VERENIGING GROENLINKS UTRECHT JAARRAPPORT 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VERENIGING GROENLINKS UTRECHT JAARRAPPORT 2010"

Transcriptie

1 VERENIGING GROENLINKS UTRECHT JAARRAPPORT 2010 Deze jaarrekening is in de week van 25 juni 2011door het Partijbestuur vastgesteld en door de Toezichtsraad goedgekeurd. Postadres Postbus RA Bezoekadres Oudegracht PK E T F

2

3 INHOUD RAPPORT BLZ. Jaarverslag 1. Algemeen 2 2. Financiële positie 3 3. Jaarverslag van het bestuur 4 Jaarrekening Balans per 31 december Staat van baten en lasten over Algemene toelichting Toelichting op de balans Toelichting op de staat van baten en lasten 21 1

4 1. ALGEMEEN De vereniging is opgericht op 11 april 1990 en heeft ten doel: Het bedrijven van GroenLinkse politiek waarbij in de programma's wordt omschreven wat onder GroenLinkse politiek wordt verstaan. De vereniging staat ingeschreven bij de kamer van koophandel in de regio te onder inschrijvingsnummer: In 2010 was het bestuur van de vereniging als volgt samengesteld: Voorzitter Vice-voorzitter Secretaris Penningmeester Bestuurslid Bestuurslid Bestuurslid Nijhof, H.J. Oldenhof D.H. Feis, N.R. Haar, J. van der Bonte, A. Rietveld, M.D. Ven, T.O.S. van de KERNCIJFERS Aantal leden * Gemiddelde bijdrage per lid (incl. kennismakingsleden) 71,35 83,82 89,37 Aantal donateurs ** Gemiddelde bijdrage per donateur 41,36 17,17 13,71 Aantal fte (32 uur per week) Landelijk Bureau 29,2 27,2 27,4 Aantal medewerkers Landelijk Bureau Algemene reserve Minimaal noodzakelijk eigen vermogen *** * Het aantal leden is gestegen met meer dan leden ten opzichte van ** Het aantal donateurs in 2008 is door een administratieve fout te hoog vastgesteld. Het aantal in 2009 is weer goed te vergelijken met dat uit *** Het minimaal noodzakelijke eigen vermogen bestaat uit de volgende bestanddelen: Eenderde van de verwachte personeelskosten van het komend jaar: Eenderde van de verwachte huisvestingskosten van het komend jaar: Een buffer van voor tussentijdse verkiezingen Totaal

5 2. FINANCIËLE POSITIE. Ter analyse van de financiële positie dient de volgende opstelling Op korte termijn beschikbaar Voorraad Vlottende activa Liquide middelen Schulden op korte termijn Werkkapitaal Vastgelegd op lange termijn Materiële vaste activa Gefinancierd met op lange termijn beschikbare middelen De financiering vindt plaats met Algemene reserve Bestemmingsreserve Voorziening Volgens vorenstaande opstelling is het werkkapitaal per 31 december 2010 ten opzichte van 31 december 2009 gedaald met ,-, te weten van tot ,-. Deze mutatie is in de staat van herkomst en besteding van middelen gespecificeerd. Staat van herkomst en bestedingen Herkomst van middelen Saldo der baten en lasten boekjaar Afschrijvingen Dotatie voorziening Cashflow Besteding der middelen Investeringen materiële vaste activa Onttrekking aan voorziening Mutatie werkkapitaal

6 3. JAARVERSLAG 2010 VAN HET BESTUUR Inleidend Op 28 november 2009 werd een nieuw partijbestuur gekozen. Met het schrijven van de verantwoording over het jaar 2010 rondt dit partijbestuur het eerste jaar van zijn driejarige bestuursperiode af. Door de langere bestuurstermijnen, en een daarmee samenhangend rooster van aftreden, ontstaat continuïteit in het bestuur. Ook kan het bestuur een bestuurscyclus vormgeven. Lange termijn-werkplannen vormen de basis. Ze worden jaarlijks aangevuld met een nieuw jaar. Gelijktijdig wordt het meest nabije jaar vertaald in een jaarwerkplan. Langs deze weg kan de organisatie gestructureerd aan de lange termijn-doelen werken. Begrotingen vormen daarbij -in cijfers- een uitdrukking van het bestuursbeleid. Het bovenstaande betekent ook dat drie nieuwe bestuursleden met hun aantreden geconfronteerd zijn met een al vastgesteld jaarwerkplan en een uitgewerkte begroting voor het jaar De aan 2010 voorafgaande bestuursperiode werd in financieel-organisatorisch opzicht afgesloten met een aantal wapenfeiten: 1. Per 1 januari 2007 was een balansverklaring verkregen (daarmee verklaart de Accountant dat alle balansposten kloppen/onderbouwd kunnen worden); 2. Vanaf 2007 zijn jaarlijks goedkeurende (RA-)verklaringen verkregen (daarmee verklaart de beëdigde accountant dat de jaarrekeningen zowel wat betreft de balans als de kosten en baten een waarheidsgetrouw beeld geven); 3. In de jaren vanaf 2008 is een professioneel begrotingssysteem ontwikkeld; 4. Sinds 2009 functioneerde een transparant kwartaalrapportagesysteem gerelateerd aan de begroting en geschikt als managementinstrument voor de organisatie; 5. Met de opbouw van de kwartaalrapportage was een financieel verantwoordingssysteem ontwikkeld gebaseerd op budgethouders die verantwoording afleggen aan de eindverantwoordelijke bureaudirecteur die op zijn beurt het bestuur kon informeren; 6. Gebaseerd op dit alles werd een transparante rapportage van begroten, bewaken en verslagleggen naar de organen en leden van de vereniging mogelijk. In dat verband kon 2010 ingegaan worden met een professionele financiële organisatie. Er werd adequaat begroot, de kwartaalrapportage was van een niveau dat de organisatie gestuurd kon worden en de eindrapportage van zo n kwaliteit dat de (register)accountant er een goedkeurende verklaring conform accountancy richtlijn 640 aan verleent (richtlijn 640 is bedoeld voor non profit instellingen). 4

7 De begroting 2010 De begroting 2010 kon tijdens het novembercongres van 2009 nog niet worden vastgesteld. Dit gebeurde op 30 januari 2010 binnen de partijraad. Die was daartoe door het congres van november 2009 gemachtigd. Om een strakker financieel beleid mogelijk te maken was de structuur van de begroting aangepast. Er werd voor het eerst een duidelijk onderscheid gemaakt tussen de basisbegroting van de GroenLinks organisatie en projecten (projecten hebben een begin- en eindpunt, een tijdspad en een vooraf vastgesteld budget). Daarbij zijn ook de kosten van de verkiezingscampagne als project benoemd en begroot. In de begroting 2010 was voorzien dat de uitgaven zouden stijgen met ca ten opzichte van De voorziene stijging van de inkomsten bedroeg ca Per saldo werd een tekort van begroot. Naast dit incidentele tekort van werd er op gewezen dat de begroting voor de daarop volgende jaren nog niet structureel dekkend is. In de begroting 2010 was een aantal structurele kosten nog gefinancierd met incidentele middelen. Aangegeven werd dat dit niet strookt met een duurzaam financieel beleid, waarbij het in feite ging om een substantieel bedrag, te weten 3 ton. Pas als voor deze kosten structureel geld gevonden is, is er sprake van duurzaam financieel beleid voor 2011 en volgende jaren. Verwacht werd dat de oplossing zou worden gevonden in: de afronding van de bureaureorganisatie waardoor incidentele kosten zouden wegvallen de groei van het ledental (waarop zou worden geïnvesteerd) hogere afdrachten aan de partijkas doordat we na 3 maart 2010 meer raadsleden en wethouders zullen hebben Meer zetels bij de Tweede Kamerverkiezingen en daarmee meer structurele inkomsten Ontwikkelingen in de financiële positie De financiële positie van onze partij is in 2010 ingrijpend veranderd. U vindt het overzicht op pagina 3. Op 31 december 2009 hadden we een werkkapitaal van , een jaar later, op 31 december 2010, was dit Dit betekent dat ons werkkapitaal achteruit is gegaan met Op hoofdlijnen ligt de verklaring in het feit dat we in 2010 twee verkiezingscampagnes moesten financieren. Daarbij waren de gemeenteraadsverkiezingen voorzien, maar de Tweede Kamerverkiezingen kwamen vroeger dan verwacht. Om de campagnes voor deze verkiezingen te kunnen financieren moesten we grote bedragen aan onze verkiezingsvoorziening onttrekken. Op pagina 19 ziet u dat dit in totaal bedroeg. Daarmee is op hoofdlijnen de achteruitgang van het werkkapitaal verklaard. Hierbij is het goed te weten dat we jaarlijks onze verkiezingsvoorziening aanvullen. Er liggen voor alle typen verkiezingen vaste projectbegrotingen. Daarbij weten we met welke regelmaat er verkiezingen voor gemeenteraden, provinciale staten en het Europees Parlement zijn. Daarnaast hebben we op basis van de gemiddelde zittingstermijn van een Tweede Kamer sinds het ontstaan van GroenLinks berekend om de hoeveel tijd we Tweede Kamerverkiezingen mogen verwachten. Deze gegevens in een rekensom maken ons duidelijk welk bedrag we jaarlijks aan de verkiezingsvoorziening moeten toevoegen. Op pagina 19 ziet u ook dat dit in bedroeg. De begroting versus de werkelijke uitgaven Als al eerder gezegd, werd de begroting 2010 door de partijraad goedgekeurd met een tekort van U vindt dit op pagina 14 in de kolom begroting onder Algemene reserve op de derde positie van onderen. In de praktijk beliep dit tekort ca U vindt dit ook op pagina 14 in de kolom 2010 (feitelijk) onder algemene reserve Wel onttrokken we in 2010 ca aan de bestemmingsreserves in plaats van de voorziene Ook dit vindt u op pagina 14 op de 2 e positie van onderen. Per saldo gaven we dus meer uit dan we feitelijk ontvangen hebben (3+199=202) terwijl we dit bedrag begroot hadden op ( = 159) Het verschil van 43 ( =35) laat zich als volgt verklaren (bedragen x 1.000) 5

