goed functionerend kwaliteitsmanagementsysteem vormt een belangrijk instrument voor de verdere ontwikkeling van de organisatie. Fundeon is organisatiebreed ISO-gecertificeerd en onlangs is weer een driejaarlijkse herbeoordeling uitgevoerd die positief is verlopen. De slag naar een organisatie met oog voor gerealiseerde resultaten is ingezet met Gedeelde Ambities. Tijdens deze herbeoordeling trof Certiked een organisatie aan die goed uitgelijnd is om haar wettelijke en bedrijfstaktaken uit te voeren. In het primaire proces heeft een goede uitvoering van de opdracht veel aandacht, mede dankzij de performance indicatoren. De ondersteunende afdelingen leveren daaraan een passende bijdrage: zie verder bij de sterke punten. Behalve de zeer sterke kwantitatieve focus van de performance indicatoren en de jaarwerkplannen, is de organisatie ook zeer mensgericht. De volgende punten zijn door Certiked als zeer positief bestempeld: 1. De stafafdelingen (waaronder onderdelen van F&O) leveren effectief ondersteuning aan de doelen van de organisatie; 2. Fundeon zet sterk in op de professionalisering en employability van haar medewerkers; 3. De afdeling EVC is opvallend sterk in het borgen en verbeteren van haar processen. De mensgerichte benadering kan meer geïntegreerd worden met de kwantitatieve focus. Er ontbreekt een heldere visie op kennismanagement. Welke kennis is noodzakelijk voor de organisatie om adequaat in kunnen spelen op de aanstaande veranderingen? De aanmerkingen in het vorige onderzoek zijn nagenoeg allemaal opgevolgd. Alleen het management review blijft een uitdaging. Tevens is de evaluatie van kritieke leveranciers onvoldoende georganiseerd en geborgd en is blijvende aandacht nodig om de klachtenprocedure goed onder de aandacht te houden, zowel intern als extern. Klachten Inzicht in de aard en omvang van deze klachten waardoor zij zich als organisatie kan verbeteren. De feiten en cijfers zeggen iets over de omvang en snelheid waarmee klachten worden verwerkt binnen Fundeon. In 2013 zijn er in totaal 19 klachten geregistreerd. Dit zijn er vijf minder dan in De ontvangen klachten in 2013 zijn als volgt gerubriceerd: soort klacht totaal gereed openstaand EXI examen inhoudelijk EXU examen uitvoering EVC evc-centra SUB subsidies ERK erkenningsregeling LEV levering leermiddelen

16 en examenproducten Alle geregistreerde klachten zijn in 2013 afgehandeld. Indien noodzakelijk zijn naar aanleiding van een klacht preventieve en/of corrigerende maatregelen getroffen, die moeten voorkomen dat dezelfde klacht zich nogmaals voordoet. Als illustratie hiervoor dient een klacht over het niet toekennen van de opdrachtgeverssubsidie in het kader van het leerlingbouwplaatsbeleid vanwege het niet voldoen aan de subsidievoorwaarden. Bij nadere bestudering van de klacht is gebleken dat de tekst op de website van Fundeon niet correct was. Deze is daarop aangepast en de opdrachtgeverssubsidie is alsnog uitbetaald. Op basis van voorgaande is de conclusie gerechtvaardigd dat de procedure voor behandeling van klachten effectief is. Het verdient overigens wel aanbeveling om (blijvend) hoge prioriteit te geven aan het afhandelen van klachten en oorzaak/maatregel terug te koppelen naar de direct betrokkenen. 15

