Onderhandelaars bereiken akkoord over CAO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderhandelaars bereiken akkoord over CAO"

Transcriptie

1 5 VU-compas opnieuw op koers 6 Patiëntenlogistiek 7 is hip Wetenschap en onderwijs in balans 18 maart 2004 TRACER IS HET TWEEWEKELIJKSE MEDEWERKERSBLAD VAN HET VU MEDISCH CENTRUM UITGAVE: DIENST COMMUNICATIE NUMMER 6 Voortrekkersrol VUmc Forse investering in beademingsmachines Monique Krinkels Afgelopen maandag werden de eerste nieuwe beademingsmachines op de IC geïnstalleerd. In totaal zijn er 39 apparaten aangeschaft, een investering van ruim een miljoen euro. De nieuwe apparatuur moet de ruim tien jaar oude machines op de ic s, de verkoeverkamers en de spoedeisende hulp vervangen. Alle 140 verpleegkundigen van de betrokken afdelingen hebben inmiddels een korte instructie gekregen, zodat zij met de nieuwe apparaten overweg kunnen. Uitgebreide versie In het gekozen apparaat, de Servo-i, zijn de allerlaatste ontwikkelingen verwerkt. Het VUmc heeft de meest uitgebreide versie aangekocht. Bovendien blijven we betrokken bij de verdere ontwikkelingen van het apparaat en zijn we referentiecentrum voor Nederland. Dat laatste betekent dat geïnteresseerden bij ons kunnen zien hoe het apparaat in de praktijk functioneert, aldus Armand Girbes, hoogleraar ic. Met de keuze van de machines is bijna een jaar gemoeid geweest. Een werkgroep onder voorzitterschap van klinisch fysicus Huib van Genderingen bereidde de aankoop voor. Nadat de eisen en wensen waren geïnventariseerd, werden in eerste instantie vier producenten geselecteerd. Tijdens een zogenaamde droge proefplaatsing vielen twee apparaten af. De argumenten daarvoor waren heel verschillend van aard. Zo bleek een van de apparaten simpelweg niet te passen op de daarvoor bestemde plank. De twee overgebleven beademingsmachines zijn in oktober vorig jaar klinisch getest. Beide apparaten voldeden aan alle huidige standaarden. Het gekozen apparaat onderscheidde zich omdat het goed aansluit bij de beademingsstrategieën in het VU medisch centrum en de firma bovendien een belangrijke voortrekkersrol aan het VU medisch centrum toekent. Uiteindelijk hebben de verpleegkundigen, de technici en de medici daarom unaniem voor de Servo-i van Maquet Critical Care gekozen. Oproep Verpleegkundeprijs Aantal inzendingen lager dan verwacht Ontbreekt het verpleegkundigen dit jaar aan briljante ideeën over praktische verbeteringen of vernieuwingen in de zorg? Of wacht iedereen met het inzenden van een projectvoorstel tot twee weken voor de deadline? Het aantal inzendingen voor de verpleegkundeprijs 2004 ligt beduidend lager dan vorige jaren. Terwijl de prijsvraag tot nu toe innovatieve projecten opleverde met een praktische waarde, zoals de delierobservatielijst. Het indienen van een projectvoorstel voor de is nog mogelijk tot dinsdag 1 april De prijs bestaat uit drie onderdelen. In de eerste plaats krijgt de winnaar van de VU vereniging 1000 euro, om naar eigen Wat doet dr.watson op de poli kindergeneeskunde? zie intranet/missie&visie VU medisch centrum/weblog Michel Weijerman inzicht aan het onderzoek te besteden. Daarnaast ontvangt men een beeldje en krijgt de winnaar van betrokken zorgeenheid de gelegenheid om gedurende een half jaar één dag per week in diensttijd aan het project te mogen werken. Voorwaarden waaraan inzendingen moeten voldoen, staan beschreven in de folder die in januari is verspreid op de zorgeenheden. Voor meer informatie: Kees Goverde (toestel 43446, VUmc.nl), of de leidinggevende of de beleidsmedewerker van het cluster. Inzendingen kunnen verstuurd worden aan: Margrietta Zwaan, dienst communicatie, 1H2 of IvW Waar staat de tentoonstelling Het VUmc dat bent u deze week? zie intranet/missie&visie VU medisch centrum/fototentoonstelling Wat beleefde Jean Savelkoul tijdens zijn stage de poli neurologie? (zie in de Tracer pagina 3) Het VU medisch centrum wordt gevormd door zijn medewerkers. Alle 6204 medewerkers geven het VU medisch centrum een gezicht.naar hoe dat gezicht of onze identiteit er precies uit ziet, zijn we op zoek.in 2004 wil de raad van bestuur met u onderzoeken waar het VU medisch centrum voor stáát en waar het voor gáát.dit is het visie & missieproject.bovenstaande activiteiten zijn bedoeld om te laten zien waar medewerkers van het VUmc mee bezig zijn. Doe mee,denk mee,praat mee.want het VUmc,dat bent u! Onderhandelaars bereiken akkoord over CAO Monique Krinkels De Vereniging Academische Ziekenhuizen (VAZ) en de vakcentrales tekenden begin deze maand een akkoord over een nieuwe CAO-AZ. De onderhandelingen stonden sterk in het teken van de moeilijke financieel-economische situatie waarin de academische ziekenhuizen verkeren en het Najaarsakkoord van Daarin is afgesproken dat de lonen voor het komend jaar worden bevroren. De vakcentrales zullen het akkoord voorleggen aan hun achterban. De ondertekenaars van het akkoord zijn een cao overeengekomen die loopt van 1 maart 2004 tot 1 juni Er is afgesproken dat er in deze periode geen loonsverhoging zal plaatsvinden. In plaats daarvan krijgen medewerkers die op 1 februari 2005 in dienst zijn een eenmalige uitkering van bruto _ 400,- (deeltijdwerkers naar rato). Medewerkers die na 1 januari 2004 in dienst zijn gekomen, ontvangen een uitkering naar rato van de duur van hun dienstverband. Deze uitkering is gekoppeld aan de voorwaarde dat het ziekteverzuim eind 2004 eind dit jaar lager moet zijn dan op 1 januari In 2001 was dat nog ruim 7% en dat moet eind dit jaar maximaal 6% zijn. De werkgeversbijdrage aan de aanvullende ziektekostenverzekering iza blijft ook gehandhaafd. Oorspronkelijk was het de bedoeling dat deze maandelijkse bijdrage van _ 7,- per oktober van dit jaar zou ophouden. Nu is overeengekomen dat de werkgevers tot 1 januari blijven meebetalen. Er komt verder een onderzoek naar differentiatie in het pakket en het eigen risico binnen de ziektekostenverzekering. De or is tevreden met dit resultaat. Gezien de moeilijke situatie viel er niet op meer te rekenen. Vooral de eenmalige uitkering en de werkgeversbijdrage aan de ziektekostenverzekering zijn winstpunten, meent René van Andel. Een winstpunt is verder dat verpleegkundigen nu ook onder de rechtsbijstandverzekering vallen. Hiermee is een einde gemaakt aan de ongelijke behandeling van deze groep ten opzichte van de artsen van het VUmc. Overige punten Er komt een studie naar een levensloopregeling als het overleg tussen kabinet en sociale partners hierover is afgerond. De academische ziekenhuizen gaan zich inzetten voor verbetering van de kwaliteit van het jaargesprek. Daarbij wordt met name gekeken naar de mogelijkheid om afspraken te maken over de persoonlijke ontwikkeling en het loopbaanperspectief. Medewerkers die vanwege een reorganisatie worden ontslagen, worden nog twee jaar lang als interne kandidaat beschouwd bij het vervullen van interne vacatures. De academische ziekenhuizen nemen contact op met hun gemeente om te bezien of en in welke mate zij een bijdrage kunnen leveren aan het gemeentelijke beleid om de instroom van allochtonen te bevorderen en de jeugdwerkloosheid te bestrijden. Medewerkers van 55 jaar of ouder bouwen bij vrijwillige demotie pensioen op over hun oude, hogere inkomen. De Cao à la carte wordt uitgebreid. Lidmaatschappen van beroepsverenigingen en vakbondscontributies worden toegevoegd als bestedingsdoel. Er komt een aanbeveling dat alle academische ziekenhuizen voorzien in een adequate vorm van advisering vanuit de verpleging om zo de verpleegkundige zorg te verbeteren. Ieder ziekenhuis kan naar eigen inzicht invulling geven aan dit advies, bijvoorbeeld door een Verpleegkundige adviesraad in te stellen. FOTO ANNUSKA HOUTAPPELS

2 m a a n d b e r i c h t e n Wilt u weten waarover de raad van bestuur wekelijks vergadert? Op intranet,bij de rubriek raad van bestuur,vindt u onder actueel iedere week het bericht uit de raad van bestuur.hierin wordt verslag gedaan van besproken punten.daarnaast geeft een lid van de raad van bestuur in de Tracer-rubriek maandberichten een toelichting op een onderwerp dat in een van de vergaderingen aan de orde is geweest.dit keer Elmer Mulder,voorzitter van de raad van bestuur,over de notitie Op weg naar een gezonde financiële positie. De raad van bestuur vindt dat de financiële positie van het VUmc de komende jaren moet verbeteren. Banken hanteren bepaalde normen over hoeveel reservekapitaal een organisatie moet hebben en zij stellen dat soort normen natuurlijk niet voor niets. Voor ons betekent dat, dat we naar een reservekapitaal van 16,5 miljoen euro moeten streven, aldus Elmer Mulder. Tegenvallers Vorig jaar kelderde de algemene reserve tot een negatief saldo van 3,2 miljoen euro. In 2002 zat het VUmc nog in de plus, maar er waren afgelopen jaar een paar opvallende tegenvallers. Naast de kortingen die de overheid oplegde, hadden we ook te maken met een aantal incidentele tegenvallers waaronder kosten te behoeve van productieherstel op de OK. Daarbij slaagden we er niet in om de afgesproken productiegroei volledig te realiseren. De groei was behoorlijk, maar het was niet wat hoopten te bereiken onder andere door het meermalen moeten invoeren van een patiëntenstop in verband met de MRSA-bacterie. In de notitie worden verder als oorzaken genoemd de hogere salariskosten, de ontstane kosten ontstaan door de integratie van ziekenhuis en faculteit en de beperkte prioriteit die in het verleden is gegeven aan het opbouwen van reserves. Universeel Alle universitair medische centra in Nederland kampen met vergelijkbare problemen. De door de overheid extra opgelegde bezuinigingen, zowel de efficiencykorting als de onderwijskorting, treffen iedereen. Maar voor het VUmc is het extra zwaar, gelet op onze zwakke vermogenspositie en de bezuinigingsslagen die wij de afgelopen jaren al hebben geleverd. Een stevige aanpak is noodzakelijk, meent de raad van bestuur. Doel is om in te toekomst over een stevige vermogenspositie en een goed gevuld innovatiefonds te beschikken. Voor dit jaar hebben we een sluitende begroting en daar moeten we ons ook echt aan houden. Die discipline ten aanzien van de begroting zal in de komende jaren worden doorgezet. Dat het voorstel om de interne reserves op nul te zetten her en der gemor zal geven, neemt Elmer Mulder voor lief. Wij hebben echt geen keus. Het gaat hier door alle tegenvallers inmiddels om virtueel geld. Het lijkt beter met een schone lei te beginnen met aangepaste rekenregels, waardoor herhaling wordt voorkomen. De komende weken bespreken we de notitie in huis. Daarna nemen we definitieve besluiten en naast financiële zullen we ook de inhoudelijke argumenten meewegen. Andere maatregelen zijn bijvoorbeeld gerichte sturing op patiëntenmix en herijking van bestaande budgetten op basis van inzicht verkregen door vergelijking van kosten en de formatieomvang met vergelijkbare instellingen. Ruimte voor initiatieven Het VUmc streeft naar een gezonde financiële positie en grotere flexibiliteit. De algemene reserves zullen uiteindelijk 5 tot 8% van het budget bedragen. In de toekomst mogen clusters tot maximaal 1% van hun budget reserveren. Daarnaast komt er een opbouw van een beleidsreserve van drie miljoen euro voor nieuwe ontwikkelingen. Zo krijgen we de ruimte om daadwerkelijk nieuw beleid te gaan maken en innovaties te realiseren. Tot nu toe kregen initiatieven soms geen kans, omdat er geen geld beschikbaar was. Van die frustrerende situatie willen we verlost raken. MK Functiewaardering andere beroepen start binnenkort Verpleegkundigen maken bezwaar tegen Fuwavaz Ilse van Wijk Ruim 250 verpleegkundigen hebben een bezwaar ingediend tegen de uitkomst van de waardering van hun functie volgens Fuwavaz. Het gaat om twintig procent van alle verpleegkundigen. Bijna de helft van de bezwaren is afkomstig van ICverpleegkundigen. 3e jaargang, nummer 6 18 maart 2004 Tracer is het tweewekelijkse medewerkersblad van het VU medisch centrum.oplage: Tracer wordt gemaakt onder verantwoordelijkheid van de dienst communicatie.het redactiestatuut vindt u op de intranetpagina s van Tracer. Eindredactie Monique Krinkels Redactie Edith Krab,Mariet Bolluijt,Lys Bouma, Peter de Haan,Barbara de Graaff,Marcel van der Haagen,Mariet Buddingh,Pauline Diemel,Jan Spee,Ilse van Wijk,Jakomien ter Haar,Bernie Hermes,Marcel Licher,Judith Stuijt Redactieraad Henk Groenewegen,Marcel van der Haagen,Peter de Haan,Lies Pelger,Tom Stoof, Riekie de Vet Fotografie Yvonne Compier,Sidney Vervuurt, René den Engelsman,Fred Schuurhof,Annuska Houtappels Vaste bijdragen Rick Dros,Armand Girbes, Piet Hoogland Redactiesecretariaat dienst communicatie VU medisch centrum kamer 0b102 telefoon (020) ,fax (020) Vormgeving Marcel Bakker,De Ontwerperij Druk Hoonte Bosch & Keuning,Utrecht Advertenties Adverteren in Tracer is mogelijk. Neem voor meer informatie contact op met het redactiesecretariaat of kijk op de website. Abonnement Het eerste half jaar is een abonnement op Tracer gratis.daarna bedraagt de abonnementsprijs voor ex-medewerkers en andere geïnteresseerden Eur 30,00 per jaar. Gepensioneerden betalen Eur 20,00 per jaar. Opgave en vragen over abonnementen: Abonnementenland Postbus 20,1910 AA Uitgeest Tel ,fax Site:www.aboland.nl Beëindigen abonnement:opzeggingen (uitsluitend schriftelijk) dienen 8 weken voor afloop van de abonnementsperiode in ons bezit te zijn.prijswijzigingen voorbehouden. Volgende Tracer De volgende Tracer verschijnt op donderdag 1 april. Deadline voor kopij is donderdag 25 maart om uur. In februari en maart worden de verpleegkundigen die bezwaar hebben gemaakt, gehoord door de bezwarencommissie. De verwachting is dat de definitieve waardering van de functies van de bezwaarden eind mei 2004 bekend is. Daarna zullen deze verpleegkundigen hun correcte salaris met terugwerkende kracht krijgen. Technisch instrument Fuwavaz is het functiewaarderingssysteem om alle functies, behalve die van artsen, binnen de academische ziekenhuizen te waarderen. Fuwavaz sluit goed aan op de specifieke taken In maart kunnen mensen zich verkiesbaar stellen voor de ondernemingsraad (or) en de verschillende onderdeelscommisies (oc). Iedere cluster heeft zo n commissie voor medezeggenschap en op dit moment worden de laatste oc s geïnstalleerd (cluster I, II en IV). Of het ook werkelijk tot verkiezingen komt, is nog de vraag. Wanneer zich minder mensen aanmelden dan dat er zetels zijn, wordt men automatisch lid van or en/of oc. Geïnteresseerden kunnen zich tot 16/3 via de vakbond aanmelden en tot 6/4 voor de vrije lijst. Er zijn heel wat mensen nodig. René van Andel, ambtelijk secretaris van de or: Het gaat nu om tussentijdse verkiezingen. Een aantal oc s gaat nu van start en daarnaast hopen we met deze verkiezingen openstaande zetels in de or en oc s in te vullen.het gaat nu om ruim veertig vacante zetels, plaats genoeg dus. Positief Ondanks de moeilijkheden rond de bezetting van de verschillende oc s is Van Andel op de meer lange termijn positief gestemd over de medezeggenschap in het VUmc. Medewerkers moeten nog steeds wennen aan de clusterstructuur en het feit dat hierbinnen van medezeggenschap sprake is. Dat is een duidelijk leerproces. Ze merken nu dat er een oc per cluster is die over een aantal zaken, bijvoorbeeld het clusterplan, meepraat. Zo zie je dat bij het facilitair bedrijf nu alle plaatsen in het oc zijn vervuld. Dus op de lange termijn zal dat bij andere oc s ook zo gaan, is mijn overtuiging. Met de komst van de oc s is het volume van medezeggenschap in het VUmc sterk toegenomen. Van Andel: Als je van een academisch ziekenhuis: patiëntenzorg, onderwijs en onderzoek. Het oude systeem gaat uit van opvattingen over functies zoals die tien jaar geleden bestonden. Het nieuwe functiewaarderingssysteem is het resultaat van het caoakkoord Het is geen salarismaatregel. Het koppelen van de beloningen aan de schalen is iets wat aan de onderhandelingstafel gebeurt; Fuwavaz is een technisch instrument. In de cao is afgesproken dat de invoering van het systeem budgetneutraal geschiedt en dat niemand er in salaris op achteruit zal gaan. Verpleging en verzorging is als eerste aangepakt, omdat dit de meest omvangrijke en complexe groep is. Vervolg Inmiddels staat de functiewaardering van andere functiefamilies in het VU medisch centrum voor de deur. De medewerkers in de overige functiefamilies zullen vanuit het cluster worden geïnformeerd over de schaal voor hun functie op basis van Fuwavaz en daarna, wanneer zij binnen zes weken geen bezwaar hebben aangetekend, krijgen degenen die in een hogere schaal terecht zijn gekomen, informatie over de financiële consequenties. Het project heeft vertraging opgelopen, waardoor de planning voor de functiewaardering is aangepast. Deze ziet er nu als volgt uit: staf, administratie & secretariaat: april; facilitair: eind april/begin mei; analytisch personeel: juni; klinisch ondersteunen/klinisch meebehandelen: augustus; wetenschappelijk onderzoek & onderwijs: september; en management: medio oktober. Voor meer informatie, zie het VerpleegkundeKatern (bijlage van deze Tracer). OR-verkiezingen 2004: Vacante zetels wachten op invulling Jan Spee FOTO: FRED SCHUURHOF René van Andel: Het gaat nu om ruim veertig vacante zetels, plaats genoeg dus. bedenkt dat ieder cluster en het facilitair bedrijf een oc van zeven leden heeft en dan hebben we de or die 15 leden telt. Zo houden zich 64 medewerkers met medezeggenschap bezig. Sinds kort hebben we dan ook een bureau medezeggenschap om hen daarbij te ondersteunen. Bij die ondersteuning moet je denken aan het regelen van vergaderingen, verslaglegging, het volgen van trainingen etc. Waarom meedoen Van Andel: Ik probeer mensen altijd met de volgende redenen te motiveren voor deelname aan de or of oc. In de eerste plaats leer je de organisatie vanuit een totaal andere positie kennen. De meeste mensen weten iets van hun eigen afdeling en/of dienst en soms wellicht iets van het cluster waarin ze zitten. Maar in de or kom je allerlei zaken tegen die voor het gehele VUmc van belang zijn. In de tweede plaats en misschien nog wel belangrijker, is dat je met deelname aan een van de medezeggenschapsorganen jezelf verbetert. Je krijgt scholing, het levert een bijdrage aan je carrière. De meeste mensen die de or verlieten, gingen naar elders om hun positie duidelijk te verbeteren. Daaraan heeft hun lidmaatschap zeker bijgedragen. Volgend jaar staan er weer verkiezingen van or en oc s op de agenda. Dan komen we in een meer regulier systeem terecht. Ik hoop dat volgend jaar alle raden voor vier jaar kunnen kiezen. Nu treedt er toch een soort verkiezingsmoeheid op. En al die organisatie er om heen houd je natuurlijk ook af van het echte werk, meepraten over dingen die in het VUmc van groot belang zijn. 2 Tracer 18 maart 2004 Nieuws Onderwijs Onderzoek Patiëntenzorg Organisatie Mededelingen Vacatures

