VERENIGING GROENLINKS UTRECHT JAARRAPPORT 2010

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VERENIGING GROENLINKS UTRECHT JAARRAPPORT 2010"

Transcriptie

1 VERENIGING GROENLINKS UTRECHT JAARRAPPORT 2010 Deze jaarrekening is in de week van 25 juni 2011door het Partijbestuur vastgesteld en door de Toezichtsraad goedgekeurd. Postadres Postbus RA Bezoekadres Oudegracht PK E T F

2

3 INHOUD RAPPORT BLZ. Jaarverslag 1. Algemeen 2 2. Financiële positie 3 3. Jaarverslag van het bestuur 4 Jaarrekening Balans per 31 december Staat van baten en lasten over Algemene toelichting Toelichting op de balans Toelichting op de staat van baten en lasten 21 1

4 1. ALGEMEEN De vereniging is opgericht op 11 april 1990 en heeft ten doel: Het bedrijven van GroenLinkse politiek waarbij in de programma's wordt omschreven wat onder GroenLinkse politiek wordt verstaan. De vereniging staat ingeschreven bij de kamer van koophandel in de regio te onder inschrijvingsnummer: In 2010 was het bestuur van de vereniging als volgt samengesteld: Voorzitter Vice-voorzitter Secretaris Penningmeester Bestuurslid Bestuurslid Bestuurslid Nijhof, H.J. Oldenhof D.H. Feis, N.R. Haar, J. van der Bonte, A. Rietveld, M.D. Ven, T.O.S. van de KERNCIJFERS Aantal leden * Gemiddelde bijdrage per lid (incl. kennismakingsleden) 71,35 83,82 89,37 Aantal donateurs ** Gemiddelde bijdrage per donateur 41,36 17,17 13,71 Aantal fte (32 uur per week) Landelijk Bureau 29,2 27,2 27,4 Aantal medewerkers Landelijk Bureau Algemene reserve Minimaal noodzakelijk eigen vermogen *** * Het aantal leden is gestegen met meer dan leden ten opzichte van ** Het aantal donateurs in 2008 is door een administratieve fout te hoog vastgesteld. Het aantal in 2009 is weer goed te vergelijken met dat uit *** Het minimaal noodzakelijke eigen vermogen bestaat uit de volgende bestanddelen: Eenderde van de verwachte personeelskosten van het komend jaar: Eenderde van de verwachte huisvestingskosten van het komend jaar: Een buffer van voor tussentijdse verkiezingen Totaal

5 2. FINANCIËLE POSITIE. Ter analyse van de financiële positie dient de volgende opstelling Op korte termijn beschikbaar Voorraad Vlottende activa Liquide middelen Schulden op korte termijn Werkkapitaal Vastgelegd op lange termijn Materiële vaste activa Gefinancierd met op lange termijn beschikbare middelen De financiering vindt plaats met Algemene reserve Bestemmingsreserve Voorziening Volgens vorenstaande opstelling is het werkkapitaal per 31 december 2010 ten opzichte van 31 december 2009 gedaald met ,-, te weten van tot ,-. Deze mutatie is in de staat van herkomst en besteding van middelen gespecificeerd. Staat van herkomst en bestedingen Herkomst van middelen Saldo der baten en lasten boekjaar Afschrijvingen Dotatie voorziening Cashflow Besteding der middelen Investeringen materiële vaste activa Onttrekking aan voorziening Mutatie werkkapitaal

6 3. JAARVERSLAG 2010 VAN HET BESTUUR Inleidend Op 28 november 2009 werd een nieuw partijbestuur gekozen. Met het schrijven van de verantwoording over het jaar 2010 rondt dit partijbestuur het eerste jaar van zijn driejarige bestuursperiode af. Door de langere bestuurstermijnen, en een daarmee samenhangend rooster van aftreden, ontstaat continuïteit in het bestuur. Ook kan het bestuur een bestuurscyclus vormgeven. Lange termijn-werkplannen vormen de basis. Ze worden jaarlijks aangevuld met een nieuw jaar. Gelijktijdig wordt het meest nabije jaar vertaald in een jaarwerkplan. Langs deze weg kan de organisatie gestructureerd aan de lange termijn-doelen werken. Begrotingen vormen daarbij -in cijfers- een uitdrukking van het bestuursbeleid. Het bovenstaande betekent ook dat drie nieuwe bestuursleden met hun aantreden geconfronteerd zijn met een al vastgesteld jaarwerkplan en een uitgewerkte begroting voor het jaar De aan 2010 voorafgaande bestuursperiode werd in financieel-organisatorisch opzicht afgesloten met een aantal wapenfeiten: 1. Per 1 januari 2007 was een balansverklaring verkregen (daarmee verklaart de Accountant dat alle balansposten kloppen/onderbouwd kunnen worden); 2. Vanaf 2007 zijn jaarlijks goedkeurende (RA-)verklaringen verkregen (daarmee verklaart de beëdigde accountant dat de jaarrekeningen zowel wat betreft de balans als de kosten en baten een waarheidsgetrouw beeld geven); 3. In de jaren vanaf 2008 is een professioneel begrotingssysteem ontwikkeld; 4. Sinds 2009 functioneerde een transparant kwartaalrapportagesysteem gerelateerd aan de begroting en geschikt als managementinstrument voor de organisatie; 5. Met de opbouw van de kwartaalrapportage was een financieel verantwoordingssysteem ontwikkeld gebaseerd op budgethouders die verantwoording afleggen aan de eindverantwoordelijke bureaudirecteur die op zijn beurt het bestuur kon informeren; 6. Gebaseerd op dit alles werd een transparante rapportage van begroten, bewaken en verslagleggen naar de organen en leden van de vereniging mogelijk. In dat verband kon 2010 ingegaan worden met een professionele financiële organisatie. Er werd adequaat begroot, de kwartaalrapportage was van een niveau dat de organisatie gestuurd kon worden en de eindrapportage van zo n kwaliteit dat de (register)accountant er een goedkeurende verklaring conform accountancy richtlijn 640 aan verleent (richtlijn 640 is bedoeld voor non profit instellingen). 4

