Student Recruitment. met behulp van Microsoft Dynamics CRM. CRM Resultants whitepaper

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Student Recruitment. met behulp van Microsoft Dynamics CRM. CRM Resultants whitepaper"

Transcriptie

1 Student Recruitment met behulp van Microsoft Dynamics CRM CRM Resultants whitepaper

2 Inleiding De aard van studentenwerving en instroommanagement is de afgelopen jaren sterk veranderd. Waar het voorheen vooral ging om het binnenhalen van zo groot mogelijke aantallen studenten, gaat het nu meer en meer om het vroegtijdig scouten van excellente studenten, het begeleiden in het maken van de juiste studiekeuze en het kritisch beoordelen aan de poort. Nieuwe media hebben de manier waarop studenten zich oriënteren sterk beïnvloed, waardoor ook het domein van voorlichting is veranderd. Ook opvolgende processen zoals aanmelden en inschrijven zijn veranderd, onder meer door wet- en regelgeving (denk aan de introductie van BRON-HO en de veranderingen bij Studielink). Focus op nieuwe doelgroepen, zoals bijvoorbeeld buitenlandse studenten, zorgen er tenslotte voor dat traditionele methodes aangepast moeten worden. Veel instellingen overwegen daardoor een nieuw systeem ter ondersteuning van deze processen te implementeren. De studenteninformatiesystemen zijn doorgaans immers vooral gericht op de registratie ten behoeve van de bekostiging en studievoortgang. Het zijn administratieve-, registratieve systemen, niet ontworpen voor het relatie-denken. Een CRM systeem is ontworpen om relaties te beheren. CRM Resultants heeft gekozen voor Microsoft CRM als basis van haar Student Recruitment oplossing, waarin zowel voorlichtings-, als marketing- als intake-processen ondersteund worden. Door deze oplossing als uitgangspunt te nemen voor de instellingsspecifieke implementatie wordt voorkomen dat het wiel opnieuw wordt uitgevonden, terwijl de eigen identiteit en werkwijzen toch behouden kunnen worden. Onze visie op trends in studentenwerving en de rol van CRM in het onderwijs De afgelopen jaren is een aantal trends waarneembaar rondom relatiebeheer in het onderwijs. Ten eerste ontstaat er een aan het bedrijfsleven analoge beweging naar strategisch relatiebeheer. Hierbij staat het ontwikkelen en onderhouden van een beperkt aantal belangrijke partnerships centraal. Dit is van belang voor de toekomst van het onderwijs, de efficiëntie van de stage-activiteiten en het rendement van het contractonderwijs. In dit licht moeten ook de relaties met toeleverende scholen en de daar werkzame decanen bezien worden. Deze relaties kunnen vervolgens effectief benut worden in de instroommanagement processen, zodat uiteindelijk onderwijsaanbod en regionale en/of demografische factoren goed op elkaar afgestemd kunnen worden. Veel Marketing & Communicatie afdelingen in het onderwijs maken een omslag van aanbodgedreven marketing ( kijk eens wat een mooie opleidingen wij hebben ), naar veel meer individueel, vraaggericht begeleiden van studiekeuze trajecten. Daar hoort een interactieve website bij, individuele trajecten als meeloopdagen, en misschien ook wel voorlichting gegeven door peers (alumni en/of zittende studenten) en studieadviseurs die dicht op het onderwijs zitten. Werving wordt hiermee een samenspel van de hele organisatie, waarbij het steeds meer de taak van de Marketing & Communicatie afdeling wordt om als een regisseur het traject te bewaken en er voor te zorgen dat de juiste student op de juiste plek terecht komt. Daar komt nog bij dat de doelgroep steeds ruimer wordt. Enerzijds wordt deze trend ingegeven door de behoefte aan levenslang leren (meer en meer deeltijd en contractonderwijs-instroom), maar anderzijds wordt zij gestimuleerd door de politiek. Het recent erkennen van MOOCS als studiepuntwaardig in het HO is hier een voorbeeld van. De concurrentie, zelfs met buitenlandse instellingen, wordt in deze bewust gestimuleerd door de overheid, in een poging de kwaliteit van het onderwijs verder te verhogen. Selectie aan de poort, jarenlang wettelijk niet bespreekbaar, wordt hierdoor plotseling impliciet mogelijk. Ook wordt de instroom van internationale studenten aanzienlijk gestimuleerd door de politiek (Bologna). Wanneer studenten van meer plekken kunnen komen dan het traditioneel toeleverende VO, wordt het onderhouden van de relaties met de verschillende doelgroepen complexer. Sommige studenten zijn al bekend (bijvoorbeeld omdat het alumni zijn die terugkomen voor een nascholings-opleiding), anderen komen uit het buitenland en weer anderen komen bijvoorbeeld van stagebedrijven, waarbij de werkgever ook voor hun (vervolg)studie betaalt. Student Recruitment met behulp van Microsoft Dynamics CRM 2

