Goed Werknemerschap: een buiten -kans!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Goed Werknemerschap: een buiten -kans!"

Transcriptie

1 Goed Werknemerschap: een buiten -kans! Meerjarenplan maart 2009 Externe versie Reg.nr

2 Inhoud 1. Inleiding 1 2. Strategie en beleid Missie en visie Speerpunten Combiwerk Koers Combiwerk langere termijn 5 3. Primair proces arbeidsontwikkeling Iedereen een traject Wachtlijstaanpak Opleidingen Sw-doelgroep 9 4. Organisatieontwikkeling Management en cultuur KPI s: Sturen op resultaat Cultuur Instrumenten Arbeidsomstandigheden en voorwaarden Accountmanagement, communicatie en marketing 13 7 Huisvesting Nieuwbouw Middelhove 14 8 Meerjarenbegroting Begroting Taakstelling en personeelsformatie Veranderbudget Bedrijfsmatige risico s en frictiekosten 17 9 Besluit 19 Bijlage 1 Commissie De Vries 20 Bijlage 2 Afkortingenlijst 21 Bijlage 3 Advies SW-raad bij het Meerjarenplan Combiwerk Bijlage 4 Reactie College gemeente Delft op het advies van de Sw-raad 24

3 1. Inleiding De afgelopen jaren is het meerjarenplan Land in zicht uitgevoerd. Eind 2008 kan geconcludeerd worden, dat het beoogde doel is bereikt. Combiwerk is getransformeerd tot een arbeidsontwikkelingsorganisatie, waarbij de mens centraal staat en de leerwerkbedrijven de gewenste aangepaste arbeid aanbieden. Hiermee heeft, zoals destijds gesteld, het bedrijf zijn ziel weer teruggekregen! Vooral 2008 kan gezien worden als het omslagjaar. Missie, visie en strategie zijn verder aangescherpt zodat de kaders voor de organisatie niets aan onduidelijkheid overlaten. Arbeidsontwikkeling is het primaire proces binnen Combiwerk en ons doel is om mensen op een zo regulier mogelijke plek op de arbeidsmarkt te plaatsen. In het meerjarenplan zijn de ambities met name op het sociale vlak aangescherpt. Denk hier onder andere aan de implementatie primair proces Arbeidsontwikkeling, elke medewerker in een Individueel Ontwikkelings Traject, verdubbeling van opleidingskosten, forse uitbreiding van trajectbegeleiders en consulenten. De financiële ambitie zit in het feit dat Combiwerk flink investeert op het sociale vlak (in ) zonder verslechtering van het totale bedrijfsresultaat. Op basis van kritieke prestatie indicatoren (KPI s) worden onderstaande speerpunten van beleid gemonitord: 1. Implementatie primair proces arbeidsontwikkeling. Doelstelling is dat iedere medewerker eind 2009 in een ontwikkelingstraject is geplaatst. Het arbeidsontwikkelingsconcept `Goed Werknemerschap` krijgt verder gestalte en zal medewerkers uiteindelijk perspectief bieden op een kans `buiten`, op een plek in de reguliere arbeidsmarkt. 2. Kwaliteit kaderpersoneel. Een opleidingsprogramma, het Combiwerk College, wordt op kwartaalbasis uitgerold. De kernwaarden van Combiwerk (resultaatgericht, mensgericht, klantgericht en professioneel) worden in de modules verankerd. Bij de uitvoering van het opleiden van het kader is de ondernemingsraad betrokken. 3. Planning & Controlcyclus. Verbetering van dit proces moet leiden tot tijdigheid, kwaliteit en resultaatcontrole. 4. Nieuwbouw. Oplevering van ons nieuwe pand in de Harnaschpolder midden 2011 vergt extra inzet van de organisatie. De landelijke commissie fundamentele herbezinning Wsw van oud minister Bert de Vries heeft een advies uitgebracht over verbreding en modernisering van de Wsw tot een voorziening voor een veel bredere doelgroep. Het is vooralsnog onduidelijk in hoeverre en wanneer het advies van de commissie de Vries wordt vertaald in landelijke wetgeving. Combiwerk kiest nu reeds voor doorgroei tot een breed regionaal leerwerkbedrijf, gericht op regulier plaatsen van de volledige onderkant van de arbeidsmarkt (deel huidig SW, deel WWB, Wajong, Wia en WW). Deze keuze ligt in lijn met voornoemde advies. Goed werknemerschap: een buiten kans / Extern def 1/24

4 De huidige infrastructuur van Combiwerk wordt op dit moment nog niet als een breed leerwerkbedrijf benut. Combiwerk is nu vooral nog een uitvoeringsorganisatie. De beoogde doorgroei naar een breed regionaal leerwerkbedrijf kan nu zijn vertaling nog niet vinden in deze meerjarenbegroting. Er zijn voor Combiwerk meer mogelijkheden voor verbreden van de doelgroep, met (verdere) ontwikkeling van Combiwerk tot een excellent leerwerkbedrijf. In nauwe samenwerking met de sector WIZ en onder regie van de regiegroep arbeidsmarktbeleid zullen vervolgstappen voor Combiwerk nader tot uitwerking komen Het toekomstige financiële perspectief tendeert naar een positief bedrijfsresultaat. Dit wordt sterk beïnvloed door de toenemende beweging van binnen naar buiten. Infrastructuur kan worden afgebouwd (tijdelijk nog frictiekosten) en medewerkers stijgen op de werkladder waardoor productiviteit en rendement toenemen. In de eerstkomende jaren zullen eenmalige kosten gemaakt moeten worden. Deze zullen deels opgevangen kunnen worden uit het nieuwe Veranderbudget. Na 2011 wordt een stabiel positief bedrijfsresultaat verwacht. In de toekomst kan verbreding met meerdere doelgroepen het financieel resultaat verder positief beïnvloeden. Eventuele effecten van de economische crisis zijn in deze meerjarenbegroting niet meegenomen. Deze zijn als risico in de meerjarenbegroting opgenomen. Met de gemeente Delft en de contractgemeenten Pijnacker-Nootdorp, Lansingerland en Midden- Delfland zijn gesprekken gaande over Preferred suppliership meer en structurele werkgelegenheid in de openbare ruimte en detachering, uitvoering re-integratietrajecten; positionering van Combiwerk als breed regionaal leerwerkbedrijf meerjarige contracten, prestatieafspraken en werkgelegenheidsgaranties opdrachten en social return het huidige systeem van financiële vergoedingen Doelstelling is dat Combiwerk in nauwe samenwerking maatwerk levert en daarmee het commitment van de gemeenten versterkt. Hans van der Sandt Directeur Combiwerk Goed werknemerschap: een buiten kans / Extern def 2/24

5 2. Strategie en beleid Combiwerk is een arbeidsontwikkelingsbedrijf. De basis hiervoor is gelegd in het Meerjarenplan Land in Zicht De bedrijven en werksoorten zijn de hulpmiddelen om mensen te ontwikkelen. Er bestaat breed draagvlak voor dit uitgangspunt en de organisatie is er op ingericht Missie en visie De tijd is rijp voor nieuwe stappen, waarbij de missie en visie van Combiwerk verder uitgebouwd worden. Er is een interne opleidingsfaciliteit voor het totale kader, Combiwerk College genaamd Daarnaast zijn er kaderbijeenkomsten. En er is een set kernwaarden (zie paragraaf 5.2) vastgesteld die richtsnoer zijn voor het dagelijks handelen binnen het bedrijf (gewenste cultuurpijlers) Missie Combiwerk biedt als arbeidsontwikkelingsorganisatie werk aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Met als doel het verkrijgen van een zo regulier mogelijke plaats op de arbeidsmarkt. Visie Combiwerk werkt aan de realisatie van haar missie, door het aanbieden van aangepaste werkgelegenheid. Daar waar de arbeidsmarkt dit onvoldoende biedt creëert zij zelf passend werk. Tevens biedt zij in een bedrijfsmatige omgeving de mogelijkheid tot arbeidsontwikkeling, zodat mensen in hun arbeidscapaciteit kunnen groeien of deze kunnen behouden. Om dat te bereiken verlangt Combiwerk dat betreffende medewerkers hun mogelijkheden in relatie tot goed werknemerschap vergroten, door duurzaam hun gedrag, kennis en vaardigheden te ontwikkelen. Dit alles met talenten en passie als vertrekpunt. Om dit te realiseren maakt Combiwerk optimaal gebruik van subsidiemogelijkheden en publieke middelen, en genereert zij met haar bedrijven inkomsten uit de markt voor een dekkende exploitatie Speerpunten Combiwerk 2009 De kernprioriteiten voor Combiwerk in het jaar 2009 zijn: 1. Implementatie primair proces arbeidsontwikkeling Absolute prioriteit is de implementatie en uitvoering van het primair proces arbeidsontwikkeling. Dit betekent concreet dat in 2009 iedere medewerker in een ontwikkelingstraject wordt geplaatst. Ook aan alle voorwaarden is voldaan om een traject te kunnen doorlopen. Die voorwaarden zijn onder andere: beloningsbeleid, aanpak ziekteverzuim, ondergrensbeleid en beoordelen werksoorten. 2. Kwaliteit kaderpersoneel Goed werknemerschap: een buiten kans / Extern def 3/24

