ALGEMENE VOORWAARDEN ROOS+BIJL RECRUITMENT B.V.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ALGEMENE VOORWAARDEN ROOS+BIJL RECRUITMENT B.V."

Transcriptie

1 ALGEMENE VOORWAARDEN ROOS+BIJL RECRUITMENT B.V. Artikel 1: Werkingssfeer 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Opdrachten, aanbiedingen, aanvragen, diensten, offertes en (uitvoer)overeenkomsten van het in Nederland gevestigde Werving en Selectiebureau Roos+Bijl Recruitment B.V., voor zover één en ander betrekking heeft op de Werving en Selectie c.q. Detachering van Kandidaten ten behoeve van/aan Opdrachtgevers. 1.2 De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. 1.3 Aanvullende dan wel van deze Algemene Voorwaarden afwijkende bepalingen zijn slechts van toepassing, indien en voor zover dit schriftelijk is overeengekomen. 1.4 Deze Algemene Voorwaarden worden gelijktijdig verstrekt met de Prijsaanbieding en/of de Uitvoerovereenkomst. Voorts zijn deze Algemene Voorwaarden te raadplegen via de website van Roos+Bijl Recruitment. Artikel 2. Definities In deze Algemene Voorwaarden hebben begrippen met een hoofdletter de navolgende betekenis: 2.1 Roos+Bijl Recruitment: Roos+Bijl Recruitment B.V., het in Nederland gevestigde Werving en Selectiebureau, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer , dat op basis van een met Opdrachtgever aangegane Overeenkomst één of meerdere Kandidaten werft en selecteert ten behoeve van Opdrachtgever respectievelijk één of meerdere Kandidaten detacheert aan Opdrachtgever; 2.2 Kandidaat: iedere natuurlijke persoon die een overeenkomst met Roos+Bijl Recruitment is aangegaan met als doel een arbeidsovereenkomst met een Opdrachtgever aan te gaan respectievelijk arbeid te verrichten voor een Opdrachtgever onder diens leiding en toezicht voor de duur van een accuraat omschreven opdracht; 2.3 Opdrachtgever: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon, alsmede diens vertegenwoordigers/gemachtigden/rechtsopvolgers, die met Roos+Bijl Recruitment een overeenkomst is aangegaan op basis waarvan Roos+Bijl Recruitment één of meerdere Kandidaten bij Opdrachtgever zal aanbrengen in het kader van een door Opdrachtgever aan Roos+Bijl Recruitment verstrekte Opdracht tot Werving en Selectie respectievelijk Opdracht tot Detachering; 2.4 Medewerker: iedere natuurlijke persoon die op grond van een (arbeids) overeenkomst van Roos+Bijl Recruitment werkzaam is voor Roos+Bijl Recruitment; 2.5 Detachering (terbeschikkingstelling): het inlenen van een Kandidaat van Roos+Bijl Recruitment door Opdrachtgever in het kader van een door Opdrachtgever te verrichten opdracht voor bepaalde tijd of voor de duur van een opdracht, zulks tegen van tevoren overeengekomen voorwaarden; 2.6 Werving en Selectie: de bemiddeling van Roos+Bijl Recruitment tussen een Opdrachtgever en een Kandidaat met als doel dat Opdrachtgever en Kandidaat een arbeidsovereenkomst respectievelijk arbeidsverhouding met elkaar (zullen) aangaan; Hiervoor ontvangt Roos+Bijl Recruitment een fee; 1

2 2.7 Opdracht tot Detachering: op grond van de tussen Roos+Bijl Recruitment en Opdrachtgever geldende overeenkomst wordt een enkele Kandidaat door Roos+Bijl Recruitment aan Opdrachtgever ter beschikking gesteld om onder diens leiding en toezicht werkzaamheden te verrichten in het kader van een van te voren accuraat omschreven opdracht, zulks tegen betaling van een vergoeding en de door Roos+Bijl Recruitment gemaakte kosten; 2.8 Opdracht tot Werving en Selectie: op grond van de tussen Roos+Bijl Recruitment en Opdrachtgever geldende overeenkomst verbindt Roos+Bijl Recruitment zich ter zake van een van te voren accuraat omschreven functie jegens Opdrachtgever om een Kandidaat bij Opdrachtgever aan te brengen, opdat tussen Opdrachtgever en Kandidaat een arbeidsovereenkomst c.q. arbeidsverhouding tot stand komt, zulks tegen betaling van een fee; 2.9 Uitvoerovereenkomst: de overeenkomst waarin de voorwaarden zijn opgenomen waartegen Roos+Bijl Recruitment een Opdracht tot Werving en Selectie respectievelijk Opdracht tot Detachering uitvoert; Artikel 3. Werkprocedure 3.1 Opdrachtgever verstrekt Roos+Bijl Recruitment voor aanvang van de Opdracht tot Werving en Selectie respectievelijk Opdracht tot Detachering een accurate omschrijving van de functie, functie-eisen, werktijden, arbeidsduur, werkzaamheden, arbeidsplaats, arbeidsomstandigheden en de beoogde looptijd van de opdracht. 3.2 Roos+Bijl Recruitment bepaalt aan de hand van de door Opdrachtgever verstrekte informatie en de haar bekende hoedanigheden, kennis en vaardigheden van de voor Werving en Selectie respectievelijk Detachering in aanmerking komende Kandidaten, welke Kandidaat c.q. Kandidaten zij aan Opdrachtgever voorstelt ter uitvoering van de Opdracht tot Werving en Selectie c.q. Detachering. Opdrachtgever is gerechtigd de voorgestelde Kandidaat c.q. Kandidaten onder opgave van redenen af te wijzen, waardoor de Opdracht tot Werving en Selectie respectievelijk Opdracht tot Detachering geen doorgang vindt. 3.3 Roos+Bijl Recruitment schiet niet tekort jegens Opdrachtgever en is niet gehouden tot vergoeding van enige schade(n) en/of kosten, indien de contacten tussen Opdrachtgever en Roos+Bijl Recruitment, voorafgaande aan een mogelijke Opdracht, waaronder begrepen een concrete aanvraag van Opdrachtgever om een Kandidaat te werven en selecteren respectievelijk te detacheren, om welke reden dan ook, niet of niet binnen de door Opdrachtgever gewenste termijn leiden tot indiensttreding respectievelijk inlening van de Kandidaat. Artikel 4. Geheimhouding 4.1 Roos+Bijl Recruitment en Opdrachtgever zullen geen vertrouwelijke informatie van of over elkaar, elkaars activiteiten en relaties, die hen ter kennis is gekomen ingevolge de Opdracht tot Werving en Selectie c.q. Opdracht tot Detachering, verstrekken aan derden, tenzij en alsdan voor zover verstrekking van die informatie nodig is om de desbetreffende Opdracht naar behoren te kunnen uitvoeren of op hen een wettelijke plicht tot bekendmaking rust. 4.2 Roos+Bijl Recruitment zal op verzoek van Opdrachtgever een Kandidaat verplichten geheimhouding te betrachten omtrent al hetgeen hem of haar bij het verrichten van de werkzaamheden bekend of gewaar wordt, tenzij op Kandidaat een wettelijke plicht tot bekendmaking rust. 4.3 Het staat Opdrachtgever vrij om Kandidaat rechtstreeks te verplichten tot geheimhouding. Opdrachtgever informeert Roos+Bijl Recruitment over diens 2