3 FOTO: RENÉ DEN ENGELSMAN Van links naar rechts: Chantal Ravestein (doktersassistente), Jean Savelkoul, Marijke van den Brand (verpleegkundige) en een patiënte. Dienend leiderschap haalt beste in medewerkers naar boven Mariet Buddingh Veroorzakers autoschade vaak onvindbaar Circa tien keer per jaar vinden eigenaren van auto s hun vervoermiddel min of meer ernstig beschadigd terug in de parkeergarages onder de polikliniek en het ziekenhuis.daarnaast ontdekken bestuurders met grote regelmaat krasjes en putten in hun auto.in het merendeel van de gevallen blijft de dader onbekend. Omdat slechts enkele plaatsen voor bezoekers zijn gereserveerd,is de kans groot dat het hierbij om een collega gaat.de laatste keer dat zich iemand meldde met de boodschap dat hij tegen een geparkeerde auto was aangereden is twee jaar geleden,aldus Leen Floris van de meldkamer. Oorzaak van de aanrijdingen is volgens velen de smalle parkeervakken.omdat de pilaren slechts 7,20 meter uit elkaar staan,zou er te weinig ruimte beschikbaar zijn om te manoeuvreren. De standaard voor parkeervakken is 2,50 meter,dus met 2,40 meter is het bij het VUmc niet veel smaller, laat een woordvoerder van de anwb weten. Er zijn zelfs garages waar de vakken slechts 2,25 meter breed zijn. De standaard is overigens wel aan herziening toe.auto s zijn inmiddels gemiddeld zo n 10 cm breder dan vijftien jaar geleden. Hoewel het natuurlijk niet fatsoenlijk is dat veroorzakers van deuken dit niet bij de meldkamer aangeven,hoeven slachtoffers daarvan niet altijd de dupe te worden.zij kunnen een beroep doen op het Waarborgfonds. Daarvoor is het wel noodzakelijk dat er officieel aangifte wordt gedaan bij de politie.doorrijden na een aanrijding is immers een overtreding volgens de wet.weliswaar gaat het hier om een aanrijding op privé-terrein,maar gezien de omvang van de parkeergarage wordt deze door de wet als openbare weg beschouwd.bij het Waarborgfonds geldt een eigen risico van _ 136,-. MK Column Steenkool Piet Hoogland Op de werkvloer Jean Savelkoul aan de slag bij poli neurologie Woensdag 10 maart liep Jean Savelkoul, lid raad van bestuur, een ochtend stage bij de polikliniek neurologie. Het eerste deel van de ochtend zat hij bij de verpleegkundige post. Het tweede deel van de ochtend bracht hij door bij de geheugenpoli. Jean Savelkoul: Ik breng regelmatig werkbezoeken aan afdelingen. Op deze manier houd ik voeling met de werkvloer. Je hebt dan de gelegenheid om meer informeel met mensen te praten en van gedachten te wisselen over zaken die op zo n afdeling spelen. Deze ochtend bij de polikliniek neurologie had ook meer het karakter van een werkbezoek, omdat je met drie uur aanwezigheid eigenlijk niet echt van een stage kunt spreken. Toch was er gelegenheid om deel te nemen aan enkele werkzaamheden van polimedewerkers. Aangezien de msverpleegkundige vanwege problemen met het openbaar vervoer verlaat was, nam ik de telefoon waar. Ik noteerde de binnenkomende vragen die door Kim Bakker, de verpleegkundige, werden teruggebeld. Hierna heb ik kunnen constateren hoe het project werken zonder wachtlijst loopt. Aangezien het hier redelijk rustig was, had ik veel gelegenheid om met verschillende medewerkers te praten, diverse korte gesprekken waarvan je veel opsteekt. Wat mij daarbij steeds weer opvalt is dat de sfeer in de organisatie de laatste tijd zoveel beter is geworden. Dat geldt ook voor andere plekken in onze organisatie waar ik werkbezoeken afleg. Het tweede deel van de ochtend was ik bij de geheugenpoli. Daar bleken de intakegesprekken al achter de rug. Met verpleegkundig specialist Freek Gillissen en werkplekmanagers Philip Scheltens en Evan van Egmond is er gesproken over de veranderingen in de patiëntenlogistiek. Wat zijn daarvan de voordelen, maar ook welke nieuwe knelpunten treden hier op? Een zeer boeiende materie. Al met al ben ik zeer tevreden over deze stages en de werkbezoeken. Zo weet ik steeds beter wat er allemaal binnen afdelingen en diensten speelt en hoe de sfeer op zo n afdeling is. Programma Jean Savelkoul is binnenkort in het kader van deze stages bij de biza (centraal medisch archief/opname/zorgadministratie), in de keuken, restaurant en met een voedingsassistente op pad en bezoekt het computer ondersteunend onderwijs. Ook Elmer Mulder, voorzitter raad van bestuur, gaat stage lopen. Hij gaat naar de receptie & beveiliging en telefooncentrale, werkt een dagdeel op de ic en een zorgeenheid en gaat op pad met een arts. In de Tracer kunt u lezen wat hen hier opvalt. JS Benoemingen Het VUmc heeft per 1 maart vier strategisch hoogleraren benoemd. Dr.F.Scheele is hoogleraar verloskunde & gynaecologie in het bijzonder onderwijs en opleiding. De leerstoel is ingebed in het onderwijsinstituut. Dr.P.Lipsis hoogleraar endocrinologie in het bijzonder de bot- en calciumstofwisselingsstoornissen. Deze leerstoel in ingebed in de afdeling endocrinologie. Op dinsdag 30 maart organiseert het opleidingscentrum in het nieuwe auditorium een minisymposium over dienstbaar leiderschap. In de ogen van sommigen een vage term, maar volgens raad van bestuursvoorzitter Elmer Mulder is het dat juist niet. Door dienend leiderschap halen leidinggevenden het beste in hun medewerkers naar boven. Het helpt hen de juiste balans te vinden tussen hun persoonlijke waarden en ambities en de bedrijfswaarden. Ik ben er heilig van overtuigd dat we zo een sterke organisatie kunnen worden. Mulder nodigt alle belangstellenden uit om het minisymposium te bezoeken en zo te ervaren hoe dienend leiderschap er in praktijk uit kan zien. Mens als vertrekpunt In traditionele organisaties zijn structureren, marktwerking en efficiency de kernwoorden. Maar Mulder is ervan overtuigd dat het verkeerd is om alleen daarop te focussen. De mensen die het werk doen zijn belangrijk. Zij zijn het vertrekpunt voor de organisatie. Die visie moet door het management worden gedeeld. Het werk moet goed worden gedaan en de medewerkers moeten de kans krijgen daarin hun eigen ambities te realiseren. Zij moeten zich gerespecteerd voelen. Op die manier Dr.F.J.Snoek is hoogleraar medische psychologie in het bijzonder psychosociale diabetologie. De leerstoel is ingebed in de afdeling medische psychologie. Professor L.J.Gooren is hoogleraar transseksuologie. Deze leerstoel was tussen 1 november 1988 en 1 november 2003 een bijzondere leerstoel vanwege het VUfonds. Het is ingebed in de afdeling endocrinologie. MK is werken leuk en respecteren zij de organisatie ook. Deze wederkerigheid is een van de uitgangspunten van dienend leiderschap. Om de focus op de medewerkers te krijgen, is het belangrijk om veel met elkaar te spreken. De decentraal geformuleerde waarden zijn daarin heel belangrijk, omdat zij een goede kapstok zijn om over gedrag te praten. Bewustwording Mulder praat enthousiast over het cultuur- en leiderschapstraject dat dienend leiderschap binnen het VU medisch centrum moet realiseren, maar hij is ook realistisch. Inmiddels hebben we een jaar of twee ervaring met implementeren. We zien dat het ene cluster heel goed gaat, en het andere cluster wat langzamer of op een alternatieve manier. De voorzitter is ervan overtuigd dat ten langen leste het concept van dienend leiderschap zichzelf verkoopt. Dan gaat het hem niet om het voortdurend de term laten weerklinken, maar om een zichtbaar andere stijl van leidinggeven. Het gaat mij erom dat het VU medisch centrum een organisatie wordt waar medewerkers zo gestimuleerd en aangestuurd worden, dat zij voldoening en plezier uit hun werk halen. In Zuid Afrika viert men dit jaar het feit dat tien jaar geleden de apartheid werd afgeschaft en er voor het eerst een democratisch gekozen regering aan de macht kwam. Dit betekende dat na een periode van blanke overheersing in een land waar de gekleurde rassen verreweg in de meerderheid waren, er een totaal anders samengestelde regering het land ging besturen. Dat het in deze periode niet is gekomen tot een burgeroorlog mag een wonder heten. Het politieke talent van Mandela was daarvoor van beslissend belang. De blanke bevolking speelt politiek nu een zeer ondergeschikte rol. Na vele jaren onderdrukking is Zuid Afrika weer een echt Afrikaans land aan het worden, waarin de zwarte en gekleurde bevolkingsgroepen het voor het zeggen hebben. Achter de huidskleur van de diverse groeperingen gaan echter ook diverse culturen schuil. En dat is te merken. Men wil niet zonder meer de zo op Nederlands lijkende Zuid Afrikaanse taal of het Engels als de landelijke voertaal. Talen die toch min of meer verwijzen naar de jarenlange onderdrukking. Dit geldt ook voor de geneeskunde. Men wil niet zonder meer de westerse geneeskunde als enig zaligmakend middel. Zo huldigt de ministerpresident de in onze westerse ogen de merkwaardige opvatting dat aids vooral veroorzaakt wordt door armoede. Maar ook de minister van volksgezondheid heeft zo haar eigen opvattingen over deze ziekte die in Zuid Afrika zo n enorm probleem is. In sommige gebieden zou 60% van de bevolking besmet zijn. Zij vindt al die dure antivirale middelen maar niks en zweert bij de genezende kracht van bepaalde wortels en knollen. Planten zijn beter dan chemicaliën! Bij dit soort uitspraken krab ik me als Europeaan wel eens achter de oren. Ik probeer me voor te stellen dat wij in Nederland na de volgende verkiezingen een regering zouden krijgen waar een Brabants-Limburgse coalitie de lakens uitdeelt en dat we dan weer over zouden moeten schakelen op steenkool als belangrijkste brandstof, dat het Maastrichtse dialect de landstaal zou worden, dat het iedere week carnaval zou zijn en dat de geneeskunde vervangen zou worden door een soort Jomanda-achtige in- of uitstralingen met het gulpener bier als geneesmiddel voor van alles en nog wat. Dan zou ik, ondanks het feit dat ik zelf thuis nog kolen stook, me toch wel zorgen gaan maken en dat doet men hier dan ook in Zuid Afrika. Tracer 18 maart 2004 Nieuws Onderwijs Onderzoek Patiëntenzorg Organisatie Mededelingen Vacatures 3

4 Open dag goed voorbereid De voorbereidingen voor de open dag zijn in volle gang. Douwe van Riet en Anneke Tiemersma van het facilitair bedrijf hebben er hun handen vol aan.vanaf de eerste dag dat Van Riet een maand geleden bij het VUmc ging werken, zijn de dagen gevuld met het voorbereiden van de open dag. We verwachten tussen de twee- en driehonderd volwassenen en vijftig kinderen. Maar dat is zuiver gokwerk, want we hebben eigenlijk geen idee hoeveel mensen er zullen komen. Eén van de acties die nieuw zijn dit jaar is de fotocollage. Van dertien medewerkers uit de verschillende teams van het facilitair bedrijf zijn foto s gemaakt. Deze komen tijdens de open dag bij de informatiestand van het facilitair bedrijf te hangen. De foto s zijn gebaseerd op verschillende thema s, die kenmerkend zijn voor het facilitair bedrijf, zoals klantvriendelijkheid voor een telefoniste, dynamisch voor een kok en professioneel voor een technisch medewerker. Daarnaast is er van deze hoofdpersonen een foto gemaakt op het heliplatform. Naast onze stand hebben we ook nog een vacaturetafel, waar een p&o-adviseur en enkele managers potentiële collega s te FOTO: SIDNEY VERVUURT woord staan. Om de eventueel meegekomen kinderen bezig te houden, hebben die een apart hoekje gekregen, waar ze zich met kleurplaten en dergelijke kunnen vermaken. Natuurlijk gaat het facilitair bedrijf ook mensen rondleiden, zodat ze kennis kunnen maken met het werk dat door deze dienst wordt verricht. We denken aan een wandeling van een uur in groepjes van maximaal twintig mensen, die wij laten zien wat het facilitair bedrijf allemaal inhoudt. We nemen ze mee naar de telefooncentrale, de kledinguitgifteautomaten, de beddencentrale, maar ook de technische laag komt aan bod. Het bedenken en voorbereiden van de open dag heeft dit jaar extra veel tijd in beslag genomen. Maar we maken nu meteen een draaiboek, zodat het volgend jaar allemaal een stuk gemakkelijker zal verlopen. MK Achter het nieuws Pil bestrijdt roken en vet, vondst in strijd tegen hart- en vaatziekten kopte het Algemeen Dagblad op woensdag 10 maart. In het artikel werd kond gedaan van een nieuw medicijn dat in één klap zou afrekenen met de twee grootste veroorzakers van hart- en vaatziekten: rookverslaving en overgewicht. Medici in binnen- en buitenland spreken volgens het AD van een revolutie in het voorkomen van een hartaandoening. Het middel waar het om gaat, heet Rimonabant en wordt gefabriceerd door een Frans farmacieconcern. Het is naar verwachting over twee jaar beschikbaar in Nederland. Het middel werd ontdekt door onderzoek naar de effecten van softdrugs. Mensen die cannabis roken, krijgen vaak een niet te bedwingen honger, gevolgd door vraatzucht. Wetenschappers zijn erin geslaagd dat proces te doorgronden en om te keren. Rimonabant geeft juist signalen dat er niet hoeft te worden gegeten en blijkt ook de behoefte aan nicotine terug te dringen. Tracer peilde de meningen over Rimonabant in het VUmc. Ton Schoffelmeer, hoogleraar medische farmacologie: Het betreft een zogenaamde cannabinoid receptor antagonist. De mogelijke klinische toepassing ervan bij verslaving is in feite gebaseerd op een publicatie van mijn groep van drie jaar geleden. Deze ontdekking heeft met name in de VS de afgelopen jaren heel veel aandacht getrokken. Nu trekt het blijkbaar ook hier de aandacht. Nederland loopt bij de toepassing van wetenschappelijke bevindingen wel vaker achterop. Op grond van dierexperimenteel onderzoek vormen cannabinoid receptor antagonisten een veelbelovende groep van geneesmiddelen om terugval in verslavingsgedrag, waar obesitas eigenlijk ook toe behoort, tegen te gaan. Het middel Rimonabant en verwante farmaca bevinden zich in dit opzicht nog in een experimentele klinische fase en zullen afhankelijk van de resultaten van uitgebreid klinisch onderzoek in de toekomst mogelijk op recept beschikbaar worden. Wat dit middel gaat kosten kan ik nu nog niets zeggen. Frans Visser, hoogleraar cardiologie: Als het middel werkt bij adipositas en tegen rookverslaving en veilig is, is het een belangrijk medicament. Bovendien Het kan het in tweede instantie op de lange termijn preventief werken tegen op hart en vaatziekten, maar ook tegen kanker en gewrichtsafwijkingen bij adipositas. Dus de belofte van deze vondst in de bestrijding van hart- en vaatziekten is eigenlijk het zwakste vanwege het indirecte effect. Overigens vind ik dat adipositas meer is dan een soort van verslaving. De laatste jaren is gebleken dat het vetweefsel een groot aantal hormonen uitscheidt, die honger gevoelens beïnvloeden. Het probleem van adipositas is dus heel ingewikkeld. Over de toekomstige prijs valt nog helemaal niets te zeggen want het moet nog worden geregistreerd en er moet nog grootschalig onderzoek plaatsvinden. Dat duurt dus nog jaren. Jaap Seidell, hoogleraar voeding en gezondheid: Het middel staat al geruime tijd op de lange lijst van geneesmiddelen tegen overgewicht die de farmaceutische bedrijven in de pijplijn hebben. De eerste resultaten die gepresenteerd zijn op het congres van het American College of Cardiology laten zien dat patiënten met overgewicht gemiddelde circa tien kilo gewicht verloren in een jaar. Omdat de medicatie vergezeld was van een dieet, is het van groot belang te weten wat het gewichtsverlies was in de placebogroep (die ook dat dieet kreeg). Het feit dat de vergelijking met placebo al niet in het persbericht is vermeld geeft al het vermoeden dat de effecten dan een stuk minder imposant waren. Het is dan ook lastig om de summiere gegevens te interpreteren voordat de volledige gegevens zijn gepubliceerd. Rimonabant is lang niet de eerste en zeker niet de laatste van eetlustremmers die op de markt (zullen) verschijnen. Vrijwel alle middelen uit het heden en verleden leveren op langere termijn een bescheiden gewichtsverlies (gemiddeld circa 5%) en meestal ook redelijk veel bijwerkingen. Bij stoppen van de medicatie vliegt het gewicht meestal weer omhoog. Behandeling van overgewicht met dit soort medicatie is dan ook alleen zinvol wanneer de resultaten op lange termijn gunstig zijn. In dat geval spreek je dan potentieel van levenslange medicatie bij een relatief groot deel van de bevolking en dit kan (indien vergoed) leiden tot een enorme toename van de kosten van de gezondheidszorg. Dat geld kan veel efficiënter in leefstijlinterventies en preventie worden gestoken. Bijzonder aan dit middel is dat de onderzoekers rapporteren dat het ook mensen van het roken afhelpt en dat het ook lijkt dat de gewichtstoename na het stoppen met roken verminderd. Die toepassing lijkt me dan nog veel interessanter. Ten eerste omdat medicamenteuze behandeling bij nicotineverslaving tijdelijk is en omdat veel mensen niet stoppen met roken omdat ze bang zijn om aan te komen. Arie van Loenen, hoofd ziekenhuisapotheek: Het was al lang bekend dat cannabis een effect heeft op het welbevinden en de eetlust. Rimonabant is een zogenaamde CB1 receptor blokker, waarbij CB staat voor cannabinoïde receptor. Het middel is de laatste vijf jaar onderzocht, eerst bij proefdieren en onlangs ook bij proefpersonen. Hierbij heeft men gevonden, dat het een effect heeft op de eetlust en dat het gebruik van onder andere nicotine, alcohol en cocaïne verminderde. Onlangs zijn de uitkomsten gepubliceerd van een onderzoek naar de toepassing van het middel bij het stoppen van roken, waarbij men ook vond dat de proefpersonen zo n 4 kg in 16 weken afvielen. Daarnaast loopt er een onderzoek bij behoorlijke drinkers, waarbij gekeken wordt of de proefpersonen bij gebruik van dit middel minder gaan drinken. Tot nu toe zijn de geneesmiddelen tegen overgewicht nauwelijks werkzaam, tenzij je deze middelen combineert met forse bewegingsprogramma s en dieetmaatregelen. Dit geldt ook voor de middelen die worden gebruikt bij rokers, alcoholisten en dergelijke die willen stoppen. De gebruikte middelen moeten gezien worden als hulpmiddel in combinatie met onder andere gedragstherapie. Rimonabant is belangrijk, omdat het een nieuw middel is uit een klasse, met meerdere effecten. Het is zeker geen middel die ervoor zorgt dat we allemaal gezonder gaan leven. Daarvoor moeten we de MacDonalds etc. verdrijven, op scholen weer bewegen en de televisies afschaffen. Daarnaast combineert het middel meerdere effecten. De verwachting is dat het middel niet voor op de markt zal verschijnen. Het zal in ieder geval weer duurder zijn dan de bestaande middelen en de prijs zal afhankelijk zijn van de meerwaarde van het product. Verder is het nog niet duidelijk of het als een anti-verslavingsmiddel of een eetlustremmer moet worden gezien. 4 Tracer 18 maart 2004 Nieuws Onderwijs Onderzoek Patiëntenzorg Organisatie Mededelingen Vacatures

