Pedagogisch Beleid Tussenschoolse Opvang

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Pedagogisch Beleid Tussenschoolse Opvang"

Transcriptie

1 Pedagogisch Beleid Tussenschoolse Opvang Surplus Kinderopvang Juli Versie 6 1

2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Woord vooraf Pedagogisch beleid Doelstelling Tussenschoolse opvang Pedagogische visie Pedagogische uitgangspunten Kinderen en de groep Groepsgrootte en groepsopbouw Individueel belang en groepsgevoel Ontwikkeling en signalering Sociale relaties Pesten Regels Spelen Veiligheid en hygiëne Kinderziektes Activiteiten Gezamenlijke activiteiten Kinderinspraak De 8+er Vrijwilligers Pedagogische houding Kwaliteiten Ouders en informatie-uitwisseling Informatie-uitwisseling Versie 6 2

3 Woord vooraf Voor u ligt het pedagogisch beleid van de tussenschoolse opvang (TSO) van Surplus Kinderopvang. Naast een huishoudelijk reglement en een informatieboekje met huisregels per school, is voor de TSO ook een pedagogisch beleid opgesteld waarin Surplus Kinderopvang toelicht welke visie zij heeft op tussenschoolse opvang. TSO valt niet onder de Wet Kinderopvang. Wij streven er echter naar met onze beroepskrachten en vrijwilligers ook in de TSO een professioneel pedagogisch klimaat te creëren. Dit doen we door te zorgen voor situaties waarin kinderen zich veilig voelen, vertrouwen hebben in hun eigen kunnen en voor zichzelf opkomen. Wij hebben de taak om voor die veiligheid en dat vertrouwen te zorgen. De manier waarop Surplus Kinderopvang dat wil doen, staat beschreven in het pedagogisch beleid. Het is geschreven voor iedereen die betrokken is bij de tussenschoolse opvang: Ouders / verzorgers en scholen Het beleid zal hen een beeld geven van de opvang die de TSO biedt. Een pedagogisch beleid is ook een middel om Surplus Kinderopvang te toetsen. Dit verhoogt de kwaliteit van de opvang. Vrijwilligers Een pedagogisch beleid is een richtlijn voor vrijwilligers. Zij weten wat er van hen verwacht wordt. Daarnaast stimuleert het vrijwilligers om bij het dagelijks werk stil te staan. Het is van belang om het pedagogisch beleid regelmatig te toetsen aan de veranderende maatschappij om ons heen, ons af te vragen of de gedachten met betrekking tot inhoudelijke zaken niet veranderd zijn. Het pedagogisch beleid is in onze ogen een flexibel plan dat zich, samen met de kinderopvang, verder ontwikkelt. In dit pedagogisch beleidsplan wordt er gesproken over vrijwilliger en zij omdat we bij de tussenschoolse opvang voornamelijk met vrouwelijke werknemers te maken hebben. We doelen hiermee echter ook op mannelijke overblijfkrachten! Wanneer er in dit beleidsplan over een kind gesproken wordt gebeurt dit in hij vorm. Hiervoor is gekozen in verband met het leesgemak. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van de afkorting TSO wanneer we het hebben over tussenschoolse opvang Versie 6 3

4 1. Pedagogisch beleid Belangrijk in het werken met kinderen is het werken vanuit een inhoudelijke visie, een gezamenlijke kijk op de omgang van en met de kinderen. Deze is te gebruiken als handvat voor de uiteindelijke dagelijkse werkwijze binnen de TSO. Welke visie heeft de TSO ten aanzien van de opvoeding van kinderen, groepsopbouw, een veilige, vertrouwde omgeving en oudercontacten? Deze en andere vragen worden beantwoord in dit pedagogisch beleidsplan. 1.1 Doelstelling Tussenschoolse opvang Tussenschoolse opvang is opvang voor kinderen van 4 tot 13 jaar, die plaatsvindt tijdens de lunchpauze op school. Kinderen worden in de TSO begeleid door vrijwilligers, die ondersteunende cursussen (zoals EHBO, BHV) krijgen aangeboden. Tevens is er dagelijks een beroepskracht aanwezig, die als pedagogisch medewerker werkzaam is in één van onze kindercentra. Zij begeleidt de vrijwilligers bij hun werkzaamheden. Afhankelijk van het aantal kinderen zijn er meer pedagogisch medewerkers aanwezig. De centrale doelstelling van de TSO is kinderen in de leeftijd van 4 tot 13 jaar in hun lunchpauze verantwoorde opvang te bieden. Van de kinderen wordt tijdens de opvang geen prestatie verwacht. 1.2 Pedagogische visie De pedagogische visie van Surplus Kinderopvang is gebaseerd op één kernpunt; kinderen staan centraal. Bij de TSO wordt uitgegaan van de eigenheid van kinderen. Individuele verschillen spelen in de TSO een rol, zeker omdat opvang geboden wordt aan kinderen van verschillende leeftijden. Bij de TSO worden kinderen opgevangen in een groep, het accent ligt dan ook vooral op de ontwikkeling van sociale vaardigheden bij kinderen. Men kan hierbij denken aan het opbouwen en behouden van sociale contacten met anderen, anderen respecteren, elkaar helpen, samen spelen en delen. Opvang vraagt om een relatie tussen degene die de opvang verzorgt en kinderen, maar ook om communicatie en interactie. Het is dus belangrijk dat tussen vrijwilligers en kinderen een goede, warme relatie bestaat waarin kinderen zich veilig en vertrouwd voelen. Het belang van de kinderen gaat altijd voor. 1.3 Pedagogische uitgangspunten De pedagogische visie wordt ondersteund door bepaalde uitgangspunten waarop de opvang wordt gebaseerd. Zo is het mogelijk goede opvang aan te bieden. Door het pedagogisch beleid heen worden deze uitgangspunten verder besproken. 1. Ontspanning en gezelligheid De tussenschoolse opvang is vooral gericht op ontspanning en gezelligheid. Er worden geen prestaties van de kinderen verwacht. De opvang is geen school en leren is niet verplicht. 2. Veiligheid en geborgenheid De vrijwilligers scheppen een sfeer van veiligheid en vertrouwen. Vrijwilligers wegen het belang van het individuele kind steeds af tegen het groepsbelang. Elk kind mag en kan zichzelf zijn. 3. Ontwikkeling en signalering In de TSO is er in beperkte mate aandacht voor de ontwikkeling van kinderen. De vrijwilliger is betrokken bij kinderen en stimuleert het kind bij activiteiten Versie 6 4

5 4. Respect voor elkaar We streven ernaar, iedereen bij de TSO zich geaccepteerd en gerespecteerd te laten voelen. Verschillen tussen kinderen onderling, maar ook tussen vrijwilligers en ouders worden gezien als verrijking. Vrijwilligers hebben een voorbeeldfunctie. We verwachten dat zowel vrijwilligers als kinderen en ouders elkaar met respect behandelen. 2. Kinderen en de groep Tijdens de TSO worden kinderen in een groep opgevangen. Vrijwilligers begeleiden de kinderen en hebben hierbij aandacht voor zowel het individuele kind in de groep, als de groep in zijn geheel. Ze stimuleren de kinderen door het aanbieden van diverse activiteiten en speelgoed. 2.1 Groepsgrootte en groepsopbouw Op een locatie waar veel kinderen gebruik maken van TSO wordt er gewerkt in leeftijdsgroepen; kinderen uit dezelfde klas eten met elkaar samen in een groep. De TSO van Surplus Kinderopvang werkt volgens de landelijke adviezen die gelden voor groepsgrootte en het aantal vrijwilligers. Dat betekent dat we ernaar streven per 15 kinderen een vrijwilliger in te zetten. Kinderen vinden het prettig om tijdens de TSO vertrouwde en bekende gezichten om zich heen te hebben. Om voldoende veiligheid en vertrouwen te waarborgen en de kinderen een prettig verblijf te bieden kiezen we ervoor om klasgenootjes in dezelfde groep te plaatsen. Om deze reden heeft elke groep ook zoveel mogelijk dezelfde vrijwilliger aan tafel staan. 2.2 Individueel belang en groepsgevoel Tijdens de TSO wordt dan wel opvang in groepsvorm geboden, elk kind krijgt ook individuele aandacht. Hoewel die in eerste instantie vooral gericht zal zijn op het eten en drinken, is het ook een taak van vrijwilligers om andere situaties te signaleren. Kinderen die verlegen zijn of moeilijk contact leggen met andere kinderen worden gestimuleerd door bijvoorbeeld samen te spelen. Kinderen staan centraal en mogen zichzelf zijn bij de TSO. Het groepsgevoel vinden wij bij de TSO belangrijk. Er wordt gestreefd naar vertrouwen en acceptatie tussen de kinderen onderling en tussen de vrijwilligers en de kinderen. Respect hebben voor elkaar hoort daar ook bij 2.3 Ontwikkeling en signalering Eén van de uitgangspunten van de TSO is, weliswaar zeer beperkt, ontwikkeling en signalering. Door het pedagogisch beleid heen is terug te lezen op welke manier de TSO aandacht probeert te besteden aan de ontwikkeling van kinderen. Door het aanbieden van diverse doe-activiteiten wordt de motorische ontwikkeling gestimuleerd. En de mogelijkheid tot vrij spelen, samen met anderen, stimuleert kinderen in de sociaal-emotionele ontwikkeling. Soms komt het voor dat kinderen zich anders gedragen tijdens de TSO. Ouders worden dan, indien mogelijk altijd in overleg met de school, door de pedagogisch medewerker en coördinator ingelicht Versie 6 5

