Stelsel van kern- en basisregistraties. Besturingsmodel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stelsel van kern- en basisregistraties. Besturingsmodel"

Transcriptie

1 Stelsel van kern- en basisregistraties Besturingsmodel Concept Versie oktober 2012

2 2

3 Inhoudsopgave 1 Inleiding Doelstelling Scope Overzicht verantwoordelijkheden stelsel van kern- en basisregistraties Relevante documenten Inwerkingtreding Toepassing Beheer van dit document Principes Decentraal, tenzij Concerninformatiesysteem Facilitair Decentraal, tenzij Verantwoordelijkheden van de CIO Decentrale taken en verantwoordelijkheden Bronhouder Afnemer Stelselbeheerorganisatie Overlegstructuur Concerninformatiesysteem Financiering Eigenaarschap Planning en control Beheer en onderhoud Functioneel beheer Applicatiebeheer Technisch beheer Samenhang Architectuur en standaarden Facilitair Bronhouders- en afnemersoverleg A Organisatorische inbedding van verantwoordelijkheden

4 1 Inleiding In 2010 is het gemeentebrede programma Stelsel van Kern- en Basisregistraties geïntroduceerd om stapsgewijs een geïntegreerde gegevenshuishouding te realiseren die bijdraagt aan de doelstelling eenmalige uitvraag, meervoudig gebruik. Het dienstoverstijgende karakter van het stelsel maakt afspraken over de organisatorische borging van belang, zowel op het gebied van beheer als op het gebied van ontwikkeling. Dit document beschrijft principes die richting geven aan de besturing van het stelsel en geeft de implicaties weer van deze principes. 1.1 Doelstelling Het Besturingsmodel stelsel kern- en basisregistraties (hierna: besturingsmodel) beschrijft aan de hand van principes en implicaties een concernbrede, eenduidige werkwijze voor de beleidsvoorbereiding, besluitvorming en beleidsuitvoering en het daarmee verbonden beheer van middelen voor het stelsel onder aansturing van de CIO. Hierbij is zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij de bestaande ordening. De principes geven de diensten voldoende ruimte om de uitvoering ervan aan te passen aan de organisatiestructuur en vereisten van de eigen dienst. 1.2 Scope De gemeentelijke basisregistraties maken deel uit van het landelijke stelsel van basisregistraties. Voor de meeste landelijke basisregistraties geldt dat kan worden aangesloten voor gebruik. Voor een aantal registraties geldt dat de wettelijke verplichting tot gebruik ook al in werking is getreden. Hierbij hoort ook de verplichting tot terugmelden door de afnemer aan de bronhouder in geval van gerede twijfel over de juistheid van een gegeven. De kernregistraties gaan inhoudelijk over dezelfde domeinen als de basisregistraties, de inhoud ervan biedt specifieke aanvullingen om tegemoet te komen aan de informatiebehoefte van de gemeente Den Haag. Het verplichte binnengemeentelijke gebruik van de kernregistraties ('eenmalige uitvraag, meervoudig gebruik') volgt uit het Handboek ICT-standaarden 1 en de Haagse Informatie Architectuur 2. De besturing van de volgende (gemeentelijke) kern- en basisregistraties valt binnen de scope van het besturingsmodel: Kernregistraties Natuurlijke Personen (NP) Niet Natuurlijke Personen (NNP) Topografie (Topo) Gebouwen en Adressen (KGA) Kadaster Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ) Basisregistraties Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens (GBA), Registratie Niet Ingezetene (RNI) Nieuw Handelsregister (NHR) Topografie (BRT), grootschalige topografie (BGT) Adressen (BRA) en gebouwen (BGA), samen BAG Kadaster (BRK) Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ) 1 Miessen, Hedwig, Handboek ICT-standaarden, versie 4.1, november De Haagse informatiearchitectuur, versie 1.0, mei

5 Besturingsmodel Tabel 1: Overzicht van kern- en basisregistraties binnen scope De Kernregistratie Medewerkers, de WKPB, de Kopie Gegevensbank en BORIS zijn voor nu dus buiten scope. Dit volgt uit de eerder gemaakte keuze om prioriteit te geven aan de wettelijke basisregistraties waarvan de gemeente bronhouder is en de kernregistraties die het gemeentelijke equivalent zijn van een basisregistratie. Mogelijk worden andere registraties later alsnog binnen de scope van het besturingsmodel gebracht. 1.3 Overzicht verantwoordelijkheden stelsel van kern- en basisregistraties Het besturingsmodel maakt onderscheid tussen verschillende rollen met ieder zijn eigen verantwoordelijkheden. Deze rollen en verantwoordelijkheden kunnen het best worden geïntroduceerd aan de hand van de bedrijfsfuncties uit de domeinarchitectuur voor het stelsel 3. De domeinarchitectuur voor het stelsel van kern- en basisregistraties onderkent een viertal bedrijfsfuncties: - inwinnen; - leveren; - terugmelden; - gebruiken. Waar de domeinarchitectuur vooral ingaat op de technische en inhoudelijke samenhang tussen de bedrijfsfuncties, doet dit besturingsmodel uitspraken over de besturing en het beheer ervan. In schemavorm: Besturen Beheren Inwinnen Leveren Terugmelden Gebruiken Domeinarchitectuur Figuur 1: Globaal procesmodel De nadruk van de domeinarchitectuur ligt op de enkelvoudig in te richten bedrijfsfuncties 'leveren' en 'terugmelden'. Hetzelfde geldt voor het besturingsmodel. 3 Scheer, André et al, Stelsel van kern -en basisregistraties: Domeinarchitectuur Gemeente Den Haag, versie 1.0, 9 november

6 Inwinnen De gegevens in een kern- of basisregistratie worden ingewonnen en geregistreerd door een bronhouder. Deze bronhouder is verantwoordelijk voor de inhoudelijke kwaliteit van de gegevens. Hij kan ook optreden als afnemer van een bronhouder buiten de gemeente. Leveren De afname van gegevens uit de kern- of basisregistraties om deze in de eigen processen te gebruiken, vindt plaats met tussenkomst van de bedrijfsfunctie 'leveren'. Conform de domeinarchitectuur is deze bedrijfsfunctie enkelvoudig ingericht en ondergebracht bij de Stelselbeheerorganisatie 4. Terugmelden Afnemers hebben de verplichting om terug te melden aan de bronhouder wanneer zij twijfelen aan de juistheid van een gegeven. Conform de domeinarchitectuur worden terugmeldingen centraal in ontvangst genomen en gerouteerd voor verdere afhandeling. Net als de bedrijfsfunctie 'leveren', is deze bedrijfsfunctie enkelvoudig ingericht en ondergebracht bij de Stelselbeheerorganisatie. Gebruiken Afnemers dienen gegevens uit de kern- of basisregistraties te gebruiken in hun eigen processen. In bepaalde gevallen kunnen zij gegevens van de gemeente Den Haag doorleveren aan buitengemeentelijke afnemers. Besturen Voor iedere ICT-voorziening die een bedrijfsfunctie van het stelsel ondersteunt, is er een eigenaar die zowel organisatorisch als budgettair verantwoordelijk is. Verder is er een stelselregisseur die op concernniveau verantwoordelijk voor de kaderstelling en de planning en control. Beheren Naast de bovengenoemde eigenaar en stelselregisseur, kent iedere voorziening een functionaris die als eerste aanspreekpunt geldt voor functioneel beheer, applicatiebeheer en technisch beheer. Technisch beheer is belegd bij het cluster Automatisering van het Intern Dienstencentrum (IDC-A) en applicatiebeheer is (veelal) uitbesteed. Het functioneel beheer van een kern- of basisregistratie is een verantwoordelijkheid van (één) van de bronhoudende dienste(en), het functioneel beheer van de stelselvoorzieningen is een verantwoordelijkheid van de Stelselbeheerorganisatie en het functioneel beheer van de ICT-voorzieningen die de bedrijfsfunctie 'gebruiken' ondersteunen is een verantwoordelijkheid van de afnemende diensten. De verschillende verantwoordelijkheidsgebieden zijn in het vervolg van dit document nader uitgewerkt in principes. In bijlage A is een overzicht opgenomen waarin voor het stelsel de verantwoordelijkheden op naam gesteld zijn. 4 Rooijen, Rick van, Bob van Os, Hoofdlijnen Stelselbeheerorganisatie, versie 1.0, 15 maart

