CCONVENAN RREGIONA INTER STAND

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CCONVENAN RREGIONA INTER STAND"

Transcriptie

1 CCONVENAN NT INTER RREGIONA ALE LOGISSTIEKE BIJS STAND B RANDWEER

2

3 CONVENANT INTERREGIONALE LOGISTIEKE BIJSTAND BRANDWEER Datum van vaststelling 14 juni 2013 Versie 10.0 Steller Interregionale werkgroep convenant logistiek Status Definitief Soort document Interregionaal convenant Plaats van opstelling Utrecht Plaats van akkoordverklaring Duiven Pagina 1 van 10 CONVENANT INTERREGIONALE LOGISTIEKE BIJSTAND BRANDWEER Versie juni 2013

4 Brandweer Amsterdam Amstelland, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door G.A.J.M. van Strien, Brandweer Amsterdam Amstelland. Brandweer Flevoland, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door Ing. G. Spruit MCDm, Regionaal Commandant. Brandweer Gooi en Vechtstreek, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door J.A. van der Zwan, Regionaal Commandant. Veiligheidsregio Kennemerland, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door Ing. A.F.M. Schippers MPA, Regionaal Commandant. Veiligheidsregio Noord Holland Noord, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door S. v.d. Looij, Regionaal Commandant Veiligheidsregio Utrecht, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door, Ing. R.F.J. Frek MCDm, Directeur Veiligheidszorg. Veiligheidsregio Zaanstreek Waterland, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door, H. Raasing, Directeur Veiligheidsregio Zaanstreek Waterland / Regionaal Commandant. Ondergetekenden hierna gezamenlijk ook te noemen: de deelnemende regio s of partijen. Pagina 2 van 10 CONVENANT INTERREGIONALE LOGISTIEKE BIJSTAND BRANDWEER Versie juni 2013

5 NEMEN HET VOLGENDE IN AANMERKING: Dat op grond van artikel 3 lid 1 van de Wet veiligheidsregio s burgemeester en wethouders van iedere gemeente de zorg hebben voor het voorkomen, beperken en bestrijden van brand, het beperken van brandgevaar, het voorkomen en beperken van ongevallen bij brand en al hetgeen daarmee verband houdt en tevens de zorg hebben voor het beperken en bestrijden van gevaar voor mensen en dieren bij ongevallen anders dan bij brand; dat de deelnemende regio s zijn ingesteld op grond van artikel 9 van de Wet veiligheidsregio s. Op grond van artikel 10 lid d en h WVR behoort tot de taken van de veiligheidsregio s onder andere het voorbereiden op de bestrijding van branden en het organiseren van de rampenbestrijding alsmede het aanschaffen en beheren van gemeenschappelijk materieel; dat er bij incidenten in de regio s zo adequaat mogelijk brandweerzorg geleverd wordt; dat een zo adequaat mogelijke brandweerzorg onder meer kan worden bereikt door brandweereenheden vanuit aan dit convenant deelnemende regio s in te zetten bij incidenten waarbij behoefte is aan specifieke verzorging; dat de aan dit convenant deelnemende regio s beschikken over gekwalificeerd brandweerpersoneel en materieel dat conform dit convenant ingezet kan worden in andere regio s; - dat alvorens een verzoek om logistieke bijstand (zie definitielijst, pagina 9) wordt gedaan allereerst materieel uit de eigen regio wordt ingezet; dat er overleg is geweest met het LOCC over het onderhavige convenant; dat de deelnemende regio s op 1 november 2012 een intentieverklaring hebben ondertekend waarin zij de intentie uit te spreken om te komen tot een convenant waarin nadere afspraken worden vastgelegd met betrekking tot het leveren van logistieke bijstand op aanvraag van één van de deelnemende regio s. Pagina 3 van 10 CONVENANT INTERREGIONALE LOGISTIEKE BIJSTAND BRANDWEER Versie juni 2013

6 KOMEN HET VOLGENDE OVEREEN: Artikel 1 Onderwerp van de overeenkomst 1.1 De deelnemende regio s komen overeen dat hun brandweereenheden bevoegd zijn om op te treden in een andere regio indien zij een verzoek tot bijstand krijgen van die andere regio 1. Artikel 2 Leiding 2.1 De brandweereenheden van de deelnemende regio s waarvan bijstand gevraagd wordt, treden in de aanvragende regio op onder operationele leiding van de hoogst leidinggevende ter plaatse. Artikel 3 Materieel 3.1 Het materieel dat de verschillende regio s tot hun beschikking hebben en dat zij aan de andere regio's ter beschikking willen stellen, is opgenomen in een materieellijst die als bijlage 1 bij dit convenant is opgenomen. De materieellijst zal jaarlijks, of indien nodig eerder, geactualiseerd worden. Artikel 4 Het leveren van bijstand 4.1 Indien een deelnemende regio van een andere regio een verzoek krijgt tot het leveren van bijstand dan zal de deelnemende regio die het verzoek ontvangt aan bedoeld verzoek gehoor geven tenzij de regio aantoonbaar niet of over onvoldoende capaciteit beschikt om te kunnen leveren. 4.2 Bij inzet door een deelnemende regio zal de restdekking voor die regio indien noodzakelijk via LOCC geregeld worden. 4.3 Elke regio is verantwoordelijk voor het verzorgen van zijn eigen logistieke basiszorg 2. 1 zie ook art WVR 2 zie definitielijst Pagina 4 van 10 CONVENANT INTERREGIONALE LOGISTIEKE BIJSTAND BRANDWEER Versie juni 2013

7 Artikel 5 Alarmering en werkwijze 5.1 De aanvraag van bijstand gebeurt normaliter via Landelijk Operationeel Coördinatie Centrum (LOCC) volgens procedures die beschreven staan in het Handboek bijstand van het LOCC 3. De deelnemende regio s spreken af dat het convenant opgenomen wordt in het eigen Regionaal Crisisplan, zodat in situaties met spoed de logistieke bijstand rechtstreeks aangevraagd kan worden bij de deelnemende regio s. 5.2 De aanvraag om (logistieke) bijstand geschiedt door de fungerend operationeel leidinggevende zoals beschreven in het regionaal crisisplan van de desbetreffende regio. Via de meldkamer van deze aanvragende regio worden één of meer meldkamers van deelnemende regio s gealarmeerd. De betreffende alarmcentrale zal de gevraagde logistieke eenheden alarmeren en inlichten. Een en ander staat uitgewerkt in bijlage De deelnemende regio s aan wie om bijstand gevraagd is, rukken uit met het aangevraagde materieel en bijbehorende gekwalificeerde bezetting. 5.4 De om bijstand verzoekende regio s blijven verantwoordelijk voor de afhandeling van het incident. Artikel 6 Overleg 6.1 Als vanuit de praktijk blijkt dat het convenant op punten niet duidelijk is of een omissie vertoont, dan treden deelnemende regio s zo snel mogelijk in overleg met elkaar. 6.2 Op de deelnemende regio s rust een medewerkings, informatie, en waarschuwingsplicht voor zover dit van belang is dan wel kan zijn voor de juiste uitvoering van dit convenant. 6.3 De regio s wijzen ieder een medewerker aan als aanspreekpunt over de uitvoering, actualisatie en evaluatie van het convenant. Een lijst met namen is als bijlage 3 aan dit convenant gehecht. Deze lijst wordt ingeval van wijzigingen geactualiseerd. 3 zie begrippenlijst Pagina 5 van 10 CONVENANT INTERREGIONALE LOGISTIEKE BIJSTAND BRANDWEER Versie juni 2013

8 6.4 De deelnemende regio s zullen de nodige maatregelen nemen om dit convenant te implementeren in hun organisaties door opname in het crisisplan en door aanpassing van de alarmeringsprocedures in de meldkamer. 6.5 Na elk incident waarbij logistieke bijstand is verleend, zal de verleende logistieke bijstand geëvalueerd worden binnen één maand nadat deze verleend is. Het initiatief tot de evaluatie zal liggen bij de regio die om bijstand verzocht heeft. Verslagen van de evaluaties zullen aan alle partijen gestuurd worden. De wijze van evaluatie is afhankelijk van de inzet. 6.6 Veiligheidsregio Amsterdam Amstelland zal gedurende de eerste twee jaar vanaf inwerkingtreding van het convenant een secretariële en coördinerende rol vervullen, zie verder in bijlage 4. Na het verstrijken van bedoelde periode van twee jaar zullen partijen overleggen over het vervullen van de secretariële/coördinerende rol. Artikel 7 Betaling en terbeschikkingstelling van communicatiemiddelen 7.1 Iedere deelnemende regio betaalt de eigen personele kosten, inclusief de kosten van kleding, opleiding, oefening, uitrukuren en verzekeringen. 7.2 De kosten van verbruiksgoederen voor mens en middelen zoals drank, voedsel en brandstof, zijn voor rekening van de aanvragende regio. 7.3 De aanvragende regio stelt, indien nodig, verbindingsmiddelen die noodzakelijk zijn voor een goede onderlinge communicatie, ter beschikking. Artikel 8 Aansprakelijkheid en verzekering 8.1 De deelnemende regio s dragen zorg voor een deugdelijke verzekering voor het eigen personeel en materieel. Pagina 6 van 10 CONVENANT INTERREGIONALE LOGISTIEKE BIJSTAND BRANDWEER Versie juni 2013

