Concept-agenda voor de Agendacommissie Drechtsteden op woensdag 13 november 2013 van uur in kamer 2/3 in het gemeentehuis van Zwijndrecht

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Concept-agenda voor de Agendacommissie Drechtsteden op woensdag 13 november 2013 van 18.00-19.00 uur in kamer 2/3 in het gemeentehuis van Zwijndrecht"

Transcriptie

1 Concept-agenda voor de Agendacommissie Drechtsteden op woensdag 13 november 2013 van uur in kamer 2/3 in het gemeentehuis van Zwijndrecht Voor een maaltijd wordt gezorgd. 1. Opening en vaststelling van de concept-agenda 2. Concept-verslag vergadering Agendacommissie van 9 oktober 2013 bijlage 1: Concept-verslag Agendacommissie d.d. 9 oktober Voorstel: Het concept-verslag van de Agendacommissie van 9 oktober 2013 vaststellen. 3. Terugblik Drechtstedendinsdag en de vergadering van de Drechtraad op 5 november 2013 bijlage 2: Terugkoppelformulieren van de Carrousels gehouden op 5 november Voorstel: Ter bespreking. Ten aanzien van terugkoppelformulier Baanbrekend Drechtsteden zal mevrouw Burger een toelichting geven. 4. Vooruitblik Drechtstedendinsdag 3 december 2013 a. Concept-programma Drechtstedendinsdagavond bijlage 3: Concept-programma, inclusief voorstellen. b. Concept-agenda vergadering Drechtraad bijlage 4: Concept-agenda, inclusief voorstellen. Voorstel: Ter bespreking. 5. Jaaragenda avondprogramma Drechtstedendinsdag bijlage 5: Bestuurlijke jaaragenda. bijlage 6: Planning themabijeenkomsten Drechtstedendinsdag. Voorstel: Ter bespreking 6. bijlage 7: Lijst toezeggingen Voorstel: Ter bespreking. 7. bijlage 8: Raadswerkgroepen Drechtraad en stand van zaken aanpassing Reglement van Orde Voorstel: 1. De nieuwe Drechtraad via opname in het overdrachtsdossier en het concept Reglement van Orde te adviseren om: a. In te stemmen met de uniforme werkwijze voor en wijze van instelling van raadswerkgroepen met ingang van de nieuwe raadsperiode in 2014 b. De essentie van de uniforme werkwijze en wijze van instellen van de raadswerkgroepen op te nemen in het Reglement van Orde van de Drechtraad 2. Via de lijst van ingekomen stukken de Drechtraad over het voorstel en de procedure te informeren.

2 Pagina 2 van concept-agenda AGC d.d. 13 november bijlage 9: Introductieprogramma (nieuwe) Drechtraad Voorstel: Ter bespreking. 9. Mededelingen en wat verder ter tafel komt 10. Rondvraag en sluiting De volgende vergadering van de Agendacommissie is op woensdag 11 december 2013 van uur in het gemeentehuis van Zwijndrecht

3 Bijlage 1 Concept-verslag van de vergadering van de Agendacommissie op 9 oktober 2013 van uur in het gemeentehuis van Zwijndrecht Aanwezig: leden: dhr. F. Loos dhr. A.A.M. Brok dhr. M. van der Plaat dhr. D.T. van Antwerpen dhr. C.A. van Verk mevr. G.A.M. Burger dhr. R.A. Groene dhr. C.N. de Jager mevr. M. Pater Ondersteuning: dhr. A. Overbeek dhr. M.J.A. van Bijnen dhr. M.J.H.J. Jongkind mevr. A.A. de Klerk voorzitter voorzitter Drechtraad Alblasserdam Dordrecht Dordrecht Hendrik-Ido-Ambacht Papendrecht Sliedrecht Zwijndrecht coördinerend griffier secretaris Drechtsteden raadsadviseur Drechtraad procescoördinator regiogriffie Afwezig: dhr. B.P. van Ginkel dhr. R.V. van Engelen dhr. A. van Gameren dhr. C. Moorman Hendrik-Ido-Ambacht Papendrecht Sliedrecht Zwijndrecht 1. Opening en vaststelling van de concept-agenda - De voorzitter opent de vergadering en meldt de berichten van verhindering. 2. Concept-verslag Agendacommissie d.d. 11 september Het concept-verslag van de Agendacommissie van 11 september 2013 wordt vastgesteld. 3. Terugblik Drechtstedendinsdag en de vergadering van de Drechtraad op 1 oktober Met betrekking tot de ingevulde terugkoppelformulieren is het de bedoeling dat deze dezelfde avond na de Carrousels worden ingeleverd, zodat dezen de andere morgen voor 9.00 uur verwerkt kunnen worden. De heer Overbeek en mevrouw Burger zullen hierover in gesprek gaan met betreffende griffier. - Met betrekking tot verzoeken tijdens de Drechtraad voor agendering van documenten die op de lijst van ingekomen stukken staan wordt afgesproken dat door de aanvrager hiervoor een motivatie dient te worden aangedragen; de voorzitter van de Drechtraad zal hier ter vergadering expliciet om vragen. Komende tijd zal op de agenda van de Drechtraad bij betreffend punt vermeld worden: Indien een Drechtraadslid een onderwerp wenst te agenderen voor een volgende (Carrousel) vergadering dan is dit alleen mogelijk indien hiervoor een motivatie wordt gegeven, waarbij helder wordt gemaakt wat specifiek besproken dient te worden en wat de vragen zijn. 4. Terugkoppeling uit het Seniorentreffen van 12 september Middels een raadsinformatiebrief is hierover aan de Drechtraad teruggekoppeld, hiermee is zoveel mogelijk transparantie gecreëerd. - Met betrekking tot de informatieve lezing die tijdens dit treffen is gegeven zal dit terugkomen in de themabijeenkomst van 5 november, zodat alle raadsleden er kennis van kunnen nemen. 5. Vooruitblik Drechtstedendinsdag op 5 november Concept-programma Drechtstedendinsdagavond - Carrousel Bestuur en Middelen: o akkoord met agendering van de punten zoals is voorgesteld, met dien verstande dat: o de brief van minister Plasterk van 25 februari jl. van het programma afgaat. Gezien de besluitvorming van de Drechtraad op 1 oktober jl. zal door het DSB aan de minister hierover een brief worden gestuurd. Deze brief zal ter informatie aan de Drechtraad gestuurd worden (via de lijst van ingekomen stukken). Indien er dan nog vragen zijn zal deze geagendeerd worden voor de Carrousel. De heer Groene gaat hiermee akkoord; o tevens zal het voorstel Locatiekeuze Drechtstedendinsdag met ingang van de nieuwe raadsperiode 2014 worden geagendeerd (zie punt 10 van dit verslag).

4 pagina 2 van concept-verslag Agendacommissie d.d. 9 oktober Carrousel Fysiek: o akkoord met agendering van raadsinformatiebrief Doorontwikkeling ROM-D; o raadsinformatiebrief Aanschaf CRM-systeem gaat van het programma af. Binnenkort wordt een voorstel Oprichten P&A-unit ter lokale besluitvorming aangeboden. Dit zal eerst afgewacht worden. Mocht daarna nog behoefte voor regionale bespreking zijn dan zal dit onderwerp geagendeerd worden. De heer Van Antwerpen gaat hiermee akkoord. - Carrousel Sociaal: o akkoord met agendering van Baanbrekend Drechtsteden. Als toelichting zal een algemene tekst worden toegevoegd. De brief van het college Dordrecht van 5 maart jl. zal tevens als bijlage meegestuurd worden; o akkoord met agendering Volumebeperking WSW en dat uiterlijk 31 oktober de nazending plaatsvindt; o twee raadsinformatiebrieven Toekenning rijksbijdrage voor de aanvraag cultuureducatie met kwaliteit en Verantwoording programma cultuurparticipatie 2012 (RAS), terugblik programma cultuurparticipatie en samenvatting gaan van het programma af. De vragen die hierover zijn zullen schriftelijk ingediend worden, waarna beantwoording door de portefeuillehouder volgt. Aan de hand daarvan zal, indien dan nog wenselijk, een politiek debat gevoerd kunnen worden. De heer Van Antwerpen gaat hiermee akkoord. o op het programma wordt toegevoegd: Regionaal actieplan jeugdwerkloosheid. Door de portefeuillehouder is op 2 juli jl. hierover toezegging gedaan. Op de lijst van toezeggingen staat dat (na het DSB op 5 september) een raadsinformatiebrief over de uitvoering, inclusief implementatie startersbeurs zal worden verstuurd. Aan de portefeuillehouder zal worden gevraagd de stand van zaken en een terugkoppeling over de acties te melden. - Voorzitters van de Carrousels: Bestuur en Middelen: Van Engelen; Fysiek: Moorman; Sociaal: Burger. Respectievelijke griffiers: Bergmans; Van Hall; Poiesz. - Met betrekking tot de zaalopstelling bij de Carrousels wordt afgesproken indien mogelijk (en voor zover de locatie dit toelaat) en dit passend is bij de invulling en vormgeving van de Carrousel met een vergaderopstelling (tafels en microfoons in U-vorm) te werken. Als er een lagerhuisopstelling wordt gebruikt dan zullen tevens enkele tafels met indien mogelijk microfoons geplaatst worden én een losse microfoon, zodat de spreker indien wenselijk ook kan gaan zitten. 6. Reglement van Orde voor de Drechtraad, met name inzake het punt over het Presidium - Het punt over het Presidium zal eruit worden gehaald. Hierover zal voor de Carrousel van december een voorstel worden gemaakt, zodat het oriënterend besproken kan worden. In het overdrachtsdocument kan het resultaat van die bespreking worden meegenomen ter besluitvorming aan de nieuwe Drechtraad. - De andere wijzigingen in het Reglement van orde zijn al door de AGC tijdens de heisessie op 19 juni jl. geaccordeerd. 7. Concept-agenda vergadering Drechtraad - Akkoord met agendering op dezelfde avond voor zowel de Carrousel als de Drechtraad van de volgende onderwerpen: Proef onderzoek door eenmalige onafhankelijke onderzoekscommissie en Voorbereiding politiek/maatschappelijk rmjp en overdrachtsdocument huidige Drechtraad aan nieuwe Drechtraad. 8. Jaaragenda avondprogramma Drechtstedendinsdag a. Vormgeving Drechtstedendinsdag komend half jaar - De AGC stemt in met de memo Vormgeving Drechtstedendinsdag komend half jaar, met dien verstande dat in de Drechtraad van februari die punten kunnen worden behandeld die in januari in de Carrousel opinierend aan de orde komen. - De onderwerpen op de bestuurlijke jaarplanning kunnen nu concreet worden ingepland en aan de AGC worden voorgelegd. a. Jaaragenda b. Planning themabijeenkomsten Drechtstedendinsdag - De bestuurlijke jaaragenda en de planning themabijeenkomsten worden voor kennisgeving aangenomen. 9. Lijst toezeggingen De lijst van toezeggingen wordt voor kennisgeving aangenomen. 10. Locatiekeuze Drechtstedendinsdag m.i.v. de nieuwe raadsperiode in Besloten wordt dit onderwerp te agenderen voor de Carrousel Bestuur & Middelen op 5 november en hierbij een optieloos voorstel voor te leggen. Na opiniërende behandeling in de Carrousel deze door te geleiden naar de Drechtraad.

