DüARPSBLÊD FüAR WYTGAERD,38)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DüARPSBLÊD FüAR WYTGAERD,38)"

Transcriptie

1 DüARPSBLÊD FüAR WYTGAERD,38)

2 1 fxrpehaj) " IT HAVfNPYH(E" 24 jaargang, na.138 dec. '93/jan. '94 verschijnt 6 keer per jaar Redactie-alres: Meekeshof 36, 9089 FM Wytgaard, tel.: Redactie: Joz.B.Roorda E.de Jong M.Hoekstra-Sieronsma A.Hofstra H.S3ntema-Sikma G.JasÇ rs-mollet A.S3ntema-Sienema AdHinistratie: (Cbk voor adreswijzigingen, opzeggingen,aanrreldingen) A.S3ntema-SienEITE, Bredyk 38,9089 BV Wytgaard. te1.: , Aln.HlHJten: /17,50 Ç r jaar ().;erige aixjnnementen /22,50 Ç r jaar. Bui tenland:/30,-- Ç r jaar en losse nl.ljtl1j2ts: voor leden /2,- en voor niet leden /4,--. Betaling: Via jaarlükse toegezonden acceptgirokaarten. ffz. IN DIT luier... 2 Van de redactie 4 Burgerlijke stand 7 Ta oantinken 10 fbrpsbelang 13 Hoe Wc:lS het ~r 18 J.G.W. 22 Twirre 24 Lyts Mar Krigel 32 Klaver aas 35 Vliegramp 44 Kaatsvereniging 46 UIt vroegere jaren 48 Plattelandsvrouwen 55 Agenda 56 Weekenddiensten Verml:llo?rdiIJ?: re redactie is niet verant WCXJrdelijk voor de inhoud van ingezonden kop). Naam en adres van de inzender dient altijd bü de redactie bekend te zijn. INZHIlX!N [([PLJ wxnme!uhir: Vóór 1 feb

3 I1 2 VAN DE REDACTIE... WAAR BLIJFT DE TIJD?? Wellicht klaagt de lezer ook weleens over de snelheid van de tijd. "De tiid ha1dt -yndied- gjin skoft". Een etmaal is beslist te kort om te doen wat men moet en/of wil doen. Je vraagt je af hoe di t toch mogelijk is in een tijd waarin we, door de voortschrijdende techniek, zoveel tijdrovende karweitjes hebben kunnen verkorten. Denk alleen maar aan al die gangbare en ingeburgerde apparaten zoals de wasmachine en, van recenter datum, de magnetron. Daarnaast worden we bijgestaan door tijdsschakelklokken (welke de gewenste apparatuur in werking kunnen stellen) door antwoordapparaten (welke de telefoon opneemt bij afwezigheid) door geautomatiseerde agenda's, draadloze telefoons, computers, afwasmachines, wasdrogers, pratende wekkers en horloges, vorstverklikkers, komp1ete "ze1freinigende" keukenmachines, "ze1fdenkende" strijkijzers, inductie kookplaten etc.etc. Als men het geld er voor over heeft, hoeft men bijna niets meer handmatig te doen. Nog even en de auto rijdt op de "automatische piloot" waar men maar naartoe wil en komt er een "huisrobot" die afstoft en stofzuigt, en een automatisch "ramen1ap-systeem" en lopen de planten zelf naar de kraan om water te tanken. Zo zijn er natuurlijk veel meer dingen te bedenken. Waar ik met bovenstaande nonsens eigenlijk naartoe wil is het fei t dat het al weer bijna Kerstmis is. De dagen waar men als een bezetene naartoe werkt, met boodschappen doen, recepten ui tzoeken, afspraken maken e. d., om op de dagen zelf te proberen zo rustig mogelijk te genieten van vrede op aarde welke \foor vele delen van de wereld en haar bevolking nog een illusie blijft.

4 3 Toch kan je niet al tijd stilstaan bij alle verschillende ellende op deze aardbol (denk alleen maar eens aan al dat d~erenleed waar je niet zo gauw iets over hoort omdat de slacht;offers er zelf geen ruchtbaarheid aan kunnen geven en moeten wachten op. de gelukkig ook nog aanwezige. barmhartige mensen) want dan word je geheid stapelgek van het fei t dat je zo machteloos bent. stapelgek van het fei t dat een heleboel dingen helemaal niet zo hoeven te zijn. Wan t als al die energie die nu gestoken wordt in algehele vernietiging en beschadiging (in de breedste zin van het woord) gebruikt werd voor werkelijk nut tige zaken. wat zou de wereld er dan nog mooi uit kunnen zien. Daar valt wel even over te dagdromen. Gelukkig is er It Havenpypke om ook even lekker bij weg te dromen. Onze RACENDE REPORTER (zie foto) heeft ook weer zijn best gedaan di t Havenpypke met extra leesvoer te vullen: van gedichten over hoop tot verhalen over It Skierhûs; Ome Joop schrijft het allemaal op. We hopen dat de lezer veel plezier aan het lezen van di t Havenpypke zal beleven en als men iets te melden heeft. geschikt voor publicatie. dan kan men de pen zelf natuurlijk ook ter hand nemen en dit in sturen. Aan iedereen prettige (en rustige) kerstdagen gewenst en voorzichtig het nieuwe jaar in!! A.D.H.

5 4 1lllP erly e.i anl) 10 Oktober:25 jaar getrouwd:willem en Anneke Fopma-Dijkstra Fopma'sreed 1 21 Oktober: 40 jaar getrouwd: Jappie en Jannie Schuurman Miedema, it Kleaster 8 Oktober: getrouwd: Eelke v. d. Meer en Magareth Zuiderna, Meekeshof Oktober: overleden: Jan Hoogland, echtgenoot van Tj i ts Hoogland-v.d. Heide op de leeftijd van 71 jaar, Meekeshof 39. Geboren: 5 Nov. Jan Douwe, zoon van Age Jan en Gea Jorna Hoekstra, Buorren 38.,~ ~,J \ Op Buorren 32 zijn komen wonen P. v.d. Woude en R. Rozendaal. Welkom in ons dorp. Nieuwe abonnees P. v.d. Woude en R. Rozendaal Buorren 32 Wytgaard Loise Zuidersma en Janny v.d. Wal Buorren 28 Wytgaard J. de Vries-Spoor Voermanspad HX Drachten

