Nieuwsbrief Peel februari

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuwsbrief Peel 6.1 13 februari 2015-3 -"

Transcriptie

1 Zoals aangekondigd in de vorige nieuwsbrief van 21 januari 2015 jl. hierbij de nader uitgewerkte en bijgestelde richtlijnen met betrekking tot het factureren van geleverde zorg met betrekking tot de nieuwe WMO taken (begeleiding, beschermd wonen en kort verblijf). Dit naar aanleiding van de eerste ervaringen die we hebben opgedaan in de pilots met de Stichting ORO, De Zorgboog, Savant Zorg en vragen die er gesteld zijn door verschillende zorgaanbieders. In deze nieuwsbrief leest u hier meer over. De nieuwsbrief plus bijlagen wordt ook geplaatst op onder het tabblad aanbesteding (informatie voor aanbieders van Wmo-voorzieningen). Ervaringen pilots Inmiddels hebben we de eerste ervaringen met het iwmo berichtenverkeer opgedaan met de eerder genoemde aanbieders. Het blijkt een weerbarstige problematiek te zijn waarbij we constateren dat de vertaling van de papieren werkelijkheid naar een in de praktijk werkend declaratieproces veel energie vraagt van zowel de zorgaanbieders als de uitvoeringsorganisatie Peel 6.1. Dit heeft o.a. te maken met: - Interpretatie van de verschillende gegevensdefinities in de iwmo standaard (wat vul je b.v. in bij de declaratieperiode als de indicatie afloopt midden in een maand, gebruik van de verwijsindex enz). - Nog niet alle productcodes zijn verwerkt in de WMO verwijsindex Peel 6.1. Uit de 4 e gegevenslevering die eind januari heeft plaatsgevonden is gebleken dat er nog een aantal producten ontbreken in de verwijsindex. - De bedrijfssoftware van zorgaanbieders is nog niet altijd geschikt voor het aanmaken en de levering van de iwmo 303 berichten aan de uitvoeringsorganisatie Peel 6.1 (zie hiervoor ook de groene vink procedure op Vink.html ) - De bedrijfssoftware van de uitvoeringsorganisatie Peel 6.1 is begin februari aangepast aan de iwmo standaard maar vertoont nog opstart problemen. De uitvoeringsorganisatie heeft nog niet voor alle Peelgemeenten toegang tot het Gemeentelijk Gegevens Knooppunt om geautomatiseerd declaratieberichten te kunnen uitwisselen. Verwijsindex De verwijsindex is de basis van waaruit de gegevensuitwisseling van start kan gaan. Op basis van de ervaringen uit de pilots en vragen van zorgaanbieders zijn er nog enkele wijzigingen doorgevoerd in de WMO verwijsindex Peel 6.1 (zie bijlage 2). Met het daadwerkelijk laten opnemen van de productcodes in de landelijke verwijsindex wachten wij nog tot de resultaten van de facturatie over de maand januari bekend zijn. Dat geeft ons de ruimte nog kleine wijzigingen door te voeren als dit noodzakelijk is. Zodra publicatie plaats vindt wordt u geïnformeerd.

2 Nader uitgewerkte en bijgestelde richtlijnen t.a.v. facturering geleverde zorg m.b.t. begeleiding, beschermd wonen en kort verblijf (nieuwe WMO taken) Bij de uitwerking van de richtlijnen is het van belang om onderscheid te maken tussen richtlijnen voor de korte termijn (voor de geleverde zorg over de maand januari) en voor de periode hierna. Het uitgangspunt is, zoals ook is verwoord in het implementatieplan van aanvraag tot factuur voor de nieuwe WMO van 23 december jl., dat we factuur-/declaratieberichten gaan uitwisselen conform de iwmo standaard (iwmo 303) via de landelijke infrastructuur die hiervoor is opgezet (Vecozo voor de zorgaanbieders en Gemeentelijk Gegevens Knooppunt GGK voor de zorgaanbieders). Om tijdige betaling van de facturen over de maand januari te kunnen verzorgen met zo min mogelijke administratieve lasten (voor uitvoeringsorganisatie en zorgaanbieders) hebben we twee opties waarvan u gebruik kunt maken. Hierbij is rekening gehouden met de eerste ervaringen uit de pilots, de bestaande praktijk van factureren m.b.t. huishoudelijke ondersteuning, de mogelijkheden van verschillende zorgaanbieders (klein en groot) en de mogelijkheden op dit moment bij de uitvoeringsorganisatie Peel 6.1. Hieronder staan de opties beschreven. 1. Indienen verzamelfactuur (op papier per post of via mail pdf formaat) die vergezeld gaat van een specificatie op individueel klantniveau in de vorm van een bestand in CSV- /Excel 1 formaat conform iwmo 303 formaat (een gedetailleerde beschrijving van het iwmo 303 formaat is opgenomen in bijlage 3a). Hierbij kunt u gebruik maken van het hierbij horende landelijk gedefinieerde declaratie bericht in Excel formaat (zie bijlage 3b). Desgewenst kunt u ook gebruik maken van de landelijk beschikbaar gestelde WMO/Jeugd berichten convertor 2 2. Indienen verzamelfactuur (op papier per post of via mail pdf formaat) die vergezeld gaat van een specificatie op individueel klantniveau in de vorm van een bestand in CSV-/Excel 3 formaat conform de WMO bulkfactuurstandaard zoals die de afgelopen periode door verschillende aanbieders is gebruikt voor het factureren van huishoudelijke hulp (zie bijlage 4a voor een uitleg hierover). In bijlage 4b is een voorbeeld Excel bestand toegevoegd. U kunt de facturen inclusief de specificaties op individueel cliëntniveau indienen bij Peel 6.1 Zorg en Ondersteuning (de contactgegevens zijn opgenomen onder Contact in deze nieuwsbrief). Uw factuur wordt dan beoordeeld op de algemene factuureisen (zie bijlage 2) en de specificaties op individueel klantniveau (zie bijlage 3a en 4a). Als de factuur geaccepteerd is wordt u hierover per mail in kennis gesteld. Deze acceptatiedatum is vervolgens het startmoment voor de 30-dagen termijn voor betaling van de factuur. Als dit niet het geval is wordt er telefonisch met u contact gezocht om zo snel mogelijk tot een correcte indiening van de factuur te komen en de betaling te kunnen laten plaatsvinden. 1 Voor de aanlevering van bestanden met specificaties op klantniveau zijn er twee mogelijkheden: per (beveiligde) mail (b.v. middels een zip bestand dat beveiligd is met een wachtwoord) of fysiek afgeven van de gegevensdrager (b.v. een usb stick) inclusief de papieren verzamelfactuur in een gesloten envelop bij de receptie van Zorg en Ondersteuning Zandstraat 94 in Helmond Zie voetnoot 1

3 Indien u vragen hebt over het indienen van de factuur kunt u per mail contact opnemen met mevr. Patricia Vos, (financieel adviseur Peel 6.1 uitvoeringsorganisatie ). Wij verzoeken u om bij onderwerp duidelijk aan te geven waar het bericht over gaat (b.v. Facturering nieuwe WMO). Geeft u hierbij aan wie gebeld kan worden en het bijbehorende mailadres en telefoonnummer. Parallel hieraan gaan we verder met de uitvoering van de pilots m.b.t. het geautomatiseerd berichtenverkeer via Vecozo/GGK conform iwmo zodat we begin maart bij de facturering over de maand februari hier gebruik van kunnen gaan maken. De hierboven en in de bijlagen opgenomen richtlijnen m.b.t. facturering worden nog verwerkt in een aangepaste versie van het implementatieplan dat we gaan opnemen in een Handboek Inkoop Wmo en Jeugd. Samenvatting richtlijnen voor facturering nieuwe WMO taken (begeleiding, beschermd wonen en kort verblijf). Er zijn twee opties: 1. Indienen verzamelfactuur (op papier per post of via mail pdf formaat) die vergezeld gaat van een specificatie op individueel klantniveau in de vorm van een bestand in CSV-/Excel formaat conform iwmo 303 formaat (zie bijlage 3a en 3b). 2. Indienen verzamelfactuur (op papier per post of via mail pdf formaat) die vergezeld gaat van een specificatie op individueel klantniveau in de vorm van een bestand in CSV-/Excel formaat conform de WMO bulkfactuurstandaard (zie bijlage 4a en 4b). Vragen over de wijze van factureren kunt u via mail stellen en zullen zo spoedig mogelijk worden beantwoord. Mocht de ingediende factuur niet juist zijn zal er persoonlijk contact met u worden opgenomen (telefonisch) om te bespreken wat er aangepast moet worden. Een en ander om er voor te zorgen dat de facturen zo spoedig mogelijk worden betaald. Contact De complete contactinfo hebben wij volledigheidshalve hieronder opgenomen. Voor het (digitaal) sturen van facturen: Peel 6.1 Zorg en Ondersteuning Postbus AE Helmond Voor vragen m.b.t. facturatie:

4 Bijlage 1, Verwijsindex WMO Peel 6.1 dd Hieronder volgt een korte toelichting op de verwijsindex WMO Peel 6.1. De complete verwijsindex is bijgevoegd in Excel formaat. De verwijsindex bestaat uit de volgende kolommen: - Productcategorie (landelijk vastgesteld) - Productcode - Omschrijving product De verwijsindex WMO Peel 6.1 is zoals is afgesproken in de werkgroep iwmo gericht op de producten/productcategorieën die betrekking hebben op de nieuwe WMO. Met als basis de deelovereenkomsten die hiervoor zijn afgesloten voor begeleiding (individueel en groep), kort verblijf en beschermd wonen. De deelovereenkomsten zijn terug te vinden op de website van Peel6-1 ( Per productcategorie volgt hieronder een korte toelichting: Productcategorie 2 begeleiding 4 : reeks productcodes t.b.v. nieuwe cliënten/herindicaties (zie afspraken die hierover eind 2014 zijn gemaakt aan de fysieke overlegtafel waarbij het aantal productcodes is teruggebracht naar 12, 6 codes voor begeleiding groep en 6 codes voor begeleiding individueel) en 900 reeks productcodes t.b.v. de overgangscliënten. In de kolom productomschrijving is opgenomen de oude prestatiecodes (NZA code) en de bijbehorende omschrijving. Productcategorie 3 Persoonlijke verzorging (gelden alleen voor overgangscliënten, voor nieuwe cliënten zit dit verdisconteerd in de nieuwe afspraken m.b.t. de begeleiding). In de kolom productomschrijving is opgenomen de oude prestatiecodes (NZA code) en de bijbehorende omschrijving. Productcategorie 4 5 Kort Verblijf (gelden voor overgang cliënten en voor nieuwe cliënten/herindicaties). In de kolom productomschrijving is opgenomen de beschrijving zoals die is opgenomen in de deelovereenkomst Maatwerkvoorziening Kortdurend Verblijf (Z996 Verblijfscomponent kortdurend verblijf). Het betreft slechts een productcode (951). Productcategorie 15 beschermd wonen: reeks productcodes t.b.v. nieuwe cliënten/herindicaties reeks - productcodes t.b.v. overgangscliënten In de kolom productomschrijving is opgenomen de oude prestatiecodes (NZA code en ZZP code) en de bijbehorende omschrijving. Ten opzichte van de eerder verstuurde verwijsindex (zie de nieuwsbrief van 21 januari 2015) zijn enkele aanpassingen doorgevoerd. In het bijgaande Excel bestand zijn deze geel gemarkeerd. 4 Ten aanzien van de productcodes m.b.t. begeleiding groep is door de Uitvoeringsorganisatie Peel 6.1 er voor gekozen om deze te koppelen aan productcategorie 2 begeleiding. 5 Ten aanzien van de productcode (951 omschrijving Z996 verblijfscomponent kortdurend verblijf) is door de Uitvoeringsorganisatie Peel 6.1 er voor gekozen om deze te koppelen aan de productcategorie 2 begeleiding.

5 Bijlage 2, Algemene factuurvereisten belastingdienst 1. Volledige naam leverancier en afnemer 2. Juridische naam. De handelsnaam mag ook, als die in combinatie met het adres en woonplaats bij de Kamer van Koophandel is geregistreerd. Bij fiscale eenheden is het gebruikelijk dat de naam van het onderdeel dat de prestatie levert op de factuur staat. 3. Volledige adres leverancier en afnemer; vermeld het adres waar de onderneming feitelijk is gevestigd. Vermelding van alleen een postbusnummer is niet voldoende. 4. Btw-nummer 5. Bij fiscale eenheden is dat het btw-nummer van het onderdeel dat de prestatie levert. 6. KvK-nummer 7. De datum waarop de factuur is uitgereikt 8. Een uniek volgnummer 9. Een omschrijving van de goederen of diensten die zijn geleverd 10. Het aantal geleverde goederen of diensten 11. De datum waarop de goederen of diensten zijn geleverd, of de datum van een vooruitbetaling 12. Het bedrag dat in rekening wordt gebracht, exclusief btw 13. Worden prestaties met verschillende btw-tarieven geleverd? Vermeld dan de aparte bedragen. Neem daarnaast de eenheidsprijs op, als dit van toepassing is. 14. Het btw-tarief 15. Het btw-bedrag Daarnaast moet de factuur voldoen aan het gestelde onder Wijze van administreren, verantwoorden, bekostigen, declareren in de overeenkomsten m.b.t. begeleiding, beschermd wonen en kortdurend verblijf.

6 Bijlage 3a en 3b, Invulinstructie WMO 303 bericht (plus structuur in Excel formaat) Het bericht WMO303 is het declaratiebericht uit de iwmo-standaard dat wordt gebruikt om producten binnen de Wmo declareren. De Exceldefinitie van dit declaratiebericht bestaat uit een aantal tabbladen die u nodig heeft voor het vullen van het bericht. Deze invulinstructie legt uit hoe u de beschikbare velden kunt vullen. De velden die in elk geval gevuld moeten worden zijn geel gekleurd. Bij de overige velden moet de zorgaanbieder zelf beoordelen of deze van toepassing zijn en gevuld moeten worden. 1.1 Tabblad Algemene gegevens WMO303 Het tabblad Algemene gegevens vult u met de gegevens die nodig zijn voor het voorlooprecord en de identificatie van het bericht. De gegevens vult u in kolom B. Kolom A geeft aan waarmee u kolom B vult. Aan de cijfers en letters ziet u het aantal karakters dat nodig is voor juiste vulling. Hieronder ziet u een voorbeeld van het tabblad Algemene gegevens WMO303. Figuur 1 Tabblad "Algemene Gegevens" voor WMO303 Velden waar een datum ingevuld dient te worden vult u volgens het formaat EEJJMMDD, EEJJ = bepaling van jaartal, MM = de bepaling van maand en DD = bepaling van dag. Bijvoorbeeld is de datum 18 november Velden waar dit formaat geldt, staan aangeven met Formaat: EEJJMMDD. Bij elk veld staat ook aangegeven uit hoeveel posities het veld maximaal kan bestaan. Ook wordt aangeven welke velden verplicht zijn om te vullen om tot een juist declaratiebericht te komen.

7 1.1.1 Veld: Soort bericht In dit veld geeft u aan of dit bericht een productie of testgeval is. Test-berichten dienen door de ontvangen niet verwerkt te worden. P = productie T = test Standaard staat hier de P ingevuld, alleen in specifieke testgevallen gebruikt u test. Voor daadwerkelijke facturen vullen de zorgaanbieders hier een P in Veld: Gemeentecode Lengte: 4 In dit veld vult u de viercijferige gemeentecode van de gemeente waar de declaratie naar wordt gestuurd Veld: Code servicebureau Vul in dit veld de identificerende AGB-code van een servicebureau. Een servicebureau is een dienstverlenende organisatie (eenheid), die een (elektronische) schakel vormt tussen zorgverleners (vrijgevestigde beroepsbeoefenaren en zorginstellingen) en zorgverzekeraars. De code bestaat uit acht cijfers. Laat dit veld leeg als u geen gebruik maakt van een servicebureau Veld: Zorgverlenerscode Dit veld is niet van toepassing, niet vullen Veld: Praktijkcode Dit veld is niet van toepassing, niet vullen Veld: Code WMO-aanbieder Vul dit veld met de identificerende AGB-code van een WMO-aanbieder, waartoe een individuele zorgverlener behoort Veld: Identificatiecode betaling aan Lengte: 2 U dient minimaal één code voor een servicebureau of WMO-aanbieder in te vullen. In dit veld kiest u vervolgens aan wie de declaratie betaald dient te worden. Hiervoor geldt de volgende codering: 01 = Servicebureau 02 = WMO-aanbieder De zorgaanbieder vult hier altijd 02 in Veld: Begindatum declaratieperiode Formaat: EEJJMMDD

8 Dit veld vult u met de begindatum declaratieperiode. Dit is de eerste dag van een administratieve periode waarop de gegevensuitwisseling betrekking heeft. Dit betreft niet per definitie de begindatum van de eerste behandeling. Vul hier de 1 e dag van de maand in waarop de uitwisseling betrekking heeft (ook al is de begindatum van de eerste behandeling later die maand). Dit is cf. de afspraak die is gemaakt in de werkgroep I- Wmo Veld: Einddatum declaratieperiode Formaat: EEJJMMDD Dit veld vult u met de einddatum declaratieperiode. Dit is de laatste dag van een administratieve periode waarop de gegevensuitwisseling betrekking heeft. Dit betreft niet per definitie de einddatum van de laatste behandeling. Vul hier de laatste dag van de maand in waarop de uitwisseling betrekking heeft (ook al is dit niet gelijk aan de einddatum van de laatste behandeling). Dit is cf. de afspraak die is gemaakt in de werkgroep I- Wmo Veld: Factuurnummer declarant Lengte: 12 Dit veld vult u met de unieke aanduiding van een factuur, toegekend door de opsteller van een factuur. Het veld kunt u vullen met cijfers en letters en mag uit maximaal 12 karakters bestaan. Het factuurnummer dient voor ieder declaratiebestand uniek te zijn. Dit factuurnummer moet corresponderen met het factuurnummer op de verzamelfactuur Veld: Dagtekening factuur Formaat: EEJJMMDD In dit veld vult u de datum van ondertekening van een declaratie door de declarant. Deze moet altijd volledig worden ingevuld met een bestaande datum, die niet in de toekomst ligt Veld: BTW-identificatienummer Lengte: 14 Vullen verplicht: Zie omschrijving In dit veld vult u het identificatienummer voor een zorgverlener in het kader van de omzetbelasting. Het veld mag cijfers en letters bevatten, maar maximaal veertien karakters. Het BTWidentificatienummer is verplicht om te vullen als de zorgverlener BTW-plichtig is Veld: Indicatie D/ C In dit veld geeft u de indicatie aan of de declaratie op basis van het totaalbedrag debet of credit is. De codering is als volgt: D = een bedrag/aantal debet (positief) of. C = credit (negatief) is. Standaard is dit veld met D gevuld.

