Bestek nr. 2014/P27/S3/IT Support 2. Overheidsopdracht van diensten. Raamovereenkomsten betreffende de verlening van informaticadiensten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bestek nr. 2014/P27/S3/IT Support 2. Overheidsopdracht van diensten. Raamovereenkomsten betreffende de verlening van informaticadiensten"

Transcriptie

1 Bestek nr. 2014/P27/S3/IT Support 2 Overheidsopdracht van diensten Raamovereenkomsten betreffende de verlening van informaticadiensten Open offerteaanvraag FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Bestek n 2014/P27/S3/IT Support 2 1

2 Bestek n 2014/P27/S3/IT Support 2 2

3 Inhoudstafel Bestek n 2014/P27/S3/IT Support 2 3

4 1 Afwijkingen van de algemene uitvoeringsregels In afwijking op artikel 154 van het koninklijk besluit van 14/01/2013 wordt in punt 22 van dit bijzonder bestek de regeling voor de boetes bepaald. Er wordt van dit artikel 154 betreffende de boetes afgeweken gelet op het grote nadeel dat een laattijdige uitvoering van de dienstverlening voor de Belgische Staat zou berokkenen. In afwijking op artikel 19, 1 van het koninklijk besluit van 14 januari 2013 kan de aanbestedende overheid de intellectuele eigendomsrechten verkrijgen die ontstaan, ontwikkeld of gebruikt worden bij de uitvoering van deze opdracht (zie punt 21 van dit bijzonder bestek). 2 A. Algemene bepalingen 3 1. Voorwerp en aard van de opdracht De onderhavige opdracht is een opdracht van diensten en betreft het sluiten van raamovereenkomsten met het oog op de terbeschikkingstelling van tweetalige gespecialiseerde informatici (NL/FR) met verschillende profielen (cf. deel B «Technische voorschriften»). Hiervoor wordt de procedure van de open offerteaanvraag gekozen. Dit is een opdracht tegen prijslijst (koninklijk besluit van 15 juli 2011, art. 2, 1, 5 ). Alle overheidsopdrachten op basis van raamovereenkomsten worden gegund volgens de in punt 13.4 van dit bijzonder bestek bepaalde voorwaarden. De betekening van de raamovereenkomsten verplicht de aanbestedende overheid geenszins om alle diensten of een deel ervan te bestellen. De in dit bijzonder bestek geraamde hoeveelheden worden enkel bij wijze van informatie vermeld. Deze opdracht omvat vier percelen. Er wordt telkens één raamovereenkomst per perceel gesloten. Per perceel worden de 3 best gerangschikte inschrijvers tot de raamovereenkomst toegelaten, voor zover er voldoende inschrijvers zijn. De inschrijvers moeten voor alle in het kader van eenzelfde perceel gevraagde profielen een offerte indienen. Op basis van artikel 35 van de wet van 15 juni 2006 kan de aanbestedende overheid ofwel afzien van de opdracht ofwel de procedure heropstarten, desnoods volgens een andere manier. Met toepassing van het artikel 36 van de wet van 15 juni 2006 heeft de aanbestedende overheid het recht om, wanneer de opdracht betrekking heeft op verschillende percelen, bepaalde percelen of de gehele opdracht niet te gunnen en eventueel te beslissen dat andere percelen het voorwerp zullen vormen van een of meerdere nieuwe aankoopprocedures, zo nodig op een andere manier. De inschrijver kan een offerte indienen voor één of meerdere percelen. Hij dient een offerte in voor elk der gekozen percelen. Deze offertes mogen onder vorm van één enkel document worden ingediend waarbij de inschrijver evenwel duidelijk het onderscheid maakt tussen de verschillende percelen. Het onvolledig invullen van een offerte voor één perceel betekent de nietigheid van de offerte voor dit perceel Duur van de overeenkomst Raamovereenkomst Elke raamovereenkomst vangt aan de eerste kalenderdag na de dag waarop de opdrachtnemer de kennisgeving van het sluiten van de raamovereenkomst heeft ontvangen en wordt afgesloten voor de duur van vier jaar. Iedere partij kan nochtans vroegtijdig een einde stellen aan de overeenkomst op het einde van het eerste, het tweede of het derde jaar, op voorwaarde dat de betekening aan de andere partij per Bestek n 2014/P27/S3/IT Support 2 4

5 aangetekend schrijven wordt gedaan minstens 90 kalenderdagen vóór het einde van het eerste, het tweede of het derde jaar, naargelang het geval. In dit geval kan de partij die het opzeggen van het contract moet ondergaan, uit hoofde van deze opzegging geen schadevergoeding eisen Overheidsopdrachten op basis van raamovereenkomsten Overheidsopdrachten op basis van raamovereenkomsten kunnen worden aanbesteed tot aan het einde van de geldigheidsduur van de betrokken raamovereenkomst, voor zover de uitvoeringstermijn van de overheidsopdrachten op basis van de raamovereenkomst geen 6 maanden overschrijdt na het einde van de geldigheidsduur van de betrokken raamovereenkomst Aanbestedende overheid Bijkomende informatie De aanbestedende overheid is de Belgische Staat, vertegenwoordigd door: Dhr. Regis MASSANT, Directeur Budget en Beheerscontrole FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie Vooruitgangstraat Brussel Bijkomende inlichtingen kunnen worden opgevraagd bij: Dhr. Dirk MONS, Adviseur, Aankoopdienst, tel. 02/ Mevr. Nadine WEVERBERGH, Attaché, Aankoopdienst, tel. 02/ Fax : 02/ Niet van toepassing Informatiesessie Er werd een forum voor vragen en antwoorden over onderhavige opdracht opengesteld via de website https://enot.publicprocurement.be/enot-war/previewnotice.do?noticeid= Dit Q&A-forum zal publiek toegankelijk zijn van 24/09/2014 t.e.m. 16/10/ Indieningsrecht en opening van offertes Indieningsrecht en indieningswijze van de offertes Elke inschrijver mag slechts één offerte indienen per opdracht. Elke deelnemer aan een combinatie zonder rechtspersoonlijkheid wordt beschouwd als een inschrijver. In toepassing van artikel 52, 2 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011, staat de aanbestedende overheid het gebruik van elektronische middelen toe voor het indienen van offertes. De offertes kunnen bijgevolg op volgende wijzen worden ingediend: 1. ofwel elektronisch via de e-tendering applicatie (zie hieronder voor meer informatie) 2. ofwel per schrijven (een aangetekend schrijven wordt aanbevolen) opgezonden naar de aanbestedende overheid 3. ofwel persoonlijk neergelegd bij de aanbestedende overheid. Bestek n 2014/P27/S3/IT Support 2 5

6 Offertes verstuurd via elektronische middelen Wanneer elektronische middelen worden gebruikt voor het indienen van de offerte, moet de elektronische handtekening conform zijn met de regels van het Europees recht en het daarmee overeenstemmende nationaal recht inzake de geavanceerde elektronische handtekening met een geldig gekwalificeerd certificaat, waarbij deze handtekening werd gerealiseerd via een veilig middel voor het aanmaken van een handtekening (artikel 52, 1, 1 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011). Offertes die via elektronische middelen worden ingediend, kunnen verstuurd worden via de e-tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/ die de naleving waarborgt van de voorwaarden van artikel 52 van het koninklijk besluit van 15 juli Aangezien het versturen van een offerte per niet aan de voorwaarden van artikel 52 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 voldoet, wordt het niet toegestaan op deze wijze een offerte in te dienen. Indien nodig worden de attesten zoals gevraagd in de opdrachtdocumenten, in PDF gescand om ze bij de offerte te voegen. Bepaalde bij te voegen documenten die niet of uiterst moeilijk met elektronische middelen kunnen worden aangemaakt, kunnen op papier bezorgd worden vóór de uiterste ontvangstdatum. Door zijn offerte volledig of gedeeltelijk via elektronische middelen in te dienen, aanvaardt de inschrijver dat de gegevens die voortvloeien uit de werking van het ontvangstsysteem van zijn offerte worden geregistreerd. Meer informatie kan worden teruggevonden op volgende website: of via de e-procurement helpdesk op het nummer : +32 (0) Offertes die niet via elektronische middelen worden ingediend De offertes die op papier worden ingediend of de offertes die met elektronische middelen worden opgesteld maar niet via deze middelen worden overgelegd, worden in een omslag gestoken die wordt gesperceelen. Op deze omslag dienen de volgende vermeldingen te worden aangebracht: het nummer van het bestek: 2014/P27/S3/IT Support 2 de datum en het uur van de zitting voor de opening van de offertes. Deze omslag wordt gestoken in een tweede omslag met de volgende vermeldingen: het woord «offerte» in de linkerbovenhoek het nummer van het bestek: 2014/P27/S3/IT Support 2 het adres van de bestemmeling zoals hieronder vermeld. De offertes worden via een postdienst verzonden naar of persoonlijk afgegeven bij: FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie R. MASSANT, Directeur Budget en Beheerscontrole Vooruitgangstraat Brussel Ze worden ingediend in 1 origineel exemplaar en dienen te worden opgesteld volgens het offerteformulier in bijlage bij dit bestek. De inschrijver dient ook een kopij van zijn offerte in elektronische vorm (CD-ROM, DVD, ) over te leggen. Indien de offertes persoonlijk worden afgegeven heeft de inschrijver het recht om een ontvangstbewijs te vragen. Bestek n 2014/P27/S3/IT Support 2 6

