Bestek nr. 2014/P27/S3/IT Support 2. Overheidsopdracht van diensten. Raamovereenkomsten betreffende de verlening van informaticadiensten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bestek nr. 2014/P27/S3/IT Support 2. Overheidsopdracht van diensten. Raamovereenkomsten betreffende de verlening van informaticadiensten"

Transcriptie

1 Bestek nr. 2014/P27/S3/IT Support 2 Overheidsopdracht van diensten Raamovereenkomsten betreffende de verlening van informaticadiensten Open offerteaanvraag FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Bestek n 2014/P27/S3/IT Support 2 1

2 Bestek n 2014/P27/S3/IT Support 2 2

3 Inhoudstafel Bestek n 2014/P27/S3/IT Support 2 3

4 1 Afwijkingen van de algemene uitvoeringsregels In afwijking op artikel 154 van het koninklijk besluit van 14/01/2013 wordt in punt 22 van dit bijzonder bestek de regeling voor de boetes bepaald. Er wordt van dit artikel 154 betreffende de boetes afgeweken gelet op het grote nadeel dat een laattijdige uitvoering van de dienstverlening voor de Belgische Staat zou berokkenen. In afwijking op artikel 19, 1 van het koninklijk besluit van 14 januari 2013 kan de aanbestedende overheid de intellectuele eigendomsrechten verkrijgen die ontstaan, ontwikkeld of gebruikt worden bij de uitvoering van deze opdracht (zie punt 21 van dit bijzonder bestek). 2 A. Algemene bepalingen 3 1. Voorwerp en aard van de opdracht De onderhavige opdracht is een opdracht van diensten en betreft het sluiten van raamovereenkomsten met het oog op de terbeschikkingstelling van tweetalige gespecialiseerde informatici (NL/FR) met verschillende profielen (cf. deel B «Technische voorschriften»). Hiervoor wordt de procedure van de open offerteaanvraag gekozen. Dit is een opdracht tegen prijslijst (koninklijk besluit van 15 juli 2011, art. 2, 1, 5 ). Alle overheidsopdrachten op basis van raamovereenkomsten worden gegund volgens de in punt 13.4 van dit bijzonder bestek bepaalde voorwaarden. De betekening van de raamovereenkomsten verplicht de aanbestedende overheid geenszins om alle diensten of een deel ervan te bestellen. De in dit bijzonder bestek geraamde hoeveelheden worden enkel bij wijze van informatie vermeld. Deze opdracht omvat vier percelen. Er wordt telkens één raamovereenkomst per perceel gesloten. Per perceel worden de 3 best gerangschikte inschrijvers tot de raamovereenkomst toegelaten, voor zover er voldoende inschrijvers zijn. De inschrijvers moeten voor alle in het kader van eenzelfde perceel gevraagde profielen een offerte indienen. Op basis van artikel 35 van de wet van 15 juni 2006 kan de aanbestedende overheid ofwel afzien van de opdracht ofwel de procedure heropstarten, desnoods volgens een andere manier. Met toepassing van het artikel 36 van de wet van 15 juni 2006 heeft de aanbestedende overheid het recht om, wanneer de opdracht betrekking heeft op verschillende percelen, bepaalde percelen of de gehele opdracht niet te gunnen en eventueel te beslissen dat andere percelen het voorwerp zullen vormen van een of meerdere nieuwe aankoopprocedures, zo nodig op een andere manier. De inschrijver kan een offerte indienen voor één of meerdere percelen. Hij dient een offerte in voor elk der gekozen percelen. Deze offertes mogen onder vorm van één enkel document worden ingediend waarbij de inschrijver evenwel duidelijk het onderscheid maakt tussen de verschillende percelen. Het onvolledig invullen van een offerte voor één perceel betekent de nietigheid van de offerte voor dit perceel Duur van de overeenkomst Raamovereenkomst Elke raamovereenkomst vangt aan de eerste kalenderdag na de dag waarop de opdrachtnemer de kennisgeving van het sluiten van de raamovereenkomst heeft ontvangen en wordt afgesloten voor de duur van vier jaar. Iedere partij kan nochtans vroegtijdig een einde stellen aan de overeenkomst op het einde van het eerste, het tweede of het derde jaar, op voorwaarde dat de betekening aan de andere partij per Bestek n 2014/P27/S3/IT Support 2 4

5 aangetekend schrijven wordt gedaan minstens 90 kalenderdagen vóór het einde van het eerste, het tweede of het derde jaar, naargelang het geval. In dit geval kan de partij die het opzeggen van het contract moet ondergaan, uit hoofde van deze opzegging geen schadevergoeding eisen Overheidsopdrachten op basis van raamovereenkomsten Overheidsopdrachten op basis van raamovereenkomsten kunnen worden aanbesteed tot aan het einde van de geldigheidsduur van de betrokken raamovereenkomst, voor zover de uitvoeringstermijn van de overheidsopdrachten op basis van de raamovereenkomst geen 6 maanden overschrijdt na het einde van de geldigheidsduur van de betrokken raamovereenkomst Aanbestedende overheid Bijkomende informatie De aanbestedende overheid is de Belgische Staat, vertegenwoordigd door: Dhr. Regis MASSANT, Directeur Budget en Beheerscontrole FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie Vooruitgangstraat Brussel Bijkomende inlichtingen kunnen worden opgevraagd bij: Dhr. Dirk MONS, Adviseur, Aankoopdienst, tel. 02/ Mevr. Nadine WEVERBERGH, Attaché, Aankoopdienst, tel. 02/ Fax : 02/ Niet van toepassing Informatiesessie Er werd een forum voor vragen en antwoorden over onderhavige opdracht opengesteld via de website https://enot.publicprocurement.be/enot-war/previewnotice.do?noticeid= Dit Q&A-forum zal publiek toegankelijk zijn van 24/09/2014 t.e.m. 16/10/ Indieningsrecht en opening van offertes Indieningsrecht en indieningswijze van de offertes Elke inschrijver mag slechts één offerte indienen per opdracht. Elke deelnemer aan een combinatie zonder rechtspersoonlijkheid wordt beschouwd als een inschrijver. In toepassing van artikel 52, 2 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011, staat de aanbestedende overheid het gebruik van elektronische middelen toe voor het indienen van offertes. De offertes kunnen bijgevolg op volgende wijzen worden ingediend: 1. ofwel elektronisch via de e-tendering applicatie (zie hieronder voor meer informatie) 2. ofwel per schrijven (een aangetekend schrijven wordt aanbevolen) opgezonden naar de aanbestedende overheid 3. ofwel persoonlijk neergelegd bij de aanbestedende overheid. Bestek n 2014/P27/S3/IT Support 2 5

6 Offertes verstuurd via elektronische middelen Wanneer elektronische middelen worden gebruikt voor het indienen van de offerte, moet de elektronische handtekening conform zijn met de regels van het Europees recht en het daarmee overeenstemmende nationaal recht inzake de geavanceerde elektronische handtekening met een geldig gekwalificeerd certificaat, waarbij deze handtekening werd gerealiseerd via een veilig middel voor het aanmaken van een handtekening (artikel 52, 1, 1 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011). Offertes die via elektronische middelen worden ingediend, kunnen verstuurd worden via de e-tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/ die de naleving waarborgt van de voorwaarden van artikel 52 van het koninklijk besluit van 15 juli Aangezien het versturen van een offerte per niet aan de voorwaarden van artikel 52 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 voldoet, wordt het niet toegestaan op deze wijze een offerte in te dienen. Indien nodig worden de attesten zoals gevraagd in de opdrachtdocumenten, in PDF gescand om ze bij de offerte te voegen. Bepaalde bij te voegen documenten die niet of uiterst moeilijk met elektronische middelen kunnen worden aangemaakt, kunnen op papier bezorgd worden vóór de uiterste ontvangstdatum. Door zijn offerte volledig of gedeeltelijk via elektronische middelen in te dienen, aanvaardt de inschrijver dat de gegevens die voortvloeien uit de werking van het ontvangstsysteem van zijn offerte worden geregistreerd. Meer informatie kan worden teruggevonden op volgende website: of via de e-procurement helpdesk op het nummer : +32 (0) Offertes die niet via elektronische middelen worden ingediend De offertes die op papier worden ingediend of de offertes die met elektronische middelen worden opgesteld maar niet via deze middelen worden overgelegd, worden in een omslag gestoken die wordt gesperceelen. Op deze omslag dienen de volgende vermeldingen te worden aangebracht: het nummer van het bestek: 2014/P27/S3/IT Support 2 de datum en het uur van de zitting voor de opening van de offertes. Deze omslag wordt gestoken in een tweede omslag met de volgende vermeldingen: het woord «offerte» in de linkerbovenhoek het nummer van het bestek: 2014/P27/S3/IT Support 2 het adres van de bestemmeling zoals hieronder vermeld. De offertes worden via een postdienst verzonden naar of persoonlijk afgegeven bij: FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie R. MASSANT, Directeur Budget en Beheerscontrole Vooruitgangstraat Brussel Ze worden ingediend in 1 origineel exemplaar en dienen te worden opgesteld volgens het offerteformulier in bijlage bij dit bestek. De inschrijver dient ook een kopij van zijn offerte in elektronische vorm (CD-ROM, DVD, ) over te leggen. Indien de offertes persoonlijk worden afgegeven heeft de inschrijver het recht om een ontvangstbewijs te vragen. Bestek n 2014/P27/S3/IT Support 2 6

7 Wijzigen of intrekken van een reeds ingediende offerte Indien een inschrijver een reeds opgestuurde of ingediende offerte wenst te wijzigen of in te trekken, moet dit gebeuren volgens de bepalingen in artikel 91 van het koninklijk besluit van 15 juli De wijziging of intrekking van een reeds ingediende offerte kan via elektronische middelen die voldoen aan artikel 52, 1 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 of op papier. Om een reeds opgestuurde of ingediende offerte te wijzigen of in te trekken, is een schriftelijke verklaring vereist, die door de inschrijver of zijn gemachtigde behoorlijk is ondertekend. Het voorwerp en de draagwijdte van de wijzigingen moeten nauwkeurig vermeld worden. De intrekking moet onvoorwaardelijk zijn. De intrekking kan ook per telefax of via een elektronisch middel dat niet in overeenstemming is met artikel 52, 1 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 worden medegedeeld voor zover: 1 deze intrekking bij de voorzitter van de zitting voor het openen van de offertes toekomt alvorens hij de zitting opent 2 en zij wordt bevestigd per aangetekende brief, verzonden ten laatste de dag vóór de openingszitting. Opmerking: om technische en organisatorische redenen verkiest de aanbestedende overheid dat offertes elektronisch worden ingediend. De keuze ligt natuurlijk steeds bij de inschrijver en zal op geen enkele manier een rol spelen bij de analyse en evaluatie van de offerte Opening van offertes De zitting voor de opening van de offertes vindt plaats te FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie, Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussel, op 04/11/2014 om 11 uur. Elke offerte moet bij de voorzitter van de zitting toekomen vóór hij de zitting geopend verklaart. Enkel de offertes die bij de voorzitter van de zitting toekomen vóór hij de zitting geopend verklaart, kunnen aanvaard worden. Nochtans wordt een laattijdige offerte aanvaard voor zover de aanbestedende overheid de opdracht nog niet heeft toegewezen en de offerte ten laatste vier kalenderdagen vóór de datum van de openingszitting als aangetekende brief is verzonden Leidend ambtenaar De leidend ambtenaar is belast met de leiding, het toezicht en de controle van de uitvoering van de opdracht. De leidend ambtenaar kan in geen geval wijzigingen aan de contractuele clausules of specificaties van de opdracht toestaan. Deze behoren tot de verantwoordelijkheid van de aanbestedende overheid. De leidend ambtenaar (die een ambtenaar van de aanbestedende overheid zal zijn) zal worden aangeduid in de kennisgeving van de gunning van de opdracht Beschrijving van de opdracht Zie deel B. «Technische voorschriften» Documenten van toepassing op de opdracht Wetgeving Wet van 15 juni 2006 overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten Wet van 17 juni 2013 wet betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten Bestek n 2014/P27/S3/IT Support 2 7