7 In schemavorm: Stelselregisseur Beleid en kaders Bronhouders Stelselbeheerorganisatie Gegevens Terugmelding Gegevens Terugmelding Afnemers Infrastructurele voorzieningen en logische applicatiecomponenten ICT-dienstverleners Figuur 2: Rollen 1.4 Relevante documenten De volgende documenten vormen achtergrondinformatie die mede bepalend zijn voor de inhoudelijke richting voor de principes. - Rapport Taskforce ICT 5 - Handboek ICT-standaarden 1 - Memo Concernoverleggen bedrijfsvoering 6 - Haagse Informatie Architectuur 2 - Domeinarchitectuur Stelsel van kern -en basisregistraties 3 - Hoofdlijnen Stelselbeheerorganisatie 4 - Organisatieregeling Gemeente Den Haag 7 - Uitvoeringsbesluit Informatievoorziening 8 - Regeling financiële bijdrage Concern InformatieSystemen 9 - Standaardisatievoorstel BiSL Inwerkingtreding De principes opgenomen in dit besturingsmodel zijn actueel vanaf het moment van vaststelling door het college van B&W (zie documenthistorie). Het is een verantwoordelijkheid van de diensten om blijvend aan de principes te voldoen. 5 Boot, G. et al, Rapport Taskforce ICT: Kosten, dekking en aansturing van concernbrede informatiesystemen, 19 juni Munier, L.F., G.J. Boot, Concernoverleggen bedrijfsvoering. 7 december Bertram, A.W.H., J.J. van Aartsen, Wijziging Organisatieregeling Gemeente Den Haag, 7 december Jongen, D.M.F., W.J. Deetman, Uitvoeringsbesluit Informatievoorziening, 29 maart Regeling financiële bijdrage Concern InformatieSystemen d.d. 1 januari Rooijen, Rick van, Standaardisatievoorstel BiSL, versie 1.0, 21 juni

8 1.6 Toepassing Keuzes voor de inrichting van de organisatie zullen voor wat betreft het stelsel door de diensten getoetst worden aan het besturingsmodel. In de praktijk kan het nodig zijn om af te wijken van één of meer principes of de implicaties die hieruit volgen. De gemeentelijke organisatie is immers voortdurend in beweging. Er kan sprake zijn van overgangsperioden, waarin zowel de oude situatie waarneembaar is als de gewenste situatie. Voordat een dienst beslist tot een organisatorische inrichting die afwijkt van het besturingsmodel, overlegt de dienst met de CIO. Wanneer dit overleg leidt tot de beslissing om de organisatie afwijkend van het besturingsmodel in te richten, dan wordt dit door de betrokken dienst aan het Concern Overleg Informatie (COI) gemeld. 1.7 Beheer van dit document De CIO beheert het document inhoudelijk. Verzoeken tot aanpassingen kunnen bij hem worden ingediend. Besluitvorming over aanpassingen van het besturingsmodel zal door het COI plaatsvinden. Wanneer er sprake is van een fundamentele herziening van de organisatie en principes zal het aangepaste besturingsmodel worden voorgelegd aan het college van B&W. 8

9 2 Principes Dit hoofdstuk beschrijft de principes aan de hand waarvan de besturing van het stelsel van kern- en basisregistraties bij de gemeente Den Haag wordt ingevuld. Bij elk principe wordt een korte toelichting gegeven. 2.1 Decentraal, tenzij BM1. De verantwoordelijkheden voor het stelsel van kern- en basisregistraties zijn decentraal belegd, tenzij... Versie 0.1 Omschrijving: De verantwoordelijkheden voor het stelsel van kern- en basisregistraties zijn zoveel als mogelijk decentraal belegd. Alleen wanneer het niet effectief of efficiënt is om verantwoordelijkheden decentraal te beleggen worden deze centraal belegd. Beweegredenen: - Aansluiting bij het concern-dienstenmodel en de formele invulling hiervan, zoals vastgelegd in de organisatieregeling en uitvoeringsbesluiten. - Dienstoverstijgende coördinatie, benodigd vanwege de dienstoverstijgende inspanning die de realisatie en het beheer van het stelsel van kern- en basisregistraties vraagt. Implicatie/consequenties: - CIO op concernniveau verantwoordelijk voor kaderstelling en planning en control - Bronhoudende en afnemende diensten verantwoordelijk voor beleidsvoorbereiding, besluitvorming, beleidsuitvoering en beheer van middelen binnen geldende kaders - Gemeentebrede overleg- en besluitvormingsstructuur van toepassing 2.2 Concerninformatiesysteem BM2. De stelselvoorzieningen behoren tot de concernbrede informatiesystemen Versie 0.1 Omschrijving: De stelselvoorzieningen behoren tot de concernbrede informatiesystemen, ook wel concern informatiesystemen (CIS) genoemd. Zij behoren dus niet tot de basisinfrastructurele informatiesystemen of dienstspecifieke informatiesystemen. Beweegredenen: - Een concernbreed informatiesysteem 9 : - is een gegevensverwerkend systeem met als activiteiten het verzamelen, verwerken, bewerken, bewaren, overdragen en verstrekken van gegevens voor een toepassingsgebied; - is geschikt voor gebruik door alle diensten; - voldoet aan de ICT-standaarden en architectuurrichtlijnen (zoals opgenomen in het Handboek ICT-standaarden; - valt onder de lagen van de applicatie en gegevensarchitectuur. - De stelselvoorzieningen vervangen de distributieve functie van de kernregistraties die eerder al als CIS zijn aangemerkt. Implicatie/consequenties: 9

10 - Financiering bovenlangs - Eigenaar op directeursniveau die organisatorisch en budgettair verantwoordelijk is - Reguliere planning- en controlcyclus van de gemeente van toepassing - Gedocumenteerde afspraken over beheer en onderhoud - ICT-standaarden en architectuurrichtlijnen van toepassing Facilitair BM3. De stelselvoorzieningen zijn interne faciliteiten Versie 0.1 Omschrijving: De stelselvoorzieningen hebben een facilitair karakter. Zij ondersteunen de enkelvoudig in te richten bedrijfsfuncties 'leveren' en 'terugmelden'. Deze bedrijfsfuncties zijn ondergebracht bij de Stelselbeheerorganisatie, die hen centraal beheert, onder decentrale aansturing van de (interne) afnemers en bronhouders. Beweegredenen: - Dit is bepaald in de door de IT-board vastgestelde domeinarchitectuur voor het stelsel van kernen basisregistraties. Implicatie/consequenties: - Bronhouders- en afnemersoverleg 11 Dit geldt voor elk informatiesysteem. 10

11 3 Decentraal, tenzij Dit hoofdstuk gaat nader in op de implicaties van het principe dat de verantwoordelijkheden voor het stelsel van kern- en basisregistraties decentraal zijn belegd, tenzij Het gaat achtereenvolgens in op de volgende onderwerpen: - Verantwoordelijkheden van de CIO - Decentrale taken en verantwoordelijkheden - Overlegstructuur Het principe en de implicaties zijn onder meer ontleend aan de Organisatieregeling Gemeente Den Haag 7, het Uitvoeringsbesluit Informatievoorziening 8, het Rapport Taskforce ICT 5 en het memo Concernoverleggen bedrijfsvoering 6. Verder is aansluiting gezocht bij de adviezen die zijn gedaan om te komen tot een efficiëntere en effectievere overleg- en besluitvormingsstructuur op het gebied van de informatievoorziening en ICT. 3.1 Verantwoordelijkheden van de CIO De realisatie en het beheer van het stelsel van kern- en basisregistraties vraagt van de gemeentelijke organisatie een dienstoverstijgende inspanning en daarmee een dienstoverstijgende coördinatie. De verantwoordelijkheid voor de dienstoverstijgende coördinatie ligt bij de CIO, de verantwoordelijke adjunct-directeur met betrekking tot kaderstelling en beleid op het gebied van ICT. De CIO is op concernniveau verantwoordelijk voor de kaderstelling en de planning en control van het stelsel van kern- en basisregistraties. Vanuit concernkaders stuurt hij het eigenaarschap, het functioneel beheer, het applicatiebeheer en het technisch beheer van het stelsel aan. Een belangrijk kaderstellend instrument is de domeinarchitectuur voor het stelsel van kern- en basisregistraties. Zie paragraaf Decentrale taken en verantwoordelijkheden Specifiek voor het stelsel van kern- en basisregistraties onderkennen we de volgende decentrale rollen: - Afnemer; - Stelselbeheerorganisatie; - Bronhouder. Deze paragraaf gaat in de op hun verantwoordelijkheden Bronhouder Het inwinnen en registreren van gegevens in een kern- of basisregistratie vindt plaats in het primaire proces van een gemeentelijke dienst. De dienst die dit primaire proces uitvoert of aanstuurt de bronhouder is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de gegevens. Tot deze verantwoordelijkheid behoort ook de afhandeling van terugmeldingen. Een bronhouder kan ook optreden als afnemer van buitengemeentelijke bronnen. In dat geval vindt het inwinnen van gegevens niet in het eigen primaire proces plaats, maar in dat van een andere, buitengemeentelijke bronhouder. De (binnengemeentelijke) bronhouder is verantwoordelijk voor het onderhouden van de relatie met de buitengemeentelijke bronhouder, al dan niet via een beheerder van landelijke voorzieningen. 11

