Jaarverslag Stichting Fundeon Fonds

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2013. Stichting Fundeon Fonds"

Transcriptie

1 2013 onds s t i c ht i ngfundeonf

2 Jaarverslag 2013 Stichting Fundeon Fonds Stichting Fundeon Fonds Statutair gevestigd te Harderwijk Versie: definitief Vastgesteld te Harderwijk op 13 mei 2014 door het bestuur van Stichting Fundeon Fonds

3 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Directieverslag Stichting Fundeon Fonds 2.1 Doelstelling en strategische positionering Algemeen Samenwerking tussen Stichting Fundeon KBBI en Stichting Fundeon Missie en visie Ontwikkelingen Activiteiten en resultaten Inhoudelijke activiteiten c.q. ontwikkelingen Kwalitatieve en kwantitatieve resultaten Organisatie Algemeen Organisatorische ontwikkelingen Ondersteunde diensten en stafafdelingen Kwaliteitszorg Bestuur Samenstelling bestuur in Evaluatie besturen in het kader van Good Governance Toestand op balansdatum Begroting 2014 Stichting Fundeon Fonds Ondertekening directie Jaarrekening Stichting Fundeon Fonds Balans per 31 december 2013 (na resultaatbestemming) 24 Staat van baten lasten over Kasstroomoverzicht 26 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 27 Toelichting op de balans per 31 december Toelichting op de staat van baten en lasten per 31 december Overige gegevens: Statutaire bepalingen inzake winstbestemming 36 Resultaatbestemming 36 Gebeurtenissen na balansdatum 36 Bestedingsdoelen O&O-fonds 36 Controleverklaring 37 Ondertekening bestuur 39 Bijlagen 40 2

4 1. Inleiding In dit jaarverslag treft u aan het directieverslag en de (financiële) jaarrekening over het jaar 2013 van Stichting Fundeon Fonds. Stichting Fundeon Fonds is opgericht per 1 januari 2006 en heeft haar statutaire zetel in de Gemeente Harderwijk. 3

5 2. Directieverslag Stichting Fundeon Fonds 2.1 Doelstelling en strategische positionering Algemeen Fundeon is het Kenniscentrum Beroepsonderwijs voor de bouw, infra en gespecialiseerde aannemerij. Stichting Fundeon is de naam van een rechtspersoon van de organisatie Fundeon gevestigd te Harderwijk. Binnen de Stichting Fundeon worden de bedrijfstaktaken uitgevoerd ten behoeve van het realiseren van een goede aansluiting tussen onderwijs en beroepspraktijk. De Stichting Fundeon Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bouw en Infra (KBBI) richt zich op de uitvoering van de wettelijke taken van Fundeon, zoals vastgelegd in de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB). het gaat dan om taken op het gebied van de kwalificatiestructuur en de bpv. Stichting Fundeon Fonds is specifiek opgericht om een sectorale tegemoetkomingregeling uit te voeren voor de beroepsbegeleidende leerweg en om een aantal subsidieregelingen te coördineren Samenwerking tussen Stichting Fundeon KBBI en Stichting Fundeon De Stichting Fundeon KBBI sluiten grotendeels aan op de taken van de Stichting Fundeon KBBI. Zo wordt naast de erkenning (wettelijke taak) ook inhoudelijke ondersteuning geboden aan de leerbedrijven (bedrijfstaktaak). Verder heeft de bedrijfstak eigen kwaliteitseisen vastgesteld ter borging van de kwaliteit van de leermeesters in de bedrijven, onder meer door de scholing en nascholing van de leermeesters (bedrijfstaktaak). Naast het opzetten en onderhouden van de kwalificatiestructuur (wettelijke taak) worden ook leermiddelen en toetsproducten gemaakt voor de opleidingen die gebaseerd zijn op de kwalificatiestructuur (bedrijfstaktaak). Op deze wijze is de organisatie Fundeon in staat om meer kwaliteit te bieden dan bij de uitvoering van alleen de wettelijke taken mogelijk zou zijn. Bij al deze taken worden medewerkers ingezet zowel voor de uitvoering van wettelijke taken als van bedrijfstaktaken. De Stichting Fundeon heeft vanuit dit uitgangspunt dan ook een structurele samenwerkingsrelatie met de Stichting Fundeon KBBI. Zo worden door de Stichting Fundeon KBBI ondersteunende back office activiteiten en ontwikkelcapaciteit ingekocht bij de Stichting Fundeon. Vanuit de Stichting Fundeon KBBI wordt het (bovenwettelijke) deel van de kosten van de adviseurs opleidingsbeleid bedrijven en van de adviseurs opleidingsbeleid scholen en opleidingsbedrijven doorbelast aan de Stichting Fundeon. Vanaf 2011 is de hierboven beschreven samenwerking in een andere context komen te staan als gevolg van het rapport Gedeelde Ambities Missie en visie Aan de basis van de diensten van Fundeon staat de vraag uit de bedrijfstak bouw en infra. De bedrijfstak verlangt een brede en hoogwaardige dienstverlening op het gebied van werving, scholing en behoud van personeel. Fundeon biedt uiteenlopende producten en diensten voor de branches gericht op arbeidsmarkt en scholing. Bovenstaande is als volgt verwoord in de missie van Fundeon: Missie Fundeon Fundeon is het kennis- en adviescentrum voor het opleiden en ontwikkelen van personeel in de bouw- en infrasector. Bij Fundeon draait het om vakmanschap en professionalisering. We dragen bij aan betere opleidingen, vakkundiger personeel en daardoor betere bedrijven in de bouw, infra en gespecialiseerde aannemerij. 4

6 Dat doet Fundeon niet alleen, maar samen met het onderwijs en de opleidings- en leerbedrijven. Fundeon is namelijk van, voor en door de bedrijfstak en het onderwijs. De missie definieert de plaats van Fundeon binnen bouwend Nederland en de maatschappij. Deze missie laat zich eenvoudig vertalen in de begrippen: Beter Onderwijs. Betere werknemers. Betere bedrijven. Betere sector Ontwikkelingen De bouw en infra sectoren hebben en krijgen te maken met een toenemende verschraling van het arbeidsaanbod. Fors minder jongeren kiezen voor een opleiding en loopbaan in de bouw en infra, waardoor zij-instroom steeds belangrijker gaat worden, die veelal een lager aanvangsniveau heeft. Daarnaast worden vanuit zowel het onderwijs als de bedrijfstak hogere kwaliteitseisen gesteld aan kennis en basis- en vakvaardigheden. Hiervoor zijn tegelijkertijd minder financiële middelen beschikbaar. Het draagvlak voor collectieve financiering neemt steeds verder af. Werkgevers en werknemers worden steeds meer zelf verantwoordelijk voor hun verdere ontwikkeling en loopbaan. Ook hier staan de budgetten onder druk. Het moet goedkoper, maar wel met behoud van kwaliteit. De kerntaken van de Stichting Fundeon KBBI bestaan uit (2 kerntaken, 4 wettelijke taken): Kerntaak 1: Afstemming onderwijs en bouwarbeidsmarkt. Kerntaak 2: Advisering leerbedrijven. De kerntaken van de Stichting Fundeon en de Stichting Fundeon Fonds bestaan uit (4 kerntaken, 16 bedrijfstaktaken): Kerntaak 1: Afstemming onderwijs en bouwarbeidsmarkt. Kerntaak 2: Promotie en bevordering instroom en behoud personeel. Kerntaak 3: Advisering leerbedrijven en werknemers. Kerntaak 4: Uitvoering subsidiebeleid. In 2013 is meer duidelijkheid gekomen over de uitwerking van het regeerakkoord. Na lange onderhandelingen, waarbij diverse scenario s de revue gepasseerd zijn, heeft de minister nu kleur bekend door positief te reageren op het samenwerkingsmodel dat de SBB heeft ontwikkeld. Een model dat nagenoeg naadloos aansluit bij de uitwerking van het regeerakkoord. Dit model houdt dat er één centrale uitvoeringsorganisatie komt voor de wettelijke taken (kwalificatiestructuur en bpv), waarin alle huidige kenniscentra opgaan. Via een aantal sectorkamers wordt de sectorale afstemming tussen het onderwijs en het sectorale bedrijfsleven geregeld. Het regeerakkoord boekt daarbij met ingang van 1 januari 2015 een taakstellende bezuiniging in, die in 2016 oploopt naar 80% van het huidige budget voor de kenniscentra. Hoewel de gevolgen voor de Fundeon organisatie nog niet in volle omvang te overzien zijn, is al wel duidelijk dat een en ander fors ingrijpt in de omvang van het personeel. Het kwijtraken van de wettelijke taken betekent niet alleen verlies van KBB medewerkers, maar werkt ook door naar andere afdelingen zoals bijvoorbeeld ICT, financiën en de staf. Een deel van de overhead van Fundeon wordt namelijk gedekt vanuit de budgetten voor de wettelijke taken. Fundeon heeft een analyse gemaakt van de gevolgen die het verdwijnen van de wettelijke taken en daarmee het budget, heeft voor de organisatie. Hieruit blijkt dat Fundeon, bij min of meer gelijkblijvende bedrijfstaken, een levensvatbare bedrijfstakorganisatie kan blijven en werkgelegenheid kan bieden aan circa 170 fte. Op de bestaande (vijf)bedrijfstaktaken is in totaal een besparing van bijna 3 miljoen euro te realiseren op de bijdrage van de bedrijfstak. 5

7 Andersom betekent dit dat de werkgelegenheid van circa 40 medewerkers op de ondersteunende afdelingen in het geding is. Dit uitgangspunt van gelijkblijvende bedrijfstaktaken en hiermee samenhangende budgetten staat momenteel echter ter discussie. In het kader van de nieuwe bouw-cao wordt ook het takenpakket van Fundeon tegen het licht gehouden. De directie gaat er vanuit dat hierover medio 2014 meer duidelijkheid is. Bestuur en de cao-partijen zullen de komende periode besluiten hierover gaan nemen. In de eerste helft 2014 worden er verschillende themabijeenkomsten gehouden rondom de huidige vijf bedrijfstaken te weten: bedrijfsadvisering; leermiddelen en examinering, loopbaan en evc; subsidieverstrekking en projecten en dienstverlening. Verder zijn we heel concreet met SH&M en Kenteq in gesprek over intensivering van de samenwerking. Het is de bedoeling dat de wettelijke taken van de kenniscentra op 1 augustus 2015 overgaan naar de stichting SBB. Voorwaarde hierbij is wel dat de frictiekosten die betrekking hebben op de afbouw en de overgang naar SBB van de wettelijke taken, door OCW worden gedragen. Hierover wordt momenteel volop overlegd tussen de werkgeversvereniging van de kenniscentra, SBB en OCW. Ambities 2013 Sinds 2011 hebben de besturen van de Stichting Fundeon en de Stichting Fundeon KBBI op basis van het rapport Gedeelde Ambities de doelstellingen en aanwending van de middelen voor het bereiken van de doelen vastgesteld. Die doelstellingen zijn helder vastgelegd in te behalen targets in de vorm van eenduidig meetbare Key Performance Indicatoren. Daarmee is het voor de uitvoeringsorganisatie Fundeon duidelijk geworden welke prestaties zij dient te leveren en aan welke kwaliteitseisen zij moet voldoen. Het kwalitatieve deel van de KPI s is gebaseerd op onafhankelijk marktonderzoek (tevredenheidmeting), waarbij de geformuleerde targets voor 2013 ten minste op en in vrijwel alle gevallen boven het niveau van 2012 waren gesteld. Naast het vasthouden van het algehele niveau eind 2012 stond 2013 in het teken van het doorvoeren van verbetermaatregelen voor taken die nog achterbleven op de doelstelling in Zoals hierna ook blijkt, zijn deze doelstellingen voor 2013 ook nagenoeg gehaald. Een prestatie om trots op te zijn in een periode van onrust en onzekerheid. 6