3 voornemen daartoe en verstrekt een afschrift van de ter zake opgemaakte verklaring en/of overeenkomst aan Roos+Bijl Recruitment. Roos+Bijl Recruitment is niet aansprakelijk voor een boete, dwangsom of eventuele schade van Opdrachtgever als gevolg van schending van die geheimhoudingsplicht door de betreffende Kandidaat. Artikel 5. Inspanningsverplichting en aansprakelijkheid 5.1 Roos+Bijl Recruitment spant zich in om binnen een vooraf overeengekomen periode, nadat tussen Roos+Bijl Recruitment en Opdrachtgever een Opdracht tot Werving en Selectie respectievelijk Detachering schriftelijk is bevestigd, naar beste kunnen en op basis van de door Opdrachtgever verstrekte informatie één of meerdere Kandidaten te selecteren die zoveel mogelijk voldoen aan de eisen en verwachtingen van Opdrachtgever. 5.2 Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de uiteindelijke keuze van een Kandidaat. 5.3 Roos+Bijl Recruitment is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het inzetten van Kandidaten die niet blijken te voldoen aan de door Opdrachtgever gestelde eisen, tenzij Opdrachtgever binnen een redelijke termijn na aanvang van de indiensttreding respectievelijk inlening een schriftelijke klacht ter zake bij Roos+Bijl Recruitment indient en daarbij bewijst dat er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Roos+Bijl Recruitment bij de selectie. Eventuele aansprakelijkheid van Werk is MOOI is in dat geval beperkt tot de door Opdrachtgever direct geleden schade en tot maximaal de in verband met de Opdracht aan Opdrachtgever in rekening gebrachte of te brengen kosten en/of fee. Het door Roos+Bijl Recruitment maximaal uit te keren bedrag gaat in geen geval het door haar verzekering uit te keren bedrag te boven. 5.4 Roos+Bijl Recruitment is evenmin aansprakelijk voor door Opdrachtgever geleden schade, in de ruimste zin van het woord, indien een door Roos+Bijl Recruitment in het kader van een Opdracht tot Werving en Selectie c.q. Opdracht tot Detachering aangebrachte/ geïntroduceerde Kandidaat besluit geen arbeidsovereenkomst/ arbeidsverhouding/ arbeidsrelatie aan te gaan of besluit een met Opdrachtgever aangegane arbeidsovereenkomst/arbeidsverhouding/arbeidsrelatie (voortijdig) te beëindigen. 5.5 Aansprakelijkheid van Roos+Bijl Recruitment voor indirecte schade, waaronder begrepen gevolgschade/gederfde winst/gemiste besparingen/schade door bedrijfsstagnatie, is in alle gevallen uitgesloten. Artikel 6. Aansprakelijkheid Opdrachtgever 6.1 Opdrachtgever die de verplichtingen die voor hem/haar voortvloeien uit deze Algemene Voorwaarden, in het bijzonder de verplichtingen als omschreven in de artikelen 4 (lid 1), 8 (leden 5, 10, 11 en 12), 10 (leden 3, 5 en 6), 11 (leden 1, 2, 3, 4 en 6), 15 (lid 1), 16 (lid 2, 3 en 4) en 17 (lid 1) niet nakomt, is gehouden tot vergoeding van alle daaruit voortvloeiende schade van Roos+Bijl Recruitment (inclusief alle kosten waaronder die van rechtsbijstand), zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling nodig is, en Opdrachtgever dient Roos+Bijl Recruitment zo nodig ter zake te vrijwaren. Dit laat onverlet de eventuele andere vorderingen die Roos+Bijl Recruitment kan instellen, zoals het inroepen van ontbinding. Het bepaalde in dit artikel is van algemene gelding, zowel zo nodig aanvullend ten aanzien van onderwerpen waarbij de schadevergoedingsplicht reeds afzonderlijk in deze Algemene Voorwaarden is geregeld als ten aanzien van de onderwerpen waarbij dat niet het geval is. 3

4 Artikel 7. Voorkoming van ontoelaatbare discriminatie 7.1 Ter voorkoming van het maken van ongeoorloofd onderscheid, in het bijzonder naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, geslacht, ras, nationaliteit, hetero- of homoseksuele geaardheid, burgerlijke staat, handicap, chronische ziekte, leeftijd of welke grond dan ook, zullen niet-functierelevante eisen bij het verstrekken van de inlichtingen betreffende de op te dragen arbeid niet door Opdrachtgever kunnen worden gesteld en evenmin door Roos+Bijl Recruitment worden meegewogen. Artikel 8. Opdracht tot Werving en Selectie, werving en selectie-fee en betaling 8.1 Elke Opdracht tot Werving en Selectie wordt schriftelijk bevestigd door middel van een Uitvoerovereenkomst. 8.2 De Opdracht tot Werving en Selectie wordt aangegaan voor bepaalde tijd. 8.3 De Opdracht tot Werving en Selectie eindigt van rechtswege door het verstrijken van de overeengekomen tijd of doordat een vooraf vastgestelde objectief bepaalbare gebeurtenis zich voordoet, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de situatie waarin Opdrachtgever een door Roos+Bijl Recruitment aangebrachte Kandidaat accepteert. 8.4 Tussentijdse opzegging van de Opdracht tot Werving en Selectie is mogelijk met inachtneming van een opzegtermijn van één maand, te rekenen vanaf de dag van opzegging. 8.5 Het is Opdrachtgever niet toegestaan een arbeidsverhouding met een Kandidaat aan te gaan zolang de (arbeids)overeenkomst tussen Roos+Bijl Recruitment en de betreffende Kandidaat niet rechtsgeldig is geëindigd, tenzij Roos+Bijl Recruitment hiertoe schriftelijk toestemming verleent. Bij overtreding van dit verbod is Opdrachtgever een direct opeisbare boete van 6000,- (zegge zesduizend euro) verschuldigd aan Roos+Bijl Recruitment. 8.6 Voor de toepassing van dit artikel wordt onder het aangaan van een arbeidsverhouding met een Kandidaat verstaan: het aangaan van een arbeidsovereenkomst, een overeenkomst tot aanneming van werk en/of een overeenkomst van opdracht door Opdrachtgever met de betreffende Kandidaat voor hetzelfde of ander werk; het ter beschikking laten stellen van de betreffende Kandidaat aan Opdrachtgever door een derde (bijvoorbeeld door een ander Werving en Selectiebureau) voor hetzelfde of ander werk; het aangaan van een arbeidsverhouding door de betreffende Kandidaat met een derde voor hetzelfde of ander werk, waarbij Opdrachtgever en die derde in een groep zijn verbonden dan wel de één een dochtermaatschappij is van de ander. 8.7 De werving en selectie-fee wordt berekend over het verwachte bruto jaarsalaris van Kandidaat, met inbegrip van vakantiegeld. 8.8 De hoogte van de werving en selectie-fee bedraagt (met een minimum van 6000,-) 25 % van het verwachte bruto jaarsalaris van de aangebrachte Kandidaat, te vermeerderen met de hierover verschuldigde BTW. 8.9 De werving en selectie-fee wordt in twee gelijke termijnen gefactureerd; de eerste termijn bij aanvang van de werkzaamheden (indiensttreding) van Kandidaat en de tweede termijn aan het eind van de overeengekomen proeftijd. 4

