6.3 ICT Service Manager: zoek een andere baan

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "6.3 ICT Service Manager: zoek een andere baan"

Transcriptie

1 6. bouman_2002_ :46 Pagina 1 Business IT alignment ICT Service Manager; zoek een andere baan 6. ICT Service Manager: zoek een andere baan De technology push wordt ernstig onderschat 1 ICT moet op menselijke maat geschoeid zijn wil ze op langere termijn effectief zijn. (Prof.dr. Dieter K. Hammer bij zijn afscheidsrede, uitgesproken op 7 september 2001, Technische Universiteit Eindhoven [1]) De ICT Service Manager is bezig ICT-organisaties procesgericht en klantgericht te laten werken. Dat lukt niet omdat het vrijwel onmogelijk is een procesgericht eiland binnen een niet-procesgericht bedrijf te laten functioneren. Door middel van Business Alignment probeert hij zijn klant beter te begrijpen en aan te sluiten op zijn denkwereld. Onderwijl ontdekt de klant dat hij zelf met behulp van technologie betere ICT Services kan krijgen dan dat de ICT Service Manager kan waarmaken. De ICT Service Manager heeft zijn best gedaan het technologieimago af te schudden. Het is zelfs een populair tijdverdrijf geworden te koketteren met een soort aandoenlijke onhandigheid ten aanzien van de techniek. Hij heeft zijn focus verlegd naar Business Alignment. De ironie is dat de ICT Service Manager wordt ingehaald door diezelfde technologie. De klant is winnaar, want door die technologie kan hij de ICT inbedden in z n bedrijfsprocessen. Het is dus niet alleen de klant maar ook de techniek die de ICT Service Manager dwingt tot Business Alignment. De technology push wordt ernstig onderschat. Dus: ICT Service Manager, zoek een andere baan of verander. 6 Auteur: Jan F. Bouman ICT Strateeg, werkzaam bij Solvison en The Art of Service, een adviesbureau in Nederland en Australië. IT Beheer Jaarboek 2002

2 6. bouman_2002_ :46 Pagina 2 2 INLEIDING Kijk eens naar een sciencefictionserie uit de jaren zestig of zeventig. Er wordt gefantaseerd over 100 of 200 jaren in de toekomst. De personages vertonen echter frappante overeenkomsten met mode en gebruiken uit de tijd waarin ze bedacht werden. Haarsnit en taalgebruik uit de jaren zestig. Verder een wereld vol met apparaten die vooral kenmerkend zijn voor (de naïviteit van) die tijd. Er is veel gezegd en geschreven over de toekomst van ICT Service Management. In dit artikel beschouw ik ICT-beheer als synoniem daarvan. Meningen en visies geven aan dat er veel zal veranderen. In bijna elk verhaal ziet men de huidige situatie terug. Er valt niet te ontkomen aan de Zeitgeist. Ook dit artikel gaat over de toekomst. Het is onvermijdelijk dat ook dit artikel doordrengd is met de spreekwoordelijke haarsnit van vlak na de eeuwisseling. Het is een poging los te komen van ingebakken denkbeelden waarvan we ons slechts met moeite bewust kunnen worden. We laten ons bij onze beelden over de toekomst leiden door het heden. Door extrapolatie van huidige ontwikkelingen denken we de toekomst van de ICT Service Manager te kunnen beschrijven. Waar we echter geen rekeningen mee houden zijn de verstoringen die zullen optreden, waardoor de denkbeeldige rechte lijn naar de toekomst wordt afgebogen of zelfs afgebroken. Om een belangrijke gedachte in dit artikel duidelijk te maken, gebruik ik een citaat uit het artikel ICT-beheer op weg naar morgen [2] dat eind vorig jaar in IT Beheer Magazine verscheen: Als men geen omkijken meer heeft naar de techniek, dan krijgt datgene echt aandacht wat voor een organisatie de reden is van de inzet van ICT: de verbetering van de informatievoorziening. In dit artikel zal het bovenstaande geen omkijken naar slaan op ICT-beheer. Ergo ICT Service Manager, zoek een andere baan. U zult misschien zeggen dat de ICT Service Manager niet met techniek bezig is. De vraag is echter of de klant dat ook zo ervaart. ORDE Even terug naar de eerder genoemde Zeitgeist. Hoe komt het dat wij, ook in het denken over de toekomst van de ICT, zo vastzitten aan het hier en nu? Alle ICT-beheerinzichten, of we nu over ITIL, CMM of ITPM spreken, prediken het orde-beginsel. Dit betekent dat er in het begin slechts activiteiten in een ongeordend samenspel zijn. Chaos dus. Naarmate het belang van die activiteiten groter wordt voor het geheel ontstaat er meer behoefte aan orde. Die orde moet ervoor zorgen dat sturing op kwaliteit en kosten mogelijk wordt. Beheersen is dus het toverwoord. Zo werken we ons via vijf of zes volwassenheidsniveaus naar waar we moeten zijn: een volledig door het einddoel (van de klant) gestuurd en beheerst proces. Het Walhalla dat we nooit bereiken, maar dat het goed doet als baken aan de horizon. Niemand kan het ons kwalijk nemen, want iedereen denkt zo. In principe klopt het, want alles wat we bedenken bouwt voort op wat we al weten. Extrapolatie van huidige ontwikkelingen. Een universeel principe. Een bezwaar van deze denkwijze is dat het meestal redeneren van binnenuit is. Wij ICT ers zijn geneigd te denken vanuit de aanbodzijde. Dat wil zeggen dat we uitgaan van de ICT Service Management-actviteiten en -processen die we kennen en vervolgens proberen te ontdekken hoe die het beste dienstbaar gemaakt kunnen worden aan het hogere doel. We brengen orde in de chaos. Echter, alle individuele elementen van de chaos komen terug, zij het in een geordende opstelling. En wij, als ICT Service Managers, maar