17 2.4 Bestuur Samenstelling bestuur in 2013 Bestuur Stichting Fundeon en Fundeon Fonds Namens Bouwend Nederland: H.W.J. Bol (werkgeversvoorzitter, fungerend voorzitter 2013) Mw. M.J.T.P van der Post (vanaf 1 november 2013) G.A. Reus Mw. A.W.M. Scholten (tot en met 31 oktober 2013) A.F.J. de Vries A. Voogt (penningmeester) Namens FNV Bouw: Mw. M.B. van Veldhuizen (werknemersvoorzitter) Mw. S.H. ter Maat Ch. R. Ramdas (tot en met 30 september 2013) Mw. K. Ünlütürk (vanaf 1 oktober 2013) Namens CNV Vakmensen: G. Lokhorst (secretaris) H.A. van der Spek (vanaf 1 mei 2013) Rooster van aftreden Alle bestuursleden zijn per 1 januari 2012 (her)benoemd tot en met 31 december Indien bestuursleden tussentijds worden benoemd nemen zij in het rooster van aftreden de plaats in van diegene die zij opvolgen. Van de dames Ter Maat, Ünlütürk en Van der Post en de heren Reus en Van der Spek is het de eerste termijn, die op 31 december 2014 afloopt. Van alle overige bestuursleden is het de tweede of derde termijn, die eveneens op 31 december 2014 afloopt. Bestuursbeloning In 2013 heeft de volgende honorering plaatsgevonden van bestuurders (getotaliseerd voor de drie stichtingen): Vacatiegelden / reiskostenvergoeding leden bestuur: Dhr. H.W.J. Bol (werkgeversvoorzitter) Dhr. A. Voogt (penningmeester) Mw. A.W.M. Scholten Dhr. G.A. Reus Dhr. A.F.J. de Vries Mw. M.J.T.P van der Post 472 Mw. M.B. van Veldhuizen (werknemersvoorzitter) Mw. K. Ünlütürk 881 Mw. S.H. ter Maat Dhr. Ch. R. Ramdas Dhr. H.A. van der Spek Dhr. G. Lokhorst (secretaris)

18 2.4.2 Evaluatie besturen in het kader van Good Governance Al vanaf 2008 voldoet Fundeon aan alle belangrijke eisen van de Governance Code van de Kenniscentra. Deze code gaat over het besturen van kenniscentra, het interne toezicht daarop en de verantwoording daarover aan de overheid en stakeholders. Criteria die aan de code ten grondslag liggen zijn: checks and balances, transparantie, professionaliteit, onafhankelijkheid en onbevangenheid en tenslotte betrokkenheid van organisaties van werkgevers, werknemers en onderwijsinstellingen. Op basis van deze code is in het Fundeon bestuurs- en directiereglement, hoofdstuk 2, artikel 6.1 lid 13, opgenomen dat het bestuur periodiek de eigen inrichting en het eigen functioneren als collectief en de bijdrage van de afzonderlijke leden evalueert. Zoals bestuurlijk vastgelegd heeft deze evaluatie betrekking op de besturen en de bestuursleden van de drie Fundeon Stichtingen: Fundeon, Fundeon Fonds en Fundeon KBBI. Waar in dit hoofdstuk gesproken wordt van 'het bestuur', heeft dit aldus telkens betrekking op alle drie de genoemde besturen, tenzij dat anders wordt vermeld. Bestuursmodel Bij Fundeon is gekozen voor het zogenaamde Bestuursmodel (optie II) uit de Govenance Code (GC) voor de Kenniscentra Beroepsonderwijs Bedrijfsleven. Dit betekent het volgende: Het bestuur is eindverantwoordelijk en aansprakelijk voor het besturen van het kenniscentrum, maar heeft de bestuurlijke taken vergaand gedelegeerd aan de directie. Het bestuur houdt toezicht op de uitvoering van de gedelegeerde taken door de directie. Het bestuur blijft de bestuurder in de zin van het stichting- en verenigingenrecht (boek 2 BW). Fundeon en zijn rechtsvoorgangers worden al tientallen jaren op deze manier bestuurd door de sociale partners in de bouwnijverheid en het mbo-onderwijsveld. Partijen zijn dienaangaande zeer nauw inhoudelijk en financieel betrokken bij het beroepsonderwijs bouw en infra. Door deze betrokkenheid vanuit het collectieve beleid van de bedrijfstak inzake beroepsonderwijs, arbeidsmarkt en scholing - vastgelegd in de cao Bouw - kan kwalitatief hoogwaardig beroepsonderwijs en scholing voor de bedrijfstak gerealiseerd worden, waarmee tevens zo optimaal mogelijk de kwantitatieve behoefte van de bedrijfstak aan personeel beantwoord wordt. Bestuursevaluatie In Hoofdstuk III Bestuur en Toezicht van de GC is in artikel 3.3 i het volgende opgenomen: Periodiek evalueert het bestuur de eigen inrichting en het eigen functioneren als collectief en de bijdrage van de afzonderlijke leden. De conclusies en afspraken worden vastgelegd in een dossier dat wordt beheerd door of namens het bestuur. De evaluatie over 2012 heeft, begin 2013, plaatsgevonden aan de hand van een (nieuwe) vragenlijst, die was uitgesplitst in de volgende vier subthema s: 1. Functioneren bestuur als geheel; 2. Functioneren individueel bestuurslid; 3. Functioneren van de voorzitter(s) van het bestuur; 4. Samenspel tussen bestuur en directie. De belangrijkste uitkomsten van de collectieve evaluatie zijn: Ad 1 functioneren bestuur als geheel 17

