DüARPSBLÊD FüAR WYTGAERD,38)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DüARPSBLÊD FüAR WYTGAERD,38)"

Transcriptie

1 DüARPSBLÊD FüAR WYTGAERD,38)

2 1 fxrpehaj) " IT HAVfNPYH(E" 24 jaargang, na.138 dec. '93/jan. '94 verschijnt 6 keer per jaar Redactie-alres: Meekeshof 36, 9089 FM Wytgaard, tel.: Redactie: Joz.B.Roorda E.de Jong M.Hoekstra-Sieronsma A.Hofstra H.S3ntema-Sikma G.JasÇ rs-mollet A.S3ntema-Sienema AdHinistratie: (Cbk voor adreswijzigingen, opzeggingen,aanrreldingen) A.S3ntema-SienEITE, Bredyk 38,9089 BV Wytgaard. te1.: , Aln.HlHJten: /17,50 Ç r jaar ().;erige aixjnnementen /22,50 Ç r jaar. Bui tenland:/30,-- Ç r jaar en losse nl.ljtl1j2ts: voor leden /2,- en voor niet leden /4,--. Betaling: Via jaarlükse toegezonden acceptgirokaarten. ffz. IN DIT luier... 2 Van de redactie 4 Burgerlijke stand 7 Ta oantinken 10 fbrpsbelang 13 Hoe Wc:lS het ~r 18 J.G.W. 22 Twirre 24 Lyts Mar Krigel 32 Klaver aas 35 Vliegramp 44 Kaatsvereniging 46 UIt vroegere jaren 48 Plattelandsvrouwen 55 Agenda 56 Weekenddiensten Verml:llo?rdiIJ?: re redactie is niet verant WCXJrdelijk voor de inhoud van ingezonden kop). Naam en adres van de inzender dient altijd bü de redactie bekend te zijn. INZHIlX!N [([PLJ wxnme!uhir: Vóór 1 feb

3 I1 2 VAN DE REDACTIE... WAAR BLIJFT DE TIJD?? Wellicht klaagt de lezer ook weleens over de snelheid van de tijd. "De tiid ha1dt -yndied- gjin skoft". Een etmaal is beslist te kort om te doen wat men moet en/of wil doen. Je vraagt je af hoe di t toch mogelijk is in een tijd waarin we, door de voortschrijdende techniek, zoveel tijdrovende karweitjes hebben kunnen verkorten. Denk alleen maar aan al die gangbare en ingeburgerde apparaten zoals de wasmachine en, van recenter datum, de magnetron. Daarnaast worden we bijgestaan door tijdsschakelklokken (welke de gewenste apparatuur in werking kunnen stellen) door antwoordapparaten (welke de telefoon opneemt bij afwezigheid) door geautomatiseerde agenda's, draadloze telefoons, computers, afwasmachines, wasdrogers, pratende wekkers en horloges, vorstverklikkers, komp1ete "ze1freinigende" keukenmachines, "ze1fdenkende" strijkijzers, inductie kookplaten etc.etc. Als men het geld er voor over heeft, hoeft men bijna niets meer handmatig te doen. Nog even en de auto rijdt op de "automatische piloot" waar men maar naartoe wil en komt er een "huisrobot" die afstoft en stofzuigt, en een automatisch "ramen1ap-systeem" en lopen de planten zelf naar de kraan om water te tanken. Zo zijn er natuurlijk veel meer dingen te bedenken. Waar ik met bovenstaande nonsens eigenlijk naartoe wil is het fei t dat het al weer bijna Kerstmis is. De dagen waar men als een bezetene naartoe werkt, met boodschappen doen, recepten ui tzoeken, afspraken maken e. d., om op de dagen zelf te proberen zo rustig mogelijk te genieten van vrede op aarde welke \foor vele delen van de wereld en haar bevolking nog een illusie blijft.

4 3 Toch kan je niet al tijd stilstaan bij alle verschillende ellende op deze aardbol (denk alleen maar eens aan al dat d~erenleed waar je niet zo gauw iets over hoort omdat de slacht;offers er zelf geen ruchtbaarheid aan kunnen geven en moeten wachten op. de gelukkig ook nog aanwezige. barmhartige mensen) want dan word je geheid stapelgek van het fei t dat je zo machteloos bent. stapelgek van het fei t dat een heleboel dingen helemaal niet zo hoeven te zijn. Wan t als al die energie die nu gestoken wordt in algehele vernietiging en beschadiging (in de breedste zin van het woord) gebruikt werd voor werkelijk nut tige zaken. wat zou de wereld er dan nog mooi uit kunnen zien. Daar valt wel even over te dagdromen. Gelukkig is er It Havenpypke om ook even lekker bij weg te dromen. Onze RACENDE REPORTER (zie foto) heeft ook weer zijn best gedaan di t Havenpypke met extra leesvoer te vullen: van gedichten over hoop tot verhalen over It Skierhûs; Ome Joop schrijft het allemaal op. We hopen dat de lezer veel plezier aan het lezen van di t Havenpypke zal beleven en als men iets te melden heeft. geschikt voor publicatie. dan kan men de pen zelf natuurlijk ook ter hand nemen en dit in sturen. Aan iedereen prettige (en rustige) kerstdagen gewenst en voorzichtig het nieuwe jaar in!! A.D.H.

5 4 1lllP erly e.i anl) 10 Oktober:25 jaar getrouwd:willem en Anneke Fopma-Dijkstra Fopma'sreed 1 21 Oktober: 40 jaar getrouwd: Jappie en Jannie Schuurman Miedema, it Kleaster 8 Oktober: getrouwd: Eelke v. d. Meer en Magareth Zuiderna, Meekeshof Oktober: overleden: Jan Hoogland, echtgenoot van Tj i ts Hoogland-v.d. Heide op de leeftijd van 71 jaar, Meekeshof 39. Geboren: 5 Nov. Jan Douwe, zoon van Age Jan en Gea Jorna Hoekstra, Buorren 38.,~ ~,J \ Op Buorren 32 zijn komen wonen P. v.d. Woude en R. Rozendaal. Welkom in ons dorp. Nieuwe abonnees P. v.d. Woude en R. Rozendaal Buorren 32 Wytgaard Loise Zuidersma en Janny v.d. Wal Buorren 28 Wytgaard J. de Vries-Spoor Voermanspad HX Drachten

6 5 RECTIFICATIE 16 augustus: 25 j aar getrouwd, Sietse en Dora Hoekstra ~oekema, Meekeshof 17. Adreswijziging Doeke en Boukje Schaafsma-Poelsma van Buorren 32 naar it Kleaster 16,Wytgaard. Jan en Trudy Overzet-Fopma van Tjissema 3 naar Vossenburcht 39, 9259 AL Hardegarijp. Mevr. Tekstra-Dröp van it Kleaster 5 naar Parkhove Kleyenburg kamer 11, Achter de Hoven, Leeuwarden Mevr. Ram-de Leeuw van i t Kleaster 14 naar Vegelingshof kamer 27, 8501 BZ Joure. Gewijzigd adres mevr. Trude Jorna-Haringsma: "Verpleeghuis Nieuw-Toutenburg". Zomerweg 75, 9257 ME Noordbergum. Afdeling "de Singel", kamer "Aster". Hjirby wolle wy eltsenien betankje foar it meilibjen nei it ferstjerren fan myn leave man, us heit en pake. Jan Hoogland Foaral Jlmme kommen en kaartsjes hat in grutte stipe foar us west. Tige tank hjirfoar. Tjits Hoogland-v.d. Heide Frans en Atty Hiltj e en Gert Anneke en Gerrit Paula en Sipke en bernsbern

7 ; 6 Hjirby wolle wy elkenien tanksizze, dy't op wat foar wize dan ek, us sulveren houliksfeest ta in feestdei makke " hat. Willem en Anneke Fopma Q Bij deze willen wij iedereen hartelijk dank zeggen voor de bloemen, kaarten en felicitaties, die ~j hebben gekregen bij ons 40-jarige huwelijksfeest. Jappie en Janny Schuur~3n. Ondanks dat het paard van Sinterklaas kreupel was en dus dit jaar niet in Wytgaard aanwezig was,was het sinterklaas feest zeer geslaagd. Wij willen' dan ook iedereen bedanken voor hun bijdrage. De Sinterklaascommissie De opbrengst voor de nierstichting heeft f 869,70 opgebr a-::l1.t, Dank aan alle goede gevers en kollektanten. Mevr. J. Galama-Hoogeter. Opbrengst kollekte Leeuwarder Dierenbescherming: Deze kollekte, gehouden in de week van 4 oktober, heeft in Wytgaard f 78,05 opgebracht. Het bedrag komt ten goede aan het dierenasiel in Leeuwarden. De dierenbescherming wil alle goede gevers "an Wytgaard hartelijk bedanken!

8 7 TA OANTINKEN: JAN HOOGLAND Samar ynienen moasten wy yn Wytgaard dizze warbere man misse. Hoe faak haw ' wy him net troch it doarp gean sjoen om wer ien en oar troch of yn' brieve bus te dwaan. Wie der by't simmerdei keatsen, dan wie er moarns al betiid yn Ie skrep om de perken ut te lizzen en dêrmei krige hy it stadichoan al mar drokker. "'k Halt swit al wer", dat koelk him dan gauris sizzen hearre. Mar dat lette neat, hy hie der nocht oan en hielt fakentiids al klear as in aar op 'e lappen kaam! Jan Hoogland, soan fan Fràns en Antj e Hoogland-Kalsbeek, dy' t nei har trouwen yn Wytgaard wenne ha. Sa hat Jan noch in skofke yn Wurdum nei skoalle west. Mar yn dy tiid wie It sa, wer i t wurk wie, moast ek wenne wurde. Heit Fràns wie by de timmerman en by it bouwen fan it bûterfebryk te Genemuiden, hat de fem. Hoogland dêr ek noch in j iermannich wenne. Sadwaande gong hy dêr ek noch in pear jier nei skoalle ta. Nei Wergea in skofke as wenplak, is Jan fierders ynle stêd opgroeid. Hy trouwde yn 1948 mei Tj i ts v. d. Heide en krige fêst wurk by de N.S. Dan gong oant 1981, doe woelt mei it hearren al net sa bêst mear. Wy haw' tegearre moaie jierren hàn, seit Tjits en dy fiif en healjier op Meekeshof wiene prachtich. Meidwaan wat der te rêden wie. It berêden fan Ie tun wie syn nocht en wille. De buorlju hoegden it net te freegjen, hy seach it wol! Hoe faak haw I wy har I tegearre op paad sj oen, mei de bus nei de bern en de stêd. In leech plak is der fallen, benammen foar syn frou, mar ek as heit en pake. Ek de redaksj e wol him vn tankberens betinke, dizze doarpsgenoat, dy it dochs mar die! J. Roorda