3 De CRM Landkaart voor Onderwijs is een initiatief van CRM Resultants, de ontwikkelaar van Microsoft CRM voor Onderwijs Bezoek ook: CRM Resultants, Landkaart Versie 2 oktober 2010 ontwerp: Vormkracht Gezien deze trends is het dus van groot belang om: snel adequaat te kunnen analyseren wat de slagingskansen van een student in een bepaalde opleiding zijn zo mogelijk beïnvloeden) van sociale media en de beeldvorming daarin over de instelling, is derhalve in toenemende mate interessant voor onderwijsinstellingen. (een passend studieadvies) belangstellenden individueel te kunnen boeien en binden informatie en advies op maat te kunnen verstrekken de belangstelling van een potentiële student gestructureerd om te zetten naar een daadwerkelijke inschrijving Tenslotte speelt bij studentenwerving natuurlijk ook de trend die overal in commerciële processen waarneembaar is, namelijk het feit dat de (potentiële) klant al heel goed geïnformeerd is voor hij de dialoog aangaat. Misschien wil een toekomstig student wel liever een authentiek verhaal van een huidige- of een net afgestudeerde student horen in plaats van een mooie brochure. Het monitoren (en Figuur: Creativiteit is essentieel bij Studentenwerving CRM als totaaloplossing voor het onderwijs De hierboven beschreven trends in studentenwerving sluiten in onze visie één op één aan op de constatering dat de buitenwereld voor instellingen steeds belangrijker wordt. Waar men zich tot voor kort nog kon permitteren om vooral intern gefocust te zijn, met een aanbodgerichte aanpak, is nu definitief een einde gekomen aan het centraal stellen van de instelling in plaats van de student in zijn context. het onderhouden van deze omgevingsrelaties is daarbij essentieel. De ERP en Student-Informatiesystemen zijn echter te veel gericht op de bedrijfsvoering en bekostiging om een goed klantbeeld te kunnen bieden en tegemoet te komen aan de flexibele eisen van relatiebeheer. In onze optiek is in de informatiearchitectuur van elke onderwijsinstelling een CRM systeem derhalve onontbeerlijk. Dit is dan ook de reden dat wij op basis van het moderne en flexibele CRM systeem van Microsoft onze CRM voor Onderwijs Zowel het onderwijsaanbod, waarin bijvoorbeeld eerder en elders verworven competenties erkend moeten worden, als ook de wervingsactiviteiten en het contractonderwijs, kunnen niet meer los van de omgeving beschouwd worden. Het in kaart brengen en oplossing ontwikkeld hebben. Momenteel zijn er templates beschikbaar voor de functionele gebieden zoals op onderstaande landkaart weergegeven. In dit document beperken we ons tot studentenwerving. De CRM landkaart voor Onderwijs Uw gids voor CRM toepassingen in onderwijsland. Ondersteuning uitvoer Financiele Systemen EVC trajecten Studenten Administratie Maatwerk & Open aanbod Offerte management Kostprijscalculatie Contractonderwijs Contract management Koppeling SIS Matchen Verwerven Stagecontracten Volgen van studenten Inkoop afspraken stagebedrijven Stage & Afstuderen Koppeling COLO Leveranciers & Contracten Leverancier management Sociale Netwerken Monitoring & BI Communicatie Management en BRON Marketing & Campagnes Afhandelen bedrijfsaanvragen Strategische samenwerking PR & Strategisch Relatiebeheer Bijhouden externe relaties Koppelingen Sociale Netwerken Donaties Samenwerking in de regio Partner Management Webcare Contacthistorie Centraal NAW Persoonlijk profiel Evenementen Studenten Service balie Helpdesk IT Service management & ITIL Student Informatiecentrum Beleggen eigenaarschap Dialoog Portaal Werving internationale studenten Doelgroep/segmentatie Verzenden brochures Zorgtrajecten Activiteiten management Alumni & Sociale Media Zorg & Begeleiding Inzet specialisten Tweede - en derdelijns ondersteuning Integratie met studievolgsystemen Alumnikringen Externe Brokers Studiekeuze begeleiding Open Dagen Sociale Netwerken Werving & Instroom Colofon Studentenvolg- en portfolio systemen Student Recruitment met behulp van Microsoft Dynamics CRM 3