5 8.10 De betaling van een factuur van Roos+Bijl Recruitment dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum Indien een factuur niet binnen de in het voorgaande lid van dit artikel genoemde termijn is voldaan, is Opdrachtgever vanaf de eerste dag na het verstrijken van de betalingstermijn van rechtswege in verzuim en 2% per kalendermaand verschuldigd over het openstaande bedrag, waarbij een gedeelte van een maand voor een volle maand wordt gerekend. De in het bezit van Roos+Bijl Recruitment zijnde doordruk of kopie van de door Roos+Bijl Recruitment aan Opdrachtgever verzonden factuur geldt als volledig bewijs van de verschuldigdheid van de rente en de dag, waarop de renteberekening begint Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten, die Werk is MOOI maakt als gevolg van de niet-nakoming door Opdrachtgever van diens verplichtingen op grond van dit artikel, komen geheel ten laste van Opdrachtgever. De vergoeding ter zake van buitengerechtelijke (incasso)kosten wordt gefixeerd op 15 % van de verschuldigde hoofdsom inclusief BTW en rente (met een minimum van 40,- per vordering), tenzij Roos+Bijl Recruitment aantoonbaar meer kosten heeft gemaakt. De gefixeerde vergoeding zal steeds zodra Opdrachtgever in verzuim is door Opdrachtgever verschuldigd zijn en zonder nader bewijs in rekening worden gebracht Opdrachtgever is niet bevoegd het factuurbedrag te verrekenen met een al dan niet terecht vermeende tegenvordering en/of de betaling van de factuur op te schorten. Artikel 9. Opdracht tot Detachering 9.1 De Opdracht tot Detachering wordt aangegaan voor bepaalde tijd. 9.2 De Opdracht tot Detachering voor bepaalde tijd is de Opdracht die wordt aangegaan voor een vaste periode. Deze Opdracht eindigt van rechtswege door het verstrijken van de overeengekomen tijd of doordat een vooraf vastgestelde objectief bepaalbare gebeurtenis zich voordoet. 9.3 Tussentijdse opzegging van de Opdracht tot Detachering voor bepaalde tijd is mogelijk met inachtneming van een opzegtermijn van één maand, te rekenen vanaf de dag van opzegging. 9.4 Elke Opdracht tot Detachering eindigt onverwijld wegens ontbinding op het tijdstip dat één van beide partijen de ontbinding van voornoemde Opdracht inroept omdat: de andere partij in verzuim is; de andere partij is geliquideerd; de andere partij in staat van faillissement is verklaard of surseance van betaling heeft aangevraagd. Indien Roos+Bijl Recruitment de ontbinding op één van deze gronden inroept, ligt in de gedraging van Opdrachtgever, waarop de ontbinding is gebaseerd, het verzoek van Opdrachtgever besloten om de Opdracht tot Detachering te beëindigen. Dit leidt niet tot enige aansprakelijkheid van Roos+Bijl Recruitment voor de (vermeende) schade die Opdrachtgever dientengevolge lijdt. Ten gevolge van de ontbinding zullen vorderingen van Roos+Bijl Recruitment onmiddellijk opeisbaar zijn. 9.6 Het einde van de Opdracht tot Detachering betekent het einde van de terbeschikkingstelling van de Kandidaat van Roos+Bijl Recruitment aan Opdrachtgever. Beëindiging van de Opdracht tot Detachering door Opdrachtgever houdt in het verzoek van Opdrachtgever aan Roos+Bijl Recruitment om de lopende terbeschikkingstelling(en) te beëindigen tegen de dag waarop de Opdracht tot Detachering rechtsgeldig is geëindigd respectievelijk is ontbonden. 5

6 Artikel 10. Kosten en facturering 10.1 De uurtarieven inzake de terbeschikkingstelling van een Kandidaat van Roos+Bijl Recruitment zijn inclusief werkgeverslasten en exclusief BTW en reiskosten, tenzij anders is overeengekomen Het overeengekomen uurtarief is gebaseerd op een normale werkweek van 40 uur, en op de veronderstelling dat de werkzaamheden binnen Nederland worden uitgevoerd. Voor overwerk, werk in het weekend of op feestdagen worden de volgende toeslagen berekend: vanaf 2 uur uitsluitend voor of na normale werktijden : 115 % voor overuren op zaterdag : 130 % voor overuren op zon- en feestdagen : 160 % 10.3 Opdrachtgever is gehouden de door Kandidaat gemaakte onkosten, die verband houden met de uitvoering van de opdracht, te vergoeden voor zover deze kosten niet zijn inbegrepen bij het uurtarief Facturering geschiedt tweewekelijks op basis van nacalculatie van het aantal gewerkte uren De betaling door Opdrachtgever dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum Indien de factuur niet binnen de in lid 5 van dit artikel genoemde termijn is voldaan, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. Opdrachtgever is vanaf dat moment een direct opeisbare vertragingsrente verschuldigd van 2% per maand over het openstaande bedrag, waarbij een gedeelte van een maand voor een volle maand wordt gerekend. Artikel 11. Goede uitoefening van leiding en toezicht 11.1 Opdrachtgever is verplicht de door Roos+Bijl Recruitment ter beschikking gestelde Kandidaat toegang te verlenen tot de plaats waar de werkzaamheden in het kader van een accuraat omschreven opdracht worden verricht Opdrachtgever zal zich ten opzichte van Kandidaat bij de uitoefening van het toezicht of de leiding, alsmede met betrekking tot de uitvoering van het werk, gedragen op dezelfde zorgvuldige wijze als waartoe hij ten opzichte van zijn eigen medewerkers is gehouden Opdrachtgever is verplicht de lokalen, werktuigen en gereedschappen waarin of waarmee hij de werkzaamheden doet verrichten, op zodanige wijze in te richten en te onderhouden alsmede voor het verrichten van de werkzaamheden zodanige maatregelen te treffen en aanwijzingen te verstrekken als redelijkerwijs nodig is om te voorkomen dat de Kandidaat in de uitoefening van zijn werkzaamheden schade lijdt Het is Opdrachtgever niet toegestaan Kandidaat aan een derde door te lenen (dat wil zeggen de Kandidaat van Roos+Bijl Recruitment aan een derde ter beschikking te stellen voor het verrichten van werkzaamheden onder toezicht en leiding van die derde). Onder doorlening wordt mede verstaan het door Opdrachtgever ter beschikking stellen van een Kandidaat aan een rechtspersoon waarmee Opdrachtgever in een groep (concern) is verbonden Opdrachtgever kan Kandidaat slechts te werk stellen in afwijking van het bij de Opdracht tot Detachering en het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde, indien en voor zover Roos+Bijl Recruitment en Kandidaat daarmee vooraf schriftelijk hebben ingestemd. 6

7 11.6 Opdrachtgever zal aan Kandidaat de schade vergoeden die deze lijdt doordat een aan hem toebehorende zaak, die in het kader van de opgedragen werkzaamheden is gebruikt, is beschadigd of teniet is gegaan Roos+Bijl Recruitment is tegenover Opdrachtgever niet aansprakelijk voor schaden en verliezen aan Opdrachtgever, derden dan wel aan Kandidaat zelf die voortvloeien uit een doen of nalaten van Kandidaat Roos+Bijl Recruitment is tegenover Opdrachtgever niet aansprakelijk voor verbintenissen die één of meerdere Kandidaten zijn aangegaan met of die voor hen zijn ontstaan ten opzichte van Opdrachtgever of derden, al dan niet met toestemming van Opdrachtgever of die derden Opdrachtgever vrijwaart Roos+Bijl Recruitment voor elke aansprakelijkheid (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) van Werk is MOOI als werkgever van Kandidaat direct of indirect ter zake van de in de leden 2, 3, 6, 7 en 8 van dit artikel bedoelde schaden, verliezen en verbintenissen Opdrachtgever zal zich, voor zover mogelijk, afdoende verzekeren tegen aansprakelijkheid op grond van het bepaalde in dit artikel. Op verzoek van Roos+Bijl Recruitment verstrekt Opdrachtgever een bewijs van verzekering. Artikel 12. Voortgang van de werkzaamheden 12.1 Voor de voortgang van de werkzaamheden van de overeengekomen Uitvoerovereenkomst houdt de door Roos+Bijl Recruitment ter beschikking gestelde Kandidaat een weekstaat bij ter registratie van het aantal gewerkte uren. Opdrachtgever dient erop toe te zien dat het door Kandidaat op de weekstaat opgegeven aantal gewerkte uren, overuren, uren van ziekteverzuim en vrije uren naar waarheid zijn ingevuld. Opdrachtgever dient de weekstaat voor akkoord te ondertekenen Opdrachtgever ontvangt een kopie van de weekstaat Door ondertekening van de weekstaat verklaart Opdrachtgever zich akkoord met het door Kandidaat opgegeven aantal gewerkte uren, overuren, uren van ziekteverzuim en vrije uren, alsmede met de kwaliteit van de door Kandidaat verrichte werkzaamheden in de desbetreffende werkweek waarop de weekstaat betrekking heeft Opdrachtgever staat in voor de tekenbevoegdheid van zijn personeel Indien Opdrachtgever ontevreden is over de door de Kandidaat verrichte werkzaamheden dan wel gerede twijfel heeft over de geschiktheid van Kandidaat, dient Opdrachtgever ter zake binnen één werkdag nadat daartoe aanleiding is ontstaan een schriftelijk klacht in te dienen bij Roos+Bijl Recruitment. Artikel 13. Tussentijdse wijziging, vervanging en opzegging 13.1 Roos+Bijl Recruitment is gerechtigd tussentijdse wijzingen aan te brengen in het tarief; wijziging ten gevolge van een overheidsmaatregel of ander bindend voorschrift met betrekking tot het loon of de primaire arbeidsvoorwaarden van Kandidaat, wijziging van sociale lasten en/of premies, wijziging van fiscale wetgeving, de inwerkingtreding van een algemeen verbindend voorschrift of wijziging van het werkgeversaandeel Bij ziekteverzuim korter dan acht weken van de door Roos+Bijl Recruitment aangebrachte Kandidaat, is Roos+Bijl Recruitment niet verplicht om voor vervanging van de betreffende Kandidaat zorg te dragen Bij ziekteverzuim langer dan acht weken van de door Roos+Bijl Recruitment aangebrachte Kandidaat treden Opdrachtgever en Roos+Bijl Recruitment in overleg 7