19 Er is sprake van een open vergadercultuur, waarbij alle leden van het bestuur zich vrij voelen hun opvattingen en gevoelens uit te spreken. Er manifesteert zich thans geen schadelijke rivaliteit tussen de leden van het bestuur onderling, maar gelet op huidige tijdgeest en belangentegenstellingen moet het bestuur blijvend investeren in onderlinge relaties en betrokkenheid. Het bestuur is van mening dat de samenstelling van het bestuur evenwichtig en in overeenstemming met de behoeften van de organisatie is, waarbij door de onderwijsbestuursleden werd aangetekend dat zij een voorkeur hebben voor een paritair Fundeon KBBI-bestuur. Ad 2 functioneren individueel bestuurslid Het functioneren van de individuele bestuursleden werd als goed beoordeeld, evenals de aanwezigheid alsmede de inzet ook buiten de vergaderingen voor de Fundeon-organisatie. Gepleit werd wel, vanwege het feit dat nieuwe bestuursleden lange tijd nodig hebben om de complexe Fundeon-organisatie te leren kennen, voor een (inhoudelijk) inwerkprogramma voor bestuursleden. Ad 3 functioneren van de voorzitter(s) van het bestuur In het algemeen was het bestuur van mening dat de voorzitter ervoor zorgt dat de belangrijke onderwerpen op het juiste moment en op de juiste wijze worden geagendeerd. Ook ziet de voorzitter er op toe dat de vergaderingen op een adequate wijze worden voorbereid (n.b. beide punten via agendacommissie samen met algemeen directeur en ambtelijk secretaris). Ook zorgt de voorzitter ervoor dat alle leden worden uitgedaagd tot het leveren van een actieve bijdrage aan oordeelsvorming en besluitvorming. Ad 4 samenspel tussen bestuur en directie Het samenspel tussen bestuur en directie werd als positief beoordeeld. Dit betreft onder andere de informatievoorziening, de heldere rolverdeling en wederzijds respect en waardering. In het uitzonderlijke geval dat de directie niet constructief en defensief op positief-kritische vragen en suggesties van het bestuur reageert wordt daarop meteen actie ondernomen. Door de agendacommissie is afgesproken om de bestuursevaluatie over 2013 in het voorjaar van 2014 te houden. Dit zal met behulp van dezelfde vragenlijst worden gedaan. Hieraan toegevoegd wordt een kolom beter, hetzelfde, slechter als afgelopen jaar. Agendacommissie De agendacommissie is belast met het beheer van de agenda van de bestuursvergaderingen en is bevoegd onderwerpen te agenderen en stukken bij de agendapunten te voegen. De agendacommissie is echter niet bevoegd om de aangeleverde stukken inhoudelijk te bewerken. De agendacommissie komt gewoonlijk twee weken voorafgaand aan de besturenvergadering bijeen, waarbij de conceptagenda en de schriftelijke mededelingen worden besproken. De agendacommissie is in 2013 vier maal bijeen geweest. In deze vergaderingen is de agenda voor de besturenvergadering vastgesteld. In het bestuurs- en directiereglement zijn de taken en bevoegdheden van de agendacommissie van het bestuur nader omschreven. Auditcommissie In 2013 is de auditcommissie drie keer bijeen geweest waarbij, in aanwezigheid van de accountant en de directeur F&O, overleg is gevoerd over onder andere de jaarrekeningen 2013, accountantsverslag 2012, halfjaarcijfers 2013, begrotingen 2014, penisoenen en diverse projectadministraties. Over de inhoud en de resultaten van deze overleggen zijn in de bestuursvergaderingen door de penningmeester (= voorzitter auditcommissie) gerapporteerd. De taken en bevoegdheden van de auditcommissie zijn in het bestuursen directiereglement nader omschreven. 18