8 2.2 Activiteiten en resultaten De activiteiten van Fundeon zijn in het beleidsplan 2013 ingedeeld op basis van de in de vorige paragraaf genoemde wettelijke - en bedrijfstaktaken. Allereerst wordt ingegaan op de inhoudelijke activiteiten en ontwikkelingen en vervolgens op de kwantitatieve en kwalitatieve resultaten (voor zover het de bedrijfstaktaken betreft) Inhoudelijke activiteiten c.q. ontwikkelingen Samenwerking technische kenniscentra Mede op initiatief van Fundeon zijn in 2011 de acht technische kenniscentra gestart met een verkenning van de mogelijkheden tot (nadere) samenwerking. Naast Fundeon gaat het daarbij om de volgende kenniscentra: Kenteq, Innovam, VOC, PMLF/VAPRO, SVGB, SH&M en Savantis (T8). Doel van deze samenwerking was om gebruik te maken van elkaars kennis en ervaring. De directe aanleiding hiervoor waren de maatregelen vanuit het actieplan mbo, de komst van Stichting Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) en de bezuinigingen op de overheidsbekostiging. De uitgezette koers binnen de T8 is door het besluit van de minister om de wettelijke taken bij SBB onder te brengen in een ander daglicht komen te staan. Voor samenwerking op het gebied van de wettelijke taken is de T8 geen voertuig meer. Wel zijn er mogelijkheden om samen te op bedrijfstaktaken zoals ontwikkeling van leermiddelen en examenproducten. Zo is er in 2013 een gezamenlijk format voor een exameninstrumentarium ontwikkeld. Eind 2013 zijn er nu drie kenniscentra, te weten SH&M, Kenteq en Fundeon die de samenwerking serieus voortzetten. Binnen de T8 worden nog wel een aantal lopende activiteiten afgerond in 2014 zoals: In gezamenlijkheid werken aan de nieuwe kwalificatiestructuur Het maken van een gezamenlijke arbeidsmarktrapportage Een gezamenlijk aanbod in kader van employability Vakmanschap in Stappen Vitaliteit en duurzaamheid worden steeds belangrijker. De sector heeft dat al vroeg ingezien met voorzieningen als evc en loopbaantrajecten. Daarnaast is het belangrijk dat de werknemers ook inhoudelijk goed geschoold blijven om te kunnen blijven voldoen aan de veranderende veelal hogere eisen in het vak. Ook dat is duurzaam inzetbaarheid. De huidige scholingsvoorzieningen zijn niet meer voldoende. Cao-partijen hebben daarom afspraken gemaakt gericht op kwalificerend vakmanschap. Fundeon heeft de opdracht gekregen om een tweejarige pilot op te zetten en te coördineren. De uitvoering gebeurt in nauwe samenwerking met opleidingsbedrijven en roc s. Werknemers die al enige tijd in de branche werken, maar geen vakdiploma hebben, kunnen via Vakmanschap in Stappen alsnog dat diploma gaan halen. En zoals de naam al zegt: in stappen. Geen lange opleiding, maar via een aantal vakmodules van steeds een paar dagen. Zo kun je de opleiding volgen, op het moment en in het tempo dat u als werkgever of als werknemer het beste uitkomt. Het project is in 2013 uitgewerkt, ingericht en geïmplementeerd en op 1 november 2013 in uitvoering gegaan. Sectorplan bouw & infra Ook landelijk neemt de betekenis en het belang van deze maatregelen aan de duurzame inzetbaarheid van werknemers toe. In het sectorplan bouw & infra, dat 18 december 2013 is aangeboden, investeren de sector en de overheid samen 85 miljoen in de arbeidsmarkt. Het plan kent een looptijd van twee jaar. De sector verwacht twee jaar te moeten overbruggen om de gevolgen van de crisis op de korte termijn het hoofd te kunnen bieden en daarnaast maatregelen te treffen om voor de lange termijn de structurele tekorten op te vangen. 7

9 Sociale partners hebben aan Fundeon gevraagd om de uitvoering van het project te coördineren en is verantwoordelijk voor een deel van de uitvoerende maatregelen, zoals de loonkostensubsidies. Financiële ontwikkelingen Vanuit zowel de overheid als de bedrijfstak was en is er minder budget beschikbaar voor Fundeon. Als gevolg van dalende inkomsten (minder premieafdracht) is er minder geld beschikbaar voor opleidings- en scholingsactiviteiten (O&O-fonds voor de Bouwnijverheid). Dit betekende dat o.a. een bezuiniging van Є 3,2 miljoen vanaf 2013 met een doorloop in Het draagvlak voor collectieve financiering neemt steeds verder af. Werkgevers en werknemers worden steeds meer zelf verantwoordelijk voor hun verdere ontwikkeling en loopbaan. De budgetten staan verder onder druk. Het moet goedkoper, maar wel met behoud van kwaliteit De kenniscentra (en dus ook Fundeon) hadden voor de uitvoering van hun wettelijke taken reeds te maken met een efficiencykorting op het overheidsbudget voor de periode Zoals ook hiervoor is aangegeven zullen per medio 2015 de wettelijke taken en daarmee het budget verdwijnen. In totaal gaat het om 7,5 mln. Het verlies van de wettelijke taken betekent een gat in de begroting van Stichting Fundeon (vanaf 2015), aangezien een deel van de overhead gedekt wordt uit de budgetten voor de wettelijke taken. In de rijksbegroting worden de bezuinigingen verdeeld over 2015 en Hoewel er afgesproken is om de transitie van de wettelijke taken op één moment te laten plaatsvinden (medio 2015) plaatsvinden, zal de bezuiniging al wel ingaan per 1 januari Dat betekent met andere woorden dat een bezuiniging op de wettelijke taken voor 2015 tot het moment van overdracht Kwalitatieve en kwantitatieve resultaten In het beleidsplan 2013 zijn de onderstaande meetbare targets opgenomen. Bij iedere target is (voor zover mogelijk) nader uitgewerkt per kpi de ambitie voor Tenslotte worden de bereikte resultaten in 2013 weergegeven. Met een worden targets weergegeven die gehaald zijn. Met een worden targets weergegeven die (ruimschoots) niet gehaald zijn. Met een worden targets weergegeven die niet gehaald zijn, maar wel bijna. Als criterium daarbij wordt een marge van 15% op de kwantitatieve targets en een marge van 0,2% punt op de kwalitatieve targets gehanteerd. Als gevolg van de bezuinigingstaakstelling zal ook het meten van deze prestatie-indicatoren efficiënter moeten gebeuren. Sinds 2013 zijn er minder kpi s (van twintig naar zeventien) en meten we ook minder frequent. De kwantitatieve kpi s worden elk kwartaal gemeten en de resultaten gerapporteerd aan directie en management. De waardering van de klanten (kwalitatieve kpi s) wordt deels jaarlijks en deels elke twee jaar onderzocht. Ook met deze omvang blijft het goed mogelijk om het bestuur van adequate managementinformatie te voorzien. 8

10 Bedrijfstaktaken 4. Uitvoering subsidiebeleid Key Performance Indicator Taak Doelstelling/targets Realisatie 13. Door middel van subsidies stimuleren van instroom en behoud van personeel Het aantal klachten blijft onder de 1% van het totaal van alle betalingen. In het klachtensysteem is één klacht geregistreerd op de betalingen. Een prima resultaat dus. 9

11 2.3 Organisatie Algemeen Juridische structuur De drie stichtingen Fundeon zijn per 1 januari 2006 opgericht. Het bestuur van de drie stichtingen wordt gevormd door vijf vertegenwoordigers namens de werkgeversorganisatie Bouwend Nederland en vijf vertegenwoordigers namens de werknemersorganisaties FNV Bouw en CNV Vakmensen. Namens de MBO Raad zijn daarnaast vijf bestuurders lid van het bestuur van de Stichting Fundeon KBBI. Organisatiestructuur Fundeon heeft haar centrale kantoor in Harderwijk en daarnaast beschikt Fundeon over regiokantoren in Woerden, Zwolle en Helmond, van waaruit adviseurs opereren en worden ondersteund. Directievoering en verdere ondersteuning (personeelszaken, boekhouding, automatisering, etc.) worden verleend vanuit het centrale kantoor. FTE Stichting Fundeon Fonds heeft geen personeel in dienst. Samenstelling Directie Naam S. van Bodegraven F.W.C.M. Kokke A. Kreulen Functie algemeen directeur directeur Markt & Ontwikkeling directeur Financiën en Operaties Aard Statutair Titulair Titulair Dienstverband Vast Vast Vast Omvang dienstverband 1,0fte 1,0fte 1,0fte Beloning (incl. pensioenlasten) Toegerekend aan Fundeon Fonds De directiebeloning is getotaliseerd voor de drie stichtingen Organisatorische ontwikkelingen Fundeon is een organisatie in beweging. In de eerste plaats bewegen we voor de klant: de medewerkers zijn intrinsiek zeer gedreven om kwaliteit te leveren voor de klant (zowel de branches en de bedrijven, als de werknemers en leerlingen). Men stáát voor de waarde die men heeft voor de bedrijfstak. In de tweede plaats bewegen we ook intern. Logischerwijs is dat weer zichtbaar geworden in de recente reorganisatie eind 2012, begin Het kwijtraken van de wettelijke taken grijpt wederom fors in in de omvang van het personeel. Het betekent niet alleen verlies van KBB medewerkers, maar werkt ook door naar andere afdelingen zoals bijvoorbeeld ICT, financiën en de staf. Al eerder is aangegeven dat het om reductie van ongeveer 80 fte zal gaan, wanneer de bedrijfstaktaken gelijk blijven. Dit laatste is nog onderwerp van brede discussie bij bestuur en cao-partijen. Een aantal medewerkers kan mogelijk een plaats vinden in de SBB-organisatie. De directie gaat er vanuit dat niet eerder dan in het voorjaar 2014 meer duidelijkheid is over de exacte omvang van de personeelsreductie. Het jaar 2014 zal voor Fundeon dan ook vooral in het teken staan van de veranderingen die het gevolg zijn van het verlies van de wettelijke taken. We zetten dan ook fors in op de professionalisering en employability van de medewerkers, binnen of buiten Fundeon. Dat zal veel wederom veel vragen van de weerbaarheid en wendbaarheid van de organisatie. 10

