Concept-agenda voor de Agendacommissie Drechtsteden op woensdag 13 november 2013 van uur in kamer 2/3 in het gemeentehuis van Zwijndrecht

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Concept-agenda voor de Agendacommissie Drechtsteden op woensdag 13 november 2013 van 18.00-19.00 uur in kamer 2/3 in het gemeentehuis van Zwijndrecht"

Transcriptie

1 Concept-agenda voor de Agendacommissie Drechtsteden op woensdag 13 november 2013 van uur in kamer 2/3 in het gemeentehuis van Zwijndrecht Voor een maaltijd wordt gezorgd. 1. Opening en vaststelling van de concept-agenda 2. Concept-verslag vergadering Agendacommissie van 9 oktober 2013 bijlage 1: Concept-verslag Agendacommissie d.d. 9 oktober Voorstel: Het concept-verslag van de Agendacommissie van 9 oktober 2013 vaststellen. 3. Terugblik Drechtstedendinsdag en de vergadering van de Drechtraad op 5 november 2013 bijlage 2: Terugkoppelformulieren van de Carrousels gehouden op 5 november Voorstel: Ter bespreking. Ten aanzien van terugkoppelformulier Baanbrekend Drechtsteden zal mevrouw Burger een toelichting geven. 4. Vooruitblik Drechtstedendinsdag 3 december 2013 a. Concept-programma Drechtstedendinsdagavond bijlage 3: Concept-programma, inclusief voorstellen. b. Concept-agenda vergadering Drechtraad bijlage 4: Concept-agenda, inclusief voorstellen. Voorstel: Ter bespreking. 5. Jaaragenda avondprogramma Drechtstedendinsdag bijlage 5: Bestuurlijke jaaragenda. bijlage 6: Planning themabijeenkomsten Drechtstedendinsdag. Voorstel: Ter bespreking 6. bijlage 7: Lijst toezeggingen Voorstel: Ter bespreking. 7. bijlage 8: Raadswerkgroepen Drechtraad en stand van zaken aanpassing Reglement van Orde Voorstel: 1. De nieuwe Drechtraad via opname in het overdrachtsdossier en het concept Reglement van Orde te adviseren om: a. In te stemmen met de uniforme werkwijze voor en wijze van instelling van raadswerkgroepen met ingang van de nieuwe raadsperiode in 2014 b. De essentie van de uniforme werkwijze en wijze van instellen van de raadswerkgroepen op te nemen in het Reglement van Orde van de Drechtraad 2. Via de lijst van ingekomen stukken de Drechtraad over het voorstel en de procedure te informeren.

2 Pagina 2 van concept-agenda AGC d.d. 13 november bijlage 9: Introductieprogramma (nieuwe) Drechtraad Voorstel: Ter bespreking. 9. Mededelingen en wat verder ter tafel komt 10. Rondvraag en sluiting De volgende vergadering van de Agendacommissie is op woensdag 11 december 2013 van uur in het gemeentehuis van Zwijndrecht

3 Bijlage 1 Concept-verslag van de vergadering van de Agendacommissie op 9 oktober 2013 van uur in het gemeentehuis van Zwijndrecht Aanwezig: leden: dhr. F. Loos dhr. A.A.M. Brok dhr. M. van der Plaat dhr. D.T. van Antwerpen dhr. C.A. van Verk mevr. G.A.M. Burger dhr. R.A. Groene dhr. C.N. de Jager mevr. M. Pater Ondersteuning: dhr. A. Overbeek dhr. M.J.A. van Bijnen dhr. M.J.H.J. Jongkind mevr. A.A. de Klerk voorzitter voorzitter Drechtraad Alblasserdam Dordrecht Dordrecht Hendrik-Ido-Ambacht Papendrecht Sliedrecht Zwijndrecht coördinerend griffier secretaris Drechtsteden raadsadviseur Drechtraad procescoördinator regiogriffie Afwezig: dhr. B.P. van Ginkel dhr. R.V. van Engelen dhr. A. van Gameren dhr. C. Moorman Hendrik-Ido-Ambacht Papendrecht Sliedrecht Zwijndrecht 1. Opening en vaststelling van de concept-agenda - De voorzitter opent de vergadering en meldt de berichten van verhindering. 2. Concept-verslag Agendacommissie d.d. 11 september Het concept-verslag van de Agendacommissie van 11 september 2013 wordt vastgesteld. 3. Terugblik Drechtstedendinsdag en de vergadering van de Drechtraad op 1 oktober Met betrekking tot de ingevulde terugkoppelformulieren is het de bedoeling dat deze dezelfde avond na de Carrousels worden ingeleverd, zodat dezen de andere morgen voor 9.00 uur verwerkt kunnen worden. De heer Overbeek en mevrouw Burger zullen hierover in gesprek gaan met betreffende griffier. - Met betrekking tot verzoeken tijdens de Drechtraad voor agendering van documenten die op de lijst van ingekomen stukken staan wordt afgesproken dat door de aanvrager hiervoor een motivatie dient te worden aangedragen; de voorzitter van de Drechtraad zal hier ter vergadering expliciet om vragen. Komende tijd zal op de agenda van de Drechtraad bij betreffend punt vermeld worden: Indien een Drechtraadslid een onderwerp wenst te agenderen voor een volgende (Carrousel) vergadering dan is dit alleen mogelijk indien hiervoor een motivatie wordt gegeven, waarbij helder wordt gemaakt wat specifiek besproken dient te worden en wat de vragen zijn. 4. Terugkoppeling uit het Seniorentreffen van 12 september Middels een raadsinformatiebrief is hierover aan de Drechtraad teruggekoppeld, hiermee is zoveel mogelijk transparantie gecreëerd. - Met betrekking tot de informatieve lezing die tijdens dit treffen is gegeven zal dit terugkomen in de themabijeenkomst van 5 november, zodat alle raadsleden er kennis van kunnen nemen. 5. Vooruitblik Drechtstedendinsdag op 5 november Concept-programma Drechtstedendinsdagavond - Carrousel Bestuur en Middelen: o akkoord met agendering van de punten zoals is voorgesteld, met dien verstande dat: o de brief van minister Plasterk van 25 februari jl. van het programma afgaat. Gezien de besluitvorming van de Drechtraad op 1 oktober jl. zal door het DSB aan de minister hierover een brief worden gestuurd. Deze brief zal ter informatie aan de Drechtraad gestuurd worden (via de lijst van ingekomen stukken). Indien er dan nog vragen zijn zal deze geagendeerd worden voor de Carrousel. De heer Groene gaat hiermee akkoord; o tevens zal het voorstel Locatiekeuze Drechtstedendinsdag met ingang van de nieuwe raadsperiode 2014 worden geagendeerd (zie punt 10 van dit verslag).