7 Wijzigen of intrekken van een reeds ingediende offerte Indien een inschrijver een reeds opgestuurde of ingediende offerte wenst te wijzigen of in te trekken, moet dit gebeuren volgens de bepalingen in artikel 91 van het koninklijk besluit van 15 juli De wijziging of intrekking van een reeds ingediende offerte kan via elektronische middelen die voldoen aan artikel 52, 1 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 of op papier. Om een reeds opgestuurde of ingediende offerte te wijzigen of in te trekken, is een schriftelijke verklaring vereist, die door de inschrijver of zijn gemachtigde behoorlijk is ondertekend. Het voorwerp en de draagwijdte van de wijzigingen moeten nauwkeurig vermeld worden. De intrekking moet onvoorwaardelijk zijn. De intrekking kan ook per telefax of via een elektronisch middel dat niet in overeenstemming is met artikel 52, 1 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 worden medegedeeld voor zover: 1 deze intrekking bij de voorzitter van de zitting voor het openen van de offertes toekomt alvorens hij de zitting opent 2 en zij wordt bevestigd per aangetekende brief, verzonden ten laatste de dag vóór de openingszitting. Opmerking: om technische en organisatorische redenen verkiest de aanbestedende overheid dat offertes elektronisch worden ingediend. De keuze ligt natuurlijk steeds bij de inschrijver en zal op geen enkele manier een rol spelen bij de analyse en evaluatie van de offerte Opening van offertes De zitting voor de opening van de offertes vindt plaats te FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie, Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussel, op 04/11/2014 om 11 uur. Elke offerte moet bij de voorzitter van de zitting toekomen vóór hij de zitting geopend verklaart. Enkel de offertes die bij de voorzitter van de zitting toekomen vóór hij de zitting geopend verklaart, kunnen aanvaard worden. Nochtans wordt een laattijdige offerte aanvaard voor zover de aanbestedende overheid de opdracht nog niet heeft toegewezen en de offerte ten laatste vier kalenderdagen vóór de datum van de openingszitting als aangetekende brief is verzonden Leidend ambtenaar De leidend ambtenaar is belast met de leiding, het toezicht en de controle van de uitvoering van de opdracht. De leidend ambtenaar kan in geen geval wijzigingen aan de contractuele clausules of specificaties van de opdracht toestaan. Deze behoren tot de verantwoordelijkheid van de aanbestedende overheid. De leidend ambtenaar (die een ambtenaar van de aanbestedende overheid zal zijn) zal worden aangeduid in de kennisgeving van de gunning van de opdracht Beschrijving van de opdracht Zie deel B. «Technische voorschriften» Documenten van toepassing op de opdracht Wetgeving Wet van 15 juni 2006 overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten Wet van 17 juni 2013 wet betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten Bestek n 2014/P27/S3/IT Support 2 7

8 Koninklijk besluit van 15 juli koninklijk besluit plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren Koninklijk besluit van 14 januari koninklijk besluit tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken Alle wijzigingen aan de wet en de voormelde besluiten die van toepassing zijn op de dag van de publicatie van de aankondiging van de opdracht in het Bulletin der Aanbestedingen Opdrachtdocumenten Onderhavig bestek nr. 2014/P27/S3/IT Support 2 alsook het erbij gevoegd offerteformulier Belangenvermenging In het kader van de strijd tegen belangenvermenging, meer in het bijzonder de draaideurconstructie ( revolving doors ) zoals bepaald in de wet van 8 mei 2007 houdende instemming met het Verdrag van de Verenigde Naties tegen de corruptie, gedaan te New York op 31 oktober 2003, onthoudt de inschrijver zich ervan een beroep te doen op een of meerdere vroegere (interne of externe) medewerkers van de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie, binnen twee jaar volgend op zijn/hun ontslag, opruststelling of elk ander vertrek uit de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie, op welke wijze ook, rechtstreeks of onrechtstreeks, met het oog op de voorbereiding en/of de indiening van zijn offerte of een andere tussenkomst in het kader van de gunningsprocedure, evenals voor verrichtingen in het kader van de uitvoering van deze opdracht. Dit althans voor zover er een direct verband bestaat tussen de vroegere activiteiten van de betrokken persoon/personen bij de aanbestedende overheid en zijn/hun verrichtingen in het kader van deze opdracht. Inbreuken op deze maatregel die tot gevolg hebben dat de normale mededingingsvoorwaarden vertekend kunnen zijn, worden gesanctioneerd volgens de bepalingen van artikel 9 van de wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 15 juni 2006, in concreto, hetzij de wering van de offerte, hetzij de verbreking van de opdracht, al naargelang Offertes In de offerte te vermelden gegevens De aandacht van de inschrijvers wordt gevestigd op artikel 8 van de wet van 15 juni 2006 en artikel 64 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 in verband met de onverenigbaarheden. De inschrijver wordt met aandrang verzocht om het in bijlage gevoegde offerteformulier te gebruiken. In dit verband wordt de aandacht van de inschrijver gevestigd op artikel 80 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011, dat bepaalt: Als bij de opdrachtdocumenten een formulier is gevoegd voor het opmaken van de offerte en het invullen van de samenvattende opmeting of de inventaris, maakt de inschrijver daarvan gebruik. Doet hij dit niet, dan draagt hij de volle verantwoordelijkheid voor de volledige overeenstemming van de door hem aangewende documenten met het formulier. De offerte en de bijlagen gevoegd bij het offerteformulier worden opgesteld in het Nederlands of in het Frans. De documenten van technische aard die bij de offerte worden gevoegd, mogen in het Engels opgesteld zijn indien er geen vertaling in het Frans of in het Nederlands bestaat. Door het neerleggen van zijn offerte ziet de inschrijver automatisch af van zijn algemene of bijzondere verkoopsvoorwaarden, zelfs als deze op de één of andere bijlage zijn vermeld in zijn offerte. De inschrijver duidt in zijn offerte duidelijk aan welke informatie vertrouwelijk is en/of betrekking heeft op technische of commerciële geheimen en dus niet mag bekendgemaakt worden door de aanbestedende overheid. De volgende inlichtingen zullen worden vermeld in de offerte: de forfaitaire eenheidsprijzen in letters en in cijfers (excl. BTW) Bestek n 2014/P27/S3/IT Support 2 8