3 6. bouman_2002_ :46 Pagina Business IT alignment ICT Service Manager; zoek een andere baan denken dat we het technologie-imago hebben afgeschud. Onze klanten weten wel beter. Maturity Levels De orde van CMM Beschrijving 1 Initial Hier voldoet in principe iedere organisatie aan 2 4 Repeatable Defined Managed Activiteiten kunnen worden herhaald Standaardisatie van aanpak Meetbare en vergelijkbare presentaties Er is geen keuze voor de ICT Service Manager. De komende jaren zullen verstoringen plaatsvinden. Voor sommigen een schok die hen brodeloos maakt. Voor anderen een verandering waarop ze hebben geanticipeerd. DE ICT ERS De eerste tekenen laten zich zien. Tijdens het ITSMF Congres 2000 [] werden ICT Service Managers onder leiding van TV-personality Karel van de Graaf op niet mis te verstane wijze duidelijk gemaakt dat ze op hun tellen moesten passen. ICT ers moeten meer luisteren naar hun (niet-ict-)baas. 5 Optimizing Figuur 1 Capability Maturity Model VERSTORINGEN Continue verbetering ingebouwd Graag wil ik in dit artikel deze denkwijze doorbreken. Ik neem u mee met een analyse waarbij er van buiten naar binnen wordt geredeneerd. Ontwikkelingen van wezenlijk belang vinden pas plaats na verstoringen van buitenaf. Dit haalt ons, ICT ers, noodgedwongen uit ons isolement. We hebben te maken met twee effecten: Ten eerste worden verstoringen veroorzaakt door de business, ofwel dat deel van de organisatie dat zich met kerntaken bezighoudt. Of het nu verkopen van fietsen, het verstrekken van kredieten of het beoordelen van asielaanvragen is. Ten tweede veroorzaakt de technologie verstoringen. De ICT Service Manager stelt zich vaak op als de organisatiedeskundige die een soort onbeholpen onhandigheid ten aanzien van de techniek tentoonspreidt. Sterker nog, hij heeft een air over zich alsof de technologie slechts invullingen biedt terwijl hij zelf met oplossingen komt. Een jaar later, tijdens een forumdiscussie over ICT Service Management en de wetenschap [4], werd gesproken over het managen van teleurstellingen in plaats van verwachtingen. Oorzaak is het nog steeds te weinig uitgaan van de belangen van de klant. Koorevaar [5] maakt de pijn schrijnend duidelijk: Het doorbreken van bestaand gedrag is met name lastig als het een beroepshouding betreft Je ziet niet eens meer dat het flauwekul is. Dat geldt ook voor de beroepsorganisatie. Je bent hartstikke druk met ITIL, maar met name met de binnenkern van ITIL, zijnde de instandhouding. Een vrij nieuwe ontwikkeling is die van IT Service CMM. Natuurlijk mogen we er trots op zijn dat het Software Engineering Research Centre (SERC) het Nederlands taalgebied weer de credits geeft van een ontwikkeling op het gebied van ICT Service Management (Niessink [6]). IT Service CMM is de vertaling van het van oorsprong Amerikaanse Capability Maturity Model (CMM) voor softwareontwikkeling en is een groeimodel voor ICTdienstverleners. Het bezwaar van deze aanpak is echter dat het van binnenuit redeneert. Het is ICT zelf dat zich isoleert van de buitenwereld en aan zichzelf werkt. Ondanks lipdiensten bewezen aan de klant blijft het een gesloten circuit van ICT ers met als uit- IT Beheer Jaarboek 2002

4 6. bouman_2002_ :46 Pagina 4 4 gangspunt: Instandhouding van zichzelf door extrapolatie van de ingeslagen weg. Uijlenbroek en Jonk [7] beschreven twee jaar geleden in het IT Beheer Jaarboek 2000 de stand van zaken van maar liefst zestien methoden op het gebied van ICT-beheer. In de jaren daarvoor waren deze methoden uitvoerig beschreven in diverse publicaties. Basis van alle methoden vormde ITIL of ESB (Delft/Looijen). Tegenwoordig zou daar wellicht CMM bij genoemd kunnen worden. Conclusie van de auteurs is dat de beschreven methoden slechts visies op ICT-beheer zijn en geen volwassen methoden. Problemen zijn de grote verschillen in taalgebruik waardoor aanhangers van methoden elkaar niet begrijpen en de afwezigheid van een gemeenschappelijk kader (een algemeen aanvaarde ordening in de vorm van een referentiemodel). Mijn vraag is of al die methoden nodig waren geweest als ICT echt gezien zou zijn als dienstbaar aan bedrijfsdoelstellingen in casu aan de klant. Was het niet veel eerder tot een gemeenschapelijke ordening, een referentiemodel gekomen als wij, ICT ers, door contact met de klant tot het besef gekomen waren dat we (a) één taal moesten gaan spreken en (b) onze visies afgestemd hadden op die van onze klanten in de buitenwereld? Het probleem is dat de klant in de meeste methoden pas in de laatste volwassenheidsstadia echt aan bod komt. Wat nu als de klant daar niet op wil wachten en een alternatief heeft voor de ICT Service Manager? TRENDS In oktober vorig jaar beschreven Thiadens en Tienhoven [2] in hun artikel ICT Beheer op weg naar morgen drie trends in ICT Service Management. Dit zijn (in mijn eigen woorden): 1 Er is in toenemende mate een heldere visie en het management kiest een wijze en niveau van beheer die het beste past bij de organisatie. 2 Beheerprocessen worden steeds meer door ICT ondersteund. Hierdoor kan informatie worden verzameld en gestuurd worden op basis van meetgegevens. Beheerdiensten worden steeds meer vanuit de optiek van dienstverlening vormgegeven. Hierdoor wordt het belangrijk dat ICT-beheer vanuit een architectuurgedachte wordt opgezet. Deze drie verschijnselen worden beschouwd als onderliggende trends en zijn naar ik aanneem voor iedere lezer herkenbaar. De laatstgenoemde trend splits ik in tweeën: a Beheerdiensten worden steeds meer vanuit de optiek van dienstverlening vormgegeven. Vraag en perceptie van de klant zijn dus belangrijk. b Beheerdiensten worden steeds meer als een samenhangend geheel gezien. Hierdoor wordt het belangrijk dat ICT-beheer vanuit een architectuurgedachte wordt opgezet. Op basis van de trends gaat het beheer van ICT analogieën vertonen met oudere en meer uitgekristalliseerde technologieën. Bijna geen enkele persoon of organisatie voor wie dit geen kernactiviteit is, houdt zich nog bezig met onderhoud van het wegennet of zelfs met onderhoud van zijn eigen voertuig. Men laat zich vervoeren van A naar B; soms is men zelf eigenaar van het vervoermiddel en soms niet. De trends leiden dus tot ASP-achtige oplossingen (Application Service Provider). Het openbaar vervoer van de ICT. Bedrijven kunnen kiezen tussen taxi s en treinen, op maat of generiek. Zelf concentreert men zich op de kernactiviteiten van het bedrijf. Deze ASP-ontwikkeling heeft te maken met alle vier genoemde trends. Men wil flexibel kunnen kiezen uit de mogelijkheden van verschillende ASP-aanbieders. De ASP-aanbieders zelf zijn genoodzaakt vanuit een architectuurgedachte structuur aan te brengen; boven-