5 Cursus helpt secretaresses bij verbeteren effectiviteit Edith Krab Doe op je werk een keer per jaar net of je gaat verhuizen. Kijk wat echt belangrijk is en mee moet en wat weg kan. Dit was een van de tips tijdens de vier dagen durende cursus persoonlijke effectiviteit voor secretaresses. Een schot in de roos,volgens Dionne Brussee, secretaresse van de dienst geestelijke verzorging.van time management tot onderhandelen, alles kwam aan bod wat een secretaresse nodig heeft om haar functie met plezier en goed uit te kunnen oefenen. Communicatietrainer Tineke de Roos van het opleidingscentrum is duidelijk over het doel van deze training. Secretaresses zitten vaak in een lastige positie omdat ze aan wensen van velen moeten voldoen. Je moet als secretaresse kunnen onderhandelen, op een duidelijke manier nee kunnen zeggen, rekening houden met de wensen van derden, je taken zelfstandig indelen. Ga er maar aan staan. In deze training proberen we een balans te vinden tussen dienstbaarheid en assertiviteit. Het enthousiasme tijdens de cursus was groot. Dit wordt volgens De Roos onder andere veroorzaakt doordat veel secretaresses niet als zodanig zijn opgeleid. De acht cursisten hadden verschillende achtergronden en brengen daardoor hun eigen ervaringen mee. Juist omdat ze elkaar niet kenden, ontstond snel een sfeer waarin het veilig was om veel aan elkaar te laten zien. Daardoor kan naar voren komen wat voor mensen werkelijk van belang is. Open sfeer Deelnemer Dionne Brussee was aangenaam verrast door deze persoonlijke en open sfeer. De ambiance droeg daar zeker aan bij. Het begon in een gezellig hotelletje aan het strand. We voelden ons aanvankelijk nog wat onwennig. Te weten dat je twee dagen continu bezig bent met je persoonlijke effectiviteit, met mensen die je helemaal niet kent was, zo bleek achteraf, voor niemand een prettige gedachte. Maar in de praktijk bleek het precies het omgekeerde effect te hebben: juist die andere omgeving, juist met mensen die je niet kent maakte dat er snel een sterke band groeide en dat er heel open werd gecommuniceerd. Die sfeer is gebleven. Ook toen we twee weken later bij elkaar kwamen in het opleidingscentrum in Amstelveen. Onvermijdelijk werd ook in deze cursus geoefend via rollenspelen, een effectieve manier om te experimenteren met gedrag, meent Brussee. Tijdens een rollenspel kruip je letterlijk in de huid van een ander. Het maakt duidelijk hoe anderen problemen zien en het zet je aan tot nadenken hoe je dit zelf zou oplossen. Bijvoorbeeld in het geval van persoonlijke conflictsituaties. Een rollenspel laat onmiddellijk het effect van ander bijvoorbeeld agressief of assertief gedrag zien. Essentie Kernvraag in het onderdeel time management was hoe je tijd beleeft en hoe je ermee omgaat. Brussee: Een simpele vraag die je jezelf kunt stellen is: wat is mijn taak? Wat is de essentie van mijn functie? Daarnaast kun je kijken in hoeverre taken belangrijk en/of urgent zijn: moeten ze altijd meteen gedaan worden, kan het ook even wachten, of kan iemand anders het misschien doen? Brussee kan het niet nalaten nog een essentiële tip mee te geven: Maak een ruime planning, en houdt hierbij rekening met onvoorziene dingen. Wie geïnteresseerd is in deze cursus moet even geduld hebben. De cursus wordt pas in oktober opnieuw aangeboden. FOTO: RENÉ DEN ENGELSMAN Houdt rekening met onvoorziene dingen, adviseert Dionne Brussee VU-compas opnieuw op koers Jan Spee In de vorige Tracer schreven we al: de nieuwe projectorganisatie voor het ontwikkelen van het curriculum is een feit. Naast het opnieuw inrichten van de projectorganisatie, zijn er afspraken gemaakt over het projectmanagement. De taken van een ieder actief bij de ontwikkeling van het Nieuw Curriculum VUcompas zijn duidelijk geformuleerd.tracer is benieuwd naar deze veranderingen en vroeg aan verschillende betrokkenen wat zij als grote verandering en verbeteringen in vergelijking met eerdere plannen zien. Ronnie van Diemen,directeur onderwijsinstituut Trein staat op de rails De afgelopen maanden is er achter de schermen heel hard gewerkt aan het realiseren van een projectplan voor Nieuw Curriculum Met dit projectplan is er een transparante structuur neergezet: alle ingrediënten die noodzakelijk zijn om een uniek curriculum op 5 september 2005 van start te laten gaan, zijn vastgelegd. Ik vergelijk het wel met een spoorboekje, waarin staat beschreven hoe de treinen gaan lopen. Naast een praktisch deel voor de passagier waarin het spoorboek aangeeft waar welke trein verwacht kan worden, bestaat er achter de schermen een nog veel belangrijker deel: hoe zorgt men dat het netwerk en alle noodzakelijke schakels in het proces goed op elkaar zijn afgestemd. Wie heeft welke verantwoordelijkheid, welke kwaliteit eisen we en welke risico s mogen er genomen worden? Wie communiceert met wie en waarover? In het projectplan voor het Nieuw Curriculum zijn alle doelen en de wijze waarop deze bereikt moeten worden nu vastgelegd. Eerder ontbraken dergelijke duidelijke afspraken en dat heeft regelmatig tot onrust geleid. Deze manier van werken is relatief nieuw voor deze organisatie en zeker voor het onderwijsinstituut. Je maakt op alle terreinen duidelijke afspraken met elkaar over de uiteindelijke resultaten die geboekt moeten worden, het noodzakelijke tijdspad en de benodigde middelen Dit geeft voor alle betrokkenen veel duidelijkheid. Je weet waaraan je een bijdrage moeten leveren en ook waartoe die bijdrage moet leiden. De komende periode gaan we met de verdere detaillering van het plan aan de slag, de randvoorwaarden zijn nu in ieder geval goed beschreven. Kortom, de curriculum-trein staat nu duidelijk op de rails. Geert Jan Tangelder,hoogleraar fysiologie en coördinator van de projectgroep voor het nieuwe eerstejaars blok Circulatie en Volumeregulatie Meer betrokkenheid bij onderwijs Ik vond het plan om te komen tot een nieuw curriculum inhoudelijk over het algemeen prima in elkaar zitten. Wel waren er teveel vaagheden en onhandigheden rond de organisatie. Dit projectplan is veel betere basis voor de constructie en uitvoering ervan en dat juich ik zeer toe. Binnen iedere projectgroep is straks duidelijk wie met wie aan de slag moet voor de ontwikkeling van bepaalde modules binnen het nieuwe curriculum. Belangrijker is wellicht dat het nieuwe curriculum en ook dit nieuwe plan pleiten voor meer betrokkenheid bij het onderwijs.ik vind dat op dit moment een relatief te kleine groep bij het onderwijs betrokken is. Vreemd eigenlijk voor een instituut waar opleiden een van de kerntaken is. De mogelijkheden voor het geven van onderwijs worden in het nieuwe curriculum verruimd. Het is zo mogelijk meer mensen hiervoor te interesseren, en gemakkelijker om jonge docenten een onderwijsrol te geven. Dat komt bijvoorbeeld doordat in de toekomst veel onderwijs in kleine groepen wordt gegeven en niet zoals nu in grote collegezalen. Niet iedereen heeft immers zin en ook talent voor deze meer massale vorm van kennisoverdracht. Deze flexibilisering van het onderwijs kan ik dan ook alleen maar toejuichen. Herman van Rossum,hoogleraar medisch onderwijs En nu, volle kracht vooruit Ik ben blij dat we in de afgelopen maanden de organisatie voor het nieuwe curriculum VU-Compas helderder hebben gekregen.we kunnen weer met volle kracht vooruit voor het inhoudelijk uitwerken van de principes van het nieuwe curriculum, te weten: competentiegericht, taakgestuurd en contextgesitueerd. Dit houdt in dat studenten meer taken uitvoeren die docenten beoordelen in de reële context van gezondheidszorg en wetenschapsbeoefening. In het programma bereiden we de studenten goed voor op het uitvoeren van die taken. Dit alles betekent een grote verandering voor het werk van docenten. Ze zullen studenten korter op de huid moeten zitten om ze goed te kunnen begeleiden en beoordelen. Zelf zullen de docenten ook trainingen moeten volgen om die nieuwe rol goed en met genoegen te kunnen vervullen. Een voordeel daarbij is dat ook in de vervolgopleidingen en in de regio dergelijke behoeftes zijn ontstaan zodat er wat dat betreft synergie te verwachten is. We hebben veel docenten nodig, niet alleen vanwege die nieuwe rol, maar ook vanwege het toegenomen aantal studenten. Iedereen moet dus meedoen, wat het weer leuker maakt omdat onderwijs zo weer van ons allemaal wordt. Janmaarten Kleijer,student Ook aandacht voor huidige curriculum In september volgend jaar gaat het nieuwe curriculum (nc) van start voor de nieuwe lichting studenten. De studie zal helemaal gaan veranderen: meer studenten die de opleiding volgen, de bachelor-master, competentie gericht studeren, semesters, cursussen, leeren werkstages. Als student heb ik veel interesse in de ontwikkeling van het curriculum en denk dat het curriculum dat er komt een goed curriculum zal zijn. Er zijn nog wel dingen waar hard aan gewerkt moet worden. Dit geldt zowel voor het nieuwe curriculum, als voor het huidige. Hier praat ik bijvoorbeeld over de overgangsregeling die er nog niet is. Het nc mag het huidige curriculum ( hc) niet ondersneeuwen. Er moet aandacht blijven voor het niveau van het hc. Dat er pilots gedaan worden met programmaonderdelen uit het nc is prima, maar laat de ontwikkeling van het huidige curriculum niet achterwege. Het aantal studenten dat aan de studie begint, baart me ook zorgen. Vooral vanwege de duidelijk veel te krappe collegezalen en het aantal werkgroepruimten die toch veelvuldig gebruikt zullen worden. Goede ontwikkelingen vind ik onder andere de inspanning en aandacht voor de wetenschappelijke vorming, de digitale leeromgeving en de verhalenbundel. Tracer 18 maart 2004 Nieuws Onderwijs Onderzoek Patiëntenzorg Organisatie Mededelingen Vacatures 5

6 FOTO: RENÉ DEN ENGELSMAN Patiëntenlogistiek is hip Ilse van Wijk De maatschappij vraagt om een zorgproces dat patiëntvriendelijker is: sneller, kortere routes, minder schakels. De patiënt vraagt dat, de zorgverzekeraar vraagt dat, de politiek vraagt dat en de media vragen dat. Kwaliteit van zorg en efficiency liggen wat ons betreft in elkaars verlengde. Jean Savelkoul, lid raad van bestuur maakte tijdens het symposium samenspel in patiëntenlogistiek dat op 9 maart georganiseerd werd door het VU medisch centrum, duidelijk waarom patiëntenlogistiek zoveel aandacht verdiend. Patiëntenlogistiek is hip. Symposium goed ontvangen De samenstelling van het programma varieerde van signalering van trends tot praktische voorbeelden. Nadat hoogleraar kindergeneeskunde John Roord het symposium om half tien opende, kwamen achtereenvolgens Carol Breen, manager afdeling evenementen Amsterdam Arena en Wim Schellekens, arts en algemeen directeur van het kwaliteitsinstituut voor de gezondheidszorg aan bod. Schellekens gaf een overzicht van trends en ontwikkelingen in Nederland. Hij bepleitte minder vrijblijvendheid voor het verbeteren van zorg: Creëer best practice ziekenhuizen, waar zorgvernieuwing ontwikkeld wordt. Vervolgens moeten andere ziekenhuizen de bevindingen van deze best practiceziekenhuizen overnemen. Spatadermarathon Het Reinier de Graaf ziekenhuis in Delft is een voorbeeld van een ziekenhuis dat zich inspant voor zorgvernieuwing en kwaliteitsverbetering. Dit ziekenhuis nam dan ook het sprekersstokje over van Wim Schellekens. Het voorbeeld van het Varicesproject (spataderen) Reacties Joop Hendriks - lid raad van bestuur van Agis - is duidelijk te spreken over het symposium patiëntenlogistiek: Een goed initiatief dat landelijk veel te weinig genomen wordt. Het type efficiency verhogende maatregelen waarover vandaag gesproken is, zie ik liever dan het sleutelen aan het eigen risico of het invoeren van een no claim, stelt de topman van Agis onomwonden. sprak tot de verbeelding van de aanwezigen, al was het alleen maar vanwege de unieke wijze waarop medewerkers gemotiveerd zijn om mee te werken: het Reinier de Graaf organiseerde de eerste spatadermarathon en een arts ontwierp speciaal voor deze marathon die overigens bestond uit het wegwerken van de achterstanden door de frequentie van opereren op te voeren een t-shirt. De resultaten zijn ernaar: een productiestijging van tien procent boven de gedroomde prognose, tachtig procent van de patiënten krijgt tien weken van tevoren een operatiedatum mee én het team waarmee dit allemaal gerealiseerd is, is enthousiast. 47 ziekenhuizen De presentatie van Elise Bijvank over het brede spectrum aan activiteiten en resultaten die inmiddels in het VU medisch centrum zijn geboekt, oogstte lof vanwege de gestructureerde wijze waarop het VUmc aan het verbeteren van de patiëntenlogistiek werkt. In een volgende Tracer komt haar bijdrage uitgebreider aan bod, omdat zij met haar Hoewel Jan Rauwerda (opleider heelkunde) het goede overzicht dat het symposium bood over logistieke processen waardeerde, bleef wat hem betreft het opleidingsaspect onderbelicht: Bij het zo efficiënt mogelijk inrichten van de productieprocessen blijft buiten beschouwing wat het effect daarvan is op het opleiden van artsen. Opleiden betekent dat een ingreep langer duurt en dus dat er minder ingrepen op één dag uitgevoerd kunnen worden. Hoe verhoudt zich dat? De verzekeraars en inspectie zijn heel duidelijk in wat ze willen: kwaliteitsverbetering en verantwoording. Zij hebben de brochure dbc Inkoopgids (januari 2004) omtrent kwaliteit en prijs uitgebracht. De inspectie heeft ook een voorzetje gegeven door het verplichten van het openbaar maken van prestatie-indicatoren, dat is dus de zure appel waar Wim Schellekens op doelde. Ik heb de indruk dat de regionale zorgverzekeraars niet zitten te wachten op productieverhoging. Ton Boks werkt bij een interim management & consultancy bureau gericht op logistiek. Hij merkt op dat de bottleneck bij patiëntenlogistieke veranderingen vaak zit bij de regelende overheid. Maar, erkent hij meteen, dat zijn externe factoren waar moeilijk op te sturen valt. Ander kritiekpunt dat hij op het volgens hem van goed niveau getuigende programma heeft, is dat het voorbeeld van het Reinier de Graaf ziekenhuis uit Delft niet altijd Ambities VUmc Savelkoul zette tijdens het symposium de ambities van het VU medisch centrum stevig neer: We zijn nu pakweg twee jaar intensief bezig in het VUmc met het verbeteren van de patiëntenlogistiek.komend jaar willen we dat onder meer met het patiënttevredenheidsonderzoek meten.in 2006 denken we dat vijftig à zeventig procent van de poli s werkt zonder of met beperkte wachtlijsten. Ook denken we vijf à tien zorgpaden voor enkele belangrijke patiëntengroepen te hebben ontwikkeld. Hij liet niet na te benadrukken dat wat hem betreft patiëntenlogistiek ook voor de medewerkers van het VUmc grote waarde heeft: Een tevreden patiënt of verwijzer levert ook een tevreden medewerker op.een medewerker werkt liever in een ziekenhuis dat de patiëntenlogistiek goed op orde heeft dan in een ziekenhuis waar dat niet zo is. presentatie duidelijk maakt welke verbanden bestaan tussen de ontwikkelingen in de kliniek, de polikliniek en transmuraal. Arnoud de Bruin, beleids- kosteneffectief is: Zeker bij operaties waarvoor duur instrumentarium nodig is, is het zinvoller operaties te spreiden over de week in plaats van een dag alleen maar knieën te opereren. Yvette Agard en Ron Ruijgrok (polikliniek heelkunde & anesthesiologie) vinden de onderwerpen die in het ochtendprogramma aan bod zijn geweest, herkenbaar. Iedereen weet het, maar tot nu toe blijft het bestaan. Wie weet verandert het hierna, aldus een hoopvolle Ruijgrok. Agard valt het op dat er geredeneerd wordt vanuit de kliniek, terwijl wat haar betreft veel zorgverbeteringen zoals de pre assesment poli en het afnemen van een anamnese in de polikliniek beginnen. medewerkers cluster IV, gaf een concreet voorbeeld van een zorgpad cardiochirurgische patiëntenstroom. Aansluitend demonstreerde directeur van de Plexus Medical Group Amsterdam Walter Balestra de mogelijkheden die ict biedt voor het verbeteren van de patiëntenlogistiek. Internist/intencivist Rob Strack van Schijndel kreeg de lachers op zijn hand toen hij het ochtendprogramma besloot met een schets van een ochtendvisite waar een arts doodmoe was na het bellen van 47 ziekenhuizen voordat hij een patiënt kon overplaatsen. Zijn bijdrage had vooral betrekking op het veranderen van de patiëntenmix: het afstemmen van de basiszorg en topzorg binnen de eenheden van het VU medisch centrum. Na de pauze volgden drie parallelsessies die zich achtereenvolgens richtten op de instroom (verwijsafspraken, verbeteren van de instroom door Werken zonder Wachtlijst), de doorstroom (ontslagmanagement en Intermed, klinische paden) en uitstroom (doorbraak cva ketenzorg, financiering van de ketenzorg). Transferverpleegkundige René van Weeren (gedetacheerd via Amsterdam thuiszorg) vindt het symposium interessant: alleen had het wat mij betreft iets meer mogen gaan over de zorgcomplexe patiëntengroepen, zoals de inwendige geneeskunde. Maar misschien komt dit in de workshops nog aan de orde? In ieder geval geeft hij aan benieuwd te zijn naar de wijze waarop de relatie tussen ziekenhuizen en samenwerkingspartners zoals de thuiszorg, zich in de toekomst zal ontwikkelen. Voorzitter van de raad van bestuur van het Westfries Gasthuis Hoorn Louis Timmer is met twee beleidsmedewerkers aanwezig bij het symposium. Hij herkend zich volledig in de verhalen van de sprekers: Ook wij zijn bezig de kwaliteit en doelmatigheid van de zorg te verbeteren voor met name electieve ingrepen. De verhalen die ik heb gehoord zijn niet helemaal nieuw, maar het enthousiasme dat doorklinkt in de praktijkervaring van Delft en het VUmc inspireert mij in ieder geval om ook onze medewerkers enthousiast te krijgen en te houden. 6 Tracer 18 maart 2004 Nieuws Onderwijs Onderzoek Patiëntenzorg Organisatie Mededelingen Vacatures

7 Eerste teaching professor benoemd Wetenschap en onderwijs in balans gebracht Het VUmc kent sinds 1 maart als eerste academisch ziekenhuis in Nederland een teaching professor. Benoemd is de 43-jarige gynaecoloog Fedde Scheele uit het St. Lucas Andreas Ziekenhuis. De aanstelling maakt deel uit van het opleidingsoffensief dat het VUmc samen met ziekenhuizen in Noord- Holland heeft opgezet. Doel is het tekort aan basisartsen en medischspecialisten te bestrijden. Met Scheele heeft het VUmc een bevlogen onderwijsman in huis gehaald. Joop de Vries Scheele is voor vijf jaar één dag in de week benoemd aan het VU medisch centrum en blijft daarnaast actief als specialist in het St. Lucas Andreas Ziekenhuis. Naast Scheele worden binnenkort nog enkele teaching professors aangesteld. Ze zullen een bijdrage leveren aan het nieuwe curriculum voor de basisopleiding aan het VUmc en in hun eigen ziekenhuis de specialistenopleiding verbeteren. Lef Scheele vertelt met enthousiasme over onderwijs. De colleges in mijn basisopleiding bij de VU waren reden om na te gaan denken hoe het anders kan, interactiever. Ik heb vervolgens altijd in besturen en commissies gezeten waar nagedacht werd over goede scholing. Een leven lang leren, is een proces dat je wakker houdt en motiveert. Het is dé weg naar zelfontplooiing. En leren is gewoon hartstikke leuk. Toename meerlingen te wijten aan leeftijd moeders De toename van het aantal meerlingen is voor een belangrijk deel toe te schrijven aan de gestegen leeftijd van zwangere vrouwen. Dat is de conclusie van gynaecoloog en ivf-deskundige Nils Lambalk in een artikel in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde. Hij reageerde daarmee op een eerder verschenen artikel, waarin de toename van meerlingen juist aan in vitro fertilisatie wordt geweten. Nils Lambalk analyseerde de statistische gegevens van de Landelijke Verloskunde Registratie 2e lijn. Daaruit bleek dat de leeftijd van de moeder voor meer dan de helft van de stijging van twee-eiige tweelingen verantwoordelijk was. Datzelfde geldt voor het aantal drie- of meerlingen. In was tweederde van meerlingen het gevolg van een medische behandeling; in de periode was dat nog niet eens de helft. Nils Lambalk vermoedt dat de hormoonhuishouding van oudere vrouwen verandert, zodat er tegelijkertijd meerdere eicellen rijpen. In 1995 hadden tweelingen uit een natuurlijke conceptie een moeder van gemiddeld 30,6 jaar. Zeven jaar later was dat tot 31,5 jaar gestegen. Bij in vitro fertilisatie is de kans op meerlingen groot. Dat betreft tegenwoordig met name tweelingen, omdat er minder bevruchte eicellen worden teruggeplaatst dan voorheen. Door deze verbeterde ivf-techniek is het aantal drie- of meerlingen in Nederland gedaald. Dat effect wordt echter grotendeels tenietgedaan doordat het aantal grote meerlingen na natuurlijke conceptie sterk is gestegen. MK FOTO: YVONNE COMPIER Fedde Scheele: Mijn missie is het herstellen van de balans tussen research en onderwijs Het credo Bildung durch wissenschaft is voor Scheele een belangrijke leidraad. Het is afkomstig van de Duitse academicus Wilhelm von Humboldt, die twee honderd jaar geleden in Berlijn aan de universiteit doceerde. Scheele: Von Humboldt wilde stoppen met onzin verkopen. Iedere docent moest onderzoek gaan doen zodat hij kon praten vanuit een wetenschappelijke basis. Het onderzoek stond dus heel duidelijk ten dienste van het onderwijs. Die gedacht is in veel landen, waaronder Nederland overgenomen. Maar in de loop der jaren is onderzoek een eigen leven gaan leiden. Het staat lang niet altijd meer in dienst van het onderwijs. Je wordt als academicus afgerekend op je research, Huisartsenpraktijk UHP-VUmc groeit gestaag Sinds 9 februari hebben zich na een maand 250 patiënten aangemeld bij de universitaire huisartsenpraktijk van het VU medisch centrum. Volgens chef de policlinique Ferry Bastiaans verloopt het aanmelden van nieuwe patiënten volgens verwachting: We rekenden op zo n vijftig aanmeldingen per week. Dat klopt aardig met de werkelijkheid. De uhp-vumc zit in de hoogbouw (0H2), de ingang van de praktijk zit aan de Amstelveenseweg. In de praktijk werken op dit moment vier huisartsen: Wim Stalman (afdelingshoofd), Ferry Bastiaans (chef de policlinique), Katinka Prince en Marguérite van Randwijck-Jacobze. Mensen met de volgende postcodes kunnen zich aanmelden bij de uhp VUmc: 1075, 1076, 1077, 1081, 1082, 1083, 1181, 1182, Voor meer informatie, (020-44) of zie IvW onderwijs is soms een last geworden. De balans is verstoord en het herstellen daarvan zie ik als een missie. Het VUmc heeft goed doorgehad dat als je onderwijs en opleiding echt naar een hoger niveau wilt tillen er iets moet gebeuren aan de status ervan. Het benoemen van teaching professors is een slimme en gewaagde pionierszet die in de medische wereld Workshops over het hoofd gezien Tot 1 mei kunnen medewerkers die direct betrokken zijn bij patiëntenzorg deelnemen aan workshops omgaan met psychische en emotionele belasting. Onder deze noemer vallen zes onderwerpen: omgaan met agressie, effectief tijdsbeheer, omgaan met stress door de baas, rationeel emotieve training, overbetrokkenheid en assertief optreden. Tijdens de workshops leren de deelnemers methoden en technieken die het omgaan met stressvolle situaties vergemakkelijken. Zo wordt tijdens omgaan met agressie scènes voorgespeeld, waarbij de deelnemers kunnen ingrijpen om de agressie te verminderen. We hebben voor onderwerpen gekozen die de medewerkers zeker zouden moeten aanspreken, meent projectleider Ineke de Jonge. Misschien is het voor verpleegkundigen taboe om te erkennen dat hun werk belastende ervaringen met zich meebrengt. Toch valt niet te ontkennen dat het werk voortdurend zwaarder wordt. Vandaar dat er in het arboconvenant is afgesproken dat alle academische ziekenhuizen voor een dergelijke opleiding zorgdragen. Ieder ziekenhuis ontwikkelt daarvoor een eigen programma. De workshops vinden plaats aan het einde van de werkdag en duren anderhalf uur. Er zijn verder geen kosten aan deelname verbonden. Informatie over de onderwerpen en de data staan op pagina 10 MK met argusogen wordt gevolgd. Ik neem mijn petje af voor het lef dat het VUmc hiermee toont. Daarmee laat je zien dat ook andere competenties dan alleen die van wetenschapper belangrijk zijn om verder te kunnen komen in de academische wereld. Als iedere medicus zowel op onderwijs als wetenschap wordt afgerekend, zal dat een enorm positief effect hebben op de kwaliteit van het onderwijs. Competenties Competenties spelen tegenwoordig een cruciale rol in de opleiding van medici. Ook in het nieuwe curriculum van het VUmc, genaamd VU Kompas. Centraal daarin staan de rollen die een arts vervult: medisch expert, communicator, samenwerker, zorgmanager, bevorderaar van gezondheid, academicus, beroepsbeoefenaar en zelfreflector. Scheele: Deze insteek is in zoverre vernieuwend dat een aantal van die rollen nooit uit de verf kwam in opleidingen. Mijn inbreng kan bestaan uit het signaleren via metingen hoe co-assistenten, arts-assistenten en ook specialisten rollen als samenwerker en zorgmanager in de kliniek vervullen. Dan kan ik bijvoorbeeld vaststellen dat bepaalde aspecten van de samenwerkersrol nog niet voldoende uit de verf komen en meer aandacht verdienen in de opleiding. Ik doe onderzoek naar de belangrijkste basisvaardigheden die bij de rollen van samenwerker en manager horen. Welke boeken moet een arts daarover lezen, wat voor oefeningen moet hij doen, wat moet hij in de praktijk laten zien? Scheele vindt het eigenlijk verbazingwekkend dat er niet eerder meer aandacht is geweest voor efficiënte en op onderwijskundige principes gestoelde opleidingen. Het is toch ongelofelijk dat we in opleidingsziekenhuizen sinds jaar en dag constant tientallen co-assistenten en arts-assistenten hebben rondlopen, maar dat de artsen nooit hebben geleerd hoe ze hun kennis en vaardigheden het best kunnen overdragen aan de assistenten. Workoholic Zijn aanstelling bij het VUmc voor een dag in de week noemt Scheele een mooie aanleiding om er meerdere dagen aan te besteden. Tel daar de vier dagen in de kliniek bij op en het beeld van een workoholic verschijnt. Scheele ontkent het niet. Ik sprak onlangs mijn inmiddels gepensioneerde promotor Schoemaker. Hij zei dat hij veel leuke dingen had laten passeren omdat hij erg veel met zijn werk bezig was. Ik ben me er van bewust dat werk en privé enigszins in balans moeten blijven, maar het is moeilijk. Veel van mijn onderwijsactiviteiten verricht ik in de late avonduren. Ik heb heilige privé-tijd tussen zes en negen uur s avonds. Dan eet ik thuis, lees ik mijn drie jonge kinderen voor en breng ik ze naar bed. Veel tijd voor zijn hobby s motorrijden en duiken, blijft er dan uiteraard niet over. Maar Scheele weet het nuttige en aangename efficiënt te combineren. Hij gaat op zijn fiets naar het ziekenhuis, maar zijn motor gebruikt hij voor afspraken buiten de stad. Zo heb ik geen last van de files en kan ik mooi op tijd komen. Het duiken combineert hij als het even kan met een buitenlands congres. Ik kijk altijd of er ergens in de buurt water is waarin ik met m n fles onder water kan hangen. Maar voor mij is het onderwijsverhaal ook een soort van hobby. Het is stimulerend dat het nu omgezet is in naar teaching professor. Ik zie daar duidelijk een uitdagend gebaar in van: maak er wat moois van. En dat ga ik doen. Tracer 18 maart 2004 Nieuws Onderwijs Onderzoek Patiëntenzorg Organisatie Mededelingen Vacatures 7