5 pagina 3 van concept-verslag Agendacommissie d.d. 9 oktober Mededelingen en wat verder ter tafel komt - De voorzitter deelt mee dat portefeuillehouder Mirck de Drechtraad heeft toegezegd een toelichting te verzorgen over schaliegas. Op 29 oktober a.s. gaat hij een dergelijke presentatie verzorgen bij de raad van Zwijndrecht. Hij stelt voor om Drechtraadsleden hiervoor dan tevens uit te nodigen. De AGC vindt dit een heel goed voorstel en gaat ermee akkoord. De uitnodiging zal via de regiogriffie worden verspreid naar de (Drecht)raadsleden. 12. Rondvraag en sluiting Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering.

6 Bijlage 2 Terugkoppelformulieren Carrousels 5 november 2013

7 Terugkoppelformulier Carrousel Bestuur en Middelen d.d. 5 november 2013 Onderwerp: Voorzitter: Griffier: Proef onderzoek door eenmalige onafhankelijke onderzoekscommissie R.V. van Engelen A.P.M.A.F. Bergmans Bestuurlijk portefeuillehouder: A.A.M. Brok Behandeling in de volgende Drechtraad: ja, hedenavond Advies aan de Drechtraad: Bespreekstuk. Positief advies met uitzondering van de Samenwerkende Lokale Partijen. Paraaf voorzitter: Paraaf griffier: akkoord 5 november 2013 akkoord 5 november 2013

8 Terugkoppelformulier Carrousel Bestuur en Middelen d.d. 5 november 2013 Onderwerp: Voorzitter: Griffier: Reglement van Orde voor de Drechtraad R.V. van Engelen A.P.M.A.F. Bergmans Bestuurlijk portefeuillehouder: A.A.M. Brok Behandeling in de volgende Drechtraad: ja Advies aan de Drechtraad: Hamerstuk in de Drechtraad van december. Paraaf voorzitter: Paraaf griffier: akkoord 5 november 2013 akkoord 5 november 2013

9 Terugkoppelformulier Carrousel Bestuur en Middelen d.d. 5 november 2013 Onderwerp: Locatiekeuze Drechtstedendinsdag m.i.v. nieuwe raadsperiode in 2014 Voorzitter: Griffier: R.V. van Engelen A.P.M.A.F. Bergmans Bestuurlijk portefeuillehouder: A.A.M. Brok Behandeling in de volgende Drechtraad: ja, Drechtraad van december. Advies aan de Drechtraad: Bespreekstuk: welke discussiepunten geeft de Carrousel aan: - Verschil in kosten tussen optie 2 en 3 inzichtelijk maken * - Er lijkt een meerderheid voor optie 3 te zijn. - Blijf ook kijken naar bedrijvenlocaties in de Drechtsteden. Toezeggingen * Wordt door het DSB uitgewerkt en er volgt een aanvullende brief. Paraaf voorzitter: Paraaf griffier: akkoord 5 november 2013 akkoord 5 november 2013

10 Terugkoppelformulier Carrousel Bestuur en Middelen d.d. 5 november 2013 Onderwerp: Voorzitter: Griffier: Voorbereiding politiek/maatschappelijk rmjp en overdrachtsdocument huidige Drechtraad aan nieuwe Drechtraad R.V. van Engelen A.P.M.A.F. Bergmans Bestuurlijk portefeuillehouder: A.B. Blase Behandeling in de volgende Drechtraad: ja, hedenavond Advies aan de Drechtraad: Bespreekstuk - Samenwerkende Lokale Partijen stelt voor het voorstel op te schuiven/door te schuiven. - Meerderheid is voor het voorstel. Paraaf voorzitter: Paraaf griffier: akkoord 5 november 2013 akkoord 5 november 2013

11 Terugkoppelformulier Carrousel Bestuur en Middelen d.d. 5 november 2013 Onderwerp: Voorzitter: Griffier: Nota Activeren en afschrijven R.V. van Engelen A.P.M.A.F. Bergmans Bestuurlijk portefeuillehouder: R.T.A. Korteland Behandeling in de volgende Drechtraad: ja, in december 2013 Advies aan de Drechtraad: Bespreekstuk. Toezeggingen * Voorstel wordt vóór behandeling in de Drechtraad aangepast waar het gaat om activeringsgrens van ,00, met onderbouwing. Paraaf voorzitter: Paraaf griffier: akkoord 5 november 2013 akkoord 5 november 2013

12 Terugkoppelformulier Carrousel Fysiek d.d. 5 november 2013 Onderwerp: Voorzitter: Griffier: Doorontwikkeling ROM-D C. Moorman M. van Hall Bestuurlijk portefeuillehouder: R.T.A. Korteland Behandeling in de volgende Drechtraad: nee Raadsinformatiebrief voor kennisgeving aangenomen. Toezeggingen - In dit jaar lokale besluitvorming. - Voorstel voor lokale raden is vandaag naar de colleges gegaan. - Uitvoeringszaken worden door portefeuillehouder meegenomen. Indien van toepassing: wanneer (vervolg) in Carrousel Verzoek om per kwartaal / half jaar rapportage van resultaten. Paraaf voorzitter: Paraaf griffier: akkoord 5 november 2013 akkoord 5 november 2013

13 Terugkoppelformulier Carrousel Sociaal d.d. 5 november 2013 Onderwerp: Voorzitter: Griffier: Baanbrekend Drechtsteden A. Burger B.C.A.M. Poiesz Bestuurlijk portefeuillehouder: E. van de Burgt Behandeling in de volgende Drechtraad: Niet van toepassing. Toezeggingen - Portefeuillehouder komt met voorstel voor presentatie over actuele stand van zaken, kosten, managementfree, opleidingskosten, specificatie van alle kosten voor Baanbrekend. etc. - Presentatie op locatie bijv. SDD. Raadsleden kunnen wensen geven voor informatie ten behoeve van de Raadsinformatiebrief. Indien van toepassing: wanneer (vervolg) in Carrousel Basisinformatie verouderd en er is niet naar gevraagd zo geeft de portefeuillehouder aan! Advies voorzitter en griffier (na afloop Carrousel): Voorstel voor Agendacommissie d.d. 13 november: Raadsinformatiebrief agenderen voor de Carrousel op 3 december. Raadsinformatiebrief uiterlijk toesturen donderdag 28 november a.s. Paraaf voorzitter: Paraaf griffier: akkoord 5 november 2013 akkoord 5 november 2013

14 Terugkoppelformulier Carrousel Sociaal d.d. 5 november 2013 Onderwerp: Voorzitter: Griffier: Volumebeperking WSW A. Burger B.C.A.M. Poiesz Bestuurlijk portefeuillehouder: E. van de Burgt Behandeling in de volgende Drechtraad: Niet van toepassing. Toezeggingen Raadsinformatiebrief Volumebeperking via Agendacommissie agenderen voor de Carrousel van 3 december. Deze zal 7 november in het DSB liggen. Paraaf voorzitter: Paraaf griffier: akkoord 5 november 2013 akkoord 5 november 2013

15 Terugkoppelformulier Carrousel Sociaal d.d. 5 november 2013 Onderwerp: Voorzitter: Griffier: Plan aanpak jeugdwerkloosheid A. Burger B.C.A.M. Poiesz Bestuurlijk portefeuillehouder: E. van de Burgt Behandeling in de volgende Drechtraad: Niet van toepassing. Toezeggingen Geen. Paraaf voorzitter: Paraaf griffier: akkoord 5 november 2013 akkoord 5 november 2013