8 Koninklijk besluit van 15 juli koninklijk besluit plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren Koninklijk besluit van 14 januari koninklijk besluit tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken Alle wijzigingen aan de wet en de voormelde besluiten die van toepassing zijn op de dag van de publicatie van de aankondiging van de opdracht in het Bulletin der Aanbestedingen Opdrachtdocumenten Onderhavig bestek nr. 2014/P27/S3/IT Support 2 alsook het erbij gevoegd offerteformulier Belangenvermenging In het kader van de strijd tegen belangenvermenging, meer in het bijzonder de draaideurconstructie ( revolving doors ) zoals bepaald in de wet van 8 mei 2007 houdende instemming met het Verdrag van de Verenigde Naties tegen de corruptie, gedaan te New York op 31 oktober 2003, onthoudt de inschrijver zich ervan een beroep te doen op een of meerdere vroegere (interne of externe) medewerkers van de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie, binnen twee jaar volgend op zijn/hun ontslag, opruststelling of elk ander vertrek uit de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie, op welke wijze ook, rechtstreeks of onrechtstreeks, met het oog op de voorbereiding en/of de indiening van zijn offerte of een andere tussenkomst in het kader van de gunningsprocedure, evenals voor verrichtingen in het kader van de uitvoering van deze opdracht. Dit althans voor zover er een direct verband bestaat tussen de vroegere activiteiten van de betrokken persoon/personen bij de aanbestedende overheid en zijn/hun verrichtingen in het kader van deze opdracht. Inbreuken op deze maatregel die tot gevolg hebben dat de normale mededingingsvoorwaarden vertekend kunnen zijn, worden gesanctioneerd volgens de bepalingen van artikel 9 van de wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 15 juni 2006, in concreto, hetzij de wering van de offerte, hetzij de verbreking van de opdracht, al naargelang Offertes In de offerte te vermelden gegevens De aandacht van de inschrijvers wordt gevestigd op artikel 8 van de wet van 15 juni 2006 en artikel 64 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 in verband met de onverenigbaarheden. De inschrijver wordt met aandrang verzocht om het in bijlage gevoegde offerteformulier te gebruiken. In dit verband wordt de aandacht van de inschrijver gevestigd op artikel 80 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011, dat bepaalt: Als bij de opdrachtdocumenten een formulier is gevoegd voor het opmaken van de offerte en het invullen van de samenvattende opmeting of de inventaris, maakt de inschrijver daarvan gebruik. Doet hij dit niet, dan draagt hij de volle verantwoordelijkheid voor de volledige overeenstemming van de door hem aangewende documenten met het formulier. De offerte en de bijlagen gevoegd bij het offerteformulier worden opgesteld in het Nederlands of in het Frans. De documenten van technische aard die bij de offerte worden gevoegd, mogen in het Engels opgesteld zijn indien er geen vertaling in het Frans of in het Nederlands bestaat. Door het neerleggen van zijn offerte ziet de inschrijver automatisch af van zijn algemene of bijzondere verkoopsvoorwaarden, zelfs als deze op de één of andere bijlage zijn vermeld in zijn offerte. De inschrijver duidt in zijn offerte duidelijk aan welke informatie vertrouwelijk is en/of betrekking heeft op technische of commerciële geheimen en dus niet mag bekendgemaakt worden door de aanbestedende overheid. De volgende inlichtingen zullen worden vermeld in de offerte: de forfaitaire eenheidsprijzen in letters en in cijfers (excl. BTW) Bestek n 2014/P27/S3/IT Support 2 8

9 het bedrag van de BTW de handtekening van de persoon of de personen, naargelang het geval, die het mandaat heeft/hebben om de offerte te ondertekenen de hoedanigheid van de persoon of van de personen, naargelang het geval, die de offerte ondertekent/ondertekenen de datum waarop voormelde persoon of de voormelde personen, naargelang het geval, de offerte heeft/hebben ondertekend het volledige inschrijvingsnummer van de inschrijver bij de Kruispuntbank van de Ondernemingen (voor de Belgische inschrijvers) het bankrekeningnummer en het BTW-nummer van de inschrijver Geldigheidsduur van de offerte De inschrijvers blijven gebonden door hun offerte gedurende een termijn van 180 kalenderdagen, ingaande de dag na de opening van de offertes Bij de offerte te voegen stalen, documenten en bescheiden De inschrijvers voegen bij hun offerte: alle documenten gevraagd in het raam van de selectiecriteria en de gunningscriteria (zie rubriek 13 hierna) de statuten en alle andere nuttige documenten die de bevoegdheid van de ondergetekende(n) bewijzen Varianten Er worden geen varianten toegestaan Prijzen Prijzen Alle prijzen vermeld in het offerteformulier worden verplicht uitgedrukt in EURO. Dit is een opdracht tegen prijslijst wat betekent dat enkel de eenheidsprijzen forfaitair zijn. De inschrijver moet per profiel en per gevraagd niveau (senior, medium, naargelang het geval) een eenheidsprijs/uur voorstellen. Op straffe van nietigheid van de offerte dient de als bijlage II weergegeven tabel te worden gebruikt. De opdrachtnemer wordt geacht in zijn eenheidsprijzen alle mogelijke kosten die op de diensten wegen te hebben begrepen, met uitzondering van de BTW. De inschrijvers wordt gevraagd bij de vaststelling van hun prijs rekening te houden met de federale doelstelling om de kosten voor de personeelsprestaties met 10 % te verminderen Prijsherziening Voor de onderhavige opdracht is enkel een prijsherziening toepasbaar voor de schommelingen van de lonen en sociale lasten van de werknemers van de dienstverlener. Deze prijsherziening is zowel in min als in meer toepasbaar en kan worden doorgevoerd op initiatief van de aanbestedende overheid of van de dienstverlener. In geval van een verzoek om prijsherziening, zal deze enkel ontvankelijk worden verklaard indien de bewijsstukken van het bevoegde paritair comité van de dienstverlener bij de aanvraag om prijsherziening gevoegd zijn. Er kan slechts één prijsherziening per jaar worden toegepast (bij elke verjaardag van het sluiten van de raamovereenkomsten). Bestek n 2014/P27/S3/IT Support 2 9

10 Voor de berekening van de prijsherziening wordt de volgende formule toegepast: P = Po x (s x 0,80) + 0,20 (=F) S De kleine letters hebben betrekking op gegevens geldig op de toepassingsdatum van de prijsherziening. De hoofdletters hebben betrekking op gegevens geldig 10 dagen vóór de opening van de offertes. P = herziene prijs Po = offerteprijs s et S = loonindex AGORIA nationaal gemiddelde, sociale lasten inbegrepen F : onherzienbaar gedeelte dat de vaste kosten en winsten omvat Aansprakelijkheid van de dienstverlener De dienstverlener draagt de volle aansprakelijkheid voor de fouten en nalatigheden die in de verleende diensten voorkomen. De dienstverlener vrijwaart de aanbestedende overheid bovendien tegen elke schadevergoeding die deze aan derden verschuldigd is op grond van de vertraging bij de uitvoering van de diensten of op grond van het in gebreke blijven van de dienstverlener Selectie Regelmatigheid van de offertes Gunningscriteria Gunning van overheidsopdrachten op basis van raamovereenkomsten Selectie De inschrijvers worden getoetst aan de hiernavolgende selectiecriteria. Enkel de offertes van de inschrijvers die voldoen aan de selectiecriteria worden in aanmerking genomen om deel te nemen aan de toetsing van de offertes aan de gunningscriteria vermeld in punt 13.3 van dit bestek, voor zover de ingediende offertes formeel en materieel regelmatig zijn Toegangsrecht Door het indienen van een offerte verklaart de inschrijver zich niet in een van onderstaande uitsluitingsgevallen te bevinden. De aanbestedende overheid zal de juistheid van deze impliciete verklaring op erewoord onderzoeken in hoofde van de inschrijver wiens offerte het beste gerangschikt is. De inlichtingen of documenten die de aanbestedende overheid kosteloos via elektronische middelen bij de gegevensbeheerder kan opvragen, zal door de aanbestedende overheid zelf worden opgevraagd. Uitsluitingscriterium inzake illegale tewerkstelling Wordt uitgesperceelen in elk stadium van de gunningsprocedure van de toegang ertoe, de kandidaat of inschrijver van wie is vastgesteld dat hij als werkgever illegaal verblijvende onderdanen van derde landen heeft tewerkgesteld als bedoeld in de wet van 11 februari 2013 tot vaststelling van sancties en maatregelen voor werkgevers van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen. Deze bepaling geldt op dezelfde manier ten aanzien van de entiteit waarop de kandidaat of inschrijver een beroep doet, wanneer de draagkracht van die entiteit bepalend is voor de selectie van de kandidaat of inschrijver, al naargelang. De uitsluiting van deelname aan overheidsopdrachten geldt voor ten hoogste vijf jaar. Bestek n 2014/P27/S3/IT Support 2 10

11 Eerste uitsluitingscriterium.1. De Belgische inschrijver die personeel tewerkstelt dat is onderworpen aan de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de sociale zekerheid der arbeiders moet in orde zijn met zijn verplichtingen ten overstaan van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid. Hij wordt geacht in orde te zijn met voormelde verplichtingen indien blijkt dat hij ten laatste daags vóór de uiterste datum voor de ontvangst van de offertes: 1 aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid al de vereiste aangiften heeft toegezonden, tot en met diegene die slaan op het voorlaatste afgelopen kalenderkwartaal voor de ontvangst van de offertes en 2 op deze aangiften geen verschuldigde bijdragen van meer dan EURO moet vereffenen, tenzij hij voor die schuld uitstel van betaling heeft verkregen waarvan hij de termijnen strikt in acht neemt. Evenwel, zelfs wanneer de bijdrageschuld groter is dan EURO, zal de inschrijver in orde bevonden worden indien hij, alvorens tot de beslissing van gunning van de opdracht wordt overgegaan, aantoont dat hij, op het einde van het kalenderkwartaal bedoeld in het tweede lid, op een aanbestedende overheid in de zin van artikel 2, 1, van de wet van 15 juni 2006 of op een overheidsbedrijf in de zin van artikel 2, 2, van de wet van 15 juni 2006, één of meer schuldvorderingen bezit die zeker, opeisbaar en vrij van elke verbintenis tegenover derden zijn en waarvan het bedrag op EURO na, ten minste gelijk is aan de achterstallige bijdrageschulden. 2. Ten laatste daags voor de uiterste datum voor de ontvangst van de offertes moet de buitenlandse inschrijver: 1 voldaan hebben aan de verplichtingen inzake betaling van de bijdragen voor de sociale zekerheid, overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is 2 in orde zijn met de bepalingen van 1, indien hij personeel tewerkstelt dat onderworpen is aan de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de sociale zekerheid der arbeiders..3. De aanbestedende overheid kan in welk stadium van de procedure ook, met alle middelen die zij dienstig acht inlichtingen inwinnen over de stand van betaling van de bijdragen voor de sociale zekerheid van om het even welke inschrijver. Tweede uitsluitingscriterium Overeenkomstig artikel 20 van de wet van 15 juni 2006 en artikel 61, 1 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 wordt in elk stadium van de gunningsprocedure uitgesperceelen van de toegang ertoe, de inschrijver die bij rechtelijke beslissing die in kracht van gewijsde is gegaan en waarvan de aanbestedende overheid kennis heeft, veroordeeld is voor: 1 deelname aan een criminele organisatie als bedoeld in artikel 324bis van het Strafwetboek 2 omkoping als bedoeld in artikel 246 en 250 van het Strafwetboek 3 fraude als bedoeld in artikel 1 van de overeenkomst aangaande de bescherming van de financiële belangen van de Gemeenschap, goedgekeurd door de wet van 17 februari witwassen van geld als bedoeld in artikel 5 van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financieel stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. Met het oog op de toepassing van deze clausule heeft de aanbestedende overheid het recht om de inschrijver wiens offerte het best geklasseerd is, te verzoeken om de noodzakelijke inlichtingen of documenten over te leggen. Indien zij twijfels heeft over de persoonlijke situatie van die inschrijver, kan zij de bevoegde binnenlandse of buitenlandse autoriteiten verzoeken om de inlichtingen die ze ter zake nodig acht. Derde uitsluitingscriterium Bestek n 2014/P27/S3/IT Support 2 11