9 het bedrag van de BTW de handtekening van de persoon of de personen, naargelang het geval, die het mandaat heeft/hebben om de offerte te ondertekenen de hoedanigheid van de persoon of van de personen, naargelang het geval, die de offerte ondertekent/ondertekenen de datum waarop voormelde persoon of de voormelde personen, naargelang het geval, de offerte heeft/hebben ondertekend het volledige inschrijvingsnummer van de inschrijver bij de Kruispuntbank van de Ondernemingen (voor de Belgische inschrijvers) het bankrekeningnummer en het BTW-nummer van de inschrijver Geldigheidsduur van de offerte De inschrijvers blijven gebonden door hun offerte gedurende een termijn van 180 kalenderdagen, ingaande de dag na de opening van de offertes Bij de offerte te voegen stalen, documenten en bescheiden De inschrijvers voegen bij hun offerte: alle documenten gevraagd in het raam van de selectiecriteria en de gunningscriteria (zie rubriek 13 hierna) de statuten en alle andere nuttige documenten die de bevoegdheid van de ondergetekende(n) bewijzen Varianten Er worden geen varianten toegestaan Prijzen Prijzen Alle prijzen vermeld in het offerteformulier worden verplicht uitgedrukt in EURO. Dit is een opdracht tegen prijslijst wat betekent dat enkel de eenheidsprijzen forfaitair zijn. De inschrijver moet per profiel en per gevraagd niveau (senior, medium, naargelang het geval) een eenheidsprijs/uur voorstellen. Op straffe van nietigheid van de offerte dient de als bijlage II weergegeven tabel te worden gebruikt. De opdrachtnemer wordt geacht in zijn eenheidsprijzen alle mogelijke kosten die op de diensten wegen te hebben begrepen, met uitzondering van de BTW. De inschrijvers wordt gevraagd bij de vaststelling van hun prijs rekening te houden met de federale doelstelling om de kosten voor de personeelsprestaties met 10 % te verminderen Prijsherziening Voor de onderhavige opdracht is enkel een prijsherziening toepasbaar voor de schommelingen van de lonen en sociale lasten van de werknemers van de dienstverlener. Deze prijsherziening is zowel in min als in meer toepasbaar en kan worden doorgevoerd op initiatief van de aanbestedende overheid of van de dienstverlener. In geval van een verzoek om prijsherziening, zal deze enkel ontvankelijk worden verklaard indien de bewijsstukken van het bevoegde paritair comité van de dienstverlener bij de aanvraag om prijsherziening gevoegd zijn. Er kan slechts één prijsherziening per jaar worden toegepast (bij elke verjaardag van het sluiten van de raamovereenkomsten). Bestek n 2014/P27/S3/IT Support 2 9

10 Voor de berekening van de prijsherziening wordt de volgende formule toegepast: P = Po x (s x 0,80) + 0,20 (=F) S De kleine letters hebben betrekking op gegevens geldig op de toepassingsdatum van de prijsherziening. De hoofdletters hebben betrekking op gegevens geldig 10 dagen vóór de opening van de offertes. P = herziene prijs Po = offerteprijs s et S = loonindex AGORIA nationaal gemiddelde, sociale lasten inbegrepen F : onherzienbaar gedeelte dat de vaste kosten en winsten omvat Aansprakelijkheid van de dienstverlener De dienstverlener draagt de volle aansprakelijkheid voor de fouten en nalatigheden die in de verleende diensten voorkomen. De dienstverlener vrijwaart de aanbestedende overheid bovendien tegen elke schadevergoeding die deze aan derden verschuldigd is op grond van de vertraging bij de uitvoering van de diensten of op grond van het in gebreke blijven van de dienstverlener Selectie Regelmatigheid van de offertes Gunningscriteria Gunning van overheidsopdrachten op basis van raamovereenkomsten Selectie De inschrijvers worden getoetst aan de hiernavolgende selectiecriteria. Enkel de offertes van de inschrijvers die voldoen aan de selectiecriteria worden in aanmerking genomen om deel te nemen aan de toetsing van de offertes aan de gunningscriteria vermeld in punt 13.3 van dit bestek, voor zover de ingediende offertes formeel en materieel regelmatig zijn Toegangsrecht Door het indienen van een offerte verklaart de inschrijver zich niet in een van onderstaande uitsluitingsgevallen te bevinden. De aanbestedende overheid zal de juistheid van deze impliciete verklaring op erewoord onderzoeken in hoofde van de inschrijver wiens offerte het beste gerangschikt is. De inlichtingen of documenten die de aanbestedende overheid kosteloos via elektronische middelen bij de gegevensbeheerder kan opvragen, zal door de aanbestedende overheid zelf worden opgevraagd. Uitsluitingscriterium inzake illegale tewerkstelling Wordt uitgesperceelen in elk stadium van de gunningsprocedure van de toegang ertoe, de kandidaat of inschrijver van wie is vastgesteld dat hij als werkgever illegaal verblijvende onderdanen van derde landen heeft tewerkgesteld als bedoeld in de wet van 11 februari 2013 tot vaststelling van sancties en maatregelen voor werkgevers van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen. Deze bepaling geldt op dezelfde manier ten aanzien van de entiteit waarop de kandidaat of inschrijver een beroep doet, wanneer de draagkracht van die entiteit bepalend is voor de selectie van de kandidaat of inschrijver, al naargelang. De uitsluiting van deelname aan overheidsopdrachten geldt voor ten hoogste vijf jaar. Bestek n 2014/P27/S3/IT Support 2 10

11 Eerste uitsluitingscriterium.1. De Belgische inschrijver die personeel tewerkstelt dat is onderworpen aan de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de sociale zekerheid der arbeiders moet in orde zijn met zijn verplichtingen ten overstaan van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid. Hij wordt geacht in orde te zijn met voormelde verplichtingen indien blijkt dat hij ten laatste daags vóór de uiterste datum voor de ontvangst van de offertes: 1 aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid al de vereiste aangiften heeft toegezonden, tot en met diegene die slaan op het voorlaatste afgelopen kalenderkwartaal voor de ontvangst van de offertes en 2 op deze aangiften geen verschuldigde bijdragen van meer dan EURO moet vereffenen, tenzij hij voor die schuld uitstel van betaling heeft verkregen waarvan hij de termijnen strikt in acht neemt. Evenwel, zelfs wanneer de bijdrageschuld groter is dan EURO, zal de inschrijver in orde bevonden worden indien hij, alvorens tot de beslissing van gunning van de opdracht wordt overgegaan, aantoont dat hij, op het einde van het kalenderkwartaal bedoeld in het tweede lid, op een aanbestedende overheid in de zin van artikel 2, 1, van de wet van 15 juni 2006 of op een overheidsbedrijf in de zin van artikel 2, 2, van de wet van 15 juni 2006, één of meer schuldvorderingen bezit die zeker, opeisbaar en vrij van elke verbintenis tegenover derden zijn en waarvan het bedrag op EURO na, ten minste gelijk is aan de achterstallige bijdrageschulden. 2. Ten laatste daags voor de uiterste datum voor de ontvangst van de offertes moet de buitenlandse inschrijver: 1 voldaan hebben aan de verplichtingen inzake betaling van de bijdragen voor de sociale zekerheid, overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is 2 in orde zijn met de bepalingen van 1, indien hij personeel tewerkstelt dat onderworpen is aan de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de sociale zekerheid der arbeiders..3. De aanbestedende overheid kan in welk stadium van de procedure ook, met alle middelen die zij dienstig acht inlichtingen inwinnen over de stand van betaling van de bijdragen voor de sociale zekerheid van om het even welke inschrijver. Tweede uitsluitingscriterium Overeenkomstig artikel 20 van de wet van 15 juni 2006 en artikel 61, 1 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 wordt in elk stadium van de gunningsprocedure uitgesperceelen van de toegang ertoe, de inschrijver die bij rechtelijke beslissing die in kracht van gewijsde is gegaan en waarvan de aanbestedende overheid kennis heeft, veroordeeld is voor: 1 deelname aan een criminele organisatie als bedoeld in artikel 324bis van het Strafwetboek 2 omkoping als bedoeld in artikel 246 en 250 van het Strafwetboek 3 fraude als bedoeld in artikel 1 van de overeenkomst aangaande de bescherming van de financiële belangen van de Gemeenschap, goedgekeurd door de wet van 17 februari witwassen van geld als bedoeld in artikel 5 van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financieel stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. Met het oog op de toepassing van deze clausule heeft de aanbestedende overheid het recht om de inschrijver wiens offerte het best geklasseerd is, te verzoeken om de noodzakelijke inlichtingen of documenten over te leggen. Indien zij twijfels heeft over de persoonlijke situatie van die inschrijver, kan zij de bevoegde binnenlandse of buitenlandse autoriteiten verzoeken om de inlichtingen die ze ter zake nodig acht. Derde uitsluitingscriterium Bestek n 2014/P27/S3/IT Support 2 11