16 Bijlage 3 Concept-programma en bijlagen Drechtstedendinsdag 3 december 2013

17 versie 7 november Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 3 december 2013 Locatie: Gemeentehuis Zwijndrecht, Raadhuisplein uur Themabijeenkomst voor raad- en collegeleden Decentralisatie AWBZ De beleidsbrief Wmo 2015 is naar de colleges en de raden gestuurd. De volgende stap is de ontwikkeling van het beleidskader WMO Tijdens deze bijeenkomst gaan wij graag in gesprek om input op te halen voor dat proces. Doelstelling is het delen van de richting van beleid Wmo 2015 (op hoofdthema) ten behoeve van de ontwikkeling van het beleidskader Wmo Het programma: - korte inleiding Paul van Hattem, transitiemanager - 5 korte pitches op thema met korte discussie - afronding: plenaire conclusies uur Gezamenlijke maaltijd uur Fractieoverleg Carrouselvergaderingen voor raadsleden BESTUUR EN MIDDELEN uur Ondersteuning Drechtraad / toekomst regiogriffie (opiniërend) Bevoegdheid: Drechtraad Door het Seniorentreffen is aan de werkgroep Ondersteuning Drechtraad, bestaande uit de leden C. van Verk, N. de Smoker, A. Burger en F. Loos, verzocht om met voorstellen te komen over de verdere vormgeving van de (griffie)ondersteuning van de Drechtraad. In dit voorstel worden de bevindingen uiteengezet en wordt een voorstel gedaan aan de Drechtraad. De (griffie)ondersteuning van de Drechtraad is geen doel op zich, maar een afgeleide van de ambitie die de Drechtraad heeft. De Drechtraad heeft bij meerdere gelegenheden aangegeven het duale systeem te willen versterken. Ook vanuit de Heisessie van de Agendacommissie en het Seniorentreffen is aangegeven dat er behoefte is aan een professionele en onafhankelijke ondersteuning en advisering van de Drechtraad. Bij de keuze voor een verbeterde opzet van de (griffie)ondersteuning van de Drechtraad is de ambitie en de doorontwikkeling van de Drechtraad leidend. Bijlage B1: - Voorstel: Ondersteuning Drechtraad - Totaal overzicht formatie regiogriffie - Functieprofiel regiogriffier - Ontwerp-besluit Drechtraad Portefeuillehouder: A.A.M. Brok T.b.v. AGC: geschatte benodigde tijdsindicatie: 30 minuten 2 e Bestuursrapportage 2013 GrD (opiniërend) Bevoegdheid: Drechtraad Twee keer per jaar wordt de Drechtraad geïnformeerd over de uitvoering van de begroting. De voorliggende bestuursrapportage (Burap) is de tweede tussentijdse rapportage voor Deze 2e burap gaat over de realisatie van de eerste acht maanden van het jaar. Op basis daarvan wordt een prognose gegeven van de uitkomsten over heel De 2 e burap heeft als jaarprognose een positief jaarresultaat van 6,2 miljoen. Dit bestaat vooral uit incidentele meevallers bij de Sociale Dienst. Met de 2e burap wordt nu ongeveer 1,5 miljoen ten gunste van de gemeenten gebracht. Voor het overige komt bij de jaarrekening een voorstel voor resultaatbestemming. Daarbij zal worden voorgesteld het resultaat 2013 aan te wenden voor het dekken van incidentele meerkosten in 2014, zoals de kosten voor de integratie van Drechtwerk in de GrD ( ), kosten van het VNG-congres ( ), en voor het invullen van het restant van de zomermotie. Bijlage M1: - Voorstel: 2 e Bestuursrapportage 2013 GrD

18 versie 7 november Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 3 december 2013 Locatie: Gemeentehuis Zwijndrecht, Raadhuisplein 3 - Concept 2e bestuursrapportage GrD 2013 d.d. 22 oktober Concept-besluit Drechtraad Portefeuillehouder: R.T.A. Korteland T.b.v. AGC: geschatte benodigde tijdsindicatie: 20 minuten Geactualiseerde begroting 2014 GrD (opiniërend) Bevoegdheid: Drechtraad De primaire begroting 2014 is in juli 2013 door de Drechtraad vastgesteld. Conform de financiële kaders wordt de begroting geactualiseerd aan het eind van het jaar. De actualisering betreft onder andere de volgende onderwerpen: - inhoudelijke ontwikkelingen, inclusief financiële consequenties van nieuw en gewijzigd beleid; - actualisering van de middelen vanuit Rijksbudgetten; - actualisering van de kostenindexering; - doorwerking van de rekeningresultaten 2012 en de bestuursrapportages Bijlage M2: - Voorstel: Geactualiseerde begroting 2014 GrD - Concept geactualiseerde begroting 2014 GRD versie 22 oktober Concept-besluit Drechtraad Portefeuillehouder: R.T.A. Korteland T.b.v. AGC: geschatte benodigde tijdsindicatie: 35 minuten Kaders implementatie nieuwe bezuinigingen bij GrD (Trap Af) (opiniërend) Bevoegdheid: Drechtraad Nederland bevindt zich nu al een aantal jaren in een economische recessie die ook aan lokale overheden niet voorbij gaat. Oplopende bijstandsuitkeringen, teruglopende opbrengsten van bijvoorbeeld bouwleges en stapelende Rijksbezuinigingen zetten onze gemeentelijke begrotingen steeds verder onder druk. Een groot deel van de gemeentelijke taken hebben wij ondergebracht bij onze gemeenschappelijke regelingen. Op dit moment vertegenwoordigen deze taken circa 35% van de gemeentelijke begrotingen; taken en budgetten waar wij niet langer autonoom en individueel zeggenschap over hebben, maar in gezamenlijkheid over besluiten. De trap-af-discussie is geen los staande discussie, maar is onderdeel van een brede heroverweging die elke gemeente maakt om haar inkomsten en uitgaven duurzaam in evenwicht te houden. Het ligt voor de hand dat onze verbonden partijen ook bijdragen aan de heroverweging. Dit voorstel bevat de kaders voor het bepalen en opleggen van een bezuinigingstaakstelling op de Gemeenschappelijke regeling Drechtsteden, volgens de zogenaamde trap op, trap af -methodiek. Bijlage M3: - Voorstel: Kaders implementatie nieuwe bezuinigingen bij GrD (Trap Af) - Overzicht beïnvloedbare gemeentelijke bijdragen primaire Begroting Concept-besluit Drechtraad Portefeuillehouder: R.T.A. Korteland T.b.v. AGC: geschatte benodigde tijdsindicatie: 20 minuten Verrekensystematiek SCD (opiniërend) Bevoegdheid: Drechtraad De huidige verrekensystematiek van het Servicecentrum Drechtsteden levert geen bijdrage aan een efficiënte bedrijfsvoering van het SCD waarbinnen sturing van eigenaren mogelijk is. Daarnaast komt de huidige systematiek onvoldoende tegemoet aan het principe de vervuiler betaalt. Om die redenen is een nieuwe verrekensystematiek ontwikkeld, waarmee een meer transparante

19 versie 7 november Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 3 december 2013 Locatie: Gemeentehuis Zwijndrecht, Raadhuisplein relatie ontstaat tussen de diensten die worden afgenomen en de financiële bijdrage die daarvoor wordt betaald. Bijlage M4: - Voorstel: Verrekensystematiek SCD - Notitie Op weg naar een zakelijke dienstverlener met een duidelijke relatie tussen prijs en prestatie - Overzicht aantallen Totaaloverzicht herverdeeleffecten verrekensystematiek - Concept-besluit Drechtraad Portefeuillehouder: R.T.A. Korteland T.b.v. AGC: geschatte benodigde tijdsindicatie: 15 minuten Voorzitter:. Griffier: P.A.M.A.F. Bergmans SOCIAAL uur Baanbrekend Drechtsteden Bevoegdheid: Drechtraad Noot voor de Agendacommissie: Naar aanleiding van bespreking in de Carrousel op 5 november jl. zal mevrouw Burger hierover een toelichting geven in de Agendacommissie. Portefeuillehouder: E. van de Burgt T.b.v. AGC: geschatte benodigde tijdsindicatie: 15 minuten Invoeringstraject integratie Sociale Werkvoorziening (SW)-taken in de GrD (informerend) Bevoegdheid: Drechtraad De Drechtraad zal middels een raadsinformatiebrief worden geïnformeerd over de integratie SW en de voorbereiding Participatiewet. De Carrousel zal hierover met de portefeuillehouder in gesprek gaan. Bijlage S1: - Raadsinformatiebrief (volgt zo spoedig mogelijk) Portefeuillehouder: E. van de Burgt Organisatie uitvoering participatiewet (informerend) Bevoegdheid: Drechtraad Tijdens de Drechtraad op 5 november 2013 is om agendering gevraagd. Reden is een gewenste nadere onderbouwing van de financiële effecten aangezien deze nu zeer sumier is. Omdat er samenhang tussen dit en voorgaand onderwerp is zullen deze tezamen worden behandeld. Bijlage S2: - Raadsinformatiebrief: organisatie uitvoering Participatiewet (nr. 13/192 op de lijst van ingekomen stukken) Portefeuillehouder: E. van de Burgt T.b.v. AGC: geschatte benodigde tijdsindicatie: 75 minuten voor deze 2 onderwerpen (hebben relatie met elkaar)

20 versie 7 november Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 3 december 2013 Locatie: Gemeentehuis Zwijndrecht, Raadhuisplein 3 Volumebeperking WSW (informerend) Bevoegdheid: Drechtstedenbestuur Tijdens de Carrousel op 5 november 2013 is afgesproken dat de Raadsinformatiebrief: aangepast voorstel volumebeperking WSW geagendeerd zal worden. Bijlage S3: - Raadsinformatiebrief: aangepast voorstel volumebeperking WSW (nr. 13/207 op de lijst van ingekomen stukken) Portefeuillehouder: E. van de Burgt T.b.v. AGC: geschatte benodigde tijdsindicatie: 20 minuten Voorzitter:. Griffier: B.C.A.M. Poiesz FYSIEK uur Woonstrategie Drechtsteden (opiniërend) Bevoegdheid: Drechtraad In de regionale woonvisie is een visie gericht op kwaliteitsverbetering van de regionale woningvoorraad beschreven. Inhoudelijk blijft deze visie ongewijzigd, maar gezien de veranderende omstandigheden op de woningmarkt behoeft de weg er naar toe op onderdelen aanpassing. Daarom heeft het Drechtstedenbestuur opdracht gegeven tot het opstellen van het een Woonstrategie in aanvulling op de Woonvisie Drechtsteden Op verzoek van de Drechtraad is in de Woonstrategie onder andere aandacht besteed aan de wens te voorkomen dat een wijk of buurt een eenzijdige populatie van lage inkomens kent. Het Drechtstedenbestuur heeft de Woonstrategie Drechtsteden opgesteld. De woonstrategie is een kort document in aanvulling op de Regionale Woonvisie waarin wordt uitgewerkt wat de huidige situatie op de woningmarkt is en op welke wijze de doelen uit de Woonvisie kunnen worden bereikt in deze gewijzigde omstandigheden. Bijlage F1: - Voorstel: Woonstrategie Drechtsteden - Woonstrategie Drechtsteden, de regionale woonvisie in het licht van 2013 d.d. oktober Ontwerp-besluit Drechtraad Portefeuillehouder: T.A. Stoop T.b.v. AGC: geschatte benodigde tijdsindicatie: 40 minuten Ruimtelijke Strategie Drechtsteden (opiniërend) Bevoegdheid: Drechtraad De Ruimtelijke Strategie Drechtsteden geeft richting aan de ruimtelijke ontwikkeling van de Drechtsteden door: - Het beschrijven van het profiel van de regio en de gemeenten. We gebruiken onze kwaliteiten, de bijdrage die de regio aan het Europese stedelijke netwerk kan leveren en de bijdragen die de onderscheiden gemeenten aan de regio kunnen leveren als richtsnoer voor het regionale handelen en het beoordelen van ontwikkelingen. - Het beschrijven van de visie op de ruimtelijke ontwikkeling van het gebied, die gebaseerd is op ons profiel. Hiermee willen we inspireren en het fundament leggen voor de keuze van de thema s die van regionaal belang zijn. - De keuze van de thema s waarmee de regio aan de slag wil en de inzet en rol die de regio daarbij kiest. Het gaat om kansen en opgaven. Met deze thema s wil de regio haar inspanningen richten en de samenwerking met andere partijen zoeken. - Het beschrijven van de verschillende rollen van de regio bij de realisatie van haar belangen. Hiermee geven we aan welke vormen van betrokkenheid onze partners van de regio kunnen verwachten.