8 Qua inkomsten Minder ontvangsten van contributies 22 Meer ontvangen afdrachten 65 Meer ontvangen subsidie BZK 114 Meer ontvangen giften 62 Minder ontvangen subsidie IMD 3 Meer ontvangen subsidie voor vorming & scholing 5 Meer opbrengst Groenlinks Magazine 9 Meer trainingen & cursussen 19 Meer opbrengst overige baten 3 Minder financiële (rente) baten MEER ontvangsten TOTAAL 236 Qua uitgaven Meer personeelskosten 63 Minder huisvestingskosten 12 Minder kantoorkosten 64 Minder activiteitenkosten bureau 157 Minder kosten partijbestuur 00 Meer kosten GroenLinks magazine 60 Meer werkzaamheden door derden 2 Minder bijdragen aan werkgroepen 2 Meer bijdragen aan afdelingen 44 Meer bijdragen en subsidies 208 Meer projectkosten 379 Minder doorbelaste kosten aan WB 214 Minder diverse lasten MEER kosten TOTAAL 279 Totaal meeruitgaven van begroot 43 De verschillen tussen de geplande en feitelijke inkomsten en uitgaven vragen om een toelichting: (bedragen x 1.000) 22 minder contributie ontvangen dan verwacht. o De verwachte contributie-inkomsten waren 191 hoger dan in Vertrouwd werd op veel activiteit rond ledenwerving en behoud. De contributie-inkomsten namen daardoor ook substantieel toe. Er werd dan ook 169 meer ontvangen. Het bleef evenwel 22 lager dan verwacht. 179 meer ontvangen afdrachten en subsidie BzK o De geweldige resultaten bij de gemeenteraads- en Tweede Kamerverkiezingen resulteerden direct in hogere afdrachten en subsidies. 17 minder rente baten o We hebben ervoor gekozen de liquiditeit van onze partij risicomijdend te beleggen. Dat betekent beleggen in deposito s / spaarrekeningen. Daar is de rente laag. Ook omdat we ons geld alleen willen stallen bij de groene en sociale banken. Het gevolg was minder renteinkomsten dan verwacht. 63 meer personeelskosten o Deze overschrijding is met name gekomen door overige personeelskosten oftewel inhuur van interim-management. De reorganisatie van het partijbureau verliep niet helemaal zo soepel als we hadden gehoopt. Inhuur van interim-management was daarom onontbeerlijk (zie voor een specificatie pagina 23, personeelskosten) 6

9 157 minder kosten activiteiten Bureau o De specificatie vindt u op pagina 24. Daar wordt direct duidelijk dat deze lagere uitgave ligt bij de reguliere campagne-activiteiten. Dat is ook logisch in een jaar waarin twee verkiezingscampagnes plaatsgevonden hebben. 60 meer kosten magazine o Een specificatie van de kosten van het magazine vindt u op pagina 24. Daar is duidelijk dat het met name gaat om meer druk- en verzendkosten. Ook dit is logisch. Zodra het ledental toeneemt, stijgen ook deze kosten in verhouding mee. Met ruim 30% meer leden is een overschrijding van de 30% dan ook niet verwonderlijk. 44 meer bijdragen aan de afdelingen o Ook hier een logische verklaring. De bijdragen aan de afdelingen zijn voor het overgrote deel gerelateerd aan het ledental van een afdeling. 30% meer leden leidt dan ook tot meer afdrachten aan de afdelingen. 208 meer kosten ivm bijdragen en subsidies o Bij de specificaties op pagina 25 ziet u dat het hier met name gaat om meerkosten bij het Wetenschappelijk Bureau. Daarentegen ziet u twee posities lager op pagina 26, inkomsten van 214 doorbelaste kosten aan het Wetenschappelijk Bureau die niet begroot waren. In verband met transparantie hebben we ervoor gekozen de feitelijke kosten van het Wetenschappelijk Bureau en de doorbelasting zichtbaar te maken. 379 meer project kosten o Bij de specificatie op pagina 25 ziet u een overzicht van alle projectkosten. Daar ziet u dat de overschrijding op hoofdlijnen te verklaring is door een niet voorziene dotatie in het verkiezingsfonds van 199, de eerste 20 investering in het nieuwe CRM-systeem en de uitgaven voor de ledenwervingcampagne van 137. De dotatie in het verkiezingsfonds was noodzakelijk om het fonds op niveau te houden, ook bij de vervroegde verkiezingen voor de Tweede Kamer. De investering in de ledenwerfcampagne was een keuze. Zoals U bij de contributie-inkomsten hebt gezien (+169) werden zelfs in het lopende jaar de investeringen terugverdiend. Voor wat betreft alle overige over- en onderschrijdingen die vragen oproepen verwijs ik graag naar pagina 21 t/m 26 van dit verslag. Daar zijn alle kosten gespecificeerd en voorzien van een verklaring. Bestemming resultaat/onttrekking en toevoegingen aan bestemmingsreserves Statutair is bepaald dat het bestuur van onze vereniging het resultaat over een jaar een bestemming geeft. Daarnaast worden bepaalde kosten die ten laste van een bestemmingsreserve komen aan het eind van het jaar aan deze bestemming onttrokken omdat ze in dat jaar feitelijk zijn uitgegeven. Voor 2010 was voorzien dat we aan kosten zouden betalen vanuit bestemde reserves. In werkelijkheid is dat geweest. Bijna meer dan gepland. De verklaring hiervoor ligt in de extra huur van externen samenhangend met de reorganisatie (28), de hogere kosten voor de ledenwerving (70), het dekken van een deel van de campagnekosten uit de reserve zichtbaarheid GroenLinks (21), het aanwenden van een deel van de afdelingsreserve voor de financiering van provinciale medewerkers (44) en de onttrekking aan de sociale reserves (124) binnen het kader van vertrekregelingen van personeel. Een overzicht van de kosten die feitelijk aan de bestemde reserves zijn onttrokken vindt u op pagina 18. 7

10 Het resultaat aan het eind van het jaar willen we daarna weer aan deze bestemde reserves toevoegen. Het bestuur wil dus in feite aangeven wat ze in de komende jaren met dit geld wil gaan doen. Zoals U op pagina 14 -de staat van baten en lasten- kunt zien hebben we ca meer uitgegeven dan we ontvangen hebben. Hierboven heb ik aangegeven dat we hiervan konden betalen uit bestemde reserves. Dat betekent dat we in 2010 in feite ca over hebben gehouden. Dat bedrag willen we dus een bestemming geven. Daarnaast heeft het bestuur zich de vraag gesteld of alle bestemde reserves nog wel relevant zijn. Aan de hand daarvan heeft het besloten een aantal reserves te laten vrijvallen. Daarmee onttrekt het bestuur ze aan hun oorspronkelijke bestemming om ze een nieuwe bestemming te kunnen geven. In totaal geldt dit voor 133. Deze 133 betreft de volgende bestemde bedragen: politiek personeelsbeleid omdat deze kosten vanaf structureel in de gewone begroting zijn opgenomen; vervanging bij ziekte omdat de premie voor de ziektekostenverzekering en het bedrag tot aan de drempel waarna de verzekering gaat uitkeren structureel in de gewone begroting zijn opgenomen; website omdat er structureel een jaarlijks bedrag in de begroting wordt opgenomen; 4. 8 Global Greens omdat bij eventueel wereldwijde activiteiten dit wel kan worden ondergebracht binnen de gewone begroting; 5. 6 samengaan WB & SDS omdat dit traject helemaal is afgerond en er geen kosten meer zullen komen. Uit deze opsommingen komt het navolgende financiële plaatje tevoorschijn: Resultaat Onttrekking aan de bestemmingenreserves Vrijval van bestemmingsreserves Her te bestemmen Het bestuur heeft besloten dit bedrag de volgende bestemmingen te geven Toevoeging aan de sociale reserve (die te laag geworden is) Toevoeging aan de afdelingsreserve (rond bedrag maken) 38 Extra kosten congres 2011 (groter ivm Kunduz) Extern personeel in 2011 t.b.v. reorganisatie Kosten communicatie Kunduz (feitelijk gemaakte kosten) Toevoeging aan de algemene reserve TOTAAL Terugblikkend Als we als bestuur terugkijken op het (financiële) jaar 2010 hebben we ondanks de reuring in de organisatie goed kunnen sturen door de financiële managementtools die we in de afgelopen jaren hebben ontwikkeld. Ook hebben we redelijk binnen de begrote kosten kunnen werken. Daar waar substantieel over- en onderschreden is, zijn er ook redelijke verklaringen. Toch is het bestuur er zich terdege van bewust dat de terugloop van het werkkapitaal zoals dat ook bij de opening van dit bestuursverslag benoemd is, gestopt moet worden. Dat betekent voor 2011 en volgende jaren dat er echt niet meer kan worden uitgegeven dan er ontvangen wordt. Elke beroep dat er op bestemmingsreserves zal worden gedaan is weliswaar wel gedekt, maar heeft wel invloed op de liquiditeit. Ook deze is van belang en dient gemonitord te worden om onverwachte verkiezingen en calamiteiten op een verantwoorde manier aan te kunnen gaan / het hoofd te kunnen bieden. 8