9 Artikel 9 Oefening 9.1 Tenminste één keer per jaar wordt een realistische oefening georganiseerd waar logistieke bijstand onderdeel van uitmaakt. In onderling overleg wordt afgesproken welke regio s hieraan deelnemen en wanneer en waar geoefend wordt. De coördinerende regio monitort de afspraken hierover. Artikel 10 Uitzondering 10.1 In geval van een aanvraag voor logistiek materieel voor niet repressieve doeleinden zal de aanvragende regio met de deelnemende regio, bij wie de aanvraag wordt gedaan, afspraken over financiën e.d. maken. Dergelijke aanvragen vallen buiten het kader van dit convenant. Artikel 11 Duur van de overeenkomst, actualiseren bijlagen, evaluatie, opzeggen overeenkomst 11.1 Het Convenant geldt voor 12 maanden en zal hierna stilzwijgend voor onbepaalde tijd worden verlengd De bijlagen bij het onderhavige convenant kunnen worden aangepast na schriftelijk akkoord door de aangewezen functionarissen van de deelnemende regio s (bijlage 3). De wijziging wordt gecoördineerd en toegevoegd door de medewerker (bijlage 3) van de coördinerende regio Het convenant wordt tenminste eenmaal per kalenderjaar geëvalueerd, waarbij de evaluaties van de incidenten mee genomen worden. Het initiatief hiervoor ligt bij de coördinerende regio Het convenant kan op ieder moment worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van minimaal drie maanden. Opzegging geschiedt bij aangetekend schrijven aan alle deelnemende regio s Indien het convenant wordt opgezegd door één of meer van de deelnemende regio s, zullen (de overgebleven) partijen overleg voeren over de gevolgen van de opzegging. Pagina 7 van 10 CONVENANT INTERREGIONALE LOGISTIEKE BIJSTAND BRANDWEER Versie juni 2013

10 Artikel 12 Divers 12.1 Op dit convenant zijn nadrukkelijk geen algemene of bijzondere voorwaarden van een der partijen van toepassing. Artikel 13 Intentieverklaring 13.1 Door ondertekening van dit convenant spreken de deelnemende regio s de intentie uit om, in onderling overleg en op basis van gelijkwaardigheid, in de komende jaren de samenwerking verder te intensiveren waarbij kan worden gedacht aan: samen aanschaffen logistiek materieel, bemensing en coördinatie, gezamenlijk implementeren landelijke visie logistiek en dergelijke. Pagina 8 van 10 CONVENANT INTERREGIONALE LOGISTIEKE BIJSTAND BRANDWEER Versie juni 2013

11 ALDUS ONDERTEKEND EN DAARMEE AKKOORD VERKLAARD, TE DUIVEN OP 14 JUNI 2013; Brandweer Amsterdam Amstelland, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door G.A.J.M. van Strien, Regionaal Commandant Brandweer Flevoland, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door Ing. G. Spruit MCDm, Regionaal Commandant. Brandweer Gooi en Vechtstreek, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door J.A. van der Zwan, Regionaal Commandant. Veiligheidsregio Kennemerland, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door Ing. A.F.M. Schippers MPA, Regionaal Commandant. Veiligheidsregio Noord Holland Noord, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door S. v.d. Looij, Regionaal Commandant Veiligheidsregio Utrecht, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door, Ing. R.F.J. Frek MCDm, Directeur Veiligheidszorg. Veiligheidsregio Zaanstreek Waterland, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door, H. Raasing, Directeur Veiligheidsregio / Regionaal Commandant. Pagina 9 van 10 CONVENANT INTERREGIONALE LOGISTIEKE BIJSTAND BRANDWEER Versie juni 2013

12 DEFINITIELIJST; Logistiek; logistiek binnen de brandweer kent twee vormen; de warme en de koude logistieke organisatie. In het onderhavige convenant wordt de warme logistiek bedoeld. De organisatie hiervan heeft als doel het ondersteunen van operationele brandweer eenheden tijdens het bestrijden van brand en het verlenen van hulp bij incidenten 4 5. Bijstand; het tijdelijk ter beschikking stellen van capaciteit aan bevoegd gezag dat afdwingbaar is op basis van wetgeving. Onder twee voorwaarden kan een verzoek om (logistieke) bijstand rechtstreeks worden gedaan aan de deelnemende regio s. De eerste voorwaarde is een situatie van spoed en de tweede voorwaarde is dat het onderhavige convenant opgenomen wordt in de Crisisplannen van de eigen regio 6. Logistieke basiszorg; 8 uur zelfvoorzienend voor het maatgevende scenario van de betreffende Veiligheidsregio 7. Gekwalificeerd personeel; personeel dat tenminste voldoet aan de landelijk gestelde kwaliteit en opleidingseisen. 4 Uit; visie Logistiek september Zie verder bijlage 5 Definitie van logistiek. 5 Het convenant is opgesteld conform de huidige leidraad brandweercompagnie, er is bij het opstellen rekening gehouden met de visie logistiek, september 2012 en de visie grootschalig brandweeroptreden, december Om ervoor te zorgen dat het convenant daarmee niet in tegenspraak is. 6 Uit; Handboek bijstand LOCC juni Zie Leidraad Brandweercompagnie 96 Leidraad Operationele Prestaties versie 0.4 / 2001; met in ogenschouw nemend de visie GBO Pagina 10 van 10 CONVENANT INTERREGIONALE LOGISTIEKE BIJSTAND BRANDWEER Versie juni 2013

13 Bijlage 1 Materieellijst Hoofdstuk 1 Brandweer Amsterdam Amstelland Hoofdstuk 2 Brandweer Flevoland Hoofdstuk 3 Brandweer Gooi en Vechtstreek Hoofdstuk 4 Veiligheidsregio Kennemerland Hoofdstuk 5 Veiligheidsregio Noord Holland Noord Hoofdstuk 6 Veiligheidsregio Utrecht Hoofdstuk 7 Veiligheidsregio Zaanstreek Waterland Bijlage 1 CONVENANT INTERREGIONALE LOGISTIEKE BIJSTAND BRANDWEER Versie juni 2013

14 Bijlage 2 Alarmering Bijlage 2 CONVENANT INTERREGIONALE LOGISTIEKE BIJSTAND BRANDWEER Versie juni 2013

15 Voor u ligt het interregionaal middelen register. Hierin staan van de zeven deelnemende regio s de logistieke middelen beschreven die beschikbaar zijn voor interregionale inzet. Per regio staan de middelen beschreven, als er bekend is vanuit welke regio de middelen gewenst zijn kan men deze laten alarmeren via de meldkamer van uw eigen regio. U geeft aan bij uw eigen meldkamer vanuit welke regio u middelen wenst. Dan neemt uw meldkamer contact op met de meldkamer van de desbetreffende regio. De meldkamer die het verzoek ontvangt laat haar logistiek functionaris telefonisch contact opnemen met de functionaris uit de aanvragende regio. De logistiek functionarissen stemmen vervolgens af wat er gestuurd wordt. De logistiek functionaris van de bijstand leverende regio neemt weer contact op met zijn meldkamer om te laten alarmeren. De logistiek functionaris van de ontvangende regio stemt weer telefonisch af met zijn eigen meldkamer dat er interregionaal eenheden onderweg zijn. Zie het schema op de volgende pagina. Telefoonnummers meldkamers Veiligheidsregio Utrecht Brandweer Gooi en Vechtstreek Veiligheidsregio Flevoland Brandweer Amsterdam Amstelland Veiligheidsregio Kennemerland Brandweer Zaanstreek Waterland Veiligheidsregio Noord Holland Noord

16 Alarmering en inmelden Afstemmingsfase Aanvraagfase

17 Bijlage 3 Aanspreekpuntenn convenant Bijlage 3 CONVENANT INTERREGIONALE LOGISTIEKE BIJSTAND BRANDWEER Versie juni 2013