9 Veld: Type bericht Dit veld geeft aan voor welke type bericht de Exceldefinitie is. Dit veld niet aanpassen. 1.2 Tabblad Gegevensblad WMO303 Op tabblad gegevensblad vult u de declaratieregels specifiek voor een cliënt in Veld: BSN Lengte: 9 U vult dit veld met het negen cijferig Burgerservicenummer van de cliënt Veld: Geboortedatum Formaat: EEJJMMDD U vult dit veld met de geboortedatum van de cliënt Veld: Geslacht U vult dit veld met het geslacht van de cliënt: 1 = man 2 = vrouw Veld: Geboortenaam Lengte: 25 U vult dit veld met de achternaam, zonder het voorvoegsel, van de cliënt ten tijde van de geboorte ook wel eigen naam of meisjesnaam genoemd. Het veld mag maximaal 25 karakters bevatten Veld: Voorvoegsel Lengte: 10 Dit veld vult u als de naam bij veld Geboortenaam een voorvoegsel bevat. Het veld mag maximaal tien karakters bevatten Veld: Naamcode 1 Dit veld altijd vullen met de code Veld: Achternaam partner Lengte: 25 Vullen verplicht: Zie omschrijving Dit veld vult u met de partnernaam van de cliënt. Het veld mag maximaal 25 karakters bevatten. Als u in het veld Naamcode 1 de codering 2 heeft ingevuld dan dient de veld verplicht gevuld te worden Veld: Voorvoegsel partner Lengte: 10 Dit veld vult u met het voorvoegsel betreffende de partnernaam. Het veld mag maximaal tien karakters bevatten.

10 1.2.9 Veld: Voorletters Lengte: 6 In dit veld vult u de voorletters van de cliënt in. De voorletters worden aansluitend zonder punt of spatie ingevuld. Het veld mag met maximaal zes letters gevuld worden Veld: Naamcode 2 Als bij de naamgeving van de cliënt ook de partnernaam wordt opgegeven kunt u dat in dit veld aangeven. De codering is als volgt: 0 = Niet van toepassing / geen partner 2 = Naam echtgenoot of geregistreerd partner of alternatieve naam Veld: Postcode Lengte: 6 De postcode vult u in dit veld. Het veld heeft vier cijfers en daarna twee letters Veld: Huisnummer Lengte: 5 Vullen verplicht: Zie omschrijving Het veld vult u met het huisnummer zonder toevoeging. Het mag maximaal met vijf nummers worden gevuld. Dit veld mag alleen leeg gelaten worden als de cliënt geen officieel huisnummer heeft Veld: Huisnummertoevoeging Lengte: 6 Vullen verplicht: Zie omschrijving De huisnummertoevoeging mag maximaal zes posities lang zijn en is alfanumeriek. Dit veld mag alleen leeg gelaten worden als de cliënt geen officieel huisnummer/huisnummertoevoeging heeft Veld: Indicatie cliënt overleden In dit veld vult u de indicatie of een cliënt is overleden. De standaardwaarde is 2, bij overlijden vult u 1. 1 = Cliënt overleden 2 = Cliënt niet overleden Veld: Beschikkingnummer Lengte: 9 Dit veld vult u met het beschikkingsnummer. Het beschikkingsnummer is een identificerend nummer van een beschikking zoals vastgesteld door de gemeente. Het veld bevat negen cijfers. Als de zorg is toegewezen vóór kan het zijn dat er nog geen beschikkingnummer bekend is. U dient met de betreffende gemeente af te spreken hoe dit veld gevuld wordt. Bij de overgangscliënten kan volstaan worden met een fictief nummer. Voor nieuwe cliënten krijgt u dit nummer bij de opdrachtverstrekking van een individuele voorziening door de uitvoeringsorganisatie Peel 6.1

11 Veld: Productcategorie Het veld productcategorie vult u met twee cijfers. De volgende productcategorieën kunt u ingeven: Code Betekenis 01 Hulp bij het huishouden 02 Begeleiding 03 Persoonlijke verzorging 04 Kortdurend verblijf 05 Woondiensten 06 Overige ondersteuning gericht op het individu of huishouden/gezin 07 Dagbesteding 08 Vervoerdiensten 09 Overige groepsgerichte ondersteuning 10 Overige maatwerk arrangementen 11 Rolstoelen 12 Vervoervoorzieningen 13 Woonvoorzieningen 14 Overige hulpmiddelen 15 Beschermd wonen 16 Opvang 17 Spoedopvang 18 Overige beschermd wonen en opvang Veld: Begindatum product Formaat: EEJJMMDD U vult het veld met de begindatum van het product (binnen deze declaratie), in acht cijfers. De datum is groter dan en mag niet in de toekomst liggen. M.b.t. overgangscliënten start de facturatie de 1 e van de maand (deze cliënt ontvangt immers al zorg). M.b.t. nieuwe cliënten/herindicaties start de facturatie de 1e van de maand volgend op de maand waarin de cliënt voor het eerst zorg ontvangt Veld: Einddatum product Formaat: EEJJMMDD U vult het veld met de einddatum van het product, in acht cijfers. Het betreft de laatste dag, waarop de verzekerde het product ontvangt (binnen deze declaratie). Als het product op één dag plaatsvindt, dan dezelfde datum vullen als bij het veld Begindatum product. De einddatum moet groter zijn dan en kan niet in de toekomst liggen. M.b.t. overgangscliënten is de einddatum van de zorg ook de einddatum van de facturatie. M.b.t. nieuwe cliënten/herindicaties kan de maand waarin de ondersteuning beëindigd wordt nog volledig gefactureerd worden.

12 Veld: Productcode Lengte: 5 Dit veld vult u met de te declareren productcode. De te gebruiken productcodes per gemeente zijn afgesproken binnen het contract tussen de gemeente en aanbieder. Gemeenten kunnen de productcodelijst publiceren via de Verwijsindex Productcodes: Jeugdwet.html Een productcode bestaat altijd uit vijf karakters. Dit mogen zowel cijfers, letters of speciale karakters zijn. De code die hier opgenomen moet worden correspondeert met de code die in de kolom productcode gekoppeld aan categorie in de verwijsindex die is gepubliceerd op de website Peel Veld: Aantal uitgevoerde producten Lengte: 4 U vult dit veld met het aantal verrichte prestaties in de periode tussen de begindatum product en einddatum product. Het aantal uitgevoerde producten heeft een directe relatie met het veld tijdeenheid zorgperiode. Als bij veld code 81 wordt ingevuld dan moet hier standaard 1 ingevuld moet worden Veld: Tijdseenheid zorgperiode Lengte: 2 In dit veld vult u de tweecijferige code van de tijdseenheid passend bij veld: Aantal uitgevoerde producten. Daarbij maakt u gebruik van de volgende tabel: Code Periode 01 Minuut 04 Uur 14 Etmaal (24 uur) 16 Dagdeel (4 uur) Benodigde tijdsduur of tijdsonafhankelijk Deze codering bv. invullen als er sprake is van een 81 tarief/honorering onafhankelijk van de behandelingsduur (budget, enz.). 00 Niet van toepassing De codes 00 en 01 mogen niet gebruikt worden.

13 Veld: Declaratiebedrag U vult dit veld met het te declareren bedrag in maximaal acht cijfers. Het bedrag geeft u aan in centen ofwel in 1/100 van het bedrag. Bijvoorbeeld = achtduizend eurocent. Dit is 80 Euro. Dit is het declaratiebedrag dat de zorgverlener daadwerkelijk in rekening brengt bij de ontvanger van deze declaratie. Hier wordt dus het totaalbedrag opgenomen (aantal eenheden * prijs per eenheid) en niet de prijs per eenheid Veld: Debet credit In dit veld geeft u aan of de declaratie betreffende het veld: Declaratiebedrag debet of credit is. De codering is als volgt: D = debet, het is een debet declaratie C = credit, het is een credit declaratie Veld: Referentienummer credit Lengte: 20 Dit veld vult u verplicht als er sprake is van een creditpost. Hier wordt dan het nummer van de voorgaande debetpost ingevuld. Het veld is alfanumeriek en heeft maximaal twintig karakters. Dit nummer dient u bij de betreffende gemeente op te vragen. Bij het nummer van de voorgaande debetpost wordt het factuurnummer van de te corrigeren debet factuur opgenomen. Heeft u vragen? Uw vragen over het werken met deze Exceldefinitie kunt u stellen aan het Beheerteam istandaarden van Zorginstituut Nederland via

14 Bijlage 4a en 4b, Invulinstructie WMO bulkfactuur standaard (plus structuur in Excel formaat) Het digitaal aanleveren van de zgn. bulkfacturen vereist dat deze gegevens op een gestructureerde wijze worden aangeleverd. Het bestand is een tekstfile (CSV - comma separated value -; kolommen worden gescheiden door een scheidingsteken, een puntkomma) en bestaat uit drie verschillende recordsoorten: een voorlooprecord, één of meer detailrecords en een sluitrecord. De bestandstructuur wordt zowel gebruikt voor de factuur van de zorgaanbieder als voor de verantwoording vanuit de gemeente naar de zorgaanbieder (retourbestand). Aan het einde van de verwerkingscyclus binnen de gemeente wordt het oorspronkelijke factuurbestand geretourneerd, waarbij het detailrecord is aangevuld met een code die aangeeft of de detailregel is verwerkt en tevens wordt het bedrag vermeld dat daadwerkelijk betaalbaar gesteld wordt door de gemeente. Voorbeeld van een bestand: 1. Bestandsnaam De bestandsnaam begint altijd met fact gevolgd door: - WZA code van de leverancier (in dit geval ). Als u niet beschikt over een WZA-code, dan vult u hier de laatste 6 posities van uw AGB-code in. - Gemeentecode (in dit geval 0722). - Factuurnummer van 15 karakters (in dit geval rolstoel ). Dit nummer moet corresponderen met het factuurnummer op de verzamelfactuur. Als dit factuurnummer minder dan 15 posities heeft, dan moet gebruik gemaakt worden van voorloopnullen. Het is een csv-bestand. 2.Voorlooprecord 3.Detailrecord 4.Sluitrecord Let op: totaal factuurbedrag incl. BTW (som debet-credit) In Excel ziet het er op de volgende manier uit: 2. Voorlooprecord Het voorlooprecord bestaat uit de volgende gegevens.