4 Waarom Microsoft Dynamics CRM? Wij hebben er voor gekozen om Microsoft Dynamics CRM de basis te laten zijn voor onze Student Recruitment oplosing. Dit zijn de redenen voor deze keuze: Microsoft CRM sluit goed aan bij de ervaringen en wensen van eindgebruikers, die al gewend zijn te werken met Office en Outlook. Dit bevordert de acceptatie van het systeem. Het werken met Dynamics CRM is intuïtief, er is weinig training nodig. Microsoft CRM kan volledig draaien binnen Outlook en taken, agenda-afspraken en contactpersonen worden tussen Outlook en CRM gesynchroniseerd. Microsoft CRM is naadloos geïntegreerd met de Office applicaties Word en Excel en daarmee ook met de krachtige en gebruiksvriendelijke rapportage tools die voor Excel beschikbaar zijn. Microsoft CRM is flexibel, schaalbaar en aanpasbaar en heeft een moderne architectuur. Microsoft CRM biedt uitgebreide workflow mogelijkheden, waardoor specifieke bedrijfsprocessen goed door het systeem ondersteund kunnen worden. Hierdoor wordt een eenduidige werkwijze afgedwongen, hetgeen efficiëntie en overdraagbaarheid van processen ten goede komt. Microsoft is (een van de) grootste software leverancier(s) ter wereld. De kans dat Microsoft failliet gaat is vele malen kleiner dan de kans dat een kleinere lokale leverancier omvalt. Microsoft CRM heeft de afgelopen 10 jaar een constante opmars gemaakt. Niet alleen nam de volwassenheid van het product (techniek, stabiliteit en functionaliteit) enorm toe, maar vooral ook het marktaandeel ten opzichte van andere CRM pakketten. Deze opmars is vooral ten koste gegaan van vele kleinere, lokale CRM aanbieders. Microsoft wordt door klanten aangedragen als de meest kosten-efficiënte CRM oplossing. Overzicht van Functies in de Student Recruitment oplossing De Student Recruitment en Intake oplossing van CRM Resultants ondersteunt onder meer de volgende functies: *) Beheer van de opleidingscatalogus Aansluitend op formaten van Studielink/DUO Vastleggen van de koppeling naar diverse administratieve units binnen de instelling De mogelijkheid om opleidingen te clusteren, andere namen te geven, etc. Directe publicatie van het onderwijsaanbod op de instellingswebsite Instroomtargets per opleiding/cohort Marketingcatalogus Registratie van brochures, boilerplate teksten, filmpjes etc. in relatie tot een opleiding of opleidingscluster Voorraadbeheer (eigen voorraad en voorraad per uitgiftepunt, zoals een toeleverende school) Evenement Management Evenementen registreren en publiceren Sjablonen voor Opendagen, Meeloopdagen en snuffelstages Gericht uitnodigen op basis van selecties Registreren van deelnemers middels QR-code scanning Opvolgen en nabellen Groepsregistratie (bijvoorbeeld door decanen van toeleverende scholen) Relatiebeheer toeleverende scholen Up to date scholen bestand uit DUO Uitstroomcijfers van het CBS Planning en registratie van contactmomenten Vastleggen van gemaakte afspraken Decanenportal Rapportages over bijvoorbeeld marktaandeel per toeleverende school Belangstellenden Registratie Versnelde registratie door middel van inloggen met bv Facebook account Koppeling website Brochure verzending zowel per post als digitaal Automatische deficiëntie- en uitvalrisico detectie Koppeling met Social Media Profiles Instroommanagement Geautomatiseerde planning van intake gesprekken op basis van beschikbaarheid Student Recruitment met behulp van Microsoft Dynamics CRM 4

