Naar een effectievere matching door sociale werkbedrijven

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Naar een effectievere matching door sociale werkbedrijven"

Transcriptie

1 Naar een effectievere matching door sociale werkbedrijven Praktische verkenning naar de wijze waarop sociale werkbedrijven matchen en factoren die het matchingsproces beïnvloeden Den Haag, januari 2015

2 Inhoudsopgave Samenvatting 2 Inleiding 3 Deel I: Matchen van medewerkers en werkgevers Beschikbaarheid van informatie Inzichtelijk maken van informatie Focus op medewerkers-informatie Mogelijk verbeterpunt: meer inzicht in de vraag van werkgevers Koppelen van informatie Sociale werkbedrijven matchen vooral handmatig Matchingssystemen worden weinig gebruikt Mogelijk verbeterpunt: ruimte voor vakmanschap en praktijkervaring Samenvatting bevindingen 10 Deel II: Matchingsproces en factoren van invloed Inrichting van het matchingsproces Factoren van invloed Succesfactoren bij een match Spanningsvelden bij het matchen Samenvatting bevindingen 18 Deel III: Praktische checklist en tips en tricks Praktische checklist Tips en tricks uit de sector 22 Bijlage: Voorbeelden matchingssystemen 23 1

3 Samenvatting SW-bedrijven staan voor de uitdaging om meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt uit te plaatsen naar regulier werk. Voor het plaatsen van medewerkers bij reguliere werkgevers is een effectieve inrichting van het matchingsproces nodig. Hierbij ligt de focus op het samenbrengen van vraag (functionele eisen werkgevers) en aanbod (werkvermogen medewerkers). SBCM onderzocht het matchingsproces en factoren die het proces beïnvloeden. Hiervoor is gebruikgemaakt van een digitale vragenlijst en meerdere interviews. Tevens is contact gezocht met leveranciers van matchingssystemen voor input over mogelijke ICT-oplossingen (zie bijlage). Het onderzoek is opgezet als praktische verkenning van het matchingsproces bij SW-bedrijven. Het doel is een bijdrage leveren aan de effectiviteit daarvan. Deel I: Matchen van medewerkers en werkgevers In dit deel staan het inzichtelijk maken en het samenbrengen van vraag en aanbod centraal. Achtereenvolgens wordt het volgende besproken: het beschikbaar stellen van informatie, het inzichtelijk maken van informatie en het koppelen van informatie. Het deel is gebaseerd op de digitale vragenlijst. De volgende bevindingen zijn gevonden: Informatie is wel beschikbaar, maar niet toegankelijk genoeg. Nadruk ligt op het in beeld brengen van medewerkers-informatie. Mogelijk verbeterpunt: meer inzicht in de vraag van werkgevers. Sociale werkbedrijven matchen vooral handmatig. Matchingssystemen worden weinig gebruikt. Mogelijk verbeterpunt: plaatsingen uitproberen. Deel II: Matchingsproces en factoren van invloed In dit deel duiken we in de complexe wereld van het matchen en bouwen we voort op de bevindingen uit deel 1. In de praktijk wordt het samenbrengen van vraag en aanbod (het matchingsproces) door diverse factoren, overwegingen en keuzes beïnvloed. Om dit te onderzoeken wordt achtereenvolgens het volgende besproken: inrichting van het matchingsproces (organisatie, stakeholders en ICT-systemen) en factoren die het proces beïnvloeden. Het deel is gebaseerd op de interviews. De volgende bevindingen zijn gevonden: Het matchingsproces kent vaste patronen. Succesfactoren: werkgeversgerichtheid en motivatie van medewerkers. Spanningsveld: samenwerking tussen betrokken partijen. Spanningsveld tussen diagnose/onderzoek en matching. Spanningsveld tussen mensenwerk en het gebruik van systemen. Deel III: Praktische checklist en tips en tricks In dit afsluitende deel komen de bevindingen uit deel 1 en 2 samen. We hebben een checklist samengesteld met vragen die SW-bedrijven helpen een kritische blik te werpen op de eigen uitvoeringspraktijk. Als afsluiting hebben we ook een overzicht samengesteld van praktische tips en tricks uit de sector. De input hiervoor is afkomstig uit de interviews, waarin we de respondenten hebben gevraagd wat voor hen een eyeopener is geweest in de dagelijkse matchingspraktijk. 2