20 N.B. Met betrekking tot zowel de agendacommissie als de auditcommissie is er in formele zin sprake van twee commissies (Fundeon/Fundeon Fonds en Fundeon KBBI). In de praktijk vinden door een personele unie in zowel de agendacommissies als de auditcommissies de vergaderingen gezamenlijk plaats, waarbij wel de formele verantwoordelijkheden in acht genomen worden. Bestuursvergaderingen (structuur, frequentie en besproken onderwerpen) Als gevolg van Gedeelde Ambities is er besloten om ook de bestuursvergaderingen te splitsen. Vanaf 2011 vinden er derhalve gescheiden bestuursvergaderingen plaats. De vergaderfrequentie is daarbij bepaald op Fundeon en Fundeon Fonds 5 x per jaar en Fundeon KBBI 3 x per jaar, waarbij de vergaderingen op dezelfde dag plaatsvinden. Eind 2011 is besloten om vanaf 2012 voor beide besturenvergaderingen een frequentie van vier keer per jaar te hanteren. Achtergrond hiervan is dat op deze manier beter aangesloten kan worden bij de kwartaalrapportages (financiële en kwantitatieve/kwalitatieve over KPI s). In 2013 zijn vier besturenvergaderingen Fundeon en Fundeon Fonds, vier bestuursvergaderingen Fundeon KBBI en drie studiebijeenkomsten, van de drie gezamenlijke besturen, gehouden. In de bestuursvergaderingen zijn diverse onderwerpen aan de orde geweest en heeft besluitvorming plaatsgevonden. Voorbeelden van behandelde onderwerpen zijn: (financiële) kwartaalrapportages, jaarrekeningen 2012 van de drie Stichtingen Fundeon, beleidsplan 2014, sectorplannen 2014 opgesteld door de drie zogenaamde sectorplatforms (B&U, Infra, GA) en het activiteitenplan 2014 van het Onderwijsplatform, begrotingen 2014 van de drie Stichtingen Fundeon, driejarenplan leerlingbouwplaatsen , (aanpassingen van de) kwalificatiestructuur/ kwalificatiedossiers, onderwijsprijzen, ontwikkelingen met betrekking tot de Stichting Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) (transitieplan), project Vakmanschap in Stappen (VIS, voorheen Kwalificerend Modulair Opleiden), Techniek doet en erkenningsaanvragen van opleidingsbedrijven. Belangrijke onderwerpen waren verder de evc-centra Bouw en Infra en het Loopbaantraject Bouw en Infra. De studiebijeenkomsten hebben in het teken gestaan van de bezuinigingen op de kenniscentra als gevolg van regeerakkoord (overdracht wettelijke taken aan SBB, samenwerking T8 en Impactanalyse (visie directie op Fundeon 2015)). 19

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Mobiliteit 2013-2018 Oplegvel Collegebesluit Portefeuille C. Mooij Auteur Dhr J van Duijnhoven/ Mevr. GA Zeilstra Telefoon 0235114488 E-mail: gzeilstra@haarlem.nl MenS/HRM Reg.nr. 2013/8697 Nota