9 8 - Is der noch hoop? Dy fraach nei hoop komt by J~n boppe, By it oanskogjen fan al dat leed. As wy aans elkoar in goed nijjier taroppe. Ommers wy haw' dêrfan no alle weet. Hoe moat dy miljoenen de hoop noch halde, Dy't alle ûnrant noch krekt oerlibben. Oarloch en geweld oer alleshinne walde, As wie der neat te berikken, dy't nei frede stribben. Hoe noch hoop foar al dy ferdreaune, Suver fan alles ferlitten, ut'noar skuort. Slimmer noch foar har dy't dêr bleaune, Want ommers freon en mienskip binne fuort. Is der noch hoop: ferhongerje en ferklomje yn winterkjeld. De natoer is moai, mar dan soms sa wreed; Troch droegte en dan wer wetter geweld, Dat byld bringt dan wer help op gleed. Jout it hoop, it ûnstean fan twa wralden? De iene, dy't ekonomysk wolwêzen siket, Dat is dochs net samar goed te halden, As de oare almar mear yn ûnrjocht stiket. Hoe kin'wy hjir noch hoop en help biede? Troch dy "stille wapens" almar brûke! Dy noadige soarch, foar us Mem ierde, En net almar mear nei it eigen lûke. Jouw'wy hoop, wy dy't dat allegear witte, Fan al dat lijen, dêr dy tsjustere tiid. As wy foar de Krystdagen en Nijjier sitte, Mar eltsenien kin foar de frede yn 'e striid. Wy krigen yn 't fier ferline it blide boadskip oansein, Wêr hyltiid rjocht, frede en 't ljocht yn leine Lit it wêze in begjin en gj~n ein Fan it jaan fan hoop: dêrom folle 10k en seine! J.R.

10 9 1,:IIII'II~iltiil.'I"IUIIIII'II.~fl'f"IIIIIIIIIIII'1 1111'1111' " "111111' IUIIIIIIIIIIIIII.llllllllt.llllllll"-L (Het redaktieteam van It Havenpypke wenst alle lezers 1 en relaties. zinvolle kerstdagen en een goede afsluiting _ van het oude jaar. Voor 1994 in alle opzichten een gezegend nieuwjaar toegewenst. fv'e hopen ook het volgend jaar. met nog meer zorg als goede voornemens hopelijk met uw medewerking. ons dorpsblad weer samen te stellen. - Arina Hofstra ontbreekt op de foto. ':',. fll;+' "H I t 1111 t I t 1111 H 'IH II ~'I tf~"\ ~II tll '.1" "IHI'H IIIIOH'I)III HlI" II t tlllllllhu II fllnuii' I ~"lll '11 HllhH.11 UIIIIIIIII~1U)I't! J

11 IC - DOIPSBELAIIG WYTGAAID UITBREIDINGSPLAN Zij het wat verlaat is de uitbreiding van Wytgaard bouwrijp gemaakt. De noodzakelijke voorzieningen zijn de afgelopen zomer allemaal in de grond gebracht en de nieuwe straten zijn zelfs voorzien van verlichting. Hierdoor lij kt het I s avonds wel een beetj e vreemd. Om de weg kwijt te raken hoeft het nog niet aan. Met de verkoop van bouwgrond gaat het redelij k. Tot nu toe zij n twee percelen verkocht en er wordt zelfs al gebouwd. Het wordt nog wel eens wat in Wytgaard. Mocht U belangstelling hebben bel dan F. Jansen, tel.nr.: AKTIVITEITENPLAN VAN DE GEMEENTE LEEUWARDEN. Elk jaar in de zomer ontvangt Dorpsbelang van de gemeente Leeuwarden een overzicht van Plannen en Maatregelen die de gemeente voornemens is uitte voeren. Hiervan is een overzicht weergegeven. Het was onze bedoeling geweest om dit in de vorige editie van It Havenpypke te plaatsen, maar helaas is dit blij ven liggen, vandaar alsnog, zij het dat 1993 al nagenoeg voorbij is. In het overzicht staan geen aktiviteiten met betrekking tot de Twirre vermeld. Reden hiervoor is dat het Twirre bestuur zelf alle zaken met de gemeente afhandeld, los van het Dorps belang. De aanleg van de parkeerplaatsen is nog niet uitgevoerd, de bedoeling is dat dit vooraf aan of direct na de recon structie van de Buorren wordt gedaan. Ten aanzien van reparaties straatwerk en groenonderhoud is het wenselijk eventuele klachten ook door te geven aan de secretaris; Froukje Andringa. E.Nutma, Dorpsbelang

12 11 RECONSTRUCTIE BUORREN. Volgens de gemeentelijke aktiviteiten-planning zal in de eerste helft van 1994 de reconstructie van de Buorren van start gaan. Naast het verbeteren van de verkeersveiligheid en het dorpsgezicht, zijn er het afgelopen j aar steeds meer werkzaamheden door de gemeente onder de noemer van "Reconstructie Buorren" gebracht. Zo zullen tij dens de reconstructie ook de riolerings_ aanpassingen en het verbeteren van het wegdek aan het begin van de Pûndyk, tezamen met het vergroten van de parkeerruimte aldaar, worden aangepakt. Onder het verbeteren van de verkeersveiligheid verstaan Dorpsbelang en de gemeente tevens het verbeteren van de "racebaan" situatie op "De Plof". Alhoewel, wegens grote werkdruk bij de gemeente momenteel, de voorbereidingen lijken te worden vertraagd, is de werkgroep "Reconstructie Buorren" weer opgestart. De werkgroep zal tij dens de voorbereiding en uitvoering van de reconstructie een schakelfunctie vervullen tussen de bewoners en de gemeente en zal als eerste aanspreekpunt de belangen van zowel de bewoners als het Dorpsbelang vertegenwoordigen. Eén van de eerste werkzaamheden van de werkgroep zal zijn het, tezamen met de gemeente, organiseren van hoorzittingen, alwaar de bewoners kunnen reageren op de gemeentelijke plannen. De werkgroepleden zijn; Monica Tekstra, Rudi Hoekstra, Ruurd Deelstra, Wybren Wolters en Foeke Keyzer (voorzitter). Hoewel er momenteel welnlg ontwikkelingen zljn, zullen de werkgroepleden graag openstaan voor uw vragen. Namens Dorpsbelang en de werkgroep "Reconstructie Buorren" Foeke KeY zer.

13 12 DOIPSBELAIIG lalytgaaid wenst al haar leden Gezellige Kerstdagen en een in alle opzichten Voorspoedig Nieuwjaar!

14 13 HOE WAS HET WEER OOK AL WEER?. In onderstaand artikel wordt in kort bestek het afgelopen meteorologisch jaar doorgenomen. Alle waarnemingen betreffen Wytgaard, tenzij anders vermeld. December 1992 was een maand met twee gezichten, tot de kerstdagen hadden we zacht en somber weer. Vanaf 25 dec. begon het langzaam af te koelen met als resultaat enkele nachten met matige vorst. De combinatie vorst, vrijwel windstil en zonnig weer leidde tot ideale schaatskondities op de laatste dagen van het oude jaar.velen zullen zich ook de windstille, mistige en vorstige jaarwisseling nog wel herinneren. De vorst bleef tot 5 januari, daarvoor had het nog drie nachten streng gevroren. Gedurende deze vorstperiode is er geen vlokj e sneeuw gevallen, wel was er regelmatig aanvriezende mist. De dooi_inval was definitief, vorst kwam vrijwel niet meer voor. Januari werd uiteindelijk te zacht en te nat. Het af en toe onstuimige weer resulteerde in flinke stormen op 13, 24 en 25 jan. Februari kende een lange reeks zonloze en mistige dagen; van 2 t/m 15 febr. kwam de zon er niet aan te pas. In de laatste decade kwamen hagel- en sneeuwbuien voor. Op 22 febr. lag er 's ochtends zelfs 3 cm sneeuw, een bijzonderheid, gezien de reeks sneeuwarme winters van de laatste jaren. De winter '92/' 93 was in Wytgaard een graad te warm en de hoeveelheid neerslag was ongeveer normaal. Maart is een bijzonder droge maand geworden, er viel maar 9 mm. Tot 12 maart is nog nachtvorst waargenomen, daarna werd het zachter en op 15 maart werd het eerste Friese Kievitsei bij Koudum gevonden. De droge trend werd in april doorgezet. Nachtvorst kwam maar twee keer voor. In de tweede helft van de maand schoten de temperaturen omhoog.

15 14 We mochten genieten van buitengewoon warm april weer. Op koninginnedag werd het zelfs 25,2 C; record warm. April werd de WARMSTE VAN DE EEUW!! Geen wonder dat de levende natuur ook erg voorlijk was. Het gunstige voorj aarsweer duurde ook in mei voort, de eerste helft bracht veel droog en zonnig weer. In de rest van mei viel er de broodnodige regen en de temp. steeg niet meer boven de 20 graden uit. Het voorj aar is droog, warm en zonnig geweest. De lente hoorde bij de vier warmsten van deze eeuw (sinds 1706 zij n alleen 1811 en 1862 nog warmer geweest). Een mooi voorjaar wekt onwillekeurig verwachtingen op omtrent de zomer. Dit jaar zou de zomer over het algemeen teleurstellen Juni viel niet uit de boot, het was vrij zonnig, droog en in de eerste helft vrij warm. Op 10 juni al, werd de hoogste temperatuur van dit jaar gemeten, nl.; 28,9 graden Celcius. Dit verraad al iets over het verdere verloop van de zomer. Echt strandweer was vooral voor Noord-Nederland niet meer aan de orde. Juli werd te koud en te nat. Er viel zelfs iets meer dan 100 mm regen. De laatste dagen van de maand deden meer aan de herfst dan aan de zomer denken! Augustus kan de negatieve spiraal niet doorbreken, het werd de koudste augustus sinds Op enkele korte onderbrekingen na was het de hele maand wisselvallig. Enkele dagen voor de Wytgaardster merke (20/21) knapte het weer aanzienlij k op. Echter, toen het moment daar was sloeg de wisselvalligheid weer toe. Met de hoeveelheid regen viel het overigens nog wel mee, iets meer dan gebruikelijk. Tijdens de hele zomer is maar één zomerse dag (25 graden of warmer) genoteerd, dit cijfer steekt schril af tegen de 20 zomerse dagen, plaat selijk waargenomen in Zuid-Limburg. De vakantiegangers die dit jaar voor een zuidelijke bestemming hadden gekozen waren dan ook beduidend beter af dan de "thuisblij vers".