15 KOLOM A B C D E F OMSCHRIJVING Vaste waarde invullen: V WZA code van de aanbieder (6 posities). Als u niet beschikt over een WZA-code, dan vult u hier de laatste 6 posities van uw AGB-code in. Gemeentecode. Vaste waarde invullen: F Periode waarop de declaratie betrekking heeft. JJJJMM of JJJJPP. Het factuurnummer moet uit 15 posities bestaan. Dit nummer moet corresponderen met het factuurnummer op de verzamelfactuur. Als dit factuurnummer minder dan 15 posities heeft, dan moet gebruik gemaakt worden van voorloopnullen. 3. Detailrecord Het detailrecord bestaat uit de volgende gegevens: KOLOM OMSCHRIJVING A Vaste waarde invullen: D. B Volgorde van het aantal klanten binnen deze nota, doorlopend nummeren vanaf 1. C WZA code van de aanbieder (6 posities). Als u niet beschikt over een WZAcode, dan vult u hier de laatste 6 posities van uw AGB-code in. D Het factuurnummer moet uit 15 posities bestaan. Dit nummer moet corresponderen met het factuurnummer op de verzamelfactuur. Als dit factuurnummer minder dan 15 posities heeft, dan moet gebruik gemaakt worden van voorloopnullen. E P (prolongatie), S (Startfactuur) of E (beëindiging). Wanneer start en beëindiging in dezelfde maand vallen moet hier een S ingegeven worden. F BSN van de klant. G Geboortedatum van de klant. H Begindatum van de periode waarin zorg is geleverd. M.b.t. overgangscliënten start de facturatie de 1e van de maand (deze cliënt ontvangt immers al zorg). M.b.t. nieuwe cliënten/herindicaties start de facturatie de 1e van de maand volgend op de maand waarin de cliënt voor het eerst zorg ontvangt. I Einddatum van de periode waarin zorg is geleverd. M.b.t.

16 J K L M N O P Q en R overgangscliënten is de einddatum van de zorg ook de einddatum van de facturatie. M.b.t. nieuwe cliënten/herindicaties kan de maand waarin de ondersteuning beëindigd wordt nog volledig gefactureerd worden. De hoofdgroep (BG, VB, PV). Hier moeten 2 letters gevuld worden. BG correspondeert met productcategorie 02 (begeleiding) uit de verwijsindex, VB met productcategorie 15 (verblijf) en PV met productcategorie 03 (persoonlijke verzorging). De 3 cijfers uit de kolom productcode uit de verwijsindex. Geef hier het aantal m.b.t. de eenheden geleverde zorg aan. Het totaalbedrag (aantal eenheden * tarief) voor de geleverde voorziening excl. BTW. Het bedrag geeft u aan in centen ofwel in 1/100 van het bedrag. Bijvoorbeeld 8000 = achtduizend eurocent. Dit is 80 Euro. Dit is het declaratiebedrag dat de zorgverlener daadwerkelijk in rekening brengt bij de ontvanger van deze declaratie. Het BTW bedrag in centen. Het totaalbedrag incl. BTW in centen. D= debet factuur C= credit factuur Op deze plek kan de aanbieder nog een kenmerk en toelichting kwijt. 4. Sluitrecord Het sluitrecord bestaat uit de volgende gegevens: KOLOM OMSCHRIJVING A Vaste waarde: S. B WZA code van de aanbieder (6 posities). Als u niet beschikt over een WZA-code, dan vult u hier de laatste 6 posities van uw AGBcode in. C Gemeentecode. D Vaste waarde: F E Periode JJJJMM of JJJJPP. F Het factuurnummer moet uit 15 posities bestaan. Dit nummer moet corresponderen met het factuurnummer op de verzamelfactuur. Als dit factuurnummer minder dan 15 posities heeft, dan moet gebruik gemaakt worden van voorloopnullen. G Aantal detailrecords in bestand (aantal declaratieregels). H Totaalbedrag factuur inclusief BTW (som debet en credit) in centen. I D = debet bedrag, C = credit bedrag. Het sluitrecord is vooral van belang om vast te stellen of het aantal detailrecords correct is.

Invulinstructie Exceldefinitie WMO303

Invulinstructie Exceldefinitie WMO303 Invulinstructie Exceldefinitie WMO303 Het bericht WMO303 is het declaratiebericht uit de iwmo-standaard dat wordt gebruikt om producten binnen de Wmo declareren. De Exceldefinitie van dit declaratiebericht

Nadere informatie

Invulinstructie WMO 303 bericht

Invulinstructie WMO 303 bericht Invulinstructie WMO 303 bericht Het bericht WMO303 is het declaratiebericht uit de iwmo-standaard dat wordt gebruikt om producten binnen de Wmo declareren. De Exceldefinitie van dit declaratiebericht bestaat

Nadere informatie

Invulinstructie Exceldefinitie WMO303

Invulinstructie Exceldefinitie WMO303 Invulinstructie Exceldefinitie WMO303 Invulinstructie bij Berichtenconverter versie 2.x en Exceldefinities WMO303_Versie20- declaratie.xlsx en WMO303_Versie20-factuur.xlsx 1.1 Declaratie of Factuur?...1

Nadere informatie

Veld: Zorgverlenerscode Lengte: 8 Vul in dit veld de identificerende AGB-code van de zorgverlener, indien bekend. De code bestaat uit acht cijfers.

Veld: Zorgverlenerscode Lengte: 8 Vul in dit veld de identificerende AGB-code van de zorgverlener, indien bekend. De code bestaat uit acht cijfers. Invulinstructie Exceldefinitie iwmo303 Het bericht iwmo303 is het declaratiebericht uit de iwmo-standaard dat wordt gebruikt om producten binnen de WMO te declareren. De Excel definitie van dit declaratiebericht

Nadere informatie

Nieuwsbrief Peel 6.1 WMO 27 maart 2015-4 -

Nieuwsbrief Peel 6.1 WMO 27 maart 2015-4 - Deze nieuwsbrief is opgesteld om u als WMO aanbieder te informeren over de laatste ontwikkelingen. In deze nieuwsbrief vindt u een aantal wijzigingen op de richtlijnen met betrekking tot de facturering,

Nadere informatie

Invulinstructie Exceldefinitie JW303

Invulinstructie Exceldefinitie JW303 Invulinstructie Exceldefinitie JW303 Invulinstructie bij Berichtenconverter versie 2.x en Exceldefinities JW303_Versie20- declaratie.xlsx en JW303_Versie20-factuur.xlsx 1.1 Declaratie of Factuur?...1 1.2

Nadere informatie

werkinstructie Declareren via berichtenconverter

werkinstructie Declareren via berichtenconverter werkinstructie Declareren via berichtenconverter Voorwoord: Beste lezer, Deze instructie is bedoelt voor als u geen gebruik maakt van een softwarepakket voor het geautomatiseerd doorzetten van uw declaraties

Nadere informatie

Declaratieformat GEMEENTE EPE. Gemeentelijke Groene Vink

Declaratieformat GEMEENTE EPE. Gemeentelijke Groene Vink Declaratieformat GEMEENTE EPE Gemeentelijke Groene Vink Gegevens gemeente Contactgegevens Naam gemeente Epe Adres Markt 14, Epe E-mailadres gemeente@epe.nl Telefoonnummer 14 0578 Declaratieformat Wmo De

Nadere informatie

INHOUD. Facturatieprotocol. Pagina 2 Berichtenverkeer Pagina 8. Versie: februari 2015

INHOUD. Facturatieprotocol. Pagina 2 Berichtenverkeer Pagina 8. Versie: februari 2015 INHOUD Facturatieprotocol. Pagina 2 Berichtenverkeer Pagina 8 Versie: februari 2015 Facturatieprotocol (februari 2015) Dit facturatieprotocol treedt in werking met ingang van de transitiedatum 1 januari

Nadere informatie

Declaratieformat GEMEENTE ZUTPHEN. Gemeentelijke Groene Vink

Declaratieformat GEMEENTE ZUTPHEN. Gemeentelijke Groene Vink Declaratieformat GEMEENTE ZUTPHEN Gemeentelijke Groene Vink Gegevens gemeente Contactgegevens Naam gemeente Zutphen Adres s Gravenhof 2, Zutphen E-mailadres info@zutphen.nl Telefoonnummer 14 0575 Declaratieformat

Nadere informatie

Declaratieformat GEMEENTE AALTEN. Gemeentelijke Groene Vink

Declaratieformat GEMEENTE AALTEN. Gemeentelijke Groene Vink Declaratieformat GEMEENTE AALTEN Gemeentelijke Groene Vink Gegevens gemeente Contactgegevens Naam gemeente Aalten Adres Markt 7, Aalten E-mailadres gemeente@aalten.nl Telefoonnummer 0543-493333 Declaratieformat

Nadere informatie

Declaratieformat GEMEENTE AMERSFOORT. Gemeentelijke Groene Vink

Declaratieformat GEMEENTE AMERSFOORT. Gemeentelijke Groene Vink Declaratieformat GEMEENTE AMERSFOORT Gemeentelijke Groene Vink Gegevens gemeente Contactgegevens Naam gemeente Amersfoort Adres Stadhuisplein 1, Amersfoort E-mailadres info@amersfoort.nl Telefoonnummer

Nadere informatie

WMO303 Excel formaat

WMO303 Excel formaat versie datum Opmerking Auteur 1.0 29 8 2014 Initieel Berend Kruit 1.1 28 11 2014 Diverse kleine aanpassingen Berend Kruit 1.2 19 12 2014 Kolom beschikkingnummer toegevoegd Berend Kruit WMO303 Excel formaat