12 Overeenkomstig artikel 20 van de wet van 15 juni 2006 en artikel 61, 2, 1 en 2 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 kan in elk stadium van de gunningsprocedure worden uitgesperceelen van de toegang ertoe, de inschrijver die: 1 in staat van faillissement of van vereffening verkeert, die zijn werkzaamheden heeft gestaakt, die een gerechtelijke reorganisatie ondergaat, of die in een vergelijkbare toestand verkeert als gevolg van een gelijkaardige procedure die bestaat in andere nationale reglementeringen 2 aangifte heeft gedaan van zijn faillissement, voor wie een procedure van vereffening of gerechtelijke reorganisatie aanhangig is, of die het voorwerp is van een gelijkaardige procedure bestaande in andere nationale reglementeringen. Vierde uitsluitingscriterium De inschrijver moet in orde zijn met de betaling van zijn belastingen en taksen volgens de Belgische wetgeving of die van het land waar hij gevestigd is, overeenkomstig de bepalingen van artikel 63 van het koninklijk besluit van 15 juli Kwalitatieve selectie Wanneer een inschrijver beroep doet op de draagkracht van andere entiteiten en die draagkracht bepalend is voor zijn selectie, vermeldt hij voor welk gedeelte hij een beroep doet op de die draagkracht en welke andere entiteiten hij voorstelt Selectiecriteria met betrekking tot de technische bekwaamheid van de inschrijver Eerste criterium inzake de technische bekwaamheid van de inschrijver De inschrijver moet zijn technische bekwaamheid bewijzen aan de hand van een overzicht van de jaarlijkse indeling/bestemming van zijn personeel tijdens de afgelopen 3 jaar, met vermelding van het personeelsverloop. Bij deze oefening moet hij een onderscheid maken tussen 2 categorieën : zijn eigen personeel (personeelsleden met werknemersstatuut) en de andere medewerkers. Het overzicht moet ook het aantal personeelsleden voor elk perceel en elk functiedomein waarvoor er consultants worden voorgesteld, vermelden. Dit aantal moet ten minste 3 bedragen, wat de eigen medewerkers en de gevraagde profielen betreft. Daartoe vult de inschrijver de als bijlage IV opgenomen tabel in. Tweede criterium inzake de technische bekwaamheid van de inschrijver De inschrijver moet aantonen dat hij onder zijn eigen personeel ten minste 3 medewerkers telt met de volgende minimumvereisten : Minimumduur nuttige ervaring : o o Minimum 3 jaar voor een medium Minimum 5 jaar voor een senior. Daarvoor moet hij gebruik maken van de nominatieve lijst als bijlage III en voor elk gevraagd profiel de naam van 3 consultants invullen die tot zijn eigen personeel behoren. Belangrijke opmerking: In de veronderstelling dat de inschrijver van plan is een beroep te doen op onderaannemers : - voegt hij bij zijn offerte een overzicht van alle onderdelen van de overheidsopdracht die hij door onderaannemers laat uitvoeren Bestek n 2014/P27/S3/IT Support 2 12

13 - neemt hij in de documenten die voor de voornoemde selectiecriteria moeten worden bezorgd informatie op betreffende de onderaannemers. Deze onderaannemers zijn aan dezelfde uitsluitingscriteria onderworpen als die welke op de inschrijvers van toepassing zijn Regelmatigheid van de offertes De offertes van de geselecteerde inschrijvers zullen worden onderzocht op het vlak van hun regelmatigheid. Substantieel onregelmatige offertes zullen worden geweerd. Enkel regelmatige offertes komen in aanmerking om te worden getoetst aan de gunningscriteria Gunningscriteria Voor de keuze van de economisch meest interessante offerte worden de regelmatige offertes van de geselecteerde inschrijvers aan een aantal gunningscriteria getoetst. Deze criteria zullen gewogen worden teneinde een eindklassement te bekomen Lijst van de gunningscriteria De gunningscriteria in dalende rangorde van belangrijkheid, zijn de volgende: 1. Prijs (40%) 2. Overeenkomst van het profiel (40%) 3. Geboden garanties, inhoud en kwaliteit van de voorgestelde SLA betreffende de bepalingen voor de indienststelling (20%) Eindquotatie De quotaties voor de gunningscriteria worden opgeteld. De lijst van de deelnemers per perceel wordt opgesteld afhankelijk van de quotaties. Per perceel worden de 3 best gerangschikte inschrijvers tot de raamovereenkomst toegelaten, voor zover er voldoende inschrijvers zijn, nadat de aanbestedende overheid ten opzichte van deze inschrijvers de juistheid van de impliciete verklaring op erewoord heeft nagegaan en op voorwaarde dat uit de controle blijkt dat de impliciete verklaring op erewoord overeenkomt met de werkelijkheid. De evaluatie van de gunningscriteria gebeurt als volgt: Het gunningscriterium prijs wordt geëvalueerd op basis van de som van de eenheidsprijzen voor een volledig perceel, rekening houdend met de wegingscoëfficiënten die in de tabel in deel B, punt 1 worden weergegeven. Het goedkoopste regelmatige voorstel krijgt het maximum aantal punten (40). De andere regelmatige voorstellen zullen in evenredigheid punten minder krijgen, volgens volgende formule: P = Pmax x (PRmin / PRofferte) P = punten offerte Pmax = toegekende wegingscoëfficient aan het criterium "prijs" (40) PRmin = prijs van de laagst regelmatige offerte PRofferte = prijs van de offerte andere gunningscriteria zullen worden geëvalueerd op basis van: Bestek n 2014/P27/S3/IT Support 2 13

14 1: aanvaardbaar met belangrijke beperkingen, maar onvoldoende voor uitsluiting 2: aanvaardbaar met mindere beperkingen 3: goede standaard 4: hoge standaard met toegevoegde waarde 5: zeer hoge standaard met buitengewone kwaliteit. Quoteringen in halven van een punt (bv: 3,5) zijn mogelijk. De bekomen score zal worden omgezet in punten volgens de wegingcoëfficiënt van ieder criterium volgens volgende formule: P = G x (Seval / Smax) P = punten offerte Seval = score van de evaluatie (1 tot 5) G = toegekende wegingcoëfficiënt van ieder criterium Smax = Maximum score (5) Bij te voegen documenten/informatie betreffende de gunningscriteria 2 en 3 Wat de Overeenkomst van het profiel (criterium nr. 2) betreft, moeten de volgende documenten worden verstrekt: - Voor elke bij de gevraagde profielen betrokken consultant moet er een CV worden geleverd. Alle CV s moeten per perceel in bijlage V worden gegroepeerd. Wat de geboden garanties" (criterium nr. 3) betreft, moet de inschrijver preciseren hoe hij de uitvoering van de overheidsopdracht zal opvolgen, de tevredenheidsgraad en de geplande acties zal meten als deze meting niet de gewenste resultaten oplevert. Wat betreft inhoud en kwaliteit van de voorgestelde SLA betreffende de bepalingen voor de indienststelling (criterium nr. 3), stelt de inschrijver een SLA (Service Level Agreement) voor waarin de tijd wordt vermeld die nodig is om een consultant voor te stellen, alsook de bepalingen voor de indienststelling, de werkwijze en de vergoedingen ingeval de voorwaarden van de SLA niet zouden worden nageleefd Gunning van overheidsopdrachten op basis van raamovereenkomsten Na het sluiten van de raamovereenkomsten beschikt de aanbestedende overheid per perceel over een lijst met drie deelnemers. Met het oog op offertes die zo goed mogelijk aan de behoeften voldoen, worden voor elke afzonderlijke overheidsopdracht de deelnemers op de lijst van het betrokken perceel in mededinging gesteld via een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. Voor elke inmededingingstelling worden de deelnemers aan de raamovereenkomst van het betrokken perceel per gecontacteerd. Afhankelijk van de specifieke behoeften zal de profielbeschrijving zoals opgenomen in dit bijzonder bestek in de offerteaanvraag gedetailleerd en gepreciseerd worden. De deelnemers sturen hun offerte per naar de aanbestedende overheid binnen de termijn die de aanbestedende overheid heeft vastgelegd. De economisch meest voordelige offerte wordt bepaald afhankelijk van de gunningscriteria in punt en deze criteria worden beoordeeld op de in punt beschreven wijze. Voor het gunningscriterium «prijs» van overheidsopdrachten op basis van raamovereenkomsten blijven de in de raamovereenkomsten bepaalde prijzen 6 maanden geldig. Ingeval de inmededingingstelling zes maanden of meer na het sluiten van de raamovereenkomsten plaatsvindt, kunnen de deelnemers aan de raamovereenkomsten bij de in dit punt bedoelde inmededingingstelling een nieuwe, marktconforme prijs Bestek n 2014/P27/S3/IT Support 2 14

15 voorstellen. Een eventuele prijsverhoging wordt beperkt tot 10% (over de periode van 4 jaar) van de in de raamovereenkomsten bepaalde prijs. Als er meermaals per jaar een inmededingingstelling plaatsvindt, kan bij elke nieuwe inmededingingstelling een aangepaste prijs worden voorgesteld. Voor de prijsvergelijking van de offertes wordt de nieuwe door de inschrijvers voorgestelde prijs in aanmerking genomen. De aanbestedende overheid formaliseert de indiensttreding van de IT consultant door een bestelbon aan de gekozen dienstverlener over te maken. Afhankelijk van de behoeften van de aanbestedende overheid kan een overheidsopdracht op basis van een raamovereenkomst op vraag van de aanbestedende overheid en met de toestemming van de opdrachtnemer tegen de initiële voorwaarden worden verlengd. Als de aanbestedende overheid en de opdrachtnemer geen akkoord bereiken, wordt overgegaan tot een inmededingingstelling tussen de deelnemers aan de betrokken raamovereenkomst Borgtocht Iedere deelnemer aan de raamovereenkomsten moet een borgtocht stellen. Per perceel wordt de borgtocht bepaald op 5 % van het voor de overheidsopdracht geraamde bedrag over 6 maanden, exclusief BTW. Het aldus verkregen bedrag wordt afgerond naar het hogergelegen tiental EURO. Overeenkomstig de wets- en reglementsbepalingen ter zake kan de borgtocht hetzij in speciën of publieke fondsen, hetzij onder de vorm van een gezamenlijke borgtochtstelling worden gesteld. De borgtocht kan eveneens worden gesteld via een waarborg toegestaan door een kredietinstelling die voldoet aan de voorschriften van de wetgeving op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen of door een verzekeringsonderneming die voldoet aan de voorschriften van de wetgeving betreffende de controle der verzekeringsondernemingen en die toegelaten is tot tak 15 (borgtocht). De opdrachtnemer moet, binnen de dertig kalenderdagen volgend op de dag van het sluiten van de opdracht, het bewijs leveren dat hij of een derde de borgtocht op een van de volgende wijzen heeft gesteld: 1 wanneer de borgtocht in speciën wordt gesteld, door storting van het bedrag op de Postchequerekening van de Deposito- en Consignatiekas [bpostbank rekeningnummer BE (IBAN) PCHQBEBB (BIC)] of van een openbare instelling die een functie vervult die gelijkaardig is met die van genoemde Kas, hierna genoemd openbare instelling die een gelijkaardige functie vervult 2 wanneer de borgtocht uit publieke fondsen bestaat, door neerlegging van deze voor rekening van de Deposito-en Consignatiekas in handen van de Rijkskassier op de zetel van de Nationale Bank te Brussel of bij een van haar provinciale agentschappen of van een openbare instelling die een gelijkaardige functie vervult 3 wanneer de borgtocht gedekt wordt door een gezamenlijke borgtochtmaatschappij, door neerlegging via een instelling die deze activiteit wettelijk uitoefent, van een akte van solidaire borg bij de Deposito- en Consignatiekas of bij een openbare instelling die een gelijkaardige functie vervult 4 wanneer de borgtocht gesteld wordt door middel van een waarborg, door de verbintenisakte van de kredietinstelling of van de verzekeringsonderneming. Dit bewijs wordt geleverd, naargelang van het geval, door overlegging aan de aanbestedende overheid van: 1 hetzij het ontvangstbewijs van de Deposito- en Consignatiekas of van een openbare instelling die een gelijkaardige functie vervult 2 hetzij het debetbericht van de kredietinstelling of van de verzekeringsonderneming 3 hetzij het deposito-attest van de Rijkskassier of van een openbare instelling die een gelijkaardige functie vervult 4 hetzij de originele akte van solidaire borg, geviseerd door de Deposito- en Consignatiekas of van een openbare instelling die een gelijkaardige functie vervult Bestek n 2014/P27/S3/IT Support 2 15