18 Brandweer Amsterdam Amstelland Naam: Functie: Afdeling: Maarten Haalboom Coördinator BrOn Facilitaire Ondersteuning E mail adres: Telefoon vast: Mobiel: Brandweer Flevoland Naam: Functie: Afdeling: Richard Schreuder Coördinator PBM & Logistiek Afdeling Brandweerzorg, Team Materieel & Logistiek E mail adres: r brandweerflevoland.nl Telefoon vast: Mobiel: Brandweer Gooi en Vechtstreek Naam: Functie: Afdeling: Guus Alders Beleidsmedewerker P& &M P.R.N. E mail adres: brandweergooivecht.nl Telefoon vast: Mobiel: Veiligheidsregio Kennemerland Naam: Functie: Afdeling: Korine Wit Postcommandant Haarlem west Haarlem west E mail adres: k Telefoon vast: Mobiel: Veiligheidsregio Noord Holland Noord Naam: Functie: Afdeling: Specialistisch officier van v dienst N.v.t. Operationele Voorbereiding E mail adres: N.v.t. N Telefoon vast: Via V meldkamer Mobiel: Veiligheidsregio Utrecht Naam: Functie: Afdeling: Anco van Weverwijk Medewerker Paraatheid UML Paraatheid en Meldkamer E mail adres: a.van.weverwa Telefoon vast: Mobiel: Veiligheidsregio Zaanstreek Waterland Naam: Functie: Afdeling: Pim Molenaar Coördinator Materieel & Materiaal Crisbeheersing en Rampenbestrijding, Cluster Materieel & Materiaal E mail adres: vrzw.nl Telefoon vast: Mobiel:

19 Bijlage 4 Overlegstructuur en Coördinatie Bijlage 4 CONVENANT INTERREGIONALE LOGISTIEKE BIJSTAND BRANDWEER Versie juni 2013

20 Overleg Overleg bedoeld vanuit het convenant vindt plaats conform de artikelen 6.1 t/m 6.5. Hiertoe doet de coördinerende regio overlegvoorstellen en bewaakt genoemde afspraken. Oefenen Het initiatief om te komen tot een jaarlijkse oefening zoals bedoeld in artikel 9.1 wordt door de coördinerende regio genomen. Evaluatie Het initiatief tot evaluatie als bedoeld in artikel 11.3 wordt door de coördinerende regio genomen. Coördinerende regio De regio Amsterdam Amstelland zal gedurende de periode zoals genoemd in artikel 6.6 de coördinatie voeren. In de voorgenoemde periode zal de regio Amsterdam Amstelland ook de voorzitter en secretariële ondersteuning leveren voor de verdere doorontwikkeling van de samenwerking zoals bedoeld in artikel Voorzitter: wordt geleverd door de afdeling FO, Brandweer Amsterdam Amstelland. Secretariële ondersteuning: wordt geleverd door de afdeling FO, Brandweer Amsterdam Amstelland. Beheer documentatie e.d.: afdeling FO, Brandweer Amsterdam Amstelland.

21 Bijlage 5 Definitie van logistiek Bijlage 5 CONVENANT INTERREGIONALE LOGISTIEKE BIJSTAND BRANDWEER Versie juni 2013

22 Vanuit het overleg interregionale logistiek is de VRU gevraagd te komen met een definitie van logistiek. Er wordt in deze notitie dus gekeken naar wat logistiek in de repressieve fase nu precies inhoud. Waar praten we over? Hieronder staat eerst beschreven wat logistiek in algemene zin inhoudt. Daarna wordt afgekaderd wat de zeven deelnemende regio s scharen onder de noemer logistiek. Als duidelijk is afgekaderd wat logistiek inhoudt, wordt de scheiding tussen regionale en interregionale logistiek behandeld en er wordt afgesloten met wat elke regio zou moeten beschrijven in het interregionaal middelen register. Definitie van logistiek Binnen brandweerorganisaties worden twee vormen van logistiek onderkend, namelijk: warme en koude logistiek. Deze definitie beschrijft de repressieve (en dus warme ) logistiek. De warme en koude logistiek liggen, vooral in de preparatieve fase, in elkaars verlengde. In de Visie Logistiek staat warme logistiek als volgt gedefinieerd: Warme logistiek, organisatie heeft als doel het ondersteunen van operationele brandweereenheden tijdens het bestrijden van brand en het verlenen van hulp bij incidenten. Deze definitie houden wij ook aan en wordt in dit schrijven praktisch gemaakt. De logistieke organisatie is ondersteunend aan het primaire proces. Om de ondersteuning in het veld zo adequaat mogelijk te laten plaatsvinden zijn de volgende drie zaken van belang: Vraag gestuurd: Met vraag gestuurde logistiek wordt ingespeeld op de specifieke wensen in het veld. In de organisatie en opzet van de regionale logistiek zijn specifieke risico s leidend. Bijvoorbeeld het specialisme natuurbrandbestrijding brengt specifieke logistieke vraagstukken met zich mee, waar de regionale logistieke organisatie op in moet kunnen spelen. Flexibel: Flexibiliteit is en blijft een leidende competentie van de repressieve logistieke organisatie. Slim voorraadmanagement, de juiste middelen en een soepele organisatie liggen hieraan ten grondslag. Continuïteit: De repressieve logistieke organisatie moet kunnen voorzien in de behoeften van de ingezette eenheden zodat de incidentbestrijding niet in gevaar komt. Hoewel de logistieke organisatie vanuit de brandweer wordt georganiseerd, kan indien gewenst de repressieve logistieke organisatie ook ondersteunend zijn aan de ketenpartners in de veiligheid; zoals de politie en de GHOR. Afkadering logistieke middelen Welke middelen en activiteiten vallen onder de noemer Logistiek? Om deze vraag te beantwoorden is het belangrijk om te kijken hoe de eenheden in de praktijk opereren. Tijdens een inzet lopen er twee processen; een incidentbestrijdingsproces en een logistiek proces. Deze processen bestaan los van elkaar maar zijn wel afhankelijk van elkaar. Het is goed deze scheiding te onderkennen, zowel in middelen, als in aansturing. Een OVD B houdt zich bezig met het proces van incidentbestrijding en een logistiek functionaris houdt zich bezig met het logistiek proces. Doel is dat beide processen elkaar aanvullen zodat er harmonie ontstaat. Voor de incidentbestrijding zijn verschillende middelen nodig. Al deze middelen zijn onderverdeeld in verschillende klassen, die in tabel 1 (volgende pagina) nader staan beschreven. De logistieke organisatie is in de praktijk verantwoordelijk voor het (aanvullend) verzorgen van deze middelen.

23 Klasse Klasse 1; voeding Klasse 2; persoonlijke uitrusting Klasse 3; Brandstof, Olie en Smeermiddelen Klasse 4; Uitrusting van eenheden en groot materieel Klasse 5; Blus, verband, en geneesmiddelen, ademlucht en meetbuisjes. Middel Eten Drinken Persoonlijke beschermingsmiddelen Bluskleding Helmen, handschoenen Diesel Benzine Olie en smeermiddelen Ad Blue Sanitair unit Aggregaten Verlichtingsunit (Ook buiten logistiek inzetbaar) HRU (hose recovery unit) HAB (diverse lege haakarmbakken) Adembeschermingshaakarmbak(Ook buiten logistiek inzetbaar) SVM? Of andere blusmiddelen Middelen van logistiek zoals hierboven beschreven vallen buiten de repressieve inzet. Dus worden deze ook niet aangestuurd door de ingezette OVD B (incidentbestrijding). Hiervoor is een logistiek functionaris nodig. De middelen die ook buiten logistiek inzetbaar zijn (de adembeschermingshaakarmbak en verlichtingsunit) kunnen afhankelijk van de incidentgroote ook worden ingezet onder verantwoording van de ingezette OVD B. Kort gezegd: Logistiek = alles wat, tijdens een inzet, onder verantwoordelijkheid valt van de logistiek functionaris. Scheiding regionaal/interregionaal Elke regio heeft een eigen logistieke organisatie, als basis, ter ondersteuning van de primaire processen. Daarnaast maken regio s afspraken over het gebruik van elkaars middelen en expertise als de basis onvoldoende blijkt. Logistieke basiszorg (regioniveau) Elke regio moet een repressieve inzet logistiek kunnen ondersteunen gedurende de eerste 8 uur. Elke regio kiest hiervoor een maatgevend scenario. Aan de hand van het maatgevend scenario wordt de logistieke organisatie ingericht. Mocht het incident het maatgevend scenario overstijgen kan een beroep gedaan worden op interregionale logistieke ondersteuning. Interregionaal Interregionale logistieke bijstand wordt via dit convenant bespoedigd. Het karakter van het interregionaal samenwerkingsverband is vraag gestuurd. De regio die bijstand nodig heeft kan, bij de regio s die aangesloten zijn middels dit convenant, bijstand aanvragen in de vorm van losse eenheden. De losse eenheid, die dan wordt geleverd, valt vervolgens onder de leiding van de logistiek functionaris van de aanvragende regio. Per regio te beschrijven In het interregionaal middelen register zijn opgenomen per regio: Alle middelen/eenheden logistiek (onafhankelijk van elkaar aan te vragen)