12 Overeenkomstig artikel 20 van de wet van 15 juni 2006 en artikel 61, 2, 1 en 2 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 kan in elk stadium van de gunningsprocedure worden uitgesperceelen van de toegang ertoe, de inschrijver die: 1 in staat van faillissement of van vereffening verkeert, die zijn werkzaamheden heeft gestaakt, die een gerechtelijke reorganisatie ondergaat, of die in een vergelijkbare toestand verkeert als gevolg van een gelijkaardige procedure die bestaat in andere nationale reglementeringen 2 aangifte heeft gedaan van zijn faillissement, voor wie een procedure van vereffening of gerechtelijke reorganisatie aanhangig is, of die het voorwerp is van een gelijkaardige procedure bestaande in andere nationale reglementeringen. Vierde uitsluitingscriterium De inschrijver moet in orde zijn met de betaling van zijn belastingen en taksen volgens de Belgische wetgeving of die van het land waar hij gevestigd is, overeenkomstig de bepalingen van artikel 63 van het koninklijk besluit van 15 juli Kwalitatieve selectie Wanneer een inschrijver beroep doet op de draagkracht van andere entiteiten en die draagkracht bepalend is voor zijn selectie, vermeldt hij voor welk gedeelte hij een beroep doet op de die draagkracht en welke andere entiteiten hij voorstelt Selectiecriteria met betrekking tot de technische bekwaamheid van de inschrijver Eerste criterium inzake de technische bekwaamheid van de inschrijver De inschrijver moet zijn technische bekwaamheid bewijzen aan de hand van een overzicht van de jaarlijkse indeling/bestemming van zijn personeel tijdens de afgelopen 3 jaar, met vermelding van het personeelsverloop. Bij deze oefening moet hij een onderscheid maken tussen 2 categorieën : zijn eigen personeel (personeelsleden met werknemersstatuut) en de andere medewerkers. Het overzicht moet ook het aantal personeelsleden voor elk perceel en elk functiedomein waarvoor er consultants worden voorgesteld, vermelden. Dit aantal moet ten minste 3 bedragen, wat de eigen medewerkers en de gevraagde profielen betreft. Daartoe vult de inschrijver de als bijlage IV opgenomen tabel in. Tweede criterium inzake de technische bekwaamheid van de inschrijver De inschrijver moet aantonen dat hij onder zijn eigen personeel ten minste 3 medewerkers telt met de volgende minimumvereisten : Minimumduur nuttige ervaring : o o Minimum 3 jaar voor een medium Minimum 5 jaar voor een senior. Daarvoor moet hij gebruik maken van de nominatieve lijst als bijlage III en voor elk gevraagd profiel de naam van 3 consultants invullen die tot zijn eigen personeel behoren. Belangrijke opmerking: In de veronderstelling dat de inschrijver van plan is een beroep te doen op onderaannemers : - voegt hij bij zijn offerte een overzicht van alle onderdelen van de overheidsopdracht die hij door onderaannemers laat uitvoeren Bestek n 2014/P27/S3/IT Support 2 12

13 - neemt hij in de documenten die voor de voornoemde selectiecriteria moeten worden bezorgd informatie op betreffende de onderaannemers. Deze onderaannemers zijn aan dezelfde uitsluitingscriteria onderworpen als die welke op de inschrijvers van toepassing zijn Regelmatigheid van de offertes De offertes van de geselecteerde inschrijvers zullen worden onderzocht op het vlak van hun regelmatigheid. Substantieel onregelmatige offertes zullen worden geweerd. Enkel regelmatige offertes komen in aanmerking om te worden getoetst aan de gunningscriteria Gunningscriteria Voor de keuze van de economisch meest interessante offerte worden de regelmatige offertes van de geselecteerde inschrijvers aan een aantal gunningscriteria getoetst. Deze criteria zullen gewogen worden teneinde een eindklassement te bekomen Lijst van de gunningscriteria De gunningscriteria in dalende rangorde van belangrijkheid, zijn de volgende: 1. Prijs (40%) 2. Overeenkomst van het profiel (40%) 3. Geboden garanties, inhoud en kwaliteit van de voorgestelde SLA betreffende de bepalingen voor de indienststelling (20%) Eindquotatie De quotaties voor de gunningscriteria worden opgeteld. De lijst van de deelnemers per perceel wordt opgesteld afhankelijk van de quotaties. Per perceel worden de 3 best gerangschikte inschrijvers tot de raamovereenkomst toegelaten, voor zover er voldoende inschrijvers zijn, nadat de aanbestedende overheid ten opzichte van deze inschrijvers de juistheid van de impliciete verklaring op erewoord heeft nagegaan en op voorwaarde dat uit de controle blijkt dat de impliciete verklaring op erewoord overeenkomt met de werkelijkheid. De evaluatie van de gunningscriteria gebeurt als volgt: Het gunningscriterium prijs wordt geëvalueerd op basis van de som van de eenheidsprijzen voor een volledig perceel, rekening houdend met de wegingscoëfficiënten die in de tabel in deel B, punt 1 worden weergegeven. Het goedkoopste regelmatige voorstel krijgt het maximum aantal punten (40). De andere regelmatige voorstellen zullen in evenredigheid punten minder krijgen, volgens volgende formule: P = Pmax x (PRmin / PRofferte) P = punten offerte Pmax = toegekende wegingscoëfficient aan het criterium "prijs" (40) PRmin = prijs van de laagst regelmatige offerte PRofferte = prijs van de offerte andere gunningscriteria zullen worden geëvalueerd op basis van: Bestek n 2014/P27/S3/IT Support 2 13

14 1: aanvaardbaar met belangrijke beperkingen, maar onvoldoende voor uitsluiting 2: aanvaardbaar met mindere beperkingen 3: goede standaard 4: hoge standaard met toegevoegde waarde 5: zeer hoge standaard met buitengewone kwaliteit. Quoteringen in halven van een punt (bv: 3,5) zijn mogelijk. De bekomen score zal worden omgezet in punten volgens de wegingcoëfficiënt van ieder criterium volgens volgende formule: P = G x (Seval / Smax) P = punten offerte Seval = score van de evaluatie (1 tot 5) G = toegekende wegingcoëfficiënt van ieder criterium Smax = Maximum score (5) Bij te voegen documenten/informatie betreffende de gunningscriteria 2 en 3 Wat de Overeenkomst van het profiel (criterium nr. 2) betreft, moeten de volgende documenten worden verstrekt: - Voor elke bij de gevraagde profielen betrokken consultant moet er een CV worden geleverd. Alle CV s moeten per perceel in bijlage V worden gegroepeerd. Wat de geboden garanties" (criterium nr. 3) betreft, moet de inschrijver preciseren hoe hij de uitvoering van de overheidsopdracht zal opvolgen, de tevredenheidsgraad en de geplande acties zal meten als deze meting niet de gewenste resultaten oplevert. Wat betreft inhoud en kwaliteit van de voorgestelde SLA betreffende de bepalingen voor de indienststelling (criterium nr. 3), stelt de inschrijver een SLA (Service Level Agreement) voor waarin de tijd wordt vermeld die nodig is om een consultant voor te stellen, alsook de bepalingen voor de indienststelling, de werkwijze en de vergoedingen ingeval de voorwaarden van de SLA niet zouden worden nageleefd Gunning van overheidsopdrachten op basis van raamovereenkomsten Na het sluiten van de raamovereenkomsten beschikt de aanbestedende overheid per perceel over een lijst met drie deelnemers. Met het oog op offertes die zo goed mogelijk aan de behoeften voldoen, worden voor elke afzonderlijke overheidsopdracht de deelnemers op de lijst van het betrokken perceel in mededinging gesteld via een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. Voor elke inmededingingstelling worden de deelnemers aan de raamovereenkomst van het betrokken perceel per gecontacteerd. Afhankelijk van de specifieke behoeften zal de profielbeschrijving zoals opgenomen in dit bijzonder bestek in de offerteaanvraag gedetailleerd en gepreciseerd worden. De deelnemers sturen hun offerte per naar de aanbestedende overheid binnen de termijn die de aanbestedende overheid heeft vastgelegd. De economisch meest voordelige offerte wordt bepaald afhankelijk van de gunningscriteria in punt en deze criteria worden beoordeeld op de in punt beschreven wijze. Voor het gunningscriterium «prijs» van overheidsopdrachten op basis van raamovereenkomsten blijven de in de raamovereenkomsten bepaalde prijzen 6 maanden geldig. Ingeval de inmededingingstelling zes maanden of meer na het sluiten van de raamovereenkomsten plaatsvindt, kunnen de deelnemers aan de raamovereenkomsten bij de in dit punt bedoelde inmededingingstelling een nieuwe, marktconforme prijs Bestek n 2014/P27/S3/IT Support 2 14