8 over de vervanging van deze Kandidaat. Hierbij rust op Roos+Bijl Recruitment een inspanningsverplichting Indien een Kandidaat van Roos+Bijl Recruitment in strijd heeft gehandeld met de door Opdrachtgever gehanteerde huisregels, treden Opdrachtgever en Roos+Bijl Recruitment op een zo kort mogelijke termijn in overleg zodat Roos+Bijl Recruitment afhankelijk van de ernst van de overtreding adequate maatregelen kan nemen De Uitvoerovereenkomst kan door Opdrachtgever en Kandidaat tussentijds schriftelijk worden opgezegd tegen de eerst volgende werkdag, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand Indien Opdrachtgever de Uitvoerovereenkomst binnen de overeengekomen proeftijd wenst te beëindigen, is Opdrachtgever gehouden Roos+Bijl Recruitment hiervan onmiddellijk doch uiterlijk binnen drie dagen voor het verstrijken van de proeftijd schriftelijk in kennis te stellen Ingeval een Kandidaat van Roos+Bijl Recruitment aan Opdrachtgever ter beschikking is gesteld voor de duur van een project, stelt Opdrachtgever Roos+Bijl Recruitment zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis van de einddatum van dit project, doch uiterlijk binnen drie dagen na de bekendwording van de einddatum van dit project Indien Opdrachtgever de verplichtingen die voortvloeien uit de leden 6 en 7 van dit artikel niet naleeft, kan Opdrachtgever aansprakelijk worden gehouden voor de schade die Roos+Bijl Recruitment dientengevolge lijdt of heeft geleden Indien Opdrachtgever de Uitvoerovereenkomst tussentijds beëindigt c.q. heeft beëindigd zonder inachtneming van de daarvoor geldende opzegtermijn (één maand), is Opdrachtgever aan Roos+Bijl Recruitment een direct opeisbare geldboete verschuldigd ten bedrage van 1500, Indien Roos+Bijl Recruitment zich genoodzaakt ziet om de Uitvoerovereenkomst te beëindigen wegens omstandigheden die in overwegende mate zijn te wijten aan Opdrachtgever, dan is Opdrachtgever aan Roos+Bijl Recruitment een direct opeisbare boete verschuldigd ten bedrage van 1500,-. Artikel 14. Arbeidsduur en werktijden 14.1 De arbeidsomvang en werktijden van Kandidaat bij Opdrachtgever worden vastgesteld in de tussen Roos+Bijl Recruitment en Opdrachtgever gesloten Uitvoerovereenkomst. De werktijden, de arbeidsduur, en de rusttijden van Kandidaat zijn gelijk aan de bij Opdrachtgever ter zake gebruikelijke tijden en uren, tenzij anders is overeengekomen. Opdrachtgever staat ervoor in dat de arbeidsduur en de rust- en werktijden van Kandidaat voldoen aan de wettelijke vereisten. Opdrachtgever ziet erop toe dat Kandidaat de rechtens toegestane werktijden en de overeengekomen arbeidsomvang niet overschrijdt Vakantie en verlof van de Kandidaat worden geregeld overeenkomstig de van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Artikel 15. Bedrijfssluitingen en verplichte vrije dagen 15.1 Opdrachtgever dient Roos+Bijl Recruitment bij het aangaan van de Opdracht tot Detachering te informeren omtrent eventuele bedrijfssluitingen en verplichte vrije dagen gedurende de looptijd van de Opdracht tot Detachering, opdat Roos+Bijl Recruitment deze omstandigheid, indien mogelijk, deel kan laten uitmaken van de arbeidsovereenkomst met de betreffende Kandidaat. Indien een voornemen tot vaststelling van een bedrijfssluiting en/of verplichte vrije dagen bekend wordt na het aangaan van de Opdracht tot Detachering, dient Opdrachtgever Roos+Bijl Recruitment onmiddellijk na het bekend worden hiervan te informeren. Indien 8

9 Opdrachtgever nalaat om Roos+Bijl Recruitment tijdig te informeren, is Opdrachtgever gehouden voor de duur van de bedrijfssluiting onverkort aan Roos+Bijl Recruitment de kosten te voldoen over de krachtens de Opdracht tot Detachering en deze Voorwaarden laatstelijk geldende of gebruikelijke aantal uren en overuren. Artikel 16. Arbeidsomstandigheden 16.1 Opdrachtgever verklaart zich bekend met het feit dat hij of zij in de Arbeidsomstandighedenwet wordt aangemerkt als werkgever Opdrachtgever is jegens Kandidaat en Roos+Bijl Recruitment verantwoordelijk voor de nakoming van de uit art. 7:658 BW, de Arbeidsomstandighedenwet en de daarmee samenhangende regelgeving voortvloeiende verplichtingen op het gebied van veiligheid op de werkplek alsmede goede arbeidsomstandigheden in het algemeen Opdrachtgever is gehouden aan Kandidaat tijdig, doch in ieder geval vijf werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden schriftelijk informatie te verstrekken over de verlangde beroepskwalificaties en de specifieke kenmerken van de in te nemen arbeidsplaats. Opdrachtgever geeft Kandidaat actieve voorlichting met betrekking tot de binnen zijn onderneming gehanteerde risico en veiligheidsprotocollen Indien Kandidaat een bedrijfsongeval of een beroepsziekte overkomt, is Opdrachtgever gehouden, voor zover wettelijk vereist, de bevoegde instanties hiervan onverwijld op de hoogte te stellen en ervoor zorg te dragen dat daarvan onverwijld een schriftelijke rapportage wordt opgemaakt. In de rapportage wordt de toedracht van het ongeval zodanig vastgelegd dat daaruit met redelijke mate van zekerheid kan worden opgemaakt of, en zo ja, in hoeverre het ongeval het gevolg is van het feit dat onvoldoende maatregelen waren genomen ter voorkoming van het ongeval dan wel van de beroepsziekte. Opdrachtgever informeert Werk is MOOI zo spoedig mogelijk over het bedrijfsongeval of de beroepsziekte en overlegt een kopie van de opgestelde rapportage Opdrachtgever zal zich afdoende verzekeren tegen aansprakelijkheid op grond van het bepaalde in dit artikel. Op verzoek van Roos+Bijl Recruitment verstrekt Opdrachtgever een bewijs van verzekering. Artikel 17. Opschortingsrecht 17.1 Opdrachtgever is niet gerechtigd de tewerkstelling van Kandidaat tijdelijk, geheel of gedeeltelijk op te schorten, tenzij er sprake is van overmacht in de zin van art. 6:75 BW. Artikel 18. Slotbepaling 18.1 Indien enige bepaling van deze Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen van deze Voorwaarden onverminderd van kracht. De bepaling die niet rechtsgeldig is of rechtens niet kan worden toegepast, zal worden vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk aansluit bij de strekking van de te vervangen bepaling Indien Roos+Bijl Recruitment niet steeds strikte naleving van deze Voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Werk is MOOI in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de strikte naleving van de bepalingen van deze Voorwaarden te verlangen. 9

10 18.3 Op alle overeenkomsten, aanbiedingen, offertes, Opdrachten, aanvragen en diensten van Roos+Bijl Recruitment is het Nederlands recht van toepassing Alle geschillen, die voortvloeien uit of verband houden met de door Roos+Bijl Recruitment gesloten overeenkomsten en Opdrachten en offertes, zullen in eerste aanleg bij uitsluiting van andere relatief competente rechters worden berecht door de bevoegde rechter in het Arrondissement Rotterdam. 10

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET INHUREN VAN EEN CHAUFFEUR VAN GEVEN TRANSPORT, TE GRUBBENVORST.