5 Sjablonen en checklists voor intake-gesprekken Vastlegging van studentedossier en opslag van (gescande) documenten Koppeling met Studentenadministratiesysteem Standaard interfaces met Oracle, Eduarte en Campus Solutuions Werving Buitenlandse Studenten Registratie van diploma waardering Huisvestingsassistentie Portals Portal voor de prospect Portal voor de decaan van de toeleverende school Portal voor ouders/verzorgers Portal voor de intaker Recruitment Intelligence: BI & Big Data Instellingen beschikken over een schat aan historische gegevens die heel veel zeggen over hun eigen succes. Wat zijn de kenmerken van een student die netjes binnen de normatieve verblijfsduur met een diploma de instelling verlaat? Welke toeleverende scholen leveren de meest succesvolle studenten af? Welke marketingacties hadden het hoogste rendement? Het antwoord op al deze vragen ligt besloten in de historische data van de instellingen. Doorgaans zijn deze gegevens echter niet gemakkelijk te ontsluiten, omdat zij opgesloten zijn in diverse, niet gekoppelde systemen. data-mining technieken op de gegevens worden losgelaten. Toch zijn de gevolgen voor het aannemen van niet of minder succesvolle studenten voor instellingen steeds groter. Er zijn directe consequenties voor de bekostiging als studenten binnenkomen met een reeds lange verblijfsduur opgebouwd bij andere instellingen, de kosten voor marketing zijn hoog en budgetten kunnen slechts één keer besteed worden en het op maat kunnen aanbieden van passende individuele leertrajecten is steeds relevanter. Daarnaast is er vaak sprake van onverwachte verbanden tussen gegevens, die alleen boven water komen wanneer er geavanceerde Met de Recruitment Intelligence oplossing van CRM Resultants is het nu mogelijk om de verborgen waarde van uw historische Student Recruitment met behulp van Microsoft Dynamics CRM 5

6 data direct in te zetten om gefundeerde operationele besluiten te nemen, ten aanzien van: in historische data real-time te gebruiken om real-time beslissingen te nemen over toelaatbaarheid en wervingsinspanningen. Individuele intake en studiekeuze trajecten Wat is het risico van het toelaten van deze student, gerelateerd aan het rendement van historische studenten met een vergelijkbaar profiel? (Vergelijk een schade-risicoprofiel dat verzekeraars opmaken bij acceptatie van een polis). Wat zijn de directe consequenties ten aanzien van collegegeld verplichting en bekostiging bij toelating van deze student? Welke opleiding past het beste bij deze aanmelder, gebaseerd op voorkeuren en rendement van historische studenten met hetzelfde profiel. Binnen een CRM omgeving kunnen ook Big Data technologieën worden ingezet om relevante informatie over studenten boven tafel te krijgen en daarop in te spelen tijdens de diverse contactmomenten. Analyse van klantinformatie kan helpen om vroegtijdig te signaleren hoe verwachtingen van studenten ten opzichte van de opleiding zich (zullen gaan) ontwikkelen. En verkregen inzichten kunnen u bijvoorbeeld helpen om beperkte capaciteit binnen uw organisatie in te zetten op díe gebieden waar de meeste winst kan worden behaald of waar de aandacht op dat moment simpelweg het meest nodig is. Toeleverende scholen Wat is de waarde van deze toeleverende school voor onze instelling, gerelateerd aan het behaalde rendement Welk marktaandeel heeft deze toeleverende school ten aanzien van onze totale instroom Welk aandeel van afstudeerders van een bepaalde toeleverende school kiest voor onze instelling (op basis van cijfers van CBS en DUO) Het opleidingsaanbod Welke opleidingen renderen? In welke vestigingsplaats is een opleiding het meest succesvol? Voor welke opleidingen die wij niet bieden wordt wel informatie aangevraagd? De effectiviteit van de marketingacties Inzicht in de conversie-ratio van aanmelders tot daadwerkelijke inschrijvingen doorgetrokken naar het uiteindelijke studierendement - Per marketingkanaal - Per profiel/segment van aanmelders - Per marketingactie De Recruitment Intelligence oplossing van CRM Resultants is gebaseerd op Microsoft Dynamics CRM en SQL Server. Door de krachtige data-mining en data-combinatie mogelijkheden van SQL Server, waarbij grote hoeveelheden ongestructureerde data heel snel doorzocht kunnen worden, te combineren met de gestructureerde en gebruiksvriendelijke database van Dynamics CRM is het met deze oplossing mogelijk om verborgen verbanden Big Data analyseert de grote hoeveelheid data uit de buitenwereld. De verkregen inzichten kunnen worden verrijkt met BI analyses van de eigen, interne data. *) Deze whitepaper is met grote zorg samengesteld. Desondanks kunnen geen garanties gegeven worden met betrekking tot de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. CRM Resultants kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van deze informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan. Aan de gegevens, zoals die in de whitepaper worden weergegeven, kunnen geen rechten worden ontleend. Over CRM Resultants CRM Resultants is een gerenommeerde Value Adding Reseller (VAR) van Microsoft CRM en absoluut marktleider met deze applicatie in het onderwijs. In 2003 waren wij de eerste organisatie in ons land die met Microsoft CRM aan de slag ging. Sindsdien heeft CRM Resultants meer dan 100 CRM implementaties uitgevoerd, waarvan vele in het MBO, HBO en het WO. Voor meer informatie: CRM Resultants Seinstraat DA Hilversum Tel Fax