8 VU medisch centrum Deze vacatures zijn ook te bekijken op de P&O site van intranet (http://intranet/dpz/vacatures/indexvac.htm).uw schriftelijke reactie kunt u binnen twee weken na plaatsing richten aan de personeelsadministratie van het cluster waar de vacature onder valt.vermeld op brief en envelop het vacaturenummer.dit nummer vindt u boven aan de vacature. I Activiteitenbegeleider afdeling/dienst ergotherapie/activiteitenbegeleiding,cluster II werktijd minimaal 24 uur per week algemeen Je komt te werken in een team van 7-8 activiteitenbegeleiders die samen verantwoordelijk zijn voor de zorgverlening aan de opgenomen cliënten.patiënten worden zowel individueel als in groepsverband begeleid,waarbij begruik gemaakt wordt van de principes van het methodisch handelen. De leeftijden van de cliënten variëren van 16 tot 99 jaar.de activiteitenbegeleiding in het VUmc is gericht op het afleiden van ziekte en doet een beroep op het gezonde deel van de patiënt.vanuit deze keus wordt een belangrijk aandeel geleverd in het multidisciplinaire zorgaanbod.professionalisering van het beroep activiteitenbegeleiding heeft onze grote aandacht.we verwachten van onze nieuwe collega hierin een actieve inbreng en visie op het vak. functie-inhoud De doelgroepen waarvoor we een collega zoeken bestaan uit: 1. cliënten welke zijn opgenomen op de afdeling neurochirurgie,orthopedie en de afdeling neurologie. Op de afdeling neurologie heeft de activiteitenbegeleider een eigen herkenbare rol in het multidisciplinaire zorgaanbod in de kliniek.voor deze afdeling neurochirurgie moet deze rol nog verder worden uitgebouwd.voor deze laatste combinatieafdeling wordt je contactpersoon en neem je deel aan het multidisciplinaire overleg. 2. cliënten welke opgenomen zijn op de Transferafdeling.De transferafdeling is een afdeling van verpleeghuis Vreugdenhof/Fontis en het VU medisch centrum en bedoeld voor cliënten welke medisch uitbehandeld zijn,maar nog moeten wachten op een plaats in het verpleeghuis of op thuiszorg.op deze vrij nieuwe afdeling moet de rol van de activiteitenbegeleiding binnen de multidisciplinaire zorgaanbod nog worden ontwikkeld. functie-eisen Opleiding activiteitenbegeleiding afgerond (MBO/ HBO niveau).onze voorkeur gaat uit naar een collega met ervaring met minimaal een van de doelgroepen en het vermogen om zelfstandig te kunnen werken.we zoeken een sensitieve en initiatiefrijke,creatieve collega,die in staat is om cliënten te bereiken en te enthousiasmeren en de sfeer positief te beïnvloeden.vernieuwing en inhoudelijke discussies spreken je aan.onverwachte situaties dagen je uit. salarisschaal 6 inlichtingen 40012,Mevr.M.v.d.Schoor, I Medewerker zorgadministratie afdeling/dienst BIZA werktijd 32 uur per week algemeen Zorgadministratie omvat alle vastlegging,verwerking van gegevens die samenhangen met het zorgproces van eerste inschrijving van de patiënt tot en met diagnoseen factuurverwerking.de zorgadministratie heeft tot taak administratieve ondersteuning te bieden ten aanzien van de patiëntenstroom in de (poli)kliniek.registratie in diverse systeemdelen van het ZIS,controle en verwerken van gegevens en het beantwoorden van vragen van onder andere patiënten en zorgverzekeraars vormen essentiële onderdelen van deze taak. Kwaliteitsbewaking en -bevordering van de administratie en informatievoorziening voor afdelingen en diensten heeft continu onze aandacht. functie-inhoud De nadruk van deze functie ligt op de administratie rondom opnamen van niet verzekerde patiënten en in het buitenland verzekerde patiënten. Overige taken van de medewerker zorgadministratie (patiëntenadministratie kliniek) zijn :Administratie rondom de ziekenhuisopnamen en machtigingen,controleren verzekeringsgerechtigdheid,administratie Verkeerd Bed,Registreren en controleren van de klinische verrichtingen,uitwisselen van informatie/gegevens met zorgverzekeraars Afhandeling administratieve vragen (balie functie) functie-eisen Wij vragen een MBO werk- en denkniveau,aangevuld met diploma medisch secretaresse (NAMS) of gelijkwaardige opleiding (medische terminologie/ziektenleer).je hebt ervaring met (geautomatiseerde) administratieve processen,bent klantgericht en accuraat en kunt zowel zelfstandig als in een team werken.verder ben je stressbestendig en communicatief vaardig (mondeling/schriftelijk) en beheers je de Engelse taal. salarisschaal 5 inlichtingen A.Pater,hoofd tst I Manager inkoop afdeling/dienst BIZA algemeen Het VUmc koopt per jaar voor 130 miljoen euro in.de afdeling inkoop maakt onderdeel uit van de BIZA.Na vertrek van de manager inkoop wordt o.l.v.een interim-manager gewerkt aan doorontwikkeling van de inkoopfunctie.gelijktijdig speelt de aanschaf en implementatie van een modern inkooplogistiek en financieel ERP systeem.beide projecten moeten in onderlinge samenhang verwezenlijkt worden. functie-inhoud Het VUmc zoekt een inkoopmanager die in staat is beide projecten op basis van het transformatieplan 2004 kan implementeren.de uitdaging voor de inkoopfunctie:marktconform contracteren van goederen en diensten en prestatiemanagement verbeteren. Competenties en vaardigheden van de medewerkers te toetsen en verder te ontwikkelen.de communicatie met de klant en de inkoopadvisering te stroomlijnen en te intensiveren.zaken als Supply Chain Mananegement met Leveranciersmanagement en Contractmanagement operationaliseren en implementeren.standaardisatie van werkmethoden en het gebruik van toolkits moet leiden tot meer efficiency.samenwerkingsverbanden met andere organisaties moeten worden ontwikkeld.dit moet leiden tot substantiële kostenreducties,hogere kwaliteit van de inkoopdienstverlening aan de interne organisatie en externe organisaties. functie-eisen U heeft meermalen leiding gegeven met goed resultaat aan dergelijke complexe en procesmatige veranderingstrajecten in vergelijkbare organisaties.u heeft goede antennes voor politieke,bestuurlijke en organsatorische belangen en weet die goed te vertalen naar uw omgeving en uw missie. U bent resultaat gedreven met een no nonsense benadering,commercieel,analytisch,extravert en expertadviseur én kunt met uiteenlopende soorten medewerkers én interne klanten omgaan.u bent in staat om inkooppakketten op Europese,nationale of commercieel-contractuele basis aan te besteden en te (laten) contracteren en heeft hier ruime en verifieerbare ervaring mee. U beschikt over academisch werken denkniveau,aangevuld met NEVI-I en II en eventueel ISFAH met logistieke kennis en/ of ervaring.u kunt multidisciplinair samenwerken.visie en beleidsmatige ervaring in complexe medische en facilitaire organisaties,vergelijkbaar met academische ziekenhuizen,is een pré. Een uitgebreid assessment maakt deel uit van de selectieprocedure. salarisschaal 14 inlichtingen R.Caljouw,inkoopmanager I Verpleegkundige afdeling/dienst pze oogheelkunde, cluster II werktijd 28 uur per week algemeen Ons team bestaat uit verpleegkundigen,administratieve medewerkers,technisch ondersteunend paramedisch personeel en artsen.gezamenlijk streven zij naar een optimale poliklinische behandeling van de naar ons verwezen patiënten. Het specialisme kent verschillende doelgroepen o.a.oogziekten bij Diabetes Mellitus,Cornea aandoeningen,retinoblastoom.binnen het specialisme vinden er doorlopend nieuwe ontwikkelingen plaats.het team bestaat uit 5 verpleegkundigen en zij zijn verantwoordelijk voor het goed verlopen van het zorgproces. functie-inhoud Als verpleegkundige ondersteun je de spreekuren, onder meer door het verrichten van diverse metingen en voorbereidende handelingen.je assisteert bij poliklinische ingrepen en bij staaroperaties die in dagbehandeling plaatsvinden. Verder geef je voorlichting aan patiënten over de behandeling en de eventuele opname.er is dagelijks een verpleegkundig telefonisch spreekuur.daarnaast doen we nog veel meer leuke dingen! functie-eisen Je hebt het diploma A- verpleegkundige of HBO-V met BIGregistratie. Je bent in het bezit van de oogheelkundige ( basis)opleiding of bereid om deze te volgen. salarisschaal 6/7 inlichtingen Mevr.L van 41084,mevr.I. Groenewegen, 41092/ tracer * I Senior groepsleider ICT afdeling/dienst IPO,cluster V algemeen Informatica en proces ondersteuning (IPO) is de afdeling van het VUmc waarin alle ICT taken zijn geconcentreerd.binnen support en beheer is de groep support en decentraal beheer verantwoordelijk voor het ondersteunen van lokaal opgestelde (decentrale) applicaties,systemen en netwerken.voor deze groep zijn wij op zoek naar een groepsleider. functie-inhoud U bent als groepsleider verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding.deze groep voert het beheer over meer dan 4000 werkplekken en vele decentrale applicaties.u werkt aan het verbeteren van beheer processen binnen de groep. Uw doelstelling is het verhogen van betrouwbaarheid en stabiliteit voor de eindgebruiker door het aantal verstoringen te verminderen en door pro-actief beheer op te zetten. functie-eisen U heeft minimaal HBO werk- en denkniveau en ervaring met leidinggeven. U beschikt over een gedegen kennis van de in het VUmc gebruikte ICTsystemen.Relativeringsvermogen en een goede omgang met mensen zijn absolute vereisten voor deze functie.u bent daadkrachtig in uw optreden naar de groep en u kunt goed omgaan met cultuurverschillen.u kunt servicegericht omgaan met alle andere professionals van het VUmc in hun rol van gebruiker van ICT systemen. U beschikt over organisatorische eigenschappen,bent flexibel en stressbestendig.aantoonbare affiniteit met Prince 2,ITIL en incident registratie systemen is een pré. salarisschaal De salarisschaal is afhankelijk van opleiding en ervaring. arbeidsvoorwaarden De aanstelling geldt voor onbepaalde tijd.een assessment kan deel uitmaken van de sollicitatieprocedure. inlichtingen Drs.Ing.R.W.van I Medisch maatschappelijk werker afdeling/dienst medisch maatschappelijk werk,cluster III werktijd 32 /34 uur per week algemeen Het medisch maatschappelijk werk verleent psychosociale hulp aan patiënten en geeft consultatie aan het medisch en verpleegkundig behandelteam omtrent de psychosociale gevolgen van ziekte, opname,handicap en behandeling. De dienst verricht consulten voor alle klinische en poliklinische afdelingen.de problemen kunnen onder meer te maken hebben met emotionele,relationele of materiële aspecten.de maatschappelijk werker betrekt naast de patiënt vaak ook de partner of andere familieleden/verwanten bij de hulpverlening.de werkzaamheden worden verricht in nauw overleg met onder meer artsen,verpleegkundigen,medisch psychologen,ergotherapeuten en fysiotherapeuten.bij de dienst werken ongeveer 22 maatschappelijk werkers,verdeeld over twee teams. functie-inhoud U werkt voor een beperkt aantal specialismen,waaronder nefrologie en orthopedie.bij nefrologie worden patiënten begeleid die afhankelijk worden van dialyse;met een groot aantal patiënten wordt een langdurige hulpverleningsrelatie onderhouden.bij orthopedie is de hulpverlening meestal kortdurend en is deze mede gericht op begeleiding bij een goede uitplaatsing. functie-eisen U bent in het bezit van het diploma HBO-maatschappelijk werk met minimaal 2 jaar ervaring in het uitvoerend werk.u kunt omgaan met ethische dilemma s.voorts beschikt u over goede contactuele eigenschappen,flexibiliteit en u kunt zowel zelfstandig als goed in teamverband werken. salarisschaal 8/9 inlichtingen Drs.H.J.Kaufman, diensthoofd,tst I Medisch administratief medewerker afdeling/dienst VKKB,cluster III werktijd 24 uur per week algemeen Afdeling 9B is een van de kinderafdelingen binnen het VUmc. De specialismen die hier voornamelijk worden behandeld zijn kinderoncologie,urologie,nefrologie en algemene kindergeneeskunde.de afdeling bestaat uit 26 bedden.we werken samen in een multidisciplinair team,ook een medisch administratief medewerker maakt daar onderdeel van uit. functie-inhoud U verricht zelfstandig een volledige patiëntgebonden administratie met alle daaruit voortvloeiende werkzaamheden.samen met uw collega s draagt u zorg voor de receptie en het telefonische verkeer.u verzorgt de inschrijving van patiënten,plant consulten en behandelingen,vangt patiënten en familie op,verzorgt medische correspondentie en verricht verpleegeenheid gebonden administratie. Daarnaast heeft u een secretariaatsfunctie ten behoeve van de leiding van de eenheid en neemt u deel aan werkoverleg binnen de afdeling. functie-eisen Wij vragen een MBO opleiding op het gebied van zorgadministratie.u heeft een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal,u heeft kennis van de organisatie,de te volgen procedures en de te voeren administratie.u heeft een goede typevaardigheid en beheersing van automatiseringsprogramma s.daarnaast bent u representatief,stressbestendig en zeer flexibel. salarisschaal 5 inlichtingen Mevr.M.A.de Kroon, CMAMK, Mevr.C.de Groot,hoof zorgeenheid, I Leerling radiodiagnostisch laborant afdeling/dienst radiologie,cluster V algemeen Voor de afdeling radiologie zoeken wij enthousiaste leerlingen voor de inservice-opleiding tot radiodiagnostisch laborant.op de afdeling werken in totaal 65 laboranten en leerling laboranten.de werkzaamheden vinden plaats op twee werkeenheden:de kliniek en de polikliniek.naast de conventionele technieken werken wij met alle moderne radiodiagnostische technieken:mri,ct,dsa,mammografie en ultrasound.naast begeleiding door het hoofd werkeenheid/opleiding en een praktijkbegeleider wordt directe begeleiding op de werkvloer verzorgd door gediplomeerd laboranten. functie-inhoud Onder begeleiding van gediplomeerd laboranten vervaardigt u röntgenonderzoeken en assisteert u bij artsgebonden radiodiagnostische verrichtingen.u wordt volgens (leerlingen)rooster ingewerkt op de meeste modaliteiten,zowel in de kliniek als in de polikliniek.tevens zult u als ouderejaars leerling op roulatiebasis avondnacht- en weekenddiensten draaien.de totale duur van de opleiding is drie jaar,waarvan de eerste 6 maanden theorie op school.het theoretische gedeelte van de opleiding wordt verzorgd door de stichting BIGRA samen met het opleidingscentrum van het VUmc. functie-eisen U bent in het bezit van het HAVO diploma met profiel natuur en techniek of natuur en gezondheid.bij het niet voldoen aan de gestelde vooropleidingseisen is een voorschakel traject van een jaar bespreekbaar.u heeft leervermogen en doorzettingsvermogen.u bent flexibel en stressbestendig.u kunt zowel zelfstandig als in teamverband werken. salarisschaal CAO inlichtingen Mevr.M.Vrede,tst I Support & beheer specialist afdeling/dienst IPO,cluster V algemeen De Stichting Klinische Genetica Amsterdam (SKGA) gaat zijn taken,zoals bij de oprichting in 1980 zijn vastgelegd,overdragen aan de deelnemende instanties,het VUmc en het AMC.Het huidige informatiesysteem dient vervangen te worden.het wordt vervangen door SQL*LIMS van de firma Applied Biosytems.Het project Vervanging SKGA gecoördineerd vanuit IPO is in de laatste fase,implementatie,gekomen. functie-inhoud U start met het ondersteunen van de Klinische Genetica bij het inrichten en parametriseren van SQL*LIMS,daarnaast draagt u o.a.zorg voor de technische acceptatie,de inpassing en de continuïteit van de nieuwe applicatie.verder zorgt u voor de realisatie van de apparaatkoppelingen met SQL*LIMS in samenspraak met de sectie Ontwikkeling & Implementatie van IPO. Uw aanstelling is binnen de groep support en decentraal beheer van IPO en u functioneert daar als gedetacheerd decentraal beheerder. functie-eisen U heeft HBO werk- en denkniveau en ervaring met het beheren van applicaties op grote gekoppelde systemen.verder bent u in staat om in korte tijd storingen te analyseren en op te lossen,maar ook om nieuwe technieken en applicaties snel op te pakken.u werkt nauwgezet,bent enthousiast en kunt goed communiceren.aantoonbare affiniteit met klinische genetica en/of laboratoria is een pré. salarisschaal 7/8 arbeidsvoorwaarden De aanstelling geldt voor één jaar,met uitzicht op een vast dienstverband. inlichtingen Dr.C.J.N.M van der Drs.Ing.R.W.van Tracer 18 maart 2004 Nieuws Onderwijs Onderzoek Patiëntenzorg Organisatie Mededelingen Vacatures

