Onderzoeksopzet energie.tevreden.nl. Versie pagina 1 van 10

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderzoeksopzet energie.tevreden.nl. Versie 1.0 120711. pagina 1 van 10"

Transcriptie

1 Onderzoeksopzet energie.tevreden.nl Versie pagina 1 van 10

2 Inhoudsopgave Onderzoeksopzet 1. Doelstelling(en) onderzoek Opzet onderzoek Noodzaak tot zorgvuldige naleving onderzoeksopzet Algemene communicatie Verzamelen relevante respondentgegevens Exclusiecriteria Vragenlijst(en) Populatie en steekproef Klanten uitnodigen voor deelname aan het onderzoek Uitnodigen per Uitnodigen via een koppeling met een klantbeheersysteem Uitnodigen door een brief met code Uitnodigen via banners, widgets en links in mailings en op websites Herinnering versturen Spontane reacties via de website Controle op naleving onderzoeksopzet en betrouwbaarheid klantreacties Onderzoeksresultaten bekijken Rapportages Specifieke reacties opvolgen Triggers Verbetermogelijkheden identificeren en verbeteringen realiseren Publicatie onderzoeksresultaten a. Review richtlijnen & redactiebeleid Trainingen en workshops Aanvullende onderzoeken Servicedesk Tevreden.nl Onderzoeksteam energie.tevreden.nl Onderzoeksteam energiebedrijf... 9 Verklaring en ondertekening pagina 2 van 10

3 De onderzoeksopzet Dit document bevat algemene informatie over de onderzoeksopzet van het branchebrede platform energie.tevreden.nl en beschrijft de wijze waarop over het onderzoek naar klanten gecommuniceerd dient te worden. Indien u kiest voor een platform op maat, zal een op uw organisatie toegespitste onderzoeksopzet opgesteld worden. In de onderzoeksopzet wordt beschreven hoe contactgegevens worden verzameld, hoe de klanten uitgenodigd dienen te worden voor deelname aan het onderzoek. Daarnaast geeft dit document relevante uitleg over naleving van de onderzoeksopzet en hoe de onderzoeksresultaten gebruikt kunnen worden om verbeteringen binnen uw organisatie te realiseren. Dit beschrijvend document over de onderzoeksopzet dient door alle voor het onderzoek relevante medewerkers van uw energiebedrijf gelezen te worden. 1. Doelstelling(en) onderzoek De belangrijkste doelstellingen van het onderzoek zijn: 1. Kwaliteitsverbetering Het primaire doel van het onderzoek is om zicht op klantervaringen te bieden waarmee de kwaliteit van de dienstverlening aantoonbaar en klantgericht kan worden verbeterd. 2. Transparant maken van behaalde resultaten Het afgeleide doel is het transparanter maken van de prestaties van uw energiebedrijf. Het transparant maken van prestaties doet zich dankzij de ontwikkelingen op Internet steeds vaker voor. Het is verstandig als organisatie in te spelen op kansen die hieraan verbonden zijn, door zelf inzicht te krijgen in de ervaring van klanten en deze te publiceren. 2. Opzet onderzoek Energie.tevreden.nl is branche breed opgezet en wordt aan de hand van diverse standaard vragenlijsten doorlopend ingezet om onderzoek uit te voeren en klantervaringen te verzamelen. De volgende vragenlijsten worden op basis van de specifieke klant-contact-momenten ingezet: Voor de particuliere markt en voor de zakelijke markt: - Evaluatie na overstap - Evaluatie klantenservice - Periodieke evaluatie - Evaluatie na vertrek Deze onderzoeken worden door het energiebedrijf aan de klant gestuurd. De klanten worden door medewerkers van het energiebedrijf, via de website van de organisatie, via de energie.tevreden.nl en op basis van ondersteunend communicatiemateriaal op de hoogte gebracht over het onderzoek. Het onderzoek kent twee methoden voor het verzamelen van klantreacties. Methode 1 Spontaan, zonder uitnodiging. Klanten kunnen hun mening geven over iedere energieleverancier via de landingspagina op energie.tevreden.nl. Deze methode kent een lage response, maar biedt alle klanten op alle mogelijke momenten de gelegenheid om een terugkoppeling te geven. Deze methode kan onder de aandacht worden gebracht door klanten op te roepen ervaringen te delen via links op de websites van uw organisatie en in overig pagina 3 van 10