6 Om doelgroepmedewerkers te ontwikkelen is een toegerust en sterk kader een vereiste. In 2009 wordt dit kader, dat direct betrokken is bij de uitvoering van het primair proces arbeidsontwikkeling, kritisch tegen het licht gehouden om te zien of het over de vereiste kwaliteiten beschikt. Naar aanleiding van deze nulmeting worden indien noodzakelijk opleidingen, trainingen en coaching ingezet. Subspeerpunten zijn: 3. Planning & Controlcyclus In 2009 staat er een nieuwe systematiek. Daaraan gekoppeld wordt de informatievoorziening verder geprofessionaliseerd, zodat Combiwerk nog beter in control is en daar waar nodig snel kan bijsturen. 4. Nieuwbouw In 2011 zal Combiwerk verhuizen naar een nieuw gebouw in de Harnaschpolder. Combiwerk wordt nauw bij de bouw betrokken. In 2009 wordt het programma van eisen opgesteld en een architect geselecteerd, die optimaal kan inspelen op het karakter van een arbeidsontwikkelingsbedrijf voor specifieke doelgroepen. Aan de hand van een strakke P&C-cyclus worden doelen gesteld en gemonitord of de resultaten geboekt worden. De kritieke prestatie-indicatoren (KPI) zijn de parameters waarop binnen Combiwerk gestuurd wordt. In het jaarverslag en het volgende meerjarenplan wordt gerapporteerd over de resultaten ten opzichte van de gestelde doelen. Succes bepalende factoren Combiwerk binnen de vier resultaat Kritieke Prestatie Indicatoren Realisatie 2008 KPI norm Doelstelling 2009 gebieden WAARDERING DOOR DE MAATSCHAPPIJ Ontwikkeling en reguliere plaatsing medewerkers uit de doelgroep Totale formatie Wsw Full time equivalenten (fte) Subsidie eenheden (se) 662 fte 698 se 686 fte 722 se Aantal WWB trajecten Korte afgeronde trajecten Werkwijzer Arbeidsmarktprojecten gestart 170 personen 40 personen 200 personen 47 personen Samenstelling doelgroep Wsw Detacheren Begeleid Werken Werk op locatie/groepsdetachering Beschutte werkomgeving (incl post) fte 18 fte 124 fte 380 fte 154 fte 24 fte 252 fte 256 fte WAARDERING DOOR MEDEWERKERS Wachtlijst Aantal cliënten 31 dec Sterke daling is het gevolg van de start van de groepsdetachering bij Vacuvin. Goed werknemerschap: een buiten kans / Extern def 4/24

7 Ontwikkeling medewerkers Geactiveerde cliënten wachtlijst 5 35 Instroom Wsw Uitstroom Wsw Aantal medewerkers in een 60 fte 46 fte 35 fte 29 fte arbeidsontwikkeling traject 61* 672 *aantal instroomtrajecten 2 Opleidingskosten Ziekteverzuim Wsw medewerkers Ambtelijk/CAO medewerkers 13.7% 7.4% 12.5% 5% WAARDERING DOOR KLANTEN EN LEVERANCIERS Salesactiviteiten Klachtenregistratie in ontwikkeling -,- ntb EINDRESULTATEN Financiële resultaten Resultaat -/ / Verhouding formatie indirect - direct Beoordeling Cedris Indirecte formatie in procenten van de totale formatie Nog nader te bepalen obv SEO economisch onderzoek 14.9% 13.7% 2 Het Adviescentrum Arbeidsontwikkeling is in 2009 gestart. Dat verklaart de sterke groei van het aantal arbeidsontwikkelingstrajecten Koers Combiwerk langere termijn Combiwerk heeft veel expertise op het gebied van arbeidsontwikkeling voor mensen met een SWindicatie. De laatste jaren heeft de gemeente Delft deze deskundigheid in toenemende mate ook bij Combiwerk ingekocht te behoeve van andere doelgroepen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De komende jaren zet Combiwerk in op drie pijlers: - Optimaal Sw-leerwerkbedrijf - Financieel gezond bedrijf - Verbreding doelgroepen Optimaal Sw-leerwerkbedrijf In 2009 blijft arbeidsontwikkeling prioriteit. Randvoorwaarden daarvoor zijn: de inrichting van het proces, opleidingen en bemensing. De investeringen zijn daarop gericht, zodat Combiwerkers op basis van goed werknemerschap in het reguliere bedrijfsleven werkzaam kunnen zijn. Het regulier plaatsen is ook de opdracht zoals geformuleerd in de Modernisering Wet sociale werkvoorziening. Primaire voorwaarden daarvoor zijn goed toegeruste medewerkers en een bedrijfsleven dat deze mensen wil opnemen. Om dit doel te realiseren zet Combiwerk in op: - Trajecten op maat volgens het principe van Goed Werknemerschap. Een Individueel Traject Plan dat is opgebouwd uit een breed scala aan ontwikkelmodules, uitgevoerd in een uitdagend leerwerkklimaat. Goed werknemerschap: een buiten kans / Extern def 5/24

8 - Randvoorwaardelijk instrumentarium. Het opleidingsbeleid biedt passende cursussen en trainingen, waardoor een medewerker beter toegerust de stap naar buiten kan maken of werkzaam kan blijven in het reguliere bedrijfsleven. - Matchingsproces in de reguliere arbeidsmarkt. Combiwerk heeft de taak om mensen toe te leiden naar een plek op de reguliere arbeidsmarkt. De komende jaren gaat Combiwerk de marktbenadering verder activeren. Dit betekent bijvoorbeeld creativiteit in het ombuigen van de vacaturevraag van de werkgever naar een oplossing van het onderliggende probleem door Combiwerkmedewerkers. Financieel gezond bedrijf: 2011 break-even Combiwerk heeft de afgelopen jaren al een belangrijke slag gemaakt om de financiële huishouding gezond te krijgen. De kostenkant bestaat voor 90% uit vaste kosten, met name personeelslasten. Om verdere kostensanering te bewerkstelligen zal Combiwerk in 2009 doorgaan met de efficiencyslag en de afbouw van verliesgevende activiteiten. Verbreding doelgroepen Combiwerk verzorgt als gemeentelijke re-integratiepartner de proefplaatsingen voor de Wwbdoelgroep ( Werkwijzer ). De infrastructuur is nu zodanig dat Combiwerk in de toekomst voor meer doelgroepen een passende leer- en re-integratieomgeving kan bieden. Hierdoor kunnen de kosten per medewerker dalen. Combiwerk is klaar voor een doorgroei tot een breed regionaal leerwerkbedrijf. Daarnaast wil Combiwerk een grotere rol spelen bij de uitvoering van re-integratietrajecten voor mensen met een forse afstand tot de reguliere arbeidsmarkt, in opdracht van bijvoorbeeld gemeenten en UWVwerkbedrijf. In 2009 gaat Combiwerk hierover in gesprek met de gemeenten. Combiwerk sluit daarbij aan bij de uitgangspunten van het Delftse gemeentelijk re-integratiebeleid, onder andere verwoord in het programma Arbeidsmarkt, Inkomen en Emancipatie: Werk is een belangrijk instrument om armoede te voorkomen of er aan te ontsnappen. Armoede kan een oorzaak of gevolg zijn waardoor economische zelfstandigheid niet wordt bereikt. Burgers worden via het maatwerkprincipe optimaal ondersteund om werk te verwerven en/of te behouden. Voor diegene waarvoor dit (nog) niet is weggelegd zetten we in op sociale activering of zorg. (...) Combiwerk levert een substantiële bijdrage aan het arbeidsmarktbeleid. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt ontwikkelen en begeleiden in hun arbeidsmogelijkheden is het belangrijkste doel. Combiwerk zal in haar aanpak actief de samenwerking opzoeken met andere re-integratiepartners zoals de GGZ en participeren bij gemeentelijke initiatieven zoals het Werkgeversloket. Het college zal in het tweede kwartaal van dit jaar de Sw-raad separaat informeren over het werkgelegenheidsbeleid voor de onderkant van de arbeidsmarkt. Goed werknemerschap: een buiten kans / Extern def 6/24

9 3. Primair proces arbeidsontwikkeling Combiwerk biedt namens de gemeente Delft en drie contractgemeenten medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt een traject aan met als uiteindelijk doel het vinden van een passende arbeidsplaats, zo regulier mogelijk, gericht op het behoud dan wel verder ontwikkelen van de arbeidsbekwaamheid van de persoon. De arbeidsontwikkeling van de medewerker staat hierin centraal. Definitie arbeidsontwikkeling Het duurzaam ontwikkelen van gedrag, vaardigheden en kennis in relatie tot arbeid van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het beleid van Combiwerk is erop gericht om haar medewerkers zoveel als mogelijk een arbeidsplaats te bieden buiten de muren van Combiwerk. Zowel voor nieuwe instroom als voor de huidige Combiwerkers worden de (ontwikkel)mogelijkheden van de medewerkers ten volle benut, om externe plaatsing succesvol te kunnen realiseren Iedereen een traject Combiwerk werkt met al haar medewerkers, Wsw en Wwb, aan zijn of haar persoonlijke arbeidsontwikkeling. Daarom nemen alle Sw-medewerkers deel aan het arbeidsontwikkelingstraject en hebben de Wwb cliënten een specifiek re-integratietraject afgestemd op de gemaakte afspraken met de opdrachtgever. Het arbeidsontwikkelingstraject wordt vastgelegd in een Individueel Traject Plan (ITP). Binnen het arbeidsontwikkelinsgtraject voor Sw-medewerkers is een drietal ontwikkelstromen te onderscheiden. Deze ontwikkelstromen geven het ontwikkeldoel van een medewerker voor een komende periode aan. De ontwikkelstromen zijn: Individueel naar buiten (ontwikkeling naar externe plaatsing). Op weg naar buiten (ontwikkeling naar groepsdetachering/werken op locatie). Ontwikkeling binnen huidig werkniveau. Het eindresultaat van dit proces van arbeidsontwikkeling is Goed Werknemerschap. Het entreebewijs voor plaatsing op de reguliere arbeidsmarkt. Nieuwe Sw-medewerkers die instromen vanaf de wachtlijst, krijgen een dienstverband aangeboden voor drie maanden. Tijdens de eerste drie maanden vindt de diagnose en oriëntatie plaats in één van de bedrijven van Combiwerk. Daarbij worden door de Trajectadviseur van het Adviescentrum Arbeidsontwikkeling samen met de leidinggevende de ontwikkelingsafspraken voor de komende periode bepaald. Na plaatsing gaat de leidinggevende samen met de medewerker aan de slag om de gewenste ontwikkelingsafspraken te realiseren. Er wordt altijd naar gestreefd om iemand te ontwikkelen naar zo regulier mogelijke arbeid buiten Combiwerk (detachering, begeleid werken of regulier). Als uit onderzoek blijkt dat dit op korte termijn (12 maanden) niet haalbaar is, wordt de Goed werknemerschap: een buiten kans / Extern def 7/24