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET INHUREN VAN EEN CHAUFFEUR VAN GEVEN TRANSPORT, TE GRUBBENVORST. ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET INHUREN VAN EEN CHAUFFEUR VAN GEVEN TRANSPORT, TE GRUBBENVORST. Artikel 1: Werkingssfeer 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overige

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten Artikel 1 - Algemeen 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overige overeenkomsten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ProStruct

ALGEMENE VOORWAARDEN ProStruct ALGEMENE VOORWAARDEN ProStruct Deel A Algemeen Artikel 1. Toepasselijkheid 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overige overeenkomsten van ProStruct voor

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Voor het ter beschikking stellen van Stagiaires Per 1 januari 2011

Algemene Voorwaarden Voor het ter beschikking stellen van Stagiaires Per 1 januari 2011 Algemene Voorwaarden Voor het ter beschikking stellen van Stagiaires Per 1 januari 2011 INNAX personeelsvoorziening b.v. Veenendaal Ede Wageningen Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Vendrig Project Realisatie. geldig vanaf 15 oktober 2013

Algemene Voorwaarden Vendrig Project Realisatie. geldig vanaf 15 oktober 2013 Algemene Voorwaarden Vendrig Project Realisatie geldig vanaf 15 oktober 2013 www.vendrigprojectrealisatie.nl Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de K.v.K. Midden-Nederland onder nummer 55934374.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Personeelsadvies Werving & Selectie

Algemene Voorwaarden Personeelsadvies Werving & Selectie Algemene Voorwaarden Personeelsadvies Werving & Selectie www.abvakwerk.nl < 1 > 1. Toepasselijkheid 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden verricht of te verrichten door

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten. Hello Uitzendbureau. Kamer van Koophandelnummer te Groningen

Algemene voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten. Hello Uitzendbureau. Kamer van Koophandelnummer te Groningen Algemene voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten Hello Uitzendbureau Kamer van Koophandelnummer 58 21 88 58 te Groningen 1 Inhoudsopgave Deel A Van toepassingsverklaring aanvullende

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Tempo-Team Employability

Algemene Voorwaarden Tempo-Team Employability Algemene Voorwaarden Tempo-Team Employability Inhoud Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Werkingssfeer Definities Offertes en aanbiedingen

Nadere informatie

Opdrachtnemer: De vennootschap onder firma Flex Work In Travel v.o.f., gevestigd te Wormer, hierna te noemen Flex Work In Travel.

Opdrachtnemer: De vennootschap onder firma Flex Work In Travel v.o.f., gevestigd te Wormer, hierna te noemen Flex Work In Travel. Algemene voorwaarden Flex Work In Travel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtnemer: De vennootschap onder firma Flex Work In Travel v.o.f., gevestigd te Wormer, hierna

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN TECHKNOWLEDGE B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN TECHKNOWLEDGE B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN TECHKNOWLEDGE B.V. Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten van Techknowledge

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Afif Finance met betrekking tot Interim Professional opdrachten Geldig vanaf 1 december 2011

Algemene voorwaarden Afif Finance met betrekking tot Interim Professional opdrachten Geldig vanaf 1 december 2011 Algemene voorwaarden Afif Finance met betrekking tot Geldig vanaf 1 december 2011 Afif Finance kan uw behoefte aan tijdelijke ondersteuning invullen door middel van een ZZP constructie. Deze ZZP'er (in

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Personeelsadvies Re-integratie, outplacement, advies

Algemene Voorwaarden Personeelsadvies Re-integratie, outplacement, advies Algemene Voorwaarden Personeelsadvies Re-integratie, outplacement, advies www.abvakwerk.nl < 1 > 1. Toepasselijkheid 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden verricht of te

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Source-In Civiel BV

Algemene Voorwaarden Source-In Civiel BV Algemene Voorwaarden Source-In Civiel BV Geldig vanaf 1 oktober 2014 Algemene Voorwaarden per 1 oktober 2014 1 Algemene Voorwaarden Source-In Civiel BV geldig vanaf 1 oktober 2014 2 Leeswijzer Dit document

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Algemene Voorwaarden Wervi ng en Selectie Fiscale Arena

INHOUDSOPGAVE. Algemene Voorwaarden Wervi ng en Selectie Fiscale Arena INHOUDSOPGAVE Algemene Voorwaarden Wervi ng en Selectie Fiscale Arena Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Werkingssfeer

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN KRACHT RECRUITMENT

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN KRACHT RECRUITMENT ALGEMENE VOORWAARDEN VAN KRACHT RECRUITMENT Gedeponeerd bij de griffie van de Arrondissementsrechtbank te Arnhem op 9 januari 2012 onder nummer 2012/2. Artikel 1: Werkingsfeer Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van gedetacheerden. Artikel 1: Toepasselijkheid

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van gedetacheerden. Artikel 1: Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van gedetacheerden Artikel 1: Toepasselijkheid Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, aanbiedingen en overeenkomsten inzake het ter

Nadere informatie

. 1.3 Opdracht: overeenkomst waarbij opdrachtgever Nova Engineering mondeling dan wel schriftelijk verzoekt om een geschikte kandidaat te leveren.

. 1.3 Opdracht: overeenkomst waarbij opdrachtgever Nova Engineering mondeling dan wel schriftelijk verzoekt om een geschikte kandidaat te leveren. ALGEMEEN Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 NOVA Engineering: - de besloten vennootschap NOVA Engineering B.V., ingeschreven bij de KvK onder nummer 160 70 254,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Effect Personeelsdiensten B.V.

Algemene Voorwaarden Effect Personeelsdiensten B.V. Algemene Voorwaarden Effect Personeelsdiensten B.V. Artikel 1 Toepasselijkheid a) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten aangegaan door Effect Personeelsdiensten B.V. (hierna

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Werving en selectie XS2engineering. Versie 22 oktober 2015

Algemene Voorwaarden Werving en selectie XS2engineering. Versie 22 oktober 2015 Algemene Voorwaarden Werving en selectie XS2engineering Versie 22 oktober 2015 1 Inhoudsopgave Algemene voorwaarden werving en selectie XS2engineering bv Artikel 1 Definities... 3 Artikel 2 Toepasselijkheid...

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Werving en selectie Yacht

Algemene Voorwaarden Werving en selectie Yacht Algemene Voorwaarden Werving en selectie Yacht Versie 1 mei 2015 Inhoudsopgave 2 / 7 Algemene voorwaarden werving en selectie Yacht Group Nederland bv Artikel 1 Definities... 3 Artikel 2 Toepasselijkheid...

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Evers Detacheringen BV/eL&P Payrolling

Algemene Voorwaarden Evers Detacheringen BV/eL&P Payrolling Algemene Voorwaarden Evers Detacheringen BV/eL&P Payrolling 1. WERKINGSSFEER 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overige overeenkomsten van Evers Detacheringen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van toepassing op rechtsverhoudingen met opdrachtgevers

Algemene Voorwaarden van toepassing op rechtsverhoudingen met opdrachtgevers Algemene Voorwaarden van toepassing op rechtsverhoudingen met opdrachtgevers Ethische gedragscode De belangrijkste gedragsregels zijn: Potentiële kandidaten worden alleen voorgesteld aan een opdrachtgever

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Kronenburg

Algemene Voorwaarden van Kronenburg Algemene Voorwaarden van Kronenburg Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle van Kronenburg afkomstige aanbiedingen, op alle aan Kronenburg

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van Uitzendkrachten

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van Uitzendkrachten Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van Uitzendkrachten Artikel 1 Toepasselijkheid a. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE ALGEMENE VOORWAARDEN

INHOUDSOPGAVE ALGEMENE VOORWAARDEN INHOUDSOPGAVE ALGEMENE VOORWAARDEN Inleiding Artikel 1 : Werkingssfeer Artikel 2 : Definities Artikel 3 : De opdracht en terbeschikkingstelling Artikel 4 : Opschortingrecht Artikel 5 : Arbeidsduur en werktijden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Perfect Potentials

Algemene voorwaarden. Perfect Potentials Perfect Potentials Algemene voorwaarden Perfect Potentials Versie geldig vanaf: 25 september 2013 Deel A: Werving en Selectie Indien Perfect Potentials met de Opdrachtgever een overeenkomst aangaat waarin