4 regulier communicatiemateriaal. Ook Tevreden.nl zal consumenten oproepen ervaringen met hun energieleverancier te delen. Methode 2 Re-actief, op uitnodiging. Respondenten worden per uitgenodigd voor deelname aan het onderzoek. Deze methode kent een hoge response, zeker indien het onderzoek op het juiste moment wordt uitgestuurd. Zo ontstaat een representatief, betrouwbaar en objectief beeld van de klantervaringen. Deze reacties worden na goedkeuring van onze redactie altijd gepubliceerd, tenzij uw als energiebedrijf in de publicatiemodule deze optie blokkeert. 3. Noodzaak tot zorgvuldige naleving onderzoeksopzet Het naleven van de onderzoeksopzet vergt een minimale inspanning van uw organisatie. Het energiebedrijf is zelf verantwoordelijk voor het uitvoeren van de onderzoeken volgens de deze procedure wat resulteert in lage kosten en hoge betrokkenheid bij het onderzoek. Om te zorgen dat het onderzoek betrouwbare en representatieve resultaten oplevert, is het naleven van de onderzoeksopzet een vereiste. De resultaten worden gebruikt in een landelijke benchmark en kunnen worden gepubliceerd op energie.tevreden.nl, partnersites en eventueel op uw eigen website. Het niet naleven van de onderzoeksopzet kan leiden tot uitsluiting van de benchmark en de publicatiemogelijkheden. 4. Algemene communicatie Goed tevredenheidsonderzoek begint met duidelijke communicatie over het onderzoek naar organisatie en klant. Daarom is het belangrijk klanten en medewerkers te informeren over het onderzoek. Dit wordt intern via reguliere communicatiekanalen gedaan en extern wordt bij voorkeur tijdens de diverse klant contact momenten het onderzoek onder de aandacht gebracht. Het is verstandig uw klanten aan te geven dat uw energiebedrijf klantervaringen belangrijk vindt en daarom professioneel doorlopend evaluerend onderzoek uitvoert. Dit wordt doorgaans gewaardeerd en zorgt ervoor dat uw klanten eerder deel zullen nemen aan het onderzoek. Bij het onderzoek worden de volgende communicatiematerialen geboden om klanten goed te informeren: flyers, posters en displays; banners en widgets voor op de website van het energiebedrijf via energie.tevreden.nl 5. Verzamelen relevante respondentgegevens Minimaal noodzakelijke data: Achternaam Geslacht Geachte heer Geachte mevrouw Wenselijke data: Type klant Raamcontract Afdeling Team Groot zakelijk MKB Particulier Keuzelijst uit alle raamovereenkomsten Indien van toepassing pagina 4 van 10

5 Optionele data: Adres Postcode Plaats Geboortedatum Het succes van het onderzoek zal in grote mate afhangen van het goed verzamelen van de gegevens zodat klanten op het juiste moment uitgenodigd worden voor deelname aan het onderzoek. 6. Exclusiecriteria Klanten met de volgende kenmerken dienen te worden uitgesloten van het onderzoek. Klanten worden niet uitgenodigd indien: er expliciet is aangeven niet aan het onderzoek mee te willen werken; er een goede reden is om aan te nemen dat deelname aan het onderzoek als bijzonder ongewenst zal worden ervaren; er de afgelopen 12 maanden reeds eerder een uitnodiging voor het invullen van dezelfde vragenlijst is verzonden (controle op adres); klantcontact waarbij klanten worden geworven voor een nieuw contract of een contractverlenging; er door de klant een officiële klacht is ingediend of de klant zegt dat te gaan doen. 7. Vragenlijst(en) Op basis van een beproefde methodiek voor tevredenheidsonderzoek zijn de volgende vragenlijsten ontwikkeld: Evaluatie na overstap Evaluatie klantenservice Periodieke evaluatie Evaluatie na vertrek Deze vragenlijsten zijn inzichtelijk via Indien er aanvullende vragenlijsten in ontwikkeling zijn, dan zijn de concept versies ook via deze link te bekijken. De onderzoeksopzet zal verder uitgebreid worden en in 2013 zijn de volgende evaluaties als aanvulling te verwachten: Evaluatie klachtafhandeling Evaluatie telefonische verkoop 8. Populatie en steekproef De populatie voor het onderzoek bestaat uit alle klanten van de energieleverancier. De gemiddelde response op de onderzoeken varieert tussen de 10% en 50%. Op basis van een ruime steekproef kunnen uitspraken worden gedaan over de gehele populatie. Iedere deelnemende energieleverancier zal zoveel mogelijk klanten uitnodigen om deel te nemen aan de onderzoeken. pagina 5 van 10