5 6. bouman_2002_ :46 Pagina 5 Business IT alignment ICT Service Manager; zoek een andere baan dien zullen zij zoveel mogelijk (automatisch) meten en sturen. De techniek voor meten, sturen en beheersen ontwikkelt zich snel. Verderop in dit artikel zal worden aangetoond dat juist de techniek van wezenlijk belang is voor veranderingen in het vakgebied van ICT Service Management. In Nederland heeft Maes [9,10] de ideeën van Henderson en Vankatraman verder uitgewerkt door een algemeen kader voor Informatie Management te definiëren. Dit General Framework maakt van de 2x2 matrix een x matrix door zowel horizontaal als vertikaal er een laag tussen te schuiven (zie figuur ). Bedrijf Informatie & Communicatie Technologie 5 BUSINESS ALIGNMENT Strategisch Bedrijfsstrategie bepalen ICstrategie bepalen ICTstrategie bepalen Business Alignment in de ICT is een veelgehoorde term, ook in ICT-beheer. ITIL verkondigt sinds vorig jaar IT Customer Relationship Management. Veel publicaties over Business Alignment en ICT grijpen terug op Henderson en Venkatraman [8] met hun tien jaren oud Strategisch Alignment Model (zie figuur 2). Tactisch/ Structuur Operationeel Bedrijfsprocessen organiseren Werk uitvoeren ICprocessen organiseren IC uitvoeren ICTprocessen organiseren ICT uitvoeren Business Strategy IT Strategy Figuur Algemeen kader voor Informatie Management Business Architecture Figuur 2 Functional integration IT Architecture Strategic Alignment model Strategic fit Het idee is dat business (klant van ICT) en ICT op elkaar afgestemd, aan elkaar gerelateerd en zelfs geïntegreerd worden op alle niveaus in de organisatie. Dit heet functional integration. Bovendien vindt er afstemming plaats van de strategische laag met onderliggende lagen zowel in de business als in de ICT. Dit heet strategic fit. Het lijkt een open deur, maar hoe vaak hoort men niet dat Service Level Management te kampen heeft met tegenstrijdige belangen van de klant als opdrachtgever (strategisch, tactisch) en de klant als gebruiker (operationeel). De inbreng van Maes is verhelderend omdat het duidelijk maakt dat er een essentiële tactische laag is die structuren organiseert en die de ICT-organisatie verder helpt langs de volwassenheidstadia: het domein van de ICT Service Manager. Voorts maakt dit algemeen kader duidelijk dat de ICT zich ten minste op alle niveaus moet bezighouden met (de kerntaken van) het bedrijf zelf. Wij zien het algemeen kader van Maes terug in de invulling van veel Service Level Management-processen. De linkerkolom is de interne klant die op alle niveaus contacten heeft met de ICT. De middenkolom is de ICT front office met Account Managers, Service Level Managers en een Service Desk. De rechterkolom zien we terug als de ICT-back-office die verschillende componenten levert, al of niet tastbaar, waaruit de front-office diensten samenstelt voor de klant. Een aantal grote bedrijven en Service Management-dienstverleners timmeren stevig aan de weg met dergelijke Service Level Management-modellen. IT Beheer Jaarboek 2002