CONVENANT. SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES

CONVENANT. SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES CONVENANT SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES 2012 Ondergetekenden: 1. Het Slotervaart, gevestigd te Amsterdam, in deze rechtsgeldig

Nadere informatie

Begroting 2015. V Ą Vėiligheidsregio. ^ Drenthe

Begroting 2015. V Ą Vėiligheidsregio. ^ Drenthe Begroting 215 V Ą Vėiligheidsregio ^ Drenthe VOORWOORD Dit is d e t w e e d e b e g r o t i n g v a n V e i l i g h e i d s r e g i o D r e n t h e ( V R D ). Hierin is h e t v o l i e d i g e b u d g

Nadere informatie

Pastorale zorg bij rampen

Pastorale zorg bij rampen 2 Inhoud: 1. Doelstelling pag. 3 2. Realisatie pag. 4 3. Begrippen pag. 5 4. Verantwoordelijkheid pag. 6 5. Pastorale verzorger pag. 7 6. Taken pastorale verzorger pag. 8 7. Coördinator pastorale zorg

Nadere informatie

Afsprakenkader. Intergemeentelijke samenwerking Bevolkingszorg en Crisiscommunicatie bij rampen, crises en sociale calamiteiten

Afsprakenkader. Intergemeentelijke samenwerking Bevolkingszorg en Crisiscommunicatie bij rampen, crises en sociale calamiteiten F01d Afsprakenkader Intergemeentelijke samenwerking Bevolkingszorg en Crisiscommunicatie bij rampen, crises en sociale calamiteiten Veiligheidsregio Twente Concept Versie 2.3, 11 november 2015 Autorisatie

Nadere informatie

Pastorale zorg bij rampen

Pastorale zorg bij rampen 2 Inho ud: 1. Doelstelling pag. 4 2. Realisatie pag. 5 3. Begrippen pag. 6 4. Verantwoordelijkheid pag. 7 5. Pastorale verzorger pag. 8 6. Taken pastorale verzorger pag. 8 7. Coördinator pastorale zorg

Nadere informatie

Multidisciplinair Opleiden en Oefenen

Multidisciplinair Opleiden en Oefenen Toetsingskader en positiebepalingssystematiek (definitieve versie) Inhoudsopgave Inleiding. Verdeling in oordeel, hoofdonderwerpen, onderwerpen, hoofd- en subaspecten. Banden voor positiebepaling. Prestatieniveaus.

Nadere informatie

MOED brandweer VNOG T.b.v. de 22 gemeenteraden

MOED brandweer VNOG T.b.v. de 22 gemeenteraden MOED brandweer VNOG T.b.v. de 22 gemeenteraden ü Aanleiding MOED ü Algemene informatie brandweer in de veiligheidsregio ü Inhoud MOED ü Samenvatting uitspraken algemeen bestuur 1. Aanleiding MOED De wereld

Nadere informatie

STAPPENPLAN IMPLEMENTATIE WATERRAND

STAPPENPLAN IMPLEMENTATIE WATERRAND STAPPENPLAN IMPLEMENTATIE WATERRAND HOE TE KOMEN TOT EEN ADEQUATE ORGANISATIE VAN INCIDENTBESTRIJDING OP HET WATER? IN AANSLUITING OP HET HANDBOEK INCIDENTBESTRIJDING OP HET WATER Uitgave van het Projectbureau

Nadere informatie

Verordening brandveiligheid en hulpverlening Coevorden 1998

Verordening brandveiligheid en hulpverlening Coevorden 1998 Verordening brandveiligheid en hulpverlening Coevorden 1998 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Coevorden Officiële naam regeling Verordening brandveiligheid

Nadere informatie

Toestemming tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord

Toestemming tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord Datum: 25-6-13 Onderwerp Toestemming tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord Status Besluitvormend Voorstel Het college toestemming te verlenen tot het wijzigen

Nadere informatie

Reglement. Bestuurscommissie publieke gezondheid en maatschappelijke zorg

Reglement. Bestuurscommissie publieke gezondheid en maatschappelijke zorg Reglement Bestuurscommissie publieke gezondheid en maatschappelijke zorg Haarlem 2010 Overzicht vaststelling * 5 juli 2010 Vaststelling reglement bestuurscommissie publieke gezondheid en maatschappelijke

Nadere informatie

Oplegvel. Onderwerp Regionaal convenant Opvang en Verzorging met het Nederlandse Rode Kruis B&W:

Oplegvel. Onderwerp Regionaal convenant Opvang en Verzorging met het Nederlandse Rode Kruis B&W: Oplegvel Onderwerp Regionaal convenant Opvang en Verzorging met het Nederlandse Rode Kruis Portefeuille mr. B. B. Schneiders Auteur drs. G.E. Sterken Telefoon 5113837 E-mail: gesterken@haarlem.nl VVH/VHR

Nadere informatie

Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen

Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen AGENDAPUNT 2 Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen Vergadering 12 december 2014 Strategische Agenda Crisisbeheersing In Veiligheidsregio Groningen werken wij met acht crisispartners (Brandweer, Politie,

Nadere informatie

AGP 13 REGIONAAL CRISISPLAN VEILIGHEIDSREGIO BRABANT-NOORD

AGP 13 REGIONAAL CRISISPLAN VEILIGHEIDSREGIO BRABANT-NOORD AGP 13 REGIONAAL CRISISPLAN VEILIGHEIDSREGIO BRABANT-NOORD 2012 Inhoudsopgave Inleiding...2 Bedrijfsprocessen...2 Regionaal Beleidsteam...6 Gemeentelijk Beleidsteam...10 Regionaal Operationeel Team...12

Nadere informatie

Uitvoering bezwaaradviescommissie

Uitvoering bezwaaradviescommissie Uitvoering bezwaaradviescommissie Aanleiding bezwaaradviescommissie Eerder is door de samenwerkingsverbanden passend primair onderwijs regio Leiden (PO2801), passend onderwijs Rijnstreek (PO2813) en primair

Nadere informatie

Verordening brandveilidheid en brandweerzorg en rampenbestrijding

Verordening brandveilidheid en brandweerzorg en rampenbestrijding CVDR Officiële uitgave van Leek. Nr. CVDR54284_1 1 juni 2016 Verordening brandveilidheid en brandweerzorg en rampenbestrijding De raad van de gemeente Leek; gelet op: - artikel 1, tweede lid, artikel 12

Nadere informatie

Document D: Model Taakuitvoeringsovereenkomst

Document D: Model Taakuitvoeringsovereenkomst Document D: Model Taakuitvoeringsovereenkomst Pagina 1 van 7 Taakuitvoeringsovereenkomst Gemeente X Veiligheidsregio Utrecht De ondergetekenden: 1. De gemeente X, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

CONVENANT BESTUURLIJKE EN OPERATIONELE COÖRDINATIE DIJKRINGEN 14, 15 EN 44

CONVENANT BESTUURLIJKE EN OPERATIONELE COÖRDINATIE DIJKRINGEN 14, 15 EN 44 CONVENANT BESTUURLIJKE EN OPERATIONELE COÖRDINATIE DIJKRINGEN 14, 15 EN 44 Partijen, de provincies Zuid-Holland, Noord-Holland en Utrecht, vertegenwoordigd door hun commissaris van de Koning, de veiligheidsregio

Nadere informatie

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijding Procedure (GRIP) Drenthe/Assen

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijding Procedure (GRIP) Drenthe/Assen Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijding Procedure (GRIP) Drenthe/Assen 25 juni 2007 Inhoudsopgave Inleiding... 1 1 Niveaus in de incident- en crisismanagementorganisatie... 1 1.1 Operationeel niveau...