4 Inleiding Sociale werkbedrijven (SW-bedrijven) helpen mensen aan een baan, die door wat voor redenen of beperkingen dan ook moeilijker een plekje op de arbeidsmarkt vinden. Zij doen dit door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te ondersteunen, ontwikkelen en begeleiden naar werk. De laatste jaren is de nadruk steeds meer komen te liggen op het begeleiden van medewerkers (lees ook: cliënten of klanten) naar regulier werk. Dit wordt ook wel matching genoemd, waarbij SW-professionals medewerkers koppelen aan reguliere werkgevers. Voor het plaatsen van medewerkers bij reguliere werkgevers is een effectieve inrichting van het matchingsproces nodig. Onder het matchingsproces verstaan we de stappen die een medewerker doorloopt van intake tot de uiteindelijke plaatsing. Hierbij ligt de focus op het samenbrengen van vraag (functionele eisen werkgevers) en aanbod (werkvermogen medewerkers). Een effectieve inrichting is echter geen vanzelfsprekendheid. Sociale werkbedrijven hebben met diverse factoren te maken, waardoor vraag en aanbod moeilijk op elkaar aansluiten. Om meer grip te krijgen op het matchingsproces en de factoren die hierop van invloed zijn, heeft SBCM onderzoek uitgevoerd bij diverse sociale werkbedrijven. De resultaten zijn uitgewerkt in dit rapport. Het onderzoek bouwt voort op de inzichten uit de Werkwijzer Diagnose van SBCM (2013). In deze werkwijzer is onderzocht hoe medewerkers op een effectieve wijze in beeld worden gebracht. Aan de hand daarvan kan het werkvermogen van medewerkers worden bepaald. In dit onderzoek gaan we een stapje verder, door te onderzoeken hoe sociale werkbedrijven deze medewerkers-informatie koppelen aan de informatie van werkgevers, zoals functionele eisen die worden gesteld aan beschikbaar werk. Hiervoor hebben we gebruikgemaakt van een digitale vragenlijst (respons van 36 SW-bedrijven) en meerdere verdiepende interviews (15 interviews bij 15 van de 36 SW-bedrijven). Tevens is contact gezocht met leveranciers van matchingssystemen voor input over mogelijke ICToplossingen (zie bijlage). Het onderzoek is opgezet als praktische verkenning van het matchingsproces bij SW-bedrijven. Het doel is een bijdrage leveren aan de effectiviteit daarvan. Wat levert het rapport voor SW-bedrijven op? Het rapport is geschreven voor alle SW-professionals die betrokken zijn bij (de inrichting van) het matchingsproces. Het biedt inzichten in de manier hoe SW-bedrijven matchen en de factoren die hierop van invloed zijn. Het rapport geeft een overzicht van mogelijke verbeterpunten en dient als hulpmiddel voor SW-bedrijven om kritisch naar de eigen uitvoeringspraktijk te kijken. Het rapport geeft geen antwoorden, maar stelt vooral vragen die SW-bedrijven helpen bij het analyseren van het eigen matchingsproces. 3

5 Leeswijzer: Deel I. In het eerste deel leest u meer over de wijze waarop informatie voor een goede match beschikbaar en inzichtelijk wordt gemaakt. Ook gaan we in op de wijze waarop deze informatie wordt gekoppeld, oftewel hoe vraag en aanbod samen worden gebracht. Het deel baseert zich op de bevindingen uit de digitale vragenlijst. Deel II. Het tweede deel bouwt voort op het voorgaande en gaat dieper in op de inrichting van het matchingsproces en de factoren die dit proces beïnvloeden. Het deel baseert zich op de bevindingen uit de interviews. Deel III. In het afsluitende deel brengen we de bevindingen uit het eerste en tweede deel samen. Het resultaat is een praktische checklist voor SW-bedrijven. Daarnaast worden ook tips en tricks uit de sector weergegeven die uit de interviews naar voren zijn gekomen. 4

6 Deel I: Matchen van medewerkers en werkgevers Voor het matchen van medewerkers hebben SW-bedrijven in de basis twee dingen nodig. Op de eerste plaats informatie over medewerkers. Wat kan een persoon en wat past bij hem of haar (werkvermogen)? Daarnaast informatie over werkgevers. Wat voor werkzaamheden zijn er beschikbaar en welke eisen worden hieraan gesteld (functionele eisen bedrijf)? Door deze informatie te koppelen, kunnen vraag en aanbod samen worden gebracht en kan een match tot stand komen. De praktijk blijkt echter veel weerbarstiger te zijn. Voor nu beperken we ons tot de basis: het inzichtelijk maken en samenbrengen van vraag en aanbod. In het volgende deel gaan we dieper in op de factoren en overwegingen die het matchen beïnvloeden. Medewerkersinformatie Match Werkgeversinformatie Aanbod Vraag De bevindingen die in dit gedeelte aan bod komen, zijn gebaseerd op de vragenlijst. De vragenlijst is ingevuld door respondenten van 36 verschillende SW-bedrijven. Deze respondenten hebben gemeen dat zij allen betrokken zijn bij het matchingsproces. In dit deel bespreken we het volgende: beschikbaarheid van informatie inzichtelijk maken van informatie koppelen van informatie 1.1. Beschikbaarheid van informatie In de vragenlijst hebben we de vraag gesteld of de respondenten over voldoende informatie beschikken om tot een goede match te komen. Hieruit blijkt dat drie kwart van de respondenten tevreden is en over voldoende informatie beschikt. De overige respondenten, die aangeven over onvoldoende informatie te beschikken, geven hiervoor een aantal verklaringen. 5

7 Beschikt uw organisatie over voldoende informatie om te komen tot een goede match tussen medewerker en werkgever? % Ja Nee 0 25% Een van deze verklaringen is dat informatie wel beschikbaar blijkt te zijn, maar niet toegankelijk genoeg. De respondenten geven aan dat een vaste plek met informatie ontbreekt en informatie vooral in de hoofden van de mensen zit. Een respondent geeft aan: De profielen zitten nog niet in een geautomatiseerd systeem en daardoor zijn we erg afhankelijk van een individuele coach. Daarnaast blijkt informatie ook te ontbreken, waardoor weinig zicht is op de mogelijkheden voor een match, zo geeft een andere respondent aan. De meeste respondenten geven dus aan over voldoende informatie te beschikken om te komen tot een goede match. Enkele verbeterpunten zijn zichtbaar in het op een adequate manier bijhouden en opslaan van informatie, waarbij het handig is als dit op een centraal punt gebeurt. Toegankelijkheid is hierbij essentieel Inzichtelijk maken van informatie Behalve naar de beschikbaarheid van informatie vroegen we de respondenten naar de manier waarop zij de benodigde informatie voor een goede match inzichtelijk maken. Daarbij hebben we ook aandacht besteed aan het gebruik van systemen en de mate van tevredenheid. Er zijn twee zaken die opvallen in de antwoorden: De nadruk ligt op het in beeld brengen van medewerkers-informatie. Mogelijk verbeterpunt: meer inzicht in de vraag van werkgevers Focus op medewerkers-informatie De uitkomst van de vragenlijst laat zien dat de respondenten op identieke wijze reageren op de vraag hoe zij de benodigde informatie voor een match inzichtelijk maken. De antwoorden zijn gericht op de medewerker en manieren waarop medewerkers in kaart worden gebracht. Respondenten geven aan te beschikken over een breed scala aan manieren om medewerkers in beeld te brengen: van profielen en rapporten tot aan onderzoeksmethoden en diagnosemethodieken voor het meten van capaciteiten, competenties en motivaties. Het is dan ook niet verwonderlijk dat met name medewerkers goed in beeld zijn gebracht, waarbij gebruik wordt gemaakt van cliëntvolgsystemen voor de opslag van data. 6