6 6. bouman_2002_ :46 Pagina 6 6 Business Alignment is mode. Echter, een mode die gekenmerkt wordt door de erfelijke belastheid van de ICT er. Hij is ICT en hij denkt ICT. Kijk eens naar het model van Maes. Tweederde van de ruimte wordt in beslag genomen door IC(T). De daarvan afgeleide Service Level Management-modellen geven de klant nog maar 10% van de ruimte. U zult zeggen: dat zijn emotionele overwegingen, het gaat om de inhoud. Echter, wat zal uw klant denken als hij plaatjes ziet waarin hij een derde of minder van de ruimte krijgt? Waarvoor dient de ICT en wie betaalt de ICT? Zou het voor de klant van de ICT Service Manager handig zijn als de technologie hem te hulp schoot? TECHNIEK Techniek belichaamt de grootste toekomstige verstoring in het rustige en geordende leventje van de ICT Service Manager. Hij ziet het niet aankomen. Voor de ICT Service Manager worden alle problemen opgelost door middel van organisatie, processen en afspraken. Hij is bezig de ICT-organisatie procesgericht en klantgericht te laten werken. Meestal is dat onbegonnen werk in een bedrijf dat geen procesgerichte cultuur heeft. Dat hij technische hulpmiddelen nodig heeft is duidelijk, maar die worden in zijn wereldbeeld als resources gealloceerd. Stel dat ICT Service Management geautomatiseerd wordt? Dat de ICT Service Manager zelf slechts een resource is die wordt gealloceerd voor een deel van zijn taken? Veel ICT Service Managers koketteren graag met een soort aandoenlijke onhandigheid ten aanzien van de T van ICT. Deze onhandigheid doet hem de das om. De Gier [11] ontwikkelde in het kader van zijn afstudeerproject aan de Universiteit Twente het zogenaamde Contract Executie Monitoring Systeem (CEMS). In essentie is dit een ontwikkeling naar automatisch contractmanagement. In ICT Service Management-termen spreekt men dan van het coderen en opslaan van verplichtingen met betrekking tot Service Levels, interpreteren van meetgegevens over Service Levels en het initieren van acties op grond van de voorgaande stappen. Dit kan te maken hebben met prestaties van systemen, afhandelen van incidenten en nog veel meer. Een van de voorwaarden om ontwikkelingen als CEMS mogelijk te maken is de mogelijkheid van geavanceerde procesmodellering. Hiervoor gebruikt men vaak de UML (Unified Modelling Language)-standaard die bij het modelleren van bedrijfsprocessen gemeengoed is. Prof. Baken van de TU Delft [12] geeft duidelijk aan dat het menens is met de techniek. De telecommunicatiebedrijven hebben het nu even moeilijk, maar in 2010 zal iedere Nederlander zeker 100Mb/s aan datacommunicatiecapaciteit thuis hebben. Dit is 800 maal meer dan een ISDN-verbinding. Zijn argumentatie spreekt tot de verbeelding. De kosten van het trekken van een glasvezelkabel tot in ieder huis en in elk bedrijf gaan namelijk enorm omlaag. Fibre to the Home zal gemeengoed zijn. Dit geldt nog meer voor bedrijven. Een andere, daarmee samenhangende ontwikkeling is die van Grid Computing [1]. Dit staat voor het samenbundelen van rekenkracht van veel computers via een netwerk. Met internettechnologie spreken we dan van een in principe oneindig groot netwerk. Grid Computing wordt nu reeds toegepast door wetenschappers over de hele wereld om problemen, onder andere uit de astronomie, op te lossen. In de komende jaren zullen er specifieke breedbandige Grid Computing-netwerken ontstaan voor bedrijfstoepassingen. Ook dient de ontwikkeling van Storage Area Networking te worden genoemd. Dit is een ontwikkeling specifiek gericht op het integreren van gedistribueerde opslagcapaciteit over een (wereldwijd) netwerk. Er is een sterke toename van belangstelling hiervoor sinds de aanslagen van 11 september vorig jaar. Door middel van het spreiden van capaciteit kan men continuïteit veel beter waarborgen. Hiertoe wordt de iscsi-standaard ontwikkeld

7 6. bouman_2002_ :46 Pagina 7 Business IT alignment ICT Service Manager; zoek een andere baan waarmee men via de normale harde-schijf-interface van een computer (SCSI-poort) kan communiceren met het internet. De techniek haalt ons in. Capacity Management zal in de toekomst nauwelijks nog aandacht vergen. Met de komst van Fibre to the Company, Grid Computing en Storage Area Networking hoeft de grootte van verwerkingscapaciteit, opslagcapaciteit of zelfs functionele capaciteit (applicaties) niet meer van tevoren bepaald te worden. Het is dan mogelijk dat capaciteit en functionaliteit bijgeschakeld wordt op de momenten dat de vraag ontstaat. Als de capaciteit niet meer nodig is, wordt ze weer vrijgegeven. Natuurlijk moeten kosten-, beveiligings- en continuïteitsaspecten worden gewogen, maar de techniek is er en zal binnenkort doorbreken. Capacity Management, Availability Management en Continuity Management als processen die planning vereisen worden verschoven naar een ander niveau, namelijk die van de aanbieder van ICT-resources. Daar zijn de vraagstukken echter totaal anders omdat (a) er met statistische wetten van grote getallen gewerkt wordt en dus variaties in de vraag een ander karakter krijgen, (b) het percentage beschikbaarheid (en continuïteit) gewoon een parameter wordt die wordt ingesteld en (c) er geen direct verband is met de bedrijfsprocessen van de klant. De relatie met bedrijfsprocessen ontstaat natuurlijk wel als Application Service Provider (ASP)-diensten worden aangeboden. Een verschijnsel dat pas goed zal doorbreken als de geschetste ontwikkelingen op het gebied van breedbandige netwerken, Grid Computing en Storage Area Networking, doorzetten. Wat is dan nog de noodzaak van Release Management? Slechts voor ASP-aanbieders zal het nog van levensbelang zijn. Natuurlijk, enige nuancering is hier op z n plaats. Elk bedrijf zal voorlopig nog wel hardware en software hebben waarvan de versies bijgehouden moeten worden. Voorts dient nog de ontwikkeling van Embedded Software genoemd te worden. Ten tijde van het inleveren van dit artikel (eind 2001) vond net de annoncering van de embedded versie van Microsoft Windows XP plaats. Het wachten was nog op de lichtere versie voor zakcomputers. Het idee hierachter is dat elk individueel component z n eigen vergaande intelligentie in de vorm van een besturingssysteem heeft. De intelligentie is als het ware ingebed in de hardware. Dit is ook van wezenlijk belang voor het Configuration Management-proces. Configuration Management is al jaren onderhevig aan vernieuwing. Losse ICT-componenten zijn in toenemende mate intelligent. Het wachten is op voldoende standaardisatie en acceptatie van system- en netwerkmanagement-protocollen. Binnenkort zullen componenten die aan een systeem of een netwerk worden gekoppeld, zichzelf aanmelden en definiëren als Configuration Item in de CMDB (Configuration Management Database). In specifieke, vaak merkgebonden situaties is dit al lang gerealiseerd, reeds meer dan 10 jaren. Denk aan de routers in een netwerk. Het is slechts een kwestie van tijd dat dit zal gelden voor vrijwel alle ICT-componenten. Innovatie strekt zich verder uit dan het automatisch uitwisselen van technische gegevens. Op basis inlog-gegevens van gebruikers zullen ook gebruiksgegevens worden geïntegreerd. Daarnaast dragen andere (geautomatiseerde) processen hun steentje bij met het vullen en onderhouden van de CMDB. Uiteindelijk spreken we over Life Cycle Management van ICT-componenten. Life Cycle Management van ICT-componenten op basis van economische levensduur is algemene trend als het gaat om beheer van middelen. Het gaat er niet om of een component fysiek versleten is, maar of ze nog voldoende toegevoegde waarde levert in vergelijking met een vervanger. Dit aspect is beschreven in ons artikel van het IT Beheer Jaarboek 2001: Jagen op de mammoet [15]. De technologie biedt ons inmiddels mogelijkheden Life Cycle Management tot op zekere 7 IT Beheer Jaarboek 2002