7 De begroting 2010 De begroting 2010 kon tijdens het novembercongres van 2009 nog niet worden vastgesteld. Dit gebeurde op 30 januari 2010 binnen de partijraad. Die was daartoe door het congres van november 2009 gemachtigd. Om een strakker financieel beleid mogelijk te maken was de structuur van de begroting aangepast. Er werd voor het eerst een duidelijk onderscheid gemaakt tussen de basisbegroting van de GroenLinks organisatie en projecten (projecten hebben een begin- en eindpunt, een tijdspad en een vooraf vastgesteld budget). Daarbij zijn ook de kosten van de verkiezingscampagne als project benoemd en begroot. In de begroting 2010 was voorzien dat de uitgaven zouden stijgen met ca ten opzichte van De voorziene stijging van de inkomsten bedroeg ca Per saldo werd een tekort van begroot. Naast dit incidentele tekort van werd er op gewezen dat de begroting voor de daarop volgende jaren nog niet structureel dekkend is. In de begroting 2010 was een aantal structurele kosten nog gefinancierd met incidentele middelen. Aangegeven werd dat dit niet strookt met een duurzaam financieel beleid, waarbij het in feite ging om een substantieel bedrag, te weten 3 ton. Pas als voor deze kosten structureel geld gevonden is, is er sprake van duurzaam financieel beleid voor 2011 en volgende jaren. Verwacht werd dat de oplossing zou worden gevonden in: de afronding van de bureaureorganisatie waardoor incidentele kosten zouden wegvallen de groei van het ledental (waarop zou worden geïnvesteerd) hogere afdrachten aan de partijkas doordat we na 3 maart 2010 meer raadsleden en wethouders zullen hebben Meer zetels bij de Tweede Kamerverkiezingen en daarmee meer structurele inkomsten Ontwikkelingen in de financiële positie De financiële positie van onze partij is in 2010 ingrijpend veranderd. U vindt het overzicht op pagina 3. Op 31 december 2009 hadden we een werkkapitaal van , een jaar later, op 31 december 2010, was dit Dit betekent dat ons werkkapitaal achteruit is gegaan met Op hoofdlijnen ligt de verklaring in het feit dat we in 2010 twee verkiezingscampagnes moesten financieren. Daarbij waren de gemeenteraadsverkiezingen voorzien, maar de Tweede Kamerverkiezingen kwamen vroeger dan verwacht. Om de campagnes voor deze verkiezingen te kunnen financieren moesten we grote bedragen aan onze verkiezingsvoorziening onttrekken. Op pagina 19 ziet u dat dit in totaal bedroeg. Daarmee is op hoofdlijnen de achteruitgang van het werkkapitaal verklaard. Hierbij is het goed te weten dat we jaarlijks onze verkiezingsvoorziening aanvullen. Er liggen voor alle typen verkiezingen vaste projectbegrotingen. Daarbij weten we met welke regelmaat er verkiezingen voor gemeenteraden, provinciale staten en het Europees Parlement zijn. Daarnaast hebben we op basis van de gemiddelde zittingstermijn van een Tweede Kamer sinds het ontstaan van GroenLinks berekend om de hoeveel tijd we Tweede Kamerverkiezingen mogen verwachten. Deze gegevens in een rekensom maken ons duidelijk welk bedrag we jaarlijks aan de verkiezingsvoorziening moeten toevoegen. Op pagina 19 ziet u ook dat dit in bedroeg. De begroting versus de werkelijke uitgaven Als al eerder gezegd, werd de begroting 2010 door de partijraad goedgekeurd met een tekort van U vindt dit op pagina 14 in de kolom begroting onder Algemene reserve op de derde positie van onderen. In de praktijk beliep dit tekort ca U vindt dit ook op pagina 14 in de kolom 2010 (feitelijk) onder algemene reserve Wel onttrokken we in 2010 ca aan de bestemmingsreserves in plaats van de voorziene Ook dit vindt u op pagina 14 op de 2 e positie van onderen. Per saldo gaven we dus meer uit dan we feitelijk ontvangen hebben (3+199=202) terwijl we dit bedrag begroot hadden op ( = 159) Het verschil van 43 ( =35) laat zich als volgt verklaren (bedragen x 1.000) 5