10 ontwikkelstroom bijgesteld, zodat de leerdoelen voor de medewerker realistisch blijven. Per ontwikkelstroom zijn competentiecriteria opgesteld zodat helder is wanneer iemand voor een bepaalde stroom in aanmerking komt. Grafisch zien de ontwikkelstromen binnen het Individueel Traject Plan van een medewerker er als volgt uit: Eind 2009 zit elke medewerker bij Combiwerk in een ontwikkelstroom. Het uitgangspunt Iedereen een traject met een ontwikkelstroom biedt een aantal voordelen. Voor zowel de medewerker als de leidinggevende is het helder aan welke ontwikkelpunten de komende periode wordt gewerkt. Tevens wordt inzichtelijk voor leidinggevenden en management hoe het medewerkersbestand qua arbeidsontwikkeling er voor staat. Business unit en accountmanagers kunnen hierop anticiperen door werksoorten binnen te halen die passen bij het niveau en de ontwikkelpotentie van de medewerker. De Business unit Arbeidsintegratie van Combiwerk besteedt speciale aandacht aan een goede begeleiding van bedrijven die Sw ers via detachering of begeleid werkenconstructie aan het werk stellen. Ook de OR is betrokken bij de uitvoering van detacheringen. Wwb-cliënten krijgen een specifiek re-integratie traject aangeboden, waarbinnen net als bij Swmedewerkers wordt gewerkt aan arbeidsontwikkeling en re-integratie van de cliënt. In het contract met de opdrachtgever ligt vastgelegd wat het doel van een traject is (bijvoorbeeld duurzame Goed werknemerschap: een buiten kans / Extern def 8/24

11 plaatsing, het stellen van diagnose, verkrijgen van arbeidsritme of sociale activering) en wat de voorwaarden zijn (o.a. doorlooptijd, dienstverband, in te zetten producten) Wachtlijstaanpak De lange wachtlijst voor de sociale werkvoorziening is de gemeente Delft een doorn in het oog In 2008 is onderzocht in hoeverre mensen die toen op de wachtlijst stonden daadwerkelijk beschikbaar waren voor een arbeidsplaats bij Combiwerk. Dat bleek niet bij iedereen het geval. Mensen, die niet (meer) kunnen werken, bijvoorbeeld vanwege langdurige ziekte, die uit Delft wegverhuisd zijn of die niet willen werken zijn van de wachtlijst geschrapt. Daarnaast heeft de gemeente besloten meer mensen te laten instromen dan op basis van de beschikbare subsidie zou kunnen. Ook hierdoor is de wachtlijst in omvang afgenomen. Om te voorkomen dat mensen op de wachtlijst inactief thuis moeten blijven, heeft de gemeente gezocht naar andere middelen om hen gedurende de wachttijd begeleiding of re-integratie aan te bieden. Het gaat hier om het werkdeel van het Wwb-budget (in 2008) en middelen uit het Participatiefonds en het UWVwerkbedrijf (2009 en volgende jaren). Door activering tijdens de wachtperiode kunnen mensen met een Sw-indicatie hun werknemersvaardigheden al voor hun plaatsing bij Combiwerk beginnen te ontwikkelen. Aantal personen op de wachtlijst 1 jan jan jan jan 2010 (B) Delft Pijnacker-Nootdorp Lansingerland Midden-Delfland Totaal Opleidingen Sw-doelgroep Het inzetten van opleidingen (training en coaching) is uitermate belangrijk in het ontwikkelingstraject van de medewerker. Het Adviescentrum Arbeidsontwikkeling heeft daarmee een regisserende functie voor het inzetten van opleidingen. Een opleidingsplan voor het Swpersoneel is begin 2009 gerealiseerd. In dat plan wordt naast trainingen, scholing en coaching, ook een toolbox ontwikkeld om tijdens het werk hulpmiddelen beschikbaar te hebben. De ontwikkelsystematiek voor Sw-personeel op basis van competentieontwikkeling wordt verder doorgevoerd. Het invoeren van een 7 e competentie van Goed Werknemerschap, de taalvaardigheid is toegevoegd en van opleidingsmodules voorzien. Goed werknemerschap: een buiten kans / Extern def 9/24

12 De competenties Goed Werknemerschap 1. Inzet/motivatie: tonen naar beste vermogen deel te nemen aan werkactiviteiten en zo goed mogelijk werk af te leveren. 2. Resultaatgerichtheid: het actief gericht zijn op het behalen van resultaten en doelstellingen. 3. Flexibiliteit: doelgericht blijven werken door zich aan te passen aan veranderde omstandigheden, taken verantwoordelijkheden en/of mensen. 4. Samenwerken: actieve bijdrage leveren aan een gezamenlijk resultaat of probleemoplossing, ook wanneer de samenwerking gaat over een onderwerp waar hij geen persoonlijk belang bij heeft. 5. Regels nakomen: handelen in overeenstemming met het beleid en de regels van de afdeling/organisatie. Bij onduidelijkheden of verandering informatie verzamelen/navraag doen bij de juiste autoriteit. 6. Respect: gedrag laten zien waaruit blijkt dat hij rekening houdt met de gevoelens, opvattingen, mogelijkheden en beperkingen van de mensen om zich heen. 7. Taalvaardigheid: de Nederlandse taal naar beste vermogen hanteren en actief gericht zijn zich hier verder in te bekwamen. Goed werknemerschap: een buiten kans / Extern def 10/24

13 4. Organisatieontwikkeling Onze grote opgave is om zoveel mogelijk Combiwerkers in staat te stellen bij een reguliere werkgever werkzaam te zijn in plaats van binnen de poorten van de sociale werkvoorziening. Hierdoor kan het aantal beschutte werkplekken verminderen. Ons streven is om ongeveer 2/3 van het personeelsbestand buiten werkzaam te laten zijn. Het nieuwe Combiwerk als leer/werkorganisatie kan het beste worden ingericht op basis van een business unitstructuur. Binnen de business unit Arbeidsintegratie staat het primaire proces (arbeidsontwikkeling) centraal; van wachtlijst tot en met plaatsing op de reguliere arbeidsmarkt. Hieronder vallen de bedrijfsonderdelen Adviescentrum Arbeidsontwikkeling, Detachering en Reintegratie. De leerwerkbedrijven Schoonmaak, Groen & Omgeving en Beveiliging vallen onder de business unit Facilitaire Dienstverlening. De leerwerkbedrijven Verpakken (= beschut), Vacu Vin, Groepsdetachering, Werkwijzer en Post vallen onder de business unit Productie & Logistieke Dienstverlening. Organisatieschema Combiwerk per 1 januari 2009 Goed werknemerschap: een buiten kans / Extern def 11/24

14 5. Management en cultuur 5.1. KPI s: Sturen op resultaat In de komende beleidsperiode wordt resultaatgericht werken verder ontwikkeld. Aan de hand van een strakke P&C-cyclus worden doelen gesteld en gemonitord of de resultaten geboekt worden. Binnen de verschillende leerwerkbedrijven wordt gewerkt met afgeleide prestatie-indicatoren Cultuur Er moet voor de medewerkers, zowel doelgroep als kader, een prettig werkklimaat aanwezig zijn, waarbij onderling respect een basisvoorwaarde is. Een cultuur ook waarin prestaties verwacht mogen worden van iedereen. Bakens zoals de nieuwe kernwaarden en de gedragscode geven richting aan het ingezette cultuurveranderingsproces. Kernwaarden zijn duurzame overtuigingen die staan voor een specifieke wijze van gedrag of uiterste bestaanstoestand persoonlijk of sociaal. Ze hebben een verplichtend karakter en vormen in hun samenhang een richtsnoer voor alle medewerkers en zijn als het ware het DNA van de onderneming. RESULTAATGERICHT Het actief gericht zijn op het behalen van resultaten en doelstellingen. MENSGERICHT Op een integere manier rekening houden met de gevoelens, opvattingen, mogelijkheden en beperkingen van mensen. KLANTGERICHT Onderzoeken van wat de klant belangrijk vindt en hiernaar handelen. Collega s hierbij als interne klanten behandelen. PROFESSIONEEL Het inzetten van vakkennis en deskundigheid en deze delen met anderen. Het rekening houden met andere vakgebieden en verschillende belangen. Nieuwe ontwikkelingen vlot opnemen en gebruiken. Goed werknemerschap: een buiten kans / Extern def 12/24

15 6. Instrumenten 6.1. Arbeidsomstandigheden en voorwaarden Bij Combiwerk zijn de arbeidsomstandigheden goed ingevuld. Toch is het van belang de systematiek van ARBO blijvend aandacht te geven. Om dit te kunnen realiseren is samenwerking gezocht met deskundigen van de gemeente Delft. Deze samenwerking moet resulteren in een integraal arbobeleidsplan. Het aanpakken van het ziekteverzuim is een belangrijk speerpunt. Combiwerk wil onder het landelijk gemiddelde scoren. Om de gewenste score te bereiken worden de volgende maatregelen uitgevoerd: Versterking rol leidinggevende (accuraat contact opnemen en onderhouden met de zieke werknemer); Zorgvuldige afhandeling trajecten Wet Verbetering Poortwachter; Ziekteverzuimcoördinator aanstelling; Aanpak prikkelarme werkplekken. Het beloningsbeleid voor het SW personeel dat nieuw instroomt, wordt geanalyseerd en mogelijk aangepast aan de huidige ontwikkelingen. Beloningsprikkels kunnen bijvoorbeeld worden ingebracht bij de gewenste stap naar buiten. De nieuwe filosofie achter een dergelijk beloningsbeleid is dat medewerkers buiten meer kunnen verdienen dan voor werkzaamheden in de beschutte sfeer. Daarbij is aandacht voor de inkomenspositie bij terugval na een langdurige detachering Accountmanagement, communicatie en marketing Om mensen buiten te kunnen plaatsen zijn externe relaties en bekendheid met de specifieke mogelijkheden van Combiwerk een vereiste. Combiwerk is al een redelijk gevestigde naam in Delft en omstreken en kan bogen op een redelijk uitgebreid netwerk. Desondanks blijkt verouderde beeldvorming over de sociale werkvoorziening bij menig werkgever een hardnekkige. Accountmanagement speelt een belangrijke rol om de slag naar buiten te maken en voldoende omzet te genereren. Ook is het van belang om voldoende werksoorten in huis te hebben. Daar waar kansen in de markt zich voordoen, zal Combiwerk een nieuwe werksoort ontplooien. Een voorbeeld daarvan is de start van een postbedrijf. Het management en de accountmanagers zullen in hun dagelijkse werkzaamheden meer aandacht besteden aan marketing en acquisitie. Met de komst van een communicatiemedewerker in het tweede kwartaal wordt een kwalitatieve impuls gegeven aan de marketing. Goed werknemerschap: een buiten kans / Extern def 13/24