8 Vanuit de gedachte dat zowel vraag (werkgever) als aanbod (medewerker) van belang is voor een goede match, zijn de bovenstaande bevindingen opmerkelijk. Zo is het de vraag of SW-bedrijven de juiste prioriteiten stellen en de menskracht goed verdelen. Wordt er voldoende tijd gestoken in het inzichtelijk maken van de werkgevers-informatie? Hoe willen sociale werkbedrijven werken: vraaggericht of aanbodgericht of beide en in welke verhouding dan? Hoe kunnen sociale werkbedrijven zowel de medewerkers-informatie als de werkgevers-informatie op een adequate wijze inzichtelijk en toegankelijk maken? Mogelijk verbeterpunt: meer inzicht in de vraag van werkgevers Wat ook opvalt in de vragenlijst is de wisselende tevredenheid over de wijze waarop informatie inzichtelijk wordt gemaakt. Hieronder zijn de redenen hiervoor weergegeven. 50 Bent u tevreden met de wijze waarop de benodigde informatie inzichtelijk wordt gemaakt? 39% 39% 22% Ja Nee Anders 0 Tevreden De tevreden respondenten geven aan dat de wijze van inzichtelijk maken voldoende basis geeft om te kunnen matchen. Hij voldoet aan de behoefte van de respondenten. Een van de respondenten typeert het als volgt: Maatwerk kan worden geleverd op basis van lijsten en kennis van de consulent over de te plaatsen medewerker versus de vacature. Hierover is deze respondent dus tevreden. Ontevreden Aan de andere kant zijn sommige professionals ontevreden over de gang van zaken. Een verbeterpunt is het beter inzichtelijk maken van wat de werkgever nodig heeft aan personeel. Een respondent schrijft: Ik mis een matching vanuit wat gevraagd wordt door een werkgever. Anders De professional die niet expliciet tevreden of ontevreden is, geeft aan dat de disconnectie tussen vraag en aanbod het lastig maakt om informatie inzichtelijk te maken. Het gaat dus niet zozeer om het functioneren van een manier van werken of systeem, maar meer over de complexiteit van de doelgroep en de onduidelijkheid bij werkgevers. In de praktijk merken wij dat niet elke functie en zeker niet elke medewerker te vangen is in profielen. Een andere respondent geeft aan dat de klantkant goed in beeld is gebracht, maar vanuit de vacaturekant dit nog onduidelijk is om in te vullen. 7

9 Wat leveren deze bevindingen ons op? Allereest de constatering dat SW-professionals zowel tevreden als minder tevreden zijn over de wijze waarop informatie inzichtelijk wordt gemaakt. Er blijkt dus ruimte te zijn om zaken te optimaliseren. Naar voren komt dat de vraag van de werkgevers, zoals zicht op de functionele eisen van beschikbaar werk, wordt onderbelicht. Voor SW-bedrijven kan deze bevinding aanleiding zijn om deze kansen te wegen voor de eigen organisatie Koppelen van informatie De vervolgstap op het inzichtelijk maken van de benodigde informatie voor een goede match, is het koppelen van vraag en aanbod. Met de vragenlijst hebben we onderzocht hoe SW-bedrijven dit doen en of zij hiervoor een geautomatiseerd systeem gebruiken. Hieruit kan het volgende worden opgemaakt: Sociale werkbedrijven matchen vooral handmatig. Geautomatiseerde matchingssystemen worden weinig gebruikt. Mogelijk verbeterpunt: ruimte voor vakmanschap en praktijkervaring Sociale werkbedrijven matchen vooral handmatig Uit de vragenlijst blijkt dat SW-bedrijven informatie over medewerkers en werkgevers voornamelijk handmatig koppelen. Dit gebeurt meestal in een zogenaamd matchingsoverleg, vacatureoverleg of plaatsingsoverleg. Dit is een overleg waarin de informatie op een grote hoop komt te liggen en de mogelijkheden op een match worden onderzocht. Een respondent beschrijft het als volgt: Wij hebben wekelijks een matchingsoverleg waarbij men kandidaten kan matchen met beschikbaar werk. In het overleg komen vraag en aanbod samen, waardoor er een soort van interne markt wordt gecreëerd. Op deze interne markt worden medewerkersprofielen gekoppeld aan vacatures die door uitplaatsingsconsulenten (lees ook: accountmanagers of jobhunters) worden ingebracht. Een respondent beschrijft het als volgt: De input van de werkleiding en coaches wordt handmatig gekoppeld aan de vraag via de jobhunter Matchingssystemen worden weinig gebruikt Systemen kun je voor een aantal zaken gebruiken als het gaat om bemiddeling. Op de eerste plaats voor het zoeken van concrete informatie, zoals een medewerker met een rijbewijs of een werkgever in een bepaalde industrie. Ten tweede kan een systeem worden gebruikt voor het selecteren van groepen medewerkers die bijvoorbeeld in een bepaald vacatureprofiel passen. Tot slot kan een systeem ook informatie koppelen op basis van een digitale matching. In het laatste geval hebben we het over geautomatiseerde matchingssystemen. Hierbij moet worden vermeld dat systemen altijd ondersteunend zijn aan menselijk handelen. Uit de vragenlijst blijkt dat geautomatiseerde matchingssystemen weinig worden gebruikt. Zo geeft een respondent aan dat zij koppelen via het maken van persoons- en functieprofielen. Op deze manier vindt een voorselectie plaats op basis waarvan een match handmatig tot stand komt. Zo n voorselectie kan bijvoorbeeld plaatsvinden op basis van hoe goed een medewerker bemiddelbaar is. Een van de respondenten geeft aan: Wij koppelen niet via de systemen, maar via een spreadsheet waarin bemiddelbare kandidaten worden opgevoerd, zodat matching sneller kan. 8