8 6. bouman_2002_ :46 Pagina 8 8 hoogte toe te passen. Dit verschijnsel wordt door Gartner Group Infrastructure Resource Planning [16] genoemd. E-BEHEER Een technologieontwikkeling die al invloed heeft op ICT Service Management is het internet en de daarbij horende opkomst van e- business. Het Nederlands Genootschap voor Informatica (NGI) heeft een werkgroep die zich hiermee bezighoudt. IT Beheer Magazine van november 2001 wijdt er een themanummer aan. De auteurs [14] leggen relaties tussen Change Management en de andere ITIL Service Management-processen. Essentie van de boodschap is dat Change Management in e-business-omgevingen specifieke eisen stelt aan snelheid en flexibiliteit. Daarnaast en dat is nog belangrijker worden hoge eisen gesteld aan de interactie tussen business (klant van ICT) en ICT-organisatie. Gestroomlijnde integratie tussen back-office en frontoffice (het e-business-kanaal) is onontbeerlijk voor succes. Bij e-business gaan Business Alignment en technologie hand in hand. VIRTUELE INFRASTRUCTUUR Als al deze technieken worden samengebundeld is er sprake van een virtuele ICT-infrastructuur. De infrastructuur waar een bedrijf gebruik van maakt is dan een flexibele, voortdurend veranderende logische eenheid. De virtuele infrastructuur stelt zichzelf in op basis van functionele, kwalitatieve en financiële parameters. De ontwikkeling naar de virtuele infrastructuur kenmerkt zich door de volgende gelijktijdige trends: Primaire technologietrends: networking: bijvoorbeeld internet, fibre to the company; standaardisatie: bijvoorbeeld extensible Markup Language (XML); intelligentie: bijvoorbeeld embedded software. Afgeleide technologietrends: functionele concentratie: bijvoorbeeld ASP, webhosting; logische concentratie: bijvoorbeeld grid computing, storage area networking; abstractie: bijvoorbeeld infrastructure resource planning, modellering, simulatie, business-cockpit. Een aantal van deze trends is reeds lang gaande. Het samen optreden van networking, standaardisatie en intelligentie maken de laatste drie mogelijk. Functionele/logische concentratie en abstractie worden daarom afgeleide trends genoemd. Verderop in dit artikel zal nader ingegaan worden op deze trends in het hoofdstuk Toch een groeimodel. De virtuele infrastructuur zal zich naar de klant presenteren als een service-allocatiesysteem (en een business-cockpit) waarvoor de drie genoemde parameters - functionaliteit, kwaliteit en kosten - input vormen. De ICT Service Manager wordt een Service Allocation Manager. GEAUTOMATISEERDE PROCESSEN Het werk van de ICT Service Manager zal dus aanzienlijk veranderen. Gezien de stand van de technologie zal er in een aantal jaren geen twijfel meer mogelijk zijn. ITIL in zijn huidige vorm zal dan onbruikbaar zijn. Zie figuur 4. Het best practices -karakter zal de ITIL-standaard opbreken. Er is geen wetenschappelijk fundament, een model op basis waarvan de werking wordt verklaard. Om te kunnen inspelen op veranderingen in de omgeving, zoals in de technologie, moeten we de werking begrijpen. Als ITIL onderbouwd zou zijn met zo n wetenschappelijk model zou men het effect van de omgevingsfactoren kunnen analyseren en zo nodig ITIL bijstellen. Zo n wetenschappelijke onderbouwing is er niet. Hier ligt een schone taak voor de wetenschap. Helaas bracht de forumdiscussie van