16 7 Huisvesting 7.1 Nieuwbouw De huisvesting van Combiwerk aan de Buitenwatersloot voldoet niet aan hedendaagse ARBO- en milieunormen, de logistieke indeling laat sterk te wensen over en noodzakelijk grootonderhoud wordt uitgesteld in verband met de geplande nieuwbouw. Combiwerk heeft behoefte aan een kleiner flexibel gebouw. Het aantal beschutte werkplekken binnen neemt af en er is minder productie- en opslagruimte nodig. Het nieuwe gebouw wordt in de Harnaschpolder gebouwd aan de hand van een programma van eisen dat hoort bij Combiwerk als leerwerkorganisatie. Naar verwachting is de nieuwbouw in 2011 gereed. Tot aan de verhuizing kan het gebouw aan de Buitenwatersloot gebruikt worden als experimenteerruimte om concepten in de praktijk te toetsen voorafgaand aan de nieuwbouw. Ook zal gekeken worden in hoeverre ketenpartners een plek kunnen krijgen in het nieuwe pand. Vestiging op het bedrijventerrein Harnaschpolder biedt verder kansen voor het uitvoeren van parkmanagement en cateringactiviteiten. Daarnaast zal vanwege dienstverleningseisen in combinatie met bedieningsgebied gewerkt worden vanuit twee steunpunten (Groen & Omgeving en eventueel Post) in de gemeente Delft en één in de gemeente Lansingerland (Groen & Omgeving). 7.2 Middelhove De werkzaamheden van de Kwekerij op de locatie Middelhove zijn afgebouwd. Alle Swmedewerkers zijn herplaatst bij de andere werkbedrijven, zoals Groen & Omgeving, Detachering en Productie. Goed werknemerschap: een buiten kans / Extern def 14/24

17 8 Meerjarenbegroting In de begroting is de invloed van de implementatie van de arbeidsontwikkelingsfilosofie duidelijk merkbaar. Dit uit zich voornamelijk in de verschuiving van de formatie tussen de diverse bedrijven en de financiële vertaling hiervan. Door grotere aandacht voor arbeidsontwikkeling verschuift de formatie geleidelijk. Het effect vertaalt zich in de resultaten bij de bedrijven in de komende jaren. Het uitgezette beleid van arbeidsontwikkeling, plaatsing van medewerkers op de reguliere markt, zal zijn effect in de jaren na 2009 duidelijk sorteren. Zien we in 2009 nog een vlak resultaat ten opzicht van Voor 2010 en 2011 is de verwachting dat het resultaat sterk verbetert en uiteindelijk uitkomt op nul. 8.1 Begroting (Alle bedragen in 1.000,- EUR tenzij anders aangegeven) Omschrijving jaarrek latest est. jaarrek begr. begr. begr baten Externe omzet Interne omzet Inkoopkosten NTW Rijksbijdrage Loonkostensubsidie begeleid werken Overige subsidies loonkosten Kostenvergoeding contractgemeenten totaal baten lasten Bedrijfskosten Direkt personeel Indirekt personeel Materieel Facilitaire kosten Loopbaancentrum Afschrijvingen totaal Intern bedrijfsresultaat Exploitatieresultaat Rente Herwaardering vaste activa Bestemmingsreserve Overige baten & lasten Vaste bijdrage gemeente Delft Resultaat Goed werknemerschap: een buiten kans / Extern def 15/24

18 Toelichting uitgangspunten begroting De gepresenteerde begroting is een samenvoeging van Combiwerk en Combiservices. Het negatieve resultaat van van de Kwekerij verdwijnt uit de begroting. De sluiting van de Kwekerij is wel van invloed, door interne verschuivingen binnen de bedrijven van de formatie, op netto toegevoegde waarde en resultaten. Vanuit de business unit Productie & Logistieke Dienstverlening worden 120 fte geplaatst in een groepsdetachering op locatie bij Vacu Vin (nieuwe naam IIC). Het resultaat voor 2009 stabiliseert enigszins, een lichte negatieve toename van Voor de jaren 2010 en 2011 volgt een geleidelijke verbetering. Het tegenvallende resultaat van het beveiligingsbedrijf, LE van nadeel tegenover een begroting van voordeel, leidt ertoe dat het bestaansrecht van dit bedrijfsonderdeel in 2009 wordt heroverwogen. Het positieve resultaat bij Detachering en Re-integratie vertoont een sterke stijging met Dit wordt onder andere veroorzaakt door toename van het aantal activeringstrajecten en formatieve stijging in het kader van het arbeidsontwikkelingsproces. De begroting is inclusief ingecalculeerde risico s in de netto toegevoegde waarde van beschikbare werkgelegenheid. Ook frictiekosten veroorzaakt door sluiting van de Kwekerij en groepsdetachering naar Vacu Vin, waardoor geen interne dekking van onvermijdbare kosten overhead en facilitaire voorzieningen kan worden gevonden, zijn opgenomen. Kredietcrisis Ten tijde van het opstellen van het Meerjarenplan was de kredietcrisis net begonnen. Gezien de aard van de werkzaamheden neemt Combiwerk de ontwikkelingen op het gebied van de crisis serieus en volgt samen met de gemeentelijke Taskforce de kredietcrisis op de voet. Daar waar nodig wordt actie ondernomen, bv door extra inzet op accountmanagement. Daarnaast stimuleert Combiwerk in de CAO vastgelegde mogelijkheden zoals tijdopname in verband met opleiding, vrije tijd. Combiwerk probeert maximale flexibiliteit te betrachten tussen de diverse bedrijfsonderdelen en voorhanden werk in de markt. De gemeenten bezien hun orderportefeuilles op extra mogelijkheden. Om de negatieve impact van de kredietcrisis op de begroting te beperken, stuurt Combiwerk zwaar op het begrenzen van de kosten. Goed werknemerschap: een buiten kans / Extern def 16/24

19 8.2 Taakstelling en personeelsformatie Jaarlijks ontvangen de gemeenten van het ministerie een taakstelling in subsidie eenheden (SE). Het aantal is bepalend voor de te ontvangen subsidiestromen door de aangesloten gemeenten en het aantal personen dat een Wsw-dienstverband kan worden aangeboden. Omdat de taakstelling nog niet ontvangen is, is voor de begroting van 2009 uitgegaan van stabilisatie van onze taakstelling op 699 SE. Door de beschikbaarheid van een bestemmingsreserve voor bekorting van de Sw-wachtlijst is een overschrijding van 5 SE bij de gemeente Delft, voor de komende jaren opgenomen. Taakstelling per gemeente in se Taakstelling 2008 LE taakstelling totaal 2008 Afwijking 2008 Taakstelling 2009 Delft 548,5 549,3-0,8 553,5* Lansingerland 57,0 57,0 0,0 57,0 Midden-Delfland 32,4 32,3-0,1 32,4 Pijnacker-Nootdorp 61,5 59,5-2,0 61,5 699,4 698,1-1,3 704,4 * Inclusief taakstelling bekorting wachtlijst 8.3 Veranderbudget In de programmabegroting , stelt de gemeente Delft beschikbaar voor bijzondere en eenmalige uitgaven in het kader van het arbeidsontwikkelingsproces. Recent is bekend geworden dat op basis van het advies van de commissie Fundamentele Herbezinning Wsw een pilot gestart gaat worden. De uitkomst van de pilot kan in 2012 leiden tot nieuwe wetgeving. De verstrekkendheid van het advies is vooralsnog niet te duiden. 8.4 Bedrijfsmatige risico s en frictiekosten Financiële risico s Het realiseren van de netto toegevoegde waarde volgens ingediende begroting is in belangrijke mate afhankelijk van het verwerven van opdrachten. Dit wordt een belangrijke uitdaging, voornamelijk ingegeven door de huidige economische ontwikkelingen. Ook onder de huidige omstandigheden zijn deze risico s beheersbaar. De ontwikkeling van de NTW wordt nauwgezet gevolgd. In deze begroting zijn daarom een aantal aannames opgenomen. Onderstaande tabel geeft uitgesplitst de opgenomen risico s weer. Business Unit Omschrijving Maximale schatting Productie & Logistieke dienstverlening Werving van nieuwe opdrachtgevers met passende werksoorten Prijsbeleid opgenomen prijsverhoging Nieuw te verwerven opdrachten Berekende prijsverhoging in de begroting Goed werknemerschap: een buiten kans / Extern def 17/24

20 Facilitaire Dienstverlening Arbeidsintegratie Groen & Omgeving Nog te ontvangen opdrachten Werving van nieuwe opdrachtgevers Prijsbeleid opgenomen prijsverhoging Beveiliging Werving van nieuwe opdrachtgevers Prijsbeleid opgenomen prijsverhoging Schoonmaak Werving van nieuwe opdrachtgevers Prijsbeleid opgenomen prijsverhoging Kwekerij Resterende afschrijvingskosten na sluiting Werving van nieuwe opdrachtgevers Prijsbeleid opgenomen prijsverhoging Onduidelijkheid over nieuwe opdrachten Nieuw te verwerven opdrachten Berekende prijsverhoging in de begroting Nieuw te verwerven opdrachten Berekende prijsverhoging in de begroting Nieuw te verwerven incidentele opdrachten Berekende prijsverhoging in de begroting Boekwaarde na het 1 e kwartaal van 2009 is Nieuw te verwerven opdrachten detachering 30 fte Berekende prijsverhoging in de begroting Frictiekosten Door de sluiting van de Kwekerij is er door het wegvallen van de bedrijfsvoering geen dekking meer voor een aantal vaste lasten vanuit de afdeling Facilitair. Ook door de verplaatsing van activiteiten van de BU Productie & Logistieke Dienstverlening via groepsdetachering naar een locatie van de opdrachtgever ontstaat een tekort in de dekking van deze kosten. Voor 2009 staan de financiële consequenties in onderstaande tabel, deze bedragen zijn als frictiekosten wel in de begroting meegenomen. Bedrijf Omschrijving 2009 BU Facilitaire Dienstverlening Huisvesting, diensten en catering (Kwekerij) BU Productie & Logistieke Huisvesting, automatisering, diensten, Dienstverlening logistiek Totale frictiekosten Goed werknemerschap: een buiten kans / Extern def 18/24

2014 In cijfers SOCIALE WERKVOORZIENING

2014 In cijfers SOCIALE WERKVOORZIENING 2014 In cijfers AANVULLING JAAROVERZICHT 2014 (ON)BEPERKT HOUDBAAR Ondanks de onzekerheden is Ergon koersvast en presteert immens. Een topjaar was 2014, zowel sociaal als financieel; 2336 sw-medewerkers

Nadere informatie

Programma. Wat is de Participatiewet? Hoe kunnen wij u helpen?