11 Vooruitblikkend De begroting 2011 ziet er als volgt uit: Baten Lasten Contributies Personeelskosten Afdrachten Huisvestingskosten Giften/overige baten Kantoorkosten Subsidies Leden/Vereniging Rente Communicatie Magazine Kiezers en Campagne Training & scholing Politiek Personeel Communicatie (magazine) Kosten PB/directie Bijdragen aan de partijorganisatie Projectkosten Totaal baten Totaal lasten Deze begroting is op 8 december 2010 door het partijbestuur vastgesteld; op 23 december 2010 goedgekeurd door de toezichtraad en op 5 februari 2011 formeel vastgesteld door het Congres. In de oplegger van deze begroting werd het congres er op geattendeerd dat er in deze begroting voor het eerst een duidelijk onderscheid is gemaakt tussen de kosten die gemaakt moeten worden om de lopende organisatie gaande te houden, en de projecten. Ook werd het congres geattendeerd op een strakkere sturing van de begroting. Na goedkeuring is de directeur van het partijbureau ervoor verantwoordelijk dat er binnen de begroting gewerkt wordt. De directeur delegeert op detailniveau budgetten naar het management, zodat ook verantwoording op dit specifieke niveau kan worden afgelegd. Op basis daarvan rapporteert de directeur aan het partijbestuur. Middels de z.g. risico-paragraaf werd het congres er op gewezen dat: binnen de Groenlinks-organisatie de feitelijke uitgaven en de aangegane verplichtingen maandelijks met de begroting worden geconfronteerd en dat de uitkomsten daarvan kwartaalsgewijs in een uitgebreide managementrapportage worden gepresenteerd zodat er zonodig adequaat kan worden bijgestuurd. Zowel in de reguliere- als in de projectorganisatie worden er dus binnen dit kader geen substantiële risico's genomen. automatiseringsprojecten, zo leert de ervaring, altijd risico's met zich meebrengen. De budgetbewaking van het CRM-project is zodanig ingericht dat ook hier niet van substantiële risico's wordt uitgegaan. de inkomsten daar waar ze niet op harde feiten zijn gebaseerd conservatief begroot zijn en er ook in dat verband geen sprake is van een substantieel risico. Maar, dat het werkelijke risico voor Groenlinks ligt in de effecten van een electoraal verlies bij verkiezingen. De inkomsten van GroenLinks zijn immers via de wet Subsidiëring Politieke Partijen gebaseerd op het aantal kamerzetels en partijleden. Deze subsidie vormt 23% van de partij-inkomsten. De ledencontributies vormen daarnaast ongeveer 45% van de inkomsten. Tenslotte wordt 24% van de inkomsten gegenereerd door bijdragen van politieke representanten op alle niveaus. Totaal is dus 92% van de inkomsten afhankelijk van het electoraal resultaat. Negatieve ontwikkelingen op dit terrein hebben direct grote repercussies op de financiering van de totale organisatie. 9

12 Tot slot Ik wil dit (financieel) bestuursverslag 2010 deze keer graag afsluiten met een citaat van Joseph Beuys, die naast zijn (levens)kunstenaarschap ook nauw betrokken was bij het ontstaan van die Grünen in Duitsland.,,Als ik op zoek ben naar het objectieve wezen van geld kom ik tegenwoordig tot het gegeven dat de ziektekiem er in ligt dat Geld een economische waarde in het economisch gebied gebleven is. De genezing van het zieke geld kan alleen plaatsvinden als het geld niet alleen meer gezien wordt als een rechtsdocument op het terrein van consumptie. Geld moet een verandering doormaken en wel die waarbij het uit zijn rol als ruilmiddel tot iets scheppends wordt. Op dat moment komt het geld echt in relatie tot mensen te staan. Het kan dan in elk individu het scheppen van toekomst mogelijk maken. Mensen kunnen dat uit hun menselijkheid toekomst scheppen. Ik vertrouw erop dat dit financiële jaarverslag over 2010 in relatie tot de door de accountant afgegeven volledige verklaring weer een stap vooruit is op weg naar het expliciet maken van wat we als bestuur met het ons gegeven vertrouwen gedaan hebben. Jaap van der Haar, penningmeester Juni

13 JAARREKENING

14 ACTIVA VASTE ACTIVA MATERIELE VASTE ACTIVA Inventaris Automatisering BALANS PER (NA RESULTAAT SOM DER VASTE ACTIVA VLOTTENDE ACTIVA VOORRAAD VORDERINGEN Debiteuren Overige vorderingen en overlopende activa LIQUIDE MIDDELEN SOM DER VLOTTENDE ACTIVA TOTAAL

15 31 DECEMBER BESTEMMING) PASSIVA EIGEN VERMOGEN Algemene reserve Bestemmingsreserve VOORZIENINGEN Voorzieningen SCHULDEN OP KORTE TERMIJN Crediteuren Belastingen en premies sociale verzekeringen Overige schulden en overlopende passiva TOTAAL

16 STAAT VAN BATEN EN LASTEN begroting BATEN Contributie Afdrachten Subsidie BZK Giften Subsidie IMD (Institute for Multiparty Democracy) Subsidie vorming en scholing Opbrengst GroenLinks magazine Trainingen en cursussen Overige baten (o.a. bestellingen) Financiële baten (rente) Som der baten LASTEN Personeelskosten Huisvestingskosten Kantoorkosten Activiteiten Bureau Partijbestuurkosten Kosten GroenLinks magazine Werkzaamheden door derden Bijdragen aan werkgroepen Bijdragen aan afdelingen Bijdragen en subsidies Diverse activiteiten Doorbelaste kosten aan WB/SDS Diverse baten en lasten Som der lasten Resultaat: Resultaatbestemming: Algemene reserve Bestemmingsreserve

17 ALGEMENE TOELICHTING GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING Materiële vaste activa De materiële vaste activa worden gewaardeerd op de aanschafwaarde, respectievelijk de voortbrengingskosten, verminderd met de lineair berekende afschrijvingen gebaseerd op de verwachte economische levensduur. Vorderingen De vorderingen worden gewaardeerd op nominale waarde, rekening houdend met het risico van oninbaarheid. Liquide middelen De liquide middelen zijn opgenomen tegen nominale waarde. Bestemmingsreserves De bestemmingsreserves zijn opgenomen tegen nominale waarde. Verkiezingsvoorziening De voorziening is voor de gelijkmatige verdeling van de lasten voor verkiezingen en wordt bepaald op basis van de te verwachten kosten over een reeks jaren. De voorziening wordt lineair opgebouwd. De kosten die met de verkiezingen samenhangen worden, op basis van vooraf door het Partijbestuur goedgekeurde begroting, ten laste van deze voorziening gebracht. Schulden De kortlopende schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Baten De contributie, giften en afdrachten worden op kasbasis in het financiële verslag verantwoord. Voor deze posten is dan ook geen post debiteuren opgenomen. Voor het overige worden de baten zoveel mogelijk toegerekend aan het jaar waarin deze ontstaan zijn. Lasten De lasten worden toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Resultaat Het Partijbestuur geeft, conform de statuten, aan hoe het resultaat verwerkt moet worden. Afdelingen De activa en passiva, alsmede de baten en lasten van de lokale afdelingen zijn niet verwerkt in de jaarrekening van het landelijk bureau. Alleen de jaarlijkse bijdrage aan de afdelingen wordt als kosten/last meegenomen in de jaarrekening. Dit betekent dat de jaarrekening geen compleet beeld geeft van de gehele vereniging. De afdelingen in het land bezitten geen rechtspersoonlijkheid. Het risico bestaat dat de afdelingen verplichtingen aangaan, waarvoor GroenLinks verantwoordelijkheid draagt. Dit wordt beschouwd als een aanvaardbaar risico, mede omdat debetstanden niet zijn toegestaan. Doorbelastingen Vanaf 2008 worden de doorbelaste kosten naar het Wetenschappelijk Bureau berekend aan de hand van het aantal fte s per 1 januari van het boekjaar, conform de afgesloten kostenpoolingsovereenkomst. 15