8 Qua inkomsten Minder ontvangsten van contributies 22 Meer ontvangen afdrachten 65 Meer ontvangen subsidie BZK 114 Meer ontvangen giften 62 Minder ontvangen subsidie IMD 3 Meer ontvangen subsidie voor vorming & scholing 5 Meer opbrengst Groenlinks Magazine 9 Meer trainingen & cursussen 19 Meer opbrengst overige baten 3 Minder financiële (rente) baten MEER ontvangsten TOTAAL 236 Qua uitgaven Meer personeelskosten 63 Minder huisvestingskosten 12 Minder kantoorkosten 64 Minder activiteitenkosten bureau 157 Minder kosten partijbestuur 00 Meer kosten GroenLinks magazine 60 Meer werkzaamheden door derden 2 Minder bijdragen aan werkgroepen 2 Meer bijdragen aan afdelingen 44 Meer bijdragen en subsidies 208 Meer projectkosten 379 Minder doorbelaste kosten aan WB 214 Minder diverse lasten MEER kosten TOTAAL 279 Totaal meeruitgaven van begroot 43 De verschillen tussen de geplande en feitelijke inkomsten en uitgaven vragen om een toelichting: (bedragen x 1.000) 22 minder contributie ontvangen dan verwacht. o De verwachte contributie-inkomsten waren 191 hoger dan in Vertrouwd werd op veel activiteit rond ledenwerving en behoud. De contributie-inkomsten namen daardoor ook substantieel toe. Er werd dan ook 169 meer ontvangen. Het bleef evenwel 22 lager dan verwacht. 179 meer ontvangen afdrachten en subsidie BzK o De geweldige resultaten bij de gemeenteraads- en Tweede Kamerverkiezingen resulteerden direct in hogere afdrachten en subsidies. 17 minder rente baten o We hebben ervoor gekozen de liquiditeit van onze partij risicomijdend te beleggen. Dat betekent beleggen in deposito s / spaarrekeningen. Daar is de rente laag. Ook omdat we ons geld alleen willen stallen bij de groene en sociale banken. Het gevolg was minder renteinkomsten dan verwacht. 63 meer personeelskosten o Deze overschrijding is met name gekomen door overige personeelskosten oftewel inhuur van interim-management. De reorganisatie van het partijbureau verliep niet helemaal zo soepel als we hadden gehoopt. Inhuur van interim-management was daarom onontbeerlijk (zie voor een specificatie pagina 23, personeelskosten) 6

9 157 minder kosten activiteiten Bureau o De specificatie vindt u op pagina 24. Daar wordt direct duidelijk dat deze lagere uitgave ligt bij de reguliere campagne-activiteiten. Dat is ook logisch in een jaar waarin twee verkiezingscampagnes plaatsgevonden hebben. 60 meer kosten magazine o Een specificatie van de kosten van het magazine vindt u op pagina 24. Daar is duidelijk dat het met name gaat om meer druk- en verzendkosten. Ook dit is logisch. Zodra het ledental toeneemt, stijgen ook deze kosten in verhouding mee. Met ruim 30% meer leden is een overschrijding van de 30% dan ook niet verwonderlijk. 44 meer bijdragen aan de afdelingen o Ook hier een logische verklaring. De bijdragen aan de afdelingen zijn voor het overgrote deel gerelateerd aan het ledental van een afdeling. 30% meer leden leidt dan ook tot meer afdrachten aan de afdelingen. 208 meer kosten ivm bijdragen en subsidies o Bij de specificaties op pagina 25 ziet u dat het hier met name gaat om meerkosten bij het Wetenschappelijk Bureau. Daarentegen ziet u twee posities lager op pagina 26, inkomsten van 214 doorbelaste kosten aan het Wetenschappelijk Bureau die niet begroot waren. In verband met transparantie hebben we ervoor gekozen de feitelijke kosten van het Wetenschappelijk Bureau en de doorbelasting zichtbaar te maken. 379 meer project kosten o Bij de specificatie op pagina 25 ziet u een overzicht van alle projectkosten. Daar ziet u dat de overschrijding op hoofdlijnen te verklaring is door een niet voorziene dotatie in het verkiezingsfonds van 199, de eerste 20 investering in het nieuwe CRM-systeem en de uitgaven voor de ledenwervingcampagne van 137. De dotatie in het verkiezingsfonds was noodzakelijk om het fonds op niveau te houden, ook bij de vervroegde verkiezingen voor de Tweede Kamer. De investering in de ledenwerfcampagne was een keuze. Zoals U bij de contributie-inkomsten hebt gezien (+169) werden zelfs in het lopende jaar de investeringen terugverdiend. Voor wat betreft alle overige over- en onderschrijdingen die vragen oproepen verwijs ik graag naar pagina 21 t/m 26 van dit verslag. Daar zijn alle kosten gespecificeerd en voorzien van een verklaring. Bestemming resultaat/onttrekking en toevoegingen aan bestemmingsreserves Statutair is bepaald dat het bestuur van onze vereniging het resultaat over een jaar een bestemming geeft. Daarnaast worden bepaalde kosten die ten laste van een bestemmingsreserve komen aan het eind van het jaar aan deze bestemming onttrokken omdat ze in dat jaar feitelijk zijn uitgegeven. Voor 2010 was voorzien dat we aan kosten zouden betalen vanuit bestemde reserves. In werkelijkheid is dat geweest. Bijna meer dan gepland. De verklaring hiervoor ligt in de extra huur van externen samenhangend met de reorganisatie (28), de hogere kosten voor de ledenwerving (70), het dekken van een deel van de campagnekosten uit de reserve zichtbaarheid GroenLinks (21), het aanwenden van een deel van de afdelingsreserve voor de financiering van provinciale medewerkers (44) en de onttrekking aan de sociale reserves (124) binnen het kader van vertrekregelingen van personeel. Een overzicht van de kosten die feitelijk aan de bestemde reserves zijn onttrokken vindt u op pagina 18. 7