16 15 Het zeer hardnekkige, wisselvallige weer zou ook een groot deel van het herfstbeeld bepalen. September kende slechts een handvol mooie dagen, opvallend was dat die vaak op zondag voorkwamen. Op 25 en 26 sept. werd de genadeklap uitgedeeld; er viel bijna 60 mm binnen twee dagen. De oogstwerkzaamheden in de landbouw kwamen tot stilstand en ook veel vee werd vroeg opgestald. De maand kwam als nat (114 mm), koud en somber in de boeken. De herfst ging zich niet verbeteren, integendeel~ ook oktober werd te koud en te nat. Op de vroege ochtend van 20 oktober werd in Wytgaard een nieuw Fries kouderecord gevestigd, het vroor toen 4,5 graad. In het laatste, wat koudere, gedeelte van oktober liepen de depressies ons met rust. Dit weertype zette zich voort tot in november. De wind kwam het meest uit de ZO-hoek en voerde vrlj koude lucht aan. In deze periode zij n de oogstwerkzaamheden in de landbouw weer op gang gekomen. Rond 10 november sloeg de herfst weer toe met regen en wind. Op 14 november ging de eerste herfststorm aan onze neus voorbij, langs de Zeeuwse en Hollandse kust heeft het wel gestormd. Deze depressie zou voorlopig de laatste zij n, er volgde een markante weersverandering. Boven Rusland steeg de luchtdruk tot 1050 hpa en langzaam begon de vrieskou naar ons kikkerlandje te stromen. Eerst vroor het in de nacht licht, maar vanaf 20 november kwam al matige vorst voor. Ook overdag bleef het vriezen. De combinatie van vorst en een stevige oostenwind maakte dat het er al zeer winters uitzag. Vanaf 21 november, kon er tot het eind van de maand geschaatst worden; een uniek gebeuren! November werd de op twee na, koudste van deze eeuw. Uiteindelijk viel de dooi begin dec. in. Zal november trendsetter zijn voor de komende wintermaanden? Van verschillende kanten zijn ons afgrijselijke koudegolven en hopen sneeuw aangezegd. Weer anderen voorzien dat de piepers in februari al de grond in kunnen. Ik kan U daar meer over vertellen in een volgende aflevering. Rest mij de lezers van It Havenpypke gezellige feestdagen en een heel goed 1994 toe te wensen. Kees Reitsma

17 16 U5JVAAR ~:, ~~ Wy haw ' hjir no ienris in klimaat, ~ ~~ Mei in ofgrys1ik grut ferskaat. ~ Sjogge wy noris yn it waar, Dan, is't werris moai en dan wer raar. Wy krije it samar oer us hinne, Sûnder dat wy dêr wat oan dwaan kinne. Sa is't dit jier dan ek wer gien. Us waarman Kees har der sekuer by stil stien, Hoe't it dêrmei yn 1993 foarstie. En it waar yn al syn fariaasjes wie. It waar is it meast by riten En dan wierret it net mei altiten. Hat men it fakentiids yn 'e wyn, sa't liket, Dan kin it waaie dat it riket. In swiere wynpûster, 't is dan dreech En de grouwe 10ft hinget al sa 1eech, '.far dan skuort i t troch, i t k1earret, K1eare kimen, it waar saksearret! Winterdei soms sa mistich en ticht, Mar dan docht Rûchburd wer syn plicht. It friest dat it onge1e~ ja in minske griis, Dy froast makket dan hynste iis. Mar measta1 te waarm foar de tiid fan't jier, De reedrider hat dan wer it mier! De maitiid komt soms mei einepikewaar, Mar gauris ûn1ijich, a1hie1 gjin lammewaar, De hage1sriennen f1eane jin dan om 'eearen En hearre a1mar de hege noardewyn bearen. Wy kinne dat waar dan ek wol slite, Mar 1ai;ge 1êst komt dan de moaie ri te. Fêst alle dagen mar wer sinncskyn En dan 1eafst mei in sudewyn. Mar hoelang si1 dit duorje? ' t Is meast samar om dy snuorje! It wurdt sa njonken1ytsen broeisk en near Der komt da1je op en bin' de rapen samar gear.

18 17 Ut it suden wei komme tongerloften De fûgels geane al yn grutte kloften De earste drippen)dan stjalpich reine, Mar lang om let kin dat samar eine. f~'ant de wyn is alwer romme, It waar is los, der kin noch in snjitter komme, De hjerst, suterich, de wyn beart en skuort, Giet de simmer no al fuort? It wikselt of, soms slacht it wiet oan, Mingelt it mar troch, dan is de dei bedoarn. Mar dan jout de natoer him sa prachtich del En fuort is dan al wer de l~ste swel! It waar, hjir boppe sa beskreaun, Is sa't wy ûnderfine, altyd bleaun. Wie't fan't jier, sa't us waarman seit, It takom' jier der faaks hiel. aars hinne lei t. Sa hinne en wer as't waar: wol us wol oan, Wy krije it alle dagen, ' t is sa gewoan! J.R.

19 18 Hier volgt een opsporingsbevel; Waar is de Wytgaardster jeugd massaal op vrijdagavond en zaterdagmiddag? In het jeugdhonk,want de clubs zijn weer in volle gang. Bij de jongste club, op zaterdags, hebben we kleintje jongste technootje Wytbeatje gehouden. Met als resultaatje de kampioenetjes; Gearte en Katrien. Nog onze complimenter voor ~lull outfit. Met de middelste club zijn ze begonnen met spelbingo, wat zo leuk was, dat ze er de hele avond mee zoet waren. De oudste club was wel toe aan wat "smart stuff" en due 3dden ze geen problemen met het vinden van de antwoorder. ian de intellectuele kwis door de clevere leiders in elkaar gezet, waarbij geen Wytgaardster met een bijnaam werd gepasseerd (ja, ook uw naam werd gebruikt). Daarna werd het spel Cluedo gespeeld, waarvoor geen genoe~ ruimte is om uit te legger! wat dit spel inhoudt??? Kunt u uw nieuwsgierigheid niet bed~lngen dan kunt u telefoniscf kontakt opnemen met het jeugdhonk (51317). Over Technowytbeat: hier kunnen we niks over zeggen want woorden schieten hier te kort. Oké, we proberen u eer beetje een idee te geven; i'1achtig, flippen, te gek, cool, onwij s gaaf, vermoeiend, te wauw, beesten, ooooontzettend, enz, enz. Ook nog even een pluimpje voor de hardwerkende vrijwilligers, mede dankzij hun werd technowytbeat eer succes. T,ve willen iedereen die een laken heeft gegever nog even hartelijk bedanken. De fam. Koopmans, Arn. Cathstr., is de winnaar geworder van een heerlijke taart à la Sybesma. Ook St. Maarten hebben we gevierd en toen gingen we massaa: op dieet, maar oh nee, daar kwam Sinterklaas met zijn pietei met een zak vol lekkers. Sinterklaas weet alles maar tocl had ie nog wat over voor de clubkids.

20 19 Nu denken jullie natuurlijk dat er een rustperiode komt, forget it maar, op 1 januari, hebben we natuurlijk Nieuwj aarsbal, waar iedereen van harte welkom is. Zo nu weten jullie weer wat er met ons gebeurd is. Roland, Anja, Heleen, Watse, Sandra, Michael en Berber JEUGDCLUB --- ~LJTGAARD,~ '" 6 (, IJ t\ ~ nn" nniln De. J-. c. (;). e..e.z 0 e.a..vu, een.. p/l..r.lli9e. Juvv.,t en. een.. ge.lullkige. ja~~~eling toe.. wen./.d alle..ûde.n. en. a.n.ci..ea-e De. ).C.'.J. o~gani~~ dil ja~ we.~ hel ze.~ popul.cl-ia.e. N I [ U '.J J A ARS DAL. I e.clvz..e..e.n. i..~ van hcl./d..e. we.l.kom vanaf!. O, 30 uw/.. Den.k ~om: Vol. i~ vo!..! '! sa. ljou, IN "D[ ïi.jj)?.i?["!

21 TEe HNO - WY T B E AT. 20 Op het gebied van muziek sta ik altij d open voor nieuwe dingen. Als mensen enthousiast ZlJn over een band of genre ben ik meestal wel bereid om er naar te luisteren. Voor één genre was ik echter nooit warm te krijgen, nl.: HOUSE. Dat constante gedreun, dat idiote ge dans en al dat gedoe er omheen; ik vond het twee keer niks. Een avondje "Techno-Wytbeat" trok me daarom helemaal niet aan. Het was bovendien koud en een lange Openbaar Vervoer-Reis wachtte. Puur op wilskracht en nieuwsgierigheid kocht ik het treinkaartje Groningen Leeuwarden. Het scheelde weinig of ik had HET feest gemist (ik krijg nog koude rillingen als ik aan die mogelijkheid denk)!! De binnenkomst was echter alles behalve opwindend. De foyer zag er wat troosteloos uit en ook Klaas Hellinga en Anneke Fopma hadden hun house-outfit thuis gelaten. Terwij 1 ik muntj es stond te kopen zag ik links van mij een donker gapend gat. Uit dit gat ontsnapte mist, luide muziek, geschreeuw en af en toe een bezweet lichaam. Daar gebeurde het dus! Enigszins gespannen stapte ik het gat binnen en sloeg instinctief rechtsaf. Aan de bar leunend liet ik het geheel rustig over me heen komen. Je kende de Twirre niet meer terug!. De anders zo doffe muren waren weggewerkt met beschilderde lakens; in het midden van de zaal was een hartvormig podiumpje aangebracht waar een aantal meiden in strakke kleding stond te housen alsof het een lust was. Het geheel werd verlicht door een flitsende lichtshow en in het bijzonder door de stroboscoop (U weet wel, zo'n irritant schokkerig licht waardoor je bewegingen op die van een robot beginnen te lijken). Op het grote podium speelde de eerste band. "Een te gekke band", verzekerde een ingewij de mij. De band had op het eerste gezicht meer weg van een verdwaalde informaticaklas, want tussen de rook door onderscheidde ik alleen maar computers. Toen ik dit detail bij enkele omstanders naar voren bracht, schudden zij triest hun hoofd.