21 versie 7 november Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 3 december 2013 Locatie: Gemeentehuis Zwijndrecht, Raadhuisplein 3 Bijlage F2: - Voorstel: Ruimtelijke strategie Drechtsteden - Concept-Ruimtelijke strategie Drechtsteden d.d. 21 oktober Ruimtelijke kwaliteit Drechtsteden d.d. 29 mei Ontwerp-besluit Drechtraad Portefeuillehouder: T.A. Stoop T.b.v. AGC: geschatte benodigde tijdsindicatie: 40 minuten Detailhandelsvisie Drechtsteden (opiniërend) Bevoegdheid: Drechtraad De regio Drechtsteden heeft in 2012 besloten tot de actualisering van de regionale detailhandelsvisie uit Aanleiding daarvoor zijn de ingrijpend gewijzigde marktomstandigheden en het verzoek van de Provincie Zuid-Holland om te komen tot geactualiseerd kader als opmaat voor de bijstelling van de Provinciale Structuurvisie en de Verordening. In de afgelopen maanden samen met BRO, een bureau met veel ervaring (ook in de Drechtsteden) en deskundigheid op het gebied van o.a. detailhandelsvraagstukken, een nieuwe visie voor de regio opgesteld. Daarbij zijn op lokaal niveau de plannen, vraagstukken en ideeën op detailhandelsgebied geïnventariseerd en afwogen in kader van de uitwerking van deze regionale visie. De visie is nadrukkelijk tot stand gekomen met inbreng vanuit de markt. De Kamer van Koophandel heeft daarvoor tijdens de zomermaanden een ronde gemaakt langs de verschillende winkeliersverenigingen en grotere retailvastgoedeigenaren in onze regio en heeft hun opvattingen en ideeën bij de detailhandelsontwikkelingen in de Drechtsteden geïnventariseerd. Op 25 september heeft een brede marktconsultatie (ca. 35 vertegenwoordigers van retail eigenaren en winkeliersverenigingen) plaatsgevonden waarbij een aantal aspecten die om aandacht vragen in de visie zijn geformuleerd als concrete vragen en dilemma s (verspreid of compact, functies mengen of scheiden en de rol van de overheid, lokaal en regionaal). De uitkomsten van deze discussie met de markt zijn op 1 oktober besproken in het PFO Economie en ook door de wethouders EZ van richting voorzien. Bijlage F3: - Voorstel: Detailhandelsvisie Drechtsteden - Ontwerp-Detailhandelsvisie Drechtsteden versie 23 oktober Factsheets detailhandel gemeenten en winkelcentra - Ontwerp-besluit Drechtraad Portefeuillehouder: T.A. Stoop T.b.v. AGC: geschatte benodigde tijdsindicatie: 40 minuten Voorzitter:. Griffier: M. van Hall uur Drechtraad (Zie concept-agenda en bijbehorende stukken Drechtraad) Alle stukken zijn te vinden via / Drechtstedendinsdag, de stukken uur Sluiting met een hapje en drankje

22 Bijlage B1 VOORSTEL DRECHTRAAD CARROUSEL BESTUUR 3 DECEMBER 2013 VOORSTEL DRECHTRAAD 14 JANUARI 2014 Portefeuillehouder Datum Status behandeling Carrousel A.A.M. Brok 9 oktober 2013 Opiniërend Steller Telefoonnummer Marien Jongkind Onderwerp Ondersteuning Drechtraad / toekomst regiogriffie Voorstel 1. Een volwaardige en eigen regiogriffie vormgeven conform het formatieplaatje zoals beschreven, waarbij een regiogriffier wordt aangesteld conform bijgevoegd functieprofiel. 2. De kosten, zijnde ,-, voor de nieuwe functie van regiogriffier volgens de gebruikelijke verdeelsleutel te verdelen over de zes Drechtstedengemeenten en ook als zodanig structureel op te nemen in de geactualiseerde begroting GrD De met ingang van 2014 nog extra benodigde ,- voor de regiogriffie te bekostigen uit de reguliere budgetten van Bureau Drechtsteden. Dit overeenkomstig de praktijk en feitelijke situatie in De lokale werkgeverscommissies te verzoeken om de ondersteuning voor de Drechtstedendinsdagen vanuit de lokale griffies te verzorgen onder aansturing van de regiogriffier en hier afspraken over te maken. 5. Prestatieafspraken maken via de lokale werkgeverscommissies met de lokale griffiers en de regiogriffier over samenwerking en te behalen resultaten voor de komende twee jaar, waarna een evaluatie plaats zal vinden. Bevoegdheid Drechtraad (artikel 6 en 7 GrD) Toelichting Door het Seniorentreffen is aan de werkgroep Ondersteuning Drechtraad, bestaande uit de leden C. van Verk, N. de Smoker, A. Burger en F. Loos, verzocht om met voorstellen te komen over de verdere vormgeving van de (griffie)ondersteuning van de Drechtraad. In dit voorstel worden de bevindingen uiteengezet en wordt een voorstel gedaan aan de Drechtraad. De (griffie)ondersteuning van de Drechtraad is geen doel op zich, maar een afgeleide van de ambitie die de Drechtraad heeft. De Drechtraad heeft bij meerdere gelegenheden aangegeven het duale systeem te willen versterken. Ook vanuit de Heisessie van de Agendacommissie en het Seniorentreffen is aangegeven dat er behoefte is aan een professionele en onafhankelijke ondersteuning en advisering van de Drechtraad. Bij de keuze voor een verbeterde opzet van de (griffie)ondersteuning van de Drechtraad is de ambitie en de doorontwikkeling van de Drechtraad leidend. Huidige situatie In onderstaand overzicht is de huidige situatie, jaar 2013 van de regiogriffie weergegeven. Inzichtelijk zijn gemaakt de formatie van de regiogriffie, de feitelijke tijdsbesteding aan de regiogriffie en de dekking van de formatie in de begroting van de regio Drechtsteden.

Concept-agenda voor de Agendacommissie Drechtsteden op woensdag 9 oktober 2013 van uur in kamer 2/3 in het gemeentehuis van Zwijndrecht

Concept-agenda voor de Agendacommissie Drechtsteden op woensdag 9 oktober 2013 van uur in kamer 2/3 in het gemeentehuis van Zwijndrecht Concept-agenda voor de Agendacommissie Drechtsteden op woensdag 9 oktober 2013 van 18.00-19.00 uur in kamer 2/3 in het gemeentehuis van Zwijndrecht Voor een maaltijd wordt gezorgd. 1. Opening en vaststelling

Nadere informatie

BEGROTING 2014 SOCIALE DIENST DRECHTSTEDEN

BEGROTING 2014 SOCIALE DIENST DRECHTSTEDEN BEGROTING 2014 SOCIALE DIENST DRECHTSTEDEN Primaire begroting 2014 SDD pagina 1 van 6 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Inleiding...3 1.2 Conclusies, acties, bijsturing e.d...3 2. Programmaverantwoording...

Nadere informatie

Vergadernotitie voor de Drechtraad van 18 juni 2008

Vergadernotitie voor de Drechtraad van 18 juni 2008 bijlage 10 Vergadernotitie voor de Drechtraad van 18 juni 2008 Onderwerp Begrotingswijziging 2008 Service Centrum Drechtsteden agendapunt 10 datum 19 mei 2008 steller J. van Dijk doorkiesnummer 078 6398513

Nadere informatie

(naar het idee van dualistische stelsel).

(naar het idee van dualistische stelsel). 1 - De Drechtraad is het Algemeen Bestuur van de GR Drechtsteden en belast met het algemeen bestuur waaronder kaderstelling en toezicht - Leden: leden worden lokaal aangewezen waarbij het aantal leden

Nadere informatie

vastgesteld /openbaar

vastgesteld /openbaar vastgesteld 02-11-2009/openbaar VERSLAG van de vergadering van de Bestuurscommissie Sociale Dienst Drechtsteden van 5 oktober 2009 Aanwezig: De heer H. Spigt Gemeente Dordrecht De heer A. Cardon Gemeente

Nadere informatie

VOORSTEL DRECHTRAAD CARROUSEL MIDDELEN 5 NOVEMBER 2013 VOORSTEL DRECHTRAAD 3 DECEMBER 2013

VOORSTEL DRECHTRAAD CARROUSEL MIDDELEN 5 NOVEMBER 2013 VOORSTEL DRECHTRAAD 3 DECEMBER 2013 Bijlage M1 VOORSTEL DRECHTRAAD CARROUSEL MIDDELEN 5 NOVEMBER 2013 VOORSTEL DRECHTRAAD 3 DECEMBER 2013 Portefeuillehouder Datum Status behandeling Carrousel R.T.A. Korteland 3 oktober 2013 opiniërend Steller

Nadere informatie

Control binnen het samenwerkingsverband Drechtsteden

Control binnen het samenwerkingsverband Drechtsteden Control binnen het samenwerkingsverband Drechtsteden Verbindend in samenwerking Jacko van der Windt Voormalig controller Papendrecht Hoofd bedrijfsvoering/ controller Bergeijk 26 maart 2013 Netwerkstad