10 Hoewel geautomatiseerde matchingssystemen weinig worden gebruikt, blijkt er wel behoefte te zijn aan digitale systemen voor matching. Een respondent geeft bijvoorbeeld aan dat zij nu nog handmatig matchen, maar in de toekomst systemen willen gaan koppelen om te matchen. Een andere respondent voegt hieraan toe: We bevinden ons in een transitiefase richting een ICT-systeem voor matching. Nu gebeurt dat nog veelal in het cliëntvolgsysteem en matchen wij handmatig Mogelijk verbeterpunt: ruimte voor vakmanschap en praktijkervaring Net zoals bij de wijze van inzichtelijk maken zijn de respondenten wisselend tevreden over de wijze waarop informatie wordt gekoppeld. Hierbij is het interessant om te zien welke redenen de respondenten hiervoor opgeven. 50 Bent u tevreden met de wijze waarop medewerkers-informatie wordt gekoppeld aan de informatie van werkgevers? 46% 36% 18% Ja Nee Anders 0 Tevreden SW-professionals die aangeven tevreden te zijn over de wijze van koppelen, geven hiervoor de volgende redenen op: ü Duidelijk en overzichtelijk. ü Effectieve voorselectie is mogelijk. ü Eenvoudig in gebruik. ü Kennen van de medewerkers. ü Voldoet aan de verwachtingen. ü Resultaten zijn voldoende. Ontevreden SW-professionals die ontevreden zijn over de wijze van koppelen, geven hiervoor de volgende redenen op: ü Niet beschikken over matchingsmethode. ü Gebrek aan goede borging van informatie. ü Arbeidsintensieve manier van werken. ü Gebrek aan volledig beeld van medewerkersbestand. ü Geen moderne manier van werken / te handmatig. ü Geen mogelijkheid om te matchen vanuit systemen. 9

11 Anders SW-professionals die niet expliciet tevreden of ontevreden zijn, geven hiervoor dezelfde redenen op als bij het inzichtelijk maken van informatie. Het koppelen van vraag en aanbod is volgens deze personen erg complex, waardoor een disconnectie bestaat tussen deze twee factoren. Een respondent typeert het als volgt: Het blijft toch maatwerk. Soms geeft een cv geen aanknopingspunten, maar als iemand bereid is om gewoon ander werk te proberen, dan krijg je die persoon geplaatst terwijl een computer die match niet zou zien. Hoewel een groot deel van de respondenten tevreden is en aangeeft dat de manier van werken goed verloopt, zijn er ook mogelijke kansen voor verbetering zichtbaar. Kansen liggen in het in beeld brengen, borgen en samenbrengen van informatie, al dan niet met behulp van een matchingssysteem. Daarbij blijft het menselijk handelen van essentieel belang. Het gewoon uitproberen van een medewerker bij werkgevers op basis van kennis van consulenten, is een veelgehoorde quote bij de respondenten uit de vragenlijst. Een mogelijk verbeterpunt is dus het bieden van ruimte voor de SWprofessional om te matchen op basis van vakmanschap en praktijkervaring, ook al lijkt een match op papier niet altijd direct succesvol Samenvatting bevindingen In dit gedeelte zijn de belangrijkste bevindingen uit het eerste deel samengevat. Bij elke bevinding stellen we een vraag die SW-bedrijven kan helpen bij het verbeteren van de effectiviteit van het matchingsproces. I. Informatie is wel beschikbaar, maar niet toegankelijk genoeg Een ruime meerderheid van de respondenten geeft aan over voldoende informatie te beschikken voor een goede match. Waar echter winst kan worden behaald, is in het toegankelijk maken van deze informatie. Hierbij gaat het om een vaste plek waar informatie kan worden gevonden en het ontsluiten van de informatie die in de hoofden van de medewerkers zit. Beschikken onze SW-professionals over voldoende mogelijkheden om informatie op een centraal punt terug te vinden? Zo nee, hoe kunnen we dit verbeteren? II. Nadruk ligt op het in beeld brengen van medewerkers-informatie Op basis van de antwoorden uit de vragenlijst blijkt dat SW-bedrijven de nadruk leggen op het vergaren en opslaan van medewerkers-informatie. De benodigde informatie voor een goede match wordt voornamelijk geïnterpreteerd vanuit de medewerkerskant. Hierdoor kan de vraag worden gesteld of de werkgeverskant wordt onderbelicht. Stellen we de juiste prioriteiten bij het inzichtelijk maken van medewerkersinformatie in vergelijking met informatie over functionele eisen van werkgevers? Zo nee, hoe kunnen we dit verbeteren? 10