6 5 RECTIFICATIE 16 augustus: 25 j aar getrouwd, Sietse en Dora Hoekstra ~oekema, Meekeshof 17. Adreswijziging Doeke en Boukje Schaafsma-Poelsma van Buorren 32 naar it Kleaster 16,Wytgaard. Jan en Trudy Overzet-Fopma van Tjissema 3 naar Vossenburcht 39, 9259 AL Hardegarijp. Mevr. Tekstra-Dröp van it Kleaster 5 naar Parkhove Kleyenburg kamer 11, Achter de Hoven, Leeuwarden Mevr. Ram-de Leeuw van i t Kleaster 14 naar Vegelingshof kamer 27, 8501 BZ Joure. Gewijzigd adres mevr. Trude Jorna-Haringsma: "Verpleeghuis Nieuw-Toutenburg". Zomerweg 75, 9257 ME Noordbergum. Afdeling "de Singel", kamer "Aster". Hjirby wolle wy eltsenien betankje foar it meilibjen nei it ferstjerren fan myn leave man, us heit en pake. Jan Hoogland Foaral Jlmme kommen en kaartsjes hat in grutte stipe foar us west. Tige tank hjirfoar. Tjits Hoogland-v.d. Heide Frans en Atty Hiltj e en Gert Anneke en Gerrit Paula en Sipke en bernsbern

7 ; 6 Hjirby wolle wy elkenien tanksizze, dy't op wat foar wize dan ek, us sulveren houliksfeest ta in feestdei makke " hat. Willem en Anneke Fopma Q Bij deze willen wij iedereen hartelijk dank zeggen voor de bloemen, kaarten en felicitaties, die ~j hebben gekregen bij ons 40-jarige huwelijksfeest. Jappie en Janny Schuur~3n. Ondanks dat het paard van Sinterklaas kreupel was en dus dit jaar niet in Wytgaard aanwezig was,was het sinterklaas feest zeer geslaagd. Wij willen' dan ook iedereen bedanken voor hun bijdrage. De Sinterklaascommissie De opbrengst voor de nierstichting heeft f 869,70 opgebr a-::l1.t, Dank aan alle goede gevers en kollektanten. Mevr. J. Galama-Hoogeter. Opbrengst kollekte Leeuwarder Dierenbescherming: Deze kollekte, gehouden in de week van 4 oktober, heeft in Wytgaard f 78,05 opgebracht. Het bedrag komt ten goede aan het dierenasiel in Leeuwarden. De dierenbescherming wil alle goede gevers "an Wytgaard hartelijk bedanken!

8 7 TA OANTINKEN: JAN HOOGLAND Samar ynienen moasten wy yn Wytgaard dizze warbere man misse. Hoe faak haw ' wy him net troch it doarp gean sjoen om wer ien en oar troch of yn' brieve bus te dwaan. Wie der by't simmerdei keatsen, dan wie er moarns al betiid yn Ie skrep om de perken ut te lizzen en dêrmei krige hy it stadichoan al mar drokker. "'k Halt swit al wer", dat koelk him dan gauris sizzen hearre. Mar dat lette neat, hy hie der nocht oan en hielt fakentiids al klear as in aar op 'e lappen kaam! Jan Hoogland, soan fan Fràns en Antj e Hoogland-Kalsbeek, dy' t nei har trouwen yn Wytgaard wenne ha. Sa hat Jan noch in skofke yn Wurdum nei skoalle west. Mar yn dy tiid wie It sa, wer i t wurk wie, moast ek wenne wurde. Heit Fràns wie by de timmerman en by it bouwen fan it bûterfebryk te Genemuiden, hat de fem. Hoogland dêr ek noch in j iermannich wenne. Sadwaande gong hy dêr ek noch in pear jier nei skoalle ta. Nei Wergea in skofke as wenplak, is Jan fierders ynle stêd opgroeid. Hy trouwde yn 1948 mei Tj i ts v. d. Heide en krige fêst wurk by de N.S. Dan gong oant 1981, doe woelt mei it hearren al net sa bêst mear. Wy haw' tegearre moaie jierren hàn, seit Tjits en dy fiif en healjier op Meekeshof wiene prachtich. Meidwaan wat der te rêden wie. It berêden fan Ie tun wie syn nocht en wille. De buorlju hoegden it net te freegjen, hy seach it wol! Hoe faak haw I wy har I tegearre op paad sj oen, mei de bus nei de bern en de stêd. In leech plak is der fallen, benammen foar syn frou, mar ek as heit en pake. Ek de redaksj e wol him vn tankberens betinke, dizze doarpsgenoat, dy it dochs mar die! J. Roorda

9 8 - Is der noch hoop? Dy fraach nei hoop komt by J~n boppe, By it oanskogjen fan al dat leed. As wy aans elkoar in goed nijjier taroppe. Ommers wy haw' dêrfan no alle weet. Hoe moat dy miljoenen de hoop noch halde, Dy't alle ûnrant noch krekt oerlibben. Oarloch en geweld oer alleshinne walde, As wie der neat te berikken, dy't nei frede stribben. Hoe noch hoop foar al dy ferdreaune, Suver fan alles ferlitten, ut'noar skuort. Slimmer noch foar har dy't dêr bleaune, Want ommers freon en mienskip binne fuort. Is der noch hoop: ferhongerje en ferklomje yn winterkjeld. De natoer is moai, mar dan soms sa wreed; Troch droegte en dan wer wetter geweld, Dat byld bringt dan wer help op gleed. Jout it hoop, it ûnstean fan twa wralden? De iene, dy't ekonomysk wolwêzen siket, Dat is dochs net samar goed te halden, As de oare almar mear yn ûnrjocht stiket. Hoe kin'wy hjir noch hoop en help biede? Troch dy "stille wapens" almar brûke! Dy noadige soarch, foar us Mem ierde, En net almar mear nei it eigen lûke. Jouw'wy hoop, wy dy't dat allegear witte, Fan al dat lijen, dêr dy tsjustere tiid. As wy foar de Krystdagen en Nijjier sitte, Mar eltsenien kin foar de frede yn 'e striid. Wy krigen yn 't fier ferline it blide boadskip oansein, Wêr hyltiid rjocht, frede en 't ljocht yn leine Lit it wêze in begjin en gj~n ein Fan it jaan fan hoop: dêrom folle 10k en seine! J.R.