Nadere informatie

Samenwerken aan Brandveiligheid

Samenwerken aan Brandveiligheid Gemeente Leiderdorp Gemeente Leiderdorp Wie zijn wij als Brandweer Hollands Midden? Wat mag u van ons verwachten en hoe zijn we aan elkaar verbonden? Samenwerken aan Brandveiligheid Missie Brandweer Hollands

Nadere informatie

Taakafstemming rampenbestrijding en crisisbeheersing tussen gemeenten en regionale brandweer

Taakafstemming rampenbestrijding en crisisbeheersing tussen gemeenten en regionale brandweer Taakafstemming rampenbestrijding en crisisbeheersing tussen gemeenten en regionale brandweer VERSIEBEHEER Vers i e Datum Auteur 0. 1 25-08- 2007 GAV 0.2 10-09-2007 ME, GAV 0. 3 11-10- 2007 GAV 0. 4 19-10-

Nadere informatie

Introductie GRIP GRIP1 GRIP2 GRIP3 GRIP4 GRIP5 + GRIP RIJK

Introductie GRIP GRIP1 GRIP2 GRIP3 GRIP4 GRIP5 + GRIP RIJK Risico- en crisisbeheersing Brandweer Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) Gemeenschappelijke Meldkamer Zeeland (GMK) Introductie GRIP GRIP1 GRIP2 GRIP3 GRIP4 GRIP5 + GRIP RIJK Wie

Nadere informatie

Brandweer Haaglanden Bestuurlijke aansturing en Contouren brandweerorganisatie

Brandweer Haaglanden Bestuurlijke aansturing en Contouren brandweerorganisatie C O N C E P T R A A D S V O O R S T E L Veiligheidregio Haaglanden Brandweer Haaglanden Bijlage 5.3 C O N C E P T R A A D S V O O R S T E L Brandweer Haaglanden Bestuurlijke aansturing en Contouren brandweerorganisatie

Nadere informatie

De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is gebaseerd op verlengd lokaal bestuur en is een samenwerkingsverband tussen 26 gemeenten.

De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is gebaseerd op verlengd lokaal bestuur en is een samenwerkingsverband tussen 26 gemeenten. BELEIDSPLAN 2011-2015 VEILIGHEIDSREGIO MIDDEN- EN WEST-BRABANT Bijlage 3. Sturing en organisatie De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is gebaseerd op verlengd lokaal bestuur en is een samenwerkingsverband

Nadere informatie

BESLUIT BRANDWEERZORG EN RAMPENBESTRIJDING 2005

BESLUIT BRANDWEERZORG EN RAMPENBESTRIJDING 2005 RIS129203_04-JUL-2005 Gemeente Den Haag Ons kenmerk BRW/2005.34 RIS 129203 BESLUIT BRANDWEERZORG EN RAMPENBESTRIJDING 2005 Het college van burgemeester en wethouders, Gelet op: artikel 1, tweede lid, artikel

Nadere informatie

Ferwert, 28 mei 2013.

Ferwert, 28 mei 2013. AAN: de raad van de gemeente Ferwerderadiel Sector : I Nr. : 15/36.13 Onderwerp : Brandrisicoprofiel Veiligheidsregio Fryslân Ferwert, 28 mei 2013. 1. Inleiding Op 1 oktober 2010 is de Wet veiligheidsregio

Nadere informatie

De Veiligheidsregio NHN in vogelvlucht. 28-03-2011 Commissie Bestuur en middelen

De Veiligheidsregio NHN in vogelvlucht. 28-03-2011 Commissie Bestuur en middelen De Veiligheidsregio NHN in vogelvlucht 28-03-2011 Commissie Bestuur en middelen Welkom Veiligheidsregio NHN Wet veiligheidsregios Bezuinigingen Regionalisering brandweer Praktijk Veiligheidsregio Noord-Holland

Nadere informatie

- het wenselijk is de voorzieningen voor brandveiligheid en hulpverlening in samenhang te treffen,

- het wenselijk is de voorzieningen voor brandveiligheid en hulpverlening in samenhang te treffen, VERORDENING BRANDVEILIGHEID EN HULPVERLENING BRANDWEER PARKSTAD LIMBURG 2005 Het Algemeen Bestuur van Brandweer Parkstad Limburg, gelezen het voorstel van het Dagelijks Bestuur van Brandweer Parkstad Limburg,

Nadere informatie

B2 - Hoofdproces Coördinatie en Commandovoering: GRIP Noord-Holland Noord

B2 - Hoofdproces Coördinatie en Commandovoering: GRIP Noord-Holland Noord B2 - Hoofdproces Coördinatie en Commandovoering: GRIP Noord-Holland Noord B2-0 Overzicht Samenvatting In dit deel is de Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings- Procedure (GRIP) Noord-Holland Noord

Nadere informatie

B & W-nota. Onderwerp Vaststelling Notitie Een kwaliteitsslag in de Rampenbestrijdingsorganisatie van Haarlem

B & W-nota. Onderwerp Vaststelling Notitie Een kwaliteitsslag in de Rampenbestrijdingsorganisatie van Haarlem Onderwerp Vaststelling Notitie Een kwaliteitsslag in de Rampenbestrijdingsorganisatie van Haarlem B & W-nota Portefeuille mr. J.J.H. Pop Auteur P. Abma Telefoon 023 5114489 E-mail: pabma@haarlem.nl PD/Veiligheid/2005/547

Nadere informatie

Tabel 1: Bevoegdheden, die het Algemeen Bestuur voor zichzelf houdt

Tabel 1: Bevoegdheden, die het Algemeen Bestuur voor zichzelf houdt Tabel 1: Bevoegdheden, die het Algemeen Bestuur voor zichzelf houdt Nr Bevoegdheid Grondslag MULTIDISCIPLINAIR 1 Vaststelling risicoprofiel 2 Vaststelling beleidsplan veiligheidsregio 3 Vaststelling crisisplan

Nadere informatie

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure (GRIP)

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure (GRIP) Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure (GRIP) Inleiding Een goede coördinatie tussen betrokken hulpdiensten is bij de bestrijding van complexe incidenten van groot belang. Het model voor

Nadere informatie

Gemeenteraad Noordwijkerhout 28 mei 2015

Gemeenteraad Noordwijkerhout 28 mei 2015 Commissie Bestuurlijke aangelegenheden en middelen Gemeenteraad Noordwijkerhout 28 mei 2015 Henk Meijer Regionaal commandant Inleiding Doel van onze aanwezigheid in uw raad. Het is en blijft ook uw brandweer.

Nadere informatie

Overeenkomst Beheer en onderhoud roerende zaken

Overeenkomst Beheer en onderhoud roerende zaken Overeenkomst Beheer en onderhoud roerende zaken Gemeente Heerhugowaard & Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 131128 Ovk b&o roerende zaken versie 1.0 1 De ondergetekenden, Veiligheidsregio Noord-Holland

Nadere informatie

Organisatieverordening Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Organisatieverordening Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant Organisatieverordening Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant: overwegende; dat het voor een goede behartiging van de zorg voor de

Nadere informatie

AGENDAPUNT 2015.02.16/08

AGENDAPUNT 2015.02.16/08 AGENDAPUNT 2015.02.16/08 Voorstel voor de vergadering van: het algemeen bestuur Datum vergadering: 16 februari 2015 Onderwerp: Portefeuillehouder: Indiener: AED Mevrouw mr. R.G. Westerlaken-Loos en de

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 26 956 Beleidsnota Rampenbestrijding 2000 2004 31 117 Bepalingen over de brandweerzorg, de rampenbestrijding, de crisisbeheersing en de geneeskundige

Nadere informatie

Productenboek Basisvoorzieningen Gemeenschappelijke Meldkamer Veiligheidsregio NHN

Productenboek Basisvoorzieningen Gemeenschappelijke Meldkamer Veiligheidsregio NHN Productenboek Basisvoorzieningen Gemeenschappelijke Meldkamer Veiligheidsregio NHN versie 3 april 2014 Productenboek Gemeenschappelijke Meldkamer Veiligheidsregio NHN Over dit document Versie 3 april 2014

Nadere informatie

Voorstel: instemmen met de uitgangspunten zoals verwoord in de kadernota.