15 voorstellen. Een eventuele prijsverhoging wordt beperkt tot 10% (over de periode van 4 jaar) van de in de raamovereenkomsten bepaalde prijs. Als er meermaals per jaar een inmededingingstelling plaatsvindt, kan bij elke nieuwe inmededingingstelling een aangepaste prijs worden voorgesteld. Voor de prijsvergelijking van de offertes wordt de nieuwe door de inschrijvers voorgestelde prijs in aanmerking genomen. De aanbestedende overheid formaliseert de indiensttreding van de IT consultant door een bestelbon aan de gekozen dienstverlener over te maken. Afhankelijk van de behoeften van de aanbestedende overheid kan een overheidsopdracht op basis van een raamovereenkomst op vraag van de aanbestedende overheid en met de toestemming van de opdrachtnemer tegen de initiële voorwaarden worden verlengd. Als de aanbestedende overheid en de opdrachtnemer geen akkoord bereiken, wordt overgegaan tot een inmededingingstelling tussen de deelnemers aan de betrokken raamovereenkomst Borgtocht Iedere deelnemer aan de raamovereenkomsten moet een borgtocht stellen. Per perceel wordt de borgtocht bepaald op 5 % van het voor de overheidsopdracht geraamde bedrag over 6 maanden, exclusief BTW. Het aldus verkregen bedrag wordt afgerond naar het hogergelegen tiental EURO. Overeenkomstig de wets- en reglementsbepalingen ter zake kan de borgtocht hetzij in speciën of publieke fondsen, hetzij onder de vorm van een gezamenlijke borgtochtstelling worden gesteld. De borgtocht kan eveneens worden gesteld via een waarborg toegestaan door een kredietinstelling die voldoet aan de voorschriften van de wetgeving op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen of door een verzekeringsonderneming die voldoet aan de voorschriften van de wetgeving betreffende de controle der verzekeringsondernemingen en die toegelaten is tot tak 15 (borgtocht). De opdrachtnemer moet, binnen de dertig kalenderdagen volgend op de dag van het sluiten van de opdracht, het bewijs leveren dat hij of een derde de borgtocht op een van de volgende wijzen heeft gesteld: 1 wanneer de borgtocht in speciën wordt gesteld, door storting van het bedrag op de Postchequerekening van de Deposito- en Consignatiekas [bpostbank rekeningnummer BE (IBAN) PCHQBEBB (BIC)] of van een openbare instelling die een functie vervult die gelijkaardig is met die van genoemde Kas, hierna genoemd openbare instelling die een gelijkaardige functie vervult 2 wanneer de borgtocht uit publieke fondsen bestaat, door neerlegging van deze voor rekening van de Deposito-en Consignatiekas in handen van de Rijkskassier op de zetel van de Nationale Bank te Brussel of bij een van haar provinciale agentschappen of van een openbare instelling die een gelijkaardige functie vervult 3 wanneer de borgtocht gedekt wordt door een gezamenlijke borgtochtmaatschappij, door neerlegging via een instelling die deze activiteit wettelijk uitoefent, van een akte van solidaire borg bij de Deposito- en Consignatiekas of bij een openbare instelling die een gelijkaardige functie vervult 4 wanneer de borgtocht gesteld wordt door middel van een waarborg, door de verbintenisakte van de kredietinstelling of van de verzekeringsonderneming. Dit bewijs wordt geleverd, naargelang van het geval, door overlegging aan de aanbestedende overheid van: 1 hetzij het ontvangstbewijs van de Deposito- en Consignatiekas of van een openbare instelling die een gelijkaardige functie vervult 2 hetzij het debetbericht van de kredietinstelling of van de verzekeringsonderneming 3 hetzij het deposito-attest van de Rijkskassier of van een openbare instelling die een gelijkaardige functie vervult 4 hetzij de originele akte van solidaire borg, geviseerd door de Deposito- en Consignatiekas of van een openbare instelling die een gelijkaardige functie vervult Bestek n 2014/P27/S3/IT Support 2 15

16 5 hetzij het origineel van de verbintenisakte opgemaakt door de kredietinstelling of de verzekeringsonderneming die een waarborg heeft toegestaan. Deze documenten, ondertekend door de deponent, vermelden waarvoor de borgtocht werd gesteld en de precieze bestemming, bestaande uit de beknopte gegevens betreffende de opdracht en verwijzing naar de opdrachtdocumenten, alsmede de naam, voornamen en volledig adres van de opdrachtnemer en eventueel deze van de derde die voor rekening van de opdrachtnemer het deposito heeft verricht, met de vermelding geldschieter of gemachtigde, naargelang het geval. De termijn van dertig kalenderdagen hiervoor vermeld wordt opgeschort tijdens de sluitingsperiode van de onderneming van de opdrachtnemer voor de betaalde jaarlijkse vakantiedagen en de inhaalrustdagen die op reglementaire wijze of in een algemeen bindende verklaarde collectieve arbeidsovereenkomst werden bepaald. Het bewijs van borgtochtstelling dient te worden gezonden aan het adres dat zal worden vermeld in de kennisgeving van het sluiten van de opdracht. Het verzoek van de opdrachtnemer om over te gaan tot de oplevering geldt als : 1 in geval van de voorlopige oplevering : verzoek tot vrijgave van de eerste helft van de borgtocht 2 in geval van de definitieve oplevering : verzoek tot vrijgave van, hetzij de tweede helft, hetzij het geheel van de borgtocht, al naargelang al dan niet in een voorlopige oplevering is voorzien Opleveringen De diensten zullen tijdens hun uitvoering nauwlettend worden opgevolgd door een afgevaardigde van de aanbestedende overheid. De identiteit van deze afgevaardigde zal aan de dienstverlener worden medegedeeld op het ogenblik dat met de uitvoering van de diensten zal worden gestart Uitvoering van de opdracht Uitvoeringsvoorwaarde De inschrijver engageert zich, gedurende de volledige uitvoering van de opdracht, de 8 basisconventies van de IAO, en in het bijzonder : 1. het verbod op dwangarbeid (verdrag nr. 29 betreffende de gedwongen of verplichte arbeid, 1930 en verdrag nr. 105 betreffende de afschaffing van de gedwongen arbeid, 1957) 2. het recht op vakbondsvrijheid (verdrag nr. 87 betreffende de vrijheid tot het oprichten van vakverenigingen en bescherming van het vakverenigingsrecht, 1948) 3. het recht van organisatie en collectief overleg (verdrag nr. 98 betreffende het recht van organisatie en collectief overleg, 1949) 4. het verbod op discriminatie inzake tewerkstelling en verloning (verdrag nr. 100 betreffende de gelijke verloning, 1951 en verdrag nr. 111 betreffende discriminatie (beroep en beroepsuitoefening), 1958) 5. de minimumleeftijd voor kinderarbeid (verdrag nr. 138 betreffende de minimumleeftijd, 1973), alsook het verbod op de ergste vormen van kinderarbeid (verdrag nr. 182 over de ergste vormen van kinderarbeid, 1999) te respecteren. Het niet respecteren van dit engagement wordt op basis van artikel 44, 1, 1 van het koninklijk besluit van 14 januari 2013 beschouwd als het niet uitvoeren van de opdracht volgens de voorschriften bepaald in de opdrachtdocumenten, wat aanleiding zal geven tot het in gebreke stellen van de opdrachtnemer, en kan, op basis van artikel 47, 2, 1 van het koninklijk besluit van 14 januari 2013 aanleiding geven tot de toepassing van ambtshalve maatregelen, meer bepaald het eenzijdig verbreken van de opdracht. Bestek n 2014/P27/S3/IT Support 2 16