12 III. Mogelijk verbeterpunt: meer inzicht in de vraag van werkgevers Een mogelijk verbeterpunt bij het inzichtelijk maken van informatie voor een goede match is het vergaren van meer inzicht in de vraag van werkgevers. Uit de vragenlijst blijkt dat de vraag van werkgevers, zoals functionele eisen die worden gesteld van beschikbaar werk, worden onderbelicht. Voor SW-bedrijven kan deze bevinding aanleiding zijn om deze kansen te wegen voor de eigen organisatie. Hebben we voldoende zicht op wat werkgevers vragen bij het matchen van medewerkers? Zo nee, hoe kunnen we dit verbeteren? IV. Sociale werkbedrijven matchen vooral handmatig Uit de vragenlijst blijkt dat SW-bedrijven voornamelijk handmatig matchen via een zogenaamde interne markt, waarop medewerkersprofielen worden gekoppeld aan beschikbaar werk. Dit gebeurt voornamelijk in een plaatsingsoverleg, waarin SW-professionals vraag en aanbod samenbrengen. Het is echter de vraag of dit de effectiefste manier van werken is. Het is waardevol om te onderzoeken of deze interne markt kan worden ondersteund door digitale hulpmiddelen. Zijn er mogelijke verbeteringen voor het handmatig matchen van medewerkers? Zo ja, welke verbeteringen zijn dat? V. Matchingssystemen worden weinig gebruikt In de vragenlijst hebben we onderzocht in hoeverre SW-bedrijven digitale systemen gebruiken in het matchingsproces. Hieruit blijkt dat geautomatiseerde matchingssystemen, die kansrijke matches inzichtelijk maken, in beperkte mate worden gebruikt. De systemen worden voornamelijk gebruikt voor het selecteren van kandidaten, die vervolgens in een overleg handmatig wordt gematcht aan beschikbaar werk. Er blijkt echter wel behoefte te zijn aan een digitale vorm van matching. Kunnen we het matchingsproces verbeteren door gebruik te maken van een geautomatiseerd matchingssysteem? Zo ja, hoe doen we dit? VI. Mogelijk verbeterpunt: ruimte voor vakmanschap en praktijkervaring De respondenten zijn wisselend tevreden over de wijze waarop medewerkersinformatie wordt gekoppeld aan vacatures bij werkgevers. Bestaande structuren blijken goed te werken, ook al is er ruimte voor verbetering. Een mogelijk verbeterpunt ligt in het bieden van ruimte aan de SW-professional om op basis van vakmanschap en praktijkervaring medewerkers te kunnen matchen. Bieden we onze SW-professionals voldoende ruimte voor matching op basis van vakmanschap en praktijkervaring? Zo nee, hoe kunnen we dit verbeteren? 11

13 Deel II: Matchingsproces en factoren van invloed In het voorgaande deel hebben we gesproken over het inzichtelijk maken en koppelen van informatie voor een goede match. We bouwen hierop voort door in dit deel een stapje verder te gaan. Het matchingsproces is niet zo rechtlijnig als het in theorie wordt uitgelegd. In de praktijk wordt het samenbrengen van vraag en aanbod (het matchingsproces) door diverse factoren, overwegingen en keuzes beïnvloed. In dit deel duiken we in de complexe wereld van het matchen. Daar zien we dat matching niet zozeer het samenbrengen van vraag en aanbod is, maar vooral een organisatorische aangelegenheid betreft waarbinnen diverse spanningsvelden zichtbaar zijn en verschillende keuzes worden gemaakt. Medewerkersinformatie Match Werkgeversinformatie Aanbod Vraag Matchingsproces en factoren van invloed De bevindingen die in dit gedeelte aan bod komen, zijn gebaseerd op de interviews. De interviews zijn afgenomen bij 15 van de 36 participerende SW-bedrijven (één respondent per SW-bedrijf). De respondenten vervullen diverse functies: van bedrijfsleider/manager tot directeur en van jobcoach tot arbeidsdeskundige. De respondenten hebben gemeen dat zij allen betrokken zijn bij het matchingsproces. De volgende twee onderwerpen worden besproken: inrichting van het matchingsproces factoren die het matchingsproces beïnvloeden 12

14 2.1. Inrichting van het matchingsproces In de interviews zijn we ingegaan op het matchingsproces: de stappen die een medewerker doorloopt om te komen tot een match. Hierin komen weinig verassingen voor. Doorgaans starten nieuwe instromers met een intake, gevolgd door een traject van onderzoek en diagnose. De volgende stap is (in de meeste gevallen) het opmaken van een medewerkersprofiel, waarna deze persoon doorstroomt naar arbeidstraining, arbeidsontwikkeling en/of werk. Binnen het primaire proces zijn de volgende stakeholders te identificeren: medewerkers interne consulenten uitplaatsingsconsulenten werkgevers De bovenstaande functienamen zijn niet volledig representatief, aangezien SW-bedrijven ook andere namen hanteren. Zo kunnen medewerkers ook als cliënten of klanten worden betiteld. Hetzelfde geldt voor de termen interne consulent en uitplaatsingsconsulent. We kiezen voor het gebruik van deze termen omdat uit de interviews blijkt dat sommige SW-professionals vooral betrokken zijn bij het in kaart brengen en begeleiden van medewerkers, terwijl andere professionals vooral gericht zijn op werkgevers (verwerving van vacatures en uitplaatsing). Bij de meeste SW-bedrijven zien we een knip tussen de professional die gericht is op de medewerker (diagnose/onderzoek, HRM-medewerkers, coaches en werkleiders) en de professional die gericht is op de werkgever (jobhunters, accountmanagers en detacheringsconsulenten). Schematisch ziet het matchingsproces er als volgt uit (op basis van de interviews): Medewerkers/ cliënten Matchen interne markt Werkgevers Onderzoek en diagnose Kandidaten Vacatures Jobcarving en functiecreatie Interne consulenten Uitplaatsingsconsulenten De interne consulenten brengen de medewerkers in kaart en stellen een profiel op. Zij kennen de medewerker en weten wat de mogelijkheden zijn. Op hun beurt hebben uitplaatsingsconsulenten contact met de werkgevers, waar zij zo veel mogelijk passende werkplekken proberen binnen te halen. De informatie die interne consulenten en uitplaatsingsconsulenten verzamelen, brengen zij samen op een zogenaamde interne markt, waarop vraag en aanbod samenkomen. Vaak in de vorm van een overleg, al dan niet geholpen door een systeem. Doel van deze interne markt is om een zo goed mogelijke match te realiseren, waarbij duurzame uitstroom centraal staat. 13