22 21 Ervan uitgaande dat dit een domme vraag \vas, hield ik verder m'n mond en bestelde een pilsje. Terwij 1 ik rustig van mij n bier zatte genieten, merkte ik op dat mijn rechtervoet op het ritme van de muziek mee zat te tikken. Op een gegeven moment werd het erger en mij n linkervoet begon mee te doen. Na een tij dj e \Vat onnozel te hebben staan hoppen, nam ik dé beslissing van de avond: ik ging naar de dansvloer!? Onder het toeziend oog van een "body-painted-girl" en een heuse vuurspuwer (echt waar!), houste ik, samen met vele anderen, me helemaal het nep-lazarus. "The beat", zoals de Amerikanen zeggen, "got me under control". En omdat house-muziek qua ritme weinig variatie kent, danste je maar door. Het gevolg was dat ik na de laatste band compleet kapot was: pij nlij ke nek--, bovenbeen- en heupspieren. Kortom, ik was toe aan wat rust. De organisatie, die de gehele avond uitstekend onder controle had, had 66k daar op gerekend. ZjJ bood vermoeide dansers een plaatsje aan in de "Chill-Out Room". Kort gezegd hield dit in dat jein het jeugdhonk even tot rust kon komen onder het genot van een drankj e, met op de achtergrond normale, vertrouwde muziek. Het \Verd bij na alweer ochtend toen ik in bed kroop en mezelf gelukkig prees dat mijn nieuwsgierigheid de strijd tegen de kou had gewonnen. Jan Jorna.

23 22 ITil\trum ~~[J)IE rnll~~~ BIL J ART E N Als tij delij ke oplossing had het bestuur van Stichting de Twirre een biljart in de parochiezaal geplaatst. De bedoeling was dat dit maar voor een seizoen zou ZlJ n, maar door oponthoud voor de verbouwing zij n dat er drie geworden. Zoals het zich aan het begin van 1993 liet aanzien zou met de aanvang van het seizoen de Twirre zover verbouwd ZlJn, dat alle aktiviteiten, dus ook het biljarten,in de Twirre konden worden gehouden. Op het allerlaatste moment, zoals U in het vorige Havenpypke hebt kunnen lezen, heeft wethouder B. Bilker besloten de raad voor te stellen om de verbouwing, gezien de financiële toestand van de gemeente, niet te laten doorgaan. Het besluit hierover is nog niet gevallen, maar toch heeft het bestuur besloten, gezien de omstandigheden in de parochiezaal en het groeiend aantal leden van de biljartclub, om het biljart in de foyer van de Twirre te plaatsen. Hiervoor waren enkele aanpassingen noodzakelij k, maar vanaf 24 sept. j.1. kan er in de foyer gebruik gemaakt worden van het biljart. Voor iedereen, die graag deze sport beoefent, is er op openingstijden (alle avonden waarop er gesport wordt) gelegenheid van het biljart gebruik te maken. Het Bestuur.

24 23 ~ttn<c Iffittn11'llg <cl(q)1f]p)~<cce rmttlflillitml })}) IQ) le ilwlliri~.ie/}) 'Wnjtt~~~lfcdl Voor het huren van laai akkommodatiè in het Jorpscentrum "De Twirre"kunt u terecht bij Je behcerster. l1lcvr.w.de Ruiter-Talsma, Buorre n 4'2,. telefoon51797 Het bestuur van de Stichting Dorpscentrum "Oe Twirre" te Wijtpaard wenst allen in het licht van de aktiviteiten voor ons dorpscentrum een heel sportief NIEUWJAAR toe ' ~

25 24 UL YTS MAR KR/GEL" Allereerst willen we beginnen om een dikke pluim uit te delen aan de spelers van het jeugdtoneel en al hun medewerkers. Maandenlang hebben ze keihard gewerkt en het resultaat mocht er zijn. (Vooral als je bedenkt dat ze alles zelf hebben gedaan; van teksten tot programmaboekje). En wat is er dan mooier om te spelen voor een zaal vol mensen. Jongens, jullie hadden het verdiend! Ondertussen zijn de repetities voor de volgende uitvoering ook al weer in volle gang. Men is druk bezig om op 21 en 22 januari 1994 een "gouwe ouwe" op de planken te krijgen, nl. SIL DE STRANJUTTER". Houdt deze data dus alvast vrij, want dit mag U niet missen!! En dan heeft LMK in maart ook nog wat te vieren. De vereniging bestaat volgend jaar 75 jaar. Vanuit de ledenvergadering was het verzoek gekomen om iets te organiseren voor het hele dorp. Via de verenigingen is geprobeerd om iets op poten te zetten, maar doordat verenigingen zich terugtrokken en door te weinig animo, hebben we als bestuur besloten om het feest te vieren in besloten club. Bestuur LMK

26 2.5 Ol I.. I. I., ~.. I I, I I -.. I I ~ UL YTS MAR KR/GEL" winsket alle TDANIELFREDNEN gesellige Krystdagen en in lokkich N/ïiier!

27 26 POSTBODE IN DE GORDEL VAN SMARAGD We zijn onze Indonesië-vakantie gestart in Maleisië waar we waren uitgenodigd door vrienden. Hij is daar Directeur van een Philipsfabriek in Sungai Petani. Zij hebben een dienstmeisje van Indonesische afkomst. Toen Mistri, zoals ze heet, ons wat beter leerde kennen en hoorde dat we een reis door Indonesië gingen maken, vroeg ze ons een brief voor haar te posten in Jakarta. Wij wilden dat graag doen maar waren toch verbaasd over dit verzoek. Bij navraag bleek dat zij al veel brieven naar huis had gestuurd maar nog nooit antwoord had ontvangen. Zij dacht daarom dat brieven in Maleisië gepost, wellicht niet in Indonesië zouden arriveren. Wij deelden haar twijfel want wij hadden vanuit "buurland" India eens 60 vakantiekaarten verstuurd waarvan maar 10 de bestemming hadden bereikt. Niet gestempelde postzegels zijn een aantrekkelijke bijverdienste in deze landen. Wij stelden daarom meteen voor dat we de brief zelf wel wilden bezorgen als we redelijk in de buurt zouden komen. Het bleek dat we op ongeveer 80 km. van haar woonplaats op Java twee overnachtingen zouden hebben. Het meisje was helemaal in de wolken dat we dat voor haar wilden doen. We kopieerden foto's van haar ouders en dat bleek achteraf een goede zaak. De reisleidster vertelde ons namelijk dat we de woning niet konden traceren zoals in Nederland op basis van een uniek adres. De addressering bestond uit een gemeentenaam, een dessanummer en een kampongnummer. Op basis van die nummering zouden we dan moeten vragen in welk huis we moesten zijn. En de reisleidster zei ons (ze was zelf Indonesische) dat als we navraag zouden doen, dan was de kans groot dat we als antwoord zouden krijgen: "We ennen die mensen heel goed, ze zijn helaas niet thuis maar wij willen het pakje graag voor u bezorgen". En of het pakje dan ooit de eindbestemming bereikt is zeer twijfelachtig. We hadden een taxi gehuurd voor de hele dag met een redelijk Engels sprekende chauffeur die voor ons ook als tolk dienst kan doen. Hij was tevens onze gids onderweg en vertelde ons allerlei wetenswaardigheden over zijn land. Werkelijk een paradijs op aarde, waar mensen zich onbekommerd in de openlucht baden, als er maar ergens stromend water is. Na veel vragen vonden we uiteindelijk de familie van Mistri, die we heel snel vertelden dat het erg goed ging met haar, want we zagen de bezorgdheid op hun gezichten. Dat veranderde daarna snel en er ontstond een feestelijke stemming waar wij het middelpunt van werden. De vader was dominant in de familie en de moeder bleef op de achtergrond. Het uitblijven van een brief werd verklaard door de relatief hoge posttarieven in Indonesië. We werden al snel omringd door een twintigtal familieleden en later kwamen er nog een heleboel nieuwsgierige dorpsgenoten bij. Het gesprek verliep uitstekend dankzij onze chauffeur. We werden overladen met voedsel en drankjes. Opeens vroeg de vader via de tolk of ik een prachtig kleurig schilderij als geschenk wilde accepteren, want hij wilde zijn dankbaarheid tot uitdrukking brengen. Het was een voorstelling van de Ramayana, een verhaal uit de Hindoeïstische mythologie. We vonden eigenlijk dat we het geschenk niet konden aannemen. We wisten bovendien niet hoe we het schilderij in het vliegtuig zouden kunnen vervoeren. Ik zei daarom dat ik heel blij was met zijn geschenk, dat we het graag zouden willen accepteren, maar dat het om praktische redenen niet mee konden nemen.

Vraag Antwoord Scores. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend.

Vraag Antwoord Scores. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Tekst 1 Is elk wittenskiplik ûndersyk wol wittenskiplik? 1 A 2 maximumscore 1 Omdat dat ûndersyk net foldocht oan (Piersma syn)

Nadere informatie

Merke 2015 Back to the 70 s

Merke 2015 Back to the 70 s Merke 2015 Back to the 70 s Tongersdei - Donderdag Tongersdei 13 Augustus - Donderdag 13 Augustus 19.00 Back to the 70 s DISCO-PARADE Dit jier kinne alle bern fan de basisskoalle mei harren fersierde fiets

Nadere informatie

Bert staat op een ladder. En trekt aan de planten die groeien in de dakgoot. Hij verstopt de luidspreker en het stopcontact achter de planten.