12 In 2013 zijn we verder aan de slag gegaan met de verbeterpunten naar aanleiding van het medewerkerstevredenheidsonderzoek Het voornemen is om in de eerste helft van 2014 opnieuw een meting uit voeren. Om de ontwikkeling van de organisatie nog beter te kunnen sturen zijn er ook voor de ondersteunende afdelingen (P&O, ict e.d.) kpi s geformuleerd voor Deze kpi s zijn opgenomen in de verschillende werkplannen. Medio 2014 zal hiervan de balans worden opgemaakt Ondersteunende diensten en stafafdelingen Financiën en Operaties Algemeen Net als het voorgaande jaar hebben verschillende grote projecten een behoorlijke inspanning gevraagd van de afdelingen automatisering, F&O en subsidie-uitvoering. De werkzaamheden voor de bedrijfstak gaan in volle omvang door terwijl deze afdelingen als gevolg van het verdwijnen van KBB taken en dus overheaddekking in de toekomst moeten krimpen. Binnen dit spanningsveld hebben we in 2013 de opgebouwde kennis en expertise en dus kwaliteit weten te handhaven en weten te versterken. We hebben een stevig Fundament gelegd voor de mogelijke nieuwe toekomst van Fundeon. Wij hebben verder gebouwd aan een efficiëntere organisatie waar afdelingen integraal samenwerken. Met name ICT en Controlling hebben een actieve rol gehad bij de gesprekken over het toekomstig Fundeon. Financiën De aankomende bezuinigingen maken het nog meer noodzakelijk om efficiënter te werken. Het nieuwe Fundeon heeft behoefte aan nog meer financieel inzicht. Financiering zal in de toekomst minder collectief zijn en meer moeten komen van de directe afnemers van de producten en diensten van Fundeon. Het opstellen van goede business modellen en goed inzicht in de kostprijzen van onze producten worden van steeds groter belang. Een groot deel van de uitgevoerde projecten zijn in dit licht uitgevoerd. Informatiemanagement en ICT Ook deze afdelingen hebben een actieve rol op weg naar het nieuwe Fundeon die klaar moet zijn voor nieuwe taken en andere financieringsmodellen. Informatiemanagement ondersteunt de afdelingen bij projectmatig werken bij het realiseren van de voorgenomen efficiency doelstellingen door het actief in kaart brengen van hun processen alvorens deze geautomatiseerd worden. Grote projecten waren een nieuw CRM systeem en een nieuwe logistieke module inclusief web shop. De afdeling ICT faseert in gestaag tempo de oude automatiseringssystemen uit. Het grootste deel van hun projecten stonden in het teken van de vervanging c.q. vernieuwing van de systemen ISBO/SBWI. Dit jaar is ook het Fundeon beveilgingsbeleid verder aangescherpt en voldoet daarmee aan volwassenheidsniveau dat past de omvang van Fundeon Subsidiebeheer Deze afdeling is dit jaar verder gegroeid tot een afdeling die naast de uitvoering van de diverse regelingen ook de communicatie en de uitleg naar de gebruikers van subsidies voor haar rekening neemt. Voor deze afdeling was een grote rol weggelegd bij de totstandkoming en vastlegging van de regelgeving rond het Sectorplan Bouw. Zij werkt hierbij samen en in opdracht van cao partijen. In het komend jaar neemt de afdeling ook de uitvoering voor haar rekening. Subsidie advies Het accent van de werkzaamheden van de subsidieadviseur lag in het afgelopen jaar op het verkennen en versterken van het netwerk van subsidieverstrekkende organisaties op het gebied van de 11

13 arbeidsmarkt, onderwijs(-innovatie), sociale innovatie, duurzame inzetbaarheid / vitaliteit en op het verkennen en eventueel inzetten van de subsidieregelingen op die gebieden, met name het Europees Sociaal Fonds (ESF). In 2013 heeft Fundeon met name gelden ontvangen in het kader van ontvangen in het kader van de Stageboxregeling en ESF. Fundeon is partner in het project Build Up Skills Netherlands. Officemanagement Eind 2012 zijn de afdelingen facilitair en directiesecretariaat F&O samengevoegd tot een nieuwe afdeling officemanagement. Na de afronding van de intensieve verbouwing van onze kantoren was dit ook verantwoord. Met behoud van kwaliteit heeft deze afdeling een behoorlijke bezuiniging weten te realiseren. Repro Deze afdeling is inmiddels letterlijk in het hart van Fundeon geplaatst. De afdeling is nu transparant zichtbaar en ontwikkeld zich verder tot een professionele drukkerij. Het zogenaamde printing on demand principe van onze drukkerij zorgt voor lage voorraden en minder opslagkosten. Steeds meer externe partijen weten ons te vinden Communicatie Algemeen De wereld van de communicatie verandert snel en voortdurend. Social media zorgen ervoor dat iedereen voortdurend communiceert, vragen stelt en meningen uitwisselt. Organisaties moeten hier hun weg in zien te vinden, en dat geldt ook voor Fundeon. In het verslagjaar zijn de inspanningen van Fundeon op de social media en met digitale communicatiemiddelen verder toegenomen. Wij leren steeds beter gebruik te maken van deze moderne communicatiemiddelen. Alleen informatie verspreiden en zenden is uit, het gaat om dialoog en interactie. Via Twitter wordt extra aandacht gegenereerd voor pers- en nieuwsberichten die Fundeon verspreidt, of voor berichten die wij weer opvangen op dit openbare mini-blog. Met grote regelmaat plaatst Fundeon ook stories op Facebook van medewerkers die via een video- of fotoverslag laten zien wat hun werk inhoudt. Zo proberen wij op een andere manier te laten zien aan onze relaties en onze omgeving wat wij doen en hoe wij dat doen. Het bereik hiervan is misschien nog niet altijd even groot, maar dat gaat de komende tijd zeker verder groeien. Met digitale nieuwsbrieven houden wij de diverse doelgroepen (leermeesters, opleiders en werkgevers) op de hoogte van voor hen relevante ontwikkelingen en informatie. Papier maakt steeds meer plaats voor digitale middelen. Er zijn nog wel enkele uitzonderingen. In 2013 verscheen eenmalig het corporate magazine Opbouwend. Het was vooral bedoeld om mkb-bedrijven nog eens te wijzen op de dienstverlening die Fundeon hen biedt. In die opzet lijkt het een geslaagd experiment, getuige het cijfer van een 7,2 dat de aannemers het blad gaven. Voor leermeesters is er het blad Vakkracht dat vijf keer per jaar verschijnt, zowel als papieren uitgave als in de vorm van een digitale nieuwsbrief. Het idee is dat ook Vakkracht op termijn alleen nog als digitale nieuwsbrief uitkomt. De afdeling Communicatie van Fundeon maakt verder het blad Bouwen, dat beoogt werknemers te stimuleren na te denken over hun loopbaan. Er staan verhalen in over mensen die een loopbaanstap maken, of een evc-traject volgen. Tevens bevat het magazine reportages over projecten en bouwtechniek, want het doel is ook om trots uit te stralen over wat de bouw vermag en zo mensen aan de sector te binden. Het magazine wordt verspreid onder alle werknemers (en hun werkgever) die onder de bouw-cao vallen. In 2013 waren ook enkele specifieke projecten waar de aandacht van Communicatie maar is uitgegaan: Vakmanschap in Stappen en de loonkostensubsidies uit het sectorplan. Vakmanschap in Stappen kreeg 12

14 een eigen website. Daarnaast werd en wordt promotie voor deze nieuwe vorm van opleiden gemaakt via de social media. Op de website van Fundeon werden alle relevante informatie en documenten toegevoegd over de diverse loonkostensubsidies. Personeel en Organisatie Algemeen Het jaar 2013 heeft, naast de reguliere werkzaamheden, in het teken gestaan van: de afronding van de reorganisatie van 1 januari 2013, waarbij de ingezette kritische koers van het al dan niet invullen van openstaande vacatures in 2013 is voortgezet, met het oog op de komende ontwikkelingen rond de Kenniscentra van 2015 en verder. de voorbereidingen voor de reorganisatie als gevolg van de toekomstige overheveling van de wettelijke taken naar SBB en de bezuinigingen op de bijdrage van OCW vanaf het jaar Vanaf september 2013 is één van de personeelsadviseurs in dit kader betrokken als adviseur bij de Werkgeververeniging van de Kenniscentra. de overstap van personeelsadministratie naar de afdeling Financiën en de verdere operationalisering van het personeelsinformatiesysteem Profit. De ingezette koers ten aanzien van het optimaliseren van de kwaliteit van functioneren door de medewerkers van Fundeon is voortgezet, waarbij periodiek overleg plaatsvond tussen directie, management, personeelsadviseurs en de Fundeon Academie. Fundeon Academie Focuspunt van de Fundeon Academie in 2013 was employability. Naast het bestaande budget voor de academie werd dit budget in de loop van het jaar uitgebreid met twee ton om extra te investeren in de employability van medewerkers. Dit heeft geleid tot een stijging in het volgen van externe opleidingen. Veel vaker kozen medewerkers naar opleidingsprogramma s van meerdere jaren en leidend tot diplomering. Het cursusaanbod voor alle medewerkers op basis van open inschrijving werd uitgebreid met een fiks aantal employability cursussen zoals Als ervaren medewerker jezelf managen, Personal development, Vanuit je sterke punten werken aan je loopbaan, Check je cv, Het merk ik, Hoe maak ik impact, Social media inzetten voor je loopbaan en Sollicitatiebrieven, brieven en s schrijven. Naast het volgen van cursussen heeft de Fundeon Academie ook gezocht naar de inzet van een toegankelijke test die inzicht geeft in je employability. Na een pilot waarin een testgroep van medewerkers en leidinggevenden deelnamen is ervoor gekozen om de Employabilityscan PEGA van HetEigenVermogen breed in te zetten. Deze PEGA-test combineert persoonlijke voorkeuren met talenten, persoonlijkheid en leervermogen en de uitslag geeft concrete beroepen die bij de deelnemer zouden kunnen passen. In 2013 is deze test door 75 medewerkers gedaan. Op het gebied van interne training verzorgde de Fundeon Academie scholingsprogramma s voor leidinggevenden, adviseurs en projectleiders Ontwikkeling. De leidinggevenden hebben zich verder geprofessionaliseerd in de uitvoering van de beoordelings- en ontwikkelcyclus. Daarnaast is er door de Academie aandacht besteed aan employability en de rol van leidinggevenden. Adviseurs volgden verschillende fit trainingen: een opleidingsvorm die deelnemers in staat stelt hun eigen trainingsprogramma samen te stellen. Daarnaast werd er een train-de-trainer-programma ontwikkeld voor adviseurs die leermeestercursussen geven. Voor de afdeling Ontwikkeling werd de opzet en inhoud van een opleidingsprogramma gemaakt dat in 2014 zal worden uitgerold. Het onderzoek naar het leerrendement van de academie van 2012 leidde tot de publicatie van het artikel Effectmeting bij Fundeon Academie. Wat levert opleiden op? in Tijdschrift voor Ontwikkeling in Organisaties (nummer 2, juni 2013). 13