16 5 hetzij het origineel van de verbintenisakte opgemaakt door de kredietinstelling of de verzekeringsonderneming die een waarborg heeft toegestaan. Deze documenten, ondertekend door de deponent, vermelden waarvoor de borgtocht werd gesteld en de precieze bestemming, bestaande uit de beknopte gegevens betreffende de opdracht en verwijzing naar de opdrachtdocumenten, alsmede de naam, voornamen en volledig adres van de opdrachtnemer en eventueel deze van de derde die voor rekening van de opdrachtnemer het deposito heeft verricht, met de vermelding geldschieter of gemachtigde, naargelang het geval. De termijn van dertig kalenderdagen hiervoor vermeld wordt opgeschort tijdens de sluitingsperiode van de onderneming van de opdrachtnemer voor de betaalde jaarlijkse vakantiedagen en de inhaalrustdagen die op reglementaire wijze of in een algemeen bindende verklaarde collectieve arbeidsovereenkomst werden bepaald. Het bewijs van borgtochtstelling dient te worden gezonden aan het adres dat zal worden vermeld in de kennisgeving van het sluiten van de opdracht. Het verzoek van de opdrachtnemer om over te gaan tot de oplevering geldt als : 1 in geval van de voorlopige oplevering : verzoek tot vrijgave van de eerste helft van de borgtocht 2 in geval van de definitieve oplevering : verzoek tot vrijgave van, hetzij de tweede helft, hetzij het geheel van de borgtocht, al naargelang al dan niet in een voorlopige oplevering is voorzien Opleveringen De diensten zullen tijdens hun uitvoering nauwlettend worden opgevolgd door een afgevaardigde van de aanbestedende overheid. De identiteit van deze afgevaardigde zal aan de dienstverlener worden medegedeeld op het ogenblik dat met de uitvoering van de diensten zal worden gestart Uitvoering van de opdracht Uitvoeringsvoorwaarde De inschrijver engageert zich, gedurende de volledige uitvoering van de opdracht, de 8 basisconventies van de IAO, en in het bijzonder : 1. het verbod op dwangarbeid (verdrag nr. 29 betreffende de gedwongen of verplichte arbeid, 1930 en verdrag nr. 105 betreffende de afschaffing van de gedwongen arbeid, 1957) 2. het recht op vakbondsvrijheid (verdrag nr. 87 betreffende de vrijheid tot het oprichten van vakverenigingen en bescherming van het vakverenigingsrecht, 1948) 3. het recht van organisatie en collectief overleg (verdrag nr. 98 betreffende het recht van organisatie en collectief overleg, 1949) 4. het verbod op discriminatie inzake tewerkstelling en verloning (verdrag nr. 100 betreffende de gelijke verloning, 1951 en verdrag nr. 111 betreffende discriminatie (beroep en beroepsuitoefening), 1958) 5. de minimumleeftijd voor kinderarbeid (verdrag nr. 138 betreffende de minimumleeftijd, 1973), alsook het verbod op de ergste vormen van kinderarbeid (verdrag nr. 182 over de ergste vormen van kinderarbeid, 1999) te respecteren. Het niet respecteren van dit engagement wordt op basis van artikel 44, 1, 1 van het koninklijk besluit van 14 januari 2013 beschouwd als het niet uitvoeren van de opdracht volgens de voorschriften bepaald in de opdrachtdocumenten, wat aanleiding zal geven tot het in gebreke stellen van de opdrachtnemer, en kan, op basis van artikel 47, 2, 1 van het koninklijk besluit van 14 januari 2013 aanleiding geven tot de toepassing van ambtshalve maatregelen, meer bepaald het eenzijdig verbreken van de opdracht. Bestek n 2014/P27/S3/IT Support 2 16

17 Plaats waar de diensten moeten worden uitgevoerd en formaliteiten Plaats waar de diensten moeten worden uitgevoerd De diensten zullen worden uitgevoerd op het volgende adres: FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie ICT Koning Albert II laan, BRUSSEL Nazicht en oplevering van de uitgevoerde diensten Indien tijdens de uitvoering van de diensten abnormaliteiten worden vastgesteld, zal dit onmiddellijk aan de dienstverlener worden gemeld door middel van een fax- of bericht dat nadien per aangetekende zending zal worden bevestigd. De dienstverlener is verplicht om niet-conform uitgevoerde diensten te herbeginnen. Iedere maand stuurt de dienstverlener de aanbestedende overheid een gedetailleerde listing van de te controleren diensten. De aanbestedende overheid beschikt over een verificatietermijn van dertig dagen, te rekenen vanaf de ontvangst van de listing, om over te gaan tot de opleveringsformaliteiten en het resultaat aan de dienstverlener bekend te maken Facturatie en betaling De prestaties worden maandelijks gefactureerd op basis van de werkelijk gepresteerde uren en van de in de offerte vermelde prijs/uur. De opdrachtnemer zendt de facturen (in één exemplaar) en de listing met de goedgekeurde prestaties (origineel exemplaar) naar het volgende adres: FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Budget en Beheerscontrole - Frontoffice Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussel Enkel behoorlijk uitgevoerde diensten mogen worden gefactureerd. De betaling van het aan de dienstverlener verschuldigde bedrag vindt plaats binnen de betalingstermijn van dertig dagen vanaf het verstrijken van de verificatietermijn of te rekenen vanaf de dag die volgt op de laatste dag van de verificatietermijn indien deze minder is dan dertig dagen, en voor zover de aanbestedende overheid tegelijk over de regelmatig opgemaakte factuur beschikt, alsook over de andere, eventueel vereiste documenten. Wanneer de opdrachtdocumenten niet voorzien in een afzonderlijke schuldvordering, geldt de factuur als schuldvordering. De factuur dient te worden opgesteld in EURO Onderaanneming Voor de uitvoering van de opdracht kan de opdrachtnemer onderaannemingscontracten met derden afsluiten. De inschrijver vermeldt in de offerte het deel van de opdracht dat onderaanbesteed zal worden evenals de naam en het adres van de onderaannemers in kwestie en hun referenties in het betrokken domein. Hij zal het soort contractuele regeling voor alle betrokken onderaannemers beschrijven. Bestek n 2014/P27/S3/IT Support 2 17

18 Het feit dat de opdrachtnemer alle of een deel van zijn verbintenissen aan derden toevertrouwt, ontslaat hem niet van zijn verantwoordelijkheid ten aanzien van de aanbestedende overheid. Deze laatste erkent geen enkele contractuele band met die derden. In elk geval blijft alleen de opdrachtnemer aansprakelijk ten aanzien van de aanbestedende overheid Aanbestedingsberichten en rechtzettingen De in het Bulletin der Aanbestedingen en het Publicatieblad van de Europese Unie aangekondigde of gepubliceerde berichten en rechtzettingen die betrekking hebben op de aannemingen in het algemeen, evenals de berichten en rechtzettingen betreffende deze aanneming maken integraal deel uit van huidig bestek. De inschrijver wordt geacht er kennis van genomen te hebben en er bij het opmaken van zijn offerte rekening mee gehouden te hebben Geschillen Alle betwistingen met betrekking tot de uitvoering van deze opdracht worden uitsluitend beslecht voor de bevoegde rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel. De voertaal is het Nederlands of het Frans. De aanbestedende overheid is in geen geval aansprakelijk voor de schade aan personen of goederen die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg is van de activiteiten die nodig zijn voor de uitvoering van deze opdracht. De opdrachtnemer vrijwaart de aanbestedende overheid tegen elke vordering van schadevergoeding door derden in dit verband. Eigendom van de resultaten Bijzondere verbintenissen voor de dienstverlener De dienstverlener staat aan de aanbestedende overheid alle patrimoniale rechten af inzake intellectuele eigendom, alsook de auteursrechten die wegen op de resultaten van deze opdracht. Deze overdracht van deze rechten geldt voor de volledige duur van de intellectuele eigendomsrechten, daaronder begrepen hun eventuele verlengingen en dit voor de gehele wereld. De dienstverlener zal derhalve het uitdrukkelijk en voorafgaand akkoord moeten bekomen van de overheid voor elk gebruik of elk verspreiding van deze resultaten. De vergoeding voor de overdracht van deze rechten is integraal inbegrepen in het forfaitaire bedrag. Publiciteit De dienstverlener verbindt er zich toe geen ruchtbaarheid te geven aan deze opdracht tijdens de looptijd van de overeenkomst. Veiligheid en vertrouwelijk karakter De dienstverlener voert de opdracht uit rekening houdend met alle verplichtingen inzake de veiligheid en het vertrouwelijk karakter verbonden aan deze opdracht. Het is de dienstverlener en aan hun respectievelijk personeel verboden feiten te onthullen of te verspreiden die hen zouden ter kennis kunnen komen ingevolge de uitvoering van de opdracht. Dit verbod blijft ook geldig na het beëindigen van de opdracht. De dienstverlener en zijn medewerkers zijn gebonden door discretieplicht met betrekking tot informatie waarvan zij weet krijgen bij de uitvoering van die opdracht. De informatie kan in geen geval zonder schriftelijke toestemming van de aanbestedende overheid meegedeeld worden aan derden. De dienstverlener mag deze opdracht wel opgeven als referentie. Bestek n 2014/P27/S3/IT Support 2 18

19 Uitvoering De dienstverlener verbindt er zich toe om, tenzij bij overmacht, de opdracht te laten uitvoeren door de in de offerte opgegeven personen. De vermelde personen of hun vervangers worden allen geacht effectief deel te nemen aan de opdracht. De vervangers moeten worden erkend door de aanbestedende overheid Straffen en boetes voor vertraging Indien de dienstverlener de in zijn offerte (SLA) vermelde beschikbaarheidstermijn niet naleeft, kan hem per werkdag vertraging een boete gelijk aan de dagprijs (1dag = 7u36) worden opgelegd, met een maximum van 10 werkdagen. Indien tijdens de uitvoering van de opdracht, de dienstverlening door toedoen van de dienstverlener wordt onderbroken en de onbeschikbaarheid langer dan 5 werkdagen bedraagt, kan de ICT-afdeling een vervanger eisen. Na 10 werkdagen onbeschikbaarheid kan per werkdag bijkomende onderbreking een boete van een dagprijs (1 dag = 7u36) worden aangerekend, met een maximum van 10 werkdagen Gebruik van het materiaal Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijft de dienst ICT van het departement de bewaarder van zijn installaties en van zijn materiaal, met inbegrip van de apparatuur die ter beschikking wordt gesteld van de medewerkers van de firma voor de uitvoering van de taken vermeld in de opdracht. De dienst ICT ontslaat de firma van elke aansprakelijkheid voor de schade die het personeel van de firma tijdens het werk onvrijwillig zou kunnen veroorzaken, tenzij bewezen is dat zij opzettelijk een fout hebben gemaakt Methode Het personeel van de firma zal de nodige taken uitvoeren volgens de methode bepaald door de dienst ICT. Het personeel van de firma zal werken onder leiding van één of meerdere ambtenaren aangesteld door de Directie van de dienst ICT. Het personeel van de firma zal de richtlijnen van deze laatste(n) opvolgen en zal op aanvraag de nodige documentatie en testresultaten overmaken Middelen Teneinde de realisatie van de taken mogelijk te maken, zal de dienst ICT volgende logistieke middelen ter beschikking stellen van de specialisten van de firma: - de namen van de te contacteren personen - de documentatie van de te volgen methode en de karakteristieken van de dienst ICT, de te gebruiken standaarden, de software- en hardwarekarakteristieken onder de vorm van gebruikershandboeken en brochures - toegang tot de informaticamiddelen - testresultaten De firma dient echter de reglementen en interne procedures m.b.t. het gebruik en de toegang tot de middelen te volgen en kan geen aanvullingen of veranderingen aan de omgeving van de ICT-dienst eisen. De middelen, door ICT aan de firma beschikbaar gesteld, blijven eigendom van de dienst ICT volledig rekening houdend met het beroepsgeheim hiervoor vermeld in punt Arbeidstijd De arbeidstijd en -omstandigheden zijn identiek aan die van het ICT-personeel. Een normale werkdag (mandag) bestaat uit prestaties van 7u36, te presteren tussen 7u30 en 18u. De dienstverlener is onderworpen aan de variabele arbeidstijd, toegepast binnen de FOD. Hij dient zich te onderwerpen aan deze reglementering die zal worden meegedeeld bij toekenning van de opdracht. Bestek n 2014/P27/S3/IT Support 2 19