Hoe? Zo! Crm in het mbo

Hoe? Zo! Crm in het mbo Hoe? Zo! Crm in het mbo Inhoudsopgave 1 2 3 4 5 Inleiding Hoe CRM te gebruiken in het mbo? Hoe zijn de ervaringen met CRM in het mbo? Hoe te beginnen met CRM? Hoe informatie(processen) te organiseren?

Nadere informatie

Wat trendwatchers zeggen over 2014 en wat dit betekent voor uw CRM strategie

Wat trendwatchers zeggen over 2014 en wat dit betekent voor uw CRM strategie Wat trendwatchers zeggen over 2014 en wat dit betekent voor uw CRM strategie In het begin van een nieuw jaar wordt vaak aandacht besteed aan ontwikkelingen en trends die hun stempel gaan drukken op 2014.

Nadere informatie

Visie op Klantcontacten, Zaken en Integraal Midoffice

Visie op Klantcontacten, Zaken en Integraal Midoffice Visie op Klantcontacten, Zaken en Integraal Midoffice Inhoudsopgave 1. INLEIDING 2 2. VISIE OP ANTWOORD EN DIENSTVERLENING 4 3. VISIE OP ZAAKGERICHT WERKEN 6 4. VISIE OP ORGANISATORISCHE ASPECTEN 8 5.

Nadere informatie

7 Aandachtspunten om een verkeerde CRM software selectie te voorkomen

7 Aandachtspunten om een verkeerde CRM software selectie te voorkomen 7 Aandachtspunten om een verkeerde CRM software selectie te voorkomen Organisaties die zich op dit moment (opnieuw) in een CRM software selectie traject begeven, hebben een grote uitdaging. Daar waar vroeger

Nadere informatie

Nieuwe kansen voor facilitair printmanagement

Nieuwe kansen voor facilitair printmanagement Whitepaper Nieuwe kansen voor facilitair printmanagement Auteurs: Ir. Albert Noppen, www.combizz.nl Drs. Richard van Hoorn, www.richardvanhoorn.nl inhoud 1. Inleiding, grafische producties en hun inefficiënties...

Nadere informatie

Whitepaper Het klantcontactmodel. De weg naar onderscheidend klantcontact

Whitepaper Het klantcontactmodel. De weg naar onderscheidend klantcontact Whitepaper Het klantcontactmodel 1 Inleiding Hoe belangrijk is klantcontact voor uw organisatie? Hebt u uw klantcontactproces dik voor elkaar of hebt u het gevoel dat het beter kan? Hoe doen andere organisaties

Nadere informatie

Whitepaper: CRM in de cloud Het Nieuwe Verkopen

Whitepaper: CRM in de cloud Het Nieuwe Verkopen Whitepaper: CRM in de cloud Het Nieuwe Verkopen Inhoudsopgave 1 Managementsamenvatting 4 2 Belang van CRM 5 Definitie CRM 5 Klantcontact en CRM 5 De klantrelatie centraal 5 Van spreadsheet naar CRM software

