BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge"

Transcriptie

1 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge 82e JAARGANG N e ANNEE VRIJDAG 24 SEPTEMBER 2004 VENDREDI 24 SEPTEMBRE 2004 MEDEDELING Nieuwe wetgeving AVIS Nouvelle législation Overheidsopdrachten en opdrachten van het klassieke stelsel en van de speciale sectoren - Nieuwe modellen van aankondiging die vanaf 1 mei 2002 moeten worden gebruikt De richtlijn 2001/78/EG legt het gebruik van standaardformulieren op voor de opdrachten die op Europees niveau moeten worden bekendgemaakt vanaf 1 mei Het koninklijk besluit van 22 april 2002 regelt meer bepaald de omzetting van deze richtlijn. Hieruit vloeit voort dat de hierna volgende regels dienen te worden toegepast op de overheidsopdrachten en de opdrachten waarop de koninklijke besluiten van 8 en 10 januari 1996 en 18 juni 1996 van toepassing zijn 1. Verplicht gebruik van de standaardformulieren. De bij het besluit van 22 april 2002 gevoegde nieuwe standaardformulieren dienen te worden gebruikt voor de aankondigingen van de opdrachten die de Europese drempels bereiken (zie omtrent de drempels de drie ministeriële besluiten van 4 december 2001, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 19 december 2001) en in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, alsook in het Bulletin der Aanbestedingen moeten worden gepubliceerd. In een overgangsfase zullen de organen belast met de publicatie echter een zekere tolerantie aan de dag leggen ten opzichte van de aanbestedende overheden en aanbestedende diensten die zouden vergeten zijn hun aankondigingen op te stellen volgens de nieuwe standaardformulieren. De aankondigingen dienen te worden overgemaakt a) wat de publicatie in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen betreft, aan het Bureau voor Officiële Publicaties van de Europese Gemeenschappen per brief, aan het volgende adres EUROP Unité 2 Marchés publics, 2 rue Mercier, L-2985 Luxembourg; of per telefax, via de volgende nummers ; ; ; of per naar Marchés publics et marchés du régime classique et des secteurs spéciaux - Nouveaux modèles d avis de marchés à utiliser à partir du 1 er mai 2002 La directive 2001/78/CE impose l utilisation de formulaires standard pour les marchés à publier au niveau européen à partir du 1 er mai L arrêté royal du 22 avril 2002 assure notamment la transposition de cette directive. Il en résulte que pour les marchés publics et les marchés soumis à l application des arrêtés royaux des 8 et 10 janvier 1996 et 18 juin 1996, les modalités suivantes s appliquent 1. Utilisation obligatoire des formulaires standard. Les nouveaux formulaires standard annexés à l arrêté du 22 avril 2002 doivent être utilisés pour les avis des marchés atteignant les seuils européens (voir à propos des seuils les trois arrêtés ministériels du 4 décembre 2001, publiés au Moniteur belge du 19 décembre 2001) et qui sont à publier au Journal officiel des Communautés européennes et au Bulletin des Adjudications. Dans une phase transitoire, les organes chargés de la publication feront cependant preuve d une certaine tolérance à l égard des pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices qui oublieraient d établir leurs avis selon ces nouveaux formulaires standard. Les avis sont à adresser a) pour la publication au Journal officiel des Communautés européennes, à l Office des Publications officielles des Communautés européennes par lettre à l adresse EUROP Unité 2 - Marchés publics, 2 rue Mercier, L Luxembourg; ou par télécopie aux numéros ; ; ; ou par courrier électronique à l adresse

2 10766 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS b) wat de publicatie in het Bulletin der Aanbestedingen betreft Met ingang van 1 september 2004 wordt de nieuwe wetgeving van kracht wat betreft de Belgische standaardformulieren voor het Bulletin der Aanbestedingen (KB 29 februari BS 8 maart 2004). Vanaf deze datum zullen alle formulieren, niet-conform met deze wetgeving, geweigerd worden. Voor al de aanbestedingen die niet onderworpen zijn aan de Europese bekendmaking, dient men gebruik te maken van deze Belgische standaardformulieren. Men kan deze formulieren downloaden via de website of verkrijgen door een te sturen naar In dit laatste geval zullen de diensten van het Belgisch Staatsblad de nodige Word-documenten bezorgen via . De aanbestedingsberichten kunnen bezorgd worden ofwel - Per post verstuurd naar het Belgisch Staatsblad, Bulletin der Aanbestedingen, Leuvenseweg 40-42, 1000 Brussel. - Per - Per fax 02/ Vanaf september 2004 kan men eveneens gebruik maken van het online-invulformulier. Met dit formulier kan men de publicaties die niet onderworpen zijn aan de Europese bekendmaking (volgens de wettelijk verplichte modellen) aanmaken en versturen naar het Bulletin der Aanbestedingen. Dit systeem helpt enerzijds om de verplichte velden (CPV code e.d.) te zoeken en in te vullen en anderzijds kan men een automatische controle uitvoeren om alle onregelmatigheden te ontdekken. Het gebruik van dit formulier is volledig gratis. Er zijn dus geen bijkomende kosten; de geldende tarieven voor publicatie in het Bulletin der Aanbestedingen blijven ongewijzigd. Voor bijkomende informatie kan men tijdens de kantooruren steeds terecht op de tel. nrs. 02/ / Herinnering aan de instructies voor de publicatie in het Bulletin der Aanbestedingen. Voor alle bij het Bulletin der Aanbestedingen ingediende aankondigingen gelden volgende instructies. Alle publicatieaanvragen voor het Bulletin der Aanbestedingen dienen minstens zeven dagen, waarvan vijf werkdagen, vóór de gevraagde publicatiedatum afgeleverd te worden bij de diensten van het Belgisch Staatsblad. Concreet betekent dit dus dat de teksten ten laatste op vrijdag bij het Belgisch Staatsblad moeten toekomen voor een publicatie in de eerstvolgende editie van de volgende vrijdag, op voorwaarde dat er vijf werkdagen zijn tussen die twee vrijdagen. Alle teksten die na vrijdag toekomen bij het Belgisch Staatsblad, behalve die waarvoor de procedure bij hoogdringendheid wordt vereist, zullen niet meer in aanmerking genomen worden voor een publicatie op de eerstvolgende vrijdag. De aankondigingen die ingediend worden via de procedure bij hoogdringendheid dienen ten laatste om 11 uur op de dinsdag voorafgaand aan de publicatiedatum op het Belgisch Staatsblad toe te komen. In dat geval moet in de publicatieaanvraag worden vermeld dat het gaat om een procedure bij hoogdringendheid. Alle publicatieaanvragen dienen naam en telefoonnummer te vermelden van de persoon die in verband met de aankondiging kan worden geraadpleegd. Indieners dienen zich te beperken tot één wijze van indiening. Bij dubbele verzending (bv. per brief en per fax) en dus mogelijke dubbele publicatie zijn de kosten voor beide publicaties integraal ten laste van de indiener van de publicatieaanvraag. Het volstaat éénmalig te publiceren. Het Belgisch Staatsblad zal dus per publicatieaanvraag slechts éénmaal over gaan tot publicatie op de eerstvolgende gevraagde publicatiedatum. Tenslotte moeten vragen tot wijziging van een ingediende tekst of tot annulatie van een publicatieaanvraag schriftelijk gebeuren ten laatste om 11 uur van de dinsdag voorafgaand aan de publicatie. b) pour la publication au Bulletin des Adjudications A dater du 1er septembre 2004, la nouvelle législation entre en vigueur pour ce qui concerne les formulaires standard belges pour le Bulletin des Adjudications (ARdu29février MB du 8 mars 2004). A partir de cette date tous les formulaires non conformes à cette législation seront refusés. Veuillez donc, à partir du 1er septembre 2004, pour tous vos avis de marché non soumis à la publicité européenne, n utiliser que ces formulaires standard belges. Vous pouvez télécharger ces formulaires de le site «www.moniteur.be», ou les obtenir en envoyant un à Dans ce dernier cas, nos services vous feront immédiatement parvenir les documents Word par . Les avis d adjudication peuvent nous être transmis soit - Par voie postale à l adresse suivante Moniteur belge, Bulletin des Adjudications, rue de Louvain, 40-42, à 1000 Bruxelles. - Par - Par fax 02/ A partir de septembre 2004, vous pouvez également remplir ce formulaire on-line. Ce formulaire vous permet de compléter vos publications non soumises à la publicité européenne (suivant les modèles obligatoires) et de les envoyer au Bulletin des Adjudications. Ce système vous aide non seulement à rechercher et compléter les champs obligatoires (code CPV etc.) mais de plus il vous permet d effectuer un contrôle automatique afin de repérer toute irrégularité. L utilisation de ce formulaire est gratuite. Il n y a pas de coût supplémentaire; les tarifs en vigueur pour la publication au Bulletin des Adjudications restent inchangés. Toute information complémentaire peut être obtenue, par téléphone pendant les heures de service, aux nos 02/ et 02/ Rappel des intructions pour la publication au Bulletin des Adjudications. Pour tous les avis à publier au Bulletin des Adjudications, les instructions qui suivent sont en vigueur. Toutes les demandes de publication dans le Bulletin des Adjudications doivent être déposées aux services du Moniteur belge au moins sept jours, dont cinq jours ouvrables, avant la date de publication souhaitée. Concrètement, cela signifie que les textes doivent parvenir au Moniteur belge au plus tard le vendredi pour une publication dans l édition du vendredi suivant, si cinq jours ouvrables séparent ces deux vendredis. Les textes qui parviendront au Moniteur belge après le vendredi, hormis ceux pour lesquels la procédure d urgence est requise, ne seront plus pris en considération pour une publication le vendredi suivant. Les avis introduits par le biais de la procédure d urgence doivent être rentrés au Moniteur belge au plus tard à 11 heures, le mardi qui précède la date de publication. La demande de publication doit dans ce cas mentionner qu il s agit d une procédure d urgence. Le nom et le numéro de téléphone de la personne susceptible d être consultée à propos de l avis doivent figurer sur toutes les demandes de publication. Les auteurs des demandes de publication doivent se limiter à un seul mode d introduction. En cas de double envoi (par ex. par lettre et par télécopie) et donc de double publication éventuelle, les coûts des deux publications sont intégralement à charge de l auteur de la demande de publication. Une seule publication suffit. Pour chaque demande de publication, le Moniteur belge ne procédera qu à une seule publication à la prochaine date de publication souhaitée. Enfin, les demandes de modification d un texte introduit ou d annulation d une demande de publication doivent être formulées par écrit au plus tard à 11 heures, le mardi qui précède la publication.

3 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Verkoopkantoor Het Kantoor voor inzage en verkoop der bestekken en andere documenten betreffende de openbare aanbestedingen (K.I.V.B.), tel , , , , en , fax Postrekening Het K.I.V.B. is belast met het verlenen van inzage en het verkopen aan het publiek van algemene, bijzondere en type-bestekken, alsmede van andere documenten betreffende overheidsopdrachten uitgeschreven door federale en regionale administraties en instellingen. Het K.I.V.B., gevestigd Copernicusgebouw, Wetstraat 51, bus 7, 1040 Brussel, is open van 10 tot 16 uur, behalve op zaterdag, zondag, wettelijke feestdagen, 2 november, 15 november en in de periode tussen Kerstmis en Nieuwjaar. In 2004 zal het Verkoopkantoor eveneens gesloten zijn op vrijdag 12 november vrijdag 24 december (namiddag) De betaling van de door K.I.V.B. afgeleverde bescheiden kan als volgt geschieden 1. bij afhaling aan het loket -metbancontact/mister Cash -metproton - met de kredietkaarten Visa en Mastercard - in speciën 2. Bij verzending per post - door betaling op afstand of Mailorder met de kredietkaarten Visa en Mastercard. Deze elektronische betalingswijze heeft als voordeel dat de bescheiden onmiddellijk aan de klant kunnen worden verstuurd. - door storting of overschrijving op de postrekening nr Bank van de Post, Koloniënstraat, 1000 Brussel. IBAN BE SWIFT BIC PCHQBEBB. In dit geval worden de gevraagde documenten slechts verstuurd nadat het postuittreksel inzake de betaling is toegekomen op het K.I.V.B. Bureau de vente Le Bureau de vente et de consultation des cahiers des charges et autres documents concernant les adjudications publiques (B.V.C.C.), tél , , , , et , fax Compte chèque postal Le B.V.C.C. organise la consultation et la vente au public de documents relatifs aux marchés publics tels que les cahiers généraux des charges, les cahiers spéciaux des charges, les cahiers type ainsi que d autres documents émis par les autorités fédérales et régionales. Le B.V.C.C., sis bâtiment Copernic, rue de la Loi 51, boîte 7, 1040 Bruxelles, est ouvert de 10 à 16 heures, à l exception des samedis, dimanches, jours fériés, les 2 novembre et 15 novembre, ainsi qu entre Noël et Nouvel-An. Durant l année 2004 le Bureau de vente sera également fermé vendredi 12 novembre vendredi 24 décembre (aprés-midi) Le paiement des documents fournis par le B.V.C.C. peut s effectuer 1. Lors du retrait au guichet - par Bancontact/Mister Cash - par Proton - par carte de crédit Visa et Mastercard -enespèces 2. En cas d envoi postal - par paiement à distance ou Mailorder au moyen des cartes Visa et Mastercard. Ce paiement électronique a comme avantage que les documents peuvent être envoyés immédiatement au client. - par versement ou virement au compte postal Banque de la Poste, rue des Colonies, 1000 Bruxelles. IBAN BE SWIFT BIC PCHQBEBB. Dans ce cas, les documents demandés sont envoyés uniquement après réception de l avis de crédit transmis au B.V.C.C. Indienen publicatieaanvragen De berichten voor de volgende publicatiedata dienen vervroegd toe te komen op de diensten van het Belgisch Staatsblad Demandes de publication Les avis d insertion pour les dates suivantes doivent parvenir anticipativement aux services du Moniteur belge Publicatiedata Uiterste ontvangstdata Dates de publication Dates limites de réception 5 november oktober 2004 (i.p.v. 29 oktober 2004) 5 novembre octobre 2004 (au lieu du 29 octobre 2004) 12 november november 2004 (i.p.v. 5 november 2004) 12 novembre novembre 2004 (au lieu du 5 novembre 2004) 19 november november 2004 (i.p.v. 12 november 2004) 19 novembre novembre 2004 (au lieu du 12 novembre 2004) 24 december december 2004 (i.p.v. 17 december 2004) 24 décembre décembre 2004 (au lieu du 17 décembre 2004) 31 december december 2004 (i.p.v. 24 december 2004) 31 décembre décembre 2004 (au lieu du 24 décembre 2004) 7 januari december 2004 (i.p.v. 31 december 2004) 7 janvier décembre 2004 (au lieu du 31 décembre 2004)

4 10768 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS

5 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS WETGEVENDE KAMERS CHAMBRES LEGISLATIVES N Opdracht die enkel aan de Belgische bekendmaking onderworpen is Diensten Afdeling I. Aanbestedende overheid I.1. Naam en adres van de aanbestedende overheid Quaestuur van de Kamer van volksvertegenwoordigers, t.a.v. de heer E. Morreel, bestuursdirecteur, Paleis der Natie, 1008 Brussel, tel , fax I.2. Adres waar nadere inlichtingen verkrijgbaar zijn zie bijlage A. I.3. Adres waar het bestek en de aanvullende documenten verkrijgbaar zijn zie bijlage A. I.4. Adres voor indiening van offertes/aanvragen tot deelneming zie bijlage A. II.1. Beschrijving II.1.3. Aard van de opdracht van diensten Categorie van diensten (zie bijlage 2 van de wet) A.11. CPC 865. II.1.4. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming opdracht van analyse van de prepress-afdeling van de Centrale Drukkerij van de Kamer van volksvertegenwoordigers. KVV/04ICD22. II.1.5. Beschrijving/voorwerp van de opdracht de opdracht bestaat uit de accurate en professionele doorlichting van de werking van de prepress-afdeling met als doel het bekomen van een duidelijk analyse van de gebruikte soft- en hardware (workflow) en moet onder andere resulteren in concrete voorstellen met betrekking tot de soft- en hardware, de uitrusting, de informatiecaomgeving, de problematiek van human resources en in voorstellen van oplossingen voor de recurrente problemen. II.1.6. Plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten in de kantoren van de dienstverlener of de aanbestedende overheid (Centrale Drukkerij, Dienst Algemene Zaken, Financiën en Huisbestuur en dienst Informatica) Naargelang van het geval. NUTS code *BE1. II.1.7. Nomenclatuur CPV-classificatie (Gemeenschappelijke Woordenlijst Overheidsopdrachten) Hoofdopdracht hoofdcategorie Bijkomende opdrachten hoofdcategorieën , , , II.2. Verdeling in percelen neen. II.3. Uitvoeringstermijn maximum twee maanden. Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische informatie Voorwaarden voor deelneming Inlichtingen betreffende de eigen situatie van de aannemers/leveranciers/dienstverleners en inlichtingen en formaliteiten die nodig zijn voor de beoordeling van de minimaal vereiste economische, financiële en technische capaciteit de inschrijver dient bij zijn offerte een selectiedossier te voegen met de volgende gegevens (zie bijzonder bestek voor meer details).. N Avis de marché Marché soumis uniquement à la publicité belge Services Section I. Pouvoir adjudicateur I.1. Nom et adresse du pouvoir adjudicateur Questure de la Chambre des représentants, à l attention de M. E. Morreel, directeur d administration, Palais de la Nation, 1008 Bruxelles, tél , fax I.2. Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues voir l annexe A. I.3. Adresse auprès de laquelle le cahier spécial des charges et les documents complémentaires peuvent être obtenus voir l annexe A. I.4. Adresse à laquelle les offres/demandes de participation doivent être envoyées voir l annexe A. Section II. Objet du marché II.1. Description II.1.3. Type de marché de services Catégorie de services (voir l annexe 2 de la loi) A.11. CPC 865. II.1.4. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur mission d analyse de la section prépresse de l Imprimerie Centrale de la Chambre des représentants. CR/04ICD22. II.1.5. Description/objet du marché le présent marché concerne l étude précise et professionnelle du fonctionnement de la section prépresse afin d obtenir une analyse claire des software et hardware utilisés (workflow) et doit aboutir entre autres à des propositions concrètes relatives au software, au hardware, à l équipement, à l environnement informatique, à la problématique des ressources humaines et à des propositions de solutions aux problèmes récurrents. II.1.6. Lieu d exécution des travaux, de livraison des fournitures ou de prestation des services selon le cas, dans les bureaux du prestataire de services ou du pouvoir adjudicateur (imprimerie Centrale, Service des affaires générales, Finances et Economat et service Informatique). Code NUTS *BE1. II.1.7. Nomenclature Classification CPV (Vocabulaire commun des Marchés publics) Objet principal descripteur principal Objets supplémentaires descripteurs principaux , , , II.2. Division en lots non. II.3. Délai d exécution maximum deux mois. Section III. Renseignements d ordres juridique, économique, financier et technique Conditions de participation Renseignements concernant la situation propre de l entrepreneur/du fournisseur/du prestataire de services et renseignements et formalités nécessaires pour l évaluation des capacités économique, financière et technique minimales requises le soumissionnaire doit joindre à son offre un dossier de sélection avec les données suivantes voir cahier spécial des charges pour plus de détails).

6 10770 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS III.1. Juridische situatie, vereiste bewijsstukken bewijs of verklaring op eer van niet-faling. III.2. Sociale zekerheid Het geraamde bedrag van de opdracht ligt hoger dan EUR, zonder BTW ja. De kandidaat of inschrijver moet het bewijs leveren dat hij voldoet aan zijn verplichtingen. Voor de Belgische of buitenlandse dienstverlener die persoonlijk tewerkstelt dat onderworpen is aan de R.S.Z.-wet een origineel getuigschrift van de R.S.Z. met betrekking tot het tweede kalenderkwartaal 2004 waaruit blijkt da voldaan is aan de voorschriften inzake bijdragen aan de sociale zekerheid. Voor de buitenlandse dienstverlener een attest uitgereikt door de bevoegde overheid waarin bevestigd wordt dat voldaan is aan de verplichtingen inzake betaling van bijdragen voor de sociale zekerheid overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is. Recent attest van de directe belastingen (model 276C). Recente verklaring van het bevoegde kantoor voor de BTW-ontvangsten. III.4. Technische bekwaamheid, vereiste bewijsstukken Studie- en beroepskwalificaties (vormingen, cv,...) van de personen die zullen instaan voor de analyse prepress. Relevante referenties voor deze opdracht uitgevoerd tijdens de laatste drie jaren met een korte beschrijving van de projecten (bij voorkeur analyse en reorganisatie van grafische bedrijven en van de prepress-afdeling in het bijzonder). IV.1.1. Type van procedure onderhandelingsprocedure. Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking met vrijwillige publicatie van een aankondiging van opdracht. IV.1.3. Gunningscriterium 1 Prijs. 2 Methodologie en visie op de uitvoering van de analyseopdracht, fasering en resultaten. 3 Planning en uitvoeringstermijnen. IV.2. Administratieve inlichtingen IV.2.1. Referentienummer gegeven aan het dossier door de aanbestedende overheid KVV/041CD22. IV.2.2. Bestek en aanvullende documenten, voorwaarden voor verkrijging ervan Verkrijgbaar tot 22 oktober Prijs gratis. IV.2.3. Uiterste termijn voor ontvangst van offertes 8 november 2004, te 16 uur. IV.2.4. Taal of talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van de offerte of de aanvraag of het verzoek tot deelneming Nederlands of Frans. Afdeling V. Aanvullende inlichtingen V.4. Datum van verzending van de aankondiging 17 september Bijlage A 1.2. Adres waar nadere inlichtingen verkrijgbaar zijn Quaestuur van de Kamer van volksvertegenwoordigers, Dienst Algemene Zaken, Financiën en Huisbestuur, t.a.v. Mevr. Nadine Duyck, Paleis der Natie, 1008 Brussel, tel , fax Adres waar het bestek en de aanvullende documenten betreffende deze aankondiging verkrijgbaar zijn Kamer van volksvertegenwoordigers, Dienst Algemene Zaken, Financiën en Huisbestuur, t.a.v. Mevr. Lidia Elinckx, Hertogstraat 61 (3 e verdieping, lokaal 3280), 1000 Brussel, fax III.1. Situation juridique, références requises preuve ou déclaration sur l honneur de non-faillite. III.2. Sécurité sociale Le montant estimé du marché excède EUR, hors T.V.A. oui. Le candidat ou le soumissionnaire doit fournir la preuve du respect de ses obligations. En ce qui concerne le prestataire de services belge ou étranger employant du personnel assujetti à la loi O.N.S.S. une attestation originale de l O.N.S.S. portant sur le deuxième trimestre civil 2004 et dont il résulte qu il est en règle en matière de cotisations de sécurité sociale. En ce qui concerne le prestataire de services étranger une attestation délivrée par l autorité compétente certifiant qu il est en règle avec ses obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale selon les dispositions légales du pays où il est établi. Attestation récente des contributions directes (modèle 276C). Certificat récent délivré par le bureau compétent de recettes de la T.V.A. III.4. Capacité technique, références requises Titres d études et professionnels (formations suivies, cv,...) des personnes qui seront en charge de l analyse prépresse. Références pertinentes pour ce marché, exécutées au cours des trois dernières années, assorties d une brève description des projets (de préférence analyse et réorganisation d entreprises graphiques et du département prépresse en particulier). Section IV. Procédure IV.1.1. Type de procédure procédure négociée. Procédure négociée sans publicité avec publication non obligatoire d un avis de marché. IV.1.3. Critères d attribution 1 Prix. 2 Méthodologie et vision relatives à l exécution de la mission d analyse, phasage et résultats. 3 Planning et délais d exécution. IV.2. Renseignements d ordre administratif IV.2.1. Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur CR/041CD22. IV.2.2. Cahier spécial des charges et documents complémentaires, conditions d obtention Date limite d obtention 22 octobre Prix gratuit. IV.2.3. Date limite de réception des offres 8 novembre 2004, à 16 heures. IV.2.4. Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l offre ou la demande de participation français ou néerlandais. Section V. Renseignements complémentaires V.4. Date d envoi du présent avis 17 septembre Annexe A 1.2. Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues Questure de la Chambre des représentants, Service des Affaires générales, Finances et Economat, à l attention de Mme Nadine Duyck, Palais de la Nation, 1008 Bruxelles, tél , fax Adresse auprès de laquelle le cahier spécial des charges et les documents complémentaires peuvent être obtenus Chambre des représentants, Service des Affaires générales, Finances et Economat, à l attention de Mme Lidia Elinckx, rue Ducale 61 (3 e étage, bureau 3280), 1000 Bruxelles, fax

7 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Adres voor indiening van offertes/aanvragen tot deelneming Kamer van volksvertegenwoordigers, Dienst Algemen Zaken, Financiën en Huisbestuur, t.a.v. de heer F. Morrcel, bestuursdirecteur, Hertogstraat 61 (3 e verdieping, lokaal 3280), 1000 Brussel, tel , fax Adresse à laquelle les offres/demandes de participation doivent être envoyées Chambre des représentants, Service des Affaires générales, Finances et Economat, à l attention de M. E. Morreel, directeur d administration, rue Ducale 61 (3 e étage, bureau 3280), 1000 Bruxelles, tél , fax N Opdracht die enkel aan de Belgische bekendmaking onderworpen is Diensten Afdeling I. Aanbestedende overheid I.1. Naam en adres van de aanbestedende overheid Kanselarij van de Eerste Minister, Algemene Directie Externe Communicatie, Directeur-Generaal Olivier Alsteens, t.a.v. Peter Vercauteren, Wetstraat 155, 1040 Brussel, tel , fax Internet I.2. Adres waar nadere inlichtingen verkrijgbaar zijn zelfde adres als I.1. I.3. Adres waar het bestek en de aanvullende documenten verkrijgbaar zijn zelfde adres als I.1. I.4. Adres voor indiening van offertes/aanvragen tot deelneming zelfde adres als I.1. II.1. Beschrijving II.1.3. Aard van de opdracht van diensten Categorie van diensten 84. II.1.4. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming « be». Honderd vijfenzeventig jaar België en vijfentwintig jaar federaal België. II.1.5. Beschrijving/voorwerp van de opdracht dienstenovereenkomst voor het uitwerken van een website. Opdracht te gunnen via beperkte offerteaanvraag met bekendmaking bij aanvang. II.1.6. Plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten in België. II.1.7. Nomenclatuur CPV-classificatie (Gemeenschappelijke Woordenlijst Overheidsopdrachten) Hoofdopdracht hoofdcategorie II.2. Verdeling in percelen neen. II.3. Uitvoeringstermijn achttien maanden. Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische informatie Voorwaarden voor deelneming Inlichtingen betreffende de eigen situatie van de aannemers/leveranciers/dienstverleners en inlichtingen en formaliteiten die nodig zijn voor de beoordeling van de minimaal vereiste economische, financiële en technische capaciteit De selectie van de firma s zal gebeuren op basis van de volgende criteria Om in aanmerking te worden genomen moeten de deelnemingsaanvragen verplicht de elementen vermelden die aan deze criteria voldoen. Het bewijs dat de kandidaat zijn verplichtingen heeft vervuld wat de sociale zekerheidsbijbedragen betreft de kandidaten die personeel tewerkstellen dat onderworpen is aan de Belgische sociale zekerheidsregeling moeten geen R.S.Z.-attest bij hun kandidatuur voegen. Hun toestand zal rechtstreeks door de aanbestedende overheid worden gecontroleerd. N Avis de marché Marché soumis uniquement à la publicité belge Services Section I. Pouvoir adjudicateur I.1. Nom et adresse du pouvoir adjudicateur Chancellerie du Premier Ministre, Direction générale Communication externe, Directeur général Olivier Alsteens, à l attention de Peter Vercauteren, rue de la Loi 155, 1040 Bruxelles, tél , fax Internet I.2. Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues la même qu au point I.1. I.3. Adresse auprès de laquelle le cahier spécial des charges et les documents complémentaires peuvent être obtenus la même qu au point I.1. I.4. Adresse à laquelle les offres/demandes de participation doivent être envoyéeslamême qu au point I.1. Section II. Objet du marché II.1. Description II.1.3. Type de marché de services Catégorie de services 84. II.1.4. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur « be». Cent septante-cinq ans de la Belgique et vingt-cinq ans de la Belgique fédérale. II.1.5. Description/objet du marché marché de services pour l élaboration d un site internet. Marché àpasser par appel d offres restreint, avec publicité lors du lancement. II.1.6. Lieu d exécution des travaux, de livraison des fournitures ou de prestation des services en Belgique. II.1.7. Nomenclature Classification CPV (Vocabulaire commun des Marchés publics) Objet principal descripteur principal II.2. Division en lots non. II.3. Délai d exécution dix-huit mois. Section III. Renseignements d ordres juridique, économique, financier et technique Conditions de participation Renseignements concernant la situation propre de l entrepreneur/du fournisseur/du prestataire de services et renseignements et formalités nécessaires pour l évaluation des capacités économique, financière et technique minimales requises La sélection des firmes sera opérée au travers des critères qui suivent. Pour ce faire, les demandes de participation, pour être prises en compte, devront impérativement mentionner les éléments qui y répondent. La preuve quele candidat est en règle en matière de cotisations de sécurité sociale les candidats employant du personnel assujetti à la sécurité sociale belge ne doivent pas joindre à leur candidature une attestation de l O.N.S.S. Leur situation sera vérifiée directement par le pouvoir adjudicateur.

8 10772 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS De buitenlandse kandidaten die personeel tewerkstellen dat niet onderworpen is aan de Belgische sociale zekerheidsregeling, moeten daarentegen bij hun kandidatuur het bewijs voegen dat zij hun verplichtingen hebben vervuld overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar zij gevestigd zijn. De attesten, uitgereikt door de bevoegde overheden van het betrokken land, waarin wordt bevestigd dat de kandidaat in orde is met de betaling van belastingen en taksen. Een uittreksel uit het strafregister of een gelijkwaardig document dat werd uitgereikt door een rechterlijke of administratieve overheid van het land van herkomst en waaruit blijkt dat de kandidaat niet failliet werd verklaard, niet in liquidatie is, geen gerechtelijke overeenkomst heeft aangegaan of elke andere procedure van dezelfde aard en dat hij niet werd veroordeeld voor een misdrijf dat zijn beroepsmoraliteit zou kunnen schaden. De beoordeling van de bekwaamheid op basis, onder andere, van de know-how, de doeltreffendheid, de ervaring en de betrouwbaarheid. Die elementen worden, onder andere, beoordeeld door middel van een nota waarin de firma, haar structuur, haar capaciteiten en haar verwezenlijkingen die overeenstemmen of vergelijkbaar zijn met de hier bedoelde diensten worden voorgesteld; De namen, gepaste beroepsbekwaamheid en studie- en beroepsgetuigschriften van de kaderleden van de firma, en meer bepaald, van de persoon (of personen) die verantwoordelijk is (zijn) voor het concept, de uitvoering en de productie, evenals voor deze laatsten, certificatie (of verklaring op het erewoord) van hun bekwaamheid om met de opdrachtgever te werken in het Nederlands en het Frans; de lijst van de belangrijkste realisaties die verband houden met het voorwerp van onderhavige opdracht en die tijdens de drie laatste jaren werden uitgevoerd, met vermelding van de bedragen, datum en privé- of openbare bestemmelingen. Voor de opdrachten die werden uitgevoerd voor overheidsdiensten of die van dezelfde aard zijn als onderhavig project, moeten kopies en/of beschrijvingen worden verstrekt van de meest relevante verwezenlijkingen; de verklaring waarin de technici of diensten worden vermeld die deel uitmaken van de firma (voor elk stadium, van ontwerp tot levering, en met telkens de vermelding van de specifieke maatregelen voor de controle van de kwaliteit en de certificatie ervan) en de verrichtingen die de firma onderaanbesteedt (met dezelfde informatie voor deze derden); de verklaring waarin het gemiddeld jaarlijks personeelsbestand van de firma wordt vermeld en het aandeel van de kaderleden tijdens de drie laatste jaren; de verklaring waarin de middelen worden vermeld waarover de firma beschikt en/of die zij verzekert te zullen aanwenden voor het tot een goed einde brengen van de conceptie, de uitvoering en de productie, in rechtstreekse en constante samenwerking met de opdrachtgever en in zijn zetel voor wat de opvolgingsvergaderingen betreft. De economische en financiële capaciteit bevestigd door De jaarrekeningen voor de drie laatste jaren de kandidaten die deze jaarrekeningen hebben neergelegd bij de Balanscentrale van de Nationale Bank van België moeten deze rekeningen niet bij hun kandidatuur voegen. Hun toestand zal rechtstreeks door de aanbestedende overheid worden gecontroleerd. De kandidaten (de inschrijvers) die deze rekeningen niet hebben neergelegd en zij die gevestigd zijn in een ander land dan België, moeten de gevraagde documenten verstrekken. De totale omzet over de laatste drie boekjaren de kandidaten die het volledig boekhoudkundig schema volgen en hun jaarrekeningen voor de laatste drie boekjaren hebben neergelegd bij de Balanscentrale van de Nationale Bank van België, moeten geen informatie verstrekken over de globale omzet. Deze informatie zal rechtstreeks door de aanbestedende overheid worden gecontroleerd. III.1. Juridische situatie, vereiste bewijsstukken zie hierboven. Pour les candidats étrangers employant du personnel non assujetti à la sécurité sociale belge, la preuve qu il est en règle avec ses obligations selon les dispositions légales du pays où il est établi doit par contre être jointe à la candidature. Les certificats, délivrés par les autorités compétentes du pays concerné, attestant que le candidat est en règle avec ses obligations relatives au paiement de ses impôts et taxes. Un extrait du casier judiciaire ou un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative du pays d origine ou de provenance et dont il résulte que le candidat n est pas en état de faillite, de liquidation, de concordat judiciaire ou de toute autre procéduredemême nature et qu il n a fait l objet d aucune condamnation pour tout délit affectant sa moralité professionnelle. La capacité évaluée en vertu, notamment, du savoir-faire, de l efficacité, de l expérience et de la fiabilité. Ces éléments sont appréciés, notamment, au travers de une note de présentation de la firme, de ses structures, de ses capacités etréalisations équivalentes ou comparables aux services ici visés; les noms, les qualifications professionnelles appropriées et les titres d études et professionnels des cadres de la firme et, en particulier, du ou des responsables de la conception, de la réalisation et de la production. Ainsi que, pour ces derniers, certification (ou déclaration sur l honneur) de leur capacité de travailler avec l adjudicateur en français et en néerlandais; la liste des principales réalisations, en lien avec l objet du présent marché,exécutées au cours des trois dernières années, avec mention des montants, de la date et de leurs destinataires privés ou publics. Pour les marchés réalisés pour les services publics, ou de même nature que le présentojet, des copies et/ou descriptifs des réalisations les plus significatives doivent être fournies; la déclaration mentionnant les techniciens ou les services intégrés à la firme (pour chacun des stades, de la conception à la livraison, et en mentionnant, à chaque fois, les mesures spécifiques de contrôle de la qualité et de certification de celle-ci) et les opérations que la firme sous-traite (en apportant les mêmes éléments d information pour ces tiers); la déclaration mentionnant les effectifs moyens annuels de la firme et l importance de ses cadres pendant les trois dernières années; la déclaration mentionnant les moyens dont la firme dispose et/ou qu elle garantit de mettre en œuvre pour permettre de mener à bonne fin la conception, l exécution et la production, en lien direct et permanent avec l adjudicateur et en son siège pour ce qui est des réunions de suivi. La capacité économique et financière attestée par Les comptes annuels des trois dernières années les candidats ayant déposé ces comptes annuels auprès de la Centrale des bilans de la Banque Nationale de Belgique ne doivent pas joindre ces comptes à leur candidature. Leur situation sera vérifiée directement par le pouvoir adjudicateur. Les candidats n ayant pas effectué ce dépôt et ceux établis dans un autre pays que la Belgique doivent fournir les documents demandés. Le chiffre d affaires global au cours des trois derniers exercices les candidats suivant le schéma comptable complet et ayant déposé les comptes annuels des trois derniers exercices à la Centrale des bilans de la Banque Nationale de Belgique ne doivent pas fournir d information sur le chiffre d affaires global. Celui-ci sera vérifié directement par le pouvoir adjudicateur. Une déclaration bancaire appropriée ou la preuve d une assurance des risques professionnels. III.1. Situation juridique, références requises voir supra.

9 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS III.2. Sociale zekerheid Het geraamde bedrag van de opdracht ligt hoger dan EUR, zonder BTW ja. De kandidaat of inschrijver moet het bewijs leveren dat hij voldoet aan zijn verplichtingen. III.3. Economische en financiële draagkracht, vereiste bewijsstukken zie hierboven. III.4. Technische bekwaamheid, vereiste bewijsstukken zie hierboven. IV.1.1. Type van procedure beperkte offerteaanvraag. IV.1.2. Aantal gegadigden die de aanbestedende overheid voornemens is uit te nodigen een offerte in te dienen minimum 3, maximum 8. IV.1.3. Gunningscriterium de in het bijzonder bestek vermelde criteria. IV.2. Administratieve inlichtingen IV.2.1. Referentienummer gegeven aan het dossier door de aanbestedende overheid 11/ be. IV.2.3. Uiterste termijn voor ontvangst van offertes of aanvragen tot deelneming tien dagen vanaf verzending van de aankondiging, te 10 uur. IV.2.4. Taal of talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van de offerte of de aanvraag of het verzoek tot deelneming Nederlands of Frans. Afdeling V. Aanvullende inlichtingen V.3. Overige inlichtingen gezien de dringendheid wordt de versnelde procedure toegepast. De gunning is voorzien voor de 43 e week van 2004, de website moet operationeel zijn op 15 november V.4. Datum van verzending van de aankondiging 21 september III.2. Sécurité sociale Le montant estimé du marché excède EUR, hors T.V.A. oui. Le candidat ou le soumissionnaire doit fournir la preuve du respect de ses obligations. III.3. Capacités économique et financière, références requises voir supra. III.4. Capacité technique, références requises voir supra. Section IV. Procédure IV.1.1. Type de procédure appel d offres restreint. IV.1.2. Nombre de candidats que le pouvoir adjudicateur envisage d inviter à présenter une offre minimum 3, maximum 8. IV.1.3. Critères d attribution critères énoncés dans le cahier spécial des charges. IV.2. Renseignements d ordre administratif IV.2.1. Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur 11/ be. IV.2.3. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation dix jours à compter de la date d envoi de l avis, à 10 heures. IV.2.4. Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l offre ou la demande de participation français ou néerlandais. Section V. Renseignements complémentaires V.3. Autres informations la procédure accélérée est appliquée, vu l urgence. L attribution est prévue pour la 43 e semaine de Le site doit obligatoirement être opérationnel le 15 novembre V.4. Date d envoi du présent avis 21 septembre N Opdracht die enkel aan de Belgische bekendmaking onderworpen is Diensten Afdeling I. Aanbestedende overheid I.1. Naam en adres van de aanbestedende overheid Kanselarij van de eerste minister, Algemene directie externe communicatie, directeur-generaal Olivier Alsteens, t.a.v. Patrick Rottie, Wetstraat 155, 11 e verdieping, 1040 Brussel, tel , fax Internet I.2. Adres waar nadere inlichtingen verkrijgbaar zijn zelfde adres als I.1. I.3. Adres waar het bestek en de aanvullende documenten verkrijgbaar zijn zelfde adres als I.1. I.4. Adres voor indiening van offertes/aanvragen tot deelneming zelfde adres als I.1. II.1. Beschrijving II.1.3. Aard van de opdracht van diensten Categorie van diensten CPC II.1.4. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming «eid». II.1.5. Beschrijving/voorwerp van de opdracht dienstenovereenkomst voor een meerjarige overeenkomst voor het drukken van folders in het kader van een bekendmakingscampagne over de elektronische identiteitskaart. Opdracht te gunnen via beperkte offerteaanvraag met bekendmaking bij aanvang. N Avis de marché Marché soumis uniquement à la publicité belge Services Section I. Pouvoir adjudicateur I.1. Nom et adresse du pouvoir adjudicateur Chancellerie du Premier Ministre, Direction générale Communication externe, directeur général Olivier Alsteens, à l attention de Patrick Rottie, rue de la Loi 155, 11 e étage, 1040 Bruxelles, tél , fax Internet I.2. Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues la même qu au point I.1. I.3. Adresse auprès de laquelle le cahier spécial des charges et les documents complémentaires peuvent être obtenus la même qu au point I.1. I.4. Adresse à laquelle les offres/demandes de participation doivent être envoyéeslamême qu au point I.1. Section II. Objet du marché II.1. Description II.1.3. Type de marché de services Catégorie de services A.15 (CPC 88442). II.1.4. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur «eid». II.1.5. Description/objet du marché marché de service pluriannuel pour l impression de dépliants dans le cadre d une campagne d information officielle relative à la carte d identité éléctronique. Voir V.3. Marchéàpasser par appel d offres restreint, avec publicité lors du lancement.

10 10774 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS II.1.6. Plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten in België. II.1.7. Nomenclatuur CPV-classificatie (Gemeenschappelijke Woordenlijst Overheidsopdrachten) Hoofdopdracht hoofdcategorie II.2. Verdeling in percelen neen. II.3. Uitvoeringstermijn zesendertig maanden. Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische informatie Voorwaarden voor deelneming Inlichtingen betreffende de eigen situatie van de aannemers/leveranciers/dienstverleners en inlichtingen en formaliteiten die nodig zijn voor de beoordeling van de minimaal vereiste economische, financiële en technische capaciteit De selectie van de firma s zal gebeuren op basis van de volgende criteria Om in aanmerking te worden genomen moeten de deelnemingsaanvragen verplicht de elementen vermelden die aan deze criteria voldoen. Het bewijs dat de kandidaat zijn verplichtingen heeft vervuld wat de sociale zekerheidsbijdragen betreft de kandidaten die personeel tewerkstellen dat onderworpen is aan de Belgische sociale zekerheidsregeling moeten geen R.S.Z.-attest bij hun kandidatuur voegen. Hun toestand zal rechtstreeks door de aanbestedende overheid worden gecontroleerd. De buitenlandse kandidaten die personeel tewerkstellen dat niet onderworpen is aan de Belgische sociale zekerheidsregeling, moeten daarentegen bij hun kandidatuur het bewijs voegen dat zij hun verplichtingen hebben vervuld overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar zij gevestigd zijn. De attesten, uitgereikt door de bevoegde overheden van het betrokken land, waarin wordt bevestigd dat de kandidaat in orde is met de betaling van belastingen en taksen. Een uittreksel uit het strafregister of een gelijkwaardig document dat werd uitgereikt door een rechterlijke of administratieve overheid van het land van herkomst en waaruit blijkt dat de kandidaat niet failliet werd verklaard, niet in liquidatie is, geen gerechtelijke overeenkomst heeft aangegaan of elke andere procedure van dezelfde aard en dat hij niet werd veroordeeld voor een misdrijf dat zijn beroepsmoraliteit zou kunnen schaden. De beoordeling van de bekwaamheid op basis, onder andere, van de know-how, de doeltreffendheid, de ervaring en de betrouwbaarheid. Die elementen worden, onder andere, beoordeeld door middel van een nota waarin de firma, haar structuur, haar capaciteiten en haar verwezenlijkingen die overeenstemmen of vergelijkbaar zijn met de hier bedoelde diensten worden voorgesteld; de namen, gepaste beroepsbekwaamheid en studie- en beroepsgetuigschriften van de kaderleden van de firma en, meer bepaald, van de persoon (of personen) die verantwoordelijk is (zijn) voor het concept, de uitvoering en de productie, evenals voor deze laatsten, certificatie (of verkaring op het erewoord) van hun bekwaamheid om met de opdrachtgever te werken in het Nederlands en het Frans; de lijst van de belangrijkste realisaties die verband houden met het voorwerp van onderhavige opdracht en die tijdens de drie laatste jaren werden uitgevoerd, met vermelding van de bedragen, datum en privé- of openbare bestemmelingen. Voor de opdrachten die werden uitgevoerd voor overheidsdiensten of die van dezelfde aard zijn als onderhavig project, moeten kopies en/of beschrijvingen worden verstrekt van de meest relevante verwezenlijkingen; de verklaring waarin de technici of diensten worden vermeld die deel uitmaken van de firma (voor elk stadium, van ontwerp tot levering, en met telkens de vermelding van de specifieke maatregelen voor de controle van de kwaliteit en de certificatie ervan) en de verrichtingen die de firma onderaanbesteedt (met dezelfde informatie voor deze derden); II.1.6. Lieu d exécution des travaux, de livraison des fournitures ou de prestation des services en Belgique. II.1.7. Nomenclature Classification CPV (Vocabulaire commun des Marchés publics) Objet principal descripteur principal II.2. Division en lots non. II.3. Délai d exécution trente-six mois. Section III. Renseignements d ordres juridique, économique, financier et technique Conditions de participation Renseignements concernant la situation propre de l entrepreneur/du fournisseur/du prestataire de services et renseignements et formalités nécessaires pour l évaluation des capacités économique, financière et technique minimales requises La sélection des firmes sera opérée au travers des critères qui suivent. Pour ce faire, les demandes de participation, pour être prises en compte, devront impérativement mentionner les éléments qui y répondent. La preuve que le candidat est en règle en matière de cotisations de sécurité sociale les candidats employant du personnel assujetti à la sécurité sociale belge ne doivent pas joindre à leur candidature une attestation de l O.N.S.S. Leur situation sera vérifiée directement par le pouvoir adjudicateur. Pour les candidats étrangers employant du personnel non assujetti à la sécurité sociale belge, la preuve qu il est en règle avec ses obligations selon les dispositions légales du pays où il est établi doit par contre être jointe à la candidature. Les certificats, délivrés par les autorités compétentes du pays concerné, attestant que le candidat est en règle avec ses obligations relatives au paiement de ses impôts et taxes. Un extrait du casier judiciaire ou un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative du pays d origine ou de provenance et dont il résulte que le candidat n est pas en état de faillite, de liquidation, de concordat judiciaire ou de toute autre procéduredemême nature et qu il n a fait l objet d aucune condamnation pour tout délit affectant sa moralité professionnelle. La capacité évaluée en vertu, notamment, du savoir-faire, de l efficacité, de l expérience et de la fiabilité. Ces éléments sont appréciés, notamment, au travers de une note de présentation de la firme, de ses structures, de ses capacités etréalisations équivalentes ou comparables aux services ici visés; les noms, les qualifications professionnelles appropriées et les titres d études et professionnels des cadres de la firme et, en particulier, du ou des responsables de la conception, de la réalisation et de la production, ainsi que, pour ces derniers, certification (ou déclaration sur l honneur) de leur capacité de travailler avec l adjudicateur en français et en néerlandais; la liste des principales réalisations, en lien avec l objet du présent marché,exécutées au cours des trois dernières années, avec mention des montants, de la date et de leurs destinataires privés ou publics. Pour les marchés réalisés pour les services publics, ou de même nature que le présent objet, des copies et/ou descriptifs des réalisations les plus significatives doivent être fournies; la déclaration mentionnant les techniciens ou les services intégrés à la firme (pour chacun des stades, de la conception à la livraison, et en mentionnant, à chaque fois, les mesures spécifiques de contrôle de la qualité et de certification de celle-ci) et les opérations que la firme sous-traite (en apportant les mêmes éléments d information pour ces tiers);

11 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS de verklaring waarin het gemiddeld jaarlijks personeelsbestand van de firma wordt vermeld en het aandeel van de kaderleden tijdens de drie laatste jaren; de verklaring waarin de middelen worden vermeld waarover de firma beschikt en/of die zij verzekert te zullen aanwenden voor het tot een goed einde brengen van de conceptie, de uitvoering en de productie, in rechtstreekse en constante samenwerking met de opdrachtgever en in zijn zetel voor wat de opvolgingsvergaderingen betreft. De economische en financiële capaciteit bevestigd door de jaarrekeningen voor de drie laatste jaren de kandidaten die deze jaarrekeningen hebben neergelegd bij de Balanscentrale van de Nationale Bank van België moeten deze rekeningen niet bij hun kandidatuur voegen. Hun toestand zal rechtstreeks door de aanbestedende overheid worden gecontroleerd. De kandidaten (de inschrijvers) die deze rekeningen niet hebben neergelegd en zij die gevestigd zijn in een ander land dan België, moeten de gevraagd documenten verstrekken; de totale omzet over de drie laatste drie boekjaren de kandidaten die het volledig boekhoudkundig schema volgen en hun jaarrekeningen voor de laatste drie boekjaren hebben neergelegd bij de Balanscentrale van de Nationale Bank van België, moeten geen informatie verstrekken over de globale omzet. Deze informatie zal rechtstreeks door de aanbestedende overheid worden gecontroleerd; een aangepaste bankverklaring of het bewijs van een verzekering tegen beroepsrisico s. III.1. Juridische situatie, vereiste bewijsstukken zie hierboven. III.2. Sociale zekerheid Het geraamde bedrag van de opdracht ligt hoger dan EUR, zonder BTW ja. De kandidaat of inschrijver moet het bewijs leveren dat hij voldoet aan zijn verplichtingen. III.3. Economische en financiële draagkracht, vereiste bewijsstukken zie hierboven. III.4. Technische bekwaamheid, vereiste bewijsstukken zie hierboven. IV.1.1. Type van procedure openbare aanbesteding. IV.1.2. Aantal gegadigden die de aanbestedende overheid voornemens is uit te nodigen een offerte in te dienen minimum drie; maximum tien. IV.1.3. Gunningscriterium de in het bestek vermelde criteria. IV.2. Administratieve inlichtingen IV.2.1. Referentienummer gegeven aan het dossier door de aanbestedende overheid OFF/2004/17. IV.2.3. Uiterste termijn voor ontvangst van offertes of aanvragen tot deelneming vijftien dagen (vanaf verzending van de aankondiging). IV.2.4. Taal of talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van de offerte of de aanvraag of het verzoek tot deelneming Nederlands of Frans. Afdeling V. Aanvullende inlichtingen V.3. Overige inlichtingen Zonder dat dit een verbintenis betekent kunnen de oplagevooruitzichten als volgt worden vastgesteld exemplaren van een informatiefolder, opgedeeld in verschillende golven over een periode van zesendertig maanden; tijdens elke golf kunnen zich eventueel wijzigingen voordoen. V.4. Datum van verzending van de aankondiging 22 september la déclaration mentionnant les effectifs moyens annuels de la firme et l importance de ses cadres pendant les trois dernières années; la déclaration mentionnant les moyens dont la firme dispose et/ou qu elle garantit de mettre en œuvre pour permettre de mener à bonne fin la conception, l exécution et la production, en lien direct et permanent avec l adjudicateur et en son siège pour ce qui est des réunions de suivi. Les capacités économique et financière attestées par les comptes annuels des trois dernières années les candidats ayant déposé ces comptes annuels auprès de la Centre des bilans de la Banque Nationale de Belgique ne doivent pas joindre ces comptes à leur candidature. Leur situation sera vérifiée directement par le pouvoir adjudicateur. Les candidats n ayant pas effectué ce dépôt et ceux établis dans un autre pays que la Belgique doivent fournir les documents demandés; le chiffre d affaires global au cours des trois derniers exercices les candidats suivant le schéma comptable complet et ayant déposé les comptes annuels des trois derniers exercices à la Centrale des bilans de la Banque Nationale de Belgique ne doivent pas fournir d information sur le chiffre d affaires global. Celui-ci sera vérifié directement par le pouvoir adjudicateur; une déclaration bancaire appropriée ou la preuve d une assurance des risques professionnels. III.1. Situation juridique, références requises voir supra. III.2. Sécurité sociale Le montant estimé du marché excède EUR, hors T.V.A. oui. Le candidat ou le soumissionnaire doit fournir la preuve du respect de ses obligations. III.3. Capacités économique et financière, références requises voir supra. III.4. Capacité technique, références requises voir supra. Section IV. Procédure IV.1.1. Type de procédure appel d offres restreint. IV.1.2. Nombre de candidats que le pouvoir adjudicateur envisage d inviter à présenter une offre minimum trois; maximum dix. IV.1.3. Critères d attribution critères énoncés dans le cahier spécial des charges. IV.2. Renseignements d ordre administratif IV.2.1. Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur OFF/2004/17. IV.2.3. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation quinze jours (à compter de la date d envoi de l avis). IV.2.4. Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l offre ou la demande de participation français ou néerlandais. Section V. Renseignements complémentaires V.3. Autres informations Sans que ceci ne constitue un engagement, les prévisions de tirage s établissent comme suit d exemplaires d un dépliant d information, repartis en plusieurs vagues sur une période de trente-six mois; des modifications pouvant éventuellement intervenir à chaque vague. V.4. Date d envoi du présent avis 22 septembre 2004.

12 10776 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING MINISTERE DE LA DEFENSE N Leveringen Valt de opdracht onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (WHO) ja. Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1. Officiële naam en adres van de aanbestedende dienst MRMP- C/A, Algemene Directie Material Resources, Divisie Overheidsopdrachten, sectie CIS, ondersectie Verwerving, t.a.v. de heer Patrick Leunckens, Eversestraat 1, 1140 Evere, tel , fax I.2. Adres waar nadere inlichtingen verkrijgbaar zijn zelfde adres als I.1. I.3. Adres waar bescheiden verkrijgbaar zijn zelfde adres als I.1. I.4. Adres voor indiening van offertes/aanvragen tot deelneming zelfde adres als I.1. I.5. Type van aanbestedende dienst centrale overheid. II.1. Beschrijving II.1.2. Aard van de opdracht voor leveringen aankoop. II.1.4. Betreft het een raamcontract neen. II.1.5. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming wisselstukken voor SATCOM. II.1.6. Beschrijving/voorwerp van de opdracht overeenkomst van leveringen betreffende de aankoop van een stock wisselstukken SATCOM. II.1.7. Plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten 1800 Vilvoorde. II.1.8. Nomenclatuur II CPV-classificatie (Common Procurement Vocabulary) Hoofdopdracht hoofdcategorie II.1.9. Verdeling in percelen neen. II Worden varianten in aanmerking genomen neen. II.2. Hoeveelheid of omvang van de opdracht II.2.1. Globale hoeveelheid of omvang zie bestek. II.2.2. Opties er worden geen verplichte opties gevraagd en het indienen van vrije opties is niet toegelaten. Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische informatie III.1. Voorwaarden met betrekking tot de opdracht III.1.1. Verlangde borgsommen en waarborgen 5 % van het totaal bedrag van de opdracht zonder BTW. III.3. Voorwaarden betreffende een opdracht voor dienstverlening III.3.1. Mag de dienst uitsluitend door een bepaalde beroepsgroep worden verleend neen. III.3.2. Moeten de rechtspersonen de namen en beroepskwalificaties opgeven van het personeel dat met de uitvoering van de opdracht belast wordt ja. N Avis de marché Fournitures Le marché est-il couvert par l Accord sur les Marchés publics (AMP) oui. Section I. Pouvoir adjudicateur I.1. Nom et adresse officiels du pouvoir adjudicateur MRMP- C/A, Direction générale Material Resources, Division Marchés publics, section CIS, sous-section Acquisition, à l attention de M. Patrick Leunckens, rue d Evere 1, 1140 Evere, tél , fax I.2. Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues la même qu au point I.1. I.3. Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus la même qu au point I.1. I.4. Adresse à laquelle les offres/demandes de participation doivent être envoyéeslamême qu au point I.1. I.5. Type de pouvoir adjudicateur niveau central. Section II. Objet du marché II.1. Description II.1.2. Type de marché de fournitures achat. II.1.4. S agit-il d un accord-cadre non. II.1.5. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur pièces de rechange pour SATCOM. II.1.6. Description/objet du marché marché de fournitures relatif à l achat d un stock de pièces de rechange SATCOM. II.1.7. Lieu d exécution des travaux, de livraison des fournitures ou de prestation de services 1800 Vilvorde. II.1.8. Nomenclature II Classification CPV (Vocabulaire commun Marchés publics) Objet principal descripteur principal II.1.9. Division en lots non. II Des variantes seront-elles prises en considération non. II.2. Quantité ou étendue du marché II.2.1. Quantité ou étendue globale voir cahier spécial des charges. II.2.2. Options il n y a pas d options obligatoires demandées et le dépôt d options libres n est pas autorisé. Section III. Renseignements d ordres juridique, économique, financier et technique III.1. Conditions relatives au marché III.1.1. Cautionnement et garanties exigés 5 % du montant total du marché (hors T.V.A.). III.3. Conditions propres aux marchés de services III.3.1. Les prestations sont-elles réservées à une profession particulière non. III.3.2. Les personnes morales seront-elles tenues d indiquer les noms et les qualifications professionnelles des membres du personnel chargé de l exécution du marché oui.

13 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS IV.1. Type van aanbestedingsprocedure openbaar. IV.1.1. Zijn de gegadigden reeds geselecteerd neen. IV.2. Gunningscriteria A. Laagste prijs. IV.3. Administratieve inlichtingen IV.3.1. Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst DEF/MPCA_4CA124_0M. IV.3.2. Bestekken en aanvullende stukken, voorwaarden voor verkrijging ervan Verkrijgbaar tot 5 november Prijs gratis. IV.3.3. Uiterste termijn voor ontvangst van offertes of aanvragen tot deelneming 5 november 2004, te 10 uur. IV.3.5. Taal of talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van de aanbiedingen of het verzoek tot deelneming Frans of Nederlands. IV.3.6. Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn aanbieding gestand moet doen tot 15 februari 2005 (vanaf de uiterste datum van ontvangst der offertes). IV.3.7. Omstandigheden waarin de offertes worden geopend IV Personen die bij de opening van de offertes worden toegelaten openbare zitting. IV Datum, tijdstip en plaats 5 november 2004, te 10 uur, 1140 Brussel. Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1. Betreft het een vrijwillige publicatie neen. VI.3. Heeft deze opdracht betrekking op een project/programma dat door de fondsen van de EU wordt gefinancierd neen. VI.4. Overige inlichtingen het bestek is verkrijgbaar op VI.5. Datum van verzending van de aankondiging 14 september Section IV. Procédure IV.1. Type de procédure ouverte. IV.1.1. Des candidats ont-ils déjà été sélectionnés non. IV.2. Critères d attribution A. Prix le plus bas. IV.3. Renseignements d ordre administratif IV.3.1. Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur DEF/MPCA_4CA124_0M. IV.3.2. Documents contractuels et documents additionnels, conditions d obtention Date limite d obtention 5 novembre Prix gratuit. IV.3.3. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation 5 novembre 2004, à 10 heures. IV.3.5. Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l offre ou la demande de participation français ou néerlandais. IV.3.6. Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre jusqu au 15 février 2005 (à compter de la date limite de réception des offres). IV.3.7. Modalités d ouverture des offres IV Personnes autorisées à assister à l ouverture des offres séance publique. IV Date, heure et lieu 5 novembre 2004, à 10 heures, 1140 Evere. Section VI. Renseignements complémentaires VI.1. S agit-il d un avis non obligatoire non. VI.3. Ce marché s inscrit-il dans un projet/programme financé par les fonds communautaires non. VI.4. Autres informations le cahier spécial des charges est disponible sur VI.5. Date d envoi du présent avis 14 septembre N Leveringen Valt de opdracht onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (WHO) ja. Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1. Officiële naam en adres van de aanbestedende dienst MRMP-C/P, Algemene Directie Material Resources, Divisie Overheidsopdrachten, Sectie CIS, Onderstectie Programma s, t.a.v. de heer Luc De Coster, Eversestraat 1, 1140 Evere, tel , fax I.2. Adres waar nadere inlichtingen verkrijgbaar zijn zelfde adres als I.1. I.3. Adres waar bescheiden verkrijgbaar zijn zelfde adres als I.1. I.4. Adres voor indiening van offertes/aanvragen tot deelneming zelfde adres als I.1. I.5. Type van aanbestedende dienst centrale overheid. II.1. Beschrijving II.1.2. Aard van de opdracht voor leveringen aankoop. II.1.4. Betreft het een raamcontract neen. II.1.5. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming aankoop van HDPE buizen (ducts High Density Polyethylene) met bijhorende werken. II.1.6. Beschrijving/voorwerp van de opdracht aankoop van HDPE buizen (ducts High Density Polyethylene) met bijhorende werken. N Avis de marché Fournitures Le marché est-il couvert par l Accord sur les Marchés publics (AMP) oui. Section I. Pouvoir adjudicateur I.1. Nom et adresse officiels du pouvoir adjudicateur MRMP-C/P, Direction générale Matérial Resources, Division Marchés publics, Section CIS, Sous-section Programmes, à l attention de M. Luc De Coster, rue d Evere 1, 1140 Bruxelles (Evere), tél , fax I.2. Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues la même qu au point I.1. I.3. Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus la même qu au point I.1. I.4. Adresse à laquelle les offres/demandes de participation doivent être envoyéeslamême qu au point I.1. I.5. Type de pouvoir adjudicateur niveau central. Section II. Objet du marché II.1. Description II.1.2. Type de marché de fournitures achat. II.1.4. S agit-il d un accord-cadre non. II.1.5. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur achat de tubes HDPE (ducts High Density Polyethylene) avec travaux associés. II.1.6. Description/objet du marché achat de tubes HDPE (ducts High Density Polyethylene) avec travaux associés.

14 10778 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS II.1.7. Plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten de divisie CIS van de Algemene Directie Material Resources is bestemmeling van de leveringen. II.1.8. Nomenclatuur II CPV-classificatie Hoofdopdracht hoofdbeschrijving II.1.9. Verdeling in percelen ja. Offerten kunnen worden ingediend voor volledige percelen. II Worden varianten in aanmerking genomen neen. II.2. Hoeveelheid of omvang van de opdracht II.2.1. Globale hoeveelheid of omvang aankoop van HDPE buizen (ducts High Density Polyethylene) met bijhorende werken. II.3. Duur of uitvoeringstermijn van de opdracht driehonderd zestig dagen (vanaf de gunning van de opdracht). Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische informatie III.1. Voorwaarden met betrekking tot de opdracht III.1.1. Verlangde borgsommen en waarborgen het bedrag van de borgtocht is bepaald op 5 % van het bedrag van de opdracht (BTW niet inbegrepen). III.1.2. Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande de betaling zal gebeuren binnen de vijftig kalenderdagen vanaf het ogenblik dat het organisme dat de betalingsdossiers behandelt in het bezit is van de regelmatig opgemaakte facturen (alsmede de andere vereiste bescheiden). III.2. Voorwaarden voor deelneming III.2.1. Inlichtingen betreffende de eigen situatie van de aannemers/leveranciers/dienstverleners en inlichtingen en formaliteiten die nodig zijn voor de beoordeling van de minimaal vereiste economische, financiële en technische capaciteit kan uitgesloten worden de leverancier die niet voldaan heeft aan de verplichtingen inzake R.S.Z. (artikel 43, 5 van het koninklijk besluit van 8 januari 1996). III Economische en financiële draagkracht, verlangde bewijsstukken bankverklaring (artikel 44, 1 van het koninklijk besluit van 8 januari 1996). III.3. Voorwaarden betreffende een opdracht voor dienstverlening III.3.1. Mag de dienst uitsluitend door een bepaalde beroepsgroep worden verleend neen. III.3.2. Moeten de rechtspersonen de namen en beroepskwalificaties opgeven van het personeel dat met de uitvoering van de opdracht belast wordt ja. IV.1. Type van aanbestedingsprocedure openbaar. IV.1.1. Zijn de gegadigden reeds geselecteerd neen. IV.2. Gunningscriteria A. De laagste prijs. IV.3. Administratieve inlichtingen IV.3.1. Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst DEF/MPCP_4CP101_0M. IV.3.2. Bestekken en aanvullende stukken, voorwaarden voor verkrijging ervan Verkrijgbaar tot 5 november Prijs gratis. IV.3.3. Uiterste termijn voor ontvangst van offertes of aanvragen tot deelneming 5 november IV.3.5. Taal of talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van de aanbiedingen of het verzoek tot deelneming Nederlands of Frans. IV.3.6. Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn aanbieding gestand moet doen honderd tachtig dagen (vanaf de uiterste datum van ontvangst der offertes). II.1.7. Lieu d exécution des travaux, de livraison des fournitures ou de prestation des services la Division CIS de la Direction générale Material Resources est destinaire des livraisons. II.1.8. Nomenclature II Classification CPV Objet principal descripteur principal II.1.9. Division en lots oui. Possibilité de présenter une offre pour l ensemble des lots. II Des variantes seront-elles prises en considération non. II.2. Quantité ou étendue du marché II.2.1. Quantité ou étendue globale achat de tubes HDPE (ducts High Density Polyethylene) avec travaux associés. II.3. Durée dumarché ou délai d exécution trois cent soixante jours (à compter de l attribution du marché). Section III. Renseignements d ordres juridique, économique, financier et technique III.1. Conditions relatives au marché III.1.1. Cautionnement et garanties exigés le montant du cautionnement est fixé à5 % du prix du montant du marché (T.V.A. non comprise). III.1.2. Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références des dispositions applicables le paiement sera effectué dans les cinquante jours de calendrier à compter du montant ou l organisme qui traite les dossiers de paiement est en possession des factures établies (ainsi que des autres documents éventuellement exigés). III.2. Conditions de participation III.2.1. Renseignements concernant la situation propre de l entrepreneur/du fournisseur/du prestataire de services et renseignements et formalités nécessaires pour l évaluation des capacités économique, financière et technique minimales requises peut être exclu le fournisseur qui ne satisfait pas aux obligations en matière d O.N.S.S. (article 43, 5 de l arrêté royal du 8 janvier 1996). III Capacités économique et financière, références requises attestation bancaire (article 44, 1 de l arrêté royal du 8 janvier 1996). III.3. Conditions propres aux marchés de services III.3.1. Les prestations sont-elles réservées à une profession particulière non. III.3.2. Les personnes morales seront-elles tenues d indiquer les noms et les qualifications professionnelles des membres du personnel chargé de l exécution du marché oui. Section IV. Procédure IV.1. Type de procédure ouverte. IV.1.1. Des candidats ont-ils déjà été sélectionnés non. IV.2. Critères d attribution A. Prix le plus bas. IV.3. Renseignements d ordre administratif IV.3.1. Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur DEF/MPCP_4CP101_0M. IV.3.2. Documents contractuels et documents additionnels, conditions d obtention Date limite d obtention 5 novembre Prix gratuit. IV.3.3. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation 5 novembre IV.3.5. Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l offre ou la demande de participation français ou néerlandais. IV.3.6. Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre cent quatre-vingts jours (à compter de la date limite de réception des offres).

15 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS IV.3.7. Omstandigheden waarin de offertes worden geopend IV Personen die bij de opening van de offertes worden toegelaten de opening van de offertes gebeurt met afkondiging van de prijzen en in openbare zitting. IV Datum, tijdstip en plaats 5 november 2004, te 11 uur, aanbestedingszaal, kwartier Koningin Elisabeth, toegang C, blok 27, Eversestraat 1, 1140 Brussel (Evere). Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1. Betreft het een vrijwillige publicatie neen. VI.3. Heeft deze opdracht betrekking op een project/programma dat door de fondsen van de EU wordt gefinancierd neen. VI.4. Overige inlichtingen deze publicatie alsook het bestek en de bijlagen kan geraadpleegd en gedownload worden op de website VI.5. Datum van verzending van de aankondiging 14 september Bijlage B Perceel 1 1. Nomenclatuur 1.1. CPV-classificatie (Common Procurement Classification) Hoofdopdracht hoofdcategorie Korte beschrijving aankoop van HDPE buizen (ducts High Density Polyethylene) met bijhorende werken (Lochristi-Sint- Niklaas). 3. Omvang of hoeveelheid aankoop van HDPE buizen (ducts High Density Polyethylene) met bijhorende werken. Perceel 2 1. Nomenclatuur 1.1. CPV-classificatie (Common Procurement Classification) Hoofdopdracht hoofdcategorie Korte beschrijving aankoop van HDPE buizen (ducts High Density Polyethylene) met bijhorende werken (Brussel-Brasschaat). 3. Omvang of hoeveelheid aankoop van HDPE buizen (ducts High Density Polyethylene) met bijhorende werken. Perceel 3 1. Nomenclatuur 1.1. CPV-classificatie (Common Procurement Classification) Hoofdopdracht hoofdcategorie Korte beschrijving aankoop van HDPE buizen (ducts High Density Polyethylene) met bijhorende werken (Metropolitan Area Network Brussel). 3. Omvang of hoeveelheid aankoop van HDPE buizen (ducts High Density Polyethylene) met bijhorende werken. Perceel 4 1. Nomenclatuur 1.1. CPV-classificatie (Common Procurement Classification) Hoofdopdracht hoofdcategorie Korte beschrijving aankoop van HDPE buizen (ducts High Density Polyethylene) met bijhorende werken (Nazareth-Gavere). 3. Omvang of hoeveelheid aankoop van HDPE buizen (ducts High Density Polyethylene) met bijhorende werken. Perceel 5 1. Nomenclatuur 1.1. CPV-classificatie (Common Procurement Classification) Hoofdopdracht hoofdcategorie Korte beschrijving aankoop van HDPE buizen (ducts High Density Polyethylene) met bijhorende werken (Brussel-Luik). 3. Omvang of hoeveelheid aankoop van HDPE buizen (ducts High Density Polyethylene) met bijhorende werken. IV.3.7. Modalités d ouverture des offres IV Personnes autorisées à assister à l ouverture des offres l ouverture des offres se fait avec communication des prix et en séance publique. IV Date, heure et lieu 5 novembre 2004, à 11 heures, local des adjudications, quartier Reine Elisabeth, accès C, bloc 27, rue d Evere 1, 1140 Bruxelles (Evere). Section VI. Renseignements complémentaires VI.1. S agit-il d un avis non obligatoire non. VI.3. Ce marché s inscrit-il dans un projet/programme financé par les fonds communautaires non. VI.4. Autres informations cette publication ainsi que le cahier spécial des charges et les annexes peuvent être consultés et chargés sur le website VI.5. Date d envoi du présent avis 14 septembre Annexe B Lot 1 1. Nomenclature 1.1. Classification CPV (Vocabulaire commun Marchés publics) Objet principal descripteur principal Description succincte achat de tubes HDPE (ducts High Density Polyethylene) avec travaux associés (Lochristi-Sint- Niklaas). 3. Etendue ou quantité achat de tubes HDPE (ducts High Density Polyethylene) avec travaux associés. Lot 2 1. Nomenclature 1.1. Classification CPV (Vocabulaire commun Marchés publics) Objet principal descripteur principal Description succincte achat de tubes HDPE (ducts High Density Polyethylene) avec travaux associés (Bruxelles-Brasschaat). 3. Etendue ou quantité achat de tubes HDPE (ducts High Density Polyethylene) avec travaux associés. Lot 3 1. Nomenclature 1.1. Classification CPV (Vocabulaire commun Marchés publics) Objet principal descripteur principal Description succincte achat de tubes HDPE (ducts High Density Polyethylene) avec travaux associés (Metropolitan Area Network Bruxelles). 3. Etendue ou quantité achat de tubes HDPE (ducts High Density Polyethylene) avec travaux associés. Lot 4 1. Nomenclature 1.1. Classification CPV (Vocabulaire commun Marchés publics) Objet principal descripteur principal Description succincte achat de tubes HDPE (ducts High Density Polyethylene) avec travaux associés (Nazareth-Gavere). 3. Etendue ou quantité achat de tubes HDPE (ducts High Density Polyethylene) avec travaux associés. Lot 5 1. Nomenclature 1.1. Classification CPV (Vocabulaire commun Marchés publics) Objet principal descripteur principal Description succincte achat de tubes HDPE (ducts High Density Polyethylene) avec travaux associés (Bruxelles-Liège). 3. Etendue ou quantité achat de tubes HDPE (ducts High Density Polyethylene) avec travaux associés.

16 10780 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS N Leveringen Valt de opdracht onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (WHO) ja. Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1. Officiële naam en adres van de aanbestedende dienst MRMP- C/A, Algemene Directie Material Resources, Divisie Overheidsopdrachten, sectie CIS, ondersectie Verwerving, t.a.v. de heer Marnix Geirnaert, Eversestraat 1, 1140 Evere, tel , fax I.2. Adres waar nadere inlichtingen verkrijgbaar zijn zelfde adres als I.1. I.3. Adres waar bescheiden verkrijgbaar zijn zelfde adres als I.1. I.4. Adres voor indiening van offertes/aanvragen tot deelneming zelfde adres als I.1. I.5. Type van aanbestedende dienst centrale overheid. II.1. Beschrijving II.1.2. Aard van de opdracht voor leveringen aankoop. II.1.4. Betreft het een raamcontract neen. II.1.5. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming GSM toestellen. II.1.6. Beschrijving/voorwerp van de opdracht aankoop van GSM toestellen; Dual-Band, Tri-Band en High-End. II.1.7. Plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten 1801 Peutie. II.1.8. Nomenclatuur II CPV-classificatie (Common Procurement Vocabulary) Hoofdopdracht hoofdcategorie II.1.9. Verdeling in percelen neen. II Worden varianten in aanmerking genomen neen. II.2. Hoeveelheid of omvang van de opdracht II.2.1. Globale hoeveelheid of omvang zevenhonderd vijftig toestellen. II.3. Duur of uitvoeringstermijn van de opdracht twee maanden (vanaf de gunning van de opdracht). Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische informatie III.1. Voorwaarden met betrekking tot de opdracht III.1.1. Verlangde borgsommen en waarborgen 5 % van het totaal bedrag van de opdracht zonder BTW. III.3. Voorwaarden betreffende een opdracht voor dienstverlening III.3.1. Mag de dienst uitsluitend door een bepaalde beroepsgroep worden verleend neen. III.3.2. Moeten rechtspersonen de namen en beroepskwalificaties opgeven van het personeel dat met de uitvoering van de opdracht belast wordt ja. IV.1. Type van aanbestedingsprocedure openbaar. IV.1.1. Zijn de gegadigden reeds geselecteerd neen. IV.2. Gunningscriteria A. Laagste prijs; IV.3. Administratieve inlichtingen IV.3.1. Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst DEF/MPCA_4CA231_0M. IV.3.2. Bestekken en aanvullende stukken, voorwaarden voor verkrijging ervan Verkrijgbaar tot 18 oktober Prijs gratis. N Avis de marché Fournitures Le marché est-il couvert par l Accord sur les Marchés publics (AMP) oui. Section I. Pouvoir adjudicateur I.1. Nom et adresse officiels du pouvoir adjudicateur MRMP- C/A, Direction générale Material Resources, Division Marchés publics, section CIS, sous-section Acquisition, à l attention de M. Marnix Geirnaert, rue d Evere 1, 1140 Evere, tél , fax I.2. Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues la même qu au point I.1. I.3. Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus la même qu au point I.1. I.4. Adresse à laquelle les offres/demandes de participation doivent être envoyéeslamême qu au point I.1. I.5. Type de pouvoir adjudicateur niveau central. Section II. Objet du marché II.1. Description II.1.2. Type de marché de fournitures achat. II.1.4. S agit-il d un accord-cadre non. II.1.5. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur GSM appareils. II.1.6. Description/objet du marché achat d appareils GSM; Dual-Band, Tri-Band et High-End. II.1.7. Lieu d exécution des travaux, de livraison des fournitures ou de prestation de services 1801 Peutie. II.1.8. Nomenclature II Classification CPV (Vocabulaire commun Marchés publics) Objet principal descripteur principal II.1.9. Division en lots non. II Des variantes seront-elles prises en considération non. II.2. Quantité ou étendue du marché II.2.1. Quantité ou étendue globale sept cent cinquante appareils. II.3. Durée dumarché ou délai d exécution deux mois (à compter de l attribution du marché). Section III. Renseignements d ordres juridique, économique, financier et technique III.1. Conditions relatives au marché III.1.1. Cautionnement et garanties exigés 5 % du montant total du marché hors T.V.A. III.3. Conditions propres aux marchés de services III.3.1. Les prestations sont-elles réservées à une profession particulière non. III.3.2. Les personnes morales seront-elles tenues d indiquer les noms et les qualifications professionnelles des membres du personnel chargé de l exécution du marché oui. Section IV. Procédure IV.1. Type de procédure ouverte. IV.1.1. Des candidats ont-ils déjà été sélectionnés non. IV.2. Critères d attribution A. Prix le plus bas. IV.3. Renseignements d ordre administratif IV.3.1. Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur DEF/MPCA_4CA231_0M. IV.3.2. Documents contractuels et documents additionnels, conditions d obtention Date limite d obtention 18 octobre Prix gratuit.

17 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS IV.3.3. Uiterste termijn voor ontvangst van offertes of aanvragen tot deelneming 18 oktober 2004, te 14 uur. IV.3.5. Taal of talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van de aanbiedingen of het verzoek tot deelneming Frans of Nederlands. IV.3.6. Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn aanbieding gestand moet doen tot 15 maart 2005 (vanaf de uiterste datum voor ontvangst van de offertes). IV.3.7. Omstandigheden waarin de offertes worden geopend IV Datum, tijdstip en plaats 18 oktober 2004, te 14 uur, blok 27, Eversestraat 1, 1140 Brussel. Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1. Betreft het een vrijwillige publicatie neen. VI.3. Heeft deze opdracht betrekking op een project/programma dat door de fondsen van de EU wordt gefinancierd neen. VI.4. Overige inlichtingen het bestek kan gedownload worden op http //www.jepp.be. VI.5. Datum van verzending van de aankondiging 14 september IV.3.3. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation 18 octobre 2004, à 14 heures. IV.3.5. Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l offre ou la demande de participation français ou néerlandais. IV.3.6. Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre jusqu au 15 mars 2005 (à compter de la date limite de réception des offres). IV.3.7. Modalités d ouverture des offres IV Date, heure et lieu 18 octobre 2004, à 14 heures, bloc 27, rue d Evere 1, 1140 Bruxelles. Section VI. Renseignements complémentaires VI.1. S agit-il d un avis non obligatoire non. VI.3. Ce marché s inscrit-il dans un projet/programme financé par les fonds communautaires non. VI.4. Autres informations le cahier spécial des charges peut être télécharger au http //www.jepp.be. VI.5. Date d envoi du présent avis 14 septembre N Leveringen Valt de opdracht onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (WHO) ja. Afdeling I. Aanbestedende overheid I.1. Naam en adres van de aanbestedende overheid MRMP-C/P, Algemene Directie Material Resources, Divisie Overheidsopdrachten, sectie CIS, ondersectie Programma s, t.a.v. de heer Claude Doffigny, Eversestraat 1, 1140 Evere, tel , fax I.2. Adres waar nadere inlichtingen verkrijgbaar zijn zelfde adres als I.1. I.3. Adres waar het bestek en de aanvullende documenten verkrijgbaar zijn zelfde adres als I.1. I.4. Adres voor indiening van offertes/aanvragen tot deelneming zelfde adres als I.1. I.5. Type van aanbestedende dienst centrale overheid II.1. Beschrijving II.1.2. Aard van de opdracht van leveringen aankoop. II.1.4. Betreft het een raamcontract neen. II.1.5. Benaming gegeven door de aanbestedende dienst modernisering en uitbreiding intranet en remote access Infra. II.1.6. Beschrijving/voorwerp van de opdracht modernisering en uitbreiding van het intranet en van de remote access infrastructuur (project DMZ) ten voordele van Defensie, inbegrepen een meerjarige overeenkomst voor recurrente diensten (onderhoud, abonnementen, vormingen) na de waarborgtermijn. II.1.7. Plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten kwartier Koningin Elisabeth, Eversestraat 1, 1140 Brussel. Code NUTS BE1. II.1.8. Nomenclatuur II CPV-classificatie (Gemeenschappelijke Woordenlijst Overheidsopdrachten) Hoofdopdracht hoofdcategorie Bijkomende opdracht hoofdcategorieën ; ; II.1.9. Verdeling in percelen neen. II Worden varianten in aanmerking genomen ja. N Avis de marché Fournitures Le marché est-il couvert par l Accord sur les Marchés publics (AMP) oui. Section I. Pouvoir adjudicateur I.1. Nom et adresse du pouvoir adjudicateur MRMP-C/P, Direction générale Material Resources, Division Marchés publics, section CIS, sous-section Programmes, à l attention de M. Claude Doffigny, rue d Evere 1, 1140 Evere, tél , fax I.2. Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues la même qu au point I.1. I.3. Adresse auprès de laquelle le cahier spécial des charges et les documents complémentaires peuvent être obtenus la même qu au point I.1. I.4. Adresse à laquelle les offres/demandes de participation doivent être envoyéeslamême qu au point I.1. I.5. Type de pouvoir adjudicateur niveau central. Section II. Objet du marché II.1. Description II.1.2. Type de marché de fournitures achat. II.1.4. S agit-il d un accord-cadre non. II.1.5. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur modernisation et extension intranet et remote access Infra. II.1.6. Description/objet du marché modernisation et extension de l intranet et de l infrastructure remote access (projet DMZ) au profit deladéfense, y compris un contrat pluriannuel de services récurrents (entretien, abonnements, formations) après lapériode de garantie. II.1.7. Lieu d exécution des travaux, de livraison des fournitures ou de prestation des services quartier Reine Elisabeth, rue d Evere 1, 1140 Bruxelles. Code nuts BE1. II.1.8. Nomenclature II Classification CPV (Vocabulaire commun des Marchés publics) Objet principal descripteur principal Objet supplémentaire descripteur principal ; ; II.1.9 Division en lots non. II Des variantes seront-elles prises en considération oui.

18 10782 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS II.2. Hoeveelheid of omvang van de opdracht II.2.1. Globale hoeveelheid of omvang 1 Modernisering en uitbreiding van het bestaande DMZ-systeem (HW en SW). 2 Volledige integratie, onderhoud, technische steun en initiale vormingen. 3 Infrastructuurwerken (elektriciteit, verwarming, bouw). 4 Meerjarig onderhoudscontract. II.3. Duur of uitvoeringstermijn van de opdracht tweehonderd dagen (vanaf de gunning van de opdracht). Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische informatie III.1. Voorwaarden met betrekking tot de opdracht III.1.1. Verlangde borgsommen en waarborgen artikel 5 tot 9 van de AAV, het bedrag van de borgstelling is bepaald op 5 % van het bedrag van de opdracht (BTW en onderhoudscontract niet inbegrepen). III.1.2. Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande artikel 15, 2 van de AAV, betaling binnen de vijftig kalenderdagen vanaf het ogenblik dat de opleveringsformaliteiten beëindigd zijn en op voorwaarde dat de factuur in het bezit van de betalingsorganisme is. III.2. Voorwaarden voor deelneming III.2.1. Inlichtingen betreffende de eigen situatie van de aannemers/leveranciers/dienstverleners en inlichtingen en formaliteiten die nodig zijn voor de beoordeling van de minimaal vereiste economische, financiële en technische capaciteit Artikel 43, 5 (koninklijk besluit van 8 januari 1996), kan uitgesloten worden van deelneming aan de opdracht in welk stadium van de procedure ook, de leverancier die niet in orde is met zijn bijdragen aan de sociale zekerheid (R.S.Z.). III Economische en financiële draagkracht, verlangde bewijsstukken 1 Artikel 44, 1 (koninklijk besluit van 8 januari 1996, passende bankverklaringen. 2 Artikel 44, 3 (koninklijk besluit van 8 januari 1996, globale omzet over de laatste drie boekjaren (minimum ,00 EUR zonder BTW). III Technische bekwaamheid, verlangde bewijsstukken Artikel 45, 1 (koninklijk besluit van 8 januari 1996), twee gerealiseerde referentieprojecten met betrekking tot het opbouwen van een DMZ waarin een minimum van negen sub-functionaliteiten geïntegreerd worden binnen een in het bestek gedefinieerd geheel van de (sub)functionaliteiten. III.3. Voorwaarden betreffende een opdracht voor dienstverlening III.3.1. Mag de dienst uitsluitend door een bepaalde beroepsgroep worden verleend neen. III.3.2. Moeten rechtspersonen de namen en beroepskwalificaties opgeven van het personeel dat met de uitvoering van de opdracht belast wordt ja. IV.1. Type van aanbestedingsprocedure openbaar. IV.1.1. Zijn de gegadigden reeds geselecteerd neen. IV.2. Gunningscriteria B. Economisch meest voordelige aanbieding, gelet op B. 1. Onderstaande criteria 1 Techniek. 2 Prijs. In afnemende volgorde van voorkeur ja. IV.3. Administratieve inlichtingen IV.3.1. Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst DEF/MPCP_4CP703_0M. IV.3.2. Bestekken en aanvullende stukken, voorwaarden voor verkrijging ervan Verkrijgbaar tot 8 november Prijs gratis. II.2. Quantité ou étendue du marché II.2.1. Quantité ou étendue globale 1 Modernisation et extension du système DMZ existant (HW et SW). 2 Intégration complète, maintenance, appui technique et formations initiales. 3 Travaux d infrastructure (électricité, chauffage, bâtiment). 4 Contrat de maintenance pluriannuel. II.3. Durée dumarché ou délai d exécution deux cents jours (à compter de l attribution du marché). Section III. Renseignements d ordres juridique, économique, financier et technique III.1. Conditions relatives au marché III.1.1. Cautionnement et garanties exigés articles 5 à 9 du cahier général des charges, le montant du cautionnement est fixé à5%du montant du marché (hors T.V.A. et contrat d entretien non compris). III.1.2. Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références des dispositions applicables article 15, 2 du cahier général des charges, paiement dans les cinquante jours calendrier à compter de la date à laquelle les formalitésderéception sont terminées pour autant que l organisme de paiement soit en possession de la facture. III.2. Conditions de participation III.2.1. Renseignements concernant la situation propre de l entrepreneur/du fournisseur/du prestataire de services et renseignements et formalités nécessaires pour l évaluation des capacités économique, financière et technique minimales requises Article 43, 5 (arrêté royal du 8 janvier 1996), peut être exclu de participation au marchéàquelque stade que ce soit de la procédure, le fournisseur qui n est pas en règle avec ses obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale (O.N.S.S.). III Capacités économique et financière, références requises 1 Article 44, 1 (arrêté royal du 8 janvier 1996), déclaration(s) bancaire(s) appropriée(s). 2 Article 44, 3 (arrêté royal du 8 janvier 1996), chiffre d affaires global des trois derniers exercices (minimum ,00 EUR hors T.V.A.). III Capacité technique, références requises Article 45, 1 (arrêté royal du 8 janvier 1996), deux projets de référence réalisés se rapportant à l établissement d une DMZ avec intégration d un minimum de neuf sous-fonctionnalités parmi un ensemble de (sous)-fonctionnalités défini dans le cahier spécial des charges. III.3. Conditions propres aux marchés de services III.3.1. Les prestations sont-elles réservées à une profession particulière non. III.3.2. Les personnes morales seront-elles tenues d indiquer les noms et les qualifications professionnelles des membres du personnel chargé de l exécution du marché oui. Section IV. Procédure IV.1. Type de procédure ouverte. IV.1.1. Des candidats ont-ils déjà été sélectionnés non. IV.2. Critères d attribution B. Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction B. 1. Des critères énoncés ci-dessous 1 Technique. 2 Prix. Par ordre de priorité décroissante oui. IV.3. Renseignements d ordre administratif IV.3.1. Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur DEF/MPCP_4CP703_0M. IV.3.2. Documents contractuels et documents additionnels, conditions d obtention Date limite d obtention 8 novembre Prix gratuit.

19 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS IV.3.3. Uiterste termijn voor ontvangst van offertes of aanvragen tot deelneming 8 november 2004, te 14 uur. IV.3.5. Taal of talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van de aanbieding of het verzoek tot deelneming Frans of Nederlands. IV.3.6. Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn aanbieding gestand moet doen honderd tachtig dagen (vanaf de uiterst datum voor ontvangst van de offertes). IV.3.7. Omstandigheden waarin de offertes worden geopend IV Personen die bij de opening van de offertes worden toegelaten de opening van de offertes gebeurt in openbare zitting en zonder afkondiging der prijzen. IV Datum, tijdstip en plaats 8 november 2004, te 14 uur, aanbestedingslokaal, kwartier Koningin Elisabeth, toegang C, blok 27, Eversestraat 1, 1140 Brussel. Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1. Betreft het een vrijwillige publicatie neen. VI.3. Heeft deze opdracht betrekking op een project/programma dat door de fondsen van de EU wordt gefinancierd neen. VI.4. Overige inlichtingen 1 Uitvoeringstermijn uitgedrukt in werkdagen (zie II.3). 2 Informatievergadering 13 oktober 2004 (de vragen op het bestek dienen verstuurd te worden voor 6 oktober 2004). 3 Site survey 15 oktober Plannen voor de werken (zie I.3). VI.5. Datum van verzending van de aankondiging 15 september IV.3.3. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation 8 novembre 2004, à 14 heures. IV.3.5. Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l offre ou la demande de participation français ou néerlandais. IV.3.6. Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre cent quatre-vingts jours (à compter de la date limite de réception des offres). IV.3.7. Modalités d ouverture des offres IV Personnes autorisées à assister à l ouverture des offres l ouverture des offres se fait en séance publique et SANS communication des prix. IV Date, heure et lieu 8 novembre 2004, à 14 heures, local des adjudications, quartier Reine Elisabeth, entrée C, bloc 27, rue d Evere 1, 1140 Bruxelles. Section VI. Renseignements complémentaires VI.1. S agit-il d un avis non obligatoire non. VI.3. Ce marché s inscrit-il dans un projet/programme financé par les fonds communautaires non. VI.4. Autres informations 1 Délai d exécution exprimé en jours ouvrables (voir II.3.). 2 Réunion d information 13 octobre 2004 (questions sur le cahier spécial des charges à envoyer pour le 6 octobre 2004). 3 Site survey 15 octobre Plans des travaux (voir I.3.). VI.5. Date d envoi du présent avis 15 septembre N Leveringen Valt de opdracht onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (WHO) ja. Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1. Officiële naam en adres van de aanbestedende dienst MRMP-R/A, Algemene Directie Material Resources, Divisie Overheidsopdrachten, Sectie Rollend Materieel, Ondersectie Verwerving, t.a.v. de heer Mark Verbrugge, Eversestraat 1, 1140 Brussel (Evere), tel , fax I.2. Adres waar nadere inlichtingen verkrijgbaar zijn zelfde adres als I.1. I.3. Adres waar bescheiden verkrijgbaar zijn zelfde adres als I.1. I.4. Adres voor indiening van offertes/aanvragen tot deelneming zelfde adres als I.1. I.5. Type van aanbestedende dienst centrale overheid. II.1. Beschrijving II.1.2. Aard van de opdracht voor leveringen aankoop. II.1.4. Betreft het een raamcontract neen. II.1.5. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming opdracht 4RA207. Afsluiten van een meerjarige overeenkomst tegen prijslijst voor drie jaar voor de levering van dekzeilen voor voertuigen. II.1.6. Beschrijving/voorwerp van de opdracht Afsluiten van een meerjarige overeenkomst tegen prijslijst voor drie jaar voor de levering van dekzeilen voor voertuigen. II.1.7. Plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten Berlaar. II.1.8. Nomenclatuur II CPV-classificatie Hoofdopdracht hoofdcategorie N Avis de marché Fournitures Le marché est-il couvert par l Accord sur les Marchés publics (AMP) oui. Section I. Pouvoir adjudicateur I.1. Nom et adresse officiels du pouvoir adjudicateur MRMP-R/A, Direction générale material Resources, Division Marchés publics, Section Matériel roulant, Sous-section Acquisition, à l attention de M. Marc Verbrugge, rue d Evere 1, 1140 Bruxelles, tél , fax I.2. Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues la même qu au point I.1. I.3. Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus la même qu au point I.1. I.4. Adresse à laquelle les offres/demandes de participation doivent être envoyéeslamême qu au point I.1. I.5. Type de pouvoir adjudicateur niveau central. Section II. Objet du marché II.1. Description II.1.2. Type de marché de fournitures achat. II.1.4. S agit-il d un accord-cadre non. II.1.5. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur marché 4RA207. Conclusion d un marché pluriannuel à bordereau de prix d une durée de trois ans pour la livraison de bâches pour des véhicules. II.1.6. Description/objet du marché Conclusion d un marché pluriannuel à bordereau de prix d une durée de trois ans pour la livraison de bâches pour des véhicules. II.1.7. Lieu d exécution des travaux, de livraison des fournitures ou de prestation des services Berlaar. II.1.8. Nomenclature II Classification CPV Objet principal descripteur principal

20 10784 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS II.1.9. Verdeling in percelen ja. Offertes kunnen worden ingediend voor meerdere percelen. II Worden varianten in aanmerking genomen neen. II.2. Hoeveelheid of omvang van de opdracht II.2.1. Globale hoeveelheid of omvang zes percelen dekzeilen. II.3. Duur of uitvoeringstermijn van de opdracht zes maanden (vanaf de gunning van de opdracht). Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische informatie III.1. Voorwaarden met betrekking tot de opdracht III.1.1. Verlangde borgsommen en waarborgen het bedrag van de borgtocht is bepaald op 1.000,00 EUR per perceel. III.1.2. Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande de betaling van de levering gebeurt volgens artikel 15, 2 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 26 september III.2. Voorwaarden voor deelneming III.2.1. Inlichtingen betreffende de eigen situatie van de aannemers/leveranciers/dienstverleners en inlichtingen en formaliteiten die nodig zijn voor de beoordeling van de minimaal vereiste economische, financiële en technische capaciteit zie bestek. III Juridische situatie, verlangde bewijsstukken zie bestek. III Technische bekwaamheid, verlangde bewijsstukken zie bestek. III.3. Voorwaarden betreffende een opdracht voor dienstverlening III.3.1. Mag de dienst uitsluitend door een bepaalde beroepsgroep worden verleend neen. III.3.2. Moeten de rechtspersonen de namen en beroepskwalificaties opgeven van het personeel dat met de uitvoering van de opdracht belast wordt ja. IV.1. Type van aanbestedingsprocedure openbaar. IV.1.1. Zijn de gegadigden reeds geselecteerd neen. IV.2. Gunningscriteria A. Laagste prijs. IV.3. Administratieve inlichtingen IV.3.1. Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst DEF/MPRA_4RA207_0M. IV.3.2. Bestekken en aanvullende stukken, voorwaarden voor verkrijging ervan Verkrijgbaar tot 16 november IV.3.3. Uiterste termijn voor ontvangst van offertes of aanvragen tot deelneming 17 november 2004, te 11 uur. IV.3.5. Taal of talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van de aanbiedingen of het verzoek tot deelneming Nederlands of Frans. IV.3.6. Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn aanbieding gestand moet doen honderd twintig dagen (vanaf de uiterste datum van ontvangst der offertes). IV.3.7. Omstandigheden waarin de offertes worden geopend IV Personen die bij de opening van de offertes worden toegelaten de opening van de offertes gebeurt met afkondiging van de prijzen en in openbare zitting. IV Datum, tijdstip en plaats 17 november 2004, te 11 uur, kwartier Koningin Elisabeth, Eversestraat 1, blok 27, 1140 Brussel (Evere). II.1.9. Division en lots oui. Possibilité de présenter une offre pour plusieurs lots. II Des variantes seront-elles prises en considération non. II.2. Quantité ou étendue du marché II.2.1. Quantité ou étendue globale six lots de bâches. II.3. Durée dumarché ou délai d exécution six mois (à compter de l attribution du marché). Section III. Renseignements d ordres juridique, économique, financier et technique III.1. Conditions relatives au marché III.1.1. Cautionnement et garanties exigés le montant du cautionnement est 1.000,00 EUR par lot. III.1.2. Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références des dispositions applicables le paiement des fournitures se fera suivant l article 15, 2, de l annexe à l arrêté royal du 26 septembre III.2. Conditions de participation III.2.1. Renseignements concernant la situation propre de l entrepreneur/du fournisseur/du prestataire de services et renseignements et formalités nécessaires pour l évaluation des capacités économique, financière et technique minimales requises voir cahier spécial des charges. III Situation juridique, références requises voir cahier spécial des charges. III Capacité technique, références requises voir cahier spécial des charges. III.3. Conditions propres aux marchés de services III.3.1. Les prestations sont-elles réservées à une profession particulière non. III.3.2. Les personnes morales seront-elles tenues d indiquer les noms et les qualifications professionnelles des membres du personnel chargé de l exécution du marché oui. Section IV. Procédure IV.1. Type de procédure ouverte. IV.1.1. Des candidats ont-ils déjà été sélectionnés non. IV.2. Critères d attribution A. Prix le plus bas. IV.3. Renseignements d ordre administratif IV.3.1. Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur DEF/MPRA_4RA207_0M. IV.3.2. Documents contractuels et documents additionnels, conditions d obtention Date limite d obtention 16 novembre IV.3.3. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation 17 novembre 2004, à 11 heures. IV.3.5. Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l offre ou la demande de participation français ou néerlandais. IV.3.6. Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre cent vingt jours (à compter de la date limite de réception des offres). IV.3.7. Modalités d ouverture des offres IV Personnes autorisées à assister à l ouverture des offres l ouverture des offres se fera avec proclamation des prix et en séance publique. IV Date, heure et lieu 17 novembre 2004, à 11 heures, quartier Reine Elisabeth, rue d Evere 1, bloc 27, 1140 Bruxelles (Evere).

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : Gratis tel. nummer : N. 351 INHOUD SOMMAIRE. 144 bladzijden/pages

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : Gratis tel. nummer : N. 351 INHOUD SOMMAIRE. 144 bladzijden/pages BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Publicatie overeenkomstig artikelen 472 tot 478 van de programmawet van 24 december 2002, gewijzigd door de artikelen 4 tot en met 8 van de wet houdende diverse bepalingen

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 28893 FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE N. 2008 1822 [C 2008/09406] 2 JUNI 2008. Ministerieel besluit tot vaststelling van de lijst met punten voor prestaties verricht door advocaten belast met gedeeltelijk

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 83e ANNEE N. 10 83e JAARGANG VENDREDI 11 MARS 2005 VRIJDAG 11 MAART

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 04.06.2014 MONITEUR BELGE 42651 FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID [C 2014/22260] 14 MEI 2014. Ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen van de inlichtingenformulieren

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 Gratis tel. nummer : 0800-98 809. 104 pages/bladzijden. www.staatsblad.

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 Gratis tel. nummer : 0800-98 809. 104 pages/bladzijden. www.staatsblad. MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD Publication conforme aux articles 472 à 478 de la loi-programme du 24 décembre 2002, modifiés par les articles 4 à 8 de la loi portant des dispositions diverses du 20

Nadere informatie

MONITEUR BELGE Ed. 3 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE Ed. 3 BELGISCH STAATSBLAD 30611 SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES [C 2015/03204] 26 MAI 2015. Arrêté royal déterminant le modèle de la formule de déclaration en matière d impôt des sociétés pour l exercice d imposition 2015 (1) PHILIPPE,

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge 82e JAARGANG N. 32 82e ANNEE VRIJDAG 6 AUGUSTUS 2004 VENDREDI 6

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 13.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 13.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 13.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD 36987 SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES [C 2013/03172] 29 MAI 2013. Arrêté royal portant approbation du règlement du 12 février 2013 de l Autorité des services

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 81e ANNEE N. 16 81e JAARGANG VENDREDI 18 AVRIL 2003 VRIJDAG 18

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 83e ANNEE N. 13 83e JAARGANG VENDREDI 1 er AVRIL 2005 VRIJDAG 1

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 30.12.2013 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 30.12.2013 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 30.12.2013 BELGISCH STAATSBLAD 103249 SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2013/22606] 21 DECEMBRE 2013. Arrêté royal modifiant l arrêté royal du 18 mars 1971 instituant un régime

Nadere informatie

49188 BELGISCH STAATSBLAD 22.09.2008 MONITEUR BELGE

49188 BELGISCH STAATSBLAD 22.09.2008 MONITEUR BELGE 49188 BELGISCH STAATSBLAD 22.09.2008 MONITEUR BELGE Art. 3. Artikel 15 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : «Art. 15. De subsidies die ten bate van het Nationaal Geografisch Instituut zijn

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge 82e JAARGANG N. 52 82e ANNEE VRIJDAG 24 DECEMBER 2004 VENDREDI

Nadere informatie

d) d) b a c a b a c

d) d) b a c a b a c d) d) b a c a b a c Communaut s europ ennes Journal officiel des Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen En cas d adjudication publique ou d appel d offres g n ral, l ouverture des soumissions a

Nadere informatie

77220 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

77220 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 77220 MONITEUR BELGE 23.12.2015 BELGISCH STAATSBLAD SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE [C 2015/11511] 16 DECEMBER 2015. Arrêté ministériel établissant les formulaires

Nadere informatie

57936 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

57936 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 57936 MONITEUR BELGE 15.09.2015 BELGISCH STAATSBLAD Les propositions sont introduites auprès du Ministre-Président du Gouvernement flamand et comprennent au moins les données suivantes : 1 les prénoms

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 14.09.2006 Ed. 2 MONITEUR BELGE. Art. 2. Entrent en vigueur le 1 er janvier 2007 :

BELGISCH STAATSBLAD 14.09.2006 Ed. 2 MONITEUR BELGE. Art. 2. Entrent en vigueur le 1 er janvier 2007 : 46851 FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE N. 2006 3572 [C 2006/09648] 1 SEPTEMBER 2006. Koninklijk besluit tot vaststelling van de vorm, de inhoud, de bijlagen en de nadere regels voor de neerlegging van

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge 82e JAARGANG N. 16 82e ANNEE VRIJDAG 16 APRIL 2004 VENDREDI 16

Nadere informatie

22306 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

22306 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 22306 BELGISCH STAATSBLAD 28.04.2006 Ed. 2 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER N. 2006 1678 [C 2006/14095] 24 APRIL 2006. Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 83e ANNEE N. 15 83e JAARGANG VENDREDI 15 AVRIL 2005 VRIJDAG 15

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 83e ANNEE N. 17 83e JAARGANG VENDREDI 29 AVRIL 2005 VRIJDAG 29

Nadere informatie

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS 13102 BELGISCH STAATSBLAD 28.03.2002 Ed. 2 MONITEUR BELGE WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN N. 2002 1113 [C 2002/11054]

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge 82e JAARGANG N. 14 82e ANNEE VRIJDAG 2 APRIL 2004 VENDREDI 2 AVRIL

Nadere informatie

76142 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD

76142 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 76142 MONITEUR BELGE 18.12.2015 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD Art. 2. Al annexe II du même arrêté, tel qu il a été modifié à ce jour, est apportée la modification suivante : le point IV.25 est inséré, rédigé

Nadere informatie

40816 MONITEUR BELGE 29.10.1999 BELGISCH STAATSBLAD

40816 MONITEUR BELGE 29.10.1999 BELGISCH STAATSBLAD 40816 MONITEUR BELGE 29.10.1999 BELGISCH STAATSBLAD MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES F. 99 3542 [99/11342] 30 SEPTEMBRE 1999. Arrêté ministériel modifiant l arrêté royal du 30 décembre 1993 prescrivant

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 25.09.2015 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 25.09.2015 BELGISCH STAATSBLAD 60077 SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES [C 2015/03324] 18 SEPTEMBRE 2015. Arrêté royal déterminant les modèles des formules de déclaration en matière de cotisations spéciales visées à l article 541 du Code

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 81e ANNEE N. 37 81e JAARGANG VENDREDI 12 SEPTEMBRE 2003 VRIJDAG

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 01.06.2012 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 01.06.2012 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 01.06.2012 MONITEUR BELGE 31353 Vu pour être annexé àl arrêté ministériel du 23 mai 2012 modifiant l arrêté ministériel du 17 décembre 1998 déterminant les documents comptables à tenir

Nadere informatie

64360 BELGISCH STAATSBLAD 27.10.2010 MONITEUR BELGE

64360 BELGISCH STAATSBLAD 27.10.2010 MONITEUR BELGE 64360 BELGISCH STAATSBLAD 27.10.2010 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID N. 2010 3685 [C 2010/22451] F. 2010 3685 SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2010/22451] 15 OKTOBER

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 81e ANNEE N. 42 81e JAARGANG VENDREDI 17 OCTOBRE 2003 VRIJDAG 17

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 81e ANNEE N. 40 81e JAARGANG VENDREDI 3 OCTOBRE 2003 VRIJDAG 3

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 83e ANNEE N. 11 83e JAARGANG VENDREDI 18 MARS 2005 VRIJDAG 18 MAART

Nadere informatie

MINISTERE DES FINANCES MINISTERIE VAN FINANCIEN

MINISTERE DES FINANCES MINISTERIE VAN FINANCIEN MINISTERIE VAN FINANCIEN N. 2002 1081 [C 2002/03145] 14 MAART 2002. Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van deel 2 van het aangifteformulier inzake personenbelasting voor het aanslagjaar 2002

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge 82e JAARGANG N. 9 82e ANNEE VRIJDAG 27 FEBRUARI 2004 VENDREDI 27

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DOC 54 2227/003 DOC 54 2227/003 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 20 juli 2017 20 juillet 2017 WETSVOORSTEL tot wijziging van de programmawet van 27 april

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 28.07.2010 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 28.07.2010 MONITEUR BELGE 48001 N. 2010 2506 VLAAMSE OVERHEID [C 2010/35508] 11 JUNI 2010. Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007 betreffende de modulaire structuur

Nadere informatie

Bulletin des Adjudications. Bulletin der Aanbestedingen. Bulletin Nr 2013-153 Van 02 juni 2013. Bulletin No 2013-153 Du 02 juin 2013

Bulletin des Adjudications. Bulletin der Aanbestedingen. Bulletin Nr 2013-153 Van 02 juni 2013. Bulletin No 2013-153 Du 02 juin 2013 Bulletin der Aanbestedingen Publicaties van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O - Wetstraat, 51 - B-1040 Brussel Bulletin des Adjudications Publications du Service Fédéral e-procurement SPF P&O -

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 81e ANNEE N. 25 81e JAARGANG VENDREDI 20 JUIN 2003 VRIJDAG 20 JUNI

Nadere informatie

ALBERT ALBERT BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER

ALBERT ALBERT BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER BELGISCH STAATSBLAD 09.05.2012 MONITEUR BELGE 27295 FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER N. 2012 1310 [C 2012/14127] 22 APRIL 2012. Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge 82e JAARGANG N. 38 82e ANNEE VRIJDAG 17 SEPTEMBER 2004 VENDREDI

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge Prijs van een jaarabonnement : Prix de l abonnement annuel : België

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 83e ANNEE N. 12 83e JAARGANG VENDREDI 25 MARS 2005 VRIJDAG 25 MAART

Nadere informatie

22490 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

22490 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 22490 BELGISCH STAATSBLAD 04.04.2016 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN [C 2016/00214] Omzendbrief van 23 maart 2016 tot wijziging van de omzendbrief van 21 juni 2007 betreffende

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge 82e JAARGANG N. 40 82e ANNEE VRIJDAG 1 OKTOBER 2004 VENDREDI 1

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge 82e JAARGANG N. 30 82e ANNEE VRIJDAG 23 JULI 2004 VENDREDI 23 JUILLET

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge Prijs van een jaarabonnement : Prix de l abonnement annuel : België

Nadere informatie

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 51132 MONITEUR BELGE 12.08.2015 BELGISCH STAATSBLAD GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE

Nadere informatie

Bulletin des Adjudications. Bulletin der Aanbestedingen. Bulletin Nr 2015-220 Van 08 augustus 2015. Bulletin No 2015-220 Du 08 août 2015

Bulletin des Adjudications. Bulletin der Aanbestedingen. Bulletin Nr 2015-220 Van 08 augustus 2015. Bulletin No 2015-220 Du 08 août 2015 Bulletin der Aanbestedingen Publicaties van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O - Wetstraat, 51 - B-1040 Brussel Bulletin des Adjudications Publications du Service Fédéral e-procurement SPF P&O -

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge 82e JAARGANG N. 13 82e ANNEE VRIJDAG 26 MAART 2004 VENDREDI 26

Nadere informatie

PHILIPPE FILIP BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

PHILIPPE FILIP BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 35815 FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN [C 2014/03161] 25 APRIL 2014. Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake vennootschapsbelasting voor het aanslagjaar 2014

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 15.07.2014 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 15.07.2014 MONITEUR BELGE 53805 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST [C 2014/31492] 10 JUNI 2014. Ministerieel besluit tot vaststelling van de typeinhoud en de algemene uitvoeringsmodaliteiten van de energieaudit opgelegd door het Besluit

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 81e ANNEE N. 46 81e JAARGANG VENDREDI 14 NOVEMBRE 2003 VRIJDAG

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 23.07.2015 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 23.07.2015 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 47225 SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES [C 2015/03212] 15 JUILLET 2015. Arrêté ministériel portant exécution des articles 7, 4, et 53, 1 er,3, c) et d), del arrêté royal du 28 juin 2015, concernant la taxation

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 81e ANNEE N. 17 81e JAARGANG VENDREDI 25 AVRIL 2003 VRIJDAG 25

Nadere informatie

ALBERT ALBERT BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE. Percentage betrekkingen toe te wijzen. Pourcentage d emplois à attribuer

ALBERT ALBERT BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE. Percentage betrekkingen toe te wijzen. Pourcentage d emplois à attribuer BELGISCH STAATSBLAD 23.08.2012 MONITEUR BELGE 49465 Trappen van de hiërarchie Degrés delahiérarchie aan het Nederlands Kader au Cadre néerlandais Percentage betrekkingen toe te wijzen Pourcentage d emplois

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 81e ANNEE N. 51 81e JAARGANG VENDREDI 19 DECEMBRE 2003 VRIJDAG

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge 82e JAARGANG N. 20 82e ANNEE VRIJDAG 14 MEI 2004 VENDREDI 14 MAI

Nadere informatie

KONINKRIJK BELGIE ROYAUME DE BELGIQUE. (texte applicable au 18-08-2008) (tekst van toepassing op 18-08-2008) 8-1-1996

KONINKRIJK BELGIE ROYAUME DE BELGIQUE. (texte applicable au 18-08-2008) (tekst van toepassing op 18-08-2008) 8-1-1996 ROYAUME DE BELGIQUE (texte applicable au 18-08-2008) KONINKRIJK BELGIE (tekst van toepassing op 18-08-2008) 8-1-1996 CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER Arrêté royal relatif

Nadere informatie

RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING. Dienst Geneeskundige Verzorging NATIONALE COMMISSIE ARTSEN ZIEKENFONDSEN

RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING. Dienst Geneeskundige Verzorging NATIONALE COMMISSIE ARTSEN ZIEKENFONDSEN RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING Openbare instelling opgericht bij de wet van 9 augustus 1963 Tervurenlaan 211-1150 Brussel Dienst Geneeskundige Verzorging NATIONALE COMMISSIE ARTSEN

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 83e ANNEE N. 39 83e JAARGANG VENDREDI 30 SEPTEMBRE 2005 VRIJDAG

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge 82e JAARGANG N. 22 82e ANNEE VRIJDAG 28 MEI 2004 VENDREDI 28 MAI

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE [C - 2005/09451] N. 2005 1425 31 MEI 2005. Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 juni 2003 op de openbaarmaking van akten en stukken van verenigingen

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 21.10.2016 Ed. 2 MONITEUR BELGE 71309 FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID [C 2016/22418] SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2016/22418] 13 OKTOBER 2016. Ministerieel

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge 82e JAARGANG N. 26 82e ANNEE VRIJDAG 25 JUNI 2004 VENDREDI 25 JUIN

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 19.03.2003 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 19.03.2003 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 19.03.2003 BELGISCH STAATSBLAD 13137 SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS F. 2003 1044 [C 2003/14035] 23 JANVIER 2003. Arrêté ministériel pris en exécution de l arrêté royal du

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge 82e JAARGANG N. 27 82e ANNEE VRIJDAG 2 JULI 2004 VENDREDI 2 JUILLET

Nadere informatie

Formeel advies van de Planningscommissie Medisch aanbod. Avis formel de la Commission de planification de l offre médicale

Formeel advies van de Planningscommissie Medisch aanbod. Avis formel de la Commission de planification de l offre médicale Avis formel de la Commission de planification de l offre médicale Conformément à l article 35novies, de l'arrêté royal n 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions de santé et à l arrêté

Nadere informatie

78116 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

78116 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 78116 BELGISCH STAATSBLAD 26.11.2004 Ed. 2 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER N. 2004 4493 [2004/14243] 29 OKTOBER 2004. Ministerieel besluit houdende vaststelling van de wijze

Nadere informatie

35968 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

35968 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 35968 MONITEUR BELGE 07.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD CHAPITRE V. Dispositions abrogatoires et finales Art. 15. Dans la deuxième colonne de l annexe 3 PJPol, les mots «Inspecteur général et Inspecteur général

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 81e ANNEE N. 32 81e JAARGANG VENDREDI 8 AOUT 2003 VRIJDAG 8 AUGUSTUS

Nadere informatie

1 la carte d identité électronique pour Belge; 1 de elektronische identiteitskaart van Belg;

1 la carte d identité électronique pour Belge; 1 de elektronische identiteitskaart van Belg; ROYAUME DE BELGIQUE KONINKRIJK BELGIE --- --- SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR Arrêté ministériel du 15 mars 2013 fixant le tarif des rétributions à charge des communes pour la délivrance des cartes d

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge 82e JAARGANG N. 11 82e ANNEE VRIJDAG 12 MAART 2004 VENDREDI 12

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge 82e JAARGANG N. 37 82e ANNEE VRIJDAG 10 SEPTEMBER 2004 VENDREDI

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE 731 MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST N. 2010 45 [C 2010/31002] 17 DECEMBER 2009. Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge 82e JAARGANG N. 18 82e ANNEE VRIJDAG 30 APRIL 2004 VENDREDI 30

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge 82e JAARGANG N. 51 82e ANNEE VRIJDAG 17 DECEMBER 2004 VENDREDI

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 81e ANNEE N. 27 81e JAARGANG VENDREDI 4 JUILLET 2003 VRIJDAG 4

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 81e ANNEE N. 14 81e JAARGANG VENDREDI 4 AVRIL 2003 VRIJDAG 4 APRIL

Nadere informatie

8-1-1996 ROYAUME DE BELGIQUE KONINKRIJK BELGIE. (texte applicable au 01-10-2005) (tekst van toepassing op 01-10-2005)

8-1-1996 ROYAUME DE BELGIQUE KONINKRIJK BELGIE. (texte applicable au 01-10-2005) (tekst van toepassing op 01-10-2005) ROYAUME DE BELGIQUE KONINKRIJK BELGIE (texte applicable au 01-10-2005) (tekst van toepassing op 01-10-2005) 8-1-1996 CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER Arrêté royal relatif

Nadere informatie

30548 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

30548 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 30548 MONITEUR BELGE 16.04.2009 BELGISCH STAATSBLAD F. 2009 1369 SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT [C 2009/24134] 8 AVRIL 2009. Arrêté ministériel

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge 82e JAARGANG N. 8 82e ANNEE VRIJDAG 20 FEBRUARI 2004 VENDREDI 20

Nadere informatie

13286 BELGISCH STAATSBLAD 09.03.2004 Ed. 2 MONITEUR BELGE

13286 BELGISCH STAATSBLAD 09.03.2004 Ed. 2 MONITEUR BELGE 13286 BELGISCH STAATSBLAD 09.03.2004 Ed. 2 MONITEUR BELGE PROGRAMMATORISCHE FEDERALE OVERHEIDSDIENST WETENSCHAPSBELEID N. 2004 842 [C 2004/21028] 13 FEBRUARI 2004. Ministerieel besluit tot vastlegging

Nadere informatie

46434 MONITEUR BELGE 17.07.2015 BELGISCH STAATSBLAD

46434 MONITEUR BELGE 17.07.2015 BELGISCH STAATSBLAD 46434 MONITEUR BELGE 17.07.2015 BELGISCH STAATSBLAD SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2015/22259] 9 JUILLET 2015. Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à l arrêté royal du 21 décembre 2001

Nadere informatie

ALBERT ALBERT. BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE MINISTERIE VAN FINANCIEN MINISTERE DES FINANCES

ALBERT ALBERT. BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE MINISTERIE VAN FINANCIEN MINISTERE DES FINANCES 10833 N. 2000 864 MINISTERIE VAN FINANCIEN [C 2000/03174] F. 2000 864 MINISTERE DES FINANCES [C 2000/03174] 24 MAART 2000. Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van deel 2 van het aangifteformulier

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

47990 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

47990 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 47990 BELGISCH STAATSBLAD 28.07.2010 MONITEUR BELGE N. 2010 2505 VLAAMSE OVERHEID [C 2010/35507] 11 JUNI 2010. Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs

Nadere informatie

8-1-1996. Arrêté royal relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics

8-1-1996. Arrêté royal relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics ROYAUME DE BELGIQUE KONINKRIJK BELGIE CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER (texte applicable au 1-1-2012) (tekst van kracht op 1-1-2012) 8-1-1996 Arrêté royal relatif aux

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge 82e JAARGANG N. 2 82e ANNEE VRIJDAG 9 JANUARI 2004 VENDREDI 9 JANVIER

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 83e ANNEE N. 6 83e JAARGANG VENDREDI 11 FEVRIER 2005 VRIJDAG 11

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge 82e JAARGANG N. 3 82e ANNEE VRIJDAG 16 JANUARI 2004 VENDREDI 16

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 21129 2 de eerste dag van de zesde maand volgend op de datum van de test verbonden aan de eerste georganiseerde gecertificeerde opleiding, van de een of meerdere gecertificeerde opleidingen waarvoor ze

Nadere informatie

65372 BELGISCH STAATSBLAD 02.09.2014 Ed. 2 MONITEUR BELGE

65372 BELGISCH STAATSBLAD 02.09.2014 Ed. 2 MONITEUR BELGE 65372 BELGISCH STAATSBLAD 02.09.2014 Ed. 2 MONITEUR BELGE Het beginindexcijfer is dat van de maand augustus van het jaar gedurende hetwelk het tarief is vastgesteld. Het nieuwe indexcijfer is dat van de

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge 82e JAARGANG N. 28 82e ANNEE VRIJDAG 9 JULI 2004 VENDREDI 9 JUILLET

Nadere informatie

Bulletin der Aanbestedingen. Bulletin des Adjudications. Bulletin No Du 06 septembre Bulletin Nr Van 06 september 2015

Bulletin der Aanbestedingen. Bulletin des Adjudications. Bulletin No Du 06 septembre Bulletin Nr Van 06 september 2015 Bulletin des Adjudications Publications du Service Fédéral e-procurement SPF P&O - 51, rue de la Loi - B-1040 Bruxelles Bulletin der Aanbestedingen Publicaties van de Federale Dienst e-procurement FOD

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Gratis tel. nummer : N Numéro tél. gratuit :

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Gratis tel. nummer : N Numéro tél. gratuit : BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Publicatie overeenkomstig artikelen 472 tot 478 van de programmawet van 24 december 2002, gewijzigd door de artikelen 4 tot en met 8 van de wet houdende diverse bepalingen

Nadere informatie

43900 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

43900 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 43900 BELGISCH STAATSBLAD 13.07.2016 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID [C 2016/22272] SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2016/22272] 20 JUNI 2016. Verordening tot wijziging

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 23.12.2009 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 23.12.2009 BELGISCH STAATSBLAD 80646 MONITEUR BELGE 23.12.2009 BELGISCH STAATSBLAD AGENCE FEDERALE POUR LA SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN [C 2009/18522] [C 2009/18522] 4

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 83e ANNEE N. 32 83e JAARGANG VENDREDI 12 AOUT 2005 VRIJDAG 12 AUGUSTUS

Nadere informatie