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden Flextensie Nederland

Leveringsvoorwaarden Flextensie Nederland Leveringsvoorwaarden Flextensie Nederland Artikel 1. Toepasselijkheid a. Deze Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten van Flextensie Nederland voor zover

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Aldivèr BPV detachering Gedeponeerd bij de KVK West Brabant

Algemene voorwaarden Aldivèr BPV detachering Gedeponeerd bij de KVK West Brabant 1 Algemene voorwaarden Aldivèr BPV detachering Gedeponeerd bij de KVK West Brabant INHOUDSOPGAVE Inleiding Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel

Nadere informatie

Action Uitzendburo en Detacheringen

Action Uitzendburo en Detacheringen Action Uitzendburo en Detacheringen Werk65Plus Korte Brugstraat 67-B 4871 XR Etten-Leur Uitzendkrachten 65 plus Algemene voorwaarden voor het ter beschikking stellen van arbeidskrachten. Artikel 1. Toepasselijkheid

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden Held B.V. geldig vanaf 1 oktober 2010. www.heldactuarieel.com

Algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden Held B.V. geldig vanaf 1 oktober 2010. www.heldactuarieel.com Algemene voorwaarden Held B.V. geldig vanaf 1 oktober 2010 Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel in Utrecht onder nummer KvK 30254359.Held is een handelsnaam van Held Nederland

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Bloom Personeelsdiensten Versie 1 2013 Artikel 1 Werkingssfeer 1) Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overige overeenkomsten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Werkingssfeer 1) Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overige overeenkomsten van Bloom Personeelsdiensten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Werving & Selectie van. Tobi Talent

Algemene Voorwaarden Werving & Selectie van. Tobi Talent 1 september 2011 Artikel 1 Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden Werving & Selectie van Tobi Talent 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, aanbiedingen en overeenkomsten inzake de

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN AGRO-CONNECT B.V. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Nederland te Woerden onder nummer 55226957

ALGEMENE VOORWAARDEN AGRO-CONNECT B.V. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Nederland te Woerden onder nummer 55226957 1 ALGEMENE VOORWAARDEN AGRO-CONNECT B.V. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Nederland te Woerden onder nummer 55226957 Artikel 1 Werkingssfeer 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE Artikel 1 Definities 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Allround Backoffice: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten

Algemene voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten Algemene voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten Artikel 1: Werkingssfeer 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overige overeenkomsten

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Algemene Voorwaarden - ABU

Inhoudsopgave. Algemene Voorwaarden - ABU Inhoudsopgave Algemene Voorwaarden - ABU Artikel 1 Werkingssfeer 2 Artikel 2 Definities 2 Artikel 3 De opdracht en terbeschikkingstelling 3 Artikel 4 Vervanging en beschikbaarheid 4 Artikel 5 Opschortingsrecht

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Uitzenden/Detacheren, Stap en Agri < 1 > www.abvakwerk.nl

Algemene voorwaarden. Uitzenden/Detacheren, Stap en Agri < 1 > www.abvakwerk.nl Algemene voorwaarden Uitzenden/Detacheren, Stap en Agri www.abvakwerk.nl < 1 > Algemene Voorwaarden AB Vakwerk Voor het ter beschikking stellen van medewerkers Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel

Nadere informatie

Medewerker: Iedere natuurlijke- of rechtspersoon, die namens ons, diensten uitvoert ten behoeve van de opdrachtgever.

Medewerker: Iedere natuurlijke- of rechtspersoon, die namens ons, diensten uitvoert ten behoeve van de opdrachtgever. 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtnemer: De vennootschap onder firma Flex Work In Travel v.o.f., gevestigd te Wormer, hierna te noemen Flex Work In Travel, ingeschreven

Nadere informatie

A L G E M E N E V O O R W A A R D E N S C H E E P V A A R T B E D R I J F V E R S L U I S

A L G E M E N E V O O R W A A R D E N S C H E E P V A A R T B E D R I J F V E R S L U I S A L G E M E N E V O O R W A A R D E N S C H E E P V A A R T B E D R I J F V E R S L U I S ARTIKEL 1. DEFINITIES 1. Versluis: Scheepvaartbedrijf Versluis; de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd

Nadere informatie

Verplichtingen met betrekking tot de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs

Verplichtingen met betrekking tot de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel

Nadere informatie

Artikel 3. Vrijblijvende offertes Alle aanbiedingen en offertes van Peoflex zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Artikel 3. Vrijblijvende offertes Alle aanbiedingen en offertes van Peoflex zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. ALGEMENE VOORWAARDEN PEOFLEX B.V. Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Peoflex: de besloten vennootschap die in het kader van de uitoefening van haar onderneming,

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden SAM KWALITEIT B.V.

Algemene leveringsvoorwaarden SAM KWALITEIT B.V. Algemene leveringsvoorwaarden SAM KWALITEIT B.V. Artikel 1. Toepasselijkheid a. Deze Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten van SAM Kwaliteit B.V. voor

Nadere informatie

a) Zorgplanning Nederland BV: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: Zorgplanning Nederland BV., statutair gevestigd in Oss;

a) Zorgplanning Nederland BV: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: Zorgplanning Nederland BV., statutair gevestigd in Oss; Algemene voorwaarden Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a) Zorgplanning Nederland BV: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: Zorgplanning Nederland

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten Inhoudsopgave Artikel 1 Definities Artikel 2 Werkingssfeer Artikel 3 De opdracht en de terbeschikkingstelling Artikel 4 Vervanging

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten door Projob bv

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten door Projob bv Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten door Projob bv Gedeponeerd bij voorwaarden.net Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. ProfiWork-Personeelsdiensten

Algemene voorwaarden. ProfiWork-Personeelsdiensten Algemene voorwaarden ProfiWork-Personeelsdiensten Artikel 1 Werkingssfeer 1. ` Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overige overeenkomsten van ProfiWork Personeelsdiensten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Mind Change B.V. 2015 Ingeschreven bij de K.v.K. in Den Haag onder nummer 5428286

Algemene Voorwaarden Mind Change B.V. 2015 Ingeschreven bij de K.v.K. in Den Haag onder nummer 5428286 Algemene Voorwaarden Mind Change B.V. 2015 Ingeschreven bij de K.v.K. in Den Haag onder nummer 5428286 1 Algemene Voorwaarden Mind Change B.V., versie 2015 Artikel 1: Werkingssfeer 3 Artikel 2: Definities

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Polarrolled. Artikel 1 Definities

Algemene Voorwaarden Polarrolled. Artikel 1 Definities Artikel 1 Definities 1.1 Opdracht: de tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer gesloten overeenkomst waarbij Opdrachtnemer zich verbindt aan Opdrachtgever één of meerdere aan het concept Polarrolled verbonden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN FAECTORY. Artikel 1: Toepasselijkheid

ALGEMENE VOORWAARDEN FAECTORY. Artikel 1: Toepasselijkheid ALGEMENE VOORWAARDEN FAECTORY Artikel 1: Toepasselijkheid Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, aanbiedingen en overeenkomsten inzake de werving en selectie van kandidaten door de vennootschap

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Brainfish

Algemene voorwaarden Brainfish Algemene voorwaarden Brainfish Geldig vanaf 1 januari 2014 www.brainfish.nl 1 Dit document bevat de tekst van de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op alle aanvragen, aanbiedingen, opdrachten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten door Ruigrok Groep B.V. h.o.d.n. PRO-Intermediair

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten door Ruigrok Groep B.V. h.o.d.n. PRO-Intermediair Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten door Ruigrok Groep B.V. h.o.d.n. PRO-Intermediair Inhoudsopgave Artikel 1 Werkingssfeer Artikel 2 Definities Artikel 3 De opdracht

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET TER BESCHIKKING STELLEN VAN OPROEPKRACHTEN DOOR IVOREN WACHTERS B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET TER BESCHIKKING STELLEN VAN OPROEPKRACHTEN DOOR IVOREN WACHTERS B.V. Artikel 1 Definities ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET TER BESCHIKKING STELLEN VAN OPROEPKRACHTEN DOOR IVOREN WACHTERS B.V. In de Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Ivoren Wachters: Ivoren Wachters