18 TOELICHTING OP DE BALANS VASTE ACTIVA MATERIELE VASTE ACTIVA Totaal Inventaris Automatisering Stand per 1 januari 2010 Aanschafwaarde Cumulatieve afschrijving Boekwaarde Mutaties in boekjaar Investeringen Desinvestering/volledig afgeschreven Afschrijving desinvesteringen (vrijval) Afschrijvingen Stand per 31 december 2010 Aanschafwaarde Cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde Afschrijvingspercentage % Inventaris 25% Automatisering 25-33% Telefooncentrale 50% VLOTTENDE ACTIVA VORDERINGEN Debiteuren Stand conform administratie per 31 december Voorziening dubieuze debiteuren Totaal Bovengenoemde debiteuren betreffen voornamelijk vorderingen op fracties inzake verrekening van lonen van fractieassistenten. Overige vorderingen en overlopende activa Rekening courant Wetenschappelijk Bureau Nog te ontvangen subsidie ministerie Nog te ontvangen rente Waarborgsommen Vooruitbetaalde bedragen Overige vorderingen Totaal

19 LIQUIDE MIDDELEN Postbank; rekeningen-courant Triodos; rekening-courant Postbank; spaarrekeningen Triodos; deposito rekeningen 0 45 ASN Bank Kas/kruisposten Totaal Bovengenoemde liquide middelen zijn vrij opneembaar. De deposito rekeningen bij de Triodos bank zijn opgeheven en het geld staat tegen een hoger rentepercentage bij de ASN bank. 17

20 EIGEN VERMOGEN Algemene reserve Bestemmingsreserves Saldo per 31 december Algemene reserve Saldo per 1 januari Resultaat Stand per 31 december De beoordeling of de grootte van de algemene reserve voldoende is, vindt aan de hand van de volgende berekening plaats. Eenderde van de verwachte personeelskosten van het komend jaar: Eenderde van de verwachte huisvestingskosten van het komend jaar: Een buffer van voor tussentijdse verkiezingen: Minimale omvang van de algemene reserve: De algemene reserve voldoet aan de eisen die intern zijn vastgesteld ten aanzien van de minimaal benodigde omvang. Bestemmingsreserves Stand per Onttrekkingen Toevoeging Stand per Lasten Vrijval Sociale reserve Afdelingsreserve Algemeen toegewezen reserve bestaande uit: Politiek personeelsbeleid Extra kosten congressen Vervanging personeel bij ziekte Zichtbaarheid GroenLinks Website Global Greens Samengaan WB-SDS Bijeenkomst Zin in 3 maart Inruilregeling campagnemateriaal Overschot ledenwerfactie Inhuur externen Inhuur externen reorganisatie Communicatie Kunduz Totaal Sociale reserve In de rechtspositieregeling van GroenLinks is een aantal reserveringen ten behoeve van de medewerkers opgenomen. Voor de financiering van deze en andere reserveringen is de sociale reserve bestemd. 18

STICHTING WETENSCHAPPELIJK BUREAU GROENLINKS UTRECHT FINANCIEEL JAARVERSLAG 2012

STICHTING WETENSCHAPPELIJK BUREAU GROENLINKS UTRECHT FINANCIEEL JAARVERSLAG 2012 STICHTING WETENSCHAPPELIJK BUREAU GROENLINKS UTRECHT FINANCIEEL JAARVERSLAG 2012 Postadres Postbus 8008 3503 RA Bezoekadres Oudegracht 312-3511 PK www.groenlinks.nl E info@groenlinks.nl T 030 2399900 -

Nadere informatie

Vereniging Sociaal Verhaal. Noordwal EA DEN HAAG JAARREKENING 2016

Vereniging Sociaal Verhaal. Noordwal EA DEN HAAG JAARREKENING 2016 Vereniging Sociaal Verhaal Noordwal 10 2513 EA DEN HAAG JAARREKENING 2016 INHOUDSOPGAVE JAARREKENING 2016 JAARVERSLAG 1 JAARREKENING A. Balans per 31 december 2016 2 B. Staat van baten en lasten 2016 4

Nadere informatie

VERENIGING GROENLINKS UTRECHT JAARRAPPORT 2013

VERENIGING GROENLINKS UTRECHT JAARRAPPORT 2013 VERENIGING GROENLINKS UTRECHT JAARRAPPORT 2013 Postadres Postbus 8008 3500 RA Bezoekadres Oudegracht 312 3511 PK www.groenlinks.nl E info@groenlinks.nl T 030 2399900 F 030 2300342 INHOUD RAPPORT BLZ. Jaarverslag

Nadere informatie

Stichting ProSea Marine Education Drieharingstraat 25 3511 BH Utrecht. Rapport inzake de jaarrekening 2012

Stichting ProSea Marine Education Drieharingstraat 25 3511 BH Utrecht. Rapport inzake de jaarrekening 2012 Drieharingstraat 25 3511 BH Utrecht Rapport inzake de jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Pagina Accountantsrapport Samenstellingsverklaring 1 Algemeen 2 Resultaten 2 Financiële positie 3 Jaarrekening Balans

Nadere informatie

STICHTING WETENSCHAPPELIJK BUREAU GROENLINKS UTRECHT FINANCIEEL JAARVERSLAG 2015

STICHTING WETENSCHAPPELIJK BUREAU GROENLINKS UTRECHT FINANCIEEL JAARVERSLAG 2015 STICHTING WETENSCHAPPELIJK BUREAU GROENLINKS UTRECHT FINANCIEEL JAARVERSLAG 2015 Postadres Postbus 8008 3503 RA Bezoekadres Oudegracht 312-3511 PK www.groenlinks.nl E info@groenlinks.nl T 030 2399900 -

Nadere informatie

STICHTING FOODWATCH NEDERLAND TE AMSTERDAM

STICHTING FOODWATCH NEDERLAND TE AMSTERDAM Balans 31 dec 2014 STICHTING FOODWATCH NEDERLAND TE AMSTERDAM JAARREKENING 2014 Balans 31 dec 2014 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (NA RESULTAATBESTEMMING) ACTIVA 31 december 2014 31 december 2013 VASTE ACTIVA

Nadere informatie

Financieel verslag 2012. Stichting Tuin Laag Oorsprong. Oosterbeek

Financieel verslag 2012. Stichting Tuin Laag Oorsprong. Oosterbeek Financieel verslag 2012 Stichting Tuin Laag Oorsprong Oosterbeek Inhoud Jaarrekening 2 Balans per 31 december 2011 3 Staat van baten en lasten over 2012 5 Toelichting op de balans en staat van baten en

Nadere informatie

Stichting Instituut Fondsenwerving. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2014

Stichting Instituut Fondsenwerving. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2014 Stichting Instituut Fondsenwerving gevestigd te Utrecht Rapport inzake de Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Bestuursverslag 3 Jaarrekening Balans per 31 december 2014 5 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Rapport Aan het Curatorium van de Dr. Wiardi Beckman Stichting, Den Haag inzake de jaarrekening 2014. Jaarrekening 2014

Rapport Aan het Curatorium van de Dr. Wiardi Beckman Stichting, Den Haag inzake de jaarrekening 2014. Jaarrekening 2014 Rapport Aan het Curatorium van de Dr. Wiardi Beckman Stichting, Den Haag inzake de jaarrekening 2014 Jaarrekening 2014 Den Haag, 18 mei 2015 Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening 2014 Balans op 31 december

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARRAPPORT 2015 MR. G. GROEN VAN PRINSTERERSTICHTING AMERSFOORT

FINANCIEEL JAARRAPPORT 2015 MR. G. GROEN VAN PRINSTERERSTICHTING AMERSFOORT FINANCIEEL JAARRAPPORT 2015 MR. G. GROEN VAN PRINSTERERSTICHTING AMERSFOORT Pagina 1 van 9 INHOUDSOPGAVE Balans per 31 december 2015 3 Staat van baten en lasten 2015 4 Grondslagen voor de waardering 5

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARRAPPORT 2014 STICHTING EXPLOITATIE MUSEUM ELISABETH WEESHUIS TE CULEMBORG

FINANCIEEL JAARRAPPORT 2014 STICHTING EXPLOITATIE MUSEUM ELISABETH WEESHUIS TE CULEMBORG FINANCIEEL JAARRAPPORT 2014 STICHTING EXPLOITATIE MUSEUM ELISABETH WEESHUIS TE CULEMBORG INHOUDSOPGAVE FINANCIEEL JAARRAPPORT 2014 VAN STICHTING EXPLOITATIE MUSEUM ELISABETH WEESHUIS TE CULEMBORG ACCOUNTANTSRAPPORT

Nadere informatie

De Nederlandse Vegetariërsbond Minahassastraat RS AMSTERDAM JAARVERSLAG RAPPORT Inzake jaarverslag

De Nederlandse Vegetariërsbond Minahassastraat RS AMSTERDAM JAARVERSLAG RAPPORT Inzake jaarverslag De Nederlandse Vegetariërsbond Minahassastraat 1 1094 RS AMSTERDAM JAARVERSLAG 2016 RAPPORT Inzake jaarverslag 2016 30-05-2017-1 De Nederlandse Vegetariërsbond AMSTERDAM JAARVERSLAG 2016 INHOUD Paginanummer

Nadere informatie

Stichting Filmhuis Gouda

Stichting Filmhuis Gouda Stichting Filmhuis Gouda Rapport inzake de jaarrekening Gouda, 9 maart 2015 Dit rapport heeft 9 pagina s V.6.0222/ 0 Inhoudsopgave Rapport Balans per 31 december Staat van baten en lasten over Staat van