15 Het cursusaanbod van de Fundeon Academie stond ook in 2013 open voor de samenwerkende kenniscentra in de techniek: de T8 Academie. Ruim 160 deelnemers van Innovam, VOC, Savantis, PMLF, Kenteq, SVGB, SH&M volgden cursussen. In NSCU, het tijdschrift van Nederlandse Stichting voor Corporate Universities, werd het artikel Fundeon Academie. Startmotor voor bredere samenwerking gepubliceerd (juni 2013). De Fundeon Academie heeft van Kenteq de opdracht gekregen om een posthbo programma loopbaanadviseur Kenteq te ontwikkelen en uit te voeren. Daarmee is in 2013 gestart. En dit programma wordt in 2014 afgerond Kwaliteitszorg Algemeen Een goed functionerend kwaliteitsmanagementsysteem vormt een belangrijk instrument voor de verdere ontwikkeling van de organisatie. Fundeon is organisatiebreed ISO-gecertificeerd en onlangs is weer een driejaarlijkse herbeoordeling uitgevoerd die positief is verlopen. De slag naar een organisatie met oog voor gerealiseerde resultaten is ingezet met Gedeelde Ambities. Tijdens deze herbeoordeling trof Certiked een organisatie aan die goed uitgelijnd is om haar wettelijke en bedrijfstaktaken uit te voeren. In het primaire proces heeft een goede uitvoering van de opdracht veel aandacht, mede dankzij de performance indicatoren. De ondersteunende afdelingen leveren daaraan een passende bijdrage: zie verder bij de sterke punten. Behalve de zeer sterke kwantitatieve focus van de performance indicatoren en de jaarwerkplannen, is de organisatie ook zeer mensgericht. De volgende punten zijn door Certiked als zeer positief bestempeld: 1. De stafafdelingen (waaronder onderdelen van F&O) leveren effectief ondersteuning aan de doelen van de organisatie; 2. Fundeon zet sterk in op de professionalisering en employability van haar medewerkers; 3. De afdeling EVC is opvallend sterk in het borgen en verbeteren van haar processen. De mensgerichte benadering kan meer geïntegreerd worden met de kwantitatieve focus. Er ontbreekt een heldere visie op kennismanagement. Welke kennis is noodzakelijk voor de organisatie om adequaat in kunnen spelen op de aanstaande veranderingen? De aanmerkingen in het vorige onderzoek zijn nagenoeg allemaal opgevolgd. Alleen het management review blijft een uitdaging. Tevens is de evaluatie van kritieke leveranciers onvoldoende georganiseerd en geborgd en is blijvende aandacht nodig om de klachtenprocedure goed onder de aandacht te houden, zowel intern als extern. Klachten Inzicht in de aard en omvang van deze klachten waardoor zij zich als organisatie kan verbeteren. De feiten en cijfers zeggen iets over de omvang en snelheid waarmee klachten worden verwerkt binnen Fundeon. In 2013 zijn er in totaal 19 klachten geregistreerd. Dit zijn er vijf minder dan in De ontvangen klachten in 2013 zijn als volgt gerubriceerd: soort klacht totaal gereed openstaand EXI examen inhoudelijk EXU examen uitvoering EVC evc-centra SUB subsidies ERK erkenningsregeling LEV levering leermiddelen

16 en examenproducten Alle geregistreerde klachten zijn in 2013 afgehandeld. Indien noodzakelijk zijn naar aanleiding van een klacht preventieve en/of corrigerende maatregelen getroffen, die moeten voorkomen dat dezelfde klacht zich nogmaals voordoet. Als illustratie hiervoor dient een klacht over het niet toekennen van de opdrachtgeverssubsidie in het kader van het leerlingbouwplaatsbeleid vanwege het niet voldoen aan de subsidievoorwaarden. Bij nadere bestudering van de klacht is gebleken dat de tekst op de website van Fundeon niet correct was. Deze is daarop aangepast en de opdrachtgeverssubsidie is alsnog uitbetaald. Op basis van voorgaande is de conclusie gerechtvaardigd dat de procedure voor behandeling van klachten effectief is. Het verdient overigens wel aanbeveling om (blijvend) hoge prioriteit te geven aan het afhandelen van klachten en oorzaak/maatregel terug te koppelen naar de direct betrokkenen. 15

17 2.4 Bestuur Samenstelling bestuur in 2013 Bestuur Stichting Fundeon en Fundeon Fonds Namens Bouwend Nederland: H.W.J. Bol (werkgeversvoorzitter, fungerend voorzitter 2013) Mw. M.J.T.P van der Post (vanaf 1 november 2013) G.A. Reus Mw. A.W.M. Scholten (tot en met 31 oktober 2013) A.F.J. de Vries A. Voogt (penningmeester) Namens FNV Bouw: Mw. M.B. van Veldhuizen (werknemersvoorzitter) Mw. S.H. ter Maat Ch. R. Ramdas (tot en met 30 september 2013) Mw. K. Ünlütürk (vanaf 1 oktober 2013) Namens CNV Vakmensen: G. Lokhorst (secretaris) H.A. van der Spek (vanaf 1 mei 2013) Rooster van aftreden Alle bestuursleden zijn per 1 januari 2012 (her)benoemd tot en met 31 december Indien bestuursleden tussentijds worden benoemd nemen zij in het rooster van aftreden de plaats in van diegene die zij opvolgen. Van de dames Ter Maat, Ünlütürk en Van der Post en de heren Reus en Van der Spek is het de eerste termijn, die op 31 december 2014 afloopt. Van alle overige bestuursleden is het de tweede of derde termijn, die eveneens op 31 december 2014 afloopt. Bestuursbeloning In 2013 heeft de volgende honorering plaatsgevonden van bestuurders (getotaliseerd voor de drie stichtingen): Vacatiegelden / reiskostenvergoeding leden bestuur: Dhr. H.W.J. Bol (werkgeversvoorzitter) Dhr. A. Voogt (penningmeester) Mw. A.W.M. Scholten Dhr. G.A. Reus Dhr. A.F.J. de Vries Mw. M.J.T.P van der Post 472 Mw. M.B. van Veldhuizen (werknemersvoorzitter) Mw. K. Ünlütürk 881 Mw. S.H. ter Maat Dhr. Ch. R. Ramdas Dhr. H.A. van der Spek Dhr. G. Lokhorst (secretaris)

18 2.4.2 Evaluatie besturen in het kader van Good Governance Al vanaf 2008 voldoet Fundeon aan alle belangrijke eisen van de Governance Code van de Kenniscentra. Deze code gaat over het besturen van kenniscentra, het interne toezicht daarop en de verantwoording daarover aan de overheid en stakeholders. Criteria die aan de code ten grondslag liggen zijn: checks and balances, transparantie, professionaliteit, onafhankelijkheid en onbevangenheid en tenslotte betrokkenheid van organisaties van werkgevers, werknemers en onderwijsinstellingen. Op basis van deze code is in het Fundeon bestuurs- en directiereglement, hoofdstuk 2, artikel 6.1 lid 13, opgenomen dat het bestuur periodiek de eigen inrichting en het eigen functioneren als collectief en de bijdrage van de afzonderlijke leden evalueert. Zoals bestuurlijk vastgelegd heeft deze evaluatie betrekking op de besturen en de bestuursleden van de drie Fundeon Stichtingen: Fundeon, Fundeon Fonds en Fundeon KBBI. Waar in dit hoofdstuk gesproken wordt van 'het bestuur', heeft dit aldus telkens betrekking op alle drie de genoemde besturen, tenzij dat anders wordt vermeld. Bestuursmodel Bij Fundeon is gekozen voor het zogenaamde Bestuursmodel (optie II) uit de Govenance Code (GC) voor de Kenniscentra Beroepsonderwijs Bedrijfsleven. Dit betekent het volgende: Het bestuur is eindverantwoordelijk en aansprakelijk voor het besturen van het kenniscentrum, maar heeft de bestuurlijke taken vergaand gedelegeerd aan de directie. Het bestuur houdt toezicht op de uitvoering van de gedelegeerde taken door de directie. Het bestuur blijft de bestuurder in de zin van het stichting- en verenigingenrecht (boek 2 BW). Fundeon en zijn rechtsvoorgangers worden al tientallen jaren op deze manier bestuurd door de sociale partners in de bouwnijverheid en het mbo-onderwijsveld. Partijen zijn dienaangaande zeer nauw inhoudelijk en financieel betrokken bij het beroepsonderwijs bouw en infra. Door deze betrokkenheid vanuit het collectieve beleid van de bedrijfstak inzake beroepsonderwijs, arbeidsmarkt en scholing - vastgelegd in de cao Bouw - kan kwalitatief hoogwaardig beroepsonderwijs en scholing voor de bedrijfstak gerealiseerd worden, waarmee tevens zo optimaal mogelijk de kwantitatieve behoefte van de bedrijfstak aan personeel beantwoord wordt. Bestuursevaluatie In Hoofdstuk III Bestuur en Toezicht van de GC is in artikel 3.3 i het volgende opgenomen: Periodiek evalueert het bestuur de eigen inrichting en het eigen functioneren als collectief en de bijdrage van de afzonderlijke leden. De conclusies en afspraken worden vastgelegd in een dossier dat wordt beheerd door of namens het bestuur. De evaluatie over 2012 heeft, begin 2013, plaatsgevonden aan de hand van een (nieuwe) vragenlijst, die was uitgesplitst in de volgende vier subthema s: 1. Functioneren bestuur als geheel; 2. Functioneren individueel bestuurslid; 3. Functioneren van de voorzitter(s) van het bestuur; 4. Samenspel tussen bestuur en directie. De belangrijkste uitkomsten van de collectieve evaluatie zijn: Ad 1 functioneren bestuur als geheel 17

19 Er is sprake van een open vergadercultuur, waarbij alle leden van het bestuur zich vrij voelen hun opvattingen en gevoelens uit te spreken. Er manifesteert zich thans geen schadelijke rivaliteit tussen de leden van het bestuur onderling, maar gelet op huidige tijdgeest en belangentegenstellingen moet het bestuur blijvend investeren in onderlinge relaties en betrokkenheid. Het bestuur is van mening dat de samenstelling van het bestuur evenwichtig en in overeenstemming met de behoeften van de organisatie is, waarbij door de onderwijsbestuursleden werd aangetekend dat zij een voorkeur hebben voor een paritair Fundeon KBBI-bestuur. Ad 2 functioneren individueel bestuurslid Het functioneren van de individuele bestuursleden werd als goed beoordeeld, evenals de aanwezigheid alsmede de inzet ook buiten de vergaderingen voor de Fundeon-organisatie. Gepleit werd wel, vanwege het feit dat nieuwe bestuursleden lange tijd nodig hebben om de complexe Fundeon-organisatie te leren kennen, voor een (inhoudelijk) inwerkprogramma voor bestuursleden. Ad 3 functioneren van de voorzitter(s) van het bestuur In het algemeen was het bestuur van mening dat de voorzitter ervoor zorgt dat de belangrijke onderwerpen op het juiste moment en op de juiste wijze worden geagendeerd. Ook ziet de voorzitter er op toe dat de vergaderingen op een adequate wijze worden voorbereid (n.b. beide punten via agendacommissie samen met algemeen directeur en ambtelijk secretaris). Ook zorgt de voorzitter ervoor dat alle leden worden uitgedaagd tot het leveren van een actieve bijdrage aan oordeelsvorming en besluitvorming. Ad 4 samenspel tussen bestuur en directie Het samenspel tussen bestuur en directie werd als positief beoordeeld. Dit betreft onder andere de informatievoorziening, de heldere rolverdeling en wederzijds respect en waardering. In het uitzonderlijke geval dat de directie niet constructief en defensief op positief-kritische vragen en suggesties van het bestuur reageert wordt daarop meteen actie ondernomen. Door de agendacommissie is afgesproken om de bestuursevaluatie over 2013 in het voorjaar van 2014 te houden. Dit zal met behulp van dezelfde vragenlijst worden gedaan. Hieraan toegevoegd wordt een kolom beter, hetzelfde, slechter als afgelopen jaar. Agendacommissie De agendacommissie is belast met het beheer van de agenda van de bestuursvergaderingen en is bevoegd onderwerpen te agenderen en stukken bij de agendapunten te voegen. De agendacommissie is echter niet bevoegd om de aangeleverde stukken inhoudelijk te bewerken. De agendacommissie komt gewoonlijk twee weken voorafgaand aan de besturenvergadering bijeen, waarbij de conceptagenda en de schriftelijke mededelingen worden besproken. De agendacommissie is in 2013 vier maal bijeen geweest. In deze vergaderingen is de agenda voor de besturenvergadering vastgesteld. In het bestuurs- en directiereglement zijn de taken en bevoegdheden van de agendacommissie van het bestuur nader omschreven. Auditcommissie In 2013 is de auditcommissie drie keer bijeen geweest waarbij, in aanwezigheid van de accountant en de directeur F&O, overleg is gevoerd over onder andere de jaarrekeningen 2013, accountantsverslag 2012, halfjaarcijfers 2013, begrotingen 2014, penisoenen en diverse projectadministraties. Over de inhoud en de resultaten van deze overleggen zijn in de bestuursvergaderingen door de penningmeester (= voorzitter auditcommissie) gerapporteerd. De taken en bevoegdheden van de auditcommissie zijn in het bestuursen directiereglement nader omschreven. 18