Programma. Wat is de Participatiewet? Hoe kunnen wij u helpen? Programma Wat is de Participatiewet? Hoe kunnen wij u helpen? De Participatiewet Op 1 januari 2015 is de Participatiewet van kracht Van werkgevers wordt nu verwacht om werkzoekenden met een arbeidsbeperking

Nadere informatie

Ingekomen stukken. Vergadering : 22 januari 2015

Ingekomen stukken. Vergadering : 22 januari 2015 Ingekomen stukken Vergadering : 22 januari 2015 Agendapunt : 6 (C7) Status : Besluitvormend (procedureel) Programma : (8) Wurk & Bystân Portefeuillehouder : D.A. Fokkema / H. Rijpstra Behandelend ambt.

Nadere informatie

De werkschijf van 5. Hoe werkt IBN? 190 mm. 240 mm. IBN Postbus 660 5400 AR Uden T 0413 33 44 55 F 0413 33 44 50. E info@ibn.nl I www.ibn.

De werkschijf van 5. Hoe werkt IBN? 190 mm. 240 mm. IBN Postbus 660 5400 AR Uden T 0413 33 44 55 F 0413 33 44 50. E info@ibn.nl I www.ibn. 240 mm 190 mm De werkschijf van 5 IBN Postbus 660 5400 AR Uden T 0413 33 44 55 F 0413 33 44 50 Hoe werkt IBN? E info@ibn.nl I www.ibn.nl oktober 2012 190 mm 200 mm Hoe werkt IBN? De werkschijf van 5: De

Nadere informatie

Een nieuwe taak voor gemeenten

Een nieuwe taak voor gemeenten Een nieuwe taak voor gemeenten Vanaf 1 januari 2015 treedt de Participatiewet in werking. Het doel van de wet is om meer mensen, ook mensen met een arbeidsbeperking, aan de slag te krijgen. De gemeente

Nadere informatie

uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 15.3003742 2 4 juni 2015

uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 15.3003742 2 4 juni 2015 Gemeenteraad Heerenveen HEERENVEEN uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 15.3003742 2 4 juni 2015 Onderwerp: Jaarrekening 2014 en 1e kwartaalrapportage 2015 Caparis NV Geachte raad, Jaarrekening

Nadere informatie

Transitie Participatiewet: Regionale Stellingen

Transitie Participatiewet: Regionale Stellingen Transitie Participatiewet: Regionale Stellingen Huidige Visie CGM Kadernota Participatie Land van Cuijk van uw raad uit dec. 2011. Inwoners economisch zelfredzaam = Schadelastbeperken = Verminderen van

Nadere informatie

Checklist voor de OR. bij de bespreking van het arbeidsontwikkelbeleid van het SW-bedrijf

Checklist voor de OR. bij de bespreking van het arbeidsontwikkelbeleid van het SW-bedrijf Checklist voor de OR bij de bespreking van het arbeidsontwikkelbeleid van het SW-bedrijf 4 Inleiding Het individueel ontwikkelingsplan (IOP) is een belangrijk middel waarmee in de SW-sector invulling wordt

Nadere informatie

De missie van DZB en de Wet werken naar vermogen

De missie van DZB en de Wet werken naar vermogen De missie van DZB en de Wet werken naar vermogen Bas van Drooge Directeur DZB april 2012 concept 1 1 Wet werken naar vermogen Eén regeling voor WSW, Wajong en WWB Bezuiniging van ca. 1,8 mld 1 op 3 uitstromers

Nadere informatie

Notitie tijdelijke dienstverbanden medewerkers Risse

Notitie tijdelijke dienstverbanden medewerkers Risse Notitie tijdelijke dienstverbanden medewerkers Risse Aanleiding In de vergadering van de Commissie Welzijn op 24 januari 2012 heeft wethouder Litjens van de gemeenteraad de opdracht gekregen om een notitie

Nadere informatie

Registratienummer: GF14.20043 Datum collegebesluit: 19 mei 2014 Agendapunt: 12

Registratienummer: GF14.20043 Datum collegebesluit: 19 mei 2014 Agendapunt: 12 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF14.20043 Datum collegebesluit: 19 mei 2014 Agendapunt: 12 Portefeuillehouder: Mevrouw C. van der Laan Behandelend ambtenaar: De heer C. Tiemersma Onderwerp: Jaarrekening

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel PvdA-GroenLinks

Initiatiefvoorstel PvdA-GroenLinks Initiatiefvoorstel PvdA-GroenLinks Onderwerp: social return en inbesteden Datum commissie: 6 juni 2013 Datum raad: Nummer: Documentnummer: Steller: Eric Dammingh Fractie: PvdA-GroenLinks Samenvatting Meedoen

Nadere informatie

Oplegnotitie begroting 2017

Oplegnotitie begroting 2017 Oplegnotitie begroting 2017 In het tweede kwartaal 2016 worden nog veel besluiten genomen over de toekomst van Permar. Dat maakt het op het moment van schrijven van deze begroting vrijwel onmogelijk om

Nadere informatie

Beschut werk in Aanleiding

Beschut werk in Aanleiding Beschut werk in 2015 1. Aanleiding Op 1 januari jl. is de Participatiewet in werking getreden. Een nieuwe voorziening onder deze wet is beschut werk nieuwe stijl 1. Gemeenten zijn onder deze wet verplicht

Nadere informatie

Factsheet. Participatiewet. Informatie voor de werkgever, juli 2014

Factsheet. Participatiewet. Informatie voor de werkgever, juli 2014 Factsheet Participatiewet Informatie voor de werkgever, juli 2014 In deze factsheet voor de UMC s over de Participatiewet wordt op een rij gezet waar deze wetgeving over gaat, over wie het gaat en wat

Nadere informatie

uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 14.3004216 2 12 juni 2014

uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 14.3004216 2 12 juni 2014 Gemeenteraad Heerenveen uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 14.3004216 2 12 juni 2014 Onderwerp: Geachte raad, Graag willen wij u onze zienswijze geven op de financiële rapportages die wij van

Nadere informatie

Managementsamenvatting

Managementsamenvatting Managementsamenvatting Het jaar 2015 was voor BaanStede een bewogen jaar. Gaandeweg het jaar werd duidelijk dat voor het transitieplan voor BaanStede onvoldoende draagvlak aanwezig was, waarna bestuurlijk

Nadere informatie

Oktober 2013. Participatiewet; kansen in samenwerking

Oktober 2013. Participatiewet; kansen in samenwerking Oktober 2013 Participatiewet; kansen in samenwerking In 1952 gaat de Gemeentelijke Sociale Werkvoorzieningsregeling (1950) gelden voor het opzetten van speciale werkplaatsen voor gehandicapten. Gehandicapten

Nadere informatie

Beschut Werk in de praktijk. presentatie 30 maart 2016 Jan-Jaap de Haan (Cedris)

Beschut Werk in de praktijk. presentatie 30 maart 2016 Jan-Jaap de Haan (Cedris) Beschut Werk in de praktijk presentatie 30 maart 2016 Jan-Jaap de Haan (Cedris) Voor wie doen we het eigenlijk? Voor wie doen we het? WWB: Wajong: WSW: 400.000 (waarvan ca 50% langer dan 3 jaar) 250.000

Nadere informatie

De Zijl Bedrijven Van sociale werkvoorziening tot Brug naar Werk. Jan-Jaap de Haan Wethouder Leiden

De Zijl Bedrijven Van sociale werkvoorziening tot Brug naar Werk. Jan-Jaap de Haan Wethouder Leiden De Zijl Bedrijven Van sociale werkvoorziening tot Brug naar Werk Jan-Jaap de Haan Wethouder Leiden november 2012 1 Bouwen op de kracht van burgers Principes VNG (1) 1. Ondersteuning op maat door integrale

Nadere informatie

Raadsinformatieavond. dinsdag 22 april 2014. Transitieplan UW

Raadsinformatieavond. dinsdag 22 april 2014. Transitieplan UW Raadsinformatieavond dinsdag 22 april 2014 Transitieplan UW Missie - waartoe zijn wij op aarde - UW helpt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt met raad en daad bij het verkrijgen van passend werk,

Nadere informatie

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders Nummer: Datum vergadering: 10-09-2013 Onderwerp: Verlenging tijdelijke dienstverbanden SW NoordWestGroep Conceptbesluit: Samenvatting: NoordWestGroep toestemming

Nadere informatie

Subsidieresultaat A V. NTW (netto toegevoegde waarde) B

Subsidieresultaat A V. NTW (netto toegevoegde waarde) B Financiën Paragraaf a is een analyse van het resultaat, in paragraaf b wordt de ontwikkeling van de subsidieratio behandeld, in paragraaf c staat een overzicht van de gemeentelijke bijdrage per SE en in

Nadere informatie

Inleiding... 3. Uitgangspunten... 4. Meerjarenbegroting 2017-2020... 6. Vaststelling algemeen bestuur... 7. Bijlage 1 : Lijst van afkortingen...

