Jaarverslag VKL: Klant gerichte samenwerking in de keten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2005. VKL: Klant gerichte samenwerking in de keten"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2005 VKL: Klant gerichte samenwerking in de keten

2 Datum: Versie: 1.0 VKL Secretariaat

3 Inhoudsopgave 1 Agenda Algemene ledenvergadering Notulen ALV Opening en inleiding Notulen ALV Jaarverslag Financieel verslag 2003 en Bestuursmutaties Jaarplan Begroting Kascommissie Lopende zaken Rondvraag Sluiting Terugblik Activiteiten Leden mutaties Bestuursmutaties Financieel verslag Algemeen Balans per 31 december Toelichting op de balans per 31 december Staat van baten en lasten over Verslag Kascommissie Bestuursmutaties Vooruitblik en agenda Doelstellingen Operationeel plan Agenda Financieel plan

4 1 Agenda Algemene ledenvergadering 2006 Datum: 18 mei 2006 De volgende agenda zal worden gehanteerd: 1. Opening en inleiding 2. Notulen ALV Terugblik Financieel verslag Verslag Kascommissie 6. Bestuursmutaties 7. Vooruitblik en agenda Financieel plan Kascommissie Lopende zaken 11. Rondvraag 12. Sluiting Jaarverslag Vereniging Klantordergestuurde Logistiek

5 2 Notulen ALV 2005 Datum: 15 april 2005 Aanwezigen: Willem de Jager, Jan van Hapert, Henk van Heemskerk, Jan van de Geer, Richard Heijne den Bak, Bert de Vries, Renske van der Weijden 2.1 Opening en inleiding Willem de Jager De voorzitter heet alle aanwezigen welkom, opent de vergadering en presenteert de agenda. 2.2 Notulen ALV 2004 Willem de Jager Notulen ALV 2004 worden voorgesteld en de voorzitter vraagt of er opmerkingen zijn over de notulen. Opmerkingen: Jan van Hapert Een correctie op de notulen. In 2004 is er wel een kascommissie geweest, verslag was echter niet aanwezig op de ALV waardoor het jaarverslag niet konden goedgekeurd Na deze opmerking wordt de notulen goedgekeurd. 2.3 Jaarverslag 2004 Richard Heijne den Bak In 2004 heeft de VKL volgende activeiten georganiseerd of daaraan deelgenomen: - 2 GAHW sessies o Logistiek spel, dit is georganiseerd samen met IJsseltechniek opkomst 40 personen o Algemene sessie - KOG beurs - VKL congres E klantordergestuurd waarop Hans Wortmann, Math de Vaan, Berenschot en Nevi met opkomst van ongeveer 100 mensen. - Twee discussieavonden o KANBAN o Web applicaties - 4 nieuwsbrieven zijn gepubliceerd - Web site geïntroduceerd - 10 jaar bestaan van de VKL in oktober 2.4 Financieel verslag 2003 en 2004 Jan van Hapert Over de periode tot heeft de kascommissie het financiële verslag goedgekeurd en verleent de penningmeester decharge. Jaarverslag Vereniging Klantordergestuurde Logistiek