10 Het resultaat aan het eind van het jaar willen we daarna weer aan deze bestemde reserves toevoegen. Het bestuur wil dus in feite aangeven wat ze in de komende jaren met dit geld wil gaan doen. Zoals U op pagina 14 -de staat van baten en lasten- kunt zien hebben we ca meer uitgegeven dan we ontvangen hebben. Hierboven heb ik aangegeven dat we hiervan konden betalen uit bestemde reserves. Dat betekent dat we in 2010 in feite ca over hebben gehouden. Dat bedrag willen we dus een bestemming geven. Daarnaast heeft het bestuur zich de vraag gesteld of alle bestemde reserves nog wel relevant zijn. Aan de hand daarvan heeft het besloten een aantal reserves te laten vrijvallen. Daarmee onttrekt het bestuur ze aan hun oorspronkelijke bestemming om ze een nieuwe bestemming te kunnen geven. In totaal geldt dit voor 133. Deze 133 betreft de volgende bestemde bedragen: politiek personeelsbeleid omdat deze kosten vanaf structureel in de gewone begroting zijn opgenomen; vervanging bij ziekte omdat de premie voor de ziektekostenverzekering en het bedrag tot aan de drempel waarna de verzekering gaat uitkeren structureel in de gewone begroting zijn opgenomen; website omdat er structureel een jaarlijks bedrag in de begroting wordt opgenomen; 4. 8 Global Greens omdat bij eventueel wereldwijde activiteiten dit wel kan worden ondergebracht binnen de gewone begroting; 5. 6 samengaan WB & SDS omdat dit traject helemaal is afgerond en er geen kosten meer zullen komen. Uit deze opsommingen komt het navolgende financiële plaatje tevoorschijn: Resultaat Onttrekking aan de bestemmingenreserves Vrijval van bestemmingsreserves Her te bestemmen Het bestuur heeft besloten dit bedrag de volgende bestemmingen te geven Toevoeging aan de sociale reserve (die te laag geworden is) Toevoeging aan de afdelingsreserve (rond bedrag maken) 38 Extra kosten congres 2011 (groter ivm Kunduz) Extern personeel in 2011 t.b.v. reorganisatie Kosten communicatie Kunduz (feitelijk gemaakte kosten) Toevoeging aan de algemene reserve TOTAAL Terugblikkend Als we als bestuur terugkijken op het (financiële) jaar 2010 hebben we ondanks de reuring in de organisatie goed kunnen sturen door de financiële managementtools die we in de afgelopen jaren hebben ontwikkeld. Ook hebben we redelijk binnen de begrote kosten kunnen werken. Daar waar substantieel over- en onderschreden is, zijn er ook redelijke verklaringen. Toch is het bestuur er zich terdege van bewust dat de terugloop van het werkkapitaal zoals dat ook bij de opening van dit bestuursverslag benoemd is, gestopt moet worden. Dat betekent voor 2011 en volgende jaren dat er echt niet meer kan worden uitgegeven dan er ontvangen wordt. Elke beroep dat er op bestemmingsreserves zal worden gedaan is weliswaar wel gedekt, maar heeft wel invloed op de liquiditeit. Ook deze is van belang en dient gemonitord te worden om onverwachte verkiezingen en calamiteiten op een verantwoorde manier aan te kunnen gaan / het hoofd te kunnen bieden. 8

11 Vooruitblikkend De begroting 2011 ziet er als volgt uit: Baten Lasten Contributies Personeelskosten Afdrachten Huisvestingskosten Giften/overige baten Kantoorkosten Subsidies Leden/Vereniging Rente Communicatie Magazine Kiezers en Campagne Training & scholing Politiek Personeel Communicatie (magazine) Kosten PB/directie Bijdragen aan de partijorganisatie Projectkosten Totaal baten Totaal lasten Deze begroting is op 8 december 2010 door het partijbestuur vastgesteld; op 23 december 2010 goedgekeurd door de toezichtraad en op 5 februari 2011 formeel vastgesteld door het Congres. In de oplegger van deze begroting werd het congres er op geattendeerd dat er in deze begroting voor het eerst een duidelijk onderscheid is gemaakt tussen de kosten die gemaakt moeten worden om de lopende organisatie gaande te houden, en de projecten. Ook werd het congres geattendeerd op een strakkere sturing van de begroting. Na goedkeuring is de directeur van het partijbureau ervoor verantwoordelijk dat er binnen de begroting gewerkt wordt. De directeur delegeert op detailniveau budgetten naar het management, zodat ook verantwoording op dit specifieke niveau kan worden afgelegd. Op basis daarvan rapporteert de directeur aan het partijbestuur. Middels de z.g. risico-paragraaf werd het congres er op gewezen dat: binnen de Groenlinks-organisatie de feitelijke uitgaven en de aangegane verplichtingen maandelijks met de begroting worden geconfronteerd en dat de uitkomsten daarvan kwartaalsgewijs in een uitgebreide managementrapportage worden gepresenteerd zodat er zonodig adequaat kan worden bijgestuurd. Zowel in de reguliere- als in de projectorganisatie worden er dus binnen dit kader geen substantiële risico's genomen. automatiseringsprojecten, zo leert de ervaring, altijd risico's met zich meebrengen. De budgetbewaking van het CRM-project is zodanig ingericht dat ook hier niet van substantiële risico's wordt uitgegaan. de inkomsten daar waar ze niet op harde feiten zijn gebaseerd conservatief begroot zijn en er ook in dat verband geen sprake is van een substantieel risico. Maar, dat het werkelijke risico voor Groenlinks ligt in de effecten van een electoraal verlies bij verkiezingen. De inkomsten van GroenLinks zijn immers via de wet Subsidiëring Politieke Partijen gebaseerd op het aantal kamerzetels en partijleden. Deze subsidie vormt 23% van de partij-inkomsten. De ledencontributies vormen daarnaast ongeveer 45% van de inkomsten. Tenslotte wordt 24% van de inkomsten gegenereerd door bijdragen van politieke representanten op alle niveaus. Totaal is dus 92% van de inkomsten afhankelijk van het electoraal resultaat. Negatieve ontwikkelingen op dit terrein hebben direct grote repercussies op de financiering van de totale organisatie. 9