4 pagina 2 van concept-verslag Agendacommissie d.d. 9 oktober Carrousel Fysiek: o akkoord met agendering van raadsinformatiebrief Doorontwikkeling ROM-D; o raadsinformatiebrief Aanschaf CRM-systeem gaat van het programma af. Binnenkort wordt een voorstel Oprichten P&A-unit ter lokale besluitvorming aangeboden. Dit zal eerst afgewacht worden. Mocht daarna nog behoefte voor regionale bespreking zijn dan zal dit onderwerp geagendeerd worden. De heer Van Antwerpen gaat hiermee akkoord. - Carrousel Sociaal: o akkoord met agendering van Baanbrekend Drechtsteden. Als toelichting zal een algemene tekst worden toegevoegd. De brief van het college Dordrecht van 5 maart jl. zal tevens als bijlage meegestuurd worden; o akkoord met agendering Volumebeperking WSW en dat uiterlijk 31 oktober de nazending plaatsvindt; o twee raadsinformatiebrieven Toekenning rijksbijdrage voor de aanvraag cultuureducatie met kwaliteit en Verantwoording programma cultuurparticipatie 2012 (RAS), terugblik programma cultuurparticipatie en samenvatting gaan van het programma af. De vragen die hierover zijn zullen schriftelijk ingediend worden, waarna beantwoording door de portefeuillehouder volgt. Aan de hand daarvan zal, indien dan nog wenselijk, een politiek debat gevoerd kunnen worden. De heer Van Antwerpen gaat hiermee akkoord. o op het programma wordt toegevoegd: Regionaal actieplan jeugdwerkloosheid. Door de portefeuillehouder is op 2 juli jl. hierover toezegging gedaan. Op de lijst van toezeggingen staat dat (na het DSB op 5 september) een raadsinformatiebrief over de uitvoering, inclusief implementatie startersbeurs zal worden verstuurd. Aan de portefeuillehouder zal worden gevraagd de stand van zaken en een terugkoppeling over de acties te melden. - Voorzitters van de Carrousels: Bestuur en Middelen: Van Engelen; Fysiek: Moorman; Sociaal: Burger. Respectievelijke griffiers: Bergmans; Van Hall; Poiesz. - Met betrekking tot de zaalopstelling bij de Carrousels wordt afgesproken indien mogelijk (en voor zover de locatie dit toelaat) en dit passend is bij de invulling en vormgeving van de Carrousel met een vergaderopstelling (tafels en microfoons in U-vorm) te werken. Als er een lagerhuisopstelling wordt gebruikt dan zullen tevens enkele tafels met indien mogelijk microfoons geplaatst worden én een losse microfoon, zodat de spreker indien wenselijk ook kan gaan zitten. 6. Reglement van Orde voor de Drechtraad, met name inzake het punt over het Presidium - Het punt over het Presidium zal eruit worden gehaald. Hierover zal voor de Carrousel van december een voorstel worden gemaakt, zodat het oriënterend besproken kan worden. In het overdrachtsdocument kan het resultaat van die bespreking worden meegenomen ter besluitvorming aan de nieuwe Drechtraad. - De andere wijzigingen in het Reglement van orde zijn al door de AGC tijdens de heisessie op 19 juni jl. geaccordeerd. 7. Concept-agenda vergadering Drechtraad - Akkoord met agendering op dezelfde avond voor zowel de Carrousel als de Drechtraad van de volgende onderwerpen: Proef onderzoek door eenmalige onafhankelijke onderzoekscommissie en Voorbereiding politiek/maatschappelijk rmjp en overdrachtsdocument huidige Drechtraad aan nieuwe Drechtraad. 8. Jaaragenda avondprogramma Drechtstedendinsdag a. Vormgeving Drechtstedendinsdag komend half jaar - De AGC stemt in met de memo Vormgeving Drechtstedendinsdag komend half jaar, met dien verstande dat in de Drechtraad van februari die punten kunnen worden behandeld die in januari in de Carrousel opinierend aan de orde komen. - De onderwerpen op de bestuurlijke jaarplanning kunnen nu concreet worden ingepland en aan de AGC worden voorgelegd. a. Jaaragenda b. Planning themabijeenkomsten Drechtstedendinsdag - De bestuurlijke jaaragenda en de planning themabijeenkomsten worden voor kennisgeving aangenomen. 9. Lijst toezeggingen De lijst van toezeggingen wordt voor kennisgeving aangenomen. 10. Locatiekeuze Drechtstedendinsdag m.i.v. de nieuwe raadsperiode in Besloten wordt dit onderwerp te agenderen voor de Carrousel Bestuur & Middelen op 5 november en hierbij een optieloos voorstel voor te leggen. Na opiniërende behandeling in de Carrousel deze door te geleiden naar de Drechtraad.

5 pagina 3 van concept-verslag Agendacommissie d.d. 9 oktober Mededelingen en wat verder ter tafel komt - De voorzitter deelt mee dat portefeuillehouder Mirck de Drechtraad heeft toegezegd een toelichting te verzorgen over schaliegas. Op 29 oktober a.s. gaat hij een dergelijke presentatie verzorgen bij de raad van Zwijndrecht. Hij stelt voor om Drechtraadsleden hiervoor dan tevens uit te nodigen. De AGC vindt dit een heel goed voorstel en gaat ermee akkoord. De uitnodiging zal via de regiogriffie worden verspreid naar de (Drecht)raadsleden. 12. Rondvraag en sluiting Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering.