6 Geen vragen zijn er ten aanzien van financieel verslag Kascommissie heeft op 9 mei 2005 over periode tot in orde bevonden. De kascommissie verleent de penningmeester decharge. De ledenvergadering keurt beide verslagen goed. 2.5 Bestuursmutaties Willem de Jager Willem de Jager besluit af te treden en stelt zichzelf herkiesbaar. Willem neemt het voorzitterschap weer aan, waarvoor onze dank. 2.6 Jaarplan 2005 Henk van Heemskerk 2005 jaar van bezinning op de koers van de VKL. De presentatie Marketing 2005 versie 1 wordt door Henk gepresenteerd. Tijdens de vergadering wordt besloten dat de Discussie avond en de GAHW op termijn komen te vervallen. Daarvoor in de plaats komt een VKL sessie. Vergadering besluit akkoord te gaan met de plannen. Henk en Jan worden verder gevraagd de plannen verder uit te werken. Vervolgsessies staan gepland 2.7 Begroting 2005 Jan van Hapert De begroting van 2005 wordt gepresenteerd. Bedoeling is om veel zaken te digitaliseren en daardoor portokosten en drukkosten te gaan besparen. Door ledenadministratie te digitaliseren kunnen ook kosten bespaard worden De begroting wordt door de ledenvergadering goedgekeurd Op de bestuursvergadering van 22 september stelt Jan voor de halfjaar cijfers te presenteren 2.8 Kascommissie 2005 Willem de Jager Richard stelt voor Debora Beeuwkes van Mitopics te vragen Henk stelt voor een(financieel consultant) van Interacces te vragen Jaarverslag Vereniging Klantordergestuurde Logistiek

7 2.9 Lopende zaken Willem de Jager Kog voorbereiding: - Calculator voor ieder nieuw lid - Seminar wordt gepresenteerd - Doel is met name VKL zichtbaar maken en leden werven - Henk zorgt voor opbouwen en afbreken site - Jan zorgt voor standaarden en documenten. Willem zorgt voor extra nieuwsflitsen en zorgt ervoor dat deze bij - PDM platform. Adri Oudhuis heeft contact opgenomen met PDM platform. Aangegeven is dat PDM als onderwerp niet georganiseerd kan worden. Adri en Richard gaan op zoek naar een ander onderwerp Secretariaat Secretariaat wordt overgeheveld van IPL naar Liemar Website De mailing kan geregeld worden via de website. Liemar kan hiervan gebruik maken per direct 2.10 Rondvraag Willem de Jager: Willem de Jager Stellen de kandidaat bestuursleden zich beschikbaar voor bestuurslidmaatschap? Bert de Vries stelt zich beschikbaar als bestuurslid. IR E.J. (Bert) de Vries Renske geeft aan wel mee te willen werken met het marketing deel en leden te werven maar nog geen bestuurslid te willen worden. Renske van der Weijden Sluiting Jaarverslag Vereniging Klantordergestuurde Logistiek

8 3 Terugblik Activiteiten In 2005 heeft de VKL volgende activeiten georganiseerd of daaraan deelgenomen: Datum Activiteit Locatie Deelnemers Bestuursleden 17 maart 2005 Product configurator De Waalbrug, Waardenburg april 2005 FSA(Field Service Automation), De Waalbrug, Waardenburg ondersteuning van buitendienstmedewerkers, hier zijn twee soorten oplossingen getoond, 1 van Baan, 1 van Tensing april 2005 Nieuwsbrief 19 mei 2006 Open source De Waalbrug Waardenburg 19 mei 2006 Algemene De Waalbrug ledenvergadering Waardenburg 24 en 25 juni KOG De Reehorst Ede 15 december 2006 Blijft productie in Nederland Marko BV, De Meern Leden mutaties In 2005 hebben zich 15 nieuwe leden aangemeld bij de VKL. Helaas hebben 13 leden het VKL lidmaatschap opgezegd. Hiermee heeft de VKL per leden. 3.3 Bestuursmutaties In 2005 is Bert de Vries als bestuurslid toegetreden aan het bestuur. In 2005 was Willem de Jager aftredend en herkiesbaar als voorzitter. Willem neemt het voorzitterschap weer aan, waarvoor onze dank. Jaarverslag Vereniging Klantordergestuurde Logistiek

9 4 Financieel verslag Algemeen De jaarcijfers 2005 zijn door de algemene ledenvergadering op 18 mei 2006 vastgesteld. Voorgesteld wordt decharge te verlenen. Het cumulatief saldo bedraagt ,=. Jaarverslag Vereniging Klantordergestuurde Logistiek