9 Vacatureteksten Tracer maximaal 250 woorden I Perfusionist / perfusionist in opleiding afdeling/dienst perfusie,cluster IV algemeen De subafdeling Extra Corporale Circulatie (ECC),onderdeel van de afdeling cardio-thoracale chirurgie is verantwoordelijk voor het optimaal in stand houden van de extra corporale circulatie tijdens openhartchirurgie,grote vaatoperaties en geïsoleerde perfusies.verder verzorgt de subafdeling ECC ondersteunende technieken zoals LVAD,RVAD en IABP.Binnen de afdeling ECC bestaat momenteel een vacature voor een perfusionist/ perfusionist in opleiding. functie-inhoud Perfusionist:Als medewerker binnen de afdeling ECC verricht u bovengenoemde werkzaamheden.hiernaast bent u betrokken bij onderwijs,onderzoek en begeleidt u staigiaires en perfusionisten in opleiding. Perfusionist in opleiding:de opleiding is een post-hbo opleiding,die bestaat uit een theoretisch en een praktisch deel.het theoretische gedeelte vindt landelijk plaats in het LUMC. Het praktische gedeelte vindt voornamelijk plaats in het VUmc, waarbij u onder begeleiding bovengenoemde werkzaamheden verricht. functie-eisen Perfusionist:U bent een geregistreerd klinisch perfusionist en op de Vanuit het oogpunt van interne communicatie en mobiliteit is het belangrijk dat in Tracer een aantrekkelijk overzicht van de vacatures te vinden is.daarom wordt vacaturehouders vriendelijk doch dringend verzocht hun vacatureteksten voor Tracer te beperken tot 250 woorden. hoogte van de laat-ste ontwikkelingen binnen het vakgebied. Perfusionist in opleiding:u bent minimaal in het bezit van een HBO-opleiding in de fysische,biologische of chemische richting dan wel een hiermee vergelijkbaar opleidingsniveau,of ontheffing hiervan verstrekt door de secretaris van de Begeleidingscommissie Opleiding Klinisch Perfusionist. inlichtingen R.de Vroege,hoofd perfusie,tracer * salarisschaal Salaris Perfusionist: Afhankelijk van de vooropleiding Perfusionist in opleiding:afhankelijk van de vooropleiding.afhankelijk van het aantal jaren ervaring bedraagt het salaris maximaal _ (schaal 8) met een arbeidsmarkttoelage naar _ 3506,- (schaal 10). I Tandartsassistent afdeling/dienst pze mzkc,cluster II werktijd 24/28 uur per week algemeen Naast de algemene kaakchirurgie kent de poliklinische zorgeenheid de zwaartepunten oncologie,traumatologie en chirurgische kaakorthopedie.wij beschikken over een poliklinische OK waar diverse verrichtingen plaatsvinden. Het specialisme mondziekten en kaakchirurgie werkt nauw samen met het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA).Ongeveer 20 medewerkers dragen samen met de specialisten,zorg voor een goede poliklinische behandeling van de naar ons verwezen patiënten. functie-inhoud Je assisteert bij diverse ingrepen op de poliklinische OK en zorgt voor een goede coördinatie tijdens de verschillende spreekuren.je verleent eventueel verpleegkundige zorg voortvloeiend uit de poliklinische behandelingen.je geeft advies en beantwoord vragen van patiënten tijdens het telefonische spreekuur.je levert een bijdrage aan de ontwikkelingen binnen het verpleegkundig beroep. Daarnaast draag je zorg voor het instrumentarium en de behandelkamers. functie-eisen Diploma tandartsassistente,bij voorkeur met ziekenhuiservaring in de kaakchirurgie. Je hebt goede communicatieve vaardigheden en bent stressbestendig.je kunt zowel zelfstandig als in teamverband goed functioneren. salarisschaal 5 inlichtingen 41032/ tracer * Adjunct onderzoeker afdeling/dienst,cluster VI algemeen Het centrum voor ethiek en levensbeschouwing,sectie filosofie en medische ethiek kent een onderzoeksprogramma waarin ethische en filosofische vraagstukken worden onderzocht.de meeste projecten worden met behulp van empirische onderzoeksmethoden ontwikkeld,in samenwerking met de klinische afdelingen.daarnaast vervult de sectie een belangrijke rol in het onderwijs aan studenten geneeskunde en artsen gedurende hun (pre)klinische opleiding.u doet onderzoek naar de ethische,emotionele,sociale en juridische aspecten die van belang zijn in de relatie tussen (ondraaglijk) lijden, klaar-metleven problematiek en onderwerpen die met het levenseinde te maken hebben,zoals euthanasie en hulp bij zelfdoding.belangrijke thema s zijn eenzaamheid,veroudering, chronische ziekten,en dualiteit tussen lichaam en geest.het onderzoek behoort bij het onderzoeksproject Suffering from loneliness:conceptualisation and measurement of loneliness and suffering in relation to end-of-life decisions. functie-inhoud Uw taak is nadere uitwerking van het onderzoeksplan in het kader van het onderzoeksthema van de sectie betreffende de zorg om het levenseinde.u voert het onderzoek uit en verwerkt de resultaten in artikelen met een verdieping naar een ethisch-filosofische vraagstelling. functie-eisen U bent arts,gezondheidswetenschapper of ethicus die thuis is in de medisch-ethische literatuur.u beschikt over goede organisatorische en contactuele eigenschappen,een scherp analytisch denkvermogen en gebleken schrijfvaardigheid.u bent bereid in multidisciplinair teamverband te werken. Kennis van en ervaring met kwalitatieve en/of kwantitatieve onderzoeksmethoden strekt tot aanbeveling.een goede mondelinge en schriftelijke beheersing van de Engelse taal is vereist. salarisschaal Volgens bezoldigingsregels voor wetenschappelijk personeel. arbeidsvoorwaarden Het betreft een voltijdse aanstelling voor de duur van vier jaar,die dient te worden afgerond met een dissertatie. inlichtingen Mevr.dr.B.van Baarsen, II Coördinator klinisch onderwijs afdeling/dienst onderwijsinstituut, cluster VI algemeen Het onderwijsinstituut is het onderdeel van het VUmc,dat verantwoordelijk is voor de organisatie en coördinatie van wetenschappelijk- en postacademisch onderwijs. De innovatie van onderwijs en opleiding wordt vorm gegeven vanuit het onderwijsinstituut.het centrale element in deze innovatie is de ontwikkeling van een nieuw curriculum voor de opleiding geneeskunde. functie-inhoud U coördineert de klinische fase,waaronder co-assistentschappen en stage-overstijgend onderwijs in het VUmc en de partnerziekenhuizen.u denkt mee over de implementatie van het nieuwe curriculum en andere nieuwe ontwikkelingen.u ontwikkelt en coördineert de kwaliteitszorg van de co-assistentschappen met behulp van evaluatiemethodieken.u participeert in de huidige ontwikkelingen binnen de curricula als elektronische evaluatie,professioneel gedrag,portfolio. U fungeert als eerste aanspreekpunt voor onderwijscoördinatoren van de afdelingen,opleiders en andere betrokkenen.u houdt overzicht over de totale breedte van de cofase en u begeleidt en coacht medewerkers hierin functioneel. functie-eisen Universitaire opleiding geneeskunde;beleid,management en gezondheidszorg;gezondheidswetenschappen of een vergelijkbare opleiding;ervaring met universitair onderwijs en klinische ervaring strekken tot aanbeveling;zeer goede contactuele eigenschappen; probleemoplossend vermogen,netwerker. salarisschaal De functie wordt opnieuw gewaardeerd. arbeidsvoorwaarden De arbeidsovereenkomst wordt aangegaan voor de periode van een jaar.bij gebleken geschiktheid volgt een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. inlichtingen Mevr.M.Baardwijk, I Administratief projectcoördinator afdeling/dienst cluster VI werktijd 18 uur per week algemeen Het instituut voor extramuraal geneeskundig onderzoek (EMGO instituut),onderdeel van het VUmc,zoekt per direct een enthousiaste administratief projectcoördinator ten behoeve van verschillende onderzoeken naar vitamine D-gebrek,osteoporose,vallen en fracturen.een uitgebreide beschrijving van de verschillende activiteiten binnen het EMGO instituut kunt u vinden op functie-inhoud De taken voor deze functie omvatten de organisatie, coördinatie en administratie van bovenstaande projecten. functie-eisen Secretariële ervaring met ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek,aantoonbare ervaring met grote databases,belangstelling voor ouderenproblematiek en gezondheidszorg.het betreft multidisciplinair onderzoek waarvoor organisatietalent,goede contactuele eigenschappen en zorgvuldigheid van groot belang zijn. salarisschaal 8 arbeidsvoorwaarden De aanstelling is vooralsnog voor de duur van 1 jaar.bij goed functioneren zal de aanstelling daarna worden omgezet naar een dienstverband voor onbepaalde tijd. inlichtingen Dr.P.Lips, I Technisch inspecteur werktuigbouw afdeling/dienst facilitair bedrijf algemeen Het facilitair bedrijf ondersteunt met haar dienstverlening het primaire proces,met name de patiëntenzorg.de sectie huisvesting & infrastructuur (H&I),een van de drie secties van het facilitair bedrijf, heeft als belangrijkste taak het technisch in stand houden van gebouwen,installaties,terreinen en overige infrastructurele voorzieningen.de sectie H&I bestaat uit 3 units.het inspectieteam,onderdeel van de unit Gebouw- en installatiebeheer (GIB), bestaat uit 5 technisch inspecteurs met ieder een eigen aandachtsgebied:elektrotechniek,bouwkunde en werktuigbouwkunde. functie-inhoud De kern van uw functie als technisch inspecteur werktuigbouw is inspectie,coördinatie en communicatie.u waarborgt de uitvoering van werkzaamheden door derden.dat betekent dat u toezicht houdt op de juiste uitvoering conform contract of opdracht,waarbij u rekening houdt met de geldende technische en veiligheidseisen. Ook bewaakt u de planning,verricht u metingen aan de op te leveren installaties en schept u de voorwaarden voor een efficiënt verloop van het uitvoeringsproces.u onderhoudt de contacten met alle betrokken partijen,zoals aannemers,toekomstige gebruikers en uw collega inspecteurs. functie-eisen Wij vragen een opleiding MTO/HTO-werktuigbouw en ervaring met inspectiewerkzaamheden.u beschikt over goede communicatieve vaardigheden,bezit natuurlijk overwicht en krijgt mensen op een gemakkelijke manier in beweging.omdat u regelmatig met onverwachte situaties te maken krijgt,bent u stressbestendig en kunt u goed improviseren. salarisschaal 9 inlichtingen Mevr.ir.M.de Loos,tst I Technisch inspecteur elektrotechniek afdeling/dienst facilitair bedrijf algemeen Het facilitair bedrijf ondersteunt met haar dienstverlening het primaire proces,met name de patiëntenzorg.de sectie huisvesting & infrastructuur (H&I),een van de drie secties van het facilitair bedrijf, heeft als belangrijkste taak het technisch in stand houden van gebouwen,installaties,terreinen en overige infrastructurele voorzieningen.de sectie H&I bestaat uit 3 units.het inspectieteam,onderdeel van de unit Gebouw- en installatiebeheer (GIB), bestaat uit 5 technisch inspecteurs met ieder een eigen aandachtsgebied:elektrotechniek,bouwkunde en werktuigbouwkunde. functie-inhoud De kern van uw functie als technisch inspecteur elektrotechniek is inspectie,coördinatie en communicatie.u waarborgt de uitvoering van werkzaamheden door derden.dat betekent dat u toezicht houdt op de juiste uitvoering conform contract of opdracht,waarbij u rekening houdt met de geldende technische en veiligheidseisen. Ook bewaakt u de planning,verricht u metingen aan de op te leveren installaties en schept u de voorwaarden voor een efficiënt verloop van het uitvoeringsproces.u onderhoudt de contacten met alle betrokken partijen,zoals aannemers,toekomstige gebruikers en uw collega inspecteurs. functie-eisen Wij vragen een opleiding MTO/HTO- elektrotechniek en ervaring met inspectiewerkzaamheden.u beschikt over goede communicatieve vaardigheden,bezit natuurlijk overwicht en krijgt mensen op een gemakkelijke manier in beweging.omdat u regelmatig met onverwachte situaties te maken krijgt,bent u stressbestendig en kunt u goed improviseren. salarisschaal 9 inlichtingen E.T.van Ravenzwaaij, hoofd GIB a.i,tst I Medewerker productie huisdrukkerij/dpc afdeling/dienst facilitair bedrijf werktijd 20 uur per week algemeen De huisdrukkerij is onderdeel van de sectie logistiek.er werken op dit moment 8 medewerkers die faciliteiten aanbieden op het gebied van DTP (ontwerp/opmaak),offset,kopieren en afwerken. In het afgelopen jaar is het besluit genomen om de huisdrukkerij om te vormen tot een document productie centrum.die omvorming naar DPC is vastgelegd in een bedrijfsplan.het betekent dat op termijn de offset in eigen beheer gaat verdwijnen.drukwerk zal dan worden uitbesteed en de nadruk zal komen te liggen op DTP,kopieren,digitaal printen en afwerken.voor het DPC in wording zoeken wij een medewerker productie. functie-inhoud a.het bedienen van kopieer-,printen afwerkingsapparatuur op alle volumeniveaus teneinde op efficiënte wijze levering van producten en diensten te realiseren. Bedient kopieer- en printapparatuur op alle volumes en formaten;zorgt voor een optimale afwerking van het eigen product (werkt kopieen en prints af tot sets of boekjes met behulp van afwerk- en binderijapparatuur);voert voor uitgifte eindcontrole uit over het geproduceerde ; zorgt maandelijks voor het printen en envelopperen van de salarisoverzichten;heft zelfstandig kleine mechanische storingen op.verricht alle voorkomende werkzaamheden binnen het taakgebied. b. Het bedienen van een netwerk gekoppelde PC-server en gekoppeld printsysteem teneinde digitale verwerking van files te realiseren. c.het administreren van orders teneinde een juiste productie en financiele vastlegging te realiseren.verricht eenvoudige administratieve handelingen met behulp van een PC;zorgt voor een juiste registratie van ordergegevens in een administratief systeem. functie-eisen Denk /werkniveau, opleiding en ervaring:opleiding op LBO+,inzicht in grafische technieken en processen,kennis van de bediening van kopieer- en printsystemen,basiskennis van digitale printtechniek,basiskennis computergebruik (PC,Windows,databasepakket),ruime ervaring met reprografische systemen (2 a 3 jaar werkervaring).specifieke vaardigheden:bedienen van de diverse soorten afdruksystemen,oplossen van mechanische storingen,klantgericht handelen,kunnen werken met de PC. salarisschaal 4 inlichtingen G.van Hecke,hoofd huisdrukkerij, Mevr.C Vercouteren,manager Tracer 18 maart 2004 Nieuws Onderwijs Onderzoek Patiëntenzorg Organisatie Mededelingen Vacatures 9

10 Informatie over activiteiten Tip van Boots,ruimte 1 A kunt de Tip van Boots ook bezoeken op intranet onder de rubriek Personeel,P&O,Tip van Boots. Holland Boys Choir Op donderdag 8 april 2004 zal in het Concertgebouw te Amsterdam de Mattheus Passion, uitgevoerd worden door het Holland Boys Choir.De jongens en mannen komen van de Thomaskirche uit Leipzig en zijn in de leeftijd van acht tot 25 jaar.het koor staat onder leiding van de dirigent Pieter Jan Leusink.Een unieke gelegenheid om een concert van allure bij te wonen.de uitvoering begint om uur. Bent u geïnteresseerd in deze uitvoering,geef u dan op bij de Tip van Boots en betaal slechts _ 27,50 in plaats van _ 32,50.OP=OP. Lingerie / kleding Momenteel zijn er weer nieuwe setjes te verkrijgen vanaf 11 euro per set.tevens zijn er nieuwe heren underwear in diverse kleuren te verkrijgen voor 6,50 euro.en er is een nieuwe kledinglijn! Zeevissen. Op zaterdag 5 juni wordt het grootse zeevisfestijn weer georganiseerd.er zal om uur vertrokken worden vanaf de Koopvaardij Sluiskade te Denhelder richting zee.u keert omstreeks uur weer terug in de haven. Wij hebben als VU medisch centrum een boot voor ons zelf.de boot waar we mee uitvaren heet de Mercuur en is voorzien van alles wat de mens nodig heeft.u wordt deze dag voorzien van consumptiebonnen,waaronder ook een bon voor de lunch.bent u niet in het bezit van een zeehengel,dan is er geen nood aan de man.deze kunt u ook huren op de boot. Indien we op jacht gaan naar vis dat met aas gevangen moet worden,kunt u het aas al bij aankomst in de haven kopen. De prijs die u betaalt als VU medewerker is _ 16,= p.p.u mag een introducé meenemen. De sluitingsdatum voor inschrijving is 21 mei 2003.Wees er snel bij,want er kunnen in totaal maar 65 zeevissers mee! Beach Volleybal. Op zaterdag 19 juni 2004 wordt er een beachvolleybal toernooi georganiseerd.dit gezellige en sportieve toernooi wordt dit jaar weer op veler verzoek gehouden bij het gezellige strandpaviljoen Riche te Zandvoort.Het toernooi begint om uur en eindigt rond uur.na de wedstrijden is er een half uurtje om u op te frissen en een gezellige borrel te drinken.rond uur staat er dan weer een uitgebreid BBQ-buffet voor u klaar. We beschikken weer over onze eigen ruimte en de BBQ zal omlijst worden met lekkere muziek,waarbij we weer met de beentjes van de vloer kunnen om de eventuele spierpijn tegen te gaan. Aan dit spektakel kunnen zestien teams deelnemen.elk team mag bestaan uit vier tot acht spelers,waarvan er steeds vier in het veld staan.het team dient gemengd te zijn,maar tenminste één van de vier spelers in het veld dient een dame te zijn! Spelers lenen van een ander team is niet toegestaan! De meeste van u weten inmiddels wat een leuk en sportief spektakel dit is,dus u mag het dit jaar zeker niet missen! Er zijn dit jaar extra (soms zelfs spectaculaire?) prijzen te verdienen! Wilt u als team aan dit spektakel deelnemen, geef u dan op bij de Tip van Boots.U betaalt als VU-medewerker slechts _ 17,50 p.p.de sluitingsdatum voor inschrijving is 4 juni 2004.Dus wees er snel bij,want VOL = VOL. Opleidingscentrum VU medisch centrum Laan van Kronenburg AS Amstelveen Bedrijfsopleidingen Meta Ponsen, Verpleegkundige bijscholingen Shabnam Jairam, Verpleegkundige vervolgopleidingen tst Zaalverhuur Ellen Vaags tst Verpleegkundige bijscholingen De nieuwe brochure is uit,kijk op internet (kopje verpleegkundige bijscholingen). Bedrijfsopleidingen Omgaan met psychische en emotionele belasting 1 Verpleegkundige! Stress in je werk? Zoek je een goede balans tussen werk en privéleven? Moeite om nee te zeggen? Voel je je vaak over-betrokken? Het opleidingscentrum VUmc biedt nuttige en praktische ARBO-workshops waar je kennis maakt met methoden om (meer) grip te krijgen op werk/leven.kijk op (actueel nieuws) of vraag je leidinggevende. Of bel met Meta Ponsen, Omgaan met psychische en emotionele belasting 2 Voor leidinggevend verpleegkundigen (teamleiders) zijn er kortdurende bijeenkomsten waarin men leert om stress door psychische en/of emotionele belasting te herkennen bij een medewerker en dit samen met de medewerker aan te pakken.kijk op (actueel nieuws) of bel met Meta Ponsen,44213 Baas boven baas U bent leidinggevende in het middenkader.dit is meestal uitdagend en boeiend, maar niet altijd gemakkelijk.soms is het lastig te zorgen dat u de ruimte en de voorwaarden krijgt om op een zinvolle manier leiding te geven aan uw afdeling. U hebt ideeën genoeg,maar hoe krijgt u ze onder de aandacht van uw hoger leidinggevende? En hoe kunt u ervoor zorgen dat u de ondersteuning krijgt die u nodig heeft? In de training leert u uw positie te bepalen,duidelijke afspraken te maken over taken en verantwoordelijkheden en leert u vaardigheden om de aandacht van uw baas te vragen en te zorgen dat u de ondersteuning krijgt die u graag wilt hebben.op dit moment is er de mogelijkheid om de training op 17,18 en 24 mei te volgen. Outlook 2000 Dit pakket vormt de spil van het Office 2000 pakket.naast de functie heeft het ook een agenda,een takenoverzicht etc.in de training wordt met name aandacht geschonken aan het deels geautomatiseerd beheren van contactpersonen,het indelen van de diverse mappen,de agendafunctie,het delen van mappen (o.a.agenda) met anderen en het takenoverzicht. Er is nog plaats op 6 april Het digitale archief. Hoe zet u een goed functionerend archief op dat bestaat uit digitale bestanden en .aan de orde komen vragen als:welke eisen worden er aan een archief gesteld (bewaartermijn,authenticiteit);mogelijke ordeningseisen;de relatie tussen de onderdelen en het geheel van de organisatie;(geautomatiseerde) hulpmidden voor het opzetten van een systematiek.(deze module is alleen te volgen met voldoende kennis van Outlook 2000).Er is nog plaats op 15 april. Bedrijfsopleidingen Open aanbod voorjaar 2004 Management en leidinggeven Baas boven baas:17,18,24 mei 2004 Leidinggeven aan een werkoverleg 6 april 2004 Taaltrainingen Brieven en memo s schrijven 8,15 april 2004 Computertrainingen Omgaan met bestanden:outlook 6 april 2004 Omgaan met bestanden: Het digitale archief 15 april 2004 Informatie over personele zaken vindt u ook op intranet onder de rubriek personeel Navordering pensioenpremie Per 1 januari 2004 worden bij het ABP drie verschillende franchises voor pensioenpremie gehanteerd.franchise is het bedrag waarover geen pensioenpremie is betaald.omdat het door RAET (salarisverwerking) technisch niet mogelijk was,is in eerste instantie gekozen om alleen de hoge franchise van _ aan te houden.dit heeft als gevolg dat medewerkers jonger dan 50 jaar in de maanden januari en februari 2004 te weinig pensioenpremie hebben betaald.het is nu door RAET gerealiseerd dat de juiste bedragen ingehouden worden.in maart zal er dan ook een vordering komen over de maanden januari en februari van dit jaar voor medewerkers jonger dan 50 jaar.het gaat hierbij om ongeveer _10 per maand bij een fulltime functie.de verschillende franchises per jaar zijn als volgt: - geboren vóór 1954:_ geboren in de jaren 1954 t/m 1963: _ geboren in of na 1964 _ Ander fiscaal beleid PC-prive regeling De vele bezuinigingen hebben ook gevolgen gehad voor de PC-privé regeling.met ingang van 1 januari 2004 mag de medewerker nog maar _ via de werkgever declareren in verband met de aanschaf van een computer in plaats van _ Niet het moment van aanvraag is hier van belang, maar het moment dat de vergoeding wordt genoten (genietingsmoment). In november en december 2003 is in de pers uitgebreid aandacht besteed aan de hierover gevoerde discussie (minder geld voor PC-prive,wel weer aftrekbare kerstpakketten en geld voor alpha-hulp).uiteindelijk heeft de staatssecretaris in de loop van december een definitief besluit genomen en een lager bedrag vastgesteld voor PCprive. In het VUmc hebben meerdere medewerkers in 2003 nog een PC gekocht. En om vergoeding gevraagd om basis van de toen geldende regeling.het overgrote gedeelte van deze aanvragen is pas ingediend na de administratieve deadlines van het betreffende cluster en de sluiting van de salarisverwerking van Welke regeling geldt nu voor deze aanvragen? Hierop is slechts één antwoord mogelijk:in geval van fiscale regelingen geldt het regime dat van toepassing is op moment van verwerking in het salarissysteem.in dit geval januari 2004,dus geldt het lagere bedrag. Moeten medewerkers gecompenseerd worden indien zij op deze wijze tussen de wal en het schip vallen? Als de betreffende budgethouder daarvoor bruto geld ter beschikking wil stellen,dan mag dit altijd.p&o is echter van mening dat dit niet aan de orde is.externe factoren veroorzaken de onduidelijkheid.alle betrokkenen horen de wet te kennen en die is:niet de aanvraag is van belang maar het moment dat de vergoeding wordt genoten (genietingsmoment). P&O centraal zal u via p&o intranet en Tracer op de hoogte houden van de laatste ontwikkelingen. Overzicht OR-verkiezingen januari startsein verkiezingen 5-31 januari inzage kiesregisters (namen van de kiesgerechtigde werknemers liggen ter inzage bij het bureau medezeggenschap) 12 januari formulieren voor de kandidaatstelling (vrije lijst,dus niet via de vakbond) zijn verkrijgbaar bij het bureau medezeggenschap) februari - 6 april mogelijkheid om OR of OC leden uit te nodigen tijdens het werkoverleg voor het houden van een informatieve presentatie over OR en OC. tot 16 maart indienen van kandidatenlijsten vakorganisaties tot 6 april indienen van kandidaten vrije lijsten 6 april einde mogelijkheid voor het regelen van stemmen bij volmacht 20 t/m 27 april gelegenheid tot het uitbrengen van stem 27 april bekendmaking uitslag van de verkiezingen 11 mei 2004 installatie gekozen OR en OC leden Inlichtingen:René van Andel,tst en Verkiezingen ondernemingsraad 2004.Kies voor medezeggenschap! De ondernemingsraad verkiezingen zijn formeel van start gegaan.dit betekent dat u zich vanaf heden kunt aanmelden als kandidaat voor de ondernemingsraad en of een onderdeelcommissie.de OR biedt u een andere kijk op het ziekenhuis dan de blik vanaf uw werkplek.u krijgt bij ons de kans om allerlei vaardigheden te ontwikkelen die uw loopbaan ten goede komen. De lijsten van kiesgerechtigden (kiesregister) voor de verkiezingen van de ondernemingsraad (OR) en de onderdeelcommissies (OC) van cluster I,II,III,IV,V en VI liggen ter inzage bij het bureau medezeggenschap (hoogbouw kamer 3-11) van maandag 5 t/m 31 januari 2004.Kiesgerechtigd zijn medewerkers die op 27 oktober 2003 in dienst waren van het VU medisch centrum. Tussen 20 en 27 april worden nieuwe OR- en OC-leden gekozen.voor het eerst ook bij cluster I,II en IV.Dit betekent dat medewerkers zich als kandidaat voor een zetel van de OR kunnen opgeven.alleen medewerkers van cluster I,II,III,IV,V en VI kunnen zich tevens als kandidaat melden voor hun onderdeelcommissie.iedere medewerker die op 27 april 2002 in dienst was,mag zich kandidaat stellen voor de ondernemingsraad en/of de onderdeelcommissie van zijn of haar cluster.kandidaten moeten dus op het moment van de verkiezingen tenminste één jaar bij het VUmc werken. De kandidaatstelling verloopt via de vakbond of via een eigen inschrijvingsformulier.in het eerste geval neemt de kandidaat contact op met zijn vakbond,in het laatste geval met het bureau medezeggenschap (tst of Onderzoek naar werk en gezondheid rond bevalling Bij het VUmc is bij diverse clusters en stafdiensten het onderzoek naar werk en gezondheid rondom de bevalling gestart.dit houdt in dat zwangere vrouwen mee kunnen doen aan het onderzoek van 30 weken zwangerschap tot en met 15 maanden na de bevalling.nadat een vrouw het zwangerschapsverlof aanvraagt bij P&O, stuurt een medewerker van PA de informatie over het onderzoek toe. Waarna een vrouw besluit om al dan niet mee te doen aan het onderzoek. U vindt meer informatie via de trefwoorden bevalling of zwangerschap op de p&o intranetsite. Afrondingen De afrondingsgesprekken van de cursisten van de Vervolgopleiding Intensive Care Verpleegkundige groep A.02 en O.02 zullen worden gehouden op 15,16,17 en 18 maart De afrondingsgesprekken van de cursisten van de Vervolgopleiding Intensive Care Neonatologie Verpleegkundige groep A.03 en O.02 zullen worden gehouden op 17 en 18 maart De afrondingsgesprekken van de cursisten van de Vervolgopleiding Cardiac Care Verpleegkundige groep A.03 zullen worden gehouden op 18 maart Het afrondingsgesprek van de cursist van de Vervolgopleiding Intensive Care Kinderverpleegkundige groep A.03 zal worden gehouden op 18 maart Geslaagd De uitreiking van de diploma s en de receptie van de cursisten ICV (groep A.02 en O.02), MC (groep O.03),HC (groep A.03) en HCK (groep A.03),ICK (groep A.03),ICN (groep A.03 en O.02) en de CCV (groep A.03),zullen op 18 maart 2004 plaatsvinden om uur in de Collegezaal van het VU medisch centrum, De Boelelaan 1117 te Amsterdam. U bent hierbij van harte welkom! Geslaagd In februari 2004 zijn voor de TNCC (Trauma Nursing Core Course) de volgende SEH verpleegkundigen geslaagd:iris Hofman,Frans van den Nieuwenhuizen,Carl Brandsen (herhalingscursus) Sjaak van Muiswinkel.Voor de SEH-opleiding zijn geslaagd:hannani Vos,Elcka Verlinden.Namens de afdeling SEH (spoedeisende hulp) van harte gefeliciteerd. Afscheid afscheidsreceptie prof.dr.h.j.m.volker-dieben 17 april 2004,17.00 uur in de foyer van het VU medisch centrum Iedereen is van harte uitgenodigd. 10 Tracer 18 maart 2004 Nieuws Onderwijs Onderzoek Patiëntenzorg Organisatie Mededelingen Vacatures