Nadere informatie

Verbeter uw prestaties met de integrale Engagement Management Cyclus

Verbeter uw prestaties met de integrale Engagement Management Cyclus DE NON-PROFIT MANAGEMENT GIDS DEEL 1 Verbeter uw prestaties met de integrale Engagement Management Cyclus Waarom het tijdperk van CRM voorbij is! Non-profit organisaties zijn afhankelijk van lidmaatschappen

Nadere informatie

Big Data, van hype naar actie

Big Data, van hype naar actie Big Data, van hype naar actie Op zoek naar waardevolle inzichten voor het vergroten van studiesucces Algemeen 1. Oriëntatie 2. Aanmelding 3. Intake 4. Inschrijving 5. Opleiding Sociaal-demografisch en

Nadere informatie

CRM software het kloppend hart voor fondsenwervende organisaties

CRM software het kloppend hart voor fondsenwervende organisaties CRM software het kloppend hart voor fondsenwervende organisaties Oktober 2013 Copyright Bluedesk CRM Samenvatting Fondsenwervende organisaties ontlenen hun bestaansrecht aan de toestroom van financiële

Nadere informatie

The smart way to do business

The smart way to do business SuperOffice CRM SuperOffice CRM Neem contact met ons op voor meer informatie SuperOffice CRM is een hulpmiddel met veel gebruiksmogelijkheden dat de actuele uitdagingen op het gebied van marketing, verkoop

Nadere informatie

Imtech Document Center. Imtech ICT. Van sales opportunity tot projectuitvoering

Imtech Document Center. Imtech ICT. Van sales opportunity tot projectuitvoering Imtech ICT Van sales opportunity tot projectuitvoering Imtech Document Center Imtech ICT Integrated Solutions Hogeweg 41 NL-5301 LJ Zaltbommel T +31 418 57 07 50, www.imtech.nl/is info.is@imtech.nl Inhoud

Nadere informatie

ADVISORY. Zicht op HR systemen. Marktverkenning 2012. kpmg.nl. 2012 KPMG Advisory N.V.

ADVISORY. Zicht op HR systemen. Marktverkenning 2012. kpmg.nl. 2012 KPMG Advisory N.V. ADVISORY Zicht op HR systemen Marktverkenning 2012 kpmg.nl 2 Zicht op HR systemen Inhoud Inleiding Ontwikkelingen binnen het vakgebied HR Doel HR-marktverkenning 10 HRM proces 11 HRM processen 11 Administratieve

Nadere informatie

Kompass Nederland. Vinden en gevonden worden op Internationaal Niveau!

Kompass Nederland. Vinden en gevonden worden op Internationaal Niveau! Kompass Nederland Vinden en gevonden worden op Internationaal Niveau! Kompass verbindt U zoekt, wij leveren. Met zowel internationaal als nationaal gedetailleerde bedrijfs-, branche- en marketinginformatie

Nadere informatie

In 10 stappen een succesvol sociaal intranet op basis van SharePoint in het onderwijs

In 10 stappen een succesvol sociaal intranet op basis van SharePoint in het onderwijs White Paper In 10 stappen een succesvol sociaal intranet op basis van SharePoint in het onderwijs Een sociaal intranet op basis van SharePoint moet goed worden voorbereid. Uiteindelijk zullen er een groot

Nadere informatie

1. Inleiding... 2. 2. CRM beleid... 4. 3. Implementatiestrategie... 9. 4. CRM toepassingen voor de UT verder uitgewerkt... 13

1. Inleiding... 2. 2. CRM beleid... 4. 3. Implementatiestrategie... 9. 4. CRM toepassingen voor de UT verder uitgewerkt... 13 Universitair Informatiemanagement Kenmerk: SB/UIM/13/0102/FS Datum: 5 April 2013 CRM beleid 1. Inleiding... 2 2. CRM beleid... 4 3. Implementatiestrategie... 9 4. CRM toepassingen voor de UT verder uitgewerkt...