12 Bronhouders zijn verantwoordelijk voor het eigenaarschap en het functioneel beheer van de ICTvoorzieningen die de bedrijfsfunctie 'inwinnen' ondersteunen Afnemer Gemeentelijke diensten hebben de verplichting om gegevens uit de kern- of basisregistraties te gebruiken in hun eigen processen. Zij zullen hiertoe moeten aansluiten op het stelsel. Als afnemer hebben diensten de verplichting om terug te melden aan de bronhouder wanneer zij twijfelen aan de juistheid van een gegeven. In bepaalde gevallen kunnen interne afnemers gegevens van de gemeente Den Haag doorleveren aan buitengemeentelijke afnemers. Afnemers zijn verantwoordelijk voor het eigenaarschap en het functioneel beheer van de ICTvoorzieningen die de bedrijfsfunctie 'gebruiken' ondersteunen Stelselbeheerorganisatie De afname van gegevens uit de kern- of basisregistraties om deze in de eigen processen te gebruiken, vindt plaats met tussenkomst van de bedrijfsfunctie 'leveren'. Conform de domeinarchitectuur is deze bedrijfsfunctie enkelvoudig ingericht en ondergebracht bij de Stelselbeheerorganisatie. Conform de domeinarchitectuur worden terugmeldingen centraal in ontvangst genomen en gerouteerd voor verdere afhandeling. Net als de bedrijfsfunctie 'leveren', is deze bedrijfsfunctie enkelvoudig ingericht en ondergebracht bij de Stelselbeheerorganisatie. De Stelselbeheerorganisatie is verantwoordelijk voor het eigenaarschap en het functioneel beheer van de ICT-voorzieningen die de bedrijfsfuncties 'leveren' en 'terugmelden' ondersteunen. Vanwege het facilitaire karakter van de stelselvoorzieningen voert de Stelselbeheerorganisatie haar taken onder decentrale aansturing uit. 3.3 Overlegstructuur De bestaande overleg- en besluitvormingsstructuur van de gemeente is onverkort van toepassing op het stelsel van kern- en basisregistraties. Specifiek voor het stelsel zijn de volgende structurele overleggen van belang: - IT-board/GMT; - Concernoverleg Informatie (COI); - Klantenraad IDC-A; - Change Advisory Board (CAB); - Operationeel Klantenoverleg (OKO). Verder zijn de volgende structurele werkgroepen en commissies van belang: - Architectuur Werkgroep (AWG); - Werkgroep Informatiebeveiliging (WGIB); - Standaardisatiecommissie; - Toetsingscommissie. Tussen de gebruikers van de stelselvoorzieningen (i.e. de bronhouders en afnemers) en de Stelselbeheerorganisatie (SBO) wordt een aanvullend overleg georganiseerd. Dit zogenaamde Bronhouders- en afnemersoverleg (BAO) is opgehangen onder de SBO. Het hoofd van de SBO legt 12

13 verantwoording af aan en escaleert zo nodig richting de CIO. Als adviserend overleg is het COI hiertussen gepositioneerd. Zie paragraaf 5.1 voor een nadere beschrijving. In schemavorm: IT-board/ GMT/ CIO Concernoverleg Informatie (COI) Klantenraad IDC-A Architectuur Werkgroep (AWG) Standaardisatiecommissie Werkgroep Informatiebeveiliging (WGIB) Toetsingscommissie Stelselbeheerorganisatie (SBO) Change Advisory Board (CAB) Operationeel Klantenoverleg (OKO) Bronhoudersen Afnemersoverleg (BAO) Figuur 3: Overlegstructuur 13

14 4 Concerninformatiesysteem Dit hoofdstuk gaat nader in op de implicaties van het principe dat de stelselvoorzieningen tot de concernbrede informatiesystemen behoren. Het gaat achtereenvolgens in op de volgende onderwerpen: - Financiering - Eigenaarschap - Planning en control - Beheer en onderhoud - Architectuur en standaarden Het principe en de implicaties zijn onder meer ontleend aan het Rapport Taskforce ICT 5, de Regeling financiële bijdrage Concern InformatieSystemen 9 en het Handboek ICT-standaarden 1. Verder is aansluiting gezocht bij gangbare praktijken op het gebied van de administratieve organisatie en het beheer van ICT-voorzieningen. 4.1 Financiering De kernregistraties, basisregistraties en stelselvoorzieningen worden bovenlangs gefinancierd uit een centraal ICT-budget overeenkomstig de Regeling financiële bijdrage Concern InformatieSystemen 9. Het gaat hier uitsluitend om de incidentele en structurele kosten die ten behoeve van het concern worden gemaakt. De kosten die diensten maken om gegevens in te winnen dragen zij zelf 12. Om adoptie te bevorderen, worden de inspanningen van bronhouders en afnemers om aan te sluiten op het stelsel (in de loop der tijd in afnemende mate) beloond. Deze (nader uit te werken) financiële prikkel compenseert eventuele kinderziekten waarmee voorlopers te maken krijgen. In de toekomst kunnen de bedrijfsfuncties en de ICT-voorzieningen die deze ondersteunen wijzigen. De afnemers mogen hiervan geen nadelen ondervinden. Eventuele dubbele aansluitkosten voor afnemers worden daarom gecompenseerd. 4.2 Eigenaarschap Voor iedere kernregistratie, basisregistratie en stelselvoorziening dient op directeursniveau een eigenaar te zijn benoemd die zowel organisatorisch als budgettair verantwoordelijk is 5. Het eigenaarschap dient te worden belegd bij (directeuren van) diensten die hiervoor het meest geëigend zijn, bijvoorbeeld omdat de betreffende dienst het meeste belang heeft bij het goed functioneren van de voorziening. Voor kern- en basisregistraties is het eigenaarschap gekoppeld aan wie op basis van een wettelijke taak (basisgegeven) of gemeentelijke taak (kerngegeven) bronhouder is. De eigenaar treedt op als budgethouder voor de kosten van het eigenaarschap, het functioneel beheer, het applicatiebeheer en het technisch beheer van de voorziening 5. Verder is hij verantwoordelijk voor een adequate organisatie en invulling van het functioneel beheer 5. Een eigenaar kan delen van zijn verantwoordelijkheid delegeren aan anderen, die onder zijn directe aansturing vallen De Taskforce ICT zegt over de feitelijke vulling van de kernregistraties in het algemeen het volgende 5 : "de feitelijke vulling van het systeem is de verantwoordelijkheid van de gebruiker van het systeem en wordt niet meegenomen binnen de definitie van een concernbreed informatiesysteem". Een eventuele kwaliteitsverbetering is een budgettaire verantwoordelijkheid van de bronhoudende dienst, als deze voortvloeit uit de wettelijke taak van de bronhouder. 14

15 De eigenaar legt verantwoording af over zijn taakuitvoering via de reguliere planning- en controlcyclus van de gemeente. Zie paragraaf Planning en control De reguliere planning- en controlcyclus van de gemeente is onverkort van toepassing op het stelsel van kern- en basisregistraties. De eigenaar levert in aansluiting op de gemeentelijke planning- en controlcyclus de volgende producten op aan I&M: - Jaarplan; - Projectvoorstel voor vernieuwing of vervanging; - Projectinitiatiedocument (PID) ten behoeve van vernieuwing of vervanging; - Voortgangsrapport over afgelopen halfjaar; - Jaarverslag. Als stelselregisseur is de CIO verantwoordelijk voor de planning en control van het stelsel als geheel. Hij geeft jaarlijks, in het kader van de begroting, aan welke werkzaamheden, projecten en initiatieven in het opvolgende jaar op het terrein van het stelsel zullen worden uitgevoerd. De CIO rapporteert jaarlijks over de ontwikkelingen en resultaten op het terrein van het stelsel. 4.4 Beheer en onderhoud In aansluiting op gangbare praktijken op het gebied van het beheer van ICT-voorzieningen, worden drie domeinen van beheer onderkend: functioneel beheer, applicatiebeheer en technisch beheer. De taken die tot deze beheerdomeinen behoren kunnen worden onderscheiden op uitvoerend (operationeel), sturend (tactisch) en richtinggevend (strategisch) niveau. Deze paragraaf beperkt zich tot de taken op uitvoerend niveau Functioneel beheer Op uitvoerend niveau omvat functioneel beheer de volgende taken 5 : - Beoordelen van voorgestelde wijziging. - Inhoudelijk beheer van gegevensdefinities en concernbrede metagegevens. - Aansturing technisch beheer en applicatiebeheer. - Uitvoeren van (concernbrede) functionele acceptatietesten. - Onderhoud van proces-, object en gegevensmodel. - Onderhoud van gebruikershandleiding en verzorgen van instructie aan gebruikers. - Toekennen, wijzigen en intrekken van gebruikersautorisaties. - Gebruikersondersteuning. De uitvoering van de taken van functioneel beheer is een verantwoordelijkheid van de gemeentelijke diensten. Zij doen dit conform BiSL, de (voorgenomen) standaard voor functioneel beheer Applicatiebeheer Op uitvoerend niveau omvat applicatiebeheer de volgende taken 5 : - Wijzigingen in de programmatuur en database doorvoeren. - Databasebeheer In afwijking van dit overzicht wordt databasebeheer ook wel uitgevoerd door IDC-A. 15