Bert staat op een ladder. En trekt aan de planten die groeien in de dakgoot. Hij verstopt de luidspreker en het stopcontact achter de planten. Helaas Wanneer besloot Bert om Lizzy te vermoorden? Vreemd. Hij herinnert zich het niet precies. Het was in ieder geval toen Lizzy dat wijf leerde kennen. Dat idiote wijf met haar rare verhalen. Bert staat

Nadere informatie

KRANT VOORLEESDAG BASISONDERWIJS VRIJDAG 9 OKTOBER. Beste leerkracht van de bovenbouw,

KRANT VOORLEESDAG BASISONDERWIJS VRIJDAG 9 OKTOBER. Beste leerkracht van de bovenbouw, KRANT VOORLEESDAG BASISONDERWIJS VRIJDAG 9 OKTOBER 2015 Beste leerkracht van de bovenbouw, De landelijke Dag van de Duurzaamheid vindt dit jaar plaats op vrijdag 9 oktober 2015. Door heel Nederland vinden,

Nadere informatie

Geelzucht. Toen pakte een vrouw mijn arm. Ze nam me mee naar de binnenplaats van het huis. Naast de deur van de binnenplaats was een kraan.

Geelzucht. Toen pakte een vrouw mijn arm. Ze nam me mee naar de binnenplaats van het huis. Naast de deur van de binnenplaats was een kraan. Geelzucht Toen ik 15 was, kreeg ik geelzucht. De ziekte begon in de herfst en duurde tot het voorjaar. Ik voelde me eerst steeds ellendiger worden. Maar in januari ging het beter. Mijn moeder zette een

Nadere informatie

Aan de wand hangen woordkaarten met betrekking tot de herfst.

Aan de wand hangen woordkaarten met betrekking tot de herfst. Herfst Nog niet zolang geleden liepen we in korte broek, kon de jas thuis blijven en was de temperatuur zelfs hoog, te hoog voor dit seizoen. Maar nu waait het, het regent en vallen de blaadjes van de

Nadere informatie

Mijn mond zat vol aarde

Mijn mond zat vol aarde Mijn mond zat vol aarde Serie: Verhalen kind in oorlog Tekst: Meike Jongejan Onderzoek: Mariska de Boer en Hans Groeneweg Redactie: Jan van Zijverden Vormgeving: Richard Bos 2015, Fries Verzetsmuseum,

Nadere informatie

LES 4. Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116

LES 4. Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116 LES 4 Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116 De boodschap God hoort en verhoort onze gebeden voor elkaar. Leertekst: Terwijl Petrus onder zware bewaking zat

Nadere informatie

De steen die verhalen vertelt.

De steen die verhalen vertelt. De steen die verhalen vertelt. Heel lang geleden kenden de mensen geen verhalen, er waren geen verhalenvertellers. Het leven zonder verhalen was heel moeilijk, vooral gedurende de lange winteravonden,

Nadere informatie

Kids United Inhoudsopgave. Kids United Voorwoord Henk Sijtsma. Inhoudsopgave 02 Voorwoord 03 Terugblik 04 Samenwerking 08 Hoofdsponsor 10

Kids United Inhoudsopgave. Kids United Voorwoord Henk Sijtsma. Inhoudsopgave 02 Voorwoord 03 Terugblik 04 Samenwerking 08 Hoofdsponsor 10 Kids United Inhoudsopgave Kids United Voorwoord Henk Sijtsma Inhoudsopgave 02 Voorwoord 03 Terugblik 04 Samenwerking 08 Hoofdsponsor 10 Enthousiast, gedreven, betrokken, respect: dat waren de woorden die

Nadere informatie

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 MEMORY WOORDEN 1.1 TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 ik jij hij zij wij jullie zij de baby het kind ja nee de naam TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 2 MEMORY WOORDEN 1.2 TaalCompleet A1 Memory Woorden

Nadere informatie

Neus correctie 2012. Aanleiding. Intake gesprek. Stap 1: Wat gaan we doen

Neus correctie 2012. Aanleiding. Intake gesprek. Stap 1: Wat gaan we doen Neus correctie 2012 Aanleiding Al een tijdje heb ik last van mijn neus. Als kind van een jaar of 5 kreeg ik een schep tegen mijn neus, wat er waarschijnlijk voor heeft gezorgd dat mijn neus brak. Als kind

Nadere informatie

Aldtsjerk, 14 augustus 2015. Allerliefste familieleden, vrienden, bekenden en bridgevrienden, Vandaag wordt mijn allerliefste zusje Anneke 55 jaar!

Aldtsjerk, 14 augustus 2015. Allerliefste familieleden, vrienden, bekenden en bridgevrienden, Vandaag wordt mijn allerliefste zusje Anneke 55 jaar! Aldtsjerk, 14 augustus 2015 Allerliefste familieleden, vrienden, bekenden en bridgevrienden, Vandaag wordt mijn allerliefste zusje Anneke 55 jaar! Tjonge jonge, wat worden we oud hè! Vandaag en morgen

Nadere informatie

MR/ Ouderraad it Pertoer

MR/ Ouderraad it Pertoer Nieuwsbrief MR/ Ouderraad it Pertoer November 2016 In dit nummer Ouders, bedankt!! Wat doet de MR Voorstellen ouders in de MR en OR Beste ouders. Schooljaar 2015-2016 - nr. 2 Ouders, bedankt! Bij deze

Nadere informatie

Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12. Bruiloftsfeest

Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12. Bruiloftsfeest Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12 Bruiloftsfeest Sara en Johannes hebben een kaart gekregen In een hele mooie enveloppe Met de post kregen ze die kaart Weet je wat op die kaart stond? Nou? Wij gaan trouwen!

Nadere informatie

HARTELIJK BEDANKT: SCHRIJVER: Racheal

HARTELIJK BEDANKT: SCHRIJVER: Racheal HARTELIJK BEDANKT: SCHRIJVER: Racheal Brief schrijven, HELP IK KAN HET NIET ALLEEN. En toen kwamen de acties opgang. Een PowerPoint in de klas, oproep door Jennifer (mijn coach) van Kienhuis Hoving, een

Nadere informatie

Trijetalich ûnderwiis súksesfol

Trijetalich ûnderwiis súksesfol De Trijetalige Skoalle 1 Trijetalich ûnderwiis súksesfol Acht jier lang hawwe sân skoallen yn Fryslân meidien oan it projekt Trijetalige Skoalle. De resultaten wienen sa goed dat de projektskoallen graach

Nadere informatie

Landschap van toevalligheid

Landschap van toevalligheid Landschap van toevalligheid Eerste druk, november 2012 2012 Geert Koenen Coverfoto: Ramon van Someren Portretfoto: Barbara van Bergem Corrector: Marijke Geers isbn: 978-90-484-2736-9 nur: 306 Uitgever:

Nadere informatie

IK OVERLEEFDE AUSCHWITZ

IK OVERLEEFDE AUSCHWITZ Ferenc Göndör IK OVERLEEFDE AUSCHWITZ Uitgeverij Eenvoudig Communiceren 3 Mijn vader Lang geleden kwam een jonge, joodse man naar het land Hongarije. Mohr Goldklang was zijn naam. Dat was mijn opa. Mohr

Nadere informatie

Hoeveel jaar ben je al lid van RWB? 14 jaar.

Hoeveel jaar ben je al lid van RWB? 14 jaar. Het seizoen zit er bijna op, het eerste speelt nog in de nacompetitie voor promotie, de jeugdtoernooien gaan beginnen en we hebben nog twee evenementen te goed om dit voetbalseizoen af te sluiten. Als

Nadere informatie

En dan Nog.. Even Dit

En dan Nog.. Even Dit En dan Nog.. Even Dit Enschede, 18 december 2013 Alle locaties Hoofdlocatie St. Jan Haaksbergerstraat 255 Tel: 053 431 43 01 st.jan@skoe.nl Locatie Veldkamp Joh. Ter Horststraat 30 7513 ZH Enschede Tel:

Nadere informatie

de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop.

de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop. Woordenlijst bij hoofdstuk 4 de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop. alleen zonder andere mensen Hij is niet getrouwd. Hij woont helemaal a, zonder familie.

Nadere informatie

SV Baarn D1 pakt eerste prijs in Parijs!

SV Baarn D1 pakt eerste prijs in Parijs! SV Baarn D1 pakt eerste prijs in Parijs! De D1 van SV Baarn is met Pinksteren vier dagen naar Parijs geweest. Dit was een onvergetelijke ervaring voor de spelers uit het team. De ploeg van Jacco Engelsman,

Nadere informatie

We hebben geleerd hoe we kadootjes moeten inpakken en hoe we taarten maken.

We hebben geleerd hoe we kadootjes moeten inpakken en hoe we taarten maken. Beste ouder(s)/ verzorger(s), Voor u ligt alweer de laatste nieuwsbrief van het jaar 2015. De afgelopen periode hebben de kleuters met veel energie gewerkt over verschillende thema s. Over welke thema

Nadere informatie

Hij had dezelfde soort helm op als in het beeld vooraf...2 Mijn vader was verbaasd dat ik alles wist...3 Ik zat recht overeind in mijn bed te

Hij had dezelfde soort helm op als in het beeld vooraf...2 Mijn vader was verbaasd dat ik alles wist...3 Ik zat recht overeind in mijn bed te Hij had dezelfde soort helm op als in het beeld vooraf...2 Mijn vader was verbaasd dat ik alles wist...3 Ik zat recht overeind in mijn bed te kijken...4 De mensenmenigte opende zich in het midden...5 Toen

Nadere informatie

Harkje, lêze en útspraak

Harkje, lêze en útspraak Les1 Om te begjinnen Jonge kinderen leren spelenderwijs met gemak twee of drie talen tegelijk. Volwassenen moeten er vaak wat meer moeite voor doen. Dat neemt niet weg dat ook volwassenen in staat zijn

Nadere informatie

Nieuwsflits juli 2014

Nieuwsflits juli 2014 Nieuwsflits juli 2014 Samen bouwen in Vertrouwen Nog maar een kleine 2 weken en dan is het vakantie wat is het weer enorm snel gegaan. En wat hebben we allemaal weer ontzettend veel geleerd! Vanaf deze

Nadere informatie

Nieuwsbrief Nummer 6 jaargang Agenda: December. 15 Nieuwsbrief 6 22 Kerstwandeling 26 t/m Kerstvakantie

Nieuwsbrief Nummer 6 jaargang Agenda: December. 15 Nieuwsbrief 6 22 Kerstwandeling 26 t/m Kerstvakantie CBS De Twatine Boeyengastraat 18 8627 SG Gauw tel. : 0515-521596 fax : 0515-521132 e-mail : schoolleider@twatine.nl website: www.twatine.nl Nieuwsbrief Nummer 6 jaargang 2016-2017 Agenda: December 15 Nieuwsbrief

Nadere informatie

De foto hierboven laat het eigenlijk al zien, waar dit nummer overgaat.