12 Tot slot Ik wil dit (financieel) bestuursverslag 2010 deze keer graag afsluiten met een citaat van Joseph Beuys, die naast zijn (levens)kunstenaarschap ook nauw betrokken was bij het ontstaan van die Grünen in Duitsland.,,Als ik op zoek ben naar het objectieve wezen van geld kom ik tegenwoordig tot het gegeven dat de ziektekiem er in ligt dat Geld een economische waarde in het economisch gebied gebleven is. De genezing van het zieke geld kan alleen plaatsvinden als het geld niet alleen meer gezien wordt als een rechtsdocument op het terrein van consumptie. Geld moet een verandering doormaken en wel die waarbij het uit zijn rol als ruilmiddel tot iets scheppends wordt. Op dat moment komt het geld echt in relatie tot mensen te staan. Het kan dan in elk individu het scheppen van toekomst mogelijk maken. Mensen kunnen dat uit hun menselijkheid toekomst scheppen. Ik vertrouw erop dat dit financiële jaarverslag over 2010 in relatie tot de door de accountant afgegeven volledige verklaring weer een stap vooruit is op weg naar het expliciet maken van wat we als bestuur met het ons gegeven vertrouwen gedaan hebben. Jaap van der Haar, penningmeester Juni

13 JAARREKENING

14 ACTIVA VASTE ACTIVA MATERIELE VASTE ACTIVA Inventaris Automatisering BALANS PER (NA RESULTAAT SOM DER VASTE ACTIVA VLOTTENDE ACTIVA VOORRAAD VORDERINGEN Debiteuren Overige vorderingen en overlopende activa LIQUIDE MIDDELEN SOM DER VLOTTENDE ACTIVA TOTAAL

15 31 DECEMBER BESTEMMING) PASSIVA EIGEN VERMOGEN Algemene reserve Bestemmingsreserve VOORZIENINGEN Voorzieningen SCHULDEN OP KORTE TERMIJN Crediteuren Belastingen en premies sociale verzekeringen Overige schulden en overlopende passiva TOTAAL

16 STAAT VAN BATEN EN LASTEN begroting BATEN Contributie Afdrachten Subsidie BZK Giften Subsidie IMD (Institute for Multiparty Democracy) Subsidie vorming en scholing Opbrengst GroenLinks magazine Trainingen en cursussen Overige baten (o.a. bestellingen) Financiële baten (rente) Som der baten LASTEN Personeelskosten Huisvestingskosten Kantoorkosten Activiteiten Bureau Partijbestuurkosten Kosten GroenLinks magazine Werkzaamheden door derden Bijdragen aan werkgroepen Bijdragen aan afdelingen Bijdragen en subsidies Diverse activiteiten Doorbelaste kosten aan WB/SDS Diverse baten en lasten Som der lasten Resultaat: Resultaatbestemming: Algemene reserve Bestemmingsreserve

17 ALGEMENE TOELICHTING GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING Materiële vaste activa De materiële vaste activa worden gewaardeerd op de aanschafwaarde, respectievelijk de voortbrengingskosten, verminderd met de lineair berekende afschrijvingen gebaseerd op de verwachte economische levensduur. Vorderingen De vorderingen worden gewaardeerd op nominale waarde, rekening houdend met het risico van oninbaarheid. Liquide middelen De liquide middelen zijn opgenomen tegen nominale waarde. Bestemmingsreserves De bestemmingsreserves zijn opgenomen tegen nominale waarde. Verkiezingsvoorziening De voorziening is voor de gelijkmatige verdeling van de lasten voor verkiezingen en wordt bepaald op basis van de te verwachten kosten over een reeks jaren. De voorziening wordt lineair opgebouwd. De kosten die met de verkiezingen samenhangen worden, op basis van vooraf door het Partijbestuur goedgekeurde begroting, ten laste van deze voorziening gebracht. Schulden De kortlopende schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Baten De contributie, giften en afdrachten worden op kasbasis in het financiële verslag verantwoord. Voor deze posten is dan ook geen post debiteuren opgenomen. Voor het overige worden de baten zoveel mogelijk toegerekend aan het jaar waarin deze ontstaan zijn. Lasten De lasten worden toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Resultaat Het Partijbestuur geeft, conform de statuten, aan hoe het resultaat verwerkt moet worden. Afdelingen De activa en passiva, alsmede de baten en lasten van de lokale afdelingen zijn niet verwerkt in de jaarrekening van het landelijk bureau. Alleen de jaarlijkse bijdrage aan de afdelingen wordt als kosten/last meegenomen in de jaarrekening. Dit betekent dat de jaarrekening geen compleet beeld geeft van de gehele vereniging. De afdelingen in het land bezitten geen rechtspersoonlijkheid. Het risico bestaat dat de afdelingen verplichtingen aangaan, waarvoor GroenLinks verantwoordelijkheid draagt. Dit wordt beschouwd als een aanvaardbaar risico, mede omdat debetstanden niet zijn toegestaan. Doorbelastingen Vanaf 2008 worden de doorbelaste kosten naar het Wetenschappelijk Bureau berekend aan de hand van het aantal fte s per 1 januari van het boekjaar, conform de afgesloten kostenpoolingsovereenkomst. 15