15 Naast de organisatie en stakeholders in het matchingsproces hebben we ook de systemen onderzocht die het proces technisch ondersteunen. In de interviews hebben we hier aandacht aan besteed. Hieruit blijkt het volgende: Medewerkers-informatie wordt opgeslagen en bijgehouden in cliëntvolgsystemen. Werkgevers-informatie wordt voornamelijk bijgehouden in een CRM-systeem. De informatie over functionele eisen bij vacatures wordt veelal bijgehouden in Excel. Daarnaast worden ook externe databases gebruikt. Het matchen van medewerkers gebeurt meestal handmatig; slechts een beperkt aantal SW-bedrijven gebruikt hiervoor een geautomatiseerd matchingssysteem (als technisch hulmiddel). In de bijlage van dit rapport is een aantal matchingssystemen opgenomen die worden gebruikt in de SW-sector. Schematisch ziet het gebruik van systemen er als volgt uit (op basis van de interviews): Interne consulenten Uitplaatsingsconsulenten Medewerkersinformatie Werkgeversinformatie Cliëntvolgsysteem Matchingssysteem CRM/database/eigen systeem Koppeling met andere systemen? Wat opvalt in de interviews is dat het matchingsproces voornamelijk een interne aangelegenheid lijkt te zijn met vaste patronen. Informatie gaat veelal van A naar B naar C naar D: medewerker > interne consulent > uitplaatsingsconsulent > werkgever (of andersom). Hierin staat de interne markt centraal, waarop vraag en aanbod, veelal mondeling, samen worden gebracht. De vraag is of dit de efficiëntste en effectiefste manier van matchen is. Wat gebeurt er als interne consulenten direct contact zoeken met werkgevers, zonder dat een uitplaatsingsconsulent erbij betrokken wordt? Wat als medewerkers, die hiertoe in staat zijn, zelf op deze interne markt zoeken naar passende vacatures? Een voorbeeld van het doorbreken van patronen wordt gegeven in een van de interviews. Een respondent geeft aan dat zij gaan werken met een zogenaamde cliëntenportal. Binnen deze cliëntenportal kunnen medewerkers zelf zoeken naar vacatures en kunnen consulenten vacatures direct doorschieten naar medewerkers. Dit soort vragen en voorbeelden zijn het voor SW-bedrijven waard om te overwegen en te onderzoeken. 14

16 2.2. Factoren van invloed SW-bedrijven hebben te maken met diverse factoren die het matchingsproces beïnvloeden. Op de eerste plaats is het matchen van medewerkers afhankelijk van de werkgelegenheid in een bepaalde regio. Daarnaast is het voor sommige mensen simpelweg niet haalbaar om in een reguliere omgeving te werken. Een deel van de SWdoelgroep blijft aangewezen op beschut werk of dagbesteding. Met andere woorden: een match is zowel afhankelijk van de regionale arbeidsmarkt als van de capaciteiten van de mensen die gematcht moeten worden. De bovenstaande factoren zijn vaststaande gegevens, waar SW-bedrijven nauwelijks tot geen invloed op hebben. De werkgelegenheid wordt bepaald door de economie en de mensen hebben nu eenmaal te maken met de beperkingen die ze hebben. In de interviews hebben we deze vaststaande factoren niet verder onderzocht. Wat we wel hebben onderzocht, zijn de factoren die van invloed zijn op het matchingsproces zelf: de organisatie rondom het matchen. Een aantal factoren van invloed lichten we toe. Deze zijn onder te verdelen in twee soorten: succesfactoren spanningsvelden De succesfactoren zijn doorslaggevend voor een succesvolle match. Daarbij wordt een succesvolle match gekenmerkt door duurzame plaatsing. De spanningsvelden, aan de andere kant, richten zich op dillema s waar sociale werkbedrijven mee te maken hebben Succesfactoren bij een match Wat is doorslaggevend voor een succesvolle match? Deze vraag hebben we voorgelegd aan de respondenten in de interviews. Hieruit bleek dat werkgeversgerichtheid en de motivatie van medewerkers doorslaggevende factoren zijn. Hieronder worden beide succesfactoren nader toegelicht. Werkgeversgerichtheid Vrijwel alle respondenten geven aan dat het contact met de werkgever doorslaggevend is voor een succesvolle match. Als de werkgever een match niet ziet zitten, gaat het simpelweg niet door. Zonder werkgever géén match, is een veelgehoorde quote. Dit is met name een uitdaging in de SW-sector, aangezien vraag en aanbod zelden op elkaar aansluiten. Uit de interviews blijkt dat hier kansen liggen voor uitplaatsingsconsulenten. Zij kunnen door het opbouwen van een sterk netwerk en het ontzorgen van werkgevers net even iets extra s brengen, waardoor een werkgever bereid is om iemand met een beperking in dienst te nemen. Dit kan worden gezien als zendingswerk voor de jobhunters, aldus een van de respondenten. Motivatie bij medewerkers De tweede succesfactor is de motivatie van medewerkers. Of het nu gaat over mensen met een beperking of niet, motivatie is altijd doorslaggevend voor een goede match, zo geven de respondenten aan. Een van de respondenten geeft aan dat werkgevers vooral gemotiveerde medewerkers willen en dat de werkgever hun vervolgens wel de nodige vakvaardigheden bijbrengt. Dit is een interessante constatering, aangezien het bevorderen van de motivatie van medewerkers dus rendabeler kan zijn dan het aanleren van vakvaardigheden. 15