10 9 1,:IIII'II~iltiil.'I"IUIIIII'II.~fl'f"IIIIIIIIIIII'1 1111'1111' " "111111' IUIIIIIIIIIIIIII.llllllllt.llllllll"-L (Het redaktieteam van It Havenpypke wenst alle lezers 1 en relaties. zinvolle kerstdagen en een goede afsluiting _ van het oude jaar. Voor 1994 in alle opzichten een gezegend nieuwjaar toegewenst. fv'e hopen ook het volgend jaar. met nog meer zorg als goede voornemens hopelijk met uw medewerking. ons dorpsblad weer samen te stellen. - Arina Hofstra ontbreekt op de foto. ':',. fll;+' "H I t 1111 t I t 1111 H 'IH II ~'I tf~"\ ~II tll '.1" "IHI'H IIIIOH'I)III HlI" II t tlllllllhu II fllnuii' I ~"lll '11 HllhH.11 UIIIIIIIII~1U)I't! J

11 IC - DOIPSBELAIIG WYTGAAID UITBREIDINGSPLAN Zij het wat verlaat is de uitbreiding van Wytgaard bouwrijp gemaakt. De noodzakelijke voorzieningen zijn de afgelopen zomer allemaal in de grond gebracht en de nieuwe straten zijn zelfs voorzien van verlichting. Hierdoor lij kt het I s avonds wel een beetj e vreemd. Om de weg kwijt te raken hoeft het nog niet aan. Met de verkoop van bouwgrond gaat het redelij k. Tot nu toe zij n twee percelen verkocht en er wordt zelfs al gebouwd. Het wordt nog wel eens wat in Wytgaard. Mocht U belangstelling hebben bel dan F. Jansen, tel.nr.: AKTIVITEITENPLAN VAN DE GEMEENTE LEEUWARDEN. Elk jaar in de zomer ontvangt Dorpsbelang van de gemeente Leeuwarden een overzicht van Plannen en Maatregelen die de gemeente voornemens is uitte voeren. Hiervan is een overzicht weergegeven. Het was onze bedoeling geweest om dit in de vorige editie van It Havenpypke te plaatsen, maar helaas is dit blij ven liggen, vandaar alsnog, zij het dat 1993 al nagenoeg voorbij is. In het overzicht staan geen aktiviteiten met betrekking tot de Twirre vermeld. Reden hiervoor is dat het Twirre bestuur zelf alle zaken met de gemeente afhandeld, los van het Dorps belang. De aanleg van de parkeerplaatsen is nog niet uitgevoerd, de bedoeling is dat dit vooraf aan of direct na de recon structie van de Buorren wordt gedaan. Ten aanzien van reparaties straatwerk en groenonderhoud is het wenselijk eventuele klachten ook door te geven aan de secretaris; Froukje Andringa. E.Nutma, Dorpsbelang

12 11 RECONSTRUCTIE BUORREN. Volgens de gemeentelijke aktiviteiten-planning zal in de eerste helft van 1994 de reconstructie van de Buorren van start gaan. Naast het verbeteren van de verkeersveiligheid en het dorpsgezicht, zijn er het afgelopen j aar steeds meer werkzaamheden door de gemeente onder de noemer van "Reconstructie Buorren" gebracht. Zo zullen tij dens de reconstructie ook de riolerings_ aanpassingen en het verbeteren van het wegdek aan het begin van de Pûndyk, tezamen met het vergroten van de parkeerruimte aldaar, worden aangepakt. Onder het verbeteren van de verkeersveiligheid verstaan Dorpsbelang en de gemeente tevens het verbeteren van de "racebaan" situatie op "De Plof". Alhoewel, wegens grote werkdruk bij de gemeente momenteel, de voorbereidingen lijken te worden vertraagd, is de werkgroep "Reconstructie Buorren" weer opgestart. De werkgroep zal tij dens de voorbereiding en uitvoering van de reconstructie een schakelfunctie vervullen tussen de bewoners en de gemeente en zal als eerste aanspreekpunt de belangen van zowel de bewoners als het Dorpsbelang vertegenwoordigen. Eén van de eerste werkzaamheden van de werkgroep zal zijn het, tezamen met de gemeente, organiseren van hoorzittingen, alwaar de bewoners kunnen reageren op de gemeentelijke plannen. De werkgroepleden zijn; Monica Tekstra, Rudi Hoekstra, Ruurd Deelstra, Wybren Wolters en Foeke Keyzer (voorzitter). Hoewel er momenteel welnlg ontwikkelingen zljn, zullen de werkgroepleden graag openstaan voor uw vragen. Namens Dorpsbelang en de werkgroep "Reconstructie Buorren" Foeke KeY zer.

13 12 DOIPSBELAIIG lalytgaaid wenst al haar leden Gezellige Kerstdagen en een in alle opzichten Voorspoedig Nieuwjaar!

14 13 HOE WAS HET WEER OOK AL WEER?. In onderstaand artikel wordt in kort bestek het afgelopen meteorologisch jaar doorgenomen. Alle waarnemingen betreffen Wytgaard, tenzij anders vermeld. December 1992 was een maand met twee gezichten, tot de kerstdagen hadden we zacht en somber weer. Vanaf 25 dec. begon het langzaam af te koelen met als resultaat enkele nachten met matige vorst. De combinatie vorst, vrijwel windstil en zonnig weer leidde tot ideale schaatskondities op de laatste dagen van het oude jaar.velen zullen zich ook de windstille, mistige en vorstige jaarwisseling nog wel herinneren. De vorst bleef tot 5 januari, daarvoor had het nog drie nachten streng gevroren. Gedurende deze vorstperiode is er geen vlokj e sneeuw gevallen, wel was er regelmatig aanvriezende mist. De dooi_inval was definitief, vorst kwam vrijwel niet meer voor. Januari werd uiteindelijk te zacht en te nat. Het af en toe onstuimige weer resulteerde in flinke stormen op 13, 24 en 25 jan. Februari kende een lange reeks zonloze en mistige dagen; van 2 t/m 15 febr. kwam de zon er niet aan te pas. In de laatste decade kwamen hagel- en sneeuwbuien voor. Op 22 febr. lag er 's ochtends zelfs 3 cm sneeuw, een bijzonderheid, gezien de reeks sneeuwarme winters van de laatste jaren. De winter '92/' 93 was in Wytgaard een graad te warm en de hoeveelheid neerslag was ongeveer normaal. Maart is een bijzonder droge maand geworden, er viel maar 9 mm. Tot 12 maart is nog nachtvorst waargenomen, daarna werd het zachter en op 15 maart werd het eerste Friese Kievitsei bij Koudum gevonden. De droge trend werd in april doorgezet. Nachtvorst kwam maar twee keer voor. In de tweede helft van de maand schoten de temperaturen omhoog.