De foto hierboven laat het eigenlijk al zien, waar dit nummer overgaat. Hoofdredactie: Paul Meekhof mei / juni 2015 Pagina s : 10 NR 4 De foto hierboven laat het eigenlijk al zien, waar dit nummer overgaat. De herdenking van afgelopen 4 mei en de viering van 5 mei. Voor het

Nadere informatie

Antwoordenmodel. Herhalingsoefeningen De Sprong, Thema 1. Oefening 1. studiejaar 2007/2008 studiejaar 2008/2009. 255 euro per maand 272 euro per maand

Antwoordenmodel. Herhalingsoefeningen De Sprong, Thema 1. Oefening 1. studiejaar 2007/2008 studiejaar 2008/2009. 255 euro per maand 272 euro per maand Antwoordenmodel Herhalingsoefeningen De Sprong, Thema 1 Oefening 1 1. studiejaar 2007/2008 studiejaar 2008/2009 255 euro per maand 272 euro per maand 182.000 studenten 200.000 studenten 5.800 Nederlandse

Nadere informatie

Het tweede avontuur van Broer Vos en Broer Konijn

Het tweede avontuur van Broer Vos en Broer Konijn Het tweede avontuur van Broer Vos en Broer Konijn Oom Remus bron. Z.n., z.p. ca. 1950 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/remu001twee01_01/colofon.php 2010 dbnl / erven J.C. Harries 2 [Het

Nadere informatie

Peuterspeelzaal het Boemeltje en BSO Willem Eggert december 2014 2012

Peuterspeelzaal het Boemeltje en BSO Willem Eggert december 2014 2012 Peuterspeelzaal het Boemeltje en BSO Willem Eggert december 2014 2012 Beste ouder/verzorger, We zitten midden in alle decemberactiviteiten en het is heel sfeervol op de locatie. Samen met de kinderen werken

Nadere informatie

T KLEPPERTJE BASISSCHOOL DE ZEVENSPRONG. Nummer 9 jaargang 16 verschijnt iedere twee schoolweken op de website www.zevensprong.nl pag.

T KLEPPERTJE BASISSCHOOL DE ZEVENSPRONG. Nummer 9 jaargang 16 verschijnt iedere twee schoolweken op de website www.zevensprong.nl pag. T KLEPPERTJE BASISSCHOOL DE ZEVENSPRONG Nummer 9 jaargang 16 verschijnt iedere twee schoolweken op de website www.zevensprong.nl pag. 1 t/m 7 Directiepraatje: Beste ouders, verzorgers, Studiemiddag: Vorige

Nadere informatie

Take a look at my life 48

Take a look at my life 48 Take a look at my life 48 Verslaafd aan foto,s maken. Elke dag weer mijn mobiel uit me zak halen en foto,s maken van de dingen die ik mee maak of tegenkom. Er zijn al zoveel mensen die gebruik maken van

Nadere informatie

Vraag Antwoord Scores. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Tekst 1 De wolf hat neat te sykjen yn Nederlân

Vraag Antwoord Scores. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Tekst 1 De wolf hat neat te sykjen yn Nederlân Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Tekst 1 De wolf hat neat te sykjen yn Nederlân 1 B 2 C 3 maximumscore 1 Jagers kinne minder reeën, kninen en hazzen sjitte. Wolven

Nadere informatie

Over schulden gesproken

Over schulden gesproken Over schulden gesproken Verhalen uit de praktijk Sandra van der Stege 8 Inleiding In Nederland zijn veel mensen met schulden. Ongeveer 1 op de 5 mensen heeft moeite om elke maand rond te komen. In de schulden

Nadere informatie

Theatertijd. Dit was de theatertijd van groep 6b,

Theatertijd. Dit was de theatertijd van groep 6b, Theatertijd Dit was de theatertijd van groep 6b, Het ging over een schrijfster die een brief kreeg en erin stond: Beste mevrouw de sprookjes schrijver wij hebben een nieuwe opdracht voor u maak een boek

Nadere informatie

Eerste week vd advent

Eerste week vd advent Advent vieren en beleven derde graad Eerste week vd advent De adventskrans staat centraal. Er speelt zachte muziek. De kinderen nemen bij het binnenkomen een sparrentakje uit de mand en leggen dit rond

Nadere informatie

Kinderkerstfeest van de Kindernevendienst 26 december Kerstverhaal

Kinderkerstfeest van de Kindernevendienst 26 december Kerstverhaal Kinderkerstfeest van de Kindernevendienst 26 december 2016 Kerstverhaal Heel lang geleden was er een jonge vrouw, Maria. Zij woonde in het dorpje Nazareth. Maria was een heel gewone vrouw, net zo gewoon

Nadere informatie

Klein Kontakt. Jarigen. in april zijn:

Klein Kontakt. Jarigen. in april zijn: A Klein Kontakt Het is alweer eind maart wanneer dit Kontakt uitkomt, het voorjaar lijkt begonnen, veel kinderen hebben kweekbakjes met groentes in de vensterbank staan, die straks de tuin in gaan. Over

Nadere informatie

GAAT ER OP UIT. Balder

GAAT ER OP UIT. Balder Balder GAAT ER OP UIT H et was die ene nacht van het jaar dat de tijd stil lijkt te staan voor het merendeel van de mensen, maar voor EEN persoon ging die nog altijd veel te snel. Er was nooit genoeg tijd

Nadere informatie

ROBIN HOOD EN ZIJN VROLIJKE VRIENDEN

ROBIN HOOD EN ZIJN VROLIJKE VRIENDEN ROBIN HOOD EN ZIJN VROLIJKE VRIENDEN ond het einde van de twaalfde eeuw regeerde de goede koning Richard Leeuwenhart over Engeland. Toen hij koning werd, was de schatkist leeg en waren de knagers arm en

Nadere informatie

Cursussen Fries 2016-2017

Cursussen Fries 2016-2017 afuk.frl Wolkom by de Afûk! Bent u in Friesland komen wonen en wilt u de taal graag kunnen verstaan? Of wilt u voor uw werk graag Fries kunnen spreken? Bent u Friestalig en wilt u het Fries graag leren

Nadere informatie

Oja! Gezamenlijke nieuwsbrief van SPIL-centrum Philipsdorp

Oja! Gezamenlijke nieuwsbrief van SPIL-centrum Philipsdorp Nummer 01 01 september 2014 Belangrijke data 08 september Algemene ouderavond 12 september groepen 1 t/m 4 zijn vrij 15 september Oja-2 verschijnt Nieuws vanuit Saltoschool De Bergen Nieuwe schooljaar

Nadere informatie

Welkom in de morgendienst van zondag 23 oktober 2016 Afsluiting Vakantie Bijbel Club Voorganger : ds. Hanneke Paas Muzikale medewerking : Rikus

Welkom in de morgendienst van zondag 23 oktober 2016 Afsluiting Vakantie Bijbel Club Voorganger : ds. Hanneke Paas Muzikale medewerking : Rikus Welkom in de morgendienst van zondag 23 oktober 2016 Afsluiting Vakantie Bijbel Club Voorganger : ds. Hanneke Paas Muzikale medewerking : Rikus Schippers en band Ouderling van dienst : Petra Jansen Thema

Nadere informatie

Wat mevrouw verteld zal ik in schuin gedrukte tekst zetten. Ik zal letterlijk weergeven wat mevrouw verteld. Mevrouw is van Turkse afkomst.

Wat mevrouw verteld zal ik in schuin gedrukte tekst zetten. Ik zal letterlijk weergeven wat mevrouw verteld. Mevrouw is van Turkse afkomst. Interview op zaterdag 16 mei, om 12.00 uur. Betreft een alleenstaande mevrouw met vier kinderen. Een zoontje van 5 jaar, een dochter van 7 jaar, een dochter van 9 jaar en een dochter van 12 jaar. Allen

Nadere informatie

September 2015 Woensdag 23 September Sportdag Start gesprek ouders. Oktober 2015 Woensdag 7 oktober Start kinderboekenweek

September 2015 Woensdag 23 September Sportdag Start gesprek ouders. Oktober 2015 Woensdag 7 oktober Start kinderboekenweek Schoolnieuws schooljaar 2015-2016 Vrijdag 18 September 2015 September 2015 Woensdag 23 September Sportdag Start gesprek ouders Donderdag 24 September Start gesprek ouders Maandag 28 September Algemene

Nadere informatie

150 Tips om kinderen te laten zien dat je om ze geeft!

150 Tips om kinderen te laten zien dat je om ze geeft! 150 Tips om kinderen te laten zien dat je om ze geeft! Scott de Jong http://www.positiefleren.nl - 1 - Je leest op dit moment versie 2.0 van het Ebook: 150 Tips om kinderen te laten zien dat je om ze geeft.

Nadere informatie

Op reis naar Bethlehem

Op reis naar Bethlehem Op reis naar Bethlehem Rollen: Verteller Jozef Maria Engel Twee omroepers Kind 1 Kind 2 Kind 3 Receptionist 1 Receptionist 2 Receptionist 3 Kind 4 Kind 5 Herder 1 Herder 2 Herder 3 Herder 4 Drie wijzen

Nadere informatie

Oplossingsgerichte vragen (Het Spel van Oplossingen IKB & TS)

Oplossingsgerichte vragen (Het Spel van Oplossingen IKB & TS) Oplossingsgerichte vragen (Het Spel van Oplossingen IKB & TS) Stel dat dat (te grote wonder) gebeurt, ik betwijfel of dat zal gebeuren, maar stel je voor dat, wat zou je dan doen dat je nu niet doet? (p36)

Nadere informatie

Ochtendgebed op 14 Juni 2015 tweede zondag na Trinitatis, Greidhoekedei.

Ochtendgebed op 14 Juni 2015 tweede zondag na Trinitatis, Greidhoekedei. Regenboog van Marc Chagall Ochtendgebed op 14 Juni 2015 tweede zondag na Trinitatis, Greidhoekedei. zingen voor de dienst: Welkom, mededelingen Stil gebed, Hymne/morgenlied : Lied 216 Dit is een morgen

Nadere informatie

Tik-tak Tik-tak tik-tak. Ik tik de tijd op mijn gemak. Ik haast me niet zoals je ziet. Tik-tak tik-tak, ik denk dat ik een slaapje pak.