Nadere informatie

Wet maatschappelijke ondersteuning

Wet maatschappelijke ondersteuning Wet maatschappelijke ondersteuning Maatwerkvoorziening Ondersteuning Protocol facturatie en berichtenverkeer 1 INHOUD Facturatieprotocol. Pagina 3 Berichtenverkeer Pagina 10 Versie: oktober 2015 2 Facturatieprotocol

Nadere informatie

Declaratieformat GEMEENTE SÚDWEST-FRYSLÂN. Gemeentelijke Groene Vink

Declaratieformat GEMEENTE SÚDWEST-FRYSLÂN. Gemeentelijke Groene Vink Declaratieformat GEMEENTE SÚDWEST-FRYSLÂN Gemeentelijke Groene Vink Gegevens gemeente Contactgegevens Naam gemeente Súdwest-Fryslân Adres Marktstraat 15, Sneek Telefoonnummer 14 0515 Declaratieformat Wmo

Nadere informatie

Instructie opdrachtverlening en factureren Horst aan de Maas

Instructie opdrachtverlening en factureren Horst aan de Maas Instructie opdrachtverlening en factureren Horst aan de Maas Versie 05-03-15 1. Inleiding Deze instructie is bedoeld voor zorgverleners om declaraties in te dienen bij de gemeente Horst aan de Maas. Het

Nadere informatie

Wet maatschappelijke ondersteuning

Wet maatschappelijke ondersteuning Wet maatschappelijke ondersteuning Maatwerkvoorziening Ondersteuning Protocol facturatie en berichtenverkeer 1 INHOUD Facturatieprotocol. Pagina 3 Berichtenverkeer Pagina 7 Versie: 17 mei 2016 2 Protocol

Nadere informatie

Declaratieformat GEMEENTE SCHIERMONNIKOOG. Gemeentelijke Groene Vink

Declaratieformat GEMEENTE SCHIERMONNIKOOG. Gemeentelijke Groene Vink Declaratieformat GEMEENTE SCHIERMONNIKOOG Gemeentelijke Groene Vink Gegevens gemeente Contactgegevens Naam gemeente Schiermonnikoog Adres Nieuwestreek 5 E-mailadres Postbus20@schiermonnikoog.nl Telefoonnummer

Nadere informatie

Declaratieformat GEMEENTE HARLINGEN. Gemeentelijke Groene Vink

Declaratieformat GEMEENTE HARLINGEN. Gemeentelijke Groene Vink Declaratieformat GEMEENTE HARLINGEN Gemeentelijke Groene Vink Gegevens gemeente Contactgegevens Naam gemeente Harlingen Adres Voorstraat 35 E-mailadres gemeentebestuur@harlingen.nl Telefoonnummer 140517

Nadere informatie

Excel declaratie format

Excel declaratie format Inkoopbureau H-10 Excel declaratie format Invulinstructie voor het gebruik van het Excel Declaratie format voor de jeugdzorg Het Inkoopbureau H-10 14-9-2015 Inhoudsopgave Inleiding... 2 Excel declaratie

Nadere informatie

UITVOERINGSORGANISATIE JEUGD. Afspraken berichtenverkeer/gegevensuitwisseling Jeugd Peel 6.1 17 december 2014

UITVOERINGSORGANISATIE JEUGD. Afspraken berichtenverkeer/gegevensuitwisseling Jeugd Peel 6.1 17 december 2014 UITVOERINGSORGANISATIE JEUGD Afspraken berichtenverkeer/gegevensuitwisseling Jeugd Peel 6.1 17 december 2014 Inhoud Jeugd proces en berichtenverkeer: Start Structureel vanaf uiterlijk 1 juli 2015 Gegevensoverdracht

Nadere informatie

Maatwerkvoorziening Huishoudelijke Ondersteuning

Maatwerkvoorziening Huishoudelijke Ondersteuning Wet maatschappelijke ondersteuning Maatwerkvoorziening Huishoudelijke Ondersteuning Protocol facturatie en berichtenverkeer Gemeente Sittard - Geleen versie 21 maart Protocol facturatie- en berichtenverkeer

Nadere informatie

Implementatieplan van aanvraag tot factuur voor de nieuwe WMO

Implementatieplan van aanvraag tot factuur voor de nieuwe WMO Implementatieplan van aanvraag tot factuur voor de nieuwe WMO gegevensuitwisseling gemeenten zorgaanbieders mbt onderdeel begeleiding Werkgroep gegevensuitwisseling iwmo Peel 6.1 23-12-2014 Inleiding Ten

Nadere informatie

Klik voor veel gestelde vragen op het vraagteken in het allereerste scherm. Of kies:

Klik voor veel gestelde vragen op het vraagteken in het allereerste scherm. Of kies: Berichtenapp VNG Open de Berichtenapp via: https://berichtenapp.vng.nl/. Handleiding: zie: https://berichtenapp.vng.nl/handleiding%20berichtenapp.pdf. Deze handleiding staat ook op de site van de VNG,

Nadere informatie

WMO303 FACTSHEET BERICHTENVERKEER REGIO ZAANSTREEK- WATERLAND WMO FACTUUR/DECLARATIE

WMO303 FACTSHEET BERICHTENVERKEER REGIO ZAANSTREEK- WATERLAND WMO FACTUUR/DECLARATIE FACTSHEET BERICHTENVERKEER REGIO ZAANSTREEK- WATERLAND WMO FACTUUR/DECLARATIE WMO303 Inleiding De gemeenten in de regio Zaanstreek-Waterland gaan ervan uit dat gecontracteerde aanbieders van ondersteuning

Nadere informatie

Invulinstructie berichtenverkeer

Invulinstructie berichtenverkeer Invulinstructie berichtenverkeer Invulinstructie excelformat bericht JW301 Het bericht JW301 Zorgopdracht in Excel heeft verschillende velden die ingevuld moeten worden wanneer de gemeente een zorgopdracht

Nadere informatie

Berichtspecificatie - JW305 (Aanvang Jeugdhulp)

Berichtspecificatie - JW305 (Aanvang Jeugdhulp) Berichtspecificatie - JW305 (Aanvang Jeugdhulp) Bericht voor meldingsgegevens aanvang Jeugdhulp. # Record 01 VOORLOOPRECORD 02 CLIENTRECORD 07 PRODUCTRECORD (geleverd) 27 ZORGZWAARTEPAKKETRECORD (geleverd)

Nadere informatie

Handleiding Verwijsindex Productcodes Wmo en Jeugdwet

Handleiding Verwijsindex Productcodes Wmo en Jeugdwet Handleiding Verwijsindex Productcodes Wmo en Jeugdwet De Verwijsindex Productcodes Wmo en Jeugdwet geeft een overzicht van de productcodes die per gemeente worden gebruikt voor de informatie-uitwisseling

Nadere informatie

Tijdelijke procedure voor het indienen van facturen bij de RIGG voor tarief-gefinancierde zorgaanbieders. (versie 1.03 dd 10 maart 2013)

Tijdelijke procedure voor het indienen van facturen bij de RIGG voor tarief-gefinancierde zorgaanbieders. (versie 1.03 dd 10 maart 2013) Tijdelijke procedure voor het indienen van facturen bij de RIGG voor tarief-gefinancierde zorgaanbieders. (versie 1.03 dd 10 maart 2013) Voor het indienen van declaraties voor jeugdhulp wordt gebruik gemaakt

Nadere informatie

Handleiding Verwijsindex Productcodes Wmo en Jeugdwet

Handleiding Verwijsindex Productcodes Wmo en Jeugdwet Handleiding Verwijsindex Productcodes Wmo en Jeugdwet De Verwijsindex Productcodes Wmo en Jeugdwet geeft een overzicht van de productcodes die per gemeente worden gebruikt voor de informatie-uitwisseling

Nadere informatie

Handleiding module Berichtenconverter Wmo en Jeugd bètaversie

Handleiding module Berichtenconverter Wmo en Jeugd bètaversie Handleiding module Berichtenconverter Wmo en Jeugd bètaversie Beheerteam istandaarden Datum 24 december 2014 Versie 0.8 Status Concept Inhoud 1 Introductie 2 2 Installatie 4 3 Het gebruik van de Berichtenconverter

Nadere informatie

Uitvoeringsvarianten van iwmo

Uitvoeringsvarianten van iwmo Uitvoeringsvarianten van iwmo In 2014 is de iwmo-standaard ontwikkeld waarmee gestandaardiseerde elektronische gegevensuitwisseling mogelijk wordt tussen gemeenten en aanbieders in de nieuwe Wmo. Wat iwmo

Nadere informatie

Handleiding module Berichtenconverter Wmo en Jeugdwet

Handleiding module Berichtenconverter Wmo en Jeugdwet Handleiding module Berichtenconverter Wmo en Jeugdwet Beheerteam istandaarden Datum 2 januari 2015 Versie 1.0 Status Definitief Inhoud 1 Introductie 2 2 Installatie 4 3 Het gebruik van de Berichtenconverter

Nadere informatie

Declaratieformat GEMEENTE EEMNES. Gemeentelijke Groene Vink

Declaratieformat GEMEENTE EEMNES. Gemeentelijke Groene Vink Declaratieformat GEMEENTE EEMNES Gemeentelijke Groene Vink Gegevens gemeente Contactgegevens Naam gemeente Eemnes Adres Zuidersingel 1 E-mailadres info@eemnes.nl Telefoonnummer 14 035 De gemeente Eemnes

Nadere informatie

Invulinstructie berichtenverkeer

Invulinstructie berichtenverkeer Invulinstructie berichtenverkeer Invulinstructie Excelformat bericht JW301 Het bericht JW301 in Excel heeft verschillende velden die ingevuld moeten worden wanneer de gemeente een zorgopdracht verstrekt

Nadere informatie

iwmo-release 2.0 Functionele uitwerking

iwmo-release 2.0 Functionele uitwerking iwmo-release 2.0 Functionele uitwerking 1 juli 2015 Functionele uitwerking iwmo-release 2.0 1 / 14 Inhoud 1. Inleiding 2. Uitvoeringsvarianten 2.1. Uitvoeringsvarianten 2.2. Nieuwe uitgangspunten Wmo 2.3.