6 Bijlage 2 Terugkoppelformulieren Carrousels 5 november 2013

7 Terugkoppelformulier Carrousel Bestuur en Middelen d.d. 5 november 2013 Onderwerp: Voorzitter: Griffier: Proef onderzoek door eenmalige onafhankelijke onderzoekscommissie R.V. van Engelen A.P.M.A.F. Bergmans Bestuurlijk portefeuillehouder: A.A.M. Brok Behandeling in de volgende Drechtraad: ja, hedenavond Advies aan de Drechtraad: Bespreekstuk. Positief advies met uitzondering van de Samenwerkende Lokale Partijen. Paraaf voorzitter: Paraaf griffier: akkoord 5 november 2013 akkoord 5 november 2013

8 Terugkoppelformulier Carrousel Bestuur en Middelen d.d. 5 november 2013 Onderwerp: Voorzitter: Griffier: Reglement van Orde voor de Drechtraad R.V. van Engelen A.P.M.A.F. Bergmans Bestuurlijk portefeuillehouder: A.A.M. Brok Behandeling in de volgende Drechtraad: ja Advies aan de Drechtraad: Hamerstuk in de Drechtraad van december. Paraaf voorzitter: Paraaf griffier: akkoord 5 november 2013 akkoord 5 november 2013

9 Terugkoppelformulier Carrousel Bestuur en Middelen d.d. 5 november 2013 Onderwerp: Locatiekeuze Drechtstedendinsdag m.i.v. nieuwe raadsperiode in 2014 Voorzitter: Griffier: R.V. van Engelen A.P.M.A.F. Bergmans Bestuurlijk portefeuillehouder: A.A.M. Brok Behandeling in de volgende Drechtraad: ja, Drechtraad van december. Advies aan de Drechtraad: Bespreekstuk: welke discussiepunten geeft de Carrousel aan: - Verschil in kosten tussen optie 2 en 3 inzichtelijk maken * - Er lijkt een meerderheid voor optie 3 te zijn. - Blijf ook kijken naar bedrijvenlocaties in de Drechtsteden. Toezeggingen * Wordt door het DSB uitgewerkt en er volgt een aanvullende brief. Paraaf voorzitter: Paraaf griffier: akkoord 5 november 2013 akkoord 5 november 2013

10 Terugkoppelformulier Carrousel Bestuur en Middelen d.d. 5 november 2013 Onderwerp: Voorzitter: Griffier: Voorbereiding politiek/maatschappelijk rmjp en overdrachtsdocument huidige Drechtraad aan nieuwe Drechtraad R.V. van Engelen A.P.M.A.F. Bergmans Bestuurlijk portefeuillehouder: A.B. Blase Behandeling in de volgende Drechtraad: ja, hedenavond Advies aan de Drechtraad: Bespreekstuk - Samenwerkende Lokale Partijen stelt voor het voorstel op te schuiven/door te schuiven. - Meerderheid is voor het voorstel. Paraaf voorzitter: Paraaf griffier: akkoord 5 november 2013 akkoord 5 november 2013

11 Terugkoppelformulier Carrousel Bestuur en Middelen d.d. 5 november 2013 Onderwerp: Voorzitter: Griffier: Nota Activeren en afschrijven R.V. van Engelen A.P.M.A.F. Bergmans Bestuurlijk portefeuillehouder: R.T.A. Korteland Behandeling in de volgende Drechtraad: ja, in december 2013 Advies aan de Drechtraad: Bespreekstuk. Toezeggingen * Voorstel wordt vóór behandeling in de Drechtraad aangepast waar het gaat om activeringsgrens van ,00, met onderbouwing. Paraaf voorzitter: Paraaf griffier: akkoord 5 november 2013 akkoord 5 november 2013

12 Terugkoppelformulier Carrousel Fysiek d.d. 5 november 2013 Onderwerp: Voorzitter: Griffier: Doorontwikkeling ROM-D C. Moorman M. van Hall Bestuurlijk portefeuillehouder: R.T.A. Korteland Behandeling in de volgende Drechtraad: nee Raadsinformatiebrief voor kennisgeving aangenomen. Toezeggingen - In dit jaar lokale besluitvorming. - Voorstel voor lokale raden is vandaag naar de colleges gegaan. - Uitvoeringszaken worden door portefeuillehouder meegenomen. Indien van toepassing: wanneer (vervolg) in Carrousel Verzoek om per kwartaal / half jaar rapportage van resultaten. Paraaf voorzitter: Paraaf griffier: akkoord 5 november 2013 akkoord 5 november 2013

13 Terugkoppelformulier Carrousel Sociaal d.d. 5 november 2013 Onderwerp: Voorzitter: Griffier: Baanbrekend Drechtsteden A. Burger B.C.A.M. Poiesz Bestuurlijk portefeuillehouder: E. van de Burgt Behandeling in de volgende Drechtraad: Niet van toepassing. Toezeggingen - Portefeuillehouder komt met voorstel voor presentatie over actuele stand van zaken, kosten, managementfree, opleidingskosten, specificatie van alle kosten voor Baanbrekend. etc. - Presentatie op locatie bijv. SDD. Raadsleden kunnen wensen geven voor informatie ten behoeve van de Raadsinformatiebrief. Indien van toepassing: wanneer (vervolg) in Carrousel Basisinformatie verouderd en er is niet naar gevraagd zo geeft de portefeuillehouder aan! Advies voorzitter en griffier (na afloop Carrousel): Voorstel voor Agendacommissie d.d. 13 november: Raadsinformatiebrief agenderen voor de Carrousel op 3 december. Raadsinformatiebrief uiterlijk toesturen donderdag 28 november a.s. Paraaf voorzitter: Paraaf griffier: akkoord 5 november 2013 akkoord 5 november 2013

14 Terugkoppelformulier Carrousel Sociaal d.d. 5 november 2013 Onderwerp: Voorzitter: Griffier: Volumebeperking WSW A. Burger B.C.A.M. Poiesz Bestuurlijk portefeuillehouder: E. van de Burgt Behandeling in de volgende Drechtraad: Niet van toepassing. Toezeggingen Raadsinformatiebrief Volumebeperking via Agendacommissie agenderen voor de Carrousel van 3 december. Deze zal 7 november in het DSB liggen. Paraaf voorzitter: Paraaf griffier: akkoord 5 november 2013 akkoord 5 november 2013