9 6. bouman_2002_ :46 Pagina 9 Business IT alignment ICT Service Manager; zoek een andere baan Technologieontwikkelingen afgezet tegen ITIL Service Management-processen ITIL-processen Service Support-processen: Configuration Management Incident Management Change Management Problem Management Release Management Service Delivery-processen: Service Level Management Capacity Management Availability Management Continuity Management Financial Management Technologische ontwikkelingen Netwerkmanagementprotocollen, Embedded software Business service cockpit, Virtuele infrastructuur Virtuele infrastructuur Virtuele infrastructuur Application Service Provider (ASP) Contract Execution Monitoring System (CEMS) Grid Computing, Storage Area Networking, Fibre to the Company Grid Computing, Storage Area Networking, Fibre to the Company Grid Computing, Storage Area Networking, Fibre to the Company Infrastructure Resource Planning (IRP) 9 Figuur 4 ITIL-processen en technologie 17 oktober 2001 [4] nog geen concreet perspectief. Als een aantal essentiële ICT Service Management-processen nauwelijks nog bemoeienis van de ICT Service Manager nodig hebben, dan wordt het voor de klant (de business, de gebruiker) een stuk gemakkelijker. Hij heeft slechts een cockpit nodig van waaruit hij zijn bedrijfsprocessen bewaakt en bestuurt. Techniek, inclusief het beheer daarvan, wordt transparant, toont zich aan de gebruiker met een herkenbaar gezicht en wordt gewoon ingebed in zijn bedrijfsproces. De ironie is dat de ICT Service Manager de laatste jaren zijn best gedaan heeft een technologie-imago van zich af te schudden en nu wordt ingehaald door de zelfde, maar verder ontwikkelde technologie. Natuurlijk zal niet alles technologie worden. Een Service Desk zal altijd bemenst moeten worden en de specificaties van ICT Services voor de klant zullen nooit automatisch ontstaan. Eén ding is duidelijk: De ICT Service Manager zal zich moeten omscholen tot iemand die precies weet wat de klant vraagt en de technologie biedt. TOCH EEN GROEIMODEL Er is echter een dubbele ironie. Het zeer bekende model van Richard Nolan [17] voorspelt deze ontwikkeling. Reeds in de jaren 70 presenteerde hij zijn model voor de ontwikkeling en acceptatie van (een) technologie. We praten nu over de ICT als technologie. Smits [18] levert een goed bruikbare en zeer leesbare interpretatie. Smits: Nolan stelt vast dat alle organisaties gelijkaardige (Bouman: op elkaar gelijkende) evoluties doormaken in de organisatie van hun informatiestromen. Zijn advies luidt: wees bescheiden, probeer niet meteen het hele bedrijf op zijn kop te zetten, maar neem tijdig de nodige maatregelen om het informatiesysteem in gunstige zin te laten evolu- IT Beheer Jaarboek 2002

10 6. bouman_2002_ :46 Pagina eren. Door de analyse van vier parameters (applicatieportfolio, rol van de gebruikers, hulpmiddelen en beheerstechnieken) kan hij zes typische fasen onderscheiden: 1 initiatie: De computer heeft pas zijn intrede gedaan. Het gebruik ervan wordt aangemoedigd, maar er is geen overweldigende vraag doordat de informatiegebruikers niet vertrouwd zijn met automatische informatieverwerking. De eerste succesvolle applicaties zijn eenvoudig en bestaan uittypisch boekhoudkundige bewerkingen. 2 expansie: Rond succesvolle applicaties groeien eilandjes van geestdriftige gebruikers. De kost van nieuwe ontwikkelingen wordt gedragen door de organisatie als geheel om de introductie van de nieuwe technologie aan te moedigen. Het budget stijgt dan ook explosief. Het systeembeheer is vrijblijvend, zonder strikte planning of opvolging. beheersing: De bedrijfstop is ongerust over de kosten van de informatica, die ondertussen de pan uit swingen. Het informaticabudget wordt strikt beperkt, en het beheer van applicaties en projecten verschuift van het operationele management naar het middenkader. Men experimenteert met interne facturatie om de gebruikers te responsabiliseren. 4 integratie: De informatica-eilanden worden samengevoegd tot coherente gehelen, dikwijls ten koste van het overwinnen van grote technische moeilijkheden. De informatica wordt een dienstverlenende eenheid binnen de onderneming. 5 gegevensbeheer: De organisatie wordt sterk afhankelijk van haar automatische informatievoorziening. De kwaliteit en actualiteit van de informatie wordt verzekerd met database-technologie en communicatienetwerken. Gebruikers zijn daadwerkelijk aansprakelijk voor het gebruik van informatiesystemen, inclusief de budgettaire verantwoordelijkheid 6 rijpheid: De computer is niet langer alleen maar een hulpmiddel van de operationele processen; informatie is een strategisch goed, en informatiesystemen zijn de drijvende kracht achter het beheer van de onderneming. (einde citaat Smits) De eerste fase is die van de whizzkids die met iets nieuws komen dat niemand begrijpt. In de laatste fase praat niemand er meer over. Het is er gewoon en dat is vanzelfsprekend. Ergens tussen deze uitersten, in fase, ligt de fase van beheersing: ICT Service Management. Nolan hanteert een groeimodel en daar hebben we eerder in dit artikel kanttekeningen bij geplaatst. De reden daarvan was echter het niet rekening houden met verstoringen in de groeimodellen van ICT-beheer. Het zijn juist de schokken die ons naar de volgende fase toe dwingen. Groeimodellen zijn dus realiteit. Als dat niet zo was, woonden we nu nog in grotten. Dit laat ook een ander licht schijnen over het Capability Maturity Model (CMM). Misschien is het idee zo gek nog niet. Echter, laten we niet te veel van binnenuit redeneren, zoals nu het geval is, maar vooral rekening houden met de impulsen van buitenaf. De verstoringen. In het voorgaande, bij virtuele infrastructuur, werden technologietrends behandeld. We spraken over primaire en afgeleide trends. De primaire trends zijn al jaren gaande, terwijl de ICT Service Manager zich steeds meer distantieert van de techniek. Hij houdt zich bezig met Business Alignment omdat de klant dat eist. De ICT-organisatie moet dienstverlenend zijn. Business Alignment wordt gefaciliteerd door de techniek. Of was het nu andersom? Kijk naar de geschetste ontwikkelingen op het gebied van e-business. De afgeleide trends zijn bepalend voor het bereiken van de vijfde Nolan-fase. Het zijn juist zaken als concentratie (functioneel/logisch) en abstractie die de gebruiker c.q. klant de mogelijkheid geven zelf verantwoordelijkheid te nemen voor het ICT-beheer. Er wordt een laag om de techniek heen gebouwd, de business-cockpit, die kennis van

ITIL, meerwaarde in de praktijk?