16 - Systeemtesten en integratietesten uitvoeren. - Systeemdocumentatie bijhouden. - Functionele storingen oplossen. De positionering van applicatiebeheer verschilt. In bepaalde gevallen doet de (externe) leverancier van de software dit, in andere gevallen de oorspronkelijke (interne) ontwikkelaar Technisch beheer Op uitvoerend niveau omvat technisch beheer de volgende taken 5 : - Specificeren, verwerven en accepteren van technische componenten of diensten. - Operationeel houden van technische componenten. - Onderhoud apparatuur, netwerken en systeemprogrammatuur. - Performancebewaking en tuning. - Systeemfouten detecteren, analyseren en oplossen. - Helpdesk met eerste- en tweedelijns ondersteuning. - Implementatie van beveiligingsmaatregelen op technisch niveau. - Signaleren van afwijking van de standaarden. De uitvoering van de taken van technisch beheer is een verantwoordelijkheid van het cluster Automatisering van het Intern Dienstencentrum (IDC-A). IDC-A doet dit conform ITIL, de gemeentelijke standaard voor technisch beheer Samenhang Zonder een goede samenwerking tussen de verschillende niveaus van beheer (richtinggevend, sturend en uitvoerend) en de beheerdomeinen (functioneel, applicatie- en technisch beheer), is er geen goede sturing van de informatievoorziening mogelijk. De Stelselbeheerorganisatie maakt daarom afspraken met de afnemers, de bronhouders, de technisch beheerder en de applicatiebeheerder en legt deze vast in een gestructureerde set van standaard documenten. Voor de vastlegging van afspraken wordt gebruik gemaakt van een binnen het stelsel afgestemde set van standaard documenten te weten: - Producten- en dienstencatalogus (PDC) - Aansluit- en gebruiksvoorwaarden - Dienstverleningsovereenkomst (DVO) - DVO-gerelateerde rapportage - Releasebeleid - Releaseplanning - Dossier afspraken en procedures (DAP) - Dossier financiële afspraken (DFA) Zolang het bovengenoemde inhoudelijk wordt afgedekt, mag worden volstaan met een compactere structuur, met minder documenten. De Stelselbeheerorganisatie legt verantwoording af over de gerealiseerde dienstniveaus in het Bronhouders- en Afnemersoverleg (BAO). 4.5 Architectuur en standaarden Omdat de stelselvoorzieningen tot de concernbrede informatiesystemen behoren, dienen zij te voldoen aan de ICT-standaarden en architectuurrichtlijnen 9. Deze zijn vastgelegd in het Handboek ICTstandaarden 1, de domeinarchitectuur voor het stelsel van kern- en basisregistraties 3 en bovenliggende referentiearchitecturen. 16

17 Het Handboek ICT-standaarden beschrijft de ICT-standaarden van de gemeente Den Haag. Specifiek voor het stelsel zijn de volgende organisatorische standaarden van belang: - Prince2; - ITIL; - BiSL (voorgenomen standaard). De domeinarchitectuur voor het stelsel van kern- en basisregistraties (de stelselarchitectuur) biedt een nadere invulling van en aanvulling op de Haagse informatiearchitectuur en andere relevante referentiearchitecturen. De stelselarchitectuur geeft inzicht in de huidige situatie, de toekomstige situatie en het migratiepad (roadmap). Dit om te kunnen borgen dat nieuwe ontwikkelingen en veranderingen in samenhang worden gerealiseerd en passen binnen de toekomstig gewenste informatievoorziening. De CIO toetst het beleid van de diensten op aansluiting bij de gemeentelijke kaders, architectuur en standaarden en intervenieert waar nodig bij afwijkingen. 17

18 5 Facilitair Dit hoofdstuk gaat nader in op het Bronhouders- en afnemersoverleg, de implicatie van het principe dat de stelselvoorzieningen interne faciliteiten zijn. Hierbij is aansluiting gezocht bij de adviezen die zijn gedaan om te komen tot een efficiëntere en effectievere overleg- en besluitvormingsstructuur op het gebied van de informatievoorziening en ICT. 5.1 Bronhouders- en afnemersoverleg De onderstaande tabel beschrijft de invulling en ophanging van het Bronhouders- en afnemersoverleg (BAO). Naam overleg Taak Formele grondslag Mandaat Niveau Voorzitter Secretariaat Bronhouders- en afnemersoverleg (BAO) In het BAO vindt afstemming plaats tussen de vraag naar en het aanbod van de producten en diensten van de Stelselbeheerorganisatie. Het is een plenair overleg en betreft het gehele stelsel. DVO Het BAO prioriteert de mogelijkheden tot verbetering van de dienstverlening van de Stelselbeheerorganisatie, waaronder wijziging hiervan. Tactisch Het hoofd van de Stelselbeheerorganisatie Het secretariaat ligt bij de Stelselbeheerorganisatie. Het secretariaat ziet erop toe dat het overleg jaarlijks wordt geëvalueerd en zo nodig aangepast. Frequentie Minimaal 2 x per jaar met een verwachting van 8 x per jaar Vaste deelnemers - Het hoofd van de Stelselbeheerorganisatie - Vertegenwoordigers van de afnemende diensten, af te vaardigen door de eigenaren - Vertegenwoordigers van de bronhoudende diensten, af te vaardigen door de eigenaren Iedere afgevaardigde wordt geacht voorafgaand aan het overleg met zijn dienst te hebben afgestemd, zodat hij namens de dienst kan spreken. Relatie met andere - Het BAO informeert het COI overlegorganen Agendapunten - Wijzigingsvoorstellen - Dienstverleningsniveau - Releasebeleid en planning Publicatie Notulen BAO. besluitvorming 18

19 A Organisatorische inbedding van verantwoordelijkheden In bijlage A, een separaat document, is een overzicht opgenomen van de gemeentelijke diensten, organisaties en personen die uitvoering geven aan de rollen en verantwoordelijkheden die in het besturingsmodel zijn beschreven. Bij personele wijzigingen informeert de betrokkene de stelselregisseur. Deze voert de nieuwe contactperso(o)n(en) door en zorgt, in overleg met de betrokkene, voor de juiste communicatie naar de betrokken partijen. 19

Het beleidsterrein organisatie omvat het zorgdragen voor het beheer en de ontwikkeling van:

Het beleidsterrein organisatie omvat het zorgdragen voor het beheer en de ontwikkeling van: RIS112296_09-01-2004 Gemeente Den Haag Ons kenmerk /2003.963 RIS 112296 HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, Besluit: I. vast te stellen: Uitvoeringsbesluit Organisatie 1. Omschrijving van het beleidsterrein

Nadere informatie

Verantwoordingsrapportage

Verantwoordingsrapportage Verantwoordingsrapportage Beheer en Bestuur Basisregistratie Grootschalige Topografie Bronhouder ZZ-ICTU-1 Datum vaststelling rapportage: Datum dagelijks bestuur vaststelling: Datum agendering algemeen

Nadere informatie

Preview. Beheerregeling Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens

Preview. Beheerregeling Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens Preview Beheerregeling Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens Wordt na goedkeuring van de wet BRP vervangen door Beheerregeling Basisregistratie Personen Gemeentelijk Efficiency Adviesbureau

Nadere informatie

Maximale inwonerstevredenheid. Overheid 360º. Daniël Prins (VeloA) Maarten van der Hoek (Exxellence)

Maximale inwonerstevredenheid. Overheid 360º. Daniël Prins (VeloA) Maarten van der Hoek (Exxellence) Maximale inwonerstevredenheid Overheid 360º Daniël Prins (VeloA) Maarten van der Hoek (Exxellence) Digitale overheid 2017 Het kabinet wil in 2017 burgers en bedrijven volledig digitaal toegang geven tot

Nadere informatie

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS,

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, Gemeente Den Haag Ons kenmerk BSD/2005.901 RIS126285_06-MRT-2005 VOORLICHTING EN EXTERNE BETREKKINGEN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, Besluit: I. vast te stellen: Uitvoeringsbesluit Voorlichting

Nadere informatie

Bijlage 1. Overzicht van de basisvoorziening in het NUP: afspraken en gevolgen voor de gemeente

Bijlage 1. Overzicht van de basisvoorziening in het NUP: afspraken en gevolgen voor de gemeente Bijlage 1. Overzicht van de basisvoorziening in het NUP: afspraken en gevolgen voor de gemeente Waar hieronder wordt gesproken over partijen is bedoeld: gemeenten, provincies, waterschappen en rijksdiensten

Nadere informatie

Raadsvoorstel 2013 Rockanje, 1 oktober 2013 Nr. 83169/74225

Raadsvoorstel 2013 Rockanje, 1 oktober 2013 Nr. 83169/74225 Raadsvoorstel 2013 Rockanje, 1 oktober 2013 Nr. 83169/74225 Raadsvergadering van 28 en 31 oktober 2013 Agendanummer 11 Aan Onderwerp: de gemeenteraad. Krediet Basisregistratie Grootschalige Topografie

Nadere informatie

Guidance ten behoeve mogelijke antwoorden 1. Is de uitvoering van de Wet BGT structureel geborgd in de organisatie?