6 2.4 Sociale relaties De TSO is een goede gelegenheid voor het stimuleren van de sociale vaardigheden van kinderen, ze zijn immers voortdurend bezig met anderen. Goede onderlinge relaties bevorderen de sfeer en hiermee ook het veiligheidsgevoel van de kinderen in de groep. In alle relaties komen conflicten voor, dus ook bij de relaties die de kinderen aangaan bij de TSO. Er zijn verschillende manieren waarop wij in de TSO omgaan met conflicten. Ons uitgangspunt is respect hebben voor elkaar. Dit geldt voor kinderen onderling, maar ook voor vrijwilligers en ouders onderling. Vrijwilligers hebben een voorbeeldfunctie. Indien mogelijk streven we ernaar kinderen te begeleiden bij het zelf oplossen van een conflict. Toch zal een vrijwilliger wel eens in moeten grijpen. Om de vertrouwensrelatie met kinderen niet aan te tasten en te voorkomen dat kinderen zich onveilig gaat voelen vinden we het belangrijk goed uit te spreken waar het om gaat. Niet de kinderen, maar het gedrag wordt afgekeurd. We vinden dat wij altijd respect voor kinderen en hun eigenheid moeten hebben. 2.5 Pesten Onder pesten wordt bij de TSO het regelmatig, gedurende langere tijd en bewust negatief benaderen van een kind door een ander(e) kind(eren) verstaan. Dit negatieve gedrag leidt tot lichamelijke en/ of psychische schade bij het gepeste kind. Dit is iets anders dan plagen. Plagen is onschuldig, vriendschappelijk vaak, en de plager heeft niet de bedoeling de ander te kwetsen. Hier is de TSO heel duidelijk in: pesten kan absoluut niet. Een kind dat tijdens de TSO gepest wordt voelt zich er niet meer veilig, en het bieden van een veilige omgeving is juist een belangrijk pedagogisch uitgangspunt voor geslaagde opvang. Pesten kan zeer ingrijpende gevolgen hebben voor een kind. Het is in onze ogen dan ook niet iets waar kinderen groot en sterk van worden. Bij de TSO wordt er ook niet van uit gegaan dat het vanzelf wel over gaat, dat een kind het uitlokt of maar van zich af moet bijten. Indien een vrijwilliger en pedagogisch medewerker signalen krijgt van pesten, zullen zij hier in samenspraak met de schoolleiding op reageren. 2.6 Regels Kinderen zijn voortdurend op zoek naar grenzen. Het hoort bij hun ontwikkeling. Wanneer kinderen weten waar de grenzen liggen weten ze waar ze aan toe zijn, en kunnen ze zich bezighouden met andere, leukere zaken zoals spelen. Wanneer de grenzen onduidelijk zijn, hebben de kinderen geen kader waaraan ze steun kunnen ontlenen. Het blijft een uitdaging om te kijken hoe ver ze kunnen gaan. Bepaalde regels zijn nodig, vanuit hygiënisch-, veiligheids- en pedagogisch oogpunt. Ook in de TSO heersen normen en waarden; we gaan netjes met elkaar om, respecteren en accepteren elkaar, houden rekening met elkaar en gaan zorgvuldig om met andermans eigendommen. Huisregels geven vorm aan deze normen en waarden. Ze maken de grenzen voor iedereen duidelijk. Vrijwilligers weten waar ze voor staan en kinderen ontdekken dat zelf door de grenzen af te tasten. 2.7 Spelen Onlosmakelijk verbonden met kinderen is spelen. Ook de tijd die een kind bij de TSO doorbrengt draait om spelen en het materiaal dat daarvoor nodig is. Om te zorgen dat het speelgoed voldoende aansluit bij de behoefte en fantasie van kinderen hebben zij een stem bij de aanschaf van nieuw speelgoed Versie 6 6

7 In de TSO is het gangbaar om na het eten lekker naar buiten te gaan. Niets is lekkerder dan na het eten even te rennen, springen en spelen in de frisse lucht. In principe gaan alle kinderen met de hele groep naar buiten. Natuurlijk is het ook wel eens onmogelijk om buiten te spelen doordat het slecht weer is. Op dat moment kan er in de overblijfruimte gespeeld worden met andere materialen. De vrijwilligers en pedagogisch medewerker hebben aandacht voor het spelmateriaal. Het moet voldoen aan praktische eisen; er moet genoeg van zijn, het is veilig en makkelijk op te ruimen bijvoorbeeld. Maar daarnaast vinden we het ook belangrijk dat het speelgoed in een bepaalde mate ook mogelijkheid biedt tot stimulering van de ontwikkeling; motorisch(tekenmateriaal, sportmateriaal), verstandelijk (puzzels) en sociaalemotioneel(spelletjes). Wanneer kinderen gespeeld hebben ruimen zij dit op. Dit doen ze samen met andere kinderen en de vrijwilligers. 2.8 Veiligheid en hygiëne Voor een gezonde ontwikkeling van kinderen is verstandig omgaan met veiligheid en hygiëne van belang. Te denken valt dan aan veilige en hygiënische ruimtes en speelmateriaal. Dit is een zaak die alle medewerkers van de TSO aangaat. Voor een optimale hygiëne is het gebruik van schoonmaakmiddelen onvermijdelijk. In de TSO worden middelen gebruikt die zo min mogelijk schade opleveren aan het milieu. Het aantal middelen wordt zo beperkt mogelijk gebruikt: de kans op vergissingen en de kans dat middelen elkaar niet kunnen verdragen worden daardoor kleiner. De schoonmaakmiddelen staan in de TSO achter afgesloten deuren, zodat de kinderen er niet bij kunnen. TSO vindt plaats in schoolgebouwen. De school is verantwoordelijk voor de inrichting van het gebouw. Surplus Kinderopvang kan de school hierbij op verzoek adviseren. Voor optimale veiligheid wordt gestreefd naar gebruik van beveiligingsmiddelen voor deuren, kasten en stopcontacten. Tevens wordt er jaarlijks een brandoefening gehouden en is er een ontruimingsplan. Elke TSO-ruimte beschikt over blusapparatuur en een EHBO-koffer. Daarnaast is bij elke TSO minstens één vrijwilliger aanwezig die een EHBO-cursus heeft gevolgd en heeft de pedagogisch medewerker een diploma bedrijfshulpverlening. 2.9 Kinderziektes Waar met kinderen gewerkt wordt, krijg je ook te maken met kinderziektes. We vinden het de verantwoordelijkheid van de ouders ons hierover te informeren. Als tijdens de TSO geconstateerd wordt dat een kind ziek is wordt dit gemeld bij de leerkracht. In overleg met hem wordt gezocht naar de beste oplossing voor het kind. Wij volgen hierbij de richtlijnen van de school en indien mogelijk die van de GGD Versie 6 7

8 3. Activiteiten Eén van de uitgangspunten van de TSO van Surplus Kinderopvang is het zorgen voor gezelligheid en ontspanning tijdens de opvang. De TSO is van en voor kinderen. Om lekker fris aan de tweede helft van de lesdag te beginnen is het gebruikelijk om na het eten met alle kinderen naar buiten te gaan. Kinderen die meer tijd nodig hebben om te eten krijgen de kans om langer binnen te blijven. Kinderen zijn vrij om te kiezen waar ze mee willen spelen, de TSO zorgt er voor dat er genoeg mogelijkheden zijn. Vrijwilligers houden bij het aanbieden van activiteiten rekening met de leeftijdsgroep en het ontwikkelingsniveau. 3.1 Gezamenlijke activiteiten De centrale activiteit gedurende de opvang is lunchen. Tijdens dit gezamenlijke moment wordt er een gezellige sfeer gecreëerd. Het is van belang dat alle kinderen de ruimte krijgen om iets te vertellen. De kinderen die wat stiller zijn worden door de vrijwilligers gestimuleerd. Ook tijdens het buitenspelen worden activiteiten aangeboden en gestimuleerd. Gezamenlijke activiteiten bieden hierbij een aantal voordelen: Kinderen ervaren dat het leuk is om samen iets te doen. Het kan de sfeer in de groep bevorderen. Wanneer er activiteiten aangeboden worden kunnen kinderen zich bezighouden met activiteiten waar zij uit zichzelf niet opkomen of normaal de gelegenheid niet toe hebben. Sommige activiteiten zijn leuker wanneer ze met een hele groep gedaan worden. Gezamenlijk iets doen nodigt uit tot meedoen en nadoen. Kinderen zijn niet verplicht om aan de activiteiten deel te nemen. Een belangrijke taak van vrijwilligers is echter wel om kinderen te motiveren om aan activiteiten mee te doen, zeker wanneer kinderen zelf niet veel ondernemen. 3.2 Kinderinspraak Kinderinspraak staat voor het serieus nemen van de mening en wensen van kinderen. Door gebruik te maken van kinderinspraak wordt het mogelijk beter in te spelen op de belevingswereld van kinderen. Ze leren voor zichzelf op te komen, ervaren dat hun mening ertoe doet. Maar ze leren ook dat niet alles kan en vanzelf gebeurt. Door de kinderen te observeren en met hen te praten maken vrijwilligers en pedagogisch medewerker op aan welk spelmateriaal kinderen behoefte hebben. Maar ook of regels en afspraken nog wel voldoen. 3.3 De 8+er Kinderen van 8 jaar en ouder nemen een iets andere plek in bij de TSO. Hun kijk op de wereld is anders dan die van jongere kinderen. Ze zijn zelfstandiger, kritischer en kunnen beter hun eigen keuze maken. Daarom wordt in de omgang met 8-plussers het woord begeleiden ook meer benadrukt. De vrijwilliger zal een andere pedagogische houding hanteren. Ze brengt respect op voor de 8-plusser, maar dient tegelijkertijd wel de regels en grenzen te handhaven. Bovendien kunnen vrijwilligers ook wat leren van de ideeën die kinderen hebben, met name rond het aanbieden van activiteiten en bepaalde regels. Vaak hebben 8-plussers eigen wensen op dit gebied en door hiervoor open te staan, bijvoorbeeld door de kinderen te laten meepraten over aanschaf van spelmateriaal, kunnen vrijwilligers de opvang aangenamer maken Versie 6 8

9 4. Vrijwilligers In de TSO worden de kinderen opgevangen door vrijwilligers. Elke TSO heeft een vast team, in geval van ziekte of vakantie van een vrijwilliger maakt de TSO gebruik van invalkrachten. De vrijwilligers worden ondersteund door een pedagogisch medewerker, werkzaam in een kindercentrum van Surplus Kinderopvang. Ook dit is een vast gezicht. Bij ziekte of vakantie wordt zij vervangen door een collega. 4.1 Pedagogische houding Om een goed pedagogisch klimaat te kunnen creëren moet de vrijwilliger aan een aantal voorwaarden voldoen. In dit hoofdstuk wordt besproken welke pedagogische houding verwacht wordt van een TSO-vrijwilliger. Dit is de basis waarmee binnen Surplus Kinderopvang in de TSO gewerkt wordt. Er wordt echter wel ruimte gelaten voor de eigenheid van de vrijwilligers. De houding die een vrijwilliger heeft zal deels gebaseerd zijn op haar eigen waarden en normen. Maar ook de regels, normen en waarden van de instelling dienen gehanteerd te worden. De houding zal dus een combinatie van beiden zijn. De vrijwilligers die in de TSO werkzaam zijn, krijgen jaarlijks een pedagogische training aangeboden. Enkelen van hen volgen ook een EHBO-cursus. 4.2 Kwaliteiten De dagelijkse gang van zaken bij de TSO ligt vast. Dit zorgt voor stabiliteit en rust op de groep. Af en toe zal het nodig zijn het ritme onder de loep te nemen en eventueel aan te passen. Belangrijker is het om regelmatig met elkaar op de wijze van pedagogisch handelen te reflecteren. Pedagogisch medewerkers en vrijwilligers spreken met elkaar over hun werkwijze. Dit verhoogt de professionaliteit van de opvang die de TSO biedt. Er wordt in de TSO aandacht besteed aan de relatie tussen vrijwilligers en kinderen en tussen kinderen onderling. Hiermee wordt geprobeerd een klimaat te scheppen waarin de kinderen zich thuis voelen. Tijdens onze TSO geldt dat de relatie tussen de vrijwilliger en kinderen gebaseerd is op wederzijds respect. Er is oog voor de eigenheid van elk kind. Daarom zijn onderstaande punten belangrijke kwaliteiten van een TSO-vrijwilliger. Fysieke aandacht. Even een aai over de bol of een knuffel. Deze vorm van aandacht kan een belangrijke bijdrage leveren aan het creëren van een huiselijke sfeer. Het geeft kinderen een gevoel van geborgenheid, veiligheid en vertrouwen in de vrijwilligers. Aandachtspunten zijn: - Er dient rekening gehouden te worden met de behoeften en leeftijd van een kind. - Alle kinderen hebben recht op fysieke aandacht. Helpen en stimuleren. Hoewel de vrijwilligers kinderen als zelfstandige personen behandelen is het ook nodig ze te helpen. Daarnaast hebben kinderen op weg naar die zelfstandigheid vanzelfsprekend begeleiding en stimulering nodig. Kinderen worden gestimuleerd door de vrijwilliger die hen complimentjes geeft. Luisteren. In de TSO gaat het om het opbouwen van een goede relatie tussen kinderen en vrijwilligers. Vertrouwen staat hierin centraal. Door te luisteren naar kinderen kunnen zij vertellen over wat hen bezighoudt. Het kan gaan over leuke, maar ook minder leuke gebeurtenissen Versie 6 9

10 Doordat kinderen deze dingen aan vrijwilligers vertellen worden zij betrokken bij het leven van de kinderen. Het spreekt voor zich dat hier met respect mee omgegaan moet worden. Met betrekking tot luisteren letten vrijwilligers op de volgende aspecten: - Alle kinderen krijgen de gelegenheid om te vertellen en hebben het gevoel dat er naar hen geluisterd wordt. - Tijdens de TSO leren kinderen te luisteren naar elkaar en worden kinderen er bewust van gemaakt dat wat een ander kind te vertellen heeft ook belangrijk is. - Het kan gebeuren dat de vrijwilliger even niet de gelegenheid heeft om te luisteren. In dit geval laat ze merken dat ze de kinderen gehoord heeft door naar een andere vrijwilliger te verwijzen of aan te geven dat ze straks even kan luisteren. Praten. Luisteren en praten hangen heel nauw met elkaar samen. Door met kinderen te praten over een gebeurtenis laat je ook merken dat je naar hen luistert. Door met kinderen te praten stimuleer je de taalontwikkeling. Dit heeft weer tot gevolg dat ze de gebeurtenissen van de dag beter onder woorden kunnen brengen. Tevens is het van belang dat praten gebruikt wordt bij het uitleggen van regels en het hanteren van conflicten. Door aan kinderen uit te leggen waarom bepaalde regels gesteld zijn leren ze deze regels beter begrijpen en zullen ze zich er eerder aan houden. Bij het oplossen van conflicten is het van belang dat kinderen leren om deze op te lossen door te praten en niet door te vechten. Hanteren van negatief gedrag Vrijwilligers kijken op een positieve manier naar kinderen en proberen positief gedrag zoveel mogelijk te belonen. Hiermee hopen zij kinderen te stimuleren tot positief gedrag. Negatief gedrag wordt in eerste instantie niet bestraft. Een kind moet een tweede kans krijgen. Wanneer een dergelijke situatie zich voordoet wordt duidelijk gemaakt dat het gedrag wordt afgekeurd. Dat bereikt een vrijwilliger door uit te spreken wat ze niet goed vindt aan het gedrag en waarom niet. Kinderen laten ook wel eens negatief gedrag zien om aandacht te vragen. Voor vrijwilligers is het van belang dat ze samen met de pedagogisch medewerker proberen in te schatten waar dat vandaan komt om hier het beste op te reageren. Respect en bejegening zijn ook hier sleutelwoorden. Het is een basishouding van vrijwilligers die zij aan de kinderen over dienen te brengen Versie 6 10

11 5. Ouders en informatie-uitwisseling Omdat de kinderen een zeer korte tijd in de TSO verblijven en alleen tussen schooltijd worden opgevangen is er weinig persoonlijk contact met ouders mogelijk. Ouders brengen en halen hun kinderen immers niet zelf. Met diverse communicatiemiddelen wordt getracht zoveel mogelijk contact met ouders te onderhouden. 5.1 Informatie-uitwisseling Een eerste, belangrijk moment van informatie-uitwisseling vindt plaats wanneer de ouders het inschrijfformulier invullen en inzenden. Wanneer ouders dat wensen is het mogelijk om op school kennis te maken met de vrijwilligers en pedagogisch medewerkers. Tevens kunnen ouders telefonisch of per contact opnemen met de pedagogisch medewerkers met allerlei vragen en opmerkingen betreffende de TSO en hun kinderen. Verder maakt de TSO gebruik van nieuwsbrieven van de school om wetenswaardigheden en nieuwtjes over de TSO te publiceren. Daarnaast bestaat de mogelijkheid ouders middels een informatiebrief vanuit Surplus Kinderopvang te informeren. Tot slot neemt de TSO jaarlijks deel aan de informatieavonden op school Versie 6 11

Stichting Kinderopvang Alkmaar. Protocol Tussenschoolse opvang

Stichting Kinderopvang Alkmaar. Protocol Tussenschoolse opvang Stichting Kinderopvang Alkmaar Protocol Tussenschoolse opvang Inhoudsopgave 1. Algemene informatie 3 Tijden en locatie TSO 3 Locatie TSO 3 Naar de TSO 3 Als uw kind niet komt 3 2. Inschrijven en betalen

Nadere informatie

Voorwoord...3 Doelstelling...4 Pedagogische visie...4 1. veiligheid en geborgenheid...4 2. ontwikkeling en signalering...4 3.

Voorwoord...3 Doelstelling...4 Pedagogische visie...4 1. veiligheid en geborgenheid...4 2. ontwikkeling en signalering...4 3. Pedagogisch beleid BSO DE Theepot November 2010 Voorwoord...3 Doelstelling...4 Pedagogische visie...4 1. veiligheid en geborgenheid...4 2. ontwikkeling en signalering...4 3. zelfvertrouwen en zelfstandigheid...5

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan buitenschoolse opvang het Zwammeke

Pedagogisch beleidsplan buitenschoolse opvang het Zwammeke Pedagogisch beleidsplan buitenschoolse opvang het Zwammeke Inhoud 1. Inleiding 2. Onze visie 3. Doelstellingen 4. Pedagogische uitgangspunten voor het kind 5. Pedagogische uitgangspunten voor de groepsleiding

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Woord vooraf blz. 2

Inhoudsopgave. Woord vooraf blz. 2 Inhoudsopgave Woord vooraf blz. 2 1. Pedagogisch beleid blz. 3 1.1 Doelstelling van de kinderopvang blz. 3 1.2 Pedagogische visie blz. 3 1.3 Pedagogische uitgangspunten blz. 4 2. Het kind en de groep blz.

Nadere informatie

Pedagogisch beleid Kinderopvang Haarlem Spelend Groeien

Pedagogisch beleid Kinderopvang Haarlem Spelend Groeien Pedagogisch beleid Kinderopvang Haarlem Spelend Groeien Inleiding Kinderopvang Haarlem heeft één centraal pedagogisch beleid. Dit is de pedagogische basis van alle kindercentra van Kinderopvang Haarlem.

Nadere informatie

Pedagogisch beleid. buitenschoolse opvang. Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd en/-of verspreid zonder. maatwerk kinderopvang voor elk gezin

Pedagogisch beleid. buitenschoolse opvang. Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd en/-of verspreid zonder. maatwerk kinderopvang voor elk gezin Pedagogisch beleid buitenschoolse opvang maatwerk kinderopvang voor elk gezin Pedagogisch beleidsplan 1.1 Visie 1.2 Missie 1.3 Uitgangspunten 1.4 Pedagogische doelen 1.4.1. Emotionele en lichamelijke veiligheid

Nadere informatie

STICHTING DE BROODTROMMEL. Pedagogisch Beleid Tussenschoolse Opvang

STICHTING DE BROODTROMMEL. Pedagogisch Beleid Tussenschoolse Opvang STICHTING DE BROODTROMMEL Pedagogisch Beleid Tussenschoolse Opvang Inleiding Tijdens de TSO (tussenschoolse opvang) houden wij rekening met het beleid van de basisschool St. Joseph. Om verwarring te voorkomen,

Nadere informatie

Pedagogisch beleid Tussenschoolse opvang

Pedagogisch beleid Tussenschoolse opvang Pedagogisch beleid Tussenschoolse opvang Introductie Introductie Het pedagogisch beleid van de tussenschoolse opvang SKN s Eetclub biedt een kader dat de overblijfkrachten en de coördinatoren tussenschoolse

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan

Pedagogisch beleidsplan Pedagogisch beleidsplan BSO De Boschkidzz Mgr Hopmanshof 2 4744BX Bosschenhoofd Spelen = Leren Pedagogisch beleidsplan BSO De Boschkidzz Mgr. Hopmanshof 2 4744 BX Bosschenhoofd www.hetbosschehart.nl T:

Nadere informatie

Samenvatting pedagogisch beleid Kinderopvang Natuurlijk. Doel Doelstelling Doelgroep

Samenvatting pedagogisch beleid Kinderopvang Natuurlijk. Doel Doelstelling Doelgroep Samenvatting pedagogisch beleid Kinderopvang Natuurlijk. Het pedagogisch beleidsplan is bedoeld als leidraad bij de opvang van de kinderen van Chr. Kinderopvang Natuurlijk. Alle medewerkers van het kinderdagverblijf

Nadere informatie

Hoe kijken wij naar kinderen? Pedagogisch beleid

Hoe kijken wij naar kinderen? Pedagogisch beleid Hoe kijken wij naar kinderen? Pedagogisch beleid Inleiding Wij vinden het belangrijk dat u uw kind met een gerust hart naar één van onze kindercentra brengt. In deze brochure laten wij u zien dat wij

Nadere informatie

Pedagogisch beleid Lunchkids

Pedagogisch beleid Lunchkids Pedagogisch beleid Lunchkids 1 Inleiding Voor u ligt het pedagogisch beleid van Lunchkids onderdeel van De Kinderkoepel. Het pedagogisch beleid geeft aan ouders, scholen, medewerkers en andere betrokkenen

Nadere informatie

Visie (Pedagogisch werkplan)

Visie (Pedagogisch werkplan) Visie (Pedagogisch werkplan) Gastouderopvang De Krummeltjes stelt zich tot doel om een omgeving te bieden waarin kinderen kunnen opgroeien tot zelfstandige en evenwichtige mensen met respect voor anderen

Nadere informatie

Pedagogisch beleid Kinderdagverblijf de Harlekijn

Pedagogisch beleid Kinderdagverblijf de Harlekijn 1 Inhoud Inleiding... 3 Visie Kinderdagverblijf de Harlekijn... 4 Een gevoel van emotionele veiligheid en geborgenheid bieden... 5 Veiligheid en geborgenheid... 5 Persoonlijke competentie... 7 Ieder kind

Nadere informatie

Het Pedagogisch Beleidsplan

Het Pedagogisch Beleidsplan 2015 BSO de Bosplaats M Moura MSvan Wijnen Het Pedagogisch Beleidsplan 1 Inleiding Voor u ligt het pedagogisch beleidsplan van BSO de Bosplaats. Dit pedagogisch beleidsplan is een leidraad van waaruit

Nadere informatie

5 pedagogisch medewerkers

5 pedagogisch medewerkers 5 pedagogisch medewerkers In dit hoofdstuk gaan we in op de pedagogisch medewerker. Zij heeft grote invloed op het welzijn en de ontwikkeling van kinderen in de opvang. Door individuele interactie met

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan. Inleiding. BSO Vrij Spel

Pedagogisch beleidsplan. Inleiding. BSO Vrij Spel Pedagogisch beleidsplan Inleiding U heeft gekozen voor Vrij Spel en mag erop vertrouwen dat wij goed voor uw kind zullen zorgen. Uw kind zal in uw afwezigheid liefdevol en veilig worden opgevangen. Wij

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan. De Avonturiers BSO

Pedagogisch beleidsplan. De Avonturiers BSO Pedagogisch beleidsplan De Avonturiers BSO Goirle, Juli 2005 Herzien Januari 2007 Inhoudsopgave 1. Beschrijving van de organisatie 2. Doel van de organisatie 3. Visie 4. Pedagogische doelstelling 5. Pedagogisch

Nadere informatie

Observeerbare Termen. Pedagogisch basisdoel: Sociale en emotionele veiligheid. Pedagogisch basisdoel: Sociale en emotionele veiligheid 2

Observeerbare Termen. Pedagogisch basisdoel: Sociale en emotionele veiligheid. Pedagogisch basisdoel: Sociale en emotionele veiligheid 2 1 Observeerbare Termen Pedagogisch basisdoel: Sociale en emotionele veiligheid Leeftijdscategorie De kinderen worden opgevangen in een schone en veilige omgeving. 2 4 jaar 1. De leidster instrueert kind

Nadere informatie

Kleine Mensen Grote Wensen. Voor de betere kinderopvang

Kleine Mensen Grote Wensen. Voor de betere kinderopvang Kleine Mensen Grote Wensen Voor de betere kinderopvang Dit boekje laat je kinderopvang zien door de ogen van kinderen. Een praktische gids voor iedereen die nadenkt over de opvang van kinderen van 0 tot

Nadere informatie

Pedagogisch beleid Flexkidz

Pedagogisch beleid Flexkidz Pedagogisch beleid Flexkidz Voor u ligt het verkorte pedagogisch beleidsplan van Flexkidz. Hier beschrijven we in het kort de pedagogische visie en uitgangspunten. In dit pedagogisch beleidsplan beschrijven

Nadere informatie

GEDRAGSPROTOCOL PCB MEESTER LALLEMAN

GEDRAGSPROTOCOL PCB MEESTER LALLEMAN GEDRAGSPROTOCOL PCB MEESTER LALLEMAN Hoe zien wij het graag ALGEMENE AFSPRAKEN 1.1 De school is een veilige school... We willen een school zijn waar kinderen, ouders/verzorgers en leerkrachten zich op

Nadere informatie

Het pedagogisch beleidsplan zorgt ervoor dat vraagouders de gastouder kunnen aanspreken op haar beloften.

Het pedagogisch beleidsplan zorgt ervoor dat vraagouders de gastouder kunnen aanspreken op haar beloften. Pedagogisch beleid Kinderopvang is een kwestie van vertrouwen. Vraagouders vertrouwen de gastouders en het gastouderbureau hun allerliefste bezit toe. Zij moeten de zekerheid hebben dat hun kind ook in

Nadere informatie

Pedagogisch beleid TSO Trias Kinderopvang

Pedagogisch beleid TSO Trias Kinderopvang Pedagogisch beleid TSO Trias Kinderopvang Locatie: Basisschool De Rank Kinderopvang en Buitenschoolse opvang gericht op natuur en bewegen Versie 2, Datum: nov. 2013, Pagina 1 van 8 Inhoud Voorwoord: 3

Nadere informatie

Dubbeldamseweg-Zuid 97, 3314 JC Dordrecht, 078-6139776

Dubbeldamseweg-Zuid 97, 3314 JC Dordrecht, 078-6139776 Versie 20 september 2010 Activiteitenprogramma VVE KDV De Huiskamer BV 1 Verdere professionalisering VVE activiteiten Kinderdagverblijf De Huiskamer is een zelfstandig en onafhankelijk kinderdagverblijf

Nadere informatie

Pedagogisch Beleidsplan. Gastouderbureau

Pedagogisch Beleidsplan. Gastouderbureau Pedagogisch Beleidsplan Gastouderbureau Surplus Kinderopvang Inhoudsopgave Inleiding blz. 2 1. Organisatie Surplus Gastouderopvang 1.1 Doelstelling blz. 2 1.2 Aanbod blz. 2 1.3 Werkwijze blz. 2 1.4 Kwaliteit

Nadere informatie

KLEINE MENSEN GROTE WENSEN

KLEINE MENSEN GROTE WENSEN KLEINE MENSEN GROTE WENSEN Voor de betere kinderopvang DOOR DE OGEN VAN KINDEREN Dit boekje laat je kinderopvang zien door de ogen van kinderen. Een praktische gids voor iedereen die nadenkt over de opvang

Nadere informatie

Pedagogisch beleid. kinderdagverblijf

Pedagogisch beleid. kinderdagverblijf Pedagogisch beleid kinderdagverblijf maatwerk kinderopvang voor elk gezin Voorwoord Dit pedagogisch beleid is met het doel geschreven om duidelijkheid te geven aan de inhoud van een pedagogisch beleidsplan.

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan

Pedagogisch beleidsplan Pedagogisch beleidsplan 1: Inleiding 2: De Visie 3: Doelstelling 4: Uitgangspunten 5: Hygiëne en verzorging 6: Activiteiten 7: communicatie met ouders. 8: Feesten 1 1. Inleiding: Het pedagogische beleidsplan

Nadere informatie

Visie en Missie van de Tussen Schoolse Opvang (TSO): Er wordt tijdens het overblijven gestreefd naar een prettige, vriendelijke en veilige sfeer.

Visie en Missie van de Tussen Schoolse Opvang (TSO): Er wordt tijdens het overblijven gestreefd naar een prettige, vriendelijke en veilige sfeer. Protocol overblijven Overblijftijden en plaatsen Onderbouw : eten van 12.00uur tot 12.30uur, ieder in hun eigen klas daarna gelegenheid tot spel. Bovenbouw : eten van 12.30uur tot 12.50uur, allen in het

Nadere informatie

Pedagogisch Beleid Gastouderopvang

Pedagogisch Beleid Gastouderopvang Pedagogisch Beleid Gastouderopvang Vertrouwen, vakwerk, ervaren Kinderopvang is een kwestie van vertrouwen. Ouders vertrouwen hun kinderen toe aan gastouders zodat zij de mogelijkheid krijgen om zorg en

Nadere informatie

Welschap Kinderopvang Lauraplein 1 1961 GP Heemskerk T 025245464 www.welschapkinderopvang.nl. Pedagogisch Beleid Buitenschoolse opvang

Welschap Kinderopvang Lauraplein 1 1961 GP Heemskerk T 025245464 www.welschapkinderopvang.nl. Pedagogisch Beleid Buitenschoolse opvang Welschap Kinderopvang Lauraplein 1 1961 GP Heemskerk T 025245464 www.welschapkinderopvang.nl Pedagogisch Beleid Buitenschoolse opvang Inhoud Inleiding 1 1. Visie op kinderopvang 2 2. Pedagogische doelen

Nadere informatie

Visie en Praktische uitwerking TSO obs Heuvellaan Opgesteld 2009-2010

Visie en Praktische uitwerking TSO obs Heuvellaan Opgesteld 2009-2010 Openbare basisschool Heuvellaan - Burglaan 44-7314 BM Apeldoorn tel. 055-5790668 - e-mail: heuvellaan@leerplein055.nl website: www.heuvellaan.nl Visie en Praktische uitwerking TSO obs Heuvellaan Opgesteld

Nadere informatie

Mikz kinderopvang. Algemeen Pedagogisch beleid. voor voor kleurrijke ontdekkers. 1. Inleiding. 3. Mikz: een plek voor kleurrijke ontdekkers

Mikz kinderopvang. Algemeen Pedagogisch beleid. voor voor kleurrijke ontdekkers. 1. Inleiding. 3. Mikz: een plek voor kleurrijke ontdekkers Algemeen Pedagogisch beleid Mikz kinderopvang 1. Inleiding 3. Mikz: een plek voor kleurrijke ontdekkers Mikz Kinderopvang stelt hoge eisen aan de manier waarop (pedagogisch) medewerkers en gastouders met

Nadere informatie

Pedagogisch Beleidsplan CKO De Herberg

Pedagogisch Beleidsplan CKO De Herberg Pedagogisch Beleidsplan CKO De Herberg Hoofdstuk 1: Missie, visie en doelstellingen Voorwoord Onze Missie en Identiteit Onze Visie Pedagogische hoofddoelstellingen Een goed pedagogisch klimaat Hoofdstuk

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan

Pedagogisch beleidsplan Pedagogisch beleidsplan Auteur: Ingeborg van der Zanden Bartels Datum: 05 januari 2015 Plaats: Kerkdriel Versie: 0.1 Pedagogisch beleidsplan BSO VillaDriel 12 april 2015 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

Pedagogisch beleid TSO Trias Kinderopvang

Pedagogisch beleid TSO Trias Kinderopvang Pedagogisch beleid TSO Trias Kinderopvang Locatie: Basisschool De Startbaan Kinderopvang en Buitenschoolse opvang gericht op natuur en bewegen Versie 2, Datum: nov. 2013, Pagina 1 van 8 Inhoud Voorwoord:

Nadere informatie

1.1. Het creëren van een veilige en vertrouwde omgeving

1.1. Het creëren van een veilige en vertrouwde omgeving Pedagogisch Beleidsplan 1.1. Het creëren van een veilige en vertrouwde omgeving Een veilige en vertrouwde omgeving is de basis van waaruit een kind zich kan gaan ontwikkelen. Het is dus belangrijk dat

Nadere informatie

Bijlage 7: Pedagogisch beleid van de Tussenschoolse Opvang Surplus

Bijlage 7: Pedagogisch beleid van de Tussenschoolse Opvang Surplus Openbare basisschool De Marske Irisstraat 2 1777 XP Hippolytushoef Tel. 0227 592043 Bijlage 7: Pedagogisch beleid van de Tussenschoolse Opvang Surplus 1. Inleiding Wij vinden het belangrijk dat de TSO

Nadere informatie

Aandacht, affectie, waardering, respect en ondersteuning.

Aandacht, affectie, waardering, respect en ondersteuning. Het Pedagogisch Klimaat Schooljaar 2007 / 2008 Wat is een pedagogisch klimaat? Als we praten over een pedagogisch klimaat binnen Breedwijs Zuid Berghuizen gaat het over de sfeer die de partners willen

Nadere informatie

Pedagogisch Beleid. Nanny Association

Pedagogisch Beleid. Nanny Association Pedagogisch Beleid Nanny Association Rijen, juni 2006 Inhoud Inleiding 1. Nanny Association 2. Profiel nanny 3. Functie- en taakomschrijving 4. Accommodatie en materiaal 5. Ouderbeleid 6. Pedagogische

Nadere informatie

Het kind centraal. Pedagogisch beleidsplan van kinderdagverblijf Small

Het kind centraal. Pedagogisch beleidsplan van kinderdagverblijf Small Het kind centraal Het kind centraal 1 Kinderdagverblijf Small Apeldoornselaan 294-304, 2573 XL Den Haag E info@kinderdagverblijfsmall.nl I www.kinderdagverblijfsmall.nl 2 Het kind centraal 4 Inleiding

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan BSO De Toermalijin het Rooster

Pedagogisch werkplan BSO De Toermalijin het Rooster Pedagogisch werkplan BSO De Toermalijin het Rooster 1. De locatie BSO De Toermalijn het Rooster bevindt zich in de wijk Zuidbroek in Apeldoorn. De locatie heeft 2 basisgroepen waar kinderen in de leeftijd

Nadere informatie

SKS Alles Kids. Ieder kind is uniek. Onze visie. De 5 speerpunten

SKS Alles Kids. Ieder kind is uniek. Onze visie. De 5 speerpunten GEEF ZE DE VIJF! SKS Alles Kids De wereld om ons heen verandert. Ook in de kinderopvang zijn nieuwe ontwikkelingen aan de orde van de dag. SKS Alles Kids biedt al jaren kinderopvang en loopt voorop als

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Pedagogisch beleid kinderdagverblijf

Inhoudsopgave. Pedagogisch beleid kinderdagverblijf Bijlage Pedagogisch beleid kinderdagverblijf Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Beschrijving van de organisatie... 4 Opvangmogelijkheden en openingstijden... 3 Dag opvang... 4 Flexibele opvang... 4 Pedagogische

Nadere informatie

Overblijfprotocol Mariaschool

Overblijfprotocol Mariaschool Overblijfprotocol Mariaschool De wet op het primair onderwijs (WPO) voorziet in de mogelijkheid dat kinderen op school onder toezicht kunnen overblijven. De directie van basisschool Mariaschool heeft voor

Nadere informatie

Babyplan Dreumesplan Peuterplan Bsoplan

Babyplan Dreumesplan Peuterplan Bsoplan Kinderbeleid Kindkracht 0/12 Kaag en Braassem Inleiding Voor u ligt het pedagogisch beleid, genaamd het kinderbeleid van kinderopvangorganisatie Kindkracht 0/12, dat bestaat uit kinderdagverblijfopvang

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan BSO Bussloo

Pedagogisch werkplan BSO Bussloo Pedagogisch werkplan BSO Bussloo 1. De locatie Onze buitenschoolse opvang biedt opvang aan kinderen in de leeftijd van 4 tot 13 jaar. BSO Bussloo is gelegen in het gelijknamige dorp Bussloo(gemeente Voorst).

Nadere informatie

Tussenschoolse opvang. Welkom bij Vlietkinderen. Tussenschoolse opvang

Tussenschoolse opvang. Welkom bij Vlietkinderen. Tussenschoolse opvang Tussenschoolse opvang Welkom bij Vlietkinderen Tussenschoolse opvang 1 Welkom! Het verhaal van Vlietkinderen gaat over veel meer dan alleen opvang. Ons verhaal gaat over ontdekken, ontwikkelen, spelen,

Nadere informatie

bs Den Krommen Hoek Pestprotocol Protocol gewenst gedrag.

bs Den Krommen Hoek Pestprotocol Protocol gewenst gedrag. bs Den Krommen Hoek Pestprotocol Protocol gewenst gedrag. Ontwikkeling. Met dit protocol geven wij aan, hoe wij aankijken tegen pestgedrag en hoe wij er op een positieve manier om gaan. Vanaf augustus

Nadere informatie

A. Kinderparticipatie in beleid door BSO De stal Liemeer

A. Kinderparticipatie in beleid door BSO De stal Liemeer VOORBEELDEN KINDERPARTICIPATIE IN PEDAGOGISCH BELEID. A. Kinderparticipatie in beleid door BSO De stal Liemeer B. B4 Kids te Leiden Handvest Handvest vertaald voor kinderen C. COKD, Dordrecht A. Beleidsplan:

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel gastouder

Beroepscompetentieprofiel gastouder Beroepscompetentieprofiel gastouder Het voorliggende beroepscompetentieprofiel is vastgesteld door de Convenantpartijen op 29 mei 2009. In het kader van de uitvoering van kinderopvang zoals bedoeld in

Nadere informatie

Inspectierapport sport b.s.o. De Regenboog (BSO) Zienlaan 2 1911TR UITGEEST Registratienummer 470667217

Inspectierapport sport b.s.o. De Regenboog (BSO) Zienlaan 2 1911TR UITGEEST Registratienummer 470667217 Inspectierapport sport b.s.o. De Regenboog (BSO) Zienlaan 2 1911TR UITGEEST Registratienummer 470667217 Toezichthouder: GGD Kennemerland In opdracht van gemeente: Uitgeest Datum inspectie: 10-03-2015 Type

Nadere informatie

PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN KOBA

PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN KOBA PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN KOBA versie 4, februari 2010 Inleiding Eén van de kwaliteitseisen in de Wet Kinderopvang is dat een gastouderbureau een pedagogisch beleidsplan heeft. In dit plan staan de uitgangspunten

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan. Kid@home

Pedagogisch beleidsplan. Kid@home Pedagogisch beleidsplan Kid@home Pedagogisch beleidsplan Inhoud: 1. Inleiding 2. Pedagogische visie 3. Verzorging 4. Emotionele veiligheid 5. Persoonlijke competenties 6. Sociale competenties 7. Normen

Nadere informatie

Ouderbeleid van BSO De Bosuil

Ouderbeleid van BSO De Bosuil Ouderbeleid van BSO De Bosuil BSO De Bosuil vindt het belangrijk dat de ouders van de kinderen die in onze opvang zitten actief worden betrokken. Het is belangrijk dat ouders zich op hun gemak voelen,

Nadere informatie

PEDAGOGISCH BELEID. Kinderopvang Unikids 2.0. Definitief v1.2

PEDAGOGISCH BELEID. Kinderopvang Unikids 2.0. Definitief v1.2 PEDAGOGISCH BELEID Definitief v1.2 VERSIEBEHEER Versie Datum Wijziging 1.0 31/08/13 Status definitief 1.1 23/10/13 1.2 12/01/14 Layout aangepast naar Unikids 2.0 stijl. Paragraaf samen brood eten aangepast

Nadere informatie

2 Algemene doelstelling en visie

2 Algemene doelstelling en visie 2 Algemene doelstelling en visie 2.1 Algemene doelstelling De groene kikker heeft als doel huiselijke en persoonlijke kinderopvang te bieden, die optimaal tegemoet komt aan de behoeften van de kinderen.

Nadere informatie

Inspectierapport De Boomhut (BSO) Groenesteinlaan 20b 9722BX GRONINGEN Registratienummer 203338534

Inspectierapport De Boomhut (BSO) Groenesteinlaan 20b 9722BX GRONINGEN Registratienummer 203338534 Inspectierapport De Boomhut (BSO) Groenesteinlaan 20b 9722BX GRONINGEN Registratienummer 203338534 Toezichthouder: GGD Groningen In opdracht van gemeente: Groningen Datum inspectie: 22-10-2015 Type onderzoek:

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan

Pedagogisch beleidsplan Pedagogisch beleidsplan Inhoudsopgave Inleiding... 3 Pedagogische visie... 4 o Mijn doelstelling... 4 Emotionele veiligheid... 4 Persoonlijke competentie... 5 Sociale competentie... 6 Overdracht van normen

Nadere informatie

PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN G.O.B. DE DUIVENTIL. Gastouderbureau De Duiventil

PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN G.O.B. DE DUIVENTIL. Gastouderbureau De Duiventil PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN G.O.B. DE DUIVENTIL INHOUD 1. Inleiding... 3 2. Pedagogische visie van De Duiventil... 4 3. De praktijk: een veilige en vertrouwde opvang... 6 4. Respect en aandacht... 6 5. Stimuleren

Nadere informatie

Anti-pestprotocol. Signalen van pesterijen kunnen o.a. zijn:

Anti-pestprotocol. Signalen van pesterijen kunnen o.a. zijn: Anti-pestprotocol Pesten komt helaas op iedere school voor, ook bij ons. Wij vinden dit ontzettend vervelend, want ieder kind dat gepest wordt is er één teveel. Het is een probleem dat wij onder ogen zien

Nadere informatie

Informatieboekje Tussenschoolse opvang Professor Casimirschool Voorburg

Informatieboekje Tussenschoolse opvang Professor Casimirschool Voorburg Informatieboekje Tussenschoolse opvang Professor Casimirschool Voorburg Inhoudsopgave Bladzijde Inleiding 3 Abonnementen en losse overblijf 4 Wat kunt u van ons verwachten 6 Wat verwachten wij van de kinderen

Nadere informatie

PEDAGOGISCH BELEID BSO

PEDAGOGISCH BELEID BSO PEDAGOGISCH BELEID BSO PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN BUITENSCHOOLSE OPVANG (BSO) INHOUDSOPGAVE INLEIDING 1. HET CREËREN VAN EEN VEILIGE EN VERTROUWDE OMGEVING 2. ZELFSTANDIGHEID EN ZELFVERTROUWEN 3. DE SOCIALE

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan. (Beknopte versie)

Pedagogisch beleidsplan. (Beknopte versie) Pedagogisch beleidsplan (Beknopte versie) Opgesteld door: drs. Alev Ceylan Versie 1.2 1 maart 2012 Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Pedagogische visie op kinderopvang 4 Hoofdstuk 2 De ontwikkeling

Nadere informatie

Informatieboekje Tussenschoolse opvang / overblijven op school

Informatieboekje Tussenschoolse opvang / overblijven op school Informatieboekje Tussenschoolse opvang / overblijven op school O&Ki kindercentrum TSO door O&Ki op school De organisatie van de tussenschoolse opvang (tso) is voor veel basisscholen een probleem. Het vraagt

Nadere informatie

Tussenschoolse opvang

Tussenschoolse opvang SBO DE HAAGSE BEEK Openbare speciale school voor basisonderwijs Tussenschoolse opvang Mei 2007 (versie 2) A. ALGEMEEN Alle leerlingen blijven tussen de middag op school. Tijdens het eten en het buitenspelen

Nadere informatie

Inspectierapport BSO Tjil! d'n Hazennest (BSO) Vermeulenstraat 30 5012HB TILBURG Registratienummer 696663259

Inspectierapport BSO Tjil! d'n Hazennest (BSO) Vermeulenstraat 30 5012HB TILBURG Registratienummer 696663259 Inspectierapport BSO Tjil! d'n Hazennest (BSO) Vermeulenstraat 30 5012HB TILBURG Registratienummer 696663259 Toezichthouder: GGD Hart voor Brabant In opdracht van gemeente: Tilburg Datum inspectie: 25-08-2015

Nadere informatie

Pedagogisch kader Kinderdagverblijf Filios

Pedagogisch kader Kinderdagverblijf Filios Pedagogisch kader Kinderdagverblijf Filios Onderdeel van: Pagina 1 van 5 Inleiding In het pedagogisch kader staan onze uitgangspunten en basisdoelen die ten grondslag liggen aan ons pedagogisch handelen.

Nadere informatie

ISW VAKCOLLEGE HOGE WOERD. Anti-Pestprotocol

ISW VAKCOLLEGE HOGE WOERD. Anti-Pestprotocol ISW VAKCOLLEGE HOGE WOERD Anti-Pestprotocol Pesten Er is sprake van pesten wanneer een of meerdere leerlingen herhaaldelijk en langdurig negatief gedrag richten tegen een andere leerling. Een vereiste

Nadere informatie

De Organisatie. Visie op kinderen en opvoeden

De Organisatie. Visie op kinderen en opvoeden De Organisatie Kinderopvang Bommes verzorgd de dagopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar. We zijn gevestigd aan de Huningaweg in Oostwold en maken onderdeel uit van de Brede school. Het is een groot gebouw

Nadere informatie

Pedagogische visie van Stichting Rijswijkse Kinderopvang. Ontdekkend spelen. Uitdagend werken

Pedagogische visie van Stichting Rijswijkse Kinderopvang. Ontdekkend spelen. Uitdagend werken Pedagogische visie van Stichting Rijswijkse Kinderopvang Ontdekkend spelen Uitdagend werken Onze missie In een veilig, geborgen en positief klimaat willen we kinderen helpen zich te ontwikkelen tot weerbare,

Nadere informatie

Achtergrond informatie:

Achtergrond informatie: Pestprotocol Inleiding Voor u ligt het pestprotocol van de Koningin Wilhelminaschool. Met behulp van dit protocol willen wij het pestgedrag binnen de school voorkomen en indien nodig aanpakken. In onze

Nadere informatie

Gedragsprotocol RKBS De Flamingo

Gedragsprotocol RKBS De Flamingo Gedragsprotocol RKBS De Flamingo Inhoud: 1. Algemene inleiding gedragsprotocol. 2. Visie van de school 3. Doel van het protocol 4. Afspraken en regels 5. Aanpak van ongewenst gedrag 6. Wettelijke regelingen

Nadere informatie

Tussenschoolse opvang de Kyckert werkplan

Tussenschoolse opvang de Kyckert werkplan Tussenschoolse opvang de Kyckert werkplan Inhoudsopgave 1. De tussenschoolse opvang 2 1.1. Groepen 1 en 2 2 1.2. Groepen 3 t/m 8 3 2. Lunchpakket 3 3. Pedagogische uitgangspunten 4 4. Regels tijdens de

Nadere informatie

Antipest protocol. Om veiligheid voor elke leerling binnen school mogelijk te maken, zijn regels of onderlinge afspraken noodzakelijk.

Antipest protocol. Om veiligheid voor elke leerling binnen school mogelijk te maken, zijn regels of onderlinge afspraken noodzakelijk. Antipest protocol Inleiding Op onze school vinden we het belangrijk dat leerlingen op zorgvuldige manier met andere leerlingen omgaan, op zorgvuldige manier met materialen omgaan en dat zij zich binnen

Nadere informatie

PESTPROTOCOL OBS DE BONGERD. Pestprotocol obs de Bongerd

PESTPROTOCOL OBS DE BONGERD. Pestprotocol obs de Bongerd PESTPROTOCOL OBS DE BONGERD Pestprotocol obs de Bongerd Pesten is een probleem dat in alle geledingen van de maatschappij voorkomt. Pesten komt helaas op iedere school voor, ook bij ons. Het is een probleem

Nadere informatie

PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN

PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN Inhoud Hoofdstuk Pagina 1. Inleiding 2 2. Pedagogische visie van Mare 3 3. De praktijk: een veilige en vertrouwde opvang 4 4. Respect en aandacht 5 5. Stimuleren van de ontwikkelingsgebieden

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan

Pedagogisch beleidsplan Pedagogisch beleidsplan Ieder kind is uniek en mag zich naar eigen tempo en karakter ontwikkelen. Home gastouderbureau gaat ervan uit dat een kind zich ontwikkelt vanuit een wisselwerking tussen aangeboren

Nadere informatie

Inhoudsopgave Pedagogische Visie

Inhoudsopgave Pedagogische Visie Inhoudsopgave Pedagogische Visie 1. Pedagogische visie 1.1 Persoonlijke competentie 1.2 Emotionele veiligheid 1.3 Sociale competentie 1.4 Overdracht van normen en waarden 2. Persoonlijke competentie 2.1

Nadere informatie

Samenvatting pedagogisch beleidsplan Trias Kinderopvang, waar kinderen zich thuis voelen

Samenvatting pedagogisch beleidsplan Trias Kinderopvang, waar kinderen zich thuis voelen Samenvatting pedagogisch beleidsplan Trias Kinderopvang, waar kinderen zich thuis voelen Voor u ligt het samengevatte pedagogisch beleidsplan van de kinderdagverblijven van Trias Kinderopvang. Doelstellingen

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan BSO COMMUNITYKIDS

Pedagogisch beleidsplan BSO COMMUNITYKIDS Pedagogisch beleidsplan BSO COMMUNITYKIDS Inhoudsopgave Inleiding 1. Beschrijving van de organisatie 2. Doel van de organisatie 3. Visie 4. Pedagogische doelstelling 5. Pedagogisch klimaat Veiligheid Persoonlijke

Nadere informatie

Pedagogisch Beleidsplan Tussenschoolse opvang (TSO)

Pedagogisch Beleidsplan Tussenschoolse opvang (TSO) 0 Pedagogisch Beleidsplan Tussenschoolse opvang (TSO) op basisscholen de Ark de Lunetten Sleutelbloem Bladzijde: Inleiding 2 1 De organisatie 1.1 Stichting Welschap Kinderopvang 3 1.2 Medewerkers van de

Nadere informatie

Kwaliteitsvisie kinderopvang voor pedagogisch medewerkers en gastouders

Kwaliteitsvisie kinderopvang voor pedagogisch medewerkers en gastouders Kwaliteitsvisie kinderopvang voor pedagogisch medewerkers en gastouders Visie De pedagogische kwaliteiten van medewerkers bepalen voor een zeer groot deel de kwaliteit van de kinderopvang, passend bij

Nadere informatie

Convenant Kindercentra & ROC s Groningen en Noord-Drenthe. Informatiegids voor Stagiairs

Convenant Kindercentra & ROC s Groningen en Noord-Drenthe. Informatiegids voor Stagiairs Informatiegids voor Stagiairs Inhoudsopgave informatie stagiairs Algemeen Functiebeschrijving Pedagogisch medewerker (conform cao kinderopvang) Functiebeschrijving Peuterspeelzaalleidster 1 (conform cao

Nadere informatie

Samen de Wereld Kleuren. Pedagogische visie

Samen de Wereld Kleuren. Pedagogische visie Samen de Wereld Kleuren Pedagogische visie 2 SWK-Kinderopvang Samen de Wereld Kleuren Samen de Wereld Kleuren SWK-Kinderopvang: Samen de Wereld Kleuren Onze kinderopvangorganisaties hebben aandacht voor

Nadere informatie

Begeleid(st)er buitenschoolse opvang

Begeleid(st)er buitenschoolse opvang FUNCTIEBESCHRIJVING BEGELEID(ST)ER BUITENSCHOOLSE OPVANG Algemene informatie Functietitel Cluster Dienst Plaats in de organisatie Niveau Weddeschaal Statuut Doel van de functie Begeleid(st)er buitenschoolse

Nadere informatie

Appendix bij Pedagogisch Beleidsplan voor Buiten Schoolse Opvang

Appendix bij Pedagogisch Beleidsplan voor Buiten Schoolse Opvang Appendix bij Pedagogisch Beleidsplan voor Buiten Schoolse Opvang INLEIDING Algemeen: Om tegemoet te komen aan de vraag van ouders vervullen wij op dezelfde locatie ook een BSO functie. Zij dit wel in beperkte

Nadere informatie

Pedagogisch plan Bengels kinderopvang

Pedagogisch plan Bengels kinderopvang Pedagogisch plan Bengels kinderopvang Pedagogisch beleidsplan Bengels Inleiding In dit beleidsplan laten we u kennis maken met het pedagogisch beleid van kinderopvang Bengels. Het pedagogisch beleid geeft

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan

Pedagogisch beleidsplan Pedagogisch beleidsplan Inleiding Kinderopvang is een kwestie van vertrouwen. Vraagouders vertrouwen de gastouders en het gastouderbureau hun allerliefste bezit toe. Zij moeten de zekerheid hebben dat

Nadere informatie

Inspectierapport De Hobbit (BSO) Texandrilaan 30 7312 HR APELDOORN Registratienummer 699658470

Inspectierapport De Hobbit (BSO) Texandrilaan 30 7312 HR APELDOORN Registratienummer 699658470 Inspectierapport De Hobbit (BSO) Texandrilaan 30 7312 HR APELDOORN Registratienummer 699658470 Toezichthouder: GGD Noord en Oost Gelderland In opdracht van gemeente: Apeldoorn Datum inspectie: 18-06-2015

Nadere informatie

Pestprotocol OBS Het Klokhuis

Pestprotocol OBS Het Klokhuis Pestprotocol OBS Het Klokhuis Op OBS Het Klokhuis vinden wij het belangrijk om kinderen een veilig pedagogisch klimaat te bieden, waarin zij zich harmonieus en op een prettige en positieve wijze kunnen

Nadere informatie

Gemiddelde. Gemiddelde

Gemiddelde. Gemiddelde Aantal respondenten: 57 Ouders 2014 Vensters voor verantwoording PO -- - + ++ Schoolklimaat 3,2 BIn hoeverre gaat uw kind met plezier naar school? 3,3 3 32 21 BHoe veilig voelt uw kind zich op school?

Nadere informatie

Welkom bij Vlietkinderen Tussenschoolse opvang

Welkom bij Vlietkinderen Tussenschoolse opvang Tussenschoolse opvang Welkom bij Vlietkinderen Tussenschoolse opvang 1 VOORWOORD Ontdek Vlietkinderen TSO! Colofon Redactie Robert Heusinkveld Yvonne Bood Vormgeving Dare to Design* Contact Tussenschoolse

Nadere informatie

Vertrouwd Veilig Verrassend Veelzijdig!

Vertrouwd Veilig Verrassend Veelzijdig! Anti pest protocol Vertrouwd Veilig Verrassend Veelzijdig! Proostdijschool, Mijdrecht Anti pest protocol Visie: De visie ten aanzien van pedagogisch klimaat van de school is: Vertrouwd Veilig, Verrassend

Nadere informatie

Overblijfgids 2010-2011

Overblijfgids 2010-2011 Overblijfgids 2010-2011 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Bereikbaarheid overblijfcoördinator... 3 Overblijfdagen en tijden... 3 Overblijfruimtes... 3 Spelmaterialen... 3 Kosten en mogelijkheden...

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan BSO het Anker. (de Schat)

Pedagogisch beleidsplan BSO het Anker. (de Schat) Pedagogisch beleidsplan BSO het Anker. (de Schat) Inhoudsopgave: Beschrijving van de organisatie Visie Pedagogisch klimaat o Veiligheid o Persoonlijke competentie o Sociale competentie o Waarden en normen

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan Gastouderopvang Leuk enzo!

Pedagogisch werkplan Gastouderopvang Leuk enzo! Pedagogisch werkplan Gastouderopvang Leuk enzo! In het pedagogisch werkplan komt tot uitdrukking hoe ik met de kinderen omga en waarom ik dat zo doe. Als christelijke gastouder draag ik ook christelijke

Nadere informatie

Overblijfkracht Vrijwilligers die tegen een onkostenvergoeding de TSO begeleiden.

Overblijfkracht Vrijwilligers die tegen een onkostenvergoeding de TSO begeleiden. Reglement Tussenschoolse Opvang De Nienekes 1. Begrippen TSO Tussenschoolse opvang, volgens de Wet op het primair onderwijs (artikel 45) moeten scholen leerlingen in de gelegenheid stellen onder toezicht

Nadere informatie

PEDAGOGISCH BELEID. C.B.S. De Westerkim Ooievaarstraat 45, 1506 XL Zaandam

PEDAGOGISCH BELEID. C.B.S. De Westerkim Ooievaarstraat 45, 1506 XL Zaandam PEDAGOGISCH BELEID C.B.S. De Westerkim Ooievaarstraat 45, 1506 XL Zaandam 1 Voorwoord We vinden het als school belangrijk dat er op een goede opvoedkundige manier met kinderen wordt omgegaan. Ons beleid

Nadere informatie