15 Terugkoppelformulier Carrousel Sociaal d.d. 5 november 2013 Onderwerp: Voorzitter: Griffier: Plan aanpak jeugdwerkloosheid A. Burger B.C.A.M. Poiesz Bestuurlijk portefeuillehouder: E. van de Burgt Behandeling in de volgende Drechtraad: Niet van toepassing. Toezeggingen Geen. Paraaf voorzitter: Paraaf griffier: akkoord 5 november 2013 akkoord 5 november 2013

16 Bijlage 3 Concept-programma en bijlagen Drechtstedendinsdag 3 december 2013

17 versie 7 november Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 3 december 2013 Locatie: Gemeentehuis Zwijndrecht, Raadhuisplein uur Themabijeenkomst voor raad- en collegeleden Decentralisatie AWBZ De beleidsbrief Wmo 2015 is naar de colleges en de raden gestuurd. De volgende stap is de ontwikkeling van het beleidskader WMO Tijdens deze bijeenkomst gaan wij graag in gesprek om input op te halen voor dat proces. Doelstelling is het delen van de richting van beleid Wmo 2015 (op hoofdthema) ten behoeve van de ontwikkeling van het beleidskader Wmo Het programma: - korte inleiding Paul van Hattem, transitiemanager - 5 korte pitches op thema met korte discussie - afronding: plenaire conclusies uur Gezamenlijke maaltijd uur Fractieoverleg Carrouselvergaderingen voor raadsleden BESTUUR EN MIDDELEN uur Ondersteuning Drechtraad / toekomst regiogriffie (opiniërend) Bevoegdheid: Drechtraad Door het Seniorentreffen is aan de werkgroep Ondersteuning Drechtraad, bestaande uit de leden C. van Verk, N. de Smoker, A. Burger en F. Loos, verzocht om met voorstellen te komen over de verdere vormgeving van de (griffie)ondersteuning van de Drechtraad. In dit voorstel worden de bevindingen uiteengezet en wordt een voorstel gedaan aan de Drechtraad. De (griffie)ondersteuning van de Drechtraad is geen doel op zich, maar een afgeleide van de ambitie die de Drechtraad heeft. De Drechtraad heeft bij meerdere gelegenheden aangegeven het duale systeem te willen versterken. Ook vanuit de Heisessie van de Agendacommissie en het Seniorentreffen is aangegeven dat er behoefte is aan een professionele en onafhankelijke ondersteuning en advisering van de Drechtraad. Bij de keuze voor een verbeterde opzet van de (griffie)ondersteuning van de Drechtraad is de ambitie en de doorontwikkeling van de Drechtraad leidend. Bijlage B1: - Voorstel: Ondersteuning Drechtraad - Totaal overzicht formatie regiogriffie - Functieprofiel regiogriffier - Ontwerp-besluit Drechtraad Portefeuillehouder: A.A.M. Brok T.b.v. AGC: geschatte benodigde tijdsindicatie: 30 minuten 2 e Bestuursrapportage 2013 GrD (opiniërend) Bevoegdheid: Drechtraad Twee keer per jaar wordt de Drechtraad geïnformeerd over de uitvoering van de begroting. De voorliggende bestuursrapportage (Burap) is de tweede tussentijdse rapportage voor Deze 2e burap gaat over de realisatie van de eerste acht maanden van het jaar. Op basis daarvan wordt een prognose gegeven van de uitkomsten over heel De 2 e burap heeft als jaarprognose een positief jaarresultaat van 6,2 miljoen. Dit bestaat vooral uit incidentele meevallers bij de Sociale Dienst. Met de 2e burap wordt nu ongeveer 1,5 miljoen ten gunste van de gemeenten gebracht. Voor het overige komt bij de jaarrekening een voorstel voor resultaatbestemming. Daarbij zal worden voorgesteld het resultaat 2013 aan te wenden voor het dekken van incidentele meerkosten in 2014, zoals de kosten voor de integratie van Drechtwerk in de GrD ( ), kosten van het VNG-congres ( ), en voor het invullen van het restant van de zomermotie. Bijlage M1: - Voorstel: 2 e Bestuursrapportage 2013 GrD

18 versie 7 november Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 3 december 2013 Locatie: Gemeentehuis Zwijndrecht, Raadhuisplein 3 - Concept 2e bestuursrapportage GrD 2013 d.d. 22 oktober Concept-besluit Drechtraad Portefeuillehouder: R.T.A. Korteland T.b.v. AGC: geschatte benodigde tijdsindicatie: 20 minuten Geactualiseerde begroting 2014 GrD (opiniërend) Bevoegdheid: Drechtraad De primaire begroting 2014 is in juli 2013 door de Drechtraad vastgesteld. Conform de financiële kaders wordt de begroting geactualiseerd aan het eind van het jaar. De actualisering betreft onder andere de volgende onderwerpen: - inhoudelijke ontwikkelingen, inclusief financiële consequenties van nieuw en gewijzigd beleid; - actualisering van de middelen vanuit Rijksbudgetten; - actualisering van de kostenindexering; - doorwerking van de rekeningresultaten 2012 en de bestuursrapportages Bijlage M2: - Voorstel: Geactualiseerde begroting 2014 GrD - Concept geactualiseerde begroting 2014 GRD versie 22 oktober Concept-besluit Drechtraad Portefeuillehouder: R.T.A. Korteland T.b.v. AGC: geschatte benodigde tijdsindicatie: 35 minuten Kaders implementatie nieuwe bezuinigingen bij GrD (Trap Af) (opiniërend) Bevoegdheid: Drechtraad Nederland bevindt zich nu al een aantal jaren in een economische recessie die ook aan lokale overheden niet voorbij gaat. Oplopende bijstandsuitkeringen, teruglopende opbrengsten van bijvoorbeeld bouwleges en stapelende Rijksbezuinigingen zetten onze gemeentelijke begrotingen steeds verder onder druk. Een groot deel van de gemeentelijke taken hebben wij ondergebracht bij onze gemeenschappelijke regelingen. Op dit moment vertegenwoordigen deze taken circa 35% van de gemeentelijke begrotingen; taken en budgetten waar wij niet langer autonoom en individueel zeggenschap over hebben, maar in gezamenlijkheid over besluiten. De trap-af-discussie is geen los staande discussie, maar is onderdeel van een brede heroverweging die elke gemeente maakt om haar inkomsten en uitgaven duurzaam in evenwicht te houden. Het ligt voor de hand dat onze verbonden partijen ook bijdragen aan de heroverweging. Dit voorstel bevat de kaders voor het bepalen en opleggen van een bezuinigingstaakstelling op de Gemeenschappelijke regeling Drechtsteden, volgens de zogenaamde trap op, trap af -methodiek. Bijlage M3: - Voorstel: Kaders implementatie nieuwe bezuinigingen bij GrD (Trap Af) - Overzicht beïnvloedbare gemeentelijke bijdragen primaire Begroting Concept-besluit Drechtraad Portefeuillehouder: R.T.A. Korteland T.b.v. AGC: geschatte benodigde tijdsindicatie: 20 minuten Verrekensystematiek SCD (opiniërend) Bevoegdheid: Drechtraad De huidige verrekensystematiek van het Servicecentrum Drechtsteden levert geen bijdrage aan een efficiënte bedrijfsvoering van het SCD waarbinnen sturing van eigenaren mogelijk is. Daarnaast komt de huidige systematiek onvoldoende tegemoet aan het principe de vervuiler betaalt. Om die redenen is een nieuwe verrekensystematiek ontwikkeld, waarmee een meer transparante