10 4.2 Balans per 31 december 2005 Balans per 31 december Activa Vlottende activa Vorderingen : Debiteuren af : voorziening voor dubieuze debiteuren Te vorderen posten Liquide middelen Passiva Cumulatief saldo Kortlopende schulden : Crediteuren Overige te betalen posten Jaarverslag Vereniging Klantordergestuurde Logistiek

11 4.3 Toelichting op de balans per 31 december 2005 Debiteuren Bestaan uit : vorderingen uit vorderingen uit af : voorziening voor dubieuze debiteuren Te vorderen posten Deze post bestaat uit : te vorderen omzetbelasting Liquide middelen Deze post bestaat uit : A.B.N./AMRO Bank, rekening courant A.B.N./AMRO Bank, deposito Jaarverslag Vereniging Klantordergestuurde Logistiek

12 Cumulatief saldo Dit saldo is als volgt ontstaan : - nadelig saldo t/m boekjaar nadelig saldo boekjaar voordelig saldo boekjaar voordelig saldo boekjaar voordelig saldo boekjaar voordelig saldo boekjaar nadelig saldo boekjaar voordelig saldo boekjaar nadelig saldo boekjaar nadelig saldo boekjaar Jaarverslag Vereniging Klantordergestuurde Logistiek

13 4.4 Staat van baten en lasten over 2005 Lasten Uitkomst Uitkomst Bureaukosten Reis- en vergaderkosten Kosten seminar Overige kosten Voorziening debiteuren Saldo voordelig Baten Uitkomst Uitkomst Contributies Saldi projecten Interest Saldo nadelig Jaarverslag Vereniging Klantordergestuurde Logistiek

14 Toelichting op de staat van baten en lasten over 2005 Het nadelig saldo over het boekjaar 2005 bedraagt 8.566,=. Op bijlage 2 worden de lasten nader gespecificeerd. Voorziening debiteuren Het verloop van de voorziening dubieuze debiteuren luidt als volgt: Voorziening per toevoeging Ten laste van Specificaties van de lasten over 2005 Bureaukosten Uitkomst Uitkomst Drukwerk en kantoorbehoeften Reis- en vergaderkosten Vergaderkosten Overige kosten Kosten IPL/TNO Kosten Liemar Automatiseringen B.V Kosten website Diverse kosten Jaarverslag Vereniging Klantordergestuurde Logistiek

15 5 Verslag Kascommissie Verklaring van de kascommissie van de Vereniging Klantordergestuurde Logistiek De kascommissie van de Vereniging Klantordergestuurde Logistiek ( VKL ) heeft op 2 maart 2006 de administratie van de VKL over de periode t/m gecontroleerd en in orde bevonden. Aan de hand van de boekhouding van de VKL is de kascommissie tot de conclusie gekomen dat het financieel overzicht van de VKL over vermelde periode, welk overzicht is opgesteld door Liemar Automatiseringen B.V. te Eindhoven, een juiste en volledige weergave vormt van de financiële toestand van de VKL over en aan het eind van meergemelde periode. De kascommissie stelt daarom voor volledige decharge voor het gevoerde financiële beheer over meergemelde periode aan Liemar Automatiseringen B.V. te verlenen. Namens de kascommissie: Cora de Jonge Paul Boersma Son, 3 april 2006 Jaarverslag Vereniging Klantordergestuurde Logistiek

16 6 Bestuursmutaties Jan van Hapert treedt terug en stelt zich herkiesbaar Jaarverslag Vereniging Klantordergestuurde Logistiek