Nadere informatie

magazine Macaw IT nieuws, trends en ontwikkelingen KPMG Client Navigator digitaal platform voor online samenwerken

magazine Macaw IT nieuws, trends en ontwikkelingen KPMG Client Navigator digitaal platform voor online samenwerken Macaw magazine IT nieuws, trends en ontwikkelingen KPMG Client Navigator digitaal platform voor online samenwerken nr 2 najaar 2009 02 03 Colofon Inhoud Herstelalfabet Macaw Magazine is een uitgave van

Nadere informatie

Voorwoord 3 Inleiding 4 Een blik vooruit 5

Voorwoord 3 Inleiding 4 Een blik vooruit 5 Inhoud 1. 2. Voorwoord 3 Inleiding 4 Een blik vooruit 5 Actuele thema s bij het uitvoeren van projecten 7 Het kwaliteitshandboek 9 Software die nu in gebruik is 10 Integratie van softwareoplossingen 16

Nadere informatie

INTELLIGENTE MARKETING

INTELLIGENTE MARKETING INTELLIGENTE MARKETING Voor slimme marketeers In 8 stappen naar succesvolle Marketing Automation Voor veel marketeers wordt het steeds complexer om effectief te communiceren met (potentiële) klanten via

Nadere informatie

Laury Bollen & Mark Vluggen* Maastricht Accounting and Auditing Research and Education Center (MARC)

Laury Bollen & Mark Vluggen* Maastricht Accounting and Auditing Research and Education Center (MARC) STRATEGIC ENTERPRISE MANAGEMENT: DE VOLWASSENHEIDSFASE VAN ENTERPRISE RESOURCE PLANNING? 1 Laury Bollen & Mark Vluggen* Maastricht Accounting and Auditing Research and Education Center (MARC) Faculteit

Nadere informatie

microsoft DYNAMICS i erp wijzer 2009

microsoft DYNAMICS i erp wijzer 2009 microsoft DYNAMICS i erp wijzer 2009 Microsoft Dynamics ERP is er ook voor u. Samen met onze gekwalificeerde partners bieden we de juiste oplossing voor uw branche. VOORWOORD De ontwikkelingen in de wereld

Nadere informatie

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD)

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD) Hoe? Zo! Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wat is BYOD? 4 3 Hoe kun je BYOD zinvol inzetten? 7 4 Wat zijn de consequenties van de invoering van BYOD? 10 5 Hoe werkt BYOD voor medewerkers? 14 6 Hoe kan ik BYOD

Nadere informatie

1. MANAGEMENTSAMENVATTING 1 2. STAAT DE BURGER BIJ U CENTRAAL 2 3. E-OVERHEID, DE WEG NAAR OPTIMALE DIENSTVERLENING 4

1. MANAGEMENTSAMENVATTING 1 2. STAAT DE BURGER BIJ U CENTRAAL 2 3. E-OVERHEID, DE WEG NAAR OPTIMALE DIENSTVERLENING 4 Inhoudsopgave 1. MANAGEMENTSAMENVATTING 1 2. STAAT DE BURGER BIJ U CENTRAAL 2 3. E-OVERHEID, DE WEG NAAR OPTIMALE DIENSTVERLENING 4 4. BOUWSTENEN VAN DE E-OVERHEID 7 5. NORA ARCHITECTPRINCIPES 9 6. HET

Nadere informatie

Toolkit Digitale Informele Zorgdiensten

Toolkit Digitale Informele Zorgdiensten februari 2014 Toolkit Digitale Informele Zorgdiensten TransitieBureau Wmo Een digitale versie van de toolkit is te vinden op http://zorgendestad.digitalestedenagenda.nl/toolkit en op www.invoeringwmo.nl.

Nadere informatie

Genereer betrokkenheid met een gepersonaliseerde website

Genereer betrokkenheid met een gepersonaliseerde website DE NON-PROFIT MANAGEMENT GIDS DEEL 2 Genereer betrokkenheid met een gepersonaliseerde website Door vier kritische succesfactoren toe te passen! Uw website speelt een cruciale rol in het betrekken van uw

Nadere informatie

E-portfolio Huidige stand van ontwikkeling en toepassing

E-portfolio Huidige stand van ontwikkeling en toepassing E-portfolio Huidige stand van ontwikkeling en toepassing E-portfolio binnen de Zorg, Welzijn en Sport Bouwen aan kennis Calibris Kenniscentrum voor leren in de praktijk in Zorg, Welzijn en Sport Postbus

Nadere informatie

CRM meer dan techniek

CRM meer dan techniek JAARGANG 8 NO.4-2008 INHOUD CRM meer dan techniek 1 Inleiding ontwikkelingen hype toepassingen klantentrouw bedrijfsstrategie inzetbaar 2 Hoe werkt CRM? klanten behouden cyclus kostenvoordeel valkuilen

Nadere informatie