ITIL, meerwaarde in de praktijk? VLAAMSE INGENIEURS KAMER KATHOLIEKE HOGESCHOOL KEMPEN ITIL, meerwaarde in de praktijk? Editie 10 - jaargang 2002-2003 Barry Nauta Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 IT beheer 5 2.1 Ontwikkeling in de IT......................

Nadere informatie

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen.

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen. Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. De functioneel beheerder en BiSL Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. De functioneel

Nadere informatie

Een onafhankelijke special van Reflex Uitgeverij Cloud Computing

Een onafhankelijke special van Reflex Uitgeverij Cloud Computing Een onafhankelijke special van Reflex Uitgeverij Cloud Computing Een ontmoeting met de cloud Pagina 4 Trends in IT Pagina 6 Informatie achter slot en grendel Pagina 12 Glasvezel: hogesnelheidslijn voor

Nadere informatie

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven Verandering in organisaties Erik H. Greven Verandering in organisaties is een uitgave van DynaVision Management Consultancy, Wassenaar. Uitgegeven in maart 2010. 2010 Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

Elektronische publieke dienstverlening in de toekomst

Elektronische publieke dienstverlening in de toekomst Elektronische publieke dienstverlening in de toekomst opinies over de strategische doelstellingen en perspectieven achter elektronische overheidsdienstverlening Scientific Report Series Enschede, Januari

Nadere informatie

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen.

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen. Over de ITSM Library De uitgaven in deze reeks behandelen de belangrijkste best practices op het gebied van IT Management. De auteurs zijn toonaangevende specialisten in hun vakgebied. In deze reeks zijn

Nadere informatie

Afstudeerverslag. Titel: Complexiteit reductie door Architecture-frameworks.

Afstudeerverslag. Titel: Complexiteit reductie door Architecture-frameworks. Afstudeerverslag Titel: Complexiteit reductie door Architecture-frameworks. Vermindering van de intersubjectieve complexiteit door het werken aan een Enterprise Architectuur en het gebruik van het Zachman

Nadere informatie

Operational Excellence vereist excellente procesondersteuning. De eisen aan bedrijfsvoeringsystemen worden steeds hoger. Eindredactie: Jaap de Mare

Operational Excellence vereist excellente procesondersteuning. De eisen aan bedrijfsvoeringsystemen worden steeds hoger. Eindredactie: Jaap de Mare Operational Excellence vereist excellente procesondersteuning De eisen aan bedrijfsvoeringsystemen worden steeds hoger Eindredactie: Jaap de Mare Bronnen De inhoud van dit boek is grotendeels gebaseerd

Nadere informatie

Wel of niet investeren in uw ICT Hak snel én onderbouwd de knoop door dankzij applicatieportfoliomanagement

Wel of niet investeren in uw ICT Hak snel én onderbouwd de knoop door dankzij applicatieportfoliomanagement Wel of niet investeren in uw ICT Hak snel én onderbouwd de knoop door dankzij applicatieportfoliomanagement Is het echt nodig om de overstap te maken naar de nieuwste versie van onze applicatie? Volgens

Nadere informatie

Digitale Architectuur

Digitale Architectuur Digitale Architectuur E E N A R C H I T E C T U U R S C H E T S V A N D E D I G I T A L E W E R K R U I M T E V A N E E N T O P M A N A G E R Sietse Overbeek e-office B.V., Huis ter Heide (Utrecht) Digitale

Nadere informatie

Een automatiseringsproject,

Een automatiseringsproject, Een automatiseringsproject, een kwestie van alleen een systeem plaatsen? Organisatie Projectmanagement Procesmanagement Waarom de organisatie, projectmanagement en procesmanagement een belangrijke rol

Nadere informatie

CRM meer dan techniek

CRM meer dan techniek JAARGANG 8 NO.4-2008 INHOUD CRM meer dan techniek 1 Inleiding ontwikkelingen hype toepassingen klantentrouw bedrijfsstrategie inzetbaar 2 Hoe werkt CRM? klanten behouden cyclus kostenvoordeel valkuilen

Nadere informatie

MOF implementatie binnen The Backbone

MOF implementatie binnen The Backbone MOF implementatie binnen The Backbone Auteur: Gert Kienhuis Datum: 12 februari 2007 MOF implementatie binnen The Backbone Afstudeerder: Naam: Studie: Studentnummer: Opdrachtgever: Bedrijfsnaam: Eerste

Nadere informatie

Architecture Governance. Afstudeerscriptie Informatiekunde

Architecture Governance. Afstudeerscriptie Informatiekunde Architecture Governance Afstudeerscriptie Informatiekunde Afstudeerscriptie Martijn Scheepstra Colofon Auteur Mailadres Opleiding Opdracht Universiteit Subfaculteit Martijn Scheepstra m_scheepstra@hotmail.com

Nadere informatie

Wat trendwatchers zeggen over 2014 en wat dit betekent voor uw CRM strategie

Wat trendwatchers zeggen over 2014 en wat dit betekent voor uw CRM strategie Wat trendwatchers zeggen over 2014 en wat dit betekent voor uw CRM strategie In het begin van een nieuw jaar wordt vaak aandacht besteed aan ontwikkelingen en trends die hun stempel gaan drukken op 2014.

Nadere informatie

ICT Complexiteit Binnen Organisaties Architectuur als stuurmiddel?