17 7 Vooruitblik en agenda Doelstellingen 2006 In 2006 zal een deel van het in 2005 opgestelde vernieuwingsplan worden uitgevoerd. Voor 2006 zijn de volgende verenigingsdoelen vastgesteld: - Realisatie operationeel plan betalende leden - Financiële positie 20/40 K min/max - Definiëren plan 2007 en 2008 Voor het kader waarbinnen deze doelstellingen zijn gesteld wordt verwezen naar de presentatie Marketing 2005 versie 2.1.ppt. Op verzoek kan deze u worden toegezonden. 7.2 Operationeel plan 2006 In het operationeel plan voor 2006 wordt aandacht geschonken aan de onderwerpen: - Onafhankelijkheid en verschillende disciplines - Toepasbaarheid kennis en ervaring en netwerken - Wervingscampagnes - Systeem ondersteuning Onafhankelijkheid en afspiegeling verschillende disciplines Doelstelling Actie Eigenaar Wanneer 1. Bestuursamenstelling afspiegeling van bedrijfstypen in doelgroep Analyse en voorstel Henk dec-22 Input aanleveren voor bestuursvergadering Henk dec-22 Afstemmen en besluit nemen op dec-22 bestuursvergadering 2. Benchmark Geen, onderwerp voor agenda eind 2006 Adri Contact met IKT(Industrie Kring Twente), FME, Metaalunie, IMC Richard begin Samenwerking met branche organisaties en kennis platforms Contact met VLM, Microcentrum over samenwerking (Uitnodiging naar elkaars leden) Willem begin 2006 Contact met PDM Platform Adri begin Toepasbaarheid kennis en ervaring en netwerken Doelstelling Actie Eigenaar Wanneer Jaarverslag Vereniging Klantordergestuurde Logistiek

18 1. Praktijkgerichte lezingen met 1 inleider, bedrijfsspreker en bedrijfsbezoek met gezellige maaltijd en met gezellige afsluiting Algemene organisatie Richard dec-05 Sessie : Nido Holten organiseren Bert Donderdag 16 maart Sessie : DAF icm PDM platform CAD en ERP integratie organiseren Adri 8-feb Sessie : Nebato en Ter Strakke benaderen Jan van de G Q Sessie : Nebato en Ter Strakke organiseren Willem Q Sessie : Velua SW bedrijven benaderen en organiseren Richard Q Verzamelen "Reserve" sessies Richard Q Trainingen Voorbereiden. Bv: Implementatie management, Contract management, Juridische trainingen Adri begin Seminar KOG Willem mei-06 VKL Congres 2006 Henk nov VKL-ED Eerste opzet Richard dec Digitale nieuwsbrief Digitale nieuwsbrief: Freq 4 x per jaar Jan en Jan jan-06 Organisatie aanleveren inhoud en web links Jan en Jan jan-06 Organisatie digitaal maken van nieuwsbrief en verzending Jan en Jan jan Banners Banners op startpagina s introduceren Henk begin Beurzen Algemene organisatie beurzen Henk 2006 Organisatie KOG Willem Organisatie Sales en Marketing Henk Organisatie Metaalunie/PKM dag Henk Organisatie SOS Henk Werving campagne Doelstelling Actie Eigenaar Wanneer 1. Campagne maart- mei campagne Henk 2006 oktober december campagne Henk 2. Ondersteuning ERP Leveranciers Henk Branche verenigingen Henk Systemen Doelstelling Actie Eigenaar Wanneer 1. Website Onderzoek nieuw CMS icm digitale Jan van de G 2005/begin Jaarverslag Vereniging Klantordergestuurde Logistiek

19 nieuwsbrief CRM Introductie Prodin P3 als CRM systeem Henk Begin Agenda 2006 Maart 2005, versie 4.0 Voor 2006 hebben we weer een boeiend programma opgesteld. In 2006 hopen we samen met u praktijk ervaring en kennis te delen is het jaar wat in teken zal staan van Lean. Dit omdat Lean bij veel bedrijven speelt. Verschillende sessies zullen rondom dit thema worden gehouden waarbij we verschillende aspecten belichten, met als hoogtepunt het VKL congres aan het einde van Maand Datum Gebeurtenis Organisator januari Donderdag 19 VKL Sessie: Lean production tot uur Richard februari Woensdag 8 VKL Sessie: Samenwerking Engineering en Productie tot uur VKL Nieuwsbrief Adri maart Donderdag 30 VKL Sessie: Productie inrichting tot uur Bert mei Donderdag 18 VKL Sessie: Toeleveren on demand tot 19.30uur mei Donderdag 18 Algemene Ledenvergadering 20:00-21:00 uur Willem Willem VKL Nieuwsbrief juni Woensdag 7/ donderdag 8 KOG systems 2006 Henk juli / augustus Zomerreces Jaarverslag Vereniging Klantordergestuurde Logistiek