6 9. Klanten uitnodigen voor deelname aan het onderzoek De methodiek biedt verschillende vormen van dataverzameling. 9.1 Uitnodigen per Door het adres van de klant te registreren in het klantbeheersysteem wordt het versturen van onderzoeken mogelijk gemaakt. Klantgegevens zoals genoemd in punt 5 van deze onderzoeksopzet worden, dagelijks, wekelijks of minimaal maandelijks naar keuze centraal of decentraal uit uw CRM systeem onttrokken en op energie.tevreden.nl ingevoerd voor verzending. De die klanten ontvangen is als bijlage opgenomen bij deze onderzoeksopzet. Voor een instructie over de werking van uw persoonlijke pagina op energie.tevreden.nl kan de online handleiding worden geraadpleegd, een training worden gevolgd of de service desk worden gebeld. Het moment dat uw klant een uitnodiging ontvangt wordt samen met u afgestemd. Indien uw klant na uitnodiging niet wil deelnemen aan het onderzoek dan kan men zich via een link in de afmelden voor het onderzoek en zal geen herinnering worden gestuurd. 9.2 Uitnodigen via een koppeling met een klantbeheersysteem Indien gewenst kan een koppeling gerealiseerd worden met uw klantbeheersysteem. Deze mogelijkheid wordt uitsluitend geboden bij een platform op maat en de realisatie van de koppeling is maatwerk. Indien het onderzoek gekoppeld is aan het klantbeheersysteem dan kan de vragenlijst op het juiste moment aan de juiste respondent gestuurd worden, waarbij alle noodzakelijk mee te sturen informatie direct wordt verwerkt. Gekoppelde (automatische) verzending zorgt voor een zorgvuldige doorlopende meting met minimale inspanning voor het energiebedrijf. 9.3 Uitnodigen door een brief met code Indien uw organisatie niet beschikt over adressen van klanten, is het mogelijk codes te genereren, zodat zij via een brief met code uitgenodigd kunnen worden. Na het invullen van de code uit de brief op de site van energie.tevreden.nl via de Reageer met uw code box, kan men deelnemen aan het onderzoek. Het genereren van codes en beschikbaar stellen van de nodige systeeminstellingen wordt alleen geboden bij een platform op maat. 9.4 Uitnodigen via banners, widgets en links in mailings en op websites Naast het formeel uitnodigen van klanten via , CRM koppelingen of brieven met code, is het ook mogelijk klanten via een link of via banners op te roepen ervaringen te delen. Klanten kunnen kan via de button Geef uw mening op energie.tevreden.nl zichzelf uitnodigen voor het onderzoek, de juiste vragenlijst selecteren en eenvoudig deelnemen aan een onderzoek. 10. Herinnering versturen Indien een klant na 7 dagen niet heeft gereageerd op een uitnodiging per voor deelname aan het onderzoek, dan wordt er automatisch een herinnering gestuurd. Indien de klant niet op de herinnering reageert, dan zal de respondent daarna gedurende twaalf maanden niet meer worden uitgenodigd voor deelname aan het onderzoek. pagina 6 van 10