20 De prestaties verricht buiten de werkuren of tijdens het weekend kunnen aanleiding geven tot een betaling die met 50% wordt verhoogd ten opzichte van de door de inschrijver op het offerteformulier opgegeven prijs per uur. Deze prestaties zullen vooraf door de leidende ambtenaar moeten worden goedgekeurd Personeel van de dienstverlener De dienstverlener verbindt er zich toe de opdracht te laten uitvoeren door de in de offerte opgegeven persoon of personen, behalve in geval van overmacht, en behoudens de procedure die voorzien is voor de vervanging van personeel, zoals hierna beschreven. Vervanging van personeel op initiatief van de dienstverlener De dienstverlener kan in de loop van de uitvoering van de opdracht een personeelslid enkel vervangen, voor om het even welke reden, na voorafgaandelijk schriftelijk akkoord van de aanbestedende overheid. De aanbestedende overheid kan de vervanging enkel weigeren mits een gemotiveerde beslissing. De weigering is dan onherroepelijk. De aanbestedende overheid kan de vervanging enkel aanvaarden nadat uit een interview is gebleken dat de vervang-kandidaat voldoet aan de gestelde eisen. De aanbestedende overheid zal van het interview een verslag opmaken waaruit dit moet blijken. Wanneer de vervanging gebeurt nadat de uitvoering van de opdracht reeds gestart was, moet de dienstverlener op eigen kosten instaan voor de kennisoverdracht tussen beide personeelsleden. Wanneer de vervanging gebeurt binnen de 6 maanden, moet de periode van kennisoverdracht (minstens) 5 werkdagen bedragen; in het andere geval moet de periode (minstens) 10 werkdagen bedragen. Pas na afloop van deze periode kunnen de prestaties van de vervang-kandidaat gefactureerd worden. Vervanging van personeel op initiatief van de aanbestedende overheid Indien het opdrachtgevende bestuur van oordeel is dat het door de dienstverlener voorgestelde personeelslid niet geschikt is om de opdracht (verder) uit te voeren, dan zal de aanbestedende overheid de dienstverlener daarvan op de hoogte stellen met een gemotiveerde beslissing en de vraag om een vervanger voor te stellen. Indien de dienstverlener niet in staat is om een vervanger voor te stellen met minstens gelijkwaardig profiel en gelijkwaardige kwaliteit als de initieel voorgestelde persoon, dan heeft de aanbestedende overheid het recht om de overeenkomst onmiddellijk, geheel of gedeeltelijk, van rechtswege te ontbinden, zonder dat de dienstverlener een schadevergoeding kan eisen. Bovenstaande bepalingen gelden eveneens ten aanzien van personeelsleden of aangestelden van onderaannemers. Bestek n 2014/P27/S3/IT Support 2 20

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43E/LOG/overname laurieren/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43E/LOG/overname laurieren/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS Stadsbestuur Sint-Niklaas Grote Markt 1 9100 Sint-Niklaas Dienst logistiek Tel. 03 778 35 51 veerle.weyers@sint-niklaas.be BESCHRIJVEND DOCUMENT 2014-43E/LOG/overname laurieren/vw-ms overname van laurieren

Nadere informatie

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43B/LOG/overname politiemobiel/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43B/LOG/overname politiemobiel/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS Stadsbestuur Sint-Niklaas Grote Markt 1 9100 Sint-Niklaas Dienst logistiek Tel. 03 778 35 51 veerle.weyers@sint-niklaas.be BESCHRIJVEND DOCUMENT 2014-43B/LOG/overname politiemobiel/vw-ms overname van een

Nadere informatie

BESCHRIJVEND DOCUMENT C/LOG/overname opligger/vw-ms AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS

BESCHRIJVEND DOCUMENT C/LOG/overname opligger/vw-ms AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS Stadsbestuur Sint-Niklaas Grote Markt 1 9100 Sint-Niklaas Dienst logistiek Tel. 03 778 35 51 veerle.weyers@sint-niklaas.be BESCHRIJVEND DOCUMENT 2014-43C/LOG/overname opligger/vw-ms overname van een opligger

Nadere informatie

Bijlage aan aankondiging van opdracht NICC /2011/DIR/A8 Selectiecriteria

Bijlage aan aankondiging van opdracht NICC /2011/DIR/A8 Selectiecriteria Bijlage aan aankondiging van opdracht NICC /2011/DIR/A8 Selectiecriteria Onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking voor een adviesopracht inzake de uitwerking van een algemeen kader mbt het

Nadere informatie

Overheidsopdracht CDC Het ter beschikking stellen van een digitaal wegennetwerk van België die geolokalisatie en navigatie mogelijk maakt

Overheidsopdracht CDC Het ter beschikking stellen van een digitaal wegennetwerk van België die geolokalisatie en navigatie mogelijk maakt Nationaal Geografisch Instituut Instelling van openbaar nut Onder voogdijtoezicht van de Minister van Landsverdediging Overheidsopdracht CDC 13-05 Het ter beschikking stellen van een digitaal wegennetwerk

Nadere informatie

Bestek nr. 2017/52173/E2/Studie. Overheidsopdracht van diensten. Studie betreffende het optimale bevoorradingszekerheidscriterium voor België

Bestek nr. 2017/52173/E2/Studie. Overheidsopdracht van diensten. Studie betreffende het optimale bevoorradingszekerheidscriterium voor België Bestek nr. 2017/52173/E2/Studie Overheidsopdracht van diensten Studie betreffende het optimale bevoorradingszekerheidscriterium voor België Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking FOD

Nadere informatie

Bestek nr. 2017/D2.2/01. Opdracht van diensten. Open offerteaanvraag

Bestek nr. 2017/D2.2/01. Opdracht van diensten. Open offerteaanvraag 1 2e directie Algemene Zaken Regentschapsstraat 2 1000 BRUSSEL Bestek nr. 2017/D2.2/01 Opdracht van diensten Open offerteaanvraag Diensten met betrekking tot het ter beschikking stellen van elektronische

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK WERKEN OOSTENDE SYNTRA WEST - NIEUWBOUW HOTELSCHOOL OPEN AANBESTEDING. GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

BIJZONDER BESTEK WERKEN OOSTENDE SYNTRA WEST - NIEUWBOUW HOTELSCHOOL OPEN AANBESTEDING. GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR WERKEN MET ALS VOORWERP OOSTENDE SYNTRA WEST - NIEUWBOUW HOTELSCHOOL OPEN AANBESTEDING Opdrachtgevend bestuur GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Ontwerper

Nadere informatie

1424 AANKOOP ROUTERFREESMACHINE BETROKKEN OPLEIDING: BACHELOR INDUSTREEL PRODUCTONTWERPEN

1424 AANKOOP ROUTERFREESMACHINE BETROKKEN OPLEIDING: BACHELOR INDUSTREEL PRODUCTONTWERPEN AANKOOP ROUTERFREESMACHINE BETROKKEN OPLEIDING: BACHELOR INDUSTREEL PRODUCTONTWERPEN ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET BEKENDMAKING Bestek nr.: 1424 Bestuur: Opdracht: Howest Hogeschool West-Vlaanderen VAH

Nadere informatie

Referentie: B&O.2014.0045

Referentie: B&O.2014.0045 Federale Overheidsdienst Financiën Personeel en Organisatie Cel Budget en Overheidsopdrachten Referentie: B&O.2014.0045 Overheidsopdracht voor aanneming van diensten Onderhandelingsprocedure met bekendmaking

Nadere informatie

Bericht tot aankondiging DIENSTEN AANSTELLING VAN EEN UITZENDKANTOOR VOOR VERZORGENDEN EN POETSHULPEN

Bericht tot aankondiging DIENSTEN AANSTELLING VAN EEN UITZENDKANTOOR VOOR VERZORGENDEN EN POETSHULPEN Bericht tot aankondiging VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP AANSTELLING VAN EEN UITZENDKANTOOR VOOR VERZORGENDEN EN POETSHULPEN ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET BEKENDMAKING: Selectieleidraad

Nadere informatie

BIJLAGE INHOUDSTAFEL. Bijlage nr. 1. Lastenboek

BIJLAGE INHOUDSTAFEL. Bijlage nr. 1. Lastenboek BIJLAGE Bijlage nr. 1 Lastenboek INHOUDSTAFEL. A. ALGEMENE BEPALINGEN.... 2 1. Voorwerp en aard van de opdracht.... 2 2. Duur van de overeenkomst... 2 3. Aanbestedende overheid Bijkomende informatie...

Nadere informatie

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek CD000345

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek CD000345 Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be - aankoop@digipolis.be Selectiedocument met het oog op

Nadere informatie

OVERHEIDSOPDRACHT VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN

OVERHEIDSOPDRACHT VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG ONDERWORPEN AAN EUROPESE BEKENDMAKING IN HET BULLETIN DER AANBESTEDINGEN

Nadere informatie

Bestek nr. 2017/55718/S1/BAT/opl_form_pv. Overheidsopdracht van diensten

Bestek nr. 2017/55718/S1/BAT/opl_form_pv. Overheidsopdracht van diensten Bestek nr. 2017/55718/S1/BAT/opl_form_pv Overheidsopdracht van diensten raamcontract voor opleidingen en coaching voor controlediensten: juridische kennis opmaak PV en verhoortechnieken Vereenvoudigde

Nadere informatie

BESCHRIJVEND DOCUMENT 2014-43A/LOG/overname voertuigen/vw-ms AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS

BESCHRIJVEND DOCUMENT 2014-43A/LOG/overname voertuigen/vw-ms AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS Stadsbestuur Sint-Niklaas Grote Markt 1 9100 Sint-Niklaas Dienst logistiek Tel. 03 778 35 51 veerle.weyers@sint-niklaas.be BESCHRIJVEND DOCUMENT 2014-43A/LOG/overname voertuigen/vw-ms overname van wrakken,

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK DIENSTEN PSYCHO-THERAPEUTISCHE BEGLEIDING VOOR DE EUROPESE SCHOOL MOL NEGOTIATED PROCEDURE. Europese School Europawijk Mol

BIJZONDER BESTEK DIENSTEN PSYCHO-THERAPEUTISCHE BEGLEIDING VOOR DE EUROPESE SCHOOL MOL NEGOTIATED PROCEDURE. Europese School Europawijk Mol BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP PSYCHO-THERAPEUTISCHE BEGLEIDING VOOR DE EUROPESE SCHOOL MOL NEGOTIATED PROCEDURE Opdrachtgevend bestuur Europese School Europawijk

Nadere informatie

Opdrachtdocument VGC2015/DFB/Aankoop/MDC/97

Opdrachtdocument VGC2015/DFB/Aankoop/MDC/97 aankoop@vgc.be Pagina 1 van 19 Vlaamse Gemeenschapscommissie Directie Financiën en Begroting Dienst Aankoop Emile Jacqmainlaan 135 1000 Brussel Opdrachtdocument Open aanbesteding voor administratief drukwerk.

Nadere informatie

Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/288/2008. " Vervanging van het actief netwerk "

Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/288/2008.  Vervanging van het actief netwerk Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/288/2008 " Vervanging van het actief netwerk " ARTIKEL 1. Toegangsrecht - uitsluitingsgronden Geen enkele opdracht zal toegewezen worden

Nadere informatie

Bijzonder bestek type stand 2016/015 voor open offerteaanvraag/pagina 1/25 van het bijzonder bestek INHOUDSTAFEL.

Bijzonder bestek type stand 2016/015 voor open offerteaanvraag/pagina 1/25 van het bijzonder bestek INHOUDSTAFEL. Bijzonder bestek type stand 2016/015 voor open offerteaanvraag/pagina 1/25 van het bijzonder bestek INHOUDSTAFEL. AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS... 2 A. ALGEMENE BEPALINGEN.... 2 1. Voorwerp

Nadere informatie

Georges-Henri Park : Georges Henripark: hekken en poorten in siersmeedwerk.