Nadere informatie

Financiële rapportage 2012

Financiële rapportage 2012 Financiële rapportage 212 Stichting De Brug Datum: 4-12-213 Valutaeenheid: EUR Inhoudsopgave Pag. Voorblad Stichting en samenstelling bestuur Balans Winst- en verliesrekening Toelichting op de balans Ondertekening

Nadere informatie

Stichting Filmhuis Gouda

Stichting Filmhuis Gouda Stichting Filmhuis Gouda Rapport inzake de jaarrekening Gouda, 28 maart 2016 Dit rapport heeft 9 pagina s Inhoudsopgave Rapport Balans per 31 december 2 Staat van baten en lasten over 3 Staat van herkomst

Nadere informatie

VERENIGING GROENLINKS UTRECHT JAARRAPPORT 2014

VERENIGING GROENLINKS UTRECHT JAARRAPPORT 2014 VERENIGING GROENLINKS UTRECHT JAARRAPPORT 2014 Postadres Postbus 8008 3500 RA Bezoekadres Oudegracht 312 3511 PK www.groenlinks.nl E info@groenlinks.nl T 030 2399900 F 030 2300342 INHOUD RAPPORT BLZ. Jaarverslag

Nadere informatie

Stichting CHAVAH. Jaarrekening. Stichting CHAVAH

Stichting CHAVAH. Jaarrekening. Stichting CHAVAH Jaarrekening Stichting CHAVAH 2015 1 Inhoudsopgave BESTUURSVERSLAG 3 JAARREKENING 2015 6 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 7 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2014-15 8 TOELICHTING BEHORENDE TOT DE JAARREKENING 2015

Nadere informatie

Financieel verslag 2013. Stichting Tuin Laag Oorsprong. Oosterbeek

Financieel verslag 2013. Stichting Tuin Laag Oorsprong. Oosterbeek Financieel verslag 2013 Stichting Tuin Laag Oorsprong Oosterbeek Inhoud Jaarrekening Balans per 31 december 2013 3 Staat van baten en lasten over 2013 5 Toelichting op de balans en staat van baten en lasten

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARRAPPORT 2012 MR. G. GROEN VAN PRINSTERERSTICHTING AMERSFOORT

FINANCIEEL JAARRAPPORT 2012 MR. G. GROEN VAN PRINSTERERSTICHTING AMERSFOORT FINANCIEEL JAARRAPPORT 2012 MR. G. GROEN VAN PRINSTERERSTICHTING AMERSFOORT Pagina 1 van 9 INHOUDSOPGAVE Balans per 31 december 2012 3 Staat van baten en lasten 2012 4 Grondslagen voor de waardering 5

Nadere informatie

Financiële rapportage 2014

Financiële rapportage 2014 Financiële rapportage 214 Stichting De Brug Datum: 14-4-215 Valutaeenheid: EUR Inhoudsopgave Pag. Voorblad Stichting en samenstelling bestuur Balans Winst- en verliesrekening Toelichting op de balans Ondertekening

Nadere informatie

Stichting Kennisbank Filantropie Hilversum. Jaarrapport 2013

Stichting Kennisbank Filantropie Hilversum. Jaarrapport 2013 Hilversum Jaarrapport 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSRAPPORT 2 Resultatenanalyse 3 FINANCIEEL VERSLAG JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2013 4 2 Staat van baten en lasten over 2013 5 3 Grondslagen

Nadere informatie

Inhoudsopgave 1. Algemene gegevens 2. Resultatenanalyse 3. Financiële positie 4. Fiscale positie 6. Balans per 31 december 2013 7

Inhoudsopgave 1. Algemene gegevens 2. Resultatenanalyse 3. Financiële positie 4. Fiscale positie 6. Balans per 31 december 2013 7 INHOUDSOPGAVE Rapport Inhoudsopgave 1 Algemene gegevens 2 Resultatenanalyse 3 Financiële positie 4 Fiscale positie 6 Jaarrekening Balans per 31 december 2013 7 Winst- en verliesrekening over 2013 9 Grondslagen

Nadere informatie

Stichting Kennisbank Filantropie Hilversum. Jaarrapport 2014

Stichting Kennisbank Filantropie Hilversum. Jaarrapport 2014 Hilversum Jaarrapport 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 2 Resultatenanalyse 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 4 2 Staat van baten en lasten over 2014 5 3 Grondslagen voor waardering

Nadere informatie

Stichting Stéphanos. Jaarrapport 2015

Stichting Stéphanos. Jaarrapport 2015 Stichting Stéphanos Jaarrapport 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina A Balans per 31 december 2015 3 B Staat van baten en lasten over 2015 4 C Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 D Toelichting op de

Nadere informatie

STICHTING SING gevestigd te DEN HAAG. Jaarrekening 2013

STICHTING SING gevestigd te DEN HAAG. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Nummer Kamer van Koophandel: 27318330 Datum: 25 maart 2014 Aantal exemplaren: 7 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina Jaarverslag Opdracht 3 Financiële positie 4 Bespreking van de resultaten

Nadere informatie

STICHTING NEDERLANDS GEREFORMEERD JEUGDWERK

STICHTING NEDERLANDS GEREFORMEERD JEUGDWERK STICHTING NEDERLANDS GEREFORMEERD JEUGDWERK JAARREKENING 2014 EN BEGROTING 2015 INHOUDSOPGAVE Balans 3 Exploitatierekening 4 Toelichting op de balans 5 Toelichting op de exploitatierekening 7 Begroting

Nadere informatie

STICHTING FOODWATCH NEDERLAND TE AMSTERDAM JAARREKENING 2015

STICHTING FOODWATCH NEDERLAND TE AMSTERDAM JAARREKENING 2015 STICHTING FOODWATCH NEDERLAND TE AMSTERDAM JAARREKENING 2015 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (NA RESULTAATBESTEMMING) ACTIVA 31 dec 15 31 dec 14 VASTE ACTIVA Immateriële vaste activa Software 15.361 6.357

Nadere informatie

Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013

Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013 Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 1 1. Opdracht 2 2. Resultaat 3 3. Vermogenspositie Jaarstukken 2013 Jaarrekening

Nadere informatie

Financiele gegevens 2014. Stichting Hospice Hoeksche Waard

Financiele gegevens 2014. Stichting Hospice Hoeksche Waard Financiele gegevens 2014 Stichting Hospice Hoeksche Waard BALANS PER 31 DECEMBER 2014 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 488.106 Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa 104.201 Liquide

Nadere informatie

Rapport. uitgebracht aan: de directie van. Stichting PLANETART. te Hengelo. inzake. de jaarrekening 2013

Rapport. uitgebracht aan: de directie van. Stichting PLANETART. te Hengelo. inzake. de jaarrekening 2013 Rapport uitgebracht aan: de directie van Stichting PLANETART te Hengelo inzake de jaarrekening 2013 Datum:27 juni 2014 De Graaf Accountancy E-mail: info@degraafra.nl Internet: www.degraafra.nl Bezoekadres:

Nadere informatie

Jaarverslaggeving 2014. Stichting Steun Thuis in West

Jaarverslaggeving 2014. Stichting Steun Thuis in West Jaarverslaggeving 2014 Stichting Steun Thuis in West Inhoudsopgave Bladzij Onderwerp 1 Bestuursverslag 2 Vaststelling van het jaarverslag 3 Balans 4 Rekening van baten en lasten 5 Kasstroomoverzicht 6

Nadere informatie

VERENIGING GROENLINKS UTRECHT JAARRAPPORT 2012

VERENIGING GROENLINKS UTRECHT JAARRAPPORT 2012 VERENIGING GROENLINKS UTRECHT JAARRAPPORT 2012 Postadres Postbus 8008 3500 RA Bezoekadres Oudegracht 312 3511 PK www.groenlinks.nl E info@groenlinks.nl T 030 2399900 F 030 2300342 INHOUD RAPPORT BLZ. Jaarverslag

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Inloophuis Gelderse Vallei. "Toon Hermans Huis Ede"

Jaarrekening Stichting Inloophuis Gelderse Vallei. Toon Hermans Huis Ede Jaarrekening 2016 Stichting Inloophuis Gelderse Vallei "Toon Hermans Huis Ede" INHOUDSOPGAVE Pagina Jaarverslag Statutaire naam, vestigingsplaats en rechtsvorm 3 Omschrijving van de doelstelling 3 Samenstelling

Nadere informatie

Balans per 31 december 2015

Balans per 31 december 2015 Balans per 31 december 2015 (voor verwerken resultaatbestemming) Actief Vaste activa Materiële vaste activa 1] 3.857 5.149 3.857 5.149 Vlottende activa Voorraden 2] 0 11.881 Vorderingen 3] 244 1.096 Overlopende

Nadere informatie

Stichting Jazz Orchestra of the Concertgebouw gevestigd te Amsterdam. Jaarverslag 2014

Stichting Jazz Orchestra of the Concertgebouw gevestigd te Amsterdam. Jaarverslag 2014 Stichting Jazz Orchestra of the Concertgebouw gevestigd te Jaarverslag 2014 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december 2014 3 1.2 Staat van baten en lasten over 2014 5 1.3 Grondslagen

Nadere informatie

Financiële verantwoording 2012

Financiële verantwoording 2012 Financiële verantwoording 2012 Inhoudsopgave Jaarrekening 2012 Balans per 31 december 2012 2 Rekening van baten en lasten over 2012 3 Algemene toelichting 4 Toelichting op de balans per 31 december 2012