Guidance ten behoeve mogelijke antwoorden 1. Is de uitvoering van de Wet BGT structureel geborgd in de organisatie? Hoofdvraag Deelvragen Antwoordmogelijkheden Mogelijke Gerealiseerde 1. Is de uitvoering van de Wet BGT structureel geborgd in de organisatie? (borging proces) 1.1 Is de voor het beheer van de BGT toegewezen

Nadere informatie

Addendum betreffende het implementeren en gebruiken van het StUF-koppelvlak Geo BAG

Addendum betreffende het implementeren en gebruiken van het StUF-koppelvlak Geo BAG Addendum betreffende het implementeren en gebruiken van het StUF-koppelvlak Geo BAG tussen Geonovum, KING en Leveranciers Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten & Leveranciers Versie: 003 Datum: december

Nadere informatie

Actuele ontwikkelingen in IT en IT-audit

Actuele ontwikkelingen in IT en IT-audit BASISREGISTRATIES Actuele ontwikkelingen in IT en IT-audit Auteurs: Ender Atalay en David Campbell Samenvatting Sinds 2003 werken de rijksoverheid en gemeenten aan het ontwikkelen van basisregistraties

Nadere informatie

Functioneel Applicatie Beheer

Functioneel Applicatie Beheer Functioneel Applicatie Beheer Functioneel Applicatie Beheer Goed functioneel beheer werkt als smeerolie voor uw organisatie en zorgt voor een optimale aansluiting van de informatievoorziening op de primaire

Nadere informatie

De complete oplossing voor uw kadastrale informatievoorziening.

De complete oplossing voor uw kadastrale informatievoorziening. De complete oplossing voor uw kadastrale informatievoorziening. Foto: Mugmedia Het Kadaster gaat de levering van kadastrale informatie ingrijpend vernieuwen. Het huidige proces van verwerken van kadastrale

Nadere informatie

Informatiemanager. Doel. Context

Informatiemanager. Doel. Context Informatiemanager Doel Ontwikkelen, in stand houden, evalueren, aanpassen en regisseren van het informatiemanagement, de digitale informatievoorziening en de ICT-facilitering van de instelling en/of de

Nadere informatie

VASTSTELLING GEWIJZIGDE HOOFDSTRUCTUUR BESTUURSDIENST (BSD)

VASTSTELLING GEWIJZIGDE HOOFDSTRUCTUUR BESTUURSDIENST (BSD) Gemeente Den Haag Ons kenmerk BSD/2015.99 RIS 280748 VASTSTELLING GEWIJZIGDE HOOFDSTRUCTUUR BESTUURSDIENST (BSD) HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, Gezien: - de ambities in het coalitieakkoord

Nadere informatie

Het BiSL-model. Een whitepaper van The Lifecycle Company

Het BiSL-model. Een whitepaper van The Lifecycle Company Het BiSL-model Een whitepaper van The Lifecycle Company Met dit whitepaper bieden we u een overzicht op hooflijnen van het BiSL-model. U vindt een overzicht van de processen en per proces een beknopte

Nadere informatie

Processen en juridische aspecten LV WOZ

Processen en juridische aspecten LV WOZ Processen en juridische aspecten LV WOZ LV WOZ Inlichtingen Peter van den Heuij T 070-3427816 p.p.a.heuij@minfin.nl Datum 23 mei 2011 Auteur Ruud Kathmann Bijlage: Inleiding Voor de aanbesteding van de

Nadere informatie

Addendum betreffende het implementeren en gebruiken van het koppelvlak StUF-Geo BAG

Addendum betreffende het implementeren en gebruiken van het koppelvlak StUF-Geo BAG Addendum betreffende het implementeren en gebruiken van het koppelvlak StUF-Geo BAG tussen Geonovum, KING en Leveranciers Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten & Leveranciers Versie: 003 Datum: december

Nadere informatie

Verantwoordingsrapportage BGT 2017

Verantwoordingsrapportage BGT 2017 Verantwoordingsrapportage BGT 2017 Beheer en Bestuur Basisregistratie Grootschalige Topografie Bronhouder Datum vaststelling rapportage: Datum dagelijks bestuur vaststelling: Datum agendering algemeen

Nadere informatie

Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Winsum, gelet op artikel 14 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;

Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Winsum, gelet op artikel 14 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens; Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Winsum, gelet op artikel 14 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens; besluit vast te stellen de navolgende Beheerregeling

Nadere informatie

VAN AMBITIE NAAR UITVOERING - INRICHTING EN BESTURING I&A DELFLAND. 31 augustus 2013

VAN AMBITIE NAAR UITVOERING - INRICHTING EN BESTURING I&A DELFLAND. 31 augustus 2013 VAN AMBITIE NAAR UITVOERING - INRICHTING EN BESTURING I&A DELFLAND 31 augustus 2013 CONTEXT Delfland wordt de komende jaren geconfronteerd met een groeiende interne en externe vraag naar (innovatieve)

Nadere informatie

CHRONOLOGISCH OVERZICHT VAN DE VOORTGANG VAN HET PROGRAMMA MODERNISERING GBA

CHRONOLOGISCH OVERZICHT VAN DE VOORTGANG VAN HET PROGRAMMA MODERNISERING GBA BIJLAGE CHRONOLOGISCH OVERZICHT VAN DE VOORTGANG VAN HET PROGRAMMA MODERNISERING GBA De documenten waarnaar wordt verwezen zijn opgesteld met inachtneming van de kabinetsrichtlijnen voor grote ICT-projecten.

Nadere informatie

Basisregistratie Grootschalige Topografie. RSV Zuid Holland / Utrecht 8 oktober 2008 Ruud van Rossem

Basisregistratie Grootschalige Topografie. RSV Zuid Holland / Utrecht 8 oktober 2008 Ruud van Rossem Basisregistratie Grootschalige Topografie RSV Zuid Holland / Utrecht 8 oktober 2008 Ruud van Rossem 8 oktober 2008 Basisregistratie Grootschalige Topografie - E-Overheid - Basisregistraties -BGT 8 oktober

Nadere informatie

Verantwoordingsrapportage. Beheer en Bestuur Basisregistratie Adressen en Gebouwen. Gemeente ZZ-ICTU-7. Datum

Verantwoordingsrapportage. Beheer en Bestuur Basisregistratie Adressen en Gebouwen. Gemeente ZZ-ICTU-7. Datum Verantwoordingsrapportage Datum Beheer en Bestuur Basisregistratie Adressen en Gebouwen Gemeente ZZ-ICTU-7 Datum vaststelling rapportage: Datum collegebesluit vaststelling: Datum agendering gemeenteraad:

Nadere informatie

Samenhang in brongegevens. Cees Kerkhoven

Samenhang in brongegevens. Cees Kerkhoven Samenhang in brongegevens Cees Kerkhoven Barkhuis Advies 31 maart 2016 Agenda Stelsel van Basisregistraties Samenhang Gegevensmagazijn Van GBA naar BRP Tips Agenda Stelsel van Basisregistraties Samenhang

Nadere informatie

Facilitair accountmanager

Facilitair accountmanager Facilitair accountmanager Doel Inventariseren en analyseren van de wensen en ervaringen van klanten van de dienst ten aanzien van de dienstverlening en het uitzetten van daaruit voorvloeiende activiteiten,

Nadere informatie

Kernregistratie Openbare Ruimte Overheid & ICT, Utrecht

Kernregistratie Openbare Ruimte Overheid & ICT, Utrecht Kernregistratie Openbare Ruimte Overheid & ICT, Utrecht DE KERNREGISTRATIE OPENBARE RUIMTE IS EEN ONMISBAAR INSTRUMENT VOOR IEDERE OVERHEIDSORGANISATIE DIE BEHEERTAKEN IN DE OPENBARE RUIMTE HEEFT René

Nadere informatie

EXIN Business Information Management Foundation

EXIN Business Information Management Foundation Voorbeeldexamen EXIN Business Information Management Foundation with reference to BiSL Editie mei 2012 Copyright 2012 EXIN Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt

Nadere informatie

Wat betekent het Gegevenshuis in de praktijk? Marco Kok

Wat betekent het Gegevenshuis in de praktijk? Marco Kok Wat betekent het Gegevenshuis in de praktijk? Rudolf van Summeren Adviseur informatisering Marco Kok Adviseur Geotax Bas Eenhoorn Digicommissaris: De overheid moet aansluiten op de ontwikkelingen in de

Nadere informatie

Hierbij stuur ik u de antwoorden op de vragen van het lid Smaling (SP) over de website ruimtelijkeplannen.nl (ingezonden 29 januari 2015).