Nadere informatie

Bestuursverslag... 5. Jaarrekening 2010... 33

Bestuursverslag... 5. Jaarrekening 2010... 33 Jaarverslag 2010 ROC Midden Nederland Colofon Uitgave: ROC Midden Nederland, Utrecht, 2011. Coördinatie teksten en cijfers: dienst Finance, Planning & Control. Productie en realisatie: dienst Marketing

Nadere informatie

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies voor een code voor de leden van de VFI juni 2005 colofon Commissie Code Goed Bestuur voor Goede Doelen In opdracht van de VFI, brancheorganisatie van

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel?

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Een onderzoek naar het subsidieproces van de gemeente Soest 25 September 2006. Inhoudsopgave 1. Inleiding en achtergronden...2 2. Probleemstelling...3 3.

Nadere informatie

Grote en kleine verhalen in transitie

Grote en kleine verhalen in transitie Jaarverantwoording 2014 Grote en kleine verhalen in transitie Anders kijken, anders doen, anders zijn Leeuwarden, maart 2015 Voorwoord Voor u ligt de jaarverantwoording van Jeugdhulp Friesland over 2014.

Nadere informatie

PRESENTEREN DE JAARREKENING 2010 VAN. Caparis NV

PRESENTEREN DE JAARREKENING 2010 VAN. Caparis NV PRESENTEREN DE JAARREKENING 2010 VAN Caparis NV Inhoudsopgave 1 Verslag Raad van Commissarissen 3 2 Directieverslag 6 3 Ontwikkeling bedrijven 10 3.1 Caparis 10 3.2 Ontwikkeling bedrijfsactiviteiten 11

Nadere informatie

JAAR VERSLAG 2014 CIJFERS & MEER VAN EEN JAAR ARCUS

JAAR VERSLAG 2014 CIJFERS & MEER VAN EEN JAAR ARCUS JAAR VERSLAG 2014 CIJFERS & MEER VAN EEN JAAR ARCUS 1 2 JAAR VERSLAG 2014 3 4 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 5 Voorwoord 7 Leeswijzer 9 Samenvatting 10 1 Strategie en organisatie 13 1.1 Profiel 13 1.2 Missie

Nadere informatie

Financieel jaarverslag

Financieel jaarverslag Financieel jaarverslag 2013 DAS Holding N.V. Ondernemersdesk: Eén persoonlijk aanspreekpunt voor ondernemers Hanan Drieënhuizen, manager Ondernemersdesk: Ondernemers willen snel en eenvoudig hun weg vinden

Nadere informatie

We leggen de lat steeds iets hoger

We leggen de lat steeds iets hoger B A S I S S C H O L E N www.meerwerf.nl Timorlaan 45a, 1782 DK Den Helder T 0223-659 300 F 0223-659 309 ad@meerwerf.nl INGBanknr. 682 138851 Aan Gemeenteraad van Den Helder Postbus 36 1780 AA Den Helder

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Waard Leven N.V. Johan Duikerweg 17 1703 DH Heerhugowaard

Jaarverslag 2013. Waard Leven N.V. Johan Duikerweg 17 1703 DH Heerhugowaard Jaarverslag 2013 Waard Leven N.V. Johan Duikerweg 17 1703 DH Heerhugowaard Statutair gevestigd te Heerhugowaard en ingeschreven in het Handelsregister Noordwest Holland te Alkmaar onder nummer 36044938

Nadere informatie

Jaarverslag. Contactgegevens Stichting Dynamiek Scholengroep Expeditiestraat 3a 5960 PX Horst.