7 11. Spontane reacties via de website Klanten kunnen zoals aangegeven ook zonder uitnodiging per deelnemen aan het onderzoek. Middels de Geef uw mening pagina op energie.tevreden.nl kan de juiste vragenlijst worden geselecteerd. Alvorens de klant de vragenlijst kan invullen zal de klant zelf via een aparte pagina de variabelen uit punt 5 van deze onderzoeksopzet moeten invullen, waarna een automatisch aan de klant wordt toegestuurd. Hiermee wordt het oneigenlijk gebruik van energie.tevreden.nl voorkomen en kan de reactie achteraf door de redactie van energie.tevreden.nl worden gecontroleerd. 12. Controle op naleving onderzoeksopzet en betrouwbaarheid klantreacties Energie.tevreden.nl controleert op diverse manieren of het onderzoek op de juiste wijze wordt uitgevoerd. Controle vindt plaats door analyse van resultaten, patronen in verzendingen en response, matching IP gegevens, klantcontrole en indien er naar inzicht van de redactie aanleiding is voor uitgebreidere controle ook door middel van mystery onderzoek, audits op e- mailadressen en enkele andere controletechnieken. Indien energie.tevreden.nl moet concluderen dat er twijfel bestaat over de juiste uitvoering van het onderzoek dan zal dit gemeld worden aan het energiebedrijf en kan dit resulteren in uitsluiting voor benchmark en in- en externe verslaglegging. 13. Onderzoeksresultaten bekijken Wanneer een klant een onderzoek heeft ingevuld, wordt de reactie direct na ontvangst verwerkt in de rapportages op energie.tevreden.nl. De benchmark, landelijke scores en het dashboard worden iedere nacht bijgewerkt. U kunt in het systeem dus altijd recente resultaten bekijken. Naast een persoonlijke pagina s voor het management van het energiebedrijf, is het ook mogelijk extra account beschikbaar te stellen op afdelings-, team- of medewerker niveau. 14. Rapportages Energie.tevreden.nl biedt standaard rapportages op diverse niveaus voor alle vragenlijsten en alle scores. Desgewenst kunnen op verzoek aanvullende rapportages worden gerealiseerd, dit betreft aanvullend maatwerk. 15. Specifieke reacties opvolgen In de vragenlijst is de vraag opgenomen of een klant het ingevulde onderzoek wenst toe te lichten. Indien deze vraag bevestigend is beantwoord staan de naam, bijbehorende contactgegevens en de specifieke klantreactie op de persoonlijke pagina en kan opvolging worden geregistreerd. Het is aan te bevelen om deze klanten na te bellen om de reactie te bespreken, u bent dit echter niet verplicht. 16. Triggers Door het instellen van triggers kunt u direct op de hoogte worden gesteld van bepaalde (bijvoorbeeld: afwijkend lage) scores. Daardoor wordt u in staat gesteld een lage score snel op te volgen en de ontevredenheid bij de klant te verminderen of in zijn geheel weg te nemen. Dit voorkomt escalatie of negatieve geruchtenvorming. Vaak zit ontevredenheid in een detail en kan met een kleine inspanning het ongenoegen al worden weggenomen. Triggers kunnen samen met u worden afgestemd en ingesteld. 17. Verbetermogelijkheden identificeren en verbeteringen realiseren Door het regelmatig bekijken van resultaten en reacties worden diverse verbetermogelijkheden inzichtelijk. Om deze daadwerkelijk in verbeteringen om te zetten is het verstandig een aantal concrete verbetermogelijkheden te formuleren en deze als SMART doelstelling vast te leggen. pagina 7 van 10

8 Wilt u weten of de verbeteringen resultaat hebben opgeleverd? Energie.tevreden.nl biedt verschillende rapportages om eigen resultaten snel onderling en over de tijd te vergelijken. 18. Publicatie onderzoeksresultaten Voor het publiceren van resultaten en reviews kan een gefaseerde aanpak worden gehanteerd. Dit betekent dat er bij aanvang uitsluitend resultaten en reviews worden getoond van de spontane webreacties en dat de resultaten en scores uit de onderzoeken op uitnodiging pas worden getoond op het moment dat er voldoende reacties zijn ontvangen om een representatief beeld te kunnen tonen. Dit biedt tevens de gelegenheid om de reacties en de scores af te wachten en eerst een beeld te hebben over het scoreverloop alvorens tot publicatie over te gaan. Een energieleverancier kan vervolgens banners met resultaten of widgets met resultaten en reviews op de eigen website plaatsen of een platform op maat inzetten om klanten te informeren over het onderzoek en de scores. Tevens biedt een platform op maat de mogelijkheden om klanten te informeren over verbetermaatregelen voortvloeiend uit het onderzoek. Bent u geïnteresseerd in een platform op maat? Neemt u dan contact op met Tevreden.nl. 18a. Review richtlijnen & redactiebeleid We willen dat mensen beoordelingen, reviews en aanbevelingen kunnen vinden die relevant, nuttig en betrouwbaar zijn. Tevreden.nl heeft een redactie die afzonderlijke reviews kan blokkeren wanneer deze niet aan de review richtlijnen en het redactiebeleid voldoen. De review richtlijnen en het redactiebeleid staan op de informatieve website van energie.tevreden.nl. Indien een review wordt gepubliceerd welke naar uw inzichten niet voldoet aan de review richtlijnen en het redactiebeleid, dan kunt u contact opnemen met de servicedesk. Onze medewerker zal de reactie nogmaals beoordelen en kan de publicatie ongedaan maken, uitsluitend en alleen indien de reactie niet voldoet aan de review richtlijnen en het redactiebeleid. 19. Trainingen en workshops Energie.tevreden.nl kan op verzoek trainingen en presentaties verzorgen over tevredenheidsonderzoek en advies geven over verbetermaatregelen. Trainingen zijn specifiek inhoudelijk over het gebruik van het onderzoek, uitvoering van de onderzoeksopzet, analyse van resultaten en realisatie van verbeteringen. 20. Aanvullende onderzoeken Met energie.tevreden.nl kunnen specifieke maatwerk onderzoeken aanvullend worden uitgevoerd. Neem hiervoor contact op met de Project- en Onderzoeksleider. 21. Servicedesk Tevreden.nl Energie.tevreden.nl beschikt over een servicedesk waar u telefonisch ( ) vragen kunt stellen. De eerstelijns support is gratis. Indien u inhoudelijke ondersteuning of begeleiding nodig heeft dan zal de servicedesk u nader informeren over eventuele kosten en wijze van verrekening. 22. Onderzoeksteam energie.tevreden.nl Het team bij Tevreden.nl dat verantwoordelijk is voor energie.tevreden.nl bestaat uit de volgende personen: Naam (Functie) T: 06 pagina 8 van 10