20 N.B. Met betrekking tot zowel de agendacommissie als de auditcommissie is er in formele zin sprake van twee commissies (Fundeon/Fundeon Fonds en Fundeon KBBI). In de praktijk vinden door een personele unie in zowel de agendacommissies als de auditcommissies de vergaderingen gezamenlijk plaats, waarbij wel de formele verantwoordelijkheden in acht genomen worden. Bestuursvergaderingen (structuur, frequentie en besproken onderwerpen) Als gevolg van Gedeelde Ambities is er besloten om ook de bestuursvergaderingen te splitsen. Vanaf 2011 vinden er derhalve gescheiden bestuursvergaderingen plaats. De vergaderfrequentie is daarbij bepaald op Fundeon en Fundeon Fonds 5 x per jaar en Fundeon KBBI 3 x per jaar, waarbij de vergaderingen op dezelfde dag plaatsvinden. Eind 2011 is besloten om vanaf 2012 voor beide besturenvergaderingen een frequentie van vier keer per jaar te hanteren. Achtergrond hiervan is dat op deze manier beter aangesloten kan worden bij de kwartaalrapportages (financiële en kwantitatieve/kwalitatieve over KPI s). In 2013 zijn vier besturenvergaderingen Fundeon en Fundeon Fonds, vier bestuursvergaderingen Fundeon KBBI en drie studiebijeenkomsten, van de drie gezamenlijke besturen, gehouden. In de bestuursvergaderingen zijn diverse onderwerpen aan de orde geweest en heeft besluitvorming plaatsgevonden. Voorbeelden van behandelde onderwerpen zijn: (financiële) kwartaalrapportages, jaarrekeningen 2012 van de drie Stichtingen Fundeon, beleidsplan 2014, sectorplannen 2014 opgesteld door de drie zogenaamde sectorplatforms (B&U, Infra, GA) en het activiteitenplan 2014 van het Onderwijsplatform, begrotingen 2014 van de drie Stichtingen Fundeon, driejarenplan leerlingbouwplaatsen , (aanpassingen van de) kwalificatiestructuur/ kwalificatiedossiers, onderwijsprijzen, ontwikkelingen met betrekking tot de Stichting Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) (transitieplan), project Vakmanschap in Stappen (VIS, voorheen Kwalificerend Modulair Opleiden), Techniek doet en erkenningsaanvragen van opleidingsbedrijven. Belangrijke onderwerpen waren verder de evc-centra Bouw en Infra en het Loopbaantraject Bouw en Infra. De studiebijeenkomsten hebben in het teken gestaan van de bezuinigingen op de kenniscentra als gevolg van regeerakkoord (overdracht wettelijke taken aan SBB, samenwerking T8 en Impactanalyse (visie directie op Fundeon 2015)). 19

Jaarverslag 2013. Stichting Fundeon KBBI Statutair gevestigd te Harderwijk

Jaarverslag 2013. Stichting Fundeon KBBI Statutair gevestigd te Harderwijk 2013 s t i c ht i ngfundeonkbbi Jaarverslag 2013 Stichting Fundeon KBBI Stichting Fundeon KBBI Statutair gevestigd te Harderwijk Versie: definitief Vastgesteld te Harderwijk op 13 mei 2014 door het bestuur

Nadere informatie

JAARVERSLAG Stichting 631/634 voor laad-, los- en overslagbedrijven, expediteurs, cargadoors en bevrachters

JAARVERSLAG Stichting 631/634 voor laad-, los- en overslagbedrijven, expediteurs, cargadoors en bevrachters JAARVERSLAG 2015 Stichting 631/634 voor laad-, los- en overslagbedrijven, expediteurs, cargadoors en bevrachters Secretariaat: Postbus 308 2800 AH Gouda INHOUDSOPGAVE blz A Bestuursverslag 3 B Jaarrekening

Nadere informatie

Stichting ENUM Nederland Arnhem

Stichting ENUM Nederland Arnhem Stichting ENUM Nederland Arnhem Jaarverslaggeving over 2013 Statutaire vestigingsplaats: Arnhem Feitelijk adres en vestigingsplaats: Meander 501, Arnhem 1 Inhoud Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2013

Nadere informatie

Stichting ENUM Nederland

Stichting ENUM Nederland Stichting ENUM Nederland Jaarverslaggeving over 2016 Rechtsvorm: Stichting Statutaire vestigingsplaats: Arnhem Feitelijk adres en vestigingsplaats: Meander 501, Arnhem KvK Arnhem: 09163163 1 Inhoud Jaarrekening

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Scholings- en Werkgelegenheidsfonds voor de Timmerfabrieken te Bussum. Van:

Jaarrekening Stichting Scholings- en Werkgelegenheidsfonds voor de Timmerfabrieken te Bussum. Van: Jaarrekening 2014 Van: Stichting Scholings- en Werkgelegenheidsfonds voor de Timmerfabrieken te Bussum Statutaire vestigingsplaats: Bussum Adres: Nieuwe s-gravelandseweg 16 1405 HM Bussum Inhoudsopgave

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Stichting Vrienden van Sprank

Jaarrekening 2013. Stichting Vrienden van Sprank Jaarrekening 2013 Stichting Vrienden van Sprank 1 INHOUDSOPGAVE Pagina 5.1 Jaarrekening 2013 5.1.1 Balans per 31 december 2013 4 5.1.2 Resultatenrekening over 2013 5 5.1.3 Kasstroomoverzicht over 2013

Nadere informatie

Feiten en cijfers. Jaarverslag 2012 stichting Fundeon KBBI

Feiten en cijfers. Jaarverslag 2012 stichting Fundeon KBBI Feiten en cijfers Jaarverslag 2012 stichting Fundeon KBBI Jaarverslag 2012 Stichting Fundeon Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bouw & Infra (KBBI) Stichting Fundeon KBBI Statutair gevestigd te Harderwijk

Nadere informatie

Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de Timmerfabrieken

Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de Timmerfabrieken Jaarrekening 2014 Van: Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de Timmerfabrieken Statutaire vestigingsplaats: Bussum Adres: Nieuwe s-gravelandseweg 16 1405 HM Bussum Inhoudsopgave Jaarverslag

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening... 3 2.1 Balans per 31 12 2015 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst en verliesrekening

Nadere informatie

Jaarrekening. van. Stichting WAG Kootwijkerbroek - Stroe. Kootwijkerbroek

Jaarrekening. van. Stichting WAG Kootwijkerbroek - Stroe. Kootwijkerbroek Jaarrekening 2016 van Stichting WAG Kootwijkerbroek - Stroe te Kootwijkerbroek Inhoudsopgave 1 Bestuursverslag en ondertekening door bestuur 3 2 Balans per 31 december 2016 5 3 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Jaarrekening. Stichting College voor Huisartsen met Bijzondere Bekwaamheden (CHBB) Jaarrekening CHBB 2014 versie 1

Jaarrekening. Stichting College voor Huisartsen met Bijzondere Bekwaamheden (CHBB) Jaarrekening CHBB 2014 versie 1 Jaarrekening 2014 Stichting College voor Huisartsen met Bijzondere Bekwaamheden (CHBB) Jaarrekening CHBB 2014 versie 1 Inhoudsopgave 1.0 Jaarverslag... 1 2.0 Balans (na resultaat bestemming)... 2 3.0 Staat

Nadere informatie

RAPPORT Stichting Dekat di Hati inzake: Financieel Verslag 2014. Inzake: Jaarverslag 2014

RAPPORT Stichting Dekat di Hati inzake: Financieel Verslag 2014. Inzake: Jaarverslag 2014 RAPPORT Stichting Dekat di Hati inzake: Financieel Verslag 2014 Inzake: Jaarverslag 2014 JAARVERSLAG BESTUURSVERSLAG STICHTING DEKAT Dl HATI OVER 2014 Maart 2011 is de Stichting Dekat di Hati opgericht

Nadere informatie

Jaarrekening 2012. Stichting Scholings- en Werkgelegenheidsfonds voor de Timmerfabrieken te Bussum. Van:

Jaarrekening 2012. Stichting Scholings- en Werkgelegenheidsfonds voor de Timmerfabrieken te Bussum. Van: Jaarrekening 2012 Van: Stichting Scholings- en Werkgelegenheidsfonds voor de Timmerfabrieken te Bussum Statutaire vestigingsplaats: Bussum Adres: Nieuwe s-gravelandseweg 16 1405 HM Bussum Inhoudsopgave

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Stichting Scholings- en Werkgelegenheidsfonds voor de Timmerfabrieken te Bussum. Van:

Jaarrekening 2013. Stichting Scholings- en Werkgelegenheidsfonds voor de Timmerfabrieken te Bussum. Van: Jaarrekening 2013 Van: Stichting Scholings- en Werkgelegenheidsfonds voor de Timmerfabrieken te Bussum statutaire vestigingsplaats: Bussum Adres: Nieuwe 's-gravelandseweg 16 1405 HM Bussum Inhoudsopgave

Nadere informatie

Jaarbericht OFE Detailhandel. Jaarrekening Overige gegevens Resultaatbestemming Controleverklaring Gebeurtenissen na balansdatum

Jaarbericht OFE Detailhandel. Jaarrekening Overige gegevens Resultaatbestemming Controleverklaring Gebeurtenissen na balansdatum Jaarbericht OFE Detailhandel Jaarrekening 2015 Overige gegevens Resultaatbestemming Controleverklaring Gebeurtenissen na balansdatum Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening 2015 1. Balans per 31 december 2015

Nadere informatie

Stichting MicroHulp Helmond

Stichting MicroHulp Helmond Stichting MicroHulp Helmond te Helmond Jaarrekening 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina Algemeen 2 Jaarrekening 2016 Balans per 31 december 2016 3 Resultatenrekening over 31 december 2016 4 Grondslagen van waardering

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening (x 1.000)... 3 2.1 Balans per 31 12 2016 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst

Nadere informatie

JAARREKENING Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening pag. 1

JAARREKENING Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening pag. 1 JAARREKENING 2015 Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening 2015 - pag. 1 Inhoudsopgave Jaarverslag 2015 1. Bestuursverslag 2. Balans per 31-12-2015 3. Staat van Baten en Lasten over

Nadere informatie

Stichting MicroHulp Helmond

Stichting MicroHulp Helmond Stichting MicroHulp Helmond te Helmond Jaarrekening 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina Algemeen 2 Jaarrekening 2015 Balans per 31 december 2015 3 Resultatenrekening over 31 december 2015 4 Grondslagen van waardering

Nadere informatie

Stichting Steunfonds Zuster Kueter JAARREKENING 1 30-6-2014

Stichting Steunfonds Zuster Kueter JAARREKENING 1 30-6-2014 Stichting Steunfonds Zuster Kueter JAARREKENING 2013 1 30-6-2014 JAARREKENING 2013 INHOUDSOPGAVE pag. Inhoudsopgave 2 Bestuur en vaststelling jaarrekening 3 Jaarverslag 4 Balans per 31 december 2013 5

Nadere informatie

Betreft : jaarstukken fondsen 2012 CAO BTER voor de Timmerindustrie Referentie : 2013-0000046719 - uw brief van 23 april 2013

Betreft : jaarstukken fondsen 2012 CAO BTER voor de Timmerindustrie Referentie : 2013-0000046719 - uw brief van 23 april 2013 IVlinisterie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid t.a.v. Directie Uitvoeringstaken Arbeidsvoorwaardènwetgeving, afd. CAV, jaarverslag 2012 Postbus 90801 2509 LV DEN HAAG stichting fondsen administratie

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 Stichting Oevernet

Jaarrekening 2015 Stichting Oevernet Jaarrekening 2015 Stichting Oevernet Inhoud 1 Bestuursverslag 3 1.1 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 4 2 Jaarrekening 2.1 Balans per 31 december 2015 6 2.2 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

STICHTING 631/634 TE ALPHEN AAN DEN RIJN. Rapport inzake jaarstukken 2016

STICHTING 631/634 TE ALPHEN AAN DEN RIJN. Rapport inzake jaarstukken 2016 STICHTING 631/634 TE ALPHEN AAN DEN RIJN Rapport inzake jaarstukken 2016 Inhoudsopgave Pagina 1 Bestuursverslag over 2016 3 1 Balans per 31 december 2016 5 2 Exploitatierekening 2016 6 3 Grondslagen voor

Nadere informatie

Jaarverslag. Vereniging FME-CWM FNV Metaal CNV Vakmensen De Unie VHP2. Metalektro

Jaarverslag. Vereniging FME-CWM FNV Metaal CNV Vakmensen De Unie VHP2. Metalektro Jaarverslag 2014 Vereniging FME-CWM FNV Metaal CNV Vakmensen De Unie VHP2 Metalektro INHOUDSOPGAVE VOORWOORD STATUTEN BESTUUR JAARREKENING Balans per 31 december 2014 Staat van baten en lasten over 2014

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2015 Stichting AKROS Beheer te Amsterdam

FINANCIEEL VERSLAG 2015 Stichting AKROS Beheer te Amsterdam FINANCIEEL VERSLAG 2015 Stichting AKROS Beheer te Amsterdam Inhoud : Bestuursverslag Balans per 31-12-15 Resultaten rekening per 31-12-15 Korte toelichting op de balans Amsterdam, mei 2016 R.v.d. Wouw

Nadere informatie

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Stichting MeeleefGezin. Jaarverslag 2012

Stichting MeeleefGezin. Jaarverslag 2012 Jaarverslag Utrecht, 3 juli 2013 Inhoudsopgave Bestuursverslag 3 Jaarrekening Balans per 31 december 6 Staat van baten en lasten 7 Toelichting 8 Overige gegevens 12 2 Bestuursverslag Algemeen De stichting

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Optimix Beleggersgiro 2013

Jaarverslag Stichting Optimix Beleggersgiro 2013 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Algemene gegevens 2 Bestuurverslag 3 Jaarrekening 2013 4 - Balans per 31 december 2013 5 - Winst en verliesrekening over de periode 1 januari t/m 31 december 2013 6 - Toelichting

Nadere informatie

MAURITS EN ANNA DE KOCK STICHTING TE AMSTERDAM

MAURITS EN ANNA DE KOCK STICHTING TE AMSTERDAM MAURITS EN ANNA DE KOCK STICHTING TE AMSTERDAM Rapport inzake jaarstukken 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Ontbreken van de verklaring 2 2 Algemeen 2 3 Ontbreken van de verklaring 4 JAARREKENING

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. van Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Tankstations en Wasbedrijven

Jaarrekening 2014. van Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Tankstations en Wasbedrijven Jaarrekening 2014 van Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Tankstations en Wasbedrijven Sociale partners: FNV Bondgenoten CNV Vakmensen De Unie LBV BETA BOVAG Statutaire vestigingsplaats: Adres:

Nadere informatie

Stichting MicroHulp Helmond

Stichting MicroHulp Helmond Stichting MicroHulp Helmond te Helmond Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina Algemeen 2 Jaarrekening 2014 Balans per 31 december 2014 3 Resultatenrekening over 2014 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2014 Stichting AKROS Beheer te Amsterdam

FINANCIEEL VERSLAG 2014 Stichting AKROS Beheer te Amsterdam FINANCIEEL VERSLAG 2014 Stichting AKROS Beheer te Amsterdam Inhoud : Bestuursverslag Balans per 31-12-14 Resultaten rekening per 31-12-14 Korte toelichting op de balans Accountantsverklaring inzake 2014

Nadere informatie

Stichting Benedictus Labre

Stichting Benedictus Labre Stichting Benedictus Labre Boekjaar 2015 Stichting Benedictus Labre Utrecht 6 april 2016 Inhoud Blad Inhoud 2 Contactgegevens 2 Jaarverslag over boekjaar 2015 3 Jaarrekening 2015 4 Toelichting op de jaarrekening

Nadere informatie

JAARREKENING 2014. Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening 2014 - pag. 1

JAARREKENING 2014. Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening 2014 - pag. 1 JAARREKENING 2014 Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening 2014 - pag. 1 Inhoudsopgave Jaarverslag 2014 1. Bestuursverslag 2. Balans per 31-12-2014 3. Staat van Baten en Lasten over

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek Rijn en Venen

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek Rijn en Venen Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek Rijn en Venen INHOUDSOPGAVE Pagina FINANCIEEL VERSLAG JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2015 4 2 Staat van baten en lasten over 2015 6 3 Kasstroomoverzicht 2015

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting Oevernet

Jaarrekening 2014. Stichting Oevernet Jaarrekening 2014 Stichting Oevernet 1.0 Inhoud 1 Inhoud 2 2 Jaarrekening 2.1 Bestuursverslag 3 2.2 Grondslagen 4 2.3 Balans per 31 december 6 2.4 Staat van Baten en Lasten 7 2.5 Toelichting Financiële

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage s-gravenhage Jaarrekening 2014 18 juni 2015-1 - Inhoud Blad Jaarrekening 2014 3 Bestuursverslag 4 Jaarrekening 7 Balans per 31 december 2014 (na bestemming batig saldo) 8 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Basisschool De Werf: vrije persoonlijkheidsvorming, sterk inhoudelijk onderwijs en een goede zorgstructuur

Basisschool De Werf: vrije persoonlijkheidsvorming, sterk inhoudelijk onderwijs en een goede zorgstructuur Basisschool De Werf: vrije persoonlijkheidsvorming, sterk inhoudelijk onderwijs en een goede zorgstructuur 1. De Werf kijkt vooruit De Werf is een algemeen bijzondere basisschool die onderwijs verzorgt

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARVERSLAG. Stichting Beheer Kunstcollectie Zuyderland MC

FINANCIEEL JAARVERSLAG. Stichting Beheer Kunstcollectie Zuyderland MC FINANCIEEL JAARVERSLAG 2016 Stichting Beheer Kunstcollectie Zuyderland MC INHOUD 1. Algemeen 2. Bestuursverslag 3. Balans per 31 december 2016 4. Winst- en verliesrekening 2016 5. Kasstroomoverzicht 6.

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Vrienden van Dôme

Jaarrekening Stichting Vrienden van Dôme Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Jaarrekening 1 Balans per 31 december 2014 2 Staat van baten en lasten over 2014 3 Waarderingsgrondslagen 4 Toelichting op de Balans per 31 december 2014 5 Toelichting op

Nadere informatie

Stichting Schiedamse Theaters Stadserf DZ Schiedam

Stichting Schiedamse Theaters Stadserf DZ Schiedam Stadserf 1 3112 DZ INHOUDSOPGAVE Pagina Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2015 2 Staat van baten en lasten over 2015 3 Kasstroomoverzicht 2015 4 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Samengevoegd College Hageveld en Hageveld Beheer

Samengevoegd College Hageveld en Hageveld Beheer Jaarrekening Grondslagen Deze jaarrekening is in opdracht van het bestuur van de Stichting Hageveld Beheer en de Onderwijsstichting College Hageveld opgesteld door de Stichting Regionaal Onderwijsbureau

Nadere informatie

Stichting ENUM Nederland Arnhem. Jaarverslaggeving over 2010

Stichting ENUM Nederland Arnhem. Jaarverslaggeving over 2010 Stichting ENUM Nederland Arnhem Jaarverslaggeving over 2010 1 Inhoud Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2010 (voor resultaatbestemming) 4 Winst-en-verliesrekening over 2010 5 Kasstroomoverzicht over

Nadere informatie

Stichting Steunfonds Zuster Kueter JAARREKENING

Stichting Steunfonds Zuster Kueter JAARREKENING Stichting Steunfonds Zuster Kueter JAARREKENING 2012 1 JAARREKENING 2012 INHOUDSOPGAVE pag. Inhoudsopgave 2 Bestuur en vaststelling jaarrekening 3 Balans per 31 december 2012 4 Resultatenrekening 2012

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Pagina. ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 1 2 Samenstellingsverklaring 2 3 Algemeen 3

INHOUDSOPGAVE. Pagina. ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 1 2 Samenstellingsverklaring 2 3 Algemeen 3 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 1 2 Samenstellingsverklaring 2 3 Algemeen 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2015 4 2 Staat van baten en lasten over 2015 5 3 Grondslagen voor waardering

Nadere informatie

Jaarverslag over 2014

Jaarverslag over 2014 Woontij Projecten B.V. Jaarverslag over 2014 18 maart 2015 INHOUDSOPGAVE 1 JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR 1. Algemene gegevens 2 2. Van het bestuur 3 2 JAARREKENING 2014 1. Balans 4 2. Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Steunstichting SBWU. Boekjaar 2014. Steunstichting SBWU Utrecht. 2 april 2015

Steunstichting SBWU. Boekjaar 2014. Steunstichting SBWU Utrecht. 2 april 2015 Steunstichting SBWU Boekjaar 2014 Steunstichting SBWU Utrecht 2 april 2015 Inhoud Blad Jaarrekeningverslag over boekjaar 2014 3 Jaarrekening 2014 4 Balans per 31 december 2014 5 Winst-en verliesrekening

Nadere informatie

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 3 Voorwoord 4 Resultaten 5 Financiële positie 7 Ondertekening van de accountantsrapportage 9 Jaarstukken 2008 Jaarrekening