15 14 We mochten genieten van buitengewoon warm april weer. Op koninginnedag werd het zelfs 25,2 C; record warm. April werd de WARMSTE VAN DE EEUW!! Geen wonder dat de levende natuur ook erg voorlijk was. Het gunstige voorj aarsweer duurde ook in mei voort, de eerste helft bracht veel droog en zonnig weer. In de rest van mei viel er de broodnodige regen en de temp. steeg niet meer boven de 20 graden uit. Het voorj aar is droog, warm en zonnig geweest. De lente hoorde bij de vier warmsten van deze eeuw (sinds 1706 zij n alleen 1811 en 1862 nog warmer geweest). Een mooi voorjaar wekt onwillekeurig verwachtingen op omtrent de zomer. Dit jaar zou de zomer over het algemeen teleurstellen Juni viel niet uit de boot, het was vrij zonnig, droog en in de eerste helft vrij warm. Op 10 juni al, werd de hoogste temperatuur van dit jaar gemeten, nl.; 28,9 graden Celcius. Dit verraad al iets over het verdere verloop van de zomer. Echt strandweer was vooral voor Noord-Nederland niet meer aan de orde. Juli werd te koud en te nat. Er viel zelfs iets meer dan 100 mm regen. De laatste dagen van de maand deden meer aan de herfst dan aan de zomer denken! Augustus kan de negatieve spiraal niet doorbreken, het werd de koudste augustus sinds Op enkele korte onderbrekingen na was het de hele maand wisselvallig. Enkele dagen voor de Wytgaardster merke (20/21) knapte het weer aanzienlij k op. Echter, toen het moment daar was sloeg de wisselvalligheid weer toe. Met de hoeveelheid regen viel het overigens nog wel mee, iets meer dan gebruikelijk. Tijdens de hele zomer is maar één zomerse dag (25 graden of warmer) genoteerd, dit cijfer steekt schril af tegen de 20 zomerse dagen, plaat selijk waargenomen in Zuid-Limburg. De vakantiegangers die dit jaar voor een zuidelijke bestemming hadden gekozen waren dan ook beduidend beter af dan de "thuisblij vers".

16 15 Het zeer hardnekkige, wisselvallige weer zou ook een groot deel van het herfstbeeld bepalen. September kende slechts een handvol mooie dagen, opvallend was dat die vaak op zondag voorkwamen. Op 25 en 26 sept. werd de genadeklap uitgedeeld; er viel bijna 60 mm binnen twee dagen. De oogstwerkzaamheden in de landbouw kwamen tot stilstand en ook veel vee werd vroeg opgestald. De maand kwam als nat (114 mm), koud en somber in de boeken. De herfst ging zich niet verbeteren, integendeel~ ook oktober werd te koud en te nat. Op de vroege ochtend van 20 oktober werd in Wytgaard een nieuw Fries kouderecord gevestigd, het vroor toen 4,5 graad. In het laatste, wat koudere, gedeelte van oktober liepen de depressies ons met rust. Dit weertype zette zich voort tot in november. De wind kwam het meest uit de ZO-hoek en voerde vrlj koude lucht aan. In deze periode zij n de oogstwerkzaamheden in de landbouw weer op gang gekomen. Rond 10 november sloeg de herfst weer toe met regen en wind. Op 14 november ging de eerste herfststorm aan onze neus voorbij, langs de Zeeuwse en Hollandse kust heeft het wel gestormd. Deze depressie zou voorlopig de laatste zij n, er volgde een markante weersverandering. Boven Rusland steeg de luchtdruk tot 1050 hpa en langzaam begon de vrieskou naar ons kikkerlandje te stromen. Eerst vroor het in de nacht licht, maar vanaf 20 november kwam al matige vorst voor. Ook overdag bleef het vriezen. De combinatie van vorst en een stevige oostenwind maakte dat het er al zeer winters uitzag. Vanaf 21 november, kon er tot het eind van de maand geschaatst worden; een uniek gebeuren! November werd de op twee na, koudste van deze eeuw. Uiteindelijk viel de dooi begin dec. in. Zal november trendsetter zijn voor de komende wintermaanden? Van verschillende kanten zijn ons afgrijselijke koudegolven en hopen sneeuw aangezegd. Weer anderen voorzien dat de piepers in februari al de grond in kunnen. Ik kan U daar meer over vertellen in een volgende aflevering. Rest mij de lezers van It Havenpypke gezellige feestdagen en een heel goed 1994 toe te wensen. Kees Reitsma

17 16 U5JVAAR ~:, ~~ Wy haw ' hjir no ienris in klimaat, ~ ~~ Mei in ofgrys1ik grut ferskaat. ~ Sjogge wy noris yn it waar, Dan, is't werris moai en dan wer raar. Wy krije it samar oer us hinne, Sûnder dat wy dêr wat oan dwaan kinne. Sa is't dit jier dan ek wer gien. Us waarman Kees har der sekuer by stil stien, Hoe't it dêrmei yn 1993 foarstie. En it waar yn al syn fariaasjes wie. It waar is it meast by riten En dan wierret it net mei altiten. Hat men it fakentiids yn 'e wyn, sa't liket, Dan kin it waaie dat it riket. In swiere wynpûster, 't is dan dreech En de grouwe 10ft hinget al sa 1eech, '.far dan skuort i t troch, i t k1earret, K1eare kimen, it waar saksearret! Winterdei soms sa mistich en ticht, Mar dan docht Rûchburd wer syn plicht. It friest dat it onge1e~ ja in minske griis, Dy froast makket dan hynste iis. Mar measta1 te waarm foar de tiid fan't jier, De reedrider hat dan wer it mier! De maitiid komt soms mei einepikewaar, Mar gauris ûn1ijich, a1hie1 gjin lammewaar, De hage1sriennen f1eane jin dan om 'eearen En hearre a1mar de hege noardewyn bearen. Wy kinne dat waar dan ek wol slite, Mar 1ai;ge 1êst komt dan de moaie ri te. Fêst alle dagen mar wer sinncskyn En dan 1eafst mei in sudewyn. Mar hoelang si1 dit duorje? ' t Is meast samar om dy snuorje! It wurdt sa njonken1ytsen broeisk en near Der komt da1je op en bin' de rapen samar gear.

18 17 Ut it suden wei komme tongerloften De fûgels geane al yn grutte kloften De earste drippen)dan stjalpich reine, Mar lang om let kin dat samar eine. f~'ant de wyn is alwer romme, It waar is los, der kin noch in snjitter komme, De hjerst, suterich, de wyn beart en skuort, Giet de simmer no al fuort? It wikselt of, soms slacht it wiet oan, Mingelt it mar troch, dan is de dei bedoarn. Mar dan jout de natoer him sa prachtich del En fuort is dan al wer de l~ste swel! It waar, hjir boppe sa beskreaun, Is sa't wy ûnderfine, altyd bleaun. Wie't fan't jier, sa't us waarman seit, It takom' jier der faaks hiel. aars hinne lei t. Sa hinne en wer as't waar: wol us wol oan, Wy krije it alle dagen, ' t is sa gewoan! J.R.