11 In de rubriek oproepen en advertenties kunnen medewerkers en vrijwilligers van het VU medisch centrum gratis een advertentie plaatsen.de tekst mag niet meer dan 25 woorden bevatten en moet voorzien zijn van een achternaam en toestelnummer.de prijs van de te koop aangeboden goederen mag niet meer dan 2250 euro bedragen.advertenties bij voorkeur aanleveren via Informatie over het Menu vindt u ook op intranet onder de rubriek service Donderdag Soep geb.tomatensoep;chinese kippensoep. Menu karbonade;saus provencale; spruitjes;tarly. Veg. veg.schnitzel. Vrijdag Soep geb.aspergesoep;held.groentesoep. Menu chili con carne;lentesalade; aardappelpuree. Veg. chili sin carne Zaterdag Soep geb.kip-kerriesoep;tomaatvermicellisoep. Menu kalfsrollade met roomsaus; Hongaarse zuurkool;gekookte aardappelen. Zondag Soep goulashsoep;held.vermicellisoep. Menu blinde vink;gest.abrikozen; gebakken aardappelen Maandag Soep geb.tomatensoep;held. kippensoep. Menu Sukadelapje a la Provencale; spitskool;tarly. Veg. omelet + champignons Dinsdag Soep linzensoep;mulligatawnysoep. Menu kerrieragout;doperwten; witte rijst. Veg. veg. kerrieragout. Woensdag Soep geb.champignonsoep;madrileensesoep. Menu varkensfricandeau;pepersaus;bloemkool;gebakken aardappelen. Veg. champignonschotel Maandagavond 8 maart jl trof ik mijn groene Volvo S40 aan met deuken en lakschade langs de gehele linker flank aan(schade begroot op E 1500,-),terwijl ik goed binnen de strepen in de parkeergarage onder het ziekhuis stond geparkeerd.een briefje ontbrak.ik verzoek de dader vriendelijk doch dringend met mij contact op te nemen om eea te regelen.dr.abj Groeneveld,tracer *98068,tel Te huur Kamer in Amsterdam-Noord 15 min. van het centrum.incl.stoffering, meubilering,koelkast en tv.gebruik van keuken,douche en wc.huur Pp raktische informatie E 300,een maand borg.bellen na uur tel Te koop aangeboden Roces Lisbon-W- Inline skates,maat 40 (schoenmaat 38),incl.knie-,elleboog- en handbeschermers. Z.g.a.n..Prijs E 90,00.Tel.: Utopia een Utopie? Ideeën voor de toekomst Exposorium Vrije Universiteit 23 maart 6 mei 2004 hoofdgebouw VU,De Boelelaan 1105 Open:maandag t/m vrijdag: uur;zaterdag: uur Introductie nieuwe medewerkers Op 1 april vindt de maandelijkse introductie voor nieuwe medewerkers plaats.het algemene gedeelte start in de projectiezaal van het audiovisueel centrum (AVC),receptie Q in de polikliniek,om uur.verzamelen om 9.45 uur bij restaurant Vermaat in de hoofdhal van het ziekenhuis.ook stagiaires en anderen die tijdelijk (drie maanden of langer),in het VU medisch centrum werken,zijn welkom.als u wilt deelnemen aan de introductie en geen persoonlijke uitnodiging heeft ontvangen,kunt u contact opnemen met de dienst communicatie,toestel Na de lunch is er een introductie bestemd voor verpleegkundigen.deze start om uur en wordt om uur afgesloten met een rondleiding door het gastenverblijf.verzamelen rond uur in De Kuyp.Ook medici en beroepsbeoefenaren die (tijdelijk) bij het VU medisch centrum in dienst treden, kunnen in de middaguren een vervolgintroductie bijwonen.deze vindt plaats in vergaderzaal 3 C 99 van tot uur.u kunt zich hiervoor inschrijven bij het secretariaat bureau medische zaken,tst / e Studiemiddag voor studenten verpleegkunde De praktijkopleiding organiseert voor studenten verpleegkunde (en Utopia een Utopie? is de tweede van een reeks tentoonstellingen waarin wordt gekeken naar de visie van kunstenaars en ontwerpers op de toekomst.hoe inspirerend kan het fantaseren over de toekomst zijn voor de verbanden tussen kunst en openbare ruimte,stadsplanning en architectuur,kortom voor het hier en nu? Honderd posters van internationaal bekende kunstenaars en kunstenaarscollectieven vormen samen een pleidooi voor:een flexibele woon- en werk omgeving,een milieuvriendelijke wereld,een rechtvaardiger verdeling van welvaart, een pleidooi voor wereldvrede.yona verpleegkundigen) op dinsdag 30 maart een studiemiddag.het onderwerp is:specialistische vervolgopleidingen,wie werkt blijft leren.acht gespecialiseerd verpleegkundigen en opleiders geven informatie over de diverse opleidingen en het werken op een gespecialiseerde zorgeenheid. De bijeenkomst vindt plaats van uur in collegezaal de Maas.Inschrijven of aanmelden is niet nodig.ieder is van harte welkom. Voor informatie kun je terecht bij:de praktijkopleiders;hilde Friedman stelt dat de ideale maatschappij al in ieder kind aanwezig is: Every child invents an Utopia Jettie Tel.secr.Praktijkopleiding:42590 Nieuw bij het instrumenteel service centrum Met ingang van maandag 22 maart a.s.zijn er bij het instrumenteel service centrum een tweetal nieuwe ultrasoon-vernevelaars beschikbaar voor de verpleegafdelingen.het apparaat heeft een geheel disposable vloeistofsysteem waardoor het bacteriologisch verantwoord en veilig is. De voor de vernevelaar benodigde disposables (vloeistof en slangen) zijn via het centraal magazijn verkrijgbaar: Uit een analyse van de tekst- en beeldinhoud van de posters blijkt dat de directe leef- en woon omgeving de kunstenaars sterk bezighoud,maar ook het pleidooi voor een beter milieu is geregeld terug te vinden.voor verschillende kunst- en ontwerp- disciplines worden ideeën gelanceerd:john Johansen presenteert The New Species of Architecture.Onder het motto Criticism is not enough laat de groep Ugly cute een voorstel voor geperforeerde wanden zien voor tentachtige gebouwen.pedro Reyes stelt de ideale universiteitscampus samen,utopia Campus..De reflectie op het onderwerp leidt ook tot verschillende tekstposters,zoals die van Yoko Ono Imagine Peace.Vaker nog inspireert Utopia tot interessante combinaties van beeld en tekst. Klaas Rozemond opent de tentoonstelling op dinsdag 23 maart om uur met een korte toespraak. Deze maand verschijnt zijn boek:filosofie voor de zwijnen:over het geluk van dier en mens,waarin filosofie,beeld en poëzie samengaan. Art omschr. art nr verp.eenh. Bacterie/ V virusfilter Set Respiflo V doos à 6 sets Voor alle informatie aangaande lenen en gebruik van de vernevelaar en bijbehorende materialen kunt u terecht bij de medewerkers van het ISC. Binnenkort zullen de uitleenprocedure en de gebruiksinstructie ook beschikbaar komen via intranet (webwijzer).voor vragen/informatie kunt u terecht bij de medewerkers van het ISC (tst 42593).FMT instrumenteel service centrum. De rubriek agenda staat ook op intranet onder de rubriek nieuws en agenda.deze site wordt tweewekelijks herzien.de eerste plaatsing in Tracer wordt gemarkeerd met een *. Donderdag Soep geb.kippensoep;held.aspergesoep. Menu gebakken vis;remouladesaus; wortelen/broccoli/bloemkool;geb.aardappelen. Vrijdag Soep geb.tomatensoep;chinese kippensoep. Menu macaronischotel;komkommersalade;gemalen kaas. Veg. veg. macaronischotel. Zaterdag Soep geb.aspergesoep;held.groentesoep. Menu cordon bleu;paprikasaus; broccoli;gek.aardappelen. Zondag Soep geb.kip-kerriesoep;held.tomaat-vermicellisoep. Menu lamsburger;champignonsaus,doperwten + wortelen; pommes carrées. Maandag Soep goulashsoep;held.vermicellisoep. Menu hachee;rode kool;aard.puree. Veg. Veg.ragout. Dinsdag Soep geb.tomatensoep;held.kippensoep. Menu kalkoenfilet;oriëntsaus;mexicaanse groenten;kerrie-rijst Veg. omelet + champignons. Woensdag Soep condésoep;mulligatawnysoep.4 Menu gehaktbal;saus provencale; spitskool;macaroni garni. Veg. veg. groenten-curry. Promoties en oraties Promoties 19 maart uur,aula.e.l.j. Hoogervorst Clinical Outcome Measures in Multiple Sclerosis: Changing Perspectives promotor:prof.dr.c.h.polman copromotor:dr.b.m.j.uitdehaag 31 maart uur,aula.m.c. Lodder Osteoporosis in Rheumatoid Arthritis promotor:prof.dr.b.a.c.dijkmans copromotor:dr.w.f.lems *2 april uur,aula VU,M.van Duin. Insight into HPV mediated carcinogenesis: viral and host aspects promotor:prof.dr.c.j.l.m.meijer,copromotor:dr.p.j.f.snijders *14 april uur,auditorium VU, M.T.van Meeteren-Schram. Pathophysiology of diabetic complications.arterial stiffness,endothelial function and inflammation promotor :prof.dr.c.d.a.stehouwer, copromotor:prof.n.chaturvedi MD *16 april uur,aula VU,A.M.de Kreuk. Transplantation Potential of Unprocessed Mobilized Whole Blood promotor:prof.dr.p.c.huijgens,copromotoren:dr.a.r.jonkhoffdr.g.j. Schuurhuis *21 april uur,aula VU,C.Das. Overlijdensverklaringen en artsen, wet en praktijk promotor:prof.dr.g.van der Wal *23 april uur,auditorium VU, M.G.W.Bol. Quantative prognostic aspects of urinary bladder cancers (werktitel) (onder voorbehoud) promotor:prof.dr.j.p.a.baak *28 april uur,aula VU,J.H.J. Huck. Polyols.Metabolism and inherited defects Promotoren:prof.dr.M.S.van der Knaap,prof.dr.ir.C.A.J.M.Jakobs, copromotor:dr.n.m.verhoeven *28 april uur,aula VU,M.P. Tabor. Second field tumors in head and neck cancer patients promotor:prof.dr.c.r.leemans,dr. B.J.M.Braakhuis,dr.R.H.Brakenhoff Afscheid 26 maart uur,aula.prof.dr. H.C.G.Kemper Mijn beweegrede(n) *16 april uur,auditorium VUmc Amstelzaal,prof.dr.J.W. Mulder Over Leven en Herstellen Symposia en cursussen 19,22 & 23 maart AIO-cursus Ethische dimensies van het medisch mensgebonden onderzoek - VUmc Inlichtingen:PAOG cursus- en congresorganisatie,mw.l.ligtvoet,telefoon:(020) t/m 26 maart,amsterdam - Van input naar output: over informatie en registratie (S 030) - Postinitieel masteronderwijs Epidemiologie Inlichtingen:EMGO Instituut en afd. KEB,telefoon:(020) ,fax (020) t/m 26 en maart,amstelveen - Lineaire regressie en variantieanalyse (A 030) - Postinitieel masteronderwijs Epidemiologie Inlichtingen:EMGO Instituut en afd. KEB,telefoon:(020) ,fax (020) maart Zeven lezingen over omgaan met geweld: Het actieve slachtoffer Hoofdgebouw Vrije Universiteit,zaal 14 A 00.Toegang gratis/ geen inschrijving. Inlchtingen:www.vupodium.nl of e- 25 maart - Symposium Subcorticale Pathologie: dementie,depressie of motorische verschijnselen? Hoofdgebouw VU Inlichtingen:PAOG cursus- en congresorganisatie,mw.b.schmidt,telefoon:(020) maart - Afscheidssymposium prof.dr.han Kemper,Lindelaan 4, 2282 EX 26 maart - Symposium Cardiovasculaire interventie VU medisch centrum Inschrijven voor 10 maart,inlichtingen:m.rebel,telefoon:(020) maart - Minisymposium Dienend leiderschap? van uur, Auditorium VU medisch centrum. Inlichtingen:Gabby Bartels of Wanda Straatman,telefoon:(020) april lezingen over omgaan met geweld: Agressie & assertiviteit Hoofdgebouw Vrije Universiteit,zaal 14 A 00.Toegang gratis/geen inschrijving. Inlchtingen:www.vupodium.nl of e- 5 t/m 7 april,soesterberg - Klinimetrie: het ontwikkelen en evalueren van meetinstrumenten (C 202) - Postinitieel masteronderwijs Epidemiologie Inlichtingen:EMGO Instituut en afd. KEB /Onderzoekschool CaRetel,telefoon: (020) ,fax :(020) april lezingen over omgaan met geweld: Bemiddeling juist met geweld? Hoofdgebouw Vrije Universiteit,zaal 14 A 00.Toegang gratis/geen inschrijving. Inlchtingen:www.vupodium.nl of e- 15 april lezingen over omgaan met geweld: Burgerpanels: sancties in de wijk Hoofdgebouw Vrije Universiteit,zaal 14 A 00.Toegang gratis/ geen inschrijving. Inlchtingen:www.vupodium.nl of e- 16 april - Symposium Actualiteiten Jeugdgezondheidszorg - Hoofdgebouw VU Inlichtingen:PAOG cursus- en congresorganisatie,mw.l.ligtvoet,telefoon:(020) april - Corneachirurgie en Refractiechirurgie Evolutie of revolutie? Symposium ter gelegenheid van het afscheid van Prof.dr.H.Völker-Dieben - Amstelzaal VU mc Inlichtingen PAOG cursus- en congresorganisatie,dhr.r.ligterink,telefoon:(020) t/m 24 april - 3rd International Congress Restoration of (wheeled) mobility in SCI rehabilitation: state of the art III.Instituut voor Fundamentele en Klinische Bewegingswetenschappen,FBW. Inlichtingen:www.ifkb.nl/SCIcongress of 22 april lezingen over omgaan met geweld: Alternatieve sancties voor jeugdigen Hoofdgebouw Vrije Universiteit,zaal 14 A 00.Toegang gratis/geen inschrijving. Inlchtingen:www.vupodium.nl of e- 22 april Symposium NUBIN Neuro-Unit for Biomarkers in Inflammation and Neurodegeration.Binnen deze multidisciplinaire groep zoeken we naar markers voor Alzheimer en MS,waarmee niet alleen de diagnose eerder gesteld kan worden, maar ook naar merkers die bruikbaar zijn in de follow-up en de evaluatie van het effect van behandeling. Inlichtingen en registratie via de website:www.vumc.nl/nubin/symposium 29 april 2004 mega-manifestatie Omgaan met geweld - Hoofdgebouw Vrije Universiteit en in de nieuwe zaal van het VUmc. Inlchtingen:www.omgaanmetgeweld.nl Tracer 18 maart 2004 Nieuws Onderwijs Onderzoek Patiëntenzorg Organisatie Mededelingen Vacatures 11