Voorstel: instemmen met de uitgangspunten zoals verwoord in de kadernota. Aan de raad AGENDAPUNT 6.11 Kadernota regionalisering brandweer Voorstel: instemmen met de uitgangspunten zoals verwoord in de kadernota. In 2006 besloten de gemeenten Bronckhorst, Doetinchem, Montferland

Nadere informatie

Rampenprotocol Euregio Scheldemond

Rampenprotocol Euregio Scheldemond 1 Rampenprotocol Euregio Scheldemond H I E R N A G E N O E M D E P A R T I J E N, De Gouverneur van Oost-Vlaanderen, de heer H. Balthazer, De Gouverneur van West-Vlaanderen, de heer P. Breyne, Gedeputeerde

Nadere informatie

Concept-raadsvoorstel. Onderwerp: Brandrisicoprofiel veiligheidsregio Fryslân. Aan: de Raad

Concept-raadsvoorstel. Onderwerp: Brandrisicoprofiel veiligheidsregio Fryslân. Aan: de Raad Concept-raadsvoorstel Plaats X, Datum X Onderwerp: Brandrisicoprofiel veiligheidsregio Fryslân Aan: de Raad 1. Inleiding Op 1 oktober 2010 is de Wet veiligheidsregio s (Wvr) met het daaraan gekoppelde

Nadere informatie

GRIP-teams en kernbezetting

GRIP-teams en kernbezetting GR P Wat is GRIP? GRIP is de afkorting van Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings Procedure en staat voor: het snel en multidisciplinair organiseren van de juiste mensen en middelen die nodig

Nadere informatie

Voor de inhoud van het Regionaal Crisisplan en de aanpassingen, wordt u verwezen naar de bijlage.

Voor de inhoud van het Regionaal Crisisplan en de aanpassingen, wordt u verwezen naar de bijlage. Voorstel AGP 10 Aan : Algemeen Bestuur Datum : 3 november 2014 Bijlagen : 1 Steller : Christel Verschuren Onderwerp : Regionaal Crisisplan 2014 Algemene toelichting Aanleiding Voor u ligt het. Veiligheidsregio

Nadere informatie

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Zaaknummer: BVJL11. Regionaal Crisisplan Veiligheidsregio Brabant-Noord

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Zaaknummer: BVJL11. Regionaal Crisisplan Veiligheidsregio Brabant-Noord Zaaknummer: BVJL11 Onderwerp Regionaal Crisisplan Veiligheidsregio Brabant-Noord Collegevoorstel Inleiding Met de vaststelling van de Wet veiligheidsregio s heeft de veiligheidsregio Brabant-Noord de verplichting

Nadere informatie

Samenvatting voor Bent u een man of een vrouw? (N=164) Antwoord Telling Percentage

Samenvatting voor Bent u een man of een vrouw? (N=164) Antwoord Telling Percentage Resultaten Brandweeronderzoek (Regio Utrecht) Aantal respondenten Aantal respondenten in deze vragenlijst: 164 Totaal aantal respondenten in deze vragenlijst: 3701 Percentage van het totaal: 4.4% Samenvatting

Nadere informatie

KWALIFICATIEPROFIEL VOOR SPECIALIST OPERATIONELE VOORBEREIDING

KWALIFICATIEPROFIEL VOOR SPECIALIST OPERATIONELE VOORBEREIDING KWALIFICATIEPROFIEL VOOR SPECIALIST OPERATIONELE VOORBEREIDING werkzaam bij de brandweer Status Dit kwalificatieprofiel is op 7 september 2005 te Arnhem vastgesteld door het Project Kwaliteit Brandweerpersoneel.

Nadere informatie

Functies en teams in de rampenbestrijding

Functies en teams in de rampenbestrijding B Functies en teams in de rampenbestrijding De burgemeester - De burgemeester heeft de eindverantwoordelijkheid voor en de algehele leiding bij het bestrijden van incidenten in de eigen gemeente; - De

Nadere informatie

Landelijk Convenant voor samenwerkingsafspraken tussen Veiligheidsregio s, Politie en ProRail

Landelijk Convenant voor samenwerkingsafspraken tussen Veiligheidsregio s, Politie en ProRail Landelijk Convenant voor samenwerkingsafspraken tussen Veiligheidsregio s, Politie en ProRail Partijen A. De Veiligheidsregio Twente, de Veiligheidsregio IJsselland, de Veiligheidsregio Noord- en Oost

Nadere informatie

Bijstand bij het zoeken en redden van slachtoffers, USAR.NL

Bijstand bij het zoeken en redden van slachtoffers, USAR.NL 6 Datum Onderdeel DGOOV/DR&B/U&B Inlichtingen L. Gaebler T (079) 3304 604 F (079) 3304 630 1 van 6 Aan De regering van Aruba De regering van de Nederlandse Antillen De Commissarissen van de Koningin De

Nadere informatie

Raads informatiebrief (Bestuurlijke pijler)

Raads informatiebrief (Bestuurlijke pijler) gemeente Eindhoven Raadsnummer og.rzoso.ooz Inboeknummer osbstoooo3 Classificatienummer Do ssiernummer 439.102 2I december 2004 Raads informatiebrief (Bestuurlijke pijler) Betreft vaststelling van het

Nadere informatie

Reglement Bedrijfshulpverlening (BHV)

Reglement Bedrijfshulpverlening (BHV) Reglement Bedrijfshulpverlening (BHV) Vereisten, rechten, verplichtingen en verantwoordelijkheden 1 juni 2007 Status Definitief Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda T 0182 59 35 30

Nadere informatie

Addendum Beleidsplan 2012-2015 Bestuursvisie op fysieke veiligheid in Zeeland

Addendum Beleidsplan 2012-2015 Bestuursvisie op fysieke veiligheid in Zeeland Addendum Beleidsplan 2012-2015 Bestuursvisie op fysieke veiligheid in Zeeland Waarom een addendum? Het beleidsplan 2012-2015 is op 7 juli 2011 in een periode waarop de organisatie volop in ontwikkeling

Nadere informatie

Doorontwikkeling Bevolkingszorg Zaanstreek- Waterland 2016

Doorontwikkeling Bevolkingszorg Zaanstreek- Waterland 2016 Doorontwikkeling Bevolkingszorg Zaanstreek- Waterland 2016 Inleiding Bevolkingszorg ten tijde van een crisis of calamiteit zet zich in voor die mensen die betrokken zijn en die niet in staat zijn zichzelf

Nadere informatie

Verordening Brandveiligheid en hulpverlening

Verordening Brandveiligheid en hulpverlening Raadsbesluit nummer : Rb2009/05 Onderwerp : Verordening Brandveiligheid en hulpverlening De raad der gemeente Hulst gelet op; 1. artikel 1, tweede lid en artikel 12 van de Brandweerwet 1985, 2. artikel

Nadere informatie

KWALIFICATIEPROFIEL VOOR CENTRALIST MELDKAMER

KWALIFICATIEPROFIEL VOOR CENTRALIST MELDKAMER KWALIFICATIEPROFIEL VOOR CENTRALIST MELDKAMER werkzaam bij de brandweer Status Dit kwalificatieprofiel is op 5 maart 2009 te Arnhem vastgesteld door de Deelprojectgroep Kwaliteitsinstrumenten van het Project

Nadere informatie

voor Hulpverlenend Personeel VNOG

voor Hulpverlenend Personeel VNOG Organisatie: Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland Regie: Sector Risicobeheersing Voorbereiding: RC BOT Status: voor Hulpverlenend Personeel Pagina: Pagina 1 van 9 Regionale Regeling TraumaNazorg

Nadere informatie

Overeenkomst betreffende het aanbieden en (laten) verwerken van huishoudelijk restafval en soortgelijk afval van de gemeente Diemen

Overeenkomst betreffende het aanbieden en (laten) verwerken van huishoudelijk restafval en soortgelijk afval van de gemeente Diemen Overeenkomst betreffende het aanbieden en (laten) verwerken van huishoudelijk restafval en soortgelijk afval van de gemeente Diemen Overeenkomst betreffende het aanbieden en (laten) verwerken van huishoudelijk

Nadere informatie

Reactie op rapport loov en ADD over ICMS

Reactie op rapport loov en ADD over ICMS Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-eneraal 6;^ Datum DV/CB Inlichtingen mr. M.S. van Eek T 070.4268844 F Uw kenmerk Onderwerp op rapport

Nadere informatie

Branchestandaard blijvende vakbekwaamheid

Branchestandaard blijvende vakbekwaamheid Branchestandaard blijvende vakbekwaamheid Functie hoofdofficier van dienst werkzaam bij de brandweer De Brandweeracademie is onderdeel van het Instituut Fysieke Veiligheid. 2 Branchestandaard blijvende

Nadere informatie

Convenant project Informatieveiligheid

Convenant project Informatieveiligheid Ondergetekenden: 1. De veiligheidsregio s, vertegenwoordigd door de bestuursvoorzitters van de veiligheidsregio s (hierna: veiligheidsregio); 2. Het Instituut Fysieke Veiligheid, vertegenwoordigd door

Nadere informatie

Lokaal bestuur en de Wet veiligheidsregio s

Lokaal bestuur en de Wet veiligheidsregio s Kennispublicatie Lokaal bestuur en de Wet veiligheidsregio s De 8 meest gestelde vragen Infopunt Veiligheid Al langer wordt algemeen erkend dat de bestrijding van rampen en crisis niet binnen de eigen