19 versie 7 november Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 3 december 2013 Locatie: Gemeentehuis Zwijndrecht, Raadhuisplein relatie ontstaat tussen de diensten die worden afgenomen en de financiële bijdrage die daarvoor wordt betaald. Bijlage M4: - Voorstel: Verrekensystematiek SCD - Notitie Op weg naar een zakelijke dienstverlener met een duidelijke relatie tussen prijs en prestatie - Overzicht aantallen Totaaloverzicht herverdeeleffecten verrekensystematiek - Concept-besluit Drechtraad Portefeuillehouder: R.T.A. Korteland T.b.v. AGC: geschatte benodigde tijdsindicatie: 15 minuten Voorzitter:. Griffier: P.A.M.A.F. Bergmans SOCIAAL uur Baanbrekend Drechtsteden Bevoegdheid: Drechtraad Noot voor de Agendacommissie: Naar aanleiding van bespreking in de Carrousel op 5 november jl. zal mevrouw Burger hierover een toelichting geven in de Agendacommissie. Portefeuillehouder: E. van de Burgt T.b.v. AGC: geschatte benodigde tijdsindicatie: 15 minuten Invoeringstraject integratie Sociale Werkvoorziening (SW)-taken in de GrD (informerend) Bevoegdheid: Drechtraad De Drechtraad zal middels een raadsinformatiebrief worden geïnformeerd over de integratie SW en de voorbereiding Participatiewet. De Carrousel zal hierover met de portefeuillehouder in gesprek gaan. Bijlage S1: - Raadsinformatiebrief (volgt zo spoedig mogelijk) Portefeuillehouder: E. van de Burgt Organisatie uitvoering participatiewet (informerend) Bevoegdheid: Drechtraad Tijdens de Drechtraad op 5 november 2013 is om agendering gevraagd. Reden is een gewenste nadere onderbouwing van de financiële effecten aangezien deze nu zeer sumier is. Omdat er samenhang tussen dit en voorgaand onderwerp is zullen deze tezamen worden behandeld. Bijlage S2: - Raadsinformatiebrief: organisatie uitvoering Participatiewet (nr. 13/192 op de lijst van ingekomen stukken) Portefeuillehouder: E. van de Burgt T.b.v. AGC: geschatte benodigde tijdsindicatie: 75 minuten voor deze 2 onderwerpen (hebben relatie met elkaar)

20 versie 7 november Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 3 december 2013 Locatie: Gemeentehuis Zwijndrecht, Raadhuisplein 3 Volumebeperking WSW (informerend) Bevoegdheid: Drechtstedenbestuur Tijdens de Carrousel op 5 november 2013 is afgesproken dat de Raadsinformatiebrief: aangepast voorstel volumebeperking WSW geagendeerd zal worden. Bijlage S3: - Raadsinformatiebrief: aangepast voorstel volumebeperking WSW (nr. 13/207 op de lijst van ingekomen stukken) Portefeuillehouder: E. van de Burgt T.b.v. AGC: geschatte benodigde tijdsindicatie: 20 minuten Voorzitter:. Griffier: B.C.A.M. Poiesz FYSIEK uur Woonstrategie Drechtsteden (opiniërend) Bevoegdheid: Drechtraad In de regionale woonvisie is een visie gericht op kwaliteitsverbetering van de regionale woningvoorraad beschreven. Inhoudelijk blijft deze visie ongewijzigd, maar gezien de veranderende omstandigheden op de woningmarkt behoeft de weg er naar toe op onderdelen aanpassing. Daarom heeft het Drechtstedenbestuur opdracht gegeven tot het opstellen van het een Woonstrategie in aanvulling op de Woonvisie Drechtsteden Op verzoek van de Drechtraad is in de Woonstrategie onder andere aandacht besteed aan de wens te voorkomen dat een wijk of buurt een eenzijdige populatie van lage inkomens kent. Het Drechtstedenbestuur heeft de Woonstrategie Drechtsteden opgesteld. De woonstrategie is een kort document in aanvulling op de Regionale Woonvisie waarin wordt uitgewerkt wat de huidige situatie op de woningmarkt is en op welke wijze de doelen uit de Woonvisie kunnen worden bereikt in deze gewijzigde omstandigheden. Bijlage F1: - Voorstel: Woonstrategie Drechtsteden - Woonstrategie Drechtsteden, de regionale woonvisie in het licht van 2013 d.d. oktober Ontwerp-besluit Drechtraad Portefeuillehouder: T.A. Stoop T.b.v. AGC: geschatte benodigde tijdsindicatie: 40 minuten Ruimtelijke Strategie Drechtsteden (opiniërend) Bevoegdheid: Drechtraad De Ruimtelijke Strategie Drechtsteden geeft richting aan de ruimtelijke ontwikkeling van de Drechtsteden door: - Het beschrijven van het profiel van de regio en de gemeenten. We gebruiken onze kwaliteiten, de bijdrage die de regio aan het Europese stedelijke netwerk kan leveren en de bijdragen die de onderscheiden gemeenten aan de regio kunnen leveren als richtsnoer voor het regionale handelen en het beoordelen van ontwikkelingen. - Het beschrijven van de visie op de ruimtelijke ontwikkeling van het gebied, die gebaseerd is op ons profiel. Hiermee willen we inspireren en het fundament leggen voor de keuze van de thema s die van regionaal belang zijn. - De keuze van de thema s waarmee de regio aan de slag wil en de inzet en rol die de regio daarbij kiest. Het gaat om kansen en opgaven. Met deze thema s wil de regio haar inspanningen richten en de samenwerking met andere partijen zoeken. - Het beschrijven van de verschillende rollen van de regio bij de realisatie van haar belangen. Hiermee geven we aan welke vormen van betrokkenheid onze partners van de regio kunnen verwachten.

