KERNPUNTEN VAN HET DUURZAAMHEIDSRAPPORT 2005

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "KERNPUNTEN VAN HET DUURZAAMHEIDSRAPPORT 2005"

Transcriptie

1 KERNPUNTEN VAN HET DUURZAAMHEIDSRAPPORT jaar redden en in stand houden van levens

2 VAN DE VOORZITTER EN CEO 75 jaar redden en in stand houden van levens Bij Baxter maakt duurzaamheid deel uit van de bedrijfsvoering en het succes als bedrijf. Sinds onze oprichting in 1931 hebben we de wereld voorzien van medische technologieën en therapieën, waarmee ontelbare levens zijn gered en in stand gehouden. En nu, terwijl we ons 75-jarig bestaan vieren, richten we ons, in onze pogingen de uitdagingen van een complexe en veranderende wereldwijde gezondheidszorg het hoofd te bieden, tevens op de invloed die we hebben op onze belanghebbenden op het sociale en economische vlak en op het gebied van het milieu. Om door te kunnen gaan met het verschaffen van levens reddende producten en therapieën aan toekomstige generaties is een sterk fundament vereist, zodat we kunnen investeren in de ontwikkeling van nieuwe producten, in acquisities en allianties en in onderzoek en ontwikkeling (R&D) op de lange termijn. We hebben de afgelopen jaren aanmerkelijke vooruitgang geboekt in het versterken van onze onderneming en onze financiële positie, waardoor we nu over voldoende middelen beschikken voor meer onderzoek en ontwikkeling en andere investeringen in de toekomst. Ik ben van mening dat ons succes als onderneming en ons vermogen om in alle aspecten van duurzaamheid uit te blinken hand in hand gaan. De succesvolle ondernemingen van de toekomst zijn de ondernemingen die erkennen dat deze elementen niet onafhankelijk van elkaar opereren, maar veeleer van elkaar afhankelijk zijn en geïntegreerd moeten worden in de bedrijfscultuur. Innovatie is overduidelijk de sleutel tot ons toekomstige succes. Robert L. Parkinson, Jr. Voorzitter en CEO We hebben aanzienlijk meer begrip gekregen van duurzaamheid en het belang daarvan voor onze onderneming. Dit wordt ten dele weerspiegeld door een omvangrijker rapport dit jaar, met meer diepgaande rapportage en verscheidene nieuwe onderdelen, waaronder informatie over de bredere, economische invloeden van Baxter en onze inspanningen om de prestaties van onze leveranciers op het gebied van duurzaamheid te beïnvloeden. Ik raad u aan deze nieuwe, alsook andere onderdelen in het gedrukte rapport of in de uitgebreide online versie te lezen. Terugkijkend op ons 75-jarig jubileum, zijn we vastbesloten om nog zeker 75 jaar verder te gaan met het ontwikkelen van producten en therapieën voor het redden en in stand houden van levens. Tegelijkertijd zullen we ons evenzeer richten op het in stand houden van onze wereld op een sociale, economische en milieuvriendelijke wijze. Er is wat dat aangaat nog veel te doen. Ik zie er naar uit verslag te doen van de voortgang hierin in de komende jaren. Robert L. Parkinson, Jr. Op de omslag: De Deepalaya-school annex tehuis nabij het dorp Ghusbethi in India, biedt onderdak, onderwijs, zorg en ondersteuning aan de meest kwetsbare kinderen in de gemeenschap. Medewerkers van Baxter in India offeren vrijwillig hun tijd op om te helpen dat het deze kinderen niet aan de essentiële levensbehoeften ontbreekt.

3 DUURZAAMHEID BIJ BAXTER Baxter beschouwt duurzaamheid als een langetermijnbenadering van het afstemmen van zijn bedrijfsactiviteiten op sociale, economische en milieuverantwoordelijkheden. Dit sluit aan bij de belangrijke doelstelling van de onderneming om mensenlevens te redden en in stand te houden. Baxters benadering Baxter richt zich op verscheidene essentiële aspecten van duurzaamheid, waaronder: op verantwoorde en ethische wijze zaken doen; weloverwogen gebruikmaken van financiële bronnen om duurzaam commercieel succes te verzekeren; een inspirerende, veilige en gezonde werkplek bieden aan medewerkers; gemeenschappen in nood wereldwijd ondersteunen; steun bieden aan degenen die getroffen werden door rampen; de veiligheid van patiënten verzekeren; de toegang tot gezondheidszorg vergroten en de onderneming milieuvriendelijker maken. Prioriteiten stellen In de herfst van 2005 heeft Baxter SustainAbility in het leven geroepen, een strategische adviesdenktank, voor het identificeren en ramen van en prioriteiten vaststellen voor de essentiële duurzaamheidskwesties bij Baxter. In juni 2006 keurde de leiding van Baxter de oprichting goed van een multifunctionele stuurgroep voor duurzaamheid, de Sustainability Steering Committee, die de bevindingen van SustainAbility zal evalueren en bespreken en een duurzaamheids-strategie voor de onderneming zal gaan ontwikkelen. Betrokkenheid van belanghebbenden Als wereldwijde onderneming in de gezondheidszorgindustrie, communiceert Baxter met een groot aantal belanghebbenden wereldwijd om een beter begrip te krijgen van hun behoeften en om gemeenschappelijke doelen te verwezenlijken. Zo voert Baxter voortdurend gesprekken met verschillende belanghebbenden over het gebruik van polyvinylchloride (PVC) in zijn medische producten. Door deze dialoog heeft Baxter een beter begrip gekregen van wat voor de belanghebbenden belang-rijk is en van andere kwesties, en wordt de onderneming aangespoord om zijn eigen standpunten effectiever voor het voetlicht te brengen. Sinds de aanvang van dit initiatief heeft Baxter verschillende innovaties in non-pvc producten doorgevoerd. Zie voor meer informatie en voor bekroningen en blijken van erkenning: Belangrijkste inspanning op het gebied van duurzaamheid: Voorbereiding en reactie op rampen De recente natuurrampen, terroristische bedreigingen en mogelijke wereldwijde verspreiding van infectieziekten tonen eens te meer aan hoe belangrijk het is om op rampscenario s voorbereid te zijn. Baxter s Global Pandemic Preparedness Team is opgericht om in het geval van een dergelijke crisis de coördinatie, planning, besluitvorming en communicatie binnen de onderneming te stroomlijnen. Baxter werkt tevens wereldwijd samen met regeringen om te helpen bij het beschermen van burgers tegen potentiële pandemieën en terroristische aanslagen met biologische wapens. In de afgelopen jaren is Baxter direct of indirect betrokken geweest bij de ontwikkeling en/of productie van vaccins tegen pokken, SARS, miltvuur en de vogelgriep, evenals geneesmiddelen tegen de effecten van blootstelling aan zenuwgas.

4 MEDEWERKERS De bedrijfscultuur bij Baxter wordt gedragen door medewerkers die een passie hebben voor innovatie en het vinden van oplossingen, die persoonlijke verantwoordelijkheid nemen voor de resultaten, integer en leergierig zijn, zichzelf voortdurend willen verbeteren, zeer kwaliteitsgericht zijn en altijd klaarstaan om snel en gedisciplineerd te handelen, met respect voor de bijdragen van anderen. Besturing van een op hoog niveau presterende organisatie Om de prestaties van de onderneming en de mensen binnen de onderneming te bevorderen endaardoor een betere concurrentiepositiete verwerven, richt Baxter zich op het afstemmen van doelen, prestatiebeheer en het ontwikkelen van leiderschap. Vergoedingen en secundaire arbeidsvoorwaarden Baxter biedt zijn medewerkers carrièremogelijkheden, evenals uitgebreide vergoedingen, secundaire arbeidsvoorwaarden en ontwikkelings-programma s. In 2005 heeft Baxter voor meer dan 2,5 miljard dollar aan vergoedingen en secundaire arbeidsvoorwaarden uitbetaald. Scholing en ontwikkeling Het succes van Baxter is afhankelijk van voortdurende scholing en ontwikkeling van vaardigheden van zijn medewerkers. Hiertoe biedt Baxter zijn medewerkers een scala van programma s aan op het gebied van professionele ontwikkeling, alsmede regelmatige scholing en elearningprogramma s. Balans tussen werk en privéleven De balans tussen werk en privéleven vormt een cruciaal aspect in de relatie tussen Baxter en zijn medewerkers. De onderneming biedt onder meer flexibele arbeidsovereenkomsten, ouderenzorg en kinderopvang-regelingen aan. In Baxters researchcentrum in Orth, Oostenrijk, passen de medewerkers vernieuwende wetenschap toe bij de ontwikkeling van biofarmaceutische producten. Verscheidenheid van medewerkers Baxter zet zich in voor eerlijke kansen voor al zijn medewerkers en erkent dat de unieke achtergrond en ervaringen van elk individu bijdragen aan succesvolle organisatie. In 2006, zijn 7 van de 16 corporate officers bij Baxter (44 procent) vrouwen of behorend tot minderheden. Bovendien is 54,1 procent van Baxters wereldwijde personeelsbestand vrouw. Ga voor meer informatie naar: ONDERNEMINGSBESTUUR EN ZAKELIJK HANDELEN Sinds zijn oprichting in 1931, heeft Baxter een cultuur gekoesterd van op waarden gebaseerde besluitvorming, gedragen door structuren en processen die integer handelen en een effectieve supervisie van de wereldwijde bedrijfsactiviteiten bevorderen. Baxters raad van bestuur houdt toezicht op de wijze van bestuur van de onderneming en of die in overeenstemming is met toepasselijke externe standaards. Baxter doet integer zaken, overeenkomstig de wet en overeenkomstig het beleid van Baxter. Baxters werkomgeving spoort aan tot ethisch gedrag en integriteit is de spil van zijn succes als onderneming. Baxters beleid op het gebied van ethiek wordt gedetailleerd beschreven in de bedrijfs-handleiding Global Business Practice Standards (Algemene normen voor bedrijfs-voering), die in 18 talen beschikbaar is. Ga voor meer informatie over Baxters ethiek- en nalevingsprogramma, Corporate Responsibility Office (Afdeling bedrijfsaansprakelijkheid) etc. naar:

5 MILIEU, WELZIJN EN VEILIGHEID Baxter heeft in 2005 aanzienlijke vooruitgang geboekt in zijn prestaties op het gebied van milieu, welzijn en veiligheid in 2005, met name op het vlak van luchtvervuiling, energiegebruik, on-gevaarlijk afval en het gebruik van verpakkingsmateriaal. Er is echter nog veel te doen op het gebied van vermindering van gereguleerd afval, energieverbruik en de daarmee verbonden broeikasgasuitstoot op de lange termijn. Het jaar 2005 was voor Baxter het derde opeenvolgende jaar van recordprestaties op het gebied van veiligheid sinds de onderneming begon met het bijhouden van veiligheidsgegevens in Niettemin kan op dit gebied nog veel worden verbeterd. Beheer van kosten en gebruik van energie Energie is bij Baxter een van de hoogste kostenposten. In 2005 heeft Baxter binnen de gehele onderneming aanbevolen procedures gepropageerd, het aantal controles van het energieverbruik door faciliteiten verhoogd, nauwer toegezien op de voltooiing van energiebesparingsprojecten en is de onderneming meer gebruik gaan maken van factuurbetalingsservices van nutsbedrijven. Voorbeelden van faciliteitgebaseerde projecten voor efficiënt energiegebruik waren het gebruik van intelligente controlemechanismen voor motoren met verschillend vermogen, verbetering van de motorefficiëntie met 5 tot 60 procent en de optimalisering van het genereren en distribueren van perslucht, die wordt gebruikt in het productieproces. Verbetering van de prestaties op het gebied van veiligheid Baxter maakt gebruik van een risicogebaseerde methode, waarbij welzijns- en veiligheidsrisico s worden geïdentificeerd en geprioritiseerd en handelingen worden uitgevoerd die deze risico s moeten verhelpen en voorkomen. Baxter schat de besparingen tussen 1997 en 2005 door vermijding van ongevallen en case management op 28,5 miljoen dollar. Als onderdeel van zijn concentratie op preventie, richt Baxter zich op het reduceren van ergonomische letsel en ziektes, die ongeveer de helft van het totale aantal ongevallen bij Baxter vormen, en op het gebruik van vooruitlopende indicatoren voor het vaststellen van factoren ter preventie van letsel. In 2005 heeft Baxter documenten met houdings-adviezen en EHBO-handleidingen opgesteld, evenals een evaluatietool voor faciliteiten om deze te ondersteunen bij hun ergonomische inspanningen. Baxter behaalde in 2005 recordscores per 100 medewerkers in verschillende belangrijke statistieken: Aantal verloren dagen. Werkgerelateerd letsel of ziekten waardoor voor de getroffen medewerker ten minste één volledige werkdag na het ongeval verloren gaat. De score in 2005 liet een verbetering van 33 procent zien ten opzichte van Aantal verloren dagen. Aantal verloren dagen als gevolg van werkgerelateerd letsel en ziekten. De score in 2005 liet een verbetering van 38 procent zien ten opzichte van Alle vastgelegde gevallen van letsel of ziekte. Alle werkgerelateerde verwondingen of ziekten die meer medische aandacht vereisen dan eerste hulp, waaronder gevallen met verlies van dagen. De score in 2005 liet een verbetering van 5 procent zien ten opzichte van Welzijn en veiligheid: doelen en prestaties Indicator Gevallen met verloren dagen Verloren dagen Vastgelegde gevallen van letsel en ziekte (% reductie vanaf 1996) Doel Prestatie 60% 77% nvt nvt nvt nvt 2005 (% reductie vanaf 2004) Doel Prestatie 3% 33% 5% 38% 3% 5%

6 Milieu-, welzijns- en veiligheidsdoelstellingen voor 2010 Baxter heeft met het oog op het afgelopen decennium van vooruitgang zijn volgende generatie van milieu-, welzijns- en veiligheidsdoelstellingen gedefinieerd. De meeste van deze doelstellingen moeten over vijf jaar zijn gehaald, opdat de onderneming gelijke tred houdt met de snel veranderende ondernemingsomgeving. Milieu (beginjaar 2005) Reductie van totale hoeveelheid afval (ongevaarlijk en gereguleerd) 30 procent geïndexeerd op omzet. Reductie van waterverbruik 20 procent geïndexeerd op omzet. Reductie van energieverbruik 20 procent geïndexeerd op omzet. Reductie van broeikasgasuitstoot 20 procent geïndexeerd op omzet. Reductie van milieu-incidenten met 50 procent. Product Stewardship Succesvolle toepassing van de Sustainability Review Gates in het nieuwe Baxter Product Development Process voor alle nieuwe medische apparatuur die tussen 2006 en 2010 worden ontwikkeld. Implementatie van een elektronisch terugnameprogramma om tegemoet te komen aan sterker wordende behoeften van klanten en wereldwijde eisen. Ontwikkeling van een implementatieplan voor het proactief elimineren van bepaalde gevaarlijke stoffen 1 in onze verpakkingen en producten. Welzijn en veiligheid op het werk Reductie van score van werkgerelateerde verloren dagen tot 6,0. Reductie van score van gevallen van verloren dagen tot 0,23. Baxters inzet voor het minimaliseren van de afvalproductie blijkt uit het feit dat zijn productiefaciliteitenplastic afval verzamelen, weer vermalen en hergebruiken. Reductie van totaal aantal gevallen van letsel en ziekten tot 1,27. Implementatie van een case management programma in 75 procent van de faciliteiten met 25 medewerkers of meer. Implementatie van ten minste één vooruitlopende indicator voor welzijn en één voor veiligheid in 90 procent van de faciliteiten met 100 of meer medewerkers. Industriële hygiëne Ervoor zorgen dat 95 procent van de productieen R&D-faciliteiten beschikken over de huidige risicoanalyses voor industriële hygiëne en controleschema s. Evalueren en definiëren van programma s voor gehoorbehoud en vervolgens via technische en administratieve beheersing de noodzaak voor medewerkers om gehoorbescherming te gebruiken met 25 procent terugdringen. Het gebruik van ademhalingsbescherming specificeren door middel van het vaststellen van blootstellingscriteria vervolgens via technische en administratieve beheersing de noodzaak voor medewerkers om ademhalingsbescherming te gebruiken met 25 procent terugdringen. 1 Voldoen aan de maximum concentratielimieten voor homogene stoffen, zoals gedefinieerd in de EU-richtlijn Beperking van het gebruik van gevaarlijke stoffen, zoals lood, kwik, cadmium, hexavalent chroom en gebromineerde vlamvertragers. Ga voor meer informatie naar:

7 PRODUCTVERANTWOORDELIJKHEID Baxter produceert en verkoopt een scala van producten waarmee de kwaliteit van het leven van mensen wereldwijd wordt gered, verlengd en verbeterd. Tijdens elke fase van de levenscyclus van het product stoot Baxter op sociale en milieukwesties, waarvoor de onderneming een beleid en programma s hebben uitgestippeld. Tijdens de hele levenscyclus van een product wordt vooral rekening gehouden met kwaliteit en met de veiligheid van de patiënt. Duurzaamheidskwesties tijdens de levenscyclus van een product R&D en Ontwerp KWESTIE Duurzaam ontwerp Bio-ethiek Klinisch onderzoek Dierenwelzijn BENADERING Beoordelingsproces productduurzaamheid Center of excellence voor ontwerp Groene scheikunde Bio-ethisch beleid en positieverklaringen Verschillende externe standaards Ethiekcommissie/Institutionele evaluatiecommissie Verschillende externe standaards KWALITEIT EN VEILIGHEID Grondstoffen KWESTIE Selectie van grondstoffen/ beperkte grondstoffen BENADERING Beoordelingsproces productduurzaamheid Groene scheikunde Screening van leveranciers Europese EHS Taakgroep Productie KWESTIE BENADERING Milieueffecten EHS-programma, ISO en OHSAS Welzijn en veiligheid van managementsystemen, risicoanalyse, medewerker controles en doelen Verpakking/distributie KWESTIE Minimalisering van verpakking Selectie van materialen Productgebruik KWESTIE Reclame en promotie Veilige behandeling Toegang tot gezondheidszorg BENADERING Initiatieven met betrekking tot verpakkingsreductie BENADERING Center of excellence voor Reclame en promotie Datasheets over materiaalveiligheid Productdonaties Donaties van de Baxter International Foundation Giften van business units Productlevensduur KWESTIE Verantwoorde verwijdering BENADERING Programma s voor terugname producten Ga voor meer informatie naar:

8 TOELEVERINGSKETEN Sinds de oprichting in 1931 wordt het productieproces van Baxter gekenmerkt door flexibiliteit en snelheid, waarbij efficiënte toelevering van grondstoffen en componenten een essentiële voorwaarde is. Baxter s wereldwijde toeleveringsketen is de motor van het systeem, dat de toevoer van producten verzekert waarmee het leven van patiënten overal ter wereld in stand wordt gehouden. Circa leveranciers uit meer dan 100 landen verschaffen de goederen, diensten en grondstoffen die vereist zijn voor Baxters wereldwijde activiteiten. Doordat Baxter grote volumes inkoopt, kan het concern er bij de leveranciers op aandringen de duurzaamheid op het gebied van hun milieubeheer, werkomstandigheden, hun zakelijk handelen en ethische waarden te verbeteren. Baxter richt zich hierbij en ook wat betreft hun andere prestaties op het sociale en economische vlak en op het gebied van milieubescherming vooral op haar kerngroep van toeleveranciers. Prestatiebeheer van leveranciers Baxter kiest en beheert haar leveranciers op basis van een kwaliteitsstandaard (Supplier Quality Standard) en wereldwijde ondernemerschapstandaards voor leveranciers (Global Business Practice Standards for Suppliers). Met behulp van deze standaards wordt voorzien in een consistente leverancierevaluatie en wordt beleid en ethisch gedrag gedefinieerd dat wordt verwacht wanneer men zaken doet met Baxter. Leveranciers moeten eerst worden geëvalueerd en goedgekeurd voordat zij grondstoffen, componenten, producten of diensten mogen leveren. Beide standaards zijn opgenomen in alle contracten met eventuele leveranciers en uitvoerende partijen. Diversiteit in leveranciers Baxter streeft naar wederzijds bevorderlijke betrekkingen met veel verschillende kleine leveranciers en erkent de belangrijke rol die deze leveranciers spelen in de in de leef- en werkomgeving van de medewerkers van Baxter. In 2005 deed Baxter voor circa 454 miljoen dollar zaken met kleine bedrijven in de Verenigde Staten en Puerto Rico, wat ongeveer 27 procent vertegenwoordigt van de totale uitgaven van 1,7 miljard dollar in dat jaar van Baxter aan leveranciers in die landen. In 2004 bedroegen de kosten van handel met kleine bedrijven in die landen 445 miljoen Amerikaanse dollars,oftewel 29 procent van een totaal van 1,5 miljard dollar. Een milieuvriendelijke toeleveringsketen Baxter is zich ervan bewust dat niet alleen haar directe bedrijfsactiviteiten maar ook haar toeleveringsketen het milieu beïnvloeden. Hoewel Baxter deze invloeden slechts in beperkte mate kan sturen, probeert ze de milieu-effecten via verschillende programma s te beïnvloeden. In 2005 heeft Baxter zich gericht op samenwerking met een netwerk van milieubewuste leveranciers, het zogeheten Green Suppliers Network, een samenwerkingsverband tussen industrie, het Amerikaanse agentschap voor milieubescherming, het U.S. Environmental Protection Agency, en het samenwerkingsverband voor productieuitbreiding, het Manufacturing Extension Partnership (MEP) van het Amerikaanse Ministerie van Economische Zaken. Tijdens de eerste helft van 2005 heeft Baxter via bijeenkomsten acht belangrijke leveranciers uit het midwesten van de Verenigde Staten gerecruteerd voor deelname aan dit Green Suppliers Network. Ga voor meer informatie naar: Uitgaven van Baxter voor diversiteit in leveranciers 1 (in miljoenen dollars) Kleine bedrijven Bedrijven van minderheden Bedrijven van vrouwen 1 Verenigde Staten en Puerto Rico. Fiscale jaarbasis (1 oktober tot en met 30 september). Gegevens over te betalen rekeningen worden verzonden naar derden, die de uitgaven categoriseren. Andere categorieën zijn van veteranen, van arbeidsongeschikte veteranen, small disadvantaged business-certified en HUBZone-certified. Puerto-Ricaanse faciliteiten zijn geclassificeerde leveranciers in overeenstemming met de richtlijnen die zijn vastgelegd door de U.S. Small Business Administration

9 ONDERSTEUNING VAN DE GEMEENSCHAP Het verbeteren van de levenskwaliteit middels sociale investeringen in de leef- en werkomgeving van de medewerkers van Baxter en in andere gebieden met dringende behoeften ligt in het natuurlijke verlengde van Baxters doelstelling. In 2005 hebben Baxter en de Baxter International Foundation meer dan 35 miljoen dollar uitgegeven aan donaties, waaronder productdonaties, geldschenkingen en beurzen. Dit bedrag komt neer op ongeveer 3,7 procent van Baxter s jaarwinst. Toegang tot gezondheidszorg Baxter gebruikt haar technologische expertise voor het vervaardigen en op de markt brengen van producten en diensten die tegemoetkomen aan onvervulde medische behoeften. Bovendien helpt Baxter via het doneren van producten mee tegemoet te komen aan de wereldwijde behoefte aan medische zorg. Baxter heeft in 2005 in ruim 50 landen voor meer dan 17 miljoen dollar aan essentiële medische producten gedoneerd, voornamelijk via de humanitaire hulporganisatie AmeriCares. De Baxter International Foundation, de charitatieve instelling van de onderneming, biedt eveneens hulp aan diegenen die dringend behoefte hebben aan goede gezondheidszorg. In 2005 heeft de stichting aan 69 organisaties in 19 landen voor in totaal 4,2 miljoen dollar aan nieuwe subsidies verleend voor uitbetaling in 2005 en daarna. Essentiële gemeenschapsbehoeften Naast betere toegang tot gezondheidszorg hebben gemeenschappen wereldwijd nog andere medische prioriteiten, zoals het terugdringen van medi-catiefouten en het verhogen van de veiligheid van patiënten, betere voorlichting, In 2005 heeft Baxter in meer dan 50 landen, waaronder Ethiopië, voor meer dan 17 miljoen dollar aan essentiële medische producten gedoneerd. Foto met toestemming van AmeriCares. beter vervoer, het aanbieden van diensten aan jongeren en bescherming van het milieu. Om aan deze behoeften tegemoet te komen hebben de bedrijven, afdelingen en productiefaciliteiten van Baxter in miljoen dollar gedoneerd aan specifieke organisaties en doelen in de wereld, waarvan iets meer dan de helft buiten de Verenigde Staten. Betrokkenheid van de medewerkers Baxter moedigt haar medewerkers aan om tijd en energie te besteden aan het verbeteren van de levenskwaliteit in gebieden overal ter wereld. In de Verenigde Staten verleent de Baxter International Foundation beurzen aan gekwalificeerde organisaties, waaraan bedrijfsmedewerkers vrijwillig hun diensten aanbieden via het zogeheten Dollars for Doers -programma. Daarnaast verdubbelt het Baxter International Foundation Matching Gift -programma de donaties van medewerkers die minimaal 25 dollar geven, tot een bedrag van maximaal dollar. Ga voor meer informatie naar: Wereldwijde steun voor de strijd tegen hemofilie Volgens de Wereld Hemofilie Federatie lijden er wereldwijd meer dan mensen aan hemofilie A, een genetische aandoening die wordt gekenmerkt door onvoldoende hoeveelheden Factor VIII, de factor die noodzakelijk is voor een effectieve stolling van het bloed. Toegang tot kwalitatief hoogwaardige gezondheidszorg, gegeven door goed opgeleid medisch personeel, is van essentieel belang voor het verlengen van de levensverwachting en levenskwaliteit van mensen met deze aandoening. Baxters aanpak van hemofilie is heel breed. Raadpleeg ons online rapport voor een volledige lijst van programma s en diensten die Baxter aan de gemeenschap van hemofiliepatiënten aanbiedt.

10 ECONOMISCHE EFFECTEN Baxters directe en indirecte economische effecten voor zijn belang-hebbenden vormen een belangrijk aspect van de prestaties van de onderneming op het gebied van duurzaamheid. Financiële prestaties Baxters bredere economische effecten zijn afhankelijk van zijn niet-aflatend sterke financiële prestaties. In 2005 heeft de onderneming zijn inkomsten, nettowinst en marges vergroot. De cashflow uit activiteiten kwam uit op meer dan 1,5 miljard dollar, een toename van 170 miljoen dollar vergeleken met Baxters rendement voor de aandeelhouders nam, inclusief aandeelprijs en gedeclareerde cash dividenden, in dat jaar toe met 10,7 procent, in vergelijking met 6,5 percent voor de S&P Health Care Index. Directe en indirecte effecten Bij directe effecten kan men denken aan financiële transacties, zoals inkomsten verkregen uit klanten, lonen en secundaire arbeids-voorwaarden Baxter-vrijwilligers Robert L. Parkinson, Jr., voorzitter en CEO (links) en James M. Gatling, vice-president, global manufacturing operations, helpen bij de bouw van een tehuis als onderdeel van Baxters partnerschap met de Lake County-afdeling van Habitat for Humanity in Illinois, Verenigde Staten. voor medewerkers of belastingafdrachten. Sommige, maar niet alle, van deze worden ook vermeld in de traditionele financiële rapporten. De indirecte effecten zijn wat moeilijker te kwantificeren en omvatten toegenomen productiviteit en geldbesparingen door het gebruik door klanten van de producten van Baxter en het creëren van arbeidsplaatsen buiten Baxter vanwege de bestedingen van de onderneming. Ga voor meer informatie naar: Gegenereerde en gedistribueerde economische waarde (in miljoenen dollars) Component Gegenereerde economische waarde Klanten Inkomsten $8,099 $8,904 $9,509 $9,849 Netto inkomsten $771 $866 $388 $956 Gedistribueerde economische waarde Leveranciers Betalingen aan leveranciers nvt nvt nvt $4,000 Medewerkers Totale vergoedingen en secundaire nvt $2,317 $2,522 $2,594 arbeidsvoorwaarden Investeerders Rente, netto $51 $87 $99 $118 Algemene aandelen cash dividenden $349 $346 $361 $359 Regeringen Inkomstenbelasting Uitgaven/Voordeel $174 $58 ($102) $232 (V.S.) Inkomstenbelasting Uitgaven $186 $164 $149 $254 (internationaal) Gemeenschappen Gelddonaties 1 $4.6 $8.8 $7.2 $17.6 Productdonaties $2.2 $5.7 $7.9 $17.8 Baxter (behouden/opnieuw geïnvesteerd) Kapitaaluitgaven $852 $792 $558 $444 Uitgaven voor R&D $501 $553 $517 $533 1 Baxter en de Baxter International Foundation.

11 TABEL MET OVERZICHTSGEGEVENS Raadpleeg de relevante rapportonderdelen voor uitgebreide prestatiegegevens en -grafieken. Prestatie-indicator Business Practices Hulplijn en COIC-onderzoeken (totaal) Etnische diversiteit corporate officers (% niet-blank van totaal) 7% 14% Geslachtsdiversiteit corporate officers (% vrouw van totaal) 20% 21% Geslachtsdiversiteit bij Baxter (% vrouw wereldwijd) 54.6% 54.1% Totale hoeveelheid uitstoot broeikasgassen door Baxter Operations (% reductie) 1 35% 39% Ongevaarlijk afval (% reductie) 1 31% 40% Totale milieu-inkomsten, -besparingen en kostenbesparingen in vermelde jaar (in miljoenen) $70.2 $85.8 Score aantal verloren dagen Gevallen met verloren dagen Waarschuwingen van Amerikaanse FDA wegens reclame en promotie 2 0 Betalingen aan kleine bedrijven (in miljoenen dollars) $445 $454 Betalingen aan bedrijven van minderheden (in miljoenen dollars) $44 $36 Gelddonaties (in miljoenen dollars) $7.2 $17.6 Productdonaties (in miljoenen dollars) $7.9 $ Reductiepercentage per eenheid productiewaarde vergeleken met Ga voor meer informatie naar: Duurzaamheidsrapport Ofschoon voor Baxter duurzaamheid veel meer inhoudt dan het opstellen van een jaarrapport, is het rapportage-aspect van duurzaamheid in veel opzichten essentieel. Met de jaarrapporten kan de onderneming niet alleen de geboekte vooruitgang aanschouwelijk maken, maar deze rapporten bevorderen ook de inzet van de onderneming voor verdergaande verbetering, een gedisciplineerde aanpak van de duurzaamheidsprogramma s en grotere transparantie in de berichtgeving hierover. Ga voor meer informatie naar:

12 Baxter International Inc. One Baxter Parkway Deerfield, Illinois (VS) De volledige versie van het Duurzaamheidsrapport 2005 van Baxter is zowel in gedrukte vorm als online als online verkrijgbaar. U kunt deze vinden op of bestellen door te bellen naar het nummer of , of een te sturen naar De voortdurende verbetering van Baxters duurzaamheidsprogramma s en -rapporten is deels afhankelijk van feedback van de belanghebbenden. Geef ons uw commentaar via ons online onderzoek op We zien uit naar uw opmerkingen. Bedrijfsprofiel Baxter heeft ongeveer medewerkers, is in meer dan 100 landen actief en genereert meer dan de helft van zijn verkopen buiten de Verenigde Staten. In 2005 bedroegen de totale verkopen wereldwijd circa $ 9,8 miljard. Baxter beschikt wereldwijd over meer dan 60 productiefaciliteiten, verspreid over de Verenigde Staten, Europa, Canada, Azië, Latijns-Amerika en Australië. Door de unieke combinatie van expertise op het gebied van medische apparatuur, farmaceutische producten en biotechnologie onderscheidt Baxter zich van andere bedrijven in de gezondheidszorgindustrie. Deze brochure is gedrukt met soja-inkt op 100% FSC-papier. Producten met het FSC-keurmerk bevatten hout uit goed beheerde bossen. De certificering van het bosbeheer is opgesteld volgens de richtlijnen van de Forest Stewardship Council (FSC). De zaken die in deze brochure, genaamd Kernpunten van het Duurzaamheidsrapport 2005, aan de orde komen, betreffen naast historische feiten verklaringen die op de toekomst gericht zijn. Deze verklaringen zijn gebaseerd op de huidige verwachtingen van de onderneming en zijn onderhevig aan verschillende risico s en onzekerheden. Er zijn veel factoren die de uiteindelijke resultaten van de onderneming kunnen beïnvloeden, waardoor deze resultaten mogelijk in materiële zin verschillen van de uitgesproken verwachtingen. Enkele van deze factoren worden besproken in Baxter s jaarverslag op Formulier 10-K, de kwartaalverslagen op Formulier 10-Q en andere documenten die door de onderneming zijn ingediend bij de U.S. Securities and Exchange Commission. Deze documenten zijn beschikbaar op de website van Baxter op De onderneming ontkent elke huidige intentie om enige op de toekomst gerichte verklaring aan te passen en alle op de toekomst gerichte verklaringen in deze brochure gelden uitsluitend vanaf de verschijningsdatum van deze brochure. Verwijzingen in deze brochure naar Baxter worden geacht steeds te verwijzen naar Baxter International Inc. en haar dochterondernemingen in de Verenigde Staten en in andere landen. BAXTER is een handelsmerk van Baxter International Inc. AMERICARES is een geregistreerd handelsmerk van AmeriCares Foundation, Inc. Andere productnamen, handelsmerken of symbolen die mogelijk in deze brochure voorkomen, zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars. Baxter International Inc., Alle rechten voorbehouden.

Zakelijke gedragscode

Zakelijke gedragscode Zakelijke gedragscode Beste collega, Iedere dag leveren onze beslissingen en acties een bijdrage aan het vormen van de reputatie en het toekomstig succes van ons bedrijf. Wij, als AbbVie medewerkers, hebben

Nadere informatie

Unilever Jaarverslag en Jaarrekening

Unilever Jaarverslag en Jaarrekening Disclaimer Opmerkingen bij het Jaarverslag en Jaarrekening 2005 Deze PDF-versie van het Unilever Jaarverslag en Jaarrekening 2005 is een exacte kopie van het document dat wordt verstrekt aan Unilevers

Nadere informatie

Maatschappelijk jaarverslag 2010

Maatschappelijk jaarverslag 2010 Maatschappelijk jaarverslag 200 0.000 Aantal ING medewerkers wereldwijd 4,9% van onze ING Management Council bestaat uit vrouwen 72/00 ING heeft een score van 72 in de Dow Jones Sustainability Index +40

Nadere informatie

Duurzaamheidsverslag. Chairman s Statement. Nancy McKinstry Chairman of the Executive Board

Duurzaamheidsverslag. Chairman s Statement. Nancy McKinstry Chairman of the Executive Board Chairman s Statement Duurzaamheidsverslag 2004 Nancy McKinstry Chairman of the Executive Board Tate consendipis dionsequat. Feugiat. Ut nullutpat. Lorper sustrud ea commod eu faccum am, consequismod mincip

Nadere informatie

De OESO-richtlijnen voor. Multinationale Ondernemingen

De OESO-richtlijnen voor. Multinationale Ondernemingen Nationaal Contactpunt OESO-richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen De OESO-richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen Nederlandse vertaling, versie 2011 mesantodomingowashingtonaddisababacaracasdaressalaamlimamanilariyadhsaopaulowarsawalgierscapetowndhakakuwaitmaputoriodejaneirosarajevovilniusammancanberrad

Nadere informatie

Het persoonlijk opvatten

Het persoonlijk opvatten Rapport Verantwoord ondernemerschap 2010 Het persoonlijk opvatten Wij vatten de bedrijfsverantwoordelijkheid persoonlijk op bij Pitney Bowes. Innovatie, integriteit en service zijn van fundamenteel belang

Nadere informatie

Code of Ethics. Vertrouwen. Respect. Integriteit.

Code of Ethics. Vertrouwen. Respect. Integriteit. Code of Ethics Vertrouwen. Respect. Integriteit. Onze verplichtingen De verplichtingen van UTC bepalen wie we zijn en hoe we werken. Ze zorgen dat onze bedrijven gericht werken en vooruitgaan. Prestaties

Nadere informatie

beleggen Corporate governance en verantwoord beleggen bij F&C Expect excellence

beleggen Corporate governance en verantwoord beleggen bij F&C Expect excellence Verantwoord beleggen Corporate governance en verantwoord beleggen bij F&C Expect excellence Duurzaamheidsafwegingen als milieu, maatschappij en deugdelijk ondernemingsbestuur worden de laatste tijd steeds

Nadere informatie

Sociaal kopen. Gids voor de inachtneming van sociale overwegingen bij overheidsaanbestedingen

Sociaal kopen. Gids voor de inachtneming van sociale overwegingen bij overheidsaanbestedingen Sociaal kopen Gids voor de inachtneming van sociale overwegingen bij overheidsaanbestedingen De opdracht voor deze publicatie wordt gegeven in het kader van het programma voor werkgelegenheid en maatschappelijke

Nadere informatie

DISCLAIMER Opmerkingen bij het Jaarverslag & Jaarrekening en Form 20-F 2001 Disclaimer

DISCLAIMER Opmerkingen bij het Jaarverslag & Jaarrekening en Form 20-F 2001 Disclaimer DISCLAIMER Opmerkingen bij het Jaarverslag & Jaarrekening en Form 20-F 2001 De pdf-versie van het Unilever Jaarverslag & Jaarrekening en Form 20-F 2001 is een exacte kopie van het document dat wordt verstrekt

Nadere informatie

T B. Jaarverslag 2014

T B. Jaarverslag 2014 arverslag T B Jaarverslag 2014 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bekijk het online jaarverslag 2014 op www.triodos.nl/jaarverslag. Hier staat meer gedetailleerde informatie,

Nadere informatie

T B. Jaarverslag 2014

T B. Jaarverslag 2014 arverslag T B Jaarverslag 2014 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bekijk het online jaarverslag 2014 op www.triodos.nl/jaarverslag. Hier staat meer gedetailleerde informatie,

Nadere informatie

Het Verkort Jaarverslag 2007 is een verkorte Nederlandse versie van het Engelstalige KPN Annual Report and Form 20-F 2007 ( Annual Report 2007 ).

Het Verkort Jaarverslag 2007 is een verkorte Nederlandse versie van het Engelstalige KPN Annual Report and Form 20-F 2007 ( Annual Report 2007 ). Verkort Jaarverslag 2007 Het Verkort Jaarverslag 2007 is een verkorte Nederlandse versie van het Engelstalige KPN Annual Report and Form 20-F 2007 ( Annual Report 2007 ). Het Annual Report 2007 is het

Nadere informatie

Business Ethics and Compliance Beleidsregels inzake Business Conduct

Business Ethics and Compliance Beleidsregels inzake Business Conduct Business Ethics and Compliance Beleidsregels inzake Business Conduct Beste partner, Starbucks is s werelds grootste brander van en handelaar in koffiespecialiteiten. Het merk is in korte tijd wereldwijd

Nadere informatie

Gezondheidsbevordering

Gezondheidsbevordering Work. Adapted for all. Move Europe. Gezondheidsbevordering op het werk voor werknemers met een chronische ziekte: Een gids voor goede praktijken Europees Netwerk voor Gezondheidspromotie op het Werk (ENWHP)

Nadere informatie

DocData N.V. Jaarverslag 2013

DocData N.V. Jaarverslag 2013 DocData N.V. Jaarverslag 2013 Het Jaarverslag 2013 is opgesteld in de Nederlandse taal. De bedragen in duizendtallen zoals opgenomen in de tabellen met een Engelstalige tekst dienen te worden gelezen met

Nadere informatie

Wereldwijde Regels voor Zakelijk Gedrag

Wereldwijde Regels voor Zakelijk Gedrag Wereldwijde Regels voor Zakelijk Gedrag Wereldwijde Regels voor Zakelijk Gedrag Welkom 3 Inleiding 4 Verantwoordelijkheid tegenover elkaar 6 Verantwoordelijkheid tegenover Ashland en haar Aandeelhouders

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Gedragscode 1. Inhoudsopgave

Inhoudsopgave. Gedragscode 1. Inhoudsopgave Gedragscode Voor meer informatie over Rentokil Initial kunt u een bezoek brengen aan: www.rentokil-initial.com www.rentokil.com www.initial.com www.ambius.com Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 Uiteenzetting

Nadere informatie

Ondernemingen en industrie SBA-Factsheet 2014

Ondernemingen en industrie SBA-Factsheet 2014 NL Ondernemingen en industrie SBA-Factsheet 2014 BELGIË Kort samengevat In 2013 zag de Belgische economie een verder herstel van de economische crisis van 2008 en nu heeft ze het reële bbp-niveau van vóór

Nadere informatie

TLB Jaarverslag 2013

TLB Jaarverslag 2013 TLB Jaarverslag 2013 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bezoek het Online Jaarverslag 2013 voor meer gedetailleerde informatie, inclusief interviews, samenvattingen van onze activiteiten

Nadere informatie

Richtlijnen Zakelijk Gedrag

Richtlijnen Zakelijk Gedrag Richtlijnen Zakelijk Gedrag INTEGRITEIT RESPECT VERTROUWEN NASTREVEN VAN UITMUNTENDHEID KLANTEN WERKNEMERS ZAKENPARTNERS LEVERANCIERS AANDEELHOUDERS GEMEENSCHAP MILIEU INHOUDSTABEL Richtlijnen Zakelijk

Nadere informatie

Gedragscode. Presteren met Integriteit. 1 mei 2010. Copyright: SAUDI BASIC INDUSTRIES CORPORATION 2010. All rights reserved.

Gedragscode. Presteren met Integriteit. 1 mei 2010. Copyright: SAUDI BASIC INDUSTRIES CORPORATION 2010. All rights reserved. Gedragscode Presteren met Integriteit 1 mei 2010 Copyright: SAUDI BASIC INDUSTRIES CORPORATION 2010. All rights reserved. Integriteitsboodschap van de CEO Presteren met integriteit! Dat is de fundering

Nadere informatie

D U U R Z A A M H E I D S V E R S L A G

D U U R Z A A M H E I D S V E R S L A G D U U R Z A A M H E I D S V E R S L A G DUURZAAM H EI DSVERSLAG 2003 2 INHOUDSOPGAVE Voorwoord van de voorzitter van de Raad van Bestuur en CEO 3 KPN en Duurzaamheid 4 Het bedrijf Profiel 6 Corporate governance

Nadere informatie

(Printversie) MVO Verslag 2011

(Printversie) MVO Verslag 2011 (Printversie) MVO Verslag 2011 MVO Verslag 2011 Essent MVO Verslag 2011 4 Inhoud Voorwoord... 7 1. Het profiel van Essent... 9 1.1 De kerncijfers... 9 1.2 Essent en klimaatverandering... 9 1.3 De bestuurlijke

Nadere informatie

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen bij een levensmiddelenfabrikant.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen bij een levensmiddelenfabrikant. Bacheloreindverslag Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen bij een levensmiddelenfabrikant. De stakeholders benadering Auteur: Studie: F.C. Davelaar S0071846 Bachelor Business Administration Begeleider:

Nadere informatie

Dit hoofdstuk is een bijlage bij het verslag van de Raad van Bestuur

Dit hoofdstuk is een bijlage bij het verslag van de Raad van Bestuur Dit hoofdstuk is een bijlage bij het verslag van de Raad van Bestuur 1 Markt en groei Strategisch risico 149 2 Risico s verbonden aan bevoorrading en productie 150 3 Risico s met betrekking tot regelgeving,

Nadere informatie

CONCEPT SAMENVATTING VAN DE DISCUSSIE IN DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN KONINKLIJKE PHILIPS N.V. GEHOUDEN OP 1 MEI 2014 TE AMSTERDAM

CONCEPT SAMENVATTING VAN DE DISCUSSIE IN DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN KONINKLIJKE PHILIPS N.V. GEHOUDEN OP 1 MEI 2014 TE AMSTERDAM CONCEPT SAMENVATTING VAN DE DISCUSSIE IN DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN KONINKLIJKE PHILIPS N.V. GEHOUDEN OP 1 MEI 2014 TE AMSTERDAM Aanvang van de vergadering: 14.00 uur Voorzitter: De

Nadere informatie

pggm.nl Verantwoord Beleggen

pggm.nl Verantwoord Beleggen pggm.nl Verantwoord Beleggen Jaarverslag 2012 Verantwoord Beleggen Jaarverslag 2012 Inhoud Managementverklaring 6 Voorwoord 7 Verantwoord beleggen 2012 in Vogelvlucht 8 Uitvoering activiteiten verantwoord

Nadere informatie

Pensioenfonds PNO Media VERANTWOORD BELEGGEN. Jaarverslag 2013

Pensioenfonds PNO Media VERANTWOORD BELEGGEN. Jaarverslag 2013 Pensioenfonds PNO Media VERANTWOORD BELEGGEN Jaarverslag 2013 2 PENSIOENFONDS PNO MEDIA JAARVERSLAG VERANTWOORD BELEGGEN 2013 Pensioenfonds PNO Media VERANTWOORD BELEGGEN Jaarverslag 2013 PENSIOENFONDS

Nadere informatie

Aegon s Review 2014. Waarde creëren, waarde delen

Aegon s Review 2014. Waarde creëren, waarde delen Aegon s Review 2014 Waarde creëren, waarde delen Maart 2015 Mensen zelf bewuste keuzes laten maken Aegon wil mensen helpen om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor hun financiële toekomst. Dat is bepalend

Nadere informatie