20 september ntb VKL Sessie: Veranderingmanagement VKL Nieuwsbrief Richard Oktober ntb Marketing & Sales 2006 Henk november Dinsdag 2 VKL Congres Henk november Dinsdag 21/ Service & Onderhoud Systemen 2006 Henk woensdag 22 VKL Nieuwsbrief Jan Sales en marketing en Metaalunie/PKM dag moeten nog ingepland worden, ook daar zal de VKL van de partij zijn. Op DV de volgende data hoopt het bestuur bij elkaar te komen: Maand Datum Gebeurtenis Organisator februari Donderdag 23 Bestuursvergadering, 18.00uur tot 20.00uur Willem mei Donderdag 11 Bestuursvergadering, 18.00uur tot 20.00uur Willem september Donderdag 21 Bestuursvergadering, 18.00uur tot 20.00uur Willem oktober Donderdag 5 Bestuursvergadering, 18.00uur tot 20.00uur Willem december Donderdag 14 Bestuursvergadering, 18.00uur tot 20.00uur Willem Jaarverslag Vereniging Klantordergestuurde Logistiek

21 8 Financieel plan 2006 Begroting VKL 2006 Budget JvH/422/ xls 2006 Euro BATEN Contributies Advertenties/sponsors (3 nieuwsflitsen) 500 GahW Vkl Jaarcongres LASTEN Boekhoudkosten incl. porti Reis- en vergaderingskosten ( incl. Bestuur) Secretariaatskosten uren incl. porti Kosten Vkl Jaarcongres GahW 500 Discussie avonden ( broodjes ed.) 250 Nieuwsflits ( 3 x 500 per stuk) 0 Internet / Website kosten Marketingkosten 0 Diverse algemene kosten 0 Drukwerk (briefpapier en enveloppen) 0 Afschrijving Debiteuren 0 VKL Jaarcongres RESULTAAT 250 Jaarverslag Vereniging Klantordergestuurde Logistiek

Vereniging van Dow Gepensioneerden in Nederland

Vereniging van Dow Gepensioneerden in Nederland Notulen van de algemene ledenvergadering van 11 april gehouden in het PV gebouw te Terneuzen. Toekomst van ons pensioenstelsel, waar de gehele wereld nog steeds jaloers op is!! Aanwezig: 117 leden volgens

Nadere informatie

Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014. Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole op:

Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014. Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole op: Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014 Onderwerp: Uitnodiging voorjaarsvergadering 2014 Geachte heer/mevrouw, Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole

Nadere informatie

JAARVERSLAG ALUMNIVERENIGING OPEN UNIVERSITEIT 2014

JAARVERSLAG ALUMNIVERENIGING OPEN UNIVERSITEIT 2014 JAARVERSLAG ALUMNIVERENIGING OPEN UNIVERSITEIT 2014 INHOUDSOPGAVE: VOORWOORD... 1 2014: HET JAAR VAN INZETTEN OP VERANDERING... 1 BESTUURSVERSLAG... 2 ALGEMEEN... 2 BESTUUR EN BESTUURSVERGADERINGEN...