21 versie 7 november Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 3 december 2013 Locatie: Gemeentehuis Zwijndrecht, Raadhuisplein 3 Bijlage F2: - Voorstel: Ruimtelijke strategie Drechtsteden - Concept-Ruimtelijke strategie Drechtsteden d.d. 21 oktober Ruimtelijke kwaliteit Drechtsteden d.d. 29 mei Ontwerp-besluit Drechtraad Portefeuillehouder: T.A. Stoop T.b.v. AGC: geschatte benodigde tijdsindicatie: 40 minuten Detailhandelsvisie Drechtsteden (opiniërend) Bevoegdheid: Drechtraad De regio Drechtsteden heeft in 2012 besloten tot de actualisering van de regionale detailhandelsvisie uit Aanleiding daarvoor zijn de ingrijpend gewijzigde marktomstandigheden en het verzoek van de Provincie Zuid-Holland om te komen tot geactualiseerd kader als opmaat voor de bijstelling van de Provinciale Structuurvisie en de Verordening. In de afgelopen maanden samen met BRO, een bureau met veel ervaring (ook in de Drechtsteden) en deskundigheid op het gebied van o.a. detailhandelsvraagstukken, een nieuwe visie voor de regio opgesteld. Daarbij zijn op lokaal niveau de plannen, vraagstukken en ideeën op detailhandelsgebied geïnventariseerd en afwogen in kader van de uitwerking van deze regionale visie. De visie is nadrukkelijk tot stand gekomen met inbreng vanuit de markt. De Kamer van Koophandel heeft daarvoor tijdens de zomermaanden een ronde gemaakt langs de verschillende winkeliersverenigingen en grotere retailvastgoedeigenaren in onze regio en heeft hun opvattingen en ideeën bij de detailhandelsontwikkelingen in de Drechtsteden geïnventariseerd. Op 25 september heeft een brede marktconsultatie (ca. 35 vertegenwoordigers van retail eigenaren en winkeliersverenigingen) plaatsgevonden waarbij een aantal aspecten die om aandacht vragen in de visie zijn geformuleerd als concrete vragen en dilemma s (verspreid of compact, functies mengen of scheiden en de rol van de overheid, lokaal en regionaal). De uitkomsten van deze discussie met de markt zijn op 1 oktober besproken in het PFO Economie en ook door de wethouders EZ van richting voorzien. Bijlage F3: - Voorstel: Detailhandelsvisie Drechtsteden - Ontwerp-Detailhandelsvisie Drechtsteden versie 23 oktober Factsheets detailhandel gemeenten en winkelcentra - Ontwerp-besluit Drechtraad Portefeuillehouder: T.A. Stoop T.b.v. AGC: geschatte benodigde tijdsindicatie: 40 minuten Voorzitter:. Griffier: M. van Hall uur Drechtraad (Zie concept-agenda en bijbehorende stukken Drechtraad) Alle stukken zijn te vinden via / Drechtstedendinsdag, de stukken uur Sluiting met een hapje en drankje

22 Bijlage B1 VOORSTEL DRECHTRAAD CARROUSEL BESTUUR 3 DECEMBER 2013 VOORSTEL DRECHTRAAD 14 JANUARI 2014 Portefeuillehouder Datum Status behandeling Carrousel A.A.M. Brok 9 oktober 2013 Opiniërend Steller Telefoonnummer Marien Jongkind Onderwerp Ondersteuning Drechtraad / toekomst regiogriffie Voorstel 1. Een volwaardige en eigen regiogriffie vormgeven conform het formatieplaatje zoals beschreven, waarbij een regiogriffier wordt aangesteld conform bijgevoegd functieprofiel. 2. De kosten, zijnde ,-, voor de nieuwe functie van regiogriffier volgens de gebruikelijke verdeelsleutel te verdelen over de zes Drechtstedengemeenten en ook als zodanig structureel op te nemen in de geactualiseerde begroting GrD De met ingang van 2014 nog extra benodigde ,- voor de regiogriffie te bekostigen uit de reguliere budgetten van Bureau Drechtsteden. Dit overeenkomstig de praktijk en feitelijke situatie in De lokale werkgeverscommissies te verzoeken om de ondersteuning voor de Drechtstedendinsdagen vanuit de lokale griffies te verzorgen onder aansturing van de regiogriffier en hier afspraken over te maken. 5. Prestatieafspraken maken via de lokale werkgeverscommissies met de lokale griffiers en de regiogriffier over samenwerking en te behalen resultaten voor de komende twee jaar, waarna een evaluatie plaats zal vinden. Bevoegdheid Drechtraad (artikel 6 en 7 GrD) Toelichting Door het Seniorentreffen is aan de werkgroep Ondersteuning Drechtraad, bestaande uit de leden C. van Verk, N. de Smoker, A. Burger en F. Loos, verzocht om met voorstellen te komen over de verdere vormgeving van de (griffie)ondersteuning van de Drechtraad. In dit voorstel worden de bevindingen uiteengezet en wordt een voorstel gedaan aan de Drechtraad. De (griffie)ondersteuning van de Drechtraad is geen doel op zich, maar een afgeleide van de ambitie die de Drechtraad heeft. De Drechtraad heeft bij meerdere gelegenheden aangegeven het duale systeem te willen versterken. Ook vanuit de Heisessie van de Agendacommissie en het Seniorentreffen is aangegeven dat er behoefte is aan een professionele en onafhankelijke ondersteuning en advisering van de Drechtraad. Bij de keuze voor een verbeterde opzet van de (griffie)ondersteuning van de Drechtraad is de ambitie en de doorontwikkeling van de Drechtraad leidend. Huidige situatie In onderstaand overzicht is de huidige situatie, jaar 2013 van de regiogriffie weergegeven. Inzichtelijk zijn gemaakt de formatie van de regiogriffie, de feitelijke tijdsbesteding aan de regiogriffie en de dekking van de formatie in de begroting van de regio Drechtsteden.