Nadere informatie

Programma. Even voorstellen. Beeldvorming. De Calamiteiten coördinator VRGZ

Programma. Even voorstellen. Beeldvorming. De Calamiteiten coördinator VRGZ Programma Even voorstellen Beeldvorming De Calamiteiten coördinator VRGZ Even voorstellen Beeldvorming Gemeenschappelijke meldkamer Gelderland-Zuid Brandweer Meldkamer Ambulance Politie Calamiteiten coördinator

Nadere informatie

Overeenkomst betreffende het aanbieden en (laten) verwerken van huishoudelijk restafval en soortgelijk afval

Overeenkomst betreffende het aanbieden en (laten) verwerken van huishoudelijk restafval en soortgelijk afval Overeenkomst betreffende het aanbieden en (laten) verwerken van huishoudelijk restafval en soortgelijk afval DE ONDERGETEKENDEN: 1. de gemeente x, vertegenwoordigd door naam, functie, handelend ter uitvoering

Nadere informatie

Nr.: Renswoude, 31 maart 2015 Behandeld door: J. van Dijk Onderwerp: (concept) Regionaal Risicoprofiel Veiligheidsregio Utrecht 2014

Nr.: Renswoude, 31 maart 2015 Behandeld door: J. van Dijk Onderwerp: (concept) Regionaal Risicoprofiel Veiligheidsregio Utrecht 2014 Agendapuntnr.: 14 Nr.: 142585 Renswoude, 31 maart 2015 Behandeld door: J. van Dijk Onderwerp: (concept) Regionaal Risicoprofiel Veiligheidsregio Utrecht 2014 Geachte raad, Aan de gemeenteraad Samenvatting:

Nadere informatie

Brandweer. Haaglanden Den Haag. Datum: 8 december 2008 Kenmerk: BRW 2008/26. De commandant van de Brandweer

Brandweer. Haaglanden Den Haag. Datum: 8 december 2008 Kenmerk: BRW 2008/26. De commandant van de Brandweer Brandweer Haaglanden Den Haag RIS144698_15-DEC-2008 Datum: 8 december 2008 Kenmerk: BRW 2008/26 De commandant van de Brandweer Gelet op het besluit van burgemeester en wethouders van 2 december 2008, nr.

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Huidige organisatie IBGS Groningen

1. Inleiding. 2. Huidige organisatie IBGS Groningen Start implementatie bij de veiligheidsregio Groningen 2016 1 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Huidige organisatie IBGS Groningen... 3 2.1. Regionaal Implementatieplan Duiken en OGS - 2008... 3 2.2. Heroriëntatie

Nadere informatie

Leidraad conversie rangen

Leidraad conversie rangen Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg & Rampenbestrijding Leidraad conversie rangen Documentatie: - Bijlage 1: Overzicht rangen oud en nieuw; - Bijlage 2: Overzicht operationele en beheersmatige functies

Nadere informatie

Modelconvenant calamiteitenzender

Modelconvenant calamiteitenzender Modelconvenant calamiteitenzender Opgesteld door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ten behoeve van provincies, veiligheidsregio s en regionale omroepen. Versie 1.0 d.d. 1 januari

Nadere informatie

KWALIFICATIEPROFIEL VOOR MEDEWERKER OPERATIONELE VOORBEREIDING

KWALIFICATIEPROFIEL VOOR MEDEWERKER OPERATIONELE VOORBEREIDING KWALIFICATIEPROFIEL VOOR MEDEWERKER OPERATIONELE VOORBEREIDING werkzaam bij de brandweer Status Dit kwalificatieprofiel is op 5 maart 2009 te Arnhem vastgesteld door de Deelprojectgroep Kwaliteitsinstrumenten

Nadere informatie

Plan van aanpak Onderzoek Kwaliteit Brandweerzorg 2015

Plan van aanpak Onderzoek Kwaliteit Brandweerzorg 2015 Plan van aanpak Onderzoek Kwaliteit Brandweerzorg 2015 Februari 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding en aanleiding onderzoek... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Aanleiding... 3 1.3 Scope van het onderzoek... 4 2 Doel-

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 2030 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Directie Weerbaarheidsverhoging Afdeling veiligheidsregio's Schedeldoekshaven

Nadere informatie

CONCEPT OVEREENKOMST ONDERNEMERSFONDS BINNENSTAD BREDA GEMEENTE BREDA STICHTING BREDAAS ONDERNEMERSFONDS TUSSEN D.D. [ ] Concept d.d.

CONCEPT OVEREENKOMST ONDERNEMERSFONDS BINNENSTAD BREDA GEMEENTE BREDA STICHTING BREDAAS ONDERNEMERSFONDS TUSSEN D.D. [ ] Concept d.d. CONCEPT OVEREENKOMST ONDERNEMERSFONDS BINNENSTAD BREDA TUSSEN GEMEENTE BREDA EN STICHTING BREDAAS ONDERNEMERSFONDS D.D. [ ] Concept d.d. 23-04-2014 2 Ondergetekenden, Gemeente Breda, te dezen rechtsgeldig

Nadere informatie

Nationaal Nummerplan Ambulancezorg Nederland

Nationaal Nummerplan Ambulancezorg Nederland Nationaal Nummerplan Ambulancezorg Nederland Versie 5.4 Februari 2016 Nationaal nummerplan Ambulancezorg Nederland versie 5.4 Referentie: Landelijk Kader Fleetmap C2000 versie 2015 Uniform Begrippenkader

Nadere informatie

Toelichting RADAR. Pagina 1 van 8

Toelichting RADAR. Pagina 1 van 8 Toelichting RADAR Inleiding De ambitie van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) is dat eind 2009 de (organisatie van de) rampenbestrijding en crisisbeheersing op orde moet zijn

Nadere informatie

KWALIFICATIEPROFIEL VOOR OEFENCOORDINATOR

KWALIFICATIEPROFIEL VOOR OEFENCOORDINATOR KWALIFICATIEPROFIEL VOOR OEFENCOORDINATOR werkzaam bij de brandweer Status Dit kwalificatieprofiel is op 10 juli 2008 te Arnhem vastgesteld door de Deelprojectgroep Kwaliteitsinstrumenten van het Project

Nadere informatie

Fase 1: Alarmeren. Stap 1. Stap 2. Stap 3. Actie. Toelichting. Betrokken partijen. Betrokken partijen. Actie. Toelichting. Betrokken partijen

Fase 1: Alarmeren. Stap 1. Stap 2. Stap 3. Actie. Toelichting. Betrokken partijen. Betrokken partijen. Actie. Toelichting. Betrokken partijen Draaiboek Brand 2016 Het Draaiboek Brand is onderdeel van het Protocol Grootschalige calamiteiten van het Verbond van Verzekeraars. In het draaiboek is beschreven hoe de coördinatie vanuit de branche Brand

Nadere informatie

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Supplement b. Functie bevelvoerder Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 1 sub b Besluit personeel veiligheidsregio s 1.1

Nadere informatie

Regionale Overeenkomst SIGMA

Regionale Overeenkomst SIGMA Regionale Overeenkomst SIGMA Veiligheidsregio Zeeland en Het Nederlandse Rode Kruis, Noodhulpregio Zeeland Opgesteld door : W.v.d. Dorpel, GHOR Zeeland en A. Kuipers, het Nederlandse Rode Kruis Datum :

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Onderzoek Zeer grote brand aan de Herenweg 6 te Houten op 25 juli 2015

Plan van Aanpak. Onderzoek Zeer grote brand aan de Herenweg 6 te Houten op 25 juli 2015 Plan van Aanpak Onderzoek Zeer grote brand aan de Herenweg 6 te Houten op 25 juli 2015 Inspectie Veiligheid en Justitie 7 september 2015 1. Inleiding Aanleiding Op zaterdag 25 juli 2015, omstreeks 15:40

Nadere informatie

SAMENWERKING IN DE VEILIGHEIDSREGIO Uitwerking van criterium 8 uit het Slotdocument VGS-congres 2013

SAMENWERKING IN DE VEILIGHEIDSREGIO Uitwerking van criterium 8 uit het Slotdocument VGS-congres 2013 SAMENWERKING IN DE VEILIGHEIDSREGIO Uitwerking van criterium 8 uit het Slotdocument VGS-congres 2013 In het Slotdocument van het VGS-congres 2013 Gemeentesecretaris in Veiligheid staat een leidraad voor

Nadere informatie

Samenvatting wetsvoorstel Veiligheidsregio s

Samenvatting wetsvoorstel Veiligheidsregio s Samenvatting wetsvoorstel Veiligheidsregio s Deze samenvatting is een verkorte en bewerkte versie van de conceptversie van de Wet op de Veiligheidsregio s (werktitel). Het betreft geen interpretatie of

Nadere informatie

Crisis besluit vorming / GRIP

Crisis besluit vorming / GRIP Crisis besluit vorming / GRIP Deze app beschrijft de crisisbesluitvormings structuur (GRIP-procedure) gezien vanuit standpunt OvD-P en SGBO/Actiecentrum politie. Bronnen: Infopunt Veiligheid/IFV Reacties

Nadere informatie

Aan Regiegroep 17.02.2014. Aan Veiligheidsdirectie 27.02.2014. Goedkeuring Dagelijks bestuur 26.03.2014. Vaststelling Algemeen Bestuur 09.04.