Nadere informatie

Verslag Algemene Ledenvergadering

Verslag Algemene Ledenvergadering bespreking Algemene Leden Vergadering datum/tijd Donderdag 3 juni 2010 aanwezig Zie verslag afwezig Zie verslag kopie aan van Roxanna Vingerhoets, Birgit van Herk (Studio T), Rolph Adriaansen telefoon

Nadere informatie

Uitnodiging ALV 2015 Bewonersvereniging Watergras

Uitnodiging ALV 2015 Bewonersvereniging Watergras Uitnodiging ALV 2015 Bewonersvereniging Watergras Dag leden, Hierbij het Jaarverslag 2014 van de Bewonersvereniging Watergras. Op 26 maart 2015 vindt de Algemene Ledenvergadering plaats, waarbij we een

Nadere informatie

Resultatenrekening 2011. jaarrekening Realisatie Begroot Realisatie. Totale baten 142.767,97 145.558,00 126.660,00. Financieel Jaarverslag 2011

Resultatenrekening 2011. jaarrekening Realisatie Begroot Realisatie. Totale baten 142.767,97 145.558,00 126.660,00. Financieel Jaarverslag 2011 Financieel Jaarverslag 2011 Resultatenrekening 2011 2 detail (grootboekniveau) Baten jaarrekening Realisatie Begroot Realisatie 31-12-2011 2011 2010 8000 Inkomsten lidmaatschap 0 128.403,81 - - 8010 Opbrengsten

Nadere informatie

Beschrijvingsbrief Algemene Ledenvergadering 15 april 2014 clubhuis de Spetter. Aangesloten bij: Haagse Watervrienden; voor drempelloze zwemsport

Beschrijvingsbrief Algemene Ledenvergadering 15 april 2014 clubhuis de Spetter. Aangesloten bij: Haagse Watervrienden; voor drempelloze zwemsport Beschrijvingsbrief Algemene Ledenvergadering 15 april 2014 clubhuis de Spetter Aangesloten bij: Haagse Watervrienden; voor drempelloze zwemsport 1 Inhoudsopgave AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING... 3 JAARVERSLAG

Nadere informatie

Verenigingshandboek Bowlingvereniging OSS

Verenigingshandboek Bowlingvereniging OSS Verenigingshandboek Bowlingvereniging OSS Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1. Omschrijving voortgang beleidszaken... 3 2. Bestuurssamenstelling... 6 3. Bestuursfuncties... 7 3.1. De voorzitter... 7 3.1.1.

Nadere informatie

ALGEMENE LEDENVERGADERING - SV TWELLO

ALGEMENE LEDENVERGADERING - SV TWELLO Verslag ALGEMENE LEDENVERGADERING - SV TWELLO Datum 27 juni 2013 Plaats en tijdstip 20 uur aan de Zuiderlaan Verslag Elly van Otterloo Afgemeld Mieke Hofman, Jeroen van Beek, Norbert Schilder, Marco Stol,

Nadere informatie

1. Opening De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.

1. Opening De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. ALV 2014-03 Notulen Vergadering Algemene Ledenvergadering Datum 16 juni 2014 Tijd 14.00 uur Locatie WTC Rotterdam Aanwezig 31 leden, vertegenwoordigend 97 stemmen Notuliste mw E. Greeven-Jongeboer 1. Opening

Nadere informatie

JAARBOEK 2010-2011 JAARBOEK 2010-2011. Postbus 2047 4200 BA Gorinchem Telefoon 0183 641 014 E-mail info@viag.nl Website www.viag.