Nadere informatie

Stichting Jazz Orchestra of the Concertgebouw gevestigd te Amsterdam. Jaarverslag 2016

Stichting Jazz Orchestra of the Concertgebouw gevestigd te Amsterdam. Jaarverslag 2016 Stichting Jazz Orchestra of the Concertgebouw gevestigd te Jaarverslag 2016 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december 2016 3 1.2 Staat van baten en lasten over 2016 5 1.3 Grondslagen

Nadere informatie

Stichting Stad & Natuur Almere gevestigd te Almere. Jaarrekening 2013

Stichting Stad & Natuur Almere gevestigd te Almere. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Nummer Kamer van Koophandel: 32148926 Datum: Opgesteld door: 28 mei 2014 Saskia van Haga Aantal exemplaren: 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina Jaarverslag Financiële positie 3 Bespreking

Nadere informatie

Maculadegeneratie Vereniging Nederland Utrecht Jaarrekening 2014

Maculadegeneratie Vereniging Nederland Utrecht Jaarrekening 2014 Maculadegeneratie Vereniging Nederland Utrecht Jaarrekening 2014 Culemborg, 5 maart 2015 Rapport betreffende de jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE Pag. Voorwoord 1. JAARREKENING 2014 Samenstellingsverklaring

Nadere informatie

Balans en resultatenrekening 2013 Impuls

Balans en resultatenrekening 2013 Impuls Balans en resultatenrekening 2013 Impuls Resultaten: Het boekjaar 2013 is afgesloten met een verlies van 2.131 Terwijl het boekjaar 2012 is afgesloten met een winst van 40.301, hoofdzakelijk ontstaan door

Nadere informatie

VERENIGING BWT NEDERLAND TE 'S-GRAVENHAGE JAARREKENING 2010

VERENIGING BWT NEDERLAND TE 'S-GRAVENHAGE JAARREKENING 2010 VERENIGING BWT NEDERLAND TE 'S-GRAVENHAGE JAARREKENING 2010 Vereniging BWT Nederland p/a Galvanistraat 1 6716 AE Ede Doetinchem, 09 juni 2011 Geachte bestuursleden, Ingevolge uw opdracht is de de jaarrekening

Nadere informatie

Stichting Inlichtingenbureau. Financiële rapportage. 2 e kwartaal 2004

Stichting Inlichtingenbureau. Financiële rapportage. 2 e kwartaal 2004 Stichting Inlichtingenbureau Inhoudsopgave 1. Balans per 30 juni 2004-08-06 3 2. Resultatenrekening per 30 juni 2004 4 3. Toelichting Balans 5 3.1 Algemeen 3.2 Grondslagen 3.3 Activa 6 3.4 Passiva 7 3.5

Nadere informatie

31 december Vorderingen (1) Overige vorderingen en overlopende activa Liquide middelen (2)

31 december Vorderingen (1) Overige vorderingen en overlopende activa Liquide middelen (2) JAARREKENING BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na bestemming voordelig exploitatiesaldo) (Toelichting) 31 december 2015 31 december 2014 ACTIVA Vlottende activa Vorderingen (1) Overige vorderingen en overlopende

Nadere informatie

Stichting Martinikerk Groningen Martinikerkhof 3 9712 JG Groningen Rapport inzake de jaarrekening 2014

Stichting Martinikerk Groningen Martinikerkhof 3 9712 JG Groningen Rapport inzake de jaarrekening 2014 Martinikerkhof 3 9712 JG kerkelijk bureau Protestantse Gemeente te, 14 juli 2015 AdV/PGG Inhoudsopgave Pagina 1. Rapport kerkelijk bureau PGG 1.1 Opdracht 2 1.2 Algemeen 2 1.3 Resultaten 3 1.4 Financiële

Nadere informatie

1. Financiële uitkomsten 2015

1. Financiële uitkomsten 2015 1. Financiële uitkomsten Vereniging Jonge Democraten, exclusief de afdelingen Het jaar sluit af met een positief resultaat van 52.784 tegenover een begroot positief resultaat van 6.500. Dit hogere resultaat

Nadere informatie

1. Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming)

1. Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming) 1. Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming) Activa Referentie 31 december 2015 31 december 2014 (in euro's) Vaste activa 4.5.1 Materiele vaste activa 381 8.420 Vlottende activa

Nadere informatie

Inloophuizen en Psycho-oncologische centra Samenwerking en Ondersteuning

Inloophuizen en Psycho-oncologische centra Samenwerking en Ondersteuning Inloophuizen en Psycho-oncologische centra Samenwerking en Ondersteuning Jaarrekening 2015 Toelichting op de resultatenrekening 2015 Inkomsten De activiteiten van Stichting IPSO worden voornamelijk op

Nadere informatie

Materiële vaste activa Gebouwen 125.485 286.809 Muziekinstrumenten 18.683 173 Vervoermiddelen 2.936 -

Materiële vaste activa Gebouwen 125.485 286.809 Muziekinstrumenten 18.683 173 Vervoermiddelen 2.936 - Bijlage 4.2 bij rapport d.d. 30 september 2013 4.2 GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER () A C T I V A 31-12- 31-12- VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Gebouwen 125.485 286.809 Muziekinstrumenten 18.683

Nadere informatie

JAARCIJFERS 2012. Stichting De Noodkreet Wolfstraat 99 5701 JC Helmond

JAARCIJFERS 2012. Stichting De Noodkreet Wolfstraat 99 5701 JC Helmond JAARCIJFERS 2012 Stichting De Noodkreet Wolfstraat 99 5701 JC Helmond Aan het bestuur van Stichting De Noodkreet Wolfstraat 99 5701 JC Helmond Helmond, 21 mei 2013 Geachte leden van het bestuur, Met genoegen

Nadere informatie

Inhoudsopgave Pagina Pagina

Inhoudsopgave Pagina Pagina Inhoudsopgave Pagina Pagina 1 Algemeen 2 1.1 Toelichting op de jaarrekening 3 2 Jaarrekening 4 2.1 Balans per 31 december 2012 5 2.2 Winst- en verliesrekening over 2012 7 2.3 Toelichting op de balans 8

Nadere informatie

Vorderingen (2) Debiteuren 25.947 23.609 Pensioenen 1.244 - Overlopende activa 18.213 7.088 45.404 30.697

Vorderingen (2) Debiteuren 25.947 23.609 Pensioenen 1.244 - Overlopende activa 18.213 7.088 45.404 30.697 Balans per 31 december 2014 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na winstbestemming) 31 december 2014 31 december 2013 ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa (1) Machines en inventaris 18.985 14.171 VLOTTENDE

Nadere informatie

Jaarrekening. Pinstergemeente Filadelfia, Deventer. Inhoudsopgave

Jaarrekening. Pinstergemeente Filadelfia, Deventer. Inhoudsopgave Jaarrekening Pinstergemeente Filadelfia, Inhoudsopgave Jaarrekening 1. Balans per 31 december 2014 2 2. Staat van baten en lasten over 2014 3 3. Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 4 4. Toelichting

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2014 19 maart 2015

FINANCIEEL VERSLAG 2014 19 maart 2015 FINANCIEEL VERSLAG 2014 19 maart 2015 Stichting Eigenwijks Jan Tooropstraat 6 1062 BM Amsterdam 2.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (x 1) (na resultaatbestemming) ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa

Nadere informatie

De Nederlandse Vegetariërsbond. Jaarrekening 2013

De Nederlandse Vegetariërsbond. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 concept 30 mei 2014 Vermogensopstelling per 31 december 2013 ACTIVA 31 december 2013 31 december 2012 Vaste Activa Materiële vaste activa 2.320 2.246 Financiële vaste activa 300.969 299.675

Nadere informatie

Stichting Leergeld Tilburg Postbus 178 5004 AD TILBURG. Betreft: Financieel verslag 2013

Stichting Leergeld Tilburg Postbus 178 5004 AD TILBURG. Betreft: Financieel verslag 2013 Stichting Leergeld Tilburg Postbus 178 5004 AD TILBURG Betreft: Financieel verslag 2013 Inhoudsopgave Behorende bij het financieel verslag 2013 de dato 11 april 2014 van Stichting Leergeld Tilburg, Postbus

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Open Mind Amsterdam. Inhoudsopgave:

Jaarrekening Stichting Open Mind Amsterdam. Inhoudsopgave: Jaarrekening 2015 Stichting Open Mind Amsterdam Inhoudsopgave: 1. Balans per 31 december 2015 2. Staat van baten en lasten over 2015 3. Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 4. Toelichting op

Nadere informatie

Stichting Cultuurkust, Harderwijk. Jaarrekening over het boekjaar 2013

Stichting Cultuurkust, Harderwijk. Jaarrekening over het boekjaar 2013 Stichting Cultuurkust, Harderwijk Jaarrekening over het boekjaar 2013 Inhoudsopgave A. Balans per 31 december 2013 B. Staat van baten en laten over het jaar 2013 C. Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Stichting De Jonge Onderzoekers. Jaarrekening 2013

Stichting De Jonge Onderzoekers. Jaarrekening 2013 Stichting De Jonge Onderzoekers Jaarrekening 2013 1 Balans per 31 december 2013 ACTIEF VASTE ACTIVA Materiële vaste activa 1 Toelichting 31 december 2013 31 december 2012 Bedrijfsgebouwen en terreinen