Hierbij stuur ik u de antwoorden op de vragen van het lid Smaling (SP) over de website ruimtelijkeplannen.nl (ingezonden 29 januari 2015). > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Binnenhof 4 2513 AA Den Haag Plesmanweg 1-6 Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456 0000 F 070-456

Nadere informatie

Toepassing van HADORA

Toepassing van HADORA Toepassing van De betekenis van de Haagse Documentaire Referentie Architectuur voor de huidige inrichting. Gemeente Den Haag André Scheer (BSD/CB), namens Projectgroep Juni 2013 Versie 1.0 Pagina 1 Inhoud

Nadere informatie

Realisatie Programma e-dienstverlening 2e fase

Realisatie Programma e-dienstverlening 2e fase Realisatie Programma e-dienstverlening 2e fase Inleiding In de periode 2008-2009 is een Realisatieplan Dienstverlening ontwikkeld om de informatievoorziening van de gemeente Oegstgeest te verbeteren en

Nadere informatie

Personen in basisregistraties en landelijke voorzieningen bij het Kadaster

Personen in basisregistraties en landelijke voorzieningen bij het Kadaster Personen in basisregistraties en landelijke voorzieningen bij het Kadaster Janette Storm Product- en Dienstmanager RvIG Klantendag 27 september 2016 Kadaster activiteiten Registratie van eigendomstransacties

Nadere informatie

CCvD Datastandaarden Een gezamenlijk initiatief van SIKB en IHW

CCvD Datastandaarden Een gezamenlijk initiatief van SIKB en IHW CCvD Datastandaarden Een gezamenlijk initiatief van SIKB en IHW versie 2013.12.04 (definitief) 1. Inleiding De Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB) en het InformatieHuis Water

Nadere informatie

ICT Beheermodel informatiesystemen Drechtsteden Baseline inrichting ICT beheermodel Drechtsteden

ICT Beheermodel informatiesystemen Drechtsteden Baseline inrichting ICT beheermodel Drechtsteden Drechtsteden Technische Architectuur (DTA) ICT Beheermodel informatiesystemen Drechtsteden Baseline inrichting ICT beheermodel Drechtsteden Status : Definitief 1.0 Redactie : DTA Datum : 29-08-2007 1 Versiebeheer

Nadere informatie

Inleiding en uitgangspunten

Inleiding en uitgangspunten Inleiding en uitgangspunten Deze DVO (Dienstverleningsovereenkomst) moet zorgen voor een goede afstemming tussen de betrokken partijen over het niveau van de dienstverlening en de hierbij te leveren prestaties.

Nadere informatie

Basisinformatie. Gegevensmanagement van sectoraal naar integraal. Dick Krijtenburg Manager stelselbeheer en advies

Basisinformatie. Gegevensmanagement van sectoraal naar integraal. Dick Krijtenburg Manager stelselbeheer en advies Basisinformatie Gegevensmanagement van sectoraal naar integraal Dick Krijtenburg Manager stelselbeheer en advies 5 november 2015 Integraal gegevensmanagement van stelsel van basisregistraties Integraal

Nadere informatie

Burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal;

Burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal; Beheerregeling basisregistratie personen Stadskanaal 2015college *Z0038C32CA4* Burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal; overwegende dat het noodzakelijk is de hoofdlijnen van het beheer

Nadere informatie

De impact van de basisregistraties op de informatievoorziening van gemeenten

De impact van de basisregistraties op de informatievoorziening van gemeenten De impact van de basisregistraties op de informatievoorziening van gemeenten Op weg naar de Gemeentelijke Service Bus Danny Greefhorst Gemeenten worden geconfronteerd met allerlei ontwikkelingen die van

Nadere informatie

Handreiking uniforme gegevenslevering Stelselcatalogus 2.0

Handreiking uniforme gegevenslevering Stelselcatalogus 2.0 Handreiking uniforme gegevenslevering Stelselcatalogus 2.0 Versie 1.1 (toevoeging metagegevens Toegankelijkheid en Gebruiksvoorwaarden, na afstemming in beheeroverleg d.d. 28-01-2014) Gegevenslevering

Nadere informatie

Doel. Context VSNU UFO/INDELINGSINSTRUMENT FUNCTIEFAMILIE ICT FUNCTIONEEL (INFORMATIE) BEHEERDER VERSIE 1 MEI 2012

Doel. Context VSNU UFO/INDELINGSINSTRUMENT FUNCTIEFAMILIE ICT FUNCTIONEEL (INFORMATIE) BEHEERDER VERSIE 1 MEI 2012 Functioneel (informatie) beheerder Doel Zorgdragen voor het inrichten, aanpassen, vernieuwen en onderhouden van de informatievoorziening (processen, procedures en/of systemen), passend binnen het informatiebeleid

Nadere informatie

Basisregistraties en Inspire

Basisregistraties en Inspire Basisregistraties en Inspire Stand van zaken Beleid en Perspectieven Noud Hooyman 23 maart 2011 7 april 2011 Onderwerpen en Uitdaging Positionering Geo-informatie Gideon Geo-Basisregistraties Stelsel en

Nadere informatie

Verantwoording De Haagse Bron. Programma en exploitatie

Verantwoording De Haagse Bron. Programma en exploitatie Verantwoording De Haagse Bron Programma en exploitatie Verantwoording De Haagse Bron Programma en exploitatie Dienst Publiekszaken Datum: 26-5-2016 Status: Concept Versienummer: 0.5 De Haagse Bron in cijfers

Nadere informatie

Onderwerp Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein

Onderwerp Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein Raad VOORBLAD Onderwerp Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens 21 Agendering x Commissie Bestuurlijk Domein x Gemeenteraad Commissie Ruimtelijk Domein Lijst ingekomen stukken Commissie

Nadere informatie

Praktijkinstructie Oriëntatie op de informatie-analyse 4 (CIN08.4/CREBO:50131)

Praktijkinstructie Oriëntatie op de informatie-analyse 4 (CIN08.4/CREBO:50131) instructie Oriëntatie op de informatie-analyse 4 (CIN08.4/CREBO:50131) pi.cin08.4.v2 ECABO, 1 september 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen

Nadere informatie

BGT migratie Spijkenisse

BGT migratie Spijkenisse BGT migratie Spijkenisse Erwin van Leiden Teamcoördinator Geo-informatie Plv directeur Syntrophos Matty Lakerveld, directeur, Crotec 12/11/2014 Even voorstellen: 2 Korte introductie Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Besturing van het stelsel van basisregistraties

Besturing van het stelsel van basisregistraties Besturing van het stelsel van basisregistraties Regie op samenhang en gebruik Versie 1.1 mei 2010 0. Inleiding... 3 1. Rollen binnen het stelsel... 4 1.1 Registratiehouders... 4 1.2 Bronhouders... 4 1.3

Nadere informatie

Nieuwe Sturing op de Basisregistraties. Doorontwikkeling in Samenhang. De I-agenda van IenM. Presentatie DGRW. Ruud van Rossem

Nieuwe Sturing op de Basisregistraties. Doorontwikkeling in Samenhang. De I-agenda van IenM. Presentatie DGRW. Ruud van Rossem Nieuwe Sturing op de Basisregistraties De I-agenda van IenM. Presentatie DGRW Doorontwikkeling in Samenhang Ruud van Rossem Open Geo Dag 31 mei 2017 6 juni 2017 Basisregistraties In het kader van de Generieke

Nadere informatie

Ant: B Dit is het doel van het proces.

Ant: B Dit is het doel van het proces. In welk proces vormt het voor aanpassingen in de informatievoorziening beschikbaar gestelde budget een mandaat voor besluitvorming? A: Contractmanagement B: Financieel management C: Transitie D: Wijzigingenbeheer

Nadere informatie

burgemeester A.G.J. (Ton) Strien

burgemeester A.G.J. (Ton) Strien Aan de raad van de gemeente Olst-Wijhe. Raadsvergadering d.d. Agendapunt Voorstelnummer Opiniërend besproken d.d. Portefeuillehouder 21 mei 2012 9 2012/24 burgemeester A.G.J. (Ton) Strien Kenmerk 12.011790

Nadere informatie

CORA 1.0 Bedrijfs- en ICT-referentiearchitectuur voor woningcorporaties

CORA 1.0 Bedrijfs- en ICT-referentiearchitectuur voor woningcorporaties CORA 1.0 Bedrijfs- en ICT-referentiearchitectuur voor woningcorporaties Hoe zorgen we ervoor dat we nieuwe diensten en producten soepel in onze bedrijfsvoering op kunnen nemen? Hoe geven we betere invulling

Nadere informatie

Tactisch beheer informatievoorziening AWBZ

Tactisch beheer informatievoorziening AWBZ Tactisch beheer informatievoorziening AWBZ Spreker Sandra Landa Plaats Den datum Haag 27 januari 2012 Tactisch beheerder Wat is beheer van de informatievoorziening? In samenspraak met ketenpartijen de

Nadere informatie

BEHEERREGELING BASISREGISTRATIE PERSONEN DEN HAAG Het college van burgemeester en wethouders van Den Haag,

BEHEERREGELING BASISREGISTRATIE PERSONEN DEN HAAG Het college van burgemeester en wethouders van Den Haag, RIS297867 BEHEERREGELING BASISREGISTRATIE PERSONEN DEN HAAG 2017 Het college van burgemeester en wethouders van Den Haag, gelet op: - de Wet basisregistratie personen; - het Besluit basisregistratie personen;

Nadere informatie

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol SAMENVATTING ITIL ITIL is nog steeds dé standaard voor het inrichten van beheerspocessen binnen een IT-organisatie. En dekt zowel applicatie- als infrastructuur beheer af. Indien gewenst kan ITIL worden

Nadere informatie

Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen

Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Rapportnummer: RQA Datum rapport: 27-03-2013 Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Deze rapportage vormt de weerslag van de in opdracht van Burgemeester en wethouders van de gemeente

Nadere informatie

RUD UTRECHT. Gelet op: - Artikel 57 lid 1 juncto artikel 136 Wet gemeenschappelijke regelingen

RUD UTRECHT. Gelet op: - Artikel 57 lid 1 juncto artikel 136 Wet gemeenschappelijke regelingen Besluit van het dagelijks bestuur van de RUD Utrecht Overwegende dat: - Het dagelijks bestuur de organisatieverordening kan vaststellen, nadat het algemeen bestuur haar wensen en bedenkingen kenbaar heeft

Nadere informatie

Basisregistraties Adressen en Gebouwen. De BAG: niet omdat het moet, maar omdat we er wijzer van worden!