Georges-Henri Park : Georges Henripark: hekken en poorten in siersmeedwerk. BESTEK ref / Georges-Henri Park : Georges Henripark: hekken en poorten in siersmeedwerk. Overheidsopdracht voor leveringen met het doel de levering van een omheining in siersmeedwerk met de toegangshekken

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK LENING 2014A De Watergroep

BIJZONDER BESTEK LENING 2014A De Watergroep BIJZONDER BESTEK LENING 2014A De Watergroep 2014 DIRECTIE FINANCIËN&CONTROLLING AFDELING THESAURIE Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening CVBA Als bijlage vindt u: - Het oprichtingsdecreet van de Watergroep

Nadere informatie

SAMENVATTING NIEUWE WETGEVING. samenvatting nieuwe wetgeving... 1. Wetteksten... 2. Drempels bestek en gunningswijze... 2

SAMENVATTING NIEUWE WETGEVING. samenvatting nieuwe wetgeving... 1. Wetteksten... 2. Drempels bestek en gunningswijze... 2 SAMENVATTING NIEUWE WETGEVING Inhoudstafel samenvatting nieuwe wetgeving... 1 Wetteksten... 2 Drempels bestek en gunningswijze... 2 Drempels europese publicatie... 3 Termijnen voor het indienen van offerte/kandidatuur...

Nadere informatie

COLLECTIEF BEGELEIDINGSTRAJECT BIJ DE OPMAAK VAN EEN PREVENTIE- EN CALAMITEITENPLAN VOOR ERFGOEDINSTELLINGEN

COLLECTIEF BEGELEIDINGSTRAJECT BIJ DE OPMAAK VAN EEN PREVENTIE- EN CALAMITEITENPLAN VOOR ERFGOEDINSTELLINGEN BIJLAGE Bijlage nr. 12/001 Bestek voor een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking voor een collectief begeleidingstraject bij de opmaak van een preventie- en calamiteitenplan voor erfgoedinstellingen

Nadere informatie

Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/287/2008. "Dagelijkse schoonmaak van een kantoorgebouw"

Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/287/2008. Dagelijkse schoonmaak van een kantoorgebouw Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/287/2008 "Dagelijkse schoonmaak van een kantoorgebouw" ARTIKEL 1. Toegangsrecht - uitsluitingsgronden Geen enkele opdracht zal toegewezen

Nadere informatie

VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING. EAN15AD053-01 Bancaire lening 2015

VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING. EAN15AD053-01 Bancaire lening 2015 VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING EAN15AD053-01 Bancaire lening 2015 Gelieve alle gegevens in drukletters in te vullen. III.2) VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers,

Nadere informatie

GUNNING VAN EEN OVERHEIDSOPDRACHT BIJ OPEN AANBESTEDING MET ALS VOORWERP DE LEVERING VAN PAPIEREN KRANTEN EN TIJDSCHRIFTEN

GUNNING VAN EEN OVERHEIDSOPDRACHT BIJ OPEN AANBESTEDING MET ALS VOORWERP DE LEVERING VAN PAPIEREN KRANTEN EN TIJDSCHRIFTEN Bestek: GUNNING VAN EEN OVERHEIDSOPDRACHT BIJ OPEN AANBESTEDING MET ALS VOORWERP DE LEVERING VAN PAPIEREN KRANTEN EN TIJDSCHRIFTEN Bestek n : S&L/OA/444/2015 Opening van de offertes: 08/09/2015 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

OPEN AANBESTEDING VOOR DE AANKOOP VAN MUNITIE VOOR HET JAAR 2016 VOOR REKENING VAN DE FOD FINANCIËN. Bestek nr.: HDM/FAZ 3.829

OPEN AANBESTEDING VOOR DE AANKOOP VAN MUNITIE VOOR HET JAAR 2016 VOOR REKENING VAN DE FOD FINANCIËN. Bestek nr.: HDM/FAZ 3.829 OPEN AANBESTEDING VOOR DE AANKOOP VAN MUNITIE VOOR HET JAAR 2016 VOOR REKENING VAN DE FOD FINANCIËN Bestek nr.: HDM/FAZ 3.829 Opening van de offertes: op maandag 6 juni om 10.00 Publicatie op Belgisch

Nadere informatie

Bestek S&L/DA/2017/023 1/33

Bestek S&L/DA/2017/023 1/33 Bestek S&L/DA/2017/023 1/33 Bestek: Open aanbesteding met betrekking tot diensten in het kader van de bewaking van de Koninklijke Munt van België, Pachecolaan 32, 1000 Brussel Publicatie op Europees niveau

Nadere informatie

Nieuwe regelgeving: plaatsing. Veronique Libbrecht Gent

Nieuwe regelgeving: plaatsing. Veronique Libbrecht Gent Nieuwe regelgeving: plaatsing Veronique Libbrecht 28-03-2013 Gent Situering Nieuwe regelgeving inzake overheidsopdrachten Basiswet: Wet 15 juni 2006 Uitvoeringsbesluiten: KB Plaatsing 15 juli 2011 KB uitvoeringsregels:

Nadere informatie

BESTEK nr. 2015/SME/CC s-sdsl

BESTEK nr. 2015/SME/CC s-sdsl Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie (BIPT) Koning Albert II-laan 35, 1030 Brussel Aanspreekpunt: Pascal Vrancken (Fr), tel.: +32 (0)2 226 87 95 e-mail: pascal.vrancken@ibpt.be BESTEK

Nadere informatie

OPROEP TOT INDIENEN VAN KANDIDAATSTELLING VOOR BESTEK nr. CC/2015/ ICMS

OPROEP TOT INDIENEN VAN KANDIDAATSTELLING VOOR BESTEK nr. CC/2015/ ICMS FOD Binnenlandse Zaken AD Crisiscentrum Hertogsstraat 53 1000 Brussel Contactpersoon : Peter Mertens Tel 02 506 47 92 peter.mertens@ibz.fgov.be OPROEP TOT INDIENEN VAN KANDIDAATSTELLING VOOR BESTEK nr.

Nadere informatie

MAATSCHAPPIJ VOOR INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL

MAATSCHAPPIJ VOOR INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL MAATSCHAPPIJ VOOR INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL M.I.V.B. Speciale Studiedienst Koningsstraat 76 1000 BRUSSEL 1 Bijzonder Bestek nr. MIVB/SSD/1400 RAAMOVEREENKOMST VOOR VERSTERKING VAN PERRONNEUZEN

Nadere informatie

BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER

BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP RENOVATIE/UITBREIDING VAN EEN TEHUIS VOOR NIET-WERKENDEN/NURSING Belangrijk : dit formulier dient volledig te worden ingevuld

Nadere informatie

Bestek nr. 2016/P01/S2/CATERING. Overheidsopdracht van diensten

Bestek nr. 2016/P01/S2/CATERING. Overheidsopdracht van diensten Bestek nr. 2016/P01/S2/CATERING Overheidsopdracht van diensten Uitbaten van het bedrijfsrestaurant en verzorgen van interne catering voor evenementen en vergaderingen Open offerteaanvraag FOD Economie,

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER. AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016. open aanbesteding

OFFERTEFORMULIER. AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016. open aanbesteding AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016 open aanbesteding OFFERTEFORMULIER Belangrijk: dit offerteformulier dient volledig te worden ingevuld.. Het totaalbedrag (excl.

Nadere informatie

2016 Commerciële Directie Assetmanagement & logistiek

2016 Commerciële Directie Assetmanagement & logistiek SELECTIENOTA 20160034 Oproep tot kandidaatstelling: Raamovereenkomst met één deelnemer voor het leveren van volumetrische koudwatermeters DN20 PN10 bestemd voor drinkwater via beperkte offerteaanvraag.

Nadere informatie

Algemene Offerteaanvraag

Algemene Offerteaanvraag BESTEK NR.: SUI-2015-01 Algemene Offerteaanvraag BIJZONDER BESTEK voor de overheidsopdracht voor LEVERINGEN met als voorwerp DE AANKOOP VAN DESKTOPCOMPUTERS OPDRACHTGEVEND BESTUUR VZW Onderwijsinrichting

Nadere informatie

Overheidsopdrachten - betalingsregels

Overheidsopdrachten - betalingsregels 15.01.2015 Overheidsopdrachten - betalingsregels Deze nota probeert de belangrijkste betalingsregels die gelden bij overheidsopdrachten voor werken samen te vatten voor de opdrachten waarvoor een bekendmaking

Nadere informatie

IBAN: BE08 3631 0166 3013 - BIC: BBRU BE BB - BTW: BE 844.231.976

IBAN: BE08 3631 0166 3013 - BIC: BBRU BE BB - BTW: BE 844.231.976 1 Disclaimer en algemene voorwaarden SAMMAN Fonds vzw, Excelsiorlaan, 4B, 1930 Zaventem met ondernemingsnummer 0841.212.605 SAMMAN VSO, Excelsiorlaan, 4B, 1930 Zaventem met ondernemingsnummer 0844.231.976

Nadere informatie

bestek nummer: blad nummer 1/5

bestek nummer: blad nummer 1/5 bestek nummer: 2011 021 01 blad nummer 1/5 OPDRACHTGEVER: OPDRACHT: WZC DE LINDE Lindestraat 16, 9790 Wortegem-Petegem UITBREIDEN BESTAAND WOON- EN ZORGCENTRUM Lindestraat 16, 9790 Wortegem-Petegem PERCEEL

Nadere informatie

PRAKTISCHE GIDS MET DE NIEUWE PROCEDURES EN MODALITEITEN (MET INBEGRIP VAN DE ELEKTRONISCHE MIDDELEN) (versie 3 van 7 oktober 2010)

PRAKTISCHE GIDS MET DE NIEUWE PROCEDURES EN MODALITEITEN (MET INBEGRIP VAN DE ELEKTRONISCHE MIDDELEN) (versie 3 van 7 oktober 2010) PRAKTISCHE GIDS MET DE NIEUWE PROCEDURES EN MODALITEITEN (MET INBEGRIP VAN DE ELEKTRONISCHE MIDDELEN) (versie 3 van 7 oktober 2010) Urbain BRUGGEMAN Adviseur-generaal Directeur van de Cel Overheidsopdrachten

Nadere informatie

De Vlaamse Waterweg NV

De Vlaamse Waterweg NV De Vlaamse Waterweg NV Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking voor aanneming van werken Bestek nr. AAO D ALG 17-37 Offerteformulier Raamovereenkomst: Onderhoudswerken en

Nadere informatie

Bestek: Open aanbesteding voor het verkrijgen van noodzakelijke gegevens volgens de prijscourant. Bekendmaking op Europees niveau

Bestek: Open aanbesteding voor het verkrijgen van noodzakelijke gegevens volgens de prijscourant. Bekendmaking op Europees niveau Bestek S&L/DA/2017/011 1/32 Bestek: Open aanbesteding voor het verkrijgen van noodzakelijke gegevens volgens de prijscourant Bekendmaking op Europees niveau Bestek nr. S&L/DA/2017/011 Opening van de offertes:

Nadere informatie

Open offerteaanvraag. Bestek Nr. 2014/DIRALO/007 DIENSTENOPDRACHT VOOR TOLKEN

Open offerteaanvraag. Bestek Nr. 2014/DIRALO/007 DIENSTENOPDRACHT VOOR TOLKEN Bestek nr 2014/DIRALO/007 DIENSTENOPDRACHT VOOR TOLKEN p. 1/27 Ernest Blérotstraat, nr 1 1070 Brussel Open offerteaanvraag Bestek Nr. 2014/DIRALO/007 DIENSTENOPDRACHT VOOR TOLKEN DEGRYSE Thibaut Tel :

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK nr. SE01-EXP/BHA

BIJZONDER BESTEK nr. SE01-EXP/BHA Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België Museumstraat 9, 1000 Brussel Michel Draguet, Algemeen Directeur T. +32 (0)2 508 32 09 F. +32 (0)2 508 32 32 BIJZONDER BESTEK nr. SE01-EXP/BHA OPEN AANBESTEDING

Nadere informatie

Bestek nr. 2017/56131/S1/BAT/RCC_Education_Commun. Overheidsopdracht van diensten. Afsluiten van een raamcontract voor opleidingen communicatie

Bestek nr. 2017/56131/S1/BAT/RCC_Education_Commun. Overheidsopdracht van diensten. Afsluiten van een raamcontract voor opleidingen communicatie Bestek nr. 2017/56131/S1/BAT/RCC_Education_Commun Overheidsopdracht van diensten Afsluiten van een raamcontract voor opleidingen communicatie Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking FOD

Nadere informatie

A. ALGEMENE BEGINSELEN IN ZAKE OVERHEIDSOPDRACHTEN

A. ALGEMENE BEGINSELEN IN ZAKE OVERHEIDSOPDRACHTEN Hoofdstuk V GOEDEREN INLEIDING OVERHEIDSOPDRACHTEN BEHEER EN BESCHIKKING VAN GOEDEREN WERKEN AAN GEBOUWEN PREMIES EN SUBSIEDIES SCHENKINGEN, LEGATEN EN STICHTINGEN 2. OVERHEIDSOPDRACHTEN 504. De kerkfabriek

Nadere informatie

OPEN AANBESTEDING VOOR HET ONDERHOUD VAN DE CAMADA APPLICATIE EN DATABASES

OPEN AANBESTEDING VOOR HET ONDERHOUD VAN DE CAMADA APPLICATIE EN DATABASES OPEN AANBESTEDING VOOR HET ONDERHOUD VAN DE CAMADA APPLICATIE EN DATABASES Bestek nr.: S&L/DA/2016/024 Opening van de offertes: op 1 augustus 2017 om 09u30 Publicatie op Europees niveau INHOUDSOPGAVE A.