Nadere informatie

FINANCIËLE VERANTWOORDING STICHTING TOON HERMANS HUIS ROERMOND 2015

FINANCIËLE VERANTWOORDING STICHTING TOON HERMANS HUIS ROERMOND 2015 FINANCIËLE VERANTWOORDING STICHTING TOON HERMANS HUIS ROERMOND 2015 Stichting Toon Hermans Huis Roermond Balans per 31 december 2015 Activa Passiva Materiele vaste activa Stichtingsvermogen 180.094 55.446

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2014. van STICHTING BLAUWE MAAN. Steunpunt slachtoffers seksueel misbruik. Tilburg

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2014. van STICHTING BLAUWE MAAN. Steunpunt slachtoffers seksueel misbruik. Tilburg FINANCIEEL JAARVERSLAG 2014 van STICHTING BLAUWE MAAN Steunpunt slachtoffers seksueel misbruik Tilburg 30 maart 2015 INHOUDSOPGAVE 1 JAARVERSLAG 1.1 Inleiding 3 1.2 Organisatie en bestuur 3 1.3 Activiteiten

Nadere informatie

Stichting Corantijn Utrechtseweg 73 3818 EB Amersfoort. Rapport inzake de jaarrekening 2009

Stichting Corantijn Utrechtseweg 73 3818 EB Amersfoort. Rapport inzake de jaarrekening 2009 Utrechtseweg 73 3818 EB Amersfoort Rapport inzake de jaarrekening 2009 Inhoudsopgave Pagina Accountantsrapport Beoordelingsverklaring 1 Algemeen 2 Resultaten 3 Financiële positie 4 Staat van herkomst en

Nadere informatie

VAN SLAGEREN Administratieve Dienstverlening

VAN SLAGEREN Administratieve Dienstverlening VAN SLAGEREN Administratieve Dienstverlening Groenland 17 Beconnummer 316076 7908 RC Inschr. K.v.K. nr. 04028272 Tel. 0528-27 21 56 E-mail : admin@vanslageren.nl ING : NL04 INGB 0001 9579 90 ABN Amro :

Nadere informatie

STICHTING INDISCH HERINNERINGSCENTRUM TE ARNHEM JAARREKENING

STICHTING INDISCH HERINNERINGSCENTRUM TE ARNHEM JAARREKENING JAARREKENING BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (voor voorgestelde resultaatbestemming) 31-12-16 31-12-15 ACTIEF VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Inventaris (1) 1.407 3.857 VLOTTENDE ACTIVA (loopptijd korter

Nadere informatie

Financiele gegevens Stichting Hospice Hoeksche Waard

Financiele gegevens Stichting Hospice Hoeksche Waard Financiele gegevens 2013 Stichting Hospice Hoeksche Waard BALANS PER 31 DECEMBER 2013 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 515.767 Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa 43.733 Liquide

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2016

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2016 STICHTING STADSPIJPERS VAN 's-hertogenbosch FINANCIEEL JAARVERSLAG 2016 INHOUDSOPGAVE Algemeen 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2 Exploitatierekening 3 Toelichting algemeen 4 Toelichting op de balans

Nadere informatie

ACTIVA Vaste activa Financiele vaste activa 1.815 6.021. Voorraden 1.049 1.221

ACTIVA Vaste activa Financiele vaste activa 1.815 6.021. Voorraden 1.049 1.221 09-03-15 Balans van de Stichting Bureau Discriminatie Zaken Zaanstreek-Waterland 31-12-14 31-12-13 ACTIVA Vaste activa Financiele vaste activa 1.815 6.021 Voorraden 1.049 1.221 Te ontvangen rente 1.127

Nadere informatie

Stichting Merkaz. Utrecht. Financieel verslag 2012

Stichting Merkaz. Utrecht. Financieel verslag 2012 Stichting Merkaz Utrecht Financieel verslag 2012 Inhoudsopgave Pagina Jaarverslag Financiële positie 3 Meerjarenoverzicht 4 Kengetallen 4 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 6 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Campagne tegen Wapenhandel A. Spenglerstraat NH Amsterdam RAPPORT OVER HET BOEKJAAR 2012

Campagne tegen Wapenhandel A. Spenglerstraat NH Amsterdam RAPPORT OVER HET BOEKJAAR 2012 Campagne tegen Wapenhandel A. Spenglerstraat 71 1054 NH Amsterdam RAPPORT OVER HET BOEKJAAR 2012 Inhoudsopgave Samenstellingsverklaring 3 Resultaatvergelijking 4 Balans 5 Staat van baten en lasten 6 Toelichting

Nadere informatie

Boslaan CH Zeist Jaarrekening 2016

Boslaan CH Zeist  Jaarrekening 2016 Boslaan 15 3701 CH Zeist www.antroposana.nl Jaarrekening 2016 Inhoudsopgave Inleiding 3 Algemene toelichting 4 Waarderingsgrondslagen 4 Algemeen 4 Grondslagen van resultaatbepaling 4 Algemeen 4 Afschrijvingen

Nadere informatie

Accountantsrapport 2011 van. Samenwerkingsverband VO Brabant NO. Oss

Accountantsrapport 2011 van. Samenwerkingsverband VO Brabant NO. Oss Accountantsrapport 2011 van Samenwerkingsverband VO Brabant NO Oss INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSRAPPORT 1 Opdracht 2 2 Ontbreken van de verklaring 2 3 Algemeen 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Jaarrekening. Stichting Geboren Om Vrij Te Zijn te Aalten. Inhoudsopgave

Jaarrekening. Stichting Geboren Om Vrij Te Zijn te Aalten. Inhoudsopgave Jaarrekening te Inhoudsopgave Jaarrekening 1. Balans per 31 december 2012 2 2. Staat van baten en lasten over 2012 3 3. Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 4 4. Toelichting op de balans per

Nadere informatie

Jaarrekening 2015. Stichting Vrijwilligers Terminale Zorg Oost Achterhoek Gevestigd te Winterswijk

Jaarrekening 2015. Stichting Vrijwilligers Terminale Zorg Oost Achterhoek Gevestigd te Winterswijk Jaarrekening 2015 Balans Staat van baten en lasten Toelichting op de balans en de Staat van baten en lasten 1 Balans per 31 december 2015 Actief 31.12.2015 31.12.2014 Vaste activa Materiële vaste activa

Nadere informatie

Stichting Erfgoed Kollumerland en Nieuwkruisland. Jaarrekening 2014

Stichting Erfgoed Kollumerland en Nieuwkruisland. Jaarrekening 2014 Jaarrekening 2014 Alfa Accountants en Adviseurs B.V. Postbus 80 9285 ZW Buitenpost Telefoon: 088 2532400 E-mail: buitenpost@alfa.nl Inhoudsopgave Pagina Accountantsverslag Samenstellingsverklaring 2 Resultaten

Nadere informatie

Stichting Jazz Orchestra of the Concertgebouw gevestigd te Amsterdam. Jaarverslag 2013

Stichting Jazz Orchestra of the Concertgebouw gevestigd te Amsterdam. Jaarverslag 2013 Stichting Jazz Orchestra of the Concertgebouw gevestigd te Jaarverslag 2013 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december 2013 3 1.2 Staat van baten en lasten over 2013 5 1.3 Grondslagen

Nadere informatie

Activa Materiële vaste activa Vorderingen Omzetbelasting Overige vorderingen en Overlopende activa

Activa Materiële vaste activa Vorderingen Omzetbelasting Overige vorderingen en Overlopende activa te BALANS PER 31 DECEMBER 2012 (2011) (Na voorgestelde resultaatbestemming) Activa 2012 2011 Vaste Activa Materiële vaste activa -- -- Vlottende Activa Vorderingen Omzetbelasting 801 808 Overige vorderingen

Nadere informatie

Vorderingen Partij van de Arbeid rekening-courant 150.847 91.105. Liquide middelen (2) 65.028 35.336 65.028 35.336. Totaal activa 257.911 217.