17 Plaats waar de diensten moeten worden uitgevoerd en formaliteiten Plaats waar de diensten moeten worden uitgevoerd De diensten zullen worden uitgevoerd op het volgende adres: FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie ICT Koning Albert II laan, BRUSSEL Nazicht en oplevering van de uitgevoerde diensten Indien tijdens de uitvoering van de diensten abnormaliteiten worden vastgesteld, zal dit onmiddellijk aan de dienstverlener worden gemeld door middel van een fax- of bericht dat nadien per aangetekende zending zal worden bevestigd. De dienstverlener is verplicht om niet-conform uitgevoerde diensten te herbeginnen. Iedere maand stuurt de dienstverlener de aanbestedende overheid een gedetailleerde listing van de te controleren diensten. De aanbestedende overheid beschikt over een verificatietermijn van dertig dagen, te rekenen vanaf de ontvangst van de listing, om over te gaan tot de opleveringsformaliteiten en het resultaat aan de dienstverlener bekend te maken Facturatie en betaling De prestaties worden maandelijks gefactureerd op basis van de werkelijk gepresteerde uren en van de in de offerte vermelde prijs/uur. De opdrachtnemer zendt de facturen (in één exemplaar) en de listing met de goedgekeurde prestaties (origineel exemplaar) naar het volgende adres: FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Budget en Beheerscontrole - Frontoffice Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussel Enkel behoorlijk uitgevoerde diensten mogen worden gefactureerd. De betaling van het aan de dienstverlener verschuldigde bedrag vindt plaats binnen de betalingstermijn van dertig dagen vanaf het verstrijken van de verificatietermijn of te rekenen vanaf de dag die volgt op de laatste dag van de verificatietermijn indien deze minder is dan dertig dagen, en voor zover de aanbestedende overheid tegelijk over de regelmatig opgemaakte factuur beschikt, alsook over de andere, eventueel vereiste documenten. Wanneer de opdrachtdocumenten niet voorzien in een afzonderlijke schuldvordering, geldt de factuur als schuldvordering. De factuur dient te worden opgesteld in EURO Onderaanneming Voor de uitvoering van de opdracht kan de opdrachtnemer onderaannemingscontracten met derden afsluiten. De inschrijver vermeldt in de offerte het deel van de opdracht dat onderaanbesteed zal worden evenals de naam en het adres van de onderaannemers in kwestie en hun referenties in het betrokken domein. Hij zal het soort contractuele regeling voor alle betrokken onderaannemers beschrijven. Bestek n 2014/P27/S3/IT Support 2 17

18 Het feit dat de opdrachtnemer alle of een deel van zijn verbintenissen aan derden toevertrouwt, ontslaat hem niet van zijn verantwoordelijkheid ten aanzien van de aanbestedende overheid. Deze laatste erkent geen enkele contractuele band met die derden. In elk geval blijft alleen de opdrachtnemer aansprakelijk ten aanzien van de aanbestedende overheid Aanbestedingsberichten en rechtzettingen De in het Bulletin der Aanbestedingen en het Publicatieblad van de Europese Unie aangekondigde of gepubliceerde berichten en rechtzettingen die betrekking hebben op de aannemingen in het algemeen, evenals de berichten en rechtzettingen betreffende deze aanneming maken integraal deel uit van huidig bestek. De inschrijver wordt geacht er kennis van genomen te hebben en er bij het opmaken van zijn offerte rekening mee gehouden te hebben Geschillen Alle betwistingen met betrekking tot de uitvoering van deze opdracht worden uitsluitend beslecht voor de bevoegde rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel. De voertaal is het Nederlands of het Frans. De aanbestedende overheid is in geen geval aansprakelijk voor de schade aan personen of goederen die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg is van de activiteiten die nodig zijn voor de uitvoering van deze opdracht. De opdrachtnemer vrijwaart de aanbestedende overheid tegen elke vordering van schadevergoeding door derden in dit verband. Eigendom van de resultaten Bijzondere verbintenissen voor de dienstverlener De dienstverlener staat aan de aanbestedende overheid alle patrimoniale rechten af inzake intellectuele eigendom, alsook de auteursrechten die wegen op de resultaten van deze opdracht. Deze overdracht van deze rechten geldt voor de volledige duur van de intellectuele eigendomsrechten, daaronder begrepen hun eventuele verlengingen en dit voor de gehele wereld. De dienstverlener zal derhalve het uitdrukkelijk en voorafgaand akkoord moeten bekomen van de overheid voor elk gebruik of elk verspreiding van deze resultaten. De vergoeding voor de overdracht van deze rechten is integraal inbegrepen in het forfaitaire bedrag. Publiciteit De dienstverlener verbindt er zich toe geen ruchtbaarheid te geven aan deze opdracht tijdens de looptijd van de overeenkomst. Veiligheid en vertrouwelijk karakter De dienstverlener voert de opdracht uit rekening houdend met alle verplichtingen inzake de veiligheid en het vertrouwelijk karakter verbonden aan deze opdracht. Het is de dienstverlener en aan hun respectievelijk personeel verboden feiten te onthullen of te verspreiden die hen zouden ter kennis kunnen komen ingevolge de uitvoering van de opdracht. Dit verbod blijft ook geldig na het beëindigen van de opdracht. De dienstverlener en zijn medewerkers zijn gebonden door discretieplicht met betrekking tot informatie waarvan zij weet krijgen bij de uitvoering van die opdracht. De informatie kan in geen geval zonder schriftelijke toestemming van de aanbestedende overheid meegedeeld worden aan derden. De dienstverlener mag deze opdracht wel opgeven als referentie. Bestek n 2014/P27/S3/IT Support 2 18

19 Uitvoering De dienstverlener verbindt er zich toe om, tenzij bij overmacht, de opdracht te laten uitvoeren door de in de offerte opgegeven personen. De vermelde personen of hun vervangers worden allen geacht effectief deel te nemen aan de opdracht. De vervangers moeten worden erkend door de aanbestedende overheid Straffen en boetes voor vertraging Indien de dienstverlener de in zijn offerte (SLA) vermelde beschikbaarheidstermijn niet naleeft, kan hem per werkdag vertraging een boete gelijk aan de dagprijs (1dag = 7u36) worden opgelegd, met een maximum van 10 werkdagen. Indien tijdens de uitvoering van de opdracht, de dienstverlening door toedoen van de dienstverlener wordt onderbroken en de onbeschikbaarheid langer dan 5 werkdagen bedraagt, kan de ICT-afdeling een vervanger eisen. Na 10 werkdagen onbeschikbaarheid kan per werkdag bijkomende onderbreking een boete van een dagprijs (1 dag = 7u36) worden aangerekend, met een maximum van 10 werkdagen Gebruik van het materiaal Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijft de dienst ICT van het departement de bewaarder van zijn installaties en van zijn materiaal, met inbegrip van de apparatuur die ter beschikking wordt gesteld van de medewerkers van de firma voor de uitvoering van de taken vermeld in de opdracht. De dienst ICT ontslaat de firma van elke aansprakelijkheid voor de schade die het personeel van de firma tijdens het werk onvrijwillig zou kunnen veroorzaken, tenzij bewezen is dat zij opzettelijk een fout hebben gemaakt Methode Het personeel van de firma zal de nodige taken uitvoeren volgens de methode bepaald door de dienst ICT. Het personeel van de firma zal werken onder leiding van één of meerdere ambtenaren aangesteld door de Directie van de dienst ICT. Het personeel van de firma zal de richtlijnen van deze laatste(n) opvolgen en zal op aanvraag de nodige documentatie en testresultaten overmaken Middelen Teneinde de realisatie van de taken mogelijk te maken, zal de dienst ICT volgende logistieke middelen ter beschikking stellen van de specialisten van de firma: - de namen van de te contacteren personen - de documentatie van de te volgen methode en de karakteristieken van de dienst ICT, de te gebruiken standaarden, de software- en hardwarekarakteristieken onder de vorm van gebruikershandboeken en brochures - toegang tot de informaticamiddelen - testresultaten De firma dient echter de reglementen en interne procedures m.b.t. het gebruik en de toegang tot de middelen te volgen en kan geen aanvullingen of veranderingen aan de omgeving van de ICT-dienst eisen. De middelen, door ICT aan de firma beschikbaar gesteld, blijven eigendom van de dienst ICT volledig rekening houdend met het beroepsgeheim hiervoor vermeld in punt Arbeidstijd De arbeidstijd en -omstandigheden zijn identiek aan die van het ICT-personeel. Een normale werkdag (mandag) bestaat uit prestaties van 7u36, te presteren tussen 7u30 en 18u. De dienstverlener is onderworpen aan de variabele arbeidstijd, toegepast binnen de FOD. Hij dient zich te onderwerpen aan deze reglementering die zal worden meegedeeld bij toekenning van de opdracht. Bestek n 2014/P27/S3/IT Support 2 19