Jaarverslag. Contactgegevens Stichting Dynamiek Scholengroep Expeditiestraat 3a 5960 PX Horst. Jaarverslag 2012 Contactgegevens Stichting Dynamiek Scholengroep Expeditiestraat 3a 5960 PX Horst. Telefoon 077-4678020 info@dynamiek.nu www.dynamiek.nu Bestuursnummer 47920 BERICHT VAN DE RAAD VAN TOEZICHT

Nadere informatie

Verantwoordingsdocument. Jaarverslag NZa 2012

Verantwoordingsdocument. Jaarverslag NZa 2012 Verantwoordingsdocument Jaarverslag NZa 2012 maart 2013 Inhoud 1. Inleiding 5 1.1 Jaarverantwoording 5 1.2 Systematiek en opzet jaarverslag 5 1.3 Opbouw jaarverslag 5 2. De NZa 7 2.1 De Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Werkenaancliëntperspectief. Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2013

Werkenaancliëntperspectief. Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2013 Werkenaancliëntperspectief Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2013 Voorwoord Raad van Bestuur Voor u ligt het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording 2013 van de Amarant Groep. Met dit Jaardocument

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting PCPO De Vier Windstreken, te Gouda

Jaarverslag 2013. Stichting PCPO De Vier Windstreken, te Gouda Stichting PCPO De Vier Windstreken, te Gouda 6 juni 2014 1. Voorwoord van de Raad van Toezicht De Vier Windstreken is volop in ontwikkeling. Dat mag een klassieke open deur heten maar bij onze scholenorganisatie

Nadere informatie

Financieel jaarverslag

Financieel jaarverslag Financieel jaarverslag Inhoud Introductie Voorwoord en missie 3 Verslag van de Raad van Commissarissen Yarden Holding bv 4 Verslag van de Directie 9 Kerncijfers 16 Jaarrekening 2011 Geconsolideerde balans

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. EBS De Olijfboom. Datum : maart 2014 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester bestuur

Jaarverslag 2013. EBS De Olijfboom. Datum : maart 2014 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester bestuur Koningin Wilhelminalaan 16 7415 KS Deventer www.ebsdeolijfboom.nl T: 0570-820225 Jaarverslag 2013 EBS De Olijfboom Datum : maart 2014 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw. Dit is een uitgave van Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw

Jaarverslag 2014. Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw. Dit is een uitgave van Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw Jaarverslag 14 Jaarverslag 2014 Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw Dit is een uitgave van Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw datum Juni 2015 Inhoudsopgave Voorwoord 5 Meerjarenoverzicht

Nadere informatie

STICHTING METRO PENSIOENFONDS

STICHTING METRO PENSIOENFONDS STICHTING METRO PENSIOENFONDS Jaarverslag 2012 6 juni 2013 Stichting Metro Pensioenfonds Spaklerweg 50-52 1096 BA Amsterdam Postbus 22579 1100 DB Amsterdam-Zuidoost INHOUD Meerjarenoverzicht van Kerncijfers

Nadere informatie

magazine Vakblad voor bedrijfsvoering het onderwijs nummer 5 mei 2013 maandelijkse uitgave van Dyade Dienstverlening Onderwijs

magazine Vakblad voor bedrijfsvoering het onderwijs nummer 5 mei 2013 maandelijkse uitgave van Dyade Dienstverlening Onderwijs nummer 5 mei 2013 maandelijkse uitgave van Dyade Dienstverlening Onderwijs magazine Vakblad voor bedrijfsvoering het onderwijs > Personeelsmanagement, een nieuwe kijk op integraal personeelsbeleid > Wijzigingen

Nadere informatie

Focus op Vakmanschap: De basis gelegd, nu de lat omhoog

Focus op Vakmanschap: De basis gelegd, nu de lat omhoog Focus op Vakmanschap: De basis gelegd, nu de lat omhoog Focus op Vakmanschap: De basis gelegd, nu de lat omhoog Inhoud 1 Inleiding 5 1.1 De context 5 1.2 De omgeving 6 1.3 Opdracht MBO15 6 1.4 Aard en

Nadere informatie

voor praktijkonderwijs OPDC Dordrecht

voor praktijkonderwijs OPDC Dordrecht JAARVERSLAG EN JAARREKENING STICHTING voor praktijkonderwijs OPDC Dordrecht INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 4 2 VERSLAG BESTUUR... 5 2.1 ALGEMEEN INSTELLINGSBELEID... 5 2.2 BELEIDSVOORNEMENS... 7 2.3 BELEIDSREALISATIE...