Tik-tak Tik-tak tik-tak. Ik tik de tijd op mijn gemak. Ik haast me niet zoals je ziet. Tik-tak tik-tak, ik denk dat ik een slaapje pak. Tik-tak - Lees het gedicht tik-tak voor. Doe dit in het strakke ritme van een langzaam tikkende klok: Tik - tak - tik - tak Ik tik - de tijd - op mijn - gemak. Enzovoort. - Laat de kinderen vrij op het

Nadere informatie

ZV de Bron Nieuws. Wilt u helpen om het clubhuis open te houden? Laat het ons weten! (secretariaat@zvdebron.nl)

ZV de Bron Nieuws. Wilt u helpen om het clubhuis open te houden? Laat het ons weten! (secretariaat@zvdebron.nl) ZV de Bron Nieuws Nieuw seizoen Een nieuw seizoen is aangebroken, en het was tijd voor een nieuw logo. De tand des tijds had er aardig aan zitten knagen. Na verschillende creatieve concepten is het gelukt

Nadere informatie

Nieuwsbrief Nummer 9 jaargang

Nieuwsbrief Nummer 9 jaargang CBS De Twatine Boeyengastraat 18 8627 SG Gauw tel. : 0515-521596 fax : 0515-521132 e-mail : schoolleider@twatine.nl website: www.twatine.nl Nieuwsbrief Nummer 9 jaargang 2016-2017 Agenda: Maart 1 Studiedag

Nadere informatie

Dag 3: We hebben even geen tijd om verslag te doen - we schamen ons

Dag 3: We hebben even geen tijd om verslag te doen - we schamen ons Dag 3: We hebben even geen tijd om verslag te doen - we schamen ons Dag allemaal, Helaas moeten wij even afwijken van het schema. Vanavond hebben wij de bbq bij Light into Europe en kunnen dan geen verslag

Nadere informatie

20 november 2014. Beste ouders/verzorgers,

20 november 2014. Beste ouders/verzorgers, 20 november 2014 LET OP: Dinsdag 2 december Vergadering Medezeggenschapsraad Donderdag 4 december Sinterklaasfeest op school Dinsdag 9 december Vergadering Ouderraad Donderdag 18 december Kerstviering

Nadere informatie

Er was eens een heel groot bos. Met bomen en bloemen. En heel veel verschillende dieren. Aan de rand van dat bos woonde, in een grot, een draakje. Dat draakje had de mooiste grot van iedereen. Lekker vochtig

Nadere informatie

Kunt u in het kort beschrijven waar uw bedrijf voor staat? Wat verkoopt u? Waarom verkoopt u deze producten/ dienstverleningen? escape DTP is Irma Weima, een éénmansbedrijf en regelt/verzorgt/maakt alles

Nadere informatie

Outback Australië. Je kunt een auto huren of kopen. Dat kan op veel plaatsen.

Outback Australië. Je kunt een auto huren of kopen. Dat kan op veel plaatsen. Outback Australië Voor mij is Australië een heel bijzondere plek. Waarom? Dat zal ik uitleggen. Het begon al toen ik voor het eerst in Australië kwam. Ik stapte uit het vliegtuig. Meteen merkte ik dat

Nadere informatie

Nieuwsbrief Stichting Dierensteun La Vida

Nieuwsbrief Stichting Dierensteun La Vida Verslag werkbezoek aan Chiripaina in Guareña oktober 2014 Vorig jaar zijn we voor het eerst naar het asiel in Guareña geweest. Wij zijn Joséphine, Joke, Linda en Jet van Dierensteun La Vida. Het is fantastisch

Nadere informatie

Wat kan ik voor u doen?

Wat kan ik voor u doen? 139 139 HOOFDSTUK 9 Wat kan ik voor u doen? WOORDEN 1 1 Peter is op vakantie. Hij stuurde mij een... uit Parijs. a brievenbus b kaart 2 Ik heb die kaart gisteren.... a ontvangen b herhaald 3 Bij welke...

Nadere informatie

BASISSCHOOL DE ZEVENSPRONG. Beste wensen voor 2015! Dat het maar een prachtig jaar in volle gezondheid mag worden. Team bs de Zevensprong

BASISSCHOOL DE ZEVENSPRONG. Beste wensen voor 2015! Dat het maar een prachtig jaar in volle gezondheid mag worden. Team bs de Zevensprong T KLEPPERTJE BASISSCHOOL DE ZEVENSPRONG Beste wensen voor 2015! Dat het maar een prachtig jaar in volle gezondheid mag worden. Team bs de Zevensprong Nummer 8 jaargang 16 verschijnt iedere twee schoolweken

Nadere informatie

Het allerleukste meisje

Het allerleukste meisje > > 0 0 0 Het allerleukste meisje Er zijn meisjes die het liefst met poppen spelen er zijn meisjes die vaak voor de spiegel staan er zijn meisjes die zich als een bruid verkleden en dan wensen dat ze ooit

Nadere informatie

Werkboek Het is mijn leven

Werkboek Het is mijn leven Werkboek Het is mijn leven Het is mijn leven Een werkboek voor jongeren die zelf willen kiezen in hun leven. Vul dit werkboek in met mensen die je vertrouwt, bespreek het met mensen die om je geven. Er

Nadere informatie

sarie, mijn vriend kaspar en ik

sarie, mijn vriend kaspar en ik sarie, mijn vriend kaspar en ik Leen Verheyen sarie, mijn vriend kaspar en ik is een theatertekst voor kinderen vanaf 4 jaar en ging in première op 12 september 2009 bij HETPALEIS in Antwerpen 1 ik: het

Nadere informatie

Het zal nog even duren maar ooit zullen de Albizia s zo gaan bloeien:

Het zal nog even duren maar ooit zullen de Albizia s zo gaan bloeien: De tijd vliegt De dagen zijn alweer een stuk korter. De nachten worden alweer koud. Begin september is het maar net 3 graden s nachts. Toch begint september met een aantal prachtige dagen. En de dag dat

Nadere informatie

2152 BE Nieuw-Vennep 23 december tel

2152 BE Nieuw-Vennep 23 december tel Het Mozaïek Nieuwstraat 43 Nieuwsbrief 2152 BE Nieuw-Vennep 23 december 2016 www.basisschoolhetmozaiek.nl directie.mozaiek@jl.nu tel. 0252 672694 Data: 27 en 28 dec Basketball scool maandag 9 januari start

Nadere informatie

Speech van commissaris van de koningin Max van den Berg, opening vmbo-schooljaar , Grootegast, 31 augustus 2010

Speech van commissaris van de koningin Max van den Berg, opening vmbo-schooljaar , Grootegast, 31 augustus 2010 Speech van commissaris van de koningin Max van den Berg, opening vmbo-schooljaar 2010-2011, Grootegast, 31 augustus 2010 Er was eens een boerin die twee emmers verse, romige melk buiten zette. Vlakbij

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. November 2014. Inhoud. Algemeen. jeugdvoorzitter@wvwweurt.nl

NIEUWSBRIEF. November 2014. Inhoud. Algemeen. jeugdvoorzitter@wvwweurt.nl NIEUWSBRIEF November 2014 Inhoud Algemeen Huidige stand teams Activiteiten op de planning De Hunt Zaalvoetbaltoernooi Zaaltraining Activiteiten terugblik Penaltybokaal Grote Clubactie Aandachtspunten Introductie

Nadere informatie

nieuwsbrief Koningsspelen Nummer 09, 29 mei 2015 Inhoud Herdenking Verkeersexamen Nieuwe gymvloer Koningsspelen Jaardag Schoolreisje Avond-4-daagse

nieuwsbrief Koningsspelen Nummer 09, 29 mei 2015 Inhoud Herdenking Verkeersexamen Nieuwe gymvloer Koningsspelen Jaardag Schoolreisje Avond-4-daagse Inhoud Herdenking Verkeersexamen Nieuwe gymvloer Koningsspelen Jaardag Schoolreisje Avond-4-daagse Schoonmaakmiddag Zuukerfeest Sportdag groep 6-7-8 Afscheid OR-leden Rapportbesprekingen Evaluatie data

Nadere informatie

Vrijdag 20 november 2015 MR vergadering Sinterklaasfeest Volgende Vijzelvaria

Vrijdag 20 november 2015 MR vergadering Sinterklaasfeest Volgende Vijzelvaria OBS De Vijzel Hauwert 80 1691 EJ Hauwert T: 0229-201535 E: info@obsdevijzel.nl Vijzelvaria Woensdag 25 november Vrijdag 4 december Vrijdag 20 november 2015 MR vergadering Sinterklaasfeest Volgende Vijzelvaria

Nadere informatie

Van dreuge bonen, mit n binkje, spekkedikken en krudhoorns oet de weck

Van dreuge bonen, mit n binkje, spekkedikken en krudhoorns oet de weck Van dreuge bonen, mit n binkje, spekkedikken en krudhoorns oet de weck Nijjoarsveziede 2013 Historische Vereniging Hoogezand Sappemeer e.o. Henk Scholte en zien muzikoale pazzipant Bert Ridderbos En Thomasvaer

Nadere informatie

Iris marrink Klas 3A.

Iris marrink Klas 3A. Iris marrink Klas 3A. 1 Inhoud. 1- Voorpagina 2- Inhoud, inleiding & mijn mening 3- Dag 1 4- Dag 2 5- Dag 3 6- Dag 4 7- Dag 5 Inleiding. Ik kreeg als opdracht om een dagverslag te maken over Polen. 15

Nadere informatie

Weekje weg: shoppen, interview/fotoshoot en veel praten

Weekje weg: shoppen, interview/fotoshoot en veel praten Weekje weg: shoppen, interview/fotoshoot en veel praten Naar mijn vriendin 19 maart ging ik in de middag naar Den-Haag met de trein. Ik zag hier wel erg tegenop met 6 maanden zwangerschap zo,n lange reis

Nadere informatie

Verslagen partijen 2 e ronde

Verslagen partijen 2 e ronde Verslagen partijen 2 e ronde Geschreven door Dewi van den Bos Het Roode Hert en de rest van het bestuur van het toernooi kunnen niet aansprakelijk gesteld worden. 13 april 2012, 6 e en laatste speelavond

Nadere informatie

Nieuwsbrief SHIB september 2013

Nieuwsbrief SHIB september 2013 Nieuwsbrief SHIB september 2013 www.shib.nl info@shib.nl Postbus 250, 3770 AG Barneveld Bankrekening 1526.55.018 t.n.v. SHIB SHIB 10 jaar en meer Al eerder lieten we weten: SHIB bestaat dit jaar 10 jaar!