Inleiding... 3. Uitgangspunten... 4. Meerjarenbegroting 2017-2020... 6. Vaststelling algemeen bestuur... 7. Bijlage 1 : Lijst van afkortingen... Inhoudsopgave Inleiding... 3 Uitgangspunten... 4 Meerjarenbegroting 2017-2020... 6 Vaststelling algemeen bestuur... 7 Bijlage 1 : Lijst van afkortingen... 8 Bijlage 2 : Overzicht gemeente... 9 Bijlage

Nadere informatie

Collegevoorstel. Uitvoeringsovereenkomst Verordening PGB Wsw

Collegevoorstel. Uitvoeringsovereenkomst Verordening PGB Wsw Collegevoorstel Inleiding: Op 24 juni jl. heeft de gemeenteraad de Verordening persoonsgebonden budget begeleid werken Wet sociale werkvoorziening (Wsw) gemeente Heusden vastgesteld. In de Verordening

Nadere informatie

Openbaar Lichaam Sociale Werkvoorziening Drechtsteden

Openbaar Lichaam Sociale Werkvoorziening Drechtsteden Openbaar Lichaam Sociale Werkvoorziening Drechtsteden Algemeen en Dagelijks Bestuur Modernisering Wsw 2008 Inleiding Per l januari 2008 wordt de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) gewijzigd. Om deze modernisering

Nadere informatie

Werk, inkomen. sociale zekerheid. www.departicipatieformule.nl, 2011 1

Werk, inkomen. sociale zekerheid. www.departicipatieformule.nl, 2011 1 Werk, inkomen & sociale zekerheid www.departicipatieformule.nl, 2011 1 Inhoudsopgave Wet Wajong (sinds 2010)... 3 Wet Werk en Bijstand (WWB)... 5 Wet investeren in jongeren (Wij)... 6 Wet Sociale Werkvoorziening

Nadere informatie

Definitief bijgestelde begroting 2015 van Vixia BV en GR

Definitief bijgestelde begroting 2015 van Vixia BV en GR Betreft Vergaderdatum Definitief bijgestelde begroting 2015 van Vixia BV en GR 28-mei-2015 Gemeenteblad 2015 / Agendapunt Aan de Raad Voorstel De gemeenteraad wordt voorgesteld: 1. Kennisnemen van de definitief

Nadere informatie

Aan de gemeenten in de GR Breed Griffier ter attentie van gemeenteraad. Datum: 31 maart 2014 Onderwerp: gewijzigde begroting 2015

Aan de gemeenten in de GR Breed Griffier ter attentie van gemeenteraad. Datum: 31 maart 2014 Onderwerp: gewijzigde begroting 2015 Aan de gemeenten in de GR Breed Griffier ter attentie van gemeenteraad Datum: 31 maart 2014 Onderwerp: gewijzigde begroting 2015 Geachte gemeenteraadsleden, In december 2014 hebben wij u geïnformeerd over

Nadere informatie

: agendapunt : Onderwerp : Vergadering Algemeen Bestuur Hameland

: agendapunt : Onderwerp : Vergadering Algemeen Bestuur Hameland Zaaknummer : Afd.hfd. Collegevergaderin g : agendapunt : Onderwerp : Vergadering Algemeen Bestuur Hameland Portefeuillehouder : J.B. Boer Meer informatie bij : Eric Gussekloo tel: : 0545-250 576 Openbaar

Nadere informatie

BEGROTING 2014-2017 bij ongewijzigd beleid Werkvoorzieningschap De Sluis

BEGROTING 2014-2017 bij ongewijzigd beleid Werkvoorzieningschap De Sluis BEGROTING 2014-2017 bij ongewijzigd beleid Werkvoorzieningschap De Sluis Opgesteld door het Dagelijks Bestuur te Woerden d.d. 3 juli 2013 Vastgesteld door het Algemeen Bestuur d.d. 3 juli 2013 Carrosserieweg

Nadere informatie

Wethouder van Sociale Zaken, Werkgelegenheid en Economie

Wethouder van Sociale Zaken, Werkgelegenheid en Economie Wethouder van Sociale Zaken, Werkgelegenheid en Economie Henk Kool Gemeente Den Haag Retouradres: Postbus 12 600, 2500 DJ Den Haag Aan: de Commissie Sociale zaken, Werkgelegenheid, Economie en Internationale

Nadere informatie

NovaWork. Aan de slag op de arbeidsmarkt in zes stappen Werkgevers en opdrachtgevers. Iedereen doet mee!

NovaWork. Aan de slag op de arbeidsmarkt in zes stappen Werkgevers en opdrachtgevers. Iedereen doet mee! NovaWork Aan de slag op de arbeidsmarkt in zes stappen Werkgevers en opdrachtgevers Iedereen doet mee! NovaWork helpt mensen met een forse afstand tot de arbeidsmarkt op de zoektocht naar zinvol en passend

Nadere informatie

Participatiewet. 9 september 2014. raadscommissie EM - 1 -

Participatiewet. 9 september 2014. raadscommissie EM - 1 - Participatiewet raadscommissie EM 9 september 2014-1 - Inhoud achtergrond wijzigingen sociale zekerheid hoofdlijnen Participatiewet 1 januari 2015 financiering Rijk wetswijzigingen WWB 1 januari 2015 voorbereidingen

Nadere informatie

Transitieplan. 12 september 2013

Transitieplan. 12 september 2013 Transitieplan 12 september 2013 Situatie Oost-Groningen Hoog aantal Wsw-ers (3,5 x landelijk gemiddelde) Hoog aantal Wajongeren (2 x landelijk gemiddelde) Arbeidsparticipatie is laag (61% ten opzichte

Nadere informatie

Werk, inkomen. sociale zekerheid. www.departicipatieformule.nl, versie 2 2013 1

Werk, inkomen. sociale zekerheid. www.departicipatieformule.nl, versie 2 2013 1 Werk, inkomen & sociale zekerheid versie 2013 www.departicipatieformule.nl, versie 2 2013 1 Inleiding... 3 Participatiewet, geplande invoerdatum 1 januari 2014... 4 Wet Wajong (sinds 2010)... 6 Wet Werk

Nadere informatie

Trots op onze medewerkers!

Trots op onze medewerkers! Trots op onze medewerkers! Sociaal Jaarverslag 2016 SWB ontwikkelt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt tot waardevolle medewerkers. INHOUD 3 VOORWOORD 4 ONZE 3 MAATSCHAPPELIJKE TAKEN 7 TEVREDENSTELLENDE

Nadere informatie

Overdrachtsdocument voor (nieuw) bestuur na de gemeenteraadsverkiezingen

Overdrachtsdocument voor (nieuw) bestuur na de gemeenteraadsverkiezingen Overdrachtsdocument voor (nieuw) bestuur na de gemeenteraadsverkiezingen Inleiding Hoewel de kaders van de Participatiewet nog steeds regelmatig wijzigen, 3 februari is bekend gemaakt dat het Kabinet met

Nadere informatie

2. Het beleid ten aanzien van ontheffing van de arbeidsverplichting wijzigen en aan

2. Het beleid ten aanzien van ontheffing van de arbeidsverplichting wijzigen en aan Aan de gemeenteraad 26 juni 2007 Onderwerp: Ontheffingen arbeidsverplichting WWB 1. Voorstel 1. Het beleid ten aanzien van ontheffing van de arbeidsverplichting wijzigen en aan alleenstaande ouders met

Nadere informatie

project geïnitieerd door Arbeidsgehandicapten in de UMC s

project geïnitieerd door Arbeidsgehandicapten in de UMC s project geïnitieerd door Arbeidsgehandicapten in de UMC s LOOR UMC Vrijdag 7 maart 2014 Kim Verschueren Abvakabo FNV projectleider Vooraf Wat zijn jullie ervaringen tot nu toe? Doel project Uiteindelijke

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT 3. Doetinchem, 10 december 2008. Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011

Aan de raad AGENDAPUNT 3. Doetinchem, 10 december 2008. Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011 Aan de raad AGENDAPUNT 3 Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011 Voorstel: 1. De kaders uit het beleidsplan 'Werken werkt!' vaststellen, zijnde: a. als doelstellingen: - het bevorderen van de mogelijkheden

Nadere informatie

Ralf van de Wiel

Ralf van de Wiel Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email Ralf van de Wiel 040-208 3704 Rwi@A2samenwerking.nl Agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp Jaarplan & Initiële begroting 2015 Ergon 14raad00253

Nadere informatie

Aan de Raad. 1. Aanleiding Het voorstel wordt aan de raad voorgelegd in zijn kaderstellende rol

Aan de Raad. 1. Aanleiding Het voorstel wordt aan de raad voorgelegd in zijn kaderstellende rol Aan de Raad No. : 8/3 Muntendam : 13 april 2017 Onderwerp : Vaststellen gewijzigde re-integratie verordening i.v.m. beschut werken ---------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Afdeling: Beleid Maatschappij Leiderdorp, 30 oktober 2014 Onderwerp: Re-integratieverordening. Aan de raad. Participatiewet

Afdeling: Beleid Maatschappij Leiderdorp, 30 oktober 2014 Onderwerp: Re-integratieverordening. Aan de raad. Participatiewet Pagina 1 van 6 Versie Nr.1 Afdeling: Beleid Maatschappij Leiderdorp, 30 oktober 2014 Onderwerp: Re-integratieverordening Aan de raad. Participatiewet Beslispunten *Z00288A120 E* 1. Vast te stellen de Re-integratieverordening

Nadere informatie

Wajong en Participatiewet

Wajong en Participatiewet Inovat 5 maart 2015 Wajong en Participatiewet Harm Rademaekers Centraal Expertise Centrum UWV Inovat 5 maart 2015 2 Waarom Participatiewet? Meer kansen creëren om mensen aan werk te helpen Minder regelingen

Nadere informatie

DE PARTICIPATIEWET VOOR U ALS WERKGEVER

DE PARTICIPATIEWET VOOR U ALS WERKGEVER UTRECHT MIDDEN DE PARTICIPATIEWET VOOR U ALS WERKGEVER Doel van de Participatiewet De Participatiewet vervangt de bijstandswet, de Wet sociale werkvoorziening en een deel van de Wajong. Het doel van de

Nadere informatie

Van sociale werkvoorziening naar werkbemiddelingsbedrijf

Van sociale werkvoorziening naar werkbemiddelingsbedrijf Van sociale werkvoorziening naar werkbemiddelingsbedrijf Visie POC Noord Nederland Visie op de participatiewet en gevolgen sociaal akkoord van de gezamenlijke ondernemingsraden van de SW- bedrijven van

Nadere informatie

JAARVERSLAG. Tomingroep BV, de feiten. Uitgebreid jaarverslag: www.tomingroep.nl

JAARVERSLAG. Tomingroep BV, de feiten. Uitgebreid jaarverslag: www.tomingroep.nl 20 13 JAARVERSLAG BV Tomingroep BV, de feiten Uitgebreid jaarverslag: www.tomingroep.nl Bedrijfsgegevens Hoofdkantoor en correspondentieadres: TOMINGROEP Postbus 194 1200 AD HILVERSUM T 035-671 81 11 F

Nadere informatie

Managementsamenvatting

Managementsamenvatting 2017/23670 Managementsamenvatting Het jaar 2016 stond voor BaanStede in het teken van discussie over en voorbereiding van de opheffing van de huidige gemeenschappelijke regeling voor uitvoering van de