Nadere informatie

Intergemeentelijke samenwerking: de businesscase Drechtsteden

Intergemeentelijke samenwerking: de businesscase Drechtsteden Intergemeentelijke samenwerking: de businesscase Drechtsteden Verbindend in samenwerking Rob Beek Gemeentesecretaris en algemeen directeur Papendrecht/ lid ONS-D/ coördinerend secretaris veiligheid Zuid-Holland

Nadere informatie

Aan het bestuur van de GR Drechtsteden. Datum: 8 november 2010. Geacht bestuur,

Aan het bestuur van de GR Drechtsteden. Datum: 8 november 2010. Geacht bestuur, Aan het bestuur van de GR Drechtsteden Datum: 8 november 2010 Geacht bestuur, Hierbij vragen wij u, ten aanzien van de financiële ontwikkelingen in de Drechtsteden in 2010, of u onze visie deelt en of

Nadere informatie

Onderwerp: Zienswijzen op de begrotingen voor 2014 van de Gemeenschappelijke Regelingen

Onderwerp: Zienswijzen op de begrotingen voor 2014 van de Gemeenschappelijke Regelingen Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Sliedrecht, 21 mei 2013 Zaaknummer: 1011614 Onderwerp: Zienswijzen op de begrotingen voor 2014 van de Gemeenschappelijke Regelingen Beslispunten Wij

Nadere informatie

NOTULEN. voor de vergadering van burgemeester en wethouders. van maandag 1 juni 2015. nummer 22. Aanwezig: P.J. Verheij wethouder. A.

NOTULEN. voor de vergadering van burgemeester en wethouders. van maandag 1 juni 2015. nummer 22. Aanwezig: P.J. Verheij wethouder. A. NOTULEN voor de vergadering van burgemeester en wethouders van maandag 1 juni 2015 nummer 22 Aanwezig: P.J. Verheij wethouder A.D. Zandvliet wethouder A. Kraijo wethouder A.M. van den Berg secretaris Afwezig:

Nadere informatie

Voortgangsrapportage Invlechting van Hardinxveld-Giessendam in de GRD en het Drechtsteden netwerk

Voortgangsrapportage Invlechting van Hardinxveld-Giessendam in de GRD en het Drechtsteden netwerk Voortgangsrapportage Invlechting van Hardinxveld-Giessendam in de GRD en het Drechtsteden netwerk 4e kwartaal 2016 1 1. Samenvatting resultaten 4 e kwartaal 2016 De gerealiseerde invlechtingskosten zijn

Nadere informatie

Aan : -de Colleges van B&W van de Drechtstedengemeenten. - de leden van het Drechtstedenbestuur

Aan : -de Colleges van B&W van de Drechtstedengemeenten. - de leden van het Drechtstedenbestuur Postbus 619 3300 AP Dordrecht. Aan : -de Colleges van B&W van de Drechtstedengemeenten - de leden van het Drechtstedenbestuur Bezoekadres Noordendijk 250 3311 RR Dordrecht BNG 28.51.27.748 Telefoon (078)

Nadere informatie

De colleges, burgemeesters en raden van Alblasserdam, Hendrik Ido Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht

De colleges, burgemeesters en raden van Alblasserdam, Hendrik Ido Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht Postadres: Postbus 350 3300 AJ Dordrecht De colleges, burgemeesters en raden van Alblasserdam, Hendrik Ido Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht Gemeente Dordrecht Spuiboulevard 300 3311 GR Dordrecht

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Wormerland

Aan de raad van de gemeente Wormerland RAADSVOORSTEL Aan de raad van de gemeente Wormerland Datum aanmaak 31-08-2014 Onderwerp Programma en portefeuillehouder Zienswijze Begroting 2015 + Scenariokeuze Baanstede Sociale Zaken, dhr. K van Waaijen

Nadere informatie

Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie

Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie Aan de raad. Inleiding Op 5 juli heeft een eerste bespreking

Nadere informatie

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Gemeente Bussum Vaststellen Perspectiefnota 2015 Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Aan de gemeenteraad.

Nadere informatie

Concept-agenda voor de Agendacommissie Drechtsteden op woensdag 17 april 2013 van 18.00-19.00 uur in kamer 2/3 in het gemeentehuis van Zwijndrecht

Concept-agenda voor de Agendacommissie Drechtsteden op woensdag 17 april 2013 van 18.00-19.00 uur in kamer 2/3 in het gemeentehuis van Zwijndrecht Concept-agenda voor de Agendacommissie Drechtsteden op woensdag 17 april 2013 van 18.00-19.00 uur in kamer 2/3 in het gemeentehuis van Zwijndrecht Voor een maaltijd wordt gezorgd. 1. Opening en vaststelling

Nadere informatie

OplegvelRaadsvoorstel inzake de financiele verwerking van de Wet maatschappelijke ondersteuning

OplegvelRaadsvoorstel inzake de financiele verwerking van de Wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Eindhoven Dienst Maatschappelijke Onnvikkeling Raadsnummer 07. R205$. OOI Inboeknummer opbstoosbb Beslisdatum BSP B april 2007 Dossiernummer yrq.qs6 OplegvelRaadsvoorstel inzake de financiele

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Aan de raad van de gemeente Sliedrecht. Agendapunt: 19 Sliedrecht, 19 mei 2010

Raadsvoorstel. Aan de raad van de gemeente Sliedrecht. Agendapunt: 19 Sliedrecht, 19 mei 2010 Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Agendapunt: 19 Sliedrecht, 19 mei 2010 Onderwerp: Opheffing Gemeenschappelijke Regeling sociale werkvoorziening Drechtsteden en principebesluit oprichting

Nadere informatie

documentnr.: INT/G/16/26685 zaaknr.: Z/G/16/29445 Raadsvoorstel

documentnr.: INT/G/16/26685 zaaknr.: Z/G/16/29445 Raadsvoorstel *Z0184C81A92* documentnr.: INT/G/16/26685 zaaknr.: Z/G/16/29445 Raadsvoorstel Onderwerp : Toekomst uitvoering Participatiewet en Wsw Datum college : 26 augustus 2016 Portefeuillehouder : A.M. Henisch-Hulsman

Nadere informatie

Zienswijze concept Jaarrekening 2015 GR Drechtsteden

Zienswijze concept Jaarrekening 2015 GR Drechtsteden DORDRECHT Aan de gemeenteraad Gemeentebestuur Spuiboulevard 300 3311 GR DORDRECHT Datum 31 mei 2016 Ons kenmerk SBC/1640452 Begrotingsprogramma Bestuur en Samenwerking Betreft Zienswijze concept Jaarrekening

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : 286734 Datum : 25 april 2016 Programma : Wmo, Jeugd, W&I Blad : 1 van 6 Cluster : Samenleving Portefeuillehouder: mw. M.J.T.G.

Nadere informatie

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen.

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen. RAADSVOORSTEL Agendapunt Raad 27 oktober 2016 Afdeling Middelen Voorstel nummer 2016.00077 Datum 27 september 2016 Onderwerp Tweede bestuursrapportage 2016 Programma Alle begrotingsprogramma's Inlichtingen

Nadere informatie

G E M E E N T E SLIEDRECHT N O T U L E N. van de vergadering van burgemeester en wethouders gehouden op dinsdag 24 mei 2011

G E M E E N T E SLIEDRECHT N O T U L E N. van de vergadering van burgemeester en wethouders gehouden op dinsdag 24 mei 2011 Nr. 2011-20 OPENBAAR G E M E E N T E SLIEDRECHT N O T U L E N van de vergadering van burgemeester en wethouders gehouden op dinsdag 24 mei 2011 Aanwezig: J.P. Tanis, J.A. Lavooi, A. de Waard, A.G.M. van

Nadere informatie

Vergadernotitie voor de Drechtraad op 7 december

Vergadernotitie voor de Drechtraad op 7 december bijlage 13 Vergadernotitie voor de Drechtraad op 7 december Onderwerp Protocol werkwijze Auditcommissie agendapunt 11 datum 4 november 2010 steller J.S. Moret Doorkiesnummer 078 639 8515 e-mail regiogriffie@drechtsteden.nl

Nadere informatie

*ONDER EMBARGO TOT DONDERDAG 19 MEI 2011, 15.00 UUR*

*ONDER EMBARGO TOT DONDERDAG 19 MEI 2011, 15.00 UUR* *ONDER EMBARGO TOT DONDERDAG 19 MEI 2011, 100 UUR* Raadsvoorstel GEMEENTEBESTUUR onderwerp Programmarapportage 2011-1 team SBSBD raadsnummer 2011 54 collegevergadering raadsvergadering fatale termijn programma

Nadere informatie

Concept MEMO. Bijlage 9. aan van

Concept MEMO. Bijlage 9. aan van Bijlage 9 Concept MEMO aan van Coördinerend griffier onderwerp Stukkenstroom richting raden datum 9 januari 2013/15 januari 2013 bijlage stukkenstroom per organisatie 1. Inleiding Elke gemeente en ook

Nadere informatie

Voorstel raad en raadsbesluit

Voorstel raad en raadsbesluit Voorstel raad en raadsbesluit Gemeente Landgraaf Programma Documentnummer: B.15.0625 B.15.0625 Landgraaf, 1 april 2015 ONDERWERP: Zienswijze ontwerp begroting 2016 BsGW Raadsvoorstelnummer: 24 PROGRAMMA

Nadere informatie

Simpelveld. Advies aan burgemeester en wethouders. Onderwerp: jaarstukken 2014. gemeente. Behandelend ambtenaar:

Simpelveld. Advies aan burgemeester en wethouders. Onderwerp: jaarstukken 2014. gemeente. Behandelend ambtenaar: Advies aan burgemeester en wethouders gemeente Simpelveld Datum advies: 6 mei 2015 Financiële consequenties: Afdeling: Bedrijfsvoering Zaakkenmerk: 47584 Openbare besluitenlijst: ja Behandelend ambtenaar:

Nadere informatie

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01003 RV2011.108

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01003 RV2011.108 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01003 RV2011.108 Gemeente Bussum Instemmen met de Verantwoording van het Programma Elektronische Dienstverlening