Maatwerk bij meervoudigheid. Domeinoverstijgende dienstverlening aan mensen met meervoudige problematiek

Maatwerk bij meervoudigheid. Domeinoverstijgende dienstverlening aan mensen met meervoudige problematiek Maatwerk bij meervoudigheid Domeinoverstijgende dienstverlening aan mensen met meervoudige problematiek Maatwerk bij meervoudigheid Domeinoverstijgende dienstverlening aan mensen met meervoudige problematiek

Nadere informatie

PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK

PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK GGz Eindhoven Caroline Place en Harry Michon Trimbos-instituut, Utrecht 2013 Colofon Financiering Dit onderzoek is onderdeel van en financieel mogelijk gemaakt door het Programma

Nadere informatie

Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis

Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis Activerende Zorgcoaching: Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis Een methodische handreiking Yvonne van Heerwaarden Josien Hofs Carel Tenhaeff Guido Walraven Lectoraat Dynamiek van de Stad

Nadere informatie

Een vergelijking van de Werktop-aanpak met de aanpak in de gemeente Assen

Een vergelijking van de Werktop-aanpak met de aanpak in de gemeente Assen Bijlage III Een vergelijking van de Werktop-aanpak met de aanpak in de gemeente Assen 1 Inleiding In deze bijlage kijken we in de spiegel van Assen. De gemeente Assen heeft namelijk, samen met aangrenzende

Nadere informatie

BIS BenW adviezen - 5611

BIS BenW adviezen - 5611 BIS BenW adviezen - 5611. BIS BenW adviezen - 5611. BIS BenW adviezen - 5611. Plan van aanpak Integrale aanpak van gecoördineerde werkgeversdienstverlening, detachering en reintegratie Gemeente Nederweert,

Nadere informatie

Marktonderzoek doe je zo!

Marktonderzoek doe je zo! Marktonderzoek doe je zo! Praktische handvatten om marktonderzoek te verrichten Dit compacte e-book geeft inzicht in de basis van marktonderzoek en in de te nemen stappen; het biedt inhoudelijk en praktisch

Nadere informatie

Onderzoek werkplaatsing van jongeren zonder startkwalificatie

Onderzoek werkplaatsing van jongeren zonder startkwalificatie Onderzoek werkplaatsing van jongeren zonder startkwalificatie Eindrapportage Opgesteld in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Opgesteld door Yolanda Hoogtanders Nadine van

Nadere informatie

Voorkomen is beter dan uitvallen Docenten willen minder vrijblijvendheid

Voorkomen is beter dan uitvallen Docenten willen minder vrijblijvendheid Voorkomen is beter dan uitvallen Docenten willen minder vrijblijvendheid Docenten uit het MBO over voortijdig schoolverlaten Onderzoek in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

Nadere informatie

Voorwoord 3 Inleiding 4 Een blik vooruit 5

Voorwoord 3 Inleiding 4 Een blik vooruit 5 Inhoud 1. 2. Voorwoord 3 Inleiding 4 Een blik vooruit 5 Actuele thema s bij het uitvoeren van projecten 7 Het kwaliteitshandboek 9 Software die nu in gebruik is 10 Integratie van softwareoplossingen 16

Nadere informatie

Lessen over diversiteitsbeleid. bij gemeenten, provincies en waterschappen

Lessen over diversiteitsbeleid. bij gemeenten, provincies en waterschappen Lessen over diversiteitsbeleid 1 bij gemeenten, provincies en waterschappen 2 L e s s e n o v e r d i v e r s i t e i t s b e l e i d b i j g e m e e n t e n, provincies en waterschappen 3 Lessen over

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

AANSLUITING VRAAG EN AANBOD LAAGGESCHOOLD WERK Onderzoek onder werkzoekenden, werkgevers en uitvoerders EINDRAPPORTAGE

AANSLUITING VRAAG EN AANBOD LAAGGESCHOOLD WERK Onderzoek onder werkzoekenden, werkgevers en uitvoerders EINDRAPPORTAGE AANSLUITING VRAAG EN AANBOD LAAGGESCHOOLD WERK Onderzoek onder werkzoekenden, werkgevers en uitvoerders EINDRAPPORTAGE b AANSLUITING VRAAG EN AANBOD LAAGGESCHOOLD WERK Onderzoek onder werkzoekenden, werkgevers

Nadere informatie

Meedoen mogelijk maken

Meedoen mogelijk maken verbind Sociale Zaken en Werkgelegenheid Beleid, Advies en Control Werkplein De Lure Hanzelaan 180 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 40 57 s.bruns@zwolle.nl www.zwolle.nl Meedoen mogelijk

Nadere informatie

Re-integratie in Leiden met het oog op de Participatiewet

Re-integratie in Leiden met het oog op de Participatiewet Re-integratie in Leiden met het oog op de Participatiewet Voorwoord Twee maanden na het verschijnen van het rapport Grip op nieuwe taken van Leiden, waarin de decentralisaties van de AWBZ en Jeugdzorg

Nadere informatie

Arbeidstoeleiding vanuit het pro en vso

Arbeidstoeleiding vanuit het pro en vso Arbeidstoeleiding vanuit het pro en vso Tussentijdse evaluatie Werkschool en vergelijking met Boris Een onderzoek in opdracht van het Ministerie van OCW Lot Coenen Suzanne de Visser Florieke Westhof Mirjam

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

Een automatiseringsproject,

Een automatiseringsproject, Een automatiseringsproject, een kwestie van alleen een systeem plaatsen? Organisatie Projectmanagement Procesmanagement Waarom de organisatie, projectmanagement en procesmanagement een belangrijke rol