Nadere informatie

WMO303 Excel formaat

WMO303 Excel formaat WMO303 Excel formaat Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Excel- formaat... 3 2/5 1 Inleiding In Wmo- Ned is een factuurcontrole opgenomen op basis van het landelijke WMO303- bericht. Hiermee is het mogelijk

Nadere informatie

Handleiding Factuurcontrole met een WMO303-bericht

Handleiding Factuurcontrole met een WMO303-bericht Handleiding Factuurcontrole met een WMO303-bericht ZorgNed Automatisering BV Nudepark 91a 6702 DZ Wageningen Tel: 0317-466844 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE 1 Van start... 3 1.1 Inleiding... Fout! Bladwijzer

Nadere informatie

Declaratieformat GEMEENTE KERKRADE. Gemeentelijke Groene Vink

Declaratieformat GEMEENTE KERKRADE. Gemeentelijke Groene Vink Declaratieformat GEMEENTE KERKRADE Gemeentelijke Groene Vink Gegevens gemeente Contactgegevens Naam gemeente Kerkrade Adres Markt 33, Kerkrade E-mailadres gemeentehuis@kerkrade.nl Telefoonnummer 14 045

Nadere informatie

Declaratieprotocol Forensische Zorg Facturatie ZZP's en extramurale parameters

Declaratieprotocol Forensische Zorg Facturatie ZZP's en extramurale parameters Declaratieprotocol Forensische Zorg Facturatie ZZP's en extramurale parameters Versie 1.0 Datum 1 september 2015 Status definitief Colofon Afzendgegevens Contactpersoon Auteurs Directie Forensische Zorg

Nadere informatie

ijw-release 2.0 Functionele uitwerking

ijw-release 2.0 Functionele uitwerking ijw-release 2.0 Functionele uitwerking 4 juni 2015 Functionele uitwerking ijw-release 2.0 1 / 12 Inhoud 1. Inleiding 2. Uitvoeringsvarianten 2.1. Drie uitvoeringsvarianten 2.2. Nieuwe uitgangspunten 2.3.

Nadere informatie

Workshop berichtenverkeer Karin Jentzsch / Harry Doornink / Ronald Noorman. 12-2-2015 workshop berichtenverkeer Samen14 1

Workshop berichtenverkeer Karin Jentzsch / Harry Doornink / Ronald Noorman. 12-2-2015 workshop berichtenverkeer Samen14 1 Workshop berichtenverkeer Karin Jentzsch / Harry Doornink / Ronald Noorman 12-2-2015 workshop berichtenverkeer Samen14 1 Programma van vandaag Welkom Karin Jentzsch Overzicht proces Ronald Noorman Proces

Nadere informatie

Declaratieformat GEMEENTE RAALTE. Gemeentelijke Groene Vink

Declaratieformat GEMEENTE RAALTE. Gemeentelijke Groene Vink Declaratieformat GEMEENTE RAALTE Gemeentelijke Groene Vink Gegevens gemeente Contactgegevens Naam gemeente Raalte Adres Zwolsestraat 16 E-mailadres info@raalte.nl Telefoonnummer 0572-347799 Declaratieformat

Nadere informatie

Handleiding Verwijsindex Productcodes Wmo en Jeugdwet

Handleiding Verwijsindex Productcodes Wmo en Jeugdwet Handleiding Verwijsindex Productcodes Wmo en Jeugdwet De Verwijsindex Productcodes Wmo en Jeugdwet geeft een overzicht van de productcodes die per gemeente worden gebruikt voor de informatie-uitwisseling

Nadere informatie

Handleiding. Zorgregelbestanden

Handleiding. Zorgregelbestanden Handleiding Zorgregelbestanden Inleiding Wij stellen periodiek een zorgregelbestand beschikbaar aan de gemeenten. Met het zorgregelbestand is het voor u mogelijk om de facturen, die ingediend zijn door

Nadere informatie

Handleiding module Berichtenconverter Wmo en Jeugdwet

Handleiding module Berichtenconverter Wmo en Jeugdwet Handleiding module Berichtenconverter Wmo en Jeugdwet Beheerteam istandaarden Datum 13 augustus 2015 Versie 1.1 Status Definitief Inhoud 1 Introductie 3 2 Installatie 5 3 Het gebruik: Berichten aanmaken

Nadere informatie

Handleiding module Berichtenconverter Wmo en Jeugdwet

Handleiding module Berichtenconverter Wmo en Jeugdwet Handleiding module Berichtenconverter Wmo en Jeugdwet Beheerteam istandaarden Datum 14 oktober 2015 Versie 1.2 Status Definitief Inhoud 1 Introductie 3 2 Installatie 5 3 Het gebruik: Berichten aanmaken

Nadere informatie

WMO307 (Wmo-BeeindigingMutatieOndersteuning)

WMO307 (Wmo-BeeindigingMutatieOndersteuning) Berichtspecificatie - WMO307 (Wmo- BeeindigingMutatieOndersteuning) Bericht voor beëindiging en mutatiegegevens Wmo-ondersteuning. # Record 01 VOORLOOPRECORD 02 CLIENTRECORD 06 MUTATIE PRODUCTRECORD 29

Nadere informatie

Werkafspraken berichtenuitwisseling iwmo tussen gemeente en aanbieder

Werkafspraken berichtenuitwisseling iwmo tussen gemeente en aanbieder Werkafspraken berichtenuitwisseling iwmo tussen gemeente en aanbieder Acties voor informatiemanager, applicatiebeheerder, teamleider administratie Dit is een overzicht met de belangrijkste afspraken die

Nadere informatie

Handleiding Jeugd GGZ registratie en facturatie

Handleiding Jeugd GGZ registratie en facturatie Handleiding Jeugd GGZ registratie en facturatie Algemeen - Het programma is in versie 9.0 geschikt gemaakt voor registratie en declaratie in Jeugd GGZ vanaf 1 januari 2015. De registratiebeginselen voor

Nadere informatie

Handleiding facturering 8 gemeenten Achterhoek

Handleiding facturering 8 gemeenten Achterhoek Handleiding facturering 8 gemeenten Achterhoek Op dit moment ontvangen wij facturen van aanbieders voor geleverde Wmo maatwerkvoorzieningen. Omdat de facturen nog niet voldoen aan de gestelde criteria

Nadere informatie

Klantteam StiPP 088-008 40 60 950-«aansluitnr»

Klantteam StiPP 088-008 40 60 950-«aansluitnr» «NAAM_WG» «STRAAT_HUISNR» «postcode» «PLAATS» behandeld door telefoonnummer ons kenmerk Klantteam StiPP 088-008 40 60 950-«aansluitnr» onderwerp Aanpassing PDO bericht Bijlage: specificaties PDO bericht

Nadere informatie

Bijlage 2 Handleiding declareren Ergotherapie 2016/2017

Bijlage 2 Handleiding declareren Ergotherapie 2016/2017 Bijlage 2 Handleiding declareren Ergotherapie 2016/2017 Doel van deze handleiding is een overzicht te geven van alle relevante informatie over het declareren door gecontracteerde ergotherapeuten bij Menzis

Nadere informatie

Uitleg administratieve proces. Beilen 26 oktober 2016

Uitleg administratieve proces. Beilen 26 oktober 2016 Uitleg administratieve proces Beilen 26 oktober 2016 onderwerpen Introductie Berichtenverkeer Productcodes Declareren Aanlevering CAK Uitleg Omkatten Vragen Gegevensuitwisseling Wat moet u regelen Aansluiten

Nadere informatie

Declaratie/factuur Wmo-ondersteuning

Declaratie/factuur Wmo-ondersteuning Externe integratie Declaratie/factuur Wmo-ondersteuning WMO303-WMO304 Versie EI-standaarden: Versiedatum: 2.0 01-07-2015 INVULINSTRUCTIES [INV] Aanwijzingen bij het gebruik van het EI-bericht Uitgave document:

Nadere informatie

Auteurs Emiel Wanningen, Regionaal Ondersteuningsbureau WMO en Jeugdhulp Regio Nijmegen Paul Brederveld, Backoffice Zorg en Inkomen gemeente Nijmegen

Auteurs Emiel Wanningen, Regionaal Ondersteuningsbureau WMO en Jeugdhulp Regio Nijmegen Paul Brederveld, Backoffice Zorg en Inkomen gemeente Nijmegen Auteurs Emiel Wanningen, Regionaal Ondersteuningsbureau WMO en Jeugdhulp Regio Nijmegen Paul Brederveld, Backoffice Zorg en Inkomen gemeente Nijmegen Wijzigingen t.o.v. versie 1.3 - Vragen in FAQ toegevoegd

Nadere informatie

Handleiding down- en uploaden Excel format declareren/nominatieve lijst versie april 2010

Handleiding down- en uploaden Excel format declareren/nominatieve lijst versie april 2010 Handleiding down- en uploaden Excel format declareren/nominatieve lijst versie 3.0 20 april 2010 De NZa heeft bepaald dat u als zorgaanbieder met ingang van 1 januari 2010 de zorg die u levert aan cliënten

Nadere informatie

Handleiding module Berichtenconverter Wmo en Jeugdwet

Handleiding module Berichtenconverter Wmo en Jeugdwet Handleiding module Berichtenconverter Wmo en Jeugdwet Beheerteam istandaarden Datum 22 december 2015 Versie 2.0 Status Definitief Inhoud 1 Introductie 4 2 Installatie 6 3 Het gebruik: Berichten aanmaken

Nadere informatie

Wmo. 27 / 30 maart & 1 april 2015. Presentatie declaratiemodule

Wmo. 27 / 30 maart & 1 april 2015. Presentatie declaratiemodule Wmo 27 / 30 maart & 1 april 2015 Presentatie declaratiemodule Programma 1. Welkomstwoord gemeente en Stipter 2. Toelichting op MO-platform: factuurmodule 3. GGK (ijz berichtenverkeer) / Vecozo 4. CAK aanlevering

Nadere informatie

Declaratie AWBZ-zorg (Excel format)

Declaratie AWBZ-zorg (Excel format) Declaratie AWBZ-zorg (Excel format) Versie EI-standaarden: 1.1, 10-12-2009 INVULINSTRUCTIES [INV] Aanwijzingen bij het gebruik van Declaratie AWBZ-zorg (Excel format) Uitgave document: 1, 10-12-2009 Kenmerk:

Nadere informatie

U hoeft ons dus geen facturen te sturen! Een uitzondering hierop zijn de zorgaanbieders HH die ook al in 2015 leverden aan de gemeenten HS en S.