Haalbaarheidsonderzoek Kennisdatabank Raadsleden

Haalbaarheidsonderzoek Kennisdatabank Raadsleden Haalbaarheidsonderzoek Kennisdatabank Raadsleden De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, Raadslid.nu, zorgt voor belangenbehartiging, deskundigheidsbevordering en een netwerk- en ontmoetingsfunctie

Nadere informatie

Gemeente Dalfsen Bestuursopdracht planning & control

Gemeente Dalfsen Bestuursopdracht planning & control www.pwc.nl Gemeente Dalfsen Bestuursopdracht planning & control 28 juni 2012 Gemeente Dalfsen T.a.v. de heer H. Berends Directeur Organisatie en Middelen Postbus 35 7720 AA Dalfsen 28 juni 2012 Referentie:

Nadere informatie

Datum: 25 juni 2014 Locatie: Gemeentehuis van Oegstgeest Agendapunt: 01. Kenmerk: 14/ Onderwerp: agenda. 01 Opening en vaststelling agenda

Datum: 25 juni 2014 Locatie: Gemeentehuis van Oegstgeest Agendapunt: 01. Kenmerk: 14/ Onderwerp: agenda. 01 Opening en vaststelling agenda Vergadering: Algemeen Bestuur Datum: 25 juni 2014 Locatie: Gemeentehuis van Oegstgeest Agendapunt: 01 Kenmerk: 14/ Onderwerp: agenda 01 Opening en vaststelling agenda 02 Aanwijzen van de voorzitter van

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel?

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Een onderzoek naar het subsidieproces van de gemeente Soest 25 September 2006. Inhoudsopgave 1. Inleiding en achtergronden...2 2. Probleemstelling...3 3.

Nadere informatie

Participatie de norm, Werk het doel. Kadernota Participatiewet

Participatie de norm, Werk het doel. Kadernota Participatiewet Participatie de norm, Werk het doel Kadernota Participatiewet Juni 2014 Samenvatting; Top 6 Kaders Participatiewet Drentsche Aa 1. Participatie de norm, werk het doel. Dit betekent dat de focus van de

Nadere informatie

CASUSBOEK. Definitieve versie TEN BEHOEVE VAN DE VERKENNING DUO+ SAMENWERKING

CASUSBOEK. Definitieve versie TEN BEHOEVE VAN DE VERKENNING DUO+ SAMENWERKING Definitieve versie CASUSBOEK TEN BEHOEVE VAN DE VERKENNING DUO+ SAMENWERKING Dit casusboek bevat beknopte beschrijving van praktijkvoorbeelden van ambtelijke samenwerking tussen gemeenten. Voor het opstellen

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Mobiliteit 2013-2018 Oplegvel Collegebesluit Portefeuille C. Mooij Auteur Dhr J van Duijnhoven/ Mevr. GA Zeilstra Telefoon 0235114488 E-mail: gzeilstra@haarlem.nl MenS/HRM Reg.nr. 2013/8697 Nota

Nadere informatie

1 e Leveringsrapportage SCD 2014

1 e Leveringsrapportage SCD 2014 1 e Leveringsrapportage SCD 2014 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Dienstverlening organisatiebreed 4 2.1 Inleiding 4 2.2 Actuele ontwikkelingen 4 2.3 Klanttevredenheid 5 3. Voortgang per afdeling 8 3.1 Personeel

Nadere informatie

De volgende ambities kenmerken een krachtig sociaal domein voor Noordoost Friesland:

De volgende ambities kenmerken een krachtig sociaal domein voor Noordoost Friesland: AAN: De raad van de gemeente Ferwerderadiel Sector : l Nr. : 08/61.13 Onderwerp : Kadernota Samen leven, zorg voor elkaar Ferwert, 26 november 2013 Inleiding De gemeenten worden per 2015 verantwoordelijk

Nadere informatie

JAARSTUKKEN 2013 Algemeen Bestuur van 25 juni 2014 Zoals behandeld in DB-vergadering van 10 april 2014

JAARSTUKKEN 2013 Algemeen Bestuur van 25 juni 2014 Zoals behandeld in DB-vergadering van 10 april 2014 AARSTUKKEN 2013 Algemeen Bestuur van 25 juni 2014 Zoals behandeld in DB-vergadering van 10 april 2014 In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 924 Raming der voor de Tweede Kamer in 2015 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten Nr. 7 NOTA NAAR AANLEIDING VAN

Nadere informatie

Vastgesteld verslag Nationaal Beraad 10-02-2015

Vastgesteld verslag Nationaal Beraad 10-02-2015 Vastgesteld verslag Nationaal Beraad 10-02-2015 Aanwezig: Bas Eenhoorn (Digicommissaris, voorzitter), Hans van der Stelt (directeur Bureau Digicommissaris), Roger van Lier (programmamanager financiën Bureau

Nadere informatie

Advies. ICT-Samenwerkingsverband. Noord en Midden Limburg. Juni 2012. Definitief

Advies. ICT-Samenwerkingsverband. Noord en Midden Limburg. Juni 2012. Definitief Advies ICT-Samenwerkingsverband Noord en Midden Limburg Juni 2012 1 Voorwoord Voor u ligt een advies met betrekking tot het oprichten van het ICT-samenwerkingsverband Noord en Midden Limburg voor in eerste

Nadere informatie

Provincie Utrecht. Jaarrekening 2009

Provincie Utrecht. Jaarrekening 2009 Provincie Utrecht Jaarrekening Utrecht, 13 april 2010 1 2 Inhoudsopgave Bladzijde Inhoudsopgave...3 Leeswijzer...4 Bestuurlijke samenvatting, belangrijkste resultaten en ontwikkelingen...5 Algemeen financieel