12 FOTO FRED SCHUURHOF Het Beeldscherm Beter goed gejat, dan slecht verzonnen. Trouwe Volkskrantlezers herkennen deze rubriek het beeldscherm ongetwijfeld. Verschil is dat Tracer ook de eigenaar van het beeldscherm laat zien. Wat zegt het beeldscherm over de eigenaar, en wat zegt de eigenaar over het beeldscherm. De gang was zo lang, dat je er fietsen kon. Nostalgisch blikt Els van Deventer (bibliothecaris neurologie) terug op haar jeugd die zij grotendeels doorbracht op verschillende treinstations. Station Haarlem is er één van. Ze wijst met haar vinger de stationswoning aan, waar zij samen met haar familie woonde in de periode Met vriendjes speelden we verstoppertje op het perron, op de zolder hingen ringen en een schommel, onder de overkapping bij de ingang van ons huis stonden stelletjes te vrijen zonder dat ze doorhadden dat wij hen konden zien. Ze lacht: Mijn vader hoorde via de luidsprekers wanneer de trein vertraging had. Kwamen ze één minuut te laat, dan belde hij direct met het station om te vragen wat er aan de hand was. Veel mensen die de screensaver zien en het verhaal erachter horen, vragen of de herrie van de af en aan rijdende treinen wel draaglijk was. De schilderijen hingen soms scheef van het kabaal, maar alles went. Toen ik op kamers ging in Amsterdam, kon ik in eerste instantie niet slapen omdat het te rustig was. IvW Kunst aangekocht De kunstcommissie was onmiddellijk verkocht toen zij de kunstobjecten in het atelier van Nick Renshaw zagen. Zij waren daar op aanbeveling van hun adviseur. Deze houdt in de gaten, welke kunstenaars in de belangstelling staan van musea en kunstliefhebbers, zodat de aankopen van het VUmc ook op termijn hun financiële waarde behouden. De objecten van Nick Renshaw voldoen aan die voorwaarden. Voor de kunstcommissie was de vertederende uitstraling van wat in de wandelgangen de mozaïekmannetjes wordt genoemd, doorslaggevend. Naast deze twee kunstwerken heeft de kunstcommissie meer werk van Renshaw aangekocht. Ze staan in de nissen in de gang 0B, van de centrale hal naar de oude oost-vleugel. MK Roparunners aan het woord De afstand Parijs Rotterdam hardlopend overbruggen.vanaf 29 tot en met 31 mei doet een team van VU medisch centrum voor de tweede keer mee aan de Roparun,de langste non-stop estafetteloop ter wereld.jaarlijks doen 175 teams mee aan deze sportieve uitdaging om zoveel mogelijk geld bijeen te verzamelen voor het goede doel:het verbeteren van kwaliteit van leven mensen met kanker.tot aan de start verschijnt in Tracer de rubriek: Roparunners aan het woord met daarin een lid van het team VU medisch centrum.in dit nummer:fenneke van der Zijl,fysiotherapeute en werkzaam als beleidsmedewerker bij de SIGRA. Wat is je functie in het team? Samen met twee andere fysiotherapeuten zorg ik ervoor dat de spieren van de lopers soepel blijven. Vorig jaar is gebleken dat niet alleen de lopers van onze diensten gebruik maken, ook fietsers, chauffeurs, kaartlezers en anderen wisten ons te vinden. Verder ben ik multi-inzetbaar: fietser, chauffeur, kaartlezer: daar waar ik nodig ben, spring ik in. Hoe ben je in het team terechtgekomen? Dit is de tweede keer dat ik meega. Vorig jaar ben ik benaderd door Eline van Dulmen (postdoc kindergeneeskunde VU medisch centrum). Het was een hele leuke ervaring, dit geldt voor zowel de voorbereiding naar het evenement toe als de loop zelf, dus dit jaar ga ik graag weer mee. Waarom doe je mee? Het is mooi om te zien hoe je met een groep mensen die je nauwelijks kent, toewerkt naar een happening van drie dagen, waarbij de groep aardig op de proef wordt gesteld. Je doet het met z n allen. Ieder teamlid is belangrijk: we kunnen niet zonder de lopers, maar de lopers kunnen ook niet zonder de hulptroepen! Hoe bereid je je voor? Ik zorg dat er voldoende spullen aanwezig zijn, zoals massageolie, tafels, handdoeken, et cetera. De week voorafgaand aan de run ga ik een weekje op vakantie in Zuid Frankrijk, dat lijkt me een optimale voorbereiding. Wat hoop je met het team te bereiken? Dat we net als vorig jaar als één team over de finish gaan, met een mooie tijd en een flinke zak met geld voor het goede doel! Het team VU medisch centrum zoekt nog enthousiaste ervaren hardlopers (zowel mannen als vrouwen). Je kunt je aanmelden bij teamcaptain Marcel van der Haagen (41291). Meer informatie is te vinden op PD Naast het werk Ik ga nooit op de normale manier naar Vlieland Werken is leuk, maar activiteiten naast het werk zijn soms nog veel leuker. Deze rubriek laat VUmc medewerkers zien met bijzondere hobby s of bezigheden. Deze keer Fred Scheepstra, technisch service medewerker van het facilitair bedrijf, hij organiseert en begeleidt kanoreizen in Turkije. Lorenzo Wat is er mooier dan op eigen kracht, in een kano, de kust van Turkije te verkennen?, steekt Scheepstra enthousiast van wal. Onderweg uitrusten op prachtige strandjes in baaien waar niemand komt. Proviand en tent mee, zodat je ook snachts een eigen plek kunt zoeken. Scheepstra reist elk jaar in juni met een groep van zo n acht kanoërs af naar Turkije. De moeilijkheid en de lengte van de tochten laat ik afhangen van het niveau van de groep. De ene keer zitten er meer beginners in dan de andere keer. Dagelijks wordt zo n zes uur gevaren. Onderweg instrueert en begeleidt Scheepstra de kanoërs. Ik coördineer, organiseer, instrueer en stel het programma samen. Alles op noncommerciële basis, ik hoef er geen geld aan te verdienen. Ik kijk Scheepstra met enige verbazing aan: Je doet dit gratis? Ja, in je eentje mag je niet op zee kanoën, nu kan ik er elk jaar naar toe en maak ik mensen enthousiast voor het kanoën. Dat vind ik voldoende. Kanoën kent meerdere verschijningsvormen. Scheepstra is, sinds zijn eerste kano twintig jaar geleden werd gestolen en hij bij toeval een zeekano kocht, gevangen door het kanoën op zee. Hij heeft al in veel landen gevaren, maar ook de Waddenzee blijft een uitdaging. Ik ben nog nooit gewoon met de veerboot naar de Waddeneilanden gegaan. Afhankelijk van de stroming en de wind, ben ik kanoënd in zes uur op Vlieland. Soms loopt de wind op tot windkracht zes, dan is het zaak om op een veilige manier terug te komen. Maar het mooiste blijft toch het close kust varen in Turkije of Griekenland. Als je zo dicht langs de kust vaart maakt de golfslag het kanoën spannend. Je ziet de vissen zwemmen en je hebt een prachtig uitzicht op de rotsige kust. Als ik daar vaar voel ik me nietig. Heerlijk! Met het kanoseizoen voor de deur geeft Scheepstra in april lessen op de Sloterplas. Wie geïnteresseerd is: EK 12 Tracer 18 maart 2004 Nieuws Onderwijs Onderzoek Patiëntenzorg Organisatie Mededelingen Vacatures

Tineke Boudewijns VERSTAG

Tineke Boudewijns VERSTAG Tineke Boudewijns VERSTAG Colofon Eindredactie Joost Pool Redactie Boris Goddijn Vormgeving Pien Vermazeren Fotografie Boris Goddijn Beeldbewerking Pien Vermazeren Copyright en disclaimer Het overnemen

Nadere informatie

Waar kies je voor? Colofon: Dit is een uitgave van de Centrale Ondernemingsraad van Unilever in Nederland

Waar kies je voor? Colofon: Dit is een uitgave van de Centrale Ondernemingsraad van Unilever in Nederland Waar kies je voor? We leven in een dynamische tijd. De wereldeconomie staat voor uitdagingen die in tientallen jaren niet zo groot zijn geweest. Ook het bedrijfsleven moet zich voortdurend aanpassen aan

Nadere informatie

HET PROJECTPLAN. a) Wat is een projectplan?

HET PROJECTPLAN. a) Wat is een projectplan? HET PROJECTPLAN a) Wat is een projectplan? Vrijwel elk nieuw initiatief krijgt de vorm van een project. In het begin zijn het wellicht vooral uw visie, ideeën en enthousiasme die ervoor zorgen dat de start

Nadere informatie

Mogelijkheden van klachtafhandeling 5

Mogelijkheden van klachtafhandeling 5 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Mogelijkheden van klachtafhandeling 5 1 Bespreken op de afdeling 5 2 Indienen bij de afdeling klachtenbemiddeling 5 Melden ter kennisgeving 5 Bemiddeling 6 3 Klachtencommissie

Nadere informatie

Allemaal in ontwikkeling. Door: Rieke Veurink / Fotografie: Kees Winkelman

Allemaal in ontwikkeling. Door: Rieke Veurink / Fotografie: Kees Winkelman Permanente educatie in Smallingerland Allemaal in ontwikkeling Door: Rieke Veurink / Fotografie: Kees Winkelman Van cursussen professioneel Engels, kennis opdoen bij een andere afdeling tot vierjarige

Nadere informatie

Bent u gevraagd voor medisch wetenschappelijk onderzoek?

Bent u gevraagd voor medisch wetenschappelijk onderzoek? Bent u gevraagd voor medisch wetenschappelijk onderzoek? Inhoud Pagina Inleiding... 2 Medisch wetenschappelijk onderzoek... 3 Waarom zou u meedoen... 4 Onderzoeksfasen... 5 Medisch Ethische Commissie...

Nadere informatie

EEN ANALYSE METHODE DE PRAKTIJK

EEN ANALYSE METHODE DE PRAKTIJK EEN ANALYSE METHODE DE PRAKTIJK Ida Wijsman Ida Wijsman, Diabetesverpleegkundige en coördinator zorg Gelre Ziekenhuizen, locatie Zutphen Een analyse methode Het komende anderhalf uur. Het motto! Een analyse

Nadere informatie

Psychisch verzuim voorkomen kán! Zo werk je prettiger!

Psychisch verzuim voorkomen kán! Zo werk je prettiger! Psychisch verzuim voorkomen kán! Zo werk je prettiger! Vooraf Psychisch verzuim Problemen. Op het werk of privé. Die Psychisch verzuim is ziekteverzuim vanwege hebben we allemaal wel eens. Uw psychische

Nadere informatie

Verslag onderzoek UvA-senioren

Verslag onderzoek UvA-senioren Verslag onderzoek UvA-senioren 1. Inleiding De Kring UvA-senioren heeft een enquête gehouden onder haar leden. Met deze enquête is onderzocht hoe de leden de activiteiten ervaren, wat ze van de Uitdienstbode

Nadere informatie

Uit de burn-out Therapiegroep werkstresshantering

Uit de burn-out Therapiegroep werkstresshantering Uit de burn-out Therapiegroep werkstresshantering Albert Schweitzer ziekenhuis mei 2009 pavo 0202 Inleiding Als u last heeft van een burn-out door stress op het werk kunt u de therapiegroep werkstresshantering

Nadere informatie

E-PAPER. Drie praktische tips om je werk als apothekersassistent(e) leuker te maken!

E-PAPER. Drie praktische tips om je werk als apothekersassistent(e) leuker te maken! Dé expert in praktische apotheektrainingen E-PAPER Drie praktische tips om je werk als apothekersassistent(e) leuker te maken! 1 Inhoudsopgave De cliënt en ik 3 Weet jij nog waarom je in de apotheek wilde

Nadere informatie

Logistiek medewerker. Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse

Logistiek medewerker. Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse Werkt gedurende langere periode nauwkeurig en zorgvuldig, met oog voor detail, gericht op het voorkómen van fouten en slordigheden, zowel in eigen als andermans

Nadere informatie

Verslag ouderavond FIT(s) OP DE KRING

Verslag ouderavond FIT(s) OP DE KRING Verslag ouderavond FIT(s) OP DE KRING In gesprek met elkaar. Uitwerking van de stellingen. De onderstaande stellingen hebben we deze avond besproken onder elke stelling staan een aantal opmerkingen die

Nadere informatie

Het jaargesprek: samen werken aan een plezierige en een nuttige bijdrage!

Het jaargesprek: samen werken aan een plezierige en een nuttige bijdrage! Het jaargesprek: samen werken aan een plezierige en een nuttige bijdrage! Waar medewerker staat worden zowel de vrouwelijke als de mannelijke medewerker bedoeld Aan de inhoud van deze folder kunt u geen

Nadere informatie

Met een rugzakje vol info ga ik naar huis, veel gesprekken, leuke manier van middagvulling.

Met een rugzakje vol info ga ik naar huis, veel gesprekken, leuke manier van middagvulling. Leerzaam, leuk, nieuwe contacten opgedaan, nieuwe ideeën. Het open Space concept is geweldig. Met een rugzakje vol info ga ik naar huis, veel gesprekken, leuke manier van middagvulling. Ontspannen maar

Nadere informatie

Slimmer werken is leuker

Slimmer werken is leuker Slimmer werken is leuker Slimmer werken is leuker Colofon Het project Slimmer Werken in zorg en welzijn is een initiatief van CNV Publieke Zaak en uitgevoerd met steun van het ministerie van VWS. De begeleiding

Nadere informatie

Verpleegkundige in opleiding

Verpleegkundige in opleiding Volg je hart, gebruik je hoofd Verpleegkundige in opleiding Opleiding verpleegkunde Zoek je zinvol werk en wil je graag voor mensen zorgen? Word dan verpleegkundige! Kom naar VUmc. Wij zijn je ideale partner

Nadere informatie

MS Vereniging Nederland Regio Brabant West Paganinistraat 11 5144 XN Waalwijk T 0416-333074 www.msvereniging.nl

MS Vereniging Nederland Regio Brabant West Paganinistraat 11 5144 XN Waalwijk T 0416-333074 www.msvereniging.nl November 2009 MS Vereniging Nederland Regio Brabant West Paganinistraat 11 5144 XN Waalwijk T 0416-333074 www.msvereniging.nl Beste Leden, Met deze nieuwsbrief informeren wij u graag over de laatste ontwikkelingen

Nadere informatie

Motivatie: presteren? Of toch maar leren?

Motivatie: presteren? Of toch maar leren? Arjan van Dam Motivatie: presteren? Of toch maar leren? Een van de lastigste opgaven van managers is werken met medewerkers die niet gemotiveerd zijn. Op zoek naar de oorzaken van het gebrek aan motivatie,

Nadere informatie

OR-INFO. Nieuwsbrief van de OR van Stichting Wijkwerk, nummer 27, voorjaar 2016

OR-INFO. Nieuwsbrief van de OR van Stichting Wijkwerk, nummer 27, voorjaar 2016 OR-INFO Nieuwsbrief van de OR van Stichting Wijkwerk, nummer 27, voorjaar 2016 Noodoproep Vorig jaar rond deze tijd bestond de OR nog maar uit één persoon. Na een brandbrief meldden zich toen 4 nieuwe

Nadere informatie

NVAG 16012014 Prof. Dr Marie Louise Essink-Bot en drs Marielle Jambroes MPH

NVAG 16012014 Prof. Dr Marie Louise Essink-Bot en drs Marielle Jambroes MPH NVAG 16012014 Prof. Dr Marie Louise Essink-Bot en drs Marielle Jambroes MPH Slide 5 Ik ga u een stukje van mijn oratie laten zien, die ik op 11-12-13 heb uitgesproken. Voor degenen die daar ook waren,

Nadere informatie

De route van secretaresse naar VAKvrouw van de toekomst

De route van secretaresse naar VAKvrouw van de toekomst De route van secretaresse naar VAKvrouw van de toekomst Sylvia Verhoef, adviseur en manager Opleidingen Anita Buijs, manager bedrijfsvoering backoffice 2 Ben jij de secretaresse van de toekomst? Perfecte

Nadere informatie

HOE LAAT IK MEDEWERKERS

HOE LAAT IK MEDEWERKERS MANAGEMENT Een zelfstandige medewerker is een tevreden medewerker HOE LAAT IK MEDEWERKERS ZELFSTANDIG FUNCTIONEREN? De ene mens is de andere niet. Sommigen zijn blij met een chef die aan hen geducht leiding

Nadere informatie

Beleidsvisie ten behoeve van de Stichting Lezen en Schrijven

Beleidsvisie ten behoeve van de Stichting Lezen en Schrijven Beleidsvisie ten behoeve van de Stichting Lezen en Schrijven Auteur: Barbara Griot Bonaire Maart 2017 Inleiding: Hare Koninklijke Hoogheid Laurentien heeft in het gesprek op 8 maart 2017 duidelijk aangegeven

Nadere informatie

Het hoeft niet groots en meeslepend te zijn. Tekst: Rieke Veurink / Fotografie: Kees Winkelman

Het hoeft niet groots en meeslepend te zijn. Tekst: Rieke Veurink / Fotografie: Kees Winkelman Strategische personeelsplanning in stapjes Het hoeft niet groots en meeslepend te zijn Tekst: Rieke Veurink / Fotografie: Kees Winkelman Negentien gemeenten in West-Brabant willen in 2017 één gezamenlijke

Nadere informatie

Ondernemingsraad Westfriesgasthuis

Ondernemingsraad Westfriesgasthuis Ondernemingsraad Westfriesgasthuis 1 De OR van het Westfriesgasthuis De Ondernemingsraad (OR) van het Westfriesgasthuis bestaat uit 15 leden die door het personeel zijn gekozen. Deze leden behartigen de

Nadere informatie

Ondernemingsraad Westfriesgasthuis

Ondernemingsraad Westfriesgasthuis Ondernemingsraad Westfriesgasthuis 1 De OR van het Westfriesgasthuis De Ondernemingsraad (OR) van het Westfriesgasthuis bestaat uit (maximaal) 15 leden die door het personeel zijn gekozen. Deze leden behartigen

Nadere informatie

Stop-Roken-Poli. De tweede afspraak is op de afgesproken

Stop-Roken-Poli. De tweede afspraak is op de afgesproken Stoppen met roken Als u wilt stoppen met roken heeft u binnen het ULC Dekkerswald en UMC St Radboud twee mogelijkheden: Als patiënt bestaat de mogelijkheid doorverwezen te worden door uw longarts of longverpleegkundige

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma 2012-2013

Verkiezingsprogramma 2012-2013 Verkiezingsprogramma 2012-2013 UVASOCIAAL 5 mei 2012 UVASOCIAAL streeft naar keuzevrijheid, kwaliteit, gelijkheid en betrokkenheid, de belangrijkste voorwaarden voor een goede universiteit! Inleiding UVASOCIAAL

Nadere informatie

Cliëntenraad Elkerliek ziekenhuis. Jaarverslag 2015

Cliëntenraad Elkerliek ziekenhuis. Jaarverslag 2015 Cliëntenraad Elkerliek ziekenhuis Jaarverslag 2015 Het is een goed gebruik om jaarlijks openbaar verslag te doen van de werkzaamheden van de Cliëntenraad. Dat is ook in ons huishoudelijk reglement vastgelegd.

Nadere informatie

De arts-onderzoekers van morgen

De arts-onderzoekers van morgen Erasmus MC De arts-onderzoekers van morgen Junior Med School 2017 2018 De artsonderzoekers van morgen Junior Med School 2017 2018 Het programma Dit programma loopt parallel aan VWO-5 en -6 en bestaat uit

Nadere informatie

Ontdekken hoe je je tijd goed kunt beheren, bestaat voor. Jezelf voorbereiden op succes. Hoofdstuk 1. Leer jezelf kennen.

Ontdekken hoe je je tijd goed kunt beheren, bestaat voor. Jezelf voorbereiden op succes. Hoofdstuk 1. Leer jezelf kennen. Hoofdstuk 1 Jezelf voorbereiden op succes In dit hoofdstuk: Een solide timemanagementsysteem opbouwen De grootste uitdagingen van timemanagement het hoofd bieden Het verband zien tussen doelen stellen

Nadere informatie

Medischwetenschappelijk. onderzoek. Algemene informatie voor de proefpersoon

Medischwetenschappelijk. onderzoek. Algemene informatie voor de proefpersoon Medischwetenschappelijk onderzoek Algemene informatie voor de proefpersoon Inhoud Inleiding 5 Medisch-wetenschappelijk onderzoek 6 Wat is medisch-wetenschappelijk onderzoek? Wat zijn proefpersonen? Wie

Nadere informatie

JAARVERSLAG. GMR STICHTING AKKOORD!-po. Beesel Horst a/d Maas Peel en Maas Venlo. Secretariaat p/a Omnibus Huissen 4 5991 PX Baarlo

JAARVERSLAG. GMR STICHTING AKKOORD!-po. Beesel Horst a/d Maas Peel en Maas Venlo. Secretariaat p/a Omnibus Huissen 4 5991 PX Baarlo Beesel Horst a/d Maas Peel en Maas Venlo Secretariaat p/a Omnibus Huissen 4 5991 PX Baarlo T (077) 4778239 E info@omnibus.akkoord-po.nl JAARVERSLAG GMR STICHTING AKKOORD!-po Inhoud Inleiding Samenstelling

Nadere informatie

1. Onderwerp van de klacht schending van wetenschappelijke integriteit bij uitbrengen deskundigenbericht aan rechtbank

1. Onderwerp van de klacht schending van wetenschappelijke integriteit bij uitbrengen deskundigenbericht aan rechtbank 2011 1. Onderwerp van de klacht schending van wetenschappelijke integriteit bij uitbrengen deskundigenbericht aan rechtbank 2. Advies Commissie Wetenschappelijke Integriteit KLACHT Bij brief van 2010,

Nadere informatie

Concept Tik en Tel. Esmay Smidt MM1B Projectbegeleiding

Concept Tik en Tel. Esmay Smidt MM1B Projectbegeleiding Concept Tik en Tel Esmay Smidt MM1B Projectbegeleiding Inhoudsopgave Het voorblad 1 De inhoudsopgave 2 De briefing 3 De debriefing 4 Het concept van Tik en Tel 5 De planning 6 De begroting 7 De feedback

Nadere informatie

Project CanBetter. Patiëntveiligheid. Doelmatigheid. Ouderenzorg. Medisch Leiderschap 01-04-2014 2

Project CanBetter. Patiëntveiligheid. Doelmatigheid. Ouderenzorg. Medisch Leiderschap 01-04-2014 2 Medisch Leiderschap Prof.dr. Margriet Schneider Loes Nissen, aios MDL Jessica Vogel, Bedrijfsleider MDL Judith Voogt, student geneeskunde, onderzoeker V & V Project CanBetter Patiëntveiligheid Doelmatigheid

Nadere informatie

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie!

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie! Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden Jouw talent, onze ambitie! Je vindt het belangrijk om te blijven investeren in je eigen ontwikkeling. Zeker als je nieuwe vaardigheden

Nadere informatie

Monitor Volwaardige Arbeidsrelaties

Monitor Volwaardige Arbeidsrelaties Monitor Volwaardige Arbeidsrelaties in de architectenbranche QUICKSCAN mei 2013 Inhoud Monitor Volwaardige Arbeidsrelaties 3 Resultaten 6 Bureau-intermediair I Persoonlijk urenbudget 6 Keuzebepalingen

Nadere informatie

Erasmus MC Junior Med School

Erasmus MC Junior Med School a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a Erasmus MC a a a a a a a a a a a a a a a

Nadere informatie

Positionering van de specialist ouderen geneeskunde

Positionering van de specialist ouderen geneeskunde Positionering van de specialist ouderen geneeskunde Samenwerking tussen professional en bestuur/management Specialist ouderen genees kunde: betrokken professional en gesprekspartner Bestuurders of management

Nadere informatie

Ervaringen met functioneringsgesprekken

Ervaringen met functioneringsgesprekken Ervaringen met functioneringsgesprekken Samenstelling CDA-bureau Afdeling HRM / Steenkampinstituut / Partijontwikkeling CDA-bestuurdersvereniging December 2006 1 Het belang van functioneringsgesprekken

Nadere informatie

Medischwetenschappelijk onderzoek. Algemene informatie voor de proefpersoon

Medischwetenschappelijk onderzoek. Algemene informatie voor de proefpersoon Medischwetenschappelijk onderzoek Algemene informatie voor de proefpersoon Inhoud Inleiding 3 Medisch-wetenschappelijk onderzoek 4 Wat is medisch-wetenschappelijk onderzoek? Wat zijn proefpersonen? Hoe

Nadere informatie

PROJECTPLAN Vroege herkenning en behandeling ondervoeding in revalidatiecentra

PROJECTPLAN Vroege herkenning en behandeling ondervoeding in revalidatiecentra PROJECTPLAN Vroege herkenning en behandeling in revalidatiecentra Voorbeeldversie A. Inleiding en deelnemende afdelingen Inleiding Ondervoeding is sinds 2010 een prestatie indicator voor de revalidatiecentra.