Aan Regiegroep 17.02.2014. Aan Veiligheidsdirectie 27.02.2014. Goedkeuring Dagelijks bestuur 26.03.2014. Vaststelling Algemeen Bestuur 09.04. Voorstel CONCEPT AGP 12 Aan : Algemeen Bestuur Datum : 9 april 2014 Bijlage : 1 Steller : Ruud Huveneers Onderwerp : Continuïteitsplan sleutelfunctionarissen hoofdstructuur Algemene toelichting De Veiligheidsregio

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING pagina - 1-12653 - MT GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Raad van toezicht voor Stichting Openbaar Basisonderwijs West-Brabant. De raden, colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Roosendaal, Halderberge,

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Convenant over de uitvoering van Fire Bucket Operations

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Convenant over de uitvoering van Fire Bucket Operations STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 23255 18 augustus 2014 Convenant over de uitvoering van Fire Bucket Operations Partijen, De Minister van Defensie, handelend

Nadere informatie

Referentiekader GRIP en eisen Wet veiligheidsregio s

Referentiekader GRIP en eisen Wet veiligheidsregio s Kennispublicatie Referentiekader GRIP en eisen Wet veiligheidsregio s 1 Infopunt Veiligheid In 2006 heeft de toenmalige Veiligheidskoepel een landelijk Referentiekader GRIP opgesteld. De op 1 oktober 2010

Nadere informatie

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 10 april 2007, bijlage nr. : 24-2007;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 10 april 2007, bijlage nr. : 24-2007; 07.0003314 De raad van de gemeente Son en Breugel; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 10 april 2007, bijlage nr. : 24-2007; gelet op artikel 1, tweede lid, en artikel

Nadere informatie

Evaluatie vrachtwagenbrand Heinenoordtunnel

Evaluatie vrachtwagenbrand Heinenoordtunnel Evaluatie vrachtwagenbrand Heinenoordtunnel Barendrecht 12 juni 2014 Mark Goudzwaard Inhoud Onderzoeken en evaluaties De procesevaluatie - Voorbereiding - Vorm Leer- en verbeterpunten Vervolgacties 2 RWS

Nadere informatie

ALMEERSE SCHOLEN GROEP

ALMEERSE SCHOLEN GROEP ALMEERSE SCHOLEN GROEP KLACHTENREGELING Stichting ABVO Flevoland Stichting ASG Stichting Entrada Klachtenregeling Almeerse Scholen Groep : Stichting ABVO Flevoland, Stichting ASG en Stichting Entrada 1

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGS OVEREENKOMST OMGEVINGSDIENST ACHTERHOEK

DIENSTVERLENINGS OVEREENKOMST OMGEVINGSDIENST ACHTERHOEK DIENSTVERLENINGS OVEREENKOMST OMGEVINGSDIENST ACHTERHOEK I N H O U D S O P G A V E I ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Begripsbepalingen Artikel 2 Doel Artikel 3 Omvang van de dienstverlening II UITVOERING

Nadere informatie

1 juni 2016 Definitief Pagina 1 van 16

1 juni 2016 Definitief Pagina 1 van 16 GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING VEILIGHEIDSREGIO GOOI EN VECHTSTREEK 1 JUNI 2016 De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp en Wijdemeren;

Nadere informatie

BEDRIJFSNOODPLAN. Amstelveen

BEDRIJFSNOODPLAN. Amstelveen BEDRIJFSNOODPLAN Amstelveen 1. Inleiding Algemeen De Arbo-wet verplicht ieder bedrijf of instelling om passende bedrijfshulpverlening (BHV) te organiseren teneinde de gevolgen voor werknemers bij ongevallen

Nadere informatie

Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland

Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland Inhoudsopgave Grip op hulpverlening 4 Routinefase 6 GRIP 1 8 GRIP 2 12 GRIP 3 18 GRIP 4 24 Gebruikte afkortingen 30 4 Grip op hulpverlening Dit boekje bevat de samenvatting

Nadere informatie

RAAMOVEREENKOMST. tussen ZONNEBLOEM UITVAARTVERZEKERINGEN N.V. DE VERENIGING BOND VAN UITVAARTVERENIGINGEN IN DE PROVINCIE --------------------------

RAAMOVEREENKOMST. tussen ZONNEBLOEM UITVAARTVERZEKERINGEN N.V. DE VERENIGING BOND VAN UITVAARTVERENIGINGEN IN DE PROVINCIE -------------------------- RAAMOVEREENKOMST tussen ZONNEBLOEM UITVAARTVERZEKERINGEN N.V. en DE VERENIGING BOND VAN UITVAARTVERENIGINGEN IN DE PROVINCIE -------------------------- welke de voorwaarden bevat waaronder partijen zullen

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST. 2. [naam DGA], geboren op [datum], wonende aan de [adres] te ([postcode]) [plaats], hierna te noemen: "werknemer";

ARBEIDSOVEREENKOMST. 2. [naam DGA], geboren op [datum], wonende aan de [adres] te ([postcode]) [plaats], hierna te noemen: werknemer; ARBEIDSOVEREENKOMST Ondergetekenden: 1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [naam] Holding BV, statutair gevestigd te [plaats] en kantoorhoudende aan de [adres] te ([postcode]) [plaats],

Nadere informatie

In onderstaand register zijn de geldende gemeenschappelijke regelingen opgenomen waaraan de gemeente Hattem deelneemt:

In onderstaand register zijn de geldende gemeenschappelijke regelingen opgenomen waaraan de gemeente Hattem deelneemt: Register gemeenschappelijke regelingen als bedoeld in artikel 27 van de Wet Gemeenschappelijke regelingen gemeente Hattem, laatstelijk bijgewerkt op 19 september 2016 Gemeenten onderling, dan wel provincies

Nadere informatie

GRIP-regeling 1 t/m 5 en GRIP Rijk

GRIP-regeling 1 t/m 5 en GRIP Rijk GRIP-regeling 1 t/m 5 en GRIP Rijk Al jaren is het de dagelijkse praktijk om bij grote, complexe incidenten op te schalen binnen de GRIP-structuur. Deze structuur beschrijft in vier fasen de organisatie

Nadere informatie

De Stichting Centrum Management Grave, hierna te noemen de Stichting, vertegenwoordigd door haar voorzitter, de heer G.J.

De Stichting Centrum Management Grave, hierna te noemen de Stichting, vertegenwoordigd door haar voorzitter, de heer G.J. Uitvoeringsovereenkomst Centrummanagement Grave Gemeente Grave Stichting Centrum Management Grave Ondergetekenden, de gemeente Grave, in deze vertegenwoordigd door de heer A.M.H. Roolvink, burgemeester

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BRANDWEER-GHOR ZUID-LIMBURG.

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BRANDWEER-GHOR ZUID-LIMBURG. Bijlage 4 bij brief U2008-159 d.d. 2 juli 2008: gemeenschappelijke regeling GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BRANDWEER-GHOR ZUID-LIMBURG. GEMEENSCHAPPELIJKE VERORDENING BRANDWEERZORG EN RAMPENBESTRIJDING Gemeenschappelijke

Nadere informatie

NATO-AIRBORNE EARLY WARNING FORCE (NAEWF) E-3A COMPONENT EN DE GEMEENTEN BRUNSSUM EN ONDERBANKEN

NATO-AIRBORNE EARLY WARNING FORCE (NAEWF) E-3A COMPONENT EN DE GEMEENTEN BRUNSSUM EN ONDERBANKEN Overeenkomst / Convenant NATO-AIRBORNE EARLY WARNING FORCE (NAEWF) E-3A COMPONENT EN DE GEMEENTEN BRUNSSUM EN ONDERBANKEN 6 juli 2005 Digitale versie overeenkomstig getekende versie d.d. 15 juli 1997.

Nadere informatie