Nadere informatie

PERSPECTIEFNOTA 2013 2016: Voorstellen voor Toekomstbestendig Bronckhorst

PERSPECTIEFNOTA 2013 2016: Voorstellen voor Toekomstbestendig Bronckhorst PERSPECTIEFNOTA 2013 2016: Voorstellen voor Toekomstbestendig Bronckhorst Inhoudsopgave 1. Inleiding 1.1 Leeswijzer 3 1.2.Toekomstbestendig Bronckhorst 3 1.3 Begrotingsbeeld 2013 2016 4 1.4 Behandeling

Nadere informatie

02 Verslag AO Jeugd 8 september 2009 9.25-9.35 Het conceptverslag is ter vaststelling bijgevoegd.

02 Verslag AO Jeugd 8 september 2009 9.25-9.35 Het conceptverslag is ter vaststelling bijgevoegd. Vergadering: Ambtelijk Overleg Jeugd Datum: 13 oktober 2009 9.15 12.15 uur Locatie: Raadzaal Voorhout Raadhuisplein 1, 2215 MA Voorhout Onderwerp: Agenda AO Jeugd Holland Rijnland en Rijnstreek 01 Opening

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door!

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! Eindhoven, 4 januari 2015 Versie: 2.1 INHOUDSOPGAVE Managementsamenvatting 2 1. Inleiding 4 1.1 Context en proces 4 1.2 Stand van zaken 5 1.3 Missie,

Nadere informatie

Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening)

Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening) Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening) Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Nadere informatie

Inrichtingsplan. Parkstad IT

Inrichtingsplan. Parkstad IT Inrichtingsplan Parkstad IT Berend Brouwer Francis Willemsen-Handels 01-10-2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Samenvatting... 4 2 De opdracht... 6 De aanleiding en achtergrond; het waarom een gemeenschappelijke

Nadere informatie

RAADSBIJEENKOMST LELYSTAD SESSIE 4

RAADSBIJEENKOMST LELYSTAD SESSIE 4 RAADSBIJEENKOMST LELYSTAD SESSIE 4 Datum: 5 november 2013. Deelsessie: 21.25 23.00 uur in de Calamiteitenzaal Doel: Beeldvorming/Oordeelvorming. Onderwerp: Programmabegroting 2014. Toelichting: In de programmabegroting

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 841 Regels inzake de gemeentelijke ondersteuning op het gebied van zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen en opvang (Wet maatschappelijke

Nadere informatie

Handboek Portfoliomanagement Rijk voor projecten met een grote ICT-component vanaf 5 miljoen

Handboek Portfoliomanagement Rijk voor projecten met een grote ICT-component vanaf 5 miljoen Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Handboek Portfoliomanagement Rijk voor projecten met een grote ICT-component vanaf 5 miljoen Versie 3.01 Datum 2 december 2013 Status Definitief Titel Handboek

Nadere informatie

Transitie van het sociaal beleid en zorg

Transitie van het sociaal beleid en zorg Transitie van het sociaal beleid en zorg 1. Inleiding In het Coalitieakkoord 2011-2015, Nije enerzjy foar Fryslân, is aangekondigd dat het sociale domein vooral het domein is van gemeenten en dat daarom

Nadere informatie

Datum. Agendapunt: Stand van zaken HWH 2.0 - Standpunt WSHD t.b.v. besluitvorming AB HWH 11-11-2013. Eekhout, A.C.M. (Heemraad) Aard voorstel

Datum. Agendapunt: Stand van zaken HWH 2.0 - Standpunt WSHD t.b.v. besluitvorming AB HWH 11-11-2013. Eekhout, A.C.M. (Heemraad) Aard voorstel Datum: Agendapunt: 15 oktober 15. B1300478 waterschap Hollandse Delta Aan college van dijkgraaf en heemraden Stand van zaken HWH 2.0 - Standpunt WSHD t.b.v. besluitvorming AB HWH 11-11- Verantwoordelijk

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord... 4

Inhoudsopgave. Voorwoord... 4 1 Inhoudsopgave Voorwoord... 4 Hoofdstuk 1. Verantwoording van het onderzoek... 6 1.1 Aanleiding... 6 1.2 Samenstelling en ondersteuning raadscommissie... 6 1.3 Doel van het onderzoek en onderzoeksvragen...

Nadere informatie

Evalueren om te leren

Evalueren om te leren Evalueren om te leren Voorwoord Voor u ligt het rapport van de Rekenkamercommissie Leiden naar de effectiviteit van subsidieverlening door de gemeente Leiden. De Rekenkamercommissie wil met dit onderzoek

Nadere informatie

Programmabegroting 2012. Meerjarenraming 2013-2015

Programmabegroting 2012. Meerjarenraming 2013-2015 Programmabegroting 2012 Meerjarenraming 2013-2015 Voorwoord Hierbij bieden wij u de programmabegroting voor 2012 aan. De beleidskaders en de financiële kaders hiervoor heeft uw raad gegeven bij de vaststelling

Nadere informatie

Stuurgroep Heroriëntatie Twentse samenwerking. Samenwerken doen we zelf

Stuurgroep Heroriëntatie Twentse samenwerking. Samenwerken doen we zelf Stuurgroep Heroriëntatie Twentse samenwerking Samenwerken doen we zelf concept 1 december 2014 1 Samenstelling Stuurgroep Heroriëntatie Henk Robben Hans Gerritsen Jon Hermans-Vloedbeld Sander Schelberg

Nadere informatie

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele Rapportage rentederivatendienstverlening aan het MKB Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele MKB Maart 2015 3333 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert

Nadere informatie

BAVP 2013-2017. Aanvalsprogramma Informatievoorziening Politie

BAVP 2013-2017. Aanvalsprogramma Informatievoorziening Politie BAVP 2013-2017 Aanvalsprogramma Informatievoorziening Politie Auteur: CIO Politie Status: DEFINITIEF 2013-12-11 Rubricering: Politie Intern (Groen) Documentinformatie Versiegeschiedenis Versie Versie datum

Nadere informatie