19 18 Hier volgt een opsporingsbevel; Waar is de Wytgaardster jeugd massaal op vrijdagavond en zaterdagmiddag? In het jeugdhonk,want de clubs zijn weer in volle gang. Bij de jongste club, op zaterdags, hebben we kleintje jongste technootje Wytbeatje gehouden. Met als resultaatje de kampioenetjes; Gearte en Katrien. Nog onze complimenter voor ~lull outfit. Met de middelste club zijn ze begonnen met spelbingo, wat zo leuk was, dat ze er de hele avond mee zoet waren. De oudste club was wel toe aan wat "smart stuff" en due 3dden ze geen problemen met het vinden van de antwoorder. ian de intellectuele kwis door de clevere leiders in elkaar gezet, waarbij geen Wytgaardster met een bijnaam werd gepasseerd (ja, ook uw naam werd gebruikt). Daarna werd het spel Cluedo gespeeld, waarvoor geen genoe~ ruimte is om uit te legger! wat dit spel inhoudt??? Kunt u uw nieuwsgierigheid niet bed~lngen dan kunt u telefoniscf kontakt opnemen met het jeugdhonk (51317). Over Technowytbeat: hier kunnen we niks over zeggen want woorden schieten hier te kort. Oké, we proberen u eer beetje een idee te geven; i'1achtig, flippen, te gek, cool, onwij s gaaf, vermoeiend, te wauw, beesten, ooooontzettend, enz, enz. Ook nog even een pluimpje voor de hardwerkende vrijwilligers, mede dankzij hun werd technowytbeat eer succes. T,ve willen iedereen die een laken heeft gegever nog even hartelijk bedanken. De fam. Koopmans, Arn. Cathstr., is de winnaar geworder van een heerlijke taart à la Sybesma. Ook St. Maarten hebben we gevierd en toen gingen we massaa: op dieet, maar oh nee, daar kwam Sinterklaas met zijn pietei met een zak vol lekkers. Sinterklaas weet alles maar tocl had ie nog wat over voor de clubkids.

20 19 Nu denken jullie natuurlijk dat er een rustperiode komt, forget it maar, op 1 januari, hebben we natuurlijk Nieuwj aarsbal, waar iedereen van harte welkom is. Zo nu weten jullie weer wat er met ons gebeurd is. Roland, Anja, Heleen, Watse, Sandra, Michael en Berber JEUGDCLUB --- ~LJTGAARD,~ '" 6 (, IJ t\ ~ nn" nniln De. J-. c. (;). e..e.z 0 e.a..vu, een.. p/l..r.lli9e. Juvv.,t en. een.. ge.lullkige. ja~~~eling toe.. wen./.d alle..ûde.n. en. a.n.ci..ea-e De. ).C.'.J. o~gani~~ dil ja~ we.~ hel ze.~ popul.cl-ia.e. N I [ U '.J J A ARS DAL. I e.clvz..e..e.n. i..~ van hcl./d..e. we.l.kom vanaf!. O, 30 uw/.. Den.k ~om: Vol. i~ vo!..! '! sa. ljou, IN "D[ ïi.jj)?.i?["!

21 TEe HNO - WY T B E AT. 20 Op het gebied van muziek sta ik altij d open voor nieuwe dingen. Als mensen enthousiast ZlJn over een band of genre ben ik meestal wel bereid om er naar te luisteren. Voor één genre was ik echter nooit warm te krijgen, nl.: HOUSE. Dat constante gedreun, dat idiote ge dans en al dat gedoe er omheen; ik vond het twee keer niks. Een avondje "Techno-Wytbeat" trok me daarom helemaal niet aan. Het was bovendien koud en een lange Openbaar Vervoer-Reis wachtte. Puur op wilskracht en nieuwsgierigheid kocht ik het treinkaartje Groningen Leeuwarden. Het scheelde weinig of ik had HET feest gemist (ik krijg nog koude rillingen als ik aan die mogelijkheid denk)!! De binnenkomst was echter alles behalve opwindend. De foyer zag er wat troosteloos uit en ook Klaas Hellinga en Anneke Fopma hadden hun house-outfit thuis gelaten. Terwij 1 ik muntj es stond te kopen zag ik links van mij een donker gapend gat. Uit dit gat ontsnapte mist, luide muziek, geschreeuw en af en toe een bezweet lichaam. Daar gebeurde het dus! Enigszins gespannen stapte ik het gat binnen en sloeg instinctief rechtsaf. Aan de bar leunend liet ik het geheel rustig over me heen komen. Je kende de Twirre niet meer terug!. De anders zo doffe muren waren weggewerkt met beschilderde lakens; in het midden van de zaal was een hartvormig podiumpje aangebracht waar een aantal meiden in strakke kleding stond te housen alsof het een lust was. Het geheel werd verlicht door een flitsende lichtshow en in het bijzonder door de stroboscoop (U weet wel, zo'n irritant schokkerig licht waardoor je bewegingen op die van een robot beginnen te lijken). Op het grote podium speelde de eerste band. "Een te gekke band", verzekerde een ingewij de mij. De band had op het eerste gezicht meer weg van een verdwaalde informaticaklas, want tussen de rook door onderscheidde ik alleen maar computers. Toen ik dit detail bij enkele omstanders naar voren bracht, schudden zij triest hun hoofd.

22 21 Ervan uitgaande dat dit een domme vraag \vas, hield ik verder m'n mond en bestelde een pilsje. Terwij 1 ik rustig van mij n bier zatte genieten, merkte ik op dat mijn rechtervoet op het ritme van de muziek mee zat te tikken. Op een gegeven moment werd het erger en mij n linkervoet begon mee te doen. Na een tij dj e \Vat onnozel te hebben staan hoppen, nam ik dé beslissing van de avond: ik ging naar de dansvloer!? Onder het toeziend oog van een "body-painted-girl" en een heuse vuurspuwer (echt waar!), houste ik, samen met vele anderen, me helemaal het nep-lazarus. "The beat", zoals de Amerikanen zeggen, "got me under control". En omdat house-muziek qua ritme weinig variatie kent, danste je maar door. Het gevolg was dat ik na de laatste band compleet kapot was: pij nlij ke nek--, bovenbeen- en heupspieren. Kortom, ik was toe aan wat rust. De organisatie, die de gehele avond uitstekend onder controle had, had 66k daar op gerekend. ZjJ bood vermoeide dansers een plaatsje aan in de "Chill-Out Room". Kort gezegd hield dit in dat jein het jeugdhonk even tot rust kon komen onder het genot van een drankj e, met op de achtergrond normale, vertrouwde muziek. Het \Verd bij na alweer ochtend toen ik in bed kroop en mezelf gelukkig prees dat mijn nieuwsgierigheid de strijd tegen de kou had gewonnen. Jan Jorna.