Nadere informatie

BESTUURSVERSLAG 2013

BESTUURSVERSLAG 2013 BESTUURSVERSLAG 2013 excellent presteren door met elkaar te leren 2 Inhoudsopgave 0. Voorwoord 4 1. Inleiding en belangrijkste aandachtspunten 5 2. Managementsamenvatting 7 3. Bestuur en organisatie 9

Nadere informatie

Klik hier om verder te gaan

Klik hier om verder te gaan J A A R V E R S L A G 2011 Klik hier om verder te gaan 2 JAARVERSLAG 2011 Leeswijzer Dit is het formele jaarverslag van het Alfa-college over 2011. Met dit document leggen we verantwoording af over onze

Nadere informatie

Handvestgroep Publiek Verantwoorden. Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners

Handvestgroep Publiek Verantwoorden. Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners juni 2004, oktober 2005, september 2011 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Begripsbepalingen... 4 1.3 Versiehistorie... 4 2. Naleving en

Nadere informatie

Jaarverslag 2009 1. Jaarverslag 2009. Investeren in leren

Jaarverslag 2009 1. Jaarverslag 2009. Investeren in leren Jaarverslag 2009 1 Jaarverslag 2009 Investeren in leren 2 Jaarverslag 2009 Jaarverslag 2009 1 1 Studenten en docenten, kapperopleiding 2 Week van het Leerpark 3 Zorg helpt bij vaccinaties 4 Art&Design

Nadere informatie

Source Group N.V. Jaarverslag 2014. Inhoud. Voorwoord van de directie

Source Group N.V. Jaarverslag 2014. Inhoud. Voorwoord van de directie Source Group N.V. Jaarverslag 2014 Inhoud Voorwoord van de directie 1. Samenstelling directie 2. Raad van Commissarissen 3. Bedrijfsprofiel 4. Directieverslag 5. Overnamerichtlijn 6. Corporate Governance

Nadere informatie

informatiebulletin van akorda onderwijsdienstverlening

informatiebulletin van akorda onderwijsdienstverlening informatiebulletin van akorda onderwijsdienstverlening Jaargang 2012 / nr. 2 In deze uitgave o.a. Wijzigingen Reglement Participatiefonds 2011-2012 Passend Onderwijs Leerlingdaling en de gevolgen Beleidsregel

Nadere informatie

Jaarrekening 2013 Stichting Orthopedagogische Onderwijsinstellingen Arnhem en omstreken

Jaarrekening 2013 Stichting Orthopedagogische Onderwijsinstellingen Arnhem en omstreken 1 van 46 Jaarrekening 2013 Stichting Orthopedagogische Onderwijsinstellingen Arnhem en omstreken 2 van 46 Inhoudsopgave 1 Jaarverslag Raad van Toezicht 4 2 Bestuursverslag 6 2.1 Algemeen 6 2.2 Planning

Nadere informatie

Jaarverslag 2006. College voor zorgverzekeringen

Jaarverslag 2006. College voor zorgverzekeringen Jaarverslag 2006 College voor zorgverzekeringen Voorwoord De invoering van de Zorgverzekeringswet is een belangrijk momentum in de sociale ziektekostenverzekering in Nederland. Een ingrijpende wijziging

Nadere informatie

Bankieren om mensen vooruit te helpen

Bankieren om mensen vooruit te helpen SNS BANK N.V. Bankieren om mensen vooruit te helpen Jaarverslag 2014 1 SNS BANK N.V. Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave 1 SNS Bank in vogelvlucht 6 1.1 Missie 6 1.2 Strategie 6 1.3 Geschiedenis 6 1.4 Ontvlechting

Nadere informatie