ICT Complexiteit Binnen Organisaties Architectuur als stuurmiddel? ICT Complexiteit Binnen Organisaties Architectuur als stuurmiddel? Colofon Auteur: Ing. Roel Konieczny rkoniecz@sci.kun.nl Opleiding: Opdracht: Universiteit: Subfaculteit: Informatiekunde ICT complexiteit

Nadere informatie

Voor leiders die willen bijblijven

Voor leiders die willen bijblijven Voor leiders die willen bijblijven Een bundel artikelen van Leaders Online, over leiderschap in een dynamische wereld. 2012-2013 Welkom Dit is een bundel van artikelen van Leaders Online. Deze artikelen

Nadere informatie

CRM invoeren stap voor stap. Voorblad. 2009 Hans Meinema 0

CRM invoeren stap voor stap. Voorblad. 2009 Hans Meinema 0 Voorblad 2009 Hans Meinema 0 Voorblad... 0 Woord vooraf... 3 Is CRM voor starters een must?... 4 Stap 1: Wat is CRM?... 5 Wat kun je bereiken met CRM?... 6 CRM is geen software... 7 Praktische voorbeelden

Nadere informatie

Principes voor Workspace Management Services

Principes voor Workspace Management Services Scriptie IT Audit VU 2006-2007 Principes voor Workspace Management Services opgesteld door Scriptie team 714 Versie 1.1 AUTEURS : H.J. Hopman; J.M.A. Conquet DATUM : 24 Mei 2007 Principes voor Workspace

Nadere informatie

Fixed Price, Fixed Date, Fixed Result Service Manager: show balls

Fixed Price, Fixed Date, Fixed Result Service Manager: show balls Besturen van IT-dienstverleners door de klant 3.5 Service Manager: show balls Van ICT Service Managers die het moeten hebben van klanten wordt meer gevraagd dan vroeger. Was het een paar jaar geleden nog

Nadere informatie

1. MANAGEMENTSAMENVATTING 1 2. STAAT DE BURGER BIJ U CENTRAAL 2 3. E-OVERHEID, DE WEG NAAR OPTIMALE DIENSTVERLENING 4

1. MANAGEMENTSAMENVATTING 1 2. STAAT DE BURGER BIJ U CENTRAAL 2 3. E-OVERHEID, DE WEG NAAR OPTIMALE DIENSTVERLENING 4 Inhoudsopgave 1. MANAGEMENTSAMENVATTING 1 2. STAAT DE BURGER BIJ U CENTRAAL 2 3. E-OVERHEID, DE WEG NAAR OPTIMALE DIENSTVERLENING 4 4. BOUWSTENEN VAN DE E-OVERHEID 7 5. NORA ARCHITECTPRINCIPES 9 6. HET

Nadere informatie

#trendingtopics. de cloud. In gesprek over. Wat houdt bedrijven tegen? New Technology Adaptation Meer rendement met nieuwe tools

#trendingtopics. de cloud. In gesprek over. Wat houdt bedrijven tegen? New Technology Adaptation Meer rendement met nieuwe tools #trendingtopics Magazine voor klanten van KPN Consulting In gesprek over de cloud Wat houdt bedrijven tegen? New Technology Adaptation Meer rendement met nieuwe tools Benefits Management Zorg dat u écht

Nadere informatie

Methodieken Ervaringen in de praktijk met het Microsoft Operations Framework. Ervaringen in de praktijk met het Microsoft Operations Framework

Methodieken Ervaringen in de praktijk met het Microsoft Operations Framework. Ervaringen in de praktijk met het Microsoft Operations Framework .2 Ervaringen in de praktijk met het Microsoft Operations Framework Er is reden voor een feestje: het Microsoft s Operations Framework (MOF) mag naar de basisschool, want het is onlangs jaar oud geworden.

Nadere informatie

CRM invoeren stap voor stap. Voorblad. 2009 Hans Meinema Versie 1.2 0

CRM invoeren stap voor stap. Voorblad. 2009 Hans Meinema Versie 1.2 0 Voorblad 2009 Hans Meinema Versie 1.2 0 Voorblad... 0 Woord vooraf... 3 Is CRM voor starters een must?... 4 Stap 1: Wat is CRM?... 5 Wat kun je bereiken met CRM?... 7 CRM is geen software... 8 De vier

Nadere informatie

Er is reden voor een feestje: het Microsoft s Operations Framework

Er is reden voor een feestje: het Microsoft s Operations Framework Methodieken Ervaringen in de praktijk met het Microsoft Operations Framework 5.3 Ervaringen in de praktijk met het Microsoft Operations Framework Er is reden voor een feestje: het Microsoft s Operations

Nadere informatie

Jaargang 3, nr. 5 / 2012 En verder

Jaargang 3, nr. 5 / 2012 En verder he t va kbl a d ov er cloud compu t ing w w w.cloudworks.nu Jaargang 3, nr. 5 / 2012 En verder Hosting-bedrijf helpt applicaties naar cloud migreren EMCworld Gebrek aan inzicht in netwerk veroorzaakt forse

Nadere informatie

2 BI & analytics. Jos Schreurs over masterdatamanagement bij Office Depot. Realtime analytics. Analist George Lawrie: Vrijwel alles wordt hardware

2 BI & analytics. Jos Schreurs over masterdatamanagement bij Office Depot. Realtime analytics. Analist George Lawrie: Vrijwel alles wordt hardware mei 2014 jaargang 7 innovatie informatie applicaties 2 BI & analytics Jos Schreurs over masterdatamanagement bij Office Depot Realtime analytics Analist George Lawrie: Vrijwel alles wordt hardware cio

Nadere informatie

De mkb-accountant en Cloud Computing

De mkb-accountant en Cloud Computing De mkb-accountant en Cloud Computing November 2014 De tekst van deze brochure is tot stand gekomen met medewerking van NEMACC, het mkb kenniscentrum waarin NBA en de Erasmus Universiteit Rotterdam hun

Nadere informatie