9 Naam (Functie) T: 06 Naam (Functie) T: 06 Naam (Functie) T: 06 Het team bestaat uit medewerkers met uitgebreide kennis en kunde op het gebied van klant en medewerkertevredenheidonderzoek, specifiek voor de energiebranche. Tevreden.nl bestaat uit meerdere teams met een specifieke focus op geselecteerde marktsegmenten. Bij (tijdelijke) afwezigheid van een bepaalde medewerkers is hierdoor altijd de gewenste expertise beschikbaar. 23. Onderzoeksteam energiebedrijf Het onderzoeksteam bij het energiebedrijf bestaat uit de volgende personen: Naam (Functie) T: 06 Naam (Functie) T: 06 pagina 9 van 10

10 Verklaring en ondertekening Ondergetekende medewerkers verklaren door ondertekening van deze onderzoeksopzet goed kennis te hebben genomen van de inhoud van dit document en dat het onderzoek volgens deze onderzoeksopzet uitgevoerd zal worden. Naam Functie Datum Paraaf pagina 10 van 10

PerfectView Handleiding versie 14.04.000 1

PerfectView Handleiding versie 14.04.000 1 PerfectView Handleiding versie 14.04.000 1 Inhoudsopgave Achtergrond informatie over de navigatie binnen PerfectView... 4 A... 6 Aanhef & Adressering... 6 Activiteiten... 6 Toelichting verkoopactiviteiten...

Nadere informatie

14+netnummer Antwoord. Handleiding. Aanvraag & Implementatie. 14+netnummer Antwoord

14+netnummer Antwoord. Handleiding. Aanvraag & Implementatie. 14+netnummer Antwoord Handleiding Aanvraag & Implementatie 14+netnummer Antwoord Handleiding aanvraag en implementatie 14+netnummer Versie 8 4 augustus 2008 Inhoudsopgave 1 Samenvatting 2 2 Achtergrond en doel van de 14+netnummers

Nadere informatie

Sturen op Antwoord. Meten en verbeteren van uw klantcontact

Sturen op Antwoord. Meten en verbeteren van uw klantcontact Sturen op Antwoord Meten en verbeteren van uw klantcontact 1 Opdrachtgever Overheid heeft Antwoord, namens het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het ministerie van Algemene Zaken

Nadere informatie

Scriptie onderzoeksemester

Scriptie onderzoeksemester Scriptie onderzoeksemester Auteurs Opdrachtgever Hugo Zonderland esser-emmerik Document Opdrachtgever Scriptie onderzoeksemester esser-emmerik Herman Versteegt herman@esser-emmerik.nl Wouter van Emmerik

Nadere informatie

Handreiking Veilig Incidenten Melden (VIM)