Nadere informatie

3. Vaststellen concept-besluitenlijst van de openbare vergadering van 15 juni 2016

3. Vaststellen concept-besluitenlijst van de openbare vergadering van 15 juni 2016 gemeente Hardinxveld-Giessendam BIJLAGE 1 Concept-besluitenlijst van de op woensdag 12 oktober gehouden openbare vergadering van de Klankbordgroep Koersplan HG. Aanvang 19.30 uur; Einde 21.00 uur. Aanwezig

Nadere informatie

Advisering Bestuurscommissie Zuid-Holland Noord (BC ZHN)

Advisering Bestuurscommissie Zuid-Holland Noord (BC ZHN) Memo Postregistratienummer: 2013I01488 Aan: Kees Wassenaar CC: Wim van Poelgeest Van: Simone Berk Datum: 11 oktober 2013 Betreft: Advisering BC en AB RDOG 16 oktober 2013 Advisering Bestuurscommissie Zuid-Holland

Nadere informatie

Aan de Raad. Jaarlijkse stukken 2013, 2014 en 2015 Veiligheidsregio Fryslân

Aan de Raad. Jaarlijkse stukken 2013, 2014 en 2015 Veiligheidsregio Fryslân Aan de Raad Agendapunt: 6 Onderwerp: Jaarlijkse stukken 2013, 2014 en 2015 Veiligheidsregio Fryslân Kenmerk: Status: BV/JS Besluitvormend Kollum, 10 juni 2014 Samenvatting De Veiligheidsregio Fryslân (hierna

Nadere informatie

ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR 22 december 2011

ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR 22 december 2011 1 ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR 22 december 2011 OPSTELLER VOORSTEL: J. Wiffers AFDELING: Ontwikkeling PORTEFEUILLEHOUDER: M. Waanders Agendapunt: No. /'11 Dokkum, 15 november 2011 ONDERWERP:

Nadere informatie

Aan de Raad. Made, 20 mei 2008. Ontwerp begroting GROGZ 2009

Aan de Raad. Made, 20 mei 2008. Ontwerp begroting GROGZ 2009 Aan de Raad Made, 20 mei 2008 Raadsvergadering: 26 juni 2008 Nummer raadsnota: 19 Onderwerp: Ontwerp begroting GROGZ 2009 Portefeuillehouder: Bijlagen: Ter inzage: Drs. J. Krook Ambtelijke coördinatie:

Nadere informatie

Servicecentrum Drechtsteden

Servicecentrum Drechtsteden Servicecentrum Drechtsteden Resultaatgerichte dienstverlener voor de regio Werkbezoek Sliedrecht Jan Hijzelendoorn, 20 juni 202 Deze presentatie: - Start en cijfers - Resultaten - Doorontwikkelen - Stand

Nadere informatie

Datum (van opstellen stuk)

Datum (van opstellen stuk) Planning voor procedure: DR Carrousel Middelen 7 juli 2015 DR 7 juli 2015 VOORTEL DRECHTRAAD Portefeuillehouder regionaal/coördinerend/opdracht Datum (van opstellen stuk) tatus behandeling Carrousel (voorstel

Nadere informatie

GEMEENTE NUTH Raad: 24 april 2012 Agendapunt: RTG: 10 april 2012

GEMEENTE NUTH Raad: 24 april 2012 Agendapunt: RTG: 10 april 2012 Reg.nr: FLO/2012/3693 Pagina 1 van 5 GEMEENTE NUTH Raad: 24 april 2012 Agendapunt: RTG: 10 april 2012 AAN DE RAAD Onderwerp: aanvraag herstructureringsfaciliteit Wsw 1. Samenvatting De bezuinigingen op

Nadere informatie

! "# $ % & $ &! ' ( ) & * + ', # ", - - ',. ", / ', 0 1 ' + ( * ' ' " ' &. 2

! # $ % & $ &! ' ( ) & * + ', # , - - ',. , / ', 0 1 ' + ( * ' '  ' &. 2 # # ;! "# $ % & $ &! ( ) & * +, # ", - -,. ", /, 0 1 + ( * " &. 2 3 4 25 6 / " 6 7 2 " /, 8 9 / " / / +, # ", /, + " : / ) / / /, ),, " / 0,,/ 6 7 6, / ", # ) "$. %, 6 "! "# $ % /, 7,! "# $ % < 2 2 + 2

Nadere informatie

advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed

advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed Gemeente Nijmegen Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen Danny Ederveen Peggy van Gemert RA/AA Mei 2014 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

Raadsnota. Raadsvergadering d.d. 2 april 2012: Agenda nr: 3 Onderwerp: Herstructureringsfaciliteit Wsw. Aan de gemeenteraad,

Raadsnota. Raadsvergadering d.d. 2 april 2012: Agenda nr: 3 Onderwerp: Herstructureringsfaciliteit Wsw. Aan de gemeenteraad, Raadsnota Raadsvergadering d.d. 2 april 2012: Agenda nr: 3 Onderwerp: Herstructureringsfaciliteit Wsw Aan de gemeenteraad, 1. Doel, Samenvatting en Advies van het raadsvoorstel De bezuinigingen op het

Nadere informatie

OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE STEDE BROEC D.D. 16 FEBRUARI 2016

OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE STEDE BROEC D.D. 16 FEBRUARI 2016 OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE STEDE BROEC D.D. 16 FEBRUARI 2016 Aanwezig: Afwezig: N. Slagter, locoburgemeester, B. Nootebos, H. Flierman en

Nadere informatie

BESLUITENLIJST van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 22 maart 2011.

BESLUITENLIJST van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 22 maart 2011. BESLUITENLIJST van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 22 maart 2011. Aanwezig: H.H. Jonker, burgemeester T.A. Stoop, wethouder G.B. van der Vlies, wethouder F.J. van de Velde, wethouder

Nadere informatie

26 maart 2015 Coos Rijsdijk

26 maart 2015 Coos Rijsdijk Raadsvoorstel Datum Raad Portefeuillehouder 26 maart 2015 Coos Rijsdijk Registratienummer BR1500017 Preventief toezicht van toepassing Nee Onderwerp Liquidatieplan Stadsregio Rotterdam Gevraagde beslissing

Nadere informatie

Raadsvoorstel. 2.Wat willen we bereiken?

Raadsvoorstel. 2.Wat willen we bereiken? Raadsvoorstel Agendanr: CS5 Kenmerk: 15-0120932 Datum collegevergadering: 26 mei 2015 Onderwerp: jaarverslag en jaarrekening 2014 en de concept meerjarenbegroting 2016-2019 van Baanbrekers 0.Samenvatting:

Nadere informatie

Raadsvergadering. Onderwerp Extra bijdrage Regionale ICT Dienst Utrecht (RID) 2016 inclusief eigen frictiekosten

Raadsvergadering. Onderwerp Extra bijdrage Regionale ICT Dienst Utrecht (RID) 2016 inclusief eigen frictiekosten RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 23 juni 16-036 Onderwerp Extra bijdrage Regionale ICT Dienst Utrecht (RID) inclusief eigen frictiekosten Aan de raad, Onderwerp Extra bijdrage Regionale ICT Dienst

Nadere informatie

raadsvoorstel voorstel B&W stelt de raad voor het volgende te besluiten:

raadsvoorstel voorstel B&W stelt de raad voor het volgende te besluiten: raadsvoorstel zaak/onderwerp Z-15-07182 / Vaststellen van de zienswijze op de conceptbegroting voor 2016 van de Gemeenschappelijke Regeling Kust-, Duin- en Bollenstreek (GR-KDB) portefeuillehouder J. Roeffen

Nadere informatie

R A A D S V O O R S T E L E N O N T W E R P B E S L U I T

R A A D S V O O R S T E L E N O N T W E R P B E S L U I T R A A D S V O O R S T E L E N O N T W E R P B E S L U I T Registratienummer raad 1108973 Datum: Behandeld door: 3 December 2013 griffie Afdeling/Team: Griffie / Onderwerp: digitalisering raad Samenvatting:

Nadere informatie

Voorstel voor de Raad

Voorstel voor de Raad Voorstel voor de Raad Datum raadsvergadering : 10 mei 2012 Agendapuntnummer : VIII, punt 6 Besluitnummer : 389 Portefeuillehouder : Wethouder Mirjam Pauwels Aan de gemeenteraad Onderwerp: Programma Decentralisaties.

Nadere informatie

VERGADERING GEMEENTERAAD 2014

VERGADERING GEMEENTERAAD 2014 VERGADERING GEMEENTERAAD 2014 VOORSTEL Registratienummer 1148435 Bijlage(n) 4 Onderwerp gewijzigde begroting 2014, ontwerp begroting 2015, meerjarenraming 2016-2018 en de scenariokeuze transitie werkvoorzieningschap

Nadere informatie

Adviezen commissie Algemene Bestuurlijke Zaken d.d. 30 augustus 2004 van 20.00 uur tot 23.00 uur.

Adviezen commissie Algemene Bestuurlijke Zaken d.d. 30 augustus 2004 van 20.00 uur tot 23.00 uur. Adviezen commissie Algemene Bestuurlijke Zaken d.d. 30 augustus 2004 van 20.00 uur tot 23.00 uur. 0. verslag Aanwezig zijn: De heer A. van Leeuwen, voorzitter. De heren W. Goudriaan, E.A.R. Meesters (vanaf

Nadere informatie

Verbouwing i.v.m. huisvesting Noordelijk Belastingkantoor in de Trompsingel. LTA ja: Maand Jaar LTA nee: Niet op LTA

Verbouwing i.v.m. huisvesting Noordelijk Belastingkantoor in de Trompsingel. LTA ja: Maand Jaar LTA nee: Niet op LTA Raadsvoorstel Onderwerp Verbouwing i.v.m. huisvesting Noordelijk Belastingkantoor in de Trompsingel Registratienr. 6190455 Steller/telnr. Henk Weggemans/ 60 52 Bijlagen 0 Classificatie Vertrouwelijk Portefeuillehouder

Nadere informatie

Zienswijze ontwerp begroting 2018 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost.