18 TOELICHTING OP DE BALANS VASTE ACTIVA MATERIELE VASTE ACTIVA Totaal Inventaris Automatisering Stand per 1 januari 2010 Aanschafwaarde Cumulatieve afschrijving Boekwaarde Mutaties in boekjaar Investeringen Desinvestering/volledig afgeschreven Afschrijving desinvesteringen (vrijval) Afschrijvingen Stand per 31 december 2010 Aanschafwaarde Cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde Afschrijvingspercentage % Inventaris 25% Automatisering 25-33% Telefooncentrale 50% VLOTTENDE ACTIVA VORDERINGEN Debiteuren Stand conform administratie per 31 december Voorziening dubieuze debiteuren Totaal Bovengenoemde debiteuren betreffen voornamelijk vorderingen op fracties inzake verrekening van lonen van fractieassistenten. Overige vorderingen en overlopende activa Rekening courant Wetenschappelijk Bureau Nog te ontvangen subsidie ministerie Nog te ontvangen rente Waarborgsommen Vooruitbetaalde bedragen Overige vorderingen Totaal

19 LIQUIDE MIDDELEN Postbank; rekeningen-courant Triodos; rekening-courant Postbank; spaarrekeningen Triodos; deposito rekeningen 0 45 ASN Bank Kas/kruisposten Totaal Bovengenoemde liquide middelen zijn vrij opneembaar. De deposito rekeningen bij de Triodos bank zijn opgeheven en het geld staat tegen een hoger rentepercentage bij de ASN bank. 17

20 EIGEN VERMOGEN Algemene reserve Bestemmingsreserves Saldo per 31 december Algemene reserve Saldo per 1 januari Resultaat Stand per 31 december De beoordeling of de grootte van de algemene reserve voldoende is, vindt aan de hand van de volgende berekening plaats. Eenderde van de verwachte personeelskosten van het komend jaar: Eenderde van de verwachte huisvestingskosten van het komend jaar: Een buffer van voor tussentijdse verkiezingen: Minimale omvang van de algemene reserve: De algemene reserve voldoet aan de eisen die intern zijn vastgesteld ten aanzien van de minimaal benodigde omvang. Bestemmingsreserves Stand per Onttrekkingen Toevoeging Stand per Lasten Vrijval Sociale reserve Afdelingsreserve Algemeen toegewezen reserve bestaande uit: Politiek personeelsbeleid Extra kosten congressen Vervanging personeel bij ziekte Zichtbaarheid GroenLinks Website Global Greens Samengaan WB-SDS Bijeenkomst Zin in 3 maart Inruilregeling campagnemateriaal Overschot ledenwerfactie Inhuur externen Inhuur externen reorganisatie Communicatie Kunduz Totaal Sociale reserve In de rechtspositieregeling van GroenLinks is een aantal reserveringen ten behoeve van de medewerkers opgenomen. Voor de financiering van deze en andere reserveringen is de sociale reserve bestemd. 18

Bestuursverslag 2013 3. Begroting 2014 Verlies & Winst rekening 8. Samengevoegde balans per 31 december 2013 9

Bestuursverslag 2013 3. Begroting 2014 Verlies & Winst rekening 8. Samengevoegde balans per 31 december 2013 9 INHOUDSOPGAVE pagina Bestuursverslag 2013 3 Begroting 2014 Verlies & Winst rekening 8 Samengevoegde balans per 31 december 2013 9 Samengevoegde staat van baten en lasten 2013 10 Toelichting algemeen 12

Nadere informatie

1 Inleiding 4. 2 Algemeen 5

1 Inleiding 4. 2 Algemeen 5 Sportvereniging en financiën Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 2 Algemeen 5 2.1 Inleiding 5 2.2 De sportvereniging 5 2.3 De structuur van een sportvereniging 6 2.3.1 De algemene ledenvergadering 6 2.3.2 Het

Nadere informatie

Armoede neemt toe; tijd voor nog meer gerichte actie

Armoede neemt toe; tijd voor nog meer gerichte actie Armoede neemt toe; tijd voor nog meer gerichte actie Bestuursverslag Statutaire naam Stichting Jeugdcultuurfonds Nederland. Gevestigd te Amsterdam, opgericht op 16 oktober 2008. Doelstelling De Stichting

Nadere informatie

BEDRIJVEN BREDA JAAR. stukken

BEDRIJVEN BREDA JAAR. stukken BEDRIJVEN BREDA JAAR stukken W N Z N O 2010 INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG Organigram BSW Bedrijven Missie, visie en kernwaarden BSW Bedrijven JAARREKENING Balans per 31 december Programma rekening Directieverslag

Nadere informatie

Waterlandlaan 96 Postbus 796 1440 AT Purmerend

Waterlandlaan 96 Postbus 796 1440 AT Purmerend Koninklijke Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst Bond van Nederlandse Architecten BNA Postbus 19606 1000 GP AMSTERDAM Waterlandlaan 96 Postbus 796 1440 AT Purmerend Behandeld door: Daniël Tol 088

Nadere informatie

Jaarrekening 2013 Stichting Orthopedagogische Onderwijsinstellingen Arnhem en omstreken