Nadere informatie

Stichting ENUM Nederland Arnhem. Jaarverslaggeving over 2011

Stichting ENUM Nederland Arnhem. Jaarverslaggeving over 2011 Stichting ENUM Nederland Arnhem Jaarverslaggeving over 2011 1 Inhoud Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2011 (voor resultaatbestemming) 4 Winst-en-verliesrekening over 2011 5 Kasstroomoverzicht over

Nadere informatie

Jaarrekening 2012. Stichting Leergeld Groningen e.o. Groningen

Jaarrekening 2012. Stichting Leergeld Groningen e.o. Groningen Jaarrekening 2012 Stichting Leergeld Groningen e.o. Groningen Inhoud 1 Jaarrekening 2 2 Balans per 31 december 2012 4 3 Staat van baten en lasten over 2012 5 4 Toelichting op de balans en staat van baten

Nadere informatie

Jaarrekening 2014 Stichting Samenwerkingsfonds UMC St Radboud Kilimanjaro Christian Medical Centre

Jaarrekening 2014 Stichting Samenwerkingsfonds UMC St Radboud Kilimanjaro Christian Medical Centre Jaarrekening 2014 Stichting Samenwerkingsfonds UMC St Radboud Kilimanjaro Christian Medical Centre Samengesteld door: Radboudumc Servicebedrijf, Productgroep Financiën Administratie Verbonden rechtspersonen

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2010

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2010 Halfjaarcijfers 2010 INHOUD Blad Balans per 30 juni 2010 3 Winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010 4 Kasstroomoverzicht over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010

Nadere informatie

Stichting Steunfonds Feuerstein Centrum Nederland. Jaarverslag 2012

Stichting Steunfonds Feuerstein Centrum Nederland. Jaarverslag 2012 Stichting Steunfonds Feuerstein Centrum Nederland Jaarverslag 2012 Jaarverslag 2012 Stichting Steunfonds Feuerstein Centrum Nederland Kostverlorenstraat 88 2042 PK Zandvoort Statutair gevestigd te Zandvoort

Nadere informatie

Stichting Travers Fonds JAARVERSLAG Stichting Travers Fonds is onderdeel van Stichting Travers

Stichting Travers Fonds JAARVERSLAG Stichting Travers Fonds is onderdeel van Stichting Travers Stichting Travers Fonds JAARVERSLAG 2016 Stichting Travers Fonds is onderdeel van Stichting Travers Jaarverslag Stichting Travers Fonds Inhoudsopgave Verslag van Bestuur en directie Bestuursverslag pagina

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 2011 EV HAARLEM. Haarlem, 7 april 2015 - 1 - STICHTING DE WERELD KINDERTHEATER Gasthuisvest 47

JAARVERSLAG 2014 2011 EV HAARLEM. Haarlem, 7 april 2015 - 1 - STICHTING DE WERELD KINDERTHEATER Gasthuisvest 47 JAARVERSLAG 2014 STICHTING DE WERELD KINDERTHEATER Gasthuisvest 47 2011 EV HAARLEM Haarlem, 7 april 2015-1 - INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Resultaat 4 3 Financiële positie 5 4 Kengetallen

Nadere informatie

ROTTERDAMS OOGHEELKUNDIG ONDERZOEK STICHTING (ROOS) TE ROTTERDAM. Rapport inzake jaarstukken januari 2017

ROTTERDAMS OOGHEELKUNDIG ONDERZOEK STICHTING (ROOS) TE ROTTERDAM. Rapport inzake jaarstukken januari 2017 ROTTERDAMS OOGHEELKUNDIG ONDERZOEK STICHTING (ROOS) TE ROTTERDAM Rapport inzake jaarstukken 2014 29 januari 2017 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 4 2 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

JAARSTUKKEN Stichting De Wissel

JAARSTUKKEN Stichting De Wissel JAARSTUKKEN Stichting De Wissel Woerden, 8 februari 2016 Carrosserieweg 1 3445 BC Woerden Tel: 0348-497000 Dit document bevat vertrouwelijke informatie. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014. Stichting De Friesland

JAARVERSLAG 2014. Stichting De Friesland JAARVERSLAG 2014 Stichting De Friesland Inhoudsopgave Verslag van het bestuur... 2 Overzicht samenstelling bestuursorganen... 4 Jaarrekening 2014... 5 Balans per 31 december 2014... 6 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

REGLEMENT TEGEMOETKOMINGEN Instroom vanaf 1 augustus 2012 tot 1 september 2015

REGLEMENT TEGEMOETKOMINGEN Instroom vanaf 1 augustus 2012 tot 1 september 2015 REGLEMENT TEGEMOETKOMINGEN Instroom vanaf 1 augustus 2012 tot 1 september 2015 (versie 1 november 2015) Inhoudsopgave Artikel 1 Definities... 2 Artikel 2 Voorwaarden... 2 Artikel 3 Subsidie... 3 Artikel

Nadere informatie

Jaarverslaggeving over 2009

Jaarverslaggeving over 2009 Stichting ENUM Nederland, Arnhem Pagina 1 van 14 Inhoud Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2009 (voor resultaatbestemming) 4 Winst-en-verliesrekening over 2009 5 Kasstroomoverzicht over 2009 6 Algemene

Nadere informatie

JAARREKENING 2015 STICHTING OPLEIDINGS- EN ARBEIDSMARKTFONDS VOOR DE SCHEEPSBENODIGDHEDEN- HANDELAREN, ZEILMAKERS EN SCHEEPSTUIGERS O & A SZS

JAARREKENING 2015 STICHTING OPLEIDINGS- EN ARBEIDSMARKTFONDS VOOR DE SCHEEPSBENODIGDHEDEN- HANDELAREN, ZEILMAKERS EN SCHEEPSTUIGERS O & A SZS JAARREKENING 2015 STICHTING OPLEIDINGS- EN ARBEIDSMARKTFONDS VOOR DE SCHEEPSBENODIGDHEDEN- HANDELAREN, ZEILMAKERS EN SCHEEPSTUIGERS INHOUD Pagina BESTUURSVERSLAG 1 JAARREKENING 2015 Balans per 31 december

Nadere informatie

JAARREKENING Stichting Marianne Center

JAARREKENING Stichting Marianne Center JAARREKENING 2014 Stichting Marianne Center Inhoud Jaarverslag 3 Jaarrekening 4 Balans per 31 december 2014 4 Staat van baten en lasten over 2014 5 Toelichting op de balans en staat van baten en lasten

Nadere informatie

RAPPORT Stichting Dekat di Hati te Middelburg. Inzake: Jaarverslag 2013

RAPPORT Stichting Dekat di Hati te Middelburg. Inzake: Jaarverslag 2013 RAPPORT Stichting Dekat di Hati Inzake: Jaarverslag 2013 JAARVERSLAG BESTUURSVERSLAG STICHTING DEKAT DI HATI OVER 2013 Maart 2011 is de Stichting Dekat di Hati opgericht cq ingeschreven in de Kamer van

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoedfonds VI CV. Halfjaarcijfers 2010

Rotterdams Vastgoedfonds VI CV. Halfjaarcijfers 2010 Halfjaarcijfers 2010 INHOUDSOPGAVE Blad Balans per 30 juni 2010 3 Winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010 4 Kasstroomoverzicht over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni

Nadere informatie

Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans.

Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans. FINANCIEEL BELEID Financiële positie op balansdatum Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans. Activa

Nadere informatie

STICHTING SHARING SUCCESS FOUNDATION DELFGAUW

STICHTING SHARING SUCCESS FOUNDATION DELFGAUW STICHTING SHARING SUCCESS FOUNDATION DELFGAUW JAARREKENING 2013 INHOUD JAARVERSLAG 2013 1. Doelstelling van de organisatie 1 2. Activiteiten 2013 ter invulling van de doelstelling 1 3. Activiteiten 2014

Nadere informatie

Jaarverslaggeving 2012 van Stichting Stripproject Zendingsfonds Mispelgaarde 31 3992 JT Houten

Jaarverslaggeving 2012 van Stichting Stripproject Zendingsfonds Mispelgaarde 31 3992 JT Houten Jaarverslaggeving van Stichting Stripproject Zendingsfonds Mispelgaarde 31 3992 JT Houten INHOUDSOPGAVE PAGINA A ACCOUNTANTSRAPPORT 1 Algemeen 2 2 Saldo vergelijking 3 3 Financiële positie 4 4 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Stichting Steunfonds Feuerstein Centrum Nederland. Jaarverslag RSIN/fiscaal nummer ANBI

Stichting Steunfonds Feuerstein Centrum Nederland. Jaarverslag RSIN/fiscaal nummer ANBI Stichting Steunfonds Feuerstein Centrum Nederland Jaarverslag 2013 RSIN/fiscaal nummer ANBI 806791573 Jaarverslag 2013 Stichting Steunfonds Feuerstein Centrum Nederland Kostverlorenstraat 88 2042 PK Zandvoort

Nadere informatie

Rapport Stichting Steunfonds Hospice Groep Haarlem Haarlem. Inzake de jaarrekening 2013

Rapport Stichting Steunfonds Hospice Groep Haarlem Haarlem. Inzake de jaarrekening 2013 Rapport Stichting Steunfonds Hospice Groep Inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina 1. Accountantsrapport 1.1 Opdracht 3 1.2 Beoordelingsverklaring 3 1.3 Algemeen 4 1.4 Resultaten 5 2. Bestuursverslag

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Jaarrapport 2014. Stichting Fonds Familie in de Buurt. te Groningen

Jaarrapport 2014. Stichting Fonds Familie in de Buurt. te Groningen Stichting Fonds Familie in de Buurt Jaarrapport 2014 Stichting Fonds Familie in de Buurt te Groningen Stichting Fonds Familie in de Buurt Inhoudsopgave blad Opdracht 2 Algemeen 3 Beoordelingsverklaring

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARVERSLAG. Stichting Beheer Kunstcollectie Zuyderland MC

FINANCIEEL JAARVERSLAG. Stichting Beheer Kunstcollectie Zuyderland MC FINANCIEEL JAARVERSLAG 2015 Stichting Beheer Kunstcollectie Zuyderland MC INHOUD 1. Algemeen 2. Bestuursverslag 3. Balans per 31 december 2015 4. Winst- en verliesrekening 2015 5. Kasstroomoverzicht 6.