Handreiking Veilig Incidenten Melden (VIM) Handreiking Veilig Incidenten Melden (VIM) Voorwoord Deze handreiking is bedoeld om ggz-instellingen praktische aanbevelingen te bieden voor het veilig melden van incidenten en aan te geven onder welke

Nadere informatie

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele Rapportage rentederivatendienstverlening aan het MKB Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele MKB Maart 2015 3333 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert

Nadere informatie

Gemeente heeft Antwoord Voor alle vragen aan de gemeente 14+ netnummer Antwoord

Gemeente heeft Antwoord Voor alle vragen aan de gemeente 14+ netnummer Antwoord Gemeente heeft Antwoord Voor alle vragen aan de gemeente 14+ netnummer Antwoord Handleiding aanvraag & implementatie 14+netnummer Antwoord versie 19 - augustus 2013 1 Handleiding aanvraag & implementatie

Nadere informatie

Vier maal meer rendement uit uw klanttevredenheidsonderzoek

Vier maal meer rendement uit uw klanttevredenheidsonderzoek Vier maal meer rendement uit uw klanttevredenheidsonderzoek Elke klant telt! Hoe krijgen we die houding in het primaire proces? Jean-Pierre Thomassen TNO management Consultants Govert Janssen Tevreden

Nadere informatie

Handleiding. Uitwisseling met BRON

Handleiding. Uitwisseling met BRON Handleiding Uitwisseling met BRON 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 2 2. Vooraf... 4 3. Installatie... 5 Installeren certificaat... 5 Testen certificaat... 6 Voor reguliere uitwisseling eerst registratieoverzicht

Nadere informatie

Van Meijel Supportsysteem

Van Meijel Supportsysteem Van Meijel Supportsysteem Tips voor een optimaal gebruik Auteur: VanMeijel Servicedesk Documentnr: 041840004 Datum: Versie: Documentnr. 29 december 2011 1.06 Van Meijel Automatisering bv Duit 8-8305 BB

Nadere informatie

Nadere informatie beleggingsdiensten. Orders en ordersuitvoeringbeleid

Nadere informatie beleggingsdiensten. Orders en ordersuitvoeringbeleid Nadere informatie beleggingsdiensten Orders en ordersuitvoeringbeleid Inleiding In de Nadere Informatie Beleggingsdiensten geeft DEGIRO de gedetailleerde invulling van de contractuele afspraken die DEGIRO

Nadere informatie

Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit. De 0-meting

Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit. De 0-meting Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit De 0-meting Toezicht zorg- en meldplicht continuïteit De 0-meting Colofon Definitief Copyright Agentschap Telecom 2013 Pagina 2 van 67 Samenvatting Missie Agentschap

Nadere informatie

Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties

Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties ir. L.M. Punter, dr. ir. J.P.C. Verhoosel, ir. E.J.A. Folmer dr. ir. P.H.W.M. Oude Luttighuis Datum 18 augustus 2010 Colofon

Nadere informatie

De 9 stappen naar integraal klantcontact en marketing op maat

De 9 stappen naar integraal klantcontact en marketing op maat De 9 stappen naar integraal klantcontact en marketing op maat Een praktisch stappenplan voor verzekeraars en intermediairs bij het omschakelen van massale marketing naar een persoonlijke benadering via

Nadere informatie

Leden tevredenheidonderzoek Kwaliteitskring Zwolle

Leden tevredenheidonderzoek Kwaliteitskring Zwolle Leden tevredenheidonderzoek Kwaliteitskring Zwolle Zwolle juni 2008 Adriaan Souman Agnes Veld Henriët Teerling Wan tat Li Levien Rademaker (docent M&L)) Frans Werkhoven (ESI) Inhoud 1. Inleiding... 3 2.

Nadere informatie

Afspraken voor Evi Beheer

Afspraken voor Evi Beheer Afspraken voor Evi Beheer Van Lanschot Bankiers beheert uw vermogen of u wilt dat wij uw vermogen gaan beheren. Hiervoor hebt of sluit u met ons een Overeenkomst voor Evi Beheer. Bij deze overeenkomst

Nadere informatie

Eindverslag. Technische Universiteit Delft. TI3800 Bachelorproject. Mobiel Notificatie Systeem

Eindverslag. Technische Universiteit Delft. TI3800 Bachelorproject. Mobiel Notificatie Systeem Technische Universiteit Delft TI3800 Bachelorproject Mobiel Notificatie Systeem Eindverslag Auteurs: Edwin van den Houdt ManWai Shing Begeleiders: Cor-Paul Bezemer (TU Delft) Eugène Pattikawa (Exact) Peter