Nadere informatie

De feiten over beschut werk: werken loont Kernpunten

De feiten over beschut werk: werken loont Kernpunten De feiten over beschut werk: werken loont Kernpunten Beschut werk is goedkoper dan een participatievoorziening omdat met beschut werk opbrengsten worden gerealiseerd uit productie. Hiermee kunnen ongeveer

Nadere informatie

VERGADERING GEMEENTERAAD 2014

VERGADERING GEMEENTERAAD 2014 VERGADERING GEMEENTERAAD 2014 VOORSTEL Registratienummer 1148435 Bijlage(n) 4 Onderwerp gewijzigde begroting 2014, ontwerp begroting 2015, meerjarenraming 2016-2018 en de scenariokeuze transitie werkvoorzieningschap

Nadere informatie

Coen van Hoorn raad

Coen van Hoorn raad 11 Coen van Hoorn 040-2083704 cho@valkenswaard.nl Jaarrekening 2010 en het jaarverslag 2010 van de GRWRE. 11raad00324 29-06-2011 Ergon kijkt terug op een succesvol sociaal en economisch 2010. Er zijn goede

Nadere informatie

Gewijzigde begroting 2015 Breed als zelfstandige GR, geen onderdeel Werkbedrijf

Gewijzigde begroting 2015 Breed als zelfstandige GR, geen onderdeel Werkbedrijf Gewijzigde begroting 2015 Breed als zelfstandige GR, geen onderdeel Werkbedrijf 1 INHOUD Omschrijving pagina 1 Toelichting op de begrotingswijziging 3 2. Programmabegroting 4 3 Programmabegroting gewijzigd

Nadere informatie

Visie op Sociale Werkvoorziening regio Eemland Beleidsdoelen Wet sociale werkvoorziening

Visie op Sociale Werkvoorziening regio Eemland Beleidsdoelen Wet sociale werkvoorziening Visie op Sociale Werkvoorziening regio Eemland Beleidsdoelen Wet sociale werkvoorziening Inhoud 1 Inleiding 2 Context 3 Beleidsdoelen a. Iedere Wsw-er direct aan de slag b. Bevorderen van arbeidsontwikkeling

Nadere informatie

Visie en uitgangspunten (1)

Visie en uitgangspunten (1) Visie en uitgangspunten (1) Iedereen moet kunnen meedoen als volwaardig burger en bijdragen aan de samenleving. Participatiewet streeft naar een inclusieve arbeidsmarkt, voor jong en oud, en voor mensen

Nadere informatie

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Inhoud Inleiding 3 Stap 1 De noodzaak vaststellen 4 Stap 2 De business case 5 Stap 3 Probleemverdieping 6 Stap 4 Actieplan 8 Stap 5

Nadere informatie

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Onderwerp Sturing en bedrijfsvoering SW Steller J. den Hoedt De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Telefoon (050) 367 41 57 Bijlage(n) 0 Ons kenmerk 6168312 Datum Uw brief van Uw

Nadere informatie

STUUR HOUDEN. Voldoende snelheid in het schip houden, zodat het naar het roer luistert. STUUR HOUDEN 1

STUUR HOUDEN. Voldoende snelheid in het schip houden, zodat het naar het roer luistert. STUUR HOUDEN 1 STUUR HOUDEN Voldoende snelheid in het schip houden, zodat het naar het roer luistert. STUUR HOUDEN 1 Financiën Brede doelgroep Creatieve oplossingen Expertisecentrum 2 STUUR HOUDEN STUUR HOUDEN Voldoende

Nadere informatie

Financiële gevolgen van het beëindigen van tijdelijke contracten in de sociale werkvoorziening

Financiële gevolgen van het beëindigen van tijdelijke contracten in de sociale werkvoorziening Financiële gevolgen van het beëindigen van tijdelijke contracten in de sociale werkvoorziening Gemeenten worden geconfronteerd met hoge kosten voor onder andere de SW- populatie, een dalend subsidiebedrag

Nadere informatie

Startnotitie Werken naar Vermogen

Startnotitie Werken naar Vermogen Startnotitie Werken naar Vermogen 1. ACHTERGROND 1.1. Aanleiding Voor u ligt de Startnotitie Werken naar Vermogen. Concrete aanleiding voor deze Startnotitie is de aangenomen motie van het CDA van 15 november

Nadere informatie

IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP

IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN biedt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt meer kansen door het optimaal benutten van talenten,

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad Gemeente Langedijk Raadsvergadering van : 14 december 2010 Agendanummer : 11 Portefeuillehouder Afdeling Opsteller : H.J.M. Schrijver : Publiekszaken : M.A. Wong Chung Voorstel aan de raad Onderwerp :

Nadere informatie

Agendapunt. Registratienummer Kopie aan afdeling Akkoord Bespreken Kopie Openbaar. Burgemeester

Agendapunt. Registratienummer Kopie aan afdeling Akkoord Bespreken Kopie Openbaar. Burgemeester B&W voorstel Agendapunt Nummer Onderwerp Verordeningen Re- integratie, Loonkostensubsidie en Individuele Studietoelage Ambtenaar Carina Neijgh van Lier Afdeling Economie en Werk Paraaf afdelingsmanager

Nadere informatie

M E M O. : de gemeenteraad. : het college van burgemeester en wethouders. Datum : oktober : analyse en maatregelen.

M E M O. : de gemeenteraad. : het college van burgemeester en wethouders. Datum : oktober : analyse en maatregelen. M E M O Aan Van : de gemeenteraad : het college van burgemeester en wethouders Datum : oktober 2015 Onderwerp : analyse en maatregelen Inleiding: Met de invoering van de Participatiewet is de Incidentele

Nadere informatie

Overzicht instrumenten re-integratie

Overzicht instrumenten re-integratie Overzicht instrumenten re-integratie Werken met behoud van uitkering Zowel UWV als gemeenten bieden werkgevers mogelijkheden om een periode kosteloos te bekijken of de werknemer het werk aankan. Dit heet

Nadere informatie

Subsidieresultaat A V. NTW (netto toegevoegde waarde) B N

Subsidieresultaat A V. NTW (netto toegevoegde waarde) B N Financiën Paragraaf a is een analyse van het resultaat, in paragraaf b wordt de ontwikkeling van de subsidieratio behandeld, in paragraaf c staat een overzicht van de gemeentelijke bijdrage per SE en in

Nadere informatie

Notitie. Deze notitie is bedoeld voor de 12 deelnemende gemeenten in de gezamenlijke communicatie naar hun raden toe.

Notitie. Deze notitie is bedoeld voor de 12 deelnemende gemeenten in de gezamenlijke communicatie naar hun raden toe. Notitie Aan: Van: Betreft: 12 deelnemende gemeenten Taskforce Communicatie ontwikkelingen en activiteiten GR Promen Deze notitie is bedoeld voor de 12 deelnemende gemeenten in de gezamenlijke communicatie

Nadere informatie

Deelplan Participatiewet Beleidsplan sociaal domein 2015-2018

Deelplan Participatiewet Beleidsplan sociaal domein 2015-2018 Deelplan Participatiewet Beleidsplan sociaal domein 2015-2018 Gemeente Noordoostpolder 19 augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 2. groep... 4 3. en en uitgangspunten... 5 3.1.

Nadere informatie

Felua groep heeft als missie mensen met een afstand tot werk te begeleiden naar zo regulier mogelijk werk.

Felua groep heeft als missie mensen met een afstand tot werk te begeleiden naar zo regulier mogelijk werk. Felua groep heeft als missie mensen met een afstand tot werk te begeleiden naar zo regulier mogelijk werk. Om bij onze doelgroepmedewerkers de focus op uitstroom te krijgen, is het van belang dat we vanuit

Nadere informatie

De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw). Hiervoor ontvangen zij een Rijkssubsidie.

De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw). Hiervoor ontvangen zij een Rijkssubsidie. 19 maart 2015 De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw). Hiervoor ontvangen zij een Rijkssubsidie. Ingevolge de Participatiewet komen er geen nieuwe

Nadere informatie

De Participatiewet. Raad op Zaterdag Den Haag, 21 september 2013. Edith van Ruijven

De Participatiewet. Raad op Zaterdag Den Haag, 21 september 2013. Edith van Ruijven De Participatiewet Raad op Zaterdag Den Haag, 21 september 2013 Edith van Ruijven De participatiewet Naar een inclusieve arbeidsmarkt jobcoach No risk polis Compensatie lagere productiviteit (loonkostensubsidie)

Nadere informatie

Heerhugowaard 13. SEP- 2014. Agendanr.: 12 Voorstelnr.: RB2014091 Onderwerp: Begroting 2015 WNK bedrijven Programma: 4 Sociale Samenhang

Heerhugowaard 13. SEP- 2014. Agendanr.: 12 Voorstelnr.: RB2014091 Onderwerp: Begroting 2015 WNK bedrijven Programma: 4 Sociale Samenhang Ras-. 13. SEP- 214 VooĮstelnummer: Rŭaoi^Qįl Heerhugowaard nul ut Agendanr.: 12 Voorstelnr.: RB21491 Onderwerp: Begroting 215 WNK bedrijven Programma: 4 Sociale Samenhang Reden van agendering: ter besluitvorming

Nadere informatie

KLeintje begroting 2010

KLeintje begroting 2010 KLeintje begroting 2010 De begroting is onderverdeeld in vijf beleidsproducten te weten: Inkomenswaarborg, Activering en Uitstroom, Handhaving, Inburgering en Kinderopvang. De beleidsproducten zijn weer

Nadere informatie

Social Return achtergrondinformatie

Social Return achtergrondinformatie Bijlage I Social Return achtergrondinformatie Bestek aanbesteding Multifunctionals pagina 1 van 6 Algemene informatie Social Return De gemeente Amsterdam heeft als doelstelling dat een investering door

Nadere informatie

JAARVERSLAG WVS. Werkvoorzieningschap Tomingroep, de feiten. Uitgebreid jaarverslag: www.tomingroep.nl

JAARVERSLAG WVS. Werkvoorzieningschap Tomingroep, de feiten. Uitgebreid jaarverslag: www.tomingroep.nl 20 13 JAARVERSLAG WVS Werkvoorzieningschap Tomingroep, de feiten Uitgebreid jaarverslag: www.tomingroep.nl Bedrijfsgegevens Hoofdkantoor en correspondentieadres: TOMINGROEP Postbus 194 1200 AD HILVERSUM

Nadere informatie

BELEIDSKADERNOTITIE PARTICIPATIEWET HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE

BELEIDSKADERNOTITIE PARTICIPATIEWET HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE BOB 14/006 Aan de raad, BELEIDSKADERNOTITIE PARTICIPATIEWET HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE Voorgeschiedenis / aanleiding Op 20 februari 2014 is door de Tweede Kamer het wetsvoorstel Participatiewet aangenomen.