Nadere informatie

KDV VUURVOGEL. Waterpret bij de Maasstraat

KDV VUURVOGEL. Waterpret bij de Maasstraat KDV VUURVOGEL NR 3 september 2015 Weer aan de slag! We zijn alweer enkele weken op onze eigen locatie en dat voelt goed! Maar het was ook leuk op de Maasstraat. Daar hebben we 6 weken samengespeeld met

Nadere informatie

Saam bou aan die toekoms

Saam bou aan die toekoms Nieuws over Stichting Table Mountain en onze jubileum reis naar Zuid-Afrika. View this email in your browser Saam bou aan die toekoms Lieve mensen, Over één dag is het zover: op 12 december vliegen we

Nadere informatie

Activiteiten kalender RK kerk Singel 64

Activiteiten kalender RK kerk Singel 64 Jullie pastoor vd Weide Activiteiten kalender RK kerk Singel 64 Datum Activiteit Aanvang Bijzonderheden 3 November Allerzielen 11:00 uur De liturgische kleur is paars. De paaskaars brandt. Er is een Eucharistieviering.

Nadere informatie

Voor Indigo en Nhimo Papahoorjeme_bw.indd :02

Voor Indigo en Nhimo Papahoorjeme_bw.indd :02 Papahoorjeme_bw.indd 2 05-05-11 15:02 Papahoorjeme_bw.indd 3 05-05-11 15:02 Voor Indigo en Nhimo Tamara Bos Papa, hoor je me? met tekeningen van Annemarie van Haeringen Leopold / Amsterdam De liefste

Nadere informatie

Wat heb je allemaal nodig om te kunnen honkballen of softballen.

Wat heb je allemaal nodig om te kunnen honkballen of softballen. Informatie voor de ouders van onze jeugdleden. Allereerst willen wij jullie van harte welkom heten bij onze vereniging. D.m.v. dit informatie bulletin willen wij jullie alvast een beetje wegwijs maken

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Dancing queens and kings!

NIEUWSBRIEF. Dancing queens and kings! NIEUWSBRIEF Dancing queens and kings! De disco was weer een feestje! Dansen, meezingen, lekker stoer doen of heerlijk kletsen, in polonaise de aula door, bij de DJ s checken of je lievelingsliedje nog

Nadere informatie

Abdi Kasih Wij zijn twee zussen, Anniek en Sophie, en begin dit jaar zijn we samen op wereldreis gegaan naar Australië, Nieuw-Zeeland en Indonesië. In Australië woont een deel van onze familie en in Indonesië

Nadere informatie

De tijd die ik nooit meer

De tijd die ik nooit meer De tijd die ik nooit meer vergeet Jan Smit uit eigen pen deel 3 De Stiep Educatief De tijd die ik nooit meer vergeet De schrijver die blij is dat hij iets kan lezen en schrijven, vertelt over zijn jeugd.

Nadere informatie

Johannes 20,24-29 Gelukkig als je niet ziet en toch gelooft!

Johannes 20,24-29 Gelukkig als je niet ziet en toch gelooft! Johannes 20,24-29 Gelukkig als je niet ziet en toch gelooft! Gezinsdienst Liturgie Zingen: - EL 478 Zing, zing, zingen maakt blij - Weet je dat de lente komt? Stil gebed Votum / groet Zingen: Gez 94,1.3.6

Nadere informatie

SAMENSPRAAK. In deze uitgave o.a.

SAMENSPRAAK. In deze uitgave o.a. Nieuwsbrief VPG De Samenhang samen gaan wij het maken! Jaargang 12, Nummer 51, December 2013 SAMENSPRAAK In deze uitgave o.a. 1. Van de redactie... 2 2. De voorzitter aan het woord... 3 3. FNRS Wedstrijd

Nadere informatie

Met dit lekkere warme weer zijn we lekker gaan wandelen in het park bij ons in de buurt.

Met dit lekkere warme weer zijn we lekker gaan wandelen in het park bij ons in de buurt. Het Kwetternest 3-jarigen Deze week zijn we begonnen met het thema OEF WAT WARM! We hebben in de groep een echte ijswinkel gemaakt. De kinderen kunnen naar hartenlust ijsjes kopen en eten. In de grote

Nadere informatie

Ouderinfo donderdag 3 december 2015

Ouderinfo donderdag 3 december 2015 Ouderinfo donderdag 3 december 2015 Geplande evenementen 4-12-2015 Sinterklaasviering www.antoniusbest.nl 0499-371250 Beste ouders, verzorgers, 1. Pepernoten bakken Afgelopen maandag begon de Sinterklaasweek

Nadere informatie

Voorwoord. Daarna ging ik praten met Chitra, een Tamilvrouw uit Sri Lanka. Zij zette zich in voor de Tamilstrijd.

Voorwoord. Daarna ging ik praten met Chitra, een Tamilvrouw uit Sri Lanka. Zij zette zich in voor de Tamilstrijd. Voorwoord In dit boek staan interviews van nieuwkomers over hun leven in Nederland. Ik geef al twintig jaar les aan nieuwkomers. Al deze mensen hebben prachtige verhalen te vertellen. Dus wie moest ik

Nadere informatie

De eerste gasten van deze middag: o.a. Tante-Hettie de Vries. En ja hoor..

De eerste gasten van deze middag: o.a. Tante-Hettie de Vries. En ja hoor.. Wanneer: Zondag 10 maart 2013 Lokatie: De Schakel, Groningen Band: Hot News De dag begon eigenlijk niet zo hoopvol. Sneeuw, glad, grillig en koud, koud, koud!! Niet echt uitnodigend om er uit te gaan.

Nadere informatie

Stichting Vrienden Speciale Kinderhulp

Stichting Vrienden Speciale Kinderhulp Nieuwsbrief Kamp 2017 (2) Stichting Vrienden Speciale Kinderhulp Ermelo, 24 juli 2017. Beste allemaal, Vorige week zondag is kamp 2017 van start gegaan. ZONDAG De leiding stond al een tijdje op de oprit

Nadere informatie

Korenpraatjes. Jaargang 19 No.28.

Korenpraatjes. Jaargang 19 No.28. Korenpraatjes Jaargang 19 No.28. 4 december 2014 www.qliqprimair.nl BS De Korenaar 1. Vanuit de directie 2. Informatie uit de groepen 3. Vanuit de OC 4. Vanuit de MR 5. Verslag vanuit de klassen 6. Kalender

Nadere informatie

nr. Januari 2008 www.destapstien.nl

nr. Januari 2008 www.destapstien.nl Januari 2008 nr. 4 www.destapstien.nl Foarwurd Alle nijjierswinsken al lang wer achter de rêch, it skoaljier is twa wiken âld as ik dit skriuw. We sitte wer yn ús ritme, binne blij dat we by de waarme

Nadere informatie

gedragsregel in verhaal: lekker luieren

gedragsregel in verhaal: lekker luieren gedragsregel in verhaal: lekker luieren De zomerstage van dit jaar zit erop voor de zwemmers en natuurlijk ook voor Henk Haai. Ze hebben allemaal keihard getraind en hebben mooie prestaties neergezet op

Nadere informatie

Het restaurant in Otterlo.

Het restaurant in Otterlo. Het verslag van mijn spontane actie/uitdaging handbikend van Enschede naar Scherpenzeel en terug. Een totale afstand van 259,92 km en heb hier zowel de zaterdag als de zondag 12 uur over gedaan (inclusief

Nadere informatie

Infobulletin Basisschool St. Petrus Boxtel, Tel: 0411-672348 E-mail: info@st-petrus.nl website: www.st-petrus.nl

Infobulletin Basisschool St. Petrus Boxtel, Tel: 0411-672348 E-mail: info@st-petrus.nl website: www.st-petrus.nl Infobulletin Basisschool St. Petrus Boxtel, Tel: 0411-672348 E-mail: info@st-petrus.nl website: www.st-petrus.nl 06 januari 2016 Gefelicitaart!! 07 jan. Juf Evelien 08 jan. Lot gr. 3 10 jan. Lisa gr. 5

Nadere informatie

"Afraid of the Dead ( The Escape ) Hoofdstuk 5"

Afraid of the Dead ( The Escape ) Hoofdstuk 5 "Afraid of the Dead ( The Escape ) Hoofdstuk 5" Voor het eerst alleen Ik werd wakker in een kamer. Een witte kamer. Ik wist niet waar ik was, het was in ieder geval niet de Isolatieruimte. Ik keek om me

Nadere informatie

Paulus-Weekbrief 38. Weekbrief

Paulus-Weekbrief 38. Weekbrief Paulus-Weekbrief 38 kopij voor Paulus-Weekbrief: info@paulus-uden.nl kijk ook op onze website: www.paulus-uden.nl Meerloseweg 1 5402 XH Uden 0413-33 23 18 Schooljaar 2016-2017 Week 28 Weekbrief 14-07-2017

Nadere informatie

Micha kijkt Ruben aan. Hij trekt een gek gezicht. Micha houdt niet van puzzelen, want de puzzels die oma maakt, zijn altijd heel erg moeilijk.

Micha kijkt Ruben aan. Hij trekt een gek gezicht. Micha houdt niet van puzzelen, want de puzzels die oma maakt, zijn altijd heel erg moeilijk. 1. Puzzelen Wie er het eerst is! Micha staat bij het schoolhek. Hij krijgt een harde klap op zijn schouder van Ruben, zijn grote broer. Oké. Micha is wel in voor een wedstrijdje. Hij begint meteen te rennen,

Nadere informatie

Beste ouders, Agenda:

Beste ouders, Agenda: Beste ouders, Op 3 december krijgen we bezoek van een inspecteur. We hebben vorig jaar voor de derde keer onder de eindnorm gescoord bij de Cito-toets en dan krijg je als school een inspectiebezoek. Oorzaken

Nadere informatie