Jaarrekening 2013 Stichting Orthopedagogische Onderwijsinstellingen Arnhem en omstreken 1 van 46 Jaarrekening 2013 Stichting Orthopedagogische Onderwijsinstellingen Arnhem en omstreken 2 van 46 Inhoudsopgave 1 Jaarverslag Raad van Toezicht 4 2 Bestuursverslag 6 2.1 Algemeen 6 2.2 Planning

Nadere informatie

JAARSTUKKEN. Stichting

JAARSTUKKEN. Stichting JAARSTUKKEN Stichting Nieuwe Veste 2 Jaarstukken Stichting Nieuwe Veste > 3 Inhoudsopgave 1 Algemene gegevens 4 1.1 Vestigingen en locaties 5 1.2 Bestuur 6 1.3 Raad van Toezicht 6 1.4 Ondernemingsraad

Nadere informatie

6Financieel Jaarverslag 2008

6Financieel Jaarverslag 2008 6Financieel Jaarverslag 2008 Hoofdstuk Stichting Interkerkelijke Organisatie voor Ontwikkelingssamenwerking, ICCO (Statutair gevestigd te Utrecht) Foto: Joye van Horn/ICCO 113 Verslag van de Raad van Bestuur

Nadere informatie

Naar een nieuw Sena. Jaarverslag 2010

Naar een nieuw Sena. Jaarverslag 2010 Naar een nieuw Sena. Jaarverslag 2010 Inhoud BESTUURSVERSLAG 04 DIRECTIEVERSLAG 06 Inleiding 06 Openbaar muziekgebruik 10 Media 11 Buitenland 11 Organisatie 12 Communicatie 12 TOELICHTING OP DE RESULTATEN

Nadere informatie

2. Jaarrekening. 2.1. Balans ACTIVA 737.673 666.368 PASSIVA 737.673 666.368. VASTE ACTIVA Materiële vaste activa 6.965 4.132

2. Jaarrekening. 2.1. Balans ACTIVA 737.673 666.368 PASSIVA 737.673 666.368. VASTE ACTIVA Materiële vaste activa 6.965 4.132 2. Jaarrekening 2.1. Balans 31 december 2013 31 december 2012 toelichting paragraaf ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Inventaris en apparatuur 6.965 4.132 2.5.1. 6.965 4.132 VLOTTENDE ACTIVA Vorderingen

Nadere informatie

2. Jaarrekening. 2.1. Balans ACTIVA PASSIVA. VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Inventaris en apparatuur 4.132 13.052 2.5.1. 4.132 13.

2. Jaarrekening. 2.1. Balans ACTIVA PASSIVA. VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Inventaris en apparatuur 4.132 13.052 2.5.1. 4.132 13. 2. Jaarrekening 2.1. Balans 31 december 2012 31 december 2011 toelichting paragraaf ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Inventaris en apparatuur 4.132 13.052 2.5.1. 4.132 13.052 VLOTTENDE ACTIVA

Nadere informatie

Jaarrekening. Bloemenbureau Holland maakt

Jaarrekening. Bloemenbureau Holland maakt 2012 Jaarrekening Bloemenbureau Holland maakt bloemen en p lanten bijzonder. Wij maken het alledaagse bijzonder. Want bloemen geven je geluk in overvloed en met een plant groeit er iets moois. Aan het

Nadere informatie

Vermogen tot onderwijs

Vermogen tot onderwijs Januari 2012 Vermogen tot onderwijs Onderzoekscommissie mr. L.J. Klaassen Vermogen tot onderwijs Commissie mr. L.J. Klaassen Mr. Leendert Klaassen (voorzitter) Drs. Pieter Dekkers (Berenschot/projectsecretaris)

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2011. Stichting Apeldoorns Voortgezet Openbaar Onderwijs te Apeldoorn

JAARVERSLAG 2011. Stichting Apeldoorns Voortgezet Openbaar Onderwijs te Apeldoorn JAARVERSLAG 2011 Stichting Apeldoorns Voortgezet Openbaar Onderwijs te Apeldoorn Inhoudsopgave Bestuursverslag en kengetallen A.0.1 Bestuursverslag 3 A.0.2 Kengetallen 18 Jaarrekening A.1.0 Grondslagen

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARVERSLAG

FINANCIEEL JAARVERSLAG FINANCIEEL JAARVERSLAG FINANCIEEL VERSLAG 2007 I N H O U D S O P G AV E Vo o r w o o r d Pagina 9 Kerngegevens Kerncijfers Kengetallen 10 11 Ve r s l a g v a n d e d i r e c t i e 1 Structuur en activiteiten

Nadere informatie

JL* Rekenkamei S, 0 3 JUN 2009 OOST-NEDEHIAND. PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. PS/HCOCj/SlC

JL* Rekenkamei S, 0 3 JUN 2009 OOST-NEDEHIAND. PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. PS/HCOCj/SlC JL* Rekenkamei OOST-NEDEHIAND Provinciale Statenvan Overijssel T.a.v. griffie, mevrouwr. Wiggers Postbus178 8GB Zwolle Deventer, 2 juni 29 PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. PS/HCOCj/SlC S, 3 JUN

Nadere informatie

Oudejaarstrekking 2008

Oudejaarstrekking 2008 Jaarverslag 2008 Oudejaarstrekking 2008 De Staatsloterij sloot op 31 december het jaar in Amsterdam af met een spectaculair Oudejaarsfeest op de Dam. Topacts van eigen bodem als Anouk, Bløf, Trijntje

Nadere informatie

J a a r v e r s l a g 2 0 0 6

J a a r v e r s l a g 2 0 0 6 Jaarverslag 2006 Een beetje bijzonder In een aantal opzichten is het Waarborgfonds Motorverkeer een bijzonder bedrijf in verzekeringsland. Zo hebben we geen eigen verzekerden en geen winstoogmerk. En soms

Nadere informatie

RECHTSBIJSTAND JAARVERSLAG 2007. ARAG-Nederland, Algemene Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V.