U hoeft ons dus geen facturen te sturen! Een uitzondering hierop zijn de zorgaanbieders HH die ook al in 2015 leverden aan de gemeenten HS en S. Nieuwsbrief Contractering Wmo maatwerkvoorzieningen HSSM - Nummer 3 maart 2016 Betalingen De gemeenten ontvangen veel vragen over de wijze van betalingen en waar facturen naar toegezonden kunnen worden.

Nadere informatie

Tweede aanvullende TOELICHTING OP HET AANBOD EN DE CONCEPTOVEREENKOMST VOOR HET OVERGANGSREGIME 2015

Tweede aanvullende TOELICHTING OP HET AANBOD EN DE CONCEPTOVEREENKOMST VOOR HET OVERGANGSREGIME 2015 Tweede aanvullende TOELICHTING OP HET AANBOD EN DE CONCEPTOVEREENKOMST VOOR HET OVERGANGSREGIME 2015 Gemeente Leeuwarden, September 2014 Blad 2 I. Inleiding De afgelopen periode zijn enkele vragen gesteld

Nadere informatie

Mutatieoverzicht ijw 2.1. versie 1.1 t.o.v. ijw 2.1 versie 1.0. Inhoudsopgave. Informatiemodel ijw 2.1 versie 1.1.

Mutatieoverzicht ijw 2.1. versie 1.1 t.o.v. ijw 2.1 versie 1.0. Inhoudsopgave. Informatiemodel ijw 2.1 versie 1.1. Mutatieoverzicht ijw 2.1. versie 1.1 t.o.v. ijw 2.1 versie 1.0 19 september 2016 Inhoudsopgave 1 Mutatieoverzicht ijw 2.1 versie 1.1 t.o.v. ijw 2.1 versie 1.0... 2 1.1 Inleiding... 2 2 Gewijzigde bedrijfsregels...

Nadere informatie

Toelichting administratief proces maatwerkvoorziening begeleiding

Toelichting administratief proces maatwerkvoorziening begeleiding Toelichting administratief proces maatwerkvoorziening begeleiding 10 november 2014 Peter Verburg / Thijs Terlouw Contractbeheer SWVO 13-11-2014 SWVO Context Fysieke overlegtafel (13 dienstverleners + gemeente)

Nadere informatie

Handleiding Jeugd GGZ registratie en facturatie

Handleiding Jeugd GGZ registratie en facturatie Handleiding Jeugd GGZ registratie en facturatie Algemeen - Het programma is in versie 9.0 geschikt gemaakt voor registratie en declaratie in Jeugd GGZ vanaf 1 januari 2015. De registratiebeginselen voor

Nadere informatie

Wmo. 27 / 30 maart & 1 april 2015. Presentatie declaratiemodule

Wmo. 27 / 30 maart & 1 april 2015. Presentatie declaratiemodule Wmo 27 / 30 maart & 1 april 2015 Presentatie declaratiemodule Programma 1. Welkomstwoord gemeente en Stipter 2. Toelichting op MO-platform: declaratiemodule 3. GGK (i-wmo berichtenverkeer) / Vecozo 4.

Nadere informatie

Bijlage 1 Handleiding declareren oefentherapie Cesar/Mensendieck 2016/2017

Bijlage 1 Handleiding declareren oefentherapie Cesar/Mensendieck 2016/2017 Bijlage 1 Handleiding declareren oefentherapie Cesar/Mensendieck 2016/2017 Doel van deze handleiding is een overzicht te geven van alle relevante informatie over het declareren door gecontracteerde oefentherapeuten

Nadere informatie

Bijlage 2 Handleiding declareren ergotherapie 2015 PM 304 Vrijgevestigd/AWBZ-instellingen

Bijlage 2 Handleiding declareren ergotherapie 2015 PM 304 Vrijgevestigd/AWBZ-instellingen Bijlage 2 Handleiding declareren ergotherapie 2015 PM 304 Vrijgevestigd/AWBZ-instellingen Doel van deze handleiding is een overzicht te geven van alle relevante informatie over het declareren door gecontracteerde

Nadere informatie

Het leveren en declareren van jeugdhulp

Het leveren en declareren van jeugdhulp Het leveren en declareren van jeugdhulp Gecontracteerde aanbieders voor jeugdhulp in de regio s Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek-Waterland hebben twee formele momenten van gegevensuitwisseling met hun

Nadere informatie

Declaratieprotocol Addendum bij overeenkomst 2015 Zorgkantoor Zorgaanbieder AWBZ Juni 2014

Declaratieprotocol Addendum bij overeenkomst 2015 Zorgkantoor Zorgaanbieder AWBZ Juni 2014 Declaratieprotocol Addendum bij overeenkomst 2015 Zorgkantoor Zorgaanbieder AWBZ Juni 2014 Definitieve versie Declaratieprotocol juni 2014 1 Reikwijdte van het document: Alleen declaraties die via de AW319

Nadere informatie

Externe integratie DECLARATIE KRAAMZORG KZ301/KZ302. INVULINSTRUCTIES [INV] Aanwijzingen bij het gebruik van het EI-bericht

Externe integratie DECLARATIE KRAAMZORG KZ301/KZ302. INVULINSTRUCTIES [INV] Aanwijzingen bij het gebruik van het EI-bericht Externe integratie DECLARATIE KRAAMZORG KZ301/KZ302 Versie EI-standaarden: 3.2, 01-05-2007 INVULINSTRUCTIES [INV] Aanwijzingen bij het gebruik van het EI-bericht Uitgave document: 2, 01-07-2011 Kenmerk:

Nadere informatie

Bijlage 1. Handleiding declareren logopedie ZH308. Ziekenhuizen/ZBC

Bijlage 1. Handleiding declareren logopedie ZH308. Ziekenhuizen/ZBC Bijlage 1 Handleiding declareren logopedie ZH308 Ziekenhuizen/ZBC Doel van deze handleiding is een overzicht te geven van alle relevante informatie over het declareren door gecontracteerde ziekenhuizen

Nadere informatie

Overdracht van cliëntgegevens AWBZ naar Wmo

Overdracht van cliëntgegevens AWBZ naar Wmo Overdracht van cliëntgegevens AWBZ naar Wmo 3 april 2014 Martijn Mallie, projectleider Min. VWS Inleiding 1 januari 2015 AWBZ naar WMO Extramurale begeleiding Persoonlijke verzorging (ong. 5%) (alleen

Nadere informatie

SPECIFICATIE AAN TE LEVEREN VARIABELEN

SPECIFICATIE AAN TE LEVEREN VARIABELEN SPECIFICATIE AAN TE LEVEREN VARIABELEN T.B.V. VALIDATIE MODULE 2.1 CHS Solutions for Control Information B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets van deze uitgave mag worden gekopieerd, vermenigvuldigd, opgeslagen

Nadere informatie

Zorgtoewijzing en factuurcontrole met Wmo-Ned

Zorgtoewijzing en factuurcontrole met Wmo-Ned Zorgtoewijzing en factuurcontrole met Wmo-Ned Handleiding voor zorgaanbieders De MO-zaak Postbus 410 8901 BE Leeuwarden Archipelweg 111 8921 TH Leeuwarden 088-10 11 700 fryslan@mozaak.nl Juni 2015 versie

Nadere informatie

Op tabblad "2. Declaraties" van de systeemgegevens kunt u de nota lay-out instellen.

Op tabblad 2. Declaraties van de systeemgegevens kunt u de nota lay-out instellen. Hoofdstuk 1 Inleiding In Intramed is het mogelijk om naast het declareren naar verzekeraars en patiënten, ook te declareren naar bedrijven en instellingen. Er kan op drie manieren gedeclareerd worden naar

Nadere informatie

Algemene voorschriften 2015 Regio Rijk van Nijmegen. Wet maatschappelijke ondersteuning Regio Rijk van Nijmegen. Jeugdhulp Regio Rijk van Nijmegen

Algemene voorschriften 2015 Regio Rijk van Nijmegen. Wet maatschappelijke ondersteuning Regio Rijk van Nijmegen. Jeugdhulp Regio Rijk van Nijmegen Algemene voorschriften 2015 Regio Rijk van Nijmegen Wet maatschappelijke ondersteuning Regio Rijk van Nijmegen Jeugdhulp Regio Rijk van Nijmegen Beschermd wonen Centrum gemeente Nijmegen Versie 28 oktober

Nadere informatie

Declaratie ZZP en extramurale parameters forensische zorg

Declaratie ZZP en extramurale parameters forensische zorg Externe integratie Declaratie ZZP en extramurale parameters forensische zorg FZ303-FZ304 Versie EI-standaarden: Versiedatum: 1.0 1-7-2015 INVULINSTRUCTIES [INV] Aanwijzingen bij het gebruik van het EI-bericht

Nadere informatie

DinZ Web ZVW. Gebruikershandleiding. Release 1.46 Copyright DinZ BV, Nederland

DinZ Web ZVW. Gebruikershandleiding. Release 1.46 Copyright DinZ BV, Nederland DinZ Web ZVW Gebruikershandleiding Release 1.46 Copyright DinZ BV, Nederland Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand,

Nadere informatie

1. Zorg kan alleen gedeclareerd worden bij een beschikking voor Maatwerk begeleiding. De tarieven zijn vast tijdens het jaar 2015.