Nadere informatie

Handleiding ideal Professional

Handleiding ideal Professional Handleiding ideal Professional Versie oktober 2014 Rabobank Nederland Handleiding ideal Professioanl Oktober 2014 Versie 1.0 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 4 Beschrijving Rabobank ideal

Nadere informatie

Handboek Online Dienstverlening

Handboek Online Dienstverlening Handboek Online Dienstverlening Ook op internet het belang van de klant centraal Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder

Nadere informatie

Urenregistratie en Facturatie

Urenregistratie en Facturatie Urenregistratie en Facturatie 2008-2011 Copyright Asperion Hosting BV 2008-2011 Copyright Asperion Pagina 2 van 49 Doel van dit document De modules van Asperion kunnen op velerlei manieren ingesteld worden

Nadere informatie

Beschermingsbewind, curatorschap en financieel beheer

Beschermingsbewind, curatorschap en financieel beheer Beschermingsbewind, curatorschap en financieel beheer 2013.1 Over Sofiad Brede en veelzijdige dienstverlening Sofiad Bewind B.V. is een voorzetting van de bewindvoerderspraktijk van Sofiad. Momenteel bestaat

Nadere informatie

VERBETER UW E-MAIL AFLEVERING

VERBETER UW E-MAIL AFLEVERING VERBETER UW E-MAIL AFLEVERING copyright 2011 Blinker BV Inhoudsopgave Inleiding... 2 E-mail aflevering beïnvloedt uw resultaten... 2 U denkt 98%, maar slechts 85% komt in de inbox... 2 Verbeteren van uw

Nadere informatie

Uitnodiging tot Contractering. Jeugdhulp Holland Rijnland 2015

Uitnodiging tot Contractering. Jeugdhulp Holland Rijnland 2015 Uitnodiging tot Contractering Jeugdhulp Holland Rijnland 2015 Samenwerkende gemeenten Holland Rijnland: Alphen aan den Rijn Hillegom Kaag en Braassem Katwijk Leiden Leiderdorp Lisse Nieuwkoop Noordwijk

Nadere informatie

STAGELEIDRAAD. voor studenten, stagedocenten en stageverlenende organisaties

STAGELEIDRAAD. voor studenten, stagedocenten en stageverlenende organisaties STAGELEIDRAAD Software Engineering (SE) Technische Informatica (TI) Information Engineering (IE) Business & IT Management (BIM) System and Network Engineering (SNE) voor studenten, stagedocenten en stageverlenende

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

IT Service Centrum ICT & Instrumentele Dienst. workplace

IT Service Centrum ICT & Instrumentele Dienst. workplace IT Service Centrum ICT & Instrumentele Dienst workplace services 3 Een EFFICIËNTE ict-werkplek is het halve werk Het IT Service Centrum, kennis uit ervaring 3 Het IT Service Centrum heeft ervaring met

Nadere informatie

Auteur: K. de Koning. Datum: november 2010

Auteur: K. de Koning. Datum: november 2010 Whitepaper Effectief Verbeteren op de ICT Service Desk Bespaar door verhoging van kwaliteit Auteur: K. de Koning Datum: november 2010 Versie 1.1 Rechten: Alles uit dit document mag je gebruiken, (uit)delen,

Nadere informatie

Onderzoek Kwaliteit van Beleggingsdienstverlening. Autoriteit Financiële Markten

Onderzoek Kwaliteit van Beleggingsdienstverlening. Autoriteit Financiële Markten Onderzoek Kwaliteit van Beleggingsdienstverlening Autoriteit Financiële Markten 28 februari 2014 De Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

BOA. Tevredenheidsonderzoek gezamenlijke bedrijfsvoering. Definitieve versie (9 april 2015) Colofon. Beleidsonderzoek & Analyse

BOA. Tevredenheidsonderzoek gezamenlijke bedrijfsvoering. Definitieve versie (9 april 2015) Colofon. Beleidsonderzoek & Analyse Beleidsonderzoek & Analyse BOA draagt bij aan de kwaliteit van beleid en besluitvorming Tevredenheidsonderzoek gezamenlijke bedrijfsvoering Colofon Gemeente Leiden Beleidsonderzoek en Analyse (BOA) 071

Nadere informatie