Basisregistraties Adressen en Gebouwen. De BAG: niet omdat het moet, maar omdat we er wijzer van worden! Basisregistraties Adressen en Gebouwen 1 De BAG: niet omdat het moet, maar omdat we er wijzer van worden! Agenda Wat is de BAG: inhoud, samenhang in stelsel Winstpakkers van de BAG Relatie WABO - BAG Wat

Nadere informatie

Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad. 21 maart ECIB/U Lbr. 17/017 (070)

Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad. 21 maart ECIB/U Lbr. 17/017 (070) Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad Datum 21 maart 2017 Ons kenmerk ECIB/U201700182 Lbr. 17/017 Telefoon (070) 373 8338 Bijlage(n) 1 Onderwerp nieuw verantwoordingsproces informatieveiligheid

Nadere informatie

BAG BGT Bert ten Brinke Nieuwland Geo-Informatie 16 oktober 2014

BAG BGT Bert ten Brinke Nieuwland Geo-Informatie 16 oktober 2014 BAG BGT Bert ten Brinke Nieuwland Geo-Informatie 16 oktober 2014 Agenda Kennismaken Relatie basisregistraties / BAG / BGT Wat is de BGT LSV-BGT Relatie BAG BGT Relatie BGT / Maatschappij en binnengemeentelijke

Nadere informatie

Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen

Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Deze rapportage vormt de weerslag van de in opdracht van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Groningen bij hun gemeente op 27 november

Nadere informatie

Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen

Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Deze rapportage vormt de weerslag van de in opdracht van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Wormerland bij hun gemeente op 10 november

Nadere informatie

Bijlage A Governance

Bijlage A Governance Bijlage A Governance WFO-Suite en Diensten Opdrachtgever: Opdrachtgever/Centrum voor Facilitaire Dienstverlening (B/CFD) Inkoop Uitvoeringscentrum (IUC) Opdrachtnemer : Datum: Versie: publicatieversie

Nadere informatie

Regeling Beheer en Toezicht basisregistratie persoongegevens Gemeente Roosendaal 2014

Regeling Beheer en Toezicht basisregistratie persoongegevens Gemeente Roosendaal 2014 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Roosendaal. Nr. 56170 10 oktober 2014 Regeling Beheer en Toezicht basisregistratie persoongegevens Gemeente Roosendaal 2014 Burgemeester en wethouders van de

Nadere informatie

Het stelsel werkt, ook voor de WOZ

Het stelsel werkt, ook voor de WOZ Het stelsel werkt, ook voor de WOZ Dataland Congres 2014 12-6-2014 Harmen Tjeerdsma Agenda Voorstellen Trends Stelsel en Neuron Ontwikkelingen WOZ Neuron WOZ Registratie Samenwerking En verder Vragen en

Nadere informatie

Overzicht van de basisvoorziening in het NUP: afspraken, gevolgen en status binnen de Drechtsteden

Overzicht van de basisvoorziening in het NUP: afspraken, gevolgen en status binnen de Drechtsteden Overzicht van de basisvoorziening in het NUP: afspraken, gevolgen en status binnen de Drechtsteden Laatst bijgewerkt/ Versie: 8 oktober 2010 Waar hieronder wordt gesproken over partijen is bedoeld: gemeenten,

Nadere informatie

Realisatieplan 'Andere Overheid' - de tussenstand

Realisatieplan 'Andere Overheid' - de tussenstand Realisatieplan 'Andere Overheid' - de tussenstand Inleiding In september 2009 heeft de raad het zgn. Realisatieplan met bijbehorende Uitvoeringsagenda vastgesteld, voor de invoering van een digitale overheid.

Nadere informatie

Functionaliteitenbeheer

Functionaliteitenbeheer Organisatie Functionaliteit 1 Richtinggevend Sturend Uitvoerend Het gaat hier om het initiëren van en zorgdragen voor de uitwerking en verandering van de gewenste wijzigingen aan de informatievoorziening.

Nadere informatie

19 e gebruikersdag dg DIALOG BOR. 17 november 2010. Ron Bloksma Dzenita Murguzovic NORA & GEMMA. Wat heb ik er aan?

19 e gebruikersdag dg DIALOG BOR. 17 november 2010. Ron Bloksma Dzenita Murguzovic NORA & GEMMA. Wat heb ik er aan? 19 e gebruikersdag dg DIALOG BOR 17 november 2010 Ron Bloksma Dzenita Murguzovic NORA & GEMMA Wat heb ik er aan? 1 NORA Gemma architectuur RSGB Waar gaat dat allemaal over? Doel: Duidelijkheid creëren

Nadere informatie

Telefoonnummer. 6 maart 2015 Krediet Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT)

Telefoonnummer. 6 maart 2015 Krediet Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) Agendapunt MEMO Aan Kopieaan De raad Besluit:: Ingekomen stukken en mededelingen B&W-vergadering d.d.1 0 H~ARl 2015 Vnnr kpnnirqpvinq aangenomen en dit memo ter kennisname aanbieden aan de raad. tjic Van

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Digimelding voor bronhouders BAG

Gebruikershandleiding Digimelding voor bronhouders BAG Gebruikershandleiding Digimelding voor bronhouders BAG Versie 1.0 Datum 11 mei 2015 Status Definitief Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Waarom Terugmelden?... 3 1.2 Gerede Twijfel... 3 1.3 Digimelding voor afnemers...

Nadere informatie

Functieprofiel: Medewerker Gebouw en Techniek Functiecode: 0702

Functieprofiel: Medewerker Gebouw en Techniek Functiecode: 0702 Functieprofiel: Techniek Functiecode: 0702 Doel Uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden, het doen van aanpassingen, alsmede bedienen van installaties/machines, binnen geldende werkprocessen en afspraken

Nadere informatie

Functieprofiel Ondersteuner ICT Functieprofiel titel Functiecode 00

Functieprofiel Ondersteuner ICT Functieprofiel titel Functiecode 00 1 Functieprofiel Ondersteuner ICT Functieprofiel titel Functiecode 00 Doel Registreren en (laten) oplossen van vragen en storingen van ICTgebruikers binnen de richtlijnen van de afdeling, teneinde bij

Nadere informatie

3 e voorgangsrapportage ICT uitvoeringsprogramma Inleiding. 2 Rapportagestructuur. 3 Stand van zaken per thema

3 e voorgangsrapportage ICT uitvoeringsprogramma Inleiding. 2 Rapportagestructuur. 3 Stand van zaken per thema 3 e voorgangsrapportage ICT uitvoeringsprogramma 2014 2018 1 Inleiding In september 2014 heeft de gemeenteraad het Strategisch Informatiebeleid 2014-2018 vastgesteld, inclusief het bijbehorende Uitvoeringsplan

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Goed functioneel beheer noodzaak voor effectievere SPI

Goed functioneel beheer noodzaak voor effectievere SPI getronicspinkroccade.nl Goed functioneel beheer noodzaak voor effectievere SPI Machteld Meijer Zeist, 3 oktober 2006 Inhoud Domeinen en modellen Functioneel beheer en BiSL Rol van BiSL in SPI 1 Goed functioneel

Nadere informatie

Eerste wijziging Beheerregeling gemeentelijke basisregistratie personen Rotterdam 2014

Eerste wijziging Beheerregeling gemeentelijke basisregistratie personen Rotterdam 2014 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Rotterdam. Nr. 56226 9 oktober 2014 Eerste wijziging Beheerregeling gemeentelijke basisregistratie personen Rotterdam 2014 Het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 ALGEMENE BEPALINGEN

Hoofdstuk 1 ALGEMENE BEPALINGEN GBA-Beheerregeling Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek, Gelet op artikel 14 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens; Besluit: vast te stellen de navolgende beheerregeling