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Master catering en BBQ Versie geldig vanaf: 3 februari 2014

Algemene voorwaarden Master catering en BBQ Versie geldig vanaf: 3 februari 2014 Algemene voorwaarden Master catering en BBQ Versie geldig vanaf: 3 februari 2014 Artikel 1 Definities en toepasselijkheid 1.1 Master catering en BBQ: de gebruiker van deze algemene voorwaarden. Master

Nadere informatie

Mantelovereenkomst inzake de inhuur van een zelfstandige zonder personeel

Mantelovereenkomst inzake de inhuur van een zelfstandige zonder personeel Mantelovereenkomst inzake de inhuur van een zelfstandige zonder personeel Partijen: Nazca, gevestigd te 1718 PA Hoogwoud, Dokter Poolstraat 9, hierna te noemen Nazca en , gevestigd te

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten ABU-Directiepost nr. 05/1749 DP, 2 november 2005-1 - Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Secretary TODAY

Algemene Voorwaarden Secretary TODAY Algemene Voorwaarden Secretary TODAY Opdracht tot terbeschikkingstelling van arbeidskrachten (7:690 BW) Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities: 1. Uitzendonderneming:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. voor Werving en Selectie en detachering. ixxenz BV

Algemene voorwaarden. voor Werving en Selectie en detachering. ixxenz BV Algemene voorwaarden voor Werving en Selectie en detachering ixxenz BV oktober 2015 1 Inhoud Begrippen 3 Toepasselijkheid 3 Detachering 4 Werving en Selectie 7 Voor alle overeenkomsten 8 2 Begrippen In

Nadere informatie

2014 ALGEMENE VOORWAARDEN DETACHERING - BROOKLYN GROUP B.V.

2014 ALGEMENE VOORWAARDEN DETACHERING - BROOKLYN GROUP B.V. 2014 ALGEMENE VOORWAARDEN DETACHERING - BROOKLYN GROUP B.V. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht op 20 mei 2014 onder nummer 3 0 2 7 8 9 2 0 1 I. Inhoudsopgave algemene voorwaarden Brooklyn

Nadere informatie

Jans B.V. Inhoudsopgave. De opdracht en terbeschikkingstelling. Vervanging en beschikbaarheid. Arbeidsduur en werktijden

Jans B.V. Inhoudsopgave. De opdracht en terbeschikkingstelling. Vervanging en beschikbaarheid. Arbeidsduur en werktijden Jans B.V. Werkt voor het ter beschikking stellen van arbeidskrachten volgens de algemene voorwaarden van de Algemene Bond van Uitzendondernemingen. (ABU) Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden FlexExpert

Algemene Voorwaarden FlexExpert Algemene Voorwaarden FlexExpert De algemene voorwaarden voor het ter beschikking stellen van medewerkers door FlexExpert, zoals gedeponeerd ter griffie van de rechtbank in Groningen op 18 december 2012,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van modellen 2007-2007. Modele NP

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van modellen 2007-2007. Modele NP Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van modellen 2007-2007 Modele NP Inhoudsopgave Artikel 1 Werkingssfeer Artikel 2 Definities Artikel 3 De opdracht en terbeschikkingstelling Artikel

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VINCO ENGINEERING BV

ALGEMENE VOORWAARDEN VINCO ENGINEERING BV ALGEMENE VOORWAARDEN VINCO ENGINEERING BV Geldig per 8 april 2015 VINCO ENGINEERING en VINCO MANAGEMENT & EXECUTIVE SEARCH zijn handelsnamen van VINCO ENGINEERING BV, ingeschreven bij de K.v.K. in Rotterdam

Nadere informatie

2012-1 - algemene voorwaarden ter beschikking stellen van arbeidskrachten. Inhoudsopgave. De opdracht en terbeschikkingstelling

2012-1 - algemene voorwaarden ter beschikking stellen van arbeidskrachten. Inhoudsopgave. De opdracht en terbeschikkingstelling 2012-1 - algemene voorwaarden ter beschikking stellen van arbeidskrachten. Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van payroll krachten

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van payroll krachten Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van payroll krachten Algemene Voorwaarden Flexpoint Easymatch BV Versie 2013.1-1 - Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van payroll

Nadere informatie

FlexExpert Logistiek

FlexExpert Logistiek LOGISTIEK Algemene Voorwaarden FlexExpert Logistiek De algemene voorwaarden voor het ter beschikking stellen van medewerkers door FlexExpert Logistiek bv, zoals gedeponeerd ter griffie van de rechtbank

Nadere informatie

OPDRACHTGEVER: iedere natuurlijke-of rechtspersoon die met ITS Traffic Service een overeenkomst is aangegaan tot het verrichten van werkzaamheden.

OPDRACHTGEVER: iedere natuurlijke-of rechtspersoon die met ITS Traffic Service een overeenkomst is aangegaan tot het verrichten van werkzaamheden. Artikel 1 Definities Deze Algemene voorwaarden verstaan onder: ITS Traffic Service VERKEERSREGELAAR: natuurlijke persoon, die door tussenkomst van ITS Traffic Service werkzaamheden verricht of gaat verrichten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Companian

Algemene Voorwaarden Companian Algemene Voorwaarden Companian Algemene Voorwaarden Pagina 1 van 6 1. Definities 2. De Werkzaamheden 3. Fee 4. Betaling 5. Aansprakelijkheid 6. Geheimhouding 7. Duur van de overeenkomst 8. Benaderen van

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Buro Zorg Totaal BV. Artikel 1 Vrijblijvende offerte en bevestigingsbrief

Algemene voorwaarden Buro Zorg Totaal BV. Artikel 1 Vrijblijvende offerte en bevestigingsbrief Algemene voorwaarden Buro Zorg Totaal BV Artikel 1 Vrijblijvende offerte en bevestigingsbrief 1. Alle offertes van Buro Zorg Totaal BV zijn vrijblijvend,tenzij het tegendeel uitdrukkelijk in een individueel

Nadere informatie

Mantelovereenkomst inzake de inhuur van een externe werknemer. Nazca, gevestigd te 1718 PA Hoogwoud, Dokter Poolstraat 9, hierna te noemen Nazca

Mantelovereenkomst inzake de inhuur van een externe werknemer. Nazca, gevestigd te 1718 PA Hoogwoud, Dokter Poolstraat 9, hierna te noemen Nazca Mantelovereenkomst inzake de inhuur van een externe werknemer Partijen: Nazca, gevestigd te 1718 PA Hoogwoud, Dokter Poolstraat 9, hierna te noemen Nazca en , gevestigd te

Nadere informatie

1. Algemeen. 2. Werving & Selectie

1. Algemeen. 2. Werving & Selectie 1. Algemeen Artikel 1.1 Definities 1. : de besloten vennootschap B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 62553437 en de besloten vennootschap VitalProjects B.V., ingeschreven bij de

Nadere informatie

Inhoud. Algemene Voorwaarden ABU... 2

Inhoud. Algemene Voorwaarden ABU... 2 Inhoud Algemene Voorwaarden ABU... 2 Artikel 1 Werkingssfeer... 2 Artikel 2 Definities... 2 Artikel 3 De opdracht en de terbeschikkingstelling... 3 Artikel 4 Vervanging en beschikbaarheid... 4 Artikel

Nadere informatie

Onze Leerkracht B.V. Algemene Voorwaarden

Onze Leerkracht B.V. Algemene Voorwaarden Onze Leerkracht B.V. Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Artikel 13 Artikel 14

Nadere informatie

Opdrachtgever: de wederpartij van de Johan van Oldenbarnevelt Stichting.

Opdrachtgever: de wederpartij van de Johan van Oldenbarnevelt Stichting. Algemene Voorwaarden Algemene voorwaarden Johan van Oldenbarnevelt Stichting Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij

Nadere informatie

2. De werktijden en de rusttijden van de medewerker zijn gelijk aan de bij de opdrachtgever ter zake gebruikelijke tijden, tenzij anders is

2. De werktijden en de rusttijden van de medewerker zijn gelijk aan de bij de opdrachtgever ter zake gebruikelijke tijden, tenzij anders is ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Definities Deze algemene voorwaarden verstaan onder: 1. Payroller: Payroller B.V. statutair gevestigd te Oss, kantoorhoudend te (5344 CG ) Oss aan de Beethovengaarde 171;

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN Derks & Derks Detachering B.V.