Nadere informatie

Niet de afkomst, maar de toekomst! Inhouse-dag Erasmus MC Rotterdam Beeldvormingscampagne Kleur in de Zorg. 25 november 2010, Rotterdam

Niet de afkomst, maar de toekomst! Inhouse-dag Erasmus MC Rotterdam Beeldvormingscampagne Kleur in de Zorg. 25 november 2010, Rotterdam Niet de afkomst, maar de toekomst! Inhouse-dag Erasmus MC Rotterdam Beeldvormingscampagne Kleur in de Zorg 25 november 2010, Rotterdam 1 Kleur in de Zorg Projectleider: Yasmin Seddiki Fotografie: Mladen

Nadere informatie

Kan zorg nog beter? Laat het ons weten! Wat betekent CQI? Waar kunnen cliënten terecht bij klachten over de zorg?

Kan zorg nog beter? Laat het ons weten! Wat betekent CQI? Waar kunnen cliënten terecht bij klachten over de zorg? Wat gebeurt er met de resultaten? De uitkomsten van het onderzoek helpen: zorgverleners bij het verbeteren van de zorg die zij geven de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) de gezondheidszorg beter

Nadere informatie

Algemene informatie. Medisch wetenschappelijk onderzoek

Algemene informatie. Medisch wetenschappelijk onderzoek Algemene informatie Medisch wetenschappelijk onderzoek 1 Inleiding Artsen verrichten naast hun normale behandelingen soms medisch wetenschappelijk onderzoek. Dit doen artsen in het Scheper Ziekenhuis Emmen

Nadere informatie

Voorpublicatie Vertrouwen in de wetenschap

Voorpublicatie Vertrouwen in de wetenschap Voorpublicatie Vertrouwen in de wetenschap Augustus 2015 Het meeste wetenschappelijk onderzoek wordt betaald door de overheid uit publieke middelen. De gevolgen van wetenschappelijke kennis voor de samenleving

Nadere informatie

Feedback. in hapklare brokken

Feedback. in hapklare brokken Feedback in hapklare brokken Jan van Baardewijk Zorgteamtrainer Op zorgteamtraining.nl is de meest recente versie van feedback gratis beschikbaar. Mocht je willen weten of je de meest recente versie hebt,

Nadere informatie

Profiel. Vanboeijen. Twee leden raad van toezicht

Profiel. Vanboeijen. Twee leden raad van toezicht Profiel Vanboeijen Twee leden raad van toezicht 1 Vanboeijen Twee leden raad van toezicht Organisatie Vanboeijen biedt overwegend in Drenthe zorg en ondersteuning aan ruim 700 kinderen, jongeren, volwassenen

Nadere informatie

Profiel. Vanboeijen. Lid raad van toezicht

Profiel. Vanboeijen. Lid raad van toezicht Profiel Vanboeijen Lid raad van toezicht Vanboeijen Lid raad van toezicht Organisatie Vanboeijen biedt overwegend in Drenthe zorg en ondersteuning aan ruim 700 kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen

Nadere informatie

INDIVIDUELE PROFILERING

INDIVIDUELE PROFILERING INDIVIDUELE PROFILERING EN ACTUELE THEMA S IN DE MEDISCHE VERVOLGOPLEIDING Op weg naar de specialist van de toekomst Inhoudsopgave 2 1. Inleiding 4 1.1 Gezondheidszorg in verandering 4 1.2 Vakoverstijgende

Nadere informatie

Een vertrouwd thuis, een huiskamer zaterdag, 13 oktober 2012 00:00. Willem Braak

Een vertrouwd thuis, een huiskamer zaterdag, 13 oktober 2012 00:00. Willem Braak Willem Braak Maandag 15 oktober start Opleidingscentrum Granbeeuw met een fundraiser voor een nieuw initiatief: Vrienden van Opleidingscentrum Granbeeuw. Het bedrijfsleven zal benaderd en aangemoedigd

Nadere informatie

Zin in de OR-vergadering

Zin in de OR-vergadering Medezeggenschap nieuwe stijl Zin in de OR-vergadering Tekst: Rieke Veurink / Fotografie: Kees Winkelman In Almere ging de medezeggenschap stevig op de schop. De structuur werd omgegooid, er kwamen tijdelijke

Nadere informatie

Samen komen we verder. Draag bij aan onderzoek naar kanker, steun stichting VUmc CCA

Samen komen we verder. Draag bij aan onderzoek naar kanker, steun stichting VUmc CCA Samen komen we verder Draag bij aan onderzoek naar kanker, steun stichting VUmc CCA Uw bijdrage zorgt voor vooruitgang Juan Garcia, onderzoeker bij VUmc CCA: Ik studeerde geneeskunde omdat ik mensen wilde

Nadere informatie

Wat kies jij? Wegwijzer in het fasemodel

Wat kies jij? Wegwijzer in het fasemodel Wat kies jij Wegwijzer in het fasemodel Van inkomen naar inkomen dit helpt PostNL helpt je op verschillende manieren. Met name via een financiële vergoeding, begeleiding van werk naar werk door Mobility

Nadere informatie

INDIVIDUELE PROFILERING

INDIVIDUELE PROFILERING INDIVIDUELE PROFILERING EN ACTUELE THEMA S IN DE MEDISCHE VERVOLGOPLEIDING Op weg naar de specialist van de toekomst Inhoudsopgave 2 1. Inleiding 4 1.1 Gezondheidszorg in verandering 4 1.2 Vakoverstijgende

Nadere informatie

Bekwaamheidsdossier. februari 2006 O. OC0602_p8_12 Personeelsbeleid2.i8 8 19-01-2006 16:29:26

Bekwaamheidsdossier. februari 2006 O. OC0602_p8_12 Personeelsbeleid2.i8 8 19-01-2006 16:29:26 Bekwaamheidsdossier Laat zien wat je i februari 2006 O OC0602_p8_12 Personeelsbeleid2.i8 8 19-01-2006 16:29:26 Is het bekwaamheidsdossier een nieuwe papieren tijger? Dat hoeft niet. Leraren die zelf verantwoordelijk

Nadere informatie

1. De looptijd van de nieuwe cao is van 1 januari 2014 tot 1 april 2016. De cao was toch (stilzwijgend) verlengd tot en met 31 december 2014?

1. De looptijd van de nieuwe cao is van 1 januari 2014 tot 1 april 2016. De cao was toch (stilzwijgend) verlengd tot en met 31 december 2014? Meest gestelde vragen cao-akkoord W&MD Er wordt op dit moment hard gewerkt aan de cao-teksten en de implementatie van de gemaakte afspraken. In dit document een bundeling van de meest gestelde cao-vragen

Nadere informatie

Resultaten Onderzoek September 2014

Resultaten Onderzoek September 2014 Resultaten Onderzoek Initiatiefnemer: Kennispartners: September 2014 Resultaten van onderzoek naar veranderkunde in de logistiek Samenvatting Logistiek.nl heeft samen met BLMC en VAViA onderzoek gedaan

Nadere informatie

Case study: Service en sales gaan samen voor beter klantcontact

Case study: Service en sales gaan samen voor beter klantcontact Case study: Service en sales gaan samen voor beter klantcontact Sales als basis voor klantcontact stimuleert klanttevredenheid Meer dan 900 medewerkers van Transcom Nederland verzorgen dagelijks facilitaire

Nadere informatie

U bent hier om kennis op te doen en met elkaar te delen. Graag. geef ik de aftrap met een praktijkvoorbeeld.

U bent hier om kennis op te doen en met elkaar te delen. Graag. geef ik de aftrap met een praktijkvoorbeeld. Toespraak van Peter Peerdeman, adviseur Sociale Veiligheid en landelijk projectleider Veiligezorg, op het Veiligezorg Symposium Een agressie-incident en dan? 20 september 2010, Driebergen Geachte aanwezigen,

Nadere informatie

Mijn 7 grootste inzichten in ICT in de zorg uit de afgelopen 15 jaar

Mijn 7 grootste inzichten in ICT in de zorg uit de afgelopen 15 jaar Mijn 7 grootste inzichten in ICT in de zorg uit de afgelopen 15 jaar Gebaseerd op ervaringen die ik opdeed in meer dan 10 verschillende ziekenhuizen Mirjan van der Meijden Zorginformatisering Vooraf In

Nadere informatie

Zo word je succesvol als Teamleider. Deel 3: Verhoog jouw teamprestaties voor eens en altijd. Blad 0 van 13. De DAGSTART

Zo word je succesvol als Teamleider. Deel 3: Verhoog jouw teamprestaties voor eens en altijd. Blad 0 van 13. De DAGSTART Blad 0 van 13 H 8 De DAGSTART Blad 1 van 13 Deze E-Course is een uitgave Teamleider in 100 dagen, onderdeel van HGMR HGMR verzorgt resultaatgerichte programma s voor o.a. Teamleiders, Projectmanagers en

Nadere informatie

TRAINING WERKBEGELEIDING

TRAINING WERKBEGELEIDING TRAINING WERKBEGELEIDING Door Martje Kuijlenburg Student no: 500618854 Jaar 3 Hogere Beroepsopleiding Verpleegkunde In opdracht van: de Hogeschool van Amsterdam Docent: Yvonne van Marle INHOUDSOPGAVE Inleiding...

Nadere informatie

U leert in deze les om een mening vragen. U wilt dan weten wat iemand vindt.

U leert in deze les om een mening vragen. U wilt dan weten wat iemand vindt. UW MENING GEVEN spreken inleiding en doel Een mening is wat iemand denkt of vindt. U leert in deze les om een mening vragen. U wilt dan weten wat iemand vindt. U leert ook uw mening geven. Uw mening geven

Nadere informatie

Cliëntenraad Reinier de Graaf JAARVERSLAG 2013

Cliëntenraad Reinier de Graaf JAARVERSLAG 2013 Cliëntenraad Reinier de Graaf JAARVERSLAG 2013 Versie: 1 juli 2014 Inleiding Het jaarverslag van de Cliëntenraad van het Reinier de Graaf ziekenhuis wordt hierbij voor de eerste keer als publicatie aan

Nadere informatie

FotografieTamara Reijers. Het is tijd. voor een. rookvrij. schoolterrein

FotografieTamara Reijers. Het is tijd. voor een. rookvrij. schoolterrein FotografieTamara Reijers Het is tijd voor een rookvrij schoolterrein PO Zien roken doet roken. Dat blijkt uit onderzoek 1. Dat betekent ook dat kinderen (later) sneller een sigaret opsteken als zij dat

Nadere informatie

Cursus Spirituele en Mediamieke Ontwikkeling 2

Cursus Spirituele en Mediamieke Ontwikkeling 2 NIEUWSBRIEF 14 februari 2015 1 Lieve mensen, Iedere dag is een dag van de liefde, om degenen om je heen te vertellen hoeveel je van ze houdt, het leven in je hart te koesteren en te genieten van de grote

Nadere informatie

Reglement Wetenschapscommissie Medisch Centrum Haaglanden

Reglement Wetenschapscommissie Medisch Centrum Haaglanden Reglement Wetenschapscommissie Medisch Centrum Haaglanden 1 Inhoudsopgave 1. Begripsbepalingen 2. Taakopdracht 3. Samenstelling commissie, benoeming en zittingduur 4. Werkwijze en besluitvorming 5. Taken

Nadere informatie

Algemene info over de vakbond en haar maatschappelijke rol

Algemene info over de vakbond en haar maatschappelijke rol Algemene info over de vakbond en haar maatschappelijke rol Waarom zijn er vakbonden?... 1 CNV... 1 Afsluiten van CAO s... 2 Leden van een vakbond... 2 Verschillen tussen vakbonden... 2 Beroepsverenigingen...

Nadere informatie

Onderzoek naar de nazorg bij dikke darmkanker door de huisarts of de chirurg en het gebruik van een persoonlijke interactieve website (I CARE studie).

Onderzoek naar de nazorg bij dikke darmkanker door de huisarts of de chirurg en het gebruik van een persoonlijke interactieve website (I CARE studie). Onderzoek naar de nazorg bij dikke darmkanker door de huisarts of de chirurg en het gebruik van een persoonlijke interactieve website (I CARE studie). Verbetert de zorg na de behandeling van dikke darmkanker

Nadere informatie

Persoonlijke rapportage van B. Smit

Persoonlijke rapportage van B. Smit Persoonlijke rapportage van B. Smit P E O P L E I M P R O V E P E R F O R M A N C E Computerweg 1, 3542 DP Utrecht Postbus 1087, 3600 BB Maarssen tel. 0346-55 90 10 fax 0346-55 90 15 www.picompany.nl servicedesk@picompany.nl

Nadere informatie

1. Werkgevers en vakbonden willen jou meer betrekken bij het cao-overleg. Dat vind ik..

1. Werkgevers en vakbonden willen jou meer betrekken bij het cao-overleg. Dat vind ik.. CNV Unie ledenenquête kunststof- en rubberindustrie oktober 2015 1. Werkgevers en vakbonden willen jou meer betrekken bij het cao-overleg. Dat vind ik.. Onzin, daar hebben we vakbonden voor Ben benieuwd

Nadere informatie

Test over resultaatgericht managen en coachend leidinggevenden

Test over resultaatgericht managen en coachend leidinggevenden Test over resultaatgericht managen en coachend leidinggevenden zeker gedeeltelijk niet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Voor discussies heb ik geen tijd, ík beslis. Medewerkers met goede voorstellen

Nadere informatie

Kom verder. Mail vragen en opmerkingen naar: nt2@uitgeverijboom.nl. Veel plezier met dit boek,

Kom verder. Mail vragen en opmerkingen naar: nt2@uitgeverijboom.nl. Veel plezier met dit boek, Kom verder Welkom bij het vak Kennis van de Nederlandse Samenleving, KNS. Dit boek vertelt je over Nederland. Veel van wat je moet weten over het leven in Nederland, staat in dit boek. Je haalt straks

Nadere informatie

Bent u niet tevreden? Laat het ons weten!

Bent u niet tevreden? Laat het ons weten! Bent u niet tevreden? Laat het ons weten! Wij willen graag van u leren De medewerkers van de CvZG verlenen aan veel mensen diverse soorten zorg. In verreweg de meeste gevallen verloopt die zorg naar tevredenheid

Nadere informatie

Toolkit Cliëntenparticipatie Zorg en Welzijn

Toolkit Cliëntenparticipatie Zorg en Welzijn Toolkit Cliëntenparticipatie Zorg en Welzijn De toolkit Cliëntenparticipatie Zorg en Welzijn bevat vier praktische instrumenten om samen met cliënten te werken aan verbetering of vernieuwing van diensten

Nadere informatie

Manager van nu... maar vooral van morgen

Manager van nu... maar vooral van morgen Manager van nu... maar vooral van morgen Leidinggeven met inhoud en in verbinding, met inspiratie, energie en plezier, en dat binnen je organisatie mogelijk maken Er kan zoveel meer Uitgaan van klanten,

Nadere informatie

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid 18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid Goed, gezond en gemotiveerd aan het werk tot je pensioen? Dat bereik je door kansen te pakken op het werk. Leer aan de hand van onderstaande punten hoe je

Nadere informatie

Memo woensdag 15 februari aanstaande Wat is de relatie tussen het beëindigen van de tijdelijke contracten bij WML en de aanstaande fusie?

Memo woensdag 15 februari aanstaande Wat is de relatie tussen het beëindigen van de tijdelijke contracten bij WML en de aanstaande fusie? Met deze memo informeren wij u aan de hand van veel gestelde vragen en daarbij horende antwoorden over de stand van zaken van het fusietraject tussen de ISD en WML en geven we u informatie ondermeer over

Nadere informatie

Groei in Leiderschap & Management - Jaaropleiding

Groei in Leiderschap & Management - Jaaropleiding Groei in Leiderschap & Management - Jaaropleiding Zakenwijzer Het is tijd voor nieuw en ander leiderschap en management We kunnen ons niet meer verloven te blijven doen wat we deden. Als alles verandert,

Nadere informatie

Samen werken: het moet wel leuk blijven!!

Samen werken: het moet wel leuk blijven!! Samen werken: het moet wel leuk blijven!! Kwaliteitsproject in het kader van de AVG opleiding Door: Marian de Jeu Jaargroep 2007 s Heerenloo Midden Nederland Lokatie Apeldoorn Periode kwaliteitsproject:

Nadere informatie

Vragen en Antwoorden voor bij het principeakkoord cao Zelfstandige Klinieken Nederland

Vragen en Antwoorden voor bij het principeakkoord cao Zelfstandige Klinieken Nederland Pagina 1 van 5 Vragen en Antwoorden voor bij het principeakkoord cao Zelfstandige Klinieken Nederland 1. Waarom maar een loonstijging van 2,25% in twee jaar, is dat niet erg laag? Dat valt wel mee. De

Nadere informatie

Doe maar gewoon, doe Blömer

Doe maar gewoon, doe Blömer Open cultuur met informele sfeer Ons team bestaat uit jonge en enthousiaste mensen die het kapitaal vormen van onze organisatie. Zij dragen bij aan onze informele en open sfeer. Naast hard werken en het

Nadere informatie

Het jaar 2018. Niet alleen an-

Het jaar 2018. Niet alleen an- MECC meer Met rug tegen het MECC Maastricht wordt, als de raad akkoord gaat, weer volledig eigenaar van het MECC. De tijd met de RAI aan het roer werd eigenlijk nooit wat er vooraf van werd verwacht. Het

Nadere informatie

Harttransplantatie - De voorbereiding

Harttransplantatie - De voorbereiding Harttransplantatie - De voorbereiding Inleiding U heeft te horen gekregen, dat u mogelijk een harttransplantatie zult ondergaan. De voorbereiding op een transplantatie is een lange en onzekere weg. U staat

Nadere informatie

Short Stay Unit Radboud universitair medisch centrum

Short Stay Unit Radboud universitair medisch centrum Short Stay Unit Binnenkort wordt u opgenomen op de Short Stay Unit (SSU) van het Radboudumc. In deze folder vindt u informatie over de dagelijkse gang van zaken op de unit, de bezoekregeling en andere

Nadere informatie

POLIKLINIEK UROLOGIE 17181

POLIKLINIEK UROLOGIE 17181 POLIKLINIEK UROLOGIE 17181 Inleiding U bent verwezen naar de polikliniek Urologie van het Sint Franciscus Gasthuis. In deze folder willen wij u wegwijs maken met de gang van zaken op de polikliniek. De

Nadere informatie

Vrijwillige Professionals. Individueel Advies

Vrijwillige Professionals. Individueel Advies Vrijwillige Professionals Individueel Advies Wie zijn wij Kennisoverdracht is het sleutelwoord binnen het Gilde! Zo n 400 vrijwilligers van Gilde Den Haag zetten zich met hun kennis, kunde en (levens)

Nadere informatie

REEF-carrièremanagement. voor jouw persoonlijke groei. delen om te groeien

REEF-carrièremanagement. voor jouw persoonlijke groei. delen om te groeien REEF-carrièremanagement voor jouw persoonlijke groei delen om te groeien REEF hecht veel waarde aan de persoonlijke groei van zijn medewerkers. Daarom helpt REEF je in de eerste plaats aan uitdagende en

Nadere informatie

Nikki van der Meer. Stage eindverslag. Stage Cordaan Thuiszorg.

Nikki van der Meer. Stage eindverslag. Stage Cordaan Thuiszorg. Nikki van der Meer. Stage eindverslag Stage Cordaan Thuiszorg. Klas: lv13-4agz2 Student nummer: 500631386 Docentbegeleider: Marieke Vugts Werkbegeleider: Linda Pieterse Praktijkopleider: Evelien Rijkhoff

Nadere informatie

Projectvoorstellen maken

Projectvoorstellen maken Projectvoorstellen maken 1. Kader 1.1. Gebruiksaanwijzing 1.2. Wat zijn de eisen aan een projectvoorstel? 2. Inleiding 2.1 Signalering 2.2 Vooronderzoek 2.3 Probleemsituatie 3. Doelstellingen en randvoorwaarden

Nadere informatie

Verslag cursus Organiseer Jezelf

Verslag cursus Organiseer Jezelf Verslag cursus Organiseer Jezelf Cursusdag 1, 25 mei 2013 Hotel Augusta, IJmuiden (10.00 16.30) Het Jongerennetwerk Visserij heeft aan Stichting ProSea gevraagd een cursus op maat te maken, gericht op

Nadere informatie

Volwassenen. Mondriaan. voor geestelijke gezondheid

Volwassenen. Mondriaan. voor geestelijke gezondheid Volwassenen Mondriaan voor geestelijke gezondheid Verslavingszorg Introductie Verslavingszorg verleent hulp aan volwassenen met problematisch gebruik van alcohol, drugs, medicijnen, gameverslaving en met

Nadere informatie

Patiënteninformatiedossier (PID) (Non) Hodgkin. onderdeel NAZORG. (NON) HODGKIN Nazorg

Patiënteninformatiedossier (PID) (Non) Hodgkin. onderdeel NAZORG. (NON) HODGKIN Nazorg Patiënteninformatiedossier (PID) (Non) Hodgkin onderdeel NAZORG (NON) HODGKIN 2 Inhoud... 4 Telefonisch verpleegkundige consult... 5 Praten over wat u bezighoudt... 5 Vermoeidheid en algehele malaise...

Nadere informatie

Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A

Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A INLEIDING Ik heb vandaag een cadeautje meegenomen. Niet voor jullie, maar voor mijzelf. Het cadeautje staat voor de verrassingen

Nadere informatie

Stichting leerkracht: elke dag samen een beetje beter

Stichting leerkracht: elke dag samen een beetje beter Stichting leerkracht: elke dag samen een beetje beter Wat is leerkracht? Stichting leerkracht is een organisatie van enthousiaste experts uit het onderwijs en bedrijfsleven die scholen helpt in het ontwikkelen

Nadere informatie

Onderzoek werknemers met kanker

Onderzoek werknemers met kanker Onderzoek werknemers met kanker Dinsdag 15 april 2013 Over dit onderzoek Dit onderzoek is gehouden in samenwerking met de Nederlandse Federatie voor Kankerpatiëntenorganisaties (NFK). Aan het onderzoek

Nadere informatie

Evaluatie weblectures bij FLOT. aanleiding

Evaluatie weblectures bij FLOT. aanleiding Evaluatie weblectures bij FLOT aanleiding In september 2013 is bij de lerarenopleiding wiskunde van FLOT gestart met het project weblectures. Het plan was om deze in te zetten bij de cursussen calculus

Nadere informatie