Nadere informatie

RAPPORT Stichting Dekat di Hati te Middelburg. Inzake: Jaarverslag :07:16

RAPPORT Stichting Dekat di Hati te Middelburg. Inzake: Jaarverslag :07:16 RAPPORT Stichting Dekat di Hati Inzake: Jaarverslag 2012 06-09-13 13:07:16 JAARVERSLAG BESTUURSVERSLAG OVER 2012 Maart 2011 is de Stichting Dekat di Hati opgericht cq ingeschreven in de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Stichting Hope of the Nations M.F. Lodewijk Hogeweg 16D 8278 BC Kamperveen

Stichting Hope of the Nations M.F. Lodewijk Hogeweg 16D 8278 BC Kamperveen M.F. Lodewijk Hogeweg 16D 8278 BC Kamperveen INHOUDSOPGAVE Pagina Rapportage 3 Voorwoord 4 Resultaten 5 Financiële positie 7 Jaarstukken 2011 Jaarrekening 9 Balans per 31 december 2011 10 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Vereniging Vrienden van de Stadskern Zwolle te Zwolle

Vereniging Vrienden van de Stadskern Zwolle te Zwolle te Zwolle INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 3 Voorwoord 4 Resultaten 5 Financiële positie 6 Ondertekening van de accountantsrapportage 8 Jaarstukken 2015 Jaarrekening 9 Balans per 31 december

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Stichting Medische Voortplanting Voorburg

Stichting Medische Voortplanting Voorburg Stichting Medische Voortplanting Voorburg Jaarrekening 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina 1.1 Jaarrekening 2015 1.1.1 Balans per 31 december 2015 4 1.1.2 Resultatenrekening over 2015 5 1.1.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT UTRECHT JAARVERSLAG 2013. RAPPORT Inzake jaarverslag 2013 05-03-2014-1

Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT UTRECHT JAARVERSLAG 2013. RAPPORT Inzake jaarverslag 2013 05-03-2014-1 Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT JAARVERSLAG 2013 RAPPORT Inzake jaarverslag 2013 05-03-2014-1 Stichting Present Utrecht JAARVERSLAG 2013 INHOUD Paginanummer 1. Accountantsrapport

Nadere informatie

Financieel overzicht 2014. Stichting Stedelijk Museum Fonds. Versie 04-06-2015

Financieel overzicht 2014. Stichting Stedelijk Museum Fonds. Versie 04-06-2015 Financieel overzicht 2014 Stichting Stedelijk Museum Fonds Versie 04-06-2015 Inhoud Financieel overzicht 2014 3 Balans 4 Staat van baten en lasten 5 Toelichting op de balans en staat van baten en lasten

Nadere informatie

Financieel verslag 2014

Financieel verslag 2014 Financieel verslag 2014 Inhoud Jaarrekening 2 Balans per 31 december 2014 3 Winst- en verliesrekening 2014 4 Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening 5 Overige gegevens 11 Statutaire regeling

Nadere informatie

Stichting Steunfonds KansPlus gevestigd te Houten

Stichting Steunfonds KansPlus gevestigd te Houten gevestigd te Houten Rapport inzake de Jaarrekening 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Accountantsrapport 1.1 Opdracht 2 1.2 Algemeen 3 1.3 Resultaten 4 1.4 Financiële positie 5 2. Jaarrekening 2.1 Balans per

Nadere informatie

Steunstichting SBWU. Boekjaar Steunstichting SBWU Utrecht. 19 januari 2016

Steunstichting SBWU. Boekjaar Steunstichting SBWU Utrecht. 19 januari 2016 Steunstichting SBWU Boekjaar 2015 Steunstichting SBWU Utrecht 19 januari 2016 Inhoud Blad Jaarrekeningverslag over boekjaar 2015 3 Jaarrekening 2015 4 Balans per 31 december 2015 5 Winst-en verliesrekening

Nadere informatie

Financieel verslag 2013

Financieel verslag 2013 Financieel verslag 2013 Ecovallei B.V. Wageningen Inhoud Jaarrekening 2 Balans per 31 december 2013 3 Winst- en verliesrekening over periode 25 oktober 2013 31 december 2013 4 Toelichting op de balans

Nadere informatie

Grondslagen voor de financiële verslaggeving 2

Grondslagen voor de financiële verslaggeving 2 Rapport inzake de jaarrekening 2013 Van het bestuur van de stichting Kikkeropfleurdoos Oudelandstraat 40 2691 CG 's-gravenzande Pagina Jaarrekening Grondslagen voor de financiële verslaggeving 2 Balans

Nadere informatie

STICHTING TIME TO HELP NEDERLAND TE ROTTERDAM. Rapport inzake jaarstukken 2015

STICHTING TIME TO HELP NEDERLAND TE ROTTERDAM. Rapport inzake jaarstukken 2015 STICHTING TIME TO HELP NEDERLAND TE ROTTERDAM Rapport inzake jaarstukken 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Algemeen 3 FINANCIEEL VERSLAG 1 Bestuursverslag over 2015 6 JAARREKENING 1 Balans

Nadere informatie

Stichting Sint Pieters en Bloklands Gasthuis Beleid te Amersfoort

Stichting Sint Pieters en Bloklands Gasthuis Beleid te Amersfoort Stichting Sint Pieters en Bloklands Gasthuis Beleid te Amersfoort Rapport inzake jaarstukken 2015 INHOUDSOPGAVE 1. SAMENSTELVERKLARING... 4 2. ALGEMEEN... 4 3. BALANS PER 31 DECEMBER 2015... 6 4. STAAT

Nadere informatie

STICHTING TIME TO HELP NEDERLAND TE ROTTERDAM. Rapport inzake jaarstukken 2013

STICHTING TIME TO HELP NEDERLAND TE ROTTERDAM. Rapport inzake jaarstukken 2013 STICHTING TIME TO HELP NEDERLAND TE ROTTERDAM Rapport inzake jaarstukken 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Algemeen 3 2 Resultaat 4 3 Financiële positie 5 4 Samenstellingsverklaring 7 1 BESTUURSVERSLAG

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting VUTilVI te Bussum. Van: statutaire vestigingsplaats: Bussum Adres: Nieuwe 's-gravelandseweg 16 1405 HM Bussum

Jaarrekening 2014. Stichting VUTilVI te Bussum. Van: statutaire vestigingsplaats: Bussum Adres: Nieuwe 's-gravelandseweg 16 1405 HM Bussum Jaarrekening 2014 Van: Stichting VUTilVI te Bussum statutaire vestigingsplaats: Bussum Adres: Nieuwe 's-gravelandseweg 16 1405 HM Bussum Inhoudsopgave Jaarverslag Algemeen 1 Premiebijdrage en -inning 1

Nadere informatie

JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV

JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV Datum: 24 juni 2013 Noordendijk 250 Postbus 310 3300 AH Dordrecht T (078) 770 80 95 E info@rom-d.nl JAARREKENING ROM- D HOLDING NV 2012 - BLADZIJDE 2 BALANS PER 31 DECEMBER

Nadere informatie

nds in de Met Vereniging FME-CWM FNV Bondgenoten CNVVakmensen De Unie VHP2

nds in de Met Vereniging FME-CWM FNV Bondgenoten CNVVakmensen De Unie VHP2 nds in de Met Vereniging FME-CWM FNV Bondgenoten CNVVakmensen De Unie VHP2 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD 3 STATUTEN 4 BESTUUR 4 JAARREKENING Balans per 31 december 2013 6 Staat van baten en Iasten over 2013

Nadere informatie

STICHTING STEUNFONDS HAAGS HISTORISCH MUSEUM DEN HAAG Rapport inzake jaarstukken 2012

STICHTING STEUNFONDS HAAGS HISTORISCH MUSEUM DEN HAAG Rapport inzake jaarstukken 2012 STICHTING STEUNFONDS HAAGS HISTORISCH MUSEUM DEN HAAG Rapport inzake jaarstukken 2012 De financiële verantwoording van de Stichting Steunfonds Haags Historisch Museum bestaat uit de volgende onderdelen:

Nadere informatie

REGLEMENT INSTROOMBEVORDERING VOOR DEELNEMERS MET AFSTAND TOT DE ARBEIDSMARKT - 2012

REGLEMENT INSTROOMBEVORDERING VOOR DEELNEMERS MET AFSTAND TOT DE ARBEIDSMARKT - 2012 REGLEMENT INSTROOMBEVORDERING VOOR DEELNEMERS MET AFSTAND TOT DE ARBEIDSMARKT - 2012 (definitieve versie : 13-08-2012) Inhoudsopgave Artikel 1 Definities... 2 Artikel 2 Voorwaarden... 3 Artikel 3 Inschrijving

Nadere informatie

Stichting Behoud GAS!Fabriek

Stichting Behoud GAS!Fabriek Stichting Behoud GAS!Fabriek Jaarverslag 2015 Inhoudsopgave Bestuursverslag Algemene informatie 2 Visie, missie en doelstelling 2 Beleid en strategie 2 Activiteiten 2 Financiën 3 Vooruitblik 3 Jaarrekening

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Amphia. Breda

Stichting Vrienden van Amphia. Breda Breda JAARREKENING 2014 INHOUDSOPGAVE Blz. Balans per 31 december 2014 1 Exploitatierekening 2014 2 Kasstroomoverzicht 2014 3 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 4 Toelichting op de balans

Nadere informatie

Financieel overzicht Stichting Stedelijk Museum Fonds. Versie 31 maart 2016

Financieel overzicht Stichting Stedelijk Museum Fonds. Versie 31 maart 2016 Financieel overzicht 2015 Stichting Stedelijk Museum Fonds Versie 31 maart 2016 Inhoud Financieel overzicht 2015 3 Balans 4 Staat van baten en lasten 5 Toelichting op de balans en staat van baten en lasten

Nadere informatie

Rapport. Uitgebracht aan het bestuur van. UMC St Radboud Steunstichting Medische Psychologie. te Nijmegen INZAKE FINANCIEEL JAARVERSLAG 2016

Rapport. Uitgebracht aan het bestuur van. UMC St Radboud Steunstichting Medische Psychologie. te Nijmegen INZAKE FINANCIEEL JAARVERSLAG 2016 Rapport Uitgebracht aan het bestuur van UMC St Radboud Steunstichting Medische Psychologie te Nijmegen INZAKE FINANCIEEL JAARVERSLAG 2016 Samengesteld door: Radboudumc Financiën Blad-1 INHOUDSOPGAVE Blad

Nadere informatie

Jaarverslaggeving 2011 van. Stichting Marianne Center. te Hardenberg. Inhoudsopgave. Pagina. Accountantsverklaring. Samenstellingsverklaring 1

Jaarverslaggeving 2011 van. Stichting Marianne Center. te Hardenberg. Inhoudsopgave. Pagina. Accountantsverklaring. Samenstellingsverklaring 1 Jaarverslaggeving 2011 van Stichting Marianne Center te Hardenberg Inhoudsopgave Pagina Accountantsverklaring Samenstellingsverklaring 1 Jaarrekening 1. Jaarverslag 2 2. Jaarrekening 2011: 3 2.1 Balans

Nadere informatie

Vaste activa Materiële vaste activa 4 Inventaris 585.400 Transportmiddelen 4 99.600 3 Apparatuur 4 342.500 4 1.027.500 7

Vaste activa Materiële vaste activa 4 Inventaris 585.400 Transportmiddelen 4 99.600 3 Apparatuur 4 342.500 4 1.027.500 7 Balans per 31 december 2012 (na voorgestelde resultaatbestemming) Activa 31 december 2012 31 december 2011 Ref Vaste activa Materiële vaste activa 4 Inventaris 585.400 Transportmiddelen 4 99.600 3 Apparatuur

Nadere informatie

Stichting St. Pieters en Bloklands Gasthuis - Beleid te Amersfoort. Rapport inzake jaarstukken 2013

Stichting St. Pieters en Bloklands Gasthuis - Beleid te Amersfoort. Rapport inzake jaarstukken 2013 aren DICHTBIJ MAAKT DOELEN BEREIKBAAR Stichting St. Pieters en Bloklands Gasthuis - Beleid te Amersfoort Rapport inzake jaarstukken 2013 Auren Accounting Products Amersfoort B.V. Amsterdamseweg 3, Postbus

Nadere informatie