Vorderingen Partij van de Arbeid rekening-courant 150.847 91.105. Liquide middelen (2) 65.028 35.336 65.028 35.336. Totaal activa 257.911 217. BALANS OP 31 DECEMBER 2011 ACTIVA 2011 2010 Vorderingen Partij van de Arbeid rekening-courant 150.847 91.105 Overige vorderingen en vooruitbetaald (1) 42.035 90.744 192.883 181.849 Liquide middelen (2)

Nadere informatie

Stichting Talentcoach. Amsterdam. Jaarrekening 2015

Stichting Talentcoach. Amsterdam. Jaarrekening 2015 Amsterdam Jaarrekening 2015 Inhoudsopgave: - Balans 2 - Staat van baten en lasten 3 - Kasstroomoverzicht 4 - Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening 5-6 - Toelichting balans 7-8 - Toelichting

Nadere informatie

Financieel verslag 2013

Financieel verslag 2013 Financieel verslag 2013 datum: juni 2014 Stichting Wij Allemaal 1 30-6-2014 Financieel verslag 2013 van Stichting WIJ Allemaal, gevestigd te Purmerend. INHOUD pagina Financieel verslag Staat van bezittingen

Nadere informatie

Stichting "De Kopermolen" Vaals. gevestigd te Vaals. Jaarrekening 2014

Stichting De Kopermolen Vaals. gevestigd te Vaals. Jaarrekening 2014 Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina Jaarstukken Jaarrekening Balans per 31 december 2014 3 Staat van baten en 2014 5 Waarderings- en resultaatbepalingsgrondslagen 6 8 13 Balans per 31

Nadere informatie

Balans per 31 december 2012

Balans per 31 december 2012 Balans per 31 december 2012 Activa 31-12-12 31-12-11 Materiële vaste activa - Verbouwingen 14.656 17.422 - Installaties 2.007 3.311 - Inventaris en apparatuur 7.478 9.189 - Automatisering 126 460 Vlottende

Nadere informatie

Directieverslag. Stichting Museum voor Religieuze Kunst

Directieverslag. Stichting Museum voor Religieuze Kunst Directieverslag Een uitgebreid directieverslag/activiteitenverslag ligt ter inzake ten kantore van de stichting. Uden, 9 september 2013 De Directie: 5 Balans per 31 december 2012 Vaste activa Materiële

Nadere informatie

Verslag 2014 Stichting Alpha-cursus Nederland Driebergen Stichting Alpha-cursus Nederland te Driebergen

Verslag 2014 Stichting Alpha-cursus Nederland Driebergen Stichting Alpha-cursus Nederland te Driebergen te Verslag inzake jaarstukken 2014 7 mei 2015 1 INHOUDSOPGAVE Pagina VERSLAG 2014 1 Algemeen 4 2 Medewerkers 5 3 Jaarverslag 5 4 Resultaatvergelijking 6 FINANCIEEL VERSLAG 2014 Jaarrekening 1 Balans per

Nadere informatie

STICHTING NEDERLANDS GEREFORMEERD JEUGDWERK

STICHTING NEDERLANDS GEREFORMEERD JEUGDWERK STICHTING NEDERLANDS GEREFORMEERD JEUGDWERK JAARREKENING 2015 EN BEGROTING 2016 INHOUDSOPGAVE Balans 3 Exploitatierekening 4 Toelichting op de balans 5 Toelichting op de exploitatierekening 7 Begroting

Nadere informatie

Rapportage le halfjaar 2016 Stichting Vrienden van Convivio

Rapportage le halfjaar 2016 Stichting Vrienden van Convivio Rapportage le halfjaar 216 Stichting Vrienden van Convivio Rapport inzake le halfjaar 216 Stichting Vrienden van Convivio Inhoud Algemeen Balans per 3juni 216 Rekening van baten en lasten over jan-juni

Nadere informatie

Inloophuizen en Psycho-oncologische centra Samenwerking en Ondersteuning. Jaarrekening 2016

Inloophuizen en Psycho-oncologische centra Samenwerking en Ondersteuning. Jaarrekening 2016 Inloophuizen en Psycho-oncologische centra Samenwerking en Ondersteuning Jaarrekening 2016 Balans per 31 december 2016 in Activa 31 december 2016 31 december 2015 Vaste Activa Inventaris 3.808 - Vlottende

Nadere informatie

Pink Fee. Bureau voor financieel en organisatie advies. Stichting Het Dagelijks Bestaan Jaarrekening 2012/2013

Pink Fee. Bureau voor financieel en organisatie advies. Stichting Het Dagelijks Bestaan Jaarrekening 2012/2013 Pink Fee Bureau voor financieel en organisatie advies Stichting Het Dagelijks Bestaan Jaarrekening 2012/2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 3 Balans per 31 augustus 2013 4 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

Samenvatting. Jaarrekening 2016 Evangelische Kerk de Pijler, Lelystad. Boekjaar t/m

Samenvatting. Jaarrekening 2016 Evangelische Kerk de Pijler, Lelystad. Boekjaar t/m Samenvatting Boekjaar 01-01-2016 t/m 31-12-2016 1 Inhoudsopgave 1. Balans per 31 december 2016... 3 2. Rekening van baten en lasten 2016... 4 3. Grondslagen voor de financiële verslaggeving... 5 3.1 Waarderingsgrondslagen...

Nadere informatie

Financieel verslag 2014. Nederlandse Bowling Federatie Veenendaal

Financieel verslag 2014. Nederlandse Bowling Federatie Veenendaal Financieel verslag 2014 Veenendaal Datum: 26 maart 2015 Inhoud Jaarrekening Pagina: Balans per 31 december 2014 2 Staat van baten en lasten over 2014 3 Algemene toelichting op de balans en staat van baten

Nadere informatie

Rapport aan het bestuur van Beroepsvereniging van Nederlandse Stedebouwkundigen en Planologen te Amsterdam. inzake jaarrekening 2012

Rapport aan het bestuur van Beroepsvereniging van Nederlandse Stedebouwkundigen en Planologen te Amsterdam. inzake jaarrekening 2012 Rapport aan het bestuur van Beroepsvereniging van Nederlandse Stedebouwkundigen en Planologen te Amsterdam inzake jaarrekening 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Accountantsrapport 1.1 Verklaring 2 2. Bestuursverslag

Nadere informatie

Stichting Steun Sonshine

Stichting Steun Sonshine Rapport inzake de jaarverslaggeving 2015 Inhoudsopgave Pagina 1. JAARREKENING 1.1 Balans per 31 december 2015 2 1.2 Staat van baten en lasten over 2015 4 1.3 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Stichting Sociaal/Medische Hulpverlening aan Oost-Europa. Jaarrekening 2012

Stichting Sociaal/Medische Hulpverlening aan Oost-Europa. Jaarrekening 2012 Stichting Sociaal/Medische Hulpverlening aan Oost-Europa Jaarrekening 2012 INHOUDSOPGAVE JAARREKENING Pagina 1. Balans per 31 december 2012 1 2. Staat van baten en lasten over 2012 2 3. Grondslagen voor

Nadere informatie

JAARREKENING Stichting Voedselbank Bommelerwaard Zaltbommel - 0 -

JAARREKENING Stichting Voedselbank Bommelerwaard Zaltbommel - 0 - JAARREKENING 2016 Stichting Voedselbank Bommelerwaard - 0 - Inhoudsopgave Algemeen 2 Grondslagen van waardering 3 4 Balans per 31 december 2016 5 Staat van baten en lasten over 2016 6 Toelichting op de

Nadere informatie

Stichting Zorgboerderij Den Hoet. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2012

Stichting Zorgboerderij Den Hoet. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2012 Stichting Zorgboerderij Den Hoet gevestigd te Utrecht Rapport inzake de Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2012 3 Staat van baten en lasten over 2012 5 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

TE KAMPEN RAPPORT INZAKE BOEKJAAR

TE KAMPEN RAPPORT INZAKE BOEKJAAR TE KAMPEN RAPPORT INZAKE BOEKJAAR 2014 INHOUDSOPGAVE Blz. Inhoudsopgave 1 Voorwoord 2 Jaarverslag bestuur 3 Balans per 31 december 2014 4 Winst- en Verliesrekening 2014 6 Waarderingsgrondslagen 7 Toelichting

Nadere informatie

Stichting Present Den Haag

Stichting Present Den Haag FINANCIELE CIJFERS 2016 (verkort) Stichting Present Den Haag Balans (na resultaatbestemming) Activa 31 december 2016 31 december 2015 Vaste activa Materiële vaste activa 2.4.1 2.280 2.884 Vlottende activa

Nadere informatie

Stichting LABYRINT-in PERSPECTIEF"

Stichting LABYRINT-in PERSPECTIEF Stichting LABYRINT-in PERSPECTIEF" Ondersteuning en empowerment voor familie en directbetrokkenen van mensen met psychische of psychiatrische problemen ook voor hen die vanwege overbelasting zelf psychische

Nadere informatie

Nederlandse Federatie van Ouders van Dove Kinderen FODOK Postbus GD Houten JAARREKENING 2015

Nederlandse Federatie van Ouders van Dove Kinderen FODOK Postbus GD Houten JAARREKENING 2015 Nederlandse Federatie van Ouders van Dove Kinderen FODOK Postbus 354 3990 GD Houten JAARREKENING 2015 INHOUDSOPGAVE Algemeen 1.1 Aard van de activiteiten 1 1.2 Inschrijving Kamer van Koophandel 1 1.3 Boekjaar

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Lage Beemden

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Lage Beemden Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Lage Beemden 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na winstbestemming) 31 december 2015 31 december 2014 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa (1) Inventaris 143.945

Nadere informatie

JAARREKENING 2014. Stichting Rechtswinkel Amsterdam

JAARREKENING 2014. Stichting Rechtswinkel Amsterdam 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Algemeen 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 5 2 Staat van baten en lasten 2014 6 3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

STG. ERFGOEDCENTRUM TONGERLOHUYS. Rapport inzake jaarstukken 2016

STG. ERFGOEDCENTRUM TONGERLOHUYS. Rapport inzake jaarstukken 2016 STG. ERFGOEDCENTRUM TONGERLOHUYS Rapport inzake jaarstukken 2016 Roosendaal, 28 maart 2017 Dit rapport omvat 13 pagina's (exclusief specificaties) INHOUDSOPGAVE Pagina ALGEMEEN 1 Bestuursverslag 4 1 BALANS

Nadere informatie