23 22 ITil\trum ~~[J)IE rnll~~~ BIL J ART E N Als tij delij ke oplossing had het bestuur van Stichting de Twirre een biljart in de parochiezaal geplaatst. De bedoeling was dat dit maar voor een seizoen zou ZlJ n, maar door oponthoud voor de verbouwing zij n dat er drie geworden. Zoals het zich aan het begin van 1993 liet aanzien zou met de aanvang van het seizoen de Twirre zover verbouwd ZlJn, dat alle aktiviteiten, dus ook het biljarten,in de Twirre konden worden gehouden. Op het allerlaatste moment, zoals U in het vorige Havenpypke hebt kunnen lezen, heeft wethouder B. Bilker besloten de raad voor te stellen om de verbouwing, gezien de financiële toestand van de gemeente, niet te laten doorgaan. Het besluit hierover is nog niet gevallen, maar toch heeft het bestuur besloten, gezien de omstandigheden in de parochiezaal en het groeiend aantal leden van de biljartclub, om het biljart in de foyer van de Twirre te plaatsen. Hiervoor waren enkele aanpassingen noodzakelij k, maar vanaf 24 sept. j.1. kan er in de foyer gebruik gemaakt worden van het biljart. Voor iedereen, die graag deze sport beoefent, is er op openingstijden (alle avonden waarop er gesport wordt) gelegenheid van het biljart gebruik te maken. Het Bestuur.

24 23 ~ttn<c Iffittn11'llg <cl(q)1f]p)~<cce rmttlflillitml })}) IQ) le ilwlliri~.ie/}) 'Wnjtt~~~lfcdl Voor het huren van laai akkommodatiè in het Jorpscentrum "De Twirre"kunt u terecht bij Je behcerster. l1lcvr.w.de Ruiter-Talsma, Buorre n 4'2,. telefoon51797 Het bestuur van de Stichting Dorpscentrum "Oe Twirre" te Wijtpaard wenst allen in het licht van de aktiviteiten voor ons dorpscentrum een heel sportief NIEUWJAAR toe ' ~

25 24 UL YTS MAR KR/GEL" Allereerst willen we beginnen om een dikke pluim uit te delen aan de spelers van het jeugdtoneel en al hun medewerkers. Maandenlang hebben ze keihard gewerkt en het resultaat mocht er zijn. (Vooral als je bedenkt dat ze alles zelf hebben gedaan; van teksten tot programmaboekje). En wat is er dan mooier om te spelen voor een zaal vol mensen. Jongens, jullie hadden het verdiend! Ondertussen zijn de repetities voor de volgende uitvoering ook al weer in volle gang. Men is druk bezig om op 21 en 22 januari 1994 een "gouwe ouwe" op de planken te krijgen, nl. SIL DE STRANJUTTER". Houdt deze data dus alvast vrij, want dit mag U niet missen!! En dan heeft LMK in maart ook nog wat te vieren. De vereniging bestaat volgend jaar 75 jaar. Vanuit de ledenvergadering was het verzoek gekomen om iets te organiseren voor het hele dorp. Via de verenigingen is geprobeerd om iets op poten te zetten, maar doordat verenigingen zich terugtrokken en door te weinig animo, hebben we als bestuur besloten om het feest te vieren in besloten club. Bestuur LMK

26 2.5 Ol I.. I. I., ~.. I I, I I -.. I I ~ UL YTS MAR KR/GEL" winsket alle TDANIELFREDNEN gesellige Krystdagen en in lokkich N/ïiier!

27 26 POSTBODE IN DE GORDEL VAN SMARAGD We zijn onze Indonesië-vakantie gestart in Maleisië waar we waren uitgenodigd door vrienden. Hij is daar Directeur van een Philipsfabriek in Sungai Petani. Zij hebben een dienstmeisje van Indonesische afkomst. Toen Mistri, zoals ze heet, ons wat beter leerde kennen en hoorde dat we een reis door Indonesië gingen maken, vroeg ze ons een brief voor haar te posten in Jakarta. Wij wilden dat graag doen maar waren toch verbaasd over dit verzoek. Bij navraag bleek dat zij al veel brieven naar huis had gestuurd maar nog nooit antwoord had ontvangen. Zij dacht daarom dat brieven in Maleisië gepost, wellicht niet in Indonesië zouden arriveren. Wij deelden haar twijfel want wij hadden vanuit "buurland" India eens 60 vakantiekaarten verstuurd waarvan maar 10 de bestemming hadden bereikt. Niet gestempelde postzegels zijn een aantrekkelijke bijverdienste in deze landen. Wij stelden daarom meteen voor dat we de brief zelf wel wilden bezorgen als we redelijk in de buurt zouden komen. Het bleek dat we op ongeveer 80 km. van haar woonplaats op Java twee overnachtingen zouden hebben. Het meisje was helemaal in de wolken dat we dat voor haar wilden doen. We kopieerden foto's van haar ouders en dat bleek achteraf een goede zaak. De reisleidster vertelde ons namelijk dat we de woning niet konden traceren zoals in Nederland op basis van een uniek adres. De addressering bestond uit een gemeentenaam, een dessanummer en een kampongnummer. Op basis van die nummering zouden we dan moeten vragen in welk huis we moesten zijn. En de reisleidster zei ons (ze was zelf Indonesische) dat als we navraag zouden doen, dan was de kans groot dat we als antwoord zouden krijgen: "We ennen die mensen heel goed, ze zijn helaas niet thuis maar wij willen het pakje graag voor u bezorgen". En of het pakje dan ooit de eindbestemming bereikt is zeer twijfelachtig. We hadden een taxi gehuurd voor de hele dag met een redelijk Engels sprekende chauffeur die voor ons ook als tolk dienst kan doen. Hij was tevens onze gids onderweg en vertelde ons allerlei wetenswaardigheden over zijn land. Werkelijk een paradijs op aarde, waar mensen zich onbekommerd in de openlucht baden, als er maar ergens stromend water is. Na veel vragen vonden we uiteindelijk de familie van Mistri, die we heel snel vertelden dat het erg goed ging met haar, want we zagen de bezorgdheid op hun gezichten. Dat veranderde daarna snel en er ontstond een feestelijke stemming waar wij het middelpunt van werden. De vader was dominant in de familie en de moeder bleef op de achtergrond. Het uitblijven van een brief werd verklaard door de relatief hoge posttarieven in Indonesië. We werden al snel omringd door een twintigtal familieleden en later kwamen er nog een heleboel nieuwsgierige dorpsgenoten bij. Het gesprek verliep uitstekend dankzij onze chauffeur. We werden overladen met voedsel en drankjes. Opeens vroeg de vader via de tolk of ik een prachtig kleurig schilderij als geschenk wilde accepteren, want hij wilde zijn dankbaarheid tot uitdrukking brengen. Het was een voorstelling van de Ramayana, een verhaal uit de Hindoeïstische mythologie. We vonden eigenlijk dat we het geschenk niet konden aannemen. We wisten bovendien niet hoe we het schilderij in het vliegtuig zouden kunnen vervoeren. Ik zei daarom dat ik heel blij was met zijn geschenk, dat we het graag zouden willen accepteren, maar dat het om praktische redenen niet mee konden nemen.

FOAR WYTGAARD DOARPSBL~D

FOAR WYTGAARD DOARPSBL~D DOARPSBL~D FOAR WYTGAARD Foar alle RUWFOER o.o.: - persfezels - snijmais - bierbostel - foerjirpels En finseis ek folr alle soerten krêftfoer dy't it Wst. by jo'ba.i.-rant.o.n pa kinn. jo ter}ocht. by:

Nadere informatie

T HAVEIIPYPIGE. vv,.~n..psblêd foar WYTGAERD

T HAVEIIPYPIGE. vv,.~n..psblêd foar WYTGAERD T HAVEIIPYPIGE vv,.~n..psblêd foar WYTGAERD / Mensenwonen overal; instedenendorpen, aan rivierenenvaarten; in poldersen op eilanden. EndeRabobankis altijd in debuurt. Rabobaok ~ geld pn goede raad Verlengde

Nadere informatie

de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum

de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum Januari 2015 APK KeurIng 19,95 all In uw Peugeot EN haaima elly Hofstede - Peugeot 208,,Voor mijn werk als mediator moet ik veel rijden. Ik maak

Nadere informatie

de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum

de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum April 2014 APK KeurIng 19,95 all In uw Peugeot EN haaima elly Hofstede - Peugeot 208,,Voor mijn werk als mediator moet ik veel rijden. Ik maak heel

Nadere informatie

Snertrit 21 november vanaf t Hafhoefke

Snertrit 21 november vanaf t Hafhoefke Hete chocola en 'Op e Hichte' De winter mét vorst staat onverwacht snel voor de deur. Verwarming moet een graadje (of twee graadjes...) hoger, schaatsen zijn uit het vet, Elfstedenkoorts dreigt met een

Nadere informatie

Officieel orgaan van Plaatselijk Belang Mildam Jaargang 8 - nr. 3 Verschijnt 4 x per jaar Oplage: 320 stuks

Officieel orgaan van Plaatselijk Belang Mildam Jaargang 8 - nr. 3 Verschijnt 4 x per jaar Oplage: 320 stuks Mildamster Brêge Colofon Redactie: Sietse van Dijk Henk Hidding Henk v.d. Kam Ab Slager Michiko Sugawara Lily Tola Renske de Vries Willy Wiersma (lay-out) Penningmeester: Grietus Brouwer Linoleumsnede

Nadere informatie

Jongereintoaniel Kom mar op! Harkema speelt In grinttegel yn e disko

Jongereintoaniel Kom mar op! Harkema speelt In grinttegel yn e disko Maandeditie: Woensdag 15 april 2015 Stichting Doarpsblêd De Harkema, jaargang 33 Courant-editie: 8 Oplage: 3000 stuks Jongereintoaniel Kom mar op! Harkema speelt In grinttegel yn e disko Heidefolk Warberfolk

Nadere informatie

Uic bericht van mij, Mark Spijkers, Holwerd MAART 2OO 1. tíàiltrààr

Uic bericht van mij, Mark Spijkers, Holwerd MAART 2OO 1. tíàiltrààr MAART 2OO 1 tíàiltrààr abijd. is geweest dooh schijnbadr ztnder roate schrapend mosselen uan de bodem uan de zee, die hier is ahijd is geweest adnwarfi de ahher met de zware hlei zanrt ab het aerbden aan

Nadere informatie

De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 38 ste jiergong nûmer 10 juny 2007

De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 38 ste jiergong nûmer 10 juny 2007 De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 38 ste jiergong nûmer 10 juny 2007 Meidielingsblêd fan: Doarpsbelangen, Oranje feriening, Krite It Pompeblêd, Muzykfer. Excelsior, Martens Cantorij, Herv. en Geref.

Nadere informatie

Hoe en waar moet ik mijn kopij voor de Bân inleveren? Bij voorkeur als rtf bestand of als een gewoon word document (geen docx) en dan in

Hoe en waar moet ik mijn kopij voor de Bân inleveren? Bij voorkeur als rtf bestand of als een gewoon word document (geen docx) en dan in Van de redactie Redactie "de Bân Jan Lammert Sijtsema jr., Merkebuorren 39a tel: 48 12 00 Annie Posthumus, Weinterp 40 tel: 48 13 81 Klaasje v.d. Woude, Te Nijenhuiswei 10 tel: 48 13 91 Durk van der Veen,

Nadere informatie

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie.

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie. Van de Voorzitter. De zomer is weer ten einde, een mooie zomer: tenminste wat het weer betreft. Een lange winter staat ons weer te wachten. De dagen worden steeds korter, dus eerder het licht aan. Voor

Nadere informatie

Februari 2008. Anno Toen Geert en Paul 100 jaar Tennisvereniging Play Back Schoolcarnaval in het nieuw Nog twee EHBO cursus Parochieberichten

Februari 2008. Anno Toen Geert en Paul 100 jaar Tennisvereniging Play Back Schoolcarnaval in het nieuw Nog twee EHBO cursus Parochieberichten Nar Gert-Jan Van oorsprong is een nar de grappenmaker aan het hof van een vorst. De kwaliteit van een nar is ook dat hij met iedereen vrijuit kan praten. En dat is nar Gert-Jan wel toevertrouwd. Ook zijn

Nadere informatie

WIJKKRANT NIEUWE PARK

WIJKKRANT NIEUWE PARK December 2012 WIJKKRANT NIEUWE PARK Het wijkteam en de redactie van de wijkkrant wensen alle bewoners van Nieuwe Park en alle andere lezers van ons blad een prettige kerst en een goed en gezond 2013 toe

Nadere informatie

Clubblad van Wieler Toer Club De Trappistentrappers Opgericht 10 april 1981 Bankrekeningnummer 16.05.25.535 Editie December 2013 jaargang 23 nr.

Clubblad van Wieler Toer Club De Trappistentrappers Opgericht 10 april 1981 Bankrekeningnummer 16.05.25.535 Editie December 2013 jaargang 23 nr. Clubblad van Wieler Toer Club De Trappistentrappers Opgericht 10 april 1981 Bankrekeningnummer 16.05.25.535 Editie December 2013 jaargang 23 nr. 2 BESTUUR Voorzitter: Frans van Saane, Berkenring 84, 4881

Nadere informatie

December 2010. Inhoudsopgave

December 2010. Inhoudsopgave December 2010 Inhoudsopgave Informatiepagina... 2 Weekenddiensten huisartsen/dierenartsen N schut, Elim, H veld... 3 Van de redactie... 4 In de Kiekerd... 7 CBS de Regenboog... 11 Dorcas... 15 S.S.N...