Nadere informatie

ENSIA ROL- EN TAAKBESCHRIJVING VAN GEMEENTELIJKE STAKEHOLDERS

ENSIA ROL- EN TAAKBESCHRIJVING VAN GEMEENTELIJKE STAKEHOLDERS ENSIA ROL- EN TAAKBESCHRIJVING VAN GEMEENTELIJKE STAKEHOLDERS Datum 29 juni 2017 Versie 1 Status: Definitief Inhoud 1 Inleiding 3 2 Taken en verantwoordelijkheden van gemeentelijke stakeholders 4 2.1 College

Nadere informatie

I&A Integraal bestuurd

I&A Integraal bestuurd I&A Integraal bestuurd I&A-besturingsmodel samenvatting Datum: 25-04-2014 Versie: 1.0 1 Doelstellingen van het I&A-besturingsmodel De positie van informatievoorziening en automatisering (I&A) de afgelopen

Nadere informatie

Geo informatieplan Koggenland op de kaart

Geo informatieplan Koggenland op de kaart Geo informatieplan 2014-2 7 Koggenland op de kaart Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Toelichting 2013 4 2.1 Kostensoort Diversen 4 2.2 Luchtfoto s 4 2.3 BAG Inspectie 5 2.4 Cyclorama s 5 2.5 I spiegel 6 2.6

Nadere informatie

Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen

Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Rapportnummer: RQA1332200/0002 Datum rapport: 24 maart 2014 Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Deze rapportage vormt de weerslag van de in opdracht van Burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland OVER OOSTZAAN Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland WORMERLAND. GESCAND OP 13 SEP. 2013 Gemeente Oostzaan Datum : Aan: Raadsleden gemeente Oostzaan Uw BSN : - Uw brief van :

Nadere informatie

Administrateur. Context. Doel. Rapporteert aan/ontvangt hiërarchische richtlijnen van: Directeur dienst Afdelingshoofd

Administrateur. Context. Doel. Rapporteert aan/ontvangt hiërarchische richtlijnen van: Directeur dienst Afdelingshoofd Administrateur Doel Realiseren van beheersmatige, adviserende en managementondersteunende administratieve werkzaamheden ten behoeve van de instelling, dan wel onderdelen daarvan, binnen vastgestelde procedures

Nadere informatie

Organisatieverordening g Holland Rijnland Algemeen Bestuur 11 oktober 2017

Organisatieverordening g Holland Rijnland Algemeen Bestuur 11 oktober 2017 Organisatieverordening Holland Rijn land Algemeen Bestuur 11 oktober 2017 Inhoud HOOFDSTUK 1 BEGRIPSBEPALINGEN... 3 Artikel 1 Begrippen... 3 HOOFDSTUK 2 STRUCTUUR AMBTELIJK ORGANISATIE... 3 Artikel 2 De

Nadere informatie

Tussenrapportage project professionaliseren functioneel beheer instellingssystemen September 2011

Tussenrapportage project professionaliseren functioneel beheer instellingssystemen September 2011 Universitair Informatiemanagement Kenmerk: SECR/UIM/11/0914/FS Datum: 14-09-11 Tussenrapportage project professionaliseren functioneel beheer instellingssystemen September 2011 1. Inleiding Begin 2011

Nadere informatie

kwaliteitsinstituut nederlandse gemeenten in opdracht van vereniging van nederlandse gemeenten

kwaliteitsinstituut nederlandse gemeenten in opdracht van vereniging van nederlandse gemeenten Implementatie van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) kwaliteitsinstituut nederlandse gemeenten in opdracht van vereniging van nederlandse gemeenten De Informatiebeveiligingsdienst

Nadere informatie

Gemeentelijke samenwerkingsverbanden en de Basisregistratie Personen

Gemeentelijke samenwerkingsverbanden en de Basisregistratie Personen Informatieblad Gemeentelijke samenwerkingsverbanden en de Basisregistratie Personen Gemeenten werken steeds meer samen, waarbij gemeentelijke (publieke) taken worden op- of overgedragen aan een van de

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : 65537 Datum : 8 juli 2014 Programma : bestuur Blad : 1 van 6 Cluster : Bestuur Portefeuillehouder: dhr. H.C.V. Veldhuijsen

Nadere informatie

Voorbeeldexamen. Business Information Management Foundation. Editie augustus 2011

Voorbeeldexamen. Business Information Management Foundation. Editie augustus 2011 Voorbeeldexamen Business Information Management Foundation Editie augustus 2011 Copyright 2011 EXIN Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen

Nadere informatie

Voorstel onderdeel A Instellen College van Dienstverleningszaken en statutenwijziging

Voorstel onderdeel A Instellen College van Dienstverleningszaken en statutenwijziging Voorstel onderdeel A Instellen College van Dienstverleningszaken en statutenwijziging Gevraagd besluit Van de ALV d.d. 14 juni 2017 wordt in vervolg op de besluitvorming in de BALV van 30 november 2016

Nadere informatie

20 14-35 1. Nieuwegein. Datum 2 oktober 2014 Portefeuillehouder J.A.N. Gadella

20 14-35 1. Nieuwegein. Datum 2 oktober 2014 Portefeuillehouder J.A.N. Gadella 20 14-35 1 Aan De raad van de gemeente Nieuwegein Onderwerp Beantwoording brief ex art. 42 RvO van de fractie VSP dd 23-09-2014 inzake aanleveren bodemgegevens BRO per 1 jan. 2016 (zie 2014-301) Afdeling

Nadere informatie

Inspectierapportage Wet BAG

Inspectierapportage Wet BAG Inspectierapportage Wet BAG Gemeente Menameradiel Datum inspectie : 10 en 11 december 2013 Naam inspectie-instelling : DEKRA Certification b.v. Naam leadauditor : De heer C.J.M. de Grijs CISA Eventuele

Nadere informatie

Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) voor afnemers

Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) voor afnemers Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) voor afnemers Opzet en structuur basisregistraties Een moderne, klantgerichte en goed geïnformeerde overheid moet kunnen beschikken over betrouwbare en hoogwaardige

Nadere informatie

Vragen commissie Bestuur en Middelen over raadsvoorstel kredietaanvraag BGT.

Vragen commissie Bestuur en Middelen over raadsvoorstel kredietaanvraag BGT. Memo Aan De leden van de commissie Bestuur en Middelen Van J.W. van Dongen Doorkiesnummer Datum 4 juli 2014 Afschriften aan Betreft Vragen commissie Bestuur en Middelen over raadsvoorstel kredietaanvraag

Nadere informatie

[functie] De functie die verantwoordelijk is voor het beheren van applicaties. [zaak] Een methode of maatregel om een risico te managen.

[functie] De functie die verantwoordelijk is voor het beheren van applicaties. [zaak] Een methode of maatregel om een risico te managen. Applicatiebeheer het beheren van applicaties. [functie] De functie die verantwoordelijk is voor het beheren van applicaties. Beheer (beheren) Control Onder de activiteit applicatiebeheer valt de ontwikkeling,

Nadere informatie

: : 22 september. : dhr. C.L. Jonkers :

: : 22 september. : dhr. C.L. Jonkers : RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad Datum Forum vergadering Datum Raadsvergadering Portefeuillehouder Verantwoordelijk MT-lid : : 22 september : dhr. C.L. Jonkers : Zaaknummer : 65564 Onderwerp:

Nadere informatie

Generieke I Toets & Advies module functioneel

Generieke I Toets & Advies module functioneel module functioneel Deze template ondersteunt onderzoek door professionals (architecten en adviseurs) naar de mate van genericiteit van functionaliteit van informatiediensten. Het onderzoeksresultaat, de

Nadere informatie

Informatie van nu, beschikbaar in de toekomst. Het Rotterdamse E-depot

Informatie van nu, beschikbaar in de toekomst. Het Rotterdamse E-depot Informatie van nu, beschikbaar in de toekomst Het Rotterdamse E-depot Stand van zaken Het Stadsarchief Rotterdam heeft twee opdrachten: Als informatiebeheerder van Rotterdam, klaarstaan voor de digitale

Nadere informatie

Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Groenalliantie Midden-Holland e.o.;

Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Groenalliantie Midden-Holland e.o.; GROENALLIANTIE MIDDEN-HOLLAND e.o. Instructie voor de secretaris voor de Groenalliantie Midden-Holland e.o. Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Groenalliantie Midden-Holland e.o.; in

Nadere informatie

Op weg met de basisregistratie voertuigen

Op weg met de basisregistratie voertuigen Op weg met de basisregistratie voertuigen 2 Inhoud 1 Waarom deze brochure? 4 2 Het stelsel van basisregistraties 5 3 De RDW en voertuigregistratie 6 4 Aanpassingen aan de kentekenregistratie 7 5 Consequenties

Nadere informatie

Gemeente Den H aag. Den Haag kiest voor standaardisatie Chris Batist, plv. CIO, 20 november 2012

Gemeente Den H aag. Den Haag kiest voor standaardisatie Chris Batist, plv. CIO, 20 november 2012 Den Haag kiest voor standaardisatie Chris Batist, plv. CIO, 20 november 2012 Van eilandautomatisering naar keteninformatisering Periode Jaren negentig (dienstontwikkelingen) Periode Jaren negentig Gemeentelijk

Nadere informatie