JAARBOEK 2010-2011 JAARBOEK 2010-2011. Postbus 2047 4200 BA Gorinchem Telefoon 0183 641 014 E-mail info@viag.nl Website www.viag. JAARBOEK 2010-2011 JAARBOEK 2010-2011 Postbus 2047 4200 BA Gorinchem Telefoon 0183 641 014 E-mail info@viag.nl Website www.viag.nl Vereniging van coördinatoren informatievoorziening en automatisering in

Nadere informatie

Vooruit. Laat weten wat je van de AV-OTT wil! Het Bestuur

Vooruit. Laat weten wat je van de AV-OTT wil! Het Bestuur Inleiding Uiterst rustig, zo kan dit jaar beschreven worden. Qua acitiviteiten dan, binnen het bestuur was het alles behalve rustig. Er vond een groot aantal wisselingen plaats. Dat kan dat eerste ook

Nadere informatie

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014 NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014 1. Opening Alvorens tot opening over te gaan, vraagt de voorzitter de vergadering een moment van stilte te betrachten ter nagedachtenis aan José van

Nadere informatie

STICHTS-HOLLANDSE HISTORISCHE VERENIGING

STICHTS-HOLLANDSE HISTORISCHE VERENIGING STICHTS-HOLLANDSE HISTORISCHE VERENIGING opgericht in 1957 gevestigd te Woerden werkgebied: de (voormalige) gemeenten: Bodegraven, Driebruggen, Harmelen, Kamerik, Linschoten, Montfoort, Oudewater, Snelrewaard,

Nadere informatie

Notulen maandag 17 november 2014 De TEikhoeven a.s.r. vastgoed

Notulen maandag 17 november 2014 De TEikhoeven a.s.r. vastgoed Notulen maandag 17 november 2014 De TEikhoeven a.s.r. vastgoed Locatie: EC t Sparrenbosonderbouw, voormalige B.S. de Vlek, om 19:30 uur. Aanwezigen vanuit de TEikhoeven: Charley Anderson, voorzitter Wim

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering

Algemene ledenvergadering Algemene ledenvergadering Woensdag 1 mei 2013 om 20:00 uur BOWLING VERENIGING VELDHOVEN Hierbij nodigen wij U uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering van de Bowling Vereniging Veldhoven,

Nadere informatie

Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015

Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015 Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015 Irene Klaren Secretaris 14-15 der S.V. RealTime 20 januari 2015 Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015 Irene Klaren Secretaris 14-15 Versie 1.2 Studievereniging RealTime

Nadere informatie

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6 W E I D E P R A A T Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6 Van de redactie: Voor u ligt de zesde uitgave van de Weidepraat 2014. In tegenstelling tot de

Nadere informatie

Nummer 285 september 2011. Kontakten. Smash. Tafeltennisvereniging. R i n u s N e d e r p e l z a a l Jan Steenstraat Monster Tel.

Nummer 285 september 2011. Kontakten. Smash. Tafeltennisvereniging. R i n u s N e d e r p e l z a a l Jan Steenstraat Monster Tel. Nummer 285 september 2011 Kontakten Tafeltennisvereniging Smash R i n u s N e d e r p e l z a a l Jan Steenstraat Monster Tel. 0174-242 395 Kontakten 285 september 2011 Kontakten is een uitgave van Tafeltennisvereniging

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van de "Nationale-Nederlanden Personeelsvereniging" per 1-1-2011. Versie 1.0 dd 2-9-2010

Huishoudelijk Reglement van de Nationale-Nederlanden Personeelsvereniging per 1-1-2011. Versie 1.0 dd 2-9-2010 Huishoudelijk Reglement van de "Nationale-Nederlanden Personeelsvereniging" per 1-1-2011. Versie 1.0 dd 2-9-2010 1 Gewoon lidmaatschap. Artikel 1. Zij die als gewoon lid tot de vereniging willen toetreden

Nadere informatie

Vereniging Op weg met de ander Beatrixstraat 20a 3862 DB NIJKERK JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 05-03-2015-1

Vereniging Op weg met de ander Beatrixstraat 20a 3862 DB NIJKERK JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 05-03-2015-1 Vereniging Op weg met de ander Beatrixstraat 20a 3862 DB NIJKERK JAARVERSLAG 2014 RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 05-03-2015-1 JAARVERSLAG 2014 INHOUD Paginanummer 1. Bestuursverslag 1.1 Algemeen 4 1.2