1. Zorg kan alleen gedeclareerd worden bij een beschikking voor Maatwerk begeleiding. De tarieven zijn vast tijdens het jaar 2015. Tekstvoorstel m.b.t. facturatie, monitoring en verantwoording A Factureren 1. Zorg kan alleen gedeclareerd worden bij een beschikking voor Maatwerk begeleiding. De tarieven zijn vast tijdens het jaar 2015.;

Nadere informatie

Verzoek om Toewijzing. Handleiding Versie 1.0 d.d. 07 okt 2016

Verzoek om Toewijzing. Handleiding Versie 1.0 d.d. 07 okt 2016 Verzoek om Toewijzing Handleiding Versie 1.0 d.d. 07 okt 2016 Inhoud 1 Verzoek om toewijzing... 4 Verzoeken om toewijzing... 4 1.1.1 Werkproces voor de leverancier... 4 1.1.2 Werkproces voor de gemeente...

Nadere informatie

BUDGETPLAN NIEUWE WMO

BUDGETPLAN NIEUWE WMO BUDGETPLAN NIEUWE WMO Voor u ligt het budgetplan nieuwe Wmo. U vult dit budgetplan in als u zelf uw ondersteuning wilt coördineren met een persoonsgebonden budget (pgb). In het budgetplan beschrijft u,

Nadere informatie

Zorgtoewijzing en factuurcontrole met Jeugd-Ned

Zorgtoewijzing en factuurcontrole met Jeugd-Ned Zorgtoewijzing en factuurcontrole met Jeugd-Ned Handleiding voor zorgaanbieders De MO-zaak Postbus 410 8901 BE Leeuwarden Archipelweg 111 8921 TH Leeuwarden 088-10 11 700 fryslan@mozaak.nl April 2015 versie

Nadere informatie

Toelichting productcodetabellen iwmo en ijw. 24 augustus 2015 Online vragenuur

Toelichting productcodetabellen iwmo en ijw. 24 augustus 2015 Online vragenuur Toelichting productcodetabellen iwmo en ijw 24 augustus 2015 Online vragenuur Agenda Waar voor dienen de productcodes? Uitgangspunten Toelichting op productcodetabellen Opbouw van de productcodetabellen

Nadere informatie

Declaratieprotocol Subsidieregelingen Wlz 2015

Declaratieprotocol Subsidieregelingen Wlz 2015 Declaratieprotocol Subsidieregelingen Wlz 2015 Addendum bij overeenkomst 2015 Zorgkantoor-Zorgaanbieder Wlz t.b.v. subsidieregelingen extramurale behandeling/eerstelijnsverblijf op grond van artikel 11.1.5.

Nadere informatie

Algemene vragen U kunt met al uw vragen en het aanleveren van bestanden terecht bij de Servicedesk Dataverkeer Ketenpartners:

Algemene vragen U kunt met al uw vragen en het aanleveren van bestanden terecht bij de Servicedesk Dataverkeer Ketenpartners: Handleiding CORFU Inleiding Het Centraal Administratiekantoor (CAK) is onder andere verantwoordelijk voor het berekenen, vaststellen en innen van de eigen bijdrage voor de Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Melding Nieuwe Cliënt directe verwijzing

Melding Nieuwe Cliënt directe verwijzing Melding Nieuwe Cliënt directe verwijzing Handleiding voor zorgaanbieders De MO-zaak Postbus 410 8901 BE Leeuwarden Archipelweg 111 8921 TH Leeuwarden 088-10 11 700 Backoffice.fryslan@mozaak.nl Februari

Nadere informatie

Bestand aanlevering indicatiegegevens WLZ indiceerbaren geen toegang per

Bestand aanlevering indicatiegegevens WLZ indiceerbaren geen toegang per Bestand aanlevering indicatiegegevens WLZ indiceerbaren geen toegang per 1-7-2017 Inleiding: In 2014 is een bepaalde groep thuiswonende cliënten niet overgegaan van de AWBZ naar de jeugdwet of de WMO.

Nadere informatie

Afspraken over het administratief proces BOV- en Kempengemeenten versie 17-02-2015

Afspraken over het administratief proces BOV- en Kempengemeenten versie 17-02-2015 PROCES OVERGANGSCLIENTEN Totstandkoming, wijziging en beëindiging van opdrachten (vastgelegd in artikel 4) Totstandkoming opdracht. Cliënten waaraan Dienstverlener op grond van de AWBZ op december 04 ondersteuning

Nadere informatie

Handreiking administratieve afspraken jeugdhulp Zeeland, bijlage E van de overeenkomst

Handreiking administratieve afspraken jeugdhulp Zeeland, bijlage E van de overeenkomst Handreiking administratieve afspraken jeugdhulp Zeeland, bijlage E van de overeenkomst Uitgangspunten vooraf: 1. De administratieve afspraken in deze handreiking gelden voor de gecontracteerde jeugdhulpaanbieders

Nadere informatie

Declaratie/factuur Wmo-ondersteuning

Declaratie/factuur Wmo-ondersteuning Externe integratie Declaratie/factuur Wmo-ondersteuning WMO303-WMO304 Invulinstructie [INV] Versie EI-standaard 2.1 Versie datum 1-7-2016 Uitgave document 1 Uitgave datum: 1-7-2016 Kenmerk: WMO303-WMO304v2.1_INVu1

Nadere informatie

Vragenlijst GEMEENTELIJKE GROENE VINK. Gemeentelijke Groene Vink

Vragenlijst GEMEENTELIJKE GROENE VINK. Gemeentelijke Groene Vink Vragenlijst GEMEENTELIJKE GROENE VINK Gemeentelijke Groene Vink Gegevens gemeente 1. Vul hieronder uw gegevens in. We gebruiken uw persoonlijke contactgegevens alleen voor onze eigen administratie. Naam

Nadere informatie

Externe integratie. Declaratie Kraamzorg KZ301. RESTITUTIENOTA Standaard bij het gebruik van de restitutienota en de restnota

Externe integratie. Declaratie Kraamzorg KZ301. RESTITUTIENOTA Standaard bij het gebruik van de restitutienota en de restnota Externe integratie Declaratie Kraamzorg KZ301 Versie EI-standaarden: 3.2, 01-05-2007 RESTITUTIENOTA Standaard bij het gebruik van de restitutienota en de restnota Uitgave document: 1, 27-05-2013 Kenmerk:

Nadere informatie

Toelichting inhoudelijke retourcodes bedrijfs- en controleregels Vektis versie

Toelichting inhoudelijke retourcodes bedrijfs- en controleregels Vektis versie Toelichting inhoudelijke retourcodes bedrijfs- en controleregels Vektis versie 1.3 2012 De inhoud van uw declaratieregel wordt getoetst aan AZR. Dit is het overzicht van de cliëntgegevens, de machtigingen

Nadere informatie

Vragen Producten inkoop 2016

Vragen Producten inkoop 2016 Vragen Producten inkoop 2016 Vraag Antwoord 1 Wie is vanuit de inkoop organisatie Eindhoven contactpersoon voor vragen over het PDC Inhoudelijke vragen specifiek over de Jeugdzorg: contracteringjeugdzorg@eindhoven.nl

Nadere informatie

Versie EI-standaard: 1.0, 01-07-2015. BERICHTSPECIFICATIE [BER] Specificaties bericht, recordlay-out en gegevenselementen

Versie EI-standaard: 1.0, 01-07-2015. BERICHTSPECIFICATIE [BER] Specificaties bericht, recordlay-out en gegevenselementen Externe integratie Declaratie ZZP en extramurale parameters forensische zorg FZ303 Versie EI-standaard: 1.0, 01-07-2015 BERICHTSPECIFICATIE [BER] Specificaties bericht, recordlay-out en gegevenselementen

Nadere informatie

Inleiding. Wijkverpleging 2015. Notitie. Aan. Zorgaanbieders en zorgverzekeraars Project IZA en Zorgverzekeraars Nederland. Auteur

Inleiding. Wijkverpleging 2015. Notitie. Aan. Zorgaanbieders en zorgverzekeraars Project IZA en Zorgverzekeraars Nederland. Auteur Aan Van Auteur Doorkiesnummer Ons kenmerk Zorgaanbieders en zorgverzekeraars Project IZA en Zorgverzekeraars Nederland Lindy Hilgerdenaar, Jeroen Bankers Bl-15-9427 Notitie Datum 12-08-2015 Onderwerp Toelichting

Nadere informatie

FOUTAFHANDELINGEN TIJDENS HET AANLEVEREN VAN BESTANDEN VOOR KNOOPPUNTDIENSTEN WMO EN JW

FOUTAFHANDELINGEN TIJDENS HET AANLEVEREN VAN BESTANDEN VOOR KNOOPPUNTDIENSTEN WMO EN JW FOUTAFHANDELINGEN TIJDENS HET AANLEVEREN VAN BESTANDEN VOOR KNOOPPUNTDIENSTEN WMO EN JW Versie 1.0 Datum November 2015 Auteur Communicatie Inlichtingenbureau 1 Inleiding... 4 Aanlevermethoden bestanden...

Nadere informatie