Zienswijze ontwerp begroting 2018 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost. gemeente Eindhoven 17R7206 Raadsnummer Inboeknummer 17bst00423 B&W beslisdatum 04 april 2017 Dossiernummer 17.14.151 Raadsvoorstel Zienswijze ontwerp begroting 2018 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost. Inleiding

Nadere informatie

Besluitenlijst Commissie Regionale aangelegenheden, Economie en Financiën 13-03-2008

Besluitenlijst Commissie Regionale aangelegenheden, Economie en Financiën 13-03-2008 Besluitenlijst Commissie Regionale aangelegenheden, Economie en Financiën 13-03-2008 Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raadscommissie Regionale aangelegenheden, Economie en Financiën d.d.

Nadere informatie

= Datum raadsvergadering: 15 december 2010 Agenda nr.: (in te vullen door griffie) Voorstel invulling aanbevelingen rapport Sturing grote projecten

= Datum raadsvergadering: 15 december 2010 Agenda nr.: (in te vullen door griffie) Voorstel invulling aanbevelingen rapport Sturing grote projecten Raadsvoorstel = Datum raadsvergadering: 15 december 2010 Agenda nr.: (in te vullen door griffie) Portefeuillehouder: Onderwerp: S. Adriaansen/J.A. Peeters Registratiecode: (in te vullen door griffie) Voorstel

Nadere informatie

HJAM Hendriks en FWT Jetten. Telefoonnummer: Managementrapportage Begrotingswijzigingen

HJAM Hendriks en FWT Jetten. Telefoonnummer: Managementrapportage Begrotingswijzigingen Raadsvergadering 13 december 2016 Volgnummer 116-2016 Onderwerp Programmanummer Alle programma's Registratienummer 2016-36907 Collegevergadering 15-11-2016 Portefeuillehouder Organisatieonderdeel Wethouder

Nadere informatie

Structuur regionale samenwerking in Regio Rivierenland

Structuur regionale samenwerking in Regio Rivierenland Structuur regionale samenwerking in Regio Rivierenland Gemeenteraden Ambitiebepaling, kaderstelling en controle op hoofdlijnen van beleid Besluiten over meerjarenprogramma s speerpunten Besluiten over

Nadere informatie

Projectplan Zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen in de Drechtsteden

Projectplan Zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen in de Drechtsteden Projectplan Zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen in de Drechtsteden Auteur J.P. Groffen-Hopmans Intern Bedrijf Gemeente Papendrecht Onderwerp Zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen in de Drechtsteden

Nadere informatie

Servicecentrum Drechtsteden

Servicecentrum Drechtsteden Servicecentrum Drechtsteden Resultaatgerichte dienstverlener voor de regio 8 november 2012 SSC congres 1 Deze presentatie: - Wie zijn wij en waar staan we - Uitdagingen rond nieuwe klanten en ontvlechtingsoperaties

Nadere informatie

VOLGNUMMER DATUM ORGANISATIEONDERDEEL Sociale zaken

VOLGNUMMER DATUM ORGANISATIEONDERDEEL Sociale zaken DATUM ORGANISATIEONDERDEEL 09-06-2015 Sociale zaken CORRESPONDENTIENUMMER BIJLAGEN STELLER 2015-19918 Div. Zwaga/350 4231 Arend.zwaga@maastricht.nl ONDERWERP RAADSVOORSTEL Gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie

Nadere informatie

Tussentijdse rapportage 2015 Realisatie januari tot en met september Outlook 2015. Algemeen Bestuur

Tussentijdse rapportage 2015 Realisatie januari tot en met september Outlook 2015. Algemeen Bestuur Tussentijdse rapportage januari tot en met Algemeen Bestuur Inleiding Voor u ligt de Tussentijdse rapportage. Deze rapportage biedt inzicht in de financiële resultaten van Holland Rijnland over de periode

Nadere informatie

Actie/info Onderwerp Besluit

Actie/info Onderwerp Besluit BESLUITENLIJST van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 5 april 2011. Aanwezig: H.H. Jonker, burgemeester T.A. Stoop, wethouder G.B. van der Vlies, wethouder F.J. van de Velde, wethouder

Nadere informatie

MPGR GR Aan de Drechtraad Postbus AP DORDRECHT. Dordrecht, 10 juni 2013

MPGR GR Aan de Drechtraad Postbus AP DORDRECHT. Dordrecht, 10 juni 2013 SP DORDRECHT 1 1I 1 MPGR32013061209110050 GR3 12.06.2013 0050 g k 5 Usik M er wedestr aat 275 3313 GT DORDRECHT spil Aan de Drechtraad Postbus 619 3300 AP DORDRECHT Dordrecht, 10 juni 2013 Onderwerp: meev

Nadere informatie

Onderwerp Tussentijdse rapportage samenwerking belastingen Lisse/Noordwijk - Besluitvormend

Onderwerp Tussentijdse rapportage samenwerking belastingen Lisse/Noordwijk - Besluitvormend BESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 8 oktober 2013 nummer: 2013_BW_00620 Onderwerp Tussentijdse rapportage samenwerking belastingen Lisse/Noordwijk - vormend Beknopte samenvatting Verkenningsfase van het

Nadere informatie

Openbaar. Notulen. van de vergadering van burgemeester en wethouders

Openbaar. Notulen. van de vergadering van burgemeester en wethouders 31 januari 2017 nummer 1182689 Openbaar Notulen van de vergadering van burgemeester en wethouders Aanwezig: de burgemeester de secretaris de notulist drs. J. van Belzen mr. D. Vermaat L.P. van der Linden

Nadere informatie

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders Nummer: Datum vergadering: 10-09-2013 Onderwerp: Verlenging tijdelijke dienstverbanden SW NoordWestGroep Conceptbesluit: Samenvatting: NoordWestGroep toestemming

Nadere informatie

VOORSTEL DRECHTSTEDENBESTUUR

VOORSTEL DRECHTSTEDENBESTUUR Planning voor procedure: DSB via mail VOORSTEL DRECHTSTEDENBESTUUR Portefeuillehouder Datum (van opstellen stuk) Status behandeling Carrousel E. van de Burgt 23 oktober 2014 nvt Steller E-mail Telefoonnummer

Nadere informatie

Besluitenlijst Commissie Regionale aangelegenheden, Economie en Financiën 26-09-2007

Besluitenlijst Commissie Regionale aangelegenheden, Economie en Financiën 26-09-2007 Besluitenlijst Commissie Regionale aangelegenheden, Economie en Financiën 26-09-2007 Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raadscommissie Regionale aangelegenheden, Economie en Financiën d.d.

Nadere informatie

Overdrachtsdossier regionale samenwerking

Overdrachtsdossier regionale samenwerking Overdrachtsdossier regionale samenwerking Dit document geeft een kort en bondig overzicht van de regionale samenwerking in de Metropoolregio Eindhoven. Het overzicht is gesorteerd per gremium, met een

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Onderwerp: Registratienummer: 00610473 Op voorstel B&W d.d.: 16 mei 2017 Datum vergadering: 30 mei 2017 Portefeuillehouder: Rol gemeenteraad: Zienswijze concept Ondernemingsplan

Nadere informatie

aan kopie van datum regioraad

aan kopie van datum regioraad Memo aan kopie van datum Gemeenteraad Vertegenwoordigers 5112014 regioraad betreft Regioraad 12 november 2014 Geachte raadsleden, Ten behoeve van de voorbereiding van de regioraadsvergadering op 12 november

Nadere informatie

Dienstverlening W. van den Beucken

Dienstverlening W. van den Beucken Raadsvoorstel GEMEENTEBESTUUR onderwerp ICT samenwerking Roermond, Venlo en Weert raadsnummer 2013 65 collegevergadering d.d. 20-08-2013 raadsvergadering d.d. 25-09-2013 fatale termijn programma portefeuillehouder

Nadere informatie

Netwerkdemocratie Drechtsteden

Netwerkdemocratie Drechtsteden Netwerkdemocratie Drechtsteden Drechtstedendinsdag 7 december 2010 Opdracht Drechtraad 16 juni jl. Op basis van de rapporten commissies Scholten II en Meijdam 1. Instellen en organiseren van de Drechtstedendinsdag

Nadere informatie

Voorstel Beschikbaar stellen van een krediet van ,-- ten behoeve van een eenmalige bijdrage in de aanloopkosten van de ICT samenwerking.

Voorstel Beschikbaar stellen van een krediet van ,-- ten behoeve van een eenmalige bijdrage in de aanloopkosten van de ICT samenwerking. Voorbereidende raadsvergadering: 11 oktober 2011 Besluitvormende raadsvergadering: 1 november 2011 Portefeuillehouder: E. Damen AAN DE GEMEENTERAAD Nummer : 2011/46 Datum : 23 september 2011 Onderwerp

Nadere informatie

Raadsvoorstel ISE - Intentieovereenkomst

Raadsvoorstel ISE - Intentieovereenkomst gemeente Eindhoven 16R6733 Raadsnummer Inboeknummer 16bst00378 Beslisdatum B&W 22 maart 2016 Dossiernummer 16.12.252 Raadsvoorstel ISE - Intentieovereenkomst Inleiding In 2005 heeft uw gemeenteraad ingestemd

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 8.1. Onderwerp: Jaarstukken, ontvlechting en liquidatie Welstandszorg Noord- Brabant (WzNB) Mooi Brabant

RAADSVOORSTEL Agendanummer 8.1. Onderwerp: Jaarstukken, ontvlechting en liquidatie Welstandszorg Noord- Brabant (WzNB) Mooi Brabant RAADSVOORSTEL Agendanummer 8.1 Raadsvergadering van 12 november 2009 Onderwerp: Jaarstukken, ontvlechting en liquidatie Welstandszorg Noord- Brabant (WzNB) Mooi Brabant Verantwoordelijke portefeuillehouder:

Nadere informatie

RAADSBERICHT (voor de leden van de raad en de algemene raadscommissie)

RAADSBERICHT (voor de leden van de raad en de algemene raadscommissie) RAADSBERICHT (voor de leden van de raad en de algemene raadscommissie) Van Aan : het college van burgemeester en wethouders : de raads- en commissieleden Datum : 24 juni 2015 Nr. : 2015-67 Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Portefeuillehouder Datum H.L.J. Mirck 28 juni 2013 Steller E-mail Telefoonnummer Marien Jongkind marien.jongkind@gemeentemolenwaard.