RECHTSBIJSTAND JAARVERSLAG 2007. ARAG-Nederland, Algemene Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V. RECHTSBIJSTAND JAARVERSLAG 2007 ARAG-Nederland, Algemene Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V. ARAG - Nederland, Algemene Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V. Kastanjelaan 2 3833 AN Leusden

Nadere informatie

DEEL 1 - BESTUURSVERSLAG

DEEL 1 - BESTUURSVERSLAG JAARVERSLAG 2003 INHOUDSOPGAVE DEEL 1 - BESTUURSVERSLAG 2003 Hoofdstuk 1 De feiten pag. 5 Hoofdstuk 2 Doelstelling en doelgroep pag. 7 Hoofdstuk 3 Ontstaan van de Stichting pag. 8 Hoofdstuk 4 Profiel van

Nadere informatie

noord-hollands archief

noord-hollands archief noord-hollands archief Gemeenteraad van Haarlem Postbus 511 2003 PB HAARLEM Datum; 24 april 2014 Onderwerp: jaarrekening 2013 Uw kenmerk: Ons kenmerk: Z-14-06010 / UIT-14-04104 Geachte leden van de Raad,

Nadere informatie

Jaarrapport Fonds NutsOhra 2013

Jaarrapport Fonds NutsOhra 2013 Jaarrapport Fonds NutsOhra 2013 Inhoud JAARRAPPORT FONDS NUTSOHRA 2013... 1 1. WOORD VOORAF... 3 2. ONTSTAANSGESCHIEDENIS... 4 3. MISSIE... 4 DE MISSIE VAN FONDS NUTSOHRA... 4 UNIEKE POSITIE... 4 STRATEGIE

Nadere informatie

Begroting 2014-2018 Nationale Politie

Begroting 2014-2018 Nationale Politie Begroting 2014-2018 Nationale Politie Inhoudsopgave 1 INLEIDING 4 2 CONTEXT 5 2.1 Externe context 5 2.2 Interne context 6 3 SAMENVATTING RESULTAAT EN KENGETALLEN 8 3.1 Financiële beleidsuitgangspunten

Nadere informatie

Onderzoek verzelfstandiging bestuur openbaar primair onderwijs Deventer. Rapportage quick scan risicoanalyse personele en materiële exploitatie.

Onderzoek verzelfstandiging bestuur openbaar primair onderwijs Deventer. Rapportage quick scan risicoanalyse personele en materiële exploitatie. Onderzoek verzelfstandiging bestuur openbaar primair onderwijs Deventer. Rapportage quick scan risicoanalyse personele en materiële exploitatie. drs Karsten Hiemstra 7 februari 2007 Inhoudsopgave 1. INLEIDING...

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. EBS De Olijfboom. Datum : maart 2014 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester bestuur

Jaarverslag 2013. EBS De Olijfboom. Datum : maart 2014 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester bestuur Koningin Wilhelminalaan 16 7415 KS Deventer www.ebsdeolijfboom.nl T: 0570-820225 Jaarverslag 2013 EBS De Olijfboom Datum : maart 2014 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Brand New Day Levensverzekeringen N.V.

Jaarverslag 2014 Brand New Day Levensverzekeringen N.V. Jaarverslag 2014 Brand New Day Levensverzekeringen N.V. Inhoud Directieverslag 2 Verslag Raad van Commissarissen 6 Jaarrekeningen 2014 8 Balans 9 Winst- en verliesrekening 11 Kasstroomoverzicht 12 Toelichting

Nadere informatie

UMG-jaarr2011 ekening

UMG-jaarr2011 ekening UMG-jaarrekening 2011 2 UMG-jaarrekening 2011 INHOUDSOPGAVE Bedrijfsprofiel Unirobe Meeùs Groep B.V. 4 Bericht van de Directievoorzitter 6 Bericht van de Financieel Directeur 8 Verslag Raad van Commissarissen

Nadere informatie

Rekeningschema voor zorginstellingen

Rekeningschema voor zorginstellingen Basis Rekeningschema Het Rekeningschema is opgesteld door, in samenwerking met de vertegenwoordigers van de brancheverenigingen Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, Geestelijke Gezondheidszorg Nederland,

Nadere informatie

Kopiëren, rechtvaardig en eenvoudig geregeld. Jaarverslag 2012

Kopiëren, rechtvaardig en eenvoudig geregeld. Jaarverslag 2012 Kopiëren, rechtvaardig en eenvoudig geregeld Jaarverslag 2012 Inhoud 2 sverslag 2012 Toelichting op de 3 sverslag 4 7 2012 9 Toelichting op de 11 12 15 20 22 Stichting Reprorecht is in 1974 opgericht door

Nadere informatie

Verantwoordingsdocument. Jaarverslag NZa 2012

Verantwoordingsdocument. Jaarverslag NZa 2012 Verantwoordingsdocument Jaarverslag NZa 2012 maart 2013 Inhoud 1. Inleiding 5 1.1 Jaarverantwoording 5 1.2 Systematiek en opzet jaarverslag 5 1.3 Opbouw jaarverslag 5 2. De NZa 7 2.1 De Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie