KERNPUNTEN VAN HET DUURZAAMHEIDSRAPPORT 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "KERNPUNTEN VAN HET DUURZAAMHEIDSRAPPORT 2005"

Transcriptie

1 KERNPUNTEN VAN HET DUURZAAMHEIDSRAPPORT jaar redden en in stand houden van levens

2 VAN DE VOORZITTER EN CEO 75 jaar redden en in stand houden van levens Bij Baxter maakt duurzaamheid deel uit van de bedrijfsvoering en het succes als bedrijf. Sinds onze oprichting in 1931 hebben we de wereld voorzien van medische technologieën en therapieën, waarmee ontelbare levens zijn gered en in stand gehouden. En nu, terwijl we ons 75-jarig bestaan vieren, richten we ons, in onze pogingen de uitdagingen van een complexe en veranderende wereldwijde gezondheidszorg het hoofd te bieden, tevens op de invloed die we hebben op onze belanghebbenden op het sociale en economische vlak en op het gebied van het milieu. Om door te kunnen gaan met het verschaffen van levens reddende producten en therapieën aan toekomstige generaties is een sterk fundament vereist, zodat we kunnen investeren in de ontwikkeling van nieuwe producten, in acquisities en allianties en in onderzoek en ontwikkeling (R&D) op de lange termijn. We hebben de afgelopen jaren aanmerkelijke vooruitgang geboekt in het versterken van onze onderneming en onze financiële positie, waardoor we nu over voldoende middelen beschikken voor meer onderzoek en ontwikkeling en andere investeringen in de toekomst. Ik ben van mening dat ons succes als onderneming en ons vermogen om in alle aspecten van duurzaamheid uit te blinken hand in hand gaan. De succesvolle ondernemingen van de toekomst zijn de ondernemingen die erkennen dat deze elementen niet onafhankelijk van elkaar opereren, maar veeleer van elkaar afhankelijk zijn en geïntegreerd moeten worden in de bedrijfscultuur. Innovatie is overduidelijk de sleutel tot ons toekomstige succes. Robert L. Parkinson, Jr. Voorzitter en CEO We hebben aanzienlijk meer begrip gekregen van duurzaamheid en het belang daarvan voor onze onderneming. Dit wordt ten dele weerspiegeld door een omvangrijker rapport dit jaar, met meer diepgaande rapportage en verscheidene nieuwe onderdelen, waaronder informatie over de bredere, economische invloeden van Baxter en onze inspanningen om de prestaties van onze leveranciers op het gebied van duurzaamheid te beïnvloeden. Ik raad u aan deze nieuwe, alsook andere onderdelen in het gedrukte rapport of in de uitgebreide online versie te lezen. Terugkijkend op ons 75-jarig jubileum, zijn we vastbesloten om nog zeker 75 jaar verder te gaan met het ontwikkelen van producten en therapieën voor het redden en in stand houden van levens. Tegelijkertijd zullen we ons evenzeer richten op het in stand houden van onze wereld op een sociale, economische en milieuvriendelijke wijze. Er is wat dat aangaat nog veel te doen. Ik zie er naar uit verslag te doen van de voortgang hierin in de komende jaren. Robert L. Parkinson, Jr. Op de omslag: De Deepalaya-school annex tehuis nabij het dorp Ghusbethi in India, biedt onderdak, onderwijs, zorg en ondersteuning aan de meest kwetsbare kinderen in de gemeenschap. Medewerkers van Baxter in India offeren vrijwillig hun tijd op om te helpen dat het deze kinderen niet aan de essentiële levensbehoeften ontbreekt.

3 DUURZAAMHEID BIJ BAXTER Baxter beschouwt duurzaamheid als een langetermijnbenadering van het afstemmen van zijn bedrijfsactiviteiten op sociale, economische en milieuverantwoordelijkheden. Dit sluit aan bij de belangrijke doelstelling van de onderneming om mensenlevens te redden en in stand te houden. Baxters benadering Baxter richt zich op verscheidene essentiële aspecten van duurzaamheid, waaronder: op verantwoorde en ethische wijze zaken doen; weloverwogen gebruikmaken van financiële bronnen om duurzaam commercieel succes te verzekeren; een inspirerende, veilige en gezonde werkplek bieden aan medewerkers; gemeenschappen in nood wereldwijd ondersteunen; steun bieden aan degenen die getroffen werden door rampen; de veiligheid van patiënten verzekeren; de toegang tot gezondheidszorg vergroten en de onderneming milieuvriendelijker maken. Prioriteiten stellen In de herfst van 2005 heeft Baxter SustainAbility in het leven geroepen, een strategische adviesdenktank, voor het identificeren en ramen van en prioriteiten vaststellen voor de essentiële duurzaamheidskwesties bij Baxter. In juni 2006 keurde de leiding van Baxter de oprichting goed van een multifunctionele stuurgroep voor duurzaamheid, de Sustainability Steering Committee, die de bevindingen van SustainAbility zal evalueren en bespreken en een duurzaamheids-strategie voor de onderneming zal gaan ontwikkelen. Betrokkenheid van belanghebbenden Als wereldwijde onderneming in de gezondheidszorgindustrie, communiceert Baxter met een groot aantal belanghebbenden wereldwijd om een beter begrip te krijgen van hun behoeften en om gemeenschappelijke doelen te verwezenlijken. Zo voert Baxter voortdurend gesprekken met verschillende belanghebbenden over het gebruik van polyvinylchloride (PVC) in zijn medische producten. Door deze dialoog heeft Baxter een beter begrip gekregen van wat voor de belanghebbenden belang-rijk is en van andere kwesties, en wordt de onderneming aangespoord om zijn eigen standpunten effectiever voor het voetlicht te brengen. Sinds de aanvang van dit initiatief heeft Baxter verschillende innovaties in non-pvc producten doorgevoerd. Zie voor meer informatie en voor bekroningen en blijken van erkenning: Belangrijkste inspanning op het gebied van duurzaamheid: Voorbereiding en reactie op rampen De recente natuurrampen, terroristische bedreigingen en mogelijke wereldwijde verspreiding van infectieziekten tonen eens te meer aan hoe belangrijk het is om op rampscenario s voorbereid te zijn. Baxter s Global Pandemic Preparedness Team is opgericht om in het geval van een dergelijke crisis de coördinatie, planning, besluitvorming en communicatie binnen de onderneming te stroomlijnen. Baxter werkt tevens wereldwijd samen met regeringen om te helpen bij het beschermen van burgers tegen potentiële pandemieën en terroristische aanslagen met biologische wapens. In de afgelopen jaren is Baxter direct of indirect betrokken geweest bij de ontwikkeling en/of productie van vaccins tegen pokken, SARS, miltvuur en de vogelgriep, evenals geneesmiddelen tegen de effecten van blootstelling aan zenuwgas.

4 MEDEWERKERS De bedrijfscultuur bij Baxter wordt gedragen door medewerkers die een passie hebben voor innovatie en het vinden van oplossingen, die persoonlijke verantwoordelijkheid nemen voor de resultaten, integer en leergierig zijn, zichzelf voortdurend willen verbeteren, zeer kwaliteitsgericht zijn en altijd klaarstaan om snel en gedisciplineerd te handelen, met respect voor de bijdragen van anderen. Besturing van een op hoog niveau presterende organisatie Om de prestaties van de onderneming en de mensen binnen de onderneming te bevorderen endaardoor een betere concurrentiepositiete verwerven, richt Baxter zich op het afstemmen van doelen, prestatiebeheer en het ontwikkelen van leiderschap. Vergoedingen en secundaire arbeidsvoorwaarden Baxter biedt zijn medewerkers carrièremogelijkheden, evenals uitgebreide vergoedingen, secundaire arbeidsvoorwaarden en ontwikkelings-programma s. In 2005 heeft Baxter voor meer dan 2,5 miljard dollar aan vergoedingen en secundaire arbeidsvoorwaarden uitbetaald. Scholing en ontwikkeling Het succes van Baxter is afhankelijk van voortdurende scholing en ontwikkeling van vaardigheden van zijn medewerkers. Hiertoe biedt Baxter zijn medewerkers een scala van programma s aan op het gebied van professionele ontwikkeling, alsmede regelmatige scholing en elearningprogramma s. Balans tussen werk en privéleven De balans tussen werk en privéleven vormt een cruciaal aspect in de relatie tussen Baxter en zijn medewerkers. De onderneming biedt onder meer flexibele arbeidsovereenkomsten, ouderenzorg en kinderopvang-regelingen aan. In Baxters researchcentrum in Orth, Oostenrijk, passen de medewerkers vernieuwende wetenschap toe bij de ontwikkeling van biofarmaceutische producten. Verscheidenheid van medewerkers Baxter zet zich in voor eerlijke kansen voor al zijn medewerkers en erkent dat de unieke achtergrond en ervaringen van elk individu bijdragen aan succesvolle organisatie. In 2006, zijn 7 van de 16 corporate officers bij Baxter (44 procent) vrouwen of behorend tot minderheden. Bovendien is 54,1 procent van Baxters wereldwijde personeelsbestand vrouw. Ga voor meer informatie naar: ONDERNEMINGSBESTUUR EN ZAKELIJK HANDELEN Sinds zijn oprichting in 1931, heeft Baxter een cultuur gekoesterd van op waarden gebaseerde besluitvorming, gedragen door structuren en processen die integer handelen en een effectieve supervisie van de wereldwijde bedrijfsactiviteiten bevorderen. Baxters raad van bestuur houdt toezicht op de wijze van bestuur van de onderneming en of die in overeenstemming is met toepasselijke externe standaards. Baxter doet integer zaken, overeenkomstig de wet en overeenkomstig het beleid van Baxter. Baxters werkomgeving spoort aan tot ethisch gedrag en integriteit is de spil van zijn succes als onderneming. Baxters beleid op het gebied van ethiek wordt gedetailleerd beschreven in de bedrijfs-handleiding Global Business Practice Standards (Algemene normen voor bedrijfs-voering), die in 18 talen beschikbaar is. Ga voor meer informatie over Baxters ethiek- en nalevingsprogramma, Corporate Responsibility Office (Afdeling bedrijfsaansprakelijkheid) etc. naar:

5 MILIEU, WELZIJN EN VEILIGHEID Baxter heeft in 2005 aanzienlijke vooruitgang geboekt in zijn prestaties op het gebied van milieu, welzijn en veiligheid in 2005, met name op het vlak van luchtvervuiling, energiegebruik, on-gevaarlijk afval en het gebruik van verpakkingsmateriaal. Er is echter nog veel te doen op het gebied van vermindering van gereguleerd afval, energieverbruik en de daarmee verbonden broeikasgasuitstoot op de lange termijn. Het jaar 2005 was voor Baxter het derde opeenvolgende jaar van recordprestaties op het gebied van veiligheid sinds de onderneming begon met het bijhouden van veiligheidsgegevens in Niettemin kan op dit gebied nog veel worden verbeterd. Beheer van kosten en gebruik van energie Energie is bij Baxter een van de hoogste kostenposten. In 2005 heeft Baxter binnen de gehele onderneming aanbevolen procedures gepropageerd, het aantal controles van het energieverbruik door faciliteiten verhoogd, nauwer toegezien op de voltooiing van energiebesparingsprojecten en is de onderneming meer gebruik gaan maken van factuurbetalingsservices van nutsbedrijven. Voorbeelden van faciliteitgebaseerde projecten voor efficiënt energiegebruik waren het gebruik van intelligente controlemechanismen voor motoren met verschillend vermogen, verbetering van de motorefficiëntie met 5 tot 60 procent en de optimalisering van het genereren en distribueren van perslucht, die wordt gebruikt in het productieproces. Verbetering van de prestaties op het gebied van veiligheid Baxter maakt gebruik van een risicogebaseerde methode, waarbij welzijns- en veiligheidsrisico s worden geïdentificeerd en geprioritiseerd en handelingen worden uitgevoerd die deze risico s moeten verhelpen en voorkomen. Baxter schat de besparingen tussen 1997 en 2005 door vermijding van ongevallen en case management op 28,5 miljoen dollar. Als onderdeel van zijn concentratie op preventie, richt Baxter zich op het reduceren van ergonomische letsel en ziektes, die ongeveer de helft van het totale aantal ongevallen bij Baxter vormen, en op het gebruik van vooruitlopende indicatoren voor het vaststellen van factoren ter preventie van letsel. In 2005 heeft Baxter documenten met houdings-adviezen en EHBO-handleidingen opgesteld, evenals een evaluatietool voor faciliteiten om deze te ondersteunen bij hun ergonomische inspanningen. Baxter behaalde in 2005 recordscores per 100 medewerkers in verschillende belangrijke statistieken: Aantal verloren dagen. Werkgerelateerd letsel of ziekten waardoor voor de getroffen medewerker ten minste één volledige werkdag na het ongeval verloren gaat. De score in 2005 liet een verbetering van 33 procent zien ten opzichte van Aantal verloren dagen. Aantal verloren dagen als gevolg van werkgerelateerd letsel en ziekten. De score in 2005 liet een verbetering van 38 procent zien ten opzichte van Alle vastgelegde gevallen van letsel of ziekte. Alle werkgerelateerde verwondingen of ziekten die meer medische aandacht vereisen dan eerste hulp, waaronder gevallen met verlies van dagen. De score in 2005 liet een verbetering van 5 procent zien ten opzichte van Welzijn en veiligheid: doelen en prestaties Indicator Gevallen met verloren dagen Verloren dagen Vastgelegde gevallen van letsel en ziekte (% reductie vanaf 1996) Doel Prestatie 60% 77% nvt nvt nvt nvt 2005 (% reductie vanaf 2004) Doel Prestatie 3% 33% 5% 38% 3% 5%

6 Milieu-, welzijns- en veiligheidsdoelstellingen voor 2010 Baxter heeft met het oog op het afgelopen decennium van vooruitgang zijn volgende generatie van milieu-, welzijns- en veiligheidsdoelstellingen gedefinieerd. De meeste van deze doelstellingen moeten over vijf jaar zijn gehaald, opdat de onderneming gelijke tred houdt met de snel veranderende ondernemingsomgeving. Milieu (beginjaar 2005) Reductie van totale hoeveelheid afval (ongevaarlijk en gereguleerd) 30 procent geïndexeerd op omzet. Reductie van waterverbruik 20 procent geïndexeerd op omzet. Reductie van energieverbruik 20 procent geïndexeerd op omzet. Reductie van broeikasgasuitstoot 20 procent geïndexeerd op omzet. Reductie van milieu-incidenten met 50 procent. Product Stewardship Succesvolle toepassing van de Sustainability Review Gates in het nieuwe Baxter Product Development Process voor alle nieuwe medische apparatuur die tussen 2006 en 2010 worden ontwikkeld. Implementatie van een elektronisch terugnameprogramma om tegemoet te komen aan sterker wordende behoeften van klanten en wereldwijde eisen. Ontwikkeling van een implementatieplan voor het proactief elimineren van bepaalde gevaarlijke stoffen 1 in onze verpakkingen en producten. Welzijn en veiligheid op het werk Reductie van score van werkgerelateerde verloren dagen tot 6,0. Reductie van score van gevallen van verloren dagen tot 0,23. Baxters inzet voor het minimaliseren van de afvalproductie blijkt uit het feit dat zijn productiefaciliteitenplastic afval verzamelen, weer vermalen en hergebruiken. Reductie van totaal aantal gevallen van letsel en ziekten tot 1,27. Implementatie van een case management programma in 75 procent van de faciliteiten met 25 medewerkers of meer. Implementatie van ten minste één vooruitlopende indicator voor welzijn en één voor veiligheid in 90 procent van de faciliteiten met 100 of meer medewerkers. Industriële hygiëne Ervoor zorgen dat 95 procent van de productieen R&D-faciliteiten beschikken over de huidige risicoanalyses voor industriële hygiëne en controleschema s. Evalueren en definiëren van programma s voor gehoorbehoud en vervolgens via technische en administratieve beheersing de noodzaak voor medewerkers om gehoorbescherming te gebruiken met 25 procent terugdringen. Het gebruik van ademhalingsbescherming specificeren door middel van het vaststellen van blootstellingscriteria vervolgens via technische en administratieve beheersing de noodzaak voor medewerkers om ademhalingsbescherming te gebruiken met 25 procent terugdringen. 1 Voldoen aan de maximum concentratielimieten voor homogene stoffen, zoals gedefinieerd in de EU-richtlijn Beperking van het gebruik van gevaarlijke stoffen, zoals lood, kwik, cadmium, hexavalent chroom en gebromineerde vlamvertragers. Ga voor meer informatie naar:

7 PRODUCTVERANTWOORDELIJKHEID Baxter produceert en verkoopt een scala van producten waarmee de kwaliteit van het leven van mensen wereldwijd wordt gered, verlengd en verbeterd. Tijdens elke fase van de levenscyclus van het product stoot Baxter op sociale en milieukwesties, waarvoor de onderneming een beleid en programma s hebben uitgestippeld. Tijdens de hele levenscyclus van een product wordt vooral rekening gehouden met kwaliteit en met de veiligheid van de patiënt. Duurzaamheidskwesties tijdens de levenscyclus van een product R&D en Ontwerp KWESTIE Duurzaam ontwerp Bio-ethiek Klinisch onderzoek Dierenwelzijn BENADERING Beoordelingsproces productduurzaamheid Center of excellence voor ontwerp Groene scheikunde Bio-ethisch beleid en positieverklaringen Verschillende externe standaards Ethiekcommissie/Institutionele evaluatiecommissie Verschillende externe standaards KWALITEIT EN VEILIGHEID Grondstoffen KWESTIE Selectie van grondstoffen/ beperkte grondstoffen BENADERING Beoordelingsproces productduurzaamheid Groene scheikunde Screening van leveranciers Europese EHS Taakgroep Productie KWESTIE BENADERING Milieueffecten EHS-programma, ISO en OHSAS Welzijn en veiligheid van managementsystemen, risicoanalyse, medewerker controles en doelen Verpakking/distributie KWESTIE Minimalisering van verpakking Selectie van materialen Productgebruik KWESTIE Reclame en promotie Veilige behandeling Toegang tot gezondheidszorg BENADERING Initiatieven met betrekking tot verpakkingsreductie BENADERING Center of excellence voor Reclame en promotie Datasheets over materiaalveiligheid Productdonaties Donaties van de Baxter International Foundation Giften van business units Productlevensduur KWESTIE Verantwoorde verwijdering BENADERING Programma s voor terugname producten Ga voor meer informatie naar:

8 TOELEVERINGSKETEN Sinds de oprichting in 1931 wordt het productieproces van Baxter gekenmerkt door flexibiliteit en snelheid, waarbij efficiënte toelevering van grondstoffen en componenten een essentiële voorwaarde is. Baxter s wereldwijde toeleveringsketen is de motor van het systeem, dat de toevoer van producten verzekert waarmee het leven van patiënten overal ter wereld in stand wordt gehouden. Circa leveranciers uit meer dan 100 landen verschaffen de goederen, diensten en grondstoffen die vereist zijn voor Baxters wereldwijde activiteiten. Doordat Baxter grote volumes inkoopt, kan het concern er bij de leveranciers op aandringen de duurzaamheid op het gebied van hun milieubeheer, werkomstandigheden, hun zakelijk handelen en ethische waarden te verbeteren. Baxter richt zich hierbij en ook wat betreft hun andere prestaties op het sociale en economische vlak en op het gebied van milieubescherming vooral op haar kerngroep van toeleveranciers. Prestatiebeheer van leveranciers Baxter kiest en beheert haar leveranciers op basis van een kwaliteitsstandaard (Supplier Quality Standard) en wereldwijde ondernemerschapstandaards voor leveranciers (Global Business Practice Standards for Suppliers). Met behulp van deze standaards wordt voorzien in een consistente leverancierevaluatie en wordt beleid en ethisch gedrag gedefinieerd dat wordt verwacht wanneer men zaken doet met Baxter. Leveranciers moeten eerst worden geëvalueerd en goedgekeurd voordat zij grondstoffen, componenten, producten of diensten mogen leveren. Beide standaards zijn opgenomen in alle contracten met eventuele leveranciers en uitvoerende partijen. Diversiteit in leveranciers Baxter streeft naar wederzijds bevorderlijke betrekkingen met veel verschillende kleine leveranciers en erkent de belangrijke rol die deze leveranciers spelen in de in de leef- en werkomgeving van de medewerkers van Baxter. In 2005 deed Baxter voor circa 454 miljoen dollar zaken met kleine bedrijven in de Verenigde Staten en Puerto Rico, wat ongeveer 27 procent vertegenwoordigt van de totale uitgaven van 1,7 miljard dollar in dat jaar van Baxter aan leveranciers in die landen. In 2004 bedroegen de kosten van handel met kleine bedrijven in die landen 445 miljoen Amerikaanse dollars,oftewel 29 procent van een totaal van 1,5 miljard dollar. Een milieuvriendelijke toeleveringsketen Baxter is zich ervan bewust dat niet alleen haar directe bedrijfsactiviteiten maar ook haar toeleveringsketen het milieu beïnvloeden. Hoewel Baxter deze invloeden slechts in beperkte mate kan sturen, probeert ze de milieu-effecten via verschillende programma s te beïnvloeden. In 2005 heeft Baxter zich gericht op samenwerking met een netwerk van milieubewuste leveranciers, het zogeheten Green Suppliers Network, een samenwerkingsverband tussen industrie, het Amerikaanse agentschap voor milieubescherming, het U.S. Environmental Protection Agency, en het samenwerkingsverband voor productieuitbreiding, het Manufacturing Extension Partnership (MEP) van het Amerikaanse Ministerie van Economische Zaken. Tijdens de eerste helft van 2005 heeft Baxter via bijeenkomsten acht belangrijke leveranciers uit het midwesten van de Verenigde Staten gerecruteerd voor deelname aan dit Green Suppliers Network. Ga voor meer informatie naar: Uitgaven van Baxter voor diversiteit in leveranciers 1 (in miljoenen dollars) Kleine bedrijven Bedrijven van minderheden Bedrijven van vrouwen 1 Verenigde Staten en Puerto Rico. Fiscale jaarbasis (1 oktober tot en met 30 september). Gegevens over te betalen rekeningen worden verzonden naar derden, die de uitgaven categoriseren. Andere categorieën zijn van veteranen, van arbeidsongeschikte veteranen, small disadvantaged business-certified en HUBZone-certified. Puerto-Ricaanse faciliteiten zijn geclassificeerde leveranciers in overeenstemming met de richtlijnen die zijn vastgelegd door de U.S. Small Business Administration

9 ONDERSTEUNING VAN DE GEMEENSCHAP Het verbeteren van de levenskwaliteit middels sociale investeringen in de leef- en werkomgeving van de medewerkers van Baxter en in andere gebieden met dringende behoeften ligt in het natuurlijke verlengde van Baxters doelstelling. In 2005 hebben Baxter en de Baxter International Foundation meer dan 35 miljoen dollar uitgegeven aan donaties, waaronder productdonaties, geldschenkingen en beurzen. Dit bedrag komt neer op ongeveer 3,7 procent van Baxter s jaarwinst. Toegang tot gezondheidszorg Baxter gebruikt haar technologische expertise voor het vervaardigen en op de markt brengen van producten en diensten die tegemoetkomen aan onvervulde medische behoeften. Bovendien helpt Baxter via het doneren van producten mee tegemoet te komen aan de wereldwijde behoefte aan medische zorg. Baxter heeft in 2005 in ruim 50 landen voor meer dan 17 miljoen dollar aan essentiële medische producten gedoneerd, voornamelijk via de humanitaire hulporganisatie AmeriCares. De Baxter International Foundation, de charitatieve instelling van de onderneming, biedt eveneens hulp aan diegenen die dringend behoefte hebben aan goede gezondheidszorg. In 2005 heeft de stichting aan 69 organisaties in 19 landen voor in totaal 4,2 miljoen dollar aan nieuwe subsidies verleend voor uitbetaling in 2005 en daarna. Essentiële gemeenschapsbehoeften Naast betere toegang tot gezondheidszorg hebben gemeenschappen wereldwijd nog andere medische prioriteiten, zoals het terugdringen van medi-catiefouten en het verhogen van de veiligheid van patiënten, betere voorlichting, In 2005 heeft Baxter in meer dan 50 landen, waaronder Ethiopië, voor meer dan 17 miljoen dollar aan essentiële medische producten gedoneerd. Foto met toestemming van AmeriCares. beter vervoer, het aanbieden van diensten aan jongeren en bescherming van het milieu. Om aan deze behoeften tegemoet te komen hebben de bedrijven, afdelingen en productiefaciliteiten van Baxter in miljoen dollar gedoneerd aan specifieke organisaties en doelen in de wereld, waarvan iets meer dan de helft buiten de Verenigde Staten. Betrokkenheid van de medewerkers Baxter moedigt haar medewerkers aan om tijd en energie te besteden aan het verbeteren van de levenskwaliteit in gebieden overal ter wereld. In de Verenigde Staten verleent de Baxter International Foundation beurzen aan gekwalificeerde organisaties, waaraan bedrijfsmedewerkers vrijwillig hun diensten aanbieden via het zogeheten Dollars for Doers -programma. Daarnaast verdubbelt het Baxter International Foundation Matching Gift -programma de donaties van medewerkers die minimaal 25 dollar geven, tot een bedrag van maximaal dollar. Ga voor meer informatie naar: Wereldwijde steun voor de strijd tegen hemofilie Volgens de Wereld Hemofilie Federatie lijden er wereldwijd meer dan mensen aan hemofilie A, een genetische aandoening die wordt gekenmerkt door onvoldoende hoeveelheden Factor VIII, de factor die noodzakelijk is voor een effectieve stolling van het bloed. Toegang tot kwalitatief hoogwaardige gezondheidszorg, gegeven door goed opgeleid medisch personeel, is van essentieel belang voor het verlengen van de levensverwachting en levenskwaliteit van mensen met deze aandoening. Baxters aanpak van hemofilie is heel breed. Raadpleeg ons online rapport voor een volledige lijst van programma s en diensten die Baxter aan de gemeenschap van hemofiliepatiënten aanbiedt.

10 ECONOMISCHE EFFECTEN Baxters directe en indirecte economische effecten voor zijn belang-hebbenden vormen een belangrijk aspect van de prestaties van de onderneming op het gebied van duurzaamheid. Financiële prestaties Baxters bredere economische effecten zijn afhankelijk van zijn niet-aflatend sterke financiële prestaties. In 2005 heeft de onderneming zijn inkomsten, nettowinst en marges vergroot. De cashflow uit activiteiten kwam uit op meer dan 1,5 miljard dollar, een toename van 170 miljoen dollar vergeleken met Baxters rendement voor de aandeelhouders nam, inclusief aandeelprijs en gedeclareerde cash dividenden, in dat jaar toe met 10,7 procent, in vergelijking met 6,5 percent voor de S&P Health Care Index. Directe en indirecte effecten Bij directe effecten kan men denken aan financiële transacties, zoals inkomsten verkregen uit klanten, lonen en secundaire arbeids-voorwaarden Baxter-vrijwilligers Robert L. Parkinson, Jr., voorzitter en CEO (links) en James M. Gatling, vice-president, global manufacturing operations, helpen bij de bouw van een tehuis als onderdeel van Baxters partnerschap met de Lake County-afdeling van Habitat for Humanity in Illinois, Verenigde Staten. voor medewerkers of belastingafdrachten. Sommige, maar niet alle, van deze worden ook vermeld in de traditionele financiële rapporten. De indirecte effecten zijn wat moeilijker te kwantificeren en omvatten toegenomen productiviteit en geldbesparingen door het gebruik door klanten van de producten van Baxter en het creëren van arbeidsplaatsen buiten Baxter vanwege de bestedingen van de onderneming. Ga voor meer informatie naar: Gegenereerde en gedistribueerde economische waarde (in miljoenen dollars) Component Gegenereerde economische waarde Klanten Inkomsten $8,099 $8,904 $9,509 $9,849 Netto inkomsten $771 $866 $388 $956 Gedistribueerde economische waarde Leveranciers Betalingen aan leveranciers nvt nvt nvt $4,000 Medewerkers Totale vergoedingen en secundaire nvt $2,317 $2,522 $2,594 arbeidsvoorwaarden Investeerders Rente, netto $51 $87 $99 $118 Algemene aandelen cash dividenden $349 $346 $361 $359 Regeringen Inkomstenbelasting Uitgaven/Voordeel $174 $58 ($102) $232 (V.S.) Inkomstenbelasting Uitgaven $186 $164 $149 $254 (internationaal) Gemeenschappen Gelddonaties 1 $4.6 $8.8 $7.2 $17.6 Productdonaties $2.2 $5.7 $7.9 $17.8 Baxter (behouden/opnieuw geïnvesteerd) Kapitaaluitgaven $852 $792 $558 $444 Uitgaven voor R&D $501 $553 $517 $533 1 Baxter en de Baxter International Foundation.

11 TABEL MET OVERZICHTSGEGEVENS Raadpleeg de relevante rapportonderdelen voor uitgebreide prestatiegegevens en -grafieken. Prestatie-indicator Business Practices Hulplijn en COIC-onderzoeken (totaal) Etnische diversiteit corporate officers (% niet-blank van totaal) 7% 14% Geslachtsdiversiteit corporate officers (% vrouw van totaal) 20% 21% Geslachtsdiversiteit bij Baxter (% vrouw wereldwijd) 54.6% 54.1% Totale hoeveelheid uitstoot broeikasgassen door Baxter Operations (% reductie) 1 35% 39% Ongevaarlijk afval (% reductie) 1 31% 40% Totale milieu-inkomsten, -besparingen en kostenbesparingen in vermelde jaar (in miljoenen) $70.2 $85.8 Score aantal verloren dagen Gevallen met verloren dagen Waarschuwingen van Amerikaanse FDA wegens reclame en promotie 2 0 Betalingen aan kleine bedrijven (in miljoenen dollars) $445 $454 Betalingen aan bedrijven van minderheden (in miljoenen dollars) $44 $36 Gelddonaties (in miljoenen dollars) $7.2 $17.6 Productdonaties (in miljoenen dollars) $7.9 $ Reductiepercentage per eenheid productiewaarde vergeleken met Ga voor meer informatie naar: Duurzaamheidsrapport Ofschoon voor Baxter duurzaamheid veel meer inhoudt dan het opstellen van een jaarrapport, is het rapportage-aspect van duurzaamheid in veel opzichten essentieel. Met de jaarrapporten kan de onderneming niet alleen de geboekte vooruitgang aanschouwelijk maken, maar deze rapporten bevorderen ook de inzet van de onderneming voor verdergaande verbetering, een gedisciplineerde aanpak van de duurzaamheidsprogramma s en grotere transparantie in de berichtgeving hierover. Ga voor meer informatie naar:

12 Baxter International Inc. One Baxter Parkway Deerfield, Illinois (VS) De volledige versie van het Duurzaamheidsrapport 2005 van Baxter is zowel in gedrukte vorm als online als online verkrijgbaar. U kunt deze vinden op of bestellen door te bellen naar het nummer of , of een te sturen naar De voortdurende verbetering van Baxters duurzaamheidsprogramma s en -rapporten is deels afhankelijk van feedback van de belanghebbenden. Geef ons uw commentaar via ons online onderzoek op We zien uit naar uw opmerkingen. Bedrijfsprofiel Baxter heeft ongeveer medewerkers, is in meer dan 100 landen actief en genereert meer dan de helft van zijn verkopen buiten de Verenigde Staten. In 2005 bedroegen de totale verkopen wereldwijd circa $ 9,8 miljard. Baxter beschikt wereldwijd over meer dan 60 productiefaciliteiten, verspreid over de Verenigde Staten, Europa, Canada, Azië, Latijns-Amerika en Australië. Door de unieke combinatie van expertise op het gebied van medische apparatuur, farmaceutische producten en biotechnologie onderscheidt Baxter zich van andere bedrijven in de gezondheidszorgindustrie. Deze brochure is gedrukt met soja-inkt op 100% FSC-papier. Producten met het FSC-keurmerk bevatten hout uit goed beheerde bossen. De certificering van het bosbeheer is opgesteld volgens de richtlijnen van de Forest Stewardship Council (FSC). De zaken die in deze brochure, genaamd Kernpunten van het Duurzaamheidsrapport 2005, aan de orde komen, betreffen naast historische feiten verklaringen die op de toekomst gericht zijn. Deze verklaringen zijn gebaseerd op de huidige verwachtingen van de onderneming en zijn onderhevig aan verschillende risico s en onzekerheden. Er zijn veel factoren die de uiteindelijke resultaten van de onderneming kunnen beïnvloeden, waardoor deze resultaten mogelijk in materiële zin verschillen van de uitgesproken verwachtingen. Enkele van deze factoren worden besproken in Baxter s jaarverslag op Formulier 10-K, de kwartaalverslagen op Formulier 10-Q en andere documenten die door de onderneming zijn ingediend bij de U.S. Securities and Exchange Commission. Deze documenten zijn beschikbaar op de website van Baxter op De onderneming ontkent elke huidige intentie om enige op de toekomst gerichte verklaring aan te passen en alle op de toekomst gerichte verklaringen in deze brochure gelden uitsluitend vanaf de verschijningsdatum van deze brochure. Verwijzingen in deze brochure naar Baxter worden geacht steeds te verwijzen naar Baxter International Inc. en haar dochterondernemingen in de Verenigde Staten en in andere landen. BAXTER is een handelsmerk van Baxter International Inc. AMERICARES is een geregistreerd handelsmerk van AmeriCares Foundation, Inc. Andere productnamen, handelsmerken of symbolen die mogelijk in deze brochure voorkomen, zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars. Baxter International Inc., Alle rechten voorbehouden.

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together Gids voor werknemers Rexel, Building the future together Editorial Beste collega s, De wereld om ons heen verandert snel en biedt ons nieuwe uitdagingen en kansen. Aan ons de taak om effectievere oplossingen

Nadere informatie

gedragscode voor leveranciers van Quintiles

gedragscode voor leveranciers van Quintiles gedragscode voor leveranciers van Quintiles 2 Quintiles maakt zich sterk voor duurzame zakelijke praktijken. Op basis van internationaal erkende normen, is deze gedragscode voor leveranciers ( Code ) gericht

Nadere informatie

Hengelo, april 2013. 02 Gedragscode Twence

Hengelo, april 2013. 02 Gedragscode Twence Gedragscode Twence Twence in Hengelo is een (inter)nationale speler op de markt van grondstoffen en duurzame energie met hoogwaardige verwerking van afvalstromen en biomassa. Met innovatieve technieken

Nadere informatie

Supplier Code of Conduct. Samen op weg naar een succesvolle, uitdagende en duurzame toekomst

Supplier Code of Conduct. Samen op weg naar een succesvolle, uitdagende en duurzame toekomst Supplier Code of Conduct Samen op weg naar een succesvolle, uitdagende en duurzame toekomst Bij Kramp gaan we voor zakelijk succes op de lange termijn. Daarbij voelen we een sterke verantwoordelijkheid

Nadere informatie

VERKLARING OMTRENT MENSENRECHTENBELEID VAN UNILEVER

VERKLARING OMTRENT MENSENRECHTENBELEID VAN UNILEVER VERKLARING OMTRENT MENSENRECHTENBELEID VAN UNILEVER Wij zijn ervan overtuigd dat bedrijven alleen succesvol kunnen zijn in maatschappijen waarin mensenrechten beschermd en gerespecteerd worden. Wij erkennen

Nadere informatie

Algemene Informatie. Naam van beleid Gedragscode voor leveranciers aan NSG Group Goedgekeurd door Procurement Policy Steering Committee Datum van

Algemene Informatie. Naam van beleid Gedragscode voor leveranciers aan NSG Group Goedgekeurd door Procurement Policy Steering Committee Datum van Algemene Informatie Naam van beleid Gedragscode voor leveranciers aan NSG Group Goedgekeurd door Procurement Policy Steering Committee Datum van 17.06.2009 goedkeuring Doelpubliek Dit beleid geldt voor

Nadere informatie

Indorama Ventures Public Company Limited Ondernemingsbestuur beleid

Indorama Ventures Public Company Limited Ondernemingsbestuur beleid Indorama Ventures Public Company Limited Ondernemingsbestuur beleid (Goedgekeurd door de raad van bestuur vergadering nr.1/2009 op 29 september 2009) Bericht van de voorzitter Indorama Ventures Public

Nadere informatie

SIKA S NORMEN EN WAARDEN

SIKA S NORMEN EN WAARDEN SIKA S NORMEN EN WAARDEN SIKA EEN WERElDlEIDER MEt NORMEN EN tradities Sinds de oprichting ruim 100 jaar geleden in zwitserland door de vooruitstrevende uitvinder Kaspar Winkler heeft Sika zich ontwikkeld

Nadere informatie

Beste medewerksters en medewerkers, Albert M. Baehny Chief Executive Officer

Beste medewerksters en medewerkers, Albert M. Baehny Chief Executive Officer Het Geberit Kompas Beste medewerksters en medewerkers, Een bedrijf moet weten waar het voor staat en waar het heen wil. Het Geberit Kompas geeft onze belangrijkste principes en basiswaarden weer. Voor

Nadere informatie

Reference case Atlas Copco. Atlas Copco gebruikt Vodafone M2M om wereldwijd de klantondersteuning te verbeteren. Vodafone Power to you

Reference case Atlas Copco. Atlas Copco gebruikt Vodafone M2M om wereldwijd de klantondersteuning te verbeteren. Vodafone Power to you Atlas Copco gebruikt Vodafone M2M om wereldwijd de klantondersteuning te verbeteren Vodafone Power to you Atlas Copco gebruikt Vodafone M2M om wereldwijd de klantondersteuning te verbeteren Atlas Copco

Nadere informatie

Optimale zorg tegen lagere kosten. Het ziekenhuis van de toekomst

Optimale zorg tegen lagere kosten. Het ziekenhuis van de toekomst Optimale zorg tegen lagere kosten Het ziekenhuis van de toekomst 1 KIVI NIRIA Jaarcongres Onze visie en waarden Onze visie: Pioniersrol Siemens Energiezuinigheid Onze waarden: Innovatief Innovatief denken

Nadere informatie

Beleidsplan MVO 2015-2017

Beleidsplan MVO 2015-2017 Beleidsplan MVO 2015-2017 CB Concreet Duurzaam April 2015 Inleiding Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) speelt een belangrijke rol binnen de prestatie- en groeistrategie van Cementbouw. Als een

Nadere informatie

Wijzer worden van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Wijzer worden van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen De Meeuw Nederland Industrieweg 8 Postbus 18 5688 ZG Oirschot T +31 (0)499 57 20 24 F +31 (0)499 57 46 05 info@demeeuw.com www.demeeuw.com De Meeuw en MVO Wijzer worden van Maatschappelijk Verantwoord

Nadere informatie

Onze prioriteiten. Onze vooruitgang.

Onze prioriteiten. Onze vooruitgang. HOOGTEPUNTEN DUURZAAMHEIDSRAPPORT 2007 Onze prioriteiten. Onze vooruitgang. sustainability.baxter.com sustainability.baxter.com/employees a Bedrijfsprofiel Van de voorzitter & CEO Baxter International

Nadere informatie

PostNL Business Principles

PostNL Business Principles 3 december 2014 PostNL N.V. PostNL Business Principles Raad van Bestuur Auteur Director Audit & Security Titel PostNL Business Principles Versie 1.1 Dit document is een vertaling van de Engelstalige versie.

Nadere informatie

MVO. Be-Pall International BV Zilverstraat 4, 8211 AN Lelystad Tel 0320-234940 http:/www.be-pall.nl

MVO. Be-Pall International BV Zilverstraat 4, 8211 AN Lelystad Tel 0320-234940 http:/www.be-pall.nl Be-Pall International BV Zilverstraat 4, 8211 AN Lelystad Tel 0320-234940 http:/www.be-pall.nl Een bedrijf waar Mensen gezamenlijk werken aan een kwalitatief en milieuvriendelijk product, rekening houdend

Nadere informatie

ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000 Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 11 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER...

Nadere informatie

2 Voorwoord. Wij hebben voor ons bedrijf duidelijke strategische prioriteiten en ambitieuze doelen bepaald.

2 Voorwoord. Wij hebben voor ons bedrijf duidelijke strategische prioriteiten en ambitieuze doelen bepaald. Visie en Waarden 2 Voorwoord Wij hebben voor ons bedrijf duidelijke strategische prioriteiten en ambitieuze doelen bepaald. Momenteel werken wij aan een Winning Culture bij Henkel, die ons zal helpen onze

Nadere informatie

Partner van duurzaamheid Duurzaamheidsbeleid Lensing Food B.V. Ruud Harmsen

Partner van duurzaamheid Duurzaamheidsbeleid Lensing Food B.V. Ruud Harmsen Partner van duurzaamheid Duurzaamheidsbeleid 2017-2018 Lensing Food B.V. Ruud Harmsen PROCEDUREHANDBOEK Bladzijde 1/7 Inhoud Over Lensing Food B.V. 2 People 3 Voedselveiligheid 3 Sociale betrokkenheid

Nadere informatie

Visie, Missie, Strategie en Waarden

Visie, Missie, Strategie en Waarden Visie, Missie, Strategie en Waarden Onze Visie s Werelds meest toonaangevend coatingsbedrijf te zijn door op consistente wijze kwalitatief hoogwaardige, innovatieve en duurzame oplossingen te leveren waarop

Nadere informatie

MVO volgens : een ISO26000 zelfverklaring

MVO volgens : een ISO26000 zelfverklaring MVO volgens : een ISO26000 zelfverklaring 1 Waarom MVO? Moeten: Horen: Lonen: gedrag af MVO handelen wordt afgedwongen MVO handelen o.b.v. vrijwilligheid (morele motivatie) De markt beloont MVO en straft

Nadere informatie

STAKEHOLDERS. Hoe gaan we daar mee om? Jacques van Unnik Manager Personnel Certification & Training 3 december 2015 BUSINESS ASSURANCE

STAKEHOLDERS. Hoe gaan we daar mee om? Jacques van Unnik Manager Personnel Certification & Training 3 december 2015 BUSINESS ASSURANCE BUSINESS ASSURANCE STAKEHOLDERS Hoe gaan we daar mee om? Jacques van Unnik Manager Personnel Certification & Training 3 december 2015 1 DNV GL 2014 Stakeholders 19 November 2015 SAFER, SMARTER, GREENER

Nadere informatie

Internet of Everything (IoE) Top 10 inzichten uit de Value at Stake-analyse (Analyse potentiële waarde) van IoE voor de publieke sector door Cisco

Internet of Everything (IoE) Top 10 inzichten uit de Value at Stake-analyse (Analyse potentiële waarde) van IoE voor de publieke sector door Cisco Internet of Everything (IoE) Top 10 inzichten uit de Value at Stake-analyse (Analyse potentiële waarde) van IoE voor de publieke sector door Cisco Joseph Bradley Christopher Reberger Amitabh Dixit Vishal

Nadere informatie

STAKEHOLDERDIALOOG. De tabel schetst hoe wij onze stakeholders actief betrekken en welke verwachtingen zij hebben.

STAKEHOLDERDIALOOG. De tabel schetst hoe wij onze stakeholders actief betrekken en welke verwachtingen zij hebben. STAKEHOLDERDIALOOG Op verschillende momenten gedurende het jaar onderhouden we nauwe contacten met diverse stakeholders. Transparantie is een van de belangrijkste grondslagen voor onze bedrijfsvoering

Nadere informatie

Commissie interne markt en consumentenbescherming. van de Commissie interne markt en consumentenbescherming

Commissie interne markt en consumentenbescherming. van de Commissie interne markt en consumentenbescherming EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie interne markt en consumentenbescherming 2010/0298(COD) 4.3.2011 ONTWERPADVIES van de Commissie interne markt en consumentenbescherming aan de Commissie milieubeheer,

Nadere informatie

Een nieuwe stap in duurzaam beleggen

Een nieuwe stap in duurzaam beleggen BLACKROCK IMPACT SCREENS ESG IMPACT Een nieuwe stap in duurzaam beleggen BlackRock Impact combineert het beste van BlackRock om beleggers te helpen een maatschappelijk én financieel verantwoord rendement

Nadere informatie

MVO actieplan HKV 2015-2016

MVO actieplan HKV 2015-2016 MVO actieplan HKV 2015-2016 November 2015 November 2015 MVO actieplan HKV Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Onze MVO doelen en actiepunten... 5 3 Implementatie, review en communicatie... 8 4 Verantwoording...

Nadere informatie

Alles van waarde beschermen en behouden

Alles van waarde beschermen en behouden Alles van waarde beschermen en behouden Rond 2050 wonen er zo n 9 miljard mensen op onze aarde. De vraag naar water, mais, olie en metaal zal dan ook drastisch toenemen. Onze aarde is niet onuitputtelijk,

Nadere informatie

België : een strategisch belangrijke biofarmaceutische hub in Europa

België : een strategisch belangrijke biofarmaceutische hub in Europa Farmacijfers - december 2015 België : een strategisch belangrijke biofarmaceutische hub in Europa Verantwoordelijke uitgever: Catherine Rutten, pharma.be, de Algemene Vereniging van de Geneesmiddelenindustrie

Nadere informatie

GEDRAGSCODE INVERKO N.V. December 2014

GEDRAGSCODE INVERKO N.V. December 2014 GEDRAGSCODE INVERKO N.V. December 2014 1 Gedragscode Inverko N.V. Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Doelstellingen 3. Stakeholders 4. Naleving van wet- en regelgeving 5. Werkklimaat 6. Integer handelen van

Nadere informatie

Praktijk Voorbeeld nº 1

Praktijk Voorbeeld nº 1 1. Bedrijfs ID Naam van het bedrijf: Praktijk Voorbeeld nº 1 Van Dorp installaties bv Sector: Technische installaties Core Business / Belangrijkste Brandpreventie, technische ondersteuning, klimaatbeheersing

Nadere informatie

Algemene Beleidsuitgangspunten

Algemene Beleidsuitgangspunten Shell International B.V. 2010 Deze publicatie, of onderdelen daarvan, mogen niet worden vermenigvuldigd of openbaar gemaakt zonder toestemming van Shell International B.V. Deze toestemming zal onder normale

Nadere informatie

managing people meeting aspirations Natuurlijke groei

managing people meeting aspirations Natuurlijke groei managing people meeting aspirations Natuurlijke groei geloof Wij hebben een gemeenschappelijke visie pagina - managing people, meeting aspirations Vandaag verhoogt CPM de prestaties op elk niveau van uw

Nadere informatie

Principes voor gedrag door de onderneming

Principes voor gedrag door de onderneming Uitgegeven september 2005 Gereviseerd april 2012 Gereviseerd oktober 2017 Principes voor gedrag door de onderneming Epson vervult haar sociale verantwoordelijkheid door te handelen in lijn met de onderstaande

Nadere informatie

Terug naar de kern Bob Hendriks

Terug naar de kern Bob Hendriks Terug naar de kern Bob Hendriks Oktober 2013 Waarom nog beleggen? 2 Agenda BlackRock? Sparen & beleggen We leven langer/pensioen Inkomsten uit beleggen Conclusie 3 BlackRock is opgericht voor deze nieuwe

Nadere informatie

ALGEMENE BELEIDSUITGANGSPUNTEN VAN SHELL

ALGEMENE BELEIDSUITGANGSPUNTEN VAN SHELL ALGEMENE BELEIDSUITGANGSPUNTEN VAN SHELL De Algemene Beleidsuitgangspunten van Shell bepalen de wijze waarop de afzonderlijke tot de Shell Groep* behorende Maatschappijen hun bedrijf uitoefenen. * Royal

Nadere informatie

Waarom engagement belangrijk is

Waarom engagement belangrijk is 1/7 Petercam Institutional Asset Management vindt drie zaken belangrijk wanneer het aankomt op Verantwoord Beleggen: 1. Belangrijke vragen stellen bij de gevolgen van onze activiteiten; 2. Een aandeelhouder

Nadere informatie

ONZE VERANTWOORDELIJKHEID

ONZE VERANTWOORDELIJKHEID ONZE VERANTWOORDELIJKHEID CORPORATE RESPONSIBILITY POLICY I Inhoud Voorwoord 1 Waardering medewerkers 2 Ketenverantwoordelijkheid 3 Behoud van natuurlijke hulpbronnen 4 Maatschappelijke betrokkenheid

Nadere informatie

Beleid inzake gezondheid, veiligheid en milieu

Beleid inzake gezondheid, veiligheid en milieu Beleid inzake gezondheid, veiligheid en milieu Wereldwijd beleid van Novartis 1 maart 2014 Versie HSE 001.V1.NL 1. Inleiding Novartis wil een leider zijn op het gebied van gezondheid, veiligheid en milieu

Nadere informatie

BCD Travel. Principes voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. BCD Travel

BCD Travel. Principes voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. BCD Travel BCD Travel Principes voor maatschappelijk verantwoord ondernemen BCD Travel Copyright 2016 BCD Travel. Het is verboden om deze teksten te gebruiken zonder onze toestemming. Pagina 1 Principes voor maatschappelijk

Nadere informatie

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen Maatschappelijk verantwoord ondernemen Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) wint aan terrein in het bedrijfsleven en in de samenleving als geheel. Het verwachtingspatroon

Nadere informatie

Onze normen en waarden

Onze normen en waarden Gedragscode Onze normen en waarden De Basis van Ons Succes Uitgave IV Ons Bedrijf Vanaf het begin is het geloof in het juiste te doen, de leidraad geweest in de geschiedenis van MSD. George Merck benadrukte

Nadere informatie

Hoe Kainexus organisaties kan ondersteunen bij het streven naar excellentie.

Hoe Kainexus organisaties kan ondersteunen bij het streven naar excellentie. White Paper Hoe Kainexus organisaties kan ondersteunen bij het streven naar excellentie. (Why KaiNexus is a Must Have For Your Baldrige Journey) Versie: NL-2 april 2014 Gregory Jacobson, MD Chief Executive

Nadere informatie

Gezond werk is werk zonder stress! De aanpak van stress en psychosociale risico s op het werk

Gezond werk is werk zonder stress! De aanpak van stress en psychosociale risico s op het werk Gezond werk is werk zonder stress! De aanpak van stress en psychosociale risico s op het werk Veilig en gezond aan t werk, dat raakt iedereen. Goed voor jou en voor de zaak.. Inleiding tot de campagne

Nadere informatie

NATUURLIJK VERANTWOORD

NATUURLIJK VERANTWOORD NATUURLIJK VERANTWOORD CORPORATE RESPONSIBILITY POLICY CORPORATE RESPONSIBILITY POLICY I V Inhoud Voorwoord Voorwoord 1 Waardering medewerkers 2 Ketenverantwoordelijkheid 3 Behoud van natuurlijke hulpbronnen

Nadere informatie

Afdeling Inkoop Januari 2017

Afdeling Inkoop Januari 2017 Maatschappelijk Verantwoord Inkopen MVI-beleid in de praktijk Afdeling Inkoop Januari 2017 MVI-beleid Doel Waarom MVI-beleid? Als netbeheerder willen wij in de transitie naar een duurzame samenleving onze

Nadere informatie

Beleggen in de toekomst. de kansen van beleggen in klimaat en milieu

Beleggen in de toekomst. de kansen van beleggen in klimaat en milieu Beleggen in de toekomst de kansen van beleggen in klimaat en milieu Angst voor de gevolgen? Stijging van de zeespiegel Hollandse Delta, 6 miljoen Randstedelingen op de vlucht. Bedreiging van het Eco-systeem

Nadere informatie

Duurzaamheid. De voordelen van blikverpakkingen

Duurzaamheid. De voordelen van blikverpakkingen Duurzaamheid De voordelen van blikverpakkingen Duurzaamheid Duurzaamheid is één van de belangrijke aandachtspunten van het bedrijfsleven. Deze brochure is een initiatief van EMPAC, de organisatie van de

Nadere informatie

Overzicht van Vinyl 2010. Een verslag van tien jaar vrijwillige verbintenis van de PVC-industrie. April 2011

Overzicht van Vinyl 2010. Een verslag van tien jaar vrijwillige verbintenis van de PVC-industrie. April 2011 Overzicht van Vinyl 2010 Een verslag van tien jaar vrijwillige verbintenis van de PVC-industrie April 2011 In 2000 heeft de Europese PVC-industrie Vinyl 2010 gelanceerd - een vrijwillige, tienjarige verbintenis

Nadere informatie

RUIMTE BESPAREND EN COMFORT VERHOGEND

RUIMTE BESPAREND EN COMFORT VERHOGEND LG ELECTRONICS COMMERCIAL AIRCONDITIONERS RUIMTE BESPAREND EN COMFORT VERHOGEND VLOER- / PLAFOND UNIT UNIEKE KENMERKEN ENERGIE EFFICIËNT LAAG GELUIDSNIVEAU GEZOND KLIMAAT LIFE S GOOD WHEN IT S GREEN Greenovation

Nadere informatie

Het Management Skills Assessment Instrument (MSAI)

Het Management Skills Assessment Instrument (MSAI) Het Management Skills Assessment Instrument (MSAI) Het zelfbeoordelingsformulier Het doel van deze evaluatie is om u te helpen bij het bepalen van de belangrijkste aandachtsvelden van uw leidinggevende

Nadere informatie

Gedragscode VolkerWessels

Gedragscode VolkerWessels Gedragscode Gedragscode VolkerWessels 3 Inleiding door de Raad van Bestuur VolkerWessels werkt op basis van het economisch principe. Om als bedrijf continuïteit te waarborgen en om aan onze verantwoordelijkheden

Nadere informatie

ALGEMEEN. Vestiging (plaats) Naam/namen geïnterviewde personen. Naam student(en)

ALGEMEEN. Vestiging (plaats) Naam/namen geïnterviewde personen. Naam student(en) ALGEMEEN Naam bedrijf/organisatie: Vestiging (plaats) Naam/namen geïnterviewde personen Naam student(en) 1 In wat voor sector is het bedrijf waar je stage loopt werkzaam? 2 Wat is het karakter van de hoofdactiviteit

Nadere informatie

Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s

Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s In een globaliserende economie moeten regio s en ondernemingen internationaal concurreren. Internationalisatie draagt bij tot de economische

Nadere informatie

Doing Well by Doing Good - Green Office Buildings

Doing Well by Doing Good - Green Office Buildings Doing Well by Doing Good - Green Office Buildings Nils Kok Piet Eichholtz Maastricht University John Quigley UC Berkeley VOGON Studiemiddag April 2008 Duurzaamheid in vastgoed is noodzakelijk Vastgoedsector

Nadere informatie

PK Benelux BV. Plan van aanpak maatschappelijk verantwoord ondernemen

PK Benelux BV. Plan van aanpak maatschappelijk verantwoord ondernemen PK Benelux BV Plan van aanpak maatschappelijk verantwoord ondernemen INLEIDING Dit Plan van aanpak gaat over maatschappelijk verantwoord onderrnemen en Maatschappelijk verantwoord inkopen (ook wel duurzaam

Nadere informatie

AKB Bert Muller. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

AKB Bert Muller. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen AKB Bert Muller Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 1 van 9 16-5-2012 Profiel als Partner MVO Nederland Wat zijn voor uw bedrijf de belangrijkste redenen om met MVO bezig te zijn? Tweeërlei: Enerzijds

Nadere informatie

AKKOORD TUSSEN DE REGERING VAN DE STAAT ISRAËL DE VLAAMSE REGERING INZAKE DE SAMENWERKING OP HET GEBIED VAN ONDERZOEK EN ONTWIKKELING IN DE INDUSTRIE

AKKOORD TUSSEN DE REGERING VAN DE STAAT ISRAËL DE VLAAMSE REGERING INZAKE DE SAMENWERKING OP HET GEBIED VAN ONDERZOEK EN ONTWIKKELING IN DE INDUSTRIE AKKOORD TUSSEN DE REGERING VAN DE STAAT ISRAËL EN DE VLAAMSE REGERING INZAKE DE SAMENWERKING OP HET GEBIED VAN ONDERZOEK EN ONTWIKKELING IN DE INDUSTRIE AKKOORD TUSSEN DE REGERING VAN DE STAAT ISRAËL EN

Nadere informatie

CO 2 -neutraal drukwerk produceren met Ricoh

CO 2 -neutraal drukwerk produceren met Ricoh CO 2 -neutraal drukwerk produceren met Ricoh De meerwaarde van verantwoord grafisch ondernemen Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) staat bij grafimediabedrijven hoog op de agenda. Ook opdrachtgevers

Nadere informatie

Alphega apotheek. Voor meer zorg, meer gemak en meer rendement. In partnership with

Alphega apotheek. Voor meer zorg, meer gemak en meer rendement. In partnership with Alphega apotheek Voor meer zorg, meer gemak en meer rendement In partnership with De kracht van een internationaal netwerk voor vernieuwende zorg Alphega apotheek is het internationale leidende netwerk

Nadere informatie

intelligent software for monitoring centres

intelligent software for monitoring centres intelligent software for monitoring centres Waarom UMO? Binnen Europa en daarbuiten hebben landen te maken met de vergrijzing. Daardoor stijgt de zorgvraag in het komende decennium sterk. Hoe wordt die

Nadere informatie

Duurzame ontwikkeling met én binnen ABN AMRO IBM Future enterprise. Vincent G.P. van Assem ABN AMRO Amsterdam, 13 september 2006

Duurzame ontwikkeling met én binnen ABN AMRO IBM Future enterprise. Vincent G.P. van Assem ABN AMRO Amsterdam, 13 september 2006 Duurzame ontwikkeling met én binnen ABN AMRO IBM Future enterprise Vincent G.P. van Assem ABN AMRO Amsterdam, 13 september 2006 1 Planet The world is flat 2 People 3 Wereldbevolking: 6.541.920.085 (per

Nadere informatie

OPTIMAAL COMFORT, MINIMAAL ENERGIE- VERBRUIK. LG ELECTRONICS COMMERCIAL AIRCONDITIONERS CASSETTE UNIT 4 ZIJDIG UITBLAZEND UNIEKE KENMERKEN

OPTIMAAL COMFORT, MINIMAAL ENERGIE- VERBRUIK. LG ELECTRONICS COMMERCIAL AIRCONDITIONERS CASSETTE UNIT 4 ZIJDIG UITBLAZEND UNIEKE KENMERKEN LG ELECTRONICS COMMERCIAL AIRCONDITIONERS OPTIMAAL COMFORT, MINIMAAL ENERGIE- CASSETTE UNIT 4 ZIJDIG UITBLAZEND VERBRUIK. UNIEKE KENMERKEN ENERGIE EFFICIËNT LAAG GELUIDSNIVEAU GEZOND KLIMAAT LIFE S GOOD

Nadere informatie

SETIS VOOR EEN KOOLSTOFARME TOEKOMST

SETIS VOOR EEN KOOLSTOFARME TOEKOMST E u r o p e s e Commissie INFORMATIESYSTEEM VOOR STRATEGISCHE ENERGIETECHNOLOGIEËN SETIS VOOR EEN KOOLSTOFARME TOEKOMST http://setis.ec.europa.eu Europese Commissie Informatiesysteem voor strategische

Nadere informatie

Sales Manager Rond consulting & PurpleHRM

Sales Manager Rond consulting & PurpleHRM Profielschets voor de vacature Sales Manager Rond consulting & PurpleHRM Profielschets Sales Manager Pagina 1 Karakteristieken van de organisaties Rond consulting is opgericht in 2007 en is de eerste 100%

Nadere informatie

04 Support staff training

04 Support staff training Het introduceren van referentiekaders voor kwaliteitsborging op het gebied van beroepsonderwijs en training (VET) is de afgelopen jaren tot een prioriteit uitgegroeid. Tijdens de vroege stadia van de ontwikkeling

Nadere informatie

NSG Group Gedragscode voor leveranciers

NSG Group Gedragscode voor leveranciers Inleiding NSG Group Gedragscode voor leveranciers Het doel van NSG Group is om op professioneel, juridisch en ethisch vlak de hoogst mogelijke wereldwijde reputatie te genieten voor de manier waarop wij

Nadere informatie

Horizontale planning - integratie in de gehele olie-en gas supply chain

Horizontale planning - integratie in de gehele olie-en gas supply chain Managementsamenvatting Horizontale planning - integratie in de gehele olie-en gas supply chain Neem planningsbesluiten voor maximale winst, meer veiligheid en minimalenadelige gevolgen voor het milieu

Nadere informatie

Energiezorgplan Van Dorp installaties bv 2011 2015. Versie 3.0 (Summary)

Energiezorgplan Van Dorp installaties bv 2011 2015. Versie 3.0 (Summary) Energiezorgplan Van Dorp installaties bv 2011 2015 Versie 3.0 (Summary) Auteurs: Van Dorp Dienstencentrum Datum: Update: Augustus 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Energiebeleid... 3 2.1 Continue

Nadere informatie

6. Project management

6. Project management 6. Project management Studentenversie Inleiding 1. Het proces van project management 2. Risico management "Project management gaat over het stellen van duidelijke doelen en het managen van tijd, materiaal,

Nadere informatie

UNITING THE ORGANIC WORLD

UNITING THE ORGANIC WORLD International Federation of Organic Agriculture Movements Principles of Organic Agriculture 1 Beginselen van de Biologische Landbouw De Beginselen vormen de wortels, waaruit de biologische landbouw groeit

Nadere informatie

Deontologische Code. Deze Deontologische Code is zowel op individuen als op entiteiten die interne auditdiensten verlenen van toepassing.

Deontologische Code. Deze Deontologische Code is zowel op individuen als op entiteiten die interne auditdiensten verlenen van toepassing. Deontologische Code INLEIDING Het doel van de Deontologische Code van het Instituut is het stimuleren van een ethische cultuur binnen het geheel van de professionele uitoefening van interne audit. Interne

Nadere informatie

artikel SUSTAINGRAPH TECHNISCH ARTIKEL

artikel SUSTAINGRAPH TECHNISCH ARTIKEL SUSTAINGRAPH TECHNISCH ARTIKEL SUSTAINGRAPH is een Europees project, gericht (op het verbeteren van) de milieuprestaties van Europese Grafimediabedrijven binnen de productlevenscyclus van hun grafimedia

Nadere informatie

VOOR EEN SCHONERE, VEILIGERE EN GEZONDERE WERELD. INNOVATIE IRIS VLOOTMANAGER. Uw Intelligente Commandocentrum

VOOR EEN SCHONERE, VEILIGERE EN GEZONDERE WERELD. INNOVATIE IRIS VLOOTMANAGER. Uw Intelligente Commandocentrum VOOR EEN SCHONERE, VEILIGERE EN GEZONDERE WERELD. INNOVATIE IRIS VLOOTMANAGER Uw Intelligente Commandocentrum Uw Intelligente Commandocentrum KRACHTIGE FUNCTIES VOOR DYNAMISCH VLOOTMANAGEMENT Kritieke

Nadere informatie

Gedragscode. SCA Gedragscode

Gedragscode. SCA Gedragscode SCA Gedragscode 1 Gedragscode SCA Gedragscode SCA wil op sociaal- en milieutechnisch verantwoorde wijze omgaan met haar belanghebbenden en op basis van respect, verantwoordelijkheid en uitmuntendheid een

Nadere informatie

Stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de Houthandelindustrie september 2015

Stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de Houthandelindustrie september 2015 Maatschappelijk verantwoord beleggen Stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de Houthandelindustrie september 2015 Beleid ten aanzien van Maatschappelijk verantwoord beleggen Inleiding BPF Houthandel draagt

Nadere informatie

ONTWERPVERSLAG. NL In verscheidenheid verenigd NL 2010/2169(DEC) 3.2.2011

ONTWERPVERSLAG. NL In verscheidenheid verenigd NL 2010/2169(DEC) 3.2.2011 EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie begrotingscontrole 2010/2169(DEC) 3.2.2011 ONTWERPVERSLAG over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Waarnemingscentrum voor

Nadere informatie

raamovereenkomst norm voor Sociale en milieuverslagen binnen de Europese leder- en looiindustrie Commissie dialogen sociale sector leder/looien

raamovereenkomst norm voor Sociale en milieuverslagen binnen de Europese leder- en looiindustrie Commissie dialogen sociale sector leder/looien raamovereenkomst norm voor Sociale en milieuverslagen binnen de Europese leder- en looiindustrie Commissie dialogen sociale sector leder/looien (op 17 juni 2008 in de Commissie goedgekeurd) 1. Inleiding

Nadere informatie

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN DE RAAD EN HET EUROPEES PARLEMENT

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN DE RAAD EN HET EUROPEES PARLEMENT EUROPESE COMMISSIE Brussel, 22.6.2011 COM(2011) 366 definitief MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN DE RAAD EN HET EUROPEES PARLEMENT Verlenging van de regeling tussen de Europese Commissie en het Office of

Nadere informatie

De kracht van een sociale organisatie

De kracht van een sociale organisatie De kracht van een sociale organisatie De toegevoegde waarde van zakelijke sociale oplossingen Maarten Verstraeten. www.netvlies.nl Prinsenkade 7 T 076 530 25 25 E mverstraeten@netvlies.nl 4811 VB Breda

Nadere informatie

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Financieel Management

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Financieel Management Exact Synergy Enterprise Krachtiger Financieel Management 1 Inleiding Waar gaat het om? Makkelijke vragen zijn vaak het moeilijkst te beantwoorden. Als het hectische tijden zijn, moet u soms veel beslissingen

Nadere informatie

Bijlage 7. Conversie juni 2010 naar 2013 (info)

Bijlage 7. Conversie juni 2010 naar 2013 (info) Bijlage 7. Conversie juni 2010 naar 2013 (info) was wordt onderwerp tekstbron Versie juni Opmerking: Standaardteksten en Versie 2013 2010 hoofdstukindeling vertaald uit Guide 83 H 1 tm 4 Deel A Eisen Managementsysteem

Nadere informatie

Werken bij Havenbedrijf Amsterdam

Werken bij Havenbedrijf Amsterdam Werken bij Havenbedrijf Amsterdam De Amsterdamse haven Als vierde haven van West-Europa speelt de Amsterdamse haven een belangrijke rol in de regionale en nationale economie. Door de strategische ligging

Nadere informatie

DE SALES M.B.A. EEN WINNEND SALES PROGRAMMA VAN EAGLE S FLIGHT. rning]. impact.

DE SALES M.B.A. EEN WINNEND SALES PROGRAMMA VAN EAGLE S FLIGHT. rning]. impact. DE SALES M.B.A. EEN WINNEND SALES PROGRAMMA VAN EAGLE S FLIGHT rning]. impact. HET SALES M.B.A. MODEL WAAROM EEN SALES M.B.A.? OM DEZE UITKOMSTEN TE LEVEREN: M. MEESTERSCHAP VAN HET BEROEP Een echte expert

Nadere informatie

MEESMAN AANDELENFONDSEN WORDEN DUURZAAM EN BELASTINGEFFICIËNT

MEESMAN AANDELENFONDSEN WORDEN DUURZAAM EN BELASTINGEFFICIËNT MEESMAN AANDELENFONDSEN WORDEN DUURZAAM EN BELASTINGEFFICIËNT 14 SEPTEMBER 2017 Inhoudsopgave Wat verandert er?... 3 Duurzaam beleggen... 4 Engagement... 4 Uitsluiting... 4 Duurzame indexen... 4 Hoeveel

Nadere informatie

Internet of Everything (IoE) Top 10 inzichten uit de Cisco-enquête IoE Value Index (Index voor IoE-waarde) onder besluitvormers uit 12 landen

Internet of Everything (IoE) Top 10 inzichten uit de Cisco-enquête IoE Value Index (Index voor IoE-waarde) onder besluitvormers uit 12 landen Internet of Everything (IoE) Top 10 inzichten uit de Cisco-enquête IoE Value Index (Index voor IoE-waarde) onder 7.500 besluitvormers uit 12 landen Joseph Bradley Jeff Loucks Andy Noronha James Macaulay

Nadere informatie

Communicatieplan t.a.v. energiebeleid. Peek Bouw & Infra BV

Communicatieplan t.a.v. energiebeleid. Peek Bouw & Infra BV Communicatieplan t.a.v. energiebeleid Peek Bouw & Infra BV Peek Bouw & Infra BV Wayensedijk 27 3992 LN HOUTEN Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1.0 Inleiding 1.1 Inleiding 1.2 Doelstellingen 2.0 Doelgroepen

Nadere informatie

Sector- en keteninitiatieven 2014-2015 CO 2 -prestatie

Sector- en keteninitiatieven 2014-2015 CO 2 -prestatie Sector- en keteninitiatieven 2014-2015 CO 2 -prestatie Mouwrik Waardenburg b.v. Steenweg 63 4181 AK WAARDENBURG tel. 0031 418 654 620 fax 0031 418 654 629 www.mouwrik.nl Opgesteld d.d.: Januari 2015 Revisie:

Nadere informatie

Anheuser-Busch InBevs Wereldwijde Beleid inzake Verantwoorde Sourcing

Anheuser-Busch InBevs Wereldwijde Beleid inzake Verantwoorde Sourcing Anheuser-Busch InBevs Wereldwijde Beleid inzake Verantwoorde Sourcing Overzicht Wat en Waarom Dit Wereldwijde Beleid inzake Verantwoorde Sourcing (hierna Beleid ) is een uiteenzetting van Anheuser-Busch

Nadere informatie

ZAKENPARTNER GEDRAGSCODE

ZAKENPARTNER GEDRAGSCODE ZAKENPARTNER GEDRAGSCODE LORD Corporation ( LORD ) zet zich in voor zakendoen met integriteit en hoge ethische normen. Daarnaast verplichten wij onszelf tot de naleving van alle wetgeving en voorschriften

Nadere informatie

De financiële impact van BYOD

De financiële impact van BYOD De financiële impact van BYOD Top 10 inzichten uit het wereldwijde -onderzoek Jeff Loucks / Richard Medcalf Lauren Buckalew / Fabio Faria Het aantal BYOD-apparaten in de zes landen van ons onderzoek zal

Nadere informatie

Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model.

Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model. Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model. 1. Wat is het INK-model? Het INK-model is afgeleid van de European Foundation for Quality Management (EFQM). Het EFQM stelt zich ten doel Europese bedrijven

Nadere informatie

Internationaal inkoopbeleid voor duurzame koffie

Internationaal inkoopbeleid voor duurzame koffie Internationaal inkoopbeleid voor duurzame koffie Stand: juli 2016 Onze visie Eenvoudig, verantwoordelijk, betrouwbaar: al meer dan 100 jaar liggen traditionele handelswaarden ten grondslag aan het succes

Nadere informatie

Omzet bereikt recordhoogte van 2,5 miljard en stevige prestaties in 2013

Omzet bereikt recordhoogte van 2,5 miljard en stevige prestaties in 2013 PERSBERICHT Omzet bereikt recordhoogte van 2,5 miljard en stevige prestaties in 2013 Jaarresultaten 2013 Aliaxis N.V. Brussel, 5 april 2014 Aliaxis, een wereldleider op het vlak van de productie en distributie

Nadere informatie

Eindrapport Avans Hogeschool

Eindrapport Avans Hogeschool Eindrapport Avans Hogeschool VRAAG MAXIMALE SCORE BEOORDELING TOELICHTING ONDERWIJS 1. Aanbod: cursussen/minoren 5 5 Uitstekend, totaal aantal punten toegekend. 2. Aanbod voor grote publiek 5 5 Uitstekend,

Nadere informatie

Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming Continu veiliger

Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming Continu veiliger Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming Continu veiliger Continu veiliger De Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) ziet er op toe dat de nucleaire veiligheid en

Nadere informatie

De jaarlijkse kosteninhouding voor het beheer van de verzekering Levensloop Aandelen bestaat uit een aantal componenten:

De jaarlijkse kosteninhouding voor het beheer van de verzekering Levensloop Aandelen bestaat uit een aantal componenten: Levensloop Aandelen Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2009 Productomschrijving Met Levensloop wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst (tussentijds) verlof kan worden gefinancierd. Door

Nadere informatie

BELANGRIJK BERICHT VOOR KLANTEN INTREKKING CE , PROMETRA -PROGRAMMEERBARE POMP VAN FLOWONIX MEDICAL

BELANGRIJK BERICHT VOOR KLANTEN INTREKKING CE , PROMETRA -PROGRAMMEERBARE POMP VAN FLOWONIX MEDICAL BELANGRIJK BERICHT VOOR KLANTEN INTREKKING CE 558455, PROMETRA -PROGRAMMEERBARE POMP VAN FLOWONIX MEDICAL Type actie: Bericht aan klant over de intrekking van CE-keurmerk 558455 Productcodes: Prometra-pomp

Nadere informatie

DE BLAAY-VAN DEN BOGAARD RAADGEVENDE INGENIEURS B.V.

DE BLAAY-VAN DEN BOGAARD RAADGEVENDE INGENIEURS B.V. DE BLAAY-VAN DEN BOGAARD RAADGEVENDE INGENIEURS B.V. Westblaak 35 ROTTERDAM MVO? Doen wij zo! Datum: 27-01-2015 Inleiding MVO? Natuurlijk! Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO); werken aan economische

Nadere informatie

IRSA FOUNDATION

IRSA FOUNDATION 2012-2016 IRSA FOUNDATION BELEIDSPLAN De ander is altijd dichtbij FOUNDATION 1. INLEIDING Wat cq. wie is IRSA Foundation. Het hoveniersbedrijf, VISSERGROEN B.V., fungeert als dochteronderneming al jaren

Nadere informatie