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN Derks & Derks Detachering B.V. ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN Derks & Derks Detachering B.V. Artikel 1 Definities p. 1 Artikel 2 Toepasselijkheid van deze voorwaarden p. 1 Artikel 3 Offertes p. 2 Artikel 4 Terbeschikkingstelling van

Nadere informatie

uitzendgroep Algemene voorwaarden voor het ter beschikking stellen van werknemers

uitzendgroep Algemene voorwaarden voor het ter beschikking stellen van werknemers uitzendgroep Algemene voorwaarden voor het ter beschikking stellen van werknemers Uitgave juni 2011 Inhoudsopgave Artikel 1 Werkingssfeer Artikel 14 Opdrachtgeverstarief Artikel 2 Definities Artikel 15

Nadere informatie

Algemene voorwaarden inquisitiv geldig vanaf 1 januari 2013

Algemene voorwaarden inquisitiv geldig vanaf 1 januari 2013 Algemene voorwaarden inquisitiv geldig vanaf 1 januari 2013 Bedrijf : inquisitiv Adres : Pieter Zeemanstraat 1 Pc / Wplts : 5621CP Eindhoven Telefoon : +31 (0) 6 10374071 / +31 (0) 6 34546564 Website :

Nadere informatie

Algemene voorwaarden detachering

Algemene voorwaarden detachering Algemene voorwaarden detachering HOOFDSTUK 1: INLEIDENDE BEPALINGEN Artikel 1. Werkingssfeer algemene voorwaarden 1. De onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle detacheringsovereenkomsten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN FAECTORY

ALGEMENE VOORWAARDEN FAECTORY ALGEMENE VOORWAARDEN FAECTORY Artikel 1: Definities 1. Faectory - Engineering & Finance Professionals: de vennootschap onder firma Faectory - Engineering & Finance Professionals (hierna te noemen FAECTORY)

Nadere informatie

Algemene voorwaarden We Can Be Heroes B.V. Geldig vanaf 1 januari 2011

Algemene voorwaarden We Can Be Heroes B.V. Geldig vanaf 1 januari 2011 Algemene voorwaarden We Can Be Heroes B.V. Geldig vanaf 1 januari 2011 Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel in Utrecht onder nummer KvK 30210056. Wecanbeheroes is een

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Pay for People

Algemene Voorwaarden Pay for People Algemene Voorwaarden Pay for People Considerans Deze Algemene Voorwaarden beogen voorkomende geschillen in de relatie tussen Pay for People en haar opdrachtgevers met betrekking tot het ter beschikking

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN Algemene voorwaarden Krosto Techniek BV, hierna te noemen Krosto, ALGEMENE BEPALINGEN 1. Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Krosto gedane

Nadere informatie

Dubbel U Payroll Uw personeel verdient het

Dubbel U Payroll Uw personeel verdient het Dubbel U B.V. Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van werknemers Artikel 1: Opzet van de overeenkomst 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden De algemene voorwaarden van European Customs Consult zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Breda onder nummer 54139287 ALGEMENE VOORWAARDEN DETACHERING ARBEIDSKRACHTEN Artikel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden B.R. Consultancy, gevestigd en kantoorhoudend te Rotterdam, 16Hoven Business Park,, 3045PC Rotterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder KVK-nummer 61549592. Artikel 1 Definities

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden:

Algemene Voorwaarden: Algemene Voorwaarden: Artikel 1 Definities Deze Algemene voorwaarden verstaan onder: Excellence Traffic VERKEERSREGELAAR: natuurlijke persoon, die door tussenkomst van Excellence Traffic werkzaamheden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Oris Project Support B.V. Hoofdstuk 1: Algemene Bepalingen

Algemene voorwaarden Oris Project Support B.V. Hoofdstuk 1: Algemene Bepalingen Algemene voorwaarden Oris Project Support B.V. Hoofdstuk 1: Algemene Bepalingen Artikel 1: Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Oris: de besloten vennootschap Oris Project Support B.V.,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden 1 Opzet van de overeenkomst 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overige overeenkomsten van Job4ever BV, voor zover een en ander betrekking

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken onlosmakelijk deel uit van iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft

Nadere informatie

Correspondentieadres: Expertise B.V., Delftse Jaagpad 3, 2324 AA Leiden. LEVERINGSVOORWAARDEN EXPERTISE B.V. d.d. 10 februari 2015

Correspondentieadres: Expertise B.V., Delftse Jaagpad 3, 2324 AA Leiden. LEVERINGSVOORWAARDEN EXPERTISE B.V. d.d. 10 februari 2015 Correspondentieadres: Expertise B.V., Delftse Jaagpad 3, 2324 AA Leiden LEVERINGSVOORWAARDEN EXPERTISE B.V. d.d. 10 februari 2015 LEVERINGSVOORWAARDEN EXPERTISE B.V. A. ALGEMEEN 1 DEFINITIES In deze leveringsvoorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van MultiFlexx B.V. d.d. 1 juli 2009

Algemene Voorwaarden van MultiFlexx B.V. d.d. 1 juli 2009 Algemene Voorwaarden van MultiFlexx B.V. d.d. 1 juli 2009 Inhoudsopgave Artikel 1 Werkingssfeer Artikel 2 Definities Artikel 3 Vrijblijvende offertes Artikel 4 De opdracht en de terbeschikkingstelling

Nadere informatie

ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP

ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP ALGEMENE VOORWAARDEN RAYMAKERSVDBRUGGEN ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP 1. Gelding algemene voorwaarden 1.1 Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Voor het verrichten van werkzaamheden door MOOTIO in het kader van een overeenkomst van opdracht.

ALGEMENE VOORWAARDEN Voor het verrichten van werkzaamheden door MOOTIO in het kader van een overeenkomst van opdracht. ALGEMENE VOORWAARDEN Voor het verrichten van werkzaamheden door MOOTIO in het kader van een overeenkomst van opdracht. 1. Algemene bepalingen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Talenttrack

Algemene Voorwaarden Talenttrack Algemene Voorwaarden Talenttrack Deze Algemene Voorwaarden beogen voorkomende geschillen in de relatie tussen TalentTrack en haar opdrachtgevers met betrekking tot het ter beschikking stellen van uitzendkrachten,

Nadere informatie

ALGEMENE BEDRIJFSVOORWAARDEN WERVING & SELECTIE FLEXURANCE B.V.

ALGEMENE BEDRIJFSVOORWAARDEN WERVING & SELECTIE FLEXURANCE B.V. ALGEMENE BEDRIJFSVOORWAARDEN WERVING & SELECTIE FLEXURANCE B.V. Voor het uitvoeren van Werving & Selectie opdrachten door Flexurance B.V., verder te noemen Flexurance in het kader van een overeenkomst

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten (ABU) aangevuld met de Algemene Voorwaarden van Dagjeswerk.

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten (ABU) aangevuld met de Algemene Voorwaarden van Dagjeswerk. Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten (ABU) aangevuld met de Algemene Voorwaarden van Dagjeswerk Algemene Voorwaarden - ABU Artikel 1 Werkingssfeer Artikel 2 Definities

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van Uitzendkrachten. Smart2Work bv versie 2 datum 02-02-2015

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van Uitzendkrachten. Smart2Work bv versie 2 datum 02-02-2015 Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van Uitzendkrachten Smart2Work bv versie 2 datum 02-02-2015 Artikel 1 Toepasselijkheid a. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen,

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Algemene Voorwaarden ABU

Inhoudsopgave. Algemene Voorwaarden ABU Inhoudsopgave Algemene Voorwaarden ABU Artikel 1 Werkingssfeer 2 Artikel 2 Definities 2 Artikel 3 De opdracht en terbeschikkingstelling 2 Artikel 4 Vervanging en beschikbaarheid 3 Artikel 5 Opschortingsrecht

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Detachering via Freelance 4 Woco

Algemene Voorwaarden Detachering via Freelance 4 Woco Algemene Voorwaarden Detachering via Freelance 4 Woco 0. Algemeen 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten russen opdrachtgever en Freelance 4 Woco met betrekking tot detachering

Nadere informatie