Nadere informatie

Uitvoering van de Wwb voor jongeren (18-27 jaar)

Uitvoering van de Wwb voor jongeren (18-27 jaar) Uitvoering van de Wwb voor jongeren (18-27 jaar) Colofon Programma Dienstverlenende overheid Nummer R 14/06 ISSN 1383-8733 ISBN 978-90-5079-274-5 Pagina 2 van 56 Voorwoord De laatste ontwikkelingen op

Nadere informatie

Op weg naar effectieve schuldhulp. Preventie: voorkomen is beter dan genezen

Op weg naar effectieve schuldhulp. Preventie: voorkomen is beter dan genezen Op weg naar effectieve schuldhulp Preventie: voorkomen is beter dan genezen Gemeenten en Schuldhulpverlening Voorwoord Auteurs dr. Nadja Jungmann dr. Roeland van Geuns dr. Jeanine Klaver drs. Peter Wesdorp

Nadere informatie

BETER MINDER, MAAR BETER. Een onderzoek naar de meerwaarde van cultuurcoaches op brede scholen

BETER MINDER, MAAR BETER. Een onderzoek naar de meerwaarde van cultuurcoaches op brede scholen BETER MINDER, MAAR BETER Een onderzoek naar de meerwaarde van cultuurcoaches op brede scholen Beter minder, maar beter Een onderzoek naar de meerwaarde van cultuurcoaches op brede scholen Opdrachtgever:

Nadere informatie

Bureau Onderzoek Gemeente Groningen, oktober 2005

Bureau Onderzoek Gemeente Groningen, oktober 2005 Hoe werk jij? Methodiekontwikkeling bij de dienst SOZAWE Jeanine Vosselman Monique Beukeveld Bureau Onderzoek Gemeente Groningen, oktober 2005 Bureau Onderzoek heeft als kernactiviteiten instrumentontwikkeling

Nadere informatie

Werkbedrijf: schakel tussen mens & werk

Werkbedrijf: schakel tussen mens & werk Werkbedrijf: schakel tussen mens & werk Participatiewet & Werkbedrijf Op 1 januari 2015 wordt de Participatiewet van kracht. Het sociaal akkoord dat het kabinet op 11 april 2013 heeft gesloten met werkgevers

Nadere informatie

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Hoe ver je gaat als interviewer, bakent de geïnterviewde af (Paul Jambers) Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Handreikingen voor

Nadere informatie

Samen de focus op werk. Een landelijk beeld van de samenwerking tussen professionals werk en inkomen en de gezondheidszorg

Samen de focus op werk. Een landelijk beeld van de samenwerking tussen professionals werk en inkomen en de gezondheidszorg Een landelijk beeld van de samenwerking tussen professionals werk en inkomen en de gezondheidszorg Colofon Titel: Samen de focus op werk Programma: Dienstverlenende Overheid Datum: augustus 2012 ISSN 1383-8733

Nadere informatie

TRAININGSGIDS CONVERGE

TRAININGSGIDS CONVERGE TRAININGSGIDS CONVERGE 2014 1 Inhoud 1. Inleiding Converge Converge loopbaanadvisering en replacement BV is een van de leidende adviesbureaus op het gebied van loopbaanbegeleiding, (executive) coaching

Nadere informatie

Borgen van drie schoolinterventies. de uitdaging van cyclisch verbeteren

Borgen van drie schoolinterventies. de uitdaging van cyclisch verbeteren Borgen van drie schoolinterventies de uitdaging van cyclisch verbeteren Borgen van drie schoolinterventies de uitdaging van cyclisch verbeteren Auteurs: Met medewerking van: MSc Marleen Wilschut (Nederlands

Nadere informatie

Cruquius Januari 2012. Praktijkassessment Paswerk methodiekbeschrijving

Cruquius Januari 2012. Praktijkassessment Paswerk methodiekbeschrijving Cruquius Januari 2012 Praktijkassessment Paswerk methodiekbeschrijving Inhoudsopgave 1. Aanleiding 02 2. Onze visie op diagnostiek 03 3. Het assessmentprogramma 05 3.1. Verrichten van arbeid 05 3.2. Testen

Nadere informatie

wie doet wat? Een onderzoek naar de rolverdeling tussen schuldenaren, hun netwerk, vrijwilligers en professionals binnen de schulddienstverlening

wie doet wat? Een onderzoek naar de rolverdeling tussen schuldenaren, hun netwerk, vrijwilligers en professionals binnen de schulddienstverlening wie doet wat? Een onderzoek naar de rolverdeling tussen schuldenaren, hun netwerk, vrijwilligers en professionals binnen de schulddienstverlening Kenniscentrum Maatschappij en Recht Lectoraat armoede en

Nadere informatie

RAPPORT VERKENNING GEZAMENLIJKE UITVOERING PARTICIPATIEWET. Gemeente Doetinchem. Gemeente Oude IJsselstreek ISWI. Wedeo

RAPPORT VERKENNING GEZAMENLIJKE UITVOERING PARTICIPATIEWET. Gemeente Doetinchem. Gemeente Oude IJsselstreek ISWI. Wedeo RAPPORT VERKENNING GEZAMENLIJKE UITVOERING PARTICIPATIEWET Gemeente Doetinchem Gemeente Oude IJsselstreek ISWI Wedeo februari 2013 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Beleid 4 2.1 De participatiewet en de

Nadere informatie

Competentieprofiel Generalist

Competentieprofiel Generalist Samenvatting Competentieprofiel Generalist TMA teamprofiel best persons Inhoud Inleiding 3 1. Context en afbakening; van best persons naar competentieprofiel 5 2. Werkwijze en onderbouwing 6 2.1 Voordracht

Nadere informatie