Portefeuillehouder Datum H.L.J. Mirck 28 juni 2013 Steller E-mail Telefoonnummer Marien Jongkind marien.jongkind@gemeentemolenwaard. VOORSTEL DRECHTRAAD Portefeuillehouder Datum H.L.J. Mirck 28 juni 2013 Steller E-mail Telefoonnummer Marien Jongkind marien.jongkind@gemeentemolenwaard.nl 06-10525667 Onderwerp Raadsopdracht en financiering

Nadere informatie

*1518441* Statenvoorstel

*1518441* Statenvoorstel Statenvoorstel ** Aan Provinciale Staten Onderwerp Zomernota 2013 Besluitvormingsronde Statendag 25 september 2013 (ov) / 16 oktober 2013 Agendapunt 1. Beslispunten 1. De Zomernota 2013 vast te stellen;

Nadere informatie

Het pluspakket moet gelezen worden als maatwerk, waardoor ruimte wordt geboden voor de lokale autonomie en het voeren van lokaal beleid.

Het pluspakket moet gelezen worden als maatwerk, waardoor ruimte wordt geboden voor de lokale autonomie en het voeren van lokaal beleid. Aan de leden van de gemeenteraad B.J. Nootenboom Wethouder Uw brief van: 17 april 2013 Ons kenmerk: 395123 Uw kenmerk: 392770 Contactpersoon: S. Krikke Bijlage(n): - Afdeling: BAR-staf Onderwerp: Beantwoording

Nadere informatie

Voorgesteld wordt de volgende uitgangspunten voor de begroting 2014 te hanteren:

Voorgesteld wordt de volgende uitgangspunten voor de begroting 2014 te hanteren: Nota voor : vergadering Algemeen Bestuur Datum : 19 december 2012 Onderwerp : Uitgangspunten begroting 2014 en planning besluitvorming Agendapunt : 5 Kenmerk : AB/1224 Bijlage: Planning en controlcyclus

Nadere informatie

Vergadernotitie voor de Drechtraad van 16 juni 2010

Vergadernotitie voor de Drechtraad van 16 juni 2010 bijlage 18 Vergadernotitie voor de Drechtraad van 16 juni 2010 Onderwerp Verkorting referteperiode Langdurigheidstoeslag tot 3 jaar en aangepaste Verordening Langdurigheidstoeslag Drechtsteden agendapunt

Nadere informatie

Reg.nr: FLO/2012/13137 Pagina 1 van 5. Begrotingswijziging WOZL 2012 i.v.m. uitstel van betaling Licom NV

Reg.nr: FLO/2012/13137 Pagina 1 van 5. Begrotingswijziging WOZL 2012 i.v.m. uitstel van betaling Licom NV Reg.nr: FLO/2012/13137 Pagina 1 van 5 GEMEENTE NUTH Raad: 2 oktober 2012 Agendapunt: RTG: nvt AAN DE RAAD Onderwerp: Begrotingswijziging WOZL 2012 i.v.m. uitstel van betaling Licom NV 1. Samenvatting Nu

Nadere informatie

College. Verhinderd. Onderwerp. Agendapunt. 1. Opening De voorzitter opent om uur de vergadering.

College. Verhinderd. Onderwerp. Agendapunt. 1. Opening De voorzitter opent om uur de vergadering. CONCEPT BESLUITENLIJST BEHORENDE BIJ DE OPENBARE VERGADE- RING VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE GULPEN-WITTEM, GEHOUDEN IN DE RAADZAAL VAN HET GEMEENTEHUIS TE GULPEN DATUM 23 juni 2016 AANWEZIG wnd. Voorzitter

Nadere informatie

T.J. Kolsteren raad oktober 2012

T.J. Kolsteren raad oktober 2012 Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email T.J. Kolsteren 040-2083563 tko@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp Bestuursrapportage 2012 (begrotingswijziging) 12raad00592

Nadere informatie

Sharon Reniers De begroting van het SRE 2015 ligt voor waarbij verzocht wordt om al dan niet een reactie te geven.

Sharon Reniers De begroting van het SRE 2015 ligt voor waarbij verzocht wordt om al dan niet een reactie te geven. Toelichting Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email Sharon Reniers 040-2083695 sre@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp Aanbieden begroting SRE 2015 14raad00210

Nadere informatie

Financiën Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zuid-Hollandse Eilanden (GGD ZHE)

Financiën Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zuid-Hollandse Eilanden (GGD ZHE) Aan burgemeester en wethouders ingekomen: reg.nr.: datum: 11 augustus 2009 sector/stafafdeling: samenleving portefeuillehouder: W. A. J. Borgonjen ontworpen door: J. Laurs-Breur par. par. afd.hfd. par.

Nadere informatie

MEMO BIJLAGE 2. Incidentele kosten

MEMO BIJLAGE 2. Incidentele kosten gemeente Hardinxveld-Giessendam MEMO BIJLAGE 2 Aan : Klankbordgroep toetreding Drechtsteden Van : Bestuurlijke stuurgroep toetreding Drechtsteden Kenmerk : Zaak : Datum : 8 november 2016 Betreft : Actuele

Nadere informatie

Vereniging van Zeeuwse Gemeenten. Aan de colleges van burgemeester en wethouders van de Zeeuwse gemeenten. ledenbrief

Vereniging van Zeeuwse Gemeenten. Aan de colleges van burgemeester en wethouders van de Zeeuwse gemeenten. ledenbrief Vereniging van Zeeuwse Gemeenten Aan de colleges van burgemeester en wethouders van de Zeeuwse gemeenten ledenbrief 2016-001 status standpuntbepaling ons kenmerk BO bijlage(n) -2- contactpersoon bezoekadres

Nadere informatie

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer)

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer) Vergadering: 11 december 2012 Agendanummer: 12 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der

Nadere informatie

Advies: In te stemmen met de Bestuursrapportage 2014 en deze ter vaststelling aan de raad aan te bieden.

Advies: In te stemmen met de Bestuursrapportage 2014 en deze ter vaststelling aan de raad aan te bieden. VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & VOORSTEL AAN DE RAAD Van: R.C. Ouwerkerk Tel.nr.: 8856 Nummer: 14A.00661 Datum: 5 september 2014 Team: Concernzaken Tekenstukken: Ja Bijlagen: 2 Afschrift aan:

Nadere informatie

GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN. voor de vergadering van burgemeester en wethouders. van 12 april 2011. nummer 14

GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN. voor de vergadering van burgemeester en wethouders. van 12 april 2011. nummer 14 GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN voor de vergadering van burgemeester en wethouders van 12 april 2011 nummer 14 A.B. Blase, A.L. Cardon, S.J. Veerman, P.J. Verheij, A.M. van den Berg, burgemeester wethouder

Nadere informatie

NOTULEN. voor de vergadering van burgemeester en wethouders. van maandag 26 januari nummer 04. Aanwezig: P.J.

NOTULEN. voor de vergadering van burgemeester en wethouders. van maandag 26 januari nummer 04. Aanwezig: P.J. NOTULEN voor de vergadering van burgemeester en wethouders van maandag 26 januari 2015 nummer 04 Aanwezig: P.J. Verheij wethouder A.D. Zandvliet wethouder A. Kraijo wethouder A.M. van den Berg secretaris

Nadere informatie

Onderwerp Programmabegroting 2012 Samenwerkingsverband Regio Eindhoven

Onderwerp Programmabegroting 2012 Samenwerkingsverband Regio Eindhoven Raadsvoorstel Bevoegdheid Raad Vergadering Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 31 mei 2011 Registratienummer: 2011/45 Agendapunt nummer: 16 Onderwerp Programmabegroting 2012 Samenwerkingsverband Regio

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Inhoud Onderwerp : Toekomstvisie zwembad De Marke Indiener : d.d Reeds gestelde kaders : Raad d.d.

RAADSVOORSTEL. Inhoud Onderwerp : Toekomstvisie zwembad De Marke Indiener : d.d Reeds gestelde kaders : Raad d.d. RAADSVOORSTEL Inhoud Onderwerp Toekomstvisie zwembad De Marke Indiener d.d. 2-4-2015 Reeds gestelde kaders Raad d.d. Korte inhoud/samenvatting Het college heeft een toekomstvisie voor het zwembad De Marke

Nadere informatie

Onderwerp: Raadsmededeling over: Voorlopig saldo Jaarrekening 2015 - Besluitvormend

Onderwerp: Raadsmededeling over: Voorlopig saldo Jaarrekening 2015 - Besluitvormend VOORSTEL OPSCHRIFT Vergadering van 29 maart 2016 Besluit nummer: 2016_BW_00263 Onderwerp: Raadsmededeling over: Voorlopig saldo Jaarrekening 2015 - Besluitvormend Beknopte samenvatting: Vooruitlopend op

Nadere informatie

Onderwerp: De 10e wijziging van de begroting 2006 van de provincie Flevoland en de beschikbaarstelling

Onderwerp: De 10e wijziging van de begroting 2006 van de provincie Flevoland en de beschikbaarstelling Statenvoorstel P r o v i n c i e F l e v o l a n d Statenvoorstel *450788* Aan: Provinciale Staten Onderwerp: De 10e wijziging van de begroting 2006 van de provincie Flevoland en de beschikbaarstelling

Nadere informatie

Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.:

Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: 22-5-2012 B en W-besluit nr.: 12.0502 Naam programma: Programma Onderwerp: Digitalisering bouwarchief en cliëntenarchief Aanleiding: De behoefte en noodzaak

Nadere informatie

Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 4. Bijlage(n): Najaarsrapportage 2016

Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 4. Bijlage(n): Najaarsrapportage 2016 College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel DATUM 13-9-2016 NUMMER PS PS2016PS17 AFDELING MAO COMMISSIE BEM STELLER Leo Donker DOORKIESNUMMER 0646994683 DOCUMENTUMNUMMER 818ACAEO PORTEFEUILLEHOUDER

Nadere informatie