20 De prestaties verricht buiten de werkuren of tijdens het weekend kunnen aanleiding geven tot een betaling die met 50% wordt verhoogd ten opzichte van de door de inschrijver op het offerteformulier opgegeven prijs per uur. Deze prestaties zullen vooraf door de leidende ambtenaar moeten worden goedgekeurd Personeel van de dienstverlener De dienstverlener verbindt er zich toe de opdracht te laten uitvoeren door de in de offerte opgegeven persoon of personen, behalve in geval van overmacht, en behoudens de procedure die voorzien is voor de vervanging van personeel, zoals hierna beschreven. Vervanging van personeel op initiatief van de dienstverlener De dienstverlener kan in de loop van de uitvoering van de opdracht een personeelslid enkel vervangen, voor om het even welke reden, na voorafgaandelijk schriftelijk akkoord van de aanbestedende overheid. De aanbestedende overheid kan de vervanging enkel weigeren mits een gemotiveerde beslissing. De weigering is dan onherroepelijk. De aanbestedende overheid kan de vervanging enkel aanvaarden nadat uit een interview is gebleken dat de vervang-kandidaat voldoet aan de gestelde eisen. De aanbestedende overheid zal van het interview een verslag opmaken waaruit dit moet blijken. Wanneer de vervanging gebeurt nadat de uitvoering van de opdracht reeds gestart was, moet de dienstverlener op eigen kosten instaan voor de kennisoverdracht tussen beide personeelsleden. Wanneer de vervanging gebeurt binnen de 6 maanden, moet de periode van kennisoverdracht (minstens) 5 werkdagen bedragen; in het andere geval moet de periode (minstens) 10 werkdagen bedragen. Pas na afloop van deze periode kunnen de prestaties van de vervang-kandidaat gefactureerd worden. Vervanging van personeel op initiatief van de aanbestedende overheid Indien het opdrachtgevende bestuur van oordeel is dat het door de dienstverlener voorgestelde personeelslid niet geschikt is om de opdracht (verder) uit te voeren, dan zal de aanbestedende overheid de dienstverlener daarvan op de hoogte stellen met een gemotiveerde beslissing en de vraag om een vervanger voor te stellen. Indien de dienstverlener niet in staat is om een vervanger voor te stellen met minstens gelijkwaardig profiel en gelijkwaardige kwaliteit als de initieel voorgestelde persoon, dan heeft de aanbestedende overheid het recht om de overeenkomst onmiddellijk, geheel of gedeeltelijk, van rechtswege te ontbinden, zonder dat de dienstverlener een schadevergoeding kan eisen. Bovenstaande bepalingen gelden eveneens ten aanzien van personeelsleden of aangestelden van onderaannemers. Bestek n 2014/P27/S3/IT Support 2 20

BIJZONDER BESTEK. Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 19 september 2011 om 10 u.

BIJZONDER BESTEK. Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 19 september 2011 om 10 u. BIJZONDER BESTEK Consultancy op de volgende domeinen : risk, audit, compliance, information & communication technology, security, privacy forencics &security en juridische aspecten Datum van de zitting

Nadere informatie

Ontwerp van een portaalsite ter ondersteuning van crisiscommunicatie bij hoogwatersituatie

Ontwerp van een portaalsite ter ondersteuning van crisiscommunicatie bij hoogwatersituatie departement Mobiliteit en Openbare Werken Ontwerp van een portaalsite ter ondersteuning van crisiscommunicatie bij hoogwatersituatie ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Openingszitting offertes Woensdag 21 september

Nadere informatie

BESTEK: DATACENTER MANAGEMENT TOOL

BESTEK: DATACENTER MANAGEMENT TOOL BESTEK: DATACENTER MANAGEMENT TOOL Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 06 september 2010 om 10 u. Indiening van offertes uitsluitend bij de: Stafdienst ICT Cel Overheidsopdrachten Koning

Nadere informatie

Project «Onderhoud DWH Risicobeheer»

Project «Onderhoud DWH Risicobeheer» FOD Financiën Stafdienst ICT Algemene offerteaanvraag met bekendmaking Bestek Regels en voorwaarden betreffende de indiening van offertes voor de uitvoering van het Onderhoud van programmatuur van datawarehouse

Nadere informatie

BESTEK nr. MP-OO/FIDO/2015/7 AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS.

BESTEK nr. MP-OO/FIDO/2015/7 AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS. Onderhandelingsprocedures met bekendmaking/bladzijde 1/35 van het bestek Federaal Instituut voor duurzame ontwikkeling Hertogstraat 4, 1000 Brussel Contact: Hamida.Idrissi@IFDD.fed.be BESTEK nr. MP-OO/FIDO/2015/7

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK betreffende de «levering van een back-upoplossing ten behoeve van het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest»

BIJZONDER BESTEK betreffende de «levering van een back-upoplossing ten behoeve van het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest» Page 1 of 33 BIJZONDER BESTEK betreffende de «levering van een back-upoplossing ten behoeve van het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest» BB 2014.004 Page 2 of 33 Inhoud AFDELING A.1. ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK IT-Bijstand voor het CIBG Sluiten van een raamovereenkomst

BIJZONDER BESTEK IT-Bijstand voor het CIBG Sluiten van een raamovereenkomst 2009 BIJZONDER BESTEK IT-Bijstand voor het CIBG Sluiten van een raamovereenkomst 1 Afdeling 1: administratief gedeelte... 10 1.1. Doel en wijze van gunning van de opdracht... 10 1.2. Aanbestedende overheid

Nadere informatie

Bestek nummer GAC/2014/2775

Bestek nummer GAC/2014/2775 Gemeenschappelijke aankoopcentrale Stad Antwerpen OCMW Antwerpen Francis Wellesplein 1 B 2018 Antwerpen Bestek nummer GAC/2014/2775 Voor het toewijzen van een overheidsopdracht voor de aanneming van diensten

Nadere informatie

Bestek nummer G000004

Bestek nummer G000004 Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be ask_aankoop@digipolis.be Bestek nummer G000004 Voor het

Nadere informatie

Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen

Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen 261 Directie Brussel Jourdanstraat 95 (bus 2) Avenue de la Toison d Or 1060 Bruxelles Tel. : 02 541 61 05 Fax : 02 541 62 77 BIJZONDER BESTEK NR. 2014/220194/289A OPEN AANBESTEDING betreft: 1000 Brussel

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1464 VAN 22/07/2013

BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1464 VAN 22/07/2013 BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1464 VAN 22/07/2013 OPDRACHT VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN "PRINCE2-OPLEIDING VOOR HET BTC- PERSONEEL" 151 HRM INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 1 ALGEMENE BEPALINGEN... 4 1.1 AANBESTEDENDE

Nadere informatie

BESTEK DIENSTEN EXPLOITATIE & ADMINISTRATIE WINDOWS SERVERPARK OPEN OFFERTEAANVRAAG. FOD Binnenlandse Zaken

BESTEK DIENSTEN EXPLOITATIE & ADMINISTRATIE WINDOWS SERVERPARK OPEN OFFERTEAANVRAAG. FOD Binnenlandse Zaken BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP EXPLOITATIE & ADMINISTRATIE WINDOWS SERVERPARK OPEN OFFERTEAANVRAAG Opdrachtgevend bestuur FOD Binnenlandse Zaken Ontwerper FOD Binnenlandse

Nadere informatie

Overheidsopdracht Bestek betreffende de hosting, het onderhoud en de volledige monitoring van haar infrastructuur.