Nadere informatie

Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die vragen heeft over de vuurwerkramp.

Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die vragen heeft over de vuurwerkramp. Nieuwskrant 13 Mei Uitgave 13, juli/augustus 2002 Informatief magazine betreffende de gevolgen van de vuurwerkramp Uitgave 1, april 2001 Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die

Nadere informatie

November 2010. Energo 50 jaar

November 2010. Energo 50 jaar 1 Energo 50 jaar MET ENERGO 50 JAAR BIJLAGE Drie prominente personen van het Beerse Energo: medeoprichtster Annie Kauwenberg-Cuppen, huidige voorzitter Ed Weltevrede en erelid Pieter ten Haaf, al vanaf

Nadere informatie

Dorpskrant BARGER-OOSTERVELD JAARGANG 33, NUMMER 1

Dorpskrant BARGER-OOSTERVELD JAARGANG 33, NUMMER 1 Dorpskrant BARGER-OOSTERVELD JAARGANG 33, NUMMER 1 Sponsoren Dorpskrant Le Lis, Schoonheidssalon, St. Gerardusstraat 213, Barger-Oosterveld, tel: 675996 Lubbers Bouwmaterialen, Oosterveldsestraat. 54,

Nadere informatie

GEIN3DORPER IN GEIN3DORP

GEIN3DORPER IN GEIN3DORP Jaargang 28, Voorjaar 2013 GEIN3DORPER HUIS-AAN AAN-HUIS IN GEIN3DORP JAARVERGADERING 17 APRIL STICHTING MUZIEK OP MAAT GEINBURGIA TENNIS INBRAKEN GAASPERPLAS WINDSURFING BADMINTON AFVALLEN KUN JE LEREN

Nadere informatie

Jaargang 22 nr. 1 maart 2011. In dit nummer o.m.

Jaargang 22 nr. 1 maart 2011. In dit nummer o.m. Het boek wordt op 19 maart 2011 gepresenteerd op de landelijke dag van de Stichting Plotsdoven, die gehouden wordt in Madurodam, Den Haag. Het eerste exemplaar zal aan de schrijfsters worden aangeboden.

Nadere informatie

De Dorpsbode. Ledenvergadering Dorpsbelang op 28 november

De Dorpsbode. Ledenvergadering Dorpsbelang op 28 november De Dorpsbode 61 e jaargang, nr. 22 15 november 2008 VERENIGING DORPSBELANG SCHIERMONNIKOOG Ledenvergadering Dorpsbelang op 28 november Geachte leden, Hierbij bent u van harte uitgenodigd voor de jaarlijkse

Nadere informatie

zilver TC Souburg 25 jaar zilver

zilver TC Souburg 25 jaar zilver zilver TC Souburg 25 jaar zilver Navolgend stukje geschiedschrijving ontvloot mijn pen in het jaar 2000 ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum van onze tennisclub. Het bestaat uit drie delen, welke

Nadere informatie

er straks voor mij? Wie Portretten van verzorgenden Hans Hoogerheide & Ad de Jongh

er straks voor mij? Wie Portretten van verzorgenden Hans Hoogerheide & Ad de Jongh zorgt Wie er straks voor mij? Portretten van verzorgenden Hans Hoogerheide & Ad de Jongh Wie zorgt er straks voor mij? 2008 Kavanah, Dwingeloo Niets uit deze uitgave mag worden gefotokopieerd, noch in

Nadere informatie

Doarpskrante Gytsjerk 22e jiergong - januari 2015. Fam. Hoekstra Rekladruk b.v.

Doarpskrante Gytsjerk 22e jiergong - januari 2015. Fam. Hoekstra Rekladruk b.v. De Einekoer Doarpskrante Gytsjerk 22e jiergong - januari 2015 Redaksje-adres: E-mail: Waling Dykstrastrjitte 13, 9061 BL Gytsjerk einekoer.gytsjerk@gmail.com Redaksje Tjikke Krijgsman foarsitter 288 64

Nadere informatie

NUUTS VEUR UCH. Winter 2013 Jaargang 3 editie 4. Nieuws & informatie voor en door inwoners van Maria Hoop

NUUTS VEUR UCH. Winter 2013 Jaargang 3 editie 4. Nieuws & informatie voor en door inwoners van Maria Hoop NUUTS VEUR UCH Winter 2013 Jaargang 3 editie 4 Nieuws & informatie voor en door inwoners van Maria Hoop Omwonenden van het pleintje Hertenstraat/Schellaertstraat versieren voor de vijfde keer op rij hun

Nadere informatie

Jentske Withag Nederlands Kampioen Wielrennen

Jentske Withag Nederlands Kampioen Wielrennen 11 e jaargang nr. 3 december 2013 Jentske Withag Nederlands Kampioen Wielrennen In juni jl. is de 8 jarige Jentske Withag Nederlands Kampioene Mountainbiken geworden in Berlicum. Dit is een prestatie waar

Nadere informatie

Cultuur P11 Classic Concert

Cultuur P11 Classic Concert Zandvoortse Courant Actueel P3 Jury Zandvoorter v/h jaar 2006 Actueel P9 Evaluatie Strandbus Cultuur P11 Classic Concert Sport P23 Voetbal 2e jaargang nummer 42 19 oktober 2006 Het wekelijkse nieuwsblad

Nadere informatie

Kijk ook eens op: www.oerle.info

Kijk ook eens op: www.oerle.info TomTom is de weg kwijt Tapas eten in Alegria Stem op VIDO KVO wordt VKS Oersprong naar Luxemburg Eerste prijswinnaar van de crypto! Bijzondere foto s gevraagd Kijk ook eens op: www.oerle.info Jaargang

Nadere informatie

In dit nummer onder andere: Kunstroute in de Blaak. Na-inschrijving KVW. Commotie om bomenkap. Grote verbouwing apotheek en huisartsenpraktijk

In dit nummer onder andere: Kunstroute in de Blaak. Na-inschrijving KVW. Commotie om bomenkap. Grote verbouwing apotheek en huisartsenpraktijk Wijkblad De Blaak In dit nummer onder andere: Kunstroute in de Blaak Na-inschrijving KVW Commotie om bomenkap Grote verbouwing apotheek en huisartsenpraktijk Schrijfletters: Beeldhouwen met Henk de Beer

Nadere informatie

DE CORRIDOR maandelijks informatieblad voor de wijk Brouwhuis www.decorridor.nl

DE CORRIDOR maandelijks informatieblad voor de wijk Brouwhuis www.decorridor.nl Jaargang 25 september 2010 Stichting wijkblad DE CORRIDOR maandelijks informatieblad voor de wijk Brouwhuis www.decorridor.nl 25 IN DIT NUMMER Wijkvereniging de Zonnesteen met de agenda en mededelingen

Nadere informatie