Nadere informatie

Jaarverslag seizoen 2012-2013

Jaarverslag seizoen 2012-2013 Jaarverslag seizoen 2012-2013 1 Poly-Aktief Poly-Aktief Reizen en skiën is als stichting in augustus 2011 opgericht en heeft zich ten doel gesteld activiteiten te verrichten op het gebied van aangepaste

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Inhoudsopgave

Jaarverslag 2011. Inhoudsopgave Jaarverslag 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 1 Bestuurlijke activiteiten 2 Donateurs en vrijwilligers 4 Bestuurlijke organisatie 5 Evenementen 6 Balans per 31 december 2011 7 Winst- en verliesrekening 8 Algemene

Nadere informatie

Voorwoord van de voorzitter

Voorwoord van de voorzitter Voorwoord van de voorzitter Het afgelopen jaar heb ik gemerkt dat bijna iedereen het vanzelfsprekend vindt dat alleen een goed product niet meer volstaat. Het besef is er dat je daarmee geen duurzaam succes

Nadere informatie

19.15 uur Ontvangst met koffie thee Programma 19.30 Jazz dans, Edith Alderliesten met bewoners Verhalen en beelden van werkplaatsen voor bewoners met

19.15 uur Ontvangst met koffie thee Programma 19.30 Jazz dans, Edith Alderliesten met bewoners Verhalen en beelden van werkplaatsen voor bewoners met 19.15 uur Ontvangst met koffie thee Programma 19.30 Jazz dans, Edith Alderliesten met bewoners Verhalen en beelden van werkplaatsen voor bewoners met ernstige beperkingen. Jessica, Marijke e.a. werkplaatsleider

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE ... 4. Voorwoord ... 5... 6... 9... 12... 13... 14... 16

INHOUDSOPGAVE ... 4. Voorwoord ... 5... 6... 9... 12... 13... 14... 16 JAAR VERSLAG 2013 Stichting Pensioenregister Jaarverslag 2013 2 INHOUDSOPGAVE Voorwoord.................................................................. 4 Deel 1: een verslag van 2013 Klaar voor de toekomst

Nadere informatie

Armoede neemt toe; tijd voor nog meer gerichte actie

Armoede neemt toe; tijd voor nog meer gerichte actie Armoede neemt toe; tijd voor nog meer gerichte actie Bestuursverslag Statutaire naam Stichting Jeugdcultuurfonds Nederland. Gevestigd te Amsterdam, opgericht op 16 oktober 2008. Doelstelling De Stichting

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering op 7 mei 2011 Lokatie: Klein Vogelenzang in het Pinetum Blijdestein Van der Lindenlaat 125 1200 AA te Hilversum

Algemene Ledenvergadering op 7 mei 2011 Lokatie: Klein Vogelenzang in het Pinetum Blijdestein Van der Lindenlaat 125 1200 AA te Hilversum Jaargang 16, Nr. 2 April 2011 Inhoud www.verkeersslachtoffer.nl pag. Voorwoord van het bestuur 2 Bestuur VVS 3 Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering 4 Concept agenda ALV op zaterdag 7 mei 2011

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Vereniging de Alternatieve Garage t Eendeëi.

Jaarverslag 2013 Vereniging de Alternatieve Garage t Eendeëi. Jaarverslag 2013 Vereniging de Alternatieve Garage t Eendeëi. Korperpad 25a 3084 NB Rotterdam Tijdens de cluburen bereikbaar op: 06-280 490 50 t Ei gaat verhuizen naar: Van Helmontstraat 11-13, 3029 AA

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Land Cruiser Club

Huishoudelijk Reglement Land Cruiser Club Huishoudelijk Reglement Land Cruiser Club 1 Begripsbepaling In dit reglement wordt verstaan onder: 1. De vereniging of Land Cruiser Club: de vereniging Land Cruiser Club Nederland, gevestigd te Culemborg,

Nadere informatie