Overheidsopdracht Bestek betreffende de hosting, het onderhoud en de volledige monitoring van haar infrastructuur. Datum Pagina 1 Overheidsopdracht Bestek betreffende de hosting, het onderhoud en de volledige monitoring van haar infrastructuur. WIJZE VAN GUNNING: OPEN OFFERTEAANVRAAG ADMINISTRATIEVE EN TECHNISCHE BEPALINGEN

Nadere informatie

BESTEK NR. 2013/TVA/Prijzenstudie

BESTEK NR. 2013/TVA/Prijzenstudie Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie (BIPT) Koning Albert II-laan 35, 1030 Brussel Aanspreekpunt: Tom Van Landeghem (NL) tel.: +32 (0)2 226 89 40 e-mail: tom.van.landeghem@bipt.be BESTEK

Nadere informatie

Bestek 2009/CA/FIN 04

Bestek 2009/CA/FIN 04 Bestek 2009/CA/FIN 04 Onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking Kasbeheer Artesis Hogeschool Antwerpen Inhoud 1. Algemene inlichtingen 4 1.1. Opdrachtgevend bestuur 4 1.2. Kenmerken van de

Nadere informatie

ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt

ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt : TITEL I. - Algemene bepalingen en definities Artikel

Nadere informatie

Ministerie van Financiën. Dienst Informatica BESTEK WEBHOSTING VAN DE INTERNETSITES VAN HET MINISTERIE VAN FINANCIEN

Ministerie van Financiën. Dienst Informatica BESTEK WEBHOSTING VAN DE INTERNETSITES VAN HET MINISTERIE VAN FINANCIEN Ministerie van Financiën Dienst Informatica BESTEK WEBHOSTING VAN DE INTERNETSITES VAN HET MINISTERIE VAN FINANCIEN 1 1. Deel 1 : Administratieve en contractuele bepalingen 1.1 Identificatie van de opdracht

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK NR. 2103/222416/4A ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

BIJZONDER BESTEK NR. 2103/222416/4A ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Complexnummer 222416 155 Directie BRUSSEL Jourdanstraat 95 (bus 2) 1060 Brussel BIJZONDER BESTEK NR. 2103/222416/4A ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Betreft : 1210 Brussel - City Atrium (FOD Mobiliteit en Vervoer)

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK LEVERINGEN KOFFIE 2015-2018 OPEN OFFERTEAANVRAAG. OCMW Brugge

BIJZONDER BESTEK LEVERINGEN KOFFIE 2015-2018 OPEN OFFERTEAANVRAAG. OCMW Brugge BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN MET ALS VOORWERP KOFFIE 2015-2018 OPEN OFFERTEAANVRAAG Opdrachtgevend bestuur OCMW Brugge Ontwerper Secretariaat, Inge De Smet Ruddershove 4 te

Nadere informatie

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT BIJZONDER BESTEK NR A/268

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT BIJZONDER BESTEK NR A/268 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT BIJZONDER BESTEK NR A/268 OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DE LEVERING VAN SOFTWARE VOOR DE BOEKHOUDING EN INVENTARIS VOOR DE DIENSTEN VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT

Nadere informatie

bestek concessie van diensten ART/DDW/2015-04/CONCESSIE CAFÉ MIRY BC/B/2015/GEFB/17730 - bijlage 1 1/26

bestek concessie van diensten ART/DDW/2015-04/CONCESSIE CAFÉ MIRY BC/B/2015/GEFB/17730 - bijlage 1 1/26 bestek concessie van diensten ART/DDW/2015-04/CONCESSIE CAFÉ MIRY BC/B/2015/GEFB/17730 - bijlage 1 1/26 CONCESSIE VAN DIENSTEN nr. ART/ddw/2015-04 Uitbating van Café MIRY op de campus Hoogpoort, Hogeschool

Nadere informatie

bestek concessie van diensten DGFB/JN/13.52

bestek concessie van diensten DGFB/JN/13.52 bestek concessie van diensten DGFB/JN/13.52 CONCESSIE VAN DIENSTEN nr. DGFB/JN/13.52 Uitbating van een campusshop op de campus Schoonmeersen Plaats van uitvoering: Campus Schoonmeersen, gebouw D, Valentin

Nadere informatie

BESTEK LEVERINGEN RAAMOVEREENKOMST VOOR ANKOOP VAN KOFFIE EN TOEBEHOREN OPEN OFFERTEAANVRAAG. SAK vzw

BESTEK LEVERINGEN RAAMOVEREENKOMST VOOR ANKOOP VAN KOFFIE EN TOEBEHOREN OPEN OFFERTEAANVRAAG. SAK vzw BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN MET ALS VOORWERP RAAMOVEREENKOMST VOOR ANKOOP VAN KOFFIE EN TOEBEHOREN OPEN OFFERTEAANVRAAG Opdrachtgevend bestuur SAK vzw Ontwer Dienst Administratie,

Nadere informatie

Inleiding. Inleiding. Artikel 1. Doelstellingen van de algemene voorwaarden.

Inleiding. Inleiding. Artikel 1. Doelstellingen van de algemene voorwaarden. Bijlage aan het koninklijk besluit van 14 april 2013 tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 januari 1970 houdende reglementering van de postdienst. BIJLAGE 2 Algemene voorwaarden toepasselijk

Nadere informatie

Omzendbrief BZ-OVO-08-02

Omzendbrief BZ-OVO-08-02 Omzendbrief BZ-OVO-08-02 Aan alle entiteiten van de Vlaamse overheid Departement Bestuurszaken Afdeling Overheidsopdrachten Boudewijnlaan 30 bus 35, 1000 Brussel Tel. 02 553 76 57 - Fax 02 553 76 55 overheidsopdrachten

Nadere informatie

algemene bankvoorwaarden

algemene bankvoorwaarden algemene bankvoorwaarden Uitgave geregistreerd te Brussel, 6 de kantoor, op 31 oktober 2013, boek 302, blad 92, vak 16. Deze Algemene Bankvoorwaarden vervangen de Algemene Bankvoorwaarden die op 3 februari

Nadere informatie

ALGEMENE BANKVOORWAARDEN

ALGEMENE BANKVOORWAARDEN ALGEMENE BANKVOORWAARDEN 30/06/2014 Inhoud Hoofdstuk 1 Basisbepalingen 4 Artikel 1 Toepassingsgebied 4 Artikel 2 Identiteit, rechtsbekwaamheid, bevoegdheden 4 Artikel 3 Correspondentie/Communicatie 4 Artikel

Nadere informatie

UITVOERING VAN OVERHEIDSOPDRACHTEN VAN WERKEN: KENNISMAKING MET DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS EN DE ALGEMENE AANNEMINGSVOORWAARDEN

UITVOERING VAN OVERHEIDSOPDRACHTEN VAN WERKEN: KENNISMAKING MET DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS EN DE ALGEMENE AANNEMINGSVOORWAARDEN UITVOERING VAN OVERHEIDSOPDRACHTEN VAN WERKEN: KENNISMAKING MET DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS EN DE ALGEMENE AANNEMINGSVOORWAARDEN Bettina Poelemans Advocaat - 1 - 1. INLEIDING 1. Van alle aannemingswerken

Nadere informatie

algemene voorwaarden voor consumenten

algemene voorwaarden voor consumenten algemene voorwaarden voor consumenten Inhoudstafel A. Definities... 3 B. Mobiele Diensten... 4 B.1. Aansluitings- en activeringsprocedures... 4 B.2. Prestaties van BASE Company... 5 B.3. Rechten, verplichtingen

Nadere informatie

Voornaamste inhoudelijke wijzigingen van het K.B. plaatsing van 15 juli 2011 na het eerste reparatie- K.B. van 7 februari 2014

Voornaamste inhoudelijke wijzigingen van het K.B. plaatsing van 15 juli 2011 na het eerste reparatie- K.B. van 7 februari 2014 Voornaamste inhoudelijke wijzigingen van het K.B. plaatsing van 15 juli 2011 na het eerste reparatie- K.B. van 7 februari 2014 Johan Geerts en Simon Verhoeven GSJ advocaten 1 2 april 2014 Inhoud 1. Situering...

Nadere informatie