Nadere informatie

BESTEK 2015-11/LOG/overname afgedankte materialen/vw-tdc-hb. overname van afgedankte materialen van de stad Sint-Niklaas

BESTEK 2015-11/LOG/overname afgedankte materialen/vw-tdc-hb. overname van afgedankte materialen van de stad Sint-Niklaas Stadsbestuur Sint-Niklaas Grote Markt 1 9100 Sint-Niklaas Dienst logistiek Tel. 03 778 35 51 veerle.weyers@sint-niklaas.be BESTEK 2015-11/LOG/overname afgedankte materialen/vw-tdc-hb overname van afgedankte

Nadere informatie

1. Voorwerp 1.1. Op alle diensten, producten en leveringen van Metalmorphosa bvba zijn huidige algemene voorwaarden van toepassing, met uitsluiting

1. Voorwerp 1.1. Op alle diensten, producten en leveringen van Metalmorphosa bvba zijn huidige algemene voorwaarden van toepassing, met uitsluiting 1. Voorwerp 1.1. Op alle diensten, producten en leveringen van Metalmorphosa bvba zijn huidige algemene voorwaarden van toepassing, met uitsluiting van elke andere leveringsvoorwaarden of verkoopsvoorwaarden

Nadere informatie

BIEDINGSFORMULIER. Artikel 1. Voorwerp. Artikel 2. Geldigheid biedingen

BIEDINGSFORMULIER. Artikel 1. Voorwerp. Artikel 2. Geldigheid biedingen BIEDINGSFORMULIER Artikel 1. Voorwerp De stad biedt openbaar aan, onder de vorm van gesloten digitale biedingen, het recht tot uitbating van het maandelijks marktevenement Woensdagse Brocantemarkt op de

Nadere informatie

BESTEK nr. 2015-55/LOG/druk magazines/js-vw-kvm AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS

BESTEK nr. 2015-55/LOG/druk magazines/js-vw-kvm AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS Stadsbestuur Sint-Niklaas Dienst logistiek Industriepark-Noord 4 9100 Sint-Niklaas 03 778 35 51 veerle.weyers@sint-niklaas.be BESTEK nr. 2015-55/LOG/druk magazines/js-vw-kvm OPEN OFFERTEAANVRAAG VOOR HET

Nadere informatie

BESTEK nr /OVA/waterbars/VW-CQ AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS

BESTEK nr /OVA/waterbars/VW-CQ AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS Stadsbestuur Sint-Niklaas Team overheidsopdrachten Industriepark-Noord 4 9100 Sint-Niklaas 03 778 35 51 veerle.weyers@sint-niklaas.be BESTEK nr. 2016-01/OVA/waterbars/VW-CQ OPEN OFFERTEAANVRAAG OP EUROPEES

Nadere informatie

Bestek S&L/AO/432/2015 1/41

Bestek S&L/AO/432/2015 1/41 Bestek S&L/AO/432/2015 1/41 Bestek: Open aanbesteding met als voorwerp de schoonmaak van de ruiten van het gebouw gelegen Rue des Bourgeois 7 te 5000 Namen en rue Courtejoie 17 te 5590 Ciney. Publicatie

Nadere informatie

DEEL I OVERSCHOUWEN VAN DE OVERHEIDSOPDRACHTEN REGLEMENTERING DE PRINCIPES EN DE TOEPASSELIJKE REGELS

DEEL I OVERSCHOUWEN VAN DE OVERHEIDSOPDRACHTEN REGLEMENTERING DE PRINCIPES EN DE TOEPASSELIJKE REGELS Inhoudstafel Index van de voornaamste afkortingen wetgevend en reglementair kader... 13 Voorwoord... 15 DEEL I OVERSCHOUWEN VAN DE OVERHEIDSOPDRACHTEN REGLEMENTERING DE PRINCIPES EN DE TOEPASSELIJKE REGELS

Nadere informatie

Departement Logistiek Dienst informatica communicatie technologie

Departement Logistiek Dienst informatica communicatie technologie Departement Logistiek Dienst informatica communicatie technologie Provincie Antwerpen - Studie van de werking van de diensten binnen het departement Logistiek en voorstel geïntegreerd organisatiemodel

Nadere informatie

Overheidsopdracht: Overheidsopdracht nr. S&L/DA/2017/015 Uiterste datum voor het indienen van een kandidatuur : 22/08/2017 om 10.

Overheidsopdracht: Overheidsopdracht nr. S&L/DA/2017/015 Uiterste datum voor het indienen van een kandidatuur : 22/08/2017 om 10. Overheidsopdracht: Kandidaatstelling in het kader van de onderhandelingsprocedure met bekendmaking voor juridische dienstverlening door advocaten in de zaak Arco voor rekening van de FOD Kanselarij van

Nadere informatie

Publicatie op Europees niveau. Bestek nr. S&L/AO/459/2015 Opening van de offertes: 05/10/2015 om 14u30

Publicatie op Europees niveau. Bestek nr. S&L/AO/459/2015 Opening van de offertes: 05/10/2015 om 14u30 OPEN OFFERTEAANVRAAG VOOR LEVERING, INDIENSTSTELLING EN ONDERHOUD VAN SCANNERS VOOR BAGAGESTUKKEN EN COLLI VOOR REKENING VAN DE ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE DOUANE EN ACCIJNZEN Publicatie op Europees

Nadere informatie

BESTEK. FED_2013_OPS_OPZB_medische diensten. Overeenkomst tot het verlenen van medische diensten ten voordele van de medische coördinaitie van Fedasil

BESTEK. FED_2013_OPS_OPZB_medische diensten. Overeenkomst tot het verlenen van medische diensten ten voordele van de medische coördinaitie van Fedasil BESTEK Overeenkomst tot het verlenen van medische diensten ten voordele van de medische coördinaitie van Fedasil ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING AANBESTEDENDE OVERHEID LEIDENDE DIENST FEDASIL,

Nadere informatie

UITVOEREN VAN WERKEN IN BELGIE Contracteren met de overheid de overheidsopdracht in België

UITVOEREN VAN WERKEN IN BELGIE Contracteren met de overheid de overheidsopdracht in België UITVOEREN VAN WERKEN IN BELGIE Contracteren met de overheid de overheidsopdracht in België NKVK 13 oktober 2015 Lore Derdeyn Overzicht A. Overheidsopdracht B. Toepasselijke reglementering C. Vindplaats

Nadere informatie

Overheidsopdracht: Overheidsopdracht nr. S&L/DA/2016/062 Uiterste datum voor het indienen van een kandidatuur : 28/07/2016 om 10.

Overheidsopdracht: Overheidsopdracht nr. S&L/DA/2016/062 Uiterste datum voor het indienen van een kandidatuur : 28/07/2016 om 10. Overheidsopdracht: Kandidaatstelling in het kader van de onderhandelingsprocedure met bekendmaking voor de raamovereenkomst voor Juridische dienstverlening door advocaten voor complexe en/of dringende

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID OPEN AANBESTEDING VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP : - de huur, ophaling en reiniging van SANITAIRE CONTAINERS - de huur, ophaling en reiniging van VUILMATTEN -

Nadere informatie

Open aanbesteding met als voorwerp onderhoud en consultancy voor licenties van het planningssysteem Visual TOM (VTOM).

Open aanbesteding met als voorwerp onderhoud en consultancy voor licenties van het planningssysteem Visual TOM (VTOM). Bestek S&L/DA/2016/005 1/49 Bestek: Open aanbesteding met als voorwerp onderhoud en consultancy voor licenties van het planningssysteem Visual TOM (VTOM). Met Europese bekendmaking Bestek nr. S&L/DA/2016/005

Nadere informatie

Open offerteaanvraag voor logins via internet tot een databank van voertuiggegevens en een module voor de berekening van het voordeel van alle aard.

Open offerteaanvraag voor logins via internet tot een databank van voertuiggegevens en een module voor de berekening van het voordeel van alle aard. Open offerteaanvraag voor logins via internet tot een databank van voertuiggegevens en een module voor de berekening van het voordeel van alle aard. Bestek nr: S&L/DA/2016/063 Opening van de offertes:

Nadere informatie

Bestek: Publicatie op Europees niveau. ERRATA : er zijn geen wijzigingen in de Nederlandstalige versie van dit bestek

Bestek: Publicatie op Europees niveau. ERRATA : er zijn geen wijzigingen in de Nederlandstalige versie van dit bestek Bestek S&L/AO/351/2014 Bestek: Open offerteaanvraag voor de schoonmaak van de lokalen en/of de ruiten van verschillende gebouwen bezet door de FOD Financiën (Logistieke Antenne Antwerpen) Publicatie op

Nadere informatie

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:57967-2012:text:nl:html B-Gent: Kranten, vaktijdschriften, periodieken en geïllustreerde tijdschriften 2012/S 36-057967

Nadere informatie

België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:283963-2015:text:nl:html België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963 Aankondiging van een opdracht Leveringen

Nadere informatie

Overheidsopdrachten 9. G UNNING 11. VARIA

Overheidsopdrachten 9. G UNNING 11. VARIA Overheidsopdrachten 1. HISTORISCH KADER 2. WET VAN 24/12/1993 3. G UNNINGSWIJZEN 4. BEKENDMAKINGSVOORSCHRIFTEN 5. SELECTIE EN GUNNINGSCRITERIA 6. M OTIVERING- EN MELDINGSPLICHT 7. HET BESTEK 8. OFFERTE

Nadere informatie

FORMULIER KANDIDATUUR KWALIFICATIE AANNEMER : LEVEREN &

FORMULIER KANDIDATUUR KWALIFICATIE AANNEMER : LEVEREN & FORMULIER KANDIDATUUR KWALIFICATIE AANNEMER : LEVEREN & PLAATSEN RAMEN/DEUREN jtjxj1iwle 1 Inleiding Infrax heeft een formulier samengesteld dat de kandidaat-aannemer dient in te vullen om een ontvankelijk

Nadere informatie

Bestek nr.: S&L/AO/464/2015. Opening van de offertes: op 15/10/2015 om 14u30. ERRATUM pagina 27-30

Bestek nr.: S&L/AO/464/2015. Opening van de offertes: op 15/10/2015 om 14u30. ERRATUM pagina 27-30 OPEN OFFERTEAANVRAAG VOOR DE LEVERING INDIENSTSTELLING EN ONDERHOUD VAN EEN MOBIELE X-STRALEN VOERTUIGSCANNER VOOR REKENING VAN DE ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE DOUANE EN ACCIJNZEN Bestek nr.: S&L/AO/464/2015

Nadere informatie

Cahier des charges S&L/AO/483/2015 1/42

Cahier des charges S&L/AO/483/2015 1/42 Cahier des charges S&L/AO/483/2015 1/42 Bestek: Open aanbesteding voor de schoonmaak van de lokalen van het gebouw gelegen in de rue de Fragnée 2 te 4000 Luik Bekendmaking op Europees niveau Bestek n :

Nadere informatie

Modelbepalingen erkenning van onderaannemers

Modelbepalingen erkenning van onderaannemers Modelbepalingen erkenning van onderaannemers Dit document werd goedgekeurd op het Vlaams Samenwerkingsforum Overheidsopdrachten van 17 maart 2016. Inhoud 1 Beroep op onderaanneming bij overheidsopdrachten:

Nadere informatie

DEEL IV: OFFERTEFORMULIER

DEEL IV: OFFERTEFORMULIER 34 DEEL IV: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Klanten & Ondersteuning Boudewijnlaan 30 bus 60 1000 BRUSSEL Bestek 2014/AFM/OA/28686 Open aanbesteding voor

Nadere informatie

PENSIOENEN VAN DE SENATOREN vzw BESTEK VOOR HET SELECTEREN VAN EEN FIDUCIAIRE CONSULTANT 2016

PENSIOENEN VAN DE SENATOREN vzw BESTEK VOOR HET SELECTEREN VAN EEN FIDUCIAIRE CONSULTANT 2016 PENSIOENEN VAN DE SENATOREN vzw BESTEK VOOR HET SELECTEREN VAN EEN FIDUCIAIRE CONSULTANT 2016 Paleis der Natie Natieplein 1 1009 Brussel Paleis der Natie Natieplein 1 1009 Brussel INHOUDSTAFEL. A. ALGEMENE

Nadere informatie

Bestek: Open offerteaanvraag voor de bewaking van het gebouw bezet door de FOD Financiën in de Rue de Fragnée 2 te 4000 Luik

Bestek: Open offerteaanvraag voor de bewaking van het gebouw bezet door de FOD Financiën in de Rue de Fragnée 2 te 4000 Luik Bestek S&L/AO/371/2014 1/38 Bestek: Open offerteaanvraag voor de bewaking van het gebouw bezet door de FOD Financiën in de Rue de Fragnée 2 te 4000 Luik Publicatie op Europees niveau Bestek nr. S&L/AO/371/2014

Nadere informatie

CDA001932. Domeinextensie.antwerpen. Free text in Bulletin der Aanbestedingen

CDA001932. Domeinextensie.antwerpen. Free text in Bulletin der Aanbestedingen CDA001932 Domeinextensie.antwerpen Free text in Bulletin der Aanbestedingen 1) Voorwerp van het project Het project heeft als voorwerp de toekenning door Digipolis van een concessie van openbare dienst

Nadere informatie

DEEL V: OFFERTEFORMULIER

DEEL V: OFFERTEFORMULIER DEEL V: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap Facilitair Bedrijf Afdeling Aankoopcentrale en Overheidsopdrachten Boudewijnlaan 30 bus 60 1000 BRUSSEL Bestek 2015/HFB/OO/32018 Open offerteaanvraag

Nadere informatie

BESTEK TL 2012-20. A a n b e s t e d e n d e o v e r h e i d. G e m e e n t e Z e d e l g e m. B e n a m i n g v a n d e d i e n s t

BESTEK TL 2012-20. A a n b e s t e d e n d e o v e r h e i d. G e m e e n t e Z e d e l g e m. B e n a m i n g v a n d e d i e n s t , dienst financiën TL 2012-20 04/04/2012 1/6 BESTEK TL 2012-20 ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING A l g e m e n e a d m i n i s t r a t i e v e b e p a l i n g e n e n v o o r w a a r d e n v

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP

BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP OPROEP TOT KANDIDAATSTELLING TER OPMAAK VAN EEN LIJST VAN GEGADIGDEN TEN BEHOEVE VAN DIVERSE HERSTELLING- EN ONDERHOUDSWERKEN EN

Nadere informatie

SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN VLAAMS WONINGFONDS

SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN VLAAMS WONINGFONDS Aon Risk Solutions / Aon Public Sector SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN VLAAMS WONINGFONDS Onderhandelingsprocedure met Bekendmaking Afsluiten van volgende verzekeringscontracten: Verzekeringen Personen,

Nadere informatie

BESTEK Nr. B&B3/DEM.01

BESTEK Nr. B&B3/DEM.01 BESTEK Nr. B&B3/DEM.01 OPEN OFFERTEAANVRAAG VOOR DE AANSTELLING VAN EEN VERHUISBEDRIJF VOOR DE INTERNATIONALE VERHUIZINGEN VAN DE INBOEDEL EN DE PERSOONLIJKE BEZITTINGEN VAN DE PERSONEELSLEDEN VAN DE BUITENCARRIERE

Nadere informatie

Bestek nr. 2017/55928/S3/Online newsroom. Overheidsopdracht van diensten. Terbeschikkingstelling van een online multimedia Newsroom platform

Bestek nr. 2017/55928/S3/Online newsroom. Overheidsopdracht van diensten. Terbeschikkingstelling van een online multimedia Newsroom platform Bestek nr. 2017/55928/S3/Online newsroom Overheidsopdracht van diensten Terbeschikkingstelling van een online multimedia Newsroom platform Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking FOD Economie,

Nadere informatie

1/64 S&L/AO/420/2014. Bestek:

1/64 S&L/AO/420/2014. Bestek: Bestek S&L/AO/420/2014 1/64 Bestek: Open aanbesteding voor het onderhoud van de groene zones van verschillende gebouwen bezet door de FOD Financiën (Logistieke Antenne Oost-Vlaanderen) Publicatie op Belgisch

Nadere informatie

BESTEK NR. 2015/0112/BS

BESTEK NR. 2015/0112/BS Politiezone Gent Directie Beheer Dienst Financiën en Middelen Belfortstraat 4 9000 Gent Tel: +32 (0)9 266 66 03 Fax: +32 (0)9 266 60 16 E-mail: dienst.fm@politie.gent.be BESTEK NR. 2015/0112/BS OPEN OFFERTEAANVRAAG

Nadere informatie

Hoofdstuk I Algemene bepalingen 1. Afdeling I Inleidende bepaling 1. Afdeling II Definities en toepassing belasting over de toegevoegde waarde

Hoofdstuk I Algemene bepalingen 1. Afdeling I Inleidende bepaling 1. Afdeling II Definities en toepassing belasting over de toegevoegde waarde INHOUDSTAFEL Hoofdstuk I Algemene bepalingen 1 Afdeling I Inleidende bepaling 1 Art. 1: omzetting richtlijn 1 Afdeling II Definities en toepassing belasting over de toegevoegde waarde Art. 2: definities

Nadere informatie

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Brussel: Elektriciteit 2012/S 35-056242

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Brussel: Elektriciteit 2012/S 35-056242 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:56242-2012:text:nl:html B-Brussel: Elektriciteit 2012/S 35-056242 Aankondiging van een opdracht Leveringen Richtlijn 2004/18/EG

Nadere informatie

Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking met als onderwerp: ondersteuning HP Service Manager voor rekening van de Stafdienst ICT.

Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking met als onderwerp: ondersteuning HP Service Manager voor rekening van de Stafdienst ICT. Bestek : Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking met als onderwerp: ondersteuning HP Service Manager voor rekening van de Stafdienst ICT. Overheidsopdracht S&L/AO/448/2015 Opening van

Nadere informatie

Bijzonder bestek: Open offerteaanvraag voor bewakingsdiensten voor rekening van de FOD Financiën bij FEDOPRESS, 74 LUTTREBRUGLAAN, 1190 BRUSSEL.

Bijzonder bestek: Open offerteaanvraag voor bewakingsdiensten voor rekening van de FOD Financiën bij FEDOPRESS, 74 LUTTREBRUGLAAN, 1190 BRUSSEL. Bestek S&L/AO/479/2015 1/39 Bijzonder bestek: Open offerteaanvraag voor bewakingsdiensten voor rekening van de FOD Financiën bij FEDOPRESS, 74 LUTTREBRUGLAAN, 1190 BRUSSEL. Publicatie op Europees niveau

Nadere informatie

BESTEK Nr. B&B3/DEM.01

BESTEK Nr. B&B3/DEM.01 BESTEK Nr. B&B3/DEM.01 OPEN OFFERTEAANVRAAG VOOR DE AANSTELLING VAN EEN VERHUISBEDRIJF VOOR DE INTERNATIONALE VERHUIZINGEN VAN DE INBOEDEL EN DE PERSOONLIJKE BEZITTINGEN VAN DE PERSONEELSLEDEN VAN DE BUITENCARRIERE

Nadere informatie

Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking met als onderwerp: analyse van de fiscale behandeling van verschillende samenlevingsvormen

Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking met als onderwerp: analyse van de fiscale behandeling van verschillende samenlevingsvormen Bestek : Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking met als onderwerp: analyse van de fiscale behandeling van verschillende samenlevingsvormen Overheidsopdracht S&L/DA/2016/088 Uiterste datum

Nadere informatie

Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer C.C.N. Vooruitgangstraat,80 (bus 1) 1035 BRUSSEL 1. Bijzonder Bestek nr. 1438

Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer C.C.N. Vooruitgangstraat,80 (bus 1) 1035 BRUSSEL 1. Bijzonder Bestek nr. 1438 Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer C.C.N. Vooruitgangstraat,80 (bus 1) 1035 BRUSSEL 1 Bijzonder Bestek nr. 1438 Net RAAMOVEREENKOMST VOOR ONDERHOUDSWERKEN VAN SIGNALISATIE VOOR BLINDEN EN

Nadere informatie

Bijzonder Bestek nr Raamovereenkomst voor de signalisatie voor blinden en slechtzienden in verschillende stations van het net

Bijzonder Bestek nr Raamovereenkomst voor de signalisatie voor blinden en slechtzienden in verschillende stations van het net BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST Mobiel Brussel (B.U.V.) Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer C.C.N. Vooruitgangstraat,80 (bus 1) 1030 BRUSSEL 1 Bijzonder Bestek nr. 1348 Raamovereenkomst voor

Nadere informatie

Plaatsen van vuilroosters, zandvang en aanpassing constructie op de onbevaarbare waterlopen van 2 de categorie in de Provincie Antwerpen

Plaatsen van vuilroosters, zandvang en aanpassing constructie op de onbevaarbare waterlopen van 2 de categorie in de Provincie Antwerpen PROVINCIE ANTWERPEN OFFERTEFORMULIER Plaatsen van vuilroosters, zandvang en aanpassing constructie op de onbevaarbare waterlopen van 2 de categorie in de Provincie Antwerpen Gebruikte eenheid in het inschrijvingsbiljet:

Nadere informatie

België-Knokke-Heist: Terreinvoertuigen 2015/S Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Knokke-Heist: Terreinvoertuigen 2015/S Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:397278-2015:text:nl:html België-Knokke-Heist: Terreinvoertuigen 2015/S 218-397278 Aankondiging van een opdracht Leveringen

Nadere informatie

Bestek Open aanbesteding voor de schoonmaak van de ruiten van het gebouw gelegen rue de Fragnée 2 te 4000 Luik Publicatie op Belgisch niveau

Bestek Open aanbesteding voor de schoonmaak van de ruiten van het gebouw gelegen rue de Fragnée 2 te 4000 Luik Publicatie op Belgisch niveau Bestek S&L/AO/341/2015 1/45 Bestek Open aanbesteding voor de schoonmaak van de ruiten van het gebouw gelegen rue de Fragnée 2 te 4000 Luik Publicatie op Belgisch niveau Bestek nr. S&L/AO/341/2016 Opening

Nadere informatie

Bestek nr.: S&L/DA/2016/165. Opening van de offertes: op 8 juni 2017 om 10u00

Bestek nr.: S&L/DA/2016/165. Opening van de offertes: op 8 juni 2017 om 10u00 OPEN OFFERTEAANVRAAG VOOR OPERATIONELE LEASE VAN MINIMUM 15 TRACEERBARE VERGRENDELINGEN VAN CONTAINERS (SMART SEALS) EN DE BIJHORENDE SOFTWARETOEPASSINGEN VOOR HET GEBRUIK ERVAN. Bestek nr.: S&L/DA/2016/165

Nadere informatie

VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING. EAN15AD181 Aankoop utilitaire voertuigen

VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING. EAN15AD181 Aankoop utilitaire voertuigen VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING EAN15AD181 Aankoop utilitaire voertuigen Gelieve alle gegevens in drukletters in te vullen. Het aankoopdossier bevat 14 percelen. De kandidaat-dienstverlener geeft

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID. Stafdienst Informatie en Communicatietechnologie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID. Stafdienst Informatie en Communicatietechnologie FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID Stafdienst Informatie en Communicatietechnologie Open offerteaanvraag voor Web georiënteerde toepassing ter digitale inventarisering van de Oorlogsslachtoffers

Nadere informatie