Nadere informatie

Overheidsbemoeienis versus maatschappelijk verantwoord ondernemen. Wat betekent deze wet voor u als werkgever?

Overheidsbemoeienis versus maatschappelijk verantwoord ondernemen. Wat betekent deze wet voor u als werkgever? De Participatiewet Overheidsbemoeienis versus maatschappelijk verantwoord ondernemen Wat betekent deze wet voor u als werkgever? De Participatiewet het juridische plaatje Met ingang van 1 januari 2015

Nadere informatie

20 15-20 4 20 15-205 Gemeenteraad

20 15-20 4 20 15-205 Gemeenteraad Nieuwegein 20 15-20 4 20 15-205 Gemeenteraad Onderwerp Verordening Individuele studietoeslag WIL en Datum 22 april 2015 Participatieverordening WIL Raadsvoorstel Afdeling Strat gie Maatschappelijke Ontwikkeling

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Raadsvergadering d.d. : 22 november Agendapunt : 12. : concept begroting 2012 Ability. B&W besluit d.d.

Raadsvoorstel. Raadsvergadering d.d. : 22 november Agendapunt : 12. : concept begroting 2012 Ability. B&W besluit d.d. Raadsvoorstel Raadsvergadering d.d. : 22 november 2011 Agendapunt : 12 Portefeuillehouder Onderwerp : dhr. K.P. Berghuis : concept begroting 2012 Ability B&W besluit d.d. : 1 november 2011 Inleiding Op

Nadere informatie

Participatiewet. 1 januari 2015

Participatiewet. 1 januari 2015 Participatiewet 1 januari 2015 Agenda Uitgangspunten Participatiewet - Sjak Vrieswijk De WVK-groep - Gerard van Beek De ISD/Werkplein de Kempen - Sjak Vrieswijk Kempenplus - Gerard van Beek Het regionaal

Nadere informatie

Memo woensdag 15 februari aanstaande Wat is de relatie tussen het beëindigen van de tijdelijke contracten bij WML en de aanstaande fusie?

Memo woensdag 15 februari aanstaande Wat is de relatie tussen het beëindigen van de tijdelijke contracten bij WML en de aanstaande fusie? Met deze memo informeren wij u aan de hand van veel gestelde vragen en daarbij horende antwoorden over de stand van zaken van het fusietraject tussen de ISD en WML en geven we u informatie ondermeer over

Nadere informatie

UITVOERINGSVARIANTEN PROMEN

UITVOERINGSVARIANTEN PROMEN UITVOERINGSVARIANTEN PROMEN Uitdagingen voor de Participatiewet Analyse van de huidige situatie van Promen Mogelijke uitvoeringsvarianten voor Promen Bijeenkomst met gemeenteraadsleden op 22 en 23 sep

Nadere informatie

De wereld van het sociaal domein. Raadsbijeenkomst 28 januari 2014 Eerste bespreking beleidsplannen en De Verbinding

De wereld van het sociaal domein. Raadsbijeenkomst 28 januari 2014 Eerste bespreking beleidsplannen en De Verbinding De wereld van het sociaal domein Raadsbijeenkomst 28 januari 2014 Eerste bespreking beleidsplannen en De Verbinding Presentatie: Bestaat uit twee onderdelen : Inhoudelijk Financieel Wat komt er op ons

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2013 2014 33 161 Wijziging van de Wet werk en bijstand, de Wet sociale werkvoorziening, de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten en enige andere

Nadere informatie

Onderwerp: Impact Sociaal Akkoord voor de Participatiewet

Onderwerp: Impact Sociaal Akkoord voor de Participatiewet Onderwerp: Sociaal Akkoord voor de Participatiewet We hebben de impact van het sociaal akkoord voor u als szpecialist op een rij gezet. In een kort en helder overzicht wordt per item aangegeven waar we

Nadere informatie

C. van Hoorn

C. van Hoorn 3 C. van Hoorn 040-2083704 cho@valkenswaard.nl Strategisch plan Ergon 2011-2014. 10raad00702 De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw). Drie gemeenten

Nadere informatie

Onderwerp : Financiele verkenning bestuursakkoord met betrekking tot de Wet Werken Naar Vermogen

Onderwerp : Financiele verkenning bestuursakkoord met betrekking tot de Wet Werken Naar Vermogen MEMO Datum : 16 mei 2011 Aan : Gemeenteraad Van : college B&W Onderwerp : Financiele verkenning bestuursakkoord met betrekking tot de Wet Werken Naar Vermogen In de raadsvergadering van 28 april 2011 is

Nadere informatie

Kadernota Participatie en Inkomen. Raadsinformatieavond 14 januari 2014

Kadernota Participatie en Inkomen. Raadsinformatieavond 14 januari 2014 Kadernota Participatie en Inkomen Raadsinformatieavond 14 januari 2014 Opbouw 1. Urgentie/aanleiding 2. Gekozen insteek en proces 3. Drieledige veranderstrategie a. Versterken bedrijvigheid en stimuleren

Nadere informatie

BEDOELD VOOR DE ONDERNEMERS IN VOORSCHOTEN, LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN WASSENAAR

BEDOELD VOOR DE ONDERNEMERS IN VOORSCHOTEN, LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN WASSENAAR Toolbox Werken is meedoen BEDOELD VOOR DE ONDERNEMERS IN VOORSCHOTEN, LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN WASSENAAR Iedereen doet mee! We ondersteunen werkgevers Zoveel mogelijk mensen aan het werk, want werken is

Nadere informatie

Geschiedenis Participatiewet

Geschiedenis Participatiewet De Participatiewet Welkom 1 Opening 2 Inhoud van de Participatiewet 3 De Participatiewet, lucht, last of lust voor ondernemers 4 Praktijkervaringen 5 Paneldiscussie met de zaal over belemmeringen, kansen

Nadere informatie

Ontwerpbegroting Vixia 2014

Ontwerpbegroting Vixia 2014 Ontwerpbegroting Vixia 2014 Gemeentebladnummer: 2013/30 2013/6568 Vergaderdatum: 27 juni 2013 Agendapunt: Portefeuillehouder Dhr. P. Hovens Steller M. Meurkens Aan de Raad Voorstel: 1. Kennisnemen van

Nadere informatie

Gemeente Den Haag. De voorzitter van de Commissie Samenleving. Geachte voorzitter,

Gemeente Den Haag. De voorzitter van de Commissie Samenleving. Geachte voorzitter, Wethouder van Sociale zaken, Werkgelegenheid, Wijkaanpak en Sport, Rabin S. Baldewsingh Gemeente Den Haag Retouradres: Postbus 12600, 2500 DJ Den Haag De voorzitter van de Commissie Samenleving Uw brief

Nadere informatie

Herziene begroting Promen 2012

Herziene begroting Promen 2012 Herziene begroting Promen 2012 Inleiding Door gewijzigde inzichten in de bedrijfsvoering van Promen in 2012 is de opstelling van een herziene begroting opportuun. Doordat binnen Promen een herstructurering

Nadere informatie

Samenvatting van de antwoorden n.a.v. schriftelijke vragen over de Contourenbrief Participatiewet in de Vaste Kamercommissie SZW, dd.

Samenvatting van de antwoorden n.a.v. schriftelijke vragen over de Contourenbrief Participatiewet in de Vaste Kamercommissie SZW, dd. Samenvatting van de antwoorden n.a.v. schriftelijke vragen over de Contourenbrief Participatiewet in de Vaste Kamercommissie SZW, dd. 30-1- 2013 Uitgangspunten Iedereen die in een uitkering zit en die

Nadere informatie

De 7 belangrijkste vragen:

De 7 belangrijkste vragen: De Participatiewet en Wsw ers: Mensen die bij een Sociale Werkvoorziening werken hebben te maken met de Participatiewet. Misschien heeft u vragen over de wet. Hier kunt u de antwoorden vinden op vragen

Nadere informatie

2015 In cijfers SOCIALE WERKVOORZIENING

2015 In cijfers SOCIALE WERKVOORZIENING 2015 In cijfers AANVULLING JAAROVERZICHT 2015 ERGON WERKT. Het eerste jaar van de Participatiewet is een feit. We zijn over aan het gaan van uitvoering van de Wajong, WWB en WSW naar uitvoering van de

Nadere informatie

De Participatiewet in de praktijk. Heleen Heinsbroek NVRD themadag, 5 februari 2015

De Participatiewet in de praktijk. Heleen Heinsbroek NVRD themadag, 5 februari 2015 De Participatiewet in de praktijk Heleen Heinsbroek NVRD themadag, 5 februari 2015 Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt WWB: Wsw: Wajong: 319.000 (realisatie 2012) 118.000 (realisatie 2012) 100.000

Nadere informatie

Aan de raad. No. 5 en 5A Wissenkerke, 5 januari 2015

Aan de raad. No. 5 en 5A Wissenkerke, 5 januari 2015 Raadsvergadering d.d. 15 januari 2015 Aan de raad Voorstraat 31, 4491 EV Wissenkerke Postbus 3, 4490 AA Wissenkerke Tel (0113) 377377 Fax (0113) 377300 No. 5 en 5A Wissenkerke, 5 januari 2015 Onderwerp:

Nadere informatie

Nieuwsbrief Werken is meedoen

Nieuwsbrief Werken is meedoen Nieuwsbrief Werken is meedoen BEDOELD VOOR DE ONDERNEMERS IN VOORSCHOTEN, LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN WASSENAAR Iedereen doet mee! We ondersteunen werkgevers Zoveel mogelijk mensen aan het werk, want werken

Nadere informatie

Managementsamenvatting

Managementsamenvatting Managementsamenvatting Het jaar 2017 staat voor BaanStede in het teken van de voorbereidingen voor de overdracht van haar medewerkers en activiteiten naar drie nieuwe uitvoeringsorganisatie: het participatiebedrijf

Nadere informatie